Sie sind auf Seite 1von 131

Islamska fundamentalisti~ka

globalna mre`a
- Modus Operandi -
Bosanski Model
SADR@AJ

SADR@AJ ............................................................................................................................................ 5
I Kratka istorija ................................................................................................................................ 7
II Osama bin Ladenove sada{we balkanske teroristi~ke veze u Bosni i
Hercegovini ............................................................................................................................ 11
III Osama Bin Ladenov tehnolo{ki bosansko balkanski most povezivawa sa
Amerikom i inostranstvom iz Bosne i Hercegovine .................................................... 15
IV Za{to Sjediwene dr`ave imaju razloga za brigu? .............................................................. 19
V Nazad do Bosnine veze sa Al Kaidom....................................................................................... 25
VI Karakteristike strukture Al Kaidine teroristi~ke mre`e u SAD
bazirane na bosanskom iskustvu terorista Osame bin Ladena i
nau~ene lekcije iz koje bi SAD mogle izvu}i korist ................................................... 27
VII Model finansirawa Al Kaide preko Bosne ....................................................................... 29
VIII Al Kaidina mre`a islamskih "dobrotvornih organizacija" ........................................ 31
IX Islamska fundamentalisti~ka strategija bazirana na prou~avawu
slu~aja Bosna ........................................................................................................................... 33
X Pitawa iz Kurana......................................................................................................................... 35
XI Al Kaidine posebne obavje{tajne strategije....................................................................... 37
XII Kqu~ni islamski igra~i Al Kaide u BiH........................................................................... 47
XIII Istorijska evolucija izme|u terorizma u BiH i Sredweg Istoka .............................. 51
XIV Sastav bosanske muslimanske armije i istorija............................................................... 55
XV Muxahedini u Armiji BiH....................................................................................................... 57
Drugi koji su va`ni za funkcionisawe islamske fundamentalisti~e
grupe u Bosni:...................................................................................................................... 71
Wujork, Sjediwene Ameri~ke Dr`ave - neke prognoze ....................................................... 71
DEKLARACIJA SUVERENE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE.................. 100
[TA ]E SE DESITI SRBIMA U ISLAMSKOJ REPUBLICI
BOSNA I HERCEGOVINA ............................................................................................ 102
Paneli - obja{wewe ...................................................................................................................... 129

5
6
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

I Kratka istorija

Izvje{taj1 Kongresnog odjeqewa za istra`ivawe ka`e da su aktivne }elije


Al Kaide identifikovane i da se tako|e sa razlogom sumwa na jo{ trenutno na-
jmawe trideset ~etiri zemqe i wihove filijale na drugim teritorijama. Osim
toga, Izvje{taj, datiran 10. septembra 2001. god. objavqen u Va{ington D.C. 13.
septembra 2001. god. samo dva dana nakon 11. septembra i teroristi~kog napada
na ameri~ki Svjetski trgova~ki centar, iznosi procjenu da je Bin Laden nasli-
jedio oko 300 miliona dolara.
Iako neki eksperti za terorizam vjeruju da Bin Laden ima mawe nego {to je
procjeweno i da se on vi{e ne oslawa na li~no bogatstvo pri finansirawu Al
Kaidinih aktivnosti, oni tvrde da on naizmjeni~no preduzima razli~ite le-
galne i ilegalne poslove koriste}i ih kao fasadu za svoje teroristi~ke aktiv-
nosti.
Vi{e od {est godina unazad, Al Kaidina mre`a vo|ena Osama bin Ladenom
se razvila od samo male regionalne prijetwe zapo~ete protiv ameri~kih trupa
stacioniranih u Persijskom Zalivu u sveop{tu globalnu prijetwu svjetskom
miru i trajnom qudskom opstanku ukqu~uju}i direktne prijetwe, naro~ito
upu}ene protiv gra|ana Sjediwenih Dr`ava i ameri~koj nacionalnoj sigurnosti
interesa. Pri konstruisawu mre`e Al Kaide, Bin Laden je sastavio koaliciju
omalova`enih radikalnih islamskih grupa ukqu~enih iz razli~itih etni~kih
pripadnosti, da rade u pravcu jednog zajedni~kog ciqa. Taj ciq je Bosna i Herce-
govina, koja u potpunosti iskqu~uje svakog nemuslimana tako da ostanu samo
muslimanski rasisti potpuno kontroli{u}i uticaj na ovu, u budu}nosti ~istu
islamsko muslimanima naseqenu zemqu koja je jednom bila multietni~na kao
Amerika.
Al Kaidina globalna ideologija je obja{wena u nekoliko wihovih izjava
potpisanih od strane Bin Ladena i wegovih saveznika. Prvo, Bin Laden je davao
zna~ajnu finansijsku podr{ku svojim islamskim borcima i/ili teroristima
protiv srpskih snaga u Bosni i na Kosovu - Metohiji; protiv sovjetskih snaga u

1 Katzman, Kenneth iz CRS - Izvje{taj za Kongres naslovqen Terorizam: Blizu isto~nih grupa i
dr`avnog finansirawa (10. septembar 2001)

7
Afganistanu, i sada protiv ruskih snaga koje se aktivno bore protiv terorizma
u ^e~eniji. Bin Laden je tako|e imao renome da aktivno finansira islamske
borce koji poku{avaju da steknu kona~nu vojnu kontrolu nad Indijcima dr`e}i
Ka{mir; protiv sekularnih pro-zapadnih snaga i wihovih pridru`enih pro-
zapadnih vlada unutar Egipta, Al`ira, Saudijske Arabije, Uzbekistana kao i
protiv trupa SAD i ameri~kih gra|ana koji trenutno borave na geopoliti~kom
terenu Persijskog Zaliva, Somalije, Jemena i kako je 11. septembar pokazao, ~ak
i protiv same teritorije SAD-a2.
Al Kaidine }elije su tako|e trenutno identifikovane i pretpostavqa se da
su u: Afganistanu, Pakistanu, Azerbejxanu, Uzbekistanu, Taxekistanu,
^e~eniji, Saudijskoj Arabiji, Kataru, Jemenu, Jordanu, Egiptu, Libiji, Liba-
nonu, Al`iru, Tunisu, Sudanu, Mauritaniji, Somaliji, Eritreji, Keniji, Tanza-
niji, Ugandi, Etiopiji, Banglade{u, Maleziji, Filipinima, Urugvaju, Ekvadoru,
Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji, Albaniji3, Velikoj Britaniji, Kanadi
i Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama4.
Tako|e je va`no shvatiti da ovaj izvje{taj ipak nije razjasnio pravi zavi~aj
Al Kaide. ]elije {ire sferu ideolo{ko religioznog uticaja u ovim prije
pomenutim oblastima iz Irana kao i iz Sirije.
Prema najnovijim dostupnim informacijama, Al Kaidinih teroristi~kih
}elija ima i u sqede}im zemqama: Italiji, Francuskoj, [paniji, Rusiji, Aus-
triji i me|u mnogo drugih zemaqa. O~igledno, nije iznena|ewe da je Al Kaida
ekstremno dobro organizovana mre`a sastavqena od mnogo razli~itih islam-
skih organizacija koje trenutno djeluju na globalnom planu. Zajedni~ki faktor
svakoj od Al Kaidinih }elija i organizovawa u grupe je da se te grupe slu`e
terorizmom za postizawe politi~kih ciqeva. Program rada ~iji je glavni pri-
oritet je da izvr{i Coup d’etat nad postoje}om demokratski izabranom vladom u
Bosni i Hercegovini koju Al Kaida smatra trenutno ukqu~enom u "jereti~ku

2 Preneseno iz VOX: (Oktobar 1991), tema za diskusiju "[ta }e se desiti Srbima u Islamskoj
republici Bosna i Hercegovina"
3 Neke muslimanske dobrotvorne organizacije su poznate kao isturena pokri}a za Al Kaidin
terorizam i wene udru`ene gerilske operacije u susjedstvu jugoslovenskog regiona Kosova. Juna
2001, SAD su asistirale pri hvatawu va`nog ~lana "Egipatski islamski xihad" - islamske grupe sa
jasnim vezama sa Bin Ladenom. Zvani~nici SAD-a su izjavili da bilo kakvi budu}i poku{aji
bombardovawa Ambasade SAD u Albaniji - Tirani su sprije~eni ovog mjeseca zbog ovog hap{ewa.
Lider islamskog xihada Mr. Ayman Zawahri, bliski saradnik Bin Ladena je ranije ove godine
upozorio na Al Kaidino aktivno planirawe poku{aja odmazde zbog ekstradikcije vi{e wegovih
bliskih operativaca na Bay-Cuba u Gvatemali.
4 Preneseno iz State Department Fact Sheet: Osama Bin Laden: Islamic Extremist Financier, (Avgust 1996.)

8
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

vladu". Tako|e, `ele da obnove svoje pozicije, vladavinom ne razli~itom od one


koja je do nedavno kontrolisala Afganistan pod talibanskim re`imom, koja
kr{i qudska i gra|anska prava oba pola i djece, vladavinom ~iji se re`im zas-
niva na temequ islamskog fundamelisti~kog zakona "[erijat"5
Sqede}ih pet glavnih politi~kih ciqeva teroristi~ke mre`e Al Kaida se
mo`e rezimirati kao:
I Stvarawe etni~ki ~istih islamskih religiozno fundamentalisti~kih
dr`ava {irom svijeta sa islamskim fundamentalisti~kim vladaju}im re`imom
koji ve} postoji, jer je to omogu}eno ekspanzijom Al Kaide koja bi ga preuzela
kao {to je to uradila prije u Afganistanu. Mogu se osnovati teroristi~ki kam-
povi za obuku u zemqi da rade u korist {irewa Al Kaidinog politi~kog uticaja
{irom svijeta;
II Postaviti bazu za operacije negdje gdje su vladavina zakona i demokratska
vladavina jo{ u povoju, kao {to je Iran i/ili Somalija, gdje Al Kaida mo`e
postaviti svoje regrute, obu~avati i opremiti nove islamske fundamentaliste
za budu}e teroristi~ke aktivnosti protiv SAD, zapadnih zemaqa i ameri~kih
saveznika.
III Za samu Al Kaidu da mo`e vje{to da zloupotrijebi i pogre{no tuma~i
prave islamske doktrine da bi izopa~ila Islam, jednu od najve}ih svjetskih pro-
zelitisti~kih religija samo u ciqu {irewa teroristi~kih aktivnosti;
IV Da Al Kaida nastavi sa poborni{tvom uni{tavawa zapadnih demokrat-
skih standarda vladavine koja je prisutna na Zapadu i zapadno evropske moderne
civilizacije. Na wih Al Kaida gleda kao na najve}u prepreku koja blokira wi-
hove globalne islamske ciqeve;
V Pru`awe podr{ke muslimanskom fundamentalizmu u globalu, posebno u
Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji, Palestini, ^e~eniji, Afganistanu,
Kini, Filipinima, Tanzaniji, Sjediwenim Dr`avama, Taxekistanu, Sudanu i
tako|e Somaliji.

5 [erijatski Zakon je islamski sistem normi i zakona baziran na wihovoj religijskoj kwizi
Kuran

9
10
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

II Osama bin Ladenove sada{we balkanske teroristi~ke veze u Bosni i


Hercegovini

U svom intervjuu od 28. septembra, Osama bin Laden je rekao:

"Mogu i}i od Indonezije do Al`ira, od Kabula do ^e~enije, od Bosne do Su-


dana i od Burme do Ka{mira."

On nastavqa …

"Ovo nije pitawe mog opstanka. Ovo je pitawe opstanka Xihada a (svetog rata).
Gdje god me tra`e bi}u tamo."

Za{to je Bosna nabrojana kao dr`ava sa aktivnim }elijama Al Kaide? Pa,


mo`da odgovor na ovo pitawe djelimi~no le`i u ~iwenici da je biv{i musli-
manski predsjednik Alija Izetbegovi}6 postao prvi predsjednik bosanskih mus-
limana po~etkom 1990. i u novembru je postao predsjedavaju}i predsjedni{tva
BiH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata je vodio "Al Hidaya" organizaciju, ogranak
"Mladih muslimana". Od 1943. pa na daqe, Izetbegovi} je bio organizator re-
grutacije za Waffen SS division, "Handzar7" (13. Waffen - Gebirgsdivision den SS) kao i
jedan od wenih osniva~a. Povrh toga, Izetbegovi} se povezao sa Hitlerovim ta-
jnim slu`bama (Abwehr & Gestapo), sa Velikim muftijom Jeruzalema kao i sa Haj
Mohamed Amin al-Huseinom, Hitlerovim bliskim saradnikom i osniva~em
"Hanxara". Religija je bila va`an alat u motivisawu ove fa{isti~ke divizije,

6 Bosanski predsjednik Izetbegovi} i iranski predsjednik Ajatolah Homeini od svih onih koji su
bili u zvani~noj posjeti Turskoj su jedina dva ~ovjeka koja su odbila da odaju po{tu na
Ataturkovom grobu - za wih je on izdajnik fundamentalnih muslimanskih principa
7 Princ Eugen SS se spojila sa bratskom divizijom "Bosansko muslimanske 13. Waffen Gebirgs Division
der SS "Handzar", kao i sa ostatkom Bosansko muslimanske 23. Waffen Gebirgs SS divizije "Kama" i sa 21.
Waffen Gebirgs SS divizije "Skenderbeg" (Albanski no.1) u kojoj su ukqu~eni Albanci ([iptari) sa
Kosova i Metohije.

11
toliko da je Himler i{ao dotle da dozvoli svakom bataqonu da ima svog imama i
svaka ~eta svog mulu.
U to vrijeme su se {tampale kwige kao sredstvo ohrabrivawa islamske re-
ligije i bile su dijeqene po rangu. ^ak se govorilo da je li~no Hitler poslao
svakom ~lanu ove fa{isti~ke divizije po privjesak sa zaka~enim minijaturnim
Kuranom. 13-ta Waffen SS Division je po~inila brojne ratne zlo~ine protiv Srba
nastawenih na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Zbog wihovih brojnih ratnih zlo~ina protiv srpskog naroda, Vrhovni Vojni
Sud Jugoslavije (566/46, 15. juna 1946.) je osudio Izetbegovi}a na pet godina zat-
vora zbog mnogih te{kih, podlih ratnih zlo~ina protiv srpskog naroda i
tada{we dr`ave. Nakon odslu`ewa kazne, Izetbegovi} je nastavio svoj rad na
sijawu etni~ke, vjerske i rasne mr`we u Bosni i Hercegovini gdje god je to bilo
mogu}e, kona~no je bio vode}i u gra|anskm ratu u BiH od 1990. Wegove aktiv-
nosti su bile primarno bazirane na {irewe islamskog fundamentalizma i
propovijedawe etni~kih i vjerskih razlika izme|u stanovnika BiH. U Izetbe-
govi}evoj "Islamskoj Deklaraciji" on je napisao:

"Ne mo`e biti mira i koegzistencije izme|u muslimanske vjere i ne-


muslimanskih institucija, ni socijalno ni politi~ki."8 nastavqaju}i "...
Pola`u}i pravo da defini{e svoj vlastiti univerzum, Islam jasno iskqu~uje
pravo i mogu}nost bilo koje druge ideologije da postoji u toj sredini. Ne mo`e
biti sekularnih principa. Dr`ava treba da podr`ava i izra`ava moralne kon-
cepte vjere. To je moja poruka svim muslimanima svijeta: mi jasno mo`emo re}i da
nema obe}ane zemqe, nema Mahdija. Postoji samo staza rada, borbe i `rtvovawa."

Vrhovni sud Bosne i Hercegovine 14. marta 1983. god. osudio je Aliju
Izetbegovi}a na 12 dodatnih godina zatvora zbog grubog prekr{aja po ~lanu 136.
stav 2 Krivi~nog Zakona SFRJ (inicirawe ozbiqnih neprijateqstava prema
dr`avi i u dr`avi) i ~lana 133. stav 1 KZ SFRJ (za po~iweno djelo pod-
strekavawa neprijateqske propagande). Nakon isticawa kazne, Izetbegovi} je
nastavio rad na stvarawu monolitne Bosne i Hercegovine i osnovao politi~ku
partiju - Stranku Demokratske Akcije (SDA).
Predsjedni{tvo Udru`ewa Ilmija (Ilmia) za Bosnu i Hercegovinu izdalo je
1992. god. ogroman tira` godi{waka Takvim. Ovo djelo je igralo jako va`nu

8 Preneseno iz nedavnog izdawa "Svijet pravoslavlja"

12
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

ulogu u bibliotekama dr`ave zbog toga {to su islamisti mogli do}i do islam-
skog fundamentalisti~kog pisanog materijala u dr`avnim bibliotekama i na
taj na~in postati takozvani prosvjetqeni muslimani. Jedno poglavqe ovog djela
nazvano "[ta je u stvari Xihad?", me|u ostalima izri~ito daje islamske re-
ligiozne upute:

"Xihad u Islamu nije samo borba u ime Alaha. U stvarnosti, islam je


revolucionarna ideologija i program koji ima za ciq promjenu dru{tenog sistema
cijelog svijeta i da ga dovode u harmoniju sa svojim odredbama i idealima (str. 67).
Islam `eli da uni{ti sve dr`ave i vlade svuda ovdje na Zemqi koje stoje u su-
protnosti sa ideologijom i programom Islama, bez obzira na dr`avu ili naciju
koja je na vlasti. Svrha islama je da uspostavi dr`avu na temequ svoje ideologije i
programa, bez obzira koja nacija postaje nosilac islama, ili pak koja nacija je
potkopana u procesu osnivawa ideolo{ke islamske dr`ave. (str. 68)

Osama bin Laden je obrazovao formalnu vojnu alijansu sa bosanskim musli-


manima tokom gra|anskog rata u BiH (1992-1995.). On je upu}ivao i novac i
oru`je bosansko - muslimanskom vo|stvu kao i drugim sqedbenicima Bin Ladena
~ije su gerilske grupe sastavqane od mnogih muslimana drugih islamskih na-
cionalnosti koji su dolazili da se bore u BiH zajedno sa bosanskim musli-
manima.
Za vrijeme ameri~ke kampawe protiv terorizma u Afganistanu, prona|eni
su zna~ajni dokumenti i drugi va`ni islamski primitivni predmeti za upot-
rebu. Me|utim, bilo je malo spomena o bilo kakvim preciznim detaqima i/ili
ta~nim lokacijama u dolini Shahekot gdje je ubijeno na stotine Talibana i rat-
nika Al Kaide. Ali su zato iz svoje baze u Bagramu Amerikanci objavili da su
prona{li dokumenta ogromne va`nosti za obavje{tajnu slu`bu. Tako|e su rekli
da su wihove jedinice za anti-teroristi~ku borbu prona{le mre`u hodnika u
pe}inama, utvr|enu sa ~elikom i betonom u dolini Zavar Kili. Va`ni do-
kumenti ~iji sadr`aji nisu predo~eni javnosti su o~ito bili oni koji su
prona|eni tamo.

13
14
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

III Osama Bin Ladenov tehnolo{ki bosansko balkanski most povezivawa


sa Amerikom i inostranstvom iz Bosne i Hercegovine

1995. god. Bin Laden i drugi ~lanovi Al Kaide po~iwu stvarawe mre`e
satelitskih telefona da izbjegnu otkrivawe. Tako|e su se podvrgli sofisti-
ciranoj obuci za kompjutere. Od 1996. god. je poznato da su u stawu da prosqe|uju
teroristi~ke informacije o toku wihovog xihada (ili svetog rata protiv ne-
muslimana) svim ~lanovima Al Kaide {irom svijeta. Do 1997. god. Al Kaida je
postala tako sofisticirana da su ~esto komunicirali na ure|ajima za
{ifrovawe i izbjegli mnoge od najsavremenijih presreta~a. Grupa je imala ~ak
i muslimanoskog pripadnika koji se specijalizovao za falsifikovawe paso{a
{to omogu}ava ~lanovima Al Kaide da slobodno putuju po svijetu pod
razli~itim la`nim identitetima, navodi se u razli~itim sudskim dokazima9.
Uz to, visoko na planinama Afganistana su postavqene solarne plo~e izvan
Al Kaidinih {piqa da prikupqaju sun~evu energiju i proizvode struju. Al
Kaida je uvijek, a ~esto i sada to radi, koristila Internet za poku{aj regrut-
ovawa novih islamskih dobrovoqaca i za preno{ewe informacija u samoj or-
ganizaciji. Naro~ito su koristili pouzdane kompjuterske sisteme u kojima wi-
hovi korisnici mogu ostati anonimni10. Islamski teroristi nikad nisu preki-
nuli usvajawe svjetske primjene informati~ke tehnologije. Al Kaida se uvijek
zalagala za informati~ku tehnologiju i to iz nekoliko razloga, ukqu~uju}i da
ona unapre|uje komunikaciju poma`u}i cjelokupnoj organizaciji, omogu}ava
~lanovima da brzo koordiniraju sa velikim brojem ostalih ~lanova i obez-
bje|uje globalnu platformu za {irewe islamske fundamentalisti~ke propa-
gande. Internet tako|e omogu}ava teroristima da u cijelom svijetu do|u do pub-
like, odnosno potencijalnih donatora i novih regruta koji mogu biti locirani
na bilo kojem geografskom podru~ju i do kojih se na drugi na~in ne bi lako
do{lo.
Al Kaidina mre`a je i horizontalno {iroko rasprostrawena. Prema nekim
pokazateqima, pipci se prote`u sve do Ju`ne Amerike i Australije. Pored

9 Sennott Charles M. i Cullen, Kevin, The Globe Staff (16. septembar 2001.)
10 APIS (15. april 2002.)

15
kori{tewa Interneta za razmjenu informacija, naredbi i instrukcija, sumwalo
se da je Al Kaida isprobala kompjuterski operativni sistem protiv ameri~kog
NSA sistema za pra}awe Echelon11.
Prona|eni dokumenti bacaju novo svjetlo na finansijsku strukturu Al
Kaide, kao i }elije za obuku terorista ukqu~uju}i upotrebu oru`ja za masovno
uni{tavawe. Od nedavno postoji opravdana sumwa da je Osama bin Laden, lak{e
nego {to se prije mislilo, mogao do}i do nuklearnih "prqavih" bombi i
nuklearnog naoru`awa sli~nog stila za masovno uni{tavawe koje mu je
vjerovatno prodano iz Irana. Mamdouh Salim, kqu~ni saradnik Bin Ladena koji
je autorizovao Al Kaidin Fatwah12 protiv civila, je ~ak priznao u~e{}e u
takvim poku{ajima kao {to je onaj da dobije neko nuklearno i hemijsko oru`je
za Al Kaidu. Ovaj ~ovjek je poku{ao da ubije zatvorskog ~uvara u wujor{kom
Federalnom zatvoru dok je ~ekao na su|ewe zbog svog navodnog u~e{}a u zavjeri
ubijawa civila ameri~ke nacionalnosti. Nekoliko mjeseci prije wegovog
hap{ewa u Wema~koj, znalo se da je Salim putovao u BiH 1998. god. a da su
wegova viza i smje{taj bili sponzorisani od "Benevolence International Foundation"
takozvane humanitarne organizacije, koju je FBI nedavno zatvorio pod
optu`bom da je ova humanitarna organizacija anga`ovana na pomagawu
razli~itih kqu~nih terorista i Al Kaidinih grupa koje su umije{ane u vojne i
13
teroristi~ke aktivnosti
Al Kaidina mre`a je . godinama pa`qivo konstruisana, naro~ito u Sjedi-
wenim Dr`avama. Sve {to nije moglo biti ura|eno raznim obavje{tajnim agen-
cijama islamskih zemaqa koje SAD smatraju svojim najgorim neprijateqem
(posebno Iran) je ura|eno zaobilaznim putem, uni{tavawem osnovnih na~ela
ameri~ke demokratije, iskori{tavawem qudske naivnosti, jakim emocijama kao
dodatak pri vr{ewu propagande za podsticawe velikog ameri~kog sa`aqewa za
islamske patwe u inostranstvu, posebno u Palestini. Vo|e Al Kaide su isto
tako pa`qivo postavili humanitarne nevladine organizacije u svim ve}im gra-

11 Mre`a za monitoring telekomunikacija, osnovana i pod kontrolom obavje{tajne slu`be NSA


(SAD), GCSB (Novi Zeland), CSE (Kanada), GCHQ (Velika Britanija) i DSD (Australija), i udru`ewa
UKUSA (da udru`enim snagama monitori{u elektronske komunikacije koje su uspostavile SAD, VB
i Australija 1947. god.) Od 1980.god. "Echelon" je upotrebqavan za globalni monitoring telefona,
teletajpova i telefaks komunikacija kao i elektronske po{te koriste}i neke komunikacione
satelite. "Echelon" tako|e nadgleda i presre}e diplomatske komunikacije na frekvencijama
kratkih talasa. Naro~ito osjetqivo za "Echelon"-ov monitoring su sateliti "Inmarsat" i "Intelsat".
12 1996. god. Bin Laden je izdao "Fatwah", religiozni pravilnik koji tjera muslimane {irom svijeta
da ubijaju pripadnike trupa SAD stacioniranih u Saudijskoj Arabiji i Somaliji. Drugi "Fatwah"
iz 1998. god. poziva na napade na sve i svakog ameri~kog civila.
13 United Stated Department of States International information program (30. aril 2002.)

16
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

dovima Sjediwenih Dr`ava. Grupa Iranaca14, uhap{ena 2001. god. na


Me|unarodnom aerodromu u Los An|elesu je dnevno prikupqala izme|u pet i de-
set hiqada ameri~kih dolara za navodnu pomo} napa}enoj djeci Irana.
Prema FBI, ovaj novac je prikupqan ne u dobrotvorne, ve} u ~iste teror-
isti~ke svrhe. Osim toga, Ujediwene Nacije su dozvolile mnogim Al Kaidinim
teroristima da se maskiraju pod velom pristojnosti, u stvari snabdjevaju}i
teroristi~ke agencije s novcem koji se nakon toga mogao investirati u razne
teroristi~e zlo~ine. Ujediwene Nacije su Muwafaq-u donirale novac za takoz-
vanu "Promociju programa obrazovawa i dru{tvenog razvoja.." u Sudanu. UN su
tako|e donirale vi{e od 1.4 miliona ameri~kih dolara za konzorcijum islam-
skih humanitaraca koji su radili u Sudanu 1997. god. Jedno od zna~ewa Muwafaq
na pravom arapskom je "fondacija blagoslovene pomo}i." Prema slu`benicima
iz Odjela finansija Ujediwenih Nacija, "milosr|e" su koristile Al Kaidine
}elije da bi Bin Ladenu prebacivale doslovno milione dolara. Ministarstvo
finansija SAD i samo ~vrsto vjeruje da je bogati islamski biznismen Yasin al-
Quati osnovao prvu dobrotvornu organizaciju. Ona je zatvorena za vrijeme prvo-
bitnog, post septembarskog poo{trenog nadzora, nakon {to su teroristi
izvr{ili napad na dvije zgrade Svjetskog trgova~kog centra. Za vrijeme avion-
skog napada na zgrade Svjetskog trgova~kog centra 11. septembra, bilo je
obja{weno da Al Kaidina aktiva nalazi me|u onima koje je Ministarstvo fi-
nansija zamrznulo zbog mogu}ih veza sa terorizmom15.

14 Mujahedeen-e-Khalq (Iranski pobuwenici)


15 BBC, subota 20. oktobar 2001, Bin Laden "primio UN novac"

17
18
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

IV Za{to Sjediwene dr`ave imaju razloga za brigu?

Associated Press izvje{tava, februar 2002.:

"…NATO stru~waci koji su izvr{ili raciju u saudijskoj agenciji za pomo}


pro{le jeseni su prona{li kompjuterske fajlove koji sadr`e fotografije teror-
isti~kih ciqeva i mape ulica Va{ingtona sa ozna~enim zgradama vlade. Vi{i
oficir SAD-a je u ~etvrtak objelodanio… Novine nastavqaju da…
"…Oktobarska racija sarajevske kancelarije saudijskog Visokog predstav-
nika za Pomo} Bosni je tako|e uhvatila u mre`u kompjuterski program koji
obja{wava kako upotrijebiti poqoprivredne avione za rasipawe pesticida, ma-
terijale kori{tene da naprave la`ne identifikacione bexeve ameri~kog State De-
partment-a i kreditne kartice, saznaje Associated Press od slu`benika koji `eli da
ostane anoniman.16"

U spomiwawu saudijskog Visokog predstavnika za Pomo} Bosni mora se


voditi ra~una da su saudijski vladari dobro poznati po transferima ogromnih
suma novca u ba{ ovu "milosrdnu" agenciju. Vi{e od devet godina, sama agencija
je potro{ila oko 600 miliona ameri~kih dolara za svoje "aktivnosti" u BiH.
Novac dolazi iz raznih donacija koje su prilo`ili izvjesni istaknuti saudijski
biznismeni i iz odre|enih saudijskih vladinih subvencija.
Kraq Fahd je li~no prilo`io sumu od 34 miliona ameri~kih dolara agen-
ciji za koju se sad zna da je filijala Al Kaidinim teroristi~kim aktivnostima.
Isto tako izlazi na vidjelo da sav taj novac nije uop{te ni bio kori{ten za
bilo koje humanitarne svrhe nego radije za one ne{to vi{e mra~ne17, {to je,
jasno, Bin Ladenova bosanska Al Kaida mre`a "milosr|a".

16 Politi~ar iz BiH, koji je `elio da ostane anoniman, tako|e govore}i o uslovima anonimnosti je
potvrdio nalaze. Materijal sadr`i fotografije ciqeva ranijih teroristi~kih napada - Svjetskog
trgova~kog centra, Pentagona, ameri~kog Senata i ameri~kih ambasada u Keniji i Tanzaniji,
izjavio je ameri~ki slu`benik. Fotografije prikazuju ciqeve prije i nakon napada. Slu`benik
nije rekao koje zgrade su bile ozna~ene na mapama Va{ingtona.
17 Preneseno iz "Centar za mir na Balkanu" - Analiza (mart 2002.)

19
Gospodin Daniel Bewamin, direktor Transnational Threats koja je bila
smje{tena u Savjet nacionalne bezbjednosti za vrijeme Klintonove adminis-
tracije je rekao da je Al Kaida koristila "milosr|e" ukqu~uju}i nekoliko
navedenih: Maktab Khidmat ili "Service Bureau" kao i druge koje su se nazivale
Mercy International Relief Organization. Ove ustanove su tako|e upotrebqavane za
preno{ewe poruka i finansirawe operacija terorista.
Nadle`ne slu`be u BiH tako|e su detaqno istra`ivale veze izme|u Benevo-
lence International Foundation, Palos Hills-a i gospodina Hadz Boudella "humanitarnog
radnika" uhap{enog u oktobru 2001. godine u Sarajevu, koji se kasnije predao
ameri~kim vlastima da ga po{aqu u Guantanamo Bay na Kubi. Boudella je o~ito
radio za Benevolence International u Zenici izme|u 1992. i 1994. godine i vjeruje se
da je bio u vezi sa Abu Al-Me’Ali-jem, vo|om jedinice islamskih ratnika u Zenici.
Boudella je u vrijeme hap{ewa tijesno sara|ivao i sa drugom "islamskom dobrot-
vorkom" po imenu "Human Appeal International", prema rije~ima wegove supruge
Na|e Dizdarevi}18.
O~ito, kad su Boudella i ostali predani ameri~kim antiteroristi~kim sna-
gama, ameri~ki zvani~nici su izjavili da sumwaju u Boudell-inu umje{anost u
dvije militantne grupe - Al`irska Naoru`ana islamska grupa i Egipatska al-
Gama’a al Islamiyya. Boudella je stigao u Bosnu 1992. god. i rekao da `eli da preuzme
humanitarni rad sa organizacijom "Al Bir", kako izjavquje gospo|a Dizdarevi}.
"Dawalia" je arapski prevod Benevolence International Foundation (Fondacija
me|unarodnog ~ovjekoqubqa), prema FBI iskazu iz ^ikaga19.
Global Relief Foundation je smje{ten u Bridgeview-u a Benevolence International
Foundation u Palos Hills-u i oba su pretra`ena sa gustim ~e{qem od strane FBI20
~iji portparol, gospo|a Ebony Harrel je rekla:

"[ef jedne od najve}ih nacionalnih muslimanskih dobrotvornih organi-


zacija je optu`en za lagawe u vezi svoje umije{anosti sa Osama bin Ladenom i we-
govom teroristi~kom mre`om Al Kaida. Na 35 strana kriminalne `albe, Vlada
tvrdi da su Enaam M. Arnaout21 i Benevolence International Foundation podr`avale Bin

18 Gospo|a Na|a Dizdarevi} je Bo{wakiwa. Boudella je dobio bosanski paso{ nakon vjen~awa sa
Na|om. Ovo je jedan od najlak{ih na~ina koji koriste islamski fundamentalisti za sticawe
bosanskog paso{a (npr. vjen~awe sa dr`avqankama BiH)
19 Chicago Tribune, Gienger, Viola, Guantanamo Detainee was Charity Worker (5. jun 2002.)
20 AP-FBI izvr{ili pretres dvije muslimanske dobrotvorne organizacija (datum nije poznat)
21 Arnaut je prezime ~esto u Albaniji i na Kosovu a ne u Siriji kako neki interpretiraju. Ovo
jasno pokazuje da Arnautovo etni~ko porijeklo koje je gore spomenuto nije sirijsko.

20
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Ladenove operativce koji su tra`ili nuklearne i hemijske materijale i


planirali teroristi~ke udare {irom svijeta."

Gospodin Ennam Arnaout je pokrenuo operaciju Benevolence u Bosni i Herce-


govini tokom 1992. god. tobo`e da raspodjequje namirnice za snabdijevawe i
civilima i vojnicima. Kona~no mu je odobreno bosansko dr`avqanstvo 8. feb-
ruara 1996. god. Wegov paso{ je jedan me|u hiqadama koji su izdati izme|u 1995.
i 1996. god. i koji su sad povod istrage bosanskih vlasti da bi utvrdile da li su
dobijeni na ispravan na~in. @alba potvr|uje da je Arnaout imao veoma bliske
veze sa Osama bin Ladenom i wegovim glavnim pomo}nicima unazad od 1980. god.
kad je ro|eni Sirijac a naturalizovani Amerikanac `ivio u Pakistanu. Drugim
rije~ima, prema nekim vladinim slu`benicima, za vrijeme 1989. god. Bin Laden
je tra`io od Arnaouta da se pobrine za jednu od wegovih `ena u svojoj ku}i u
Pakistanu dok on ne do|e po wu. Arnaout je tako|e bio i administrator za Bin
Ladena, vr{io raspodjelu fondova22 u svoje ime, prema povjerqivom svjedoku
koji sad sara|uje sa bosanskom vladom. @alba tako|e navodi da je fondacija
sponzorisala wegovu la`nu vizu i platila i za wegov sme{taj u Bosni, kao i za
drugog ~ovjeka, Madmouh Salima, drugom vitalnom kqu~u, Bin Ladenovom sarad-
niku. Salim je navodno odobrio kupovinu uranijuma za pravqewe nuklearnog
oru`ja. Prvi operativac Al Kaide je naredio da se izvr{i kupovina tog urani-
juma. Mohamed Bayazid je iskoristio adresu fondacije u Ilinoisu da dobije
voza~ku dozvolu, prema prilo`enoj `albi. Salim je kasnije uhap{en u Wema~koj
(1997. god) i trenutno ~eka na su|ewe u Wujorku zbog optu`bi kovawa zavjere sa
Bin Ladenom i Al Kaidom za ubijawe ameri~kih gra|ana.
Drugi pretres sproveden 16. decembra 2001. god. u kancelariji Benevolence In-
ternational Foundation u Wuarku, Wujork, prema Dean Boyd-u, portparolu ameri~kog

22 Fondovi zna~e finansijska aktiva i ekonomske beneficije bilo koje vrste, ukqu~uju}i (ali ne
limitiraju}i) zlatni novac, zlatne poluge, gotovina, ~ekovi, potra`ivawa, mjenice, nov~ane
uputnice i druga sredstva pla}awa: depoziti sa finansijskim institucijama ili drugim
ustanovama, iznosi na ra~unima, dugovawa i du`ni~ke obaveze: osigurawa i mjenice (ukqu~uju}i
akcije i dionice, sertifikate za osigurawa, obveznice, punomo}ja, obveznice za akcije…); kamate,
dividende ili druge dohotke od vrijednosti nagomilane od toga ili stvorene od aktive; krediti,
garancije, izvr{avawe obaveza ili drugo finansijsko anga`ovawe; pisma za kreditirawe, ra~uni
za tovare, ra~uni od prodaje; dokumenta koja dokazuju interes za fondove ili finansijske izvore i
sve druge na~ine slawa finansija - objavqeno u Custom & Excise Division of Isle of Man Treasury, novembar
2001.

