2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

Német nyelv alapfokon - kezdőknek és haladgatóknak Összeállította: Szabó Béla Attila I. Általnos szabályok II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12 Lektion 13 Lektion 14 Lektion 15 Lektion 16 Lektion 17 Lektion 18 Lektion 19 Lektion 20 Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre Übungen Lösungsschlüssel

I. Általnos szabályok
Grundlagen der deutschen Sprache Die Buchstaben sind die kleinsten Bausteine des geschriebenen Wortes. Alle Buchstaben zusammen ergeben das Alphabet. Das deutsche Alphabet, das auf dem griechisch-römischen beruht, besteht aus 26 Buchstaben. Jeder Buchstabe kommt in großer und kleiner Schreibung vor. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii a bee zee dee e eff gee ha i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Q q Rr jott ka ell em en o pee ku er Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz es tee u fau wee iks üpsilon zett írás kiejtés pl. ei áj mein, dein …. ie í hier, sie …. eu aj heute, …. ch kh ich, mich, … sch s Schule, Schuhe, …
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 1/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

v z

f c

Vater, Verein, … Zimmer, Zeit, …

Die fett gekennzeichneten Buchstaben des Alphabets können ohne Zuhilfenahme eines anderen Lautes gesprochen werden, man nennt sie daher Selbstlaute oder Vokale (magánhangzók). Die anderen Buchstaben werden mit Hilfe der Vokale ausgesprochen, man nennt sie daher Mitlaute oder Konsonanten (mássalhangzók). Zum Alphabet hinzu kommen : die Umlaute Ä ä, Ö ö, Ü ü / das Sonderzeichen ß (ess-zett). A helyesírás főbb szabályai A német nyelvben nem csak a tulajdonneveket írják nagy kezdőbetűvel, hanem minden főnevet és főnévként használt szót. Például: der Tisch (az asztal), das Kochen (a főzés), der Kranke (a beteg), alles Gute (minden jót). Minden esetben nagy kezdőbetűvel írják a Sie (ön, önök) -t és az Ihr (az ön, önök ....ja,-je) minden alakját. A 2. személyű du (te), ihr (ti) személyes névmások, a dein (a te..d), euer (a ti ..tok, -tek) alakjait a magyarhoz hasonlóan csak levélben írják nagy kezdőbetűvel, párbeszéd leírásakor kis kezdőbetűt használnak. A magyartól eltérően nagy kezdőbetűvel írják a földrajzi nevekből -er képzővel képzett mellékneveket: die Leipziger Oper (a lipcsei opera). Ezeket a mellékneveket nem ragozzák. Nagy kezdőbetűvel írják a személynevekből képzett, birtokos jelzőként használt mellékneveket: die Schillerschen Dramen (a Schiller-drámák). Az f hangot többnyire f betűvel jelölik. A hagyományos v (fau) betűvel írt német szavak helyesírását éppúgy meg kell tanulni, mint a magyarban a ly betűsekét. Ilyenek például der Vater (az apa), das Volk (a nép), voll (tele), viel (sok), vier (négy), vorn (elöl) stb. NA ph-írásmód kizárólag idegen eredetű szavakban fordul elő: die Physik (a fizika) stb. A gyakran használt, meghonosodott idegen eredetű szavakban ma már az f-fel való jelölés az általános: das Foto (a fénykép) stb. Az eredeti német szavakban a v hangot mindig w betűvel jelölik: was (mi?), war (volt). A v betűt az idegen eredetű szavakban használják : die Vase (a váza), das Klavier (a zongora) stb. A HELYESÍRÁSI REFORM: ß vagy ss? Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér, tud), fleißig (szorgalmas). Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste (tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit). Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS. Három mássalhangzó Eltérően a magyartól, az összetett szavakban egymás után következő három egyforma mássalhangzót kiírhatják, de a jobb áttekinthetőség érdekében kötőjellel is megszakíthatják: die Schifffahrt (a hajóút) vagy die Schiff-Fahrt. Keltezés A magyarban a keltezés után pontot teszünk, a németben nem. Pl.: Eger, den 9. Dezember 1983 (Eger, 1983. december 9.) A mássalhangzók kettőzése A megelőző magánhangzó rövidségének jelölésére minden mássalhangzó írható kettőzötten /pl. der Affe (a majom), die Hütte (a kohó)/, de kk helyett ck, zz helyett tz betűkapcsolatot írunk /pl. drucken (nyomni), die Katze (a macska)/. Kivételt képeznek az idegen szavak der Mokka (a mokka kávé), die Pizza (a pizza). Genus 1. Maskulinum

männlich

der Mann, der Stein, der Baum, der Berg
2/58

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

2. Femininum 3. Neutrum

weiblich sächlich

die Frau, die Blume, die Sonne, die Liebe das Kind, das Buch, das Geschenk, das Heft

A főnév (Das Substantiv) A főnevek nemének fontosabb szabályai: HÍMNEMŰEK - a hímnemű élőlények: der Vater - az apa, r Mann, R Hahn, r Löwe - a napok: der Freitag - a péntek - a hónapok: der März - a március - az évszakok: der Herbst - az ősz - a világtájak: der Norden – észak, r Osten (K) - a csapadékok, szelek: der Regen - az eső, r Hagel (jégeső), r Schnee, r Tau (harmat), r Wind, r Sturm (vihar), r Monsun, r Föhn - az autómárkák: r Wartburg, r Trabant, r Mercedes, r Volga, r Skoda, r Volkswagen - az expresszvonatok: der Pannonia, r Hungaria - az -ig, -ich végű főnevek: der Honig - a méz; der Teppich, a szőnyeg - az -er, -ler, -ner képzővel képzettek: der Maler - a festő, r Wecker, r Künstler, r Pförtner (postás) - a -ling képzősök: der Säugling - a csecsemő, r Neuling (újonc), r Jüngling (az ifjú) - az idegen eredetű -ar, -är, -ent, -eur, -or, -ist, -ismus stb. képzővel képzettek: der Kommentar - a magyarázat; der Sekretär - a titkár, r Student, r Friseur, r Doktor NŐNEMŰEK - a nőnemű élőlények: die Mutter - az anya, i Frau, i Henne (jérce), i Löwin kivételek: r Weib (asszony), s Mädchen, r Backfisch (serdűlő lány), s Huhn (tyúk) - sok folyónév: die Donau - a Duna, i Weser, i Elbe, i Theiß (Tisza), i Wolga, i Oder de : r Rein, r Main, r Po, r Nil - a számok mint számjegyek: die Fünf - az ötös - hajó- és repülőgépnevek: die Táncsics; die TU 154, i Rostock, i Tv154 - az -in, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ei végű főnevek: die Lehrerin - a tanárnő, i Ärztin, i Freiheit, i Möglichkeit, i Freundschaft, i Übung die Wirklichkeit - a valóság; die Werbung - a reklám; die Bücherei - a könyvtár - az idegen eredetű -ie, -ik, -ion, -age, -euse,-einz: die Politik - a politika; die Reportage - a riport; die Revolution - a forradalom, i Chimie, i Revolution, i Reportage, i Friseuse, i Intelligenz. - a -tät, -ur képzővel képzett főnevek: die Natur - a természet, i Universität SEMLEGESNEMŰEK - a fiatal élőlények nevei és a hím- és nőnemű élőlények közös nevei: das Kind - a gyerek, s Kind, s Kalb (borjú), s Lamm, a Küken (csirke), s Pferd, s Rind, s Schwein de : r Mensch - a helységnevek: das alte Leipzig - a régi Lipcse - a világrészek nevei: das neue Europa - az új Európa a legtöbb országnév: das schöne Italien - a szép Olaszország kivételek: r Sudan, r Liban; i Schweiz; az -ei végüek: i Türkei; az Unio főnévvel összetettek: i Sowjetunio; a Republik főnévvel kifejezettek; a többes számú Staaten főnévvel kifejezettek: i Vereinigten Staaten, i Niederlande (Németalföld Hollandia) - számos fém és vegyi elem neve: das Gold - az arany, s Eisen (vas), s Nickel, s Chrom kivétel: r Stahl (acél), i Bronze - minden, igeként használt főnév: das Kochen - a főzés - a szállodák, mozik nevei: das Hilton; das Urania - a -chen, -lein kicsinyítőképzős főnevek: das Mädchen - a lány, s Häuschen, s Tischlein
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 3/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- a -nis képzős főnevek egy része: das Zeugnis - a bizonyítvány, s Hindernis (akadály), s Gedächtnis (az emlékezet) - kivétel: i Kenntnis (ismeret), i Erlaubnis (engedély) - a -tum képzős főnevek nagy része: das Eigentum - a tulajdon, s Königtum - két kivétel: r Irrtum (tévedés), r Reichtum (gazdagság) - az idegen eredetű -ett, -ment, -um, -ma képzős főnevek: das Balett, , s Parlament, s Gymnasium, s Museum, s Drama A névelők használata Eltérően a magyartól használjuk a határozott névelőt: - hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt: der Libanon, der Sudan, die Schweiz, die Türkei, die Niederlande - személynevek előtt, ha az nem fejezi ki világosan az esetet: Der Eva gebe ich die Blume. - Évának adom a virágot. - ha a személynevet a mű vagy színházi szerep helyett használjuk: Wir lesen den Schiller. - Schillert olvasunk. - évszakok, hónapok, napok neve előtt, keltezésben: im Winter - télen, im Januar - januárban, am Sonntag vasárnap, Heute ist der 22. Februar. - Ma február 22-e van. Eltérően a magyartól nem használjuk a határozott névelőt: - a wessen, dessen, deren után Wessen Bücher sind das? - Kinek a könyvei ezek? Der Dichter, dessen Gedichte wir lesen, ist noch ganz jung. A költő, akinek a verseit olvassuk, még egészen fiatal. - a birtok előtt, ha a birtokos megelőzi a birtokot jelölő főnevet: Geothes Gedichte - Goethének a versei. - dieser, jener után: dieses Kind - ez a gyerek; jenes Kind - az a gyerek - egyes közmondásokban: Zeit is Geld.- Az idő pénz. Eltérően a magyartól használjuk a határozatlan névelőt: - a főnévvel kifejezett állítmány előtt: Peter ist ein guter Schuler. - Péter jó tanuló. - a haben ige mellett, ha testi vagy lelki tulajdonságot fejez ki: Er hat ein gutes Herz. - Jó szíve van. A névelők használata egyéb esetekben a német és magyar nyelvben megegyezik.

II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal
Lektion 1
- Guten Tag! Mein Name ist Hildegrad. Ich bin die Deutschlehrerin. Sie sind ein Student. Sie sind eine Studentin. Guten Morgen! Ich bin Maria. Ich bin Maria Kovács. Ich bin Fräulein Kovács. - Guten Morgen! Ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen Waldmann. - Ich binMaria Kovács. Sie sind Jürgen Waldmann. Sie sind Herr Waldmann. - Ja, ich bin Herr Jürgen Waldmann. Sie sind Fräulein Maria Kovács. Sie sind Fräulein Kovács. - Oh, guten Tag Maria! - Guten Tag, Herr Waldmann! - Wie geht es Ihnen? - Ach, ich bin müde. Und wie geht es Ihnen? - Danke, es geht mir sehr gut. Ich bin nicht müde, ich bin fit. - Sind Sie aus Deutschland? - Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin Deutscher. Ich bin aus München. Sind Sie aus Deutschland, Maria?
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 4/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- Nein, ich bin nicht aus Deutschland. Ich bin aus Ungarn, ich bin Ungarin. Ich bin aus Budapest. - Guten Abend, Herr Waldmann! - Guten Abend, Frau Waldmann! - Bin ich Frau Waldmann? - Ja, Sie sind Frau Waldmann. - Gute Nacht! - Auf Wiedersehen! Der Aussagesatz (A kijelentő mondat) ich Sie (sohasem sie) Fräulein Kovács Fräulein Kovács Ich bin Ungarin. Sie sind Ungarin. Herr Waldmann. Herr Waldmann. Deutscher. Deutscher. A németben a Sie (Ön, Maga) minden ragozott alakját, valamint minden főnevet nagybetűvel kell írni! Die Entscheidungsfrage (Az eldöntendő kérdés) Fräulein Kovács? Fräulein Kovács? Bin ich Ungarin? Sind Sie Ungarin? Herr Waldmann? Herr Waldmann? Deutscher? Deutscher? Die Wortfolge (A szórend) A német mondat szórendje kötött. - kijelentő mondat esetén egyenes: alany – állítmány igei része – többi mondatrész - kérdő mondat esetén fordított. Tehát ha a kérdés eldőntendő: állítmány igei része – alany – többi mondatrész Die Negation (A tagadás) Ha nem az állítmányt tagadjuk, akkor a megfelelő mondatrész elé helyezzők a NICHT szót. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT Herr Waldmann./ Fräulein Kovács. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT aus Deutschland./ aus Ungarn. Ha az állítmányt tagadjuk, akkor a mondat végére, ill. az állítmány névszói része elé helyezzük a NICHT szót. Nein, ich bin/Sie sind NICHT müde./ frisch. Grußformeln (Üdvözlési formák) Am Morgen tagesüber am Abend inder Nacht! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute nacht! Auf Wiedersehen! Hello! – Tschüß! (közvetlen kapcsolatban) Ländernamen und Nationalitäten (Országnevek és nemzetiségek) Ich bin/ Sie sind aus Italien. / Griechenland. / Dänemark. / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan ./ der Schweiz. Ich bin/ Sie sind Italiener / Italienerin. Australier / Australierin. Deutscher / Deutsche. Grieche / Griechin. Jugoslawe / Jugoslawin. Däne / Dänin. Sudanese / Sudanesin. Franzose / Französin. Schweizer / Schweizerin. A nemzetiséget kifejező főnevek hímnemű és nőnemű alakja a németben eltérő. Ezek tagadása: Nein, ich bin nicht aus Italien. / Griechenland. / Dänemark / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan. / der Schweiz. A németben minden főnévnek nyelvtani neme van. Az országnevek általában semlegesek, néhány országnév azonban hím- vagy nőnemű, ill. többes számú. A nem semleges országnevek elé mindig ki kell tenni a nyelvtani nemet jelző határozott névelő ragozott alakját.

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

5/58

? A határozatlan névelő még meg nem nevezett személyt vagy dolgot jelez. Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) [1] Der Nominativ (Az alanyeset) Wer oder was. das ist eine Maus.tag. ein határozatlan névelő álln.. wenn man fragen kann "Wer oder was. Eine Birne muß in der Deckenleuchte ausgetauscht werden. Was ist das? / Das ist ein Ei. Ist das ein Ei oder keins? / Ist das eine Maus oder keine? / Das ist keine Maus.hu ::::::* Lektion 2 Das ist ein Mann.deutsch. keine Schweizerin. eine. keine Jugoslawin. vagy adott esetben. / der Schweiz. Ist das ein Auto oder ein Flugzeug? / Das ist ein Flugzeug.webtar. kein Franzose kein Deutscher keine Französin. semleges – n. / Deutschland. / Was ist das? / Das ist ein Junge. das ist eine. Was ist das? / Das ist ein Auto. amelyek a főnév nemétől függően eltérő végződést kapnak. A kein.. Der Nominativ wird immer angewendet.cgi?/lehrbuch. Das sind ein Mann und ein Junge. keine Holländerin.. / Was ist das? / Das ist ein Mädchen. / den USA / den Niederland. keine Dänin. Ein Auto ist eben in den Graben gefahren. keine Amerikanerin. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.07. Ist das ein Apfel? / Ist das ein Eis? / Was ist das? / Das ist ein Ball. Ein Schüler ist im Unterricht eingeschlafen.htm 6/58 . Ist das ein Hund? / Ja. kein Sudanese kein Schweizer keine Sudanesin. Das ist ein Apfel. mint pl. kein Grieche kein Däne keine Griechin. Ist das ein Ei oder ein Apfel? / Das ist ein Apfel. Ich bin/ Sie sind nicht aus Italien. das ist ein Ei. / Griechenland. / Jugoslawien. das ist eins. Das Indefinitpronomen einer-keiner (Az einer-keiner határozatlan névmás) Ez a névmás helyettesítheti a határozatlan névelő-főnév szerkezetet. Was ist das? / Das sind eine Frau und ein Baby? Sind das eine Frau und ein Baby? / Nein. das ist eins. / Das ist eine Frau Das ist ein Mädchen. kein határozatlan névelővel olyan főneveket tagadunk. kein Australier kein Jugoslawe keine Australierin. nőnem – f. Ist das ein Mädchen? / Ist das ein Hund? / Was ist das? Das sind eine Katze und eine Maus.2013. / dem Sudam. a nemzetiséget jelölő főnevek tagadásakor: Ich bin/Sie sind kein Italiener Ich bin/Sie sind keine Italienerin.". kein Amerikaner kein Holländer. keine Deutsche. Das ist ein Junge. Alanyeset / ein Mann eine Mann ein Mann Nominativ kein Mann keine Mann kein Mann Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? Antwort: Heute wird ein Baum gefällt. Ist das ein Eis? / Ja. das ist keine Katze. amely előtt állító mondatban ein. das sind eine Katze und ein Hund. A németben külön álló és tagadó alakja van. / Dänemark. Ist das eine Katze? / Nein. Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural. das ist einer. Ist das ein Haus? / Ja.hu/keret. keine. A határozatlan névelővel ellentétben www. Ist das eine Katze? / Ja.05. hímnem – m. / Australien. / Frankreich..

Wo ist der Kugelschreiber? / Der Kugelschreiber ist dort. / Gegenüber dem Tisch steht ein Bett. / Das sind ein Mann und eine Frau. Személyben –t.2013. A was kérdő névmás egyaránt kérdez egy vagy több dologra. / Dort ist ein Kugelschreiber. / Auf dem Tisch liegt ein Buch und dort steht auch noch eine Lampe. Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle. das Verb. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bond. Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. und antworten Sie. und die Maus ist … Rechts vom Bett ist eine Tür.05. Wo ist die andereKatze? / Die andere Katze ist hinter der Tür.Wo steht das Verb? a) Fragen Sie. grün und blau. www. / Die Katze ist schwarz. / Der Kugelschreiber liegt auf dem Tisch. azemélyben állhat (ist). das ist (k)einer. Hier steht das Verb. / Das Bild hängt über dem Bett. Die Konjugation (Az igeragozás) A német igék végződése egyes szám 1. Hier steht Hier steht das Verb. Személyben –en. nőnem – f. / Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch. eine andere Katze und … Der Hund liegt vor dem Bett auf dem Teppich. / Das Bett ist groß und farbig: rot. / stehe unter der Lampe. / Der Tisch ist brau.tag. Ich sitze auf der Couch. Alanyeset / Nominativ einer eine eins keiner keine keins Ist das (k)ein Mann? Ja. személyben –e . / Auf dem Bett liegt eine Katze. An der Wand hängt ein Bild. das ist (k)eine.hu ::::::* azonban háromféle végződés lehet. személyű alak fejezi ki az önöző formát. . semleges – n. Beispiel: Woher kommen Sie? .07. Mivel a németben az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg. Hier steht das Verb.Hier ist ein Bleistift. / Das Fenster ist groß.htm 7/58 . Wie ist Ihr Name? Woher kommen Sie? Wo wohnst du? Wie heißen Sie? Lektion 3 . . / Das Buch liegt auf dem Tisch. 3. / Das Schlafzimmer ist in dem Haus. mert ekkor az mutatja meg a főnév nemét és számát. a szórend a következő: kédőszó – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Was ist das? Das ist ein Auto. b) Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle.webtar. Ist das (k)eine Katze? Ja. 3. de utána a létige csak egyes szám 3.cgi?/lehrbuch. / Unter dem Fenster steht ein Tisch. Ist das (k)ein Haus? Ja.hu/keret.Ich komme aus Italien. Die Ergänzungsfrage (A kiegészítendő kérdés) Az ilyen mondatok mindig kérdőszóval kezdődnek. Links ist ein Fenster.Das ist ein Schlafzimmer. Verbposition .deutsch. / liege in dem Bett. többes szám A többes szám 3. hímnem – m.Dort ist ein Buch. / In dem Zimmer sind auch ein Hund. das ist (k)eins.

(die Wald) Der Hund liegt auf dem Teppich.. személy: Die Maus ist unter dem Bett..hu/keret. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus dem Garten (. wenn man fragen kann "Wem.07. (das Fenster) Das Bild hängt über dem Bett. Auch. Das ist ein Schlafzimmer. / stehen in dem Zimmer. "Wo. An der Wand hängt ein Bild. (das Haus) Der Tisch steht unter dem Fenster. auch noch www. . (der Tisch) Die Wortfolge (A szórend) Lehetőségünk van arra.. hogy kiemeljünk egy tetszőleges mondatrészt. (die Tür) Der Teppich ist vor dem Bett.htm 8/58 .... Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. az alany és az állítmány sorrendje megfordul.tag.hu ::::::* Die Katze sitzt hinter der Tür. Sie sitzen auf der Couch. Beispiel: Frage: Wem schenke ich ein Buch? Antwort: Ich schenke dem Vater ein Buch.. / liegen in dem Bett.cgi?/lehrbuch. hogy ne keverjük össze a das mutató névmást a das névelővel.." oder "Woher.05. esetét.. Der Nominativ wird immer angewendet.dem Wald. Das Buch gehört der Schule.deutsch. Mivel azonban az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg. [2] Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) Der Nominativ und der Dativ (Az alanyeset és a részes eset) A német főnevnek csak néhány ragja van. Ein Bild hängt an der Wald. . (das Buch) Gegenüber dem Tisch steht ein Bett... / Der Hund liegt auf dem Teppich.".". (mutató névmás) Das Schlafzimmer ist in dem Haus. A mondatban ekkor a kiemelt mondatrész kerül az első helyre.webtar. A sein létige rendhagyó ragozású: Egyes szám 1. / Das Bild hängt über dem Bett. személy: Sie sind Amerikaner. (das Bett) Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch." bzw. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. der Schule. (határozott névelő) Wo? A wo? Kérdésre felelő helyhatározókban a főnév részes esetbe kerül.2013. A szórend tehát: kiemelt mondatrész – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Links ist ein Fenster. személy: Ich bin aus der Schweiz. Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? / Antwort: Der Baum wird heute gefällt. A névelő különböző alakjaival “ragozzuk” a német főneveket.. Többes szám 3. (das Bett) Die Katze ist hinter der Tür. dem Haus) Ich vertraue dem Freund. wenn man fragen kann "Wer oder was. (der Teppich) Das Schlafzimnmer ist in dem Haus. Das Auto muß in die Werkstatt Der Dativ wird angewendet. számát. Der Schüler ist im Unterricht eingeschlafen. Sie liest dem Kind ein Märchen vor. ezért többnyire a névelő jelzi a főnév nemét... ha hangsúlyozni akarjuk. Auf dem Tisch steht eine Lampe. ezért a névelő ragozása a névszóragozás fontos alkotóeleme. 3. hímnem nőnem semleges Alanyeset der die das Részes eset dem der dem Ügyeljünk arra.

