You are on page 1of 7

Mea Maxima Culpa 20130708 Stefan Kosiewski FO207 O dobrych filmach i wyzszosci mniejszego Zla ZR ZECh

Koœcióù Rzymskokatolicki jest histori¹ doœwiadczeñ Pana Boga Ojca Jezusa Chrystusa z ludêmi na tym œwiecie. Zarówno dziaùañ ludzkich pozytywnych jak te¿ negatywnych, dobrych i zùych. Zachowañ oraz czynów buduj¹cych moralnie, prowadz¹cych ku Bogu i Zbawieniu czùowieka. A tak¿e doœwiadczeñ destrukcyjnych, niszczycielskich, sprowadzaj¹cych na grzesznika karê eschatologiczn¹, nieodwracaln¹, bo po œmierci wieczn¹.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Written by sowa (») today in category Fascynacja obùêdem, read: 12×

Ewangelia wedùug œw. Mateusza: S¹d Ostateczny. "Gdy Syn Czùowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anioùowie z Nim, wtedy zasi¹dzie na tronie swym peùnym chwaùy. I zgromadz¹ siê przed nim wszystkie narody a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozùów. Owce postawi po prawej, a kozùy po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie siê Król do tych po prawej stronie: "Pójdêcie, bùogosùawieni Ojca mojego, weêcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od zaùo¿enia œwiata. Bo byùem gùodny, a daliœcie Mi jeœã; byùem spragniony, a daliœcie Mi piã; byùem przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; byùem nagi, a przyodzialiœcie Mnie; byùem chory, a odwiedziliœcie Mnie; byùem we wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie."

Alex Gibney bei der Vorstellung von "'Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God', in Rom am 18.03.2013 ARD, ttt So, 07.07.13 | 23:25 Uhr O wszystkim, co uczyniù ksi¹dz i pederasta Murphy Synowi Czùowieczemu a tak¿e ponad 200 najmniejszym braciom Jezusa Chrystusa, dokonuj¹c na nich gwaùtów seksualnych w katolickiej szkole dla gùuchoniemych dzieci amerykañskich, mówi film dokumentalny Alexa Gibney'a "Mea Maxima Culpa". Wczoraj, we Wigiliê absurdalnego, gdy¿ obcego chrzeœcijañskiemu nauczaniu Jezusa i nie wpisanego do Katolickiego Katechizmu dla Dorosùych, czyli po prostu: pogañskiego, bezwartoœciowego i bezsensownego gestu wrzucenia przez papie¿a Franciszka wi¹zanki kolorowych kwiatków do morza w taki sam pusty sposób, jak emerytowany
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Wówczas zapytaj¹ sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliœmy Ciê gùodnym i nakarmiliœmy Ciebie? spragnionym i daliœmy Ci piã? Kiedy widzieliœmy Ciê przybyszem i przyjêliœmy Ciê? lub nagim i przyodzialiœmy Ciê? Kiedy widzieliœmy Ciê chorym, lub we wiêzieniu i przyszliœmy do Ciebie?" A Król im odpowie: Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili". Mt 25,40

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Przypomnijmy zatem na marginesie, ¿e nie mogùo byã Zùo obiektywnie Dobrem, gdy¿ nie przyniosùo ani Polsce, ani Narodowi Polskiemu, ani Koœcioùowi nic dobrego - tajne spotkanie Jaruzelskiego z jp2 w Polsce stanu wojennego. Czy byùo zatem Zùem i grzechem posùuszne wykonanie nakazu Ojca œwiêtego przez Przewodnicz¹cego Kongregacji Doktryny Wiary? Nakazanie kardynaùowi Ratzingerowi przez papie¿a Wojtyùê, aby œwiat nie ujrzaù wiêkszoœci góry lodowej grzechów kleru?

Home

Edition

M

Dlatego mo¿e np. nie rozumieã emerytus in spe (albowiem dekretem biskupa dopiero od Dnia Rocznicy Rewolucji Francuskiej, 14 lipca br.) mimo zachowanych œwiêceñ i braku ekskomuniki, dlaczego dla papie¿a Wojtyùy, niczym dla ¿ydowskiego rabina, Zùo mogùo byã mniejsze i wiêksze na takiej samej zasadzie, jak w ¿ydokomunistycznym œwiecie gen. Jaruzelskiego tzw. mniejsze Zùo mogùo byã Dobrem.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Rzeczony dokument filmowy ujawnia zbiorowe tuszowanie przez dziesiêciolecia, na najwy¿szych szczeblach Watykanu, ob¿ydliwego grzechu sodomii, w którym pogr¹¿yù swoj¹ duszê homoseksualny kryminalista w sutannie ksiêdza katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Najwy¿sze szczeble Watykanu, to w hierarchicznym Koœciele Rzymskokatolickim, w tym wypadku: papie¿ Jan Paweù II (Karol Wojtyùa), który zleciù, czyli nakazaù jako hierarcha kardynaùowi Ratzingerowi skuteczne wyciszenie, zatuszowanie sprawy dla dobra sprawy, jak wyrzucaùo siê milicjantów ze sùu¿by dla dobra sùu¿by w PRL-u i jak biskup Hoser wyrzuciù na emeryturê ksiêdza Lemañskiego, który pochodzi z ¿ydów niedoinformowanych, którzy nie wiedz¹, po co ¿ydowskiego pochodzenia Episkopat Polski wstêpowaù do seminarium duchownego.

