You are on page 1of 5

1. Gdje se nalazi Baile Herculanea? Rumunjska (erdap) 2. Poloaj na kojem je eponimno nalazite lasinjske kulture?

Lasinja, poloaj Talijanovo Brdo 3. Tko je prvi upotrijebio sloenicu Indoeuropljani? Thomas Young 4. Tko je bio James Parsons? Prvi napravio sintezu indoeuropskih jezika. 5.Nalazita lasinjske kulture u Hrvatskoj? Lasinja, Beketinec, Aikovci, Cerje Novo, Cerje Tuno, Koka 6. Ukratko indoeuropska jezina teorija. Indoeuropski se razvio meu populacijom koja je sredinom 4. tisuljea pr.Kr. naseljavala juno ruske i ukrajinske stepe, crnomorsko podruje, te sukcesivnim migracijama kultura navedene populacije se iri u sjevernu junu i srednju Europu, pritom se razdvajajui na odgovarajue jezine porodice. 7. Hunyadi-Vajska se razvija usporedo sa kasnom fazom Bodrogkeresztur kulture, a eponimni lokalitet Vajska se nalazi u jugozapadnoj Bakoj. 8. Tipovi (faze) Retz-Gajary kulture su: Retz, Waltrahhle-Krepice-Jeviovice C1, Gajary-Baj, Mondsee, Sedmogradski, Vinjica, Kevderc-Hrnjevac. 9. Ukoliko se u materijalu pronau arsen ili antimon koja se rudaa upotrebljava za dobivanje bakra? Sulfidna. 10. Najvea ostava vuedolskih bojnih sjekira? Brekinjska (kod Pakraca). 11. Tri pilje vane za istraivanje eneolitika na istonoj Jadranskoj obali? Jamina Sredi (Cres), Gudnja (Peljeac), Odmut (SZ Crna Gora) 12. Na kojoj osnovi se razvija protonakovanska; nakovanska kultura? Vinanska kultura (Vina D-1) 13. Za koju srednjoeneolitiku kulturu u slavonsko-srijemskom prostoru je karakteristino brazdasto urezivanje? Kostolaka kultura. 14. Furchenstich je brazdasto urezivanje, a podrijetlo mu je u Retz-Gajary kulturi. 15. Koji ivui jezik danas u Europi je nasljednik Ilirskog jezika? Albanski. 16. Karta na kojoj je trebalo zaokruit Pelagoniju ( ponoviti gdje je tono Oltenija, Muntenija, Erdelj=Transilvanija?, Dobruda (rumunjska obala), Banat, Baka, Srijem, Koruka (Austrija/Slovenija), tajerska (ist. Slovenija)....) 17. Koja eneolitika kultura se razvija izmeu Rumunjske i Ukrajine? Cucuteni-Tripoli. 18. U kojoj fazi dolazi do irenja vuedolske kulture i zato? Kasnoklasina faza; stupanj B2 zbog potrebe za rudama dolazi doirenja populacije koja je ujedno ojaana gospodarstvom temeljenim na stoarstvu koje stvara znaajne vikove koji tako omoguuju sudjelovanje u razmjeni; za irenje vana i postojana horizontalana povezanost unutar stratificiranog drutva. 19. Karta sa zaokruenim istonoslavonskim podrujem (od Poeke kotline do malo izvan granica Hrvatske) te sljedee godine (dakle koje kulture se tad pojavljuju): 4700 Sopot i Vina 3500 Badenska 2200 Vuedolska (ujedno i za 1900 g.pr.kr.)

