Sie sind auf Seite 1von 107

Upload

Log In Sign Up

Top of Form

Bottom of Form Browse Books Fiction & LiteratureRomanceScience FictionBody, Mind & SpiritReligionBusinessHistoryScienceTravelSelf-helpCookbooks and Food Other Content School WorkHow-To Guides/ManualsResearchComicsMagazines/NewspapersPresentationsGovernment & PoliticsBrochures & CatalogsRecipes/MenusCreative Writing My Library Recently Saved Loading... Go to My Library <iframe height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-ZWF6" style="display:none;visibility:hidden" width="0"></iframe> Read without ads and support Scribd by becoming a Scribd Premium Reader. See Premium Plans Language:

English Choose the language in which you want to experience Scribd: English Espaol

Portugus Deutsch Franais Turkce Ting vit Jzyk polski Bahasa indonesia Download Go BackAdd Note Link Embed Save of 825 Readcast

Biblioteka ^'.AgartaUrednik: Aleksandar Dramianin

5f. T. 'BCoLvacka TAJNA DOKTRINA Sinteza nauke,reCigije i fiCozofije TOM I Xos7nogeneza Prevod: Goran Boji METAPHYSICA Beograd, 2006.

Naslov originala: H. P. Blavatsky THE SECRET DOCTRINE THE SVNTHESIS OF SCIENCE, RELIGION, AND PHILOSOPHY

VOL. I - CosMOGENESis Copyright 2006. za srpsko jezike podruje METAPHYSICA BeogradSva prava prevoda i objavljivanja zadrava izdava.

Ovo delo posveujem svim pravim teozofimau svim zemljamai u svakoj rasi, jer oni su ga prizvah, i za njih je zabeleeno.

PREDGOVOR Autorka - bolje reeno, spisateljica - osea daje neophodno dase izvini zbog velikog zakanjenja do kojeg je dolo u objavljivanjuovog dela. Do toga je dolo usled zdravstvenih problema autorke i velikog obima poduhvata. ak ni dva toma, koja sada objavljujemo,ne upotpunjuju plan i ne tretiraju sasvim iscrpno teme o kojima seu njima govori. Naime, ve je pripremljena velika koliina materi jala koji se bavi istorijom okultizma, kakav nalazimo u ivotima velikih adepata arijevske rase i koja pokazuje uticaj okultne filozofijena tok ivota, kakav jeste i kakav bi trebalo da bude. Ukoliko bitomovi, koji se nalaze pred vama, naili na povoljan prijem, ne bismo tedeli truda da do kraja realizujemo plan dela u njegovoj celini.Trei tom je potpuno spreman; etvrti je gotovo spreman.Ovakav plan, mora se dodati, nije bio predvien kad je po prviput najavljena priprema ove knjige. Kao to je prvobitno najavljeno, namera je bila da Tajna doktrina bude poboljana i proirena verzija Razotkrivene Izie. Meutim, ubrzo smo uvideli da bi objanjenja, to bi se mogla dodati onima koja su ve izneta pred itaoceu pomenutoj knjizi, i u drugim knjigama ija je tematika Ezoterika nauka, bila takve prirode da bi zahtevala drugaiji metod; prema tome, ovaj tom ne sadri, sve u svemu, ni dvadesetak stranica koje su preuzete iz Razotkrivene Izie. Autorka ne osea daje neophodno da trai oprotaj od svojih italaca i kritiara zbog mnogih nedostataka u knjievnom stilu i nesavrenoj upotrebi engleskog jezika, to se mogu nai na stranicama ove knjige. Kao strankinja, autorka je nauila taj jezik u poznom ivotnom dobu. Engleski jezik je korien zato to predstavlja najrasprostranjeniji medij za prenoenje istina, a autorka smatra daje njena dunost da te istine izloi svetu.

TAJNA DOKTRINA One ni u kom smislu nisu iznesene kao otkrivenje, a, takoe, ni autorka sebe ne smatra objavljivaem mistikog svetog znanja, koje je sada, prvi put u istoriji, uinjeno javnim. Jer, to to ovo delo sadri nalazi se razbacano u hiljadama tomova spisa koji pripadaju velikim azijskim i ranim evropskim religijama, mada sakriveno pod velom slika i simbola, i zbog toga nezapaeno do danas. Sad nastojimo da ta najstarija naela sakupimo i da od njih nainimo jednu skladnu i nenaruivu celinu. Jedina prednost koju autorka ima nadsvojim prethodnicima jeste ta da joj nije potrebno pribegavanje linim domiljanjima i teorijama. Jer, ovo delo je delimina potvrdaonog emu je ona sama bila uena od naprednijih prouavalaca, dopunjeno, u samo nekoliko detalja, rezultatima njenih sopstvenih prouavanja i posmatranja. Lude i fantastine spekulacije u koje su semnogi teozofi i prouavaoci misticizma upustili, tokom poslednjihnekoliko godina, u svojim nastojanjima da, kako oni zamiljaju, iz grade kompletan sistem miljenja iz nekoliko injenica koje su imranije saoptene, uinile su neophodnim da objavimo mnoge od i ovde iznete.Ne treba ni rei da ova knjiga nije njenica koje su

Tajna Doktrina u svojoj celo-sti, ve samo odreeni broj odabranih odlomaka njenih osnovnih na ela, pri

emu se posebna panja obraa na neke injenice kojih suse dokopali razni pisci i iskrivili ih u toj meri da uopte ne lie na istinu. Ali, moda je poeljno da se nedvosmisleno izjavi kako uenje, sa drano u ovim tomovima, ma koliko fragmentarno i nepotpuno bilo,ne pripada iskljuivo ni hinduskoj, ni zoroastrijanskoj, ni haldejskoj,ni egipatskoj religiji, ni budizmu, ni islamu, ni judaizmu, ni hrian-stvu. Tajna Doktrina je sutina svih ovih religija. Razne religioznesheme, koje su iznikle iz nje u svom poetku, sada su navedene dase sliju u svoj izvorni element, odakle su izrasle, razvile se i mate-rijalizovale sve misterije i dogme. Vie je nego verovatno da e veliki deo italake publike gledatina ovu knjigu kao na najlui roman; jer, ko je ikad uo za Knjiguanal Autorka je, zato, sasvim spremna da preuzme potpunu odgovor nost za itav sadraj ovog

dela, pa ak i da se suoi sa optubom da je sve sama izmislila. Ona je potpuno svesna da ovo delo ima mno-

Predgovor go nedostataka; iako mnogima moe da izgleda romaneskno, jedinoto ona trai je to da njegova logika koherencija i doslednost svr staju ovo novo Postanje, u najmanju ruku, u isti rang sa "radnim hi potezama" koje je tako slobodno prihvatila savremena nauka. Dalje,ono zasluuje panju ne time to se poziva na neki dogmatski auto ritet, ve time to vrsto prianja za Prirodu i sledi zakone uniformno sti i analogije.Zato se moe izjaviti da je cilj ovog dela: da pokae da Prirodanije "sluajno kombinovanje atoma" i da oveku dodeli njegovo za konito mesto u strukturi univerzuma; da spase od degradacije drev ne istine koje su osnov svih religija; i da otkrije, u izvesnoj meri, bazino jedinstvo iz kojeg sve one niu; na kraju, da pokae da senauka savremene civilizacije nikad nije pribliila okultnoj strani prirode.

Ako ovo postigne u bilo kojoj meri, autorka e biti zadovoljna.Ovo delo je napisano da slui oveanstvu i o njemu mora suditi jedino oveanstvo i budue generacije. Nii sud pisac ne priznaje.Na zlostavljanja je navikla; sa ogovaranjem se svakodnevno sree;a klevetama se smeje sa tihim prezirom. De minimis non curat lex. H. P. B.London, oktobar 1888.

KOSMOGENEZA

UVOD Potreba za ovakvom knjigom * Starost dokumenata i manu skripta * Kakva je namena ove Knjige "Neno za uti, ljubazno za prosuditi." - EKSPIR Od pojave teozofske literature u Engleskoj, postao je obiaj dase teozofsko uenje naziva "ezoterijski budizam". I postoje to po stalo navika, stvari izgledaju kao u jednoj staroj poslovici, zasno vanoj na svakodnevnom iskustvu: "Greka tri nizbrdo, dok Istinamora da se mukotrpno penje uzbrdo."Stare izreke su obino najmudrije. Ljudski um teko moe da seu potpunosti oslobodi predrasuda i esto se odluni stavovi formi raju pre nego to se predmet proui sasvim i iz svih uglova. Ovokaemo mislei na preovladujuu dvostruku greku (a) da se teozo-fija ograniava na budizam i {b) da se brkaju naela religioznefilozofije koju je propovedao Gotama,

Buda, sa uenjima koja su, uoptim crtama, skicirana u Ezoterijskom budizmu. Teko se moezamisliti vea greka. Ona je omoguila naim neprijateljima danadu efikasno oruje protiv teozofije, jer, kao to se veoma zajed ljivo izrazio jedan poznavalac palija*, u toj knjizi nema "ni ezote-rije, ni budizma". Ezoterike istine, predstavljene u delu g. Sineta (Sinett), prestale su da budu ezoterike onog trenutka kad su uinje ne javnim; a ono ne sadri ni

Budinu religiju, ve, jednostavno,* Pali - indijski indoevropski jezik, mladi izdanak jednog jezika slinogsanskritu; na njemu su napisane svete knjige budizma, (nap. ured.)13

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA nekoliko naela iz jednog dotad skrivenog uenja kojima je sadadodato mnogo vie i koja su proirena i objanjena u ovim knjiga ma. Ali, ak i ova knjiga, iako daje mnoga temeljna naela iz TAJNE DOKTRINE Istoka, die samo krajiak tamnog vela. Jer nikom, pa ninajveem ivom adeptu, ne bi bilo doputeno, niti bi mogao - ak ikad bi hteo - da pogrenim redom saopti podrugljivom i skeptinomsvetu ono stoje tako efikasno od njega bilo sakrivano tokom dugiheona i doba. Ezoterijski budizam je sjajna knjiga sa veoma nesrenim naslo znai naslov oveknjige. vom, iako taj naslov ne znai nita drugo nego to

TAJNA DOKTRINA. On se pokazao nesrenim zato to suljudi navikli da uvek o stvarima sude pre po njihovom izgledu negopo znaenju i zato stoje ta greka sada postala tako rasprostranjenada je ak i najvei broj lanova Teozofskog drutva podlegao istojpogrenoj predstavi. Isprva su, meutim, bramini i drugi sa njimaprotestovali protiv tog naslova, a da budem pravedna prema samojsebi, moram da dodam da mi je Ezoterijski budizam predstavljenkao kompletirano delo i da uopte nisam bila svesna naina na koji je autor nameravao da pie re "Budh-izam".Direktnu odgovornost za ovo snose oni koji su, poto su prvi tajpredmet izneli pred javnost, propustili da ukazu na razliku izmeu"Buddhisma" religioznog sistema etike kako gaje propovedaoGospod Gotama, koji je nosio titulu "Budha", "Prosvetljeni" - i Budhae, "Mudrosti" ili znanja (Vidje), sposobnosti spoznaje, od san-skritskog korena "Budh", znati. Mi, teozofi Indije, sami smo krivi,iako smo tada dali sve od sebe da ispravimo tu greku (vidi asopis 7eozq/J jun 1883.). Lako je bilo izbei to alosno, pogreno imeno izmeniti pisanje te reci i dogovoriti se da sei pie i izgovara kao "Budhism" umesto vanje; trebalo je samo

"Buddhism". Ovaj drugi ter min se ne pie i ne izgovara korektno, kako bi trebalo na engleskom:"budaizam", (Buddhaism), a njegove pristalice bi prema tome treba lo da se zovu "budaisti" {Buddhaists). To objanjenje je apsolutno neophodno na poetku jednog ovak je naslee svih naroda, celog sveta,iako se u Ezoterijskom budizmu [Predgovor prvom izdanju) tvrdi da"pre dve godine (to jest, 1883.) ni ja, ni bilo koji drugi ivi Ev ropljanin nismo znali alfabet Nauke, koji je ovde po prvi put iznet14 vog dela. "Religija mudrosti"

Uvod u naunom obliku", itd. Ta greka mora da se provukla usled ne smotrenosti. Jer, autorka dela koje je pred vama znala je sve stoje "obznanjeno" u Ezoterijskom budizmu i mnogo vie mnogo go dina pre nego stoje postala njena dunost (1880.) da saopti mali deoTajne Doktrine dvojici Evropljana, od kojih je jedan autor Ezote-rijskog budizma; a svakako da autorka ovog dela ima nesumnjivu,(iako za nju sumnjivu) privilegiju da bude Evropljanka po roenjui obrazovanju. tavie, znatnom delu filozofije, koju je izloio g. Si-net, pouavana su u Americi, jo i pre nego to je

Razotkrivena Izida objavljena, dva Evropljanina i jedan moj kolega, pukovnik H. S. 01-kot {Olcott). Od tri uitelja, koja je ovaj poslednji gospodin imao,prvi je bio maarski inicijat, drugi Egipanin, a trei Indus. Po do putenju, pukovnik Olkot je neka od tih uenja objavio na razne na ine; ako druga dvojica nisu, to je naprosto zato to im nije bilodoputeno: njihovo vreme za javni rad jo nije dolo. Ali, za drugeto vreme je dolo i pojava nekoliko zanimljivih knjiga g. Sinetaje vidljivi dokaz te injenice. Iznad svega je vano da se ima na umuda nijedna teozofska knjiga ne stie ni najmanju dodatnu vrednostako iza nje stoji umiljeni autoritet.Etimoloki, Adi i Adhi ^uda, jedna (ili Prva) i "Vrhunska Mud rost", je termin koji je koristila Arjasanga kola u svojim

Tajnimtraktatima, a sada ga koriste i svi mistici Sevemog Budizma. To jesanskritski termin, a istovremeno i ime koje su najraniji Arijevcidali Nepoznatom boanstvu; re "Brama" se ne nalazi u Vedama iranim delima. Ona znai apsolutnu Mudrost, a termin "Adi buda" jeFicedvard Hol (Fitzedward Hali) preveo kao "prvobitni nestvoreniuzrok svega". Mora da su proli eoni neizrecive duine pre nego to je epitet Buda (Buddha) postao, da tako kaemo, toliko humanizo- van da postane mogue da se taj termin primeni na smrtnike i na kra ju bude svojina onog ije su neuporedive vrline i znanje dovelidotle da stekne naziv "Budha neizmenljive Mudrosti". Bodha znaiuroeno posedovanje boanskog intelekta ili "razumevanja", "Bud linim naporima i zaslugama; dok je Buddhi spo sobnost spoznaje puta kojim boansko znanje stie do "Ega", zatimrazlikovanje dobra i zla, ha", sticanje istog

a takode i "boanska savest" i "Duhovnadua", koja je nosilac

Atme. "Kad Buddhi apsorbuje na egoizam(uniti ga) sa svim njegovim Viskarama, Avalokitevara postaje15

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA ispoljen za nas i dostie se Nirvana, ili Mukti", pri emu je "Mukti"isto to i Nirvana, to jest, sloboda od mrea "Maje" ili iluzije. "Bo-dhi" je, isto tako, ime odreenog stanja transa, zvanog Samadi to kom kojeg subjekat dostie vrhunac duhovnog znanja.Nisu mudri oni koji u svojoj slepoj i, u nji prema Buddha-izmu, a kao posledica toga i prema "Budh-

naem dobu, anahronoj mr

izmu",poriu njegova ezoterika uenja (ova su takoe i uenja bramina)naprosto zato to taj naziv sugerie neto to za njih, kao monote iste, predstavlja tetna uenja. Nemudri ]Q prava re za njih. Jer, jedino je ezoterikoj filozofiji sueno da, u ovom dobu propadanjai aloginog materijalizma, odoli neprekidnim napadima na sve toovek smatra dragim i svetim u svom duhovnom ivotu. Pravi filo zof, prouavalac ezoterike mudrosti, potpuno gubi iz vida linosti,dogmatska verovanja i posebne religije. Stavie, ezoterika filozofi ja miri sve religije, razodeva svaku od njene spoljanje, ljudske ode-de, i pokazuje da su koreni svake od njih identini sa korenima svihdrugih velikih religija. Ona dokazuje neophodnost jednog apsolu tnog

Boanskog Principa u prirodi. Ona ne porie Boanstvo, kaoto ne porie ni Sunce. Ezoterijska filozofija nikad nije odbacila Bo ga u prirodi, niti Boanstvo kao apsolutno i apstraktno Bie. Ona jedino odbija da prihvati bilo kog od bogova takozvanih monote istikih religija, bogova

koje su stvorili ljudi po svojoj slici i prilici- bogohulne i alosne karikature Veno Nesaznatljivog. tavie, za pisi koje nameravamo da stavimo pred itaoca obuhvataju ezote rika naela itavog sveta od nastanka oveanstva, a budistikiokultizam tu zauzima iskljuivo svoje zakonito mesto i nita vie.Zaista, tajni delovi "Dan ", ili "an-na " ^ ("Dhyan ") Gotamine me tafizike - iako izgledaju veliki za one koji nisu navikli na naelaReligije Mudrosti starog doba - samo su deli celine. Ovaj re formator hinduizma ograniio je svoja javna uenja na isto moralnii fizioloki aspekt Religije Mudrosti, na Etiku i oveka. Stvari "Ne vidljive i bestelesne", misterija bia van nae zemaljske sfere, velikiUitelj uopte nije dotakao na svojim javnim predavanjima, ostav ila, koji je u savremenoj kineskoj i tibetanskoj fonetici postao an {eh 'an), je opti termin za ezoterike kole i njihovu literaturu. U starim knjigama, re Dana se defmie kao "preoblikovati sebe meditacijom i znanjem", kao drugo, unutranje roenje. Otud Dzyan, izgovara se Dan, "Knjiga an". 16

