À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ

∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î·

ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘

μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË

ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿

Deutsch - ein Hit!

°ÂÚÌ·ÓÈο

B’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡ ∞£∏¡∞

Deutsch - ein Hit!
°ÂÚÌ·ÓÈο B’ °Àª¡∞™π√À

™À°°ƒ∞º∂π™

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ * ¢¿ÊÓË μˉÂÓÌ¿ÈÂÚ ∂ÈÎ. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ª·ÚÁ·Ú›Ù· ™·Ì·Ú¿ ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÔԇϷ μÂÚ¿ÓË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÎÈfiη˜ ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·ÙÚ›ÎË ª·ÎÚ‹ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∫˘Úȷ΋ ¶ÂÙÚ¤· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∞ÓÓ¤Ù ºÒÛ‚ÈÓÎÂÏ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶.π §ˆÚÂÏ¿È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔfiÙÛË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπΔ∂™-∞•π√§√°∏Δ∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡∏ Δ√À ª∞£∏ª∞Δ√™ ∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡∏ Δ√À À¶√∂ƒ°√À ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· (μπμ§π√™À¡∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞.∂.¶.∂.∂.) ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜-ΔÚˆ¿‰Ô˜ °·˙ÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ (Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘).
μπμ§π√™À¡∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞.∂.¶.∂.∂.

* ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘.

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. ¶Ôχ˙Ô˜ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ

∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î·

ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘

μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË

ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™

∂∫¶∞π¢∂ÀΔ◊ƒπ∞ «∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫∏ ∞°ø°∏»

Deutsch - ein Hit!
°ÂÚÌ·ÓÈο B’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡ ∞£∏¡∞

.

óôï Áìâïýñãï êáé óôï ÓÜëôóìðïõñãê. êáé óõãêåêñéìÝíá óôï Âåñïëßíï. ð. ï Andreas êáé ç Maria-Christine èá âñåèïýí êáé óå Üëëá ìÝñç ôçò Ãåñìáíßáò Þ ôçò Áõóôñßáò. ôïí ðïëéôéóìü êáé ôéò óõíÞèåéåò ôùí ãåñìáíüöùíùí ëáþí. áðü ¸ëëçíá ðáôÝñá êáé ÁõóôñéáêÞ ìçôÝñá.ein Hit!“. öùôïãñáößåò. ¸÷ïõí ãíùñßóåé ìåãáëþíïíôáò äýï äéáöïñåôéêïýò ðïëéôéóìïýò.÷. óôï Ìüíá÷ï. ÌÝóá áðü åéêüíåò. êåßìåíá êáé ðáé÷íßäéá èá óõíå÷ßóïõí íá óïõ ìáèáßíïõí ìå åõ÷Üñéóôï êáé äéáóêåäáóôéêü ôñüðï ôç ãëþóóá. ÎÝñïõí ëïéðüí ðïëý êáëÜ ðþò íá óå âïçèÞóïõí íá ìÜèåéò åýêïëá êáé ãñÞãïñá ôç ãåñìáíéêÞ ãëþóóá. áãáðçôÞ ìáèÞôñéá! Êáëþò Þëèåò îáíÜ óôïí êüóìï ôïõ Andreas êáé ôçò Maria-Christine.ÁãáðçôÝ ìáèçôÞ. ¸÷ïõí ðåñßðïõ ôç äéêÞ óïõ çëéêßá êáé èá óïõ êñáôÞóïõí óõíôñïöéÜ ìå ôéò éóôïñßåò êáé ôéò ðåñéðÝôåéÝò ôïõò üëç ôçí ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ. Áò äïýìå ëïéðüí ôé Ý÷ïõí íá ìáò ðïõí ï Andreas êáé ç Maria-Christine êáé ç ðáñÝá ôïõò. ðïõ Ý÷åéò Þäç ãíùñßóåé óôï ðñþôï âéâëßï ôçò óåéñÜò. èá óå óõíôñïöåýóïõí êáé óôá åííÝá êåöÜëáéá áõôïý ôïõ âéâëßïõ. 5 . ôï ãåñìáíéêü êáé ôïí åëëçíéêü. ôùí çñþùí ôçò óåéñÜò „Deutsch . ÖÝôïò. ï Andreas êáé ç MariaChristine Ý÷ïõí ãåííçèåß óôç Ãåñìáíßá. ¼ðùò èá èõìÜóáé. Ôá ìéêñÜ ðïíôßêéá.

Wie komme ich zur Schule? Geradeaus bis zur Kreuzung und dann links.Fragebogen Die Party Plateau-Kapitel Einladung . Dialoge .Anzeigen . Ihr sollt eure Betten machen. Danach läuft ein interessanter Krimi.Dialog . sehen. Das passt mir nicht.E-Mail Unterhaltung .Formular . Hattet ihr eine gute Reise? Ja.Biografie Sportbericht .E-Mail Wegbeschreibung ..Brief Zeitschriftenartikel . Ihr müsst umschalten..Artikel Sprüche Unsere Umwelt Plateau-Kapitel Poster . Er wollte Profi werden. Der erste Kurs fängt am elften April an. in einem Monat. Hinten rechts ist mein Zimmer. Das würde ich gern machen. in wenigen Tagen. Meine Katze ist schwarz-weiß. Warst du nicht dagegen? Doch! Peter schreibt.. Freunde und Verwandte. Ich trage einen langen Mantel. gegen 16 Uhr. Er war der Jüngste.Gedicht / Lied . In München habe ich das Oktoberfest besucht und viel fotografiert..Artikel Anzeigen . Ich sehe selten fern. . Mit der S-Bahn. auf dem Balkon. Das steht dir.4. In die Berge. Textsorten Personenbeschreibung 1 2 3 4 5 Wie waren die Ferien? Wo warst du? Was hast du gemacht? Mein Lieblingstier ist der Elefant.Inhaltsverzeichnis Kommunikation Einstieg Weißt du noch? Die Familie Alexiou in Berlin..Biografie Brief .Hausordnung Freizeitprogramm ..E-Mail .Anzeige Lied .Gedicht Rezept 6 .Lied .Fragebogen 9 Schullandheim in Österreich Vom 8.Spiel Rezept . . Dialog . in den Wald. auf einen Berg.Wohnungsgrundriss Beschreibung . Das ist nämlich meine Lieblingssendung.E-Mail .Tagebuch . Fernsehprogramm . Ich stelle die Bücher ins Regal.Checkliste diverse literarische Textformen Siehst du fern? Ich möchte Nachrichten sehen. Dialog . Zum Einkaufen.Märchen . Dialog . Könntest du nicht was anderes anziehen? Anzeige .Sage 6 7 8 Kleidung und Mode Das blaue Kleid ist zu eng. Ankündigung .Selbsterstellte Übungen Der Umzug Unser Haus steht im Westen von Hamburg. bis zum 15. dass es langweilig war. Im Schwimmbad. Neben dem Haus ist ein Garten.technische Beschreibung .Bericht mit Fotos Fit und gesund Ich mache am liebsten Leichtathletik. es hat alles geklappt.Dialog .Poster .. Das gefällt mir nicht.4.Einladung .Märchen Ein Wochenende in München Wohin gehen wir? Ins Theater. denn ich will .