Lektion 4 Das ist ein Baum.2013. / Der ist nicht der Nähe.07. Die Berge und der Fluß sind weit entfernt.) www. i Bücher r Ofen. kivéve azokat. i Öfen (o > ö) i Mutter. der ist weit entfernt von der Erde. i Fische 4. i Stöcke 5.tag. / Dieses Haus ist schön. / Diese Bäume sind Apfelbäume. amelyikre vonatkozik.htm 9/58 . / Der Hof ist auf dem Lande. Neben dem Fluß stehen drei Pferde. / Die Wiese ist grün. das sind Männer.05. Das ist ein Stern. i Teische r Fisch. i Bäcker 2. i Stühle r Stock. / Am Himmel sind viele Sterne. / Die Apfelbäume sind im Garten. Das ist der Mond. / Das sind Teetassen und Untertassen. / Die Eltern sind nicht weit entfernt von den Babys. / Diese Bäume sind Apfelbäume. / Jenes ist schwarz. Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. i Maler r Bäcker. Hier ist das Bauernhaus. / Der Himmel ist blau. Pluralendungen 1. (is) Auf dem Tisch steht auch noch eine Lampe.B. / Das ist der Hof von Herrn Waldmann. pl.cgi?/lehrbuch. In der Nähe sind Bäume. [3] Die Pluralform der Nomen (A főnevek többes száma) A német nyelvben a többes számot többféleképpen jelöljük. das Baby die Babus -s s Auto. / Sind das Blumen? / Ja. Heute ist es warm. –en. Ich bin aus den Niederlanden. / Die Sonne ist am Himmel. der Garten die Gärten ˜ r Vater. Im Garten sind auch viele Blumen. / Das Haus ist weit entfernt von den Pferden. i Mütter (u > ü) 7. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.hu/keret. i Autos Die Pluralform der Artikel (A névelők többes száma) Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Részes eset dem der dem den Többes szám részes esetben kivételesen a főnév is kap ragot: -n járul minden főnévhez. amelyek többes számukat –n. (Néhány hímnemű főnév egyes számban is kap –n ragot. außer einem. das Pferd die Pferde -e r Tisch. z. das sind keine Frauen. -s végződéssel képzik. i Tanten die Frau die Frauen -en die Freundin die Freundinnen -nen 8. i Dörfer s Buch.deutsch. / In der Nähe sind Bäume. das Lamm die Lämmer ˜er s Dorf. Was sit das? / Das sind Blumen. / Neben den Lämmer sind ein Schwein und zehn Ferkel. das sind Blumen. Am Himmel sind einige Wolken. Was ist das? / Das sind Teetassen. das Ferkel die Ferkel r Maler.webtar. (még … is) Az auch és az auch noch az elé a mondatrész elé kerül. Sind das Frauen? / Nein. auf der Wiese. / Dieser Bauernhof ist sehr schön. / Die Tiere sind neben dem Garten. dem Herrn. / Die Apfelbäume sind im Garten. und daneben einige Lämmer. / Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. / Die Sterne sind weit entfernt. Das ist ein Bauernhof. der Baum die Bäume ˜e r Stuhl. / Auf diesem Bauernhof sind viele Tiere. / Das sind Bäume. die Blume die Blumen -n i Tante. Mivel nincs általános szabály mindig nemükkel és többes számukkal együtt kell megtanulni.hu ::::::* Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. das Kind die Kinder -er 6. i Väter (a > ä) 3. / Das sind Sterne. aber die sind klein. / Ich bin aus den USA. / Alle Lämmer sind weiß. / Das sind fünf Bäume.

A határozatlan névmás A dieser a közelebbi.. In welchem Garten stehen Pferde? In diesem.az áruház die +das = das / die + die + der = der / die + der + die = die z. einem Haus) Ich vertraue einem Freund. Im Garten stehen Bäume." oder "Woher. Woneben stehen die Lämmer? Die Lämmer stehen daneben.2013.. hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese jener jene jenes jene Részes eset diesem dieser diesem diesen jenem jener jenem jenen In diesem Garten stehen drei Pferde.B. In dem Garten stehen Bäume. vagyis az alapszó neméhez igazodik: die Ware + das Haus = das Warenhaus . Az összetett szó általában két részből . hogy nem teszünk elé névelőt. Az összevonás .elő. hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Az ein és a kein ragozása megegyezik.".Dieser .tag. wenn man fragen kann "Wem. A többes számban úgy fejezzük ki a főnév határozatlan voltát. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www." bzw. "Wo... Képzésük: da(r) + elöljárószó vagy wo(r) + elöljárószó. hogy az ein névelőnek nincs többes száma. einer Schule. [4] A mutató névmás .htm 10/58 .. a jener a távolabbi dolgokra mutató névmás. Am Himmel sind Sterne. die Last + das Auto = das Lastauto die Last + die Kraft + der Wagen = der Lastkraftwagen die Welt + der Raum +die Fahr = die Weltraumfahrt . Beispiel: Frage: Wem schenke ich mein Buch? Antwort: Ich schenke einem Freund mein Buch.jener .hu/keret. die Geburt +der Tag = der Geburtstag / das Jahr +die Zahl = die Jahreszahl www. Im Garten stehen keine Bäume. Az egyetlen különbség. Der Apfel ist auf dem Baum.webtar.kötőhang: (e)s z.. Im Garten stehen Bäume..B..i Zusammensetzung (Komposita) An dem Himmel sind Sterne.einem Wald.. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus einem Garten (..és utótagból . Ragozásuk megegyezik a határozott névelőével.cgi?/lehrbuch. Die Lämmer stehen neben den Pferden.áll Az összetett főnév neme az utótag. .deutsch.07. Das Pronominaladverb (A névmási határozószó) Az előljáros főneveket (ha nem személyere vonatkoznak) névmási határozószókkal helyettesítjük. Das Buch gehört einer Freundin. Dieser Bauernhof ist sehr schön. in jenem stehen keine.05.hu ::::::* Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Der Dativ (A részes eset) Der Dativ wird angewendet. Worauf ist der Apfel? Der Apfel ist darauf. Sie liest einem Kind ein Märchen vor. Welcher Bauernhof ist häßlich? Jener.. .. jener ist häßlich.

cgi?/lehrbuch.s Ergebnis (eredmény) / verstehen .s Verständnis (megértés) / bedürfen . -isch.s Lernen (tanulás) wissen .die Erkenntnis (felismerés) / erlauben .wasserlos (víztelen) Igék képzése: be-. s Mädchen. r König .(a magyar „szét” igekötőnek felel meg) schneiden . -ern. -lich. -n.unverständlich (érthetetlen) -bar . / Ist der Junge im Bett? / Ja.s Altertum (ókor) -chen.einsam (magányos) die Gewalt .tag. -keit.főnévhez járuló képző. -er. www. néha a cselekvés eredményét is jelöli: lernen .elmarad essen . -er.főnév: m.2013.a cselekvést. er ist im Bett. -ler. de van néhány nőnemű kivétel is: erleben .r Dank (köszönet) schlafen .r Gewinn (nyereség) beginnen .zerschneiden streuen (szór) . zer.s Sein (a lét) Lektion 5 Der June ist im Bett.ellentétes. -ner.hu ::::::* (összetett igék .többnyire igékből: -en . (!az -en képző hozzájárulásával minden német ige tövéből főnevet képezhetünk.brauchbar (használható) lösen .általában semleges neműek.gewaltsam (erőszakos) -los . -tum .hu/keret.„-hajú” -sam .zerstreuen von Adjektiven abgeleitete Substantive breit / die Breite kurz / die Kürze Szóképzés képző nélkül (melléknévből főnevet): danken . reich.deutsch.webtar. névszokból képezhetünk ezzel a képzővel mellékneveket: sterben .s Wissen (a tudás) schreib .sterbsam (törekvő) lang . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. -ling n. -en. -lein kicsinyítő képzők: s Häuschen. -schaft. illetve negativ irányban megváltozott értelmet adnak az alapszónak: verständlich (érthető) . -haft. -lein. -ung. -n. unMelléknév képzése: -ig.langsam (lassú) ein .essbar (ehető) brauchen . -los.lösbar (oltható) heilen .r Beginn (kezdet) Substantivierte Infinitive (főnévként használt főnévi igenevek): . -nis képzővel igékből rendszerint semleges nemű főneveket képezünk. r Reichtum (gazdagság) eigen . -voll. s Tischlein f. -heit. -haarig. -m.s Schreib (az írás) sein .Zusammengesetzte Verben) . zerz. Ez alakjában megegyezik az ige főnévi igenevével) un. -chen. -tum.r Schlaf (alvás) gewinnen .s Bedürfnis (szükséglet) / s Hindernis (akadály). / Wo ist der Junge? / Er ist im Bett. a magyar fosztiképzőnek felel meg: die Zahl . un-. -en.heilbar (gyógyítható) -haarig . -in Főnévképzés Präfixel: ge-. s Gedächtnis (az emlékezet). ent-. s Zeugnis (bizonyítvány) de: erkennen . / Wer ist im Bett? / Der junge ist im Bett. de van két kivétel: r Irrtum (tévedés).s Bauerntum (parasztság) / s Alter . miß-. -bar. -em -ei. er-.s Erlebnis (élmény) / ergeben .zahlos (számtalan) das Wasser . -nis z. ur-. miß-.igékből.B.s Königtum / r Bürger .htm 11/58 .B.07.s Bürgertum (polgárság) r Bauer .die Erlaubnis (engedély) / finster die Finsternis (sötétség) / i Kenntnis (ismeret). -sam. ver-.05.s Eigentum (tulajdon).

ein Berg. eine Königin. Wir sind eine Familei.gebildete Verben . Ein Apfel ist auf dem Teller.sich-Verben . (sie a mondatban kisbetűvel!) Sie ist eine Königin.tag.zusammengesetzte .állandósult (igazi) +A mich . ein König. Männer.transitive Verben . megkapjuk az ige tövét. személyű alakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával.unpersönlich Verben Alaktani szempontból: . [5] Die Konjugation (Az igeragozás) A főnévi igenév végződése –en (sitzen. stehen) Az ige többes szám 1.hu/keret. Was ist am Himmel? / Am Himmel sind Flugzeuge. dort ist er nicht. Sie -en (sitzen. Ha est a végződést elhagyjuk. Es ist offen. és 3. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er ist ein Junge. stehe ) wir -en (sitzen.egyszerű . / Wo ist die Frau und das baby? / Siesind im Haus. usw.„sich”-es igék . Sie sind Kinder.07.die Vollverben: . stehst) ihr -t (sitzt.visszaható igék: . / Sind die Flugzeuge im Meer? / Nein.05. Ich bin Petra. Er ist Ralf.hu ::::::* Die Frau ist im Klassenzimmer. dort sind sie nicht. stehen) du -st (sitzest. Die Frau und das Baby sind im Haus.finite Formen . / Was ist auf dem Teller? / Ein Apfel ist auf dem Teller.htm 12/58 . eine Frau. Du bist ein Junge.infinite Formen www. Sie sind Herr Waldmann. (Sie a mondatban nagybetűvel!) Es ist ein Fenster.ragozott (személyragos) . ein Mann.webtar. / Ist der Apfel im Auto? / Nein. usw. stehen).intransitive Verben . sie. / Wo ist die Frau? / Sie ist im Klassenzimmer. steht) er.nem állandósult (nem igazi) +D mir . / Wer ist im Haus? / Die Frau und das Baby sind im Haus. sie ist im Klassenzimmer. / Wo ist der Apfel? / Er ist auf dem Teller. / eine Uhr. Das Personalpronomen und das Verb sein (A személyes névmás és a sein ige) Ich bin ein Mädchen. / Wo sind die Flugzeuge? / Sie sind am Himmel. Sie ist glücklich. usw.nem ragozott (igenévi) . Sie sind Jungen. Es ist ein Tisch.személytelen . / ein Stuhl. Er ist groß.tárgyas . Sie sind lustig. Ehhez a tőhöz jelen időben a következő ragok járulnak: ich -e (sitze . usw.2013. eine Katze. Ihr seid Mütter. steht) sie. / Ist die Frau im Klassenzimmer? / Ja. Sie sind durstig. Sie ist ein Mädchen.összetett . Frauen. Mädchen. Du bist schön.képzett igék . / ein Hund.einfach . Az igék lehetnek: önálló igék .cgi?/lehrbuch. / Ist der Apfel auf dem Teller? / Ja. er ist dort. / Sind die Frau und das Baby im Haus? / Ja. Wir sind Männer.deutsch. sie sind da. es -t (sitzt.tárgyatlan .

. [9] dieser-jener-welcher ... Er spricht: ‘eins. Sie sehen fern. . drei’ . Frau Waldmann ist die Frau von Herrn Waldmann." .deutsch. wir sind hungrig. Személyben megváltoztatják tőhangzójukat. Ist das Abendessen schon fertig? . .hu/keret.Mutti.die Schule. Ich lese mit Begeisterung das Buch..B. lernen = lern (szótő) + en (képző) tanulni = tanul + ni Az infinitiv alakból képezzük a jelen időt: szótő + személyvégződés Egyes igék egyes szám 2. e>ie ich esse/spreche wir essen/schprechen du ißt/sprichst ihr eßt/sprecht er ißt/spricht sie essen/sprechen A német nyelvben három múlt idő van: egy egyszerű és két összetett [7] [8] Der Akkusativ und der Genitiv (A tárgyeset és a birtokos eset) Der Akkusativ wird angewendet. Auch die Katze sind im Zimmer.Ja.webtar.Infinitiv (főnévi igenév): z. Er geht. Herr Waldmann ist der Mann von Frau Waldmann.05. Viele Schüler verfluchen die Hausaufgabe.. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er läuft.htm 13/58 . Die eine liegt auf dem Teppich und schläft. Er schreibt. o>ö ich schlafe/laufe wir schlafen/laufen du schläfst/läufst ihr schlaft/lauft er schläft/läuft sie schlafen/laufen .cgi?/lehrbuch.hu ::::::* Lektion 6 DIE FAMILEI VON HERRN WALDMANN Das ist eine Familie.Brechung: e>i.das Haus) Wir treffen heute den Finanzminister.Umlaut: a>ä. Frage: Wohin gehst du? www. Petra und Ralf sitzen auf der Couch. Sie spielt mit einer Puppe. In dieser Familie gibt es drei Kinder: ein Junge und zwei Mädchen. Er ist der Bruder von Petra und Ingrid.den Wald. wenn man fragen kann "Wen oder was.. Was macht Martin? Er steht. Die Mädchen heißen Petra und Ingrid. au>äu. Petra und Ingrid sind die Töchter von Herrn und Frau Waldmann .07.. ." oder "Wohin. Es ist Abend. Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt getroffen. . Der Junge heißt Ralf. Die Puppe heißt Martin.. Die andere spielt mit einem Bvall. A tőhangzóválozásnak két típusa van: .. és 3.. nur Frau Waldmann ist in der … . Sie sind verheiratet. wenn man fragen kann "Wen oder was.. Herr Waldmann sitzt im Lehnstuhl. also die … . Ingrid spielt auch. Die Familie ist im Wohnzimmer.tag. Frage: Wohin gehst du? Antwort: Du gehst in den Garten (. es ist bald fertig. Er kommt. Die Frau ist Frau Waldmann und der Mann ist Herr Waldmann... [6] A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA .2013.ein-eine-ein Der Akkusativ (A tárgyeset) Der Akkusativ wird angewendet. Er geht." . zwei. Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute einen Popstar in der Stadt getroffen. Frau Waldmann kockt das Abendessen. Er liest ein Buch und raucht Pfeife... Herr und Frau Waldmann sind der Vater und die Mutter.. Wessen Kinder siend sie? Sie sind die Kinder von Herrn Waldmann und Frau Waldmann. In dieser Familie sind fünf Personen." oder "Wohin. Auch der Hund ist in der Küche. Ralf ist der Sohn von Herrn und Frau Waldmann. er frißt.

Johann Wolfgang Goethe versei) a személynév végződése -s.Fritz füzetei) von elöljárószóval körülírjuk (die Lieder von Rolling Stones .einen Wald.. wenn man ein Besitzverhältnis zum Ausdruck bringen will und wenn man fragen kann "Wessen.és földrajzi nevek kapnak. a többi esetben nem kapnak ragot. Er schneidet die Äste eines Baumes.Müller kolléga előadása). (der Vater) Das ist das Buch des Kinders. rangot jelölő szót ragozzuk (die Vorlesung des Professors Müller .hu/keret. rangot jelölő szó áll: . -tz vagy -z .tag. Viele Schüler verfluchen eine Sonderaufgabe. die Vorlesung des Kollegen Müller . -ß.a Rollling Stones dalai) . Különbséget kell tennünk személy. Beispiel: Frage: Wessen Äste werden heute geschnitten? Antwort: Die Äste eines Baumes werden heute geschnitten. 2) Földrajzi nevek A földrajzi nevek Genitivben -s végződést kapnak (Deutschlands Flüsse . akkor a családnév kapja a ragot (die Vorlesung Professor Müllers .. amelyek előtt nem áll semmilyen kisérőszó: Das ist das Buch eines Kindes.Müller kolléga előadása.07. Birtokos esetben a hímnemű és a semleges főnevek – s ragot kapnak: Das ist die Zeitung des Vaters. Die Kinder lesen Bücher. keine Bücher. rangot jelölő szó névelő nélkül áll.cgi?/lehrbuch.htm 14/58 . b) Hiányjelet alkalmazunk (Rolling Stones' Lieder . akkor csak a címet.Erika édesanyja Ha: a) a személynév több tagból áll.a mi Ferencünk könyve) c) Ha a név előtt címet.Müller professzor előadása).a Rollling Stones dalai). Kollege. akkor csak az utolsó kap ragot (die Gedichte Johann Wolfgang Goethes . rangot jelölő szó névelővel áll.. .Németország folyói.. akkor: ens esetragot kap vagy (Fritzens Hefte .a név előtt címet.tulajdonneveknél: Das ist die Familie von Herrn Waldmann. Ich lese mit Begeisterung ein Buch.webtar. (k)ein Abendesse.Müller professzor előadása). amelyeket minden esetben ragozni kell: (die Vorlesung Kollegen Müllers . Peters Vater . Főneveknél. Ich öffne die Tür eines Autos. -x.. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie hörte die Stimme einer Operndiva. Kivételt képeznek a Herr.eine Schule. .2013.Péter édesapja / Erikas Mutter .Kolumbus tojása. Das sind Nücher von Kindern. Englands www. A tulajdonnevek Genitivben -s esetragot kapnak.. Der Vater liest einen/den Roman.a név előtt címet.ein Haus) Wir backen heute einen Kuchen.. ein/das Buch. eine/die Zeitung.05.. ." . A birtokos ilyenkor a birtokos a birtok elé kerül. 1) Személynevek A férfi és női személynevek Genitivben egyaránt -s esetragot kapnak. (das Kind) A birtokos szerkezet helyettesíthető a van előljárószóval: . das Buch unseres Franz . Der Genitiv (A birtokos eset) Der Genitiv wird angewendet.határozott névelővel vagy névmással fejezzük ki (das Ei des Kolombus . Genosse gyenge főnevek.hu ::::::* Antwort: Du gehst in einen Garten (. Die Mutter kocht das Abendessen.deutsch.

da ich ihm Geld Azt követelte tőlem. hogy segítsek neki levelet írni. einen Brief zu schreiben.Es geht mir gut.Himalája csúcsa. Hier ist auch eine Gruppe aus Ungarn. . van neki Ich habe einen Bruder. verdienen helfe. Lektion 7 Etwas später… Petra ist mit ihren Freunden an einer Schitour in Frankreich. akkor maga a név változatlan marad (die Straßen des schönen Berlin . amelyek a magyartól eltérően Akkusativot / tárgyeset / vonzanak.Berlin szép utcái). / In dieser Familie gibt es drei Kinder. lehren. die Wälder des Harzes . Segítenem kellett neki pénzt keresni. Segítenem kellett neki egy levelet megírni. brauchen + Akk. akkor az zu nélkül áll.tag. Sie telefoniert nach Deutschland. Sie ist 0-0-4-9.Van itt egy orvos? haben + Akk.: es gibt + tárgyeset . birtokol Er besitzt viel Geld. besitzen + Akk. einen Brief zu Azt követelte.Péternek szüksége van egy új kabátra. vannak azonban olyan német igei szerkezetek. Ich mußte ihm Geld verdienen helfen. Er verlangte.és folyóneveket azonban ragozzuk (der Gipfel des Himalaja . schreiben. Ilyenek: heißen.deutsch. akkor a) mellékmondat után a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk Er verlangte. ja.Hallo Petra. Akkusativobjekt A legtöbb német ige az alany mellett egy második kötelező kiegészítővel is rendelkezik. pl. Wie geht’s die? .van.Wie heißt denn die Vorwahlnummer von Deutschland? Ach. 0-0-4-98-9-6-5-8-2-1-7-3. van neki. tehát az ige vagy annak a ragozott része megelőzi az Infinitivet. a német hegy.Wie ist das Hotel? . .Neki sok pénze van.07. hier spricht Petra. Es gibt drei Stühle. 2) Ha az Infinitiv nincs körülvéve. amelyben összetett ige van. 1) Ha az Infinitiv körül van véve. Ebben a szerkezetben a geben ige csak egyes számban állhat.2013. -z.vagy országnév előtt egy jelző áll. . lernen. b) mellékmondat után. amely a helyes mondatalkotáshoz elmaradhatatlan. daß ich ihm helfe. helfen zu+Infinitiv Néhány ige jelentésárnylatától. ich erinnere mich. Ha a helység. . szintén a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk. Ez a második kiegészítő lehet Akkusativobjekt / tárgyesetben álló főnév vagy névmás / Dativobjekt / részes esetben álló főnév vagy névmás /. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.hu/keret. Gibt es hier einen Arzt? . . -x végződésű földrajzi neveknél a von elöljárószós körülírást alkalmazzuk (die Straßen von Mainz Mainz utcái). Die Reise nach Frankreich dauert lange. Genitivobjekt / birtokos esetben álló főnév vagy névmás / vagy Präpositionalobjekt / viszonyszós szerkezet /. helfen. létezik vki/vmi Ezzel a szerkezettel valaminek a puszta létezését fejezhetjük ki. Az idegen földrajzi nevek gyakran végződés nélkül állnak. Ezeket a kiegészítőket nevezzük az ige vonzatainak / Rektion der Verben / A tárgyas igék vonzata a német és a magyar nyelvben általában megegyezik.Harz erdei). hogy segítsek neki pénzt keresni.htm 15/58 .Anglia fővárosa). Ich bin bißchen müde.Hallo Mutti. www.cgi?/lehrbuch. .Nekem van egy bátyám.webtar.05. .hu ::::::* Hauptstadt . szövegkörnyezetétől függően állhat zu+Infinitiv-vel illetve csak Infinitiv-vel. A -s.Das Hotel ist sehr schön. szüksége van valamire Peter braucht einen neuen Mantel. Ich mußte ihm helfen.

