Sie sind auf Seite 1von 51

JeJemLeeheve DeefOekeejer

Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

-2-

eer heer.Sue. Keb[eles


07185
keee&keejer DeefYeeblee
ieesmeerKego& [eJee keeueJee efJeYeeie
Jeener heJeveer
eer. De.heg. JeeIeceejs
07232
keee&keejer DeefYeeblee,
yeWyeUe kee}Jes efJeYeeie, eJeleceeU

3. cee.vee.eer jepeW cegUke


jepeceb$eer,
efJee Je efveeespeve,Gpee&
peuemebheoe, mebmeoere keee&
Glheeove Meguke
eebes keeee&uee Je efveJeememLeeve

veeF&ke efvebyeeUkej
ceb$eer, peuemebheoe
(ke=<Cee Keesjs heeyebOeejs
ceneceb[U) eebes keeee&uee
Je efveJeeme mLeeve

eer.De.vee. uee[esUs
07223
keee&keejer DeefYeeblee hetCee&
ceOece ekeuhe efJeYeeie, Deeuehegj
eer. je.iees. heeerue
07184
keee&keejer DeefYeeblee ieesmeerKego& skesheej
Ghemeeefmebeve efJeYeeie, Debyee[er
eer. ef[.S. peeJeUs
07172
keee&keejer DeefYeeblee
ebhetj ceOece ekeuhe efJeYeeie, ebhegj

2. cee.vee.eer.jecejepes eleeheefmebn

Sme.er.[er.

JeJemLeeheve DeefOekeejer

-1-

eer.j.he. JeNne[s
0712
keee&keejer DeefYeeblee
ieesmeerKego& hegveJe&meve, efJeYeeie veeiehetj

De. efJeJejCe
e.

veeF&ke efvebyeeUkej
ceb$eer, peuemebheoe
(ke=<Cee Keesjs heeyebOeejs
ceneceb[U) eebes keeee&uee
Je efveJeeme mLeeve

2. cee.vee.eer.jecejepes eleeheefmebn

07182

250174

241060
-9960391127

255406
-9423605959

255807
-9422112364

252801
-9892079437

221322
9423889067

otjOJeveer
keeee&uee efveJeeme

2561506 -9422213033

237315

9422116811

.9623682871

keee&keejer DeefYeeblee
yeeIe Fefee[esn heeyebOeejs efJeYeeie ieesoeree

eer. efJn. peer. ieesVee[s

keee&keejer DeefYeeblee
Jeeve ekeuhe, efJeYeeie MesieeJe

0712 2561185
-1. cee.vee.eer.megefveue lekejs eer. j. ie. hejeles
keee&keejer DeefYeeblee,
9665672808
ceb$eer, peuemebheoe
veeiehetj ceOece ekeuhe efJeYeeie, veeiehetj
(ke=<Cee Keesjs heeyebOeejs
eer. e.je. peevekej
07232 242794
244236
ceneceb[U JeieUtve),
keee&keejer DeefYeeblee, eJeleceeU ceOece .9922086304
eebceeses keeee&
u
ee
.9422450144
ekeuhe efJeYeeie, eJeleceeU
Je efveJeeme mLeeve
eer. ie.je. efob[esjs
07265 252088
--

De. efJeJejCe
e.

veeiehetj efJeOeerceb[U DeefOeJesMeve 2012 - JeJemLeeheve DeefOekeeNeebeer ceeefnleer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

leheefMeue

he=<" eceebke
efJeOeerceb[U DeefOeJesMeve 2012 keefjlee JeJemLeeheve DeefOekeeNeebeer ceeefnleer ......................... 1 les 6
cee. DeOe#e, meYeeheleer DeeefCe efJejesOeer he#e vesles, efJeOeeve ceb[U eebeer keeee&uees Je efveJeeme ........... 7
cee. ceb$eebes keeee&uee DeeefCe efveJeeme ................................................................... 8 les 18
peuemebheoe efJeYeeie, ceb$eeuee, cegbyeF& .................................................................... 19 les 26
heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[Uees GheeOe#e ............................................................. 27
peuemebheoe efJeYeeieeleerue keee&keejer mebeeueke Je cegKe DeefYeebles ....................................... 28 les 35
peuemebheoe efJeYeeieeleerue DeOeer#eke DeefYeebles ............................................................ 36 les 56
peuemebheoe efJeYeeieeleerue keee&keejer DeefYeebles ........................................................... 57 les 143
veeiehetj efpeueeleerue ueeskeeefleefveOeer .................................................................... 144 les 146
veeiehetjeleerue cenlJeees otjOJeveer eceebke ............................................................... 147 les 153
[eke-leej mesJee otjOJeveer eceebke ...................................................................... 154
Sme.er.[er kees[ ....................................................................................... 155 les 159
veeiehetjeleerue DeeJeMeke mesJee .......................................................................... 160 les 165
efJeceeve mesJee JesUe he$eke ................................................................................ 166 les 172
jsuJes JesUehe$eke ........................................................................................ 173 les 190
eqJeeece ie=nees otjOJeveer eceebke ........................................................................ 191 les 193
veeiehetj heemetve cenJeeee ekeuheebes Deblej ............................................................ 194
veeiehetjeleerue Je=ehe$es .................................................................................... 195
veeiehetjeleerue ne@sume .................................................................................. 196

De.e.

DevegeceefCekee

otjOJeveer hegefmlekee2012

peuemebheoe efJeYeeie

ceneje^ Meemeve

melecesJe peeles

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

-4-

efveJeeme JeJemLee Demeuesuee


mebyebefOele DeefOekeeNeebke[s

eer. efpe. cees. MesKe


0712 2461381 2221572
keee&keejer DeefYeeblee,
cees. 9764778786
heeyebOeejs ekeuhe,efJeYeeie veeiehetj
eer. Dee. leg. osJeie[s
07152 241943
241283
keee&keejer DeefYeeblee,
9421417777
efvecve JeOee& ekeuhe efJeYeeie,JeOee&
eer. e.efMe. keesuns
0724 2435413
keee&keejer DeefYeeblee
9970045281
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie e. 2 Dekeesuee

JeJemLeeheve DeefOekeejer

Sme.er.[er.

--

07252 233206
9403455501

eer. meg.hee. Dee[s


keee&keejer DeefYeeblee
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie
JeeefMece

-3-

--

07152 242677
9422145809

eer. [er.peer.yeejehee$es
keee&keejer DeefYeeblee
efvecve JeOee& keeueJes
efJeYeeie,JeOee&

--

eer. mebpee JeeveKes[s


07172 250521
keee&keejer DeefYeeblee
9422181706
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie, ebhegj

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme
--

Sme.er.[er.
0721 .2662337
9822312738

eer. pe.vee. GIe[s


keee&keejer DeefYeeblee,
GOJe& JeOee& kee}Jes
efJeYeeie-1,DecejeJeleer

JeJemLeeheve DeefOekeejer

6. jJeer YeJeveeleerue lemese


huee@ veb.13 Je
160 ieeeele efveJeemeer
DeefOekeeNeebeer JeJemLee, Je
JesUesJesUer nesCeeNee yew"keerkejerlee
esCeeNee DeefOekeeNeebeer
efJeceeveleUeJeve Je
jsuJes mLeevekeeJeve
DeeCeCeeeer Je vesCeeeer
Jeenlegkeereer JeJemLee

5. huee e. 13 esLeerue
kegerj ceOes jenCeeNee
6 ceb$eeueeerve DeefOekeeNeebeer JeJemLee

De. efJeJejCe
e.

4. cee.eer. megjsMe osMecegKe


GheeOe#e, efJeoYe& heeyebOeejs
efJekeeme ceneceb[U veeiehetj

3. cee.vee.eer jepeW cegUke


jepeceb$eer,
efJee Je efveeespeve,Gpee&
peuemebheoe, mebmeoere keee&
Glheeove Meguke
eebes keeee&uee Je efveJeememLeeve

De. efJeJejCe
e.

-2-

JeJemLeeheve DeefOekeejer

11. veeiehetj yeensjerue


efJeeece ie=nele Deej#eCe
12. DeefOeJesMeve keeUele
JeJemLesle mecevJee

9. efJeceeveeves esCeeNee
peeCeeNee DeefOekeeNeebes
mJeeiele kejCes Je
efvejeshe osCes
10. Jeenve JeJemLee

De. efJeJejCe
e.

Sme.er.[er.

-6-

eer. kes. eb leee[s


0712
keee&keejer DeefYeeblee Je eeeee&
eeoseMf eke eefMe#eCe keW, veeiehetj
eer. ke.meg. Jesceguekeebs[e 0712
meneekecegKe DeefYeeblee
peuemebheoe efJeYeeie, veeiehetj
eer. efkeMeesj JejbYes
0712
ekeuhe DeefOekeejer, Yeg Je peue
JeJemLeeheve heLeoMeea ekeuhe, veeiehetj

--

2423225 2
7304269660

2560749
9422153543

2420325
9960628012

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2561506

eer. }.e. FbieUs


0712 2560796
keee&keejer DeefYeeblee,
8806662201
ieesmeerKego& mebkeuhe efe$e heLeke
veeiehetj
eerr. eb.Ye. ce[eces
0712 2534685
keee&keejer DeefYeeblee,
9420855262
DeefYeeebe$f ekeer keee&MeeUe,
efJeYeeie, veeiehetj.
lee lee JeJemLesMeer mebyebOeerle keee&keejer DeefYeeblee

JeJemLeeheve DeefOekeejer

-5-

--

2423225
-7304269660

2666545
9423447427

2662319
9422856572

2423234
9422103716

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

232482
9421737806

Sme.er.[er.

eer. meg.Jee. cne$es


07106
keee&keejer DeefYeeblee,
DebYeesje Ghemee efmebeve efJeYeeie, efYeJeehetj
eer. Jee.vee. Keeheskej
0712
keee&kejer DeefYeeblee
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie, veeiehetj.
eer. Jee.hee. peeOeJe
0721
keee&keejer DeefYeeblee,
DecejeJeleer heeyebOeejs efJeYeeie, DecejeJeleer
eer. meg.iees. je"er
0721
keee&keejer DeefYeeblee,
DecejeJeleer ekeuhe yeebOekeece efJeYeeie,
DecejeJeleer
8.heWe efJeeeceie=n ceOeerue
eer. efkeMeesj JejbYes
0712
jenCeeNee eOeeve meefeJe (ue#eseJf e) ekeuhe DeefOekeejer
Je Deve DeefOekeeNeebeer JeJemLee
Yet Je peue JeJemLeeheve
heLeoMeea, ekeuhe veeiehetj
eer heJeej
0712
Ghe efJeYeeieere DeefYeeblee
ieesemf eKego& hegveJe&meve efJeYeeie veeiehetj.

7. efMeyeerj keeee&uee Je
160 Keesueebee ieeeele
jenCeeNee ceb$eeueeerve
kece&eeNeebeer mebhetCe& JeJemLee

De. efJeJejCe
e.

jefJe YeJeve kegerj e.22 kegerjee ceeies 2527192 2530997

jefJe YeJeve kegerj e.23 kegerjee ceeies 2527193 2530903

5. cee.eer. efJeveeso leeJe[s


efJejesOeerhe#e vesles,efJeOeeveheefj<eo

6.cee.eer. SkeveeLe Ke[mes


efJejesOeer he#e vesles, efJeOeevemeYee

1.

cegKeceb$eer,
meeceeve eMeemeve efJeYeeie,
ceeefnleer Je pevemebheke&,veiejefJekeeme,
veeiejer peceerve keceeue OeejCee,
ie=nefvecee&Ce,ieefue Jemleer megOeejCee,
Iej ogmleer Je hegve&yeebOeCeer,heefjJenve
Keefvekece&, ceje"er Yee<ee efJeYeeie,
efJeOeer Je veee,
ceepeer mewevf ekeebes keueeCe,
Je Flej keesCeleener ceb$eebvee
efJeJeef#eleheCes vescetve ve efouesues efJe<ee

-8-4-

jeceefiejer
yebieuee e. 27/1

nweyeeo neTme
2532933 2525539 2561336
2526966 2525796 2564463
2525780
2533677 2530968(He@)

efJeOeerceb[U DeefOeJesMeve, veeiehetj - 2012


ceeveveere ceb$eebes keeee&uee DeeefCe efveJeeme
efveJeeme
keeee&uee
otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

cee.vee.eer.he=LJeerjepe eJneCe

De. veebJe
e.

jefJe YeJeve kegerj e.19 kegerjee ceeies 2526066 2530083

4. cee. eer.Jemeble hegjkes


GheeOe#e, efJeOeevemeYee

-7-

jefJe YeJeve kegerj e.20 kegerjee ceeies 2526083 2530084

3. cee.eer. Jemeble [eJeKejs


GhemeYeeheleer, efJeOeeveheefj<eo

2. cee.eer.efoueerhe JeUmes heeerue jefJe YeJeve kegerj e.17 kegerjee ceeies 2526109 2530081
DeOe#e, efJeOeevemeYee

1. cee.eer.efMeJeepeerjeJe osMecegKe jefJe YeJeve kegerj e.18 kegerjee ceeies 2526029 2562144
meYeeheleer, efJeOeeveheefj<eo

cee. DeOe#e, meYeeheleer DeeefCe efJejesOeer he#e vesles, efJeOeeveceb[U eebeer keeee&uees Je efveJeeme
De. veeJe
efveJeeme
keeee&uee
otjOJeveer
e.
efJeOeeveYeJeve
efveJeeme

-3-

jefJeYeJeve

efveJeeme

efveJeeme

kegerj e.5

jefJeYeJeve

-9-

eeceefJekeeme, efJee Je efveeespeve

8. cee.vee.eer.peeble heeerue

ke=ef<e DeeefCe heCeve

- 10 -

kegerj e. 7

jefJeYeJeve

kegerj e. 8

7. cee.vee.eer.jeOeeke=<Ce efJeKes-heeerue jefJeYeJeve

keueeCe Je Jemeve cegeer keee&

Flej ceeieemeJeieeaeebes

peceeleer Je

efJecege,Yekeee

meeceeefpeke veee,

6. cee.vee. eer efMeJeepeerjeJe ceesIes

De. veebJe
e.

hegveJe&meve

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

kegerjee ceeies 2562955 2561092

kegerjee ceeies 2561065 2561093

kegerjee ceeies 2560451 2560196

keeee&uee

kegerjee ceeies 2561467 2564945

jefJeYeJeve
kegerj e. 4

5. cee.vee. [e@.helebiejeJe keoce


Jeves, ceole Je hegveJe&meve, Yetkebhe

kegerjee ceeies 2564988 2560089

kegerjee ceeies 2564935 2560091

jefJeYeJeve
kegerj e. 2

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

kegerjee ceeies 2560932 2564951

keeee&uee

4. cee.vee. eer.Deej. Deej. heeerue jefJeYeJeve


ie=n
kegerj e. 3

Gheece JeieUtve), hee&ve

3. cee.vee. eer.ieve YegpeyeU


meeJe&peefveke yeebOekeece (meeJe&peefveke

Geesie yebojs,jespeieej Je mJeebjespeieej kegerj e. 1

2. cee.vee. eer.veejeeCe jeCes

De. veebJe
e.

jefJeYeJeve
kegerj e.13

jefJeYeJeve
kegerj e.14

jefJeYeJeve
kegerj e.15

14. cee.vee.eer.peeoe #eerjmeeiej


meeJe&peefveke yeebOekeece
(meeJe&peefveke Gheece)

15. cee.vee.eer ceveesnj veeF&ke


DeVe Je Deew<eOe eMeemeve

16. cee.vee.[e@.efJepeekegceej ieeefJele


Jeweefkee efMe#eCe
Heueeslheeove

keeee&uee

kegerjee ceeies

kegerjee ceeies

kegerjee ceeies

kegerjee ceeies

- 12 -

jefJeYeJeve
kegerj e.12

efveJeeme

13. cee.vee.eer Deefveue osMecegKe


DeVe Je veeiejer hegjJe"e,
eenke mebj#eCe

De. veebJe
e.

2561198

2565097

2562933. 2564948

2561927

2561159

2560921 2561946

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

jefJeYeJeve
kegerjee ceeies 2560936 2560895
kegerj e.11

12. cee.vee.ee.ue#ceCe {esyeUs


heeCeerhegjJe"e Je mJelee.

- 11 -

jefJeYeJeve
kegerjee ceeies 2562168 2561080
kegerj e.10

kegerjee ceeies 2564952 2560094

kegerjee ceeies 2561952 2564947

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

11. cee.vee. eer.efJepee GHe&


yeeUemeensye Leesjele
cenmegue, Keej peceerve

jefJeYeJeve
kegerj e.6

keeee&uee

jefJeYeJeve
kegerj e.9

cee.vee.eer.n<e&JeOe&ve heeerue
menkeej, mebmeoere keee&

efveJeeme

10. cee.vee.eer. ieCesMe veeF&ke


jepe Glheeove Meguke,
Deheejbheeefjke Gpee&.

9.

De. veebJe
e.

-4-

jefJeYeJeve
kegerj e.21

jefJeYeJeve
kegerj e.16

efveJeeme

meeJe&peefveke Deejesie,
keggyb e keueeCe DeeefCe
jepeefMeeeej
24. cee.vee.eer.nmeve cegeerHe
keeceieej DeeefCe
efJeMes<e menee

- 14 -

jefJeYeJeve
kegerj e.29

kegerj e.28

jefJeYeJeve

jefJeYeJeve
kegerj e.27

22. cee.vee.eer.ceesncceo DeejerHe


(veefmece) Keeve
Jeeeseesie,
DeuhemebKeeke efJekeeme
DeewkeeHe
23. cee.vee.eer.megjsMe Meser

jefJeYeJeve
kegerj e.26

efveJeeme

21. cee.vee.eer jepeW o[e&


Meeuese efMe#eCe

De. veebJe
e.

- 13 -

20. cee.vee.eer. jepesMe eshes


jefJeYeJeve
Ge Je leb$eefMe#eCe DeeefCe Gpee& kegerj e.25

19. cee.vee.eer.yeyevejeJe.heeehegles jefJeYeJeve


DeeefoJeemeer efJekeeme
kegerj e.24

18. cee.vee.eer.jecejepes eleeheefmebn


veeF&ke efvebyeeUkej
peuemebheoe (ke=<Cee Keesjs
heeyebOeejs ceneceb[U)

17. cee.vee.eer. megefveue lekejs


peuemebheoe (ke=<Cee Keesjs
heeyebOeejs ceneceb[U JeieUtve)

De. veebJe
e.

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

kegerjee ceeies 2565934 2562124

kegerjee ceeies 2562105 .2543365

kegerjee ceeies 2562110, 2564247

kegerjee ceeies 2561066.. .2560950

keeee&uee

kegerjee ceeies 2560924 2562949

kegerjee ceeies 2561664 2560904

kegerjee ceeies 2560925 2565485

kegerjee ceeies 2562940 2561099

keeee&uee

kegerjee ceeies 2561926 2561963

29. cee.vee.eer mebpee osJeleUs


heee&JejCe DeeefCe meebmke=efleke keee&

cee.vee.eer. ekeeMe meesUbkes veeieYeJeve


kegerjee ceeies 2565072 2560967
cenmegue, ceole Je
kegerj e.7
hegveJe&meve keee&, Yegkebhe hegveJe&meve,
menkeej heCeve Jeeeseesie
- 16 -

3.

kegerjee ceeies 2560928 2560676

cee.vee.eer Yeemkej peeOeJe veeieYeJeve


veiejefJekeeme, Jeves, yebojs, Keej kegerj e. 6
peceerve, mebmeoere keee&, eer[e
Je egJeke keueeCe, ceepeer
mewevf ekeebes keueeCe,
efJeOeer Je veee, celmeJeJemeee

kegerjee ceeies 2560450 2560373

2.

veeieYeJeve
kegerj e. 5

cee.vee.eer.jCepeerle keebyeUs
heeCeer hegjJe"e DeeefCe mJelee
DeVe Je veeiejer hegjJe"e,
eenke mebj#eCe Je hee&ve
DeeefCe meeJe&peefveke yeebOekeece

ceeveveere jepeceb$eebes keeee&uee DeeefCe efveJeeme


efveJeeme
keeee&uee
otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

- 15 -

1.

De. veebJe
e.

kegerjee ceeies 2543270 2560774

28. cee.vee. ee. (eerceleer)Je<ee& ieeekeJee[ veeieYeJeve


ceefnuee Je yeeue efJekeeme
kegerj e.3

veeieYeJeve
kegerj e.4

kegerjee ceeies 2562103 2565075

veeieYeJeve
kegerj e.2

27. cee.vee.eer heoddceekej JeUJeer


eer[e Je egJeke keueeCe

kegerjee ceeies 2561922 2562125

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

kegerjee ceeies 2560063 2561910

jefJeYeJeve
kegerj e.30

25. cee.vee. [e@. efveleerve jeTle


jespeieej nceer eespevee DeeefCe
peuemebOeejCe

keeee&uee

26. cee.vee. eer. ceOegkejeJe eJneCe veeieYeJeve


heMegmebJeOe&ve, ogiOe efJekeeme Je
kegerj e.1
celmeJeJemeee

efveJeeme

De. veebJe
e.

-5-

efveJeeme

keeee&uee

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

- 17 -

otjOJeveer
efJeOeeveYeJeve efveJeeme

- 18 -

veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2560960 2560990
kegerj e.14
2560991

veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2543307 2561987
kegerj e.13

veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2562104 2564984
kegerj e.12
2565723

veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2560938 2561980
kegerj e.11

veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2562107 2560979
kegerj e.10

keeee&uee

veeieYeJeve kegerjee ceeies 2560923 2560969


kegerj e.9

efveJeeme

6. cee.vee.eer. iegueeyejeJe osJekej


ke=<eer, heMeg mebJeOe&ve, ogiOe efJekeeme, peuemebOeejCe,
jes.n.ees. jespeieej Je mJeebjespeieej,
DeeefCe heefjJenve
7. cee.vee.eer. melespe GHe& yeber heeerue
ie=n (Menjs, eeceerCe) eeceefJekeeme DeeefCe
DeVe Je Deew<eOe eMeemeve
8. cee.vee.eer. jepeW cegUke
efJee Je efveeespeve, Gpee&,peuemebheoe,
mebmeoere keee&, jepe Glheeove Meguke
9. cee.vee.eer. jepeW ieeJeerle
DeeefoJeemeer efJekeeme, keeceieej,
heeCeuees #es$e efJekeeme, Heueeslheeove
10. cee.vee.eer. [er.heer. meeJeble
Jewekeere efMe#eCe, Ge DeeefCe
leb$e efMe#eCe efJeMes<e menee
Deheejbheeefjke Gpee&

De. veebJe
e.

5. cee.vee.ee.(eerceleer)Heewefpeee lenmeerve Keeve


meeceeve eMeemeve efJeYeeie ceeefnleer Je
pevemebheke&, meebmke=efleke keee&,
jepeefMeeeej, Meeuese efMe#eCe,ceefnuee
Je yeeueefJekeeme, meeJe&peefveke Deejesie
keggyb e keueeCe, DeuhemebKeebke
efJekeeme (DeewkeeHe men)

4. cee.vee.eer.meefeve Deefnj
veeieYeJeve
kegerjee ceeies 2561931 2560034
ie=nefvecee&Ce, ieefue Jemleer megOeejCee, kegerj e.8
Iejogmleer, hegveyeeOeCeer,veeiejer peceerve
keceeue OeejCee, Geesie, Keefvekece&,
meeceeefpeke veee, heee&JejCe, efJecege
Yekeee peceeleer Je Flej ceeieemeJeieeaeebes
keueeCe, Jemevecegeer keee&

De. veebJe
e.

jepeceb$eer, cenmegue
022 22842611 22817173
ceole Je hegveJe&meve keee&,
22842592 22817175
Yetkebhe hetveJe&meve menkeej
heCeve Je Jeeeseesie

jepeceb$eer, veiejefJekeeme 022 22843665 22022540


Jeves Je yebojs,Keej peceerve
22023165 22046114
meebmeefoe keee& eer[e
Je egJeke keueeCe Je ceepeer
mewefvekeebes keueeCe, efJeOeer Je veee
celmeJeJemeee

7. cee.vee.eer ekeeMe meesUbkes

8. cee.vee.eer. Yeemkej peeOeJe

- 20 -

jepeceb$eer,
022 22831983 22023478
efJee Je efveeespeve, Gpee&,
22025313 22023479
peuemebheoe,mebmeoere keee&, 0712 2283220
Glheeove Meguke
2564984

22020097

6. cee.vee.eer jepeW cegUke

022 22875930
0712 2562125

Sme.er.[er.

ceb$eer, jes.n.ees.
peuemebOeejCe

heoveece

5. cee. vee. eer. efveefleve jeTle

De. veebJe
e.

0712
022
022

022

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

22025398 e23635688
22024751
2564945
22025308 23633676
22024592

022

ceb$eer, peuemebheoe
(ke=<Cee Keesjs,
heeyebOeejs ceneceb[U)
3. cee.vee.[e@.helebiejeJe keoce
ceb$eer,Jeves, ceole Je
hegveJe&meve,
Yetkebhe hetveJe&meve
4. cee.vee.eer.yeeUemeensye Leesjele cenmegue,
Keej peceerve
- 19 -

2. cee.vee.eer.jecejepes
veeF&ke efvebyeeUkej

ceb$eer, peuemebheoe
022
(ke=<Cee Keesjs heeyebOeejs

ceneceb[U JeieUtve),Gpee&

022

efJeOeeveYeJeve

1. cee..vee..eer..megefveue lekejs

22021237
22024243
22023213(He@)
22023242
22024251
22025360 e23672611
22024950
22028096 (He@)
22842720
22842711 e23676632

022

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

ceb$eeuee

De. veebJe
e.

peuemebheoe efJeYeeie, ceb$eeuee, cegbyeF&


heoveece
Sme.er.[er.

