You are on page 1of 49

f) 0<S

S T A N I S L A V GILIC

MALI PLANINARSKI TERMINOLOSKI RJECNIK


Drugo izdanje

OPCINSKI

PLANINARSKI RIJEKA 1978

SAVEZ

UDK: 796.52(03)-862-20-40-30-5Q

Prvo izdanje tiskano u travnju 1978. Pedagoska akademija Rijeka Drugo popravljeno izdanje u srpnju 1978. Opcinski planinarski savez Rijeka, Korzo nar. revolucije 40/1. Copyright C 1978 by Stanislav Gilic

Za izdavaa urednik i tehnicki urednik: Stanislav Gilic Prelom: Zdenko Fulgosi Tisak: Tipograf, Rijeka, Setaliste XIII divizije 18

Predgovor prvom izdanju Prije vise od cetrdeset godina (1936) sveucilisni profesor botanike Fran Kusan objavio je u Hrvatskom planinaru clanak 0 problemu nase planinarske terminologije zakljucujuci ga ovim rijecima: ... uz pomoc narodnih naziva, nasih strucnjaka i filologa moramo vremenom da izgradimo h r v a t s k u t e r m i n o l o g i j u . Neka n a m to bude jedan od nasih vaznijih kulturnih zadataka. Jos ranije (vidi popis literature) bilo je pokusaja da se racisti, iznade i utvrdi upotreba odgovarajucih naziva za pojave 1 oblike u planinskim (gorskim) krajevima, te za planinarsku djelatnost u njima. U svojoj knjizi Kroz visoke planine (1952) pisci su dodali i Pregled planinarske terminologije. Iako u ono vrijeme negativno ocijenjen, on je ipak bio u nas prvi pokusaj da se na jednom m j e s t u abecednim redom svrstaju i objasne termini koji su se s vise ili m a n j e uspjeha upotrebljavali u planinarskoj literaturi. Tim svim pojmovima (171) nisu se, naravski, mogle pokriti sve pojave i oblici u planinskoj prirodi, odnosno ljudske djelatnosti u n j o j . On je za mene ipak bio osnova s koje sam mogao zapoceti svoja istrazivanja. Trazio sam paralele u drugim, pogotovo alpskim, jezicima, pravio biljeske iz literature, a gdje nisam nasao pismene potvrde, trazio sam ih (i najcesce nalazio) u usmenim konzultacijama. Svima kojima sam pri tome dosadivao ili ih razveselio saznanjem da netko i o tome brigu brine, od srca se zahvaljujem. Kako ovakav rad nije nikada do k r a j a zavrsen, to se svima dobronamjernima preporucujem za sugestije i savjete. Posebno me svojom visestrukom pomoci (jezicnom i daktilografskom) obdarila Margherita Gilic, bez cije suradnje bi m o j a nastojanja bila mnogo mukotrpnija, a u nekoliko slucajeva i bez zadovoljavajuceg rjesenja. U raznim prilikama, od 1968. objavio sam nekoliko kracih terminoloskih prikaza i malih rjecnika (vidi popis), ali tek ovdje u Zborniku Pedagoske akademije Rijeka, Mali alpinisticki terminoloski rjecnik izlazi u najvecem opsegu. Za ostale nase juznoslavenske jezike imam u pripremi odgovarajuce terminoloske izraze, i nade Ii se izdavac koji bi ovaj rjecnik tiskao kao samostalnu publikaciju, potrudit cu se da ga prosirim.

Pri sastavljanju ATR nisam imao odgovarajuceg uzora. No 1 ono malo do cega sam mogao doci na drugim jezicima, mnogo mi je pomoglo. Konzultirao sam terminoloske rjecnike u ovim djelima iz inozemne literature: 1. Antonio Berti, Dolomiti orientali, Milano, 1928. (talijansko-njem.) 2. Schweizer Alpen-Club, Wrterbuch fr Bergsteiger, Bern, 1966. (njemacko-francusko-talijansko-engleski) 3. Heinz Steinktter, II gruppo della Paganella, Trento (1969) (tali j ansko-nj emacki) 4. Piero Rossi Stanislav Gilic, Alpi Giulie orientali, Bologna, 1973. (talijansko-slovenski) Izraze iz teksta, indeksa i glosara usporedivao sam i preuzimao prikladne termine iz ovih prirucnika: 5. Carlo Negri, Tecnica moderna su roccia e ghiaccio, Milano, 1952. 6. Toni Usmiani, Roccia e ghiaccio, Bolzano, 1954. 7. Institut Pedagogique National, Sport de Montagne ENSA, Paris, (f963) 8. Franz Nieberl Toni Hiebeier, Das Klettern in Fels (11. izdanje), Mnchen, 1966. 9. Gnter Sturm Fritz Zintl, Sicheres Klettern in Fels und Eis, Mnchen, 1969. 10. Giancarlo Del Zotto (i drugi), Alpinismo moderno, Milano, 1970. 11. Geoffrey Hindley, The roof of the world, London, 1971. 12. Aurelio Garobbio Giovanni Rusconi, L'alpinismo, Firenze, 1974. 13. The Climbing Committee of the Mountaineers, Mountaineering, Seattle, Washington, 1974. 14. Giancarlo Del Zotto Felix Germain (i drugi), Alpinisme moderne, Paris-Grenoble, 1974. 15. Herman Huber, Bergsteigen Heute, Der Leitfaden fr die Praxis, Mnchen, 1974. Na k r a j u potrebno je navesti i literaturu objavljenu u nas: 1. Ivan Krajac, Planinarsko nazivlje, Hrvatski planinar, Zagreb, XXVIII, 1932, str. 166, 203. 2. Henrik Tuma, Toponomastika i terminologija, Hrvatski planinar, XXIX, 1933, str. 133. 3. Fran Kusan, Hrvatska planinarska terminologija, Hrvatski planinar, XXXII, 1936, str. 57. 4. A. Skutelj, Skijaski leksikon, Zagreb, 1950.

5. Mirko Zgaga Ivo Gropuzzo, Kroz visoke planine, Zagreb, 1952. 6. Hans Albert Frster Franz Grassler, Juris na vrhove svijeta, Zagreb, 1962. 7. Stanislav Gilic, Alpinisticki termini za morfologiju stijene, Nase planine, XX, 1968, str. 134. 8. Stanislav Gilic, Mali alpinisticki terminoloski rjecnik (samo slova od A do M), Zbornik PA Rijeka, 1970. 9. Franci Savenc (i S. Gilic za terminoloski dio), Opis i registracija prvenstvenog uspona, Nase planine, XXIII, 1971, str. 7274. 10. Borislav Aleraj, Penjanje u snijegu i ledu, Zagreb, 1972. Za razliku od dijela ATR sto je u gore spomenutom izdanju bio objavljen s akcentuacijom, ovdje sam je na sugestiju kompetentnih izostavio. Izuzetak su samo pojedini izrazi koji bi, bez jasno oznacene akcentuacije, mogli biti krivo izgovoreni (i shvaceni). Sazetak Tridesetih godina ovog stoljeca u Hrvatskoj je zapoceo rad na planinarskoj (alpinistickoj) terminologiji. Godine 1952. izisao je prvi Pregled planinarske terminologije od 171 izraza. Ovdje objavljen rjecnik sadrzi 655 terminoloskih pojmova koji pokrivaju bitne pojave i oblike u planinskoj prirodi, planinarsku djelatnost u n j o j te osnovnu opremu i tehnicka pomagala. Rjecnik je zasad peterojezican (hrvatski-engleski-francuski-njemacki-talijanski) sa zeljom da bude osnova za prosirenje i na terminoloske pojmove drugih jezika. Summary SMALL GLOSSARY OF ALPINE TERMINOLOGY The work on mountaineering (alpine) terminology in Croatia starts by the thirties of this Century. The first Survey of mountaineering terminology consisting of 171 expressions, was published in 1952. The little glossary published here contains 655 terms, covering fundamental phenoinena and forms of the mountain world, activities in it, essential equipment and technical accessories used by climbers. The present edition Covers 5 languages. In our opinion this could become a basis for a broader vocabulary of other languages, too.

Sommaire PETIT LEXIQUE DE TERMINOLOGIE ALPINE II y a environ cinquante annees quand en Croatie commence l'oeuvre d'elaboration de la terminologie alpine. Une premiere liste, ayant 171 expressions, vient d'etre publiee en 1952. Le petit vocabulaire ici publie renferme 655 notions qui couvrent les phenomenes et les formes essentielles de la nature alpine, l'activite en eile, l'equipement fondamental et les accessoires techniques uses par les alpinistes. Pour le present, le vocabulaire vient d'etre publie en cinq langues, en souhaitant qu'il puisse servir de base un agrandissement eventuel en notions terminologiques des autres langues.

