You are on page 1of 2

beoordelingsformat verbreding CODE ONDERZOEKSVERSLAG JOURNALISTIEK EN MEDIA TO1 of TO2

Naam student

Davy Wens

Beoordelaar

Harmen Groenhart

Beoordelingseisen:

Het verslag bevat een uitgebreide inhoudsopgave en een bronnenlijst Het verslag beslaat minimaal 4A4 en maximaal 5 A4. Bedoeld wordt de inhoudelijke tekst: inhoudsopgave, bronnenlijst en bijlage(n) vallen hierbuiten. Het verslag is gebaseerd op theorie uit de literatuurlijst Student heeft een correcte individuele presentatie gehouden in de tutorgroep De student toont een leergierige en actieve grondhouding tijdens de feedbackbijeenkomsten.

Als aan de beoordelingseisen niet is voldaan, komt het product niet in aanmerking voor beoordeling.

BEOORDEELBAAR Algemene indruk van het product: Het stuk is (nog) onvoldoende. De theoretische onderbouwing is onder de maat, de inhoudelijke illustratie van de frames ontbreekt en de hoofdredenering is te kort door de bocht. Met enkele aanpassingen kan dit verslag verbeterd worden. Zie hieronder. Vereiste aanpassingen of aanvullingen voor op assessment: theorie: Jouw interpretatie van het woord framing ligt meer in de lijn van bewuste manipulatie in strategische communicatie. Het is een gebrek dat je je niet tot de aangereikte literatuur hebt gewend. Begrippen als framing en cultivering, en manieren om dat te onderzoeken, zijn daarin uitgebreid beschreven. Niet wikipedia gebruiken voor het uitwerken van centrale theoretische begrippen. redenering: De kern van de theorie van beeldvorming is dat alle mediaboodschappen een bepaalde insteek hebben. De encodering is een resultaat van cultuur, niet van bewuste benvloeding. Een nieuwsframe is dus niet per definitie een indicator voor slechte

journalistiek. Onderzoek en analyse: In je redenering ga je voorbij aan processen die eigen zijn aan het beroep. Het zou goed zijn om, nadat je hebt laten zien dat de mexicaanse griep kennelijk nieuwswaardiger wordt bevonden dan de gewonde griep (kwantitatief), stil zou staan bij de vraag wat maakt de Mexicaanse griep dan nieuwswaardiger? Waarom is een griepdode geen nieuws en een Mexicaanse griepdode wel? Welke inhoudelijke associaties vind je terug in de berichten? COMPETENTIE 8 REFLECTEREN OP HET VAK
Toont inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de betekenis en de context van de journalistiek en kan crossmediaal denken. Toont inzicht in de beginselen van beroepsethiek, mediarecht, en in het mediabeleid van de overheid. Verwerkt zijn kennis over het vak in inhoudelijk samenhangende producten.

ONVOLDOENDE
De summatieve feedback is gebaseerd op de onderstaande criteria. Bij niet voldaan of goed zijn de criteria aangestreept / toegelicht die voor de kwalificatie doorslaggevend zijn.

De student:
1.

laat zien hoe theorie van toepassing is op een onderwerp uit de praktijk en beschrijft genoemde theorie en praktijk in een logische samenhang.

2.

geeft blijk van kennis van de journalistieke actualiteit en kiest op beargumenteerde wijze een onderwerp.

3.

geeft blijk van correcte vakspecifieke kennis.

4.

beschrijft en beargumenteert de onderzoeksmethode.

5.

beargumenteert de relevantie en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten.

6.

levert een compleet verslag met een inhoudelijk samenhangend betoog. Hoofdstukken, paragrafen en alineas sluiten op elkaar aan. Voorkomt inhoudelijke tegenstrijdigheden en onnodige vragen bij de lezer.

7.

levert een verslag dat voldoet aan de eisen van Standaardnederlands, spelling, stijl, interpunctie en bronvermeldingen.