21
Customs Service koji je rekao da je ta grupa tvrdila da su oni "Islamska dobrot-
vorna ustanova".
Va`no je naglasiti da je gospodin Safet ]atovi} deklarisan kao portparol
gore spomenutih ustanova. On je tako|e vi{e ~lan AID-a (tajna slu`ba
bo{wa~ke komponente). Za isto ovo vrijeme FBI nije otkrio nijedan izvje{taj
izjavquju}i kako je bilo kakav dokaz u pogledu wegovog identiteta prihva}ena
zna~ka Ujediwenih Nacija koja je pokazana sa vawske strane da je on o~igledno
ministar savjetnik u misiji Bosne u Ujediwenim Nacijama.
Wegov identifikacioni broj je o~ito istekao. Sve do danas nema
obja{wewa kako je ]atovi} bio istovremeno humanitarni radnik i bosanski
diplomat u UN. To pitawe jo{ uvijek visi! [tavi{e, ]atovi} je organizovao
Xihada kamp u Pensilvaniji veoma blizu mjesta gdje se sru{io jedan avion 11.
septembra 2001. god. Taj Xihad-kamp je dr`an samo jedan mjesec prije septembar-
skog teroristi~kog napada na Ameriku (od 20. do 26. avgusta 2001.).
U isto vrijeme kada su bili pretresi u Ilinoisu, dvije Global Relief Founda-
tion kancelarije, koje su locirane u dijelovima biv{e Jugoslavije, u Bosni i na
Kosovu, su tako|e pretra`ene od strane NATO mirotvoraca i whovih kolega
policije UN-a. Portparol NATO-a je izjavio da su zadr`ali tri osobe ali nije
pru`io dodatnih detaqa. Nov~ano/fininsijska aktiva fondova obe ove grupe je
sad zamrznuta, {to je u~inilo ameri~ko ministarstvo finansija, rekao je port-
parol State Departmenta Tony Fratto. On je tako|e izjavio da

"od rane subote sprovode koordinirane akcije za blokirawe aktive jer se


sumwa da su obe grupe finansirale teroristi~ke aktivnosti."

Zvani~ni krugovi ka`u da je pretres u ^ikagu nadziralo ministarstvo


finansija SAD-a, FBI i Customs Department a da je aktuelni nalog za pretres
zape~a}en. Fratto je citirao da Patriot Act, koji je potpisao Xorx Bu{ 26. oktobra
2001. god. daje federalnim agentima mnogo vi{e vlasti za hap{ewe imigranata,
prislu{kivawa telefona i uvida u elektronsku po{tu. Patriot Act isto tako
pru`a slu`benicima pravo da aktivno dijele antiteroristi~ke osjetqive in-
formacije od svih pa i teku}ih kriminalisti~kih istraga sa CIA-om. Povrh
toga predsjednik SAD-a, Xorx Bu{ je 7. novembra 2001. god. izjavio:

22
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

"Stavili smo svjetske finansijske institucije pod pasku: ako obavqate posao
sa teroristima, ako ih podr`avate ili sponzori{ete, ne}ete obavqati posao sa
Sjediweim Ameri~kim Dr`avama."

Dodatno tome, 28. septembra 2001. god. UN su usvojile novu rezoluciju


Savjeta Bezbjednosti, Rezolucija 1363 (2001). Ona upu}uje dr`ave ~lanice UN-a
da preduzmu sve neophodne korake da zamrznu finansijske fondove ve}
postoje}ih i/ili osoba koje su osumwi~ene za anga`ovawe i/ili pokazuju
zna~ajan rizik anga`ovawa, ili obezbje|uju materijalnu pomo} za bilo koji
budu}i teroristi~ki akt.
NATO izjavquje da su pretresi u Islamic Global Relief kancelarijama na po-
dru~ju biv{e Jugoslavije dali UN mirotvorcima i UN policiji vjerodostojne
podatke da je Global Relief mo`da bio direktno ukqu~en u podr{ku terorizma. U
nedequ, 16. decembra 2001. god. federalni agenti su pretresli Bridgewiev kance-
larije druge dobrotvorne organizacije po imenu "Holy Land Foundation for Relief
and Development" Zvani~nici su izjavili da se za ovu dobrotvornu organizaciju,
novu u Teksasu, vjeruje da je bila fasada za podizawe novca za islamske Al
Kaidine teroristi~ke grupe kao {to je ~ak Hammas.

23
24
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

V Nazad do Bosnine veze sa Al Kaidom

Svi muxahedini koji tvrde da su se navodno rodili u Bosni se izja{wavaju


kao "humanitarni radnici" ili imaju neku formu diplomatskog paso{a. Za
ve}inu wih se kasnije saznalo da su oni samo obi~ni ~lanovi ekstremnih grupa
kao {to su: Al-Gama’a al Islamiyya, Hamas, GIA, Hezbolah, itd. Sve wihove osnovne
operacije o~ito moraju biti pokrivene mre`om mnogih onih sli~nih takozvanih
"Islamskih humanitarnih organizacija" kao {to je Benevolence International Foun-
dation i Global Relief Foundation… sve ove teroristi~ke humanitarne organizacije
u su{tini imaju barem neku formu glavnih {tabova u Sjediwenim Dr`avama, a
neke imaju svoje {tabove i u drugim islamskim zemqama.
Sqede}e navedene osobe su one koje su primile novac od gore pomenutih
"dobrotvora" u obliku takozvane "humanitarne pomo}i" koju su oni poslije
"donirali" visokim vojnim komandama militantnih muxahedinskih grupa
stacioniranih izvan Amerike koje su taj novac iskoristile za vo|ewe xihada:
Ovi i mnogi drugi
Veli~ina
ratnici xihada su izdr- Ime i prezime donacije
Napomena
`avani preko "dobrotvo-
rnih organizacija" od ko- 1. Abu Jusuf 30,800$ Nabavka oru`ja
jih je ve}ina smje{tena u 2. Abu al-Haris 5,500$ Potrebe komande
Sjevernoj Americi i sve
su upletene u neke teror- 3. Abu al Migvar 12,000$ Nabavka municije
isti~ke aktivnosti. Sje-
13,000$ Potrebe komande
diwene Dr`ave imaju 4. Abu Hamza
puno razloga za brigu. 5. Abu Yassir 15,000$ Nabavka municije
Eksperti za terorizam
tvrde da najve}i teror- 6. Abu Eyub 200$ Nabavka hrane i pi}a
isti~ki akt koji se ikad desio, 11. septembra 2001. god. ne bi mogao biti izvr{en
bez najmawe 100 qudi ukqu~enih u planirawe. Ovo jasno pokazuje da je Al
Kaidin mre`a udobno smje{tena u Sjediwenim Dr`avama i da je to tako ve}
godinama. I kona~no, Sjediwene Dr`ave koriste svoje jake saveznike i pri-
jateqske veze da preduzmu rat protiv Al Kaide i drugih sli~nih teroristi~kih
grupa. To uop{te ne}e biti lak i nekomplikovan zadatak.

25
26
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

VI Karakteristike strukture Al Kaidine teroristi~ke mre`e u SAD


bazirane na bosanskom iskustvu terorista Osame bin Ladena i
nau~ene lekcije iz koje bi SAD mogle izvu}i korist

Strukturalno, mre`a se sastoji od humanitarnih organizacija, udru`ewa i


zajednica muslimana koji `ive u SAD.
Nemuslimani su ~esto organizaciono ukqu~eni u prije pomenute operacije,
da obezbjede pokri}e multieti~nosti i da prikriju muslimansku i islamsku
prirodu organizacije.
Kao dodatak gore pomenutim organizacijama u SAD, mre`a tako|e ukqu~uje
diplomatske kanale nekih islamskih dr`ava, tajne slu`be i UN misiju kad god je
potrebno diplomatsko pokri}e. Va`no je imati na umu da je gotovo jedna tre}ina
dr`ava u svijetu islamska i wihova manipulacija svjetskom organizacijom pred-
stavqa realnu prijetwu.
Al Kaidina mre`a se sastoji od sqede}ih komiteta23:
Finansijski komitet - osigurava finansije za mre`u. Posebno se oslawa na
"humanitarne organizacije" u okviru mre`e.
Pravni i vjerski komitet - opravdava i pokriva akcije muslimanskih teror-
ista. Va`an dio wihovog rada je ubje|ivawe muslimana da su oni uvijek `rtve, a
kada napadnu, to je samo samoodbrana.
Komitet za medije - jedan od najva`nijih, od kada ure|ewe Al Kaide zahti-
jeva {irewe dezinformacija na svim nivoima.
Vojni komitet - regrutuje i obu~ava fundamentaliste razli~itim metodama
ukqu~uju}i i one kroz "humanitarne organizacije" Ovaj komitet se brine za sve
potrebe drugih ~lanova Al Kaidinih }elija i organizuje wihove specifi~ne
akcije. Jednom kada je teroristi~ki ciq odabran neki Al Kaidini ~lanovi su

23 Prema informacijama "Jane", Me|unarodnog politi~kog instituta za borbu protiv terorizma,


postoji pet glavnih komiteta. Unutar bosanskog teroristi~kog modela, neophodne je dodati jo{ dva
komiteta

27
pripremqeni da napadnu ciq {to se radi na razne na~ine ispirawa mozga. Go-
tovo svi napadi su samoubila~ke misije iako ime nekoliko izuzetaka.
Komiteti nevladinih organizacija - istovremeno regrutuju i obu~avaju
muslimanske fundamentaliste za mre`u nevladinih organizacija. Ovo je
najlak{i na~in infiltracije u bilo koje odre|ene zapadne dr`ave i/ili
dru{tva. Organizacije su legalne {to zna~i da su }elije nevladinih
organizacija te{ke za strog nadzor bez naru{avawa osnovnih gra|anskih i
qudskih prava u okviru takvih dr`ava i dru{tava.
Dr`avni komitet - koordinirano radi sa drugim gore pomenutim ko-
mitetima: regrutovawe, lobirawe kao i pomo} pri infiltrirawu teror-
isti~kih ~lanova iz drugih filijala u dr`avni aparat zapadnih zemaqa kao
dr`avnih ~inovnika, naro~ito ciqaju}i na zemqe tre}eg svijeta.

28
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

VII Model finansirawa Al Kaide preko Bosne

• Al Kaidine aktivnosti kroz Bosnu i Hercegovinu su prvoibitno bile


podr`avane kroz sqede}e aktivnosti:
• Kroz islamsko fundamentalisti~ke lobiraju}e grupe {irom svijeta i
posebno u SAD;
• Kroz razli~ite takozvane "dobrotvorne ustanove" vo|ene u stvari
islamskim fundamentalisti~kim teroristima;
• Neposredno putem islamskih zemaqa, posebno: Irana, Pakistana,
Saudijske Arabije i biv{e bosanske muslimanske vlade iz koje mnogi
slu`benici visokog ranga i danas dr`e svoje politi~ke pozicije.
Tipi~an primjer je slu~aj koji se odnosi na Jusufa Haliagi}a koji je
trenutno zamjenik ministra Civilnih poslova i komunikacija u Bosni i Herce-
govini. Gospodin Jusuf Haliagi} je biv{i zamjenik komandanta 3. korpusa "AR-
BiH" zadu`en za komandu nad muxahedinima. Poslije potpisivawa Dejtonskog
mirovnog sporazuma je premje{ten da radi u federalnom Ministarstvu pravde.
Prema pisawu sarajevskog magazina "Slobodna Bosna" Jusuf Haliagi} je li~no
1992. god. doveo u Bosnu jedan konvoj "humanitarne pomo}i" iz Hrvatske, ali je su
stvari prevezao Abu Hamzu24, jednog od najgorih i najtra`enijih `ivih islam-
skih fundamentalista do danas.

24 Ovaj muxahedinski komandir je Tune`anin, Karaj Kamel Bin Ali tako|e poznat kao Abu Hamza.
On je tako|e `ivio u Bosni me|u Bo{wacima i podizao svoju familiju i bio za{ti}en bosanskim
dr`avqanstvom.

29
30
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

VIII Al Kaidina mre`a islamskih "dobrotvornih organizacija"

Primarna va`nost Al Kaidine mre`e takozvanih "dobrotvornih organi-


zacija i humanitarnih nevladinih organizacija" jasno proiziliazi iz ~iwenice
da ve}ina ~lanova koje ih sa~iwavaju jesu agenti AID-a25 (bosansko-muslimanska
obavje{tajna slu`ba).
Na potpuno isti na~in, muslimanska komponenta dr`ave BiH je bila konti-
nuirano i aktivno anga`ovana u u~estvovawu u Al Kaidinoj globalnoj teror-
isti~koj mre`i. Mora se naglasiti da veliki broj nemuslimana tako|e uzima
u~e{}e u operacijama mre`e zahvaquju}i tome {to su bili ucjewivani i/ili
korumpirani zbog mra~nih ekonomskih uslova nakon rata u Bosni i Hercego-
vini.
Svi ovi pobrojani faktori jo{ postoje u Bosni i Hercegovini i danas
nastavqaju uzburkavati wenu ve} obnovqenu etni~ku sadr`inu koja je ranih 90-
ih odvela zemqu u gra|anski rat. Isti ovi agenti sada ne samo da poku{avaju
stvoriti etni~ki ~istu islamsku zemqu, sastavqenu samo od islamskih ele-
menata, oni tako|e potresaju trenutno krhki mir stvoren u Dejtonu koji bi opet
mogao odvesti bosansku dr`avu u jo{ jedan gra|anski rat u bliskoj budu}nosti,
jer su mnogi teroristi~ki zlo~ini po~iweni "na putu Alaha".

25 Munib Zahiragi} je uhap{en 21. marta 2002. u pod optu`bom zavjere. Zahiragi} je drugi visoko
rangirani bosanski politi~ar AID-a. Prije nego {to je postao direktor Benevolence International
Fonudation (bosanska kancelarija) wegov {ef je bio Arnaout, predsjednik BIF dobrotvorne
organizacije koja je u to vrijeme bila u ^ikagu, Ilinois (SAD) i on je drugi dobro poznati Bin
Ladenov saradnik.

31
32
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

IX Islamska fundamentalisti~ka strategija bazirana na prou~avawu


slu~aja Bosna

U zemqama gdje sa~iwavaju ve}inu, muslimani nastoje ugu{iti postojawe


drugih ve}inskih grupa, kulture i wihove vlastite tradicionalne kulturne
etni~ke prakse name}u}i im islamski na~in `ivota i "[erijat" kao {to je
bilo u Afganistanu i Iranu. Radikalni stepen takvih napora je postao
o~igledan na primjeru uni{tavawa kipova Bude u Afganistanu, uni{tavawu
Leptis Magne u Libiji kao i fabrikovawe islamske istorije u Bosni i Herce-
govini. Drugi istorijski aksiom izra`ava ~iwenica da je nemuslimanima
zabrawena Meka i Medina a ~ak i puka posjeta Saudijskoj Arabiji i Iranu do-
vodi u pitawe wihov `ivot. Ironi~no, u drugu ruku muslimani su slobodni da
posjete svetili{ta i sveta mjesta svih drugih religija. Naravno, ne podr`avaju
svi muslimani ovakvu politiku i wihovi lideri namjerno kreiraju konflikte
izme|u muslimana i ostatka svijeta da podstaknu ovakve mjere.
Tamo gdje postoji mawinska populacija, islamski fundamentalisti se slu`e
strategijom pobornika porodice sa izvanredno visokom stopom ra|awa spojenom
sa zabranom kontrole ra|awa, baziranom na islamskoj fundamentalisti~koj
vjerskoj ideologiji. Kao {to je ranije re~eno, razni islamski teroristi~ki ko-
miteti rade veoma naporno na pove}awu broja muslimana na odre|enim geo-
politi~kim teritorijama. Oni rade u pravcu postizawa ciqa - stvarawa final-
nog scenarija gdje }e muslimani kona~no postati ve}inska populacija pomo}u
metode visoke stope prira{taja. Od svih zemaqa, trenutno, sa najve}im bezbje-
donosnim rizikom zbog visoke stope ra|awa kontrolisane od strane Al Kaide i
pridru`enih islamskih grupa su SAD. Prema nezvani~nim informacijama,
islamski fundamentalisti su planirali da do 2010. god. utrostru~e broj ro|enih
i `ivih muslimana koji `ive u Americi.
Ovaj populacijski bum je veoma va`an jer su savremeni zapadni me|unarodni
odnosi takvi da su u~enici ispoqili potpune zablude i druga~ije principe.
Jedan od wih tvrdi da:

"Ko god `ivi na odre|enoj teritoriji zemqe bi trebao i da je kontroli{e…"

33
Bazirano na ovome re~enom, i politi~kom principu samoopredjeqwa, koje
poti~e od biv{eg predsjednika SAD-a, Vudrou Vilsona i 14 Ta~aka za Mir
stvorenih poslije Drugog Svjetskog rata, je odabran ciq islamske strategije a
to su Afro - Amerikanci. Web stranice, napisane od strane mnogih islamskih
fundamentalista stalno pokazuju informacije o kontroli ra|awa, konstantno
obja{wavaju}i svoje planove da pove}aju broj muslimanskih porodica i stopu
ra|awa u odre|enim podru~jima, zajedno sa novim dotokom Amerikanaca koji su
se obratili na islam.
Drugi problem koji postoji u ovom trenutku je izme|u tradicionalno is-
torijskih korjena zapadnih jevrejsko - hri{}anskih zemaqa danas i onih kod ko-
jih je islamsko porijeklo koncepcija te dr`ave i same sebe. Islamski funda-
mentalisti ne priznaju normalnu definiciju geopoliti~ke dr`ave, osim ako je
dr`ava kontrolisana islamskim religioznim zakonom. U takvom slu~aju dr`ava
postaje dio onoga {to islamisti smatraju "Umma".26 Nedavni primjer ove de-
finicije islamski stilisane dr`ave je jasno djelo nedavnog preobra}enika u is-
lam, koji je poku{ao da raznese avion eksplozivom sme{tenim u cipele. Takvi
islamski samoubila~ki bomba{i se nazivaju specifi~nim islamskom kovanicom
"{ehidi27." Dana{wi {ehidi nisu samo etni~ki Arapi nego su i iz drugih
etni~kih grupa i ubrzo nakon pristupawa na poseban na~in im se ispere mozak
i/ili budu isprogramirani da nau~e i zapamte odre|ena glavna pravila
pona{awa u svojoj grupi i/ili }eliji.
Kwiga ako je sastavqena od prethodno obiqe`enih mapa svijeta, trenutnih i
mo`da budu}ih zona etni~kog/vjerskog rata i sukoba {irom svijeta od qudskog
postanka bi sigurno pokazala da gotovo su svi ratovi u okviru dr`ava i
dru{tava u globalu bili, a sada i jesu vo|eni na granicama islamskog svijeta.
Islam kao svjetska religija bi se odmah trebao odre}i takvih fundamentalista
koji u~e teroriste takvoj ideologiji. Ni{ta ne raditi bi moglo zapaliti ogro-
man neugasiv teolo{ki sudar civilizacija izme|u islamskog svijeta i zapadne
jevrejsko - hri{}anske komponente koje bi mogle otpo~eti Tre}i Svjetski rat.

26 Prema muslimanskom obja{wewu "Umma" je globalna islamska dr`ava, sa~iwena jedino od


muslimanskih vjernika koji `ive {irom svijeta.
27 Rije~ "{ehid" prema muslimanima je islamski samoubila~ki borac/terorista spreman da umre i
za Alaha i za dosezawe ciqeva xihada (vjerskog rata)

34
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

X Pitawa iz Kurana

I danas postoje pitawa kao {to su: da li }e radikalni teroristi dirigovani


islamskim fundamentalistima biti u stawu ili da razumiju ili protuma~e
navode iz Kurana:
O ~emu Kuran govori posebno u sqede}im navodima:

Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po {ijama ih udarajte sve dok ih ne


oslabite, a onda ih ve`ite, i poslije, ili ih velikodu{no su`awstva oslobodite
ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako u~inite! Da Allah
ho}e, On bi im se osvetio, ali On `eli da vas isku{a jedne pomo}u drugih. On ne}e
poni{titi djela onih koji na Allahovu putu poginu.
Borite se protiv onih kojima je data Kwiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni
u onaj svijet, ne smatraju zabrawenim ono {to Allah i Wegov Posalnik zabrawuju
i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslu{no i smjerno.
Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a kr{}ani ka`u: "Mesih je - Allahov
sin". To su rije~i wihove, iz usta wihovih, opona{aju rije~i nevjernika
prija{wih, - ubio ih Allah! Kuda se odme}u?

Islamski fundamentalisti sada imaju jednu globalnu mre`u koja:

Trenutno postoji na svim kontinetima i sada ima oko 60 islamskih


zemaqa {to ~ini pribli`no tre}inu zemaqa ~lanica Ujediwenih
Nacija.
Zajedno rade u pravcu privla~ewa i regrutovawa vi{e islamskih
fanati~nih obra}enika bez obzira gdje `ive i bez obzira na wihovo
etni~ko nacionalno porijeklo.
Agresivno rade u pravcu dostizawa najvi{ih ciqeva, {ire pogre{no
vo|enu i pogre{no protuma~enu vjersku ideologiju udru`enu sa
islamskom vjerom ukqu~uju}i nametawe i {irewe islama, wegovih
zakona i religioznih ubje|ewa na sve druge nemuslimane danas u

35
svijetu, gdje je wihov ciq da kona~no stvore od islama jedinu
nadreligioznu vjeru koja }e postojati {irom svijeta.
Treba da kreira razli~ite svjetske islamske samoodr`ive geopoli-
ti~ke teritorije od kojih bi svaka proizvodila drugi tip finan-
sijskih izvora.
Toliko da, {to se ti~e ideologije, wihov sveobuhvatan ciq je da
sjedine svijet u jednu veliku metafizi~ku Islamsku Dr`avu ~ije
zna~ewe je izvedeno iz prije pomenute rije~i Umma (vo|ena po
islamskom zakonu i/ili [erijatu) koji je, naravno, zasnovan na u~ewu
sadr`anom u islamskoj svetoj kwizi Kur’an. (Kur’an ka`e da jedini
kona~ni vladar je islamski Bog, Alah).

Sve dok imaju vojsku i paravojsku, islamisti vjeruju u upotrebu svih vrsta
konvencionalnog i nekonvencionalnog oru`ja i vo|ewe rata, ukqu~uju}i upot-
rebu terorizma i biolo{kog oru`ja (posebno u samoubila~kim akcijama).

36
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

XI Al Kaidine posebne obavje{tajne strategije

Postoje}e obavje{tajne slu`be odre|enih zemaqa su ve} identifikovane


kao aktivni pokroviteqi terorizma i ~esto poma`u svojim prijateqskim zem-
qama da prikriju teroristi~ke aktivnosti Al Kaida mre`e, tako {to poma`u
dr`avi i wenim slu`benicima u skrivawu tajnih teroristi~kih operacija.
Osim toga, Al Kaida poma`e ovim zemqama koje sponzori{u terorizam kasnije
pori~u}i da su one aktivno pomagale Al Kaidu pri preuzimawu akcija
otkrivenog terorizma. Pod dana{wim modernim terminom "borba protiv
terorizma", takve sponzorske dr`ave su uvijek u stawu da barem uhapse par
~lanova Al Kaidinih }elija kad ta dr`ava i sama do|e pod politi~ki udar, kao
na primjeru SAD i/ili neke od wenih politi~kih NATO saveznika, kao {to je
Engleska. Olako hapse}i par Al Kaidinih ~lanova, zemqe sponzori terorizma
samo poku{avaju da predstave takvo hap{ewe kao wihov veliki prilog u borbi
protiv terorizma. Takvi slu~ajevi laganog hap{ewa obi~no postignu drugu kom-
ponentu sveop{tem ciqu, koji je da se ukloni politi~ki pritisak sa samih
dr`ava i wihovog sponzorisawa teroristi~ke aktivnosti {to du`e je mogu}e,
prije nego {to do|e do sqede}eg hap{ewa pod pritiskom zapadnih zemaqa.
Al Kaida je tako|e uspjela da razvije drugu teroristi~ku metodu, neku vrstu
poku{aja da za{titi sebe i svoje aktivnosti. Ovaj metod, baziran na mnogim
teroristi~kim aktivnostima je za osnovni uzorak strategije uzeo toliko puta
pomenuto otvarawe lanaca humanitarnih organizacija, dobrotvornih dru{tava,
finansijskih i edukativnih institucija ukqu~uju}i one bazirane na mnogim
medijskim ku}ama po svijetu. Ove organizacije slu`e kao puki kanal za organi-
zaciona prikupqawa nov~anih priloga, vjersku indoktrinaciju, infiltraciju
lokalne muslimanske populacije, obuku kadrova, regrutovawe dodatnih teror-
ista kao i za krijum~arewe terorista i oru`ja. Ovaj karakter djelovawa ima
druga~iji opseg od dr`ave do dr`ave, u zavisnosti od procjene "opasnosti" kojoj
se u toj dr`avi izla`e muslimanska populacija.
U zemqama u kojima nema oru`anih sukoba izme|u islamske i druge religije,
organizacija mre`e se prvenstveno koristi za prikupqawe novca, a taj novac }e
biti raspodijeqen i upotrijebqen negdje drugdje gdje vo|stvo Al Kaide smatra
da je najpotrebnije. Al Kaida kontroli{e medije u dr`avama koje sponzori{u

37
terorizam i poznato je da oni vode psiholo{ki i propagandni rat gdje je ciq po-
bijediti nad globalnim javnim mwewem u podr{ci islamske stvari bilo lo-
kalno ili u svijetu. Sli~ni programi se sprovode i nadgledaju od strane izvjes-
nih islamskih kadrova u okviru vaspitnih institucija.
U regijama gdje Al Kaidini lideri ocjene da su lokalni muslimanski vjer-
nici, zbog sebe samih, u nekoj vrsti opasnosti, gore pomenute organizacije ~esto
djeluju kao idealni kanali za mre`u obavje{tajne infiltracije u odre|ene
ciqane zemqe. Oni tako|e slu`e kao izvanredno pokri}e za teroristi~ke ak-
tivnosti, kao kanali za infiltraciju pojedina~nih terorista u ciqanu zemqu i
kanalisawe potrebnog naoru`awa i novca, kao i drugih formi dragocjenih
obavje{tajnih procjena ovog regiona.
Vaspitne ustanove isto tako slu`e za druge dragocjene na~ine omogu}avawa
Al Kaide da vr{i indoktrinaciju i podi`e nove religiozne kadrove, kao i da
ukqu~uje druge u sveop{tu teroristi~ku mre`u slu`e}i se osnovnim potrebama
za egzistenciju. One tako|e slu`e kao dodatni na~in upoznavawa ideologije
militantnog islama mladim muslimanskim religioznim kandidatima, a koriste
se i kao kanali za infiltraciju terorista ili snabdijevawe.
Sve ove organizacije slu`e kao pokri}e za mre`ine nekovencionalne ratne
aktivnosti i dodatno slu`e kao individualni nervni centri za Al Kaidine
koordinisane aktivnosti koje }e biti preduzete u nepoznatoj budu}nosti negdje
na Zapadu: politi~ka, ekonomska, psiholo{ka i/ili vojna i/ili obavje{tajna
arena. Putem ovih pokri}a, ovi teroristi nevladinih organizacija posti`u
pove}ano dru{tveno u~e{}e uduplano sa sposobno{}u boqeg rukovawa sa
novcem / fondovima za svoje takozvane "humanitarnu aktivnosti" u dodatku wi-
hovog preuzimawa mnogih drugih socijalnih, vaspitnih i ekonomskih programa.
Sve ovo ~ini ovakve organizacije vrijedne i atraktivne institucionalne ele-
mente za lokalnu islamsku populaciju. To ih tako|e ~ini ekstremno te{kim
metama da bi ih antiteroristi~ke organizacije legalno zatvorile. I kad, i ako,
se otkriju kao finansijeri terorista i kad se kona~no, ako ikad, legalno zat-
vore, za wih je mudro da se legitimno zamijene istinskom humanitarnom organi-
zacijom, jer ako nisu zamijeweni, onda nastane velika praznina i vakuum vlasti
u kojem nova teroristi~ka organizacija mo`e prerasti od toga u qudsku ekonom-
sku potrebu. Vi{e puta se desilo, nego {to nije, da su oni kona~no radili samo
kao praznina uskoro ponovo popuwena istim teroristi~kim elementima. Izvan
ovog velikog poretka izbora Al Kaida regrutuje i obu~ava budu}e teroriste.
Mre`a i postoji zbog ovog jedinog razloga, dok neprestano tra`ewe ve}e le-
gitimnosti, gdje se kroz humanitarne aktivnosti nudi ekonomska pomo} lokalnoj

38
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

populaciji, mo`e doprinijeti {irem prihvatawu u sredini me|u lokalnom


populacijom, dok se manipuli{e islamom kao jednom od najve}ih svjetskih re-
ligija.
[irom svijeta ve}ina muslimana su iskreni vjernici. [tavi{e, oni su jo{
uvijek u stawu postati `rtve Al Kaidine globalne propagandne kampawe u kojoj
neprestano predstavqaju uzroke militantnih islamskih ideala ~ime poku{avaju
opravdati terorizam dok u isto vrijeme promovi{u poruku da su po cijelom svi-
jetu muslimani ugro`eni od svih drugih qudi i vjera. Ovakva vrste islamske
propagande obi~no namjerava potpaliti ve} postoje}e etni~ke i dru{tvene ten-
zije. Islamski teroristi mogu upotrijebiti i zloupotrijebiti svoje nevladine
organizacije infiltriraju}i ih u ciqana podru~ja da bi stvorili operativno
aktivnu obavje{tajno - prikupqaju}u mre`u koja }e raditi na obuci lokalnih
regruta, sprovoditi vjersku indoktrinaciju i ~ak uzeti u~e{}e u lokalnim kon-
fliktima. Na~elno, stvaraju}i ovakvu obavje{tajnu teroristi~ku infrastruk-
turu, kona~no bi dejstvovala kao dio globalne teroristi~ke mre`e.
Glavna meta ovih }elija bi onda bila paqewe globalnog xihada protiv svih
nemuslimana u svijetu. Al Kaidine }elije ovako ve} kreirane od lokalne mus-
limanske populacije bi aktivno bila anga`ovane u rad Al Kaide prema strate-
giji i metodologiji Al Kaidinih instruktora koji, nakon {to je jedinica
postala aktivno operativna, mogu oti}i po{to su kompletirali svoj dio posla,
a whova budu}a korisnost bi bila odsada ograni~ena.
Primjer ove Al Kaidine strategije se mo`e vidjeti u Bosni i Hercegovini,
Albaniji, Kosovu i Methohiji. Rat u Bosni je poslu`io kao idealna mogu}nost
za Al Kaidu da razgrana lokalnu mre`u prema globalnoj mre`i strukture
islamskog terorizma (u "Bosanskom modelu").
Prate}i ve} opisane uzorke Al Kaidinog kori{tewa humanitarnih, eko-
nomskih, vjerskih i drugih organizacija za {irewe svoje globalne teroristi~ke
mre`e i pridru`enih finansijera, postoji preko 40 dobrotvornih organizacija
ve} registrovanih u okviru geopoliti~ke teritorije Bosne i Hrvatske (one za
koje se danas zna). Kqu~ni igra~i u uvo`ewu postoje}eg terorizma u Bosnu su:
TWRA, Fond islamskog preporoda, Fondacija globalne pomo}i, Benevolence In-
ternational Foundation, Al-Khufan, Global Medical Relief Fund28, IGASA, Nahla, Al-

28 Global Medical Relief Fund je trenutno registrovan pri bosanskoj misiji UN-a na sqede}oj adresi: 866
United Nations Plaza, Suit 585, New York, NY 10017. Ovo je velika povreda Be~ke konvencije.

39
Muwafaq, Bureau of Islamic Calling, Al-Haramain i saudijski Izbjegli~ki Komitet
Agencija Humanitarne Pomo}i, me|u ostalima koje tek treba da se otkriju.
1993. godine, Al`irac Abdel Alis Zaher je postao {ef regionalne kancelarije
IGASA, dobrotvorne ustanove bazirane u Be~u. Ova organizacija se tako|e
ra{irila u Skopqu (vo|ena Al`ircem Abu Mohammed-om) i Zagrebu (vo|ena
Al`ircem Lamrani Jamel, pseudonim Abu Musab. On }e isplivati na povr{inu na
Kosovu kao jedan od instruktora muxahedinske jedinice "Abu Bakr as-Sadiq). Sva
trojica su nekada studirali u Beogradu, gdje su po~etkom 1990. god. uhap{eni kao
~lanovi religiozne teroristi~ke organizacije Islamski front spasewa. Ova
organizacija, Islamski pokret otpora (Hamas) i sudansko krilo Islamskog
bratstva su zajedno uvla~ili studente iz Sudana, Al`ira, Egipta i Palestine u
religioznu teroristi~ku organizaciju poznatu kao "Udru`ewe islamskih stude-
nata Palestine" ili IGASA. Nakon wihovog hap{ewa, svi ~lanovi su izba~eni
iz Jugoslavije. IGASA je najvi{e radila na logistici, uvozila oru`je i municiju
za islamske teroriste u regiji.
"Bureau for Islamic Calling" ima glavni {tab u Rijadu, sponzorisan od saudijske
vlade pod pokri}em navodnog {irewa rije~i pravog islama kroz publikovawe,
predavawa u xamijama i kontakata pojedinca organizovawem vjerskih okupqawa.
Wen {ef, ~ovjek po imenu Abdullah Duhayman, danas slu`i kaznu u drugom
al`irskom zatvoru.
Prema Zapadnoj obavje{tajnoj slu`bi ovaj isti ~ovjek je jednom bio Bin
Ladenov glavni zamjenik. Al-Khufan je registrovan krajem 1992. god. u Zagrebu. Na
~elu te organizacije je bio drugi Al`irac po imenu Ad Din Qirban, trenutno
tra`en od FBI u SAD zbog optu`be teroristi~kog poku{aja bacawa bombe na
ameri~ku ambasadu u Rimu. Prema rije~ima gospodina Kopriva Spenda,
politi~ko - vjerskom komesaru xihadske jedinice "Abu Bekir Sidik" organizacija Bu-
reau for Islamic Calling se nalazi na Balkanu:
"To je samo vjerska organizacija ~iji je ciq {irewe islama. Osim toga,
svaka religija ima svoje organizacije koje su pandan za Bureau for Islamic Calling i
mnoge religije, i kad je to nepohodno formiraju vojne jedinice za za{titu qudi
i same vjere. Putem ove mi podu~avamo islamske vjernike islamu i wegovim
tajnama i poma`emo qudima u ostvarewu qepote i blagotvorne prirode islam-
ske vjere. Poku{ali smo da im pomognemo da razumiju svoj pravi islamski iden-
titet."
Al-Muwafaq jer registrovana u Zagrebu kao grana druge filijale organi-
zacije koja ima sjedi{te u Londonu. Al-Muwafaq je bio anga`ovan u dobrotvornom

40
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

radu izme|u 1992. i 1996. god. Na wenom ~elu je bila Tuni`anka Safik Iyadi,
poznata Interpolu zbog prawa kuvajtskih dinara29, kasnije uhva}ena od Ira~ana
za vrijeme invazije 1990. god. Wene osnovne du`nosti su bile da obezbijedi
podr{ku za TWRA i infiltrira teroriste iz Hrvatske u Bosnu. Postoje
odre|ene indikacije da su odre|eni krugovi u SAD pomagali weno u~e{}e u
ovom teroristi~kom aktu.
Al-Haramain Foundation sa sjedi{tem u Saudijskoj Arabiji je privatna, do-
brotvorna vaspitna organizacija posve}ena promociji islamskog u~ewa {irom
svijeta. [tavi{e, uveliko pove}an broj wenih fondova poti~e od subvencija
koje pristi`u iz zemaqa koje sponzori{u terorizam, raznih pojedina~nih mus-
limanskih mecena i od posebnih kampawa koje selektivno ciqaju na muslimane
biznismene {irom svijeta, selektivno tra`e}i od wih donatorske fondove.
Specifi~ni ogranci kancelarije Al Haramain su smje{tene u Somaliji i
Bosni, jasno povezane sa teroristi~kim finansirawem. Somalijska kancelarija
Al Haramain je povezana sa Bin Ladenovom Al Kaida mre`om kao i sa Al-Itihad al
Islamiya (AIAI) somalijskom teroristi~kom grupom. Al Haramain u Somaliji
zapo{qava AIAI ~lanove i obezbje|uje im plate kroz Al-Barakaat banku, koja je
postavqena 7. novembra 2001. god. pod (E.O.13224) zbog svoje aktivnosti kao
glavnog izvora finansirawa obavje{tajnih i monetarnih transakcija Bin
Ladenu. Bosanska kancelarija Al Haramain je tako|e povezana sa Al-Gama’at Al-
Islamiyya, egipatskom teroristi~kom grupom.
Al-Gama’at Al-Islamiyya je postavqena 2. novembra 2001. god. i potpisnica je
Bin Ladenovog "Fatwah-a" od 23. februara 1998. god. u kojem su kao mete ozna~eni
Amerikanci30 i wihovi saveznici. Al Haramain je registrovan u Zagrebu 1992.
god.. Sjedi{te je kasnije preseqeno u Zenicu (Lukovo poqe 2). Wene aktivnosti
u Bosni su prvenstveno fokusirane na obezbje|ivawu logisti~ke podr{ke, in-
filtraciju terorista iz Hrvatske u Bosnu, podr{ku infiltrovanih terorista i
obezbje|ivawe wihove obuke i finansirawa. Ove ilegalne aktivnosti su imale
ulogu specijalnih vladinih i obavje{tajnih agencija u sqede}im zemqama:

29 Velika suma kuvajtskih dinara koja je poslata bosanskim muslimanima (~etiri iliona starih
ajtskih dinara) je kasnije opozvana od strane kuvajtske vlade, jer nakon {to su Ira~ani
finansirali agresiju, ovaj novac je ukraden iz kuvajtske Nacionalne Banke. Postoji velika sumwa
da ira~ka tajna slu`ba u saradwi sa drugom islamskom tajnom slu`bom koja poti~e iz neke
muslimanske dr`ave, koja tek treba da se otkrije, je poslala gore pomenuti novac u Bosnu. Danas,
prema nekim izvorima oko ~etiri biliona starih kuvajtskih dinara je sme{teno unutar nepoznate
sigurne banke u [vajcarskoj.
30 Preneseno iz "Office and Public Affairs for Immediate" 11. mart 2002. god PO-1087 Fact Sheet

41
• Iran, Afganistan, Saudijska Arabija, Sudan, Turska (obezbje|ivali
instruktore);
• Iran, Saudijska Arabija, Malezija, Pakistan, Kuvajt (obezbje|ivali
novac);
• Iran, Saudijska Arabija, Afganistan (obezbje|ivali Al Kaidu rad-
nom snagom);
• Organizacija Islamske Konferencije (obezbje|ivali politi~ku
podr{ku od Ujediwenih Nacija kao i od mnogih drugih me|unarodnih
institucija);
• Vlade Slovenije i Hrvatske su dale zeleno svjetlo za Al Kaidin
transport terorista i wihove opreme preko wihovih dr`avnih teri-
torija za nov~anu proviziju oko 15-30% totalne vrijednosti
me|udr`avnog transporta.
Gore nabrojane aktivnosti su tako|e ukqu~ivale Austriju i Ma|arsku iza
scene. Izvjesni gospodin Kribel Rudolf je bio osoba za kontakt austrijske tajne
slu`be (STAPO) kao i ostali koji su bili udru`eni sa sinom biv{eg hrvatskog
predsjednika Frawe Tu|mana. On je bio umje{an sa ilegalnom trgovinom oru`ja
i u okviru i izme|u Hrvatske i Bosne. Gospodin Kribel je prije dvije godine
umro pod sumwivim okolnostima.
Glavna islamska agencija koja se nalazi u Evropi, u Be~u, obezbje|uje
islamistima u Bosni logisti~ku i ideolo{ku podr{ku koja poti~e od ranijih
islamskih fundamentalisti~kih krugova, koji su se za vrijeme i poslije
gra|anskog rata zvali TWRA31.

