Sie sind auf Seite 1von 7

Moderately

DIARY

Alicia Keys

              

 
 
 

 
 
 
  
      
 
 
4              
4
 
 

  
  
 
   
    
 
 
     
     
   
  
8
              
    
             
      
  
 
      
  

12

              
       
  
 
  
 
  
     
        
  
      
 
 
 
  
    
  

http://nephele.kulichki.com

2

16

              
       
  
  
     
 
        
  
  
 
 
 
  
 
    

20

              
     
    
    
     

   
 
      
   
 
 
 
  
    
24              
24
   
    
  
 
  
 
      
  
  
   
 
     
     
  
 

28

              
  
     
 

   
  

 
 
  
 
 
      
 
 
 
    
  

http://nephele.kulichki.com

3

32

              
     
  
   
 

    
   
         
 
  
 
   
 
 
 
 
    
  

36

              
  
  
     
    
  
          
  
 
    
 
 
 
    
  
To Coda  40           
To Coda
40
 
  
 
       
   
 

 
    
   
 
   
  
 

  
43 1.             
43
1.
 


  
   
  
   
 
 
 
      
   
  
     
   

http://nephele.kulichki.com

4

47 2.             
47
2.
 
        
 
 
    
    
 
  
  
  
 
   
    

51

              
 
        
     

     
   
 
 
       
 
    
    
 
  

55

              
      
 
 
    
  
  
 
   
  
  
    
     
 
    
 
  

59

              
 
 
 
  
    
   

 

 
   
   

       
      
  
  
   
   
   
    

http://nephele.kulichki.com

63 D.S. al Coda           
63
D.S. al Coda
 
   
 
 
     
5 Coda             
5
Coda
 
 
     
 
     
 
 
 
   
66              
66
  
  
  
 
 
      
   
   
  
 
 
 
      
 
   
  
 
   
 
  
  
 
 
  
70              
70
  
   
 
     
 
   
 
   
   
 
      
    
  
   
 
  
  
 
 
  

74

              
 
 

   
 
 
   
 
 
 
 
       
   
 
  
  
 

http://nephele.kulichki.com

6

78              
78
  
 
  
 
     
    
   
   
 
 
   
  
      
   
  

82

              
 
  

  
 
 
       
    
    
3
   
     
  
  

86

              
 
 
 
 
    
 
    
 
 
   
333
     
    
 
89              
89
  
 
 
 
 
  
  
  
    
3
   
     
  
  

93

              
    
 
 
  
 
 
 
 
 
    
   
 

http://nephele.kulichki.com

7

 Freely 96            
Freely
96
     
 
          
  
     

 
rit.
 
 

http://nephele.kulichki.com

    rit.           