-6-

heoveece

Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

jepeceb$eer,
022 22871705 23612660
DeeefoJeemeer efJekeeme,
22025001 23610873
keeceieej, heeCeuees
0712 2561987
#es$eefJekeeme, Heueeslheeove

keeee&uee
efJemleej

keeee&uee

efveJeeme

- 22 -

Dee.efJe.me. Je GhemeefeJe 3623 22029282

8. eer. he.ie. heeerue

3318 22025192

menmeefeJe (mesJee)

7. eer. Dee.yee. heeerue

3201 22025315

ceg.De. (pemeb)
Je menmeefeJe

--

--

--

eOeeve meefeJe
3480 22023109 23546823
(peuemebheoe)
22831817(He@)
eOeeve meefeJe (uee.#es.efJe.) 3423 22023038
-22834335(He@)
ceg.De.(o Je e.)
3275 22029808
-Je menmeefeJe
ceg.De.(hee.)
3346 22028172
-Je menmeefeJe
ceg.De. (ke=.hee.leb.ue.) 3495 22023574
-Je menmeefeJe

heoveece

6. eer. n.Dee. {bieejs

5. eer. je.Jee. heevemes

4. eer. j.Jee. efvekegce

3. eer. je.ye. Ieess

2. eer. Jner. efiejerjepe

1. eer. S.yee. heeerue

De. DeefOekeeNeees veeJe


e.

otjOJeveer

022 22153764 (Jew) 22850281


022 22152249 23545549
022 22152249 23520982

peuemebheoe efJeYeeieeleerue DeefOekeejer (ceb$eeueeerve)

- 21 -

1. eer. S.kes.[er.peeOeJe (De.kee.) DeOe#e


2. eer.meg.efJe. mees[U
meefeJe
3. eer. De.cee. Debyee[skej
Jeefj mebeeueke

ceneje^ peuemebheeer efveeceve eeefOekejCe, keHe hejs[, cegbyeF&. 022-22152019


F& cesue - mwrra@mwrra.org
022-22153765 (He@)

10. cee.vee. eer jepeW ieeJeerle

9. cee.vee. eer iegueeyejeJe osJekej jepeceb$eer,


022 22843718 22025311
ke=<eer,peuemebOeejCe,
22843623 22024570
jesnees DeeefCe jespeieej Je
mJeebjespeieej heefjJenve

De. veebJe
e.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

- 24 -

De.me.(je.ke.mes.)
De.me.(ceese-1)
De.me.(o#elee)
De.me. (keeceieej)
De.me.(ce.ekeuhe)
De.me. (}.hee.)
De.me. (cees.e.2)
De.me.(KeejYetceer)

De.me.(ie=.Je.)
De.me.(mesJee)
De.me.(meefve)
De.me.(#ese)
De.me. (eebe$f ekeer)

eerceleer Meg.met. DeeieeMes


[e@. ceeOeJe Jeerj
eer. ceboej keefCe&ke
eerceleer De.j. heeerue
eer. Deej.Sme. keUmekej
(De.kee.)
eerceleer ceg.efve.Oegjer
eer.Deej.Sme. keUmekej
eer. je.vee. meJeves
eer. De.Dee. peesMeer
eer. ce. ieg. JeeveKes[s
eer. e.j. keguekeCeea
eer. efke. meg. JeeIe
eer.pe.e. peneefiejoej

20.
21.
22.
23.
24.

- 23 -

heoveece

eer.pe.cee.efueefnlekej
eer. e.iees. ceeboe[s
eer. efJe.De efMebos
eer. Je.ye. kegUkeCeea

De. DeefOekeeNeees veebJe


e.

16.
17.
18.
19.

15. eer. efo.je. peesMeer

3323
3240
3379
3646
3638

3277

keeee&uee
efJemleej
keeee&uee
22025204
22028248
22027037
22021237
22023888

22029123

otjOJeveer
efveJeeme
------

--

3061
3496
4153
3276
4155
4064
3060
4064

3301
4151
3719
3055
----

keeee&uee

22022610
---22024379
22871178
22047882
----------

22022558
-22023594
-22022610

keeee&uee
efJemleej

---------

------

otjOJeveer
efveJeeme

DeefOe#eke DeefYeeblee
3890 22025257 (He@) -ekeuhe leeejer Je
22044520
JeJemLeeheve ke#e (cepemege)
G.me. (uee.#es.efJe.)
3062 22023096
-G.me. (efmebeve Je.)
3058 22027895
-G.me. (pe.efJe.) 3119 22026720
-G.me. (pe. meb.) 3118 22027270
--

G.me. (DeemLee.)
G.me. (ceese-1)
G.me. (ceese-2)
G.me. (ue.hee.)
G.me. (efve.Je.me.)

10.
11.
12.
13.
14.

eer. Delegue keesos


eer. j.S. Gheemeveer
eer. meb.os kegUkeCeea
eer. [e@. mebpee yesuemejs
eer. De.hee. DeeJne[

G.me. (eMee.)

heoveece

9. eer. efJe.j. oefnHeUs

De. DeefOekeeNeees veebJe


e.

-7-

eer. Deej.Sme. iegpej


eer. je.vee.peesMeer (De.keeb.))
eer. je.cees.nesUkej
eer efHejespe ceguuee
eer. meg.je. yeeJemkej
eer. ce.iees. ieCeJeerj

50. huee@ veb. 13 kegerj

49. cee.eOeeve meefeJe (peuemebheoe)


eebes efveJeeme mLeeve,
huee@ veb.13, kegerj

--

--

- 26 -

--

--

--

2563828

--

2523900(keeee&.)
2533064(keeee&.)2550127
(160ieeUs)
2533872(He@)
2520072
--

(cee.eOeeve meefeJeebmee"er)

2565079

eOeeve meefeJe (uee.#es.efJe.)3916 22023038


eebes mJeeer meneeke
22834335(He@)

47. eer.meg.ieg. meeJeble


meew.jbpevee JeeIeceejs
48. efMeyeerj keeee&uee, veeiehetj

---

keeee&uee
otjOJeveer
efJemleej
keeee&uee
efveJeeme
eOeeve meefeJe (peuemebheoe) 3917 22023109
eebes mJeere meneeke
22831817 (He@)

heoveece

---

46. eer. ceove yeeJemkej

De. DeefOekeeNeebes veebJe


e.

- 25 -

mebMeesOeve meneeke
-DeJej meefeJe efJeOeer 3303

--

22025446

44. eer. efJe.o. GheUskej


45. eer j.efo. Ieesjhe[s

---

22029112

--

--

-22870780

22025257

De.me.(efme.Je.keeces) 3398

De.me.(uee.#es.efJe.) 3890

-------

keeee&uee
otjOJeveer
efJemleej
keeee&uee
efveJeeme

De.me.(efve.Je.me.1) 3496
-De.me.(efve.Je.me.2) 3381
-De.me. (DeLe&mebkeuhe) -22020780
me.me.(uesKee)
4063 22020780
De.me.(pemebevf e)
3120 -De.me.(pe.efJe.)
3121
--

heoveece

41. eer. e.kee. YeoeCes


De.me.(efme.Je.Oees.) 4156
42. eer j. efme. pejeb[s
De.me.(DeemLee)
4157
43. eerceleer meercee veeieJeskej(De.kee.) me.me.(meebeKf ekeer) 3149

40. eer. heer.er.kesoejs

39. eer. meb.De.et

33.
34.
35.
36.
37.
38.

De. DeefOekeeNeebes veebJe


e.

ieesoeJejer ceje"Jee[e
02478
heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[U, 0240
Deewjib eeyeeo
ceneje^ ke=<Cee Keesjs
020
efJekeeme ceneceb[U,
hegCes

3. cee. eer jengue ceess

admin@vidc.in

- 27 -

ceneje<^ ke=<Cee Keesjs


efJekeeme ceneceb[U, hegCes

020 26134931(Jew.)
26121557(He@)

F&-cesue

edgmidc@dataone.in

- 28 -

0257 2221142
2221605(He@)
F&-cesue tidcJal@dataone.in
2221290
2217168(Jew)
4. eer. efn.lee ceW{sefiejer
ieesoeJejer ceje"Jee[e
0240 2342096
keee&keejer mebeeueke
heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[U
2332426(He@)
Deewjib eeyeeo
2342097

leeheer heeyebOeejs efJekeeme


ceneceb[U, peUieebJe

--

--

--

--

240813

efveJeeme

--100

2262827

--

2562065

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

25329776

26135263

260046
2342096

2221142

2565309
2251551

keeee&uee

otjOJeveer

0712 2550153(Jew.)
2550796(He@)

Sme.er.[er.

keee&keejer mebeeueke

keeee&uee

mkvdc@Pn3vsnl.net.in

3. eer. e.je. Yeecejs


keee&keejer mebeeueke

F&-cesue

2. eer. efMe.cee. Gheemes


keee&keejer mebeeueke

F&-cesue :vidc@dataone.in

F&-cesue

0257

keeskeCe heeyebOeejs efJekeeme 022


ceneceb[U, "eCes

1. eer.eHeguueeb eb.Pehekes efJeoYe& heeyebOeejs efJekeeme


keee&keejer mebeeueke
ceneceb[U, veeiehetj

De. veeJe Je heoveece


e.

5. cee. eer. efkemeve keLeesjs

4. cee. eer. JeuueYe yesvekes

leeheer heeyebOeejs efJekeeme


ceneceb[U,peUieebJe

2. cee. eer. Des.er. heJeej

0712
07152

efJeoYe& heeyebOeejs efJekeeme


ceneceb[U, veeiehetj

1. cee.eer.megjsMe osMecegKe

Sme.er.[er.

ceneceb[U

heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[Uebes GheeOe#e

De. GheeOe#e
e.

-8-

admn@walmi.org

mebkeuheve, eefMe#eCe peueefJe%eeve

ceneje^ DeefYeeebe$f ekeer

peue Je Yetefce JeJemLeeheve


mebmLee, Jeeuceer Deewjib eeyeeo

keeskeCe heeyebOeejs efJekeeme


ceneceb[U, "eCes

keeee&uee

keeee&uee

Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2530628

2.

1.

- 30 -

ceneceb[U, Deewjib eeyeeo

uesKee heefj#eCe Je
efJee DeefOekeejer

ceneje<^ peuemebOeejCe
eer. Des.yeer. leejs

mwccabd@yahoo.co.in

ceneceb[U, Deewjib eeyeeo

JeJemLeehekeere mebeeueke
F&-cesue

ceneje<^ peuemebOeejCe
eer. Dee.Ye. heeerue

2361495(He@)

0240 2361244

2361495(He@)

0240 2361244

--

--

ceneje<^ peuemebOeejCe ceneceb[U, Deewjbieeyeeo - 0240 - 2361244

F&-ce

De. veeJe Je heoveece


e.

--

0253 2537928
-2530532 (He@)

0240 2379161
2379036(He@)
2379159

keee&keejer mebeeueke

- 29 -

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

.
022 25329776
25329978
-25329767.(He@.)

Sme.er.[er.

F&-cesueaaaa_meri@dataone.in mebMeesOeve Je megjef#elelee cesjer veeefmeke

7. eer. e.je. Yeecejs


cenemebeeueke (De.kee.)

F&-cesue

6. eer. efn.lee. ceW{sefiejer


cenemebeeueke (De.kee.)

F&-cesue kidc@mtnl.net.in

5. eer. efo.Oeesb. efYe[s


keee&keejer mebeeueke

De. veeJe Je heoveece


e.

keee&keejer mebeeueke

eer. cegMleeke Fmeeke


keee&keejer DeefYeeblee

efje
keee&keejer DeefYeeblee

efje
keee&keejer DeefYeeblee

3.

4.

5.

keeee&uee

eer. je.ye. Megkeuee


cegKe DeefYeeblee

eer. jepeW heJeej

eer. efJe.ye. heeb{js

3.

4.

5.

cegKe DeefYeeblee

cegKe DeefYeeblee

eer. De.ceg. Keehejs


cegKe DeefYeeblee

-9-

cenmrnsk@dataone.in

2661195

2782373

2554114

2530578

0721 2553116
2553118 --2553117 (Jew)
2553115 (He@)

0721 2662148 (Jew)


2662315 (He@)

ceneje^ DeefYeeebe$f ekeer


0253 2530628
eefMe#eCe eyeeseOf eveer, veeefmeke
2530251(He@)
aaameri@dataone.com
2530621
- 32 -

cespwrdamt@dataone.in

peuemebheoe efJeYeeie
(efJeMes<e hekeuhe)
DecejeJeleer

cewrdamt@dataone.in

peuemebheoe efJeYeeie,
DecejeJeleer

cegpidngp@rediffmail.com

ieesmeerKego& ekeuhe
peuemebheoe efJeYeeie,veeiehetj

cewrdngp@gmail.com

0712 2564431
2524980(Jew.)
2532310 (He@)
0712 2561485
2541608 (He@)

keeee&uee

- 34 -

14. eer. n.ces. efMebos


leeheer heeyebOeejs efJekeeme
cegKe DeefYeeblee
ceneceb[U, peUieebJe
F&-cesue tidcjal@reddifmail.com--

0257 2221290
2221605(He@)

2217136

---

020 26684148(Jew)
26683656(He@)
26683846(H

13. eer. De.meg. veveJejs


peuemebOb eejCe efJeYeeie
cegKe DeefYeeblee
ueIeg heeyebOeejs
F&-cesue cemi@dataone.in (mLee.mlej) hegCes

--

020 26129545 24456068


26121844(He@)

240 2334026
2342331(He@)
2331095

Sme.er.[er.

2050242

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

26136777
26120130
26129733(He@)
0240 2331249
2334476(He@)

020

020 26120505
26126015(He@)

12. eer. efo.vee. cees[ke


peueefJeegle ekeuhe
cegKe DeefYeeblee (mLee.) hegCes
F&-cesue cekoyna@vsnl.net

11. eer. ye.ce. megkejs


uee.efJe.ee., Deewjib eeyeeo
cegKe DeefYeeblee Je
cegKe eMeemeke
F&-cesue cecacad@sancharnet.in

De. veeJe Je heoveece


e.

eer. e.Ye. meesveJeCes keeskeCe eosMe,


cegKe DeefYeeblee
cegyb eF&
F&-cesue cewrdkr@gmail.com
8. eer. De.Jee. megJex
peuemebheoe efJeYeeie,
cegKe DeefYeeblee
hegCes
F&-cesue ceidpune@vnsl.com
9. eer. e.Dee.efyejepeoej (efJeefveefo& ekeuhe,)
cegKe DeefYeeblee
peuemebheoe efJeYeeie hegCes
F&-cesue cesppune@gmail.com
10. eer. peer.Sme. ueesKeb[s peuemebheoe efJeYeeie,
cegKe DeefYeeblee
Deewjib eeyeeo
F&-cesue cewrdabad@dataone.in

7.

cegKe DeefYeebles

Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

--

--

--

--

--

cegKe DeefYeebles

2379102

2379102

2379153

2379153
2379250(He@)

2379153
2379250(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

0253 2575667 (Jew) 2575814


2577803 (He@)
-2578464
022 22674442
23546607
22670581(He@)

- 33 -

0240

0240

0240

0240

0240

veeefMeke

Sme.er.[er.

- 31 -

ceneje<^ peue mebheeer


efJekeeme keW, Deewjib eeyeeo

ceneje<^ peue mebheeer


efJekeeme keW, Deewjib eeyeeo

ceneje<^ peue mebheeer


efJekeeme keW, Deewjib eeyeeo

ceneje<^ peue mebheeer


efJekeeme keW, Deewjib eeyeeo

ceneje<^ peuemebheeer
efJekeeme keW, Deewjib eeyeeo

eer.efJe.cee.keguekeCeea peuemebheoe efJeYeeie,


cegKe DeefYeeblee
veeiehetj

2.

1.

De. veeJe Je heoveece


e.

eer. meer.heer. keUmes


keee&keejer DeefYeeblee

mwrdc@dataone.in

eer. heeb.cee. kekes


cegKe DeefYeeblee

2.

1.

Gej ceneje^ eosMe

cegKe DeefYeeblee

6.

ceneje<^ peuemebheeer efJekeeme kesv, Deewjbieeyeeo - 0240-2379153, 2379250 (He@)

keeee&uee

e DeefmebYeeb
les
keee&cegkKeejer
eeueke

eer. Yee.eb. kegbpeerj

De. veeJe Je heoveece


e.

ceneje<^ peuemebheeer efJekeeme kesv, Deewjbieeyeeo


De. veeJe Je heoveece
keeee&uee
Sme.er.[er.
otjOJeveer
e.
keeee&uee
efveJeeme

--

eer.Deefveue yeneogjs
ieesemf eKeto& ekeuhe ceb[U
DeOeer#eke DeefYeeblee
veeiehetj
F&-cesue segpcngp@yahoo.com

eer. efo.os. heesnskej


ueIeg heeyebOeejs
0712
DeOeer#eke DeefYeeblee
(mLee.mlej) ceb[U, veeiehetj
F&-cesue water_conservation@reddifmail.com
- 36 -

3.

4.

0712

0712

eer. Deefveue yeneogjs


veeiehetj heeyebOeejs ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee (De.kee.) veeiehetj
F&-cesue senicwrd@gmail.com

2.

0712

eer. j. ke=. {JeUs


ueeYe#es$e efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee Je
eeefOekejCe, veeiehetj
eMeemeke
F&-cesue secadangp1@gmail.com

2443651
2443877(He@)

2564182(Jew)
2560749
2520517(He@)

2560234
2560234 (He@)

--

--

--

2432733 2563258
2422745
2433873(He@)

peuemebheoe efJeYeeieeleerue DeOeer#eke DeefYeeblee


keeee&uee
Sme.er.[er.
otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 35-

1.

veeiehetj efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

0712 2561484
2560749

18. eer.Sme.[er. eJneCe


cegKe uesKee Je efJee
DeefOekeejer

efJeoYe& heeyebOeejs
efJekeeme ceneceb[U, veeiehetj

022 22670074(Jew)
22678638
22674867(He@)

17. eer.efo.vee. cees[ke


peueefJeegle ekeuhe
cegKe DeefYeeblee (efJeegle) cegyb eF&
(De.kee.)
F&-cesue ceehpwrd@gmail.com

F&-cesue cemechid_nsk@sancharnet.in

0253 2578354
2578356(He@)

peuemebheoe efJeYeeie
(ee.) veeefMeke

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

16. eer. pe.o. hejceej


cegKe DeefYeeblee (ee.)

Sme.er.[er.
0253 2530227

keeee&uee

15. eer. n.keeb. ieesmeeJeer efveeespeve Je peueefJe%eeve


cegKe DeefYeeblee
veeefmeke
F&-cesue cehpnasik@gmail.com

De. veeJe Je heoveece


e.

cegKe DeefYeebles

- 10 -

13.

12.

11.

10.

9.

- 38 -

eer. meg.Jee. cne$es


ieesemf eKeto& Ghemee efmebeve
DeOeer#eke DeefYeeblee (De.kee.) ceb[U, Debyee[er (Yeb[eje)
F&-cesue glicambadi@yahoo.co.in
eer. Me.o. Yeiele
efJeoYe& heeyebOeejs efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceneceb[U, veeiehetj
F&-cesue vidc@dataone.in
eer. j.vee. "ekejs
o#elee heLeke,
DeOeer#eke DeefYeeblee
peuemebheoe efJe. veeiehetj
F&-cesue superofvige@bsnl.in
eer.meb.ue.Keesueehegjkej Deeblejjepe efveeb$eCe ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee Je meefeJe veeiehetj
F&-cesue sesy_iscb@dataone.in
eer. Yee.Ye. mejJewee eebe$f ekeer ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
veeiehetj
F&-cesue supmechngp@dataone.in

De. veeJe Je heoveece


e.

2440425
244092(He@)

2420922
2440058(He@)

2555274
2565309

0712

0712

0712

0712

2426412
2458246(He@)

2565688

2530899

2565309
2564431

07184 253103
253100(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

--

--

--

2042060

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07172 255188(Jew)
252506
255188(He@)

DeOeer#eke DeefYeeblee
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 37 -

eer. Sme.pes. heeerue ebhetj heeyebOeejs ekeuhe


DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, ebhetj
F&-cesue eeipc_cha@bsnl.in

8.

0712

eer. j.ce. eewneve


iegCeefveeb$eCe ceb[U veeiehetj
DeOeer#eke DeefYeeblee
F&-cesue seqccnagpur@yahoo.com

7.

0712

eer.eb.yeb.ieeekeJee[ efJeoYe& peueefJeegle Je


0712
DeOeer#eke DeefYeeblee
Ghemee efmebeve ceb[U,veeiehetj
F&-cesue sevhlicnagpur@gmail.com

eer.De.og. yeeie[s
heeyebOeejs ekeuhe
DeOeer#eke DeefYeeblee
DevJes<eCe ceb[U, veeiehetj
F&-cesue seipic@gmail.com

6.

5.

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeeblee
keeee&uee
Sme.er.[er.

0721

2662335
2662342
2664634(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

sewicwashim@rediffmail.com

- 40 -

7. eer. G.meb. keg}keCeea JeeefMece heeyebOeejs ceb[U


DeOeer#eke DeefYeeblee
JeeefMece

5. eer.j.e. ueeb[skej yegue{eCee heeyebOeejs


DeOeer#eke DeefYeeblee
ekeuhe ceb[U,yegue{eCee
F&-cesue seipcbld@gmail.com
6. eer.eb.vee. nbieskej heeyebOeejs ekeuhe Je
DeOeer#eke DeefYeeblee
peuemebheeer DevJes<eCe ceb[U
DecejeJeleer
F&-cesue seip_wriciramt@yahoo.in

De. veeJe Je heoveece


e.

0721

07252 231435
234084 (He@)
231526

2552432
2662587

07262 243462
244275(He@)

0721

--

--

--

243047

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2665426(Jew.)
2662816(He@)
2662819

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 39 -

4. eer.Yee.Mee.JeeJejs ueIeg heeyebOeejs (mLee.mlej)


DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, DecejeJeleer
F&-cesue semilsamt@rediffmail.com

2. eer. eb.Meb. osJekej eJeleceeU heeyebOeejs ceb[U, 07232 242135


242296
DeOeer#eke DeefYeeblee
eJeleceeU
242434(He@)
F&-cesue seyicytl_@dataone.in
3. eer.je.efJe. peueleejs Dekeesuee heeyebOeejs ceb[U, 0724 2435330
2443560
DeOeer#eke DeefYeeblee
Dekeesuee
2435142(He@)
F&-cesue aicakola@dataone.in

1. eer. Jee.heeb. peeOeJe GOJe& JeOee& ekeuhe ceb[U,


DeOeer#eke DeefYeeblee
DecejeJeleer
(De.kee.)
F&-cesue supdtengruwp@dataone.in

DecejeJeleer efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 11 -

9.

8.

7.

6.

5.

eer. lee.vee. cegb[s


keesevee mebkeuhe
DeOeer#eke DeefYeeblee
efe$e ceb[U, hegCes
F&-cesue sekdc@eth.net
eer. Ye.yee. ueesnej
hegCes heeyebOeejs ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee (De.kee.) hegCes
F&-cesue sepicpune@gmail.com
eer. Deej.Deej. Mene
ceneje^ ke=<Cee Keesjs efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceneceb[U, hegCes
F&-cesue mkvdc@pn3vsnl.netin
eer. De.De. keheesues (Dekee) hegCes heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
hekeuhe ceb[U, hegCes.
F&-cesue sepipcpune@gmail.com
eer. meb.ke=.b IeeCeskej
ke=<Cee heeCeer lebe ueJeeo
DeOeer#eke DeefYeeblee
efJeMes<e ke#e hegCes
F&-cesue sekwdtpune@gmail.com
- 42 -

020

020

020

020

020

--

--

--

26134695
25389119
26124720(He@)

26122507 (He@)
26122067

26127466
26135263

26124941
26126289(He@)

25468982(Jew)
25445765

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

--

230954

26685612
-26685682(He@)

26360991(Jew) 26360912(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02162 246071
245811(Jew)
245189(He@)
020
26684167

020

020

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 41 -

eer. De.efke. megMes


heeyebOeejs mebMeesOeve
DeOeer#eke DeefYeeblee Je
Je efJekeeme
mebeeueke
mebeeueveeuee, hegCes
F&-cesue sedirdpn@gmail.com
eer. efJe. ie. jepehetle
ueIeg heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
(mLee.mlej) ceb[U, hegCes
F&-cesue semilspune@dataone.in
eer. vee.Je. efMebos
keesevee yeebOekeece
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, ke=<Ceeveiej, meeleeje
F&-cesue sekynstr@gmai.com
eer. e.vee. nbieskej (De.kee.) iegCe efveeb$eCe ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
hegCes.
F&-cesue seqccpn@gmail.com

De. veeJe Je heoveece


e.

4.

3.

2.

1.

hegCes efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

2732852

- 12 -

3.

ceneje^ DeefYeeebe$f ekeer


eefMe#eCe eyeeseOf eveer veeefMeke
ce.me.meb. (ceeleer OejCe)
veeefMeke

F&-cesue seednsk@hotmail.com

eer. Deee.Sme.eewOejer
DeOeer#eke DeefYeeblee

F&-cesue metanashik@gmail.com

eer. ie.iees.yewjeieer
De.De.Jeb.menmebeeueke

Gmceeveeyeeo
heeyebOeejs ceb[U,
Gmceeveeyeeo

18. eer. De.oe. keeskees


DeOeer#eke DeefYeeblee

F&-cesue osd_seicosbd@sancharnet.in

F&-cesue san_kkli@sancharnet.in

- 44 -

ke=<Cee keesevee
Ghemee hekeuhe ceb[U,
meebieueer.