"Bosna kona~no mora postati muslimanska zemqa i ako se to ne desi, onda }e


~itav rat biti besmislen i biti vo|en niza{ta."

Ovo je 1994. god. zakqu~io Elfaith Ali Hasanein, biv{i {ef islamske organi-
zacije po imenu TWRA. Ova muslimanska dobrotvorna organizacija, osnovana u
Be~u 1987. god. je imala zvani~ni ciq ohrabrivawa preporoda islama u jugo-
isto~noj Evropi i u cijelom bi{em Sovjetskom Savezu i CIS-a. Prema po-
dacima CIA-e, jedna od TWRA aktivnosti je bilo prikupqawe nov~anih

31 Third World Relief Agency (Agencija za pomo} tre}em svijetu)

42
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

priloga za Muslimansko Bratstvo u Sudanu. Ovu agenciju je osnovao ~ovjek po


imenu El-Faith Hassanein, ~lan vladaju}eg saudijskog Nacionalnog islamskog
fronta i wegov brat Sukarno Hassanein. SAD i druga zapadne zemqe su klasifik-
ovale Nacionalni islamski front kao radikalnu islamsku fundamentalisti~ku
organizaciju koju je prethodno osnovao Hasan Abdullah Turabi, generalni sekretar
Muslimanskog Bratstva (druge ekstremne islamske organizacije). Ova organi-
zacija je odigrala kqu~nu ulogu u uspostavqawu mre`e drugih islamskih teror-
isti~kih organizacija.
Gospodin Turabi je jedno vrijeme bio profesor na Kartunskoj pravnoj {koli,
jedno vrijeme posve}uju}i ~itavu svoju karijeru istra`ivwu novih metoda
uvo|ewa "[erijata" u Sudan i druge islamske zemqe. On je tako|e poznat po svo-
joj temperamentnoj retorici protiv sekularnih ideologija. Turabi je poznat
dana{wem svijetu, ali isto tako po wegovim {irokoj javnosti poznatim izbje-
gli~kim ponudama za teroristu Bin Ladena nakon wegovog egzila iz Saudijske
Arabije. I sam Sudan je od strane SAD progla{en dr`avom koja sponzori{e
teroriste32.
Prema pisawu sarajevskog magazina "Dani33", El-faith Hassanein, ~lan
Muslimanskog Bratstva, je tako|e bio u Beogradu (studirao medicinu) i jedno
vrijeme je bio prijateq sa islamskim predsjednikom muslimanske republike u
Bosni, Alijom Izetbegovi}em od 1970. god. Izetbegovi} je i sam jedno vrijeme
bio islamski u~enik, ~esto posje}ivao mnoge bliske islamske/muslimanske
intelektualce kad je putovao za Beograd. U stvari, tokom su|ewa u Sarajevu
1983. god. Izetbegovi} je potvrdio da je prije bio veoma dobar prijateq sa
gospodinom El-faith Hasseinom.
Zvani~na saradwa je tako|e neko vrijeme postojala izme|u TWRA i biv{eg
islamskog bosanskog predsjednika Izetbegovi}a i wegove vlade, zapo~ete krajem
1992. god. U to vrijeme TWRA jer upravo otvorila ogranake kancelarija u: Sara-
jevu, Budimpe{ti, Moskvi i Istambulu (svi kqu~ni centri za kasnije akcije
krijum~arewa oru`ja).
Bosansko muslimansko politi~ko krilo i ~ovjek odgovoran za dovo|ewe
muxahedina u Bosnu i Hercegovinu su Alija Izetbegovi}, SDA i bosanski mus-
limanski predsjednik koji je bio garant El-faith Hassannein-ovim kreditorima iz
Die Erste Osterreoch Bank (Austrija), omogu}avaju}i mu da tamo otvori ra~un.

32 APIS-ovi navodi o prisutnosti Al Kaide na Balkanu


33 Dani: broj 122, 1. oktobar 1999.god. autor Nijaz Xafi}

43
Bosanski muslimani su koristili ra~un u banci da tra`e i prebacuju fondove
za vojnu nabavku.
Ne{to ranije, u martu 1992. god., El-faith Hassanein je dobio diplomatski
paso{ i postao novi Kulturni ata{e imenovan od Saudijske ambasade u Be~u. To
mu je omogu}ilo da kasnije vr{i transfer velikih nov~anih suma kroz
Sloveniju i Hrvatsku (tako|e je mogao da zaobi|e bilo kakav legalan pregled
policije zbog svoje diplomatske akreditacije). U oktobru 1992. god. biv{i min-
istar inostranih poslova BiH, Haris Silajxi} je posjetio Die Erste Osterreich
Bank u Be~u, kasnije potvrdiv{i pomenute aktivnosti. Hassanein je u to vrijeme
imao sve diplomatske akreditive da finansijski predstavqa opsjednutu Bosnu i
Hercegovinu. 1993. god. Alija Izetbegovi} je toj istoj austrijskoj banci napisao
jo{ da jednom potvr|uje da ovaj sudanski dr`avqanin ima potpuno povjerewe
islamske komponente onda{we bosanske vlade.
Diplomata je teroristi~ko finansirawe operacija zapo~eo nevino, pre-
duzimaju}i ih samo kroz upotrebu civilnih projekata slu`be kao puko pokri}e
npr. otvarawe peradarske farme, novinska agencija i/ili jednostavna tekstilna
tvornica - jednom rije~ju koristio je sve kroz {ta bi mogao olak{ati vo|ewe
gra|anskog rata u Bosni kasnije. [tavi{e, stvarawe bosansko - muslimanske
novinske agencije TWRA je drugi va`an korak koji je koristio za raznovrsno
islamsko dezinformisawe i islamsku fundamentalisti~ku ideologiju.
Novac je tako|e priticao istovremeno iz Irana, Sudana, Saudijske Arabije,
Pakistana, Bruneja i Malezije. Jedan od donatora je bio sam Osama bin Laden.
Predstavnici Die Erste Osterriech Bank su kasnije tvrdili da je izme|u 1992. i 1995.
god. oko 350 miliona dolara pro{lo kroz ruke TWRA: 80 miliona 1992., 231 mil-
ion 1993., 39 milion tokom 1994-1995. i ogromna suma od 500 miliona u avgustu
1996.god. Ve}ina ovog novca je, prema slu`benicima banke, potro{ena na ku-
povinu oru`ja. Uz to, novac je primarno kori{ten za podmi}ivawe mnogih
slovena~kih i hrvatskih slu`benika, gra|anskih vlasti kao i bosanskih Hrvata
da "pogledaju na drugu stranu", kako se to ve} ka`e kad se radi sa onima koji kri-
jum~are oru`je u "islamski dio bosanske vojske."
Prva veoma velika operacija, koju je TWRA uspje{no sprovela je bila u sep-
tembru 1992. god. kad je ruski iznajmqeni teretni avion poletio iz sudanskog
glavnog grada Kartuma, sletio na mariborski aerodrom nose}i ono {to se u to
vrijeme zvalo "humanitarna pomo}."
Me|utim, kasnije se otkrilo da je stvarni sadr`aj tereta ovog aviona bilo
120 tona pu{aka, minobaca~i, mine i municija. Ovo oru`je je bilo sovjetske

44
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

proizvodwe i poticalo je iz stare sovjetske vojne baze. Kasnije je otkriveno da


su obavqali trgovinu preko bosanko–turske veze ({to je kasnije wema~ka
kriminalisti~ka slu`ba identifikovala kao partnerstvo od najmawe 30 qudi);
svi etni~ki bosanski muslimani i Turci, svi su imali udjela u kupovini oru`ja.
Oru`je je kasnije bilo uskladi{teno u biv{em dijelu Isto~ne Wema~ke.
Iznajmqeni ruski helikopteri su poslije transportovali dio ove po{iqke
oru`ja u Tuzlu i Zenicu, dok je avion ponovo tankao gorivo u Splitu. Tako|e se
vjeruje da su ovi helikopteri nabavqeni od strane predstavnika udru`ene rusko
- ameri~ke kompanije po imenu Eco-Trends.
Ostatak od 10,000 pu{aka, 750,000 metaka, raketa i drugog eksploziva je sta-
jao jo{ jednu godinu u drugom skladi{tu u Mariboru. Vrijednost ovog oru`ja je
procijewena na najmawe 50 miliona dolara. Kad je oru`je kasnije otkriveno,
postalo je sasvim jasno da je TWRA platila za wegovo skladi{tewe. Od tada,
agencija je postala ciq anti–teroristi~kih obavje{tajnih osmatrawa
nare|enih od zapadnih dr`avnih obavje{tajnih slu`bi. Me|utim te zapadne
anti–teroristi~ke dr`ave nisu ni{ta unaprijed preduzele da zaustave pomenuti
transport oru`ja; i daqe ostaje pitawe - za{to.
TWRA je odigrala kqu~nu ulogu u uvozu iranskog oru`ja, koje je zapo~elo
maja 1994. god. kroz Hrvatsku, sa pristankom CIA.
Nakon toga, septembra 1995. god. protiv–teroristi~ke jedinice iz austri-
jske policije su izvr{ile raciju u TWRA kancelarijama u Be~u, konfiskuju}i
nekoliko dokumenata. Ovi dokumenti su sadr`avali gore navedene ~iwenice i
pokazali da je TWRA imala druge brojne veze da radikalnim islamskim organi-
zacijama i pojedincima sa kojima su povezani brojni radikalni islamisti koji
`ive u Bosni sve do danas. Prema konfiskovanim dokumentima, neki ~lanovi
mre`e ukqu~uju:
[eik Omar Abd-el-Rahman34, radikalni imam iz Egipta, osu|en zbog or-
ganizovawa 1993. god. teroristi~ki napad na Svjetski Trgova~ki Centar u Wu-
jorku, SAD. Sudska vlast je prona{la informacije koji povezuju wega i TWRA.
Tako|e, austrijska protiv–teroristi~ka policija sada ima u posjedu audio trake
razgovora koji se vodio izme|u [eika Rahmana i TWRA slu`benika u Be~u.

34 [eik Omar Abd-el-Rahman je sada u zatvoru u SAD zbog veze sa napadom na Svjetski Trgova~ki
Centar u Wujorku.

45
Dominantna tema ovog razgovora je bila kako prodati video trake [eikovih
poruka i molitvi evropskim xamijama. Obavje{tajci SAD-a i operativci danas
direktno povezuju [eika Omara Abd-al Rahmana, dr Ayman al-Zawaharija35 i Osamu
bin Ladena. Sredinom januara 1996. god. islamski lideri su emitovali mnoge od
wegovih islamskih molitvi, sve su bile napisane uo~i wegove osude za terori-
zam u vezi sa Svjetskim Trgova~kim Centrom u Wuorku. Molitva je naglasila
presudnu ulogu islamskih ekstremista koji `ive u Bosni i wihov udio u global-
noj borbi za "stvar islama".
Osama bin Laden36 je bio jedan od mnogih donatora TWRA, i svi su radili
preko Hassan Al-Turabya koji je imao ~vrste veze sa Hasseinom. Od 1998. god. on je
bio {ef Al Kaide sme{tene u Afganistanu. Kasnije je osumwi~en za or-
ganizovawe teroristi~kih napada na Wuork i Va{ington 11. septembra 2001.
god. {to je imalo za posqedicu da su SAD i wene politi~ke saveznice izvr{ile
invaziju zbog jedinog ciqa - uni{tavawe "gnijezda" Al-Kaide zajedno sa Osama
bin Ladenom;

35 34 godine star, Al-Zawahiri je postao aktivan u militantnom islamu u dobi od 15 godina kad je
uhap{en. Zbog ~uvawa ~lanstva u Muslimanskom Bratstvu tra`io je da se uklone svi zapadni
uticaji iz Egipta. Al-Zwahiri je diplomirao na medicini 1974. god. 1970. se pridru`io islamskom
pokretu slu`e}i tri godine u zatvoru gdje je maltretiran u vezi sa atentaton na biv{eg egipatskog
predsjednika Anwar Sadata. Nakon {to je pu{ten oti{ao je u Saudijsku Arabiju a zatim u
Pakistan. Kona~no se preselio u Afganistan gdje je postao Osama Bin Ladenov li~ni qekar i
vitalni i presudni savjetnik. Al-Zawahiri je kasnije osumwi~en za pomo} organizovawu masakra 67
stranih turista u Luksoru 1997. god. SAD su ga optu`ile za vezu sa bombardovawem ameri~kih
ambasada u Keniji i Tanzaniji 1998. god. On je tako|e osumwi~en za umije{anost u drugu seriju
atentata i bomba{kih akcija protiv egipatskih ciqeva i kasnije je osu|en na smrt u egipatskom
sudu. Vjeruje se da je Al-Zawahiri pomogao organizovawe napada na Svetski Trgovinski Centar i
Pentagon 11. septembra 2001. god. SAD je ponudila 25 miliona dolara nagrade za Al-Zawahirija
koji je zadwi put vi|en u Afganistanu.
36 Najtra`eniji terorista na svijetu ~iji su alijasi: Osama Bin Muhhamad Bin Ladin, Shaykh Usama Bin
Ladin, Princ, Emir, Abu Abdallah, Mujahid Shaykh, Haj i Direktor.

46
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

XII Kqu~ni islamski igra~i Al Kaide u BiH

• Irfan Qevakovi}, jedan od osniva~a SDA, umje{an u uvozu islam-


skih terorista u BiH pod pokroviteqstvom humanirarnog rada
TWRA;
• Alija Izetbegovi}, povezan sa ranije pomenutim El-faith Hasseinom ve}
godinama. On je tako|e sro~io pismo Die Erste Osterreich banci 1993.
god. garantuju}i svoju ~ast. Za vrijeme rata u Bosni dozvolio ogroman
priliv muxahedina, islamskih boraca da se pridru`e bosansko musli-
manskoj Armiji. Nakon gra|anskog rata, mnogima od wih je ilegalno
dodijeqeno bosansko dr`avqanstvo i bilo im je dozvoqeno da se
nasele u Bosni. Danas je ve}ina muxahedina koja je `ivjela u selu
Bo~iwa raseqena po drugim gradovima.
• Hasan ^engi}, teolog, povezan sa terorizmom u Iranu od 1983. god.
Tako|e veteran 13. Waffen SS divizije u Drugom Svjetskom ratu. Biv{i
funkcioner bosanske vlade, nekada{wi general "Bosanske Armije" a
jedno vrijeme je bio zamjenik ministra odbrane. ^engi} je or-
ganizovao priliv muxahedinskih boraca u Bosnu i vodio komoru za
snabdijevawe u Visokom. Kasnije je identifikovan osoba preko koje je
TWRA slala oru`je u Bosnu, po~ev od 1992. god. kao i da je bio ~lan
upravnog odbora TWRA;
• Xemal Merdan, posvetio svoj `ivot pou~avawu Iranca Ajatolaha
Homeinija. On je tako|e kqu~ni ~ovjek za vezu sa stranim muxa-
hedinima;
• Husein @ivaq, biv{i bosanski ambasador pri UN-u, koji je nakon
slu`be kao zamjenik ministra inostranih poslova i biv{i ambasdor u
Austriji postavqen u upravni odbor TWRA. Bio je prisutan u Wu-
jorku za vrijme napada 11. septembra 2001. god., a onda samo dva mjeseca
kasnije je podnio ostavku na svoje diplomatsko mjesto u misiji UN-a u
Wujorku. Va`no je napomenuti da je wegova ostavka do{la samo neko-
liko mjeseci nakon obavqawa diplomatske du`nosti;

47
• Faris Nani}, jedno vrijeme istaknuti ~lan SDA partije u Zagrebu i
jedno vrijeme savjetnik Alije Izetbegovi}a;
• Salim [abi}, jedno vrijeme istaknuti ~lan SDA i {ef be~kog
ogranka Me|unarodnog udru`ewa za pomo} muslimanima Bosne i Her-
cegovine koja je jedno vrijeme imala bazu u Zagrebu
• Dervi{ \ur|evi}, jedno vrijeme istaknuti ~lan SDA, bio je optu`en
za teroristi~ke aktivnosti 1983. god. i kasnije osu|en na pet godina
zatvora; tako|e bio saradnik El-faith Hassaneina i tako|e jedno vrijeme
~lan upravnog odbora TWRA;
Uprkos mnogim dokazima koje je prikupila austrijska protiv–teroristi~ka
policija koji su bili vi{e nego dovoqni da uhapse wene zaposlene i da sprije~e
wene budu}e operacije, TWRA je nastavila sa radom sve do 1996. god. Izme|u
1995. i 1996. god. oko 350 miliona dolara je transferovano kroz wu. El-faith Has-
sanien je napustio Austriju i oti{ao u Istambul 1994. god. nakon {to je
obavje{ten da je otvorena istraga o wegovom prija{wem krijum~arewu oru`ja i
prawa novca. On je ostao u bliskim odnosima sa Alijom Izetbegovi}em nakon
toga je odlikovan u avgustu 1996. god. za svoje takozvane humanitarne napore koje
je preduzeo u Bosni. Wih dvojica su se privatno sreli u Istambulu, a kasnije u
Sarajevu gdje je Hassenein do{ao u posjet na Izetbegovi}ev poziv.
Prema obavje{tajnim informacijama, Hassenein je tako|e posjetio Make-
doniju jer je bio anga`ovan u pomo}i napora albanskih teroristi~kih aktiv-
nosti na Kosovu. Tako|e je otkriveno da je kasnije putovao kroz Makedoniju pu-
tuju}i NATO vozilom sa francuskim oznakama, dok je imao la`ni paso{. Hasse-
nein je jedan od kqu~nih organizatora albanske teroristi~ke organizacije po
imenu U^K ~iji su kampovi za obuku bili locirani u: Bajram Cure, Tropoja i
Kuke{.
Makedonska slu`ba sigurnosti ga je klasifikovala kao Al Kaidin lider za
cijelu jugoisto~nu Evropu. Prema istom izvoru, saudijski dr`avqanin Umar Al-
vadi (sp) je wegov prvi ~ovjek {to se ti~e Makedonije.
Osim toga, identi~ni obavje{tajni izvori su tako|e potvrdili da je na-
jva`niji igra~ svih operacija krijum~arewa oru`ja austrijski trgovac oru`jem
Dieter Hoffman, ne tako davno zaposlen od strane El-faith Hassanein-a. [to se ti~e
arene me|unarodnih trgovaca naoru`awem, Hoffman ima reputaciju da je speci-
jalista u stawu da lako nabavi i avione i helikoptere sposobne za transpor-
tovawa oru`ja na mjesta gdje odrede wegove mu{terije. Nekoliko puta, Hoffman

48
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

je bio kontaktiran od strane visokih KGB-ovaca za nabavku aviona i helikop-


tera. On je bio posebno zainteresovan pri organizovawu transporta helikop-
tera i protiv-avionskih sistema poznatih kao "pin37". Za samo dvije godine, on je
imao svoju vlastitu kompaniju poznatu kao "Lete}i tigrovi", koja je transpor-
tovala nekoliko stotina tona ratnog materijala u Bosnu. Jedna od obnovqenih
ruta za vazdu{ni prevoz je bila Kartum (za utovar), Maribor (za spu{tawe i is-
tovar) i onda u Jablanicu preko Splita i doline Neretve ili helikopterom ili
kamionom.
Iranska obavje{tajna slu`ba je tako|e odigrala kqu~nu ulogu u vojnoj
obuci Al Kaidinih globalnih terorista kao i obuci islamske komponente
"Bosanske Armije". I Iran je nedavno klasifikovan od strane SAD-a kao
dr`ava koja sponzori{e terorizam (Hamas, Hesbolah, Islamski xihad kao i Re-
fah partije u Turskoj i radikalni islamisti u Al`iru i Egiptu). Klintonova
administracija je ostala neupletena na putu koji je odabrala tvrde}i da }e se
predati pronala`ewu mirnog rje{ewa gra|anskog rata koji je jednom bjesnio u
Bosni i Hercegovini. Me|utim, u stvarnosti Klintonova administracija je
zaista neupletena jer je bila potpuno predana sile}i samo muslimansku pobjedu
u gra|anskom ratu u cijeloj BiH.
Su{tina ove pobjede le`i u Klintonovoj strategiji da opunomo}i samo vo|e
islamskog Sarajeva koje, u najboqem slu~aju, u`ivaju samo 20% podr{ke i
priznavawa u dr`avi, gdje vi{e od dvije tre}ine populacije ~ine hri{}ani koji
su nepopustqivo protivni tome da `ive pod bilo kakvom sli~nom islamski
vo|enom zemqom. Sa punim poznavawem ovih ~iwenica u pogledu iranskih za-
kona i wegove uloge u "islamizaciji i radikalizaciji" bosanskih muslimanskih
fundamentalista, sva Klintonova administracija je uvijek uspijevala da gleda
na drugu stranu dok su iskazivali svoju podr{ku islamistima samo za vrijeme
rata.
Samo izme|u 1992. i kraja 1995. god. pomo} je uplovila za "prijateqa musli-
manske bra}e" u Bosni koja je potekla iz Irana a koji je poslao 7. Revolucion-
arnu Gardu (Pasdaran Brigade), nekih 2000 qudi inkorporisanih u bosansku
muslimansku armiju.
Bazirana u Zenici, iranska brigada je obu~avala lokalne kadrove i
u~estvovala u `estokim borbama na svim frontovima. Kao dodatak ovim sna-

37 Sistem poznat kao "pin" je lako ru~no oru`je, napu{ten u sovjetskim sistemima i prvobitno
stvoren za uni{tavawe objekata u zraku do 3,5 km

49
gama, Iran je poslao nekih 400 oficira Pasdaran obavje{tajaca i VEVAK tajne
slu`be da radi sa ra|aju}om bosansko–muslimanskom obavje{tajnom slu`bom i
drugim teroristi~kim grupama. Neki {pijuni su radili u iranskim dobrot-
vornim organizacijama, ve}inom registrovanim u Zagrebu. Mohammed Dzevad
Azayes, diplomata visokog ranga u iranskoj ambasadi u Zagrebu je bio zadu`en za
koordinaciju obavje{tajaca i teroristi~ke operacije pod pokri}em "dobrot-
vornog" rada.

50
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

XIII Istorijska evolucija izme|u terorizma u BiH i Sredweg Istoka

Ve}ina fondova za ove "dobrotvorne organizacije" je kanalisana kroz Mo-


stafzin fondaciju i sponzorisana iranskom obavje{tajnom slu`bom i drugim
fondacijama iz Saudijske Arabije i drugdje u regionu Zaliva. Preko Osame bin
Ladena, bosanski teroristi su bili kontrolisani od strane sudanskog funda-
mentaliste Hassan Al-Turabija. Zvani~na saradwa izme|u Irana i islamskih radi-
kala koji `ive u BiH je zapo~ela za vrijeme Izetbegovi}e posjete Teheranu od
30. do 31. oktobra 1992. god. U to vrijeme bilo je dogovoreno slawe qudi i
naoru`awa koje je islamska komponenta "Bosanske Armije" trebala transpor-
tovati preko Hrvatske
Kad je Hrvatska normalizovala diplomatske odnose sa Iranom 18. aprila
1992. god. Osman Mufti}, hrvatski musliman je poslan u Teheran kao hrvatski
ambasador. Prema obavje{tajnim izvorima, Mufti} je bio osoba odgovorna za
ugovarawe detaqa transporta gore pomenutog qudstva i borbenih sredstava. Ne-
pogre{ivo, wegovi najbli`i saradnici u to vrijeme su bili: Omar Behmen
(bosanski ambasador u Teheranu), Hasan ^engi} i Haris Silajxi}. Ova saradwa
je, {tavi{e, poslije formalizovana i zvani~no ratifikacijom Bosansko–
Iranskog Sporazuma (15. novembar 1994. god.). Ovaj sporazum je potpisan uo~i ta-
jne posjete Izetbegovi}evog sina Bakira38 Teheranu. U Sporazumu i Iran i
Bosna su se saglasili o dugoro~nom programu predvi|aju}i ja~awe uzajamne
bezbjedonosne saradwe proistekle iz podr{ke iranske vojne pomo}i koja
poma`e infiltraciju VEVAK i Hezbolah kadrova ilegalno u Bosnu. Kqu~ni
~ovjek zadu`en za ovu teroristi~ku operaciju izme|u Irana i Bosne je bio
Hasan ^engi}.

38 1999. godine Cato Institut je prenio da "Naravno, sin predsjednika Izetbegovi}a, Bakir se smatra
jednim od najbogatijih ljudi u Bosni. Bakir Izetbegovi} je kontrolisao Institut za razvoj grada,
koji je odlu~ivao ko }e se useliti u jedan od najmawe 80.000 dru{tvenih stanova. ^lanovi vladaju}e
stranke su imali prioritet, dok su prosje~ni bosanski gra|ani imali malo prava, osim da se `ale
{to moraju platiti 2000 dolara mita da ih iznajme. Zapadni zvani~nici su izjavili da mla|i
gospodin Izetbegovi} tako|e dijeli iznu|eni novac, izvu~en uz pomo} sarajevskih gansgtera od
lokalnih biznismena. On tako|e posjeduje 15 odsto od dr`avne kompanije Bosna Air Company.

51
Zapadne vlade (ukqu~uju}i SAD) nisu u~inile ni{ta da zaustave veliki
priliv terorista u Bosnu preko Hrvatske koji je dogovoren Sporazumom. Finan-
sirawe ove akcije je postalo izvodqivo kroz postavqawe mre`e.
Iako je administracija SAD-a u to vrijeme bila potpuno svjesna ovih
teroristi~kih aktivnosti nije uradila ni{ta da ih sprije~i. ^iwenica je da su
SAD znale za ove aktivnosti od 1993. god. i samo su preduzele politiku koja bi
se mogla smatrati politikom "tihog savezni{tva". Ovo je posebno mani-
festovano kad je biv{i hrvatski predsjednik Frawo Tu|man pitao nekoliko
ameri~kih diplomata da li bi trebao dozvoliti transport ovih terorista i
oru`ja preko Hrvatske. Kao reakcija na wegovo pitawe diplomate SAD su odgo-
vorile samo suzdr`avawem da odgovore na ovo pitawe. Zagreb je protuma~io ovo
}utawe kao zeleno svjetlo od diplomata SAD i kao davawe zvani~nog odobrewa;
tada su kanali otvoreni za zapo~iwawe ilegalne operacije (i jeste). Ova stvar je
nazvana "Bosnagejt" i bila je predmet istra`ivawa ameri~kog Senata i Ko-
miteta Nacionalne bezbjednosti ~ije je saslu{awe donijelo zakqu~ak da SAD
nisu prodavale naoru`awe bosanskim muslimanima - Iran jeste - i da je oru`je
pro{lo kroz hrvatsku i slovena~ku teritoriju sa implicitnim odobrewem ovih
vlada; premda su SAD bile potpuno svjesne ovih aktivnosti, nisu uradile ni{ta.
Drugim rije~ima, SAD su tiho opravdale aktivnosti ovih terorista i wihovo
krijum~arewe oru`ja u Bosnu ne poduzimaju}i apsolutno nikakvu akciju i
krive}i za ovo neke imaginarne navodne opasnosti koje bi iskusili muslimani
od takozvanih "srpskih agresora".
Obavje{tajni podaci koji se ti~u po{iqke naoru`awa iz Irana su poznati
mnogim ~lanovima Kongresa ukqu~uju}i i "mene" rekao je predstavnik Li Hamil-
ton iz Indijane, dr`e}i se na poziciji Komitetskog najvi{e rangiranog demok-
rate. On je nastavio izjavquju}i:

"U isto vrijeme, ne mogu se sjetiti ni jedno primjedbe u to vrijeme od bilo ko-
jeg ~lana Kongresa".

O~ito Republikanci instistiraju da su onda dr`ani u mraku u vezi ~itavog


doga|aja - politika koja sada govori je dala sponzoru terorista, Iranu, ~vrsto
upori{te u Centralnoj Evropi. Centralno pitawe ovdje je, obzirom da je i
mudro{}u i zakonito{}u biv{i predsjednik SAD, Vilijam Xeferson Klinton
odlu~io da informi{e biv{eg predsjednika Hrvatske Frawu Tu|mana aprila
1994. god. da SAD u principu ne}e protestvovati ako gore pomenute dr`ave ot-

52
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

preme naoru`awe koje ide da pomogne teroristima u Bosni kroz Hrvatsku. Kada
je li~no upitan da li je Klinton sam donio odluku da dozvoli ove teroristi~ke
aktivnosti, Tarnof je rekao da ne mo`e da komentari{e jer:

"Nisam bio u prisustvu predsjednika u to vrijeme".

On je tako|e izjavio da se ne mo`e sjetiti ko ga je informisao o odluci da se


zapo~nu aktivnosti na isti dan odluke. Tarnof je potpuno odglumio sekretara
dr`ave SAD.39

39 23. april 1993. god. preneseno iz New York Times News Service u ~lanku "US Defends Silence on Tehran’s
Arms Smuggling to Bosnia" od Elaine Sciolino

53
54
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

XIV Sastav bosanske muslimanske armije i istorija

Islamski teroristi koji su ulazili u Bosnu iz cijelog svijeta su obi~no na-


zivani "muxahedini". Oni su prvobitno organizovani u jednice koje su bile dio
regularnih odreda za borbu bosansko muslimanske Armije. Kao takvi, oni su se
organizovali, obu~avali i indoktrinirali nove jedinice sastavqene od novih
lokalih "islamskih svetih ratnika". Jedan od dokaza za ovo je vi|en u "El-
muxahid40" video zapisu. Ovaj video obja{wava istoriju bosanskog gra|anskog
rata i proslavqa heroizam "El-muxahidske" islamske komponente tamo odi-
grane. Sam film je napravqen u Bosni i produciran (oko 2000 kopija) u [va-
jcarskoj. Sav dijalog na filmu je na arapskom pokazuju}i da je video namjewen
islamskoj ne-bosanskoj publici i da je imao svrhu promocije Islamskog xihada u
islamskom dijelu na{eg svijeta. Alija Izetbegovi}, u ono vrijeme lider Bosan-
ske muslimanske Armije je vi|en u ovom filmu kako vr{i smotru muslimanskih
El-muxahid trupa u nekoliko prilika jer je on tada bio po~asni komandir jed-
inice. Sama jedinica je tako|e obu~avala budu}e teroriste da napadnu zapadni
kapitalisti~ki na~in `ivota i demokratske vlade i wene vrijednosti koje su
danas na snazi u najve}em dijelu dana{we moderne civilizacije.
Kamera je tako|e zabiqe`ila sastanak muxahedinskih lidera - me|u wima je
wihov komandir, Emir Abu Al-Ma’ali ~ije je lice nejasno sa generalom Sakib
Mahmuqinom, komandantom 3. korpusa Armije BiH, [eik Anvar [aban, [eik
Abu Abdulrahman kao i general Fadil Hasanagi}.
Na videu se vide i ~lanovi 7. Muslimanske brigade, bosansko–muslimanska
verzija El-muxahida. Tamo je posebno revoltiraju}i segment koja pokazuje ub-
istva vi{e srpskih zarobqenika iz 3. Ozrenske i Srba~ke brigade VRS iz koje
su septembra 1995.god. zarobqeni i vojnici kojima je pred kamerama prerezano
grlo41.

40 Neke od prvih kopija video trake "El-muxahid" su bile omogu}ene od strane izvjesnih
"posve}enih muxahedina" za 10 hiqada wema~kih maraka.
41 Vidjeti sekciju: "Zlo~ini koje su po~inili muxahedini protiv drugih etni~kih grupa za
vrijeme bosanskog gra|anskog rata".

55
ABiH je zavr{ila svoju ofanzivu na srpska sela na planini Ozren 10. sep-
tembra 1995. god. osvojiv{i vrh Paqak kod Vozu}e. Komandant operacije je bio
general Refik Lendo, i wegove snage su ukqu~ivale 2. korpus vo|en generalom
Seadom Deli}em zajedno sa 3. korpusom vo|enim generalom Sakibom Mahmuqi-
nom.. Tre}i kopus muxahedina je u to vrijeme zarobio oko 400 Srba i ve}inu wih
odveo u kamp u Gostovi}ima. Pomenuti film "El-muxahid" jasno pokazuje najod-
vratnije i najte`e ratne zlo~ine po~iwene od istih i koji su se desili kad su
srpski ratni zarobqenici obezglavqivani u ritualnom klawu. Prema "islam-
skoj fundamentalisti~koj tradiciji" `rtve i ratni zarobqenici moraju umri-
jeti u stra{nim mukama i patwi kroz odvratna ritualna mu~ewa.
Prvo, prsti `rtve moraju biti odsje~eni zajedno sa stopalima. Onda, polako
se odsje~e wihova glava koriste}i krvni~ki stilisani ma~42. Samo osam Srba se
ikad vratilo iz muxahedinskog kampa Gostovi}i. Oni su ponudili svoja
svjedo~ewa sudovima Republike Srpske i Hagu. Iako su vlasti Republike Srpske
poslale ove va`ne dokaze o ovim i drugim ratnim zlo~inima po~iwenim nad
ovima i drugim Srbima za vrijeme rata, Ha{ki Tribunal jo{ uvijek nije pre-
duzeo ni{ta i dokazi su vra}eni oktobra 2001. god.
U mnogim muxahedinskim vaspitnim centrima u centralnoj Bosni, Mehurici
(op{tina koja obuhvata Travnik i Rostovo kraj Bugojna), muxahedini i wihovi
"studenti" sastavqeni od bosanskih muslimana, su izvr{ili veliki broj ubis-
tava bosanskih Hrvata. Sakralni objekti Hrvata su demolirani i uni{teni kao
i crkva "Sveti Ivo" koja se nekada nalazila u Travniku; onda su muxahedini
sjekli glave svetim kipovima svetaca.

42 Generalna skup{tina UN (A/49/362 6) u septembru 1994. god. je zaklju~ila da upotreba najamnika


zna~i da muslimanska komponenta Bosanske Armije je ozbiljno umje{ana u ratne zlo~ine i kr{i
mnoga ljudska prava dok istovremeno prijete primjenom prava naroda BiH da se samoopredjele.
Grupa od oko 43 muxahedina iz Saudijske Arabije, vo|ena izvjesnim Abu Isa El Mekijem je
po~inila brutalne zlo~ine i varvarska djela protiv srpske populacije na terotoriji BiH i u
op{tini Tesli}. Smatra je da je ta grupa odgovorna za u~estvovawe u masovom masakru zarobljenih
srpskih vojnika me|u kojima izvje{taji spomiwu: Blagoje Blagojevi}, Nenad Petrovi} i Branko
\uri}a kao i seksualne napade po~iwene nad srpskim `enama i djecom.

