You are on page 1of 26
GVHD:VO ANH HAO TTSC LANH DAN DUNG LOI NOI DAU, ‘ang phat trién don song vat chat cua con nguein ngey mot nang Xa hor nga Jen kom theo dé la ste phat trién vest bde cua khoa hoc k¥ thugt nhém phue vu ngay cang 161 hen nhing nhu edu thét yéu cua con ngudt trong dé phai ké dén dé le cde thiét bi dign dén dung trong gia dinh te tivi,tu lanhndy dieu hoa,.v.v.nhing vat ding a6 that géin git vai ching ta,nlueng trong qué trink swe dung cde vet dung dé throng xuyen hong hoe exin diege khéc phue: Vi vay nhdim dap ting yeu edu trén diege su dong ¥ cua gido vien huéng cin V6 Anh Hao nhdin ching 161 ten hah nghién cttu,thu thp nhiag kinh nghigm qu hdu cua thdy c6 ban bé.tai liéu chuyén nghémh dé cho ra cudn cdm nang" thee tap swra chita lan dan chung” voi mong mudn day chink leitea ligu qui cho ngudi thy nghénh dién lank Lig: ching 161 da c6 nhieu c6 géing song khong trdnh khot nbiting shiéu s6t ching 161 rat biét on néu cb duoc su ding gdp ¥ kién tte doe gia. Mot lan niva ching toi xi chan thanh céim on vi dai ho chit thea gian dé xem quar Jai tua nay. chic tdt ca stée khoe var thémnh cong, Vhom tae gia. Nhém 2 (O7ednl ly NHOM 2: TRAN HOU HUNG. NGUYEN TAN TUONG TRUONG LAP LOC Page 1 GVHD:VO ANH HAO TTSC LANH DAN DUNG MUC LUC Bai2: Théo Va Nap Din Méiy Nén IMue dich- yeu edu I Mue Dich 2.¥eu Cau 3.Dung Cu HL. Pheeong Php Thee Hien 1. Théo Daw 2. Nap Dau IIL Kiém Tra May N I Kiem fra Nén 2 Kiém Tra Do Kin Clape 3 Kiem Tra Doi Ap 4 Kiem Tra Ro Ri Dien Bai 2:Lam Sach Dan Nong Va Dan Lanh vin LMue Dich Yeu Cau J Muc Dich 2 Yeu Can 3. Dung Cu IL. Han Noi Dudag éng 1. Phuong Phap Han Nov ong 2. Chi ¥ Bai 3:Can Cip J Mue Bich- You Cau 1 Muc Dich NHOM 2: TRAN HOU HUNG. NGUYEN TAN TUONG TRUONG LAP LOC Page 2 GVHD:VO ANH HAO TTSC LANH DAN DUNG 2 Yeu Cau 3 Dung Cu I. Phicong Php Vue Hien The Kin [Mue Dich Yeu Cau 1 Muc Dich Bai 2 Yeu Caw 3 Dung Cu 1.Phuoug Phap Ture Hien Bai 5: Hit Chan Khong I. Mue Dich-Yeu Cau 1 Muc Dich 2 Yeu Caw 3 Dung Cu I. Phicong Phap Uneue Hign Bai 6:.Sac Gaz Va Bai ing 1. Mue Dich- Yeu Cau 1 Mue Dich 2 Yeu Can 3 Dung Cu IL Phong Phap nee Hién Bai 7:.M6t Sé Hw Hong Thuong Gap © Tai Ligu Tham Khao NHOM 2: TRA G "HUNG NGUYEN TAN TUONG TRUONG LAP LOC Page 3