Sie sind auf Seite 1von 20

Izlazi povremeno Zagreb, 14. travnja 2009.

Br. 1
Sadržaj:

Odličja 2

Progovor 3

Riječ 5

Javnost 6

Tragom zločina 10

Odjeci 12

Razgovor 15

Komentari 18

Naklada:
27.000 primjeraka Hodočasnici ispred crkve u Frukiju (Macelj), 17. ožujka 2009.
Stranica 2 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .
Odličja
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 3
Progovor

Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta na sjednici održanoj dne 7. ožujka 2009. godine donijela je
odluku o ustroju stalnih političkih priredbi pod imenom

OKUPLJANJE
DOMOLJUBNIH I DRŽAVOTVORNIH HRVATA
Prva takva priredba održat će se dne 25. svibnja sada kad smo konačno postali članicom Sjevernog
2009. godine na Tuškancu ispred kuće ratnog zločin- Saveza Slobode.
ca Stjepana Hršaka, komandanta vojne OZNAe iz Ne. Bilo je dosta. I za najstrpljivije, za najizdržljivi-
Krapine, s početkom u 11 sati. je. Moramo konačno reći svoje. Ne klati, ne ubijati,
Trajat će predvidivo 2 sata. ne uništavati. Nije to za nas, ne ćemo valjda postati
Priredba je prijavljena Policijskoj upravi Zagrebač- Oni. Samo im reći: Prekinite slaviti zločine, ponositi
koj radi zaštite sudionika i zbog osiguranja potreb- se zlom, uvidite svoje grijehe, pokajte se, budite
nog reda na njoj. opet ljudi.

Zašto i čemu ove priredbe? Niste valjda toliko zabrazdili da vam je Pakao postao
nezaobilaznim staništem i neizbježnom budućnošću.
Prošle su pune šezdeset i četiri godine od brutalnog
ubojstva stotina i stotina tisuća Hrvata nakon zavr- Počet ćemo sa Stjepanom Hršakom. Upitat ćemo ga:
šetka Drugog svjetskog rata izbjeglih u Austriju, a Zašto je poubijao tolike svećenike u Maceljskoj šumi,
onda prisilno vraćenih natrag. Glede toga više ništa koji mu nikada ništa na žao nisu učinili? Zašto je pok-
nije nepoznato. Poznato je na tisuće masovnih grobiš- lao one koji ne bi ni mrava zgazili? U šumi, s leđa, s
ta, pronađeni su bezpogovorni ostatci ubijenih, znaju metkom u nezaštićeni potiljak. Pomisli li ikad na te
se ubojice i njihovi naredbodavatelji. nedužne smrt? Kajanje mu ne bi trebalo biti kazna.
Samo sloboda njegovoj odljuđenoj duši.
I?
Onda dalje. Do Stjepanu Hršaku podudarnima, Josipu
Nikom ništa. Nema službenih istraga, nema obavijes-
Manoliću, Milki Planinc, Josipu Boljkovcu, Zdravku
nih razgovora, nema suđenja, nema kazni. Nema čak
Mustaču, Josipu Perkoviću, …
niti kajanja. Naprotiv s Pantovčaka i s Markova trga
ori se i dalje zluradi drakulski smijeh. „Tako im je i Do onih što borbu za nezavisnost zamiojeniše pljač-
trebalo!“ kom Hrvatske. Do Franje Gregorića, do Ante Todori-
ća, do Milana Artukovića, do Anđelka Leke, do Franje
Mi to, nažalost, skrušeno trpimo, u tišini, povremeno
Lukovića, do Bože Prke, do Borislava Škegre, do …
tiho prosvjedujući, upravo onako kao da su žrtve
krivci, a njihove ubojice osobe zadojene milosrđem, Do onih što uništiše hrvatsko gospodarstvo, koji pre-
koje su samo obavljale svoju službenu dužnost. zadužiše Hrvatsku, koji razoriše hrvatsko selo, rase-
liše Hrvatsku i razbiše hrvatsku obitelji, što prepo-
Štoviše, hrvatski politički vrh, sve samo ne hrvatski,
tentno nastavljaju promicati misli Karla Marxa, zvali
nalazi puno opravdanje za takva djela. Jer, ne trep-
se oni Luka Bebić, Stjepan Mesić ili Ivo Sanader.
nuvši, dosljedno govore, možda je među ubijenima
bilo i krivaca, a oni nisu smjeli izmaći rukama Ali i do onih od kojih čekamo ispriku za agresiju nad
(pobješnjele komunističke) pravde. To što takvu kriv- Hrvatskom, žal zbog pokolj naše braće Bošnjaka, os-
nju nitko, nikada i nigdje nije utvrdio, čak nije niti tanak s onu stranu Dunava, Save i Drine, te povratak
pokušao utvrditi, nema nikakve veze. Tako se radilo u Srijema koji je oduvijek naš bio?
to doba. Pa što? Progoni i klanja, ali: Mi smo i dalje tu. Na svome.
Nu, jedna kap zna preliti čašu. A ona je, čini nam se, Desetljeća i desetljeća crvene čizme, ali: Mi smo Bo-
na vidiku. žji narod, slobodni smo ljudi. Nestanite.
Zapravo, naša je čaša odavna puna tuge i gorčine, sa- Podređivani i sređivani izbori, ali: Mjesto je u držav-
mo smo uvijek nastojali njen sadržaj sabijati u sebi, nom vrhu i za one kojima Tito nikada nije virio iz oči-
nismo ponovno željeli bili poklani. U njihovim je ruka- ju.
ma neprekidno bio nož, vlast i zla ćud. Moralo se trp-
jeti. Ipak uz nezaobilazno pitanje, zar u nedogled? I
Stranica 4 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .

HRVATSKA KNJIŽARA
www.knjizara.hrvatskauljudba.hr
preporučuje Vam knjigu

Knjiga prva i knjiga druga Knjiga treća i knjiga četvrta Musinka


Poglavlja I. - XV. Poglavlja XV. - XXVIII. Posebno poglavlje romana
Ognjište

Mile Budak:
OGNJIŠTE 1-3
Cijena 150,00 kuna + poštarina

Izdvajamo iz ponude antikvarijata (cijene treba uvećati za poštarinu):

Paula pl. Preradović: PAVE I PERO,


str. 360, 1940. godina 45,00 kuna
Alba de Cespedes: NIKOME NEMA POVRATKA...I i II,
str. 220+181, 1941. godine 60,00 kuna
Archibald J. Cronin: GOSPOðA S KARANFILIMA,
str. 205, 1942. godina 40,00 kuna
Ernst F. Lohndorff: AMINEH,
str. 225, 1943. 35,00 kuna
Wladyslaw St. Reymont: SANJAR,
str. 244, 1944. godina 40,00 kuna
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 5
Riječ

Predviđeni govornici (1)

Diana Majhen

Ivan Pandža

Dean Golubić

Dražen Keleminec
Stranica 6 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .
Javnost

Otvoreno pismo Vladimiru Šeksu,


predsjedniku Hrvatskog (državnog) sabora
NGO ISTINA (prva internet udruga hrvatske dijaspore i
hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj), 16. svibnja 2006.