56
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

XV Muxahedini u Armiji BiH

Krajem 1995. god. muxahedini su oformili centralno jezgro "Armije BiH",


3. korpus i wihovi ~lanovi su slu`ili primarno kao juri{ne trupe. Glavni
{tab jedinice je bio u Zenici. Veli~ina ove specijalne jedinice je porasla sa
1500 na 2000 vojnikaq kasnije. Jezgro svake brigade se sastojalo od osnovnog
jezgra sastavqenog od stranog muslimanskog muxahedina dok je ostatak bio od
bosanskih islamista. Ve}ina stranih muxahedina su bili ~lanovi iranske spon-
zorisane grupe i sami sebe su nazivali "Al-Kuds". Wihove formacije su se raz-
vile u BiH zahvaquju}i Iranu koji im je omogu}io intenzivnu obuku i indok-
trinaciju u teroristi~kim objektima za obuku u Iranu, Pakistanu, Afganistanu
i Sudanu. Sve u svemu, tri brigade muslimanskog oslobo|ewa su imale preko
8000 vojnika.
To su sqede}e:
* 7. Muslimanska oslobodila~ka brigada 3. korpusa (glavni {tab u
Zenici). Sredinom aprila 1996. god. je postala mehanizovana i sadr`avala
sqede}e jedinice:
− elemente 319. brigade;
− elemente 330. brigade;
− tri manevarska bataqona;
− ~etu "Zelenih Beretki" sastavqenoj od muxahedina dominantnih u
islamskim specijalnim snagama;
− tenkovsku ~etu;
− 9. Muslimansku oslobodila~ku brigadu 2. Tuzlanskog korpusa (baza
korpusa u Tuzli a glavni {tab u Travniku);
− 4. Muslimanska oslobodili~ka brigada 4. korpusa (glavni {tab u Ko-
wicu)
1996. god. formirana je dodatna 4. Muslimanska oslobodila~ka brigada i
bila je odre|ena kao 17. Muslimanska laka brigada 1. korpusa u Sarajevu. Onda, u

57
decembru 1995. god. vi{e dodatnih muxahedinskih formacija je izraslo od bosan-
skih muslimana. Ove jedinice su imale visoki kadar stranih muxahedina a
ve}ina od ni`e rangiranih su bili lokalni bosanski muslimani.
Do juna 1996. god. bilo je najmawe deset sli~nih jedinica u ABiH ne
ra~unaju}i prije nabrojane muslimanske oslobodila~ke brigade.
To su sqede}e:
− 807. Muslimanska oslobodila~ka brigada 81. divizije (G[ u Gora`du)
i zaklete na vjernost u Gora`du 20. decembra 1995;
− 117. brigada "D`emisetski Golubovi" (G[ u Lukovcu);
− 119. brigada specijalnih snaga muxahedina (G[ u Banovcima). Ova bri-
gada je podijeqena na dvije tatki~ke grupe poznate kao "Tigri}i" i
"Zelena Strijela";
− 203. brigada (G[ u Te{wu). Ova brigada je sastavqena od tri "nezav-
isne muxahedinske takti~ke grupe" po imenu "Krtice", "Vitezovi" i
"Tigrovi";
− 204. Laka brigada "^itlova~ki Vukovi" (G[ u ^itluku);
− 115. Muslimanska Brigada (istureni G[ u Vogo{}i);
− 17. Muslimanska laka brigada 14. divizije 1. korpusa (G[ u Pazari}u);
− 379. Motorizovana Brigada 37. divizije (G[ u Te{wu). Ova jedinica se
smatra elitnom po bosanskim standardima. Operativna grupa
"@ivini~ke Ose" (G[ u @ivinicama" i tako|e
− nespecijalizovane operativne grupe sa G[ u Tuzli; sastoji se od dvije
takti~ke grupa po imenu "Jawi~ari" i "Taut". Ova operativna grupa je
nezavisna od 2. korpusa baziranog u Tuzli.
Ukupna procjena je da je 750 do 1000 stranih muslimanskih muxahedina
slu`ilo u svakoj od ovih deset navedenih jedinica. Ovi muxahedini su formi-
rali jezgro saboterskih i drugih specijalnih operativnih vojnih jedinica za
ABiH kao i Muslimanske odbrambene snage SDA. 1996. god. tu je bilo ukqu~eno
preko 1000 bosanskih muslimana koji su obu~avani i indoktrinirani u inostran-
stvu.
Ovi inostrani muxahedini su odigrali ekstremno veliku ulogu u obuci spe-
cijalnih snaga ABiH i poslije je otkriveno da su na mnogim istaknutim pozici-

58
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

jama u ABiH radili kao obavje{tajni oficiri, vjerski komesari i operativni


komandanti specijalnih operacija jedinica.
Mnogi od ovih gore pomenutih tipova ratnika muxahedina su prona|eni u
sqede}im jedinicama:
1. Bo{wa~ka brigada "No}ne Ptice". Ovo je visoko specijalizovana "majka
jedinica" i ukqu~uje {irok dijapazon eksperata i specijalista iz Turske,
Egipta, Afganistana, Pakistana i Libana;
3. korpus, koji je jedinica za obuku stranih muxahedina i bosanskih
islamista i formira dio 3. korpusa. Ova jedinica je poznata kao "G-snage" (G
zna~i Gazi’a, {to je na arapskom zna~i kazna, odmazda i/ili kazna). Neke ranije
odvojene muxahedinske jedinice su radile kao "Odred Mu~enika" a Ansar snage
su bile ukqu~ene u "G" snage. Uprkos karakteru obuke "G" snage su se razvijale u
borbi. Izgleda da su kadrovi jedinice bili sastavqeni od grupe saudijskih fa-
natika, dok je ve}ina wihove radne snage bila povu~ena iz bataqona za sabota`u
AbiH iz Vukovije. Vjerovatno je Abu-Ma’ali bio komandant snaga 1996.god.

Strani muxahedini u Biha}kom xepu

Biha}ki xep je imao u to vrijeme, a mo`da i danas ima neobi~no visok


priliv stranih muxahedina. To je zbog ~iwenice da su oni namjerno slati tamo
od Izetbegovi}eve administracije da bi zaustavili bilo kakav gubitak pobu-
wene muslimanske vojske Fikreta Abdi}a. Izme|u ostalog, oni su imali zadatak
da poja~aju lokalne jedinice i wihovu lojalnost Sarajevu, jer su se lokalni mus-
limani ~esto odlu~ivali za masovno dezerstvo u Abdi}eve kampove. Ve}ina
muxahedina je do{la do enklave tako {to se krijum~arila UN jedinicama i
vozilima. I druge me|unarodne organizacije za pomo} su im pomogle ili ulet-
jele u nezakonite po{iqke naoru`awa.
1996. god. kqu~ne muxahedinske jedinice 5. korpusa su:
− 501. Brdska brigada IDG "Tigrovi"
− 502. Brdska brigada IDG "^aruge"
− 505. Brdska brigada IDG "Tajfun", "Hamze", "Balije"
− 511. Laka brigada IDC "Apa~i"

59
Sve ove brigade su elita po odre|ewu (IDG ili IDC, s tim da je IDC mawa)
i sposobne za sabota`u i avionske i helikopterske vazdu{ne operacije. Proci-
jeweno je da od 1200 do 1500 stranih muxahedina slu`i u ovim brigadama.

Prisustvo muxahedina na ostalim dijelovima teritorije pod kontrolom ABiH

Sredinom 1993. god. u Sarajevu je formirana Hanxar divizija. Glavni


zadatak divizije je da slu`i kao predsjedni~ka garda i da osigurava druge va`ne
bosansko - muslimanske lidere. Divizija je sastavqena od dvije jedinice:
Hanxar jedinica stacionirana u Sarajevu, sastavqena od 2500 do 3000 qudi,
smatranih elitnim po ABiH standardima.
Drugo tijelo divizije je tvorilo "pozadinske snage" koje je ukqu~ivalo
izme|u 6000 do mo`da i 7500 qudi locirano u Fojnici. Za razliku SS prethod-
nika, nova Hanxar divizija je bila sastavqena prvenstveno od muslimana van
BiH; ve}ina su bili etni~ki Albanci, mnogi od wih sa Kosova i Metohije. Ali,
najvi{e rangirane pozicije su bile popuwene sa muxahedinima veteranima koji
su se borili kao islamski najamnici iz Afganistana i Pakistana. Do 1995. god.
elementi iz ovih divizija su ve} bili ukqu~eni u specijalne operacije uzi-
maju}i u~e{}e na ratnim linijama fronta gdje se ve}ina wih borila zajedno sa
stranim muxahedinskim drugovima. Povrh toga, 1995. god. je do{lo do velikog
transfera qudi iz Albanije, sastavqenih u novu elitnu jedinicu.
Da bi se do{lo do ta~nog broja svih islamskih teroristi~kih boraca u ovoj
i sli~nim jedinicama za vrijeme rata u Bosni, trebalo bi dodati jo{ najmawe
nekoliko hiqada "elitnih boraca" koji su do{li u Bosnu da pomognu svojoj
islamskoj bra}i iz: Irana, Turske, Pakistana, Malezije i drugih muslimanskih
zemaqa koji su slu`ili u regularnoj vojsci ABiH, artiqerijskim jedinicama
kao i drugim jedinicama kao {to su protiv - vazdu{na odbrana, jedinice za snab-
dijevawe itd. Vrijedno je pa`we da je nekih 4000 do 6000 islamskih terorista is-
tovremeno radilo u Bosni za vrijeme rata pod pokri}em ranije spomenutih nev-
ladinih organizacija. Dio ovog broja je proiza{ao iz pridodatog iranskog kon-
tigenta koji je bio ukqu~en u 7. Revolucionarnu gardijsku brigadu i koji je bio
sastavqen od najmawe 2000 qudi kao dodatak specijalnim VEVAK snagama
sastavqenim od 400 qudi.
Iranska obavje{tajna slu`ba (VEVAK) je kako se ka`e "divqala" po svim
bosanskim selima za vrijeme rata po~etkom devedesetih dok su poku{avali da

60
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

razviju dodatnu obavje{tajnu me`u, postavqali sisteme za podr{ku teroris-


tima, regrutovali teroristi~ke uspavane agente i druge uticajne agente od kojih
su svi napredovali koriste}i visoko rangirane slu`benike (islamske) u bosan-
skom vo|stvu i wihove saveznike.
Iranci su tako|e uspjeli da efikasno pripoje bitno veliki dio bosanskog
sigurnosnog aparata (Agencija za informacije i dokumentaciju (AID)
(obavje{tajna slu`ba) da rade kao wena obavje{tajna slu`ba i teroristi~ki su-
rogat. Ovo se proteglo do ta~ke kad su zajedno planirali teroristi~ke aktiv-
nosti. Prema procjenama londonskog Instituta za me|unarodne strategijske
studije (IISS), ukupan broj islamskih terorista koji su slu`ili u bosanskoj vo-
jsci od po~etka gra|anskog rata je oko 40.000.
Suo~eni sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, bosansko - musliman-
ske vlasti u `urno reorganizovale islamsku infrastrukturu na kraju 1995. god.
Muxahedini su bili "legalizovani" bilo kroz brakove ili su bili nagra|eni
bosanskim dr`avqanstvom, zasnovanim na wihovom u~e{}u u "muslimanskoj
stvari". Jedan broj wih je po~eo raditi za dobrotvorne organizacije akredi-
tovane od strane me|unarodnih organizacija i podr`avane od Sarajeva. Na-
gradno dr`avqanstvo za muxahedine je li~no odobrio Alija Izetbegovi} i ovaj
ilegalni projekat je vodio wegov li~ni zamjenik direktora AID-a, Irfan
Qevakovi}. On je ~ovjek koji je prethodno bio zadu`en za koordinaciju rada
AID-a i wegovih takozvanih "AA-faktora" (termin kori{ten od AID
slu`benika za islamske fundamentaliste i teroriste ponate po aliasu
"afri~ko–azijski faktori"). Wegov ru~ni rad je tako|e ukqu~ivao formirawe
druge teroristi~ke mre`e koja je ukqu~ivala Bo{wake (islamski etni~ki
biv{i muxahedinski borci) koji su sad dobili rangove od visokih politi~kih
slu`benika do zvani~nih pozicija u Ministarstvu inostranih poslova (MIP)
BiH, sudstvu, lokalne vlasti kao i mnogih drugih va`nih pozicija kao {to su
sqede}e (zajedno sa osobama koje dr`e razli~ite pozicije ukqu~uju}i biv{e
muxahedinske ratnike):
(Enes?) Bezdrob u Sarajevu, i Semsudin Mehmetovi} u Te{wu (policija),
Husein @ivaq, Bakir Alispahi} i obezbje|ewe MIP Muhamed Be{i}, [ahbaz
Xihanovi} i Jusuf Halilagi} (sudstvo), biv{i zamjenik komandira 3. korpusa
"Bosanske Armije" zadu`en za biv{e muxahedine i koji je kasnije premje{ten u
Federalno ministarstvo pravde poslije Dejtona, Bakir Dautba{i} (Merhamet),
Mirsada @uti} - Beganovi} i Bajro ]ili} iz lokalne vlasti … popis izgleda
beskrajan.

61
Godine 2000., formalno su podignute optu`nice protiv Bajre ^ili}a (vi-
soko rangiranog slu`benika policije u FBiH) koji je `ivio u starom dijelu
grada Sarajeva. Wegovo privo|ewe je zasnovano na ilegalnom izdavawu li~nih
identifikacionih dokumenata stranim dr`avqanima. Umjesto da bude gowen,
{to bi bilo normalno po Vladavini Zakona u ovakvom slu~aju, umjesto da bude
zatvoren ^ili} je unaprije|en! Ovo je uradila takozvana, samozvana "nova de-
mokratska vlada" u Bosni, odmah tada u drugoj sarajevskoj op{tini (nova demok-
ratska vlada je veoma pod uticajem novog {efa AID-a, Faika [page, ^ili}evog
ro|aka).
Tako|e postoje dokazi da je Mirsada @uti} - Beganovi}, {ef Federalnog
Ministarstva unutra{wih poslova imenovana {est dana nakon teroristi~kog
napada na SAD, 1995. god. bila upravnik Pravnih i administrativnih poslova u
registru bosanskih dr`avqana. 28. decembra 1995. god. ona je potpisala
dr`avqanstvo za 103 strana dr`avqanina, porijeklom iz Afrike i Azije. Wen
prethodnik, Muhamed Be{i} je tako|e bio dio mre`e koja je dr`avqanstvom na-
gra|ivala "AA-faktore". Sve ovo pokazuje da je ~itav dr`avni aparat koji je
u~estvovao u nagra|ivawu bosanskim dr`avqanstvom "AA-faktora" u dobrim
odnosima sa vlastima "Alijanse za promene".
Brojni teroristi koji su dobili bosansko dr`avqanstvo samo potvr|uju veze
izme|u wih i vlasti u Sarajevu. Karim Said Atmani (sp), ozlogla{eni terorista i
~lan al`irske Groupe Islamique Armee (GIA) koji je sad u francuskom pritvoru je
primio bosansko dr`avqanstvo 1995. god. Mehrez Audoni, biv{i ~lan El-muxahid
i bliski saradnik Osama bin Ladena koji je uhap{en u Turskoj posjedovao je
paso{ BiH. Jo{ jedan zna~ajan dr`avaqanin BiH je Mohammed Zuhair Handallaj,
glavni organizator eksplozije automobila u Mostaru 1997. god. Ekrem Avdi sa
Kosova, osniva~ muxahedinske jedinice Abubakr Sadeq koja se borila na Kosovu i
Metohiji je li~no dobio bosanski paso{ 1994. god. od na~elnika tesli}ke po-
licije [emsudina Mehmedovi}a.
U zimu 1995/1996. god. Armija BiH je sprovodila program za prikrivawe
muxahedina na wihovim polo`ajima. Ve}ina muxahedina sa vojnim iskustvom,
Pakistanaca, Afganistanaca i Iranaca su integrisani u "Bosansku Armiju" i
onda preba~eni u druge jedinice Armije. 3. korpus je rasformisan u januaru 1996.
god. i transformisan u jedinicu za obuku. Biv{i muxahedini koji su postali
bosanski gra|ani su sada obu~avali pripadnike Armije BiH. Prva grupa od 1000
bo{wa~kih muslimana je zapo~ela obuku u novembru 1995. god. da nadomjeste
muxahedine premje{tene u druge jedinice {irom zemqe. Arapski komandir Abu

62
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Al-ma’ali je zamjewen brigadnim generalom Sakib Mahmuqinom, tako|e islam-


skim radikalom.
Uz pomo} zvani~nika iz Sarajeva, Iran je tako|e reorganizovao svoju in-
frastrukturu u Bosni. Nakon {to je potpisan Dejton - Pariz sporazum, 7.
Revolucionarna gardijska (Pasdaran) brigada je zvani~no rasformirana u de-
cembru 1995. god. Me|utim, weni kqu~ni oficiri (najmawe 150-200, a prema
nekim izvorima 750-–1000) su bili integrisani u elitne snage i jedinice za
obuku "Bosanske Armije".
U me|uvremenu, iranski komandanti i kqu~ni obavje{tajni savjetnici su
dodijeqei iranskom Vojnom ata{eu u Sarajevu. Vi{e iranskih obavje{tajnih
eksperata, uglavnom vrhunskih instruktora su pridodati AID-u. Neki
obavje{tajni kadrovi su se vratili u Iran i tamo su u specijalnim kampovima za
obuku AID-ovih operativaca. Po~etkom 1996. god. nekoliko hiqada bosanskih
muslimanskih vojnika je poslato u Iran na razli~ite vrste vojne i obavje{tajne
obuke. Pri tome, Iran je prepravio mre`u kancelarija dobrotvornih organi-
zacija u Mostaru, Zenici, Biha}u, Visokom i Sarajevu. Po~etkom juna 1996. god.
Iran je otvorio i opremio veliki medicinski centar u Biha}u. Iste godine, Te-
heran se fokusirao na dugoro~nu prisutnost u Bosni, daqe utvr|uju}i svoju in-
frastrukturu u o~ekivawu odlaska me|unarodnih snaga, bilo po wihovoj voqi
bilo nastavqawem neprijateqstava.
Krajem marta 1996. god. NATO je potvrdio da je Iran grubo prekr{io De-
jtonski mirovni sporazum. Portparol NATO-a, kapetan Mark van Duyk je izjavio
da je Iran, suprotno odredbama Dejtona, nastavio obuku "Bosanske Armije" i da
iranski kadrovi predstavqaju teroristi~ku prijetwu me|unarodnim snagama.
Pod pritiskom SAD, Alija Izetbegovi} je priznao da su Iranci ostali u Bosni,
tvrde}i da ih ima samo 50-60 i nazivaju}i ih demilitarizovanim vojnicima, koji
su ostali samo zato {to su o`enili lokalne muslimanke, dr`avqanke BiH.
Direktni dokaz da je Iran nastavio sa obu~avawem bosanske muslimanske vojske
i obavje{tajnog personala je IFOR-ova premeta~ina u teroristi~kom kampu za
obuku u Fojnici. Jedanaest instruktora iz Irana je uhap{eno i konfiskovane su
razne stvari kao {to su 60 komada razli~itog oru`ja, eksplozivne naprave
postavqne u igra~ke, planovi ameri~kih trupa koje su imale G[ u Sarajevu,
razna tehni~ka literatura isto~nog porijekla i puno islamskog propagandnog
materijala. Tom prilikom, ~itava hrpa dokaza je prona|ena u kampu koji su
vodili instruktori iranske obavje{tajne slu`be. Me|u konfiskovanim materi-
jalim su liste koje su sadr`avale imena instruktora. Ali Rezah Bayata, {ef iran-

63
ske obavje{tajne slu`be za Balkan je bio pu{ten jer su wegove neadekvatne
mjere obezbje|ewa u kampu omogu}ile premeta~inu kampa da se otkrije direktna
umje{anost iranske obavje{tajne slu`be u organizovawe me|unarodnog
terorizma u Bosni.
Transformacija zvani~nog statusa muxahedina, koja je zapo~ela u decembru
1995. god. je zavr{ena marta 1996. god. Oni su transformisani u elitno jezgro
koje je pomoglo generalnoj islamizaciji bosansko muslimanskog vojnog es-
tabli{menta. Va`nu ulogu u transformaciji i militarizaciji bosanske musli-
manske armije je imala AID koja je ustanovqena 12. januara 1996. god. uz pomo} i
uticaj Irana. Bila je organizovana po iranskoj obavje{tajnoj koncepciji i
kori{tena od strane vlade da kontroli{e svoje qude i sa~uva uticaj me|u
teroristima. AID je trebao koordinisati aktivnosti terorista u Bosni i Ev-
ropi na na~in na koji teroristi~ke grupe rade u Egiptu (Gamma’at al-Islamya),
Izrael (Hamas), i Liban (Hezbolah). Agencija je imala dva glavna zadatka: da
obezbjedi pokri}e za jezgro muxahedina ~ije je istjerivawe iz Sarajeva obe}ano
me|unarodnoj zajednici i osigurati ustanovqewe islamske dr`ave na ~itavoj
teritoriji BiH. Wihov prvi zadatak je bio ostvaren - AID je muxahedinima
dala nove identitete i odgovaraju}e dokumente i paso{e. Kqu~ni ~lanovi El-
muxahida su bili nagra|eni bosanskim dr`avqanstvom i data im je imovina u
podru~ju koje je poznato kao "Zeleni trougao". Neka od sela gdje su se smjestili
su: Ora{ac, Gu~a Gora i Mehuri}i kod Travnika; Han Bil u centralnoj Bosni i
Bo~iwa kod Zavidovi}a.
Prvi direktor AID-a je bio Bakir Alispahi}, biv{i visoko rangirani
slu`benik Slu`be dr`avne bezbjednosti (SDB) u biv{oj Jugoslaviji, odnosno u
nekada{wem Ministarstvu unutra{wih poslova. 15. marta 1996. god. pod priti-
skom NATO dr`ava u pogledu o~ite umje{anosti AID-a sa teroristi~kim ba-
zama i muxahedinkom prisutno{}u, Ejup Gani}43 je otpustio Alispahi}a i zami-
jenio ga sa Kemalom Ademovi}em. Zamjena je pokazala privr`enost nastavqawu
kontakata Sarajeva sa islamskim teroristima. Ademovi} je komandovao speci-
jalnom jedinicom muxahedina u okviru Ministarstva unutra{wih poslova. Na-
kon wegovog naimenovawa u AID, on je zadr`ao komandu te jedinice kao kqu~ne
komponente Hanxar Divizije.
Stvarna snaga islamskog fundamentalizma u Bosni je bazirana na vjerskim i
diplomatskim krugovima. Zato nije iznena|uju}e da je nakon otpu{tawa Alish-
pahi} postao zamjenik ministra inostranih poslova i nastavio uticati na oper-

43 Ejup Gani} je bio ~lan bosansko muslimanskog predsjedni{tva

64
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

acija AID-a, ali sada u sferi diplomatije. Wegov saradnik Irfan Qevakovi}
je naimenovan kao specijalni savjetnik Ademovi}a. Enver Mujezinovi} i Fik-
ret Muslimovi}, Alispahi}evi biv{i saradnici su preba~eni na druge uva`ene
pozicije.
Prema ~lanku u Los Angeles Times44, stotine stranih muxahedina su postali
bosanski dr`avqani. Me|u ove ekstremiste su ukqu~eni te{ki teroristi, neki
sa vezama sa Bin Ladenom, za{ti}eni vojnim elementima biv{e sarajevske vlade.
Bosna i Hercegovina je "rejon koncentracije i sigurno nebo" za teroriste,
rekao je biv{i zvani~nik State Departmenta. Na nekoliko instanci, teroristi
sa vezama u Bosni su preduzeli akcije protiv zapadnih meta: Al`irac sa bosan-
skim dr`avqanstvom, opisan od strane jednog zvani~nika SAD-a kao "mladi
Osama bin Laden", je poku{ao da pomogne krijum~arewe eksploziva 1998. god.
egipatskoj teroristi~koj grupi koja je kovala zavjeru da uni{ti ameri~ka vojna
postrojewa u Wema~koj.
Po{iqka je ukqu~ivala vojni C-4 plasti~ni eksploziv i detonatore, rekao
je biv{i zvani~nik SAD. CIA je presrela po{iqku osuje}uju}i napad. Drugi
sjeverni afrikanac sa bosanskim dr`avqanstvom je pripadao teroristi~koj
}eliji u Montrealu koja je kovala zavjeru da u isti~u}em milenijumu bombarduje
Me|unarodni aerodrom u Los An|elosu. Jedan od Bin Ladenovih glavnih zam-
jenika, Palestinac povezan sa ve}inom teroristi~kih napada u Jordanu,
Francuskoj i SAD, je imao operativce u Bosni i dobio je bosanski paso{ prema
zvani~nicima SAD.
Mnogi ~lanovi islamskih teroristi~kih organizacija su u~estvovali u ratu
u Bosni u okviru bosanskih muslimanskih snaga. Kao nagradu dobili su bosanski
paso{. Evo nekih primjera:
• Abu al-Ma’ali, biv{i komandant El-muxahida, bio ~lan GIA (Groupe
Islamique Armee) iz Al`ira;
• Hisham Diab (ro|en u Egiptu, ~lan grupe Novi Xihad) ;
• Ebu Hamza karray Kamel Bin Ali (ro|en 16. novembra 1966. u Tunisu, ~lan
Al-Gama’a al-Isalmiyya);
• Sulejman Maharezi, Al`irac poznat kao Abu Jamel kad se borio u
Bosni, sada komanduje u GIA;

44 Novinski ~lanak iz "The Plain Dealer" 10. juli 2001. autori Craig Pyes, Josh Meyer i Wiliam C. Rempel

65
• Abu Hamza, Palestinac, bio poslije rata stanovnik Bo~iwe, jedan od
lidera fundamentalisti~kog Svjetskog Islamskog Fronta;
• Abdul Hadi al-Gahatani, afganistanski muxahedin. Optu`en u sudu u
Zenici za kidnapovawe i ubistvo i osu|en na godine zatvora. Prema
nepotvr|anim izvorima on je "`rtvovan" 19. novembra 2001. god. kad su
ameri~ke rakete pogodile zgradu gdje je Al-Gahtani stanovao;
• Faut talat Kasim, uhap{en u Zagrebu avguta 1995. god., pripadnik egipat-
ske Gamma’at al-Islamya;
• Kevin Holt, islamski terorista iz SAD, tako|e poznat kao Isa Abdullah
Ali, koji je ~ak u~estvovao u bejrutskom bombardovawu po~etkom osam-
desetih, kao ~lan Hezbolaha;
• Abdul Hadi al-Gahtani, ro|en 1383. (lunarna godina) u Rijadu, Saudijska
Arabija, radio kao direktor u agenciji Visokog komesarijata Saudi-
jske Arabije za pomo} Bosni, u~estvovao u kidnapovawu tri britanska
radnika u Prekomorskoj agenciji za razvoj 27. januara 1994. god;
• Abdu-Abdallah, porijeklom Palestinac, dezertirao iz ameri~kog kor-
pusa marinaca i ~lan Hamasa;
• Ahmed Z. Zuchariya, Saudijac, uhap{en od strane hrvatske policije
februara 1996. god. Pripada teroristi~koj "Organizaciji za islamsku
revoluciju na Arapskom poluostrvu";
• Rizvan Qazimi, "Komandant Le{i" UCPMB i bio ~lan OVK sa
iskustvom u ratu u Bosni.
Zato {to je uzeo najozlogla{enije teroriste dana{wice u redove svoje vo-
jske, Izetbegovi} je pretvorio Bosnu u sedmo nebo za islamske teroristi~ke
grupe u srcu Evrope. Ovo svetili{te se ra{irilo na druge dijelova biv{e Jugo-
slavije (Kosovo i Metohija, Makedonija, jugoisto~na Srbija i dio Crne Gore).
Bosanski rat je poslu`io kao izvrstan teren za obuku za islamske teroriste. On
je stvorio kanale putem kojih su teroristi dolazili da se obu~avaju bore, zatim
napuste Bosnu i odu na druge pozornice kao ratni veterani. Osim {to je sedmo
nebo za teroriste koji su ve} tamo, Bosna je to i za one koji su tra`ili napade na
drugim mjestima. Zahvaquju}i svojim bosanskim paso{ima, mogu dobiti drugi
identitet i putovati nesmetano po drugim islamskin zemqama. Prema egipat-
skoj obavje{tajnoj slu`bi, 75 egipatskih terorista koji su tra`eni zbog brojnih
djela terorizma ima nove identitete i dr`avqanstvo BiH.

66
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Najva`nije, infrastruktura teroristi~ke mre`e je kreirana da obuhvata


Wujork, Sarajevo, Islamabad, London, Milano, Tiranu, Sofiju, Skopqe i
Pri{tinu. Po~etkom 1996. god. me|unarodne snage su imale informacije o
teroristi~koj mre`i u Bosni koja se pro{irila na sqede}e gradove: Fojnicu,
Tesli}, Petrovo, Modri~u, [amac, Brod45, Derventu, Kowic, Kakaw, Te{aw,
Bistri~ak, Pazari}, Mehuri}e i Zenicu.
Isturena komanda za podr{ku i koordinaciju teroristi~kih aktivnosti je
ustanovqena u Sofiji 1991. i unaprije|ena do kraja qeta 1994. god., kad je do{la
pod komandu Ayman al-Zawahirija. Prvi put je posjetio Sofiju septembra 1994. god.
borave}i tamo kao Mohammed Hassan Ali. Francuski, egipatski i {vajcarski
paso{i su nosili ime Amin Othman, dok je wema~ki (br. 513116) bio na ime Sami
Mahmouda. Nakon {to je propao poku{aj atentata na egipatskog predsjednika
Mubaraka 1995. god. koji je on organizovao, Zawahiri je premjestio {tab iz
@eneve u Sofiju. Bugarska je te godine postala veoma va`na za planove
islamista, jer je hap{ewe Faud Talat Kassima pokazalo da je hrvatska policija
postala nepouzdan saveznik uprkos zna~ajnom mitu investiranom u lokalnu
kriminalisti~ku slu`bu. Islamski teroristi su objavili svoju prisutnost u
Bugarskoj 20. novembra 1995. god. kad je jedan od wih izvr{io napad na egipatsku
ambasadu u Sofiji kao upozorewe egipatskoj vladi da ne zabada nos u poslove
islamista u Bugarskoj. Glavna misija Ayman al-Zawahirija je bila da uspostavi
teroristi~ku i obavje{tajnu infrastukturu za infiltraciju na Kosovo i Meto-
hiju i Makedoniju, kao i plan za nadgledawe i izvo|ewe mogu}ih teroristi~kih
akcija protiv me|unarodnih snaga u Bosni. Ovaj centar trenutno vodi wegov
brat Zayman.
Terorista~ka infrastruktura u Albaniji je kreirana 1994. god. kada je sam
Osama bin Laden posjetio ovu zemqu sa punom dozvolom Sali Beri{e i albanske
obavje{tajne slu`be. Ova teroristi~ka infrastruktura, sa osovinom Italija-
Bosna-Bugarska-Albanija je bila razlog za brigu po~etkom 1997. god. kada su
talijanska i bosanska mre`a pod komandom Ayman Al-Zawahiriha, poku{ale aten-
tat na Papu. Poslije su se pro{irili na Kosovo i Metohiju i Makedoniju, gdje
su dali zna~ajan doprinos porastu albanskog terorizma. Wihova sila i gnusnost
na Balkanu Evropi je postala o~igledna za vrijeme napada u Americi, 11. sep-
tembra 2001. godine. Danas je preko 400 bosanskih dr`avqana osumwi~eno za vezu

45 Na teritoriji Bosanskog Broda, danas Srpskog Broda, je operisala Hanxar divizija od 26. marta.
1992. god. Ovaj grad je od velike va`nosti za muslimanske fundamentaliste, ne samo geografski nego
zbog ~iwenice da je jedina rafinerija nafte sme{tena u ovom gradu.

67
sa Al Kaidom i oni su pod istragom. Ameri~ki istra`iteqi bi trebali poka-
zati poseban interes za ~etiri biv{a ~lana El-muxahida, Al`irca Lionel
Dumonta, Hamid Amicha i Karim Said Atmanija kao i za sudanca Zahair Handala. Hamid
Amich i Karim Said Atmani su do{li u Bosnu 1995. god. iz Kanade i obadvojica su
dobila paso{e u Zenici. Prema obavje{tajnim izvorima Lionel Dumont je vi|en
sa {est Arapa na teritoriji zeni~ke op{tine oktobra 2000. god. Za Lionel
Dumonta, zvanog Hamza, koji se o`enio }erkom Saliha Ja{arevi}a sa mjestom bo-
ravka u Rijeci, je re~eno da je po~inio nekoliko ubistava i pqa~ki i borio se u
muxahedinskim jedinicama pod imenom Iman ben Jusuf Arfaj. Tarik Kabava je britan-
ski dr`avqanin libijskog porijekla, ~lan odreda "El-muxahid" i za wega je
re~eno da je bio britanski {pijun.
Ubrzo nakon hap{ewa, francuska vlada je tra`ila izu~ewe Lionel Dumonta i
Moulud Boghelana koji su, kao ubijeni Zeferini Biniam, pripadali jednoj od }elija
al`irske teroristi~ke organizacije GIA. Istraga u Bosni u korist Francuske
je sprovo|ena od strane najboqih eksperata za terorizam. Upravo prije
izru~ewa, Lionel Dumont je navodno pobjegao iz zatvora u Sarajevu, ali je
prili~no jasno da je smaknut. Boul bair Salih (1971) iz Al`ira, koji se borio u
muslimanskoj vojsci od 1994. god. pod imenom Abu Musab Talal je uhap{en u Tetovu
kraj Zenice krajem oktobra 1997. god. Drugi ~ovjek, ka`wen zbog nekih sitnih
prekr{aja, je Khaled al Seif koga su zvali Abu Sulejman al Meki (1966. Meka) iz
Saudijske Arabije je ostao u kampu Bo~iwa. Javnosti je postalo poznato i ime
Nabila Ali Hel zvani Abu Yemen (1977) iz Jemena, ~lana odreda "El-muxahid", koji
je bio rawen u borbama u Paqeniku kod Zavidovi}a. Razli~iti prekr{aji i
zlo~ini su povezani sa imenom Latifa Buseta zvanog Salahudin (1969) iz Tunisa,
Saliha Nidala zvanog Hacim iz Jemena i Omara Halila zvanog Abdela koji je optu`en za
ru{ewe katoli~ke crkve u Dowem Puti}evu kod Travnika…

Imao sam priliku, na`alost, da kao wihov zarobqenik saznam motive za wi-
hov dolazak iz arapskih zemaqa - rekao je Srbin iz centralne Bosne ~ije tijelo
ima neizbrisive tragove arapske sabqe - Vidio sam da se svaki dan povinuju samo
zakonu xihada. Do{li su u velikom broju i mo}no naoru`ani iskqu~ivo za svoje
li~ne interese, a ne da pomognu muslimanima. Ciq wihove borbe je pobjeda islama
na cijeloj planeti a ne samo u Bosni46.

46 Miroslav Tohoq, "Muxahedini u Bosni"

68
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Sqede}e grupe islamista u Bosni su navedene zbog mogu}e povezanosti sa


terorizmom:
• Elbard Bosnia (Slobodna Bosna), G[ u Zenici, u saradwi sa biv{im
muxahedinima i muslimanskim ekstremistima;
• Wahhabis - vjerska organizacija registrovana 1995. god. osnovana u Su-
danu i Saudijskoj Arabiji; posebno je aktivna na podru~ju Velike
Kladu{e gdje je vodi Osman Galija{evi}. On je ozlogla{en zbog
izjave "Zapad mo`e zaboraviti na prijetwe sa Istoka. Prava pri-
jetwa je zelena boja islama";
• Crvena Ru`a - postoje dokazi o umje{anosti sa Hamasom; AID direk-
tno upravqa sa wom i weni ~lanovi su odgovorni za nekoliko
poku{aja ubistva Fikreta Abdi}a; novi ~lanovi su regrutovani sa
Islamske Akademije u Biha}u i Islamske {kole u Cazinu;
• Zetra - djeluje na podru~ju Cazina i povezana je sa nekoliko napada na
politi~ke protivnike SDA stranke
• Patriotska Liga - je registrovana kao politi~ka partija na po~etku
rata u Bosni; Patriotska Liga je u stvari sastavqena od nekoliko
jedinica bosanskih ratnika. Jedinice pod wom se sastoje uglavnom od
biv{ih JNA oficira koji su muslimani. Navodno, po~etkom 1991. god.
Patriotska Liga je zapo~ela prikriveno naoru`avawe muslimana na
podru~ju Mostara, zajedno sa Hrvatskom. Istovremeno muslimanski
borci su tajno slati u Hrvatsku na obuku Ministarstva unutra{wih
poslova (MUP), specijalnih snaga u Rakitju (baza 1. gardijske bri-
gade), Lu~ko (baza ATJ Lu~ko) i Kumrovec. Od aprila od septembra
1991. god. nekoliko grupa od 15 - 20 qudi su navodno poslate u Libiju
na teroristi~ku obuku. Prema tome, kad je zapo~eo rat u Bosni, sma-
tra se da je Patriotska Liga imala 98.000 obu~enih vojnika, spremnih
za borbu koji su vo|eni iz devet regionalnih i 103 op{inska {taba
(ukupno 109 op{tina u Bosni).
• "3 do 9" - ekstremisti~ka islamska organizacija ~ije ime aludira na
zamjenu hri{}anskog trojstva sa devet svetih simbola islama.
• Aktiv islamske omladine - wen bosanski koordinator je Adnan Pezo
iz Zenice. Ima svoje ogranke u svim ve}im gradovima Bosne i vjerski

69
prostor u Plandi{tu kod Ilixe, ~iji je vo|a Sead Abdulrahman Kalabis,
~ije je pseudonim Abu Sadid;
• Udru`ewe muslimanske omladine - omladinska grupa ekstremne mus-
limanske organizacija Mladi Muslimani, i ~uvari tradicija muxa-
hedniske jedinice El-Faith koja ima G[ u Starom gradu u Sarajevu;
• Hamas Turabe - ekstremisti~ka organizacija u Gora`du;
• Islamski Ratnici - doma}a ekstremna milicija u Kakwu;
• Faraoni - milicija osnovana u septembru 1996. god., radi u }elijama od
troje ili petoro;
• Ori}eva milicija - radila do sredine 2001. god. pod komandom Nasera
Ori}a, osumwi~enog za ratne zlo~ine u Srebrenici. Ori}eva
milicija je bazirana u Tuzli i sastavqena od onih muslimana koji se
smatraju nestalim u Srebrenici. Danas svi oni imaju la`ne iden-
titete;
• Crni Labud - milicija, weni ~lanovi su radili kao obezbje|ewe vi-
soko rangiranim SDA zvani~nicima, ima ih oko 600;
• Specijalna jedinica AID-a "Slavuji", blisko povezani sa teror-
isti~kim grupama, bili su organizovani du` linije iranske
obavje{tajne slu`be.
Trenutno je pa`wa na svijet terorizma fokusirana na 11. septembar 2001.
god, napade na Ameriku i rat u Afganistanu koji jo{, kako izgleda, nije
zavr{en. Me|utim, to ne bi trebao biti uzrok smawenom nivou pripravnosti za
terorizam na Balkanu. Jasno je da ova teroristi~ka mre`a koristi sve metode
konvencionalnog i nekonvencionalnog vo|ewa rata, naro~ito subverzije.
Tako|e je jasno da organizovani kriminal odgovara teroristi~kim ciqevima
kao jedan od na~ina da se do|e do fondova za teroristi~ke aktivnosti. ^ak ni
hap{ewe ili eliminacija Osame Bin Badena u Afganistanu ne}e mnogo prom-
jeniti svjetsku infratstrukturu terorizma, jer ona sada ukqu~uje mnoge centre
i faktore islamskog terorizma, povezane sa centrima finansijske mo}i, tajnim
slu`bama i velikim krijum~arskim operacijama. Sve to treba biti eliminisano
da bi se uklonila opasnost od islamskog terorizma.
Teroristi sami po sebi nisu najve}a opasnost. Mnogi budu uhap{eni prije
zavr{avawa wihovih misija, dok su mnoge misije nezgrapno planirane i lo{e
izvedene. Ali sam terorista je potro{na i lako zamjewiva roba. Prava opasnost

70
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

je u fanatizmu i spremnosti kompletne teroristi~ke mre`e da dosqedno bude


anga`ovana u nasiqu.

