Sie sind auf Seite 1von 18

RĀTIB AL-HADDĀD

Of:

‫ﺐ ا ِﻹرْﺷَﺎ ِد‬
ِ ْ‫ﺐ ُﻗﻄ‬
ِ ‫ﺐ اﻟﺮﱠا ِﺗ‬
ِ ‫ﺣ‬
ِ ‫ﺻَﺎ‬
‫ﻼ ِد‬
َ ‫ث اﻟْ ِﻌﺒَﺎ ِد وَاﻟْ ِﺒ‬
ِ ْ‫ﻏﻮ‬
َ ‫َو‬
‫ﺤﺪﱠاد‬
َ ْ‫ﻋ َﻠﻮِي اﻟ‬
َ ْ‫ﷲ ِﺏﻦ‬
ِ ‫ﻋﺒْ ِﺪ ا‬
َ ‫ﺐ‬
ِ ْ‫ﺤ ِﺒﻴ‬
َ ْ‫اﻟ‬
SAYYIDUNĀ AL-IMĀM QUTB U’L IRSHĀD

AL-HABĪB ‘ABDALLĀH BIN ‘ALAWĪ AL-HADDĀD

Rady Allāhu ‘Anhu (1044-1132 H)

In Arabic

With Translation in

English and Bahasa Melayu

with Transliteration in English

Arabic Notation By:


Al-Habib Ali bin Essa bin Abdulkader Al-Haddad

English Translation By:


Siddīq Osmān Noormuhammad

Compiled By:
Haddad ibn Abdurrahman ibn Habib Ali ibn Habib Abdullah Sahib Bangel ibn Habib Ali Allhaddad
Al-Tarimi Al Hadhrami man salsilah ila Al-Qutb Al-Irsyad wa Gawth il ibad wal Bilad Al-Habib As-
Syeikh Habib Abdullah ibn Alawi Alhaddad

5th Zulkaeedah 1427 (26th November 2006)


Wallahu-alam Bissawab
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

“The Opening” Al-Fātiha

In the Name of Allāh, the Beneficent, the Merciful. ‫ﺣﻴْ ِﻢ‬ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬ ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬ ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
All praise be to Allāh, Lord of the worlds.
The Beneficent, the Merciful. .‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬ ِ ‫ اَﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬.‫ﻦ‬ َ ْ‫ب اﻟْ َﻌ ﺎَﻟ ِﻤﻴ‬ ‫ﷲ َر ﱢ‬ ِ ‫ﺤﻤْ ُﺪ‬ َ ْ‫َاﻟ‬
Owner of the Day of Judgment.
You only do we worship, .‫ﻦ‬ُ ْ‫ك َﻧﺴْ َﺘ ِﻌﻴ‬
َ ‫ك َﻧﻌْ ُﺒ ُﺪ َوِإ ﱠی ﺎ‬ َ ‫ﻦ ِإ ﱢی ﺎ‬
ِ ْ‫ﻚ َی ﻮْ ِم اﻟ ﱢﺪی‬ِ ‫ﻡَﺎِﻟ‬
and You only do we beg for help.
Guide us on the straight path.
‫ﻦ‬
َ ْ‫ط اﱠﻟ ِﺬی‬ َ ‫ﺹ ﺮَا‬ِ .‫ط اﻟْ ُﻤﺴْ َﺘ ِﻘﻴْ َﻢ‬ َ ‫ﺼ ﺮَا‬ ‫ِاهْ ِﺪﻧَﺎ اﻟ ﱢ‬
The path of those whom You have favoured; ‫ﻻ‬
َ ‫ﻋَﻠ ﻴْ ِﻬﻢْ َو‬َ ‫ب‬ِ ْ‫ﻀ ﻮ‬ ُ ْ‫ﻏﻴْ ِﺮ اﻟْ َﻤﻐ‬ َ ْ‫ﻋَﻠ ﻴْ ِﻬﻢ‬َ ‫ﺖ‬ َ ْ‫َأﻧْ َﻌﻤ‬
not (the path) of those who earn Your anger
nor of those who go astray. (1:1-7) ‫ﻦ‬
ِ ْ‫ ﺁ ِﻡﻴ‬.‫ﻦ‬َ ْ‫اﻟﻀﱠﺂﱢﻟﻴ‬

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm
mentadbir sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Alhamdu Lillāhi Rabb i’l-‘ālamīn
Maha Mengasihani. Yang Menguasai hari Pembalasan Ar-Rahmān i’r Rahīm
(hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Māliki Yawm i’d Dīn
Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami Iyyāka na‘budu
memohon pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang wa Iyyāka nasta‘īn
lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah Ihdina’s Sirāt al-mustaqīm
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang- Sirāt al-ladhīna an‘amta ‘alayhim
orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula ghayri’l maghdūbi ‘alayhim
(jalan) orang-orang yang sesat. wa la’d-dāllīn
Āmīn

(Recite 1 time)

-1-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Allāh! None is worthy of worship but He,


The Ever-Living,
ٌ‫ﺱ َﻨﺔ‬
ِ ‫ﺧ ُﺬ ُﻩ‬
ُ ْ‫ﻻ َﺕﺄ‬َ ‫ﻲ اﻟْ َﻘ ﱡﻴﻮْ ُم‬‫ﺤﱡ‬ َ ْ‫ﻻ ُه َﻮ اﻟ‬‫ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ‬َ ‫ﷲ‬ ُ ‫َا‬
The Self-Subsisting by Whom all subsist; ‫ض‬
ِ ْ‫ﻷر‬ َ ‫ت َوﻡَﺎ ﻓِﻲ ا‬ ِ ‫ﻻ َﻧﻮْمٌ َﻟ ُﻪ ﻡَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤﻮَا‬ َ ‫َو‬
Slumber overtakes Him not, nor sleep;
to Him belongs whatever is in the heavens ‫ﻦ‬
َ ْ‫ﻻ ِﺑِﺈذْ ِﻧ ِﻪ َیﻌَْﻠ ُﻢ ﻡَﺎ َﺑﻴ‬
‫ﻋﻨْ َﺪ ُﻩ ِإ ﱠ‬ِ ‫َﻡﻦْ ذَا اﱠﻟ ِﺬيْ َیﺸْ َﻔ ُﻊ‬
and whatever is in the earth;
who is he that can intercede with Him
ْ‫ﺸﻲْ ٍء ِﻡﻦ‬ َ ‫ن ِﺑ‬َ ْ‫ﻄﻮ‬ ُ ْ‫ﺤﻴ‬ِ ‫ﻻ ُی‬َ ‫ﺧﻠْ َﻔ ُﻬﻢْ َو‬ َ ‫َأیْ ِﺪیْ ِﻬﻢْ َوﻡَﺎ‬
except by His permission? ‫ت‬
ِ ‫ﺴ َﻤﻮَا‬ ‫ﺱﻴﱡ ُﻪ اﻟ ﱠ‬ ِ ْ‫ﺱ َﻊ ُآﺮ‬ ِ ‫ﻻ ِﺑﻤَﺎ ﺵَﺂ َء َو‬ ‫ﻋﻠْ ِﻤ ِﻪ ِإ ﱠ‬
ِ
He knows what is before them
and what is behind them, ‫ﻲ‬
‫ﻈ ُﻬﻤَﺎ َو ُه َﻮ اﻟ َﻌِﻠ ﱡ‬ ُ ْ‫ﺣﻔ‬ ِ ‫ﻻ َی ُﺆ ُد ُﻩ‬
َ ‫ض َو‬ َ ْ‫ﻷر‬ َ ‫وَا‬
and they encompass nothing
of His knowledge, except what He wills;
.‫ﻈﻴْ ُﻢ‬
ِ ‫اﻟ َﻌ‬
His Seat extends over the heavens and the earth,
and He is never weary of preserving them both;
and He is the Most High, the Supreme. (2:255)