oder Dat..jeder . könnte. nämlich (kausal) doch . Verkaufsgespräch. Haus. Stadtplan Richtungsangaben Strategie: Um Erklärungen bitten Hamburg Till Eulenspiegel Adjektivdeklination Dativ der Personalpronomen Konjunktiv II (wäre.alles Wechselpräpositionen (mit Akk. auf + Akkusativ * das unbestimmte Pronomen man * es gibt * Präposition mit + Dativ (Dativ best. würde ./unbest. hätte.keiner . Dialektwörter.. Meinungswiedergabe. Meinungsverschiedenheiten Second-Hand-Laden Modedesigner * Konflikte mit Kleidung (Sprachmittlung) Wiederholung + Anwendung Vorbereitung eines Umwelttags. Fernsehprogramm. nehmen) Kleidung.wie. Salzburg Schullandheim Schülerbegegnung Reiseplanung (Sprachmittlung) 7 .) Präposition zu (+ Dat. Wohnung.Athen * Jahrmarkt Verkehrsmittel Sport * Rekorde * Körperteile Sport. Mode.) Umzug. Artikel) * Perfekt (Verben trennbar / untrennbar / -ieren) Superlativ. Lernkartei Party-Vorbereitungen Übungsanweisungen Karneval in D-A-CH und GR Stationenlernen mit selbsterstellten Übungen Alle . Kontakt mit Partnerschülern. Stadtrundgang Österreich. Aussehen.ja . Sportler in D-A-CH Bundesjugendspiele Verben im Lexikon. zu * Perfekt unregelmäßiger Verben * Präteritum der Modalverben * Ordinalzahlen Wiederholung + Anwendung Freizeitmöglichkeiten in der Stadt München und Oktoberfest Klassizismus in München . Protest und Zustimmung Fernsehen in D-A-CH Freizeitaktivitäten (Sprachmittlung) Temporale und lokale Präpositionen mit Akk. und Dativ Modalverb sollen * zum + Verb als Nomen Klassenfahrt. Fernsehgewohnheiten. Aktivitäten im Schullandheim.nein Fernseher. Lesetag Nebensätze mit dass * Modalverben Syntax Nebensätze mit Perfekt oder Modalverb denn. Literatur Umwelttag an der Schule Erstellung eines Dossiers Deutschsprachige Literatur Klassenbibliothek.Inhaltsverzeichnis Themen / Wortschatz Wiederholung aus Band 1 Grammatik Wiederholung aus Band 1 Strategien / Landeskunde / Sprachmittlung Präteritum von haben und sein Verben * Perfekt der regelmäßigen Urlaubsaktivitäten Tiere Farben Ferienjob Ferien auf dem Bauernhof (Sprachmittlung) * Syntax Perfekt Präpositionen in. Vergleiche so .

Seitenübersicht Seite Einstieg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Weißt du noch? Wie waren die Ferien? Ein Wochenende in München Fit und gesund Die Party Der Umzug Kleidung und Mode Unsere Umwelt Siehst du fern? Schullandheim in Österreich 9 11 23 39 57 67 82 99 109 125 168 177 183 185 186 Seite Anhang Anhang Anhang Anhang Anhang zu zu zu zu zu 1 2 3 5 6 143 148 151 154 156 Anhang zu 8 Anhang zu 9 163 166 Grammatik im Überblick Alphabetische Wortliste Verbliste Deutschsprachige Länder Quellenverzeichnis Symbole Leseverstehen áíáãíùóôéêÞ êáôáíüçóç Regel êáíüíáò Sprechen ðñïöïñéêÞ Ýêöñáóç Wichtiger Hinweis óõìâïõëÞ. õðüäåéîç Schreiben ãñáðôÞ Ýêöñáóç Strategie óôñáôçãéêÞ Hörverstehen áêïõóôéêÞ êáôáíüçóç Spielerische Aktivität ðáé÷íßäé / äñáóôçñéüôçôá Verweis auf Arbeitsbuch und Grammatiküberblick ðáñáðïìðÞ óôï ôåôñÜäéï åñãáóéþí Þ óôç ãñáììáôéêÞ 8 .

áãáðçìÝíï öáãçôü. Stefan und Eleni Carmen Áöïý ÷ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò 3 . ó÷Ýóç ìå ôá õðüëïéðá Üôïìá. ìïéñÜóôå ôéò åéêüíåò êáé óõãêåíôñþóôå ðëçñïöïñßåò ãéá ôá åéêïíéæüìåíá ðñüóùðá (üíïìá. çëéêßá.Einstieg Andreas Maria-Christine Frau Alexiou Herr Alexiou die Eltern von Herrn Alexiou Tante Elena Onkel Hubert und seine Kinder Ali und Fatima die Eltern von Frau Alexiou Oliver.5 áôüìùí. 9 . êáôáãùãÞ. ôüðïò êáôïéêßáò. ðïý ðçãáßíïõí êáé ôé êÜíïõí óôéò äéáêïðÝò êëð. Ãéá íá öôéÜîåôå ôçí áößóá ÷ñçóéìïðïéÞóôå üëåò ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óõãêåíôñþóáôå êáé ãñÜøôå êÜôù áðü êÜèå åéêüíá ôçò áößóáò Ýíá êåßìåíï ãéá êÜèå ðñüóùðï. Óôï Deutsch ein Hit! 1 ìðïñåßôå íá âñåßôå ðïëëÝò ÷ñÞóéìåò ðëçñïöïñßåò. áðáó÷üëçóç Þ åñãáóßá. ÷üìðé.).

Einheit 1 .Ferien und Freizeit L1 Wie waren die Ferien? L2 Ein Wochenende in München L3 Fit und gesund 10 .

Er ist 3 Jahre alt. Der Flamingo ist rosa und das Zebra ist schwarz-weiß gestreift.Wie waren die Ferien? Hier lerne ich: Íá ìéëÜù êáé íá ãñÜöù ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ìïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí. aber wir hatten auch viel zu tun. Toll. Ihr Fell ist sehr weich e und sie Sie frisst keine Mäus mag Hunde.Lektion 1 . Mieze ist eine Siam-K Sie ist 2 Jahre alt. Íá ìéëÜù ãéá ôá æþá. Ôá ÷ñþìáôá. Wie waren deine Ferien? Mein Lieblingstier ist mein Hund Bennie. 11 . atze. .

Wie waren die Ferien? 1. die anderen raten! 12 . Was machst du im Sommer? Was nicht? Pantomime: Eine / einer spielt.Lektion 1 . Carmen hat ihr Fotoalbum von Paros gemacht und sie schickt es Andreas und Maria-Christine. Verbinde die Texte mit den Fotos! a 6 Hier hören wir Musik und Herr Alexiou angelt. A 1 Frau Alexiou und ich kaufen Souvenirs für meine Eltern! B Andreas und ich füttern die Tiere und machen den Stall sauber! C 2 3 Maria-Christine lernt natürlich nicht für die Schule! Das ist ein Krimi! Hier zelten wir eine Nacht am Strand! Wie romantisch! D 5 Die Oma feiert ihren Namenstag! Sie heißt Maria! 4 E 5 1 2 3 4 F AB: 1.

. besonders Ziegen. Schafe und Hühner.. endlich bist du wieder da.. Ergänze die Tabelle. Die wollen fressen! So hatten wir viel zu tun. doch.... ðñüóùðï åßíáé ßäéá ôüóï óôïí åíéêü üóï êáé óôïí ðëçèõíôéêü áñéèìü.. ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí... Andreas trifft Ali.. wie waren deine Ferien? 1. 2. Hattet ihr keine Zeit zum Schwimmen? 3.... Andreas... 3. jeden Nachmittag.. Aber dieses Jahr hatten wir auch Arbeit. die Ferien auf Paros waren toll. 4. sein war warst waren wart hatten haben hatte hattest hatte Ôé ðáñáôçñåßò. ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie AB: 2... wie immer. Und er hat Tiere. Zu Hause in Berlin.. Zum Glück war auch Carmen da.... Also. 13 .. Die Verbformen sind im Dialog.. Ôï . Und die Arbeit war nicht so schlimm. Warum denn? Doch.Lektion 1 2.... êáé ôï ..... Na.. Mein Opa war krank. Hör den Dialog und ordne! Ali: Hallo. Wir hatten auch Spaß dabei! Und wie geht es jetzt deinem Opa? Es geht ihm schon viel besser. Andreas: Ali: Andreas: Ali: Andreas: Ali: Andreas: 3.