Uvod

Ijajui te skrivene Istine za odabrani krug svojih Arhata. Ovi posle-dnji su primili inicijaciju u uvenoj Saptapama peini {Satapani kodMahavanse) blizu planine Baibar (Vebara u spisima na paliju).Ta peina je bila u Radagrihi, drevnoj prestonici Mogade, i to je bilaFa-Hianova peina eta, kao to su ispravno pretpostavljali nekiarheolozi.^ Vreme i ljudska fantazija naruili su istotu i filozofiju tih uenjakad je, tokom propovednikog rada Arhata, ona presaena iz njiho vog tajnog i svetog kruga na tlo manje spremno za metafizike kon cepcije nego to je to Indija, tj, kad su preneta u Kinu, Japan, Sijami Burmu. Kako se postupalo sa devianskom istotom tih velikihotkrivenja moe se videti, prouavajui neke od takozvanih "ezo-terijskih" budistikih kola iz starine u njihovoj modernoj odedi, nesamo u Kini i drugim budistikim zemljama uopte, ve ak i u pri linom broju kola na Tibetu, ostavljenim na staranje neiniciranimlamama i mongolskim inovatorima.Zato itaoca molimo da ima na umu veoma vanu razliku izme u ortodoksnog Buddhism-a - to jest, javnih uenja Gotama Bude,i njegovog ezoterijskog Budhisma. Buda je bio dete arijevskog tla,roeni indus, katrija i uenik "dvoroenih" (iniciranih bramina), ili Dvia. Njegova uenja se, zato, ne mogu razlikovati od njihovih dok trina, jer se itava budistika

reforma sastojala u iznoenju u javnost jednog dela uenja koje je uvano kao tajna od svih koji su bili iz van "zaaranog kruga" asketa i iniciranih u hramovima. Poto nije biou stanju da pouava sve to mu je saopteno - zato to se zavetovao- iako je pouavao filozofiju utemeljenu na tlu pravog ezoterijskogznanja, Buda je saoptio svetu samo njegovo spoljaSnje, materijalnotelo, a zadrao njegovu duu za svoje odabranike (vidi takode TomII). Mnogi sinolozi medu orijentalistima uli su za "Uenje o Dui."Niko, izgleda, nije razumeo njegovo pravo znaenje i vanost.To uenje je uvano u tajnosti - moda prevelikoj - unutar sveti-lita. Nirvana, misterija koja je zamaglila njegove

glavne postavkei tenje - toliko je iskuavala i golicala radoznalost uenjaka koji su je prouavali da, poto nisu bili u stanju daje rese logiki i da na 2 Gospodin Beglor, glavni inenjer u Bodagaji i istaknuti arheolog, bio je, vemjemo, prvi koji je to otkrio. 17

TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA zadovoljavajui nain razveu Gordijev vor, presekli su ga, izjav ljujui da Nirvana znai apsolutno ponitenje. Pred kraj prve etvrtine ovog veka, u svetu se pojavio jedan spe cifian tip literature, koji je

svake godine postajao sve izrazitiji usvojim sklonostima. Budui daje bio zasnovan, soi-disant* na na unim prouavanjima sanskritologa i orijentalista u celini, smatralose daje on nauan. Induska, egipatska i druge drevne religije, mito vi i znamenja prilagodavana su svemu emu su prouavaoci simbo la hteli da ih prilagode, tako da su esto ispoljavala samo grubu spoljanju formu umesto

unutranjeg znaenja. Dela, krajnje izra zita po svojim dovitljivim dedukcijama i spekulacijama, izrazita po circulo vicioso** preuranjenih zakljuaka, koji u celini zamenjuju me-sto sa premisama kao u silogizmima veine sanskritskih i pali uenja ka, pojavljivala su se brzo, jedna za drugim, preplavljujui bibliotekedisertacijama gde se vie govorilo o falikom i seksualnom oboava nju nego 0 pravoj simbolici, a pritom su bila i meusobno protivrena.To je, moda, pravi razlog to je skicama nekih osnovnih istinaiz Tajne Doktrine Drevnih Doba sada doputeno da ugledaju svetlostdana, nakon dugih milenijuma najdublje tiine i tajnosti. Namemokaem "nekoliko istina", jer ono to mora ostati neizreeno ne bi semoglo smestiti u sto ovakvih knjiga, niti bi se moglo saoptiti po koljenju savremenih sadukeja. Ali, ak i ovo malo stoje ovde izneto bolje je od potpunog utanja o tim vitalnim istinama. Svet dana njice, u svom ludom karijerizmu ka dostizanju neznanog - koji jesuvie spreman da ga pobrka sa nespoznatljivim kad god problemizmakne poimanju fiziara - brzo napreduje na obrnutom, materi jalnom planu duhovnosti. On je sada postao prostrana arena - pravadolina nesloge i veite svae - grobnica, gde lee pokopane najviei najsvetije tenje nae Duhovne Due. Ta dua postaje, sa svakomnovom generacijom, sve vie paralizovana i atrofirana. "Ljupki ne- vemici i otmeni nevaljalci" drutva, o kojima govori Grili (Greeley), malo mare za oivljavanje mrtvih nauka prolosti; ali, tu je izrazitamanjina krajnje revnosnih prouavalaca koji imaju pravo da naueonoliko istina koliko im moe biti saopteno u ovom trenutku, a u * (Franc.) - tako rei. (nap. prev.)** (Lat.) - zaaranom krugu. (nap. prev.)18

Uvod ovom trenutku je to mnogo vie nego pre deset godina, kad je objav Razotkrivena Izida, ljena

a potom i neka kasnija dela, sa eljom dase objasne misterije ezoterike nauke.Jedna od najveih, i uz to najozbiljnijih, primedbi na ispravnost ipouzdanost itavog ovog dela odnosie se na uvodne STANCE: "Ka ko se tvrdnje sadrane u njima mogu proveriti?" Istina je, iako je veliki deo sanskritskih, kineskih i mongolskih dela, navedenih u ovojknjizi, poznat nekim orijentalistima, glavno delo ono iz koga supreuzete Stance - evropske biblioteke ne poseduju. Knjiga Dzan (ili"an") je potpuno nepoznata naim filolozima, ili bar za nju nisunikad uli pod tim imenom. To je, naravno, velika smetnja za one ko ji se dre metoda istraivanja na nain kako ih je propisala zvaninanauka, ali, za prouavaoce okultizma i za svakog pravog okultistuto e biti od malog znaaja. Glavni deo Doktrina, koji je ovde iznet,naen je razbacan u stotinama i hiljadama sankritskih manuskripata,od kojih su neki ve prevedeni - premda, kao i obino, izoblieniprilikom tumaenja - dok ostali jo ekaju na red da budu prevede ni. Svaki uenjak, zato, ima ansu da proveri tvrdnje koje su izneteovde, kao i da proveri najvei broj citata. Nekolicini novih injenica {novih samo za svetovne orijentaliste) i pasusa, citiranim iz komen tara, bie teko ui u trag.

Nekoliko uenja, takoe, prenoena suusmeno sve do danas: pa ak i ona su, u svakom sluaju, nagovete-na u gotovo bezbrojnim tomovima bramanske, kineske i tibetanskeliterature iz svetilita.Kako god bilo i ta god da pisca eka od nedobronamemih kri tiara, jedna injenica je sasvim izvesna. lanovi nekoliko ezoterikih kola - ije je sedite s onu stranu Himalaja, i iji se ogranci mogu nai u Kini, Japanu, Indiji, Tibetu, pa ak i u Siriji i Junoj Americi - izjavljuju da poseduju sveukupni zbir svetih i filozofskihdela u rukopisima i tampi, zapravo, sva dela koja su ikad bila na pisana, na bilo kom jeziku ili pismu, otkad datira vetina

pisanja: odideografskih hijeroglifa do Kadmovog i Devanagari pisma.U svim dobima se govorilo da se, jo od unitenja Aleksandrijske biblioteke (vidi Razotkrivena Izida, tom II, str. 27), zahvaljujui zdru enim naporima lanova Bratstva, revnosno tragalo za svakim delomiji je karakter mogao voditi svetovnjake ka konanom otkriu i ra-zumevanju nekih od misterija tajne nauke. tavie, oni koji znaju19

TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA dodali su da su sva takva dela, izuzev tri sauvane i bezbedno po Indiji, poslednji od dragocenih rukopi hranjene kopije, unitena. U

sa obezbeen je i sakriven za vreme vladavine cara

Akbara.''Smatralo se, tavie, da je svaka sveta knjiga te vrste, iji tekst nije bio dovoljno maskiran simbolizmom, ili koji se na bilo koji na in direktno pozivao na drevne misterije, poto je paljivo prepisanifrovanim pismom to prkosi vetini najboljih i najvisprenijih paleo-grafa, bila takode unitena do poslednjeg primerka. Tokom Akbaro- ve vladavine, neki fanatini dvorani, nezadovoljni carevim grenimzavirivanjem u religiju nevernika, sami su pomogli braminima dasakriju svoje rukopise. Medu takvima je bio Badaoni, koji je gajio neprikriveni strah od Akbarove manije za idolopoklonikim reli gijama.''tavie, u svim velikim i bogatim lamaserijama, postojale su pod zemne kripte i peinske biblioteke, urezane u stene, gde god su gompe i Ihakhange smeteni u planinama. Iza sevemog Tsaidama, u samot nim prevojima Kuen Luna^, ima

nekoliko takvih mesta za skrivanje.Du grebena Altin-Toga, na ije tlo dosad nije kroila noga Evrop ljanina, postoji izvesni zaselak, izgubljen u dubokoj provaliji. To jemali grozd kua, seoce pre nego manastir, sa hramom jadnog izgle da i jednim starim lamom, pustinjakom, koji ivi u blizini da bi ga

Prof. Maks Miler {Max MUller) pokazuje da nikakva Akbarova podmi izvorni tekst Veda; pritomse hvali da ga evropski orijentalisti imaju {Predavanje o Nauci religije, str.23). Ima li B^ro^^a potpuni tekst krajnje je sumnjivo i budunost moda krije veoma neprijatno iznenaenje za orijentaliste.Badaoni je u svom Muktanhab at Tavvarikh napisao: Njegovo Visoanstvo nalazilo je zadovoljstvo da upoznaje sekte tih nevernika (kojese ne mogu izbrojati, toliko ih ima, a pritom poseduju, takode, bezbrojne knjige ot krivenja). (. . .) Kako oni (ramane i bramini) nadmauju ostale uene ljude u svojimraspravama o moralu, fizikim i religioznim naukama i dostiu visok stepen u svom znanju budunosti, u duhovnoj moi i ljudskom savrenstvu; oni su izveli dokaze,zasnovane na razumu i svedoenju, i utemeljili svoje doktrine tako vrsto da nijedanovek ne moe sada u njegovom Visoanstvu izazvati sumnju ak i da se planinesmrve u prah, ili da se nebesa rascepe. To delo "je uvano u tajnosti, i nije objavljeno do vladavine ahangira" [Ain i Akbari, preveo dr Blohman (Blochman), str. 4, napomena]. Karakorum planine, Zapadni Tibet. 20 ivanja ili pretnje nisu mogle da iznude od bramina

f Uvod nadgledao. Hodoasnici kau da podzemne galerije i dvorane ispod njega sadre zbirku knjiga iji je broj, prema tim izvetajima, suvie veliki da bi se smestio ak i u Britanski muzej.^I ovo e, vrlo verovatno, izazvati osmeh sumnje. Ali tada, pre ne go to italac odbaci istinitost ovih izvetaja, neka zastane i zamislise nad sledeim, dobro poznatim injenicama. Zajednika istraiva nja orijentalista, a posebno skoranji radovi prouavalaca kompara tivne filologije i nauke o religijama doveli su ih dotle da potvrdesledee: ogromna, neprebrojiva koliina rukopisa, pa ak i tampa nih dela za koja se zna da su postojala, danas se vie ne mogu nai. Ona su nestala, ne ostavljajui za sobom ni najmanji trag. Da su to bila dela bez znaaja, mogla su, prirodnim tokom vremena, biti ostav ljena da propadnu, a sama njihova imena bila bi izbrisana iz ljud skog pamenja. Ali, nije tako; jer, kako je danas potvreno, najvei broj njih sadri prave kljueve za jo uvek postojea dela, koja su zanajvei broj svojih italaca potpuno nerazumljiva bez tih dodatnihtomova komentara i objanjenja. Takva su, na primer, dela Lao Cea,Konfuijevog prethodnika.^Reeno je daje on napisao 930 knjiga o etici i religijama, i se damdeset 0 magiji,

ukupno hiljadu. Njegovo veliko delo, meutim,srce njegovog uenja, "Tao te King", ili sveti spis Taose, ima, kakopokazuje Stanislas ilijen (Julien), samo "oko 5.000 reci" {Tao teKing, str. XXVII), jedva tuce stranica. Pa opet, profesor Maks Miler nalazi daje "tekst nerazumljiv bez komentara, tako daje g. Zilijen Po istom predanju, sada opusteli regioni bezvodne zemlje Tarim - pravedivljine u srcu Turkestana - bili su u davnim danima pokriveni bogatim gra dovima u punom cvatu. Danas, jedva da nekoliko zelenih oaza oivljava nji hovu mrtvu samou. Jedna od njih, iznikla na grobu velikog grada koga jeprogutalo i sahranilo peskovito tlo pustinje, ne pripada nikom, ali je esto po-seuju Mongoli i budisti. Isto predanje govori o ogromnim podzemnim nase ljima, irokim hodnicima ispunjenim tablicama i valjcima. To je moda pukaglasina, a moda i prava istina. 7 Ako se okrenemo Kini, nalazimo daje Konfuijeva religija zasnovana na pet knjigaKraljeva i etiri u-knjige, i same znatnog obima i okruene obimnim komentarima ~ bez kojih se ni najueniji naunici ne bi usudili da izmere dubinu njihovog svetog kanona. (Maks Miler, Predavanja o Nauei religije, str 185) AH, oni je nisu izmerih - i na to su se, 1881. godine, u Parizu, aHH konfui- janisti, kao veoma ueni lanovi tog tela. 21

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA

morao da konsultuje vie od ezdeset komentatora da bi ga preveo",od kojih najraniji potie iz 163. godine pre nove ere, ne ranije, kako vidimo. Tokom etiri i po veka, koja su prethodila tom najranijem komentatoru, bilo je obilje vremena da se pravo Lao Ceovo uenjesakrije od svih, osim od iniciranih svetenika. Japanci, meu kojimadanas nalazimo najuenije svetenike i sledbenike Lao Cea, naprostose smeju zabludama i pretpostavkama evropskih sinologa, a preda-nje potvruje da komentari, kojima imaju pristup nai zapadnjakisinolozi, nisu pravi okultni zapisi, ve nameme skrivalice, a dok supravi komentari, kao i gotovo svi tekstovi, odavno nestali ispredoiju svetovnjaka. Ako se okrenu drevnoj literaturi semitske religije, haldejskim spi sima,

starijim sestrama i uiteljicama, ako ne i glavnim izvorima Moj-sijeve Biblije, osnovama i polaznim takama hrianstva, ta uenjacinalaze? Da ti spisi ovekoveuju seanje na drevne religije Vavilona;da nose zapis o irokim ciklusima astronomskih posmatranja haldej-skih magova; da opravdavaju tradiciju njihove divne i izrazito okultneliterature. Staje danas preostalo od toga? - samo nekoliko odloma ka, za koje Beroz tvrdi da postoje. Oni su, meutim, gotovo bezvredni, ak i kao klju za karakter onoga to je nestalo. Jer, ti spisi su proli kroz ruke njegove pre-uzvienosti biskupa Cezareje - tog samozvanog cenzora i redaktorasvetih zapisa drugih ovekovih religija - i oni, bez sumnje, do danadananjeg nose trag njegove izrazito istinoljubive i pouzdane ruke.Jer, kakva je sudbina te rasprave o nekad velikoj religiji Vavilona?Napisao ju je na grkom Beroz, svetenik u hramu Bela, za Alek sandra Velikog, prema astronomskim i hronolokim zapisima kojesu sauvali svetenici tog hrama; ona pokriva period od 200.000godina, ali je izgubljena. U prvom veku pre Hrista, Aleksandar Po lihistor je naveo nekoliko odlomaka iz nje - i oni su izgubljeni. Eu-zebije je koristio te odlomke u pisanju svojih Hronika (270-340 g.).Slinost - gotovo identinost - izmeu jevrejskih i haldejskih spi druge krajnje opasnim po Euzebija, u njegovoj sa^ uinila je ove

uloOtkriveno i dokazano tek sada, pronalascima Dorda Smita (George Smith) (vidi njegov Haldejski izvetaj o Postanju); sve to je, zahvaljujui tomjermen-skom falsifikatom, zavelo sve civilizovane narode da tokom 1.500 godina pri hvate jevrejske derivate kao

direktno Boansko Otkrivenjel 22

Uvod zi branioca i prvaka nove vere, koja je usvojila jevrejske spise, a sanjima jednu apsurdnu hronologiju. Prilino je sigurno da Euzebijenije tedeo Manetove sinhronistike tablice iz Egipta u toj meri daga Bansin' napada da najbeskrupuloznije sakati istoriju. A Sokrat, is-toriar V veka, i Sincel, zamenik carigradskog patrijarha (VIII vek),optuuju ga kao krajnje drskog i uasnog falsifikatora.Da li je onda verovatno da je on nenije postupao prema haldej-skim zapisima, koji su ve pretili novoj religiji, religiji tako urnoprihvaenoj?I tako je, sa izuzetkom tih vie nego sumnjivih odlomaka, sva hal-dejska sveta literatura nestala iz vida svetovnjaka isto tako potpunokao i izgubljena Atlantida. Nekoliko injenica koje su sadrane u Be-rozovoj Istoriji

iznete su u II delu toma II i mogu da bace znatnusvetlost na pravo poreklo palih anela, otelovljenih u Belu i Zmaju.Okreui se sada najstarijoj arijevskoj literaturi, Rig Vedi, prou-avalac e uvideti, pratei striktno podatke kojima su ga snabdeli sa mi pomenuti orijentalisti, da iako Rig Veda sadri samo "oko 10.580stihova, ili 1.028 himni", uprkos Bramanama i gomili napomena ikomentara, ona do dananjeg dana nije ispravno shvaena. Zastojetako? Oigledno zato to Bramane, "sholastike i najstarije raspraveo primitivnim himnama" / same zahtevaju klju, koji orijentalisti ni su uspeli da obezbede.ta naunici kau o budistikoj literaturi? Da li su e dobili u nje noj potpunosti? Sigurno ne. Uprkos 325 tomova Kandura i Tandura Sevemih Budista, a svaki od tih tomova, reeno nam je, "teak je oddva do dva i po kilograma", nita, uistinu, nije poznato o lamaizmu.Pa opet, kae se da sveti kanon June crkve sadri 29.368.000 slovau Sadarma alankari,^'^ odnosno, samo u raspravama i komentari ili est puta vie materijala ma "pet

nego to ga ima u Bibliji", koja,po recima profesora Maksa Milera, moe da se pohvali samo sa3.567.180 slova. Dakle, uprkos tih "325 tomova" (u stvarnosti, imaih 333, Kandur sadri 108, a Tanur 225 tomova) "prevodioci, ume-sto da nas snabdeju ispravnim verzijama, isprepletali su ih sa svojim sopstvenim komentarima, da bi opravdali dogme nekoliko njihovih Bansinovo Mesto Egipta u istoriji, tom I, str. 200.Spens Hardi (Spence Hardy), Legende i teorije budista, str. 66. 23

TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA kola"." tavie, "po predanju koje su sauvale budistike kole isevera i juga, sveti Budistiki Kanon je izvorno sadrao 80.000 ili84.000 traktaka, ali je najvei broj izgubljen, tako daje ostalo samo6.000", kae profesor svojim sluaocima. "Izgubljeno", kao i obi no, za

Evropljane. Ali, ko moe biti sasvim siguran da su oni istotako izgubljeni i za budiste i bramine? Ako uzmemo u obzir daje svaki red napisan o Budi i njegovom"Dobrom Zakonu" za budiste svetinja, gubitak od skoro 76.000 trak tata

izgleda udesno. Nije li to, zapravo,

vie versdl* Svako ko jeupoznat sa prirodnim tokom zbivanja sloio bi se sa tvrdnjom dajeod tih 76.000, pet ili est hiljada traktata moglo biti uniteno tokomprogona i migracija u Indiju i iz Indije. Ali, poto je utvreno da su budistiki Arhati zapoeli svoj egzodus radi propovedanja nove ve re s onu stranu Kamira i Himalaja, oko 300. g. p. n. e., i stigli doKine 61. godine,^^ kad je Kajapa, na poziv cara Ming-tija, poaotamo da upozna "Sina Neba" sa naelima budizma, izgleda udnokad ujemo orijentaliste kako govore daje takav jedan gubitak za ista bio mogu. Izgleda da oni ni na trenutak ne doputaju mogu nost da su tekstovi moda izgubljeni jedino za Zapad i njih same; ili, da bi ljudi Azije mogli da budu tako neuporedivo drski da svojenajsvetije zapise dre van domaaja stranaca, odbijajui tako da ihizloe profanaciji i zloupotrebi od strane rasa tako "izrazito nadmo nih" u odnosu na njih. Zahvaljujui izrazitom aljenju i brojnim ispovedima gotovosvih orijentalista (vidi, na primer. Predavanja prof Maksa Milera), javnost moe biti dovoljno sigurna da {a) prouavaoci drevnih reli gija imaju zaista veoma malo podataka da bi doneli onakav konaanzakljuak kakav oni u celini donose o starim religijama i {b) da ih ta kav nedostatak podataka ni najmanje ne spreava da dogmatizuju stva ri. Covek bi

mogao da zamisli da bi, zahvaljujui brojnim zapisimao egipatskoj teogoniji i misterijama, koji su sauvani kod klasika ikod jednog broja drevnih pisaca, u najmanju ruku rituali i dogme fa raonskog Egipta trebalo da budu dobro shvaeni; u svakom sluaju Budizam na Tibetu, str. 78.* Lat. - obrnuto, (nap. prev.)

12 Veleasni T. Edkins, Kineski budizam. 24

Uvod bolje od isuvie duboke filozofije i panteizma Indije, o ijoj religijii jeziku Evropa jedva daje imala pojma pre poetka ovog veka. DuNila i po itavoj egipatskoj zemlji stoje do dananjeg dana (a svakegodina i svakog dana se iskopa neki novi) svezi relikti koji reitopriaju svoju sopstvenu istoriju. Oni jo uvek nisu shvaeni. Jedan ue ni oksfordski filolog je sam priznao istinu rekavi da "iako mi vidi mo piramide koje i dalje stoje, kao i ruevine hramova i ma bogova i lavirinata,sa zidovima prekrivenim hijeroglifskim natpisima i sa udnim slika

boginja (. ..) na svicima papirusa, koji izgleda da prkosepustoenjima vremena, iako ak imamo odlomke koji bi se mogli na zvati svetim knjigama Egipana, iako je mnogo toga deifi-ovano iz drevnih zapisa te tajanstvene rase, ipak daleko od toga da smo potpu no odgonetnuli glavni izvor religije Egipta i izvornu nameru njenihceremonijalnih bogosluenja."" Ovde, opet, preostaju tajanstveni hi- jeroglifski dokumenti, ali su kljuevi, pomou kojih jedino mogu dapostanu razumljivi, nestali.Pa iako su uvideli da postoji "prirodna veza izmeu jezika i reli gije", a zatim, daje postojala zajednika arijevska religija pre raz dvajanja arijevske rase, a zajednika semitska religija pre razdvajanja semitske rase i zajednika turanska religija pre odvajanja Kineza odostalih plemena koja pripadaju turanskoj rasi; iako su, zapravo, ot krili "tri drevna centra religije" i "tri centra jezika", o te tri prvobitnereligije i jezika i o njihovom poreklu oni ne znaju nita - to profe sore ne spreava da izjave "da je dobijena prava istorijska osnova za nauni pristup tim glavnim religijama sveta!""Nauni pristup" nekom predmetu nije garancija za njegovu "is-torijsku osnovu" i sa takvim siromatvom injenica u rukama, nijedanfilolog, ak ni najistaknutiji, ne moe se opravdati kad sopstvenezakljuke saoptava kao istorijske

injenice. Bez sumnje, jedan is

taknuti orijentalist je potpuno dokazao, na zadovoljstvo sveta,

da su- po Grimovom zakonu o fonetskim pravilima - Odin i Buda dve Nai najvei egiptolozi tako slabo poznaju pogrebne rituale Egipana ispoljanje oznake na mumijama za razliku u polovima, da ih je to vodilo donajkominijih greaka. Samo pre godinu ili dve jedna takva mumija otkrivena je u Bulaku, u Kairu. Pokazalo se, zahvaljujui natpisu naenom na jednojamajliji na njenom vratu, da je mumija, koja je smatrana enom nekog nevanog faraona, zapravo Sesostris - najvei vladar Egipta! 25

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA razliite linosti, sasvim drugaijeg karaktera, i to je dokazao nau no. Meutim, kad on u istom dahu koristi priliku da kae daje Odin"bio oboavan kao vrhunsko boanstvo tokom perioda koji je davno prethodio dobu Veda i Homera" {Komparativna teologija, str. 318),on za to nema ni najmanju 'Hstorijsku osnovu". Nauni pristup is-toriju i injenice pravi slugama svojih sopstvenih zakljuaka, kojimogu biti veoma "nauni" u oima uenjaka orijentalistike, ali su,zapravo, veoma daleko od stvarne istine. U sluaju

Veda, suprotnagledita raznih istaknutih filologa i orijentalista po pitanju hrono-logije, od Martina Hoga {Haug) do samog gospodina Maksa Mile-ra, oigledan su dokaz da ta tvrdnja nema istorijske osnove na kojumoe da se osloni, budui daje "interni dokaz" esto bio "svetlostlutalica", a ne bezbedan svetionik koji treba da se prati. A ni nauka sa- vremene uporedne mitologije ne moe da prui nikakav bolji dokaz,tako da su ti ueni pisci, koji su tokom prethodnog stolea insistiralida moraju postojati "fragmenti prvobitnog otkrivenja, saopteni pre cima itave ljudske rase (.. .) sauvani u hramovima Grke i Italije",potpuno pogreili. Jer, to je ono to su svi istonjaki inicijati i pan-diti* objavljivali svetu s vremena na vreme. Dok je jedan istaknutisingaleski svetenik ubedio pisca ovog dela daje dobro poznato dasu najvaniji budistiki traktati, koji pripadaju svetom kanonu, po hranjeni u zemljama i mestima nedostupnim evropskim panditima, pokojni Svami Dajanand Sarasvati, najvei sanskritolog svog vre lanove Teozofskog drutva u istu i mena u Indiji, uverio je neke

njenicu u pogledu drevnih bramanskih dela. Kad mu je

reeno dajeprofesor Maks Miler izjavio publici svojih "Predavanja" da teorija"(. . .) kako ]& postojalo prvobitno natprirodno otkrivenje darova no oevima ljudske rase danas nalazi samo nekolicinu pristalica" ~sveti i ueni ovek se nasmejao. "Kad bi g. Mok Muler", (kako jeon izgovarao to ime), "bio bramin i kad bi poao sa mnom, mogao bih da ga povedem u gupta peinu (tajnu kriptu) blizu Oki Mata, uHimalajima, gde bi ubrzo otkrio da je ono to je prelo Kalapani (tamne vode okeana) iz Indije u Evropu predstavljalo samo koma odbanih kopija nekih pasusa iz naih svetih knjiga. Postojalo je 'prvobitno otkrivenje' i ono jo uvek postoji; ono nee nikad bitipandit - uena osoba, uenjak, (nap. ured.)26 die

Uvod izgubljeno za svet, ve e se ponovo pojaviti, iako e mleasi*, na ravno, morati da

ekaju."Upitan dalje o ovome, nije rekao nita vie. To je bilo u Mirutu,1880. godine.Nema

sumnje daje nain na koji su u prolom veku, u Kalkuti, bramini obmanuli pukovnika Vilforda i ser Vilijama Donsa bio ok rutan. Ali, to je bilo potpuno zaslueno, i nikog za to ne treba kriviti vie od misionara i samog pukovnika Vilforda. Ovi poslednji, po sve-doenju samog ser Vilijama Donsa (Vidi Asiat. Res. tom I, str 227) bili su dovoljno luckasti da tvrde da su "Indusi ak i danas gotovohriani, jer njihov Brama, Vinu i Mahea nisu nita drugo do hri-ansko trojstvo."" Bila je to dobra lekcija. Ona je uenjake orijen talistike uinila dvostruko opreznim; ali, moda je ona takode uinilaneke od njih suvie stidljivim i izazvala, kao reakciju, da klatno pre uranjenih zakljuaka pretegne suvie na drugu stranu. Jer, ta "prvanabavka na braminskoj pijaci", obavljena za pukovnika Vilforda,sada je kod orijentalista stvorila oiglednu neophodnost i elju daproglase gotovo svaki stari sanskritski rukopis tako savremenim damisionarima daju puno opravdanje to nastoje da iskoriste priliku.Da oni to ine do krajnosti svojih mentalnih moi, pokazuju skora nji besmisleni pokuaji da se dokae da su elu priu o Krini iz Purana bramini ukrali iz Biblijel Ali, injenice koje je oksfordskiprofesor citirao na svojim predavanjima o "Nauci religije", koje setiu sada uvenih umetanja, za dobrobit, a kasnije na tetu pukovni ka Vilforda, uopte ne smetaju zakljucima do kojih onaj ko proua Jer, ako rezultati pokazujuda ni Novi pa ak ni Stari Zavet nisu nita pozajmili iz drevnih reli gija bramina i budista, iz toga ne proizlazi da Jevreji nisu va tajnu doktrinu neizbeno mora da doe.

pozajmilisve to su znali iz haldejskih zapisa, koje je kasnije unakazio Euze- bije. to se tie Haldejaca, oni su svoju primitivnu uenost sigurnostekli iz Bramana, jer Raulinson (Rawlinson) pokazuje nesumnjiv * mleas - ko nije u okviru arijevske civilizacije, otpadnik, (nap. ured.) Vidi Maks Milerov

Uvod u Nauku Religije. Predavanja O lanim analo gijama u uporednoj teologiji,

str. 288 i 296 i dalje. To se odnosi na lukavifalsifikat (na listovima ubaenim u stare manuskripte Purana) na pravilnom iarhainom sanskritu, koji govore o svemu onome to su panditi uli od samogpukovnika Vilforda o Adamu i Avramu, Noju i njegova tri sina itd, itd. 27

TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA vedski uticaj u ranoj mitologiji Vavilona, a pukovnik Vans Kenedi jeodavno opravdano izjavio daje Vavilon bio, od svog nastanka, sedi-te sanskritskog i braminskog uenja. Ali, svi takvi dokazi morajuizgubiti svoju vrednost pred najnovijom teorijom koju je izgradioprofesor Maks Miler. Svi znaju o emu se radi. Kod fonetskih zako nitosti postao je univerzalni klju za svako poistoveivanje i "poveza nost" izmeu bogova mnogih naroda. Tako, iako je Majka Merkura(Budhe, Tota-Hermesa itd.) bila Maja (Maia), majka Buddhae (Gota-me) takoe Maja {Maya), a Isusova majka, slino tome, Maja {Maya) (iluzija, jer Marija je Mare, More, simbolino velika iluzija) - ipak te tri linosti nemaju veze, niti

bi mogle da imaju, uprkos tome to je Bop (Bopp) postavio "svoju teoriju fonetskih zakonitosti".U njihovim naporima da povezu mnogobrojne niti nepisane istori- je, smeo je korak za nae orijentaliste da a priori poreknu sve tose ne uklapa u njihove posebne zakljuke. Tako, dok se svakodnev no

deavaju nova otkria o velikim umetnostima i naukama, kojesu postojale daleko unazad u noi vremena, nekim od najdrevni- jih naroda se porie ak i pismenost - i pripisuje im se varvarstvoumesto kulture. Ipak, tragovi jedne ogromne civilizacije, ak i uCentralnoj Aziji, tek ekaju da budu naeni. Ta civilizacija je ne sumnjivo praistorijska. A kako moe biti civilizacije bez knjiev nosti u nekom obliku, bez anala ili hronika? Sam zdrav

razumtreba da doda tu izgubljenu kariku u istoriji nestalih naroda. Divov ski, neprekinuti zid planina koji opkoljava elu visoravan Tibeta,od gornjeg toka reke Kuan-Khe do brda Karakoruma, bio je hilja dama godina svedok civilizacije i imao bi da saopti oveanstvuneobine tajne. Istoni i centralni deo tih oblasti - Nan-ajn i Al-tin-taga - bio je nekad pokriven gradovima koji su lako mogli dase takmie sa Vavilonom. Na zemlji je protekao ceo geoloki pe riod otkad su ti gradovi izdahnuli, kao to sveoe nanosi ivogpeska i, danas, sterilno i mrtvo tlo ogromnih centralnih ravnica ba-sena Tarim. Putnik samo povrno poznaje granine oblasti. Unu tar tih peanih visoravni postoji voda, a svee oaze cvetaju tamogde se noga Evropljanina dosad nije zaputila, niti kroila na danas varljivo tlo. Meu tim zelenim oazama postoje neke koje su potpu no nedostupne ak i domorocu-svetovnjaku. Oluje mogu "razvejatipesak i prekriti ele ravnice", ali su nemone da unite ono to je 28

Uvod izvan njihovog domaaja. Sagraena duboko u utrobi zemlje, pod zemna skladita su sigurna; i kako su njihovi ulazi sakriveni u ta kvim oazama, malo se treba bojati da e ih neko otkriti, ak i kad bisedam vojski okupiralo peane pustinje tamo gde -Ni lokva, ni bun, ni kua se ne vidi,I planinski lanac stvara kreviti zastor Oko sune ravni gole, gole pustinje (. . .) Ali, nema razloga da itaoca aljemo preko pustinje kad se istidokazi o postojanju drevne civilizacije nalaze ak i u relativno na seljenim oblastima pomenute zemlje. Oaza Ceren, na primer, sme-tena na oko 4.000 stopa iznad nivoa reke eren-Darja, okruena jeruevinama drevnih gradia i gradova u svim pravcima. Tamo, nekih3.000 ljudskih bia predstavljaju ostatke oko sto ugaenih naroda irasa, kojima nai etnolozi ne znaju ak ni ime. Antropolog bi se ose-ao vie nego zbunjen kad bi pokuao da ih klasifikuje, ustanovipodele i potpodele, tim pre to potomci svih tih prepotopskih rasa iplemena i sami tako malo znaju o svojim sopstvenim precima, kaoda su pali sa Meseca. Kad ih upitaju o njihovom poreklu, oni odgo varaju da ne znaju odakle su njihovi oevi doli, ali su uli daje nji hovim prvzm (ili najranijim) narodom vladao veliki genij tih pustinja.To je moda sputanje na nivo neznanja i praznoverica, pa ipak usvetlu uenja Tajne doktrine, taj odgovor bi mogao biti zasnovan naprvobitnom predanju. Jedino pleme Korasan izjavljuje da je doloiz zemlje koja je danas poznata kao Afganistan, daleko pre doba Aleksandra Velikog, to ostavlja utisak koji potvruje legendamo sve to znanje. Ruski putnik, pukovnik (sada general) Preevalski, naao je sasvim blizu oaze Ceren ruevine dva ogromna grada, od kojih je stariji, po lokalnom predanju, pre 3.000 godina unitio jedan ju nak i div, a mlai, Mongoli u X veku nae ere.Lokacija ova dva grada je sada pokrivena, zahvaljujui ivompesku i pustinjskom vetm, udnim raznorodnim ostacima: slom ljenim porcelanom, kuhinjskim priborom i ljudskim kostima. Do moroci esto nalaze bakrenjake i zlatne novie, topljeno srebro,kalupe za livenje metala, dijamante i tijare, i to je najizuzetnije -izlomljeno staklo. (. . .) Takoe, kovege od nekog netruleeg dr- veta, ili materijala, u kojima se nalaze divno ouvana balsamovana29

TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA tela. (. . .) Muke mumije su izuzetno visoke i predstavljaju mo dugom talasastom kosom. (. . .) Naen je podrum u kojem no graene mukarce sa

sedi dvanaest mrtvaca. Drugom prilikom, u zase bnom kovegu, otkrili smo mladu devojku. Oi su joj bile pokri vene zlatnim diskovima, a

vilica privrena zlatnim koturom koji je iao ispod brade pa preko temena glave. Odenute u usko vune no odelo, njene grudi su bile pokrivene zlatnim zvezdama, a sto pala ostavljena naga (. . .) (Iz predavanja N. M. Preevalskog). Tome je uveni putnik dodao da su putem, uz reku eren, svudauli legende o dvadeset tri grada koje je, vekovima ranije, sahranioivi pustinjski pesak. Isto predanje postoji na Lob-Noru i u oazi Kerja.Tragovi takvih civilizacija, kao i takva i slina predanja, daju nampravo da verujemo u druga legendama sveta znanja, za koja garan-tuju dobro obrazovani i ueni stanovnici Indije i Mongolije; ti tra govi govore o ogromnim bibliotekama otetim od peska, zajedno saraznim ostacima drevnog MAGIJSKOG znanja, koji su svi bezbedno uskladiteni.Da rezimiramo. Tajna Doktrina je bila univerzalno rasprostranje na religija drevnog

praistorijskog sveta. Dokazi o njenoj rasprostra njenosti, autentini zapisi o njenoj istoriji, potpuni niz dokumenatakoji pokazuje njen karakter i prisustvo u svakoj zemlji, zajedno sauenjima svih njenih velikih adepata - sve to postoji do dananjegdana u kriptama biblioteka koja pripadaju Okultnom Bratstvu.Ta tvrdnja se ini uverljivijom ako uzmemo u obzir sledee i njenice: predanje o hiljadu drevnih pergamenata, sauvanih nakonunitenja Aleksandrijske biblioteke; hiljade sanskritskih dela kojasu nestala u Indiji tokom Akbarove vladavine; rasprostranjeno pre danje u Kini i Japanu da su pravi stari tekstovi sa komentarima, kojiih jedino ine razumljivima a sainjava ih nekoliko hiljada tomo va - davno nestali van domaaja profanih ruku; nestanak

ogromnesvete i okultne literature Vavilona; gubitak kljueva koji jedini mo gu resiti hiljade zagonetki egipatskih hijeroglifskih zapisa; predanjeu Indiji

da pravi tajni komentari, jedini koji ine Vede razumljivim,premda ne vie vidljivi profanim oima, i dalje postoje za inicirane,sakriveni u tajnim peinama i kriptama i identino verovanje meu budistima, u pogledu njihovih svetih knjiga. 30

Uvod Okultisti potvruju da sve to postoji, bezbedno od pljakakih ru ku zapadnjaka, da bi se

ponovo pojavilo u nekom prosvetljenijemdobu, na koje e, po recima pokojnog Svami Dajanand Sarasvatija,"mleasi (otpadnici, divljaci, oni van opsega arijevske civilizacije)morati da ekaju."Jer, nije greka inicijata to su ti dokumenti danas izgubljeni zasvetovnjake, niti njihovu politiku diktira sebinost, ili bilo kakvaelja da monopoliu ivotodajno sveto znanje. Bilo je delova Tajnedoktrine koji su, nebrojeni niz godina, morali da ostanu sakriveni odprofanog pogleda. Ali, to je bilo zato to bi nauiti nepripremljenomnotvo tajnama tako ogromnog znaaja bilo kao da detetu damoupaljenu svecu u skladitu baruta.Odgovor na pitanje koje se esto javljalo u umovima prouava-laca, kad bi se sreli sa tvrdnjama kao to je ova, moe se skiciratiovako:"Mi moemo da razumemo", kau oni, "neophodnost da se odgomile sakriju takve tajne kao stoje Vril, ili sila koja unitava stene, koju je otkrio D. V. Kili (Keely) iz Filadelfije, ali ne moemo da razumemo kako bilo kakva opasnost moe proistei iz otkrivanjatakvih, isto filozofskih uenja, kao stoje, naprimer, evolucija pla netarnih lanaca."Opasnost je bila u sledeem: uenja kao to su planetarni lanci,ili sedam rasa, smesta daju kljueve za sedmostruku prirodu oveka, jer je svaki princip u korelaciji prema nekom nivou, planeti i rasi, aljudski principi su, na svakom nivou, u korelaciji sa sedmostrukimokultnim silama - a sile sa viih nivoa imaju ogromnu mo. Zatosvaka sedmostruka podela smesta daje klju za ogromne okultne mo i, ija bi zloupotreba izazvala nezamislivo zlo za oveanstvo. Klju,koji moda i nije klju za sadanju generaciju posebno Zapadnja ka - zatienih, ovakvi kakvi su, samim njihovim slepilom i nezna-lakim

materijalistikim neverovanjem u okultno, ali klju koji je bio veoma stvaran u ranim vekovima hrianske ere, za ljude potpu no ubedene u realnost okultizma, a koji, nesumnjivo, pri tom ulazeu ciklus degradacije, takav klju bi ih inio spremnim na zloupotre bu okultnih moi i vradbine najgore vrste.Dokumenta su bili sakrivena, istina je, ali samo znanje i njegovostvarno postojanje svetenici Hrama nikad nisu inili tajnom, dok 31

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA su MISTERIJE uvek bile disciplina i podsticaj vrlini. To je veoma stara novost i stalno su je obznanjivali veliki adepti, od Pitagore i Platonado neoplatonista. Nova religija Nazareanina dovela je do promenenagore - u politici kasnijih vekova.tavie, dobro je poznata injenica, i veoma interesantna u isto vreme, koju je piscu potvrdio jedan potovani gospodin, godinamau slubi ruske ambasade naime, da postoji nekoliko dokumenatau Sanktpeterburkoj carskoj biblioteci koji pokazuju da je jo ne davno, u danima kad su slobodni zidari i tajna drutva mistika neo metano cvetali po Rusiji, to jest, krajem prolog i poetkom ovog veka, vie ruskih mistika putovalo na Tibet preko Uralskih planina,u potrazi za znanjem i inicijacijom u nepoznatim kriptama Centralne Azije. I vie njih se vratilo godinama kasnije, sa bogatom zalihom tak vih informacija kakve ne bi

mogli da dobiju nigde u Evropi. Moglo bi se navesti nekoliko sluajeva i izneti dobro poznata imena, ali uzrizik da takav publicitet naljuti ive roake pomenutih pokojnih ini-cijata. Neka bilo ko pregleda Anale i Istoriju Slobodnog zidarstvau arhivama ruskih metropola i uverie se u navedene injenice.To je potvrda onoga to se tvrdilo mnogo puta ranije, ali, naa lost, isuvie indsikretno. Umesto da doprinesu oveanstvu, zlobneoptube za namema izmiljanja i nameme prevare, uperene protivonih koji su potvrivali jedino istinite, iako malo poznate injenice,samo

su stvorile lou karmu za klevetnike. Ali, sada je zlo uinjenopa istina ne bi trebalo vie da se porie, kakve god bile posledice.Da li je ovo nova religija, pitaju nas. Nikako! Ovo nije religija, niti je njena filozofija nova; jer, kao to je ve reeno, ona je isto tolikostara koliko i ovek koji misli. Njena naela su sada po prvi put ob javljena, ali ih je oprezno saoptila i druge poduila njima nekoli cina evropskih inicijata - posebno pokojni Ragon. Vie velikih uenjaka je tvrdilo da nijedan od osnivaa religija, bilo arijevskih, semitskih ili turanskih, nikad nije izmislio neku no vu religiju ili otkrio novu istinu. Svi ti osnivai su bili prenosioci, ne izvorni uitelji. Oni su bili autori novih oblika i tumaenja, dok su istine na kojima se one zasnivaju stare koliko i oveanstvo. Bi rajui jednu ili vie od tih

velikih istina - u stvarnosti vidljivih samookom mudraca ili vidovnjaka - izmeu mnogih koje su ljudima, upoetku, bile usmeno objavljene, sauvane i ovekoveene u adito32

Uvod nima* hramova putem inicijacije, tokom misterija ili linih preno enja - oni su te istine otkrili

masama. Tako je svaka nacija, za uzvrat,dobila neku od pomenutih istina, pod velom njenog sopstvenog lo kalnog i specifinog simbolizma koji se, kako je vreme odmicalo,razvijao u manje ili vie filozofske kultove: jedan Panteon u mitskojodori. Zato je Konfuije, iako drevni zakonodavac po istorijskoj hro-nologiji, veoma moderan mudrac u istoriji sveta, kako pokazuje dr Lege {Leggef^ koji ga naziva "izrazitimprenosiocem, ne tvorcem";Konfuije, naime, to kae:Ja samo uruujem: ne mogu da stvorim nove stvari. Ja verujemu drevne i zato ih volim. (Citirano u Nauci religije Maksa Milera)

Autorka ovog dela ih takode voli i zato veruje u drevne, jednakokao i u to da modemi nasleuju njihovu Mudrost. I verujui u oboje,ona sada svima, koji to prihvataju, prenosi znanje to je sama primilai nauila. Sto se tie onih koji mogu odbaciti njeno svedoenje ~ to jest, velike veine - ona nee biti ljuta na njih, jer e oni, poriui,isto tako biti u pravu na svoj nain, kao to je ona na svoj nain upravu time to potvruje, poto mi gledamo na ISTINU iz dve potpu no razliite perspektive. U skladu sa pravilima kritikog prouava moraju a priori da odbiju svaki dokaz koji sami nemogu da provere. Kako bi uopte neki zapadnjaki naunik mogao -po prianju drugih - prihvatiti neto o emu on sam ne zna nita? Zais ta, ono stoje izneto u ova tri toma odabrano je iz usmenih isto koli ko i iz pisanih uenja. Prva postavka ezoterike doktrine zasnovana je na Stancama, koje predstavljaju zapise naroda nepoznatih etnolo giji; tvrdi se da su one napisane na jeziku koga nema u spisku jezikai dijalekata koje filologija poznaje; kae se da one dopiru iz izvorakoji je nauka odbacila (okultizma). I konano, te Stance su preneteposredovanjem. Sve te stvari pred svetom neprekidno diskreditujusvi oni koji mrze neugodne istine, ili, pak, imaju potrebu da braneneku svoju posebnu sklonost. Zato se moe oekivati da ova uenja* Grki - (aSuTov) mesto u hramu gde se uvaju svetinje, (nap. ured.) Lun Ju {Yu) (odeljak la) Schott. Kines/ca knjievnost, str. 7. ivot Konfuija, str. 96. 33 nja, orijentalisti

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA budu odbaena i to se mora

prihvatiti unapred. Nikom ko sebe smatra"naunikom", u bilo kojoj oblasti egzaktne nauke, nee biti dopute no da na ova uenja gleda ozbiljno. Ona e biti a priori ismevana iodbaena u ovom veku; ali samo u ovom. Jer, u XX veku nae erenaunici e poeti da priznaju kako Tajna Doktrina nije ni izmiljenani preterana, ve, naprotiv, naprosto skicirana i, na kraju, da njenauenja, jednostavno, prethode Vedama}^ Nisu li Vede bile ismeva-ne, odbaene i nazvane "savremenim falsifikatom" pre samo pede set godina? Nije

li sanskrit u jednom trenutku proglaen potomkom,ili dijalektom izvedenim iz grkog, po Lemprijeru (Lempriere) idrugim uenjacima? Oko 1820. godine, kae nam profesor Maks Mi-ler, svete knjige bramina, mudraca, budista -(. . .) bile su nepoznate; sumnjalo se u samo njihovo postojanje, inije bilo nijednog naunika koji bi mogao da prevede ni red iz Ve-da (. . .) Zend Aveste (. . .) ili (. . .) budistike Tripitake, a

danas sepokazalo da su Vede delo iz najdublje starine, ija se "ouvanostgranii sa udom". (Predavanja o Vedama) Isto e biti reeno o Tajnoj Drevnoj Doktrini, kad se podnesu do kazi o njenom nepobitnom

postojanju i zapisima. Ali, bie potrebni vekovi pre nego to se objavi znatno vei deo. Govorei o kljue vima tajni Zodijaka kao o gotovo izgubljenim za svet, autorka Ra zotkrivene Izie

je pre nekih deset godina napisala:Reeno je da se klju mora okrenuti sedam puta pre nego to seceo sistem objavi. Daemo samo jedan obrtaj, i time dopustiti sve-tovnjacima da makar jednom zavire u tajnu. Srean je onaj ko ra zume celinu!Isto se moe rei o elom ezoterikom sistemu. Jedan obrtaj klju a, ne vie, dat je u Izidi. Mnogo vie je objanjeno u ovim tomo-Ovo nema pretenzija da hude proroanstvo, ve naprosto tvrdnja zasno vana na poznavanju injenica. U svakom stoleu bilo je pokuaja

da se svetupokae kako okultizam nije puka praznoverica. Kad se jednom dopusti da se vrata malo odkrinu, ona e biti otvarana sve ire sa svakim vekom. Vreme jesazrelo za ozbiljnije znanje od onog koje je dosad doputano, premda zasad, jo uvek veoma ogranieno. 34 You're Reading a Free Preview Pages 33 to 441 are not shown in this preview.

Read the Full Version

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA druge pralaje su periodine i u pravilnom sledu dolaze nakon Man- vantara, kao to no sledi dan svakog ljudskog bia, stvorenja, ivo tinje i biljke. Ciklus stvaranja ivota Kosmosa je stao, poto energijaispoljene "Reci" ima svoj rast, vrhunac i opadanje, kao to ih imajusve prolazne stvari, ma koliko dugo da traju. Kreativna Sila je Venakao Noumen; kao fenomenalno ispoljavanje u svojim aspektima, ona ima poetak i zato mora imati i kraj. Tokom tog intervala ona imaperiode aktivnosti i periode odmora. A to su "Dani i Noi Brame". AliBrama, Noumen, nikad se ne odmara, kao to se i TO nikad ne menjai uvek JESTE, iako se za TO ne moe rei daje na bilo kom mestu. (...)Jevrejski kabalisti osetili su tu neophodnost da jedno veno, beskrajno Boanstvo bude neizmenljivo, pa su usled toga istu idejuprimenili na antropomorfnog boga. Ta ideja je poetska i veomaprikladno primenjena. U oharu nalazimo sledei pasus:Dok je Mojsije bdeo na planini Sinaju, u drutvu boanstva ko njegovog pogleda sakrivao jedan oblak, on oseti da ga obu "Gospode, gde si (. . .) spavali, o Gospode?" (...) A Duh mu odgovori: "Ja nikad ne spavam: jer kad bih zaspao i na trenutak PRE NEGO TO MI DOE VREME, ga je od

zima veliki strah, i iznenada upita:

sva tvorevina bi se smesta raspala. "Pre nego to mi doe vreme "je veoma sugestivno. To pokazuje daje Mojsijev Bog samo privremena zamena, nalik na mukog Hra koji je zamena i aspekt TOGA koje je neizmenljivo i zato ne mo niti uopte imati neke veze sareakcijom ili raspadom.Dok istonjaki okultisti imaju sedam naina tumaenja, Jevrejiimaju samo etiri - i to: realno-mistiko, alegoriko, etiko i bukval no ili Paut. Ovo poslednje je klju egzoterikih crkvi i nije ni vre-dno diskusije. Kad se itaju u svetlu prvog, ili mistikog kljua,postoji sedam reenica koje pokazuju istovetnu zasnovanost nad gradnje u svim Svetim Spisima. Ono je izloeno u izvrsnoj knjizig. T. Majera o kabalistikim delima, koje je on, kako izgleda, dobroprouio. Citiram doslovni zapis: B'raisheeth barah elohim ath hash amayem v'ath haaretz-t]. "U poetku Bog(ovi) stvori(e) nebesa i zemlju", (to znai) est 444 e uestvovati u "danima" i "noima" mu,

Dani i noi Brame

Sefirot Graditeljstva, nad kojima stoji B'raisheeth, svi spadajuDole. On stvori est (i) na njima stoje sve Stvari. A one zavise od sedam oblika Lobanje sve do Dostojanstva nad svim Dostojan stvima. A druga "Zemlja" se ne uzima u obzir, zato se kae: "I odnje (te Zemlje) koja bi prokleta, ona iznie." (. . .) "Ona (Zemlja) bese bez oblika i prazna; i tama bese nad licem Bezdana, i Duhelohima (. . .) disae (me'racha 'phath) tj, lutae, lebdee, kretae se. (. . .) Trinaest zavisi od trinaest (oblika) najvrednijeg Dosto janstva. est hiljada godina

(odnose se na) prvih est reci. Sedma(hiljada, milenijum) iznad njega (prokleta Zemlja) je ono stojesnano po Sebi. I ona je ostavljena potpuno pustom tokom dva naest sati [jedan (...) Dan] kao stoje zapisano. (...) U trinaestom.To (Boanstvo) e obnoviti sve (...) i sve e biti vaspostavljenokao i ranije; i svih tih est e nastaviti." (. . .) (itd.) (Kabala, str. 223, iz Sifrah Dzeniuta, poglavlje I, odeljak XVI, s. 9) "Sefirot Graditeljstva" su est an Kohana, ili Manua, ili Prada-patija, sintetisani sedmim, "B'raisheethom (Prva Emanacija Zogosa), i zato se zovu Graditeljima Nieg ili fizikog Univerzuma" i svispadaju Dole. Tih est ^J^\ ija je sutina 0(i5'e(imog-predstav6

Ijaju Upadhi, osnovu ili kamen temeljac na kome je izgraen objek noumeni svih stvari. Otud su oni istovremeno Sileprirode, Sedam Anela Prisustva, esti i sedmi princip u oveku,spiritualnopsihofizike sfere Sedmostrukog lanca, Korenske Raseitd., itd. Svi oni zavise od "Sedam oblika Lobanje", sve do najvieg. Druga Zemlja "ne ulazi u kalkulacije" jer ona nije Zemlja, ve Haosili Bezdan Prostora u kome je poivala paradigma ili model univer zuma u zamisli NAD-DUE koja lebdi nad njim. Izraz "Kletva" ovde navodi na veoma pogrena tumaenja, jer on naprosto znai udes ili sudbinu, ili onu fatalnost koja ju je poslala u objektivno stanje. Tose vidi iz toga to je "Zemlja" pod "Kletvom" opisana kao "bez ob prazna", u ijim bezdanim dubinama je "Dah" Elohima (kolek tivni Logos) proizveo ili lika i tivni Univerzum,

fotografisao prvu boansku ZAMISAO stvari koje e doi. Taj proces se ponavlja nakon svake Pralaje pre poetka"Graditelji" iz Stanci.445