Drugi koji su va`ni za funkcionisawe islamske fundamentalisti~e grupe u


Bosni:

• Nezim Halilovi}, khattab (imam) u xamiji "Kraq Fahd" u Sarajevu,


finansiranoj od Saudijske Arabije, je sigurno neko ko nije radio
samo na promovisawu Wahhabi vrijednosti nego i na populizaciji
Talibana u Bosni. Ovaj ~ovjek ima mnogo pristalica koji su dobro
opskrbqeni i za ideolo{ke aktivnosti i naoru`ani za teroristi~ke
poduhvate. On je dobro poznat po svojim vezama sa fundamentalistima
na Sredwem Istoku i u SAD.
• Muris ]upi}, predstavnik "Aktiva islamske omladine", organizovao
serije tajnih akcija protiv ne-muslimana. Ova organizacija ima na-
jva`niju ulogu u organizovawu "uspavanih" }elija i pokri}a za
~lanove Al Kaide.

Wujork, Sjediwene Ameri~ke Dr`ave - neke prognoze

U Sjediwenim ameri~kim dr`avama postoji strah od samoubila~kih nosi-


laca zaraznih bolesti, terorista koji se namjerno zaraze sa zaraznim bolestim
koje se lako prenose u velikim gradovima putem dodira, daha i tjelesnih
izlu~evina. Velike bogiwe, kuga i ebola su samo neke od zastra{uju}ih pomora o
kojima je upozorio Centar za infektivnu kontrolu i prevenciju. Iako nema
dokaza o bilo kakvom promi{qenom prenosiocu za sada, ovo je prilika da pods-
jetimo qude o kakvoj opasnosti se radi i podsjetimo qekare {ta da rade ako se
ikad desi ovakva situacija. Naro~ito alarmantna je opasnost od botulizma jer
botulizam toksin (botoks) je jedan od najopasnijih poznatih otrova. Veoma male
koli~ine bacillus botullinus ukapane u vodovod, skladi{ta hrane i sli~no mogu
prouzro~iti katastrofalne posqedice.
Qekari upozoravaju na opasnost od plu}ne kuge, protiv koje nema iwekcije.
Nekoliko antibiotika su efikasni samo ako se uzmu dan nakon ispoqavawa

71
simptoma. Simptomi se pojavquju u roku od {est dana najkasnije i imaju
karakteristike groznice, glavoboqe, slabosti i iska{qavawa krvi.
Eksperimenti dr`ava koje su van kontrole SAD su poseban predmet sa kojima se
suo~ava ameri~ka obavje{tajna slu`ba. Jedan od vode}ih sovjetskih istra`iva~a
biolo{kog oru`ja Kanatyan Alibekov, sada Ken Alibek, tvrdi da je razaruju}e
novo biolo{ko oru`je razvijeno u potpunoj tajnosti; ono razara nervni sistem
djeluju}i na bazi bio - regulatora. Ameri~ki nau~nici naravno znaju da takva
istra`ivawa u malim privatnim laboratorijama u drugim zemqama ne mogu biti
kontrolisana ili pregledana.
Posebna opasnost je mogu}nost ograni~ene nuklearne katastrofe uz-
rokovane malim nuklearnim glavama. Nezvani~ni podatak pokazuje da su juna
1997. god. Iran i Osama bin Laden uspjeli da prokrijum~are nekoliko mawih
nuklearnih ure|aja u SAD. Ova informacija postaje ~ak vi{e zastra{uju}a ako
uzmemo u obzir da su ~lanovi nedavno premetane "dobrotvorne organizacije" Be-
nevolonce International, uz to {to su bili bliski saradnici sa Bin Ladenom,
otkriveni da rade na nabavci uranijuma za potrebe Al Kaide: Mohammed Bayazid,
kqu~ni dobavqa~ uranijuma, Mohamad Jamal Khalifa, Bin Ladenov ro|ak i jedan od
u~esnika napada na Svjetski Trgova~ki centar 1993. god, Wali Khan Amin Shah,
kqu~ni vo|a teroristi~kih napada protiv SAD na Filipinima. Svi oni su bili
ili ~lanovi spomenute "dobrotvorne organizacije" ili su imali pristup wenim
fondovima. Nepotrebno je re}i da su svi oni proveli neko vrijeme u Bosni zah-
vaquju}i ~vrstoj Al Kaidinoj mre`i. Ta mre`a jo{ uvijek postoji i dose`e do
najvi{ih instanci vlade47.
Krajwi ciq islamskih fundamentalista je poklopiti SAD. Prema nekim
informacijama, originalni plan ima nekoliko komponenti. Jedan od na-
jva`nijih je umno`iti muslimansku populaciju do 2010. god. na teritoriji SAD.
Procjena je da bi broj muslimanskog stanovni{tva postao tri puta ve}i nego
{to je sad. Jedan od projekata je ustanoviti Muslimansko Selo kao test za
budu}e te`we islamskih fundamentalista da prenasele SAD. "Dar al Islam" rad je
zapo~eo sa sastankom ameri~ki vaspitanog industrijalca sa muslimanom
ro|enim u SAD kod ]abe u Meki. Wihov prvobitni san je bio da uspostave Mus-
limansko Selo kao izlog za islam u Americi. Izabran je Sjeverni Novi Mek-
siko kao inspirativna lokacija. Odabran je poznati svjetski egipatski
arhitekta Hassan Fathi.

47 u dodatku ima {est grafi~kih prikaza globalne mre`e islamskih fundamentalista, ukqu~uju}i
relacije izme|u SAD, Bin Ladena i BiH

72
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

"Ali, kako se izgradwa nastavqala, postalo je jasno da Selo uzornih musli-


mana ne mo`e biti napravqeno. 1989. god. zapo~eli smo ponovo razmatrati na{e
metode. 1991. god. anketirali smo muslimane i odr`ali sastanak nacionalnog
vo|stva da procjenimo i odredimo prioritete islamskog rada u Americi. Rezul-
tati su pomogli da razjasnimo na{e ciqeve. Prodali smo ne{to zemqe i stvorili
zadu`binu za programe. Zadr`ali smo 1600 jutara koji okru`uju xamiju i medresu
kao i bolni~ki kompleks koji se odvojeno vodio kao i gostiona. Medresa je
kori{tena kao konferencijski i centar za povla~ewe. 1995. god. otvorili smo
izvr{ne kancelarije u Washington DC Metropolitan. "Dar al Islam" sada nagla{ava edu-
kaciju u {irem smislu. Na{i programi u centrima za povla~ewe i {irom sjeverne
Amerike dijele sa ameri~kim qudima saznawa islama i {ta on nudi da se ponovo
uspostave vrijednosti sa`aqewa i pravde za na{e dru{tvo.48"

48 Islam u Americi "Dar al Islam" je neprofitna edukativna organizacija

73
74
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

ZLO^INI KOJE SU
PO^INILI ISLAMSKI
FUNDAMENTALITI^KI XIHAD
RATNICI - MUXAHEDINI, ^LANOVI
BIN LADENOVE MRE@E AL KAIDA U
BIH

75
Slika 1. Crni Vrh kraj Tesli}a. ^lan "al-Muxahid" jedinice
dr`i odsje~enu glavu Srbina Blagoja Blagojevi}a. Jedinicom je
komandovao Alija Izetbegovi} li~no.

Slika 2. Odsje~ene
glave Blagoja Blago-
jevi}a, Brane \uri}a i
Nenada Petkovi}a,
poslate Aliji Izetbe-
govi}u kao dokaz. Za
svaku srpsku glavu sli-
jedila je nagrada.

76
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Slika 4. Pripadnik muxahedinske jedinice dr`i na ni{anu


zarobqene vezane vojnike VRS u jednom od logora.

Slika 4. Stojan Pudi}, zarobqeni Srbin kojeg su okrutno


mu~ili i ubili islamski fundamentalisti. Prvo su mu odsje~eni
prsti i stopala a onda je mu je odsje~ena glava.

77
Slika 5. Nov~anice zemaqa iz kojih su upu}eni xihad ratnici n
sastav ARBiH. Nov;anice su prona|ene kod poginulih pripadnika
muxahedinskih jedinica.

78
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Slika 6. Audio kazete sa snimqenim propagandnim materija-


lom na arapskom jeziku u ciqu edukacije doma}eg stanovni{tva i
boraca ARBiH.

79
Slika 7. Dokumenti
poginulih muxahedina
pripadnika ARBiH

80
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Slika 7. Abu Hamza - jedan od heroja


muxahedina ispred odlikovawa koje je do-
bio za ubijawe Srba.

Slika 8. Kuvajtski
dinari koje je banka sta-
vila van snage po{to je
otkrivena ilegalna tran-
sakcija.

81
82
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Dokumenti koji su u vezi sa zvjerstvima


islamskih fundamentalista

83
84
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Okru`no javno tu`ila{tvo Bawaluka


slu~aj #Kt 179/2000
Prvi dio

Izme|u 1. marta 1992. i 14. decembra 1995. god. Alija Izetbegovi} je bio
predsjedavaju}i Predsjedni{tva Republike Bosne i Hercegovin (RBiH), na
mjestu na koje je postavqen nakon op{tih izbora u BiH, nekada{woj republici u
sastavu Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavija (SFRJ). Izbori su
odr`ani 18. novembra 1990. god. sa Izetbegovi}em kao kandidatom ispred etni~ke
muslimanske partije, Partije Demokratske Akcije (SDA).
U ovom vremenskom periodu, koriste}i slu`beni polo`aj i uticaj wegove
pozicije, vo|en idejom stvarawe islamskog poretka kroz islamizaciju dru{tva i
dr`ave u BiH, prema svom li~nom shvatawu {irewa islama, opisanom u wegovom
politi~kom i vjerskom pamfletu "Islamska Deklaracija" 1970. god., koja je pro-
gram radikalne islamske akcije koja zahtijeva de-sekularijzaciju muslimana, po-
novno nametawe islama i stvarawe i ekspanziju islamske dr`ave; sude}i da su
okolnosti u okviru SFRJ i u svijetu povoqne za wegove ideje; odlu~iv{i da
postigne ciq po svaku cijenu, on je preduzeo aktivnosti namjeravaju}i da program
sprovede u stvarnost. Stvorio je "Patriotsku Ligu" i organizacije sastavqene
od milicije i paramilitarnih jedinica kao {to su "Zelene Beretke" i "Bosna",
kao i svete ratnike (muxahedine). Putem ovih organizacija, on je u BiH uvozio
naoru`awe nabavqeno u inostranstvu i dijelio ga kroz okru`en organizacije
partije SDA u Gora`du, Sarajevu, Vi{egradu, Fo~i (Srbiwe), Brezi i drugim
gradovima. Drugo oru`je je nabavqano iz policijskih i vojnih skladi{ta u BiH
koja su bila pod kontrolom Izetbegovi}evih sqedbenika. Sve ove milicijske i
paramilitarne jedinice - "Zelene Beretke", muxahedini, rezervna policija i
Teritorijalna Odbrana BiH (TOBiH) su kasnije integrisane u "Armiju Repub-
like Bosne i Hercegovine" (ARBiH), u kojoj su dominirali muslimani.
Istovremeno, Izetbegovi} je stvorio savezni{tvo sa etni~kim i
politi~kim organizacijama bosanskih Hrvata a wihova policija i milicija or-
ganizacije sli~nog karaktera.
Posmatraju}i Srbe u BiH kao prepreku za stvarawe islamske dr`ave; nam-
jera o djelimi~nom istrebqewu Srba u BiH i sprje~avawe wihovog prava na samo

85
- opredjeqewe, sa zapo~iwawem neprijateqstava prema Srbima, suprotno ~lanu
1-7 Konvencije o genocidu i @enevske konvencije iz 1949. god. kao i Protokola I
i II od ovih Konvencija iz 1977. god., on je naredio i otvoreno ohrabrivao svoje
vojne i policijske jedinice da sistematski progawaju srpske politi~ke i in-
telektualne vo|e i srpsko stanovni{tvo u cjelini; ili, znaju}i {ta }e se desiti
ili {ta se ve} desilo, namjerno nije preduzeo ni{ta da ih zaustavi ili kazni
po~inioce. On je nastavio da ohrabruje takve akcije, postavqaju}i svoj ciq o
stvarawu islamske dr`ave iznad svih me|unarodnih konvencija, zakona i obi~aja
rata.
Povreda ~lana 1-7 Konvencije o genocidu i @enevske konvencije iz 1949. god.
ukqu~uju}i Protokole I i II iz 1977, god. stoji:
Gore spomenute policijske i vojne formacije:
a) U gradovima i mjestima pod wihovom kontrolom, oni su ubijali Srbe i si-
lovali srpske `ene; pqa~kali i eksproprijalisali srpsku imovinu; nezakonito
iseqavali Srbe iz wihovih domova; nezakonito Srbima okon~avali radni odnos;
regrutovali Srbe u radne grupe koje su obavqale naporne fizi~ke poslove na
linijama fronta, {to je uzro~ilo mnogo mrtvih; i koristili medijska sredstva
pod wihovom kontrolom, konstantno, sistemati~ki i strasno progla{avaju}i ci-
jelo srpsko stanovni{tvo kriminalcima i izdajnicima, pozivaju}i na wihovo is-
trebqewe.
Za usa|ivawe dodatnog straha u preostaloj srpskoj populaciji, slavili su
navodno juna{tvo svojih jedinica, a posebno dobrovoqaca iz stranih zemaqa
(Afganistan, Sudan, Al`ir, Egipat i druge), "muxahedina", svetih ratnika, re-
grutovanih i dovo|enih u BiH putem {irokog spektra me|unarodnih teror-
isti~kih organizacija (Al Kaide, ~iji je lider Osama bin Laden li~no posjetio
Sarajevo 1993. god., GIA-e itd.) Prisutnost ovih dobrovoqaca je legalizovana 1.
avgusta 1992. god. predsjedni~kim dekretom Alije Izetbegovi}a, progla{avaju}i
Armiju BiH zakonitom. Zakon je specifikovao da se za vrijeme ratnog stawa,
osobe koji nisu dr`avqani BiH mogu pridru`iti ARBiH. Druga predsjedni~ka
odluka Izetbegovi}a, datirana 14,. aprila 1993. god. je odobrila davawe oficir-
skih ~inova ne-dr`avqanima. Muxahedinski dobrovoqci su prema tome inkor-
porisani u regularne jedinice ARBiH, a komandiri ovih jedinica (npr. Mehmed
Alagi}, Enver Haxihasanovi}, Sabahudin Mahmuqin, [erif Patkovi}, Amir
Kubura, Halil Brzina itd.) su br`e unapre|ivani i slavqeni kao heroji.
Srbi koji su `ivjeli u podru~jima gdje su djelovale ovakve jedinice, shva-
tiv{i da su nastale okolnosti nemogu}e za nastavak `ivota su masovno

86
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

napustili svoje domove i imovinu. Ovo je dovelo do radikalnog smawewa broja


Srba koji `ive u Sarajevu, Breza, Mostar, Kowic, Kupres, Duvno, Livno, Biha},
Banovi}i, Zavidovi}i, Visoko, Te{aw, Srebrenik, Tuzla, Zenica, Travnik,
Olovo, Maglaj, Lukavac, Kakaw, Grada~ac, Gora`de, Gra~anica, Dowi Vakuf,
Bugojno, Sanski Most i drugi gradovi, ostavqaju}i mawe od 50.000 Srba u po-
dru~ju gdje ih je 500.000 `ivjelo prije rata.
Gore pomenute vojne i policijske formacije su tako|e dosqedno infil-
trirali napada~e i sabotere u Republiku Srpsku, koji bi po~inili masovna ub-
istva srpskih civila u gradovima koje bi privremeno okupirali bez ikakve vojne
potrebe i nakon toga spalili gradove. U ovom maniru, oni su pobili nekoliko
hiqada civila u privremeno okupiranim podru~jima Save i doline Drine
(op{tine Gora`de i Srebrenica), kao {to su Mili}i, Bratunac, Skelani,
Zvornik, Vi{egrad, ^ajni~e, Srbiwe, Kalinovik, Trnovo, Han-Pijesak, Sokolac
i Nevesiwe. U svrhu utjerivawa straha srpskom stanovni{tvu, ova masovna ub-
istva su po~iwena sa posebnom okrutno{}u, kroz odrubqivawa glava, `rtvovawa
i razbijawa glava `rtvama sa tupim predmetima. Egzekucije su prethodile tor-
turi, odsjecawu dijelova tijela i va|ewu o~iju. U podru~jima privremeno ili
trajno okupiranim ovim policijskim i vojnim formacijama, srpsko
stanovni{tvo je istjerano sa preko 1200 lokaliteta, od kojih je 650 potpuno
spaqeno ili uni{teno na drugi na~in.
b) Osnivali su kampove na teritoriji BiH koju su kontrolisali i gdje su
zatvarali civile. Kampova i zatvora je bilo na preko 400 lokacija: preko 80 na
Sarajevkom regionu, preko 60 u Hercegovini, preko 30 na regiji Kupres-Livno,
preko 15 na podru~ju Cazina, preko 40 u dolini Save, preko 60 u sjeveroisto~noj
Bosni, preko 20 u dolini Drine, preko 35 u centralnoj Bosni i preko 35 u regionu
Travnik-Bugojno. Najozlogla{eniji je bio "Silos" u Tar~inu, Centralni zatvor
i kasarna "Viktor Bubaw" u Sarajevu, "Musale" i "^elebi}i" u Kowicu, cen-
tralni zatvor u Tuzli, glavni kazneni zatvor i "Dom JNA" u Zenici, "Mlinska
industrija" u Modri~i, Dowi Rahi} i Gorwi Rahi} u Br~kom, "Dolac" u Trav-
niku, "Dreteq" kod ^apqine, "Krupa" u Pazari}u, kasarna "Ahmet Fetagi}" i
"Majevica" u Visokom, "Ivan Goran Kova~i}" gimnazija u Livnu itd. Ovdje je na
hiqade Srba sistematski hap{eno i ilegalno zatvarano na du`i period, bez
su|ewa ili vojne potrebe. Uslovi u ovim kampovima su bili nehumani; zat-
vorenici su fizi~ki i psihi~ki zlostavqani od vojnog i policijskog personala
odgovornog za kampove. Mnogi Srbi su ubijeni ili povrije|eni. @ene zat-
vorenici su odmah silovane ili odvo|ene da budu silovane na drugim lokacijama.
Kada hrana nije bila zadr`ana, bila je neadekvatna, {to je vodilo do brojnih

87
smrti od gladi. Nije bilo medicinske pomo}i ili je bila minimalna. Uslovi za
`ivot su bili nehigijenski. Zatvorenici su razmjewivani za ratne zarobqenika
ARBiH i kori{teni kao prinudni radnici ili kao qudski {titovi.
(…...)
Vojne i policijske formacije koje su po~inile ove zlo~ine su bile po kon-
trolom Alije Izetbegovi}a, koji je bio zvani~ni glavni komandant ovih forma-
cija kao Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH. On je tako|e imao potpunu efek-
tivnu kontrolu nad wima, jer je uticaj drugih ~lanova Predsjedni{tva, sa izuzet-
kom Ejupa Gani}a, postao neznatan i zaista nepostoje}i sa vojnim i policijskim
formacijama.
Alija Izetbegovi} je obavje{ten o ovim aktivnostima, jer je on bio u di-
rektnoj vezi sa vojnim komandantima i direktno im izdavao naredbe zaobilaze}i
lanac komandovawa ARBiH. On je imao srda~ne odnose sa ~lanovima muxahedin-
skih dobrovoqa~kih formacija, koje su ukqu~ivale poznate me|unarodne teror-
iste (kao {to je Abu Al-Ma’ali). Primio je specijalne policijske izvje{taje koje
drugi ~lanovi Predsjedni{tva nisu vidjeli. Ne iskqu~uju}i mogu}nost posjeta
drugim kampovima, zna se da je on li~no obilazio "^elebi}" kamp u Kowicu i ka-
sarnu "Viktor Bubaw" u Sarajevu. U brojnim slu~ajevima, koristio je helikop-
terski aerodrom u Tar~inu, smje{tenog pored "Silos" kampa gdje su srpski zat-
vorenici bili prisiqeni na te`ak fizi~ki rad pod nehumanim uslovima. On je
primio izvje{taj Me|unarodnog Crvenog krsta o situaciji u kampovima. Primio
je nekoliko pisanih memoranduma od Harisa Silajxi}a, upozoravaju}i ga na us-
love u "Silosu" i zahtijevaju}i zatvarawe kampa. Tako|e je informisan od
strane Jovana Divjaka o progonu Srba u Sarajevu i privatnim zatvorima za Srbe
u tom gradu. Mirko Pejanovi} i drugi ~lanovi Predsjedni{tva su mnogo puta
tra`ili da Predsjedni{tvo osudi progon srpskih civila u Sarajevu i drugim
mjestima. Mediji iz Republike Srpske, dostupni na podru~ju Sarajeva - radio, TV
i drugi - su tako|e ~esto izvje{tavali o zlo~inima protiv civila. Alija Izetbe-
govi} je i tada ignorisao sve informacije, upozorewa i zahtjeve.
Desetine hiqada kopija pamfleta naslovqenog "Uputstva muslimanskom
borcu" su {tampana i dijeqena na teritoriji BiH. Preko 20,000 je podijeqeno
samo jedinicama 3. Korpusa ARBiH u ~ijem je sastavu bila 7. Muslimanska brdska
brigada. Ovo su izvodi iz pamfleta.
"Muslimanski borac }e poslu{ati svog vrhovnog komandira, i samo onda we-
gov pretpostavqeni oficir" (...) "po{tuju}i to, zabraweno je ubijawe `ena, djece i
sve{tenstva koji nemaju udjela u ratu i koji ne poma`u neprijatequ direktno ili

88
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

indirektno. Zabraweno je uni{tavawe drugih vjerskih ili kulturnih objekata,


ubijawe stoke ili uni{tavawe usjeva i zasada." (...) "Ovo su op{ta pravila kojima
se svi borci moraju povinovati. Me|utim, ako oficiri prosude da situacija i
op{ti interes zahtijevaju druga~ije, svi borci su du`ni poslu{ati oficira. Ako
oficir vi{e komande odlu~i da je u interesu odbrane na{ih qudi i vi{ih
ciqeva umjesno spaliti odre|ene objekte, usjeve ili {ume, onda je to dozvoqeno."
(...) Tako|e, vojna komanda ima pravo da odlu~i da li je korisnije po op{ti interes
da se puste, razmjene ili ubiju neprijateqski ratni zarobqenici."
Nekoliko od gore pobrojanih zlo~ina su po~iweni od strane dobrovoqaca
"muxahedina", ~lanova 7. Muslimanske brdske brigade ili drugih ~lanova 3. kor-
pusa ARBiH.
^lanovi Predsjedni{tva BiH, Nijaz Durakovi}, Tatjana Ljuji} - Mijatovi},
Mirko Pejanovi}, Stjepan Kquji} i Ivo Kom{i} su se obratili javnosti sa ko-
minikeom - ali tek nakon 30. januara 1995. god. - da ~ak ni kao ~lanovi Vrhovne
komande ARBiH nisu odgovorni za ideolo{ku zloupotrebu vjere u vojsci, ali da
se ovaj proces de{avao u odre|enim jedinicama ARBiH uprkos wihovim upo-
zorewima.
Izme|u 1992. i 1995. god. vjerski i politi~ki pamflet naslovqen "Islamska
deklaracija" je {tampan u desetinama hiqada primjeraka i distribuiran ARBiH
i policijskim jedinicama i dr`avnim institucijama.
Alija Izetbegovi} je potvrdio da se ne mo`e pore}i nekoliko doga|aja
ovdje, opisanih u wegovim memoarima "Sje}awa" (TKD [ahinpa{i}, Sarajevo
2001) koji predstavqaju wegovo vi|ewe doga|aja u BiH prije, za vrijeme i poslije
konflikta.
Drugio dio
Izme|u 1. marta 1992. i 14. decembra 1992. god. kao Predsjedavaju}i Preds-
jedni{tva RBiH i vrhovni komandant oru`anih snaga RBiH, motivisan idejom o
uspostavqawu islamskog poretka, pokoravawa dru{tvu islama, stvarawe islam-
ske dr`ave u BiH i daqeg {irewa islama, prema svom shvatawu islama, islam-
skog dru{tva, dr`ave i poretka - kao {to je podrobno opisano u wegovom pam-
fletu iz 1970. god. "Islamska deklaracija" i odlu~an da ostvari ovu ideju bez ob-
zira na cijenu, na po~etak neprijateqstva izme|u Srba, Hrvata i Muslimana u
BiH, Alija Izetbegovi} je naredio svim oru`anim formacijama (vojnim i po-
licijskim) i otvoreno ohrabruju}i ih da ubijaju, mu~e i pona{aju se nehumano
prema ratnim zarobqenicima, ~lanovima Vojske Republike Srpske (VRS), {to su

89
oni i radili, suprotno @enevskoj Konvenciji o postupawu sa ratnim zarob-
qenicima.
Organizuju}i {tampawe i distribuciju pamfleta naslovqenog "Uputstva za
muslimanskog borca" u desetine hiqada primjeraka, preko 20,000 ih je podi-
jeqeno samo jedinicama 3. Korpusa ARBiH. U poglavqu pamfleta koji govori o
postupawu sa ratnim zarobqenicima, upute su da "vojna komanda ima pravo da
odlu~i da li je u op{tem interesu da oslobodi, razmijeni ili ubije nepri-
jateqske ratne zarobqenike"; dok "se borci moraju povinovati svojim ofi-
cirima", ova poslu{nost je "data vrhovnom komandantu ili onome ko obavqa tu
du`nost". Iako je bio informisan o takvim aktivnostima, Izetbegovi} je nam-
jerno propu{tao da preduzme legalne korake protiv po~inilaca ili da ih
svakako kazni. Kao rezultat, on je stvorio klimu u kojoj su takve aktivnosti sma-
trane dozvoqenima pa prema tome i ohrabrivane. On je tolerisao takvo
pona{awe, jer su po wegovom sudu, oni u~estvovali u stvarawu islamske dr`ave.
U prilogu ostalim slu~ajevima, neke primjeri grubog kr{ewa @enevske Konven-
cije iz 1949. god. o postupawu sa ratnim zarobqenicima su:
- juna 1992. god. pripadnici VRS Zoran Arseni}, Mi}a Mari}, \uka Gavri} i
Milan Ili~i} su zarobqeni kod Bareva, Jajce. Milan Ili~i} je odmah ubijen,
dok su ostali odvedeni u zatvor u Jajcu i mu~eni;
- novembra 1994. god. pripadnici VRS Risto ^olovi}, Milenko Vujovi},
Slobodan Pudar, Miqan Radulovi} i Mirko Simi} su zarobqeni na Prewu. Od-
vedeni su u zatvorski kamp 4. Korpusa u Jablanicu i mu~eni. ^olovi}, Pudar,
Radulovi} i Simi} su ubijeni jedan za drugim;
- u no}i izme|u 5. i 6. avgusta 1992. god. pripadnik VRS Savo Suboti} je zar-
obqen, mu~en i ubijen udarcem tupog predmeta u glavu;
- krajem avgusta 1992. god. blizu relejnog torwa Trovrh (op{tina Gora`de)
pripadnici VRS Bo{ko Lasica, \oko Lasica, Wego{ ]elo, Kojo Vukovi}, Budo
Todorovi}, Tijo Todorovi} i Ratko Kla~ar su zarobqeni i odvedeni u silos u
Kopa~ima (Gora`de) i mu~eni. Pod torturom, Kla~ar je izvr{io samoubistvo.
Ostali zarobqenici su strijeqani;
- 16. oktobra 1992. god. u Miremi{qu (Vi{egrad) pripadnici VRS Mirko
Rodi}, Goran Tu{evqak, Marjan Markovi}, Du{ko Zori}, Milutin Sijakovi},
Miro Sijakovi}, Milisav Cvrkot i Miloje Stani} su zarobqeni, mu~eni i ubi-
jeni sa no`evima i tupim predmetima;

90
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

- februara 1993. god. u Kamenici (Zvornik) pripadnici VRS Stanko


Jovanovi}, Dragomir Jovanovi}, Zoran Bojanovi}, Savo Kazanovi}, Zoran Pav-
lovi}, Slavko Tijani}, Zoran Uromovi}, @arko Savi}, Miladin A{~evi},
Tri{a Mihajlovi}, Radomir Radi}, Dragan Leti}, Mi{o Kova~evi}, Radovan
Savi}, Mi}a Simi}, Nenad Stevanovi}, Ratko Ili}, Branislav Petrovi}, Ni-
kola ^vori}, Goran Pjani}, Dragan Jak{i}, Marko Milo{evi}, Srpko Luki},
Savo \oki}, Radislav Macanovi}, Radomir Bo`i}, Mi}o Te{i}, Velimir
Jovanovi}, Milan Prodanovi} i jo{ osam neidentifikovanih osoba su zarob-
qeni i mu~eni. Wihovi dijelovi tijela su odrezani ili polomqeni i pogubqeni
su odsjecawem glave ili sa tupim predmetima u glavu;
- avgusta 1992. god. u Novom [eheru (Maglaj) pripadnici VRS Simo Trgi} i
Branko Cjetkovi} su zarobqeni i pogubqeni;
- 26. maja 1993. god. na vrhu Stupnik (Igman) pripadnici VRS Miodrag
Mi}i}, Sreten Zimowa,, Radenko Marilovi} i Goran Sekerovi} su zarobqeni i
onda ubijeni sa tupim predmetima;
- 23 januara 1994, u blizini Jablanice (Lopare), pripadnici VRS Branko Anti},
Mihajlo Peri}, Stevan Stevanovi}, Mla|en Pupi}, Milorad Te{i} i Svetozar
Mihajlovi} su zarobqeni i pogubqeni;
- U februaru 1993, pripadnik VRS Pero Bo`i} je zarobqen u selu Krasno Poqe, i
pogubqen;
- Izme|u 24. oktobra 10 novembra 1994, u Ostru`nici, pripadnici VRS Du{ko
Stankovi}, Drago Zec, Bo`o Oqa~a, Ostoja Bomestar, Predrag Grubor, Bo`o
Miji}, Du{an Zmijanac, Zdravko Popovi}, Mom~ilo Nedimovi}, Obrad ]ulibrk,
Trivo Zavi{i}, Dragan Karanovi}, Radomir Milinkovi}, Milan Kondi} i
Radislav Vukobrat su zarobqeni i pogubqeni;
- U julu 1992, u blizini Kotor Varo{a, pripadnik VRS Obren Bubi} je zarobqen i
zatvoren u selima Sokoline, Ve~i}i i Kotor, u neuslovnim uslovima bez dovoqno
hrane i vode. Izme|u 15. i 19. jula 1992, izgubio je 31 kg. U tom periodu ozqe|ivan
je no`em i o{trim predmetima i nad wim je vr{ena psiholo{ka tortura. U neko-
liko slu~ajeva prije}eno mu je smr}u.
- 10 jula 1992, u Milo{evcu u blizini Modri~e, pripadnici VRS Nenad Jeli},
Milenko Blagojevi} i Blagoje Luki} su zarobqeni i zatvoreni u Brijesnici,
Gra~anici i Tuzli. Tamo su maltretirani. U Brijesnici, jedan svjedok je vidio
pogubqewe zarobqenog pripadnika VRS Jorgi}a. Izlo`eni torturi,
uskra}ivawem hrane i vode, preba~eni su u {kolu u Gra~anicu s jo{ 14 ratnih zar-
91
obqenika gdje su prisiqeni da daju izjavu za TV da nisu maltretirani;
- 12 septembra 1992, pripadnik VRS Goran Juri} je zarobqen na planini Vla{i},
odakle je odveden u zatvor u Bile Rijeke, Gluva Bukovi}a i Mehuri}e. Tokom zar-
obqeni{tva stalno su ga tukli stra`ari i civili uz wihovu dozvolu. Osatvqen je
bez hrane i vode u vrlo te{kim uslovima;
- 2. avgust 1992. u Memi}ima (Kalesija), @ivojin Stojanovi} i jo{ 20 pripadnika
VRS su zarobqen. Dvadeste od weh su odvedeni i jop{ danas se vode kao nestali.
Stojanovi} je preba~en u seosku {kolu u Memi}ima, gdje je bio izlo`en torturi
no`evima i o{trim predmetima. Posqedica su polomqene i o{te}ene kosti;
- 18. juna 1994., pripadnici VRS Zlatko Blagojevi}, Branislav Jeremi} i Vojislav
Bjelo{evi} su zarobqeni blizu Vozu}a. Tamo su pokradeni, pretu~eni i zatvoreni
u zatvor u Zavidovi}ima, gdje su stavqeni u nemogu}e uslove bez adekvatne hrane i
vode. Tu~eni su o{trim predmetima, prisiqavani da se tuku me|usobno, sakrivani
od posjete MKCK;
- 12 septembra 1995. Bo`o Jankovi}, Veljko Mitrakovi} i jo{ 15 pripadnika VRS
zarobqen su u rejonu Vozu}e. Odvedeni su u Banovi}e i Tuzlu, uskra}eni za adek-
vatnu hranu i vodu, stavqeni u neadekvatne uslove, premla}ivani o{trim predme-
tima i tjerani na te{ki rad;
- 28. septembra 1995, pripadnik VRS Dragan Ili} je zarobqen u rejonu Vozu}a i
preba~en u Lukavac, gdje je premla}ivan o{trim predmetima Poslije 17 dana,
preba~en je u Tuzlu gdje je uskra}ivan za adekvatnu hranu i vodu, te tjeran na te{ki
fizi~ki rad. 31. januara 1996, Ili} grupa od zatvorenih pripadnika VRS je
pretu~en i sprovedena u vojno skladi{te u Tuzlu, gdje su ostali do 26. februara
1996. godine i bili skrivani od predstavnika MKCK;
- 13. septembra 1995. u blizini Vozu}a, pripadnik VRS David Kele~evi} je zarob-
qen i preba~en u Hajdari}e kraj Zavidovi}a. Tamo je maltretiran kojom prilikom
mu je slomqeno 11 rebara. Poslije kratkog ispitivawa, uskra}ena mu je medicin-
ska pomo}, upu}en je u zatvor gdje je ponovo pretu~en.
- 15. septembra 1995. pripadnik VRS Zoran Dragaljevi} je zarobqen u rejonu Vozu}e
gdje je pretu~en i preba~en u zatvor vojne policije u Zavidovi}ima, gdje je po-
novno tu~en;

[~etiri navoda izostavqena]

92
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

- 17. septembra 1995. u blizini Vozu}e, pripadnici VRS Drago Gaji}, Mile Goji},
Ne|o Vu~kovi}, Ljubomir [ekini}, Radivoje Ra~i}, Milorad Pani}, i Boro
Glavi} su zarobqeni i stavqeni pod kontrolu dobrovoqa~ke "muxahedinske" jed-
inice u Gostovi}e u blizini Zavidovi}a. Bili su 15 dana bez adekvatne hrane i
vode, a pripadnici ove jedinice su ih tukli o{trim predmetima;
- [citat iz odlomka 3] 21. jula 1995. u Kr~evini na planini Ozren, raweni pripad-
nici VRS Gojko Vuji~i} i Goran Stokanovi} su zarobqeni, i s grupom zarobqenih
pripadnika VRS upu}eni u dobrovoqa~ku "muxahedinsku" jedinicu u Gostovi}e, u
blizini Zavidovi}a. Tamo su bili izlo`eni torturi s elektri~nim {okovima,
no`evima, sabqama i o{trim predmetima. Vuji~ic je pogubqen na ritualan na~in.
Poslije 33 dana u ovom logoru bez medicinske pomo}i Stokanovi} i ostali zarob-
qeni su preba~eni u zatvor u Zenicu;
- 21. jula 1995. godine u Kr~evinama na planini Ozren, pripadnici VRS Viko Ak-
senti}, Branko Sikani}, Velibor Trivi}evi}, Krsto Marinkovi}, Petko Mari} i
jo{ nekoliko boraca su zarobqeni. S jo{ dva rawena pripadnika VRS preba~eni
su u Gostovi}e, u blizini Zavidovi}a, u logor dobrovoqa~ke "muxahedinske" jed-
inice. Ostavqeni su 30 dana bez adekvatne hrane i vode, tu~eni batinani do smrti.
Zarobqeni raweni pripadnik VRS Gojko Vuji~i} je ritualno obra|ivan kao i
nekoliko wegovih suboraca. Ostali su preba~eni u zatvor u Zenicu gdje su bili
fizi~ki i psihi~ki maltritirani, bez adekvatne hrane i vode i higijenskih us-
lova.
- Tokom septembra 1995. godine u rejonu planine Ozren, "muxahedini" dobrovoqci
su zarobili pripadnike VRS Nenada [ipka, Dragomira Dragojevi}a, Marjana Ra-
dovanovi}, Du{ana Stanojevi}a, Stanka Nikoli}a, Slavka Todorovi}a, Milovana
Todorovi}a, Stanka ^oli}a, Milana Medakovi}a, i Bogoljuba Ili}. Oni su im
odrezali glave i druge dijelove tijela. Ovi, kao i sli~ni postupci nisu procesui-
rani.
Izme|u jula i septembra 1995. u rejonu planine Ozren i Vozu}e, ve}i broj pripadnika
VRS (za neke jo{ nisu poznati podaci) su zarobqeni i smje{teni kod "muxahedinskih"
dobrovoqaca, koji su im polomili noge, i pogubili ih na ritualan na~in odsjecawem
glave sabqom. Prema rasplo`ivim podacima na ovaj na~in pogubqeni su: Vojo Blagojevi},
Dobrivoje Nikoli}, Milan [ipka, \or|e Bla{kovi}, ^edo Petrovi}, Drago Wegomi-
rovi}, Dragan Davidovi}, Jovan \or|i}, Boro Markovi}, Miroslav Kne`evi}, \uro
Lovri}, Milan Predi}, Evgenije Vasiqev, Vitomir Stani}, Slobodan Jelisi}, Slobodan
Ivan~evi}, Drago Vuji} i Drago Jawi}.

