Sie sind auf Seite 1von 94

EVKO OMERBAI

ISI.AMSKA ITANKA

Zagreb 1994.

Izdava :

Meihat Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj i Sloveniji

Glavni urednik:

Devad HODI

Ilustrirao, likovno i tehniki uredio:

Mesud BUIMKI

Tisakr

T-Tisak, Velika Gorica

CIP - Katalogizacija u publikaciji, NSB, Zagreb 372.829.7(075.2) ISLAMSKA itanka / [priredio] evko Omerbai ; [ilustracije Mesud Buimki ]. - Zagreb : Meihat Islamske zajednice Hrvatske i Slovenije, 1994. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm ISBN 953-6330-00-8 1.Omerbai , evko

940708146

RIJE IZDAVA A Kako u organiziranju islamskog vjeronauka u naim prilikama, pa tako i u metodoloki dosljednom i tematski primjerenom koncipiranju udbenika, savladati poteko u koja se sastoji u tome to kod nas jo uvijek nije mogu e izvriti funkcionalnu i me usobno uskla enu diferencijaciju obrazovne i starosne strukture polaznika vjeronauka. Pred dodatnom poteko om ali i zada om nali smo se kada je, u procesu ukupnih drutvenih i politi kih promjena koje su se na naim prostorima dogodile u posljednje dvije-tri godine, vjeronauk uklju en u nae kole. "Islamska itanka" je vjeronau ni udbenik koji je koncipiran tako da pokua, bar u odre enoj mjeri, nadvladati spomenute poteko e. Naravno da e uspjeh "Islamske itanke" u velikoj mjeri ovisiti o sposobnosti vjerou itelja da pristup "Islamskoj itanci", u cijelini, i svakoj pri i i nastavnoj jedinici, pojedina no prilagode konkretnim i specifi nim okolnostima u kojima odravaju islamski vjeronauk. Onaj dio "Islamske itanke" u kojem se obra uju namazi, razumije se, zahtijeva prakti ni vid nastave, a to zna i koritenje damijskih prostora, te ve e oslanjanje vjerou itelja na njihove iskuane pristupe. Kod transkripcije arapskih tekstova ilo se za tim da se u enicima olaka ispravno itanje arapskih tekstova a da se pri tome zna ajno ne odstupi od pravila. Na kraju, treba ista i da su u po etnoj inicijativi i izradi ovog udbenika u estvovali i dr. Mustafa CERI i Fahira FEJZI , a da su u zavrnoj pripremi pri a i koncipiranju "Pitanja i zadataka" u estvovali Mustafa BE IROVI i Aida ABADI - HODI .

H.

ES SELAMU ALOKUM

ragi aci, mir vam Boji i Njegov blagoslov elimo. Ovo je na prvi sat vjerske pouke. Kroz ovu knjigu mi emo stjecati znanja o naoj vjeri - islamu. estitamo vam va po etak i nadamo se da emo, uz Boju pomo , nau iti mnogo o islamu i da ete ove lijepe i pou ne pri e s ljubavlju kazivati i svojim prijateljima. Kao i svaki valjan posao, nau vjersku pouku zapo et emo rije ima:

ECTZU BILLASI MINESEJT-ANIR-RADZIM (Utje em se Allahu da me sa uva od prokletog ejtana.) BISMILL-AHIR-RAHMANIR-RAH1M (U ime Allaha, Sveop eg Dobro initelja, Milostivog.) RABBI JESSIR VE TU'ASSIR RABBI TEMMIM B1L-HAJR, 7kMIN! ( Boe, olakaj, a ne oteaj, Boe, zavr'i s dobrim! Amin!)

URI MIRZA NA POUKU

Ranim jutrom prije zore, Usto Mirza iz postelje, umio se, obukao k'o za Bajram dotjerao Uzbu en je, ustreptao ne govori, umukao Pa sve neta izviruje eka oca, proviruje

Nije udo takav to je ju er otac obe 'o je u damiju s njime hodit na pouku Mirzu vodit Tu e u it o islamu o Allahu i Kur'anu o Bojem miljeniku Muhammedu Poslaniku.

Read Kadi

PITANJA / ZADACI

- Islamski pozdrav glasi: "ESSELAMU 'ALEJKUM", to zna i: "Neka je na vas Boji mir i Boji blagoslov." - Na islamski pozdrav odgovaramo: " VE 'ALEJKUMUS-SELAM", to zna i: "Neka je i na vas Boji mir i blagoslov." - Muslimani ne smiju nikada initi loa djela. - Muslimani moraju nastojati initi samo dobra djela. - Svako dobro djelo zapo injemo s u enjem BISMILLE.
ZAPAMTIMO

1) Kako glasi islamski pozdrav? ime po injemo svaki dobar posao? Cime 3) Kako glasi euzu i bismille? 4) Sto to zna i u prevodu? 5) Zato je Mirza bio tako uzbu en? 6) Djeco, opiite kako ste se vi osje ali kad ste se spremali za svoj prvi dan vjerske pouke.

HAMZA

ivio jednom dje ak koji se zvao Hamza. Jako je volio svoje roditelje. Bio je posluan i paljiv prema njima. Jedne no i Hamzina majka bila je bolesna. Osjetila je e i zamolila Hamzu da joj donese au vode. Kad je Hamza doao do maj inog kreveta primjetio je da je majka ve bila zaspala. Hamza nije elio probuditi voljenu majku. Mada je bio mali, Hamza je znao da je njegova majka cijeli dan vrijedno radila. Znao je da joj je potreban odmor. S aom vode u ruci, Hamza je stajao uz maj in krevet sve dok se majka nije probudila. Kada se majka, nakon nekoliko sati, prubudila, ugledala je Hamzu kako stoji uz njen krevet. Njeno ga je zapitala:"Drago moje dijete, zar si stajao ovdje sve vrijeme dok sam ja spavala?" Majka je bila sretna. Pomilovala je Hamzu po glavi i zamolila Uzvienog Allaha da u ini od njenoga sina velikog ovjeka. Kad je odrastao, Hamza je postao velik i dobar ovjek. Nikada nije prestajao pomagati ljudima. Posebno je bio paljiv i blag prema starim, nemo nim i siromanim. Nikada nije zaboravio ni svoje roditelje ni njihovu brigu prema njemu kad je bio dje ak. S puno topline i njenosti Hamza se brinuo za svoje roditelje kad su ostarili.Zbog njegove ljubavi i dobrote prema ljudima, Allah je zavolio Hamzu i uvijek mu pomagao.

ZAPAMTIMO

- Draga djeco, uvijek moramo zahvaljivati Allahu za svu njenost i ljubav koju nam pruaju nai roditelji. - To emo najbolje u initi ako nau imo suru FATIHA i njeno zna enje.

FATIHA
Bismillahir- Rahmanir-Rahim EL HAMDU LILLAHI RABBIL -ALEMIN (Hvala Allahu Gospodaru Svjetova)
'

ERRAHMNIR-RAHIM ( Sveop em Dobro initelju Milostivom) MrkLIKI JEUMIDDIN ( Gospodaru Sudnjeg dana.) NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN ( Samo Tebe oboavamo i samo od Tebe pomo traimo.) IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM ( Uputi nas na pravi put.)

100

oop

SIRATALLEZINE EN'AMTE'ALEJHIM ( Na put onih kojima si dao svoje blagodati.) GAJRIL MAGDOBI 'ALEJHIM VE LED-D -ALLIN ( A ne na put onih na koje si se rasrdio niti na put onih koji su zalutali.)

PITANJA I ZADACI

1) Ispri ajte, draga djeco, svojoj majci i ocu pri u o dje aku Hamzi. 2) Sjetite se neke prilike u svom ivotu kada ste i vi bili posebno njeni i paljivi prema svojim roditeljima. Napiite o tomu kratku pri u. 3) Najljepi poklon za vae roditelje i vjerou itelje u init ete kada nau ite Fatihu i njeno zna enje.

HVALA TI, BOE, NA LJEPOTI KOJU STVARA

ilo je vrijeme kad nije bilo ni neba ni Zemlje. Ni sunca ni mjeseca. Ni zvijezda na no nom nebu. Kako nije bilo zemlje, nije bilo na njoj ni ivotinja ni biljaka. Nije bilo ni rijeka ni planina. Nisu tada postojala ni mora ni jezera. A kako svega toga nije bilo, ne bijae na Zemlji ni mukaraca koji bi zemlju obradivali. Ne bijae ni dje aka ni djevoj ica njihovih veselih igara. Ni brinih majki koje bi u toplom domu za njih hranu pripremale. Nije tada, djeco, bilo ni naeg dragog prijatelja Hamze ni njegove mile majke. Bijae samo ALLAH ,delleanuhu, - na Stvoritelj. On sve ini svojom voljom. Sve stvara. I On, djeco, sve zna. Jednom Allah, delleanuhu, odlu i stvoriti sve to dotad postojalo nije. I zasja tada rumeno sunce, a nebo se no u ukrasi zvijezdama. Zauborie potoci i rijeke, zamirisae bate i livade. Zazelenjee ume. Poletjee leptiri, zacyrkutae ptice. Veselo posko ie ze i i i vjeverice. Narastoe brda i planine. Razlie se mora i jezera. Oivjee ribice u njima. I tako nasta Zemlja, puna bilja i ivotinja. Prekrila se tako Zemlja rijekama i jezerima. A sve ih je s neba grijalo toplo i razdragano sunce. No u ih je milovao sjaj mjeseca i zvijezda.

ZAPAMTIMO

- Allah ozna ava na arpskom jeziku vlastito ime Boga ^ vjeruju muslimani. ^ u kojeg - Kada se izgovori rije Allah ili Bog, treba re i:DZELLE SANUHU,to zna i Uzvieni. - Allah, delleanuhu, je Stvoritelj svega to postoji. - Allah, delleanuhu, je Jedan . On sve ini svojom voljom. On sve stvara i sve zna. - Allahu, delleanuhu, trebamo biti zahvalni to nam je podario ivot i zdravlje, nae roditelje, bra u i sestre i sve neizbrojne blagodati kojima smo okrueni. - Svoju zahvalnost naem Stvoritelju izraavamo i u enjem SUBHANEKE:
311111111111

S UB HANEKE
SUBHANEKE-LLAHUMME (Da si slavljen samo Ti, moj Boe.) VE BIHAMDIKE (I Tebi hvala.) VE TEBAREKESMUKE ( Tvoje je ime blagoslovljeno.) ^ VE TE'ALA DEDDUKE ( Tvoje je veli anstvo uzvieno.) VE LA ILAHE GAJRUKE ( Nema drugog Boga osim Tebe.)

PITANJA I ZADACI

1) Djeco, zamolite svoga vjerou itelja da vas povede u prirodu. Promatrajte njenu ljepotu i razgovarajte o njoj. Po povratku, nacrtajte to vam se u prirodi najvie svidjelo. 2) Zasadite kod ku e, u maloj posudici, neki cvijet. Stavite posudicu pored prozora, briljivo ga zalijevajte svaki dan. Promatrajte kako bilj ica raste. Napiite kratku pri u o vaim zapaanjima o ivotu vaeg cvijeta: iz ega se cvijet razvio, to mu je svaki dan bilo potrebno? 3) Tko je stvorio Zemlju, vodu, zrak i hranu pomo u kojih ivimo?

PRVI LJUDI NA ZEMUI

llah, delleanuhu, je stvorio jo jedan svijet. Najljepi me u svim svjetovima. Taj se svijet zove DENNET. U tom svijetu, prepunom ljepota, Allah, delleanuhu je stvorio ovjeka. I nazvao ga ADEM. Prvo je vrijeme Adem ivio sam u dennetu. Nakon nekog vremena , u dennetu se pojavila i ena. Iznena en, Adem je upita: "Otkud i ti u ovom, najljepem od svih svjetova?" "Allah me stvorio od tvoje due", odgovori ena. "Zato te je Allah stvorio?", upita Adem. "Da uz mene na e mir i sre u." " Hvala Allahu na ovoj blagodati!", uzviknu Adem. Sav sretan to u dennetskim ljepotama vie ne e uivati sam, Adem nazva enu imenom HAVA, to zna i ivot. Djeco, Allah, delleanuhu, u ovom lijepom svijetu nije stvorio samo Adema i Havu. Stvorio je i nevidljiva bi a od svjetlosti koja su dobra i Allahu posluna Nazvao ih je MELEKEvLA. A stvorio je i druga nevidljiva bi a od vatre koja su Allahu nepokorna. Njih je nazvao EJTANIMA. ivjeli su tako Adem i Hava u dennetu sretno i zadovoljno. Imali su sve to bi poeljeli. No, u dennetu je raslo jedno drvo. Allah je Ademu i Havi rekao da se tom drvetu ne pribli'uju. Jer, ako ga dotaknu, vie ne e mo i ivjeti u dennetu. Neposluni ejtan nagovori Adema i Havu da se priblie tom drvetu. Kad su prili drvetu, shvatili su da ih je ejtan prevario i da su zaboravili na Allahove rije i. Allah im zato naredi da iza u iz denneta, da se na Zemlji nastane i da na njoj ive. Adem i Hava se pokorie i do oe na Zemlju, izrodie djecu, muku i ensku. Od njihovih su se potomaka po ele razvijati obitelji, plemena, narodi. Tako je nastao itav ljudski rod.

111~. o

- Prvi ljudi na Zemlji bili su Adem i Hava. - Od Adema i Have je potekao itav ljudski rod. - Allah, dellesanuhu, je stvorio nevidljiva bi a od svjetlosti - MELEKE. Oni navode ovjeka na dobra djela. ^ ^ - Allah, delleanuhu, je stvorio nevidljiva bi a od vatre - SEJTANE. Sejtani navode ljude na loa djela. - U asnome Kur`anu, svetoj knjizi muslimana, ima jedna sura koja veli a naeg Stvoritelja, a koja se zove IHLAS.

IHLAS
Bismllahir-Rahmanir-Rahim KUL HUVALLAHU EHAD ( Reci: On, Allah je Jedan.) ALLAHUS-SAMED (Allah je uto ite svemu.) LEM JELID VE LEM JULED ( Nije rodio i nije ro en.) VE LEM JEKULLEHU KUFUVEN EHAD ( I nitko mu ravan nije.)

PITANJA 1 ZADACI

1) Tko je Stvoritelj svega to postoji? 2) Tko su bili prvi ljudi na Zemlji? 3) Kako se zove svijet u kojem su ivjeli prvi ljudi: Adem i Hava? 4) Kako se zovu bi a od svjetlosti, koja su dobra i Allahu posluna? 5) Kako se zovu bi a od vatre, koja su Allahu nepokrna? 6) Zato kaemo da su Adem i Hava otac i majka svih ljudi na Zemlji? 7) Djeco, nau ite napamet suru Ihlas i njeno zna enje. 8) Zamolite vaeg vjerou itelja da zajedno na kazetofonu sluate snimak lijepe v j e r s k e pjesme "Kad procvatu behari". Zapjevajte je zajedno u horu!

11

KABA

davna vremena, kad su se Adem i Hava nastanili na Zemlji, na njoj nije bilo nikakvih ku a, mostova, puteva. Oni su se nastanili na jednom brdu zvanom AREFAT, nedaleko od dananjeg grada MEKKE. Kako je vremenom broj Ademovih potomaka rastao, tako su oni gradili prve ku e, ure ivali bate, obra ivali zemlju. Svi su zajedno prikupljali plodove iz prirode i odlazili u lov. Hranu koju bi tako sakupili, me usobno su dijelili. Mnogi su od njih osje ali elju da se zahvale nekome koje je stvorio sve blagodati kojima su bili okrueni. Meu njima je bio jedan koji se najvie divio ljepotama prirode. Bio je to IBRAHLM. On bi jutrom rano izlazio i ushi eno promatrao ra anje sunca, smjenu dana i no i. No u bi promatrao mjesec i titravi sjaj zvijezda. Pomiljao je da se u njima krije mo stvaranja svjetova. Ali, kad bi sunce zalo, mjesec i zvijezde is ezle s neba, ljepota prirode i dalje je trajala. ivot na Zemlji i dalje je bujao. Tada je Ibrahim predosje ao da mo stvaranja mora biti u ne em to vje no traje. to ne nestaje iza planine kao sunce, to se ne gasi na nebu kao zvijezde. I dok je Ibrahim u svojim dugim razmiljanjima traio put do svog Stvoritelja, drugi su se ljudi u neznaju klanjali kipovima. Izra ivali si ih od gline, kamena i drugih predmeta i vjrovali da imaju mo . Ali, djeco, Ibrahim je uz sebe imao jednog divnog prijatelja s kojim je provodio brojne trenutke u dugim etnjama i razgovoru. Bio je to njegov sin ISMAIL. Lijep, pametan i iskren dje ak. Uvijek kada bi ga posmatrao sjetio bi se Ibrahim dana Ismailovog ro enja u vreloj pustinji, bez hrane i vode. Sjetio bi se i bola i straha njegove majke HADERE dok ga je ra ala i izvora vode koji je potekao u trenutku Ismailova ro enja na mjestu gdje je leala malaksala majka Hadera. I zapita se Ibrahim:" Kome da zahvalim za ovaj izvor vode koji je spasio ivot mom sinu Ismailu kojeg sam tako dugo ekao?" "Allahu, Stvoritelju.Onom koji ivot daje i oduzima", za u se apat meleka. Nakon ovog boanskog glasa otac i sin po ee graditi etverokutnu gra evinu - KABU. I dok su gradili, molili su: "Gospodaru na, primi od nas, jer Ti uistinu sve uje i sve zna. Gospodaru na , u ini nas dvojicu Tebi odanim. I porod na neka bude Tebi odan. I pokai nam obrede nae i oprosti nam, jer Ti prima pokajanja i samilostan si ."

ZAPAMTIMO

- Ibrahim i njegov sin Ismail sagradili su Kabu. - Kaba je etverokutna gra evina koja se nalazi u gradu Mekki, u Arabiji - Ibrahim i Ismail su Kabu sagradili s namjerom da bude mjesto gdje e se ljudi klanjati Jednom i Jedinom Bogu, Alllahu, delleanuhu.

12

- Oni koji vjeruju u Jednog i Jedinog Boga i koji se u molitvama okre u prema Kabi su muslimani. Njihova se vjera zove Islam, a to zna i pokomost Allahu, delleanuhu.
PITANJA I ZADACI

1) Kako su ivjeli prvi potomci Adema i Have na Zemlji? 2)Tko se me u njima razlikovao i zato? 3) Od ega su ljudi izra ivali kipove? 4) Da je neka kamena figura mogla stvarno pomo i ljudima koji su je obovali? 5) Na mjestu Ismailova ro enja potekao je izvor vode Zem-zem. Ta je voda u pustinji spasila njegov ivot. to mislite, djeco, da su mrtvi kipovi mogli u initi takvo 'udo? 6) Djeco, zamolite svoga vjerou itelja da vam pokae videosnimak Kabe u Meki. Opiite njen izgled.

or. wyr~

13

111.11111111~1Milik

SUMEHA

ako je vrijeme prolazilo, ljudi su zaboravljali vjeru Ibrahimovu u Jednog. Boga. ak je, djeco, zamlisite,i Ibrahimova Kaba bila ispunjena mnotvom kipova! Ljudi su vremenom, vjeruju i u kipove, postajah olcrutni i zli. Postali su toliko opaki u svom nevjerstvu da su ubijali jedni dru.qe. Ebijah su slabe i nemo ne. Moete zamisliti, draga djeco, neki od njih ubijali su i svoju ro enu djecu, svoje nejake djevoj ice! Na Arapskom poluotoku, u gradu Mekki, gdje se nalazi Kaba, ivjela je jedna obitelj u kojoj su sva djeca bila djevoj ice. Njihov je otac bio veliki pijanica. Kako je pio alkohol, njegovo je zdravlje oslabilo, tijelo obolijevalo, a srce postalo osoro i grubo. Jednoga dana upao je u ku u potpuno pijan. Zgrabio je iz maj inog krila male sestre blizanke tek tri godine stare, i poveo ih u pustinju da ih ive zakopa u vreli pijesak. Jedna od njih, djevoj ica Sumejja, ostala je ipak iva pri ala: " Babo je prvo iskopao veliku jamu. I sestra i ja smo plakale. Babo je onda povezao sestrine o i. Zatim je pokrio i moje o i. Sestra je vritala. Ali, ona je bila tako nemo na i slaba da se nije mogla izvu i iz pijeska. Uskoro je vie nisam ula. Onda je babo bacio i mene u jamu. Ali, ja sam se otimala. I kad bih pokuala isko iti iz jame, otac bi me ponovo u nju bacio.0 jednom sam se trenutku uhvatila za rub njegove odje e i nisam ga putala. Imala sam jo malo snage. Kada je babo vidio moju silnu elju za ivotom, moje suze, kada je uo moj pla i moje molbe da me ne ostavi pod zemljom, njegovo se srce iznenada saalilo. Zaplakao je izvadio me iz jame i vrsto zagrlio. Potom me poveo ku i".

- Samo je Allah, delleanuhu, Gospodar naih ivota i smrti. - Smrt je rastanak due s tijelom. - Poslije smrti dua nastavlja svoj ivot u drugom svijetu koji se zove AHIRET. - Due vjernika borave u dennetu. - Due nevjernika borave u dehennemu.
PITANJA I ZADACI

1) Draga djeco, ispri ajte pri u o djevoj ici Sumejji svojim roditeljima. 2) Zato je Surnejjin otac bio tako grub i zao ovjek? 3) Zato se Sumejjin otac ipak smilovao i Sumejju vratio ku i? 4) Da se vi, djeco, sje ate nekog doga aja u svome ivotu, kada ste spasili ivot pomogli nekom ivom bi u. Napi'ite o tome pri u.

14

SI

-c: 51;^::`:^

..-,.

^.^

._ _

^ -. _.^r.^ .,^

v " ... ,

DOBRI LJUDI

^^

_ \:

^.

^^^

^,,..^

..\
^^^ ^^

^ ^\ ^ . .

_
^

L.
>f^^ t4r.s ^^^,
^ f ^;^ ^ ^

...^ ^l

^^L

'

3-^, 1

114

^ ^

jTiI!/;iii f +J. 7-73?,1. +^ ^%'


;

.^  '

^
\^ ^ .

; ^ i '/
^'/

/i

%!

r^-

,^~^

\\ Y^.^

1' 1
,

i ! l{,^

//^

--^ `^-^

------"

41..c cu
^

^.. `
\ ^.

..^,==^
"^'^,-.^'^^.Y-!^,,' ..

`^

^^.

^^ti- ....^`4^

Z^1^
^r'

^..^^,_.
; t
... M1 ^ ```-_

^t

r^,^^,. , ....

+,

=
,

r r 1 /
/

. ,
! /

! ///

\ .

^ ^^

' , ^ ^i ^ ^ f tttl.t.l.a i

y\

_-

` ` .

_.....

^ ! ^

=,
` ..

`^

= ^^

rlr itr` ^^^

rttt

ft .,^^ t

r^ . .

"c...
a--

_---` ^i^!-- ^

=-.

^

__

i
^

s
^1

."+ w`1_^`^ '^ ti ^^ r. ^ `

_:' ^

^'^`..^^-^ ^,~_^` ^^ ^
^

J ^

^^/^

^ .

.. .

._ .

,..

^`^. ^' "^.^,^`^`^

jeco, kada smo vam pri ali o prvom ovjeku na Zemlji, Ademu, nismo vam rekli da je on bio i prvi Allahov poslanik. Sje ate se da je ejtan u dennetu nagovorio Adema da se priblii zabranjenom drvetu i da je Adem tada, ne znaju i da ejtan navodi ljude na zlo, u inio grijeh. Zbog tog je grijeha Adem morao napustiti dennet i nastaniti se na Zemlji. Ali, Allah, delleanuhu, nije zaboravio Adema. Njega je Allah zavolio kada se Adem iskreno pokajao. Obe ao je Ademu i Havi da e njima i njihovim potomcima na Zemlji upu ivati svoje upute. Pa tko se tih uputa bude drao i slijedio ih u svom ivotu, bit e sretan na ovome svijetu i ponovno e se vratiti u dennet, najljepi od svih svjetova. Ljudi preko kojih je Allah slao svoje upute zovu se Boji poslanici. Oni su djeco, bili ljudi kao i mi. ivjeli su na Zemlji sa svojim narodima. Od drugih su se izdvajali svojom dobrotom, pravedno u, iskreno u, ustrajno u, moralom i bogobojazno u. Zadatak Bojih poslanika bio je da po Bojim uputama pozivaju ljude da vjeruju u Jednog Boga i da ive u skladu s Bojom voljom. U ili su ljude da se me usobno potpomau, da se vole i potuju, da budu posluni svojim roditeljima, da tite slabe i nemo ne. Poslije Adema bilo je kroz povijest jo mnogo Bojih poslanika. ivjeli su u raznim krajevima svijeta i u raznim vremenima.

16

ZAPAMTIMO

- Kada spominjemo imena Bojih poslanika kaemo ALEJHIS-SELAM, to zna i : Neka je Boji mir i blagoslov na njega. Tako , na primjer, kaemo : Adem, alejhis-selam. - Adem, alejhis-selam, bio je prvi Boji poslanik. - Nakon Adema, alejhis-selam, bilo je jo mnogo Bojih poslanika. - Boji poslanici bili su odabrani ljudi kojima je Allah, delleanuhu, preko meleka Debraila dostavljao svoje objave - kitabe. - Te su objave poslanici prenosili ljudima, kako bi im sluile kao upute u njihovu ivotu. - Najpoznatije objave bile su: TEVRAT (objavljen Musa-u, alejhis-selam), ZEBUR (objavljen Davud-u, alejhis-selam), ^ INDZIL ( objavljen Isa-u alejhis-selam), i KUR`AN ( objavljen Muhammmedu,alejhisselam) - Boji poslanici imali su odre ena svojstva po kojima su se razlikovali od ostalih ljudi, a ona su: SIDK - uvijek su istinu govorili; EMANET - bili su povjerljivi, pouzdani i poteni; TEBLIG - ta no su i potpuno dostavljali i objanjavali ljudima Boje objave. `ISMET - bili su isti od grijeha FETANET - bili su pametni i otroumni.