17. eer. heb.. Ieesuehe


DeOeer#eke DeefYeeblee

F&-cesue str-sesipcsr@bsnl.in
16. eer. efke.Yee kegUkeCeea ueeYe#es$e efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee
eeefOekejCe hegCes
Je heMeemeke
F&-cesue secadapune@vsnl.in

meeleeje heeyebOeejs
hekeuhe ceb[U,
meeleeje
--

--

2302526
2302694
2302734
2301558(He@)

26126862
26113845(He@)

02472 227213/14
227212(He@)

0233

020

02162 244654
245931
244647(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 46 -

--

--

2311174

eer.efo.ner. kegceeJele
OejCe megjef#elelee
DeOeer#eke DeefYeeblee
mebIevee, veeefMeke
F&-cesue se.damsaftey@gmail.com

7.

2530030

eer. Deee.Sme.eewOejer ceOeJeleer& mebkeuhe


0253 2530846
DeOeer#eke DeefYeeblee
efe$e mebIevee efJeegle ie=n,s veeefMeke
2533042(He@)
F&-cesue cdoph@reddifmail.com

6.

0253

eer. eq[.Sce. meesveJeuekej ce.meb.meb. (ojJeepes) ceb[U Je 0253 2530697


-DeOeer#eke DeefYeeblee
heefjceb[Uere DeefOekeejer, veeefmeke
2531741(He@)
F&-cesue secdogate@gmail.com

5.

0253 2530708

eer. j.efJe. eerefiejerJeej ce.meb.meb.,oie[er OejCe ceb[U


DeOeer#eke DeefYeeblee
veeefMeke
F&-cesue semdcdo@gmail.com

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

4.

De. veeJe Je heoveece


e.

--

0253 2530849
2579343
2530849(He@)

0253 2530651

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

0253 2531153
2530764(He@)

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

15. eer. Sme.[er. efiejer


DeOeer#eke DeefYeeblee

De. veeJe Je heoveece


e.

2732850
2311778(He@)

0217

--

2.

eer. je.o. heeCekej


ceneje^ DeefYeeebe$f ekeer
DeOeer#eke DeefYeeblee
mebMeesOeve mebmLee, veeefMeke
Je men mebeeueke
F&-cesue aaa_meri@dataone.in

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

26128076
26127368(He@)

020

--

2669750

1.

veeefMeke efJeYeeie

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 45 -

2302709
2302643(He@)

0233

2653182
2655337(He@)

2740661
2311554
2740662 (He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

De. veeJe Je heoveece


e.

- 43-

12. eer. je.oe. ceesefnles


meebieueer heeyebOeejs ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
meebieueer
F&-cesue san.sics@sancharnet.in
13. eer. je.kes.efvegjkej
kegke[er hekeuhe ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
hegCes
F&-cesue sekpcp@gmail.com
14. eer. ye.oe. leeW[s
efYecee keeueJee ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
meesueehetj
F&-cesue spr_sebcc@sancharnet.in

10. eer. De. Dee. oeYee[s


uee.efJe.hee., meesueehetj
0217
DeOeer#eke DeefYeeblee Je
heMeemeke
F&-cesue seacada_str@dataone.in
11. eer. Ke.De. Devmeejer
keesunehetj heeyebOeejs ceb[U, 0231
DeOeer#eke DeefYeeblee
keesunehetj
F&-cesue kip_sekickop@sancharnet.in

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

F&-cesue sehpccnashik@mahahp.org
15. eer. meg.je. lespeeUs
DeeOeej meeceeer
0253
DeOeer#eke DeefYeeblee
(he=Le:kejCe)ceb[U, veeefMeke
F&-cesue sehpccnashik@mahahp.org
- 48 -

0253

2533408
2532972(He@)

2532972

DeeOeej meeceeer mebkeueve


efveeespeve Je peueefJe%eeve
ceb[U, veeefMeke

14. eer. De.eer. mete&JebMeer


DeOeer#eke DeefYeeblee

--

--

--

2577258(Jew) 2579343
2576960(He@)

2572376(
2570213(He@)

0253

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

13. eer. S.Sme. ceesjs


ueIeg heeyebOeejs
0253
DeOeer#eke DeefYeeblee
(mLee.mlej) ceb[U, veeefMeke
F&-cesue semilsnsk@yahoo.com

12. eer. ce.efke.heeskeUs


ueeYe#es$e efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee
heeefOekejCe veeefMeke
Je heMeemeke
F&-cesue secadnsk@dataone.in

De. veeJe Je heoveece


e.

- 13 -

022

022

- 50 -

--

--

25408778
25327607
25408777(He@.)

25321150(Jew ) -25329885(He@ )
25320047

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

oef#eCe keeskeCe
02362 228563
heeyebOeejs hekeuhe
228564
ceb[U, efmebOegoit e&veiejer Deesjme,
F&-cesue skipc@sancharnet.in

eer. De.Mee.keeUesKes
DeOeer#eke DeefYeeblee

eer. me.iegb. Je[ieeJes


Gej keeskeCe
DeOeer#eke DeefYeeblee
heeyebOeejs hekeuhe
F&-cesue senkipc@mtnl.net.in ceb[U, keUJee, "eCes

5.

6.

eer. e.vee. Iees[kes


ueIeg heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
(mLee. mlej) ceb[U "eCes
F&-cesue selsth3@mtnl.net.in

4.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

2235031
262667
2233961(He@)
2235032

25329887 .
25329886(He@)

eer. De.efo.peeHeUskej Keej Yetecf e efJekeeme


ekeuhe mebeeueke Je
ceb[U, "eCes
DeOeer#eke DeefYeeblee
F&-cesue kidcthane@hotmail.com

3.

022

eer. meg.Meb. JeeIeceejs


keeskeCe heeyebOeejs
02352 228406
.228408
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, kegJeejYeJe jlveeefiejer
229568 (He@)
F&-cesue sekic@rediffmail.com

2.

- 49 -

0257

11. eer. Je.o. heeerue


peUieeJe heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
hekeuhe ceb[U,
F&-cesue sejipc@dataone.in peUieeJe

--

2328086
2323978
2325032(He@)

2235880(Jew)
2239845(He@)

25329859 25329146
25329124(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer. je. o. efMebos


"eCes heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, "eCes
F&-cesue seticthn@gmail.com

022

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

1.

keeWkeCe efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

- 47 -

0241

10. eer. vee.ue. meeJeUs


ueeYe#es$e efJekeeme
DeOeer#eke DeefYeeblee Je
heeefOekejCe,
Je heMeemeke
Denceoveiej
F&-cesue cadanagar_anr@dataone.in

eer. De.vee. heJeej


ueeYe#es$e efJekeeme eeefOekejCe, 0257
DeOeer#eke DeefYeeblee
peUieeJe
Je heMeemeke
F&-cesue cadajalgaon@dataone.in

9.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02562 276659
276663(He@)

eer. ce.Me. yeWs


veeefMeke heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
hekeuhe ceb[U, OegUs
F&-cesue nipcdhl.@reddifmail.com

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

8.

De. veeJe Je heoveece


e.

8.

7.

ueIeg heeyebOeejs
(mLee.mlej) ceb[U,
Deewjib eeyeeo

6.

- 52 -

eer. je.pe. keebyeUs


uee.efJe.hee., yeer[
DeOeer#eke DeefYeeblee Je heMeemeke
F&-cesue bhr_secada@sancharnet.in
eer. S.yee. peesieob[
uee.efJe.hee.,
DeOeer#eke DeefYeeblee
Deewjib eeyeeo
Je heMeemeke
F&-cesue seacada@sacharnet.in

F&-cesue semils_agd@sancharnet.in

eer. os.Ie. heePeejs


DeOeer#eke DeefYeeblee

eer. efJe. lee. leeboUs


peeekeJee[er hekeuhe
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, Deewjib eeyeeo
F&-cesue seipc@sancharnet.in
2321215
2331096(He@)
2331702
--

2334078
2331562(He@) 2353254

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02442 222652
223437(He@) 222883
222882
0240 2331098
2331095
2332413
2321306(He@)

0240

0240

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

5.

De. veeJe Je heoveece


e.

eer.efo. o. leJeej
GOJe& hewveiebiee
02462 260977
-DeOeer#eke DeefYeeblee
hekeuhe ceb[U, veebos[
261675(He@)
F&-cesue uppc_nanded@dataone.in
- 51 -

4.

02462 261165(He@)
262460

--

--

--

eer. Sme.[er. ees


veebo[
s heeyebOeejs
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, veebos[
F&-cesue seqcc@dataone.in

2331983
2343688(He@.)

3.

0240

eer. efJe.o. vescee[s


iegCeefveeb$eCe
DeOeer#eke DeefYeeblee
ceb[U, Deewjib eeyeeo
F&-cesue seqcc@dataone.in

2331430
2333074 (He@.)

2.

0240

eer. De.j. keebyeUs


DeOeer#eke DeefYeeblee

Deewjib eeyeeo
heeyebOeejs ceb[U,
Deewjib eeyeeo

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

1.

Deewjbieeyeeo efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 14 -

eer. ye.Meb. mJeeceer


DeOeer#eke DeefYeeblee
ieesoeJejer ceje"Jee[e
heeyebOeejs efJekeeme
ceneceb[U, Deewjib eeyeeo

yeer[ heeyebOeejs
hekeuhe ceb[U
hejUer yewpeveeLe

eer. lee. je. veekeueieebJekej


eebef$ekeer ceb[U
DeOeer#eke DeefYeeblee
(ej) hegCes
F&-cesue semcgate@pn3vsn1net.in
eer. efJe.ke=. keebyeUs
eebe$f ekeer ceb[U
DeOeer#eke DeefYeeblee
(G. me.), keesunehetj
F&-cesue semechkop@dataone.in
eer. he.cee. Jemeceles
eebe$f ekeer ceb[U yeebOekeece
DeOeer#eke DeefYeeblee
(G. me.), veebos[
F&-cesue nndsemechnd@sancharnet.in
eer. Yee.Ye. mejJewee
eebef$ekeer ceb[U,
DeOeer#eke DeefYeeblee
(G. me.) veeiehetj
F&-cesue supmechngp@dataone.in
- 54 2.

5.

4.

3.

eer. Meb.yee. heuneU


eebe$f ekeer ceb[U
DeOeer#eke DeefYeeblee
(G. me.), hegCes
F&-cesue semechcppn@satyam.net.in

0712

--

--

2655328

2426412(Jew)
2458246(He@)

--

--

2654045

26121605
27250040
26127751(He@)

26124718
26135489
25651722
26124718(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2379161
2379159

2342097
2332426(He@)

02462 261170
261203(He@)

0231

020

020

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 53 -

peue Je Yetceer
0240
JeJemLeeheve mebmLee,
Deewjib eeyeeo (Jeeuceer), Deewjib eeyeeo

1.

eebef$ekeer efJeYeeie

De. veeJe Je heoveece


e.

F&-cesue admin@walmi.org

11. eer. je.eer. meesvekekes


DeOeer#eke DeefYeeblee
Je menmebeeueke

0240

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02446 222273
222314(He@)

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

F&-cesue edgmidc@dataone.in

10. eer.De.e. keesenf jkej


DeOeer#eke DeefYeeblee

9.

De. veeJe Je heoveece


e.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. j.vee."ekejs

eer.e.ce. DeyeveeJes
DeOeer#eke DeefYeeblee

eer. meg.n. Kejele


DeOeer#eke DeefYeeblee

eer.ebceesnve ve. nbieskej


DeOeer#eke DeefYeeblee

eer. heer.peer. veeiehetjkej


DeOeer#eke DeefYeeblee

1.

2.

3.

4.

5.

o#elee heLeke

De. veeJe Je heoveece


e.

- 56 -

o#elee heLeke,
DecejeJeleer

o#elee heLeke, hegCes

o#elee heLeke,
Deewjib eeyeeo

o#elee heLeke, "eCes

o#elee heLeke,
veeiehetj

0721

020

0240

022

0712

2662346

26056288

2334746
2332205

25329561

2530899

2562348

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 15 -

eer. efJn.yeer. ceW{s


eer. j. vee. hew"Cekej
eer. S.S. [yeues
eer. Heg. Jee. yeebOeskej

4.
5.
6.
7.

0712

keee&keejer DeefYeeblee
mene. mebeeueke efJee
cee. keee&keejer mebeeueke
eebes mJeere. mene.

mene. cegKe DeefYeeblee


ieesmeerKego& ekeuhe

keee&keejer DeefYeeblee
keee&keejer DeefYeeblee Je
meome meefeJe
Kejsoer eeheCe heLeke

0712
0712
0712

0712

0712
0712

2238253
---

2226104

2710749
2226599

2230625

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2565309
2565309
2550153

2560749

2565309
2565309

2565309

,2560913, 2564431

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

3.

2.

1.

eer. efkeMeesj JejbYes


(De.kee.)

eer. meb.Meb. heLee[s

eer. ke.meg. JesceguekeeW[e

0712

0712

- 58 -

keee&keejer DeefYeeblee
0712
eeoseMf eke ueIeg heeyebOeejs ke#e

mene. cegKe DeefYeeblee

mene. cegKe DeefYeeblee

2564431
2560749

2565309
2564431

2565309
2564431

2786595

6470120

2788325

cegKe DeefYeeblee, keeee&uee (peuemebheoe efJeYeeie) 07122564431,2560749


2560347, 2565309, 2560913 - 2532310 (He@)

veeJe

eer. peeble ieJeUer


eer. e.efJe. ceesjIe[s
(De.kee.)

2.
3

De.
e.

eer. mebpee osMeheeb[s

1.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

keee&keejer DeefYeeblee

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

DeOeer#eke DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

veeiehetj efJeYeeie

De. veeJe
e.

- 57 -

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer.efJe.heg. FbieUs ((De.kee.)


GYeejCeer ceb[U
0231 2658364
-DeOeer#eke DeefYeeblee
JeejCee YeJeve, keesunehetj
2652872
F&-cesue secckop@reddifmail.com
2. eer.S.Yee.jepeerJeve
peueefJeegle ceb[U,
022 25404501
DeOeer#eke DeefYeeblee
IeeIej (efJeJeeeb)
25444487
-F&-cesue segemc@vsnl.net keUJee, "eCes
25414471(He@)
3. meew.Jee.De. DebkegMe
keesevee (efJeJeee)
020 25460064 26334387
DeOeer#eke DeefYeeblee
mebkeuhe efe$e ceb[U,
25447736(Jew)
keesLe[, hegCes
25463008(He@)
F&-cesue sekemdcpune@reddifmail.com
4. eer. he.Yee. hegmeeUkej
keesevee (efJeJeee)
02162 245340
-DeOeer#eke DeefYeeblee
GYeejCeer ceb[U,
246035
meeleeje.
F&-cesue str_sekemcc@sancharnet.in
5. eer.eb.ye. ieeekeJee[
efJeoYe& peue efJeegle Je Ghemee 0712 2420922
-DeOeer#eke DeefYeeblee
efmebeve ceb[U, veeiehetj
2420058(He@)
F&-cesue sevlicnagpur@gmail.com
- 55 -

1.

peueefJeegle ekeuhe, cegbyeF&

De. veeJe Je heoveece


e.

eer. efJn.peer. ieesVee[s

eer. meer.F&. ye[JeCes

veeJe

6.

7.

De.
e.

- 16 -

eer. efYe.meg. meesve[Jeues

eer. j.ie. hejeles

eer. efo.efMe. iees[mes

eer. efn.o. eebosJeej

eer. ef[.peer. yeejehee$es

eer. Dee.leg. osJeie[s

2.

3.

4.

5.

efvecve JeOee& ekeuhe efJeYeeie,


JeOee&
- 60 -

efvecve JeOee& keeueJes efJeYeeie,


JeOee&

ceOece ekeuhe, eqJeYeeie


ieeWeof ee

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


JeOee&

2561185

07152 241943

07152 242677
242677(He@)

07182 234832
230207(He@)

241283

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07152 243586
252940 (He@)

veeiehetj ceOece hekeuhe efJeYeeie,0712


veeiehetj

veeiehetj heeyebOeejs ceb[U, veeiehetj - 0712-2560234

1.

eer. S.Sme. ies[ece


(De.kee.)

ieesmeerKego& GpeJee
keeueJee-3, veeieYeer[

ieesmeerKego& GpeJee keeueJee


efJeYeeie, yecnhegjer.

eer. je.ke=. Jewjeie[s

4.

3.

2.

1.

eer. Oeer.ie. ceseece

eer. e.Mee. keejs

eer. Sce.Sce. hejeles

eer. De.yee. yevmees[

0712

0712

0724

- 62 -

iegCeefveeb$eCe efJeYeeie, Jeener

2262257

2450996

2440425

2457983

07185 255051

iegCeefveeb$eCe efJeYeeie,DecejeJeleer 0721

iegCeefveeb$eCe efJeYeeie, veeiehetj

Ghe DeefOe#eke, DeefYeeblee

iegCe efveeb$eCe ceb[U, veeiehetj - 0712 - 2440425

3.

eer. efme.vee. Yeesjs

2.

2450532

--

--

--

2230580

--

--

--

2420922 2440058(He@.)

07184 250895

0712
eer. je.ie. ieeJeb[s

1.

efJeoYe& peueefJeegle Je
Ghemee efmebeve efJeYeeie,veeiehetj
efJeoYe& peueefJeegle Je
Ghemee efmebeve efJeYeeie Yeb[eje
efJeoYe& peueefJeegle Je Ghemee
efmebeve efJeYeeie Dekeesuee

0712

efJeoYe& peueefJeegle Je Ghemee efmebeve ceb[U, veeiehegj -

De. veeJe
e.

--

258046

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07179 258056

07179 258053

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

6.

eer. kes.er. ce[eJeer

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

5.

07184 253649

- 61 -

2432733

250174

eer. heer.Deej. eemeleJeej ieesmeerKego& hegveJe&meve efJeYeeie,


(De.kee.)
Debyee[er (Yeb[eje)

- 59 -

leebe$f eke ke#e, uee.#es.efJe.hee., 0712


veeiehetj.

yeeIe Fefee[esn heeyebOeejs 07182 237315


efJeYeeie, ieeWeof ee

4.

eer. jcesMe JeOe&ves (De.kee.) ieesmeerKego& GpeJee keeueJee, 07185 255255


efJeYeeie-1, heJeveer (Jeener)

3.

ieesmeerKego& OejCe efJeYeeie, Jeener 07185 255312


(heJeveer) efpe. Yeb[eje

eer. jcesMe JeOe&ves

2561506

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2.

ieesmeerKego& hegveJe&meve efJeYeeie,


veeiehetj.

5.

07184 252215
-252529(He@)
07182 233855
229359
237077

2221572

eer. j. he. JeNne[s

eer. Sme. Sce. Deehes

2461381

-2786595

4.

0712

0712

2423234
2423225

eer. efpe.cees. MesKe

Yet Je peue JeJemLeeheve


heLeoMeer& hekeuhe, veeiehetj.
heeyebOeejs ekeuhe
efJeYeeie veeiehetj
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
Yeb[eje
ieeWeof ee heeyebOeejs efJeYeeie,
ieeWeof ee

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,veeiehetj 0712

0712

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

3.

veeJe

1.

De.
e.

eer. Jee. vee. Keeheskej


eer. efkeMeesj JejbYes

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

1.
2.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.
ieesmeerKego& hekeuhe ceb[U, veeiehetj 0712-2564182

veeJe

ueeYe#es$e efJekeeme heeefOekejCe, veeiehetj 0712-2432733

De.
e.

eer. eb. Ye. ce[eces


(De.kee.)

eer. j. ie. veeiehegjs

eer. efn.oer. peeOeJe

veeJe

2.

3.

4.

De.
e.

3.

2.

1.

peueefJeegle ekeuhe

(De.kee.)

efJeYeeie, evhetj

(De.kee.)

07172

0712

efJeYeeie Yeb[eje

- 64 -

heeyebOeejs ekeuhe DevJes<eCe 07184

heeyebOeejs, ekeuhe DevJes<eCe

eer. ef[.Sve.meeyeUs

DevJes<eCe efJeYeeie, veeiehetj.

heeyebOeejs Je

eer. Sme.S. JeeCeer

eer. Sme.S. JeeCeer

- 17 -

ieesmeerKego& [eJee keeueJee efJeYeeie ,

Ghemee efmebeve
07184
eebe$f ekeer efJeYeeie, e.-1 Yeb[eje.

5. eer.cee.efJe. efMebos
(De.kee.)

07198

Ghemee efmebeve ekeuhe


efJeYeeie, eqlejes[e

4. eer. De.Yee. Yeekes


(De.kee.)

07106

07185

DebYeesje Ghemee efmebeve efJeYeeie,


efYeJeehetj

Jeener (heJeveer)

07184

3. eer. meg.Jee. cne$es

2. eer. heer.Sue. Keb[eles

ieesmeerKego& Ghemee efmebeve efJeYeeie

Debyee[er (Yeb[eje)

252401

226203

2425973

2420378

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

5.

4.

3.

2.

1.

eer. ef[.Des. peeJeUs


(De.kee.)

eer. Jee.vee. Keeheskej


(De.kee.)

eer. je. e. ngceves

eer. mebpee JeeveKes[s

eer. eqo.ve. MesUkes

- 66 -

--

07172 250521

07172 255898
270139(He@.)

07172 255807

--

--

222287

255590

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

252166
251020

JeOee& heeyebOeejs efJeYeeie,JeOee& 07152 243548


ceOece ekeuhe efJeYeeie,
ebhetj

--

--

253416
-253415(He@.)

232482
232018

255406
255115

252801

ie[efejesueer heeyebOeejs efJeYeeie 07132 222231


ie[efejesueer

ebhetj

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,

ebhetj heeyebOeejs efJeYeeie,


ebhetj

ebhetj heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, ebhetj 07172252506

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

--

--

1. eer. je.iees. heeerue

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

ieesmeerKego& Ghemee efmebeve ceb[U, (Debyee[er) Yeb[eje-07184-253103

veeJe

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

2522425

2522498

2534685

--

De.
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

-65 -

0712

0712

0712

2426412
2426413

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 63 -

eebe$f ekeer efJeYeeie, veeiehetj

cegKe ej GYeejCeer
heLeke keb . 2, veeiehetj

eebe$f ekeer DeefYeeeb$eerkeer


kece&MeeUe efJeYeeie,
veeiehetj.

GheDeOeer#eke DeefYeeblee

heeyebOeejs hekeuhe DevJes<eCe ceb[U, veeiehetj 07122555274

eer. %ee. ce. Oeebos

1.

0712

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eebef$ekeer ceb[U, (G.meb.) veeiehetj - 0712-2426412

De. veeJe
e.

veeJe

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 68 -

--

--

--

--

--

--

----

---

---

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

}IegheeyebOeejs (mLeeefveke mlej) ceb[U, veeiehetj - 0712- 2443651


1. eer. Yee.je. yeeske[s
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie
0712 2431674
(mLeeefvekemlej) veeiehetj
2. eer.jengue ceseece
}Ieg.hee., efpe.he.efJeYeeie veeiehetj 0712 2560212
3. eer. Sme.Se.menejs
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
07152 243291
efpe.he., JeOee&
4. eer. Sce.Sve.veeieosJes
}Ieg.hee.efJeYeeie,efpe.he.,ebhetj 07172 253873
5. eer. Sme. peer. MebKeheeue ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
07132 222334
efpe.he., ie[efejesueer
6. eer. heer.Sue. Keb[eles
}Ieg.hee.efpe.he.efJeYeeie,Yeb[eje 07184 253101
7. eer. Keg. cee yevmees[
}Ieg.hee.,efpe.he. efJeYeeie,ieeWeof ee 07182 233041
8. eer. heer.yeer. osJeie[s
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
7182 237974
(mLeeefvekemlej) ieeWeof ee
9. eer.Sce.Jeee. jeCes
ueIeg heeyebOeejs
07172 270178
(mLeeefvekemlej)efJeYeeie ebhetj

De. veeJe
e.

0712

peueeqJe%eeve ekeuhe, veeiehetj


1. eer. pe.o. eues
2461527

2420325

0712

peueefJe%eeve ekeuhe,
efJeYeeie veeiehetj
- 67 -

2426173

0712

2565688

2560796

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

ce=o meJes&#eCe efJeYeeie, veeiehetj


1. eer. yee.Keb. osMecegKe
ce=o meJes&#eCe DeefOekeejer,
veeiehetj
heeosefMeke heefMe#eCe keW veeiehetj.
1. eer. kes eb. leee[s
hee. he. keW, veeiehetj

0712

mebkeuhe efe$e heLeke, veeiehetj


(efJeoYe& heeyebOeejs efJekeeme 0712
ceneceb[U Debleie&le)

Deeblejjepe efveeb$eCe ceb[U veeiehetj


1. eer.YeieJeeve eerjeces, menmeefeJe Deeblejjepe efveeb$eCe
ceb[U veeiehetj

mebkeuhe efe$e heLeke, veeiehetj.


1. eer. ue.e. FbieUs

De.
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 18 -

veeJe

mene. cegKe DeefYeeblee-2

0721

2661145

2512347

2662282,83

2662148

2662282

2662148

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

0721

0721

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 69 -

mene. cegKe DeefYeeblee-2

mene. cegKe DeefYeeblee-1

07222 237174

- 70 -

0721

2550745

hetCee& ceOece hekeuhe efJeYeeie, 07223 221322


Deeuehetj
222707(He@)

GOJe& JeOee& keeueJes efJeYeeie


keb. 3, OeeceCeieebJe

eer. kes.Deej. efMejmee keeueJes mebkeuhe efe$e


(De.kee.)
efJeYeeie DecejeJeleer

eer. De.vee. uee[esUs

5.
6.

eer. pe.vee. GIe[s


(De.kee.)

4.

