Sie sind auf Seite 1von 7

HRVATSKI HUMANIZAM Hrvatski humanizam - 15.st. i 16.st.

Hrvatski humanisti djelovali u domovini i izvan nje, pisali na latinskom jeziku Renesansna knjievnost (15.st. i 16.st.) vezana uz domaa gradska sredita (jadranska obala), pisana na narodnim jezicima koji nije nominiran pa se pisci oslanju uglavnom na jezike svoga zaviaja

Hrvatski krajevi u 15. i 16.st. - humanistika sredita na jugu:


Poetkom 15.st. Zadar Sredinom 15.st. ibenik, Trogir, Dubrovnik i Kotor U 2. polovici 15.st. Split i Istra Na prijelazu 15. u 16.st. Hvar i Korula - do toga dolazi pod utjecajem talijanskog humanizma - na sjeveru zbog drukijih prilika nositelji humanizma vezani su uz feudalne institucije (crkveni velikodostojnici i vlastela) - na dvoru ugarskog hrvatskog kralja Matije Korvina, najutjecajnija je linost Ivan Vitez od Sredne, a najtalentiraniji knjievnik tog kruga je Ivan esmiki Zadar zadarski se humanisti okupljaju oko samostana svetoga Krevana sredite tog kruga opat Petar Krava); u 2. plovici 15.st. sreditem zadarskog humanistikogkruga postaje ninski biskup Juraj Divni ; ostali predstavnik Jerolim Viduli ibenik Juraj igori: Elegiarum et carminum libri tres (Mleci, 1477.), prva hr tiskana zbirka pjesama; Antun Vrani (16.st.) diplomat; ostali predstavnici Mihovil Vrani i Faust Vrani Split Marko Maruli najugledaniji je predstavnik; ostali predstavnici Frane Boievi Natalis, Dmine Papali Trogir Fran Trankvil Andreis najvei je trogirski humanist, pisao govore, filozofske dijaloke rasprave, poslanice, pjesme; ostali predstavnici Koriolan ipiko Dubrovnik sredite gdje se najdulje odralo stvaralatvo na latinskom jeziku (do 18.st.); Karlo Puci, lirski pjesnik; Ludovik Crijevi Tuberon, povjesniat; Ilija Crijevi, lirski pjesnik; Jakov Buni, epski pjesnik; ostali predstavnici - Ivan gueti, Damjan Benei, Nikola Gueti

Hvar Vinko Pribojevi, povjesniar i knjievnik; ostali predstavnici Jeronim Bartuevi Istra Matija Vlai Ilirik bio je protestantski teolog, filolog i crkveni povjesniar, predavao na njemakim sveuilitima; ostali predstavnik Matija Grbac Kotor Nikola Modruki (Nikola Kotoranin), biskup, autor je najstarije prozne inkunabule hr autora; ostali predstavnik Ludovik Paskali Sjeverna Hrvatska izvan domovine djeluju Ivan Vitez od Sredne i Ivan esmiki; ostali predstavnik Stjepan Brodari

Uloga latinskog jezika u Hrvata - knjievno stvaralatvo 15-19.st. - dvojezino latinski udio razvija se ravnopravno uz hrvatski - uloga latinskog jezika znaajnija nego kod veine naroda europskog kultutnog kruga - razlozi za dugotrajno odravanje latinskog jezika: a) kontinuitet lat. kola vodili crkveni redovi b) hrvatski su krajevi bili izloeni dugotrajnom nadiranju Turaka -> motivi borbe i opiranja esti u poeziji i prozi najistaknutiji latinisti upuuju pozive uz moralnu i materijalnu pomo europskoj javnosti na internacionalnom jeziku c) uporaba latinskog u knjievnosti i egzaktnim naukama d) uporaba lat. jezika u politikom ivotu kao pisana rije i kao ivi govor e) lat. jezik odigrao ulogu zatitnika narodnoga jezika 18.st. prijetila hr germanizacija i maarizacija, slubeni jezik sabora u Zagrebu do 1847. f) pobornici preporoda kolovani u latinskom jeziku i u djela unosi duh latinske sintakse obogaujui izraajnost materinskog jezika