PITANJA / ZADACI

1) Da li je Ademu, Allah, delleanuhu, oprostio za ono to je u inio u dennetu? Zato? 2) Allah, delleanuhu, obe ao je Ademu da e njemu i njegovim potomcima na Zemlji Sto je obe ao da e im slati? Kako se zovu ti posebno odabrani ljudi? to 3) Prona i u pri i one dijelove koji opisuju kakvi su bili Boji poslanici. Ispii njihova svojstva u biljenicu! 4) Nau ite napamet svojstva Bojih poslanika i slijedite u ivotu njihove vrline.

17

RODENJE MUHAMMEDA (A.S)

a Arapskom poluotoku, u srcu velike pustinje lei grad o kojem smo ve ranije pri ali. To je grad Mekka. Grad u kojem se nalazi Kaba. Slavni grad koji su posje ivali trgovci iz raznih krajeva svijeta. U grad Mekku oduvijek je dolazio i velik broj ljudi hodo .,'asnika. Bilo je vremena, djeco, kada su ljudi koji nisu vjerovali u Jednog Boga, u Kabu unosili kipove i prinosili im rtve. U ta davna vremena, prije hiljadu i etiri stotine godina, odnosno 571.godine nakon Isa-a, alejhis-selam, nad uspavanom Mekkom nadvila se top1a, ljetna no . Grad Mekka utonuo je u san. Njeni se stanovnici odmaraju od dnevne vreline. U slatkom snu osje aju blagi povjetarac. Poneki urni korak se uje. U prozoru ku e u blizini Kabe, treperio je odsjaj no ne svjetiljke. Jedna je ena pomalo uznemireno hodala po ku i. U svom strahu i nadi, strepnji i radosti prilazila bi prozoru. Zagledala je u zvjezdano nebo nad Mekkom. inilo joj se kao da cijeli svijet gori u nekom udesnom svijetlu. Njena poput svake majke, s ljubavlju i boli ekala je ro enje svog djeteta Njeno je tijelo podrhtavalo. Neko udno svjetlo iznenada se pojavilo nekoliko puta . Majci se u ini da iz utrobe uje rije i: Veli ina Tebi Boe, pripada. Nekoliko trenutaka kasnije majka AMINA osjeti bolove. Pogleda oko sebe. Bila je sama u ku i. Pomiljala je da nekoga pozove. Ipak, odlu ila je da to ne ini. A onda je osjetila nepoznati, opojni miris. Vie nije mogla prepoznavati ni predmete u sobi, ispunjenoj bljetavim svjetlom. Amina za trenutak izgubi svijest i utonu u blagi san. Nedugo zatim osjeti olakanje. Otvori o i . I gle! Svu bol potisnu osje anje ozarenosti i sre e. Topli osmjeh prekri blijedo maj ino lice. Njene o i orosie suze radosti. Duu ispuni blaena ljepota. Amina je privila svoga sina svojim grudima. Te no i rodio se posljednji Allahov poslanik, Muhammed, alejhis-selam.

RODENIE Proljetno vee na zemlju pade, Po nebu zvijede blistati stade, Izme u zvijezda Mjesec se e e, blijes.kom svojim posipa cvije e. Nebesa trepte u moru sjaja, Zemlja izlae sliku od raja.

U Arabiji, nasred Hidaza imade jedna mala oaza, Koja se zove Batha-u-Mekke, U toj oazi u ku i sree, Jedna lijepa mlada ena, Lagahno hoda, ko da je sjena. Dok se na jednom otvore vrata, Na ruci dre au od zlata, Hurija jedna docie i stade, I sretnoj majci au dodade. To vam je aa erbeta Sa rajskog vrela Selsebila. Kad popi au blaena mati Iz njene ku e zapo e sjati, Svjetlo poput boanskog nura, Kako 110 sjae Shia Tura. U tom asu hazreti Amina Rodi ko zlatnu jabuku sina. Priape mu kako e ga mati s vremenom svijet zvati.
-

su pobonog djeda Kako triput ime Muhammeda Glasom punim radosti spomenu I lijepo mu nadjenu Kojim su ga zvale jo pnje Kod poroda, dennetske hunje.

Safvet-beg Baagi

18

- Posljednji Boji poslanik, Muhammed, alejhis-selam, ro en je 571. godine poslije Isa-a, alejhis - selam, u gradu Mekki. - Njemu je Allah, delleanuhu, objavio posljednju knjigu - KUR'AN. - Nakon Muhammeda, alejhis-selam, ne e vie biti nijednog Bojeg poslanika niti e poslije Kur'ana biti Bojih objava. - Islam je vjera koju je Allah, delleanuhu, objavljivao svim Bojim poslanicima i njihovim narodima, a preko Muhammeda, alejhis-selam, cijelom oje anstvu i svim generacijama. - Na Bog je ALLAH, naa sveta knjiga je KUR'AN, naa vjera je ISLAM, a mi smo MUSLIMANI. - Da bi smo potvrdili svoju pripadnost Islamu moramo to u initi izgovaraju i rije i KELIMEIEHADETA.

KELIMEIEHADET EHEDU EN ILAHE ILLALL:AH ( Svjedo im da nema drugog Boga osim Allaha) VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUK1 - VE RESOLUFIC ( I svjedo im da je Muhammed Boji rob i Boji poslanik)

1) Kako se zove posljednji Boji poslanik? 2) Kada je ro en Muhammed, alejhis-selam? 3) U kojem gradu je ro en Muhammed, alejhis-selam ? 4) Kako se zvala majka posljednjeg Allahovog poslanika? 5) Na koji na in potvrujemo svoju pripadnost Islamu?

19

DJETIMSTVO MUHAMMEDA (A.S.)

ri alo se dugo u Mekki o udesnoj no i u kojoj je Muhammed alejhisselam ro en. Prolazili su dani, a Muhammed (a.s.) je rastao okruen toplinom maj ine ljubavi. Kad je malo porastao, majka mu objasni da je njegov otac ABDULLAH umro malo prije njegova ro enja. Dje ak je polahko shva ao zato se o njemu, uz majku, brine i jedan mukarac djed ABDUL MUTALIB . On mu je i nadio ime MUHAMMED. A to ime u arapskom jeziku ima lijepo zna enje: hvaljen. Nedugo poslije Muhammedova, alejhis-selam, ro enja, u Mekki su zbog velikih vru ina zavladale opasne bolesti. Da bi zatitili dje aka, majka i djed odlu ili su Muhammeda, alejhisselam, poslati na selo, gdje je mogao udisati ist zrak, jesti zdravu hranu i rasti u igri s ostalom djecom. U tom je periodu o Muhammedu, alejhis-selam, vodila brigu jedna dobra ena HALIMA. Kasnije, Muhammed, alejhis-selam, nikad ne e zaboraviti njenost i toplinu kojom ga je Halima obasipala poput majke. Jednog dana Amina zamoli djeda da joj dopusti posjetiti svoju rodbinu u gradu Jesribu. Zamolila je da povede sa sobom i svoga sina Muhammeda, alejhis-selam, kojem je tada bilo godina. Zeljela eljela je da tom prilikom posjete i mezar dje akova oca Abdullaha. Dobri djed dugo ju je odgovarao, jer nije mogao podnijeti ^pomisao da e dugo vremena biti bez blizine svoga unuka. Ali, maj ina je elja bila ja a. Sto je mogao blagi djed Mutalib nego da im poeli sretan put i to bri povratak. Sam im je pripremao hranu i odje u za putovanje, a naao je jednu enu da ih prati i da im pomae na tom putu. U to vrijeme nije bilo brzih vlakova ni automobila. Putovalo se dugo i naporno na lijenim,ali izdrljivim devama. Djed je dugo gledao za karavanom iji su se obrisi gubili u daljini. Za karavanom koja ga je rastavljala od njegovog voljenog unuka. Dani su prolazili. Vrijeme je odmicalo. Nakon mjesec dana boravka kod ro aka, Amina se sa sinom po ela spremati za povratak u Mekku. Znali su da djed sa nestrpljenjem o ekuje njihov dolazak. U povratku, majka predlozi dje aku da mu pokae o ev mezar koji se nalazio u jednom selu na putu prema Mekki. Na mezaru inu je majka pripovijedala o ocu Abdulahu,

20

o tome kako je bio vrlo lijep, kako je imao blagu narav i kako je bio pun panje prema njoj. Pri ala mu je kako je djetinjstvo njegova oca bilo teko. Muhammed, alejhis- selam, je paljivo sluao. elio je biti jo neko vrijeme na tom mjestu i sluati maj inu pri u o svom ocu. Zamolio je zato majku da preno e u tom selu. Amina se osmjehnula i pristala. Ali, kakve li nesre e! Tu no majci iznenada pozli, dobi jaku groznicu od koje je drhtala sve do zore. U prvo svitanje njena dua izdahnu i preseli se na drugi svijet. Muhammed, alejhis- selam, je sada ostao sam, i bez oca i bez majke. Od tuge za majkom, Muhammed, alejhis- selam, nije mogao zaustaviti suze. Pred njegovim o ima bili su neki nepoznati ljudi. Neka nejasna jama i tabut koji se sputao u nju. Vijest o Amininoj smrti brzo je stigla do Mutaliba. Djed je izaao iz grada, obliven suzama, da zagrli svoje malo siro e. Od tada pa do kraja svoga ivota Mutalib vie nije nigdje putao od sebe svoga unuka. Jedog je dana Abdul Mutalib predsjedavao sastankom poglavara Mekke. Dok je djed pri ao, unuk mu je mrsio i upao bradu. Abdul Mutalibov sin, a dje akov amida Ebu Dehl, blago udari dijete kako bi ga umirio. Djed se zbog toga toliko naljutio da je snano oamario vlastitog sina i zaprijetio mu:"Da se vie nikada nisi usudio udariti Muhammeda!" U Mekki su svi znali o djedovoj ljubavi prema unuku.
ZAPAMTIMO

-Ime naeg poslanika je MUHAMMED, alejhis-selam.To ime u arapskom jeziku zna i HVALJEN. - Ocu Muhammeda (a.s.) bilo je ime Abdullah. On je umro dva mjeseca prije Muhammedovog (a.s.) ro enja. - Majka Muhammeda (a.s.) zvala se Amina. Ona je umrla kada je Muhammedu (a.s.) bilo est godina. - Prije maj ine smrti, Muhammed (a.s.) je jedno vrijeme boravio na selu kod ene koja se zvala Halima. - Majka po mlijeku je kao ro ena majka, a djeca majke po mlijeku su nam bra a i sestre.
PITANJA I ZADACI

1) Kako je bilo ime ocu Muhammeda (a.s.)? 2) Da li je Muhammed (a.s.) upamtio svoga oca? 3) Tko je dje aku nadio ime. to ono zna i na arapskom? 4) Kako se zvala njena ena koja je brinula o Muhammedu (a.s.) poput ro ene majke? 5) Kada je Muhammed (a.s.) prvi put posjetio o ev mezar i 'ta mu je majka tada pri ala? 6) Zato je Muhammedov (a. s.) put u Medinu s njegovom majkom bio na kraju tako tuan? 7) Tko e od tada voditi brigu o malehnom dje aku?

21

NA MEZARU VOLJENOG DJEDA

oslije maj ine smrti, dje aka Muhammeda ( a.s. ) u svoju ku u uzeo je djed Abdul Mutalib. Prolazilo je vrijeme. Djed i unuk ivjeli su kao dva stara dobra prijatelja. Nikada se nisu razdvajali. Kada bi Abdul Mutalib, kao najugledniji gra anin Mekke, zauzeo svoje mjesto u Gradskom vije u, mali bi mu unuk sjedio u krilu. Ali, kako je djed sve vie stario, po eo je pobolijevati. Sve due je ostajao u postelji. Dje ak se nije odvajao od djedove postelje. Prinosio mu je hranu, donosio hladnu vodu s izvora Zem zem. U jedno predve erje, okruen sinovima i rodbinom, Abdul Mutalib je ispustio svoju plemenitu duu. U gradu je zavladala velika alost. Svi su oplakivali njegovu smrt. Ali, Abdul Mutaliba najvie je alio njegov unuk Muhammed (a.s.).Jer, rastao se s velikim prijateljem koji mu je mnogo zna io darivavi mu svu svoju ljubav i dobrotu. D'enaza se urno pripremala. Ljudi su pristizali iz svih krajeva Arapskog poluotoka. Gra ani Mekke bili su u dubokoj boli zbog odlaska ovjeka s kojim su obnovili Kabu i obranili svoj grad od " SLONOVE VOJSKE". Denaza je krenula ispred Kabe od izvora Zem zem. Svijet se tiskao oko tabuta. Svi su ga eljeli bar nekoliko koraka ponijeti na svojim ramenima. Muhammedu (a.s.) je pripalo po asno mjesto u toj koloni. Cijelim putom do mezara dje ak je plakao. Nakon djedove denaze dje aku Muhammedu (a.s.) priao je amida EBU TALIB: " Nemoj plakati, ti zna da ja nisam bogat, ali volim darovati drugima. Po i sa mnom. to budu imala moja djeca, i ti e imati. Ti zna da sam jako volio tvoga oca. Neizmjerno sam cijenio tvoju majku. Po i sa mnom u moj dom." Muhammed (a.s.) svojim dje a kim ru icama zagrli amidu Ebu Taliba obuzet pomijeanim osje anjima tuge i radosti.

22

ZAPAMTIMO

- Poslije maj ine smrti brigu o Muhammedu (a.s.) preuzeo je njegov djed ABDUL MUTALIB. - Abdul Mutalib je umro kada je Muhammed (a. s.) imao osam godina. - Poslije djedove smrti, brigu o Muhammedu (a.s.) preuzeo je amida EBU TALIB. - Djeco, zamolite vjerou itelja da vam ispri a pri u o " Slonovoj vojsci". Pri u jo jednom pro itajte u knjizi " TALIMUL - ISLAM" ( stranica 195). - 0 tom nam doga aju govori i kur'anska sura koja se zove " EL - FIL".

EL - FTL ELEM TERE KEJFE FE ` ALE RABBUKE BI ASHikBIL FIL ( Zar nisi vidio kako je tvoj Gospodar postupio s vojskom slonova.) ELEM JED'AL KEJDEHUM FT TADLIL ( Zar nije njihovu namjeru osujetio.) VE ERSELE `ALEJHIM TAJREN EB -AB1L ( I poslao na njih jata ptica.) TERMIHIM BI HIDiMZETIN MIN SIDDIL ( Koje su ih ga ale kamenjem od stvrdnute zemlje.) FE DE'ALEHUM KE `ASFIN ME'KOL. ( I u inio ih kao pojedeno klasje.)
PITANJA I ZADACI

1) Tko je poslije maj ine smrti postao Muhammedov (a.s.) najve i prijatelj? 2) Kako se osje ao Muhammed (a.s.)nakon djedove smrti? 3) Tko je nakon djedove smrti brinuo o Muhammedu (a.s.)?

23

OSJECAM DA E BITI VELIKI OVJK

ednoga dana amida Ebu Talib odlu i Muhammeda (a.s.) povesti sa sobom na dugo trgova ko putovanje u slavnu zemlju Palestinu. Muhammed (a.s.) je u velikoj radosti pomagao u pripremanju karavane. Nakon izvrenih priprema, jednog je dana karavana krenula. Putovanje pustinjom bilo je vrlo teko i za ljude i za deve, pa se karavana morala esto zaustavljati. Sunce je prilo cijeli dan. Pijesak je bio uaren, a vode nije bilo na svakom mjestu. Trebalo je zbog toga esto odmarati karavanu kako bi ljudi prilegli, a ivotinje se napojile i nahranile.Dok su se jednom tako odmarali , lee i ispred svojih atora, iznenada je njihov razgovor prekinula pojava starog, sijedog mukarca bijele brade. Bio je to BEHIRA, poboni kr anin. "Dragi prijatelji" pozdravi ih Behira. "Sigurno ste elio bih da budete gosti u mom od napornog puta. Moda vam nedostaje i hrane. Zelio samostanu." I sutradan svi se uredie. O istie svoje haljine od praine koja se uvukla u toku dugog puta pustinjom. Kad su stigli, Behira ih upita:"Jeste li svi doli?" " Svi, osim dje aka. On je ostao da pripazi na stvari i ivotinje." Ali Behira tada izvede Ebu Taliba iz samostana i re e mu:"Zbog njega sam vas i pozvao. Dovedi ga !" Tada se Behira raspitivao kako se dje ak zove, tko mu je otac, kada je ro en? -, ele i tako saznati od Ebu Taliba to vie o mladi u. Kada je stigao dje ak, Behira je osjetio da se razlikuje od svih mladi a koje je do tada upoznao. Vidio je na njemu neka obiljeja prijanjih Bojih poslanika. Na kraju je Behira savjetovao Ebu Taliba: "Ne vodi vie dje aka na ovako daleke i opasne puteve. Bojim se za njegovu budu nost. Osje am da e biti veliki ovjek!" Vidjeli smo, draga djeco, kako je Behira predosjetio da e Muhammed (a.s.), kad odraste postati velikim ovjekom. Da e primiti posljednju Boju objavu Kur'an. I kao da su tada, nepreglednom pustinjom, ve odzvanjali daleki glasi EZANA - poziva na molitvu Jednom Jedinom Bogu.
-

24

EZAN ALL/kHU EKBER, ALL7d1U EKBER ( Allah je najve i) EHEDU EN L -i-k ILASE ILLALI11 (Svjedo im da nema drugog Boga osim Allaha) EHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESCLULL -AH ( Svjedo im da je Muhammed (a.s.) Boji poslanik) ,k1-1 HAJJE'ALESSAL ( Do i na namaz!) HAJJE'ALELFEL/kH ( Do i na spas!) ALL /k1-1U EKBER, ALLASU EKBER (Allah je najve i!) I- ILAHE ILLALLikH ( Nema drugog Boga osim Allaha!)

ZAPAMTIMO

- Prije Muhammeda (a.s.) bilo je Bojih poslanika koji su dostavljali ljudima Allahovu objavu. - Jedan od prethodnika Muhammeda (a.s.) bio je Isa (a.s.) kojem je objavljen INDIL. - BEHIRA je bio stari, poboni kr anin. On je slijedio upute svete knjige-Indila. Tako je znao da su u njoj zapisane rije i Isa(a. s) koje najavljuju posljednjeg Bojeg poslanika svim ljudima. - Kada je ugledao Muhammeda (a.s.) , Behira je u njemu prepoznao posljednjeg Bojeg poslanika.
PITANJA I ZADACI

1) Gdje je Muhammed( a.s.), kad je porastao, putovao sa amidom Ebu Talibom? 2) Zato se radovao tom putovanju? 3) Kako se u ta davna vremena putovalo? Da li je ovjek mogao biti siguran ako bi sam krenuo na put? 4) Kako je bilo ime neobi nom ovjeku koji je pozvao ljude iz karavane da se kod njega odmore? 5) to je on primjetio na Muhammedu ( a. s.)? to je savjetovao njegovom amidi?

25

MUHAMMEDOVA(a.s.) MLADOST
arod me u kojim je ivio Muhammed (a.s.) bili su ARAPI. U vrijeme njegova ivota, Arapi su bili podijeljeni u brojna plemena. lanovi jednog plemena me usobno su se pomagali. Ali , medu tim brojnim plemenima vladali su esti sukobi, kra e, ubojstva. Ako bi bio ubijen lan jednog plemena, svi njegovi prijatelji nastojali su osvetiti njegovu smrt. Zato je krvna osveta bila sveti zakon Arapa. ak su i pjesnici veli ali hrabrost osvetnika, a ismijavali one koji su bili poraeni. Arapi su me usobno bili razdvojeni i vjerom. Neki su bili idovi, a neki kr ani. No najve i broj Arapa bili su idolopoklonici - pagani, koji su se klanjali suncu, mjesecu i zvijezdama. Klanjali su se idolima koje su pravili od kamena, gline, zemlje. Tako je u njihovo vrijeme Kaba, mjesto gdje se klanja Jednom Bogu, postalo mjesto oboavanja idola. U odre enim mjesecima, ljudi iz svih dijelova Arabije dolazili su da posjete ove idole i da im prinesu rtvu. No najvie su uivali u razvratnim igrama i zabavama koje su trajale sedmicama. Za takve su zabave troili mnogo novaca koji je za njih predstavljao najve e bogatstvo. Jedan takav ivot doveo je do toga da su ljudi izgubili milost i saaljenje za patnje drugih. Neprijatelje su mu ili i spaljivali na loma ama. Posebno su okrutni bili prema enama. ene su smatrali imovinom mua. Mogli su ih kupovati i prodavati za novac. A bilo je i slu ajeva zakopavanja ive 'enske djece, poput na'e male Sumejje.

26

Muhammed (a.s.) je kao mladi promatrao ove nevaljale obi aje svog naroda i nikako se s njima nije moga pomiriti. elio je sprije iti sva ova zla i okrutnosti. Zaustaviti daljnja prolijevanja nedune krvi. Ispri at emo vam kako je Muhammed (a.s.) jednom sprije io sukob me u plemenima. Vo e tih plemena odlu ile su obnoviti Kabu. Odr'avali su brojne sastanke i dogovore oko ure enja Kabe, no jedino se nisu mogli nikako dogovoriti oko jednog pitanja. U Kabi je, naime, postojao jedan crni kamen - meteor za koji se vjerovalo da ga je melek Debrail donio i dao poslaniku Ibrahimu (a. s. ) da ga ugradi u Kabu. Svako pleme eljelo je dobiti pravo na tu osobitu ast prenoenja crnog kamena. Prepirka o tome koje e pleme prenjeti kamen trajala je nekoliko dana. Kako se rjeenje nije moglo prona i, plemena su se pribliavala otrom sukobu. U jednom trenutku njihove sva e, slu ajno se pojavio Muhammed (a.s.). Kad su ga ugledali, svi su radosno povikali: To je EL-EMIN-pouzdani. Moda e nam on znati rijeiti problem. Muhammed (a.s.) ih je sve paljivo sasluao. Nakon to je neko vrijeme razmiljao, rekao je; "Donesite mi velik komad platna!". Potom je Muhammed (a.s.) stavio crni kamen na sredinu platna i pozvao vo e plemena da zajedno podignu platno i tako prenesu kamen. Svako je pleme bilo zadovoljno njegovim rjeenjem. Ljudi su ve ranije znali za sve plemenite osobine i mudrost Muhammeda (a.s.). Osje ali su da je najodabraniji me u njima i njihovom djecom. Nitko tada nije slutio da e u bliskoj budu nosti ovaj isti mladi biti Boji poslanik. Da e Kabu o istiti od njenih idola i ponovo je u initi mjestom veli anja Jednog Boga.

- Prije objave Kur`ana, najve i broj Arapa slijedio je idolopokloni ku vjeru. - Prije objave Kur`ana, Arapi su bili podijeljeni u plemena me u kojima je vladala krvna osveta. - Muhammed ( a.s.) je od svoje rane mladosti bio poznat po potenju, pravi nosti i dobroti. - Zbog toga su ga gra ani Mekke prozvali asnim imenom EL-EMIN, to zna i pouzdani. - Muhammed ( a.s.) je bio ist od grijeha. Nije se nikada klanjao kipovima. - U dvadesetpetoj godini ivota Muhammed (a.s.) se oenio s estitom Hatidom koja mu je zbog njegove plemenitosti ponudila brak. - Muhammed (a.s.) je jako volio i cijenio svoju suprugu Hatidu koja mu je izrodila djecu. - Muhammed (a.s.) je jako volio svoju k erku Fatimu. Ostala njegova djeca su umrla jo za vrijeme njegova ivota.
PITANJA I ZADACI

1) Koji su loi obi aji vladali medu Arapima prije Muhammeda (a.s.) i za vrijeme njegove mladosti? 2) Da moete u dananje vrijeme prepoznati neka nevaljala djela sli na onima koja su inili predislamski Arapi?