Carmen war auch bei Onkel Tassos. Alle haben gelacht. r f 14 . Carmen hat auf Paros auch gearbeitet. Andreas hat die Tiere gefüttert. 2. 3. Marie-Christine denkt an ihre Ferien auf Paros. 4. Max hat nur über die Schule geredet. Ali bekommt eine Postkarte von Carmen aus Spanien. Richtig oder falsch? 1. 6. Andreas hat den Esel genervt.Wie waren die Ferien? 4. Sie liest in ihrem Tagebuch. 5. weil Maria-Christine Gitarre gespielt hat.Lektion 1 .

................................... Áõôüò ï ÷ñüíïò ôïõ ðáñåëèüíôïò ëÝãåôáé Perfekt................... 7............................. 5.... a.......... óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò 2... .... Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Partizip Perfekt....................................... (ðáñüí) (ðáñåëèüí) Andreas hat wie immer Fotos ge macht.. Erzähle! Was haben Carmen und die Alexious auf Paros gemacht? b............................................. ................................................................... .................... Sieh noch mal Carmens Fotoalbum auf Seite 12....... óôç 2ç èÝóç â............. óôç 2ç èÝóç â........................ 15 ................... óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò 6........................... Und du.................................... Carmen und ich haben mit dem Esel ge spiel t ................. 6....................... ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí (ïìáëÜ ñÞìáôá) Finde ähnliche Sätze in den Texten und schreib 5 Beispiele in die Tabelle........................................................... ................ Was ist richtig? Kreuze an! 1........................Lektion 1 5........ Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Hilfsverb... á............................................................. á......... Andreas macht Fotos............................. ðïõ êëßíåôáé êáé ôï Partizip Perfekt (ìåôï÷Þ ðáñáêåéìÝíïõ) ðïõ äåí êëßíåôáé êáé ó÷çìáôßæåôáé üðùò ôï 3ï ðñüóùðï ôïõ åíåóôþôá ìå ôï ðñüèåìá ___-..... Ï ó÷çìáôéóìüò ãßíåôáé ìå ôï Hilfsverb (âïçèçôéêü ñÞìá) .......... was hast du in den Ferien gemacht? AB: 4......

..... A: Hallo Stefan...... ÂïÞèçóÝ ôïõò! Hasso ist ein Schäferhund..... O Andreas åðéóêÝðôåôáé ôïí Stefan êáé èÝëïõí íá ôáéñéÜîïõí ôéò öùôïãñáößåò ìå ôá êåßìåíá. Er kann sp rechen... Jetzt .......... 16 ......... haben..... und hast gejobbt? S: Ja... Sie T d n u y Dick n nicht brauche d n u rn e g ......................... Sie ine Siam-K e t is e z ie M ist sehr alt. Hör den Dialog und ergänze..... ich auch Texte über die Tiere... Er ist noch jung und liebt Kinder.. Ihr Fell ist 2 Jahre Mäuse frisst keine ie S ... doch mal vorbei! b...... weil ..................... Sie singen viel und mögen Fernsehen! Dann singen sie noch mehr............Wie waren die Ferien? 7.... gefüttert und viele Fotos gemacht............ E 5 1 2 3 4 c. A: Und was hast du da gemacht? S: Ich habe im Tierheim ...... A: Das ist ja ....... Andreas ruft seinen Freund Stefan an......! Kann ich die Fotos mal . viel Platz 1 A 2 B atze................ Er kommt a us Brasilien ......Lektion 1 .... du warst im August in ...... Sag mal....... ...... haben. Andreas.... Und die stellen wir ins Internet.................... Ich möchte kein___ ....... Ich möchte ... weil ...... h ic e w g Hunde! und sie ma D 3 Der Papag ei heißt Ro cko.................. a.... stimmt das..... Welche Familie möchte Hasso haben? heißen Hamster i e w z ie D spielen oby...? S: Ja klar........ ich bin's............. Er s a gt immer: „Ich liebe dich!“ C 5 4 Diese zwei Kanarienvögel sind ein Paar... Möchtest du ein Tier aus dem Tierheim haben? Such eins aus! Warum? AB: 8............. beim Tierschutzverein.............

? Noch mehr Tiere Mäuse Hamster Ponys . Stefan: Danke. überhaupt nicht. die finde ich . doch euch ist das egal... die finde ich. Ó÷çìáôßóôå æåõãÜñéá. ich muss euch was sagen: In einigen Jahren. ich habe selbst einen Hund. Stefan: Magst du Hunde? Tanja: Ja sehr. Stefan: Hallo. Tanja.. Tagen.. weil ich auf Katzen allergisch bin. ÐÜñôå êáé äþóôå ðáñüìïéåò óõíåíôåýîåéò áëëÜæïíôáò êáé ñüëïõò. sehr! Ja... Tanja. den Tiger. Nein.. Stefan: Und Katzen? Tanja: Na ja. das war schon alles! b.. aber Tiere im Käfig tun mir Leid. darf ich dich etwas fragen? Magst du. Doch in freier Natur sind immer weniger Affen! : : Fur Geld. Monaten. Du kannst antworten: Ja. 9. klar. . Nein.? Und . a. : : Kein Platz fur Gorillas.. Du kannst fragen: Hallo. Geld.. Ich bin allergisch auf . Andreas hat für die Band einen Rap geschrieben...Lektion 1 8. ich mache eine Umfrage für den Tierschutzverein. Im Zoo. Hey.. nicht so sehr.. Kanarienvögel oder Papageien? Tanja: Die finde ich süß. den Wal. Ich habe selbst . Ich weiß nicht. Eine Erde fur alle! Jetzt hort mir mal zu.. ja. Geld musst ihr alles zerstoren. Da konnt ihr viele Tiere hier gar nicht mehr sehen! Ihr wollt die Erde fur euch und sie mussen gehen. Darf ich dich was fragen? Tanja: Ja. Auch Tiere wollen leben. Stefan: Und Vögel.. Ï Stefan êÜíåé ìéá Ýñåõíá óôï ó÷ïëåßï ãéá ôçí ÖéëïæùéêÞ Åôáéñßá ôïõ Âåñïëßíïõ (Tierschutzverein Berlin).. da wollt ihr Orang-Utans begaffen. konnt ihr die Schreie der Tiere nicht horen? : : : : : : : Hör den Rap! Was ist das Thema? Lest alle zusammen laut mit Rhythmus! 17 .

ich sehe mal nach! Hallo.Wie waren die Ferien? 10. Ja. Eine Schildkröte kann 250 Jahre alt werden. Der Blauwal kann bis 2000 Kilo Plankton aufnehmen! Flamingos findet man in Afrika. Es gibt viele tausend Arten Schmetterlinge in allen Farben. du hast so viele Tierfotos und Informationen uber Tiere gesammelt. aber auch in Südfrankreich. Melanie Weber am Apparat. Ich habe gehort. wie auch Krokodile und Schlangen. Nur noch wenige tausend Blauwale leben im Ozean.Lektion 1 . aber sehr gut hören. b. Aber nicht viele leben so lange. Der Gorilla kann bis 350 Kilo wiegen. am Nordpol. a. Die Fledermaus ist keine Maus! Sie kann nicht gut sehen. besonders viele am Amazonas (Südamerika). Stefan. Sein Lebensraum wird immer kleiner. Sie sind sehr stark und schnell. vom Tierschutzverein. Wir machen einen Kalender mit Tierfotos. : Eidechsen sind Reptilien. 18 . Der Gepard ist in Afrika zu Hause. Bei Stefan klingelt das Telefon.6 Sekunden! Eisbären leben in der Arktis. Hast du ein paar Fotos fur uns? : : Antworte: Was will der Tierschutzverein machen? Was möchte Frau Weber von Stefan? Stefan findet seine Fotos und Texte dazu. Ich brauche deine Hilfe. Er läuft 100 Meter in 3. sicher.