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA nove Manvantare ili perioda osetnih individualnih bia. "Trinaestzavisi od trinaest oblika" - to se odnosi na trinaest perioda personi-fikovanih u trinaest Manua, sa Svajambhuvom kao etrnaestim (13umesto 14 je dodatna skrivalica): tih etrnaest Manua koji vladajuu okviru jedne Mahajuge, "Dana" Brame. Tih (trinaest-etmaest) ob jektivnih Univerzuma zavise od trinaest (etrnaest) paradigmatikih,idealnih oblika. Znaenje izraza "est hiljada goJma" koje se odno prvih est reci opet treba traiti u indijskoj Mudrosti. One seodnose na prvobitnih est se na

(sedam) "Kraljeva Edoma" koji predstav ljaju tipizaciju svetova (ili sfera) naeg lanca tokom prvog Kruga, kaoi na prvobitnog

oveka tog Kruga. Oni predstavljaju sedmostruku pre-Adamovsku (ih pre Tree, Razdvojene Rase) prvu Korensku rasu.Poto su oni bili senke i nesvesni (oni jo nisu jeli plod Drveta Sa znanja), nisu mogli da vide Pargufim, ili "Lice nije moglo da vidiLice" (prvobitni ljudi bili su nesvesni), "zato su prvobitnih (sedam) Kraljeva umrli", tj. bili uniteni (vidi Sifrah Dzeniuta). Sad, ko su oni? Oni su Kraljevi koji predstavljaju "Sedam Riija, odreena (sekun dama) boanstva, Sakru (Indru), Manua i Kraljeve njegove Sinove, koji su stvoreni i umiru u jednom periodu", kao to stoji u

VinuPurani (Knjiga I, poglavlje III). Jer, sedma ("hiljada") {ne milenijum egzoterinog hrianstva, ve milenijum Antropogeneze) predstav lja i "sedmi period stvaranja", tj. period stvaranja fizikog oveka (Vinu Purana) i sedmi Princip - i makrokosmiki i mikrokosmiki- kao i pralaju nakon Sedmog perioda, tu "No" koja traje istokoliko i "Dan" Brame. "Ona je ostavljena potpuno pusta tokom dva naest asova, kako je napisano". U Trinaestom (dva puta est i Sin teza) sve e biti obnovljeno "i est e nastaviti."Zato autor Kahale prilino opravdano primeuje da je "davnopre njegovog (Ibn Gebirolovog) doba (. . .) mnogo vekova pre hri-anske ere, postojala u Centralnoj Aziji 'Religija Mudrosti', iji suodlomci kroz vreme kruili meu uenim ljudima arhajskog Egipta,drevne Kine, Indije, itd. (. . .)" i da "Kabala najverovatnije potie izarijevskih izvora, preko Centralne Azije, Persije, Indije i Meso-potamije, jer su od Ura i Harana u Palestinu doli Avram i mnogidrugi" (str. 221). A u to je vrsto verovao i K. V. King, autor knjige Gnostici i njihova ostavtina. Vamadeva Modelar (Modeli) veoma poetski opisuje primiuu"no". Iako je to

citirano u Razotkrivenoj Izidi, vredno je da se ponovi.446

Dani i noi Brame udni zvukovi se uju, dolazei iz svih pravaca (...) To su pret sumrak se pomalja na horizontu i Sunce iz Minasa (zodijake ribe). Gurui u pagodama odre eni da posmatraju razi-akr (Zodijak) mogu da slome svoj kotur i instrumente, jer su oni od sada beskorisni.Postepeno svetlost bledi, toplota opada, nenaseljenih mesta sve je vie na Zemlji, vazduh postaje sve razreeniji, izvori presuuju,talasi velikih reka su nestali, okean pokazuje svoje peskovito dno i biljke umiru. Ljudi i ivotinje se svakodnevno smanjuju. ivot i pokret gube svoju snagu, planete jedva da mogu da se kreu u sve miru; one se gase jedna po jedna, kao svetiljke koje slugine rukezaboravljaju da dopune. Surja (Sunce) treperi i gasi se, materija po inje da se raspada (pralaja), Brama se utapa u Dajusa, Neotkrive nog Boga, i, postoje njegov zadatak obavljen, pada u san. Jo jedandanje proao, pada no i traje do narednog svitanja.I sada on iznova ulazi u zlatno jaje Svoje Misli, lazi izvan trinaestog stepena Makare (znak Zodijaka), i vie needoi do znaka hodnici Noi Brame;

zametak svega to postoji, kako nam kae Boanski Manu. Tokom svog mirnogpoinka, iva bia, obdarena principima delovanja, prestaju dafunkcioniu i sva oseanja (manas) padaju u san. Kad su svi ap-sorbovani u VRHUNSKU DUU, ta Dua svega spava u potpunompoinku do dana kad e opet iznova uzeti svoj oblik i ponovo seprobuditi iz svoje prvobitne tame.Kako je "Satja-juga " uvek prva u nizu od etiri doba ili Juge,tako Kali uvek dolazi poslednja. Kali juga danas vrhunski vlada uIndiji i izgleda da se ona poklapa sa dobom Zapada. U svakomsluaju, interesantno je videti kako je pisac Vinu Purane bio pro roanski u gotovo svim detaljima kad je Maitreji prorekao nekeod mranih uticaja i grehova ove Kali Juge. Jer, nakon stoje rekaoda e "varvari" biti gospodari obala Inda, andrabage i Kamira,on dodaje:"Bie privremenih vladara koji e vladati zemljom - kraljeva pro stakog duha, nasilnog karaktera, stalno privrenih neistini i zlosti.Oni e izazvati smrt ena, dece i krava; oni e prigrabiti imovinusvojih podreenih, / nameraiti se na tue ene; imae neogranie nu mo, njihovi ivoti bie kratki, njihove elje nezasite. (...) Ljudiiz raznih zemalja, koje se dodiruju sa njihovom, sledie njihov primer; i poto e varvari biti moni (u Indiji), pod pokroviteljstvom Vidi akioliotove (Jacguolliot) Sinove Boje, Bramanski Ind, str. 230.

447

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA njenih vladara, dok e istija plemena biti zanemarena, narod eieznuti (ili, kao to kae komentator: 'Mleasi e biti u sreditu,a Arijevci na periferiji.').'^ Bogatstvo i pobonost e opadati dok svet ne postane potpuno izopaen. Samo e imovina donositi po loaj; bogatstvo e biti jedini izvor posveenosti, strast e biti jedi na veza koja spaja polove, neistina e biti jedino sredstvo uspehau parnicama i ene e biti predmet iskljuivo ulnog zadovoljenja.(. . .) Spoljanje obeleje e biti jedino to razlikuje niz ivotnih stalea; (. . .) ako je ovek bogat, smatrae se istim, beae (anjaja) e biti univerzalno sredstvo preivljavanja, slabost - uzrok zavisnosti, pretnja i drskost e biti zamena za uenost, liberalnoste biti posveenost, uzajamni pristanak, brak, lepa odea dosto janstvo. Onaj ko je najjai, vladae; ljudi, nesposobni da podnesuteki teret. Kara bara (teret poreza) traie utoite u dolinama.(. . .) Tako e u Kali jugi propadanje neprekidno tei dok se ljud ska rasa ne priblii unitenju (pralaji). (...) Kad se zavretak Kali juge primakne, deo tog boanskog bia koje postoji, navedeno sa mom svojom duhovnom prirodom (...) sii e na Zemlju (...) (Kal-kiAvatar) obdareno sa osam nadljudskih sposobnosti. (. . .) On eponovo uspostaviti pravednost na Zemlji i umovi onih koji ive nakraju Kali Juge bie probueni i postati prozirni kao kristal. Ljudi koji budu tako izmenjeni (. . .) bie

seme ljudskih bia i rodice ra su koja e slediti zakone Krita juge, doba istote. Kao stoje ree Mesec, lunamo sazvee Tija i planeta Jupiter bu no: 'Kad Sunce,

du u jednoj kui, Krita (ili Satja) juga e se

vratiti.'"(. ..) Dve osobe, Devapi, iz rase Kuru i Moru, porodice Ivaku,nastavljaju da ive tokom etiri doba, boravei u Kalapi." Oni ese vratiti ovamo na poetku Krita juge. (. . .) Moru''', sin Sigrua, Ako to nije proroanski, staje onda?U Matsja Purani stoji Katapa. Maks Miler to ime prevodi kao Mirija, iz dinastije Morija, kojoj je pri padao Candragupta (vidi Sanskritsku literaturu). U Matsja Purani, poglavlje CCLXXI, govori se o dinastiji Morija (ili Maureja). U istom poglavlju tvrdi se da e Morije jednog dana vladati Indijom, nakon to nekoliko hiljada go dina pre toga

obnove rasu Katrija. Jedino e ta vladavina biti isto Duhovnai "ne od ovog sveta". To e biti carstvo narednog Avatara. Pukovnik Tod ve-ruje da je ime Morija (ili Maureja) iskvareni oblik od imena Mori, pleme izRaputa, a komentari na Mahavansu misle da su neki prinevi uzeli svoje ime Morija od svog grada zvanog Mori, ili, kako stoji kod prof. Maksa Milera, Mo448

Dani i noi Brame jo ivi zahvaljujui jogi (...) i on e obnoviti rasu Katrija Solame dinastije. ^ (Vaju Purana, tom III, str. 197) Bilo daje ovo poslednje proroanstvo tano ili netano,

blago slovi Kali Juge su dobro opisani i zapanjujue se slau sa onim to vidimo i ujemo u Evropi i drugim civilizovanim i hrianskim zem ljama na kraju XIX i u osvit XX veka naeg velikog doba PROSVEENOSTl. rija-Nagara, to je korektnije prema izvornom Mahavansi. Kako nas obave-tava na brat Devan Badhadur, R. Ragunat Rao iz Madrasa, Vaaspatja, sanskritska

Enciklopedija smeta Katapu (Kalapu) na sevemu stranu Hima laja, dakle na Tibet. Isto se tvrdi u poglavlju XII (Skanda) Bhagavata Purane, tom III, str. 325. Vaju Purana izjavljuje da e Moru nanovo uspostaviti Katrije u Devetna Pet godina teozofije, str. 483, Morije i Kutumi). 449 estoj od narednih Juga (vidi

VIII LOTOS KAO UNIVERZALNI SIMBOL Egzoterijski i Ezoterijski patski lotos Cistota ranog Falicizma * EgiNe postoji nijedan drevni simbol kome nije pridodato duboko ifilozofsko znaenje, a vanost i znaaj tih smibola rastu sa njiho vom starou. Takav je

LOTOS. TO je cvet posveen Prirodi i njenimBogovima; on predstavlja apstraktne i Konkretne Univerzume, a ta-koe predstavlja i amblem proizvoakih moi i duhovne i fizikeprirode. Arijevski Indusi i Egipani smatrali su ga svetim od najdrev-nijih dana, a nakon njih i budisti; potovanje u Kini i Japanu, a us vojile su ga kao hrianski amblem i katolika i pravoslavna crkva,koje su ga nainile glasnikom, kao i dananji hriani, koji su ga za-menili lokvanjem.^ On je imao, i jo uvek ima, mistiko znaenjekoje je isto kod svih naroda na Zemlji. Upuujemo itaoca na ser Viljema Donsa.^ Kod Indusa, lotos je simbol proizvoake moiprirode, delovanjem vatre i vode (duha i materije). "Veni!", kae je dan stih u Bhagavad Giti, "U tebi vidim Bramu tvorca posaenogna njegovom prestolu od lotosa", a ser Viljem Dons pokazuje, kaoU hrianstvu Arhandeo Gabrijel, drei u ruci buket lokvanja, pojavljujese Devici Mariji na svakom prikazu Blagovesti. Taj buket oznaava vatru i vo du, ili ideju stvaranja i raanja, simboliui/JO^/iMno istu stvar kao i lotos u ru ci Bodisatva koji najavljuje Maha-maji, Gotaminoj majci, roenje Spasiteljasveta, Bude. Tako su isto Egipani stalno predstavljali Ozirisa i Horusa u vezisa cvetom lotosa, poto su njih dva Sunevi bogovi Vatre (Sveti Duh se i daljetipski predstavlja "plamenim jezicima") (Dela Apostolska). ' Vidi Disertacije koje se

odnose na Aziju, ser Viljem Dons. 450

Lotos kao univerzalni simbol to je primeeno u stancama, da seme lotosa jo i pre nego to pro klija sadri savreno formirane listove, minijaturne oblike onog toe on kao savrena biljka jednog dana postati. U Indiji je lotos sim bol plodne zemlje i, tavie, planine Meni. Sva etiri anela ili geni ja na etiri

strane Neba (Maharae, vidi Stance) stoje ne lotosima.Lotos je dvostruki tip Boanskog i ljudskog hermafrodita, postoje,da tako kaemo, dvostrukog pola.Iz Duha Vatre (ili Toplote) koji oivljava, oplouje i razvija sve u konkretni oblik (iz njegovog idealnog prototipa), koji je roen iz VODE

ili prvobitne Zemlje, razvio se Brama - kod Indusa. Lotosov Cvet,predstavljen kako raste iz Vinuovog pupka - taj Bog poiva na vo dama prostora i svojoj Zmiji Venosti - predstavlja najslikovitiju odsvih alegorija: Univerzum koji evoluira iz centralnog Sunca, TAKE, veno sakrivenog zametka. Slino tome, Lakmi, koja je enski as pekt Vinua,^ a koja se takode zove Padma lotos, prikazana je kakopluta na "Tvorevini", na lotosovom cvetu i tokom "bukanja okea-na" prostora, nie iz "okeana mleka", kao Venera iz pene.(. . .) Potom posaena na lotosuBlistava boginja lepote, neuporediva ri, izroni Iz talasa (. . .) Ovako peva jedan engleski orijentalista i pesnik (ser Moni Vili- jams).Ideja koja lei u osnovi ovog simbola je veoma lepa, a pri tompokazuje identino poreklo u svim religioznim sistemima. Bilo dase radi o lotosu ili lokvanju, ona znai jednu te istu filozofsku ideju- naime, emanaciju objektivnog iz subjektivnog, boansku Zamisaokoja iz apstraktnog prelazi u konkretni ili vidljivi oblik. Jer, im TAMA - tanije, ono to za neznanje predstavlja "tamu" nestane usvojoj sopstvenoj oblasti vene Svetlosti, ostavljajui za sobom je dino svoju boanski ma

ispoljenu Zamisao, otvara se razumevanje krea tivnih Logosa i oni u idealnom svetu (dotad skrivenom u boanskojmisli) vide arhetipske oblike svega i poinju da prema tim modeli kopiraju i grade ili oblikuju prolazne i transcendentne oblike.Lakmi je Venera - Afrodita i, kao i ona, izronila je iz okeana sa lotosomu ruci. U Ramajani se ona zove Padma.451

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA

Na tom stupnju delovanja, Demijurg''jo nije Arhitekt. Roenu osvitu delovanja, on mora najpre da opazi plan, da shvati ideal ne oblike koji lee pohranjeni u grudima Vene Zamisli, kao to su budui listovi lotosa, devianske latice, sakrivene unutar semena te biljke. . .U poglavlju LXXXI Rituala {Knjige mrtvih), nazvanom "Preobra aj u Lotos ",

iz tog cveta izranja glava boga koji uzvikuje:Ja sam isti lotos koji izranja iz Blistavog. (. . .) Ja nosim po ruke Horusa. Ja sam isti lotos koji dolazi iz Sunevih Polja. (. ..)Ideja o lotosu moe se nai ak i u elohistikom, prvom poglav lju Postanja, kao to se tvrdi u Izidi. U toj ideji moramo traiti poreklo i objanjenje stiha iz jevrejskekosmogonije koji glasi:I Bog ree, Neka Zemlja rodi (.roda ije je seme u njemu samom..) voku koja rada voe svogU svim prvobitnim religijama "Sin Oca" je stvaralaki Bog - tj.Njegova misao je uinjena vidljivom, a pre hrianskog doba, od in-duskog Trimurti do tri kabalistike glave iz spisa, kako ih objanja vaju Jevreji, trostruko boanstvo svih naroda bilo je potpuno definisanoi potkrepljeno svojim alegorijskim predstavama.Takvo je kosmiko i idealno znaenje ovog velikog simbola kodistonih naroda. Ali, primenjen na praktino i egzoteriko bogoslu-enje - koje takoe ima svoju ezoteriku simbologiju - lotos je to kom vremena postao nosilac i sadralac prizemnije ideje. Nijedna U ezoterijskoj filozofiji Demijurg ili Logos koji se smatra TVORCEM na prosto Je apstraktni termin, ideja, kao npr. "vojska". Kao to ta re predstavljasveobuhvatan izraz za skup aktivnih sila ili delujuih Jedinica - vojnika - takoJe i

Demijurg kvalitativna sloenica mnotva Tvoraca ili Graditelja. Bumov, veliki orijentalista, savreno je shvatio tu ideju rekavi da Brama ne stvarazemlju kao ni ostatak univerzuma. "Poto se razvio iz due sveta, kad se od prvobitnog uzroka, on isparava zajedno sa prirodom i emanira svu pri voji od

rodu iz samog sebe. On

ne stoji iznad nje, ve Je pomean sa njom; Brama iuniverzum formiraju jedno bie, ija je svaka estica u sutini sam Brama, ko ji je izrastao iz samog sebe." 452

Lotos kao univerzalni simbol dogmatska religija nije uspela da izbegne seksualni element u nje prlja duevnu lepotu korenske ideje. Sle mu i do dana dananjeg on

di citat iz kabalistikog spisa koji smo pomenuli:

Na isti smisao ukazuje lotos koji raste u vodama Nila. Njegovnain rastaje posebno pogodan kao simbol procesa razmnoava nja. Cvet lotosa, koji nosi seme za reprodukciju kao rezultat svogsazrevanja, povezan je sa majkom zemljom, ili matericom Izie,svojom vezom nalik na placentu, kroz vode materice, to jest, rekuNil, nalik na ue dugom stabljikom, pupanom vrpcom. Nita nemoe biti jasnije od tog simbola i da bi se nainio savren u svomnameravanom znaenju, ponekad se prikazuje dete kako sedi nacvetu ili izlazi iz cveta.^ Tako su Oziris i Izida, deca Hronosa, ili vremena bez kraja, u razvoju svojih prirodnih sila u toj slici posta li roditelji oveka po imenu Horus (. . .) (Vidi odeljak X, "DeusLunus".) Ne moemo dovoljno naglasiti upotrebu te funkcije razmnoa vanja kao osnove za simboliki

jezik i nauni umetniki govor Razmiljanje o toj ideji smesta vodi do refleksije o subjektu krea tivnog uzroka. Primeeno je daje Priroda u svom delovanju izra dila udesni ivi mehanizam kojim upravlja pridodata iva dua, iji razvoj i istorija ivota, u smislu odakle dolazi, gde je sada ikuda ide, nadmauje sve napore ljudskog intelekta. Novoroene je udo koje se neprekidno ponavlja, dokaz daje unutar radionicekreativne materice intervenisala inteligentna kreativna mo da bipripojila ivu duu za fiziku mainu. (...) Zapanjujua udesnostte injenice daje svetost

svemu to je povezano sa organima zarazmnoavanje, kao boravitu i mestu oigledne graditeljske de-latnosti boanstva.U indijskim Puranama to je Vinu, prvi, i Brama, drugi Logos, ili idealnii praktini tvorac koji su predstavljeni, jedan kako ispoljava lotos, drugi kakoizlazi iz njega.Ne "napori" treniranih psihikih sposobnosti inicijata u istonnjakoj me tafizici i misterije kreativne Prirode. Svetovnjaci prolih doba degradirali su i sti ideal kosmikog stvaranja u puku ljudsku reprodukciju i seksualne funkcije:ezoterijsko uenje i budui inicijati su oni ija misija jeste i bie da iznova is kupe i oplemene prvobitne koncepcije koje su teolozi i crkveni vemici tako a losno profanizovali gmbo ih primenjujui na egzoterike dogme personifikacije. 453

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA To je ispravno tumanje drevnih ideja arhajskih filozofa prais-torijskog doba koje lee u osnovi tog simbola, isto panteistikihkoncepcija, bezlinih i punih potovanja. Meutim, nije tako kad seto primeni na greno oveanstvo, na grube ideje vezane za linost.Zato, nijedan panteistiki filozof ne bi propustio da kae da primed- be koje prate navedeni tekst predstavljaju opasnost za svetost istin ske religije i odgovaraju jedino naem materijalistikom dobu koje je direktni proizvod i posledica tog antropomorfistikog karaktera.Jer to je klju za itav duh i sutinu Starog Zavela. "Zato", nastavljamanuskript, raspravljajui o simboliznu i umetnikom govoru u Bibliji: Mesto materice mora da se smatra NAJSVETIJIM MESTOM, SANCTUM SANCTORUM,

i istinskim HRAMOM IVOG BOGA.'' Mukarci su posedovanje ene uvek smatrali sutinskim delom sebe, da bi oddvoje nainili jedno, i ljubomorno ga uvali kao sveto. ak se i deoobine kue ili doma u kome boravi ena zvao penetralia, tajni ilisveti, i otuda metafora Najsvetije od Svetih, ili svetih graevinazasnovanih na ideji o svetosti organa za razmnoavanje. U opisumetaforiki dovedenom do krajnosti,^ o tom delu kue se u Sve tim Knjigama govori kao o "delu izmeu bedara kue" i ponekadse ta ideja u konstrukciji crkve prikazuje velikim otvorima kao za vrata, smetenim iznutra, izmeu bonih potpornih stubova.Nikakva slina misao "dovedena do krajnosti" nije postojala me u drevnim prvobitnim Arijevcima. To pokazuje injenica da u ved-sko doba ene nisu smetane odvojeno od mukaraca u penetralije ili "zenane". Njihovo odvajanje je poelo kad su muslimani - koji su, 7 Svakako da se reci drevnog inicijata u prvobitne misterije hrianstva: "Zar ne znate da ste u Hramu Boijem " (I Korinanima, III 16), ne bi u tom smisluprimeniti na muicarca? Taj smisao je mogao biti /

bio Je, na umu jevrejskihkompilatora Starog Zaveta. I tu je provalija koja zjapi izmeu simbolizma No vog Zaveta

i jevrejskog kanona. Zar ne bi taj jaz ostao i stalno se irio dahrianstvo - posebno i najizrazitije katolika crkva - nije stavilo most prekonjega? Savremeno papstvo ga je danas potpuno premostilo svojom dogmomo dva bezgrena zaea i antropomorfnim, a istovremeno idolatrijskim karak terom koji je pridalo Majci Boijoj. Dovedeno je do krajnosti jedino u jevrejskoj Bibliji i u njenoj servilnoj ko piji, hrianskoj teologiji. 454

Lotos kao univerzalni simbol nakon crkvenih hriana, bili naredni naslednici jevrejskog simbo lizma - osvojili zemlju i postepeno nametnuli svoj pristup i obiajeIndusima. Pre i post vedska ena bila je isto tako slobodna kao i mu karac i nikakve neiste prizemne misli nisu se meale sa religioz nom simbolikom ranih Arijevaca. Pomenuta ideja i njena primena je isto semitska. To potvruje sam pisac pomenutog, veoma uenogi kabalistikog, otkrivenja kad zavrava citirane pasuse dodajui: Ako se za te organe, kao simbole stvaralakih kosmikih moi,moe vezati ideja o poreklu mera kao i o periodima vremena, on da zaista taj deo, koji se naziva Najsvetiji od Svetih u konstrukcijihramova, kao prebivalita Boanstva, svoj naziv crpe iz prepozna vanja svetosti organa za razmnoavanje, koji se smatraju simboli ma kako mera tako i kreativnog uzroka. Kod drevnih MUDRACA nije bilo

imena ni ideje i nije bilo simbola za PRVI UZROK. (. . .) Apsolutno nije. Bolje nikad i ne pomisliti na njega i ostaviti gazauvek bezimenim, kao stoje bio sluaj kod ranih panteista, negouniavati svetost tog Ideala nad Idealima dovodei njegove simbo le na nivo tako antropomorfnih oblika! Ovde se opet vidi ogroman jazizmeu arijevske i semitske religiozne misli, kao dva suprotna pola:Iskrenosti i Skrivenosti. Kod bramina, koji element prirodne funk cije produenja vrste oveanstva nikad nisu smatrali "prvobitnimGrehom", religiozna dunost je da imaju sina. U drevnim danima, bra-min bi se, poto bi ispunio svoj zadatak ljudskog tvorca, povlaio udunglu i ostatak ivota provodio u religioznim meditacijama. On bi izvrio svoju dunost prema prirodi kao smrtni ovek i njen sarad-nik i od tada bi sve svoje misli posveivao duhovnom, besmrtnomdelu sebe, gledajui na sve zemaljsko kao na puku iluziju, prolaznisan - to i jeste. Kod Semita je to bilo drugaije. Oni su izmislili is kuenje puti u Edenskom vrtu i prikazali svog Boga (ezoteriki, Iskuavatelja i Vladara Prirode) kako zauvek PROKLINJE jedan in koji

je bio u logikom programu iste te prirode.^ Sve to egzoteriki, kako sto velom u bukvalnom smislu Postanja i ostalom, a istovremeno, Q

ji pod

Ista ta ideja je egzoteriki preneta na dogaaje u Egiptu. Gospod Bog a losno iskuava faraona i "napada ge velikim poastima" kako kralj ne bi izbegaokaznu i tako imao opravdanje za jo jednu pobedu nad njegovim "Izabranim narodom". 455

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA ezoteriki, oni gledali na taj takozvani greh i PAD kao na tako svetiin da su ba taj organ, koji je vizxom\i prvobitnog greha, izabralikao najpogodniji i najsvetiji simbol da predstavi upravo tog Boga,koji je prikazan kako igoe njegovo delovanje kao neposlunost i veni GREH! Ko bi mogao shvatiti paradoksalne dubine semitskog uma? A tajparadoksalni element, lien njegovog najsutinskijeg znaenja, da nas je potpuno preao u hriansku teologiju i

dogmu!Da li su rani crkveni oci znali ezoteriko znaenje jevrejskog (Sta rog) Zaveta,

ili gaje samo mali broj njih bio svestan, dok ostali nisuznali tajnu, neka prosudi potomstvo. U svakom sluaju, jedna stvar je sigurna. Poto se ezoterizam iVovog Zaveto savreno slae sajev-rejskim Knjigama Mojsijevim, i postoje istovremeno u Sinoptikim jevandeljima i kod sv. Jovana preuzet odreeni broj isto egipatskihsimbola i paganskih dogmi uopte, na primer Trojstvo, postaje oi gledno daje identitet tih simbola bio poznat piscima Novog Zaveta, ko god da su oni bili. Oni su morali biti svesni prioriteta egipatskogezoterizma, poto su prihvatili nekoliko takvih simbola koji su tipi ni za isto egipatske koncepcije i verovanja, u svom spoljanjem iunutranjem znaenju, i koji se ne mogu nai u jevrejskom kanonu.Jedan od njih je lokvanj u rukama Arhandela u ranim prikazima nje govog javljanja Devici Mariji i te simbolike slike su do dana da nanjeg sauvane u ikonografiji pravoslavne i katolike crkve. Tako voda, vatra, Krst, a takode i Golub, Jagnje i druge svete ivotinje,zajedno sa svim njihovim kombinacijama, daju ezoterijski identinoznaenje i mora da su bile prihvaene kao usavravanje istog i je dnostavnog judaizma.Jer, Lotos i Voda spadaju meu najstarije simbole i po svom po-reklu su isto arijevski, iako su tokom grananja pete rase postali op-ta svojina. Daemo jedan primer. Slova su, kao i brojevi, sva bilamistina, bilo u kombinacijama, bilo svako uzeto zasebno. Najsve tije od svih je slovo M. Ono je i muko i ensko, ili dvopolno, i iz vorno je ono nainjeno tako da simbolizuje

VODU, veliku dubinu. Ono je mistiko u svim jezicima, istonim i zapadnim, i predstavlja slikov ni simbol talasa, dakle /\/\/\. U arijevskom ezoterizmu, kao i usemitskom, to slovo je uvek znailo vodu, npr. na sanskritu MAKARA deseti znak Zodijaka ~ znai krokodil, tanije vodeno udovite ko-456

Lotos kao univerzalni simbol je je uvek bilo povezano sa vodom. Slovo MA je ekvivalent i odgo od dvojke, simbola dva odvojena pola,i trojke, simbola treeg ivota, potomka dvojke. To se, opet, esto sim- bolizuje Petouglom, a on je sveti znak, boanski Monogram. MAITREJA je tajno ime Petog Bude i braminskog ^a/A:/Avatara poslednjeg MESIJE koji e doi na kraju Velikog Ciklusa. To je takode inicijal vara broju 5 - sastavljenom

grke Metide ili Boanske Mudrosti, Mimre, "reci" ili Logosa i Mi-thrasa (Mihr), Monade, Misterije. Svi oni su roeni u velikoj Dubi Maje - Majke, u Egiptu Maut, uGrkoj Minerve (boanska mudrost), Marije ili Mirijam, Mirhe itd.Majke hrianskog Logosa i Maje, Budine majke. Madava i Mada-vi su titule najvanijih bogova i boginja induskog Panteona. Na kraju, mandala na sanskritu znai "krug" ili orbita (deset podela Rig Ve-de). Uopte, najsvetija imena u Indiji poinju tim slovom - od Ma-hata, ni i od nje i predstavljaju Sinove

prvog ispoljenog intelekta, i Mandare, velike planine koju su bogovi upotrebili za bukanje Okeana, do Mandakin, nebeske Gan- ge (Ganga), Manua itd.Moe li se to zvati koincidencijom? udno je, zaista, to onda na lazimo da ak i Mojsije -

naen u vodi Nila - u svom imenu ima tajsimboliki konsonant. A faraonova erka "dade mu ime Mojsije (...) jer", kae ona, " (...) Izvadila sam ga iz VODE" {Izlazak, II, 10)."Po red toga, hebrejsko sveto ime Boga koje se odnosi na to slovo Mje Meborah, "Sveti" ili "Blagosloveni", a ime za vodu ili PotopieM'bul.

Nabrajanje primera moemo zavriti podsetivi se na "tri Marije" naRaspeu i njihove veze sa Morem, Okeanom ili Vodom. Zato je u ju daizmu i hrianstvu Mesija uvek povezan sa Vodom, Krtenjem, sa Ribama (znak Zodijaka koji se na sanskritu zove Meenam, pa ak isa Matsja (ribom) Avatarom i Lotosom - simbolom materice ili lo-kvanja, stoje isto.Kod relikata drevnog Egipta, to je starije poreklo zavetnih sim bola i amblema na iskopanim predmetima, to se ee cvetovi lotosai voda nalaze u vezi sa Solamim Bogovima. Bog Khnum mo vla ge voda, kao stoje mislio Tales, poto predstavlja princip svih stva u lotosu (Saitika epoha, Serapeum). ak i sedam erki midijskog svetenika, kojima je, kad su dole da zahva te ri, sedi na prestolu smetenom

vodu, Mojsije napojio stado, a za tu uslugu su Midijci dali Mojsiju Sefom za enu (sippara = blistavi talas) {Izlazak, II). Sve to ima identino tajno znaenje. 457

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA Bog Bes stoji na lotosu, spreman da prodere svoje potomstvo {Ibid, Abidos). Tot, bog misterije i Mudrosti, sveti Pisar Amentija,nosi solami disk kao ukras na glavi, sedi sa glavom bika (poto jesveti bik Mendesa oblik Tota) i ljudskim telom na potpuno rascveta-lom lotosu {IVdinastija). Na kraju, tu je boginja Hiket, koja u svomobliku abe poiva na lotosu, pokazujui tako svoju povezanost sa vodom. I upravo su iz tog simbola abe, nesumnjivo najdrevnijeg odegipatskih boanstava, egiptolozi uzalud pokuavali da otkriju njenutajnu i funkcije. To to su taj simbol rani hriani usvojili u crkvi po kazuje da su ga oni bolje poznavali od naih savremenih orijentali sta. "Boginja-aba, ili krastaa" bila je jedno od glavnih kosmikih boanstava povezanih sa stvaranjem, usled svoje amfibijske prirodei uglavnom zbog svog oiglednog vaskrsnua, nakon dugih godinausamljenog ivota, zatvorena u starim zidovima, stenama itd. Ona

ne samo daje uestvovala u organizaciji sveta, zajedno sa Khnumom, ve je takode bila povezana sa dogmom o vaskrsenju}^ Moradaje postojalo neko veoma duboko i sveto znaenje vezano za taj sim bol, budui da su

ga, uprkos riziku da budu optueni za odvratni oblik oboavanja ivotinja, rani egipatski hriani usvojili u svojim crkva ma. aba ili krastaa unutar lotosovog cveta, ili naprosto i bez togsimbola, bio je oblik u kome su pravljene crkvene svetiljke na kojimasu bile ugravirane reci "Ja sam vaskrsnue" "Ey- sifii avdaiaaK;".'^Te ablje boginje se takode nalaze na svim mumijama.Kod Egipana, to je bilo vaskrsnue u ponovnom roenju nakon 3.000godina proienja, bilo u Devahnu, bilo u "poljima blaenstva".Takva "ababoginja" moe se videti u kairskom Bulak muzeju. Za tvr dnju o crkvenim lampama i natpisima na njima jemi ueni bivi direktor Bu lak muzeja, g. Gaston Maspero (vidi njegov Vodi za posetioce Muzeja Bulak, str. 146).458

IX MESEC, DEUS LUNUS, FEBA Osvrt na Lunarni Mit Kljuna napomena o Mesecu * Kopi je i Originali

Biseksualni Mesec Ovaj arhajski simbol je najpoetiniji od svih simbola, a takode iu najveoj meri filozofski. Drevni Grci dali su mu istaknut znaaj,a savremeni pesnici su ga izrabili do otrcanosti. Kraljica noi,* kojau velianstvenosti svoje neuporedive svetlosti plovi nebom pomra-ujui sjaj svih drugih zvezda, ak i Veernjae, i prostirui svojsrebrni pokriva preko itavog zvezdanog sveta, uvek je bila omi ljena tema svih pesnika hrianskog sveta, od Miltona i ekspira,sve do najnovijih stihotvoraca. Ali, blistava svetiljka noi, sa svojom bezbrojnom zvezdanom svitom, govorila je samo mati profanih. Svedo skora, religija i nauka nisu imale nita sa tim divnim mitom. Paipak, hladni devianski Mesec, ona, po elijevim recima:(. . .) Koja divnim ini sve emu se osmehne,Taj oltar lutajui mekog, a ipak hladnog plamena,Koji se veno preobraava, pa opet je isti,I greje, ali ne prosvetljava. (. . .)u bliem je odnosu prema Zemlji nego bilo koje drugo nebesko telo.Sunce daje ivot itavom planetarnom sistemu, Mesec daje ivot na oj planeti, i rane rase su to razumele i znale, jo u svom detinjstvu.Ona je Kraljica i ona je Kralj, i bila je Kralj Soma pre nego to se"Mesec" je na engleskom i latinskom enskog roda. (nap. prev.)459 You're Reading a Free Preview Pages 458 to 646 are not shown in this preview.