27

PRVA OBJAVA

odine 611., ra unaju i vrijeme po ro enju Bojeg poslanika Isa (a.s.), Muhammed (a.s.) je imao etrdeset godina i est mjeseci. Tih je godina Muhammed (a.s.) osje ao potrebu da se osamljuje, da bar neko vrijeme provede odvojen od svakodnevnih doga aja. Odlazio bi u pe inu HIRA nedaleko od Mekke. Tamo je znao ostati i ponekoliko dana. Razmiljao je o ivotu i svijetu, o ljudima, o nebu , tajnama ivota i smrti. I jednog dana, te davne 611. godine, sklonio se Muhammed (a.s.) u tiinu pe ine Hira. Iznenada zapue silovit vjetar. Bio je toliko snaan da se inilo kako nosi kamenje i pomjera stjenje. Kao da se itava pustinja pretvorila u nemirno more, a pe ina Hira poput broda po ela tonuti medu njenim visokim, pje anim valovima. Zanijet u duboke misli Muhammedu (a.s.) se u ini da je zadrijemao. Kroz sklopljene o ne kapke iznenada ga trgnu jak bljesak svjetlosti kao kad sunce tek grane. Za u en, Muhammed (a.s.) otvori o i. Za u se estok prasak. Uplaeno se osvrtao lijevo i desno. Pogleda u stijenje pred sobom i iznad sebe. Ali, sve je bilo mirno. Nita se nije micalo. Odakle su, onda, dolazili ti tutnji i bljesci malo as? Sta se to deavalo? Pitao se Muhammed (a.s.). Pogleda k nebu. I gore , u dubokom plavetnilu, ugleda pojavu kojoj nije mogao odrediti lik. Zastade mu dah. Tad za u glas, snaan i prodoran: ^ "Citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ovjeka od ugruka! itaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji pou ava peru, koji ovjeka pou ava onome to ne zna." I taj glas naglo is eznu. Muhammed ( a.s.) osta sam. Pomalo preplaen i za u en. Odlu i to prije vratiti se ku i. Ugledati ^ nekog od svojih. Prije ^ svih, svoju suprugu Hatidu. Ona e mu povjerovati i utjeiti ga. "Sto ti se dogodilo? Sto ti se dogodilo?" - pitala je Hatida, vidjevi strah na ozarenom licu svoga mua. I sama je bila zbunjena i uplaena. to se to desilo Muhammedu (a.s.)? Pourila je potraiti savjet svog mudrog ro aka, sijedog starca VEREKA IBN NUFEILA. On ju je paljivo sasluao i rekao:" Draga Hatido, nemoj se plaiti. Taj glas je glas meleka DEBRAILA koji je i prethodnim Bojim poslanicima prenosio Boju objavu. Kamo sre e da do ekam dan kada budu Muhammeda (a.s.) progonili, pa da ga branim od neprijatelja i njihovih napada." Bila je to prva poruka Tvorca svjetova, Allaha delleanuhu, Muhammedu (a.s.). Bio je to po etak objavljivanja Kur`ana posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu (a.s.). Bio je to Poslanikov susret sa svojom tekom i odgovornom zada om poslani ke misije. To se desilo 27. no i mjeseca ramazana. Bilo je to u no i koja se zove LEJLETUL-KADR, to zna i "no mo i".

28

ZAPAMTIMO

- Muhammed (a.s.) je primio prvu objavu kada mu je bilo etredeset godina. - To se dogodilo u pe ini Hira nedaleko od Mekke. - Prve rije i objave glasile su: "IKRE' BISMI RABBIKE" (U i u ime Gospodara tvog!) - To se zbilo u no i koju nazivamo "LEJLETUL-KADR", u mjesecu RAMAZANU. - Od te no i, Muhammed (a.s.) je postupno primao objavu u narednih 23 godine svoga 'ivota. - Vjerovanje u Jednog Boga i u enje i stjecanje znanja je osobna dunost svakog muslimana i muslimanke. - Vjerovanje u Jednog Boga duni smo potvr ivati kroz dobra djela i me usobno potpoomaganje u istini i strpljivosti. 0 tome govori kratka kur`anska sura koja se zove 'ASR.

'ASR Bismillahir-Rahmnair-Rahim VEL-'ASR (Tako mi vremena) INNEL-INS .ikNE LE HUSR (Zaista su ljudi na gubitku.) ILLELLEZNE 7kMENO ( Osim onih koji vjeruju,) VE AMILUS-SikLIWATI ( rade dobra djela,) VE TEV-ASAU BIL- HAKKI ( jedni drugima preporu uju istinu,) ikSAU BIS- SABR. VE TEV( i jedni drugima preporu uju strpljivost.)

1) Kada je Muhammed (a.s.) primio prvu objavu? 2) Gdje se to zbilo? 3) Koje su bile prve rije i objave? 4) Kako se zove no u kojoj je zapo ela objava? 5) Koliko je godina trajala objava? 6) Koje su dvije svete dunosti svakog muslimana?

29

PRVI VJERNICI

ada su se, draga djeco, Muhammed (a.s.) i njegova vjerna supruga Hatida vratili ku i, nakon razgovora s Verekom, Hatida je ve osje ala u svom srcu radost. Jer, Vereka je s potovanjem poljubio Muhammedovo (a.s.) elo i rekao mu da je na njega pao sveti blagoslov da bude Boji poslanik kao to je to i bilo najavljeno u prethodnim svetim knjigama Tevratu i Lndilu. Zato je Hatida prva povjerovala u rije i Allahova poslanika Muhammeda (a.s.): NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA I MUHAMMED JE BOJI POSLANIK! Me u prvim ljudima koji su primili Islam bili su i Zejid Ibn Haris, Muhammedov (a.s.) sluga i Ebu Bekr, Muhammedov (a.s.) prijatelj i bogati mekkanski trgovac. A sada emo vam, djeco, ispri ati kako je jedan mladi , sa nepunih dvanaest godina, postao M USLIMAN. Bilo mu je ime ALIJA. Alija je bio sin Ebu Talibov, u ijem je domu Muhammed (a.s.) bio poslije smrti svog voljenog djeda Abdul Mutaliba. Jednog dana mladi je Alija uao ne o ekivano u Muhammedovu (a.s.) sobu i zatekao Muhammeda (a.s.) i Hatidu kako se sa ;inju i izgovaraju nepoznate, skladne rije i. Iznena en, upitao ih je:"ta to radite? Pred n se to klanjate?" "Pred Bogom", odgovorio je Muhammed (a.s.). "Pred Bogom iji sam ja Poslanik i koji mi je darovao svoju milost da pozivam ljude da Ga vjeruju. 0, sine moga amide, elio bih da se i ti klanja Jednom Bogu". "Volio bih, Muhammede, jer sam privu en ljepotom rije i koje sam uo da ti i Hatida izgovarate. No morat u prvo pitati oca", odgovorio je Alija. Muhammedu (a.s.) se nije dopao ovaj razgovor i zato je zamolio Aliju da s velikom oprezno u razgovara sa ocem. Poslije ovog razgovora Alija je proveo veoma burnu no . Ljepota kur'anskih rije i koje je uo o arala ga je. elio ih je uti jo jedanput, no one su mu istovremeno ulijevale strah. Prevrtao se u postelji. Dugo nije mogao usnuti od silnog razmiljanja. Na kraju je donio odluku:"Bog me je stvorio bez razgovora s Ebu Talibom. Za'to bih ja onda morao pitati njega da u vjerovati u Jednog Boga?

- KIJAMETSKI DAN je posljednji dan, dan kada e ovaj svijet propasti i svi ljudi i sva iva bi a pomrijeti. - SUDNJI DAN je dan kada e Allah, delleanuhu, nakon nae smrti i propasti ovoga svijeta, svo mrtvo provjeti i pozvati ljude da im se sudi za njihova djela. Da bismo bili pravi muslimani, poput prvih vjernika iz ove pri e, moramo vrsto vjerovati u est temeljnih istina vjere koje se zovu "IMANSKI ARTI" i moramo izvravati dunosti koje se zovu "ISLAMSKI ARTI".

30

IMANSKI ARTI 1. AMENTU (Vjerujem u Jednog Boga) 2.VEMEL-AIKETIHT (Vjerujem u Boje meleke) 3.VEKUTUBIHT (Vjerujem u Boje knjige) 4. VERUSULIFIT ( Vjerujem u Boje poslanike) 5.VEL-JEUMIHIRI ( Vjerujem u Sudnji dan) 6.VEBIL-KADERI HAJRIHT ( Vjerujem da sve to se zbiva, biva Bojom voljom VE ERRIH1 MINALLAHI TE-ALA. (i Bojim odre enjem) ISLAMSKI ARTI 1. KELIMEI EHADET IZGOVARATI 2. PROPISANE NAMAZE KLANJATI 3. RAMAZAN MJESEC POSTITI 4. ZEKJAT DAVATI 5. HAD OBAVITI
PITANJA I ZADACI

1) Tko je prvi pristao uz Muhammeda (a.s.) i prihvatio rije i Objave? 2) Kako je Alija prihvatio istinu Objave? 3) Kako nazivamo est temeljnih istina islamske vjere? 4) Kako se zove posljednji dan ovoga svijeta i to e se tada zbiti? 5) Kako se zove dan u kojem emo svi biti pozvani da odgovaramo pred Allahom, delleanuhu, za djela po injena na ovome svijetu? 6) Kojih smo pet dunosti obavezni izvravati i kako te dunosti nazivamo?

14? -NW" ":".4 to. t

.77 4.)i

1\

14' 12.

1#2.~

.,414W J`

"1/

W. Wterti

4> <1., ~.~1 " s?:40. "


31

PROGONI PRVIH MUSLIMANA

rvih se dana islam irio kroz velike rtve i odricanja prvih Muhammedovih (a.s.) sljedbenika. Kako je njihov broj rastao, tako su proganjanja i pritisci idolopoklonika postajali sve ja i. Zato je Muhammed (a.s.) pokuao prvo prona i uto ite u TAIFU, ^ mjestu nedaleko Mekke. No, i tamo su doivjeli samo grubosti i odbijanja. Cak je grupa djece bacala kamenje na Poslanika, a on je, mada sav u krvi od udaraca, molio Uzvienog Allaha da mu da snage da ustraje u svom tekom i odgovomom zadatku i da uputi stanovnike ovog grada na pravi put. Nakon ovog pokuaja, Muhammed (a.s.) e grupu svojih sljedbenika zaputiti u daleku, prekomorsku zemlju Abesiniju u kojoj je vladao pravedni kralj-kr anin NEGUS. Bilo je to davne 615. godine. Bilo je teko stanovnicima Mekke napustiti svoje ak i kad su se nakon domove, ali su u Abesiniji po prvi puta osjetili stvarnu slobodu. Cak nekoliko godina vratili u Mekku, stanovnitvo Mekke i dalje je bilo neprijateljski raspoloeno prema prvim muslimanima. ivio je tako Muhammed (a.s.) sa svojom grupom vjernih sljedbenika pune tri godine u potpunoj izolaciji, na brdu izvan Mekke. Pune su tri godine oni bili bez hrane i osnovnih sredstava za ivot, jeli su li e i travu i nitko ih nije smio posje ivati. Ti su teki uvjeti ivota ostavili traga na zdravlju Muhammedovih (a.s.) najbliih. ^ Iscrpljeni i umorni, u istoj su godini, 618., ivot izgubili Poslanikova ena HATIDZA i njegov amida EBU TALIB. Tu je godinu Poslanik nazvao "godinom tuge". Vidimo, draga djeco, kolika je bila snaga vjere i odanosti prvih muslimana! Kolika je bila njihova ustrajnost. Zadivljen tolikom odano u ak je i ugledni stanovnik Mekke, neko ljuti protivnik islama, OMER IBN HATTAB primio islam i kasnije e upravo on postati jedan od najve ih boraca i zatitnika islama.

ZAPAMTIMO

- Islam je vjera LJUBAVI prema Allahu, delleanuhu, i Poslaniku. Snagu nae vjere dokazujemo ODRICANJEM,RTVOM R I STRPLJENJEM. - Allahova istina i pravda mora nam biti draa od svega na ovome svijetu. - I Hatida i Ebu Talib dali su svoje ivote jer su voljeli ustrajati na Allahovom putu, pa makar i bez hrane i vode, nego da ive u neznanju i nevjerstvu. Snagu u toj rtvi davalo im je uvjerenje da e za to biti nagra eni dennetom.
-

32

ZATO SUZA U MOM OKU


Zato suza u mom oku pita, brate moj, Posluaj me pa ispitaj i ti ivot svoj (2x) Jesmo 1` brate, ba' onakvi Ko` to treba bit` Allah nam je vinji Sudac, daba nam je krit. Slijedimo Kur`an asni u ivotu svom, il` je samo na jeziku i mome i tvom. Jesmo 1` ljudi, jesmo 1` bra a sa ljudima svim, il` nas rune misli vode putevima zlim. Volimo dragi brate, nauku i rad, jer bez toga ivot bit e gor ina i jad. Jesmo 1` djeci svojoj dali islamski ahlak jer e za to biti pitan, dragi brate, svak. Jel` nam srce od kamena ko ejtanski dom, smo spremni pomo drugom i komiji svom. Kad ujemo s minareta mujezinov glas, apne 1` srce; Allah-ekber u Njemu je spas. Dunjaluk je kratka vijeka sve e bit` i pro , Azrail e, dragi brate jedne zore do `. Zato suza, mili brate, u oku je mom. Neka mi se Bog smiluje meni - robu Svom.

PITANJA 1 ZADAC1

1) Na koji se na in islam irio u svojim po ecima? 2) Zato je Muhammed (a.s.) pokuao prona i uto ite u Taifu i Abesiniji? 3) Na koga su se Muhammed ( a.s.) i prvi muslimani oslanjali u najteim trenucima i u koga su vjerovali? 4) Kako se zove pravedni kralj Abesinije koji je pruio uto ite muslimanima? 5) Zato je Muhammed (a.s.) proglasio "godinu tuge"? 6) Tko je u toj godini primio islam? 7) Paljivo pro itajte pri u i ispiite u biljenice koje osobine moramo imati da bismo izdrali i najtee trenutke i iskuenja u naem ivotu.

33

MIRAD
is igiv sieirel l1111,1411NY
0 0 40, 0 0 0 e -,o 000 o oDe`DQ, a'0001,0 0 00 00 0 0000 0 00 0,1 , 0,149 0 00 , 4 0 0 00.1 0 0 d 00 .0 00000 i Gg, eg egeg

00 00.Y. N 00 N 4,410, 0_.0 0 4 N N D00.0, DO D," 0P P 0.0 1s 4 0 0 00 DOODODDDD4 0PPPOOOPPp0 04,,,,DDD, 40",00000000 DOODOD , % 1Pa oP 0a0 p, D- O ODOD o a 0 0 P 0 0 4 0 0 00 4e N 0 0 %Ii0.,00 D 00D0 000w0000 0,0DDO D000 400000PP pp s 00 0401," 00POOP0Pp eT ,DOO 0 N 0 0 0 04 0 0 O OODDOO NN000pPpp
v0,01',01',14,
t\
t40q s ", V'
-

er G7 ei ief 40 .17 eg 0.0g .01 40g ,e 11 eg 47. 000.0,0ge' er ,e g eg0 0 0 .' ee

eveta je godina kako je Boji poslanik primio prvu oobjavu. Deveta je godina kako izvrava svoju veli anstvenu zada u: pou ava ljude islamu. U tih je devet godina mnogo puta Muhammed (a.s.) bio izloen nemilosti, neprijateljstvu i mrnji, bio je progonjen od strane nevjemika. Mu enje i progoni bili su naro ito veliki kad su u pitanju bile sluge i robovi koji su sve vie pristajali uz Muhammeda (a.s.) jer su oni u islamu vidjeli svoju zatitu i osloobo enje od poniavaju eg ropstva. Takav je bio slu aj i sa BILALOM HABEIJEM koji se ni u jednom trenutku nije pokolebao i odrekao svoje vjere iabo su ga idolopoklonici vukli po uarenom pustinjskom pijesku, pritiskali tekim kamenom njegove okrvavljene grudi, ne bi se Bilal tako odrekao svoje iskrene vjere u Jednog Boga. Njegov odgovor bivao je:" Samo je Jedan Bog, a Muhammed je Njegov poslanik". Izmjenjivali su se tako dani patnje prvih vjemika s danima u kojima su postajali ja i za svakog novog brata i sestru. Jedne je no i Muhammed (a.s.) u svojoj rodnoj Mekki, u tihoj osami svoje sobe, dok su svi spavali, upu ivao svoje molitve Stvoritelju. Njegovo je srce bilo uzvieno, a dua ispunjena milo u. Osje ao je da e se neto vano dogoditi te no i. Bila je to uzviena no ! I, gle, 'ta se dogodi! Uzvieni Allah, delleanuhu, se obrati Muhammedu (a.s.), svom miljeniku. Poziva ga sebi preko vjemog meleka Debraila. Debrail vodi Muhammeda (a.s.), i to u samo jednom trenutku no i iz Mekke u MESDIDUL-AKSA u Jeruzalemu, sagra en jo u vrijeme SULEJMANA (a.s.) A odatle melek Debrail vodi Muhammeda (a.s.) kroz nebeske sfere i svemirska prostranstva. Na svakom se nebu , a njih je sedam, Muhammed (a.s.) susre e sa prijanjim Bojim poslanicima i naziva im SELAM. Oni mu, znaju i da je najodabraniji me u njima jer objavljuje KUR`AN svim ljudima, selam uzvra aju. I dolazi tako Poslanik do granice koja razdvaja materijalni i duhovni svijet - SIDRETUL - MUNTEHA. Eto, tu nije boravio dotada nijedan Boji poslanik, nijedno Allahovo stvorenje. Muhammed (a.s.) sav ishi en, u udu, gleda nevi eno, uje nesluano, spoznaje nespoznato, doku uje dotad

34

nedoku ivo, shva a nepojmljivo. Pred sobom vidi slike denneta i njegovih ljepota. Uiva u prizorima tog svijeta stvorenog za vjernike, svijeta u kojem e biti nagra eni za svoje vjerovanje na zemlji. Vidi i sliku dehennema - njegovu vatru i patnje onih koji ispataju za svoje po injene grijehe. Muhammed (a.s.) nikada ranije nije toliko osje ao blizinu Allaha delleanuhu. Iz njega se tako otrgnue rije i: "ETTEHIJJATU LILLAHI VESSELAVATU, VETTAJJIBAT!" Allah mu odgovori:"ESSELAMU ALLEJKE EJJU HENEBIJJU VERAHEMTULLAHI VEBEREKATUH!" A Muhammed (a.s.), pun ljubavi prema svom UMMETU, izgovori:"ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALLIHIN",a prisutni meleki, ushi eno prozborie: " ESHEDU EN LA ILLAHE ILLALAH, VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULLUH". A onda ,Allah, delleanuhu, pou ava Muhammeda (a.s.), svog miljenika, kako e klanjati NAMAZ . I tada je Muhammed (a.s.) klanjao svoj prvi namaz. Tim je namazom Muhammed (a.s.) zavrio NO MIRADA, tu udesnu no u kojoj je, kao nikada dotada, osje ao svu veli anstvenu mo Stvoritelja. Muhammed (a.s.) se vratio u usnulu Mekku prije osvita zore. Vratio se oboga en za neto veli anstvo i najljepe to je dato ljudskom rodu. Potom, prvi rujni odbljesci zore padoe i na Muhammedovo (a.s.) lice. On se zagleda u nebo. Kako se samo osje ao ispunjen rado u! Vjetar je vitlao prainu i donosio spokoj. Svitalo je. Tog je jutra Muhammed (a.s.) bio najsretniji ovjek. Primio je Muhammed (a.s.) na Miradu najljepi dar od Boga: PET DNEVNIH NAMAZA. Od tada ih je redovito klanjao. A njegov primjer slijede svi pravi muslimani i muslimanke.

ZAPAMTIMO

I
1;

ETTEHIJJATU
^

1[.

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU, VETTAJJIBATU ESSELAMU `ALEJKE EJJU HENNE BIJJU VE RAHMETULLAHI VE - BEREKATUHU, ESSELAMU `ALEJNA VE`ALA IBADILLA HIS S ALIHIN. EHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN `ABDUHU VE RESULUU. H
-

lik. ^`

(Naa potovanja, sve po asti, nai namazi i sva dobra djela pripadaju samo Allahu! Neka su Boja milost i blagoslov Tebi, o Boji vjesni e! Neka je Boji mir i spas nama i svim Alahovim dobrim robovima! Vjerujem i izjavljujem da ima samo jedan Bog - Allah i da je Muhammed Boji rob i Boji poslanik.)

SALAVATI
ALL7kHUMME SALLI `AL:k MUHAMMEDIN VE`AL:k MUHAMMED, KEM-A SALLEJTE 'AL-A IBRAHTME VE `AL7k IBRAHIME, INNEKE HAM1DUN MEDID. ALIHUMME B:ARIK MUHAMMEDIN VE`AL. fadI MUHAMMED, VE`AL 7kLI IBRAHIME INNEKE KEIVI7k. BAREKTE AL:A. HAMIDUN MEDID. (Boe, ukai svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu, kao to si je ukazao Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Zaista si Ti hvaljen i slavben. Boe, podijeli Svoj blagoslov Muhammedu i rodu Muhammedovu kao to si podijelio blagoslov Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Zaista si Ti hvaljen i slavljen!)

DOVA
FIDDUNJ-A HASENETEN VE FIL ALL7kHUMME RABBEN-A HASENETEN VE KINA'AZABEN-NAR RABBENAG FIR VE- LIVALIDEJJE VE LIL - MU`MII\TINE VEL - MU`MIN-ATI JEUME JEKUM{JL - HIS (Gospodaru na, daj nam dobro na ovom i na drugom svijetu i spasi nas od dehenemske vatre. Gospodaru na, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem sanu.)
PITANJA I ZADACI

1) Opiite sudbinu Bilal Habe'ije! Koje su bile njegove osobine? 2) Sjetite se jo nekih likova iz ranijih pri a koji su pokazivali ista svojstva! 3) to se iznenadno desilo jedne no i devete godine Objave? Kako se zove ta no ? 4) to je Muhammed (a.s.) sve doivio i vidio u toj no i? 5) to je propisano u toku te no i? 6) Kako se naziva damija koju je sagradio Sulejman (a.s.)? 7) Da biste uskoro u potpunosti nau ili obavljati namaz, nau ite napamet ETTEHIJJATU I SALAVATE! 8) Kada budete u ili Ettehijjatu, sjetite se da su to bile rije i razgovora Allaha, delleanuhui Poslanika!

36

HIDRA

udesna i prelijepa no MIRADA i istine koje je u toku te no i doivio, potvrdile su Muhammedu (a.s.) i njegovim ASHABIMA ispravnost njihove odluke da prihvate islam i opravdanost njihove rtve. Kada su nevjemici vidjeli kolika je snaga tih prvih muslimana i da je izolacija jos vie u vrstila njihovo vjerovanje u Jednog Boga, odlu ili su da na podmukli na in potkupe Muhammeda (a.s.), misle i da je njemu stalo do ugleda, novca i bogatstva. No, od Poslanika je stizao samo jedan odgovor: : "Da mi stavite sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ne bih odustao od svoje misije!" Kako nisu uspjeli ni na ovaj na in odvratiti Muhammeda (a.s.) od pozivanja ljudi u islam, odlu ili su ubiti Poslanika vjeruju i da je to jedini na in da zaustave irenje islama. No, nisu nevjemici u Mekki znali da je Muhammed (a.s.), osje aju i njihovu mrnju prema muslimanima, po eo vec postepeno iriti islam i van Mekke - u gradu MEDINI. Zato je Poslanik savjetovao svojim ashabima da napuste Mekku i potrae uto ite kod svojih prijatelja u Medini. Tako su Muhammedovi (a.s.) sljedbenici polahko napustali Mekku. U tom su gradu jos jedino ostali Muhammed (a.s.) i njegovi vjemi prijatelji EBU BEKR i mladi ALIJA. Kako protivnicima Muhammeda (a.s.), nije uspio njihov pokuaj da ubiju Poslanika, koji se na vrijeme sklonio u ku i Ebu Bekra, za njim je raspisana potjera i obe ana vrlo velika nagrada od 100 deva za onog tko ga na e. I u jednom trenutkku, kad su nevjemici eljni obe ane nagrade, ve bili vrlo blizu Muhammeda (a.s.) i Ebu Bekru koji su se sakrili u pe inu Sevr, Svevinji Allah zatitio je njihove ivote! Na ulazu u pe inu pauk je ispleo vrstu mreu, a golub savio svoje gnijezdo. Vidjevi to na ulazu u pe inu, nevjemici povjerovae da u nju nitko nije dugo ulazio jer bi u protivnom mreabila rastrgana. Tako su Muhammedu (a.s.) i Ebu Belcr proveli u ovoj pe ini tri dana i tri no i. Njihovi su se odani prijatelji u Medini ve zabrinuli za njihovu sudbinu jer nisu imali o njima nikakva glasa. Izlazili su neprestano na puteve koji vode do njihova grada nadaju i se da e ih ubrzo ugledati na vidiku. I ,gle! Kakav radostan doga aj za njihove umome o i. Na domak KUBE, malog sela udaljenog nekoliko kilometara od Medine, ukazala se mala karavana. Kada je do Medine stigao glas da dolazi Poslanik, zavladalo je u gradu neopisivo veselje. Svi izadoe na ulice, potr ae mu ususret, u e i TEKBIRE. Mada ga nikada do tada nisu vidjeli, njegovi su prijatelji u Medini osje ali neopisivu radost i toplinu u svojim srcima i uzbu enje to Poslanik dolazi upravo u njihov grad. etmaest je dana Poslanik, prije svog dolaska u Medinu, boravio u Kubi, grade i tamo prvu DAMIJU i ekaju i dolazak svog vjemog Alije. Petnaesti je dan stigao Alija: sav umoran, pranjav, krvavih nogu. Jer, itav je put izmedu Mekke i Kube preao pjeice. Poslanilc mu je, kao majka djetetu, s ljubavlju i saaljenjem oprao i previo izranjavana i krvava stopala. Kada su se oporavili, krenuli su u Medinu. Razdragano stanovnitvo Medine nadmetalo se u ijoj e ku i Poslanik preno iti. I ovaj je put, kao i svojoj mladosti, pokazao Poslanik svu svoju mudrost i razboritost. Ne ele i nikoga uvrijediti, rekao je:" No it u u onoj ku i pred kojom se zaustavi moja kamila." Ona je prola kroz brojne ulice i zaustavila se u blizini ku e EJUBA ENSARIJE. Tu su Muhammed (a.s.), i njegovi sljedbenici sagradili prvu damiju. Mnogi su traili da Poslanik ne radi, da se

37

--.. ^..

^ =``^```---.''--.r``^.---... ^-__,--'r'^``f _ . . ^,. f^-..!^ ^ ^ ` f ^- . .////


+~- r -^ t

- --.

: :^

 .

^-

4e
J^ 7 t ^.-,. l ^ . ' y 0.4^^.

s
^..

. ....... : . . .. - ., ^^

.. . . . .

..a 4111./' `...

.^y.. . .
.

. .

. . . . :

.r`.