Allāhu lā ilāha illā Huwa’l


Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Hayyu’l
Yang Kekal selama-lamanya. Yang tidak mengantuk Qayyūm
usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit lā ta’khudhuhu sinatun wa lā nawm
dan di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat Lahū mā fi’s-samāwāti
di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang wa mā fi’l ard
mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa man dhalladhī yashfa‘u ‘indahu
yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak illā bi-Idhnih
mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa Ya‘lamu mā bayna aydīhim
yang Allah kehendaki. Luasnya Kursi Allah meliputi wa mā khalfahum
langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada wa lā yuhītūna bi-shay’in
Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah min ‘ilmihi illā bimā shā’
Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. wasi‘a Kursiyyuhu’s samāwāti wa’l ard
wa lā Yaūduhu hifzuhumā
wa Huwa’l ‘Aliyyu’l Azīm

(Recite 1 time)

-2-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

The (Prophetic) Messenger believed


in what was revealed to him from his Lord, ‫ل ِإَﻟﻴْ ِﻪ ِﻡﻦْ َرﺑﱢﻪ‬ َ ‫ل ِﺑﻤَﺂ ُأﻧْ ِﺰ‬
ُ ْ‫ﺱﻮ‬ ُ ‫ﻦ اﻟﺮﱠ‬ َ ‫ﺁ َﻡ‬
and (so did) the believers;
they all believed in Allāh
‫ﷲ َوﻡَﻶ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ‬ ِ ‫ﻦ ﺑِﺎ‬ َ ‫ﻞ ﺁ َﻡ‬
‫ن ُآ ﱞ‬ َ ْ‫وَاﻟْ ُﻤﺆْ ِﻡ ُﻨﻮ‬
and His Angels and His Books ‫ﺱِﻠ ِﻪ َوﻗَﺎﻟُﻮا‬ ُ ‫ﺣ ٍﺪ ِﻡﻦْ ُر‬ َ ‫ﻦ َأ‬
َ ْ‫ق َﺑﻴ‬ُ ‫ﻻ ُﻧ َﻔﺮﱢ‬
َ ‫ﺱِﻠ ِﻪ‬ ُ ‫َو ُر‬
and His (Prophetic) Messengers;
(they said) we make no distinction .‫ﺮ‬
ُ ْ‫ﺼﻴ‬
ِ ‫ﻚ اﻟْ َﻤ‬ َ ْ‫ﻚ َر ﱠﺑﻨَﺎ َوِإَﻟﻴ‬َ ‫ﻏﻔْﺮَا َﻧ‬ُ ‫ﻃﻌْﻨَﺎ‬ َ ‫ﺱ ِﻤﻌْﻨَﺎ َوَأ‬ َ
between any of His (Prophetic) Messengers;
and they said: we hear and we obey,
(Grant us) Your forgiveness Our Lord,
and to You is the eventual return. Āmana’r Rasūlu
bimā unzila ilayhi min Rabbihi
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan wa’l mu’minūn
kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang kullun āmana Billāhi
beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan wa Malāikatihi wa Kutubihi
Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul- wa Rusulih
rasulNya. (Katakan): “Kami tidak membezakan antara lā nufarriqu
seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain". Mereka bayna ahadin min Rusulih
berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami wa qālū sami‘nā wa ata‘nā
pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan Ghufrānaka Rabbanā
kepadaMu jualah tempat kembali” wa Ilayka’l masīr

-3-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Allāh does not place on any soul a burden


but to the extent of its capacity;
for it is (the benefit of) what it has earned,
and against it (the evil of) what it has wrought: ْ‫ﺴ َﺒﺖ‬ َ ‫ﻻ ُوﺱْ َﻌﻬَﺎ َﻟﻬَﺎ ﻡَﺎ َآ‬ ‫ﷲ َﻧﻔْﺴًﺎ ِإ ﱠ‬ ُ ‫ﻒا‬ ُ ‫َﻻ ُی َﻜﻠﱢ‬
Our Lord! Do not punish us
if we forget or make a mistake,
‫ﺴﻴْﻨَﺂ‬ ِ ‫ﺧﺬْﻧَﺂ ِإنْ َﻧ‬ ِ ‫ﻻ ُﺕﺆَا‬َ ‫ﺴ َﺒﺖْ َر ﱠﺑﻨَﺎ‬َ ‫ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ ﻡَﺎ اآْ َﺘ‬ َ ‫َو‬
Our Lord! Do not lay on us such a burden ‫ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ِإﺹْﺮًا َآﻤَﺎ‬ َ ْ‫ﻻ َﺕﺤْ ِﻤﻞ‬ َ ‫ﻄﺄْﻧَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو‬ َ ْ‫َأوْ َأﺧ‬
as You did lay
on those before us; ‫ﺤ ﱢﻤﻠْﻨَﺎ‬ َ ‫ﻻ ُﺕ‬ َ ‫ﻦ ِﻡﻦْ َﻗﺒِْﻠﻨَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو‬َ ْ‫ﻋﻠَﻰ اﱠﻟ ِﺬی‬ َ ‫ﺣ َﻤﻠْ َﺘ ُﻪ‬
َ
Our Lord! Do not impose upon us
that which we do not have the strength to bear;
‫ﻋﻨﱠﺎ وَاﻏْ ِﻔﺮْ َﻟﻨَﺎ‬َ ‫ﻒ‬ ُ ْ‫ﻻ ﻃَﺎ َﻗ َﺔ َﻟﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ وَاﻋ‬ َ ‫ﻡَﺎ‬
and pardon us and grant us forgiveness ‫ﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻘﻮْ ِم‬ َ ‫ﺼﺮْﻧَﺎ‬ ُ ْ‫ﻻﻧَﺎ ﻓَﺎﻧ‬ َ ْ‫ﺖ َﻡﻮ‬ َ ْ‫ﺣﻤْﻨﺂ َأﻧ‬ َ ْ‫وَار‬
and have mercy on us,
You are our Protector, .‫ﻦ‬َ ْ‫اﻟْﻜَﺎ ِﻓ ِﺮی‬
so help us against the unbelieving people.
(2: 285-286)