Pjesniki rodovi i vrste 1.LIRIKA - antiki uzori (alkejska i sapfika strofa) - tematika: mitoloka, domoljubna, moralistika, religiozna, ljubavna Elegija - elegijski distih

- ljubavni motivi - motivi o svijetu, ivotu, moralu, politici Epigrami reakcije na ivotne i knjievne pojave - prevladava satirika nota (ismijavanje razliitih ljudskih sudbina) - oblikovani u elegijskom distihu Satira graa iz srednjovjekovnog ivota prikaz javnog i privatnog ivota Poslanica pjesnika vrsta, potjee iz antike - epistule, tematika vezana uz filozofska, knjievna, drutvena i politika pitanja Pastorala skromnije zastupljena - aluzije na suvremene prilike Prepjev (Paraphrasis poetica) est predmet prepjeva psalmi Davidovi, Horacijeva lirika 2.EPIKA religiozni epovi Jakov Buni De raptu cerberi (Otmica Kerbera) Damjan Benei De morte Christi (Kristova smrt) Marko Maruli Davidias 3.PROZA - beletristikih tekstova, novela i romana nema - utjecaj Grke i Rimske tradicije - histrografijska proza - govornitvo tematika diplomatsko politika i religiozno teoloka - knjievnopovijesna - kritiko esejistika - epistolografija - filozofska - religiozno moralistika - memoarska - putopisno etnografiska - politika

Ivan esmiki / Janus Pannonius Djela: Heroica ili Poemata pjesme spjevane u dktilskom heksametru Elegiae 2 knjige pjesmama elegijski distih Epigrammata epigrami u raznovrsnim metrima

Juraj igori / Georgius Sisgoreus/Sisgoritus Djela: Elegiarum et carminum libri tres (Tri knjige elegija i lirskih pjesama) prva hr tiskana zbirka pjesama (Mleci, 1477.) u njoj je objavljena i Elegija o pustoenju ibenskog polja De situ Illyriae et civitate Sibenici zbirka od 16 nabonih pjesama - u rukopisu

Antun Vrani / Antonius Verantus Djela: Epistolae zbirka oko 1000 pisama, poslanica 1538. 1573.) Vita Petri Berislavi Iter buda hadrianopulium

Aelius Lampridius / Cervinus; de Crieva; Cerva - oko 240 lat. pjesama himne, ode, epigrami - Elegije Flaviji 12 elegija Elegija - izraava se bol zbog potresnih dogaaja - mogu se izraziti emocije pojedinaca, ali i kolektivne emocije - esto se javlja autobiografska elegija odrava se svijest o ovjeku kao pojedincu, teme prizori i dogaaji iz pieva osobnoga ivota obraeni na kjn. nain (Ivan esmiki: U smrt majke Barbare) - poneka elegijski pjesnik iznosi vlastite doivljaje, ali govori i kao predstavnik kolektiva (Jurajn igori: Elegija o pustoenju ibenskog polja)

Epigrami - Tri epigrama Ivana esmikog Opromjeni svoga imena, Pjesnik Ivan o sebi i Odu

Knjievno znastvena proza - Juraj igori: O smjetaju Ilirije i o gradu ibeniku - Antun Vrani: Putovanje iz Budima u Drinopolje

Oda Ilijs Crijevi: Oda Dubrovniku Epitafi Ivan esmiki: Petrarkin grob - Juraj igori: Narcisov epitaf