'

^.. ...
;^^ ,

..

...

^ ^ f

' ' ^Y.....

' ^ .. . .

t ^ i +^: . +: i...,,. .r ,^; ..r^,.^ ^^ . ..M. . . ' - -- . f^ .!r^ 4S


J ^ 1 ^ - .^, .
` - ......

^H

101

^^^^,

a^.

s . . . ^^^ K ^^O e 0
^a

'^,^\^' ^/ v ^

;^^

r'

,^, ^ ^,t, ^

_ ;^ w^t titr w as ^ rM ^ a^ ^^^i t^wt ^w ^t^ttrs..... ^s^[ ^^^t 1D1.11 ernioul11111i 1111 anasa lMii ^ ^tYi^sl tr1 111t r1s 1111e r ws aw arisk 1111111 1111111 11111111111111.111111 11111.11 r..t11s GD aGw INGIS wr .n

^,^s..1

^;^

r,a^si ^^(^ ` i^ta:^^'it tim^^^ i^^^^^i^rl^^^^^^^l^^ ; i wE^` i t,rtl^^i^tt^l^ _ ^l^^^^! ^^^^^^_^ ^ s .,ts^^ Ri i t ^^r^rt , t t s^r^.ws+wrw..... ^s ^ , E^ t^Mwt : ^ awr+ .wt w s i ii .wit ^ s ^tit^^^^'ti^^^^. t1 ^....^ . ^^t^^^s^w^ + ^Ia ^^wii.rwswiirs .:u)^^IEi ^^^.
.

, !tr" ^;;{lj ( '^t ^i^^^^ll^i^ ll=^^^^^^^^l^^^ = ;t^rt^tt,F.r ; ^^^^^^^i^^;^^^ a^11 t^^^^e^i^^^

38

ne zamara. No, on je radio kao i svi ostali dokazuju i tako da je sasvim obi an covjek i da je svaki poten rad astan. U blizini damije sagradio je ku u za sebe i svoju familiju i kona ite za siromane muslimane. Kada su sagradili damiju iskrsnuo je novi problem: svi muslimani koji su doli sa Poslanikom bili su siromani, osim Osmana i Ebu Bekra. Odlu eno je da svaki musliman iz Medine pokloni polovinu svoga imanja muslimanima koji su doli iz Mekke. Tako su se muslimani iz Medine nazivali ENSARIJAMA (pomaga ima), a muslimani iz Mekke MUHADIRIMA (izbjeglicama). Kako bi ih jo povezao u ljubavi, Muhammed (a.s.), je pobratio po jednog muhadira sa po jednim ensarijom. Draga djeco, ovo preseljenje Poslanika i muslimana iz Mekke u Medinu zbilo se 622. godine i naziva se HIDRA. To se smatra najvanijim doga ajem u historiji islama. Ovaj doga aj izabran je za po etak ISLAMSKOG KALENDARA. Ovaj je doga aj u islamskoj istoriji od velikog zna enja jer su tada muslimani pokazali svoju povezanost i spremnost da pomau jedni drugima kao prava bra a u islamu. Tada muslimani po inju graditi i svoje prve damije i svoju zajednicu. Tako povezani, muslimani vie ne e biti proganjani kao neko , ve e pruati zajedni ki otpor u borbama na Allahovom putu, o kojima e kasnije u iti.

- Hid'ra je preseljenje Poslanika i ostalih muslimana iz Mekke u Medinu. - Taj se dogadaj zbio 622. godine i to je jedan od najve ih doga aja u povijesti islama. - Taj je doga aj izabran za po etak islamskog kalendara. - Hid'ra nije bila bijeg prvih muslimana iz Mekke. Naprotiv, iskrenost vjere dala je muslimanima snagu da napuste vlastite domove i potrae uto ite u Medini. - Muslimani koji su napustili svoje domove nazivaju se MUHADIRI (izbjeglice). - Muslimani koji su ih prihvatili nazivaju se ENSARIJE (pomaga i). - Prvu d'amiju Poslanik je sagradio u Kubi, nedaleko od Medine, a drugu po dolasku u Medinu. - Danas se u toj damiji u Medini nalazi mezar poslanika.

1) Koji je najzna ajniji doga aj u historiji islama? Kako se on naziva? 2) to se od tog vremena po inje ra unati? 3) Da je Hidra bio bijeg prvih muslimana? 4) Da se sje ate kada su ranije u historiji muslimani trebali napustiti svoje domove i potraziti uto ite u nekoj drugoj zemlji? 5) Tko su MUHADIRI, a tko ENSARIJE? 6) Kako se zove mjesto u kojem je Muhammed (a.s.) sagradio prvu damiju? 7) Da ste se susreli s nekim od vaih vrnjaka koji je bio primoran napustiti svoj dom? Napiite pri u o sudbini tog svog novog prijatelja.

39

NAMAZ

raga djeco, vidjeli smo s kolikom je ljubavlju na poslanik obavljao molitvu Jednom Jedinom Bogu, delleanuhu, u trenucima kad je bilo vrlo malo stanovnika Mekke koji su prihvatili prvu objavu islama. Osje ao je tada kako se njegova dua pribliava Milostivom i Samilosnom. Kako je njegova snaga ja a nakon svake od molitvi koje je redovito obavljao. Izgra ivao je tada Poslanik, kao i svaki dobar musliman i muslimanka danas, svoju vjeru koju je nosio u srcu. Jer, nae pripadanje islamu potvr uje nae pripadanje Bogu, delle'anuhu. Na taj na in priznajemo da sve to nam se doga a, u kona nom obliku, ovisi o volji naeg Gospodara. U islamu nema posrednika izme u ovjeka i Boga. ovjek se sam u molitvi, namazu, izravno obra a Uzvienom, a ne preko sve enika koji prenosi njegove misli i elje Bogu. A svi mi imamo u svojoj dui toliko skrivenih osje anja i misli koje ne bismo nikome rekli. Imamo skrivenih tajni koje ponekad teko mogu razumjeti i nai najblii, ak i nai roditelji, brat ili sestra. Tada se obra amo Bogu, delleanuhu. Traimo Njegovu podrku, savjet, uputu, pomo , pa ak i opomenu. U brojnim smo prilikama i sami uvidjeli svoje greke i jednostavno nismo znali kako bismo postupili. Kome da se onda obratimo? Jedinome, koji sve stvara i koji sve zna. Bilo je trenutaka kad nam nitko nije mogao pomo i. Kad su svi koje poznajemo bili nemo ni. Trebao nam je tada neko ko bi nam olakao nau tugu i brige, neko ko bi nam milo' u ispunio srce. A musliman i muslimanka dobro znaju da

1~1

je to mogu e samo obra aju i se Svemogu em, Allahu, delleanuhu. Bog, delleanuhu, odobrava i poti e takvo obra anje i traenje:" Kad te moje sluge za mene budu pitali, Ja sam blizu, odgovaram na molitve molioca, pa nek i oni meni odgovore, u mene neka vjeruju, moda e biti upu eni." Tako se i Boji poslanik redovito obra ao Bogu, delleanuhu ,u razli itim prilikama, u tekim i sretnim trenucima. Obra ao se kroz NAMAZ. Obra ao se DOVOM. Allah, delleanuhu ,osobito voli kada Mu se obra amo zbog nekog grijeha koji smo po inili. Na to nas je uputio i na Poslanik, Muhammed (a.s.):" Onaj koji se kaje pred Bogom, bit e ist od grijeha." I sami, djeco, znamo da nam je mnogo puta ao kada zgrijeimo prema svojim roditeljima, kada smo prema njima bezrazlono grubi. Poelimo tada da nam roditelji to prije oproste. I tada se kajemo zbog svojih rije i i upu ujemo molitvu Bogu, delleanuhu. Molimo ga kroz svoju molitvu da nam da snage i ustrajnosti da tu greku vie nikada prema roditeljima ne ponovimo. Kad god osjetimo olakanje nakon neke tegobe, znajte da je to jedan od Allahovih odgovora. No, kad grijeimo, ne trae i oprost od Allaha, delleanuhu, gorko patimo. Tada je patnja - odgovor.

Namaz (SALAT) je islamski na in obra anja Allahu, delleanuhu. - To vrimo tjelesnim pokretima: dizanjem ruku, stajanjem, poklonom i seddom ( stavljanjem lica na tle). - Uz tjelesne pokrete, srcem i jezikom veli amo Uzvienog Allaha. - Allah, delleanuhu, je propisao namaze za svakog muslimana i u inio ih strogom duno u (fard). - Dnevni namazi su: SABAH - jutarnji namaz PODNE - podnevni namaz IKINDIJA - poslijepodnevni namaz ^ AKAM - ve emji namaz JACIJA - no ni namaz - Svaki namaz se sastoji iz dva dijela: dio koji nam je Allah, delleanuhu, naredio da obavljamo (FARZ) i dio koji nam je Poslanik preporu io da obavljamo (SUNNET).

to Sto je namaz? to Sto njime iskazujemo? 3) Na koji na in obavljamo namaz? 4) Kome je Allah, delleanuhu, propisao namaz? 5) Nabroji pet dnevnih namaza ! 6) Zamolite svog vjerou itelja da vas povede u damiju da sudjelujete u jednom od namaza. Opiite nakon toga svoje osje aje koji su vas obuzimali dok ste bili u damiji.

41

MUHAMMED (A. S.) 0 NAMAZU

a poslanik Muhammed (a.s.), je najvie volio klanjati, a najvie je volio i one koji klanjaju. Svaki je namaz klanjao na vrijeme, okre u i se prema KIBLI (Kabi). esto je govorio svojim drugovima , ASHABIMA:" Allahu su najdraa djela: klanjanje namaza na vrijeme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu." bi govorio: "Namaz je stub vjere !" Namaz je klju svakog dobra, namaz je svjetlo vjernilcovo." Njegovi su ga ashabi pomno sluali, nastoje i slijediti Poslanikov primjer. Ali Muhammed (a.s.) nikada nije govorio o namazu, a da na prvom mjestu nije naglaavao vanost isto e due i tijela. isto a due postie se kroz klanjanje namaza, a isto a tijela kroz svakodnevno pranje i i enje tijela, odje e i ku e svakog vjernilca. ele i da njegovi sljedbenici postignu savrenstvo u isto i due i tijela, Muhammed (a.s.) jednom je rekao:" Tko klanja pet vakata namaza sli an je onome ispred ijih vrata te e rijeka u kojoj se on kupa pet puta dnevno, poslije ega na njemu ne ostaje ni traga prljavtine." Potom je Poslanik podu io svoje ashabe kako trebaju o istiti svoje tijelo prije svakog stupanja u namaz i obra anja svome Stvoritelju. Nau io ih je slijede e: 1) da prije svakog stupanja u namaz moraju biti isti i njihovo TIJELO, ODJE A I MJESTO na kojem e namaz vriti, 2) da moraju abdest uzeti, ako je potrebno, okupati se, a ako ne ima vode,u initi TEJEMMUM, simboli no i enje zemljom, 3) da moraju biti propisno odjeveni, 4) da moraju na vrijeme klanjati, 5) da moraju prema Kibli (Kabi) se okrenuti, 6) nijjet (odluku) u initi Uz to, Poslanik ih je podu io ABDESTU. Zapamtite da bez abdesta nikada ne moete stupiti na namaz! Abdest se uzima ovako: - prou imo euzu i bismille; - operemo ruke do iza lanaka tri puta; - desnom rukom izapiremo usta tri puta; - desnom rukom izapiremo nos tri puta; - umivamo lice tri puta - otkud je kosa nikla do ispod brade; - peremo prvo desnu, a potom lijevu ruku do iza lakata tri puta; - vlanom rukom potiremo kosu (mesh); - potiremo vlanom rukom vrat i ui; - opremo desnu, potom lijevu nogu do iznad lanaka. Kada je Poslanik podu io svoje ashabe kako se priprema tijelo za stupanje u namaz, naglasio im je i va'nost abdesta za odravanje redovite higijene tijela, a tako i zdravlja. Uzimaju i abdest, mi redovito istimo upravo one dijelove tijela koji su najvie izloeni prljavtini i tako sprije avamo unoenje ne isto e u na organizam i njegujemo na'e zdravlje. Abdest ujedno i pobolj'ava cirkulaciju krvi u naem tijelu i mi tako postajemo svje'i, odmorni i

42

veseli tokom cijelog dana, jer abdest uzimamo pet puta dnevno, prije svakog stupanja u namaz. Draga djeco, Poslanik je znao esto govoriti: " isto a je pola vjere!" Znate i sami da danas, kada je toliko zaga ena priroda u kojoj ivimo, zrak koji udiemo, rijeke i jezera ispunjene otrovnim plinovima koje u njih izlijevaju tvomice, moramo posebno misliti na svoje zdravlje. Zato, uvijek, djeco, uvajte istim svoje tijelo, odje u i mjesto u kojem ivite, u ite i provodite trenutke u igri! Tako ete na najbolji na in slijediti primjer naeg Poslanika Muhammeda (a.s.) i biti dragi Allahu, delleanuhu.

ZAPAMTIMO

- Abdest kvari: - obavljanje nude, - poticanje krvi, gnoja i sl.; - san ili nesvjestica; - povra anje punim ustima, - glasan smijeh u namazu. - TEJEMMUM je uzimanje abdesta zemljom, u slu aju kada nemamo vode ili je ne moemo upotrebljavati. Kada uzimamo tejemmum, trebamo: - dotaknuti se dlanovima iste, suhe zemlje i jednom potrati lice, - dotaknuti se dlanovima iste, suhe zemlje i potrati lijevom desnu, a desnom rukom lijevu do iza lakata. Zato nam mogu posluiti predmeti od zemlje (kamen, cigla, crijep, zid,). - Sve to kvari abdest, kvari i tejemmum. - Mogu nost da upotrijebimo vodu za abdest kvari tejemmum.

PITANJA I ZADACI

1) Koji su osnovni uvjeti koje moramo ispuniti prije stupanja u namaz? 2) Na koji sve na in moemo o istiti svoje tijelo prije stupanja u namaz? 3) to inimo u slu aju da nismo u mogu nosti uzeti abdest ili obaviti gusul? Kada to smijemo u initi? 4) Pokaite svojim prijateljima i vjerou itelju kako se pravilno uzima abdest! 5) to e nam pokvariti abdest? 6) Kako trebaju biti odjevene muslimanke prilikom stupanja u namaz? 7) Razmislite o zna enju poslanikova hadisa:" Namaz je stub vjere!" Sjetite se koja je uloga stuba u gra evinama. to bi se dogodilo za gra evinu kad bi stubove uklonili? A sa snagom i ustrajno u svakog vjemika kada ne bi redovito namaz obavljao?

43

SABAH NAMAZ

ora je. Majka nas budi i zove da ustanemo. Uskoro e MUJEZIN glasom punim pobonosti pozvati usnule vjernike. Prou it e EZAN i oglasiti vrijeme za prvi dnevni namaz - SABAH. Njegov ugodni glas razgr e tamu i iri se s prvim zrakama svjetlosti. Sve se budi. Ptice pjevaju. Vjetri se poigrava s granama. uju se koraci ranoranilaca. Po inje novi dan. Treba se umiti. Razbuditi svoje o i i svoje tijelo. Uzimanje abdesta osvjeit e nae usnule o i. Voda abdesta probuditi nau glavu, na'e ruke, noge, itavo tijelo. U e i euzu i bismille sje amo se Boga. Dok se obla imo, dok prostiremo SERDADU ili idemo u damiju s babom, misli su nam usmjerene prema Bogu. Zahvaljujemo Bogu to smo ivi i zdravi do ekali novi dan. Hvala Bogu to smo se probudili, to moemo i danas po i u kolu,poigrati se sa svojom bra om i sestrama, zagrliti majku. Hvala Bogu za osmjeh, za radost , za ljepotu ivota! Hvala mu za svaki novi dan u kojem moemo neto novo nau iti i nekome tko je u nevolji pomo i. Najve a mu hvala to mogu klanjati svoj prvi namaz sabah i tako biti dio mnotva ljudi koji u istom ovom trenutku u svojim ku ama ili damijama upu uju svoje molitve naem Stvoritelju. Da bi klanjali, draga djeco, sabah namaz onako kako je to inio Muhammed (a.s.), tada moramo klanjati ETIRI REKATA: DVA REKATA SUNNETA i DVA REKATA FARZA. Nakon to smo uzeli abdest i okrenuli se prema Kibli

44

trebamo nijjet u initi, a to zna i odlu iti klanjati odre eni namaz. Prvo emo posebno zanijjetiti sunnete sabah-namaza: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE' ALA SALATE SUNNETIL - FEDRI, ALLAHU EKBER" (Odlu ih da klanjam sunete sabah namaza u ime Allaha). Diu i ruke i okre u i dlanove prema Kibli, izgovaraju i "Allahu ekber! ", zapo injemo prvi rekat sunneta. Na prvom rekatu, stoje i (u kijamu) u imo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHU I JEDNO SURE. Nakon to smo prou ili sure, pregibamo se (vrimo ruku`) u e i tri puta: SUBHANE RABBIJEL `AIM ( Slavljen je najmo niji Stvoritelj, Gospodar). Ponvo se uspravljamo izgovaraju i: ALLAHU EKBER, SEMI 'ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD (Allah uje onoga ko mu se zahvaljuje, Gospodaru, Stvoritelju na, Tebi hvala). Ponovo izgovaramo: Allahu Ekber! i polako svoje lice na tle sputamo ( inimo seddu). U tom poloaju, na seddi, izgovaramo tri puta: SUBHANE RABBIJEL - E`ALA (Slavljen je najmo niji Stvoritelj, Gospodar). Potom sjedemo na koljena i izgovaramo: Allahu Ekber! Ponovo izgovaraju i Allahu ekber, sputamo lice na tle i ponovimo tri puta Subhane Rabbijel E`ala. Time smo zavrili prvi rekat suneta. Nakon ove sedde, vra amo se na drugi rekat i u imo: bismille, fatihu i jedno sure. Nakon obavljene sedde, sjednemo i, stavivi ruke na koljena, u imo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU. Kada to prou imo, okrenemo glavu na desno rame i izgovorimo: ESSELAMU 'ALEJKUM VE RAHMETULLAH (Allahov mir, spas i milost na vas). Isto emo uraditi okre u i glavu na lijevu stranu. Tako smo zavrili sunnete sabaha. Ostala su nam jo dva rekata sabahskih FARZA. Njih emo klanjati isto kao sabahske sunnete samo to emo u initi nijjet na druga iji na in: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA FARDIL ^ FEDZRI, ALLAHU EKBER" (Odlu ih klanjati farze sabah namaza u ime Allaha!) Za rani sabah koji ste danas rano ujutro klanjali primite nae iskrene estitke! Prvo vam estitamo to ste nau ili klanjati sabah, a zatim i to ste se jutros probudili s vaom obitelji, Allah e vas nagraditi. Jer,

45

on sve vidi, sve uje, sve zna. Tako, djeco, Allahu postajete dragi jer vam nije bilo teko napustiti tople postelje, prekinuti lijep san i ustati na Allahov poziv. Allahova nagrada nakon sabaha ve je stigla! Zar nemate sad dovoljno vremena da se pripremite za kolu, da se poigrate s bra om i sestrama, da pomognete majci da uivate u bu enju prirode? To je uistinu sre a! Koliko je samo ljepote u ranom ustajanju ! Koliko vie vremena imate od svojih drugova koji prekasno ustaju i tako nervozni i na brzinu tr e u kolu. Ljenost je loa navika protiv koje se borimo ustajanjem na sabah namaz. A sigurno je , draga djeco, da svakom onome kome nije teko ustati na ovaj rani namaz, nije mu teko ni izvravati sve ostale dunosti i obaveze koje mnogo puta od nas trae rtvu i odricanje.

- Da bismo pravilno izvravali svaki namaz, moramo nau iti njegove sastavne dijelove. - Svaki se namaz sastoji od est glavnih dijelova koji se zajedni kim imenom nazivaju NAMASKI RUKNI: - TEKBIR ( po etni tekbir (Allahu ekber) s kojim stupamo u namaz) 1) 2) KIJ'AM ( mirno stajanje u namazu) 3) KIRikET ( u enje u namazu dok stojimo) 4) RUKU' ( pregibanje u namazu) 5) SEDDE ( dodirivanje tla elom pred Bojom veli inom) 6) KA`DEL - EFfIRE ( posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) - Da bi nam namaz bio ispravan, ne smijemo zaboraviti niti jedan od ovih dijelova namaza.

1) U koje doba dana se klanja SABAH NAMAZ? 2) Koliko sabah-namaz ima rekata? 3) Kako se NIJJETE sabahski SUNNETI, a kako sabahski FARZI? 4) to u stvari zna i nijjet? 5) Ako sabahski sunneti i sabahski farzi imaju jednak broj rekata i ta se oba rekata klanjaju na jednak na in, koja je onda, djeco, jedina razlika me u njima? 6) Od koliko se sastavnih dijelova sastoji svaki namaz? to bi bilo ako bismo bilo koji od tih dijelova izostavili? 7) Nabrojite namaske rukne! 8) Ako na ruku-u (pregibaju i se) u imo tri puta "SUBHANE RABBIJEL'AZIM", to tri puta u imo ine i seddu? 9) Napiite kratku pri u o svom bu enju na prvi sabah! Opiite ra anje prirode i prve osvite zore. Kako ste se tada osje ali? Da ste bili ponosni na sebe, znaju i da velik broj vaih prijatelja nije prekinuo san kako bi u novom danu odao po ast naem Stvoritelju?
-

46

PODNE NAMAZ

se tek spremamo za nju. rolo je pola dana. Vratili smo se iz kole itavo smo jutro bili zaposleni. Vrijeme je za malo odmora. za ru ak. Hvala Bogu na tom daru! A znamo ve da je najljepi na in na koji moemo iskazati svoju zahvalnost Stvoritelju upravo namaz. Jer, po i na namaz zna i odlu iti zahvaliti Bogu. Vrijeme je podne namaza. Djeco, svaki se namaz klanja u to no odre eno vrijeme, u pet perioda dana. Mi smo nau ili da sabah klanjamo od zore do izlaska sunca. Ne smijemo klanjati kad sunce izlazi. A tako podne klanjamo kada je sunce stiglo na polovinu neba do vremena ikindije namaza. Kada smo se okupali (GUSUL) i uzeli abdest, prikladno se odjenuli (muslimanke moraju biti pokrivene tako da im se vide samo lice i ake), i na istom mjestu okrenuli se prema Kibli, tada sa dolaskom namaskog vremena moemo stupiti u namaz. Podne namaz sastoji se od deset rekata i to su: etiri rekata sunneta, etiri rekata farza te dva rekata sunsunneta. Sunnete podne namaza zanijjetit emo na slijede i na in: " NEVEJTU EN USALLLIJE LILL TE` SAL:kTE SUNNETIZ-ZUHRI, ALLASU EKBER", (Odlu ih da klanjam sunnete podne namaza u ime Allaha).

*."

.. /

118
...F.
,

k...

.. ..... .-

-: .. , :, --

...;-'',/ , "^....

'-;:::::-:..,:,-::',....:..,-..,.:. ..-..., <f".


i

... ., ... .."';'):'. ' .,...-:


:. , .

--,-;'7-------.---- --- - ,' s4,- --\::.;

.. ,''. ,":--- ' --

/* '..,' . -:-
'-,,?' ''''.

II '"-:.', ,'

'. ,

'.':;s:-,-, '

..'
/;,'. ' ,

."`-',.,,,,,,,,,, ..;.::,.... f'-',,;:,;:.-.


-. ',. ':s '::.::

,.;-,:-,;: -..3';.r.. .;.,..-k..

--='4 ,-'. -- - ".,;',c\


- :,'

'''("ID(7''''' -^
k f,-f:1).
.

."4:
, '

'. 14'. i i',,=,1


.,...:.

', ,44,, ,,._ .~.^..4 ...?,-,


ff
i
. . ,.... . ,

k..r.' (p:--

.,

.z.,.- ,,.. ..iz,,-..5.,

, --

.-

," /-_:'

'.....-,,,-,' -,... s:: --P . '..,11. ..''''''.-'s"..-,'-':::--..-.7--s--..,-x''''N,-;;; '.. .!/:.?" 1,,,F`ks. . :.:.. .-:;Z\,,,__:';''---.....',3-.,:-.:F; -- // , - ---,- 1.---''''.''77-,N D , 4::-i-/..N. "--;:i'-' ',,,4, -:' >-?: 5. ,..z - -, ', N'' i ,,. .':' , .),}P.:.'' J-7'. '
-.., .

.. ,,..------;. _
'

y_,..-

II niln

4-.",'..?'7'..1't ,,,,,..", . : '''''''''..V.1--,-s:::...=.' /:%3:---f' - - "" '' :>7; : i' -------1 -'.''.? '-'"--: ' ',

0,

u ;.,-.., ng.. .._: " iii.


.

...,....z., ..

...

....;,..,;;:..,. .,Z,.;
.

t '.,.::--,::'-;,t k
.f:.:.;:

,g,,- 1?;''..- s .,,,,,S. -..;1.,..r,


-..,::

-,. .. .-.. -.-', ...... :",;;. ,,,,,,....ja,-,--.:,... ,,,,,,,.., i 19,.."-,


,,,,,,,,,,...

'::":3 -.JG,-

1N

C(ii

.' '

-,

,'',.",1;

,,, ..,
,

,-:',\4'. ',.-.:. ..
k:,, ,-,
,.,.. . : ; ,

...

5,-.1
.

./-',.....n,3,
, '

-.

. .., ;,-; :`-'


;)
-

, ,,,,... .........r.-, -,z , R> f. ....--;:,/,


K.:: ,x...Z

-..

