Sie sind auf Seite 1von 2

DJELATNOST UDRUGE ZA SAMOZAPOLJAVANJE AUTOPOIESIS istraivaki rad s ciljem razvoja praktino primjenjive metodologije samozapoljavanja, vierazinski primjenjive u najrazliitijim

prostornim, socijalnim, kapitalnim i inim uvjetima konkretno djelovanje na testiranju, provedbi i usavravanju razvijene metodologije sainjavanje openitih matrica projekata koje bi sluile kao osnov za konkretne poduzetnike poduhvate ustrojavanje ureda za planiranje, provedbu, koordinaciju, praenje i valoriziranje svih aktivnosti Udruge, a posebno obavljanje savjetodavne slube koja e nezaposlenim davati laike (npr. predsjednik ili tajnik Udruge e-mailom ili osobno, u prostorijama udruge) i strune savjete (posredstvom angairanih institucija i strunjaka za odreenu oblast) e-mailom ili na drugi nain izrada elektronikog asopisa na ijim bi stranicama Udruga, uz razvijanje suradnje s drugim medijima, obavjetavala javnost o svim bitnim dogaanjima vezanim za samozapoljavanje u Hrvatskoj i svijetu te aktivnostima same Udruge formiranje elektronike baze podataka koja bi sadravala lako dostupne i pregledne kataloge znanja i izvora istih (od pisanih i video izvora do linkova institucija koje se bave pojedinanim podrujima) za razliite situacije s kojim se susreu obrtnici, trgovaka drutva, poljoprivredna gospodarstava i sl. (npr. praenje pravne regulative vezane za poduzetnitvo s posebnim naglaskom na pitanja rada, zapoljavanja i mirovinskog sustava; izrada poslovnih planova; registracija obrta, trgovakih drutava, poljoprivrednih gospodarstava i sl; kontinuirano praenje ponude financijskih sredstava, trita rada i sl.) izrada zasebne baze podataka posveene lanstvu Udruge, iji bi pojedinani potencijali i promjenljiva struktura istih bili podloga za kontinuirana znanstvena istraivanja s ciljem definiranja stanja i kretanja ukupnog potencijala lanstva i priblinog potencijala zajednice, sve s ciljem pronalaska najsvrsishodijeg naina usmjeravanja toga potencijala, zajednikog nastupa nezaposlenih prema drugim subjektima o kojima ovisi zapoljavanje, ali isto tako s ciljem izrade podloge za meusobno povezivanje lanova Udruge sukladno izraenim interesima, odnosno s ciljem povezivanja lanova Udruge u autopoietine timove stvaranje usko povezane mree servisa za pomo pri praktinoj provedbi projekata samozapoljavanja: npr. organiziranje pojedinanih besplatnih savjetovanja od strane pravnika i ekonomista, ili u kontinuitetu - pomo pri voenju knjigovodstva, izradi poslovnih planova i projekata; pomo pri definiranju sadraja i provedbi promotivnih aktivnosti i sl. - sve uz posebno povoljne naknade, pro bono te angamanom strunih volontera istraivanje potencijalno raspoloivih resursa dostupnih nezaposlenim osobama (od naknada koje proizilaze iz statusa nezaposlene osobe pa sve do sredstava dostupnih kreativnim angamanima nezaposlenih) te upoznavanje lanova Udruge s nainima ulaganja tih sredstava na razvojne naine, odnosno naine koji vode samozapoljavanju poticanje lanstva Udruge i drugih institucija, kola itd. na organizirani humanitarni rad usmjeren prema potrebitim lanovima Udruge, ali i ka drutvu u cjelini; organiziranje predavanja i radionica koje e nezaposlenim biti od pomoi pri samozapoljavanju (npr. psiholoka pomo, pomo pri usvajanju osnova daktilografije, raunalne pismenosti, izrade suvenira, eko-poljoprivrede itd.)

suradnja na podruju samozapoljavanja s lokalnom samoupravom, obrazovnim institucijama, poduzetnicima, HZZ RH, sindikatima, politikim strankama, braniteljskim udrugama, meunarodnim organizacijama (npr. EZA - European Centre for Worker Questions) i drugim subjektima koji aktivno djeluju na stvaranju pretpostavki za samozapoljavanje kontinuirane promotivne aktivnosti kojima bi se na najrazliitije naine osvjeivala zajednica o postojanju ogromnog neiskoritenog potencijala nezaposlenih osoba, odnosno organiziranje lanova Udruge (iskljuivo sukladno pozitivnim zakonskim propisima) na zajednike javne istupe, performanse i sl. s ciljem osvjeivanja drutva za potrebom jaanja moralnih vrijednosti, nacionalnog identiteta te obitelji kao temeljne jedinice drutva, temeljne jedinice ije je funkcioniranje uvjetovano, meu inim i urednim primanjima proisteklim od doprinosa drutvu svake individue ponaosob