MARKO MARULI (Marcus Marulus Spalatensis/Marcus Marulus Delmata) - u njegovo vrijeme domovina je u opasnosti pa on bodri narod primjerima tekih situacija iz prolosti drugih naroda i pokazuje kako se narod uz Boju pomo spaava; njegova kr. misao postavlja se kao antiteza turskoj opasnosti - pie djela religiozno moralistikog sadraja jer smatra da je jedini siguran temelj za ivot kr. moral; u svojim djelima daje praktine upute za kr. ivot - stvarao je izmeu epoha: od srednjega vijeka nasljedio je i duhovne vrijednosti, a istodobno je bio u suvremenik renesanse koja razgrauje te vrijednosti - zaetnik je hr umjetnike knjievnosti - irko je obrazovani humanist, vrstan poznavalac kr. tradicije i literature; njegovo stvaralatvo proimaju: kranstvo i domoljublje - skupljao je antike natpise i objavio ih u zbirci In epigrammata priscorum commentarius/Tuma drevnih natpisa sadri preko 100 antikih natpisa, a dodao im je solunske natpise - De institutione bene vivendi per exempla sanctorum/ Upuivanje u estit ivot po primjerima svetaca do kraja 17.st. izdano 20 puta na lat. jeziku i 30 puta u prijevodima na tal., njem., port., fran., eki i pa. jezik; prvi bestseler jednoga hr pisca

Ep Davidias (Davidijada) - za grau preuzeo niz dogaaja iz Davidova ivota opisanih u Starom zavjetu Kompozicija sastoji se od 14 knjiga (pjevanja) u heksametrima, a prije svake knjige nalazi se kratak sadraj u prozi uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadraj preuzet - u invokaciji zaziva Boga - trodijelna unutranja kompozicija: u 1. dijelu prikazani su Davidov ivot i djela prije nego to je posato kraljem, u 2. dijelu prvo razdoblje vladanja u kojem je David pravedan kralj, a u 3. dijelu opisuju se nevolje koje su ga snale zbog njegove grene ljubavi prema udanoj eni Bat-ebi ijeg je mua prijevarom poslao u smrt Iza epa nalazi se prozni dodatak Alegorijsko shvaanje Davidijade Pjesniki postupak uzor vergilijanski ep - u pripovijedanje umee digresije u kojima se bavi moralnim pitanjima refleksivan karakter - opisi su slikoviti (razgranate metafore i razvijene poredbe) - to je kransko vergilijanski ep

Marulievo humanistiko obrazovanje: 1. a) pjesnika forma invokacija (muze, Bog)

b) najava teme (heksametar, intonacija) 2. a) sadraj mitoloki likovi (Apolon, Lijej, Pijerida, Nisa)

b) poznavanje rimskih epova (Enedia) 3. isticanje Vergilija

Elementi vergilijanskog epa: - linearno ispriani dogaaji - dvostruki smisao fabule doslovni (opis Davidova ivota) i alegorijski (Isus Krist i njegovi progonitelji)

Latinska dijela: - svako djelo ima kr. pouku i potkrijepljeno citatima iz Biblije - dvije skupine: religiozno moralistiki sadraj i pjesnika djela - ep Davidijada je njegovo najvee latinsko pjesniko djelo -> prvo izdanje 1954. - De institutione bene vivendi per exempla sanctorum/Upuivanje u estit ivot po primjerima svetaca (Mleci, 1506.) niz prizora iz ivota svetaca, biblijskih osoba i crkvenih otaca -> primjeri za praktinu pouku uzornome kr. ivotu; djelo se sastoji od 6 knjiga prema 6 radnih dana, 71 poglavlje, jedna krepost, citati iz Biblije; prvi hr prijevod objavljen 1986. - Evangelistarium/Evanelistar (Mleci, 1516.) graa rasporeena u 7 knjiga permakranskim temeljnim naelima vjere, ufanja i ljubavi djelo je temelj njegove moralne teologije - Quinquaginta parabolae/Pedeset pria (Mleci, 1510.) zbirka priica sastavljenih po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama; strukruta prie dvodijena - Poslanica papi Hadrijanu VI. (Epistola domini Marci Maruli spalatensis ad Adrianum VI./Pismo gospodina Marka Marulia splianina papi Hadrijanu VI.) (1522.) u svojemu pismu papi Maruli upozorava kransku Europu na turska pustoenja i naglaava potrebu udruivanja europskih vladara protiv zajednike opasnosti; naglaava poticaj za ope jedinstvo i mir svih krana.