,....,;:.-1,4) ,../...,,,,,

,, ',1,,,.t .(4:-..,; 1,

',1;`.... %. ! ',Y.'.).-.... .4.^ -,,

.,z, < .,

,.,,,,... r,--' ..-.,. ..,..-e -----,..


V.;.,,,. .,
' , . ' .

- '' ''''' ,::';;;:c .:7:>'-'' 4. ..,-- - -: . : 1'.L' <,, .:1-6:: .g'; ":I ''''';-7 .;i 1?':Z::r. ',.,:-..9. -' -'-' 1;V::::( ---' ,5> - . 1.7 . 2::', . ___,-- < ..` .
.

:
'

,.'"

".';'

'L"-.:-

,f

;`'

"'I '2

....

'; :;,(*.(?:;%--

...r." -' :....'.).;"k;:.

'n\

s?

,,-; ;

,.

.s-,..-.5 -
..--.',",

. 4-:%

...
.

.":-----5

47

,^^i^

\^

. \! 1 etE^'/r1;:1i>. \ , . y' J 4^^^^ ? f .,. ('; , f r;. ...^^'^` `( ;.yr + T ,r_, ^.^i^.^ ^;'? ` ^ ,^^., . +^4j^^+f{^ ' -i. ^ .iai^ Y on t ^ . ^S::: 11 .w^ ^^, ` " ^ ^ ,., ' ^,J`a^ ^r^ryi s,s ^ 'C;y . :: 1,S^ lY1',r i. , . ^ !^}:yj b-t I . ^ ! ^ ty;i :t:^a:ti.h 1rT t 71 ^1 ^Ji^:f.i ^l ^ 2 j ^).. , . ., r -= r ^ r %^ ^r^ r fi' ^' , `^ft{:1 ^ ' ^ " ' s ti..., rR ~' . ._z ':^ ti 'tt ^ R r ^ ! ^. ^; +'^ ^ i :t`t .`. ^^^ ) ^ ^ '* j.: ^.. ,, _ % !.. . ^e z ^ ` ` -v, :;ti^;^s^;;r' 9 .f ' - w r,^,rJ[ r.-: . ) ,l.. It Q ti rl i: ^ /y^ ^ :\^'^ . ^ Z.;^ } ^ t ^..^ _ ..: {^^ f^iYlX ),., t :. . . l ' ^ i ^ 1":{^ , .^^`^T^^^``, `'^G :) y ' ^r j \ ^. ^ 1 r: ^i +., . . i 1\. h' Z^ I' , ' r y^ f.1V rt .r Y ^ . . ,.. ASil".^f''"' ^ry ^^ ``  , ^ ' !^`^. s w I_/^t f "....^i Mtf.i1^l' t : e. : y r V i ,7 t }+ y ^.J ^ ^ w ^ IW1^YUi n,?i%+fd1 ^lC:^ . \^ .^. .. ^` ^. ` i^H 't f ^ ,w^:+,f..,.' + r , ^T^x '. ,^ ^} {jr^ t "' u + ^ ).,t + ^ J^; t,, \ d ^^^^ ^'y'^YJ^. + . ^,. ^^ 1'y f^i ^ J. ^^)' ^^ "')' ..' 'r:{ ^ ^ ^'^^ h^, k.+ . :s^% .^ . ^, ^ ^) J. Jy, v^l },y ^; \ i^, ' ^ 1^t,F". t\ ^ t + ^^^t^1^''`+^%, ~^^ ., ^ t .YY T^.T', r! . ^, , - ^' 'r ;. j' M S }:L: j /, 1^. ti:Y w r\7 " ^^ y "{:' \i ^ '.^ .. ,, ^ )3:^^1^{tJl. ,:-'' ' .^)f^j^t^ ^ ^, }tr ^ ;% :' {? ^ Y :^ ,,c;f '. ^ ' ( ^ ^.1 Y r ; ,w, , ^J^+.Y, .^, ^r :i.,;. ., . :.^....,^^f a ti;^ u "-! N .^ . ^W " ^ :,.. ..,^ .. ) ?, ,^`^ . ., s^^; : ^ `, ' ^ ^ ^ ^y^^ : ^ .,.a>a ^ ' K' . , ^ ti:, .-.. ',.. f ,,:' ^^ + : ^ "` ^`

^,t ^. .
^+

;^

e....
.,

^, ' :,`F?hitj %: :' V .. 4+':., I ' tlilalU:^I t ^^ 11 ^

-^ r^ .

^ ^^ (Ja. !1; .^ . ^; ^^..x:, 4=yp , r.:i1^7t5

,..: t;:lt ^" ;, ,^,} ^^ ^+^ ..^ a.

li^i!^er ^^

^} ^:
'^

^l : ^ ^ s ^r^ ^^ ,:,;^ `^ ? -^ C .1.^ltt^^^:. ^ R ...i w, ^ >^, .r. . S+ ti '( 1 ^^ ^ if ( ., r r: `J^iK

^`

^:

^f{;: ^!'

'i

.^' h_ ^i!'^^ Y .^. ^:t;^: \^^,^ :tA . J^ f

,: ^^^ ^ _-^.,, 1 ^^ y ^^ ^ ^^ _ ^T^l . . \ l17?^lil j t, ^^^^, J `y `^ .^ ^ ' r. ti{ .. }^^f{} ^ '^ '.^^ ^,:i t. ! t ; k:z ir,^^1 ^ i^,.^^w^ ... A yY"_ _ S j, . . ^^"St '^ rvj + ' ^^l , ^^^1 ^iR4 < f t r. f J '^ + ,'7^. ^ ^i t^J ^^. : :.,f+?i ^ ^ . , % K. :i: ^. ; ; ^^^1 { <^) ' , ^^4 :' . :" \ sy 1+.^C ^^''r w : V! \ .ii' ,^^^^ J.#N,7 !^ ,i: i t { ^,ri ^1't V, ! .. ^ ljV^ K`^1.'' ^ .,. L 1 , t ^' ^ ,^
..r'.,j^ - -

_ ^ ^.}

f^.,y

:;y.^

^ \\lt

..

. '.

^j<' i

_ ^c. , i
"

f .:. .

^.

_. ._ =

. }

7l^.1^^

^ J tt ; ,,^ ^ ^ t ^ ^. _ ^^ r _.. \^^^'` \[


F^^

'

`^+^" ;, ^ jj

^ 1', ,
, \

"

^i'^ '

^^
'

:... ^ ,, { ;^ ^. ^ r^w.Y y ^ . ^ ^^.^y; ^


f ^

_ n.
M.

^^,^ '^ +;s 11 ^ , a ^,.


^. ;^.^

.b ,,;:

^; ,-:

'^ ";l l.^^ ;^

=;.^^..^,^:_^,
.. ` ^ j

:.^ L.

+^^! a} S
. . .

f( 1

^, l` , ,^ \ c^ 1'S
\

+ i1

)^,^

i ^ ')r}J` ^ ^^ J^'^

}};

t'

4 3^ '

^ Y ?,; ^( r ^ {'^; i^ ^' `^ ^f,^^^ . ^ ^ / 4 ^^,i. rryJ AJ^^ ' " t t. ! ` ^ }: \tq^ q^ .': ^ ^^ ^ ;; SI,J`v^ r 4i.(^ .^^;;
^^ T7 !" ;

' ,4" -t ^"^


/ lY ^
,

"'r _ . r.i, , ^ ^. %t

^ i

a 'i^ + ^^ . .. 'r ^^Jti1i+ ^^ l^'.. ^^^^

^ . ,;,^ .;:

Na prvom rekatu sunneta podne namaza u imo: subhaneke, euzu, bismille, fatihu i jedno sure. Na drugom rekatu u imo: bismille,fatihu i jedno sure. Nakon drugog rekata, sjednemo na koljena i prou imo ettehijjatu. Potom ustanemo na tre i rekat, izgovaraju i "Allahu ekber" i na njemu u imo: bismille, fatihu i jedno sure. Kada zavrimo etvrti rekat, nakon sedde , sjedemo na koljena, u imo: ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam na desnu i potom na lijevu stranu. Po zavretku sunneta podne namaza, pristupamo, djeco, klanjanju farza koji se tako er sastoje od etiri rekata. Farze emo zanijjetiti na slijede i na in: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE FARDIZ-ZUHRI, ALLAHU EKBER". ( Odlu ih da klanjam farze podne namaza u ime Allaha). Farzi podne namaza klanjaju se isto kao i suneti. Jedina je razlika to se na tre em i etvrtom rekatu farza u i samo:bismille i fatiha. Kada smo zavrili farze podne namaza, klanjamo dva rekata sun-sunneta. Njih klanjamo isto kao sabahske sunnete, ali ih zanijetimo na slijede i na in: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE SUN-SUNNETIZ-ZUHRI ALLAHU EKBER". (Odlu ih da klanjam dva rekata podnevskih sun-sunneta u ime Allaha). Time smo, djeco, nau ili kako se klanja jo jedan namaz - PODNE NAMAZ. Polovina naeg dana prola je tako u znaku odanosti Allahu, delleanuhu, Stvoritelju svjetova.

48

ZAPAMTIMO

- Pored pet dnevnih namaza svaki punoljetan, zdrav i slobodan musliman duan je klanjati dumu namaz. - Duma namaz klanja se petkom u podne (vrijeme podne namaza). Zbog toga je petak odabrani muslimanski dan. - Duma namaz sastoji se od: a) hutbe - vjerskog govora, koji dri hatib b) dva rekata farza duma namaza. - Duma namaz se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATELDUMUATI IKTE DEJTU BIHAZEL-IMAMI ALLAHU EKBER. - Duma namaz mora se obaviti zajedni ki, u dematu. - I svaki drugi namaz treba obaviti zajedni ki u dematu, ako za to postoje uvjeti. - Petkom, kada obavimo dumu namaz, ne trebamo klanjati podne namaz. - Ponekad odrasli muslimani i muslimanke moraju izvriti vjersko kupanje koje se naziva GUSUL. Ono se vri u slijede im slu ajevima: -poslije spolnog odnosa; - poslije izlijevanja sjemena (polucije); - enske osobe po prestanku HAJZA (mjese nog krvarenja) i NIFASA ( i enja porodilja).
PITANJA / ZADACI

1) U koje doba klanjamo drugi dnevni namaz, podne-namaz? 2) Od koliko se rekata sastoji podne namaz i koji su to rekati? 3) Vidjeli smo, djeco, da se i sunneti i farzi podne namaza sastoje od etiri rekata i dva sjedenja (nakon drugog i etvrtog rekata). Osim to postoji mala razlika u nijjetu izmedu sunneta i farza, na tre em i etvrtom rekatu farza, na tre em i etvrtom rekatu farza podne namaza javlja se jo jedna razlika. U emu se ona sastoji? 4) Koja jo dva rekata klanjamo nakon farza podne namaza?

49

1
Izgovazaju i "Allahu ekber", "iftitahi tekbir" diemo (mukarci) ruke do visine uiju, dodiruju i mehki dio uha. ,

2
Nakon po etnog tekbira veemo ruke (mukarci) na pojas i to desnu preko lijeve. Stoje i ("kijam") u imo fatihu i sure ("kiraet"). ^ : i , j y
.

3
Nakon stajanja ("kijam") i u enja ("kiraet") pre naprijed, gledaju i u nonc prstc. Ovaj sastavni dio zove se "ruku'.

i
,

^ i

^ 1,

r
:=D ^^

_
..:^ayr;x^,,^^...,
. -

-fl^^:.^`'`^ ` ^. 3^' '^.


^^

:: _

..

^
. ,^^ .^ .. i `
6zvio;z ^s

i:i^
{

^'xc>3roikl..{ys},,ri4.

^ ^I ^ <^

^^

^1^ ^^^; /4 ; ^',1 < ^/ ^ `1^,^^^ ^ -RVt4. ' I^" ^ ^: ,, .3,.


y4 ^^ ' ^UY+

^ ^ ^ w^

^ ^ r^ v

^^1 g:! ^ (^* ^^.4^ ' :ca:rozoa, ^^ ^ y^ ^ ^^4


i. lY:^r`^? ^^ n ^^ /..y
^^ y ^ ^
ti ^s \ ^ y :^

a it ^` ^i ^,

^ d^
^ -

^. ^.

f.

^f
^

^~^ ^

^ ..

f ^ : '

^^^ J3 /

^f ^^ ^  ^(. ^i

^^f' ,^ ^ (^

^a^

-.-, ^1 ^T
A
t'

_ ">-r. ^^^^ e ^

n .y^a ^ti .dc . ta^ c^f^ p gf' ^, 9 ^ C ^ L r ^.^

^ /'L y ^ N,yi ^ ^,.^^^

_ ^ ,^^. r^^^`!/1^^_
j ^^
^J d

^Q"^ ^ . 'y L ^^ J o ;.SI , ry

^`^w:v,^.%^:
^

^ _-`

.`

8
Potom idcmo na drugu "seddu". Mukarci na "seddi" laktove dr"cc odvojcne od tla.

9
Nakon druge "scdde" diemo se u stoje i stav, na drugi rekat.
1

Nakon drugog stajanja inimo drugo pregibanjc u n

: ' ^ , ^ *'
il

.^

. ^
" ^

_ ''^ ;e _ :i^ ^f' = }


t

t"
^

. P 4^^` . .;..^
-,t

_. .
'
-

'^ >E ,_

4 _

.K^ *'^.a. .^ v `:

!q_

..w fsrtF)i.l^ylf .._  ^^a^..

J - ^

^^

^3 `

.` 6 ^. R`

4d. ^. , ^ ^ i . ^pq 4 d fi . , ^ ^ Jo Y'Op ..p.^^i ':.

^s
^. ,,^  ^ a ,Y

^ ^^ : ^ ;^^' ... . , ^ ,^^ ^.^

^ j ^lcl

f1S '/^^ ^^^%^' %y. ^ ^, p/ y ^ ^


^ ^

^^;^^,^^,,,j

= .1

`;.I

.^

^^

' -^^ r^^y ^^f


^

r.^; , ^o^ ^

^. ^

' ,' l , ^ ^,, ^^ !

1 ^ %.- ^::A

^ ^"1^ . ^ ,? ^ ^ ti c5 .,,e .^^r . ^^^ ^^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ry ^ ^' v /^ ^ ( ^ ^ -.^ a ^O al^ v d:r qj^a Rf ._ ti ^^ ^`6 ^ ,y^^ \.^ L ^\`^; ^ , ^.^ ^ J,r" ^y^.^

w/
-^

^`^

I ^b' . ^0.2 jp Q e.^^^ ^ ^


^

`^r

1^

^u

^y

!"

^^

^/ ^ /^

^ . '^^ 4 ^
S',

^tj% .

!^ (yp

^' 4\-A K ,L '.` ^...r _'O^ ^-^j. ^ R^V ,^U^ ^y^ ^ Y^1^,^iG^/M.i "^ i ^%. ^ i ('try!F . ^^ ^^^` ^ ' ^ !/L ^iy ^-iD ^l^z)^
^^'  ^OMI^v^j yl.^.  . CI -^7 .:.^
^ /^ ^ Av '

"-.

+^0 .

of:

13
Iz sjede eg stava idemo na drugu "scddu'.

14
Nakon druge "sedde' uspravljamo se u sjede i stav. Mukarci se oslanjaju na lijevu nogu, a stopalo desne noge dre uspravno s povijenim prstima naprijed.
^ , `

15
Kad zavrimo "ettehijjatu" i "salavate' predajemo "selam".

^^ .-. w e^N - : .
^'g^

;,:; ,^y'::::. ^;_ r;^ .^

^4 ^;,,

.. . '

^ 1^..,^^ '^ i-

^
_

q ^^l` ' J s^^r -^ r '_^


^^

,^

.^ ,/ -,
^

^ ^F / . _a.,I1^ ` .:a^cX^ . \ ^. y^%;^. `/ ^^^/ :y "


nnim _ . ^ .

.a.' ^^:,r. '` .:It, 'L c^ ^ 1 -' . :;P_./'%A ^ .: ^I^ `' ^ ^ 7 I'r1F . ..Y 'c^ ^ ^^ .4 1 .: I J.^^ ,y ' I^'^^ ^. ^ kyL ^y ^.` ..-....
,'

^,^ ,!I% .i`.} ^^ r^^.. _-^:. ^ . ^s4 ^^Afi^ ri^, i'_dr^i.i; :/^ ^ (c c3.

4
Iz prethodnog poloaja ponovo se uspravimo izgovaraju i predvidene rije i. Iz uspravnog poloaja idcmo u poloaj "sedde" koja takoder spada u osnovne sastavne dijclove namaza. Na "seddd" se sputamo tiho, s rukama na koljenima. Na tle prvo sputamo koljena, a zatim i ispruene dlanove izmedu kojih sputamo na tle elo i nos. Dok smo na "seddi", noni nam prsti moraju biti na tlu i povijeni naprijed prema kibli.

6
S prvc "sedde" uspravljamo se u sjede i poloaj s rukama na natkoljenicama.

t;

11
A onda se sputamo na s"seddu".

12
Nakon prve "sedde" ponovo se uspravljamo u sjede i stav.

^^[om

licc okrcncrno na lijcvu stranu.

Poslije "selama" lijepo je, ako imamo vrcmcna, u iti "zikr" i "tebish".

1. Kada stupaju u namaz, ene diu ruke u visinu ramena.

2. Na "kijamu" ene dre ruke, desnu preko, lijeve na prsima.

3. Na sjedenje ene se takoder naslone na lijevu nogu, ali ne podvijaju prste desne noge.

4. Na "seddi" ene dre laktove sputene na tle.

Prostor u kojem se obavlja namaz mora biti ist i uredan. Serdada postavljena u pravcu Mekke.

^_

-_.
^^ ^r

^v 14 ^ t ^ ^ ^

^r90 `: r ^ ^

.^

^ '.... a ^ ; ^r .

i ,.ai ,.
.^ ^ = a71^ ^^^ 4,-.13,1;.....1Iy

^^ d4Za .P1 ry
^( l+ f .

_^. ^
l

y` -

^>> :J/^f
^. - 1^ ^.-^-^^ -,-^ f-^ - -^,. ^ ^ s ^i ^^ _ _-_ ^ ^ ^ :,. ^^ =- ^G^,.^^? .^ t ^ ^^ ^ ^ ^ v ^ ^ N ^ a ^ ^{^ ^ . -_ , . . , ._ = ^^ ^=-^ . ^If ^.1^ . ^ z /. ^ ^ ti^-_ ^ ^ F7^ t ^^. ^ '!^ fi Y rr^^G /: ^w ^ ^T^ -^-- ^-__ _ ^, - ^ c^ ^.^3(e .  ...ii i ^ t r rf^ ./C ` f^ f/^^1_ r . _-C_ 4^_ /k_^,tyi7 rl ^/ //r  '^+_^? ^ r--^^_ -^ `? ^ ` / //r-. 4: ..w^f ^_ ,^, ^ :^^

` ' ti 7:4 ^ z. ^^

^v`' ^ ^.
^ ^ ^

^.^ ^.._^ ,,^ `^^-

^r.^,^^t^' tf^i ^C^d

f ^ ri^^rj` {F '` - -^~ c .^rli,, ^%i;,. ^= ^ j ^^^^^ ^^^^^^/r ^^ ^ `^ rr ^.

.^ ^ ^ .

;T 5 c^^ - 'i ^
L^^

,-

5 l

'^ ^

^^^

^ _ ,^-:,

DRUGARSTVO I PRIJATELJSTVO

ovjek nikad nije sam. Ra a se po Allahovoj odredbi i dolazi na svijet posredstvom ljudi. U drutvu ljudi odrasta, u i, radi i stje e iskustva. Ukratko, od ro enja pa do smrti ivimo s ljudima i ovisni sino jedni od drugih. Zato se za ovjeka i kae da je drutveno bi e. Od ovjeka se ne trai samo njegova snaga, znanje i sposobnost. Puno vie se od njega o ekuje da ima lijepu duu i toplo srce. Kada u ljudskoj zajednici prevla uju iskrenost, srda nost i ljubav, ljudi me usobno razvijaju odnose drugarstva i prijateljstva. S ljudima se druimo iz potrebe za zajedni kim radom. Na primjer, zajedno stanujemo u istoj zgradi ili dvoritu, idemo skupa u istu kolu ili radimo u istoj tvornici ili uredu, klanjamo u damiji (demat). Pri tome se me usobno ispomaemo u radu, u enju i ivljenju na istom prostoru. Osim toga, za druenjem udi i naa dua. Jer ovjek ne moe ivjeti sain, izdvojen i osamljen. On osje a potrebu za drutvom drugih.Najprije se ostvaruju iroke drugarske veze. Iz bogatstva tih veza vremenom se razvija prijateljstvo. Prijateljske su veze ja e od ovjek u ivotu ne moe ste i mnogo prijatelja, jer u prijateljsku vezu moramo Covjek uloiti mnogo vremena. Dok se drugarstvo brzo i lahko ostvaruje, prijateljstvo se izgra uje i ja a godinama. Zato ovjeka i cijene, kako prema broju prijatelja, tako i po karakteru onih koji su mu prijatelji. "S kim si, onakav si!" - kae naa narodna izreka. Kako ste i prijatelja? To je pitanje na koje svaki ovjek eli znati odgovor. Zato po imo od samog po etka. Od obitelji. Sve velike stvari zapo inju u krugu obitelji. Ali, i svi propusti i ivotne pogreke otuda potje u. Obiteljsko gnijezdo je prva i najivlja kova nica budu eg ovjekovog karaktera. Roditelji su puni ivotnog iskustva. Uz njega, imaju i dva nepogreiva vodi a: Allahovu rije - Kur'an i Muhammedovu (a.s. ) rije i ivotno djelo HADIS, iz kojih stalno crpe mudrost, pouku i savjet. Prijateljstvo se najprije izgra uje prema svojim najbliim, a to su roditelji, bra a i sestre. Oni koji su nam najblii, najlake oprataju greke i najiskrenije nas pou avaju. Potom se prijateljstvo izgra uje u krugu rodbine, susjeda, kolskih ili radnih drugova. Samo onaj tko je najiskreniji prijatelj svojoj majci, ocu, bratu i sestri, moe biti iskren prijatelj i onome tko inu nije bliski rod. Sve nau eno bit e kroz ivot provjereno, dalje razvijano i nagra eno. A najve a nagrada na ovom svijetu ovjeku jeste ovjek - iskren i odan prijatelj.

54

ZAPAMTIMO

^ - Izbor naih prijatelja mora biti zasnovan na SERIJATU. ERIJAT SERIJAT je skup islamskih pravila i propisa koji odre uju ponaanje svih muslimana i muslimanki. - Te propise nazivamo EF ALI - MUKELLEFIN, a to su: - ono to je Allah (d. .) strogo naredio da se radi. U to spada pet islamskih FARD arta i nijedan nas prijatelj ne smije odvra ati da ih izvravamo. - manje stroija dunost od farza, kao: klanjati bajram namaz, zaklati VADIB kurban. - ono to je Muhammed (a.$) rekao, radio i preporu ivao da se radi, kao: SUNNET klanjati namaz u dematu, redovno prati zube, prije jela prou iti bismille, a na kraju elhamdulillah, islamski pozdrav. MUSTEHAB - djela koja je lijepo raditi. MUBAH - djela koja nisu ni nare ena ni zabranjena (npr. etati, spavati, sjediti...) HARAM - djela koja je Allah (d..) strogo zabranio . Njih ni u kojoj situaciji ne smijemo initi. MEKRUH - djela koja je poku eno raditi.

PlTANJA ! ZADACI

1) Nakon to ste pro itali pri u, s posebnom panjom pro itajte i ono to je nakon pri e napisano pod naslovom "Zapamtimo"! 2) Nau ite zajedno koje su osnovne Allahove odredbe prema kojima trebamo usmjeriti nae ponaanje i odabir naih prijatelja! 3) Nabrojite svoje najbolje prijatelje, prema stupnju vae bliskosti. to vas je kod Pokuajte sada razmisliti zato ste se upravo s tim prijateljima zbliili. Sto njih privuklo? Koje su njihove osobine koje najvie cijenite? 5) Napiite pri u o nekom doga aju u kojem se sje ate da ste stekli novog prijatelja. Kako se to dogodilo? 6) Na osnovu pri a koje ste do sada pro itali u ovoj knjizi, odaberite vaeg najdraeg junaka kojeg bi rado imali za prijatelja. Tih junaka moe biti i vie. Napiite njihova i ispri ajte zato ste ba njih odabrali. Sto privuklo? to vas je kod njih 7) Da li ste iz njihovih primjera neto nau ili i poeljeli promijeniti kod sebe neku osobinu? 8) Ako je to tako, tada ste djeco uistinu shvatili da prijatelje ne biramo prema njihovu izgledu, boji koe ili njihovom bogatstvu, ve prema njihovim dobrim osobinama!