Read the Full Version

Solarna teorija kad se pare izdignu iz dubina sunca i postave se izmeu posmatraai fotosfere", kao to kae otac Seki {Le Soleil, II, 184), niti su

pege "formirane od materije (ugrejane gasovite materije), koju erupcijeizbacuju na povrinu solamog diska" (Ibid). To je nalik na pravilno izdravo pulsiranje srca, dok ivotni fluid prolazi kroz uplji mii.Kad bi se ljudsko srce moglo nainiti sjajnim i kad bismo mogliposmatrati taj ivi i pulsirajui organ, kao daje projektovan na ekrankakav koriste astronomi za svoja predavanja - na primer o Mesecu- svi bismo videli kako se fenomen Sunevih pega ponavlja svakesekunde, usled kontrakcije srca i navale krvi.U jednoj knjizi o geologiji je reeno da je san nauke da jednogdana otkrije "kako su svi poznati hemijski elementi samo modifika cije jednog materijalnog elementa' {ivot sveta, str. 48). Okultna filozofije je tome pouavala otkad postoji ljudski govor i jezik, dodajui jedino, na osnovu neizmenjivog zakona analogije- "kako je gore, tako je i dole" -jo jedan aksiom, da u stvarnostinema ni Duha ni materije, ve postoje samo bezbrojni aspekti Jednog veno skrivenog JESTE (ili Sat). Homogeni prvobitni Element je/?ro^/ ijedan samo na zemaljskom planu svesti i oseta, poto materija, na kraju krajeva, i nije nita drugo do sled naih sopstvenih stanja sve intuicije. ak i na narednom, viem planu, taj jedan element sti, a Duh ideja psihike

koji je na naoj zemlji nauka definisala kao krajnjinedeljivi sastojak neke vrste materije, u svetu vie duhovne percep cije uistinu bi bio smatran neim veoma sloenim. Otkrilo bi se danaa najistija voda sadri, umesto samo dwaprosta elementa, kiseo-nika i vodonika, mnoge druge sastojke, o kojima naa savremenazemaljska hemija i ne sanja. Kako u oblasti materije, tako i u oblastiDuha, senka onoga to se spoznaje na objektivnom planu postoji naplanu iste subjektivnosti. Na esticu savreno homogene supstance, protoplazme Hekelove monere, sad se gleda kao na praivot ze maljskog postojanja ("protoplazma" g. Hakslija);^ i Bathybius Heckelii treba traiti u njenom/?re-zemaljskom praivotu. To su najpre opa zili astronomi u njenom treem stadijumu evolucije, i u takozvanom Na nesreu, nakon to su napisane sve te stranice, ispostavilo se, pri netostroijoj hemijskoj analizi, daje ''praivot zemaljskog postojanja" prosti talogkrenjaka - to iz naune perspektive nije ak ni organska supstanca!!! Sictransit gloria mundi! 653

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA "drugom stvaranju". Ali, prouavaoci ezoterijske filozofije isuviedobro razumeju tajno znaenje stance: "Brama u sutini poseduje aspekt

prakriti, i evoluirani i neevoluirani (. . .) Duh, o dvoroeni(inicijat), predstavlja vodei aspekt Brame. Naredni je dvostruki as pekt - Prakriti i Purue, i evoluiran i neevoluiran, a vreme je posled-nji! Anu je jedno od imena Brame (kao razliitog od neutralnogBrame), i ono znai 'atom': Aniyamsam aniyasam 'najatomskiji odatomskog', 'neizmenljivi i neprolazni (ajuta) Puruotama'."Tada, svakako, elementi koji su nam danas poznati - koliko godda ih ima - kako ih danas razumeju i definiu, nisu prvobitni ele menti, niti to mogu biti. Oni su formirani od "grumenova hladne sjaj ne materije" i ''vatrenog semena vrelog Oca", koji 'je jedno", ili,da izrazimo to jasnijim jezikom, ti elementi su nastali u dubinama

prvobitne vatrene magle - mase uarene pare nerazloive magline, jer, kako pokazuje profesor Njukomb (u njegovoj Popularnoj astro str. 444), razloiva maglina ne spada u prave magline. Vie od polovine objekata koji su isprva pobrkani sa maglinama- misli on - predstavljaju ono to on zove "grozdovima zvezda".Elementi kakve poznajemo danas postigli su svoje stabilno stanje uovom etvrtom Krugu i Petoj Rasi. Oni imaju kratak period odmorapre nego to iznova budu nagnani na uzlaznu duhovnu evoluciju,kad "iva Orkusova vatra" bude razloila i ono to je najnerazloi- vije i iznova ga rasula u prvobitno JEDNO. U meuvremenu, okultisti idu dalje, kao stoje pokazano u komen tarima na Sedam Stanci. Zato se oni teko mogu nadati ikakvoj po njihov "aniyamsamaniyasam" (apsolutno duhovni atom) i njihov Manasaputras ~ "o- veka roenog iz uma". Razlaui "jedan materijalni element" na ap solutno nerazloivi element - Duh, ili "Korensku materiju", ime gasmesta izvode van domena filozofije prirodnih nauka - oni, naravno,imaju malo zajednikog sa ortodoksnim ljudima od nauke. Oni sma traju da su Duh i Materija dva LICA neznanog moi ili priznanju od strane nauke, koja odbacuje i nomiji,

JEDINSTVA, iji oigle dno suprotstavljeni aspekti zavise od (a) raznih stepena diferenci jedinstva i (b) nivoa svesti koje je dostigao samovek. Meutim, to je metafizika, i ona ima malo zajednikog safizikom - koliko god daje filozofija^z/^e velika u svojim zemalj skim ogranienjima.654 jacije pomenutog

Solarna teorija Meutim, kad nauka dopusti, ako ne stvarno postojanje, onda unajmanju mku mogunost daje bie Univerzuma sa njegovim bez brojnim oblicima, stanjima i aspektima izgraeno od "jedne supstan ce",^ ona mora da poe dalje. Ukoliko ne dopusti mogunost Jednog Elementa, ili JEDNOG IVOTA okultista, ona e morati da tu "jednu sup-stancu", posebno ako je ograniena samo na solame magline, ostavida visi u vazduhu, kao Muhamedov koveg, samo bez magneta kojitaj koveg dri. Na sreu po spekulativne fiziare, ako nisu u stanjuda ni sa kakvom pouzdanou tvrde ta ta teorija maglinapodrazu-meva, zahvaljujui profesoru Vinelu i nekolicini astronoma koji sesa njom ne slau, oni su mogli da uvide ta ona nepodrazumeva* (vidi napred). U ivotu sveta,

str. 48, u dodatnim fusnotama, profesor Vinel kae:Opte je prihvaeno da na izuzetno visokim temperaturama materija postoji u diso-ciranom stanju - to jest, ne mogu postojati nikakve hemijske kombinacije.Da bi dokazao jedinstvo materije, on se poziva na spektar, koji e u svim slu ajevima homogenosti pokazati Jednusvetlu liniju, dok u sluajevima raznihmoguih molekularnih sklopova - u maglinama, recimo, ili zvezdama "spe ktar treba da se sastoji od dve ili tri svetle linije!" To nikako nije dokaz zafiziara-okultistu, koji smatra da izvan odreene granice vidljive materije nika kav spektrometar, ni teleskop, ni mikroskop, nisu ni od kakve koristi. To jedin stvo materije, onog stoje za alhemiare prava kosmika materija, ili "AdamovaZemlja", kako je zovu kabalisti, teko mogu da dokau ili opovrgnu ak i fran naunik Dima, koji zagovara "sloenu prirodu 'elemenata' u odreenimodnosima atomskih teina", pa ak i g. Kruks sa svojom "svetleom mate rijom", iako izgleda da se njegovi eksperimenti "najbolje mogu shvatiti naosnovu hipoteze o homogenosti elemenata materije i kontinualnosti stanja ma terije." Jer, sve to, pa ak i ono to pokazuje spektromer, to savremeno "okoSive" fizikih eksperimenata, ne izlazi izvan okvira MATERIJALNE materije, dase tako izrazimo. Tvrdnja H. Sen Kler Devija {St. Claire Deville) da "kad setela, za koja se smatra da su prosta, kombinuju jedna sa drugim, ona nestaju,ona su individualno ponitena", vai samo za tu materiju, naprosto zato to onne moe da prati ta tela u njihovim daljim preobraajima u svetu cuski

duhovne ko-smike materije. Uistinu, savremena nauka nee nikad biti u stanju da dovolj prodre u kosmoloke sklopove da bi otkrila koren supstance svetaili materije, ukoliko ne bude radila u onom pravcu u kome su radili srednjovekovni alhemiari. ivot sveta, ibid. 655 no duboko

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA Na nesreu, to teko da razjanjava ak i najjednostavnije pro bleme koji su uznemiravali, a

uznemiravaju i dalje uene ljude unjihovoj potrazi za istinom. Mi moramo da nastavimo sa naim is traivanjima, poev od najranijih hipoteza savremene nauke, ako eli mo da otkrijemo gde i zato ona grei. Moda bismo otkrili daje, nakon svega, Stalo u pravu: da sve zablude, protivrenosti i neistinekoje su stvorili najistaknutiji uenjaci potiu naprosto od njihovog

nenormalnog stava. Oni jesu i ele da ostanu materijalisti po svaku cenu, a ipak su "opti principi atomsko-mehanike teorije - osnovesavremene fizike u sutini identini sa kljunim doktrinama on {Uvod, str. VI, Pojmovi savremene fizike). Nauka je oarana metafizikim koncepcijama, ali to naunici nikad ne bipriznali i oni se oajniki trude da stave atomsko-mehanike maskena isto bestelesne i duhovne zakone u prirodi, na naem nivou, nepriznajui njihovu supstancijalnost ak ni na drugim nivoima, ije isamo postojanje apriori negiraju.Meutim, lako je da se pokae kako su naunici, drei se svojihmaterijalistikih pogleda, jo od Njutnovog doba nastojali da stavelane maske na injenice i istine. Ali, svake godine njihov zadatak postaje sve tei, a hernija se, najvie od svih nauka, svake godinesve blie i blie primie oblasti okultnog u prirodi. Ona usvaja baone istine kojima je okultna nauka vekovima poduavala, a kojimase do danas estoko izruguju. "Materija je vena", kae ezoterijskadoktrina. Ali, materija okultista, shvaena u njenom laja ili nultom stanju, nije isto to i materija savremene nauke, ak ni u njenom naj-razreenijem gasovitom stanju. "Svetlea materija" g. Kruksa bi uoblasti poetaka bila najgrublja materija, a postala bi isti duh prenego to se vrati ak i samo do poetne take diferencijacije. Zato,kad adepti ili alhemiari dodaju da se, iako je materija vena, potopredstavlja PRAANU, atomi raaju sa svakom novom manvantarom, toloke matafizike"

ili rekonstrukcijom univerzuma, to ne predstavlja takvu pro-tivrenost kakvom je smatraju materijalisti koji ne veruju ni u taizvan atoma. Postoji razlika izmeu ispoljene i neispoljene materi pradane, bespoetnog i beskrajnog uzroka i prakriti iliispoljene posledice. Stih glasi:Ono to predstavlja neevoluirani uzrok, najistaknutiji mudraci iz riito mziVdi]Vi pradanom, izvornom osnovom, koja predstavlja sup656 je, izmeu

Solarna teorija tilnu prakriti, odnosno ono to je veno, koje istovremeno jeste i nije, isti proces.^ Ono o emu se u savremenoj frazeologiji govori kao o Duhu i Materiji, u venosti je JEDNO kao veni uzrok i to nije ni Duh

ni ma terija, ve TO - to na sanskritu glasi TAT ("to") - sve to jeste, bilo je ili e biti, sve to je ovekova mata u stanju da pojmi. ak je iegzoteriki hinduski panteizam prevodi kako monoteistika filozofi ja nikad ne bi, jer njena kosmogonija, sroena vrhunskim izrazima,poinje dobro poznatim recima:Nije bilo ni dana ni noi, ni neba ni zemlje, ni tame ni svedosti.I nije bilo nieg drugog to bi mogla da razumeju ula ili mentalnesposobnosti. Tada je postojao samo jedan Brama, u sutini prakriti (Priroda) i Duh. Jer, ta dva aspekta Vinua koji su razliiti od nje govog vrhunskog sutinskog aspekta jesu prakriti i Duh, i Braman. Kad ta njegova dva ASPEKTA vie ne postoje, nego se razloe, ondase taj aspekt koji se formira i ostatak, tj. tvorevina, koja poinje iz nova,

naziva vreme, o dvoroeni.Ono stoje

razloeno, ili iluzorni dualni aspekt TOGA, ija je suti Deo II, "Prvobitna Supstanca i Boanska Misao "), bezoblinom, bes polnom, nepojmljivom ak i naem estom ulu ili umu,^ pa prematome odbijamo da u njoj vidimo ono to monoteisti zowxpersonal nim, antropomorfnim Bogom.Kako na te tvrdnje "daje materija vena" i "daje atom periodi an, a na veno JEDNO, mi zovemo venom materijom ili Supstancom (vidi

nije vean", gleda savremena nauka? Materijalistiki orijenti-sani fiziari e ih kritikovati i smejati im se do prezira. Meutim,slobodoumni i napredni ljudi od nauke, istinski i revnosni nauni tragaoci za istinom - npr. istaknuti hemiar g. Kruks, potvrdie verovat-nost te dve tvrdnje. Jer, tek to je zamro eho njegovog predavanja O stvaranju elemenata predavanja koje je on odrao u Odeljenju zahemiju Britanskog udruenja, na poslednjem sastanku u Birminge-mu, koje je toliko zaprepastilo sve evolucioniste koji su ga uli ili Vinu Purana, knjiga I, poglavlje II, prevod Ficedvard Hol. Vidi u prethodnom odeljku, "ivot, Sila i Gravitacija", citate iz Anugite.

657

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA proitali - dolo je jo jedno, u martu 1888. godine. Jo jednompredsednik Udruenja hemiara iznosi pred nauni svet i javnost plo dove nekih novih otkria u oblasti atoma, a ta otkria opravdavajuokultna uenja u svakom pogledu. Ona zaprepauju vie ak i odizjava koje je dao u prolom predavanju (koje emo kasnije navesti)i vredna su panje svakog okultiste, teozofa i metafiziara. Radi seo onome to on kae u svojim Elementima i meta-elementima, oprav davajui tako Stalove optube i predvianja sa neustraivim naunimumom koji voli nauku zarad istine, bez obzira na posledice po nje govu sopstvenu slavu i ugled.Citiramo njegove reci:Dopustite mi, gospodo, da vam na trenutak skrenem panju na jedan predmet koji se tie fundamentalnih principa hemije, pred met koji nas moe dovesti dotle da dopustimo postojanje tela koja,iako nisu ni jedinjenja ni meavine, ne predstavljaju elemente unajstroijem smislu te reci - tela koja bih se usudio da nazovem"meta-elementima". Da bih objasnio ta pod tim podrazumevam,neophodno je da se vratim na nau koncepciju elementa. Kakvi sukriterijumi da neto bude element? Gde da postavimo granicu izme u odvojenog postojanja i identinosti? Niko ne sumnja da su kise-onik, natrijum, hlor, sumpor, odvojeni elementi; i kad naiemo natakvu grupu kao to su hlor, brom, jod, itd., i dalje ne sumnjamo,mada, ako dopustimo da postoje stupnjevi "elementamosti" - a dotoga emo na kraju morati da doemo moglo bi se dopustiti da je hlor mnogo blii hromu nego kiseoniku, natrijumu ili sumporu. A opet, nikl i kobalt su blizu jedan drugog, veoma blizu, iako nikone dovodi u pitanje njihovo rangiranje kao odvojenih elemenata.Ipak, ne mogu da oolim a da na upitam ta bi hemiari mislili ako bi odgovarajui rastvori tih tela i njihovih jedinjenja davali identi ne boje, umesto boja koje su, aproksimativno uzevi, meusobnokomplementarne. Da li bi njihova razliita priroda bila prepoznataak i tada? Kad poemo dalje i doemo do takozvanih retkih zema lja, tlo pod nogama nam je manje sigurno. Moda moemo dopus titi da su skandijum, iterbijum i drugi njima slini rangirani kao elementi, ali, ta da kaemo u sluaju prezeodimijuma i neodimi- juma, za koje moemo rei da meu njima ne postoji dovoljno do bro razgraniena hemijska razlika, postoje glavni razlog da se onirazdvajaju mala razlika u baznosti i sposobnosti kristalizacije ia-658

Solarna teorija ko su njihove fizike razlike, kao to pokazuje spektroskopija, vi dno izraene? ak i tu

moemo da zamislimo da bi raspoloenje veine hemiara naginjalo popustljivosti, tako da bi oni dopustilita dva tela unutar zaaranog kruga. Otvoreno je pitanje da li bi onipri tom mogli da se pozovu na bilo koji iri princip. Ako propu stimo te kandidate, kakvo pravo imamo da iskljuujemo nizove ele-mentalnih tela ili metaelemenata sa kojima su nas upoznali Kris iNilson? Tu su spektralne razlike jasno izraene, dok moja ispiti vanja didimijuma takode pokazuju neznatnu razliku u baznosti bar izmeu nekih od tih spornih tela. U istu kategoriju se moraju svrsta ti brojna odvojena tela u koju su svrstavani i svrstavaju se itrijum,erbijum, samarijum i ostali takozvani "elementi". Gde onda da po stavimo granicu? Razliite grupe se tako neprimetno pretapaju jednau drugu daje nemogue postaviti odreenu granicu izmeu bilo ko ja dva susedna tela i rei daje telo sa jedne strane crte element, dok ono sa druge strane nije element, ili je jednostavno neto to napro da povuemo pri sto oponaa element ili je blisko tome. Gde god vima klasifikacija, prava tekoa se javlja vidno loginu crtu, bez sumnje bi bilo lako da odmah postavimonajvei broj

tela na njihovo pravo mesto, ali kao i u svim sluaje

kad se primaknemo gra ninoj liniji. Neznatne hemijske razlike su, naravno, doputene i,do izvesne granice, to vai i za dobro izraene fizike razlike. Me utim, ta da kaemo kad je jedina hemijska razlika gotovo nepri-metna sklonost jednog tela ili para ili grupe - da se bre taloeod drugih? A opet, ima sluajeva u kojima se hemijska razlika go tovo gubi iako i dalje ostaju jasno izraene fizike razlike. Ovdenailazimo na novu tekou: u toj neodreenosti, staje hemijsko, astaje fiziko? Zar nemamo pravo da slabu sklonost nastalog amorf nog taloga da pada na dno pre nekog drugog nazovemo "fizikomrazlikom"? A zar ne bismo mogli da reakciju bojenja, koja zavisiod varijacije odreene prisutne kiseline, u zavisnosti od koncen tracije rastvora i upotrebljenog rastvaraa, nazovemo "hemijskomrazlikom"? Ne vidim kako moemo da poriemo status elemenatatelima koja se od drugih razlikuju jasno izraenom bojom, ili spe-kralnom reakcijom ako je priznajemo drugom telu ije je jedinosvojstvo veoma sitna razlika u baznim svojstvima. Kad smo je dnom otvorih vrata dovoljno iroko da dopustimo odreene spektral ne razlike, zar ne moramo da ispitamo koliko je sitna razlika kojakandidatu doputa da proe? Naveu primere iz mog sopstvenogiskustva o nekim od tih spornih kandidata. 659