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang Lā Yukallifullāhu nafsan


terdaya olehnya. Ia mendapat pahala atas kebaikan illā wus‘ahā
yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa atas lahā mā kasabat
kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan wa ‘alayhā maktasabat
berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau Rabbanā lā tuākhidhnā
mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami in-nasīnā aw akhta’nā
tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau Rabbanā wa lā tahmil ‘alaynā isran
bebankan kepada kami bebanan yang berat kamā hamaltahu
sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada ‘alal-ladhīna min qablinā
orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Rabbanā wa lā tuhammilnā
Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami mā lā tāqata lanā bih
apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan wa‘fu ‘annā wa’ghfir lanā
maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa wa’rhamnā
kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Anta Mawlānā
Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk fa’nsurnā ‘ala’l qawmi’l kāfirīn
mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang
kafir”

(Recite 1 time)

-4-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

None is worthy of worship except Allāh,


He is One, He has no partner,
‫ﻚ‬
ُ ْ‫ َﻟ ُﻪ اﻟْ ُﻤﻠ‬،ُ‫ﻚ َﻟﻪ‬
َ ْ‫ﺵ ِﺮی‬
َ ‫ﻻ‬َ ‫ﷲ َوﺣْ َﺪ ُﻩ‬ ُ ‫ﻻا‬ ‫ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ‬
َ
His is the Kingdom and His is the praise, ‫ﺵﻲْ ٍء‬َ ‫ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ‬ َ ‫ﺖ َو ُه َﻮ‬ ُ ْ‫ﺤﻤْ ُﺪ ُیﺤْﻴِﻲ َو ُی ِﻤﻴ‬
َ ْ‫َوَﻟ ُﻪ اﻟ‬
He gives life and He causes death
and He is Powerful over all things. .ٌ‫َﻗﺪِیﺮ‬
Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang satu dan tiada Lā ilāha Illallāhu
sekutu bagi- Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan Wahdahū lā sharīka lahu
bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan Lahu’l Mulku wa Lahu’l Hamdu
dan yang mematikan, dan Dia sangat berkuasa atas Yuhyī wa Yumītu
segala sesuatu wa Huwa ‘alā kulli shay’in Qadīr

(3 times)

Glory be to Allāh
and all praise is for Allāh
‫ﷲ‬
ُ ‫ﷲ وَا‬
ُ ْ‫ﻻ ا‬
‫ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ‬
َ ‫ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َو‬
َ ْ‫ﷲ وَاﻟ‬
ِ ‫نا‬
َ ‫ﺱٌﺒْﺤَﺎ‬
and none is worthy of worship except Allāh .‫َاآْ َﺒ ُﺮ‬
and Allāh is Most Great.

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan


melainkan Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar. SubhānAllāh
wa’l Hamdu Lillāh
wa lā ilāha Illallāhu
Wallāhu Akbar

(3 times)

-5-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Glory be to Allāh with His (Own) Praise;


Glory be to Allāh, the Exalted. .‫ﻈﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﷲ اﻟْ َﻌ‬
ِ ‫نا‬
َ ‫ﺱﺒْﺤَﺎ‬
ُ ‫ﺤﻤْ ِﺪ ِﻩ‬
َ ‫ﷲ َو ِﺑ‬
ِ ‫نا‬
َ ‫ﺱﺒْﺤَﺎ‬
ُ
Maha suci Allah segala puji khusus bagi-Nya, Maha SubhānAllāhi wa bi-Hamdihi
suci Allah Yang Maha Agung. SubhānAllāhi’l ‘Azīm

(3 times)

Our Lord, forgive us and relent towards us;


truly, You are the Forgiver, the Merciful.
‫ب‬
ُ ‫ﺖ اﻟ ﱠﺘﻮﱠا‬
َ ْ‫ﻚ َأﻧ‬
َ ‫ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ِإﱠﻧ‬
َ ْ‫َر ﱠﺑﻨَﺎ اﻏْ ِﻔﺮْ َﻟﻨَﺎ َو ُﺕﺐ‬
.‫ﺣﻴْ ُﻢ‬
ِ ‫اﻟﺮﱠ‬
Ya Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku,
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Rabbana’ghfir lanā wa tub ‘alaynā
Penyayang. Innaka Anta’t Tawwāb u’r Rahīm

(3 times)

O Allāh! Bestow blessings on Sayyidinā Muhammad,


O Allāh! Bestow blessings on him and peace.
‫ﻋَﻠﻴْ ِﻪ‬
َ ‫ﻞ‬
‫ﺹﱢ‬َ ‫ اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ‬،ٍ‫ﺤ ﱠﻤﺪ‬
َ ‫ﻋﻠَﻰ ُﻡ‬
َ ‫ﻞ‬
‫ﺹﱢ‬َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ‬
.ْ‫ﺱﱢﻠﻢ‬
َ ‫َو‬
Ya Allah, cucurkan selawat ke atas Muhammad, Ya
Allah, cucurkan selawat ke atasnya dan kesejahteraan- Allāhumma Salli ‘alā Muhammad
Mu. Allāhumma Salli ‘alayhi wa Sallim

(3 times)

I take refuge in the complete words of Allāh


from the evil in what He has created. ‫ﻖ‬
َ ‫ﺧَﻠ‬
َ ‫ﺵ ﱢﺮﻡَﺎ‬
َ ْ‫ت ِﻡﻦ‬
ِ ‫ﷲ اﻟﺘﱠﺂﻡﱠﺎ‬
ِ ‫تا‬
ِ ‫ﻋﻮْ ُذ ِﺑ َﻜِﻠﻤَﺎ‬
ُ ‫َأ‬
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang A‘ūdhu bi-Kalimātillāhi’t tāmmāti
sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. min sharri mā khalaq