. 4..................................... .................... rot Ï Stefan ôåëéêÜ óôÝëíåé üëåò ôéò öùôïãñáößåò..... finde ich toll................... Êïßôáîå êáé óôç óåë.Lektion 1 11................................................. 3....... gelb grün blau grau weiß braun schwarz rosa orange bunt Ðïéá ÷ñþìáôá ôáéñéÜæïõí óôï êÜèå æþï................................................................. ÐïéÝò öùôïãñáößåò èá äéÜëåãåò ãéá íá óôåßëåéò óôçí êõñßá Weber...................... 12 19 ........ 5........ Viele Grüße .................... áëëÜ óôï ãñáöåßï ôçò êõñßáò Weber áðïñõèìßóôçêå ç ïèüíç ôïõ õðïëïãéóôÞ êáé ïé öùôïãñáößåò öáßíïíôáé áóðñüìáõñåò................................... 12...................... Auch ...... ........................................... .......................................................... stefanie-weber@tierschutz-berlin....de Sehr geehrte Frau Weber! Ich schicke Ihnen im Anhang 5 Tierfotos für Ihren Kalender: 1.. gestreift AB: 9................. ....... Der Flamingo ist ........ ÃñÜøå Ýíá E-Mail. weil ................................. 16............................. Mein Lieblingstier ist.............. ..w.................. 11...... Macht allein weiter! Und wie sind diese Tiere? Das Zebra ist schwarz......... ............ weil ....................10...... ..................... 2................................ und der Tiger ist .....

. Wir haben auch . Wir haben auch Pilze gesammelt.... ÈÝëåé íá êÜíåé ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ðéï åëêõóôéêÝò ãéá ðáéäéÜ êáé íÝïõò... die waren riesig nett... Jeden Morgen haben wir die Eier von den Hühnern gesammelt...... Ï èåßïò ÔÜóïò ñùôÜåé: Ðïý ðÞãáí. Kuchen. Verena und Antje. Ï èåßïò ôïõ Andreas. Sprecht darüber: Was konnen Feriengäste auf einem Bauernhof in Griechenland machen? 14.. Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs. Komm doch mal zu uns nach Griechenland! Wir haben hier auch viele Bauernhöfe.Lektion 1 . wir haben die Vögel gehört und mit dem Kassettenrekorder Aufnahmen von Vogelstimmen gemacht. ï ÔÜóïò.... Wir waren alle ungefähr gleich alt und wir hatten echt viel Spaß.. Ôé ëÝåé ï Andreas óôï èåßï ôïõ. Ï Andreas ôïõ äåß÷íåé Ýíá Üñèñï áðü ôï ðåñéïäéêü ôïõ ó÷ïëåßïõ...Wie waren die Ferien? 13. Und auf dem Hof haben wir Tischtennis und Basketball gespielt.. ...... Es waren noch andere Jugendliche da. Wir müssen nur noch unsere Eltern überzeugen! Julia und Deniz b...Viele Grüße .. Natürlich nur zusammen mit Alois oder Marga.. . Wir haben im Fluss gebadet... Da kannst du ... Das liegt in Bayern. Die Natur war wunderschön.......... 20 . Katzen.... Kaninchen........ Salat und Gemüse aus dem Garten.. ðïõ Ýãñáøáí ç Julia êáé ï Deniz ãéá ôéò äéáêïðÝò ôïõò ó' Ýíá áãñüêôçìá.. Wir wollen unbedingt wieder hinfahren. Die Tiere haben wir gefüttert und mit Charlie haben wir den ganzen Tag gespielt.. Schreib einen Brief an Julia oder Deniz: Liebe. Hühner... a. Schweine... und natürlich der Hofhund. Tina.. Sie hatten auch zwei Ponys und wir konnten fast jeden Tag reiten. Mario.. wir hatten ja keine Ahnung. / Lieber . was man essen kann und was nicht! Auf dem Bauernhof waren Kühe. Charlie.... Und das Essen war super: frisches Brot.. die hatten wir dann zum Frühstück. Ý÷åé Ýíá áãñüêôçìá êáé íïéêéÜæåé äùìÜôéá óå ôïõñßóôåò. Kann eine Familie das alles bei Tassos auf Paros machen? c. tolle Marmelade... Ferien auf dem Bauernhof Wir haben dieses Jahr mit unseren Eltern 10 Tage Ferien auf einem Bauernhof gemacht...... Tß ôïõò Üñåóå ðåñéóóüôåñï....... in Truchtlaching am Chiemsee.. Dort waren wir beim Alois und seiner Frau Marga. Ôß Ýêáíáí åêåß..

Verben Präteritum von sein und haben sein ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie war warst war waren wart waren haben hatte hattest hatte hatten hattet hatten b. a. Perfekt Andreas hat auf Paros Fotos ge mach t . Perfekt (oìáëÜ ñÞìáôá) haben (êëßíåôáé) + Partizip Perfekt Präsens Andreas macht gern Fotos. Hilfsverb (âïçèçôéêü ñÞìá) 3. am Strand Gitarre Partizip Perfekt gezeltet. haben habe 21 . gespielt. gestern Abend ich 4. Syntax: Der Satz im Perfekt 1. ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie habe hast hat haben habt haben Fotos Fotos Fotos Fotos Fotos Fotos gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht 2. Sie füttern die Tiere. Sie haben die Tiere ge fütter t .Lektion 1 Grammatik 1. Wir Am Strand 2.

-e der Käfig.er Huhn. Nomen a. ¨ der Esel. 2. -e der Kanarienvogel. Farben rot orange gelb grün 3. -e der Stall. -e das Tierheim. -e . -n das Krokodil. ¨ Schwein. ¨ -e d. -e das Fell. ¨ die Schlange. -n die Schildkröte. Zeitangaben jeden Tag die Umfrage. -e c. -n der Papagei. andere Tiere der Affe. -n die Ziege. andere Nomen der Kalender. -n die Natur (nur Sg.Lektion 1 . -n das das das das Schaf.) blau braun grau rosa weich schnell lieben füttern sauber machen ein Feuer machen allergisch sein auf Namenstag feier im Anhang jeden Nachmittag weiß schwarz bunt gestreift krank romantisch fressen zelten die Katze. b. -e das ist nicht so schlimm das ist mir egal kein Platz für gestern (Abend) 22 . - -e die Maus.Wie waren die Ferien? Wortschatz 1. -e Kaninchen. -en der Schmetterling. Verben jobben surfen faulenzen 5. andere Wörter zu Tieren der Tierschutzverein. Adjektive stark sauber 4. Ausdrücke das tut mir Leid zum Glück Fotos ins Internet stellen Spaß haben dabei 6. die Haustiere der Hund.