HRVATSKI (DRŽAVNI) SABOR ZAGREB nije djelo hladnokrvnog ubijanja dvadeset i jednoga
n/r osobno svećenika iz krapinskog franjevačkog samostana.
predsjednik Hrvatskog sabora Svojom rukom i svojim trofejnim pištoljem Walter
gosp. Vladimir ŠEKS 7.62 pucao im je u potiljak, i to početkom LIPNJA
potpredsjednici Hrvatskog sabora 1945. te je zbog tog svog mučkog PORATNOG zloči-
tajništvo Hrvatskog sabora na već DVA PUTA prijavljen nadležnim državnim or-
ganima (2001. i 2005. godine). Državno tužilaštvo,
Predmet:
međutim, kao da opstruira vlastiti posao i ne obavlja
Obavijest vezana uz Vaše polaganje vijenaca na Miro- ono, za što ga ovaj narod plaća: naime, kao da zabašu-
goju žrtvama Bleiburga, i 2) Zahtjev za postupanje ruje i gura pod tepih postupanje protiv dokazanog
pravne države u skladu s Rezolucijom Vijeća Europe poratnog nalogodavca zločina i krvnika, čekajući valj-
da da i njega od pravedne i zaslužene kazne spasi –
Ad 1)
odlazak u pakao, gdje mu i jest mjesto.
Prema članku objavljenom u „Vjesniku“ dana 15. svib-
nja 2006., navodno ste kao Predsjednik Hrvatskoga Ad 2)
sabora – polažući vijenac na spomenik bleiburškim
U nastavku ovog
žrtvama na Mirogoju - izjavili sljedeće: "Sumnjam da
zahtjeva šaljemo
će se u nekom kaznenom postupku sankcionirati odgo-
Vam i krivičnu pri-
vorni za zločine u Bleiburgu i na Križnim putevima,
javu, koju smo pro-
jer nalogodavci više nisu živi!“
tiv druga partizan-
Možda je to i točno, ako ste pritom mislili na onog skog poručnika
nalogodavca koji po zapovjednoj odgovornosti snosi Stjepana Hršaka
najtežu krivicu za najteži zamislivi zločin počinjen podnijeli prošle
nad Hrvatima u njihovoj povijesti – na druga Josipa godine, i ZAHTIJEVAMO da se Vi osobno - kao prav-
Broza iz Kumrovca. No, iz Vaše izjave smo zaključili nik po struci, a usto još i predsjednik Hrvatskog sa-
da niste upoznati s činjenicom, kako u samom središ- bora pobrinete za to, da Državno tužiteljstvo dovede
tu Zagreba i danas mirno živi i čeka ruku pravde up- zlotvora Stjepana Hršaka, Tuškanac 61, Zagreb, pred
ravo takav jedan krvavi zločinački drug: onaj, koji je lice pravde, i to po ŽURNOM postupku. Zahtijevamo
1945. godine i kasnije bio ne samo nalogodavac za da hrvatskom narodu i Crkvi u Hrvata osigurate ba-
područje Hrvatskog Zagorja i krvave zločine poči- rem nekakvu zadovoljštinu za sve one silne zvjerske
njene u tom dijelu Hrvatske, već i izvršitelj nezamis- partizanske zločine po Križnim putovima te pokažete
livih zločina nad zarobljenim i razoružanim hrvats- kako Republika Hrvatska ipak jest onakva pravna dr-
kim civilima i vojnicima ondašnje hrvatske vojske, žava kakve su prepuna usta i Vama, i svim hrvatskim
koja se vraćala iz Bleiburga – u smrt. On se zove sabornicima kojima trenutno predsjedavate.
Stjepan Hršak, stanuje na Tuškancu 61 u Zagrebu, i
čak DVIJE prijave Državnom tužilaštvu koje postoje Vas će, gospodine Šeks, hrvatska povijest pamtiti po
protiv njega do danas nisu polučile - nikakav rezultat. sad već slavnom uskliku: „Lociraj, uhiti, isporuči.“ To
se odnosilo na heroja Domovinskog rata, generala An-
Stoga dopustite da Vas i po drugi put podsjetimo na tu Gotovinu. Izvođenje Stjepana Hršaka pred lice
njegovo postojanje. Taj zločinački nalogodavac i kr- pravde možda bi moglo barem malo korigirati strogu
vavi egzekutor počinio je, između ostalih, i najgnjus- ocjenu hrvatske povijesti o Vašem liku i djelu, koje
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 7

ste tako zdušno ocrnili Vi sami, radeći i protiv svojih tiv spomenutog krvavog komunističkog zločina i ime-
osobnih interesa - kao Hrvata, kao predsjednika Hr- novanog partizanskog zločinca.
vatskog (državnog) sabora, a najviše - kao čovjeka.
leda
Saborske rezolucije i deklaracije kojima se osuđivao
Gl. tajnica NGO ISTINA
Titov poredak NISU dostatne, kada i danas u glav-
nom gradu Hrvatske mirno i slobodno živi državnim Prilog:
organima odavno prijavljeni partizanski krvolok. Zlot- KAZNENA PRIJAVA BR. 1498/05 KR I DO od
vor Stjepan Hršak, Tuškanac 61, Zagreb – nalogoda- 21.12.2005.
vac partizanskog zločina, egzekutor dvadeset i jed-
nog hrvatskog svećenika i proces protiv njega, postu- Prijavu podnosi: NGO ISTINA, Zagreb (prva nevla-
panje pravne države nakon njezine šutnje kroz tolika dina internet-udruga hrvatskih građana i dijaspore)
desetljeća, možda bi strogu povijesnu ocjenu o Vama
ipak moglo barem unekoliko – promijeniti. Stoga i DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU RH
zbog Vas zahtijevamo da sprovedete Rezoluciju Vije- 10000 ZAGREB,
ća Europe, postupajući po postojećim prijavama pro- Gajeva 30.a

Kaznena prijava protiv Stjepana Hršaka,


10000 Zagreb, Tuškanac 61
i to zbog: nost komandanta Vojne OZN-e u Krapini. Pritom se
isticao svojim zvjerskim postupcima prema svima nad
A) (po)ratnog zločina, počinjenog u lipnju 1945. godi-
kojima je vršio istragu, posebno nad zarobljenim hr-
ne u Maceljskoj šumi, i
vatskim civilima i vojnicima – domobranima i ustaša-
B) osnovane sumnje u umiješanost u do danas neraz- ma, o čemu su svoje izjave dali brojni svjedoci u pisa-
jašnjenu smrt Frana (Franje) Živičnjaka 1998. godine nom obliku, kao i – on sam.
u Zagrebu, Šubićeva ulica
2. U noći sa 04. na 05. lipnja 1945. godine osobno je
Kao nadležnom organu iz franjevačkog samostana i Župnog dvora u Krapini
RH, podnosimo Vam pri- odabrao i izdvojio 21 svećenika.
javu protiv Stjepana Hr-
šaka, Zagreb, Tuškanac Njegove žrtve te noći su postali:
61, koji je - prema našim
1. o. Ante KATAVIĆ, župnik, r. 1902.
saznanjima i iskazima
mnogih svjedoka iz Hr- 2. o. Karlo GRABOVIČKIĆ, vikar, r. 1912.
vatskog Zagorja - počini- 3. o. Ivan IVANOVIĆ, kapelan, r. 1916.
o višestruki (po)ratni 4. fra Vitomir MIŠIĆ, bogoslov, r. 1921.
zločin nad 21 svećenikom
5. fra Domagoj ĆUBELA, bogoslov, r. 1924.
– franjevcem, i to u noći
6. fra Alfons KATAVIĆ, maturant, r. 1924.
sa 04. na 05. lipnja 1945. godine kod Lepe Bukve u
Maceljskoj šumi. Kako se radi o vrsti zločina za koji 7. fra Paškal VIDOVIĆ, brat laik
nema zastare, podnosimo zahtjev za ŽURNU istragu i 8. fra Metod PULJIĆ, župnik, r. 1912.
poduzimanje odgovarajućih zakonskih i kaznenih mje- 9. o. Darinko MIKULIĆ, mladomisnik, r. 1919.
ra protiv navedenog počinitelja.
10. fra Julijan PETROVIĆ, bogoslov, r. 1923.
A. Činjenice o počinjenim (po)ratnim zločinima Stje- 11. Jozo PERČINLIĆ, kateheta, r. 1909.
pana Hršaka kojima raspolažemo: 12. Marijan IVANDIĆ, župnik, r. 1902.
1. Kao partizanski poručnik, Stjepan Hršak, po zani- 13. Miroslav RADOŠ, župnik, r. 1910.
manju krojač, obnašao je tijekom 1945. godine duž- 14. Nikola DUVANČIĆ, bogoslov, r. 1923.
Stranica 8 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .

15. Dragutin TURALIJA, bogoslov, r. 1923. sposoban, gospodin Živičnjak želio je dokazati tko je
16. dr. Josip GUNČEVIĆ, ravnatelj gimnazije u Brodu zapravo Hršak. No, ubijen je 1998. godine u svom
i kateheta, r. 1895. stanu u Zagrebu, strujom – u kadi. Policija ovaj slučaj
drži – nerazjašnjenim, a mi unutar ove prijave zahti-
17. Vjekoslav TERZIĆ, župnik, r. 1906.
jevamo da se istraži uloga nekadašnjega partizanskog
18. Dragan CAPO, bogoslov, r. 1917. poručnika Stjepana Hršaka i u ovoj nerazjašnjenoj
19. Nikola ILJIĆ, svećenik, r. 1913. smrti. U spomenutoj knjižici (kopija u privitku) gos-
20. Stjepan ŠTROMAR, svećenik i kapelan u Mariji podin Živičnjak navodi iskaze glavnog svjedoka, parti-
Bistrici, r. 1915. zanskog kolege druga Hršaka - Mladena Šafranka, ali
21. Branko KUKOLJA, bogoslov iz Marije Bistrice, r. i niza drugih svjedoka. Samo, i gospodin Šafranko je
1921. - kao glavni svjedok protiv Hršaka - umro pod neraz-
jašnjenim okolnostima, iste godine. Mislimo stoga da
Radi se o svećenicima čije je posmrtne ostatke ne- bi drug Hršak mogao ponešto znati i o njegovoj smrti.
davno blagoslovio, i na Macelju - u nazočnosti nekoli-
ko tisuća vjernika kao i predstavnika Vlade RH i Hr-
vatskoga sabora - svečano sahranio kardinal Bozanić.

3. Nakon izvršenog odabira svećenika – svojih žrtava,


partizanski poručnik Stjepan Hršak ih je noću, veza-
nih ruku i u koloni po dvoje, zajedno sa partizanskom
pratnjom (u kojoj se nalazio i kasniji glavni svjedok
protiv njega, partizan Mladen Šafranko) – sproveo do
mjesta zvanoga Lepa Bukva u Maceljskoj šumi. Ovdje
je potom osobno, svojim trofejnim pištoljem marke
Walter 7.62 mm, jednom po jednom svećeniku mučki
pucao u potiljak. Ubijani su odmah padali u već ranije
iskopanu veliku jamu, u kojoj su kasnije i pronađena
njihova tijela (zajedno sa još četrdesetak drugih po-
bijenih ratnih zarobljenika). MEðUTIM:

4. Do mjesta njihovog ubojstva, na kojemu im je svo- Mnoge prikupljene iskaze, sva svjedočanstva i izjave
jeručno presudio drug Stjepan Hršak i time počinio dobivene od gosp. Mladena Šafranka kao neposrednog
višestruki poratni zločin, kasnije su ostale svećenike očevidca zvjerstava iz 1945. i druge dokaze gosp.
doveli ostaci njihovih krunica, koje su odbacivali pu- Fran Živičnjak uzimao je i dobivao – u nazočnosti i
tem obilježavajući tako svoje kretanje; i danas ih pred sljedećim, još živim svjedocima:
čuvaju u franjevačkom samostanu u Krapini kao – re-
likviju. a) gđa Gordana Turić, bivša saborska zastupnica HDZ
-a
B. Obrazloženje osnovane sumnje, da je u smrt Frana b) gosp. Vice Vukojević, bivši saborski zastupnik HDZ
Živičnjaka 1998. godine. u Zagrebu, u Šubićevoj ulici -a, danas sudac Ustavnog suda RH
umiješan Stjepan Hršak, Tuškanac 61, Zagreb, i to - c) dr. Stjepan Kožul, bivši tajnik Zagrebačke nadbis-
kao nalogodavac kupije, Zagreb, Kaptol 6

1. Osobni podaci o žrtvi: d) gosp. Vinko Šunde, Zagreb, Vinička 24


(fotografirao slike prikazane u knjižici gosp. Živič-
Fran Živičnjak, autor knjižice „U VJEČNI SPOMEN“, njaka),
zabilježio je u njoj rezultate osobne istrage, koju je e) sam Stjepan Hršak, Zagreb, Tuškanac 61 opisao je
od 1995. do 1997. godine – uvijek u nazočnosti još svoje djelovanje (njegov je intervju objavljen u
živih svjedoka - vodio protiv Stjepana Hršaka. Kao „Nacionalu“ br. 28 od 24. svibnja 1996., str. 22, u
njegova bivša žrtva, koja je na vlastitoj koži 1945. kojemu se hvali vlastitim zvjerstvima, i to kao organi-
godine osjetila zvjerstva za koja je drug Hršak bio zator „sređivanja“ svećenika-reakcionara (pri čemu
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 9

mu se možda može pripisati i 22. svećeničko ime, vlč. svojoj propovijedi na Macelju javno pozvao državne
Matija pl. Žigrović, župnik iz Kostela kod Pregrade, a organe na djelovanje,
kasnije iz Jesenja, kojega su drugovi vezali za repove
dva konja i – raspolutili ga). Stoga molimo naslov da ovaj put vjerujemo da se oni neće oglušiti na našu pri-
prigodom istrage svakako koristi i njihova saznanja i javu. Vjerujemo da će istraga doista i biti pokrenuta,
izjave o ovim (po)ratnim zločinima nekadašnjeg parti- te da će drug Stjepan Hršak konačno dočekati zaslu-
zanskog poručnika, Stjepana Hršaka, Tuškanac 61, ženu kaznu u ime hrvatskoga naroda za počinjena
Zagreb. zvjerstva i poratne zločine koji - ne zastarijevaju.
Unatoč tome, obavještavamo Vas da ćemo - kao in-
A molimo i da im osigura – živote, i sigurnost, s obzi- ternet udruga – osim Vama, kopiju ove prijave – pos-
rom na dosadašnji način rada i djelovanja druga Hrša- lati još i na sljedeće adrese:
ka.
Ministarstvo pravosuđa (ministrica)
Oružje: Ministarstvo unutarnjih poslova (ministar i
načelnik Odjela za ratne zločine)
WALTER 7.62 mm je trofejni pištolj Stjepana Hrša-
ka, kojega je koristio pucajući zarobljenim hrvatskim Premijer RH
svećenicima u potiljak. Bio mu je „ponos i dika“, i vje- Predsjednik RH
rojatno ga i danas čuva kao partizansku „svetinju“. Predsjednik Hrvatskog sabora
Nadamo se da ćete ga tijekom istrage pronaći kao još
Klubovi saborskih zastupnika
jedan dokaz o zvjerstvima koja je počinio.
HBK
Neke napomene: Mediji