(3 times)

-6-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

In the Name of Allāh Who causes


no harm to come together with His Name ‫ﺵﻲْءٌ ﻓِﻲ‬ َ ‫ﻻ َیﻀُـ ﱡﺮ َﻡ َﻊ اﺱْـ ِﻤ ِﻪ‬ َ ‫ﷲ اﱠﻟﺬِي‬ِ ‫ِﺑﺴْـ ِﻢ ا‬
from anything whatsoever in earth or in heaven,
for He is the All-Hearing, the All-Knowing.
‫ﺴ ِﻤﻴْـ ُﻊ اﻟْ َﻌِﻠﻴْـ ُﻢ‬
‫ﺴﻤَـﺂ ِء َو ُه َﻮ اﻟْ ﱠ‬
‫ﻻ ﻓِﻲ اﻟْ ﱠ‬
َ ‫ض َو‬
ِ ْ‫ﻷر‬ َ‫ا‬
Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tiada suatu Bismillāhilladhī
pun, baik di bumi mahupun di langit dapat memberi lā yadurru ma‘a Ismihi
bencana, dan Dia Maha Mendengar Lagi Maha shay’un fi’l ardi wa lā fi’s-samā’
Mengetahui. wa Huwa’s Samī‘ u’l ‘Alīm

(3 times)

We are content with Allāh as Lord,


and with Islām as religion, ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬
َ ‫ﻼ ِم ِدیْﻨـًﺎ َو ِﺑ ُﻤ‬
َ ‫ﻹﺱْـ‬
ِ ‫ﷲ رَﺑًّﺎ َوﺑِﺎ‬
ِ ‫ﺽﻴْﻨَـﺎ ﺑِﺎ‬
ِ ‫َر‬
and with Sayyidinā Muhammad as Prophet.
‫َﻧ ِﺒ ّﻴـًﺎ‬
Radīnā Billāhi Rabban
Kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai wa bi’l Islāmi dīnan
Agama kami dan Muhammad sebagai Nabi kami. wa bi Muhammad-in Nabiyyā

(3 times)

In the Name of Allāh, and all praise is for Allāh,


and the good and the evil are by the Will of Allāh.
‫ﺸﻴْﺌَـ ِﺔ‬
ِ ‫ﺨﻴْ ُﺮ وَاﻟﺸﱠـ ﱡﺮ ِﺑ َﻤ‬
َ ْ‫ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟ‬
َ ْ‫ﷲ وَاﻟ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
‫ﷲ‬
ِ ‫ا‬
Dengan Nama Allah, segala pujian bagi-Nya, dan
segala kebaikan dan kejahatan adalah kehendak Allah. Bismillāhi wa’l Hamdu Lillāhi
wa’l khayru wa’sh sharru bi-Mashīatillāh

(3 times)

We believe in Allāh and the Last Day (of Judgment),


we repent to Allāh secretly and openly.
‫ﷲ ﺑَﺎﻃِﻨًﺎ‬
ِ ‫ﺧ ِﺮ ُﺕﺒْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ ا‬
ِ ‫ﷲ وَاﻟ َﻴﻮْ ِم اﻵ‬
ِ ‫ﺁ َﻡﻨﱠﺎ ﺑِﺎ‬
‫َوﻇَﺎ ِهﺮًا‬
Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan
kami bertaubat kepada Allah batin dan zahir. Āmannā Billāhi wa’l Yawmi’l Ākhir
tubnā Ilallāhi bātinan wa zāhirā

(3 times)

-7-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

O Our Lord! Pardon us,


and wipe out whatever (sins) we may have committed. ‫ن ِﻡﻨﱠﺎ‬
َ ‫ﺢ اﱠﻟ ِﺬيْ آَﺎ‬
ُ ْ‫ﻋﻨﱠﺎ وَاﻡ‬
َ ‫ﻒ‬
ُ ْ‫یَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ وَاﻋ‬
Ya Tuhan kami, maafkan kami dan hapuskanlah apa- Yā Rabbanā wa‘fu ‘annā
apa (dosa) yang ada pada kami. wa’mhulladhī kāna minnā

(3 times)

O The Possessor of Majesty and Honour,


cause us to die in the religion of Islām.
‫ﻦ‬
ِ ْ‫ﻋﻠَﻰ ِدی‬
َ ‫ﻹآْﺮَا ِم َأ ِﻡﺘْﻨَﺎ‬
ِ ‫ل وَا‬
ِ‫ﻼ‬َ ‫ﺠ‬
َ ْ‫یَﺎ ذَا اﻟ‬
‫ﻼ ِم‬
َ ْ‫ﻹﺱ‬ِ‫ا‬
Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan
sifat Pemurah, matikanlah kami dalam agama Islam . Yā Dha’l Jalāli wa’l Ikrām
amitnā ‘alā dīni’l Islām

(7 times)

O the Most Mighty, O the Authoritative One,


protect us from the evil of the unjust. ‫ﻦ‬
َ ‫ﺵ ﱠﺮ اﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤﻴْـ‬
َ ‫ﻒ‬
ِ ْ‫ﻦ َإآ‬
ُ ‫ي یَﺎ َﻡ ِﺘﻴْـ‬
‫یَﺎ َﻗ ِﻮ ﱡ‬
Wahai Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, Yā Qawiyyu Yā Matīn
hindarkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang ikfi sharraz-zālimīn
zalim.

(3 times)

May Allāh improve the affairs of the Muslims,


may Allāh turn away the evil of the harmful.
‫ﺵ ﱠﺮ‬
َ ‫ﷲ‬
ُ ‫فا‬
َ ‫ﺹ َﺮ‬
َ ‫ﻦ‬
َ ْ‫ﷲ ُأ ُﻡﻮْ َر اﻟْ ُﻤﺴِْﻠ ِﻤﻴ‬
ُ ‫ﺢا‬ َ ‫َأﺹَْﻠ‬
‫ﻦ‬
َ ْ‫اﻟْ ُﻤﺆْ ِذی‬
Semoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim
dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang-orang Aslahallāhu umūra’l Muslimīn
yang suka menggangu. Sarafallāhu sharra’l mu’dhīn

(3 times)