Hier ist das Wetter stürmlich.. aber hier im Hotel ist es heiß.? / Also muß ich den Dativ benutzen: mir (und nicht mich!).htm 16/58 .deutsch.. amely az alanyhoz tartozik: Monika kämmt ihre Freundin die Haare. Ich kämme mich.cgi?/lehrbuch. Das Reflexivpronomen (A visszaható névmás) . Dativ: Ich wasche mir die Füße.. Es verweist also auf das Subjekt zurück . www.Schneit es? . die Sonne scheint und der Himmel ist klar. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Monika kämmt sich. Du bist an der Reihe. bist du endlich fertig? ." Oder: "Ich wasche mich die Füße. / Es wäscht sich.es reflektiert das Subjekt. aber … . Sie ist im Badezimmer." ? / Hier kann ich fragen: Wem wasche ich die. Sie duscht sich.Nein. läßt sich durch Fragen schnell herausfinden. Ich wäscht mir den Kopf. Monika wäscht sich den Kopf. Monika kämmt sich die Haare.. bist du fertig? . Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich wasche mir die Füße. es donnert und blitzt.Monika. Ich erinnere mich.. 1.Nein.Tschüß Petra.Viel Vergnügen und sei vorsichtig beim Schifahren! . Monika ist ihre Zimmernachbarin. Monika erinnert ihren Vater.05..Monika.Monika. ich bin fertig. ich kämme mir noch die Haare. Ezt a sich visszaható névmás tárgyesetű alakjai jelzik. . Tschüß Nutti. személy sich többes szám 1. Az ilyen jellegű igék mellett a sich névmás részes esetben is állhat.Endlich!! Die Reflexivverben (A visszaható igék) Ezek az igék azt fejezik ki. Was gibt’s Neues? .. személy dich dir 3.webtar. .07. Reflexivpronomen können nur im Dativ oder Akkusativ vorkommen.hu ::::::* . Er wäscht sich. személy sich Typisch für ein Reflexivpronomen ist.2013. személy mich mir 2.. ich putze mir noch die Zähne.Wie ist das Wetter dort? . hogy a cselekvés alanya azonos a cselekvés tárgyával. ..In Ordnung.Nein. ..hu/keret. tárgyesetben álló főnév lenne mellette: Monika kämmt ihre Freundin. Ha az ige sich nélkül állna.tag.Heute abend gibt es hier eine Gesellschaft. Welcher Kasus jeweils benutzt werden muß. Monika erinnert sich. személy euch 3. dass es in einem Satz als Objekt steht und sich auf die gleiche Person oder Sache bezieht wie das Subjekt.(rückbezügliches Fürwort) tárgyeset részes eset egyes szám 1. bist du fertig? . ha a cselekvés olyan dologra vonatkozik. . / Sie wäscht sich. személy uns 2.Draußen ist es sehr kalt. Petra wartet auf sie. .Ja. . Ich kämme mir die Haare.Es regnet. Petra wohnt im Hotelzimmer mit Monika.. Du wäscht dir . deshalb spricht man von "reflexiv". Monika wäscht ihrer Freundin den Kopf. Draußen gibt es eine Menge Schnee.

. számát... A visszaható névmás helye .jelzői birtokos névmás. eine.. Ihr wascht euch. Ich kaufe meinem Freund ein Hemd. mein. Sie kämmen sich. lehet: . akkor úgy ragozzuk. ).2013.Itt fekszik egy könyv.tag. esetét. Achtung: Wenn Unklarheiten oder gar Missverständnisse möglich sind. Ez a tiéd?. .. Was kaufst du deinem? . mint a határozatlan névelőt ( ein. számát. ein). ha a birtok az előzményekből már ismert. (Geht www.kijelentő mondatban az állítmány után van: Sie waschen sich. 2.07. Sie waschen sich den Kopf.htm 17/58 . Te mit veszel a tiédnek? Ha az önálló birtokos névmás határozott névelővel áll." Oder: "Ich kämme mich.önálló birtokos névmás ( meiner. az alany előtt van: Wäscht sich Petra? Waschen sich die Kinder? Possessivpronomen A birtokos névmás alapalakja megmutatja a birtokos személyét. számára. Du kämmst dich. Sie waschen sich. az alany után van: Waschen Sie sich? Waschen Sie sich den Kopf? .hu ::::::* Wir waschen uns. Oder: Die badenden Kinder bespritzen einander. Jelöli a főnév emét.deutsch. . (Peter liebt seine Freundin. Petra zeigt ihren Freunden die neuen Fotos. mint a gyenge melléknevet. Wir kämmen uns.kérdő mondatban: . ezért névelő sohasem állhat előtte.. Er / Sie / Es kämmt sich. estére utal. dein usw. deine.ha az alany névmás. deiner. Ihr kämmt euch. esetét: Hier liegt ein Buch..ha az alany főnév. ilyenkor úgy ragozzuk. így jelzi a birtok nemét. . ich mein Vater meine Mutter mein Kind du dein Vater deine Mutter dein Kind er sein Vater seine Mutter sein Kind sie ihr Vater ihre Mutter ihr Kind es sein Vater seine Mutter sein Kind wir unser Vater unsere Mutter unser Kind ihr euer Vater eure Mutter euer Kind sie / Sie ihr / IhrVater ihre / Ihre Mutter ihr / Ihr Kind A birtokos névmás a mondatban kétféle szerepet tölthet be. ilyenkor csak akkor használhatjuk. Unklar bleibt hier. A birtokszó helyett használjuk.Péter szereti a barátnőjét.cgi?/lehrbuch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. akkor felveszi a határozott névelő végződéseit. végződésével pedig a birtok nemére.05. ob sich jedes Kind selbst naß macht oder ob die anderen nachhelfen. számát. Ist es deines? . ezért mindig hangsúlyos.webtar.. Also: Die badenden Kinder bespritzen sich gegenseitig. Akkusativ: Ich kämme mich.hu/keret. meine.Petra megmutatja a barátainak az új képeket)." ? / Hier muß die Frage lauten: Wen oder was kämme ich? Also muß ich den Akkusativ nehmen: mich (und nicht mir!). Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich kämme mir . Ha az önálló birtokos névmás határozott névelő nélkül áll.Veszek a barátomnak egy inget. sollte man zur Sicherheit zusätzlich ein Adverb oder gleich eine andere Formulierung benutzen! Beispiel: Die badenden Kinder bespritzen sich.

Pontosan jár az órád?).cgi?/lehrbuch. d. der gute alte Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Akk. Beispiel (mit bestimmtem Artikel und zwei Adjektiven) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nom. die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden kleinen Kinder Dativ den guten alten Männern den hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Gen. Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel. Er schreibt einen Brief. Beispiel: Singular Plural Ich esse einen Apfel.deutsch.webtar.tag. Bei unbestimmten Aktikeln gilt das ebenso. 3.hu ::::::* deine Uhr genau? . [10] Deklination von Adjektiven 1.h. Ich esse Äpfel.07. Beispiel (mit bestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ der alte Mann die junge Frau das kleine Kind Akkusativ den alten Mann die junge Frau das kleine Kind Dativ dem alten Mann(e) der jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nominativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Akkusativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Dativ den alten Männern den jungen Frauen den kleinen Kindern Genitiv der alten Männer der jungen Frauen der kleinen Kinder Beachte: Die Pluralformen der Adjektive sind bei allen drei Geschlechtern gleich . Beispiel (mit unbestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind Akkusativ einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind Dativ einem alten Mann(e) einer jungen Frau einem kleinen Kind(e) Genitiv eines alten Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes Beachte: Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural. der guten alten Männer der hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Beachte: Zwei oder mehrere Adjektive vor einem Nomen werden parallel .hu/keret.2013. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er schreibt Briefe.htm 18/58 . die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden leinen Kinder Akk. den guten alten Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Dativ dem guten alten Mann(e) der hübschen jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des guten alten Mannes der hübschen jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nom. dekliniert. Die unpersönlichen Verben (A személytelen igék) www. 2. auf die gleiche Weise.05.

Der Abend ist sehr schön. Sie spielen: “Ein Stuhl ist zu wenig”. Es blitzt. Es schneit. es geht + részes eset + melléknév Ezzel a szerkezettel hogylétünket fejezzük ki. Die jeweilig__ Braut trägt dann ein lang__ weiß__ Kleid und der Bräutigam einen dunkl__ Anzug. Wir achteten nicht auf ihn. feieren sie meistens eine traditionell__ Hochzeit mit viel__ Verwandten und Freunden. können beid__ Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen. Im Restaurant des Hotels sind zwei Gruppen. und seine Schuhe waren schmutzig____. Ein selbst gemalt____ Landschaftsbild in wunderschön____ leuchtend____ Farben. er habe extra die alt____ Klamotten angezogen. Sein alt____. Es war ein groß____. 1. flach____ Paket. Es donnert. die in einem groß__ Palast wohnte. Die katolisch__ Kirche akzeptiert solch__ Scheidungen allerdings nicht. An einem kalt__ Wintertag saß sie am offen__ Fenster und nähte ein neu__ Kleid. Alle sind sehr glücklich.webtar. braun____ Jackett hatte sogar kaputt____ Taschen. Nur Heinz Beyer machte mal wieder eine Ausnahme. monatlich vom anderen eine bestimmt__ Summe für sich und die gemeinsam__ Kinder. Dabei stach sie sich mit der spitz__ Nadel in den zart__ Finger. Ergänzen Sie die Endungen: Es war einmal eine schön__ Königin.deutsch. Wenn gemeinsam__ Kinder da sind. die bei ihm leben. Heute ist die Sprache kein Problem. bekam Heinz Beyer einen ganz rot____ Kopf. Rot__ Blut und weiß__ Schnee. Wenn die geschlossen__ Ehe nicht gut geht. es geht uns gut / Monika gut. die er auch beim Malen anhatte. bekommt nach der vollzogen__ Scheidung der Partner.05. Cubanisch____ Zigarren. Beyer erklärte. Ziemlich langweilig____ Sachen: zwei silbern____ Kulis. so leben doch die meist__ Erwachsenen als unverheiratet__ oder verheiratet__ Paar oder in einer Familie zusammen. Wie geht es (geht’s) dir? / Ihnen? Danke. milyent is jelent: Wie ist dieser Tisch? Dieser Tisch ist grün/groß.cgi?/lehrbuch. www. Wie geht es euch? / Monika? Danke. Alle applaudierten spontan_______ Die Geburtstagsfeier dauerte dann noch bis in die frü____ Morgenstunden. es geht mir gut/wohl. Der Chef ließ das Bild sofort in seinem Büro aufhängen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Zur fünfzigjährig____ Geburtstagsfeier des Direktors kam die ganz____ Firma.tag. rot__ Lippen "da fehlt doch noch etwas: Was ist denn schwarz__?" 2. Drei dick__ Tropfen Blut fielen in den weiß__ Schnee. 3. Ergänzen Sie die Adjektivendungen: Auch wenn viel__ Menschen heute in den deutschsprachig__ Ländern allein leben.2013. Sie stehen herum und lachen.07. der weniger oder kein Geld verdient. Die Kolleginnen trugen lang____ Kleider und die Kollegen dunkl____ Anzüge. Einige spielen immer noch: sie hören die Musik und gehen um … Viele spielen nicht mehr. ein schwarz____ Diplomatenkoffer (von meiner Abteilung!). Lektion 8 Im Hotel gibt es eine Abendgesellschaft. und als Direktor Wiechmann es ausgepackt hatte. dass auch mein erst__ Kind so schön__ wird: Weiß__ Haut.htm 19/58 . Es regnet. Da sind Petra und ihre Freunde: 15 Studenten und Studentinnen … Es gibt auch noch eine Gruppe aus Ungarn. Nur ein Geschenk war ander_____. das ist so eine schön__ Farbzusammenstellung. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. Nach dem Spiel tanzen die Jungen und Mädchen. Wenn zwei jung__ oder älter__ Menschen sich entscheiden zu heiraten. Sie sind aus Budapest.hu/keret. dachte die schwanger__ Königin. Die Leute spielen. A wie kérdőnévmás nemcsak hogyant. Nach dem Begrüßungssekt wurden die Geschenke ausgepackt. dass ich möchte. Mellettük mindig ki kell tenni az es névmást. mintha alany volna. bestickt____ Taschentücher.hu ::::::* Többnyire természeti jelenségeket fejeznek ki.

München ist durch seine Universität bekannt.07. sie ist meine Zimmernachbarin. ich fühle mich wohl. Ich bin Petra Waldmann. .Ich bin neunzehm Jahre alt. N der Norden S der Süden NO der Nordost SW der Südwest O der Osten W der Westen SO der Südost NW der Nordwest Das Verb wissen ich weiß wir wissen du weißt ihr wißt er weiß sie wissen Der substantivierte Infinitiv (A főnévként használt főnévi igenév) Bármely főnévi igenévből képezhetünk semleges főnevet. nicht war? .htm 20/58 . Thom. ich fühle mich wohl. das ist mein Kosename. . .Hallo. Womit beschäftigst du dich.Ich wohne in der Nähe von München.Es ist schon spät. . Thom.Monika.Ich bin zwanzig Jahre alt. das ist es.Oh.Danke. .Weiß du.Dieser Abend ist sehr angenehm. . Thom? . meine Mutter ist auch Ungarin. Ta… . Petra? . ich kenne nur einige Worte. . das ist Monika.Ich lebe auch dort. .Tatsächlich? Sprichst du Ungarisch? .Wie alt bist du? . Ich wohne in einem Bauernhaus. Gutr Nacht.Das ist sehr interessant.wissen das Wissen (a tudás) Doch A tagadó formájú eldöntendő kérdésre adott választ a doch szóval vezetjük be.Ich bin Studentin. . Und du? . nicht war? . das ist Thom. Ich gehe ins Zimmer. ha nagybetűvel írjuk. Mein Name ist Tamás Kiss.Nein. Ich studiere in Kaposvár. www.Hallo.hu/keret.Hast du Verwandte in Ungarn? . .Ja.Nein.tag. dein Deutsch ist ausgezeichnet.hu ::::::* In der Halle stehen einige Mädchen und Jungen. Ein Junge kommt auf Petra zu.deutsch. .Ja. .webtar.Dieser Abend ist angenehm.Das leben auf einem Bauernhof ist interessant. . Thom. Petra ist auch da.Bist du Deutscher? . . meine Großeltern leben in Budapest.Hallo.Hallo. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Wo wohnst du? . . Monika kommt auf sie zu: . . Womit beschäftigst du dich. Ich studiere Landwirtschaft.Ich bin Student.05. .cgi?/lehrbuch. leben das Leben (az élet) .Ich gehe auch. .2013. Ich studiere an der Uni München Touristik und Geographie.Kaufst du kein Brot? Doch. etwa 10 km von München.Sag einfach Thom zu mir.Doch. nicht wahr? Doch. diese Stadt liegt in Südwest-Ungarn. ich bin Ungar. Bis Morgen. .

Das Foto ist von der Hochzeit meiner Schwester. denn er ist sehr amüsant. denn sie ist schwanger. Sie ist bei der Arbeit sehr streng.05. Sie sind beide pensioniert. sie ist 69 Jahre alt. Ich bin ihr Onkel. Sie sind Ruhestand. Das da ist seine Frau. Oma und Opa Molnár. Hier ist sie noch schlank. Das sind mein Vater und Meine Mutter. Gabriella und ihr Mann. Sie haben einen Sohn.2013. Sie haben zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. Meine Mutter liebt ihren Bruder.hu ::::::* immer noch – nicht mehr Einige Leute spielen immer noch. Deshalb lieben sie meine Mutter. Er arbeitet bei einer Firma in Budapest. Das sind die Eltern meiner Mutter. Er ist 27 Jahre alt.webtar. meine Großmutter.htm 21/58 . Jetzt ist sie nicht schlank. Sie ist wunderschön. Kennst du diesen Kerl? Das bin ich. Sie ist Dolmetscherin. Das sind mein Bruder und seine Familie. Er ist 74 Jahre alt. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er ist der Vater meines Vaters. aber sie hat ihre Schwägerin … Sie ist dick. Mein Onkel ist Mechaniker und meine Tante ist Köchin. Sie ist Buchhalterin. Ich liebe ihn.07. häßlich und sehr unfreundlich. Das sind mein Onkel und meine Tante. Meine Mutter ist 49 Jahre alt. Manchmal sind sie so schlimm. Meine Nichte ist 4 Jahre alt und mein Neffe ist 2 Jahre alt. Sie sind beide 66 Jahre alt. eine Tochter und viele Enkel. Auf diesem Bild sind sie sehr glücklich. Das ist Großvater Kiss. Sie hat eine GmbH. Das sind meine Schwester. Nach meiner Meinung bin ich ihr Lieblingsenkel.tag. Er ist Arzt und seine Frau ist Zahnärztin. Er ist wirklich ein Playboy. Gabriella ist 29.hu/keret. Mein Schwager ist Geschäftsmann. Er ist 51 Jahre alt. mein Cousin. Sie verwöhnen mich. Sie lieben ihren Schwiegersohn sehr. Er ist 31. Er ist energisch und arbeitet hart. (még mindig) Viele Leute spielen nicht mehr. Mein Vater ist Jurist. Das ist ihr Sohn. Mein Cousin ist Architekt. (már nem) Lektion 9 Thom zeigt Petra ein Foto von seiner Familie Das ist meine Familie.cgi?/lehrbuch. Sie haben nur ein Kind: meinen Vater. aber sie ist zu Hause geduldig … Sie ist wirklich eine gute Mutter.deutsch. ihr Schwiegermutter. Die Grundzahlwörter (A tőszámnevek) 1 eins (számláláskor) 30 dreißig 2 zwei – beide 40 vierzig 10 zehn 50 fünfzig 20 zwanzig 60 sechzig 21 einundzwanzig 70 siebzig 22 zweiundzwanzig 80 achtzig 23 dreiundzwanzig 90 neunzig 24 vierundzwanzig 100 (ein)hundert neunundneunzig (ein)hundert (ein)hundert(und)eins hundertfünfundzwanzig siebenhundertfünfundsiebzig (ein)tausend (ein)tausend(und)zwei (ein)tausendneunhundertfünfzig zweitausendfünfhundert zehntausenddreihundertzwölf fünfundzwanzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig hunderttausend zweihundertfünfzigtausendachthundertachtundachtzig www.

Ich sehe ihn. . www.deutsch. Komm zu mir! . személy euer euere euer euere 3. . Unsere Eltern lieben uns. Das Possessivpronomen (A birtokos névmás) Birtokos hímnemű nőnemű semleges több egyes szám BIRTOK 1. A birtokos névmás ragozása megegyezik a határozatlan névelőével. számnevek. Ich habe sie nicht gern. személy sie sie ihnen Önöző alak Sie Sie Ihnen Oma liebt mich.Ismered őt? A részeshatározóként álló személyes névmásokat sem hagyhatjuk el. Ich möchte dir meine neuen Fotos zeigen. / Wir schämen uns deiner.hu ::::::* eine Million fünf Millionen sechshundertsechsund sechzigtausenddreihundertdreiunddreißig eine Milliarde A beide már ismert két személyre vagy dologra vonatkozik. személy ihr ihre ihr ihre Önöző alak Ihr Ihre Ihr Ihre A fenti táblázat csak az alanyesetű alakokat tartalmazza.Szeretném neked az új képeimet megmutatni. Wir gadachten euer. es ) fejezik ki.Tőle jövök.Megemlékeztünk rólatok. stb. tárgyat és elvont fogalmat. vonzata használatos. személy wir uns uns 2.htm 22/58 . Das sind die Eltern meiner Mutter. Utóbbi kettőt az egyes szám harmadik személyű névmások ( er. Ich liebe dich. Da ist mein Hund. személy ich mich mir 2.07.05. Das Personalpronomen (A személyes névmás) Személyes névmással megnevezhetünk személyt. személy du dich dir 3.2013. személy dein deine dein deine 3. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.tag.Gyere hozzám! / Ich gehe nicht ohne dich. sie. melléknevek. személy hímnemű sein seine sein seine nőnemű ihr ihre ihr ihre semleges sein seine sein seine többes szám 1. Az alanyként és tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni. .Szeretsz engem? / Kennst du ihn? . személy mein meine mein meine 2. / Ich komme von ihm.Mi szégyenkezünk miattad. A személyes névmás állhat elöljárószókkal is. Die Großeltern lieben ihre Kinder. Nem megyek nélküled. személy ihr euch euch 3. A személyes névmás birtokos esete csak mint igék.cgi?/lehrbuch. személy hímnemű er ihn inm nőnemű sie sie ihr semleges es es ihm többes szám 1.hu/keret. személy unser unsere unser unsere 2. Großvater Kiss ist der Vater meines Vaters. A személyes névmások mind a négy estben használatosak: Egyes szám Alany Tárgy Részes eset 1.webtar. Liebst du mich? . .

2013. fragt Linda den Hund. Sie ist keine Buchhalterin. Und ich habe auch noch eine Schwester. aber sie sehen … Mutti achtet sehr auf ihre Figur. ____ haben wohl Recht". ielleicht hat ____ Hunger. Vater ist auch schön. Da klingelt es an der Haustür. Unser Hof ist groß. Mein Vater hat nur einen Bruder und eine Schwester.Meine Mutter ist 41 und mein Vater ist 44. A hangsúlyos igekötők elválnak az igéktől és a mondat végére kerülnek a mondatkeret záró tagjaként. Sie sehen jünger aus. ich habe einen Bruder.Nein.05. . aber der Kuchen schmeckt ____ wohl besser als das Hundefutter. aber er sagt nichts.Mein Vater ist Landwirt. allein.cgi?/lehrbuch. meine Tante und mein Onkel leben in München. Wir haben auf unserem Hof Schweine und Kühe.Hast du einen Bruder oder eine Schwester.Ja. Wir haben einen Bauernhof. Mit ihrer Tochter verbringe ich viel Zeit. Wir verbringen viel Zeit zusammen.tag. Frau Weinert.hu/keret. Sie ist schlank und immer noch sehr hübsch. "Hallo. Mein Vater leitet den Betrieb.Wie alt sind deine Eltern? . Meine Großmutter lebt nicht mehr. Mein Onkel lebt auch in Ungarn. Sie ist Ärztin. "Nein". . Sie unterrichtet Mathematik und Physik. .hu ::::::* 1. Meine Cousine hat vier Kinder. fragt Frau Weinert.Ja. Sie ist erst 6. ____ bin es. "Haben ____ Probleme mit ____ gehabt?". Die Verbpräfixe (Az igekötők) A németben az igekötők lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok. machen ____ bitte auf.deutsch. Meine Großeltern leben in Budapest. "Was kann ____ ____ denn sonst geben. "Warte. ____ wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. meint Linda. dem Hund von Frau Weinert. Er ist groß und hat breite Schultern. Die Kinder sehen fern. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. aber ____ trinkt nichts. es hat sie haben Ich habe eine Schwester und einen Bruder. aber ____ trinkt nicht. Er ist Student.Hast du Verwandte? . Ergänzen Sie die fehlenden Personalpronomen. www. Mein Großvater.webtar.Siehst du die Verwandten oft? . "Hunger hat ____. ____ mache eine Dose Hundefutter für ____ auf"." Beide gehen in das Wohnzimmer. aber sie arbeitet als Buchhalterin. sie. Wir treffen uns mit meiner Tante und Meinem Cousin nur bei … Das Verb haben ich habe wir haben du hast ihr habt er. "Ja." Linda öffnet die Tür. Wir beschäftigen drei Arbeiter. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. unsere Familie ist klein. Personalpronomen (Nominativ. A hangsúlytalan igekötők sohasem válnak el igéjéktől. Nepomuk. der Vater meines Vaters wohnt in München.htm 23/58 . Ich kenne meinen Onkel und seine Familie nicht gut. Meine Mutter hat einen Bruder. Er ist 17 Jahre alt. . "____ haben uns ganz gut verstanden. Akkusativ." Lektion 10 Auch Petra spricht über ihre Familie. . Petra? .07. Jetzt trinken ___ aber trotzdem zusammen Kaffee. Meine Mutter ist Lehrerin. lacht Frau Weinert. sagt Linda und geht in die Küche. Dativ) Linda ist mit Nepomuk. das Linda gekauft hat.Womit beschäftigen sich deine Eltern? . möchtest ____ etwas zu essen?". ____ gibt ____ eine Schale Wasser. Seine Schwester ist geschieden und hat 4 Kinder. Wir beschäftigen drei Arbeiter.