Zusammenfassung KLEINES WRTERBUCH DER ALPINISTIK-FACHAUSDRCKE Die Arbeit an der alpinistischen Terminologie wurde in Kroatien in der dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts eingeleitet. Im Jahre 1952 wurde die erste bersicht der alpinistischen Terminologie verffentlicht, der 171 Wendungen enthielt. Das vorliegende Wrterbuch enthlt 655 Fachwrter, die die wesentlichen Erscheinungen und Formen der Gebirgswelt, verschiedene alpinistische Ttigkeiten, die grundlegende Ausrstung sowie technische Hilfsmittel bezeichnen. Das Wrterbuch ist zunchst als fnf sprachig (kroatisch, englisch, franzsisch, deutsch, italienisch) verfasst, jedoch mit dem Wunsch, als Grundlage fr eine Erweiterung mit Fachausdrcken in anderen Sprachen zu dienen.

Sommario PICCOLO VOCABOLARIO DI TERMINOLOGIA ALPINA Verso gli anni trenta di questo secolo inizia in Croazia l'opera d'elaborazione della terminologia alpina. Un primo elenco contenente 171 espressioni, esce nel 1952. II vocabolario qui pubblicato contiene 655 concetti che ricoprono fenomeni e forme essenziali della n a t u r a alpina, le attivit espletate in essa, l'attrezzatura fondamentale e gli accessori tecnici usati dagli alpinisti. Per il momento, il vocabolario esce in cinque lingue (croatoinglese-francese-tedesco-italiano) con l'augurio che esso possa servire da base ad un eventuale ampliamento in nozioni terminologiche di altre lingue.

Napomena drugom izdanju Rukopis rjecnika za prvo (cjelovito) izdanje bio je pripremljen u studenom 1977. godine pod naslovom Mali alpinisticki terminoloski rjecnik. U ovom izdanju druga je rijec zamijenjena sinonimom p l a n i n a r s k i koja je bliza siroj planinarskoj javnosti a znacenje je isto! Iz predgovora je vidljivo da je prvo izdanje objavljeno u Zborniku Pedagoske akademije Rijeka, a tiskanje je bilo dovr seno u travnju 1978. godine. Novom izdavacu, Opcinskom planinarskom savezu Rijeka, dopala se zamisao ovog djela i predlozio ga je za novo izdanje u vlastitoj nakladi, ali sada u drugacijem grafickom izgledu. Od prvog izdanja sadrzajno se ovo drugo bitno ne razlikuje prestiliziran je jedan od sazetaka i korigirano nekoliko termina. Rjecnik nije mogao obuhvatiti sve termine kod nas u upotrebi, zbog prozaicnog razloga sto za njih, bar za sada, nije pronaden ekvivalent u svih ostalih pet jezika (izostao je npr. osigurani p u t . . . ) . Od travnja do svibnja ove godine previse je kratko razdoblje da bi novo izdanje izislo prosireno na ostale nase juznoslavenske jezike kako je to nagovjesteno u prvom izdanju. 2elja je da se upravo ovom publikacijom potaknu ostale planinarske organizacije u Jugoslaviji da se pridruze nasem n a s t o j a n j u pri izgradnji, utvrdivanju i objavljivanju planinarske terminologije. Rijeka, u svibnju 1978. S. G.

JEZICNI REDOSLIJED JE SLIJEDECI:

hrvatski engleski francuski njemacki talijanski

LANGUAGES ARE ORDERED AS FOLLOWS:

croatian english rrench german italian croate anglais francais allemand italien kroatisch englisch franzsisch deutsch italienisch croato inglese francese tedesco italiano

L'ORDRE DES LANGUES EST LE SUIVANT:

DIE REIHEFOLGE DER SPRACHEN IST FOLGENDE:

L'ORDINE LINGUISTICO IL SEGUENTE:

Vazno

upozorenje:

1) Rijec ispred zareza vezuje se na drugu iza zareza (npr. frontal, head lamp = treba citati: frontal lamp ili head lamp). 2) Rijec odvojena tockom-zarez (;) stoji za sebe, tj. slijedeca rijefc je drugi izraz za isti pojam (npr. Walking; going = obje se rijei koriste kao sinonimi). 3) Svaki pojam zavrava bez interpunkcije i u pravilu se naiazi u jednom redu. Kad u jedan red nije stao opis cijelog pojma on se nastavlja i u slijedeci red pa ga ne treba' zamijeniti s drugim (slijedecim) jezikom. 4) Ako u jednom redu neka rijec zavrSava sa zarezom ili tokom-zarez, to znaci da slijedeci red pripada gornjem pojmu na istom jeziku. Ova je neprilika, kao i ona u tocki 3, uvjetovana irinom sloga.

alka

bivak kudica

lka f iron ring anneau de fer Eisenring anello di ferro Alpe f the Alps les Alpes Alpen le Alpi alpinist m (mountain-) climber; mountaineer alpiniste Alpinist alpinista alplnistlka terminologija f alpine terminology terminologie alpine alpine Fachausdrcke terminologia alpina alpinizam m; planinarstvo n (mountain-) climbing; mountaineering alpinisme Alpinismus alpinismo

aluvijalna terasa f flood-terrace; flood piain terrasse alluviale durch Auschwemmung gebiedete Bodenterrasse terrazzo alluvionale amfiteatar m; v. kotao amphitheatre; cirque amphithetre; cirque Kessel; Kar anfiteatro; circo apsolutna visina f height above sea level hauteur sur le niveau de la mer Seehhe altezza sul livello del mare ari m larch larix, meleze Lrche larice atletsko penjanje n strenuous athletique austregend faticoso

barljera f; v. greda barrier barriere Absperrung, Barriere; Riegel barriera bespuce n impracticable; impassable impracticable Weglosigkeit; Ausweglosigkeit impraticabile bilo n; sljeme n; planinska kosa f; planinski (hrpt) hrbat ridge, crest of a mountain crete Kamm crestone

bilje n, planinsko alpine flora; mountain flora flore alpine; flore de montagne Gebirgspflanzen flora alpina; flora montana blvak m bivouac bivouac Biwak bivacco bivak kucica f fixed bivouac; bivouac shelter bivouac fixe stndiges Biwak; Biwak Schachtel bivacco fisso

bivak vreca

10

cvijee

bivak vreca f bivouac sack s'ac de bivouac Biwaksack sacco da bivacco bk m; strana f side; flank; face flanc; cte Seite; Flanke fianco; lato bor m pine (-tree) pin Fichte pino brdo n mount mont Berg monte brezuljak m; brijeg m hill colline; coteau Hgel; Kofel collina; colle

j '

brid m edge arete; angle Kante spigolo brvno n; brvina f; mostic m footbridge; trestle-bridge passereile Balkenlage (ber einen Bach) passerella bujica f torrent; mountain stream torrent Wildwasser; Wildbach torrente busen m turf; sod gazon Rasen zolla erbosa busola f; v. kompas compass boussole Schiffs bussola

C cepin m ice-axe piolet Pickel; Eispickel piccozza cepin-Cekic m hammer-axe marteau-piolet Eisbeil martello a piccozza cikcak m zigzag va-et-vient Zick-zack; Serpentine andirivieni; zig-zag cipele f; gojzerice f boots; climbing boots chaussures de montagne Bergschuhe scarponi - penjacke cipele f climbing boots chaussures d'escalade Kletterschuhe scarponi da scalata cjeloviti prijelaz m integral passage passage integral vollstndiger bergang passaggio integrale cvijece n, planinsko alpine, mountain flowers fleures alpines, de montagne Gebirgsblumen fiori alpini, di montagna

j !

arape

11

dlijeto

carape f heavy socks; woollen socks mi-bas; chaussettes Strmpfe; Hochtourenstrmpfe calzettoni; calze cekic m hammer marteau Hammer; Kletterhammer martello cekic m za led ice-hammer marteau glace Eishammer martello da ghiaccio cekic m za stijenu rock-hammer marteau de rocher Kletterhammer martello da roccia elifino uze n wire cable; steel cable cble; corde d'acier