-8-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

O the Most High, O the Most Great,


O the All-Knowing, O the Powerful One,
O the All-Hearing, O the All-Seeing, ‫ﻋِﻠﻴْ ُﻢ یـَﺎ َﻗ ِﺪیْ ُﺮ‬
َ ‫ﻲ یـَﺎ َآ ِﺒﻴْ ُﺮ یـَﺎ‬ ‫ﻋِﻠ ﱡ‬
َ ‫یَـﺎ‬
O the Gentle, O the All-Aware.
‫ﺧ ِﺒﻴْ ُﺮ‬
َ ‫ﻒ یـَﺎ‬ ُ ْ‫ﻄﻴ‬ ِ ‫ﺼﻴْ ُﺮ یـَﺎ َﻟ‬
ِ ‫ﺱﻤِﻴ ُﻊ یـَﺎ َﺑ‬
َ ‫یـَﺎ‬
Yā ‘Aliyyu Yā Kabīr
Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, lagi Maha Besar, Yā ‘Alīmu Yā Qadīr
Yang Maha Mengetahui lagi Sentiasa Sanggup, Yang Yā Samī‘u Yā Basīr
Maha Mendengar lagi Melihat. Yang Maha Lemah- Yā Latīf Yā Khabīr
Lembut lagi Maha Mengetahui

(3 times)

O the Dispeller of anxiety,


O the Remover of grief,
‫ﻒ اﻟ ﱠﻐ ﱢﻢ یَﺎ َﻡﻦْ ِﻟ َﻌﺒْ ِﺪ ِﻩ َیﻐْ ِﻔ ُﺮ‬
َ ‫ﺵ‬
ِ ‫ج اﻟ َﻬ ﱢﻢ یَﺎ آَﺎ‬
َ ‫یَﺎ ﻓَﺎ ِر‬
O the One Who to His servant ‫ﺣ ُﻢ‬
َ ْ‫َو َیﺮ‬
is Forgiving and Merciful.
Yā Fārij al-hamm
Wahai Tuhan yang melegakan dari dukacita, lagi Yā Kāshif al-ghamm
melapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang Yā man li-‘abdihi
mengampuni dan menyayangi hamba-hamba-Nya. Yaghfiru wa Yarham

(3 times)

-9-
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

I seek forgiveness of Allāh, the Lord of all creation.


I seek forgiveness of Allāh for all mistakes.
‫ﻦ‬
َ ‫ﷲ ِﻡ‬
َ ‫ب اﻟْ َﺒ َﺮایَﺎ َأﺱْ َﺘﻐْ ِﻔ ُﺮ ا‬
‫ﷲ َر ﱠ‬
َ ‫َأﺱْ َﺘﻐْ ِﻔ ُﺮ ا‬
‫ﺨﻄَﺎیَﺎ‬ َ ْ‫اﻟ‬
Aku memohon keampunan Allah Tuhan Pencipta
sekalian makhluk, aku memohon keampunan Allah dari Astaghfirullāha Rabb al-barāyā
sekalian kesalahan. Astaghfirullāha min al-khatāyā

(4 times)

None is worthy of worship except Allāh.


‫ﷲ‬
ُ ‫ﻻا‬
‫ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ‬
َ
Tiada Tuhan Melainkan Allah Lā ilāha Illallāh

(50 or 100 times, or up to 1000 times)

Muhammad is the (Prophetic) Messenger of Allāh.


‫ﷲ‬
ِ ‫لا‬
ُ ْ‫ﺱﻮ‬
ُ ‫ﺤ ﱠﻤﺪٌ َر‬
َ ‫ُﻡ‬
Muhammad Rasulullah Muhammad u’r Rasūlullāh

(1 time)

Muhammad Rasulullah, Allah Mencucurkan Selawat


dan Kesejahteraan keatasnya dan keluarganya. Moga-
moga dipermuliakan, diperbesarkan, dan
‫ف َو َآ ﱠﺮ َم‬ َ ‫ﺵ ﱠﺮ‬ َ ‫ﺱﱠﻠ َﻢ َو‬ َ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻪ وَﺁِﻟ ِﻪ َو‬َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺹﻠﱠﻰ ا‬ َ
diperjunjungkan kebesarannya. Serta Allah Ta'ala ‫ل‬
ِ ‫ﻋﻦْ ﺁ‬ َ ‫ﷲ ﺕَﻌَﺎﻟَﻰ‬ ُ ‫ﻲا‬ َ‫ﺽ‬ ِ ‫ﻈ َﻢ َو َر‬ ‫ﻋﱠ‬ َ ‫ﺠ َﺪ َو‬ ‫َو َﻡ ﱠ‬
meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat
Rasulullah, sekalian tabi'in dan yang mengikuti mereka ‫ﻦ‬
َ ْ‫ وَاﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌﻴ‬،‫ﻦ‬ َ ْ‫ﷲ َأﺝْ َﻤ ِﻌﻴ‬ ِ ‫لا‬ ِ ْ‫ﺱﻮ‬ ُ ‫ب َر‬ ِ ‫َوَأﺹْﺤَﺎ‬
dengan kebaikan dari hari ini sehingga Hari Kiamat,
dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu
‫ن ِﻡﻦْ َیﻮْ ِﻡﻨَﺎ َهﺬَا ِإﻟَﻰ‬ ٍ ‫ﻦ ِﺑِﺈﺣْﺴَﺎ‬ َ ْ‫َوﺕَﺎ ِﺑ ِﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌﻴ‬
wahai Yang Maha Pengasih daripada yang ‫ﻚ یَﺎ‬ َ ‫ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ َﻡ َﻌ ُﻬﻢْ َو ِﻓﻴْ ِﻬﻢْ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ِﺘ‬
َ ‫ﻦ َو‬ ِ ْ‫َیﻮْ ِم اﻟ ﱢﺪی‬
mengasihani.
‫ﻦ‬
َ ْ‫ﺣ ِﻤﻴ‬ِ ‫ﺣ َﻢ اﻟﺮﱠا‬ َ ْ‫َأر‬
Sallallāhu ‘alayhi
May Allāh’s blessings and peace be upon him wa ālihi wa sallam
and his descendants; wa sharrafa wa karram wa majjada wa ‘azzam
and may He honour, ennoble, glorify and exalt him, wa Radiya ‘an Ahli Baytihi’l Mutahharīn
and may He be pleased with his purified Household, wa Ashābihi’l Muhtadīn
and with his rightly guided Companions, wa’t Tābi‘īna lahum bi-ihsānin
and with those who followed them with excellence ilā Yawm i’d-Dīn
till the Day of Judgment.

(1 time)

- 10 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

In the Name of Allāh, the Beneficent, the Merciful.