55

IKINDIJA NAMAZ
unce je poprili no odmaklo od onog mjesta na nebu kada je ozna avalo polovicu dana. Sada je negdje na polovici izme u podnevnog mjesta i mjesta na kojem zalazi. Dan se blii kraju. U kasno popodne vrijeme je IKINDIJI NAMAZU. Oni koji su bili u koli, vratili su se ku ama. I roditelji su se vratili s posla. Djeca se igraju. Neki piu zada u. Neko se priprema za u enje. Prije toga sjetimo se Allaha (d. .). Valja mu se zahvaliti. Zamolimo ga da nam olaka i pomogne u naim poslovima. Allah (d. .) u Kur'anu kae:"Redovno namaz obavljajte, naro ito onaj krajem dana i pred Allahom ponizno stojte". Taj namaz "krajem dana" je ikindija namaz. Zato je taj namaz toliko vaan? To nam je objasnio sam Muhammed (a.s.), rije ima:" Vas stalno prate meleki, meleki no i i meleki dana. Oni se smjenjuju. I jedni i drugi se u vaoj blizini sastanu u vrijeme^sabah namaza i ikindije namaza. Potom se oni koji su kod vas preno ili, diu i Bog ih pita: "Sto su radili moji robovi kad ste ih naputali? Ostavili smo ih, kazati e meleki, a oni klanjaju namaz, a kad smo im doli oni opet klanjaju." (Sahihul Buhari). Blago nama to emo klanjati ikindiju! Mnogo e nas meleka gledati i s nama klanjati. Svi e nain pomo i. Pohvalit e nas Bogu. I Bog e nam dati svako dobro. Nau imo klanjati ikindiju namaz! Ako ste bili vrijedni i nau ili klanjati podne namaz, onda e vam u enje ikindije namaza biti sasvim lahko. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata: etiri rekata sunneta i etiri rekata farza. Prvo se klanjaju sunneti i zanijete se ovako: "NEVEJTU EN USALLIJE TE'ALA SALATE SUNNETIL-ASRI, ALLAHU EKBER".(Odlu ih da klanjam LIAH sunnete ikindije namaza u ime Allaha). Sunneti ikindije namaza klanjaju se na isti na in kao i sunneti podne namaza, ali na prvom sjedenju se uz ettehijatu u e i salavati, a na tre em rekatu se, za razliku od podne namaza, gdje se u e samo bismille, fatiha i sure, u i prije toga i subhaneke i euza. Farze ikindije namaza zanijetit emo na slijede i na in: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SAL A TE FARDIL-ASRI, ALLAHU EKBER. (Odlu ih da klanjam farze ikindije namaza u ime Allaha.) Farzi ikindije namaza klanjaju se isto kao i farzi podne namaza. Ponovimo zajedno: prvi rekat: SUBHANEKE, EUZA, BISMILLE, FATIHA I JEDNO SURE; drugi rekat: BISMILLE, FATIHA I JEDNO SURE; prvo sjedenje: samo ETTEHIJJATU; tre i rekat : BISMILLE, FATIHA; etvrti rekat: BISMILLE FATIHA; drugo sjedenje: ETTEHIJJATU, SALAVATI, DOVA, SELAM. Sada smo i mi ,draga djeco, nau ili klanjati i ikindiju namaz i tako smo savladali ve najve i dio dnevnih namaza koje emo uskoro mo i sve redovito obavljati! Jer, nemojte zaboraviti da je namaz propisan na Miradu kao milost i dar Boji pripadnicima islama. I nemojte zaboraviti da je tada Poslanik vidio dennet koji je stvoren za one koji su redovno namaz obavljali, a odmah potom inili dobra djela. S ljubavlju, pourimo da nau imo namaz kojim emo zavriti na uspjean dan!

56

ZAPAMTIMO

^ - Ako u toku namaza napravimo neku greku moemo je ispraviti vre i SEHVI - SEDZDU. - Sehvi-sedda se sastoji od dvije sedde koje trebamo izvriti na kraju namaza, poslije predaje selama na desnu stranu. - Nakon te dvije sedde ponovo sjednemo i prou imo ettehijatu , salavate, dovu i predamo selam. - Sehvi seddu vrimo ako smo u namazu izostavili neto prou iti ili prou ili vie nego to je na nekom rekatu propisano.

1) Kada nastupa vrijeme u kojem klanjamo ikindiju namaz? 2) Kod ikindije namaza prvo klanjamo etiri rekata sunneta, kao i kod podne namaza. Ali izme u sunneta, podne i ikndije namaza postoji nekoliko razlika. Koje su to razlike, posebno na tre em rekatu? 3) Farzi ikndije namaza klanjaju se poput farza podne namaza. Postoji samo jedna razlika. Koja je to razlika? 4) Prilikom obavljanja namaza, moe nam se dogoditi da neto zaboravimo prou iti, ili pak da prou imo neto to nismo na odredenom rekatu trebali prou iti. Kako te pogresvke moemo ispraviti? 5) Kako obavljamo sehvi-seddu? 6) Navedi nekoliko primjera kada moramo izvriti sehvi-seddu!

57

RODBINA

akon Allaha, delleanuhu, i Poslanika, najodgovorniji smo svojim roditeljima. Njima smo duni trajno iskazivati poslunost, potovanje i ljubav. Pomagati im cijelog svog ivota. Pomaganje, potovanje i ljubav irimo prema svima koji su vezani rodbinskim vezama s naim roditeljima. Bog nam u Kur'anu nare uje:"Dobro instvo inite ro acima!"Ima ljudi koji to ne rade. To svakako nisu dobri ljudi, pa njima Gospodar svjetova ovako prijeti:"I rodbinske veze ne kidajte!Jer Allah, zaista, stalno nad vama bdije ." Prema uzvienom islamskom u enju, rodbinstvo se ostvaruje: krvnom vezom, vezom po mlijeku i enidbom. Po krvnom srodstvu rodbina moe biti blia, dalja i daleka. Najbliskiji smo s naim roditeljima, djedovima i nanama u istoj obitelji. U najbliu obitelj, dakle, spadaju jo bra a i sestre sa svojim potomcima. Poslije njih, u blii rod se ubrajaju amide, dajde, tetke, a potom i njihova djeca. Rodbinstvo po mlijeku ostvaruje se tako to su svi oni koji doje istu dojilju me usobno bra a i sestre, a dojilja im je druga majka. Sje amo se, djeco, da je i Muhammed (a.s.) imao pomajku Halimu i sestru po mlijeku Seimu. On se prema Halimi i Seimi cijelog svog ivota odnosio poput sina i brata. I enidbom se krug rodbine proiruje. I s jedne i s druge strane, roditelji, bra a i sestre mua i ene postaju bliim srodnicima.

58

ZAPAMTIMO

- Prema blioj i daljnjoj rodbini duni smo biti paljivi. Duni smo pomagati i posje ivati rodbinu. - Posebnu panju svojoj rodbini trebamo pokloniti u slu aju bolesti ili starosti nekog od ro aka. - S rodbinom trebamo podijeliti i sretne trenutke ivota, posebno vjerske blagdane. - Lijepo je, prema vlastitim mogu nostima, darivati ro ake kao znak panje, u prigodnim danima. - U znak potovanja i ljubavi prema svojoj rodbini, duni smo klanjati denazu kada netko od naih ro aka umre. Zbog toga trebamo nau iti i denazu - namaz. - Denaza- namaz ima samo jedno stajanje (kijam), bez pregibanja (ruku) i sedde. - Klanja se za imamom, u dematu. - Na kijamu ima etiri tekbira koja moramo izgovoriti: 1. na po etku namaza, iza nijjeta; 2. poslije subhaneke; 3. poslije salavata; 4. poslije prou ene dove;

PITANJA l ZADACI

1) Nakon Allaha (d..) i Poslanika, kome smo jo duni iskazivati potovanje i poslunost? 2) S kime smo sve u rodbinskim vezama? 3) Kako dijelimo, prema stupnju srodstva, nau rodbinu? 4) Navedite tko ini vau bliu, a tko daljnju rodbinu? 5) Da li su nam, djeco, majka, brat i sestra po mlijeku jednako bliski kao i majka, brat i sestra po krvi? Sjetite se iz naih pri a jednog takvog primjera! 6) U ivotu nae rodbine, izmjenjuju se sretni i tuni trenuci. Kako ih mi sa svojom rodbinom Sto smo duni initi ako je netko- od naih najbliih u nevolji? to 7) Kada umre netko od nae bra e ili sestara muslimana, muki su lanovi familije duni klanjati denazu namaz, posebno ako ta osoba ini dio rodbine. Opiite kako se klanja denaza namaz? 8) Nemojte zaboraviti posjetiti svoga prijatelja kojem je umro otac, majka, brat ili sestra. Njemu je tada najpotrebnija vaa njenost i razumijevanje. On je od vas o ekuje!

59

AKAM NAMAZ

namo, draga djeco, da sve ima po etak i kraj , osim naeg Stvoritelja koji je i odredio smjenu dana i no i, svjetla i tame. Tako je dan odre en za rad i igru, a no za odmor i po inak. I vrijeme je znak Allahovog postojanja. U vremenu sve nastaje i nestaje. Allah (d..) isti e vanost vremena i esto nas podsje a na nau prolaznost na ovome svijetu i neminovnost odlaska na drugi svijet. Tako se i na ivot na zemlji izmjenjuje poput ljeta i zime, prolje a i jeseni, kre u i se od mladosti do poznih stara kih dana u kojima emo se, poput naih nena i djedova, prisje ati svih svojih djela u toku naeg kratkog ivota. A vrijednost emo svog ivota odre ivati dobrim djelima koja smo inili, namazima koje nismo proputali i trenucima kada smo pomagali onima kojima je naa pomo bila toliko potrebna. Pourimo zato, djeco, na akam namaz! Zavrimo tako na najljepi na in na dananji dan kroz susret s Allahom. Sunce je zalo. Nad zemljom se nadvila no . Mi se pripremamo za namaz na kojem emo se jo jednom iznova preispitati za sve to smo u toku dana inili i zamoliti Svevinjeg da nam oprosti za po injene greke. Jer, Allah najvie voli pratati onima koji su se u namazu iskreno pokajali. U inimo to i kroz akam namaz! Akam namaz ima pet rekata : tri rekata farza i dva rekata sunneta. Za razliku od ostalih namaza, kod akam, namaza

60

se prvo klanjaju farzi, a potom sunneti! Farze akam namaza zanijetit emo ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDIL- MAGRIBI, ALL AHU EKBER. (Odlu ih klanjati farze akam namaza u ime Allaha). Na prvom rekatu farza u imo : subhaneke, euzu, bismille, fatihu i jedno sure. Na drugom rekatu u imo: bismille, fatihu, sure. Na prvom sjedenju u imo: ettehijjatu. Na tre em rekatu u imo: bismille, fatihu. Na drugom sjedenju u imo: ettehijjatu, salavate, dovu i selam. Sunnete akam namaza zanijetit emo na slijede i na in: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETIL-MAGRIBI, ALLAHU EKBER. (Odlu ih klanjati sunnete akam namaza u ime Allaha). Sunnete akam namaza klanjat emo isto kao i sunnete sabah namaza ili kao sun-sunnete podne namaza. Draga djeco, moramo znati da akam namaz ne smijemo klanjati u trenutku kad zalazi sunce, isto kao to ni sabah namaz ne smijemo klanjati u vrijeme izlaska sunca.
ZAPAMTIMO

- Namaz e nam pokvariti slijede e radnje: 1. u namazu progovoriti; 2. u namazu nazvati ili primiti selam; 3. u namazu se nasmijati (ako se glasno nasmijemo tako da nas i drugi mogu uti bit e nam pokvaren i abdest); 4. u namazu jauknuti, uzdahnuti; 5. u namazu zaplakati, osim ako je to iz pobonosti; 6. klanjati sa tejemmumom, a znamo da bi abdest ili gusul mogli vodom uzeti; 7. ako muka i enska osoba usporedo klanjaju. 1)Po zalasku sunca, prestaje dan i nastupa no . Muslimani svoj dan privode kraju, klanjaju i akam namaz. Koje je to no vrijeme klanjanja ovog namaza? 2) Koliko akam namaz ima rekata? 3) Kako zanijetimo farze, a kako sunnete? ^ 4) Usporedite akam namaz sa ostalim namazima o kojima smo do sada govorili! Sto primje ujete, kojim redom klanjamo sunnete i farze? 5) Postoji jo jedna razlika izme u farza podne, ikindije i akam namaza! Dok farzi podne i ikndije namaza imaju etiri rekata, koliko rekata imaju farzi akam namaza? 6) Sunneti akam namaza klanjaju se kao i sunneti sabah namaza i sun-sunneti podne namaza. Postoji samo jedna razlika. Koja? 7) Paljivo pro itajte nakon pri e dio pod naslovom "Zapamtimo". 8) Nau ite napamet to sve kvari namaz!
^ ^,^,o^,l^-^

"ktr.

^:T `^^^ ^; ^^^,


^l

`^t :..^^ r.ti

^ -!,, ^ ' _ 1^,., ^.^..* t^

^'^^.r
^.^.

^:^^ ^j ^ ^

^ +:^^. ^ ^

)4t 2
61

MUSLIMANSKA IMENA
ema ve e radosti u porodici od ro enja djeteta. Radost roditelja je neizmjerna. Oni u djetetu vide nasljednika njihovih najboljih osobina. Po ro enju djeteta nastaju i velike promjene u svakodnevnom ivotu. Prije svega, roditelji su u potpuno novoj situaciji, pred velikom odgovorno u. Odmah po ro enju, djetetu treba dati prikladno ime. Koliko se tu ponekad grijei, ne treba posebno ni spominjati. Djeci se daju imena koja im kasnije stvaraju neugodnosti ili ih se jednostavno stide. Kada su jedno upitali Muhammeda (a.s.) kakva bi zapravo valjalo imena davati novoro enoj djeci, on je odgovorio: "Dajte svojoj djeci lijepa imena, jer e ih Bog (d..) na Dan suda prozivati po njihovim imenima i imenima vas, roditelja." Tada e se roditelji stidjeti imena koja su nadjeli svojoj djeci, a stidjet e se i sama djeca, ako imena nisu imala muslimansko obiljeje. Sedam dana nakon ro enja djeteta, prvo se zakolje kurban u ime Boga (d..), a u znak radosti dolaska na svijet. Potom se pristupi nadijevanju imena. Najstariji u ku i uzme dijete u naru je i prou i mu ezan na desno uho, a na lijevo ikamet. I onda ga glasno prvi put pozove njegovim imenom. Moe se djetetu dati ime i istoga dana kada se rodi, bez straha da emo pogrijeiti. Kurban koji koljemo u ime Allaha (d..), a u znak radosti ro enja, zove se akika.

62

- Sve to se rodi i postane djelo je Allaha( d..). ovjek se ra a s duom. Ona dolazi na ovaj svijet ista. Covjek - Kada se dijete rodi, treba, ako smo u mogu nosti, zaklati kurban i podijeliti ga. - Trebamo odabrati lijepo muslimansko ime i naditi ga djetetu. - Uzimamo dijete u naru je, okre emo prema Kibli i tihim glasom na desno uho prou imo ezan, a na lijevo ikamet. - Ikamet mukarci u e prije po etka svakog farza u namazu, a on glasi: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER ^ ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH EHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH EHEDU ENNE MUHAMMEDEN-RESULULLAH ^ ESHEDE ENNE MUHAMMEDEN-RESULULLAH HAJJE' ALESSALAH HAJJE' ALESSALAH HAJJE' ALEL- FELAH HAJJE' ALEL-FELAH KAD KAMETIS-SALATU KAD KAMETIS-SALAH ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA ILAHE ILLELLAH
PITANJA 1 ZADACI

1) Kada se dijete rodi, kakvo mu ime roditelji trebaju nadjenuti? ta Sta je Poslanik preporu io kod nadijevanja imena novoro enoj djeci? 3) Kako se naziva islamski obi aj koji vrimo prilikom nadijevanja muslimanskih imena? Ako smo u mogu nosti da u znak radosti i materijalno neto rtvujemo, na koji to na in inimo? 4) Prilikom nadijevanja imena, okre u i se prema Kibli, u desno se djetetovo uho prou i ezan, a to se onda prou i u lijevo djetetovo uho? 5) Ako se nekome od vas nedavno rodio brat ili sestrica, zamolite majku da u znak radosti i zahvalnosti Svevinjem ,to je dijete ro eno ivo i zdravo, pripremi za vas i vae prijatelje kola e kako bi zajedno obiljeili po etak novog ivota. Lijepo je sastajati se i posje ivati prilikom ro enja novog lana obitelji, vjen anja, uspjenog zavrenja kolovanja.

63

JACIJA NAMAZ

rijeme je za jaciju namaz. Trebamo je klanjati prije spavanja. Ovaj dan je u potpunosti zavren. Naradili smo se. Ili smo u kolu, u ili i igrali se. Treba se odmoriti. Sjetimo se Allaha,( d.s.)! On nam je sve darovao: i o i kojima smo danas prormatrali svijet oko sebe, i ruke kojima smo bacali loptu i drali olovku u koli i noge kojima smo tr ali sa svojim drugovima po kolskom dvoritu. U jaciji namazu zamolit emo Allaha, (d..) da nam ne uskrati ove blagodati dok budemo spavali. Zamolit emo ga da nam podari lijep i miran san kako bismo odmorni i svjei do ekali novi dan. Jacija namaz sastoji se od trinaest rekata: etiri rekata sunneta, etiri rekata farza, dva rekata sun-sunneta i tri rekata vitra. Kako smo svi do sada zajedno nau ili klanjati ve etiri namaza, lahko emo sada nau iti i posljednji, dnevni namaz. Sunnete jacija namaza zanijetit emo ovako: ^ "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE SUNNETIL-ISAI, ALLAHU EKBER." (Odlu ih klanjati sunnete jacije namaza u ime Allaha). Sunnete emo, djeco, klanjati na isti na in kao i sunnete ikindije namaza. Farze emo zanijetiti ovako: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE FARDIL-IAI ALLAHU EKBER." (Odlu ih klanjati farze jacije namaza u ime Allaha). Farze emo klanjati isto kao i farze podne i ikindije namaza. Sun-sunnete emo zanijetiti na slijede i na in: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE SUN-SUNNETIL-IAI, ALLAHU EKBER." (Odlu ih klanjati sun-sunnete jacije namaza u ime Allaha). Sun-sunnete emo, draga djeco, klanjati na isti na in kao i sun=sunnete podne namaza. Vitr namaz je poseban namaz ije vrijeme klanjanja pada iza pola no i. No, ako nismo sigurni da emo ustati i klanjati i ovaj namaz, moemo ga onda klanjati nakon sun-sunneta jacije namaza. Vitr namaz sastoji se od tri rekata koje emo zanijetiti ovako: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATEL-VITRI, ALLAHU EKBER." (Odlu ih klanjati vitr namaz u ime Allaha).
,

Klanjat emo ih isto ka4:tri rekata akamskih farza, ali emo na tre em rekatu nakon fatihe prou iti sure i KUNUT DOVU ili neku drugu dovu! Boe dragi, Tebi hvala! Nau ili smo klanjati svih pet dnevnih namaza. Stalno emo misliti na Tebe kad klanjamo. Kada klanjamo, tad smo Ti najblii. Hvala Ti, Boe, to si nas nau io kako da ja amo i usavravamo nau li nost. Redovno emo, ako Bog da, klanjati. Samo emo Tebe sluati i Tebi se moliti. Samo emo Tebi sputati nae elo na tle. Samo Tebe veli ati.

64

ZAPAMTIMO

KUNUT - DOVA
"ALLAHUMME INNA NESTE-INUKE, VE NESTAG-FIRUKE VE NES-TEHDIKE, VE NU'MINU BIKE,VE NETUBU ILEJKE, VE NETEVEKKELU 'ALEJKE, VE NUSNI ; ALEJKEL-HAJRE KULLEHU.NEKURUKE, VE-LA NEKFURUKE.VE NAHLE'U, VE ' NETRUKU MEN JEF-DURUKE. ALLAHUMME IJJAKE NA'BUDU VE LEKE ti NUSALLI VE NESDUDU VE ILEJKE NES'A VE NAHFIDU. NERDIJ RAHMETEKE ^ VE NAH-A 'AZABEKE. INNE 'AZABEKE BIL-KUFFARI MULHIKK.
;

(Milostivi Boe, Od tebe pomo traimo, za oprost Te molimo i Tvoju uputu elimo: Tebe vjerujemo i Tebi se pokajanjem obra amo. U Tebe se uzdamo i na svim dobrima Ti zahvaljujemo jer su sva dobra samo od Tebe. Naputamo i ostavljamo one koji grijee prema Tebi. Uzvieni Boe, samo Tebe oboavamo, samo se Tebi molimo i samo pred Tvojim veli anstvom na seddu padamo. Tebi hrlimo i u Tvoju se milost uzdamo i sam od Tvoje kazne strahujemo. Tvoja e kazna sigurno sti i nevjernika).

PITANJA l ZADACI

1) Nau ili smo da svaki namaz treba klanjati u to no odre eno vrijeme. Kada, djeco, klanjamo jaciju namaz? 2) Koliko jacija namaz ima rekata i po kojem ih redu klanjamo? 3) Nau ite nijete svih dijelova jacije namaza. 4) Ako usporedimo sunnete podne, ikindije i jacije namaza to primje ujemo? Koji se od ova tri sunneta klanjaju na isti na in? 5) Usporedite farze podne , ikindije i jacije namaza. Da li postoje razlike? Ako postoje, koje su one? 6) Usporedite sunnete sabah i akam namaza i sun-sunnete podne i jacije namaza. Koju razliku medu njima primje ujete? 7) Vitr namaz se klanja na isti na in kao i farzi akam namaza. Osim razlike u nijetu, postoji jo samo jedna razlika na tre em rekatu. Koja je to razlika? 8) Nau imo napamet Kunut-dovu, jer njome na najljepi na in, ovim posljednjim namazom, zavravamo jo jedan dan i odajemo svoju zahvalnost Stvoritelju!

65

ALLAH SVE VIDI

je imao tri sina: Faruka, Abdullaha i Kasima. Jako ih je volio. Zelio elio ih je odgojiti da budu dobri muslimani. Jer, sam je Hasan bio veliki musliman. Slijedio je sve upute Svevinjeg Allaha. Jednog je dana Hasan odlu io provjeriti koliko su njegovi sinovi shvatili sutinu namaza nakon to ih je nau io klanjati pet puta dnevno. Svakom je od svojih sinova dao nekoliko slatkia i rekao im:" Pojedite te slatkie na mjestu gdje vas nitko ne moe vidjeti, a kad to u inite tad mi se javite." Faruk je uzeo slatkie i otiao u svoju sobu. Zaklju ao je vrata i pojeo slatkie, vjeruju i da ga nitko nije mogao vidjeti u osami njegove sobe. Abdullah se sakrio u potkrovlju ku e i bio siguran da je tamo potpuno sam. Pojeo je tako svoje slatkie uvjeren da je bio sakriven u tami potkrovlja. Kasim je dugo razmiljao gdje bi mogao pojesti slatkie, a da ga ba nitko ne vidi. Nije se nikako mogao domisliti koje bi to mjesto bilo. Svaki put kad bi pomislio na neko mjesto u svojoj ku i, sjetio bi se da ga tamo Allah (d..) moe vidjeti iako na tom mjestu nema nikoga od ljudi. I tako Kasim nije pojeo svoje slatkie. Faruk i Abdullah vratili su se do oca i ispri ali mu to su oni uradili. Potom je doao i Kasim i vratio ocu slatkie, rekavi:" Nema toga mjesta koje je tajnovito Allahu. Zato ja, o e, nisam pojeo svoje slatkie." Hasan je bio ponosan na Kasima. Rekao je Faruku i Abdullahu da bi se trebali ugledati na svoga brata i izvu i pouku iz njegova primjera. Na kraju im svoj trojici otac blago re e:" Dragi moji sinovi, uvijek mislite na to da Allah (d..) sve zna i da On sve vidi. On je s nama svo vrijeme. Zato ne smijemo initi loa djela ni onda kad vjerujemo da smo posve sami."

ZAPAMTIMO

^ BOJA SVOJSTVA (SIFATI) 1) Bog ima i postoji = VUDUD 2) Bog je jedan = VAHDANIJJET 3) Bog je oduvijek jer nije postojao = KIDEM 4) Bog je zauvijek jer Ga ne e nestati = BEKA 5) Bog nije ni em sli an = MUHALEFETUN LIL-HAVADISI 6) Bog sam o sebi opstoji = KIJAMUN BI-NEFSIHI 7) Bog vi svojim vje nim ivotom = HAJAT 8) Bog sve zna = `ILM 9) Bog sve uje = SEM` 10) Bog sve vidi = BESAR 11) Bog sve svojom voljom ini = IRADET 12) Bog je Svemo an = KUDRET 13) Bog govori svojim boanskim govorom = KELAM 14) Bog sve stvara, odrava i rastvara = TEKVIN
PITANJA / ZADACI

1) Pro itajte paljivo pri u i zapamtite njene glavne junake! 2) Ispri ajte to je u inio svaki od junaka pri e! 3) Znamo, djeco, da glavni junaci u svakoj lijepoj i pou noj pri i dugo ostaju u naem sje anju. Po emu ete se vi sje ati dje aka Kasima? Po emu se Kasim razlikovao od svoje bra e? 4) Svi roditelji vole svoje k eri i sinove, no na neku su od svoje djece posebno ponosni. Zato je Hasan bio toliko ponosan na svog sina Kasima? ^ 5) Sto je Hasan na kraju ove pri e poru io svojim sinovima? 6) Ispri ajte to svojim drugovima, roditeljima i vjerou itelju! 7) I na Stvoritelj Allah (d..) ponosan je na neke dje ake i djevoj ice. Da bismo stekli Allahovu milost moramo uz redovito izvravanje svih islamskih dunosti, nau iti i Boja svojstva (sifate). 8) Pro itajte paljivo pod naslovom "Zapamtimo" Boja svojstva i prepiite ih u svoje biljenice. 9) Nau ite ih napamet i nemojte ih nikada zaboraviti.