Samstag. Dann habe ich frei. .tag.Ich fahre oft nach Hause.htm 24/58 . Dort ist donnerstags immer eine Party. Ich verbringe den Samstag und den Sonntag zu Hause. Mittwoch. / Es ist zwei Uhr.2013. Ich gehe zur Mensa und kaufe etwas zum Frühstück.am Samstag abend / gestern abend / heute nachmittag / morgen früh .Also.07.Ich gehe in die Bibliothek und mache meine Hausaufgaben. / Es ist ein Uhr fünfzehn. Nach dem Mittagessen haben wir Seminare und Konsultationen.Es ist Viertel nach zwölf. es ist schon spät. . Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es? Es ist ein Uhr. Es ist Dienstag. Ich stehe später auf und gehe früh ins Bett. Donnerstag. Die Vorlesungen beginnen um 8 Uhr.cgi?/lehrbuch. / Es ist zehn nach sieben. Manchmal habe ich um vier Uhr Schluß. Ich wasche mich. Zweimal in der Woche gehe ich am Nachmittag in die Turnhalle. / Es ist zehn vor vier. Gute Nacht. / Es ist neun Uhr. / Es ist sieben Uhr.Wie spät ist es? . Dann ziehe ich mich an. Das Datum Welcher Tag ist heute? Sonntag.montags / dienstags / donnerstags / abends . … . Zu Hause bin ich gern. / Es ist drei Uhr dreißig. / Es ist sechs Uhr. / Es ist vier Uhr. Ich kämme mir die Haare und rasiere mich. / Es ist elf Uhr. / Es ist Viertel vor ein.Gute Nacht. / Es ist halb zwei.hu/keret. ins Restaurant oder in eine … Es gibt auch einen Universitätsklub. Ich gehe ins Bett. / Es ist zwölf Uhr.webtar. Dienstag … / am Morgen / am Nachmittag / am Abend / am Wochenende zu zu Mittag in in der Nacht von – bis von 2 bis 4 Uhr / von Dienstag bis Freitag .Was machst du an Wochenenden? .Ach. . . Im allgemeinen esse ich Gebäck und trinke Kakao. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Meine Mutter macht mir das Frühstück und das Mittagessen. / Es ist sieben Uhr zehn. . Ich habe einen Zimmernachbarn.früh / spät www. Ich esse in der Mensa der Universität zu Mittag. / Es ist drei Uhr fünfzig.hu ::::::* Lektion 11 Der Tagesablauf von Thom . Zum Beispiel: wie verbringt ein Student in Ungarn.Oft gehen wir am Abend ins Kino. Ichstehe jeden Tag um 7 Uhr auf. / Es ist drei Viertel ein. / Es ist drei Uhr. / Es ist Viertel nach ein. / Es ist ein Uhr dreißig. .Gehst du aus? . Manchmal helfe ich ihn bei der Hausarbeit. / Es ist fünf Uhr.Ich möchte über Ungarn und die Ungarn viel wissen. Freitag. wie du. Die Mittagspause dauert vom Mittag bis dreizehn Uhr. Wann? – Mikor? um um 8 Uhr / um Mitternacht an am Montag. Montag. Im allgemeinen gehe ich spät ins Bett. Ich putze mir die Zähne. / Es ist acht Uhr.deutsch.Was machst du in deiner Freizeit? . ich wohne in einem Studentenheim. / Es ist halb vier. / Es ist zehn Uhr. Ich gehe um halb acht weg.05. Ich wasche immer ab.

Wir haben leider keine. _____________________ Lektion 12 . .Beim Zeitungskiosk können Sie welche kaufen. immer. jetzt. Fragen Sie auf der Post! . neulich. jederzeit. damals. . dann gehen Sie in die dritte Straße nach … Die Post ist auf der rechten Seite das vierte Gebäude. Mittags haben wir eine Stunde frei.tag.hu ::::::* . .Sagen Sie uns bitte.An der Ecke links. täglich Fontos! az erst = csak szócskát nem szabad a nur-ral összekeverni. selten. . übermorgen. . dann bei der zweiten Kreuzung rechts.deutsch. schließlich.nie / selten / manchmal / im allgemeinen / immer tárgyesettel jeden Tag Időhatározószók / Temporaladverbien / Kérdései: wann?.cgi?/lehrbuch. haben Sie Postkarten? . dann gehen sie in die erste Straße nach links.Danke schön. Wann? 2.Ich gehe zur Post. oft. Fontos! a napszakot jelentő főnevekből -s képzővel határozót képezhetünk: morgens. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. . Napokat.Was machst du? . wie lange?. abends.Natürlich darfst du mitkommen.Bitte schön. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. wo finden wir die Post? .Wo können wir denn Postkarten kaufen? . Die Pausen dauern 5 Minuten. Ich habe nur 90 Forint.Darf ich mitkommen? Auch ich muß einige Postkarten kaufen.hu/keret.Warte Petra! . . bis wann?. Az erst csak időbeli korlátozásként használható! (Es ist erst 9 Uhr. bald.Gehen Sie geradeaus.05. napszakokat jelölő határozók: gestern.Kann ich Ihnen helfen? . Er ist dann dort an der Ecke. zuletzt b) kifejezhet időtartamot: allezeit.Még csak 9 óra van. mehrmals. . . ami szintén csak-ot.Wo ist denn der? .Hallo.Entschuldigung. ______ 4. www. manchmal. montags 1. seither c) időismétlést: häufig. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht. eben. bisher. . . wie oft? a) kifejezhet időpontot: anfangs. seit wann?. vor / nachmittag. dann. vorgestern.Danke schön. Beim Zeitungskiosk: . zugleich. bislang. wo können wir Postkarten kaufen? .Ja. Ich muß Postkarten kaufen. jedesmal.2013.). stets. Wie spät ist es? Üben Sie mit der Uhr Uhr und Stunde Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? 1. noch. __________ 3.. Thom! .Csak 90 forintom van. nie. endlich. de másfajta megszorítást jelent.htm 25/58 .webtar.Also los.Ich weiß nicht. Ich muß auch auch einen Brief aufgeben. Fragen wir den Portier. heute. demnächst.07. morgen.

ein Viertel 1/2 .Was kostet das zusammen? . neunzehnte 30. die.webtar. die.hu/keret.veirundfünfzig prozent 3. vierte 9.Dreizehn plus (und) acht ist einundzwanzig www. A sorszámneveket úgy ragozzuk. das zweite der.deutsch. das erste. Die Ordnungszahlwörter (A sorszámnevek) A sorszámnevek a tőszámnevekből képezzük: 2-től 19-ig –t.Ich möchte diese Postkarten und diesen Brief nach Deutschland … Können Sie mir Brifmarken geben? . siebzehnte 22. . elfte 16.tag.eineinhalb 20 : 5 = 4 .fünf hoch drei 2 7 . das zehnste der.htm 26/58 . achte 13. halb ein drittel dreiviertel anderthalb ein hundertstel Drittel zwei ein fünftel zwei und ein (und) einviertel drittel ein einhalb Zahlen und geometrische Figuren 54% . Achtzigste 90 neunzigste 100. neunte 14. die. wir möchten einige Postkarten. das zwanzigste hunderterste der. fünfzigste 60. vierzigste 50. A számjeggyel jelölt sorszám után pontot teszünk. das dritte és der. Hundertste der. . siebzigste 80. das erste der. erste 6.zwei mal fünf ist zehn 1 1/2 . die. zehnte 15. zwanzigste 40. siebte 12.05. das tausendste ein Halb(es) ein Drittel zwei Drittel ein Viertel drei Viertel ein Fünftel ein Hundertstel ein und ein Halb Rendhagyó képzésűek: der.Das macht 10 Frank 65. Petra geht zum Schalter. die. A törtszámnevek Képzése: sorszámnév + -el Kivétel: 1/2 = das Halbe.cgi?/lehrbuch. zweite 7.sieben hoch zwei 2 x 5 = 10 . die. zweiundzwanzigste 3. das dreizehnte der. .Danke schön. das dritte der. die. sechste 11. die. sechzehnte 21.5 .sieben Achtel 53 . mint a mellékneveket. achtzehnte 23. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. fünfte 10.07.einhalb 7/8 . Kann ich Ihnen helfen? . die. das achte.ein Drittel 1/4 . das zwölfte der. die. das elfte der. dritte 8.Guten Tag. bitte. vierzehnte 19. die. der. einundzwanzigste 2. dreiundzwanzigste 4.drei Komma fünf 1/3 .Ja.Ja. die.Bei dem anderen Schalter. fünfzehnte 20. zwölfte 17. Thomas und Petra kaufen Postkarten und schreiben. .20-tól –st1. sechzigste 70. hier. dreizehnte 18.hu ::::::* Auf der Post: . bitte.2013. dreißigste 5.Zwanzig (geteilt) durch fünf ist vier 13 + 9 = 21 .

cgi?/lehrbuch.000. . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.szükségszerűséget . (ich muß = nekem kell) (Jelentését könnyebben megértjük.eine Billion s Quadrat s Rechteckt s Dreieck s Fünfeck s Parallelogramm r Kreis i Spirale s Oval => r Pfeil r Halbkreis i Kugel r Würfel s Achteck e Pyramide r Zylinder Die Modalverben (A módbeli segédigék) Ezek olyan igék.deutsch. erkölcsi kötelességet fejez ki.) nem kell ( tagadásban általában a brauchen zu + Inf. tiltást.eintausendzweihundert . mußte ich Amikor ezt hallottam.05. mögen. ha hangsúlyos. Ezek rendszerint egy másik ige Infinitiv-vel állnak együtt. ha a magyar ‘muszáj’-ra gondolunk.feltételezést nagy valószínűséggel (Peter muß ein guter Lehrer sein.Zwölf minus (weniger) vier ist acht .200 1998 1. .) Ich muß einen Brief aufgeben. -et használjuk ) (Du mußt nichts das Gedicht lernen. óhajtja-e.000. wollen.4 = 8 1.Neunzehnhundertachtundneunzig . kellett nevetnem.webtar. A módbeli segédigék az alanynak a cselekvéssel kapcsolatos szubjektív viszonyát fejezik ki: akarja-e.eine Million .Péter egész biztosan egy jó tanár.felszólítást.tag. (Magyarra legtöbbször felszólító móddal fordítjuk.) Sie sollen den Brief nach Deutschland schicken.htm 27/58 .000. jobban utal a cselekvés megvalósítására is! ) Heute muß ich endlich in meinem Zimmer Ordnung Ma végre rendet kell tennem a machen! szobámban! .000 .) sollen Kérést. Módbeli segédigék jelentése: müssen Kényszert.000.000. és az igekötő akkor sem válik el. 6 módbeli segédigét különböztetünk meg: dürfen.Nem kell megtanulnod a verset. können.000 1.eine Milliarde . ill. Du brauchst nicht das Gedicht zu lernen.hu/keret. .000. sollen kifejezhet: . kénytelen-e a cselekvést végrehajtani.Als ich das hörte. szükségszerűséget fejez ki. sie es muß soll kann darf will mag möchte wir müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ih müßt sollt könnt dürft wollt mögt möchtet sie müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten A főige a mondat végére kerül. amire idegen akarat kényszerít! ) www.hu ::::::* 12 . mindig a főige jelentését módosítják. parancsot ( A müssen objektív szükségszerűséget fejez ki.felszólítást ( A sollen olyan szükségszerűséget fejez ki. sollen.2013. hangosan laut lachen. amelyeknek önálló jelentőségük nincs. müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ich muß soll kann darf will mag möchte du mußt sollst kannst darfst willst magst möchtest er.000 1. müssen kifejezhet: . müssen. felszólítást. Ragozás szempontjából külön csoportot alkotnak.07.

kívánságot ( udvariasabb kérésnél a mögen Konj.hu/keret. . (ich will = én akarok) Willst du einen Brief schreiben? wollen kifejezhet: . .kívánságot ( a mögen feltételes módban áll ) Peter möchte nach Paris fahren.feltételezést.) Wo können wir Postkarten kaufen? können kifejezhet: . kételkedést ( kérdő mondatok. haben. wollen Szándékot. a sollen feltételes módban áll. Ich möchte einen Brief aufgeben.Peter mag eine Universität besuchen.) .hu ::::::* Töltse ki ezt a nyomtatványt nyomtatott betűvel! . kívánságot jelent. aki elmúlt 18 éves. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. .Péter ma meg akarja látogatni a barátnőjét." más mondta ".függő beszédben kérést. ich möge ein bißchen warten.függő beszédben kérést.tag. . Präs.deutsch. Darf ich mitkommen? dürfen kifejezhet . Itt nem szabad dohányozni.cgi?/lehrbuch. -het raggal fordítjuk. . dürfen Engedélyt fejez ki.lehetőséget . szándékot (Peter will heute seine Freundin besuchen.feltételezést .akaratot.webtar. amit hallottunk ) Peter soll im Sommer drei Wochen In Paris Péter állítólag három hetet töltött Párizsban.htm 28/58 Sie sollen diese Formular in Blockschrift ausfüllen! . laufen. verbringen.07. können Képességet.engedélyt . valamit csinálni (Peter mag abends im Bett lesen. kívánságot ( erélyesebb felszólításnál Konj. nem veszünk. ihat itt alkoholt.2013. A titkár azt mondta.-t használjuk ) Der Sekreter sagte. nem mehetsz machts. valakinek ‘szabad’ valamit megtenni. hogy Péternek mégis igaza van. . akkor az idén kaufen wir dieses Jahr keine. Präs. . mögen kifejezhet: .Jeder über 18 darf hier Mindenki.Péter szeret az ágyban olvasni.Norbert kann sehr schnell Norbert nagyon gyorsan tud futni. Péter jó tanár lehet. rauchen.állítást ( de én nem hiszem el ) (Er will das Geld verloren haben.Man darf hier nicht rauchen. kedvel. . engedélyt fejez ki. ajánlást ( a sollen feltételes módban áll ) Du solltest mehr um deine Gesundheit Többet kellene az egészségével törődnie! kümmern! . Péter valószínű egyetemre jár. Kötőmódú alakját (möchte) ‘szeretnék’ értelemben használjuk.feltételezést ( a dürfen feltételes módban áll! ) Peter dürfte ein guter Lehrer sein.-t használunk ) Der Arzt sagte dem Kranken.tanácsot. várjak egy kicsit. moziba. .Azt állítja. kannst du nicht ins Kino gehen.kedve van. (Magyarra leggyakrabban –hat.feltételt ( a sollen feltételes módban áll ) Sollten die Äpfel nicht billiger werden. ha nincs kérdőszó ) Sollte er mich anlügen? Talán hazudik nekem? . Péter Párizsba szeretne utazni.engedélyt. állítólag ( állásfoglalás nélkül objektíven idézzük.05. ne dohányozzon olyan sokat. er solle nicht so viel Az orvos azt mondta a betegnek. www. so Ha az alma nem lesz olcsóbb. .feltételezést ( a können kijelentő vagy feltételes módban áll! ) Peter kann / könnte doch recht Lehetséges. -jogosultságot . hogy elvesztette a pénzt. Alkohol trinken.Wenn du deine Aufgaben nicht Ha nem végzed el a feladataidat. lehetősét.) -udvarias felszólítást (Wollen Sie sich bitte hinsetzen! – Legyen szíves leülni!) mögen Jelentése: szeret.) .

akkor a főige Infinitiv Perfekt alakját használjuk.többes számban –(e)t végződéssel. ____________________ 3. Bitte entschuldigen Sie." Jan: "Dann _____ wir wohl umziehen... Er . 1. Peter . dann ______ du das ja noch machen. Az objektív használatkor a módbeli segédige alapjelentését vesszük figyelembe. In (D) .deutsch.. 4. wenn der Kellner kommt. sprich! (sprecht!).MÜSSEN . Er muß früh aufstehen. a módbeli segédigét pedig az alannyal egyeztetjük számban és személyben. Entschuldigt bitte. Judith und Jan sitzen im Café Lieblich: Jan: "______ wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich ______ lieber ein Eis dazu essen.05. Judith. Gehen Sie geradeaus! Geben Sie mir eine Briefmarke! Gehen Sie in die erste Straße nach links! 1. tehát megmutatja.BRAUCHEN www. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen. muss. Ő biztosan korán kelt. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. den Führerschein machen. Azt mondta. Was _____ du denn. steh auf! . kann. man nicht privat Auto fahren lernen. Peter kann radfahren. warte!. ____________________ 3. (ez sokszor elis madar) z. Péter tud biciklizni.B.2013. Zweifel = kételkedés Sollte er wirklich so klug sein? Valóban olyan okos? Szubjektív használatkor a módbeli segédigék Perf. Man .. Szubjektív használatkor a módbeli segédigék a beszélő személyes állásfoglalását fejezi ki: Vermutung = feltevés Sie kann beim Friseur sein.B.B. Er will am Samstag arbeiten.hu ::::::* A Modalverben-nél megkülönböztetünk objektív és szubjektív használatot. frage!." Jan: "Na gut.. wartet!. Was _____ Sie denn?" 2." Kellnerin: "Guten Tag. Er muß früh aufgestanden sein. schlafe! (schlaft!). aber Sie _____ sich an einen anderen Tisch setzen. z. dieser ist reserviert. Ich _____ eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. MODALVERBEN: SOLLEN . Ergänzen Sie die passenden Modalverben: Anna. Ha a közlés múlt idejű." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon..tag. noch drei Monate warten. _____ wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne.Infinitiv-alakban áll. Fodrásznál lehet. hogy milyen kapcsolat van az alany és a főige Infinitiv-je között. Mellékmondatban a haben ragozott alakja megelőzi a két Infinitiv-et. geht!. Ergänzen Sie darf. daß er hat früh aufstehen müssen. aber er ist noch nicht ____________________ 18 Jahre alt. Személyű alakjai vannak. da _____ ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen.. geh!.-i alakukat rendhagyó módon képzik. A Modalverben összetett múlt időit mindig a haben segédigével képzi.cgi?/lehrbuch. ich _____ mir nur kurz Zigaretten holen.egyes számban –e. hogy korán kellett kelnie. Er hat früh aufstehen müssen. Korán kellett kelnie. will.htm 29/58 . Er sagte. Szombaton dolgozni akar. steht auf! A felszólító módban érvényesül a Brechung (itt az –e mindig elmarad)." Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee.hu/keret. Der Imperativ (A felszólító mód) A németben a felszólító módnak csak 2.webtar. in eine Fahrschule gehen. fahre! (fahrt!). A felszólító mód önöző alakját a főnévi igenév + Sie névmás szerkezet jelzi.. sonst bin ich nachher schon satt und _____ gar nichts mehr essen. fragt!. Korán kell kelnie. iß! (eßt!). A ragozott haben mellett mindkét ige módbeli segédige és a főige . de nincs Umlaut: z. ihr _____ ja schon bestellen.DÜRFEN .B. z. . Sie _____ den Tisch dort am Fenster nehmen. (Itt sosem tesszük ki a személyes névmást!) Ezeket az alakokat az ige tövéből képezzük.07. sieh! (seht!). ____________________ 2.