: Ná ÷áéñåôþ êáé íá êáëùóïñßæù åðéóêÝðôåò êáé íá áíôáðïêñßíïìáé óôï ÷áéñåôéóìü êáé óôï êáëùóüñéóìÜ ôïõò. : 23 . Ná ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñÞìáôá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáéôåñüôçôåò. Fahren wir mit dem Bus? Ná ëÝù ôé õðÜñ÷åé êÜðïõ êáé ôé ìðïñþ íá êÜíù åêåß. Im Deutschen Museum gibt es den ersten Dieselmotor und alte Flugzeuge. wir waren in München und haben Max und Petra besucht.Lektion 2 Ein Wochenende in München Hier lerne ich: Warum gehen wir nicht ins Stadion? Gehen wir doch in den Zoo. Wir haben auch viel fotografiert. Danke fur die Einladung! Herzlich Willkommen in Munchen. Liebe Carmen. bitte! Ná ëÝù ðïý ðçãáßíù óôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ìïõ êáé ìå ðïéüí ôñüðï. Man kann da auch tolle Experimente machen.

wir haben ja auch schon oft telefoniert. 3... Ostern. auch sehen. Was meint ihr? Wir hoffen. In München ist jetzt . 4. 2. Max und Petra wollen die Familie Alexiou. laden die Familie Alexiou nach München ein. München.. Die Familie Rosenberger wohnt. 5. liebe Regina! Schöne Grüße aus München! Auf Paros war es schön..Ein Wochenende in München a 1.. Paros. aber wir möchten euch gern wiedersehen! Wollt ihr alle uns nicht am Wochenende in München besuchen? Ihr könnt bei uns schlafen und wir gehen zusammen aufs Oktoberfest! Max und Petra finden die Idee auch fantastisch.. nicht sehen. ihr habt Zeit! Viele Grüße an die Kinder! Wolfgang und Rosi Was ist richtig? 1. 24 . Familie Alexiou ist zu Hause und spricht über die E-Mail.. in Berlin.. Hör den Dialog und antworte: 1.Lektion 2 . Wolfgang Rosenberger Dimitris Alexiou Hallo aus München! Lieber Dimitris. kommen nach Berlin. Die Familie Alexiou kennt die Rosenbergers aus.. Fährt Familie Alexiou am Wochenende nach München? Ja Mit dem Auto Nein Mit dem Zug 2. Eine E-Mail aus München. Die Rosenbergers. 2. das Oktoberfest. in München. Wie möchte die Familie Alexiou nach München fahren? Suche die Stadt München auf der Deutschlandkarte Seite 185..

Frau Alexiou: Alle sagen. : : : Andreas: Warum gehen wir nicht ins Stadion des FC Bayern ein Fußballspiel sehen? Über welche Sehenswürdigkeiten in München spricht die Familie Alexiou? Schreib die Zahl zum Foto! das Deutsche Museum die Philharmonie das Stadion des FC Bayern der Zoo Hellabrunn das Oktoberfest das Hofbräuhaus 25 . Was kann man da machen? Hör zu und ordne 1 . ich mochte in Munchen unbedingt ins Deutsche Museum.Lektion 2 3. Maria-Christine: Der Tierpark Hellabrunn in Munchen ist echt super. da kann man wunderbare Konzerte horen. in Munchen gibt es gutes Bier und das Essen schmeckt so gut. Familie Alexiou spricht über München.7. Max und Petra haben so viel davon erzahlt. Gehen wir doch in den Zoo! Herr Alexiou: Also. : : : : : b : Frau Alexiou: Ich mochte so gern in die Philharmonie. zum Einkaufen? Es gibt in Munchen viele tolle Geschafte. Rosi hat gesagt. wir mussen mal zum Essen ins Hofbrauhaus gehen! : : : Andreas: Ich mochte auf jeden Fall aufs Oktoberfest. Da gibt es so interessante Experimente! : Maria-Christine: Konnen wir nicht mal in die Stadt gehen. Also.

. Unterstreiche im Text und ergänze dann......Ein Wochenende in München 4.............. Unsere Kinder konnen dort spielen und toben...... Und am Samstag Abend gehe ich meistens mit Freunden auf eine Party. .. Frau Alexiou: ........ . sonst bekommt man keinen Platz.. Was passt? Hier gibt es so viele Moglichkeiten............ in einen Park oder in den Zoo....... Mitreisende erzählen... ........... 4 Anna Müller: Ich hore gern klassische Musik.... ..... was sie am Wochenende in München machen..... ........... Man muss aber rechtzeitig Eintrittskarten besorgen.... ........ Na............. .. Sven Heel? ........... und ... ....... ...... ............ Monika Sendlinger? .. Anna Müller? Ins Museum oder in . 2... : 1 2 Ich gehe oft auf den Flohmarkt.. . . Man kann dort tolle alte Sachen fur wenig Geld kaufen... .......... Andreas: ............... und Samstag Abend ... Spielplatz............. 5......... Herr Alexiou: .......... ......... ..................... Birgit Weidner? .....Lektion 2 .... Stadt.... und wir genießen die Ruhe und die Natur... .... ....... Birgit Weidner: Ich liebe die Kunst. ......................... AB: 1... : 3 Oft gehe ich mit meinem Mann am Wochenende in ein Konzert oder in die Oper.. ......... 3 26 .. Sven Heel: Alte Sachen habe ich gern....... .... ......... Und wohin will die Familie Alexiou gehen? Maria-Christine: In den Zoo und ................ .............. .... Wohin geht . ........... .. und ..................... .............. ........ . Am Sonntag gehe ich immer ins Museum oder in eine Ausstellung........ .. ....... : Wir gehen gern auf einen Spielplatz.......... ..... oder . . Familie Alexiou fährt mit dem Zug nach München.. oder ........... : Monika Sendlinger: Wir haben 2 kleine Kinder............. ....

......... 3..... 27 . üôáí ìéëÜìå áüñéóôá ãéá Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ðñüóùðá... dort tolle alte Sachen für wenig Geld kaufen. áëëéþò äå âñßóêåéò èÝóç... sonst ... Was wollen sie am Wochenende mit Andreas und Maria-Christine machen? Petra will Max ärgern und macht Spaß... . Lies den Dialog! Max Gehen wir doch in ein Konzert! Wir können auch ins Museum gehen.. Max und Petra in München.. ... Dann gehen wir eben ins Theater! Da kann man doch nicht Fußball spielen. Wie sagt man das auf Deutsch? Schreib die Sätze auf Deutsch.. Ç áíôùíõìßá man ÷ñçóéìïðïßåéôáé... 2.............. ..... .. Åêåß ìðïñåßò íá áãïñÜóåéò ðáëéÜ ðñÜãìáôá ìå ëßãá ÷ñÞìáôá......... . Du findest sie auf Seite 26! 1.. aber rechtzeitig Eintrittskarten besorgen ........................... keinen Platz.......... ÐñÝðåé íá ðñïìçèåõôåßò åãêáßñùò åéóéôÞñéá. ...... 5........ Na... man ist nicht der Mann! AB: 4.Lektion 2 6. .. dann bleiben wir halt zu Hause! Petra Da kann man doch nicht essen! Da kann man ja nicht tanzen! Spielt zu zweit lustige Dialoge wie im Beispiel! Ðþò ëÝãåôáé áõôü óôá ÃåñìáíéêÜ.......

........ Ç Ýêöñáóç es gibt äåí áëëÜæåé........... åßôå ìéëÜìå ãéá .... ÕðÜñ÷åé ï ðñþôïò êéíçôÞñáò íôßæåë......... ein Planetarium das erste Auto der Welt eine Bibliothek die Fahrradwerkstatt echte alte Flugzeuge viele Souvenirs im Museumsshop 4 Was möchtest du im Deutschen Museum sehen? Warum? c AB: 6 28 Es gibt den ersten Dieselmotor......... Was gibt es im Deutschen Museum? Ordne die Fotos zu! Es gibt nicht für alles ein Foto! 5 1 2 3 Es gibt zum Beispiel ..... ......Ein Wochenende in München b 7.........Lektion 2 ......... ...... Das Deutsche Museum ist einen Besuch wert! Herr Rosenberger schickt Familie Alexiou Informationen über das Deutsche Museum in München.... Es gibt auch alte Flugzeuge. ÕðÜñ÷ïõí êáé ðáëéÜ áåñïðëÜíá... åßôå ãéá ... ðñÜãìáôá êáé óõíôÜóóåôáé ìå (ðôþóç) .... einen Raum für Experimente den ersten Dieselmotor.......