O

W

A

w KGB, neopogañski szaman na Syberii wrzuca jaùowym gestem zioùa do ogniska; w pierwszym programie telewizji niemieckiej ARD pokazano w audycji "ttt - titel, themen, temperamente" obszern¹ zapowiedê filmu zaprezentowanego na publicznej projekcji w Rzymie 18 marca 2013 r.

Grzeszna szopka zawstydzaj¹ca ubogich, nie maj¹ca przecie¿ najmniejszego wpùywu na skrócenie okresu wyznaczonego wyrokiem s¹dowym do odsiadki. Zadziwiaj¹ca œwiat katolicki i zabawiaj¹ca z woli papie¿a Franciszka wolnomularski póùœwiatek w obrzêdowych fartuszkach. U¿ywaj¹c sùowa: póùœwiatek - dowartoœciowuje siê tu nie poùowê, lecz wiêksz¹ czêœã poczynañ i tajemnic masonerii, wiêksz¹ proporcjonalnie od skrytej pod powierzchni¹ morza wiêkszoœci góry lodowej, o zderzeniu z któr¹ pewnego statku pasa¿erskiego nakrêcono przepiêkny film fabularny Titanic, chwytaj¹cy za serce jak Doktor Ziwago i dostarczaj¹cy ludowi rozrywki za pieni¹dze, bowiem nawet jeœli obejrzeã w telewizji, jak "ttt", czy w internecie (tu kliknij, ¿eby obejrzeã w mediatece ARD), to przecie¿ ani pr¹d, ani internet nie jest jeszcze dla bezrobotnych ludzi na tym œwiecie za darmo! Re¿yser filmu, Alex Gibney mówi, i¿ zdemoralizowani przez ksiêdza katolickiego gùuchoniemi domagali siê nie raz od Zastêpcy Jezusa na Ziemi wyrzucenia zboczonego kryminalisty z Koœcioùa Katolickiego. Jednak Murphy nikogo nie przeprosiù nawet i nic mu siê nie staùo; umarù w opinii œwiêtoœci i zostaù pochowany w 1998 r. w poœwiêconej ziemi z pomp¹, jak dawniej mawiaùo siê we Wiedniu, czyli przy posiadanych odznaczeniach papieskich i w odprasowanej na tê okazjê sutannie.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Nie tyle wiêc nawet - nie zadaj¹c im pytanie, czy wierz¹ w Pana Jezusa Chrystusa, w którego my z papie¿em wierzymy, lecz chocia¿by: czy wierz¹ w to, ¿e poù¹cz¹ w swoich nieodpowiedzialnych, mùodych gùowach z pojêciem wartoœci ten rapsodyczny zaprawdê, spalony teatrzyk z umywaniem nóg niewierz¹cym albo i mo¿e wierz¹cym w Allacha?

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

"Rytualizacja zachowania polega na tym, ¿e poczucie wùasnej wartoœci i godnoœci rytualista zyskuje wyù¹cznie poprzez podporz¹dkowanie swych czynnoœci reguùom postêpowania, bez koniecznoœci uwzglêdniania w ocenie moralnej czynnoœci innych wa¿nych aspektów, takich jak cele i skutki czynnoœci" - okreœliù Marek Kosewski w ksi¹¿ce analizuj¹cej mùodych ludzi, znajduj¹cych siê w sytuacji psychologicznie zagra¿aj¹cej, we wiêzieniu takim samym, jak wiêzienie dla mùodych chùopców, w którym papie¿ Franciszek umyù przed Wielkanoc¹ nogi nie uczniom swoim, Apostoùom, jak Jezus pokazowo umyù i nakazaù umywaã rytualnie kapùanom Koœcioùa Swiêtego. Lecz wymyù stary Bergoglio w gorsz¹cy sposób nogi mùodym kryminalistom nie pytaj¹c ich nawet o to, czy wierz¹ w cokolwiek?

O

W

A

Tymczasem Stolica œwiêta poinformowana miaùa byã, jak twierdzi re¿yser Gibney, ju¿ w latach 60-tych (i 70-tych ponownie) o grasuj¹cym w Koœciele amerykañskim zboczeñcu, który w diabelski sposób rytualizowaù terrorem psychicznym zachowania chùopców w St. John´s School.