• Budući da je istog ovog zločinca i isti gore opisani Naime, svi su nas gore navedeni državni dužnosnici i
zločin dana 21.12.2001. godine, dakle – prije točno zastupnici hrvatskoga naroda svojim učestalim izja-
četiri godine - istom ovom tijelu, tj. Vašem Državnom vama u medijima uspjeli uvjeriti u to, da u Republici
odvjetništvu prijavila i stranka HSP 1861 te njezin Hrvatskoj doista žele - vladavinu pravne države.
predsjednik, gosp. Dobroslav Paraga, a do danas se
nije ništa poduzelo protiv „zvijeri s Tuškanca“, kako s Stoga im želimo pružiti prigodu da i dokažu svoju od-
pravom u virtualnom svijetu nazivamo druga Stjepana lučnost u postizanju toga svijetlog cilja – Hrvatske
Hršaka, kao doista pravne države, kao zemlje koja se gnuša
ratnih zločina, ma tko ih i ma kada počinio.
• budući da je o njemu i njegovim zločinima nedavno u
tjedniku „Fokus“ javno progovorio i saborski zastup- Postupak protiv nekadašnjeg partizanskog poručnika
nik HDZ-a, dr. Andrija Hebrang, Stjepana Hršaka idealna je prigoda svima navedenima
da hrvatskom narodu i dokažu, da su mislili - ozbiljno.
• budući da je i sam Stjepan Hršak našao za shodno
hvaliti se počinjenim zločinima nad nedužnim svećen- U Zagrebu, 21. prosinca 2005.
stvom, naoružanim jedino - krunicama (NACIONAL, Privitak:
svibanj 1996.), - KOPIJA KNJIGE pok. FRANA ŽIVIČNJAKA „U
VJEČNI SPOMEN“, ubijenog zbog te dokazne knjiži-
• budući da i europske narodnjačke stranke traže od ce usred Zagreba 1998. godine
hrvatske Vlade i vladajuće stranke (kao i od ostalih
tranzicijskih zemalja) - HDZ-a, da se razriješe pita- Ovu prijavu NGO ISTINA podnosi u čast i na spomen
nja ratnih i poratnih zločina i zločinaca i kazne krvni- pobijenim svećenicima - franjevcima, ali i Franu Živi-
ci jednoga krvavog, totalitarističkog sistema kakav čnjaku, umorenom usred Zagreba, kao i svim ostalim
je bio poratni Titov sistem (pa je na toj crti i BRD žrtvama, palima od ruke (po)ratnog zločinca Stjepana
nedavno pokrenula „slučaj Perković“), Hršaka, Zagreb, Tuškanac 61, ali - ne u poštenoj borbi
između ideoloških neprijatelja, nego u zvjerskom iživ-
• budući da je o zvjerstvima Stjepana Hršaka obavi- ljavanju nad pouzdano nevinim, zarobljenim, vezanim i
ješten i predsjednik HBK, kardinal Bozanić, koji je u metkom u potiljak pobijenim svećeničkim žrtvama.
Stranica 10 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .
Tragom zločina

Jame zla
Autor: Dragutin Šafarić, Velenje, Slovenija

Fruki 2006.g. Lepa bukva:

molitva Hrvatskih hodočasnika


na putu Pakoštane-Haag
pod križem
iznad jame pobijenih
21 svećenika i bogoslova

Gornji Macelj 1991. g.:

ekshumacija prve jame


B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 11

Macelj Ilovec 1991. g.:

ekshumacija iz jama 2 do 13

Gornji Macelj
Filipanci 2008. g.:

pretraživanje masovnih
grobišta u šumi
Stranica 12 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .
Odjeci

Hrvati u domovini i u diaspori


su jedno narodno tielo
Mr.sci. Dragan Hazler, Hrvatska Akademia Znanosti i
Umjetnosti u diaspori, Basel, www.hazud.org

Raduje nas, da u Hrvatskoj ima sve više ljudi, koji ke diaspore, Akademiku, Prof. Mirku Vidoviću. On je
misle i djeluju domoljubno, državotvorno i konfede- zadarski pokretač borbe za nezavisnu državu Hr-
ralno, što se vidi iz naslova Udruge: vatsku.

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET PRIJEDLOG ZA JEDAN OBLIK ODLIČJA, DIP-


Udruga za zaštitu prava građana LOMA, PRIZNANJA, TESTIMONIJA....

Hrvatska konfederalna izborna zajednica


Hrvatski uljudbeni pokret bi trebao uvesti Diplome
ili Priznanja ili Zahvalnice za uzorno djelovanje ili
Vaš PREDVIDIVI PROGRAM objavljujemo na našoj
Testimonij za životna djela na oživotvorenju ljuds-
Web stranici, da ga i ovim načinom približimo Hrvati-
kih i nacionalnih prava Hrvatskog naroda...Vi izaberi-
ma u diaspori, koji će se na razne načine odazvati,
te najbolji naslov i pojašnjenje za takavu zaslugu.
bilo dolazkom, bilo slanjem priedloga ili u drugim obli-
Prvu Diplomu ili Testimonij za ljudskost bi trebao
cima suradnje.
dobiti Akademik, Prof. Mirko Vidović.
PROGRAM je vrlo
Akademik Mirko Vidović bi se trebao natjecati za
bogat i u njemu sud-
budućeg Predsjednika Republike Hrvatske jer se je u
jeluju častni ljudi,
teškim danima za Hrvatsku pokazao kao izvrstan poli-
dokazani sa svojim
tičar i branitelj ljudskih i nacionalnih prava za Hr-
djelima nacionalne i
vatski narod, iz kojeg je nikao i čitav život mu posve-
internacionalne vri-
tio.
ednosti. Dužnost mi
je bar spomenuti
Dakako i svi drugi - dame i gospoda, sudionici u PRED-
hrabrog hrvatskog
VIDIVOM PROGRAMU čine sazvani Skup privlačnim
generala Ljubu Ćesi-
za domoljubne, državotvorne i sve druge Hrvate u
ća Rojsa i nesavitlji-
domovini i u diaspori. Pod ovim se misli na Udružene
vog pravobranitelja
Hrvate zavičajne u tamošnjim državama i nas u rasi-
Mladena Schwartza,
janosti po čitavome svietu.
uz kojeg sam bio,
kad smo po njemačkim gradovima, u prosvjedima pro- Hrvati u domovini i u diaspori su jedno narodno tielo i
tiv diktatorske Jugoslavije gromoglasno govorili Eu- svi smo pozvani, i svi smo obvezni dati dio sebe mate-
ropi o zločincu Titu i tražili izlaz za Hrvatsku iz Tito- ri Domovini, kao što smo uvijek davali, kad se je Hr-
vog srbsko-komunističkog pakla. Sve nas i mene oso- vatska našla u nevolji.
bno raduje članstvo i stalna suradnja međunarodnog i
našeg Akademika, Prof. Mirka Vidovića u Hrvatskom HRVATSKA JE U GLIBU I NJOME SE TREBAJU
uljudbenom pokretu. On je mučenik za Hrvatsku, raz- BAVITI HRVATI, A NE NAZOVIHRVATI
bijač crvenog mraka, navjestitelj naše Zore i Dana
kroz uzorno ponašanje i djelovanje oštricom pera, a Najavljeni Skup treba oživotvoriti i nastaviti sa slič-
ova bode dublje u zločinačko tkivo neprijatelja, nego nim skupovima, u kojima će glavno težište biti sadaš-
svaki puščani naboj i topovska granata. Ovime šaljem njost za sada i sadašnjost za budućnost Hrvatske.
srdačan pozdrav uzornom predvodniku suvremenog Ovo ističem jer je Vaš PREDVIDIVI PROGRAM izpu-
Hrvatskog preporoda i najvećem književniku Hrvats- njen pretežno poviestnim dielom hrvatskog bića u
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 13