. Ich bin älter als Sie. f) Meine Frau hat gesagt. Er ist zu groß.htm 30/58 .cgi?/lehrbuch. ____________ f) Das Treppenhaus wird von einem Reinigungsdienst gesäubert. d) Ich ________ Tante Ida vom Bahnhof abholen. Die Städte werden immer größer.tag.Ist das Leben auf dem Land nicht zu ruhig. Dieser Wagen ist teuer.In der Stadt ist das Leben viel teuerer und oft viel gefährlicher. aber jene Mädchen sind schlanker. Sie sollen (nicht) . g) Entschuldigen Sie. (un)üblich. . So sehen es die Männer. e) Frauen ________ schön sein und gut kochen können.. Erklären Sie.(unmöglich. Obdachlose und so weiter. ich ________ mal fünf Minuten weg... Dieser Wagen ist teuerer. Sie dürfen (nicht) . Auf dem Land sind die Leute freundlicher als in der Stadt. Du kannst lange Wanderungen in den Wäldern oder Bergen machen. Ich bin älter als er. Das Leben ist ruhiger. sollen oder müssen? a) Ich ________ jetzt gehen. wenn du den Zug nicht verpassen willst. Das Leben ist viel stiller. ___________________ h) Rad und Rollschuh fahren im Hof sind erlaubt. ______________________________________ 5.07. Land oder Stadt Petra und Thom unterhalten sich in der Bar. ich ________ nicht so viel rauchen.und Nachteile. aber sie kennen sich … Auf dem Lande ist das Leben gesünder als in der Stadt. i) Er ________ der beste Arzt in seinem Fach sein. Sie hat mich eben angerufen. Schreiben Sie ein paar Sätze. Dieser Wagen ist am teuersten.webtar. Sie haben eine ernste Diskussion.____________________ e) Bitte auch tagsüber keine laute Musik. und es gibt immer mehr Probleme: Verkehrsstaus. a) Treppengeländer runterrutschen ist verboten. __________________________________________________________ j) Wäsche trocknen auf den Balkons ist verboten. erlaubt bzw. sonst tanzen sie einem auf der Nase herum. Ich bin Hildegard. . Es ist immer etwas los. sonst kann ich nicht mehr einkaufen. Fußballspielen verboten.. Sie brauchen nicht Sie müssen) . Dieser ist größer. Dieser Ball ist groß. Diese Probleme www. Hausordnung A. Dieser Ball ist am größten. Luftverschmutzung. auf dem Land oder … . Was meinst du: wo ist das Leben besser.. _________________ i) Haustiere sind erlaubt. In der Stadt gibt es auf den Straßen und in den Geschäften … Auf dem Land gibt es weniger Leute. h) Wir ________ im Büro nicht frühstücken.05.deutsch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie ist am schlanksten.hu/keret. 4.Petra. Die Luft ist klarer. Das Mädchen ist noch schlanker. Ich ziehe das Land der Stadt vor. j) Es ________ sehr stark geregnet haben. die älteren Mitbewohner bedanken sich.hu ::::::* 1. . du lebst auf dem Land. Es gibt weniger Lärm und Verschmutzung. b) Du ________ dich beeilen. sonst wären die Flüsse nicht über die Ufer getreten. _______________________________________ d) Der Müll ist zu trennen und in die entsprechenden Behälter zu geben . Dieser Wagen ist billig. Lektion 13 Dieses Mädchen ist schlank. was bei Ihnen zu Haus. Du kannst immer in Ausstellungen gehen. verboten ist. _____________________________________ b) Die Haustür ist nach 22 Uhr abzuschließen. ______________________________________ c) Fahrräder im Keller abstellen ist erlaubt. _________________________ g) Entgegen ortsüblicher Regelung ist der Hof bei Schnee nicht zu fegen. in einem Nachtklub … Man kann immer ausgehen. . Es gibt viele Geschäfte und Lokale. in Ihrem Land. Erklären Sie neuen Nachbarn die Hausordnung.Also. zu still und zu … In der Stadt ist das Leben viel schneller und spannender. beides hat seine Vor.2013. c) Manchmal ________ man Kinder hart anfassen.

középfok mellett: als Ihr Buch ist schöner als dein Buch.gesünder / gesunder / schmal . Ich möchte auf dem Lande leben.(~)er -bb r Superlativ / Felsőfok: Sein Buch ist am schönsten / ältesten am -(~)(e)sten / am … (˙˙)st-e leg … -bb A melléknevek a mondatban lehetnek jelzők. Das zweite Bild ist schön-er. A magyarral ellentétben sem a wie. aber in der Nähe einer Stadt.alapfok mellett: wie . ein schön-er-er Tag egy szebb nap eine scnön-er-e Stadt egy öregebb város das klein-er-e Kind a kisebb gyermek 2) Összetett állítmány névszói részeként Ilyenkor a középfokú melléknév ragtalan.als más .tag.Péter szebben beszél. o.hu ::::::* sind schwierig.éppen mint / olyan mint) . r Komparativ / Középfok: Dein Buch ist schöner / älter. Tehát a középfok jele az -er. pl. összetett állítmány névszói része és módhatározók.: kleiner der Superlativ / felsőfok / pl. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó -e hangot középfokban. Bár a jelek megegyeznek bizonyos különbségek mégis vannak. u tőhangzós melléknevek középfokban Umlautot is kapnak. 1) Jelzőként A középfok jele az -er.alapfok mellett: wie Mein Buch ist ebenso schön wie dein Buch. müde – müder / dunkel – dunkler / teuer – teurer / trocken – trockner Rendhagyó fokozású melléknevek: naher näher -nächstgut besser -bestviel mehr -meistwenig minder -mindestHasonló szerkezetek kötőszóval: .älter.htm 31/58 . gesund . 3) Módhatározóként Ilyenkor a középfokú melléknév szintén ragtalan. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. Peter spicht schön-er .05. Az a. groß .mint (so wie . aszerint. -el végződésű melléknevek mindig. [11] Die Komparation der Adjektive (A melléknév fokozása) . az -er.07. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.2013. .Also bist du für das Land Nicht ganz.hu/keret.schmäler / schmaler Az -e. hogy milyen mondattani funkciót tölt be. s ezt követi a melléknév esetragja.A második kép szebb. . .die Stufe (fok) Az Adjektivek / melléknév / a németben fokozhatók. sem az als elé nem teszünk vesszőt! Rendhagyó fokozású melléknevek: www.jünger Vannak azonban olyan melléknevek.größer. . ha a középfok ragozott alakban áll.középfok mellett: anders .deutsch.mint mehr … als inkább … mint / több mint eher … als inkább … mint weniger … als / minder … als kevésbé … mint (túl …): Ihr Buch ist zu schön.cgi?/lehrbuch.webtar.: alt . három fokát különböztetjük meg: der Positiv / alapfok / pl.: kleinst r Positiv / Alapfok: Mein Buch ist schön / alt. jung . A hasonlító szerkezetek kötőszavai: .: klein der Komparativ / középfok / pl.

Bilden Sie Sätze mit "man" oder mit Passiv. etwas. ezek azonban már mennyiséget is jelölnek.deutsch. Das Infinitpronomen man (A man határozatlan névmás) Ha nem ismerjük vagy nem akarjuk megnevezni a cselekvés alanyát. Az Indefinitpronomináknak / határozatlan névmás / van általános és határozatlan jelentésük. man határozatlan névmások ragozhatatlanok. nichts. niemand. Utána az állítmány csak egyes szám 3. pl.htm 32/58 . Die Städte sind viel größer.hu/keret. eines /. nichts. anderer/andere/anderes önállóan és jelzőként is használatos. Ezért különbséget kell tenni Singular / egyes szám / és Plural / többes szám / között.) Ha a viel középfokú melléknév előtt áll. de előfordulnak ragozott alakban is / jemanden és jemandem/. egy részük pedig. einem.webtar.Mindig zavarja a munkában. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Használhatjuk őket önállóan vagy jelzőként.: Er stört immer einen in der Arbeit. Du hast viel Zeit. (A mehr és a weniger mindig ragozhatatlan: Es gibt weniger Lärme. mein Fahrrad stehlen d) in Deutschland. a) im Museum nur leise sprechen b) das Herz operieren. Ha az Indefinitpronominak után melléknév áll. mancher/manche/manches. Az einer/eine/eines és a jeder/jede/jedes Indefinitpronominák csak Singularban. vannak olyanok. mint melléknév fog viselkedni. /irgend/welcher/welche/welches után a melléknevet gyengén ragozzuk. b) Ragozásuk A jemand. /irgend/etwas. /irgend/wer csak önállóan állhatnak a mondatban. jedermann. /irgend/was. aller/alle/alles. warum Sie sich für die eine oder die andere Form entschieden haben. ha egy személyt vagy egy dolgot nem tudunk vagy nem akarunk közelebbről meghatározni.05. aller/alle/alles. Die Städte werden immer größer. Es gibt immer mehr Probleme. jelentése: egyre.hu ::::::* Vannak rendhagyó középfokú melléknevek: a) más tőből képezik gut – besser – am besten groß – größer – am größten viel – mehr – am meisten teuer – teurer – am teuersten b) h > ch hangváltozás van a középfokban hoch – höher – am höchsten nah – näher – am nächsten viel Megszámlálható dolgok előtt ragozni kell: Es gibt viele Geschäfte.cgi?/lehrbuch.2013. jemand.tag. használhatjuk a man általános alanyt. akkor egy részük. mint névmás . Ezek a névmások személyre vagy tárgyra vonatkoznak. a többi mindkét számban használatos. Auf den Straßen sind viele Leute. Schreiben Sie kurz nach den Sätzen. Tiere nicht quälen. . Ha az immer áll egy középfokú melléknév előtt. 1. ein Spezialist c) gestern. A jedermann csak Genitivben kap ragot: jedermanns Az irgendetwas. A man határozatlan névmás helyett az einer-t ragozzuk / einen. a többi esetben rendszerint változatlanok. dürfen e) auf zu weichen Matrazen nicht gut schlafen www. A jeder/jede/jedes. a) Mondatban való szerepük A man. /irgend/welcher/welche/welches. niemand névmások Genitivben / birtokos eset / -es ragot kapnak. jelentése: sokkal Sie sehen viel jünger aus. Személyben állhat. keiner/keine/keines. Man kann immer ausgehen. /irgend/einer/eine/eines.07. / immer mehr Probleme. etwas. Akkor használjuk őket. Az andere után a melléknevet erősen ragozzuk. Megszámlálhatatlan dolgok előtt nem kap végződést: Ich habe viel Geld. A többi Indefinitpronomen jeder/jede/jedes. amelyek jelzőként és önállóan is szerepelhetnek a mondatban.

(die Wand) Egyes előljároszók után a főnév mindig részes esetbe kerül: nach Wir möchten nach Deutschland telefonieren. . módját állapotát. Sie hat keine zu Hause. / 3 Stück Äpfel.) Manche Jelentése: némely. Sie findet keine Weintrauben.A határozószók a cselekvés helyét. wohin? a) meghatározhatunk egy helyet: hier.hu/keret. im allgemeinen am Donnerstag. (dieDosa) A mértéket jelölő hímnemű és semleges főneveket nem tesszük többes számba.Ja. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. / 4 Flaschen Cola. (das Gestell) Der Vater hängt ein Bild an die Wand.Zwei Pfund.htm 33/58 . dort. Der Supermarkt ist gut.Soll ich es einpacken? .Bitte.05. Adverb . unter. drei Flaschen Milch. drinnen. Rüben. vor. idejét.Wieviel? .tag. akkor természetesen igen. .In Ordnung. aber heute will … Sie geht zu den Getränken und kauft Orangensaft und einen Flasche … Das ist alles.Ich möchte hundert Gramm Wurst und ein Hühnchen. sok. oben. Ragozása megegyezik a dieser-jener névmáséval (lásd Lektion6). woher?.Ungefähr vier Stück. Wieviel soll ich kaufen? . links. da. www. Mengeneinheiten (Mennyiség egységek) Ich kaufe: 1 Laib Brot / 2 Pfund Schweinenfleisch.deutsch. Frau Waldmann backt Apfelstrudel. szépen. Tomaten und eine … Sie kauft auch ein Kilo Kartoffeln. Sie kauft einige Bananen. überall. Wohin? A wohin? Kérdésre felelő helyhatározókban az alábbi előljároszók után a főnév tárgyesetbe kerül. . An.Was kann ich für Sie tun? – fragt der Fleischer. Sie geht im allgemeinen in einen Supermarkt. und geben Sie mir bitte ein Pfund Schweinenfleisch und . (der Einkaufswagen) Heute gehen wir ins Kino. . rechts.2013. zwischen Frau Waldmann legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. draußen. Mutti. Zucker. Sie geht zum Gemüsestand. Was kauft sie? Frau Waldmann braucht etwas Obst und Gemüse. Was steht noch auf ihrer Liste? Sie braucht noch Mehl. … Jetzt geht Frau Waldmann zum Fleischer. Im allgemeinen kauft Frau Waldmann auch Fisch. Sie kauft einmal in der Woche ein. auf. Dann geht sie zur Kasse.cgi?/lehrbuch. (die Flasche) / 5 Dosen Erbsen.webtar. über. Ich kaufe manche Bananen. neben.Ja.07. . fejezik ki. Ach. Es gibt keine. . (De ha ugyanezek a főnevek nem mértéket jelölnek. Sie sucht Weintrauben. holst du mir Zucker aus dem Laden? . Sie legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. Sie braucht Zucker und einige Äpfel. 1) Helyhatározószók / Lokaladverbien / Kérdései: wo?. Es ist Freitag. Sie will noch Brot und eine Packung Kekse kaufen. man kann an einem Platz alles kaufen. nem egy. Ragozhatatlanok!!! A legtöbb melléknév határozóként is használható: schön = szép. unten.Ralf. sechs Eier. irgendwo. in. . zu Frau Waldmann geht zur Kasse. Zwiebeln. (das Kino) Die Verkäuferin stellt eine Flasche auf das Gestell.. okát stb. und auch noch einige Äpfel.hu ::::::* f) hier deutsch sprechen Lektion 14 Frau Waldmann kauft ein. hinter.

Sein Hobby ist das Sammeln von Telefonkarten. vorwärts. . Ich reise und schwimme gern.Dann laß uns ins Kino gehen. Wie wäre es mit + részes eset Jelentése: mit szólnál (egy) …-hoz A tetszés kifejezése .Wie wäre es mit einem Theaterstück? . fort. Lektion 15 Petra ist zu Hause.laß uns + főnévi igenév Barátságos.hu ::::::* nirgendswo. . anderswohin. . Und du? .Frau Waldmann kockt sehr gern. anderswoher.2013. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Es ist Monika. www. Sie kocht jeden Tag etwas. Monika. Wir treffen uns vor dem Museum. hinten b) meghatározhatunk egy irányt. Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit.cgi?/lehrbuch.Menj ki! Präpositionen können mit einem Artikel verschmelzen: an dem > am bei dem > beim in das > ins durch das > durchs hinter dem > hinterm hinter den > hintern zu dem > zum zu der > zur Beachte hierzu auch die Großschreibung von Verben.07. Und was ist mit Ingrid? Sie spielen gern mit ihren Puppen und geht gern in die Schule. irgendwohin.Nichts Interessantes.és érkezési pontját: . und geht oft ins Kino.lieben + A. Er hat schon viele.kiindulópont: hierher. Er mag Fußball und Schwimmen.Sicherlich gibt es doch etwas. . .05.htm 34/58 . Sie nimmt den Hörer ab. bergauf. illetve a mozgás kiinduló.tag. Das Telefon klingelt. abwärts. . Niemand liebt das Aufrümen oder das Abwaschen. bergab. Ich will nicht gehen. und ich … . Wir kennen schon die Hobbys von Petra. . Er geht auch gern aus. Zum Beispiel: beim Radfahren.In der Stadt gibt es Countrymusik. heim. aber er tanzt nicht gern. a hin összetételű határozószók a beszélőtől való távolodást fejezik ki.Gyere be! / Geh hinaus! .(vki szeret vkit/vmit) Ich liebe meinen Schwager.Also. Willst du nicht hingehen? . nirgendwohin Fontos! A her összetételű határozószók általában a beszélőhöz való közeledést. Countrymusik gefällt mir nicht. (=tetszik valakinek valami) Die Countrymusik gefällt mir nicht. Sie reist und schwimmt gern.Ich male und segle gern und spiele gern Basketball. Komm herein! . dorther.Was machen Waldmanns gern? . . (=vki szeret/kedvel vkit/vmit) Er mag den Fußball.hu/keret. . Ich mag das Theater nicht. weg.érkezési pont: hierhin.deutsch. Személyű felszolítást fejez ki. nirgendwoher . rückwärts. . und schwimme gern und ich gehe gern ins Kino.Das ist eine gute Idee. irgendwoher.webtar.Ich reise. Ralf interessiert sich für Sport. was machst du gern? . többes szám 2. vorn. dahin.Es tut mir leid. Frau Waldmann macht diese unangenehmen Sachen und Petra hilft … Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit und mäht gern den Rasen. Ich liebe dich. Niemand wäscht oder bügelt gern.gefallen + D. daher.mögen + A. Die Kinder helfen ihm nicht gern.Ich mag Theater nicht. zum Wandern. ins Schwärmen usw. dorthin. .ragozott ige + gern (vki szeret vmit csinál) Ingrid spielt gern mit ihren Puppen. . aufwärts.Heute läuft nichts. Willst du in die Ausstellung gehen? Es gibt eine im Museum.

Ich ziehe mir Jeans. . eine Bluse und meine Stiefel an. es tut sie tun es tut mir leid – sajnálom A jövő idő kifejezése jelen idejű igével. es tut mir leid. Das Verb tun (A tun ige) ich tue wir tun du tust ihr tut er. Ha időhatározóval utalunk a jövőre. Ich esse einen Sandwich. vielleicht.Vielleicht am Sonntag abend? Oder am Montag abend? . aber vielleicht wirst du mit einem Hubschrauber … oder du wirst nur stehen. . .Nur einen Rock. danke. .Es tut mir wirklich leid. die Maschinen werden alle Arbeit verrichten.Ich habe Hunger. Alle Verwandte kommen zu uns. … Am Montag gehe ich Volleyball spielen. … Ich hasse Montage! . .webtar. Er ist Beamter. Dann spiele ich Fußball. aber am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir.hu/keret. Das ist der Geburtstag meines Vaters.Ach.Machst du etwas am Samstag? .deutsch.05. . Kommst du morgen zur Party von Jürgen? / Am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir.Das dauert etwa eine Stunde. Vati wird 50.hu ::::::* Lektion 16 Ralf hat eine neue Freundin Sie heißt Elka. eine Bluse und einen Pullover. Bernd! Dein Leben wird sich in zwanzig Jahren wahrscheinlich verändern. deine Füße werden auf dem Schreibtisch liegen und du wirst … .O weh! Morgen wird wieder Montag sein. Er hat seine Arbeit nicht gern. Aber Montage wird es auch dann geben! . Lektion 17 Der Gast Es ist Sonntag Abend. Ziehst du dir morgen Stöckelschuhe an? . in einem Sessel sitzen. Dann haben wir eine Party. Und du? . akkor jelen idejű igealakkal jövő időt is kifejezhetünk. sie. Möchtest du einen? .Gehen wir zusammen aus und essen wir irgendwo zu Abend. ja.Nein. .Die Arbeit wird leichter sein.Du hast recht.Ach. Du wirst in einem Sessel sitzen.Großartig! Wir treffen uns am Donnerstag um drei Viertel vier vor der … . Danach habe ich frei. Kommst du morgen zur Party von Jürgen? . dann werde ich mich rasieren.Kümmere dich nicht darum. Wann hast du frei? .Ja? . und man wird auch zu Hause Computer haben. … .cgi?/lehrbuch. Eine www. Bis bald.Nein.Das paßt mir nicht.Aber die Straße wird mich zur Arbeit fahren und ich will nicht … .2013.htm 35/58 . Ein Freund von Herrn Waldmann ißt mit der Familie zu Abend.Wie lange dauert das? . Monika ist in der Wohnung von Petra. Du drückst nur eine Taste und die Maschinen und Computer machen. Ich werde um 7 Uhr aufstehen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Am Donnerstag gehe ich zum Friseur um 2 Uhr. Warum? .07.Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt.K.O. .Ja. Wie wäre es mit Dienstag? .Was hast du am Abend an? .tag. ich will tanzen und damit kann ich das nicht. oder besser.Nichts Besonderes.

a tartalom.rAussagesatz Nom. b) nyomatékos felszólítást a 2. .szerkezet szempontjából (i Satzarten): www.cgi?/lehrbuch. a beszélő szándéka szerint (Spacherintentione): . .hu/keret. mert így a jelenre vonatkozó feltevés elvesztheti jelentőségét és állításként értelmezhetjük. cselekvést. A werden igének van önálló jelentése is: lesz. .r Aussefesatz . állapotot: Morgen wird mein Vater mich besuchen. A Futur I-nek a jelenre vonatkozását nem minden esetben helyettesíthetjük Präsenssel / jelen idő / .htm 36/58 . Das Verb werden (A werden ige) ich werde wir werden du wirst ihr werdet er.ohajtó . Morgen werde ich mit dem Bus zur Arbeit fahren. aufräumen und Maschinen werden … Halt. Das Futur (A jövő idő) Az ige Futur I alakját a werden segédige jelen idejével és a főige Infinitiv Präsenséből / jelen idejű főnévi igenévből / képezzük: werden ragozott alakja + főige főnévi igeneve A főige természetesen mindig a mondat végére kerül. . Übrigens ist es erst 1996. : Er wird jetzt krank sein.eldöntendő kérdés .Vielleicht wirst du im Urlaub zum Mond fliegen.kérdő . .deutsch. . ich habe keine Kinder.i Entscheidungfrage . Die Maschinen werden auf dich lächeln.Holnap az apukám meg fog látogatni.Du wirst welche haben. . Vati wird fünfzig.Nein. A Futur I-el kifejezhetünk: a) jövő idejű történést.kijelentő .felszolító . . az Infinitiv Präsens változatlan marad.Danke.webtar.Du hast meine Ideen nicht gern. Wir werden reich sein und Maschinen haben. A werden segédigét ragozzuk.r Wunschsatz . .tag.hu ::::::* Maschine wird kocken.A mondat lehet: .i Ergänzungsfrage . also kannst du morgen noch mit … und in deinem Büro wird es keine Maschine geben. (De ez nem egyenlő a jelen idejű mondattal!) / Er ist jetzt krank. .Ő most beteg.r Fragesatz: die Wortfrage: Fragevort + verb + Nom. sondern nur … Also. alles wird in Ordnung sein.Most már bizonyára otthon van.07.Vielleicht werde ich arm sein und keine Maschinen haben.Im Urlaub werden wir nach Abwechslung streben. személyben: Jetzt wirst du die Aufgabe machen! . [12] Das Satz .Ő bizonyára beteg. sie. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.felkiáltó . .r Aufforderungesatz (Imperativ): verb + sie + .Wir alle werden reich sein und Maschinen haben. Deine Familie wird groß sein. die Maschinen werden für dich lächeln. . / Mein Bruder wird Arzt. ergänzung (Subjekt) + verb + . es wird sie werden Du wirst mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegen.Und auf dem Mond wird es Maschinen geben und sie werden für … .2013. Ergänzung + die Satzfrage: verb + Nom. pl.05. . válik vmivé.kiegészítő kérdő . Ergänzung + .Und wir werden glücklich sein und jeden Tag lächeln.Most csináld meg a feladatot! c) jelenre vonatkozó feltevést: Jetzt wird er schon zu Hause sein.

) Plusquamperfekt: Hilfsverb (hatte.4 der Art und Weise Wie.. 3.? Er arbeitet wie ein Pferd. Ich vertraue ihr... dieser...? Ich schreibe fröhlich pfeifend einen Brief.r indirekte Auffordeungssatz Kérdő mondat a függő beszédben .r indirekte Fragesatz / Frage Die Klammer: die Verbklammer: Modalverb … Vollverb Perfekt: Hilfsverb . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www....1 Akkusativ-Objekt Wen oder was.i Ausklammerung A szórend . Der Freund kam zu Hilfe.. 5.egyszerű ..? Gestern Abend waren wir im Kino.? Wir kommen aus der Schule. 4.. Um fünf Uhr wollen wir uns treffen. Objekt (Satzergänzung) 3. 4. 3. mein..i Wortstellung Syntax (Die Lehre vom Satzbau) Satzbaustein: Frage: Beispielsatz: 1. ein. Wessen.? Wir fahren heute nach Dortmund. 4.Mainau .r Hauptzatz .2 des Ortes Wo.) Futur I: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3.mellék . Wie lange.webtar.. Auf welche Weise..) Futur II: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3. Woher. (Was wird vom Subjekt ausgesagt?) 3.? Ich arbeite. (Satzgegenstand) Harry schläft.einfacher Satz .) + worden/wurden Die Artikel . Prädikat Was tut.Klammer: Artikelwort (der.? Ich kämpfe um zu siegen.. 2.) + haben/sein Passiv: Hilfs/Modalverb …Vollverb (3..összetett .r Nebensatz (mellérendelő ..? Ich schreibe mit dem Bleistift...hu ::::::* . war) … Vollverb (3. Wodurch.. eine Insel . Subjekt Wer oder was.2013.. Der Lehrer lobt den guten Schüler. Der Cowboy sattelt sein Pferd. 4.2 Dativ-Objekt Wem..cgi?/lehrbuch.5 des Zweckes und der Absicht Wozu...1 der Zeit Wann. Unser Opa erinnerte sich gern alter Zeiten..? Wir gedenken der Toten.? Ich arbeite.3 Genitiv-Obj. und Am Stadtpark treffen wir uns.3 des Mittels Womit. welcher.? Ich warte schon seit drei Stunden auf dich.i Satzverbindung / alárendelő . Apposition (Einfügung) ..? Gestern Abend waren wir im Kino.tag.deutsch.05.. 4..Nomen .i Satzrahmen A mondatkeretből való kiemelés .hu/keret.? Der Lehrer lobt den guten Schüler... (Satzaussage) Was erleidet. Umstandsbestimmung 4.? Er rettete sich durch einen Hechtsprung.? Ich schenke meinem Freund ein Buch...s Satzgefüge) Kijelentő mondat a függő beszédben ..…) + … + Substantiv Die Nebensatz-Klammer: Konjunktion + … + Verb A mondatkeret . Harry schläft.fő .07.htm 37/58 ..? Der arme Hund wird gebadet.zusammengesetzter Satz . der Richtung Wohin. www. Vollverb (3.r indirekte Aussagesatz Felszólító mondat a függő beszédben .. liegt im Bodensee.