Drahtseil fune metallica; corda d'acciaio ceona svjetiljka f frontal, head lamp lampe frontale Stirnlampe lampada frontale clak m cairn cairn Steinmann; Steindaube; Steinmendl ometto cnj m cone cne Kegel cono uperak m trave turf; tuft (of grass) touffe d'herbe Grasbschel; Rasenschopf ciuffo d'erba

dereze f crampons crampons Steigeisen ramponi desno right droit rechts destra detalj m detail detail Detail dettaglio - neizbjezan detalj m obligated passage passage obblige obligater Schritt passo, passaggio obbligato

- tezak detalj m difficult detail, passage mauvais pas Schlechte stelle passo cattivo, difficile divokoza f chamois chamois Gemse camoscio - divokozin trag m chamois track trace de chamois Gemsenspuren traccia di camosci dlijeto n awl burin Bohrmeissel punteruolo

duiek

12

foto-aparat

doek m pri spustu rappel point; bottom of a rappel point de rappel Abseilstelle punto di calata (a corda doppia) dolac m level ground plateau; redan Absatz; Hochflche ripiano dolina f valley vallee Tal valle - dno doline floor, bottom of a valley fond de vallee Talboden fondovalle - kraj (konac) doline head of a valley bout de vallee Talschluss E ekspedicija f expedition expedition Expedition spedizione

testata di valle - poprena dolina f transversal valley vallee transversale Querstal valle trasversale - uzduzna dolina f longitudinal, lengthwise valley vallee longitudinale Lngstal valle longitudinale dolje under; below sous; dessous unter; ab; hinab sotto; dissotto dubina f bottom; floor fond Grund fondo duzina f (uzeta) rope length; pitch longueur de corde Seillnge lunghezza (tratto) di corda

eksponirano exposed expose ausgesetzt esposto

fifi m fifi-hook crochet d etriers Fiffi-Haken fiffi firn m; zmati snijeg m granular snow neige vieille Firn neve vecchia

flora f, planinska; v. bilje, planinsko mountain flora; alpine flora flore de montagne; flore alpine Gebirgspflanzen x flora montana; flora alpina foto-aparat m; foto-kamera f (photo-) camera appareil photographique Photokamera macchina fotografica

gladak

13 G

grebcn

gladak; glatko smooth; polished lisse glatt liscio glava f rock head tete rocheuse Kopf testa rocciosa glavica f cap calotte Kuppe calotta gleznjace f; gleznjaci m gaiters guetres Gamaschen ghettine; ghette; uose gomila f kamen ja lot of stones tas, amas de rocs Steinhaufen cumulo di massi gomila f, seraka seracs seracs Eisbruch seraccata gore over; upon; above sur; dessus oben; hinauf su; sopra gore-dolje up and down loque, clenche Auf und Ab saliscendi gorje n mountain rnge chaine de montagnes Gebirge catena montana gorska bolest f mountain sickness mal de montagne

j !

: I

Bergkrankheit mal di montagna gorska kotlina f basin vallee encaissee Kar catino, cadin Gorska sluzba spasavanja Mountain rescue Organisation Secour en montagne Bergrettung Corpo soccorso alpino granica f; meda f border; boundary confin; limite Grenze confine; limite granica f mogucnosti limit of possibility limite du possible Grenze des Mglichen limite del possibile granit m granite granite Granit granito grba f; izboina f hump bosse Buckel gobba greben m arete; ridge arete; crete Grat cresta - ledeni greben m ice ridge arete, crete de glace Eisgrat cresta di ghiaccio - snjezni greben m snow-ridge arete de neige; arete neve Firngrat; Schneegrat cresta nevosa

grebenska linija

14

hvatiSte

- spojni greben m connecting ridge arete de raccord Verbindungsgrat cresta di congiunzione - vrni greben m summit ridge; top ridge arete terminale Gipfelgrat cresta terminale grebenska linija f knife edge tranchant de l'arete Gratschneide filo di cresta grebenska ostrica f edge fil de l'arete Gratkante spigolo di cresta greda f barrier barriere H hlace f trousers pantalons Hosen pantaloni hodajuci Walking trotte gehend camminando hodanje n Walking; going marche Wandern marcia hodanje n derezama cramponing marche en crampons; cramponnage gehen mit Steigeise marcia con ramponi

Absperrung; Barriere; Riegel barriera gredina f shelves vires; terrasse Bnder cengione; terrazza grm m; zbun m bush; shrub buisson Gestrpp cespuglio gromada f block; rock; stone bloc; roc Block blocco; masso labilna gromada f precariously poised stone bloc en equilibre labiler Block blocco in bilico

hrapav rough apre; rude rauh; schroff aspro; scabro hrapavost f roughness asperite Rauhigkeit asperit; scabrosit hrbat m rounded top Croupe Rcken groppa hvatite n hold; handhold prise Griff appiglio

ici koso

15

izvidjeti

ici koso to go sideway aller de biais; obliquer schief steigen andare di sbieco; obliquare igla f needle aiguille Nadel; Felsnadel guglia; ago iglu m igloo igloo Schneehtte; (Iglu) iglu inje n white frost; hoar-frost frimas; gelee blanche Reif brina istak m; izbocina f embossment; protuberance saillie; protuberance Vorsprung; Kanzel sporgenza; prominenza istaknut; ispupcen prominent proeminent vorspringend prominente istok m East Est Osten Est istrazivanje n exploration exploration Erschlissung esplorazione itinerer m; v. putni plan itinerary; route itineraire Fahrplan itinerario

izbjeci to avoid; to elude eviter vermeiden evitare izbofien protruding; p r o t u b e r a n s jutting out saillis vorspringend sporgente izbocina f (mala, sitna) projection; Protrusion asperite; saillie Vorsprung asperit; aggetto izgrizeno decayed; carious ronge; carie angefressen cariato izici (iz stijene) to come out; to get out (from the wall) exiler herausgehen fuoriuscire izlaz m issue; exit issue Ausmdung sbocco izlet m (u planine) excursion; mountain excursion sortie en montagne Bergfahrt gita in montagna izlozen; izlozeno exposed expose exponiert; ausgesetzt esposto izvidjeti to reconnoitre; to inquire reconnaitre erkunden perlustrare

izvor

16 izljebljenje n groove rainure Rille scanalatura

kamenica

izvor m spring; source source Quelle sorgente

jama f cavity; hollow trou; cavite Grube buca; cavit jarak m ditch fosse Groben; Grube fossato jaruga f gully chenal Hllengrube; Schlucht gola - okomita jaruga f gorge defile; gorge Schlucht; Klamm; Felsenge gola - zaledena jaruga f ice gully couloir de glace Eisrinne canalone ghiacciato

- zasuta jaruga f gully filled with scree couloir d'eboulis Schuttrinne canalone detritico jauci; jasimice astride cheval rittlings cavalcioni jezero n lake lac See lago jezik m tongue langue Zunge lingua jug m South sud Sden Sud

kamen m rock; stone rocher Fels; Stein roccia; sasso - usamljeni kamen m isolated stone rocher isole isoliert Block masso, blocco isolato

- zaglavljeni kamen m chockstone bloc coince Klemmblock; Eingeklemmter 5 - Block masso, blocco incastrato kamenica f hollow; basin combe Mulde vasca

kamenl luk

17

klin

kamen! luk m rock gate; stone arch rocher arc; porte berdachender Fels roccia a volta; arco di roccia kamen! odron m stone fall chute de pierres Steinschlag frana di sassi kamenjar m desolated, desertic heap of stones pierrier desole wild Gesteinhaufen petraia desertica, desolata kamenje n stones pierres Felsen sassi; pietre - zaglavljeno kamenje n embedded stones enclos avec rochers Steinwall; Klamm massi incastrati kmm m chimney cheminee Kamin camino - gladak kamin m smooth chimney cheminee sans prises Stemmkamin camino liscio - zaglavljeni kamin m blocked chimney; chimney embedded with stones cheminee coincee Kamin mit eingeklemmten Blocke camino bloccato kpanje n; cijedenje n drin; dripping stillicide; stillation Tropfbad stillicidio

karabiner m; v. sponka karabiner; krab; snplink mousqueton Karabiner moschettone katun m malga (shepherd's hut in the Alps) cabane des montagnards Htte; Kser casera; malga kia f rain pluie Regen pioggia klanac m narrow passage; strait pasSage; defile Felsenge; Engpass valico; stretto; strettoia klasifikacija f Classification Classification; graduation Gradeinteilung classificazione klekovina f (Pinus mugo) mug(h)o pine mug(h)o; pin nain Krummholz; Bergkiefer mugo; pino nano klin m piton; peg piton Mauerhaken; Haken chiodo klin m za (suhu) stijenu rock piton; peg piton de rocher Felshaken chiodo da roccia - drveni klin m wooden wedge coin de bois Keil; Kegel cuneo di legno