67

MUHAMMED (a.s.) I DJECA


oji poslanik je volio djecu. Prvi je u isalmu ukazao da su djeca svjetlo islamske budu nosti. I Muhammed (a.s.) je imao djecu i obasipao ih je ljubavlju. Kad mu je umro prvoro eni sin Ibrahim, prvi je put pred ljudima zaplakao, na njegovu mezaru. Ako bi se naao na nekoj gozbi , davana mu je ast da prvi zapo ne s jelom. Ali, ako bi Poslanik vidio u blizini dijete, pozvao bi ga i njemu dao prvi zalogaj. Na putovanjima esto .bi susretao djecu, i prvi bi mu selam bio njima upu en. Imao je uvijek bar nekoliko trenutaka vremena da s njima popri a i pomiluje ih po kosi. Jednom je zgodom Muhammed (a.s.) na putovanju oednio, pa su mu drugovi prinijeli zdjelu s vodom. U tom je hipu dotr ao neki dje ak i sam edan. Kad ga je spazio, Muhammed (a.s.) ga upita:"Doputa li da napojim najstarijeg, pa onda tebe?"Dje ak zanijeka glavom, pa Muhammed (a.s.) odustade i prvo ponudi dje aka. Boji je poslanik esto znao ukoriti roditelje koji svojoj djeci nisu posve ivali trenutke njenosti. Evo jednog takvog primjera. U nekom drutvu, u kojem se nalazio njegov sugra anin Akra, Muhammed (a.s.) je poljubio svoju dvojicu unuka. Akra se nasmije i re e da i on ima unuke, ali da ih nikada nije ni pomilovao, a kamo li poljubio. Muhammed (a.s.) ga je dugo gledao strogim pogledom, pa najposlije re e:" Tko ne voli, ne moe ni o ekivati da ga vole." Jednom je, opet, zgodom neki beduin rekao Muhammedu (a.s.):"Vidim da ljubite djecu?! Mi to nikada ne inimo." Poslanik ga je gledao, gledao, pa ovako kazao:"O ito je da u tvom srcu nema milosti." Evo jo jedne zgode! Jednog je dana Muhammed (a.s.) klanjao u Medini zajedno s dematom. Ba kad je bio na seddi, dotr i unuk mu Husejn i objesi se djedu o vrat. Muhammed (a.s.) se nije htio di i sa sedde sve dok Husejn nije siao s njegovih le a. Poslanikovi su ashabi kasnije pri ali da se ta sedda toliko oduljila, da su svi pomislili kako se Muhammed (a.s.) zbunio u namazu.

68

ZAPAMTIMO

^ - Cim predamo posljednji selam u jednom namazu, taj smo namaz zavrili. Ali, Muhammed (a.s.) nam je preporu io da svaki namaz poslije selama ukrasimo u enjem zikra. - U okviru zikra u imo salavat, ajteul-kursija i tesbih.

SALAVAT
ALA RESLTLINA SALAVAT. ALLAHUMME SALLI`ALA MUHAMMEDIN VE`ALA ALI MUHAMMED SUB-HANALLAHI VEL-HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE-LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLA HIL-ALIJJIL-AZIM. (Milostivi Boe, Blagoslovi Muhameda i rod Muhammedov. Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. Samo je Allah Bog, Allah je najve i! Nema stanja, kretanja niti snage bez Allahove pomo i!)

AJETUL - KURSIJA
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM ALLAHU LA-ILAHE ILLA-HU. EL-HAJJUL-KAJJUM. LA TE`HUZUHU SINETUN VE-LA NEUM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL - ERD. MEN ZELLEZI JEF EE -U `INDEHU ILLA BI IZNIH. J`ALEMU MA BEJNE ^ EJDIHIM VE MA HALFEHUM. ^ VE LA JUHITUNE BI SEJ-IN MIN `ILMIHI ILLA BI-MA SAE. VESI`A KURSIJJU - HUSSEMAVATI VEL-ERD, VE-LA JE UDUHU HIF ZUHUMA, VE HUVEL - `ALIJJUL - `AIM. (U ime Boga, Sveop eg Dobro initelja Milostivog!Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je ivi i sve to postoji On odrava. Njega ne obuzima drijeme niti san. Njegovo je sve to je na nebesima i Zemlji. Niko ne moe kod Njega posredovati bez Njegove dozvole. On zna sve to je pred ljudima i to je iza njih. Ljudi ne znaju osim to im je on dao da spoznaju. Njegova vlast obuhva a nebesa i zemlju. Odravanje nebesa i zemlje On vri bez truda i zamora. On je Uzvieni i Velik").
-

69

TESBIH
^ JA RABBI ZEL DZELALI SUB-HANALLAH (Uzvieni Gospodaru, iskazujemo Ti potovanje i klanjamo se pred Tvojim savrenstvom) (SUB-HANALLAH - 33 puta u iti) SUB-HANNALLAHI DA-IME-NIL-HAMDU-LILLAH (Neprestano Ti na Tvojim darovima zahvaljujemo) (EL-HAMDU-LILLAH - 33 puta u iti) ^ RABBIL-ALEMINE TE-ALA SE`NUHU ALLAHU EKBER (Tvoju mo , veli inu i milost isti emo) (ALLAHU EKBER - 33 puta u iti) E E LEH, LJ LA `AZIMEN LA - ILA HE ILLALLAHU VAHDEH ^ ERIK LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE `ALA KULLI SEJ-IN KADIR. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL-ALEMIN. ( Samo je Jedan Bog, Allah. On je Jedan i nema druga. Samo Njemu pripada sva vlast i mo . Samo je On dostojan da se hvali i veli a. On je Svemo an. Mi smo te poslali kao milost prema svim svjetovima).
PITANJA / ZADACI

1) Djeca su najljepa i najiskrenija stvorenja. Zato ih je Muhammed (a.s.) posebno volio i s njima se igrao, kad je god za to imao vremena. Prona ite to je na po etku ove pri e Muhammed (a.s.) rekao za djecu? 2) Znamo djeco, da je Muhammed (a.s.) sve teke trenutke u svome ivotu hrabro podnosio. Ali, jedan ga je doga aj silno potresao i tada je prvi put zaplako. Kada je to bilo? 3) Jo jednom paljivo pro itajte pri u. Ispiite u svoje biljenice sve primjere u kojima je Poslanik bio posebno njean prema djeci! 4) Muhammed (a.s.) najvie je volio djecu koja u Allaha, (d..) iskreno vjeruju i koja mu zikr ine. A Allah (d..) najvie voli djecu koja u e salavate na Bojeg poslanika. Nau ite zato, djeco, zikr i salavate kako bi i vi stekli posebnu Allahovu tnilost! 5) Zikr i salavate trebate initi poslije svakog namaza!

70

POST

:^

,( i^^ ^^^^ .
f^
^ ^.

.^^

T) ^ ^,,^/"

^+'

_::.4;,f. : . `.' it1^r.L^w?c`..? ..: v . . ' ..,,,.,

_-^_ -=

c^i , ^ ^{ -' ^ .^ti^` ^ ^.`^yk^i^;. ^^i^r , 1' r. f ! ^}{I` ti . Y ^.R` 1^ ^ - ^. - Y'.. ^ ^,. "1^- - !^" _ `^_v".i=w^ .. ^_ :.`^T^\.
^t
^

` ,

/T'

;^,^^

a .= ^.

^^^ ^x^^^ ^ ,.r^^ i!^^ ir i ^^ li


' , ,;^ , "

=-

^=

il

^ i Is: d:y
:

T----.

11 1
2 yK
n+
14^^^^ ^

^^
. :^#fF. ?! R^V r ^^`
.. 9

"'

.:

1, z ^

_.:. ^

'_

^y ^'"
f^

- ;: ; ^

. .i
^.

^.^,^

^JC+r'K^r^..C..^ `^^fisa^

!r

^^ ^..;

^^ " ' ^t^` ^

T iw^^ . r^^/^latiiw! ^r/I^i^fr ^^t t^ 1 t.^i` i^ ^rr 1^^.^^^ ".^" ^ _

'"_ ^

f^

^. ^ ^

^+^^.

'"

S^

\"

raga djeco, vidjeli smo da je jedna od temeljnih dunosti svakog muslimana i muslimanke redovito namaz obavljati. Tako smo kroz namaz povezani sa naim Stvoriteljem u toku cijeloga dana, mole i Ga za zdravlje i ivot nas i naih najbliih, pomo u naem radu i oprost za po injene grijehe. No, da bi naa veza sa Allahom (d..) bila to ja a i trajnija postoje uz NAMAZ i KELIMEI-EHADET jo tri obavezne islamske dunosti koje vrimo u odre enim periodima godine i kojima potvr ujemo svoju pripadnost islamu, a to su : POST, ZEKAT I HADD. Znamo da tih pet osnovnih islamskih nazivamo - ISLAMSKI SARTI. ARTI. Post zna i uzdravanje od jela i pi a, kao i drugih, ina e doputenih, tjelesnih uivanja u toku mjeseca ramazana. U Kur`anu Allah (d..) kae da je post bio propisan i u ranijim objavama. U Tevratu i Indilu spominje se post, pa je poznato da je Musa (a.s.) postio etrdeset dana svake godine. Muslimanima je u Kur`anu ramazanski post propisan kao tre i islamski art. Punoljetan, tjelesno i duevno zdrav i slobodan musliman i muslimanka duni su postiti u mjesecu Ramazanu. Postiti zna i nita ne jesti i ne piti od zore (imsaka) pa do zalaska sunca (akama). Znamo djeco, da bismo se zatitili od nabujale rijeke koja se u vrijeme jakih kia izlijeva iz svog korita i plavi okolna naselja, da gradimo brane. Isto tako, ako elimo snagu vode iskoristiti za

mljevenje ita, za natapanje polja ili dobivanje energije, podiemo brane. I nama tako treba "brana" da bismo zaustavili neke strasti i porive u nama samima. Zato je Allah (d..)u Kur`anu propisao post kao tre i stup islama, a Muhammed (a.s.) je rekao:" Essijamu dunnetun!"=( Post je brana i tit). Posta ne moe biti svatko. Potrebno je zato jaka volja i stroga disciplina koju posta nalazi u snazi svoje vjere , imana, i ljubavi prema Allahu. Zato posta u post nije teak. On mu je, naprotiv, velika radost i zadovoljstvo. Posta se u mjesecu ramazanu posebice trudi da ini dobra djela, klone i se besposlice i ljenosti. On zna da je mjesec ramazan mjesec uzdizanja njegove due, mjesec u kojem osje a najve u povezanost sa svojim Stvoriteljem. Zato u tom mjesecu, on redovito u i Kur`an, odlazi u damiju na namaz i na mukabelu, posluan je i paljiv prema roditeljima i svojim najbliima, odli an ak u koli, odan drug. Nikada ne misli na zlo. Dok prolazi gradom, u njemu raste ponos to je doista iskren musliman. Promatra s negodovanjem pijane i drogirane, neuredne i razgoli ene ljude oko sebe. Filmski plakati koji mame na posjet filmovima tjelesne ljubavi i nasilja bude u njemu gnuanje i odbojnost.

...

Njega tada vodi misao islama koja mu govori da je post borba izme u strasti i duha. Samo posta zna to su najdublji uici due i srca. On se istinski osje a ponosnim i dostojanstvenim Allahovim namjesnikom na zemlji - ovjekom. Draga djeco, kroz nae samoodricanje postom mi se kajemo za grijehe koje smo po inili i molimo Uzvienog Allaha za oprost. Postom se mu`min pribliava melekima. Jer, meleki niti jedu niti piju. Oni se samo Allahu zahvaljuju i posluno izvravaju Njegove naredbe. Post je, zato djeco, najve i ibadet i moramo ga initi samo u ime Allaha. Ako netko posti kako bi udovoljio svojim roditeljima, stekao ugled medu pobonim ljudima, doao do vitke linije i tako izgubio suvine kilograme taj posta ne ini ibadet, ve uga a svome tijelu i okolini. Nikada, djeco, ne smijemo zaboraviti da je Allah (d..) rekao: " Post je moj i samo Ja posta a za post nagra ujem!"
-

ZAPAMTlMO

- Post je jedna od pet osnovnih islamskih dunosti. - Kod ramazanskog posta razlikujemo slijede a vremena: a) SEHUR = vrijeme prije po etka posta, kada se obi no ru a, vrijeme sehura isti e prije zore. b) IMSAK = posljednji trenutak kada se treba zapostiti, neto prije zore. Prije nego zapostimo trebamo zanijetiti: " Odlu ih da postim sutra ramazanski post, u ime Allaha (d..) c) IFTAR = as kada se prekida post, kada se omrsimo (odmah po zalasku sunca). Prije nego li se omrsimo, trebamo prou iti bismille i dovu:

72

"Boe milostivi, postio sam u Tvoje ime, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam i Tvojom se hranom mrsim." - Post e pokvariti: - jedenje, pijenje, puenje, spolni odnos. Ako iz zaborava neto pojedemo ili popijemo post ne e biti pokvaren, pod uvjetom da nastavimo postiti, odnosno prekinemo s jedenjem i pijenjem im se sjetimo da postimo; - Postoje osobe koje su pod odre enim uvjetima privremeno oslobo ene posta: a) putnici koji se udaljuju najmanje 80 kilometara od ku e; b) bolesnici i starije osobe kojima bi post mogao tetiti zdravlju; c) radnici na tekim fizi kim poslovima; d) trudnice i dojilje ako bi post mogao natetiti njihovom ili djetetovom zdravlju; e) ena kada ima hajz ili nifas. Sve osobe koje su privremeno oslobo ene posta dune su post napostiti i to dan za dan. Bolesnici za koje nema nade u ozdravljenje i starije osobe koje su tjelesno onemo ale, nisu dune napostiti. One e, ako imaju sredstava, za svaki dan izostavljenog posta nahraniti siromaha sa barem dva obroka (FIDJA), odnosno dati mu odgovaraju u nadoknadu u novcu. - Tko namjerno ne posti jedan dan, duan je postiti ezdeset dana (KEFARET). Kroz ramazanski post postiemo: a) odanost Stvoritelju; b) ja anje volje i strpljenja; c) savladavanje loih sklonosti i strasti; d) razvijanje plemenitih tenji i navika; e) razvijanje samilosti i dareljivosti prema siromanima; f) ja anje izdrljivosti; g) uvjebavanje da lake izdrimo glad i e u stanjima kada ih moramo podnositi; h) uzdizanje duhovnih vrijednosti; dublju i stalnu povezanost sa Allahom dellaanuhu; i ja anje zajednitva me u muslimanima.
-

PITANJA I ZADACI

1) Kako se naziva mjesec u kojem su muslimani duni postiti? ^ 2) Sto zna i postiti? 3) Koja sve vremena razlikujemo u toku samog posta? 4) Tko je sve duan postiti? 5) Nabrojite osobe koje su privremeno oslobo ene dunosti posta! ^ 6) Sto su te osobe dune naknadno u initi? 7) Tko ^ nije duan napostiti? to te osobe trebaju u zamjenu u initi? 8) Sto je duan u initi zdrav i punoljetan musliman koji namjerno nije postio jedan dan? 9) Ramazan je, draga djeco, mjesec duhovnog i tjelesnog snaenja. To je mjesec i velikog ja anja nae volje i moralne snage. Pro itajte paljivo vanosti i koristi ramazanskog posta. Izaberite jednu od nabrojenih i napiite u svoje biljenice to mislite zato je upravo ta korist naglaena!

73

BEDR - RAMAZANSKA POBJEDA

odina dana je protekla od preseljenja Muhammeda (a.s.) i njegovih ASBAHA iz Mekke u Medinu. Osvanuo je 15. dan mjeseca ramazana. Jutarnje sunce grijalo je kao u sred podneva. Prvi je ramazan koji Muhammed (a.s.) i prvi muslimani poste izvravaju i Allahovu (d..) naredbu. S obzorja hita ovjek! Dolazi u Medinu i javlja da se mekkanska vojska pribliava Bedru. Poslanik poziva predstavnike muha ira i ensarija na dogovor. Pred svima je govorio jasno i odreito:"Opasnost je pred nama i mi ne emo ekati. Po i emo neprijatelju ususret." I muha iri i ensarije su istog asa izrazili svoju vrstu podrku Muhammedu (a.s.). Prvo su govorili muha iri: "O, Allahov Poslani e, idi, jer te Bog uva, a mi emo uvijek biti uz tebe...". " Ensarije su dodali: " Tako nam onoga koji te poslao, ako nam naredi da idemo preko mora, i i emo s tobom i ni jedan od nas ne e odustati..." Muslimanski borci krenuli su prema Bedru. Njih 313. Ve inom su bili mladi i bez ratnog iskustva. Nitko od njih nije bio dobro naoruan. Ili su u sukob s vojskom od 1000 boraca, dobro naoruanih mekkanskih pagana. Osje ali su da su jo ja i zato to poste. Snagu im je davalo uvjerenje da e u bici koja se pribliava braniti Allahovu vjeru islam i svoje islamsko dostojanstvo. Cijelu no uo i bitke Muhammed (a.s.) proveo je obra aju i se Allahu (d..). Svoju je dovu zavrio rije ima: "O, Boe, pagani su doli sa svojim prijateljima da napadnu Tvog poslanika. Trebamo tvoju pomo , o Boe, pomo koju si nam obe ao. Ako ova mala grupa bude unitena, niko ne e ostati da samo Tebe oboava!" Bitka je po ela borbom u dvoboju trojice muslimanskih boraca protiv trojice mekkanskih pagana. Trojica muslimanskih boraca bili su pobjednici: HAMZA, ALIJA, UBEJD IBN HARIS. Odmah'zatim poletjele su prve strijele. Jurnule su vojske jedna prema drugoj. U prvom napadu poginulo je 11 mekkanskih vo a, a me u njima i Ebu Dehel, najve i neprijatelj islama. Me u paganima zavlada panika. Po ee bjeati. Iako malobrojni, bore i se za istinu, neustraivi i nepokolebljivi, muslimani odnesoe pobjedu.
ZAPAMTIMO

- Bitka na Bedru dogodila se 17. ramazana, 2. godine po hidri. - U bici na Bedru muslimani su izvojevali pobjedu nad mekkanskim paganima. - Bila je to velika pobjeda, jedna od najzna ajnijih u povijesti islama. - U mjesecu ramazanu ima jo jedna odabrana no . To je 27. no mjeseca ramazana, u kojoj je po ela objava Kur'ana. Ta se no naziva "LEJLETUL-KADR, to zna i "no mo i" - LEJLETUK-KADR je najodabranija, mubarek no . O toj no i Allah (d..) govori u suri "KADR".

74

KADR
INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL-KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL-KADR. LEJLETUL-KADRI HAJRUN MIN ELFI EHR. TENEZZELUL-MELAIKETU VER-RUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLE'IL FEDR
-

`1^
. ^
.... _. N1J'i _ .^.rn^ ^' _

^-^

^^ r^^ ~
-

^ ^

--^

J^% , Jl-

"

^.. -

~F

w,

/ 1

^.

n. '4 ^ ^, ^.  ^ ''
I ^i
'

75

BITKA NA UHUDU I HENDEKU

idjeli smo, djeco, kako su u bici na Bedru muslimani, mada poste i i uz velike napore, izvojevali pobjedu nad tri puta brojnijim i bolje naoruanim neprijateljem. Porastao je tako njihov zna aj ak i u o ima neprijatelja ija je jedina misao, po povratku u Mekku bila osveta. Od velikog broja neprijatelja koje su zarobili nakon svoje pobjede na Bedru, muslimani su pustili one najbogatije nakon to su njihove obitelji platile za njihovo putanje, a svaki kolovani zarobljenik bio bi puten ako bi nau io itati i desetoricu muslimana. Zelja elja za osvetom bila je toliko jaka da su se mekkanski pogani ovog puta posebno pripremale za slijede i napad. Bit e to bitka na Uhudu. Kako je i ovaj puta neprijatelj bio mnogo brojniji i ja e naoruan, Muhammed (a.s.) izabrao je odli no mjesto za svoje snage, gdje su uskim, prirodnim tjesnacem bili zati eni s le ne strane. Na to je mjesto Poslanik postavio svojih 50 najboljih strijelaca, naredivi im da te poloaje ne naputaju sve dok on to ne naredi. U toku te bitke poginuo je jedan od najboljih muslimanskih boraca HAMZA iju je smrt osobito prieljkivala k erka nevjernika kojeg je Hamza ubio u toku borbe na Bedru. I ovu su bitku muslimani pretvorili u pobjedu, ne gube i snagu ni u trenutku smrti jednog od svojih najboljih boraca. Vidjevi paniku neprijatelja i njihov bijeg, onih 50 strijelaca smjetenih na najvanijem poloaju potr ali su prema borbenom polju zaboravivi na rije i Poslanika. No, to je bilo kobno! Vidjevi da su sada s le a nezati eni, neprijatelji su zauzeli taj prolaz i zapo eli napad s le a. Zbog toga je ivot izgubio velik broj muslimana. Ovaj doga aj koji je prvotni uspjeh na kraju, iz neopreza, pretvorio u poraz bio je lekcija muslimanima da nikada ne smiju naputati svoje poloaje i da moraju slijediti upute vrhovnog vojskovo e. Nakon povratka u Medinu ve ina muslimana znala je da bi na Uhudu izvojevali pobjedu da su slijedili naredbu Poslanika. No, bilo je i onih koji su po eli sumnjati u vlastite snage i potajno se sastajali sa Mekkanlijama. Muhammed (a.s.) je znao za ove tajne sastanke te postavljao svoje ljude da rade na polju kako bi ujedno sluili kao izvidnica. Dogodila su se u me uvremenu i dva slu aja u kojima je zbog mu ke podvale neprijatelja ivot izgubilo prvo

76

etvero, a potom etredeset muslimana. Traila su, naime, neka plemena od Poslanika da im poalje svoje najbolje poznavaoce islama kako bi i njih podu illi. A kad su muslimani krenuli na put, oni su ih podlo do ekali u zasjedi i ubili. U mrnji je moda najvie prednja io EBU SUFJAN koji se pripremao za zavrnu borbu s muslimanima i za napad na grad Medinu. Na sjednici Savjeta Medine odlu eno je da se oko grada prokopa dubok jarak kako bi se zatitili od prodora neprijatelja. Bilo je to prvi put da se koristi ta ratna tehnika u borbi, pa su stoga Mekkanlije bile preneraene kad su u juriu njihovi konji po eli propadati u jarak. I ovog su se puta Medinlije Allahovom milo u i vlastitom mudro u uspjeli obraniti od daleko nadmo nijeg neprijatelja. Ova se poznata bitka zove bitka na Hendeku.

EL-KEVSER "INNA E'ATAJNA KEL-KEVSER FE-SALLI LI-RABBIKE VENHAR, INNE ANI-EKE HUVEL-EBTER." (Mi smo Ti dali svako dobro. Pa zato se klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban, Zaista, onaj koji tebe mrzi bit e uniten i ostat e bez spomena).

1) Bitka na Bedru nije bila bitka u kojoj su prvi muslimani mu ili svoje neprijatelje. Oni su samo teili obrani svog prava na vjeru u Jednog Jedinog Boga, prava na svoje ivote i slobodu. To potvr uje i odnos muslimana prema zarobljenicima. Nabrojite iz pri e primjere Poslanikova humanog odnosa prema zarobljenicima! 2) Nakon poraza na Bedru, Mekkanlije su se pripremale za osvetu. Uslijedit e ubrzo nova bitka. Koja je to bitka? 3) Opiite kako je ta bitka tekla. 4) Koju su veliku greku u toku te bitke muslimani u inili, a koja im je nanijela velike gubitke? 5) Koju su pouku iz toga izvukli? 6) Kako se zove veliki muslimanski borac koji je izgubio ivot u toku te bitke? 7) U bici na Hendeku, Poslanik je pokazao veliku ratni ku mudrost. Kako je u ovoj bici uspio zatiti grad Medinu od neprijatelja? 8) Zamolite svog vjerou itelja da vam pokae video-film "Pod zastavom Muhammeda (a.s.)"u kojem su opisane ove bitke. Razgovarajte zajedno o svojim dojmovima nakon gledanja filma.

77

ZEKAT

ednog dana, nakon to je se zavrila nastava u koli, mali je Mensur krenuo svom prijatelju Vedadu. Na putu do Vedadove ku e ugleda starca kako moli za milostinju.Sav novac koji je imao, Mensur izvadi i udijeli nemo nom starcu. Slika starca na ulici dje aka se silno dojmila. Bio je utu en i alostan. Idu i prijateljevoj ku i,razmiljao je o starcu i njegovoj nevolji. Doavi u Vedadovu ku u, opazi da je Vedadov otac bolestan i da se ^hvata za trbuh. Upita svog prijatelja to je njegovu ocu. " Prejeo se za ru kom" - re e Vedad. Cuvsi objanjenje, Mensur se uhvati za glavu od uda. Kada ga Vedad upita to mu je udno,on odgovori :"Sada sam na ulici vidio ubogog starca kako se hvata za trbuh, ali od gladi." Kad se Mensur vratio ku i, sjede pored oca koji mu je, tjee i ga, govorio;"Jo davno, moj sine, prije etrnaest vjekova, islam je poveo ra una da ne bude onih koji e gladovati, ali niti onih koji e se razmetati svojim bogatstvom. Obaveza je tako svakog muslimana da dio svojih dobara izdvaja svake godine u poseban fond. Zadatak tog fonda je borba protiv siromatva i pomaganje op ekorisnih poslova u zajednici. To je obaveza zekata i sadekatul-fitra.

78

ZAPAMT/MO

- Zekat je etvrta od pet islamskih dunosti. - Svaki je musliman duan izra unati svoje materijalno stanje i prema njemu izra unati i uplatiti zekat. - Prema kur'anskoj odredbi, to no su odre ene osobe kojima se moe dati zekat, a to su: a) sirotinja koja nema nita od imovine (mesakin); b) siromane osobe koje imaju neto imovine, ali im to nije dovoljno za izdravanje (fukara); c) djeca bez roditelja; d) zaduena lica koja su se iz nevolje zaduila i ne mogu sama isplatiti svoj dug; e) putnici koji nemaju sredstava za povratak svojim ku ama; f) stradalnici u prirodnim nepogodama (kao to su potres, poplave, poar...); g) borci na Bojem putu i njihove obitelji; h) islamska zajednica i vjerske kole; i) sakuplja i zekata.