0721 2662319

3. eer. Jee.hee.peeOeJe

DecejeJeleer.
DecejeJeleer heeyebOeejs
efJeYeeie, DecejeJeleer

--

--

--

--

--

2660541 2667463
GOJe& JeOee& keeueJes efJeYeeie1, 0721 2662337

0721

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2553116

2553116

2. eer. pe.vee. GIe[s

1. eer. kes.Deej. efMejmee GOJe& JeOee& OejCe efJeYeeie,


(De.kee.)
DecejeJeleer

GOJe& JeOee& hekeuhe ceb[U, DecejeJeleer 07212662335

De. veeJe
e.

2. eer.eb.Dee.osMecegKe

1. eer. De.ce. heeerue

peuemebheoe efJeYeeie (efJeMes<e e.) DecejeJeleer - 0721 - 2553116, 2553115 (He@.)

2. eer. je.oe. Wsyes

0721

2. eer. meb.efo. heeb[s

mene. cegKe DeefYeeblee-2

0721

1. eer.efke.je. neleieebJekej mene. cegKe DeefYeeblee1

peuemebheoe efJeYeeie, DecejeJeleer 0721-2662148

DecejeJeleer efJeYeeie

De.
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. Sme.[er. kebgYeejs

eer.megjsMe Hegues

eer. heer.S. osMecegKe

2.

3.

4.

eer. Sme.Sue. heJeej ueIeg efmebeve efJeYeeie,


(De.kee.)
efpe.he., JeeefMece

8.

10. eer. S.Sve. jeCes

efpe.he.DecejeJeleer

- 72 -

ueIegemf ebeve efJeYeeie,

ue.hee. mLee. mlej, JeeefMece

eer.Sme.Sme. {eyej{s ueIeg efmebeve efJeYeeie,


efpe.heb. yegue{eCee

7.

eer. kes.S. ieesmeeJeer

eer.meer.Jner. ceesefnles ueIeg efmebeve efJeYeeie,


efpe.heb., eJeleceeU

6.

9.

eer. Sue.Sce. hejsoMeer ueIeg efmebeve efJeYeeie,


efpe. heb. Dekeesuee

2661921

2435452

2662058

07252 231139

07252 232123
233698(He@)

07262 242454

0721

--

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07232 245258
07232 244397(He@)

0724

--

2443927
-2435560(He@)

07262 243087
243822(He@)

0724

07232 242232

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 71 -

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


(mLee. mlej) yegue{eCee

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


(mLee. mlej) Dekeesuee

ueIeg heeyebOeejs
(mLee.mlej)
eqJeYeeie eJeleceeU

ueIeg heeyebOeejs
0721
(mLee.mlej) efJeYeeie DecejeJeleer

5.

De. veeJe
e.

eer. meg.ce. meQoebefmen

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

}Ieg heeyebOeejs (mLeeefveke mlej) ceb[U, DecejeJeleer 0721-2662819

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 19 -

- 73 -

eer. G.ce. heoddceCes

eer. ie.je. efob[esjs

5.
6.

eer. Me.efve. leee[s

eer. Me.efve. leee[s


(De.kee.)
eer. ns.efce. hesefjee

eer. Je.j. Yeos

4.

3.

2.

1.

yegue{eCee

- 74 -

ueIegheeyebOeejs efJeYeeie

ceve hekeuhe efJeYeeie,


KeeceieebJe
ueIeg heeyebOeejs
efJeYeeie ke.2 efeKeueer
ueIeg heeyebOeejs
efJeYeeie ke.2, Dekeesuee
Ke[kehegCee& hekeuhe efJeYeeie
osGUieeJejepee
Jeeve ekeuhe efJeYeeie
MesieeJe

--

247100

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2435413

247691(He@)

07262 242428

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

Dekeesuee

2435316

07232 242375

}Ieg heeyebOeejs efJeYeeie 2, 0724

yegue[eCee

yegue[eCee hee. efJeYeeie,

eJeleceeU

eJeleceeU hee. efJeYeeie,

Dekeesuee

Dekeesuee heeyebOeejs efJeYeeie, 0724

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07262 247979

--

07263 254602
252012
259115(He@)
07264 243258
242257
242258(He@)
0724
2435413
-2429905(He@)
07261 232061
232215
232296(He@)
07265 252088
--

yegue[eCee heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, yegue{eCee 07262-243462

De. veeJe
e.

eer. e.efMe. keesuns

eer. efJe.ce. ueesUs

3.

4.

eer. De.iees. ieesj[s

2.

(De.kee.)

1. eer. efve.pee. yeebyeue

Dekeesuee heeyebOeejs ceb[U, Dekeesuee - 0724-2435330

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. De.heeb. hejeles

eer. meb.Je. keeUs

eer. meg.iees.je"er

eer. e.je. peevekej

2.

3.

4.

5.

2401152

2551374

2666545
244236

--

--

--

eer. je.kee. JeeCes

7.

JeeefMece

efJeYeeie e.3,

ueIegheeyebOeejs

- 76 -

07252

233082

222180

--

--

4.

3.

2.

eer. peer.ce. iebeJeej

(De.kee.)

eer. j.efJe. JeeveKes[s

eer. j.efJe. JeeveKes[s

- 78 -

eqJeYeeie-2,ebhetj

eebe$f ekeer Ghemee efmebeve

DecejeJeleer

eebe$f ekeer efJeYeeie,

DecejeJeleer

efJeYeeie ke. 1,

ej efveefce&leer Je GYeejCeer

eebe$f ekeer efJeYeeie, Dekeesuee

2661215(He@)

2662449

2661451

2488546

226913(He@)

--

--

--

2488213(He@) --

07172 227382

0721

0721

0724

eer. De. n. Keeve

07256

eer. e.efJe. Oeeyes

3.

JeeefMece,(ceg. keejbpee)

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie e.2

233206 232440

eer. pe.me.efMebos

JeeefMece

07252

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

efvecve hewveiebiee hegveJe&meve


07233 246446
efJeYeeie DeeCeea
- 77 -

1.

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie

--

--

--

246161

07234 222096
222106
222233(He@)

efvecve hewveiebiee
07233 202598
Ghemee efmebeve efJeYeeie DeeCeea

DeCeeJeleer ekeuhe
efJeYeeie efoeme

eer meg.hee. Dee[s

De. veeJe
e.

eer. meg.je. yeesjmes


(De.kee.)

eer. je.De. keeheuueerJeej

5.
6.

eer. kes.heer. jeceskes

4.

07232 242321

yesyeUe hekeuhe efJeYeeie,


07232 242619
eJeleceeU
yeWyeUe keeueJes efJeYeeie,
07232 241060
eJeleceeU
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,hetmeo 07233 246052

efvecve hesveiebiee ekeuhe


eqJeYeeie eJeleceeU

1.

- 20 -

eer. kes.heer. jeceskes


(De.kee.)
eer. De.heg. JeeIeceejs

2.
3.

eer. meg.je. yeesjmes

1.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eebef$ekeer ceb[U (G.me.) veeiehetj - 0712-2426412 (DecejeJeleer efJeYeeie)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

07232 242794

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 75 -

eJeleceeU ceOece ekeuhe


efJeYeeie eJeleceeU

DecejeJeleer ekeuhe
0721
yeebOekeece efJeYeeie,DecejeJeleer

heeyebOeejs ekeuhe
07252 233883
DevJes<eCe efJeYeeie, JeeefMece.

heeyebOeejs ekeuhe
0724
DevJes<eCe efJeYeeie,Dekeesuee.

heeyebOeejs ekeuhe
0721
DevJes<eCe efJeYeeie,DecejeJeleer

eJeleceeU heeyebOeejs ceb[U, eJeleceeU 07232-242135

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

JeeefMece heeyebOeejs ceb[U JeeefMece 07252 231435, 234084 (He@.)

De. veeJe
e.

eer. meg.iees. je"er


(De.kee.)

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

heeyebOeejs ekeuhe Je peuemebheeer DevJes<eCe ceb[U DecejeJeleer 0721-2552432

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer. efo. Jee. eebogjs


eer. efJe.yee. nesefMebie
eer. Deefveue efMe[s
eer. meb.je.eflejceveJeej

020
020
cegKe uesKee Je efJee DeefOekeejer 020
keee&keejer DeefYeeblee
020

keee&keejer DeefYeeblee
keee&keejer DeefYeeblee

26114618
-26114618
-26119385(Jew)
-26114618 24108150

- 21 -

0241

eer. ef[.kes. ye#eer

eer. kes.Sce. osMecegKe Jeefj mebMeesOeve DeefOekeejer

3.

4.

(pece&ve ekeuhe)

- 80 -

keee&keejer DeefYeeblee

020

020

mene. cegKe DeefYeeblee (eMeemeve) 020

eer. Sme.kes. eewiegues

2.

mene.cegKe DeefYeeblee (ekeuhe) 020

eer. efJe.j. ueeW{s

1.

26684148

26683846

26614042

26685514

26684148

26683846

26644148

26683846

--

--

--

--

5. eer. pe.ceg. keemeej

4. eer. Yee.yee. ueesnej

3. eer. meb.cee. ueeW{s

2. eer. lee.ce. peWies

- 82 -

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie-1


heb{jhegj

Ke[keJeemeuee heeyebOeejs
efJeYeeie, hegCes

24263796

26127062

26442005

02168 225125

020

--

--

--

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2325580

02166 222228

020

hegCes heeyebOeejs efJeYeeie, hegCes 020

HeueCe

veerje GpeJee keeueJee efJeYeeie,

1. eer. Sce.Deej. veveeJejs ueIeg heeyebOeejs


efJeYeeie hegCes

hegCes heeyebOeejs ceb[U, hegCes - 020-26124945

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

peveeF& efMejmeeF& Ghemee


efmebeve (eebe$f ekeer) efJeYeeie,
Denceoveiej

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.
otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

26434455

26123902

24265250

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

veerje osJeIej hekeuhe efJeYeeie, 02113 202020


meebIeJeer, YeeIej

ekeuhe mebkeuhe efe$e keeueJes 020


efJeYeeie-1, hegCes

- 81 -

peuemebOeejCe efJeYeeie, ueIegheeyebOeejs (mLeemlej) hegCes 020-26683846

De. veeJe
e.

020

eeme keceeve hekeuhe efJeYeeie, 020


hegCes

Yeecee DeemeKes[ OejCe


efJeYeeie, hegCes

- 79 -

eer. osMecegKe

5.

peuemebheoe efJeYeeie hegCes (efJe. ekeuhe) -020-26120130, 26129733(He@)


1. eer. yee.pe. iee[s
mene. cegKe DeefYeeblee
020 26136777
-2. eer. meb.ke=. vesves
mene. cegKe DeefYeeblee
020 26120130
--

eer. {ce{sjs

3.
eer.efMe.oe.jepeUs

eer. De.De. keheesues

eer. efYe. je. JeeIe

2.

1.

4.

eer. Sme.Sce. peieleehe mene.cegKe DeefYeeblee (peme) 020 26120483


eer. meb. o eeshe[s
mene. cegKe DeefYeeblee (peme) 020 26126015

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

hegCes heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, hegCes 020-26122507, 26122067

De. veeJe
e.

---

1.
2.

peuemebheoe efJeYeeie hegCes - 020 -26125074, 26120505

1.
2.
3.
4.

ceneje<^ ke=<Cee Keesjs efJekeeme ceneceb[U, hegCes 020- 26135263

hegCes efJeYeeie

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. efo. je. ceesjs

eer. lee.leg. mege&JebMeer

eer. Dee.o. efMebos

eer. censMe megJex

2.

3.

4.

5.

0233

2302654

- 22 -

kegke[er efJelejCe yeebOekeece


efJeYeeie, keesUJs e[er,
efpe. Denceoveiej

4. eer. oe.efo. yee[


(De.kee.)

eer. [er.peer. ceesieCes ke=<Cee heeCeer lebe


ueJeeo ie e.2

ueJeeo ie e.3

eer. Sme.[er. IeeWies

eer. yee.efJe. osmeues

eer. Sce.pes. eeoJe mebkeuhe efe$e efJeYeeie, hegCes

eer. efye.Jner. efcemeeU heeyebOeejs hekeuhe DevJes<eCe

2.

3.

4.

5.

6.

- 84 -

(ke=<Cee Keesjs), efJeYeeie hegCes

ueJeeo ie e.4

eer. kes.peer. osJeUer ke=<Cee heeCeer lebe


ueJeeo ie e.1

1.

020

020

020

020

020

020

26120958

26126895

26124720

26124720

--

--

--

--

26134695 21150549
26124720

26124720 23333469

25410581

02489 222352

020

JesieJeOeeale efmebeve
ueeYe (efJeMes<e heLeke) hegCes

020

3.

2.

1.

eer. Me.cee. keebyeUs

eer. ves.vee. ieesjs

ueIeg heeyebOeejs
efJeYeeie1,
meesueehetj

Gpeveer keeueJes
efJeYeeie ke.9,
cebieUJes{e

- 86 -

eer. yee.Meeb. efyejepeoej Gpeveer keeueJes efJeYeeie ke.8,


meesueehetj

--

--

--

--

--

--

0217 2732855

02188 220342
220366(He@)

2732856

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

25443775

0217 2732853

Yeercee keeueJee ceb[U, meesueehetj 0217-2732850

De. veeJe
e.

6. eer. n.efJe. iegCeeues

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

hekeuhe mebkeuhe efe$e


efJeYeeie 2, hegCes

3. eer.oe.efo.yee[

02183 236042

5. eer. G.efJe.efmeceue efhebheUieeJe peesies OejCe efJeYeeie, 02132 242013


veejeeCeieebJe

meervee cee{e hekeuhe efJeYeeie,


Yeerceeveiej

2. eer. Deb. efMe. cns$es

02133 223156

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

--

--

--

ef[bYes OejCe efJeYeeie, cebej

1. eer. yee. jb. heJeej

- 85 -

02164 271327

0233

0233 2302925

2654736

2302654

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

kegke[er hekeuhe ceb[U, hegCes 020-26128076, 26127368(He@)

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 83 -

sbYet Ghemee efmebeve hekeuhe


efJeYeeie ke.2, DeesieuesJee[er

WYet Ghemee efmebeve ekeuhe


efJeYeeie-1, meebieueer

meebieueer heeyebOeejs efJeYeeie,


meebieueer

keesunehetj heeyebOeejs efJeYeeie, 0231


keesunehetj

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


meebieueer

DeOeer#eke DeefYeeblee ke=<Cee heeCeer lebe ueJeeo (efJeMes<e ke#e), hegCes 020/26134695

De. veeJe
e.

eer. efke.efYe. heeerue

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

meebieueer heeyebOeejs ceb[U, meebieueer 02332302709, 2302643 (He@)

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. Fveeceoej

eer. pes.peg. yeeoxmkej

eer.efMe.cee.eJneCe

eer. Des.heer. efvekece


(De.kee.)

1.

2.

3.

4.

efJeYeeie, meebieueer

JeejCee keeueJee
efJeYeeie e.1,
Fmueecehegj

ogIe iebiee keeueJes


efJeYeeie e.1,
keesunehetj

ceOece hekeuhe
efJeYeeie ke.2,
keesunehetj

- 88 -

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


keesunehetj

2654601

2650502

2650263

02342 224539

0231

0231

0231

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

--

--

--

--

eer. e. vee. heeerue

5.

eer. efMe.vee. yeesueYe

3.

eer. ee.efMe. KeleeU

eer. eesiesMe oeYee[s

2.

4.

eer.e.je. veeJexkej

1.

- 90 -

Oeesce heeyebOeejs efJeYeeie


meeleeje

kegke[er heeyebOeejs
efJeYeeie 2, eerieeWoe

kegke[er heeyebOeejs
efJeYeeie 1, veejeeCeieebJe

kegke[er ekeuhe Yet-efJekeeme


efJeYeeie e.1 Denceoveiej

keevnsj efJekeeme efJeYeeie,meeleeje

02162

02487

02132

0241

02162

244681

222351

242016

2323409

244455

}eYe#es$e efJekeeme eeefOekejCe, hegCes 020-26126862, 26113845 (He@)

----

----

----

----

.----

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

0233 2302932

02347 250340

0233 2302880

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 23 -

ke.1, osJeje^s

leekeejer hebhe ie=n efJeYeeie

ke.2, meebieueer

cnwmeeU hebhe ie=n efJeYeeie

ke.1, meebieueer

cnwmeeU hebhe ie=n efJeYeeie e.1 0233 2302688

eer.Jner.S.ieeekeJee[ lekeejer eebef$eke Je efJeegle

eer. meb.ue.[esF&Hees[s

eer.n.leg. OegceeU

De. veeJe
e.

4.

3.

2.

eer.ce.efMe. OegUs

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

244616

245460

220078

--

271338

1.

ke=<Cee keesevee Ghemee efmebeve hekeuhe ceb[U, meebieueer 0233-2302526

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 89 -

02162 244835

02162 244044

02162 246043

02167 220079

02162 246046

02164 271467

02164 271094

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 87 -

DeejHeue keeueJes efJeYeeie,


kejJe[er
keCnsj keeueJes efJeYeeie ke.2,
kejJe[er, keje[
Oeesce keeueJes efJeYeeie e.2
meeleeje
Oeesce yeuekeJee[er ekeuhe
efJeYeeie, JeeF&, meeleeje
Gjcees[er OejCe efJeYeeie,
meeleeje
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
meeleeje
peer ns keehetj Ghemeeefmebeve
efJeYeeie meeleeje

keesunehetj heeyebOeejs ceb[U, keesunehetj - 02312653182

De. veeJe
e.

7. eer.G.efo. ceesjs

6. eer. OeeW.e. keoce

5. eer. e.heeb. ke[gmkej

4. eer. meg.pe. efnjs

3. eer. efJe.ieb. eewneve

2. eer. meg.heeb. kegefMejs

1. eer.je.ce. mebkeheeU

271336

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

meeleeje heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, meesueehetj 02162-244654

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

- 24 -

ueIegheeyebOeejs efJeYeeie
0231
(mLeeefveke mlej)keesunehetj

- 92 -

ke=<Cee ceje"Jee[e yeebOekeece 02472 228745


efJeYeeie, Gmceeveeyeeo

6. eer. Sue.peer. heeerue

02472 222256

Ghemee, efmebeve efJeYeeie


Gmceeveeyeeo

5. eer. efJn.yeer. keessee

eer.Jner. Sce. heeerue Gmceeveeyeeo }Ieg heeyebOeejs 02472 227757


efJf eYeeie, Gmceeveeyeeo

4.

heeyebOeejs hekeuhe
02475 252269
cepeyetleerkejCe efJeYeeie,Gcejiee.

eer. De.os. ceeves

3.

228884

--

--

252343

232102

eer.Sce.Deej.DeeJeueieeJekej meervee keesUis eeJe hekeuhe


efJeYeeie, hejb[e

2.

02477 232041

eer. Sce.Deej. DeeJeueieeJekej Gmceeveeyeeo ceOece


02472 222293
227758
(De.kee.)
hekeuhe efJeYeeie,Gmceeveeyeeo
227212(He@.)

1.

10.eer. ef.Sme. osJekej

9. eer vee.yee. YeesF&

efpe.he., meesueehetj
- 94 -

--

2539422(He@)

0231 2651960

0233 2373028
2372730(He@)

230688(He@)

02162 227998

26131605
26138920(He@)

2623493(He@)

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2660789

2651663
2539422(He@)

2302766

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie e.1 0217 2727408

hegjJe"e efJeYeeie
efpe.he., keesunehetj

eeefceCe heeCeer

8. eer. Sce.S. keceueekej ess heeyebOeejs efJeYeeie


efpe.he., meebieueer

efpe.he.,meeleeje

ueIeg heeyebOeejs Gej efJeYeeie

7. eer. Sve.Sve.megheskej

020

Sme.er.[er.
ess heeyebOeejs efJeYeeie
efpe.he.,hegCes

keeee&uee

6. eer.Sme.heer. efMebos

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles

eer.Deej.yeer.#eerjmeeiej ueIegheeyebOeejs efJeYeeie


0217
(mLeeefveke mlej) meesueehetj

eer.Me.efMe. ceeves

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

5.

4.

0233

- 93 -

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2740663

223486

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


(mLee. mlej), meebieueer

02162 246193
244662(He@)

- 91 -

meesueehetj.

meesueehetj heeyebOeejs efJeYeeie, 0217

02186 223468

Gmceeveeyeeo heeyebOeejs ceb[U, Gmceeveeyeeo 02472227213, 227214. hegCes Debleie&le)

De. veeJe
e.

5. eer. je"es[

heb{jhetj

Yeercee heeyebOeejs efJeYeeie

eer. JewpeveeLe efeuues

eer.Deej.Jeee.jserJeej ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


(mLee. mlej), meeleeje

26685682 (He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

26612986

4. eer. meefeve heJeej

3.

2.

020

Gpeveer OejCe JeJemLeeheve 02183 236512(He@) 236513


efJeYeeie efYeceeveiej
236551

---

eer. efo.vee.ieeekeJee[ ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,


(mLee. mlej), hegCes

3. eer. meg.ce. peieleehe

2740660
2600914(He@)

---

efYecee efJekeeme efJeYeeie e.2 0217


meesueehegj

2740661

2. eer. Des.yeer. meeUs

0217
1.

Sme.er.[er.

keee&keejer DeefYeeblee
leebe$f eke ke#e

keeee&uee

1. eer.Sve.Jner. peesMeer

De. veeJe
e.
ueIeg heeyebOeejs (mLee. mlej) ceb[U hegCes 020-26685612

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

keee&keejer DeefYeebles

}eYe#es$e efJekeeme eeefOekejCe, meesueehetj 0217-2740661, 2740662 (He@.)

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

keeee&uee

eer. Deej.Sme.Keb[ejs

mene. cegKe DeefYeeblee

eer. ce.F&. OejCes

eer. efo.efJe. ef"ieUs

eer. ce.kee. Leesjele

2.

3.

4.

eer. kes.SHe. yees[s

eer. efMe.ye. {JeUs


(De.kee.)
eer.Sme.[er. keebyeUs

eer.efMe.ye. {JeUs

3.

4.

6.

5.

eer. efo.Dee. heeb{js


eer. eer. heb. Jeebkej

1.
2
@ .

--

02372 284340
284033
284469(He@)

26121844(He@)

26129545

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 25 -

eer. meg.cee. peeOeJe

020

peueefJeegle efJeYeeie e. 2, 020


hegCes

keesevee mebkeuhe efe$e


efJeYeeie -4, hegCes

020

keeee&uee

- 96 -

GheDeOeer#eke DeefYeeblee
iegCe efveeb$eCe
efJeYeeie hegCes.
iegCe efveeb$eCe efJeYeeie-1,
efMej
iegCe efveeb$eCe
efJeYeeie 2,meeleeje
iegCe efveeb$eCe ceb[U
keesunehetj
iegCe efveeb$eCe
efJeYeeie Deueesjs
2655320

02355 230062

0231

02162 244662

02138 222133

8.

7.

6.

-230902

5.

(De.kee.)

eer. ns.efYe. ekeUkej heeyebOeejs mebMeesOeve efJekeeme,


veeefmeke
eer. cee.je. veveeJejs
heeyebOeejs mebMeesOeve efJeYeeie,
keUJee, "eCes.
eer. efJe.me. {esyeUs
heeyebOeejs mebMeesOeve efJeYeeie,
Dekeesuee.
eer.me.kees.meyyeerveJeej heeyebOeejs mebMeesOeve efJeYeeie,
Deewjib eeyeeo
- 98 -

0240

2234389

0724 2420146

25377169

0253 2530866
022

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

25420090
25445765

25445765
25468982

25445765
25468982

25445765
25468982

25468982
25445765

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

heeyebOeejs mebMeesOeve Je efJekeeme mebeeueveeuee, hegCes - 020-26360991


keee&keejer DeefYeeblee Je Ghemebeeueke 020
26360912
1. eer.ce.iees.kegUkeCeea
heeyebOeejs mebMeesOeve Je efJekeeme mebeeueveeuee,hegCes
2. eer. efJe.meb. Ieesiejs
heeyebOeejs mebMeesOeve
020 26361138
(De.kee.)De.kee.)
efJeYeeie, hegCes
3. eer.yee.Keb.osMecegKe
ce=og meJes#& eCe efJeYeeie, veeiehetj 0712 2426173
4. eer.ce.iees.kegUkeCeea
ce=o meJes&#eCe efJeYeeie, hegCes 020 24269303

De. veeJe
e.

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

020
26684167
020 64010881

Sme.er.[er.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

5.

eer.G.je. hegpeejer

4.

keesevee mebkeuhe efe$e


efJeYeeie 3, hegCes

keee&keejer DeefYeebles

235054

eer. meg.n. keejbkeej


(De.kee.)

020

020

- 97 -

02527 235053

230058

keesevee mebkeuhe efe$e


efJeYeeie e.1, hegCes

eer.Me.Meb. oeYee[kej keesevee mebkeuhe efe$e ,


efJeYeeie-2, hegCes

eer. meg.n. keejbkeej

3.

2.

1.

keesevee mebkeuhe efe$e ceb[U hegCes 020-25445765

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 95 -

IeeIej Gboeve
peueefJeegle ekeuhe
efJeYeeie e.3. eew{s

keesUkes Jee[er OejCe


02355 230034
JeJemLeeheve efJeYeeie Deueesjs
230035

keesevee OejCe JeJemLeeheve 02372 284343


284521
efJeYeeie keeseveeveiej
284469(He@)

keesevee yeebOekeece efJeYeeie


ke. 1, keeseveeveiej

iegCe efveeb$eCe ceb[U hegCes 020-26684167

De. veeJe
e.

eer. j.je. Megkeuee

1.

keesevee yeebOekeece ceb[U, meeleeje 02162-246071

1.

020

Sme.er.[er.

keesevee hekeuhe ceb[U, hegCes 020-26129545

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles

- 26 -

2.