.....? Ich finde es . alles hat gut g______________ .....Lektion 2 8. von dir! D___________ für die Einladung! 9. dass ihr hier seid......... Unsere Reise war zwar lang... R... aus! Danke....R....... aber gar nicht anstren gend..... Wir bekommen Besuch.: Max: R... Auf dem Münchner Hauptbahnhof.. Das ist nett von dir! Du siehst auch super aus! Sind wir fertig? Fahren wir nach Hause? Ihr seid bestimmt hungrig und Wolfgang und Petra haben sicher schon was Leckeres gekocht. Rosi Rosenberger und Max holen die Familie Alexiou ab.. Frau Alexiou: Ja.....! Danke! Das ist .. und wie geht's euch? Max.. b H H LIC Z ER OMMEN IN M WILLK ÜNC HE N! R...... danke.... Frau Alexiou! Ich finde es toll....: R... Ðáßîôå óêåôò........: Herzlich Willkommen! Schön euch wiederzusehen! Hattet ihr eine gute Reise? Herr Alexiou: Danke für die Einladung.... . R. Na.... deine neue Frisur ist toll! Danke. ÊÜèå ïìÜäá ðáßñíåé êÜñôåò ðïõ ðåñéãñÜöïõí 4 ñüëïõò...... Maria-Christine... Ï ðáñáðÜíù äéÜëïãïò êáé ïé ó÷åôéêÝò åêöñÜóåéò èá óáò ÷ñçóéìåýóïõí.... Du siehst ..... ×ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò 4 ðáéäéþí.-C..! Ja....: Andreas: M........ Áðïöáóßóôå ìåôáîý óáò ðïéüò èá áíáëÜâåé ôïí êÜèå ñüëï. danke... Herzlich __________kommen! Schön euch __________zusehen! Wie g__________ euch? H________ ihr eine gute ...... 29 ....: Danke. Wir ...... dass ihr hier seid..... Wir auch! Hallo Max ! Du siehst ja gut aus...... Was sagt man auf Deutsch? Finde die passenden Ausdrücke im Dialog.... gut..... alles hat gut geklappt.....

Ein Wochenende in München b U 10. U TAXI Englischer Garten Olympiapark S U TAXI TAXI Marienplatz S U TAXI Deutsches Museum Oktoberfest Hofbräuhaus U TAXI Neues Rathaus U die U-Bahn die S-Bahn die Tram der Bus S Tierpark Hellabrunn 30 .Lektion 2 . TAXI Familie Rosenberger und Familie Alexiou sprechen über ihr Programm. Wie können sie fahren? Sieh die Bilder und lies den Text a.

aber es gibt wenig Parkplätze. Ergänze die Endungen in der Tabelle: Wir fahren. das ist praktisch b. mit d Bus Taxi . Aufs Oktoberfest kommt man mit dem Bus oder mit der U-Bahn .. Am besten fährt man immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ... c...... mit öffentliche n Verkehrsmittel n... 8... Wie kommst du in die Schule? Womit fährst du in die Stadt? Womit fährst du am Wochenende? Frag deinen Partner oder deine Partnerin! AB: 7. zum Deutschen Museum. öffentliche Verkehrsmittel .Lektion 2 a. mit d em Taxi .. . zum Englischen Garten? d.. c U-Bahn .. Mit dem Auto kann man natürlich auch fahren.. Und wie fährt man zum Tierpark.. mit ein er U-Bahn H ðñüèåóç mit óõíôÜóóåôáé ìå äïôéêÞ (DATIV).. mit d U-Bahn Bus . aber das ist teuer. mit ein Taxi. zum Olympiapark. mit ein em Bus . Man kann überallhin und billig. mit d öffentliche Verkehrsmittel .. mit einem Taxi fahren. In die Stadt fährt man mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn . KB: Grammatiküberblick 31 .

a. 2 3 4. die Lederhose) die Achterbahn das Bierzelt Hör die Aussagen! Kreuze an: richtig oder falsch? r 1.Ein Wochenende in München b 11. b. b. Die Familien Alexiou und Rosenberger sitzen im Bierzelt auf dem Oktoberfest.Lektion 2 . b. *die Wiesn= das Oktoberfest f 32 . Sie finden Karussell und Achterbahn langweilig. Sprecher findet die Wiesn* in der Nacht besonders schön. Die Sprecherin wohnt in München. Sie mag die traditionelle bayerische Kleidung. Sprecher besucht zum ersten Mal das Oktoberfest. a. Die beiden Jugendlichen kommen aus München. Er ist ohne seine Kinder auf dem Oktoberfest. Der 1. Er möchte nächstes Jahr nicht wieder kommen. Andere Besucher am Tisch erzählen. Der 2. a. die Münchner Weißwurst das Riesenrad das Karussell die Tracht (das Dirndl. a. b.

. ôï Partizip Perfekt äåí ðáßñíåé ge-.................. mitgemacht...... ........ ...... das hatte Stil! Andreas hat ganz viel fotografiert.. .. Achterbahn und Karussells..... Maria-Christine b 1 8 13. Kannst du sie ordnen? Schreib 1-8. besucht... Hallo Carmen! Wie geht's? Wir waren am Wochenende . ............... ........ Tracht angehabt . und ich habe alles ......... habe ich heute per Post an dich abgeschickt............... 12.... Petra . 11. Óôá ÷ùñéæüìåíá ñÞìáôá ôï -ge........ wie findest du sie? Tschau........ nicht so gut. . .............. . und ihre Eltern besucht....... Ich habe auch Weißwurst probiert.... 10.... AB: 9.... . ........ Da gibt es Riesenrad... Oktoberfest... viel erzählt... ........ ganz viel auch Weißwurst Max.............. mitgemacht.. in München! Wir haben Max.. .... ..... Die Fotos ............ 33 .. Schreib mal... Über die Vergangenheit sprechen: das Perfekt (2) Was schreibt Maria-Christine über München? Finde im Text und ergänze: Andreas Ich Wir Da Ich Viele Leute auf dem Oktoberfest Die Fotos hat .... Leider sind die Sätze durcheinander...... .... Petra und ihre Eltern wir auch von dir viel alles bayerische Tracht ich heute per Post fotografiert.... die war aber .... besonders das ......... da haben wir auch von dir .. c Óôá ñÞìáôá ðïõ ëÞãïõí óå -ieren êáé óôá ñÞìáôá ìå ðñüèåìá erÞ be-.. München war toll.. ...Lektion 2 12.. Viele Leute auf dem Oktoberfest haben bayerische ... Zurück in Berlin: Eine E-Mail an Carmen....... ... ....ìðáßíåé ìåôÜ ôï ðñüèåìá...