1) Da li ste i vi, djeco, ikada vidjeli poput dje aka Mensura nekog gladnog, promrzlog besku nika u vaoj sredini? Da li ste mu poeljeli pomo i? ^ 2) Sto ^ mislite , djeco, zato je Allah (d..) propisao zekat? 3) Sto mislite zato muslimani upravo u toku mjeseca ramazana daju zekat?

79

PRI A O SALEBI
o malo pa e sabah. U ku ama oko medinske damije, tu i tamo, u ponekom prozoru bljesne prvo ugano svjetlo. A u damiji, uz mihrab, sjedi Muhammed (a.s.).Uskoro e i ezan. U blizini damije uju se i prvi koraci ljudi. Prvi koji ulazi zove se Saleba. Kad spazi Poslanika pored mihraba, pri e mu i nazove selam. Potom mu re e: "Boji Poslani e! Moli Boga (d..) da i meni udijeli bogatstvo, a ja ti se kunem da u biti dareljiv vjernik." Poslanik se osmjehnu i re e mu: " Saleba, nije bogatstvo za tebe. Ne e mu se umjeti othrvati, ono e te iskvariti!" Saleba tad posti en uuti. Ali, i dalje je on mislio o bogatstvu. Pa, kao da se nita ranije nije desilo, ponovio je Saleba svoju molbu i sutranjeg sabaha i prekosutranjeg... I jednog mu jutra, nakon dugog razmiljanja, Muhammed (a.s.) re e:"Neka ti bude Saleba! Boe, daj mu bogatstvo..." Nakon nekog vremena, Saleba kupi jednu kravu. Krava mu, kad je prolo vrijeme, oteli tele, a on ga prodade i s prvom zaradom kupi jo jednu kravu. I novci po ee pritjecati. Stade se Saleba bogatiti. Jednog dana, na sabah namazu, Boji Poslanik pogleda po safovima. Ali, Salebe nije mogao vidjeti. Sutradan ponovo o ima potrai Salebu, ali ga opet ne vidje. I dani su prolazili, ali Saleba se nije pojavljivao u damiji. Pojavljivao se samo na duma namazu. Bio je petak, pa Poslanik na duma namazu pozva sve muslimane da plate zekat, jer je valjalo pomo i onima kojima je jaka sua unitila svu ljetinu. Budu i da me u njima ne vidje Salebe, posla jednog ovjeka da ga poselami i da od njega preuzme zekat. Izaslanik tako i uradi: prenese Salebi selame Bojeg poslanika i re e mu zato je doao. Saleba zavi e:"Reci ti svome drugu da od danas vie nema zekata!", pa ga izgura i zalupi vratima. Slijede eg petka izaslanik koji je posjetio Salebu stade pred cijeli demat i obrati se Muhammedu (a.s.)" Boji poslani e, Saleba se nije udostojio ni nazvati te Bojim Poslanikom, a kamoli platiti zekat ..." Na te se rije i Poslanik iznenadi i od silnog udenja udari dlanom o dlan. Kad se malo pribrao, re e: " Eto, to bogatstvo moe od ovjeka napraviti!A lijepo sam mu savjetovao da bogatstvo nije za njega, da e ga upropastiti..." Prolazile su godine. I jo je jedanput Saleba doao pred Poslanika. Negdje pred smrt Muhammeda (a.s.). elio se s njim izmiriti i platiti zekat. Ali, tad mu je Muhammed (a.s.) rekao: "Bog (d..) odbio je primiti od tebe tvoj zekat, a i ja, Njegov poslanik, tako er ga odbijam primiti. Ti si u Kur'anu spomenut kao prvi musliman koji je odbio platiti zekat."

80

ZAPAMTIMO

- Iz ove pri e vidjeli smo kolika je vanost etvrte islamske obaveze - zekata. - Zekat nije dobrovoljna obaveza. To je farz. Svatko tko posjeduje materijalna dobra duan ga je platiti.
PITANJA l ZADACI

1) Pro itajte paljivo pri u o Salebi. 2) Nau ite iz njegovog primjera kako neobuzdana elja za bogatstvom odvla i ovjeka od iskrene i prave vjere. 3) Kada bi se svi muslimani vladali poput Salebe, tad ne bismo bili u mogu nosti zekatom pomo i onima kojima smo to duni initi. Nabrojite kome smo duni davati zekat!

81

OSLOBO EJE MEKKE

ekoliko bitaka o kojima smo vam, djeco, govorili dogodile su se u prvih est godina od Muhammedova preseljenja u Medinu. Cilj ovih bitaka bio je da potpuno unite islam i tako onemogu e svako njegovo daljnje irenje. Ali, zahvaljuju i vjeri u Allaha, rtvi brojnih muslimana i mudrosti Poslanika, neprijatelj nije uspio pokolebati veliku elju muslimana da se vrate u svoj rodni kraj - Mekku u kojoj su ostavili svoje rodne ku e i u Medinu. Jedne je no i zemljita. Prolo je tako ve est godina od Poslanikova preseljenja ^ Poslanik usnio san kako je obiao Kabu i izvrio HAD. Tako u njem sazrije odluka da posjeti svoj rodni grad. Krenuo je Poslanik s hiljadu etiri stotine muslimana i velikom karavanom prema Mekki, vode i i velik broj kamila koje su namjeravali zaklati za KURBAN. Poslanik je naredio svojim sljedbenicima da sa sobom nose samo sablje, nikakvo drugo oruje, jer je u Mekku elio u i bez proljevanja krvi i zapo injanja rata. Kako su stanovnici Mekke bili skloni prevarama, mislili su da je ovo samo Poslanikova varka kako bi lake uli u grad. Njihova je vojska slijedila muslimane i presrela ih na mjestu HUDEJBIJA, na grani noj zoni izmedu Mekke i Medine, odlu ivi da muslimanima ne dozvoli ulazak u Mekku. Mnogi su se muslimani, toliko ispunjeni eznjom za rodnim domom od kojeg su bili odvojeni, teko susprezali da upotrijebe sablje. Ali, Poslanik im to nije dozvoljavao ve je pristupio potpisivanju jednog ugovora sa Mekkanlijama koji bi muslimanima omogu avao da slijede e godine posjete Kabu i tamo ostanu tri dana. Ovog su se ugovora pridravali oko dvije godine, a on je podrazumijevao da jedni druge ne napadaju deset godina. Medutim, jedne ve eri Mekkanlije su prekrile ugovor ubivi dvadeset ljudi iz jednog plemena koje nije bilo na njihovoj strani. Muhammed (a.s.) je u Mekku poslao ultimatum da novcem moraju platiti prolivenu krv i da izjave da ne e tititi po inioce ovog zlo ina. Smatralo se da , ako Mekkanlije

82

ovo ne prihvate, ugovor na Hudejbiji je prekren. Pagani iz Mekke nisu ovaj ultimatum prihvatili i tako je ugovor bio poniten. Ali, ubrzo su se pokajali jer su uvidjeli da su napravili veliku greku. Pokuavali su preko Ebu Sufjana izgladiti taj spor i obnoviti ugovor s Muhammedom (a.s.), no on ih je odbio primiti. Poslanik je pozvao muslimane da se pripreme za pohod u Mekku. I desetog dana mjeseca Ramazana osme godine po Hidri, krenue u Mekku. Kada su bili blizu Mekke, Poslanik je naredio svakoj grupi da zapali logorsku vatru kako bi izgledalo da je muslimanska vojska mnogo mo nija, a stanovnitvo Mekke obavijestio je da eli u i u Mekku bez prolijevanja krvi. Obe ao je da svako onaj tko ostane u svojoj ku i ili u dvoritu Kabe ne e imati nikakvih neugodnosti. Ebu Sufjan i njegove pristalice bili su svjesni da ne mogu sprije iti njihov ulazak. ^ Uavi u Kabu, Muhammed (a.s.) prvo je polomio sve kipove i o istio kabu od idola. Cine i to izgovarao je: "Istina je dola, la je nestala!" Klanjao je dva rekata u Kabi o i enoj od idola, zahvaljuju i Allahu (d..) na pobjedi. Kako se odvijala Poslanikova sudbina! Prije osam godina napustio je Mekku po najve oj tami, samo sa jednim sljedbenikom, kriju i se. A sada se ponovo vra a u svoj grad, usred dana sa deset hiljada ljudi spremnih da svoje ivote rtvuju za islam. Stanovnici Mekke bili su u strahu od izricanja kazne za sve ono to su uradili prije osam godina. No, Poslanik je, iako mo an da kazni, dostojanstveno saop io: "Od ovoga dana nema na vama ljage. Idite svojim ku ama jer ste svi slobodni." Zadivljeni ovim rije ima, Mekkanlije uvidjee sve svoje greke i zablude i zadivie se plemenitosti i ljepoti islamske vjere. Mnogi pourie da prihvate islam.

1) Ispri ajte zato je Poslanik morao napustiti Mekku. 2) Gdje je potom naao uto ite? 3) Kako je tamo bio primljen? 4) Da li su Poslanik i njegovi ashabi patili za svojim rodnim gradom? 5) Kako je izgledao Poslanikov povratak u Mekku? 6) Zato je Poslanik zabranio svojim sljedbenicima da nose oruje? 7) Kako su se prema njima ponaali stanovnici Mekke? Sto je zna io ugovor na mjestu Hudejbija? to 9) Sjetite se, djeco, na koji je na in Poslanik obranio grad Medinu! U emu se tu dokazala njegova velika mudrost? 10) Kako je ovog puta Poslanik uspio prevariti neprijatelja da ima mnogo brojniju vojsku? 11) Kako se Poslanik ponaao prema idolopoklonicima prilikom ulaska u Mekku? 12) Sjetite se kako se Poslanik ponaao prema ratnim zarobljenicima. Zato su tada mnoge Mekkanlije prele na islam?

83

ODLAZAK NA HAD
ednog dana, po povratku iz Mekke u Medinu Muhammed (a.s.) poziva, muslimane da posjete Mekku. Radost je primjetna na mnogim licima. Mnogi se vra aju u svoj rodni grad. I u grudima Muhammeda (a.s.) je toplo, dua se iri od radosti. Tamo, u Mekki, rodnom gradu, proveo je djetinjstvo i mladost. Poznavao je svaki predio, svaku uli icu, svaku ku u u gradu svojih predaka. Ali se jo vie radovao to e sada, kao Boji Poslanik, prvi put obaviti hadd - hodo astiti Kabu. Sa svih strana pristiu vijesti o elji muslimana da krenu na hadd. I jednog proljetnog dana kolona kre e na put dug oko est stotina kilometara. Ima ih koji putuju pjeice. Svi hitaju obaviti svoju petu islamsku obavezu. Koloni se pridruuju i druge. Kako dani promi u u putu, kolona raste. U nedogled. Muhammed (a.s.) na elu kolone, esto se osvrne, i kad vidi beskrajnu kolonu, sve je radosniji to je do ekao dan da vidi kako rijeka ljudi prilazi u islamsku vjeru . Pred Mekkom broj muslimana i muslimanki koji ho e obaviti hadd dosee 114.000 dua! To je zadnji povratak Muhammeda (a.s.) u rodni grad. Kao da je to predosje ao, pa nije mogao izdrati navalu radosti to je njegova misija uspjela. Na Arafetu se penje na brdo s kojeg govori okupljenima. " O bra o moja i sestre moje! Zaklinjem vas, nikada se vie ne povratite u nevjerstvo da jedni drugima glave sije ete! Ovo vam se ja obra am, Muhammed Ibni Abdullah, Boji rob i Njegov poslanik. Moda vam se vie nikada ne u obratiti s ovog asnog mjesta, u ovom asnom danu i s ovog asnog skupa..." Potom su potekli savjeti i oporuke Bojeg poslanika. Nagovjetaj zadnjeg Poslanikova susreta s muslimanima, djelovao je na ljude. Neki su naglas plakali. Boji poslanik ih savjetova kako da ive, da rade, da se jedni prema drugom odnose, kako da paze svoje ene, kako da tite siro ad. Nakon sto bi izrekao jednu misao, obratio bi se rije ima:"Boe, jesam li pravo prenio poruku?" A iz stotine hiljada grla ulo bi se odobravanje. I vi ete, draga djeco, kada stigne vrijeme, traiti i moliti Boga (d..) da vam uslii molbu i da se na ete na haddu gdje su prije vas bile stotine milijuna drugih. Da kora ate stazama Allahova poslanika Muhammeda (a.s.) i prvih muslimana, da se u asnoj Mekki i Medini na ete zajedno s stotinama hiljada svoje bra e muslimana i muslimanki iz svih krajeva svijeta.

84

ZAPAMTIMO

to je hadija duan prije hadda izvriti? Sto a) Obezbijediti svoju porodicu odgovaraju im ivotnim potrebama do svog povratka s Hadda. b) Izmiriti svoje dugove. c) Pokajati se za svoje grijehe i po povratku sa hadda jo vie voditi ra una o svojim obavezama prema Allahu (d..) i zajednici. - Na haddu je potrebno: a) da hodo snici izvre propisane vjerske obrede na odre nim svetim mjestima, b) da se kod Kabe, na Arefatu, kod mezara Muhammeda (a.s.) u Medini i na drugim svetim mjestima obrate Allahu (d. .) za svoju sre u i sre u i napredak svoje zajednice. c) da hodo snici sastanak na haddu u Mekki koriste kao sveislamski skup, svake godine, na kojem bi trebalo da se rjeavaju vjerska, prosvjetna i druga pitanja islamskog svijeta.

1) Nabrojite pet temeljnih islamskih dunosti. Kako ih nazivamo zajedni kim imenom? 2) Prona ite u ovoj pri i one re enice koje opisuju kako su se osje ali Poslanik i prvi musllimani prilikom putovanja do Kabe. ^ 3) Sto je Poslanik predosje ao ulaze i u Mekku? 4) Kako se zbog toga osje ao dok je drao govor na brdu Arefat? 5) Pro ^ itajte naglas te Poslanikove rije i. 6) Sto je tom prilikom Poslanik savjetovao muslimanima? 7) Zamolite svog vjerou itelja da vam pusti snimak ilahije "Moj Ummete".

85

NA KRAJU OVOZEMNOG IVOTA


odine 632, nakon to je obavio svoj posljednj hadd i odrao oprotajni govor, Muhammed (a.s.) vratio se u Medinu. Odmah po povratku ukazae se na njegovu licu znakovi bolesti. Tresla ga je groznica, gubio je snagu i mravio. Iako bolestan, Poslanik je i dalje nastavio obavljati svoje dunosti. Izme u ostalog, svaki bi dan redovno iao u damiju i predvodio vjernike u namazu. Vremenom, bolest je u inila da Poslanik jednom nije mogao oti i obaviti namaz te je poslao svog prijatelja Ebu Bekra da ga zamijeni u mihrabu. Prolazili su dani, a Poslanikovo je zdravstveno stanje bivalo sve tee. Njegova k erka Fatima je posje ivala svaki dan oca, a Muhammed (a.s.) bi je svaki put poljubio. Tako je Fatimu uvijek darivao ak i u najteim trenucima. Dok je tako jednom sjedila pored oca, on joj je neto proaputao u uho i ona je zaplakala. Nakon toga, Poslanik je svojoj k eri proaputao neto u drugo uho, a ona je prestala plakati i tuno se osmjehnula. Fatima e poslije pri ati kako joj je tada Poslanik prvi put rekao da se on ne e oporaviti od bolesti i ona je zato zaplakala. Drugi put joj je Poslanik rekao da e ona biti prva iz familije koja e mu se pridruiti nakon njegove smrti. I ona se tada osmjehnula. I tako e se i dogoditi. Fatima e est mjeseci poslije Poslanikove smrti preseliti na Ahiret. Poslanik je sve vie osje ao da mu se pribliava dan smrti. Jednom je tako sakupio snagu, podigao zavjese sa prozora koji je bio okrenut damiji i sa divljenjem ugledao svoje sljedbenike kako sa njegovim prijateljom Ebu Bekrom obavljaju namaz. Srce mu se ispunjalo rado u. Gledaju i ljude kako se mole Jednom Bogu, odlu i da, iako bolestan, ode u damiju. Muslimani su bili presretni sto vide me u sobom Muhammeda (a.s.) i ponadae se da je on ozdravio. Pri a se da ga u ivotu nikada nisu vidjeli ljepeg i uzvienijeg kao u tom asu. I tako, dok su muslimani prenosili radosnu vijest da je Poslanik ozdravio, u ponedjeljak, 12. rebiul-evvela (8.juna, 632. godine) malaksao od bolesti, aputao je Poslanik, tiho mole i: "O Boe, pomozi mi u smrtnom asu!" Njegovi najblii, u suzama, uli su njegove posljednje isprekidane rije i: "Mom Prijatelju, Najmo nijein..." "Mom Prijatelju, Najve em..." Vie nije bilo sumnje da je asni Poslanik preselio na Ahiret, kao i svi poslanici prije njega. Plakali su njegovi prijatelji. Ali, imali su jednu utjehu: znali su da e, dre i se Kur'ana - Allahove upute i Sunneta - Poslanikovog puta, susret s Poslanikom na budu em svijetu, u dennetu, brzo do i. I jedino je ta misao mogla ublaiti njihovu tugu i bol za voljenim Poslanikom.

PITANJA I ZADACI

1)Pronadite u pri i re enice koje opisuju kako se Poslanik osje ao nakon povratka u Medinu. 2) Tko je bio uz njega svo to vrijeme? 3) Da li su zbog Poslanikove bolesti muslimani gubili snagu vjere? 4) Pro itajte naglas poslanikove posljednje rije i. 5) Kome je bilo posebno teko nakon Poslanikove smrti? 6) Gdje se nalazi Poslanikov mezar? 7) Ponovite kako se klanja denaza-namaz.

86

87

ISLAMSKI BLAGDANI I MUBAREK NO I


vi narodi svijeta obiljeavaju blagdane kao dane sje anja na znamenite ljude i doga aje iz prolosti. Tako i muslimani obiljeavaju prigodnim sve anostima najvanije trenutke svoje povijesti, a me u njima su ^ najzna ajniji:

NOVA HIDZRETSKA GODINA


Za po etak ra unjanja vremena odnosno za uspostavu kalendara svi narodi izabrali su najvaniji doga aj u svojoj povijesti. Tako se kod inuslimana povijest ra una od dana Hidre, preseljenja Poslanika i prvih muslimana iz Mekke u Medinu. Prema kr anskom kalendaru to se zbilo 622. godine (po ro enju Isa a.s.). Muslimanska hidretska godina ra una se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje i ima 354 ili 355 dana, odnosno dvanaest mjeseci. Uz Novu hidretsku godinu muslimani irom svijeta u damijama, vjerskim kolama i svojim domovima prire uju prigodne sve anosti.

MEVLUD
Ovim se danom obiljeava ro enje Allahovog poslanika Muhammeda (a.s.). I sama arapska rije "inevlud" u prijevodu zna i "ro enje". To je bilo dvanaestog dana mjeseca rebiul-evvela 571. godine. Taj se dan ne obiljeava samo u damijama ve se danas prigodni mevludi pripremaju i pri useljenju u novu ku u, polaganje zavrnog ispita na vjerskoj pouci, uz vjen anje i sli no u znak zahvalnosti Allahu (d..) i Bojem Poslaniku.

RAMAZANSKI BAJRAM
Blagdan koji muslimani obiljeavaju po isteku ramazanskog posta i koji traje tri dana zove se Ramazanski bajram. Ovim se blagdanom zahvaljujemo Svevinjem Allahu to smo ivi i zdravi izvrili svoju tre u islamsku dunost - post, redovito odlazili u damiju, klanjali teravihnamaz i inili dobra djela na Allahovom putu. Muslimani (mukarci) duni su ujutro na Ramazanski bajram klanjati bajram-namaz. Lijepo je za ovoga praznika posje ivati svoju rodbinu, posvetiti panju lijepom obla enju i izgledu, posje ivati mezare svojih bliznjih i u iti za oprost njihovih dua.

KURBAN BAJRAM

Kurban bajram traje etiri dana u mjesecu zul-hiddetu (od desetog do trinaestog zulhiddeta). Na taj se dan kolje kurban, nakon klanjanja Bajram-namaza kojim muslimani potvr uju svoju nesebi nost i odanost Allahu (d..) Od tog se kurbanskog mesa jedna tre ina mesa podijeli siromanim muslimanima, jedna tre ina prijateljima, a jedna tre ina ostavlja za svoju porodicu. Tako, kao i daju i sadakatul-fitr, pomaemo naoj siromanoj bra i i sestrama i u imo se dareljivosti i milosr u.

88

Ovaj se praznik naziva i Hadi-bajram jer se tada obavljaju obredi na hadu. Uz ovaj praznik muslimani izraavaju svoju veliku zahvalnost Allahu (d.) u e i TEKBIRE: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER ALLAHU EKBER VE LILLAHIL - HAMD! Ovi tekbiri se u e nakon svakog farz-namaza i to od sabah-namaza uo i Kurban-bajrama pa sve do ikindije namaza etvrtog dana Kurban-bajrama. Uz ove najzna ajnije blagdane u muslimanskom kalendaru svojom se vano u i ljepotom isti u i etiri posebno odabrane no i (mubarek no i) uz koje se tako er veu neki vani doga aji iz islamske povijesti, a to su: LEJLEI - REGAIB = no u kojoj je hazreti Amina osjetila da je zanijela dijete, budu eg Bojeg Poslanika Muhammeda (a.s.). Bilo je to u sedmom mjesecu 570.godine (po Isa (a.s.)), ili uo i prvog petka u mjesecu redepu (prema islamskom kalendaru). To je "No elja" u kojoj je lijepo obratiti se Allahu (d..) svojim iskrenim eljama. LEJLEI - MIRADZ = odabrana no u kojoj je Poslanik najja e osjetio blizinu Allaha d.. i postao svjedokom udesnih stvari. Te je no i Poslanik preao granicu "Sidretul-munteha" koja dijeli materijalne od viih, duhovnih svjetova. Te je no i Poslanik i dobio uputu o obavljanju pet dnevnih namaza. Dogodilo se to dvadeset i sedme no i mjeseca redeba, godinu dana prije hidre. LEJLEI - BERAT = petnaesta no mjeseca abana koja je neposredna najava mjeseca ramazana. LEJLEI - KADR = dvadeset i sedma no mjeseca ramazana u kojoj je po ela objava Kur'ana posljednjem Bojem Poslaniku preko meleka Debraila.

89

Muslimanska hidretska 1. MUHARREM 2. SAFFER 3. REBIUL-EVVEL 4. REBIUL-AHIR ^ 5. DUMADEL-ULA 6. DUMADEL-UHRA

godina ima dvanaest mjeseci, a oni su: 7. REDZEB SABAN ABAN 9. RAMAZAN SEVVAL EVVAL 11. ZUL-KA' DE 12. ZUL-HIDZDDZE

- Muslimani (mukarci) duni su na ramazanski i kurban-bajram okupiti se u damijama, pola sata nakon izlaska sunca, kako bi u dematu klanjali dva rekata bajram-namaza. Oni se klanjaju kao farzi dume-namaza samo to se na po etku prvog rekata (nakon subhaneke) i ' na kraju drugog rekata prou e tri tekbira, diu i ruke spram uiju. - Ramazanski bajram-namaz zanijeti se ovako: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE IDIL-FITRI,ALLAHU EKBER!" - Kurbanski bajram-namaz zanijeti se ovako: "NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE`ALA SALATE 'IDIL-ADHA, ALLAHU EKBER!"

90

^^!w^^l

^ x ^ ^+`^,
^` i% ( ;\., ^ ^/^+^i^^^ =` p
_ t.

+ ^L^^^j +%! _^

PITANJA / ZADACI

1) Nabrojite najzna ajnije muslimanske praznike. 2) Prema kojem vanom dogadaju ra unamo po etak islamskog kalendara? Sto zna i rije "mevlud"? to 4) Kojim sve prigodama muslimani prire uju mevlude? 5) Koja dva bajrama razlikujemo? 6) Kada se slavi svaki od njih? 7) Kako se i kada klanjaju bajram-namazi? 8) Uz glavne muslimanske praznike razlikujemo i etiri odabrane no i. Koje su to mubarek no i? to Sto se u njima dogodilo? 10) Koja je od tih no i najodabranija? Zato? 11) Da li se sje a kako je u tvom dematu obiljeena ta no ? Napii o tome kratku pri u.
91

Sadraj
ESSELAMU ALEJKUM HAMZA HVALA TI, BOE, NA LJEPOTI KOJU STVARA PRVI LJUDI NA ZEMLJI KABA SUMEJJA DOBRI LJUDI RO ENJE MUHAMMEDA (A.S) DJETINJSTVO MUHAMMEDA (A.S.) NA MEZARU VOLJENOG DJEDA OSJE AM DA E BITI VELIKI OVJEK MUHAMMEDOVA(a.s.) MLADOST PRVA OBJAVA PRVI VJERNICI PROGONI PRVIH MUSLIMANA MIRAD HIDRA NAMAZ MUHAMMED (A. S.) O NAMAZU SABAH NAMAZ PODNE NAMAZ DRUGARSTVO I PRIJATELJSTVO IKINDIJA NAMAZ RODBINA AKAM NAMAZ MUSLIMANSKA IMENA JACIJA NAMAZ ALLAH SVE VIDI MUHAMMED (a.s.) I DJECA POST BEDR - RAMAZANSKA POBJEDA BITKA NA UHUDU I HENDEKU ZEKAT PRI A O SALEBI OSLOBO ENJE MEKKE ODLAZAK NA HAD NA KRAJU OVOZEMNOG IVOTA ISLAMSKI BLAGDANI I MUBAREK NO I 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 47 54 56 58 60 62 64 66 68 71 74 76 78 80 82 84 86 88

93