Verb Erg. Weitere sinnvolle Ergänzungen könnten zum Beispiel sein: Silke hörte heute Morgen am Seeufer einen gellenden Hilferuf.Zeit Erg. so stellt man den entsprechenden Satzbaustein an den Satzanfang: Heute Morgen hörte Silke am Seeufer einen Hilferuf. "am Seeufer".das konjugierte Verb steht immer in Position 2 . sondern..D.2 Partizipial-Attribut ein hupendes Auto / das schlafende Kind / das singende klingende Mainz 6. welche Worte zusammen einen Satzbaustein bilden . Silke hörte am Seeufer den Hilferuf eines ertrinkenden Kindes.II) 1 2 3 Ende Nebensatz: weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat. Verb (Part.htm 38/58 .2013. ist zufrieden mit unserer Leistung. aber.Zeit Erg.D. Utóbbiak sajátossága.1 Adjektiv-Attribut einen langen Brief / ein schönes Auto / die alte morsche Buche 6. Erg.07.-pronomen steht im allgemein vor dem Dat. In diesem Beispiel bleiben immer zusammen "heute Morgen".Zeit Erg. denn.05.Verb Subjekt Erg. konj.. Akk.deutsch. Das Akk. 2 … Vollverb steht am Ende des Satzes Ein einzelnes Pronomen steht direkt hinter dem konjugierten Verb. und "einen Hilferuf".Hilfsverb in Pos. Erg.Mellérendelő kötőszók: und. Durch solche Umstellproben findet man auch noch heraus. Erg.D. Und Plusquamperfekt: . Verb 2 3 Ende Hauptsatz Reihenfolgen: . hogy nem befolyásolják az utánuk következő mondat szórendjét. meine beste Freundin . Erg. Konjunktion Subjekt Erg. Nebenordnende Konjunktion .sie lassen sich bei der Umstellprobe nicht sinnvoll voneinander trennen.Zeit Erg. Will man einen Sachverhalt besonders hervorheben. Einen Hilferuf hörte Silke heute Morgen am Seeufer. um welche Art von Ergänzung handelt es sich jeweils? Notfalls blättere noch einmal zur vorhergehenden Seite zurück! Wortstellung im Satz (TeKaMoLo) Hauptsatz: Erich hat seiner Frau heute einen großen Blumenstrauß geschenkt Subj. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.II) konj.Akk. Attribut (Beifügung) 6. Nun. Verb (part.II) konj. Verb (part. Konjunktion Subjekt Erg. Silke. 6. Konj.Akk.Verb (Ende) Nebensatz vor Hauptsatz: Weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat.hu/keret. oder.Futur: werden … Verb (am Ende) .D.3 Genitiv-Attribut die Türme der Stadt / das Auto meines Freundes / das Vermögen des Vaters seiner Freundin (= doppelter Genitiv !) Umstandsbestimmung der Zeit. hörte.hu ::::::* Unser Lehrer .Verb (Ende) 1 hat Erich seiner Frau heute Blumen mitgebracht.-objekt Die Satzverbindung (A mellérendelő összetett mondat) Tartalmilag összetartozó mondatokat egyszerű egymás mellé helyezéssel vagy mellérendelő kötőszóval kapcsolhatunk össze.Perf.webtar. www. ein strenger Mann. Am Seeufer hörte Silke heute Morgen einen Hilferuf.tag.cgi?/lehrbuch. Akk.

sondern auch Peter ist wieder gesund und er kann wieder arbeiten. bis. deshalb. Ezért ezen kötőszavak felosztása nem is olyan könnyű. megengedő mellékmondat /. oder.als auch. hogy hosszú hajad volt.webtar. Peter spicht sowohl Deutsch. weder . weil es regnet und auch der Wind weht. sondern.noch.magyarázó mondatot: denn . inzwischen. denn.ellentétes mondatot:aber. de még tanulnom kell. Soll ich Ihnen Briefmarken geben. Ha fel akarok frissülni. doch. aber sie ist keine Buchhalterin. sowohl . .htm 39/58 .hu/keret. allein. sondern ich bleibe zu Hause. als du Hallottam. zwar Ich bin müde. amikor kicsi voltál. ha van még ideje. . nur. Unterordnende Konjunktion Az unterordnende Konjunktion / alárendelő kötőszó / nem egyenrangú mondatokat köt össze: .választó mondatot: oder. nur után fordított szórend is használható!) . jedoch. jedoch. aber.Wir bleiben zu Hause. allein.sondern auch. daß du langes Haar hattest.időbeli alárendelő kötőszót: während. feltételes.főmondatot főmondattal . határozói.deutsch. solange.07. deswegen.mellékmondatot mellékmondattal . ha az egyik a másiknak alá van rendelve Ich habe gehört. entweder . ha halmozott mondatrészeket kötnek össze. jedoch. dennoch. trotzdem. vagy itthon maradsz.2013. mert esik az eső. Sie können noch bleiben. nicht nur . . seit.cgi?/lehrbuch. dagegen Ich wollte dich besuchen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. sondern .Heute bleiben wir zu Hause. doch. Hause. Meg akartalak látogatni. így mindig mellékmondati a szórendjük. klein warst.hu ::::::* Morgen stehen wir auf. deswegen gehe ich schlafen.fordított szórendűek: dann. sondern (A doch. Vesszőt teszünk az ellentétes kötőszók elé: aber. als auch Englisch. Megkülönböztetünk: . Miután befejeztem a munkámat. fuhr ich nach Hause. doch. szól a rádió. Meine Mutter bucht.kapcsolatos mondatot: und. kávét iszom. als. entweder . Mi itthon maradunk. denn ich will tanzen. de nem volt időm.als auch. nachdem. als.oder Etnweder kommst du mit oder bleibst zu Vagy velünk jössz. trinke ich Kaffee. Ma itthon maradunk mert esik az eső és még a szél is fúj. Ich gehe nicht zur Arbeit. Ezen kötőszók előtt mindig vesszőt teszünk. sobald. darum. A mellérendelő összetétel alapján megkülönböztetünk: . und wir gehen zur Arbeit. www. Péter újra egészséges és újra tud dolgozni. nicht nur . mert esik az eső. denn es regnet. Én fáradt vagyok. sooft. aber ich muß noch lernen. .Ich bin müde.tag. Ma itthon maradunk. A nebenordnende Konjunktion-ok / mellérendelő kötőszó / egyenrangú mondatokat kötnek össze: . Az alárendelő kötőszók mellékmondatot vezetnek be. Különbséget kell tennünk az egyenes és a fordított szórenddel álló kötőszók között. wenn. Az alárendelő kötőszók többféle mellékmondatot kapcsolhatnak össze / tárgyi. seitdem. Nincs vessző az und és oder előtt.mellékmondatot főmondattal Wenn ich mich erfrischen will. oder haben Sie schon welche? Ich ziehe keine Stöckelschuhe an. Mialatt dolgozom. denn es regnet. Maradhat még. . spielt das Radio.egyenes szórendűek: und. dennoch. wenn ( előidejűséget ) Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte.mellékmondatot mellékmondattal. Vannak páros kötőszók is: sowohl . jedoch. wie ( egyidejűséget fejeznek ki ) Während ich arbeite.auch.05. aber ich hatte keine Zeit. Péter németül is és angolul is beszél.Heute bleiben wir zu Hause. . haza mentem. Én fáradt vagyok. seit. ezért megyek aludni. wenn Sie noch Zeit haben.

sie. Er trug einen Hut und eine Hose. bevor. Sein Hut war blau. Und was machte er? Er sang. Es regnete nicht. hatten wir unser Ziel erreicht. Sie sah sich einen Film an. fáj a hasam. leírásban használjuk. Úgy beszél németül. Er angelte. als er ein Deutscher wäre.okhatározói alárendelő kötőszót: weil. Arme Petra! Sie konnte nichts tun. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. insoweit u. Lektion 18 Petra langweilt sich Petra langweilt sich gestern nachmittag. hosszan tartó cselekvést is kifejezhet a folyamatos múlt: Ich besuchte zwölf Jahre lang die Schule.hu ::::::* bis. Sie wartete auf einen Zug. wie. Ich verbringe zwei Wochen in München. Da ich viel gegessen habe. es sie -(e)n [13] Die schwachen Verben (a gyenge igék) A gyenge igék folyamatos múltjukat az igetőből -(e)te időjellel képezik: ich machte wir machten ich wartete wir warteten du machtest ihr machtet du wartetest ihr wartetet er. sie. seine Hose war grün und rotgepunktet.Natürlich darfs du! Du darfst so lange bleiben wie du willst. az elbeszélő múlt. Sie wollen mit ihren Freunden sprechen. Thom war in seinem Auto.tag. . Manfred und Karin waren im Park. Nächste Woche fliege ich nach Deutschland. Es war Thom: . Mire a nap lement. . Uta war am Bahnhof. Er ging auf der Straße.07.2013. Er nahm einen Koffer mit und hielt einen Regenschirm. obwohl u. Sie gingen spazieren. insofern.es wartete sie warteten lieben . Petra. ehe ( utóidejűséget ) Bis die Sonne unterging.a. sie.módbeli alárendelő kötőszót: als. Axel war am Fluß.es machte sie machten er. Das Imperfekt (A folyamatos múlt) A folyamatos múlt időt általában elbeszélésben. elértük a célunkat. da.Hallo. Mivel sokat ettem.deutsch. mintha német lenne. so daß. Ezen igeidő személyragjai különböznek a jelen idő személyragjaitól: ich wir -(e)n du -(e)st ihr -(e)t er. wenn. Er spricht so Deutsch.) De sokszor ismétlődő. habe ich Bauchschmerzen.a. . (Innen ered a folyamatos mólt hétköznapibb neve. aber niemand war zu … Was machten ihre Freunde gestern nachmittag? Monika war im Kino. Das Telefon klingelte.cgi?/lehrbuch. Darf ich dich danach besuchen? .webtar.htm 40/58 .Danke schön.geliebt (Wortstamm: -lieb.liebte . als ob. Er fuhr nach München. Er raucht Pfeife. amikor a történetek már nincsenek hatással a jelenre.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich liebe liebte Du liebst liebtest Er / Sie / Es liebt liebte Wir lieben liebten Ihr liebt liebtet Sie lieben liebten www. Ihre Mutter kam nach Hause.hu/keret.05. Dann sah sie einen Mann.

gebeten (Wortstamm: -bitt.2013.haben .gerufen PERSON Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie [15] (Wortstamm: -ruf.) PRÄSENS PRÄTERITUM rufe rief rufst riefst ruft rief rufen riefen ruft rieft rufen riefen [16] bitten .geschrieben (Wortstamm: -schreib.tag.war – gewesen PERSO N PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQ UAMPERFEKT FUTUR I werde haben wirst haben wird haben werden haben werdet haben werden haben FUTUR I Ich Du bin bist war warst bin gewesen bist gewesen war gewesen warst gewesen werde sein wirst sein 41/58 www.hu/keret.schrieb .htm ./ -schrieb.rief .webtar.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich schreibe schrieb Du schreibst schriebst Er / Sie / Es schreibt schrieb Wir schreiben schrieben Ihr schreibt schriebt Sie schreiben schrieben rufen .gehabt PERSON PRÄSENS PERFEKT PLUSQUAMPRÄTERITUM PERFEKT Ich habe hatte habe gehabt hatte gehabt Du hast hattest hast gehabt hattest gehabt Er / Sie / Es hat hatte hat gehabt hatte gehabt Wir haben hatten haben gehabt hatten gehabt Ihr habt hattet habt gehabt hattet gehabt Sie haben hatten haben gehabt hatten gehabt Konjugation des Hilfsverbs "sein" .deutsch.sein .07.cgi?/lehrbuch.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich bitte bat Du bittest batest Er / Sie / Es bittet bat Wir bitten baten Ihr bittet batet Sie bitten baten Időbeli segédigék: Konjugation des Hilfsverbs "haben" .hu ::::::* [14] Die starken Verben (az erős igék) Az erős igék foyamatos múltjukat a tőhangzó megváltoztatásával képezik: fahren – fuhr sehen – sah nehmen – nahm Die unregelmäßigen Verben (A rendhagyó igék) Vegyes ragozásó igék: Ezek folyamatos móltjukat tőhangváltással és a –te időjellel képezik: kennen – kannta / bringen – brachte / denken – dachte schreiben ./ -bet. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www./ -bat.05.bat ./ -rief.hatte .

... Sie zu Hause? waren 2..05. Ungarn Ständige Adresse : Hegalja út 122. . und besichtigte München. Sie sahen viele Kirchen. .. haben. können.... Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre _________________ Geschwister) bezahlen oder ....cgi?/lehrbuch. Sie zu Hause Partys machen? _________________ 8.. müssen. Sie abends lange fernsehen? _________________ 7. wollen..deutsch. sie kostenfrei? _________________ 10. Wie viele Kinder .. .htm 42/58 .. Er mußte am Flughafen ein Formular ausfüllen: Herr/Frau Familienname : Kiss Vorname : Tamás Geburtsort: Budapest. dürfen. . Er suchte sich eine Jugendherberge und mietete ein Zimmer.hu ::::::* Er / Sie / Es ist war Wir sind waren Ihr seid wart Sie sind waren Konjugation des Hilfsverbs "werden" PERSO N PRÄSENS ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen werden . Dann legte er seine Sachen im Zimmer ab. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.1975 Nationalität: ungarisch Familienstand: ledig Zahl der Kinder: keine Beruf: Student Arbeitsplatz: PATE. Sie Jobs? _____________ Lektion 19 Thom in München Thom kam am 16.. H-1017 Paßnummer: IJ 2344524 Er genoß den Flug sehr.07.. zum Beispiel die Frauenkirche mit den … Sie sahen das www. Sie viel helfen? _________________ 5. Unterwegs sprach der Fremdenführer über die Sehenswürdigkeiten.2013. Sie Probleme in der Schule? _________________ 9.geworden PERFEKT war gewesen waren gewesen wart gewesen waren gewesen wird sein werden sein werdet sein werden sein PRÄTERITUM PLUSQ UAM-PERFEKT FUTUR I Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie werde wirst wird werden werdet werden wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein 1. Er nahm die U-Bahn und fuhr in die Stadtzentrale.webtar...hu/keret.wurde .08. Sie pünktlich zu Hause sein? _________________ 6. Budapest Ungarn. Er machte eine Stadtrundfahrt mit einem Bus. Ihre Mutter (immer) berufstätig? _________________ 4.. Präteritumformen von sein. Fragen und Antworten a) Ergänzen Sie die x… Machen Sie mit den Fragen Interviews: "Wie war das in Ihrer Familie?" 1. . .. Ungarn Geburtsdatum: 15. .... Juni früh in München an. Kaposvár. Ihre Eltern viel Zeit für Sie? _________________ 3. .tag..

Wir sind auf dem Gellértberg gewesen und haben die Freiheitsstatue … Die Aussicht ist wunderbar! Das alles ist auf der Budaer Seite. lieber Vater. VII. mein Liebling. Juli 1996 Liebe Mutter.Ja.O weh! Ich habe meinen Paß verloren! Warte mal. hast du deinen Flug gebucht? . Am 8.htm 43/58 . Mutti. Morgen fliegt er nach Hause und Petra fliegt mit ihm. denn das war sehr berühmt.07.cgi?/lehrbuch. es geht mir gyt.Wir müssen schon zum Flughafen fahren. . Ich habe die Matthiaskirche. Also. Ich habe alles eingepackt. www. . Wir sind in der Budaer Burg gewesen.hu/keret. Er wollte noch länger da bleiben. hier ist er. Sie legte ihre Prüfung ab und war für den Sommer frei.tag. Oma und Opa haben mich vom Flughafen abgeholt. .Ja.hu ::::::* Siegestor und auch die Gebäude der Universität.webtar. Aber das war nicht möglich.Petra. ich habe ihn abgewogen.. 19.deutsch. Er hat mir die Stadt gezeigt.In Ordnung. . Mutti. ich habe ihn vor einer Woche gebucht. Es ist och schöner! Ich verbringe viel Zeit mit Thom. ich bin beschftigt. Wir haben ein wenig Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt. Auf der Pester Seite sind wir zum Parlament und auf den Heldenplatz … Dot haben wir das Museum der Schönen Künste und die Kunsthalle … Ich habe auch in den Thermalbädern gebadet. An der Isar stiegen sie aus dem Bus aus. Ich bin nur um dich besorgt. was fehlt dir denn? Ich habe dich noch nie so nervös gesehen! . Ralf und Ingrid! Es geht mir sehr gut. . und spazierten den … Der Fluß war grün. Er probierte auch das Münchener Bier.Hast du deinen Koffer abgewogen? . aber wir haben sie dann doch gelöst.Hast du deine Sachen gepackt? . Néhány erős és rendhagyó ige: anbieten bot an helfen half aufstehen stand auf kennen kannte aussteigen stieg aus kommen kam beginnen begann laufen lief bleiben blieb lesen las einbiegen bog ein liegen lag essen aß nehmen nahm fahren fuhr rufen rief finden fand schlafen schlief gefallen gefiel schreiben schrieb geben gab schwimmen schwamm gehen ging sehen sah halten hielt sitzen saß hängen hing (függ) sprechen sprach heißen hieß stehen stand Lektion 20 Thom muß nach Hause. Budapest hat sich sehr verändert. Eine Woche später schreibt Petra nach Hause: Nefelejcs Str. Petra und Thom packen ihre Sachen.2013.Ja. Es gefiel ihm in dieser Kulturmetropole. denn das Abendessen ist schon fertig.05. Jetzt muß ich gehen. Er verbrachte hier zehn Tage. die Fischerbastei und die Nationalbibliothek . Budapest. Frau Waldmann ist sehr besorgt. Mutti. denn die Bäume am Ufer spiegelten sich im … Er besuchte auch noch ein Schloß und einige Museen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www..

ha az igének hangsúlyos igekötője van.tag. akkor a ge. kaufen > gekauft. elmarad a ge. alakjukat: ge. A különféle mondattípusokban az állítmány helyére a ragozott rész (tehát a sein vagy a haben) kerül. hat getrunken . azaz 3.ragozandő segédige. t . das) und die unbestimmten Artikel (ein. Alakja nem kap ge. alakja) . en . z. bestellt .B. ist gefahren (ist . Er gibt das Geschlecht des Namenwortes an.webtar.+ igető + -en (az ige tőhangja esetleg módosul) z.a módbeli segédigék (sollen) Sein-nal többek között a következő igék állnak: .hu ::::::* Eure Petra Das Perfekt (A befejezett múlt) Az igék befejezett múlt alakját a sein vagy a haben jelen idejű ragozott alakjával és a főige befejezett melléknévi igenevével.a hangsúlytalan igekötővel kezdődő igék nem kapnak ge előképzőt.előképző. werden Das Partizip Perfekt (Az ige 3. bestellen. lernt -szótő.tégződés) fahren. abwaschen > abgewaschen.B. leben > gelebt . ge .tégződés) A segédigéket jelen időben ragozzuk: . s az igekötő az ige előtt marad.B.B. hat mitgenommen Mindképt csoportra vonatkozik: . sie.ha az igének hangsúlytalan igekötője van. es hat gelesen er. ge .helyváltoztatást jelölő tárgytalan igék (gehen) .htm 44/58 . verbringen > verbracht. die. az ige 3. fliegen > geflogen. z. és a tő után –t járul.előtagot.tárgyas igék (sehen) . www.állapotváltozást jelölő tárgytalan igék (einschlafen) . hat gelernt (hat .cgi?/lehrbuch.sich-es igék (sich beschäftigen) .B.hu/keret.ha az ige –ieren végződésű. bleiben.ragozandő segédige. sehen > gesehen.05.2013.előtag.07.előképző az igekötő éa az ige közé kerül: z.az időjárásra vonatkozó személytelen igék (es regnet) . az állítmány ragozatlan része a mondat végére kerül. einbringen > eingebogen. gefallen > gefallen . mitnehmen.B. spazieren > spaziert Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre der Artikel.Az erős igék pedig: ge.sein. Wir unterscheiden die bestimmten Artikel (der.+ igető + -t z. akkor a ge . es ist gekommen wir haben wir sind ihr habt ihr seid sie haben sie sind Haben-nel többek között a következő igék állnak: . singen > gesungen Képzése: lernen. ankommen > angekommen .előtag bekerül az igekötő és az ige közé. beginnen > begonnen. z. sie.ha az igének hangsúlyos igekötője van (elváló igekötős igék).gyakori a tőhangzó megváltozása is: z. sagen > gesagt. fahr -szótő.A gyenge igék az alábbi módon képezik 3. ein). Alakjával képezzük: lesen > ich habe gelesen / kommen > ich bin gekommen Természetesen itt is megtalálható a mondatkeret. ich habe ich bin du hast du bist er. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.deutsch.B. eine. mehrere Artikel.előképző. trinken.B. z.