20. Koja eneolitika kultura je znaajna za SZ Hrvatsku? Ako je rani eneolitik ili eneolitik openito tad je Lasinjska kultura; ako je srednji eneolitik tad je Retz-Gajary (Vinjica i Kevderc-Hrnjevac tip) 21.Tko je napisao Kulture SZ Hrvatske od neolita do bronanog doba? Zorko Markovi 22. Kako je Tasi podijelio geografski podruja koja opisuje? Centralnobalkanska, jadranska, istonoalpska i podunavska zona 23. Koja kultura oznaava poetak eneolitika u potiskom podruju? Tiszapolgar 24. Uz bakar, koji jo metal se upotrebljava, premda nema velikih dokaza njegove metalurgije? Zlato. 25. Najstariji rudnik bakra u Srbiji (ili na jugoslavenskim prostorima, ne sjecam se tocno) Rudna Glava 26. Tko je prvi objavio nalaze Kostolake kulture i kad? 1906. N. Vasi objavljuje nalaze iz Kostolca ali ih ne odreuje kulturoloki; 1943. Miloji objavljuje nalaze sa uplje Stene na Avali i naziva ih Kostolakom kulturom. 27. Tko je prvi istraivao na Vuedolu i kada? J. Brunmid; 1897. *** Schmidt je prvo sustavno istraivanje.... 28. Tko je prvi sustavno istraivao arheoloko nalazite u Sloveniji; tko je prvi sustavno istraivao Ljubljansko Barje? Karl Deschmann 29. Najvanije eneolitiko nalazite u Hrvatskoj. Vuedol 30. Najzapadnije nalazite Kostolake kulture u Hrvatskoj? Slava (Nova Gradika) 31. Grob koje kulture oznaava poetak eneolitika na nalazitu Vina? Bodrogkeresztur 32. Tko je u maarskoj lasinjsku kulturu nazvao Balaton grupa? N. Kalicz 33. Gdje se nalaze: Bubanj Srbija (kod Nia) Salcuta Rumunjska ( Oltenija) Krivodol SZ Bugarska Slatino Bugarska Nakovana Peljeac Gulmenita Gomolava 34. Koje je prvo pronaeno nalazite Retz-Gajary kulture? Mondsee 35. Na Vuedolu, koje kulture u stratigrafskom pogledu oznaavaju srednji eneolitik? Badenska i Kostolaka. 36. Tko se najvie u karijeri bavio Indoeuropljanima? M. Gimbutas 37. Koja kultura se povezuje uz Indoeuropljane? Kurganska kultura 38. Stupnjevi Lasinjske kulture po Dimitrijeviu? I, II ( II-A, II-B), III

39. Lasinjska kultura rasprostranjena je u maarskoj Transdanubiji i austrijskoj Korukoj i tajerskoj. 40. etiri vane ostave za metalurgiju eneolitika se nalaze u ? Ploniku. 41. U okvirima koje kulture se u panonskom prostoru u eneolitiku prvi put pojavljuju zlatni metalni proizvodi; u kojoj bakrena metalurgija ima gospodarsko znaenje? Tiszapolgar. 42. to oznaava naziv Balaton i tko ga je upotrijebio? Upotrijebio ga je N.Kalicz, a to je drugo ime za Lasinjsku i Retz Gajary kulturu (I-klasina Lasinjska, II-Lasinja i Retz Gajary, III-Retz Gajary tip Hrnjevac) 43. Zato je vaan Mondsee? To je prvo pronaeno nalazite Retz Gajary kulture, i naene su sojenice 44. Nabroji 5 zemalja u kojima je Vuedolska kultura Hrvatska, Sloveniija, BiH, Maarska i Srbija 45. to je to Stara Europa? 46. Koji je sloj na Belom brdu deblji, eneolitiki ili neolitiki? Eneolitiki 47. Karta sa zaokruenom Moldavijom (koja je to kultura)? Cucuteni-Tripoli 48. Zaokrui Srijem 49. Slika kue s Vuedola 50. Koji kulturni kompleks ima velika naselja u (I ili SZ) Europi? Cucuteni-Tripoli 51. Na kojem su se lokalitetu, na kojem ima puno nabijenog lesa, odvijala rtvovanja? Na Vuedolu 52. Figura u sjedeem poloaju Hamangia kultura 53. Slitina bronce Arsenska bronca 54. to je Budakalasz? To je najvee groblje Badenske kulture u kojem je osim puno kosturnih grobova naen i jedan paljevinski (biritualnost) 55. Koja su 2 turska lokaliteta u vezi sa bugarskim Karanovom i Dyadovom? Troja i Hacilar 56. Kako se zove kultura koja je dobila naziv po pilji i na kojem se otoku taj lokalitet nalazi? Nakovanska kultura, a nalazite je Spila kod Nakovane na poluotoku Peljecu 57. 2 tipa Retz Gajary koja su dobila naziv po hrvatskim nalazitima? 58. Di je naen grob s bakrenom dijademom? 59. Prostiranje Varne 60. Slika bodea, tj Badenske otrice s Vuedola 61. Ko je otkrio Lasinjsku kulturu, di i kad? 62. Koja se eneolitika kultura nalazi izmeu Rumunjske i Ukrajine? Cucuteni-Tripoli