- 100 -

2334794

--

02452 220715
-225086 (He@)

0240

5. eer. ef[.er. efMebheCes

4. eer.ef[.yeer. heeb[s

- 102 -

cee. kee. efJeYeeie keb. 10,


hejYeCeer,
ceePeueieeJe efJeYeeie
kesmeehegjer efpe.hejYeCeer
efve.ogOevee he. efJe., mesuet
efpe. hejYeCeer

3. eer. Deej.yeer. keWs

eer.Se.Sce. Keesjie[s peeekeJee[er heeyebOeejs


efJeYeeie 2, hejYeCeer

3.

Deewjib eeyeeo heeyebOeejs


efJeYeeie Deewjib eeyeeo

2. eer. [er. yeer. heeb[s


(De.kee.)

eer. j. ie. eeoJe

--

02445 222050

02443 234138 ---

02452 225068 228958

02453 22047

2334078 --

2.

0240

peeekeJee[er
ekeuhe ceb[U, Deewjib eeyeeo
cee.kee.efJeYeeie keb. 7,
iebieeKes[

232043

1. eer. e.efJe. ceeVeerkej

02431 232042

eer. Sme.heer.YeieexosJe

peeekeJee[er heeyebOeejs
efJeYeeie, veeLeveiej, hew"Ce

227756

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

1.

De. veeJe
e.

peeekeJee[er hekeuhe ceb[U, Deewjbieeyeeo - 0240-2334078, 2331362

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

DeefOe#eke DeefYeeblee Je eMeemeke, ueeYe#es$e efJekeeme eeefOekejCe, Deewjbieeyeeo 02402331098

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

02472 222261

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

2334026 2341656
2342331(He@)

02442 222881

02382 200239

02446 223136

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02442 222652

- 101 -

0240

GheeMeemeke

keee&keejer DeefYeeblee Je

ceepe}ieeJe heeyebOeejs
efJeYeeie hejUer Jew
heeyebOeejs efJeYeeie e.-3
ueelegj
eer. Sme.heer. YeieexosJe heeyebOeejs efJeYeeie
(De.kee.)
yeer[
eer. Sve. Sve. ieesjs
Gmceeveeyeeo heeyebOeejs efJeYeeie
(De.kee.)
Gmceeveeyeeo
eer. me.ye. kejhes
(De.kee.)
eer. j.ye. kejhes

eer.Sme.]peer. FbieUs

-99 -

me. cegKe eMeemeke-2

5.

eer.ce. %ee. cegb[s

2.

2334026 2356579
2342331(He@)
4.

0240

eer. cees.efme. yeojKes

1.

me. cegKe eMeemeke1

3.

cegKe DeefYeeblee Je cegKe eMeemeke, ueeYe#es$e efJekeeme, Deewjbieeyeeo 02402331095

eMeemeefkee DeefOekeejer
0240 2379159
keee&keejer DeefYebelee Je meneesieer eeOeeheke2379036

1.
2.

eer.De.ue. hee"ke
eer. ob.ceg. yegkekee

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

ueeYe#es$e efJekeeme heeefOekejCe, yeer[ 02442-222652

De. veeJe
e.

1.
---

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

peue Je Yetefce JeJemLeeheve mebmLee, Deewjbieeyeeo- 0240-2379159, 61

Deewjbieeyeeo efJeYeeie

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.
keeee&uee

otjOJeveer

eer. os.yee. meesUies

eer. e.jb.yeej[kej

eer. o. ue. keesjs

2.

3.

4.

keeee&uee

otjOJeveer
efveJeeme

- 104 -

meeceieer eeeCeer
efJeYeeie veeefmeke

5. eer..me.o.keguekeCeea.

(De.kee.)

0253

mebMeesOeve DeefOekeejer
0253
peueieleer mebMeesOeve efJeYeeie1
peueeMee ieeU meJex#eCe, 0253
efJeYeeie veeefMeke
eebe$f ekeer efJeYeeie e.1
0253
veeefMeke

2. eer. efie.yee. peieleehe


(De.kee.)
3. eer.ce.ye. veekeerue

4. eer.me.o. keguekeCeea

- 27 -

mejeveelceke mebMeesOeve
Je heoeLe& efJe%eeve,veeefMeke

0253

0253

2530650

--

--

--

2534676
2530295

--

2511755

---

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2530248

2530956

2530670

2531082

2530095

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

- 106 -

ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,


Deewjib eeyeeo
eer.meg.eer.OeveMeser
ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
peeuevee
eer. Sce.Deej. GhheueJee[
ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
veebo[s
eer. yesie (De.kee.)
ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
yeer[
eer. Sce.Deej.cegb{s
ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
ueeletj
eer.Sve.Deej.keejercegbieer ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
Gmceeveeyeeo
eer. Deej.pes. keesF&jJeej ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie,
(De.kee.)
(efpe.he.) peeuevee
eer.Jeee.Sce. iees

2334508

02482 223434

02472 222576

02382 245217

02462 260813
267041(Jew.)
02442 222520

02482 225291

0240

--

--

--

--

--

--

--

ueIeg heeyebOeejs (mLee. mlej) ceb[U, Deewjbieeyeeo - 0240- 2321215, 2331096 (He@)

De. veeJe
e.

(De.kee.)

10.eer. efie.yee. peieleehe

ceneceeie& mebMeesOeve
efJeYeeie keb. 1, veeefMeke

0253

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

9. eer. yeer.meer. Peebyejs

Yetkebhe DeeOeej meecegieer


he=Le:kejCe efJeYeeie,
veeefMeke

8. eer. meg.yee. eJneCe

0253

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

--

megbotj mebJesove Je Yetceeefnleer


Meee efJeYeeie

7. eer. ce. ye. veeefkeue


(De.kee.)

0253

- 105 -

02462 261447

02462 251154

02468 222308

--

GhekejCes Je mebMeesOeve
efJeYeeie

6. eer. j.ke=. yeeceCes

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

-103 -

GOJe& hes. hekeuhe


efJeYeeie keb. 6, veebos[.

GOJe& hes. hekeuhe


efJeYeeie keb. 8, veebos[

GOJe& hes. hekeuhe


efJeYeeie keb. 5, neoieeJe

GOJe& hewveiebiee ekeuhe


02455 242738
efJeYeeie keb. 4, DeeKee[e,
yeeUehetj

efveJeeme

mebkeuheve eefMe#eCe, peueefJe%eeve, mebMeesOeve Je megjef#elelee cesjer, veeefmeke -0253-2530628,


2530532 (He@)
1. eer. efie.yee. peieleehe
eMeemekeere DeefOekeejer
0253 2530185
--

De. veeJe
e.

eer. me.ce.n. MesKe

1.

GOJe& hewveiebiee hekeuhe ceb[U, veebos[ - 02462- 260977,261675 (He@)

De. veeJe
e.

eer. ie.Je. JeJenejs

eer. Me.he. hewueJee[

eer. jepeW meesveJeves

eer. heg.efMe.leebyeer

1.

2.

3.

4.

- 108 -

mene.cegKe DeefYeeblee-2
peuemebheoe efJeYeeie

cegKe uesKee Je
efJee DeefOekeejer

meneeke
cegKe DeefYeeblee - 1
peue mebheoe efJeYeeie

0240 2334477
2334476(He@)

0240 2342097
2332426(He@)

0240 2334476(He@.)
2334477

me.ceg.De.ieesoeJejer ceje"Jee[e 0240 2342097


efJekeeme ceneceb[U
2332426(He@.)

Deewjbieeyeeo Debleie&le - 0240-2334477, 2331249

ieesoeJejer ceje"Jee[e, heeyebOeejs efJekeeme, ceneceb[U

--

--

--

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

efpe.he. efmebeve efJeYeeie,


02456 221938(He@)
efnib eesueer
224432
- 107 -

14. eer. peer.Deej. je"es[

De. veeJe
e.

02472 224229

efpe.he. efmebeve efJeYeeie,


Gmceeveeyeeo

13. eer.peer.er.keerceCeer

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

02382 245307
258969(Hew.)

02442 222456

12. eer. Sme.Sme. eejLeU efpe.he.hee.heg. efJeYeeie,


}elegj

ue.hee.mLee.mlej
efpe.he.yeer[

02462 234059
234668(He@)

10. eer.ef[.Se.DeiejJeeue efpe.he. efmebeve efJeYeeie,


veebo[s

11. eer. yeer.Se. iepex

02452 242521
242525(He@)

2331571
-2376082(He@)

eer.Deej.Sme. heeerue ue.hee. efpe.he. efJeYeeie,


hejYeCeer

0240

9.

efpe.he. efmebeve efJeYeeie,


Deewjib eeyeeo

eer.[er.er. heeerue

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

8.

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 28 -

eer.ef[.Jner. nbeUs

eer. Yee.he.ees

4.
5.

eer. S.ue. vee[s

eer.heer.peer. keebyeUs

- 110 -

efve. les. keeueJee


efJeYeeie e.2,
ueelegj

}elegj ce.he. efJeYeeie,


ueelegj

}eletj ue.hee.efJe., ueeletj

yeer[ ue.hee.efJe.,
DeebyespeesieeF&

eer. me.efo. [esCeieebkej efye[ hee.efJe., yeer[

3.

2.

1.

--

--

--

02382 245458

02382 200457

02382 200927

02446 247027

02442 222351

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02482 220436

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 109 -

peeuevee ue.hee.efJe.
peeuevee

Deewjib eeyeeo ueIeg hee"yebOeejs 0240 2334179


efJeYeeie, Deewjib eeyeeo
vee.ce.keeueJee efJeYeeie
02436 222123
Jewpeehetj
vee.ce.kee.efJe.-2
02483 227283
Jewpeehetj, Je[erieeser

yeer[ heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, hejUer (Jew) - 02446-222273, 222312

De. veeJe
e.

4. eer.efiejJejefmebie megKeceCeer

3. eer. Sme.Sue. kegUkeCeea

2. eer. Deej.Sce. JeeIeceejs

1. eer. ef[.Jner. cegmeUs

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

Deewjbieeyeeo heeyebOeejs ceb[U, Deewjbieeyeeo - 0240 2331430

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

efJe.he.efJe.ke. 2, veebo[s

hejYeCeer ue.hee.efJeYeeie,hejYeCeer 02452

3. eer. Sme.Sme. heieej

4. eer.meeejKeeve peceeueKeeve

eer. j.vee. meesveJeCes

mene. cegKe DeefYeeblee

0253

eer.ekeeMe {ekes

cee.keee&keejer mebeeueke
0257 2221142
eebes mJeere meneeke
- 112 -

2225353

----

2575667
-2578464
2577803 (He@.)
2575667 2532229
2578464

1. eer.G.Meb. jepegUs
mene. cegKe DeefYeeblee
0253 2530227
leeheer heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[U peUieeJe - 0257-2221290
1. eer. me.heb. keeUs
keee&keejer DeefYeeblee Je
0257 2221142
meome meefeJe
0257 2221605(He@)
2. eer. heer.Sce. ieJeUer cegKe uesKee Je efJee
0257 2221142
DeefOekeejer
2221605(He@)

3.

- 29 -

ue.hee. efJeYeeie OegUs

OegUs ceOece hekeuhe,


efJeYeeie e.2, vebojg yeej

OegUs ceOece hekeuhe,


efJeYeeie-1, OegUs

GOJe& ieesoeJejer hekeuhe


efJeYeeie veeefmeke

6.

eer Meeb.kee. YeoeCes

eer.G.efve. efvece&U

eer. Deb.kee. osmeeF&

4.
5.

eer. Sce.heer. Kee[s

eer. efo.efie. eewOejer

2.
3.

eer. De.vee. cnmkes

0253

2573192

0241

- 114 -

vece&oe efJekeeme efJeYeeie


vebojg yeej

Denceoveiej hee. efJeYeeie


Denceoveiej

2324018

2573034

2326086

02564 222291

0241

heeueKes[ heeyebOeejs efJeYeeie, 0253


veeefMeke

cegUe heeyebOeejs
efJeYeeie Denceoveiej

ceeuesieeJe heeyebOeejs efJeYeeie, 02554 254869


ceeuesieebJe
254871(He@)

veeefmeke heeyebOeejs efJeYeeie,


veeefMeke

--

--

--

--

2325076

2312820

2423877

2500549

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02562 276124

02564 210058

ueeYe#es$e efJekeeme heeefOekejCe, veeefmeke - 0253-2577258


1.

2576251

02562 276264

0253

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

De. veeJe
e.

keg. megveboe peieleehe

eer. heer.kes meesveej

eer.e. ve. "ekejs

eerceleer Deuekee DeefnjjeJe

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.
otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

4.

3.

2.

1.
--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

veeefmeke heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, OegUs - 02562-276663 (He@), 276659

- 113 -

peueefJe%eeve ekeuhe, veeefmeke - 0253-2530227

2.

--

--

--

--

--

--

--

260977 --

260871

260917

220025

260820

220210

260960

257379

260355

leeheer heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[Ue Debleie&le

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 111 -

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie veebo[s 02462

02462

Gej ceneje^ eosMe, veeefMeke - 0253-2575667


1. eer.Jeee.peer. yeNneles mene. cegKe DeefYeeblee-1 0253

De. veeJe
e.

9. eer.efo.pe.kegNne[s

8. eer.Sme.yeer. keJeUerkej veebo[s hee.efJe. veebo[s

G.hes.e.(Yet.efJe.)efJeYeeie veebo[s 02462

02454

6. eer.cees. peceerue Gmceeve hetCee& hee.efJeYeeie,Jemecele

7. eer.Deee.Sce.efemleer

02462

5. eer.Deej. Sue. meesveeUs G.hew.he.efJe., veebo[s

02463

02463

ueW[er he.efJe.ke. 1,osieuegj

2. eer. eg.Sme. Meskej

02462

ce.he.efJe., veebo[s

1. eer. Jner.Jner.nbeUs

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

veebos[ heeyebOeejs ceb[U, veebos[ - 02462-262460, 261165 (He@)

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

efje

eer.eb.De. keguekeCeea
efje
meew. jMceer "ekejs

eer. efce. ce. ceesjs

eer. kes.eb. leee[s

2.

3.
4.
5.

6.

7.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 115 -

keee&keejer DeefYeeblee
keee&keejer DeefYeeblee
0253
Je meneesieer eeOeeheke
keee&keejer DeefYeeblee Je ehee"ke
Ghemebeeueke (Jee.heefj#ee) 0253
keee&keejer DeefYeeblee Je heeeee& 0240
hee. e. kes., Deewjbieeyeeo
keee&keejer DeefYeeblee Je
020
heeeee&, hee.e.kes.
(eebe$f ekeer) oehees[er hegCes
keee&keejer DeefYeeblee Je
0712
heeeee&, hee.e.kes. veeiehetj.

Ghe mebeeueke (heMeemeve) leLee 0253

7.

6.

5.

4.

3.

2.

- 116 -

mejoej mejesJej efJeYeeieere


ke#e, peUieebJe
eer. meg.vee. kegUkeCeea peUieeJe ceOece hekeuhe
efJeYeeie, peUieeJe
eer.eMeeble ceesjs
nelevegj keeueJee efJeYeeie,
eeshe[e
eer.e.iees. meneyegs mebkeuhe efe$e efJeYeeieere
heLeke, peUieeJe
eer.meg. o. yeeieg}
ueIeg heeyebOeejs
efJeYeeie peUieeJe
eer. Meeb.meb. yeeiegue
efiejCee keeueJee vegleveerkejCe
efJeYeeie-2, peUieebJe

meew. je.o. IeeCes


2261270

2260770

0257

0257

0257

2235752

2262668

2261970

02586 220084

0257

0257

--

--

----

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2420325

27144659

2531695
2532879
2379000

2530206

2530251

--

--

--

(leeheer hee. efJekeeme ceneceb[Ue Debleie&le)


peUieebJe heeyebOeejs hekeuhe ceb[U, peUieebJe - 0257-2235031, 2235032
JeeIegj OejCe efJeYeeie-peUieebJe 0257 2261885 -1. eer. efJe.me. Ieesiejs

De. veeJe
e.

eer.S.Sme.Deefnjs

1.

ceneje^ DeefYeeebef$ekeer eefMe#eCe eyeesefOeveer, veeefMeke - 0253-2530621,2530628

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 30 -

eer.De.meb. ceesjs

- 117 -

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2238869

275953

--

- 118 -

ueeYe#es$e efJekeeme eeefOekejCe, Denceoveiej 0241-2328086,2325032


1. eer.efie.ce. mebIeeveer
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie
0253 2315485
-veeefMeke
2. eer. Sme.Sme. Keebb[skej veebogj ceOecesMJej ekeuhe 0253 2572504
-efJeYeeie veeefMeke
3. eer.Jner.yeer.Leesjele
Denceoveiej ceOece
0241 2325341
-hekeuhe efJeYeeie, Denceoveiej
4. eer. ie.Yee. veeVeesj
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,
02425 225854
225914
keb .2, mebiecevesj,Denceoveiej
5. eer. meg.efYe. ceesjs
GOJe& heJeje keeueJee,
02425 223248
efJeYeeie mebiecevesj.
6. eer. Sme.Sme. Keeb[skej ke[Jee keeueJee efJeYeeie,
0253 2319826
-(De.kee.)
veeefMeke efmeVej
7. eer. me.jeb. yees[Kes
GOJe& eJeje OejCe,
02425 225732
225124
efJeYeeie-1, mebiecevesj

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

peUieebJe

2233914

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02562 276596

0257

peUieebJe heeyebOeejs efJeYeeie, 0257

efJeYeeie OegUs

OegUs heeyebOeejs

peUieebJe

(Dekee)
eer. yeer.[er. efvekegbYe

efiejvee heeyebOeejs efJeYeeie,

eer. De.meb. ceesjs

De. veeJe
e.

3.

2.

1.

ueeYe#es$e efJekeeme heeefOekejCe, peUieebJe - 0257-2239845

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

4. eer. meg.pe. Jebpeejer

(De.kee.)

3. eer. meg.pe Jebpeejer

2. eerceleer jbpevee keoce

1. eer. meg.me. efJebPes

- 120 -

efJeYeeie-1, veeefmeke

keeueJes Je yeebOekeece

efJeYeeie e.4

ojJeepes Je efJeceesekes

efJeYeeie e.2 veeefmeke

ojJeepes Je efJeceesekes

efJeYeeie e.-1

ojJeepes Je efJeceesekes

0253 2222000

0253 2222000

0253 2222000

0253 2531743

--

--

--

--

- 31 -

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2530030

2530617

2530617

2530617

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer.Sme.Sce.meebieUs

mebkeuhe efe$e, efJeYeeie


efJeegle ie=ns e.4, veeefmeke

0253

2530846
DeeOeej meeceeer (he=Le:kejCe) ceb[U, veeefMeke -0253-2533408
1. eer. %ee.De. yeeie[s
Keesjs meceheCe efJeYeeie
020
26055435
hegCes
2. [e@. e. Ke. heJeej
peue nJeeceeve DeeOeej meeceeer 0253 2532964
eefeee efJeYeeie, veeefMeke
3. eer.Deb.yee. ekeesj
peue efveeespeve efJeYeeie,veeefmeke 0253 2532964
- 122 -

4.

--

--

--

--

ceOeJeleea mebkeuhe efe$e mebIevee efJeegle ie=ns veeefMeke -0253-2530846, 2533842 (He@.)
1. eer. e.Ye. leebyeesUer
mebkeuhe efe$e efJeYeeie
0253 2530846
-efJeegle ie=ns ke.1, veeefMeke
2. eer. efJn.yeer. PeeWyee[s mebkeuhe efe$e efJeYeeie
0253 2530846
-efJeegle ie=ns e.2, veeefMeke
3. eer.Sme.Sce.meebieUs
mebkeuhe efe$e efJeYeeie
0253 2530846
-(Dekee)
efJeegle ie=ns ke.3, veeefmeke

De. veeJe
e.

0253

0253

ee.Dee.efJe. e. 3 veeefMeke 0253

efJeYeeie e.3 veeefMeke

OejCe megj#ee

efJeYeeie ke. 2 veeefMeke

OejCe megj#ee

0253

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

4. eer.e.veeb. ceeUer

3. eer.e.cee. meesveJeCes

(De.kee.)

2. eer.e.cee. meesveJeCes

efJeYeeie e.1 veeefMeke

OejCe megj#ee

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.
otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

2530849 2382677

--

--

1. eer. Sme.Sme. osMecegKe

- 121 -

0253

2530849

2530849

2530849

OejCe megjef#elelee mebIevee, veeefMeke - 0253-2530030

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 119 -

peue efveeespeve veeefmeke

mebkeuhe efe$e efJeYeeie

0253

0253

0253

ceOeJeleea mebkeuhe efe$e mebIevee (ojJeepes) veeefmeke 0253 - 2530697

De. veeJe
e.

eer Des.Deej. veeF&ke

ceeleerOejCe e.4, veeefmeke

(De.kee.)

4.

mebkeuhe efe$e efJeYeeie

eer. meg.efke. yeeHevee

3.

ceeleerOejCe e.2, veeefmeke

mebkeuhe efe$e efJeYeeie .

eer. meg.efke. yeeHevee

ceeleerOejCe e.3 veeefmeke

eer.yeer.Jeee. jCeKeebyes mebkeuhe efe$e efJeYeeie

2.

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

ceOeJeleer& mebkeuhe efe$e mebIevee, (ceeleerOejCe), veeefmeke-0253-2530849

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer.%ee.De.yeeie[s (Dekee.) peueefJe%eeve ekeuhe


efJf eYeeie, hetCes

peueefJe%eeve ekeuhe
efJf eYeeie, "eCes

4.

5.

022

020

0712

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 123 -

peueefJe%eeve ekeuhe
efJf eYeeie, veeiehetj

0721

0240

eer. Deej.Deej. ieJeUs oie[er OejCe


mebkeuhe efe$e efJeYeeie e.2

mebkeuhe efe$e efJeYeeie


oie[er OejCe, e.4 veeefmeke

eer.Deej.Sce. ceesjs

eer. je.Deb.efMebheer

eer. ef[. heer. peeOeJe

3.

4.

5.

- 124 -

Jejer Yet Jew%eeefveke

mebkeuhe efe$e efJeYeeie


oie[er OejCe e.5,veeefmeke

mebkeuhe efe$e
efJeYeeie e.1

2.

oie[er OejCe

eer.heer.Se. cenepeve

1.

2530708

2530708

0243 2530708

0253 2530708

0253

0253 2530708

0253

--

--

--

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

25426053

26126918

2461527

2662826

2321428

ceOeJeleea mebkeuhe efe$e mebIevee, (oie[er OejCes), veeefmeke 0253 2530708

De. veeJe
e.

eer.meg.yee.meueece

eer. pe.o. eues

3.

peueefJe%eeve ekeuhe
efJf eYeeie, DecejeJeleer

eer.pe.o. yeesjkej

2.

peue efJe%eeve ekeuhe


efJeYeeie Deewjib eeyeeo

eer. Je.ue. peesMeer

1.

DeeOeej meeceeer mebkeueve, efveeespeve Je peueefJe%eeve ceb[U veeefMeke -0253-2532972

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 32 -

--

--

--

--

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

cegKe DeefYeeblee eebef$ekeer, veeefMeke -02532578354, 235162


1. eer.je.efYe. keesUer
mene. cegKe DeefYeeblee (ee) 0253 2578354
2578356(He@)
keee&keejer DeefYeeblee
0253 2578354
2. eer.cee.ce.keeke[.
2578356(He@)
DeOeer#eke DeefYeeblee, eebef$ekeer ceb[U, hegCes - 020-26135489
1. eer. Jee.vee. meeleJe
eebe$f ekeer efJeYeeie
020
27144394
ke. 1, oehees[er
2. eer. efce.me. efpeJeCes
eebef$ekeer efJeYeeie ke. 2 hegCes 020
24266011
3. eer.Me.yee. efYeleeb[s
eebe$f ekeer Yeeb[ej efJeYeeie,
020
27144389
oehees[er, hegCes
4. eer.ve.cegb. JeeIe
efveeespeve Je mebkeuhe efe$e 020
27144634
efJeYeeie, oehees[er hegCes
5. eer.heg.cew. LeesJes
Geeueke, mebkeuhe efe$e Je 020
27144720
efveefce&leer efJeYeeie oehees[er, hegCes
6. eer.vee.ce.efyejepeoej keej efveefce&leer efJeYeeie
020
27144030
De.oehees[er, hegCes
-126 -

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

----

-----

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

ueIeg heeyebOeejs (mLee. mlej) ceb[U, veeefMeke - 0253-2572376


1. eer.meg.ye. eoef#eCes ue.hee.(mLee.mlej)
0253 2580388
efJeYeeie,veeefMeke
2. eer.ce.Me. Deeceues
ue.hee.(mLee.mlej)
02562 277314
efJeYeeie, OegUs
3. eer. yeer.Jeee.cegUs
ue.hee. (mLee.mlej)
0241 2323917
efJeYeeie, Denceoveiej
4. eer. Dee.yee.kegUkeCeea ue.hee. (mLee.mlej) efJe.peUieebJe 0257 2238549
2241690(He@)
5. eer. G.Dee. efyejejs ueIeg efmebeve efJeYeeie (efpe.he.)vebojg yeej 02564 210234
6. eer. Deej.Sme. Deesleejer }Ieg efmebeve efJeYeeie
0257 2223892
(efpe.he.) peUieebJe
7. eer. heer.eg. efyemesve
ue.hee.efJe.efpe.he.,Denceoveiej 0241 2353698
ue.hee.efpe.he.(hetJe&) veeefMeke
0253 2319395
8. eer Sme.Sme.yeeJeermekej
9. eer.Sme.Sme.yeeJeermekej
ue.hee. efpe.he.,
0253 2506331
(De.kee.)
(heefece)veeefMeke
10. eer. Sve.peer.YeesF&j ue.hee.efJe.efpe.he. OegUs
02562 235162
(De.kee.)
238939
- 125 -

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. Jes.De. ieueeb[s

6.