kljun

18

korito

- ekspanzivni klin m expansion bolt; rawlbolt piton expansion Bohrhaken chiodo ad espansione - klin m s alkom ring piton piton anneau Ringhaken chiodo ad anello mobile - klin m s uSicom piton-Fiechtl piton-Fiechtl Fiechtlhaken chiodo ad occhiello - klin m za osiguravaliste stance-piton piton d'assurage Standhaken chiodo di sosta - klin m za led ice-peg; ice-piton piton glace Eishaken chiodo da ghiaccio - klin-vijak m za led ice-screw vis glace Rohreisspirale; Eisschraube chiodo da ghiaccio a vite kljun m beak; bill bec; becquet Schnabel; spitziger Vorsprung becco knjiga f penjackih uspona climbing book livre des ascensions Besteigungbuch libro delle scalate koliba f hut cabane; hutte Zennhtte; Schutzhtte capanna

koliba f, alpska baita (small alpine house) baite; cabane Unterstand baita km m peak pic Spitze picco kompas m compass boussole Schiffs bussola kombinirani uspon m combined climb; mixed climb escalade mixte kombinierende Aufstieg scalata mista kopanje n stepenica tu cut steps; to chop steps taille de marches hacken; Stufen schlagen gradinare kopnjenje n thaw degel Tauwetter disgelo korito n bed lit Bett letto - bujicno korito n torrent-bed lit du torrent Bachbett letto del torrente - rijedno korito n river-bed lit du fleuve Flussbett letto del fiume

koso

19

kuloar

koso oblique; skew; slanting oblique schrg; quer obliquo koulja f shirt chemise Hemd camicia kta f bench mark; survey point cote Kote; Messpunkt quota kotao m amphitheatre; cirque amphithetre; cirque Kessel; Kar anfiteatro; circo - snjezni kotao m snow basin cirque du neve Firnbecken bacino del nevaio kotlina f; prodol m hollow vallee encaissee; combe Becken; Kessel; Mulde conca kratica f; prijeac m short-cut raccourci; traverse; chemin de traverse Abschneider; Abkrzung scorciatoia; accorciatura krcevina f deforested wood foret deboisee Rodung selva disboscata kretanje n po ledenjaku travelling through glacier marche sur glacier Begehen eines Gletschers marcia su ghiacciaio

krnjadak m trunk of rock troncon de rocher Felsklotz troncone di roccia krplja f snow shoe raquette Schneereif racchetta da neve kr m Karst lapiaz; les lapies Karst carso kriv; krljiv; mrvljiv friable; scrumbly friable; brise faul; brchig; morsch friabile krje n scree eboulis Gerll; Schutt brecciame krzna f (tuljanova) sealskin; ski skins; skins peaux de phoque Seehundfell; Steigfelle pelli di foca kuca f (planinarska) hut refuge Htte; Schutzhtte rifugio kuloar m couloir couloir Couloir; Rinne; Trichter colatoio - zaledeni kuloar m ice gully couloir de glace Eisrinne canalone ghiacciato

kupa

20

ledern lijevak

- zasnjezeni kuloar m snow gully couloir de neige Schneerinne canale-colatoio; colatoio di neve kpa f cap calotte Gipfelhaube calotta kup m kamenja heap of stones

pierrier Gesteinhaufen petraia; pietraia kut m; ugao m angle; corner angle; coin Ecke; Winkel angolo kvrga f; izbocina f hump bosse Kpfel; Knollen; Auswuchs mammellone; bernoccolo

labirint m labyrinth labyrinthe; dedale Labyrinth labirinto lanac m planina mountain rnge; chain of mountains chaine de montagnes Kette; Bergkette catena montana; cordigliera lastva f grass-grown slope banquise Gemsenweideplatz banco; banchisa lavina f; usov m avalanche avalanche Lawine valanga - kamena lavina f stone avalanche; stone fall avalanche de pierres Steinlawine valanga di sassi - ledena lavina f ice avalanche avalanche de glace Eislawine valanga di ghiaccio

led m ice glace Eis ghiaccio - crni led m black ice glace noire Wassereis ghiaccio nero - led-serak m ice serac glace de serac Eisturm ghiaccio da seracco - staklasti led m verglas verglas; verglace Felsvereisung; Glaseis; Glatteis vetrato ledenica f ice-hole; ice-hollow glaciere Eisgrube ghiacciaia > ledeni lijevak m (obino zatvara kamin ili jarugu u gornjem dijelu) ice-flow coulee de glace eisiger Trichter colata di ghiaccio

ledcno staklo

21
- mlin m; mlinica f (na ledenjaku) mill moulin Mhle mulino

livada

ledeno staklo n; v. poledica verglas verglace Glaseis; Glatteis vetrato ledenjak m glacier glacier Gletscher ghiacciaio celo 11 ledenjaka face (forehead) of glacier face (front) du glacier Stirseite (Vorderseite) des Gletschers fronte del ghiacciaio - ledenjaCka pukotina f crevasse crevasse Gletscherspalt; Kluft crepaccio - ledenjaki jezik m glacier snout; tongue of glacier langue du glacier Gletscherzunge lingua di ghiaccio, del ghiacciaio - ledenjacki slap m ice fall chute du glacier Gletscherbruch cascata del ghiacciaio - ledenjaki stol m glacier table table glaciaire Gletschertisch fungo, tavola del ghiacciaio - ledenjako jezero n glacier lake lac glaciaire Gletschersee lago ghiacciato

- okrajak m (komadic) ledenjaka border, strip of glacier bout du glacier Gletschersaum lembo del ghiacciaio - viseci ledenjak m hanging glacier glacier suspendu Hngegletscher ghiacciaio pensile lezati; lezecke; lezeci stav m (kod stropova) to lay (down) se coucher; s'etaler liegen sdraiarsi lijevak m funnel entonnoir Trichter imbuto lijevo left manche links sinistra litica f; litice f broken rocks roches brisees Schrofen scaglioni livada f meadow pre Wiese prato

logorovanje

22 lokva f; bara f puddle flaque Sumpf pozzanghera; lama lk m arch arc Bogen arco schlpfrig viscido ljuska f chip ecaille losgelste Platte scaglia M

morena

logorovanje n u visokim planinama high mountain camping campement de Haute Montagne kampieren in Hochgebirgen accampamento d'alta montagna ljestvica f teSkoce grade (degree) of difficulty Classification des difficultes Schwierigkeitsgrad scala delle difficolt ljigav viscid; sticky; slippery visquieux; gluant magla f fog; mist brouillard Nebel nebbia mahovina f musk mousse Moos muschio markacija f mark; path marker signe; marque Markierung segno; segnavia masiv m group massif Massiv; Gebirgsstock massiccio materijal m; penjaki pribor m material (for climbing) matriel (d'escalade) Kletternausrstung materiale (da scalata)

j I | ; LJ

mecava f snow drift chasse de neige; tourmente Meftiger Schneesturm; Schneesturm bufera, tormenta di neve mjesto n bivaka bivouac place place de bivouac Biwakplatz posto di bivacco mokro wet baigne; mouille nass bagnato monolit m monolith monolithe , einzeln stehender Block monolite morena f moraine moraine Morne morena

nadvis

23 most m bridge pont Brcke ponte mosur m icicle chandelle de glace Spule ghiacci(u)olo mraz m frost givre Rauchreif gelo; galaverna mrlja f; pjega f patch tache; macule Fleck chiazza; macchia munja f lightning eclair Blitz folgore; fulmine N

nanos

- bocna morena f lateral moraine; side moraine moraine laterale Seitenmorne morena laterale - ceona morena f frontal moraine moraine frontale Stimmorne; Endmorne morena frontale, terminale - morenski trak m moraine wall cordon morainique Mornenwall cordone morenico - morensko polje n moraine field champ morainique Mornenfeld fondi; campo morenico - sredisnja morena f medial moraine moraine mediane Mittelmorne morena mediana

nadvis m overhang srplomb berhang strapiombo nagib m slope angle; inclination inclinaison; pente Steigung; Neigung; Abdachung inclinazione; pendenza - nagib m (tvrdog snijega, ledenih povrSina, u stupnjevima) slope of Consolidated snow pente de neige dure