Laureat Oskara nakrêciù zapewne film wstrz¹saj¹cy widzem, nie zna jednak z pewnoœci¹ innej myœli Hanny Arendt, zawartej w korespondencji z pocz¹tku lat 60tych z ¿ydowskim mistykiem Gershomem Scholemem, w której ta powiedziaùa m.in.: "...Ich bin in der Tat heute der Meinung, daß das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute..."/ Rzeczywiœcie jestem zdania, ¿e Zùo jest zawsze tylko ekstremalne, lecz nigdy radykalne, nie posiada ¿adnej gùêbi a tak¿e ¿adnej demonicznoœci. Mo¿e spustoszyã caùy œwiat wùaœnie dlatego, ¿e wyrasta ono jak grzyb nad powierzniê. Lecz gùêbokie i radykalne jest zawsze tylko Dobro...".

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Re¿yser wierzy w to, ¿e jego film przyczyniù siê do podjêcia przez Benedykta decyzji o odejœciu. Bez obejrzenia filmu i bez zajrzenia do gùêbi duszy ks. Józefa kardynaùa Ratzingera mo¿emy tylko stwierdziã, ¿e zarozumiaùy, mùody czùowiek nagrodzony Oscarem, nie skrywa za okularami w tradycyjnie grubych oprawkach chazarskiej pewnoœci siebie, gdy¿ zdaje siê zdradzaã nieznajomoœã lektury Doktora Fausta Goethego jako¿ Mistrza i Maùgorzaty Buùhakowa. Nie ma nawet ten facet zielonego pojêcia o tym, co Hannah Arendt, która po 1933 r. i zawarciu przez Hitlera porozumienia ze syjonistami w sprawie emigracji ¿ydów do Palestyny, porzuciùa pracê naukow¹ u boku Jaspersa w Heidelbergu i zajêùa siê na polecenie pewnej ¿ydowskiej organizacji, jako przekonana syjonistka, wywo¿eniem z Niemiec do Palestyny dzieci ¿ydowskich, a nawet wywoziùa do Palestyny polskie dzieci - jak przyznaùa to w wywiadzie przeprowadzonym z ni¹ przez Güntera Gausa i nadanym przez radio niemieckie 28.10.1964 r.: "...Die Kinder empfingen eine Berufsausbildung, Umschulausbildung. Hier und da habe ich auch polnische Kinder untergeschmuggelt. Es war eine reguläre Sozialarbeit, Erziehungsarbeit..."/ "...Te dzieci otrzymaùy wyksztaùcenie zawodowe, wyszkolenie z przeszkoleniem. Tu i tam przeszmuglowaùam tak¿e polskie dzieci. To byùa regularna praca socjalna, praca wychowawcza..." .

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa1/mea_maxima_culpa_fo207

Pismo œw. Pallotinum. Warszawa 1982

ag

Geschrieben von sowa (») gestern um 13:54 in der Kategorie Uni, gelesen: 21x An: Prof. Dr. Horst Hippler Deutsche Forschungsgemeinschaft; Hochschulrektorenkonferenz: Preserve the Freedom to Publish Findings of Academic Misconduct in Germany Petition von Stefan Heßbrüggen Deutschland Empfänger: Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft http://www.change.org/de/Benutzer/sowa weiter lesen

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Der internationale Ruf der deutschen Wissenschaft steht auf dem Spiel. Daher Stefan Kosiewski hat die Petition unterzeichnet

yn

Eu ro

Katholischer Erwachsenen- Katechismus. Das Glaubensbekentnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1985 http://soundcloud.com/onomato-musik/a

pe j

Marek Kosewski. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa 1985. ISBN 83-214-0485-5, s.34

sk iS

Z Panem Bogiem

O

A mo¿e i bêdzie jeszcze dla kogoœ niespodziank¹ przyszùoœciowe ogùoszenie syjonistki Arendt œwiêt¹? "A Król im odpowie: Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili".

W

Buy RoboPDF

A

Dlatego mo¿na chyba w spokoju oczekiwaã, i¿ jednym z kolejnych jajekniespodzianek, zrodzonych œwiatu przez Franciszka z Piemonckich Bergogliów, mo¿e byã po wyniesieniu na oùtarze Karola Wojtyùy santo subito Benedykta, o którego Misji i tajemnicach tak maùo zaiste wszyscy wiemy.

http://sowa.quicksnake.net/Fascynacja-obdem/Mea-Maxima-Culpa-20130708Stefan-Kosiewski-FO207-O-dobrych-filmach-i-wyzszosci-mniejszego-Zla-ZR-ZECh

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A