mučeničkom vremenu. To je neophodno potrebno za skih zločinaca za Vukovar i po toj analogiji Haaškog
početak svake rasprave. Nastaviti treba sukobom sa suda, bit će odbijena Tužba RH protiv Srbije.
suvremenim problemima jer je Hrvatska u glibu i
njome se trebaju baviti Hrvati, a ne nazovihrvati.
Dobro je da ste uvrstili u Program umjestnu kritiku i
osudu poviestnih zločinaca iz crvemog sumraka, kroz
koji je Hrvatska hodila, puzala, glavinjala i ginula.

Osim tuđinskih zločinaca i ugnjetavača kroz poviest,


među kojima su bili najstrašniji srbski, dobro je da se
ističe njihove pomagače iz redova Pete kolone hr-
vatskih Srba i hrvatske pripuze, rušitelje Banovine
Hrvatske i Nezavisne Države Hrvatske. Ta zločinač- Zar nas ništa ne uči ratno pravosuđe 20. stoljeća!? U
ka banda ima svoje ime i prezime i treba ih poimence svima ratovima prošlog stoljeća Srbija je imala svoje
evidentirati i masovno proglasiti zločincima protiv prljave i pohlepne prste, a nije kažnjena, nego je iza
Hrvatske i Hrvatskog naroda. To je potrebno učiniti svakog rata nagrađivana.
jer su sa smrću izbjegli pravosudnnu etiketu zločina-
Ponavljam: Jedina trajna kazna za poviestne veliko-
ca i do nas živih jest, da ih popišemo i zajedničkom
srbske zločince bit će ako nazovemo rat od 1991-
deklaracijom pod nazivom:
1995. pravim imenom kao na primjer: Srbski agresiv-
RATNI I PORATNI ZLOČINCI NA HRVATIMA ni rat na Hrvatsku. To nam ne uskraćuje pravo na
naš interni naziv Domovinski rat, ali za dokumen-
Analogno Viktimološkom društvu, predvođenom od tarnu poviest on mora isticati ime agresorskih Sr-
Prof. Dr. Zvonimira Šeparovića, Hrvatski uljudbeni ba.
pokret bi trebao ustrojiti jedno Pravosudno tijelo,
Iz ovog diela pisma proizlazi da se Hrvatski uljudbeni
koje bi imalo nadležnost proglasiti zločince - zločin-
pokret treba još više baviti pitanjem Srbskog agre-
cima. Ovo se odnosi na vrijeme Drugog svjetskog ra-
sivnog rata na Hrvatsku, pritužbama na nepravilnosti
ta, poraće i na Srbskoagresivni rat na Hrvatsku,
Suda u Den Haagu, obranom naših junaka, koje pilats-
kojeg mi nazivamo Domovinski rat i time nesvjestno
ki licemjeri sude jer su branili Hrvatsku. Oni znadu
štitimo srbske agresorske zločince…
brojiti do 10 pa traže topničke dnevnike radi desetak
Naziv Domovinski rat je liep, ali za mnoge sa strane granata upućenih na srbske zločince u Kninu, a kod
nejasan pa ga poistovjećuju s Građanskim ratom. Hr- Šljivančanina & co... nisu tražili Srbske topničke
vatska nije vodila ni Domovinski ni Građanski rat, ne- dnevnike za stotine tisuća granata, koje su razarale i
go Hrvatski domovinsko obranbeni rat protiv srb- razorile hrvatski grad Vukovar.
ske agresije. Naime, Domovinski rat je najčešći na- Ponavljam: Rat od 1991-1995. treba nazvati pravim
ziv za unutarnji sukob istog naroda. U Hrvatskoj nije imenom, kojim će velikosrbska agresija ostati zapisa-
ratovala Slavonija protiv Dalmacije niti Lika protiv na u poviestnim knjigama za sva vremena. Liepi naziv
Istre..., nego su svi ujedinjeni Hrvati ratovali protiv Domovinski rat štiti srbske zločince.
vanjskog i petokolonaškog srbskog agresora. Naslov
rata od 1991-1995. mora isticati čujno, vidljivo i čit- SVIETLE STRANE HRVATSKE POVIESTI
ljivo SRBSKU AGRESIJU pa će taj naziv nositi agre- Kad je riječ o poviesti, Hrvatski narod se može podi-
sorska i genocidna politika Velike Srbije za sva vre- čiti najčastnijim stranicama svoje i europske poviesti
mena. Ta ili slična sintagma, u kojoj se ističu poi- jer nije nikada napadao druge narode u njihovim dr-
mence srbski agresori je jedina i trajna Presuda žavama, nego je živio na svome i junački je branio
Srbiji za njene zločine. svoje. Time je branio i Europu od svih barbara s Is-
Svjedoci smo da je politički Sud u Den Haagu odbaci- toka. Nijedan europski narod nije uspješnije branio
o Tužbu BiH ne obazirući se na Srebrenicu i sve dru- Europu, nego je to činio Hrvatski narod.
ge zločine. Nije tražio srbske topničke dnevnike za Za zahvalnost osobama i događajima, Hrvatski uljud-
broj granata sijanih po Sarajevu. Svjedoci smo da je beni pokret bi trebao na ovome Skupu ili drugim nači-
taj isti politički sud blago kaznio samo trojicu srb- nom pokrenuti dva važna podhvata:
Stranica 14 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .

1. Izraditi zlatnu kraljevsku krunu i ostalo kra-


PRAVNA, KULTURNA, GOSPODARSKA I POLI-
ljevsko znamenje.
TIČKA BORBA ZA DOSTOJAN ŽIVOT HRVATS-
2. Izraditi dobro osmišljeni znak: Hrvatska - brani- KOG NARODA
teljica Europe, polazeći od prava na taj naslov izve-
Suvremenu Hrvatsku obilježeva čast i slava ratnih
den iz Papinog naziva za Hrvate: „Predziđe kršćan-
branitelja poštenog Hrvatskog naroda i sramota s
stva“. Obadvoje se svodi na isto, ali suvremenije,
poniženjem od one manjine Hrvata, koji su Hrvatsku
oportunije i europejskije zvuči: Hrvatska - branite-
Domovinu pretvorili u svoj imovinu.
ljica Europe ili možda Hrvatska - spasiteljica Euro-
pe, nego „Predziđe kršćanstva“. Ovo kompleksno područje treba pravosudno riešiti
jer bez toga rješenja nema napredka za Hrvatsku. O
Za izradu ove hrvatske amblematike u zlatu potrebna
tome sliedi nastavak.
je zamašna suma novca. Trebalo bi organizirati nam-
jensko skupljanje i to na određenom DEVIZNOM RA- HRVATSKOJ JE POTREBNA SLOGA SVIH HRVA-
ČUNU i KUNSKOM RAČUNU kod jedine naše banke TA U HRVATSKOJ I DIASPORI
Hrvatske poštanske banke u Zagrebu.
Hrvatski uljudbeni pokret bi se trebao još više potru-
Ovaj milodarni čin poslužit će i obnovi narušenog za- diti za obnovu svestranog zajedništva svih Hrvata.
jedništva svih Hrvata: u zavičajnoj domovini i u dias- Nikada u poviesti nisu bili zanemareniji odnosi države
pori. Možda će se naći imućnijih Hrvata, koji će kao Hrvatske s Hrvatima u diaspori, nego su to sada. O
pojedinci darovati toliko novaca da se izradi jedan ili ovome kompleksnom pitanju treba raspravljati i od-
više amblema, odnosno znakovlja Hrvatskog kraljev- nos među svima Hrvatima podići na zdrave temelje.
stva i Hrvatske - Spasiteljice Europe. Hrvatska mora imati Ministarstvo za hrvatsku dias-
poru. kao što ga imaju brojne države Europe.
Ovo pitanje bi trebalo pokrenuti u zajednici s Hr-
vatskom poštanskom bankom jer bi osim temeljnog Hrvatska je jako oslabljena u nacionalnoj demografi-
zadatka, potaklo brojne Hrvate iz diaspore, da svoje ji. Umjesto, što uvozimo Istočnjake, koji će nas prije
štedne račune prenesu iz tuđinskih banaka u Hrvats- ili kasnije petokolonaški ugrožavati, Hrvatska bi tre-
ku poštansku banku. bala čak privilegiranim načinima useljavati Hrvate iz
diaspore u Hrvatsku. Tek primjerice pripominjem da
je prostorno središnja Hrvatska postale demografski
pustoš. U njoj su Hrvati vrlo tanak sloj, a upravo pe-
tokolonaška nacionalna manjina postaje sve brojnija.
Tu je Hrvatska od Bosne do Slovenije široka samo 47
km zračnom linijom i trebala bi imati naj jaču nacio-
nalnu demografiju.

Država Hrvatska bi trebala europeizirati svoj odnos


prema nacionalnim manjinama. U Hrvatskoj imaju na-
cionalne manjine veća prava, nego matični narod Hr-
Pripominjem za one, koji ne znaju, da je Hrvatska vati. Pored dvostrukog prava glasa i zaštite svih vrs-
Akademija Znanosti i Umjetnosti u Diaspori, zaslu- ta, nacionalne manjine u Hrvatskoj dobivaju novčane
gom svoga domovinskog člana Akademika, Prof. Dr. podpore iz Hrvatskog proračuna. Zato nas ne treba
Antuna Bauera, darovala predsjedniku RH, Dr. Franji čuditi, da se Hrvatska pretvara u useljeničku državu
Tuđmanu repliku hrvatske kneževske krune. Ta zlatna za neradnike. O tome sliedi nastavak.
kruna se čuva u muzejskoj zbirci hrvatskih nacional-
Uz izraze štovanja i najdomoljubniji hrvatski poz-
nih vrjednota. K toj kneževskoj kruni trebamo dodati
drav: Za dom i domovinu - spremni!
hrvatsku kraljevsku krunu, sve kraljevsko znamenje i
zlatni amblem: Hrvatska - braniteljica Europe.
Mr. sci. Dragan Hazler
Ovaj amblem bi trebali izraditi i kao turistički suve-
nir, kojim bi se širila Europom i Svietom ova značajna
istina o Hrvatskoj. Basel, 3. travnja 2009.
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 15
Razgovor

Prijeki sud Hrvatskog uljudbenog pokreta:


Opraštamo narodnim krvnicima po kućama!
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET PRVU AKCIJU PODUZIMA
25. SVIBNJA PRED DOMOM BIVŠEG ŠEFA OZNE

Davor Krile, „Slobodna Dalmacija“, Split, 11. travnja 2009.

roslava Kutle i jedan od najvećih domovinskih


Svima koji su se ogriješili o hrvatski narod ponu-
baštinika državotvorne misli.
dit ćemo priliku da se pokaju. Takvima ćemo is-
pred kuća organizirati priredbu i pozvati ga da
se očituje o optužbama Da nije bilo njega i nekolicine entuzijasta koji su
zublju hrvatskog duha nosili kroz mrak protek-
log desetljeća, ni danas se ne bi smjelo reći da
si Hrvat.

Gospodine Dragun, najavili ste stalnu priredbu


pod naslovom “Okupljanje domoljubnih i drža-
votvornih Hrvata”. Što je cilj te akcije?

- Cilj akcije je da se u kršćanskome duhu svima


koji su se ogriješili o hrvatski narod ponudi prili-
ka da se pokaju. Takvima ćemo organizirati pri-
redbu ispred kuće i pozvati ga da se očituje o
Obilježavanje godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a optužbama. Nećemo vikati ni prijetiti, probat
ćemo da svaki od njih dođe među nas i da s nama
Tradicionalne svibanjske svečanosti svake godi- razgovara o svojim nedjelima.
ne počinju sve ranije: sve ranije kosti, jame,
bleiburzi, jasenovci i stare ideološke podjele U našim redovima djelovat će pripadnici Hvidre,
okupiraju javni prostor oduzimajući ga egzisten- Generalskog zbora, Hrvatskih pravaša, hodočas-
cijalnim temama. nika “Put istine”, počasnog Bleiburškog voda…
Perjanice naših okupljanja će biti Mladen
Uz Hudu jamu, biskupe u Jasenovcu, nove hrpe Schwartz, Ljubo Ćesić Rojs, Bože Vukušić,
kostiju kod Zaprešića i druge živopisne forme Dražen Keleminec…
proljetnih zabava, ponuda će ove godine biti bo-
gatija za još jednu: okupljanja državotvornih
Prvu akciju poduzimamo 25. svibnja na Tuškancu,
Hrvata pod prozorima narodnih krvnika.
ispred kuće bivšeg komandata Ozne s područja
Krapine Stjepana Hršaka. Njega se sumnjiči da
Rojs među perjanicama
je tijekom rata ubio 22 svećenika.

Organizator manifestacije koja ima ambicije


prerasti u stalnu političku priredbu je dr. To- I što ćete s bivšim komesarom, organizirati
mislav Dragun, bivši revizor bivšeg tajkuna Mi- mu pred kućom pokretni narodni sud?
Stranica 16 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .

- Ne. Mi bismo najviše voljeli da on siđe među Zvuči poznato to djelovanje “u ime naroda”.
nas i prizna da je zgriješio. Kad bi se to dogodi-
lo, naš cilj bi bio ostvaren, Hršak bi bio lustriran
Znam na što aludirate. No, nikakve sličnosti s
i mi bismo mu udijelili kršćanski oprost.
tom ideologijom mi nemamo niti želimo imati.

Mi nismo organ države, nemamo pretenzija pro-


Jeste li planirali moguća okupljanja pred Ban-
voditi istrage, nama je cilj samo doprijeti do is-
skim dvorima?
tine i pokajanja.

- To ni u kom slučaju nije isključeno, no nećemo


Hoće li okupljanja biti usmjerena samo prema
se tamo okupljati kao sindikati, nego ćemo orga-
komunističkim kućama, ili ćete obilaziti i do-
nizirati prosvjednu šetnju. Povoda za okupljanje
move ateista, Židova, Srba, liberalnih inte-
pred Banskim dvorima itekako ima, a najaktual-
lektualaca?
niji su velika rasipnost i luksuz.