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA

I ovde veliki hemiar izlae nekoliko sluajeva veoma neobinogponaanja molekula i spojeva, oigledno identinih, a koji ipak, kadse veoma detaljno proue, pokazuju razlike koje, ma koliko bile nepri-metne, ipak ukazuju da nijedan od njih nije prosto telo, i da 60 ili 70elemenata koje hemija priznaje ne mogu vie da popune prazninu.Njihovo ime je, oigledno, legion, ali poto takozvani "periodinisistem" stoji na putu neogranienom umnoavanju elemenata, g. Kruks je prisiljen da nade neke naine da pomiri to novo otkrie sa staromteorijom. On kae:Ta teorija je toliko obilato potvrena da ne moemo lako prihva titi nijedno tumaenje fenomena koje se ne slae sa njom. Ali, akopretpostavimo daje elementima pridruen veliki broj tela koja sepo svojim svojstvima malo razlikuju jedna od drugih i stvaraju,ako mogu da upotrebim taj izraz, maglinastu masu tamo gde smoprethodno videli, ili verovali da vidimo, odvojene zvezde, period ino ureenje se ne moe definitivno pojmiti. To jest, ne ukolikozadrimo nau uobiajenu koncepciju elementa. Hajde, onda, a tukoncepciju izmenimo. Umesto "element" itajte "elementarna gru pa" - pri emu te elementarne grupe zauzimaju mesto starih eleme nata u periodnom sistemu - i problem nestaje. U defmisanju elementa,uzmimo ne spoljanju granicu, ve unutranji tip. Recimo, na primer,daje najmanja merljiva koliina itrijuma skup krajnjih atoma kojisu beskrajno sliniji jedni drugima nego atomima bilo kog drugogpriblinog elementa. Iz toga ne sledi neizbeno da e ti atomi me usobno biti apsolutno identini. Zato atomska teina koju pripi sujemo itrijumu naprosto predstavlja srednju vrednost u odnosu nakoju stvarne teine individualnih atoma tog "elementa" variraju uodreenim granicama. Ali, ako je moja pretpostavka odriva, ako bismo mogli da odvojimo atom od atoma, videli bismo a oni unu tar uskog opsega variraju u odnosu na srednju vrednost. Sam procesfrakcionisanja porazumeva postojanje takvih razlika u odree nim telima. Ta injenica i ta istina jo jednom su pritisle egzaktnu nauku iprisilile je da proiri svoje poglede i izmeni svoje termine koji su,maskirajui mnotvo, to mnotvo svodile na jedno telo ~ kao to suSedmostrukog Elohima i njihova jata materijalistiki teolozi preo brazili u jednog Jehovu. Zamenite hemijske izraze "molekul", "atom",660

Solarna teorija "estica" itd. recima "Jata", "Monade", "Deve" itd., i ovek moe po misliti daje tu opisano stvaranje bogova, prvobitna evolucija man- vantarikih inteligentnih Sila. Ali, ueni predava svojim opisnimprimedbama dodaje neto jo sugestivnije, svesno ili nesvesno, ko hi tn znan? Ter nn ka7fi slederebi to znao? Jer, on kae sledee: Do nedavno su takva tela zadovoljavala kao elementi. Ona suimala odreena svojstva, hemijska i fizika; imala su priznate atom ske teine. Ako uzmemo ist razreen rastvor takvog jednog tela,na primer itrijuma, i dodamo mu snaan amonijak, dobijamo talogkoji izgleda savreno homogen. Ali, ako umesto toga dodamo veo ma razreen amonijak u koliini koja je dovoljna da staloi samopolovinu prisutne baze, ne dobijamo talog odmah. Ako ga dobro pro-meamo kako bismo obezbeili da se rastvor i amonijak uniformnoizmeaju i ostavimo posudu da stoji jedan sat, paljivo zatienuod praine, i dalje moemo da vidimo daje tenost providna i svetla, bez ikakvog traga zamuenosti. Nakon tri ili etiri sata, poja- vie se svetlucanje, a narednog jutra e se pojaviti talog. Sad seupitajmo sledee: ta ovaj fenomen moe da znai? Koliina sup-stance koja izaziva taloenje nije mogla da staloi vie od polovi ne prisutnog itrijuma, pa se zato tokom nekoliko asova odvijaoproces slian selekciji. To taloenje se oigledno nije odigralo slu ajno, poto su razloeni oni molekuli baze koji su doli u dodir saodgovarajuim molekulima amonijaka, jer mi smo se pobrinuli dase tenosti uniformno izmeaju, tako da nijedan molekul prvobit ne soli ne bude izloen razlaganju vie od drugih. Dalje, ako uzme mo u obzir vreme koje je prolo do pojave taloga, ne moemo daizbegnemo zakljuak daje delovanje koje se odvijalo prvih nekoli selektivnog karaktera. Problem nije samo u tomezato se stvorio talog, ve ta odreuje ili upravlja da neki atomipadnu dole, a drugi ostanu u rastvoru. Od mnotva prisutnih atoma, kakva to mo upuuje svaki atom da odabere ispravan put? Moemo sebi da predstavimo neku upravljaku silu koja prolazi od jednog do drugog atoma kao na smotri, odabirajui jedan za taloenje, a ko asova bilo

drugi za rastvaranje, sve dok sve ne bude potpuno podeeno. Italici u ovom citatu su nai. Dobro je da ovek od nauke sebimoe postaviti pitanje "Kakva je to mo koja upravlja svakim ato mom", i staje to iji bi karakter trebalo daje selektivan! Teisti biresili problem odgovarajui "Bog", ali to, filozofski, nita ne bi resilo.661

TAJNA DOKTRINA * KOSMOGENEZA Okultizam odgovara na svojim sopstvenim panteistikim osnovamai upuuje itaoca na naredni odeljak "Bogovi, Monade i Atomi". Ueni predava u tome vidi ono to ga najvie zaokuplja: putokazei tragove puta koji mogu voditi otkriu i punoj i kompletnoj demon straciji jednog homogenog elementa u prirodi.On primeuje:Da bi se takva selekcija mogla obaviti, oigledno moraju po stojati neke male razlike izmeu stvari na osnovu kojih je moguenainiti izbor, a ta se razlika gotovo sigurno mora sastojati u ste-penu baznosti, tako neznatna da je ne moe odrediti nijedan danaspoznat test, ali sposobna da se odgaji i dovede na nivo na komerazliku mogu da opaze uobiajeni testovi.Okultizmu, koji zna za postojanje i prisustvo u Prirodi jednog ve-nog elementa ijom su prvom diferencijacijom povremeno pogo eni korenovi drveta ivota, nije potreban nauni dokaz. On kae:Drevna Mudrost je odavno resila taj problem. Avaj, revnosni, ali ipodsmeljivi italac, nauka, polako ali sigurno se pribliava naojoblasti okultnog. Ona je svojim sopstvenim otkriima prisiljena da,htela ne htela, prihvati nau frazeologiju i simbole. Hemija je danasprisiljena, logikom samih zbivanja, da prihvati ak i nau ilustracijuevolucije bogova i

atoma, koja je tako sugestivno predstavljena ukaduceju Merkura, Boga Mudrosti, i u alegorijskom jeziku Arhaj-skih Mudraca. Komentar u ezoterijskoj doktrini kae:(. . .) Deblo AVATE (drveta ivora i bia, PALICE kaduceja) ra ste i silazi na svakom Poetku (svakoj novoj manvantari) sa dva tamna krila Labuda (HANSA) ivota. Dve zmije, veno ivue i nje gova iluzija (Duh i materija) ije dve glave rastu iz jedne glave iz meu dva krila, silaze niz

stablo, isprepletane u bliskom zagrljaju.Dva repa se na Zemlji (ispoljenom univerzumu) spajaju ujedan, i to je velika iluzija, o Lanu! Svi znaju staje kaducej, koji su Grci ve izmenili. Izvorni simbol- sa trostrukom glavom zmije izmenjen je u palicu sa kuglom, adve nie glave su razdvojene, to donekle iskrivljuje izvorno zna enje. Pa ipak je on u ovoj prilici dobar kao ilustracija, ta palica laje obuhvaena dvema zmijama. Zaista su svi drevni pesnici pevali o662

Solarna teorija maginim moima kaduceja i to sa veoma dobrim razlogom za onekoji znaju tajno znaenje. A sad, ta kae ueni predsednik Britanskog drutva hemiara,u istom predavanju, u odnosu na maloas pomenutu doktrinu? Ve oma malo; samo ovo -- i nita drugo:U birmingemskom obraanju, koje sam ve pomenuo, zamoliosam sluaoce da sebi predstave delovanje dve sile na izvorni protil-jedna sila je vreme, praena sniavanjem temperature, druga, ko ja se osciluje tamo-amo nalik na mono klatno, i ima periodinecikluse oseke i plime, odmora i aktivnosti, postoje blisko poveza na sa nemerljivom materijom, sutinom ili izvorom energije kojuzovemo elektricitet. Sad, ovakvo poreenje ispunjava svoju uloguako ono u umu uvruje ba tu injenicu koju namerava da na glasi, ali ne sme se oekivati da ona bez izuzetka bude u skladu sasvim injenicama. Pored sniavanja temperature uz periodina oti canja i priticanja elektriciteta, pozitivnog i negativnog, potrebnihda novoroenim elementima da njihovu specifinu atomsku stru kturu, oigledno je da se u obzir mora uzeti i trei faktor. Prirodane deluje u ravni; njoj je potreban prostor za njeno kosmogonijskodelovanje i ako uvedemo prostor kao trei faktor, sve izgleda ja sno. Umesto klatna koje je, iako u izvesnoj meri predstavlja dobru663

m TAJNA DOKTRINA KOSMOGENEZA ilustraciju, kao injenica nemogue, potraimo bolji nain da pred stavimo ono to zamiljam da se moglo dogoditi. Pretpostavimocik-cak dijagram koji nije nacrtan u ravni, ve projektovan u pro stor sa tri dimenzije. Koja figura bi najvie odgovarala da ispunisve navedene uslove?

Mnoge od injenica se mogu dobro obja profesoraEmersona Rejnoldsa u prostoru -

sniti ako pretpostavimo daje projekcija cik-cak krive

spirala. Ta figura je, meutim,nedopustiva, ukoliko ta kriva mora da dvaput u svakom ciklusuproe kroz taku koja je neutralna i u odnosu na elektricitet i he-mijsku energiju. Moramo, zato, usvojiti neku drugu figuru. Cifraosam (8), ili pletenica, uklopie se u cik-cak isto tako dobro kao ispirala i ona ispunjava sve zahteve problema. Jedna pletenica za evoluciju nanie, od Duha u materiju; modaneki drugi oblik spirale u njenom ponovnom involucionom putu na vie, od materije ka Duhu i neophodno, postepeno i konano, ponov no

apsorbovanje u stanje laje, ono koje sama nauka na svoj sopstveninain naziva "neutralnom takom u odnosu na elektricitet" itd., ili nulta taka. Takve su okultne injenice i tvrdnje. Sa velikom sigur nou i poverenjem one se mogu ostaviti da ih jednog dana potvrdinauka. Meutim, hajde da ujemo vie o tom prvobitnom geneti kom tipu simbolinog kaduceja.Takva figura e proistei iz tri veoma jednostavna istovremenakretanja. Prvo, jednostavno oscilovanje napred i nazad (recimo is tok i zapad); drugo, jednostavno oscilovanje pod pravim uglom uodnosu na prethodno (pretpostavimo sever i jug) sa duplo manjimperiodom - tj. duplo bre. I tree, kretanje normalno u odnosu naprethodna dva (recimo nanie) koje bi, u svom najjednostavnijemobliku bilo sa nepromenljivom brzinom. Ako projektujemo tu figu ru u prostor, pri ispitivanju mi vidimo da one take krive u kojimasu stvoreni hlor, brom i jod, dolaze blizu jedna ispod druge; isto jei sa sumporom, selenom i telurijumom; dalje, fosfor, arsenik i an timon i, na isti nain, drugi nizovi analognih tela. Moglo bi se pita ti da li ta shema objanjava kako se i zato elementi pojavljuju timredom? Zamislimo cikliko translatomo kretanje u prostoru, gdesvaka evolucija svedoi o nastanku one grupe elemenata koje samprethodno predstavio kao da su proizvedeni tokom jedne potpune vibracije klatna. Pretpostavimo da je jedan ciklus upravo zavren,daje centar nepoznate stvaralake sile na svom monom kretanju664

You're Reading a Free Preview Pages 663 to 787 are not shown in this preview.

Read the Full Version

You're Reading a Free Preview Pages 804 to 825 are not shown in this preview.

Read the Full Version

Top of Form

Search Bottom of Form Search History: Searching... Result 00 of 00 00 results for result for

Blavatsky - Tajna Doktrina 1-KOSMOGENEZA.pdf Download or Print Add To Collection 94 Reads 0

Readcasts 0 Embed Views This is a private document.

Published by miroslavklmn

Follow

Top of Form

Search Bottom of Form TIP Press Ctrl-FF to search anywhere in the document. Read without ads and support Scribd by becoming a Scribd Premium Reader. See Premium Plans Get Scribd Mobile There was a problem sending you an sms. Check your phone number or try again later. To get Scribd mobile enter your number and we'll send you a link to the Scribd app for iPhone & Android.We've sent a link to the Scribd app. If you didn't receive it, try again.

Text me

We'll never share your phone number.

iTunes App Store | Google Play Store Info and Rating Category: Rating: Upload Date: 03/25/2013 Copyright: Tags: Attribution Non-commercial No tags Uncategorized.

Flag for inappropriate content http://www.scribd.com/doc/132200849/Blavatsky-Tajna-Doktrina-1-KOSMOGENEZA-pdf 03/25/2013 pdf text original Download and print this document Read offline in your PDF viewer Edit this document in Adobe Acrobat, Notepad Keep a copy in case this version is deleted from Scribd Read and print without ads Email the file Choose a format to download in Top of Form

.PDF

.TXT Bottom of Form Download Top of Form

.PDF

.TXT Bottom of Form Download

Read without ads and support Scribd by becoming a Scribd Premium Reader. See Premium Plans More From This User

74 p.

Ivor Jankovic, Ivor Karavanic, Jacquelin Balen - Odiseja Covjecanstva miroslavklmn 54 Reads

143 p.

Hronika Akakora miroslavklmn 35 Reads

164 p.

Handbuch Der Sexualmagie miroslavklmn 153 Reads Next

164 p.

Fridrih Kraus - Mrsne prie miroslavklmn 104 Reads

164 p.

Fridrih Kraus - Mrsne prie miroslavklmn

175 Reads

170 p.

Franjo Rua - Ekonomika poduzea, uvod u poso miroslavklmn 34 Reads Previous | Next

184 p.

Erich Von Daniken - Dan Kad Su Sisli Bogovi miroslavklmn 255 Reads

165 p.

Endru T. Kamings - Sve o Simbolima miroslavklmn 21 Reads

184 p.

Dr Violeta Siljak - Istorija Sporta miroslavklmn 235 Reads

Previous | Next

155 p.

DJURDJICA TEZAK - Internet - Poslije Odusevljenja miroslavklmn 31 Reads

112 p.

DAMIR MURAJA -Internet Pocetnica miroslavklmn 23 Reads

478 p.

Colin i Damon Wilson - Velika Enciklopedija Neresenih Zagonetki miroslavklmn 345 Reads Previous | Next

108 p.

Borislav Pekic - Novi Jerusalem miroslavklmn 27 Reads

374 p.

Blavatsky - Tajna Doktrina 5 miroslavklmn 65 Reads

374 p.

Blavatsky - Tajna Doktrina 5 miroslavklmn 108 Reads Previous | Next

250 p.

Blavatsky - Tajna Doktrina 4 miroslavklmn 78 Reads

250 p.

Blavatsky - Tajna Doktrina 3 miroslavklmn 85 Reads

251 p.

Blavatsky - Tajna Doktrina 2 miroslavklmn 59 Reads Previous | Next

20 p.

Bijelci-Crnci - 100 Cinjenica i Jedna LAZ miroslavklmn 67 Reads

132 p.

Bauval Hancock - Sfingina Zagonetka miroslavklmn 98 Reads

210 p.

Aristotel - Preveo Milivoj Sironic, Darko N. miroslavklmn 79 Reads Previous | Next

41 p.

A. Anstajn - Za Pocetnike miroslavklmn 40 Reads Previous Notes


Add a note. (Limit 400 characte

Privacy:publicprivate Load more You're Reading a Free Preview Download

private

Post Note

scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scrib d.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.sc ribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd. scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scrib d.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.sc ribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd. <div style="display:none;">< img src="//pixel.quantserve.com/pixel/p-13DPpb-yg8ofc.gif" border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast">< /div>

About About Scribd Team Blog Join our team! Contact Us Premium

Premium Reader Scribd Store Advertise with us Get started AdChoices Support Help FAQ Press Partners Developers / API Legal Terms Privacy Copyright Get Scribd Mobile

Copyright 2013 Scribd Inc. Language: English Choose the language in which you want to experience Scribd: English

Espaol

Portugus Deutsch Franais Turkce Ting vit Jzyk polski Bahasa indonesia Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing. Login with Facebook Sorry, we are unable to log you in via Facebook at this time. Please try again later. Top of Form
/doc/132200849 http://w w w .scrib

Bottom of Form Sign up without Facebook Top of Form


c9031918ad9be3

/doc/132200849

Email address (required) Create username (required)

Password (required)

Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications. Sign Up Privacy policy
Submit Query

You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these notifications in your account settings. We promise to respect your privacy. Bottom of Form Why Sign Up? 1. Discover and Connect With people of similar interests 2. Publish Your Documents Quickly and easily 3. Share Your Reading Interest On Scribd and social sites like Facebook and Twitter Already have a Scribd account? Top of Form
c9031918ad9be3

/doc/132200849

Email address or username

Password

Login Trouble logging in?


Submit Query

Bottom of Form Login Successful Sign Up Successful Now bringing you back...

Reset Password Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with instructions on how to continue. Top of Form
c9031918ad9be3

Email address You need to provide a login for this account as well. login

Submit Back to login


Submit Query

Bottom of Form