Lektion 2 . Otto wird 1832 König von Griechenland. der Hofarchitekt seines Vaters. Maria-Christine arbeitet an einem Projekt mit. Er arbeitet 1836 bis 1842 in Athen. Ludwig I. Ðïéïò Âáõáñüò êáé ðüôå Ýãéíå âáóéëéÜò ôçò ÅëëÜäáò. König von Bayern 1825 bis 1848.Ein Wochenende in München 14.. Ludwig I. Ðïéïé Þôáí ïé ðéï äéÜóçìïé áñ÷éôÝêôïíåò åêåßíçò ôçò åðï÷Þò. Seine Architekten bauen in München im 19. hatte viele Kinder. kommt 1834 nach Athen. Dann holt er Architekten aus Deutschland. Sie erzählt am Telefon ihrer Oma in Griechenland davon. 1834 macht er Athen wieder zur griechischen Hauptstadt. Was kann Maria-Christine darüber sagen? München und Athen München war immer die Hauptstadt von Bayern. Sie bauen die neue Hauptstadt Athen. Ôé Ýêáíå ãéá ôçí ÁèÞíá. bewundert wie viele Europäer seiner Epoche das antike Griechenland und seine Architektur. Die Großmutter fragt: Ãéáôß ôï Ìüíá÷ï ëÝãåôáé êáé „Ç ÁèÞíá ôïõ ºæáñ“. darunter Prinz Otto. 34 . Später ruft Otto den Münchner Architekten Friedrich von Gärtner. Jahrhundert ein „Athen an der Isar“ im neoklassischen Stil (man sagt auch „Klassizismus“). a. Schließlich kommen die dänischen Brüder Theophil Edvard und Christian von Hansen. Leo von Klenze.

Die Universität in der Panepistimioustraße: ................................. Das Augenspital in der Panepistimioustraße: ................... Christian von Hansen êáé Theophil Edward von Hansen................ Dionysios) in der Panepistimioustraße: ...................................................Lektion 2 b........................................ Maria-Christine sucht nach Informationen über die neoklassischen Gebäude in Athen: Welcher Architekt hat was gebaut? Und wann? Könnt ihr helfen? Arbeitet in Gruppen! Óõãêåíôñþóôå ðëçñïöïñßåò áðü åãêõêëïðáßäåéåò... Die Dionysoskirche (Ag............................................................................................... áðü ôï äéáäßêôõï Þ ñùôÞóåôå åéäéêïýò óôï ó÷ïëåßï óáò..................................... Das alte Krankenhaus (heute Kulturzentrum der Stadt Athen) in der Akademiasstraße: ...... ðåñéïäéêÜ............................................................................................................................ ÌåôÜ öôéÜîôå ìéá áößóá ãéá ôçí ôÜîç óáò ìå ôéò åéêüíåò êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ âñÞêáôå.................. H Áêáäçìßá Ôï Ïöèáëìéáôñåßï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Ï ¢ãéïò Äéïíýóéïò (ÊáèïëéêÞ Åêêëçóßá) Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ôï Êïéíïâïýëéï .......... Ìðïñåßôå íá âñåßôå åðßóçò âéïãñáöéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôïõò ôÝóóåñéò áñ÷éôÝêôïíåò Leo von Klenze................... Die Akademie der Wissenschaften in der Panepistimioustraße: ................................................................................................. Der Palast von König Otto I... Friedrich von Gärtner................................................................. (heute Parlament): .......................................................................................................................................................................

Kino in den / in einen Zoo .... es gibt (+ Akkusativ) õðÜñ÷åé / õðÜñ÷ïõí (!) In München gibt es einen Zoo..... ìðïñåßò íá äåéò ... Spielplatz 2... ìðïñïýìå íá äïýìå .. 3. Stadt auf die / auf eine Party Ins ! / in ein Museum .Lektion 2 . Wohin gehen wir? in / auf + Akkusativ in die / in eine Oper . Das Pronomen man In München kann man viele Sehenswürdigkeiten sehen.Ein Wochenende in München Grammatik 1.. 36 . Es gibt auch viele Geschäfte. .. Theater .. .. Ausstellung .. ìðïñåß íá äåé êáíåßò .. .... Park aufs ! / auf ein Fest auf den / auf einen Flohmarkt ....

Du erzählst viel.. -n . Dat. Nom.) den ....Lektion 2 4. Perfekt Er hat im Urlaub fotografier t Wir haben Freunde besuch t Du hast viel erzähl t Sie hat alles mit ge mach t 37 .öffentlichen Verkehrsmitteln Nom. Perfekt (ñÞìáôá ìå éäéáéôåñüôçôåò) haben (êëßíåôáé) + Partizip Perfekt Präsens Er fotografiert im Urlaub. -n 5. der dem ein einem das dem ein einem die der eine einer die (Pl. Wir besuchen Freunde. Dat. Präposition mit + Dativ Womit kann man fahren? mit dem / einem Zug mit dem / einem Taxi mit der / einer U-Bahn mit den / . Sie macht alles mit.

¨ .. der Verkehr -e der Parkplatz..Lektion 2 . Nomen a. Ausdrücke es gibt herzlich willkommen schöne Grüße aus . -e Museum. die Stadien Theater. Verben einladen genießen besorgen aussehen 4. -en Ausstellung. in der Stadt -e der Flohmarkt. -e b. ¨ die S-Bahn. -en die Tram. die Museen Stadion. ¨ die Tracht. -en die U-Bahn.er anstrengend praktisch fotografieren erzählen mitmachen probieren viele Grüße an . Adjektive wunderbar lang 3.Ein Wochenende in München Wortschatz 1. aber besonders unbedingt anhaben abschicken bekommen besuchen zum ersten Mal nächstes Jahr auf jeden Fall meistens 38 . 5. Adverbien zusammen rechtzeitig 6. -s die öffentlichen Verkehrsmittel (Pl. -n -e Hauptstadt. -n Philharmonie Eintrittskarte.) c. Pronomen man das Karussell. Geschäft. -en 2.. -s die die die die die die die Möglichkeit.. -en die Achterbahn. alles hat geklappt zwar . -n Oper. ¨ das das das das das Konzert. ¨ der Zoo. -s das Riesenrad. -s das Taxi. -en Sache.. -s das Auto.. das Oktoberfest -e die Weißwurst.

Sieh mal. du bist sehr schon. Ich konnte hier immer gut trainieren. Ich finde.Fit und gesund Hier lerne ich: Íá ìéëÜù ãéá äéÜöïñá áèëÞìáôá êáé ñåêüñ. Von Doping habe ich nichts gewusst! Tá ôáêôéêÜ áñéèìçôéêÜ. Kurs: 11. : Ná ìéëÜù ãéá ôï ðñüóùðï êáé ôï óþìá ìïõ. der erste Kurs geht vom elften April bis zum funfzehnten Mai. : 1.15. meine Beine sind zu dunn. Bei Jugendlichen in der Schweiz ist Leicht athletik so beliebt wie Vo lleyball.Lektion 3 . Mai 39 . : Quatsch. April . Die schnellste Snowboardfahrt machte iz) 1998 Reto Lamm (Schwe Íá ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáé Üëëá ñÞìáôá.

............ Maria-Christine........... ich kann sie fragen......Fit und gesund 1.-C..................... ....: Na ja........ ich schreibe eine Projektarbeit über Sport in der Schweiz und ich brauche Informationen......-C...Lektion 3 ......... ich frage mal meine Cousine Julia.................................... was machen die Jungen und Mädchen in der Schweiz am liebsten in Sport? Was finden sie am besten? M..: Du. Welche Sportart ist das? Finde die Wörter in der Statistik: . vielleicht weiß sie etwas... 40 .....: Ja.. Carmen telefoniert mit Maria-Christine: a C. Und Julia schickt eine Statistik: Beliebte Sportarten bei Schweizer Jugendlichen von 10 – 20 Jahren (Teilnahme an Sportcamps 2004) Fußball Skisport / Snowboard Wandern / Klettern / Trekking Turnen / Geräteturnen Tennis Volleyball Leichtathletik Judo Schwimmen /Wassersport Eishockey Handball Basketball Karate 0 5 10 15 Jungen Mädchen 20 25 Prozent % 2........ Und was suchst du? C...... Hast du nicht Verwandte in Zürich? M...... klar...: Gut...