Say: He, Allāh, is One. ‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬ ِ ‫ِﺑﺴْﻢ ا‬
Allah, the Eternally Besought.
He begets not, nor is He begotten, ْ‫ َﻟﻢْ َیﻠِـﺪْ َوَﻟﻢ‬.‫ﺼﻤَـ ُﺪ‬
‫ﷲ اﻟ ﱠ‬ ُ ‫ َا‬.ٌ‫ﷲ َأﺣَـﺪ‬ُ ‫ُﻗﻞْ ُه َﻮ ا‬
and there is none like Him. (112:1-4)
ٌ‫ َوَﻟﻢْ َیﻜُـﻦْ َﻟ ُﻪ ُآﻔُـﻮًا َأﺣَـﺪ‬.ْ‫یٌﻮْﻟَـﺪ‬

Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm


Qul Huwallāhu Ahad
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Allāh u’s-Samad
Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): “Dialah lam yalid wa lam yūlad
Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan wa lam yakun Lahū kufuwan ahad
segala permohonan; Ia tidak beranak, dan Ia pula tidak
diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang
sebanding dengan-Nya.

(3 times)

In the Name of Allāh, the Beneficent, the Merciful.


Say: I take refuge with the Lord of the daybreak, ‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬ ِ ‫ِﺑﺴْﻢ ا‬
from the evil of what He has created,
and from the evil of the darkness when it gathers, ْ‫ َو ِﻡﻦ‬،َ‫ﺧَﻠﻖ‬
َ ‫ﺵ ﱢﺮ ﻡَﺎ‬ َ ْ‫ ِﻡﻦ‬،ِ‫ب اﻟْ َﻔَﻠﻖ‬‫ﻋﻮْ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ‬ُ ‫ُﻗﻞْ َأ‬
and from the evil of those
who blow on knots (practicing witchcraft), ‫ت ﻓِﻲ‬ ِ ‫ﺵ ﱢﺮ اﻟ ﱠﻨﻔﱠﺎﺛَﺎ‬
َ ْ‫ َو ِﻡﻦ‬،َ‫ﻖ ِإذَا َو َﻗﺐ‬ٍ‫ﺱ‬ ِ ‫ﺵ ﱢﺮ ﻏَﺎ‬ َ
and from the evil of the envious when he envies.
(113:1-5)
‫ﺣﺴَﺪ‬ َ ‫ﺱ ٍﺪ ِإذَا‬
ِ ‫ﺵ ﱢﺮ ﺣَﺎ‬َ ْ‫ َو ِﻡﻦ‬،ِ‫اﻟْ ُﻌ َﻘﺪ‬

Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm


Qul a‘udhu bi-Rabbi’l falaq
min sharri mā khalaq
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
wa min sharri ghāsiqin idhā waqab
Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku
wa min sharri’n
berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya
naffāthāti fi’l ‘uqad
subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Ia
wa min sharri hāsidin idhā hasad
ciptakan; dan daripada kejahatan malam apabila ia
gelap gelita; dan daripada (ahli-ahli sihir) yang
menghembus pada simpulan-simpulan ikatan; dan
daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia
melakukan kedengkiannya”.

(1 time)

- 11 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

In the Name of Allāh, the Beneficent, the Merciful.


Say: I take refuge in the Lord of mankind, ‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬ ِ ‫ِﺑﺴْﻢ ا‬
the King of mankind,
the God of mankind; ‫ ِإَﻟ ِﻪ‬،ِ‫ﻚ اﻟﻨﱠﺎس‬ ِ ‫ َﻡِﻠ‬،ِ‫ب اﻟﻨﱠﺎس‬ ‫ﻋﻮْ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ‬
ُ ‫ُﻗﻞْ َأ‬
from the evil of the (devilish) whisperings
of one who slinks away; ْ‫ َاﱠﻟ ِﺬي‬،ِ‫ﺨﻨﱠﺎس‬ َ ْ‫س اﻟ‬
ِ ‫ﺵ ﱢﺮ اﻟْ َﻮﺱْﻮَا‬ َ ْ‫ ِﻡﻦ‬،ِ‫اﻟﻨﱠﺎس‬
who whispers into the breasts of mankind,
from among the jinn and mankind. (114:1-6)
‫ﺠ ﱠﻨ ِﺔ‬
ِ ْ‫ﻦ اﻟ‬
َ ‫ ِﻡ‬،ِ‫ﺹ ُﺪوْ ِر اﻟﻨﱠﺎس‬ ُ ‫س ﻓِﻲ‬ ُ ‫ُی َﻮﺱْ ِﻮ‬
‫س‬
ِ ‫وَاﻟﻨﱠﺎ‬

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha


Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm
berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Yang Qul a‘ūdhu bi-Rabb-i’n-nās
Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak Malik-i’n-nās
disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan Ilāh-i’n-nās
pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang min sharri’l waswāsi’l
melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati khannās
manusia, dari kalangan jin dan manusia”. alladhī yuwaswisu fī sudūr-i’n-nās
min al-jinnati wa’n-nās

(1 time)

- 12 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Al-Fātiha Al-Fātiha

To the soul of our master, the foremost Muslim Jurist


Muhammad ibn ‘Alī Bā ‘Alawī ‫ﺤ َﺔ‬
َ ‫َاﻟْﻔَﺎ ِﺕ‬
and his genealogical roots (ancestors)
and their branches (descendants),
and all our noble masters ‫ﻲ‬
ّ ‫ﻋِﻠ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ﺪ ِﺑ ﻦ‬ َ ‫ﺱ ﱢﻴ ِﺪﻧَﺎ اﻟْ َﻔ ِﻘﻴْ ِﻪ اﻟْ ُﻤ َﻘ ﱠﺪ ِم ُﻡ‬
َ ‫ح‬
ِ ‫ِإﻟَﻰ رُو‬
among the descendants of the Bā ‘Alawī;
that may Allāh raise their ranks
‫ﺱ ﺎدَا ِﺕﻨَﺎ‬
َ ‫ﻋ ِﻬﻢْ وَآ ﱠﻔ ِﺔ‬
ِ ‫ﺹ ﻮِﻟ ِﻬﻢْ َو ُﻓ ﺮُو‬ ُ ‫ﻋَﻠ ﻮِي َوُأ‬ َ ‫ﺑَﺎ‬
and make us benefit from them ‫ﺝ ﺎ ِﺕ ِﻬﻢْ ِﻓ ﻲ‬ َ ‫ﷲ ُیﻌِْﻠ ﻲ َد َر‬ َ ‫نا‬ ‫ﻋَﻠ ﻮِي َأ ﱠ‬ َ ‫ل َأ ِﺑ ﻲ‬
ِ‫ﺁ‬
and from their spiritual mysteries and their lights,
in this world and in the Hereafter. ‫ﺠ ﱠﻨ ِﺔ َو َیﻨْ َﻔ ُﻌﻨَﺎ ِﺑ ِﻬﻢْ َو ِﺑَﺄﺱْﺮَا ِر ِهﻢْ َوَأﻧْﻮَا ِر ِه ﻢْ ِﻓ ﻲ‬
َ ْ‫اﻟ‬
.‫ﺧ َﺮ ِة‬ِ ‫ﻦ وَاﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ وَاﻵ‬ ِ ْ‫اﻟ ﱢﺪی‬

