Sie sind auf Seite 1von 3

PRIPREMA ZA NASTAVNI AS PREDMET: Historija RAZRED: VII DATUM: REDNI BROJ ASA:

NASTAVNA TEMA: Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII stoljea NASTAVNA JEDINICA: Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni CILJEVI ASA: 1. Obrazovni: Sticanje znanja o uspostavi i organizaciji osmanske vlasti u Bosni, njenoj upravno-teritorijalnoj podjeli; socijalnim i privrednim prilikama; sticanje znanja o specifinostima timarsko-spahijskog sistema u Bosanskom ejaletu 2. Odgojni: Ocjena poloaja BiH pod Osmanskom vlau te mogunosti privrednog i drutvenog razvoja. Razvijanje kritikog odnosa prema historijskim dogaajima. 3. Funkcionalni: razvijanje sposobnosti usmenog izraavanja, samostalnog rada uenika s tekstom, uoavanje bitnih pojmova i samostalno stvaranje zakljuaka, razvijanje sposobnosti uoavanja uzrono posljedinih veza. TIP ASA: obrada OBLIK RADA: frontalni, individualni, NASTAVNE METODE: monoloka, dijaloka, tekst metoda, demonstracija, analiza slikovnog materijala NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: udbenik, zidna karta, ARTIKULACIJA ASA UVODNI DIO Danas emo zapoeti s uenjem nove nastavne cjeline koja govori o Bosni u osmanskom periodu do kraja XVIII stoljea. Prva lekcija koju emo obraivati u okviru ove nastavne cjeline nosi naslov, Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni. Jedan uenik proitat e uvod u lekciju (U/146). Pitamo: Koji sandaci su osnovani u Bosni do kraja XV stoljea? Opii na koji nain Osmanlije zavode svoju vlast u Bosni tokom ovog razdoblja. Koja vrsta privrede u Bosni preovladava nakon dolaska Osmanlija? Na tablu emo napisati naslov nastavne jedinice.

GLAVNI DIO Podnaslov Upravnoteritorijalna podjela obradit emo kombinujui tekst metodu i metodu razgovora. Uenicima objasniti pojam upravno-teritorijalna podjela. Naglasiti da je osvajanje cjelokupnog bosanskog prostora trajalo od 1463. pa sve do pada Bihaa 1592. godine. Dolaskom Osmanlija na teritoriju dananje BiH, nastaju

novi drutveno politiki odnosi i uspostavlja se nova administrativno teritorijalna podjela. Obratiti panju na sandake osnovane nakon 1463. godine: Bosanski sandak 1463. Hercegovaki sandak 1470. Zvorniki sandak izmeu 1478. i 1483. Istai znaaj osnivanja Bosanskog ejaleta te gdje mu je sve bilo sjedite. Banja Luka 1580.-1639. Sarajevo 1639.-1699. Travnik 1699.-1850. Sarajevo 1850.u kojem razdoblju kao i razloge premjetanja. Uputiti uenike da pogledaju kartu Bosanskog ejaleta u udbeniku (U/147). Podruje dananje opine ivinice pripadalo je Zvornikom sandaku,nahijama Donja Tuzla,Sprea,Gostilj i Dramein.Podruje urevika pripadalo je nahijama Gostilj i Dramein. Socijalne i privredne prilike Obraujui drugi podnaslov istai privredne prilike u Bosanskom ejaletu s posebnim naglaskom na gradsku privredu te razvoj zanatstva i trgovine. Analizirati slikovni materijal Sarajeva i baarije u ovom periodu (U/147/148). U nastavku naglasiti da opadanjem moi Osmanskog carstva dolazi do promjena u timarskom sistemu i pojave procesa tzv. ifluenja. Pojasniti nove pojmove: ifluk, ifija i uputiti uenike da zapiu objanjenja (U/149). Na kraju predstaviti znaaj i posljedice bitke kod Siska 1593. godine. Objasniti promjene koje su uvedene u Bosanskom ejaletu nakon te bitke vezane sa nasljeivanje timara. Uenicima/cama pojasniti pojam odakluk timar. ZAVRNI DIO Otkloniti eventualne nejasnoe. Kroz nekoliko pitanja zajedno sa uenicima ponoviti najvanije injenice. Kada je konano osvojeno srednjovjekovno kraljevstvo Bosna i koliko je trajalo njegovo osvajanje? Kada je osnovan Bosanski sandak, a kada ejalet? Gdje je bilo prvo sjedite Bosanskog ejaleta? Koji su privredno bili najznaajniji gradovi u Bosanskom ejaletu u XVI stoljeu? Kada su ozakonjeni i kako su se nazivali nasljedni posjedi u Bosanskom ejaletu? Nekoliko uenika/ca ocijeniti prema pokazanoj aktivnosti. Najaviti narednu nastavnu jedinicu

PLAN TABLE/GRAFOFOLIJE

Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni Osvajanje srednjevjekovne Bosne od 1463. do pada Bihaa 1592. god. Do kraja XV stoljea osnovani su Bosanski, Hercegovaki i Zvorniki sandak Ejalet Bosna osnovan 1580. godine Na elu ejaleta nalazio se beglerbeg,vezir ili valija Glavni gradovi Bosanskog ejaleta Banja Luka (1580-1639) Sarajevo (1639-1699) Travnik (1699-1850) Sarajevo (1850-1878)

Privreda bosanskog ejaleta: poljoprivreda,trgovina i zanatstvo. Odakluk timari nasljednji timari koji su u Bosni uvedeni 1594. godine, Odakluk timari-nasljedni timari specifinost Bosne