Steigung mit kompakter Schnee china di neve compatta, dura nagnut inclinated; sloped incline; declive; en pente abschssig; geneigt inclinato; declive nakapnica f drip gouttiere Regenwasserhlter gocciolatoio nanos m; namet m; smet m snow drift congeres Schneeverwehung cumulo di neve

napredovanje

24

ni.sa

napredovanje n advancing Progression Fortschreiten progressione; avanzare naprtnjaa f rucksack sac Rucksack sacco - obina naprtnjaca f rucksack sac de montagne Tourenrucksack sacco da montagna - penjadka naprtnjaCa f rucksack; climbing rucksack sac d'escalade, de varappe Kletterrucksack sacco da scalata, da rocciatore nasuprot in front (of) vis--vis vorstehend antistante navez m rope(d) party; rope(d) team cordee Seilschaft; Gedreht crdata - prvi u navezu first climber (of rope party) premier de la cordee erste die Seilschaft primo di cordata - voda m naveza leader of rope party chef de cordee; leader Voraukletterer capocordata navezati se to rope u p s'encorder sich anseilen legarsi

navlane rukavice f gloves; overmitts moufles Fustel guanti; guantoni naziv m (smjera, stijene) denomination of route, of wall denomination de la voie, de la paroi Wegziechung; Wandbeziegung denominazione della via, della parete nazubljeno rough; uneven accidente rauch; schroff; zerissen accidentato nepristupacan impracticable; inaccessible impracticable; inaccessible ungangbar impraticabile; inaccessibile neprohodan impassable infranchissable ungangbar impervio nesavladiv insuperable insuperable; infranchissable unbegehbar insuperabile nesiguran unsafe mal assure unsicher malsicuro nevera f thunderstorm; storm orage Unwetter temporale nisa f; dupk f; izdubak m niche niche Nische; Hhlung nicchia

nogostup

25 ns m nose nez Nase naso nosa m bearer; carrier porteur Trger portatore NJ

odvezati se

nogostup m step; foothold appui Tritt appoggio normalni put m normal route voie normale Normalanstieg via normale njihaj m swinging pendule Pendeln pendolo O obilaziti to make a detour contourner; tourner umgehen aggirare; girare intorno obronak m slope; declivity pente; declive Abhand falda; china; declivio oblacno cloudy nuageux bewlkt nuvoloso ocale f (naoCale) za snijeg snow goggles lunettes neige, de giacier Gletscherbrille occhiali da neve odlom m; prosjelina f debris rubble eboulis; eboulement de rochers Abbruch; Bergsturz scoscedimento

njihati to swing; to oscillate penduler pendeln pendolare odmoriste n belay stance; stance replat Absatz; Restplatz; Standplatz pianerottolo; posto di riposo odron m rockslide eboulement Bergsturz; Bergschlipf frana; smottamento odronjavanje n landslide glissement du terrain Bergrutsch; Steinlawine franamento odupiranje n laybacking Opposition bras-jambes: dite Dlfer Piaztechnik tecnica di opposizione: sistema Dlfer odvezati se to untie; to loosen se delier; se detacher sich von Seilen losbinden slegarsi

ogranak

26

osojna strana

ogranak m spur contrefort; branche Verzweigung; Auslufer contrafforte; propaggine okno n; prozor m window fenetre Fenster finestra okomit; uspravan; vertikalan fall line verticale; perpendiculaire Fallinie; Vertical verticale; perpendicolare oluja f storm tempete Sturm tempesta opasnosti f u planinama Alps dangers dangers dans les Alpes Gefahren der Alpen pericoli delle Alpi opasno zbog padanja kamenja perilous for stonefall dangereux pour chute de pierres Steingefhlich pericoloso per caduta di sassi oprema f equipment equipement Ausrstung equipaggiamento; attrezzatura oprimak m; v. hvatiste hold; handhold prise Griff appiglio; presa opskrbnik m hut manager econome; gar dien du refuge Httenwirt gestore del rifugio

orao m eagle aigle Adler aquila osiguranje n; osiguravanje n belay assurage; assurance Sicherung assicurazione - meduosiguranje n belay chain with intermediate points of protection assurance sur piton; assurage avec ancrage intermediaire Zwischensicherung assicurazione con ancoraggio intermedio - osiguravanje n druga (partnera) belay of the partner assurage du compagnon (de cordee) Gefhrtensicherung assicurazione del compagno (di cordata) vlastito osiguranje n self-belay auto-assurage Selbstsicherung auto-assicurazione osigurati; osiguravati to belay assurer sichern assicurare osiguravaliste n belay stance; stance relais; point d'assurage Sicherungstand; Standplatze sostegno; posto " d'assicurazione osojna strana f shady side cte ombeux, ombrage schattenreich parte ombrosa

otar

27

paSnjak

otar; siljast sharp; pointed pointu; aigu; acere spitzig acuminato; aguzzo otar cutting; sharp tranchant schneidend tagliente otok m (stjenoviti otok na ledenjaku) rocky islet (in the glacier) ilot rocheux (on glacier) Riff (auf Gletschers) scoglio (su ghiacciaio) otopiti (snijeg) to thaw fondre auftauen disgelare j j | i

otpenjavanje n down climbing descente en escalade Abklettern scendere in arrampicata otrgnuce n (kamena, lavine, cuperka trave itd.) detaching (of stones, of an avalanche, of a tuft of grass) detachement (de pierres, d'une avalanche, d'un touffe d'herbe) losbrechen von Steinen; lostraten einer Lawine; ausreissen eines Rasenschopfes distacco (di pietre, di una lavina, d'un ciuffo d'erba) otvor m hole; aperture trou Loch; Fenster foro

pd m fall chute Absturz; Sturz caduta padanje n kamenja stonefall chute de blocs, de pierres Steinschlag; Steinfall caduta di sassi, di pietre pdina f slope pente; cte Abhang pendice - padinska pukotina f (na Iedenoj Iii snjenoj padini) rimaye; Bergschrund rimaye Bergschrund crepaccia periferica

P i pahuljica f (snjezna) i snowflake | flocon de neige | Schneeflocke fiocco di neve panorama f view; panorama panorame Rundblick; Rundsicht panorama j ps m belt; girdle ceinture Grtel cintura pasnjak m pasture pturage; pture Weide pascolo

pecina

28

planina

pecina f cave grotte; caverne; antre Hhle; Kluft spelonca; caverna; antro penjac m climber grimpeur Bergsteiger scalatore; arrampicatore - penjac m u ledu ice climber grimpeur en glace Eiskletterer ghiacciatore - penjac m u suhoj stijeni rock climber rochasier Felskletterer rocciatore - prvi penjac m first climber in rope party premier de cordee Erstersteiger primo della cordata penjanje n climbing varappe; escalade Kletterei scalata; arrampicata - penjanje n derezama cramponing cramponnage Kletterei mit Steigeisen arrampicata con rampni - penjanje n u ledu ice climbing escalade en glace Eiskletterei scalata su ghiaccio - penjanje n upiranjem lay backing escalade par adherence stemmen salita d'appoggio - penjanje n u stijeni rock climbing varappe; escalade en rocher

Felskletterei scalata su roccia - slobodno penjanje n free climb; free rute escalade libre Freikletterei arrampicata libera umjetno penjanje n artificial climb; peg route escalade artificielle knstliche Kletterei; Hakentour scalata artificiale penjati to climb grimper; escalader klettern arrampicare; scalare petrografija f petrography petrographie Petrographie petrografia pilastar m; v. stup buttress pilier Pfeiler pilastro piramida f pyramid Pyramide Pyramide piramide pjescano polje n , field with debris champ ebouljs Schuttfeld campo di ghiaia planina f mountain montagne Berg; Gebirge montagna - podnozje n planine on the foot of the mountain au pied d'une montagne Bergfuss ai piedi d'una montagna

planinac

29

poledica

- visoka planina f high mountain haute montagne Hochberg; Hochgebirge alta montagna planinac m montagnard; mountain man montagnard Bergbemohner montanaro planinar m; v. alpinist mountaineer alpiniste (excursioniste) Alpinist; Wanderer alpinista (escursionista) planinarska kuca f hut; mountain hut refuge Htte; Berghtte rifugio planinarska kola f mountaineering school ecole d'alpinisme Bergsteigungschule scuola d'alpinismo - Skola f penjanja u suhoj stijeni rock climbing school ecole d'escalade sur rocher Kletterschule im Fels scuola di roccia - teaj m penjanja climbing course course d'escalade Kletternkurs corso di scalata - tehnika f u ledu i snijegu technic on ice and snow technique de glace et de neige Schnee und Eis Technik tecnica di ghiaccio e neve planinar st vo n; v. alpinizam mountaineering alpinisme Alpinismus; Bergsteigung alpinismo planinska toponomastfka f alpine toponymy