- Ići ćemo pred kuće svih onih za koje narod


Sud i diplome za kopače jama
smatra da su pogriješili ili da su mu nanijeli nep-
ravdu, pa i pred kuće hrvatskih tajkuna. Ići će-
mo i pred Kutlinu kuću, i pred vilu Ivice Todori- Prije odluke o “izlasku na teren”, Hrvatski uljud-
ća. beni pokret osnovao je Lustracijski sud, i to kao
etičko tijelo koje će suditi svima za koje narod
smatra da su se u bilo kojem smislu ogriješili o
Svuda ćemo ići i tražiti od pojedinca da se oči-
njegove interese.
tuje o onome za što ga se sumnjiči. Ako se odbi-
ju družiti s nama, nećemo inzistirati, no izdat
ćemo knjigu i u njoj objaviti imena svih onih koji U sklopu istog utemeljene su i diplome koje se
su zgriješili prema hrvatskom narodu i koje smo poštom dodjeljuju pojedincima koji otkriju nove
pozvali da se pokaju. jame s hrvatskim kostima, ali jednako tako i oni-
ma koji negiraju postojanje otkrivenih jama.

Hoćete li Miroslava Kutlu pitati zbog čega Vas


je svojedobno izabrao za revizora? U kategoriji ovih potonjih, crvena diploma je ne-
davno dodijeljena predsjedniku Stipi Mesiću, i
to zbog općeg pristupa temi partizanskih jama.
- Pitat ćemo ga sve što treba i što mu narod
zamjera. Pitat ćemo ga i zašto je pustio da Pavić
kupi Slobodnu Dalmaciju. Ponudit ćemo mu prili- Predsjednik se tako našao u društvu Sime Du-
ku, jednako kao i drugima, da posve očisti dušu. bajića koji je također dobio diplomu za Kočevski
rog, i to usprkos činjenici da se za sudjelovanje
u masovnim ubojstvima ratnih zarobljenika u svi-
U ime naroda
bnju 1945. u svojoj knjizi javno pokajao.

Tko će Vam biti ovlašteni tumač volje naroda?

Tijela našeg pokreta analizirat će sve što narod


govori, što se piše po novinama i što narod drži
važnim.
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 17
Stranica 18 B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 .
Komentari

dr_bugar @ 12. travanj 2009 23:25: jel ovo neka Tondin @ 13. travanj 2009 9:52: Vrapče u gostima!
sprdačina? Toliko.

Dgigibao @ 12. travanj 2009 23:44: neka prvo posje- prometeus @ 13. travanj 2009 10:55: Tako je ruka-
te svoj mozak, pa onda porušene spomenike antifašis- tac, tako je tondin. Pa sto je to Kuklusklan. Nadam se
ta i poklanog naroda do 45 da ce ih policija rastjerati pendrecima. Delirij! To
samo moze u Banani.
Grubi @ 13. travanj 2009 0:45: ideja nije losa. os i
do sanadera otic? a do ivica pasalica? glavasa? ankice prometeus @ 13. travanj 2009 10:57: U najmanju
tudjman? rojsa? a da, on je s vama. ruku Stalking... sto je kaznjivo u EU do 4 godine zat-
vora.
rukatac @ 13. travanj 2009 1:19: nisu ovo kreteni vec
ovi sto ih stavljaju u novine i to na naslovnice muza @ 13. travanj 2009 11:24: Sad kad su iskrsnule
jame i užasi - hajd'mo sad sve procesuirati da ne bi
spadalo29 @ 13. travanj 2009 3:13: Nikako procesui-
partizani odnijeli po njušci, a ne samo da su ljudi od
rati vrle „antifašiste“ ove zemlje. Ne, to je cvijeće
njihove ruke krvavo završavali u jamama nego nam je
ovog naroda. Udbaši, oznaši, kosovci, petokolonaši,
njihov sistem "bratstva i jedinstva" doveo do zloči-
partizani i četnici... sve je to ponos i dika ljudskog
načkog rata Srba koji su u tom "maženju" zamislili da
roda. Ma kakvi da su oni činili svirepe zločine kojih bi
ono što je od mog "brata" - to je moje pa hajd' da mu
se i zvijer posramila. Ma di bi oni, anđelčići jedni. To
uzmem. E, ne može tako.
su se Hrvati sami pobacali u jame, njih cca 200.000
od '45 do '90 i za to optužili nevine partizane i čet- Zločin nikad ne zastarijeva (bar bi tako trebalo biti)
nike te udbaše. A u devedesetima smo se pobili sami i zato svako nek' odgovara za svoj. Smatram samo da
sebe, granatirali i bombardirali smo svoje gradove i ne bi trebalo biti okvalificirano zločinom sve što se
sela, klali i palili, mučili i silovali po logorima... Ma di činilo da se SVOJE tlo odbrani i očisti, a to je u
bi Srbi, JNA i udba... Ma kakvi, sve je to laž. Srbi su ovom slučaju domovinski rat.
super narod, a tek cajke, ma to je milina za uši. Ne onaj koji pleše s vukovima @ 13. travanj 2009
dao Bog procesuirati zločince, koljače i zlotvore, 14:56: moguće je vidjeti i vani ovakve situacije da se
monstrume. npr. protestira ili okuplja pred domom nekog "zločin-
TITO HEROJ @ 13. travanj 2009 5:58: tako je spa- ca"....intencija onih koji to rade je pomicanje sudstva
dalo. Jesan ja reko da čuvaju bratstvo i jedinstvo ko s mrtve točke kad su pojedini slučajevi u pitanju...ne
zjenicu oka svog a vi zaboravili i podijelili se na usta- vidim zašto bi to kod nas bio problem....izostavite na-
še, četnike i partizane pa kopaj oči jedno drugom. silje ,okupite se i animirajte javnost ...zašto ne i pri-
Tako vam i treba kad ste stoka nedokazna tisak na sudstvo ,ovim načinom...pa i ovim načinom da
je sudstvo valjalo nebi postojala potreba..
Fabio @ 13. travanj 2009 7:30: Moš misliti TITA i
brastva i jedinstva, ako mogu da biram radje ću biti Lemmy @ 13. travanj 2009 15:25: Izgleda da opet
tkz. stoka nego pobratim s Šumadincima. Smeća ima dolazi doba onih koji će tvrditi da je narod iza njih. A
sugdje a najviše ga je bilo u YU, ako mogu da biram kad padne i prva krv, bit će kasno za pitanje: zašto
radje nek mi smrdi vlastito, što dalje od bivše braće, smo dozvolili takvima da nesmetano započnu svoj kr-
kome fali nek ih traži. vavi pir, zašto sve te "uvjerene u ispravnost" nismo
na vrijeme hospitalizirali?
Dana24 @ 13. travanj 2009 8:46: Samo nemojte izo-
Želim reći da je uvijek bolje stvari rješavati kroz
staviti same hrvate koji su se za vlastiti interes ok-
sustav, pa makar i s zakašnjenjem, nego dozvoliti uzi-
renuli protiv svojih sunarodnjaka.
manje pravde u ruke svima. Na isti način sad mogu
onaj koji pleše s vukovima @ 13. travanj 2009 9:52: krenuti u neke svoje bitke i svi drugi, nezadovoljni
odlična ideja, u svakom slučaju kreativna... zašto bi ovim ili onim odlukama i šta onda? Di ćemo završit, da
nekom stavljali bombu u dvorište ajmo mu "demon- li se itko pita?
strirati" ispred kuće... odlično..." mi znamo za tvoje
za zmaja spremni @ 13. travanj 2009 16:22: redikuli
zločine i ne damo ti mira dok te sud ne preuzme
svih zemalja ujedinite se. dobro je reka rukatac…
"....ovo je u svakom slučaju civilizirano a sastav ekipe
me malo brine… ivan grozni @ 13. travanj 2009 16:31: zemljo profun-
B r o j 1 - 1 4. t r a vnj a 2 00 9 . Stranica 19