0240

0240
2331079

2334602

eer.e.e. osMeceeves

eer.efve.efo. heess

eer.cee.ce. keeke[

eer.leg.ieg. efiejer

eer.efo.iees. JeeF&kej

eer. De.meb. yees[kes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- 33 -

De. veeJe
e.

meeleeje

eebe$f ekeer efJeYeeie,

(kees.he.) Deueesjs

eebe$f ekeer efJeYeeie

heLeke 3, hegCes

cegKe ej GYeejCeer

keesunehetj

eebe$f ekeer efJeYeeie,

0253

020

022

- 128 -

efveefj#eCe heLeke, Deewjib eeyeeo 0240

eebe$f ekeer Yeeb[ej efJekeeme


efJeYeeie, keUJee, "eCes

cegKe keej efveefce&leer veeefMeke 0253


heLeke-5,efJeYeeie-ye, oehees[er

Pe[heej efveefce&leer efJeYeeie,


oehees[er
eebe$f ekeer efJeYeeie,
veeefMeke - 4

eebe$f ekeer DeefYeeebe$f ekeer


020
kece&MeeUe, efJeYeeie oehees[er

2331416

25344770

2531763

2530760

27144595

27144028

--

--

--

--

--

--

24267211

2651284

--

4.

3.

2.

1.

eer. Me.kes. Leesjele

keeseveeveiej
- 130 -

GYeejCeer efJeYeeie efJeJeee ke.3, 02372 284342

Deueesjs

(De.kee.)

02355 230057

245340(He@)

02162 246035

GYeejCeer efJeYeeie efJeJeee ke.2, 02355 230063

e.1, Deueesjs

GYeejCeer efJeYeeie efJeJeee

ceb[U, meeleeje

keesevee efJeJeee GYeejCeer

eer. efJe.cee. ceeskej

eer. efJe.cee. ceeskej

eer. efJe.heg. FbieUs

--

--

230089

--

keesevee (efJeJeee) GYeejCeer ceb[U, meeleeje - 02162-246035, 245340(He@)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02162 246029

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02335 230035

020

0231

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

eer. Mee.Jee.keePeer

eer.]e.yee. Yeesmeues

eer. je.n. eJneCe

eer. pe.efJe. Kee[s

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

4.

3.

2.

1.

- 129 -

02442 222419

--

--

--

--

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

DeOeer#eke DeefYeeblee, eebef$ekeer ceb[U, (G.me.) keesunehetj - 0231-2655328

De. veeJe
e.

- 127 -

eebe$f ekeer efJeYeeie, yeer[

eebe$f ekeer efJeYeeie, Gmceeveeyeeo 02472 251853

cegKe ej efJe.ke. 4,
GYeejCeer heLeke Deewjib eeyeeo

02462 260738

02462 260361

DeOeer#eke DeefYeeblee, eebef$ekeer ceb[U (ej) hegCes -020-26121605

De. veeJe
e.

eer. ce.oe. mege&JebMeer

eer. De.De. jlveheejKes eebef$ekeer efJeYeeie keb. 2,


Deewjib eeyeeo

4.

5.

eer.De.j. [esF&pees[s

3.

efJe<Ceghegjer, hebheie=n efJeYeeie,


veebo[s

eer.me.keer.jepeefiejs

2.

eebef$ekeer (Ghese)
efJeYeeie, veebo[s

eer.ce.%ee. uee

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

DeOeer#eke DeefYeeblee, eebef$ekeer ceb[U, veebos[ - 02462-261170

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer.me.e. JesCexkej

eer.Je.je. meesveej

eer.ve.De. efMejmee

eer.De.efJe. keebyeUs

2.

3.

4.

5.

eer. o.Me. le[Jeer

eer. De.lee. kemeyes

meew.uee.e. veeeke

meew.uee.e. veeeke
(De.kee.)

1.

2.

3.

4.

--

- 34 -

eer. De.ce. efmevne

4.

De. veeJe
e.

eer. j.vee. keeser


(De.kee.)

3.

020 25460064
25463008(He@)

022

022

- 132 -

peue efJeegle ekeuhe mebkeuhe 022


efe$e, keUJee, efJeYeeie-1, "eCes

efJeegle heLeke (vece&oe), cegbyeF& 022

efveeb$eCe Je leheemeCeer
heLeke, cegyebF&

mene. cegKe DeefYeeblee


(efJeegle)
--

22674867(He@)
25414471

22674867(He@.) -22678635

22674867
22678638

22678638
-22674867(He@.)

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

otjOJeveer

otjOJeveer
efveJeeme

--

--

--

--

efveJeeme

IeeIej (efJeJeee) peueefJeegle ekeuhe-keUJee "eCes - 022-25364487, 25444487


1. eer.les.je. meesmes
ieesoeJejer peueefJeegle
0240 2452101
-Je Ghemee efmebeve efJeYeeie
Deewjib eeyeeo
2. eer. yee.vee. heeerue peueefJeegle Je Ghemeeefmebeve
022
25404501
-mebkeuheefe$e heLeke-2, keUJee, "eCes
3. eer.efo.je. efMebos
IeeOej efJeJeee mebkeuhe
022
25404501
-efe$eheLeke -2 IeeIej
4. eer.e.De. hees[tJeue peueefJeegle ekeuhe
022
25404501
-mebkeuhe efe$e heLeke-3
25444487 (He@)
keUJee "eCes
5. eer. efye.je. cemlego leeheer peueefJeegle Je
0257 2261381
-Ghemee efmebeve efJeYeeie
peUieeJe
6. eer. e.os. efceee
IeeIej peueefJeegle efJekeeme 2 02527 235055
keUJee "eCes.
- 134 -

keeee&uee

keesevee (efJeJeee) mebkeuheefe$e 020 25460064


efJeYeeie ke. 3, hegCes
25463008(He@)

keesevee (efJeJeee) mebkeuheefe$e 020 25460064


efJeYeeie ke. 2, hegCes
25463008(He@)

keesevee (efJeJeee) mebkeuheefe$e 020 25460064


efJeYeeie ke. 1, hegCes
25463008(He@)

mene.keee&keejer DeefYeeblee

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

--

--

eer. De.ce. efmevne


(De.kee.)(De.kee.)

eer. j.vee. keeser

2.

1.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

223908

2302960
--

2304433

--

--

keeee&uee

keesevee (efJe.Je.ee.) mebkeuhe efe$e ceb[U, hegCes - 020-25460064

De. veeJe
e.

- 133 -

0211

0233

0233

02164 271606

2667083

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 131 -

Gpeveer (efJeJeee) efJeYeeie,


Fboehetj

cnwmeeU (efJeJeee)efJeYeeie,
Jeejveeueer meebieueer

leekeejer efJeegle (efJeJeee)


Ghemee efmebeve efJeYeeie,
JeejCeeueer

WYetefJeegle efJeJeee Ghemee


efmebeve efJeYeeie, keje[

peueefJeegle Je Ghemee efmebeve 0231


mebkeuheefe$e efJeYeeie, keesunehetj

peueefJeegle hekeuhe, cegbyeF& - 022-22674867

De. veeJe
e.

eer.yee.Dee. ceoves

1.

GYeejCeer ceb[U, keesunehetj - 0231-2652872

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer. j.eer. kegUkeCeea cegKe uesKee Je


(De.kee.)
efJee DeefOekeejer,

3.

022 25329978

022 25329776

022 25329776
25329767(He@)

eer.cee.vee.keebyeUs

2.

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

4. eer. efJe.yee.peeOeJe

(De.kee.)

3. eer.j.ie. Jee[kej

2. eer. meg.heeb. heeerue

1. eer. meg.yeb. Peie[s

- 35 -

De. veeJe
e.

278346(He@)

02143 278011

02355

efeheUtCe, efpe. jeeie{

- 136 -

02355 252262

250027(Hew)

ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie,

keesuee[ len.jesne,efpe.jeeie{
--

27576257(He@)

022 27576437

nsJeves keeueJee efJeYeeie ke.1 02194 688860

keeceeueer& lee.hesCe, efpe.jeeie[

nsJeves ceOece hekeuhe efJeYeeie

e. 2, veJeer cegbyeF&

jeeie[ heeyebOeejs efJeYeeie

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

- 138 -

"eCes ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie, 022


keUJee
jeeie{ heeyebOeejs efJeYeeie, 02194
keesuee[
eer. Sve.Sme. ogmeeves Yeelemee keeueJee efJeYeeie e.1 02527
Menehetj
eer. Oe.je. hes
peueefJeegle hekeuhe
02527
DevJes<eCe efJeYeeie-1, Yeelemeeveiej.
eer.j.efJe. jsUskej
mebkeuhe efe$e efJeYeeie,
022
keeskeCe eosMe, veJeer cegyebF&
eer.De.efJe. cee}kej Yeelemee OejCe
02527
efJeYeeie 1, Yeelemeeveiej
eer.efie.ce. mebIeeveer
ueIeg heeyebOeejs efJeYeeie
0253
veeefMeke
eer. j.efJe. jsUskej
(De.kee.)
eer. vee.Me. eJneCe

"eCes heeyebOeejs ceb[U, "eCes - 022-25329859

--

--

--

2315485

249594

27570073

249502

272064

25379743
25300664
250857

249700

--

--

272545

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02362 244251

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

keg[eU Deebye[heeue

hekeuhe efJeYeeie

leUbyee cees"e heeyebOeejs

efmebOegoig e&veiejer, Deebye[heeue

02362 244241

02362

efmebOetoig e&, Deesjme


ceOece hekeuhe efJeYeeie,

02362 228717

ueIet heeyebOeejs efJeYeeie

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

3. eer.meb.ue. heeerue

2. eer.Oe.cee. iees[mes

1. eer.mee.efo. jeJeU

- 137 -

022 22674442
22670581(He@)
22672232

022 22674442
226705818(He@) --

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

oef#eCe keeskeCe heeyebOeejs hekeuhe ceb[U Deesjme,efpe. efmebOeogie& - 02362-228563,64

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

- 135 -

me.ceg.De.

me.ceg.De.

--

--

Gej keeskeCe heeyebOeejs ekeuhe ceb[U,keUJee,"eCes-02225408778, 25408777 (He@),

De. veeJe
e.

eer.leg.efYe. JeeIeceejs

1.

peuemebheoe efJeYeeie keeskeCe eosMe, cegbyeF& - 022-22674442

keee&keejer DeefYeeblee

eer. j.eer.keguekeCeea

2.

keee&keejer DeefYeeblee
(ueIeg hee. ke#e)

eer. peeble hejebpehes

1.

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

keeWkeCe heeyebOeejs efJekeeme ceneceb[U, "eCes - 022-25329776

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

--

efJekeeme efJeYeeie, keCekeJeueer

efmebOetoig e&,KeejYetceer

jlveeefiejer

KeejYetceer efJekeeme efJeYeeie,

oef#eCe jlveeefiejer

keUJee, "eCes

25401477(He@)

02362 228818

228409

02352 228405

022

- 140 -

efJeYeeie hesve, efpe. jeeie[

--

--

--

- 36 -

--

253037

271893

6.

5.

4.

3.

2.

1.

eer. S.[er. kegbYeej

eer.S.Sme. iee[ies

eer.S.Sme. keesUer

eer.Jner.Sce. osJejepe

eer. pe.meb.JeeIeceejs

eer.efke.je. keeve[s

25342885

25448914
25428127

02352 222226

02141 222211

022

022

ue.hee. (efpe.he.) efJeYeeie, 02362 228793


efmebOetoig e&
- 142 -

ee.hee.heg. efJeYeeie
(efpe.he.) jlveeefiejer,

eeceerCe hee. heg.efJeYeeie


(efpe.he.) jeeie{

ue.hee. (efpe.he.)
efJeYeeie, "eCes

ue.hee. (mLee. mlej)


efJeYeeie, "eCes

ue.hee. (mLee.mlej) efJeYeeie, 02352 229134


jlveeefiejer

--

--

--

--

--

--

peuemebOeejCe efJeYeeie ueIeg heeyebOeejs (mLee. mlej) ceb[U, "eCes - 022-25320047

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

229568 (He@)

02352 228401

253038(He@)

02363 253042

02363 272213

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

jlveeefiejer

yeebOekeece efJeYeeie,

heeyebOeejs ekeuhe

ke. 1, keesveeUkee

efleueejer efMe<e&keeces efJeYeeie

ke. 1, meeJebleJee[er (eje"s)

efleueejer keeueJee efJeYeeie

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

4. eer. efo.iees. ceevekej KeejYetceer meJex#eCe Je DevJes<eCe 02143 252203

(De.kee.)

3. eer.mee.efo. jeJeU

eer.meb.jb. heeerue

eer. efJe. heeb. heeerue

eer.Oeer.yee meeUs

De. veeJe
e.

4.

3.

2.

efJeYeeie (o) jlveeefiejer

228403

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

02352 228404

- 141 -

1. eer. Sme.yeer. meueece KeejYetceer efJekeeme efJeYeeie,

2. eer.%ee.vee.heodceeUs

--

--

--

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

22025257

22023096

22025257,

jlveeefiejer heeyebOeejs

- 139 -

leeejer Je JeJemLeeheve ke#e

022

022

022

KeejYetceer efJekeeme ceb[U, "eCse -022-25329887

De. veeJe
e.

eerceleer me.eb. yeesoskej ce.pe.#es.meg.e

3.

leeejer Je JeJemLeeheve ke#e

ce.pe.#es.meg.e

leeejer Je JeJemLeeheve ke#e

(De.kee.)

eer. e.efYe. ieesKeues

ce.pe.#es.meg.e

eer.e.efYe. ieesKeues

2.

1.

eer. %ee.vee. heodceeUs

1.

veJeerve eMeemeve YeJeve,cegbyeF& -022-22025257

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

keeskeCe heeyebOeejs ceb[U, jlveeefiejer - 02352-228406

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

De. veeJe
e.

ceneje<^ peue#es$e megOeej ekeuhe, ekeuhe leeejer Je JeJemLeeheve ke#e

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

eer.je.ie. cegob[e

2.

--

--

2571666 2572202

9225226848 9225213156

otjOJeveer eceebke

jepeceb$eer 2283515 9823012548, 2283220

efJeOeeve heefj<eo meome

7. cee. vee. eer. jepeW cegUke

8. cee.eer. efveleervepeer ie[kejer

- 144 -

ceb$eer

6. cee. vee. eer. efveleerve jeTle

2727145, 2727127

9422102434, 2631111

9822566969

Keemeoej, jepemeYee

5. cee. eer Depee mebesleer

9371490009
9823078166

Keemeoej, jepemeYee

4. cee. eer DeefJeveeMe heeb[s

2426628 2435145

2237576 9822200525

2422289 2248377

veebJe

19. cee. eer.vee.iees. ieeCeej

18. cee. eer efoveeveeLe he[esUs

17. cee. eer. megeqveue kesoej

16. cee. eer. DeeefMe<e peemJeeue

15. cee. eer. megefOej heejJes

Deveg.
e.

- 146 -

Deeceoej
Gcejs[
Deeceoej
jeceske
Deeceoej
meeJevesj
Deeceoej
oef#eCe veeiehetj
efJeOeeve heefj<eo
meome (efMe#eke)

heoveece

07106- 232040
9422829164
9422106824
07114-255338
2720611,
2726508
2726434,
9226105646
9764117014

otjOJeveer eceebke

veeiehetj efpeueeleerue ueeskeeefleefveOeer

2571
9422801131
11. cee. eer. ke=<Cee Keeshe[s
Deeceoej hetJe& veeiehetj 2731436 2767637
9373118979
12. cee.eer. efJepee Iees[ceejs
Deeceoej
2294212 9370315080
efnbieCee efJe. meYee. #es$e
13. cee. eer. osJesv He[CeJeerme
Deeceoej
2533446 9373107881
oef#eCe he. veeiehegj
2533446 9373107881
14. cee. eer.ebMesKej yeeJevekegUs Deeceoej
07109 264300
keece"er
9049404040

10 . cee.eer. megOeekejjeJe osMecegKe Deeceoej he.veeiehetj


9 . cee.eer. megOeekejjeJe osMecegKe Deeceoej he.veeiehetj

Deeceoej-ceOe veeiehegj

heoveece

veeiehetj efpeueeleerue ueeskeeefleefveOeer

- 37 -

veebJe

9. cee.eer. efJekeeme kegbYeejs

Deveg.
e.

veeiehetj efpeueeleerue ueeskeeefleefveOeer

- 145 -

otjOJeveer eceebke

02462 260660

02562 2276228

otjOJeveer
keeee&uee
efveJeeme

- 143 -

veebo[s

iegCe efveeb$eCe efJeYeeie,

OegUs

iegCe efveeb$eCe efJeYeeie,

De. veeJe
heoveece
e.
1. cee.eer. eqJeueeme cegesceJeej
Keemeoej
(ueeskemeYee, veeiehetj)
2. cee. eer cegkegue Jeemeefveke
Keemeoej
(ueeskemeYee, jeceske)
3. cee. eer. efJepee o[e&
Keemeoej-jepemeYee

eer.j.pe.ieghlee

1.

iegCeefveeb$eCe ceb[U, Deewjbieeyeeo - 0240-2331983

De. veeJe
e.

keee&keejer DeefYeebles
keeee&uee
Sme.er.[er.

heoveece

cee.vee. eer jepeW cegUke

cee. meew. mebOee ieesleceejs

cee. eer Deefveue meesues


eer. yeer. Jner. ieesheeuejser

eer. Yeemkej heeerue

veebJe

eer.yeer.Jner. ieesheeuejser

eer.Deevebo Yejkee[s

eer. [er.Sme. efeuecegueJeej


eerceleer efjee yeieuee
(De.kee.)
[e@. heuueJeer oje[s

eer. kes.kes. hee"ke

eer jepeWefmebn

eer. meewjYe jeJe

5.

6.
7.

8.

De.
e.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

2562125

2560196
2524989

--

2567000
2567400
2222271
2531756
2222493(He@)
2222123

2564809

- 148 -

GheDeeege cenmegue
meome meefeJe
efJe.Jew.efJe. ceb[U, veeiehetj
Deefleefje Deeege,
DeeefoJeemeer efJekeeme
heeseuf eme Deeege
veeiehetj.
efJeMes<e heesueerme ceneefvejer#eke
veeiehetj heefj#es$e
efpeuneefOekeejer, veeiehetj

Dehhej Deeege

efJeYeeieere Deeege, veeiehetj

heoveece

2565252

2565002

--

2564973 2561755
2541511
2560543(He@)

2560601
2566601
2560811

2560127

2562132 2531756
2532123
2532043(He@)
2561039
2552214
2532043(He@)
2532045
2222123
--

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

jepe ceeefnleer Deeege,veeiehetj efJeYeeie 2566817


-2566816 (He@)
- 147 -

DeOe#e, efpeune heefj<eo,


veeiehetj
ceneheewj, veeiehetj Menj
DeOe#e,
efJeoYe& JewOeeefveke efJekeeme ceb[U,
veeiehetj Je efJeYeeieere Deeegkele

2283220

2631111

-2521704

otjOJeveer eceebke
keeee&uee
efveJeeme

jepeceb$eer, eqJee Je efveeespeve,Gpee&, 2564984


peuemebheoe, mebmeoere keee& Glheeove Meguke

cee.vee.eer.eqMeJeepeerjeJe ceesIes heeuekeceb$eer, veeiehetj efpeune


cee.vee.eer.Deefveue osMecegKe ceb$eer, DeVe Je veeiejer hegjJe"e DeeefCe
eenke mebj#eCe
cee. vee.[e@.efveleerve jeTle
ceb$eer, jes.n.ees., peuemebOeejCe

veebJe

4.

3.

1.
2.

Deveg.
e.

veeiehetjeleerue cenJeees otjOJeveer eceebke

- 38 -

veebJe

[e@. efJeueeme mehekeeU


(De.kee.)
eer. efYe. ce. keewmeue
[e@. Jner.[er. yeos

24.

cegKe DeefYeeblee,
ceneje^ jepe efJeegle
efJelejCe kebheveer (Menj)
GhecegKe kebheveer pevemebheke& DeefOekeejer
ceneje^ jepe efJeegle kebheveer
eOeeve cegKe Jeve mebj#eke,
veeiehetj.
Deefle. eOeeve
cegKe Jevemebj#eke (eMeemeve)
Deefle cegKe Jevemebj#eke (Glheeove)
JeJemLeeheve
cegKe keee&keejer DeefOekeejer,
efpeune hejer<eo, veeiehetj
efJeYeeieere men mebeeueke,
ke=<eer
- 150 35.

34.

33.

eer. [e@.pes.meer.Yegle[e

eer. [e@.Deefcele mewveer

eer. Sme.kes. Kes$eheeue

eer. mepe&ve Yeiele

eer. Des.kes. peesMeer

31.
32.

eer. eesiesMe efJevekej

30.

eer. Sce.[er. Pees[s

29.

heoveece
cegKe DeefYeeblee, ceneje^ jepe
efJeegle eqJelejCe kebheveer(ee)

veebJe

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

--

2561461
2556339(He@)
2555946

--

2594557(Jew)
2591927(He@)
2550670
2565064
2550675(He@)
2556784
-2549563
2556788
--

2532142
2520178(He@)

2591993
2539811
2591927(He@)

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

07104-665665 -2565130
2554057
2565976
2700044
2565092
-2533202
2527562
2531079(He@)
2567001
2567057
2561584(He@)
kegueieg je^meble legke[espeer cenejepe 2523045
-veeiehetj efJeeeheer"
kegueieg keefJe keeefueoeme
2560992
-mebmke=le efJeeeheer"
07114-255549
efJeYeeieere ceeefnleer mebeeueke
2560652
2540861
efpeune Meue efeefkelmeke, veeiehetj
2725421
-2774766(He@)
-cegKe DeefYeeblee, meeJe&peefveke
2562986
2560757
yeebOekeece veeiehetj.
2565983(He@)
- 149 -

menmebeeueke, efceneve ekeuhe


Deefleefje efpeuneefOekeejer, veeiehetj
efveJeemeer GheefpeuneefOekeejer, veeiehetj
mJeeiele DeefOekeejer, veeiehetj
meYeeheleer, veeiehetj megOeej eveeme
veeiehetj
Deeege ceneveiejheeefuekee, veeiehetj

heoveece

28. eer. kes.Jner.DepeveeUkej

De.
e.

27.
eer. Deefpele meieCes

[e@. eqJeueeme mehekeeU

23.

25.
26.

eer.Meece JeOe&ves

22.

17. eer. eefJeCe oje[s (De.kee.)


18. eer. eqJevee cetve (De.kee.)
19. eer eceeso Yegmeejer
20. eer. efoueerhe leueceues
21. eer. eefJeCe oje[s

De.
e.

eer.efJn.Deej.yeveieerveJeej DeOeer#eke DeefYeeblee,


meeJe&peefveke yeebOekeece ceb[U,veeiehetj

DeefOe#eke DeefYeeblee meeJe&.yeebOekeece


(efJeegle) veeiehetj
efpeune DeOeer#eke ke=<eer DeefOekeejer
veeiehetj

eer.Des.kes. mekemesvee

eer. ef[.pes. Keebs[s

eer. Deej.yeer. eueJeos

eer.Sce.Sme. jser

eer. Sme.Sme.eJneCe

veebJe

37.

38.

39.

40.

41.

42.

De.
e.

2543260
-2543260(He@)

efpeune ceeefnleer DeefOekeejer, veeiehetj


keee&keejer DeefYeeblee
mee.yeeb. efJe.e.1 veeiehetj
keee&keejer DeefYeeblee,
mee.yeeb.efJe.e. 2, veeiehetj
keee&keejer DeefYeeblee
mee.yeeb.efJe. e.3, veeiehetj

46. eer. Deefveue "ekejs


47. eer. Jner.yeer. meeUJes .)

49. eer.Sve.heer. esveieebJekej

- 152 -

efJeYeeieere ceeefnleer keW

45. eer efJeJeske Ke[mes

--

--

--

2561586 .2239985

2565048

2561979 2282307
2565449
--

2560379

Ghemebeeueke, Yegpeue meJex#eCe


2560398
DeeefCe efJekeeme eb$eCee
2542856(Jew)
cegKe Jevemebj#eke Je Ghecenemebeeueke 2561237
meeceeefpeke JeefvekejCe

48. eer pes.Se. Yeevegmes

2581707

--

--

--

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

2560563

2560727

43. eer.pes.[er. cewoceJeej


(De.kee.)
44. eer. ceefnhe ieghlee

heoveece

- 151 -

DeOeer#eke DeefYeeblee ceneje^ peerJeve


eeefOekejCe ceb[U, veeiehetj

cegKe Jevemebj#eke leLee


#es$e mebeeueke heWe JeeIe e.

2559910

2565432

2560409 2538926
2561641(He@)

--

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

Dehhej eOeeve cegKe Jevemebj#eke JevepeerJe 2560953

mebeeueke, (Jeveeceleer)
JemeblejeJe veeF&ke jepe ke=<eer
JeJemLeeheve eefMe#eCe mebmLee,veeiehetj

meew.efJeefvelee efmebIeue

36.

heoveece

veebJe

De.
e.