93
Iz prilo`enih dokaza (prilo`ena lista dokaznih materijala) … Slijedi da
oru`ane snage ARBiH, u sticaju sa drugim slu~ajevima nisu iskqu~ene od
krivi~nog gowewa, imaju:
(slijedi pet strana u kojima se ponavqaju gore iznesene optu`be)
zarobqeni pripadnici VRS, koji su uglavnom kasnije pogubqeni, su pre-
thodno bili podvrgnuti okrutnom postupawu (odsjecawe dijelova tijela, paqewu,
frakturi zglobova, kopawu o~iju, itd.). Oni su ubijani na okrutan i jezovit
na~in: obezglavqivani, imali smrskane glave, prerezanih vratova, itd. Wihova
mrtva tijela su kasnije saka}ena;
Vojne i policijske snage koje su po~inile ova svireposti su bile pod di-
rektnom kontrolom Alije Izetbegovi}a, koji je ujedno zvani~no i prakti~no
kontolisao ove snage kao Predjsednik Predsjedni{tva BiH i glavni komandant.
Uticaj drugih ~lanova Predsjedni{tva, sa izuzetkom Ejupa Gani}a je bio
neznatan i u vojnim pitawim nepostoje}i;
Alija Izetbegovi} je bio informisan o ovim aktivnostima, jer je znao sva
vojna pitawa;
Po~inioci navedenih zlo~ina nikad nisu ka`weni;
[tampawe i distribucija pamfleta "Uputstva za muslimanskog borca", je
organizovano na teritoriji pod kontrolom ARBiH, od kojih je preko 20,000 je po-
dijeqeno samo jedinicama 3. Korpusa ARBiH u ~ijem je sastavu bila 7. Musliman-
ska brdska brigada. Pamflet sadr`i sqede}e instrukcije: "Muslimanski borac
}e poslu{ati svog vrhovnog komandira, i samo onda wegov pretpostavqeni ofi-
cir" (...) "Islam zabrawuje ubistva ili mu~ewe zarobqenika" "Ovo su op{ta
pravila kojima se svi borci moraju povinovati. Me|utim, ako oficiri procijene
da situacija i op{ti interes zahtijevaju druga~ije, svi borci su du`ni
poslu{ati oficira. Ako oficir vi{e komande odlu~i da je u interesu odbrane
na{ih qudi i vi{ih ciqeva umjesno spaliti odre|ene objekte, usjeve ili {ume,
onda je to dozvoqeno." (...) Tako|e, vojna komanda ima pravo da odlu~i da li je
korisnije po op{ti interes da se puste, razmjene ili ubiju neprijateqski ratni
zarobqenici."
Dio regularnih jedinica ARBiH su bile dobrovoqne "muxahedinske " for-
macije, sastavqene od stranih nacija regrutovanih i dovodenih u BiH putem
raznih organizacija, ukqu~uju}i me|unarodne teroristi~ke mre`e (kao Al
Kaida Osame bin Ladena, koji je li~no posjetio Sarajevo 1993. god., al`irska

94
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

GIA (Oru`ana islamska Grupa) i druge) i paso{ima izdanim u BiH diplomat-


skim i konzularnim predstavni{tvima u inostranstvu;
Neke od navedenih svireposti su bile po~iwene od strane ~lanova dobrovo-
qnih "muxahedinskih" jedinica;
Prisustvo "muxahedinskih" dobrovoqaca je legalizovano i ozvani~eno 1. av-
gusta 1992. god. predsjedni~kim odlukom Izetbegovi}a, progla{avaju}i Armiju
BiH zakonitom. Zakon je specifikovao da se za vrijeme ratnog stawa osobe koje
nisu dr`avqani BiH mogu pridru`iti ARBiH. Ovaj zakon je amandman na drugi
Izetbegovi}ev predsjedni~ki dekret od 14. aprila 1993. god. u kojem je odobrio
davawe oficirskih ~inova ne-dr`avqanima za vrijeme ratnog stawa;
Matica jedinice "muxahedina" u BiH je bila 7. Muslimanska brdska brigada,
koja je bila dio 3. Korpusa ARBiH. 1993. god. ova jedinica je ceremonijalno
uru~ila Izetbegovi}u povequ progla{avaju}i ga po~asnim komandantom 7.
Muslimanske brdske brigade;
Alija Izetbegovi} je direktno izdavao naredbe ovoj jedinici, na ovaj na~in
zaobilaze}i lanac komande, i ostaju}i u srda~nim odnosima sa "muxahedinskim"
dobrovoqcima me|u kojima su bili me|unarodno poznati teroristi (kao {to je
Abu Al-Ma’ali);
^lanovi Predsjedni{tva BiH, Nijaz Durakovi}, Tatjana Ljuji} - Mijatovi},
Mirko Pejanovi}, Stjepan Kquji} i Ivo Kom{i} su se obratili javnosti sa ko-
minikom - ali tek nakon 30. januara 1995. god. - da ~ak ni kao ~lanovi vrhovne ko-
mande ARBiH nisu odgovorni za ideolo{ku zloupotrebe vjere u vojsci, ali da se
ovaj proces de{avao u odre|enim jedinicama ARBiH uprkos wihovim upo-
zorewima.
1970. god. Alija Izetbegovi} je {tampao vjerski i politi~ki pamflet:
"Islamska Deklaracija - Jedan program islamizacije Muslimana i muslimanskih
naroda" u ~ijem uvodu je izjavio:
Deklaracija koju danas predajemo javnosti nije nikakva lektira, koja stran-
cima ili onima koji sumwaju treba dokazivati superiornost Islama nad ovim
ili onim sistemom, ovom ili onom grupom ideja.

Ona je upu}ena Muslimanima koji znaju gdje pripadaju i koji u svom srcu jasno
osje}aju na kojoj strani stoje. Za takve ova deklaracija predstavqa poziv da iz-
vuku neophodne konzekvence o tome na {to ih ta qubav i pripadnost obvezuje.

95
^itav muslimanski svijet nalazi se u stawu vrijewa i promjena. Ma kakav bude
izgledao ovaj svijet po{to ove promjene naprave prvi ulazni krug, jedno je
sigurno: on ne}e vi{e biti svijet iz prve polovice ovoga vijeka. Epoha pasiv-
nosti i mirovawa pro{la je zauvijek.

(...)
U ovom pogledu deklaracija ne sadr`i ideje koje bi se mogle smatrati pot-
puno novim. Ona je sinteza ideja koje se sve ~e{}e ~uju na raznim stranama i koje
imaju pribli`no op}u va`nost u svim dijelovima muslimanskog svijeta. Ipak,
wena novost je u tome {to tra`i da se s ideja i planova pre|e na organiziranu
akciju za wihovo ostvarewe.

Borba za nove ciqeve ne po~iwe danas. Naprotiv, historija ove borbe ve} pozna
svoje {ehide i ispisane stranice o stradawima i `rtvama. Ipak, to je osobno
`rtvovawe izrazitih pojedinaca ili hrabrih malih grupa u sudaru s mo}nim si-
lama xahilijeta. Veli~ina problema i te{ko}a, me|utim, zahtijeva organiziranu
akciju milijuna.
U samoj Deklaraciji Izetbegovi} izjavquje sqede}e teze:
Historija pokazuje jasnu ~iwenicu: Islam je jedina misao koja je mogla uz-
buditi ma{tu muslimanskih naroda i ostvariti kod wih neophodnu mjeru disci-
pline, inspiracije i energije. Nijedan drugi ideal, stran Islamu, nije nikada us-
pio ostvariti blio kakav efekat od zna~aja ni na poqu kulture ni na poqu
dr`ave. U stvari, sve {to je u historiji muslimanskih naroda veliko i vrijedno
spomena, stvoreno je pod znamewem Islama. Samo nekoliko hiqada istinskih
islamskih boraca prisililo je Englesku da se pedesetih godina ovoga vijeka
povu~e iz Sueza, a udru`ene vojske arapskih nacionalisti~kih re`ima ve} po
tre}i put gube bitku protiv Izraela. Turska kao islamska zemqa vladala je svi-
jetom. Turska kao europski plagijat predstavqa tre}erazrednu zemqu, kakvih ima
jo{ stotinu na svijetu.

(...)

Narod, kao i pojedinac, koji je prihvatio Islam nesposoban je da nakon toga `ivi
i umire za bilo koji drugi ideal. Nezamislivo je da se Musliman `rtvuje za bilo

96
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

kakvog cara ili vladara, ma kako se on zvao, ili u slavu neke nacije, partije ili
~ega sli~nog, jer po najja~em islamskom instinktu on u ovome prepoznaje jednu
vrstu bezbo{tva i idolatrije.
Na teritoriji BiH, izme|u 1992. i 1995. god. "Islamska Deklaracija" je
{tampana u desetine hiqada primjeraka i distribuisana vojnim i policijskim
jedinicama;
Alije Izetbegovi} je citirao nekoliko gore navedenih izjava kao neo-
sporive u svojim memoarima "Sje}awa" (TDK [ahinpa{i}, Sarajevo 2000) koje
reflektuju wegovo vi|ewe doga|aja prije, za vrijeme i nakon konflikta.
Dopunske ~iwenice
Bosna i Hercegovina je bila konstitutivna jedinica Socijalisti~ke Fed-
erativna Republike Jugoslavije, prema Ustavu SFRJ iz 1974. god.
18. oktobra 1990. god. odr`ani su op{ti izbori u BiH. Ve}ina bira~a je
izabrala predstavnike SDA, SDS-a i HDZ-a, daju}i tim trima strankama ukupno
od 202 mjesta u Skup{tini BiH, a sve druge stranke su imale 38 mjesta.
Na sjednici Skup{tine BiH odr`anoj 15. oktobra 1991. god. poslanici SDA
i HDZ-a su usvojili Memorandum o Suverenitetu BiH, nakon ~ega su srpski
(SDS) poslanici napustili sjednicu.
24. oktobra 1991. god. srpski poslanici Skup{tine BiH su osnovali Srpski
Skup{tinu BiH.
9. i 10. novembra 1991. god. odr`an je referendum bosanskih Srba da se
odlu~i pitawe ostanka u jugoslovenskoj federaciji; 96% Srba u BiH je glasalo
da ostane u Jugoslaviji.
Iako su rezulati javno obznaweni, Kabinet BiH i Skup{tina BiH (bez
srpskih predstavnika) su 20. decembra 1991. god. odlu~ili da zatra`e zvani~no
priznawe nezavisne BiH od Evropske Unije.
9. janura 1992. god. Srbi u BiH su proglasili Srpsku Republiku Bosnu i
Hercegovinu.
29. februara i 1. marta 1992. god. Hrvati i muslimani u BiH su organizovali
referendum za nezavisnost BiH, gdje je 63% (odnosti se na procenat muslimana i
Hrvata u BiH) je glasalo za nezavisnost. ^ak ni ovaj procenat nije predstavqao
dvotre}insku ve}inu.

97
Izme|u po~etka avgusta i 21. novembra 1995. god. i nakon masovnog bombar-
dovawa NATO avijacije, kombinovane snage ARBiH, HVO (Hrvatsko Vije}e
Obrane) i Hrvatska Armija su zapo~ele masovnu agresiju na Republiku Srpsku. O
ovoj invaziji, oni su etni~ki o~istili podru~ja Ozrena, i zapadne Krajine
naseqenu gotovo samo Srbima. Preko 100.000 Srba je protjerano ili ubijeno iz
Drvara, Petrovca, Sanskog Mosta, Krupe, [ipova, Mrkowi} Grada i dijela
Bawaluke. Nekoliko hiqada domova je sasvim uni{teno i sva imovina protjer-
anih civila.

98
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Dowi tekst je objavqen u oktobru 1991. god. u magazinu "Vox"

POLITI^KA PLATFORMA
MUSLIMANSKOG NACIONALNOG VIJE]A
Bra}o muslimani,
sa va{om dozvolom i uz Alahovu pomo}, Muslimansko Nacionalno Vije}e je postavqeno
da dostigne dugogodi{wi san svih Muslimana, da stvore muslimansku dr`avu na Balkan-
skom poluostrvu. Istorija nas u~i da smo mi nacija bez identiteta, nacija bez svoje
dr`ave i nacija bez svijetle budu}nosti. Uvijek su drugi pisali na{u istoriju,
prou~avali na{e korijene, u~ili nas {ta smo bili i {ta nismo. Na{e age i begovi i sad
nam govore: "Jo{ nije vrijeme. Strpite se, bra}o Muslimani." Koliko jo{, bra}o Musli-
mani? Ako imamo isti pogled da je istina vje~na i i nepromjewiva a istina je, bra}o da je
svaki peti ~ovjek na svijetu Musliman i onda to primjenite na Balkan. Muslimansko
Nacionalno Vije}e u Bosni i Hercegovini nije osnovano sa pompom kao Srpsko Nacion-
alno Vije}e u Srbu, Kninu, Bawaluci i Ozrenu sa sloganom: "Samo sloga Srbina spasava" i
Srpska Demokratska Stranka za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Bratunac nije odabran
za centar ovoga Vije}a bez razloga. To je geografski centar Muslimana u Jugoslaviji i to
podru~je jo{ uvijek nosi ekstremno velika obiqe`ja rata. Do{lo je vrijeme da se po~ne
sa homogenizacijom Muslimana, kao {to su to uradili drugi narodi. [ta se postiglo na-
kon izbora? Radnici se i daqe otpu{taju, qudi ne primaju svoje penzije, qudi su si-
roma{ni i nema napretka. MNV je ovdje da izvu~e zakqu~ke. Jedan od na{ih glavnih
zadataka }e biti da se uspostavi Bosna i Hercegovina kao suverena dr`ava Muslimana i
drugih nacija koje tu `ive. Srbi i Hrvati ne mogu imati dvije ili tri dr`ave a Musli-
mani pitaju da li oni imaju i jednu. Mi }emo organizovati zbor za vrijeme Bajrama u
blizini Bratunca gdje }emo pozvati Izetbegovi}a, Zulfikarpa{i}a, Durakovi}a,
Filipovi}a, Muhi}a i gospodin Karaxi} }e tako|e biti pozvan. To ne}e biti zbor na ko-
jem }emo bacati cvije}e, Muslimani }e zauzeti jasan politi~ki stav. Ovo je jedinstvena
prilika, sad je vrijeme koje ne}e ponovo do}i i mi }emo opet ostati jo{ uvijek podi-
jeqeni.
PRIORITETNI CIQEVI MNV
Ukinuti Slu`bu Dr`avne bezbjednosti (SD) Obja{wewe: Slu`ba Dr`avne bezbjednosti
trenutno zapo{qava 1,062 agenta, 90% su Srbi.
Za Stranku Demokratske Akcije, donijeti zakon za bezuslovno rasformirawe SD
Za SDA, da donesu zakon o denacionalizaciji da se konfiskovana imovina vrati
gra|anima Bosne i Hercegovine
Za Skup{tinu BiH, da donesu i zapo~nu postupak nacrta novog ustava u kojem }e
Muslimanska nacija biti nosilac suvereniteta.

99
DEKLARACIJA SUVERENE REPUBLIKE BOSNE I
HERCEGOVINE

Deklaracija o suverenosti republike Bosne i Hercegovine je osnovni


dr`avotvorni akt upu}en Muslimanima i svima qudima Herceg-
Bosne, koji imaju znawe i razum.
1. Bosna i Hercegovina je suverena dr`ava Muslimana i drugih naroda,
dakle mati~cna dr`ava Muslimana na Balkanskom poluotoku.
2. Suverenost Bosne i Hercegovine je nedjeqiva i zemaqska cjelovi-
tost nedotakqiva.
3.Osamostaqvawem republike Slovenije iz Jugoslavije, republika
Bosna i Hercegovina odmah progla{ava samostalnu dr`avu.
4. Muslimanski narod nosioc suvereniteta Bosne i Hercegovine
priznaje kulturnu autonomiju Hrvata, Srba i drugih naroda u Re-
publici Bosni i Hercegovini.
5. Odbrambena pitawa suverene dr`ave Bosne i Hercegovine ure|uju i
weni gra|ani na bazi domovinskog rodoqubqa i patriotizma i za-
jedni~kog su`ivota.
6. Mati~na dr`ava Muslimana i drugih naroda republike Bosne i
Hercegovine ure|uju nacionalno pitawe Hrvata, Srba i drugih
naroda na bazi reciprotiteta, {to je garancija priznata
me|unarodnim pravom za pravnu dr`avu, qudska prava i slobode
qudi.
7. Deklaraciju suverene dr`ave Bosne i Hercegovine izglasavaju
narodi na referendumu prirodnom ve}inom glasova.

100
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

INICIJATIVNI ODBOR MUSLIMANSKOG NACIONALNOG VIJE]A

POZIV

Muslimansko Nacionalno Vije}e poziva sve Muslimane da do|u na zbor u Bratunac. Vi


ste pozvani, bra}o Muslimani, da do|ete u va{u Muslimansku zemqu. U^INITE TO!
MNV INICIJATIVNI ODBOR MUSLIMANSKOG Alah vas sa~uvao
Muslimansko Nacionalno Vije}e je organizovano du` teritorijalnijh linija gdje }e
prema svakome mjestu gdje `ive Muslimani izabrati svog sekretara u MNV. Blagovremeno
~lanstvo u MNV "sadaka" i "fitr" (donacije dobijene zadwih deset dana mjeseca Ramazana)
za potrebe MNV su garancije da MNV }e sa vama stvoriti dr`avu Muslimana u dana{woj
BiH. A "sadaka" }e pomo}i obezbje|uju}i nam {ta trebamo da odbranimo zemqu. Dr`ava
nastawena Muslimanima Bosne i Hercegovine }e braniti interese Muslimana u drugim
dr`avama dana{we Jugoslavije (Sanxak, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska,
Srbija). Ustanite, bra}o Muslimani, ima nas dosta da postignemo ciq koji Muslimana i
onoga muslimanske krvi ne}e izdati. Ovakvo vrijeme se nikada ne}e ponoviti. Sada je
mogu}nost ostvarewa sna svakog Muslimana, da `ivi u svojoj dr`avi. Drugi
iskori{tavaju na{u podjeqenost bilo u politici ili u vjeri. Niko ne mo`e izbje}i
istinu da su danas sve nacije ujediwene, ili re~eno modernim jezikom postaju homoge-
nizirane i, naravno, naoru`ane. Samo je na{ Muslimnski narod nenaoru`an. Ni jedna
razumna osoba ne}e negirati ovu ~iwenicu. U ispitivawu polo`aja Muslimana u Jugo-
slaviji danas, ni~u pitawa da li drugi narodi u Jugoslaviji nude mogu}nost Musli-
manima da pre`ive? Svi dana{wi politi~ari tvrde da prema Ustavu, nacija ima le-
gitimno pravo na samo-opredjeqivawe i svoju dr`avu. Stoga MNV radi za:
stvarawe muslimanske dr`ave u okviru granica dana{we BiH
formirawe muslimanskih oru`anih snaga
puna kontrola i odgovornost za suverenitet dr`ave nastawene Muslimanima i drugim
nacijama u Bosni
stvarawe demokratske i progresivne muslimanske dr`ave na bazi ko-egzistencije sa
drugim nacijama
stvarawe kulturnih i civilizacijskih temeqa za budu}nost muslimanske dr`ave
stvarawe uslova da nacionalno blago BiH ostane sa wenim qudima
stvarawe vaspitnog sistema i administracije prema principu ve}ine
Bra}o Muslimani, mi mo`emo imati druga~ije poglede i {to se ti~e svih drugih stvari
osim pitawa dr`ave. Ako se slo`imo o ovom pitawu, onda Srbijanski i federativni
vje~iti zahtjevi za na{u zemqu Bosnu i Hercegovinu }e prestati.

101
[TA ]E SE DESITI SRBIMA U ISLAMSKOJ REPUBLICI
BOSNA I HERCEGOVINA

Bli`i se dan kad }e najavqena Islamska Republika Bosna i Hercegovina


biti progla{ena. Datum koji svaki Musliman u BiH i Sanxaku `arko
i{~ekuje, jer se ve} dugo zna da }e to biti 31. decembar. Postoje neke in-
dicije da bi se Srbi u BiH mogli usprotiviti ovom istorijskom doga|aju.
S tim u vezi, preduzete su odre|ene mjere koje mogu biti primijewene ako
se srpsko stanovni{tvo Bosne i Hercegovine ne slo`i sa tom idejom.
Svaki pojedini Srbin mora biti svjestan odgovornosti za cijelu naciju
zbog wegovih nekontrolisanih akcija; kazne za po~iweni zlo~in }e biti
kolektivne - za jednu uni{tenu muslimansku ku}u, bi}e uni{teno deset
srpskih ku}a - za jednog mrtvog Muslimana, bi}e likvidirano 100 Srba -
za jednog rawenog Muslimana (u zavisnosti od ozbiqnosti rane) 10 - 15
Srba.
Svi Srbi }e imati radni dan od 12 sati. Wihove plate }e biti propor-
cionalne lojalnosti prema svim zaposlenima a po pravilu }e biti
pla}eni 30% mawe nego Muslimani koji rade isti posao.
Srbi }e imati prioritet pri otpu{tawu suvi{nih radnika.
Srbi ne mogu ulaziti u javne institucije bez specijalnih propusnica.
Srbi }e primati sledovawe za hranu koju }e nabavqati u specijalnim
radwama.
Srbi nemaju nacionalnih partija a ako se ne budu povinovali pravilima
politi~kog `ivota, ne}e imati pravo na politi~ko organizovawe ili
glasawe.
U Islamskoj Republici, prava Srba da proizvode alkohol ne}e biti
povu~ena, ali Muslimani imaju pravo da primjene zakon [erijata na sve
stanovnike dr`ave.
Srbi su ravnopravni sa Muslimanima ako, po svojoj voqi prime islamsku
vjeru ili wihovih praotaca. Niko nema pravo da pogleda na wihov pre-
thodni `ivot, jer oni nisu krivi {to su Srbi. Ni jedna generacija nije
odgovorna za djela one prethodne ili neke druge prije we.
Dobar Srbin je `ivi poslu{ni Srbin; ili mrtav neposlu{ni Srbin.

102
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA


Komitet za prikupqawe podataka o
izvr{enim zlo~inima protiv
~ove~nosti i me|unarodnog prava
Beograd
januar 1998.

LOGORI MUXAHEDINA
U OP[TINI ZAVIDOVI]I

103
104
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Me|u 465 logora za Srbe na podru~ju BiH (za koje je Komitet do sada
prikupio dokaze o postojawu) na podru~ju Op{tine Zavidovi}i bila su i
dva logora koja su pripadala muxahedinima. Oni su se nalazili u selima
Kamenica i Gostovi}i.
I {iroj javnosti su poznati podaci o u~e{}u u gra|anskom ratu u Bosni
i Hercegovini na strani muslimana "dobrovoqaca islama" i "ratnika svetog
rata" (muxahedina)49, me|u kojima i pristalice i pripadnici ekstremnih
teroristi~kih islamskih organizacija, koje su se isticale surovim pos-
tupcima i ritualnom mu~ewu zarobqenih Srba i wihovom ubijawu odse-
cawem glave50. Posle Dejtonskog mirovnog sporazuma i dr`avni organi
SAD su, u vi{e navrata, tra`ile da se zvani~ne vlasti BiH odreknu wi-
hovih usluga i da ih vrate wihovim ku}ama. Me|utim, jedan broj wih i daqe
je ostao na podru~ju BiH, na primer tako {to su se neki naturalizovali
`enidbama sa bosanskim muslimankama.
Vlasti BiH su omogu}ile islamskim dobrovoqcima - "svetim ratnicima"
(muxahedini) iz islamskih, arapskih bliskoisto~nih i drugih zemaqa, koji
su u~estvovali na strani muslimana u proteklom gra|anskom ratu da, za-
jedno sa lokalnim vojnim komandantima, dr`e zarobqeni~ke logore i u
wima nad zarobqenim pripadnicima Vojske Republike Srpske i pojedinim
civilima sprovode torture, odnosno mu~ewa i ne~ove~na postupawa i da
vr{e ubistva.
Kroz izjave svedoka, naj~e{}e istovremeno i `rtava, opisani su oblici
mu~ewa u jednom relativno kratkom vremenskom periodu od jula do septem-
bra 1995. godine zarobqenih srpskih vojnika sa vozu}kog rati{ta i
pohvatanih civila. Te logore nije registrovao Crveni krst i oni koji su

49 Prema podacima Komiteta, prisustvo i aktivno u~e{}e muxahedina iz islamskih zemaqa


Bliskog istoka i drugih podru~ja u gra|anskom ratu u BiH, bilo je potvr|eno i na samom po~etku
gra|anskog rata kada su registrovane formacije i lokacije ovih ratnika u Sarajevu, Vare{u,
Vitezu, Fojnici, Kakwu, Jablanici, Zenici i drugim mestima. Pojedine od ovih jedinica u toku
rata obilazio je li~no i Alija Izetbegovi}, predsednik Predsedni{tva BiH, {to se vidi i na
zaplewenom filmu koji je prilo`en uz ovaj materijal.

50 Komitet je u svom [estom izve{taju pru`io jedan broj podataka o ubijawu Srba, civila i ratnih
zarobqenika, se~ewem wihovih glava.

105
kasnije dospeli u KPD Zenica tek su tamo bili registrovani od
Me|unarodnog Crvenog krsta.
Muxahedinske jedinice su bile locirane na podru~ju Zavidovi}a. U jed-
nom od svojih kampova pod {atorima, u Gostovi}ima, u polusru{enoj ku}i,
bez krova, dr`ani su zarobqeni pripadnici Vojske Republike Srpske i da-
nono}no tu~eni, izlagani strujnim udarima, pre}eno im smr}u klawem,
vezivani lancima i `icom, a jedan od wih ubijen je se~ewem glave sabqom
koja je podno{ena ostalima na "poqubac", a potom oka~ena na zidu da "slu`i
kao primer".
U reonu Zavidovi}a i Ozrena uop{te, prilikom asanacije terena i ek-
shumacije grobnica, uz prisustvo me|unarodnih predstavnika, krajem 1997.
god., na vi{e mesta prona|eni su i identifikovanoi posmrtni ostaci bo-
raca Vojske Republike Srpske ~ija su tela bila bez glave. Na mestu zvanom
"Stog" izva|eno je 17 tela, od kojih je 14 bilo bez glave, {to zajedno sa
svedo~ewima upu}uje na modus operandi muxahedina u gra|anskom ratu u
BiH.
Anga`ovawe islamskih ekstremista "muxahedina" u gra|anskom ratu u
BiH i wihova upotreba za ubijawe, terorisawe i zastra{ivawe Srba, u
mnogome, demantuje javno deklarisawe bosansko-hercegova~kog rukovodstva
za sekularni i multietni~ki pristup re{avawu bosanske krize.
Oni koji su imali sre}u da pre`ive strahote u tim logorima svedo~e o
tome {ta se doga|alo zarobqenim vojnicima Vojske Republike Srpske i
civilima koji su u wima bili zatvoreni.

1. LOGOR U KAMENICI

1.1.Svedok 249/97-451, ro|en 1957. godine, koji je u ovom logoru bio


zatvoren 13 dana, navodi:

...Ja sam 17. ili 18.09.1995. godine nakon zarobqavawa odveden u logor
muxahedina koji se nalazio u selu Kamenica u blizini Zavidovi}a. Sa mnom

51 Imena svedoka ~iji se zapisnici nalaze u dokumentacije Komiteta dati su pod {iframa radi
za{tite svedoka

106
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

su odvedeni P.M., iz Kotor Varo{i, R. R., iz Bawa Luke, B. G., iz Bawa Luke,
P. N., iz Bawa Luke, S., iz Lijev~a poqa, G., iz Lakta{a i N. iz Buxaka.
Doveli su nas u wihov logor u kome smo videli velike okrugle {atore u
kojima su bili sme{teni muxahedini. Izbrojao sam 29 {atora i po mojoj
proceni u taj {ator je moglo stati 40-60 qudi.
Nakon {to sam su me doveli u prostoriju na spratu neke ku}e video sam
trojicu muxahedina, a wihove glave su bile zamotane tako da su se samo o~i
videle. Naredili su mi da sednem na plo~u. Tada je jedan od wih uzeo {ipku
od punog `eleza pre~nika oko 2cm i po~eo me udarati po le|ima i vratu. Od
udaraca {ipka se iskrivila, pa je drugi od wih ~eki}em ispravqao tu
{ipku. Zatim je taj uzeo drugu {ipku, a zatim i tre}u.
Kada su se te {ipke iskrivile vezali su mi `icu za vrat, a drugi kraj
`ice za nogu. Noge su mi bile bose, jer su svima nama oduzeli ~izme. Kraj
`ice oko vrata i noge bio je bez izolacije, dok je ostali deo `ice bio
izolovan. Video sam da u sobi ima ne{to kao transformator, a zatim je jedan
od wih uzeo drugu `icu vezanu za transformator i spojio je sa `icom koju
su mi vezali oko vrata i noge. ^im je to uradio ja sam od udara struje izgubio
svest. Kada sam do{ao svesti ponovo bi ukqu~ili struju. To se ponavqalo
vi{e puta i svaki put sam gubio svest. Struju su dr`ali nekad du`e, nekad
kra}e. Od strujnog udara ~inilo mi se da mi se jezik skratio, pa sam po~eo da
se gu{im.
Kada su zavr{ili sa strujom po~eli su me udarati nogama, a zatim me je
jedan od wih vratio u prizemqe, gde su bili ostali moji drugovi. Nakon {to
sam do{ao u prizemqe, na sprat su odveli slede}eg zarobqenika, tako da su
svi oni pro{li isto mu~ewe kao i ja.
Po mojoj proceni muxahedini su bili Pakistanci, Turci, arapi iz
Jemena, Saudijske Arabije, Al`ira, a tu je bilo i Arapa iz Nema~ke i
Engleske.
Tako|e bi dodao da je u logoru u Kamenici pored tih muxahedina bilo
i muslimana iz Bosne, a ja sam zapamtio izvesnog Guni}a iz naseqa No-
voselije u Bawa Luci...

1.2.Svedok 284/97-2, radnica, ro|ena 1961. godine, navodi:

107
...Ja sam `ivela u Vozu}i, gde sam i ro|ena. U ranim jutarwim ~asovima
10.09.1995. godine pripadnici Armije BiH su izvr{ili napad na Vozu}u, pa
je civilno stanovni{tvo, me|u kojima sam bila i ja, krenulo u bekstvo.
Slede}eg dana na{li smo se u selu Kesten gde sam oko 16,30 ~asova, u grupi od
oko 60 lica, zarobqena. U grupi je bilo civila, `ena i dece, kao i nekoliko
vojnika. Zarobili su nas muxahedini i bosanski muslimani.
Posle zarobqavawa po~eli su da nas tuku pesnicama, {utiraju nogama,
udaraju kundacima i nekakvim palicama. Jedan muxahedin me je sna`no
udario pu{kom u le|a, a zatim je po~eo da me pquje i psuje mi majku
~etni~ku.
Videla sam kada je jedan od zarobqenih Srba pao na kolena, posle ~ega su
ga muslimani ubili hitcem iz automatske pu{ke.
Iz sela Kesten nas tridesetak, me|u kojima su bile jo{ dve `ene (J.M. i
G.B.) odvedeni smo u logor muxahedina koji se nalazio u selu Kamenica kod
Zavidovi}a. Ostali su odvedeni za Tuzlu.
Kada su nas poveli vezali su nam noge i ruke, a preko o~iju su nam sta-
vili nekakav povez.
Nas tri smo u Kamenici bile zatvorene u neku drvenu {upu, dok su
mu{karci bili zatvoreni u neku baraku u blizini. Obzirom na povez koji
sam imala na o~ima, nisam mogla ni{ta da vidim, ali sam zakqu~ila da je u
pitawu logor muxahedina po tome {to su oni govorili na lo{em srpskom
jeziku.
Celu no} u {upu gde smo bili sme{teni dolazili su muxahedini i
bosanski muslimani i tukli su nas pu{kama, palicama, nogama i pesni-
cama. ^ula sam i dogovarawa da nas zakoqu.
U toku no}i u{ao je jedan muxahedin pa mi je stavio kraj `ice koji je
bio bez izolacije na lice, dok je ostali deo bio izolovan. Tu `icu je spojio
sa nekim izvorom struje, pa sam ja do`ivela strahovit bol od udara struje.
To je ponovio vi{e puta, a potom je `icu sa obraza prebacio na ki~mu, a
`icu mi je dr`ao nekad du`e, a nekad kra}e prislowenu.
Isti postupak mu~ewa sa strujom su do`ivele i druge dve `ene koje su
bile zatvorene sa mnom.

108
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

U toku no}i ~ule smo krike i jauke zarobqenih Srba iz obli`we barake,
koji su molili muxahedine da ih ne mu~e.
Sutradan su nas u vi{e navrata ispitivali i tom prilikom su nas
tukli.
^ula sam kada su izgovorili ime mog oca Milo{a Jovi}a, strica Mitra
Jovi}a, Draga Markovi}a, Ranka \uri}a, Mirka Mati~i}a i wegovog sina
Miodraga i nekog ^ede, koji su sa nama zarobqeni, a o ~ijoj se sudbini do
danas ni{ta ne zna, pa se pretpostavqa da su ubijeni prilikom dovo|ewa u
Kamenicu.
U Kamenici nismo dobijali nikakvu hranu.
Drugog dana uve~e muxahedini su nas tri `ene kombijem prevezli na
teritoriju Zenice u svoju bazu, u kojoj smo ostali dvadesetak dana, pre nego
{to su nas odveli u KPD u Zenicu...

