Sie sind auf Seite 1von 5

²æà ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ – Sri Sripadarajaru

´ÉÏmÉÔhÉïoÉÉåkÉ MÑüsÉuÉÉÍkÉï xÉÑkÉÉMüUÉrÉ


´ÉÏurÉÉxÉUÉeÉ aÉÑUuÉå rÉÌiÉzÉåZÉUÉrÉ |
´ÉÏUÇaÉÌuÉ›ûsÉ mÉSÉÇoÉÑeÉ oÉÇpÉUÉrÉ
´ÉÏmÉÉSUÉeÉaÉÑUuÉåxiÉÑ lÉqÉzrÉÑpÉÉrÉ ||

¥ÉÉlÉuÉæUÉarÉ pÉYirÉÉÌS MüsrÉÉhÉaÉÑhÉzÉÉÍsÉlÉ:|


sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉqÉÑlÉÏluÉÇSå ÌuɱÉaÉÑÃlqÉqÉ ||

iÉÇ uÉÇSå lÉUÍxÉÇWûiÉÏjÉïÌlÉsÉrÉÇ ´ÉÏurÉÉxÉUÉOèû mÉÔÎeÉiÉÇ |


krÉÉrÉÇiÉÇ qÉlÉxÉÉ lÉ×ÍxÉÇWûcÉUhÉqÉç ´ÉÏmÉÉSUÉeÉÇ aÉÑÂÇ |

ˆ»¡¿¨Åáì Àìò¡¾¢ ¸ø¡½Ì½„¡Ä¢¿:|


ÄŒÁ£¿¡Ã¡Â½Ó¿£óÅõ§¾ Å¢ò¡ÌåóÁÁ ||

www.sumadhwaseva.com Page 1
Details about Sripadarajaru
Father Sheshagiriyappa
Mother Giriyamma
Year of Birth 1406 AD
Upanayana 1411 AD
Janmanaama Lakshminaarayana
Domicile Abboor
(Chennapatna taluk in Karnataka)
Ashrama GurugaLu Sri Svarnavarna Theertharu
Ashrama Shishyaru Sri Hayagreeva Theertharu
Vidya Gurugalu Sri Vibudhendra Theertharu
Sanyasa sweekara 1412AD @ SRIRANGAM (TN)
Ashrama naama “Lakshminaarayana Theertharu”
Upasya Moorthy Sri Gopinatha Devaru
Amsha DhruvaMsha
Grantha rachana Vagvajra, Sanskrit Grantha
Vrundavana Pravesha 1504AD @ MULABIGILU (KOLAR DIST)
Araadhana Day Jyesta Shudda Chaturdashi
Ankita Rangavittala
Pradhana Shishyaru Sri Vyasarajaru
Vidyapeeta stapane Mulabagilu
Math’s moola purusharu Sri Padmanabha Theertharu
Title “Sripadaraja” given By Sri Raghunatha Theertharu

www.sumadhwaseva.com Page 2
Ratha @ Narasimha Theertha Narasimha Theertha

www.sumadhwaseva.com Page 3
Other Details abour Sripadarajaru :
1. Brahmahatya Dosha parihara - In 1468 Brahmahatya
nivarane for Sri Salva Narasimha bhoopaala. Similarly he
removed the Brahmahatya dosha parihara of a brahmana.

2. Rathnaabhisheka - Rathnaabhisheka by Vijayanagar king


Sri Salva Narasimha Bhoopala

3. Ganga pratyaksha - When he planned to go for


Gangasnaana, Srihari told that Ganga itself is coming
within four days in one of the corners of Nrusimha
Theertha, and Ganga actually came. Sreepadarajaru did
the pooja of Gangadevi with “Marada Bagina” which she
accepted.
4. Mrustanna Bhojana in forest - Once when he was
in the forest, on his tour, he could not get anything for the
naivedya of Gopinatha Devaru. Every day he used to do
naivedya of 64 bhakshya but on this day there was nothing
for preparation. Then all of a sudden a Vaishya came,
blessed and guided by Srihari in his dream to deliver Pooja
Items and Bhojana grocessories, came there with a cart
fuil of dhanya. Sreepadarajaru got the food cooked in
quick time and did the naivedya in the forest also with
Srihari Anugraha.

www.sumadhwaseva.com Page 4
5. Sukha Prarabdha - He used to wear golden, diamond
ornaments alongwith Gopichandana, Mudra, which a
sanyasi must never wear. As he had some sukha
prarabdha, he was wearing, as a token of samarpanabhava
to Srihari.

6. MULABAGILU - This in National highway from Bangalore to


Tirupathi. It is called as Moodana Bagilu or Eastern Road for
Vijayanagar Dynasty. Here there are so many temples. There is
Arjuna Prathistita Mukhyaprana Devaru. Narasimha Theertha,
where Sripadarajaru got the udbhava of Gangadevi. There is
Someshwara Temple. There is Sripadaraja Vrundavana and
Mruthika Vrundavana of Padmanabhatheertharu.

7. He did the Prathistapane of Ashwatha Narasimha Devaru in


Karpara Kshetra, and place used to be called as “Karpara
Nrusimha Kshetra”.

Collection by Narahari Sumadhwa


For www.sumadhwaseva.com

Email Id : naraharisumadhwa@yahoo.in

www.sumadhwaseva.com Page 5