Ilā rūhi Sayyidinā al-Faqīh al-Muqaddam


Bacalah Al-fatihah kepada roh Penghulu kita al-Faqih Muhammad ibn ‘Alī Bā ‘Alawī
al-Muqaddam, Muhammad ibn Ali Ba’alawi, dan wa usūlihī
kepada asal-usul dan keturunannya, dan kepada semua
wa furū‘ihim
penghulu kita dari keluarga bani ‘Alawi, moga-moga wa kāffati sādātinā
Allah tinggikan darjat mereka di syurga, dan memberi āli Abī ‘Alawī
kita manfaat dengan mereka, rahsia-rahsia mereka,
Annallāha yu‘lī darajātihim
cahaya mereka di dalam agama, dunia dan akhirat. wa yanfa‘unā bihim
wa bi-asrārihim wa anwārihim
fi’d dunyā wa’l Ākhira

(Recite Sūrah al-Fātiha) (Recite Sūrah al-Fātiha)

- 13 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Al-Fātiha Al-Fātiha

To the souls of our noble Sūfī masters


wherever they may be and wherever their souls may be, ‫ﺤ َﺔ‬
َ ‫َاﻟْﻔَﺎ ِﺕ‬
that may Allāh raise their ranks
and make us benefit from them
and from their knowledge ‫ﺼﻮْ ِﻓ ﱠﻴ ِﺔ َأیْ َﻨﻤَﺎ آَﺎﻧُﻮا ﻓِﻲ‬ ‫ح ﺱَﺎدَا ِﺕﻨَﺎ اﻟ ﱡ‬ ِ ‫ِإﻟَﻰ َأرْوَا‬
and their spiritual mysteries;
and join us with them with goodness and well-being.
ْ‫ﺣ ُﻬﻢ‬ُ ‫ﺣﱠﻠﺖْ َأرْوَا‬ َ ‫ض َو َﻡﻐَﺎ ِر ِﺑﻬَﺎ َو‬ ِ ْ‫ﻷر‬ َ ‫قا‬ِ ‫َﻡﺸَﺎ ِر‬
ْ‫ﺠ ﱠﻨ ِﺔ َو َیﻨْ َﻔ ُﻌﻨَﺎ ِﺑ ِﻬﻢ‬
َ ْ‫ﷲ ُیﻌْﻠِﻲ َد َرﺝَﺎ ِﺕ ِﻬﻢْ ﻓِﻲ اﻟ‬ َ ‫نا‬ ‫ َأ ﱠ‬-
‫ﺤ ُﻘﻨَﺎ‬
ِ ْ‫ َو ُیﻠ‬،ْ‫َو ِﺑ ُﻌﻠُﻮ ِﻡ ِﻬﻢْ َو ِﺑَﺄﺱْﺮَا ِر ِهﻢْ َوَأﻧْﻮَا ِر ِهﻢ‬
‫ﺧﻴْ ٍﺮ َوﻋَﺎ ِﻓ َﻴ ٍﺔ‬
َ ‫ِﺑ ِﻬﻢْ ﻓِﻲ‬

Ilā arwāhi sādātina’s Sūfiyya


aynamā kānū wa hallat arwāhuhum
Bacalah al-fatihah kepada roh-roh Penghulu kita Ahli Annallāha yu‘lī darajātihim
Ahli Sufi, di mana saja roh mereka berada, di timur wa yanfa‘unā bihim
atau barat, moga moga Allah tinggikan darjat mereka di wa bi-‘ulūmihim
syurga, dan memberi kita manfaat dengan mereka, wa asrārihim
ilmu-ilmu mereka, rahsia-rahsia mereka, cahaya Wa yulhiqunā bihim fī khayrin wa ‘āfiya
mereka, dan golongkan kami bersama mereka dalam
keadaan baik dan afiah.

(Recite Sūrah al-Fātiha) (Recite Sūrah al-Fātiha)

- 14 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Al-Fātiha Al-Fātiha

To the soul of the compiler of the Rātib,


the Axis of Guidance ‫ﺤ َﺔ‬
َ ‫َاﻟْﻔَﺎ ِﺕ‬
and the spiritual succour for peoples and nations,
the beloved ‘Abdullāh bin ‘Alawī al-Haddād ‫ﺵ ﺎ ِد‬ َ ْ‫ﻹر‬
ِ ‫ﺐا‬ ِ ْ‫ﺐ ُﻗﻄ‬ ِ ‫ﺐ اﻟﺮﱠا ِﺕ‬ ِ ‫ﺣ‬ ِ ‫ح ﺹ َﺎ‬ ِ ْ‫ِإَﻟ ﻰ ُرو‬
and his genealogical roots (ancestors)
and their branches (descendants), ْ‫ﷲ ِﺑ ﻦ‬ ِ ‫ﻋﺒْ ِﺪ ا‬
َ ‫ﺐ‬ ِ ْ‫ﺤ ِﺒﻴ‬
َ ْ‫ﻼ ِد اﻟ‬ َ ‫ث اﻟْ ِﻌ َﺒ ﺎ ِد وَاﻟْ ِﺒ‬
ِ ْ‫ﻏ ﻮ‬ َ ‫َو‬
that may Allāh raise their ranks
and make us benefit from them
‫ﷲ ُیﻌِْﻠ ﻲ‬ َ ‫نا‬ ‫ﻋ ِﻪ َأ ﱠ‬
ِ ْ‫ﺹﻮِْﻟ ِﻪ َو ُﻓ ُﺮو‬ ُ ‫ﺤﺪﱠاد َوُأ‬ َ ْ‫ﻋَﻠﻮِي اﻟ‬ َ
and from their spiritual mysteries ْ‫ﺠ ﱠﻨ ﺔ َو َیﻨْ َﻔ ُﻌ َﻨ ﺎ ِﺑ ِﻬ ﻢْ َوَأﺱْ ﺮَا ِر ِهﻢ‬
َ ْ‫ﺝ ﺎ ِﺕ ِﻬﻢْ ِﻓ ﻲ اﻟ‬ َ ‫َد َر‬
and their lights and their blessings,
in this world and in the Hereafter. ‫ﺧ َﺮ ِة‬
ِ ‫ﻦ وَاﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ وَاﻵ‬ِ ْ‫َوَأﻧْﻮَا ِر ِهﻢْ َﺑ َﺮآَﺎ ِﺕ ِﻬﻢْ ﻓِﻲ اﻟ ﱢﺪی‬