toponomastique alpine Alpenverzeichnis toponomastica alpina planinski paSnjak m pasture; alpine pasture alpage Alpweide alpe; alpeggio platforma f platform plate-forme Platform; Plateau; Terrasse piattaforma ploca f slab dalle; plaque Platte placca; lastra podizac m ascendeur etriers d'ascension Steigklemme ascensore podskupina f undergroup sous-groupe Untergruppe sottogruppo pokliznuce n glissade glissade Abfahrt scivolata pokrajina f area; region region; contree Gebiet regione pokuaj m attempt tentative Versuch tentativo poledica f verglas verglace Glatteis vetrato

polica

30

prijenica

polica f shelf; ledge vire; corniche Felsband; Gesimse cengia - nadsvodena polica f stomach traverse, ledge vire o il faut ramper Kriechband cengia a carponi - uska polica f ledge petite vire Leiste lista poliSica f small shelf petite vire Leiste; Band cengietta pnikva f doline; sinkhole (sink) doline Doline; Karsttrichter dolina ponor m precipice gouffre Schlund; Abgrund voragine; baratro poprean transversal; cross transversale Quer trasversale potocic m small brook petit ruisseau Bach ruscelletto; rio; rivo potok m brook ruisseau Bach; Bchlein ruscello povrina f; ploha f surface surface

Flache; Oberflche superficie pravac m direction direction Richtung direzione predgorje n (the) Prealps Prealpes Voralpe Prealpi predvrh m lower, secondary summit antecime Vorgipfel antecima prekinut; presjeCen interrupted interrompu; saccade unterbrochen interrotto prevjes m; v. nadvis overhang surplomb berhang strapiombo prijenica f traverse traversee Quergang; berschreitung traversata - Dlfer prijenica f Dlfer traverse traversee (Dlfer) Dlfer berschreitung traversata a corda - prijecnica f u njihaju pendulum traverse traversee pendulaire Pendelnquergang traversata pendolare - zraCna prijecnica f exposed traverse tyroline; traversee exposee Seiltnzerei traversata aerea

prijeilti

31 s'enfoncer einbrechen sprofondare proplanak m glade; Clearing clairiere; eclaircie abgeholtzer Platz radura prostirka f; lezaljka f cell foam mat matelas Matratze materassino prskanje n Vde shower; douche douche Wasserrhre doccia prsni remen m climbing belt baudrier Klettergrtel imbragatura prst m finger doigt Finger dito puhaljka f air bed

putni plan

prijeciti to traverse traverser queren; berschreiten traversare prijelaz m pass pas Pass passo prijelaz m (penjacki) passage passage Ubergang passaggio prijevoj m pass; saddle; col pas; col Joch passo; giogo prilazni hod m approaching marche d'approche Zuganggehen marcia d'avvicinamento pristup m access acces; entree Zugang accesso pritiskanje n; pritiskivanje n push poussee Druck spinta prohodan practicable practicable gangbar praticabile prolaz m (opcenito) passage; passing passage Durchgang passaggio propasti (npr. u ledenjadku pukotinu) to sink; to fall

matelas pneumatique Luftmatratze materassino pneumatico pukotina f crack fissure; faillie Spalt; Riss; Einriss fessura; spacco - zaledena pukotina f frost crack fissure due au gel Frostriss fessura gelata putni plan m itinerary itineraire Fahrplan itinerario

put

32 - prohodan put m practicable route route practicable gangbahrer Weg strada praticabile putokaz m signpost poteau indicateur Markierungstaf el; Wegweiser targa indicatrice R

razvode

pt m route route Weg strada - neprohodan put m impracticable, impassable route route impracticable ungangbahrer Weg strada impraticabile

racvanje n; bifurkacija f fork bifourcation Verzweigung biforcazione rame n Shoulder epaule Schulter spalla rampa f rampe; steep slope rampe Rampe rampa raskorak m straddling enjambee Spreizschritt spaccata; divaricata - Siroki raskorak m wide splits enjambee large Spreizschritt spaccata larga - vrlo Siroki raskorak m straddling enjambee tres large; Progression en pont Spreizschritt spaccata molto larga raskrsce n cross-road carrefour; bivoie Scheideweg; Wegkreuzung bivio

rvan f; malena visoravan f plateau plateau Plateau pianoro ravnica f piain; flat piain plaine Ebene; Boden piano; piana; pianura ravnoteza f balance equilibre Lastung equilibrio; bilico razgranjenje n branch ramification; embranchement Abweigung; Verzweigung ramificazione; diramazione razina f; nivo m level niveau Hche livello razvalina f ruin rouine Rovine rovina; ruina razvode n watershed ligne de partage des eaux Wasserscheide spartiacque; displuvio

rebro

33 Rand; Umrandung bordo; orlo rubna pukotina f marginal crevasse crevasse marginale Randkluft crepaccio terminale, marginale rukavice f gloves guants Fustel guanti runolist m edelweiss edelweiss Edelweiss Stella alpina rupa f pit; hole; hollow trou Lockr buca S

sipar

rebro n rib cte, arete en paroi Rippe costola; costa rijeka f river fleuve Fluss fiume rododendron m; divlji imir m; sle m rhododendron rododendron Alpenrose rododendro rog m horn corne Horn corno rub m border; edge bord

sm; uspon bez partnera solitary climb ascension en solitaire Alleinbegehung ascensione solitaria sedlaSce n small saddle sellette Schrtchen selletta sedlo n saddle seile Sattel sella erak m serac serac Serac; Eisturm seracco

siguran safe; sure sr sicher sicuro silaz m; silaienje n descent descente Abstieg discesa silaziti to descent descendre absteigen scendere; discendere sipar m gravel gravier Schutthalde; Kiss ghiaione; ghiaia

sjecl

34

slojevit

- pomicni sipar m debris flow ecoulement d'eboulis Schuttstrom; Schotterstrom colata di ghiaia, di sfasciumi sjeci; rezati to traverse; to cut couper queren tagliare sjedeljka f small chair; (small) seat siege; petite chaise Sitze seggiolino sjenik m hay-loft fenil; granier Heustadel; Schupfen fienile; granaio sjever m * North nord Norden Nord sjevernica f pole-star etoile polaire Polarstern Stella polare skijanje n u planinama mountain skiing ski en montagne Skifahren in Bergen sei in montagna sklizak; klizak; klizav (sklisko, klisko, klizavo) slippery glissant schlpfrig seivoloso; sdrucciolevole skloniste n shelter; refuge abri; refuge Schutzhtte ricovero; rifugio

- prirodno sklonite n shelter abri Unterstand; Schutz riparo skociti to jump; to leap sauter; franchir spreizen saltare skok m pitch saut; escarpement Steilstufe; Steilerfels salto; balza; balzo skok m u grebenu drop in the ridge; break in the ridge ressaut d'arete Gratabbruch; Grataufschwung salto di cresta skretanje n deviation deviation Ausweg deviazione skupina f group groupe Gruppe; Stock gruppo slijed m ploca succession of slabs succession de dalles Plattenschuss tratto di lastroni sloj m; naslaga f Stratum; strata strate; couche assise Schicht strato slojevit stratified stratifie geschichtet stratificato

slonove noge

35 elephant's

snijeg

slonove noge f pied d'elephant; foot pied d'elephant Daunenfusssack piede d'elefante sljeme n rock-top; top comble; faite Felsengiebel comignolo smjer m way; route voie; course Weg; Route via - direktan smjer smjer m direttissima; climb directissime Direttissima direttissima - najlaki smjer normal route voie normale Normalanstieg via normale - novi smjer m new route premiere Neutour via nuova smrzavanje n frostbite gelure Erfrierung congelamento smrznut; sieden frozen; icy gele gefrosen gelato snijeg m snow neige Schnee neve

m; izravan direct

- bez snijega snowless; without snow sans neige aper sgombro di neve cvrsti snijeg m compact snow neige tassee gesetzter Schnee neve compatta kasasti snijeg m pulp snow neige fondante Pappschnee neve pappa korasti snijeg m crusted snow neige crotee Harsch; Bruchharsch neve crostosa lomivi korasti snijeg m crusted snow crote (de neige) cassante Bruchharsch neve fratturata mokri snijeg m soft snow neige molle Lockerschnee neve molle otpuhani snijeg m snowdrift neige chassee Schneefegen; Schneetreiben neve spazzata prasnati snijeg m powder snow neige poudreuse Pulverschnee neve polverosa svjezi snijeg m fresh snow neige fraiche Neuschnee neve fresca