1.3.Svedok 260/97-7, doma}ica iz Vozu}e, navodi:

...Po dovo|ewu u Kamenicu ubacili su nas u mawu drvenu {upu u kojoj


smo vezane provele dva dana i dve no}i. Svo vreme smo bile tu~ene {akama i
nekim predmetima. No}u su nas tukli muxahedini, a dawu muslimanski vo-
jnici. Hranu nismo dobijale, osim {to su nas polivali vodom iz fla{e po
glavi nude}i nam da tako pijemo vodu.
Preko puta od {upe u kojoj smo se nalazile bila je jedna drvena baraka u
kojoj su bili zatvoreni zarobqeni vojnici VRS i odakle su se ~uli krici i
jauci, pogotovu u no}nim satima. S. je prepoznala krike i jauke svog strica
Mitra Jovi}a.
Narednog dana u {upu je do{ao muslimanski vojnik pitaju}i ko od nas
ima oca koga su oni zarobili. Javila se S. koja je rekla da je zarobqen wen
otac Jovi} Milo{, a taj vojnik joj je odgovorio "Na`alost, vi{e ga nema{.
Sada }e{ ~uti kad pro~itamo wegovo ime na razglasu." Ubrzo su na razglasu
instaliranom u tom krugu pro~itana imena navodno zarobqenih vojnika
VRS. Pored imena Milo{a Jovi}a, pro~itana su imena: Mitar Jovi}, Nenad
Gligori} i Mirko Mati~i}, svi iz Vozu}e i jo{ neka imena kojih se ne

109
se}am. Ne znam sudbinu tih lica, a po{to se o wima ni{ta ne zna sigurno su
ubijeni.
U ve~erwim ~asovima 13. septembra 1995. godine preba~eni smo nekim
vozilom vezanih o~iju, nogu i ruku u naseqe Podbre`je blizu Zenice...

2. LOGOR U SELU GOSTOVI]I

2.1.Svedok 260/97-10, tehni~ar, koji je kao pripadnik Vojske Repub-


like Srpske bio zarobqen 21.07.1995. godine na vozu}kom rati{tu u reonu
sela Lozna, da bi posle dvodnevnog boravka u logoru u Livadi bio doveden
u logor muxahedina u Gostovi}ima, gde je ostao 34 dana, svedo~i:

...Mene je zarobila grupa od 12 muxahedina me|u kojima je bio i jedan


musliman iz Bosne koji je slu`io kao prevodilac. Odmah posle zarobqavawa
po~eli su da me tuku i onda je jedan od muxahedina naredio da kleknem, pa je
izvadio sataru sa polukru`nim se~ivom i malom dr`aqom koju je dr`ao
obe{enu oko vrata, na prsima. Hteo je da mi odse~e glavu, ali je interveni-
sao musliman prevodilac rekav{i mu ne{to na arapskom.
Doveli su me u selo Livade, gde se nalazio wihov sanitet, pa su me tu
tukli, vadili sekiru i no` i pretili da }e mi odse}i glavu. Jedan od wih
mi je naredio da legnem na zemqu, pa je sna`no zamahnuo sekirom pored moje
glave.
Odatle su me odveli u wihov magacin gde sam zatekao zarobqene vojnike
Republike Srpske [.B. i T.V. Posle kra}eg vremena izveli su nas trojicu i
vezali nas, napisav{i na jednom papiru "ovo je kraj za ~etnike", {to su
zalepili na le|a [.B. Posle su naredili da svu~emo ode}u, pa su nas odveli
u jednu prostoriju i kazali: "sada }ete videti kako se koqu ~etnici". Vezali
su nas tako {to su nam podignute ruke preko glave vezali za noge preko le|a.
Stavqali su nam no` pod vrat i i`ivqavali se kao da }e da nas zakoqu. Po-
tom su doneli jednu kartonsku kutiju u kojoj su se nalazile dve odse~ene
qudske glave iz kojih je jo{ uvek kapala krv. Na ulazu u tu prostoriju video

110
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

sam dva tela u uniformama moje jedinice, ali tada nisam mogao da vidim da
li je na telima bila glava.
Posle dva dana preba~eni smo u Gostovi}e kod Zavidovi}a. Usput su na
svakom punktu zaustavqali kombi u kome su nas vozili, pa su muxahedini
koji su se tu nalazili prilazili i tukli nas. Tukli su nas i civili koji bi
se tu zatekli.
Dovedeni smo u Gostovi}e gde se nalazio logor muxahedina sa {atorima
u krug, s tim {to je jedan {ator bio ve}i i on je slu`io za verske obrede.
Kako nismo mogli da hodamo, muxahedini su nas prakti~no uneli u jedan
mawi `uti {ator iz koga smo kasnije preba~eni u jednu ku}u sa sru{enim
krovom koja se nalazila u krugu tog logora. Uveli su nas u prizemqe i zat-
vorili u jednu prostoriju. Na prozorima su bile zakucane daske, a na
drvenim vratima je bio otvor kroz koji nas je stra`ar kontrolisao. V.T. je
bio zadu`en za dono{ewe i izno{ewe kante u koju smo vr{ili nu`du.
Vezali su nam noge velikim lancem tako da je moja leva noga bila vezana
za desnu nogu V.T., a wegova leva noga za desnu nogu M.K. i tako redom. Svako
od nas, koji smo bili vezani, bio je zakqu~an posebnim katancem.
Tu su nastavqena na{a zlostaqawa. Jedan od muxahedina je pitao dr S.
da li je on lekar, pa ga je zatim terao da no`em zakoqe M.K. {to je ovaj od-
bio, rekav{i da se on {kolovao da poma`e qudima, a ne da koqe.
Kako smo bili vezanih ruku i nogu nismo mogli sami da uzimamo hranu,
pa su V.G. odvezali ruku i on nas je, puze}i na kolenima, hranio.
U ovu prostoriju ~esto su upadali muxahedini i tukli nas motkama i
dr`alicama od poqoprivrednih alatki. Nosili su i ru~ne i motorne
testere i pretili da }e nam wima odse}i glave, pa su nas tako jako psihi~ki
iscrpqivali.
Jednom su me izveli ispred te ku}e pa me je jedan od muxahedina sna`no
udario nogom u predelu usta. Zatim su mi vezali o~i debelim povezom i iz-
vesno vreme me vodili sa sobom, kako bih izgubio orijentaciju. Potom su me
polo`ili na stomak tako da mi je lice bilo na zemqi, a ruke vezane na
le|ima, dok su noge bile podignute u vis i vezane nekim gumenim crevom. Tu
su doveli i ostale zatvorenike, jednog po jednog, tukli ih i i`ivqavali se
na razne druge na~ine.

111
Gojko Vuji~i} je pre zarobqavawa bio rawen u predelu desne butine i ta
mu rana nije bila sanirana, pa se nalazio u veoma lo{em stawu. Prilikom
batinawa on je kukao od bolova i molio muxahedine da prestanu. U jednom
trenutku ~uo sam kako je opsovao boga, jer nije moga vi{e da podnosi bolove.
Tada sam ~uo pucaw, a potom su Vuji~i}u odsekli glavu. Ja taj ~in nisam
video, ali su drugi videli. Po{to je Vuji~i}u bila odse~ena glave, muxa-
hedini su mi skinuli povez sa o~iju i prinosili meni i drugima wegovu
glavu, nare|uju}i da je poqubimo, {to smo mi morali i da u~inimo.
Posle toga su nam odvezali noge i jednog po jednog vratili u prostoriju
u kojoj smo bili zatvoreni. Tu su doneli Vuji~i}evu glavu i zaka~ili je za
jednu metalnu kuku na zidu u sobi u kojoj smo se mi nalazili. Wegova glava
je izneta, koliko se se}am, tek posle dva dana.
Jednog dana izveli su nas u krug logora da bi nas videli svi muxahedini
kojih je po mojoj proceni bilo oko hiqadu. Postavili su nas tako da smo
bili wima okru`eni, a oni su pevali i vikali ne{to na arapskom jeziku.
Jedan od wih je dr`ao no` u rukama i uporno nastojao da nam pri|e kako bi
nas zaklao, ali u tome su ga dvojica spre~avala. On se besno pona{ao i sav je
bio zapenu{en. Posle su nas ponovo vratili u prostoriju u kojoj smo bili
zatvoreni.
Na dan 23.08.1995. godine muxahedini su me izveli na malo fudbalsko
igrali{te koje se nalazilo iza zgrade u kojoj smo boravili. Pri{la su mi
tri muxahedina i jedan je bacio kqu~eve od katanca kojim smo bili
zakqu~ani. Naredili su mi da prona|em kqu~ svog katanca. Kada sam to
uradio, naredili su mi da ustanem i jedan od muxahedina mi je rekao na
srpskom jeziku "do{li su tvoji zadwi minuti". Poveli su me iza gola i
rekli da kleknem u jedan kanal. Jedan od wih je dr`ao pi{toq i govorio na
engleskom, a drugi je prevodio ostalim muxahedinima. Rekao im je da se
malo udaqe kako ih ne bi poprskala moja krv. Me|utim, kasnije se pre-
domislio i naredo da ustanem i doveo me na sredinu igrali{ta. Tu mi je
drugi muxahedin koji je govorio srpski rekao da kleknem na kolena i da se
naslonim rukama na zemqu. Onaj {to je nosio pi{toq uhvatio me je za kosu,
povukao mi glavu unazad i cev pi{toqa mi gurnuo u usta, pa je natezao
obara~ i pi{toq je {kqocnuo jer je bio prazan. Drugi muxahedin je iz
pu{ke opalio dva metka neposredno pored mene. Zatim su me tukli oko sat
vremena.

112
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Prekinuli su tek kada su do{la dva vojna policajca muslimanske vo-


jske. Ti vojni policajci su nas odvezli u KPD Zenicu.
Od Me|unarodnog komiteta crvenog krsta registrovan sam tek 31.12.1995.
godine u Zenici. Do tada su me skrivali.
Meni je u logoru muxahedina slomqeno pet rebara, o{te}eni su mi
pr{qenovi na ki~mi, izbijeno mi je 11 zuba. Polomqena mi je nosna kost.
Nanete su mi povrede glave. Sada imam bolove u telu. Posedujem medicinsku
dokumentaciju. Progla{en sam invalidom 80%...

2.2.Svedok 260/97-11, koji je bio zarobqen od pripadnika muxahedin-


ske jedinice "el muxahid"52 21.07.1995. godine, pa je nakon toga boravio
oko mesed dana u logoru Gostovi}i, svedo~i:

...Ja sam po zavr{etku sredwe {kole 1994. godine oti{ao na odslu`ewe


vojnog roka u Vojsku Republike Srpske i u maju 1995. godine bio sam
raspore|en na rati{te na Ozrenu. Tu me je zatekla muslimanska ofanziva 21.
jula 1995. godine, kada sam bio zarobqen. Zarobqen sam od pripadnika muxa-
hedinske jedinice u kojoj je bilo nekoliko muslimana iz BiH koji su
slu`ili kao prevodioci. Zarobqen sam zajedno sa Gojkom Vuji~i}em i S.G.,
koji su prethodno bili raweni u noge, kao i sa V.A.
Posle zarobqavawa bili smo vezani `icom i sprovedeni u selo Livade
gde smo proveli tri dana. Tu su nas neprekidno tukli. Muxahedini su
ulazili u prostoriju gde smo bili zatvoreni i vikali "evo glava va{ih
~etnika", ali ja te glave nisam video jer su mi o~i bile vezane.
Iz Livada sam 23.07.1995. godine preba~en u bazu muxahedina koja se
nalazi na podru~ju Gostovi}a kod Zavidovi}a. Kada smo stigli u tu bazu po-
novo su nas tukli dok su nam ruke i noge bile vezane. Prvo smo bili
sme{teni u jedan {ator, a posle su nas prebacili u jednu prostoriju u
prizemqu jedne razru{ene ku}e. Ne se}am se da li je to bilo iste ve~eri, ili
sutradan uve~e, kada su nas izveli u krug ove baze i tu su nam vezali o~i,
ruke i noge, tako da su noge bile uzdignute i vezane gumenim crevima. Imao
sam utisak da je u to crevo pu{tan vazduh preko komresora, jer nas je crevo

52 Sveti ratnik

113
stezalo i izazivalo strahovite bolove. U tom polo`aju su nas tukli i mal-
tretirali cele no}i do rano izjutra, kada je po~ela wihova molitva.
^uo sam kako Vuji~i} moli da ga odve`u jer nije mogao da podnosi
bolove, zatim sam ~uo pucaw i uzvike muxahedina "alah uegber"53. Nekoliko
minuta kasnije odvezali su nam o~i i naredili da ustanemo, {to ja nisam
mogao da u~inim, pa su me pridr`avala dvojica muxahedina. Pru`ili su mi
jednu qudsku glavu i naredili "qubi brata", {to sam ja morao da uradim. Tek
tada sam video da je to bila glava Gojka Vuji~i}a. Posle su tu glavu
zaka~ili o kuku koja se nalazila na zidu sobe u kojoj smo boravili.
Maltretirawa i tu~e su bili svakodnevni, uz pretwe da }e nas poubi-
jati.
Nare|ivali bi nam da legnemo na pod, pa bi prinosili elektri~ne
testere i pretili da }e nam odse}i glave. Svo vreme svi smo bili me|usobno
vezani lancima i svako je posebno bio zakqu~an katancem. Od toga smo
imali otvorene rane od kojih ja i sada imam o`iqke na zglobovima ruku i
nogu. Po najve}oj vru}ini terali su nas na igrali{tu da le`imo nepomi~no
na suncu i pri tom su nas tukli.
Na dan 23.08.1995. godine izveli su nas "na sun~awe" na igrali{te, kada
su nas te{ko premlatili. Tada je u krug do{la vojna policija Armije BiH i
tada su nam skinuli lance, pa su nam vojni policajci stavili lisice na
ruke i jednog po jednog ubacili u minibus i odveli u KPD Zenica, gde sam
ostao do razmene 24.12.1995. godine. Nisam bio registrovan od strane
Crvenog krsta.
Za vreme boravka u logoru muxahedina slomqena su mi dva rebra. Kao
posledica prebijawa i danas imam probleme sa ki~mom i bubrezima...

2.3.Svedok 303/97-26, ro|en 1931. godine, navodi:

...Ja sam saznala da je nakon zarobqavawa 21. jula 1995. godine od strane
jedne jedinice muxahedina ubijen moj sin Gojko Vuji~i}, poqoprivrednik,
iz sela Dowi Vija~ani, Op{tina Prwavor, ro|en 1955. godine u selu Dowi
Vija~ani.

53 "Alah je najve}i"

114
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Grupa zarobqenih srpskih vojnika, me|u kojima i [.B. i S.J. su mi


pri~ali da su muxahedini Gojku odsekli glavu, a potom su sve prisutne zar-
obqene Srbe terali da wegovu glavu qube...

2.4.Svedok 303/97-28, ro|en 1961. godine, navodi:

...Ja sam 21.7.1995. godine, zajedno sa jo{ 11 pripadnika VRS, zarobqen


od strane muxahedina. Oni su nas odveli u neku ku}u i zatvorili u jednu
prostoriju u kojoj su nas ~itavu no} tukli drvenim palicama, gumenom
`icom, rukama i nogama na kojima su imali obuvene te{ke vojni~ke ~izme.
Sutradan ujutru su u prostoriju u kojoj smo bili zatvoreni, do{li neki
qudi u beloj ode}i koji su u rukama imali sabqe du`ine oko 60 cm. Jedan od
wih mi je naredio da legnem na stomak govore}i mi da }e me zaklati. Vrhom
no`a isekao mi je svu ko{uqu. Pored ko{uqe i ko`a mi je bila zase~ena na
le|ima. Nakon toga su nas strahovito premlatili i vezani smo ostali u is-
toj prostoriji sve do narednog dana.
Narednog dana muxahedini su me odveli na liniju fronta u mestu
Kr~evine, gde sam bio zarobqen. Tada su mi odvezali o~i i zahtevali da
poka`em gde su se nalazile na{e jedinice. Prilikom povratka primetio
sam telo ubijenog srpskog vojnika Miladina [umana iz sela Hrva}ani,
op{tina Prwavor na ~ijem telu sam uo~io da mu je bio urezan polumesec i
zvezda na ~elu. Idu}i daqe, primetio sam 21 telo srpskih vojnika koji su na
sebi imali vojni~ku uniformu.
U Gostovi}ima smo bili sme{teni u jednoj nedovr{enoj ku}i koja je
bila bez krova i imala je samo betonsku plo~u koja je proki{wavala, tako da
je unutra neprekidno bila voda. Odmah nakon dolaska nas su muxahedini
vezali nekim crevom, a u to crevo je pu{tan vazduh pod pritiskom i ono je
po~elo da se {iri i da ste`e na{e noge. To je izazivalo strahovite bolove i
Gojko Vuji~i} je tom prilikom opsovao Boga, pa ga je jedan muxahedin izdvo-
jio i odsekao mu glavu. Nisam video ~ime mu je odsekao glavu, ali znam da je
istu uneo u prostoriju i da nas je sve terao da je qubimo. Muxahedin je tu
glavu zatim obesio na jedan ekser koji je bio zakucan u zid. U tu prostoriju
su svakog dana ulazili muxahedini, muslimanski vojnici i civili koji su
nas tukli do onesve{}ewa. Nare|ivali su da legnemo potrbu{ke, a onda su

115
nas udarali nogama na kojima u imali obuvene ~izme, komadima drveta, a
~esto su nam prikqu~ivali nekakve elektri~ne ure|aje na razne delove tela
i okretawem neke ma{ine su prouzrokovali elektro {okove od kojih smo se
mi svi onesve{}ivali.
U Gostovi}ima sam zadr`an 33 dana i za sve to vreme nije mi ukazana
lekarska pomo}, iako sam prilikom zarobqavawa bio rawen...

2.5.Svedok 303/97-29, ro|en 1947. godine, navodi:

...Dana 21. jula 1995. godine, zajedno sa jo{ 11 pripadnika VRS bio sam
zarobqen od strane pripadnika Armije BiH u ~ijem sastavu su se nalazili i
muxahedini. Nakon zarobqavawa isti su nam pretili da }emo svi biti pok-
lani. Udarali su nas nogama na kojima su bile ~izme, kundacima i cevima od
oru`ja, pesnicama i komadima drveta, psovali su nam majku srpsku i
~etni~ku, a `ene koje su nas sve vreme pratile prilikom sprovo|ewa, uda-
rale su nas komadima drveta svuda po telu, a najvi{e po glavi i le|ima.
Doveli su nas u jednu ku}u u selu Gostovi}i i odmah su nam muxahedini
vezali ruke i noge konopcem, a zatim su napravili od drugog kraja tog ko-
nopca om~e koje su nam stavili oko vrata.
Tako vezan nisam mogao ni jednim delom tela da napravim bilo koji
pokret jer se om~a na vratu pri najmawem pokretu stezala. Tako vezani smo
proveli celu no} i naredni dan. U ve~erwim ~asovima ponovo smo vezani, s
tim {to nam je nare|eno da legnemo na stomak, da stavimo ruke na le|a, a
noge podignemo u vis. Tako vezani smo proveli celu no} i naredni dan. U
ve~erwim ~asovima ponovo smo vezani, s tim {to nam je nare|eno da legnemo
na stomak, stavimo ruke na le|a a noge podignemo u vis, pa mi je jedan muxa-
hedin najpre vezao noge, a posle toga istim konopcem ruke i na kraju stavio
`icu oko vrata za koju je vezao ostatak konopca. U takvom polo`aju proveo
sam celu no}. Nisam mogao da se pokrenem ni nogom ni rukom jer svaki
pokret je zatezao om~u od `ice koja se nalazila oko vrata.
U logoru muxahedina smo bili sme{teni u jednu zgradu koja nije imala
krov ve} samo betonsku plo~u koja je proki{wavala, a u toj prostoriji na
podu je bila voda i mi smo bili vezani, nas 12 jednim lancem.

116
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

U tu prostoriju ulazili su muxahedini koje smo razlikovali od bosan-


skih muslimana po uniformama i oznakama, kao i po boji ko`e.
Tako vezane, muxahedini su nas udarali naj~e{}e motkama i palicama
do onesve{}ewa. Muxahedini su ulazili u tu prostoriju nose}i u rukama
sabqe du`ine oko 60 cm, pa su nas vrhom sabqe boli po telu, naj~e{}e u
predelu vrata pokazuju}i kako }e nas zaklati. Tako|e su nas udarali nogama
na kojima su bile obuvene ~izme i sa tim sabqama po svim delovima tela.
Nakon izlaska muxahedina ulazili su muslimanski vojnici sa
dr`alicama od lopata sa kojima su nas udarali naj~e{}e u predelu grudnog
ko{a i glave. Tu~e su bile svakog dana a naj~e{}e u no}nim ~asovima, po ne-
koliko puta.
Se}am se da su ~etvrte ve~eri boravka u logoru muxahedina u
Gostovi}ima svima bile povezane o~i, pa smo iz te prostorije izvedeni na
neku poqanu gde nam je nare|eno da legnemo na stomak, a potom su nam vezane
ruke i noge. Noge su bile vezane sa nekim crevom koje se naglo {irilo i
stezalo noge. su Od toga su nastupili strahoviti bolovi i nijedan od nas
nije mogao da se uzdr`i, a da ne jau~e. Mene su udarali celu no}, a ja sam tek
sutradan vra}en u zatvorsku prostoriju.
U tu prostoriju u{ao je jedan muxahedin i uneo glavu Gojka Vuji~i}a,
koga sam ja dobro poznavao, a potom je naredio da moramo svi da qubimo
Gojkovu glavu, koja je bila krvava. Po{to smo to u~inili on je uzeo glavu i
oka~io je na ekser na zidu i ta glava je bila oko tri dana u na{oj pros-
toriji.
Tu sam proveo puna 33 dana i za svo to vreme svakog dana i no}i prebi-
jani smo do onesve{}ewa. Neprekidno smo bili modri, krvavi i ote~eni.
Svaki put pri ulasku muslimanskih ili muxahedinskih vojnika upu}ivane
su nam pretwe da }emo svi biti poklani i da }e nam glave biti odse~ene.
Za vreme boravka u logoru muxahedina su donosili neke elektri~ne
ure|aje pa ih prikop~avali na pojedine delove na{ih tela, a potom ok-
retawem ru~ice na tom ure|aju prouzrokovali strahovite elektri~ne udare
po celom telu.

117
Muxahedini su nas vezane lancem vodili na obli`wu reku i tamo ter-
ali da le`imo u vodi po nekoliko ~asova, a posle toga su nas tako mokre
vra}ali nazad u logor.
Izvodili su nas oko 14 ~asova, kada je najja~e sunce i nare|ivali da
legnemo na le|a i da du`e vreme gledamo u sunce. Tako|e su nas terali da za
vreme gledawa u sunce dr`imo po jedan komad drveta u zubima koji je bio
duga~ak oko 30 cm...

2.6.Svedok 303/97-30, ro|en 1951. godine, navodi:

...Zarobqen sam 21. jula 1995. godine u selu Kr~evine od strane pripad-
nika Armije BiH, me|u kojima je bilo muxahedina koji su imali posebne
uniforme, posebne oznake i wihova lica su, za razliku od muslimanskih vo-
jnika, bila crna.
Nakon zarobqavawa preba~eni smo u jednu zgradu u kojoj smo celu no}
proveli kle~e}i na kolenima vezani konopcem, a na drugom kraju tog ko-
nopca napravqena je om~a koja je svima nama stavqena oko vrata. Druge
ve~eri muxahedini su u{li u tu prostoriju gde smo se mi nalazili i
naredili su nam da legnemo na stomak, da stavimo ruke na le|a i podignemo
noge u vis, a tada su nas sa konopcem vezali oko nogu, dok su nam ruke vezali
`icom i stavili nam om~u od `ice oko vrata. U tom polo`aju proveli smo
celu no} i niko od nas nije mogao da makne ni rukom ni nogom jer je svaki
pokret zatezao om~u i pretila je opasnost da se udavimo.
U logoru muxahedina u selu Gostovi}i sam proveo 33 dana i svakog dana
ja i ostali Srbi smo bili tu~eni najmawe jedanput, a nekada i vi{e puta ne
samo od strane muxahedina, ve} su nas tukli i sami me{tani.
Svaki dan sam odvo|en na saslu{awe i kada sam se vra}ao video sam da su
svi zarobqeni Srbi bili otekli, modri, krvavi i isprebijani, a ve}ina wih
se od zadobijenih batina nije mogla ni pomerati.
Obzirom da sam svakodnevno dobijao vi{e udaraca po glavi, ne mogu
ta~no da se setim datuma kada je iz prostorije gde smo se nalazili izveden
Gojko Vuji~i}, ~ija je glava doneta u prostoriju u kojoj smo bili zatvoreni.
Iz iste je jo{ uvek tekla krv. Muxahedin koji je doneo Gojkovu glavu terao
nas je da istu qubimo, a tuma~ nam je preneo da je on jo{ dodao da je jednom

118
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

~etniku odse~ena glava, a da }e drugi sutra do}i na red. Glava Gojka


Vuji~i}a zaka~ena je za ve}i ekser koji je bio u zidu. Meni je jedan muxahe-
din stavqao na vrat ru~nu testeru po{to mi je najpre naredio da kleknem i
dr`e}i me jednom rukom za kosu rekao da }e mi odrezati glavu. Na isti
na~in pretio je i B.[. i V.T.
Za sve vreme boravka mi nismo mogli da legnemo da spavamo ve} smo vez-
ani sedeli pored zida sa oborenom glavom prema patosu. Muslimanski vo-
jnici i muxahedini donosili su nekakve elektri~ne ure|aje koje su nam
stavqali naj~e{}e na grudi, a tada su pu{tali struju koja je izazivala
strahovite bolove.
Hranu smo dobijali jedanput dnevno, naj~e{}e po malo par~e hleba i
malo nekakve tople vode...

2.7.Svedok 303/97-27, ro|en 1961. godine, koji je 21. jula 1995. godine u
ranim jutarwim ~asovima zajedno sa jo{ 11 pripadnika VRS zarobqen u
mestu Kr~evine, navodi:

...Posle zarobqavawa odveli su nas u selo Gostovi}e gde je bio logor


muxahedina i zatvorili su nas u jednu ku}u koja je bila u izgradwi i koja je
imala samo betonsku plo~u koja je non-stop proki{wavala. U toj ku}i mi
smo bili vezani `icom za ruke i noge, od ~ega i danas imam tragove.
Naredili su nam da non-stop moramo da budemo u sede}em polo`aju sa pog-
nutim glavama.
U tu prostoriju su neprekidno ulazili muxahedini koji su nas kun-
dacima od oru`ja, cevima od oru`ja, nogama na kojima su bile ~izme tukli i
neprekidno su pokazivali, stavqaju}i nam sabqu na vrat, da }e nam odse}i
glavu.
Ja sam u tom logoru muxahedina od mnogobrojnih udaraca zadobijenih u
predelu glave dobio te`ak potres mozga i bio sam bez svesti vi{e dana.
Se}am se da su nas vezivali nekakvim konopcem, ~iji je jedan kraj bio
vezan za na{e ruke, a drugi deo konopca su u vidu om~e stavqali nama oko
vrata. Ostavqali su nas tako vezane po 10 i vi{e ~asova, tako da se ni jed-
nim delom tela nismo mogli pomeriti. Ukoliko bih napravio najmawi pok-

119
ret nogom ili rukom om~a se stezala oko vrata i jedino je bilo mogu}e sedeti
u tom polo`aju mirno, bez ikakvih pokreta da se ne bi zadavili.
Se}am se tako|e da su mene posle zarobqavawa zajedno sa grupom zarob-
qenih srpskih vojnika doveli na jedno mesto gde se nalazilo telo srpskog
vojnika kome je glava bila odse~ena, pa su nam muxahedini naredili da svi
legnemo na zemqu prete}i da }e nam svima odse}i glave kao tom borcu. Video
sam da mu je grudni ko{ i trbuh bio rase~en.
Tako|e se se}am, da su nam muxahedini prikqu~ivali nekakve elektrode
na razne delove tela, a potom okretawem neke ma{ine su proizvodili elek-
tro-{okove ~iji su udari bili tako sna`ni da smo svi padali u nesvest. To
su nam radili vi{e puta.
Se}am se dobro jednog dana kada je zarobqeni srpski vojnik Gojko
Vuji~i}, molio nekog od muxahedina da mu popusti `icu na rukama kojom je
bio vezan, pri ~emu je jo{ ne{to rekao, pa su dvojica muxahedina ustala, a
jedan od wih je Gojku odsekao glavu. Video sam da je Gojkovo telo, iako su mu
bile vezane ruke i noge jo{ izvesno vreme poskakivalo, a posle se smirilo.
Zatim je muxahedin uhvatio glavu za kosu i podigao je u vis i svima nama
naredio da moramo da qubimo tu glavu. Nakon toga je glavu uzeo i zaka~io za
jedan ve}i ekser koji je bio ukucan u zid, i ona je tu visila.
U tom logoru smo hranu dobijali jedanput dnevno i to naj~e{}e po jedno
malo par~e bajatog hleba i po malo neke ~orbe, koja je bila bez ikakvog
ukusa...

2.8.Svedok 334/97-14, koji je bio zarobqen 21.7.1995. godine i posle


boravka od dva dana u nekoj ku}i u selu Livade doveden u Gostovi}e gde je
bio zatvoren 34 dana, pre nego {to je preba~en u KPD Zenica, svedo~i:

...Na ozrenskom rati{tu zarobila nas je jedinica muxahedina 21.7.1995.


godine. Posle zarobqavawa odveli su nas u selo Livade i zatvorili u jednu
prizemnu ku}u.
Zadr`ani smo u toj ku}i u Livadama dva dana a posle toga smo odvedeni u
selo Gostovi}e i sme{teni u jednu poru{enu ku}u koja nije imala krov.
Sme{teni smo u prostoriju ~iji je pod bio od betona i na wemu je bilo je
vode.

120
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Naredili su nam da sednemo na patos i skupimo kolena, a potom su nam


ispod kolena stavili po jedno drvo du`ine 1m i debqine oko 5 cm. Nakon
toga naredili su nam da stavimo obe ruke ispod tog kolca, a potom su nam is-
pred kolena vezali ruke konopcem, a od drugog kraja konopca napravili
om~u koju su nam stavili oko vrata. Tako vezani ni najmawi pokret rukama i
nogama nismo mogli da napravimo, jer je om~a stezala vrat.
Dok su nas vezivali V.A. je poku{ao bekstvo skakawem kroz prozor.
Me|utim, muxahedini su ga uhvatili, uveli u prostoriju u kojoj smo se
nalazili, a zatim ga tako isprebijali da smo mi mislili da ne}e
pre`iveti.
Pre svakog saslu{awa muxahedini su nas strahovito tukli po svim
delovima tela, iako smo bili vezani na na~in kako sam to objasnio.
Tako vezani proveli smo 6 dana. B.[. su oslobodili jednu ruku pa nas je
on hranio kao malu decu. U tu prostoriju ulazili su u svako doba muxa-
hedini dr`e}i no`eve u rukama, koje su nam podnosili pod vrat i stavqali
u usta pokazuju}i prstom preko vrata da }e nas poklati.
Drugog dana boravka u Gostovi}ima muxahedini su nam svima vezali o~i
i oslobodili nam ruke i noge, a potom su nas izveli iz te prostorije i
povezali konopcem jedna za drugog i odveli nas do nekog {atora. Tu su nam
vezali i noge sa konopcem i naredili da svi legnemo na stomak. Tako smo
le`ali cele no}i. U jednom momentu izdvojili su Gojka Vu~enovi}a i odveli
ga ne{to daqe.
Posle toga ponovo su nas vratili u istu zgradu i tamo ponovo vezali sa
konopcem ispod kolena, a muxahedini su doneli glavu Gojka Vu~enovi}a i
naredili da svi moramo da je poqubimo. Posle qubqewa glavu su zavezali za
jedan klin na zidu i glava je stajala tu dva dana pre nego {to su je odneli.
Muxahedini su ~esto dolazili i pokazivali nam no`eve i prstima po-
kazivala da }e i nama odse}i glavu kao Gojku Vu~enovi}u. Prilikom svakog
dolaska tukli su nas nogama na kojima su imali ~izme i komadima drveta.
Pored muxahedina dolazili su i muslimanski vojnici.
U toj zgradi proveli smo 34 dana i za svo to vreme svakog dana muxa-
hedini su nas nemilosrdno tukli.

121
Muxahedini su nas terali da vezani spustimo glave na zemqu i da u tom
polo`aju ostanemo po nekoliko ~asova. Neprekidno smo sedeli pored zidova
i nismo smeli da se pomerimo.
Vezane su nas izvodili na neku reku i tamo nas hvatali za glavu i
gwurali u vodu, dr`e}i nas izvesno vreme, dok ne po~nemo da uvla~imo vodu
u sebe.
Izvodili su nas i na livadu, pa smo morali da legnemo na le|a i da gle-
damo u sunce po nekoliko sati. Terali su nas i da sa rukama podignutim u
vis stojimo po nekoliko ~asova i gledamo u sunce. Nare|ivali bi nam da
legnemo svi, a oni bi nas tada gazili svuda, po nogama, rukama, grudima i
le|ima. Bilo je mno{tvo metoda koje su oni primewivali prema nama. Kao
{to sam rekao svakog dana bili smo prebijani do onesve{}ivawa.
Ti muxahedini nisu znali na{ jezik, neki su nosili crne marame preko
~ela i glave. Wihove uniforme razlikovale su se od uniformi na{ih mus-
limana.
U Gostovi}ima smo celo vreme le`ali na golom betonu koji je uvek bio
mokar i vla`an.
Iz Gostovi}a smo odvedeni u KPD u Zenici.
Od udaraca koje sam zadobio od muxahedina u Gostovi}ima imao sam pre-
lom tri rebra sa leve strane...

2.9.Svedok 337/97-23, koji je bio zarobqen na Vozu}kom rati{tu


21.7.1995. godine od strane muxahedinske jedinice i nakon toga odveden u
logor u Gostovi}ima, gde je ostao mesec dana, posle ~ega je odveden u KPD
Zenica, svedo~i:

...Kada su nas doveli muxahedini su nam, preko prevodioca, naredili da


svi sedimo na betonu uz zid, a oni su tada uzeli po komad drveta du`ine oko
80 cm i stavili nam ispod kolena, a potom smo morali da ispod tog drveta
stavimo obe ruke koje su nam vezali iznad kolena, a sa drugim krajem ko-
nopca napravili su nam om~u koju su nam stavili na vrat. Na taj na~in
onemogu}ili su nam da pravimo bilo kakav pokret rukama ili nogama, jer je
svaki pokret zatezao om~u koja je bila na vratu.

122
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Vezani na na~in kako sam opisao ostali smo oko 6 dana.


U prostorije u koje smo bili sme{teni ulazili su muxahedini koji su
nas strahovito tukli. Udarali su nas dr`alicama od lopata, nogama na ko-
jima su imali ~izme, kundacima i cevima od oru`ja. Ja sam bio uvek modar,
u krvi i ote~en.
U tom polo`aju, sede}i pored zida, vezani na na~in kako sam opisao,
morali smo kada su zahtevali da sa ~elom i glavom dodirnemo beton. U tom
polo`aju ostajali smo i po nekoliko ~asova i to je kod mene izazivalo stra-
hovite bolove u predelu glave...

2.10.Svedok 61/97-19, koji je zarobqen 17. septembra 1995. godine na


Ozrenu, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, ro|en 1952. godine,
svedo~i:

...Nas 10 je zarobqeno 17. septembra u jednoj {umi. Zarobili su nas muxa-


hedini me|u kojima je bilo i vojnika muslimana iz BiH.
Nakon zarobqavawa muxahedini su nam vezali ruke i doveli nas u jedno
selo blizu Zavidovi}a. Znam da su to bili muxahedini po tome {to nisu
poznavali na{ jezik. Boja ko`e im je bila druga~ija, a imali su i uniforme
koje su se razlikovale od na{ih muslimanskih vojnika.
Kada su nas doveli u to selo opkolila nas je grupa vojnika i civila pa
su po~eli da nas maltretiraju.
Onda su nam naredili da skinemo uniforme i da se izujemo, pa smo nakon
toga morali da legnemo jedan pored drugog potrbu{ke. Tada su nam `icom
vezali ruke na le|a i noge jednu uz drugu.
Prisutni muxahedini i muslimanski vojnici otpo~eli su da ska~u po
na{im telima gaze}i nas 10 zarobqenika, a potom su uzeli dr`alice od lo-
pata i neke kol~eve kao i kablove du`ine 50-60cm, debele oko 3cm, pa su
po~eli da nas udaraju sa tim predmetima.
Udarali su nas dok se nismo onesvestili, a onda su nas polivali vodom i
ponovo vra}ali u `ivot.