- 39 -

GheDeefYeeblee, Deeceoej efveJeeme,


veeiehetj
MeeKee DeefYeeblee,
Deeceoej efveJeeme, veeiehetj

53. eer. Deej.[er. Jeemeefveke


54. eer. Jner. Sue. ceesjesCes

b^bke yegkeeRie
^ke meneelee
Sme.er.[er.leeej
ceeefnleer
Heesveeseece eeoseMf eke Yee<ee
Heesveeseece Deeblejje^er e
^bke yebkeeRie Deeblejje^ere
^bke eewkeMeer Deeblejje^ere
^bke eewkeMeer
otjOJeveer oefMe&kee eewkeMeer
mLeeefveke meneelee
GMeerj eewkeMeer
otjOJeveer efyeIee[ ogmleer
Deeblejje^ere (Deej#eCe)
cegKe otjYee<e keW
seuf eeeHe
sueskeme
HeesveeseeHe Deej#eCe
ogjOJeveer yeoue mesJee
Fbjves (ceole)
otjOJeveer JesU

mesJee

GheefJeYeeieere DeefOekeejer,
mee.yeeb. GheefJeYeeie 1, veeiehetj

52. eer. Sce.Sme. yeebOeJekej

- 154 -

[eke-leej efJeYeeie mesJee

- 153 -

eeoseMf eke JeJemLeeheke


ceneje^ hee&ve
efJekeeme ceneceb[U, veeiehetj

51. eer. nvegceble ns[s

heoveece
keee&keejer DeefYeeblee,
efJeegle efJeYeeie (mee.yeeb.),veeiehetj

veebJe

50. eer. S. [yueg. Dee$eece

De.
e.
--

---

--

--

1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
197
199
188
2532198
2526063, 64
2565656
2522531
2525099
145
1951
1957
174

otjOJeveer eceebke

2560081
2565083
2560144

2561243

2564441

2533325
-2560680(He@) --

2560856

otjOJeveer eceebke
keeee&uee efveJeeme

eebojt jsuJes
efeKeueer
efeKeueoje

esVeF&

keesevee veiej
eebojt yeepeej
ebhetj
eeceesMeea
efecetj

keesuekeee

Yeejefmebieer
Yeecejeie[
Yeb[eje
efYeueeF&
YeeJeleer
efYeJeehetj

Yeesheeue

Yeb[ejOeje

Menj

Deeee
DeeJeea
Denceoeyeeo
Dekeesuee
Deueerie[
DecejeJeleer
Deewjib eeyeeo
Denceoveiej
DeeceieeJe
DeebyesieeJe
Deejceesjer
Deeuehetj
Deueesjs
DebpeveieebJe
DeeCeea
Deekees
Deueerhetj
Densjer

Menj

efyeueemehetj
ye[vesje
yegue[eCee
yesvees[e
yegeryeesjer
yegeryeesjer Sce.Deee.[er.meer.
yeehetjer
yeeueeIee
yeuueejhetj
yeer[

yebieueesj

Deeueeheuueer
DeJeejhetj
Debyee[e
Deeer
Depegv& eer ceesjieebJe
yeejeceleer
yeeyegueieebJe

Menj

osJeUer JeOee&
Oeeveesje
efoeme
oee&hetj
oejJne
osJeueeheej
ogOeiebieeveiej
osJejer
OegUs
OeeceCeieebJe
Oeeveuee
osmeeF&iebpe
iJee@euf eej
ie[efejesueer
ieeWeof ee
iegceieebJe
efiej[

Menj
efouueer

- 156 -

02424
0755
07105
07134
07184
07743
07175
07106
033
02372
07227
07172
07135
07170
044
07222
07264
07220

Sme.er.[er.kees[

- 155 -

0562
07157
079
0724
02143
0721
0240
0241
07187
02133
07137
07223
02355
07224
07234
07258
07153
07133

Sme.er.[er.kees[

Sme.er.[er. kees[

011
07158
07138
07234
07224
07238
07114
02321
07199
02562
07222
07115
07137
0751
07132
07182
07104
07151

Sme.er.[er.kees[

07133
07173
07220
07157
07196
02112
07203
080
07752
07268
07262
07229
07103
07104
07179
07632
07174
02442

Sme.er.[er.kees[

- 40 -

efnib eCee
efnib eCeIee
IeeIej
Ieebpeer
ieesjis eebJe
ieeW[efhehejer
ie[eebojt
Fboewj
peueieebJe
peeuevee
peyeuehetj
peehetj
peueeueKes[e
keevehetj
KeehejKes[e
KeeceieebJe
keUcesej

nweyeeo

Menj

ceuekeehetj
cevecee[
ceeuesieebJe
cebieUJes{e
ceeuesJee[e
ceeb[ieebJe
ceePejer
ceesJee[
ceentj
cegue
ceesne[er
ceewoe
ceewMeea
veeefMeke
veeieefYe[
vesj
veebo[s
vejKes[

Menj

Menj

cegbyeF&
cnwmegj

keejbpee
keueeCe
keejbpee JeOee&
keNne[
keece"er
keeesue
kegner
kegjKes[e
keeseerve
kevneve
ueesCeeJeUe
}KeveT
ueesneje
}eletj
ueeKeebojt

Menj

ceneyeUsej
- 158 -

040
912
07153
02527
07230
07189
07171
07173
0731
0257
02435
0761
0141
07105
0512
07113
07263
07118

Sme.er.[er.kees[

vebojt yeej
veeiehetj
Gmceeveeyeeo
heCepeer
heeb{jkeJe[e
hejeb[e
hegmeo
hegCes
hejUer JewpeveeLe
efheheuee
le[erheJeveer
heejefMeJeveer
hejYeCeer
heb{jhetj
heJeveer Yeb[eje
heJeveer veeiehetj
jlveeefiejer
jeUsieeJe
- 157 -

07267
02552
0255
02188
07106
07172
07175
07105
02467
07174
07197
07115
07228
0253
07179
07239
02462
07105

Sme.er.[er.kees[

0821
02166

022

07248
0251
07157
02164
07109
07112
07100
07137
0484
07102
021147
0522
07232
02382
07181

Sme.er.[er.kees[

02564
0712
02472
0832
07235
02477
07233
020
02446
07105
07105
07185
07102
02452
07186
07114
02352
07202

Sme.er.[er.kees[

efJeOeeve YeJeve

veeie YeJeve

mJeeiele ke#e, efJeeece ie=n,


jefJe YeJeve, veeiehetj

jefJe YeJeve, otjYee<e keW

efJeOeeve YeJeve, otjYee<e keW

nweyeeo neTme, otjYee<e keW

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- 160 -

2565703

2565592

2565702

2560297
2560024

2560297

2530019

2562811

2565743

2565593

2565742

2560032
2560054

2560533

2560238

07158
07114
022
07183
07225
07172
07231
07116
07252
07239
07229
07152
07176
07232
02425
02352
02586
0231
07172

Sme.er.[er.kees[

otjOJeveer eceebke

veeiehetjeleerue DeeJeMeke mesJee

jepeYeJeve

mesJee

legcemej
efleJemee
le[eueer
GcejKes[
Gcejs[
JeeefMece
JeCeer
Je[
JeOee&
Jejesje
eJeleceeU
mebiecevesj
kegJeejYeJe (jlveeefiejer)
eeshe[e
keesunehetj
jepetje

"eCes

eflejes[e
leesleuee[esn

Menj

- 159 -

0771
07114
0233
02162
07178
0217
07180
0261
07151
07113
07105
07229
07131
07172
07155
07186
07265
02138
08574

Sme.er.[er.kees[

1.

De.
e.

jeehet j
jeceske
meebieueer
meeleeje
efmeboJs eener
meesueehetj
meeueskemee
megjle
meceghetj
meeJevesj
meeJejieebJe
Mesojg peveeIee
efmejeWee
efmeceW veiej
mesuet
meekeesueer
MesieebJe
efMej
efleheleer

Menj

- 41 -

efMeyeerj keeee&uee,
peuemebheoe efJeYeeie, veeiehetj
nweyeeo neTme
Menj yeme mLeeveke, ceesjYeJeve

hee&ve efJeYeeie

10.

11.

12.

2510935
otjoMe&ve

yeme Jeenletke (ceesjYeJeve) veeiehetj


2460141
2442087
- 162 -

2522334

2533695

ceOe eosMe heefjJenve


iueesye ^@Jnume
(efJeceeve eflekeer mesJee)

2726221

2726142
Sme.er. yememLeeveke

ceneje^ jepe heefjJenve

2510876

2560833
2564394
DeekeeMeJeeCeer

yeme mesJee eewkeMeer !

2243714

(efJeceeve eflekeer mesJee)

2234077

otjOJeveer eceebke

2533872(He@)
2533064

2561064

2560081
2565083
2562522

DebkegMe ^@Jnume -

2282391
2523069

2282391
2294374
2294371

100
2561222
2562221
2566832
101,
2567029,
2562316

2533325

2522334

mesJee

- 161 -

efJeceeve mesJee ceeefnleer


efJeceeve eflekeer Deej#eCe

veeiehetj efJeceeveleU

ceeefnleer
DeefiveMeeceke efJeYeeie

heesueerme, keb^esue ce
efveeb$eCe ke#e

2562964

2564521
2565082
2565084

otjOJeveer eceebke

2565079
(cee. eOeeve meefeJeebmee"er)

otjOJeveer eceebke

megeesie pegves Deeceoej efveJeeme

9.

mesJee

JemeblejeJe osMeheeb[s meYeeie=n


Deeceoej efveJeeme,
efmeJnerue ueeF&ve

mesJee

8.

De.
e.

iCeeuee !

2238431/34

2522498

Dee@jpW e efmeer

DeJebleer ne& keueerefveke

peerJevepeesleer, ceeOeJeveiej
efmeer, ieebOeeryeeie
meeF&veeLe, jeceoemehes"
Deeeg<e, ueeskecele eewke

2744671

Meemekeere iCeeuee, ces[erkeue


2231660
2769251
2452035
5618666,

2744695

2728622

meW^ue DeJnsvet

2528292

[e@. ns[iesJeej, Oejcehes"


2726126

2729202

[eiee iCeeuee, ieebOeeryeeie

cesees ne@mheerue

2528686

jsveyees, jeceoemehes"

6618222

je hes{er

otjOJeveer eceebke

ueeF&HeueeF&ve, jeceoemehes"

mesJee

- 164 -

1012229990
2726126
2729202
2236441
2233381

MeJe Jeenerkee
veeiehetj ceneveiej heeueerkee
cesees ne@mheerue
[eiee ne@mheerue
efmecme ne@mheerue

otjOJeveer eceebke

2744671 les
76, 2701109

iCeJeenerkee mesJee !

pemeefueve ne@mheerue

efmecme ne@mheerue

eercme ne@mheerue

DeJebleer ne& kesDej


cetj cesceesefjeue ne@mheerue
Jeeskene@[& ne@mheerue

veeiehetj veeieefjke menkeejer iCeeuee


DeeemeesuesMeve ne@mheerue
Devexpee ne& Fbmereg

2530347
2544946
2525508
2707006
2448721
2440232
2427929
2522498
2522370
2244844
6624100
6624444
6614564
6614565
2236441
2233381
2423779

otjOJeveer eceebke
iCeeuee !

uelee cebiesMekej ne@mheerue

!Jewekeere

mesJee

- 163 -

2750122/23
2741056
2728622
2726126

6634800

2744671 les 76
2238431-35

Meemekeere iCeeuee

mesJee

meghej mhesMeeueerer
(ces[erkeue)
Fbefoje ieebOeer iCeeuee (cesees)

ces[erkeue
Dee@jpW e efmeer

!Jewekeere

134
139

Deej#eCe

131 / 139
2562134

jsuJes eewkeMeer

otjOJeveer eceebke

7.00 les 23.00 heele

mesJee

- 42 -

2749282,

je@eue ^@Jnume

2758988,
2747236

2446490

2433933,

- 165 -

07.40

--

20.40

--

08.30

- 166 -

efhe : SDejJespe kebheveeeer JesUehe$ekes heefjJele&veere Demeueeves efJeceeve JesUehe$ekeeyeeyeleDeefOeke ceeefnleermee"er mebyebOeerle SDej ueeF&vmeee
keeee&ueeeMeer ke=heee otjOJeveerJej mebheke& kejeJee.

--

07.10

--

20.00

--

esCeeeer JesU peeCeeeer JesU


07.50
--

Deej#eCe:2525841/2523069/
Fbef[eve SDejueeF&vme He@keme 2542488,
....................
esue eer veb.1800-180-1407

keejiees Dee@Heerme:2282392

eke=leer Fkees tme& De@v[ ^@Jnume 2456992

iebiees$eer ^J@ nume

ekeeMe tme& De@v[ ^@Jnume

2749285

2551826

yeeyee ^@Jnume

emeVee ^J@ nume

2527158,
2720322
2529603,

otjOJeveer eceebke

KegjeCee ^J@ nume

veeiehetjeleerue ^@Jnume !

efJeceeve mesJee

2544269

De.keb . mesJee
1) cegyebF&-veeiehetj (ojjespe)
(S.Deee. - 627)
2) veeiehetj-cegbyeF& (ojjespe)
(S.Deee. - 628)
3) cegbyeF&-veeiehetj (ojjespe)
(S.Deee. - 629)
4) veeiehetj-cegbyeF& (ojjespe)
(S.Deee. - 630)
5) efouueer- veeiehetj (ojjespe)
(S.Deee. - 469) jeehetj ceeiex
6) veeiehetj - efouueer (ojjespe)
(S.Deee. - 469) jeehetj ceeiex

efJeceeveleU :- eewkeMeer:2283433,
2282391

(iejerye efJeeeLeemee"er ceole keW)

%eeveoerhe

(meb%ee mebJeOe&ve mebmLee) 07103-262174

otjOJeveer eceebke mesJee

ceeflecebo cegueebkejerlee mesJee keW 2220713

mesJee

pes SDejJespe

17.20

10.50
--20.15
-19.30

--

-10.20
19.45
-19.00
-

esCeeeer JesU peeCeeeer JesU


16.40
--

eflekeer mesJee :- 2284829

Fbef[iees SDejJespe

veeiehetj-keesuekeee (6F&403)... ojjespe

keesuekeee-veeiehetj (6F&404)... ojjespe

veeiehetj-hegCes-Denceoeyeeo (6F&135)

3)

4)

5)

veeiehetj-hegCes (6F&137)... ojjespe

(jefJeJeej les MegeJeej)

Denceoeyeeo - hegCes - veeiehetj (6F&136)

--

17.35

--

20.05

--

17.05

--

22.20

--

11.15

--

17.35

--

20.40

peeCeeeer JesU

- 168 -

efhe : SDejJespe kebheveeeer JesUehe$ekes heefjJele&veere Demeueeves efJeceeve JesUehe$ekeeyeeyeleDeefOeke ceeefnleermee"er mebyebOeerle SDej ueeF&vmeee
keeee&ueeeMeer ke=heee otjOJeveerJej mebheke& kejeJee.

7)

6)

cegbyeF& - veeiehetj (6F&403)... ojjespe

2)

(jefJeJeej les MegeJeej)

veeiehetj - cegbyeF& (6F&404)... ojjespe

esCeeeer JesU

keeee&uee:2294372, 2293489,esue eer : 1800-180-3838

1)

De.keb . mesJee

efJeceeveleU
2294373,2294374

- 167 -

efhe : SDejJespe kebheveeeer JesUehe$ekes heefjJele&veere Demeueeves efJeceeve JesUehe$ekeeyeeyeleDeefOeke ceeefnleermee"er mebyebOeerle SDej ueeF&vmeee
keeee&ueeeMeer ke=heee otjOJeveerJej mebheke& kejeJee.

De.keb. mesJee
1) cegbyeF&-veeiehetj Sme 2-4165
(meesce,yegOe,ieg,Mege,Meefve,jefJe)
2) veeiehetj - cegbyeF& Sme- 2 4166
(meesce,yegOe,ieg,Mege,Meefve,jefJe)
3 ) veeiehetj-nweyeeo (9[yueg 2796) (ojjespe)
4) nweyeeo-veeiehetj (9[yueg - 2795) (ojjespe)
5) cegbyeF&-veeiehetj-YeesheeU Sme-2-4115 (cebieUJeej)
6) veeiehetj-YeesheeU-cegbyeF& Sme-2-4115 (cebieUJeej)
7) cegbyeF&-veeiehetj-YeesheeU Sme-2-4115
(meesce, yegOe, ieg, Mege, Meefve, jefJe)
8) veeiehetj-YeesheeU-cegbyeF& Sme- 2-4115
(meesce, yegOe, ieg, Mege, Meefve, jefJe)

efJeceeveleU :- 2285875, 9922111662

- 43 -

veeiehetj- efouueer (6F&136)

9)

21.50
12.55
--

12 ) efouueer - veeiehetj (6F&137)... ojjespe


13 ) cegbyeF&-veeiehetj (6F&179)... ojjespe
14 ) veeiehetj-cebgyeF& (6F&196)... ojjespe

13.25

--

--

07.40

--

11.15

--

peeCeeeer JesU

cegbyeF& - veeiehetj (Jneee veebos[) (peer-8-302)


(cebieU, Meefve, jefJe)
veeiehetj - cegbyeF& (Jneee veebos[) (peer-8-212)
(cebieU, Meefve, jefJe)
veebos[ - veeiehetj (peer-8-302)
(cebieU, Meefve, jefJe)
veeiehetj - veebos[ (peer-8-212)
(cebieU, Meefve, jefJe)

3)
4)
5)
6)

20.50

--

19.25

--

07.50

--

07.50

--

22.15

- 170 -

efhe : SDejJespe kebheveeeer JesUehe$ekes heefjJele&veere Demeueeves efJeceeve JesUehe$ekeeyeeyeleDeefOeke ceeefnleermee"er mebyebOeerle SDej ueeF&vmeee
keeee&ueeeMeer ke=heee otjOJeveerJej mebheke& kejeJee.

veeiehetj - efouueer (peer-8-302)


(cebieU, Meefve, jefJe)

2)

--

05.50

efouueer - veeiehetj (peer-8-212)


(cebieU, Meefve, jefJe)

1)

esue eer : 1800-222-111


keeee&uee:9223222111,
esCeeeer JesU peeCeeeer JesU

iees-SDejJespe

De.keb . mesJee

efJeceeveleU : 6454105

- 169 -

efhe : SDejJespe kebheveeeer JesUehe$ekes heefjJele&veere Demeueeves efJeceeve JesUehe$ekeeyeeyeleDeefOeke ceeefnleermee"er mebyebOeerle SDej ueeF&vmeee
keeee&ueeeMeer ke=heee otjOJeveerJej mebheke& kejeJee.

--

10.45

11 ) veeiehetj - efouueer (6F&134)... ojjespe

(jefJeJeej les MegeJeej)

10 ) efouueer-veeiehetj (6F&135)

(jefJeJeej les MegeJeej)

07.10

hegCes-veeiehetj (6F&134)... ojjespe

8)
--

esCeeeer JesU

keeee&uee:2294372,esue eer : 1800-180-3838

Fbef[iees SDejJespe

De.keb . mesJee

efJeceeveleU
2294373,2294374

DebkegMe ^@Jnume, eevebohes", veeiehetj.

meeF& efoJee tme& De@v[ ^@Jnume, JeOee& jes[, veeiehetj

eke=leer Fkees ^@Jnume, jeceoemehes", veeiehetj

2)

3)

4)

- 172 -

iueesye ^@Jnume, Oebleesueer, veeiehetj.

1)

efJeceeve eflekeer mesJee

2456992,

2427936,

2234077,

2460141,

04.40

Meejpeen - veeiehetj
(peer - 9-418) jefJe, yegOe, Mege

2)

6555644

2243714

2442087

--

04.00

--

veeiehetj - Meejpeen
(peer-9-417) jefJe, yegOe, Mege

1)

eewkeMeer - 9561200044
6952333

13.05

--

17.20

--

08.45

esCeeeer JesU peeCeeeer JesU

(Deeblejje^ere efJeceevemesJee)

SDej Dejsefyeee

- 171 -

--

12.35

--

16.00

08.05

--

15.15

08.05

De.keb . mesJee

efJeceeveleU 2285023

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

veeiehetj - cegbyeF&
(Sme.2-4178) (cebieUJeej)
cegbyeF&- veeiehetj
(Sme.2-4177) (cebieUJeej)
veeiehetj-cegbyeF&
(Sme.2-4178) (meesce,yegOe,ieg,Mege,Meefve,jefJe)
cegbyeF& - veeiehetj
(Sme.2-4177) (meesce,yegOe,ieg,Mege,Meefve,jefJe)
cegbyeF&-veeiehetj
(Sme.2-4165) cebieUJeej
veeiehetj-cegbyeF&
(Sme.2-4166) cebieUJeej
cegbyeF&-veeiehetj
(Sme.2-4622) ojjespe
veeiehetj-cegbyeF&
(Sme.2-24621) ojjespe

1)

peeCeeeer JesU

eewkeMeer : 2284829

esCeeeer JesU

pes ueeF, SDejJespe

De.keb . mesJee

ceeefnleer :
2284829, 2284833

- 44 -

Meeueerceej Skemehesm e

neJe[e cegbyeF& cesue

07.35
15.30

07.45
15.40

17.40
10.55

01.35
8.30

01.25
08.20
17.20
10.35

11.05
18.00
10.00
16.30
11.05
18.00

peeCeeeer JesU

--21.00

09.20
17.15

19.05
07.30

13.30
13.40

11.25
14.20

10.50
17.50
09.50
16.20
10.50
17.50

esCeeeer JesU

06.10
---

08.55
17.00

18.55
07.20

13.10
13.15

11.05
14.10

peeCeeeer JesU

Deej#eCe : 134/139
esCeeeer JesU

meghej ef[uekeme (%eevesMJejer Skemeesme)


12145 }eskeceeve efUke efce&veme - YegJevesej (mebyeuehetj ceeiex) meesce
12146 YegJevesej-}eskeceeve efUke efce&veme (mebyeuehetj ceeiex) yegOe
12101 }eskeceeve efUke efce&veme - neJe[e (cebieU, yegOe, Meefve, jefJe)
12102 neJe[e - }eskeceeve efUke efce&veme (meesce, cebieU, ieg, Mege)
12151 }eskeceeve efUke efce&veme-neJe[e (mecejmelee Skemeesme)(ieg,Mege)
12152 neJe[e - }eskeceeve efUke efce&veme (mecejmelee Skemeesme)(jefJe,Meefve)
cegbyeF& -neJe[e Skemeesme
12869 cegbyeF& -neJe[e Skemeesme (meesce.)
12870 neJe[e - cegbyeF& Skemeesme (Meefve.)
ceneje^ Skemeesme
11039 keesunehetj-ieeWeof ee
11040 ieeWeof ee-keesunehetj
oer#eeYetceer Skemeesme
11045 keesunehetj - Oeveyeeo (Meefve)
11046 Oeveyeeo - keesunehetj (cebieU)
- 174 -

iee[er iee[eres veebJe


e.

- 173 -

12139 cegyb eF&-oeoj-veeiehetj


mesJeeieece Skemehesme
12140 veeiehetj - oeoj - cegbyeF&

12105 cegyb eF& (meerSmeer) ieeWefoee efJeoYe& Skemehesme


12106 ieeWefoee-cegyb eF& (meerSmeer)

12859 cegbyeF& (meerSmeer) -neJe[e efieleebpeueer Skemehesme


12860 neJe[e-cegyebF& (meerSmeer)

18029 keguee&(er)-Meeueerceej
18030 Meeueerceej-keguee& (er)

12809 cegyebF& - neJe[e


12810 neJe[e-cegyebF& (cesue)

iee[er iee[eres veebJe


e.

jsuJes JesUehe$eke

eewkeMeer : 2562134, 131, 139

iee[eres veebJe

- 176 -

18.25

20.45
05.35
10.25
15.35
20.45
05.45
20.45
05.35
15.35
10.25
---06.30

20.35
05.25
10.15
15.25
20.25
05.25
20.35
05.25
15.25
10.15
22.55
----

peeCeeeer JesU

18.35
09.40

23.35
--

18.35
--

19.15
--19.15

14.30
-21.40
06.35

peeCeeeer JesU

-08.35

esCeeeer JesU

18.20
09.25

-05.30

-09.25

-08.25
08.25
--

-13.30
21.30
06.25

esCeeeer JesU

DecejeJeleer peyeuehegj meghej Heem Skemeesme


veeiehetj - peyeuehetj (cebie,yegOe,Mege,Meefve, jefJe)
peyeuehetj-veeiehetj (cebie,yegOe,Mege,Meefve,jefJe)
DecejeJeleer - peyeuehetj (meesce. yegOe. Meefve.)
peyeuehetj - DecejeJeleer (meesce. yegOe. Meefve.)
eq$eMeleeyoer Skemeesme
veeiehetj - Fbotj (osJeeme ceeiex) (yegOe.)
Fbotj - veeiehetj (osJeeme ceeiex) - (yegOe.)
Fbotj - veeiehetj (Gppesveceeiex) - (meesce)
veeiehetj - Fbotj (Gppesveceeiex) - (meesce)
veeiehetj hegCes Skemeesme
veeiehetj - hetCes (meesce, yegOe, Meefve.)
hegCes - veeiehetj (meesce, yegOe, Mege.)
eqMeJeveeLe Skemeesme
veeiehetj - efyeueemehetj
efyeueemehetj - veeiehetj
efyeueemehetj hegCes meghej Heem Skemeesme
efyeueemehetj - hegCes - (ieg )
hegCes - efyeueemehetj - (Meefve)
- 175 -

iee[eres veebJe

DecejeJeleer-veeiehetj-Fbjefmeer Skemeesme
12120 veeiehetj - DecejeJeleer meesce,cebieU, yegOe, ieg, jefJe
12119 DecejeJeleer - veeiehetj meesce,cebieU, yegOe, ieg, Mege
jepeOeeveer Skemeesme
12433 esVeF& - efvePeecegerve (Mege, jefJe.)
12434 efvePeecegerve - esVeF& (ieg, Meefve)
12430 efvePeecegerve - yeQieueesj (cebieU, yegOe, Meefve, jefJe)
12429 yeQieueesj - efvePeecegerve (meesce, cebieU, ieg, Mege,)
12441 efyeueemehetj - vet efouueer (ieg, meesce)
12442 vet efouueer - eqyeueemehegj (yegOe, Meefve, jefJe)
12437 efmekebojeyeeo - n. efvePeecegerve (yegOe)
12438 efvePeecegerve -efmekebojeyeeo (meesce)
12493 yeQieueesj-efvePeecegerve (yegOe, Meefve, jefJe)
12494 efvePeecegerve - yeQieueesj(meesce, ieg, Mege)
veeiehetj -efyeueemehetj Fbj efmeer Skemeesme
12855 eqyeueemehetj - veeiehetj
12856 veeiehetj - eqyeueemehetj

iee[er
keb .