63. Slika Retz-Gajary kulture 64. Najstarija eneolitika kultura na Vuedolu? Badenska kultura 65. Di se rasprostire ernavoda i s kojom se kulturom dovodi u vezu na naem prostoru? 66. Objasni to je zapravo Boleraz-ernavoda III 67. Preko pilje ___________ na Mediteranu se moe pratiti kontinuitet ivota od ______ do ________. 68. Eponimni tel ___________ je dio kompleksa ________ i vaan je jer tamo nalazimo arheoloke ostatke ______, _______, ________ i vaan je za prouavanje ______ elitnih ukopa. 69. Ervenica faza III (koja kultura i kojem naselju nalikuje) Vuedolska kultura, nalikuje na Vinkovci Trnicu 70. Zdjela i komad Vuedolske keramike (kri na njoj) 71. Koja se ranoeneolitika kultura javlja u Panoniji? 72. Kojoj kulturi pripada najstariji eneolitiki sloj na Vuedolu? Badenska Kultura 73. Koja je kultura vana u SZ i sredinjoj Hrvatskoj? Lasinjska kultura 74. Slika posude za mlijeko Bodrogkeresztur 75. Slika Lukoviaste alice Badenska kultura 76. Slika Vuedola 77. Slika kantarosa Salkuta IV

Nije bilo u ispitu, ali je ujedno vano: - grob 3 (osam individua, mukaracd i sedam ena) na Vuedolu pronaen je na poloaju Vinograd Streim - golubicu naao eper - ostava dvodijelnih kalupa za vuedolske bojne sjekire Vinkovci ( Jama ljevaa), Vuedol , Sarva - ostave bojnih sjekira Brekinjska, Gria (kod Mrkonji grada), Kozarac (oteene, namjenjene za pretapanje) - prvi put naziv Vuedolska kultura koristi Menghin; puno znaenje naziv dobiva objavom Schmidtovog Die burg Vuedola 1945 - badfenska kultura = Kanelirana keramika (nazivaju je tako u Poljskoj, ekoj, Slovakoj) - grob u Dobanovcima prvi nalaz metalnog predmeta, najstarijeg stratigrafski, plosnata trapezasta sjekira, u slavonsko-srijemskom prostoru

- Salcuta IV Karakteristina pojava u keramici kantaros (pehar sa dvije ruke iz oboda, ali ne ide iznad ravnine samog oboda) karakteristini ploasti zavreci na rukama ) Scheibenhenkel) - Hunyadi eponim Hunyadihalom se nalazi u srednjem Potisju (Maarska) - grob vojne aristokracije vezan za vuedolsku kulturu tumul Mala Gruda u Tivatskom polju (bojna sjekira i bodez) - karakteristina keramika za Bodrogkeresztur Milchtopf ( lonac za mlijeko ) - tokovi Ljubljansko Barje i Storzhevaia Mogila - kola Szigetszentmarton