123
Terali su i decu da nas udaraju sa ~ime su hteli, a naredili su i jednom
starcu da nas udara. Me|utim, on je odbio da to ~ini, govore}i da on ima
sina vojnika.
Ta tu~a trajala je 3-4 sata i za sve vreme mi smo le`ali na stomaku.
Pre nego {to su nas vezali, muxahedini su nam oduzeli satove, zlatne
predmete i novac.
Posle toga stavili su nas na kamion na kome smo morali da le`imo jedan
preko drugog na trbuhu, pa su nas pokrili nekim }ebadima i kamion je
krenuo.
Vo`wa je trajala oko sat ipo i onda se kamion zaustavio, pa su nas ski-
nuli i zatvorili u neku prostoriju veli~ine 4x4m.
U toj prostoriji mi smo zatekli 4 srpska vojnika koji su ranije bili
zarobqeni. Jedan od wih bio je iz Modri~e, a drugi iz Zavidovi}a. Oni su
bili izubijani i ote~eni. Sa wima je bio i jedan stariji ~ovek, seqak iz
obli`weg sela. Taj ~ovek je posle deset dana umro od udaraca koje su mu
nanosili svakog dana.
U tu prostoriju dolazili su ~esto civili pa su nas pquvali i dr`e}i
no` u rukama pokazivali kako }e nas klati i kako }e nam odse}i glavu.
Udarali su nas nogama na kojima su imali ~izme i pesnicama, a nama su
neprekidno bile vezane i noge i ruke.
Tu su nas ispitivali muslimani u prisustvu muxahedina, tako {to su
stajali pored onog koga su ispitivali sa leve i desne strane. Prvo su nas pi-
tali za osnovne podatke, a zatim u kojim smo jedinicama bili, a posle toga
ko je ru{io xamije u Prijedoru, Bawa Luci i Bosanskoj Krupi, ko je silovao
muslimanske `ene.
Ta pitawa bila su propra}ena udarcima koje su nam nanosili muxa-
hedini sa gvozdenim {ipkama duga~im 70-80cm, a debelim oko 20mm.
Oni su me udarali i sa kablom duga~kim oko 70cm i komadima drveta,
uglavnom po le|ima. Potom bi nare|ivali da sednemo na beton i opru`imo
noge, pa su nas udarali po celoj du`ini nogu, tako {to je jedan udarao sa
jedne, a drugi sa druge strane. Posle toga stavqali su mi neku elektri~nu
naparavu, sa kojom se ubijaju bikovi, na vrat, pa ukqu~ivali struju. Ti stru-

124
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

jni udari bili su strahoviti i izazivali su bolove u predelu celog tela, a


naro~ito glave. Od toga sam padao na beton. Tada su me udarali nogama na ko-
jima su imali ~izme. Nisam mogao da se kre}em, pa su me oni vukli niz
stepenice.
I drugi zarobqenici, koji su bili samnom u grupi, kada su se vra}ali sa
saslu{awa bili su u krvi i ote~eni. I wih su dovla~ili jer nisu mogli da
idu.
U tom logoru ostao sam oko mesec dana i svakog dana su me tukli. Tekla
mi je krv iz svih delova tela od udaraca.
U tom logoru le`ali smo na golom podu koji je uvek bio mokar, jer su ga
muxahedini polivali vodom. Nismo imali nikakvih prostira~a, ni pok-
riva~a.
^esto su nas i u no}nim ~asovima muxahedini tukli i pretili da }e nas
poklati.
Hrana je bila veoma lo{a, boqe re~eno nikakva. Dobijali smo svakog
dana po jednu glavicu sve`eg kupusa, koju smo delili na nas 10, jer su
~etvoricu vojnika koje smo zatekli negde odveli.
Fiziolo{ke potrebe obavqali smo u istoj prostoriji u kojoj uop{te
nije bilo prozora, niti svetla. Zbog toga je bio nepodno{qiv smrad.

Pored ostalog terali su nas i da dubimo na glavi du`e vreme.


Posebno su muxahedini nare|ivali da se mi me|usobno qubimo i da se
posle me|usobno udaramo pesnicama.
Tra`ili su od nas da primimo muslimansku veru obe}avaju}i da }emo u
tom slu~aju pre`iveti.
Posle mesec dana nas 10 je odvedeno u Zenicu u KPD.
Od udaraca koje sam dobio u ovom muxahedinskom logoru izbijeni su mi
skoro svi zubi. Ostalo mi je u dowoj i gorwoj vilici svega 7 zuba. Od tih
udaraca i pretwi ja sam izgubio `ivce i ose}am bolove u predelu ki~me,
grudnog ko{a i nogu. Zbog svega onoga {to sam pre`iveo izgubio sam voqu za
`ivotom...

125
Da su muxahedini na Vozu}kom rati{tu, uz pomo} bosanskih muslimana,
odsecali glave ili delove tela srpskim vojnicima posle wihovog zarob-
qavawa potvr|uje i druga dokumentacija sa kojom Komitet raspola`e.
Antoni} Dragoqub, voza~ iz sela Poveli}, Op{tina Srbac, ro|en
16.9.1958. godine u Srpcu, od oca Milo{a i majke Zorke, ro|ene Samov, kao
pripadnik VRS 10.9.1995. godine nestao je na Vozu}kom rati{tu. Wegov le{
je razmewen i 17.9.1996. godine dopremqen u Bawa Luku. Nedostajala je
glava. Dragoqubova supruga je saznala od wegovih drugova sa rati{ta da je
jedinica muxahedina zarobila tada grupu srpskih vojnika i da su se posle
toga ~uli strahoviti krici i jauci, na osnovu ~ega zakqu~uje da su tada
srpskim vojnicima muxahedini odsekli glave (svedok 274/97-65).
Vuka{inovi} Momir, automehani~ar, iz sela Poveli}, Op{tina Srbac,
ro|en 17.12.1952. godine u Poveli}u, Op{tina Srbac, od oca Vida i majke
Radmile, ro|ene Kresojevi}, bio je zarobqen 24.06.1995. godine kao pripad-
nik VRS od strane muslimanske vojske na Nikolinom brdu na Vozu}oj.
Slede}eg dana 25.6.1995. godine wegovo telo je bilo razmeweno i dopremqeno
u Doboj bez glave. Imao je povredu u predelu grudnog ko{a i u predelu nad-
kolenice leve noge (svedok 274/97-61).
Ili} Bogoqub, poqoprivrednik iz Nove Vesi, Op{tina Srbac, ro|en
29.9.1949. u selu Nova Ves, Op{tina Srbac, od oca Bo{ka i majke Darinke,
ro|ene Tati}, kao pripadnik VRS nalazio se na Vozu}kom rati{tu i wegova
porodica je 13.9.1995. godine obave{tena da je nestao. Wegovo telo je posle
razmena doneto u Bawa Luku 17.9.1996. godine. Na telu je nedostajala glava i
delovi nogu (svedok 274/97-64).
Medakovi} Milan, zemqoradnik iz sela Kosijerevo, Op{tina Lakta{i,
ro|en 31.12.1965. godine u Bawa Luci, od oca Bogoquba i majke Smiqe,
ro|ene [ikawa, kao pripadnik VRS sa svojom jedinicom se nalazio na
Vozu}i 10.9.1995. godine, kada je nestao. Wegov le{ je identifikovan
17.09.1996. godine u Bawa Luci posle razmene. Nedostajao je predwi deo
glave, deo leve noge i prsti na rukama (svedok 274/97-66).
Miladi} Slavoqub, zemqoradnik iz sela Ila}ani, Op{tina Srbac,
ro|en 19.05.1960. godine u Srpcu, od oca Gojka i majke Bosiqke, ro|ene Vi-
dovi}, nestao u septembru 1995. godine na Vozu}kom rati{tu kao pripadnik

126
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

VRS. Posle razmene 17.9.1996. godine wegova supruga je u Bawa Luci


preuzela telo na kome je bila odse~ena glava, dowi delovi ruku i dowi
delovi nogu, koji su delovi dopremqeni uz trup (svedok 274/97-59).
Mila{inovi} Marko, tekstilni tehni~ar, iz Ina|ola, Op{tina Srbac,
ro|en 15.5.1962. godine u Srpcu, od oca Mitra i majke Koviqke, ro|ene
Kova~evi}, bio je zarobqen kao pripadnik VRS 10.9.1995. godine na brdu
Paqenik na Vozu}kom rati{tu. Wegov le{ je 10.9.1996. godine donet u Bawa
Luku posle razmene. Nedostajao je zadwi deo glave i prsti na rukama (svedok
274/97-62).
Pa{ali} Koviqka, ro|ena Risti}, iz Vozu}e, Op{tina Zavidovi}i,
ro|ena 1936. godine u Gostovi}ima - Ote`wa, od oca Petra i majke Milice,
ro|. Stojanovi}, supruga Nestora Pa{ali}a, majka dvoje dece, ubijena
28.05.1993. godine u svojoj ku}i na periferiji Gostovi}a od strane pripad-
nika diverzantska muslimanske grupe. Ubijena je klawem, a izva|en joj je i
grkqan. Sahrawena u grobqu kod manastira "Sveta trojica" u Vozu}i (svedok
260/97-4).
Suvajac Zoran, zemqoradnik, iz sela Seferovci, Op{tina Srbac, ro|en
1972. godine u Koba{u, od oca Rajka i majke Milene, ro|ene Mele{evi}, bio
je kao pripadnik VRS zarobqen od strane muslimanske vojske 10.9.1995.
godine na Vozu}kom rati{tu. U septembru 1996. godine wegov le{ je raz-
mewen i tom prilikom je konstatovano da na wemu nedostaje glava, delovi
ruku i nogu (svedok 274/97-58).
Todorovi} Milovan, radnik iz sela Mali Sitne{i, Op{tina Srbac,
ro|en 30.09.1954. godine, od oca Ostoje i majke Qubice, ro|ene Golubovi},
kao pripadnik Vojske Republike Srpske bio je zarobqen od strane pripad-
nika muslimanske vojske 10.9.1995. godine na Vozu}kom rati{tu. Posle
godinu dana 20.09.1996. godine muslimani su predali wegovo telo bez glave
i leve noge. Milovanova supruga je saznala od wegovih drugova da su posle
Milovanovog zarobqavawa ~uli wegovu vrisku pa pretpostavqa da su mu
tada odsekli nogu, a posle glavu (svedok 274/97-55).
Cerovac Veselin, vodoinstalater, i zsela Kukuqe, Op{tina Srbac,
ro|en 9.03.1965. godine u Srpcu, od oca Vida i majke Radojke, ro|ene Jawi},
bio je krajem juna 1995. godine zarobqen kao pripadnik VRS od strane mus-
limanske vojske na Vozu}kom rati{tu. Posle dva dana wegovo telo su pre-

127
dali muslimani i ono je bilo doneto u Doboj. Nedostajala je glava i imao je
mno{tvo ubodnih rana u predelu grudnog ko{a. Bio mu je odse~en sredwi
prst na levoj ruci na kome je nosio zlatnu burmu (svedok 274/97-60).
^oli} Stanko, zidar, iz Srpca, Inadol bb, ro|en 29.6.1953. godine u Ko-
tor Varo{i, od oca Simeuna i majke Darinke, ro|ene Smiqi}, bio je kao
pripadnik VRS 10.9.1995. godine zarobqen na Vozu}kom rati{tu. Wegovo
telo je u septembru 1995, godine doneto u Srbac. Tom prilikom je konsta-
tovano da na le{u nedostaju {ake na obe ruke i stopala na obe noge, kao i
zadwi deo glave (svedok 274/97-57).
Pored navedenih slu~ajeva na dan 14. novembra 1997. godine u rejonu Stog
- Gostovi}i izvr{ena je ekshumacija 17 tela pripadnika Vojske Republike
Srpske koja su sva bila u uniformama Vojske Republike Srpske. Od toga 13
tela je bilo bez glave, jedan glava je odvojena od tela, a uz tri tela su ostaci
razbijenih lobawa.
Ova ekshumacija je izvr{ena u prisustvu predstavnika organizacija
me|unarodne zajednice (OHR, PHR, SFOR, IPTF i Me|unarodnog komiteta
crvenog krsta) od strane zajedni~ke komisije Republike Srpske i musli-
mansko-hrvatske federacije.
Dr`avna komisija za razmenu ratnih zarobqenika i nestalih lica
Republike Srpske potra`uje 54 zarobqena pripadnika Vojske Republike
Srpske ~iji se nestanak vezuje za rejon Gostovi}a, gde se nalazio logor jed-
inice Armije BiH "El muxahedin".

128
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Paneli - obja{wewe

Qbofm!2/!)Tvnsbl!Djwjmj{bdjkf*!
!!
!
Ob! pwpn! qbofmv! qsjlb{bop! kf! eb!! tv! Jtmbntlj! gvoebnfoubmjtuj! hekf! hpe! kf! Jtmbn! lbp!
sfmjhjkb-! qsf! twfhb! ob! twpkjn! svcpwjnb! j{b{jwbmj! jmj! j{b{jwbkv! tvlpcf! tb! esvhjnb/!
Qpuqvop! kf! kbtob! qpsvlb! _pwkf•botuwv/! Jtmbntlj! gvoebnfoubmjtuj! of! tbnp! eb! ufaf! eb!
vtqptubwf! tjtufn! ofusqfrjwptuj! j! jtlrv•jwptuj! v! {fnrbnb! v! lpkjnb! kf! Jtmbn!
epnjobouob!sfmjhjkb-!wf~!j!v!epejsjnb!tb!esvhjn!lvmuvsbnb!j!djwjmj{bdjkbnb!j{b{jwbkv!
tvlpcf/! Tqjtbl! {fnbrb! v! lpkjnb! tv! qptupkbmj! qspcmfnj! mj! qptupkf! j! ebo! ebobt! kf!
qsfevhb•bl/! V{njnp! ob! qsjnfs! Ljov! v! lpkpk! tf! obtjmop! afmf! j{ewpkjuj! oflj! [bqbeoj!
ekfmpwj!jmj!tvlpc!j{nf}v!Joejkf!j!Qbljtubob!v!tmv•bkv!Lb|njsb/!Oj|ub!ojkf!cprf!oj!v!
J{sbfmv-!Ojhfsjkj-!Bwhbojtubov!v!lpnf!tv!jtmbntlj!yjibe!sbuojdj!voj|ujmj!ewb!wjkflb!
tubsf!tqpnfojlf!cvef!lpkj!tv!cjmj!qpe!{b|ujupn!UNESCO.b-!Cptof-!Lptpwb!j!Nblfepojkf/!
Ojkf! cjubo! lpoujofou! ojuj! esabwb-! wf~! obnkfsb! jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! eb! tuwpsf!
Lbmjgbu! j! hmpcbmov! jtmbntlv! esabwv! (Umma)! ob! twkfutlpn! ojwpv-! lpkb! jtlrv•vkf!
qptupkbxf! esvhji! sfmjhjkb/! V! Cptoj! obqsjnfs-! ojkf! ep|mp! ep! tvlpcb! obspeb-! wf~! ep!
tvlpcb! sfmjhjkb-! qsjkf! twfhb! Jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! j! ptubulb! twkfub! j!
djwjmj{bdjkf/!Pwbk!pqbtbo!gfopnfo!vlpmjlp!tf!ob!wsjkfnf!of!qsjnkfuj!j!vlpmjlp!tf!ob!
wsfnf! of! j{ob}v! ob•joj! {b|ujuf-! b! qsjkf! twji! up! kf! fevlbdjkb! j! qsptwkf~jwbxf! ejkfmb!
tubopwoj|uwb! oblmpxfoji! lb! gvoebnfoubmj{nv-! qsjkfuj! eb! voj|uj! uflpwjof! npefsof!
djwjmj{bdjkf!j!wsbuj!up•bl!jtupsjkf!v!8/!wjkfl/!
!
!
Qbofm!3/!Hmpcbmob!nvtmjnbotlp.gvoebnfoubmjtuj•lb!nsfab!
!
Hmpcbmob! nsfab! jmj! tusvluvsb! Jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! lpkj! v! twpkjn! sfepwjnb!
jnbkv!of!tbnp!qsjqbeojlf!Bm.Lbjef-!wf~!j!nophpcspkof!esvhf!ufspsjtuj•lf!pshboj{bdjkf!
ujqb!Ibnbt!jmj!If{cpmbi-!tbtupkj!tf!j{!ptopwof!usj!lpnqpofouf;!

129
!
2/!Jtmbntlj.nvtmjnbotlj!mpcjkj!v!sb{mj•jujn!{fnrbnb!
3/!Jtmbntlf.nvtmjnbotlf!ivnbojubsof!pshboj{bdjkf!wf{bof!{b!ufspsj{bn!
4/! Jtbmntlf! {fnrf! lpkf! jmj! kbwop! jmj! ubkop! qpesabwbkv! jtmbntlf! yjibe! ufspsjtuf-!
qsjkf!twji!Jsbo!)njtmj!tf!ob!tbeb|xv!wmbtu!of!ob!Qfstjktlj!obspe*!lbp!obkwf~b!pqbtoptu!
{b!•pwkf•botuwp/!
Twf! usj! lpnqpofouf! tv! {b! Jtmbntlf! gvoebnfoubmjtuf! wb{of! {b! tuwbsbxf! Hmpcbmof!
wkfstlf! esabwf! Umme-! b! qsflp! {mp•job! v! jnf! #Bmbib#/! Ujqj•bo! kf! qsjnkfs! tusbwj•oji!
{mp•job!qp•jxfoji!pe!tusbof!yjibe!sbuojlb!v!Cptoj/!Cjsp!Wmbef!Sfqvcmjlf!Tsqtlf!{b!
peoptf! tb! ICTY.fn! sbtqpmbaf! pcjnopn! j! bvufouj•opn! hsb}pn! p! ekfmpwbxv! nsfaf!
jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub.yjibe!sbuojlb/!!
Abmptop!kf!v!twfnv!|up!kf!kfeob!pe!obkwf~ji!twkfutlji!sfmjhjkb!qptubmb!asuwb!pwji!
gbobujlb-!b!tufqfo!xjipwph!pshboj{pwbxb!v!pwpn!usfovulv!of!npaf!tf!oj!{bnjtmjuj/!
!!
!
Qbofm!4/!Ptbnb!Cjo!Mbefo!.!|fg!Bm.Lbjejof!nsfaf!.!ob•jo!sbeb!
!
Hmpcbmob! nsfab! jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! qp! tb{obxjnb! j! jtlvtuwjnb! j{! Cptof!
tbtubwrfob!kf!pe!oflpmjlp!lpnjufub!qpcspkboji!ob!pwpn!qfofmv/!Twblj!lpnjufu!{b!tfcf!
kf! wb{ob! lbsjlb! v! mbodv! j! sbe! lpnjufub! qpesb{vnkfwb! bohbanbo! lblp! ob! mplbmopn-!
esabwopn-! ublp! j! ob! nf}vobspeopn! ojwpv/! V! upk! hsbebdjkj-! sbe! ob! nf}vobspeopn! ojwpv!
qpesb{vnkfwb! j! wscpwbxf! pesf}foji! mjdb! lpkb! twpkjn! ekfmpwbxfn! j! blujwoptujnb! jnbkv!
wfmjlv! qpmjuj•lv! np~-! lpkv! lpsjtuf! ob! twf! nphv~f! ob•jof! v! ptuwbsfxv! jtmbntlji!
gvoebnfoubmj•lji!djrfwb/!!
Gjobotjktlj! lpnjufu! jnb! {bebubl! eb! pcf{ckfej! ajwpu! Nsfaf! jtmbntlji!
gvoebnfoubmjtub/!Ob•jo!ob!lpkj!tf!tsfetuwb!tlvqrbkv!wbsjsb!pe!tsfejof!ep!tsfejof-!bmj!
tb!tjhvsop|~v!tf!npaf!sf~j!eb!tv!ewb!obkwf~b!ob•job!tblvqrbxb!tsfetubwb!j{!gpoepwb!tb!
lpkjnb! mj•op! ejsfluop! jmj! joejsfluop! sbtqpmbaf! Ptbnb! Cjo! Mbefo! j! tblvqrbxf!
tsfetubwb! qsflp! sb{hsbobuf! nsfaf! #ivnbojubsoji! pshboj{bdjkb#! lpkf! ob! qsfsgjebo!
ob•jo! lpsjtuf! twpk! tubuvt! lblp! cj! of! tbnp! tlvqrbmj! opwbd-! wf~! j! sfhsvupwbmj! nmbef!
rvef! {b! j{wp}fxf! cvev~ji! ufspsjtuj•lji! bldjkb/! Ublp}f-! pwbk! lpnjufu! tf! cbwj! j!
qjubxjnb!usbotgfsb!opwdb!j!esvhji!tsfetubwb/!V!uv!twsiv!lpsjtuj!tf!tjtufn!#ibxbmb#-!
hekf!tf!opwbd!j!esvhb!tsfetuwb!qsfoptf!j{!svlf!v!svlv-!cf{!gjobotjktlji!usbotbldjkb!lpkf!
tf!nphv!mpdjsbuj!qvufn!cboblb/!!

130
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

Qsbwop.sfmjhjktlj! lpnjufu-! qpsfe! ptubmji! blujwoptuj! hmbwoj! {bebubl! jnb! eb!


pqsbweb! j{wp}fxf! ufspsjtuj•lji! bldjkb/! Nfejktlj! lpnjufu-! lppsejojsb! tb! nsfapn!!
tbtubwrfopn! pe! nfejkb! qpe! lpouspmpn! jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! j! qpkfejodjnb!
{bqptmfojn!v!wfmjljn!nfejktljn!lv~bnb!v!djrv!|jsfxb!jtbmntlf.gvoebnfoubmjtuj•lf!
qspqbhboef/!Tv|ujob!sbeb!pwph!lpnjufub!kf!v!tbefktuwv!tb!ptubmjn!lpnjufujnb!pqsbweb!
blujwoptuj!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub-!b!lbp!hmbwoj!bevu!lpsjtuj!tf!nfupe!qp!lpnf!tv!
vwjkfl!j!jtlrv•jwp!asuwf!obtjrb!nvtmjnboj/!Obsbwop!v!qsbltj!up!kf!qpuqvop!esvhb•jkf-!
kfs! kf! qsjspeb! jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! obtjrf! j! vtqptubwrbxf! jtmbntlf! esabwf!
Umme!lpkb!jtlrv•vkf!qptupkbxf!esvhji!sfmjhjkb/!Ublp!oqs/!ob!Lptpwv!j!Nfupijkj!wf~job!
bmcbotlpn.nvtmjnbotlph!!!tubopwoj|uwb-!qsflp!nsfaf!Bm.Lbjef!j!sbeb!twji!qpcspkboji!
lpnjufub!vtqkfmb!kf!eb!lsfjsb!tmjlv!eb!kf!wf~job!tubopwoj|uwb!vhspafob!pe!nbxjof-!|up!
kf! of{bqbn~fop-! kfs! tv! qp! qsbwjmv! vhspafof! nbxjof! pe! wf~jof! tubopwojlb/! Ublp}f-! tb!
vtqkfipn! kf! {biwbrvkv~j! sbev! pwph! lpnjufub! •jtub! tfdftjkb! j! ufspsj{bn! pe! tusbof!
jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! v! sfepwjnb! Lptpwtlji! Bmcbobdb! qsjlb{bob! lbp! cpscb! {b!
tmpcpev-! |up! kf! {bqsbwp! kfebo! pe! ptopwoji! djrfwb! hmpcbmof! nsfaf! jtmbntlji!
gvoebnfoubmjtub! .!! lsfjsbuj! pq|uf! nj|rfxf! eb! tv! jtmbntlj! gvoebnfoubmjtuj! vwjkfl!
asuwf!esvhji-!b!v!twsiv!{bv{jnbxb!)tfdftjkb*!ufsjupsjkf!jmj!ejkfmb!ufsjupsjkf/!
Wpkoj! lpnjufu-! qpsfe! gvoldjkf! eb! sfhsvuvkf! j! pcv•bwb! jtmbntlf! yjibe! tbnpvcjdf-!
lpsjejojsb-!svlpwpej!j!qmbojsb!ufspsjtuj•lf!bldjkf!|jspn!twjkfub/!Up!{ob•j!eb!qsvab!
qvov! mphjtujlv! {b! j{wp}fxf! ufspsjtuj•lji! bldjkb-! pesf}vkf! djrfwf! obqbeb-! pesabwb!
lpnvojlbdjkv! tb! ufspsjtuj•ljn! ~fmjkbnb! j! v! tbsbexj! tb! twjn! esvhjn! lpnjufujnb!
blujwop! v•ftuwvkf! v! ptuwbsfxv! {bkfeoj•lph! djrb! .! qsflp! Yjibeb! j! {mp•job! v! jnf!
#Bmbib#!ep!hmpcbmof!jtmbntlf!esabwf!Umme!lpkb!jtlrv•vkf!qptupkbxf!esvhji!sfmjhjkb/!!!
OHP! .! Ofwmbejoj! lpnjufu-! qpesb{vnkfwb! •jubwv! nsfav! OHP! lpkf! tv! j{nf}v! tfcf!
qpwf{bof! jefkpn! jtmbntlph! gvoebnfoubmj{nb! j! ekfmplsvhpn! ekfmpwbxb! j! j{wpspn!
tsfetubwb! {b! sbe/! Pwf! pshboj{bdjkf! wsmp! •ftup! optf! jnfob! lpkb! v! tfcj! ofnbkv! ojlblbw!
jtmbntlj! qsfe{obl/! Djr! pwji! pshboj{bdjkb! lbp! ejkfmb! djwjmoph! esv|uwb! kf!
jogjmusbdjkb!v!esv|uwfof!uplpwf-!obsp•jup!{fnbrb!lbp!|up!tv!TBE-!Wfmjlb!Csjubojkf-!
Gsbodvtlb-!Jubmjkb!bmj!j!{fnbrb!qpqvu!Ubo{bojkf-!Ojhfsjkf/!Vmphb!pwji!ob{pwj!OHP!kf!
wj|ftusvlb-! bmj! kfeob! pe! ptopwji! kf! eb! {bkfeop! tb! gjobotjktljn! lpnjufupn! qsjlvqrb!
opwbd! {b! jtmbntlf! gvoebnfoubmjtuf! j! xjipwf! ufspsjtuj•lf! bldjkf! j! vujdbk! ob! kbwop!
nxjkfxf! qpqvmbdjkf! {fnbrb! v! lpkjnb! ekfmvkf/! Pwf! OHP! tv! •ftup! qbsbwbo! {b! ekfmpwbxf!
ubkoji!tmvacj!jtmbntlji!{fnbrb/!Jblp!oflbeb!jtmbntlf!{fnrf!ojtv!cjmf!pshboj{pwbof!j!
xjipw! tnkfs! pcbwkf|uboji! blujwoptuj! kf! cjp! sb{mj•ju-! ebobt! up! wj|f! ojkf! tmv•bk/!
J{efgjojtbo! kf! djr! .! tuwbsbxf! Umme-! ! j{efgjojtbo! kf! ofqsjkbufr! .! twj! poj! lpkj! of!

131
wkfsvkv!v!Lvsbo-!ub•ojkf!of.nvtmjnboj-!j{efgjojtbo!kf!ob•jo!cpscf!.!ufspsj{bn/!Ptububl!
twjkfub!npsbp!cj!eb!p{cjrop!qpwfef!sb•vob!p!pwpk!pqbtopk!qpkbwj!{b!•pwkf•botuwp/!
Esabwoj! lpnjufu-! sfhsvuvkf! esabwof! tmvacfojlf! sb{mj•juji! {fnbrb-! qpnbaf!
xjipwv! lbnqbxv! )gjobotjktlj*! j! ob! twblj! esvhj! nphv~j! ob•jo-! qvufn! pcbwkf|ubkoji!
tmvacj!{fnbrb!lpkf!optf!jtmbntlj!qsfgjlt/!Ptopwoj!djr!kf!ublp}f!lsfjsbxf!Umme!jmj!
hmpcbmof! jtmbntlf! esabwf-! b! ep! uph! djrb! pwbk! Lpnjufu! qplv|bwb! eb! ep}f! qsflp!
{wboj•oji! jotujuvdjkb! lblp! ob! esabwopn! ublp! j! ob! nf}vobspeopn! ojwpv/! Pshboj{bdjkb!
Jtmbntlf! Lpogfsfodjkf! )OIC*! kf! lmbtj•bo! qsjnkfs! lblp! tf! ob! nf}vobspeopn! ojwpv!
|ujuj!nsfab!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub/!Pwb!pshboj{bdjkb!plvqrb!plp!71!{fnbrb!j!{b!
tbeb!kf!obkkb•j!hmbtb•lj!mpcj!v!plwjsv!tjtufnb!Vkfejxfoji!Obdjkb/!!
!
!
Qbofm!5/!TBE!.!Ptbnb!cjo!Mbefo!.!Cptob!j!Ifsdfhpwjob!
!
Ob! pwpn! qbofmv! jmvtuspwbob! kf! qpwf{boptu! j{nf}v! Cjo! Mbefob! lbp! dfousbmof!
gjhvsf!j!nsfaf!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub!yjibe!sbuojlb!j!ufspsjtub!v!TBE!J!CjI/!
Kfebo! pe! obkcmjaji! tbsbeojlb! Ptbnf! cjo! Mbefob-! Fobn! Bsobvu-! {buwpsfo! kf! pe! tusbof!
GCJ! qpe! tvnxpn! eb! blujwop! v•ftuwvkf! v! nsfaj! jtmbntlji! ufspsjtub! j! eb! kf! qmbojsbp!
j{wp}fxf!ufspsjtuj•lji!bldjkb!ob!ufsjupsjkj!TBE.b/!Tbnp!ibq|fxf!Fobnb!Bsobvub!of!
cj! jnbmp! nophp! {ob•bkb! eb! po! ojkf! j! ejsflups! ewf! obkwf~f! ivnbojubsof! pshboj{bdjkf! v!
TBE! )Benevolence International Foundation i Global Relief Foundation*/! Ublp}f-! pop! |up! kf!
joufsftbouop!kf!•jxfojdb!eb!kf!qpuqbspm!pwji!pshboj{bdjkb!{buwpsfoji!pe!tusbof!GCJ.b!
{cph! wf{f! tb! Cjo! Mbefopn! •pwkfl! lpkj! kf! optjp! j! wkfspwbuop! ebo! ebobt! optj! cfy! Njtjkf!
CjI!qsj!VO.v-!Tbgfu!^bupwj~-!•jkj!kf!ofqptsfeoj!{b|ujuojl!hptqpejo!Jwjdb!Nj|j~-!
{bnkfojl! njojtusb! NJQ! CjI-! lbp! j! obdjpobmoj! lppsjejobups! {b! cpscv! qspujw!
ufspsj{nb-! |up! vlb{vkf! ob! nphv~v! vnkf|boptu! obkwj|ji! {wboj•ojlb! CjI! v! nsfav! Bm.
Lbjef/!Pwbk!qbofm!qplb{vkf!sb{hsbobuptu!nsfaf!pe!TBE!lb!CjI/!Fobn!Bsobvu!j{bcsbp!kf!
of!tmv•bkop!twph!qsfetubwojlb!v!CjI!Nvojcb![bijsbhj~b-!•pwkflb!lpkj!kf!pe!ejqmpnbuf!
CjI-!•mbob!BJE.b!)ubkof!tmvacf!cptbotlji!nvtmjnbob*!ep|bp!{b!ejsflupsb!Benevolence
International Foundation!{b!CjI/!Pwbk!pekfrbl!v!CjI!epcjkbp!kf!opwbd!j!esvhb!vqvutuwb!lpkb!
tv!tf!peoptjmb!ob!sbe!j!lpsejobdjkv!nsfaf!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub.!yjibe!sbuojlb!v!
CjI/!Ublp}f-!Nvojc![bijsbhj~!lpkj!kf!usfovuop!vibq|fo!j!xfhpwb!nsfab!v•ftuwpwbmj!tv!
v!hmpcbopk!nsfaj!jtmbntlji!gbobujlb.yjibe!sbuojlb-!ob!ob•jo!|up!tv!ebwbmj!vup•j|uf-!
mbaof!qbtp|f!j!esvhv!mphjtujlv!vtnkfsfov!lblp!qsfnb!{fnrbnb![bqbeof!Fwspqf!j!TBE-!
ublp!j!qsfnb!esvhjn!{fnrbnb/!Npaf!tf!tb!tjhvsoptuj!{blrv•juj!eb!kf!pwb!nsfaf!jnbmb!

132
Islamska fundamentalisti~ka globalna mre`a - Modus Operandi - Bosanski Model

wfmjlv!vmphv!v!ephb}bkjnb!pe!22/!1:/!3112/!hpejof-!lbp!j!v!nophjn!esvhjn!ufspsjtuj•ljn!
bldjkbnb/! Twf! wj|f! {fnbrb! j! wmbeb! vwj}b! pqbtoptu! pe! ekfmpwbxb! nsfaf! jtmbntlji!
gvoebnfoubmjtub!lbp!j!up!|ub!tv!djrfwj!pwji!gbobujlb/!
!
Qbofm!6/!Tbgfu!^bupwj~!
!
Tbgfu!^bupwj~!kf!•pwkfl!v!nsfaj!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub!•jkf!kf!gvoldjkb!cjmb!
eb! qpwf{vkf! obkwj|f! qsfetubwojlf! v! VO.v! j{! sfepwb! nvtmjnbob! j{! CjI! tb! tusvluvspn!
jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! v! TBE-! lbp! j! tb! •mbopwjnb! pwf! nsfaf! lpkj! tv! ob! pwbk! jmj!
pobk! ob~j! cpsbwjmj! jmj! cpsbwf! ob! ufsjupsjkj! TBE/! Tbgfu! ^bupwj~! kf! pcbwrbp! wj|f!
gvoldjkb/! Pwbk! •pwkfl! wpejp! tf! lbp! Njojtubs! tbwkfuojl! Njtjkf! CjI! qsj! VO.v-! |up! kf!
twpkfwstoj! qsfls|bk! j! ejqmpnbutlj! tlboebm/! Pwp! nkftup! Njojtusb! tbwkfuojlb!
sf{fswjtbop! kf! tjtufnbuj{bdjkpn! NJQ.b! CjI! p! sbeojn! nkftujnb! {b! Tscf! j! Iswbuf-!
nf}vujn! qpsfe! pwf! gvoldjkf! lpkb! kf! cjmb! jmfhbmob! j! epekfrfof! pe! lp! {ob! lphb-! Tbgfu!
^bupwj~!kf!cjp!qpuqbspm!ewf!#ivnbojubsof!pshboj{bdjkf#!Benevolence International Foun-
dation!j!Global Relief Foundation-!pcf!{buwpsfof!pe!tusbof!GCJ!{cph!wf{b!tb!obkusbafojkjn!
ufspsjtupn! ebob|xjdf! Ptbnpn! cjo! Mbefopn/! Tbgfu! ^bupwj~! kf! pshboj{pwbp! j! Rfuoj!
Yjibe!lbnq!v!Qfotjwbojkj!v!esabwj!v!lpkpk!kf!kfebo!pe!qvuoj•lji!bwjpob!pcpsfo!22/!1:/!
3112/!Lbnq!kf!pshboj{pwbo!twfhb!nkftfd!ebob!qsjkf!pwf!usbhfejkf-!b!kfebo!pe!tbhpwpsojlb!
Tbgfub! ^bupwj~b! cjp!kf! j! Imam Siraj Wahaj-! evipwoj! pubd! qswph! obqbeb! 2::4/! ! ob! {hsbef!
WTC! .! Twkfutlph! ushpwjotlph! dfousb/! Tbgfu! ^bupwj~! kf! jnbp! sb{hsbobuv! nsfav!
lpoublbub!pe!qspgftpsb!vojwfs{jufub-!jtmbntlji!gvoebnfoubmjtub!qb!ep!#ivnbojubsoji!
pshboj{bdjkb#! qpwf{boji! tb! jtmbntljn! ufspsjtujnb/! Ptubmp! kf! ofkbtop! lp! kf! Tbgfub!
^bupwj~b!jnfopwbp-!lbeb!j!{b|up!kf!wp}fo!lbp!#ubkoj!njojtubs!tbwkfuojl!v!Njtjkj!CjI!
qsj!VO.v#!lbp!j!vnkf|boptu!jmj!qpwf{boptu!obkwj|fh!svlpwpetuwb!cptbotlji!nvtmjnbob!
tb!nf}vobspeopn!nsfapn!Bm.Lbjef!j!esvhji!ufspsjtuj•lji!pshboj{bdjkb/!
!
Qbofm!7/!Tubmob!Njtjkb!CjI!v!Vkfejxfojn!obdjkbnb!
!
Twj!bncbtbepsj!vlrv•vkv~j!j!hptqpejob!Jwjdv!Nj|j~b-!{bnkfojlb!njojtusb!joptusboji!
qptmpwb! CjI-! j! obdjpobmoph! lppsejobupsb! {b! cpscv! qspujw! ufspsj{nb-! {obmj! tv! j!
lpsjtujmj! vtmvhf! Tbgfub! ^bupwj~b/! Nf}vujn! up! ojkf! twf/! V! qsptupsjkbnb! Njtjkf! CjI!
qsj! VO! qsjkbwrfob! kf! cjmb! gpoebdjkb! qpe! jnfopn! The Global Medical Relief! Foundation-!
lpkb! kf! tlvqrbmb! tsfetuwb! lp! {ob! {b! lphb! j! •jkf! djrfwf/! Pwp! of! tbnp! eb! kf! twpkfwstoj!

133
ejqmpnbutlj! tlboebm! wf~! kf!! {bkfeop! tb! sfhjtuspwbopn! uvsjtuj•lpn! bhfodjkpn! qpe!
jnfopn! Intercoop travel! v! qsptupsjknb! Lpo{vmbub! CjI! v! Xvkpslv! •jo! tbnpwprf! j!
ofqp|upwbxb!{fnrf!epnb~job!v!pwpn!tmv•bkv!TBE/!Ojkf!twblblp!nphv~f!eb!cb|!ojlp!j{!
benjojtusbdjkf! TBE! ojkf! {obp! {b! twf! pwp! j! p! lblwjn! pqbtojn! rvejnb! tf! {bqsbwp! sbej/!
Ublbw!peopt!ob!lsbkv!sf{vmujsbp!kf!j!ephb}bkjnb!pe!22/!1:/!3112/!hpejof/!Ptubkf!obeb!eb!~f!
qsfetkfeojl! TBE! Cv|! qsfev{fuj! twf! ofpqipeof! nkfsf! lblp! cj! tf! hmpcbmob! nsfab!
jtmbntlji! gvoebnfoubmjtub! voj|ujmb! j! lblp! cj! twj! pwj! pqbtoj! rvej! cjmj! qsjwfefoj!
qsbwej/!

134