12849
12850

18240
18239

12136
12135

12924
12923
12913
12914

02159
02160
12159
12160

iee[er
keb .

- 45 -

iee[eres veebJe

iee[eres veebJe

iee[er
keb .

- 177 -

hetCee& heevee Skemeesme

11.05
14.00

-09.25

esCeeeer JesU

19.35
04.15
10.20
18.20

02.00
00.05
02.00
00.05
17.05
22.10

13.40
00.05

esCeeeer JesU

- 178 -

esVeF& - efvePeecegerve (iejerye jLe Skemeesme)


12611 esVeF& - efvePeecegerve (Meefve)
20.35
12612 efvePeecegerve - esVeF& (ieg)
05.25
Denceoeyeeo Skemeesme
12833 Denceoeyeeo-neJe[e
17.50
12834 neJe[e-Denceoeyeeo
19.00
eermeie{ Skemeesme
18237 eqyeueemehetj -Dece=lemej
21.40
18238 Dece=lemej-efyeueemehetj
03.30

iejerye jLe Skemeesme


12114 veeiehetj - hegCes (cebieU, Mege, jefJe)
12113 hegCes - veeiehetj (cebieU, ieg, jefJe)
keesF&cyelegj - peehetj Skemeesme
12969 keesFc& yeletj - peehetj (Meefve)
12970 peehetj - keesF&cyeletj (yegOe)

heevee - hetCee& - (meesce)


hetCee& heeCee (Meefve.)
yebieueesj - ojYebiee (Meefve.)
ojYebiee - yeQieueesj (yegOe)

efleheleer - n. efvePeecegerve (cebieU, ieg, Meefve)


n. efvePeecegerve - efleheleer (meesce, ieg, Meefve)
ceogjeF& - n. efvePeecegerve (meesce, yegOe)
n. efvePeecegerve - ceogjeF& (yegOe, Mege)
eMeJeblehetj - n. efvePeecegerve (meesce, cebieU, ieg, Meefve, jefJe.)
n. efvePeecegerve - eMeJeblehetj (meesce, cebieU, ieg,Meefve, jefJe)

17609
17610
12578
12577

12707
12708
12651
12652
12649
12650

mebheke& eebleer Skemeesme

Sue.er.er. YegJevesMJej Skemeesme


12879 Sue.er.er. - YegJevesMJej (yegOe, Meefve.)
12880 YegJevesMJej - Sue.er.er. (meesce, ie)

iee[er
keb .

22.05
03.55

18.00
19.10

20.45
05.35

11.15
14.10

18.35
--

peeCeeeer JesU

19.45
04.25
10.30
18.45

02.10
00.15
02.10
00.15
17.15
22.20

14.00
00.20

peeCeeeer JesU

iee[eres veebJe

iee[eres veebJe

mJeCe& peebleer Skemeesme

- 180 -

12803 efJeMeeKeehevece-n. efvePeecegerve (cebieU, Meveer)


12804 n. efvePeecegerve-efJeMeeKeehevece (yegOe, jefJe)

12791 efmekebojeyeeo-jepeWveiej hevee


12792 jepeWveiej hevee -efmekebojeyeeo

14.20
14.30
15.55
09.50
12.25
12.30
20.25
04.00

14.10
14.15
15.45
09.40
12.15
12.20
20.15
03.50

02.55
08.40

02.45
08.25

00.20
23.15

00.30
23.25

19.30
11.55

03.50
08.40

03.40
08.25

19.20
11.45

02.45
10.45

02.35
10.35

peeCeeeer JesU

09.25
17.45

09.15
17.35

esCeeeer JesU

efmekebojeyeeo - jepeWveiej hevee Skemeesme

Deboceeve Skemeesme
16031 ewVeF&-peccegleeJeer (meesce, ieg, Megke)
16032 peccegleeJeer-ewVeF& (meesce, ieg, jefJe)
[snje[tve Skemeesme
12687 ceogjeF&- eboerie{/[snje[tve - (Mege)
12688 eboerie[-onsjeotve-ceogjeF& - (cebieU)
efncemeeiej Skemeesme
16317 keveekegceejer - pecceg - leeJeer (jefJeJeej)
16318 pecceg-leeJeer - keveekegceejer (yegOeJeej)

iee[er
keb .

- 179 -

07.45
15.20

peeCeeeer JesU

07.35
15.10

esCeeeer JesU

jecesMJejce - JeejeCemeer - Skemeesme


14259 jecesMJejce - JeejeCemeer (Mege.)
14260 JeejeCemeer - jecesMJejce (meesce.)
oef#eCe Skemeesme
12721 nweyeeo - n. efvePeecegerve
12722 n. efvePeecegerve - nweyeeo
leeefceuevee[t Skemeesme
12621 ewVeF&-veJeer efouueer
12622 veJeer efouueer - ewVeF&
DeebOe eosMe Skemeesme
12723 nweyeeo - veJeer efouueer
12724 veJeer efouueer - nweyeeo
eB[ ^kb e Skemeesme
12615 ewVeF&-veJeer efouueer
12616 veJeer efouueer-ewVeF&
kesjU Skemeesme
12625 eqleDebvelehegjce -veJeer efouueer
12626 veJeer efouueer-efleDeveblehegjce

iee[er
keb .

- 46 -

12655 Denceoeyeeo - ewVeF& - JeOes&Jeve


12656 ewVeF&-Denceoeyeeo - JeOes&Jeve
- 182 -

veJepeerJeve Skemeesme (JeOexJeve)

12295 yebieueesj - jepeWveiej (heevee)


12296 jepeWveiej (heeCee) - (yeQieueesj)

22.35
02.30

08.20
17.55

09.50
16.20

heesjyeboj - neJe[e Skemeesme


12905 heesjyeboj-neJe[e (meesce, ieg, Mege)
12906 neJe[e-heesjyeboj (yegOe, Meefve, jefJe)
mebIeefce$ee Skemeesme

04.35
16.45

efleDeveblehegjce Skemeesme
16327 keesjyee-efleDeveblehetjce (ieg. jefJe.)
16328 efleDeveblehetjce keesjyee (cebieU, MegkeJeej)

Deefnueeveiejer Skemeesme

esCeeeer JesU
17.00
04.10

iee[eres veebJe

- 181 -

02.35
10.35

17.00
04.10

17.00
04.10

16.45
04.10

11.45
19.35

10.35
04.35
10.20
04.35

esCeeeer JesU

eMeJeblehetj - ieesjKehetj Skemeesme


ieesjKehetj-eMeJeblehetj (yegOe)
eMeJeblehetj-ieesjKehetj (Meefve)
eMeJeblehetj - ieesjKehetj (Mege)
ieesjKehetj - eMeJeblehetj (cebieU)
iebiee-keeJesjer Skemeesme
ewVeF&-eheje (cebieU, jefJe)
eheje-ewVeF& (cebieU, ieg)
jehleer meeiej Skemeesme
ef$eJeWce-ieesjKehetj (meesce, yegOe, ieg)
ieesjKehetj-ef$eJeWce (meesce. Mege. Meefve.)
ieesjKehetj Skemeesme
efmebkeojeyeeo-ieesjKehetj (Megke.)
ieesjKehetj - efmebkeojeyeeo (ieg)
yeBieueesj efmeer - ieesjKehetj Skemeesme
yeQieueesj -ieesjKehetj (cebieUJeej)
ieesjKehetj-yeQieueesj (jefJe)
ueKeveew-esVeF& Skemeesme
ewVeF& - ueKeveew (yegOe, jefJe)
ueKeveew - ewVeF& (cebie, Megke)

iee[eres veebJe

16326 eqleDeveblehetjce-Fboesj (jefJe.)


16325 Fboesj-efleDeveblehetjce (cebieU)

iee[er
keb .

16093
16094

12592
12591

12590
12589

12512
12511

12669
12670

15023
15024
15016
15015

iee[er
keb .

22.40
02.35

08.30
18.10

10.00
16.30

04.45
17.10

17.10
04.20

peeCeeeer JesU

02.45
10.45

17.10
04.20

17.10
04.20

17.00
04.20

11.55
19.45

10.45
04.45
10.30
04.45

peeCeeeer JesU

iee[eres veebJe

mecelee Skemeesme

veJeegie Skemeesme
02.45
08.25

esCeeeer JesU

iee[eres veebJe

10.20
15.50

10.10
15.40

ieeW[Jeevee Skemeesme

- 184 -

cnwmetj peehetj Skemeesme - meghej Heem

YegmeeJeU - npejleefvepeecegerve (cebieU. jeqJe.)


npejleefvepeecegerve - YegmeeJeU (meesce, Meefve.)
jeeie{ - npejleefvepeecegefve (meesce, yegOe, ieg, Megke, Meefve)
npejleefvepeecegefve - jeeie{ (cebieU, yegOe, ieg, Megke, jefJe)

12975 cnwmetj-peehetj (Megke, jefJe)


12976 peehetj - cnwmetj (cebieU, ieg)

12405
12406
12409
12410

18401 hegjer-DeesKee (meesce) JeOesJ& eve


18402 DeesKee-hegjer (ieg) JeOesJ& eve

hegjer-DeesKee ejkee Skemeesme (JeOexJeve)

11.05
14.00

12.45
09.00
12.45
09.00

10.40
09.35

11.15
14.10

13.05
09.15
13.05
09.40

10.45
09.40

00.30
23.25

peeCeeeer JesU

11.15
14.10

11.05
14.00

esCeeeer JesU

09.35

22.50
02.05

02.55
08.40

peeCeeeer JesU

12.15
-

eq$eJeWce- efvePeecegerve mJeCe& peebleer Skemeesme


12643 efleDeveblehetjce n. efvePeecegerve (ieg)
00.20
12644 n. efvePeecegerve - efleDeveblehetjce (Mege)
23.15

iee[er
keb .

- 183 -

esjCee Skemeesme
11453 Denceoeyeeo-veeiehetj (Megke, meesce)
11454 veeiehetj-Denceoeyeeo (yegOe,Meefve)
peehetj - esVeF& Skemeesme
12967 ewVeF&-peehetj (meesce, yegOe)
12968 peehetj - ewVeF& (meesce, Meefve)
DeePeeo efnbo Skemeesme
12129 hegCes-neJe[e
12130 neJe[e - hegCes

12807 efJeMeeKeehevece -n. efvePeecegerve (cebieU, yegOe, ieg, Meefve, jefJe) 22.25
12808 n. efvePeecegerve - efJeMeeKeehevece (cebieU, yegOe, Mege, Meefve, jefJe.) 01.40

16687 ceBieueesj-peccegleeJeer (yegOe)


16688 peccegleeJeer ceBieueesj (Meefve.)

iee[er
keb .

- 47 -

iee[eres veebJe

iee[eres veebJe

esCeeeer JesU

12290 veeiehetj - cegbyeF& (ojjespe)

- 186 -

ogjeblees Skemeesme

hegjer - ieebOeerOeece Skemeesme

12289 cegbyeF& - veeiehetj (ojjespe)

12993 ieebOeer Oeece - hegjer (Meefve)


12994 hegjer - ieebOeerOeece (cebieUJeej)

07.15
--

21.40
14.35

-20.50

21.50
14.45

02.10
00.15

peeCeeeer JesU

14.45
11.45
14.45
11.45
11.15
14.55
14.45
21.50
14.00
00.20

17.00
04.20

16.45
04.10
14.35
11.25
14.35
11.25
10.55
14.00
14.35
21.40
13.40
00.05

00.30
23.25

peeCeeeer JesU

00.20
23.15

esCeeeer JesU

keveekegceejer - efvePeecegerve - eflekekeue Skemeesme


12641 keveekegceejer-n. efvepeecegerve (Mege)
02.00
12642 n. efvepeecegerve-keveekegceejer Skemeesme (Meefve.)
00.05

iee[er
keb .

Meleeyoer (efceuesefveece) Skemeesme


12645 Sjveekeguece - n. efvePeecegerve (meesce)
12646 n. efvePeecegerve- Sjveekeguece (cebieU)
jehleer meeiej Skemeesme
12522 Sjveekeguece - yejesveer (Meefve)
12521 yejesveer-Sjveekeguece (yegOe)
hegjer Skemeesme meghej Heem
12843 hegjer - Denceoeyeeo (yegOe, Megke, Meefve, jefJe)
12844 Denceoeyeeo - hegjer (meesce, cebieU, Megke, jefJe)
18405 hetjer - Denceoeyeeo Jneee YegJevesMJej (ieg)
18406 Denceoeyeeo -hegjer Jneee YegJevesMJej (Meefve)
18473 hegjer - peesOehetj (ieg)
18474 peesOehetj - hegjer (jefJe)
12743 hegjer - megjle (meesce)
12744 megjle - hegjer (cebieU)
12745 Sue erer-hegjer (ieg, yegOe)
12746 hetjer-Sue.er.er. (ieg,yegOe)
- 185 -

iee[er
keb .

iee[eres veebJe

nefee Skemeesme

(yegOe)
(meesceJeej)

esVeF& Ficeesj ieee Skemeesme

(Meefve)

(meesce)

(cebieUJeej)

(jefJeJeej)

(cebieUJeej)
(cebieU)
(ieg)

12540 ueKeveT- eMeJeblehetj

12788 efleveueJesuueer - efyeueemehegj

12787 efyeueemehetj - efleveJesuueer

13425 ceeueoe eTve-megjle

13426 megjle - ceeueoe eTve


12767 veebos[ - meb$eeieeeer Skemeesme
12768 meb$eeieeeer- veebo[
s Skemeesme

- 188 -

(ieg)

12539 eMeJeblehetj - ueKeveT

meehleeefnke Skemeesme

01.55
01.25
08.20

15.05

15.05

14.45

16.40

10.20

--

11402 veeiehetj - cegbyeF& (meer.Sme.er.) Jneee veebos[

veboereece Skemeesme

esCeeeer JesU

16.15

iee[eres veebJe

11401 cegbyeF& (meerSmeer) - veeiehetj Jneee veebos[

iee[er
keb .

15.10

- 187 -

07.35

16360 jepesvveiej heevee - Svee&keguece (yegOe.)

Svee&keguece Skemeesme

21.00
01.40

13.40
00.05

00.45
01.40

esCeeeer JesU

16359 Svee&keguece - jepeWveiej heevee (meesce.)

12647 keesebyelegj -n. efvepeecegerve (meesce)


12648 n. efvepeecegerve - keesebyelegj (ieg)

keeQieg Skemeesme

12811 }eskeceeve efUke efce&veme - nefee (meesce, jefJe)


12812 nefee - }eskeceeve efUke efce&veme (Meefve, jefJe)

12390 esVeF& - Siceesj ieee


12389 Siceesj ieee - esVeF&

iee[er
keb .

02.25
01.35
08.30

15.15

15.15

14.55

16.50

11.30

06.00

--

peeCeeeer JesU

15.20

07.45

21.10
01.50

14.00
00.20

00.55
01.50

peeCeeeer JesU

- 48 -

iee[eres veebJe

esCeeeer JesU

iee[eres veebJe

22111 YegmeeJeU - veeiehetj


22112 veeiehetj - YegmeeJeU

(jefJe)
(Mege)

neJe[e - meeF&veiej efMe[ea Skemeesme

(cebieU, Meefve)
(cebieU, Meefve)

veeiehetj - keesunehegj Skemeesme

(Meefve)
(meesce)

keJeerieg Skemeesme

01.25
08.20

-12.35

10.50
17.50

esCeeeer JesU

- 190 -

(yegOe, Mege, jefJe)


(cebieU, ieg, Meefve)

16.00
--

veeiehetj - YegmeeJeU Skemeesme (Jneee Fejmeer)

12573 eer meeF&veiej - neJe[e


12574 neJe[e - meeF&veiej

11403 veeiehetj - keesunehetj


11404 keesunehetj - veeiehetj

12949 heesjyeboj - meb$eeieeeer


12950 meb$eeieeeer - heesjyeboj

iee[er
keb .

- 189 -

ojYebiee nweyeeo Skemeesme


17005 nweyeeo-ojYebiee (Mege)
07.50
17006 ojYebiee - nweyeeo (meesce)
13.40
efyeueemehetj Svee&keguece Skemeesme
22815 efyeueemehetj - Svee&keguece (meesce)
15.05
22816 Svee&keguece - efyeueemehetj (ieg)
14.45
nefee hegCes Skemeesme
22845 hegCes-nefee (meesce,ieg)
01.55
22846 nefee-hegCes (cebie, Meefve)
10.55
efJeMeeKeeheveced - ueeskeceeve efce&veme Skemeesme
22847 efJeMeeKeeheveced - ueeskeceeve efUke (meesce)
00.05
22848 ueeskeceeve efUke - efJeMeeKeehevece (cebieU)
13.40
veJeer efouueer - heeB[sesjer Skemeesme
22403 heeB[sesjer - veJeerefouueer (ieg)
07.35
22404 veJeerefouueer - heeB[s esjer (meesce)
18.20

iee[er
keb .

-07.20

01.35
08.30

15.00
--

11.05
18.00

peeCeeeer JesU

07.45
18.45

00.20
14.00

02.05
11.05

15.15
14.55

08.00
13.50

peeCeeeer JesU

ogjOJeveer keceebke

efJeeece ie=nees veeJe

Deeceoej efveJeeme, cegyb eF&


ceveesje, cegyebF&
heeyebOeejs efJeeece ie=n, MesieebJe
meeJe&peefveke yee. efJeeeceie=n MesieebJe
cesjer, veeefMeke efJeeece ie=n
efJeeece ie=n, peUieeJe
meeJe&peefveke yeeb. efJeeece ie=n, peUieeJe

efJeeece ie=n, hegCes (meeJe&peefveke yeeb. efJe.)


Deee. Deej. [er. efJeeece ie=n, hegCes
heeefjpeele efJeeece ie=n, Yeb[ejOeje
cegUe OejCe efJeeeceie=n Denceoveiej
meeJe&peefveke yeebOekeece efJeeece ie=n, JeOee&
heeyebOeejs efJeeece ie=n, meesueehetj
Deueesjs efJeeeceie=n eqpeune: jlveeefiejer
- 192-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

- 191 -

022-22022383,.22870146, 22840111,
022-22854545, 22850693, 94, 95
07265-252088
07265-252094
0253- 2531249
0257-2261885, 2236404
0257-2227343,
2229702, 2228692
020-26122485, 26122414
020-26361138
02424-257017
0241-2326086
07152-242792, 242751
0217-2732850
02355-230188

ogjOJeveer keceebke

2521469
2520072,
2563828
(cee. eOeeve meefeJe) (heeyebOeejs keger)
2560297
(heeryeerSkeme)
2560054
(eewkeMeer)
2560032
(ce@vespej)
jepeYeJeve, veeiehetj
2565245,
2562811
jeceefiejer mJeeiele DeefOekeejer, veeiehetj
2564463,
2561336
Deeceoej efveJeeme, veeiehetj
2565083,
2560081
GOJe& JeOee& efJeeece ie=n, DecejeJeleer
0721-2662338,
meeJe&peefveke yeebOekeece efJeeece ie=n, cegyb eF&
022-22078863, 22630004 (He@)
heeyebOeejs efJeeece ie=n, Deewjib eeyeeo
0240-2334470, 2334077
heeyebOeejs efJeeece ie=n, Denceoveiej
0241-2324018
heeyebOeejs efJeeece ie=n, HeueCe, Jeerj, heb{jhetj 02166-222228
heeyebOeejs efJeeece ie=n, heeveMesle eemekeceeve
020-26127062

HeWe efJeeece ie=n, veeiehetj


heeyebOeejs keger huee@ veb. 13, efJeeece ie=n
veeiehetj
jJeer YeJeve, veeiehetj

efJeeece ie=nees veeJe

De.ke.

4.
5.
6.
7.
8.
09.
10.
11.
12.

3.

1.
2.

De.ke.

efJeeece ie=nees otjOJeveer keceebke

- 49 -

efJeeece ie=nees veeJe

2521469
2249747
2801221
2556849
2523164
2511627
2561874
2591295
2525406

011-26135867, 26895640 (He@)

02355-230188
02321-232522
02551-220823
0253-2573192
02367-237534
0240-2379159

ogjOJeveer keceebke

- 194 -

heesneCeemee"eree Deblej
JesU (leemeele)
veeiehetj - leesleuee[esn (OejCe) Je 2.20
80 efke.ceer.
heWe JeeIe ekeuhe
veeiehetj - veJesieebJe Kewjer
1.30
60 efke.ceer.
kegJeejeefYeJemesve (peueeMee)
veeiehetj - [^i@ eve he@uesme
0.30
22 efke.ceer.
veeiehetj-efKeb[meer/jeceske/jeceOeece
1.30
50 efke.ceer.
veeiehetj - Fefee[esn
3.30
145 efke.ceer.
veeiehetj - veJesieebJeyeebOe
3.20
132 efke.ceer.
veeiehetj - veeiePeerje
3.25
136 efke.ceer.
veeiehetj - lee[esyee (ebhetj)
6.00
198 efke.ceer.
veeiehetj - keevneefkemeueer
8.00
250 efke.ceer.
veeiehetj - efeKeueoje
8.30
255 efke.ceer.
veeiehetj - mesJeeieece
2.40
86 efke.ceer.

veeiehetj-peyeuehetj je.ce.ke. 7
Deece[er HeeeeJeve
veeiehetj-peyeuehetj (je.ce.e.7)
cevemej Jeve (je.ce.ke. 7)
veeiehetj-keuekeee je.ce.ke. 6
veeiehetj-keuekeee je.ce.ke. 7
veeiehetj-keuekeee je.ce.ke. 6
veeiehetj-ebhetj je.cee.
veeiehetj-peyeuehetj je.ce.ke. 7
veeiehetj-Deeuehetj je.cee.
veeiehetj-JeOee& je. cee.

veeiehetj-peyeuehetj je.ce.ke. 7

jes[

veeiehetj heemetve cenlJeeee hekeuheebes Je mLeUebes Deblej

peuemebheoe (heWe efJeeeceie=n)


eqvejer
Jner.Sve.Deee.er. (Jner.Deej.meer.F&.)
Sce.Sme.F&.[er.meer.Sue.
Sce.F&.meer.Sue.
peerJeveOeeje
JeveefJeYeeie
cee@Fu& e
[yueg.meer.Sue.
- 193 -

heemegve heele

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

heeyebOeejs efJeeece ie=n, Deueesjs jlveeefiejer


heeyebOeejs efJeeece ie=n, ogOeiebiee
ke[Jee OejCe efJeeece ie=n
veeefMeke efJeeece ie=n
heeyebOeejs efJeeece ie=n, veeboieeJe lee. keCekeJeueer
Jeeuceer efJeeece ie=n, Deewjib eeyeeo
ke=<Cee ieesoeJejer efJeeece ie=n, meer hee@kes-8,
Jemeble kegb pe,veJeer efouueer
veeiehetj mLeeefveke efJeeece ie=n

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

De.ke.

2420919, 2420910 les 15


6622555
9371457748
2529115, 2541019, 22
2526465
2724654, 55, 56
2726235
2726131, 2726132, 33, 34
2449924-29
2534784,88
2284041, 48
2523659, 2523721
2520240, 246
2726062, 2726063, 61
2727539
6586595, 3291359
6665888

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

- 196 -

ne@sue mesvj hee@Fb, jeceoemehes"


ne@sue eeF&[ JeOee& jes[
ne@sue njosJe, cegbpes ceeie&, efmeleeye[ea
ne@sue Dee@jWpe efmeer, efmeleeye[ea
ne@us e mkee@e ueeke&, mesv^ue SsJnsvet
ne@us e vet ke@heerue
ne@sue efce[ue@v[, meW^ue SsJnsvet
ne@sue efeocyeje Fbjve@Meveue, jeceoemehes"
ne@us e legueer Fbjve@Meveue
ne@sue SDejhees& mesvj hee@F
ne@us e mebmke=leer, efmeleeye[ea
ne@sue nsjerspe, efmeJnerue ueeF&vme
ne@sue yueg cetve mesv^ue SJnsvet
ne@sue Jeg[ueB[
ne@sue ce@pesefmke, JeOee& jes[, veeiehetj
jsef[meve yuegnesue, JeOee&jes[, veeiehetj

ogjOJeveer keceebke

veeiehetjeleerue ne@sume

owefveke leCeYeejle
6653120, 6653100, 2431758 (He@)
owefveke ueeskecele (ueeskecele ieghe)
2423527,
28, 29
owevf eke ueeskemeee
2706997,
98 2750421 (He@)
owefveke efnleJeeo
2423155,
6636200, 2439777
owefveke veJeYeejle
2284001,
2284002
owefveke ueeskecele eF&cme
2423527,
28, 29
owefveke ueeskecele meceeeej
2423527,
28, 29
owefveke egieOece&
2741724,
2742525,
owevf eke mekeeU
2428052, 2464116, 2428051 (He@)
owevf eke Yeemkej
2706858
2706859
owefveke osMeesVeleer
2462182,
2462183
eF&cme Dee@He Fbef[ee
6660787,
6660899
ow. hegCeveiejer
2567418,
2566795
ow. ueeskeMeener Jeelee&
6648852, 6648853, 6648854
eewLeer ogefveee (efnboer ) (meehleeefnke) 2544988
ueeskeJeeefnveer (ceje"er) (meehleeefnke) 2549846
- 195 -

ogjOJeveer keceebke

De.ke. ne@suees veeJe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

De.ke. Je=ehe$e

veeiehetjeleerue Je=ehe$es

- 50 -

veeWoer mee"er

- 197 -

veeWoer mee"er

veeWoer mee"er

veeWoer mee"er

- 51 -

veeWoer mee"er

veeWoer mee"er

Verwandte Interessen