snijezenje

36

sponka

- topljenje n snijega thawing of snow fonte de la neige ausapern scioglimento delle nevi - truli (gnjili) snijeg m rotten snow neige pourrie Faulschnee neve marcia - utabati snijeg m to make a track faire la trace spuren battere pista - zrnati (zmasti) snijeg m granular snow neige granuleuse kmiger Schnee neve granulosa snijezenje n; padanje snijega snowfall chute de neige Schneefall nevicata snijeznica f snow-hollow fosse de neige Schneegrube fossa di neve snjeznica f thaw-water eau de fonte, de degel Schmelzwasser acqua di sgelo snjeznik m snow field neve Schneefeld; Firnfleck nevaio snjezna bljuzgavica f melted snow eau de fonte Schneefegen; Schneetreiben neve sciolta snjezna granica f snow-line limite de la neige Schneegrenze limite d'innevamento

snjezna zastava f plume of snow aigrette de neige Schneefahne neve innalzata dal vento snjezni most m snow bridge pont de neige Schneebrcke ponte di neve snjezne mrlje f; (isprekidana snjezna povrina) patch of snow taches de neige Schneeflecke chiazze di neve snjezni rasjed m ice fall cassure dans u n neve Firnbruch frattura del nevaio snjezno sljepilo n snow-blind ophtalmie des neiges Schneeblindkeit congiuntivite (da neve) snjezni tobogan m snow toboggan glissier Schneetoboggan scivolo; sdrucciolo spasavanje n u planinama mountain rescue sauvetage, secour en montagne Rettung am Berg soccorso in montagna spoj m; spajanje n connection raccord Verbindungsweg raccordo sponka f karabiner; krab; snaplink mousqueton Karabiner moschettone

sprud

37

stijena

- sponka f s maticom karabiner with screw mousqueton vis Karabiner mit Verschraubung moschettone con ghiera sprud m; pjeScani brljeg m dune dune Dne duna spust m dvostrukim uzetom rappel rappel Abseilung calata a corda doppia sputa m descendeur descendeur Abseilachter discensore spustiti se to let down se caler sich herablassen calarsi spustiti se dvostrukim uzetom to rappel; to abseil; to rope down faire un rappel sich abseilen calarsi a corda doppia iruiti se to plunge down s'ebouler; precipiter abbrechen scoscendere; precipitare staza f; put m track; way chemin; sentier Pfad; Steig sentiero - konjska staza f mule-track chemin des mulets Saumweg mulattiera

stepenica f; stuba f step marche Stufe gradino - velika stepenica f big step gradin Steilstufe scaglione; gradone stijena f face; wall paroi; face Wand parete - ledena stijena f ice wall m u r de glace Eiswand parete di ghiaccio - isprana stijena f polished rock rche polie; rche moutonnee Gletscherschliff roccia levigata - kompaktna stijena f compact rock rocher compact fester Fels roccia compatta - krsiva (ili krljiva) stijena f friable rock; crumbly rock rche friable Brchigfels roccia friabile - nadvisna stijena f overhanging rock rocher surplombant berhangender Fels roccia strapiombante - nazubljena stijena f broken rocks rocher brise Geschrf roccia dentellata

stijenje

38 stopalo n foot pied Fuss piede strana f face; flank; slope face; versant Flanke; Seite versante streha f (snjezna) cornice corniche Wchte cornice stremen m etrier; stirrup etrier; planchette Steigbgel; Trittleiter staffa strm steep escarpe; raide steil; abschssig ripido strmina f slope pente Abhang declivio

stup

- podnozje n stijene foot of a wall pied de la paroi Wandfuss base della parete - profil m stijene rock outline profil de rocher Felsprofil profilo di roccia - rub m stijene edge of the wall bord de la paroi Wandrand orlo, bordo della parete - slojevitost f stijene; stratifikacija f rock stratification stratification du rocher Felsschichtung stratificazione della roccia - strma stijena f steep rock rocher escarpe abschssig Fels roccia ripida - trbuasta stijena f bulging wall; jutting rock ' paroi pansue, proeminente ausgebauchte Felswand; Ausbachung parete a pancia, prominente - visina f stijene wall height; face height altitude de la paroi Wandhhe altezza della parete stijenje n rocks rochers; roches Gesteine pietrame; rocce stjenvit rocky rocheux felstig; steinig roccioso

strop m roof toit Dach; berdachender Fels tetto studen f frost gel Frost gelo stup m buttress pilier Pfeiler pilastro

stupanj tekode

39

topografska karta

stupanj m tekoce grade (degree) of difficulty degree de difficulte Schwierigkeitsgrad grado di difficolt susnjezica m driving snow

tourbillon de neige Schneegestber nevischio sutjeska f narrow pass; bottle-neck detroit; gorge Schlucht; Engpass strettoia; passo stretto

ator m za visoke planine high mountain tent tente d'haute montagne Zelt fr Bergsteiger tenda d'alta montagna iljak m pinnacle; peak pic Spitze picco iljasti vrh m peak aiguille Spitze pizzo krapa f; krape f karre(n) lapie(s); lapiaz Karre(n) campi solcati Skrbina f; krbotina f fork breche; fourche Scharte; Lcke forcella tijesan; uzak narrow etroit eng angusto; stretto tjeme n knoll tete rocheuse Felskopf cocuzzolo

krbinica f small fork fourchelle Schrtchen forcelletta; forcellina ljem m crash helmet casque Steinschlaghelm casco uma f wood; forest bois; foret Wald bosco; foresta - gumska granica f wood limit limite du bois Baumgrenze limite boschivo upljina f cave antre Hhle; Kluft antro toilo n; struga f gravel seam; seam of debris delit d'eboulis Schuttreisse; Schuttstrom filone di ghiaie, di sfasciumi topografska karta f topographic m a p carte topographique Landkarte tavoletta, carta topografica

toponomastika

40

udubljenje

toponomastika f toponymy toponymie; toponomastique Verzeichnis toponomastica tr m; obor m enclosure; fold enclos; bergerie; bercail Hrde recinto; tamarile toranj m tower tour Turm torre - Siljasti toranj m rock needle aiguille Nadel; Felsnadel guglia - veliki toranj m rock tower clocher grosser Turm; Felsturm torrione toranj m u grebenu gendarme; ridge tower eperon; gendarme Gratturm; Felssporn sperone; punta; gendarme trag m; slijed m track; trail trace Spur traccia U udolica f small valley vallon Talchen valletta uduben; udubljen re-entering rentrant hineintretend xientrante

trka f band, tape of nylon sangle de nylon Perlon-Schlauchband; Nylon-Flachband nastro, fascia di nylon trk m vode trickle of water fil d'eau Wasserfoden filo d'acqua travnato zemljite n grass-grown soil terrain herbeux Rasen terreno erboso trenje n friction adherence Reibung attrito - namjerno trenje n counterforce; forced pressure adherence forcee Reibungsklettern aderenza forzata trigonometrijska tocka f trigonometric point point thrigonometrique Vermessungssignal punto trigonometrico tca f hail grele Hagel grandine udubina f hollow; cavity renfoncement; creux Hhle incavo udubljenje n u obliku sedla saddleback breche d'arete Einsattlung; Grateinschnitt insellatura

UIAA UIAA Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Medunarodna unija planinarskih organizacija) UIAA UIAA UIAA UIAA UIAA Ijestvica f tekoce the UIAA scale of difficulty cotation de difficultes selon l'UIAA die UIAA-Schwierigkeitsbewertung la scala UIAA delle difficolt ukljetenje n embedding coincement Klemmen incastratura ulaz m beginning of climb point d'attaque Einstieg attacco ulegnuce n; ulegnina f depression; saddle seile Einsattlung; Einsenkung depressione umjetna sredstva n aid climbing equipment moyens artificieux Hilfsmitteln mezzi artificiali umjetno artificial, aid climbing artificiel artificiel ( = knstlich also hakentechnisch) artificiale u njihaju; njihaj m pendulum; oscillation; swinging pendule Pendeln pendolo