daj se,lupezi i krvnici se javljaju za ric. sve je islo bogdan @ 13. travanj 2009 20:17: Postovani plesacu,
kvragu, sve je to za vrapce, i svaki komentar je izli- skuzaj ali ime ti ne prilici. Suvise si sirok, dobronamje-
san di se umisa ona hercegovacka guba rojs ran, optimistican, neagresivan, nekrvolocan i kojekakav
jos, ali uvijek s pozitivnim predznakom, (govorim sas-
Spar @ 13. travanj 2009 17:23: Oce li ti narodni sud
vim iskreno), a da bi opstao u plesu s vukovima.
skupljat i lemozinu po kucama koje ce posjetiti.?
Ja naime mislim da i ti i ja i mnogi jos i te kako realno
Usput, svida mi se sastav suda, ali mislim da bi ga
a ne figuratvno plesemo s vukovima. Da li to ne vidis ili
tribalo malo pounit s jos nekoliko poznatih ljudi cista
namjerno zanemarujes da bi kreirao podnosljivu atmos-
obraza i cistih ruku, kao sto su na pr. Kutle osobno,
feru, ne znam. Ono sto znam je da si pozeljan kao su-
Jelavic, Dejan Kosutic, Glavas, Vukojevic, Bender,
govornik i kao sugradanin i da svojoj grudi kao takav i
Radic itd.
te kako trebas.
Dobro bi dosli i jos niki da nisu privremeno sprijeceni Nazalost, moja zivotna iskustva, cini se neto duza od
(Prlic, Praljaki i drugi), ali ima njih jos dosta sto nisu tvojih, ne dopustaju mi tek tako olako opustanje.
sprjeceni pa se nedostatak nece osjetiti.
Naravno da se s tom slazem da je napredak neizbjezan
Vazno je da su svi u tom sudu budu sto se ono kaze i nezaustavljiv koliko god bilo onih sto "koce uzbrdo".
"moralne vertikale"
Ipak, sjecam se ucestovao si u komentiranju clanka o
bogdan @ 13. travanj 2009 17:52: Boze mi oprosti, napadu na muslimansku bogomolju u Splitu. Vjerujem
ali ovo s tim sudom mi nekako mirise na Njemacku da se sjecas svih "razmisljanja" tamo iznesenih. Sigur-
kasnih tridesetih proslog stoljeca. no se sjeces iznesenih grubosti, surovosti prijetnji
mrznji i kojecega jos sto ilustrira i pokazuje postoja-
Bojim da bi se iz ovog moglo roditi nesto poput
nje neceg sto je sasvim oprecno tvojoj toleranciji i
"kristalne noci".
optimizmu.
Zaustavite vi odgovorni ovu rizicnu avanturu, dok je
Zar mislis da bi ti o kojima govorim oklijevali otici s
na vrijeme.
tim "sudom" pred neciju kucu (mozda i tvoju ili moju) i
onaj koji pleše s vukovima @ 13. travanj 2009 19:07: dati sebi i svom "domoljublju" oduska na sebi svojstven
nema šanse da netko povuče hrvatsku nazad..ta vreme- nacin.
na su iza nas...može se dogoditi nešto nalik " buri u čaši Hocu da kazem da se ni najmanje ne slazem s idejom
vode" ,ništa više ..hr. je otišla predaleko… na sre- sudovanja (bilo koje vrste) izvan zato postojecih orga-
ću...politika mržnje i podjela upravo umire ,svaki na i ustanova, pogotovo sto se prema imenima onih sto
dan...na djelu je rađanje nove, drage ,šarmantne,tople bi sudovali i "prastali po kucama" ne bi moglo zakljuciti
hrvatske...svakim danom smo bliže državi u kojoj će da im je prastanje prva i osnovna namjera.
biti gušt živjeti.....shvatili su to i razni desni te lijevi Oprosti zbog osobnog obracanja.
radikali pa mjenjaju retoriku i stavove...to je dob-
Stoj dobro!
ro,drugačije nije moguće...ne miriše mi ovakvi pojedinci
u ovakvim udrugama..ali što želimo ..hrvatsku za sebe ili brtUlinić @ 13. travanj 2009 22:45
za sve..svak ima pravo na iskazivanje svojih stavova pa i
kojeg li licemjerja kod onih što tako radosno osudiše
na uredno prijavljeno buntovništvo ispred nečije ku-
naše generale zbog par prekomjernih granata.
će,jasno ne na njegovu terenu..nasilje ne dolazi u ob-
Zločin ne zastarjeva zar ne rekoše neki.
zir ...to se vidi iz njihova intervjua…mjenja se desnica.
mjenja se ljevica … takvima ne odgovaraju red i tole- Ako se moglo suditi dementnom ministru NDH onda
rancija..oni životno trebaju kaos, nered, netoleranciju, zapreka nema ni da se sudi Partizanskim koljačima bez
podmetanja, konstrukcije, laž..toga smo svjedoci i na obzira koliko Partizanskih spomenica imali ,zar ne?
portalu i s takvima se ne polemizira,to je gubitak vre-
TITO HEROJ @ 14. travanj 2009 6:05
mena...uživajmo u vremenu promjena..svjedoci smo dob-
re perspektive… pustimo gubitnike da se urušavaju.. Okasnili ste drugovi Ustaše svi partizani koji su vaše
pozivajmo na toleranciju i nenasilje....pozdravimo dobre klali po Blajburzima su pomrli. Niste imali muda osu-
pojave bez obzira od kud dolazile… odgovornost poje- dit ih dok su bili živi i u snazi a sad ste se našli kur-
dinih članova portala je daleko veća zbog povećane čit. Možete se svetit samo na njihovim potmcima to
razine svijesti...oni znaju tko su.. na koga mislim ...oni bi sličilo na vas taj kukavičluk je svojstven vama otri-
mjenjaju hrvatsku...oni su šansa ovog društva… ežnjenim Ustašama HA HA
Hrvatski
uljudbeni
pokret
Udruga za zaštitu prava građana

Pete poljanice 7
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 1 29-23-756
fax: +385 1 29-23-757
e-mail: hrvatska.uljudba@gmail.com

www.hrvatskauljudba.hr
www.svakovamdobro.hr
www.borovnicaunas.hr
www.redangus.hr
www.laudonovgaj.hr

Glasnik
Hrvatskog uljudbenog pokreta
Izlazi subotom

Nakladnik:
Poslovna savjetovanja Dragun d.o.o.

Uredništvo:
dr. sc. Tomislav Dragun
glavni urednik
091/33-88-431

Hrvoje Mirković
grafički urednik
091/33-88-432

vlč. Drago Brglez, župnik u ðurmancu, Lovorka Dragun Mirković, dipl. oec.
govori hodočasnicima u crkvi u Frukiju (Macelj), za izdavača
17.3.2009. 091/33-88-433

Priloge slati na adresu:


Zagreb, Pete poljanice 7
hrvatska.uljudba@gmail.com

Idejno rješenje:

© Hrvoje Mirković