Mein Vater ist Schlosser. dein. -ler (Tischler) das Namenwort. Dativ. Mantel. s. der Satz. Er stellt etwas fest und schließt mit dem Satzpunkt. Schmerz das Perfekt = die Vergangenheit. das vom Zeitwort (Verb) gebildet wird: Der Vater liest die Zeitung. er. Frau.B. Die gegenwart ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs). f.: ich.webtar. Verben sind z. Buchstaben für Selbstlaute sind: a. Buchstaben für Umlaut sind: ä. das Rufzeichen. sie. Mäntel der Mitlaut. die Meiststufe (z. das Satzglied. die Nachsilbe.cgi?/lehrbuch. Fragesätze sind z.: schreiben. Frau. Wörter in der Einzahl sind zum Beispiel: Bach. Man unterscheidet drei Vergleichsformen: die Grundstufe (z. das Fürwort = der Stellvertreter. Haus. ge. das Eingenschaftswort. euer die Gegenwart = das Präsens .: lang). Man erkennt das Geschlecht am bestimmten Artikel der Einzahl: der Baum (männliches Geschlecht). Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. das im Satz manchmal notwendig ist. Inge hilft dem Onkel (Ergänzung im Dat.B.(gelaufen). q. Buchstaben für Mitlaute sind: b. Genitiv der Fragesatz.: -ung (Hoffnung). ä.: Bähce. Er las die Zeitung.: ich schreibe. die Wörter: Maria. Wohin gehst du? Wird es morgen regnen? 6W-fragen.hu/keret. Kinder. Aufforderungssätze sind zum Beispiel: Seid gut zu den Tieren! Besuche mich doch einmal! Bringe mir bitte den Bleistift! der Aussagesatz. der Punkt. In den Ferien fahren wir aufs Land. leben. die Einzahl. das Prädikat = die Satzaussage = die Satzaussage . u die Silbe.: Der Hund bellt. es. Wir gedenken der Toten (Ergänzung im Gen. eine Bitte o.07. Die Mitvergangenheit ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragte. e. das Präteritum = die Mitvergangenheit. drei Geschlechter. Eigentschaftswörter sind zum Beispiel: groß. chen (Mädchen). x. Fritz holt die Milch (Ergänzung im Akk. Sätze sind z. Das Präteritum ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragt. Er las die Zeitung. Das prädikat ist das Satzglied. Frauen. ö.(betrachten).B. w.). die Ergänzung. freundlich. die direkte Rede = die wörtliche Rede . der Fall – Nominativ.htm 45/58 . l. -nis (Zeugnis).B.). ver.: länger). wohnen die Vergleichsformen. z die Mitvergangenheit = das Präteritum. Das Perfekt ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater hat gelesen. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Aussagesätze sind zum Beispiel: Die Geschichte ist lustig. der Selbstlaut.(verrechnen) www. wir. du. Vorsilben sind z. -heit (Krankheit). ß.). Kind. sie schreiben.2013. Er schließt mit einem Fragezeichen. d.B. der Beistrich. grün.B.deutsch. j. klein. t. Katze.B. Nachsilben sind z.: be. ü das Verb = das Zeitwort. Sie steht zwischen Anführungszeichen.B. das Wetter (sächlichesGeschlecht) die Mehrzahl. c.B. Sein Inhalt ist eine Frage. regnen. du schreibst. Er arbeitet in einem Büro. m. i. Akkusativ.B. ein Wunsch. 1 2 3 4 das Satzzeichen. Luft. -lein (Tischlein). r. -tum (Reichtum). sie. Er ist nach Innsbruck gefahren. Rürwörter sind z. p. die Krankheit (weibliches Geschlecht). z. die Mehrstufe (z. das Fragezeichen.B. Der Satzgegenstand ist das Satzglied im Nom. die Anführungszeien. z. Die meisten Sätze bestehen aus mehreren Satzgliedern: Die Mutter gab mir mein Taschengeld.: am längsten) die Vorsilbe .hu ::::::* der Aufforderungssatz. der Satzgegenstand = das Subjekt. k.tag.B.B. o. v. zum Beispiel: Die Mutter sagte: „Ich gehe jetzt einkaufen”. g. h. unser. ihr. Das Wort ab-ge-ris-sen besteht aus vier Silben (Wortteilen) der Umlaut. Wörter in der Mehrzahl sind z. Sein Inhalt ist eine Aufforderung. Mein Onkel ist in Innsbruck. Die Ergänzung ist ein Satzglied. mein. fleißig. Satzzeichen sind z. n. Namenwörter sind z.B.05.: Der Vater liest die Zeitung. wir schreiben das Geschlecht.

Oh. Ich bin Deutscher. (fa) …………… das Frauen? Nein.hu ::::::* die Zahl. Waldmann.. ich bin Ungarn. Der Hof ist …………… . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.. ich bin fit. geht es Ihnen? Ich bin ……………. Ist das ein Auto …………… ein Flugzeug? Ist das ein Ei oder …………… ? (nem az) Das …………… ein Baby und eine Frau.tag.05.cgi?/lehrbuch. Lektion 2. ich bin fit. das sind Männer. Ich bin aus Ungarn. . (szemben) Lektion 4. (vidéken) www.. Ich bin ……………. (nő) Es ……………. eu Übungen Lektion 1. .webtar. Lektion 3. (nő) Es geht mir ……………. Wir unterscheiden Einzahl (der Mann) und Mehrzahl (die Männer) die Zukunft. das ist eine Maus. Das sind ein Mann und ein Junge. ich bin aus ……………. …………… dem Fenster steht ein Tisch.htm 46/58 . ei... ! Auf Wiedersehen! ……………. Und wie geht es Ihnen? ……………. Was ist das? Das ist …………… Mädchen. ich bin fit. Die Kinder werden spielen.. (itt) Der Kugelschreiber liegt …………… dem Tisch. das ist eine Maus. Sie ……………. (közel) …………… Himmel sind viele Sterne. …………… das ein Mann und ein Baby? …………… das eine Katze oder eine Maus? Ist das eine Maus? …………… .. (még egy … is) …………… dem Tisch steht ein Bett. guten ……………. Der Kugelschreiber liegt …………… auf dem Tisch. Buchstabenpaare für Zwielaute sind: au (äu)..2013. das ist eine.deutsch. …………… ist ein Bleistift. Maria! Bin ich Frau Waldmann? Ja. das sind keine Frauen.. ……………. Sie ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater wird lesen. Das ist …………… Katze.. Was …………… das. mir gut. der Zwielaut.. Frau Waldmann. es geht mir sehr gut. .07. Das Buch liegt …………… Tisch. Der Mond ist nicht …………… . das ist kein Apfel. Das ist der Hof …………… Herrn Waldmann.. Nacht! Sie sind aus Ungarn.. aus Deutschland. Ist Bild fünfzehn …………… Katze? …………… . ai. . Ich bin nicht ……………. Das Schlafzimmer ist …………… dem Haus... Gute Nacht! Auf …………….hu/keret. Das sind fünf …………… . Auf dem Tisch liegt ein Buch und …………… ein Bleistift. Sie sind …………….

. (a soros) Petra wartet ……………. ? Du bist an …………….. geht. Petra und Ingrid? (kinek a …) Herr und Frau Waldmann sind die …………….. (még mindig) …………….deutsch.hu/keret. …………… ist auf dem Teller? Die Frau …………… im Klassenzimmer. Auch der Hund ist …………….. Im Restaurant des ……………. (repölőgépek) Sind die Flugzeuge …………… ? Nein. (messze) Diese Bäume sind …………… .. von Petra und Ingrid. Er ist der ……………. ……………. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.cgi?/lehrbuch. Lektion 6. die Haare. dort sind sie nicht. Ich putze …………….. der Kinder. Lektion 7... (egy tojás) Ist das Ei im Auto? Nein. (állnak) Lektion 5. .. Wie geht es ……………. in dem Lehnstuhl.. in der Nähe von München. du. …………… ist es nicht. Ingrid spielt mit ……………. aber hier im Hotel ist es heiß.. meine Mutter ist auch Ungarin. Petra und Ingrid.. sind zwei Gruppen. kommt und läuft. Hallo Petra. Draußen ist es sehr ……………. von Herrn und Frau Waldmann. er ist im Haus.webtar. müde.... (fiú) Die Frau und …………… Baby sind im Haus. Puppe.hu ::::::* Die Berge und der Fluß sind …………… . und sei vorsichtig! (jó szórakozást) Monika ist im Badezimmer. (almafák) Neben dem Fluß …………… drei Pferde.tag. (a konyhában) Herr Waldmann ……………. Heute abend ……………. Kinder sind Ralf.. . Thom? www. Womit beschäftigst du …………….05. Ich bin ……………. Sie telefoniert ……………... Ist die Frau …………… Klassenzimmer? Ist der Mann im Haus? …………… . Herr Waldmann ist der ……………. noch die Zähne. Monika. (az ő …-jával) Ist das Abendessen ……………. ist das Hotel? Das Hotel ist sehr schön.. Die Mädchen …………….. Sie wäscht …………….2013. Sie sind …………… .07. Deutschland. ich bin fertig. (a tengerben) Wo sind …………… Flugzeuge? Ein Apfel ist auf dem Teller. es frißt.. von Frau Waldmann.... . (szálloda) Einige spielen ……………. …………….. regnet nicht. Lektion 8.htm 47/58 .. (a házban) Was ist auf dem Teller? …………… ist auf dem Teller. hier eine Gesellschaft... Wer ist im Bett? Der …………… ist im Bett. Der Apfel ist auf …………… Teller. . Die Sonne scheint und ……………. fertig? Was macht Martin? ……………. Petra und Ropf sitzen auf ……………. (tudod) Ich ……………. (van) …………….. (ott) Die …………… sind am Himmel. Couch. . und daneben einige Lämmer. Ralf ist der …………….

(vékony) Wir treffen ………………….. . (tényleg) Sie ist nicht mehr schlank. Ich bin zwanzig Jahre ……………... wo …………………. auch ein Brief aufgeben. viel wissen. unsere Familie ist …………………. (néznek ki) Er ist groß ………………….. in Südwast-Ungarn. auf und gehe früh ins Bett. …………………. (nem szereti) Lektion 10. (az ő …-jüket) Sie ……………. (mindketten) Mein Vater arbeitet ……………. .. Petra? Meine Mutter …………………. Meine Großmutter lebt …………………. (minden nap) Ich wasche ………………. (kitűnő) München ist ……………. Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. breite Schultern. (a magyarokról) Ich stehe ………………. ich putze mir die Zähne. (eltölt) Wir treffen …………………. (negyed) Zweimal in der ……………….. halb acht weg. die Haare und rasiere mich.webtar.deutsch. . Wir Postkarteb kaufen? (tud) www. (az apámnak a …) Meine Großeltern lieben Kind.. mit meiner Tante und meinem Cousin nur an Feiern. . Petra! (várj) Ich bin …………………. (élet) Hast du keine Verwandten? ……………. der Arbeit sehr streng. (nyugdíjasa) Meine Mutter ist ……………. (unikahúg) Sie sind beide ……………. auf einem Bauernhof ist interessant.. Auf unserem Hof haben wir Schweine und ………………….07. Die Vorlesungen beginnen ………………. (mert) Sie haben ……………. (kell) Darf ich …………………. (déltől) ………………. (tanít) Meine Eltern …………………. ist erst vier Jahre alt. (már nem) Mit der Tochter meiner Tante …………………. . Das …………….05. Lektion 11. Meine Mutter hat ihre Schwägerin ……………. sind 66 Jahre alt. jünger aus. Meine ……………. .hu ::::::* Kaposvár ……………. …………….. gehe ich spät ins Bett. seine Universität bekannt. ..cgi?/lehrbuch...tag...hu/keret.. nach zwölf. Er ist der Vater meiner ……………. (feléjük) Lektion 9. Ich habe ………………. Mathematik und Physik. ? (veled tartani) Entschuldigung. Ich möchte über Ungarn und ………………. (által) Monika kommt ……………. (de) Dein Deutsch ist ……………. Ich kämme ……………….. (tehenek) …………………. bis dreizehn Uhr. .. (8 órakor) Die Mittagspause dauert ………………... (későn) Lektion 12.2013.htm 48/58 . Hast du Verwandte? Nein. . (hetente) Ich stehe ……………. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. gehe ich in die Turnhalle..... (keményen) Meine Mutter ist …………….. ich viel Zeit. du einen Bruder oder eine Schwester.. . ………………….... sie ist schwanger. mit meinem Cousin selten. (áltakában) Es ist ……………….. du deine Verwandte oft? (látod) Sie ist …………………. . . und immer noch sehr hübsch. . um 7 Uhr auf. eine gute Mutter.

(beszélgetne) Wo ist das Leben …………………. (él) In der Stadt ist die Luft …………………. Wurst und ein Hühnchen. Er hat schon viele. (egyre/mindig) In der Stadt ist das Leben …………………. (nyír) Ralf ………………. (szüksége van) Dann geht Frau Waldmann zum …………………. Theater nicht. du mir Zucker aus dem Laden? (hozol) Frau Waldmann braucht ………………….hu ::::::* Gehen Sie …………………. (labdarugás) Lektion 16. .cgi?/lehrbuch. beide haben ihre Vor. sechs Eier usw. Liste? (az ő) Sie ………………….deutsch. in der Woche ein. (negyedik) Bei dem anderen …………………. als in der Stadt. leider keine Postkarten. (hátrány) Lektion 14. wir …………………. (kedvel) Ich male und segle ………………. (szivesen) Dann ………………. den Hörer ab. (néhány) Ralf. Gebäude. Helfen? (Önnek) Wir haben …………………. (szeretne) Die Post ist rechts das …………………. wo finden wir die Post? (mondja) Ja. (sokkal) Petra …………………. (múzeum) Ralf mag ………………. www. bitte. ! (ötlet) Herr Waldmann liebt die ………………. es mit einem Theaterstück? (lenne) Ich ………………. Lektion 15. Kasse.webtar. der Zeitungskiosk? (hát / nos) Lektion 13.tag. einige Bildkarten. den Rasen gern. . Schneller. mir nicht. Kekse kaufen. einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. von Telefonkarten. und spiele gern Basketball. auf dem Lande. Mädchen sind schlanker. Obst und Gemüse. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. für Sport.hu/keret.htm 49/58 . …………………. Das Telefon klingelt. 4 Stück Äpfel. und Schwimmen. (sajnos) …………………. (ablak) Wir …………………. Sie kauft ………………….und Nachteile. (tíz deka/100 geam) Sie braucht Zucker und …………………. Sie ………………. (veszi) Countrymusik ………………. (tetszik) Wie ………………. (egyszer) Frau Waldmann braucht …………………. uns bitte. (kerti munka) Herr Waldmann ………………. Wo ist …………………. Wir treffen uns vor dem ………………. (egészségesebb) In den Städten gibt es …………………. (érdeklődik) Sein Hobby ist das ………………. . Äpfel.ins Kino gehen! (hagyjon minket) Das ist eine gute ………………. keine Briefmarken. . Er ist …………………. (körülbelül) Frau Waldmann geht …………………. …………………. noch Mehl.05.07. (csomag) Sie …………………. dann bei der zweiten Kreuzung rechts. . Zucker. (hát) Auf dem Lande ist das Leben …………………. auf dem Lande oder in der Stadt? (jobb) ………………….2013. (hentes) Ich möchte …………………. (azok a) Dieser Ball ist am größten. . (tisztább) Die Städte haben viele …………………. (egyenesen) Kann ich …………………. (túl) Petra und Thom …………………. (tesz) Was steht noch auf …………………. . Groß. . mehr Probleme. sich in der Bar. Dieses Mädchen ist schlank. (némi/valamennyi) Sie will noch Brot und eine ………………….

(mentél) Er …………………… auch noch ein Schloß und einige Museen.? (szombaton) Nichts ………………. Arme Petra! Sie ……………… nicht tun. ich esse einen Sandwisch. spielen.tag. Er ……………… nach München. Thom …………………. am Flughafen ein Formular ausfüllen. Kommst du ………………. (unatkozik) Sie ……………… mit ihren Freunden sprechen.deutsch. (tart) Lektion 17. www. . am 16. (valószínűleg) Die Arbeit wird ……………… sein. (iroda) Lektion 18. Warum? (különöst) Ach.! Wir treffen uns am Donnerstag.cgi?/lehrbuch. Sie …………………. in die Stadtzentrale. zum Beispiel die Frauenkirche.hu/keret. . (holnap) Dein Leben wird sich ……………… verändern. zur Party von Jürgen? (holnap) Ich ziehe mir ………………. (szálltak) Sie spazierten den Fluß ………………. (egy bőröndöt) Monika war im Kino. Sie ……………… sich einen Film an.htm 50/58 .. (senki) Was ……………… ihre Freund gestern nachmittag? (csináltak) Uta ……………… am Bahnhof auf einen Zug. eine Blaue und meine Stiefel an.05. Ein Freund von Herrn Waldmann ………………. (akart) ……………… war zu Hause. (felel meg/alkalmas) Am Donnerstag gehe ich zum ………………. Übrigens ist es ……………… 1996. (könnebb) Du ……………… in einem Sessel sitzen. (kellett) Er nahm die U-Bahn und …………………. (szegény) Eine Maschine ……………… aufräumen. (fogsz) Du wirst dich ……………… fühlen. wird wieder Montag sein. (sich ansehen) Thom war in seinem Auto. das ist der Geburtstag meines Vaters. mir nicht. Ihre Mutter kam nach Hause. (eszik) O weh! ………………. mit der Familie zu Abend. . (csodálatosan) Vielleicht werde ich ……………… sein und keine Maschinen haben. .07.webtar. (nagyszerű) Ziehst du dir morgen ………………. Dann spiele ich Fußball. (ankommen) Er …………………. (vigyáz) Im Urlaub werden wir ……………… Abwechslung streben. es tut mir ………………. Du ……………… so lange bleiben wie du willst. sie aus dem Bus aus. (röplabda) Das ………………. Am Montag gehe ich ………………. (fog) Maschinen werden auf die Kinder ……………… . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.hu ::::::* Machst du etwas ………………. (farmernadrág) ………………. dauert es? (milyen sokáig) Ich habe ………………. (megtekintette) Es ………………… ihnen in diesem Kulturmetropole. (fodrász) ………………. um 12 Uhr.2013. etwas eine Stunde. Petra ……………… sich gestern nachmittag. an? (magassarkú cipő) Das ………………. An der Isar …………………. (semmit) Lektion 19. (csak) In deinem ……………… gibt es keine Maschinen. (viselt) Er nahm ……………… mit und hielt einen Regenschirm. (jövő héten) Sie konnte ……………… tun. Juni früh in München an. (tudott) Er ……………… einen Hut und eine Hose. viele Kirchen. (szabad) ……………… fliege ich nach Deutschland.

ob er gelernt habe. Ich habe mein Heft in der Schule gelassen.. / Bist du schon fertig? / Nein. (mentünk) Frau Waldmann ist sehr ………………… . / Wer mag das gemacht haben? Die Geschäfte werden um sechs Uhr geschlossen. worüber wir gestern diskutiert haben. ich ………………… sie vor einer Woche gebucht. / Ich hatte keine Zeit einzukaufen. / Ich werde morgen abreisen.07.. Dort kommt dein Vater gelaufen. wo sein Heft sei. (voltunk) Auf Pest ……………………. / Der Lehrer läßt die Schüler den Text übersetzen. Hast du deine Sachen …………………? (becsomagol) Hast du seinen Koffer …………………. / Ich bat ihn. / Darf ich hier Platz nehmen? Ich möchte einen leichten Sommerstoff. Der Schüler antwortete.hu/keret. er werde morgen ankommen. / Ich lasse mir Schuhe machen. / Solche Kinder sind sehr faul. Ich habe mir neue Schuhe machen lassen. / Das Kind kann schon gehen. ist sehr reich. das ich gekauft habe. Am Eingang steht einer (eine). / Wir haben viel zu tun. daß er sein Heft zu Hause vergessen habe. / Der Chef bittet Sie. worüber wir uns sehr freuen. / Der Direktor begrüßte uns lächelnd. Der Lehrer sagte. Ich hätte mir das Bild gekauft. Petra. / Es tut mir leid. ? (lemér) Ich habe dich ………………….. / Wer so einen großen Wagen hat. / Wenn er doch geholfen hätte! Der Lehrer fragte den Schüler. Er lernt fließiger als sein Bruder. / Jetzt wollen wir ein Lied anhören..webtar. / Er ging an die universität Freiburg. Du wirst nicht durchfallen. Klaus erzählte. Mutti. Die Türen schließen sich. Lektion 20. Es hat die ganze Nacht geregnet.05. and die Straße ist noch naß. Habt ihr noch welche? / Ist alles in Ordnung? / Aller Anfang ist schwer. / Heute kommt mein Freund an. Ich denke daran. sie hat nichts gekauft. / Ich wasche mich. / Er habe seine Tante besucht. / Du sollst deine Eltern ehren! / Nein. Sie ist wieder da. er ist nicht mehr krank. wir zum Parlament gegangen. (aggódik) Budapest aht sich sehr …………………. daß Sie um drei wiederkommen sollen. / Wir haben keine Äpfel mehr. (engem) Wir sind auf dem Gellértberg ……………… . / Er lernt so fleißig wie sein Bruder. / Ich würde dieses Buch lesen. / An wen denkt er? Ein gewisser Jemand. / Alle Menschen müssen sterben. / Vorige Woche war ich in Graz. Ich bekam heute einen Brief. Er macht eine Stadtrundfahrt mit rinrm ………………… .2013. / Alles. / Hier spricht man deutsch. Für längere Reisen werden Lebensmittel und Getränke mitgenommen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. / Ich habe eine halbe Stunde geschwommen. ich bin noch nicht fertig. Ich werde vom Lehrer gelobt. / Er war sogar im Parlament. was wir sagten.deutsch. sie nervös gesehen! (még soha) O weh! Ich habe ………………verloren! (az ú tlevelemet) Oma und Opa haben …………………… vom Flughafen abgeholt. muss sehr reich sein. Vorher hatte er zwei Semester in Bern studiert. hat ihnen gut gefallen. Mein Freund schreibt. / Ich denke an meine Mutter. / Hier darf man nicht rauchen. . / Das Kind selber (selbst) bemerkte es. / Wir haben viel gespielt Der Maler. / Man kann nicht jedermann gefallen. Peter sei nach Wien gefahren.. der Schüler antwortete. er möge mit mir kommen. daß er ihm morgen sein Heft zeigen möge. ………………… du deine Karte gebucht? Ja. Selbst die Klügsten können irren. Er soll nächste Woche nach Wien fahren.tag. dessen Frau dort kommt.htm 51/58 . (maradni) Unterwegs sprach der ………………… über die Sehenswürdigkeiten. wenn ich mehr Geld gehabt hätte. er habe sein Heft zu Hause vergessen. / Hier ist das Buch.cgi?/lehrbuch. / Ich wasche mir die Haare. Hat sie etwas gekauft? / Nein. / Die Ausstellung wird morgen eröffnet. Mein Vater kann gut deutsch. Wir stellen die Zampe in die Ecke. www.hu ::::::* Er wollte noch länger da ………………… . (megváltozott) Lies immer gute Bücher! / Es gibt ja deren genug.

Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Wie lange? 3. eine Fremdsprache zu studieren. Sie scheint nicht gut geschlafen zu haben.07. "Haben Sie Probleme mit ihm gehabt?". uns zu besuchen. weil er fleißig lernt.cgi?/lehrbuch. / Wir bitten dich. Wenn zwei junge oder ältere Menschen sich entscheiden zu heiraten. allein." Linda öffnet die Tür. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. ist nicht leicht. bekommt nach der vollzogenen Scheidung der Partner. Diese Aufgabe ist noch heute zu machen. Wann? 2. der das ganze Jahr fleißig gelernt hatte. Die Aufgabe. aber der Kuchen schmeckt ihm wohl besser als das Hundefutter. so leben doch die meisten Erwachsenen als unverheiratetes oder verheiratetes Paar oder in einer Familie zusammen. aber er trinkt nicht. machen Sie bitte auf. Die Pausen dauern 5 Minuten.htm 52/58 . möchtest du etwas zu essen?". "Ja. Dieser Schüler. bestand die Prüfung. "wir haben uns ganz gut verstanden. aber er trinkt nichts. Frau Weinert.deutsch. Die katolische Kirche akzeptiert solche Scheidungen allerdings nicht. Dein Freund scheint krank gewesen zu sein. ohne viel zu studieren.2013. Lektion 9. Wenn gemeinsame Kinder da sind. Du kannst die deutsche Sprache nicht erlernen. / Ich muß heute noch viel lernen. Sie haben wohl Recht". "Nein". lacht Frau Weinert. die bei ihm leben. ich mache eine Dose Hundefutter für dich auf". / Wäre doch das Wetter schön! Dieser Schüler ist den anderein ein Vorbild. können beide Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen. Wenn die geschlossene Ehe nicht gut geht. Ihr stört mich bei der Arbeit.webtar. Die jeweilige Braut trägt dann ein langes weißes Kleid und der Bräutigam einen dunklen Anzug. aus Paris. die Verbrecher zu suchen. meint Linda. feieren sie meistens eine traditionelle Hochzeit mit vielen Verwandten und Freunden. / Er kommt. Ich verspreche dir fleißig zu studieren. aber er sagt nichts. Wann? Wie lange? 4. daß die Briefe bis heute hätten geschrieben werden müssen. in Rom. Da klingelt es an der Haustür. Ich weiß.05.tag. Mittags haben wir eine Stunde frei. Ich wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. fragt Linda den Hund. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht. Wann? Von wann bis wann? www. Er geht in die Schule. Bond. Auch wenn viele Menschen heute in den deutschsprachigen Ländern allein leben. vielleicht hat er Hunger. Sie gibt ihm eine Schale Wasser. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. Lektion 7 3. Lösungsschlüssel Lektion 3 b) Mein Name Ich Ich Ich ist komme wohne heiße Bond.hu/keret. sagt Linda und geht in die Küche. Jetzt trinken wir aber trotzdem zusammen Kaffee. monatlich vom anderen eine bestimmte Summe für sich und die gemeinsamen Kinder. "Was kann ich dir denn sonst geben. fragt Frau Weinert. Linda ist mit Nepomuk. "Hunger hat er. der weniger oder kein Geld verdient. "Warte." Beide gehen in das Wohnzimmer. ohne die Hausaufgabe geschrieben zu haben. Die Menschen helfen der Polizei. ich bin es. dem Hund von Frau Weinert. "Hallo. Nepomuk. anstatt zu helfen. um zu helfen." Lektion 11.hu ::::::* Er war nicht einmal im Parlament. das Linda gekauft hat.

" Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Sie abends lange fernsehen? 7. muss. ..2013.. Sie viel helfen? 5. will...htm .. den Führerschein machen.. muss....Übung zur Grammatik 2. Bitte entschuldigen Sie. Ich möchte eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. sonst bin ich nachher schon satt und kann gar nichts mehr essen.... .tag. Was möchten Sie denn?" Führerschein ( darf.. in eine Fahrschule gehen. ich muss mir nur kurz Zigaretten holen... Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. dieser ist reserviert.. Sie pünktlich zu Hause sein? 6... Mit 18 Jahren ." Jan: "Dann müssen wir wohl umziehen. . Ergänzen Sie darf. noch drei Monate warten... _darf / kann__________ 6. Dann . . Wie viele Kinder . _darf_______________ 2... . dann kannst du das ja noch machen. aber Sie müssen sich an einen anderen Tisch setzen.. Jan: "Sollen wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich möchte lieber ein Eis essen.hu ::::::* Lektion 12 1. Entschuldigt bitte.. will). 4. wenn der Kellner kommt. Was möchtest du denn.cgi?/lehrbuch. . _muss_______________ 5.. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen." Jan: "Na gut... 1.05..deutsch. Peter . Können wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne. man nicht privat Auto fahren lernen. da darf/kann ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen. Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre Geschwister) bezahlen oder .webtar." Kellnerin: "Guten Tag.. kann.07. Ihre Mutter (immer) berufstätig? 4. aber er ist noch nicht _will / möchte________ 18 Jahre alt.hu/keret. ihr könnt ja schon bestellen." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon. . sie kostenfrei? 10.. Ihre Eltern viel Zeit für Sie? 3. _muss_______________ 3... Sie zu Hause Partys machen? 8. Sie zu Hause? 2. In (D) .. kann.. . Sie Jobs? waren _Hatten__________ _War____________ _Mussten__________ _Mussten__________ _Durften__________ _Durften__________ _Hatten__________ _Mussten___________ _war_____________ _Hatten___________ [1] Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Kasus Maskulinum Nominativ ein Mann Akkusativ einen Mann Dativ einem Mann(e) Genitiv eines Mannes Singular Kasus Nominativ Dativ Maskulinum der Mann dem Mann(e) Femininum eine Frau eine Frau einer Frau einer Frau Neutrum ein Kind ein Kind einem Kind(e) eines Kindes [2] Femininum die Frau der Frau Neutrum das Kind dem Kind(e) 53/58 www. Judith. _darf________________ Lektion 18 Fragen und Antworten 1. er die Prüfung machen. Sie können den Tisch dort am Fenster nehmen. er dann Auto fahren. Sie Probleme in der Schule? 9. . Man . Er ..

minden nép Kivételt képeznek a számhoz kapcsolódó mérték-. ich schrieb. ich werde lieben www. singen . emez jener. ich habe geschrieben. jenes / az.a karácsony. die Nasern . alle Völker .öt pohár sör. die Ostern .öt márka.das System der deutschen Konjugation Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Beispiele: A.sok könyv. . ich habe geliebt Plusquamperfekt vollendete Vergangenheit ich hatte gelesen. ich liebte Perfekt Vergangenheit ich habe gelesen. dasselbe / ugyanaz a(z). az emberek stb..Két órám van. ich lobe 2..05. A man határozatlan névmást csak egyes szám alanyesetben használjuk. .2013.dieser. die Kosten . ich hatte geliebt Futurum I einfache Zukunft ich werde lesen. ez a(z). fünf Glas Bier . tárgy..deutsch. Nominalformen 1. Tempus Zeit Präsens Gegenwart ich lese. az a(z). ich werde gelobt B.hu/keret. singend . ein gewisses (egy bizonyos) etwas (valami) nichts (semmi) es A HATÁROZATLAN NÉVMÁSOK HASZNÁLATA A man határozatlan névmás jelentését tekintve általános alany. amaz derjenige. [3] A magyar nyelvtől eltérően többes számú főneveket használunk a német nyelvben az egynél nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek után: zwei Bilder .és semlegesnemű főnevek: zwei Stück Brot . ich liebe Präteritum erzählende Vergangenheit ich las. ich schlage.. vagy " az ember. mennyiség-.Három pohárra van szükségünk. A man névmás mellett az állítmány ragozott igéje mindig egyes szám harmadik személyben áll. . dies(es) / ez.nyolc órakor Többes számban állnak ugyanezek a főnevek. A magyartól eltérően többes számban állnak a német nyelvben azok a főnevek. gesungen .der. Infinitiv Grundform lieben.cselekvő igeragozás . Partizip Präsens Mittelwort der Gegenwart liebend. akárki) irgendwer (valaki) ein gewisser. loben. 2. solche. ha nem mértéket jelentenek: Hier tanzen zwei Paare.derselbe. dieselbe.a költségek. Passiv Leideform ich werde geliebt. ich werde schreiben. és néhány nőnemű főnév: fünf Mark . lobend. ugyanez a(z) selber.cgi?/lehrbuch.Új cipőt vásárol magának.és részes esetben az einer megfelelő eseteit használjuk.") jemand (valaki) niemand (senki) jedermann (mindenki. ich werde geschlagen. geschlagen. és súlyjelölő hím. Vergangenheit geliebt. die Weihnachten .Tätigkeitsform ich liebe. magyarra többes szám harmadik (esetleg első) személyben.hu ::::::* Plural Nominativ die Männer die Frauen die Kinder Dativ den Männern den Frauen den Kindern Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich. amaz . [5] A német igeragozás rendszere . selbst / maga . Partizip Perfekt Mittelwort d. az emberek" kifejezésekkel fordítjuk. C. az. A magyartól eltérően csak többes számban használunk a németben bizonyos főneveket: die Eltern . vier Paar Schuhe .a szülők. Wir brauchen drei Gläser. solches / ilyen.a húsvét.két darab kenyér. Aktiv das . 3. amelyek páros testrészeket vagy páros testrészeken viselt ruhadarabokat jelölnek: Er hat braune Augen.a szünidő.tag. die Geschwister . um acht Uhr . schlagen. olyan A határozatlan névmás A legfontosabb határozatlan névmások: man (mint "általános alany": "az ember.a testvérek. ich hatte geschrieben..a himlő. Sie kauft sich neue Schuhe. schlagend. Ich habe zwei Uhren. bárki. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.két kép.htm 54/58 . dasjenige / az.webtar.. ich schreibe. .négy pár cipő. die Blattern . die Ferien .. gelobt. jene. viele Bücher . diese. das / ez. ez a(z). az a(z).Barna szeme van.a kanyaró [4] A mutató névmás A német mutató névmások a következők: .07.Két pár táncol itt. die. .solcher. az a(z) . Form 1. eine gewisse. diejenige.

ha meghatározott irányban való mozgást akarunk kifejezni. -ß.05.htm 55/58 . Ha elmondanak egy történetet. viszont a haben segédigét alkalmazzuk. Ugyanígy ragozzuk még például a baden (fürödni).webtar. A segédigét ragozzák. er hält.tag. . wir halten. fahren. e-ie tőhangváltozás A leggyakoribb ide tartozó igék: befehlen. laden. amelynek befejezése előreláthatóan várható: www. sehen. Ugyanígy van ez a braten és a raten igénél is. Néhány t-tövű erős ige egyes szám 3. A jövő idők A német nyelvben két jövő idő van: Futur I.olyan jövő idejű cselekvés. sie halten. (Ezért fáradt vagyok) Kifejezhető a Perfekt alakkal olyan cselekvés is. raten. waschen és wachsen. blasen. -er igető után a főnévi igenév ragja csak -n. . Sie ist zum Ofer geschwommen. g. sprechen. A jelen időt a németben általában ugyanakkor használjuk.-d vagy -t végződésű. . mint a magyarban. A werden segédigét ragozzák. alakot a werden segédige jelen idejével és a főige múlt idejű főnévi igernevével képezik. személyben megváltoztatják tőhangzójukat. du arbeitest. alakkal kifejezhető: . graben. geben. wir reisen. du hält. amely a jövőben fog befjeződni. stechen. igéket is. braten. személyben a személyrag csak -t lesz: ich reise. treffen. . f. illetve .Rosszul aludtam. o-ö változás A leggyakoribb ide tartozó igék: backen. és 3. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. hogy a múlt esemény közvetlen kapcsolatban van a jelennel. Az -el. ihr öffnet. személyben elhagyja a -t személyragját: ich halte. személyben -e kötőhang lép fel: ich arbeite. empfehlen. laufen. akkor a Perfektet használják: Ich habe schlecht geschlafen. régmúlt) alakját a sein vagy haben segédige Präteteritumával és a főige befejezett melléknévi égenevével képezik. lesen. állapot . ihr arbeitet. Például betteln (koldulni). és 3. au-äu.07. Futur II. helfen.nyomatékos felszólítás a 2. vergessen. stottern (dadogni). empfangen.cgi?/lehrbuch.Umlaut: -a-ä. 2. lassen. essen. wir öffnen. TŐHANGVÁLTOZÁSOK JELEN IDŐBEN Egyes erős ragozású igék az egyes szám 2.2013. sitzen (ülni). nehmen. ich öffne. alakját a werden segédige jelen idejével és a főige jelen idejű főnévi igenevével képezik. sie reisen.. Ich besuchte meinen Onkel. hogy a cselekvésnek kihatása van a jelenre. schlafen. A Futur II.d. A tőhangzóváltozásnak két típusa van: . Az ige Futur I. du reist.A partra úszott. egymás után következő mondatokban és egyszerű mondatban is. a főige jelen idejű főnévi igenévi alakja változatlan marad. halten. A jelen idő többes szám 1. werben és werden. cselekvés.Most menj haza! . előzi meg. és 3. fallen. rudern (evezni). a főige befejezett melléknévi igenévi alakja változatlan marad: A múlt idők használata Präteritum: a németben az elbeszélés alapvető ideje.hu ::::::* Futurum II D. zeichen (rajzolni) stb igéket. amelynek nincs kapcsolata a jelennel.Meglátogattam a nagybátyám. [7] A helyváltoztatást jelentő igéknél a sein segédigét használjuk. Perfekt: akkor használják. . DAS FUTUR I. er reist. akkor az egyes szám 2. t. A jövő idők használata Futur I.deutsch. ÖSSZETETT MÚLT) Az igék Plusquamperfekt (befejezett mált. schlagen. ordnen (rendezni). ch. ha ki akarják fejezni.hu/keret. ihr haltet.a jelenre vonatkozó feltevés Er wird jetzt schon dort sein. wir arbeiten. du öffnest. továbbá a többes szám 2. stoßen. trocken (szárítani). személyű igealakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával. -x -z akkor az egyes szám 2. essen (enni) stb. Ha ki akarják emelni. heizen (fűteni). alakkal kifejezhető. sie arbeiten. Futur II. ha csak a cselekvést hangsúlyozzuk. Ha az igető . DAS FUTUR II. fangen. fressen.Brechung: e-i. k. p. Előfordulhat összetett mondatban. DAS PLUSQUAMPERFEKT (II. Plusquamperfekt: Azt fejezi ki.jövő idejű történés. schmelzen. Ugyanígy ragozzuk a hassen (gyűlölni). treten. sterben.-n vagy -m végződésű és ha ezt b. . Modus [6] vollendete Zukunft Aussageweise ich werde gelesen haben. Ha az igető -s. sie öffnen. atmen (lélegezni). ich werde geschrieben haben A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA A személyragok az igető végződése szerint a kiejtés megkönnyítésére módosulhatnak: 1. személyben Du wirst jetzt nach Hause gehen! . hogy a múlt idejű cselekvés egy másik múlt idejű cselekvés előtt történt. geschehen.Már bizonyára ott van. tragen. er öffnet. ihr reist. messen. akkor ezt Präteritumban mondják el. er arbeitet.

-e. rosa. Pl. -.deutsch. .helynevekből képzett melléknevek. . Vegyes ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főneveket egyes számban erősen. . többes számban gyengén ragozzuk.cgi?/lehrbuch. -e. -e többes jelű főnevek a többes szám részes esetében -n esetragot vesznek fel. . gyenge vagy névelőkísérő és vegyes vagy névelőkiegészítő. . -e. prima . -s.webtar. -er.-e végű gyenge ragozású hímnemű főnevek.a többes szám képzési módjai: -. -en.hu ::::::* Morgen werden wir die Arbeit beendet haben.a többes szám részes esetében az -s többesjelű főnevek kivételével minden erős főnév -n esetragot vesz fel. . [9] hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Tárgyeset den die das die Részes eset dem der dem den Birtokos eser des der des der Ugyanígy ragozzuk a dieser-jener-welcher mutató.tag. Gyenge ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főnevek két csoportra oszthatók: . www. kérdő névmásokat is. Nőnemű főnevek ragozása Jellemzői: .a múltra vonatkozó valószínűség: Sie wird wenig gelernt haben. többnyire színeket jelölő melléknevek: lila. -er.idegen eredetű. -n.hu/keret. amelyeket mindig nagy kezdőbetűvel írunk: die Leipziger Messe.az egyes szám birtokos esetben -s vagy -es rag. amelyek a ragozás során -en esetragot vesznek fel.htm 56/58 . .az egyes számban nincsenek esetragok. -e. A melléknévragozás szabályai a melléknévként használt melléknévi igenevekre és a melléknevek fokozott alakjaira is vonatkoznak.07. amelyek a ragozás során -n esetragot vesznek fel.a tisztviselő stb. [8] Erős ragozású hímnemű főnevek Jellemzői: . Ragozhatatlan melléknevek: .05. .ill.2013. -e.mássalhangzóra végződő gyenge ragozású hímnemű főnevek. néhány idegen eredetű és -i becézőképzős szóban: -s. die Budapester Ausstellung A főnévvé vált melléknevek Vannak melléknevek. amelyeket főnévként is használunk: der Kranke -a beteg der Beamte .az -.Bizonyára keveset tanult. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.többes szám képzésének módjai: -.Holnap bizonyára befejezzük a munkát. melléknévi igenevek.: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese Tárgyeset diesen diese dieses diese Részes eset diesem dieser diesem diesen Birtokos eset dieses dieser dieses dieser A kétalakú ein-eine-ein határozatlan névelőt másként ragozzuk: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Tárgy eset einen eine ein keinen keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Birtokos eset eines einer eines keines keiner keines keiner [10] A melléknév (Das Adjektiv) A melléknévnek háromféle ragozása van: erős vagy névelőpótló.

edler. Pl. A MÓDHATÁROZÓKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Hans läuft schnell. im Akkusativ (4. jünger. so dass sich eine sinnvolle Aussage ergibt.: gesund. Hogy a felsőfokban -est vagy -st járul a melléknévhez. Das Auto fährt schneller als das Motorrad. jüngest-.tag. Dieser Tisch ist (eben) so schön wie jener. / Das zweite Buch ist billiger. um einen sinnvollen Satz zu bilden .webtar.deutsch. AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY NÉVSZÓI RÉSZEKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Das erste Buch ist billig. www. die eine Ergänzung. Hinzu kommt noch als Sonderfall der Ausrufsatz.oder Befehlssatz: SCHLAF. leuchten. Vannak melléknevek. wen oder was Silke denn hörte! Hörte sie Radio? Oder ihre neueste CD? Vielleicht die Stimme eines Rocksängers? So ist diese Aussage jedenfalls völlig unbefriedigend . zum Beispiel: Wenn doch schon Sonntag wäre! Käme doch endlich Hilfe! Hätte ich doch im Lotto gewonnen! Oft reichen Subjekt und Prädikat allein noch nicht. wann sich das Ereignis abgespielt hat.2013. heißest-.cgi?/lehrbuch. / Unsere Freunde haben ein kleineres Haus als wir. laufen. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. / Das Motorrad fährt nicht so schnell wie das Auto. wo Silke diesen Hilferuf hörte. SASCHA ! Merke: Man unterscheidet also drei Arten von Sätzen: Aussagesätze Fragesätze Befehlssätze .07. die kein Objekt im Akkusativ brauchen. müdest. az a melléknév végződésétől és szótagszámától függ. kivétel: größ. az -er. zum Beispiel: bellen. müde. továbbá az -sch végződésű egyszótagú melléknevek: pl. / Das Auto fährt nicht schneller als das Motorrad. -st -x -tz végződésű melléknevek. arm. Merke: Es gibt Verben. kürzest-stb. / Sie ist (so) rot wie ein Krebs. blühen. / Peter läuft am schnellsten. um eine sinnvolle Aussage zu bilden. älter. ergibt sich ein einfacher Fragesatz: SCHLÄFT SASCHA ? Benutzt man das Verb des Prädikats in seiner Befehlsform (=Imperativ). glätter vagy glatter. gesundest vagy gesündest. die als Prädikat im Satz unbedingt noch eine Ergänzung benötigen. edelst. ergibt sich ein Aufforderungs. Diese Information liefert das OBJEKT SILKE HÖRTE EINEN HILFERUF. glättest vagy glattest. Nichttransitive Verben sind alle anderen Verben. / Das dritte Buch ist am billigsten. [12] Der Satz ist die kleinste zusammengehörende Redeeinheit. ältest-. Dieser Satz enthält auch noch die Information. Diejenigen Verben. Hier erfährst du zusätzlich. hei ß. kurz. -o. Diese Satzbausteine müssen sprachlich und logisch aufeinander bezogen sein. kürzer. glatt. Es handelt sich also um eine Umstandsbestimmung des Ortes. edel. jung. ärmst-.hu/keret. müder. ärmer. -u. Általában -est jellel képzik a felsőfokot az ß. Az -e.05. nennt man transitive Verben. / Karl läuft schneller. festest-. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó e-t a középfokban: pl. többnyire egyszótagú melléknév közép. ein Objekt. Das dritte Buch ist das billigste. gesunder vagy gesünder. schlafen. Es ist eine [13] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .der Satz bleibt dann unvollständig: SILKE HÖRTE Hier bleibt die Frage offen. -el végződésű melléknevek mindig. Pl.es fehlt noch eine wesentliche Information.: alt. Er besteht in der Regel aus mehreren Satzbausteinen.és felsőfokát.htm 57/58 . telefonieren Diese Aussage "Silke hörte einen Hilferuf" kann man nun noch durch weitere Informationen vervollständigen: SILKE HÖRTE AM SEEUFER EINEN HILFERUF. SILKE HÖRTE HEUTE MORGEN AM SEEUFER EINEN HILFERUF. fest. kurz. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Fall) benötigen. tőhangzós. brennen. Stellt man das Prädikat an den Satzanfang. Dieser Tisch ist schöner als jener. Ein vollständiger Satz besteht mindestens aus zwei Satzbausteinen: SUBJEKT PRÄDIKAT Zum Beispiel ein einfacher Aussagesatz: SASCHA SCHLÄFT .hu ::::::* [11] A MELLÉKNÉVFOKOZÁS SAJÁTOSSÁGAI Umlauttal képezzük számos -a. kürzest-. Unsere Freunde haben ein ebenso kleines Haus wie wir. größt.

Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben" oder "sein".soff – gesoffen / lügen .gefangen / raten . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem .gekommen / stoßen .hoffte – gehofft / lachen .riet . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoffen .2013. Die Formen des Futur 2 werden gebildet die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + die Formen des Hilfsverbs "haben". www.05.gebar .gor – gegoren / quellen .mied – gemieden / saufen . [16] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.glomm – geglommen / meiden . die im Präsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.geweint / sagen .07. Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.hu/keret. Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + "ge" + den Wortstamm + "en" (= Partizip Perfekt).geboren / hängen .webtar.weinte . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Infinitiv des Hilfsverbs "haben".quoll .gelegen / helfen .tag.hing .lachte – gelacht / weinen .sagte .geholfen / gebären .hieß . Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.schwamm .ritt – geritten / fliegen .gestoßen / laufen .gesagt und alle Verben.geschwommen / schwinden .fing .gefahren / fangen .lag . [15] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .fuhr .Partizip Perfekt) den gleichen Stammvokal haben (=typisch für schwache Verben).log – gelogen / schwören . im Präteritum und im Partizip Perfekt verschiedene Stammvokale haben.cgi?/lehrbuch.flog – geflogen / glimmen .gequollen und alle starken Verben. Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.gelaufen / heißen .stieß .lief . [14] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .Präteritum .schwand geschwunden / liegen .hu ::::::* Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben". Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv. Ebenso werden gebildet zum Beispiel: fahren . Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt. die in allen drei Formen (Infinitiv . Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.half . die im Präteritum und im Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.schwor – geschworen / gären .geheißen und alle starken Verben. Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten .deutsch.geraten / kommen kam . die im Präsens.gehangen und alle starken Verben.htm 58/58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful