You are on page 1of 17

AKTA DADAH BERBAHAYA 1952

OLEH : ZAINUDIN BIN ABDULLAH BAHAGIAN PENGESANAN DAN PENGAWASAN AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

AKTA DADAH BERBAHAYA 1952


Merupakan Undang-undang Utama Yang Berkaitan Dengan Pengawalan Dadah Di Malaysia

PEMAKAIAN
Berkuatkuasa
Semenanjung Malaysia mulai 1

November

1952; dan
Sabah dan Sarawak pada 1 Jun 1978 di mana kegunaan, pembuatan, penjualan dan pengimpotan semua jenis dadah dikawal.

TUJUAN
1. Mengawal penggunaan segala jenis dadah;
dadah kepada 2. Membahagikan

mengikut tahap bahaya dan hukuman kumpulan-kumpulan dadah; 3. Membezakan secara nyata antara pemilikan haram dan pengedaran; dan 4. Memasukkan segala jenis dadah baru ke dalam Akta ini bagi tujuan mengawal pengeluaran, bekalan dan pemilikannya.

kumpulan

Samb
5. Empat (4) kumpulan tersebut adalah seperti berikut:-

pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan dadah berbahaya tertentu;

dan

membuat peruntukan khas berhubung bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahankesalahan dan perbicaraan mahkamah.

KESALAHAN-KESALAHAN
Pengkelasan kesalahan: Pemilikan; Pengedaran; Pengimportan; Pengeksportan; Penanaman; Pengilangan; Penggunaan premis; Penggunaan atau administrasi dadah; dan Kesalahan pelbagai

(1) PEMILIKAN
1. Menyabitkan seseorang dengan pemilikan melalui 3 perkara :kesalahan

Pemilik mesti mengetahui keadaan benda yang dimilikinya; Pemilik mempunyai kuasa untuk melupuskan benda itu; dan Pemilik sedar akan pemilikan benda itu

2. Dalam keadaan biasa, unsur NIAT seseorang adalah penting untuk untuk menentukan pemilikan

ANGGAPAN PEMILIKAN
Di bawah Seksyen 37(d) Akta Dadah Berbahaya 1952 memperuntukkan;
Apabila seseorang dijumpai dalam jagaannya atau di bawah kawalannya dadah berbahaya, dia hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai memiliki dadah berbahaya tersebut hendaklah dianggap mengetahui akan keadaan (nature) dadah berkenaan.

UJIAN PEMILIKAN
Sukatan / Timbangan (measurably Test)

UJIAN PEMILIKAN

Penggunaan (usability Test)

Pengecaman (identifiability Test)

17. Mengedar mana-mana dadah berbahaya 16. Membekal 15. Mendapatkan

1. Membuat 2. Mengimport 3. Mengeksport

14. Menyerah 13. Menghantar


12. Membawa 11. Mengangkut

2. PENGEDARAN DEFINISI
Semua perbuatan
seperti .

4. Menyimpan
5. Menyembunyi 6. Membeli

7. Memberi
8. Menerima 9. Menyetor

10. Mengurus

ANGGAPAN PENGEDARAN
Di bawah Seksyen 37(d) Akta Dadah Berbahaya 1952 memperuntukkan; 1. 15 gram atau lebih heroin; 2. 15 gram atau lebih morfin; 3. 15 gram atau lebih monoacetylmorfin; 4. sejumlah 15 gram atau lebih campuran heroin, morfin,
monoacetylmorfin atau sejumlah 15 gram atau lebih campuran dua diantaranya; 5. 1,000 gram atau lebih candu masak;

6. 1,000 gram atau lebih candu mentah;

Samb
7. sejumlah 1,000 gram atau lebih campuran candu masak dan candu mentah;
8. 200 gram atau lebih kanabis (ganja);

9. 200 gram atau lebih resinkanabis (ganja);


10. sejumlah 200 gram atau lebih campuran kanabis dan kanabis resin; 11. 40 gram atau lebih kokain; dan 12. 2,000 gram atau lebih daun koka.

PERSOALAN (1)
Mengapakah Pemilikan 15 Gram @ Lebih Heroin /Morfin /Monocetyimorfin @Campurannya Dianggap Sebagai Pengedar
1. Mengikut ADB (Pindaan) 1983;sesiapa yang memiliki 15 gram heroin, morfin atau campurannya dianggap pengedar dadah;

2. Sebelum pindaan, anggapan pengedaran ialah 100 gram (berat dadah); 3. Kebiasaan penagih menggunakan tidak lebih 10 straw (0.5-0.6g heroin/morfin/monoacetyl-morfin)

PERSOALAN (2)
Rasional Hukuman Mati Mandatori
1. Kesan pengedaran dadah: keruntuhan moral, kerosakan menjejaskan ekonomi negara; sosial dan

mengancam kestabilan dan keselamatan negara

2. Menghalang orang lain turut terjerumus 3. Mengutamakan prinsip pencegahan kerana pengedar adalah

PEMBUNUH

Kesalahan-kesalahan Pelbagai

Memasukkan Dadah ke Badan Sendiri & Orang Lain


Peruntukkan di bawah Seksyen 15(a) ADB 1952.

Hukuman:
Penjara 2 tahun; atau, denda RM5,000 atau, kedua-duanya sekali.

Kesalahan-kesalahan Pelbagai

Penanaman (Cultivation)
1. Seseorang yang didapati menanam mana-mana pokok candu mentah, daun koka, jerami popi atau ganja boleh didakwa di bawah Seksyen 6B ADB 1952; 2. Pihak Pendakwa perlu membuktikan tanpa keraguan yang munasabah bahawa orang berkenaan memiliki

any receptacle in which, any plant, from which raw opium, coca leaves, poppy straw or cannabis may be obtained, is planted or cultivated; dan 3. Hukuman : penjara seumur hidup dan sebat tidak
kurang 6 kali sebatan

TERIMA KASIH

pengesanan @adk.gov.my