Ilā rūhi Sāhib i’r Rātib


Qutb i’l Irshād
Bacalah fatihah kepada roh Penyusun Ratib ini, Qutbil- wa ghawth i’l ‘ibād wa’l bilād
Irshad, Penyelamat kaum dan negaranya, Al-Habib al-Habīb ‘Abdillāh ibni ‘Alawī al-Haddād
Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, asal-usul dan wa usūlihī
keturunannya, moga moga Allah meninggikan darjat wa furū‘ihim
mereka di syurga, dan memberi kita manfaat dari Annallāha yu‘lī darajātihim
mereka, rahsia-rahsia mereka, cahaya dan berkat wa yanfa‘unā bihim
mereka di dalam agama, dunia dan akhirat. wa bi-asrārihim
wa anwārihim wa barakātihim
fi’d dunyā wa’l Ākhira

(Recite Sūrah al-Fātiha) (Recie Sūrah al-Fātiha)

- 15 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

Al-Fātiha Al-Fātiha

To the souls of all the pious servants of Allāh


and both the parents, ‫َاﻟْﻔَﺎ ِﺕﺤَﺔ‬
and all the believing men and believing women
and the Muslim men and Muslim women; ‫ﻦ‬
ِ ْ‫ﻦ وَاﻟْﻮَاِﻟ ِﺪی‬ َ ‫ﺼ ﺎِﻟﺤِﻴ‬ ّ ‫ﷲ اﻟ‬ ِ ‫ﻋ َﺒ ﺎ ِد ا‬ ِ ‫ِإَﻟ ﻰ آَﺎ ﱠﻓ ِﺔ‬
that may Allāh forgive them
and have mercy on them ‫ﻦ‬
َ ْ‫ت وَاﻟْ ُﻤﺴْ ِﻠ ِﻤﻴ‬
ِ ‫ﻦ وَاﻟْ ُﻤﺆْ ِﻡ َﻨ ﺎ‬ َ ‫ﺝ ِﻤﻴْ ِﻊ اﻟْ ُﻤ ﺆْ ِﻡﻨِﻴ‬َ ‫َو‬
and make us benefit from their spiritual mysteries
and their blessings;
ْ‫ﺣ ُﻤ ُﻬﻢ‬
َ ْ‫ﷲ َیﻐْ ِﻔ ُﺮ َﻟ ُﻬ ﻢْ َو َی ﺮ‬ َ ‫ت َأنْ ا‬ ِ ‫وَاﻟْ ُﻤﺴْ ِﻠﻤَﺎ‬
and (finally Fātiha) to ْ‫َو َیﻨْ َﻔ ُﻌﻨَﺎ َﺑَﺄﺱْﺮَا ِر ِهﻢْ و َﺑ َﺮآَﺎ ِﺕ ِﻬﻢ‬
the Holy Presence of Prophet Muhammad,
may Allāh’s blessings and peace
be upon him and his descendants.
Ilā arwāhi kāffati ‘Ibādillāhi’s sālihīn
Bacalah Fatihah kepada hamba hamba Allah yang wa’l wālidayni
soleh, ibu bapa kami, mukminin dan mukminat, wa jamī‘il mu’minīna wa’l mu’mināt
muslimin dan muslimat, moga moga Allah wa’l muslimīna wa’l muslimāt
mengampuni mereka dan merahmati mereka dan Annallāha Yaghfiru lahum
memberi kita manfaat dengan rahsia rahsia dan barakah wa Yarhamuhum
mereka. wa yanfa‘unā bi-asrārihim
wa barakātihim
wa ilā
Hadrati’n Nabiyyi Muhammad-in
Sallallāhu ‘alayhi wa Ālihi wa sallam

(Recite Sūrah al-Fātiha) (Recite Sūrah al-Fātiha)

- 16 -
‫ﺣﻴْ ِﻢ‬
ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺮ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ِﺑﺴْ ِﻢ ا‬
Bismillāh i’r Rahmān i’r Rahīm

* O The First without a beginning, * Yā Awwal al-awwalīn


and O The Everlasting in all eternity, wa Yā Ākhir al-ākhirīn
and O The Possessor of Power and Firm Authority, wa Yā Dha’l Quwwati’l Matīn
and O The One Who is Merciful to the poor, wa Yā Rāhim al-masākīn
and O The Most Merciful of those who show mercy, wa Yā Arham ar-rāhimīn
and O Peace, bestow peace on us and all Muslims, wa Yā Salāmu Sallimnā wa’l Muslimīn
for the sake of the dignified status bi jāhi
of the master of all the (Prophetic) Messengers, Sayyidi’l Mursalīn
and bestow blessings and peace wa Sallallāhu
on Sayyidinā Muhammad ‘alā Sayyidinā Muhammad-in
and on his Family and Companions wa ‘alā Ālihī wa Sahbihī wa Sallim
and all Praise is for Allāh, Lord of the worlds. wa’l Hamdu Lillāhi Rabb i’l ‘ālamīn

O Allāh, we ask of You


for Your Good Pleasure and Paradise,
‫ﻚ‬
َ ‫ﺠﻨﱠـ َﺔ َوﻧَـ ُﻌﻮْ ُذ ِﺑ‬
َ ْ‫ك وَاﻟ‬
َ ‫ﻚ ِرﺽَـﺎ‬ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ِإﻧﱠﺎ َﻧﺴْـَﺄُﻟ‬
and we seek Your Protection ‫ﻚ وَاﻟﻨﱠـﺎ ِر‬ َ ‫ﻄ‬ِ‫ﺨ‬َ ‫ِﻡﻦْ ﺱَـ‬
from Your displeasure and from hell-fire.
Allāhumma innā nas’aluka
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan dan Ridāka wa’l jannah
syurga-Mu; dan kami memohon perlindungan-Mu dari wa na‘ūdhu bika
kemarahan-Mu dan api neraka. min sakhatika wa’n nār

(3 times)

(End of Rātib)
‫اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ‬
(Tamat Ratib Al-Haddad )

- 17 -