41

uspon

upiranje n Opposition; cross pressure Opposition Verspreizen contrapposizione upisna knjiga f na vrhu summit book livre du sommet Gipfelbuch libro di vetta upisna knjiga f u planlnarskoj kuci hut book livre du refuge Httenbuch libro del rifugio uporiste n hold appui Griff+Tritt sostegno usjecen incised incise; entaille eingeengt inciso; intagliato usjeklina f; otvor m na grebenu breach breche Breche breccia usjeklina f; usjek m; urez m incision; carving; crack entaille; fente Einschnitt; Engoass intaglio; spacco; fenditura usjek m; urez m u grebenu ridge incision; ridge crack entaille d'arete Grateinschnitt; Einschnitt intaglio di cresta uspon m ascent montee; ascension Aufstieg; Besteigung salita; ascensione

utok

42 - vrzni uzao m clove hitch noeud de cabestan, de batelier Mastwurf nodo barcaiolo - uzao m za srednjeg middle-knot noeud de milieu Mittelmahnknoten nodo di mezzo uzbrdica f steep ascent escarpement steile Einhhe; Anhang erta uzvisina f elevation elevation Erhebung elevazione uzviSica f rise tertre Erhebung; Vorsprung rialzo uze n rope corde Seil corda - bacanje n uzeta throwing of rappel rope lancer la corde Seilschwung lancio di corda - dvostruko uze n double rope corde double _ Doppelseil corda doppia - fiksno uze n fixed rope corde fixe fixes Seil corda fissa

uze

- prvenstveni uspon m first ascent premiere ascension Erstenbesteigung prima ascensione - zimski uspon m winter ascent ascension hivernale Winterbesteigung ascensione invernale tok m; stjeciSte n confluence confluence Vereinigung confluenza uvala f valley vallee Einsenkung avallamento; vallata zao m knot noeud (Seil)knoten nodo - bulinov uzao m weaver knot noeud de tisserand, de bouline Bulinknoten nodo Bulin - dvostruki uzao m double knot noeud double Doppelknoten nodo doppio - vodicki uzao m guide knot noeud de guide Fhrerknoten nodo da guida - dvostruki vodicki uzao m double guide knot noeud de guide double doppel Fhrerknoten nodo da guida doppio

vapnenac

43

visinske zone

- izvlafienje n uieta retrieval of rappel rope recuperer la corde Seil abziehen recuperare la corda - lavinsko uze n avalanche cord, rope drisse Lawinenschnur cordino da valanga - natezanje n uzeta rope straining tension de la corde; souquer la corde Seil spannen tensione, distensione della corda - navlaenje n uzeta rope stretching souquer la corde Seilaufziehen tensione della corda V vapnenac m limestone calcare Kalkstein calcare varijanta f variant Variante Variante Variante veston m duvet veste duvet Daunen jacke duvet viseci hanging pendant hngend pensile

- pomocno uze n abseil rope; belay rope cordelette; corde de rappel Reepschnur; Abseilschnur cordino - poputanje n uzeta to loosen the rope ralentir la corde Seil nachlassen rallentare, allentare la corda - rukovanje n uzetom handling of rope manoeuvre de corde Seilmanver manovra di corda - tehnika f uzeta rope technic technique de corde Seiltechnik tecnica di corda

vlsina f height hauteur Hhe altezza visinomjer m altimeter altimetre-barometre Hhemesser barometro-altimetro visinska razlika f difference in level, in height difference de niveau unterschied im Niveau; Hhendifferenz dislivello visinske zone f altitudes altitudes Landstrich altitudini

visoravan

44 vodopad m waterfall cascade; chute d'eau Wasserfall cascata vrata f rock-door porte rocheuse Felstor porta di roccia vreca f za spavanje sleeping bag sac de couchage Schlafsack sacco a piumino vrh m summit; top sommet; cime Gipfel; Spitze cima; vetta vrh m; vrhunac m top sommet Spitze; Gipfel vetta vrhunac m summit sommet Spitze culmine vrijeme n weather temps Wetter tempo vrlet f steep slope rocher abrupt < Steilhang dirupo vrletan abrupt; craggy; steep abrupt; escarpe steil; schroff dirupato; arduo

visoravan f plateau plateau Hochbar; Plateau; Hochebene altipiano; altopiano vjetrometina f windward cte ou lieu expose au vent luvseitig sottovento vjetar m wind vent Wind vento vjetrovka f anorak anorak Anorak giacca a vento vjezba f training entrainement Training allenamento vjezbaliste n climbing garden ecole d'escalade Klettergrten palestra di roccia, d'arrampicamento vodi m guide guide Fhrer guida vodi m knjiga guide-book guide (livre) Fhrerbuch guida (libro) vododerina f scree filled gully; stone shoot ravin Runse burrone

vrsak

45 vrsni dio vrha terminal top sommet terminal Gipfelaufbau picco terminale vrtoglavica f vertigo vertige Schwindel vertigine

zelenica

vrsak m top sommet Gipfelspitze vertice vrina f summit cime Gipfel cimone; cimon zaglavljen embedded coince eingeklemmt incastrato zaglavljen; zatvoren blocked; closed bloque blockiert; abgesperrt bloccato zajaSiti astride cheval ritlings cavalcioni zamka f sling; rope-ring anneau; cordelette Seilring; Reepschlinge cordino; anello di corda zamka f za spust harness; abseil sling cordelette de siege Sitzschlinge cordino doppio zamkica f za dvostruko uze abseil sling anneau de rappel Abseilschlinge laccio da calata zapad m West ouest Westen Ovest

zaravanak m; zaravan f plateau plateau Hochflche acroccolo; ripiano zatvoren; zatvoreni closed; obstructed; blocked ferme; occluse verschlossen occluso; ostruito zatvorenost f strangling; narrowing retrecissement abgesperrt strozzatura zavjetrina f leeward l'abri du vent leeseitig al riparo dal vento zavoj m; okuka f curve; bend curve Biegung curva; gomito zelen-busen m turf; sod herbe gazon Rasenscholle; Grasfleck; Rasenschopf zolla erbosa zelenica f grass spot tache verte Grasflecke macchia d'erba; macchia verde

zld

46

zljebina

zid m; v. stijena wall; face paroi Wand parete zov m za pomoc; znak m za pomoc distress signal signal de detresse Notsignal segnale di soccorso zraan exposed aerien; expose luftig aereo; esposto zub m tower; gendarme dent Zahn; Zacken dente

- zub m na grebenu pinnacle dent d'arete Gratzahn pinnacolo - zub m za dvostruko uze rock spur; pinnacle; jag bloc (pour rappel) Abseilblock; Zacken spuntone (per corda doppia) zubina f ridge-tower; gendarme gendarme Gratturm; Felszacken spuntone roccioso zupcast notched; indented dente zackig dentellato

2
zlijeb m gully; couloir couloir Rinne; Engtal canale; canalone zljebina f diedre; groove diedre Verschneidung diedro

SADR2AJ CONTENTS TABLE DES INHALT INDICE

MATIERES

Predgovor prvom izdanju Sazetak Summary Sommaire Zusammenfassung Sommario Napomena drugom izdanju Vazno upozorenje ' 5 5 6 6 6 7 8

Rjecnik: A B C
C

D E F G H I J K L Biljeska o autoru

9 910 10 11 1112
12 12

1314 14 1516
16

LJ M N NJ O P R S S T U V

1620 2022

z
2

22 2223 2325 25 2527 2732 3233 3339 39 3940 4043 4345 4546 46 48

BiljeSka o autoru Stanislav Gilic, roden 1932. u Sumartinu na Bracu, po zanimanju nastavnik geografije. Zivi i radi na Rijeci od 1954. godine. Penjanjem se poceo baviti 1950; od 1951. clan je planinarske organizacije, a 1955. clan je alpinistickih odsjeka Mosor i Rijeka. Godine 1956. polozio ispit za alpinistikog pripravnika, a 1964. od Planinarskog saveza Hrvatske stekao dozivotno naziv a l p i n i s t (pod br. 13 od 16. 2. 1964). Planinarski instruktor, mnogobrojni tecajevi za vodice i alpinisticke pripravnike. Nekoliko godina uzastopno odrzavao tecajeve iz planinarstva za studente Visoke skole za fizicku kulturu iz Zagreba. Voditelj je Rijecke planinarske skole. Plodan planinarski publicist, pet godina urednik casopisa Planinarski list, mnogobrojna predavanja za javnost. Jedan je od rijetkih planinara s n a j d u i i m peprekinutim penjackim stazom. Penjacki usponi, od kojih sezdesetak prvenstvenih, u Alpama, Dinarskim planinama i Grenlandu. Rjecnik je plod njegovog ne samo dugogodisnjeg planinarskog iskustva vec i brizljivog studija, prenijevsi pionirski duh iz stijena na planinarsku kulturnu nadgradnju. Ovom kratkom biljeskom izrazavamo m u nasu zahvalnost. Izdavac