b.Machst du aktiv Sport? Was? . Kennst du andere Sportarten? b. Mini-Projekt: Fragt eure Mitschülerinnen / eure Mitschüler nach ihren Lieblingssportarten und macht eine Statistik.. Mehr Mädchen als Jungen spielen Basketball. Wie beschreibt Carmen die Statistik in ihrem Projekt? Finde die richtigen Sätze: a. 2. a. 3.Lektion 3 3. Am liebsten spielen die Schweizer Jugendlichen Fußball. e. Schwimmen ist nicht so beliebt wie Skifahren oder Snowboard. c. die anderen raten! Sp o r t 5.. 41 . Die Mädchen spielen lieber Fußball als die Jungen. Am beliebtesten bei Mädchen ist Skisport. Frag deine Partnerin / deinen Partner: . Pantomimenspiel: Eine/r spielt eine Sportart. g. f. AB: 1. Die Mädchen turnen lieber als die Jungen. Leichtathletik ist so beliebt wie Volleyball. d. 4.Was möchtest du gern lernen? Berichte in der Klasse über deinen Partner! 6.

geboren 1921. Für ihr Projekt findet Carmen Rekorde von Sportlern aus Deutschland.Lektion 3 . Er spielte 1903 im Alter von nur 13 Jahren. 5 D Im März 2000 hatte ein Österreicher das beste Ergebnis im Skifliegen. ist die älteste Tanzlehrerin der Welt. 11 davon allein im Jahr 2002. 1 2 A Die meisten Grand-Prix-Siege in der Formel-1 zwischen 1991 und 2004 hatte Michael Schumacher. E A B C D E 42 . Der Skiflug von Andreas Goldberg war 225 m lang. Österreich und der Schweiz.Fit und gesund a 7. 1998 schaffte Reto Lamm (Schweiz) am Königssee in Deutschland die schnellste Snowboardfahrt. Es waren 80. Sie macht ein Quiz für ihre Mitschüler. B C 3 4 Gisela Weser aus Eisleben (Deutschland). Er erreichte eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Noch mit 85 Jahren hat sie unterrichtet. Kannst du die Sätze verbinden? Dann kennst du die Rekorde! Der jüngste Tennisspieler in Wimbledon war Mita Klima (Österreich).

...... spielen die Schweizer Jugendlichen Fußball........................... Grand-Prix-Siege ...................... KB: Grammatiküberblick 43 . Das Präteritum lesen und verstehen............. Mita Klima spiel te 1903 mit 13 Jahren in Wimbledon und Christian Flühr mach te 2003 die längste Skifahrt............... Macht aus den Bildern und Texten ein Poster für euer Klassenzimmer........... Ç êáôÜëçîç óôïí õðåñèåôéêü âáèìü åßíáé -_____ Þ -_____ ............... Tanzlehrerin . Ï ÷ñüíïò Präteritum ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò óå ãñáðôÝò áöçãÞóåéò... Superlativ: Õðåñèåôéêüò âáèìüò Such in den Texten Seite 41 und 42 und ergänze: jung: alt: gut: viel: Der ....... Das ..... AB: 4..... 10...................... Sucht Rekorde aus Griechenland und der ganzen Welt...... 9.... Die ..... c gern: A___ ... Bringt Bilder oder Fotos mit und schreibt dazu kurze Texte................ Ôß ðáñáôçñåßò.......................... Óôá ïìáëÜ ñÞìáôá ç êáôÜëçîç óôï 1ï êáé 3ï åíéêü ðñüóùðï åßíáé -___. Tennisspieler .Lektion 3 8........... Die ........... Titel: „Rekorde“.. Ergebnis .

August 1981 in Basel (Schweiz) geboren und wohnt auch heute noch im Kanton Basel. Seit 2006 ist Federer der erste Schweizer Er UNICEF-Botschafter. Schon 1997-98 war er der erfolg-reichste Korbschütze bei seiner Zweitliga-Mannschaft „DJK Würzburg“. Französisch und Englisch und braucht bei Pressekonferenzen keinen Dolmetscher. Seit 1998 arbeitet Dirk Nowitzki als Profi in der amerikani-schen NBA. Schon 1998 konnte er als Juniorspieler und Profi die ersten Pokale gewinnen. Sein Vater ist Schweizer und seine Mutter aus Südafrika. Der DJK konnte mit ihm in die Basketball-Bundesliga aufsteigen. Er ist 1. hatte aber auch großes Fußball-Talent und wollte Fußball-Profi werden. geboren am 19. Aber er konnte kein Französisch und musste es erst lernen . Carmens Klasse schreibt im Projekt auch über deutschsprachige Sportler.in der Schulmannschaft seines Würzburger Gymnasiums. Wimbledon und US Open) und war sogar zwei Mal „Weltsportler des Jahres“. Mit 14 Millionen Dollar Jahresgehalt war er 2005 der bestbezahlte deutsche Sportler nach Michael Schumacher. Der bekannteste Schweizer Tennisspieler Roger Federer ist am 8. Nowitzki ist einer der besten Basketballspieler Europas oder sogar weltweit. 44 . in Oberwil. Deutsch Federer ist und dreisprachig: spricht (Hochdeutsch Schweizerdeutsch). Juni 1978 in Würzburg und 2. Andreas schickt Carmen zwei Texte über seine Lieblingssportler. damals im französischsprachigen Teil der Schweiz. Schon im Alter von 3 Jahren spielte Federer Tennis. Wähle einen Sportler aus. Ab 12 spielte er nur noch Tennis. Berichte dann in der Klasse.13 m groß.Lektion 3 . Von 2004 bis 2006 siegte er in neun Grand-SlamTurnieren (Australian Open. wo er mit seiner Mannschaft viele Rekorde erspielt hat.Fit und gesund 11. Carmen findet die wichtigsten Informationen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. lernte erst mit 13 Jahren Basketball spielen .86 m groß und Rechtshänder. Er hatte außergewöhnliches Talent und bald durfte er Intensivtraining mit einem Profi-Trainer machen.das war sehr hart für den 14-Jährigen. Ergänze die Tabelle. Mit 14 Jahren war Federer der beste Nachwuchsspieler der Schweiz und durfte im Nationalen Tenniscenter trainieren. b Name: Sportart: Alter: Größe: Nationalität: Wohnort (Land): Spielte zuerst im Alter von: Sportliche und andere Erfolge: Der beste deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki.

Eleni: Du........................ ich gehe ins Fitnessstudio.... 13.: Quatsch.-C... müssen (Modalverben) óôï ÷ñüíï Präteritum... können. Maria-Christine..... Maria-Christine und Eleni sprechen in der Pause im Schulhof.... ....: Super........ Komm doch mal mit! Eleni: Ja.. wie sehe ich aus? M..... Sag mal. aber ich finde... Du bist sehr schön! Eleni: Und mein Bauch? Der ist zu dick und die Beine sind zu dünn...........-C. der Mund ist zu groß und die Nase zu lang...Lektion 3 12..... meine Augen sind zu klein.. wollen...... aber nur... der Fuß die Hand der Arm die N______ die Haare b das A____e der M______ der B_______ das B_______n Ç ëÝîç zu ðñéí áðü Ýíá åðßèåôï äçëþíåé ôçí õðåñâïëÞ........... M.... Präsens er darf er will er kann er muss c ¼ôáí áíáöåñüìáóôå óôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéïýìå ôá ñÞìáôá dürfen...... 45 ... Lies den Dialog und ergänze die Wörter im Bild..... weil es Spaß macht. wie immer... M........... Such die Formen in den Biografien Seite 44 und ergänze: Präteritum er durfte ..-C.... am Samstag gehe ich mit Christian aus! Das ist der tolle Handballspieler aus der Zehnten........... ........: Das stimmt doch nicht! Hör mal... Über die Vergangenheit sprechen: Präteritum der Modalverben. Eleni: Ach.. warum eigentlich nicht ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful