Sie sind auf Seite 1von 578

','

Dt. fi 1CU,fi IMM Il BS

"',

C'ANOANELE
BISERICII ORTODOXE
)N8 q ITE d~ COMENTRII
VOL. 1. PARTEA II.
(CANOANELE SINOA DELOR ECUMENICEj

P"lfe Hlt 10. AClIode nll(1 .Arael.

tt o~ o i1d

dln

""

..

__ _ ' _

.' _. ' ARA D , , TipOwafia Diecezan (-t


1Q 3 1. '

-.

't,

J
j
1

1:

:L
1 ,
~d
-~!

.]
1 ,
. J
... .

1 , 1

' '' ' , ' 1

;" t::"~ "T : ".'


.

~ ~

. > , ., "

't /~~!;~du}_~igrh;I~~d;il.',p~e~~nt~~.' E~ld !l~-q;~J a/;~c.at de . _I~C.~~~. .


',,'erain cuprlnUle' oarecare ingrijorare fireasc. a,tep/nd s ' cu . rioatem /elul cum ' va fi 'cprectat carlea de cel Indrept sajudece.

,' . " . r rei a a.

-'

-i~ astf e( de iucrdrl. Dupce a eit In lumina z ile! partea I din val. [ ,. '.f": s;au ,ex primat i ni-au veniUa cunoiln multe oplnlljavo,ablle, , ,,,~ik att 'ee . .cale partiCUlata; ct ; l prin , presa noas . I!~ biser .ic.easca. "r\ "{ Dintre cele din urma . relevam mai ales aprecierea P. C, Sale " Pr.-i"/ Arhim: I.Scrlban, profesor universitar: publicatd [Il , . ,'revista Sfntului Sin oti , Biserica Ortodox Romn , anul t . . - J930,N ,. 7-8, pag. 781- 785, i pe cea a dtuicprof esor Dr, ,,vaSI.le' Lo.lch11. publicata in revI .s.ta . Candela delaCema.I, ;"!t,,';Panun 930,' Nr: 4 -6;pae. 270-c271. NeLndepl inim. o datorte ' 'Ii'''' c .and e .xprlm . am Domniilor La"" la acest loc mul umiri adnci ;. S i ' clduroase pentru osteneala ce i-au luat-o de a cerceta in ." .' .chip' amnun it cartea noastr. Numeroasele aprezletl favorabile o. n/ati tnt rtt convingerea ca am inceput i fa cem un lucru 'bun i il; l-e,:':/ olositor Sfintei noastre Biserlcl.: ... t~: l!!f\:~,:",' "/.c.in dm publiCitII partea a tt- din uot.I, care con tne .' :!': atat ,textul tuturor canoanelor . slttoadelot ecumentce, cilt i ce1" , ,~.!; ;';';,'r: '.,~menta'ltie acestor canoalle din opera canonic a lui N. Mlla. ,. ': . : Rmne . ~ JZ curnd s4 tlp rlm, ~u ajutorul fui Dumnezeu, 'fr ",i / 'vol:Jl 'cu:/lXlul calliiallelor slnoadelor locale; ale SJ.-lor Prini Iar l!'" i i al canaanelorIntregltoare, tnsotte deasemenea de comentariue lui i'M.-. ~, N.~flia~. ' . -, .. ;, 1-.:.<: . . ' Scr/!toru/:acestor r ndUfI am tradus textul canoanelor si1,,: 'lIo,!-dejqr 'ecumenice 1/llndu-m strns de textul din Sintagma ,~~ - A te"'~an.d> Undesm! .s'a prut cd textul canoand or,_tn urma con1" " .,,,;~tnlc;leI }lramatlcale: na ar II destul de clar, am pus dela . mtne " . i1c'i':~i unele: c.vlnte lamurltqare, cari se gsesc 111 .ira ucerea textului .1 ' :;I~i canoanelor:l/ilre semnele [J . Apoi In multe locuri din textet ce1 ;~};{t!.~t!~~lo.'., a.m.tntrebulnat i neologisme, de cari nus e gasesc-, n .-,,: .lImba traducerilor -rom neti mal vechi ale canoane/or. :<lm 'Ideal

il'

t.. . .'...

c a

!> '." '-

. -r

,I

it

:: II
"1 .

neologisme numai cnd mi s'a parut cd altf el nu se poate reda -. f idel idela originalului l!ItC'sc. ' '!" La sfritu! val. l am pus' Ull Indice '. alfabe tic al iutut ar ,~ ' '.... .i" . prim.il: a lc tuirea indicelui am f olosit att tntenetun opera ' "" ,,' lui N, Mi/a: , Co/eeiunea . canoanelor Sfinilor Ap ostoli..' C d,t t :M cel din lucrarea lui: . Canoanele Blserlcll ortodoxe tn so ite de .j , comentarii", cari luer rl Sfrt't SC" de baz la traducerea prezehi. '~~ Deoarece Insel cu greu se p oate alctui un indice absolut complel, :~ roe pe binevoiiorit cititori, ca ia r ularea dlferttelor, chestlunis n !~: : se [olc seas c ,'>/ de ar tarea canoanetor p aralele, cari-sunt . puse 01 d. pd textul iecru t canon. . . .~

acest lucru din necesitate, tor nu cu intenlunea de a ' introdact i~ . inova iunt in limba bisericeasc , , i m'am ' n'zuu, sa in ./rebu/nlez , :'1 :~

''''.

""" ~

m~teriilori

numitllor

cuprinse_,~.ln _. qm~~.~: -. I!.~rtl .,_ ~, /e;~~vo!~,m ~[{l1t.xA1 ,!:i~diJ~

'1
:j

"

Arad, Ianuarie 1931.

., ,t, , Dr . Nicolae Popovl c f;': .:~~:~ -' ___ __ :f l ~'~~-

ER A T A.

La pll g.

7, rndul 11 de sus n jos ln joc de: .:l-.:l~ , , jos sus " - acest a

cite ta :

da c ,in s

29
49
119

1.

119 179

226
36 1 390

.. . ..

2 0
13

" "

"

4 sus 13 .. jos 11 , 15 IJ sus

jos . sus
j os sus j os sus " ., "

m' dispus 1'rt/ t1l1 '!inodlll


~ mai

l:'''i''

n
~

15 15

. n

jos su s jos

" ;:o.fw.J. ci(tJ !'; "


.. :W colat I
c U (j C ~

"

,..,'.:..;'

:"" -:. , , ,L, ~ __. :.- _L ~~_"

...

Canoanele 8'adelor ecumenice.

' ,,'

S f nt S inod Nice ia.


" , ,' Dac clrievatn boal s'a rc htrurphtsn de ct re me-, \::'d lcl,' sau de ctre barbari s'a tiat, ac esta s rmn n, cler, Iar, dac cineva,snlos :fiind, s'a "l lat pe ,sinJi-i,
'i'a"c(~sta ~"i se -cuvlne

a ' tnceta .sse numer e n ~" cler; i de

a cum inain'te nici. unul .dlntre c ei ,de f elul, acesta nu- Irel'iDue s , se primeasc (in cler),') Dup , cum es te..tnvede " raf aceasta . c 's' a hotrt despr e ceice comil astfel defap t , < , i ndr znesc pe sine a se , t ia; dac oare cari s 'a r fi fcut eunuhl, de p tre barbari sau de ctre st pn i, altcu m ' 1Jslndu-se vrednici, pe unii ca acetia canonul ii primele in cler. " ' ' (2 1, 22, 23, ' 24 ap.: 8 lnt iu-al doilea.). . . , -:. Acest canon niceian se r efer la canonul ( xILwnv) exis" c:ten.t"cu privire la cei castra i i a cesta "este canonul 21 c a p. Ca-

"i.nonul prezent- contine in general ce eace dispun canoa netea r-e-aa ' "\a p., 'i ' comentariile acelora se r vesc ' de comentar totodat i pe n~ru, ~ acesta canon: Dup opinia lui Bevereqiu, corect istorice te,') ca~~nul acesta s'a dat n. urrna . cazului presbite rulu i din Antio hia . '"eoiitie~' catele ~ :: trit 'cu 0 - femeie', Eustolia, cu' care "nu , a fost ,~t:~_; fU,~ t}r~, ;:: .' d~.9ar~c~ '; ej ,:' nl:l .ajv~it S, : di~it~ :',: ~in " casa s~ ~ pe .a~':~: 'Ceast~ -: f~mei e:i pen truca- s

~l't:. trat insui "pe ~ si ~e.'Eustatie d in Ant iohia din cauza aceast a "l-a
" ::r'''',. ~ " '.-, -" fi ~.
:,"". ' " " ''' , . .,'

.IieIiber de : orice , b nuial/s'a cas-

~!c,
";;,'f

~t

babil c n caiifate de preedinte ;;1.1 sinodului 'a nde-mnat sinoduJ s repef easc~ vechiul ca non asupra celor cas trai , ceeace Sinodu~, : ~>;,' . a i . fcut prin acest canon. . E 4'::-

o prit pe aces t Leo ntie dela

s vr irea

servic iilor divine

pro-

/l '{'l

'>..: ',"

:' ~-- . ,(j~-

C a non ul

la canonul existent n privina acestei _ chestiuni" i enu~f.~ J-~}.~, (~ c - numirea pripit ntru episcop sau ' presbiter 'a <: unor ' ~' oameni;~~.1}':t' ~~ cari abia s'au conver tit" de!a viata pgneasc i s'au bote,-:~i.N_fi= . 'I zat, se face i m po t r i v a "canonului bisericesc" (rrap a '~11 ;$. :~~,- c xalJovQ ,0 11 b::%l~a,a;rrtio v). :.- acesta n s -este- c~nonuJ ' :~ 8(}i'- i 7 ~ ~' ap" ,pe care sinodul dela Niceia u re p ee t e acum -t'.,in . ntre.,~.~ ;~:' ~ ~~ 1 gime i l CO . nfirm. Nu m entionea Z . cazul: ....cnd .. ' se n tmPI!lj ri;': ":r in urma darului lui Dumnezeu" - .des pre ceeace vorbete ca:: ' ~.!: " Il no nul apostolle respectiv cnd cineva se face ep iscop i n dat ce.:'} ._~ SE -s'a botezat; da r se poate crede c sinodul raccept intru toate:',{ , ])1

refer

Flmdc multe, sau din nevoIe sau altm lnterea'Ia st. :~ . rulna oamenilor, s'a u fcut impotriva canonului biseri- ' ~'t cesc, Inct oamen ii venind de cur nd dela via ta pgli- e ~ nea sc la cre din i dup ce s'au catehisit p u in timp, s 'au adus in dat la baia duho vnl ceasc i d eodat cu "f botezarea s e promovau la episcopa! sau pr esbiterat, bine "i s'a socotit ca de acum inainte s , nu se mai .jntmple , ';~" ,; a a ce va; pentru c trebue timp i celui ce se cat.ehizeaz, ~t ; i dup botez mai m ult cer car e. C lmurit este apos.iii . tolica Scri p tur , care zice: Nu neolit, ') ca nu m ndrln- '~, du-se s cad . in os nd i in cursa dia volului (1. Tim.: J . : . ~ 3, 6.). Iar dac, tre c nd tlmp. . s'ar afla vreun pcat sui ;ht " " , fletesc la persoana aceea, i s'ar vdi de c tre doi sau ~~; " '; Irei martori, unul ca ac ela s nceleze din cler .Jar celce 1:_X~t, ~i ar face imp otriva ace stora se va periclita n privi nta ' li: !!r" "'i parline,~lii. -Iul la cler ca unul, ca . rele s'~ ridicat im . p otriV . ~ .;'~ ~.'.'~.:-':. """" mar elui smo d. 'O"'. . . , ',., . ' ,-. - 'O",,) ': . (6 1, 75, 80 ap .; 9, I ec.: 9, 10 Neoces.: 3 Laod.ruo Sa; d.; ; ';;~,; j, 17 lntiu-al doilea ; 89 Vasile c. M.; 1, 4 Grig. Nis.). .' ' .;'" ro; ',.f .. - Sinodul dela Niceia, emi nd cano nul su p~ezent~se :i:~~'~

2.

, ;~~

'i

,,'" .;,:;':~.;::"::::~~;; :m:,,,.;, s iNecta ried e laf inea::"'';'t;~

~==~==~ = ,~ , ,"". - --- ,-_._ ~ -

'. >'..\-'~t,~f;J

l ui al IVlea sunt cele mai bune mrturii despre aceas ta, cee ace a m . i menio na t "la] comenfar ul_a ce lui .can on-ap. . Sin odul del: Nceia inoind can onu l sn .apost., a tra ge atenti. un ea c ' in . cursul. timpului s'au ntm plat multe cazur i mpot riva dispozijiilor'.'- acestlii. ~,an on biser icesc, iad ic sau din nevoie sa u a ltminter ea la st ruina oamenilor (ln :o uJlap7j; ~ 2A.tu ; :' ;ruQ,ui JI(lJY
ri~ ay{)p~~i!{/)v). Dup 'cum bine rem arc arhimandritulIoan

::.1.

la expli

c area acestui canon,' ) in .primele sec ole in urma : Impr ejur ri lor 1 rebui~ s se ' a-d mit " ca oamenii s se boteze repede i apoi i mediat s fieh iroton iti in tre ptele sfintite: i aceste mprejurri ine ,< ' fost proIJocate':prin.:fapt ul c multe mii de oameni . primeau Dle ;i, " cretinismul deodat i nu era timp pe ntru ca rnuljimea .a ce as ta Z8;. ,,~J: ; 'de. oame n i . s fie ,- i nstru it timp mai ndelungat n do ctrina cre as...'[l. ';iin, dar nu era -prilej nici din cauza perseculilor permanen te. In- ~l Pe lng' 'aceasta persecuiile erau ndrep tate tot deauna n pr ima ro. ' ~~ , ::' 'linie mpotriva persoanelor preoefl, dint re cari foarte muli au ;~":7&1..;, murit .Ia locul de: pie rzare i astfel direct ne voia ( a va r x'lj) cere a au :>;ft. ; .ca c t ma i curnd s se pu n oa meni noui in ;locul ce lor exe~e ,f ~~~~tcitta!i . I n t re: ~ace ste', persoane -preoe ti numite din nou n u era u, e-. :ii y.. ~ 'i i r e t e , toate; du p cum trebuiau s Iie n conformitate cu ca nc anele. 9 intr e ,ceice s' au f c~t in grab pres~j; eri , ,,i i nQ e05ebi ~ . , ',- ,>'.; :~~ pISCOp l, multi au tost numai spre pa guba , B ISe r lCJ1 I aducea u In ~" . , J "- . ieI:arhia preo easc .spiritul truflekde .care erau-p trun i in p .~ I,~~${r;:'B, rH~m;- ( din-c'auia : aceast a sinodu l dela Niceia menioneaz n : :~ iilI. ;::,a cest ,ca no n a li s u cuvintele .Apostolului "Pavel ctre . Timoteiu ~:~f~~":~{f:ep:i:31 .6),!pentruca..acetia, . nefiind nc ' examinai i ntrii 1 ~~:a~":'~'ri~ ', credin , nu cumva:'sumejindu-se s cad n cursa , diav olului ~~~c~ ." ~ ~~rS~,, !je ,sp~e paquba ~iserici! . . Ca~onul ~ermite ca .cei.. gsili ~n . .~ -..~ :" . ~. cler sa . I r rnn aco lo, dar Imediat dupa aceea dIspune . ca In :~ V ,~~t. :v.iitor. ,s nu Se mai : n tmple aa ceva . (ro u ,i- om oG pr;&iv rocoiiro ~~tl< V r t'veq{}Il,!) , deoarece zice: c tre bue timp pen tru ins truir ea n cre~~.;~.: <:.: .din!. nainte de :botez, iar d up botez trebue s se cerceteze 1 ~~ l~ ",;timp mai ~ndelu~gat " credinta i aptitudinea respectivului i dac ~::;r ~' :5~ tnved ereaz ~ se doved et e c sunt vrednici, atunci se pot. t::! ,'I _,~ ~;p r!~L i n cler; b~a 'poi.f pU?i c~iar - iepiscopi. ~e.ntr~ cazu~ diI.l : \ ~~, ~,,~~n:~ , anume cnd r espectivul se poate invrednici i de episcoi} 7~ t ~ ,pat; vom, vedea, nt~e altele, la comentarul -canO nU!~i ,10 al si-,

.a u

va'i :.jj.:,;

'

.il
1

t i

I
t I
1

u
"

1
,;'.,

,
,

.'

1) Op.. cit , l, 285 .

"~~'~<:';\:.'
'O-:

:i:.iiI_IIIiIOi.........~,;;.;,,;;.-,;;....;;;. -'-''--'-'-=~~ '--'

'"o .

"'< '

10

"c poat e ocupa scaunul episcopesc,' trebue ~ ' , petr,eactimpt ina~ ~~,t ~

nodului din Sardica,

,c' 'se. prescrie: ca cel, :de~p;e' 1'~a}e: ,'s_~ ';C1'~d~;, :. ,':~ :;

dovedit c s' a .distlns ln' tre ptele '-;i era rhice :i i nferi,oare. :: 'poatE(' s N'" se fac prta de demnitatea cea' mai mare ! {'9g , p~r/dr~ s :::iif.r7i) ~\:~ dup cum spune, Arlsten la . comenterulacesjulcancn 'aI 2:1eidela, ' " , Nicela.' ) Dimpotriv referitor la c eice, fiind - d e :; ' i:u~~n~ :-~: b?teza.tr~ au ' fost.- fcui presbiteri sau episcopi, i ' crora cano nul la permite ::: ,'. srmn n cler ; cano nul -cere a ' fi examlnal dac " ttu ' ~ti .:vre.}:I:' ~ un " pcat sufletesc- ( Y;U XIXO V Tt ap.apr'iP(j) i dac .s e observ i se d ovedete c au astfel de pca te , canonul dispune s fie e ~.:"; : '; dui ' din cler. In ce privete Ielulacestor pcate su fletetir~ carj : ' se me n i oneaz aici i cauaapentru care se .ye r b e te numaide't ':'': pre aceste pcate, iar nu .l. despre cele corporala, fie care ci>fuen~}:, " ta lor canonic este ' de alt opinl e.r ln privina 'a ceas ta 'ce<mai n':;\':;,reasc ni se , pare' opinia lui Valsamon, carele zice.c-fiecare p- " ", ~, :: " , '7h.' ca t pgubitor su fletului es te a se numi suletesc, avn d, ln~th.i fi~ ':' : '~ : ~\~'f~: sufletesc, fie corporal; iidin cauza ceasta ' Biserica i ' numete:' ~"~ :Zt~J~"

Indelungat in iiecare treapt ierarhic i numai !n cazul.dacs'a'lt

'

fie.car e cat cano n ul .a cest a,}, el, a ,. cela ami n tete numa i pacatele su llete ti.vdeoa rece sub ' : ~cestea: ::.' :; tlht1r~~-i

~,'

cdere.su:Jeteasc; aadar.

N-l,:. :: ~,i ',',;1.{,'.!:,'

ca sau presbiterul, sau dia co nul s au .In , gen eral()ricine:( din'>; i ' cle r s aib femeie introdus pe furi , afa~. !decllt nuf mai pe mam, sau .~or, . sau' m~u~if: ,sa~, -p~/, .~ i~~~re,~,f :~~>'l pe rsoane, care sunl libere de , l~ata banUlala " .' : :i' ," i:: \~ ~ ' (5, 26 ap.: 5,,,12, 13 ,trul.: 18, 22, VII ec.i. 19 Ancira: 3 ,4< " 25, 38, 70 Cart.; 88 Vas. c. M.). . ' , " ,.:,~" , .. \ . i'
- La comenta ru l primului cano~ . . al ace~tui sinOdarn,IJzut.,E:' c sinodul a av ut motiv de a se ocupa de ' iem eile. vcare -Iocuia u .,

'"'.::~"::~~"~~:~::~~:,. ",,~:;~ll
;
,,1 ,'. , ." ', ". ' '''-''

ntr'o cas '~u unele persoane sacerdotale i care"nu. ,er~u '.':: ;sotii;,' ~' legitime , ' i anume din cauza acelui . pres biter L eoniie, care" aJirlut:"i . n casa sa peo oarecar e -E ustolia . i din cauza ' c reia mai,apo r :.;
1) Sint . At. , n, 12 0. 2) Sint. At H, 120.
' , D'

, , ,:::':':{;\.l',: >if1J'~ ~~:" :


'; :";

-~
II

. s'a -castrat : Innex cu aceasta si nodul a

. gsi t.

de bine

necesar

,, ' ';i ',,''sonan'o cu prescripiunile existente. ale .legislaliei bisericeti i cu


~~~ .::::.::< .,t'istoricii bisericeti :
-;, ~ , acest canon.
'''~\~;J~''"",

, ) ({.i ,,!ot!,le i",!:,ornduiasc tnaceastprlvlnceeace e r a in con-

, ' s se ocupe .in general de viala conjugal a' persoanelor sacer-

~~,{;~ ..demnitatea strii ' sacerdotale. . - Acest lucru l gsim exp rimat ~ ~~ .Inainte de toete . tn e xpunerea Islorieiacestui.sinod i sepa rat -la
: Socrat, Sozomen : .'

Gelasiu ')

i apoii

in

/~

r.

Panuiie, episcopul din Tebaida, unul dintre . P ri nl i sinodului, .. "a '"ex primat . prerea majoritii in- felul 'a cesta: nu trebue a' im- : ; .~~~ pune clericilor . i ,pei'soa nelor sa cerdotale acest jug greu, deo are ce v ia a conjuga l este onorabil i patul conjugal este n ep tat , iar in urma rigorii exagerate Biserica va avea pagub mai ma rei

'*'

se evita orice . excepionare impotriva vietii con jugale . a persoanelor sacerdotale, cari excepionri de mult e ori erau ndrept ite . un ii dintre P rinjii dela Niceia, dup spusele istor icilor men io nai , au propuae se -dea . n-d ispozi ie , contorm c retais se In~l' terzic tuturor persoan elor sacerdotale dela ipodlaconi sus de a tri v i a coni ugal . Sinodul' nu a pr imit acea st propunere i

Deoparte.. pentruca perso a nele sacerdotale, cari nu av eau ""sotii legiulte ; " s :fie ferite de orice . repro , dealtparte spre a

in"

'. ',. i

; r;'- ,1~.. . s o i sofia . !ega l este 'cas titatea adevrat. . P rin ur mare _ este :~ s uficient dac - in conformitate cu vechea tradiie biseri,'.: cecsc - - nu se permite c s toria pe s eam a celor ce au- Intra t . ~:: : deja in cler, dar la nici un caz respect ivul s nu se despart ~ \~ ' ~!"C de sotia, pe <:a r.e ~ luat-o, fiind la ic. i) Declara tia acea s ta a lui

':

.. afar de aceea nu or icine 's e poate supune unei le gi de nfr~,';(~ nare att "de stricte i uor se , poate ntmpla ca pe aceast cale i'J:t:! , s .'.s e . exp un' perico lului cas titatearnultorfemel. . Le q tura dintre

. ' 1) Secret. hlat, eect. 1, ti. _ Soa om, hist . eccj. 1,23 . . ~ ~ .~ Cyzlc. hist, concilll Nic. n, 32 [Herduini, 1, 438 ) .

2) Socrat. hiat. eccl. 1, 1 1: ..Cumque hac in re in medlum propoeplecopo ru m con ~ .,;,' ~ f'J~~ ~~ssu " .Paphn u1iu s .~ehemenler .vocife['a tu s est, non ' eese . im po~e nd ll m ...~l eri. ~ . "' :'1:' cla- et-eacerdotlbue greve r-hoc jugum: bonorabiles nup tias et torum jm . . l' ~ maculatum" esse,"dicens, ne .ex-nimie seventate damnum potlus infercenl i ';~r ecclesiae; neque c"nim omnes Ierre posse -tam distrlctae continennee .discipli. ~ .nam, ac Iors ltan inde eventurum esse ut cupisque uxoris castitas minime ~ 1-:'. ,. ;i: custodiretur.'\ Cas titatem autem" vocebe ttcongre esum -vi d cum uxore legitim a ~ :~}1i.Satis eeee, ut . qui in clerum Iuieserunt ads crlptt, [uxta ' veterem eccleaiae

~;> ':: ;. ;, :J t; ,Sita,,' Siogul,orum , senlenuae r,ogar~, O,tu r, "s urg ens , i ":. ~edio

I " " ~"

"
l

Gelas ,

'

,-

. ~:

, 1 -~~:-

12

Palnutie avea cu at t mai mare ' " important, . cu ct dnsul


nici
odat -

nu a avut

re l ai u ne

cu: Iem eii a fost celebru

pent ru- ~ 1t

nfrna rea sa ,

pe t recndu- i

intreaga -sa tinerete ,n

m n sH r e . ,
r-

S inodul a pr imit cu aprobare decla ra ia-lui Pa fnutie" ,permijnd -;',


s tri a sc via . con iu q al . t) Hotrrea , aceast a

pentru v iitorfiec ruiclerlc -de a-alege- liber s fie necs torit sau.

;~ : c

a sinodului 'a fosL~ ....,.' . in deplin acord, c u practica b ise r icea s c -din primele : veac uri ale Biser icii, in forma in care ni se prez int n A e z mintele apos-' tolice (VI; 17) ' i d upcum .am -spus aceasta la expttcarea canoa-." nelor 5 i 26 ap. , dar mai ales Ia explicarea canoriului dOilea -ap.!i) S inodul, re cunoscn d legalitatea cs toriei derieilor i lsn d persoa nelor cler icale respective alege re li be r de a t r i ne c s t or i i , da c voesc, a da t canonul preze nt cu privire la cei din urm , a d ic la ceice nu 'au so ii i le permite de a tine n 'casa 'lor ' numai pe ma m , pe sor . pe mtu sau' pe o astfelde femeie. care est e libe r de orice bn uial (~ a. ,u ll a r.p 6(f(lJrra r.'fLI1U\.i 0;:00 . I/Jt'av 6tar.i~s!.Jr~v, veI eas sola s perscn as quae omne m suspician em effugiunt) i l e interzice categoric de a .ine femei i ntro duse pe furi (auve/mlx rov, introductarn rnulierem ). In prime le v ea curi a le Bisericii a d ic s'a vintrodus obiceiul c un ii dintre clerici, ba chiar i .dintre laici, ca ri voiau s tr i a sc n e c s to r i i , incheiau aa ' zisa csto rie sp iritual cu fe-

al

mei n e m rita t e : tri a u la o l alt ntr' o casa cu aceste . Iemeii ' , '~V, ' C ziceau c au cu , e le numai, ra porturi s'Jf! ete ~ ti , spr e a se ndemna ' 'J;: ' }~::;'i
tradi tlcn em, [a m non a mpllue ux ores ducer ent : non lamen qu errrq uam' sej ungendu m esse ab ea q ua , ent e hac, 'tune cum esset Ialcus , legitime duxit" 1) Socrat. h . ecct . 1, 11: ..Ceeterum uniecrsua se cerdc tum caetus Pa phnutii sermoni bus a sse nsu s est. Proin de c miasa .ej ua re i d iseeptationc , s ingu lor um arbitr!c p ermiserunt , ut ab . uxc rem oon euetudinc ab stln erentv st ve ttent " . _ 2j Este mira cul os, ca s n u ne exprimm euret, ceea cesp un6. "Yh i- ~ . lIips n art icolul su s cris asup ra celibatului in Wetzer und W elle ' s'Kirchenlexiko n (Il Aufl. III, 590):. "ein grossee Un rccht geech he dem ber b mt e n Bischof Pa phnu tius , wenn mao vc n Ihm beha upten wotl te, er habe auf dcr Syno de von Nicib ( 3 ~ fi 1 dia Cterogamte fiir d en dem prieaterlschen Berute enteprecbenden Sta nd erklrt un:l da d urch eine -gesetztlcbe Besttmm ung des Concll s Ilber diesen Pun kt verhindert" . Acestei nflr m aluni a lui Phillips i altor a pr tori A i celibatul ui obugator pentr o elen ei l-a.c ontrezis . Hcfcle (Concilienges ch ich!e II .'Lun , 1, 43 3-4 35) prin' con traa rgu men te rO teme inice, iar noi nu s i mim nevoia de: a vorbi n sp ecial des pre aceas ta , Vezi com entarul nost ru la can - 13 al slnodulu! t rulan n ' ediia pr ezent .
<

.' y , ~ ',SI

.':."i,

..

,1-

.':'

' :Ci r ed proc la vi rtui l e cre ti neti, da r nu au cu ele nk i-u n fel de " > ;rela ie tru p easc . . Aces te ie mei la nceput se numeau , surori s u - . ,'~~: fleteti (ir.ihJ. rpat) ; iu bite (ira~~ra!"dilec ta e), iar mai 1rziu intrer :' r~.-du~e~ p'e furi (I11Jyu'd~~rot) . . Raportul dintre astfel , de b rb af n e ~:.~(~ cs~j o ri1i . i , .temel nernritate de mult e ori era , inrr'adev t-curat ~it'i; i , c2pu! l ~r , er~ ~ perfeciL opar.ea.. s~.l e teasc r.e ~ipro.c : .- dar n cele '< - , , mai multe cs zurl in dosul acestor re latii se asc undea 'desfrill , ~..care era , cu att , mai periculos i ma i res pin gtor, .cu c1 totul \ :<0' ,.se, i ntaHipla sub masca . e v Ja~i eL :Despre aceastaavemca rnrt u- ' :, :~~f Ii e~ -a spru J' t6 ~' de vorbire', in care se expri m P rinii i nva :.: jorii Bisericii asupra a ces tui fel de l e c tur . . ~ ;: . .' Griqorie Nazlan seanulIace ami ntire despre agapeta, pe cari ~~ J ~ . tineau diferiti preoti nec s t ori i i chiar i unii dintre c lu .. \1:~, gri ' n locurile lor retrase i nu met e acest lucru iretenie dia "{.( ' volea sc i deoarece numirea aceasta (raro;mJY, iubit, dilect arn) '~ ; a dat -o Apostol ul Pav el so i e i lui Filim on (v. 2), Grigorie .Ia ce obser va ia ca acum ce l mai res pi n g tor lucr u a primit num irea ' ,--;,~; cea .ma i cin s t i t . ' ) Desp re acest e s uror i " sufletet i ale p reoilor ,:.;;, tf< necs toriti .. F ericitul Ieronim scrie , n llmbaqlul a spru carac teris', ~,~ '~:~ :'{ ic ! a - 'dansul, ur mtoarele : Un de in eccleslas :agapeto'ru m pestls t;,~' introii t? unde sine .nuptiis aliud norn en UN-Diurn? - Plus ine ram: ~. J~ _ un de. meretrices? .. Unde meretr lces univirae? Ea de m dorno , una ~ ~.-:' cubiculo una saepe tenent ur et lec tuloj et s pecioso s na s vocan 1, : :~ ,~~~'s i .,a Li u d exi stimemus.t) .Ioan: G ur dea ur '. i n scrierea - sa cu. titlul : 'tJ~ ."p o ; !,ou; :(j,J / ye lu r i-xro'F; .i xu'/w .;, regretnd prof un d .c cu multe per ~ .soaae preoeti, cari nu alt sotii legitime, tr esc lrnpreun femei ~.i ntro d u se pe furi spre, sca ndaliza rea tuturor. zice: - B tr n i i no , ~~:trr 'c un(i t e a u numai dou .rnotive, pentru cari remelle tresc . lm'!'.~t~:9. preu n cu brb'[Ji i ;Ulllil este cel vechiu, c orect ', i motivat i a " , ~:;. c es ta este :C'sa toria , nte m ei at de Dumnezeu. car ele a dat lege" . ~\ al .doilea es te cel recent, incor ect i ilega l, a d ic deslr ul , 'care e ste -de la diavolul pismz . D3r pe vreme a noastr s'a gsit al E:' 1re ilea CJ Z n eob inu it, ale c rui motive cu greu se gsesc: de,, ', ;E,', o arece .sunt unii, cari iau Iecioare ne m rita le i le into tdeaun a ';')--- Incluse in lo cui n ele lor pn la adnci b tr nee i nea g ca a r ~} a t;e a cu ele vr e-o relatie i -c le i n nu pentru 'vi a con juqal . ' ., "
.-

.':::~\: ':

13
","

~'.

.-

i<

:r

l ,~

, .::t~:':h.
~. t.

"" l~;'
-.t.'.,_ .

')
' ;.,

J) Gregor. Naaiana. carm

m.

Hlercn. ' epist. 2 2 ad Eu stoch. de cuatcd. virginitntis.

.' l ~~>

> tJ ~

"

.:.,;."

14

i impreunare. pentru natere d~ copii. jtn general pentr~ ~pIcere'~

dn sele cu toa t voluptat ea i "mai curnd a revrea s:i 'piard 'su- ; ',' .Iletul dect pe to varele , Ior st sunt ga t~ . ma icurnd a s'tileri i' a face to tul, dect s se despar t de iubitele lor;; ' i i~ -lin~fal , de toa te argum entrile, pe cari ' le aduc resp ectivii, zice . cel ' in toate a ces tea nu vede alt ceva dect - goana p gn dup 'plc eri i du p voluptate trupea sc n eru in a t .; i cnd ziceli- c toate .le facet i pe nt ru Dumnez eu, voi faceti d impotriv chiar ce eacetac inamicii lui Dumnezeu. v-) Av nd n veder e - a ceast por nire. ve- . h emen f a Prin ilor i a nv to ril or bise riceti impo triva - Iemei lor , cari" tr esc cu per soanele preo e ti " a [a r de cstori e . este clar pe cine a inteles Valsamon , cnd spune la explicarea.: acestui canon c unii au . Lis , c feme ile" des pre care -~,, 'vorbete' { ~ acest canon niceian , su nt astfel de Iernei, care au fost - aduse '/ aco lo in locul soi ilor legitime i care i r e s c cu cineva tn desr nare ()Ia; oovorxoiiad v . (va . ;r-op~ t;(("q) 7>.!) .
. . . .

trupeasc. ci zic c le pzesc curate i neatinse-tSi urrnnd com . . bat erea divers elor pre texte, pe cari pretexte le "i n voc respectivjit~ " adaoq ; <ii ved ei trin d mpreu n culete necstorite, fiind Jega jid e r "

Deci femeile aceste a, care tresc in felul acesta ' Ia ola lt cu persoane. preoe t i au pr imit numirea de i;troduse pe furi ( o uVHr1axro u;) i du p a cest ca non al sinodului de la Niceia este .. s trict interzis pentru ioa te pe rs oanele preo t eti de a fine in ' casele lor as tfel de femei, D up cum se vede di s p o zi ia aceas ta a " sinodului niceian se re fer ' la persoan e preoeti nec s torite isau , vduve ' i la tot cazul la eeie.e, .d espre cari s'ar PUfea /~b~~.~~,':~_~.,/ ~'J:

1) llMaj od blls nostrla duae ta nt um co gnitae fuerunt CRllssae.'propter.', \ ii;~\ quos mulieres c um vlris habl tent. E t una qul dem vetus est ' a c .jl;sta:"ra~> 1 1 .{;,~" t.ontqu e cons ent anee : nempc mntrim onium, q uod a Dea Iegislatore tns thu, '! .',.tu rn est; a lte ra vero .vhac r eccntlor, irij us ta el legi con trari a, -nempe . st u-." / .: " i. prurn, a maltg nie in trodu ctum daemoni bu s '. At n ostru h ac aelale 'lel tiu'~' . " ', . qutdam, novus et insolitus mos ex cogita tus est, cojos ca us sam ha ud facile .,: ; '. Investiga ve rls : su nt eni m qui dem, qu i puellas inuptes ducunt , casque -sem ' per domi colloca nt et in extrema m us que senectutem incl usns ten ent, - sine nuptlts el coltu , nequ e libero rum procreandorurn gretla, nege nt erdm se illia rem habere, neq ue hb .dlnia caussa; dlo unt eni m se -m as integras "et tncor upt as servere " Vides coh eblt antem, virginl bua et aUigatum ci deliciim lem / el a nima m potius perdere vcle ntem, quarn cohu bha tdcem, pm atum que omnia el pa ti el facere potlus, qua m a dllecta separa ri.. . Dt cltls qu Jdem vas omnla. ': propter Deum facere, facitis a utem ea , q uae su n t mimico rum ' Oei" J' J .

cum

2) Sint. A I.

n,

1 2 1_

'~ ". '; ...:;:::i'{l.,tJ\>" :/f{' """

15
j ,)jj., ;:::,, '

bNi ,.,> "'; ';/c

bit~rul,Grig;;rie" ;(can .' 88), .,tare . a ' inut o ' emeie in .casa sa , i " ,,', ae'si)r~~cre,:dJl{~' 2au:za ':' :b~tr~'~etiL.tur~:se :- ph1'~ ii';" 'prest.iBune'\ ',u;tof- ' ~:)( ,,'::" . >1 ;:1; ' igui~n j ~,': ~c~_ " h;u '\ are }m pre unare:~ 2u ' feme ia ; .' dar-p e .care femeie _~ v:~,i cr,:s ' , '()' .' d i in i t ; : ',: scri e ;~ a stfel o Griqorie,". nu-suntemmoi --i~( cei :: dint~i'; ' n id" Singtir ii,: c.ri a~' id ispilS ,C femeile 'nu , p ot .tr l-: mpreun' cu ', brbaii; citete ns canonul , pe care l-au dat Slinlil ' 6tri Prin , la }Nicea i care canon interzice hotrt de a 'line , e_In.ei ,rlltrodus~: ;pe3jfu~i~ :;, ,Cd!JV~I'q1XTOUs) . Demnitatea" celibtulu! "on sis!~ :, i " In a-tr i ~, s~para t 'de.:'fe'm ei, i celce spuile pr in cuvinte ~':I1U::face :_ceeacefac. 'ceice tr esc cu .femei, dar -realitate face,

ur:;f ~m~i~~, .va; ~ ile:';: , fe l: " Mar~~, ~ :~'~criEioarea ~:~9-': adresat':~'tr'e ' pre~-i, ';'

ute ai avea ' mpreunare , trupeasc ~ cu lemei.': Da'r',' dispoziia ,:a ,t ~ ~,;~::ar~:l'dep1i n ; ~.pue,r e!~, :i ahirid,rt cn-d ';c re~pectiva ,;perSl?an ". reoJeasc . er'a\~liber " de orice . bnuial ' c' ar .putea avea relaii

',::~ L~

;-hi.' -

' i-

";'~ ',;,;; ;

.',,"' ~

n '

;:~tl~s.e" car;" J ,}lcetia"vr eau' s ,':merite ,numai nomina l ' demnitatea. :i}A., , ~'~W.:rfe ciori e i, ', dan ~u .yreau s , re nun t e - 1 3, pIcerea" n eruinat . C l1 att".-

,:,~ ,{ t :~~~~~a~_~,v.~ :to: }r ,:~i,;..t rebuit :T~,., S :s a:isf~ci dorin1~i~'Ro~~~reJ cnd,n-.'

t~ ; -\t1;" ~~,H l : z lcl _ Ca etl l,l ber' d e , _o rl~e , p a h ma .trupea sc /.Nici - eu nu cred ;~', c, 'celce , este de aptezeci , de an s poat tr i' in patimi cu o?~;~ e.m e ie:\ i l'1l!. am'~ dispu s, cele ce au dispus, din cauz , c s'ar, fi: omis ceva fapt ' ruinoas. Ci deoarece am n vat -dela AposqJ( c :,nu :,.trebue s-se dea frat elui cuvnt de poti c neal sa u smlnteal ,(Rom. 14,,,) i tim c une le lucrur i, cari la unii sunt cele n;ai " 'cu;r at,~r la ,altii . ' de v in pricin uitoar e. de , P ca t e ,, ~i n cau za aceasta ~I11J4iSPtfsJ : ,~rm~n4 , :orn?uirJle ' Sfil,lil()l' , :Pri.nli , :,ca s .te despari ~ acea lemel e: Dece J n v inueti pe hor episcop i pomeneti du - )nia;v'e c~e ? ; De, ce ne nv lnue t i ipe noi, ca i cnd ain as"ulta';,uor 'cearta;' iar p e tine nsuti nu te nvl nuet i pentruc nu , ', tIi ~r'~n,unt~ la :()~inuiJ1ta'cu - 'fer~:el ~, ' ac eia, ?' Alunq -o deci dincasa lai i " du-o ' Ia m nstl re : Dnsa s stea cu fecioar ete , j ar pe tine :s ':,> t~:; sefv~asc~ ::b, rb~th ca, nu.cumva s .se defaime .nuDJele }ui :D'pJ1:nei~eti ':ciip},: ~'~u~a:i:y oastr~, -.(Rom. " 2 I Zi ). . i pn .. c nd n uvel : " 'l f.at'e'7ac easf a, ' ~ nti2 trvo-r ,aj Ufa "n ici . zece mii d e .lucr ur i, pe-cari"le ,, \,'''',t, ","'_ ,- ' ." ''"- ".-", " ' :, ',,,'" ",,".',:"
L

:,~i:';:;~:()!~/JfI:v.o ca : .n,: scrIsoar ea t a ,'id ~ vei. mur i :,ca celce '.este "inactiv ' i'"

~ :' ,

' ' ~, ',:

'C, ,: ' "

'.'

' , ': ,

~,

'

'

',',

, __ ,, ',

, .' ,

,"

;~'J.1lv ~ i.rspuncie -n , . faa . ~. lui I:)um nez'eu: pentru nes ocotinta , ta . 'i . dac . , '~~/t e"i,vei -: ndrepta,> i.} tl~rznen .S ,"s ~yr e~ti, s,i;rvi,~i,i divine , nate.m," :s\n e ~"as~pra , ' fa ;peI1'tru}9(~popo r u l, ' i ': , ce i ::ce ' o . v rimesc: r 'li :exclt i 'din. Biserica ntreaq -. ' c'eas.t " ,disP,ozifie a' ," ca nonului' nicelan ufost pr imit ' i de:
'\

" 16
.1. a gis l a i a civ il, gr e ca- ro ma n i i m p r at u l

Ius tinian a da t ,,9

-sfinie, ia r dac un episcop ar comite acest lucru; se va ca te risi " ca" ne vrednic d ia demnitatea epi scopeasc ') , Iar ,' Connciaia scrie "
i i

vreau' a dmoniere, de acest fet de femei. s se

v el s peciala ca c1e ricii, ca rtn u

s , se d espar t . cn ic i-dup " opreasc dela functiunile

' l"'! 0 ~

despre a c eastaiurrn to arele : - - In baza -canoan elor i l1terzice'm~ :tuf;'r::..: t uror, ca ri a parin clerului i sun t . nec sronjt , s a i b femei str -' :
fiicelor ei, s ur orile lor .

-i ne in ca sele lor, cu excep tia mamei


" i

a altor persoane, ca ri sunt departe de orice b nui al. ' Iar celce dl sp rej ue t e ac e ast po r unc i incepe s in - n casa sa femei, caripo t ad uce asupra lui bn u ial i a fost admoniat i inv jat '

i " a do ua oa r. de c t re e pisc o pul s u , sau d a c pentr u ace a sta a fost invi nuit 'de c t re cre dincio ii si i totu nu vrea s n de p rt eze -din c a s pe femeia respec ti v i s trias c f r ea > s au d ac se a n un vre un reclama nt i s e va do vedi ' c trete ..., ;.~_ r .cu femeia res p ect i v vi a necurat , atunci episcopu l. s-I excl ud ;.,~.J din cler conform c anoanelo r bi serice t i i s - I pred ea s a tului ce- } ,~ - J

oda t

-'ir

.ca sa s a pe nici un a din tr e ac ele fem ei ; iar da c se vdete c ~~~ ' , j-.t!

tatii, l ,a ,care aparinea, spuu nd c este obligaf sa plteasc dac '*' , -IZ;f ,i " , rea ca orice om de r nd, Episcopului nui permitem' s ti n in .! -,:r ~ nu

ob~erv nic:,~ecum

acest lucru, s ,fie

lePd~t din ePiscop.~t~)' -:'"J ,! ~

1) NO\'. cxxur, c. 2 9 -: " Prc sby ter1:l et diaconl s et su bdia conia, et -omnib us in 'clero con s crlp tis, n~n h abentibus uxores secun i um s acros ca . ~ n on es , int er dicm u s e tiam nas se cundum s an ctaru m regularum vlr tutem.>" mu liercm aliquam in pr opria domc eupe rlntrod uctam habere : ta men c itra ~ , ;. matrem, a ut soror em, au! filiam, nut alb e: perso naa, quae eus picionem c: effugiun t. Si quis autem a bsq ue h ac obs ervati one m uliercm im-a ua dOnlo <:.,' habet , q uae pot est ci suspicio nem lnerre , et semei et s ecunda a s uc e - . piacc po, a ut a su is clertcis e dmonu os, necum Iall mu l e re hll,l;)l!l1ret . ejie ere -

'j ' /' -~ d . ir


1,

_ ! j i ..J l
~

dl

<1 1l:: m
~~ :

._ 1 , : 3,.

cum mulicre converaarl : tunc CpISJO pU'; ej us .secundum eccl eeja s dcoe ca- f ';. ~ a c non e s de clcro eu m a mc veat, cunae civitatia, cujus clericu s e rat, tre den de . . ' E pis cop um vero nulla penitus mulierem b abere, aui cum ea habttare pe rml tti mua. Si nut em pr obetu r neq raq iam n oe c ust odie ns, epl sco pa tu praji- ID' cla tu r, Ipse enim se c stendi t indign um sac erdo tio. IL Ci. Basiti corum, Iib Ill. _ c~ t lt . I, o 45 Compar. Nomo cenonu l in X iV titluri, Vll, 14 ( Si nt AL ! _ ~
" , 42 . 7 1 i 7 2, dea semen ea cap . 4 4, vur, 14 . - Imp rejurarea . c d e und e su nt primi te aces te ca pitole (4 2 i t 4 ) in c orm.Ci8i.a" veai "COlectiu ~ ' , .nea OI me a, ed II, rag. XCVI[ (tradu cerea pre ze n t, pa rtea 1, \'01. r pag , 10 8) , ~
2) Ca?
'.~

\c

1, 16 !).

-1-''
."'::-;;.. , m~
~
,

1.: ~ J,.'

> .

~ ,

~ll':'
o- , ' ",

p .~ , L cl r e loji episcopii din eparhie ; ia, dac ar fi.cu greu

~~';,~': ~e,

,:

17

cuvine ca

ep~::p:7~~., :~ne,aVSfl aeze


se

de

!I~ ', ' :':a ceasta, ,sau . ~!n cau za~nei nevol struitoare" :sa u .diIl, '~J '. : ~ cauza, deprlm drumului, s se adune ' cel puln trei Ia. Je , ;~j: , un I,?c, . impre~n al ~g~ori fc,1~u.se i cei abseni, "i u', ,. c,conslmlmd prtnvscnsort," apoi s se . fa c hlroloma ; Iar ' ',' ~ " ; " ,~ ' " Jnt " rirea ~e1or ce se fac revine in ' fiecare ,epar,hie ,mi' ," ,Iropolllulut ,"" " -e '
;i. ,' ;., :"~ : : ' ( I ap. ; 3. VIIec.; 19,23 Antioh,; .12 Laod.; 6 Sa rd. ; 1 ' . at j ., q::onstant.; 13. 49, 50 Cart.). a, " ~ , " ,~ " z.; Drept Hrnbold la emite rea acestui canon au dat ' disordi.. l : n el~ provocate d: s~h!Z1:na ~el ~.tian ~ din Bise~ica ' Alexa ndriei.' Schizma aceasta s a IVIt 10 pnrn n am al secolului al IVlea 1). Nu~~ . ..;. ' . ni~e a . a prim it-o dela Meletie, episcopul , Licopolei din Tebaida.. . '; :'Acest 'Meletie sub ra port ierar hic ocupa n circumscr iptia episco'! . ,] : ' pu~u i Ale.K~ndriei') locul prim d~p acest episc op. Episcop al. Alexa ndriei era, Pe tru (t .. 311). Dmdatele rleritoare se vede c n , . ~: _', ' ~" _ ~,~}et!e ,' invi,dia :o~orurile Int iet ii tu! Petrual Alexa.ridriei i a .. '. ~ Ji ':\' " tepta numaiprile] .avorabil spre a rasturna raporturile bunereu . ).. '~ ,: ' Petru.l mb? lduI l-a dat imprejura rea c atunci, cnd trebuia s
0 ' 0 '.

, '1"'"
; ,' : .

r,'

,. '1("

,"' ,a ! it U d.inea ~a~ de creti,nii' ,ca ',ri pe timpul perSe~UjiU,nii. ,t > : se ,,;f,iK",eze ,. , ," , 'r: ,l~I ' DI~c1etl a n I ~a~lmm au c.zu: d incred ina lor, s'a na~c ut o ' . " '"., discui e vehementa mtre Melelte I Petru. Petru , de i era riquro s " -.: ,: ~ in" can oanele, pe I car i le: ' d d ea la peniten , rotu. ca f ost acuza t ;, ~.,~" a '~~' :'de indul gent de ctre Meletie . Din cauza aceasta Petru a che il -r;'q,,~ ~, mt la un si nod pe c lva episcopi din c ircumsc ripia Alexandr iei ) '~)j$' . ~i ;l 'a c " e st 'slnod s'a recunosc ut n evi no v ia lui Pet ru' i Meletie ~"/a ~ fos( pedepsit cu caterislre. Atanas ie, n apologia sa scris con t , tra' arienilor , zice: . Meletie nu a voit s apeleze la alt sinod dup " ,, : ", aceast : sentin j i nici . nu a c uta t s se justifice. ci a produs , ' schizm n Bi seric i aderen i! de as t zi a i lui Meletie nu se nll~i ~-' inesc; cretini , ci meletieni...r cari mar ales dup moartea epis,.""' ,.ca i i' rnartir ului Petru au ., -devenit schizmatici i du mani in: ' .pulu ..::;. ,:,

; .t

Alexandria vezi

.:,

18

" d isc ip lin i exploat nd prilejul cnd Petru i muli episcopi "or-

'v e rs una jt ai Bisericii -"). Meletie, d eoarecejtu era lega l' de , "lci

1odocizceait in temni -pentru credin , a it\cepu(s .hiroto-

,.. :~z '" c niasc in mod arbitrar diaconi, presbiteri i "e piscop i nu ~'!,iihi~i, r , n. in circumscriptia sa proprie, .din care 'a fost nlturat , in~mod :ca~ ~ceil nonlc, dar pe care totui o -lnea cufora," ci i in circumscrip~'<i ~ }!t?C j iile a ltor ep iscopi, impotriva, opririi exprese canonice] .ast fel 'c .. T,'e ~h in timp s curt i-a succes s - i alctuiasc cteva : Biserici " d in'~ ade- . -;:-4 e . renii si , inct pe timpul sinodului dela Niceia o erau"29 'ep iscopi "dec meletien i in c ircumscr ipia bisericeasc a Alexandrielt). Aceast ' . ;'s;a intindere a schizmei meletiene a indemnat pe Prinlii 'sinodului . 6 , '; d ela Niceia s delibereze asupra acestei chestiuni i s 'pun " ca.;: ~ f~,~r, pt d esordinei pro duse in Biseric prin schizma a ceasta.Sinodul ii . disl a dat o i sen ti n destul de blnd asupra schizmei, spernd c . , " 'ticii prin bl ndee v a putea st rpi mar uor schizma i a da t ordinul "'pun c a Mele t ie .s r m n episcop in Licopole , dar s nu poathi-0(, _ epi~ roton i pe nimen i, s nu poa t participa la alegeri de episcopi i '~ ple; s nu . po at merge in alte locali t i in astlel de chestiuni, ci 'se, ~Ap( va bucura numai de titlul demni t ii sa le; iar ce privete persoa- ~; ~~ce~ nel e hirolonite de ct re Meletie, si nodul a hotrt ' ssesvr- ,spr;' asc asupra lor un ritual bisericesc special cu rugciun"e 'i apoi-' ~, ~~-a!ef ~ , ,. ,', "" . li va Ii permis s fun ctionez e n cler"), Iar pentruca ' ~ n viitor s ' it\~ n u se mai poat nt m pla ceeace mai al es a produs s chizma me- "o -d letia n , anume c Meletie- punea n mod arbitrar chiar i e pis -: 'jn~ cop i i p e lng aceasta chiar i in alt e eparhii, Printii sinodului del a Nice ia, dupce a u conda mna t' pe autorul schi zm ei, .a u dat " ca non ul prezent, hotrin d cum , i cine s pun pe -episcopi ' i. :~iI., cine a r e dreptul s-i confirme . , :(:l6'~a La canonul I ap , am vzut c pentru punere~um;iePi~c6p(\Tg;' sunt n ecesari tr ei i ce l mai puin doi epi scopi. Acolo 'a fost vorba j ';:;;:. de s p re hirotonirea episcopului a dic despre actul sfinfit' din Bi- e ~ >', :, seric, prin ca re. res pectivului i-s e mp rt e te dar ul dtim.~ezeeSC. '."..f ~~:'~ D ar canonul acela nu vorbete despre celce al eg pe can didat, pe ', care a poi tr ei sau doi episcopi l vor hirotoni intr u episcop : despre _ inrlf aceast a, adi c despre alegerea episcopului vorb e te canonul ni. ~' mem
,

o.. ' cei'

"

>-, ' ,..

>

) Atha n as . apolog . contra Arlanos, n . 1 1. 2) A tha nas. apot. con tra Ar ian. n . 72 . 8) Acea st hotrre u sinodu lui se g s ete n en cicl tca - adresati din clo l t or din lu m ea intreaga. A. S . E . 1, 189 .

"

'

'.

'Alex . bbiJ :~Ce,sti


part~
' ~,

aleg .

,
"

.io " ceian prezent;' Cano nul 'aces ta ornduete ca episcopul s fie a,or -" , . eiat (.a,~ i07anr1a,), de ctre si nodul tu turor e piscopilor din res-: ' llo- ~ ,pectiva ' circu mscriplie mitropolitan {Ev"Ti} , :rupxia) ;1) dac nu pot n ai " veni :toji la rs lnod ; .sfl e pre zenti cel' putin .trei, "in ' cazul ace sta ' c;':',: ~i:ei[alt Lii p ot da consim rn ntulclor i in scris ' i ap oi s aib ~fp:" ; :~, 1 9C ,h iro te:riia ,_(Xt.'l~o~oYla'l) ; i~r a probarea tu.t ufor aces tor lucrl;l,ri : c. ;.este de , atri buiasrnitropo lltul ui competinle. Dac ,e ventual n u sunt lfe:~" f:.d~ 'racord f o t i ' e piscdpii r a5u pra pe rsoanei candidatului, in ace l caz o p ~ ~ - dec isi v:- ~ste: votu l-maiorlt il, dar n .toate ca zurile, numai dupce st . ;,s'a fcut confir marea de Ct re mitropolit, intregete canonul JIui 6 al acest ui sinod dispozitia acestui canon{ 4), Enciclica ecurnenic .ca~ adresat - tuturo r . Bisericilor din lum e deasemene a co m ple ctea z ;dul. dispozitiile a cest ui c a non, c nd s pune c i poporul trebue s par' c, ' ticipe la a legerea ep iscopului') . Aa dar ac easta es te ceea ce disnul " " pune sinodul dela Niceia referitor la che stiunea 'a legerii i numirii I hi~ . ,e piscopilor - i a c e a st norm este e xpres iun ea 'e x a c t i tomi i'.~ . pl ec ta .ceeace .e ra . tn vigoare . in Bis er ica ntreag dela . epoca se , Apostolilor lui Iisus-Hrle toap n pe vremea s inodului prezent i , :'"acest' sinod, ii d va loare legal. Avem nu pujine dovezi n aceast privi nt " c a a s 'a i procedat in timpul menionat cu pri vir e la alegerea l numirea episcopilor. r s '~ In primul se col al cre tin ismulul ne ofe r de spre aceasta me- ': ' 0 dovad clasic Climent, Epi sco pul Romei , ucen ic al Apostolilor, pis- in, epistola _ s a ctre -Corinteni, un de" citim : Ol. ar.oO':-oAO! ~!J.(Uf) Ir-

'''' ': 1 '.<


. .'. 4 :.

t' ..
.

19

.-

.' ..

0, -'

-~.

"

~ ~

...,

",

.:'

uluifj 'J.lU G U V ata70 ~ 1i"!.Jp !ou ~flJ;;v ' /7jao p J' :t)! U,OU, () n

l.

[ p er; [ qrm irri

:- 0 &

ali a.

.dat , lla rOt;; 7~ ~ i :rtt 7XOtt ij.;. : J ea 7a07'Yjv o:Jv r~v a lrta'V r.p orvlJJdt V e li-r;''O'E t; . l i -~ ~':eJ.. e lr~{xariurTJ(1'a.'.J rou r; TrPOEtpYj/~{VO I.J;, xut !Hra~b im',lop.~v osb e ox.am v1 ,,' ' . ' o - ". ' " J , " , , ,!,< ~(fJ r;7 "e (f.Y . ~ O '/l "1)UW d! l!, U ( fJ. U ~;(fJ 'lra.~ ereo os _ ~ u ~ x lf .La qP.~ V O ! o vo o e . '7'01
''-

_.) ,& ,fouprlaY"aU ' ClJY.'; ' Tov; oJv


,;., -_.' ._.' .- ......, -'

~,~~F' ,: l) .j n <v echi1b" ,~ 'isv'o'are d e drept biserices c cu n umirea d e "eparhie . :.s e in d i c . ci rc umscri p ia - un u l mit rop oli t, c rui a s u nt supu i c i va episcopi.

;',;'~! -~: ;

Y.f1fJ.t7, a.{I{Y' rar; uTi ix ef~ wv, _ ~ 'p=ra~uU'f


, ., , " ", ,,', . .

,-',' ::..,\..:/..:., '

,j,

. Sin t:' At. lI, 2 3 8. ._ .'" . . ~ r . " 2) ,'Ac ea st enci1ic spu ne : "Dac moare cin eva d in .sluj ba Bisericii , in 'Iocul ' lu i se po ate adm ite i o p e rs oan , care n u de mult a devenit mem bru ' a l Bise ricii, daci este vredni c pentru ace a sta i da c poporul - l al~g~J ..'dar la orice ' ca z n um ai dup ap rob area i confi rmarea epis copului < Alex an driei.. Ac eas ta - se permite i celorlalt e Bis er ici. A . S . E. I , J 8 9 . Pr o- . b.bil c -Val sa mcn a tre cut cu vederea aces t 'lu cr u, cnd, la ex plicarea a cre-t , cestuL can on, a firm , c Prln l i dela . N iceia au . fn terala poporu lui de a :.:_ . "'~ participa ,Lla ale gerea - episcopul ui. Slntr- At, Il, 12 3 , , '

.,

;:,.:~ : ~r-~-~(;
,- .

t
',

-v,

'~:
_, ;,J

-:

. -.

".' :.'

,:':~:)

,,

20
~ ~,,-

iTipw,,; iJJor tjteUY aVap (U 1J, (T !J ",w (j o ~ 'i')a au'lJ; T 1'~ i ~x ;'-r;(n',{t -a , rrd.a'1jS, I Uft " epis ).urol)pr~(TaVrE g, u.u. i,U. ~'lfI;' n p- 'li:o :p.'1hp 'Oi{PU1r-O( 1) -~ M6dalitatea _'i fn.~': 1 , :'.: ~a!~

" .

moa s i plin ' de demnitate a a le gerii :' j in stituirii e piscopilor. diM ," ,~, _trac acel timp ni se expune de ctre Aezmintele apostolice n felul 'ur- "''''toai m t or: - Delibera rea s e face n zi de Duminic , adun ndu-se :- ru lu popo ru l mp reun cu soboru l p resbit erilor i fiind prezenti' ,, ' apr, epis cop ii. Iar cel ce este p rimul intre ' ceilal ti episcopi s intrebe\'! ;pop preoimea i poporul (~d " peapu. i peoJi ~at T gV ).J O lJY d~iC'~,acest ai . ' !.~a::v1 este ntr' a de v r acela, pe care -l voes c d ej nti-st t tor. i ::dac ' . ~

d~nii ~onHrn1~ aceasta s 'ntr e?e di~n~u da~~ cu 'totii ar,steaz _ ,'~~i~:~6; ca ar fi vrednic, de acel mare I s trl uc i t ' ofl ciU de , co n ducerei~ " ': , '" .SIS , n{

da c a n deplin it ntr' adevr to tul n 'ce pri v ete piet atea c t r e~ ex p Dumnezeu, dac nu a jignit dreptur ile oamenilo r , da c afacerile:. ,' a~ pl ca sei sa le s un t bine chivern isite i dac viata sa est e ir e pro ~ " CJUS abil . i d a c toti dovedesc potri vit ade v r ului, iar nu dup vre -o,I, ~. '.: opinie pre judecat, c dnsul e s te de aa felvea in fata ' lur~ ~; ;::~~ Dumne zeu, ju deca tor ul, i a "lui Hrist os i a Duhului S fnt pre:cumf:"PJ~bel i a t ut ur~ r sfi~ te l or~ d. uhuri s!ll! itoare , atu nc ~ ' s, fi e fltr e ~a i din', _ ~: q?iq,! nou a tr eia or a da ca ntr ' a d ev r este vre dnic de . a cel o iciu .caJ~'7tYJ.tam in gur a a do u sau tr ei mrturii. s ' rmn tor . cuv ntul : idact';:~exjt ~ i . a tre ia or consimesc c e vre dn ic, s .se cear. .,dela iottl" lir::~ se m nul consim irii- i dac -l vor da cu bucurie, s fie ,asculta!i4 : propel Dup ace ea, f cndu-se li nite, un u l d.ntre cei .din t i episcop i,l 'ex -,tu m pr eun cu al i do i, s tnd la altar , ceilalti ep iscopi i preSbiter~ ' l~ t :'d r ug nd u-se in t c e re , iar diaconii in nd dumnezeeasca Evanqhelie <~: elP,J ~cO deasupra ca pului celui care se hirot one te, s rostea sc , , ~-tr~ ~ :t.~i :; Dumnezeu : '~ R ~ gciU n ea l> " ' 2 ) ' " asemenea ieI se e~~rim jCiPr,i~ ~~' }_~~i~er
'?

1) Cle mente e p. 1 aei .Cortnth. , cnp. 4.1 (H ef ele, Patr um apostoh_ ,' ,_lgttu r " , ,'. -;, " ; _' ;; s ~d ';j u co rum ope ra. T ub ingae, 1ts 5 5 , p.' 112. 1 14) , t) Lib , VllI, cap . 4 , Dm a cest 10 ': n tra ducere latin : . Congregatus : O rdi?8 in unu m po pulus c um presbyterorum coetu et p ra es en tlbus episco pia, die erat u Dominica, c cns entiat, Qu i verc prin ce p s cae terorum episcopus est, interr oge : ~ rat ' 8\ pres byterorum coet u m et plebem ( ro ;:ps aflur-i p lOY XUt .Oli l a,"w) an ipee. ;COD~, s it .qu em p o stulant in amistitem, Et iIlis annuentlbua, ite rum roget an tes.t.~r3t,~ S I timonium ah omnib u s habeat quod , dignus sit magna ma,et, mustri" praefec , t~~a;i '. , ga" b,'~,tu,I a n quae ad pletatem in Deum s pecta nt , rect e :pcr egerit" an j ura fuee,n t ~~ }~ a :.~,O] eo adversua h omin es ser/ata, an domesticae ipsi us restprob e" d i sp en s ata j ' : ?J~n , ut an vivendivratio Inte gerr ima . Ciimque omnes s imu l secundu m " " veruatc~.. ~e-:,~, p op 'non autem ex opinio n e praejudicata testificatl fu eri nt talem eu m esec , hl.nc ; C tamquam s ub judice Dea et Chria to, elia m "eoeam s an cto.. . Spiri u;' utqu ~~ll:'e~d
cmnibus sa nctis adminlstrat cr lisque spiritib us, r urs ue tertio

sCiscitent~r '1 '. ~~r


. - -"1C"

.": ~, ;~' ?~:~;, :,~ ',)


):] ;~: 'r~,i:>

-:

"

,-.'

"

21
;, I

~a~,l ';~ '. episc~pul , Ca rta'gin~i din secolul 'al Ill-lea nt r 'una din scrisorile sal e :::p'astorale: "Trebue s pstrm s rgui ncios -i s inem strict ;r dinl ; , Iraditia , dioin i a ezm niul apoetolic; pstra te aproape n JI tir- '" toate jeritoriile, dup -care s se numeasc Ieqalrpe s ~ama popo-

..~ iru ':' .

du'.;.s e- :'. rului cerce-i va "fi .n tiu

st ttor , sse '.aduneepiscop cei mai ie n ig';, aprop ia/i din' acela inut i, s aleag. p e epi;;cop, fiind prezen~

'Irebeli', "poporul; care le , cunoate deplin V Iala ,sinquraticelor . persoane I icest a'i~ : viut; toate faptele '. activitii lor.') Aceast ' dova d precum i
.te aa ,,~- vettium; .arque fis lertio a ssentientibus , 'dlgnum eum eese , petatur ah cmnibus lCere ;l " 'slg nu'ffi aaensus , Quo ' aJacriter date , audiantur, - Turn ,' silentio Ia cto, unus

~da~,' : '-d ign~m . vere Bit . miriisterio,

tit

~n

ore duoru m vet trlum teatlum stet .om ne

ctr ~.l ex primis e pis copie cum duobus a lllsratansprope altare, re1iqui s eplscop ls cerHe~ , " p rcsbyiteris tacit e..or antlbus atque diaconis divin a e vanghelia super cap ut _. . eju s .q ui' ordlna tur, tenentibus, dicat: Oratio . . . .. . e p r o !"., _' " . ~ . 1) . ,.Pra pt er quod dillgcn ter de traditione divula el a pos totlca ob aer~v~e~~'. ' ~ailone , ser vandum : es t et tenendum q uod ap ud ' 0 0 5 quo que et ' fere p er a . proetn cias universa s tenetur, ut ad ordln atlon es rite cele b randas ad cam ~ ecu m ,p~ ebe m c u~ ' pra epos it u s 'ordinl.o tur, eptecepi ejus dem p rovin ciae pr oximt lti d i{ ,_ -:' qul que. conve n ien t, , ,et episoopu s ' delig atur plebe preesente, quae eingulorum .iu :c a"':.' vita m . plenissime . n ovit ,et uniu scujusqu c ac tu m de ejus conver sa tlo ne pers : d - ~ ;._ p exit~ . Cypria ne . E p. 68 . ad cle rum et plebea in H ispania consls tentea, ' 1 a~a'l Bev eregtu nsoe te locul . a eesta din s cris oarea . pastoral ~, lu ~ Cipri an cu. a t0t.c'lt~." urmtoarele:", E:" hsce D. Cyprian i ve rble apcrte conficitur, quaecumque ultatl.l prope mo d um ho c can one con sti tu untur , Istis . eliam t emporibu s, et q uidem scopi~ :', ex: :traditioneapcistolica et per univer sa e Icre provlncia s, o btinui ssc: n imiru m ~bit e r~. l -\-: ~ t: aci , celebrandas episcoporum ordination es pr oximi q ui que pr ov lnc iae 'epis cop i convenirent, .et qui conve n ite non poterant, litera s su as de ceag~e 1.. :. ~- stitiren dc . mitterent, aesen sum h au d d ub ie veI di sen sum s u u m decla rante s: cat r_e , ~et;; tnsuper, ut. co ngrega ti epl scopum deliger ent, sed praesente ple be de pria ri f ::.universa e . fratcrnitatis "suffra gio; et de ipeorum epls cc porum j udlci o. Pleb s posto ,' il , ~ jg,itlir rin tererat et u niversa fra ternita,s; c!eru s viz . el pcpulu a su ffragabat ur; . " : ~ :: . s e d, j u d i ~i\l m penes episcopos erati a quibus s olis deJectus est. epis copu s .e~~tu':i,f: crdln an d us, plebe quidem prae eente, s ed non simul del lg ent e, Prae sen s ;i5 di~t ' erat' ut suum d e ordina nd i vita tes Umonium daret; el hoc ni fallor, totum e;rogeJ~rati Bufragii, qu od fra temitas in episcopi electione Jerebat, o imirum ep iscop i

ac

h:!I "

') r .

anips~t- coD~regati .virum delfgebant et delectum proponebant populo,.cui praeflclen dus.


an tes:. eral,. si po pulus n ihil b aberet quo d dele cto o bjiceret , epls coporu m eJecti oni s uffra :ectu l a'J ga})~tur. Sin popuio non plac eret electio, qua m teclssen t episcopi, ~rgumenta ~rint atJ , .~~a ~ ontraperso nam '.. dete ctam profereban, qu ae publIce discutienbanturj Ha. tansatae !-, ~en'~ut l.l1Umum ju" dicium fercndl p ote stas in episcop is 'e ss et . Et q ua n d oqu idem ~itaternl .c x ->.popuJi testimoni o ab cpiscopis examinato eJecti sta b\n t vei ca deb ant. n e S 8 e~ hin e ; Cyprianu~ ibidem plebem eliam aflirmat, pote statem habuisse vei . atqu eligendi , di gn os s acerdote s, ve! indignos '"!tlcusa ndi. Et mo x a ddit : Q uod ed dur a ispurn vl demus de divina au toritate des ccnderc, ut s acerdOE pleb e pra e sent~

. r i: , ".
-

'.),,;:.:
j[~~ ~

22

altele a deveresc , in ce l mai , intuitiv chip c sinodul . de la Nicei": ' prin ca nonul acesta '(4) nu a .fctit"altceva! decLa 'exprimat n cea mai deplin form ceeace in : timpul' precedent, i iir .cel de a tunci era n viqoare cu privire .la .aleqerea , e pisco pilor ~e ~ . '. ~ .'" :" Ceeace or nduet e sino du l dela Nicela, ' ve'd em; c ~: $e~, ' conL firm prin multe ex e mpl e istorice din timpurileLde -rnai trziu. Grigor ie Nazlanzeanul trimite ' oserisoare ctre locuitorii Cezareii i n ac ea st scrisoare recomand ." att iu:ncionarilor':~maL :nalti i ct i clerului i poporului, al egerea lui Vasile cel Mare ca episcop. ') tefan din Efez la s inodul din' Calcedori, dov edind c 'd nsul. a ' p rimit sca u nul episcop al in mod canonlc. iarat c J ost' ales pentru acest scaun: episcopa l de ctre 40 de e pisco pi, prin vvoturile ;C',~~g;~,d frun ta il or celor mai di stini 'a i clerului i poporului' ntreg.') I nsu i Va sile cel Mare amintete tntr'un a din epistolele sale pasto - . ~ ,,'1I~~!';i r a le c alegerea ' p storului pe seama unei cet i determinate cade in s fer a d e co mpetin a Episcopll or, dar votul ' poporului are nsemntate d ecisiv in aceast chestiune.') In canoanele primite de . s ino dul t in ut n Cartagina la anul 419 vedem c p o-. p orul este , ami ntit expre s ca unul ce a re dreptul de a-i 'e xprima op in ia s a as u pra candidatilor de ep iscopi i numai dup a ceea il instituesc sau nu pe candida tul re spectiv.' ) '" ,' De ci il) te me iul dispo zitiilor sinodului dela Niceia , precu m i al celor la lt e do ve zi istorice d in ti mp ul de u n seco l Si '_i umtate d up acest s inod, -d intre cart pe unele ' Ie-a m citat a cum, In jarlmele cinci secol e a le Bisericii alegerea episcop ilor s e f c e a " in , chipul urm tor . Se adunau poporul , cler ul i episcopii 'provinciei, -

sub omnum. o culi s d ellga tu r, el dlgnu e atque ) do neus public o . judicio et te st im on io "corn pr obetur. E t paucis :interjecti s: Cerem om nl s y nagoga j ub et" Deu s con s titui eecerdo tem, id est, ins truit, el -ostendit ordinatlones. secer-. do t ules non ni s i ~ub popul assistentis conecien tta li eri oport ere , ut ple b e pr e sente d etegnntur malorum cr imi nal ve i bonor um -mcrlta praedlcentur ; et Mt ord tnatl o j us ta el Iegltime, quae om n tum sufreg tc judici o' fuert examin ata . Hi ne eteni m c ct ttg tue . : ple b em .ldclrc o ctantum p r ae sen te" fuis s.e/ ettalc cpisooporurn ele ctlo ej us t est im o mlo comp robetur", Op : cit ;' An no lat.,',.' p'g. 47. , " 1) Gregar. Na z. ep . ad, Caea aelenses ad p romovendam C!,!e, .,c.tione m S. Ba silii. . , 2) Vezi edina a X l- a a s ln o d ulu ldtn Calced ora n A. S . E tv, 253 -25~ ~ . a) Baslt, M. el' . 194 . '. , " 4.) Ca ii. 50, dar vezt i comcntaruf lui Zonar a ia acest ' canon'. n S int. A ten .. III , 4- 26 . . .. '," '"

~.

-.

.~

e t

23
< ercetau cari erau perso ane vrednice pentru acel scaun ep iscope sc, . i ~dupce .; poporul i da prerea asupra .respectlvelor persoane .

. " P;scopii'. 'al:lunilji ,: deCideau .':care este cel mai vrednic pentru ~~ >:,v~,y, . . ,j, ,o._: ", ?~" A" .. 'e pls copie-t s au - m l l _~' episcopn recomandau, p e rsoanajre spectiv .i"apoipo po rul . se exp rima-pentru sau, contra, Dupce s' a Icut '''ntele gere a -rntre popor, cler i episco pi, alegerea era supus ;mitro~olitltl ui . co mpeti nte sp re con fi rm ar e i dup confirmarea ob . ir.ut.ose -tr ece'a:la lhirot6Ilisirea celui . ales, ' Dup <cum se vede, ,, ' dreptul de alegere in s ensul s trict alcuv ntuluirevenea eplscopilor, . iar: : poporlJl mrturisea c e fe l de p erso an este res pectivul, care lav'ea s ' devi n ep iscop, ' sau declara c 'consimte, la ' alegerea pers oan ei desemnate de ctre ep iscopi; aadar vot ul. poporu lui
'J'" " .. . ..

o ,' ,

- .

'

'-' , .

, .

,:r.,.:+.,, rnntul poporului nimen i :" . . ; -- . , '~ ._:,

e ra . tot att de decisiv , ca i votul eplscopilor i fr de consim-

!'

", ' cum am v zute -votul ma jori t ii, dac i d up acea sta se Icea -vre-o - o poziie , se adresau din nou pop orului pe seama cru ia s e alegea "episcopul i pr in ' vot ul poporului se nl t ura .orice divergenl ; de ' preri .. Impot riva p ersoanei 'alese de ctre episcopi-i L ; ' ? .c". t po por i ntrit de mitro polit nimeni nu ma i putea .r l dica nici o . }j4 ~}\: obie c iu n e ; dac ns ; in urma vre-unei mprejurri ,sep ro ducea ;,,~: '~;ll'~', t?i" ' fastfeL' d e opinie. contra r , n cazul acesta canoa nele or nduiau ~ '-:- . . :'ca cleru l respectivs fie pedepsit, de oarece nu -a fost n star e
~ . ~ . l~ < :s impiedi.ce 'dis ordin ea , ci a pe rmis ca n epa rhia resp e ct i v s
0-

.j~"~ :~ nu ',se"'put eau

i nte lege ri privinta unei perso ane,

<.

.,

nu putea aj unge episcop. Dac episcopii


decidea , d up

ncep ut l a alegerea . ep is copului lua parte in treg 1'.0, ' . porul localit lii respective; fr privire la deosebirea de stare social a unui sau altui membru al poporulu i. Prin aceasta se ~~, ' ~ ,~ ' p~?duC eau dlsordini i tu rburri la ,alegeri. deci sino dul dela , 't11',i' ~, L.a odice ia ~: a - '; gsit : de : bine .s mpi edic e aceste .turburri i a ,ho "<fJif'.~~ t rt ~ s opr easc ~cu'to-t ul ca "'l)le bea . a d una t - s alea g pe acei'':l:'

';~i~ICii!,." t\mpUlui . , La

~.~ ~~:/::;; ' ticipa re a

: i

",c-,. s e ridice glas mpotriva episcopului .a les legal.' ) In genere pro 'ce dura' a'ce asta ',r eferitoa re ) a 'alegere a episcopului i n deosebi ~ea ~ r e fe rito a re -la contlrrnarea celui-ales, s'e re p et de canoanele ;;inultor s inoade (19 Antioh.; 12 Laod .; 13, 50 Car t, i a .). ..y;::~ '~'- ~ar ticip area , ierarhiei 'la alegerea i instituirea episcopului, d ire ,'ieJ arIiie 'ii d aces tui a ' deplin putere' de drept div in; a :" ~ rmas' i "trebue ' s r m n neschimbat pentru to tdeau n a ; par poporul ui

ns

a suferit diferite

modificri

in decursul

"l ,:';2 :'. , !Il' ,,':


'Z i "

.....,

'

'., 1 )

c~ .

,3 6 ap . 1 i ccmenterul me u la aces t canon .

..

2'
,
"

24

cari trebue pui in s lu jba B ise ricii.' ) Dupce s 'a dataceast norm canonic, s ' a in trodu svpra ct ica bisericeasc ca n um a i pers onali - . t il e ma i n semna t e s participe la alegere ; mpratul Ius tinian a da i putere legal acestei practice, ornduind ca nainte -d e a le- > gerea nou lui episcop s se a dune cler ul i cei mai cu vaz xet ten i din respectiva e parhie i, dup de pu ne re a j ur m n tulu i c vor lucra fr prtini re . s . ale a q tr e i persoane", desp re care sunt siguri c n trunesc toate c alitile pre scrise . de ' cano ne i legile civile i dlatre ac este tr ei perso a ne m itro polit ul mpreu n cu episcopii aveau s aleag i s institue pe cel 'ma i vred nic pentru demnitatea episco peasc . ") Le gea acea sta a lui Ius tinia n ndat du p emiterea ei s 'a primit n colec iun ile de can aane i a stiel a de venit lege general b iseric easc.') La sir itul vea cului al VIII-lea s inod ul al aptelea ecumen ic nc il gsit de neces ar s s e ocupe de ch esti unea ale gerii ep lscopilor i con iirmnd hot r rile de mai nainte re fe r itoare la acea st ch estiune , pri n ca~ nonul s u a l 3 le a co nd a mn obice iul, care s 'a f uriat i dup ca re un ii, ocolind a nto rii ile bise riceti. se iolos ea u de a utor it ile civile ( :ro.p ft. lL ,oXlI:,,'r wv) spre a a junge e piscopi cu a jutor ul acesto ra i decla r de nul (ifxopov) aces t ie i de aleg e re.') Aceasta se t c ea pro pr ia mente n mod silnic chiar, de ctre a ut orit i, ca ri primeau ba c iur i de la pret enden ii la de mn itatea episco p easc: in ducn d n ero a re p uter ea de Sta t, a c re i da tor ie a r fi fost s controleze dac ale ge rea de episcop a decur s reglernentar i aceti re preze nt an i ai autor it ii civile ("PXU VT" ) g se au pe u nii episcopi i r c o n ti i n t , cari deasemene a pen tru b a ci realizau planurile de testabile e le r epreze nt an tilor autorit ii civile. Acest " lucru'
1) 13 La od. - Zona ra, la. coment arul acestui c anon al .aincd ului de!a." ', ' Laodiceia , alce, c ~ un ei ase m enea plebe i est e opriti pa rti oip area . n u ': ma i la alegerea epsccp lor , ci i la c ea a pr e oilor" . Sint. . At . _ lII ," 183. ; 2\ Nov, CXXIII, c ap. 1: S anci mu s , quoties opus fue rit epiecopum:"

nu.

erdi narl , clerlccs et pr imate s civltats, cu ius Iufur ua est eptscc pus ord in ari, mox in t ribus perecns decr ete facere.. ut ex triu m perso na ru rn prc ' quibu s talia decreta Iacta su nt, melior ordinetur electlone et perlculercrdina ntis." BasUico rum , Hb. UI. ti t. I, cap . 3. ~~~'<.,~rF 3) Cap. 28 e lin c ol e clu ne a lui Ioan S ccl aet, n 87 titluri. - , Ca p.; 8. in Nomoc a non ul in 50 titluri. Scholia lui Valsamon la . cap -: 2 3, tit lul 1 din Nom ocan on ul n x rv titlurL - Ccrmclaia, ca p . 42 (edi ia. meni o nat, Il , 18). 4) Vezi c ome ntar ul din Ccrmciaia, (1. 8) la ca nonu l 3 0 "apoat, .

, t': .

' ~r'!,,,,,,,,,,, ~ ~t :'~~~ ;-,~t. ': p ro vocat, ntre -, altele , 0 - n avel mp r teasc ..special , despre ..{;~ ~: : '.:! care vom vorbi ' mai jos .

' ~~r.(~

"

25

, , ~, ' '::- """ F elul . acest a de a leg ere i Instituire a episcopilor de c tre ~. , .ksinb d ul epis copal provincial cornpe tinte , cu parti cipa r ea poporului,

trat .in Biseri c timp de mult e vea curi. S pre lin ea vea cului al lui ' Valsamon :- t, /~,'.;~~:',~~ . .cu ..,.ntrebaea ~a c. dup canaa n e , poa te- .o~re ~ permit sten il~r .,}~ ~~f)::~f<~ (;rr).7J ch l Z~1Jp~ r!xa, vica nor um turbae) parficiparea la al egere a e prs. ,,~ ... !" .... , . capilor - i , fi r ete . a primit r spu n s negativ dela Valsamo n, cu referire la c an on ul 13 din Laodiceia ' ), carele interzice in mod ex -

Iii

'~'/respe cti ve cu a reprezentanilor - a le l ai poporului;' l gsim', p s

.. ,"'. > ' '. XIl-leae Ma rcu, . patrlarh ul.Alexandricl, se , adreseaz


~; '.::.;~' pre s mulim ii . p op orului ( &l.Ao , ~) I ~ , ~ . " t , ',. _ .. " . ~.' "'I' C7 " s' parti ci p e cu drept de vot la d up

,;',.'

cum am ami ntit chiar

a legerea persoanelor s fintite. "'.,' Dar Vafsamon n u obiec teaz nimic pa triarhului ' Marcu impotriva par t icip rii poporului " la alegere in sensul ca noa nelor, a di c impotriva pa r ticip r ii prin reprezentantii s i , de i, d up cum se tie, ,; "lui Va lsam on nu-i era pl c u t participa rea popo rul ui la alegerea de , episcopi'). Dovezi in pr ivinta a ceasta pe ntru secolul XIV i XV ne o ler patriarhatul Constantinopol ului. Intre altele deci zia pa~; "l /"' ." t riarhului Fiintei din Noe rnvrie 1370 re fer itoare la hiro to nia c :'i " '~ "0tC i; , lug ru l ui , An t 1w n calita te de mitropolit a l Un g ro-Vl ahi ef, du p 'i:"; ',' ". alegerea fcut de cle r i popor'); sau de cizia patri arhului Ma") ,~ . '1l: 5' teiu .I din Februarie 140 0, prin care dis pune .ca pentru a rhiepis ." J!';f';:':. copia deve nit vaca nt a Anhialiei cle r ul i poporul s procedeze ~ .~_~ .~ ;' ~W;:t, . la ale gere n ' . con form itate cu rn duial a din vigoare i s- i . reco-

!i~~ ;!~.;}:;' .."rTland e ~ trei persoane, iar el d up cerc etarea mrturiilo r (r~v .uap ~~':' )'~~::- ~1 =-uplav) .r es pective va r ec unoa te ca episcop cel ma i vredn ic").

In dec ursul timpului dr ep tul poporului de a parf icipa la alegerea ,iI~ '~ lk . epi$~opilor si a nc eput cu incet ul s s e piard .mai ales n par,j~ ' it:.r~~~~

': ! '.:,;

pe

,:U,1, "
fi

l}~f ? i/,. ,cT :T"- ;- ;:::-. :;;,f~:,~:"; !_<":' -:::' ,'" 1) S int. ' At.

dr ept inc nu i-a pierdu t importana l egali tii , dupc um s e mr,~ :",': rurisete in mo d solemn prin dispozitia ca nonic , 10 a s inod ului ,~ ;f.~"'." din Ier'usalim inut la anul 1672' ), care d ispoz iie ' a los t prim it i
t'

reacea ma i ;nare a Bi se ricilor pro vinciale , dar prin aC,east a a cest

r'~ '. '~ i? .,. -' .

-;:-'

'!;:!::i,t~'~:::'!~~~~t,:~ 5;,3 5 .,' . ',. , l.ilf '~li(,~~~ih:{:'~G" '., . i ) Ac te. PAtr. ' Const.
.",,J ~fi, 1~: : ~;'$ ; ,
"" ,;'ff f li l'
.~:;j,:

.i .~. ,'" })
(,::;<: I

~"

. 2)

IV, 4 9 2 . Vezi nota 2 dela pag . 19 ~ Ac ta Patriarchatus Cons ta.ntinopolitani (Vind ob ~ma.e, 18 60,1' 8 6 2) II, 3-i 5.

,;~; .~

-)

H ar dulnl XI, 2 43 .

.~

4",_

~":.,,, fh ,

::~ - .Jll,~"

26

In crile s imbolice ;ale Bisericii ortodoxe, i anume n enciclica patriarhilor r s ritenl din anul 1723 '). _ "~ .' --Pe lng acest IeI obinuit de alegere ' i "numire aepisco- pilor , e xpus a cu m , istoria mrturisetec unildlntre eplscoplerau ,nu mii i Ir alegere lormal , ci numai prin numirea persoane- , lo r r es p ectiv e . in -calitate de episcopi din .partea autorit ii de Stat i dup aceast numire persoana- respectlv~F_.era supus . eKilmi~ lI : nri! de c tr e ep iscopii compet eni i de c tre mitropolit i, dup ce -l gse au vrednic; l -h iro to neau i ii Iibe ra u gramata de".con-.:" firm are. Proce dura a ceasta s 'a intro du s n Biseric nc din timpul; cnd mp r aii greco rom ani s'au pr ocla mat p e sine protectori' a i Biseri cii, fceau Bis ericii multe dan ii mari i i garantau p rln; le ge privileg ii n tlns e"). Dar la aceasta a contribuit i punctul de ve de re a l dr e ptului roman de Stat, dup care : ius sacrum e ra O pa r te c ompon e nt din dr ep tul public (ius publicum ) i s e nt mpla c domnitorii, n virtutea acestui jus sacrum; numeau direct p e epi scopi sa u ii va liditau influena la al eg er ea, re spectiv ' la numirea ep iscopilor") sau dac clerul. i poporul dorea dr ept e- . piscop a l lor pe o persoan me ri tuoas , numeau episcop p e . aceast, pe rsoan' ). Acest fe l de numire a ep iscop ilor de ctre domnitori se fcea de m ulte or i in urm a in r ur ir ei c on st r n q t o a re a mpre urrl l or") . Se n t mp la cte oda t c e p iscopii nu . se puteau . int e le ge int re ola lt rele rito r la per soan a pe care s o desemneze pentr u .vr eun s caun ep iscop al vacant i in ca zur ile aceste a , domn itor ii, spre a pre n t mpina disor dinile din B iser ic , 'car e c teo-.. dat arne n i n a u i linit ea din S ta t, erau siliti sau s" numeasc n i s i p e episc opi p rin pu terea lor, sa u ' c ce dau a legerea ,de e-., pis cop sinod ului episcopesc din a lt provincie , bisericeas ca' ). Se
1) E diia d in 18 4 8 , p ag. 2 -4. _ ~.' ") Co d. 1, 24 ( Cod . . T heodo s. X VI, 2 ) 3) ' Iu stin , Nov . VI, pra ef, Co mpar G . F. Pu ch ta : Cursu s d er . In8- tit u tio nen (Leipzig , 18 5 6, 18 5 7 ), Bd. I , S. 75. "') Vezi m ulte m rtu rll d espr e a ceasta la L . Thomass ln, Vetus et n o va eccl. discip lin a P. II, n b, II, c , 6 . 3) Con s ta nt inl ep , ad s y nod A nti o ch . '( Eus ebii de vita Cons tanf.'IU, (1). , 8) De p ild A nu mire a lui H rtsostcrn de c tre im p ratul A rc adl e ( 5 0-< crat . hiet. eccl, VI, 2 ) sau num lre a lui Ne ctar le d e i m pratul Teod osiu cel. M are (Socrat. h st . eccl . V , 8 ; Sozom . h tst . eccl . VII, 7 , S) . . .

..

27

tie ' c mp ratul Ze no 'in anul . 482 , cnd .afcst ucis episcopul , tefan , "a ' lua t Antiohenilor dreptul'de a- l ale'ge 'episcop i a dat acest .dre pt patria rhului ,Acaciu; i sinouul ep iscopa l din An tiohia . ,!l'a "'pr o testat cit nici ' un cu v nt :ni'pofr va acestui lucrul). Inge- ~ neral,' Biserica a rec unoscut n .m ulte cazuri . I r nici o opozitie '!'!J d~e~~ul .do mn itorllor de .a : 'n.ulJI~ ei. singuri ~pis,copi i~ u nel e pro~'.t&-. ~ vmc ll", Acest : drept- al do mmt onlor _ n u Efa in contrazice re cu -C3-~.'f,. ', tlonul 30 ' ap. (respective cu ca nonul 3 al sin. VII ecum .), deoa. ~ -;' ~ !, ec e acel : ca no n~ nu es te nd reptat .tmpo rrtva dom nitor ilor, ci m. potri va a mestecului silnic al f u nc ion a ril or civili la ale gerile de . episcopi. In dec urs ul . timpului s 'au dat cteva dispoz i ii le qal evprin , " care dreptul ac esta al domnitoril or r eferitor la instituirea episcopi, .;1j~1Ii1~~L lor s'a conlirmat -at tvde ctre autoritil e bis ericeti ct i de ctre cel e de S ta t. Impratul Nichifor Foca (96 3- 969). in urma _ . . un ei contro verse, :c ar e _ s' ~ - 'n scut intre patriarh i " intre epis cop-ii subordona i lui din prilejul unei alegeri de ep is cop, a dat O no \,'i~lii""" ..c,.~,." - vel speci a l , dup ca re n viitor rnpra1 ul va dese mna persoa~. . nele pe ntru locuril e r es pecti ve i a poi sinodul ep iscopesc ii va ~. , _~~-; ;. e xamin a i hiro toni .I ntru -e piscop i2 ) . Impratul Isaac A ngh el , in }2 ~ 'fl ce rerii specia le auutorlt jtiblsericetl re s pec tiv e , a da t n ~; "a nul 1187 un , (J"T)I.l~!(f)p.a p a.ai i.uiw asupra- alege rii epl scopilor, p s . t r nd pentru domn itor dreptul recunoscut de Biser ic n privina ' a ce asta ' ). Un dec ret al unui sinod patria rhal din tim pul patria r .; r h ului:Ioa n XII n .luna Iulie 1317 a recunoscu t n mo d solem n (:~ d reptul ' dom ~ito r l or. in 'a ce ast chestiune''). P rin 'ace ast a s 'a con-c '''firmat pent ru ":totdea una,' n Biserica ortodo x dreptul do mni torilor :la institu ire a noilor episcopi, mitropolil i patrlarlu> i domniexercitauacesLdrep t sau pri n aceea c ntrea u ' pe canditorii ' ,~ , -" , -,'- ' <,.\ !~:: da t itl . d e epi scopral es _de fac torii cu cde re " sau desernna u nii J.i: pers ona l, pe _ca n did a ti sa u ',ma i bine zis nu mim! epis copi pe ,;re s ,~. 'pe ctivii i apoi j' si nc dul ep iscopesc ex amina capacita tea e pis copului n umi t, 'a pr ecl avre dn lcia lu i de a fi episcop i , dup ce- l '

r'. "

urma

,' -

. , 1)'"T h eoph an . "C hro n -, ad am. 97 3 (ed . Bon n . I, 19 9 ).


~)

Z on a ra : . An na liu m. -XVI , 25 (c d . Mtgn e),

') S in t A\, .V , 3 14 ; _Zacha riae , l us gr . rom. 1lI, 5 0 8 . ' : 4)' A cla P atr. Constan t 1; 6 9 .

'.

28
oseau vrednic, l hi ro to nea s a u l r es pin gea i . atunci trebuia s

urmeze n um irea altei pers caue-P).

C a nonul 5. Despre ceice sunt excomunicei , fie dintre c e i d in c ler , fie direre c ei din s ta rea ' la ic , s aib pute r e s entint a epis cop ului fi ec rei e par hii dup canonul.. c are ' ho- . : ~ ~:Jf ' t r ete c c ei lep dai de unii s n u se pri measc de . .. ctre altii. S se cerceteze ns nu cumva s'au lep dat , din com unitate din m ict m e a de suflet, s au d in dor ul de ce a r t , sa u din oarecere . aversiune de aces t fel a e pisc o p ului. Deci, pentruca aceasta s primeasc c ercet are . cu venit , s 'a s o co iii c este bi ne s se tin si n oade de ': dou ori pe an n fie care e p arhie, in tot anul ; ,c a to l epis co pii di n eparhie la ola lt adun ndu -se n tr'u n loc ,
1) A st zi se fa ce a le gerea d e eplscop cu pa rticipa rea repree en tan tue r " p op or ului : in R om r:ia (A rt . 1 - 6 al legii din anul 18 7 2 ); i n exa rhatul . ':.!.!gar (a rt, 37 - 46 din Statutul exerhal din anul 18 8 3) i in rnttropo t t e Sibiu lui ( 87, 9 7-10 5 a l Statututui., organic d in a nul 18 8 9 ). Slnoadete ept sco n e ti competinte . a leg pe epis copi n patriarhat e1e r s riten e " (p entru ;:" :' ::i al h at ul d in Constantin opol art . 4 a l cnnonism ului . din anul - 18 6 0 ; . pen tr u cel elal te ve zi : 1 S il bernagl, Verfassung und g egenw. Besta n d aammtl , i-:irch en de s Orlents, Landshut, 1 8 6 5 , S. 23)~ n Ruala ( uca zul d in " 1 ~ Februa rie 1721 i 21 Ia n ua ri e ,'1 8 2 2 ), n Grecia [art. 3 al legii d in 18 5 2 ) , r; Se rbia (art . 2 4 a l legii din 189 0 ) s t n mit ro polia CarI oviu1u i (art. 21 di n r escrip tu m declaratorrum din a nul 177 9 i 1 Cfapl ovlcl , Slavonien, Il,' S 4 ). In mitropolia. B ucov in ei l a ' D almalei episcopii s e' 'n u m es c de ctr e . i m p rat ul a ustriac, iar s inodu1 eplsco pea c exami n e az cu lit ile ca nd i dailor i da c i i gs e t e v rednici i hlrot o n e t e i le d gr a mata de confirm are . Ace le d re pt s e c u vine i mp rat ul ui a us triac i referitor la ' numirea. epiaco p ilo r ro m . cat. ( 19 ni con cord. a u s triac din 1856 ) . Dre ptul d e n um ire a e pis copi lor (N ominaUonsrech t) , la rom. catolici ' revi ne domnitorilor ,-in ' Frana, Bavaria , Spania, Po rtu galia etc. (vezi Dr . F. H . Ve rln g : Lehrbuch d es Kir ch enrecht F r eiburg i. B. 18 S 1. S . 563 - 5 64) . Referitor la "a ce st d rept al d omnitorilor romane cat olic i cu privir e la. numirea eplsc opltor pen tru t imp urile -v ech l ve zi P . de Marca : De con cor dia s a cerd . el. i mp . lib . V III. P. 10 , 14 , 15, 16, 19 .(Ed . Pari s 17 04 pag , 12 3 3 sg.) . 2) Normele , dup cari se fa ce a ctua lme nte in s tituirea ep is copilor n Bla erlca o r t o do x r o m n , su nt fixate n art . 12 d in Legea pe n tru ,o,rgan i ~. z area Bisericii di n a. 19 25 , iar pentru ce le din vigoare 'n Bi serica "ar b e a sc i g rece as c vezi: Dr . R. Kaalmiro vlcl , Sit uaia actual de drept bie rlcesc a Biseric ilo r ortod oxe rs ritene , Ara d, 19 21 , p ag. 42 _i 5 3. (N' . T r .); .

~1&:~', . \~t~~f\ "';


.Y" '~ :~ .

';1"

~ii' ::i-.~ s~ 'se' examIneze chestiunile de acest fel, i aa ceice, ~., despre cari .s e va constata evident . c au vtmat p e ~., ~w episcop, de ctre tol s s e considere a fiexcomunic ali ...., . 'f~' I le ga l, p nce obtea epis c opilo r va socoli s hotrasc li;'.~...',, pentru dnii"o sc ntl ntmal blnd. Ia r stno adele s s e ,....; '" ;~. , ; ~ l in , .unul adic nainte de patruzecime, . ca, s up rim nd i' ;;:';~""' lo aI 'miclrnea .. d e suflet; s s e aduc luD umnezeu dar ,,;.' ~~, >., . curat : iar al doilea 'p e la timpul toamnei. ' ~ \;i ' . (12, ' 13,' 16,32, 33 , 34 , 37ap . ; 2, 6: .1I ec.: Il , 13, 19,1.'1
ec.: 6,7 , 8, 11, 20 Antioh .: 40,4 1, 42 Laod .: Sard .; Il , 18 , 23, 29 , 73, 106 Cart.; 1 So!. ). /If,;;~, : .:. In .acest canon inainte de toate s e repe esc canoanele , ;i/ 1'1 2 , 13 i "32 a l' . c ad ic cei excomu n ical de c1re ' u n episcop .~~ ',:;", ,,. ' n )l' pot fi-primiti de altul, a poi cano nul 37 al'. despre a ceea c .~,i; ~~\.~ ,: .i n fiecar.e ~iseric ~ro vinci al .n fieca re an ~re?ue s in . de

~ , ~.}: .

~.'.

29

..

..... ;i" ec .; 17 trul.: 6 . VII


. J9, 13

. . c esarj s repeeasc aceste canaane din' cauza disordine i produse n Bi s er ic de ctr e meletieni , despre cari am vorb it la come ntarutcanonului 4 "al acestui sino d. Afar ele, cele o rndu i te prin canoanele a pos tolice pomenite .. ~-' . ... -r i afar -de cel ece s'au tratat in comentariil e noastre dela acele ~" .~ canoane, prin cano nul prezent al sinodului del a Niceia: 1, se im'tt ~ :: ~ "~ ~ p ie d ic episcopii respe ctivi ca s nu abuzez e la jude car ea clericilor i laicilo r subordon ai -d e dre ptul lor de a pede psi i ce lor , Ieza ]l ' Ii se ' d p rile j de a Uza de ap el la sinc dul p rov incial, . 2 , .s e disp une c a lt si nod provincial nu are pr ep tul s rezolve ,.';. aacerileiurie i Biserici provinciale, ci . toate afacerile, cari nu trec ~ . .) . peste: .cercul ',d e','compet i n al s inodului provincial, t rebuesc rezol':.,,'" v ite efiniti0, de c t re sinodul p rov incial pro priu i 3 , se hotr te . ;:, &;:"~.~,, ti mpu l ,. c nd'trebuesc " i n u t e sinoadele pro vinciale an uale . ':i } } _' tl .~ ~_.. . S'a ntmpl at, dup cum spune . canon ul, c . unii dintre --~~': ~~r. " eptsco plexcomunicau din Biseric clerici i laici din motive nu < )~ -r '. t otdeauna [usti ticate, ceeace se num e te de c tre Va ls amon in " :l f' r c ome nt arul acestui , cano n parial i tate epi scopeasc . ( i!,.1UJ. (~~~a) 1). .."~ 'F Din cauza aceas ta ca nonul dispune ca n acest fel de cazuri .., ches tiunea '.trebue c erce tat la sinodul provincial i anume, du p . cornentarul lui Zonara dela ac est ca non , c n d episcopul respec'. 1

~."

-t.

d ou

Ori s inodul epls copesc. Smod ul dela N lce la a gaSIt de n e-

_ 5 :

1) Sint. Al.

Il, 1 Z7.

30

tiv se I nc p t neaz i nu vr e a s abs olve pe o -persoan de pe-,;" deapsa, pe care i-a dat-o,") apoi dup cu vlnt eleCormciaie] , s inoduL~ , . trebue s . ce rc eteze : ~ ca .nu cumva s :tie pineva excomunk~(f " fr s m eri te, ci n umai din micimea "de i suflet sau din furia: ep iscopului sau din ca uza :oarecrei _con troverse, sau pentru ?lt~ < r ceva ceeace ' provine din ; firea p tima .3 episco piilui , ': car e'':il' , d icteaz s excom unice pe ' respecti vul, d ei nu - este "vjno vat !c~~) "'~. Hotrrea dat d e ' ct r e sinodul provincial .n aces te ~ 'chestiuI1j 'f' ) devine definitiv, ch iar' dac ar: fi co nt ra dorin tii episcopuluI res~_- \ pectiv i m potri va ac este i ho trr i nu .se pu tea r ecu r ge la vre-un ~_ .alt si nod provincial, deoarece dup cuvintele canonului 2 a l du lui Il ecumenic, carele se refer la cano~1ttl prezent a l sina:~ ! ' dului dela Niceia, to at e a face rile 'unei Biserici provinciale rezolv defin itiv la ' sinodul provincial competintc i este int erzis . s se pr oduc a disardine n B iseric prin ev entuala transferare a r a ces to r fel de chestiuni deJa o Bi seric prov inci al 'la alta . '. ,,~ In a ces t sens a fos t inferpretat totdeauna a cest ca n on nic eian, M rturie despre aceasta n e ofer intre altele ep iscopii ,. Bisericii ' din provincia ca rta g inean n relaiil e lor, cu ep isco pu l Romei. Cnd Celestin, episco pul din Roma', a somat pe P r inii Bisericii din Africa, care er a indepen dent n actiunile sale, s- i nainteze ' s pre suprarevizuire i hot rtre sentin ta da t mpotriva lui Apiariu, presbite r in Six, carele a fos t e xcomunlcat i s'a fos t a dr esa t Ia '. " Roma pent ru supra censu ra r e , sin odul din Cartagina--s:Hllut:.la' an ul . 424 s'a adre s at episcopului din Roma prin 0' .s criso a re ; sp eci al , , in care ace l s ino d, intr e altele , s pune , urmtoarele: "Noi te fU:: . gm ca in 'viitor ' s nu dai uor crez m nt celorce ~vin .de aic l i in viitor s : nu primeti i n comuniune pe .celce noi ~ i-arn '-~ e Ji co:..' municat aici, deoarece Sfini a Ta UOl' poi ali a c aa ho t rt i la si n odul din Niceia i da c de a col o se-vede c lucr ul acesta,~ se observ r eferi tor la clericii lntcrlor i i ' laici , apoi cu 'a t t. ma i vrt os trebue s se observe a ce asta cu pr ivire la episco pi. .Pr in . urmare Sfinia Ta s nu prime t i in comu nita te co n ti en t i -c u m nu se cuvin e pe ce ice fost e xcomunica i in eparhia 'lor.v.De asemenea s interzici Sfinia Ta r euqierea neruin a t i presbiteril or i clericilor, d up cu m !'i se i cuv ine ; deoarece aceasta'~ nu s'a norm at de Bis erica d in Africa prin vreo ho trre 'a - S fi n tilo~

sino-".
L '

'se..

s'a

au

1) S in t. At .

n, 126 . 2) Edi ia cit a t , 1, 3 8.

31

".),~,.: ,'< ,: , ~' , l ) -Scrisoarea ' aceas ta in in tr egim e se ..p oate gsi H:;; ~tili~i NY:~ ;,',; din ,coleCl une,a~, inea. " ,,, ': :~ ,.', f ' .... ,- ';of':;~tf;''', ~: ~f2} , Noi '\Tom : da n n tr egime aceast ~crl90are la . ' '.~ "i,,!!mod ului del a Car taglna "( li . T r.) . . t i) "N a m cu m sttu tu m s it a h o mnibus nobls et

'. ,

,';Prinii, i h01ririie sinodului dela Niceia restituesc m itropoll jtlor ',compeie nti ' in' chipul, cer mai-l murit att "pe clericii " de grad in-.-. ferior" ct i peepiscopkApoHacela. sinod dela Nicela) a dispus cu " :~h1felep ciune~icu cii'epfate 'ca orice chestiu ne , ce poate obveni; trebues s e " so l ul o n ez e defini tiv .la locurile lor proprii; deoarece (P- " r intii)-au .recunoscurc nici o pro vin ci e ' nu va fi . lipsit de darul: Duhului .Sfn t( cu ;,ajutorul ' cru i a preoii lui Hristos observ in : mo'd :' in je le pL drepta te , .i "'Q" pze sc' fer rn, cu att " mai "v r to s., deoarece .tutu.r or' li e ste ingdui t ca in cazul dac nu sunt roul- " juITIiti "de"sen in!a' [ ud ec to ril or locali, s se adreseze ' sinodului eparhial sau ' chlar t i sinodului ec urnenic ; sau oare este cineva .' cre' 'p oa te s presupun c Dumnezeu l nostru inspir drep tate a . numai unora (dintre foruril e - jud ec tore ti). oricare ar ii a ce la ' i va ;lipsi de a ceasta m ulimea preoilor, car i se adun la sino d ? " i oare poate fi n t r' adev r ' teme inic jude ca ta de _ peste mare. " " ji1 :tata creia persoanele necesare la fa cer ea depo z i i ilor nu se , :.p ot,:1 pr ezenta ;-'ori din cauza d ebil it ii -Ior fireti, or i din cau za ex ' ''' ,,>i" ' ;',",' ' t e n u r ii senile sau-I n urma altor n e nu m rat e imped ime nte? I n s , des pr e a c e ea' - c tu ai pu tea s . t r mi i pe cineva din par tea S fin' ''''''",'' '''< , ''' ' ' jioL Tale, nu a m gsit nimic stabilit de ctre vreun Sinod al S fin~o ,tUbr - P ri n i: iar ceea ce ai' tr imis o dinioar prin ' Faust in , epis copul' )~lL." ' col eg a l n o stru, " ca i cn d "a ceasta s 'a r fi hotrt " de ctre si no, . " duLdela J N~ cei a; I10i nu am pu tut gsi n imic aa ce va n copiile , .' ,~eKac te .'al e isvoarelor originale ' a le s inodului d el a N icela , pe . car i , ,, " " le- Ii1" primit . dela preasfin itul Ciril, e piscopul nostru coleg al Bi,"" .i, ; se~idi din ,Alexa ndria , i dela ' preacinstitul .M ic, ep isc opul Conr~..: . . stantinop oltilui , i pe care noi le-am 'transm is episco pului de pie ,,'-of" r1em9rfe,~ 'B~nif~ciu, . nalnta ul tu, pr in pr esblte rul Tnochentie i . ipo~ia c6 ~uI~,' M acel . cari ni Te-au a dus nou . Deci n~ : ,mai fac eti ' ~.;. ,a';< ~_I~.,~~c.e rere~>91:"_i C:ui s trimltei a ici pecle ricli ' vo t ri 'S ' .t ra t eze ':i n /~~faceri1e ,n oa-s te i s nu permiteti ace as ta pe ntruca s nu zic e i c : noi a m introdus mndria lume asc dear t in Biserica lui Hristos umilinte! pe seama . 'care:-; (Bis eric) a duce lumin a ' simplitii. i ziua.. cel orce , doresc s v ad pe Dum nezeu- 1) 2). In a ce la sens a scr is .:, si" , la limpuL su i Cipr ian lui Corn eliu, e piscopul din Roma') , '""
e->
, . , . '

..

la pag. 2 2 2 -225,

: ,' afrltulcano anelor ~equum.sit pa:ite r -

32

Canonul 6.

.a c j us tu m , ut u niuscujusquc ca u sa illic audiatur, ubi est cr imen admlaeurac el sin gulis p astoribu s portio gregis sit descripta quam regat ; unusq uiS Cl\lC -e t gub ernety. r ation e m sui a ctus Domin o red diturus; cportet : ut lque cos, .. .quibus praesumus, n on circ um c ursare, nec epls coporum co ncordlam ce .h aeren tern sua aubdcla el fall aei temerit ate ccltldere ; sed ager e lllic causam s uam, u bi el acusatores habere el t eates sui crim inis p ossi nt : 'nisi si ,paucia: d esper atis el perdits, minor vld et ur esse auctc rltes episcoporum in- Af ric& co nstitutoru m, qu i d e iUls ja m judicav erunt,et eorum conac ientem ' muIU. -d elictc ru m laqueis vi netam j u dicii sui n uper _ gra vitate i:1 amna ru nt, Jam causa eorum cognita est : ja m d e eis dicta sententia es t, nec-censurae ccngruit -eacerdotum m obilis a tq ue in cos tantl s animl levitate re pr ebendi, cum Dollli.. nus d oceat et dica t: Sit sermo vester, est ', est, non n on ", S . C~~priiLni cEpist. LV ad Comellum. . ' l} Sint. Al. li , 12 5. 2) provincii (N. T e.) .

_.

'iJ '

<
~

33

h..

';"} prerogativele -p e seama bisericilor. Deoarece este de obte -,.., vident. c , dac ' cineva s'ar face episcop fr de so", 'f ollnla ,-mltropolttulul,' despre unul ca acela 'm a rele stno d ;; l,{'"i ; .. ;';;.';; f 'h otllrit c ' nu trebue s fie e pisco p. Dac in s, f c An- ' ~ '. J.;;;8 ~use prin votul comun (i) raional al tuturor, i dup, <r, . ":' "O;.~. - nonul bisericesc, doi sau trei ar contrazice din cu- ' '. : . ', ~t:'~ area lor de ceart, , s aib putere votul celor mai mull. .. l

i i il".:."' .
", ; <'> ",1;

;~f~ ; ~2~';" ;;~ . ,:",/.,.~!t~ :~:':~_",:t~~~..;~ ,.~'~

..",;;,

,:C....

'- : --' ~' .

;:.li

. . l ~. ' ;:::= '- ' ; - Canonul acesta, carele este foarte clar. a fost obiectul celor " ; . }J~~ a i divers e operatii ncepnd ' cu se colul al V-lea i pn in ziua de l(i.~~,"tl ast zi ~ c te o.d ~ t textul lui ef a foart e ~stlmc il . ~ent~uca S. 1:,~ ,,;:liWj se .poata dovedi in mod forat ce e ace s e ixase de ma l na m te ca . 'li . t;~~. sco p , dealtparfe prin sofisme ise ddea sens ul, pe care nu l-a :. .". avut ni ci od a t . i nici nu-l pu tea a vea. Canonul es te al unui si nod .- ~., it-!::;:. ersrlt ean, adic- al "unui sinod tinut n partea rsritean a lumii. ? S';.1b ~ cretine . i .dintre ' 3 18. Prini pa rt icipan ti apt e .au fost ap useni,.. ">'1 f~;:~ ''' c'e il al l i 31 L toji'dinrsrit i aslfel pentru r sriten i, ca pen tru ;~ it~, ~'1~:~f un ii ; cari a u partici pat -la s i nod, p recum i pe ntru tot i ce ilali, ca . . nonul a fost deplin clar i deplin in te les din timpur ile cele mai , ~~', ' vechi pn in ziua de ast zi i la canoni tii rsri teni, . pr ecum i .:-~~ . in:genere ,la teolo gii Bisericii ortodoxe, nu gsim nici o disputa ; "cq . da c tr ebue interpretat aa Sau a ltfel i c P r intii dela Nicei a. tprin{tiria~ sau alt : expresie din canon voiau s ex prime 'acea sta; ~ sa u altceva.. A adar nu pentru ca non itii i te ologii rs riten i , ci, f$- " l:~* r pentru .cei apuseni a fost . acest canon obiect de dis cutie , dup . ~~-l cum. am ~,-_ spus -' ma i -s us i.. ndeosebi pentru acei a puseni, cari. .,,', :~_~:,. ~. m.i jt oc i t 5au ne mijlocit trebuiau s . serv easc probl~rl1a de a do'.'l,~'t;~, Vedj.,i,. de .a- an ra 'p rim atul papal rom an , adic '.precderea a u. l. " .1~~) . t orjttii . s ale asupra ' ntregei Biserici universa le. Primatul episco-' : : t~~ <pului Rom ei este -un produc t al ist ori ei. Despre acest primat nu . ':~, ~~~~ au tiut nimic nici. veacurile p rime ale cretintii , dup cum nici.:1~' -Pri ntii ac estui sino d nu au t i ut nim ic. Dar sinod ul acesta este . . . '. : ft~~ unul dint r e acele , in fata auto rlt ii cruia. s'au' nchinat i se in- " :\. ~ L~~t;( chi~~ prl ,. ~s~ z~ . B i s ~rica . n trea q vat t cea r~srit:a~, c t i :~, .-~~,J- cea' a pusea n a , deo arece a fost.r ecunoscut pretutmdem I de c t re . ' ~ to i . ca glasul infali bil al ' Bisericii ec umenice i ca t l mc i toru l a- " . ~>f.c. . d e v rat al doctrin ei apostolice. De autor itatea acestui sin od vo iau ,

-'Ji t -- . _~j

ii;

(3<l a p. ; <l s in.d ec um.; 2, '3 , Il ec. : 8, III e c.: 28 , IV ec.; trul.; 9 , 16, 19 Anlioh.; 13 Cart.). .

.4t:

, '
'.".,;". -

,,,'

te .

34
,.
.

" _'.,,
~

," t:
i~

-d e ci s se folos easc r espec tivii spreadovedi ce lorce nu 'credea u in -~\:' pr imatul episcopului' din Roma c acest ,primat a fost recunoscute, i .de ctre Prinii s inodului dela Niceia, aadar i de Biserica . i n;' trea g chiar n prima j um-tate a veacului al IVlea. Uriul - d in tr~'' canonitii apu seni ' mai noi i cu aut oritate mai m a re-alee c pri,.. , ma tul episcopului d in -Roma nici nu av ea ne voie de-a frrecunosc u de c tre s ino dulrlela i.'Niceia l). Astfel ra Uoneazii{ ,aces>. cal}onist,; dar nu n fel ul acesta raionau o d inioar. i ma l puin pe vremea' cnd Bisericile nu erau Inca despritevaadar p e ti mpul oprimelor, nou sau zece secole, ci pe atu nci se cred ea ' c toc mai -cu autor itatea sinodulu i de ia Nice ia trebue S se doved easc pr imatul epis. capului dela Roma, deoarece pe atunci .n c nu erau inventate a lt e argumente. Dar in tr e ' act ele sinodului dela Niceia I1U era i nici nu se pu tea gsi nici un cuvnt, cine ar vorbi: despre pri~' ma tul roman i a stfel pe ca le d irec t nu se putea atinge scopul -dorit ; dar se pute a ajunge la a cesta ' pe alt ca le, dup 'currr-s ' a i ajuns. S 'a gs it .intr e ia ctele sinodului pre aenf carionul 'nostru' (6); n car e se face amintire despre drepturile. -p e cari le ; au a numi i episcopi pr ivilegiati, i despre ac eea c nimeni nu-i- poate t ur bura n e xercita rea dr e pturilor lor i .' n . special c episcopul Alexandriei, epis copul Antiohiei i a l i epi scopi dela a lte Biserici '" privilegiate i ntru atta pot fi Independeni i de ' sine . st t tor in ' ; , Biser icile r e spec ti ve cu pr ivire la e xercita rea drep turilor Jar, ntru ;', ' ct i epis copul R om ei e ra ind epende nt n .aceast privin : Dup . ...} cum se .ved e nici in canonul acesta ', nu se aminte tepr lmatul : se '" am i n t ete totu i episco puL-Romei i deci r espect ivi ijcredea u" s .,,';: profite cel putin de aceast mp rejurare ; n :,interesul'~ scopulu i lor~~' ~., i a ceasta se putea face , ori explic nd se nsul acestui -ca nori 'n I'~"-~ :" h interesul scopului propus de d nii i expunnd sensul-lui- dup ' "' 1\ j;i,~ cum voiau e i, ori mo dillcnd textul 'a a, cum 'cores pundea -scopului ,.', 'o' ~ lor . i s'a Icut i una i a lia. De -ul timul " lucru s e fo loseau . pe AC .,. , tirnpulvc nd cri tica . tii n ific nu era nc.desv n lt at ,' Iar. 'cnd ' mai. ,~

r~

, ,
'

::
I
:

1) " La prhneu te du pa pe d'allleur a n ' avalt p as besoln de a re co nne teaance d u concile (d e Nl cee ) " zice G. Phillips .; n al s u - D u , d roit ::,... eccl siastlque da ns ' s er pr in cipes ge nerau x , .Parl s, 18 5 5 . (t ra dus , de ' Cro.~: . uzet ] , II, 2 8 , i s pre a dovedi a ceasta c. a dic p recdereapapet din ~ om a ' . asupr a Bisericii ntre gi nu t re bu e s fie re c un o sc u t de c tr e l.1nsino de:'" x cum en lc, Phillip s se refer la ;m ecretvpapal , i o'c eas ta ' 0 , spune:'. i.~,O .',.: , afir m P hlrltp s , ca rele es te tr ecut n rndul cel dlntlu a l ca noriili1 or 'din ~ '... tim pul prezent . ... ' . '\ " of:

L, ;
j' ,

{lI !

il' .

35

trziu - s' a ~_ desvol tat ac east critic , au recurs 'Ia cel dintiti . . Pa rtea dela ince put a textului original grecesc din canon ul 6 al '-si~o dulu i -dela Niceia este urmtoarea: T(I. r'irlaru _ l /l 7j 1Cpa-~dr(fJ a
- i\l-~ ifiiJrr.7~" X(.!} ,Aej1&'!1 o U I1 .. Ilevranoi si, wq~e :'QV' - i v ~ A).e ~avap d'1 .i~/;'x "o7W,,!~ii~';.(f) v ' 5lU T(JJ v i ZE",,!. rh:J i;Ol.Jd/a. II" i rr!" t~ xa!' ' 0/- iv ' l}o,u"{J . i mqx.f~?}- ~!!'q.o,_a~ "'7j,! E~ i orsv. ' olf) !lu~ . . . (Antiqui mo~es serven tur

. urmtorul text: Ij Er- X?r;uta ,' p(~U r;; ;r(J.lI. o. F: l ('l) . iZ ";rp UJ r eFa . [;~ -': ' ''''''iI' roi,ap oE j',) :7.at:.. ~ . Arru ~" (} f: . . {ecclesia Romana serntrer habuit "'PTimat~m:..tene at igitur e t Aegyptu s...). C "ce s'a rspuns acestui Paschasiu la . s inodul din Cakedon, c nd Printii au auzit textul 1'?!t'1.~ 'I'l'~.,' att de a ltera tval canon ului i ce fel 'de desaprobar-e a provo ca t .... .. t~ ' .ace~sta la P rini i dela Calcedo n. ivorn vorbi la comentaruI ca non ului
~k:2 8; a:I" sin().~ulyi ;d el a ,

qui,sunt in ; Aeg ypto, Lvbia etPentapoli, ut Alexa ndrlnus e plscopus horum . omrJlunl" potestatem habet, quan doquidem el episcopo' ' ,R(lma no hoc. es f-cons uetum" Similiter. . .) Aa st in to ate colec-, liun jJ e ca ~onke grecetLi in :ediliile s inodului dela Niceia din " , impuri l e- cele:;'nl a i vechi pn in timpul prezent. Aa st i in ~,),~: toate ~ ed itme-,, ~pu:;;e n e ..i n .tradtcerile:.latiue, ba chiarl in col eci"_1iurrte'''-lui,'Pseudoisidor. la sinodul , a l IV-lea ecum enk(din , anuL 451),;Paschasiu, ,unul dintre del ega ii episcopului Romei, spre a. dovedi: prirna tul. episcop ului Romei ' i spre a . co nving e ' (~ ' . - 'des pre a ce asta , pe P ri nii dela, 'Calcedon , s'a re ferit la si no dul <'!'\'d ela Nice ia ; carele a tir ma tivaa r fi recunoscut acest primat i a ~ ; citit dint r 'o ' ins~m n a re . a s a', canonul s inodului del a Niceia-cu

D ar

Calce dan');

"

, ",_

' '

"

~$~~/:i '. : Cu;:J~ecere a timpulu i a u :,, :v~~ ut c

1 ",,~ .:.',~:, . ,; . , ;~~1'-' ~,'.,\'. ' r : . , -'; , '' ., . " . ' .-, " , ~, '>:.,.~~::;,"': '~;;:;: ,-~ ~~~~' ijL~: l) .~' f~il ~_Ul' .~cc sta n e a mi n tete al tul 'furit in , evul med iu ~up.. tn o. ; :~ de l u l ac cstu i . ; : can.pn ~ n i ce ian : ,;Cu m Jgltur sedts e postotice e i p r tm atu m san ct t . etri m eritum;: .q ui princeps -est epi scopali s co rone e . et rcmanae ., d ign ita s Ivltatl s, "sacrae etiam synodl .cfirmavlr au ctorltaa, " _ da r a cest fa l s a s tzi ~este re cunoscu t . i d e ctre nii canonitit romani. Al tcu m ':ba pu s, afar ' ! d e . ceea ce , a .Invoca t P a a ch a.siu la sin o dul d ela Cal..:cdon j:'ltn " acela secol .' . privea u ca no nu l 6 al sino d ulu i dela Nice ia ca, pe .unut.>. 'caee re cu noate '''[ l.;.;; .pd matlll p~pa[ i .ca dovad pentcu ~ceasta servete ' titlul - a ce st ui -rc en on ~"';_ :i_ o ' Pri sca c3_ no0u.m vers le , u nde n fru nt ea.cenqnutui st a ceas ta : d ep,-lm al u ~-'. J;ecplesiae. rLJmauae ' ( Vo elf! et l ustelli Biblioth eca 1, Z8 4) . Coment a torii canoa- -, ';;~:< ~H~~ ot'. sl n.? ?a le merg ~pe aceleai - u rme. Or atori an ul francez _1. Ca baas ut lu s .~ - e dl te a z rri s ecolul XV'Il la dorina cardinalulu i Grim ald i . lucrarea s a ': de

jrrl n Ialsiflc aii nu aju ng la , ~ -e ~':,;~z~lt?t: ~~;"? t~n~i .au fc u t n cercri pe. a 1t~. , ci~ - .Au incepu t S i . ,, ;~ ;~ ~:~.fir n)-e: Xc ;8 i CU ,', t ex tul : origina l, a a dar 'cu cel ;, ~,n efal sif icat" ~l, ;:,,,;,/tj

.,;'

.--:

/.

,o '

..

.:i

" '\' '. '-.:!.~' ~

36

acestui canon, se poate de monstra c sinodul dela Niceia a r it recunoscut prim atul episcop ului dela Roma. De -.a ici s' a n sc ut. o . prezent.') In mod fortat voesc s demonstreze ' cu chiu -cu .vai r<: cu tot felul de sofisme c acest canon vorbete despre -primatul
episcopulu i dela R oma
rsrit ea n a recunoscut ac est pr imat chiar la iiiceputursecolului al IVlea. A fost o trud zadarnic i valoarea"ei , esie . 'tot att
i
lite ra t ur ntr e a g ,

ncepnd cu ult imele trei secole . p n la timpul deci


'c

n treag a

B iseric

a pusean i

de mar e ca i cea a fals ului invocat la sinodul din Calcedon. Nu este chema rea noastr s rsturnm aici a ceast a flr m alu neri s demonstrm netemeinicia airmai unilor apusene.sj Au desavuat -o
: Notitia e cclesi astica his toria r um co nciliorum et cenonum Inv icerrr co llatorurn etc ., in c are, co m entnd ca no nul 6 al al ncduludela Nice ia scr ie z. ie tiu e Nicaeni can o nts verba : qua ndoquidem et e pi scopo Ro mae h ac' ~con,.. s uetum est , si c int e1ligen da sunt, ut ide irea , Ula p rae fa ta in Aegyptum ; L ybia m et PentapoUn potes tas Al exa ndrt n c episcopo cornpe tat, qwia mI'a ei j us tribu ere so l~ l R oncanws eplscapus ", (E d . Paris, 1 8 3 8 , I , 1 73). Aa dar e pis copul Alexandriei putea s se bucure d e drept ur ile men iona te , in ' canonul niceian n umai ntruct episcopul Rome i I-a conferit acest d rept n A c aes ta se aseamn cu afirmaia sac ril eg , dup ca re ep is copul Romei . (C1ime nt 1) avea puter e i asu pra evanghelistului Ioa n s l c. acesta de pindea: de episcopul Romei, - de spre ceeace am vorbit dej a la alt loc [C lri! i . Me todle, pag. 1 9 9) , -;:"; . 1) P hillips n op era sa m enionat (ll, 6 9) a in dicat mu ltermonc gr am asu pra ac estei chesti uni - dar trebue e s e ndauge, Int re" a ltele , i H efele : Con citlenges chi c hte, "I, 3 89 - 4 03. " \.!) Fenomen ciuda t n e p rezint cartea, pe ca rc ,R editat-o Dr ~ Fr . Ma assen r .... '~ ~ r}. ~ ,/ De r Pr ima t d es Bis chofs _ v a n Rom u nd di e a lte n Pa tr ia rc h al kirch e n . E in .Beitrag-, ~i'S ~ ~\_~ . zu r Geschi ch te dl'.r H terar chi e insbes ondere zur Erl ut e r u n g des se ~~st en - ' J \%~ ~,,~r Canons de s er s ten a llgem einen Con cils van Nicda (Bonn, 1 8 5 3), -am ers.. - ~ ' ~ --.?:p' fen om en ciuda t, d eo arece este deadre ptul imposi bil a p un e i n a r mo n ie. eru-:" : ; ~'?'f1J ~:~~~l dipa canonic. vast a autorului i obiectivitatea, pe care a I.iut. sa 0_ ' arate; . ;5;a; :tl~ in tr e altele, in lu cr a rea s a aa. d e . pre lcas pen tru tiina dreptului ca n on ic t ~-< ' . F:(,' Ges chi ch te der Q uellen d es can. Rechts (Gr atz , -1 8 7 0 ) , cu sofist ica de ne- ;... {".', ! ," _ ;'" c rezu t, pe care a d e sf u r at-o in lucrarea m enio n at mai .,tlainte i i n .ca re ' ~ ,:"ti ~' .:{~ r; s"a . strduit s demonstreze - desp re ce ee ce fneust n u este pe deplin convins. ;,1 ri~l_ ~)4f.t~ C hiar nici Hefel e, a ltc u m aprtor al pri ma tului papii din ' Ro ma. n'a pu tut ~<~ ';,';:_ :~ evita s nu reproeze lui Dr, Maa esen deduciile e xa gerate din acest ca non .A?Ji i_ niceian n int eresu l pr imat ului. De pild Re lele, c u privire la ref erire a Itri-: ~:~ t~:r Meas aen la sinod ul d in Ca1cedon i la citirea cano nut u t 6_al sinodului dela.~ ', ~ ~~' ~ ' ! $l;~1 Ni ceia n acel sinod menionat .n nota de m ai sus, observa urmtoarele ;..'7;;i~: ~ ::i . Sicher z u w eit g eht j edo ch Dr, Ma assen , w enn er d arth un w ill, die S ynode -:,,~J; ' '::;: von Chalced on habe d ie r brnische Auffuasung des s ech eten ni cnlschem '"y " ij:~"
cpeterrie

.:..

.,

-.:{ - .,"'''' -O:f t>. ' .J;\~? ' '. ' ;<~
~

;:~:~ ~t~,
~t. f ~l}t

<M ~!"; .r 4 :~..

w " lfi.'~~

, , 38

t urile celo rlalti e piscopi privilegia ti in circumscriptiil e ' 'Cuvenit e lor. c Ce dre pt u ri a vea e piscopul din Alexandria pe tirnpul smo- , dului dela Niceia? Nu era u d re pturile" ; rnitropcli llor de-r nd ; n sensul, in ca re se vorbe t e la canonul 4 ~ al acestui .sinod, a a-,' dar n u era u dr ep tur ile unu i mitropolit re feritoare l a 'o drcum "-""c ~ , "'~' l scrip ie bisericeasc determi nat (irrOfJxf a, prov incia), ci dre ptu - ~ t. ~ " r iie mitropolitului din Alexandr ia se ex tindea u asupra 'a trei provi ncii, i anume dup cum se spune . n ca nonv asupra E gip tului. Libiei i Pe ntapolei , ca r i provincii toate , i aveau m itropolitii 10'r propr ii cu ep iscopii subordo n ati a cest ora.') Canonul acesta cons ide r drepturile e pisco pului din Alexandria i in ge neral a le Biser icii a lexan drine ne ca preroqativeIr 1rpe~f3e"a ' i priv ileqia) , -:ale a cestei Biser ici i deci epi sco pul din Alexa nd ria .p e vrem ea s lnodului dela Niceia deaseme nea fcea- pa r te din r ndul acelor ep iscapi "p ri vi l e q iai . cari ma i t rziu a u pr imit numire a de pat ri arhi. , In ge neral este greu de -a spune cu toat exactlta teajn ce consista u 'pe acele vre muri pr ero ga tive le - ep iscopu lui din'- Ale xandr ia , - i in priv ina aceasta s 'au n scut cele m ai op use"oplnl iv-: dar' mai ales urmtoa rele do u : dup unii in canonul acesta se vo rbe t e desp r e dr epturile ob i n u ite m itro poli ta n e,- pe : cnd du p a ltii, despre dreptur ile pa trtarha le.") _ Prima op inie est erep r eze ntat , in tr e al ii, i de Beveregiu n ob servatiil e sale la ' ace st ' c non.") PeI nq .tot r es pectul deo seb it, pe care-I aye m ; fa t ~de" . _, . Bevere giu, la ca re , dup cum uor s'a put ut observa , n~ re feri m _. ~,,/ cu mare folos n "come nta riile noastre la canaane ; n cazul : pre:~> ti_~ '~ >~ zent totu i nu putem rnp r t l .opin ia lui i ,a nume din motiv el<:! , .: ~' .,;: ~ ce le vom exp une ma i"jos. Opinia a ' doua este m p r t it , . ntre .'" ' ; " " alii, i de ctre Helele ,') pe tem eiul lui Val esius" ) Valsam on inc este de ace ea opinie la comentarul a cestui ca non.s) Noi Jnc ' . '! P.~'> .. mp rt i m a ce a st conceptie, firete nu n sensul ca i z c n d ' ,.~
<

J','

!o ) Vezi': An note ttone a Val es ii in His t. e~cl. Sozo menis , HI, 1 . ~ :' ~ 2) Vezi critica a supra a cestor dive rse o pinii : D u Pin' D~ anliq ua. .' " eccl . discipli na (C olo n. 169 1), D lS S 1, 14 , p . 83 sq. . v' ~ B) Sy nodicon, AnnoL p- 49-63. ' . "_ ; . T ' ) Co n cillen geachi ch te, 1; 3 9 0 fg . ';''''~j~t . .,

L :

::"~'~," ,: : " ' : : :

"' "

era tern et Soaomcnu

"' ;

t
t:,-"

"ti

39
'- ' ~' '

, '-sinodul dela o Niceia ar fi intemeiat prin ace st canon demni tatea 1:."2, patria ~hal i nBiserlc , ci c el a recunoscu t ia s a nction a t drepr( .'4 ' ,;fur ile s pecia le :ffiai mari pe seama m ltro p o l iil or respectiv i, cari ::-' . -;"-: erau n fruntea Bisericilor pr ivilegia te i cari mltropolii av eau sub ~? i~. '.~ jurisdicla- lo r-nu num ai un-num r - hotrt de ep iscopi," ci ~i un ~ -''?-'''', anum it num r- de m i tro polii mpreun cu respe cti vii epi s co pi su b'.' ordonai lor~ , In canon se m enjioneaz c episcopul Alexandriei trebue. ~; . 'S se ,bucur: ! iber de drepturile sale asupra Egiptului (rsrit eari), ' . ~:-~"s Lipiei "i _ P~ntapolei: Ace ste trei provincii; la _ cari~ . At<1 n a sie cel %j:, ;, . Mare ~ da o g inc"i. Tebaida') (Egiptul su perior) . , alctuiau pro<'ii~:vi ~ci a;' pol itk, cea , '.m ar e ((}w { xe ose, dioecesis) a Egiptului .tn s en~ ' s ul larg :,al ,\ :uvntului. care era supusa Praefecto Orientis, ca. r ele !i a ve~ , reedinta' s a in Alexandria. A adar limitele, pn la . ~ cari episcopul din "Ale K a ndria"a vea dre ptul de a- i e xtinde pute _, 1 r ea s a, era u ' identice hotar eIe~~ , cari alct u i au in sensul larg al cuv ntului provincia cea mare politic (dioecesis) a EgiptuluL Dup cum s'a ami ntit, in circum scri pia aceasta erau pa tru provincii poli tice i fie care prov inc ie alctuia o circumscri pie b isericeasc d eosebit cu re e di na .s a proprie . unde re zida primul -ep iscop a l c i rcumscrfp i e l sa u mit r opolit ul. Iar c int r' adev r fiecare res edi n - p ro v i n c i a l i avea mitro politul su pro priu. anume c fiecare din tre . provinciile .mentiona te : Egiptul (r s ri t e an), Libia, Penta pole . i , . ~ . T ebaida alctuiau cte o circumscripe . mi tropolitan deose bit ~:':~: " fr} '",c u: propri uI. su ,m it ro polit i cu episcopii si s ubordonai , - mr ::).J ;;, ,~,(u.ri5esC: ,.' ~tte ',a ~,iele , n~melenitro'politilor re spectivi, ,pe ca r i i . ,: _;,.:~.~ ~ ; " ,men tio neaz ' isto ri a acelei .epoce. In pr ima linie mrturise te nu~,~ v~j. t~', ,: . n~~:;" ace, ~~af '; M~l:e tie ' din, Ni?opole , qlre~e a provocat. ~anonul ~; ,: : '~ ;,l :r ,r ' .n lce lan pr ~ zeht l carele, dupa cum se tie . er a mitropoli tul Te': "'~J <ba idei ,~) m rturiset e ap oi numele lui Side r iu, de spre carele Atak" , .:,.. ~ ':,' nas i e ,-cel 'fv'a re sp une c l-a .numit mitrop olit al Pentapolel n . _ ~ . -, . l, :P tolemaida . 8) A-ce ste rn r t urli; ') ntre a lte le , s unt suficien te sp re a confirma ceeace s 'a spus ma i .s us i anume c fiecare di ntre cele _patrupro vincii menionate i avea mitropolitul su) cari toi, n urma ',' " :; d ispozitiei' 'a cestui ' s inod , erau depende n i , mpreun cu episcopii

'i

..

c u

: ,(

u~:,. z.! .
~

.' l; , DU' Pi~,

.', ,~ .. . : ' ;~~ .

Maeasen: a. a . O . S. 21 , 8) Maas se n: a ; a . O S -: 20 fg . ') Celelalte mrturii vezi la Maass en , a. a

')

op. . cit.
.

p. 23 . - .

'

O. S . 26 -28 .

"'.

.~

"

40

subordonati 101"", de mitropolitul s uperior , s a u d u p cum 's pune simplu canonul : nostru , de episcopul . Alexandrlei . D e pen d e n a mi - -~ . t ropol ii l or respectivi d e episcopul- Alexa n dri ei se poate determina' n u ma i inn d s ea m de mprejurrile isto r ice ale ace lui ' tim p i a vnd n , ved ere cano nu l 4 al acestui s ino d, cu ca re canon cel prezent (6) st in con ex iune i ndi v izibil . In co nformita te ClI aceasta de pendenta amint it se poate exprima in liniamen te . qenera le .ast- ..... fe l : n circum s cri p iil e mit ropolitane respective de s ub [ur isdictla episcopului din Alexandria drept urile m it ropoli ilor c ompete n i t rebuesc strict ob serv ate in circum scrip iile lor , astfel c n aceste c ircu rnscripii nimeni nu poa te fi pus episcop d a c n u 'este ales n mod cano nic de c tre si nodul pro vinciei i - dac , mitropolitul co mpetin te n u i- a dat nvoirea la acea a legere'; iar episcop ul ! Ale xandriei, in calitate de mitropolit al unei B ise rici pri vilcqiate, are d reptul s uprem .de con firm are a a legerii i fr ; a ceast confir m ar e a sa nimeni nu poa te fi episcop nt re hotar ele circu mscri p i ei sa le (Eg iptul rsrt tean i superior, Libia . ! Pen fapo le): da r, i n n cl seama de drepturile ncuviin ja te c a n on icet e a le mitro pol i ilor de rnd , n g'eneral nici ep iscopul ,Ale :<:'a ndrie i nu poate n u mi ep iscop pe n ime ni fr de: a asculta p rerea mltrop olitulu i, n dr ept, s ub a c rui [ uri sdi c ie va avea s f uncion ez e e pisco- . pul cel no u. La acest drept de confirmare suprem al ep isco pu " ,I!C,,: '- ~'!; ':. .':~ ~. lui Alexandrie i C1.1 privire la a leg er ile ep isco pilor ep arhiali se po at e . a d o g a i aceea c n cercul s u de . co rnpetln era .i sfi nirea ... ..:~ rnitropoli ilor n i i pentru , ci rc um s c ri p iil e mitropolitane subordo- "' -:' . ;1

}late. 1 ) Se .poate "zice J) Da P in i~ u l

cnti qu tssim um es t ordi n an di epl s cop o s provmcice " i dupce a nirat t oa te ' ;-' :;_se cencenclc i Jc cur n e r efe ritoa r e diu. s crie rile Prinilo r i lnv tto rttor' bia e- '.- ,~,.~- .< ~ rlce tt, eda o g : -cx dl c tis demcnst ratum . cst o rdtn ati on cm -. episcoporu m cf -iL.~;J orctnerio j ure Metrop out an or um es se, no n Pa inarch ar u m. Ht tamen jam ~'~,_. , ~t s otirn esm in v ad ere c on att sunt : sic Alexend .tnue praesut post unnum 40 0.. _ . ;:il"' ,. n or d na b a t epacopcs , no n mod a pe;' -Aegyptum. c.se d etiam per "-Ly biam et >, . '? Pe nt ap olim In cce te rts patrtarchatlbue ex petie ru nt ' prima Pa trla rchae, ;,ut {. . .. crdtne no episcop or um a Met rop climn ls n on Heret sine Illoru m consensu,> sc ien tta ct co ns ilii. Istud consilii : dat roma nus Patria rcha In no centtus ';1 "An tioc h en o Pat riar ch ae E p. 1 8 ad Alcx b ts vcr b's : "ll aquc ar bitramur, Frater ch arles tme, ut si c ut Metropolitanoa uu ctoritate crdinas singu li!iif ,s ic , et c'act e~os cpiscopes: ~ on .si~e perm.iss,u cor:s:i entia~ ue tun, sin~sep!scopos: ~>f' pr ocreari "," . . Ha nc vlndt cabl t in pro vtnc ras ai bi . eub dttas nuct ortta tcm Inno- ' r'.
"
---:~

despre drepturile i prer c gatlvelc ~itropoliilon~p ~ _. , .~;;';t;-;:~ tnd che stiunea acea st a zice urmtoarelc : "Pr! m\.un m et rop o jtrant jus idqu e " ~.' ~j, .: ~~~

c acesteaIe-a hotrt si nodulniceian

pri-

..i/~. ~~~

41

v itor la -ep is co pul Alexa ndriei , i la .epi scopii celorlalt e Biserici p r ivilegi ate, despr e cari se face mentiun e n a cest canon. Mai , t rziu, Ia "sinoa dele ~ ecum e nice urmtoare, indeos ebi Ia . si nodu l al o,:' IV-lea ecumenicvtotul s'a norrnat detailat i exact, d es pre 'C:ee a ce .;'; ym ~'Vorbi_ ns la . com enta riile canoane lor acel or si noade e cu ,
'i.'

_ . .~ :h,' .:~:;~~_~._t;:W:0nul .:.. ~ ~~ ce a.. _iixat cercul de

comp etinal epis cop ulu.: _-_din. Alexandria 'n pri vi n a ;, cir c u ms c r i p i il or respective, - r e l e v c ~:~'>'s-'a c el e;' d reptllr (1 reb ue sse validiteze in toat puterea lo r, deo arece ':",!- ~~i.:. ' tot a cel "chip i-s e cuvin dup - obiceiu (aJ v7jlJi ; io-nv, consuetum }<_ :-:' est, ge lJJo nheitsmssig zus teh t) i episcop ului R omei, adic a cel a '1,; ...raport 'fii ne az i ', ntre e pisco pul Rom ei fa de circumscriptiile _-b ls er ices tl su pus e lui. Cari erau circumscriptiile bi seric eti , ca ri , : : fal de episcopul Romei erau in acela ra por t ca Egiptul, Libia Jt'-: i Penta pole a de, episcopul Ale xandriei ? In privinta a ceast a . 'd ea sem ene a 'e ste mar e co ntro ve r s in tre c ano n it ii apuseni, n 'ca r e cOntro-vers' canoni fli ortentelt cu greu se pot o r ie nta. Rufin . ~ :e p isc op i istori c apus ean din s ecolul al IV-lea , car ele a tr it ia .~ R oma, aprecia z aces t. canon niceian in istoria s a biseri ce a sc ~; n ch ipul urm t o r: -Et ut a pud Alexand ria rn e t n ur be Rcrna , v e tus ta co nsue tud'o s cr vetu r , ut vel ilie Aegypti, veI hic s uour,- . .i. bicarium -ecclesiarum s ollicit udinem ge ra t. 1) Deo ar ec e pentru ,e -;: Tmpr lr ea bi s e rlce a sc e r a de c is iv.i rnp r j irea po litic , apoi ac este a :1. '::': ;5u bur bica riae ecciesiae tr ebue s i fost n acele provincii , cari ~:~ri pr~ma~ j umtate a ' s e colului a l. IV-lea erau s ubur bicariae a le r- ';; i<':' ;-'.;.':{ R o mei i cari depindeau de Prae fectus u rbis. Unora dint re ca ,~ ~, .pnbn i:tii "apus eni mai noi ac est ter itoriu li s 'a pru t pr ea mic i "'<,'1?r~:~;ic c episcopului .Romei i er au supuse nuprovinc iile dep enden t e

~~',.;'~_ .~~ . ~nen ic_e . ,::,

,t~

';i

le ',

'::'? ':'J~r- __

'.
t

;'

.te

"'; ,;; c en tius, carnde mq ue ab Antioc heno us urpar! arb ltra turvvut ex se .d e al i i s '; ':'~:~j ud~cat.\ Ca cteru m . eprscopls romanis Ha pcrauaeum erat ne minem Patrtarch at u s ,~) ~ su~ o~diri.al'i debere cura con scn au ru suum, ut expresse ma n den t "T h es sato;~ f: '.,: ni c en s i e piscop o, qu em Vi cerium s uum . in Illiric o .occi dentali constitucbant , -~~ (-:. n e- h is in ' loci s u tle m crdinationem inacic s e v e i invita, I e ri patlatur . . .; Idem ' jUs, crrogavlt s ibi Constanttno politcnus An lis les . in . dioece elbus s ibi .. .' " % s ubjectis ,.; Iu sj cnim Hiud est Metrop olttnncrum proprium , n ec .Petrla rch is IU" ,: i -ko :":com p cHt. -Suc cen dcnie vero t emp orc Po n tific es Romani c rdlnn ndc ru m p er 11 . J;; ~univers urrt Occid entem epis co po ru m po testat em n o n sine m ulta co nt radicticne .. sibi vindicaverc. "et om niu m Mctro potltanorum j ura -peulatlm' pessumdcd erun t " . ::~~p.~_ cit :, . p:. 64 / sq. c i ) R ~ f,n! hist. cc cl, 1. 6 .

'.>

' -,

.'

. \

..

',-

," ,'''''

,o,

r/ ' ;

. '.-'",;

I
42

~;'

!I'

li :
,:'

de Prae ectus ur bis, ci ce le dep endente de . Vicarius urbis . iar ace ste a erau r Ca m pa nia, H etruria et Umbria " Picenum s ub urb i- . car ium, Sic ilia . Apulia et Ca la br ia , Lucania et '< Br utia , Sarnnlum, Sardin ia, Co rsica, Vale ria , de tot zece provincii, 1) s a u altfel .Italia sudic i ins ulele Sicilia, Corsica i Sardinia.") Va lsamon, "n co ---

men tarul acestui canon , zice . c sinod ul dela Niceia a recunoscut


i urisdlc ia

Hi
~ :; "

i ;rt' oi< o'ho:;;

episcopulu i din Ro ma asupra provinciilor- capusenevt ev. '. ':'>]; P(l~!.I . r;:; trpvl [ ee ' l ;j',)_ i q ;r ~fJ!ltJII itr ap i( tcu V, rom an us
s

epis copus praeest occi denta libus prov inciis). ") Noi vre m
si de rm c

con- .

~ .

"

, ,

.'

ac est e cu vinte ale lu i Vals am on sunt o conf ir ma re pe ntru opinia acelor a , car i afi rm c pe timp ul s inodului de la Niceia erau supuse episcopu lui Rome i a cele prov incii, cari. depinde au d e V icarius urbis, d eci i era u supu i t o i mitropolitii -d in pro vinciile ac e stea. ' Cano nul, vorbind despre Bisericile privilegiate, a d ao g c asemen ea ( e ip.o/w .;, sirn iliter) Bisericii d in Alexandria i ce lei din Roma tr ebuesc recunoscut e i prerog ativele B is erici i din Antiohia i ale Bise r Cilo r celorlalt e provinci i determinate. Ca no nu l. nu spune car e era ter'itor ul -su pus Bisericii Antiohiei ; dar pr in a na '; lo gie , i n n d s ea m a de felul cum s 'a de te r m ina t n canon cir cums cr ipt ia ep isco pului Ale xandrie i, trebue s se ad mit c . terito r u l supus ep isco pul ui din Antiohi a .era identi c cu hotarele circumsc r ipt iei po litice a Rs ri tu lu i ( dioecesls O rie n fis}, ca r e a v e a de capi ta l Antiohia i e r a supu s, n toc ma i ca cir cum scriptia Egi ptu lu i, Praefec1ului Or ientului. Circu ms criptia aceasta se ; alc tui a din : Pa lestina , S yria , Phoenicia, Arabi a .' Cilicia , Is au ria , Mesopota mia , Os roen a, Euphrate nsi s et Cvpria .s) Nu t im . ns dac n toate ace ste provincii e xist au i mit ro polii, cari trebuiau s dep in d d e ep isco pul Antiohiei ; tot u i t i m s igm' c Pales tina .. avea o mi tro po lie d eosebit cu r e e dina n ce tatea Ce s are iei ; a ce asta o do v e de t e Iero nim , carele zice c m itro politul 'Cesa r eie i
1) Du Pin o p, cit. p , 24 .

2) I n pri vi na opiniilor diferite referito are l a .. suburbl ca riae regtone s " ." "aulnrr b icari ae ecclestae" , .. subu rb lcarta loca" v eei : He fele, Cc n cdierrge s chtchte , 1, 39 S fg .

s) Si nt. Al.

n,

t 2 H.

4) Du Pin: op . ci t . p . 2 3 .

43

depindea, conform ca non ul ui 6 al s inodu lui n iceia n,

de pr

P ersistnd con tinu u pe l ng punc tul de vede _._ " '. dup care p e tim pul ' si nodulu i dela Niceia h otarel e provincii -~~_~- bi serice ti e rau cre ate totdeauna d up hotarele - p olitice i .. . lng - ace a s.t a pentru rsrit in n d sea m de ceea ce s p un e desi a ce asta canonul 2 a l sinodului al Il -lea ecu rnen ic, ia r pe n apus- de ceeace spun documentele i storice r efe r itoare , se pa afirma ~u d eplin siguran c exis ta u cinci Biser ici privilegi . de acest fel i a d ic trei la r srit i dou la apus . ! an u cir cu ms crip tiile: Asia p rocon sular , Po ntul, Traci a , Ita lia i Ah proconsular . In p ri vi n a p o lilic ce le din t i tr ei ci rcuru s cri : de pind ea u de Pra e ectus Orien tis, ca i pr o vin cia E gip tulu i --.Antiohiei, a pat ra . depin de a de Prae iectus ItaIi ae i for ma Vica riat us .J ta liae pe lng Vica riatus Romae, despre ca re lu am vorbit de ja . A ci ncia avea adminis tra tie - proconsu l a r in pe nde nt i s eparat . Asia procon sula r a lc tu ia o provin cie ' pa ra t cu cap ital a Efes, n care c et a t e - i a vea re e din a prit mi tr opolit a l circumscr ipt iei asia tice. Pontul s e a lc tuia d in e. provi nci i cu ca pit ala Ce za r eia Ca padochiei, und e - i a ve a r e . d in a . i primul mitrop olit a l clrcu mscrl pfiel. In ca pi ta la Bith (ad ic in .circumscripi a P on tului), n Niceia deasemenea e ra mitropolit, da r n umai titula r Z}, fr ob in uitel e dre p lu r i mil , .. p olitane , Tr aci a s e compu nea din cinci provin cii, cu ca p ii . 'E raclea (Heraclea) i cu mitropc litul su pro pr iu. Italia a lc 1 un vicari at se pa ra t, dep endent de Prnefe ctus Ita lia e, cu a ."pr ovincii (Ligur ia , Aernilia , Fla minia sa u P icen um a nn o narh
f7lJt;a !}ut) ?

mttro oourul .uln Antiohia .') ' , ' , ~ Dar cari -er a u celelalte Biserici, des pre cari canonu l . z c trebuesc s se li n pre rogative le seama lor (. ii. 'rp'"f3'

pe

Venetia , .Alpes Cottiae e t utraque Rhetia ) i cu ca pitala Mi (.~ ed~ola l1um). 3) i n fine Africa proco n sul ar era rn pn ri t patru clrcumsc ripi! (A fr i ca propr ia, Nurnidia, Maur ita n ia Ca! rensis e t Ma uritania S ilifensis) cu capita la Cartag in a , Mit rc Iitul Carta gine i era prima tul ntre gei Alrice proc onsu lare (1
mas u niv e rs ae Africa e) ;
a far

de . ac es ta e ra

nc

u n m itro P'
Cn e s

'git;'; et

1) Ni

reucr, h o c ibi decernitur ut Pal a eatin a e me tropolls totiu s or icnti a An ti och ia Hier on. ep . G1 ad Pam m a ch .

. 2) o n orific , ev nd nu m ai tiUu l, d a r n u i d re p turil e , (No ta. T r,) 3) Du P in , op. cit. p. 24 i Athana s . ep . a d s o1it ario s .

ca rel e r ezida n diferite l o c a lit i, a d ic acest mitropolit er a episco pul cel ma i b tr n vastt el c re ed in a m itro po l itan se s chimba d u p o r-a ul , n car e era d up ani cel ma i v echiu e pis co p. ' ) Aces ti mi tropoliji (di n E fes, Ce sa ria Capado chiei , E ra clea; Milan i Car taq ina) pe timpul sinodului dela Nice ia erau de pli n independe n ti i de s ine s t t tor ! i s e b ucura u intr u toate .de aceleasi d rep turi i pre rogative, pe cari le aveau e piscop ii' Romei, Ale xa n dr iei i (-\ntiohie i. P r i nii sinodului de la Niceia, du p c e au co nfirmat in ch ipul acesta dreptur ile B iser icilo r pr ivilegia te , spre a st vil i i ma i mult disordinile cauzate in B is e ri c de Meletie pr in a t i a episcopi nu m l i de d n s ul n ch ip arbit ra r i s pr e Ci. pune c ap t pen tru t otd e au na aces tor tel <..!.e discrd inl, re p e t n aces t ca non -ce ea ce n fo nd ho t r se r prin canonul al pat rulea i d is pu n ca norma resp e c t i v s ne ho t r toar e pen tru to i i nim ene a s n u o
pia r da di n vedere ( xw'hj},o,') ("} 'Tt/, /)(h ]J.o v h:=. tvo) . i a d ic . 'num ai aceia poa te 'fi p us ep is co p. ca r ele a fost ales n ch ip ca non ic de c tre sino dul ep iscopesc comp etinte i pentr u al ege re a c ru ia i-a

da t n vo ir ea rnltro politul co mpetinte ,

f r

co nsi de ra re la im pre -

[urar ea dac res pectivul mitropo lit are scaunul episcopa l n tr 'u na dintre Bis ericile privilegiate. prec um s un t acelea, d es pre ca r i e
vo rb a n a cest ca non. s au intr' o B i s e ri c de r nd, de ci. f r pr er o q a tive dete rminate. Iar r eferito r Ia celce va a junge e piscop f r ti rea i nv oir ea m itropolitului co rnp etint e , canonul dispu ne c trebue cons ide rat ca pe un ul, ca r e nu a fost pus e piscop (ro" :-O ~(J- '-' -:-O "" ,fI.~ i";-: ! v t: l", (/. ! i rrlm co;:ov) . Canonul mai prevede event ual iratea cnd 2 le ger23 n u es te f cut cu u na nimitate de votur i i c nd d oi s au trei din s ino dul episcopes c, d in ncli na r ea lor s pre opun ere , C: d O :,i~:~ l/J. v) , nu sunt de acord cu ceilalt i. i pentru ac est caz dis pu n e s n u se dea a t enie ac es tei o pozijii, . ci s de - . c i d ma jor itatea membr ilor s inodului el ectora l, fire te d a c tot ul a de cur s i n o r d ine i in mod cano nic.

Canon ul 7. D eoare ce s 'a tm ut ob iceiul i traditia veche ca epi. s c o p ului Eliel s i se de a onor url le {cu veni te ] bucur - se
1) Du Pin, op . cit, p . 2 5 - 2 8 .

"

~:%".' 'V. 7.~,.

' , ,,,

'.-

~l- ;~ ~ --~t

~r;.; ":

-'

'
45

:/~Fc"", tro pollel demnitatea proprie d nsei. i.~r: '- (3 4' ap .; 2 s in. Il e e.; 12 si n. IV ee.; 35 tr ul.: 19 Antioh.). ..~ ~t~ Multe mprej ur ri au f cut ca B iserica cea mai veche, ",_::~ , B i serica Ier usalimului, "m am a tut uror cel orlalt e Biserici , s n u ~;.. :.~;1;i~ :~5~, ~.;.~ _.:~~ p 6 at :oc upa .n ier ar hie. chiar nda t del a nceput 'locul. care i-se ; iJ?l'; '~,c cuve nia -in urm a insemn t i i ei. Pe tim pul apostolle Biserica . "Y f' . lerus alimului era - mitropolie p e ntru to a te Bisericile di n Iudeia , ' S amaria i Galileia. Dar chiar n anul 70 dup nat er e a lui Hri sros, cnd Ie rusalimul a fost drmat i c nd cretinii au Iost sili i s se refu gieze in m icul ora greces c, Pella, a ncetat impar-t a n a-d e pn atunci 'a . Ierusalimului. Cnd apoi mai trziu rn pratul Adri an (117-1 38) a nte m ei at pe r uinel e Ierusalimul ui mica cet a te n ou, E lia (Aelia capi toli na ), s' a organizat a ici o nou com ur:itate bisericeasc d in c r etin ii con verti ti del a pgnism , cu e pisco pul lor prop riu. Acest e pisc o p , cu . toate c - i ave a scaunul n localitate a Ierusalimului de odinioar , totui sub raport ierar- . .hic nu ocupa locul , pe care -I av usese mai nai nte episcop ul Ieru-s alimului, ci era subordonat ep iscopului Ceza reiei , care localitate du p d r rn a r e a Ierusalimului a fost fcut c a pit al a Palestinei prime: (Palestina -prima) i astfel i episcopul . Cezareie i avea importan a i a utoritatea mi tro po lit ulu i pro vincie i P alestin a prima , de care depindea .i Ier usa limul (Elia).') Aceas ta era s ituai la iera rh ic a episcopului Ierus alimului pe timpul sinodului d e la Ni~ -ceia. Aces t s inod , d upc e prin canonul 6 a r eglementat r a portur ile iera rhic e pentr u Bisericile privi legi ate, menio nat e in acel -canon , i -a n dre ptat atentia i asu pra episcopu lui din Ierusalim, deoarece era episcopul cet i i sfintite prin viata i 'mo artea In.teme ietorulul Bisericii, S inc dul spune la nceputu l canOlmlu i c s'a pst ra t obiceiul i tradi tia vec he (fl:.)'.nj{) ew~ uX{la":'F~ Xl7. i ;::11pa.rJo-m:; lLp x u / a ) n privinta onoru rilo r i na lt e da te totdea una epis ccpului siinte i c et i i vr ea ca ' cinstea aceasta s se p streze 'ferm i in viile:' i din C21.J.Za ace as ta dispune pr in lege -ca epis copul acesta s se bucure de 'onor urile cuvenite lui precum i de cele ce n so esc ono r urile (' 1v xaAuu{)/ ov ;-ij ; ;-'/1.1 ; ) fa t de to i c e i l a l i ep iscopi ai provinci ei bi sericeti respect ive; a a d a r 're cu n o a t e i nt letat ea a u to r i t i i e p iscopului din Ierusalim fal de

; ~ <i.~~ffi': o-r.

'\1

;.;~ ~

'.. e l

de c ele -ce nsoesc onorurile, pstrndu-se

ns m i-

e 'itti'\ : ' ,

"'_ .'.

J) Vezi

ob sc rva ltle

lu i

Bevere gu

la acest can on . Anno t. p. 6 3 -67.

46

toti ceilal i episcopi al provinciei. Deoarece ns ipe acel timp ' i


Aelia sau lerusalimul 'sub raport politic avea numai 'un loc'de al doilea rang fat de Cezareia, care era prima 'cetate a circumscripiei, i deoarece mp r irea Bisericii in provincii ' trebuia s coinci d intru totul cu lmp ri re a p,olitic, sinodul nu confer e~ . piscopului Ierusalimului drepturile h,itropoiitane, ci meni ne pe

. : t"

:1

, 1

I
!:'... . ,
"

11

seama episcopului Cezareiei drepturile, pe cari acesta le avea mai nainte. Allcum acest raport in/re episcopul din Ierusalim i episcopul din Cezare ia a fost de sdurt durat , i chiar la sino, d ul al Ill-lea ecumenie s'a fi xat al\ raport, iar Ia sinodulal IVlea ecumenic .episcopul Ierusalimului a 1 fost egalizat n" drepturi c~ ceilalti patriarhi cu scaunele de pre c der e .
I
i

Canonul B.
. Iar penlru ceice se nbmidu vreodal pe sine calari l i se intorc la blsertca ] COIOli C as.c. s t epostollc ., sf nlul i mar ele sinod homr e~le 'c a unridu- se m lneleasupra . lor i a a s rm n in .cler, Dar .tnalnte de l loa le se . cuvine ca ei s mrtu riseasc n :scris, c , vor j conslml i vor urma dogm elor bisericiI calollceli i a poslolice ; a dic vor Intra in co muniu ne li 'c u ce i cstori li a dou-a oar i c u ce i czu ] ! pe vrem ea i perseculunllor, pentru . ca ri s 'o holrt i timpu!'), i ~'o j stabilit i terminuI'): ca ace tla s urm eze inlru lohte 1dogm elor biserIcii ca - . , lolice li. Deci a cetia loii,! de Ise i vor afla ' num nl ei sin- ' guri hlro lonll, ori prln' sate, Jri 'p rin ceti, c el uflal n cler . s rmn in slolea ilor.llm: dac ar , veni , oarecari . unde esle episcop sau presb iter lai bisericii i cetolice, . evideril es te c episcopu l ! bise ricii va avea demnltutea - ep i scope a sc ; iar celce se n'u m'ele episcop ;de ctre ceic e s e zic calar i va a vea i d~mailalea de presbiter, afar de a u cum va eplscopulul iior plcea s -l impa rI easc de cins tea numelui ') Iar dac nu-l va plcea aceasta s - i cau te un loc, sau de hor episcop, sau de
t

.J ,
I

-f

-1

1) de p en iten (N. Te). ') de iertare (N . Tr) . 3) de episco p (N. Tr ) .

47
presbiter, penl rca n genere s se ved c este in cler, ca s nu fie doi episcopi lnlr'o celale.
1 ,

, 1.
1

"i

(68 ap.: 7 sin. Il ec.; 95 trul.; 14 sin. VIIec.; "13 " Aneira ; 14 Neoces.; 8, 10' Antioh.;-6 Sard. 47, 57, 66, 69, 99 Cart.; 1, 47, 89 Vasile c. M.; 12"Teolil Alex.). " ~ Calar i (, ",lap' !, curati) sau no ua ien i s'au numit a derenii lui No oai, presb iter "a l Bise ricii d in Cartagina i a d eren i l lui Noua tian: presbiter a l Bisericii din Roma; din secolul al III-lea.') Canonul ara t care erau gre elil e lor i a dic : indemnati de spirit prea rigorist deriegau pen tru toldeau na reprimirea n Biseric a celorce ati czui dela credina creti n pe timpul persecuiilor,. '

dar mai "apoi s'au

c it ;

aceasta e cea dinti eroare a lor, iar a.

doua era ' c consider.au cstoria a doua "de pca t greu i de neier tat i pe ceice s 'au cs t orit a 1 doua or dup moartea. primei
> . :

ol-li mai

J)' Ace~t

nal,lar pe t1 mpur lJe vechi aproape ;10\1 l numl au presbiter . ~ r o


c

~o~al

se

numete p~e8b~ler lt~~omanu

chiar

i de ctre scrii.

. man " , Valsamc n la c omenta ru l acestui canon zice> ; IIAcest Novat era presbter al Diseli cH di n Roma, du p cu m afi rm Euseblu Pempbll' "(Sint.. AI.
II, 134). Es te deplin ' exact

':4 3). Dea aemene i Secret spune aceasta (hlst, eccl, IV, 28) i Epltaniu [beer, LlX) . i Zona ra [Sint; Al. II, 134) i mul i al(ii, cari co nsi d er pe Novat drept pre sbiter ar :Bisericii din Roma i c petenie a schizmei n o vaie ne.

Eu eebiu spun e aces t lucru (hist. ecct . V lr

Da r dln . epist olele . referitoare IIl. aceas t chesti une ale lui Ciprian ( cp . 4 3el 49 ad C6rnelhlm el ep. 49 ad Antonl n) ,' pe timpul c ruia s'a prc--: d'U8 ' aceast ' schlzm , ee vedc .lAmurit 'c Nova t era presb lter al lui Ciprla n; a ad ar din Cartagina i dnsu l inainte de to ate in Certagtna i-a inte meiat. sc hlz ma : i 'apor a plecat la Ro ma l ~'e. ~todri t cu Noveten, presbiter di" Roma, carele :,a ntemeiat n Roma osc hizm si milar; dup acest! d oi, du pa. Noj'lIt din Carteglna i dup Novatia n din Roma, l-a primit n umirea , echlame n ova tlan . Daraltcu m Eueebiu n cro nica SII din olimpiada din an ul 2 5 8' i din ' aflUl 255 d, Hnnumete pe Novat ' presbiter al lui Cip~ rion dec] aic i pe Novet il consider, exa ct i conform r~alit\ij, presbite r ' din Carta gina i nu din Roma . AceJa Eusebi u la alt loc (hlst cod . VII,. 7, ' 8) citeaz pe Novatlan in l oc de Novat . Ieronim, n ' a l su Catal oguaecrlptorum ec clesiastleorum, car e catalog s 'a scris mal ales pe baza scri e. riloe M Eu seblu, . observ foarte corect luc rul acesta ' i deo sebe te totde euna pe 'Novat de Novalan , pe cnd E useblu a confu nda t ac este do u n ume. prob abil din cauza asemnri i lor. Aceast co nfuale fcu t de Eus eblu a dat prilej ca Ncvat s . fie numit greit pres biter roman i ca Novet s ne_ considerat ntemeietor al schiz mei n ova l en e i adic ncep nd dela Ep ifanle (34 7 - oi 03 ) . p ri astizi. COmp ar Beeeregft Synodlccn Annctat . in bu ne-

ca ncnem. p. 69 -70. .

43
i

"

sotii i considerau' pentru totdea1 una nedemni de a se' cumineca .Intre al ii , Epifania' ) i Augustid'J ne ofer mrturii c acestea erau erorile no va i en l i or. Astfel no va ienii se numiau pe sine .curati i ortodocii deasemenea i numiau a a n ironie (xar' ilpwn{w,/). dup cum zice Valsatbon la cornentarul acestui canon.' ) In temeiul celor spuse- despre novatienilor vedem c ei nu erau eretici, deoarece nu p t u iau mpotriva dogrnelor cre-: d in ei Bisericii ortodoxe, ci gre u mpotriva legii .iubirei fal de deaproapele i prin urmare erati numai schizmatici,' ) Astfel i consider pe novaie ni sinodul delal Niceia, tota a i Vasile cel Mare i numr ntre schizrnatici In prlrnul su canon; prin canonul prezenf sinodul dela Niceialreq l ernent eaz inainte de toate modul

e torile

"

cum

ale nova lenilor. vc ari prse sc schizrna lor. Norma presc ris. n ac ea st privinta de canon ul:prezent este a ce ea , pe care 'am menionat-o la comentariile canoanelor 47 i 68 apost. i care norm a fost a pli cat deja de c lrp Pr i n ii dela Niceia referito r la Me. letie din . Nicopole, dup Ctll~ amramintit la fomentaru, canonului 4'al acestui sincd, sau pl' l.: u m up a ce e a norm au procedat . P:rinlii din Cartagina fal r e d natit i (can. 17: 57, 66, 69, 99
Cart.), "

se

pr i m e asc

n Biserica

or todox

persoanele

preo e t i

Canonul acesta prescrie o norm speci al pentru primirea ovaliene cnd zice c inainte de in cl er a persoanelor preoe t ! A toate trebue s se pu n minild asupra lor; (w 'q,el.cepolh roufli VO!); , impositis eis manibus); Dup comentarul lui Aristen la acest '
canon aceasta n semn eaz : ia-i ~m~2 cu
2)

sf.:mir
"

(r~lJ~ /rrl.,u flU P(P


.

1) Ep iph an . haer . Augu st de h acreslbus,' p. 38 .

LlX . !

li :
!

. 'l SinI. Al Il. ' 135.

' ) Princ ipalii no tri trei ccmentetort la 'canoane, Zonara, Arlaten i Val-samon (Sin t. - Al. II, 13 3 '-:' 13 6 ~, nt n l u~ma lu! Arlaten i Cormciala . (ediia citat I, 35) con sider eres ' lj~hlzrPa i ncvetts n . Dar chiar. esena nv It u rii lor greite d o v ede te c luc ruli nu st a a , iar Vasile cel Mare 1- carele n primu l su canon a expus lex protessio diferena Intre eres s t achiam , afirm expres : ol X 'L .'/(J.~)O; i i' a! (L'Jr O ! . ,;:; \1 ,I;rufl.U1/.dv/J\I EUl! (Sint. At iv, no), Ob s e rva i a aceas ta o facem cu ! privire la nota r p o sat u lu l cardI nal Hergerub ther, carele in lucra rea S1 (PhQitus, .Patria rch von Constantlnopel, Regcus b, 1867, li, 33 7) a aflrmal: . ...das e d ie . Novatian er nu r zu d em Schlsmatikem, nich t Z' I den Hretikem gerechnet worden wr en, lat A~ gescbrs de r Aussp.uch e der Alten ll icTit [aneuneh men .. "

i' I 1.

o:

i i
!

49
l.PJIJ1(J~'; ':(1!) . t) Nou ni se pare c la explicarea ne l e sulu acestor cuvinte trebue s ne acomod m acelei int erpr et ri, care' s'a dat ntr'un' timp mai apropiat de acel sinod, ia r. aceasta este sinodul al Vll-lea ecumenlc. In edina prim a sinodului acestuia s 'a "discuta t cum s se primeasc episcopii, car i ma i nainte era u
i c o no cl a ti i

cari mai apo i .c indu - se, cereau primirea n Biserica

prezent este c episcopul s au presbiterul ortodox competlnte trebue s pun mna asupra persoanelor ' preo / el ; novaiene, cnd revin ,dej'a sch izm la Bis eric ; fn elul cum se face la taina poc lnli j i n acela "timp 'va citi asupra -lor ruq c iunea prescris , care i m pac cu B ise r ic a (rugciun ea de, mp ca re). Dar acest ritual se: va' oficia numai atunci. dac 'ei, dup cum spune canonul, vor ' recunoa t e n scris -(i rrp:10wq" in scriptis) c vor primi strict ntru toate doctrina Bisericii - ortcdoxe i fi re te dacii se vor l epda de toate rtc irile lor de pn atunci. Trecnd persoanele preo eti novaiene respective in felul acesta la Biserica or tod ox , canonul dispune: a) d ac in vre-o 'localitate n u este episcop sa u presbiter ortodox, ci numai novaian .tapcl acet i ' episcopi saupresbiteri novaieni s ' r mn n treapta 'lor i s exercite n deplin libertate drepturile ierarhice

nu de punerea mnilor' (7.~lporo')l(l). 'J.) Acceptnd -aceast explicare a lui Tarasie, sensul cuvintelor respective ale canonului niceian

scos la i veal diferite canaane, ntre altele s'a citat i acest canon niceian i cnd la sinodunii au ntrebat cum trebuesc ntelese cuvintele: coan l..ttpOerQiJpivo 'J;, pre edintele sinodului, Tarasie, patriarhul Constan!inopolului a rspun s c aceste cuvinte au sensul numai de binecuvntare ( r:. VAf)rla),ial""

or todox . .S'au

impreunate cu acea Jreapf , firete daca toti c lericii neriori , i laicii au revenit la Biserica ortodox ; b) d ac n vre-o localitate' se - g s e t e episcop ortodox precum i altul revenit dela nova ien l , in acest caz cel dint lu . i v'a pstra demnitatea , . iar episcopul
noeaiause va bucura numai de demnitate presbi terial , afa r de cazul cnd episcopul , ortodox ya gsi de potrivit a-I l s a

l) S fnt. AI. II, 136.


ll) A. 5.' E., VII, 9 3, Com par nota 1 din Pldallon, pag. 134 (e d i ia .

din . 1H(4 ) dela comentarul canonului 801 sinodului dela . Nlcela .. Prin urmare este g-cit explicarea din Corpus furis canonici ro m', cat. (p. 8 .~ Causa L' qua est, 7), n care Gratlan zice c aces t cano n dis pune hi rotonia .
din nou;

50

cinstea ti tlu lu i
dac

de '-e p is co p. da r . fr n ici un dr ept ie ra rhic ; c) episcopul ortodox nu es te I a plica t s- i lase ep iscop ului no val a n onorur ile im pr euna te Cu titl ul de episcop, atunci U va desem na un loc: de horepiscop') sau de pre sbit er ;' i aceasta n
pr ima lin ie din m otivu l ca s se vad c a cel episco p n ova jian,
dupce

s 'a lepdat de schizm , ntr'ad ev r lace parte .din : clerul o rtodox, iar n " a l doilea r nd din motivul .ca s nu fie doi' episcopi ,~. intr'o ce tate . " Mai ales ultima dispo zitie din ca nonu l preze nt este importan t , c adic i ntr'o ce tate s n u fie doi episcopi ( 'iva t~ :~II r tJ 7I'oJ.e( aUD i .d tY x orro( c;;ac'Y, ne in ci vi ta te du o si nt eplscopl), A ce ast dispozitie are te meiu n importanta deosebit ce o are episco pul in Biserica sa, ca re importa nt am artat-o la explicarea c torva canaane a pos tolice. Co rneliu, episcopul Ro me i (2 51 -253), chiar din prile jul schizmei noval en e, i c nd pres-

viterul Novaian (la ca re n Roma s'a ataat i pr es viter ul Novat din Cartagina) a fost numit ep isco p de ctre schizma ticl, scr ie lui Ciprian urm toarel e : - Nec en im ignoramus unum Demn e ss e , unum Ch ris tum esse Dominum, quem conf e ssi s umus , unum Spir it um sa n ctu m , unu m episcopum in cathoJica ec clesia esse de . bere - ,") Iar Ciprian, episcopul Cartaginei, auzin d de s pre hiroto nia ilegal , a lui Novalan, fcut in Roma, condarnn aspru ntr'una din s cri sorile sale pa st orale fa pta acea s ta i accentuiaz legea ' g en e ral a B iser icii c; < I n d a t ce a fost n umit un episcop pentru o localitate i a fost recunoscut de ctre ceilalti episcopi i de ctre po por, cu nici Un pret. nu mai poate fi numit a lt epis cop in a ceea lo ca litate. > Il) . Se prea poate c aces t caz d in Ro ma a lui Novatian a dat ans Prlnllor dela Niceia ca , e rni nd ca.
fu n d am e nt al canonic c ntr 'o localita te (a vn d a se in tele ge
J) Despre ho repis cop vom vor bi la " ca n on ul 1 ~ a l s in odului dela. Ancira . ~) Cornel. ep . ud Cy pri a n um. 8) Cip ria n . e p . 4 1 IJ.d Coruelium : " Gravat en im me atque cc n tri sta t et intolJe ra bilis p erc utsi ac pe ne pr os tr at! pectoris m oesdtia perstringtt , c um va s iJlic compe ris sem con tra ecctesie eticam d ispo s itio r em, contra evangel tcam leg em, co nt ra in s titut ioni s cs.tho lica e un ita tem, alium episcop um flerr c ons en ats s e, id es t, q uod nec fas es t, n ee Jicet fie rt, e ccles tam a ltera m
instit ui . Chris ti mem bra dtsce rpt, Do minlci g reg is anl mu m et co r pus unura

conul despre novaj ienl (ca tari) , (s citeze intr e . altele

le gea

diecls su ee mut etton e taccra rt, " Ctpr ia n . ep . 44 a d Maxim . et Nicost .

e-

li'"
azi: intr'o eparhie) poate fie numai un. singur 1episcop cu [ urisd icle episcopeasc ordi nar, J.~!~;~."._ . adevrat, la nici un 'ca z tns i niciodat doi.
~~

1
-J

'1..

dup terminologia canonic de


t,

51

,~r~~{ "
.

Canonul 9.
Dac

- t:' -- viterl
'1)1~

:.

; t ."
,

" ..

'i< ',:

oarecari fr cercetare s 'au promovat prescercetndu-se i-au mrturisit pcatele lor. i mrturlslndu-se, oamenii mlscatl fiind au pus minile contra canonului asupra unor a ca acetia, pe acetia .. canonul nu-i :admite [in cler ; cci' numai ceeace este sau

neprihnit apr Bise~ica catoliceasc.

'. . ..

iL;'

(25, 6 1 a p.: 2, 10 sm. 1 ec .; 9, 10 Neo ces.; 17 IOtam .. al doilea; 3, 5. 6 Teoii! Alex.: 89 Vasile c. M.). - Ca nonul ac es ta vorbete despre aceea c : a) tr ebue s se e xamineze conduita reli gioas i mo ral a fie c rui candidat la preoie nainte de a fi invrednicit a se hiroton i i b) nimeni nu poate fi hirotonit d a c s'a dovedit c es te nevrednic de preotie din cauza conduitei 's ale religioase i morale. . Dispozitia acestui canon , c nimeni nu poate fi primit n cler, 'd a c n 'a fos t examinat (i ~lrad';, examinatio) prealabil de ctre c ei "cu cd ere . este foa r te important . Vasile cel Mare in s cri soarea s a pastoral (can. 89) adresat ctre ho repis copi spune c a c ea st dispozitie es te vec he : - Slujitor ii Bisericii," zice Vas ile , <er au prim iti numai dup examinarea ' fcut cu .cel mai mare zel pna :ra O' '7; uxpcfJ das a o)ala ~o u o a r.ap ehi z er o, omni diligentia probatos adrnitte bat), confo rm obic eiului vech iu, ncet enit in Bisericile lu i Dumnezeu (~ , rrciJ.(J.( r a e; 'r oD B eoii b:x).7jo !lJ.l S i p rroJ,.(rw p.i v"'i " .auvrjiJe(a) i conduita lor era cerc e tat in mo dul cel mai riguros.. . Aceast cercetare o fceau ( i'0rat.;ov) presviterii i diaconii... i instiintau pe episcop i "numa i dup aceea se "introducea res" ~ pectivul s i u j it o r in sta r ea pre o ea sc , Tertulian a m i n t et e de presbiteri examinator l i mrturis itori (probali e t t eslimonio adepti) , cari sta u n fruntea Bis e ricii. 1 Ciprian recomand ca exa -

.minarea s se fac ct mai con t lin i os i pretinde ca la aces t act s se procedeze cu 'cea mai mare exactitate i riqoare") Intre
1) Ter tu l. apcl og et, p. 39 .
2) Cy ps-lan . eplst ," 24 e t 6 8

,- '1
-"", can o ane le s in o du lui [a l IV-l ea din Ca r ta qina (a nu l 398) - gsiln" uliul (1 ), ca re re ferito r Ia pe rs oa nele de hi rctonit prei crie ' urm - '- , "/": 'toar e le : - au tea e?Ca m .i n e.t ll T : Si,- llatl?"a !:i :. ~p re ~en s l si do d l.i~ , s i ~ :~~-,:, m O:.b u5 _temper~~tt1~ , . S .l ~a : IU ~;. SI :.o br~~~7 ;.:,1..s e~-r:~ ~l ~oflI s _ cGl ve n~. :. ~ humilis , ~ 1. a.f rabl.1 S: ...1 rms ....r ....0: .:,1 f1 te .a t~,", J "S~ , ..i t1" _: ~
52

t. ~" .
1

.: lta .

_:u,J.:ne: 1 - _.'5 1 . ~,t

.tn lege Dornini instru ctus,


.in dog m atis ec clesi as tlcls

cume nta verbis simplicibus " a sse raf.. .1) loa n

cXcitaus ,~ et ~~ ~_te.'_.2.mnt~-, ~! &~i~.~t , q9:,."L1,....:..;~


Gur

SI In

scripturarum sene .ous cantus ,

de -Aur , n -

lucrarea s a .despre preo ie, co nside re xaminar ea ca nd idatului "la ~. ,', .. preoi e , n ai n te d e hirot o nire , ca I mpo rta n t i - ca o ccnd lia': in '" dispensabil .") Canon ul 17 a i s inodului dela Co ns ta ruinopol- nin 1:: ",-{ ';' '' fiec are ca n did at la pre oie Inain te ele a fi hirotonit intru dia cc n, ci i fieca r e diac on inainte de a fi hiroton it intru presvitcr i ' fieca r e p r es vit er n a inte -de hirot onirea ntr u ep iscop. Din 'a cea sta i din a ltele 5 2 ved e foart e clar s copul lzgjsl a torul ui bise ricesc re fer ito r exa rn ina r ca ca ndid a ilo r de preoti i a d ic Biser iCa tr ebue s -! ctigc siguran deplin c . respec tivul pc.':.e'de\ toa te cal it il e ce r ut e prin ca naane del a can di daii d e vreoji i to toda ta . 'c este liber d e to ate impedime ntele , ca ri opresc H '1. tra rea .in cler . i n ge n e re ca Bise r ica s- i c tiqe s i g ura n c respectiv ul

an ul 86 1 n c menio n eaz ace a sr exa minare a persoanelor' res~ ~ l pective,- oruduind ca aces tei examinri se supun nu nu m a! :t~

sa

..

la

.~~~<:
~.

~f~-'" .~ .-

',~ '

. :::~r;~ '-,~-'
r~.}-, ;._

.~:t, o.

'.

este vre dnic de s ta rea pre oe a sc .

.. .

"'1' . ''-:~, !r~o.',,;,


.: ~'
..1 t
,~. _.; ..

ct i moral es te bu n i c n -ur rna. aplica iei fi reti est e deplin potriv it pent r u slu jba p reoe asc . , De 'a ce ea preotul competinte va sup rave ghe a conduita cundid.atului i il .13inf"' .' 'a -I lib era ce rtificatu l men iona t trebue sl 'e }{am inezc ,pe rsona L in privinta t uturor lucrurilo r, despre cari va vorb i iri ace l certificat.

rel iq icas

cerfifica t de la pr eotul competent desp re aceea c' pur tar ea sa a tt ) ~ .:. ~

to a re le : 1. Ce lce a re i n te nia de a n tra in cler . t r ebue s p rodu c

scripiun ile drept u lu i divin ct i ce l bise ric es c, ccnsist n urm -

P r ocedura ca no n ic tu aceast 'pri v i n , b aza t a t t pe pr e - ,;,.-;:.;:-;

de

'.i(~i:~""_
. -.. 1~:"
-'jl.:'\ "
rl' ,

'>.- ;:

."_: .

P reotul trebue s r edactez e acest. certificat" du p glaS .UI co ntii nei 1M 1. sale i s -I pre zinte episcopului competinte. 2. Ap rop iindu-se timpul ' j~r ~" "" " -:; de a decide ~ac canqi ciaAtul _est.e.- vred~ic. ? entru hiroto nire,. ~tunci .~;~~. ~ .jlf:::~i;.Ti1 so boru l pr e o i lor de pc la nga episcop nt iu de sba te ce rtiiicaj ul ';r. :'' 1~~: : '. ~

'

:;

~~~~:' ~,: ,::"~ de sa cerdotio u o

"~~f!~
. "1 ', df.[!: :<'w .'
;!
:\{~:.,t '--;:f

. ,

':'.-'iJi~~~i('~:::~
w

' ''l ,~,~ ::.~ ;'t ,;- .

"'~~:r : -,::".~.. .': .

:;li~!o.Y';'.

r
1
t

53
,'O:

>

. - l ibe rat candidatulu i de "preotul cu

cdere i

a po i

e xam ine a z

cer-

1 - .-. ',<- o'dela


_ t.' _ ~',:.~' .<~ : . .-_,;}
:
Ci

i: ; -~.tiiicatul .p rezentat de ca ndidat asup r a preq tirei sa le i n fine! ~1-,~ ~': ~ - cerceteaz . dac nu est e ceva ce : I-ar -:imp iedica pe re spectivul .
in trarea n cl er,
adic <iac

n genere dis pune de

con diiu -

1 -" .nile funda men tale -spre a putea ' pr imi n.! gene ra l hiroton irea
-i"

'de . p~eo!i, i . adic cal i t Il e .fizlce.vca li t file spir iluaJe(ra lonale i morale), _ ca l itil e n pri vinlabunu lui nu me i calitile refer itoare _ . l~ 'P?zitia soc ial independent . Dup a ce ea cand idatul, V 3 fi che ':,,:'- mat ' spre a da pe r so nal r sp u n surile ne ces are, spre a - i exp rima '>'" . dorln a fierbinte de a primi slujba preo ea sc i in fin e spre a m r tur is i cu j urm n t cred ina sa i c va n de plini totul . ceea ce -i va porunci Biser ica .') 3. Du p acea st exam ina re fcut iniiu de Ctre pre otul co mpetinte i ' apoi de c tre " sobor ul pr eoesc, 'duhovnicul de semnat va s upune pe ica ndida t t't ai ne i mr t uris irii , va asculta eventualele p ca te i c lna lui i i lib er eaz o grama t spe cia l . prin . ca re -I cert lf ic vredn icia pentru p r eo ie .f) ' H o t r r e a as u pra pri melor d ou examene dep-inde de e piscopul _" co mpet inte (ca n. 7 Teof, Alex.; cari. S9 Va sil e c, M.); iar rezu ltat ul exam e n ului al tr eilea despre mrturisi r e se va citi in public in ~ bi s e r ic n fata po porului ne mijloc itJ na inte de hirotoni re, Despre a doua chestiune. des p r e c are trateaz canonul pre<.

- d a c ' are toa t ca l iicaia prescris ca non i cet e pentru candidaii

"n u trebue nirotonit celc e asup ra c r u i a se doveunul ca acesta a fos t ' j; 1 ' c . ~hi rolon if s s e exclud imedia t din 'cl er - despre aceast : ches-;, :;. c liun e am tratat la coment a riile ca noanelor 25 i 6 1 a p , i pe '~~, 'aceste ~anoarle le inele ge acest canon nice lan sub cuvnt ul za",~v. '~ .:~ Imbold la emiterea acestui canon a put u t s dea poa te p ~l; '.- r erea _~ . ai_multora Ac .nu trebU. e ~ eHclu~i ', dinder. cei , v diji de ,'_; '"";i'r,c;-;/: ;' v reu n p ca t ma re in ain te d e hiro ton ire, de-oarece , d up cum \;~/;;.~j.-:;'." omul pr in' botez se cur ete de . p ca t e l e . pe ca ri le-a co mis .,:.~ i, '-" n ai nte de botez, a st el ~i preo ja terge pcatele s v rite .
-t

zent. .a nume

Jt' 0'

dese - ni te p c a t e (p.up .~'.l1a.a)l iar dac

:.:.:;'; .: . ' . :.',;:.,.


-, ..: r~

"1,

,'0_'0

... .1(;:~~:,~-~
d

1) a ce st ( JibeHum SC : jPt iOO 'C eju s, q ui anii. v ..~.~. n a ndustcst) a mi n te te cap. 2: d in ncvella 1 3 7 u fu i Iu stinian . Alt formular ,j;W\~;~~;g~U~~';;nt2~~~i Mitropolitul lvHhail , ~ Bi,erica ortodox a r beasc '".

Despr~

jurmnt

'p ~oprii\

in:

/t~'{~0~~;0;l;.t~I;'i:,.;_ ~ ~::l~.i ~ ~"': -:..

Fo r mularul a ceste i " s crisori de mrturlsirc- p entru Grecia ve zi ~ > ~~,'_:_ 3 0 "Pida lipn , pa g, 7 5 8 j iar formularul in uzvla s rbi veai in cartea Mftrc po li.t ului Mih aI

m eni on at

la pag. 206 .

~i~t;

,,,.
54

n ainte de sfi ni re (~. i =p.,(l, .qu v'l ;.f'f . .1!RO r;ij~. l ~P lU~!JY Tj ;; ~ur;r.pr:1l(!ra_ ,, ll.r.a)'elet'ElJ, ..da r aceasta nu s'a norm at. nici . odatv.prin vre uncanon - , zice Valsa mon la' comentarul-acestui canon.t) ", ' . ~:: t: <,,

sau

prejudec .ca n o nld ui 'b is eri c e s;c ; 'cci ! e i, c~~oscJ:.l~~se/ -.' ; l "~ ... se c e terlse s c , ' , ..' ' . ' .' -, ' , ' " ,~

csu i tiind - mai ' nainte

din~~ cei~~:~i:.:t~~~:iJ~:~I; ,.~Ji. , '\'~~tiir;~~~I : t > ceice ' ;.a.u & pr o m ovat.. " Bceasla':,riu . -t'f. h r~,~"
ti'

. '.-

_ _ . "".1,., 'il"

, (62 ap.: 9 sin. . l e c.: 1, 2. 3,9.' 12, Ancira ; 10 Pelriial Alexandriei ; 73 Vsile .c. M .;, 2' Urig: Nis.). -.~ - Cano nul ac esta st "i n conexiune cu canonul 9 niceian ' =1 i d is pun e acela lu cru ca i a cel ca no n, i n deosebi r eferitor ~" . , l a ceic e s'a u l epda t Cr;o.pa;rcr:'T:(() xor-e; , lap si) de credin a n .H rts tos ~ " J. pe timpul persecutiilo r cretinilor, Despre . ac etia s' a tratat, ct a fost neces ar ,"la 'cano a p. ' . ',, " ..' . ~. , . nul 62 ,
~ ,~.

'C a n o n u i 1i. .
~.
. ' .. I

' : : .:, ' :~


f "' " : '

',

'

?\ ~

ll:

r "'7)a(lU; /ura.Pi ).ovrac7 r-p!a e f' T) ' e,,- axpO llJp. iVOl ; ' ;:~ .' -, '. Te/drOt , xac i r.t'u. i'n } ~Tr01r~f7ouvt'a! auw ' '&i liT r ' xwp~~ " ....t " ',; ~ . "'poG(J op:; x(nV(lJV~d()U"t:T! 7'0/- !':"p-t"lUV ;r p OdcU 'iW'l,; iar : ~ t ra ducere .Ia ~~>~, ...:~_

D espre ceice ' p e ,tim p ul tiranului Liciniu au c1izul') " '''': l fr . d e sil .vl fr de rpirea averilor lor, ' sau . fr de . ':~' ~ nici o ' primej die sau ceva d e acest' ' fe l," sinodui a , ho- ~:'I:' t rtt, dei ' nu s unt vrednici de , u inim ila te, ' to tui s .s e '-tJ ' trate ze c u bl ndee, Deci ctl se ' vor c t sincer, s pe- " , ~ . 'treac trei ani . ca credincioi intre asculttori, ' i ' apte ~ :, ani s, s e protearn j . iar 'd oi ani vor ' participa la rugciuni c u poporul fr imprliiire. ' " ; , (62 a p.; 12, '13, 14 s in. I ec. ; ' 4, : 5, 6; 7, 8 , 9 ,'::: 2 1;,lAnciraJ ;' <~ :'" 2, 19 Laod.: 43 Cart.: ,2: 11 Grig: Neoc.: 73,75;.8 1,84 Vas., c,' ';l l\,: ~ M.; 2, 3 Pet ru Alex.:2; (jrig. 'Nis.l: e< ': ' , " ~" ;;" ~?' - Pas ajul ultim al acestu i canon, n o ri9 InalU lgrec:escs un O :" ;i ' l . ~' "

-.1': : .

'1

astfe l :

<'

{l aot oiiv

-::o C 7;l7 0 Ut:Tl lJ

ro;

ti n dup Beveregiu : -O uic unque ergo germane po en itentia ducun- ~ : ~ :- l ' tur tres a n nos inter ~udito~es e xigent; ut fide les, et sept~.m anni~: ;(;'~!i

1) Sint. AV U, 1 3 7 .
2) Dela

..

.-

credina cretin

'

(N. Tr.)

\~:-~;;'~; I"" , '" A;i" ' <;t;':~~ij-: '7:%{:


..; '/"~~<t\1
"L~l$i . ~
" f

>.,t :;f;; ~fi

' .<~ '

.. .IP "
.

::'!

55

;'1

aaz lcan d , fortata, a .multora , adic lepdarea ' lor dela credi na ," ,~retin ;' ':'':' :iar pe ' timpul sinodului dela -Niceia, dup ce .cre finis '~h _- ,:~ ,mul a ieit biruitor, cu miile erau cei c zui, cari acum s'au cit ';' : 'c : " ,i au ' cerut s ie din ' n ou, pri miti in Biseric. P rinii de Ja Nlcela .' .au a vut in vedere pe aceti pe nite ni in mai mu lte ' ca naane sinodale i deoarece intre a ceti peniteni' erau uni i, c-ari au czut '. ~~j/ ,i m ediat . la ivirea primului pericol, pe cn d a ltii a u czut nu ma i I! ~.:, ; -d u p multe ' ispite i . s u f e ri n e , sinodul vre a s . tin seam de m ',t:::'<prejurril e intre cari au czut dela c-redin . i n co n for mita te cu . a cestea 'vrea s stabil eas c i pe depsele respect ive. Sino dul tra 'teazJn canon ul a cesta ' des p re credincioi, iar' n u despr e 'ea te 1tum en i ~ desp re cari se trateaz separa t in canonul a l 14:l ea i nu ; a m intete pe ' ce ice s' au )epda't de cred in in urma silniciei per "-se cutorilof, "ci are n ved ere num ai pe ceice au fcut aceasta .din mi cime , de suflet , fr, nici' o ,constrngere (X~vp; c;: d\.lr.Z r;<1'J ~) , deci <te' ceice ' s~n t mai mult p c to i. Despre acetia zice c nu ar li : vrednici ', de nici o milostivire, totui i gra1 iaz . dac s 'au cit s incer i din toat inima de pcatel e ,lor. Ca nonul a dic dispune .ca timp. de dois prezece a ni tr eb ue s fa c p enlten i an ume 'iIi ,.,' , ..-:" pentru primii tre i ani ' sunt co ndamnai -Ia pe n lte n .mai grea, : 'of' ,; ~~'{'; ;-:a poiTp entru apt e , a ni la una mai bln d i n fin~ pentru ul,timii "',:,t~ c\:~:,\?' . ,d oL,aniH a, una.:, i mai blnd i.numal dup, timpul aces ta ntreg ~G : ~ J;~ft:~-::~,d.e:: p.~ 'n.iterit~ pot fireprimiti in deplina comun iune a B ise ricii , i : ,' . " .': s e po t . Invrednlcl de cumineca re. ' , "',~ .. ~ Du p ' cum se vede acest canon prescrie trei grade pentru :1':: "', peniten , prin cari grade trebue s treac cei czui (""P";re;,,w -~_ x ,J .er;, l apsl) na inte de a fi repri rni l n co munitatea Bise r icii. 11 ,~~~~~J - Vom av ea prilej s e xpu nem in coment ariile noastre intregu l sis~~ ~~ :.1'<:,: tem' penitsnial al Bisericii vechi; aici vom exp une' dife r itele grade

" I:,
-

,, ' :pr os tern entur :c' duobus -aurem annis absque oblatione, - erunt ora. .. . ' - ' . " '. " ~,;;~\'._ .t lonurn -c\lm.:.P9pi.llo participes- , Dup . . cum se.vede, , !a-tr a ducer ea ~ .~ ilWii,:i" p e li mba ' ,srb~asc 1) ,rie.am acol11odat ,origimilului -; i 'd in expli~~ , ~~~,,": ' c.tiile' urm~oar e" s7 -v.. a , in.1e1eg,: . t exu l canonului,' ~'; . . _ ,f ' .~ ~(;,>'."' -'- .r Eusebl u-d esc rie In b iografia l UI Con stantin t oat - Iurla per;.
, '" "

"

'

"

, l' 1,~:il!

r,,~~i;;~~~~c,u!i~~. c~i~;i!!:~ a':l", ~~st }~:ig~oniti cretinii, a_ ~r~cinuit cde:,~ a ,

~;:~~~:" se ,,: U 1i ,ei },~i, ~Ci~_i,~'~ , ) ,:P_e:S~CU,!ia ?: ea:ta," pome,nit, .~e -can~nul ni....- ., <:eIaD.-S a . termina t cu c tva am mamte de si nod , . ia r furia .p er,' L .,

l
,

~ i ir.- ~--O;-: fi :!ft.


T
r ---'

~.fl~l"-: ",~. ~,,


<

1) Tot aa i la traducer ea romneasc ( N. Tr) , 2) Euseb. de vita Constan tini 11, 1 cf, his t. ecc l , X , ~.

c,

56

a le siste mulu i, ca re era n vigoa r e pe vremea sino dului dela Niceici... SinoduI v o rbete n acest ca non "de sp re t rei trepte a le peniten ll , prin ca ri tre bue s treac re spectivii. Altfel 'penit enta avea pat ru grade, dar al pa trulea grad, resp ective primul i cel mai' gr eu grad de peni t en nu se prescrie de ctre acest ca non pentr u, pe nitenil, despre ca ri tra teaz canonul - i prin a cea st a ' -vrea s. arate n durarea Bisericii fa de d ni i . " . Ce le p at ru grade ale peniteniiIe gsim" specificate~ in ca'-, nonul 11 al lui Grigorie din Neo cezar eia.') precum " i n .canoanel e 2 2 i 75 a le lui Va sil e cel Mare (compar i can, 4, 5, 6. Ane ira i 2, 19 Laod.) i adi c: , . . . ' P r imul s e n umi a "p au.l.aM!;, plngere, (letusv.Juctus) , ia r- ' ceice s e gsea u , in a ce st grad de pe n i te n se numiau 1rp a7. 1 af~ (J'./~Eq, (Ilen te s), pl n g to ri. 'E i stteau inaintea uii Bisericii in : ' rr,oon(; ).wu't/ i plngnd rugau p e cred i ncio ii, 'ca ri intra u -nBiseri c , ea s s e roage pen tru d n l l , Treapta a doua s e numia a.xP';f1.(:re~, (aud itus ) a scultar e, iar re spectivii se numiau a s cu1ttori, - o. xp l)(J,us'tloe (audientes). Ac etia .s t t e a u in pridvor ul (vdp r? r;~ sau rr p vaoo;) bisericii, a d ic ime diat ln q u a dela int r are a principa l a bisericii , pe locul p n u nde ajungea baptisteriul i r mne au aici ' p n ta ru g ciunea pentru ca te- " humenl, cnd erau obligati s i ese di n biseric . A t reia se rnima pro lernere, tm {n r:rcol1t .; (prestatii), hurniliatio), iar respectivii proternai , u:r orrt rrro vreg (subjace ntes , s u bst ra ti), Acetia puteau s st ea in bis eric l a ol a lt cu credi ncioi i . i ad ic Ia partea d rea p t a amvonului, dar ' trebu iau s steaperma ne nt in genunchi, 'din care cauz se numiau i ngerrimchetori , ro .Jt)i~l ; vo',l'~; (genufl ectentes) i d u p rostirea ru gciunii pentru catehumeni ieeau din bise ri c . . A patra i ultima s e numia a.J q ramg (st atio .iconsi stentl a), Starea mpreun, iar res pectivii se numiau ouveararac (consisten tes), impreunstttori. Acetia st tea u in biseric ' Ia olalt 'cu cr e d i n ci o ii de partea. n o r d ic i sudic a amvon ului i I e e a u di n biseric odat cu credin ci oii , dar nu se puteau mprti. S e numiau a stf el, fiindc nu tre buiau s stea n ge nunchi ca pe ni tenil din grad ul al tre ilea, ci stt ea u ca c r e d i n ci o ii ceilalti. " D espre rstimpul penite nii petrecut in . s ingu r aticile trepte ca noan ele vorbesc n diferite chipuri. Dup canon ul . niceian preJ)
Com pa r

cele spuse despre ac est ca non la p ag. 29 .

,"

57
~1 ze nt

d e .peniten "tr ebue ,' s rmn tr ei ani -(".plen' av :rrpoox i..atit"lv). celelalte canoane idespre chestiuneaa';~ cea:st ; se "poate - zice c dup canaane timp ul peniten ii ni ci odat nu-er a -mai.scurt -aectnctsprezece ani i nu mai dup a ceea deveniau .vre dni ci de m prt i re i er au in trodui n dre pturile ce.Iorlalf credincios!') - exce pt nd ca zul cnd episcopul competinte
Comp arn d ceeace-spun

respectivii trebui au s rmn tre i am In trea pta a doua. . tn a treia apte a ni i ina patra , - totod at ultima, doi a ni. Vasile ' cel Mare in ca nonul 75 'zice c ' respectivii i in treapta p rim

de cuviin c poate s reduc acest timp din con siderare 'Ia' zelul lor artat in p eniten (1 2 sin. 1 ec .: 5 Aricira). In p riv ina acea sta trebue s n e se rve asc ca n o rm lnd ru' m r i l e urmtoare a le lu i Ioan G u r de aur,' La fixarea epiti.m ie i nu trebue s se dea in tratta ate nt ie multimii - p ca telor, ct -:ma i v rtos -vointii pc tosului i adic din mo tivul ca nu cumva , . a v n d ' intentia s coi la ola l t ceva,' mai ma re s fa ci gaura i , -dorind s ridici ceeace a czut. i mai m ult s - I dist r ugi; deoa- . -rece ceice sunt bolnavi i dis t rai i 'in gen ere ceice se nch in ' pl c e rilor l um eti , asemenea i ceic e sunt n s tare a ' se mndri .de or igina i puterea lor , numa i pu in vor vo i s se gnde a s c ~ Ia-p catel e lor i numai cu ncet ul se pot lib era de nenorocirea, -~ 'care a dat peste ei. Iar, celc e v oe te ca deoda t i cu stricte - s.. i . con duc la calea ' a dev rat , uor i-se poate ntm pl a ca ei c u at t mai putin s se po c i a sc . Deoarece suilet ul, dac a fost __ . _ ""," . '"condus pn la nes imtire, ca de n disperare i mi mai ascult de '.{ <~>~{/~--":vorb a ;,.f rumoaS i n u-i es te fric de amen in are, ni ci nu se in " ' : ~.' , :o,; <'1 re t e . prin binefacere, ci devine ma i ru dec t cetatea. despre ' ~ are proorocu l vorbet e cu disp ret aa: ' eja ta ta este ca a pres? '& ::~.. titua tei i . nu ti-e ruine de nimic . Din cauza a ceasta p storul :,' ;"1i~'" .a re trebu in de mult t i in spre a putea ptrunde din toate ,' ; 1~ , J'rtile', 'la dorinta suiletul ui. Deoarece pre cum mu lti cad , in nebu'o : ~.::~:.' ; n ie i d ispereaz pe n tru mntuirea lor , neput nd s uporta doctor ia /r};:~ '.' , '; a ma r-. tot a a sun t u nii, cari , nefiin d pedepsiti in pro po r tie cu . . -i'-,,'. ,,~:.<~ p catul IOf , nu se ma i i n te resea z de sufl et, se fa c m ai ri i p < : ?t. <~ ;:-- ctue sc ma i m ult. Din cau za aceasta preotul tre bue s in s eama .. ~ . , '~:k~:_~~ - .d e -to3_ t.e i curnp nind . bine to tul. s ntrebuin eze ceeace este :A :h ~ , f.~>-~ \' - n ecesar , ca ~ u- cumva str du i na s a s r rn n fr rez uita t "(Sin. . , " 'h~'" 'At IV' 387) " ,

,gsea'

,.; '( !
~-~:: .

,o.'

~ -;~. ~;<:~:':t' ''-~ ~ ,-; {

": ' ,' ::


-.

'.

1) Vezi Tertu ll. de poenit. p. G; de pudiclt. p. 13 ; Ambros .

-.

ee. VIC!;. ..

.;: .

58 ' Spre,,: tneleqe mai" bine in care 'locuri din biseric stteau' penitentiide diferite grade, precum . i ca tehumenii," d espe-cc ri .. tra teaz canonul 14 al ' acestui sinod , . a n ex rn aici iconograFia. .-; . Bisericii _din -tlm pur le vechi:' Aceast _ko-~~ graf~ie,~_~m luat. ~\d~n:;c: : :~ :.i-\] . PIdalion (editia ' din 1864, pag. 765)'-u nde ' a fost , primildii""Qso: ' " , mologistarul patriarhului dinlerusalim: .H~isant(170?-;1731): J\s~; ~ :> ", I ' riie'riea ' ~ iconografi e, "se gs~te , , i ' 'la' BeverE~giu' . (S Yh'Odicoh :;Ah~noC~~;~?r ;r.~ . p. 70) la observatiile sal e asu pra canonului ;'11: al s lnodului" dela ' ~",';" { , Niceia. Explicarea de taila t a numerot rflor locurilor de pe i26 : nograHe se poa te gs i in lucrarea arhi episcopului Veniamin ,. cU:~ titlul: - Nova ia Scri ial ' i adic in primel e zece capitol e ale cril d i nt i. Ase menea s e pot g si des pre ace asta muite e xp l lc rl la N. Pocro vsci t> Prolshojdenie drevne -hristla nsco l basilici (Ste Pe' .irogra d, 1880, pag . 149- 200).
OI,

.,

"~

.~

..

'

eo &I!i!aI
"'''!''''

9 - 1:llRlI _. ,
1~

-a

,"'"''',

.
1
15

,.

.,
,, 14

'6

.. ;"

>3

<3

, ,.,

'.
i.
,.;.

:" . ,p"\ ;::~:.~


"

-,;- '

.~

60

Bis er ica

s p re rsrit. precu m trebue s fie indreptat Biser lca r eqlementar, .~ . . pa r te a pri m este alta rul ({1~P 1:, {fr;ma~,~pw'.l, sacrariu m .ia ltare ) . '.>". 1 ',:., p a rt ea a do ua n aia sa u b is eric a n s ensul mai restr ns a l cuvntului . :J( i ;cx ),1ja i a , ',Ie u:.; , ecc lesl a , navis, oratorlum fide liu rn), ia r a tr eia ~\ p rid oo rul s au tinda ( ':(' "V" o;, ' v(1.o(}1' ;- ITP" .,;:u!-a, p orti.cu.s .)'..I.na,iriie a, ;~t pr ii a ,tre ia ma i es te u n spa iu, care nu 'era zidit dinsp re nord,
apus i sud; 'ci din acest e p r i co periul rse'Ir alma pe"im n um.~r'-'--,", t~ '~ m a i m ic s a u ma re de s tlpi (6 , 8,1 0 ba ch iarr i 12 'stlpO ' i '>j~-' ''' aC~5t spatiu ;;e nun:~te oortic; alriiz . sau. -cu rt e . (rrp or.u.tp:cI?V,. . --

nt re ag

este

mp rit

n -tr ei. p ri . Inceprid din- .

.fA,

porticus, peristvlium, a tr ium), - Vom .e xplica icono gr afia d u p n umerele d in. ea : ' 1. Locul superi or p e s ea ma ep iscopului ( lJp a vog..- TO; pleE p,aru:::) . -.'. 2 i 3. Scaune p entru p resbiter i" (oiIJl9p wo!) . 4. Sfnta mas (/l rto. r-parre:aJ . 5 . Alt a ru l (/3iJ/"') . 6. Proscomidia { ttfl o 8 ct'1!'3 ttpoal! o,tJ.( b~J . 7. Diaco nicon ul ( lJ,a .l(f)'.Io, Qv) sau locul pe nt ru pstrarea: obie ctelor sfintite (qX~l.Jor:: u}., a.x!O v). , B. Locul, pe care mai t rziu s' a cons truit iconosta sul. '9. Uil e sfinte (ar !m "J'''' )'
h POtJUP nv , rrp o w .J l w '.J,
CI.! {lp

uJV ,

~~>'
c_,~

oi!;,

' ".

~-'

] O. Ua de no rd (3vP S!W ml J. w ) . 11: Ua de sud (vu:-W! J't'uJ.r.a ). 12. S t lpii scunzi d e d es p rire ( ,%ar~i), }.,m) , dela ca ri p ~ n .l a Iconos tas se n tinde soleia (o a;}.e l a ;: ). , 13. Vechiul diaconicon (a(d.i::oll ~x oV (lPXai"OV ) carele se ntinde .

in tr e p r e t e I e ex terior d in st n ga i ntre spatiul 17 i , a r e o in tra r e la proscomidie. . 14. Naia (i 7.Jtl'Yj(1'!u, t ao ~) . 15. Locul unde st tea u c redincio ii i p e n i t e n ii de gra dul al 'pat ru lea. . 16 . Amvonu l (o/l /f(vl.- ). 17 i 18 "Ff--l;'0;.U!, locurile desp r ite pri n pe reti de ctre naie , 'unde se i n e a u s ino a de le b i s er ice ti . , . f ~, 19. Uile Impodob ite ('"l'a' ''' """w) i locu l u n d e s tteau pe n i1e nl ii d e gra'du! a l tr eilea . . 2 0. Locul, un de s t tea u pe n i te n i i de grad ul a l d oilea . 2 1. Criste ln ia 0!-u:';91,9('a) . 22. Tin da ("P Ql--'W;";). 2 3. Locu l, un de s t t e a u ca tehumenii.

..

i,;

' ,( t

61

.~ '.~ 25:

2 4. U i le ma ri (p'pI }." , ""' w). . Locul,' unde st tea u pe nit en i i de gradul intiu. .~ _2 6 ~- Por ticu l, ( 1:p o ;r '.J i.w ~ v . ) ,

. '-, -- '.

.....

- .'-::

62 s ueru nt): dar mai t rziu se c iau de fapta lor i cu bani sau pri n. rnitu ire in cercau s ol fie din n ou :pr imili in -' a ce l serviciu, firete declarnd c se lapd de cred ina cret in . Despe 'ace tia .vorbes c P rin ii si nodului dela Niceia in canonul lor prezen t i ornduiesc c un ii ca ace ti a pot fi repri m i i Jn Biseric numai su b condi ia , dac vor .petrecetrel an i n treap ta' a doua depeniten , a poi zece ani-In trea pta 3 ., treia i numai dup aceea vor fi ,primii n treapta a patra de pe ni te n , Timpul ct tr eb uiau s ' r - . ' mn in trea pta ultim .de p enitenj i n genere felul cu m trebui a s judece ' autor ita tea spi ritua l asupra n tregului interval de timp .a l pe nite n ii Ia ac et i .o ameni de pindea de acee a vdac . oare respecfiviise ciau s incer de fap ta lor , s au "se c ia u ' numai ia. ap ar en i in cazul prim depi ndea de episcopu l -co mpetinte sa scurleze dup chibzuina sa proprie t lmpu lpen iten ii . . " Beve reqlu ar e n vedere ace st lucru din ' urm n obser va[iile sale de la acest canon"), unde zice, c prin ace astas e nvedereaz sublimitatea demnit i i episcop eti . S t n pute rea epis copllor de a terge sau reduce pedeap sa dat pentru ,de licte i a ceasta li-se l ' confi rm i ' prin au torita tea - sinod ulu i ecu menic (celebrrima e htiius . gen eralis synod i autoritate); aceasta este o putere mult.ma tmar e ' dect pe ca re i -ar putea -o re ven dica oric are judector d e Stat . Judecf orii deBta t pot da pedepse m'ai l1l id s au m'ai mari. du pa{ con tlln aIor i in p rivina aceasta pot action a liber 'i ind epen- :

"

d ent ; ns n ici un judec to r nu poate red uce pedea psa ' pron un-. " lat', nici chiar dac ulterior 's e con vlnqe c ,inculpa tul: es te nevi-

novat, ci ace as ta - o poat e face numai do mnitorul (pririeeps). Epi-> scopului i-se cuvine a cest' drept confo rm legii, ntocmai ca i . dom.. n itoru lui, Ii r e t e n limite le co mpetin ei sale, ca ' ef al BiseriCi.: re spective . Legile yolitce greco-roll1ane' referifoare :Ja ' ac east ~ 'f", chestiune se gsesc n cap itolu l 39 dintitlu l 9 al Nornocanonulul ' in XIV titluri'). Acest drep t degratiere , ~I ep iscopilcj a fost re-, <'l~' "cunoscu t n c de ctre s inodu l dela Ancira(3 14) pr in canon iit sii! " al S-lea i sinodul ecumenic de la N ice l co n fir m d lspozi ia. c el u t-, s inod particular , publlcndu- o ca obligatorie pe nt ru B ise rfCa: <r'ecu-~; m en i c i pen tru toate timpurile. . ' .' ~"
j ,

1) A nnot. Jn h . c, p . c7 ~ -. 7 e . '

') S inI. Al.

r,

23 1 - 2 35.

63
:

. CORonul
.-,"

j :J.

. .' Iarvperitru ceice pleac ' [din vla].') s se observe i :' }.acurn legea veche tcanonlceasc , nct dacii pleac Cineva , nu": se , li pseasc ' de . m erindea -cea mal de pe urm , . i ~ ln al ~ecesarli. Iar dac celce, pentru core nu .' mai era ' ndejde,' s'o ' i ' rr\pil rlil, apoi se va intoarce lerl' intre .cei vii," sll fie cu ceice ' particip numai la ' . rugilclunea .coITIun.Dat 'in general referitor la celce ',', ' , pleoci!, "cernd o Se trnprt l de euharlstle, episcopul " ' dup . examinare s-I dea din prosfor,

,: : sli

cea

~ -,

(52 ap.; II, 12 stn, 1 ec.: 6, 22 Ancira : 2 Neoce s.; 7 Cari.; . 73 \,Iasile c. M.; 2, 5 'Griqorle Nis.). .. , "- Sinodul dela Niceia, dupce in can oan ele sal e 11 i 12: ' a dat normareterltoare la timpul de penifen/. ' sub ca re cad " ceice s'au fost lepdat , de credin , prevede .tn canonul prezent ' ' ":. , eventualitatea' cnd vre unul ' dintre acetia ar li pe moarte, fr . ," .. ' s fie implinit intregul timp de . pe n it enf i dispune ca s l-se " dea sfnta mprtire fr nici o t rg nire. Pe ntru ac est ca z, sino dul "s:e refer la le~ea . veche- i ' canonic ( ':7a.J.ato r; xat xnvo-'vtxo; iJo.u~;: antiqua etcanonica lex), car e ci stabilit aceas ta i '. o crei ,legi sinodul ecum enic ii d . ca ra cter de obligati vilate ge ", neral .. Legea aceasta veche ar fi fost canonul 6 al sinodului del a . Ancira precum ! canoa nale altor sinoa de provincial e.')
: r.,i". , c el mur ibuh ~ : e 'vr::edn ic ~ de
~\, -_:\;f '; ~ ditL delaNiceia
~
"

'\, ", ':i ' var';'a.toTd~ou : ir()(Uo ~, .ult lmo etmaxime necessario via tico), sinoprin ' aceasta , .du p cum bine observ .. .. . ' , ' Vals,amon.
t Ia ~ ,cornentarul.acestUl '
,

:1.' R e fei'i n du ~ se la respectiva le ge vech e i cano nic, d up care sfnta mprt ire , d e aceast din . , u rm,' L c.ea','ma i h e cesar m erinde -de drum ( ro l:; Tt!VTa t fI1.J xaP'
; .f.

canon, emite-un canon general ( >.'o: ~ w u yt;',-lJixog) .Canontti- acesta . dispune ca oricin e, mnd , su b epitimie i: cruia,ii este ' oprit ' s fnta mp r tire , cn d est e pe moarte " trebue-s fie nvrednicit de ' merin dea bun a sfintei m p rt iri (nj;~, /}r! u.g il~ra).~~E;J.J )j' dup ce e piscopul va fi examinat ; -iar '
dac ',mi

"

este ep isco p, n ca zul acel a,

dupce

l:

va fi fost ce rce ta t '


ace s tui canon',

,, '1 ) cei muribunzi (N ; Tr.). D ota at'O "a arhim-1ui " (op . cit; ,1,311 ).

'~"! < ') Ve zi

Ioan la co men la rul

64

:.":

", de c t re preot,' ca nu CUm va acela s r rn n f r de m erindea di aceasta b u n din ca uza absen ei ep isco pului. Dar can onu l adao q c dac respe ctivul va rmn e n via , dupce s'a , m p rti t, : in acel ca z ' poate s se r o age la olalt cu credincio ii , dar s . nu se ma i. lmp rt asc p n -nu va fi ' mplinit de plin timpul penitenfii. Valsamon a fir m c : ce luice a fos t s ub e pitimie i s'a vinde ca t, i-se poa te pe r mite s fie mpreun :- cu., cred incioii Ia rug ci une, deci in , trea p ta a patra de . peniten , ' . dac dns ul . l J, nainte de bo al a fost n tr eapt a aceasta, 'iar > di3.c~ , a fost. In alt: , ~ ,. :t:~ le tre apt , a tunci d up vind ecare tr ebu e s revlnlaac eia tre~P n/ :i ii~j ;'}.;: ; h
'( ;t .

.,

Canonul 14., In privinta ca te h u menilo r czui a socolil sfnlul i 'ma re le S inod ca a cetia numai trei anf s fie ascultlorl, - d u p a ceea s s e roage c u "Ca te hu m e nii. ' . (2, II , 12, 13 s in. 1 ecum.: 96 Iru l.; 5 Neoces. ; 19 Laod.;

" ' >':-1' : ,:~r~,'i.1i:C


it
~.

i
a

{ ",:>:

t..

c
a a

20 Vasil e c. M.; 4, 6 Tim. Alex.; 5 Ciril. Alex.). - S inodul de la Niceia in ca noa nele precedente (II , 12 i 13) emite dis pozitiile sale r eferitor -Ia c r e din cio ii , ca ri .n timpul per.secu iilo r s'au l epdat de cr edinta creti n , cum s se primeasc . dac r evin din nou la B i se r ic j iar n ca nonul pr ezen t (14 ), care st in co nexiune str ns CU' a cele can aan e; ' sinodul emtte dtsp o - ' zi i u nea s a re fer itoa r e la ca te hume ni. Ca te h u m en i i (xa~"lJxO!Jl~1JQ ~}r
i n Int el es r estrn s nu
l e p d ar e a fceau

1 f

par te din

~i s eric

pri n urmare

i
(

n tim p de per s ecuti e nu se. poate . c nt r i cu msur a tt de seve r ca la cr edincio i. E ra in" firea :' lucrurilor ca tim pul cafehumenatului s , s e , prelunqeasc . pentru ceice , fiin d ca tehu meni, s'au l ep d at de cr e d i n in timp de " per. secu i e, i din nou ce reau s fie primiti in Biseric. Ace s t ca non niceian are in vedere e ve ntualit atea acea sta i dis pune in p rivinta ca tehurnenilor , ca r i a n czut (7Z'up mrSGl.b Tw:",) i au re venit, -' ca s p et rea c trei a ni la ol alt cu ceice ascult in Bise ric ce.tir ea din S fnt a Scriptur i predica ( rp uuv irwv "t:urou,; /Uf OL U:"1.til'Q'.J ;) i numa i d up a ce ea li se poate permit e s se roa ge n
-B i seric m preun

lor dela

c re d i n

I
.I

,,

cu catehumenii.

"

1) S int. At, 1[1 143 - 1 44 . ~ - Ioan Sc ola sticul nc explici n fe lul aces ta can on ul p rezent n ca p itolul 18 al ccleciu nli saie (VoeHI et Iue tel ,

Bibliothe ca, II. 62 5) .

65

Catehu m enii, a d ic astfe l de persoane, cari fceau partedintr 'o religie necre ti n i voia u s s e fac cretini , fiind la . vrsl 'matur ; din care cauz - in ainte d e a fi botezati trebuiau - ' .':: tnvee cretinismul in ,decl~rs de im 'timp h otrt - ca tehu rnenii a cetia ' de vrem e mai indelun q at au n cetat de a- ex is ta n Bise. rlc . Cnd in secolele V i VI in imperiul greco-roman p q n ismul aiince ta t aproa pe cu totul de a ma i exista i cele ma i multe popoare barba re au tr ecut la c re ti n is m, a in ce tat dela .sine ex ist enta eate':' .1', humenilor, cari n vrst matur voia u s t rea c de la p g nism . ;;;~:t;, hi, c rt:!d i n!a' , cretin . Cessante 'ca usa , cessat efectus. 1\ ro-ai con:: . tr ib uit ~p6i la aceastai pedobaptismul (bolezarea copiilor) . care , . ,",' IIi 'A ezem in tel'e ' apostolice (VI, 15) s e amintete ca un obice iu . a po st olle ' i care .in un el e Bi serici era legifer at chia r d in secolul; al . Hl -Iea ;') - acest pe do ba ptis m nce pnd cu secolul al -V vlea a devenit aproa pe general. A ad ar institu tia catehumena tu lui . .

'i;;

: chiar din timpuri vechi apartine ar heologiei i. i, fiind o chestiune'

Cu '~~umirea l1aT1l0;~~Y(y', ca re se gsete n 'Sfnta Scr-iptur :", . ; ; (Rom. 2 , ~ s; Gal. 6, . i com par -F a p te le ap . 18, ee ; l Cor. 14. u }'

. a n t ic , .sa u emis , dil erite o pinii i s'a scr is n dite r ife c hi pur i! asupra ' ei.") Dup r ezultatel e de as tzi ti i n i f ice lucrul s t astf el" .

:- se numesc ceice trebues c instrui ti in credinta


.putea fi primiti .in Bi serica
_:Fa pt~, a p:,',:, 1 8 . 25 : J(at7 11 'J,fJ.i. '.JD ~
cre tin .

cretin

s pre a .

(institutio cat echetica) pr e cum i xU'1lcn.wJ;;. lnv torul candida tilor la botez s' a nu mit - ~ur1')X1T~'; sau xa rTj Zta ="1~ (ca tech ista). Ia r locul; ~ un de se fce a ins trucia se numia j{ ,c 1lo u: t ~ 'Vdo '.)
,,' ! or ii : n - dou, tr ei, patru, ba chiar i

.ar , f i 'celce se pregtesc sau candidatii 'la bote zvlnstrucla a ceasta . n credi na cretin s'a . numit x ar11.;}ot; sa u ).01'0;;' ;: aT'I}.i('Ij'TIltOt;~

''r 1v ooln ,ou /(up lo'J).

(Ma t. 28,1" da r

Deci ac et ia '

comp ar i,

.Catehumenii, sau cei che mati , se m part in mai multe ea ten cin ci.") Noi ac c ept m . . ;' c phl ia co menta tor ilol" greci din eV1I1 mediu. Zon a ra, Val s amon,
"<

1) CE. ' de ' p ild la a ncd u de la Car tagin a in a nu l 2 5 2~ Vezi ; Cy pIia ni ep , 59 ad Fid u m: Compar pen tru chestiunea ace aete : Au gu sti.... D en k w rdl gk ei ten, V II. -t8, ; 4 0 , 10 9 fg.

2): Compa r arti colul "Ka tekhllme nen" n Kra us e : Real-En cykto p dle ch rlatl. ' Alterthtime r. U, 1-4: 7 - 1 fi 3,
. Il) Hrauas : Real
Encykl o p dl c ,

Il , 14:.

66

Aris ten i M. Vlas lare, ca n Il Impart In dou 'ca tegorii;' ) , La come nt arul aces tui can on a l sinodului de la , Nic;'i. ' Aristeri zice' ' ~ S un t. .do u .Jel u ri de ca te humeni : unii, carl " abia ;' 'a ~; 1I1tra t. '(~J ~ :~iL . ti il~lI p J.p _?n.1rfoCTif!!o~rat) ialii , car~ s'au peri,eClio , .ri,a l (r,l e.~1fe,.Q o,',,) t " ~, , ( !~o dupce i -a u l n su it indeaiuns doctrina adev ru lui -.") To t astfel ,' ,, " "d .alir rn i Zonara i Valsarnon la -'"comenta rul cano~~tui ' "5 " ' al :st '/ ' " "" '.;~ nod ului dela Neocesarela , i aceea ,se re pet i de c}reAris!,!'!J. ,; t ~ _ 1', n comentarul acestui ca non dela_ Neocesarela.f) Tot as l ~else ta-' - ' !i ' t fir m i de M. Vlastare in Sintagma sa . alfabe t i c , d upce s e re - ~ fer la .e xplicat iile come ntatorilor pomenii.') A a da r ca tehum ertii '" , se' pot lmp r l n dou , :. grup e. Dac t.in ,pgn ' s~ u evreu :v<'>iasr' f se fac cretin i se anunta c dorete s intre intre ~a tehUllenj , ' .~ compelinte (Aezm . ap , VIII, 32) . Epi scopul sau presvlter ul, du' ' , ' p ce s e convingea despre bunii ' I n ten ie' a resp ectivulu i.. Ci/ia a- " supra lui ruq c iunea prescris , fcea. s emnul crucii. asupra .lui'I.l . " ; introducea ;n gru pa'" p rim a catehumenllor, unde ise ddea ius': , ~' truc le asupra nceputurilor prime ale 'doctrinei' creflne:' Se nu -" .rm~:">lI ' miau /J.T.pO-(J/1.=lJOl (au dien tes), deoarece li-se perm itea s ~i n la ,'il:; ';, ' biseric i s 'asculte citirea Sfintei , Scrip turii dupce ' se cHia E. -{' ,' tJn , ."", . vaoghelia tre buiau s plece . Indat din blserlc . I ncafeqdr laprlm ', li',,,,,,,,,. petreceau de re gul ' tre i a ni , (Aez m . a p, VlIl ,32) , d ei timpul ' acest a putea fi i scur tat, ' dar i lungit,' tinndu-se seanta de ze_~'.l: lui do vedit de vr es pec tivll i de conduita lor mor~ll ."DLipce Cai ~,' ~ hetul vedea ' c inv f ceii si ' s un t ndeajuns de ;versati " in tnce~ 'putur i le doctrinei cretin e i c au purtare bun , atunci 1i$E( per. '~'H I,,;:ml mitea s treac n a doua categorie ':-a catehumen ilor, 'unde' ' re-" ,~ ' s pectivii ' In v au doctr ina cretin in detaitiile sale i ndeosebi li " s e e xplica detailal s imbolul credini i . Se nltmiail :'"l.OI,," oi. (ofan ' ~ te s), deoarece puleau s se roage i <dup . Eyan ghelie' In preuri , o' <, 'cu c re dincioii , sau ,j'OlJln:Ac'vovre:s, (qen ullec tentes), d~oarec(f cde\i\-~~ ~'
- . ' ,

lr

trebuia s se adreseze unui laic cretin sau unui ' diacon, 'carEii garanta i ntenia bunei-l conducea la presvileru l SaU, epi scopu l '

- ,

':-

"

,~.

! .;""Ji

~ '-,

-,

:.ce~a Ar lst en , Zonara i varsamcn la , c ome ntariile ca nonu!ui . 5 .al sinodu-: ' f ;,~ :; . lui dela Ne oces er eia (Si n t; Al . nt , 71-78); vtaetere " n a s a ' , Sintagm /~ } ( :
. a t re b e u c

1) Ar lste n la comenta rul acestui canon niceian (Stnt .: At..~ ' lI. f"(5){ ,. r:. : ."I."

,<

(Sint . A l. VJ. 32 3); tot 2) Sint' . At. II, 14 5. '.

aa

in ' Pidali on , pag, 1'( 2 "

'

3) S int. At n i, 77-7 8 . ) S int. Al . VI, 3 2 3,

..

67
'fl

n ,genunchi, c nd se .citia .ru g clunea a supra lor in decursul Il_t tUrghiei, ' sau i iO~ .I,fil(j ~~q ~ (conl pet ent e?> . i rchojt'.EPO'C (perfecti -

\/,,,, ', -ores, electi), . R m n s a u in ' bise ric la ,Liturghie pn atunci, cnd " .d laconul ad res n d u-se lor cu cuvinle le : Cei chema li, iei i ; atunci f. ' :':e l plecati."Timpu l 'p etrecerii lor in aceast cat egorie depindea' ia 'i : 'r , de zelul dovedi t in n v t ur i de purtarea lor. Locul din .; . ~ ~ biserica ai ' c a tehume~ ilo r din categoria . p r im i a dou a _era to t ';1 ' ,, ' aco lo; unde era i cel al penit en ilo r de gradul al doilea i ad ic ~' . ':" tinda l('o1';.O /} ~~~ -:rp oliao\:) inaintea baptisterutui [ (X Q J. u/-~ff1t"p a) i a

,~

ttume ' apr oape de

intrarea! pr in ci pal . n biseric.'} :

i "','"

" , ac~ast' c ategori~ s petreac tr ei a ni, fr a se socoti ' timpul ,., . 'p~trec':tt ' 'tllai nainte ' n calit ate de cat ehum enL

tost ' Ia .d n i cano nul. 5, _deja e.~~sJ.e~t, al s ino duluf dela Neocesareia aSlp,ra ,catehumenilor, ca ri au , czut n vre -un p cat greu i. dispuneca 'unl l ca acetia 'trebue s se strmute din ca tegoria a '. A :" : -d~ ua , ca r e era ma i apropiat de botez, n pri ma cat egor ie . i

Sino?~.I _. dela Nicela, vorbind .des pr e catehu meuii, cad s ' uu lepdat 'de credinta lui Hristo s, in canonul acesta rap ort eaz

I
. {.
["

Cano nul 15.

-~; ~ ;.> } ) "" t'onlp~ri; ~rar '-ds art!colul ': ~ menionat . en clcloped ie lui Krauss .s l : Bevcreg tiis, nnnot .1" 'in -h . c. pag. 8 0 -----81 i Augusti, Den kwl\rdigkeiten , X,I,.-43 ' fg: " . .

din-

n.

68

n mod al'bi~t r a r eparl: ia,. l?e ntru ca re a(fGS~ h!,ro t.o n i 5i t.Jn :ca ll0m~iJ , ;;:~, \1'l ~ acesta s e ga s e t e pr incipiu l ge ne ra l, exp rJma t In acele cana ane :;r ~~... -,,~ , apostolice i d u p acela pr incipiu este int erz is ep iscopului, pres- .: : ~.~ '~'. " biler ului i di aconu tui s treac di ntr'o cetat e n alta din epa r hia ~~:,r.> .' resp ecti v . Avnd in vedere c n acest canon nu se menioneaz. "! nici un fe l de pedeps e pentru ce ice se m ut dintr'un l oc n altu l.. pe c n u n ce lelalte can oa ne s imilare su nt prescris e " a ceste- pcdeps e, Va lsamon "obs erv: n co rne ntar ul Ia aces t ca non ,' c uno ra , li s 'a prut c " aceste canoane s e contraz ic ',' i hot r sc I uc rur diverse i a da og i n d a t - c aceas ta nu e s te a a . " E xi st deosebire ntr e transfer are , tre cere i invadare. Transferare ({l ~T'u.{hm ;; ~ translatia ) se iac e, cnd ' un ep isco p, nzest rat"cu i nt elepciune, este invita t de ct re ma i multi episcopi s- i lase ' ci rcumscrip ia sa i s ocupe alt a spre a n t ri i acolo 'drea p ta cre din a j uns n .. pr ime jdie. Asa s 'a " pe trecut i cu episcop ul G'igo rie ce l Mar e ' ;ie ~ . o loq ul, carele a fost chem a t din Sas ima s ocupe scau nulConstanlinopoluJui. Acest fel detranste ra re se permite pr in ca no nul 14 a l Sfintilor Apostoli. Trec ere (/" ",$"",. , trans itio) se intmpl c nd un eplscop ., a c r u i circumscriptie es te ocupa t de p gn i i as tfe l el a r m as fr circ umscriptie , est e. invitat -de c tre m ai" mult i episcopi s ocupe vr e-o epar hie v a ca u t , in ca re ar putea s n t r-ea sc ort odoxia i ar" putea s a duc in ordine a facer ile bisericet i . Acest fel de trecere se pe r mite de ct re Sfint ii P ri n i a dunati la Antiohia. I nuadore (b rltJuo!.;, Inva sia) se nt mpl cn d " un ep iscop f r eparhie, s a u chiar' dac are - una, ocu p a l t eparh ie in mod a rb itrar . ilegal i lucrn d cu mijloace ne permise. S iinlii P r i n i ai sinodului dela S ardica au conda mnafa ti 'de e ver a cest lucru nct au hot rt ca celce comite aa ce va s .Jle lipsit de or ice comuniun e creti nii ' i ni ~ i in ceasul m ori le' nu fie invrednicit de comunitatea .Iaicilor. Cano nul 15 , a l aces tui s inod, fr s a minteasc " ceva de as eme nea -fel, nu cont raz ice . ' _.. -: nlei unui a dintre ca noanele men ionate , deo arece " nu vor be te. nici despr e transfer a re, nici des pre tre cere , nici de spre -in vada re vc! - E~' A\: interzice e piscopului sa u pre sbiterului, sau diaco nului a se ind e7:; . ':,(~l ,:~~ , p r ta din tr 'o cetate v i a se a eza n alta ... Pent ru .:acest lucrux: !0" e pisco pu l nu s e p edepse te, ci ca non ul dispune "s . se in apoieze ,,",~ ';} . . . la re e d in a s a an te r io a r . Cu m c a a tre bu e inter pre tat acest can on, se i nved ereaz 'din tex tul nsu i al canonului, care vorbete despre ce tate ( ;ro),J, civitas) iar nu despre circu mscriptie episco-

~, '~ ,~ ~:\i.'!i

cu

,<.

." , ;!'.
I

.:"+ ~ \-,X ,;" J"/M ' ~ ;". r


" ~:

. '
J .:

.~' ~~~_

'._

: ,;;ft.J.~'~~~ . '~ '.> ,

69

~; 'j~ ~,~~,~ ".1 ~ rr_~ur: i ;~ e _" !l c?lo ...deq-ar ,:ce . c~nor;ul . nu ~ilen tio":ea z e xclusiv :~ f';tir ~ pe 'ep l.c0p l~ CI l pe .~preSb11erl' l pe ;d la co lll ", l). '
'~ ~;,'

J: ~ _'t: PeasC~ d eoar et:e u nul i a cela e pisco p po at e av ea mult e cet i , ;. ~'~ tncupr insure par hiei sale , dar, ca e pis cop d e r nd ia nici ,un ca z. _~,, >i"" '~ I~ u,: po a t E! avea in ai mu lte districte . epis c o pe tL " Aceas ta se vede
.
-~

Callo n u l -16. ;~ ~: :i}~,;i' l- (",<, .1 P r esbiterii, s a u dio c onii, 'sau n _genere clerici i, cad .: ,~''"'~ " sunU nd rilz ne li i ni ci frica lui Dumnezeu naintea o chilor ' b ', - avnd, rilci c ano n ul" b lserlc esc tiin d , vo r pleca de la bl" 11 serlcl e lor, a cetla nici decum nu trebue s s e primeasc '! ,?;;;.. i. la: alI" , biseric , <;1 oricum trebu e siliti s s e napoieze 1 , .,.:1',;. Ia ' parohlile lor; i cladi ' persist se cuvl nes fie ex c o ,' ;':,," . muntean . lor da c . cineva tir ndrz ni s r peas c p e . ,',~, cel ce ,d e pinde .d e altul "i s - I hlrol onia s c in bise rica sa. ; "h:~,\-,.! riF c()~sim l il m ill ul' e piscopului lui, dela carele fi fugii , ~;~"o!" . celce e ste, COnsemna! n c an o n, hiroton ia s fie fr .., J . valoare.
.

:.tir .., ,., $flf!!'"

',\, :~1' V, ~8 , : 20 trul. : 3, 2 1 -A n tio h ,j -t ; 2 , 13 , 15. ,16 S a rd. ; 54 , 80, 90 Ca rt.), ,'r' '~'"_~;-~'h:;- - -c _ - JIl':'Q fi ginallll .qrecesc al canon ului prezent spre a indica
. Jo, .
1

:._

~ .;~~

~f-i~

.:( 14 , 15, 16 a p .; 15 sin. 1 ec.; 5, 10 , 20, 23 si n. IV ec.; 17-

persoa nel e din serviciul bisericesc, la fe l ca


Ta-::oJ1..~ ,;rJ I (qui in ca none

n ca noanele 17

, L- 1 9 al e aces tu i s ino d, s~ fol ose te ex pr esia o! iv 'ql ~aIlJ..,t i~f:

v~'n1ul _ 'l>'clenci " (n:' editia sin od al ru sasc : ceice sunt socott t in

recen sen tu r), iar noi a m tr a dus cu


c

cu-

, cler), deoarece am urm at ' come nta rului lui Zonara dela ca no n ul
11 al 'acestui sinod, unde el zice
r.: ,

aceasta este ca

cum am

zice: h ;tA :1jp 'p 'T::TlJ.i ft! wU (in ' d enim 'coop ta ti), ceice sunt prim iti _~ifi .,; lin:,',) n cler 2). Cuvntul ?t'~lV~~:J flvea n tre , multe , altele i in telesul . de '<.":- ::. :t,,~ .jabloul-clertcilor, ~a r i se rvia u la o B iseric. Din cauza aceasta ,.~ toate persoan ele sfintite se nurniau iu", o :J!j( o! (can . 6 Vas. c. 1\.\'), la .a pus : canonici, Zo nara cx plicnd canonul 6 a l lui Va sil e cel Ma re, ' zice: XO,VOVl XOV s '' s e numesc to ti ace ia , cari sunt ' pri mit i i.n canon -(i v 1'<.0- " )( a'~llt e~eT(J,'ol{iyou ;;, qui in cano ne enumera nt ur ) i adic cle ricii, mona hii, monahiil e i fecioa re le, cari a u depus I
gd ui n ja ca st it i i - "),

In canonul 15 al sinodului dela Laodiceia


10 8 . '
, 5

') Slnt. At. II, 146 -1 4 8.

Il) Sint. At . ti , t-46 -1 48 .


') Sint. AI. IV,

70

c n treli Bis eri cii ins titu]i r e gleme nta r s e numesc .7!f.lvdvtX} ~ba,h"ah (canonici cantores) s pre deo sebire de ceila li laici, cad c~ta'lt ' I1 ,
Biseri c .

_
s t

_ ,.

cu ce l "a nter io r. D i n ,~ .~ cuvintele ultime ale ca no nului anterior (15) se vede c.- tiecare e. >, $",;,-1 p isco p , presbiter i diaco n era hirot o ni t pe ntru o bi ser ic auu m i t . ~ .)" _':" i se destina p entru ace a bis e rica . Din . cauza aceas ta fi ecare era . .' obligat s f unct ioneze n b jserica sa , de la care rlll~i: este n q - .. '. d uit s s e nd eprtez e i ' s treac Tault biseric\ . Sinodul 'ni- .;~ : Canonul a cesta in poie ze de bun voie - i dispune c nu se permite a fiO\ primiti .'m. ei:':"'" n comuniunea bisericeasc. Epi s copilor li se dispune ca:'pe unii ca acet ia s nu-i re t in cu niciun p rei ri : eparhiaIor.' Iar ' dac , vre-un ep is cop, ne1ill l1d sea~a de 'acest 'canon, s 'ar h 6tri }a -hi~ 'r o to nt pe vre -un cler ic 'd in alt ' epa rhie f r s a lbvlnvoirea" episcopului. cornp et inte, s tnodul, conir m nd ideia canonului 35 ap., consider nul ' acea s t hlroto nlre. Pedea ps a , ca re s~t d; yresbi - . : ~'~',: ' ,, ~ , \:" terului, diaco n ului sau a ltor cle ric i, cari au comis inracluni '; de " ,:-r"; _~,~ ~ felu l acesta . este i nd icat pr in cuvintele : - s fie exco rriunica]l.. -f j

st rn s l e g tu r

",

ceia n [ l n tete la ceice au comis ace l lucru I ,mi vreaU s -se na~.; -

Aceste la apare nt s unt in ' contradictie cu ca nonul 15 apostolesc, la care se refer nsui slnodul , deoarece acel a, r eferito r l a elericul, 'car e i-a prs it 'biserica sa ' i tre cut Ia alta" frn voi ~ rea episcop ului, or nduet eis fie con s iderat ca - un s imp lu la ic.' Du p explica r ea lui Zona ra ' cu vintele - s fie exco mun c a l - au nu mai se ns ul c slujitorii S fintelor Taine ' nu.J l pot- pe rm ie a ce- , Iora s li t urghiseasc mpreun cu d nii,'ial' nu c li ' eate'opr l t . iris, > .trarea il biseric sau c li se deneag sf nta rnp rt ir~ . Sfin l ii'~ P rtn j su b comuniune aic i . nu i nt eles participarea Ia- s f nta cumlne c tu r r -c l mpreun -Iiturqhis ire a pentru ceice a u venit ilega l d irre parhi e str i n ,' . Cl iitter pre tai-ea " ,aceasta ,'canollu l, nicei~'ilL: . prezent este n 'deplin a cord cu canonul 15 .a postolicjcarele dea- ' se menea o r nd ue te c acetia nu pol liturqh is! n Biseric)",

au

,'

1) Slut. Al ., II, 1 4 9 . ,_

!'. .

:,;-

71

,i,.;. "

",.. :zi~e: arjlntul s u nu l-a dat n cam t (Ps, H, 5); i "" ;' ni pru mu lilild pretind d obnd, sfntul i merel e s in o d a , hotrt. eli da c Se va gsi cineva dup aceast hotrtre , c ia , dob n d dup . m p rum u t, sa u altfel pracll c ace st e ": , : lu"c n ri, ' sa u"cere inapoi odat i jumtat e , s au n g enere nscoclnd uitceva p entru c ligul urt, s se calerlsaasc . ' '} , din cl er i s ' fie afar de c a non. .
l; '

.fI

,(4.4 .:a p .; -1 0" 1~ ul . ; 19 's in. VII ec.: 4 La od.: 5, 16 Cart .: 2, ) 4 ' Vasile c.M.; 3 Grig. Neoces .; 6 Grig. Nis .), , .~ ......c: Legiie vechi ro ma ne permitea u s - se de a ba ni pe do -b nd i a ceasta dobnd era de 'regul de 12'/, an ua l adic lu" .har a s uta parte dinisuma mpr umu tat (usu ra ce ntesima),") Era ~:!i," l : alt : dobnd (~IJwJ.lou<, s esquialter), dup care datoraul era . ' obligat s, plteasc , a far . d e in tr eaga sum mp rumuta t, nc : ,::.ti mta te din a ceasta.s) Legile m pra ilo r cre tini im piedicau pr in } i"(".l: .decrete speciale luar ea de do b nd mare. Constan tin a in ter zis " {; :> ca " cine va s ia m ai mu lt de 12 o/ B) Mai trz iu ce il al i lmp ra ! ".{: ' ; " ': .'~~:~', nurri a i_, i n ac el caz p ermiteau lu area acestei dobnzi, c nd dato' ;;Io, ~' .ra ul ,nu era chiar o pe rsoa n de ce a mai mare nc redere .s) Pri 1 '-. tili '~Feti n i se erea u de a cest fel de comer cu ban i, ca de o "',' ~I , 'c;'''' al a c , ~r , 'e . i,le gal ~' deci i~i erz is sau cel putin se fereau de d nsa - ' ~ " ~; 1i, :p n :a funci, pn cn d s tpnia int re d nii dragos tea fr e a sc , J ~ . r , "care' din .toate 'aver ile fcea avere comun a lor. Durere , "uni ~'~ . ~';"", :H lntre , creti ni , c lca u .pe u rmel e p g nilor i ii im ita u n a seme-.i ~:.t;;+:; ,(n ea ,comer t. i a ceasta era cu att mal v r. os condamnabil, cu " .ct s' a inve derat . c i rnuli cleri cl s' au fcu t irnifa tor i a i pg !"'l," ' ~ nilor: ~ in aceast .pr ivint .' cari du p doctrina Bisericii a l' fi fos t \~' : ob1igati s mpar t' daruri- s ra ci lo r , dar ia".;' d n ii luau chiar do '!\i~'brtzi ,ile g'a le. ' Cano'~ul ,' 44 . a pos to lic hot rse de ja c e p iscopul ~1 ~:,; sau pr es biter ul .s au dia con ul, carele ia cam t , or i s nc et eze , ''\ ~ oris ; .sc . ca teriseasc - v-Slno du l del a Niceta deaseme ne a se s esi'1>': ' -zea'i" de " aceas t' che sti )Jne , despre care tra tea z pomenitul canon ,ap os toiic : ' inainte de toale ' f c n d amintire de dob nda de 12'/,
Q

l'
J

i"

I
i

:f

i
,1

<

- ,.-

-,

..

"

' L, ": -- "

' ,':

"ei

: 1)'" B1~~regii: '"';An ~O I. - In ' h . :o . pa g, "8 3. 2) ,I d .i.'i b'icl." pag, ' 8 4. '

} J, C'ad-. 'Theodo~: , II. ~ 1. 4) BaiHllkor.'l! b.: '-X.'Cill .

'"'~.' m.':a.

cap. 74 j 7 5.

12
a n ua l ,

sau de a suta parte pe o lu n ' din suma


oda t i jumtat e
i

mprumutat

(usura centes hna), a poi de cea


pr ecum de to at e celelalte

c t iq uri

(sesqu lalter), ilegale, a adar in gene re

de or ice fel de go an dup dobnzi, dispune .ca oric e cleric, care se gsete vinovat n acestea, s se ca te r iseasc. Iar c t pri vete

cuv intele ca no n ulu i : '(sa u altfel pra cti c aceste lucrur! -, Val s amon' fn come nta r ul a ce stui ca non zice: Aceste cuvinte au sensul ur:"
i In te n io n n d s- I o col easc , ncea rc s observe ' litera, n s I r mil vatm sensul lui: ei dau unor oameni ' bani s lucreze'
m Iar:

unii dintre persoane le sfintite, cunoscn d canonul acesta ntr e


d n ii i

cu ei

i c ti gul s-I mpar t

asliel primejd ia ' de

d obn zi cad e a supra a ce luia, ca re a" primit b anii s lucreze cu e i i astfel "proprietarii banilor, cari s unt . proprlamente v n tort i dup do b nz i, se a scund s ub numirea de milostivi. Canonul, av nd ina intea ochilor a cest come r t ilegal, pedepset e. cu ce tertst re pe ceice fac spe cul in fel ul acesta. >' ) Canonu lv interzice tuturor c leric llor, fr nici o ' deo sebire , s dea bani pe" do- ' am zis, c tuturor. - deo arece dup cum am /spus la come nta rul ca non ului a n te rior prin cuvintele : . i v ,ti :<(JVO V! i~& :'(L~,j!l~',J'D!"_ trebue
s

goan d u p

bn d i

a se ndeletnici de orice Iei al goane i


t oi

d up

c am t ;

intelege m pe

cleric ii, deci


i

pe slujitorii sacramen tali i

pe ep iscopi, presbiteri

dia coni , apoi

pe servit orii

bl seri ce tl

-,.-

pe ipodiaconi ,

ci te l, c nt rei i

ceilalti. Obiceiul de a vn a

<lup

dobnzi, deoa rec e era trata t cu - indul qen de c t re leg ile ' civile.. a 'rm a s n fiin i n timpul dup s inodul del a -Niceia i a contamina t pers oan ele preo e ti , astfel c i 'mul te alte canaa ne au tre buit s fie em ise de s inoade impotriva c m t r lei perso a nelor'
pr e o e sti .

Canonul 18.
A venU (la cun o t ln a ] sfntului i marelui siilOd e li in o a rec a rt locuri i ce t i diaconii dau presbiterilor e u ha r slia ; aceasta nici canonul, nici obiceiul a preda- ' n lslt, ca c e ice nil au putere de a 'a du ce sfntajertfli . s d ea trupul lul Hri st os celor c e aduc s f n ta [ertl, Dor i a ce ea s ' a vdi! c unii dintre diaconi s e ating 'd e, e uh ar is lie chi ar ina lnle d e e p is cop i. D eci toate acestea
1) Sin t. At . H, 153 .

>; f~~r'
~~

-r'

73

.;

s ll incetez e i diaconii s r rnn n lre cele h ot r te l o r . ~i .~;; \ c un o s c n d c ei sunt s lujilo r i ai e p is c o pilor i ' mai mici '; d e c l presbilerii. Deci s primeasc euhari slia c onform It;, , rriduielii dup presbite ri, d ndu-l e lor ori e p is cop ul o ri 1~:'presb M~ul . Dar n lc l a edea Intre pre sbile rl sit fie ' ertal ;~ ,:dlaconil()r ; clici ceeac e .fceau e s le mpotriva c a no nuhti , , i ' m po tri va ' r nd uie lii, la r . dac vre-unul nu a r ' voi sa ,.;::s e :su pu n li chi a r dup aces te hotrtrl, s nc eteze din

""'... .

,,~,. p,

.-

,'tk'

",1'; ,. "dla conle,

.. ~'M: I'

~{" , -,;

f'

" ( 15 , 39 ap.; 15 sin. l' ec.; 7. 16 trul. : 5 Antioh.: 20 Laod.) . '~ :- In cano nul prezent s e arat tre i pca te ale diaconilo r s ~. primul este c voiau . ca ei s administreze presbiterilor sfnta
.\ ."

~l mprt ire ,

a l doilea
c

se

mprteau

chiar naintea eplscoptlo r,

.:_
~

~~:_/\ des pre dia coni ca- s tie cins titi de ctre to ti, deoarece ei nu sunt :: -,''t'/ ;,'' pzitorii m nc rii i beuturii, ci slu jitorii Bi sericii lui Dumnezeu; 1) ;~ '~" '. acel a S fnt Printe' zice la alt ' Ioc c diaconii -In urma gra fiei " {... : i " darului lui Iisu s Hristos sunt ' supui episcopului i presb ite l;:~ ruh.ii. 2) Dia conii , slujitori ai Bis ericii . lui Dumnezeu, _aveau- d a,~ ~:ii.~i J:' !~ria~_ d~ a primii de ja. _c re~J n cioi . daru rile . ~duse .pent.tu sf~ta ,\ , ,~' [ertf I de aJe preda episcopului, de a citi Evan ghelia la s tinj . j; i';' " tele s lujbe de a da mn de aj utor la svrirea s finte i jertfe i '- .; 1~! ~ 1'~~. , la alt~: I~~r~i Iiturqlce, .d a . instrui pe. c a te~umen i . de .3 cerce ta y, ;~ i :' r,~ " :; pe unarf irl I pe m rturl sitor ! in temni e I de 'a scrie faptele

ntietate fa t de pres"' bileri i , c- i permiteau s ad i n rnd u l presbiterilor n bise ri c ,'pe' limpul sfint ei Iilurghii. ",; ',;-/ Ni esle cunoscut locul diacon ului in ierarhia sac ra me nta l . ' ~ ' : ~(~ ," E I " ocup treapta a 1reia n " aceast ierarhie. Ignatie Teotorul zice " iar al treil ea voiau
s

aibe in

B ise r ic

c a

,N : ">'~

"J,", : martirilor, ' ) Diaconii s unt mai 'a le s a ut to r fi episcopllor, as l fel c pent ru ep iscop diaco nul este per so an a cea mai indispenzab l , ~:.:~ In A ez rnintele apo stolice (II. 30) diacon ul se nu me te ,lrrdoo ;ut .Tr;o oq)1j r y)r; ro'; iiieOia;r.ou; n acel ea A ez mi n t e (II, 44) se
mai
nume t e ;

urechea, ochiul, gura, inima ,

sufletul ep iscopului

1) 130al. ep - ad Tralllan. p. Comp. e tern . Rom, ep . 1 ad Co.. ryeth , p, 40. 42, ' 2) .Igne t, ep. ad Mag n*"s. p. 2, 6. ') Thomassin; Vetu a ci nava ecc l, diecip l, P. I, us. Il, p. 20. - ', August! : Denkw rdi gkelte n , XI, : 18 9 fg.

(i a r w

o ")!(h:oyo~

'pMu Te }, lost cauza c nc n primele se cole ale ' B isericii; . mai ales la " ~ apus, diaconii au nce pui s dea prea ' mare ' imporlant oficiului
lor i se co ns ider au de su periori presbiterilor .I)"" La ' u n s inodde . sinod ul del a Nice ia , s 'a dat mpotri va dia co nilor, cari" petre~
~

.OU irtUrxo1Co l..J O:x.o ~ xa l & rpOa).j.lO-;; r.at (Jnj/~o.; . xa.~ ' al 1'"1.1). Acest raport al diaconilor Iat , de episcopi 'il ::

a pus en (Arelate) dela s nceputul s ecolului a l IVlea, deci nainte ' cea u n cetate lng e piscop, canonul.aces ta : de - diaconis urblcis , ut non sibi trltum p raesu rna nt, s ed ho norem praesbvte r is r eser-

ta le _ aci ant (ca n, _~ 1 8) . i) ve nt, ut sine constien tia ipsorum n ihil " Se crede c aroga nta i pretentiile Ilegale ale diaconIlor 'domic ll la l in Roma a dat- im puls la emiterea acestui canon niceian ~i adic la propunerea celor doi presbiteri din Roma, . cari au . ' participat la sinod ,n calitate-de de lega ti ai e piscopului Romei.t) Canon ul acesta a 'fost dat ..mpotriva ' ~b u zl1riloi, , 'c omi s'e',:'de:" I:~\

.p ent ru toale tirnpu rile : ntiu c diacon ii nu a u' pute re de a da ' "p res bite rilor s fnta I mp rf a nie, Aici nu este a -se neleqe .pres - , ~i

diacon i i in gene ra l mpotriva or goliului lor. El s tabilete dre pl lege

bit eril n "ge nere , c n d ' liturghisesc siriqurl., ci ; p resbit~ri I" c,h d I' j~~ Jitu~gl; i sesc mpreun ' cu e piscop ul. D up , mrturia 'lui 1ustin, diacotii ~,1 d deau . sf n ta ' mpr t i re credinc i oilo r, ca ri se mp rt la u la liturghie.') Litllrghisi nd cu epi scopul, diaconii voiau .ca to t aa . s dea s fn ta i mp r t ire i pr e sbiterilo r i mpotriva a cestui , iucril,. ;'~l . ' " " ,:" ,', ' ''ji~; 1
.,:
,

1) Van Espcn , in voc nd cteva mrturii di~ istoria p rimelo r ~ea'~~i "';.' observ: "Ex ' , h is n on , tantum hebemus diaconoa urbl s .Romae 1 hac ' elatl onla et an ogan tlae" vitio ;, s pecialiter Ie bcrease," s~d i!1,s l1per , ~,habe'nus ,htijtis , . " arrogantiae et inaolcntiac -radlce m ~ et ,.Iundamentum ] quod, nlmlrtmi: .~s!Jent," ~ , '~ ministri, qui epl sco po continuorasslaterent ,'; ', ' qu o ~ fl e bnl ut npUd ~ CpiBCOp'tJ ~ ,~ ~~, plurmum poss ent : e tqu c h ln c Ils fac ile bJandieban tu r elia m presbyte rt, ,_ qu i , . ~! ab epl eccpo aliquid sperabant , -'U ltert us, cum d iaconi thesaurl ecclesl stl cl ~ ees ent o eccno mt et dispensatore s" ,.diviliis :, pr Re .p r esby terte 'a bun d re -con eue vere n t ;. utq ue hine al tera eup erbfend i occaaio '". (Commelit "rl:" ,canones/ pag. 10 2) . ' . ' ,. . ' :'. 'l~_ " - , , 2) HarduinJ, 1, 276.

" ;;~

8) ' n Praesentem .e un on en ad se reus insotentiam ,el arr og antl am qugr~m7 !'


dam dlaconoru m a synodo editu m Iuls s e. tJnstdntibu ducbus . illis , prcBby. "o terts r omanle, q ui v ice Sy lveetrt pon tlftcl a ro man i inte rfu er unt ~ hulc c sYJ1cio ,. ~' n ou slne fundamente creditur a nounulie, "" . - 'z ic e:' Van Es p'en la Incepu tu l comentarulut aces tu i ca non nl celan . (loc. cit : p, ,1 0 1) . 4) Iuatln. apot. 11, p. 5. -r;;~-

-,...

75

, . : ~ _ emite sinodul acest can on al su , zic nd, c es te mpotriva canonului .; i oiceiultii ca ceice .nici nu au dr eplul de a aduce s n la er tl , .- ~ s , de .tnipul lui H ristos celorce aduc jertla pe baz a drept ului lor . ~, 'Y lre, a l" do ilea ' rnd.' prin cesr ca non se condamn c , ut\ii dintre 1\:', diacon i se mp rtaula sf. liturghie inain tea ep iscopiiar. Aceasta I ~ 'rUe i :~ un , ca z ~lP. se re fe r -Ia eventualitatea " cnd insu epis cp ul - s erv ea , e ' ntmpla' c epi s co pul dd ea . 'o rdi n vreunu i p resbit er "
<

. s sv~rasc s . Hturq hie , fi rete cu diaconul m preu n , i episco pul

, . era !i'un ;ai :p i'e i eiit la liturghie. In aces te cazuri, dia conul, car ele , ~)n~i!1t e': de ;toat e 'trebui a s s e cum inece nsu i pe ' s ine . i apoi ~' \it p~ cei1 a}ti ; cari 'er ati' de fa t n B iseric , dup obiceiul a ce lui timp
, d~ a tmpla c ' epi scopu l ' se . cumineca dup diaco n , - i ac e ast s tr tt~\1F9re; a ordin e i din. p artea diaconllor . (Z"~v r rictv ;w-pa A uo~ n .;:) voia

, pe ' sine~- ofe rea ' s f nta-- m p tt a nl e episcopului i a stf e l se In-

se cum ineca

t oi cei preze n i, dnsul . dupce se cutnineca

'..: s o cur me s inodul prin a cest canon ,- dup cu m zice Valsamon .> .ry, c()mentarui canonu lui. p reze nt.') IIi al ind/ea r n d cano nul disp une iri 'chestiunea aceas ta c d iaco nii sunt .dator i a- i cun oa te .ordine a i s t rea lor i c nu mai du p presbiteri po t s se cu', mlnece, fiec vor litu rg his ic u episcop ul sa u nu mai cu p res biterul ; ,.' i n Iine., condamn ob iceiu l intrat n uz impo tr iva ca nonului i ;:o l'dfnei (~ uP0 ~avdY(l .,. ~,0 L . 1ftlp' a , <:h~,vj ca diconii iri timpul s ln te] ~. liurghi s o cupe . locttt :mai sus ca pre sb iterii i c edeau n tre t:~: .-pr.e ~bi1 erii , cn d .ace st te v co n tor m tre pt e! ' lor, trebu ia u s ad ;'. (ia ':;locul de s us ' pe ;s ca une, l7u'>J{)p Q vQ'.J) n timpu l liturghie i. Ca no n ul i",,: e . lel'min'xu O. am en inar e Impo tri va _tuturo r d ia conilor, ca ri :';j ,'., :'.,, ', " " ' '" , ,, ' .,' '.< . p c tu e sc mpotriva . acestor disp ozitii; c ad ic un ii ca acetia s ~\ , fk\~q espoia!L d c', O fid UI dia co nlces c s au cu alte cuvint e s fie des:' -l ~. poi~ t i de:<, iic iul- sa cerd.o ta r:i, s fie tr e cu in r ndul lai ci lor. J:~~ :' Toate , a ceste : d i~P6zit' al~ canon uIui niceia n despre diaconi ~ilUl'.a li~' Iosti ob?e rva 1 e i n-mod c r iguro s . i in. tim pul dup si nodul dela Nice la ia ri n e n tlnim cu acuze nou mpotr iva Irufie i ! ;:fd} ;:lco r1B o~ i s e , d au din nou d ispoz itii sinoda le spre a st v ili "' a cea st .trulie i n dr z neal a dia co nilor,")
~' , '
I

:t'~~ ::: .. ," 2) Im po triva trufiei dlaco nl lorj

. vezi le ro nim : ep. 85 a ti Evagrfum, ~-L~. ; si1:t o dUl a l pe trul ea dela .Cer ta gtn a din a n ul 39d s 'a u d at .pa tru ce no ane i despre ordin ea, pc ca .re diaconi i s unt obligai s o ob serve ( B ar dului I, 985. ),
-,.~

'i f" .;, ". ' .', :-.' ". ,~

Sini. Al. II, t 5 ~. .

...,.---

76

Canonul 19.

li e

II

II

.li 1I

li
1 ,

I
I

I~ !_.1 .

Vezi COlneD.tuu1 canonu1ui 20 al sinodului dela. Laoiiceia, precum: . i cote alo canoanetor .7 :,1 16 trulane ia. ediia pret:ent. 1) Bcvcregii aaaot. in." h. c, p. 87. S) C. Walch : Hi!lto{ , der Kelaerelen, Il, 'U6 - Helele, Conclllonpehichle, 1, 1$.8. .
<

(!

..

.'

..

' .

il

! .. -. i -_ ._-__ ~_. . . . ~_.

.'
77

patimile sale. Ceeace a nv at Pave despre Sfntul Duh nit este clar' ). Pavlianitii la botezare - dup spusele lu , Alanasie cel Mar e - pomeniau numele , Tat lui , Fiului i Duhului ~ Sln t') , dar deoar ece nv au greit despre persoanele Sfin tei c~Trei mi. bolezut"lor nu pulea fi considerat de botez adevrat in sensul canonului 49 apost, Sinodul dela Niceia, emind acest ca, non relerito r la pavl ian i ti i la botezul lor i conflrmnd dispozi ia ' ( Spo; ) existent asupra botezuluianlitrinitar i adic, dup opinia . lui Helele&), canonul 8 al sinodului dela Arelate din anul 314 prescrie ,' ca pavlianitii ntor i la Biserica ortodox trebuesC;toti , " fr' :deosebire , s tie botezati din nou (ava~a",I'"""at, rebapti" zentur), Sinodul dela Niceia, deoarece ' nu a recunoscut botezul ' pavlianist; loart e consecven t-ii'a pilful recunoa leniCi -hiiOfoniiI e' din comunit ile religioase' pav lianiste, deoarece celce 'nu este botezat reglemenlar, foarte firete c nu pulea li nici hirofonil reglementar i la d n ilnupoa teexlsta nici preo ie reglemenlar i legal ;-Canonul ,admile excepie referitor la fotir c1erici pavlia niti convertiti la Biserica ortodox ; ' i adic atun ci cnd se gsesc a fi liberi de pcale i cu conduit ireproabil (EI plv Jt~'l;r:Q' .;_ a: ay~~!l~~TO')r du p ce s'au'. botezat din nou, n cazul acela -episcopul ortodox poate s -i hirotoneasc - altfe l vor r mne laici simplii. Ideia ' din urm este exprimat in canon prin cuvintele : . ' 'XaIJ'pz{n{)ae (!),~u~ 'ir {1Of11i(u. Zonara este atent la aceste - cuvinte , in comenlarul su la acest"canon i, avnd motive deplin temel. :nice, observ : ' cred c aici cuvntul caterisire (degradare, xa' ilu/p"'N) este lolosit n sens impropriu (,aralP~mx';;s, impro'prie), deoarece ' se poale caterisi celce a primii hirolonia r eg' ,tementar i celce a Iasi ridicat. Ia n l imea ' preoiel ; celce ns . dela inceput nu a fost, sfintii cu adevrat, cum, de unde i din " care n lime poat e fi degradat? In loc s se li zis: s fie alun.gat din cler (i~llJO~l1crll! .o~/xA~po~) . s'a zis in sens incorect : s
.fie ca ter isit (Xu./j(Jlp~t1~l1eia ,) . t )
O" S. 96-99. or aL 11 contra .Arian P. 43. . 3) Conciliengnc:hlchto, 1, 209, 427. ') Sint. At. Il, 159. Ve:! pag. 196 , din partea I, prezenti .

') W&lcb: a..

. 2)

Athan.u.J

~.I

dln !u Q'&. '

78

sa r s pre a ntelege sensul acest ui canon. Diaconise era u 'acel e : :


feci o are sa u
v d uve ,

Cano nul men ion ea z apoi pe diaconise, La comenta riile ca ~ ~;~,'-l noa n e lor si nod ului dela Ca lcedon vo m vorbi n s p ec ia l despre .', dla conise; a ici s punem n umai a t ta des pre d n sele , ct e . nece- - .
car i au
f cut f gd u i nt

tot dea una n ec s tori te i s'a u consacra t p e s ine s lu jbe i lui Dum- :,.~2' nezeu . P n la patru ze ci de a ni era u s ub supra veghe rea Bise ricii ' i lo cuiau in cas ele lor proprii i la ; n cepu t purtau m b r c min t e lumea sc , iar mai Irz iu a veau mbr c mi n te s pec ial i s e s epa ra u de laici, i n nd la ! g duinjel e lor; la anu l al pa tru zec ilea sau m ai t rziu episco pul sfi nea ntru diaconise pe cel e ma i vrednice dint re ele, in acel a fel ca n prezent pe se rv itorii b is eric e ti . .' 'f..,.. Il Si nodul del a Niceia vorbete despre diaco nise le , ca r i au czu t n ,/t .j{pJ. 1 eres ul pa vlian ist i dispun e ca cu 'dnse le s se trateze la fel". .\ ). ..:!?;: ,; ca i cu ceil al ti cleri ci n t o r i Ia B i s e ri c , Cuvin tele canonulu : $ ;, . "Am pomenit a ici' despr e d iaconi sele , cari se socotesc ata r ] dup ,~~. ~. chip ul lor .., Zona ra le i n t e rpr et e a z astfel: III n timpu r ile vechi ,.~ ~ , .i li se a propiau de Dum nezeu acele fecioare , cari f c eau f gdu inta -;f ', : c - i vor pst ra ca stita te a pen tru totd ea una; ep isco pu l le sfin ea p e ~~ a.ceste~ n.. co nfor~ ita te cu ca nonul 6 a l s ir:odului dela Cartaqina r. j, ~~ I se 1l1gr1)a de danse le confor m ca nonului 38 al ace l u ia s inod. "1' , i'f.. ~)~ Dintre aceste iecioare, la timpu l hot rit , adic imp linind 40 de " " .e. ' an i, se sf i nea u diaconis e le . Ep iscopii ' dd eau a cestor fecioare -t;< ' i 1': ,. mbr c mi n t e spe cia l cnd a jun geau la 25 de a n i - .In conto r - ,':'~ 1:~;"' l d~ mit at e cu .can onu l 126 a l s inodului me ntio na t. Pe a ceste Iec ioare " le num e t e s inod ul d iaco nise, a ta r i s ocoiindu-se d up' , mbr-cp f! m intea lor , dar ca r i nu a u h lr otesie (x u potg ea/av !l ~ , exouqa.:;) i ~ ,;: dis pu ne s fie pri mite in rn dul laicilor, d ac r ecun os c eresul Ior i se l e a p d de e l." 1)

de a

t ri

pentru

,~ "'_' l

Canonul 20. . ,"," D eoare c e sun t unii, cari pleac genunchll D u m inica i in" zile le C incized m ii; pentruca toate s se , pzeasc in acela fel in fie care parohie. a hot rtt - SfllntulSinod c a s t n d s se d e a lui D umnezeu rugciunil e. " ' "i c" ~ '. ". . .' ,) , ::, ,:.'''-: , ' (66 ap. ; 66 , 90 tru l.; 18 Ga n g.; 2 9 Laod.; 15 Petru ; AI~K, ; 9 1 Vasile c. M.; 1 Tealil Ale x.). " "" "" Can onu l acesta d ispune ca Dumi nica i in zilele Cincizecim ii tr ebue s ne rug m st n d , iar nu plecnd gen unchii la p mnt. In can onul 9 t al lui Vasil e cel Mare se ex plic pe ntruce "tre bue s se f a c aa. " . "
"

;.,

..

1) S in t. A I. II,

160.

!"-!

Canoanele Sfnt ul ui Si nod a l doil ea ~{3~.r:,. ,(e c u m e n i c ~ de l a C Oi1 st a'n tinopol.


, ~' , . ' , ' ,
;f,~ . ~::'-;,::
",<;", _ "' , ,:' "

Canonul 1' _

~''c;~i!~~';~i.~ fi ''\i i>P llr i n li ad un a t n Consta ntinopol au hotrt , iII' It s riu ' se d e sfiinte ze cre d in ta celor tr eis ute i optsprezece ' ~., Pll~i ril i ,;,du_n ,,!i n Nicei~ . Biliniei; ci ? Cee ll s r~m nll :, :;:' : ~ . Yllhdll I sa fle anat emei ttsat tot e r e sul I cu deoseb ire cel iJ; ';;,> !lJi EiJ llomi auilor, adi c cel !II Eudoxtanllor i cel a l Sem le 1f nl renflor a dl c cel a l ' Pne \~11la tom 6 h il or. i cel a l S a b e .. :{ .: li anil o~, i ' ~el ? l .Ma rc elia nil o r , i c e l a l Folini anilor i ~ :J , ,~.e l ,a I A polmarl h l ~r. ,

;"t

.r:';

'.' '.(7 sin. II ee.; 1, " 75 tru l.; 2 1 Gan g.; 7, 8 Laod.t 2 Ca r t.; ' 1 Vasile c. M. ). ,~j~,.~_ _ ~~. ,.,{',.:: - ..Am citat textu l acestui canon urm n d S intag ma Atenian , "i~: I: :~~j' i Cu :c a c est text est e identic i cel dela Bever egiu. .Altele, mai al es :; '~i~~'::';_ ;: cel e din " edi tiile tiprite ma l . no u ; difer int ru c tva de a cesta "",>: .: Astfel in amb ele e ditii sinoda le ruseti (1 8'13 i 186 2) , n ed itia f~ ,.:, J." !i\ , 5 . (J3 rJl~s~i (1~ 39) , i n editia, lui Pit ra dup ere~ul eun omian s unt ( , .;.0\'~ _:~ :PUS,17 .eresul a nome ilor i cel arifln . ,a poi in a ceste e ditii dup . t., i _ 9.,,,:"l .. cuvint ele despre s imbolul niceian te xtul es te as tfel : " s fie a na?,~ i~ ~ ;:,teinatisa t tot eresul i anume: e uno mia n sau anorneu , arian sau C : !~f~,: ~,.. ' :} eu dox ia l} 1 i s emiarien ll,'.. Vom v edea n d at c adao suI nu mo ~~~:--~"d j f ic-' in tru "ni mic se ns ul ~enera l a l ca nonului. . . , ," ' ~; :-f ': P rin ii sinodulu l dela Constantinopol prin acest ' canon n,', ~j .',., tregesc ,s imbolul lor de credi n , dat Ia ' acest sinod i an ate ma- . i;~ )~ : (.:: ' \d izeaz . toat e eresur ile, .iar. nomina l pe .cele cita te n ca non. ':t: ",",~ pr imul rnd se: anat ematizea z eresu l euno mianilor . La e}{~ '~' . " puner ea doctrine i despre SInta Tre ime pn la m ijloeul se colului 'i":,, . ~ al lV-le~ s -a d at a tentie exclus iv raportului perso ane i adoua din t~;,: " ;'} Sf 'nt a .T I:eime.: ta 'd e p ersoa na ntia, . Ches t iunea rap ort ului !<, .\ " ' persoanei a treia fat de pri ma . i a doua, a 'Dui' lliui S fnt f a-j,
~:.~:

..,.'"

:>!',iIi- ' :( " ,"

-, :

'

-,..

:'

., :t"

'.1

< ;. . ,

In

80

.de Tatl i riul, nu a fost pus in evident. Arienil nu au atins ' . " chestiunea aceasta in iuv tura lor, astfel c sinodul dela Niceia .> nu a avut mo tiv exp res spre a vorbi ma i pe larg despre Duhul ' . deoarece n pr ivinta doctrineI s a le asupr a Fiului st tea pe punctul .s u de ved ere ne qat ivynu p ute a s nu atace i chestiunea desp~ e_ , Duhul Sfnt, Negnd unitatea fiint ei Fiului cu a Tat lui ," . neco;': ,dilionat tr ebuia s se a j ung i la ntrebarea raportului.Duhului " Sf nt fa l de Tat l i Fiul. Ideia unei fiinte interm ediare :ntre 'Dumnezeu i lume putea avea inc fn sin e o oarecare umbr a .
posibilit i i, dup cum se n v a aceasta despr e Fiul ;

.Sfn t n s imb olul de cred in , ci a zis numai a tt : m ocstloJlE. v . '-ai ~l<; 'rO Jl./~;;fLa .0 "AF ov. Dar arianismul in decursul timpului:

dar

locului S fnt ului Duh in Sfn ta Treime cu negare a

divlnit il

fixarea Lui,

.I c u t c tre EU110mie, ep isco pul Cizicului,l) pe.Ia -'a ntil. 3 6 0, " .a firm n d c Duh uLSfnt este al treilea in privinta ordinei pr ecum ' . - ! co nsi de r n d nat ura s a, c a fost creat din voin ta Tatlui cu -c ola bor ar ea F iului i este a se ci ns ti la locul al tre ile a ca pe cea. d i n t i u i cea mai mare din tre creati.tri; totu nu e Dumnezeu, nici n u are pute re cre atoare,") : Dup a cest Eunomiu au primit

nu se put ea face altfe l dect cons idernd pe Duhul Sfnt ca fiil.ld 'in Sfnta treime un membru . l mal int erior dect Fiul . -Aa s'a "";

de

.nurnirea lor e re ticii eunomienl, , ! T -~', In canonul a cesta cu eunomienii se identific eudoxieni/, .ca rt a u primit i au mrturisit 'doctrlna mincinoas lui Eunomle,
1) Phllcator gtl : Hlst. eccl. Iib, VIU. cap. 18. - Despre Istoria l ui Phtlostorgfue, cere este imptit .in 12 cri i ajunge pn impratul .c.Onod u , Cev e tace, ob s erva ia s nu 1 s e dea ,oreu m nt inttutoate, de-o arece autorul nsui " Il fost "c ontD.rnino.t"de nviturafalBii" it ,1 .tiI ' ~~n()ltlI,e : ' : 'G " Cave :, IUl Jcrlptorumecc1. hl st oda ' 1I1eraria. ~ GeIicvae~" 1,7 0 5 t p~g-. ~ 20.f: ~ \' '': 2 Q5, ~. Pa tria rhul ' F olie vorbete 'astrel fai : de " aceea, ( istoric : ..Narrat " _ ' f ere co n traria omnlb ua eccl ealaaticls hlatorica,' laudibus extolfens, quos n ovlt errentemo . Inrect ce, et co nv lclls orthodc xos perfundens : '- u,t esne hoc ~Oj u 8 opus non tam h storfa , q uam hae retlco rum laudatio, cum n ud.a el mera vltupere tlon e . etq ue a ccuaatlone cat hollcorum". PitoliJ" Myrlcblbtlon se u Biblioteca . ' co d . XL. Noi ne referim la istoria lui FlJostororglu inimt -s ea ma .de a ceste ap rec ieri. . " ." . . . ., '-, ~) "Spirl tU9 eanctu e ord in" el n atura ; .~rtIU9, Patdllquldem 'p ra~~ , .. septo , opera tlon e verc Fiiii Iactu s, terUo loca hcncretur, tamquam qul \sit ' prl mum , omn iu mque maximum , et eolum hujusmodl op lficium Un ;geniti,' .d1:litale ac crean dl potentla cerens ." Bastlll M, advers, -Eunomlum Ilb, rut ,""p. 6. .

81

. S'a u nu mit aa : dup Eudoxie, ca rele a trit in. prima j u m t a t e a ' .secolului al IVlea . i ' carele in tiu a fost episcop al Germa nilor,.. apo i al Antiohiei i in sfr it , al Cons tantinopolului') . fii nd ep iscop al Constantinopolului, a numit pe Eunomie episcop al Cizicului"). Doctrina eudoxienilor se asemna cu cea a eu nomienilor. De spre " Fiul " nv l au c El nu este n ici imaginea Tatlui, prin urmare 'mergea u mai depar tedect arienii. Rebotezau pe ceice in trau in comun itatea lor, ; i.,ad ic cu o , si ngur afunda re (can. 50 ap. ); r-t in'{ tau c 'n u a re n ici sens nvtura ort odox despre pe depsele viitoare i "despre chinuril e venice. Eunomieni i e r au nu- o mli .l anomei, din cauz c negau unitatea fiintei. tnv trut c persoana 'a doua i a t reia din Sf nta Treim e intru nim ic nu sun t egale cu persoana prim. n privi na fiintei lor ' ). .~ "t' Apo i se anaternatizeaz samiarienii, pe cari.canonul ii iden lllic ' cuamevmutom ohii. Pnevmatornah ii au provocat convocarea , acestui sinod ecumenic. C peteni a ereziei a fosl Macedoniu , e pis- copul Constantinopolului. Dnsul t nv a c Duhul Sfnt esle inle' rlor: Tatlui , i Fiului, c s e aseam n inge r ilor i in fine c este ' creatur ')',r:'0losindu-se de rstim pul do mniei mpra t ului Iuliau. . ""' pnevm atomahii (altminterea macedonienii ) i-a u r spndit Inv - . tura in msur ntins, astfeJ c Ia sino dul prezen tnu p arti cipa! 36 de ' episcopi pnevmatomahi "). Deoarece s em iar ienii a ve a u aceia nv tur despre Duhul Sfnt ca i pnevmatomahii, canonul prezent pu tut idenliiica. Dar semiati enii erau er etlcl mai ma ri , de'ct pne vm atomahll, deoarece ace tia r ecunoteau cel p u tin unt - . ~ ia;t ea", [iin el Fiului i a Ta t lui , pe cn d cei dinti ne ga u nu numa l . "" ryita tea fiinlei Duhului Sfnt eu Tatl , ti i pe cea a fiului . Dar '

un

i-a

,.1) Bocret . hisf. eccl . II, 3 7 , 4 2 . S01.om. l-u ~ l~ ecct. III , 5 _ T heo- doret . r ha er. f IIbular. Comp. IV; 2 . . ,;~:tG':: ~) Gb;ri~n lariile .lui ",genera i Valanmo n la .a ceat canon (Sint, At . _ 11, -'00- 168). ' ~ I ~ . 3) T heodoret t hae~ . " fab ul . co mp , IV, ' 3 . "") " Pos lqu a m Macedonl ua , con sla ntin op olita na ex utus est e cc tes fe , .. , 000 _a m pmis cadem cum Acaci o et E ud oxio opinlonem ten ult, Do cebat . ~ - ef1irn fiHum quld em Deum esse , per omna s imilem Pa tn, ad eo qu e s ec un - : dUJl1 ~:*jbstantia -Splr ltu m -Jv ero .Sanotum, eju sd ~ rll h on oris et di gnilath " expert etri esae nsserebat :f~m ul u ni a c mfnlstru m - eu m app etlan s, e l qune . ",.'cu nqti e alia 'qu is pia m d e " angelis di cens , n on aberra vit ", S oaom , H lsl . _ , e cc1. IV ; "2 7 . Cf. T heodoret. Haer. Ie bu l Compend, IV, 3 . _01 ' :; ) SOZ('lm. J. c, _ S e cre t. 1. c. P hl tostcrg, IV, 5 . ; ",1 ,
li'

~ 'i;~ i~:
82

i' i

dealtfel, deoarece s ino dul acesta ide ntific pe : serniarien i i -p~ i:~~ wj~ p nevma tomahi, el a re in ved er e cu si qara n timpul de d u p anul)~L ~i 360, cn d pnevma tomahii au tinut n Asia m ic "multe sinoade ~1i;' '?.f:J mpre u n cu semiari enii i c nd semiarien ii au negat" cel put in ::e.:.i- :;.~ ~ momentan . d o ctrina lo r de spre unitat ea fiintei F,iului cu Tati\P). -;'~ ~ 4"~-1 Ca no n ul me n t c n e a z mai de)Jarte 'e r~sul ~ s ab.e li(tn.~be'i~ ..,\,l \~~:: 'fl!:f; nismul, ap rnd d ivinita tea Fiului lui .Dum nezeu impotr iva -teorie i '.~f .J ,;r,-~\ subord l n a iene i spre a ex pr ima 'ma i lmurit egalitatea Fi ului cu"', }~S- ~ff'~ Ta t l; a a juns pn negarea deosebirii persoanelor - Tat lui i ''':~ '' Fiului, nc t d up n v tura sa bel l a n Ta t l , F iul .i, Duh ul " Sf n t al c t u esc o sing ur p ersoa n , deci I r sex iste . vre~o :'~, d~os eb ire intre per50a n ~l e SI! nte Tr eimi. ') ~ p et e.nia s abelia- ;,~ J:~1 nismului . a fos t Sa belte, episcopu l Plo l lna~del din. Pentapo- :\\'~1 '!;:fJ lea 1.ilJ i an , c.are c: trit n pr ima j um tate < a secolu!ui a Iy ~ ~ ea~O) :i~ft' :~'i& Pe tim pu l lUI Calltst I (218 -223) a losl .pentru prima . dat scos :.r~, ~ d in Bi seric "), apoi de cteva s ino a de din s ecolul al pa trulea.t) -i!i' ~ ~ La P rinii apuse n i sabe lieni i a u i numire a de patripaSiant.C,,:a : . \ :i:j ~ ~;~ tr ipassian i) din cauza nv t urii lor. dup ca r e. Ta t l fiind o p er. <~i.:, j:Jt, .soan cu Fiul , iar d ac Fi ul a p t imit pe cr uce , apoi i Tat l a ':.~ T~l trebuit s ptimeasc deasemenea pe cruce, fiind o persoan ln -: ;r-i~; ." div iztb il cu Fi ul . . ' ; : , . "'" , . '. ,;':.j;, '~~:l Patr ipasian ii i re duc orig in a lor la a~' iiultjmi .. a i secolu- ' ;.;~: ~~ lui al Il-l ea , cn d P raxea a 'nceput s-i p ro pa ge n Roma in .~J' . . v tura s a an titri nitar . Esenta ' tnv tur i ! lui Praxea, dupTer-: .~: " , l~ tulian, cousi st n urmto arel e: "H ristos M ntuiton~l es te nsu i ,~:':'"i ' ~~ Du mn ezeu- Ta t l (ipse Deus Pate r) , . i nsu Domnul Ato lpulel'nic. '.{ij' tii~ Acest D umnezeu , co nsiderat n s ine nsui i n . fiinta s a , este -g,,: ."~ s pirit, inv izibil. ne mur ito r , n ern rqini t, carele nu es te SLtP US nic i ' ~~'r- "'-"

~<,~J,t; ~:;,~ ,'., -.;";i ,.-, : 'fi -":.iJ'. t, ,,,'.

,-

" ~" ' ~

la

..

_ __

'j

"

..;-

1) C omp. Beveteg , S yn odicon, Annot. i,: hu 'l e ca ri. 0 1- 0 2 . Hcfelc~ ' J~~~ Cc nci tten ges cht ch te, 1, 7 3 4 - 1 3 8 . .,., 2) "Unam hy post as in ess e d ix it Pa trcm, e l F'ilium, el S pirit um ;~~ t S a uct urn , et un am tri plicls nomtnte per s on am : eu rodem q ue alune v()c al ::~:. t. u t Pa trcm, n un c ut F ilium, nt lOe ut Spirltu m S anctum . Ac in vet erl i~f qu ldem Te ste men to, ut Patrern, Iegem tuliu e, in no va au tem, u t Filum. :'~:.~. es se In ca rn atu m, el ut Spirit um S a nc tu m ad a po eto toa vc nlss,, , - the ~, ::~ . c doret., Haer , III, O. -..:.. Epi pban., . Adv. haeres. Ha er . LX lf (a l. X LlLY: 5 :: 1; cr. Hcfele, Co ncl tien ges chich te , 1. 1 3 5 . 25:1. o80 , . (. '"'>. . :.1 ) 'Tbeodoret, ib . Comp. Herete, a . a . O . S . 135 Ig, ~f , 4.) IIefele, a . a. 0 ._ . ') Id. ibid . 1. 524 fg,
~

;,: ;t, : \: ~
';

;1~i

rJj
:ji]

t'<., :~

~: .

"

~{ ' ,:~:i).:'
~i
~.~ ~

.~<7-. !~t~~~ s'pa tiului, -nlc l

t ;, i.'~' a. intrupat pe rspnal Hr istos M n tllitoru l ; ' ~ stf e l att unul c t ~; ...~>iI:. i' celalalt . fo rmeaz o p e rs o an ; -D um" nezeu Tat l s 'a n scut din /,J~- ;'Mar ia , afr lt cu oa menii impre u n , -a ptimit, s 'a r s tig n i t pe ,:1j:~< ~; 'cruce, a 'murit i s 'a nqr opat>;' ) -Patrem cru citlxlt- , zice acel a , 'ii. r ~.)reftulia n despre Praxeavexprirnnd prin aceasta toat mnia sa ' 4'.~ ~ ~'. m por iva ac es tu i ere tic. 'li) Al , doi lea reprezentant, principal ' al a nt;:t~ Z7~; ,:J!rri niC! rilor patripa s ieni. fost ',Noet , ca re le a ,i nv a ttot n Ro ma ' I- iri " prima ' j u m ta te a .s e colului al Ill-lea , Ipolit'' ) i Epi!an ie') s unt : '.ce i dint li scj-ilto ri bisericeti. 'ca r i vor be sc despre Noe t, iar dup 1. :cr AUglistirilS), Teodori t"), etc. Doctrina lui Noet i n ge ne ral e ste "~( ' ,~. Id ent ic cu.a lui Pa xe a , numai c dnsu l a desvo lta t-o mai pe ~;;' I~-~:: ~ l~r.g L i-a dat -o' form ma i com pl e ct . Rep rezentan tul urm tor ' ,,~: :lW:.,~S<~I ,.antitriIlitariio r pa tripas ieni a fo st Sa beliu, carele a tr ans fer*~ {,l~: ~_ ~ >_ p1a ( $,l1Y ttur~ lu i P r-axe a i -Noe t, dn d u- caracter ma i n o u, :~'; <-;"ln a i perfect. i .mai tii n i f ic') , Desp re sa belien i vorbe te i canon u} ~lf" 7 al acestui si nod, unde botezul lor este taxa t de nul, astfel . ca ~ ;~. '>J~_ c~z ..de tre cere la B is erica ortodox ei > s unt a se primi ca ' . ., : 'fr'; .J ,aganll. ~~f. (~h~Prin .acest ca non Se anat e m atizea z i marcelienii, Ace tia l~: :~~ {;;, .i 'au o rigin a dela Marce ), epis copul An cirei , carele a t rit p e la

-timp ului , mei ptimirei, n ici morii, ruei vre -u nei :.cOjlditii; ge: o r ice fel, d up cum este supus o mul- Acest D umnezeu

:.

83

':

-, "

;,); '[ .'


I
I; i'<

Oi:,g, )1

~'. ~1_ :;;~.$

"'~ ~h

.fi~'

~~ " ~ ...~.::.':
... ..."1

d ' .~--'---'---'-~-

",

~r

'

.~ ~. Pater pa ss ua" , , c. II. ' ;,.1

J) Tert ulia n : Ad v. Pr axeam , o. J - XX XI. ~) I b . o, 1 : "Ql ps u m di cit Pat ru m p l1 SS 1 ~ m e ss e " . -r-- Ib... Ips e Deus

s)

"Patcr Ipsc credit u r na tu a e l paa su e" , c . XI U. 12 ; " l ib . X, p. 27. Contra. b a e No~i . ~ ) Ad v. b aer ea . Hae r , LVi.I ( al XX XV ll ), 5) Du hae rea . c . XXVI. li) I1aeret. fab . Co m p. l b. 1111 p . 3 .-

I'h~l~~o i'hu mcna~

H b , IX . p. 10 et

1) .. S a belliani dictl s u nt quida m ha e reticl, qu i vo cantur e l p atrt pus slan i q c! d icn nt Ipsum Patrem passu m Iuisse " . Aug us tin. , in Evung . if:{ . ' ... Joh an . tra ct X XX . . Q uo d bls s h emiae genu s d e S a bellt opinio ne ( Pd ~~~' ~-~."~~ _ '-' s cill janistac) s um pseru nt, c cjus d is clpu tl elia m Pa trfpnss'u nt m erite n unJ cu pan tllr,. qu.iu ai Jps e . es t . F~~i ~ SI qu i et Peter, cr ux FII.ii ~LltriS est p~ ssi o. /,," ( ,;' ij (; et qutcqutd 1Tl for ma servi 1'11 IU 8 Patrl o bed ten dc aus ttn utt, tot um In s e ,t:\.t" ~ : \.~te~ ipsc aus cepit" Le on , Ep X GUf. c, 1, C :f. Aug ust: hnerea. r~ .,~ ~XVI.~ X U . E ptp ha n., ~ d v. h aere a. I-Iaer. L X I[. (01. X L II ) . , - - ~ -Th eodoret. , H aei". fab. Comp. lib , IL u, 9 .

:;'l:" i< :
.

84

mijlo cul secolului al IVle a.') Marce l il participat la pr imul sinod ecumenic i ai ci s'a distins ca cel ma jrna re adversartal Iui Arie ," i ca ap rto ru l unl t li ipo sta tice a F iului cuTa t l . t) Disputa s a cu arienii a p relu nq it-o i dup sinodul dela Niceia, da r mai a les . cu sem iarie nii. Ma rcel a scris i o lucrare vast "impotr iva lui . Aster ius,") unul dint re principalii r epr e zentan ti a l arianismuI.ui( ,;.) !;f~': ca re lucra re n i s'a pstra t n fragm entel e u tilizat e ' de E usebi u ; ;ijl" ~ . din Cesareia in lucra r ea s a "co ntr a MarceIlum ". Ma rcel i n lu cr a- " rea aceasta atac nu numai - pe As terius, ci i pe Pavel, -episcopu l An tiohie i, pe E use biu din Nico med la, pe Origen, pe Narcis.-" " , ba chiar i pe Eu s ebi u din Cesareia. Da r Marcel, comb tnd .1oc- .' ,'i Irina ari an i semiarian despre Hris tos i rp it fiind de pole; ',< m ica con tra adversarilor s i, a czut n s abellanism i in con se- ... <t c ln s 'a apropia t de doctrina lui Pa vel din Sa rnosa ta.t) Eusebiu ' d in Cesa reia in lucra rea sa despre teolo gia Bisericii , ca re in intre gime a fos t n d r e p t a t im po triva lui Ma rcel, a expus foar te deta ila: lnv t u ri l e .ere~u l~,~ mar~eli an .,C) .Ace i~ ctoctr! n s~ ,ex"',,, .), \~f.l./. pun e I in ce le doua carti ale lUI . Eusebiu contra lUI Mar ceL 7.J ~'!i }:~~. Marce l, ur mnd cunoscuta d octri n sabelian despre Hri s tos , Irn- . " t

i;

.~

,"

1) . Mercetlua A ncy rae epl eco pu s . NlcE\eni. ,ci; cit er co nsilIi diebus, ve .

peulo postea ..ha eresim suam di.....ulga vlt;:, - ' ,Anr~o t. in Socrat : H lst. -eCc1 ; ;1(~!. ~ i' '. Il, 19. Comp Ca ve, op. C i t . 1 2 7. ' ~ " :r,,,,''''''
~ Ce rtum es t senctae Synodo Niceenee Ulum lnte rful sse, Qde catholica edvers ue Arianos dispu lavit. .A n no t. in Sacrat. B IRt eccL .i' " :.,

%~ ~"i 'J ~;'.

') A sterlue S'& lndeletn lclt cu ~o fi fltiCa in Ca pa dochla, ~' ~poi a p~i. :: ,1.~ mi t cretinismul. Pe timpul persecuiei lui Maxim lllen s'a lep dat de H ria- r toa i a jer lfitze ilor; a poi ci n~u.se d in nou a revenit la cre tini sm l a tli'. ': imbni iat doctrina lui Arie . Ascrb multe lu crri de . , Ai recllc , -, : a.dn~, ; ca ri le c ite a n diferit e localiti al e Syri~i..Luclrite ' a cestea ;,a U dat : ' Ini.~' bold lui Marcel . s s crie co n tra lui Ast erlu. Co mp, AthaOlls: Con tra Atla-', " -?-' 008 Ora t, I n u m. 30, Ora t II, ~ . 28. I d . D;e Syinodis n um, 1 8. S ocrat.:.,.~ l ~' 1' #' IHst. ecol . 1, 30, PhUostor g: H ist e ccL:I,I,14. ,1 .;.,..~ j' 4) Euseb .: Co ntra Marcetlu m , lib . I, c; 4. !\" :Y t 6) De e cclesteatlca tbe cl ogla co n tra Marce llum !ibri tree (in - Mign e, '.~ ~ {~. ~ . Ed . cit. XV, 4 19-524). Com p, Balsam. et Zonat. . in hunc, cen , Stnt :' : A l. Il, 1 6 7 - 108. . '. . ' .. . . . " , '" ';~ . .. , " . ,~ ;, ) Eusebil Pa mphili ndversus Marcellurn Ancy rae.eplscopuin 1ib[~dUOo:'~ '\~ Comp, Marcellia na ed . Rettberg. 1 7 94. Euseb: De eocl. theologc Iib . 1. e, 1, 5, 7, 14, 15 j Ilb . U, ca p. 25.;~ lib. Hl, c, 4 . Epfpha~ ." ~ . <" Heer. LXX II (al . LII). - Theodor.: Heer, Ia b. lI , 10 . '

1, 3 6 .

'

;1(~

:.'

l'l ~ o:\ "

pe::,'"ttr '.'

"fl

~ ~ ~.

" >..

l :"

'.
_ 85

..

, p rt it cu p u i n deosebire i de c tre ma rceliani srn, doc t r in "1 r" , , ;" , d~s voltat i e x pus despre F iul , a aju ns p n Ia negar ea iP05.;. I,~' ta su luide durat ' v en ic Fi ului i pr in , urmare Inv ja c la , ; 1 sf r,itu l iumii s'e va. s f r j :' i mp r ia lui Hris tos , ba chiar i insa fiin a Lui. Afar de Eusebiu, a fa r de cartea ..De svnodls - ") a lui Ata nas ie i ala r de catehesa lui Ciril a l Ierusa limulu i : De 'secunda Christi a dve nt u,") inc i . IJarie. Vasile cel Mare, Socrat, Teodorit,' precum . i alli\8) mrturisesc c I n t r'a d ev r aceasta a. ,~:\, fO.S f d o ~t!i n a ,m ar ce Jian is mului. Am cita t at ia Prini i inv f" to ri blseri cetl, ca ri vorbesc despre e resul m ar celian mai ales din cuz c unii dintre teol ogii a pusen i a 'u vru t s dovedeasc or, td C10xia lui Marcel,') baz ndu - se p e Impr eju rar ea ca a fost a pra t la sinodu l de la Roma din anul 341 i c doctr ina lui a fos t recu nosc u t or todox la s ino dul . de la Sardica , dar mai a les fi indc .Marcel a fos t ap ra t de c l re papa Iuliu.') Dar de altlel in pre ,' " 'ient' chiar j " mul ! i , d in t r e - soni i t i le a puse ne, mpreun cu P !,'rii1 jii i I nv j toril Bisericii din ve chime, corulamn falsit a tea n v t u rilor lui Marce l, a stfel c ast zi che stiunea ere ziei lui Marce l este ! deplin cla r ifica t i prin ac e asta s 'a do ved it te mein icia i le galil a tea co n da m n riirexpr imaf de c t re s f n tul sinod p re zent f': ., [rnpotfiva lui Marcel. . .-. . _ ::l'; .J,f:: . Bev er eght ,emite. ideia pro ba bil i t i i c din t auza a cestui e res il " ~' , !s:,a u introdus de' ctre sinodul co nsta n1inopo lita n pre zent in sim : ,fi: ' i, ~, bot u l nlceian' cuvin te le : OJ r~g ,9CJ.d!A d{1.~ o [Jx E't1,W dJ. (Jt;. - a c ru i

'al

1
,
-1

g., .. . .
"'"

1) NUITl. 26 (Mlgue, Ed

ci t.

xvi,

2 96).

Beait. )\I a~n . Epist, Lll a d Al h aURS. ~ ;. ~ S c crat , Hist. e ccf . II , 19 - . T be cdcr-,: Haerct. Ca b li b . Il Il . 10 ""~~'::;~ Hilrtd~lS: 'I~ Eitit,it, nam que tem pori bu a. .n oetr ts Ma rc ettu e qul da.m Ou l' : ~~t i a e ,: -< h.~ ~ re U c o l'll m ' orunlum ex se crnbllior p estis , qllqu e eacrltegn merite, '(.~ ef e profan o," perdl toq uc a rgume nt a veltt Chr lsii Domin! rcgnum perpe tuu m, '-; ae lern um el s ine te m po re di stermin a re, Initium reg n and l a cocpfss e Dominu m " ; diceus anle qua d rln gen to e enn os, I n emq ue ei ve nt uru m s m u ! c um m undl -. occasu" Val eatl Annot. in Socra tla hi st . e cc l II, 19 . 4) De pil d : Netatis Alex . Seci. IV Disser t. ao; Mon lfaucon : Cc ttec-

2) Catechis!s, XV j n um. 27. 3) Hilarii Fragm. ,Il ,: Il. ' Z I -

t, d

~ ~~, ~i" jitl " .c~n datn n u tu ' chl p j hot rt pc Marcel. Ve zi : Concl tlengesc b lch te, I.474, . ~ i.~~f~:' 4 0 0; ' 5 5 2 , i m ai al e e lt. , '15 . . !; , 'fi; - .:: i{ 6) Co mp ar : B elele: Concil icugeschicb te, 1, 4 9 9 fg, 5 5 2, o 70 fg .,
) :"
~. _~ , I l fg ., 502 ; IV , ' 40.3, 4 97. ~. . . ..

,. I~ o , no ,'a Patr um A . ')I ". pag. 51 (Vogt. . B lbl htst h ueres. 1. 2 9 :.l). Ch te r : '~ ~'.. , cn L iJ ll e ~e ~e , car e dealuet expu ne ' p n a la a m nun t e ln v t t u rl te l ui Mnrce t,

.
. 6

86

Imp r i e nu va a vea sfr it. ----:' cari cuv in te nu se gsesc n re- ~'.?~ ~;;~~ da ctar ea simbolului nicei an. Nof ' mp rtim intru toate .' aceast "h'~' ,f~~t1 opinie a lui Bevere qiu, pe care o susi n e - CU argumentatia "ur - > ,.. :;~ ".;;. / ~
m toare : - Cuvinte le citate , zice e l I; obs erva tiile sale la a cest "i;;,' cano n, -n u se g sesc in nici o ediie a acest ui s imbol ca . Ji i nd4{~ ~:: . red act a te de ct r e s inodul dela Niae iaj se g se sc ns tn toate editiile acestui s imbol ca ad oqate de c tre acest si nod (Il e c,); fii nd co nfi r m ate mp reun ' cu ce lelalte cornplec t ri . Presupunerea no ast r s e do vede te mai ' bine prin a ceea c . Mar cel, du pce n\ )~ ~

... ~;. .~ .='~

il

m rturis ire a sa de cred in decla r c primete intru toate m r~ . ~~.-lt < ~.?

turisi re a fi x at la s inodul dela l 'iiceia , zice : . " - noi nu credem i:'~i~' ~ _: , :~" ~ .. nici o d at n u am cr ezut a ltfe l d ec t n chipul cu m i qr e t e ca ~.',",~ ~~ ~.: ne nul e cumenic i bisericesc; carel e s 'a stabilit ta "sinodul, dela ~~;.;,~ . :~~ Nice ia > (apud E piphan , ha er. [J<XIl sect. 10 ). Dac cuvint ele: , <!; :fi~.~ :u a c ru i mpr ie nu va avea s f rs it .. s'ar fi cuprins chiar i ,.J;jl ~:' :.'. pe tim pul acela in s imbolul niceian , .a po i Marcel, care le: n ega ':fi: ~~, . dura ta venic . a m Prt ie! : lui Hristos , n u put~~ s prOnU~l!e, \:,~.;~ ~., p entru c.-:es t s imbol,' - pr m urmare aceste cuvinte a u fost a d a o ~' .~, ~ :''' ;': '.. gate de ct re sinodul prezent' i a d ic in conformitate Cu con- '.. . .. damnarea e xp ri mat contra 'eresulul rnarcel ian, car.ele _ . a ap ru t ,p .~ ~ n inte rva lul de tim p dint re sinodul dela Niceia i cel prezent .l) ". ~~ r~, S inodu l ana tem a t i zeaz m ai -dep arte pe otinieni. Foti e a '- ~ :t..fi.4 fost u cen icul lui Marcel. S'a nscu t n Anclra i dupce ' a petre'. " :~~ . ~~.~ multi a ni ca dia con , n sfr- it a ' a juns episco p al S ir miului.2 ) ' ~.: ~r.~ Inv tura lui a fost. cu pu tine e xceptii. i d e n t ic cu n v tur a _,",;.~>f:~ lui Pa vel din Sarncsata . Nu recunostea Sf nta Tre ime i pe Dum ;, ' -;~' ;1:~:; n ezeu, c reator ul tuturor, il _ numia Sp irit, ia r de s pre Fiul nv a ' ;?~ c es te n uma i cu vnt . prin ' ca r e -; Dumnezeu i ex prim vointa '; ;' _

se

)o '

1) Beveregtt: Syno d ir on Au not. in h une can . P, 9 2 , ..Ffd el sym b o lu m (c o ncilil Cc nstent lnop otia ni) n ihll C ere aliu d est, q ua rn symbo lum Ni caenum pa-u cis addi tia explicatu m .' . , ct udversus.' Marcettt. Anc tre n l ,," ~' . },;r~ -dogma h a c cl au su la cujus uglli nou nit fi llis " , Cav e! Op . cit . :pog.' 23 2 ,, '< ' :~ - ce. Anno t, in S e cre t. H tat ec ct . II, _19 . . ., ;.' i " 2) ..Photfn u s Mer celtl d is cip u lus, S ~ I' mH eptscopus ordi n at us , Heblo , nis h a eresln in staura re co natus es t : " pcatea a Va e u dno , pri n ci pe pulsu s ec cle aia" _ H lero ny m , in Ca tal og. S o;roman, ' 1V, 6. - ' E pt ph an . H3-Cl r. LXXI (a l LI). - Ann ctat. in S ecret His t. eccl . T t, 19 . - C t, Bevercg , Synodl lcon . Anno L in b une. ca n . pag. 02; G Ca ve. Op. cit. pag 13 I ~ ~ - '~I '1 Ruinile Sirmlulul, p atria m p ra t ul u i' roman Prob, se vd i a at al in M it-,v'!' Y > {l ovita . cr He fele l Con ci1ienges chi c hte , 1, 6 34. .-:~ , . .
<

', . :.;~~
~ }~

..

~g

f.

.'

th
, '. '

~ j~~~, ~ '4.h : ~i"" ,

~ ~~~Lc. ,
,, ~ . : ~'

A~i '

l't'

"

,<

87

~ .~ , i-::-~a~ sere realiza rea crea iilo r sa le, cu alte cuvinte el este numai : lIl~ inS l ru ll1e n t meca nic.rde care Dum n ezeu are trebu in la a c ti~" ;vita't~~< sa' creatoare. Despre Hristo s nv a c -este om simp lu. -"'l ,.'.,'.:..,' : ', , ~ care a ,servit de instrum ent la . reali zarea vo inei , lui Dumnez eu :>, lJe ,pm.it : i as t fel nu es te chipul lui Dumnezeu i cu at t mai .' .. ~ ~t' pu i n ,< nu" es te de aceia fii n 'cu Dumne ze u l dec i el nu -<h f : .est,e v en ic, ci i-a ' lua t inceputul s u de la Maria. 1) Un siu od
17.r " , : ;'r{;~~~pra ~, l u i ,FoHe ,S ) . ' , ..::; , ' ,' ,:;,~ , , ~ ", '.\~;"~', . I f! ~fin ~ s i no d u~ anat esuatizea z, pe , apolin arieni. Apolinarie

~ ~,{[:, j:.~:D.t,a i;" tr~Iu u n alt.isinod 'a puse an a co nfir ma t a natema pronunat

..f~~Iii;t ~ :del<i : apus -d in an ul 345 . a ana tema tiza t p e Fo tie;'~) ia r cu doi an i

t;(a fost episcopul Laodiceii din S iria pe la mijl ocul veac ului al lv -Iea .
Dnsu l a complecta t hristologia cu principiile trihotoc d u p cum oUlUI

~ :;p~'ri n 1iL l tn v t orii Bi~ericii l a min tes c: ca pe un om de tii n


. !i .
;-; pro f u nd ') .

.;;;1 ~i.' ~. ,," miei .lua te din ps iholo gia lui P la to , ' afi r m nd

'it

~'V'!;,,! r~ZC U . ql1llq consf st din tr ei etement e rco rpr s u le t . I Lo go s. Lei ;~'< , j-ff\' ~:' di!, l)i'lllnlo cuete n Dum nezeu-omul s pirit ul omen esc. Prin a ' .~ ~kiC: cea st. ra i ona re Apo lina r ie, a a juns la e xplica rea clar a a uni rii

" ,~~, .~~J~~:'~ ~~ , CO~ l)Upe din . t r:i . e~e m en ! e : , corp, sufl e t i spir it ; t? t aa D u~~

,.~ :f ~ : ,.di vin it ii i o men irei n H r is tos n astfel de mod c ace ste nu
,_ :.
q,~, ~~)l'l." tI isos ,

~~ , ~ ;I;~~su nt. puse .in H ri stos s imp lu una l n g a lta , ci su n t un ite n tr e ;~'f..L - ol a It . Dac s 'a r rec u noa t e , zicea el, ex is ten ta spiritului omenesc

a poi trebu e

i-s e

rec unoasc

libert atea

i n con-

de veni dubioa s . La co nceptia clar a unir ii firi i n Hr ist os i la convinge re a f e r m a a d e v r u l u i ~f.'{ ~ m n t uirii noastre pu tem s ajun gem n umai la ca zul d a c neg m ,~f ~ ':~ t- .spiritul u ma n din H ris tos"). Dar Apolin a rej raiou nd i n felul a ~j: ~>~. c el or .d o u

,i l\~\s~ci nt ~ i ,~ '~;j~ -: '~oa str

n mn tui re a r

variabilit at ea (mutab ilitas), dar prin aceasta credinta

..

1) .. Pb oti u e h a ud me d io cri furore pe rci tus , s o peri o rea omne s Insa nla e P a ulo S an1os a ~ p. () , imo atroclo ra qun eda rn de 'i:';'.,;,'I!-"' ::, 04:1 Fl1i~ m e n te co ncep tt." .E piphun I H aeres . LX XI (a l LI) . _ So eome n , :l~t ~1...iri Hist , ecc l. IV, 6. _ T heodo r , Hee r. II. Il. ..;..,... S ocra t. , Htst, ecc l . II, :5 . ;.I';~ 19 ..:- cr...Bevere g. Sy n odikon . A nno t. in ' h un e ca nomen, pag 02. 2) Hi tta r, Pra gm . Il, 19; Comp. Betele : Concillengee chi chte, 1, 637 ; lf ) , IIi lla r. i b . Comp . lI efele 1 c . _ <~ .. ~: . ' ) Socra t , Hi st , eccl. U. 46 ; III, 1 6. Soz cm , VI, 25 Valesii 'I. .~ .~ ::A n nOI. in. ca p, ci t. Soa om en l. - Co rup . G . Cave O p . olt . pa g. 1 5 8 - i 5 9 . j.>~ '~~, ~,:c ~,",-;- B~ver~g : Synod i; o n" A n no t, in tronc ca n . pag . 9.2- 93 . . i
:'~; ~ ;J:: :{,: ;. 'S I . p e r av it~ " c a ~ e fT1 q u e cum t'J.:,~i,

~'

:},;'

~: ,. !:" ~~f:,i'i :~:J ,:".

6) Socra t , f-li st eccl. Il,

46 ~ -r- Sozom ,

Hlst,

ec cr. VI, 27 . --:-:

~~ ~t , ~:t: ~ Ha er: fu b. Compend . lib. IV. e, 8. ' ~

V:/ ,:'Z o nar . . et.Balsa m. in b un e ca n. (Sin tA t II.

c r,

1 6 7. 16 9 ) . .- T he cdo ret., Hefele, Con cilie nges ch . 11, 14 2 .


6-

88

cesta, nu s' a gnd it pe Dumnezeu-omul aceasta s e ap r opie de n egarea . deplin a cre d in ii omenire i tntr'un R s cu m p r t o r 1) . Fa l sil a tea in v turi hrislologice a lui Apo linarie ~ a Iost dovedit i dezavual de c tre muli P ri ni a i Bise r icii, ~';'; da r mai a les de ct re Ata na s ie , Griqorie Niseanul. . Griq orie" Na- . Y {!l ziauzeanul i Epi fa nie, ca r i a u do vedit pn Ia ev iden j divln lta - ,.~ 1ea de plin, d ar t otodat i uman itatea depli n a lui Hri stos -i ~~ n " consecin au do ved it contra lui Apolinar ie ciHr fs tos a vea ! s pir it cu tot ul de a ce la fel precu m u ..a u ceilalti o a me n lt). Doc-j-, fr in a lui Apolin ar ie r e fe rit oare la umanit at ea lui "Ii f isto s s 'a de sb t ut i condamna t la s inod ul dela Alexa ndr ia din "a n ul 362, convoca t de Ata nasie '). To l aa s 'a conda mna t doctr ina lui Apolina r ie i la s inoade le din an ii 374, 376 i 3'80 tin u te la Ro ma s ubpapa Da rn asu s, fiind ca terts ti i-o i episcopii cari lm p rt i a ir do ctr in a aceasta"); i n sfr i t a fost supus a natemei d e c tre i5i~ ' 'no d ul p r ezent , Dar dea ltfe l, dup cum ' se va vedea la comen tarul canonului al 'z-lea a l a ces tui s inod , botezul apo lina rienilor a fos t recunos c u t va lid . i ei erau pr imiti n . Bi se ric numai pri n unge re a cu Sf. M irj -dup Ce de clara u n sc ris c s' au lep da t de doc- ".'. Irina lor. - A ce ti eretici- , zice 2 onara, "nu lrebuesc boteza i din '.j . nou, deoarece n pr ivin ta botezului ' ei n t ru nimi c nu dier - de- ...:fnoi; ci il s v resc n to cmai ca or todo c ii ...6) . . ~;. .'.

c desfiineaz

' i 'c :~in ,.ll

',s J

'1 '

,i

. Tol i eretici al11 i nt ~i ca d s ub ~n ale m. La. ~?m enlarul ) a c,,,: ,ii~ n o nul 5 ap . a m arta t 111 g en eral In ce co nsls t anntema. . Al tll '~ l:t .- co mplec t m cele sp use aco lo.' .JIIJ 8=; w. n tocmai ca i ,LvJ./} r;I.L~ de-:( ~'., riv dela cuv n tul grecesc ri liu d /JTjI .l. ! al clasicilor gre ci i insem': 1 ~~. n eaz darul consacra t zeilor, ca re se aduce a la templu.. i la scri~ "' .~ Horii . bise r i c et i cre tin i a fost utilizat n acest s ens .acest C uv n!f< ~&
i } Corup . Theodoret : Deoservct orts inca rna tione ' in reb. co~,;, gi; pe ndio lib V, P 1 1. _ Augus t H aer . ..L V. ," ~~:i '; '-;\:!...... - '. 2) AtJu ,na s.,De in cam a ttone Dom . nostri J ~S1.1 Clui stl co ntra Apol- . ': ;'" ,'" ~ r'

'"

. ~

HaereL

CI. CII. -

lil; nri um llbri duo .:::-..... G rego r, ~Y !l gen . i Antlrrhctlcus ndvereua AP~lJinare m, /_ , .iJ4' , Ep tst. aet T heop h ilum ad vers . A p ollinnrem ,~ Gregor ,'i Na zian z , : 9rat.,t ~~. x..'{.I1; ad Cled on ium presbyteru m contre ! Ap pcl ltna rt um Eplst ; duec . Epist. / t~
Epl pha n , Aucoretus , n urn L XX VI ; adv , H ae re aes , lib 'UI.

la m Il. Ha er. LXXVJl (al LVlI ) . De perfecta Ch rtetl - Incernatlon e. n um , 4 -28. . ;1) Co rup . BeCele : Con ciliengeschichte, I, 727. 4 ) Corup : lI eCele .: Con cltlenges chtcht e, 1, 740 - 74 t . ,,) Corn. in 7 ca n. hu j u s "" con cilii (Sint. Al. 11, l88).

89

Eva nghe listul Luca, vorbind des pre templul din Ierusa lim , zice c :t er ~ o rnat cu pletri i .frumoase i cu daruri (';'ya tJ~/.laO'l) Oll). Euse,,> biu descrie Biserica c1 dit de Consta nti n nt ru am intirea Invierii 'lui 'H ris tos astfel : - Int r' In sa era u 12 colum ne, du p num rul A ~ :"L.;postolilor lui Hristos i fiecare era oma r cu un vas mare de 31' ,tl, :., g i nt ' - ~ arlt ri pr etioase ( xak.uot oY vft..1'. h)fl 0.)' d ruite lui Dumnezeu '~~ ., ;, :,de ' m p ra t .. 3). Zo nar d escrie pe fecioa ra co nsac rat lui Dum'"'.,~~, : n ezel.t astfel : "Mire asa lu i H ris tos este consacra t lui Du mn ezel.i {J!r.d aVd.{)YjWL -r:; {}~) u n va s s fn t- S) . Dar aces t cuvnt e ste Intrebuinat n Testamentul nou (i adic i n for ma lui cea d in l l .:- lzy d,Jf l a) ma i ales in sen sul de condamnare , exclude re din so c ietate , pieire ve n ic. Astfel Apost olul Pavel scrie n e pistola 1 .c t re Corinteni : - Celce n u iube te . pe Dom nul, s fie ana te ma ~ ::: (l ~ '!2 ) : apo i n a ceia e pis lol : - Da u pe un ul ca acesta S a tanei, ( ,s pre pi e irea trupul ui - ( 5 ,~) . In e pistola ctre Roman i : ,. A dor i ,.: ! :'1 :~ '. ' s fiu eli ns umi an a tema , depar te de H ristos, pent ru fra tii mei. :r~ _" "i ,I . ( ~ ' 8 ); iar n ep istola a d resa t ctre ,Ga la teni ~ Dar chiar dac no i ~~;.: ~~)" ~ ' 'n i n e s au un ing er din cer a r vesti alt Evanghelie dect a ceea ~~,, ' ~~r\1 ~ . pe,: car ~ v'am vestit-o, s fie anat ema - (1 , 8 ), -:- . i n toate 3~(~ ;,~ .,j ceste locur i est e : n t rebu i n a t cuv ntul rl llJ.{7: q Lfl.. Ioan G urdeaur ..~'.. ,~ ci .,:,f..\; ne d -cea ma i exact ide ie as up ra ana temei n omilia a 16-a . .r e eritoare la epis tola Ap-Iui Pave l ctre Romani . Ioa n G u r de a u r , r~ ~~ ' < .: "ivorbind in aceas t omilie despre Pa vel, defiriet e a nat e m a a s tel :

'.

ca

'-\

'f -

.... ..Ce es te an at ema? As cutt -I pe d nsu l ce spun e : Celce nu iu ('. b e t e pe Domnul nostru Iisus Hristos , s fi e an a tern , adic s 1(: .~ fie , exclus di n comuniun e i tuturora s fi e strin . Cci dup cum ..n u-i n g duit a -se .a tlnqe cu m na i nimen i nu se poa te aprop ia

I
l
f

~.

'd'e'." ce eace es te consacra t lui Dumnezeu, tot astfel ce lce es te exclus , d in Biser ic t re ~ue s r rnn dep a rt e de toti ceice su n t crcdin~~/.~i.o i ' Bise ti ci i i "nim eni s nu cu teze a s e apropia de d nsul , n: rr~,; groz in d u.se chiar i "de ati nger ea l ui ~ ) . Anat e ma , dup s ensul
;, '.

J.

'f

~"

,,,

'

,',

"

'

',.

:J

;"l '; },I. tv, ,14 2. :~;~~o .; l 4) .Homll. XVi in Ep. a d Romanos.

) ,:

~~

1) Le . 21 , 5 . .' . 2) 8Cing eb atu r id du o deci m . colu mnl e, pro nu mer e s a nct crum .Ser v t orl s nos tri ep os tolcrum , q uar um ca pita maxl mla crnterib ua argcnteis -erant omate i . qu oa Im pera tor te nquam pu lch erimum donarJum De a s uo ..dlcaverat'". E us eb .De vita Consta nt.. lib. 111. cap. 3 8 . ';, . Sj VI, f4~. Comentarul cano nului 18 al lu i Va sile cel Mare in Sin t.

o ,

:'

~'" <);1'~

:'{~
90
_;.;.. 1f"~
1 ,"

ce lor

dup prim ul n se m n eaz n d eprtare definitiv, excludere .( eKe-:"

dou

locuri

menio nate

dela Ap. Pavel, a re

dou

Inte lesuri, ; ' Si.~


jf

5,J ~~
~ t~1;<;;

.~

,.~~~.
"

~d;'

il?

,.

cr atio , separatie, a ba lienatio), iar du p al doilea p ieire ' ve nic: ' t. ~ .,, ~?~tj (aeternum ex it ium), .l } ~-t::,' ~_~ ~i' " Va lsamon zice la comen tarul canonului 3 al s inodului del~- J ~~t '7f f,~ Constantinopol din anul 879: - ana tema este ndeprtarea dela '!.l.~'/ Dumne zeu - 1): Deasemenea Teofil act: - an a tema este In d ep rtare., ::~~t j~, excludere v"), La a ceasta se . re fer i cu vintele Apos tolulul : ' -c elce " <~~ ' ~j nu iubete pe Domnul nostru Iisus H ristos s fie anatern -"), Li ':Ji{~ /;I/ '! aces te cuvinte a le Aposta lului Teod or it observ : ~ s fi e aria tem , -';~"i;. ~~f ~ adic s fie exclu s din corp ul obtesc al Bise ricii celce .nu se de_o.it ,1A.~: voteaz Domnului nost r u Iisus Hristos cu j UbireJi~~bir.t_e"i.~) . ~oan' .~~4t : ;~. li Gurde au r l com plec t eaz n omilia sa s c ris impotriva ano me - "' ~i;~ J'~'''1 ilor: ..ce este anatema a ltceva dect c respectivul va fi predat :-~,J i~ diavolulu i i c nu ma i este nici o :,mntuire pentru l eI i c est e '~1 cu tot ul s t rin de Hristos - "). Acel ea i cuvinte ale lu i Ioan Gur- ",~ '; k~: deaur le cit eaz Va lsa mon in precuvntarea scr is : la s mod ul '.:~'~' ' / dela Gangr a ') . Atanasie explic astfelicuvintele mentionateale:" '~ .i] Apo st olului : - Pe tot celce nu crede excl udei- I din Biseric - i _ ,,:"jl c\t~"l! dint re cred incio i i s fie 'd eparte de popor - "). Canonul 29 al .J.;;~ sinod ului del a Laodiceia I vorbind de spre ce ice, observ obiceiurile . ~ .~~ iuda ice zice: -s fie anatema de la Hrlstos -"), pe cari cuvinte 20- ~' ~ .J' na ra le inte r preteaz astfel: - s iie nd ep rt ai i exclui dela ' .~ Hristo s "), Valsa rnon zice la comentaru l rne n io natului canon " al ,,~~~ sinodului dela Cons tantino pol : "Unul ca ace sta s fie anatema: _:lJ l s fie l e p dat dela Dumnezeu i preda t diavo lului anatem .. IO). .-:~ _ l':f Aa s' a nscut a tt in lim ba grecea sc i l atin , c t i in a noas tr ... ~. _~ felu l acesta de e xpr ima re : a s e da ana teme i!'). _:-.& 11;

:.J'f

;'Z

" '::'-.

ca

1) Si nt. At. Il, 1 J 2 . 2) "Anathe ma est separ atie , aba lenatio ", Tbeophylact : ad Rom. JX , 3 ... " a) 1 Corin t. i 6'22' ~ ) Thcodoret : Hae r, X LI, p . 8 . ~ ) Cbry soatom : ed v; An c mecs , U ) 1'1. oU-v iare" roiiro o' J..tru:; ro &vrlt?e,ua, - f~ U ' lI re va- TdUa /J", ou:-os . qi' S:uf1t1~,,~ xat apire fl(rJt"7)p{a~ l.{OpU'.l i Xt rfIJ,. 7tviuI ?w d V ,orpw:; .0(; Xpurrou?'; Sin t. Al. III, 97 . ' ) Athana s.. de parabolle Scripturae , q UC 3t. ev. a) " Ea r lt)(m v ii.'.Id ,' h p.'l. rrr.wa .\rnowT (Sint. Al. III, 16 0). 9) Ib. ' 0) Ib II, 711. ") Ib. 1, 79.
II
j ,

"it ?~
~"

x: :.'\ ':'

~:f~i'};:

~~~,~~t',:<

-itf", ~-.

91

;~ .: .. _. Anatema , afa r de exc ludere, nd ep rtare ,


]) nsemneaz i

n ltura re, m ai
declar c

pieire

ven ic .

As lfel Apostolul Pavel

lj.

q t
~.;

~,

. '~ t.:l.r

-1.\

La 'suieri orice r u'). Ioan ' Gur deaur n alte scrteri ale sa le ~'xplic ana tema ," exprimat locul apostolle cita t, n ne l esul .i:r .~~::r de .D;s!1 d ven ic. Astfel i ntr 'una dintre omiliile sale explic cuih~ ,~ ~: :J.~ nfe !e : a po stolice ! eJul u.rmt~~ : ", a vrea ~la~ b.ine ~ ajung ~~~ :;t;); m gheena. dect s vad pe. izrael l i fu nd necred i ncio i -") : In car tea .~: sa despre preo ie zice despre 'Pavel : ,. dup attea fapte sublime, du p . biruin el e nenum rate, a dorit s , mea rg - n gheen a i ' s .~i1~ !/, fi e dat pedepsei venice ( sI';; r:h ll '.!a'.1 p;~ U)'.l zaI ulcfl',lfq) 1:tJ OWJOif~r."{ 1jYJ.( XOAIl fT.; (), numai ca Iudeii s se mntui asc "). urma celor ' ~~ ~' .,<l'_ '}. expuse acum av em i deie cl a r despre ceeace este anatema . In

;jQll a i .bine dore te ' s fie . n s u s ub a na t e m . num ai s - i po a t ~.;-t;l'nt,j i 'pe"frtttii si, .car i ii sullt rude dup trup') , I o an Gurdea u r l~~:Jn t erpre teCl z acea st dorint a ' lui P a vel in ' sensul de nim ici re . -~t-y enk:; ! scrie : - De aceea m chinuesc , zice Apostolu l) i da c s'ar',Ptl,t efl,l",b,ucuros a vr ea ' s .Iiu ex clus i ns tr in a t del a soei'._li. .~~ care', es te ln g Hr istos ; ' bucuros a vrea s - fiu de spo ia t, ~-~J':~!,u . nunl i d e iubireaiLui. . ci i de buc u r ie i de slav .. :', - A r e~;.~ ~ - nuflt~ : bucuros chiar i la mp r i a cerea sc i l a ac ea mare slav

efat-ea

la

it;';

In

'

.. canaane ne vo m ntl ni des cu acest cuvn t

pe baza celo r

, expuse aic i noi vom n e l e g e sub a n atem totdeauna excludere /. , . \j cn ic' di n Biseric , care atrage d u p sine osnda veni c.

Canon u l tz ,
Episcopii s n u-i inti n d jurtsdlctl e asu pra al to r bi serici a far de dieceza lor, nici s nu Iac turbur ri in bi serici, ci p o trivit canoanelor, e p iscopul A lexandriei s c rmu l asc numa i , Egip tul, iar e piscopii Rsrit u l u i s administ r eze numai Rsritul , p str ndu-se p e seum a bt, serieit Anliohienilor p rerogativel e <lin can oa nele s inod ului dela Nie eia; i episc o pii die e e zei din Asias crmu iasc numat p e cele (Bise ri cil e ) din Asia , i c ei din Po n t n um a l pe ale
1) ') ") ,1 )

Rom. 9, 3. Cbrysos toru, Horn. XVI in ep. ud Romanc a. Chryeos tom. Horn. III ud Stagirtu rn,
Cb rysoatom De sacer dotio , lib . IV, c
G~

;i~ ,:' ~ i
92
.
\~

. . ,,'" ', ,' Pontutut i cei d in Tracia 'nu m ni pe IjleTmcieI s le ',, !" ~., .' t administreze. Iar episcopii, nefiind chema ti, s . n u t reac ' ')jj 1 i!it ( peste d lec ezele lor pent r u hirolonie sau pentru a lte ufn-..., :ii ' iJii ' ~(1 ceri de c o nd ucere b isericeasc. P zfndu- s e' ns canonul " ti., .' : ';' prescris pentru die ce ze, este c lar c, s inodul e par hle l va": ." . crmui c ele a le fie clirei eparhti, i po trivit celor h o l rH e la Nl cela , Iar bisericile lui Dumnezeu c el ece sunt Intre p op oa rel e barbare tre bue s se a dm inislreze d u p obiceiul Prln llo r, c are s 'a [lnut ,
.1 "'

,~' ~~l : e. , .

, 17, 19, 28 sin. IV ec. : 8, '25, 36 , 38 , 39 tru l.: ' 3, 6 s in. VII ~e.; 9, 16 , " 18, 19, 20, 2 3 Antioh. ; 40 Laod.; '11, 13 , 18 , 2 6, 3 4 , : 1 3 ; 76, 95; 98 , 120 Ca rt.; 3 Sard.; 14 int tu -a l do ilea). ' - In cano n este pu s Int iu cuvn tul (Jw{x 7jmg, . (dioeces ls, d ieceza) i apoi emil} X.t!l.; (pro vin cia, epar hia), S ub cel dint iu ca-

( 3<1 , 37 ap .; 4 , 5 , 6, 7 s in. 1 ee.; 3 sin . II ec.: 8 s in. 111 ee.;

'

.'

''0'

" "

nonul intelege un teritoriu bis ericesc mai. tntl ns. . sub al doilea - Uliul mai mic. Am bele coresp undeau exact mp rir i i politice , , :; a Statulu i, aa c ac elea i nu mir i politice .a u trecut i In prac tlca , B isericii. d w lx lj (j(g a l c tuia din mai multe c i rc u rnscri p i i ";ma i " mici, din m ai mu lte epa rh ii, pe cnd Errap l.cu..; a lc t u i a o part e . din diecez , Cpeten ia 'e pa rhiei. d in cuprinsul limitelor fixate ,er a ~1{ s upus cpet eni e i diece ze i; cpetenia ctiecezei avea it subordona> : '~!' [iun e un num r ho t rt 'de ef epar hial i, dease menea in cuprinsul " . .llmitelor hot rte. Acesta este sensul canonu lu l.. cnd v orbete de spre die ceze i e parhii, . y . ~? La e xpl ica re a cuvinte lor del a nceput ul canonului se ivete - ~ p uin gr~ l~ ta te : To:n u;r~f' d,.u!x'Tj1 !!J , i'!t(-1iaJ~.o:!; 'w.l'g (Jlr.epop~qt~ : !~~:~ i xxXr;alo.u,: /l 1 eme vca, p e cari noi le-am tra dus a stfel : <episcopii; '1:-1 s n u - i ntind jurisdicjia a s upr a "a ltor i3is er iciafa r de ,dieceza ;'..~ IOf.;. La lucrare a noa str ne-am folosit de textul at enia n . Cu tra > ,. ~;. ' .duc el"~a noastr concordeaz toate editiile c~itice ' apuseneale ca~ :> ~?, .noanelor. Beveregiu a t radus astlelr "Episco pi. ultra .d ioecesin in _.~ . . . _' ,11.e cc1e sia s e xtra 51105 t'Z l;mines , ne ac cedant. ..1) .T o t aa es te tra dU S" ,t.'!i' :( locul a cesta i la Vo elli et Iuslelli.") Deasemen ea i .la Hefele.,S)' .~~:~ In colec l unea lui Dionisi u cel mic e nt ru ctva altfel. La dnsul. ;,7 , ;'-

se

'sF' '(:tI:
;(ir

<

,~~

f~

;,

'J) ~)

1) Synodi con, 1, 7 [ . ' Biblloth . j uri s c en n. :';0 8 Co ncl lle ngea chlc h te . II , 1G.

93

~r1e q ltaqua m ' ad eccleslas; quae sunt extra praeixos sibl t ermines " aecedant . ') Cardinalul 1.. B. Pitra a transcris textul lui Dionisiu a i aslfel la d nsul nc a i ei! al tcum se nsul cano nulu i,') Noi ,<s unte m siliti s resp ingem" cu to tul sensul din - urm , n primu l rnd deo arece man uscrisel e a utent ice ce le ma i vec hi precum i 'ed itiile cele mai c r iti ce "a l e ~ c anoan e J Qr d in timpu l mai no u co nIlrni redacta rea noas tr i in r ndul al doilea deoa rece n tra du cerea lu i Dioni siu, i n con se cin i n editia lui Pilra es te ~ ev d en t eroa rea t ra d uc to ru l u i. Dup edi tia lui Dionisiu este b . -.; . ':-r~'1 to a re l a ochi con tra dictia intre prim ele cuvint e ale 'canonulul ,', i Int re" ce lece u rmeaz mai t rziu in ca non, pe c nd in re dac',,;,-;. tarea , pe ca re a m u rmat-o noi; nu "poate avea loc n ici o co ntra -r.. . d l c i e . . : Baz n du-ue num ai pe te xtul ca no nulul , precu m i pe co , $-.:me ntariile r efe rito are a le lui Zona ra. P) sunte m ne v o i i s a firmm " t a P r-i n tii sinodului, cn d au dat acest ca no n, nu au raportat '~c uvi nte l e me ni onate nu ma i la unii din tre "ep iscopii s uperiori, ci la to i e pisc op ii fr ex c e p ie. ' Apo i cuvintel e, din canon cari . urm e a z ma i trziu : Iar epis copii, ne fiind c h e m a i, s nu t reac pes te .diecezele lor pen tru hirolonie sa u pel1tru alte alaceri de conducere bis e rice a sc ...", doved esc -mai bine afirma ia n o a s tr . ~, ~ ' Canonul acesta n esen , n u este altceva dec t r ep e ta r ea :;,A. t an'olltitui 6 i. i n parte celui a l s -lea dela s inodul niceia n. 'D u p ~ Socrat; pentru emiterea canon ulul a- da t imbold .lmpreiu rarea c - multi episcopi . re fugiindu -s e dina in tea p ersecu iilor, treceau din s rcu" ri1scriptiile lor n alt ele i pr in 'a ceasta " r s turuau ord inea ,'iera rhic din Blseric.") ' Dac se poate at ribui ntrucl va i acestei l'~.mpreiur ri mobi lul ernite rl i a~estui canon; ca uza principal tot u ~:cii' s ig u ra n t a fost alt a:.pulin timp inainte de i n erea sinodului '~ 'a venit la Constan tinop o l Meletie a l ' Antioh iei i a ici, nt re a l:i-. tele, a ' sfin tit pe Gr-lqori e d in Nazlanz episcop pe n tru s ca unu l d in 'f- COil.s ta nti:lOpol.5 ) Pui n timp dup ac ee a Petr u a l Alex andrie i a trimhr' c 1iva e piscopi Ia Constantino po l sp re a pu ne e piscop in < .

;; brri p, es te tradus cu cuv nt ul s upe r (d eas upra), as tfel c sens ul ::'\:~c an o nului devi ne cu tot ul alt fel: Oui sun t super dio cesin episco pi,

CO d~x~., canohun1 .. ecc les.rc.. CX LIV. Iuris eccles : graecoru m h l t orl a et monu mente, 1, 5 08 . Sli u . AL II. 170. H ist. ec cl . V, "S . S ozc me n r Hist. eccl. vn, 3, 7.

J., .

------ ---'----- _ ._ _

. ~.,

..~ ---,- _ .
"

",

94

Consta ntino pol pe filosoful cinic, Maxim.') t ic ace ste Irei. loca l~ t/.', Anlioh!a , .A lexa n~ri~ i Constantinopolul, 'C }I; fce au parte din trei die ce ze dlferi tev Ant iohia, de unde .e ra Me- j;~ : ~l leli e, f cea par le din dieceza Rsrit ului, ' Alexand r la ,'. de unde a '~ $'i, " trimis Petru pe episcopi , din cea a Eg iptului . iar .Co ns ta ntlnopolul.rj' " ~ unde. ~ ' a ll fcu t hiroton iile men ion ate , fc~a p~r.te ~ din : ce~ ~a l;l ;;J.1t Traciel. Deoarece aceas ta a produs multe disordi ni m Blser ic ; ', ~ Prlnli sinodului. cerc et nd starea i -ca uze le lu cru rilor, cari..,a ti~~~j putut produce situa tia a ceasta, a u gsit neces ar de a .n or ma p rin . ~ ,}~'::i lege c administratia bis e riceas c tr ebue s se a comodeze ce lei ,'fi! , polit ice in p rivinta hotarelor i a s tel au emi s aces t can on , pril1/ -j'J ca re se s ta bilesc ho tarele circum s cr fpii lor biserice ti in d ~plin - ; \{ '-;~ con sonan cu hotarele c ircumscrip iilor. po litice aa c f m prtirea><~j~ poli ti c trebu ia s s e va lidite ze cu toat exactita tea i -Ia . cea ..;~~).l~ bis erice asc, i , dup cum a utor it i le poli tice nu aveau vcers - i . j,:~ . . ex!ind~ juris~ic!ia lor p.e:te ho.ta.rete d~ecezel?r lo ri . ta! a~ tr~- ~j~ bui a sa se n t mple ~ In privina c a pe ten ul or blserr ceh d in 'fA..~ s inguraticile die ceze.- Pe timpul mp ra t u lui Co n st aniu imperiul., ;<;~f , .;}~' rom an n treg era mp r i t in pa tru , pr ef ecturi, dintre cari una t , q ~14? era ?r~fe~tu:'a Orient~luL Prefe~tura ?ri:ntului av~a ~~nci . dieceze : '~ ~ JJ s ub [url sdic ia sa, car i se a l c t u iau din cat eva prov inc n : d lec e.ze]~ '; ,:"J~ ~,.~" erau : Ori entul, Egiptul, Asla (Asia proco nsular ), Po ulul i Tracia. ~~ t.': In cea dint i erau cincisp re ze prov incii, in a doua e as e vI n a " J~ ' _'i__~:';t: tr eia zec e, in a patra unsprezece) in a cincea ease.P) : Despre " ~~i aces te provi ncii politice tace a mintire s ino dul, recunoscnd u-le j nde penden te i n privi n ta mp r iri ! bi s eri c e t i ; i. or nd ue te c d u p c u m episcop ul Alexandriei tr ebue s c rm ui asc Eg ipt ul , to t , as tfel i ce lela lte cir c umscr ipii tre bue s fie admin is tra te de pri - . mul lor episcop propriu i nim en i nu poa te s ; t r ea c hotare le > circums cr ip tie i s ale pe ntru hiro to nisir i sau pentru a lte chestiu ni bisericeti , ci fiecare s po arte gri j numai de a fa cerile circumscr ip i ei sa le. Aceast limitare a puterii pen tru sinq ura ticii pr im ep iscopi la c i rc umscrip i il e proprii " servea de . c in o s ur i pentru ce i l a l i pr imepiscopi refer itor la distrietele lor, astfe l c dup cum
1) S oaomen : Hist ceei. VII, O. Comp . Gregar. Naalana, Carmen de vila s ua. X I ver s. 87 7 aqq , Ejusdem Ora t, XXVI (al, XXVIlI) in
eelpa u m . ' S ) V ezi comentarul ea nonului 6 al sin, I ee. din ecea at edi i e.

Dup mprirea pOI-' ~1t1 .

Comp, Bevere gli : Synod icon , Annc t. in hanc cenonem p- 93 -04.

"-.--'lo:' .::-- i"


l' .'

95

r o"; pap[Japof.O t~ &/JV2lJt~ in b arbaris genti bus). l) s ine . ~ ~!'.<: dul dispune s ,s e ad ministreze n ch ipu l du p care a u fos t ad,;: ?~:' ':~~~j;' ~.:rri i niS f rat e i pn atunci. Bis eric ile ac es tea , ca ri era u s ituat e a~ . '~~~:J, !"' f~r~ d e ,h ot?reJe imperiului l:o man. era u prea putine la num r s, ~' ~ ~~{- ~ formeze odiecez i din ca uza aceas ta s ino d ul n u ia n ici o disrO:>: /1; ~ ' poziie deoseb it in privinta lor , ci dispune s fie adm inistrate . . -: .1 ;" in chipul de ma i na inte i a d ic ori s r m n supuse uno r e.$:~ "?t , pisco pi 'dieceza ni s a u ' ep a rhia li, cu m de p ild Abis inia er a su pus

il ,_ ~:F; r:. barbare,. 0 '.1

patriarhul av ea [ urisdic i e a s upr a die cezei nt re hotare fixate . aada r asup ra cpeten iilor d in prov incii ~, ~ u' asu pra c peteniilor din e parhii, cum se numesc in ca non... ~:,;; 5au al tfel asupra mitropoli tilor j aceti m i tropol i i dea sem enea ~a 1eati,~ j u r i sd icj ie n cuprinsul h ota relor eparhiei lor , deci as u pra ,~~~repiscop ilor dln' eparhie ; iar episcopii as upra unui " ter itor iu mai r:'mic'f.'ca re aparin ea sfere i lor de a ctivitate. P r in urmare canon ul ~preze~ t hoIr te limitele competin ei rnltro pnliilor superiori (sau ,.,1 ale' pa tr iarh ilor), 'mitropolitilor i e pisco pilor, Recunosc nd pr e}~ ';~_. ro ga tive , e (r:pF:d{leia) rnit ropol ii lor s upr erni, s inodul prin a ceas ta ~'!" ~ rh:',~ ce J1 tr(l liz eaz in per s o ana lor [urisd icia fr condii i asup r a ~f~ t~it uror~: ~n itro po li tilor sa u episcopilor din ; dis tri ct ele Jar . S i nodul .'J' le recunoate dreptul de control suprem in diece zele lor , nti e:li, : . , ' falea intre toi ep iscopii diecezelor lor i dre ptul de a prezida in sino adele diec eza ne , la 'ca r i se n tr unes c to i mit ropolitii die. ,;.;, ,cezei mpreun cu ep iscop ii lo r. Co n ducer ea s inq ur at icelor cir-, ~ ' ~; c u rn s c r i pt ii mitropolitane dint r 'o d i e c e z cad e a f a r d e cercul lor L>-, d ,e .corupe l i nt . d eoar ece aceasta este dr e ptul exclusiv a l s inodu lui . ,) :rp ~ctiv ' al ep iscop ilor; in tru nit s ub preedi n i a milro politului s u , < i S ino d u l dela,~ Co ns tan tinopol . eml n d norma a ce as ta, u rmea z in'tni "toa te dispozitiilor sinod ului d e la Nicei a . . '":. Iar n pri vinta Biser icilor, ca ri se gs esc n tre po poarele
;"'-~:saJ e ,

:~ ce i 'din t i nu a veau voie s - i extind puterea peste ho tarele :;,ifix te/ as tie l aceasta nuera ngdui t nici .cela ria IIi. P rimul episcop' : '\:, _a I QieceZ.l~ i , saurnitr opolitul superior , sau dup " cum s'a u nu mit 1': ';;ai trziu "":' cnd Tracia , Pon tul -l Asia depindeau de s ca unul
i. FO!!st~1Jit ino p olului -

'l

t ~
,

I
~

I r

;n

ii~::; $(,$ ~, ~ . ' ~ ~epi~d~ de vreun prlrnepi s cop.") :'.;~,r ,'.:.';~ '. l ) Ve zi c;;men ta rlile ca ncenelcr
ze n t.

,;N ,~.' ,..e pisco pului Alexan driei, ori s se guvern eze indep end ent f r s

5 i 6 ale s in . [ ee. di n ediia pre- . - . Co m pa r ap oi comem arul co.non u lui 2 al sinodului III ecumeni c : 2) Z on ora et Balsa m. in hun c ca n on em (Sin t. At. 'Il , 170 - 1, 71 )~

96

'~

Bazat i pe u r mtoare le cuv inte ale lui Socrat d in istor ls frea ,~" .~." -s lnodului preze nt : ~ei (prinii dela Constantinop ol) a u nt emeiat "" ~i patrar hatele , i . [lu nd seama de timpul c nd ti scris Soc ra t. . ~,:r s 'ar putea afirma, d upcum chiar se i a firm de ca tre" ~',

. "

unii, c sinodul aces ta a nt emeiat la r s ri t cinci sa u ease' pa~ '. 'j~~t

. este opera 'aces tui s inod. Dat' aceas ta nu se poat e co nfirma pri ~ ~, ~ . lk
analiza menio nat elor documente autentice sc rise; ca ri ni s'au p -: . .s trat d ela acest s inod. Nu se ,po ate nega c P rinii sin od ului de la Constantinopol au pus ba zel e pentr u intemei erea patriarhatelo r, cari au int rat n v ia m ai tr ziu i da r nsa i intemeierea nu li s e poate atribui lor,') Socrat p rin cuvintele rneniona te' . la nici un ca z n u a avut i nt e n ia de a viza nte m ei er e a : patri ar~ .1~ ha te10f i ci el voiet e s indice prin aceasta pe episcopii, 'pe cari j, II;~ mpratul Teodosi u i pom e net e ca orto do c i ,in d lspoz i l asa le - -: ~ leg al i cari avea u s guv erneze pe cred incio i ca patria rhii "Te s ta men tului vech iu. Du p terminarea s inodului T eodosiu ci da t 1. ~. urm to a rea lege: D ispunem ca toate Biseri cile s se p redea ,j~ ime diat episco pilor, cari cr ed n Tatl, Fiul i Duhul Sfn t ca ,.; ' in tr 'o divinltal e de o putere i sl av i cari nu cuge t oa rec ari: "f' lucruri n elegiuite slcart s ta u in comu ni me cu Nec ta rie, e piscopul ~ ' :r 'Cons ta ntinopolului, in Egipt Cll Ti moleiu al Alexand r ie i, in Ori ent cu " Pela giu din Laortlceia i cu Dio do r din Tars, n Asia proconsular i 'Jtilll n dieceza Asiei cu Amfilohiu din Iconiu i cu Opti m .din Aniiohia: :; . ' n di ece za Pontului cu E lad iu din Cezar-eia, cl1 .0treri din Mti- ijl lene ' i .cu Gr iqori e vd in Nisa i n lin e n ',Misia i Scitia tcu Tt7- ~ ren tie . din , Scila i cu . Martiriu din Marcianopo] . ~ Toti ce ice ~.,; stau n comuniune cu ep isco pii me ntionati s unt a ' co rls ider~> ' d e eretic] i ca atari tre bue sc alunga ti din Biseric i 'nicid dat%'1 nu . ma i por s -i prim easc ' ia ri [urisd i cia , ep isco peas c . !h , S.o . .

tri arh ate i n gener e c n te mei erea . formal a patrla rbatelo r.g' ~:A'

i.

se

nu;.

'

..' "

, il. .''''. -{ c,,:-,') 1) Co mp. Valesii A n not . in Hlst , eecl . Socratls, . lib, V, cap . ~.~ f" Pet r, de Marc a, De concord ia aac er do til ct lmperli ," Paris 1704, lib i;";:' 1, c ap . 3 , ' num 5 . E l; D u P in , De a ntlqua ecctealae disciplin,:,: Colom ; ,v Agrip. 10 91. Disserta t . l cap, 11, pag. 3 7:-63. G~ ' "Cave: \ S crJpt or. ec6L': hie tor!e lite r. Genevae 10 7 5 : -'- -S aeculu m Ar innum pag. ' 2 33" G ~ 'neverg ;

Synodl con, Annotat . in hu nc ce n onem, pag - 94. .. " 2) Codex T heodog. tit. De fid e catholica. Iex, ](1. Comp. Sozo meL Hist. e ccl . vn, 9 . Socr a t : HIsI. eccl V . S . el Val eaii Anno t. ln cap. cit ..S ocratl s.

"

"

97

;; "r ndu-i, din fiecare dl ecez a r' fi r e le va t numai pe unul , el n s pomenete pe m ai mu l i d int r'o dl ece z , " de p i ld d in die ceza . 1 ~pn t ul u i a rn i n t e t e _ pe Eladiu i pe Gri qor ie , din cea a Asiei pe Amlllohle i pe Optim, prin ceeace a ra t l murit c prin acele ,.cuvin te .nu vizeaz pe a d e v ra ii pa triarhi, ci pe r eprezen tantii 'ortodoK iei' curat e , cari ave au m put e r nitiri specia le'). Pr in urmare ace s t s ens I nit n : altul tre buesc interpret a te cuvintele lui 'J; Sqt r a i : cei au n te me ia'! pa tria rha tele... Deci temeiul i n sti t u l ei ~i'patriarha] e s 'a pus prln- canoanele 6 i 7 ale s inodului de la Nice ia, .dup -cum am vo rbit despre acea sta, apoi pr in cano nul constan- ';i~~, ti nopolitan prezent, ..- "da r organi zarea formal a devra t a in~ ~ ".~' s l i tu le! patri arhale s'a fcu t mai t rziu, desp re ceea ce vom vor bi , ,',la ' locul su .

~1;:~' demnitate ~dl11inistrativ i~ Biseric , in ~az~1 acesta. enum--

cra t, vorbind despre pa triar hi , proba bil c s'a gndit la episcopii ,menfiOtla ji ca . Ia unii; cari av ea u mpu ternid ri s pecial e . a v n d " dator ia de a ntri cr edinta a d evrat in s ing ura ticele ctrcu m";" scri p tii bis er ice ti ; deoar ece dac Socra t n t r'adev r s' ar fi g n, :.dit la adev ra ii pat riarhi ad ic la ceice mai t rziu aveau acea-

n-

~:

Canonul 3.

r..
"

Dar episcopul Constanllnopolulel s aib precdorca dup epl~copul Romei. pentruc a c ela este ' ' , ,,' Roma nou ; ' ', ' :

J onorurilor
r

,- " . .

~.

"

. "'" (28 sin. IV ec.; 36 , Ir u!.)., ;~'::":" "~~ ';-' , '- So~rat confirn~ autenticitat ea acestui can~n prin aces te : cuvint e: , Prin tii s inodu lui au .da t i ca nonul a cesta, pentr uca . ~~pif;tq pli ); Consta n ti llO po]u l u j s s~ bu cur e de primatul o norific 'Hitpf 'cel "din ROlna,'deoar eee Con stantinopolul este Roma nou . - ") ', " Asemen"a i Sozomen:' - Ei (P rinii s inodului) au st a bilit ea d up , 't ~pi$Cd l:lIjl ; Romei, 'episcopul Cons ta ntinopo lului s aib pr imatul , h --',,+"- -

:~ l-

l.,
J
1
t

his tc r. ecc l, Socre tie .,

'-

', M~ ' ~ 't)j

95

:.l~~;'
' ';oi''''' -

onorific, deo ar ece d ns u l c rmue te e pisco pia Rom ei nou. " 1) C ~, . ;.~~~ :+ la apu s. chiar impot riva a ces tor i ' alto r dovezi. se .pune la : n: 1"~ ~~ '" d oi a l i se suspec teaz a utenticitatea acestui canon - este prea' l Hiij ~'"i

" ~ ,;} ,/,1. " .l

.; p, '.

'",

';.'

1
1

i-a venit 91.ISlul de a rsturna a~lten ticitatea ac estui cal~on,ca a.s t~ ~:~ ~~ fel s motiveze cum va ob serva ia urmtoa re a cenzorilorromani '.,' .;.. -,f-. din Decretum Gra tiani refer itoa re la acest ' cano n: Canon hie ex _:,:ffi" ~ ~:,'J Iis est, q uod a post~li ca Rom ana s~d e~ "a pri~cipi~,, ~ et)o n~go' p ci:! ~~J;~N(k~ te m p ~ re non. r~.ce plt. ~ ti) . In c ? rcar~a lui Bar omu a~a~as - ~~ ~ sU:;' (~ ~~ ces I canonlt ii apu seni cel m a l de frunte au confirmat.autenh- " ,'J~-~~,~~ ''\~ clta tea ca nonu lui 3 al sino dulu i II ecurnenic.") : .-0 . k~ _ "" D in cu vit~tei e ' fin al e ale canonului ns i se vedea " , ,;'~ -::,. mo tivu l, care a da ta ns la emitere a ac est ui canon. -" Ce1 ~tea ' .:r~~ " ~~; Bizanului, " zice Valsamo n n co mentarul can onulu i rireient, (nt: . i>~i j; :{H~ avea demnitate a arh iepiscope a sc , deoar ece episcopul su .In tim- ~ -ii) ,1t~

canaane a ute n tice,") A cela l ucru l g sim n Co dex ca non um iini-" ' \ ~"l:'l:, ..; vers a e ec clesiae.P) Deasemen ea in Codexcano nu m eCd e~ iast icoru . m . " . :~.' l.'l'I ' :';/;,; Dionys ii.") To t aa n Decretum Gratia nl,") Cardina lului Ba roniu "J.7t ~ r~ ,

de inteles. Suspectarea aceasta dealtfe l revine timp ului recent, i. ~ii In Pri sca ca non um versio gsim' a ces t canon pa rale l cu celel alte : ;; ~~i ,,~~

. '..

po.tte

purile vechi era


tu rise t e c

sfin it

de

c t re

mitropolit ul Eracle ie i. Istoria

mr

Bizantul ma i de mult avea r egim independent, da r . mai trziu a fost cuce r it de c t re mp ra t u l roman Sever i .
dar Pv ri n tul es te Eraclea, C nd Constantin :(-

supus P yrintienil or -

ce l Mare a adus n aceas t ceta te vsceptrul ' mp rl i e i , rom i:m e ' :.1 a tunci ea a fost n um it Constant inopol, Roma n ou i mp rte as a .. tu turo r ce t ilor. s ") In istoria lui ,S a zo me n citim : - Co ns tantinopolul avea nu num ai sena t, administratie civil i magistrat i Intocmai ca Roma veche, ci i ra portur ile cet en ilor din Constau1) " P r ae lere a ut pos t episc~plim ur bls Ro ma e, Consto.nth'opoiit~m'~ hebcat h onoris praerc gat tvum, utp ote qu i ju nc ri e Rcmae e pls copmum a d , minis tr et." S oz omen. va. 9 . 2) Voe lli e t IusteJli, Bi bll otheca jurts ca n , L u t. Patl a 16 50, ta ; ;: 1 pa g 3 0 2_ ;J ) Can, CL X VI ap, Voelli et Iust. 0_ '0. 1. pa g . 5fL 4) Voc lli el Iust. O_ o. 1, 13 3_ II) Dlst. x.. X II. c . 3 (Co rpu s Iurl a can, Lfpa a e 18 3 9 , I. 6 0.)
6) Ib,

' ) Corup. Hefele : Concltlc nge s chich te, li, 11 . li) Sint. A t . Il, 175 .

t~~4.~~ ,~:~ ?j!t,7~:l~'~ "


~;- . ,rc.1I".

~'- "' . . '--~'li: ~"".:'

'. :
99

'"':

~j' };r'~ ' l

!:. ;~: ;;: ...:.~ .' "tinopol ' erau ' administ ra te dup legile rom ane. ca ri er a u n '-"-;--.~ . ,",. ~ Italia; sc urt zis, Constantinopolul se bu cura de aceleai

~\~i :"[l; :' j preroga li ve ca i Roma vec he. v") in nd seam d e aceas t

vigoare drept uri

~j,t -~\: '~;)!llla . re

a ' constanl ino PolUl.Ui p este cele la lte cet i , Prin ii. sin 0 ~" '\ ~'; -' . du lui au gsit de cuviin s ridice n onorur i pe episcopul d in ~'. r -~t : Co ~sta n t i no pol pe ste ceilalt i ,ep is copi, i prin u rma re s 'a re~i\:;;; fun9SC1 t i ~ Uli et at~ a deonoare (1rpe.a~.o.,: T1~ r,/tii:, prio r s . h o ~?ri~ lijt Jl~~:~: ~.~ p a rtes) _ pen tru epi scopul Cons tan tinopolu lu i fata de toti ceila ti r~," ~~~ _:.~ei)isc~pi , du p episcopul ' Rom ei - aproximativ dup chi r..u l cu m ~,~~ .f'~ ~,<' Ps,i~ti,i,. si~od u l u i ~ela ~iceia au r~cu~os c ut acea!:!~.a pe, s:am~ m-l~ ~;~~:"":~ ~ P ! ro~u lu ~ .Ie rusalirnululv Sens ul aces tui canon se evide n iaz m al ft." '~~_'h, ,: . , l, ,_bi ne" d a' c ' c o m par m ca n Q nul~ a ces ta cu canon ul 2 , ~ J ac el uia r ' ~'t/ ~tno d , Prmii sinodulu.i se e :<~ri ~ clar in a.ces t canon al, lor ~i .!,~~ , :J\{!t~; ,l:~ ~1;1 I~O ~C p e seama episcopului din Constantmopol , 7r.n ~fJe.lfLv r JJ'; ~, iit~)~.a~~ ~pr~P1 ~ tu l~ houoris) , ct~r~, l~~-i re cun?:;c ;r~ ~f1/~el~.t'.) Z"1'; :~o')mo.; :,.-. : "'; >l ; ~. " s a u 7Cp ~n,3;tf.t)l In ge nere , adi ca 11 recun os c ca III smo a de s a ocu p e :~'.~ r:3.~; ,,~. Io cul prim ntr e ceilal i, d ar nu~i atribue n ici o [ u ri sd ici e asupr a ; ~J . ;liiij~" , :~' l o r. ;.:;Pe; , c n (t Q~ j e drept ur ile m itropoliil or se refer sa u la pr'l~!~ ;r:'"~:, ' ~ ma tu l f1g ii o '.J r1 /a s sa u la cel Ti) >; n /11';' P rin i i s inod ului a u r e~r r ~ ~ :'cu no5cuf p rima tu l din urm pe seama e piscopului Const an tino. pol ul ui i ~! de ce il al i j ma i m ult nu -i putea u recunoate cn d . '< :'ali 1e ul is ;, ca no n ul din ' urm . Bazati pe cuvintele ' lui Socra t. 2 ) .' care": s tabil esc c Nectarie al Co nsta ntino pol ului es te cel d int iu 'l~: .t~ir ~br.1 tor . nl .G ed intei ,in T racia i. r zirnal pe cuvintele s im ilar e J:t;~::<, ~.a le - l u i . Tc9~ oj t/l) trebue s s e a firm e c n u numa i pura on oar e, t~: fjft~';";:,J r '~ l1i d'o [ urisdic i e, este ceea ce cano nul ac esta re c un oate ~~~ }:~;'\~miscopu l ui din Co ns tantino pol. El n u pu tea av e a primatul d e ;.;~- ~i, ~ .i ti r j ~~ icti e peste ceilali ep iscopi , deoare ce s inodul nu-l r ecu noa t e ,l{ *~/fl~easta ; 'dar a avu t iuriscict,ie in , circu l11 scripi a s a dup cum la \. ,,~ ,~tt.: ,;i( ot ,c a zul Traci a trebue s fie r e cu n o s cut ca atare. Af ar d e > },i' o;. - Socra t i Teoctorit gsim i al te dovezi pe ntru dre ptur ile fixat e {r' ~::~- pe seama episcopu lui din Constantinopol, dup cari depild e l (f .~ H}~'r~" a. . ; l~,:~.it l? C E unon;iu ' episco p a ) Cizicului, pe Eufl"~niuA epis?~ a l l::.:~ ' :f if~ ' " Bl i l m e h l aa mal d ep arte.") " Greesc mult ~. zlce III pr ivint a

"\"

'ro

: ;<~I~
,

'

} H Ht. eccl . V t1, 9 , 2) Hist . ecct. V, f o . 3 ) Ep lst --L Xx x v t Ft avl an c epis co po Co nstantl uopo litano. 4) Philost org , lib V . cap . 3. Co rup . Valesii An n ot. in lib c ap . 8 . So cmt ts Hls t.' eccl

'

'

V,

100

a ceasta Vales iu n obs er va tiile s a le s crise la Is to ria lu i Socra t, celce cred . c pe ti m p ul slno dului a l Il-l ea e cum u rn e nic e pi s~opu l Co n sta n inopol ul u i nu a avu t di eceza sa proprie >. ') Aadar" episcopul Co nstan tino polului avea u rls dic l e in cuprinsu l circums criptiei sa le la fel ca i ceilalti rnitro p olii , iar prec derea de ono are o av ea dup e piscop ul Rome i. In ch ipul ace st a oarecu m s 'a inteme ia t [ u r i s dl c i a patri arhal, pe ca re numai ma i trziu la sinodul din ' _ Calcedon , va primi-o episcopul Co nstantinopol ului. Canonul acesta .,'j: ", a fost inte rpretat n sensul, pc ca re-I d m noi, referitor l ,tot i :";1fft.~ ;r:/\. e piscopii Cons tan tinopol ului; ca ri a u urmat ma i t rziu, da!' ma i ~,:r:lj ~~!l t a les nce p nd dela urmaul -lui Nectar!e , dela Ioan G u rdeaur. v J ", Prinii s inodului dela Calcedon, int em eindu-se pe acest canon, :\'.i din a c eleai motive, mai t rziu vo r re cu noa t e pe s eamc episcopulu i din Con stantinopol dr epturile, cari i-se cuvin n ur ma s itua ie i lui. Este d emn de ate ntie mp re jurarea c ' P rin i i -s ino dului a l Il-lea ecumeu lc, e ml ndacest ca non , nu vo r besc' de spre oareca r i pre ro gative pr e oe ti sau bi s e ri ceti 'a le sca unului coiista ntinop olita n, de pild despre int i e t a tea a p ost o l ic s a u 'des pre ceva ' i similar, ci num a i despre im porta nta e xtern de S ta t a acestei .i !l ~ pozitii, pe care o o cup e piscop ul Con stantinopo lului , -deoa rece ~'. . I cetatea aceasta esle Roma no u - i nimic mai mu lt. in nd seama -;', de aceasta , P r i ni i si nod ului dau nt ie ta te acestuisca un f~t~ de :~ ..~. , ce lelalte, 1 .11U .1t ma i vechi i a post olice, cum era ti d ep!ld .. sc",!n~l.e ..~ di n A n fiohiai di n Alexa ndr ia. A a da r i n pr ivinta on orurilor re- '~~~; c u no scute episcopului din Con st a nt inop ol, e i lin s ea nt a de :- ordi- . ;\l;Ii ~~" gj';';;' nea i i mpo rt a n a ' ex tern a Ierarhi lor. Este evident c la ';- ;~ ace la lucru s e gndesc P ri n ll cnd vorbesc despre ' prima tul .".: _l t episcopului Rome i i i recu nos c ace st prima t fat dei::eilalt i '.~ ~: \ . e?iscopi, w nu (ti~ al te mOtiv,e", nUI11~i . din." m. otI~pl ~f\ ;lSC~U~lli~~~: f~~\' :~?: sau se gasete.Jn vec hea ca pit.ala: ~nPflvmfaacea5ta hn tu IJ.~r~nt~. &~~; ~~~ ' au fost cond u i de a cel a , prInC IpIU, de ca re a u ros t .. con du i l ..~'1 , , Pr inii s inodului de la Niceia , cnd a u fixat s is temul bise ricesc l ' :," extern i pentru ca re la mp r irea biseri ceasc Ii-a s ervit de - R\ te meiu imprl rea politic din imperiul roman. Despre ;aceast .~ - i)'.'l>el

>.

d e

:i

Con smnt tu opo ttta nae SN:h.o di, .~ ,~. :{~~~ eplacopu m urbia ilHus nullam h a bd a sc dlo ece stm . Jam enim a~te , -haec >~~~; tem pe ra in Hetl cs pon to a c Blthy nle eplsco pcs ordina bn t praesul Cons tan- c s ~" tln o polit a n us " . 10::. c it . . "
1) "FnJlun tur q ul . cxtet tment, tem pore

:.

.:
-

-',, ~<,:1
,

; ~\;~, .
-

'?,'j ,

'1 101

Il

,
t

t
1
i ,

ch estiu ne vo m tr ata de ta ila t 'la com enta riile ca no an ela r 28 al s inodului del a Calcedo :l i 36 trula n.

,I
I

Canonul 4. " Despre Maxim C inicul i despre disordinea f cut " ,!,~:" , de el n Constantinopo l [se holllrele]: I !"laxim nci II U '; '1 J', o ' fost: fcut episcop i nlcl nu este, i ' nici cei h iro lo ,'nili ' de el in oricare treapt xltn " cler ; i s unt nule tonle cte s 'au fllcut cu ' dansul i prin dnsul,
<Despre . Max im i ' despr e disord inil c provocate de el n Biseric gsim l muri ri deta ila te n biograHa lu i Gr igori e Na zlunzeanu l,') n cntarea lui Gr igorie asu pra v ietii sal e") i in is te ria b is ericea s c a lui . S o z o m e n . ) Maxim s 'a n s c u t n

1 \
;

: 1 ",

,'1

Ale;{a ndria din p rini e vla v io i pe la mi jloc ul secolulu i al lV.lea; su de traiu [Inea de coa la filosofic a c inic ilor i, ' ob se rvnd Cu st ricte pres cr ip iunil e coalei cinice, i-a succes s ob i n . ra irn in tre : contirnporani. 4) La nce put i-a s ucce s s-s l ct ige ,: d e ~ de r etit n tr e a lt ii chiar i pe Vas ile cel Mare, care ' l latt cl ntr' o scr isoare ci sa. Fiind iret la culme, dar i vanitos in gra ',' dul su pre'iri, pretindea c este ortodox riguros, ba chia r m rturts it or.") ler9 tliin menionea z una din tre l ucr rile lui Maxim : De fide adver~ Sus Aria nos , libr urn , pe car e a prezen tat -o m p r a t u l u i Gratian n - - ..,.-: -.

dupa felul

I ,~ ,I
I

,I , 1

i'l
"

1'1

'1 "

I
"!

Grcg orl! p resbytcr! : De vi ta Gregar. Nearane e n t. Comp . V ita S . T beolog! . .Gregbr, Nazla na . Oral . xxvr (a l. X X V lll ) .!, : S c eom . m. " e ccl . vn, 9 . ."Jt' i, ~ )' FJ los.ori(\ cinic s,'a:~dzsvoit at dup . moartea l ui Socra te. Iri te eleiorul .. ei 'a "ros t Antletcn; ' L\ tJ e r e n ii a ces tei filos ofii Ia nceput s e nuljau\a nti s.t~ni i dup A nt is{ell,' Ia r ma i tr z iu dup felul lor de vla s'au .1 1umit,' d nici ~ de la.";,:6" JV ; c ine, ~- spre a . ar t a c d n sl l di sp re tuind p ;ln ,'via \a ' lor o rice pollte , i ne cunoac nd nici o ru ine, se p o l as e~ . mana . nu m a i c G.iniJ or._ . ,coal a a c ea st a fil o sofic era cel eb rii pentru cxcen >. tri cita iea 5 3 . Afar de An tisten e rau c u noscu i ca cei mai de sea m fllo s ofi ci n ici Diog ene i Crate s . Mai tr e lu coala cinic a d even it scoa la s artai enl tor i a stfel caracter a vea chia r ! i p e la m ij lo cul s eco lulu i a l IV- I ~a, c nd a a p ru t Maxim c a filos of ci n ic, d a r t oto dat ca u n s a rlatan

;J

!
i I
i
I

de

,_,ra fina t.-' Comp, Dl ct lc rieire de ', sc lencea " savanta Paris. 18 50. o s . v. 6) 'Soaomen 1, c, -

phlloaophl qu es par line socl e t d e

"1'

:i
1
s

I ! "
, 1

'f

f ;

10 2
l

.;;.~~ ~~i~
,f'l lt;;~ -, ',,';, ..
,~

I
. ;',

t t a s e insin ue n gra tiile ac es tuia prin . vorbe i , pr in purtarea . ti-'~ sa. n c t Gr igorie l pr i m et e n casa s a , U t n v i t I a ma sa sa , . ~), l bot eaz , iar .ceva m ai t rziu l primete . n -~ clerul su i il " ....,~ onorea z cu pr imul loc dup s ine in Bis eric a din Con st ant inopol. . .~; Va nita1ea lui Ma xim ns cu a cea sta nc nu era satisf cut s i ~, ..-. ~;~ , el i propune in s ufletul s u ha in s sco a t pe . Gr igorie di'n '..:'~; I-~r s cau nul ep iscopes c, pe ca re s - i ocu pe dn sul. S pre _scopul ' a - "J '.;,,' cesta d nsul trim ise la Alexa ndria o scr isoa re i , ba ni cu rug - " ) i }) mi nt ea ca s vin doi - trei episco pi la Const a ntino pol, cari s 1;"'<;; "(: :', hi rot on e asc pentru locul, pe care-I ocu pa Grq or ie. In Alexa n- ~:~ Y !; dri a au dat a scultare cererfi lui i au trhni sTn d at do i ep iscopi. "; ';' ~~ Iu da t ce e pisc o pii egipte ni au sos it la Constanti nopol cu aut ori- ':';" ';! z a i e del a P e tru a l Ale xa ndrie i, vo iau ca imedi at s s v r e a s c , ; hi roto nire a lui Ma i{im i ar fi i f cut-o , d ac cre diric ioii, ca r i" :'~ a u luat cu n o tin de acest lucru i n furiin du-se : co ntra UZ Ul'- ",) : p atorul ni nd rz ne, nu a r fi alunga t din Biseric att pe Ma K im. ' ct i pe episcop i. D n sul n s nu s'a astmp rat, ci, i mpr eun ClI e piscopi i egi pten i , s' au du s n ca sa unui mu sica n t. { in choran tae cujusda m aed ibus ) i aici a u s v rit hlrotonirea ilell aI :.: dei din aceast frdel e g e nu put ea a vea nici un fo los, d eoar ece nimen i nu vo ia i nici nu pu tea s - I . recun oasc ;'episcc)p,' afar de c i v a a derenti , ina micii ,lui Gr igorie Na zianzeanul, pe cari -..": ;},, dns ul s ' a gr bit s-i hi rot oni a sc unul dup altu l in diferite ::' ,~ii!i ,it; ' tre pte preot e ti , - observ despre acest a pt Val sam on i Zo: : .: Ji nara in co me ntar iile lo r la ace st canon.") Poporul nveruna t l-a . s ilit s p rs easc Constantinopolul ' i el ia r i s 'a inapoiat la 'i i : Ale xan dri a , de un de a rost izgonit prin decretul preiectului -, .;!ti dup ce dns ul i aco lo a nceput s a e popor ul, s - i ormeze' .!if. ", par tid impo tr iva lui T imo teiu, e pisco pul Alexa nd riei i s s iin - ' ~' "

credincioilor "it cu aceea scr isoa re Maa im plec mai tr ziu la Cons ta ntinopol. ,_. .\.':~ t."<.'~;.' ....~.:. ~.\:. In Constantino pol gse te pe Gr lqorie Naaian z ea n u li i ntru a ~. " ~, , ....
. > 1 _ : . , .. _ . .

Mila n . ) Du pc e pri n ager ime a sa i-a s ucces s can qe si mpatia lui Pe tr u episco pul Ale xandr iei, i obinu dela a ces ta o scrisoare, " , ' 1'0 pri n care s e r eco ma nda din Con stantinopol, a po i : os':!:

' ''r ", " 'f i':", ~~~~ ~;",;.!

~- "'1

:;3

.J'

i ..
~.

'. 'f,f,
1) Hie rony m: pag , 1 76 .

De

sc rlptc rlbus

c. 2 7. -

Comp, Cave Op, cit.

d$$ . ~.

''' j'; , . n

2) Sint. At . 11, 177.

J;":

t 03
'Y C }. ':'

ca tre s mo dul de la Constantino pol..._ ." ;~:: ~ ho t r n d u - s e c Maxim nu poa te fi considerat episcop. deoare ce -A~' hirotonia lui es te ileg al , deaseme nea sunt a se considera ileJ ' ! ' .it.~ ",~, gCll~ i toat e hi rotonlerle pe cari le-a s v r it d n sul, deo arece L : ~ :)~'f~ wi~ .a v ~a . n ici. , u n~ drept. d,e a l;irotonis. ~ I a,r d up ce mai t rz tu ~t,--"" s 'a .desco pe rlt ca MaxIm af ara de acestea era . I ,a derent a l e~~~l~ ' reziei lui Apollnar le, a fost preda t anatern ei - . ; a daug Va lsaJt la ' locul menion at . s) S inodul deja Co nstantino pol ave a doua t' lnoti ve.c I1d,a, proc edat n chipul acesta im potriva lui Ma xim ~ d~pc ~ m observ Bevereqiu in observatiile sale scrise la a cest . "~o canon.s) Moli vul prim. este c Max im s 'a ioJosit de bani la Petru , ' .~~ :::,episcopul ', Ale xan dri ei, sp re a ob ine pentru ' s ine scaunul eplsco- . .~~~ pal din Cons tanti nopol. Mr tu r ie pe ntr u ac eas ta s un t Va ls amon :~~, :'YJ ?o~l:~ra p rin co mentar iile l or , meni o nate mai s us, ia r a lt . ~~~.i.:/ in~ r turie es t e i scho lias tu l lui Arm enopu l, care zice : "A ces t ' ~fi'; Ma'K ini;', filo sof cin ic, carele a test boteza t de c tre Gtigori e Teo '~~'..: logul, a' fost hirotonit episcop de ctre oarecar i, folos indu-se de -';jf. ' }Jani .'). Ai doilea motiv est e c nu a test hiroton il de ct r e :.. ~tt~ : ,eBisco pii ~ci rcu m.s cr i p ti e i respective, ci de c tre "e pis co pi s t r in i ;~: 'i~ \le ~iti . din Egipt. Pr in ace asta s'au violat dou can oa ne (~ i 6) ". ! , ,~~~ . ale si nodul ui dela Niceia : p rimul ca re disp une ca la ins1iluir ea ~ "linui episcop s participe, direct sa u ind ire ct, 10ti episc opii din ~',~'circumsc-r ip t i e" dar aici nu numai c nu au participat, ci chiar 't~;~,: s~l{ Q'pus ',; ' , a l doi l ~a , ci3.re dispune s se conside re fr val oare \:i! , . !.; 16a .te .hi:ot~nii!e !cute i~r tirea mitro~olitu~ui competinte , .-: ~ ~~t_ - pe MaXIm Insa nu numai c n u l-a numit m itro polit E ra cleiei .~ ~ ,~:~:""; cru ia . i era sup us pe ac el tim p episcopul Co nst a ntinopolului. da r f.:~ '~;; ~~t: a C~~:fa n u i-a dat nici cons im ire a in aceast pr ivin . Prin ur l .

' :> '~ .; , ~' a- , d a t ca nonul pr ezen t de

'" iK':~Je~'~~C:Qan~eni alei . . pe spr n:ean . ? Impo triva accstui -~axi ln

'-~,

s- man

E '" ' -t e g!e~it ceea ce gsim re latat la 'Teodorf t (Hi st. e ccl, V, 3) ':'f ~-i c "I 'im c tei u a c fi sl r llit ca M a x im s obin s caunul epl aco pesc a l ,Con .... t ,\, ; J stantino pol ul ul , d eoarece s 'a dove di t c n u T tm otei u " ci a ntecea c ru l s u '.=r: ~. .~ ~'i Petr u a fcut a ce a st a. (Co mp. Val esii An ncta t.) in Htst. e cc t. T hec d o re t.

'~-1 ,~~~k ;("-"-". ' -'OO)-

.'"

;-\tf i. . ~ i :' ~A ' >. :J ;,' :",> 2) ' S in t. AL U; 177. . : .<~ . s) Aunot .t. In h un e cun . pa g. 06 . . , ~) .,If ie Max imu s . , In terveniente pecunia Co ns tan tiuopol ts cpis co ~PU8 a qulbu sdam est crdlnatua'" . Ccn st Hmm enopul t Epitom e s. cano 1 . ' ~">I' n um . Se ct. l. tit. 3. ap, Leu nclav : lus grae co -romanum. Fra ncofurt. 15 9 6 .''f.' .,~,; ; : ~ .' t 9 n,1 ~ 1, pag. 16 .

'1 "'0 ; .ns: V.


,>." ,. " ,'

8. -

,.~~' ;t\t~1 :,j " '.i'

7*

104.

mar e hirotonia lui Maxim tre buia s s e considere ileqal .rdec nul ia r aceast a n ula re s 'a pro nuntat prin canonul prezent.. Atitudine a Bisericii dela Roma nu es te cea mai clar in a cea st chestiu ne . Ma xim , cnd a fost hiro tonit in Cons tan tinopol de c t re episcopii e gipten i, a comunicat ime dia t a cest lucru ._" _episcopilor dia ltalia .Jncuno tln n du-! .de spr e 11irotonirea sa i tri mi~ < ,~ , i < [n du-Ie scriso area lui Petru al Alexandrie i, prin care a cesta do vedea .-,'1 .' c este in comuniune cu ' Biserica Alexandriei. E piscopii din lta. lia , ca ri pe ac e l timp era u lntrun i]i la s inodul din Aqulleia, citind scr isoarea lui Maxim , au primit pe Magim in co mun iunea lor cu a t t ma i vr tos c nu ved ea u cu ochi bu ni pe Gr iqor le . . d in ca uza r epu ta i ei lu i i deoa re ce aa zici1d n u co ns~deriL~ "~ l egal aezarea lu i Grigorie in sca un ul Constant inopolului. Ba -'.,'ro chiar , c nd mai trziu Maxim a fost caterisit de ~ ctre Pri ntii : ; s inodulu i no s tru i n lo cul lui a fost a les Ne ctar ie, episcopii i!Y~~ a pus en i. lund ti r e desp re a ceasta, au de negat n mo d solemn ~ :~ ': recu noat erea lui Ne cta r ie , i au s cr is mpra t ~ lui Teodosi u .r~- J1j ~ gndu-l, s d ispun episco pilor rsr it en i ca s me argIa Roma, ~, 1 ti l a sinod , unde s se r ezolve chestiunea lui Ne ctar ie i Maxim.I L - ..~ P rile j bin evenit - observ la a ce a sta , Petru de Marca, pe care ::i~ l-au apuca t' cu avid ita te (avide) episco pii apuse ni -in fr unt e '~cit ;"" " Damas s pre a -i nt inde s up rema ia a supra scaunulu i din conSl an.~ 1' : " ' tlnopol .") Se . pare c la n cepui Damas ar ii osndit a leg erea ;j, . ~ lui MaRim - cel p uti n aa se pare din cele dou scrisori, pe _ " cari" le -a a dr esat lui AshoJiu, episcopul Te salonicu lui , - dar mai'~ : trziu, cnd ! s'a p ru t c din a ces t caz s 'ar pl1 tea ~'ridka:"auto~:~~t. : rit atea .s ca un ului din Roma . s 'a-d at din nou de part ea lui Maxim-!~ f ' . l a ince pu t s a pe re a lege rea aces tuia fat d e ' Ne cta rie , L a. r~~i s rit s 'au luat m su rile, pe cari le cerea in teresui de a1unci -al " c he stiun ii, i in loc de a sa lisl.ace do rin e i papii . i . a stl el s .IF" netezit calea ce duc ea Ia atinqerea te lului,3cestuia , ep iscopi i S'a U;\; ' 4t' ntrun it n sinod i a u confirma t a lege rea lui Nectarie ' i apoi .;i mpra t ul a trimis 'p e solii s i la .Rorna sp re a comunica hot;' :.~ rre a sinodului, ca r e s fie lu at spre t lr e . ") Firete " c _ ePiSC?~~~.:~
+

"

V aJesii Annotat. in Sozom, I1- sl " eccl, v u, 9 , te le: Concllleng esc hl cb te , II, 20 , 3 0. . " . " ~' ~"';-~i :~ 2) "De co ncord ia sa ce rd ct f el imperil , Iib. ' V , cap 2 1. n um, O. ' .~ 1 . ) Theod oret. Hist. eccl. V, 9 . Comp. Petr, de Marca, 1,
1)

\~.

,.--.:C om p. f~~~_~"-~.

. . (~ ,!"

105

'l' ii din Italia i Dama s au trebuit s renunte la dor inta lor , d a c :,.'chia r .,~:! fr p l cer e , is r e cu n oa sc ho trre a s inodu lul.")

Canonul 5. In ceeace privele tom os-ul apusenllor, am ' p rimit pe . cei din An tiohia, cari mli rlurisesc o Dumnezelre a Tal lul i a f iului i fi Sfn tului Du h. "
i

~ 'co me n ta to r ii gr eci .dtnevul mediu a firm c acest - tornos- este . mrturi s i re a de cred i n a sinod ului dej a Sard ica din an ul 343. p e c nd altii, lnv a l i 'tim p ul ui recen t a firm c sub aces ta avem
.s int ele ge.1TI sc r isoa re a s ino dului dela Roma din a nul , 369 a dresa t . c f l'e e pi sco pi i r a riten i, ca re a fost pri m it i r ecunoscu t

(1 si n. II e c.: 1 Irul.; 1, 2 Ca rt .). L, Canonul a cesta a fos t interp re tat in difer ite chip uri. TCJ' mo s -ul apusen ilor ( 7opO<;. 2) no)) .c1urt xcu'), volumen occiden ta lium, lom us occide nraliurn) a fost lua t in sens uri diferit e. U nii, ad ic

. Ia s inodul dela Anti oh ia in ' anul 378'). Alir malia dinf i nu o pu', 1em primi, deoa r ece nu se poate spr ijini cu dovezi contimporan e . 'Z ona ra a fost'})rimul, .car e le a e mis o as tfel de opinie, z ic n d n co me ntarul acestu i ca no n urmtoarel e: - I m p ra t ul Consta n tin. fiul lui Co nstantin cel mar e , dupce a fa vor izat ' pe ar ieni, a c u t a t s . d ee ll lne ze -ho t rrea s inodului prim ecu menic. Papa Romei vech i 3 a nu ntat acest . Iucr u Iul Co ns tant, Ira te le irna i ma re a l lui Co ns tan lu . Iar Const an t, pr in tr' o scr isoa re adresa t fra tel ui s u Co nst~n l iti I am en in . p e a ces ta cu rzboiu dac n u nc et ea z el pe rcuta cre d i n a a de v ra t, Rezultat ul.a r'ost c . ambii mp ra i s' a u
o

r
T'

1) "Tu ne Ir act ae s un t gr aves ilIa e con eun ita liei mi nae de quibua ';<j;_> 'ptit'b tHlte diccba mua ; pa ctoque Demaso , pecete e tle m itali a ". u chel e Pe tr, " '. de M a rca (1. c, n um , 10) spusele sale despre aceast c he stiu ne . -- C f. Beve r eg, An no ta t, Vales ii Annot, in cap, c it. S ozcmenia hl storta e ecc l. .i n~ ,~u nc. ca n ~ 96 -:- ~7 . ;'\\','" 2) ' " 'I' dp.oq, _ tomu m G reecl vocant s ca pum , el ve librum paptrece um , el ge neraliter, pr o qu ovis scrlpto : sumit ur", Nota. m a rgin . in Hermenop, Eplt . cano n u m . Sed. .. tit. 8 up . Leuncluv . Ioa graeco-r om , 1, 111. r . l, 3 } Petttue, spre 8 u u ra in terpretarea aces tu i canon , argumente az c :~.d G~l~(;;Y'\ 1l fos t s cria greit .n cenou in lo c de d!17lY.(U\l l cii. CLI ace s t cuvnt ' s'au numit anUohen li "quas i lucis con sit os , a luco Daph n enel q uo Antio'chin , oru a ta es t" . Bevereglu n observaiile sat e s cris e Ia acest can on a r ~t ur ~ a t n m o d doc ume n tat a ce a s t a firm a ie . Sy noc1ico n . Ap , peg . 97

1
s

r I

106

inteles s se co nvoa ce un s inod , la care s se desbat -rn rt u r i- s irea de c red in de la Niceia. S'au adunat deci la Sardica -3 76 Pri ni, ca ri au - expus in s cris simbolul de credin niceian , con-.' ~. s e nu me t e de ct re s ino dul al doilea ''' tomos ul ap use nilor , care : .i'. sinod (al doilea) re pri m e te p e cei din Antio hia, cari au ' ac ce pta,1 +l . at:;est. toruos, Acest si nod nume.t e ap use n i pe ep iscopii tntru nii la , ~:::' ;fi: Sardica. Jar - tornos -al a puse nilor - se nu me te aceast expunere . 'I~1.tt
n scris
mr tu ri si re de cred in cu pri n s n scr is 'a s inodului dela Sard lca ;'

firmndu-I,

au condamna t pe toti ceice cred altfel,

Ac eastj;

numai de c t re episcopi apuseni, deoarece cei 70 de epis cop i r - '.i"" s r it e n i (ar ien i) au decl ara t c nu vor p art icipa la sinod p nce nu vor i e i din si nod Pavel mrtur is itorul i A tan asle cel Ma re e 1). Tot a a vorbe te i Valsaman '). Seha lias lui colec luni i lui Armenopul zice refer itor la acest canon: lt CJ1 d '"Cons tantiu a trecut la a rlau ism, e piscopul ro ma n a convo cat un si no d la Sa rdica cu34 1
e piscopi, la ca r e s 'a "prezenta t tornos-ul (hac torn um si ve scr iprum ) confirma t d e ctre Constant, frate le mai ma re l ui Cmls tan1 itl ~ ~). Nu putem ii de acord cu aceas t op inie nt i ujt lncau z ' c ' ~'{o

a m r t urisirii

de credin din ca uz c a fos t se mna t

~ ~.

al,

inul apuse nilor tr ebu ia necond itiona t s griasc despre s lt ua ia Bis er icii antiohene, n al doilea rnd deoa rece trebu ia s - I iriteres eze cu de a m n u n t u l desbinarea cred incioi lor din Antioh ia. a
dic

seh izma
2) I b

m e l e t i an ")"),

In

h o t r r ea

s inodului dela . Sardica

I) Sin t...-\1.

n,

17 B.

png. l 7 0 .
F l o re n a

3; H a rm en o p ul , E pit , ce ri, S eci. I. t it ' 8 e p. Lcun clav 1 c . A ndrei,

a rh iepiscopul Roc oa utu t , la s tno dul dela


a fi r m , c

din anul 14 3 0 de aseme nea

a ici trebu e lift i ntel eg em h c t ri r e n s ino d ul u i rida S lI'r d i:::a . Cc mp , H ef'elc : C cn c tllenge sc h tcht e , III 21 . . ,1 ) Des pr e mcleti cn i v ezi ma i S\ IS pil g , 1 7 - I S . 5) Ai ci nu est e vo rba despre scht zrua ru e t e ti a n d i tl ' E ~ J p t , ci de sp re

pc a ria nu ! E u eolus , Ort o d o c t i m o:l <: r<li d in An tiohi a nu 'recu nos cut pe Metette, cel rigu{') it i1 :>5 I-a ll rc s .nn s. A C ~7t i.l a u pua e p e sc p p .} Pa u lin . .. D es bln area ac ea sta dintre ort o do c t t d in Anti ohia S J n um e t e 3Jh "z,I U mc -

d eclara t pe ntru orto doci i a tuucl arla n.! t-au d e pu s, 1I l eg~n j in . la .ru l l u i

cea din An tio hia, ca r e s t.a lu at n cepu tu l in a n ul 3 3 0 , c nd a dami din An tlchia a u depu s p~ urn'c pls sop at E 1l31"lti l ~ l -a u ins ta lat in locul ac es tu ia pe u n arian , Or tod oc sii i n ':i nu a u rec un os cut pe e pl sc cp ut a r ia n , i c onn n u ar a constdeca p .~ E1 I S ' u i l1 de e pl s cc p legat a l Iar". A lai a poi d u p mo artea lui Eu st a l u ar fan ii la . a. 3 60 au u caet in s ca un ul d in An tioh ia pe Meletic, d e spr r care cr edea u cii este par tizan a l lo r. M e c t l e ns a s 'a ..

:;.1r~~j1:"1 ., ' . ~'.' ~r' w "$

'~1>""a;;

~~nS -lU se vorbete nimic despre acestea i n ici nu se pu tea fac e :: .amintire din m o t ivul simplu ' c ac est sinod s'a tinut nu mai ~' ;1 3ujin dect cu 74 de ani nain te de ce a ap rut schi zma mele!J;:-''! ia n , ') 'A fa r ele aceasta se poate vedea c P ri nii acestui s i \ t, ~ ,no avu t iri v eder e un si nod t inu t nu de mu lt, la ni ci un caz ~;,r\5' pece! dela Sard ica, care s'a tinut cu 38 de ani ma i naintc.j) :;~~0 ~~ ~~r :' &~b '<tom ul apusenifor nil es te a se - nel eq e ho t rr e~ w!'~ j nod~tl u i' dela Sa rdica, ci o alt ho trre. Petru s de Marca ' ); Va, ..';'jes!us' ), ,Be", eregiu' ). Caue"), He iele') i Arhim, Ioan' ) au aproa pe 11 .'f toU:'O s i ngur ' opinie n privinta aceas t a. Dup d nii n e vom "ii! "~ forrila' i . noi prerea noa str . --k-' In ,a nul 369 s 'a tin ut la Rom a un s inod , a crui proble m Ji;d e~\'c peten i e . a fost s publice m rtu risire a de credin in uni-fatea fiintei persoa ne lor divine i s a na tema tizeze pe Auxe njlu, l, ' .. . . episcopul Mediolanului, pr otecto ru l prin cipa l al arianismului la .apus,") S ino dul, dup ce a fixat m r turisire a sa de cred in , a tri -

~:.:~~.

107

ai,

, o;. y

,?t

:~ ;'" J l e t~~ Jl .,

Meletle

li.

fos t u n episcop foa rte venernt d e con timp orunl ; el a f o s t a n ul 4 15.

>:J.:1l i : p rIm uJ pre e d i n t e al elncdului al ' doile a ecumenic. S chlzma din Antioh ia

;':'," a :: d liraf 'pn la

i~,r p ag." , U O - 1 1 1 ) . N . T i'.

(Vezi Eus, P o povl ci : I s t. bla . u nlv. voi. II , ' ,. 1) P roba bi l c aici Mi la a vr ut s z ic : "n ainte de ce s 'a p u s .\ . c apt echiamef melet iene" (N. Tr.). 1;' 2) Comp . Bevereg . An not at. in bune ca n , Synodtcon . Ap . pag , 97. Befele: Conclleng eac hi c hte, 1, 53 3 '; Il , 21 . '. S) De co n cordi a. sa cerd otii et im pe rii. li b . I, ca p. 4 , nu m. 5. c ol. 2 8 ....:..- 2 9 . _ 4) Annota t. in h ls t, e ccl Soso me n!s Hb . VI. c ap. 25 . 6) A n na lat. in 5 . c un. "concll, Coneta n ttno p otttani II . Syn o dlc o n . A p, 9 7. 6) S crlptcr um ecc l . b tetcrta Eter. Sue~ul tlm Arlu uurn, pa g . 23 3. 7) C6'ncilie ngeschichte. Bd. Il. S. 20 fg , ~_ 8) O puI cita t, . I, 503-:"-50 4. Nu es te exact ceea ce spune acest can onis t despre scrisoarea . pa pii Damaa di n anu l 380 a d r esat c t r e Pa v el "din Antiohia) c i acea sta ee int elege, m pre un cu s crisoarea sinodu lu i . dela .'Roma, s u b ,. u,'.1.o :; rtl) \I a'r!x.C)'.J, ceeace a d ovedit Petrus de Ma rca (De ' co ncordia s acer do ti! et impe rii. lib. 1. c a p. 4 n u m, i) . D ac a r t r -eb ui s admitem acest lu cru, apoi autent tctte ten canonului nostru s'ar pu n e. la . nd oia l i a r tr eb u i s r ecunoat em, mp reu n cu mai m ul i a pu se n t; c acest canon n u s'a d at de ctr e si ncdul al Helea ecumenc, ci cu un a n mai trziu . ?) H cfcle : Concillen ges ch lchte, I , 730 .

10 8

a supra eL1) Dup 9 a ni a fost co nche mat un sinod ma re la An - J~ tiohi a, Ia care a u paticipat 14 6 de episco pi or to doci i adic cu ~ f' ", do u sco puri, s pre a desfiln ta sc hizma ivit n t re /or foctoci . l , ' . spre a g s i modalit at ea ce a ma i u o a r ca Bise r lca s infr n g ": ;.t . ~ p e ari eni. Sp re a atinge mai a les sc o p uldin urm , episcop ii a - ~_ " r~ . dun at l inainte ' de to a te au studiat, apoi a u primit i semnat sc ri -" _ ~}\ soa rca sinodului .de la Ro ma din an ul 369, adognd Ia COH jinl1 tul , ~~",Ji s cr is or ii c teva expl ica i i doqmat ice .") Apo i sinodul (ce l din , ' An';, /~,~~1/'1': tiohia) a tr imis la Ro m a ca ntre gire la co municarea lo r n s cri s j" ; '~" .~ o copie de p e ac eia s cr isoa re a s inodului rom a n (din a nt1 L3 G9) ~:'C'}:~: cu semn t u ril e ep iscopllor i ql m r tu r i sirea de credin intr'o fiillI . ') '''1 '~ Pest e putin timp episco pii apuse ni au scr is celor r s r ileni despre diso rd inea ivi l din nou ntre o r t od o c i i n s crisoare a JOI' . fac pom e nire de spre prima lo r s cr isoa re (tomus), priri ca r e d n i i a u fos t decl arat . c re cu nosc -or tod oxe pe a mbele, part ide din An tic hia, P r i nii r s rit eni Intru ni] i la s inodul de ja Constanti nopol s'au s imt it obligat i, ntre alte le, de a se expr ima a supra antic henilo r cu at t ma i v rlos deoar ece se temeau ca nu cumva im perechierea dintre cei do i ,e pis co pi de a t unci, Melefie i Pau lins, 1 s aduc v re-un dez astru ortodo xiei i ca rspuns la de cla rafia , . a pusenilor s' au exp rimat pen tr u pr ima epistol a a cestora des pre ' a ntloh en l, du p car e i e i r ecunosc de o r to d oc i pe c re ti nii d in An tiohi a. P rin urm a re acest Iomog al ap usenilor, ,O!~Og n ull . Ju ~';;~ TlxiuY (tom us occide nt alium, volu me n oc clden taliurn) nu e ste , m t'~ " ':~'\f ' turis irca de cr edi n a s inodului 'de la Sa rd ica, dup cum a~irm ~ -: ~~ ,';~ come nt a to r ii greci, cj este scriso ar ea s ino dului dela ,' Rom a d i h, ,\ti:'~i :, anul 369, pe ca re .Parintii rs rlteni a u r ecunos cut-o i, a u . co ~~ "7.;"~~li Iirm at-o prin se m n t ur ile lor la . sinod ul din-a nul 378 dela An- .t":' hia, In co n form ita te cu aces te canonul no stru;. desp re ca r e tre- : f bue s recunoa te m c n u es te dat n niodul ce l ma i clar, a r pute a ii redacta t in le lul u rm t o r : Re fe ritor la to mos -ul ro :,o;, pe C~HC l-a m pr imit de la a puseni i ca re a fos t' re dactat la sinodul din anul 369 de la Roma i a los t prim ii i se mn al de c- .
,r< ' .

hot rrea s inoda l i r uqndu-i totod a t s- i ex prim e opinia lor "_<~,i~f.l ~.~"-

mis o s cr iso are e pisco pilor r sriten i la Antiohia;' co munlcnd u-le

1...

1:

]) Din ac ea s t scr iso a re a u rmas numai frag mente . Com p. Concllicngeschich te, II. 2 1 l 1, 793, n ot a . 3 . ') H efele: Concltiengeach lchte, 1, 7 4,3. ') Ib , I I, 22 .

..

10 9
{-

tre episc ol;l i r s rlte ni la Antiohia in a nul ';378, decla rm c i noi consi d erm ort odoci -pe ace ia d in Antiohia, ca r i m r turis es c s uni ca divinitate a Tat lui i a fi ului i a Duhului S nt . . In col eciunea cano ni c a lui Io an S colas ticu l la a ces t ca - : n orlsunt adog ate i urrntoarel e :1) "E piscopii, cari au fcut a':~ cea?t iT1tel e g ere ~- sunt urm torii : Nec tarie al Co ns ta ntinopo lului, Thnotei u, a l Alexandriei i ' al i o. su t i cincize ci P rini . i . > Aces t supliment Iacanonul nos tr u are cu at t mai mare imp or cest 'ca no n a fost da t de ctre s ino dul a l Il-lea ecu menic, st r " d uind u- s e s demonstr eze c a ost dat dup n chei erea sino dull l ui al II-le a e cum. i prin urm ar e c ' nu ar f i a~ t en1i c 2) .
fant , deo arece desminete p rerea acelora, car i c o n test c a-

Canonul 6 . .' D eoarece" multi, voind ,a tul bu r a i a rsturna or. d tnea h~sericeasc:> din vrjmie . i spre a ,cleveti, /, p lsmuesc oarecari acuze contra episcopilor ortodoci, -," c ar i- c r muesc bi s ericile , "n u pentru altceva d ect sp r e fi mnji .b un a repula te a lerellor i spre a a lo ia p oporu l panic la turburri : d in c a uza aceasta slnodul epls .co pllo r t nt r unl]l la ' Conslanlinopol a ' ho l rit s nu s e .adin it fc~ zalo rii Ioro c e rcelare i nICI s nu se p ermit tuturor a r idica a cuze c o ntra ' con d u c lor flor b ise'rlc llo r, dar nici 50 nu s e ex l u d totl. : Dac in s ci n eva ar face con Ira ep isco p ului vre-o recl amatie p ro p rie
" _ " ~) , Q:':ii co nvenc runt vep ls copl hi su n t: Nectarlus epls copu s Con etan tinopolitan u's, T trnotlt eu a Atexandrtn ua ct ca eterl epis copi cen tu mq uln qu aginia "'. , J oanni a Antloclteni Col lectlo ca n on . tit. XX X VI. II p . Vocll i el. J usie11l Blb llo th . j ur. ca n.iH, 56 9. . , 2) .Bevereg, 'Sy n odicon . Ap . pag. 9 8 . Hefel e : Con citlengeachlch te, , II / i 3 -=- 14 . _ 20-22 . Dup cnrdina lu l PUra , ac est canon revine unu i s i l n od tinu t in anii ultimi din se colu l al Iv -Ie e sau n eecolul ni V-lea~ d e;, oarec:e. c l : .fI, [ir m c . s ub ' tom u s occi dentalium tr eb ue s , n eleg e m ayn odlc n ~;""' D amas i eplsto te-ed Paulinum ant loche n um acrlpta a nno 3 3 2 (?) . D ac Deriias a scris lui Pa ulln nu mai la 38 2 i ' s crisoarea aceasta s'a d c s b tut ~. Ia un elno d , a ceas ta nse m neaz c a cest s lnod a tre buit s aib lo c la . tot ,ca zul du p a cea s t dat . Pcat num ai c Pit ra n u i-a spus prere a .asupra timpu lu i, pe ca re p une alnodul, care a da t canon ul despre tomus c ccldentali urn , d eoarece atu n ci cel p u i n a m fi tiu t cu m st m . Com p , 'P itra.) ud s ecct, gr. 1, 5 13 .

I
1
t
r

!l0

, ',: ,'

,:"

adi c privat, c a fos t pligub il sau alt nedrepta te oa- ~8,{ ; " re core a s ufer it del a acela, la astfel d e re cl am a lunl sil ' ;,;;;)~'I " nu s e c ercete ze ni ci perso an a reclarna n lulul, nicL ' reli g ia ': -':;:: " ~ lui. C ci s ub o ric e imprej ura re con t l l n ta episcop u lu i ' T'" . tr eb ue s fie curat i c el c e zice c a fost n edrep l lt : i ~ tre bue s obln dreptate ,' o ri . de c e , relig ie ar fi . Iar >'; .;. ,~. da c acuza ridi cat Im potriva episcopului ar Il' bi seri. '," :~ !~ ceasc , atu nci trebue s se c e rceteze p e rs oa nel e .ucuaa- I,;.:<'~ lorilo r; p entruc a in prirrialinie ereticii. s n u a ib e voi e ::,"',"' fi r idica a c uze impotriva e pis co p il o r orto doci in che5th, ,<, . n ni bisericeti . Iar ere tic i numim p e . ceice s unt exclui ,>, ~ di n b iseric i p e ce ice m ai apoi au fo st an a t e ma t lzal .. " d e d ire noi ; iar efar de ace lia i ' p e c eice, pref- . . c nd u-se c mrtur isesc cred l n a r s n to u s , a u .devenil sch lzm a li c i i s adun mpotr iva episcoptlor notri canonie i. A p o i i da c vreunii di nt r e e i al' fi fost con damne]l de bise ric din vreo o are c a re pr icn i au fo st l eprl al s a u e xcomun lca l, fie , e i din cl er .... fie .din ' tagma lai ciIor , n ici a cetia n u a u voie s r e clam e pe ep is cop p nce n u s e vor desb rca de vlnov laJor proprie de mai nainte. A s e m en e a . i ceice stau s ul, acuz mai ve ch e s uu li se primeasc reclamela tc o n tra epis copului sa u a ltor d e rici pnce .nu vor dove di c sunt n evinovat i d e vinov iil e ce li se ' imput . I ns dac o a re c ari" nic i ere lici fiin d, nici excofl11.1nica 1i, .nici c o nda mna ti. nici acuza ti pen tru oarecari infracti uni, i

" .

a r zi ce c au

vr eo acuza

biseri c easc'

pului, sf ntul s in o d poru nc ete ace tia s- i inainteze r e d a m a jia mai na int e la loii ' e pi scopii e pa r hie i i n fa la ace slora v s dove deasc v in ovl lle e p is co pului referiloare la oa r ec a ri che stiuni. i dac s 'ar nt m p la c epa r h l o t l ' ) nu a r p utea tn d re p ta v i nov iil e aduse episcopu lu i, a tunci ei s mearg l a mal m a r ele s inod al epis copilor di n acea dte ce z convo cati p ent rn chestiunea respectiv ; dar sti nu- l inainteze a cuza .p n5 ce nu vor
declara mai nainte in scris c se
V O i"

ca

contra epi sco-

p e d epse ,

da c

supune aceletal

la c e r cetar e a lucr uril o r se va 'd o ve di

1) Episcopii epa rhiali dintr 'o mitropolie (N. TI. ).

,, '
.... :

~ ;.l\j ,~" au ca lom nia t "p e ep isc op ul a cu zat . Iar, dac cineva , dis " ":, ~j"; preluind ' c ele h ot rile, dup e lim s 'ou , publicat mai " ,. nainte, ar ndr zni s molesleze urechile tm p rat ulu i , " sau Iorurfle jude c t ore ti lum eti, sau s turbure slnodu l ecumenic, des conslder nd pe t ol episcopii diece zei, unul 1 .;z,j ca a cesta nici d eeum s , nu se p rim eas c C II a cuza ca ~ .imul, carele a defi m al canoanele i a vt m at ordinea

~. : ~~S~i(t .::':

I II

l' ~--=
~;

",,:tt'
r.:

"

7 4 , -7 5 a p.; 9 , -17, 19, 2 1 Sin. IV ec.; 8 tru l.; 14 , $". 15, .20 Allt lOh; ; 40 Lao d.: '1 Sa rd.; 8, 10 , II, 12 , 15, 18, 19, 59, t : 10 4, 107 , 128, 12 9, 130, 132 Car t.; 13 n t iu al doilea; 9 reofil

.;:f;tl :, (3 4 ,
IAleH,)....

'k. biserfceeisc ,

,_ "

~7 i

1 '; }, It'~)n p eti n ta de a


v.

" .'~ , >,, \ 7 r. '! cano an el e 74 i' 7 5 ap ostolice

'.,

'

:: '~no nul prezent ' s e repeesc i se ntregesc dispo zitiile d in m en tio na teJecanoa ne ap ostolice precu m i din alt e canoane , car i ;:_' s'a u dat n a ce ia che s tiune la cteva sinoade t inute na inte de '1-. z: s inodul a l Il-lea ecu menic"). :~ Cauza emiter ii acestui canon se vede lmur it din pr imel e ' cuvinte al e ca non ulu i: Deoarece multi, voind a turb ur a i a r s turna o rd inea b is e ric e asc din por nire vr jma i prin clev etire 'pl smuesc oa recari acu ze m potriva episc opilor ortod oci , cari c r rnu e s c Bis er icile, nu pentru a ltceva , ci n u ma i pe ntr uca s m n 'I!I.~' .-;:: ' j easc buna reputa ie a p r eo tilor i s a e la t urbur ri po poarele , ~ ~, #J\;: . ~ p a n lc e ;l> , - d in care cauz S fi n i i P r in i , s pre a d e l tu ra pentr u ;~ t(: >,viitor ase menea apa ri tii, ati g s i t d e cu v iin s de a a ce st canon ..
'.' l) D._:pildii c ele d<lh. Antio hia , S ardica fii Cartag tn a . - C.,H! vcrbl m des pre ca n oeu clc atn ocl.uu l d .na Cartagina i d a c p unem emite re a uc eator a ,~ :j~.! :,': nllin le,_ ,d -e anul 3 81, cn d s 'a tinut ain od nl n os tr u, ne t nu ntele gem n uma i , 'ftt:~ ,: , ;~,'~ canoe n ele ace st ui si no d ,sli b a crui n u m e su nt c un os c ute 13. u e l ccno nnele { g ~j,-\f,;i' : " i;si no dlll tl i de la ~~l" la.gjn<l.. Aecet stnc d s 'a in d _ la a nu l 4 19, ctec i \~U ue l; :~ . ~\f"', zecl lopt a n i- nt reg i dup eln odut nos tru . C i n o i int eleg em cenoanclc, c ari I.~ ' " -",~ " " ~all fo st a duna te la ai nod u! d in lin !J1 -1- 19 din Cnrt a g tna de la d ife r-i te s tn oa de ~ ~,/ _ a fr ica nc , 1in{,le: p n. Ia rnt r::;.ru l a," 't rc il <: it a l sc co tu lu i 2.1 I \r-Iea st c ar i ~ ~, :'i . ~ ' a s t z I , m pcl;: u n c u "to a le c el ela lte ca ooa n c ulterioa re, dat e la sl n cn del e ~":f ' ~<;i'" ' din Af rica .. d u r p t rar ut al trei lea al secolului IV, s un t cunos cute su b .,, .o;,'l' num irea general do canoanele s illod:tllli dela Cartagiuo. Aupra al c turf i c c l ec iu n i ! "a c es to r ca noa nc vez i l ucra rea. m e a cu titl ul : "Cojex canouum eccleslae Afrfcanae " . ( Zar a 18 8 8 ).
~ ' i:t,~,-:, . ; (

f i ntite - n" ' pri m el e veac ur i a le Bis er ici i i to tod a t am vz u t cine . ,:'l se pu tea constitui acuza tor contra pe rsoa n elor biserice ti; n ca -

judeca i cum se fce a jude cata a s upra persoan elor

am

v zut cine a avu t

" ," , ~; V:r ' ;:( ~ . ~ : '..


~"

1 12

"- ~arac ter

ceice a u fos t sub judecat i nc nu s 'au desvinovit. ~ Pri nii numesc in canon cu numi rea general de eretic nu , ' :ef' n uma i pe ceice nva greit .a supra credi nte i, ci i pe sch izma tlci; .." :i pe ceice fac adunr i impotr iva e piscopulu i lor.:Vasile cel M a r.~-" , ,~ in s cr isoarea s a adr esat ctr e Amfilohie, d is tin g ~ exac t pe ere tici. ;, d e ctre schizmatlci i de ctre ceicc ,formeaza a du n ri ,,; hegale'.:"",', } " D up Vas ile d/~'7(unlJ este aceea) ca re nva ceva cu totul cntr~r ~~f~ s credi n- e i or todo- xe i se n tr ineaz cu totul dela Biseric, - (T2{l1i[a, : ,~ , " 1 , " " . .a ve m, da c cin eva are despre vre -un lucru s ' au vr e-o - ntre ba re ", , ";~ b i se ric e a s c as tfe l de prere divers, ' ca re se poate apla na" - , ;rn.p(J.(1ln tLrWr~ ltI s e " Iace at unci, cn d presbiter i sau episcopi re b eli~.)l ~_. $e a du n n ad u nri CU poporul igno rant, lmpotr vind u-se or n-, : d uirii autor it i lor (can , 1). D ac co m p arm s ensul cuv l1.t.ulUl h eretic in tr ebuint at n ca nonultncs tru.j-> unde " i - s chizmaticli se 1";1< , '" , . ', , ,:': " 'lI.' numesc cu acela cuvnt --.;;. cu cuvintele . rnen i o n ate ale lui Vasil e ;<~: ' .unde schizmaticii s e d isting "rigu ros ctre e re tici, s 'ar '. putea'... }

.In tr' ns ul s trateaz ;lt iu despre deoseb irea int re acuzele de pri va t i ac uze le de caracter biser ices c;' ap oi , d espre , ,:- ~ .persoanele, cari 'pot ri dica vr e-o acuz mpotriva ep iscopilo~ : i ' ~.~.~~\ ~ .in s frit despre fo ruril e de j ud ec at co mpetinte. .' .~1:t j Sub acuze de car a cter privat sun t a se ineleg e cele," ',,,,, ca ri nu in te re se a z Bise rica i . cari nimic nu au de a face ' cu -Biserica, ca dep i ld dac un e piscop es te acuzat c a comis vre -o . .- n edreptate sau c -ar fi lua t a verea cuiva , sa u c ar fi adus cuiva vre -o jign ire Sa u a ltceva similar; iar s ub ac uze de carac te rblse-rlce sc cele, ca r i a trag dup s ine alur lslr ea s a u ca te risirea din s ta rea p r eoe a s c , ca d e p i l d; sacrileq iul.: s lmonia i. a ~ emen e a ~ .acestora. Acuzele de so iul p l' i m a re dre ptul orlcirie. ."fr ~ -d eosebire, a le a duce mpotriva episcopului, deoare ce- oricar e : ' membru al soc ie t i i a re dre p turile sa ie proprii ga ran tat e pri n ,' le gi civile preci se: ela a sHel de ac uze s nu s e cerceteze "nici .persoana acuza torului, nici religia lui, deoarece la tot caz ul tr ebue, ca i con tiina e piscopului s fie curat i celuice zice c , i s 'a f c u t nedrepta te, de orice re ligie a r fi, trebuie s o b i n drepta te- .. - zice canon~1. Ce prive te felul al do ilea de .acuze, [,an ~nuL j -d ispune s se dea aten i e d e osebit persoanelor, car i s'au c6n~ ,:,~ -st il uit acuzato ri i in terzice ca tegoric ca as tfel d e acu ze s se " ri dice de c tre: al e retici , b) sc hizmatici, c] celce form eaz adunri ;~ ilegale. ' a} c1ericii cal erisi i, e} Iai cii, cari su nt exclu i din Bi s eric , ;
l

'tiE

Il

de

113

deduce ceva 'contra dictie , pe ca re Va lsamon, n comenta ru l aces tui' ca non, Se s t r d ue t e a o ap la na n ch ipul ur m t o r : "Auzind , zice d ns ul , c a cest ca no n numete ' eretici ~ i pe ceic e se prefa c . cm r tur isesc curat credinta noa str .t da r cari s' au desbinat i ' ,"s ' e: Intrunesc n adun ri mp ot riva episcopilor notri canoniei, s .nu cr ezi c vei fi n contradictie cu al do ilea (alias primul) canon " al lui Vas ile cel Mare, ca re le nu n u m e t e e ret ici pe sc hizrnatic l, d zi ' c a cest ca non nu mete er eti d pe a cei s chizmatici, ca r i cuget cu to tul altfel , da r cari la aparen se in t i ea z ca ortod o c i, n a d ev r ri s s un t e retici; iar canonul lui Vas ile cel Mare . or be t e despre a lj i s chlzrnat lci, ca ri d up e sen a lucrurilor s unt or tod oc i , dar ca ri s ub pr etextul vre -une i che s tiuni bi ser iceti , in , urm a vr e-une i intelegeri g re it e s 'au des binat de Ir a i . > 1) S t rduinf a a'ceasta' a lui Va ls amon de a. pune n acord ca non ul s inodului , prezent cu cel a l lui Vasile cel Mare es le cu totul sup e rf l u i ; "nu este mot i vat . Dac se nsul can onul ui ar trebui interp reta t n -elul ac esta , apo i ar fi superflu adogi rea cu vin telor separ ate despre schizrnatici, d up cum bine obse rv Beveregiu. Ca no nul cesta nu numai c mi es te in contradicjie ca non ul lu i Va sile .2el mare, ci di m potriv il co nf irm . Print r'ins ul P rinii ex pri m I iilLtrit " ,'c er e ticii tr eb uesc d eos ebiji de c tre s eh izma tici i de c tre ceic e form ea z a d u nri ilegale ; deoa r ece men io n eaz in hiod s peci al pe ce i ,dlnt i, pe ce i de a i doilea i pe cei de a i treilea . Dar Pri nii hlteleg ,a ici s ub eretici nu pe e re ticii in senul obinuit i ma i s t r ns , ci mai larg a l cuv nt ului, a s tfe l c a ici 'sunt a s e int elege n u nu mai ereticii rec un oscut i, ci i sc hizmaticil i ceice " fo r mea z a dunr i ilegale . Pr in urmare ideia P rin il or ' s'a r ,p utea "e xpr ima ' i n .Ielul urm tor : <no i oprim ca i m potr iva . ej)iscoptlItli s poa t r idica acu ze or ice Iel:de er e tic, i n ele g n d sub; cu vnnl! ere tic mi num a i pe celce propriu zis s u n t a ta ri i 'lJ 'e:: car i rno . sa u" pr i n tii no tri i-au condamnat din cauza I n v turii lor greite , ci i jie toti aceia , cari s 'au ' fcut sch izrnatlcl, precum i pe ceic e fo rme az "adun ri ilegale impot riva epis copilo r canonici., cu toat e c d n ii s e nfieaz i cn d ar m rtu .r isi c red ina or todo x . In scr ier ile Sfintilor P rini i In v t o ri lor iBiset id i s chiz ma ticilor de foar te multe o ri li se d nu mir ea ~~" . ,e,r.e1is:!. i Ia dre p t vorbind g sim mu lte schizrne, ca r i la 'l-

cu

ca

11'1 ceput au finut n c la or todo xie, dar ma i a poi - s e nd ep rtea z su cces iv de la or todoxie i primesc vre -o . erezie, de care dup ' ace ea n u s e ma i des pa r t nici de cum; In ' comentariile fericitulu i. Ieronim scrise la epistola a post olulu i Pav el c tre Tit citim: ln ler, ' ha eresim ei s chisma hac esse arbitr a ntu r, quod haeresis p erver- . s um do gma habeat ; schi sma p ropter episcopa lem ols cussl onem a b ecclesia se pa ret urv Ouod qu ide m in pr incipio aliqua ex parte inteil igi po test. Caeterum nulIum s chis ma non s i bj-. aliq~ a m conli git ha ere s im , u t recte ab eccle s ia reces sls s e videa tur. s ' ) Iar la>',: ; August in: <Neque en im sci~s io veI schi sma 'fieri potest, nsi ' ci i~;"~( versum a liquid sequa ntur, qui ac iun t : Haeresis autem s C hisma' ' : i~~ lnv eteratum v.s) F oarte corect s e consider n canon ul nostru ere:':~ ~ '-".l i .} .', tiei i de e ga li cu schisma ticii, ca unii ce n 'a u dreptul de a ridica . ,~ acuze contra epi scopulu i or todox n Ches.tiuni biseric e.ti, . d eoa re ce '.'.~ .;. d n i i chia r n urma fir ei lor n u s e pot , rbda de a nu rid ica to t .. ;l ir ;' felul de ac uze n scocite mpotriva e pisco pilol' . de ca ri" s'alCdeS ~ :' .' .~l~fA' p r-jit. Din cau za aceasta Atanas ie nu permite' m eletienilor s fie i .~~ acuzato ri! s i , deoa re ce d n ii sunt s chizma ticl. "Mele1ia n i en im ,ii!>:},' s unt " , z ice d,nsul n apo loqia sa mpotriva arien ilorv-r-- <qui accu- 'f~~ sant, q uibus n ulla fides habenda, ut po te qu i non jam solum , sed '*:'0' a tempor e beai Petri e piscopi e t martvris, s chisma tlci fuerin ~et ,~~~' e cclesia e in imici ; qul ipsl P etra in sid lat l, Aehillam e jus s~cc eorem ; , ,:~!J: ca lu mn iati s u n t et Alexandrum apud ipsum imperatorem accusarun t. ;: ;.)gf; P ostqu a m enim talia moliti sun t, Athan asium tande rn adorti , n ihil -)~ agunt a s ua improbi tate alienu m .s '') :.~ A adar ca nonu l acesta n pri ma linie oprete pe eretici, pe .~ schl zm atici i apoi pe ce ice fac a d u nri ilega le m po tri va ' episco - ~f:.t pilo r aeza i n chip can onic. s ridice ac uz e im po tri va e piscopilor. -t~~ C~no~lll ac:es ta ,3 fos t o~ser~at de ctre toate Biseri.cile: cretjne ,, ;'~ ,: J-1} din t im purile p ri mare. M r tur ie despr e aceasta avem In canoane Je . ',~;t'l ' s ino adelo r dela Antiohia , Sardica i Cartagina (128, t29 Cart.; 1'1 Antioh.; 3, 4, 5, Sardica ). Ata nasie cel Ma re, in ap ologla sa adresat ctre Imp ratul Co nsta niu , ne ag orice i mporta n t acuzelor .~: ridicat e mpotriva s a de c tre arieni'). Ai derea reag heaz i

It;!

;'/l,

., 1) Hieronim , Commen t. in epiet. ad Tit.

cap. 3. 2) Au gustin, Contra Creacon . g ra m m a ti ~. lib. n. ca p, 7 . 3) Ath anes . Apolcg, co ntra Artan oa . ca p. I l. '1) Athan as, ad imp. Con slantl um ap ologt a, cap. 2.

~~;~;'i ~:

.
in

115

-.-A~t~lls1in 'im po tr iva acuzelor, pe car { le -au : t id icat ere licii mpo,.t riva' ortodocsilor '). Ius tinian , p truns d e ideia de a a pra vaz a -' or tod ocilor, (I o lege, prin ca re int erzice eret icilor n u n um a i d e ' a 'se constiju i n acuzato ri, ci chiar i de a iigul'a ca mar tor i iIT!~ ;'potriva ort odoc l lor : - S anc lmus , -co nt ra or-todoxo s quidem liti gan...t es -nemi ni haer etico esse test tmo nla cornmuni onern, siv e utraqu e par s or tod o xa s it, s ive altera" 2). Aceia 'le ge a fos t- pr i m it a po i 4rt~. ,' i i stabilete c - ex haereticis Manich ei...nulla in 1' : test imonium pe r hibeant- "), In Nc mccanonul in XIV titlur i - gasiln

< -n ' Vas ilicale


re
"t.;-,.

"* qetaila t n irate dis poz itiile legale, ca ri at ing chestiun ea aceas ta"). A f a r ' de ace ti a canonul interzice cl eri cilor carerisii i lai cllor a u r is i]] s recla me pe ep iscop; Firete c acestor a trebuia . s I s e i nt erzi c tot a l aces t lucr u, de oa rec e d up le ge cu to f i :~ ,i rebui a ll s stea s u b [u d ec at , i , fiin d ., a cu zati, nu put eau dispu ne "'.,;. de dreptul de a figura ca ma rtori i cu , a t t mai putin ca n i i !-"~ s r idice acuze. Aces tora li era int e rzis 'd e a r idica acuze chiar "~h . i d u p ca noane le ma i vechi, de p ild i dup , canoanel e s lnoa i;o 'AI .j..: ' delor del a Ca rta gina . In ge nere n priv in ta aceasta in practica .~J:/ 'bisericea5C e rau in vigoare aceleai dispozitii, cari in chestiunile : '; -.civile erau in vigoare dup legile .clvile"). A', ..,., . .~ , ~.f c Tu tur or ce lor lalti ..ca ri nu sun t eret ic i, nici ex co munica i din n ,;", Biseric , 'n ici nu .s tau sub acuz - adaog ca nonul , li se permite f.,,'.~, s se constifue n ac uzator i impo triva e piscop ului , da c au mo\ ~ t i ve. Da r nic i n ca zu l acesta ' cano nul n u ' d d ispo zitia sa n mod 'i:a bs olu t. Se ce re a nume ca r es pectivii s d ea in scris prom isiune ~~)'c s unt ga ta de a s e s upune a c el e i a i pedepse. care s' a r da e ~ f pis copului ac uza t, n cazul d ac la cerce ta rea lucru ri lo r se va do "yedi c ep is cop ul es te nevin ovat i c d n ii a u ca lom nia t n umai {,p e ..epi sco p... '" Cond itia aceasta se cere a at t de legil e bis e rice ti cHi de cele civile . La Ioan Scolas ticul c t i n Nomocanonul ~ n '; X I V titlu ri s e c onsa cr a cest ei ch esti un i capitole sp eciale . In ti,1 dini iu g sim titlul XIV cu 1ilulatura u rmtoa re: - De ep isco pis. qu i ac usa ntur et de iis qui ad ac usa ndum de be n t, au t non
,'.
.

.~.'I:'
f~~""': ::.~
,.: t e r um

'

1) , A ug us t in : IIh aereticor um a ccu s ati on ee cu ntra cathcltcu m preeby >a drrduere no n pos sumus, nec de b em u a" . E p . X . 2) Cod. Iustfn. Iib , 1. tit. V, Iex 2 1. 3) Basilic. lib. XX I. m. L 1. 4 5. l ) T it. I X , cap. L 2, 6) Ibid

116

d eben t. adm itti l). In al doil ea gas nn un cap itol special

co di-x '0 '~ . ; cele lui just inia n sub titlul de ca lumniatoribus citim legea lui. 0 -; J noriu i Teodos iu: - Ouisquis cr ime n inten dit., no n impunita m Iore .; ~ no verit Hce ntiam men tie nd i: cum ca lumn iantes a ct vlndictampos -, ::: 'l . ~1 ca t s i m ili1 u d ~ s upplicii- "). Acel ~.. lucru I . citim i ,J n Va Silic~_~e.'! ~~<J<r;:;J,

u r m t or : "Tlv-;, .;: at ;::oprl. , la ! xa.rr;r opo ul7t:J huoxO;:w',;i '2 ). ( li

CU ;Ht1U't _" ; ~ ,~;~

a se r idica acuz mpolr iva episco pului. Ce pri vete judeca ta ll ' t 'l~ s ine pre cum i conducerea ei , P r i n i i s inodului renoiesc i co rn - .~..: 1 pl ecteaz ca noa nele a n terioare : 74 apost., 5 s in. 1 nice ia n . 14 j. '.. : ..' 15, 20 Antio h. i a lte le . Recl a maie este a s e a dresa s inodu lu'.'l " :
tt.ttur or
ci rcu ms c ri p i ei mitro polita ne, a l ca ru i l ocup m itropolitul. Sub cuv n t ul

Ob servnd u-se toate con diji il e m enjionate , canonul

permlte.",:'f ; .~f': ! ",'

el?is~o'piI~r <ij~ ~,rr:(J.P Z /(J9, a:iic~ siri od uI l1i tut~Jr~r : e p iS:OP.10l, ,~ ~, t:~: " I ' ~i
scaun p reed i n ia ! d upa drep t '1 .JI', i 7ra. p X/o. din canaane, dup 1; ",

cum a m ma i a mint it la ma i mu lte locuri , este a se IrlfeJege o circ urnscrip ie b i sericeasc , n ca re sunt ma i multi' episcopi, cari tol de pin d de un pr im e p iscop, care de re gula se n ume t e ' , 111i - , :~~~ tr opolit. ' r:;r(I.,t"Jx /a. ne of e r Il OJi un ea mitropoli ei n sensul , pe c.ar ~:'~, , : I' 7~; .: ni-J d ca nonul 3.4 apos tol le. La a ces t sinod e parhi al r es pective ~\; 1.1 . '" mitropolitan 'es te a se na inta inain te de toate i apo i a se des- . >~ , ' , . ba te recla ma tia mpo triva episcopului. Dac acest sinod n u este n s tare.a desbate ac uza i a a duce sentin dellnitiv , in 'aces L caz . ~~ ~ ch estiunea ,e s le a s e tra ns pu ne s iuo dului .episcopesc ~~r; r'i!()!7.!;qi;o~ :': ; ;: ~~~:.)" ~ a dic s inod ului, carele s e alctue te din to ti ep isco pii i mifropo: ,Il ~.~ ? Iii i un ei cir c umscri pjli b ls e rl ce f mar i, sau a i un ui patrlarhat, in ' "t '~" care demnita tea de pre edinte d u p drept se cu vine ' patria rhu lui. ~ ,.', " Jw ix r,t7!.; dup cum am vzut 1<1 comentariile canonulu i nic eia n ... ~ ~ .~:

.% 1

l'

1) .veen: et J u stel. Bibu o th . j llri s . ' crt"no n. II ., u2 1.,

.r.

1,.

11 7

i'

" / " ~ft;1f/ i'rl P Or ~a n f ' deos e bit ; i atu nci sin odul ~ ec umen ic decide a i n a-;
,

. ,, '~, i -' ,: -~ .t t va ho t rr i i e ce e tu t s in o.d ni ci un de nu s e ma i pu tea a pela ~' :iI' i\ 'I',;"Iafar de 'ca zur ile n tr'adev r ex ce pt io nale J,c nd ches tiunea avea
y~' ~! fceas t '

't . a l s ino dului p re zen t, core sp unde n oiunii patriarh atului de az i .o.i.....'1\ '1, 1; i deci sinodul diecezan 'cor espunde notiun ii sinodului patriarha l, ~ ,~" la , ca re parti cip n ca litat e -de membrii to i mitrop oli tii i ep is ~'" " ,e 'ti: 'co pii un ui patr iarha t su b pre edin i a pat riarh ului, S pre i n tele ge ~.: "t ' ."" ' a ces t .lucru vom a duce i noi, tn to cma r ca Zonara , un e xe mplu n ~~: :di n 'fimpur ile de azi. :T esaHa a1ctue te azi o i;r;'JPl/fJ,v, n care ..;;. .'," sunt opt episc o pi : din Chitr u, Campa nia , Paltamon, Servia ( i Co zan),Polia (i Vardioritus), Petre, Ar da m eria i Jeria , to i ac e t i a sunt su pu l [ u ri sd iciun i i mit ropolit ului din Salonic i t o i la o l a l t cu Ci rc u msc r i p iile lor s pecia le a lct ue sc clrc umsc r p tia m it r o p o li t a n a Te s ali e i; sau Cr itul , n care su nt u r m to rii epis co pi : din Ar ca dia, Avla potamia (i Re tirnnia), Hidon ia (i K is am ia) , 'P e ra t, S itia ( i Ier ia ) i H e ro nesus i ac e ti a tot i sunt s u pu i iu r i sd i c iu n ii mitropolltulu din Crit i to ti la , olalt cu cir cu mscr iu:,,:'l: - i i le, lor s peciale alc luesc circumscriptia mit ropol i ta n a Cr uului ; . s a u Tr acia , de ca re de pind "e pisco pii din GalipoJi (i Madit ), Mirio lit ( i P eri s tas ) i Melron ( i Tihir i) cari sun t su pu i [urisd ic' '--OJ ' t. i u n i i mitropolilul ui din Era clea i a lc t ue sc circums criptia mitr o " politan a Tra ciei. Tol aceti mitropoli i , a l Tesa liei, a l Crv tului ~". ,. ' i a l Tra ciei p re cum i ceilalti 78 mpreun a l c t uesc o d m (;<7jGt Y, , ~' n frun te a ' cre ia s t pa triarhul Constan tino polului i to i laolalt ~' ik.'~ .a lc tuesc Un sinod dieceza il (sau pa t r la rhal)'). Ca no nul no s tru ~~"~J: . ':'f~ ' d s p u n e ca i n a cest sinod dieeezan s se dea sen t i n a d e finitiv :;i~ -~/ ~ tU privire 'la toat e ac u zele adu se mpot ri va unui episco p . Irnpo-

chestiune.

cel2e d isprej u el e acea sl n tocmire i n d r zn e te s se a dr es ez e fo~urllor judect o reti ' Civile. Prin aceas ta ' P ri n i i rep et in i linii . ge nerale cano nul 12 a l si no dulu i del a Antio hia, In ' ac ele

;Ica',':de~,, a ' nu

, ;.,,':, Prin,ti i 'sinoctultIi inchele acest c ano n cu interdictia ca teqo- .

'se. putea

constitui drept ac uzatorcon tra ep iscopulu i

thn pur! mult clerici ' i lai ci se adr esa u dire ct au t orl t ilor l u meti reclama tiile lor iri 'c hestiuni bise ric e ti " ocolind forurile jurlerc~to re fi biser icet i , i, "f!i.nd condamnati de c t re for ur ile ju de-

rcu

1)

Co m pa r

co n semnare a -acaun elor ierar h ice ale Bisericii

or to dox e .
8

a nul 1 8 64 .

.,

1 18

ca j u d e c to ria civil s anuleze s enAce a sta a cauza t multe d isordini i n e d re p t i in . admi n ist raia bise riceas ca . )urisctictia bisericeasc i - a pierd ut puterea . Dup ce e ra u co nd am na i de c tre autorlt i le lor proprii, li r e u ea ~ s c tig e de partea lor, pri n mistificare sau n alt 'chip, ~ ut0ri-.~ r't~l ~~ t il e lu m e ti . cad, mai ales pe timp ul domi na iuni i m p ra ti! o~!Y >ft,, ~:'l e terodoc i, ca pe timp ul lui Constan iu, lulian i Va lent, anulau ]~ nu nu ma i s e n tin e l e s inq ur a ticilor episco pi, ci i -' ale ' s lnoa delor .:;:;- : !:.. ntr e gi i vinovatii e rau a chita ti, pe. cnd!> ce i n~~ jnoyati . el'~:nl f:~ ': :, :~ .~ ' J supui la pedepse nern eritate. Canonul dispune ca ' ori ce ca z ~ ~(:1'~ se fin alizeze la marele s inod al epl scopilor , f r a lt ape l ; iar, ~ .:s: . dac cineva d ispretuiet eaceast autoritate . legal a Bisericji,;s i '.,~~' n dr zn ete , a se a dre sa aut ori t i lor civile, !) ri n 'aceasta viO l,~dt~ ~~fn . ca noa ne le i t urb ur nd buna r n d u i a l din Bi s erl c - s e fac e ./', , vino vat i pierde t oa te dre pturile, de car i s'a bucurat n aceast .~ i,~ privin. Canoanele totde auna au con da mn at n c el ma i se ver '~\\tt"~ chip inge rinta autot-it l i l u meti n chestiuni bisericeti. Intre }:'~ .+ alte nenu mrate caz uri ne s ervesc de pilde cel e ale lui Ioa n '~.;:'l. ,- ~ G ur d eaur i Ata na sie cel Mare, cari ,. du pce au fost .co nda mna ]l ,' . ::;~ ~ i}: de , multe s inoade , nu au voit cu nic i chip s i : ocupe sca u _' 1 5~,;t r ~~ n ele , cu toate c au fost rei nt e qra i pri n puterea mprteasc , ~ " " p n ce nu au primit satis fac tie deplin dela alte s inoade mai mari i mai imp ortan te dect a ce le ca ri i os n diser mai na it; te 1 j Acest pr incip iu al Bisericii asu pra incorect itudinei ca autorit ile .'"' Iu me ti s se amestece n af a ce rile bi seri ceti a fost pstrat tot- " .{'. ) ~ deaU~la cu sfi i: je~i~ n .Biseri c; i . ns ! aut?rittile :~. civile . s~ angajau numai fara voie de a desba te afaceri l u m et i. D ea s e ~ ' '- ":1'; ' .j:":":: m en e a i autoritile e t:rodm,~ civile din timpuril,p. ~ e mai..: t rz i~l :.~~ . . nu ~ e a mestec a u cu placere 111 as tfel de chestiun i . ~e ctan d l1 l e. ,;: \ :.~ :) ~' ;~ a u to ri t i lor biserice ti i recu n os c nd acesto ra deplina ": co nlpe'~' ;>~~; ~. ':f: Hn n a ceste chestiuni. Dispozitia a ce as ta a s inodului a l doilea -,:;:;;.. ,. e cumeni c, d up car e af aceri le bisericeti nici od at n u pot fi duse ....~; .'! . . inaint ea forurilo r [ u dec to ref civile , a fost rep e lt iri mod s91e m,t~ ','~4!~ ,p{;~ la s inodul .a l IVlea ecumenic. .: '' '\. 1~
t ina .

c toren b i s er ic e ti . c u t a u

> ,

':'l'

un

" '"it;f $'1

?i

Pe cei, c ari ' dintr_ e erelici se i ntorc la ortodoxie ' i ~it; ~ la pa rtea ce lo rce se mnluesc, ii primim d up urmtoarea _ij,,' "
- --1) Co mp. Vale sii A n note t. in h lst. eccl Socratis,

Canonul 1.

"

". };~ l~~

VI~ ~ 8 . , " \

:,<1 ~<
'.; ~~
;~'t.
.~

~~i~"" ~,~
'~ 'I

: ~ 'i, ~

'v.v

;;H~~~~.
,: t;~ l"

"
.
a

l l 't) ;;

11 9

.~ ;t . : 'r ndul a l i oblcelu, i adic pe Arieni, i pe Mace . .~ . '; d onleni i p e Sabattent i pe Novalenl, c ei ce se nu , . ~: mes c pe s in e Calari i S tngaci') i p e Ojrar todectma n r V{ , ' ~5au.Telradi ll i pe Ap ollnartstt ii prtmlmdupce vor da ':',, ' tf-. '.s cris or i i vor anatematiza tot ere s u l, c are nu inva ca ~:~ L1, j;sfnl a~ c.a lo lice a s;a i. a p o~t,?li ceas:a bi~eric. fi l~i Dum ;";;l t/".:, J\ezeu, ., I ' p eceilumdu-I adic u n q ndu -i mal '''n a m le Cil i'[" { . s fnlul mir pe frunle, i pe o c h i, i p e n ri, i pe gur . '.: 'i l:i,~ :'i pe urechi; i pecelluindu-i zicem: P ecel ea darulu t ' : ;~ '~., C;'Duhlilili sfnt. Iar pe Eunomiani, ca ri se i ho tea z c u o '~ '~f'" :sing u rli afundare, i pe Montanili, c ar i a cum se nuZ~. "mese F r igi, i pe Sabelienl, cari tnva io patoria ') i :\, i i;~\,?" coU1 i1 L alte lucruri duntoare, ' i p e toate celelalte ~'iIi ,:ii'.' ::'~eresur i (cci multe sunt 'acum; venind mai a le s din li ~" mllul O alatenl!or), p e tol , car i dintre acetia vreau s . , vin la ortodoxie. 'i p rfrni rncca pe Ellnl : adi c n ziua , ; j; i ~:r:,;i)rim ft il facem Cre tini, in fi doua cate hum en l, apoi n " 8!.' ' a Ireia i s upu nem e xorcl srnu lul s uf/ nd de tre i 01'1 n ~-:~ \ ; ~ c fat i In urechi , i a a li cateh ist m , i i p un em s ~l, kl:/ ,,'petreac timp ndelungat n biseric, i 511 ascu lte scr lplui' }~~~7. .ril e, i apoi ii botezm. ._

1\':'-

..

'"

llst n ga ci" . Tot aa sti ci r; " '/ ni ?', :, :i 'i ri' ediia lui Be ver eglu, iar n traducerea sa l atin " s inis tra.;;" , Synod i~~' : , ) . ,,~ -:k on , J, 9 6 ; Deas emene a n ediia: Voe lIi el Iust elli Blblloth , j ur ls can . 1. ~ :' ~ _:;-58 " i num ai n n ot marglnat st a ic i " rip!aro'.JS" (Ib.) T ot astfe l g sim ~ ; J ,1t~I\l<t-i ,!1 , ediia l ui Pit ra , .Iu ris ecc l, graecoru m hi st orla . el m?l1: I , ~ ~ 1. ~n io1 :' > 'i';~ ~' . ed i l a di n Petr og ra d din anul 1843 ( pag . 40) precum I 111 edt a din i l ",'Mos cova din unul 18 6 2 (pag . 85) st a ltfel j a ic i n loc d e ajJ ~ l7;: ~P :.J(j:;; " .-: ., f": 1. :sU ap !o. ous i in lim ba sl ovan este tra dus pri n , ..mai bun i" . No i admi ~~i ~~' r.)Jem _9i\. Iu nd - de baz rupre je rarea c novaien ii se num eau pe sine ~f . {f <,; ,~ c~ral'~ i "mai bu nii', ar fi fost m ai po trivit s . ae zic " ma i buni'" , ~ _: .:1' - .ia r nu " s tngaci ''':, d eci s u rmm . red ac t ril r u s e ti, n oi ns am lua t de ~. '.'~:.' . ~ -'-:- l>az pe ntru . lucra rea n o a s tr Sintagma A t e n ia n., pri n urmare n u n e pu:_~ .;~, ._ ~,tem : permite s dep rt m de ea ; , afar de , a ceea redacta rea ruseasc f ,. ;J r~~?;~j{u e5~O lu stifi:a.t pr in nimi c altce va; ' ~eci.t prin n ota marg inal di n Ius'i 7 ~., l lellu : , pan c nd toate _c elel~lte .texte a~ fentice al e acestu i .~Ilo n, deci i !( . ~ ? .':ia lUI Iu s tellus a u p! a ~sp ou';; J ia r nu l~p!n ~ ou:;. In Corm clala (1, 88) nu :; :d )i' -,_ gs i m ni mic despre d eose birea aceasta. Mai a poi v om vedea cau za , pentru '1 \~t!f.~~.~ care.noya l e nii se num esc ", st n gaci". . ' li) identitate a persoanei lui Dum nezeu Ta t l cu pe rs~.)il.n a l ui Dum, "i" F iul (N. Tr.) .

~ ~_ ~~, , ' >~are :, s t : ;, Ap!(nep ou; " , ceea ce am tra du s pri n

~'

li '"

1) L a tr a du cere a a ce stu i ca non noi a m u rmat S intagma A teni a n in

3 F.

ne

. 1"

'-'1"~\1;

~~ r,{~'
,l e "..

l! ,_ . ~

12 0

(46, 47, 68 ap. : 8, 19 s in. l ec.: 9 5 tru l.; 7, 8 Laod.j 57 Ca rf .: 1, 5, ~ 7 Vasile c. NI.). ~ - Ma re le nu m r al e reti cilor de to t felu l d in s ecolul a l _. l V - l e~ a provoca t ' act ivita te a le g isla ti v perma nen t a P rini lo r" -"'~
P ri nilo r de a s t rpi cres urilc i de a re a duce pe eretic! I I3i- ~ -.... serica or todo x , Cu a ceast t e n d in se poa te e xplica , ' intre altele,

Bisericii mpotriva lor . La tot pasu l se poat e vedea tendinta

la r e primirea ere ticilo r n B is er ic , ca re pr e- ;., nu s 'ar p ute a justifica pri n altceva, da c ave m in vedere '. g rav ita tea u nor er ezii. P rlnil s inodului al II-le a e cumenic men ; "l Zfk:,: [ i o n e az n aces t ca non a l lor eresur ile ce le ma i importante d e-~ -: ~Y pe a tunci i s ta biles c mod al ita tea cu m pot fi r ep rimif diferi1ir(~,t~t e re tici n Biser ic. Alrcum ei nu dau "ceva special i ' d e osebi t !n " ~ hotrrea lor, ci co n f ir m numai' obiceiul existe n t ' p n atU1Cr ;~,~l i-l in ves tes c cu putere l egal. . '. " ,t ~:~; Dup cum se vede di n a ces t canon, primirea ereticilor n : ~:~ Bis eric e ra diferit . D if eren a depinde a de mpre jura rea c -u nii.: ~. d intr e ere tici numa i viola u do gmele fund a men ta le de c redi n ,. >~~ da r I1U le l epdau to ta l, pe c nd a ltii le lep dau cu lo tul ; unir ~f: avea u, cel putin forma l, dup n f ia rea ex ter n, botez r egul at , altii ,..~ ~~ .... nu recunoteau c bo tezul e st e ta in, pe c nd iar a lt ii desfiqu ra u. ~:!f in tr 'afta bo tezar ea o rtod ox , nc t d i sp rea i ultima urm de : ,~~ leg al ita te. Du p deo sebirea a ce asta, unii I1U e rau bo teza ti din : . nou din prilejul co nve rtir ii la o rtodoxie, . ci nurna ivun l cu SL :, Mir , Iire t e dupce "s e I ep dau n mod solemn d e e rezie , aitii ' treb uiau s fie bo teza ti din nou in tocma i ca p gnl i sa u evreii.~ ~ . Pri n i i - s ino dului men ion eaz din tre cei d in t i pe" arie niJpe:'." f '_ .~ m ace donieni, pe sava tie n i, pe n o vaieni. : pe t ~t r~~iti i p'~ ' ap9( ")1ki1\ l in ari ti , - dintr e cel de elul a l doilea pe eunomlen l, pe ', l~ci~~!"<',' - , lt, taniti, pe s ab elien i ,. i _PE:! ceice provin di n ~, G~,!~.tia>.oh~t.~~el"e~;!:f~ dinti ere suri am vorbit deja d espre cc l arian, m acedonia n, , no~{I,. ,~)'~ \f va jia n' i a po liua r ist, ia r d lntre ' celelalte , despre cel eunomian." , t;\ ~ s a bellan. ' ) A m vorbit i desp re eres urile , desp re cari . ac est sinb d~\'. ~ ).i: zice c , a u prov en it d in' Galatia, deoa rece sub a ces tea trebue a: ( "~~.'~ s e in te lege -cresut ma r cel ian i ce l' folin ian: 2) Vom a mi nti a ici ', d e~ ~:J!
v e n i en
t) Vezi come nta riile 11\ canonu l 8 - al s inod ului 1 ee. i la ca no nu l. . ~,f . 1 al s inodul ui pre zen t ; ',," -~,:<~~:~

pre v en ieua P ri ni l o r

2) C a ici ntr 'a dev r tr e b uesc ne l e s e ac este e rezllvm r tun s r t e Clrfb" ,-,~ Rl Ieru salimulu i in a sa Cetechesls X V de secu nde Oh rtetl adven tu . - - - '.:~~ Vez i comen t aru~ ca non ulu i 1 al aces tui sln od n lu cra r ea prez~nt . - .

12 1

'alt fel tr e i eresuri, despre cari vo rbesc P r i n ii, ~i an u m e despre -, sa va tie ni, t e lra d i i i m on tani ti , Savatienii au ' primit nu mirea 'd u p Sa uai ie, A cesta er a aderent al do ctrine i novati en e, despre ca re am vorb it s u ficien t la icome ntarul cano nuIui 8 al s ino dului dela Niceia, Savatie s 'a t cu t :
cre tin

. ..
"

..din evreu

a fos t
tr it

sfinit

presviter de

c t r e

Mar cian,

'.,e piscop nova ian. Va nitos n gr a d suprem, i-a propus s ajung ~ episcop cu orice p ret ; -deoarece ns nu i-a succes de a obtine

' .acest lucru c t timp a


l

'1;'

/k~t ;" . ~;~ " hota rlt de a orgamza pe se a ma sa o so cieta te deos ebita I, le, '~ . ,', , p d ud . I n dul qe n a e pis copilor n ova l en i de pe a tunci, a ncepu t .. s pr o p o v ed u i a sc d in nou r igurositatea vietii i a nce put s n .. . , ' , troduc obiceiur i iudaice , m ai a les n ' ce pr ive te sr b tori rea

: ~ . #;~.: , Sav~a~ie , rmrt~nd . totdea una cr edincios ~octrinei nova ~i~n e.' s' a

desem nat nc 'pe ti mpul vie tii acestuia i n' persoan a l ui Sisiniu,

Marcia n. succesorul acestuia fiind

,,
i~

M. '~~l f~:~,:: Ilcepnd s

fil

:!(il.' Pati lor, I s' au ataat i alti doi presbiteri, Teocjist i Macar ie,

lucre ze in comun cu ' dnsul, Savatie n timp, scurt " \' ~ , ~:'r-" "' nte a l ta s 'a ntrit i aa de mare turbura r e a prod us in co -' . . . 7>;' ,1' ln unitatea no vaian , nct la un sinod, pe care no va ienll l-au " ' tin ut in Bilinia pe la an ul 380, a fost condamnat i caterisil. ~ 1 <Sat h i s fuisset.., ci ti m i n istoria lui Socr at c zice Ma r dan despre ,"f'(yi .( Sav atle, - spinis m an us meas -importe re, qua m Sabba tio , tune :'~;J ,: .cum illum presbvterum ordlna vi. ') De spre sav atienl zice .Zonara.: 'j.' ~ - Cc r lteul sava f len lor era un oa recare Savatte, ca r ele a fost ~ p resbi ter in eres ul.Iui Nova t, da r care a . av ut mai m ult de c t a cesta i a ntrecut pe riv to rul su n er e zie i i n ruta te i

I
l
! ..

. Jinea s rb toril e cu lud eii.' l . '}';,'; -;, Ouarto-decima nii s au - t et ra d i ii ( n/Mupn wf1ExiJ.rlTfu ~TQ t re-. ip,Wrat, . Quartadecimani siv e Tetraditae) n v a u c Pa s tile trebue . s ' se serbeze in- alua va 14a d in lun a Nisa n. pe o ric ar e zi ar . cdea aceasta i n aceast zi post eau . -Ouar lodecirnani sau tetra dl i, > . zice Va lsamon la co rne nta rul ace stui canon, 'cse numes c a ceia , cari nu 's erbau Pa s tile Dumin ica, ci c nd luna este de '" t 4" zile , oripe ' ca r e zi ar . c d s a (ziua 'a patrus preze c ea ) - in tocmai 'ca Iu deii; ei s e nume s c t etra di l d in cauz c serbnd Pafile nu d esl eag post ul, ci pos tesc aa cum postim noi Mer1) Socrat, Hls t. eccl. v , 2 1., ~) Sint. At. 11, 188 .

So zom. Hlst, eccl. VII, 18 .

, ,
"

122

'!j

"

cu rea - i aceasta o fac tot dup 'obice iul iua daic .v") Des pre; timp ul se rb t ori r i i Pa tilo r a m vor bit la comenta ru l ca non ulu i 7 apostol le i vo m vorbi la comentarul ca nc nului 1 al sinod ului , deJa Antiohia. unele s e e xpune ho trrea sinodulu i I de la Niceia. Dar ho t rrea a ceasta - nu a p utut creia uniform ita te ge neral .: i gsim multe secte , care p s t r au cu n c p i n a r e obiceiul r vechi u r efer itor la timpul se rbtaririi Pa tilor . Ist oric ii b iserk~~_i >' / ,::11 ,~ pom~nes~ des~re ~bioniti , t~~radit!. savatieni. i ,;a.~ldi~ni _ i ct~spr~' tii~l ti mul i a ll i , cart t o i su nt cunoscui s ub n umirea ' d e quar fudeci-r /,' i} ma ni. ' ) Inaint e de sino dul prezent alte cteva s inoade a u gsit- : ~,'! ' de necesar s dea despre ches tiunea 'aceasta ca naane specia le. . 'J, Astfel cel dela Antiohia (can. O, dela Laodiceia (can . 7) i altele. ' In line i P r i nii sinod ului de la Constan tinopol au dai un canon ," ,il, impotri va quartodecima nilor. Da r altfel Pri n ii s ln o dului n u ; ii e ~,' l , B ' 'ti, spun dir ec t pe ce fel de qua rtode ciman i neleg n can onul lor --:" ' ~:. t 'd. ; cci a ce tia pe ti m pul sinod ului, n p tra ru l ult im a l secollllui" al , ~,: ;,~ IV-lea , a ve au doctrine deos ebite in tre olalt. E plfanie ne vine n ~~ a jut or s pre a afla ce e ace nu putem cun oa te dela P rini ; Dansul " .:~'i>~ ,~ m en ion eaz pe mul ti qua rto decimani din acel timp i a firm c ' " doctr ine le lo r era u difer ite. .Ei sunt or todoci pr ivinta cre din... r [e i, zice Epifanie, ,d ar sunt ame i i de ba s mele iud aice i COI1" sid er de n fri co a t e cuvinte le urmtoa re al~ lui Moisi : B 'fie bles te mat ce lce n u serb t ore te Pa stile n ziua de 14 Nisa n (Il Mois i, 12 '15') ' D in rela tarea lui Epifa nie a supra quartodeci manilor, pe care o gsi m n opera lu i intitulat co ntra Ouartadecimanos , putem de duce des pre dn ii pent ru timp ul s ino dulu i a l Il-Iea ecu m., urmtoarele: E i serbeaz Pastil e : numai o : zi" . n opoz itie cu or to docsii, deoarece' ace t ia ser b eaz ' o sp tm n ntreag, ~ i ace ast z i o petr ec cu p ost i se cumi nec v Unii dintre d n ii i adic cei din Capadochia s e r b t o re s c Pas tile totdeauna l a 25 Marti e, pe orice zi din s p t m n ar "c dea, tin nd n privinta ac t as ta. la Aca P ila tl,") care zice c Iisus Hris tos

!j!

,'' l

in

eccl , V, 22 . Sozomen , Hist . ecc t,'. vn, 17 . Eplphan. Adv. ha ere s. LXX (a l L) . Comp , He fele, Con clllen gesch lchte, 1, 337- 3 4 2. . ' S) Ex A ctle P ila ti accuratam 'se h uj us in stituti rat lo nem dcd icissc gtorlantur, in q uib us sc riptum es t VIU . Kal, Aprllis Salvato rem case pasSU Ol . Epfp ha n. Haer , L (al. XXX) . - Acesta " este raportul din Acta
~ ) Coru p . S ecret. Htst,

5)

ru, pa g , 19 0 ,

'

123

a murit- Iri25 Ma r tie. ' ) Acetia au ost qua rt odec imani i, de s pr e 'cari iace pomeni re Epifaniu, j udecnd din punctullde vedere ad mis i (le sinodul nos tr u, c adic ei po t i i prim iti n Biseric f r botezars din no u, pu tem co nch ide l i n i tit c ' ac etia s unt pro priamen te _dintre ce i, despre car i vorbete ' Epifa niu i pe ca ri , dup . cre d in , i recu noa te or todoci. )jr~ i .. .. .~'Monan i lii i d eri v .or iginea dela lUontan , ca re ~ nc eput -~'1E s -i propoveduiasc doctrina sape la mi locutsecotului a l II-lea ~ ''t.)'f.: ~~~~;}ri , F r,igi{ Is voa r.: le ve ~h i . ~n~ i .nu,mese. ~e monta~i ~~, dup lo~u! ~j ~. '" qe unde au derivat, I Ingl I catai r iqi. Teodorit II numete I 1 )t1{ ':, ';,. "pe pu z ien i ,~~::""-' d u p localit at ea Pepuza , unde ' petreceau mai mu lt ," '~" (qle' care a u n umit-o Ierus a lim.") De fect uoz ita te a da telor, car i :';'S' f'Ul ': p s ~~t ; nil .nt pe rm it s nf i m deta ila t persoana lui Mon 1 ~n" : i cu-att mai putin pe rsoana celor dou proro cie, Maximila i Pri scilla , car i to tdea una sunt amint ite l n g Mon ta n i car i, f indu -I to var e de drum per manente . ii ajuta u Ia propov eduirea doc trinei lui. Cr ilica cea ma i r ecent cons id er pe tovar el e . .de drum a le lui Mon tan drept a bs tra c i a a cele i di r ec i r igori ste , care , era cunoscu t n ist oria b isericeasc sub numirea de m o nt an ism .P) Dar pent ru noi nu are mar e i m p o r t a n ce ea ce s e r e fe r Ja persoana lui ~o n i a !1 i . a t o v a r e l or lui i d a c acestea sunt de doPiJati ; pe car e Pilat ; La tri mis lui Tiberiu r eferitor _ Ia moartea, inv ierea !ii in lt ar ea la cer a lui Iis u s Hristos, Eus ebiu in istoria sa b ts ed c e a s c spun e despre dnii urm toarele : V etu s eret consu etudo provinciarum rectori bu s ut , 'qul dqui d n ovi a pu d Ip sos contlgfsset, Im pera to r! n u ntia rent , ne quld Ipeum later ent ; et Pit at u s de r es ur ectione S erva toria n os tri Jesu Ch rletl, cuj us per un tver sa m P al aeatln am celebns era t ram a, ad Ttbertum pu nc tpem retu1it.'~ ,;.Hi st. eccl, U t 2. ---'- A far <.le . Epifa n iu , ale c rui cuvJnte l e ~ u!Jl citat" mal-su s, ma i vorbesc tot desp re a c e t ia : . Ius tin (Apot. II ad An ton tu m Pium ). Te rtulian (A pologe t. adv , Gentes, p . 21) i al ii. Lucrarea , 'des pre care fa ce a mintire E us ebl u i al ii , astzi nu ma i .exst , ci n umai o lu crare Jm put at , ce re, dup cu vin tele l ui Ce ve , este a se cons idera e p o cr f..C om p , G . Cav e, o p, cit. pag, 25 . Vezi c o men la rul canon ului 6 0 lip. n pu bl i ca i a p re z e n t. J) Epl ph an , " Con tra Qu a rtad ecimancs . 2) " Qui ver a hu ju a d octrioae a dhaerent , ad eo q u idem Mo nta nlsta e d icli s unt, s ed vo cantur Iidem Cataplu ygea a gen le, el P epuzlani , a vice , qu em ilie Hier a solym am appella vlt. " T heodore t., H a er et fa bul. Compend ium li b. III. cap. 2 . 3) CO J!lP. Sch w egler : Der Mont anlsm u a u n d etc . ch dstliche Klrche d es 2 Jah rh , T bl n g , J 841.

i "
j

"

~.

.~.

124
meniul miturilo r sau nu. Este suficient
s co ns t a t m cm o n ta-i ,

ni smul a ex istat n ist o ria B iserici i cre t i n e ca o d irectie sp e c ia l i c el nce p nd cu secolul al ll -Iea a fost obi ec t de de sbat ere la multe sino ade al e Bisericii.' ). E s en a doc trinei m ont anl stice n timp uril e d int i a fost m ai a les : Viziunile' i p rofe n zr t l e e xla z iasle , cari s e b aze az nem ijlo cit p e re vela i a d ivin, al c rei orga n pasiv era Monta n. p ro e i r ea pa rusi ei i ' a Ierusalimului ce resc, ca ri vor ven i n timpul a propiat, viata ascet ic' ri guro as i ne cesitatea p oc i n e i severe. J) Monta nismu l la : in" ce p ut a gsit teren pr o priu ma i a les .n As ia m ic i pe a tun c~_ '~~t ,)~ ~~~ Bis erica nc nu l-a con da m nat n mod riguros. E us eb iu m e n i oi-" ' .;'1': " :'fI, n ea z pe multi a p r tor i a i a ces tei doct rine, intre altii i pe P ro eul, o pe rsoa n de d eosebit co n sid era ie i pe ca re Te rt ulian il nume te - Proculus noster.,,8J Insus i Tert ulla u s'a : con taml naf.de ace a s t doc tr in, de i e l nu a deve nit infidel cred intei or todoxe. l) As up ra o rtodox iei cr ed intei m rturi s ite de mo nta ni ti la ince put ne o fer dova d i Ep ifan iu , car ele a firm in m od hot rt c. mon tani t ii re ferito r la Ta t l , Fiul i Duhul S f nt nva ca or-: todo c i i. ' ) Cu tim pul n s n v t u ra m o rn ani til o r despre S fn ta , , . Tr ei me a incep ut s piard din c ur enia s a . P ri ni i Bise~ici h ,' f':,'t~~ f ~" nce p s conda mne nv tura lor. Glo rifica re a peste msur a . ~'-' Jui Monta n 'din timpurile de ma i trz l uprl n do ctrina rnontani li-, ,~ ~ 'lor i ma i a les expri ma re a lor imprecis asup ra S fintei Tre imi .a . ,t~!~ da t pril ej s s e presupu n c ei ldentlttcau . pe Duhul S ftl t .... cu Mon ta n. Ins us i Te rtulian nu este precis n e xpri ma re a s'a a supra a cestei ches tiun i i o dat ami ntind o z ical de a lu i Mon tan, zice : P a ra d e tul - vo r be1 e . G) Ma i ' al es ' F irJlliJia n ; Ciril a l Ie ru sal imul ui i alii a ii _ ne ga t de ntilica r ea Duhului Sf~n t "

cea inai

1) Co rup . He fcle : Ccnclllegen scht ch te, I , 8 3 fg.

a. a . O . S . 76 . s) COlUp. EU6eb . Hist. eecl. V, 3 , t 3, 1 6 . f.) Comp. Te rtull . De veln nd . virgin . c, 1. . . .. ;. 5) ..De Pe tre et Ft lo, a c Spiritu San cto cu m ecclcsla enth otica se n- I .~ ti un t. .. Ad versu s Phr y ga slas, - s lve Mon tanl stas aut Tas cod rug has . Haer , X l. V II! (al xxvmj. 6) Cu toat e c .T ert ulian s e e xprl m n felu l a cesta, l otu i . e ~ ,nu recunoate pe Mo ntan de Paraclet, ci numai i ns pirat de Pa rac let; Ope rele lu i Te rtu tla n , dupce a nclinat sp re mo ntanlsm, su nt urmtoarele: din an ul 20 1: Despre p catel e fem eilor, Contra l ui Pra xee, a su pra poc i n ei , a supra cas tit ll , as up ra , coroanei eoldatut ul ; d in a nul 2 02 ~ despre pc doab a femeilor, desp re fuga. i n tim p 'd e persecui e ; din an ul 20 3 : des pr e

9) . Sc hweg ter ,

,,!f:1'.

12 5

.cu Mont a n ' n mon tan isrn .") Dar ma i e ne rgic l-a comb tu t Va sile cel Ma r e in scrisoare a sa a dresat lui Amfilo hie : Bo tezu l pepu zie nilor (mo ntanls tllor) n u se poa te just ifica cu nim ic i m m ir '~ ~ Dio nisi e cel Mare ; carel e a fos t versat n cana ane, nu a o b~. _ servat aceasta ... Este evi de nt c pepuzienii sunt e reli ci, c ci hi;Iese pe Du h ul S fn t pri n a ceea c a u da i n chip llele giul i Ir _.".J d e nici un sc ru pul lui Montan i P r iscilei nu mir ea de M n g e t or.
<

~, ,,,, ,. , ;, _ ... "

Ei cad .sub

osn d

din cauza

indumnezeesc ' pe o m

din

,,,,y .m . "",,, . ca uz , c b rf es c pe D uhul Sfnt, ideritiicndu-l cu oa m en ii i ~~~. din.. cauza a~east a ei s unt su pui os nd e l ven ice. Hula im po;;r",l r iva , Du h ului Sf n t nu se poa te ierta . Deci este posi bil oa re a , (tt)Jtm(~e . cor ect n vre-un chip o areca r e botezul, ca rel e se s ~i ~vr e t e ' n "n umele Ta t lu i i a l Fi ulu i i a l lui Manl a n s au a r ,i, , ~fi Priscilei ? . Pen tr u toa tt: aceste a. dei Dio nis ie cel Mar e .nu a ob: ';~ ~ ;ser va t a cea sta. noi nu sunte m obliga ti a p z i ceeace n u est e . f ti. '; :le gal. 'Aici incorectitud inea es te ,cla r i vd it prin sin e n fa la .ortcur, care a re ct de puin p ricep ere. O ) Pela mijlocul secolului a l IVlea ve dem c rno n ta n it i i sunt inlecla ji de s abelianism') i lI't;', ,,~,,,,. s inodu l dela Laodiceia emite un ca no n special mpotr iva lor : '. , -Ce ice rev in" ia Bise ric de la eresul aa ziilor fr igi ( rnont ani t i) , . ~~ ~ 'trebue s s e ca teh iseasc cu toat srqu l na i a poi s se bo te ze -~~ . .de c tr e e piscop s au de ct re presbiter i aceas ta se refe r i f", la ceice a u I cut pa r te din clerul la Is a l lor i s'a u zis prea .. mari.. (can. 8 ). In fine i ainodul nost ru devine a te nt asupra ~ - lor prin ca nonu l prezent. ' ~ .~ ' . Canonul a dmite ca dintr e to ti ereticii me nio nai s poat ,~ ~rJi priml fInBiserlc I r .ibo tezare : a rienii, mace donienii, apoli, ,:- ' ,< l l ar i til , n ov 8 t i e h ii . sava tienil i t et r a diii , Cei d i n t i adic a rienli, :,)~:; iha cedon i e n i,i . l a p oll na rl t ii . de i aveau tn v t turt pot rivn ice Bi~" ~.:$eri ci i' o r tbdoxe. da r bot ezul dup form , l svr e a u le gal , adic !,, ': r\ l sv rea u n n umel e Sfinte i Tr e-imi , pe ca re n u o negau : ci o . ~~~ '; j n ~~.n~ref a u n m od alterat. Aceas ta era suficient ca bot e zul lo r

"

~ ~!

u n itatea c s torlel , desp re po st ; di n an ul 205: S corplacul , d esp re s ufl et , / 4:oo (ra, IuliErmogen, contra vatenti nianil or , contra Iudeilor ; din anul 208: ~~:~ t: contra .l ui Merc ion, de s pr e tr u pul . lui Hristos, despre in viere ; d in an u l , '2 11 : lucra rea a d r e s a t ct re S ca pul a. Com p . S chw egler, a . . a , O. S . 13 1 . ' 1) Fi rmi lia n : ad. Cyprlanum . Inter eplst . Cy ptiani epis t. LXXV. 2) Ca D, 1 . (S in t. A l. IV, 59), 1) T heo doret. Haer, C a b. Comp. nr, 2 .

12 6

,!

1 ,

dea una a fos t i va fi c botezu l a tu nci este a se recu noate ete '- > ~~.~ b un i va lid, d a c e s v r l t n num el e Sfint"ei Tr eimi, or icine a r, ;.': ,. ii ce lce s v r e te bo tezul. Celc e boteaz , n u este altc eva dec t < ,., u n ins trumen t ln tr ebu i nat de Hristos s pre a ctig a oa men i p en-.::~J~ ,~ tru m p r i a ce riurilor. Instrumen tul acesta s v re le nll mai ~~:; li t iun c i u nea, ia r har ul vine dela D umn ezeu. Numai plecnd din a -> \ , ty,~ cest pu nct de ve dere, Bis erica a fost i e ste n s itua tia d e "ar e- ~rf ;:i' c unoa te botezul s v r i t- u e ct re a ta ri er etici, c hm au fos t a r i~' 'l~ ' ip, enii i maced on ienii. Ceila lti, a di c nov aie nii , s avatienii ' i ' te tr a - ~t,~.' ~ dlii n i n te le sul str ns a l cuv n tulul nici' nuerau 'e r.e.t .iCi, ~i.,~Chi~.: ~:.~.~ .~ .;: .~:i. matiei : se deoseb ea u de ortodoc i numa i n opi nii personale , d~w':~~pa; ,~~~ n u n privinta ' do gmelor. . Dac P r ini i sino dului "nu', gse sc n.e:",i}f,~: t '. cesa r s s e repe te botezul as u pr a celor . dinti, apo i cu at Ar':~;. r} mai pu tin a u p utut gsi ne cesar s d ispu n ,aceas ta referi to r la ':~~~ ~~~ cei din gr upu l 'al doilea . Canonul , ce re ca toti e reticii rrientiona1i fJ~ ,~,; s se primeasc n B ise ric sub dou c ondiiun i i adic : . int iu ~.:.; ,?'! , s ~ se l a p~d e in sc r is d e t t "er esul i al doil ea s fie un i cu ~t'f' ~: :~ Sfa nlul Mir. . . . . ' . i'fl D u p cu m am vzut i s ino d ul dela Niceia a ce ru t dela "~-~ . ' n ova i en i le p d ar ea n sc ris din pr ile jul revenirii la B is e r i c: cE i ~~ ,;,.. na inte de toa te s un t obliga ti ' a re cu no a te n scr is c n tr u toate' ~ ~l :': vo r in e do gmele Blse riciiapostolice i catolice (can, 8).- In i Sforia ,. ';~ '~ lui So crat citim c -Liberlu din Roma ce r ea dela ad e rentii ' lui .. ,~.; : . ~-.; ~ Mac edo"nie s dea mrtur ie in s cr is c adereaz la . ortodoxie;' '~~; ; ~' - Dup ce declara u aceasta , Liber iu i soma s dea in scris mr-, : : i,~ ~Ij tu r isir e de cr edinta a Jor , Ei ii dd eau apoi scrisoare a, in ' c are ' }'~( ;lj e ra u sc r is e cuv intele s imbolului ' de credin dela Nl ceia .") : SO.... ,:\i: ~ l~ @ zorne n pom en e t e despre docu men tele da te vn scris de ctre);;,;\~ ,l )t,1: Va lent i Ursaciu, prin care ei a natern atlzeaz in s cris 'er esul a ri an ,', ~~:~ .~;i: i m rturisesc c cred n unita tea fiin tei. 2)" Vasil e cel ' M ar e n~ J,\~~ ~:;~ scr iso a rea sa ad resat ev esienilor face am intire despre er e ticii, /f' F';C car i vo ia u s se ape re i zice: - Dac zic c s' au cumintit , s , :.::jj d ea i n s cr is c se poc esc i c a natema tize a z to t .eresul. 3) , ~ :' ~~:} As tfel de s crisoa re ce r i P r in ii s inod ului nostru dela ere ticii ~ .
,,-,~

s fie re cunoscut lega ], deoare ce n v tur a Bisericii o rto do xe to t- ~;~ ,j'

'.:.?-

~:.

'.

f1-'

1) Hist. ecei. rv. 12 . 2) Hisl. eccl. 111. 23,," 3) E p. cc r.t (LXXll ) e: 3 .

" "

127
'

~~ ~Ui : , s~no d~l ' deJa. : La~ djc.ei a - (can ::,7). Obiceiul.. dup c~re ] ~ ,acest act ' :: ~ trebuiau unse d ifer itele p r i a le corpulu i, dup c um zice canon ul ~ ;~}. . nost ru, a fost ge ne ra l in ntre a ga Bi ser ic o rt o d o x . " Int re a lii {~~. cea mai bun mr tu r i e , despre acea st ne ofer Ciril a l Ierus av

Dupce VOI' pr ezenta 1~\':s c riso~ ~e-a a ce a sta , s crisoa r ea de l epda re . canonu l d ispune s . "'~ ~ .Iie 'uni cu Sfntul Mir i apo i vor fi primi i n comunitatea :~ , ,(, :~t biser iceasc , Dispozitia ca unii dintre ere tici s fie uni cu Sf nt ul ~t tt';l"ir}n ai.l~t e ' ''~ c " pr im irea n ;" Bis eric , aost da t' ..n c de ctre

J::f.::m entionatk

~-;::;:;'1;

,, :,,\

dac : vr eau s re vin

,. , ,,

la Biseric .

;.~ni m u1 4i : -: , ~' i\S' prirnum in ro nte pe runct i es tls, ut ah ea verecund ia :f)~ ' li bei'iuel~ injt quam primus homo transqre ssor ubique circ um tere bat ,~,d(Gen es. III. 7. 8): utque retecta fade gloriam Dom ini ta nquam in
"! .speculo conte mpla re rnini (Il Cor. III, 18). De in de in auribus: ul

~; ,:~~r~ (l sa i a L , 4) ;' Dorninu sque [ esus in E va ngeliis: Qui hab et aur es ~ ,,," -a d audiendum 'a udia t (Ma l. Xl, 15). Post e a a d nares , ut divlnum ~ ". " . amp tectenres unquen turn dicer etis: Chr is ti bonu s od or sum us Deo, !!' .~ ~ in iis qui salvi fiunt (Il Cor. II, 15). Turn vero el pecl us peru ncti , ;~, ~'-i .estis /'u i nduentes thoracem [us titiae , s taretis adversus insidias . o! ,"; : diaboli (Ephes. VI, 14 el 11).') S imeon Tesa lonicea nul a rat , r~l [m porta na u ngerii cu Sfntul Mir la acest ac t: <Apoi arh iereul ': _ ,un ge cu dumnezei escul 'M ir , care nu este unt de le mn _ ord i n ar ., : ' ;7,<~ d este preparat din diferlteelem ent e aromatice i e l s i mboliz eaz . ;;; ;~,:: puterea fmbelugat i fe luril a darurilor Duhului Sf nt i toto~ dat aroma plcut 'a 'S fi n en i e i Lui. Miru l se a dmi n ist rea z ca

~(~i aur.e~ , a. ccipere tis divi.n ? r~m~ . myste.ri oru~n .au dientes, de ,qnib u5 ~" .r1\f;<Is3 1a ?.' dlc ~bat: Et 'addldlt mihi Dorninus a ur icula m a d audiendu m

1
,~-,

"
1

~,~
"1

~I

~
. ';J'~

:~.~ i .,.

rt

In mai mul te motitvel nlce r~ ale corpul ui, cari tr ebu ies c " -",~ ,I,; . unse ' cu -Sfnt ul Mlr, In moli tvelnicul etiopian ee amintete fruntea 1 och ii, 'I;f na sul , gur a, ' urechile, m inile jos i su s, pieptul , genun chii, s pate le, umerii ~.\,;" " i tlpile picioar elo r. Au gust! n a rheologie sa ci teaz dintr'un m olilveln ic ~ :'" vech lu d es criere a ceiettar a .u ngerlt cu S lantui Mir , d in ca re pril ej s e ' r _ r oste a u. de c tre preot cu vinte' s peciale, un g n d cu Sfntul Mir d iferit ele 'l_.~.' p ri ale cor pu lui e ..E t obs lgn a e um sacre Cr y srnate dlcens i Ad Ir cntem : ~',.-,~ ", \, Slgn~Culum doni Spirltu.8 S . ~d tempo ra: .U n ctlo arhaboni 8r~gni cades,tis . , ~:.. ~d ~culos : Unctio gra tiae Splr, S. A~ aurea : U n ctlo pa rteclparlcnls v itae ' ,!.-t~ imm ort alis. .Ad nares el 03: Unctio S. In vitam a eterna m. Act men ua ; Th crax fidel et verlta tle, A d pect us : Stola me ri ti r eg ni. Ad genu a et pede s r. ~ '> ' Gre asus vitae dlvinae , Ad humero s, scapu lae et j u nctura s b re ch loru mh , :g)~,\ Perfecta unc tio Sphttus Saneti " ~ Denkwurdigkelten au a d er chr. Arcb ologe. ~~; : ,v n J . ~ 4 4 4 . .
s rltene vech i s e amintesc m ai multe

. -. 1) Catec hcala myatagoclca

mi

C.

p ri

4. -

~~. , ..

12 8

p ecetea i amanel ul lui H r isto s. Dupcum i Hristos senumnte" 'y Unsul i adic din motivul c El a av ut in sine i tru pete toa te .. puterile Duhului Sf nt dela Tatl, despre ceeace ls a ia .zice r vDuhul " r", , .Domnului este asupra m ea, cci Domnu l m 'a Un5 1>, (cap' , .L~I. ' IJ I , .' t:' .i v. 1.), t at a a i ac e ia, primind prin S fntul Mir har ul, se numesc f <~ ; cretini i miruii in tru H ris tos (cel miruit).... Arhiereul, un q ndu - I ~
>

Mir este darul lui Hri stos , deoarece i insa l un ger ea se facein.<4 ,\: chipul cruci i i se obt ine darul Duhului Sfnt " -) . La apus ere ticii "r nu se ungeau cu Sf ntul ,Mir la pr imirea lor in Bi s e r ic , prlvi n- ~ dus e de s u fi cie n t pu nerea m inilor . Indulgenta aceasta din apus \: s e poate expli ca pr in pun ctul de vedere, din ca re plec nd, ac olo ~~ -era recunoscut legal orice b otez, sv rit n or ice chip, ceeace:..a ,'; ,;~' '.pr ile iit multe dis pute ntre episco pii apuse ni i rsri teni. , Int re 'f ca noa nele Concilii Ar aus iaci citim: "'S i ad e ccles iam a liqu is de . 1 .Atrorum seu Donatistarurn haeresi venerit et in Pa tre et F ilio e t .r Spiritu Sancto bap tiza tus 'e st, marius- ei tantum imponatur. : ut li";?'' '. 'io~i'f .accipiat Spir ltum Sanctum.> ") Aceea se dispune i de ctre sine a . .fffJ.; deI e dela Arelat e ') i Epao n'). In scrisoare a lui S iriciu de ta Rom~ " J s e g sele acela lucr u. Ine xplicab il este ins cum se poa te ret eri Siriciu la si nodul nostr u. n timp ce chiar a cest -s i nod vorbete ~I :I n cel mai hotrt mod despre unqerea cu S fntul Mir. fat' Jt '~k -cuvin tele lui S iriciu: ..Baptiza tos ab .lmplls Ari a nis nas ~lim No ~' ~ ,, :;~~{~ '~i -tia nis. aliisque ha~reticis,. s icut est in sino~o .C.o nst~l~tinopoli!ana .~~ r:~ .consntutum, per Invocatlonem s olam septiormis Spi ri tus.: ep isco- 'i: ~' -palis manus impo sitione catholicor um conven tui soclarnus , quod _: : -e tia m lot us Or iens Occide nsque custodlt - v ') T ot astf~l i , Leon :,~l , f. ' ;,,' Ro mei: S i ab haer etlcis .ibapfl zaturn ', fui~sequr~nq~an:. co.n~fie~:iJ; ~:iil: ~1': ~\ . erga hunc nullat enus sacramen tum re qenera tionis-cite re tur, ~ed )" it~ ' . -.. .hoc tantum, quod ibi de fuit , conleratur, tit per episcopalem ma nl1s .Irnpositlon em vjrt utem S pir itus S. con equ atur.,8) . v ' .. ... . " .: : " ;f. Despre aceast deosebi re n tre apu s i r srit: cu priv ire Ia 2fH .'i',;r 1

-cu Sfntul Mir, zice: l 'rpp ar i ; o (o,oeo.<; n vdjf1rn: o.; Ar /ou pecetea Daru lui Duhu lui Sf nt i prin aceasta arat c ungerea cu Sfntul

"i11

!\

.
1)

,.

2)'
3)
fo )

5)

Symeonl s .Theeealon.e De aa cra mentls. Augu s t!. R. R. O . VU. 4 15 . Can, 26 ib , Can . 16 Ib, Eplst. ad HIJ11Cri um ; cap. 1.

'. " 1 . ;,:';f;'~"1 :1I m! ~R ';;: Cap ~ XXX IIi" (~L LXVJ :" ~',; ; "

'

.s

' ) Eplet. XXXVI!. ca p. 2,

12 9

o'

,',primirea ere ticilor pr ecum i despre im pre jura rea c B iser ica <.apusea n pr iv e te pun erea . m ni lor de a s em n toare cu un gerea . cu Sf. Mir diri Biserica rsritean , ci lim .la Grigorie a l R om ei: -A r lanos per impositionem ma nus Occiden s , per unc tione m vero sancti chri sma tis ad in gr essum sanctae ecdes iae Oriens r efo r m at. 1) P rinii sinodului, dupce a u dat hotrrea lor pentru trecer i. ~'-' ref~r it oa re Ia primi rea n Bi s e ric a , a r ie nilor, maced oni e nilor, ~. . s ava tienilor - i t e t radl i lo r, emit i a doua dispozitie referitoare la _, eu nomieni, montani t i , savelieni i la ere ticii proveniti din ' Gal ar,,, HC;'l ' a d ic la marcelien i i fofin ieni. In pr ivin ta acea s ta ei cel' ca. " ~}1 ere f ic i lJue n io n a ji nt iu s fie f cu i ca teh umeni i numai dup " '. ace ea s fie bote za ti din nou. Inainte de a vor bi despre ri tual ul, care t r~bu e sv r it Ia bot eza rea ac estor er etici, s fa cem i nt iu . o pri vire a supra che~tiunii refer itoa re Ia bot eaarea er eticilor CU m . L r ;s e- fcea . n Biser ica ' st rve.c h e. Bot eza re a ereticilo r i contr over s a referitoar e la a c e a s t . e ~ '. / ..chestiune ntre Pri ni i dela rs rit i ce i dela apu s din pri mele !t { < ,vea cur i ale Bise ricii a u ro l impo r tant in privin a evolutiei ide ii It ;, ref eritoare la Tainele Biser icii or todox e. I n d at ce Bise r ica 2 a juns 1. ' , ~,_ ~~~~ htcon tiillfa unit ii i ecurn e nici t ii sale impotriva dl v erse lor a ~,," ',~ , , .t1t,erezii i n consecin la contllna in al lbili t ii sa le ca s ing ur a :. 4 - I!. p st r t oar e a adevru lui reve lat, era lo gic ca n ~ u pt a cu ere ficii.; :. , ~ s s e ev ide n i ez e ches tiunea va l id i t i i Ta inelor i in s pecial a " ;~ ,;' ",.,. . :1~Tai nei botezului. Consecvent a punctului de vedere or todox pu tea . -,. permite numai o si ngur co ncluzie i a dic : ere ticii, d u pcu m era u . @ 'i lipsiti participarea la mntui re, astfel erau n emijlocit lip siti i de pos ibilita tea de a putea fi .mijlocitori p ent ru mntuirea oam e- L " ~ ~ . nilor, Botezul e re ticilo r nu este botez ; nu numai c nu e s te in L f _ ; ~. s ltua la 'de a c.ur F.. pe .om, ci dim potriv l mur d re te, in tocrna j, : i'~~f~ , rij~ ;, d tip , ~u,in il,;mllrdrete i nsi ere zia , n care intr omul prin ['( j ";: ;as tle l de botei'fa ls',D in cauza ' a ceas ta to i ceice s unt bote za ti de ; ~-t:J~ :~~ ~ ~~.tre eretici, sunt a se considera de , n e boteza i i inda tce frec . .~~; : i ";. . l a'B i serica o rtod o x , tre buesc botezati. Pe a cest pun ct de vedere ~:~n; i 5t~teau foarte multi' P rln i . i Inv j to ri biseric e ti in prima ju~l'~W; " ~ ~~Ilj mtaten secolululal III-lea . Clim e nt din Alexan dr ia zice c bo2 i 'r or- e-. - 'f . l, , Jtf'~': '. t~iul .e re . ticilc - r nu es te botez ) . iar c afirma ia . a ceas ta . avea .... _,' , :~ ~ 1) EpiSl. "!ld Quiricum eplscopu m . Iib . X I. Eplst, LXV LI. (al XI ). ~~l .t' ;; ' ,Z) Baptlsma h ae retic um, no n convenlen tem et ger m an am aq ua m." .
_ e
>"

i ;.

de

'1

i ,

,I

~ :;; .

fi

l:

: L~_ ,.,,

~~, '~ 2~< l'.: ~ tF '. ~, , ~ " 1'.;

~.'M: ~~~~L ' r~~utas " ;


"

"Clemen t. "Alex . S tromat . lib . J. cap, 1 9 .

tj.~E~

Pl~

: " 'f W ;.S 'i,

13 0

, '.
1 ,
~ .

carel e lsa Il.e~ feza.i numai pe ace~ er~t.i ~i.~cari mai ll.a;~1~1 e, ~~.j~ : 5.'~ fost o rto d oc i I ap o i au trecut la eres i rara au r evemt la cre - t,~ ~z; d ina orto dox 1). Tertuli an re cuno ate num a i-o B iser ic i un bo -; { ~ te z ; neag bo t ezului ere tic ori ce in se mnta te.. - deopart e- - , zice 'l<~;~ '- ~ el - - din prici.n~ c e i sun t afar de: Bise~ic. L ~ealtpart:iiI~dc. _ ~ ~:~1~: ;~~ nu re cunosc Hi el p e acela Dum ne ze u, m CI pe acela H ris tos ca .{;t! ~~ or to doc ii - "), Ciprian m eni on eaz un s inod i n ut la Cartagina J '!~ .: . nce putu l veacului a l Hl-Iea s ub pre edi nla-Iu l Agripniu, ,. c are le :~..; ~i , . cu una nimita te a p ro nun a t nu litat ea botezului el~e ticilo~, 3) . :< :E7uqe~' :'~~: , ~ ~ biu men i on eaz dou sinoade tinute n Asia m ic n prima [u.,'.~t~:: :~j: rn ta t e a s ecolului. al IU-Ie a , Ia cari s 'a da t aceea ' hotrire!) " .f~' ' '\,1 ~ V ech im ea acestei institutii chia r p e a cel, timp se poate vedea din : ~' cu vintele lui ,F hmilia n, carele. a firm c nimeni nu-i ad uce ~ ,;",,"~ft: 'fr: min te cn d i- a lu at inceputul : ae i a u rec un o scut totdea u na n u: .:~ ; . m a i o s i ngu r B is e ric i un ' bote z , pe ca re -l poat e a dmin istra -:';.'. ~ num ai Biserica [ . Asem ene a i A ez mint el e . a po st ol i c ejn e a q ':;tf '/t ori ce valoa r e bo tezului s v r lt de e retici")." In genere , toti au ~';Jt: , 'f con side rat de pg n botezul s v ri t de eretici i cereau , i n toc'- f~;~ ~1. m ai ca i cano nul nos tru p re zent, ca nfiu S fie bote zat i i nu- .:~nd;, :~~ . mai a a s fie primiti n Bis eric . Cu tot ul a lta a fost a titudine a ~~t; 'W' Bise r icii r oma ne n aceast ch esti une. La Roma consi derau pe .J.);, . ereti ci, dei e ra u bo tezai a fa r de B i seric , nu ma~ de c zu i d el a ti~! cre tin i sm i i pr imea u n Blseri c aa c s implame nte pimeall : ~'":'}:~ ~t minile asupr a lor, nt ocma i ca i as up ra a ltor - pct o i" Dupce " " :',\~~:r ~'fJ

. . . :I~ u ta te pent ru intrea qa B is eric a Eg iptulu i se doved e te , ntre al f ii . :~ '~ :, ~ . p ri n sp us ele lui Eraclie , a nteceso rul lui Dionisie .al Ale xa ndriei, ;:i. :~

, ; iir

n,?val.ie.nii. B lseflcJl, a lt

urmn~

I) Ap . Euseb , H isl. eccl . 7, .: ' ; ,.:' .~;;,:. / :,.~~i,! : ,:" ,. 2) Te r tu ll. De bap tls mc, Ca p. 15 . ~, ' c~, ' ',;". ":';: -; .. ~~.1 ~ S ) Cy prlan : ~e h aereti cia ba ptiaend ls . epis t . ~X~~"I o .. 4 et cpis t,' ~XX IlI. --: ;'1,( '~1 j,) E u eeb . His t. ecct . VII, 7. Comp . Ffrmlll an l Ep ISI. ad : Cyprfa nu m . , In ter epi stol. Cy prl anl .E piet, LXX V. n. t . : . ' ,. . ~--':J:~: :-~~ li) l, Neo memlnim us h oc apud n e s atl q uandos coeplsac. cum ' aem pe r .\i,~t~ )~. Istfc o bs ervatum Bit u t n onn ls l u nam Uei Ecclesiam n o cemus et s an et um '\ t1~ ! t{ .. ba pti s ma n onn isi sanct ae Ecclesiae comp u tare rnu a'", Ffrmlllan, E pis t , su pr aclf n . 1 9 . . , ' ., ~,,"'~'," . r.~ ,' ~ d) " M1r e . (~.~ j1o.rrrurta IT flp rJ, n;) ~ eu rsj1( V'J) 1 1exr-Dv D p.'ilJ ; arfu.. ,f~,J : <~~}: r:;;., Hb . V, cap . 15. Edit. I. n. Pitra : I uds ecct. graec. monumente, tom. r.. f 0 t (~~ p ag . 3 2 2 . .~ :1') ~OI

hot rt s

conceptia I~r net . e m.. e iniC . ' des. .~re ~fin. ten . i.a.....{.;: ";_1'.. bo te ze din nou pe ort od o c i i ca r i t rec la .li' ; '.'"

viI.

-4

to

!.:i

~.' ~.,

""'.:>il' ~, '" '{i l ~f. l ;: ~ ' -"'.': '. ?; ., ~ ! :


'.J'j '

. ' :, .' ~f".

,'I'!f!n 1r ', ~~'>-, ' ~

:-~-'b

;~~~t~ :~,ft d~~l~'i. ~t~mcr,cei

~ 1!' . - . ~-~ .

131

din Roma au Incepu t

~,~~: ;eY:~: e'pis'coi}j d in Numidia , cari au n ce pu t S3 dubit eze n corectita:.~~~1 ~:f i 1" t~a ~ proc ed uri i episcopilor di n Eg ipt . cari rn p rt au p re rea Bl:t~ ~:1. sericH roma ne n privina botezrli eret icilor i opt sprezece dintre )~~ ' [~:,> d?hii s' ?, a dresat lui Cipria n, ca r ele 'p e ace l t imp inea un siuod fit~ ;lJ_':;.Ca d~ s ' n a .mpreun cu episcopii s i , ruqndu-l ' s le ris ipeasc ~;f~ ~ ' /' ~nqoial a ': Sinodul ace sta, lund n dis cutie chestiunea aceasta . a ;~f! .'_J P!'0 rum !a t cu u n animita te - h o.t rre a c botezul er eHcilor este f r
:.,,' ., t.,,

,+;~:;~', T~'~', . P l11~1 uL l or " , d e ved ere.' A ceasta a adus la

s-i apere i

mai ene rg ic nedumerire " pe mult i

valoa re'), .In acela sens a rspu ns Cipria n ntrebr ii ele acela ~,: W ~~i.>Jel._'~ Pl1 S . IJi jd~' Qu int, episcopdln Maurita nia 2) . In . acela , an un ' f 4t~ {1~J\:" : ~lt : ~ ~ nod ; la care au parti cipat a p tezeci i u n u de episcopi, a con~~",.i I r I.firma t hotrrea de ma i nainte i a trimis o scrisoa re lui tefan . ! .i! f;" ~~'.' 'e piscopul Romei"), Pe acel' timp tefan era ' n d i scuie cu epis~1)\: J~~" ~~,? pH r s rlt en i pe aceasta chesti une. In As ia m ic la r:n a.i multe
~ .? . ~n~~ ~eb lf a actlvlta t: 1~ a ceasta privinta. tef~n , d~pa~ e toa~a st~~_d u ~ '1 .J w IOta sa de a c a h g a de partea sa p e episco pn d in ASia m ica a

.~;~ ..~r{~lJ ~ ?i n?a.de , ., sa> hotrt din nou nulit atea bote zu lui e r e ticilor: ep isco.. t1~," ' ~'~ ~ pli ~: ~~e.n ~it~ Ta~s i fir~ilia~ ~it~ Ces areia a u ~ct esvolta! o d eo:<:Vf, ~ l~:; r.VLas fr rezultat, in tr'atta s'a l s a t r p it de m nie, n c t a .\p~' r, ~i~ nceput , s-i amen inte cu excludere din Biseric. Toate strdu in l~~~~~ ,' V' [ele lu i 'Dionis ie a l Al exandr iei - carel e dea semenea era impo~:' -~I.J! t riva val idit ii botezului ereticilor - a u rma s in ructu o ase, ee( : ... :.., eace se poate vedea din s cris orile s ale s ed se in a sa Eusebia"), -l,l '. '}~~ ' dar dnsul voia s rmn d epart e de l u pt s pr e a rest abili P3';~":.,l;~ . ~~.~ "cea , dintre eombatanli, ' unul dintre nv a i! timpului prezent ns , ,,~,, .) '~~1 'observ : el .n'a fost n s tar e s mpiedic e lupta p rodu s n chip , . .;: q:-. , ira tional i f r ch ibzu in de or goliul i patima episcopi lo r Ro,1 .~ ', me i ,,6). "Atifttdin ea episcopilor rsriten i contrar Rome i i-a a ti ns ~;- .1?,uitcf~I.;_~. d. ~ ' ~11IrniI1aji~ cnd 'tefan s'a n umit pe sine ep iecoptis \:;l !!~F'ep;scc:'po~llm,~, i:;.n. chipul acesta voia s sileasc pe toi episcopii !';:p:~ , :M " clf :a sa'sup une s t p n irii luP'). Persecutia de p e timpul lui Vao ;'f1.~f:, l e ri a n . d in a nul 257 , creia i-a c zut v ict i m i marele Cipria n, a :' , ;r~ pus cap t luptei. .

+>i

,-,:.tK 'g~tf ':'..: . ' 1) Cyprian : Ep. L XX . De baptizan dis haeretici s a d Ia nuarl um . !.t ; ~,~" '~~t' l " ;" 2) Cy p d en : .E p, L XXL ad Quln tum d~ baeretlcfs ba ptizand s, ~ 'l~ a) Cyprian : Ep . L XXII . .ad Stepha num papam d e ccncltlo .
. ,~ " ;~

li':"

[.~~ . . ~'!

;';::4~~\ '

~;: : ~ ~b."

-i) Eu seb, Hist. eccl. VII , 9 5) G. E. Steitz: Die Ket ze rta ufe , 185 7, S . 1 7 6 . 6) Cyp rlan: I<:p. L XX II. Comp. Au gustin. De baptlsmc lib . V , V I , V lI.

132

chestiunii desp re botezare a do na t i t ilo r, cari, pornin d dela con- .::';.

Disputa din tre . r srit

'a pus a " r envi at din nou in [uru l

ce pl ia nova ienllor referitoare la s finen ia -Biserici i ,in v tau ': c ..;: p re otul, ca re le a czut n p cate de moarte , n u poate a ctmini str~' ''\i1;H~ nici un fel de Tain . D n i i n confor mita te cu a ceasta . botezatl :-: d in no u pe to ti ceice treceau la d ni i del a Bise rica o rtodox .' Chest iun ea d o na ti t i lor s 'a desb l u t la s inodul de la Cartaq ina din . . . a nul 348 (a l. 345 ), la ca re s ' a ceda t di n doctr ina "l ui Cipria n, 'J'~J . as tfel c prin canonul prim s' a ho t r t-c nu to i e re ticil trebues c \~~: bo tezati din nou.' ) Din c uv ntarea de inchei ere a . pr c e d in t e lu i " . v s ino dului, e pis copul Gra tus, s e v ed.e c a titudi n ea r s ri ten llor v e ' reprezent at de Cipvi an, era co nsiderat de exaqerat , deas em enea- ;.;." ' ~ c\ i autud luea apusenilor , reprezentata de ,.S teia n ;,2) lnte res u\ absolt~tt;~:' i ~~ ~; l
a\
4 _

'. :

'P cii i un i.t li ' B is eri.cii cer e a s se gseasc. 1i.n ia de m\\\oc~ { "; . In tre cele dou dir ecti , care a i iost gsit . lntai~. dat 51- : ~ ' . nodul dela Niceia a' da t dov a d de i u dulq e n prude nta , e m i n d _ ~ ),7, Clll~oscll lul. sli canon al a -lea. S?cra t i Soz o rnen.ut e oer 'J'5", :il~if.i tune c pilda ace asta a s inodul ui dela .Nice ia a produs cel 'mal.':' J i ,: h '' bu n rsune t in Biserica ntreaq ") i mai trziu a ' a juns ca non .". . .". obli gatoriu pe nfr u B iserica n tre a g . Cea ma i bun do v a d despr e . a cea s ta ne ofer ca no n u l s ino dului dela Constanlil~opol,~ar~, ::.~ ~~~, m ai trziu a fos t repe i t l a sinodul tr ulan cu .unrn ic s up)jmentd -;;t ,~~ Atit udine a Biserici i o rto do xe - in confo r mita te cu hoIti rea ~ ~. ' ~ s inoa de lor ,-i P ri n ilor - asupra chestiunii "bote zu lu i " S vri t--~" a fa r de Bise ric a o rtod ox s e poat e carn ctcrt eai tn gener a t." n felu l u rm to r: bo tezul , Iiind pro prie latea lui IiS~S ,li ris fos j' s e' poat e sv r i n u mai n Biserica Lui i prin urmate _nutn i ~.; b~ t:ez ul s v r i t in B iser ic este va lid, prin care se d .m ti. tuir ea j .da r; dac al t esociet f c retine cari s ta u afar : d~ .B i5e i~a ?, r todo X ~,,~r, d e~semen ea a u intentia co n ti.e ~ !!i, ~ : a )m~09,UC : ',~.ri .' ~ i?,er iC~ ~ ~Ur;;~(. pr:~ Hri s tos pe cel ' noubote za t, adic da ta a u - i nte n ia ' s. le,' >a trJ bu ~ :' l: ~~ ~'.. harul .divin p rin botez ca pr in pute rea Duh ulu i . S fn t ' s de v in '-~~ membrii adev rai a i trupului .lui Hris tos i fii no un sc u i lui .: .~ , , . . Du mnezeu, a tunci i bo tez ul S v l'it in ' ace st e socie ta ti;' n trtlc f::~ \f~

> ;', : ';

ai

.;

~ ;,

'. ' , r'I" rr' ;~

ba ptls m o ' J. c. ComJ-1 . , - Betele : COJlcilienge- .' ;.~. schl cht e. 1 6 3 3 . . ' .' ~ t 2:> Concll . Ca nhag, a . 3 4 8 . ca n . J 4 . Co m p, H efel e '. 3) S o cra t . H ts t, eccl . I V , 1 1. Soz c me n Hist. eccr. Comp Basilii Ma gn l Epi si. Cer.. l (nI, LXX U) ad E vaes enos . De

_ 1) Auguotln ~

..

~~

'13 3

,I

" s e bazeaz pe cred ina n Sfn ta Treime, n numele Ta tl u i i al ~.,. fiulu i i a l Duhu lui Sfnt. "este a se cons idera de botez valid, . deoarece u nde s e d i ; se p rimete cu c red in un botez d e felul ' a ces ta , a poi numa i p ro d u c tor de binec uvntar e po ate 'fi i nu -i .. poa te lipsi a jutorul lui Hristos . Dar o rice s ocieta te , care alterea z . doc tr ina despre Dumn e ze u i care nu rec u noate Treimea pe r soanelor div ine. nu poa fe sv ri botezul valid i botezul s vri t in acest Jel de s oc ie t i n u este botez, deoarece aceste s ocie t t sunt a f a r de cre ti n i s m . Prin urmare Biserica o rt odox r ecun oa t e de valide i m ntu ito a re to at e botez rl le s v r i te cu a cte-, . _v r a t in n umele T at l ui i .a l Fi ului i al Duhului S f nt. ch ia r i ;~:' _~ :'\' ; d ac. au t os1, administrate n societ i alar de Bber ic.a ortodox , ," \ j ' ;~!, ;:, numeaSC;:l-s~ acelea , ereiice s au 'schizma tic.e.1)2) ~: ~ ~;' Sa commurn a c.um come.n\arul canon ului 'l\Qs\ ru . - 'P r\n\i ~ ",: s ino dului cer ca eu nomianii, montanitii , s abelia nu, marceli anii i ~',1 .)"~I' .fo line n , c nd -frec Ia Biserica orto dox , ntiu trebue s se fa c : :' tt) "ca tehurueni i apoi s se boteze . Botez ul ac estor er etici cu nic i :.~ rt':' un chip nu poate fi re cu no5cut ' 'dre pt botez adevra t. Eu no mienii ~ " ~ ' . nuuumal c negau egalila tea persoanelor Sfintei Tre imt. f) da r ; . n u v.oiau nic i s ba teze n numele Sfin te i Treim i .i botezau din nou pe ce i boteza l n numele S fint ei Treimi; apoi bo tezau nu mai cu o s i n g u r alund ar e i chiar i aceasta in moar tea lui Hri stos -) i prin aceast a a lt era ~ nsemnta t e a tai n i c a botezului } ') La Te odo r it gsim despr e d n ii urmtoa rel e : ..In pr ivin ta bot ezului

:1 , "J
"

fi

'1 "

;':

...

}j

}1

..

II

"1 ' ;
1.:.

l~

,H

"' \

r'i :

'i

1:

.!':' 1) Du p practica Bis er icii gre ce t i trebu es n botez a i s i r oma na ca lotici i, , d a c i trec Ja .B i,serica o r t o d ox . A su pra acestei practice no i nu sun.: . : ~. ' te m n . situa.ia de fi ro sti [ ud ece t .ei adic : din motivul fiin dc nu tim cu m ,~~ j ','a p li c ' Biserica g r ece a s c. ce non ul 1 al lui Ve stle (Jet Mnre r efe rftor la '. ~~,: fo rrtano. catolid . Observm c - ac eas t a eate exclusiv pru cttea Bt s erlclt g re:-"~~ ce 'it.i "' iJ e : c n d J n,, Ru s ia t la,,; S rb ij fo ma no ca tolicii ,se' primesc fr botez . y~zt ~ despre,.; . ~ea~t a: 'file Ortodox Cet holl c Rewi p. w-,- v olumul I II d in anu l 18 78 ," edH ,i.l ' de. [O,po.s a tul De. ,Owerbec k n . Lo ndra . " ~) tn '"Bis'erica crt . "ro m n r omane catol lcil d easemen ea se prlrn esc f r s ne bo teza ti din nou (N. Tr. ). .. 3) Augustin: He er. L IV . T eodor ,: H ecr . C ab. Hb . I V . "al'. :3, {. -COlOp. Const. H arme no pull : De aectls n um . 13 ap. I.e unclav : Ju s greec o W' l oma nu m . I,-' 550. -:. i- ~' ) S ecret. H isl : ecc t. lib , V, cap . 24: " No n in 'Trtn ltateru b apu zent, s ed in ' m ortem Ch rlstl." So zomen : Hist . eccl lib. VI. ca p 26 . Va lesl i .An nof n S czomeni hlst, eccl , c ap . cit .: "De E unom lants qut una 1~1crsion~ bap tlza nt exs tat ~a non septlmu a synodi Cn pl tena e" .

''''~, ~k~ ~

t~<

lr

,' : ~ r'~~ '~'~


.'

134

au d enaturat o rnduir ea veche, pe care ni-a l sat-o Domnul i > :'" .~ ~

; < ,:~ ~1~


_..,~1, ~.~.

"

Ap ost olii

Sfnta Treime, dar i aceasta n numele mortii lui Hristo s.v' )-,. i \': ( 'i . - .. " r In c Ia ca nonul 50 apostolle am v zut c s'au condamnat ceice . _" \;-J __.,. 'J' ..... r:t;. bot ezau cu botez de felul acesta. Cum era bote zul, montanitilor ', " -' :, i}! >!' ;,~r am vor~it deja I~ ~omentaru~ canonului ~re:~J.1t; ' . i r;co rect ita t~a : ;' ; :~j,: t~:~

s nu-l afunde de trei ori ci numai odat i s nu porneneasc; ~:<.t ':'l"J;

au

in~entat doctrin nou

ca pe cei

botezai

din nou

,.
J 1

botezului
< n va

Sabelie spre a exprima c . Tat l i Fiu l nu sunt desp rii per : :'t~~ ~" so nal, ci sun t o perso an CU do u numir i. Des pre 's abellenl '!"~\~~'~,0

montani tllor este e vid ent . - S a belianli- - ztce canonul -::- ': " ~ .' ': :'! y. . ;. iiopa to ria , olosmrootav , E xpr esia r2 oT al rop a Iclostt -o .-i~l " ,1-'-..

am '

despre Sfnta Treime. firete c ei nici nu - -t ~;;I~. puteau boteza in numele Stintei Treimi i n consecin botezul .;; , ~ :l'~~ lo r. nefiind s v r i t n numele Sfintei . Treimi, . nici nu puteajt ~t~ co ns iderat de valid. Deasemene a nu pu tea fi considerat va lid - ~~ , .~ nici botezul m arce lianilor i fotlnlenllor, i despre v d n l t am ,' ~i .i'::i~ vorbit Ja comentaru l cononului 1 al -aces tuli. sinod, Antitrinitarli, ~_: ,:~\. : r~ ~f n co nformitate cu nv tura lor . nu pu teau s v r i botezul n ' - ~ ~;, numele Sfintei Treim i i astfel pentru ortodo ci era nul. in pri - " ~ : vln a tuturor acesto r eretici ca no nul zice -c tr ebu esc primiti c3 , 5 ,: , ~0.,'~ i p g nii i n prima zi i face m cre tin i - (rrO !O;;ll~'.J ~.,m:J()g !_-~;,' : ~ : ~. : ;
acea st concepie

vorbi! la ca no nu l 1 a l a ces tui sinod, Deoarece sabelienii a veau -." :-.~

' 1'<' ~

/:I'

xp~o r!a.'.IuJ~). Aceasta trebue s o nt elegem in sens ul ce l mai v. str ns a l cuvntului, a nu me c vo r fi i n t ro d u i n . comunitatea a cel ora , cari au cred i n ortod ox i prin ruq ciunei bi l1ecuvn~ tare li se desch ide ca lea la B i se ric . n acest' sens au.Jost numif(:'" cretini i catehumenii .Pj In ziua a doua erau primiti iri rn dul catehumenilor i ince oe a u s - i initieze treptat n nv tura cretin. n Aezmintele aposto lice (VlI. ~9) gsi m detaita t rndu iala cum se preda catehumenitor doctrina cret in . Apoi se fce a asupra . lor exorcis mul, pr in ca re s e alun qau dela d n ii duhu rile necura te, ca ri p n atunci i-a tinut prini in credi nta fals . Grigorie Nazianzeanu l, Ciril al Ier usalimului , i altii m r Comp . Sc cra t . S ozo men 1. C, - - Grega r. Nyee, Contra . Eun orn. ll bv H. Ep l LXXVI (a l. LVI) . 2) Co rnp. E useb .: De vita Cons tant . IV. 16 . Augus t, De ca - t e chi a. rud. II. 2 6 . - r-r- . Co d. Theodcs , lib, XVI, tit.: ,VII..1. 2 .
1) T h eod ore t: Haer. fab , Comp, li b . IV. cap. 3 . -

1. c . . phan .

H.".

'1~rjs eSC c a cest a ct er a n uz g en eral n ainte d e botez;' ) Dup " a ce e a erau obligati s petreac I nc un timp a n um it nt re eat e ,';f ":" ..hum eni, ascult nd Sfnta Scriptur i dnd dovad despre se~~~~f. : i;(i:~ ~ri()as;i lor ; hotrre , de "a lepda doctrina fals i de a intra :n ~-. ~ ~Zl;~!: I~J3i~~riC :' Grigorie, CiriI, Iustl n i Ter t u llanm rturisesc c aceasta <:~, t':"~,';. el~a '~ o ce rl n - ge neral pentru toti adu ljii,cari se pregteau pen:. l;'..

"",

13 5
"

::,,30: .

; .r.:'J

~':' j';') ru 'botea, i ) ,n chest iunea aceasta Socra t ne ofera un exe mplu ~~ ,. .;.; ~:ll f~a t p rivinta de mare Insemn tate, nu m ind n el tor pe un :i~ ::-' .L*.,ude m;. car e voia . s capete "botezul prin n elciune fr s se >:: .-... _~:supu n cer cet r i l." ) n fin e erau apoi boteza i .")

(Ji ':-'~,,~: :I?i!!..actele ,sino~u ll1i

n ' cano nul acesta no valenii se numesc (L,'"J,m-~pO!, st ngaci. nostru nu se ~ede c no~atie~~i s 'a r fi..n umit :")l .\JR./p~ :" sm e ' cununnre a aceasta. Numirea . Ior ob inuit e st e u.p wro !. :i~' l,;. ..~: (cei "m ai bunl), ;UliJap o! (ce i curati) i xo,/JaiuJup"o (ce i mai curai ) ~,~ :~1 ' ,~,~. ,n u ma i de ' ctre o rtodoci s 'a u n umit <st nqacb , ca p rin ace as ta ':~. ' ~ '~': S "s e sco a t in relief un a dintre cara cteristicile part iculare ale l;~t ' .; vie1ii l o r:~) Dup Valsamon e i se .n umia u p~lTr$(lo{, <deoarece se

,:; "'~.: .~

:.: .;
:.~ 4 / A,

>./,,' \';1.1 :

,~ ,~;
" ~

., p,roe miu l} Gr egor . Naz. Ora t . d e ba ptls m, - Cyeill. Hle rosot, m e l XVI. O. A mb ros . De baptia m, ca p . 4 . P~al~ . LXV.
' "

Ca tcch . V. August in

>~ >~:

.:-~

:"-J! ':rrjj
" '

.~

. .. 2) Gr ega r. Nea. Orat: XL. d~ bap tla m. Cyrlll,' Hlero so l Cntech . X'i .,}.':-V . V I -~ I ustin : A polog 11 - T ertull . de ba p1ism.cap. 2 0 . . "' Comp Socr at : l lls t, ecct. V Jl. 1 7. 3 0 . 8) Socra t . hl et . e ccl . V U. 30. _~ .f) B e tele a des co per it c oa rec u m a r fi co nt radic ie n tre ca nonu l pr eze nt i ca no nu l 19 al Ltn ! einod ecu m., p r ecum c srn od ul l ee. ar ':fi : re c un oscut vali ditatea bo tezu lu i mon~a nitilo r ; , deasemen ea i pe cel al ' .. sab eli e nll cr, in ~ . sinod ul prez.ent l-a r fi d eclarat .fr a v al o ~ r~ ~i co ntra d ici a e cea et a a ex pl ic a stfel: .. d ie se Sekte n a ur Z elt d es N t c n u m e n och d le ~I '.: )Ki fch~k:h e 'I'aufform et gebrauchten, na ch.h er aber ni c ht me hr . > ( Ccn cilien :" ".,..' : '~ l?es c~ l c ht e , Bd , ~)I. S. 2 7, nota . 6 ) NOI a m compara t ca no n u l nostr u cu (t~/:: , t'?,e~~I~na t ut can o~ al 1 Il-lea det~ Niceia i nu am gsit n ici o c.ontra dic ~ V, ;, . " , tl e~ ,: N l se p are ca Hefele.ra expr tmat p r e re a a cea sta pentru mo tivul ape' ~~ .: . ctat d e a a p ra pe S tefan a l Rom ei. care le i n disp u ta c u Ciprla n, despre ~~. -ca re am vo rb it, voia sa do ve d e a s c va lidita tea bo tezului m ont a n l l il o r i din "ca uza aceas ta a susi n u t c s inodu l de la Nice ia a r fi rec un oscut validitat ea bote zulu i montanitilor. Aceas ta s ved e mai bin e din locul d eJa .H efete, u nd e se o c u p de c h eatiunea botezul ui cr eti cilcr (1, 1 2 9 -1 3 0) . Da r - c a cea st ccn t ra d tc l e es te numa i i nclii p u i t se vede d in n s i cu-vlnt ele l ui Hefele, care zice des p re botezu l mcntani t tlo r i s a belien ilor : 1'~ ~:: '",Das Nic num, (ca n . . 19) d cch nicb t fur ung01l1g e rklii rt ,z u h a ben ache int" .'\ * :, ,(11, 27, n ot a ~ 7) . i;';: ' ,.~" . Ii) C orn. Bevereg. Annotet . in hune can . Syn o dik on . Ap . t 0 2 .

'1" .

9'

__ _

'"

. ~

._

... .

"

".~,

>' _"

, . . _ ,_ ,_ ._ . .

cu m na
rea sa

quidquam omni no non a ud en te a-. 2) Dup c um am spus i mai")~ lflli,", nainte , noi am fi .ma i dis pu i s primim redac tar ea ) 'i n ca re ~ste r ~ ' pus d.p !d'O! , cu m st i n . K niga Pravll, deoare ce redac ta re a ts

sunt; quod man um s inisiram ab ominen tur, per' eam pr a eha eu dere.. ~;~t

in titula t

stnq . ') A ce la

lucru il s ust ine Arm eno pul In lucra- . . ::;';

de Sectis : <Iidern et si nist ri propterea

vo'ca ti:\~5

per mite s ne.aba tem dela tex tul atenia n al canoanelo r, peca re . L~ ~i'_
considerm

ac easta s e e xp li c prin int rea ga is tor ie a n ova ie ui lo r, etar din cauza pla nului s tabilit la nce p ut al luc rrii noastre nu ni-a m putuf

_~',

"

s se t rateze deoseb it despre el .

decisi v pentru no i.") -~ -aLa Ar isten gsi m i a l optulea canon la sinod ul pr eient? Acesta sun asHel : -Euno mia nli, cari s unt bo teza i cu o a lun"jj '& dare , sabelian ii i Irigii se pr imesc caelinii .') D up cu m se p oa t~ ~ vedea a ces ta nu este altceva dec t u n fragm ent din canonul 't l ' dup e di ia Sin tag me i a teniene - i prin urma re es te s u p e rfl utt' :~
' r

:.

1) Vezi comcntarul acestui canon n . Sintagma At. IT, 2) Ap, Le unclav . Ius.vgr. rom. 1, 5 50 . , ' ,' , ' 3) Co m p. S ulcer: Theseu ru s . eccl es tast, s tih voC~' ~ lp!a;.EpO ~;
I, 'col. 507 - 5Q8 . _ - ! 4) /'(Ji'w Ju m c l Hp'J.. ~d;(/,:~ f;',f) ! 1;~ Vf)lur1.'-"" !, . .1" li1z~ l w.vo}t r/J,i)';y o;; (;'0; "' r).).7jn ~ ih ) i:a,' h '!,1fJ.'J o :.- Sint ~t. Il, 19 1. .r .

~" '-

- - - - - -- -

an o aneto Sf ntu lu i S i no d al t reil ea e c u m enic, d e la Efes.


Can onu l 1.

'.l t'. fost date n ed in ta a a pt ea , respe ctive in cea de .'incheiere ~ ' 8 sinodului (3 1 Iulie 43 1) i a l c t uesc -s f r i t u l scrisorii sinodului, .
."car e es te a dresa t: -epls copllo r , presb it erilor. diaco nilor i In tret'.giilui po por a}tuturor pr ovinciilor i cet ilo r . S crisoar e a -se nce pe as tfel: ..Dupce ' -no i ne-am adunat la porunca m p rat ului' n me tropo la E esul u lvc tlva sa u desbina t de c tre noi , fiin d aprox ima tlv.t re lzecl i co rileul lor era Ioan, ep iscopul Anti oh ie i. Numele lor':sunt urm toarel e : pri mul este n su i Ioan. ep iscop ul Antiohiei
,. ' a. m. d. Ei nu , 5 11 nl demni de a se bucura de s t pn ire in " ' Biseric , prin ceeace al' putea .a juta sau p gub i inter es e le a lto ra; ' -f r a mai aminti c su nt 'ntre ei i de ceice a u fost chiar ca,

eplscope asc , "i ~..':... " ~ Dela si nod ul dela Efes av em 9 canaa ne. P rimele ease

Fiindc s e ,cuvine ca i ceice absenleaz del~ s fntul inod i au rmas prin ar s a u in ceta te pentru o are ar e pricin bi sericea sc s au trupeasc s cunoasc celece ' s 'a u hotrt la , a cest a fa cem :cunoscu l sflnenlel i dragost ei voastre cii da c vreun mllropolil epa rhial s 'a desbinat de s fn tul i ecume nic ul sinod, i fi tr e cul sau , 'a tr ece in viilor la adunarea celor desbina ti, s au a mliriurisil sau va mrturisi Inv tu ra lui C ele s tiu, acela 'ici decum nu ' poa te . a ctiona. nimi c Impo triva episcopilor <lparhiei. de oare ce el chia r de .. acum prin acest s inod -esle excl us din to at comuniunea bisericea scli i este '<Iespo ia l de t oa t st pn i rea. Va fi dalo ria e p iscop ilor <lin e p'1,rhie i a mllropolttlor de prin prejur, cari 1u -c re dintli ortodox , s - I scoat defin itiv din lre up ln

.j
'<

t .t~,
,')

-din Siria, apoi 'Ioan al Damascului, Alexandru episcopul Apameiei

:~~ ,~}eri~ifj.' deoarece s' au inlectat de doctrina fals alui Neslorie i

., .
11

~:~ ,

~ o 'p "

~ ,

..'

,.

'.

~~

.,%'\

,
t
138

,;F ::b ~

1.~ ,.,li' , '

Celestiu i au de neg at s se mnez e impreun cu noi c0'1damnarea,;t . lui Nestorie i pe toti ac e tia sfntul sinod cu h otrrea s~ , una~~.: nim i-a pr ivat de toat comuniunea bisericeasc i le-a lua t toate ~. dre pturile de a putea s vri orice tunc iun e sfnt .. Apoi meaz n rnd ease canaan e. Ca non ul ,a l aptelea :-s'a ctat_in!*_~. edin a a ease a (22 1111.), c nd Harisie, presviterul ieconomul~'k.,~

f ~ ~ f

'tit '

~'.

~~'i

u r-:-> :. -f.!.

"'~'l:' ' ~,

/;:{

"~1

re cl arnai ei e p iscopilor din Cipru , Riginus, Zina n i Evagri e. im-'1* potr iva e piscopului Antiohiei; care voia s su pun [urisdiciei _ sah:~]-1! Biserica autocefal a Ciprului. Canonul al nou~le(z este ~ crisq area.~~~ " acestui s inod ctre si nod ul din p amfilia ' din -" pr ilejul ,". r ~nunt~rj ~1 e piscopului E ustatie la sca unul e piscopesc, Primele ease ca naane '. ,:, s e refer mai al e s. la e venimen tele de a tunci, prOduse pr in eresu l t.,;~ lui Nes lor ie.' Din ca uza a ceas ta la riqoare nu v se re ferdirect:~\I!

Biseri cii din Phi la del phia, a f cu t r eclamatie m pot r iva unui l aco v ~;~ ; oarecare, carele pe mu lti 'd in Philadelphia i-a atras la eresul Jui ~?~ ' Nestorie, Ca nonul a l 'o p t ul ea s'a dat n ed ina a aptea n urma .)t1 !,-

la disciplina b ls er'iceasc. Ne vo m' s trd u i s. d escoperim in t (n- '~'~~ ' s ele ce ea ce ~ tinge mai de a pr oa p e drep tul bisericesc i s .' dm ..:< . . a ces tei p rt i a tentia c uv en it . . " , ~;; ' . .r . ' ,''''i','' Sinod ul acesta a fost convoca t pe Rusaliile anu lui 431, adic '"'J,~

., ,.
{

al doilea luptt o r al or todoxiei' ). Era na tura l ca aceasta s pro - :',>::'; . . -".. ~l' :.!'4
1) Vezi A. S. E: 1 5 93 .
2) Vezi A. S . E. 1. tl44.

ta re sinodul ortodocilor in fine i-a de schis edinele i fr de . "i ~: ' Ioan i a dat cunoscu ta condamnare asu pra Iui Nestorl e "). Ma i ,~1i . ;~1 trziu a sos it i Ioan cu ep isc op ii s i. Ioa n, s im ul n d .c este o - ' ;~AN iN fensat din ca uz c s inodul i a i nceput l uc rril e f r dnsul L ;:ff 'i,,;< a con damnat pe Nestorle, f r s - I asculte pe dnsul i pe ep is- i (i 'i co pii si . s 'a ntrun it cu episcopii si n tr 'u n sinc d separat, a ) . .:,\~ pr o nun a t en ularea csinod ului, car e i-a inut .. e d in el e sale sub " tjt,~t pre edi nia lui Ciril , a an ulat hot rrile aceluia i va declarat sco s .;f~ :O;;~din sc a un pe Ciril i pe Memnon, m itr op ol itul Ef es ului, carele era "".,:,~

pe 7 Iunie. pe ca re zi a c zut in acel an Rusa liile. La timpuI '~: .~ -. fixat s'au preze n tat factorii ma i de c pe te nie din acel timp : Ciri l .; ;'~ '. ' " , '" al Alexa nd r ie i i toti e p isco p ii or t odoc i , cari au put ut veni i aJe' 'f J~ cror nume l e ' gsim semnate n actele si nod ului. Ioa n al Antic- :o; ':,"! ; IE[,';&: hiei i-a a m nat ven irea . deoarece era, aderent a l lui Nestoriei" ,'i,~r! .~~;~. voi a s m p ie dice con da mnarea lui Nestorie. Dup mult " atep-. : ::}~ ,, '~ , .~'f ;
.<" . .

,<t*

.1

.~~
~

';';.' ~ ~~i ~i

,;~~~,

1! :~
.

~~"i

139

,;, ~f duc turburri . nou n Biseric, i ntr 'adev r le-a i pro dus, nt,'j I rjrd partidul ere1icilor - deoa rece mu l i ne st orieni a u trecut de -~ paitea lui Ioanv Sm odu l ortodocilor sp re a m piedica urmr ile

'- dezastroase a le ac est ei situa tii, d u p ce a epu iza t toa te mijloacele ) pan ic e, a ' de clarat c sinod ul lui Ioan i al aderenilor s i este
PJ

\oi:

~. de'it o a te /ca l e risi r e a lui Ioan al Antio hiei, ca re le este a se n e >,'lege's ub"cuvintele din canon: J1Jl)rp o71oJ. trljs T~j.,.brap1.Iu..;; i pe > carele l ped epse t e cu hotrrea tuturor pstorilor ortodoci ca "" ~ u.ye'oJtpr1~Ol) - "a po i i pe toi episcopii, cari au fost prta i " Ia, a cea nelegiuire - ca pe uni i- -... dup cuvi ntele lui Zonara -

~l qefe~tioniS consessus a c conventiculum) i a pronunat na in te

o ra du nare de apcstai (. lj's lJ.71oQran[as n w il1plOY, apostasi ae seu

f,

pe :.tm

fI

~; .: ~ve dere norm a de drep t bise ricesc, dup care stpnirea iera rhic ~( bi 5eri c easc numai atunci e ste d eplin i are pu te re l egal , dac:. '-' . f u n c f i o n e a z .ln limitele legilor . determina te i dac ceice e x e rcit " aceas t . stp n ire ' se sup un cu s trictete legii i I nv fu rf l or to;;:,. . d ()xe / ", - , pe cnd dela clipa . in ca re s tpnirea se aba te dela " ::. iege i d epe te .l imue le precise, fixat e prin lege , ea i pierde ,toa te dreptur ile ' sale . Cnd vom examina canoane le sinod ului i n u t ,~!is " la Consta n tinop ol n anul 861 ,~ vom ve dea ct de mare pute re . ~- .. ..; avea n Bise r ic aceast norm . S inodu( de la , Efe s, afar de, .{l. '~,<;,e a ~t .n orm~ ge l1yeral , fine seam~ i de _a l t~ ; du p ca ~e ~n :li'l'l," mlir opoht 'se [ud ec de c tre un sinod alca tu it nu n uma i din ~i. 'episcopii,'din circ umsc r ip tia mi tro po litu lui incul pat , ci care es te , _.t' , a Ictu i t d in to ti epi scopii circumscrip tie i sa le i din mi tropoli i l cei -~ . -~~~-S; '.. n-li a propia i. Cuvin tele canonului: Va fi datoria epi sco pilor din ~4 '; ~ e pa rhie i .a mi tro poliilor de prin p re jur , cari a u cred in ortodox ,;l ~ ~~~~: ~ \,~ ~ I ,scoa -defini tiv din tr e apta ep isco p e a sc arat c P ri n ii .' ~$J~; ': " " si po~u lu i . de la E fes vo ies c s . indi ce pr in a ceasta . si riodul, care ' ~; .4 in ist o rlae blseric ea sc este cu nos cut sub nu m ire a de 6 nu'/o iJol;; . ' =':j..~. . '~s. o:U!x1a=w.;;. Sino dul diecezan est e aduna re a mi tropol i i lo r i ep iscopilcr :-~~ din tr'o B iseric autoce al , cari se adun. la chemarea cape tenie i r::1;: respecti ve ~ Bise r ici au tocefale cu scopul cal sub pr ee din i a a ces tuia , {f' /'s' -desbat i s a duc hot rri re feri toare la chesti unile biserice ti , .
1) Ccmentar ul acestui cano n in Sint. Al, 11. 1 (1 3.

. :l.: ,;r(,t ::' , Sinodul dela Efes , cnd a dat hot~rea a ceasta, a avut n

f'h:ari pe

fa . sau n ; asc uns ~prob ' in v t tu r a 'l ui Nas tor ie s l}

.,)

140

cari trec peste com pe t ln a sinodului ep arhia l. (mitropolitan) Si cari ati vigoare pentru o diecez t ntrea q . ') Isvoarele istori ce i hot r ri . de la ace st fel de sinoa de nu da te a z din timpul . n ain te de s inodul de la Nice ia, de i n o i gsi m as em enea sinoade i in timpurile} de ma i na inte" ). Inr udire a di ntr e - sino ade le de ac est f el ti nute na in te i d up timpul s ino dului dela Niceia dovedesc c in stit utia ace asta este n cea lllai . strn s l e gjilr .c u in s a i viata b isericeasc . E xpresie form al a u obtin ut prin canonul 2 al si nod ului a l II-le a ecumenic, pe care ca nonu l 6 a l s inodului 1 ecum e nic l-a ntre git -l n sensu l c , d upcum ep arhlile (circum- . scripj iile mitropolitane) tre bu ie s se crmuiasc de -ct re sj noa'~ deIe e parhiale (sub p r e e din i a rni tropo li il or respe ctivi), tota a i diecezele (circum scriptiile e piscopilor autocet all sau circum scriptiile patriarhilor) tr ebuie s se c rrn u iasc de c t r e s inoa de lev diece zane (sub p r e e d in i a ep iscopilor autoce fali sau a pat rlarh ila r).8) Dintre ch esti unil e, car i tin de co m pet i n a a cest or s ino ade, face parte i judeca r ea rrtit ro poliilor , cari s unt v i n ova i n fa ta ' Biseri cii din ca uza vr eune i chestiuni. P ri ni i s inod ului dela E fe s lin s eam a de aceast COlli l. ,et illl a s inoa de lor die ce.iane i dupce, 1 " , t fi n urma drep tului lor suprem, n urm a dre ptului de si nod ec u. .,; , m enic, au declara t s cos din s ca u n pe mitropolitu l desbina t i , f! firet e, dupce I-a u priva t . de puterea de a putea face' ceva r., mpo tri va episcopilor su bordonati, n u- i re in pen tru sine execu-', :: tare a definitiv a a cestei s e nti n e , ci, i n int elesul no rmelor bi s e- 'l. ;;" . m",. r iceti din vigo a re , i baza i pe can oa nel e i practica blseri ceasc r' .. ~_~ , o incred in eaz s inodului . di eceza n n drept, car ele se comptne:~. " :"'~t din m it ropo lii l i episcopii circumscripiei i ca re pe r es pecti vu l: ;';. iti g , 6 ,Utli <?) zai To D {1rlr'/ wiJ r'}<; imaxo;njg ixfi).J'/ ,7ijllru. Sellti l\fa { ::: ~~~;.~ s inod ului de la El e s d at mpot riva lui Ioan trebu ia s iie ' /~~ e xec ut a t i n m~d de fin itiv de c tr e sino d u~ de ja -Antfoh la. . ::",j!, ' . d eo are ce ' Antiohia in confor mita t e cu ca no nul 6 a l si~od ulu i ~ " '~:,-k ': ~ _~ ecumenic a lct ui a in m p r irea bisericeasc o circumscriptie bj se : .~, ~:, ;i ;.~ riceasc a u to c elal cu episcopul su autoce tal. Re venind dato r ia .~~ 7 aceasta pe , ~ e a m a s ino du lui diecezan dela A)ltiohia ,' -~ e care eLtre1 "

m o rg ent ndl s ch en Ki r che. W ren . 18 6 7 , S . 3 ctllenges chl chte, I, 3 - 4 .

IL Dr. l e s. Zhlsh ma n: D'e Syn od cn und 'die Ep tsk opal-A emter in ' cler" n, ,- Cc mp . H efete: .

2) Zhialiman: a. a . O. S . 3, n . L
~l)

ta, ib . n. 2, 3 .

141

'

"' . I . ;w,-,' " b uia s O ex ecu te, tntru nindu-s e sub pr e ed in i a episcopului dela .Antiohia, n. timp ce a cuza tul . i comandan tul, la care se referea . :,':, . s e ntirtfa a ceasta , ,er a n su i e piscopul Anti ohiei, 'deci acela ca r e r;;;:'f~ ':~ ~ ;:': " trebui a s p re zideze ace l sinod , ca re ave a dreptul de convocare , , ~i hotr re , de 'i nehe.te re a s inodului i de pr omulgare a sen., ' , tl n el o r e tc., .,- se n a te intrebarea c P rin ii de la Efes, public n ct '1' . ~f' a ceas t h ot rre a lo r , pe ca r e s ino d diece zan I-a u avu t n ve de re , " J ' . ; 'a d i c chiar p e cel dela Anti ohia sau pe a ltu l, ct vreme er a Ir ,~tt' .acuza t i nsu p reed i n te le s inodului d iecez an dela Antiohi a ? S ino a,." .~~ : "deie die ceza ne a veau i n sfe ra lor de compet in , dup . legile i ~i iW- 1iractic a biser ice asc , i drept ul de a cita in fa a lor n e mijlocit c hia r i p e nsu i e f ul Bisericii aut ocef a le, aadar i p e prese""' . 'dintele su, s pr e a -I tr a ge la rspundere pe n tru o rice acti u ne : ) ~. <'pdt ri vn ic canoanelor, de, a incepe m pot riva re spectivulu i pro ce) , .~d tir:? canon ic di sci p linar cu .o bs erva r e a ca noanelor determi nate '. "\ ":-spre a ceasta i de a -I putea scoate dlnra n qul epls co pes c' ), P rinii il !~ d ela , Efes co n fi rm ac es t ca no n in con i i n ta c to ti m itropol itii ;;.I I;;;:",'T,-acitzati, fie a utocefali o ri nu . trebuie s se sup un spr e jude care '\r Sll odului 'dieceza n, a dic tut uror m i t ro po l i ilo r i ep isco pilor u ne i J3is e rici au toce fale; n cazul co ncr et n s, av n d in fata lo r p e cer ' vinova t; p e ' Ioan a l An tiohiei, i pr onu n ud asupra lu i s en .ti n a , trimit acea st s e n ti n spre exe cu ta re defi n i tiv sino dului -dela Antioh ia; ca re s e com pu ne din .rn itro po lifii i e pisco pii -cu c redi n . ort od o x , ca sino dulu i Bisericii a utoce la le , p rin urm a re si Vgurut" ch emat de a judeca, i ntre a ltele , i as upr a p c at e lor p, rEed i nt.elu i su . . ., Sinodul, d u pc e ' a pronun ta t se n tinta sa mpotriva lui Ioa n at Antio hie i i ce lor la lti, cA ri er au cu d nsul ca partiz an i a i lui Nestorie i in consecin ca 'unii ce , urmeaz n v t ura ace stuia, apoi con dam n nd p ea d e r e ni i doctrine i n esto ri ene , in con tin u a re a 'dspozi!ii101' sale con darnn i c a t eri se t e p e fa li episcopii, cari ~~r~lea.z nv tura . lu i Celesfiu. f~ P e tim pul 'cnd la rsr it prec ursor ii nes tori a nism ul ul au .nceput -s turbure Bis er ica , n a nii dinti a i secolului al V-lea -a a p ru t i la a p us u n e res no u, ca re , d e i avea de ob iect m ai alea -o ch es tiu ne an tropolo gic . totui a t t in pri vint a i ntern c t i n cea e xt er n era in l eg tu r st rns cu ch estiu nea h ri si o-

de

,,9t ;1

_ . __ .

.-.....~

.,,

_ _ . '--

. _

142

~ ~{

;
J

1 '

,:.,:~~_i , logic . Aces t eres es te cu noscu ~ sub nu mirea de pelaq ian ism say. 'Fff) celes tianism. , Monahul Pe lagh ie a apru t la Roma in primii ani ~ ai secolului a l V-lea i se bucura de mare einste in u rm a vietii ~ }~ sa le riguros mo ral e.'} Cu Pe lag hie s'a asociat , t ov arul , s u ma i ,', '"' tiner , dar mai ta len tat, Celest iu, carele prin - opera. sa ~ in tit u lat ' " '~, Contra traducem peccati- a pit imp otriva in v t t ur t l Bis ericii : .:.~ despre p catul original. ' } In ' fond n v t u ra lui Pelaqhie , i Ce- i!~l lestiu a fo st ac ei a ; i d up cuvintele lui Au gustin die re a un a " '~~ ; , " de alt a nu rnaiv pr n aceea c - quod ille apertior , iste occul tior f ltitN~~~'; .' ilie pertinacior , iste me ndacior, veI certe ilie ' tiberio",' h ic a~stu-,:~,.*. \ , :,; tior . ) Aderenti i ace stui eres se num iau, d up corifeil lor, cte .__ ;f 7 oda t pe lagi en i, [iar altdat celestieni."). Asupri! eresulu l ' o f er',; , " ;.r,;, ..., dat e precise ns i " scrierile lui Pelag hie i Ce lestiu, a po i s riel'il~'}jr~ ~~ fer icitului Augustin impotr iva 10 1'.5) Sistemul pe lag ia nis mului ara ' ':~~, mai a les ca ra cter ralonali st, ca rel e pune sin gur ra iu n e a dr ep t . principiu a l con t iin ei religioase.- Eroarea p rincip a l a doctrtnei . .". : pela giene este c l apd harul divin ca miiloc indispen sabil pen-) ;l!{i tru mntuire, ~~~; , Disputele st rnite de pelaqiauism au adus n eces\lale a convo~t; crii mu uor sm oade , dintre cari cel cint iu , dup opinia lui ttelele, t ;l' 4'1 s' a inut n a nul 4 \\ '). In an ul acesta a venit Celestiu din Roina ',~i: 11:~~ la Cartagina spr e a obine hirolonirea intru ,presbiter ., Unii dinlre{% !" I~~ ortodocii ze loi din Carta gina au prevenil pe Aureliu s nu dea li;' , ," lui Adam a fost duntor numai pen tru d nsul , nici ~ecum in,S;, ~: . 1 . "~!

::r.

i': .

ni:,

t) Au gu sti n il (Epist. 18 6 )' Br lto, iar n su per m om in e Ce tes ttl" a lui Ma ri us Merca tc r este n umit ge nte Britanu s.--~;r! t . Comp. Dr, 1. S cnwene, Dcgme ngesch lch te de r -pa lrist. ZeU. M un st er ; t 8 6 9 , ' ~~ 'f S . esz. 1' ; Il) P ra ed e stin atus . ib . ;;/~ 3) Co ntra Pel ag. et Cetes t. us. II. ca p . 12 . , }'''' ") Pel agfanoru m esl h aere els ho c temporc omnium r ecern leaima a ."': Pelagi o mo naeh o exort a, Q uem mag tetrum-Celeet lu s s i c s ecu tus est ut s ec " ta torcs eorum Celestla ni etiam nu nc upentu r " .. Augustin . ad, h aer . ca p. 8 8., ,-i::;'~ 5) De la P elagbteni ne -a rmas ale lui Co ment arii in ,e pistola. Po.HIi,,;~L~ s crise n a in te d e a nu l 41 0, o epis tol ad Oem ctriade m de . vlr glnlt ate, upo i i~ .~l\ u n Itb etlu a Fide i i o ep is t o l ad Cela ntiam Ma trona m. . Compa r ope rele - -~ ' il lui Aug us tin: De graia Ch risti el pccc a to o rig in ali; De gestle Pel egtl etc~_ ~ ~ .Corup. S ch wane, a , a. O . S . 65 7 , n , 4 , - He fe!e, Co n c j;je n ~e--:, ~ ', lj ,~ schlcht e : n. 1 05 ,1 6) Conc ifiengeacblc hte, Il. 104 . " -(~ ~,

numete

" Commo~it~~u~ {~:]f: :~

ff.

'4 f}

"t ~: ,

.,

H 3 .'

crez lll n t lui Celestiu, deoa re ce este infectat de do c t ri n minein Oas, ~ i astfel dnsul imediat a d isp us convoca rea unui si'., ~ nod. in fata c ruia Celestiu a trebu it s se prezmt e '). C"I mai ~'i,1>' i: . '._. hotrt , ad ver sar al lui Celes liu a fost diaconul Pau lin, care le a , -. , ..; s ustinut ac uza -in fa ta si nodului mpo triva lui Celesti u, iar doctr ina ~~;,' > l ~ i: Celestlu a fost' formulat n urmt oarele eas e pun cte : a ) A't" 10 . 5'a m ar li murit chiar i de . nu ar ii czut n pcat. b) pcat ul ~ , : luiAdam a lost d u n to r nu mai pentru d nsul, n ici d ecumI n s ~+, :,p e~ tru .' omen i re ._ el copii nou n sc u i se gsesc in aceea i s itu- .~ a ie , n care se g sea Adam inainte de cde rea n ' p c a t , d) n u este adevrat 'c omenirea n treag a czu t prad mortii din cau~,~ ~;'2~' c . A 'd am"a " p c tu it i 'a murit. deas emenea ' nu este ade v .i_~5 ' 'I'~t c ' o~e n ire~ nt rea g va _n via din cau z c H ris tos a i nviat, elo '~', ~ ~; " ,;:l e Q e a ntocmai ca i evanghelia po at e ridica p e oricine la rn p r i a ' ~.( ~ cer i urilor. f) ina inte de ap~ ritia lui liristos au ex ista t oa men i, cari }~ r;eraucu joiul c urati de pcate '). Dupce Celestiu a decla ra t c f; ,::~~ ?c~'a:S!a" e5t? m.r-turisir~a .lui de c:edint , s nodu l l-a excomunic~ t_~ , ,!,< ~ ;.-"ar dansul Imediat a a pelat sentin a aceasta la pap a l no ceniu . . ;"f:tl l~l~'ilpor: ~ , " ~leca t' la ,Efes ; unde i-a succes s nel e pe ortodoci i a oblinut hir otonia de presbiter'). In acela timp Pelaghie s'a dus ~it" Palestina i aici a n cepu t disput cu Ier icitul Ierc nim . Un pr es ~'~' biler din liispania cu num ele Oro ziu, carele a petr ecut mult timp ~ . pe - Ing _Augustin . a reclama t pe Pe laghie la Ioan al ler usali- ~1 mului t: dar .lui Pel aghie i-a succes s - i acopere doctrina sa min":'cino s n [ata sinodului, 'carele a -fost convocat n aceast ches L~,' tillne la anul 'Q1 5, i Iujelul ac esta s se apere inaintea sino::"~" duluii)~ . In acela an d nsul a fost acuza t din cauza n v tu r-ii .

..

,.;>

'l ',":

l'\~i
t. ~

.') .Id . ib . '," 2) 1. ; Adatn mo rtelem Iactum, qu l alve n o n pecceret , mo rturue Iuiea et, , 2. Quo ninm pec catum Ada c ips um salum Iaes tt , non gen us h um anu m . 3. jtt~~, <. Q 1Joniam parvu tl, qui nascu ntur, in ca stat u sunt, in q u o fu it Ad am a nl e ~ ~ ~:': ' r: ,praeva , rtca tic nem. 4 , QU0I1ia m neque per mo rtem vel praeva rc aticnern A d ae 1 ~ "\, : am oc genus h ominum rncriatur, n ec per re esu re cti one m Chrlsti amne ge n us . ~ ~: ,:~ ::~ h omitium resurget. 5. Quo niam Iex mittit a-i regnum coe lor um qu om odo ~~J ),iih>~,- d ' eVnn ge1ium . 6,' 9 uonia m ' et an tendvent,~m D o~lnL Iuerunt b omines. si ne: 'i!:. tp ecca to " . Co mmoni tor, super ncm. Celes lu M arh Merca t. c . 1. a ? Mig ne ;. ,~ iffli>.r CurSU8 co mpletus Pa tro lc gtae, X LVIII. 0 9 . sq . Comp. H efele : Co n cil ie n1l~ 5~;/~ > '-j~:eschichl e,; ' H, 105 n . 2: " . ~ 1 . 1~~'" He fele, a . a : o. S . 10 7 . irc'!,t , i) Id ib

< ;

fi'

]f;',;

'/"

. .:

7)

1 .

t,, . ."

",

144 -s ale la un sinod tinut la Diospolis -de c tre doi ep iscopi din Galia, - -H eros i Laza r. cari au in vo cat mpotriva lui 12punc1e e retice ' ). + ' i la acest s ino d i-a succe s in chip viclea n s nlt ure acuza i s exopereze r e habilita re ' ). E pis copii men i onai nd at au a nun - \~~ -at d espre ac east a episcopii din Africa proconsular , ca ri in .a cel timp (anul 416) erau i ntruni jl la s inod ul de la Cartagina sub .' . p r ee d i n i a lui Anr eliu. Ace t ia au co nfirmat senti na a dus contra lui Celesti u cu cinci a ni ma i naint e i au tr imis .o serisoare s inodal pa pei I n o ce n iu , a vi zndu - l despre celece au f c ut "). 'Pilda s inod ului de la Car ta gina a u ur mat-o i e pisc opii n trun i i la , :Mileve , ca ri au lucra t' s ub p reed i n i a lui Sil vanus i nt re cari . e r a i Auqust i rr'). I n ocen iu a aprobat hotrrile sinoadelor rele -rl toare la P ela ghi e i Cel es liu n trei s cr isori pa storala") . In timpul ac e sta Cel es tlu, v e nind din Ef es la Constant ino , ~ p c l i fiind expulsa t din Con s tantinopol, a pleca t la Roma . Ino -:' ce n iu muri s e '(a . 4 17) , fiindu-i succeso r Zosim, Celes tiu i -a f c ut - m r t u r i s i r e a s a de cred inj nai nt ea lui Zos im i acesta a gs i t o "d eplin ortodox, -'-- i acesta in da t a scris e piscopilo r din Afri ca, con-:: _ damn nd procedura lo r im pot r iva lul Ce lestiu, ia r pe ina micii llii ';I!~ "Celestiu i-a amenintat cu caterisire"). Pela ghie . de as emen ea i- a l pres entat mrturisirea _sa de credin lui Zoslm, car ele i pe a -' ~ .ceas ta a ap roba t-o ca i p e cea a lui Celest iu i 'pa pa Zo sim el t rim ,is o .a doua s crisoa re in Africa s pre .ap.rarea lui p ela gli ie ,-1) ; " .:~tl;,' . Du p c e pap a a creat aceas t sit uati e, Aug ustin s 'a adr esat . m ~4 1 . pra t ul u i i a exoperat deladnsul un decret special >impotr iva 1' . '~, .p ela qhienilor"). - i nt re timp a conv ins p e Aureliu s Intru- ,~-.... ,,~, -ue asc marele sinod al cp iscop ilor, ca re le s rsp und papei Zo~_- .;.-, ~. s im i s pron un te condamna r ea definitiv mpo tr iva p-el aghiit: " ,;~'

pe

"

Il ta. Ib, S . 108. ~ '-..5#'1: 2) Aug usti n : ,De gest. P elagii 10 . 11. Ep. CLX XXVI. Corup. Hefele. : . '~. ;;-Con cllleng cach ch te, u, 10 8 - 113 . ... .~ 3} Aug usti n E p. CL X XV . Co mp, Hefclc , ib. " . ... . '~ 4) He fel e, lb. b) Au gustlu : Ep . CLXXX I, CLXXXII , CLX XXlII j Ccmp. -Ib, S . 114 fi) Here le , a . a. O . 7) td. ib. S 115 . 8) Dec ret ul a fost dat la 30 A priJie 4 18 . Com p. S chwane, a . -O . S . 730.
'

'h:; ~ ~# -:

~::

F !

. ~

145

.,

La 1 Maiu 4- 18 s'a. nt run it la Carta gina in Secreta ri um: "basilicae F a us ti u n s lnodco mp us' din 200 d e episcop i, ca rel e e xa ;:~ . p ' ..; ,mi rlnd nv t urile lu i Pela ghie - i Celes tiu pn la cele mai miei " ~f!t: :~ d eta il u rj , a em is o pt canoa ne impotri va pelaghianismulu i i a, i;ii,t, ~ : :conda mna t n chip solemn tnv turile 101'1). C nd vom cerceta . ~~f: ')~ : tanoa ne le acestui sinod, cari n cele ma i n ou coleci uni ca no nice . ~~ij~~ sun t cunoscute n gen er al sub numirea dc canoanele sin odului " " _ I~r: . de la Ca rtaq ina, a tunci vom avea prile j s ne o cu p m din no u de :~, ~~~! . , .ches tiu nea aceasta ") . Zos im s'a -supus hotrrii acestui sinod, i -a . : :li; '>- . retras ep islole le de ma i n ain te i n a s a as azisa e pis tol a tr ac :~ l~l~ . , toria a condamnat doc trina pel a ghleni lor"). Condamnarea a fost 1:; ( . ~ genera l , - ia r ceice n'au voit s s e su pun , au fost e x p u lza i ,;,~~: din Africa i di n a pus. g s i n d loc de r e uq iu la unii d int re e pis, ' . copii r sr i ten i , mai ales la Nes to riu din Constantinop ol - iar : : ' mai trziu n E fes s 'au dat de part ea a dun rii lui Io an a l Ant iohiei. l~ P ri n i i d el a Ef es, e m i nd dispo zitia prez e nt i v z nd c ~ . tnpre u n cu nestori enii i pelaghienii sa u celes ticnii luc re a z nt~ potriva sin odului ortodox, odat cu e resul lui Nestorie au ( 0 11l!'~ ",: da mnat i eresu l-pelaqhian i a dic n ca non ul pr ezent pe fi:ca re
~
~.. ni smu lui.

~i
H .' II

i'

JI

'~i;

,1)

n o a st r ae .. . , g s es c ; , su b ~ r. 10 9 - 116 ale s inod ului clei,ll Ca rta glna . , 5) Au gu stin : E p, CX C_ Fericitul Augu s tin fi ncercat s s c uze pc ' j z os rm, fi i n d c a re cu noscut ort o d o x o i n YR t u rii evi de nt Helba. s cri in d as tfe l : . Qllamam t un dem q ucrela vener und a e mem oria e Pc p ae Zo zirn i. q ua c ~ i n te.rl ocutio reperit ur ' u bi pra e ceperlt , credi o po rte rc s ine u llo vlt !o pccca tt (orig ;n a lis licmirtem n as ci, nusquam prorsu s h ac d;xit, . nu squnm orunl no c n e crt p s t t, s ed cu m h oc Cefes ttus ! in sua Itbe llo pcs u tsse t ln ter itto du m - , " ~:t n x a l d e qul bus S ~ du bitare el in s tru i velle co nfess us est in h om ine a ce r- > ,l:~'r im l in genii, qu i profe cto si corrlger etur , .plurlmls pr ofulsset . vol uuta s e'l"mend alion is, n o n Ial sltas dogmatis , approba ta e st . et propte ren Iib ellu s ej us ~ 'catbollcu s dic tua es t, qu ia et h a c ca th ollcae mentis es t, s i q ue r fo rte aliter saPit qu em ver lta e -.e xlglt , non ea ce rtlaai me d efinire, s ed dete cta a c d emonatret a re spuere" . A d Bonlt. fib. It. ' c. 3 . Astfel Aug ustin nt iu n cearc. _ -~' s j us tific e proced ura lui Zos lm, ia r mai ap oi adaog u rm toa ret e ; . '" '-lVt.:.-~ "Sed s i , tu ne .I uies et de Celestio ve l Peleg lc in Roma na Ecclesia .judlce tu rn , 1 "~r;~ : uf ') J1 a corum dogm at a q uae dn ip sls et cum dpsla Pa pa I nn ocen tlus ctam- . '1l:r:. _ ,na \'era t, a ppr o ba nd n et.-tenen da pronuntiarentu r, ex hoc p otius e ss e t pt a elh vatication is n ota Ctcrlcls Ro mani " in ur enda " , - prlu car i in tr e altel e are t . b" c ' el nici p e ~d e patl e n u crede c ra ra i Biserica Rome i trebu e s fi e ~

Hefde : Co n~ilicn gesch i chte,; Il. ' J 16 - 117 . 2) Aceste op t canoen e con tra pe lag hien.il(lr in cale c t u u e a

~( c l:t !a r jO ~8 li b i1i

, !~ t2
,
~ .~

~:ja~:~::ri~tac:l:O:~:t~:ac:n:~:I:a::l ::~'t:~nt::a::,1ie:il:: )t~:~


s:e tu1 sinod - scr iu P rin ii n zisa epistol -caterisirea impo triva ' .," "jJ. neleqluillor pelaghieni i celestieni, Celestlu.Pelaqhie , Iulian, P er- , ,~ sidiu, F Ior , Mar ceIin, Orentiu i aderenilor lor i hotrind noi.s _ ~ ..;'~l ~~J~ r m n Iare i n ecltil ceeace Slln ia Ta ai hotrit impotriva lor ': intelegere cu aceea i ,noi ii consid er m caferisiJi ~ l). :_ Ace- J 'M ; ea i hot r re se amint ete i 'de ctre papa Gri gor ie n ' scrisoarea ' ;)~- .-, sa i ntit ula t a d Narsum comitem : - Pelaqhle , carele a fos t con - ;;;~ ~ .
In ca noanele 1 i 4" chiar n a V-a . e d in a sa i .a -;.~ , .~ .ft f reda ctat o scrisoare c tre papa Celestiu . - Pronun n du- se in sf n- : ",' <. ~,'
exprim a t

146

~ J-'

er:

>:~

!' i

1'. .

',.

, f !"

- in

,:'!,,"

dam na t la s inodul del a Efes , afirma ac ele lucruri c~ i n~ e nt i u n_e a '_ ~,:;, : s a r t e c mntuirea n oa st r pri n Hristos . es te fr i m p qr t a n t .' '" ~i\ l p entru noi - "). Aceea o s pune i pa triarhu l Fotie, vor b ind despre ~ : 'j f; e resu l p elaghi an, ..c a fos t a na te mat lza t de ctre . sfntul s~ nod ~~.: _~ . d ela Eies -"). No i am adus aces te dou dovezi, pe -c,ea a luj" , ~ri- <:_~ ' . gor ie i Fotie, s pre a nltu ra o r ice bnui al ce s'ar puteana te i! : ~- . n ches tiunea c nt r'adevr s inodul dela Efes a -anatematizate-v '~r,j' ,;

resul pelagh ian, dac textul can oan elor eiesene s' ar lua ,de baz : ':'~..! '~ dup coleciunea lui Ioan Scolasticul,"n care nIocul ,cuvintelor ~r
r~ ~u ' r~ .

acestui ca non : -" TU. Toi; l }{e). !tn:/~lJ "


.";

st n Ta r ou 'Apelai/' xaLNea....; ~ 'c~\: '


.
. ~(

Sunte m nevoiti s mai fa ce m observaie i cu pr ivir e la teK< '~~~ tu l acestui canon aa cum l gsim in Cormciaia slav , In col ec- ' ~ ;tf~' .

..

" f tt'

1) Deveregiu la co me n ta ru l a cestui ca no n mai ad aog urm toarele : .~~~'."~:' . flin c P rosper Aqu ita nus in conttn ua ttone Cb ro nicl Eu seb ii et Hi eranym i < .. ~~ ad ann um te rtium OJ y m .30 2 , re ct e obse:vat, q uo d, " ..Con gregata a pud ; i,r.:'" J~ Ephesum plus ducentor um .Sy n od o aac erdo tu m , Nesto dus cum . b aer eel n e- ~~ ,-'"~ mini s s u i et cu m mu uts P elagiani s, q ui co gnatum albi [uveba n t do g ma; . :: d amnntur" ". S yn odiko n, II. a p. 10 5 . ' i __: ; ' . ' ;"'3.' 2) Li b, VI. Ep lst, X IV : "Pelagi u svero, q ui in Eph eeina syn cdo :~~.;: damn a tu s c,:l, t a Inte ntlon e hoc ~ixil , u t ostend er et na s a C .h ris tO. v~cl,le , ~':j i ~' redem p toe.c. " ... ":-'f ;Ij .. Haec cad em ha ereels a nat he ma te ite m damnat a 'est in sacr a ,-l Ep h eslna sy nodo ". Bibliothe ca 'Cod . L IV. , ,1 ') " Vestrae sa nctitati no lum Ja clmu s, qu od s i 'qul s cum Ari a . el Nes - .c- .:,' tor!o s en sit au t een sert t... 4 ' Icanie A n tlc cb eni Colle clio cun, tit. XXXVI( . ': -~ a p , V o elli et Ju atel . Blb lia'tlt , j ur, can. 11. '5 70 Ccmp . Plt ra , Jur. eccl . 'ce . '.'I~. . .M on um 1. 5 2 l. ,.., '
",-O-

.i"'

'1-;

..-;,::1"
~> ,;-.

'J

;.. x~::( i;
~ 0~

....i-f.

':f~' t-

~i- :
14 7
l'

"', ... ~,

ac easta can onul prezent a stfel ; vreun' mi tro"; ,~;i1rro lit ' ; _~ fl ~- '~ ~ pisco p , absen tea z ,i nu vine la sinoct, vo i et e s rri r ; :';"i:tur is,a sc sa u : l mrt uriset e nv tura minc iro as a lui Celestin :.~ ?~~~ 5 fie ca te ris it i - exco rn un ic a t din B iseric '), Noi n u ave m' InjlI, teniun ea" s ~ p tr undem n inte rpretarea acest ui ieI de text a l ,~ ~~ ca tlon ul li i nostru i nici nu l-am citat cu intenlun ea aceasta , - -~ ~~i i~1<'- ~al'~", l a 'or ice caz vo m da . aten t iune, mpreun cu VaIsamon cU- . ~:.1 :~i:,'~, ; y~ ~t~~~r,u~Q1to.a re: - vo iete s ".m rturiseasc . inv.1 t U l'a. l~inci. !',~; ',:, ' ;noasa alui Celestm -. Aceste cuv inte sunt gre I t e I cu mrruc nu ~ ~{ ~;W<: se" , pot 'scuza , deo arec e Cele st in, episcop ul , .R om_~i , a nv at ca ' , ~ , t",. ceilalti' ortodoc i l .a mp r t i t mrtur is irea ' de credi n a lui ,.~ .~ c t iri!" i 'a'altor episcopi orto d oc i. Cuvin tele acestea au a juns in Cor~~!F : l': ;;.. mcia la din co lec iu ne a lui Ale xiu Ar is ten, n care citi m ur m toarel e :

i~; -~t1:tilll\e~'

sun

-Dac

m {

"

;:',,11: '",:' Celestiu i episcopii o rtodoci a i Ca rtaqinei, Abstr g nd dela im:~f~i:, ~':'-3"~', prei ur ar e a':' c n toate coteciun ile de canaane , n cari s e citeaz '_}."!'! ~ "~'f ta~~te ca naa ne , n um ele lui Celes tiu es te scr is n chipul cel mai :~: l:.. , , '! ! :; eK act ~, d ar cel mai ve chiu Min eiu greces c, ca r e ni s 'a ps trat in
:~~.%~' ~. ~. r~;:.f: Y ~ .
,--<,,~:;'J{
::
"-r" ' ~l'i' ;

~\ , !~ ; (j ~;~f.laT ~, '~ S) din' ceeace se ved e c dnsul nu t ia cin e a . fos t Ce ,.l( ;'! : .')~ lestiu ' i "cine -Celestin i , n co n se cin nu cu n o tea rapo rtul, care , ;H/i1, II~fh ~}{ist a ,d eopa rt t7 int re - Celes tiu i Celestin i- d e a lt part e n tre
4

\~~~;;, i ' :,~- :., ; 7r4i.':(tJ; ,

in tra t o e roare de mare c a d ic n locul nu melui lui Celestiu a fos t pus ep iscopul /.~~ :~._~ t~rt?; ~O X Cele stin. Iar c ntr' adevr" Ar isten nu a cunoscut deos ebir ea )t : l "$r din1re Cele s tiu iCelest i n, ep iscopul Romei, c prin ur mare ero a re a a ':!1.,~ (~~. ceast a nu s'a pro dus n urm a unei -n t mplri, despre acea sta ne ,~~; ~: :,,'f ( :d aJnsu i el dovad la co me ntar ul ca non ului 5 al aces tui si no d, " ij,:: ~~1 ~ < 'u nde citim i} , 'I't'.l~i; ;rl1. ro i; Nsoro % U , t'ou brta;u; -;rou A-W V';"{LIITlV OU ',?~~ ~ ':\~' a a
.. ;f. . .~
j

,: .~ !, ,t.(,:\ ~ "I) ~ . . w') e ~'lr a!; (J. 7(of1J.T)t'o:;" ' ), Este gre u d e a ghiCIcu m a

~~'l) t1;:t : ~,: ,:.(~r a ;-Q " ,; u.p-~ e t ~

lf '"

f "

.Q '

T1 .;: .auyuo ou

. ..

/'l 1j rp o rr o "' ~YJ g r :u~

'

" ~.' I, ~ '

fl. 2" s a : n.IDU a V '~ l YJ" <':' t,

I
1

xa

TOU A'!,: ).f,: fTrlo '.J, , oi) .

-<ij .; ~ /%/l.T)':;

'e ru a x o!f o u i fi p 'llYjltuv


,

;;' -',

', 1)

:Y~;g1: , ~~ r,: ,

~-',V:J
',:..~. ,;"!~
!fJ

:01"

};~; ~~;;'; nOdll;on,

t::'~1i-'.",":~~',

2J S int. AI. II. 1\1 5 . 3) ,S int. At. 11. 10 8, 199 . ~ 4);Deve re'giu refe ritor la locul menionat al l ui Art sten spu n e n ob :~~" ~ ,', scr~lltiHe sale urmtoarele : ,.Id em men~u m etlam in Gennadii cata togum ;1' :0 .i~lll s tr iu m vlror um irreps it, u bi d icitu r ; .. ~ Celest inus anteq ua m ad Pelagtum if;t?) ;.pon ~l~rrer e t., im c adhuc adole sce ns, scrl pslt ad pa rentcs SUOB d e ru c nuste -. '~~ ;.' l-li o e pist olas In mod um Iibell oru m t rea'' "', i adaog : ..Non cni m Celestin u s i[;}i ~ ed Ceteeuu s ad Pe laglum concu rr it. Celeatln us a ut e m ortho dox ua [uit Ro :~ !~~~1l1ae. ep isc ofu s. acced m us Celestti el P elagii s ectatoru m antagonsta", Sy -

Ediia m .:ni~n atJ

'

I. 80 .

'li ','
.

Il. Ap. 1 05.

;~~: ~r>'

.... .' .

148

m an us cris , ni o f er ce a mai bun d o v ad c memoriei papi i Celestin i s 'a ad us c el m ai in alt tribu t "d e pie ta te i n um e le ~ l ll i Ce;,. '"':. lestin a . Iost s rb tc r i t 'dln cele mai v ~ch i tl rnpurl C a uri <sfn t a " -Biserlcii' ). Val samo n la come ntarulnces tul canol ~ a l sindhlui dela Et es d ate n i e aces te i eror i i ;'ice: : 's. D ac nunel e cr ti 'v ei gf1'S ~ ~ ero are cu privire l a Celesti u (deoarece in toc de Celestiu se cit e a z Ce lesli n ILY: } rap Kd ~ <1 ;:!o '} : Kd, Ul :it,l () u f-lijL Y7jt" m ) s nu

cons ide ri . dep lin corec t ceeace este scris Ce lest in , a fo s t o rtodo x, pe cnd Cele stiu .a _al lui Nestor ie , p ri n urmar e er e tic- "). Noi cea s ta n multe .alle pri a le cor m~.!ai e .

deoarece papa Ro mei fos t to va r u l de ide i vom gs i e roa re a a -., ~


_. ,"'~~l

",
' .

.
Ia r

Can o n u l 2.
e p isco p i ~pa.rhi o i au

s f n t ul s tno d I a u trecut la desbtna re , s au a r Ince rc a s t re ac , s a u i lscli n d cale risi rea lu i N es lo ri e au lre eul iar la adunarea d e s binlirii; a ce t ia . du p s oc o t l n a

~adi ~ arecari

abSen!aldel~ ',>: ~ ,

. .. :V".A" :&. " ."", ',1, ~-

sf~I 1J!ui sj n od~ s fie. c u . tOIUI str ini d e preo tle i c zu i

din

t reap t .

"

.,..

.:,' . ~:.
;il "

- In canonul pr im a fos t vorba de sp re: mitrop oliii, c a~i \ ' ;r:} s 'a u desb ina t de s ino du l o r todox, iar a ici despre episcop ii , de :,:: ) ,:~ :i ~.' ~ )' s ub i u r isdl c luuea c te un ui " mlt ropollt, ca r i dea serneuea . s'au'" ':, '; t . d esb tn a t.. A ceti episcopi , c ar i depind de j u rl sdic i a mi tropol itul ul . '~; .~ . com pe tinte, in textul crlqinali su nt in d icai prin cu vin te-, e , ., i rrr.J.{l -, ' . i . l. c(iiuu i~(dX O ;: uc { 8) . iar n t ra ducerea lati n CU : - prov lncia le s e..--,,~ 'l ' pi scop i - ~) . A m. v z u t ~ ~Jd n . nu ~ i r,ea ~ p a rh i.~ ~i;rf)P1.~U: p ~ov j l1ci ~ ). ~ ~&~ se i n d i c o c t r c ums c r i p i e b i s eri c e asc , s upusa un ui nlltro poht~ " '., As tl el Ma carie a l An chirei zice ; <Epa rhia se alcl ue t e .<ii n to ate;'": teritor iile, cari' se gsesc '" n cuprinsul uriel mitropoJii ,- de ' pild ,fi mit ropol ia Er a cleiei se a lc t uete d in Tra cia ntreag , ce a 'aA 'nchirei :': , ' din 'Ga la tia ntrea g , ce a a Te s aliei din Tes alia n t rea g .c. a. m, }~'", ., '" d., iar m embrii a i s inod ulu i epa rhia l sunt toti .e piscopii, 'car . i de:

, it} '

v;,,
~ti;

, "

1) Co mpar : "Kn iga j tue -svr atnr" ( Viet ile "'[ int ilol) , Mos cova , 1 8 15 , .:_i ' : , l u na lu i Aprili e, pa g 3 5 . '. ,1: , 2) Sini, At . II 19 4. Co mp . p;!ra; J urts e ::d, ' g r, 1 1 s t, e t Mo nu - ' .. ,~,. ': m ent a , ,1. 5 2 1. . : .. ;"1'~/: t;:~ a} S t \ t Il , 1 g u r:: ,ri ' , . " ""t ' A~" ~ U1 . i. . , ".,;r, '';;'l~, ,:) " 4) Beveregit Syn od.kon, 1, 10 0 . Comp. ' PiIT a , of' . ci t. r, 5.16 . ~.",:,:'~t:
1; ....

.
:

,{~;

:~ '1

t ~

Jij'

14 9
,

acea eparh ie i sunt sup ui mitrop olitului eparhiei- ' ) ::~k_ A ada r mitrop olit ulul i se d numirea de 'ti}.. i;rapX/ag z..p lWV, .:~ :I ~~ ~ cpet en ia mitropoli e i (pr ovinciae praeses ) : Episcopul are dator ia i: .'~ :. "J. de a ,purta gr ij celcesunt i nc red intati ngri jire i s ale; iar dac, i 'I) ; iG:; ~~:':~ a r negliga a cea st a s recl ame c pete nie i epa rhiei - /l u h r. l7x iT(tJ . ';~ .: 'i-;;-i' rov rij ,; i ;rap 7./(f.g ' o.p zo"Vta ! j . Iar ', epi scopii, ca r! sunt sup ui [ur is-

'1

de

se'

, "';

,-

d ic iun i i une i c i rcu mscr l p i i mltr o polita ne, se num esc, d u p ca no n ul al 6Iea ars lnodutul al II-lea ecu menic, Tij~, ~;w.p7.f'aq: irrc(T)( O ~OlJ e pis cop i epa rhia l! (pro vinciae episcopi.") ' Errap 7.u;rra.! se nu-

mese n canonul 20 al sinodului del a . A nti ohia .precum

n ca-

no nul nos tru pr ez ent, ac ei episcopi, ca rialctu esc o circu ms cr i p i e mi tro pollt an . ') D a c cuv ntul hw,oXtluro.e < ar fi r edat e xa ct pe limba n o a str , apoi ei ar trebui s se n u measc: cpet en iile unei circumsc r i p ii e p i sco pe t i , intoc ma i cu m i mit ro politul a r tre bui s. fie numit cpeteni_a . un ei circumscri pii mi lropo lita ne (sau e'~~'i~t; ,J;~., ~:; parhiale) i .patrla rhul deas emenea c petenia unei circumscr ip jii ! 'jl" :!fii',' ptriarhale (sau die cezane). Es te greit num irea diec ez i e parilie obinuit n limba noastr, dac este vo rba de o circ umscr ip tie episco psas c , a dic despre o ci r c u ms c ri pi e sup us unui e pisco p _~ }i."~! s implu. Acestea au int ra t in la tot i S la vii"), dar nu se poa te , . " ~ ;~l' ~f zice c numirile a cestea s un t !core cte. De asemenea es te g reit i ~':: , ' ' J' t~J1, dac 'episcopii supui unul mitropolit se num esc cu cuvntul Slt t. r ~;r ' : Iraga n ,(suH r agan eu s) ' lua t dela s t ri ni. Sufragan po at e fi numit oricare cleric, care are da toria de a a juta p e e f u l lu i (sufra.ga ri).I!!) I uI nel es general s ulra qa n este vicar ul, coadiutor ul sau episcopii acestora in partibus inidellum, . odi nioar la rom ani -r--. . ,

" ii, ,
('

f,

uz

'

_ ',-t

,. tj~.
~.

c ' "
-i

, ,)} f C 6lltra XIX: Comp, Su ice r. .Th e-; . ,s a ucus eccl. gr . t om. [; col. 1 159. . :~~ i .': ~ ~ t) " Debet ep iscopus eoru m" cu ra m g ercre, qu i sunt in c ustodi a: el tf ;1 siquidem eo a.in eg bgf ' vldedt, praeslde m pro vincla e d e hoc monca t .. ." Co",; .' llect . cons t. eect. ex . lib. 1. Cod . Iu stin in Parafit, tii; IU. . it. ;--~;< .,r,": >- a) snu. A L 11, 180. ~~ ;$(~ >1;, Si~t~ At II; 102. " '~'tf,/ 3) ~i la Rom ni (N. " Tr.) . ~. 6) L a' Alc uln (O per , p - 1160) cit im : "Suffrag an eu s eet nom en me~'- . diae signi fic atio nis : id ee nesclmus , qua te Ii xum ei apponere debeamu s, a u t ':. ~ . Presby tero ru m , nut Ab batu m , aut Dlaco norum , aut ca etercru m gcad uu m '. jj . (4, Inferlorum, s i Ie r te E piscoporum nome n , qul a liq ua ndo ves tra e (scrie catr e ....f ~ ' "Mnp rat) clvl tar l s ubjecti em ut, addere de bem us " ,

J3~:i~an~rn' ~t: AcYndynu~. "Cap.

()

'

1:

'. :: : ii :
.p

~--,1.:: 5.:: 0
Da c

o . '

,;~ :,\:~~ :~t~ ~

.i- 'j~:

.};/~,

mai trz iu prin dec retul lui Gr a tian la apus s' a acceptat >._:.~rt' ~~.; , nll~ire ~ de s~lfra g an p..~n!rl;1 a c.ei epi scopi, c ari,.au f.o~t su pu! p~~_ ~~i(~ unui mitropolit') - oa re imp rejurarea acea sta poate sa , ne s , er , -.:' ./~~ },'~ J - . veasc i nou d e n orm ca s numim " i p e "e piscopii notri 5U- }';;:~ ;l;:: fraga ni a i mitropolitul ui I i s ' tra nspla nt m a ceast Instltu le i1 e- 1~'~ ,~'f.Y ' 1 gal in organiza tia nos t r ierarhic , ct vreme; afar de mtilte" ' '"'~~l ~[.~ a ltele , dre ptul ca nonic roman fiind n contrad ictie cu spiritul ~~~ .~ 1i~~ .~" ;.~ s ericei unice, ec ume n ice i apostolice , ' ti m c r apo rtul eXiste nL ',W;.';' ,~r ::~~ la ei int re mitro polit i episcop nici pe depart e nu se poat e a;': " ':~ :~" ~ '\ semna cu raportul, ca re fiin eaz intre aceiai n Biserica or- ..~-.~~ :~l todox pe ba za pra ctice i bisericeti str vechi ,? ' .~.\ ;::;t.~ Prin urmare s inod u l dela E fes dup mitropolii amintet? :.~'~ ~.: , ~ t:' i n canonul pr ezent pe' RTr(J.p i((ura;~ ca , p e unii ce-l priveaz de -:l1m i ~,~:~ trea pt a preo e asc i j d eclar caterisii, da c s e desb in de c tre o:.:~~ ,~': ~ s inodu l ort odox, fie c-desb inare a a ~ea5ta s~ a pr~dus; In a inte sau ..!it~ ':~~-i d u p co nda mna rea lui Nes torie . Deoseb irea d e co nd am na re n ~ ",{. ~ ' ,' tre canonul prim i ce l prezent, a l do ilea , e ste c a ici' se con - '~~~" ' : ~.~ ~J damn nu numai ceice , nu .a u voit s s e prezin te la s in~duI or- :.::;,:' : :~li:~ ioI todox, deci ceice ali trecu t la partida eretic ndat la in cep utul ~,,~ ~ J lucr urilor, ci i ceic e od at au i sclit hotrrea s inodului re leri- ,:~ ~. ~ ~Jj to are la con damnarea luj Nestorie, iar mai . trziu s'au desbin at ';;~r '1 ~J ;; de si nod i s'au at aa t adunrii lUi _Ioa n.. . '. ::_.' ~;~, ~_~~ ~

'

,
."

C a non u L :'> . " ", ll<j" , i --'. .." 'a~ ' i~ '. Iar dac oarecari di nlre d ericii, ca~i . se gsesc ~n " . i;~ " ~~ h e care ceta te s au la ar, a u fost OPrit, dela preotle , ;: I~ !~ ,jj de clre N e s to rl e i d e celce s un t impreun cu e l p en-'~';,/ ' t ru c cuget ortodo x, a m gsit cu dreptate c a ace tia , ,fI.:' s -i primea~c~ i "rli~i t reapt~ lor . . i , in genere disp u- " :'~~ , ,,' n em c a clerlct, cart cred m preu n cu a c e st ortodox .. : 1 i e cu me n lc 81110d, ' nici d e c t s s e supun ,' . s ub nici :;::~~ .tl~ u n c h ip , epis copilor desb nal sau cari s 'a u deprtat. ' ',;;':JJo - Canonul pr im al aces tui sinod trateaz desp re :miiropo- :;.~.f! :.~ uru, cari ~'all ~.esbina.t d.e .si nodul o rtodox, a l doilea vorbete ...~~ ':~l despre ep iscop u d e sbin a i, 'ar cano nul prezent despre rapo r tul ''!~; clericitor iat de ' acest fel de mit ropclii sau ep iscopi , l dispune ' ~'il, :~:., ' ca clericul, ca re le a fos t des poiat de preo ie de ctre ep!scopii -~ I" ~~ ' : ~'

'i

1 "

'i'

:ili
i'-

1) - Ceus a III. qu . fi. -

Callsa IX qlJ. 3. '

:f:'J~ i'~
,
";t;~ -~:.f..': ~'
~; .

j.[r~

~1. <,( ~~
. ,

:1,;0-

,-, '

i ~l~
I

~ ~ ~ , . :~~ n um ai ', Iacazul, dac- clericii cred la fel cu s fn tul i ecum e nic ul " ':~...~ \i ~{ :.: sinod" '::- ad ic ei 'nu pot jud eca ortodo xia episc opilor lor dup ~~ ..~-: conceptia i gustul lor propriu. ci numa i n conformita te cu in . 'f':! _ , , :':;: v t ura i ' dispozitia l m urit a P ri n i lo r ecumenici, A f ar d e ~t:_:31;' a'ce a st a disp une c episcopii respectivi nu trebue pr ivit i dre pt et ero -

, ,,:~'r'~ a Ici trebue . observat c s inodul nu . d c1e ricilo r. ind epen den !t, ~ c-~'\~hecon d itionat ( Ia t de e pis copii lor, pe cari d n i i i-ar putea . '''' "';;:nvin ov f i sau da de gol de ete ro dox ie; dre ptul a cest a li se d
+

s ale de cr e din o rtodox . ra ngul preotes c, d e care Q. :~{~ :f ~~ fost . privai '~ n ch ip ilegal. ' Pri nii sinodului . n ac est ' canon ur ~i ";'m ea z principiul ge neral bisericesc, c arele a a juns la expresie "r,:jL';I~]ormal, : in canonul 29 a l s ino dului: dela ,Calc e don i adic in : '~f:/Yi ~h ipul' o ricine a fost despo iat de demnitatea sa f r nici o ;~ I .;_ ,, 'v in , imedia t trebue s fier e aezat . n de mnit atea sa de ma i ,;;~_~, <J~)aint e. _.Da r,a ceast dispozitie a lor n u s e exprim n sens ab i~i~ '; ":[sol ut,' c adic c1ericul are dr ep tul de ia se reaeza nsui n , ~ . ~rl em nita t ea , de care a fost despo iat; ci ei o fac d ependen t de ' ~~',~_, . ,~: , :f_arln.o n !a , in care respectivu l cleric se g se te f at de -s inodul : ~~, ."',(;ortod () X i ecum enic. > Arh ima ndritu l Ioa n ex prim pr ecis in co; ~,ij ' ~ .~e..n tar ul la 'acest canon ' con ..cepia P rin ilor deja Ef es , cnd zice : din cauza
~t~: ~.;'trebue cactilt;'nou s- i primeasc

~;i,; ~, ,1~i 1 'c:~

~ ,.

V.'\ 1'1

v',

151
m rt url sirii

~/~ , _:'!~ t e r o d o c i

ca

~! ':J. doci ; ' fr n ici o. deosebire, de pild i ceice s e deosebesc cu l.~I;.: ~~ privire la o .chestiune spe cial oa recare, ci n u ma i ce ice . n mod . :<~M~j-'y~i t :,s e : desbi n deisinoadele ecumenice i se ata eaz la do ct~ ~~'1rinele contrar~ ale sectelor i a dunrilor . 1)

10

152
doctr-in -

zice Zo nara , n a s cuns

numai

d n ii

personal,

.~ au: ~., .

dac

difer de textu l nostru, d ifer ; ns i n co lec iu uea-Iui ' Ar isten i n Cormciaia sl av , a s tfe l c s en sul canonului se m odific cu to tul, La Scolasti cul lipsesc cuv intele 7j n i: . 0 .0; l\'e),e a d u:J,' a stfel c prin aces t cano n n ici n u se condam n cle ricii, ca ri ' u rm e a z pela gh ianism ul.!) La Aristen se condam n cle rtc ii, car i, ' a ar vd e Nestor ie .. s un t de a ceea opinie cu Celest in - ..H{ r ! :Je s :,(d"lI x.). r;.nt;UlI A-dea<!Y'(J... f7')IJ. ([',o oV~q(l!! V . "3 ) In Cormciaia s t astf el ~

o m r !urisesc n public i inst rues c in .ea i pe al tii' '',l) '.'-0" ,,~'-&ft Tex tul acestui canon din co leciunea lui Ioan Scolasticul \;~"
:~f)

I
(

s se s coat . >" ) Ca d ovad c in toa te aces te col eciuni canoniil prezent este ex pus greit , n e servesc cele in vocat e n chestiunea

" Dac oarecare cle ric adereaz l"a eresu l lui Celesfin i' Nestorle,

.~

J,

a ceasta la com entarul ca no nului 1 a l aces tu i s ino d . Ia r c tex t u nost ru es te dep lin corect i c pel aghienii n tr'ade vr a u fos1 co nda m nati la acest s inod i c ' s fn tul Cel estin ,a l:,Ro mei a fost i n m od g re it declara t ere tic; despre acea sta mr t u rise te ; ' , a f a r de celece a m spus, i scris oa rea . pa stora l a lu i Gr igo rie 1 ind re p tat impotriva pe lagh ie nitor, in " ca re zice : - E xa min nd a ctele

s inod ului dela Efes, nu am

n ici despre Sava, nici des pre ceila lti, despre' car i se tie c 'au ' fos t con damnati la acel sinod , ci no i afirm m c dup c um au .Ios t

gsi t

nici un cuvnt nici despre Adelliu


acela

a ltera le actele sinodului dela Calcedon,


t mpla cl easem ene a
i

lucru s 'a putut n, . t. ,

cu act ele si no dului dela Ef es ", 5). Argttmeri.': ,: "':! :~!~I'

1) Sin t. Al. il, 19 7. " " ~:;. I)"\~~t~ ~) veeu . el Iu st ell. II, 5 70 . . II) Sint. AI. IT, 1 97 . 04) ;Ediia cltat , I J 9 0. ' " t,',., .::Ie , . li) .Gregor. n,la.~n. lib. V. Ep. XV.. COlnp. " lib::'VI/ E~.~ X~Xr.::" ~~"'" " ,f::~t ve regtu, rn obser ve ll le sa le la ac est canon, zic e ,u tl n al ~ a r el e :_ ~ L e o AUaliu ri:~i de Occid en ta lis el Or len talls E ccleeiae perp etua cortsension e Iib , L cap. 2'1": ~::1"J ::V schoJium ex Nicolao lI y dr un li no Jn . principio Codlcls graec l ' m a nuacrfptl '~r Darberini de scri ptum nu m 78 ~ cit at. ' in qu o haee ' lpsa ea no n is huj us epl~ "" , ~i:~ teme recitat ur ; vorba 'dign laslm a s unt. quae hie apponantur ! "':";. ,. S~hollum'--:A~~f Nicola i Hydruntini de Celes tlno el Celeetio, P apia -r oma nfa ; ,'qu i invenit in ~"~ " fin e q u art! canonis sancl ae .Epheslnae Synodi, Clerici qu l Ce tesun o s ive . , :" Nestoriocon sentiu n t, ~eponendi sunt, h lc n e leg at Celeatln o c um "'i ~se d ~".ty.. Celesti o sine 11, nnm que Celes tlnus sanc tus erai et orthodoxu s P~pa R;~mae : -L'lli/ 1 ;: Ce les tlus a utem ha ereticus, et slc qu idem Constantlnopoli in Ven! ; t,I1 "libtO :"i'~~: Theodcrl Bal samonis Patriarch ae Antiocheni. Jlte eni m in sua no mo canonis :'"{": ~ exposltione dicit: Tu r ere Invenlen e in allquibus codicibus err or em sc rlp - t. ~ ~

-:

i:,~l,'
-,
t-

~~

:~)).~C~

153

se pa re a . fi sin gura po trivit .spr e a put ea exte xtul lui IoanBcolasti cul, d ela Ari st en

C a nonul 5.
To]l aceia, cari penlru fap le necuviincioase au fost -co n dnm n a lt de ctre sf nl ul slnod] sau de cutre eplsco..", pii lo r, ' i Neslorle, i , c e i de o , credin cu el auincercot , sau voririceroa s le d ea lor mp rt lrea sau tr eapta .' ,;' , ~: , 'T a vulU -tmpotrlva cnnoanelor i dup lipsa lor de discer'"'$ MH:h, I ' nmlln l . jnl ni .toa le, ' om glisil ' cu 'dr ep tate ca efe nu .J :.,;):.':, a ib o ' n ici ' un fo los din uceas te i intr u nimic moi puln >, ' _;. s rmn dect , c e l calerisill,

: {' " 1"" "-

". - Du p ca naane, s inodul episcop ilor or todoc i, s a u s ingur a ticii rnit r o p oli i i episcopi a u dreptul s pe de ps easc cu af urisire sau cater isire pe clericii subordonati pentru fap tel e lor necuvlincioase. Nestor ie i aderen tii lui, avnd scopul de a s po r i num rul aderenilor lor, - I r tlnea seama de dispozit iile canoa~ ';n elo r r eferitoare la acea s t chestiune i proce d n d n mod ar bi.tra r, sau d up cum zice Zonara la comentarul acestui canon r a face deosebire ntre .cee a ce es te permis i ce eace es te op rit - Il - pr ime au in s nuI lor pe clericii os ndiji de c t re episcopii or todo c i I i r eaezau n tre ptele i er a rh ice avu te . Sin o.,_ du l a dat at entie acest ei m p re j ur r i i pr in ca nonul prezent dis~:pune c iertarea a cordat acestor fel de cler ici de c tre episcopii -,' -ee r, o do.c i 111.1 ,a re ; nici o. va loare i d ni i rmn alurisiji i i;-) :a ter isiti. Sinodul ,~, prin 'acest canon [ rep et norm a veche bi" seric easc , care' o g ?im in A ezminte l e a pos toli ce i la care ~'~B i s eri~a ' a -tinut, in toate veacuri le, ad ic : c1ericul afurisit de c l re

pe'

turae de Celee tlnc ( pro Celestl o eni m Celestinl m em init) ne al tencterls Ils -quae ale- sc rJp ta s unt. Celeetlnus eni m Pa pa Romanu s erat orthodox us , u t -superl us dictum - est ; Cele stlus: aulem idern quod Nestoriu a s enti en s, si ~~('j u h aeretlc ua '' " . Hlc "obs erves veli m; pra eeen tem ca n onls eplt omen hic laudari, J i ~q ue si n e - ulle vari etate, ut :in .n os trfe co dlcibus tegltur. c., Ubl autem Ce 'r,Jes llum":a eque , ac Celestinum Papa Romanum vo ca t, egregie ful lltur . Celes';~, iinlJs ent m-Pe pe Rom anu l'! fuit sed non item .Celcatlua, Hoc uutem scrlptorl ': ~1icuiJ pothi s quam Nicolae ascribendu m vldetur ". Synod ikon 11. A p. peg. tOa. ,-

') Sint. Al. Il, t0 8,

15 4
su nu poate fi primit de c tre nimeni altu l episcopul su (ca n. 32 ap. ). La comentariile ca noa nelor an ter ioare a m artat erorile cari ' :\: se gsesc in textul Cor mciaiei sIave, aici d m in traducere . lite- :, :/~j ra l Comen tariile celor !) canoa ne de ma! nainte , care se gsesc;. " "<l~ dup ca nonul acesta, din care se v ede c eror ile din textul cano nului. :; '~ ':~ se repet i n come nta riile can oanelor : - - Du p ce B lintii P rin l ' :' ;i;'

episcopul

<

du-se delaorto doxie , au ado ptat raionarnentul ere tic al s purca- '~ c tului Nestorie, episcopu l cet ii Constantinopolului. celce credea. _ ~ in om i raiona [ ldove te, i pe cel al tui Celestin, ep iscopu l Ro- . ~ . mei. Unii din tre e piscopi au absen tat i nu s'au inl lia t la s ino d. :.:~!$!, . i- nu au voit s condamne i s a natem atizeze 'pe acest ep iscop . -~~ lipsit de st i nen le i r u cinstito r, ba chiar au luptat mpreun i ." ' ~l~ I-au a jutat. Din cauza ace asta , sfntul s inod a' h ot r lt s ' sc oat . '.. iIi 'i" Iel, iar episcopii i presviterii al unqai din preo ie de ctre nes- ..tl~
i

s 'au ntrun it la sinodu l de la Efes, unii dint re

mltropolii, ab t n -

;~

.,,~~ ~~.

.-":.1.

din s tar ea lo r i s alun ge din B iseric pe conlucr torli lui Nes- :: ~~Cf: ,Jf~ ' . ta rie i Ce le stin, cari au a de ra t la acel e re s i a u ra iona t in acel ~, }!f~ ,.
ta rie
prim ea s c

li'('''

Cel estin d in p ricina c a u cre zut i cu getat corect s - t din nou rangul lor , ceice au . fost ns cat erlsif de c

.;t? ~

i~

sf ineni e, nda t s

tre sfintilii ep iscopi pentru vreo fapt ,r ea i a u lost 'p r i m i i i - ( l' '1\~ [ustifical de ctre Nesfori e i Celestin, i fiind i acetia . Iipsi i de- 'k'h ;:,:,
se

ca teriseasc ').
I

C ano n ul 6.
Aiderea i dac

. . ii;i~: , ',fi
~Ji'!

." ".1:'. 1i'i!~1


' -~I".'G~
1 ;'

' :~~~: ~~'"''


)

'tf, i cineva ar . voi in o rice c hi p s ~ ". .(" _1,: ~ -i[ s lrice ceeace s'a lucrat pentru lo ii la s fn tul si nod d el a .:;.!; ~ ~i Efes, sfn tu l sinod ti h ot rt, dac sunt e p iscopi, s au . ""'.~ . ~{, c1erici s 'cad d es vrit di n treapta ' lo r ; iar' dacii s unt ' ;il . ~ . mi r e ni s r m n n elm pr t itl ,

contin dispozitiile, cari se re fer ma i ales la 'ceice S' ?U tntov r it cu ceice s 'a u d esprit de s f nlul s inod , cari s'au op us s f n tu tui sinod i cari au pr imit doctrina fals fi nestoriantsmului i a pelaghian ismului; canonul prezent Se re ler la toli i condam n pe to i, f r privire da c sunt sa u ' nusunt membrii a iIerarhiei.
1) Ed i ia cit. "

- Ca nonul aces ta este .p ar tea . l n al d in scr is oar ea .r pasto-' ral a dresat d e c tre s inod : -epis co pilor , 'p r es bite rilor , diaconi-' lor i locuitorilor tu turor pravinciil or i tu turor cet i lo r - du p . cum am me ntio nat aces t lucru la locul su. Canoanele anterioare:

'.~~.

" "$ :r'it ~ ~~i }~~


'irr
.~

:~\ii ~~'
,~j! ...

_~l

.:@: , ~.i .. .. " .~ "<::;;-{ ~~i- ""


'f.'! .,,,".
}~~~
(~~
,~ ,;

"'r,;': -'1J

:-- .:;; t.r~ 1

90 .

C ilin du-se acestea, s f n tul s in o d a holril c a nlmrui riu -l e ste p ermis s propun, sau s scrie, sau s alc , '" Iuias c alt c r edinta , a far de c ea h ot rit de , c t re " ,~ ' ': ', sfintii P rtntt, adunati in ce ta tea N lc el enllor, mp reun :'i. : :,'c u', S f n tul" Duh. Iar ceic e nd rz nesc s al c tuiasc alt U~~' ',;',.,c r e d in ta;'s a u a o , rspndi, s au a o propune celor ce fi 'j1'o? ;:;i!'"vo ie s c ~ se ntoarce la cuno t i na a d evrul ui s a u di n ~_,. 'r\~;;; iudaismisau din oric e fel de ' e r es; a cetia" de a r fi F " , ' r'k: } "p is c o p sau clerici, ' st r i ni s fie , epscopii de e p iscopie, ; ' '1.\ .Ia r c1ericii d e clerical; iar d e ar fi laici s se anatema .. :~ Ils e aac . D e asemenea d ac s'ar vd i .oareca ri, sau epis' c o p i; sau' c1erici, sau laici c c red s au c lnva afar .;, , ::,'de' c e le expus e n scr isoare d e ct re p resb ite rul Harisie ~ ~:1 , ~ ';, ;.r e fe r ilo r : OIa i ntruparea unuia n scut Fiului lui Dumne ze u , m " ~~ ,; J, 'f::,t,sa~ nrme~zfl -spurcatele i resvrtitele doqmc el e l ui N es lo-' il' " (" &',".:rie: carlrau-fo st doborlte , s unt su p ui h otrrii ace s tu i 11; , " ::>.('s f n l s in o d e curnenic; i adic epis copul s se nstr " ;- , in ez e de , epis c opie i s se calerlseasc; d eas e m enea i "' 1 ," c le rl c u l s cad diu cler; iar dac vre un ul ar fi mlrean, " ll,:'-', a c e s ta s se a nate mellzeze, precum ,'s 'a z is ma i na in te. , . (can, I s in, II ec.: I trul.: 2 Cart.), ; ~,': ~ ~ Am sp us cal " 7~ lea ca non ' al s inod ului dela Ef es a fost il't I':~ ' ~ ~, : ,'1 dai s eparat de ctre celelalte canaane i c nu face part e corn J p on ent .icajp rimel e (6) ca naane, din scrisoa rea pastora l a sino , du lu a d resat <episcopilor,' presviterilor, diaconilor i poporulu i ntrg ' ~ i n toate l nufu ri le i ceti le > , Acesta a fost dat n urm a une i red ama fii naintat sin odului de c t re Har isiu, pr esbiter i econom al Bisericii din Filadelfia , Acest p res viter Hari siu a com unic at s inod ului in e d i n a a easa a -sinodului c oareca ri - n vt t ori m incinoi, cu s co pul de "':","jltitea rsp nd i n poporul de rnd doc1r ina fa ls a lui Nestor ie, "r.e Glir g n ~ "la' v icleug, a u al ctui t oa recare mrtur isi re nou " de c" cred in i prin abilitate le-a succes s ademeneasc la d n i
~ , 1~
.'; '

~ "~;t'!R~~~ } ~ ' , ',!''''::;i, .

car i in orice chip ~ ~~. -:~: si~od ului ' I dint re acetia pe ce ice fac pa rt e din erezie ii pedep~; ~i~ ~ ~ i;f,,;~ se e cu ca,teri sire, ia r pe ce ilalt i cu a furis ire.
,ii" " "

, 1'-ti' ~~.~ ~]"~"'s fiil1ite,

~:~~~~{:<."

155

lntenloneaz s desfineze
Canonui 7,

hotrrile

>

;<

156

civa oameni ulai - ,s inlpli. E l


Anto ni u i Iacov, cari

te rito riile }or. Iacov a rmas ' tl " F ila d,eHia ' d irl , Li,di a ,jn.c ,e p,~ n,du~~L! , a ctivitatea , - ir n timp scurt"i~a,succes: _" ,S : .s~d l1c' ,_ p e,\": ~!iy~,:: . mrqinil Ia minte, cad. au p rim it s imbolul l~ i ~i :adic: ., ~a~~,;pr ii1~iL " , dre p t orodox. Despre ac livitatea lui An toniu, carele ne la pe 9Cltnetil ':~~~ \ : n a lte prti , ale Lidiei, Haris in nu face am~nth'e ; ' ; eL;, ::cunot~,a ~",~ ;~ activitatea lui, Iaco v i d upce ti c t i qa t un exel11pl, Cl1': ,Ail1 :;Siinl:>ol,,'- 1 lmpre un cu is clituril e n eltorilor, pe care Iacovil pro'p:-oiJ,dula~~: ~ ..' " ,' .' " ,.'. ' ''''"''f~:~< ''':' ''1"''''li' 'i: oamenilor, a prezent atsi nodului acest simbol' mpreun-cu. O ,,:C,~l~er~ 1: '~ ca sinodul , s , gseasc pentru .aceasta un ,remed iu i , s condClmne ~ : ' peveretlcii vicleni. D eodat p re zentat el si nodul ui i m rturi si re~;i:' sa de credin , ca n felu l a cesta s nl t ur e : ma i 1Ji n ~ ~elasin~ ' acu zele tidic~t e de eretici mpo triva sa c " credinta; sa nu :at, fi,:i/; id ent ic cu . credina niceia n , P r inj ii sinodultJ(s'. ,au: .dedara,t ,-:'~ i~:~{ spui.vs desb at re clarna ia lui , Ha risiu. . d upce ! m.a I'" mlinte ' . vo r': '~" , observa anu mite condikiun i,.preliminarii. Inainte ~e t()ate .<lu "por~ncit1.~ s se citeasc simbolul dela Niceia.') f c n du,se . ,aceat~ .:i.a u

stantinopol i au adus cu sl ne-unsoar ecar e sinibo! de cl;edh'i -'- ' s pecia l i multe scris ori d e recomandare dela 't ova r i i de', i d ei,-;: a i l ui Nes ta rie i de la oarecari d~i p resbi 1 ~ ri " Anatasiu : I" .f'ofiei~~ { adereni ai luiNes torie [ prin ndrzneal IvicIenie "au,t'itle1at ':" pe ep iscopiLdin Lidia, cari , le -a u dat , voie ,s ' trias c ,: ': liherr I), e:
v

se'

artat ' c

?arecarLdol .' Itt:cii\l,Izi~~:;?;';

num ea u presbiteri.

au ,-venit 'la/, Coii~:;:--;,

ordonat

siu redactat n. s cris, ,c a sinodul s s e '. ,co'nving' c " :~~llS~t'}ll'~ cred in -ortodox i , c prin u r ma re nu s'a contam lna] ,: 4e;:)J,re~ o."" nvtur eretic, Mrturisirea , de , c1'edi n!~ , a luLliaris~ '~'~ . "g~~~t.\f, deplin ortodox: .deoarece era ' identic . cu ', mrt u~,isi r~~ "': :, de .: cr~h> din., niceian i atunci ainodul ~ n ' " c o n formta-t~ " cu':,', 'n orma "

Se

citeasc:

,a cu ni . m r f u r s l re a de c re d in

~}l ,; IV I ~ H arr:

1)..Beveregiu la. comentarulc.acestul canontadaog '. c , . a ic:i '' n u,.,s ' a: citit s imb olu ln,i ccian , i la cuvin tele lui Valsam9 n ~ ~ d u p c e s' a > ,cHt ts i m ;j bo lul alctuit (lf s lnodulcprhu, s', a d at acest cano n" (S lp L '; 1}t., II , ~~2 ()2) observ ur m toareler.j.Hic.Balaamon .,egregie . }H :i1hid ria1u r. ' .Non :, eniT ': ,P6st' edict! alicujus :~t SymboH N ,ieacn i :Jeclionem;' ed!us :est \hic, : ,ca,non{ , tlt Bal~ samon nilc affi rmat,sed p o st Iectu rU ' C hari s ii lib~lum,et sym. ~?I.t~I:Il';Nes tor la nnm '' ; (Synodlkon, lI" A p. l06):Noiam fi : aplicnI,a fre(h~ ' de, .'part lui Beveregiu i a primi prerea lui c Valaamonr greete ai ci :0 .dar:',a\' c n aint ea oc hil or ac tele ; si nodului, cari ne spun ,c ' ma i cllr nd ,: gre~i:~'::l1i Bevereglu dec t Valsamon: " S . E, I, 740 ~ ' , 7 4 2 ). coinp.;' Pitra:" lurl

".:, " :';," .' '~;" , ", "/:<;~~ ~'F~ ,

A: '

'<

eccl. historla el monumenta, Il 74 6 ..

, t~ tf~;, , <,'~r,: " . Prinii si nod ul u i ,p rin .aces t canon int erzic in m od categoric ~ '~f~,,; t,i!.!" :- ktuirea sa u ~ i ntro duce re a ' in Biseric a ,oricrui a lt s imbo l, afar ~7~ 6; tie s imbo lul, ~ al crui terneiu s 'a pus la Niceia i ca re a o btin ut

care ' m ai trziu a a juns la expresie in ' temeiul ca no~iI! ~f nu tul . 74 apos tolle, gsi nd c r eclam a tia ' lui H ar isiu s e poate .~, ~ ''.~-d es~a te - el nce pu t del iberarea chesti~nii . Ascult nd u-s e ches r t.:~ ~~~ _ tu ne a conf<:J Tl n ref eratului rapor tori lor of iciali ai s inod ului' ) i . .' .d up ce s 'a Citit simbolul fals ') i fiind vdit erezia acestu ia , "" ii& .s inod ul a 'e mis h ot r rea sa n . p r l v i n a aceasta, ca re aJctue te , if~ ,-ean onul nostru (7).' Cuvinte le prime a le canonuIui: <Citiudu-se . ~ a cest ea v. .cu ca ri inc epe, arat origina lui"). ' .
i'i; :(.~ ;'ca llo nul 2 1 a l sinodului IV ecu menic i adic I pe

, ~:lfi ~:-': "bisartceasc

157

din

Iiin ,

. ... m ...
;..~ ~~. 'jf
.d
l

;t' ~ ;~,r tinl?PR! ~!.t ..~ supun 'p e d.eps e ~ ce le i mai as pre pe ceice ndr znesc ?fi .f3C ac.east a : Apoi . aceia pedea ps o aplic Prin ii i celorc e
~ : n ~~ 'J ndr znesc

-'11 f~. ; ncheierea definitiv la s in odut a l II-lea ecumenic dela Con sta n-

.,1.

s propun o doctrin fal s, iar nu cea niceia n /' ,sorista nti n opoHta ll , acelora, ca ri vreau s I tre ac la c red i n a ~ . .o rto do x dela socie t ile n ec retin e , a dic dela socie t ile e ret ice . , I; S c urt zis, e i voiesc s r rn n intru toa te necl intit i ina lt erab i

: ~ ,ecu me~ k i' exclud . de finiliv. ~j n B iseric pe to i . a ceia.. cari ~u


, ~~,;{)n rtu ri se sc s i m bo l uI n iceian-coris tan tinopoli ta n i declar drep t efew~> rn r 1 u Tl se sc

",h Utn ai simbolul de

credinj st ab ilit la sinodul prim i a l doilea


or to d oc i

a ces t s imbol: el r ecunos c

:n u m31 pe ce ice

T \""IH,'II:" '; :- ~'r o doc i

~.

aada r eretic! p e ceic e nu mrturisesc ac es t simbol. In .felul acesta i n aces t sens a fost p rimit i co n fir ma t cano":h ut:. prezen t de toate celelalt e s ino ade ecu menice [ltruf e mai trz iu.
.

1) a preavlterllor Pet ru " ')


8)
~ 't
Am nun tel e

Di oni sie , A . S. E. 1, 7 40 .

Trad~cerea referit~aie la Rc~asla vez i in . A S . E . '1, 740 - iSI.


genezei canonului vez i n "A. S. E. 1, 74 2 - 773 .
~ Ei

.Iuterzic '" ," : ob s e r v, aici Arhlm . Ioan .,n u numal al c tuirea altei cred in e ' ceeace es te de s in e ne le s el i introd ucere a Uei m rt u r isiri de credin (s imbo l) , - efur. de cea nlc el an - d u p c u m a d eclarat aceasta n s u i Ciril al Ale xand riei, pre edint ele sin od ul ui d ela. n Ies. Dnsul n scrisoarea sa . a d r es at lui Ioan al An Uoh iel alee: ro Int er'zlcem . tuturor achlm barea 'ftitnb oluluf ' d e credin, pe care l-eu dat Sfinii . P rlnt l dela Niceia ; n u n i pe rmitem n ici nou, nlc l altcuiva s omit s au ' s a d aog vre-u n cuv n t-Ia a cest eimbol " , ' A c c l a lucru la. '3CrlS i lui :fca ciu~' ep iscopul Mi1i h~l1el . Op , citat , II, 25 L

4-)

.~

,-"i

,. ,
'
;

fi E'

:'fw~;l ~~
15 8

," 'i" i ", t

h:;,j'" "' }l ';./',

:.~f~_i
>':~;/ :i

Canonul 8. / iii Preaiubilorul de Dumnezeu, episcopul coleg m gin ',~~, i c ei mpreun c u dnsul preaiubilori de Dumnezeu ee ,', :'j ',~ " pl s copi ai e p a r h ie i Ciprului, Zenon i Evagrle, n e-au " ;~1 :~ veslil nou un lu cru nou Introdus conlra legluirilor hi- .'~ 1 "~ ~ sericeli i canoanelor Sfintilor Apostoli i carele vatm ;, _~ ;~ liberialea tuturor, D rep l aceea .fiindc relele obstesti au ~:;~ " , t rebutn de vindec are .mai mare, c a s nu aduc i mai m are slricciune i mai vrlos deoarece nici nu .a 'ex t - , ,,, ,,? tat vre-un obicelu vechiu ca eplscopul -: cet ii An!iohiei ' ,)~ "~ : s fac hirotonlile in Cipru, '. precum au ' arlal in scri& ~~f~ h i prin grai III 101' brball 'ce i prea evlavioi, ' c a ri ' au l\ .i.1l!,~' l;H; vul intrare in s fn tu l sinod, c inainte stltorli sfintelor ~" \, 'i Biserici din Cipru fiU dreptul deplin i indiscutabil, . d u p " ,' canoanele c uvio i lor P rnl i dup vechiul oblcelu, de ' a s v ri hi rotoniile preacuvioilor e pis c o p i. Aceas ta s s e pzeasc i in c e le la lte di ece ze i in loat e e p a t h lile, in c t nici unul di nt r e episc opii p realubllor de Dumne zeu :~1{ s nu ocupe a l t e p a r hie, care .n'a fo st d ela in cep ut i " :') :' din !im puri vech i s ub jurisdicjia sa s a u a ante c e sorrlor ".', ' " . s i ; iar dac cin ev a a .ocupa t a ll e p a rh ie ' i i -li nsuito prin for, s O r e sl itue ; 'ca nu c um va s s e vat m e can o a neJe P r t n tlo r, i nici c a s ub chipul d e luc ra re s finit . s se furieze m ndrla slpnirii lumeti i ca n u c um va s . pierdem cu inc etul p e neobservate lib ertatea d rult n ou de c tr e Domnul nostru Iis us, Hri stos, Mutuilol'ul tutu ror oam e n ilor, prt rrsnjj el e s u . D eci sfntul i e c u m e u lc ul sinod fi hotrit s se' p - '; ', '1 zeasc curate i nevtmato drepturile :fiecrei ' e p a rh li, "l}, f,.:, pe c are le- a avui dela , in ceput , i din timpuri . ve chi " ,:,;~ '~j~ potrivil o h i cei u l ui apucat din vechime, avnd fie ;;';';!. '~! i c are milropolil d reptul s primeasc spre siguranta s a ?J~ '!'i l n copie cele hot rt e. Iar dac cineva ar propune vr e-o" :;; :f :,-"fi rnduial impotri va celo r hol rte a cum, sfntul i . e cu- " li~ ,,' ,j -rn en icu l s iu o d ,a h otiirit s fi: fr valo~re' ~i~ ~; (3 Q. 3 5 ap.; 6 , 7 s m. . I. ec.: 2 s in. Il ec.jzo, 3 6, 39 trul.; :J !;!- '' '1

> # ;,

Ansa la emiterea a cestui canon a dat rec la rn a i a f-cu ta n ed i n a a VIIa a sinodului dela Eies de c t re trei episcop i;
~

9, 13, 2 2 An! ioh. ; 3 ,. ,1 1 Sard.), .

'

. ...

" r ...i

'F i .:);'\:,

~#~ . 1 59 t :;}&i ~: ~> ~ } :,' ,~ t .~ ~~Sr:~; d i n Cipru impotriva episcopului Antiohiel, care voi a s-i su pu n ,

ii~;\ :.r';,1 ,',t,,,'


:~.:~

~f}

2,~ ;~ ~ :I eplscopilor din Cipru av e a drept ul independen t de a institui pe !.~ ; '~ "J: epis copli si . . . .} 'fi .Jr~" Primepiscop ul (mitropolitul) Ciprului er a ind ependent d in ~' '~ ~t.' cel e m ai vechi timpuri , i din l eg islaia. biseri c;asc, vede m c ~ e~
~~ ,,~ : ~ ~dea ~ ~a

i;\ i;j ." juris dictiei sale Biserica .Ciprulu i i-prin a ceasta s - i r pea sc ::~' {M~;~, prereqativa veche; pe ca!e o a vea, i n virtutea creia sinodul-

a fost re cunoscut ca -a utocefa l,

.,:l Jl~ . pe episc op i mitr0p'0lijil or,


~;.~ <~ ' . _ Bise rici

c~r i stau. n f rn~tea d iecezel.or (pa triar::, - ;(\ ;"'-"" ha teIor), tot u i unu din tr e rn i t ropol ll a u ramas a'J.o xE ~ a ...t O ! . Va l of 4 ;/ samon la comenta ru l canonul ui mentionat zice u rm t oar el e : S . ~} '~ r: ,~" nu ti se par miraculos dac . i dup a ces tea ve i auzi, de alt e'
~.

~.:' ; ~' " ;>lJbjec ll!m). Dei canon ul 2 al s inod ului al II ecumen ic a supus -

a!Jrox~ ~aAo ~

(ne mini

G ,

a utocefale (i d pa; e.;al r; a!w; a!~ru :<s)?A. o/)~) ca de pild : a ," !,' Bulgar iei, a Cipr ului, a lberiei.,; Pe a rhie pi s co pul Ciprului l- a re... ''1 ~lg,..: .,:cuno5c ~l t ca at are sinodul a l Hl-Iea i deci citete cano nu l 8 a l a ce s t u t i 7~w.- s inod i can on ul 39 a l s inodului a l VI-lea. I ) Independe nta Bi sericii ~(~~ Ciprul ui se' ntemeiaz pe' o biceiul vech iu i pe canaane. Motivarea '~ ; ~~~:, expus la e miterea c.anonului pr~zent n e ~ovedete foarte cla ~'

,~ < ~ .; ~ ~a ces t 1~cru.2) !=ste ~vl.d ent c cuvI.ntele . ur ~ at0 "a re a~e cal~ ou lu.1. 1.1';, ...al s -tea al p rirnului siuod ecume mc: .E V ras e a ).AaL S e rr u.p7. lf.ll'; T a

.K ';; de

:t

rrp 'in{3$[aa/Jt;ea{} lL;! r ai".; ex x ).7ju [a !<:> "

'~~" 'A e~1'ta singura ticelor circ urnscrip ii b i seric e ti prov inc ia le, cu exc e p'ti~; : Ha celor m eni onat e n acel 'canon, trebue privit de s f n t , d e rifoae'c e

not.Ia.cornent arul de la cano nu l me ntionat, i adic ' indep en-

n u au a lt se ns , dec t ce l a r ta t

;i\:';/e~ 1 xpC1:r;lr 'lJ, E pis copii An tlohiei au fcut ince rcare i n ma i mult e ' ,;,!;,:~~' :r.n d uri de a su pune [ur i sdict ei lor Biseri ca Cipr ulu i i de a o lip s i W~~' d e, j n de p en d el1 tas~ , baz ndu-se mai al es pe i mpr ejur area c ' insu l a
.p~{ Cipru l ui )n privinta politic era supus prefectur ii Antiohiei.") In
'
1

aceas ta se n t e m ei a z pe vechimea obiceiului -

':'1 1.

a pl.a lu:

'1\~. : t,;:",

,,il.'., ' 2) A. S. E . II, 5--,15 . f},.;l. " It) Co mp. T homn seinv Vetus el nava eccle aiae d iscip lina. t om . I, Hb, tF:' I,". oap.. 1 8 'l (MDgont~ 17 87, ~ -1 3 8) , I n c omentar ul lui V al sam on In uce s r '\ " ; ,~ an o,n citim; "P n cnd mare a Antiohie nu s 'a d es p r it d e imperiu l ro',_'""j man , ~ mp ra t u l trimitea atei un coma nda nt, Ia r a cest a trimit ea n Cipru u n
Y:: A nliohiei voia s s v r easc hlrotonii n Biseric ile .Cipr ulul , motlv nd c u ~ accea c comanda nt ul An tiohlet numete a colo pe e ful rouuee- : Sin t. A l. ",,'. 11; 20 5 . Compa r co menterul l ui Zonara de as emenea ia ace s t.ca no n . Si n i
. ~1. II, 2 0 4 ~
;:,',llef militar) supus fiind A ntiohi ei. Prin

SIn t. Al. II. 1 7 L

"

u rm are ~ i episcopu l

de a tu n ci al

16 0

j in e Ioan, cunosc utul con du c tor a l ad un r ii dela E es im potriva ,:', .sf ntului sinod or tod ox, a i ncep ut S procedeze i in mod ul cel mai :':j ~J iil'1 en ergic faj de Teodor mit ropolitul Ciprului - cu inteniunea de ,f, '1" .: .a- i s upune o da t pentru tot deauna p e episcopii din Cipru.') . I-au ' s tat ntr 'ajutor n ch es tiune a a cea sta s up e riorii poli tici,des pre -ca r i citim in ac iele ed i ne ! a VIl-a a sinodului de la " E fes ,") S i"nodul de la Efes a desb t u t a c eas t chestiune in urm a reclamatiei lui Rig in, Ze n on i E va grie i a confir ma t a utocet al ia Bi-s e ricii Cipru lui. E n e rg ia c u care au r ezol vat P ri n ii s inodulul del ~ p.~:_ , , E fes a fac erea re eritoare la B iserica Ciprul ui i 'modul ,CU " care :",.1:' ~ . de mo n st rea z drepturile e i, ara t ct impo rta nt au a tribuit ei m- .~'" p rej ur rii ca h otarel e Bis eric ilor s s e p str e z e cu s finte nie. Ei -' i n u se mrginesc s 'confir me numai prin aces t canol~ .,n mod ; "'r"" i ','''''''" -solernu a ut ocef alia Biserici i Ciprului, el o proclam d reptIege ba;; }.$ ! -a a t pe ca non ul 35 al S fi n ilor Apostoli i pe can onul a a t sino - " ,j du lu i~ del ~ A~ti?hl a , c~re .sub ~ic! un .chip n u. p.. oa !e , fi".v ~~ l~t~ , <:it;" - ca a d ic nI CI u n ep iscop nu a re VOIe de a - i ln til1de s ta pam""TI.; ,'t' ' r ea sa asupra Bis ericii, care nu a Iost supus ' [ urisdi cie i 'sal e:;~ , de la nce 1 ?u t < :Jar; fL1j6 SIIU X (U: {)~wr~h (r;rl:CtJv, i:rl~;d ) :l?'.J ; irr(J.Pll~lI i .
:.Il1Ch e le .: ' sfn tul I ; e c u m e m c u l ; :,~! ~i cura te i ne v t mate dre p tur i le'].. fi ec rei e par h ll, ca r i le-a avu t de la i nce pu t i d in timpuri vec hi' > n conformitate cu obic e iul apucat din , y e c~lilIle . ~ ~) La, ~O ~len,ta~til { ~~ , canon ului 39 a l SInodulu i trulan vom : ma i a vea : p rilej svorblru '~r: despre Biserica d in Cipr u , und e vomved ea c acel s iriod con trrn ~~ .. .n chipul cel mai ' s olemn disp ozitia prezen t a sinodului dela Efe s ?;," " ;- " i proclam: ,,< oa Le, lt.iw lvonJp"!JT:a" ~1trJ.epu). o.xlH ;',I o.! '~ i 7rpit ':'~~V'1, E:l1 ;!~~; ')tjl,t-;. sinod a ho t r t s se pz e a sc
-$1;i~ rJ.'I~ ~~~ 0u...a Jl'l (/.VW{)'.I ~O , :E:~ .o.l~7.? S .V rru ' 7j ..v auro~; mvo :.UJ,'J . ~~
--;r p o aU . O(J , l ~! { l fl. xu. ro. J. uI4f a~ t:; , l

-=-

pe

" R: EvfJ) LI} ~pJUf' ov ' au 'ldiJ o',lr(l)'./ ,')e ~'f 6,'Jw Y / !ar i' p'riJ v ;'c,,7; IJp o~<,;) [4~if~ ' ~ ~~. foi" . ij; _l\-ur.p ov Y~!10U ' rrpo io{"JQ 'J);;:apu.oxeOill"w. :rp0'lof!!a. "4.) ""t , ~ .. . Dem ne de a tentie sunt u r m t o a re l e cuvinte ale canonului :
<ca nici sub chip de l ucr ar e s l n i t ~ se (f ur i e~e : tnn dri,a ,.s f.< pn ir ii l umeti e , Biserica lui Hristos ' n i ciod a t 'nu a diSpus ~de al t ';. put ere dec t de ce a primit dela , H rist os. iar Hristos nu i-a pu tut:~
.... ',a..'l;
>

1) A . S . E. II J 11 - 1 2. 2) u-. 11, 6, 8 , 10. s) Corup, "I'homa saln . ep. cit. 1, 1 3 7 -1 4:0 . 4-) Comp . E . du Pin : De antiq ua eccteslae 'S ulcer : T he s aur. ec ct. sub vc ce r" A !J r o x i p;1. l o~ ;

,f!!

.,.,, ~:,
;;-.~ ~

pa g.

5 83 ,:~ c, ;~
,

6 3. ~

- - ,1.

" "<.'"W 'i:

r:.'

161 da ait putere dect pe 'care El a pri mit-o dela Du mnezeu Tatl., m'a trimis , . ta t I pe mine. . i I eu V trimit pe voi~; ~ :. ~ "(Ioan, 20, ~n ) , zice Hris tos ctre uce nicii s i , ' nv nd u- i de ceC , "f el de p utere pol dispune. De ac eea i Apostolul Pave l zice c '~ /;" f' . preo!ii sunt - Iociilorii lui 'H ristos i urmaii slujbe i Sa le. ' Nu se ~ .' . poa te a firma c Apos tolii i succes orii lor au dispus ' sau a r fi ~~\t': :" Pu t u 1 dispune- de o astfe l de pu tere, de car e nu a dispus Hrist os; ~~ - capul Biseric ii. H ris tos, c t timp -a pet recut pe pmnt, n icio dat nu i - a " ns u i t putere a domnitorilor lumes ti i n ici od a t nu a exercita t p ut e re - l u mea sc . E I nici odat lUI a uzat de or sau de

'}. W

>.;'1 :.. Precum'

arme

spre -a-i

supune pe oameni, ci s'a

s t rd u it

s - i

con duc

prin -ar gumente i minuni la c un oa te rea adev ru lu i i la ad ev " " . '" ",,~, rata ev lavie. EI nsui -n e nva a stfe l, zicnd, c nu a pr imit t dela Tatl nici o ' putere lu measc . Cnd Iudeii Lv au pri! la Pilat c EI" se nu mete pe si ne m pra t a l Iudeilor i c nd Pilat L-a ~ ' , ~n tr.e~at , d~ co EI ~ste mpratul ludei.l~r , Hris tos le r spu~ de a ~, - l,-" ;; nc t-a ra t lamurit c El n'a a vut m ei o puter e lu m e a s c pe p a~ " mnt : ' < l mp r l a me a nu es te d in lumea ac easta; da c mp r -~4 Y tia mea ar fi din lumea acea sta , s lujitor ii mei ar fi luptat ca s rd~~'~ ' l[, nu fiu da t prins IUdeilor ; a cum da r mp r ia mea n u este de, aici (Ioan, 18, ,,). Pilat r epe t : Asnet dar Tu nu eti mp ra t 7' ~ [isus rspun de c da , 'da r numai prin mrtur is irea ade vrn l u i ~,: ' E_~ pen tru"aceea m'am n scut i a m venit i n lume ca s m r ~ ,:: 1uris. e s c adevrul, zice Hristos , - i deci n t rad ev r oare p utea s' " . ~fJ m r ha ri.s easc maL lmurit c nu a ve nit in haroe pentru ca s
.~ a:,\.\

tf~~~ ex erd t e putereTumeasc ? .- , , :,. : . 1 , ' : i ~. :. ' Iar felul cum era put erea, pe: care a con eri t-o Hr ist os

" \\,,,o A p otolilor , , . :;'se' vorbete


.o: :

mai , bine se a rat prin locurile Sfintei Scrip tu ri, unde despre aceast a. Dac BiseriCa nu ar e alt putere :.~- d ec t cea .pe care Hris tosa da t-o ucenicilor s i i printrInsii suc' c eso"rilo r loi;-' dac' din Sinta Scriptur nu se poat e demonst ra ?'.c El ar fi dat ucenicilor si a lt putere de ct pe cea sp ir i t ua l . apof este;' ~adarnc ' t oa t. sl r d ~j n !a unor ierarhi bisericeti ca s demdnstreze' -'c ei ' a'- puteaexercita i : put ere lumeasc. Cea dint L . L ceamat impor tant putere, pe ca re o confer Hri stos Apos"' folilor s i .e ste s , propov duiasc E van ghelia pe intreg p m nt u l i. s bote ze pe ceice cred (Mat. 18, ' ,,). i este l murit c pu ,ter'ea, aceasta nu .este alia dect .cea spiritual . Puter ea a doua, pe ;
j,

~" ( a re

Hristo s 'o confer

Apostolilor ! i . prin t r ' n i i Bisericii este-

. 162

, ',,"

;~

p uterea de a lega i a de sl ega: Ade v r zic vo u , ceeac'e v eti ' lega pe pmnt va fi leg at i in ceriuri i ' ceeace ve li de slega .' <!~ . . . '.' tr pe pmnt va fi d eslegat i n ceri ur i (Mat. 18, 'l a). Unii "}};, ~~ .,.'l: il' s'au oprit la _aceste cuvin te al: lu~ Hristos. , !- au in ceput s a r~ ~~1;. ~ ' '~ )/p gum~ n te 2 e ca acestea se re fer a I I a aciuni le lu me ti. Dar a ~. ~ im~ :1,<" -'r i ccasta este o argum entare .f r d e te rnei u, deoarec e ,) ~sui )iris-' !~~:?i ._~~~;: 11 :~$ tos le rs pun de pr in . ur m to arel e cuvinte : Precum m'a :} rimis: ~?f: '0:''; ';> 11 Tat l pe mine, a a v tri mit i eu pe voi. i z ic nd acestea a \~:,t ~~ ; .)i,'~~ ~ c s uflat as upra lor i le-a zis : l ua l Duh S fnt, C rora ve li ier ta ' ;; '''1 . pcatel e lor , V,?f fi iertate, iar crora nu le veti ierta, nu S P. vo ~ .lf: ~ _' ~~',~ :, ierta (Ioan , 20, 2 1 -23) ' Din ace st ea .iest e evident c puterea d~ tJl ,~~{};. ~ a lega i a desle ga, pe ca re H ristos o confer Apost olilor, s e , ~4~ ,: refer n umai la pcate - aa c prive te numai s ufletel e, iar -:' -:' ;':I nici decum corp uri le, du p cum observ n chip n el e pt Ioan ' " Gur d eaur. ') A Ireia p utereconferi t de Hristos Apostolilor este ';.. ca s poat s v r i Ta ina Eu har isti e i ntr u po m enirea : sa (Le. :.~: 22, H'), care pu te re n t r'a de v r nu ' poate fi _ numit l u measc .. l::/s1 Ultim a - put e re a r eferito are la pedepsir ea pc toilor ~ s e a ~ "'~~: .j.;"" ;"'i rn in tete de ctre Ioan: cine nu asc ult de Bic eric . , s fie ca' , ;G1.~: J~~ un p q n i vam e (Ioan, lO,!IO), Prin acest e cuvinte se arat c> .. :&f;~i; ~ Biserica nu poate ap lica p ctoilor nici un fel de alte ped epse; ~~ ~ ~:li:'it dec t !'~ fie excornun icai i . exclus.. i din co~uniate. a . Cr~tini~. O!~.'f:;\ .j lJl.i :}J1 h Cat de de pa r te e ra . Hristos I Apostolii s t de ldeia enea- ..j'jl;'>t '~f:" rei puter i lumeti se poat e vedea ' din a ce ea c d n ii refuz n " '~' ~~ ,' modul cel ma i e nergic dela Bi seric a ces t- fel de putere i retin ':;<~~ ~~iti, . pentru d nsa e xclus iv p ute rea spiritual . Ina in te _ de toate EI ~~~ if':~ nsui decli n de la sine aces t fel de . putere i apoi zice tn v - :.~~-;;l~~, !~~~~ ceilor si c a ces t fel de p utere se cuvine s t p nitcri l o r I um e t i . . ' ~::i' ~,;z'f: ; :1 iar nu lor : Do mn itorii .pop oa relor le stp nesc i ce i mari n trebuin- f'1~~ it :) eaz putere asu pr a IOf. da r ntr e voi nu va fi aa (Mc. 10, ~2-4S : ;,;~ tt?~ A~~' Luc. 20, 2 ~~ . Hrls tos, pr in observa ia aceas ta .mprt.ete ucenicilor. -~!~~ ~. s i dou a de v ruri; primul c ei i s uccesorii lor tr ebue s. stea ~. ~.~ .~~ - depa rte de orice putere i [urisdicie l u measc ia l doilea c puterea. <~t~~ ~t~~ spirit u al , cu ca ri sun t nz estrai , nu es te puterea st p nirii, ci a ' ~1 * (1 iubirei i modestlei, deoarece puterea lumeas~. : are .datoria 'de .a , ?~!j' ~~i: orn,dui afaceril~ ,ex.~erne: iar p~lerea s~iritual conduca s~mIm~~- .';f~i ~ te le int erne al e nu mn, Origen zice re le rltor la a ceasta: <S icut erurn ', iiB" ,~ omn ia carnalia in i1e~essitate sunt poslta non in' vo luntate , sPirit~alia :~ ~tJ l ~M

"'le ;;.

. !;

1) In Ich an . c,

:W '

, .~~~~~ . - !~
<i

;,~ ~ j
.;i
;l

" ,1

"'1.,"".";<;" - ~ : :::1."'{::1 Yr. .~

" ';. ~~ .!

',:- :1(;*',
~'4." ~ (

' > ! <~:''.

.',...,,{,: '1 '

;.~?; , ro' ~

i:

!r !

!
.-

~{ I) in timore corporall.s ') Ace la observ mai departe c pe rsoanele ~ ;,,<;,' pre(lle ti "'u sunt chema te de a st p ni in Biseric , ci de a slu ji Bisefl~~ 'f:rici i ~- n treg i. t) I~ro nim fac e aici deosebire-ntre puterea domnifo rulu i -..",,~t": i p uterea - episco pului aa c : -q uod ilie no lentibus praesi t, hic vo~J~'l ' len tibu s : 'ille terrore subjicia1, h ie se rviiuti donat ur ; H1e corpor a ", :-1~~1:; custod ia t " a Q. mortem, hic a nimas servet ad sa lute m .v'') . ' {~i; ,,~;:_ P rln ii . ainodului d ela Ef es auavut -n vedere in chip deo ~.~; ~_ebit a cea~t nv~ t:tllr a Sfint: i Scr ipturi re feritoare la .caracf? ;"::'1er ul puterl] bise rice ti i din ca uza aceas ta acce n tu ia z n ho t {iri rrea pre z ent c nu este ngduit ca mndria st p n i r i i lume ti . f,c:t"" :s furIeze"': sub chipu l s erviciului bisericesc. In conda mnarea :i,'~',fr , ', ~~r,OS, Iit asu,pra tina r ' e pisco pi, cari s' a u incercat d e a , ex ercita st !~l ,. }i nh'e asu pra alt or episcopi" deasemenea se. poate vedea c e i ' t ~!"'!.:' ill vede r e cuvi ntele Mntuitor ului. adresa te uceni cilor s i i'_;!~ ; !'F pri v i n a Jnt i e tfii . Vo u n u . vi s e ,- cu vine num irea de Rab i. ':?f' -'< deo ar ece voi aveti numai un n v t o r , Hris lo s, iar voi toti su nj~~~.~J~!eH frai :, i , ~ i nu numii pe nim en ea pe pmn t P rinte, cci f";i~t~~ J:'1UI este , P rint ele vostru, cel din ceriuri : ni ci s v num ii n. ,~ " - ~v t tor i /' c ci :'unul es te n v torul vos tru , Hrist os. Iar ce lce eSf~ .'!-!!\~:;:: p~a i ma r e ntre voi, s fie vou sl ug , deoa rece ce lce se .m n r~~~dre~!_e , se ,~a. t~mili". (Mawt. ~.23. 8-12) ; dar . a u n ve'd.c r: i cel~l alfe ff4; c,,:v~lJte , , . al e'.d.lVm~lUl l nvn ta! or: prm. cari ~l exp rJ~a ~ eg.ahtate~ ,;:&'m< ~,~ p. mt re . u ~e!, lc l: cme vre a sa tle mal m are in tre VOI, ,sa he vo ua ~~r,: 'SI U 9 ~ : _ i 3r ~i n e vrea, s i ie cel 'dint iu ntre vo i s fie tutur or ~ , ,"li.' " &lu ga. (Mc, 10 " _Il)' ~{ ~~,~ :. ' ": Ca ccrnplectare la comen ta ru l nostru vo m ci ta co me ntarul ~~ " " /~ . Arhlrn.du i Ioa n la a cest canon: "In ace st e cu vinte sunt exprim a te !~; L ~;\ :,, :q hu idei deosebite, i nt iu c in ad ministrat ia bi sericea sc nu "r~~~;: ,tr",ebue ~-.e~iste , 'Pll,tere S, up~ri" O,a r as tfel nc t o Biseric~ prOVincia , 1~ ~ t I. "'~ , sa " se ' r l d lce ' asupra -alte ia , deoa rece ele sunt e ga le intre ola l t 4 " d up rputere a lor, sf nt i 'cu att mai pul n es te posibil ca ..:~ ~ a cea s t putere ' pro v in c ia l s se r i dice ' asupra tuturor Biseric ilor .'-.~ ) provinciale, : ale: c ror , ' p ut eri. d up or nduirea S fin ilo r P r i n l ,

163 '1 l~:~' /\ r : " ,'-~ autem tn yolunta te non in . necess itate, sic et pr incipum spiri1 ,:':; -, tua l iurn pr i,ncipa tus in dilect,ione subjectorum deb et esse posi tus; non

F_

~': tt'

se'

aveau

'i

;':r

~~'r., -, ~---:---:-,S ~,:; . ~ ~. , _ 1) In ; ~la lh . C. 12 .' ,~ -. i !~~ 2) t: ~. ~ ....{,~,,; . . .In I ~ai, " ho m o v r. ;:;' .'" . _ s) Ep . III, ad . Nepot.

= ~,

'

"

il

lJl~'

~j. ,; ~~~::4..~ ~

--~~~:.

-: :'i t , <:~

. ;.t{~ ~h: ~
-'

i<~l, ra~~,~ ~ -(

J'; "'i.

164

tre bue

fie dela sine indep endente

lnvlola bile: al

O arionul 9.
Dup S crip tura inspiralli de Dumnezeu, care zic e , . s totu l cu chibzuln , celor rndu l l s pr e . serviciul i)re-. oesc se cu vin e s se strdutasc fn modul -cel ulai de:"" o sebil ca, c u c e a mai mare ambitie ' s chibzuiasc ceh~';ft j !'ii' .1.'l1 .i L : d e fcut. Deoarece ceice-i ntrehuinteazu vl aa in ' fe lul . .(r acesta, ndejdea lo r n tr u toale p ro g reseaz i to al e merg ~: :. llI' dup dorinja lo r c a purlate fiind - de vnt ; i . c u vn tul:.. ' . ,acesta coresp u n de nlru toa te a de vrului. D a r c te o dat ':.' . ' s e l nt mpl cii vr e-o mh n ir e oarecare Insuportebll " a~ ' :'i ', . pas m inlea o m ului, il nelinite te mult, il abale d ela ~ l!i " in la nde pli ni rii da to riei i-I cond nce s considere d e fo~'; <o\t
E

vo--;

"

:" ,

mare autoritate ; Este v or ba despre apos tolat ut l ui P etru , -:, i ' dup ce ,: ~J~:r citat toat e lo curile respe ctive din _ Sfnt a Scriptur, n .c:nri _ so ,vpr~, e te ~, d;~!;;pte f'. ~i1 P etru , Bickell adaog: tl Verglei~_hen ,.wlr _m it ~iesen, " t\.usspt~Ohen: 'i ,~e~I:l \,dI~~_,~f ~ andern Stetl en d ~s n,cu en Testamente, -w elche des Ap ostels ' Petr us ge clet;lk eh;:J};~~:. ee wi rd aucit h ier d uch die '~aUg~meine " Bemc rk u '1g besttigt; " dass ' :dl~ser~; :>JI.I Apos tel, seho!'1 wlirend Ch rist us aur Erden wel tte, ' jn hu sgezeichri~ter. :v\Tei~e-~ h erv ortrut u n d spterhln w ege n . selner hcrvorrage nden 'i,Th tig keit zU :" iden ' li anges chen st en Aposteln gebdrte; dass dles es An sehe njedoch ,ke,in es"\ve gg ; ~tRt j eln Primat' beael ch net w erd en kantl,d" h ,': als en e v Olz ugliche aml1iche ~: , Stellun g, al s ~ ein Ge walt, , mit we lcher bel ,bestriu enen : Frageti,. iiall1e [ltlich:~,,"f des Gla uben s, elne ent8ch~idende Stimme verbunden gcw eseu und w on ach'; ~~~' die se r Apostel 'a n d er Ste tle Ch rati als da a slch tbn re Oberhaupt der christ; ; . ~;;.h ; lich en Kir che be trach te t word en wre'", (1 Bandes s w elte L!efening~ ' h~raus.: "_ :~:':, :: 1 g e~eben n a ch de m T odc des Verfassers von De. F rled. .w nn. Ro~t:~J ; .~~ ~ -1;~. S. il ff.) ~ ,.; ", ro... '~_

meniona a el acel 100 din G es chlc hte de a Kirchenre chta _ von 1oh-. _\ Yilh,t; Bickell (Glesen, 18 4 3), ca re "I murete doctrina n oast di j ' c u at t , mai v, t tbs ; c .s crl1torul lu i est e unul" d intre istoricii drep tulu i bi,s eri ces c ', du' t;:en-' lllai"'!'

1) Opul cita t.

1I, - 2 5 4~ 2 5 5 . -

Nu

ni

se

p are " sl.;periJuu ,

...:

.
:

..

'"

165

.' los llo r c eeace esle slab din ' firen SD. A m c unos cu t . c ' c e va ase m n to r cu a ce asta s 'a l n l m p lat prea evla vio sur lui i de Dumnezeu p reacins litorulul e pi sco p E usl alie . '. .. D up , c um se tie e l a .Io st a eza t in c h ip c a n o nic ; da r ':,t ~ ii,' 111 01 Irz iu, (lupa c um dnsul sp une, fi fo st tur bura t de ; , :'~-; " : 11 " 'c tre "oa rec nrl i s'a adus nt re mp rejur rl nea t e p t ate, , -;; :. pe l n g a ce a sta n su i e ste fo ar te in disp us la l ucru, ob osit de g riji cau zate de _serviciul s u i deo a rece nu ""m "" " u fos t n stare s rezis te vex e ltllo r inam icilor soi, il da t ,s cris o a re d e d emisi e di n s ceunul s u e pi s c o pa l in c h ip .. Ii ' '. ne l n eles de noi . El Ire bui a c a c u o o ri c e pret, du pce ~ "rl i;; (l~''':. 'odatn s'a lns rci na t cu grij ile ierarhice, sti suponr le p a n t l1:" '~ >. I.n sfrit cu p u tere sufle teasc i s ..su s l n f r pr ivir e f'~~ ', 1; 0]" obo seal . i c u vo ie bu n s rabde s ud o rile, ca ri aduc rspla t . i dup c e s 'a ar ta t fi fi n e gli ge n l, ce e a c e a '.; ~ ';~ p~'ove~H.. mai m ult di n p~ic:ina ina d ivitl'llli: dec.1 d iI~ le ne.' \ ,i ~ vire I Indo l en , c ucer rucia voa str li hi roto nl t din ne, ; ,J . v cesit a te pe p r eac u cer nlcul i de Dumnezeu pr ea ci nstito rul frate le nos lru i m p r eun episcopul T e o do r s g rij a s cli

""" ""i'"

":ii ,\

de
i

Bi s er ic ;

deoorece nu

SB

cu ven ea

s r rn n v d u v

tur mele ' N nluil o ru lui s p etrea c for p st o r. D ar fiin d c a ve n it la n oi j eluln d u-s e, nu p e n tru ,- , ceta te , n ici p en tr u Blserlc c ert n d u -se c u p ome nitul , de , ti Dumn e zeu preacinstllo rul episcop Teorlor, ci s p re a cere ~.: ~ ~ c ln s te e i numele :d e episcop ; tu tu ro r fucn d u - n i-se m l l , d e b tr nul, so c o tin d c ' la cr imile lui c o m un e s 'au f cut '. \~, ,, " n o u , n e -a m s tr duit s. ' a fl m da c d a nsul a lo st s u p us lir~ :e ,t' c o1e l'is irii ,le g iidte sa u dac n um a l o ore cari I-au ac uzat 1',,~1t j; " de ,c ulpe s p rem+ brfi repul e l e, I am a fla t c u e l nu g-j[~ '. ~~t ',. o_,:eo nli s " '.'nimic felu l a cesta, ei,Jn loc 'de ' vr e -o vl n , it dat demisie. Drep t a c e ea n o i n u fa c e m im puta re c u1. ;\ : ,: }' 'cerntc te l "vo a s tre ' fiindc a li h lroton lt in locu l lui p e m e n. i;' '.;:;,., t o ne tul, p reacu cern lcul e piscop Teo dor , ceea ce Ire bu ia ,l '! " ' s ii fa c e tL P rin ur mare fiirll a c on linua m ult c o m ba le rea inacli vil t ii ' b r bal u l u i, ci m ai vr tos tre b uin d s ne fie m il de' cel b trn, carele es le d ep nr te tim p a ll d e n,de lun ga l.de c e ta tea in car e a p elre cul i ,de pat ri e s l r moilor, am hot rt i dispune m cii f r nici o opozitie i se cu vine num ele i c ins tea i c omuniun ea de episco p .

,
i

';,: ;: rt;

d e

"

11

'i

I~
"

.",'

'f}

"

,! '

Aa ns c a s ' nu hirotoneasc, n ic i ocup nd Bisericft. "~ "? ,' ~ !, ~~~:c c u de la s in e putere s liturghise asc ; ci nu mai dac s 'a r " > 7- :; ~ ': lua mp re un , a d ic s 'a r da voi e , d e s'a r nt mpla, 'del;.}f{: '" c tre vre- un fral e s a u mp re u n e pisco p , dup . n el e gere'" ili' ' i 'f, i iub ir e n H risto s. [a r dac veti voi c e va m a i pOlrtvil'}~ / ;'1 'ki'; pentru el, o ri acum, ori in vlltor, a ceasta c va fi pl ,,-\;~.'I) " , ,~. }'!.i c ut sf ntului s inod . '-" " *~.- 'l! ~ri : 1r::~;.:

--~-

QO

.'r;~;~ '~~:'
'l-r
':--1'

~......

:tr''l?-

.'~

in

:!
"

(16 int i u-a l doilea : 10 Petru Alex. : 2; 3 Cir iJ Alex.). ~'" '(~J.; ft: - In S i ntag ma .A t enian acest canoll ' .se,~ gset~ ' a fa r ,'de, 1;i0: :~; :'r ; .:-, l~umrul .canoa~el~r si,n~dul~i, dela ~te~ i est e, pus ,s eparat .subf';~'i(; ,~ .~.~ titlul : f.m o ro l 7J "lr;; 'l !.Jr~ ; a r w r;; sau ocJ!oo,uevl7,1j;; "p C:7;; d UlIO OOU,: \ ~;(f':"
, ,
,::v

trp O;; T 1 v

/7 ' I1,Wp !.JlI.w. "

e U(1j'7j

"

a!iu uv ,0'1< ,oo",0 1/To';) >> - _"S: .r i50ar: a . aces h~i

(7!Jv o t> cv;

", :"

r. '::p l

. , /" ( ", . ~u (i' r (J. Ow '.), r D U

canoanelor.' ) In Cormcia ia slav, la titlul ace stui canon se spune : <~i:

celela lte ca noa ne i in ed itia lui Bevereqiu") i ce a a lui Pi t r,;&) ,~ . ;,.i deasemene a s e g ses te separat i n editia rusea sc mai nou a-/\ { f

tatie, fostu l mitr opolit al Pamfiliei. ') EI s e gsete separa t

nod e cum e ruc

adres a t

sfntului s tno d dm P a mfilia de spre Eus -:;:,:

s fnt . ~i al treilea' 5i:~~ l7 . 1, ,:.

r Z V Oll i' lI O U ~~ '4f;~

"-'l{t:'t

j < '

~,

de :;,"}'

"'~.

', '. j

" ,.

:'

sepa rat ca scrisoare a s ino dului. , ~" ,:' ; ,1'.' . ; ' ,':~.:j,Y,~. -, In ca non ul prezen t a l sinodului del a Efes chestiunea ~ p rind~~: .~ ~. .~ ~m pal es te scrisoa rea de de misie ' - .. (l1{ V .loL! 1rapatt"1(1 e(~ ~ / lib enm1 ~1Jt~ ~~:~ ab dica tionis - p e ca re o poate da u n episcop din.sca unul SU . .~ '; ~_ <~ in nd s ea m a de importan ta pe ca re o a re cupr insul acest ll~,. ,;,;.ii. ~\ ~ ~ . canon, la co mentarul nos tru al cano nului vom da ate ntie u r m - ~ . 'W -r, ~

al noule a a l s inodului al ' lII-lea ecume mc, m .Ioc de/ a -I clta ~ :;;'1 ,;'

<acesta e ste can o nul ' a l no u lea . > ") Deoare ce I1e,d iia pre2e!'t.l :~~!t voim s a ve m ~nifo r~ itate , a m cita t ace~ t c~ no n ca pe , c ano ~ul.~;~;~ '~ ~t~ ;

i,

bis er icesc ort odo x de misia , pe care o d un ep isco p, mitr opoli t. .'~~'j" sali patr iarh din scaunul slu ,. ' i 2. cu i trebue n a inta t dem is ia ' '(
' ) II , 206 . Sy n odt k on , 1. 10 6 - 10 7. u) Iurts eccl. gl". ' Hi storla et Mon um . 1, 5 20. ") E dii a din un u1 185 3, pag . 47 - 48 ; e d i ia din an ul 1 -8 62 , pag . -77 ; cd . d in a n ul 1 :! 7 7 , pag . 137 --:-J 4 1. s ) Ediia di n an'l;l 17 87,1, 0 1 . " 6} " I/aplt.!:-{ Q!:.; .in conci1iorum ca nc nl b us eSI, cum . q uts a bdieat e epteco pe tu, honorem nt hltcmi nua rer lner t oup lt . .. u Sul cer , T hesa u ru s eccl. ex p at ribus gr. co ~ci m n at u g , sub voce -:r/l.,o o.r-: 1(U~ , tom. 1 ,1. cot. . 5 8 0 .
1)

toarelor chestiuni: 1. ce fel de impo rtan ar e pentru dreptul &;~

i:' ;'
:-:

" ,;

' >

,. ,

!'l~ - ' \t ,,~


-.~' )-< . ~ 'i"

~:; 'j:'
!)',

"
".

167

~fi :t:",,:,.~{fllris it (.~ fl ~~{JII )7.0 ~ la.<fe , -qrO I.J'./" lup(UfUl,uivo .;J, p n ce nu i-l r,e ~ , { ~:.'~ .ocup , iar dac deloc nu vre a s s e s \-1 p u n , ' s s e e xcomun lce ' ~ ~11.' >, :.<;i ~ ', (~ pt, ,el:! e xcepia cazului, cnd Si{19Pt\1 ntreq (.: d e!u) a r hot r , '""t ',;'J tlel .n pri vinta Iul- ,') Dup cum ~ m .spus , excep ie se p ermi tea

.' ~ ' i ' cine este chemat , d up ca noanele bis er ic e ti, s p ri measc , ;; .~, :: .a cea st de misie' ? I J~:r~ ~: "Canoan ele Bise ric ii ' o rtodoxe condamn ho trt pe episcopu l, ~ .... ~ . '1l1HropoIifui sau patr iarhul , ca re demisi oneaz dela co nducer -ea :;;} tJ~~' ~< ,pro yi~lciei sale bisericeti ncredinat lui ~n conformitate cu dre p,. 'i " . ;tul'-legal ~ i d ac a r pre zenta o demis ie de ace st fel, ince-':fr !~ (~~tea i ' ~e 'a fi: e pisco r>~ )n cel mai s tr ict se ns al cuvntului . ~.~ : ~ 't - " ' In sensul ~ cano arielor biser icest i respectivii. ca ri a u' ost ; :t; ~:;~.;~:a le ', Ja p n ssa un ,-episcQpesc, aveau voie s de m isioneze liber 7,,:f dac doreau, '':'::'' :' _dar tr ebu iau ' s fac ac easta inainte de stinf, .i , ,;ji~e . d~oa rece . dac ace ast declara tie d e ren untare s e f c e a :~~ ~'~' I' r:' diip.' sfin tire , : n , numai c nu era primit, ci celce per zlsta cu ' J: ~".n ~r tn ici e pe . l n q ac ea st declaratie, .era pedepsit cu exclu. .., .", L I "" - r ,, _ ' . , , '\; j :,f>:~ (dere ~ dln .Biser ic v Nurna i ntr'un caz pute a fi primit d ecla ra i a . . "f~ d e acest fel " i r especti vul nu era s upus pedeps ei, d ac a dic , 'poporul " r: c~e ru l unei cl r cmnscri pil bise rice ti nu voia s pri'measc pe' ep iscop ul, mitropolitul sau patriarhul tri mis de ctre b:';l(,;.r~\I tori tate,,; slnodal ' l ~ga t , , , " .In inteles u l can onuiui 17 a l sinodului d ela Anti ohia nici u n ~~' :~ :~:, ~:r;,~ep'~~coP j l.t. t , ~.vea voie ~ pl:~s~asc. sca~m.l l . ncredinat lui; ~~C II ,~ ;o face, va fi somat s -l ocu pe din nou I daca m CI a tun ci nu vrea sa se .:.) ::...,;, ~y.p uP~ ; ~ c i i ,p~rsist.' cu nc p n are n d e m isia sa, s ~ va des p oia 'r;:, l ::'; : ~~d~;!' demnit<lt~a episcop easc i se va exco mun ica. Aceasta a fost ,,~ ("~: " ' UQPl1a g e'"ner ! , a ' Bis ericii. Zonara ..expl ic c~no,nu l acesta astfel : ii': " -':) ~A":',:{ft<l (:e lce a.fost ch emat s , c rrn u i asc o B i s eric i p rsete ser. '. \ ~" ~_ "Viciul ncredi n a t lui . s ~e , exco mu n ice, a di c s se .considere a-

", .

':A-f

4u

JL

~~ ,

;. ~"" .numai la cazu l, d a c clerul i poporul nu voia s pr imeasc pe f";.: , . 1 ....c~l al es. Canonul 36 ap os tolesc v o rbet e lmurit despre acea sta . , .. , Nalsamon , ~om,e n t n d acest canon apoa tolic, zice : - As tfel a cest ;'i,\ ,"" ca non dis pune c dac episcopul, carele .es te r nduit pentru pro:<', ' .po veduire (XEtp ~!h'aj~~ _ 8i~"lJTa~ .dtljaG;a.2 ix~lI) , ~.en ea g ~ nd epflnirea . '{"w, .datoriel iu i ncredina t , s se af u riseas c pnce nu se hot rete " s mearg la locul ce i s 'a incre dintat. Dac el va me rqe a colo, dar
~,

11'

16 8

~f <:\i~'

~!~ :r ' f{i~

~e aSC

i pstrea z demnitatea sa." 1) Deci episcopul numai ; in aces t. : ' singur caz ' put ea s - i p streze dem ni tat ea :" f numele de episc'op/ -\~'.'.{

popor ul nu vr e a s-I pri measc , n ca zul acesta ' ~ ,pedep -._ , J, '~ r<--~, c. cu a urtsir e clerul .acel ei Jlocalit~ ti , deoar ece,, ' n u a ';;tiUt s~~ :, ?'~l: '~~~;' il n v e e po po r u l cu m tre bu ia , I r co ns ide rar e da ca cler ul e ste ,.~ - n vinova t sa u n u n ace a s t che s tiune .' Pe l n g aceas ta-episcopul K'

se

chia r i - dac n u c r muia Bis erica s a '- alt cum era caferisit in ,mod de finitiv. c,''k1iil1'W A c ea st n or m de b az a Bis ericii, du p care se cater isea episco pul, c are - i p r sea scau nul ncr-e d i na t lui de c t re autori. tatea l e gal , f r s fi fost const r ns la aceas ta prin cazul prev z u t n ca non ul 36 a pos to lle, a p r imit expr es ia cea , mai b un p rin ca non ul no s tru a l g"Iea a l s inod ulu i a l Hl-Iea . ecumeu!c. a rat Chest iunea, car e a pr ovo cat emiterea acestu i canon , chipul cel mai l mu r it , ca r e e ra pra ctica Bisericii vechi re feritoare . la prsi rea s ca u n ului episcop esc i. care canon tre buia s s e ap~ : ~ ,~t Iice T! ' viitor in a ceas t ch es tiune. .. '(; ' -,' In ed i n a a VII-a a s ino dulu i dela E les s 'a discuta t che - ~ s tiu nea un ui o ar ecare Eusta tiu , ca re le -era mitropolit - n Pamfilia.") ~.~

ne-

';< 'J:

Acest Eusta tiu, dup cuvintele ace s tui, canon (ori scrisoare ad re- '. r,.~ sa t si nod ului din Pa m fili a), era slab la suflet i obos it fiind de , J.J'~
s rez iste vexa i i lo r inamicilor s i a dat sino dului su (celui .din P~ m f ma , . care I -a _-i.nSti.tui!) s cr.soare . de _ ctem.isie ~f.t~~iov " ~-'-,<; rJ,~;
r'7jOSlO; ,

luptele ca uza te de aprarea drepturilor Biser ic ii i nefiind 1 l,__ s ta re. ~'

Itbe llum abd icat ionls) dm sca u nul prime prscope s c al <;lr.. ! -!~~ cumscrlpfie! Bise r icii din Pamfilia. S inodul a gs it de cu viin s \' .~ -: primeasc dem isia mitropolitul ui i n locul lui imediat 'a ales ' i,.:~l numit pe al tu l, pe e p tscopul.Teodo r. Eus tati u.: Jirete, a .ce r~t..' .'f'~; i nlormai u n i a sup ra conseci n e lor faptei sa le ....... el a ' fost I adic ' e~r.:::)~ ! clus i despoi at de demnitat ea i f unc iu nea sa de episcop.: nsui !"~ ~ Teo dor. a comptimit situa tia lui Eus ta tiu, dar nu -l sta ' n i~i .I uit,ti~ nici . si nodu lu i n puter e de a-I a ju ta in oarecare chip.'S)Jntr.ll': ;"i,i};: nin d u-s e s inad ul dela Efes, Eusta tiu, pe care - La psafoa r fe.trnulf ~f{t; s tar ea de os it oa re , ce s ingur i-a crea t-o. ncura jat fiin d de ' me n~'-;)Ei:; tiona tul Te odor, s' a adresat si nod ulu i 'e cum enlc cu rug m intea . ;"~,

;,~<!~~

ii

---l-)-S~;n-I_

A l . Il, 49.

.,

::t<1

2) A. S . E , II, 10 s q.
ll) Co mr-, Hc fele :

Cou cillcna es ch lchte, ,U , 2 1. 2.

ifi
iLl~
~ t ! ~'" l ,1"(-c ".

16 9
I

;, . c a s i-s e dea din gralie cel pu i n dreptul de a pu tea purt a ~ l'~;~~l" numele de - episco p : _ rrpQ~ij J../ Je iJ. ,.L!w v , o u . 7U P 'r., T?;' :<o),S(')';, auo ~

'".

'::'" TijS Xxi.q o(U.'; P).(J:,IE" ( .HbV 'lf)~ /h o~ dh) a r u'f{J .i rr{(J)I.(i rnp 8snr)(vp qJ, e;o.rnvv IT! riws T~:J , ou imox noo <q}.;)'''! xr..d xJ.i jat v, - i cu lacr imi

.ii l' i

"

il

"

, n ochi a cerul , nu s i-s e res1itue cetatea s au Bise r ica pre a cucer niCi.dui Teod or, ci numai demnitatea s a i s poat purt a

;i~; : ;;.- numele de e piscop, Gratia aceasta nu o putea cere de la s inodul t ~ lr ~ Pa mfiHei , deo arece si nod ul-ar fi trebuit s se acomodeze nor ' t } l1eJor ex istente i ast el riu a r fi p utu t s -i s at is fac ce re r ea, - ia r 4 ; . canonul spunea ' l mur i t c e piscop ul, care i-a p rsi t s ca unul ~~ "tre bue s se a uriseasc . E usta tiu bine ti a acest iu cru i din i j: ;'J.'cauza aee as.ta s'a adresa t s inodului e cume nic, carele s ing ur ar e ; -dreptu l de a mod ifica hotrrea unu i s inod pro vincial n limit ele k,;canoanelo r f unda me ntale. Sinodu l e cumen ic, punnd la ord inea 'zHe i cere r ea lui E us ta tiu i d esb t ndu- o n chi p tem ei nic, ' a co n-' lr mat i ntru to at e h ot r rea s inodului d in Pamfilia i a recu, \' noscut deplin ' leg al cons ecint a n care a aj uns Eu st a tiu pr in procedu ra s a. i deo arece voia s ar a te ati tudin e co nd escenden t fal de s ta rea u m ili t a lui Eustatiu i s - I a u tc re n limit el e po sibili t i i, a dreseaz o s cr isoa re sp e ci a l ctr e s inodul d in Pamfilia i ~i fa ce cunoscut c, a vnd n ve dere cererea lui Eus tatiu, U"petmit'e s rmn in co nmuniunea Bisericii i s s e bucure de ' num ele i de de mnitatea episcopea sc . i s pre a ar t a cara cteru l d epl i nv e x c epional a l a cestei h otr ri, pr ecum i d irec tiva , ica re tr ebUe ps trat n Bise ric n ca zuri s imilare. sinodul a daoq : E ( :t reb ui a ca cu orice pre dup ce odat s'a n srci n at cu {gi-i jile ,jera rhice ~ s supor tep n la sfri t cu putere su flet easc " ~ s susi n ' r privire la o bosea l i cu vo ie bu n s rabde sudorile, .ca ri ad uc rspl at . . i dup ce s'a a r tat a Ii n egligent. cucerhicia vo a st r a hirotonit din necesitate pe..... T eo dor s . il~ griiasc . de Bi s eric ; deo ar ece nu se .cuve nea s r m n v duv i turmele Mn tuitor ului s p etreac fr ps tor. Dar f i i ndc Eu statiu a venit la noi [elu ind u-s e, nu pentru ceta te. nici pe ntru "Bis e ri C , . :'; . ci s pre a cere cinst ea i numele de ep iscop .... Dr e p t aceea noi nu imputm cuce rnicie i voas tre fiin dc ali hiro ton i t n locul ',:J ui pe menionatul , preacucernicul e p isco p. Teodor,.... trebuind ' ;s -ile fie mil 'd e cel b tr n., . , dispune m c i-s e cuvin e num el e ,t '~i cinstea i co m uniunea de episcop . A a n s ca s nu hiro:;i.' ito ne a sc , nici sa l iturghiseasc . Dup cum s e poa te vedea . i n . ' .
c -r-

,Il
1,

I
li
"

r
,i

\
170

": :!:

<>:~

de~lis ione2e d ~n sca ~ ~u l chir,iar!~al . ei i.i exp r i m . mirarea :~';~~~~ )~~ fata de ac easta apari t ie - D~i! I J p eY 07rlf.J;; I din cauza aceasta ' i"~: s e i ex prim a t t de riguros n scrisoarea lor despre Eusta tiu ~')f~! I"'~ i se pronun m g ulit o r despre s inodul de la Pa mfilia i des pr e ';':P ii!!', hotrrea lu i, ca pr in ac easta s- moti veze caracte ru l ..e xce ptio noa:t .al hotr r i i lor in ac eas t ch estiun e i s arate c h ot r re a

fa a P rinilor dela Efes a fost lucr u cu lotu l no u ca cineva s . ~;m-: .~

~~~ 4~~
i } !"
"1

:i.

aceas ta are valoa re num ai pen tru caz ul de fa t i la nici un caz'; , n u poate d ev eni norm pentru Biseric. . ' ,~!) Onora li s 'a p rut c pe . baza aceste i scrisori a si nodului ,.. dela Eles se po a te dovedi c prl ntr' nsa s inodul dela Efes a sta bilil o norm i a dat episcopilor drep tul de a demisiona 'd u p plac din scaunul lor i totui s nu' f ie ex corn unlcat ldln ca uza ', aceasta. Valsamon respinge , ener gic a l i rrna ia a cea sta, deoa rece es te fa l s - ou;t. eo n In r oiiro lLJ. Yj/)i,; ; i 's pre a dovedi ne te me lnic ia a cestei ai irmajiun i, ne atrage a tenti a c P r n i l s ino dulu. ' dela Ef es au da t h otrr ea ace asta fii nd c vo iau s se arate con'.. ' d es ce nden i i ceeace s'a hotrt din cond es cen de n s pre a sei atin ge un scop mome nta n nu se poa te in vo ca . drept -exemplu ' a se con sidera de n orm pen tru viitor - "To rap u:r6 Tl(jv lJa re/H/} ,/ awp !fdJav, xa( o lx ovop./a.; lO T0',) eJp!al?7). X al ou l.P7; .0 x u.r otxoYO/ ( {U.',I

Canonul sinodul ui dela Efes n earat I\ ch ipul ce l ma i l murit c {3!8~/ov 1tu.pu. (.~a~(vf, (lib ellum a bd ica t ion is) da t de episcop i, mif ropoliti i patriarh i era necu noscu t de ctre s inodul dela Efes , c acest IeI de de misie era considerat i l e ga l i aducea cu sine pr iva rea de - demnitate, i . chia r i dup s ino d ul de la Ef es se conda mna fap ta a ceasta , pr in urmar e i ast zi n pra ct ica bi sericea sc tre bue s se co ns ide re dreptlle qal
i s se pedep s e a sc ca n o nicete , deci e piscopul, care- i p rset e scaun ul i cau t s pensi oneze fr a av ea .mottv acce pta bil ca non i c ete, se va deg rada . Aces t lucru ni-l explic ce-I ma i bine Zonara n comen tarul acestu i ca no n, pe ' care-I reproducem a ici ; -D in procedura aceasta a sinodului unora li s'a prut a pu tea s' deduc c episcopilor li s 'a r fi dat dreptul s- i p r s eas c Biserica lor i totodat s -i poat p stra demnitatea ar hierea sc . Mie mi se pa re ns c tocma i contr a rul se poate deduce : an ume ca

x a '.lull a ;cp a rev E ./'; r .) i~:?;crl).

ata

"r!

lP~fl ~rLO'.I

d a:vz X{Jzv , el .; tJ1r6 f~ !r.ll a

t J!leaOat,

xae c:'s:.

se

1) Sin t . A t

il , :!1 4 .

" ,

J 71

-.!~n. tim purile

'\.Ie clli ceice

renunau
i dup

la en arhia

IO~I

pier de au t o tul

ce posedau mai na in te

demisie nu mai avea u n ici un

drept episcopes c i nu s e ma i puteau numi epis copi. C ci d a c a fiinta F obiceiul. ca celce : renun la eparhia sa s se bucure - i pe ,:/mai de pa rt e de drepturile arh ieret i, apoi : de ce 'se ndreapt Eus~~' taiu-" cu lac rim i in ochi c t re sin o d i- I roa g s -I permit ca ce l . " .': .puti n s' po a t pu rta ' n umele de episcop i demnitatea episco~.ol:l'Z:( , p ea sc i de ce sc r ie s inod ul special n a ce as t chestiu ne sinodului "r din Pamfilia? Din ' scris oarea aceasta se vede ma i v rtos c de~mi5ia , na intat " d e 'c tre un epi scop di n -s ca un u l s u , a vea de

?:'cons'~c i n t pedepsirea, i nici nu s'a dat astfel de demi sie, deoai; r~c e', tnsortsoare se' s pune c 'demisia ace asta s 'a .dat in chip ne, -' Cliiio sc1 ! Pr\n j il or i c d nsu l (Eu sta tiu),' dac odat i- a asu-

... fi rr at crrnuirea ie rar h i c , a r fi tre buit s o co n d uc ma i dep ar te" .; ~ ( U energie su f leteasc r con sid er are la o b os e a l i cu voie ~ - ': ~ ht1n a r fi trebuit s ra bde sud or ile . ceeace i-ar fi a dus rspl a t
~ ':f:j_~

: mbe l u g a t . Iar im pr eiurar ea

c pn

a tunci nu exista obiceiu l

la s cau n ul ch iriarhal ma i bine se vede din mira rea ~ e xp r i m a t "de c t r e s inod din aces t pr ilej : a dem isiona t in chip :~n e !1te le s de noi ", - se exprim Prinii. D ni i vreau s spun J~ numa i " c " le este inexplicabll xum s 'a putut nt mp la un lu cr u j:~ s a u a ltul, de ~are _ ~u fost su rpr i n i , or i p e ca r e in genere nu -l cuno sc 'l'l.,. :ij, ~ d a c ns ch esti unea era dintr e cele de r nd. nu s'ar fi prom~l: - ~- dus nici o mirare . Iar adaosu l P r ln ilor c e l ar fi avu t dato r ia r:tl'': ~-d e a e xercita p n la s f rit cu putere sufl e teasc crm ulrea i e~ . ;.I ;: :- r a r h ic , d ac oda t i-a as uma t-o - doved e te c de mis ia din j ;t ~.i , purta r ea de : gt'ij ierarh ic obliqa tori e nu -n ul11a i c nu este per" ~{;/ (li1iS , da r este chiar int e rzis i se condam n - 1). ~~ii:*{" , Conceptia Prini~ilo~ dela E tes as up:a ctem i ~ieiJ pe ca ~e un !~,: ~t :. t; ep l S CO P o po ate da dm s ca unul s u, ob i n e co nfirmare prm ca ;r~~ ; .'na n ul 3 a l lui Cir il al Alex andriei, In ca no nu l a ces ta se vorbet e . li'" t\~, ~. despre un oa r ecare Petru, carele 'era ep isc o p al une i cet i din 4,;1~ J~~, ' circumscriptia Antiohie i i a demis io nat d in sc aun ul s u , pe ntr u ~;~: ' J t~ :'.'; ceeace a ' fost ca teri sit . E I zice c s cr isoare a de demi sie .. - ci-"'. "..!1?~ ~ tim n a cest canon - - nu a dat-o de bun vo ie, ci de ne vo ie ~1- l (re fric i de amenintarea oa r ec rora. Dar, f cnd abstracie dela ~trJf~~ ?>a c ea s t a , nu co ncordeaz cu legile bisericeti ca pe rsoanel e preo ~l\W(:t:';>'. " . ,

de a

r en un a

...

,1'ii . . Jif '.


" r., i lt , ~'

1) S!nt. A l. II , 209- 2 \0 .

172
e t i s
i-

de mislon eze : deoarece


in
f un c iu ne a

d ac

su nt 'vrednice de
n u s un t vre dnice ,

s lu j b , s s

r m n

lo r , iar

d c '

se in-

il'
!.

se ntin ! I ) . C p ete nia B isericii din Al exandr ia a v zut 'n ace a s t


fa p t

d ep rt ez e

din slujba lor, dar nic i de cum prin demisie, ci prin


ex pres i d e cl a r c
dac

a i b de urmare caterisi r ea i ex cluderea din comunitatea obteasc; ',


expllcnd aceasta
B i s e r ic
.1

o ilega lita te

necond itiona t . trebue


vrednic
s

aa c

ci neva este

o cupe n ,

dea vo ie s demision eze -

o ar e ca re sit ua tie i erarhic , tre bue s r- m n permane nt la acest Joc. iar dac nu e vrednic de aceast si t ua ie , trebue n- o I t u ra t prin se ntin bisericea sc , dar la nici un caz s i-se
indiferent dac o face ben evol sau

nu

-a ce s tui canon - i cu to tul mpotri va lnstit u i unl lo r bi sericeti ca persoanele preoeti s-i p rsa s c Biseric ile - - ,)'a r r o E;.o
a'lUf 7.u(JOY

prin constr nge re- "Este ,jlegal -

zice VaJsamon n comentarul.


"c ,

r=. r:TI'1ru
, 1

it7,ev~ (u .; /~& .o!.; l1( (T,H lJt g r :'i; i~'7. hl';!fI_-:;' f1piax. Q ',I, ,o rrn,o(u- \ , OI;'; i,p o')prO'); f"/L; i~ i'.i.1iirI(1 .. s wj ,iv OI. 2).

A c cl a lucru l gSi m i n canonul 10 a l lui Pe tr u . al Ale- f ,. xandriei. In ca nonu l a ces ta s e conda mn n ce l ma i ho t rt chip ~.";. ceice- i prsesc s ca u nul chi ria rha l, ma i ales in cazurile cnd Bi-.. ~-" se ri ca es te in pri mej d ie i o I a s la discretia ina micilor . In c a ~ ~ Xl ' no n se citeaz cuvin tel e Aposto lului Pavel ad resa te ctre F ilipe ni, :' . ca rele a, zis c ma i de g ra iJ ar vrea s moar i s fi e Impre- :..... J.l~.~ lr~i un cu Hristo s, t ot u a r rn n ea nc in t ru p e s te ma i folosit or pent r u vo r') - i se condam n ce ice fug de la locurile lor chiar n clipele c nd trebue s fie aco lo spre a- i mntui "tu'r melf .lol', i a le con duce pr in sfat , a le nv a i a le m nq ia -. La a ce t i . oamen i, zice canonul , s e re fer ma i. bine cu vin tele ev a ng he listul ui Lu ca , ca rele zice : -o rn ul acest a .a ncepu t. s , ~I de aSc t ,:,da ,rii:,;:" n'a fos t n s ta r e s s v rasc") ir din ca uza aceasta sunt demrli b~J, d e dis pre .") . . ,.

.,d

Aceasta a fost pra ctica Bis ericii n aceast ches tiune. Este :: .,. He g l i m po triva canoane lor bi serice t i de a ct em i~o l1a ,':"I. :e r~.'~~i!~: '~ pr incipiul dom inan t i to ti , ceice .demisiona u :' n felul a cesta H? '!.;~:!.;
" . ~ ,, ~ _ .~

X i~

1) 2) ~) i) 5)

Sint . A l. IV, 3 51) . Sint A t. IV, 3 60 .


1'23- 24

14'30
S In t. Ai.

1" , 30 .

/' ,

17 3

l
mai de-

'.

p er zist au cu i n c p tnare , erau supui pedep sei n contormi tat e cu ca no a nele - a d ic er a u c a t e r i s i i i afu ris ii , In secolul a l IX-le a intru ctva s'a indulcit riqurosi ta tea
p ract icei de pn atunci, de i a rmas n ii n i pe

pa rte, i demi s ia t o l er a t d in sc a une le ch iriarhale nu a nceta t a fi consi derat ca o [ap t ' co n t rar canoanelor. Ca non ul 16 al sinod ului tinu t la an ul 86 1 n Biserica S f i n il or Apostoli din Const antino pol nc atinge de m is ia ep iscop ilor. Ac asta pro pri amen te
pomen e te despre dem isia p atriar hului i , du p cu m se ved e d in

;~; ?~;~~ ~{~~ ~': '~ ", :: ~$'

~ ~;I : '-' , ~" a ctele ' a cestui sinod, ac el canon a fost dat din prilej ul dem isi ei :~r :. ', ,/ :~.' I u i Ignatie~ carele pe "a ce l timp e ra patriarh al Const an tinopolu ,~~ ) lIi. S inodul, cednd i m prejur rilo r vrem ii ace leia , recun oa te c , f~'. >~n 'a numite cond iiun i se po ate pri mi de misia n alnt at . dar in

~~'. ,~

" :/ -a ces t caz, inai nt e de prim ire a ei ; cu o ric e pret trebue s c obser"-vate oarecare condjiuni pr ealab ile si a dic dem is ia tre bue .lnaln' o '. f~ ta t s inodului co mpe fin le , carele trebue s examineze ca uza , din ~. ca t e s 'a da t deinis ia . i a po i s fie pr i m it s au re spins : ,\:'"'J 7j ." , ~ , , -, . - " , .. ' ? P1~I''I!' r up ;rpO':" ep 'J',) "t"7jV o lria v T OU P :::}, /'()'.J":"f.J ; < 7j~ emax o to e, EXm(O Xe m (1 ,
xa~ ov,x(-;; ; i f~{(7..:oldv r; JI
o

ntiu trebu ie s v r as upra cauzelor , pe ntru cari r es pectivul vr ea s r enunte la episcopie. vAces tei pr o ce duri i se ddea at en ti e. i f ,i1-I f1l"j,i ri gu roas i , cu nici un pr et nu efa perm is s se n u measc tiI fJf "'ltJ)Y~ t ula r nou pentru sca u n ul chiri arha l, d ac nu s e consta ta din a ncheta s i n od a l r i g ur o a s c s e p oa te pr im i dem is ia c e lu i ce es te nc n-vla . Dar P rin ii s ino du lui i in acest caz se p r o n u n fo ar te as pru asu pra re spectiv ilo r (c eice- i dau demisia), 'couside- . rndu-i-pent ru fa pta lor mici la sullet i vredn ici de dispret , Va liJl,hlCH1 .' -Col1l.en t nd a cest canon, zice': " 1' oH d ;u ; <lV~ '; i;r{f1}(QrT: O! ~ f.iJ., ~ .~ 'Tt1p~ /&.g"P()'7.'tOfUY.?t;, i)' (;tfj i i1 dHt1z !~ Iru~o')O ;"'(!) li; -l) li!' (~\I/..I
E!; ;ri pa'; {" /r~ q/! Q.( , it

a ncheta

canonic

:rufa~lO:J.I l i;'';';;, rru.p7Jt"(}ij-yt" o 6_;;:0 IJ-Oi)()lf u;:/a ;; ' o r); oix tdo.-; :i.'rrM xo;:;,J. ;" .~ -ma i .de 'multe ori episcopii, ori p en tru fr ica de gUlJernaforii despot, or i fii ndu-le f r i c de .it v lire a vecin ilor, ori d in cauz
c

"l ffI .'Piiie


~:-

popor ul nu -i asculta benevol, i p r sesc f r -cur a j ep lsco lor,") Co ns ecintele de mis iilor da te in Ielul acesta, da c sunt '1" " primite d up examin area cauzelor. inlru nim ic nu se deo s eb es c ~ ~ :d e con s ecint el e fixate pri n cano nu l 9 al eluc dului a l III lea ecu"~ 'menlc i prin ca no nu l 3 al lui Ciril al Alexandriei f a t de pe r_ -c

.~~ .

l} Sj~t. A t, 11, 09 7-698,

174
" I

soane le , ca r i au de misiona t : " U .o /n er a ..; rij~ ' rou 'J~';rldX~ ITO U __' (P1'; l ;r, r-s .:.:'al d ~ /a~ 1J. V.()rp !f!JI''';J2;;o.C rr a vr.d, IJ.; - un ul ca . acesta ..s e' va ' ~\ ~ de s po ia des vrit de demn itatea i au to rita tea . ep iscopeasc . , ~:~~. a d a og P ri n ii sinodului ntiu- al doile a ; vorbind de s pre celce .va -}'j~ crui d emis ie ~ fo.s !. prim it . A ad ar~ ~ici n ~ c~ st . nici} n "'a lte <',; ~J: il ~;f C can aa ne ale BIs erIcII orto doxe nu~ se g a se~te mei un cuv~n t d e,~:" -"I\~r&; ~itla pre vr e-o r et ri b u i e i m pre un at cu a cea s t s ituat ie. Toa te canca ':"': o, ,; t: .~ 1. ~ ne le nu spun n im ic altcev a de c t num ai c ' ace ti e pisc opi s :.~ i>i'; l~ caterisea sc i s s e a furis e a sc . Altcum ca no nul' me nio nat al~~tfi ,~~,jf.l sinodului Intiu -al doilea vorbet e numa i despre n eces lta teaeru rt i <- ' :'. ,~~..~ cauze lor demis iei cuiva i ad i c : .<din cauza mper echerii ' i tur "' i~ ; ." ;;.o: _ ' ~" i bu r r ii , ce se n t mpl n Bis erica lui Dumnezeu . du p cum L:ice " ;' o'~ ~l~'''i cano n ul - da r a ltfel r m ne n depl l narmon lc cu ca no nul lui ':i , l~ r-;o~ Cu-il al Alexandriei i cu a lte le, ca rl tra t ea z des pre c hes titln ea ~b:t j aceasta , d up cum . obs e rv corect Valsamon : -ca no nul a cesta nu , ~ " ". "J', ; 1 " s pun e n imic altce va dect nu m a i ace ea ce s pune ca no nul. l u I"} ~ 'ff.lig cun a l Ale xandr iei , ' ) . . . " "'~b S u n te m nevoiti s credem c pen tru mul ti e ra lucr u conve"7: >~~: ~it nab il s ' demisioneze d in scaunele lor chiriar hale; c nd nu le ma P' ) $. " ,i'i'" ' pl c ea sau d u pce s'a u bucurat nd ea juns de pl c e rile , a c elor~ F:.~ ~:q. (sca un e ) , i din cauz a aceas ta ncercau s motiveze ', de misiile .cu "'- J:""" or ice pre t i fire te s nlture de la cei demisiona ti conse cinte le: ":.~?J: s ta bili. te d e cano~ne. Va ls amo n a .o?se~vat ~:easta i- i c.~rylbafe~ ,{~~; i ;~:~ e ne rgic cu a u tori tat ea canoan elor b iserice t i m co m~n tarllle Nc' ....t~, mocan on ului n ,XI V titlu ri - i r spu nz n d . celorc e se s trduiau .),:;,~~ IH ~ s a pe re teori a demisie i, rer er ind u-se la oa recar i e xem ple din ":;.r;, ~;i, p ra ctica bi sericeasc . dar mai a le s la ca nonul grei t - interpretat '.~~ 1 a l s inodului a l l ll-Iea e cume nlc, zice : "Ol &! i.irQII'Z ~ , Orp~/Ael:J t,~ ,;, ~ ~ ' ; f~l: ;aL~lilla '' 'JY "~(J~ n ;)v '"f1.plJ.!r~(7~(uv !(( V o l-LV u uv1tJ StaV x oa.rdv , 0 [; ,;c a A: iv f:' ,-~~

r .;:"- :i ~

se

'. 1 '-'

:"":

ii

~ """.:(;: ,1 " sero oo c IUI.XpU. r ap q lj V-1 1'} ~~":' arpa 'f o'; () 'J 7.p (J:re c, ev /7a t r r p u. tp ~1I vop, rp, , ' xa'.lo'.l: evov-uo rcu -- ceice a firm c dem is iile obinui te de timp
, o , ' , , _.. ' "" ", ; ' "

indel ungat tr ebuesc s a a i b va labilitatea can oan e lor , nu vorbesc --" ; bhie, deoal'ece obiceiul, ca re a fos t n fiin tim p nde lun ga t nu "~J. ll a re n ici o valoare, dac co nt ra zice le gilor sau c:anoa n el,Ol' lb ) ~.:' , '.,.'~'!.' ., ' : ;
o

At. H, 69 6 . " Qui ut em d tc unt tonga m r-en un tiatton um con s c e- ", :} . t udln em , pcri n d c ac C an o nc m , va te rc 'd eb erc , m a le d icunt L ou ga eni m nDn.'~ '<:~1 SCri pl.!l COClS' lC!lId o n cn v al et. qu en do Icgt ecr pta e v ct Cunc n t cd veasatur . ~, ~'l,7il~ ;-, p. Bevc rcg Sy r,(.di k( ln, 1, 3 7)7. ;1: .'
1)

Sin t

2) Sir.t. A l. 1, ~j D ,

" " J .].

:!'
~~l

iJ.li?~:; '.:~

...of

'~' .; ;:
:j ._ .
li

,. ~

1~~: i .J:~":;, : . Ar fi superfluu de a

','

175

vo rb i desp re ch es tiunea cu i sa. se-

: ',~ na in te ze demis ia n caz u rile hot rte de ca noane. n pri v in a ," fr' : -acea sa numai un singur rspuns poate . e xista , Nu numai le qea-

9 a l s inodului deja Efes cm rn ca E us ta liu 6 nai ntat 5 1110 , /l:~f,l dului ' d in Pamfilia f1 !8A!(Y,) ;rapa!n;t1 ~(/}gJ sc r isoa re " de demisie din ~~i~c al~ n ul s u ch iriarhal i ~cest demisie s'a ' pri mit din pa rt ea J,.'.~ sinod ului, D ea seme nea n s cris oa re a si noda l , r espective n ca ~f'~: no~:ul '3" al l ui Ciril Alexan dri ne an ul , se v orbet e despre P et ru. . f;5~:cal~e a "inaintat a sem enea d emis ie .s inodulu i di n An tiohia , ca re le. : f~~ p\" imi n ctu . o, l-a caterislt, At t Eusta tiu c t i PEtru a u fost num i i " 1i~'d e' c tre si n'o d , pr imu l de ctre cel din P a mfilia . iar-al doi le a d e ct re liA~;' cel di n Antiohia , C tr e ace leai slno ade se a d reseaz e i cnd i da u ~~,, ~emi si a. D n i i procedea z n chipul ob i n ui t . deoarece cine are drepd~: itl s dea, acela este n drept it i s ia , s au de la cine s'a pr imit ~;'c_eiJa pe cale leg~l . ac elui a tre b ue s i-s e i ina poieze lega l ~~v-, ,N , ~' ~: ,c,e eace s 'a , Pl"i ,tnit - altfel de procedur e s te an omali e. E us ta ti u ~.'~: a primit scaun ul su chlria rhal 'dela sino d ul din Pamfilia i ace '~i: '.f : J ui'l s inod l re mite spre -a disp u ne, du p cum va Qsi de bin e ; ':!t~: ~; Pet ru -a pr imit scaunul s u chir iarhal dela s ino dul din Antioh ia !~" , 4i i~~~" , i 'demisia i - o na inteaz acel uia s inod . D emisiil e Jo r, a bs tr q n d '.~J: ~~~:~el.a' iirip reiurarea c sunt legale sau nu, su nt cu to iu l re glerne n, ;:'~~~: ~~~1are, " ' fiin d nai ntate autorit ii , care singu ra are competin a de a ~~i": ho tr asupra lor: Aa . da r dac o de mis ie nu se ina inte az '. ,~ Fr j~ , [" ,~ u , to r itii co mpe tin te, e fr nici _0 im p o rtan , c . nul . i nu :.,.:.\~t ' ;~i"~ poa te .fi consi derat dr ept dem isie, d eo a r ece auto r ita te a i n drep t ;::f~; r ~.:mi are cu~otin~tA de ea i pr in urm are nu este . ~l s ta re de ~ a ' Y;' ~~l l,.f"it pronun1a o hotarire asupra el. Nu cunoatem ruei un caz m .,: '"';Ji ~ ~,./jstoria b,i serice asC , cnd vre-un episco p, car e vc ia s demision eze : > .. ~~ .~~,,' ,'d i n sc au nul su; i-ar fi naintat demisia l a alt aut or ita te, a a r ~~: !fl;'~'~~t d e .c,ea s i nodal , a stfe l de cazuri nici nu pu teau proveni , de o ar ece , ,>,'S~, A ;,,:/ ,nici o' a lt " aut orita te , afar de cea sinodal, n u put ea s p ri-

~lijn ,}l}~titUtii~~ '. ~lli Ius:inia~ .l) ' ,n s:r,isoar_ea cano~ ic, a~ic
A

elce este i n s ituatia d e a da ' cuiva ce va . e st e i in s ituai a de' lucru: "' celce '- are dreptu~ .de a da ceva , al~ . i. l ~~~ 9rep tu L de "a -l lua, celce TIU poate da , m CI nu poa te lua," citim.

P? ~itiv~. , dar i minte a na tura l i s ntoas ne nva c nu mai

a '. " Jua ' acela

in . ca-

~! ~' no n ul

.' .i! tll

'-l.t

>~ ~;~ ~' p e care l-a m . menj tonat ma i sus. Prin u rmare numa i aut oritatea
~ ~~~\
. ,~ ol

i; ~ '~~:'I measc dem isia unui ep iscop, n confor mitate


1)

cu pr in ci piul general,

I ns tt . 1, . ; X I.Ir I

G.

.~ ~ _:~ ~"':

('

17 6
- s i uc d a l , sa u ca s ne exprimm ma i ' p recis , numai a utor ita tea , . '. -ca re a instituit pe cineva nt r u episcop; m itropolit s au pa tria rh, poat e ,.' fi j u d e c t o r asupra u nu i e pisco p, mitro polit-sau patriarh i. num(~ , ( .} 1 '

. sau de a nu pr i m i ace ast dem is ie.

.res pectlvii i nici o alt a utor ita te nu este in dr ep t de a .primi ".;;, t~ ep !. ' I~ dr Cea m ai bun m rt urie despre a ceasta ne o fe r a titud ine a -- o . P ri n i l o r del a E fes av ut fat de s ino du i dela Pa mfilia. 'cat' '~t' 's inod a cateris it pe E usta tiu. S ino du i ec umenic , cu dr eptul su ~t ~ at t ,g } ' suprem , nici pe de pa rte nu i -a a su ma t dreptul, care n aceast {: ' -ches tiu ne s e cuve nea s inodulu i comp e tin te. EI confirm . n chi i") I,~;i:!: f pl .s olernn ho t r re a s inod ului de la Pam filia , ca s ing ur ul i nt ru :.' ': ;' .toa te competi n te a hot r asu pra ml tr o politului demis ion a t - i .cu to at e c in urma p u te rii s a le . ca au tori tate su prem a Bise rjti i ,, :~~ ' .putea s modi1ice hot rrea sinodului inf er ior i put ea s , o ailU~ . ~W le ze, to t u i n u- i pe rm ite a cest lucru, deoa rece pr in aceasta . a r.", r ' :fi viola t ce eace era qar a nra t p rin leg e pe s ea ma r espec1ivului <'~ s inod, de ci a r fi violat s fi n e nia , de _ca re nimen i nu a re voie s ' . , s e atin g . Vo i at i pro ced at," zic P r inii s ino dului adresnd~-.s(( ~:~ ' .memb rilo r s inodului din Pamfilia , - <in confor. m ila te cu r u d u - ~ . .iala h ot r t .... no i nu fa cem imputare cucernicie i voas tr e.... ci . treb ulnd s ne fie mil fat de ce l b trn , a.m , hotr t c f. r:}l' , . ' , -."P nici o opoz i i e i se cu vine nu m e le i d emnita tea , de epis cop, "jaf ,'. :i . d a c voi a cum s au mai trziu veti vo i ceva ma i po trivit pent ru el i. 11 .a ceas ta n c va fi pla cut sf n tului s inod -, - ' cu a lte cuvin te . n o ( :~ . "ii pe r mitem ace asta di n co ndescenden i dingra 1ie 7 ' aUceva ,~'~ : .n u-l pu tem da , deoarece trece pe ste limitele co m pet ln ei n6ast.r e " ;b~1 ! 'n u ma i voi a veti c d e re de a hot r asupra ep iscopu lui. pe ca re .~ ' vo i l - ai. a les. vo i s ingur i su n te ti che ma ti de a da o . ho trir~.l~ ,
f

ace asta poat e

pronu nta o

, _ hot rr e asupra demis ie i n ain t at - de : ~~',,~! l;~, n~

'ntr 'u n chip sau al tul, i acest dr ept al vos tru nirnerli 'B u-l P9aW i~'

"

.lua , de ci n ici chiar no i, cari alc t u i m su pre ma a uto rtta te Jn Bi ~ ~; i; : . S~, riC~ i ~de1ine ~1 as tfe l d e pu tere , p est e ca re nu exist , a~t~. iJl'S~ BIs eri ca n t r e a g . . " . ,,,',~. ,-. , " . " . 1, ,~: :i.tl~ A ad a r nici p uterea de S ta t, care d u p cana an e a re drep >i. ' , :':r -t ul de a p ar ticipa la al egerea intist ttor iJo r blserice t l , a ep is~; .cc pilo r- , ,mi tro poHtilo r i patr iarh ilor. fr' s lnod v Iacto r ul pr im ~r ' ~ : .principa l a l a legerii, nu poate primi i hotr aS,upra d e rr,l.isi ~i j t P~" I " ~1 -car e un chi r i arh bisericesc o n a i nt eaz din s caunuls u. " ' ~(~ " :~~.~~ A utor ita tea de S tat are dr ep tul s u lega l, d u p cano ane .dee '

,'.:t '1 "'~


,

.... ,~,

"

't;

1 t

.>~'

~.~

~", ~: . ;;,

,
~)

pa r ticipa Ia ins tit uirea episcopilor mai al es la ins fituir ea :!:,copil or s upre mi, mit ropoli ii , i pat iiarh ii. .~ Ce i mporta n t a re ace ast par licipar e ? La cornontar u l ca - ~ . sno nului al 4 I~ a a l s inodului I ecumenic am vzut c pop o ru l i '~ :~~~episco-p ii pa rticipau direct la alegere a chtrlarhllor . Exclusiv ei av eau

:~ \ i

\1,'

"

177

epis~

j'

~ ., jJ ' ,:

dreptul aces ta. Cu timpul- Biserica a recunoscut

pe sea ma au _o

pa rt iciparea la a legerile bi sericet i i a dic , dui . , ~ '~:',"Ctivi nt e] e lui -S ocra t, din motivu l c a ut orita tea l u m e a sc arta ~; ~ ci, ~ tt a ' zel n Interesul jntlorlrt t Bisericii i atta zel -pe n t ru pro , ~ . t:;;. gresul BIser icii, p recum de' mu lte o ri nici chia r . Ia popo r nu se . '# ]J u te a obs er va. ') D re ptul a ces ta prop riamen1e a. Iost re cunoscut " ",1,. pe se ama a ut or it i i lum e ti a tunci cnd aceasta a deven it cret in. P!~ Consfa rit i n u z ea z de ja de a cest drep t; da r n ce fel de s ens i l'ltilm ; Ii'~ ', clJ ce s cop ? S pre a nl tura event ua le le d iso rdine isca te din p ri~ r leiul alegerilor i s pre a asigura obse rv a re a can oa nelor b i s e r i c e ti. . ." .",Nullis s e electio nibus S . S . interposue rat Consta nt inus , nisi ut . ' ~r(HSSehSion e s compescere t,canon esque suader et ob servari , citim .! Ia, Eus ebiu.") Acea s ta era norma ge n e rat n _G iseric. Cnd an~~- 'Hoheilii au ales pe Eusebiu de chir iarh al lor, Constant in le scr ie i- . ! le ' reco m a n d s observe sfi ntele canaane , s f i n e n ia crora ni" meni nu a po ate viola .e) Co nstan iun vo it s ab uzeze de dre p.tul a tr ibuit lui de ct re Biser ic i a dispus in mod arbitrar ca' .10 heor ghe s ocupe s ca unul ep isco pesc al Alexa ndriei. Atanasie , 'cel Ma r e ' i n d a t i-a r eproat caracteru l potrivnic canoanelor a l ~~ procedur ii sale. "Cu r , sc rie e l, "cu m se ec.c1esiasticum ca nonem . cur ae habe re pr aete xtit, om nia contra canonem facit? Ubi en lrn , .ille ca no n, u t e p alatle mi tta tur is, qui episcopus fu turus ent ? Dac . vrea s se numeasc aprtor a l canoanelor Bisericii, de ce'j ut reaz ntr u toate i mpotriva canoan elor ? Unde este cano nul, - dup- ca re pa la tul tr imit e pe ce lce tr ebue s fie episco p? , <) , .La al t loc a c e la P r i n t e zice : - Pos tula ndos esse episco pos cle r i popullque vo tis , no n, vi in tru dendo s, con tra civium volu ntatem, Episcop ii s S~ al ea g de ctre cler s ipopor i. Ia nici un ca z /'
>:" t o r it t ii l u m e t i

_: 1) HisL ceci . V, 2,: 2) De vita Co ns tant . Il I,


9) Id . ib .

so,

6 1, tJ2 .
' ;' i :l :: r ,n'l tM
,il"1

4) " rtO(O '; p ':. '1


a d s oltt.

i! (lV('~ :J (~;r,) '-:" } 'J.":" /o,)

i:< !, ..X ":; .T.. .. , .

178

':~s1~~ }l
/U',;
~.~

f...

tocmai ca i Con sta ntin, cu r ol de interrn ediat or i p ciu i tor. .In '. t~} ~ popor s 'a nscut neneleqere pe cine s pun n sca unul epis ~ . ~: ~.1 ca pese a l Me diolanului dev enit vaca;nt i dup o lung d!ssuti .~~W s'au netes cu totii , ll urma inspira tiei divin e, du p . Clm " , sruri~ '~"~~it S ocrat , n per soan a e vla vlos ului Ambrosie : - Epis cop is. Y qu! , a,d~raI1t ;:,:~ vide batur hae c con senti en s populi vo x divinitus s'an e :" -~e misSfl;i';n ' Dar A mbrosie ' n c nu er a botezat i ez ita s ocup e~ 'Iocu1. oieri't: Valentinia n, la care s' a u' adresa t cu totii , a tr ebuit s soluio ueze "o ; chestiunea, iar dns ul a scris clerului i poporului c el n aceast _. :: " alegere n trevede vointa ' lui Dumnezeu i nu vede _ exist e n f~ k'~ 1'.. . vre-u nui mo tiv, ca re a r mpiedica s fini rea lui.lI ) Teod orit ex pul1e i : i ma i bine ac es t e venime nt ' i arat ce Iei de i m p o r ta nt a tribu ia ' ; Valentinian dreptului su de il se putea a mesteca n al eg erea " (~ .chiriar hilo r, C nd pop orul i clerul nu se ' putea u intelege pe , ci ne ~ ;l(' s al e a g de chiriarh al Bisericii JQl", s inod ul se adresa ntp ii-{ , r aiului, ' rugndu-l, ca cu nel epciun e a lui s se declare n fava",> . r ul unuia sau altuia dintre candi dat i. I m p ra tul. le-a respins c ere rea i con sidernd c nu e st e c tu i de putin com pete nt in a ceast chesti un e, le e voc n m em ori e canoanele bi s eric e ti i zice c . i~'_ dnii tr eb ue s cuno asc mai bin e . d ec t el pe cei vred nici: -Con - ~i~ ',..c ilium co n tendi t ab lmperatore, ut ipse, utpate sapient iae et pietaHs ';~:~ '!i ~' in s ig nibus pra ec1are exorna tus, ep iscop um deliqat, At BIe: M ajor .~~ ... ,. e st haec provincia , qua m quae viribus ..nostris s us tiner i queat, !~ .Proinde vos divin a' re pleti gratia e t iIlus sple ndo re iHumin~ti" ".,; ~fJ mu lta m elius ho c episcopi deliqe ndi nego1ium transi geti s... ) Cnd -s: t::" au ales pe Ambrosie , m p ratu l a sa lutat pe noul .ep isco p ,I' ~ ',:,~~; f:i~ re comanda t s - I s i n easc .jn d a t . A,c eea oplnle . 'asupra dl'epfu-": 11, f':~~~:"" rilor lor n e arat : Teodosie cnd Ne ctarie 'a .fost ales ; . , episc op ;: &tl~{i]~ :

s nu fi e i mpui pr in for impotriva 'voin!ii pop orutul.v') Valen.' . :~~(~~, 1inian a participat la a legerea lui Ambrosie a l Mediala nului, n- g~; T;" ~

r,

;< .

.
~)
li )

;';:t4~

1) Ep . acl ortod ox . _ Com p. So crat, H is t .ecc l . Socrat , Hist. eccl . IV, 5 ,


OI

n,

5.

:,:~: ~7 ., ,~ U ;
<

~ti~~ 1

, ~~<\:I

Valentinianum de re ges ta facl un t certiorern, q ui pcpul i ad mi.. rat us co nse n eum , opusq ue Oei ra t us, q uod Ia ctum fuerunt , slgn ificat e pisco pls ut vo tuntati Oei Inaerv lrem, j ubentt, ut illu m o rdinaren t. Nam deu m potlua , quam h cmi n um a uff ra gl um tul ls se" , 1 b.
oi)

Th eodoret. Hist. eccl,

rv,

6,

' -.

-,

17 9

pop c.I'que s uff ragtrs d ect u:> " Socra t,' Hi et . .' ecc l . V . 2 : ....;.- ., Poslq ua Ol" p o pulus ('1 cler u a s u f rre gt um suu rn co nt utis : '. ~et. etiam " im'r era! or aa tlp ule tue f uit, CI qul Ch ry sostom n m adduccre nt,

.: .:! ) 'C h,'y~~s lo m us cl e d

JF S ocr<l(. Htst "ccct . V , 8

Co nv oca vlt'<etla m Syno .iu m, ut ea ra tionc ven e rn bltto re m r ed deret . [Iliu s or dfn ati cnem ." Sozcm en . Hl st. c cct . V III, 2 . ----:.. Comp. 'I'he odor et. ~. ~' HS i. e~c1; ,V , 2 5 . " ' " :<{ ~' . .9) Se cret, His t. ec cl VU, 2 D. ~4'~ ;~... -i) AiCi menionm lo cur re sp ectiv d in Pe tr, de Macr : De con cordia. '1 , 1. aa c etdo tli et imperii ( Paris , 1 7 0 4), ca rele t m c rcte ceeace a m spus des pi-e - . a.c e ~s t ' chc s Uu n ", : 'IMan lfest um.est omn tbus q ui in Ecctes ln Dei su cerdo tal e offi ci Ul 'n' ad miniatran t q uae s un t illa q llae in ordin utlo ne ep iscopa ti -et -'s ilc rorum ca non um au c to ritas e t cons uetudo e-clcs ta st tca j cx ta drs posttionem d lvina e tegte el rradttlcn e m e pcstclic am j uhea t obs e rva- I, Videl lcet ut pa s .to re d efuncte c t sede va ca nte, li nus de de ro E cct es tac , q oe m co m mun is .c t concora -ej usdem cleei et to ttus pteb ls con sen e ue etege rl t, et pu bl ice de cr ete celeb rite r ac aotem uit e r d cs tgna verlt, leg itim a epls coporu m n um ere c ona ecra tus la cu m dcce d en tls a nti stitis riie v~ le a t ob tine re, n e o d ubi tetur - d l v n ov j u dic l o el dlspoaitt one rlrrn a tum qu od a b E c cteslu De! ta m -s un ctc .or dine el leg.t irna o-eerva n u a ru crir cetcbra tum, Hn ec s unt q ua e in C on ci tile pa trum stat u ia re periuntur el comproban tur. . . J uxt a h a ec ve rba bea t! Cy pr lanl or d lna tos fui sr;eco ns la t el legitima prn cfulssc u niv e rsc po pu lo d eln ;c p~' om ues \ E ccles tarum Oei a ntls tites a beq u ~ 1.111 0 c onsui t u mund an a c a tcmp odb u s A po etoto ru m e l po atea p er a n no s f ere q u ed nngen tcs , E x qu o "aulemch ris tla ni Prl n clpes eese cc eper u n t, ca nd em E pis copor um ordi riatl onl bus ec cleslaetica m l.b ert atem e" parte ma x im a pe rman s'sse m a nl festa ra tia de cla ra t . Neq ue e nlm fieri pc tuit, c um -u n u s Imp er at c r orbis . ter rae m on a rchla m o btne ret, ut ex o mm bus lattlaeiml s m und i par nbus, ', i' ASiae y idelic et, Europa e et A fric ae, o mnce qri ordin an di e ra n t Episc o pi ;~ -~l ' : ' :. ad / eju s cqgriHion em d edu c erentu r . Sed (uit sem per integ ra e l r at a ord ina tio ., ~t{: ~ 'l uam sanct a E ccle sla j ux te tra d itic n em ap cstolica m ~t r ellgl os ae obse rva.~ . ;/ , i>i tionia fo rmam celebravi t. Q l10d ve ro In qu ibusdam reg n is p os tea co ne uetu do ., ., ~~;;J"'.~. oht hlluil u t , cosultu Pr nci pis or dtnatlo "ep lg.:::a pa lis fterl t, valet ut iq ue ad i~ >{;%~!I ~ ~u n1tll u~ fra_ter llit~ti s. r ru p le , p ac em ct con' C Ordia?~ "rn undan ae ' p~tes.tati.s ; , . . n on ' ta ruen ad cc m plen darn verltate m vcl nu ctortt a tem s acra e or dln a Uollls, . ': {":.!:c~ q uae neq ua q;j am re~io p Ole n fat u , se d solo Oei n ut u e t Ecclesi a fi dei co n ~:, ' J !~~k'sen su , ClJjqll ~ con fe rri pa te sl. Quo nia m epi sc opatus n OIl est nlllnU 3 hu ... ;!~',,:, {~ mtl~U rIl;) s ed S pid tllS san c ti d onum, SiClut os tend H Ap os to l l1s . Unde
I

f-,cm issH.

j"

:;

, ( . .1" ", - .

. ~ .t ~ ~ ',

.;-"r ..J ;.

i so
In ' privint a ac easta nu gs i m s chim ba re nici in veacuril e de m ai tr ziu. In seco lul a l VI-lea part iciparea auto r i t i i l u m e t i .la al ege re ni se ara t depl in fg al cu participarea po po r u l u i i a, cler ului. Ca e xem plu men lon rn pe E pila nie, ca re le , in sc r isoare : 'i . -~ sa ad resat pape i H or rnis d, d u p a le ge r ea i sfi n irea -s a . scr ie c '~~ :it la a leger e au par ticipat Imp ra t u l , m prt easa . to i dem nitar ii de : ~ .; S fat , m p re u n cu cler ul, c l ugrii i po porul credi ncios : " Sen:" " i ' ,: ' te nt ia et ele ctione chr istl a nls slmi p rinci pis Iusti ni ei piissim ae J, , ' ~i ;~ "~j re gimle , sequen tiu mque e oru m.. hi s quibus es t bona conver sa tia A;
et qu i regii s hon oribus sunt subblirnior es, simul et sacer dotum et"' -: monachor um et fid e lis s ima e .plebis co nse nsus ac ce ssi tl). -I m p - '

"

:~ .ii

" I

u ,"
"

ra tul Iustinia n prin no vella CXXII! 8 '5a a h o t r t ca s s e ale a g t rei pers oa ne, d intr e ca r i 'cel mai bUT I s s e institue epis co p l sca u nul va cant : ..Sancim us , quofi es o pus uer it epi scop um ordlnar i, c1erico s e t pr imal es civita tis , cu jus Iuturus e st ep isco pus , or-. dinari.. m ox in tr ib us pe r son !s decreta facer e... ut ex 1r i bt~ per ~,:, so nis , pro qu ibus talia de creta acta su n t, melior ordlne tur ,- elec-. ' J.i Hone e t periculo o rd ina n lis. - Q flz l,:,hlJ'.I l~ rp o,(j',....r JJfi t f i ;ria xorrjj, 'o ' ;Ul ! . qT /.,W'(1/Ul~1 . o!7 l = lpo'Q .oiivrae , Dac d in n tmpl a re mi se 9 - 'J. se s c trei , d e ce i vred nici, s s e a lea g ' d o j, ~,a chiar i numa i ti... '~~,' : n ul , - da c n tim p de easc luni nu a fos t ales nici ttnul ,' i n ij ' ~ i' a cest' ca z, i n ' int elesu l ac elei as no ve le , s e va alege celce din pri-, " ~ . lejul sf i n i r i i ocu p locul pr im: s Sl ve ro non in veniun lur tre s p erso nac -ad ta iem elec t tone m o ppo rtuna e , Jiceat d ecr eta Iaclen-' tlbus , in dua b us e t in una pers ona' oecr-et um Ja cere. Si , ve ro qu i d eben t e pis co pu m eliger e, citius ips a d ecreta in tra s ex menses non Iacian t, tu ne per iculo pr o priae a nima e , ilie, quem co mp etit
ordinar e epi scopum , or dinet - "). D up .c um se vede Justin la n nu se ..
q nde te 'nici pe depa r te ca s - i usu rp e pe

,
~t '

~,,~ . j
~,

~ ,.

" '1

'

s eama sa vre-un' dre ptj ". . ," "


.

i ~

gt avitcr quil bet P r tn ce j-s de linqut !;;i ooc su c b cu cfi ci-t larg fri p osse . cxistlme t q uod s olu gr-atie d iv in a dtspon se t: cum m lnl s tcr tu m s un e po tes ta tls .~ in h uj usm odl n eg o ttu m pe mj.', c l1~o ndjun gur e d eba a t, n on , prll cfc ~r c , Qua c , . om nia no n i deo di ciin us q. ras! pot es tntem Pdnctpu m in aliquo 'Uli lUen dain ;:' po tc rnus , v cl c o ntra re ttgtos um m e re m ' r ('g ni ati quid acntlend urn pers'tiad e': a 'mu3jeed u t clar-is airue de m ons tcct ur in re hu iusmod t d hinil.01 . g rGtinni + ;{j S !J r~ CC iC , h U~H\nnm ve rc p o tenttam , . ni st lIJ i conS O~~I , n iht l ; v ulere" ., , c t)-l ~:<-, I\'

12 D5- 125 , . 1) E pis t. L X XI[ .


2} CO!p. 1.

_.

r."

'<.~i:

, '''i~ .~ . .~~
~

oi;

"
" .: j .

"'fJf~ ,f'~t
~
~,

~ h 1!'>""'>'; f

:'r~
~

'4'

...

~ "'j

18 1

" rirf~ a

nou, ca re n u i s'a dat prin canoane le b i sericeti . In cazu l din ur m a r. fi put ut ch iar s - i at ribue vr e-un drept. - dar n ici a cea sta nu' o face,de oarece n u v rea s violeze ca no aneJe. A cea s t hot

pe obiceiul vechiu '......; -secu ndum prisca111 consuetudinem - . Hot rrea aceasta /a lui Iustin ian o g s i m repeil n no vella CXX)(VIP). Po porul i clerul ale gea trei persoane i primul ep iscop - metropolita nus, vei conse cra tor qui.,

sa. i- o n te meiaz

cumque allus - tr ebui a s al ea g pe u nul d intre ei. I m p r atul , du p cu m se" ve de , nici n u vi seaz c ar avea vre- un d rep t s pe cia l -n ac e as t chestiu ne, c ar a vea dr e ptul de a -i im p une pe
cand ida tul
s u .

El

stabilet e

n umai norm a cum trebue

s a l eag

J~l;' 'I~ (. violrii ace s tu i canon t con damn m! fapta ac eas ta i numi ndu-o ,. . ~~ ' .~. ti ran ic : - S a cr i o~d inis q uendam nac tus, cui et nomen cu m ipso ~ .. idem e t ead em fidei s en ten tia erat ei, proseelestum faci mus! ee -, cle si ae curam ad ministrationemque co mm tttlt. Non pat r um elec. tio ne, non sy nodi ex am ina tione non deniqu e canonica suffra gio ' ~1 que dec r et o, sed tvrranica po tiu s ~potest a t e . an tist ltem ips um ,,(ic~ _ cons ituen s c"), i dup timp scurt m p ra t ul es te nevoi t s-i re~;-;i !V-~,~. f ' I~~}, ~t P':; voce fapta i s 'a mul u m it s - i vad pe amicul su - patriarhul,

!~,: ~.~.t~~- ;,. nu.. s' a distins prin evlavie. Poporul i , cleru l s'a r sculat contra

po poru l i clerul; ia r asenti me ntul s u il d n mod preala bil i ' norma aceas ta o d pentruca acest ac t s inoda l s fie olJligator iu pentru toti ce t e n l i, nt o cmai ca i cele la lte ac te de S fat. Cnd mai trziu vre-un m p rat voia s abuzeze de drep tur ile s a le , n toate cazurile au fos t condamnati i toa te ac tele Jar de ace st Iel, d up c e au fost con damnate i n urma unei cerce t ri temeinice, erau an ulate. I at u n exempl u. Copronim, dis pre tuind canoanele Ift , " " . bise rice ti, a impus d e c hir iarh a ) Biseri cii din Cons tanti nopol, cu /~', ':' .t. f. n~ u ll j llr ar ea a lege rii lega le , pe u nul din tre favo ri tii si . car e deloc

~~} ' ~t ':< r ..i. .


:<';'1!

;.~t ;~1i'." ~'~ -~':~< . 1) Sa l.1CitnuS, ~I. q~o li e s. u s~\'encrit ~rls~opllln ordtnnr l, ~on\'el1ja?t ~~~. f " 1- elenei ?t pn mo~ cs . civitntis c,u~ o rd iil a n~us est p.ps~o p u s : el 'pfopo ~ llls sn nc.lIs

'

' "'~

'

r.<;:,,:-:;

e .ang elll s su per tribus p erso ma pse p hisma ta feeri, .et quemque rps ot um J Ur are sec u":du m d ivin a eloq uin el iPS1 S psephts matlbu s Inscrtb l... ca sa ne . ' :~ o bacr vetl one quae a u tne a a n o bts dict s e31, ot Iu ta lfb us pcrs onls earumque ; ( "\:>. elec ti one o bs crvan da , ut ex t rib na ita efectle pet souia metlcr etlqatur etec uo ne , ' C( j lldicio o rdinautis . Ncvel. CXX XYII c ap. JL - Co mp, Cod le. lib , 1. tit . III. 1. ,42 . ---:- ,Di sp o s iia . acc a. sl a a l ui Iust inian a Int ra t i n Vasll lc a te, Llb . 111 tit, . ( ; cep- S. .
'

-<.

~ : .

' 2) Vita et ges t, iricllt. m . Stcph a nl, pag . 15 .


12

:~

::

:l' )

1
1,
i' ,

turi, cari nu li s e cuvenea u, dar nce rc rile lor totdeauna euau'), "',~." ff:} ,~: ~ P rin urmare participarea au to rt t l i de Stat la a legerea ' ~ episcopilor .mitrop oli!1or i patriarhilor avea caracter de control, r ;~~, ca aezm in tele biserice ti.s 'Iie aprate de vioIri i caracter de : ... ~ ?;. ra tificar e din pa rt ea puter ii lumeti aac telo r .ainodale , cari . firete , .;-\~~~~ au fost nt rep rin s e ' in conformi tate prescr ipiuni le aez m i n te- '.'~t !: lor bi s er ic eti. lai' sp re a .ar ta ' c participarea aceasta av ea 'a st:"' : ;", }!:'i ~( reI de caracter. vom cita' aici o mrturie cu a utorita te, Cnd se ~,l ' }i face instalarea p at riarhului Con stantinopolulu i; una' dintre per- :. ti"j soan ele cu cea ' mai .m are 'a u torita te , car i funcioneaz ':' atunci,o '>}~i,fr , ~\," zice : ...P uternicul i cucern icul nostru stpn . i impar at i ma - , ~{:'~~: ~ . rele i S fntul Si nod Te in v it' pe ', S f i n ia ta s ocuPi .marele', : '1/~:i~ :f~~'1 tron a l pat ria r ha tului Cons tantinop olului. Pe baza ' ac estor cu-', -~ '" ~.:~J:,i . vlnte uno ra _H~ s ' a . p ru t posibil a demo nsra c .cuv~nte!e _ ace stea."_',.:":"::~'~ ; ' \~~ Ij a u senzul c~ lmp~rat ul nume ~te ~e ~p atfl ~rh I :a s~ nod~ l are )~':-- \~~~' <-r;i ro ! de al doil ea rand, secundar I. cand s a pus In d iscuie de- . '~l~.it .: t.N, misia patriarhului din sca unul su , a fir ma t c de misia dep ind e ' , / ?~:~ ', .;~ , de mprat i el singur are dr ept ul s o pr imeasc, i nde pendent ",'~~ de sinod. S ime on Te sa lonicea nut") sp re a nl tura ex plicarea ~s; fa l s a cuvintelor cita te; ' n cunos cuta sa oper - Des prei sfintele . .,,::, ,~~ lucrri zice c rol ul mpratulu i n aceast chestiune es te de a ,.'..-'~\;; funct iona ca executo r al hotrrii sirio dale i a cea s ta nu ' o face ,.,~-,<7;r in ur ma libe r ei lui voine , ci n urma au to rit ii,' pe ca re i~a con- :"'-;s:1 ~.! terlt-o Biser ca n calitate .de a p rtor i prot ecto~ al su : ~Te:s ~ ta ntu r (haec ~erb~). quod irnperator , .no n ~ s e Ip SO, sed_ quae " : ,:";1 s ynodus sfa tuit , slmul cum s ynodo pronuntiat, el salum mmtst e1f f rium hic praebet. , Cluam propter nugan tur quida m re rum 0 0- " ,. -~

: ~;: : ,"',:'~;,:; ; '::' ,::,;;~;":: '~:: .: ,B~i:~: "o, d,:~:'fI:~i


cu
7{

'iil1i"N "l' ' i

au

>

'"o

",:';1
<

-): ':

f:

1) Intre altel e

co m p ar.

E vagr. h tst, ecc t. . V . 1 .

r.

~) Des pr e fericit ul Slr u eou , ca rele ~l {(ISt arhlepls cop al Tesa lcni cu, l ui in sccc lu t al XV -lea . ist oria n e-a p s t ra t m rt u ria c a Juptat ca lin er ou i mp ctrl va t urcilor . pen tr u i nd ependen a ' turmei .s ale i e!l a fos t ap : ' r torul orto do x iei fa 15, d e l1c e'rcr ile e terodo cllc r de a am R pe fiii S fm - . :" tei Bis eri ci i de ni con veni la doctrinele )or false . Asu pr a operelor fui i as u pr a n aem nt ii Ior vez i : G . Cave : S cdpto rum eccl, hi stor ta Iiter . . : Gen ev, t 705 . Sae c. X V, p. 1 6 . .,.- Co m p-ar a eupr-a , lui: Nct itia e x ~ Leone AlJati o in Diatriba De Geor giis, "in Mtgne Patr otog tae Curs us completu s. Patrotog iae gr. ed, Lat . LXXV II. 5 3 7 sq .

,~, IJ:;'~\~: " \"

tt~ :~ t

~\1 ".+L
18 3
~; -j i:~<;J ar u rn :;t'"' ~: 1r a n t e

inve nto re s , inv idia imp uls i, cu m dicun t, imperator creat


s ed sy nodus minis-

pio imp eratore , non tantu m quon iam defe nsor es t, ei" im : 'I1~' pera.for :~un dus a b ecc!esia , sed eti am ut co opere tur, ei ministre t , : ~t*" eL dillqat,:' et firma conservet, quae ad ecclesiam specta nt , ~,uvin te l e_~ a ceS fe a , a ra t c n u imp ratu l ' e ste ce lce hot re te ;..n.r Si"Q ur, citmpreu n cu sinodul i in spir it ul hotrrii s inodulu i, ~f;k , j ar.,.e I con tr ibue numa i cu - colaborarea sa . -Prin urmare g reesc ~l({ce k'e " inv~n tea2 acea st Inov a jta st cond ui de invidie, vrea~l s "<:. ':do v ect e . sc c mp ratul num ete pe pa triarh. E s igur c nu rn_:~' p ratu] e ste cel ce fa ce ac easta, -d sino d ul, ia r imp ratu l con lucr- c{.;I n,.< ur ma e vla viei s a le i n u num ai n ca lit ate de aprto r al B i~4_;_~ e~ic i L i;" de ' . , m pr~ t uns, ci i pen truc a pri n a iutorul lu i i prin "':i ~l'ariciparea " lui s apere i s de a obligat ivitate general ac iu ;:~~ n Hor biserlce ti . s ' ) .Ma i departe, l murind pe ceice-i ; ba zeaz ~ ;~' ~ aHrma tiunea IQr , c im pratul nume te pe patriarh, p e m preju .~{~: ~~,~\~ r~r~a c ,cu, pril e jul i nstal rii mpratu l r emite pat riarhul ui toia~~ ~ !i#lt ": gul ~" ' le spune c imp ra t u l nu-l . rem ite de la s ine , ci ca ma ndatar ~' J ~ . r ..a l Bisericii, d ar d up aceea i se nchin i i s ru t mna: "No n ~l ~. igili.u crea t ilIum patriarc ha m, neque ilJi dat a liquld, se d ope ri , ,:~:1 E.:,;,;jl;'l m fact9 -consentit et obsequ itul''- Clar um est en im , quo d nih il ~~ ~;lr e i 'da t, sed potiu svab eo a ccipit, ei velllt" j minister es t rerum .t~ ; f~;. ecclesi asticarum ; n a m cum electo sacra m virgam pro pr ia rnanu f tradidit, ad eum ac cedit, et iIIi caput inclina t, et aperit, el sicut ~:+, mor i s ~~t, b e rie dlctlo ne m a ccipit , osculatu rque 'electi pat ria rcha e ~fJ' im:~p um ." Clar ius adh uc patet, imperatorem nihil illi dar e , se d ha e e !~-,.! facere ut " os tendat se amore in eccles ia rn Ier ri ct demons tre t s e ~ ';; ecclesiam honorare, non ut ecclesiae im pe r- re t, nu n umet e ~~~~ , d !1sul pe patria rh - i nU-L d nimic, ci i d consimtm n t u J ~J~1 pe ntru actul n deplinit i i s e su pune.' C dnsul nt r ' a de v r nu - i :}~'!; d ni mic, ci c di m po triv prim ete del a a ce la i c fu ncio neaz n calitate de ' colaborator la alace rile b i s e r i ce ti, se vede I m u1"' ; y;., ~iLdin m prejurarea c dnsul, re mi nd cel ui a les cu m na s a 'r ~ \ ~~ ' propl'ie sceptrul sfin it , s e a propie de el, i ncl in capul inai n ' ,' ',>:~ tea lu i i descope ri ndu- I, pri mete b in etuv ntarea i s rut mna ~:' pat r iarh ului ' a les, conform obiceiului. Din aceasta se vede i mai
. ~ l):-ue J~cl"is or di natlonibus, cap. i.x xt (al. CCXX VI) , a p . Mig ne, .P atrol , ar. ed . Lat tom. LXXV 1, col. 746 ,
'.-,'

~~ ', ;-"" , p ati"ia rcham. Nullo moda " i d facit Irnperato r-I f' ' _

',..

184

. cla r c impratul nrmtc nu -i d acelu ia , ci ndeplinete acestea- ." ' spre a ar t a dragostea ce o nutr et e fat de Bise ric; c cins- ' ,. t e te Biserica i c n u st pn ete peste Blserl c . ' ) Dup acea st - m rt urie a ferici tului Simeon Tesalonlcea nul

la ho trrea sinodulu i i prin aceasta ddea ac tului respectiv ca-

n aceea c pu~- . ~ ), terea de Stat i exprima n mod so lemn asentimentul referito r r. .


vl

tuire a chir ia rhilo r. To a t p a rt icipa r ea consista

su perflu

orice

v orb

de spre importanta puterii de Stat la insti-

racter obliga toriu pentru Statul intreg.


Prin urmare
rspunsul

la in trebarea , pe care am pus-o la

','

ecumenic, adic dac puterea de ' S tat , ca re particip al egerea.'. >.:?'f } ,r;~.] chiria rhilo r , poate s p rimeasc pri n pu terea sa fr de s ino d ~b~' demisia naintat e ve n tual de c tre clliriarh i dela scaunel e lor " ~ . i s decid asupra ei, independent de ceilalti 'factori participa ni" '~ ': ~. Ia alegere, a adar independent de sinod , -'- rspunsul la aceast ~ ,:. intrebar e , in conformita te cu no r me le de drep t ale Biserici i . or-. ~: } todoxe precUm i cu pr a ct ica ' bi sericeasc din fi in , care .3 fos t '~ .~ confi rmat in cursul tu turor vea cur ilor , n u poate fi, afi rm m, de' , ; ,. ' c t negati v. ~ -" . A a dar , dup 'dre p tul Bisericii ortodoxe, nici un epis cop ,. ':, 1<; . , :-. "1 , fie de orice t r e a p t ierarhic , nu poate s - i , dea d em isia din : scaunul i ncredinta t lui, iar dac i-a d, . ; nceteaz, n sensui :;:~". ~, s trict a l cuvntu lui , de a ii episcop, a dic -p ter de vtoate drepturile:-'." cu ven ite lui dup ca naane . in calitate de eplsc op; chiar i d~el(titl., j4~: de a p ur ta numirea de ep iscop , - dac c umva nu . i -s evd acesfr- ,_: drep t d in urm n ch ip exc eptional i din gra lie . de ct re aut 6i~: '.~~ tatea canonic n drept -:- i n co nseci n scaunul. ~u' '.,r~/"~{ mn e deHni1iv vacant ca i cnd ar [j mur it i astfel,' s e prq.du~eJ~~. : sedi svacan a ca nonic no r rnal .ic rel a tr eb uie s i-scpun :ca pt~i~ "imediat , dar cel mai trziu in c urs de trei luni , pr in "a leger ea -: i \ . ~"1! !~ instalarea unui ' episcop nou. I ar asupra demisiei inantale ~ 'poahl: ';l,' s decid le ga l exclus iv nu mai autori tatea, care a conierittes:~ ~l ;; pacti vului s caunul cniria rh a l : dup dre p t s inodul al ege i 11ltm eh~frr! pe cin eva pentru un scau n > chiriarha I oareca re , deci numai sin~dUr:.;~~ i . s ingur este ndrept it a primi sau a nu primi demisia nan tat '; ~' ;' . ia r puterea de Stat in aceast a fa ce re particip numai cU:c t , ~ ;.,~r pa rticipa t la numirea r espectivului in s ca un ul chir ia rhaI. . :-~f .::' 1.
.~

acest come ntar al nostru dela canonul 9 al sinodului al llI-lea .'''.

la

1)

l b, cap . LXVLH (a l.

CCXXV-m ) !\~ig ne,

10 111 ,

cit

~ ol.

74 '7 .

._~~

. e; "' . .e.. :~

";/;;,' 9<1 k ~ " .o.,."

,~ ::.;i

~f;i C a n o a n e l e Sfntulu~ Sinod al patru ; . , le a ecumenic, dela Calcedon.


'~l" , \ ~! :; ,

Cauonul 1 . Am holliril s r mn tu vigoare canoanele aezate c tre Sfintii Prlnl la Ion le slnoadele de piinii acum .

le gtur cu diferite n mai multe : edine s'au ci tit ca noa nele sin o ad elor : ~S I .anterioare, Astiel n edina a IV-a, in leg tu r cu cazul cl uq . ~,' T ilor Caros i Dora te u, aderenti ai lui Dloscor, i cari dup con ~ ' , ~a m n a r e a genera l au cer ut s fi e reinte qrai , s 'au citii de ctre " " ', Aeliu" arhictiaconul Bisericii Constant lnopolulul , dintr'o carte sp e.~ ~ .~ial ( iJ. rro (ftiJJ.iQ!J) . anumite ca naane, ca ri n acte au num e rii de iiji ",83 i 84 i cari nu s u nt a ltele dec t cano auele 4 i 5 ale sino i!li,\,, . ~u l u i dela Antiohia. ' In aceia edin AUc , din Nicopole a citii '~ 'Canonul- 4 al s inodulu i "dela Nlcela, n urm a un ei discutii ce s 'a "~ vi t, intre rotie i B us tat le .t) ed ln a a XIa , "dup ce s 'a n s cut.:o d is put intre Vasian i St elan pe ntru scaunul E fesulul, Leon fin; episcopul Magnes iulu i, a citit din ac ee a ca rte ( ~arro t ot; auro/; f1tfl}.touJ dou can oane cu nu m ero taia 95 i 96 , ca r i nu s unt alt ele de c t ca noa nele 16 i 17 a le sinodu lui dela An tiohia.') !le edinla a '; Xlll-a in urma d iscu ie] isca te in tre episcopii Nicom ediei i Nice ie i ~d in " nou s 'a citlt din aceea carte canonul 4 lceia n"). i in ' line in edinja a XVI' a, cnd a fost vorb a desp re pri matul on orific al e piscopului Const antlnopolulul .isecreta r ul Cons tan tin a citit din ca rt ea o l erit lu i de clre 'a rh idiaconul Ae liu " trei 'canoane : 1,2 i 3 ale sinodului dela Const a ntinopol, a l II-le a :ecumenic.4 ) Din to at e acestea se vede c pe vremea s inodulu i

""', " .." '. p;c;l,.~

"'.

,1.~- .ches tluni

. _ In a ctele sino dului 'p rezent gsim c n

(2 trul.; t si n. ' VIl. ec.: 1 Cart .),

In

1) A . S . E IV , O;- 7 . 87. 2} A .'" S ~ ' E . lV / '258- 2SU


&)

A. S . E . IV, 2 8 1.

' ) h :, S . E. IV , 37 5-370.

r 18 6

:~,~~[~ ~~~\ ",.-"5~ 'l:~! : ;;.~* ~~)~~:


. :,-';;,H t ~ - .' , ~

de la Calcedon e rau n genera l cunoscute i obligato rii t oa te -:.- c;a~i%(~~ 1. ;:;.. no anele, cari s' au dat de ct re -s inoadeIe anterioare i, ceeace-,,~~_t ~ , est e mai importa . nt. toa te aceste ca naane er au colecti ona te i puse",~if.. .,,'" ntl:o co l~ ct i un ~ spe cia l . care n acte se nu~et e TO j3dfUov u~~)? 1{ '5{J=.r ., xatll/V mv, ia r l a t i n e t e: ccdex canonum. . Colec hm e a aceasta nu ni,.. }Jj :-. ~--/ s 'a , p stra ! n ntregime . dari [udec nd dup numere le, Sllb ,cari )~ se menioneaz canoan ele 'n colec iu n e .r put em Cliiloate'':di~'ca- Y~(i ~: noa ne le cror s inoade era a lct u it aceast coleclune. La J ocul ' ~~~t pr im s e gseau ca noa ne le sinod ului 1 ecumen ic,cari erau inzes-< \i;:: t} frate cu num er ele lor prop rii, Dup acestea se men ion ea a ca - .;41 noan ele sinodului dela Antiohia i a dic a stfel, C . p.rjmui canon: _?: ~ dela Antiohia are n um rul 80 de :ordine. In acte nu se ' gSe te':JtJ~: nici un citat din vreun canon, dup care -s'a r "putea spune ca ri::iJl~~ canaa ne ad ic av eau numerele dela mi jloc; dar aceasta se po ate ';:: ; 11:: a fla uo r din num er ele , can oanel or s inoade lor anterioare . - Dac: ~:~ adogm Ja numru l de "2 0 .al canoan elor s inodului prim ecu me -_ 'd'~; nie cele 25 can aane a le sinodului de la Ancira, a poi p e cele l ll<"'~ f; a le sinodului dela Neoc ezareia , i pe cele 20 ale ' Sinod ului ; , dela!t :,~U Ga ngra , avem exa ct 79 canaane, "pe car i le con ti nu prim u l "d~ l ~:t~~~l AnIiohia ca al 80-le a, s au cele 4 i 5 ca cele 83 i ' 84 dup co- .j!<'';'; l ec iun ea de la Calcedo n. Du p canoanele dela Antiohia p n la icanoane le s inodului a l Il-lea ecume n lc nu se cit eaz nici un ca - ;:'~~. non; din actele sinodului dela Ca lcedon ns se poa te deduce c ~~<~~,\ .~ ~ ;li}~;".
",-

cele m en i on ate, nc i ca no a n el e s inodului' particular dela La<-. !:t o dice ia i a le sinod ului a l Il l-lea ecurnenic' ). Nu se cunoa te c nd ', "~~ i cine a a l c t u it aceast colec tiun e can oni c , pe _ ca re Prin ii. - '7 :r. ca lcedonen l au a vut-o la nd em n "), Altcurn -ai ci Il i e su fi~ient _,;t::;:$ s . ti m c sino du! dela Calcedon a fos t primul ", ntre sinoa dele '?~~ eeu me n ice, ca re a conlirmat i a publicat de obligat orii penlru ~ ;1 Biserica nt reag canoan ele sinoadelor prov inciale; ca ri stati inut : .-'-:~ la r srit ina int ea lui i c pe timpul . s inodului dela Calced on- .J
1) In cotec tunc a aceas ta n u s e g eenu ce noe n ete apo etollce . V~zi Drey : Dle Cona tttu t. un d Ka n ones der Apostct, T u bin g, 18 3 2, ' S . 4 27~ "4 2 8. Comp, - Spitl/ er : Geschichte d es Kanon. Rech ts . Ha tlc, 1778 , S .OO. 2) A fi rma i a Ar h im - Iui loa n (o pui ci ta t i , 80) c tefan Ereseanut a r fi autorul ac es tei c olec t u ni, n u es te corec t. Co rup , Drey , u. a. O. S 4 3 3 ..

~?;~c~~~e;n~c:~~I~ct~:j~~~~~;~I:ed~faal;S~~:~I::j:d~:~~~~:~c~~ tt~ ! ~'r


. 'i

J.'; : ~

::~:

;t~ ;4' ~~~_ij','


,!'-;!
,,~

.-"

1'-

1i~i(l ~~~:;.
I

lJI: " /;
1 .(~/ r

187

";:.::.S

ca.n olll c al acel~r c a,l .loan e. ca n s'a u da t 1 j '.;la J m ele ;_smoa cte . Acea sta era cu a r t m a l. necesa r, deo arece il! i'i .... ~-:. n9r ~l1 ele , car i alc tui au o co l ect i~~e ' ~i car i .a u. fost sttp~se sino~_ ''.l~ ~ ' , d.u l1 i d e~ a C,:lc ~don . i.n cea" l!.a i ma r e _pa r te a.u . Io s t da t: de ji, y'i$1f\ ~< ,:; sl n()a clf::! ,~ prqV lp C la l,e ; , l av eau Impor tanta n uma i pentr u eate o ,' ~ I~f.1t. . ~< ' B iseriC':' . prQ lJ i nci aI ,. i ar nu pentr u cea ecumenic; i pe n tr uca , '_ I;t .' -:",.s poat obtine importan a aceasta r efer itor fa Biserica ecu m en ic, '.:.'t rebu ia t, s fi e con firmate de c tre un 'sinod ec umen ic. P rin ii . ':,~';;d el a , Calce don , a v nd i n ten iun e a de' 'a p strauni tate a b iseric easc , \ :-: n ec esa r at t n' privinta chestiunilor de cred i n ct i n privinta d isciplinei b ise r ice ti , i pe l n q . a c e a s t a t i ind . c f r aprobarea ' unui s inod ec urne n lc c anoa ne le u niii s inod pro vinci al n u po t a vea obliqatlvitat e genera l pent ru .'Bise rica' ' i n tre a q , mai . depar te deoarece ntre ca ri oa ne le s inoadelor p rov incial e 'tinute Ia r srit a u g s i t astiel de norme , cari puteau' avea In llu i nj salutar pen -

:.: .r
t'

Ii,(il':~ ;';t,~cu(U1~nt~e 5a rac te~1I 1 ;

! '-.ffi!-~~. - " fa nta

~'~j~~\.'~ -d espre necesitatea ca: in confOl~mila!e cu L!?u~ Biserit~ei i cii i .n lP?l::


c~noane lor existen te d~la J

ex is ta o coleclune bisericeasc special decanoane, car~ trebuia ieTn uz ca o carte ma nual pent r u Biserica nt reac ') . ~~}.'~ .Motlvul emitetl i e acestul canana fos t con tii n a general

sa se confirm e pr m

vot~l

Biae ricii

tr u I?iserica n tr ea g , a u dat ca non ul prezent, prin ca re se d isplIne c trebue s se pst reze cu sfi nte n ie toate ca noanel e , car i s'a u da t p n atu nc i ' Ia- toa te sin o ad el e : dar am v zu t c aceste : ca naane .sun t canoa ne le sinoadelor 1, 11 i III ecumenice i ale 5 11oa~te l~r pro vl ncla le de la Ancira , Nec cesare ia .' Gan gra , Ant iohia

1) Mal pe la .g d esp re aceast c oleciu ne ve zi : -Drey 1. c. - Sp ittler, J. c: .~ Blener : De co tlec tion ibus ca n . .Ecctesfae.gr. Beroli ni 18 2 7, p , '. O. ~ Reve regii : ,P andectae CfII10 JlU m T . I. Pro ego m . p. V l, T o m . U. An no tat p. ';';: 1 OB.:- " an E epen , Ccm rncnt . in c an o n~; Col. Ag rip p . ' 17 5 5,. P. 18 , - Cone o ;:: tun t': Dis s;rtat. 'a r . And r," G ettandlu m : De v etu s tls cu n ; -cotlecti onlbu 'J. Ve ,-'n et. ' 1 7 7 8 ,' p . 2 6 . - Ba lleri ni : D~ antiq , co lfectlc n. can . a p. Galtan d, op , _ . cit. .p. 9 8. - 'Mort reuil: Hi stoire d u droit. By aa nt . Paia . 18 43 . I , 10t . .- C. :,W . E . Helmba ch : Griech : r om , Rech t, b ei Erschn u n d Gr uber : All gem . '. E ncykl op dle, I, S ect. LXX XVI. 'I'hei l. S . 2 10. - Ch rist. Iuetc llua n editat Cod ex canon u m ecclealae univ ersa e, ca re, d u p a fi rma ia lu i , este a ceea ccl ec l u ne," din ca re s ' au citit can oa nele la sinodul -dela Calce dan i el zice c . e" co n ci1io Cal chedonensl ccnfirmatus i c ac esta a, da t-o pri m a da ta ~. 'in .vileag (Voelli et Ins tell i : Bibtloth eca ju rle cun . Pa ris , 16 61 , Tom . 1, p . 1 - 9 6) . Dar s'a d ov ed it c astzi nu . ex ist ccle etlu n ea , d in ca re a'a u c iti i eanoanele la s in od ul d ela Calce don , In tr e a ltel e, vezl ce spune ,despre ac ea s ta : Drey : De co Ilect. can , pag . I O n . 1 .

168
i Laodiceia , cari toa te erau chiar adunate intr'o col eci u ne " special ca no nic I h (jU fJ'I nu'" xovbvrov i cari dela a cest timp tn - .

cepn d au tre buit


nt rea g.

s aib ' obligal ivilale gene ra l

c cel d in ti u Iucru a l s ino du lu i trulan i al ce lui alVfl-lea Iecu- ~ ~ '?,; .!j; Sl men it il fost s confi ~me cauoanele si noad elor ant erioare. :' l mp ~" rai ul Iustinia n, emi u d no vella CXXXI a .s a iar in doial c a a vut n vedere ornd uirea aceasta a sinodului d ela Ca Jced on cnd zic e : ;, Dispunem s a ib p ute re legal deplin eailoanele Bi sericii; cari au fost da te sau confirma te la cele pa tru s finte s ino a de i
a d ic P r in ] i

norm

Or nduire a aceas ta a s inoduhii dela Cal cedon


pen tru to ate ce le lalte s uoade

j "~ "i

vom

a. servit de . ~~r: i\! c. vedea,>,;illartr:zil1 , : '~ r~\ ~~,h

pentr u Biserica . . .

~:, ~ b;

la s inodul celor 318 P r i n ti dela Niceia, la sinodul celor 150 dela Constantinopol i apoi la sinodul dela Efes, la car e
i

a fo st conda mnat Nes tc r ic,

ta s ino dul dela Calcedon- , '

Canonul 2. D ac vre-u n episc o p ar ', siivllri hiiolonin " pe n tr u r: bani i a r 'fa c e obiect de vnzar e harul care nu se vinde;' .' i ar hirotoni p e bani episcop; sau horepiscop, sau pres ' ' blte rl , sau diaconi, s au ' pe a li cineva dinlre ce ice se numr n c ler, ori ar prom o va pentru banl econom, sau'

t :>

e cd lc, s au paramo ner, s a u p e o ricare din canon pentru ( mra v c ti g, i . dac se dovedete'c a fcut aceasta ., s se primejduiasc pentru Ireapla sa; i cel hlrotonlsll ' s nu aib ni ci un folos. din hirolonia s a u promovarea : ; c ea din negol ; ci s fie slr tn de de'ilmitatea i' san ',de j,; Iuncttun ea, p e care a dob nd u -o, pentr u barti;; Iar dnc " ;: cineva a fost mij lo c ltor in aslfe l de , .ala c el'i ' u rflle i ' i1e'./ ;' gale; acela, dac O I", fi c leric, s cad din treapta sa; . . ~ iar . d a c ii e ste laic s au m onah, s s e onat ernaliseasc i.i ~. : ".
(2 9 ap-j , 22, 23 tr ul.: 4, ' 5 . 15 . 19 s in . VIl ec. : 12 "Laod .; 2

Sard .: 90 Va s ile c. M.i scr -isoa r capa s torala ' a lu i Ghenadie j se r i- ~:; ~ s oarea p a stora l a lui Ta ras!e ). , ..-' ~> . -_ Prln ~nonll l pre zent .s e conda mn ori. ce f~el rl .e ~inzon~e: ,0;';:: J af a nsa la emi terea canonulu i a da t re cl ama i a facu ta In edm ~. tele IX i X a le ace stu i s lno d . impotriva lui Iba , e pisco pul Edese i, ~ care, i nt re a ltele, a fost a cuza t i de s lrnon le'), '.,
1)
Compar

A. S . E . IV, 18 6 --- 2 8 6 .

' , 1,

18 9

. Des pre s imoni e. a m ma i vorbit la canonul 29 apostolic


~:p an i , i pe

v zut-c 'a cel . canon pedepsete tnt iu cu .ca te risire i a poi

num et e ltlrofo nla sa u prom ovarea p en tru ba ni (turpe _lucrum), c ti g m ra v i dispune ca vin o vat ul ~~:-. lleco n d jtio n a t s se ca terise asc . Iar n privinta celorce mijloces c ~(~~#'n ,: as tfel ,d e afacer i dis pun e ca vinova tul, dac face part e din cler, ~"i 'S, : -se' e at eris e asc . ia r dac este la ic sau rnona h, s se ana te- . ~)~a li s~,a sc . Ca nonul,. s tab ilind. p~deaps. e.g a I at t p entru I:,ic~, ~' ~S l"~ ~, c t I p en tru mon ahi, s ub ' cel dln u rm a In elege pe CelC E': m ea . ~ t ;.; ...nu .au tr e pte sacerdotale i car i prin urmare stau a far de cler . ~' tj~~ No 'g si m ri goare c anonic .tmpotr lva s imoniei i la alte slnoad e , de .a semenea i n a n umite ' scrisori past orala a le P rtnil or 'bi :~, ~fse riceH ; ace ea rigoare o gsim i n le gile civile, pe cari Val \f~~~ 'Sa mo n le citea z n co rnen tarul ca pitolului 24 a l titl ului 1 din , Nornoca nonu l in XIV titluri.' )
,: ~~ "t((1 1[Jo x ~p ()!r)'1J

-,

~::(le ip o nJ'.I(a~) pentru ban ivc l i pentr u toat e pro mov rile C7':,oo r:o).. ~} .," pe bani la orice fel de functiune b iser icea sc i adic se Ii x e a z : :ipedeap s att p entru ce ice dau sau prim esc ba ni, ct i pe ntru , ..ceice mijlocesc n a ceste aface ri, ba chia r i pen tru ceice s 'a u do ." vedit c au lost gata de . a iace o a sllel de apt , chia r i d a c ' N" . " " :I .nu a u ' co mis-o. .! , In tr e alt ele, canonul men tlo nea z , a fa r de ep isco p , pres' ! .~ "( :' t<~' b ite r i dia con, nc i pe horeplscopi, econ omi, ecdic i i para. .' ' .mon ari. 'H orep iscop u[ era ep isco pu l unei local lt i m ai lnici i ';~'>.i JC l-dep ind e a . de e piscopul ef ; el putea hirotoni presb iter i i dia coni '. ,. , . ;:. numal cu perm isiunea . episcopu lui e f. E conomul administra a .~ ~~ : ,Si,,'-verea biseri cea sc . Ecdicul era advocatul BisericiP) Paramona~tv' rul e ra ng r ijitorul cl diril or bl se riceti "). Can on ul nu menioneaz 'iif~" .{j~" pe ,ceUaIli . se rv i t oribl seric e ti , da r a cetia se su b in el e q s ub ~ a).cur;.
,.,., .~", J, -:
:f- ,

. . -c anonul prezent se stab ilete pe dea ps nu numai p entru hirotonla

.cu exclude re din B is er ic pe celce hiroton is e t e pe cineva pentru celce a primit "hlrotonislre a : pent ru .bani. Dar in a ce .canon s' a hot rt pedeapsa numai pentru ceice: dau sau prim esc .) lirotonia in sensul s trict al cuv ntului, deci hirolonirea pentru t:rser viciul' Sfintelo r Taine : cea de episcopi, presbit eri i di a co ni. In

'"U i f~.!_r~:"(l , oii X(l.I,/(j'.lO ~

.'i, . ';Ca no nu l

. p:

J ,

".c' - '''" ) "'v ''. - zi

lucr~rer mea: Demnlt ile . din Biserica i 8 79, pag. , 37. 13 0, 134. ~'~ ", 2f E diia ruseasc il canoaneJor, pag, 80. s) Sint. Al. I. 6 1.

ortodox.

Pa nclo va ,

,'

i , .

190

Canonul 5.

S'a f cut cunoscui sfnlului s ino rl c oarecarl dintre ', ceice s u n t primiti in c le r p entru 'C;)ll g,' mrav iliU Iri,li arend a ver ile altora i l se Indeletnicesc . de'a fa ceJ-i hii." I " meli , i n eglignd s er vicl ul divin, alearg 'prin ca ~ el e'~t ' ,,," c " Iumenilor i din iubire de arginl prime s c s a dmhl is!r eze .''tli: ~f :i ave ri. D eci s fnlu l i m arel e s ln o d ho t re le c a n viilor 'ti r. 'j . ni ci e p is c o pu l, nici c lericuI, nici c l u g rul nu .p oa te lua . ' '', .;' f In are nd a veri i nu poale lua asupra-i adrntntstrar ea ":; ' ,, ' . lucrurilo r lume ti; afar numai dac va fi chem a! de ' ~t .~~ .. . lege ' la ~pilr?Pia' )niriorilo~l. pe c?r'e nu , . O -~P?8te . d~n~-:g ~:'} ~, k '~~, ~ sau d aca eplscopulicet lei r-ar dispu ne s - 18 asupra ,SI~}~~ ~~~ ' .~ purtarea de grijlla lucrurilor bisericesll, 's au ,a"'od a I1ilof ; :d,~t ~;,;j sau a vduvelor fr d e ap ra re, s a u .a p ersoane lor, ~ ,~<r.~ ;1 cart m ai vrlos a u trebu tn de ajutorul bl s erlce s c, pentru j~ ~', ,; fr ica lui D um neze u , Iar d ac . c ineva -d e a cum nain le a r n dr z ni s violeze cele h ot rtt e, a cela s li se supu n ', p ede pselor hi sericel i. " , " ~ .Iuti . (20 , 8 1, 83 ap.: 7 sin. IV ec.: 10 s in. VII ec.: 16 Cart; Il '\J ;;r~~ .1( '
0', " ' " , . ,

, il ea. ) . 0 ' 111 tl aiu -a 1 do OI ,', ," . ,; ,::: ,/ ::" ,:Ii1;f'~ .i&p' ;;< ~ - 111 edi n a a VI-a a s ino dul ui, care s 'a inu t in llre2enta ' :~l :>:1 1' : :1mpra tu lui , d upce s'a~ dat m rturlsirea de credin , -mpratul hcC:?: a pro pus trei ches tiuni de caracter d is cipli nar . ca s l no du ls le . ~t ~, ';,',~ d esbat i s . d eci d a supra lor. Una dintre ac e ste chesti uni a l- -<~ ':c tuete cu~ri ll sul acest ui ca non, i a~' , ce lelalte d ~u ~lc tuesc ca - ~;~. '~ t'll~ noanele 4 l 20. Canon ul pr ezent disp une ca toti ceice fac par te ' ~~ : --~ ~ din cle r sun t o bligati s rm n la ::serv iciul lor i cu nici u n ~i chip nu li es te permi s .a s e ndeletnici, pen tru ' cti g m r av sa u ~~" , ~f,f~_:-j din do rul - d u p ban i, .d e a fac eri l u m e t i , n ~g1i g ~~ncl ser viciul divin ,..;~i?:if ~' ~ h cru ia i s ' au co ns a cra t, . 1\. . ~;~ ~ } t ~ Canoane le 6, 20 i 8 1 a pos tolice tra t eaz des pre ac e ea ~-t~: ~'f,i ""' , che stiune i p ed e ps esc ' cu ca tcrtslre pe episcopul, pres biter ul.. Vi;; tfl . diaco nul i n gene re pe foti ce ice fa c par te din cler , dac ia u. ..f!!f: ti; asupra lor afaceri lu m eti n detr iment ul celor bi seri ce t i . Obs er - . .'f ~t .. ~ varea r iguroasa a acestor dispozi i i t otdeaun a a av ut importa n d eosebit n Bi seric i v edem c aceleai d ispoziii s e repe t la ~(~} ma i multe s in oad e n tr'o form sau ';a lta. n: t impul 'de ,dinaintea ;'-'~{;':i ~1l'! sinodulu i dela Ca lcedon , a t t n Con s tantino pol ct i n a lte p ri ; ';~,;}t- :j ~fr'l

J!J " j:

'f.

-r;i

.1

~ ,

~'- I

:" '.11:

,"p.i1.t
~i t-s. '~L; ..1-;
,j li<

;
<

"':. . g ;.1:;

itt"'',

J;f4~ '

era 'cunoscut c mu lte , persoane preoe ti, uitndu-i de -chemarea :ffi.1 " ! .!J o f. _ :s e . n dele tn ice a u de astfel a faceri, cari n urma carac'~J4 ~;.O\i'te4.1u i }o~' cu nici un. C~.l.iP . TIU pu tea u fi n . co n corda n cu - ser. ~.~ .~r viciul . lor ' bis er ices c. Imprei ur r i i acesteia i s'a dat atentie gen e .;~~, ..::~ r~.] ' i din par.tea ~uteri ! .lume t i .3 ?rovoc~t co n~a~~mare. ia.r " !~/; .,r:d m "par tea" soc i e t i i neqli qar ea I d i spre u i r e a s tr l l i p reo e f . r .(jr~ ' ~J'~ Pr i n t ii " : d e ,a Ca lced on, s pre "a ' pune c ep t a ce s te i situatii. ndem- , ,:' , - " na i de mpr a tul nsu i , au gsit de cuv iin s de a acest cano n . :&~rf~ , , .~ spec i a l..i 's amenin te cu .caterislre pe orice "cleric, care n viitor. 'ii~~" :fi, n~glignd , 'sel'vici uL su' i din p o ft dup ban i, se ocup de a;~~. JiJ a c;eri, ca ri au . cara cter lu mesc. Dar Pri n ii ca lcedone ni, cnd ' au , _~'; , ~ .~~ ~miS disp~zi.ti~ acea~t~;-' avn d in vedere. ~tarea ~ocie~tii i c~ .' ,,~~~; n~.:5um\1a, . A m n e m en iona re a tuturor lu cr u~ll o r opr it e sa se poata ~ ":~t \ ~ ,'tr age concluzia c- u n ii di nt re cler ici s e 'po t in del etnici de unele .. i J:~ t , cu to a t ' existenta canoanelor, au artat e xpres car i afa ceri au . l' , _,~ c~ra~ter .Iumes c i I n ca ri mpre j u r r i s e .pot n de lefnici c ler icii' ',I'~,; ,'r d c acest ea j adic 'au hot rt c c1ercul poa te f i tutorele orfa nilor ; ~1 ' Vd uve.l o r i minerilor, n primul' r nd dac' a .tos t invitat de Iege i n r :~1:j~ ,: ':' ,mod e xp r es la . a ce as ta , jar in al do ilea r nd da c ep iscopul i-a da t .'~~;1 ;:':'-:';~or4in .s pecial i n a l .tr eile a rnd dac or fani i; v duvel e i mi" ~c . 'nor ii sunt ' f r de n ici 'o alt a p ra re , i apo i c s e po ate prei,~~ ~' ,, : :~zenta in . I a a j ud ec to riil or lu meti i poate funct iona il). fa ta lo r ' }L l1 " ~ali ta te .de . a p r to r , d ac est e chema t la a cea sta de interesele ' ~~" " " :'; Bise~icii i - Ia r ! da c v es te 'autor izat e xpres pe nt ru . acest IUC1'U de superioru l su nernll loclt . . i ~7 ; ;,; , . -",i ,D ispozi tiile a utorit ilor l u me ti erau s imilare acestor a , f.1 rl~ : :.:: d eo ~trl~ce e~te ' :verosim i r c au fos t date paralel cu . d ispoz i i il e ~.: p re zen te a le sinodu lui' dela Calced on. Astfe l asu pr a ndelet nicirilor . ,.tJ;j.,' .-::inter zjse clericilor citim urm toarel e : - D isp u n em ca nici u n f ,~ ~'~ ~J~i e pisco p " pre s bite r , cleric sa u monah s .nu poat lua a supra sa i' 1 .$,; ;'.a s tfe l- de' a faceri , ca r i se refer la tesa ur ul S ta t ului, sa u s ad -. ~>" ~' 1 ' m inis treze a veri publice sau pa r ticula re, sa u s se prezintej'ca ~: ,' , .;i ~~'-; ,\apr~ t or i .din pri leul p roces elor publice " deoarece pr in .a ceas ta i: '~( . ' _: : a duc pagub S Hn te i Blsericl. i e mpie di c s er viciul preoesc. ' ) ~ i , i ar i citim c cJercii i mona hii ,a ve au voie , s ia a supra Ja r :: tutor atul orfanilor i vd uve lo r , i afa r de ac easta se putea u iFpl:e'z~ nta nfaja [ud e c tcriilor l u m e ti n calita te de rep re ze ntani,

. :1 .1
't1;::
.t'

Iii." li,

t',,. '.' , '

.
' "

191

d e

:rJif

1
,. ,
i

, f .....

:,

1) Ius tini an, No v,

cxxm.

c. 6 .

:" ;

" ,\'~~~~; ~i%"'

"fi
192

':;r;~ ~~r;r.

' spre aceasta prin sc risoa re special _ de c t re episcopul lor , cru~a f~. ~, ' s unt subordonai.") In genere n timpul bise ricesc anterior 'pu- . ~,;.'
-ter ea lumea sc proced a tot deauna i n mo d uniform cu cea bise-" ~:~
-r i ce asc

.ai intereselor Bisericii i rn n s tiri i lor.

i'i r dac a u fost autorj~ati " '~~ - -,'f: 1,

';.r.'i!~

~,~i~ (f.I,

li.,,'

cnd era vor ba . despre

a p rarea

inlereselor drepturilor

biseri ce t i i de spre a pra rea a utori t ii str ii pr eo e t i . Este deamn de- aten ie procedura im p ratului din 'prile jul, ./ cnd a da t sinodul canonul prezent. pr ecum i pe celelalt e. In : " ed i na men ionat , dupce .=-'a r a njat chest iu ne a pri ncipal, .

sta

"I m p rat u l

se adre seaz

s inodulu i cu urmtoare le cuvinte: Sunt

,1 '

'.-;

-in ai multe 'c hes tiuni, cari v privesc i la a cror hot rre . noi ~liJol:',,' "nu ne simtim i ndreptl i de a ne amesteca, ci le l sm in grija - v o a s t r , fiind de pre rea c acele tr ebuiesc ca non izare de c t re voi n sinod nai nte de a le pub lica pr in legile noast r e.') Dup. .cum se vede impratu l c u nici un pr et nu vrea s-i r evendice' " ;; drept ul de el da legi, ca ri se re f er la Biseric i la sluji torii e i, '~ .independent de au torita tea bisericeasc in dr e pt, ti recunoate j <;~"'Ijjt .c ce a din urm are dr e p t ex clusiv pe ntr u a ceasta . i cu c t ";,~~' , ~ : . a t e n le procedeaz n aceast chestiune! EI a a flal c c!er iciii , '. 'ijj: " .monah lt se inde le tnicesc de a facer i ne demne pe n tru d n ii, cre( ! ~ ~'(' s it ua ii tre buia s i se pun cap t ; da r t otu nu se de cide s o R; t; ~ fa c s ing ur, ci, dupc u m putem s ve de m din cu vint ele 111i. ~:el ' '~i - d aviz s inodu lu i. cre~nd c e ' mai nimerit i m ai corespunztor 'l~ . f .~ ca puterea bise riceasc, iar nu cea lumeasc, s decid in a~,~astJ;. ," " I -chestiun e . i ca s ino du l, ia r ~~. d n sul , s dea l e gi,~.e., rereJi,to,~te) ; ~::~' In ve acurile pre cedente c ler icii totd eauna ali lo st '.IJldependenll; {, ~;!'$ ..de forur ile jud e ctore ti " .,lu me tI i , or ice, chesIun c ;:' .b is.~ ~i S~~,~.c ~ ,I~~~~ .con froversat se decidea: ,' ~e ,'ctre Iu~ecforH :bise~~s,eti" ,iar:~1~~"d,~,, ( ; '1,~ ctre cei l ume t i. i 'dom nitor ii : c retini din acele ,~ti m?tir i',rit1 , 'o~i, ,; ~~ "~ " fcea u aceasta di n v re~ o ' constrngere , ci , di n ' ~ ferm ~ I,, ' coh vlfl ge~ 'Z ,} li' asupra importa ntei autorl t l i blserlce ti in .chesli t.1l1i1e : bisericeli. . ~~ . ' i cu s co pul-de a asigura libe rl a tea Bis eri cii c onferit ei . d e nsui } ~~,O':' , .Inte meletor ul ei divin . Do vad cea' ma~ , bu n pen,tru :, ac~~sta ,I1 e } f!t ~ ; o fe r cuvinte le men ionat e a le mp ra t ului Marcia n; ,cu ' ', ~ari , ~.e": ~~, ; .adre sea z P rin i lor s inodului dela Calc edon. Invasemen eavchlp., *:;V" s 'a ex prima t ch iar i mai nain te mp ratul Co nstantin . i at ,dup ! _i .d n su l Onoriu n tr'o sc risoare adresat mp rat ul ui Arcadle. de la , i , . 1 1) lu s Unlan, Nov. CXXIII, e. 5 .
<

') A. S. E. IV, 167.

"

..

193

Ba chiar insui Iustinian, care era adere nt hotrt <r }', legilor civile, nu s' a exprimat n alt chip asupra aceste i ches tiun r => . Dac trans qr esiunea - zice el - <e s te de caracter bisericesc; . ~ ~' . " !~~!'a v n d drept. urmar e ped ep s ir ea , s~ '6: cerc ete ze ep iscopii iubitori
'J. '"

, ~' r s rit. ')

} ~ ' , de D umnezeu , j udect o rii lumetl . ns cu ni ci un chip nu au voie ~ ,~' ,..:;,; s se amest ece; es te ne cesa r ca chesti unile de acest fel s se _" " .j udece dup leg ile s lin te i du m nezeie ti : cari legi tr ebu esc pri- ' , ' vile ' de s lin te i de ct re legile noastre.') Iar dac vre-un cleric '\ ~."; co m ite o transgrcs iune civ il, Iustinian nu pe rmite s fie tra dus : "n fa ta forului ' j u d ecto resc lum esc p nce for ul judec toresc bis erices c nu l-a scos m ai na inte defi nitiv din tre apta preoea s c . t ) : Din toa te .aces te dovez i, luat e chiar din cuvinte m p r teti , Se _ poate vedea c cleric ii ca ata ri n iciodat tiu put eau fi su p ui jude- '_ ,~ , :, :. ' c torl l lor civile , i ju dec t orii , civili nu av eau dre ptul de a cita, ii 'h nn fata lor 'pe clerici n nici o chesti une de 1ransgresiuni; to ate:1 .aceste chestiuni er au lsat e excl usiv i absolu t n grija forurilor' ' l {l:: ; ' j~~t:: ctoreti biserice t i , strict luat erau lsate in seama epi scopi"J',t lor, ' cari av eau drep tul dat lor de Dumne zeu de a iu deca pe " suba ltern ii lor. Clc ricii numa i at un ci pu teau ajun ge n fa la Iorului . .m>~0 iudectoresc civ il, d ac incet au a ii cleric! n urrnasent tu el pre a la -' ;1' bile 'a forul ul : i ud ec t oresc bisericesc. Din aceste . m r tu ri i, dar~~ mai ales din procedura lui Marcian tn fata sino dului dela Ca1cedon ~ :!{' se :- ve de c m p r a i i dd ea u , legi r eferitoar e la derici nu ma i n -. ~ - c~~uril ~. c nd au tor ita te a biseri ceasc a pronun at a nterior a supra <~ lcr sentinta i aceste legi : nu au fost i nici o d at nu put eau fi. '1f~ de a, Itfel;T , dect ,in ,.con formit ~ le cu ' hot rrile de mai n ain te ale fi! aitl oril jii j u d ec toret i bise r ice ti . P raclica aceasta a Bisericii , ~ str vechieste n deplin consona n cu s pir itul doc tr in ei e van i ~~j;\: ::glle lice :"' , . . . ", " " A~esj'canon al sinodului de la Calcedon a fost inoit mai tr.. } iu:, . n ' ma ( rriul teirn d ur i, dar patima dUIJ "Ll f77.p o;u,oJ {(L i J aco~ ~1ia '-d~ G cti g" " ur t, care .su nt r ele vat e ca pricine ale ac estei ca I a rn i t i, ceeace s 'a accentuat i n canonul penultim, nu a u put ut ,fi' s t rp ite , i Zonara , n . co ment ar ul acestui can on se pln ge c ; "> ln 'butul tuturo r canoanelor, ru l a ' r m as n I i in la rsrit fr ,

;{;

.-:" : : .

,/

1) Bevcreg. il ': 'Ann olat . p . ' 1 1 O. 2) No v. LXXXH1, c. 1. S) Bev ereg . Annota t, p . 11 e.

,
19<1

-~-

nimeni, nici patri arhul. nici m p rat ul nici e piscopul nu este iri stare . s - I d e s ti in e ze . Intru atta sunt tre cute cu vede~ ~~ ~ ~ n o a -:.. nele, nct ch iar patriarhii i e piscopii s tau n com uniune cu ce ic e viol e a z canoanele , dup cari ar trebu i catel'isiti"l). Da r , d ac 'i:!:: ceast cal am itate ntru atta a prins rdcini la rsrit. apo i l a apus situatia a fost i mai r ea, nde osebi dac aruncm' o privire

r eme.nu: - deoarece- , zice el,

"" i ast z i

fiinteaza

r ul

aces ta

..asupra evului[mediu2) .

C a no nul 4.
ceasc , nvre d n iceas c - s e de ci nstea cuvenit. DerIttndc o arecari! uz eaz de monahicescul ' c hip.'c u ftiltirniciei i :.

C eice cu a dev ra t i sincer petrec vl a a . monahi-

t urb u r Biseri cil e i afacerile politice, p rib e gind fr dea sehire prin ce l l, ba ntrepr in d Il ri dica chiar mnstiri pen tru e i in ii , s'a h ol rt CII nimeni i niciunde s . n u zl deasc sau s ri d ice mn s liri , r espective case d e ru gci u ni fr nvo ire a e piscopului cet i i. i . monahii d In toale ce llle ' i d el a Iar s fie subord onat episcopului, s I ubeasc linitea, s st ru l asc numai n 1)05t i ru q ci un e, nencelal pelrec nd in loc ur ile, unde au fosl aeza t ; s . nu se ing er ez e sau s se a meste ce n afaceri ' bi seri ce ti ' s au lumeti, p rsind mnstirilc lo r, Cr nu m a i dac li s 'a d a i voie d in part ea e pi sco pului cet li in caz de n e cesit at e arztoar e; i ni c i sclavul s~ nu se ' prtrneas cIn m n stire p entru Il s e face monah fr invoirea . st p n ului s u ; o r n d uim ca c elce vio leaz aceast h ol rre a n oastr s fie exco rnunlcat p entruca s nu s e huleasc num el e lui Dumnez eu; Ia r e p is co pul ce t il: t re b ue ' s, exer cll e supravegherea necesar a supr a in nstlrflor,.' .
., ' . ," :. ,. 1 -'~'. - '

(82 ap.; 24 sin. IV ec.: '10-".49, 85 IruL; 17;-21 s in: VII ec.: :. 3 Gan g.; 63 Cart.; 1- 7 In t iu al doilea ). :. -. Precum canonul pr eceden t astfe l i canonul prezent a. lost dat de sinod la propuner ea m p r a t ul u i .Marcian. l cu ttn edi n a a VI-a a s inodului. Procesul ver bal al e din e ! a IV-a si1) S int. A l. II, 2 22 . 2) Vezi Jucrareu mea : ,:Cll'il i Mc to d lu i a d e v rul ortc do xi el ", pag , 2 6 6 i ma i de pa rte .

"

'~',

'

19 5

mona hii e utihieni i ma i a les arhima ndri tul Barsum , car i prin fap tele lor au atr as at en iu nea a utorit i lo r a tt , biser icet i c t i civile i au a dus n dilem ntr eg rs rit u l :....... ;; au "da t moti vul p r i ncipal pen tru emiterea can onului prezen t' ). Pr in carioane le lui Vasile cel Mar e i P nh omie cel Mar e s 'a . ~ . hot rt n 'cel mai pr e cis chip felul cu m trebue s fie viata c " j :,1~ luq r ilof: , ~.n tr e a ceste canaane gsim i pe celce , norrnea z c , -,,' ~ ;~ mona h ii trebu e s se su pu n n econditiona t s u perior ilor i mijlo ~?ci f i" ep isco pu lui lor , c nu a u voie sa p r s asc m n sti rea , n ' , ' ~, 'ca re au cutf q du i n a c se v or 'd evo ta ru g ciu nii - i postulu i ~1 perrn'qn en t, ' c nu .vor putea-cl di singur i m n a sti r i ~i c nu vo r ;}~:{; pu te ;}' , : c u"niCI 'u n pret s ase indeletn icea s c de afa ceri lumeti , dac ,~":, : nu stillt i i n vita i n mod special la'" aceasta c tre epi s co pul lo r. : , trIl:Can~a ne le / ace s t ea , , c!'iri la nc e put era u pstrate cu " s fine n i e, 'i~.~" ma i tl'ziuau nce'IJut ' s p iard din va loa re i m ai ales n part e a ' p ri m , a,sec ol ul u i al V ~ l ea gs iriI multi c l u q r i , ca ri ' a u uita t . ' i: ~ c an oi1 n-e l e cinului lor, pr ibe gea u din tr'un . loc -lntra ltul, i nte._ me iau n ii pe nt ru s ine locuri separate, pur tau numa i de Iorrn J:<; mbr c mi ntea m on a h a l , s e a mestecau n aface ri lumeti i ma i "a.. ales ii vedemtu r bur nd lumea i producn d diso rdini n societa te. " ~. Forul legi31ativ biserices c tr ebuia s asa neze a ce asta s it ua ie i ,~' , s nfr ne z e pr in ,ca noa ne se vere arbitra ru l c l u q r i l or, s con "'t ' ..,~ s er ve ordi nea din B i s e ric ' i socie tate i s me nin n sa i vaza . mort'a hismului. S inodul dela Calc edon a fo st p r imul, ca re a dat ': " ~'" _~ :' u~ can ontspecial n p rivin ta aceasta, a po i sino d ul tru lan, einod u! ' : : ';., al VII-lea ecume nic i si nodul l nt iu - a l doilea a u dat c tev a ~,~~} :,'f { ,c ano ~n; e:l'e feri ~o a re la .monah i i v iaa lor., Despre monahisrn vo m :,';~iJJ, '~ l1la i 'v orbi, cnd vom studia can oane le sinoa delo r men iona te . ;~:,;!:\ ,; .(:~;,~, _ ~, Jn ca,ryontD.;Pf, ezent n primul r nd se rele v importa nta, pe :' ,':;'~ 0 /'~ _ , care ' Q': are , Il~I~,~hi s mul n Biseric, i , cin stea, de care -sun t v red;: ~r!{~; ,.:}.,;, u lcl: nl'e lllbi'ir!a,<e:s t~ i st ri , ntr uct cuadevra t i si ncer tresc ~~;jR, l~r pot' r (vit, f,:~~'noan;e I or. Prin a ce a st a sinodu l nu face altce va dect ' : :'__~::\ ',}~ i eH pr i ~ ' opi~ !~.: :g erie ra I , care domina n Bis e ric l~efe ritor, la ma _ : ~.ffi n a~1 i. 2)' Zonra ' zic e u rrn toarel e la v comenta ru l aces tui ca no n: 'f(i~ . ' ~~ Sl n t u l sinodre cu noate c ei s unt vre dnici de cinste dac ntr 'a S~~;, tlJi d ev~ r su n t t devo ta i mon ahismului i dac pe tr ec viata .Ino na h i-

' n o d a l do ved ete c

,
,

I t

d e

J,

"

g;;

,,

, l i,

~ .~( .Jj
"-.-v.. _ ?!.

< ', . ~

._ -: I)

Co mp ..-'V a n Esp en , O . c . pag. 2 3 1 .

2} V.. lu crarea mea : ' ,'1'" ~z ] ~ . .. . .. Il enUI1~. le ., pag. 8 0 e te .

196

s a u cu alt s cop e ' ) . Canonul, punnd n e vide n cins tea , de 'ci? re,,;;~> ;l.<~d s un t vredn ici monahii adev ra i, arat imed iat a bu zurile. ca ri se-.,~, ; ~ cal pot obs erva in r ndul monahilor, pe cari le nir i le C Ol\dam n_i:' .; no Canonul aces ta , avnd in vedere c mu lti mona hi Ial i, cari din " ..-ca va n ita te i s p re a se sustrage de s ub disciplin a a rh ima lldri tnlu ' IOf, i fceau mns t lri se pa ra te , disp une c nici un monah n u, -~.; . a re voie s- i ridice m n s tire n ou sau cas de ru g ciune fr ~: i, p r nvoirea cuvenit a episcopului su. Sub ca s ru gciune (! . :;x.-. h ... -' de '1p:nv O!~;,w .." oralionis vel oratoriam dornum) tr ebue s se . in te': ~:~ -:' n l e a g chilii mai mici, cldirea crora. cu to tul sepa r a t de mns ';' ~" tire, era la mod intre clug rii eutihieni i aici t ri au ei s inqur i; :~; s ali izolati sa u m pr e u n cu to va rii lor de p ri ncip ii, - lu. ndu~t~ numirea de arh iman drii . In a cte le edinei il IV-a a s in odului citim c oa re ca r i a rhhnandtii a u na inta t cerere la . mp ra t .ca ;(, s fie a bsolva ti de ac uza ridica l mpotriva lor din cauz c a u c: ~; fost a derenti ai lu i E utih ie i s fie declarati nev inovati. Sinodul . nai n te de a intra n des bat erea acestei chesti uni , a cita t n fa ta . "~. ~ sa pe arh irn a ndri i i ortodoci cunoscu i , ca a cetia ' s Inrtur ~. ~< ~;~ seas c in ai ntea sinodului dac cunos c pe arh ima n d rl i i semnatip e cere re i d ac ntr 'ad ev r sunt a rh imandri li - ia r ce i d int i au rspuns u rm toarel e pri n cuvio su l Faust : - Ca ro s i Doroj eii sunl n tr' a dev r a rhl mandri i : E lpidi u es le numa i p zitorul bis e-': r icii int ru po men irea lu i , Pro copiu; pe . Fo tin nu -l cunoa temj . E utihi e nu are m n stire, ci tr e t e ' la Bise rica mu cenle i: Cclt~.~! r ina ; Te odo r t re te la monumentul unui martir; pe ; Moi se : .nu~l cun?~tem; arhirn al1 ~ritul Maxi m e~ te a rh fma nUrit> ucen icjal }~L,/j,;~ E u tlh ie : p e Ghe ro n tie nu-L cun o a tern ; pe Nemesin n ~~-l CUll.o ~,~;:i-:'1:~, tem ; Leo nt in es te , n um ai administ rat or a l ba l,lilor ;, Ohipsictr efe," ,~ n tr'un desp r rn nt 'co nst ruit d in lsmn : Cnlinic ,:,,Pa,v el; <;Jali?7~}~!;,~' ~ ciu t r e sc izol ati la ,mo nume n te le . ma rtlr ilor : pe,: , ; ~~ g ~~!11i ~L pll ~ :~~ cunoatem. ,Da r ne rugm s se fr lmit de leqai de lu. sf.ntlil ;si nod~ ', l1H cari s cerceteze m n stlrile lor, . s vad i s se cortving ,dadi , ~t. acele exist n r eali ta te, sa u c a ceti oam en i batjocoresc ,n'urrial',i : " de m n ita tea de arhimandrlt: i dac aceasta s e dov ed e te, ,~ , f~e pe~:~ 1l '"1~"" deps i i , ca n v iitor s n u s e mai numeasc arhimandri i '. ceice. f r esc in vr e -o chili e sau la vre-uri monum e nt a l in ar tit ior',;'.? ~i11
<

ceasc .s lnce r, adic din inim cura t ., iar nu numai , de iorin :/ I'j-i1 ~'t

i' ~

de

'.0

'

"

:. ,

1) S in i. Al. II. 2 2 6 . ~) A . ::;. E. IV, 5 9.

i " , tria u sepa"raf , cari-r spndeau do ctrina fal s a lui E u tihle i " i't t a'rj provocau a t tea di so rdi ne la r s rit, s 'a u g n dit P r i nii s i-

l a t

la

ac eti arh ima ndr i i f ali ,

cari

constru ia u chilii izolate

AI
~
,~

no dului dela Cal ce don, ho t r ind c nimeni nu a re vo ie s r idice ~ .. 'c ~se 'de: ru q ciu n e fr perm isiu ne a episcopului . J;,; r ,Av nd in ved er e norm ele rno nahic e t i existe nte , s inod ul J... ~~: ;\,:' m en i one az mai departe datoria pr i n cipa l a monahilo r i n i i pr ima linie dispune c ei tr ebue s fi e n r apor t de sup unere !<;' r d ei)1i n at . d E~ episcopul lor . Dispozii a aceasta a fost nd re pt af ~: <1 nainte d e., toa te im potri va ad er enti lo r lui Bars um, cari s 'au des ": prt i t de ep iscopii lo r, de ne gndu-Ie s up u nerea. Du pc e au fost . ~ i l, :: supui a ce lor ep lscopl. . ca ri mai bin e era u n st a re de a exerc ita ', " ",s uprave gher e a s upra lor s pre a observa no rmele o r n du i t e , :t "~'!i n n d Sea ma i de d i eri n ele de etat e int re mon ahi, s inodul d is pu ne ~:~ . c monahii treb ue s petrea c in lini te, s t ru ind in pos t i ru ~ ... gci ti ne , deoarec e au fcut vot pen tru ace as ta i deoarece acesta j - . :r~ est e s cop ul vie tii mon ahale . Mai de parte disp une c ei nu po t iei 1 f:~~ ~ v; d i n m n stirea lor , ci tr ebue s rmn perma nent acolo ca in - :: -. i", ' locurile ; unde a u re nunat la lume. L "':, :.' Dispozitia aceast a d a t din cauza indisci plinei monahi lor a 1 t< " fost confi rmat de ctre autori tatea civi l prin decrete speciale : '< - -, Ceice s 'au co nsacr at vietii m n s tir e ti - citim ntr 'un decre t ~~~--'~sub n ici o conditie n u po t iei d in mn stire i s vaga bo nde ze ~, .( prin ' An tiohia s a u prin alte ce t i , afa r de a po crisla ri, c ror a le ~i" : " p e r mit em ' s iese din . m n st ire , cnd afaceri le lor de ap ocri siarl 1 Y': : ' recla m a ceasta >"), Mai de parte: ..Monahul, c a re - i p rsete m 7:;,' :'l"'[:r1 sf irca i merge 'in alt a, in da t s se tr imit napoi i n , ' propria sa , mn sli re s cear ceeace ar e de trebu in . Pr ea ., ~f: +: fhl ti Episcopi, a i Iocalit i lor r es pec tive s exercite su praveg he re . ~ '-. ~C ca ' nici c lu q rii , nic i c lug riel e s nu va gabondeze p ri n o rae t f -<-\! \.'- i dac ' caut ceva , s cau te prin pe rsoane ho l r it e , din rn n s ','i .; J~} ,,tH r'e' n s sa-nu iese cu nici un pret ,) .' (~" , .- "{, .~,. . Dlspoziiile ac estea au' fos t foar te pot rivite, mai al es dac ;~;k :? ; av ein n vedere mpre jurrile de : atunci. "S nu se inqere ze , :~. >.fcon ti nu canonul, -sau s s e amestece n afaceri bisericeti sau 1 "1( lumeti, prsind mnstirile lor, fr numa i dac li s' a dat voie

. tt

i,'

sa

' '---

~ J~ ,::1";,/ . '

, 1)

"i :

'~ ' .~;


I "

I ust lnlan : 1, 2 0 . p. de E pls aopls et Cler lcis 2) Iustlanl an : Nov. CXX IIJ, p . 4 2 .

I ~ t~i;
" . i: f
11,

.~ }~}~\ . "9 "'~'


-.

"

198

pQ(n;o~u.s . x,

"'." < ; :.~l,:- :-,":<, d in par tea e piscopului cet ii n caz de ne cesita te ~rztoare >Mq~ f-t na hii, n > conformitate' cu votul lor. n u pu teau lua asup ra I ql: nicL~S o afacere, ca re nu se referea nern ijloclt Ia-viaa : ml1 st ir~ asc}f~ Obveneau ns cazuri, c nd .er a u chema i n _mod "speciala fa'r ' ~t~, de mnst i re i 11 se ncredinau diverse , uncjiun i biserice tt. ta>., ;~ ' n oa ne le : 4 1 a l si nodului t rnl a n, 4 al s inodulu i '1.t iu: : ~' "(i oiI.e a i alte le vorbesc l m u rit despre aceasta : iar Valsamon , coirl,en,,:', tnd aces t ca non , zice c monahtlorJl se incredinta -nu 'nu mai aranjarea aface rilor b i sericeti, ci i it celor civiIe :i c ,' ,multLe;: : piscopi i mona hi ndeplinea u servicii- de Stat i na1i6n,~I~, : :~" , ,',
ar;/IO(fWXa g.

~ouh(ac; l). Aa dar c I ugriiJ?~teflt;}h ~:,

deplin! orice se rvici i, dar numai i exclusiv .cu permisiunea ,e p is~ copulu i lor i dac cerea aces~ , lucru necesitatea n ecS' Ildition a, ,:', a ltc urn se vor excomunica din Bis eric --'- xotva;v0rov ' ~lvac l:J e~, d ea ps a, pe care sino dul o fixeaz pentr u Clu g~ii.c,lri "vioI e~z'. ;?~:J ~~: canaane le. este eg a l ped epse i fixa te pentru Iai cii vcar! pctuesc '}(ifl i adic, du p cum am vzut n ca non ul -a a l acestu eino d i}~", r>t. du p cum vom vedea mai departe Ia ca nonul B. d jn' ,nl'otivltl , C,':~ ~: dnii, s au cel putin ce a m ai ma re parte a lor, nu a veau , hiro- ,~ ,.; ;:,:,: ~ tonia i deci nu pu teau 'f i considerati : c1e rici n sen 5uL,~trict"al' :~:~:;:1; cuv ntulu i, deoarece n aceJ caz s'ar , fi da t pedeapsa , caterisire i, . iar nu cea a ex comunic ri l . ,S inodul hot r e t e prin yrtllare , rca -a:, ceti c i ugri contraven ieni s se - eX,comu nic~ ; ,ca n u .. cu~va);-s se huleasc numele luiDumnezeu, deoarece prin ace le fapte
s'ar expune dispretului [ st iut el e vestminte i i ns t it u iaa nt a

mona his mului, care d ispre s'ar tr ece i asupra 'lui" Dllmn ezeu

nsu i . zice Zonara la corne nta r ul acestui canon 2 ) . i pen truca ,

d is poz itiile acestui ca non s se observe cu to at " igor9z ta te~i: Prini i dela Calce do n recomand . ep isco pilor, s iaib ,: cteoseb i1 , g ri j de m rt stir- , s le~ tin n subordonare .i necon d i ionat , s , , ?t '!) '~ ' le cerceteze i c t r tirea lor nimic nu este'.permts.s se S. l ::',; i<:t: ,ij;1~:;' v rea sc n mnstiri. , ~Astfel se a tin g do u s'c6pur i;, zic~ ,Zo . :/ ~:;r t " :\b ?-2 nara , deoparte monahii su nt libera i de grijile pro venite din : : /:, ~;'l ~~~~t diversele ocupaiun i , nuiau pe ntru ceis fie distrai . i . , P?J' tri ';"':'~,;';'~ " ,if~> via t li ni tit , ndeletnlc lhdu-se numai ide ceeace se re terIaIo- ':;~ Hl'

los;1I sule tesc : de alt par te, i episcopul are mare folos sufletesc " ,~ 1:;: 1 f
- - -l) - 'S illt. At.

u, 22 9 ;

Compar : "Den1n-Hiiile",

pag. 93

etc,

'/J~ ,.~~~

2) S in t. At. II, 227 .

!~~~::~~,,~, . .,~:~,.: ,~,:,:; ;~,:"j~~:~..,::;');, ;': : ,~ ;:;


~J~
~,

'J a ralte s inoa de i referit o r la aceast chesti une gsim i cteva Iegi civile'). <;~t : .i' ' ' ". In .ca n"on , s e vorbete mai de par te despre a ceea c nu es te :~;~~ 5l'f~~ , ;'.:;ier tat 'ca s cla vii s s e, prim easc In m n s tire fr permisiunea , ~;L'? ':t~~" ~~' :-7rS t~ pnuI~l i" , 19 r -. Aceasta era n o rm ge~el'al J confi rmat i de ca~~~?:r' ;1f}j~ ~~ >tr e:' :l egile ',:civile . as tlel c n ici 'un sclav nu put e a fi pr imit-nicin ~;h~~ . ;jH;-:' ~d e", "nici in cin ul . c lugresc , -p n ce stpnul su nu-l elibera cu ~,~~~: ~~ .totul.") Nu ma i mai t r ziu s ' a hotrt de c tr e Iust inian c scla vii ,"";' h. ", .{lot fi prim ii n mon ahi sm n .cazuri le cnd a u pet re cu t deja trei .~(., ' :~ '" .ani n m n stire i n ac es t timp s t p nul 1 0l~ nu i-a reclam at s -~~_ .~ ' .s e ' lna pcleze.") In gener e a tt legile bis e riceti, c t i cele civile ~~-~ .a veau d ispozitii r iguroas e referitor la pr imirea in mo na hism a h:~i. persoan elor, cari, n urma pozitiei 10l" social e mai trziu a r fi pui\~~ . -tu t pr oduce vre -o t ur bur are i n cinul c l u g resc; d ar a tt un ele ~9n :,~'<i , .c t , i ce lela lte ~u ta u ~ .. s e obser ve no r mele spiritua le m or:fS~l. i~~r~;, ; ,..n ahale, pr ecum I va za vJell mo nahal e .

; . ';' i

t::/~~ '~r:c:p,

T~i ~~j;.~~ :~.. ~ + .,) a'

1\.

C anonul 5. F~~; ~~' . '~:. Referitor la e p iscop ii sau c lerlcii, ca r i s e mut " d in '<, ~ i :Ce la le n c eta te, s'a hotrt ca s rmn n vigo are ca': '::.,' noane le aezate de ct re Sfintii P rln l in privinta aceasta. '. ' (1 4 , 15 ap.; 15 , 16 s in, 1 ec.; 10 , 20, 2 3 si n. IV ec .: 17 , 18 trul.; 13, 2 1 Ant.; 15,1 6 S ard .: 54 , 90 Cart ) .

. ':".'.

- In ed in a a XI-a a sinodu lui " s'a d esb tut cont ro versa dintre ep lsc c pii din E fes , Vasi an i Stefan . Stefan a fc u t rec la' fora ',~c ati n l1 l e p isco pal a l 'Elesulu l, p r sindu - i epar hia a v ut ma i nainte. Probabilc disputa dint re ace ti do i e piscopi a da t imbold ' Iii aducerea can onului prezent.
v or bit "desp r e mutare a r,l~'Ui.fta (n;) episcop ilor
1) 2) S) 4)
.m al eI a

s inod mpotriva lui Vasia n, deoa rec e a cesta a ocupat cu

, !

La 'comentar ul canon ului 15 a l primului s inod ecum enic a m dela u n scaun la


Sint . -\t. II. 227~ . lust in . Nov. V. c . 1. No v. CXX X l. c, 7 el. CXXHI. c. 2 1.
Sin t. Al. 2 2 7 , Nov, V. c .. 2 .
jJ.

2 00

altul. Mutarea ace a s ta n u era p ermis a mCI de leg ile bi seric e ti ...,. n ici de obiceiu. Cauza acestui ,l u cr~ e ra lmurit, dac , ave ~. I"!. " vede re c turma n t r e a g pa rticip a la aleq erea episcopului i c . el era ales de reg u l din clerul local i declmutareaacestu i epis-: cap d in scau nul su la a lt ul nu e ra p!cut . n " :~eI6r'e" i.,a; };;l;.'~ prsit i in faa celor, la , cari s 'a mutat/ fr de vre, ~,o .,iI~vifare'~ ~i-~;~ ~.~ ~~ special, Pasui aces ta totd ea un a ',,'a ve a ,,d e urmare-c -se PrOdUCe,a ,: ~ , ;" ~I disord i ne at t ntr'o B is e-ri c , ct i ; n ce al alt ; dup" cum se do -J~X:\~ vedete n:ai bine ch iar i prin c~ntrover~a dintr~ , ~aSi~~ ': ~.i 'Slef~~~~ fa n. A fa ra de ace a st a raport ul di nt re ep iscop I BlSeTlp~/ sa nf iea z ca una ce e ste foa rt e s t r ns , ca ' l e q m n tt'd e c S~ ;)~f,l torie in tre episco p _ i B isorlca s a i Ia canonul 25 al ' acestu i si-. :~~~ nod vo m vedea c dup moarte a episcopului Biserica se nu mete- ' v d uv (Z 7iP::'.Jo'JI17jv) . A adar m uta r ea la ' O alt Bise ric .s a u p'a ! r sirea Bisericii di n partea episcopului nu putea ' fi posibi l~ t: nici nu se poat e privi de c t ca r up e re a legtur i i s pir ittta:Je :, ex is fe nt int re d u i i - i o fapt de fe lu l aces ta 'cu nic i un';" 'pre "',Ji u S put ea admite n Bi s eri c ; a far de cazul, . dllP C ~lIil ;' s"e" i:;p-tuie ,.~i pr in ca nonul al t a-le a dela Antioh ia, c ~ d e p i sco pti l ; 'j i',cort strns s procedeze a s tfel, linll d sea ma de folosul: s upe rior, ,p' ca re l- a r putea aduce n alt loc priit cuvin te le sa le plinede h a r ~ ; Dispozitia acestui canon nu es te limita t ' numai la epi scopi; ,c ea interzice i clericllor str muta r ea dintr'o : cetate " n a lta; :~Q co t i n -, du -s e c raportul din tre ei i Biseri cile l~r, pe ntru care ':u' fost") sfi rr ij i, n con formitate cu .canonul 16 , ai ' prt rnu lui " sinod . e cu ~~~~ . ' ,." ' , ' men ic i cu cano nu l u r mt o r (6) .,al sin odul ui p rezent , nuse' p ,o ate ;~i\-:t-i, desface. S tnodul, con f i rmn~, ca no3nele" aeza t e ,' de . c t re! S fintii P r i ni , a re n vedere pri n :,a c esf" ~a11 b~ , .la to t c.a z~ I ,.~.r;'i::a:il,~ a iiele 15 i 16 a le primulu l s inod : ecu ~l en ic , . 2,,' al :,Si ri,9 d:~ I JI ;AI/tt~1" ea ',, 'e'-: cu menic , 13 i' 2 1 .a le s ino dului 'd ela Al1tiohia";",'cari ~'ra4:~~'uiWirts(~ n col ecjiunea , pe ' ca re P rln jii..o aveau tnai flt~'~:' t9"r ,~;frt.rtitripu' s inod ului i despre ca ri a m vo rbit la canonui,,:'] a !ac etllj.{inod; - _i r eferitor la to a te aceste ' ca noane . se ~ JlOt re fe : ca1?~I~ 's pstreze in toa t vigoa r ea ' Jor ~ ixsl'.J ,,~ y !uj(U lJ.;' ~ ~f:' ,) t ~,,~', '.~ ,: , ' . : tt.y:--~: >',' . "'

fa ta , '

,se::}J1r

a r

, '~ a.';4

se:'

Nimeni s nu se hi;o lo nis e 8SC fiii ' desi'j~~'l i~~' ,~ici p r e s vilerul, nici d lnc o nul, n ici a ltul oarecn re Jd iI) ~ ta gma e cl esrast lc : ci c e lc e s e ~ htro to n l se t ejs ', 'se1:} fiHn easci.'t

Canonul 6 ~

"

~';;'~ '~<'<,""

~~

-,; ;.!A;~;!

201

:'~pecia! ' penlru Biserica unei ce t i , sau unui. sai, sali mu-

~ceni c efls c, ~ s au pentru m n st l re, Inr c e ice s e h tro to n lsesc flir ii "dest t na !e, fi hotrtl SllIn!ul Sinod, c a a cest fel d e ' hirolonte s fie Ir t rle i ni ci unde s n u po al

Iucrajvspre ocara celuice

fi

i ..:.......... Din ca non ul 15 apostolic i d in cel al 15-le a a l prim ului (;I'~ i il()Ci"' ecumenic tim c fieca re cp lscoprpresvitcr i dia co n era '~:s rltl H t in':~ tot .cazul pen tru un loc dete r minat. pentru o Bi seric ~i" dete r llli ha ta i, judeci1d d in textul menlona tului ca non a l l-lu i r-:; , ln6 d ecumen ic trebue s admitem c pe timpul s inod ul ui de la Nicei a '" nu "era permis, s au 'cel p utin nu era ob ice iul ca cine va s

. (15 a l;,;

hirol onisil .

15~

16 sin .' 1 ec .; 13 Neoces),

tie 'numi t episcop, presviter sau diacon f r s i-se f ie ho t r t

(serviciu. P e fim pul sinodului d ela Calce don vedem a ltc~ va::' gsim ' ad ic ' mu lte persoa n e cler icale, ma i a les presv Her i i d iaCo n .i i .:alli:.de~id infer iori , ca ri apar n diferite loca l i t i, p ro}J (Oi9nd :'n v tt ll rl1'lui Eu tihie i a git n d poporul, i d es pre ace t la ilt. se'C1 Jufea 1i de care B iser ic lin i und e-i ndeplinesc s er'v iciuL"' Ac tele - -~e d i n tei a I V~a a s ino dului p r eze nt m enione az 1l1ulte,,;'IJeisoa.n e, ,cari pretlridea u c sunt fete s fintite, dar pe car i in iln e~ i<-.' hu . i ' c u no te a .'. P'r i nl ii sino dulu i dela Calcedo n, s pr e a 'esta bili norma, care tr eb uia s se va liditeze n mo d canonic n. I3i~er.I~ : 'i "sp~e, -;~tlJiii a par itia dinacest ti mp a pseudopr- e oilor, dar<rnai: vrtos sp re a p stra a utori ta tea iera rh iei bi s er icel i, a u t,_: gs it !. d e , _c uv iin !:~ s dea ,aces t canon, ~~" ~!\~/< ~~' F6'r m9 hotrit, _ n , - e: a re s e . e x pr l m ca no nul, ara t t o a t im ~~'Wo ~t ~ri1a >. pe ', car ~ ' a ll " ' da t ~ o P ri nf i (lela Ca1cedon m p reju r rii _ dispoziia ' ca no nului s s e res pecteze c-u riqurozitat e deplin . In ~~~ e,I,;)i1a i.,'se':V er< Ch:i P', 5e.- I n l e r 2 i ce ca"' .cineva s se hirotoniseasc fi'_ i l oc ~;destJli' L;(('()t;i'I;;;;:) , de c l ar n du-se de nul orice hirotonl(.t:Sir~eJ ~ care~n~ . s 'as v rslt in sens ul artat , -spre ruinea celuice , ~r~V, ! i(,\h ~0,1 o riisjre a ;" - - ~rp u<1;o:( 'OIj l.~([J olOy7fa(l,-,r-o c~ (ad ejus,

acul de

ca

.Jnfe rzice " fiu numai instituirea n trepte le de pr esviter i -d e dia C?D.; \, ~ ~.: t ~i ::L~~ , )9,at.e :" c ~l elalt e 'trepte . inferi oare , Bals arn o n, r sp u n ~~,d.r c el o rce. ': ~; a ~i rma u c .aces t .i ca no n se refe r nu m ai la pr es cit; p . 2 39.

qii/oidin'a'iiH, 'contll meliam') ad ord ina ntis injuriamJ'), i adic se ,

ca". 1,

11 8,

,,'

,ro ..

. iii'~'i~lt~

vi/e ri , diaconi i ipodia coni, iar nu i la c te i , deoa rece , ace tiID " :-~~ n u se hiretonisesc (J~a n ) ' p 1 - x =.tporoyEi q{ja l ,-ou<Ol)'?) idec rpot'-~:~.I. tre ce dintr'u n loc nt r'alt ul, zice; . i clt eu sunt cler ici . i ~- a li ; 11ii~~~ ro tes ie (l~'po f}ed!av) dat de arhiereu . v adicpecete imprimat a'::: supra lor prin mijlocir ea m nei ar hier cului i pr in ur ma re caironul tr ebue re ferit la tei t cazul i la d n ll -') . A adari a ceas ta 5 reier la toti slu jitor ii sacra mentali i la slujitorii' bi sericeti,' pe ca r i canonul inte rzice a-i institui 1 17ro}.~1/).utV(IJ';;~ [libere.' a bso lute} - fr desti nat ie. ci fi ecare t r ebue s fie.:nt.lmi( pe nt ru . Ul1" ~l '
h o t r t .

- -

"'. ;

::: ,,'

ntr e locuril e hot rit e canonul m en ione az nainte. de ,ioat~, bise ri cile din cet i ( iL! exx ), ~a!'J ;UJAEWo;,) , -" p() r:: bis ~ricil e ,, 'd e,, ' - I~':" ' : sa te (;a:',I17j;;;) , mai departe biser icile. ' m~rtirilor \o4j~ rl;l!~lj)'.'t~~:, s f r i t mn stirii e ( w wWrC7j/?!q;) . S uhb iseric lalerrnart lrllor nle',~~" i ' legem cl diril e sfin tite , bis ericile .ri dlca te ntr u cinst ea i "I;otn e ;';~ nirea vreunu i sfnt sau Ia morm nt u l mucen tci lo r") i I aw';(~ ceste biserici era u n s e rv iciu slu jitori sacra rne ri ta ll i bise ricet f. :. sp eciali. Mnstiriie s un t men ionate ' i din ca uz , c lnonahii Q r. ge ne ra l nu erau slu jitor i sacramenlali, ba chi a r -nic ijst a re ii ll ~~ ; nstirii or d e re gul nu aveau h ro to nie : da r pe n tru ca s se poa t. oficia s erv iciile d ivine reg ulate se r n dula cte 'un ' presbiter spe~ <_ eia l sau er a st in i t vre unu l. dintre Irall inai vr ednici i a cesta," o ficia liturghia in b is e r ica m n stire i , Pe tirnpul vsinodu lu] dela ' . Ca k e don n u erau ra ri 'a rhiman driJii f r . tre a pta 'pre s bifera fului ~ . . i fer. Augu s tin n sc rierile s a le n fo at e ca zurile face deosebir~" ; n tre presbiter ul m n s t i r i i i nt re st a r e u l , ca re nu erap rcsbiter') :~:;- '
t

. Canonul .7 .

" .. , .

~~

'? ;

so
s

mcas c : ia r

h o t rt s nu

inlre n ici .Ia oas te, .nlcl j n dregolorie:'h h : acea sta i " , ne c: j ":dri. se: , litl:~:ca:.\,~ rev ln la ceeace mal na ln le au a les pentru D umne zell~> se a naternetls e a sc . ~:',;;
tndr zn ln d

C e ic e au fo s t a eza l odat . In cler; i mpIlnhil. '!In1'

1) S in t. A L 11, 2 3 1- 2 3 2 . 2) Vezi S uicer ; 'I'he aaurus eccles. su b voce 'N ap . up w y. To m. lf,.: '.., col. 3 l!J . Compar Augustl: Denkw i.lrdlgkeile n aua d er ch ristl . Ar ch aol o- '
.g ie . D .

x r, S . 328 - 3 29 .

!) Van Ee pe n. Op , cit p . -2 3 9 .

' .'

<.

2 03

i,;;;':", (6; 20, ' 8 1, '8 3 al'. ; 3 , , 16 sin. IV ec .: 2 1 trul. ; 10 sin, V I ~c:;' ' 16 'Ca'r L;", 11 s in,__ ut i u-al -doilea): ~~;',r::,~" , n~: I3iSeriJ;:i'-creiin to tdea una a fost in vigoar e cano n ul, ~~n ~ :lf,a~~.~ '>~ i d _ s nt11 ire"q ~-;sacra !11ent al': pentr u serviciul bisericesc ii'[ pe1 'SOane IQr:, s fint ite" precu m n icif qdu i n a mon aha ! nu se :-'0," !~o;:d cs pr ~~ '~d e ~p ~r~oa na ,.care -lea ' primit ; deoar ece acele , fiind
~'/"'.'

~::""": '-'~--~?~:

,"

' .'C' ;

' .' .

,'

.. . .

'

<\jrjl11ite de: ,bun voie i n chip sole mn , le a g pe om Iiinial de J;3i seric ,'L p retirtd ' ca el pe ntru viata ntrea g s r enunte la or ic e li.i'jb ! l um~asc i ' s se consacre cu totulTui Dumn ezeu. Reve .fiJreii~ aces tor per soan e sfi nt it e sa u clu gri la slujb lumeasc h4' era-: : ml ' pu teafiialtfel cons id erat de c t ca infrac iu ne i Q~P~, ' ,e xr-re_~ i a :, fru nl oa s," a Arh lrn-I ul Ioan dinc om e ntaru l a ces tui ~~' rln : el'a'( co ll s i ct era 1 " d e : c l ca reavju r m n t ul u i f cu t n ainte a rH ;".ou nln e~e{l : prsi rea con t i i n e i , 'desco nsiderare a sfinte i slujbe "!j,: ~n I u i., D"u mnezeu 's pre ' a s e 'p une in se rvlciul' lumii- 1 ) . Ac-ea st le ge :i~ d~ n e raI': a :.:"B isericii de multe ori a fost vi olat i g si m m a i :t~..'JJrllllfe" canoane po zitive cari con d a mn n ce l mai se ver chip a1T}~c:'~ ~st ;,t. vi~l a re. A a can o nul 8 1 a pos tolii: pe d epse te cu cate risi r e ~,~; p~e':'fa ta,:: 5fin t it ,'; care accept vreun oficiu lume sc, ia r canonul 83 :;;r~,, ~ pos'tol ic:'~d~a'5 emene.~ " pe depse te cu ca teris ire pe ce l ce se n: d ele"t ri icet~ " ' c u ' hicl'l1ri militare; can o nul 12 a t sinodului I ecu i-ri~ri ic . trat~ a z despre acel a lucru, " D ar toa te a ceste canoa ne nu ~u : fo st n "s ta re " s strpeasc cala rnifatea aceasta - i P ri n t ii ~ " ,)~,',~ OdUlit! d el a Ca lcedo n, ndem na]! de aceJa m otiv, d in ca re a u ~. ~I.f:)l;dat ' ca no n.~J ' lor a l 3lea, au gsit de neces a r s repe ia sc d is ~ /. : .M~~' Pozj tiunil e ' ,: a n terio a re i s emit canon ul p r- eze nt"), ~t ,CJi~~!t~,(;::> "i S tri c te ea ped eps ei, p e ca re o ti x eaz P ri n i i asupra inh -ac ':;-;~~'j-:.t8rilo r,: a r f c t importan t a tr ibui a u ei p st r rli ta ine i stin ir t i ;i)~;,: i? e h tr~ ;se ~ v i~i ll l" d iv in i votulu i c l u gresc, P r- i n t ii hot r sc prin : ):p~~, a~~~t , ca no, ri."' ~ a oti indivizii, ca ri s unt pd mi1i n cler sa u au in tt;}t~~t:"Jra t) n cinu! .mo ua hal i p r si nd oficiul. "pe care s ing ur i I-a u ales . ' ~"" " tt~;, pr itrie s c ' : vre -un serviciu militar sa u a lHel d e se r viciu lumesc. s ' Iie' auatemizai, Cano nul pede ps este ' pe a stfel de cle r ici infract ori
"

;~, .~~~~:,t.:"" ' ,_.


,,~ : ht

'l~\l "~'~Ygesc hl ch te,'~

-p:,rJ l.\i."-i6 1,' vedem c un slnodilnut la a pus (To urs , Turonloum 1) emite ur!"'::~:< rO ~torul ,' catlon , (5 ) : "ClerJoul, ca r ele- i prse te o fici ul i m e rge n viata ,:,,';::'; Jufl1 c'nilor, ~au ' devin e soldat, s s e exc cmunl ce ". C, I. H efele : Concil en -

p,'-t .. :'." "1) L a "l O

-,. '

1) Op .cit.

n,
ani

27 3 .
dup

ainodu l n os tru ;

a d i c

n lu na N oem vrfe a anu-

n,.'

58 B.

--

"o

204
n u nu ma i cu s coa tere din t re a pta 101', i erarh ic , ci i .i ~aila lema.: t lzeaz , intocmai ca i pe clugrii in fra cl ori. "Nu ntru - era n ece -. ,... '. , sar , zice Zonara n com,en tal'lt l s u ' l a ac~st c~ n9n<,~; S~, ', f i ,~, p e ~ 1~:5 dep si l cu ca ter isire , deo arece nl i au le pdat ; :del~ " s iil, e:' d enlhY:" ,'~' ! t atea cJ erica ! i din c au za ateas ta ca nonul le do a lt<'i pe~~al)s cu mult mai asp r . ") Nici legile civile n u erau ma i bl,nde:.' f at <le c1eri d i i c lu q ri i , t a ri i ' p r seau . fu nciun ea lor i treceau n funci u ne c ivil . Unii ca a ce t ia nu niima i c mai )~rziu , :'" n u 'puteau i pr imif n serviciu ci vil , sau mil ita r, ci :,: dul) ce;erau- de- ~ s poiaji de toa te drepturile civile, er a u su pu i dtn.riou iurisd ieile i bis eri c eti i nu puteau primi nici o demnita t~. ' : ~~ Cl ltgr~ I j'::,care i -a prsit m nsti r ea sa i ,3 intra t .in vi aa l~l11e as~~;:::d~~h .d' in :'n. 'n t mplare a pri m it vr e- u n serviciu civil sau m ilit ar, . s~(" ' fj e~..;de ~ " (: .spniat de aces ta i s se trimit ime diat Ia . m n s tire de , ' ,d~.il~e ;~ ep iscopul c u c d ere sa u de ctre m agistratul locului.., cit im n~'~' tr 'una din noveIele lui Iu s liuian ;") iar i mp ra tul Leou dls pu ne: ca nimeni, din tre ceic e au l e pda t d ela s ine ' frfl niot iv: haina ' cI eric a l , s nu poat primi n ici . un fel. de.. serv iciu ,' ci ,' trebue s 'S e pedepseasc n con lor' mita tevc u legea . bi sericeasc , ;.', pe - ca re dnsul O pro clam i drept le gea 'sa , pro pri e . StD~r: " acea st.~ f3,e:v~ ~ rita te es te la locul sau dac a vem n vedere :, 5UblinHta) e(1J.;, ser vidului sacram ental de la alta r ' i s Ubli ri:t ita tea- ~,,\!i~ ! ii , n1 6 n~hai e'; ~ dac este nec esar un deva m are circ u msp e c i u n e la a legerea se r:':' v iciufu i, a poi aic i s e cere c ea mai mare bgare. ' de seairt~~ de '. oa rece 'se tie ct de important es te s er viciul . p re o e s c ; , i ct '";' es te de gr ea viata ruou ahal . La . ce ice- i p r sesc fti'ric! iLi~r~ e a ~.~ c reia s 'au ,dedica t o dat. se re fer cuv intele eva n ghelistul uid,es'pre t~ omul, care d u pc e a nce p ut s cl deasdi : c e~a /nt(afost' ii stare-f~~
, ,~ ~". ,'t~
,

. r.r..

ca re pu ne m n a lui pe ,.ljiu g : i se' ui.t " 11cti' t , ':~ ntiesie:;>i)~triYIt . p e nt r u Irnp ria lu i D umueaeu v j l,c. 62) ~.,~.. O)I~.p l ec1 Ji~;.f,6; . , ' . .... .. " mentar ului can on ul ui p rezent "v om da-o, la comen taru l . canoiiulu ] 2 1 a l s ino dulu i trula n. , ..'I:t<':"r, :d

termine (L e,

)~ I V~

28 ,- 30) , " sali

. cuvit1tei,e ac~s,t ,e ~, ::?~~ Mi~i ' :',~,t{Ul r~?;

ne ,

" .

',-

','
1j Sint . A t.

... -k

'T , ~ ~','

' ) Nov.
.,) Nov.

tit . II a p ~ Leu nc tav , Iu a g raec o -ro m. tom . I. pa.g.

ni ' 23 2 - 2 33 . cx..'l:Ul, , p .4 2 . , " ':;, > , V1J e t ,'n n.', Co!~:p~r: Hfll'rricb6'pnU EpHbme
3

3 ; ; ;:: ' ?;;~~1,:'i,

,,/L~r~t~);~

,',' , '. : ' ~:

oat1 :'~Si:lc t \~ ; I

,':

"

205

(;;', C) e r icii a z ilur iIo r de , . sra cl i ai monasli rilo r i ai ls erlcilo r > m u ce nicilo r sir m u - s ub st p n l rea e piseo }iiIm' 'din fie car e ceta te , ' dup t rn dl la Sftn tlor P rl ni i 'nu se su stre q ic u trufie d eja e pi scopul lo r propriu. Ia r c e ic e vor In d r z.n i . s . r sl o a r n e or nd u l re n d e a cest , (H '.\oi+ n ..ce .'. ch ip i n u se vo r s upu n e episco p ul u i iar , ror.riu; :fuevo r fi cl eri ci s se supun pedepseJor ca,6iule!Ol'; ' ia r d e vor fi m onah i sau laici, s fie afu rt si t , .<"' ('1"5 ; 11 ~ sIn. 1 ee .; 1 0 s in . IV e c.),

"':' 1,'"

, .',"

.i

<.' -,

,".:.

Canonul 8 ,
" '

6.

ca noanele s inoadeJor i ale P r in ilo r toa te m p recum i toa te ins tit utiile cari tati ve trebuiau s s te a s ub [ ur'i s d ic htnea sup re m 11' episcopului i n u li er a per m is a int relJfinde JIimie mai Impo rt a nt Ir ti re a episcop ulu i; da r In' ebscib i nu" e~ v oie-s s e dea cu in cun ura rea 'epis cop ului vre u n Ql;din::' cl etic il or, , : d el~ biser icile m n st irj l o r sali de la i n stit u i u n ile c?lit tiije; Cu tim pul ns n unele locuri dela rs ri t g si m obic~iul , ' d up carevsta re u l mpreun cu c l ugrii un or m n stir i sau la in s t i t u i i le carita tive patr on ii in s ti tu i un il o r cu adm in istra'Iilrii puteau a iege .dup pl acul lor pe 'c1er ici ad ic , pe s lujitor i '~~'cram eii t~ l~, j :p e/ S~i"v lt or ii ; bi s e ric e t i ' i mai :a poi ii i pu teau ,y"~ ce, d i ~, _ du p ."p r iCep ereaJ o r , :,in d ep ende nt ' de ep isco pul, din a c 'rJii' ' c;e r c:/d e ). co mb e ti n t' feezlU p ar te ac es te m ns t iri sau institutii :t:"ar it aHv e.'-11l temeiul 'acestut .ob lcelu apoi. dup cuv int el e l ui Ba l.s amon folos le Ia co men taru l a cestui cano n.' ) unii a firmau c ~~Ieri cr;del a bis er icile mnstirilo r sau dela i n st itu i i le carifa tive '.mec il nl~' ~ i, cIe~'lsi i 'de l a b ise ricile rnartlrilor n genere n u p ot fi .cuis: j ~ e.r a.1l, I ~;:tel , C~l .clerlcll epls cop lllor sa u mitr opo lillo r , ci n-e ----:
D u p '

i st i ri le ,

~ n o d ullt i s pre a'~ m pied ica dis ord inile provenite d in ac est o bicei u,

bhh; u<s~' ; ifje"n~a t r l11o r L 'de e pisco p i . s de pi n d numai de e ul,;' rnaris li ri i ' su ,d e .'pa tr o nii' lns tltutlilor: r especti V(! , ia r cei dela _; i~~ri i;:iJ.e, : m artlrilor t'l'eb tie s. fi e depli n in dep eudeut l. P ri u i i si -o

,ca rp.'~' au . i : a pnlt od at ' cu c l ug rii eu tihieni i s p re a s e im~ i E)d~:c~'" d ~SVOIta re;a , ra por tului, p ericulos ,' dintre epis co pi . i clericii "ih : .circtflllscri p f iil~~ ,~l o r , urmnd , t ra d i ia P ri ni l o r i v zn d c ;":-" , :,,,,,,. .- ','." , -""':,,-,":'-- : " . . .-,' , , '" , ' " , . l' i n:~acest , ' fe l de-pro cedu ri : s e v i ol e a z . dr eptul s up r em de s upra~'~;.
'

"

,'

'

i,~ ~

1 "

" ,'

"

..

2 06

veghe re al episco pilor as upra clericilor, ce li se CUvi I1e scri p i l le lor, a u dai canonul prezent ; i au ho trt ca to i clerlcii, ~ .
1 01',

, aJ ~

r 7; ' a xo! v w ',I Ii"t7!r;. UIToi~!) " ' . 4.) 'Pr in ur mare aici " nu: eq te , 'v orq'~ de; ' >: - de pel;c1ent a a bsplut a , Ia icilor fal de e p isc~p i; 'de:~stfe,! : : 'd~:'~d~;'~ ' ':; pen den , ca re ar fi e ga l cu depe nden a , pri n car e sunt 'supuL '.;<J;''t; ::J..,~J clugri i epis cop ului, ci cu totul de alt fel de d epen d e nt , i a : .~;{f Y oo': '
1) Beve r eg . 1. 1 2 0.

p o at d~sp r ti d e dns ul ~ ' ~h ip . se n;e t (~ a!"~ /~ !J I? ~tS:la_~ ;, .P~~i:~ t:~ t~~\<J;1 arroga nham, 1) p er con tumacla m'). Clencul, ., care,,', se: ~. va _ gas! ~l n~,,j~~Jr~, aceasta i ar ndrzni in orice chip ' s lucreze _tmpoti-lva ,~ isj)Q zi ': i,,:~:, _ , ti ei pre ze nte, se va pe dep si conform.,cano a ne lor. .~ '~:/;.'; _ r ..~ ~~ 4 Canonu l sp une mai depar te c vo r li ped epsiti . clugri i - -'fl~ ' i laicit, ca r i greesc mpo tr iva 'a ces te i . dispo2itii. ,-:adif' ~v9r fi 11~;:t;: afuris ii . Helele .cre de c Zonara i Ba lsa mo n ..n com ent ari ile I~~ :,ii~~ la ac es t ca no n p e ba za , aces tor cuvint e d in ca no n , Gl,u ':: eN pr:hrlat\~~t~~" icteia c t o i c lu gr ii precum i laicii depind qe : ep~sco~p' 'n :~ in ~:r:}, ~,\ a bsolut in toa te privin j ele i totdeauna .') ' Ceeace' spune;I-Iefeie, ' ,' are im po r tan t r elativ i d up cum este corect' concI ltz iunea s~~..: scoas din cuvintele comentatorilor . nte n lc n a l pr ivitor la c lu g r i , tot at t de r e l a ti v i m p o rt a n t tre bue s aib concl uzia lui r efe - !" ri tor la laici . D u p ca no ane clu grii s unt su pu i n mod absolu t episcopului. d a r nu aa es te ca zul ,.c u ~ .la icii. : , i" Zonara, d ~pce- ;~r~ a m en ionat f r de nici o observaie c dispozitiavaceasta a '- : ,-:" ~: P rin i lo r tre b ue s fie :'n v igoa re ~ pentru vc l uq ri i ' ; ci ,:acgt ia:; , , ' tr eb ue s fie s u pu i fr conditie ep iscopilor lor. reterttor l~. Iaici'-: ntreab: Da r cu m a me ntio na t cano nul pe lai ci. vorbi nd ' .dec1e::r i riei ?.. i rs pu nde : Eu cred c lde ia P rmi lor a fost ace'i:\s1 a::" ;.; ei a u crezut c cler icii de s ine nici od at nu voi" Ia c erdesbin rf ~: .. i nu se vor d e sp r i de epi scop ii lor. ci . numai i ndemnul unor . la ici cu mul t in luen , .ca r i prin puterea' lor -Ie da u nd rsn eal . sau mai bine zis a ro g a n t pen tru acest fel ' de, ac iune arbi trar ; deci pe ac eti la ici i p edepsete canonul cu a fl1r i~i r~' , .(~. ;: f~X;:(lJ~:~~.

fr c nici o d~ose:bi:e 5,1 fi~ ... SUPUi 1~ ;S.1 1ii~ ~. b ~ . 6._.1,.U ,_., ,..,..~.;.. ~i):.S.? p. - .,\' I. . ~ ~.; ~.;f'~.;~ ,.~.~. '~.li .~. numai . de ' dansu l '. s-d epind , lJa nlc~ :::~;unr : (:azs ~:' -:pu .S~f~~~~~'li : ~~:~~
g"~ ~'1j
~.:

.:~ _

Jf: 3
I! ~~.. !~ ,'

< .

la

o-:..~ ~!j
:_
I

:!) Va n Eapen . op . ct. p . 2 41. -

PHra 1 o. c . IJ

~25.

~ oth~ fii~~ ~ f. "fl


,;j; ~tf ~~1:2 i<

fi) Co n cilieJ1gesch icht~1 II, 51 2 . i} 'S int. Al. I1J 23 5

. ~ i :~ ~H
. o,.' ~, :~ : .; ~

,',:r,2 ;~' ~it .;') ! i ~i~::;! ... "." ' .t j;'- ~ M


.::;~~ ~~ . l~.:~ w J i.!
~':'~ '

;-'.:

.; ....

( ,'

"

207

_,'
cr e di n ,

ches tiunile de

de

m o ra l "

' i ,) S int /AV U, 236 . 2)cSln l, AI: ll, 2 34-23 5, ' 8)' Sint . Al. II, 2 3 5

"

208

-priu s a u i cu altul ; s se jude ce de 's lnodul ep arhlel . ');; Iar da c u n e pis cop sali c leric ar avea co ritroversrcii] milropoliluI aceleiai ' eparhi i; s s e edreseze -cexerhul ufs 1 dlec ezel") sau s caunului . ce l tii rnp r le l l 'a;-C o rislli n z [luo prrlului i la acela s se j udece. " ' . ,:" ., ,'. :'1 ,",,'
(7 4 ,75 ap.; 6 s in . 1 e c.r 6 si n . I I~c . ; 1 7 , 1 9, ; ,'~1 '" ,,' 2 8' V' : si' IV ec .: 8 trul.; 14, 15, 20 An tioh .;" 40 Laod.: lJ: ,Srd.; 'S.? i o } :',f 1 2, 15 , UJ , 19, 59 , 10 4 , 10 7 1 12 8, 12 9, '130, 1 32 Ca rt a q .) . " < f

scrice l , ca r i a u co rnp e t in de prim' i nstan ' n-' priviitta .re, :'- clama lun llor perso an elor clertcal e impot riva altor-persoa ne" ele'

Ca nonu l acesta t rat ea z des pre .forurile judec forej i ,6i,.

r icale i a n ume : a) referito r la ,litig iile din ti e "c1er iti,._~. nteleg ri du-s e a ici presbiterii , d iacon ii i" a lti clerici in ferior iJ:::__ prec um '

b} la re cl a m ai ile c1 ericilor i mpotri va 'propriilo r ..s ai a ltor epis copi, c) Ia re clama i a e p iscopului ,. s au cle rictiluim potri\l~ mltro politulul. In p riv i na celor din t i este ca mpe tinte}'fa rul . ill ! d ec tores c a l episcopului sau jU d ectori~ ,de 'arbtra, j ~cc~ rt t~.', pi'i~< nvo ire r e c i pro c , da r "cu nvoire a epis co pului; referitor- : ) ~a~;"c ele. ~de ca tegori a a do ua [ u de c t ort a sinoda l provin ci al " (1,' - r ~ ~cs:.ri.i!;;?ld"g m;vo ;Jo~ ) ; re leri tor la cele , de cate goria trela j u d ec f oi.'Ia.: supt;em e x arh al a d ieceze i (.Jj~ J/Oa ~rTe(u~ ) sau iude ct ori a~troni.tll1i '"( n il . s ta n tino poiHa n (. 05 Tij!; f(fI)'.JDL f'/.yn '.lf) !.m(1i. em!~ .:l'Jp6'.Jou).~.'.:~'!'" -: "~~ ,( Ideia principal , care a n demnat " P e Pr i h1ii 'sihodtiIUi qq a Ca lcedo n fa emitere a . a ce stu i canon , ia fost ca ina inte de '1bate" "sa se p s tre ze a ut oritate a i infl u i na au tori tilor bisericeti:' in fata perso a n elor d e ricale, i apoi ca 's fe reasc ~,- p ersoaheIe. ;c h~~icaj de umilire a .Ta care a r fi ex pu i , da c afacerile lor s'~r/sol iil io)1 de , c t r e forurile judectoreti ..civile~ , CO J:l~i rt!lil dX"di spoziti i i ~' :,a n7" teri oare refer itoare la co mpetin a c1iferit~lor " forUri !i"dec~ tOl:e~H i la r eclam a i u n ile , ce se po t na in ta l a ;ac~ ste ' fo~~H; J lide't'~j~: . re t i , deci lsnd n ' t o a t vigoarea :;ior Fcelece s'~llfsthhHiflh';h"; cano anel e 7 q i 75 a le S i. Apos to li :- i :''prin:' Ca l1(lli t1W611~i~aUff 'nodului II ec um ., .uespre ca n 0111 .vor blrta locul " :lor~~'hr"ecii'hi 7 i . ce ea ce s 'a fixa t prin a lte cano an e alEi s in oade lor , pnjvi :n.j aje : ';~~I~

clu gri i '),

t ) pro vi nci e,
2) o u nitate ( N , T r. ) ,

leritori~l ' blserf ceasc , "cuprinz nd

n~itrOPOlie

(N.

T r. ) .

: '.

;~;::::'~}~~ ',: ':' '"

8) Come ntariile lui" Bnlsamon la "

209

,Anfiohiaj Crta qina etc., Prinii interzic cu amen intar e de pe -

depse ' cano nice ( :wv oyt l.'o f .; im n,'1.fQ!'; inrox:' l'(J,1(rJ) ca liJigiile di n t r e preoi - ,i re1e lit igiile ' de caracter civil, deoa re ce cele de calracter bisericesc erau totdeauna i in mod abso lut de compe t i n a foniluiblsei'i:.:e s c1) - s fie 'duse nfnfa j u dec to r i e i ci vile cu , 6co lirea Iorului [ u d ec to ra sc bis eric es c. ci aceste la to t ca zul treHt i es c inaintare ju d ec tori e i biserice ti spre desbater e i ju dec ar e. Altc um P f-ln il, dup o b s e r v a i i le juste ale lui l3eve re giu i Va n Es pe n , ekcJud cu totu l compet ln a jud e ctori il or civile n u ne le pr,oces e" d inti e';p reoii, d a r pretind ca' rec l a ma lu u i le de a ce s t fel,' rttiu',(lc j 1'Ui-i,r'ov, prius) s se adres eze ju dec torie i biser ic e ti i }', h~$ti une~:: respe c ti v poa te ' merge spre j u d eca t la j ud e c t o r i a ciVil ,lntimCi i<":dac ' " tideca ta ce lei .dint i nu a r fi pr imit"). . :/.i:. . p en;1rtiJitigiiIe dintre clericii unei c ircumscripi i ep is co p et i rP"iJ.f 'i,vop!ds)B) estecomp et tnte n i n s t a n a prim , confo rm cartbntrlui""prezent. j u d ec to r i a ' .ep is co p ulu i. A far de ac est for [u aec terest . _ ca no nul pe ntru aceleai recla ma ii ma i vorb e t e i des pr e o judec ato rie d e arbit rii aleasc pr in In voire (o:lr~,o f; "JtX~ d :-{';) , p oate:'fi "autorl zat s ju dece reclamatiile. Va lsamon expl i c 'iar ut" jnd ec tore sc di n urm in felul u rm to r: - S nu zic i c aic i

nu

tare

'se

nte lege :o 'ju dec to r ie de ar bitrii (atp ":-o.,; ";! l.'{l'T~'; ) car e n u ar ~ ea d re p t . l ega J ' de a jude ca. deoa r ece d orinta p r ilor i i d ca','1 , " " " racteru l de . Ior j u d e c t o r e s c i . drep tul de a pr o nu n a p e de a ps a ,'. ~. c eea( e nu se _vede din canonul pre ze nt ; aici s e in te lege n s un for; care :1 n ~;general ~ el re . dreptu l de a s e p ro n un a in atacerite . jud ~c tol'eti :' bisericeti , dar nu ,es te s ingu rul co npet int e pen 't~tI;~'a:ce le "'p.rH ,"'):': -Tot eI d atenie ' i ches tiun ii, dac u n cleric e~ : vjn9,Va..tn. -, :acee~ . m su r .cn d se adre se a z cu .r eclam afia sa ~~, dlePt~t ~ I~.'.;: ~i r?p olit)zU ' .n ~unjl,lrC1 rea ep iscopului su , ca i in ('~1lii~:cn ~ ),S;~ /, ~ dr~ se az ' dir ect _ la Ioru l ci vii ? i r spunde ca .nu r? d f~hibva{) n ;aceea }'nsi.tr rdeoarece nu i- a Ina int a t recJa , -( "
.

, -' - ..

<

~ 5t ~e(';: ::'~ pe'ci :. c1er icul,'. carele poart proces la u n fo r fr co rnpe /.if.~~:. ';~!J /W.:I :"~~-:

m~lia:;I,F fdruL dvil: ,dad bt ui fapta lui esle a Se pedepsi, i incheie


.'
. ~,,", ? )
: " '.i , .,

A n n ot. in b , C. . pag . 1 1 5 . ~~'.~'~.; stll ev~;~g-. ib. ~ Va n Espe n . Op . cii. p . 242 . .Ciliehgesch k h tei: n, '5 1 3: .

Be v e n~ g c

"

f~,.

-, ;~

'
CI. IIerel e : Con- .

'''' .

'f?'~

;) . \ie~i.;::~C;;m ~~ta tl11 lu i Bals amon la a cest canon (op . citat) .


23 9 ,

"" ' )

"

.~

2 10 .
tin ,

-'

1 , ..

)(:tl
i " ~'"

fie acela ch iar ju d e c torie _ .: b ise rice as c , f r :;:.:-p e rIl j5i u ne ~~'1" ep iscop ului SLI , ca de, conform acestui canciri,-:'" sub -' pe4 ~'a p~\~}U: Acuza r id icaf de un cle ric Impotri va "'. episco pu lui ' s'u",; sau5/ mpo lriva altu i e pis co p s e d esbate, . n ccn or mlta te :. c_u~ -' ~'il~ non, n pr ima ins tan de _ ctre _ _ fOrL:l1 j udectoresc - ~itr_opoH ta ll;~~ a dic de c tre sinodul . mitropollta n sau , pro vi ncia l ') , ;l~ecl a iri ~ iia~ unui cleric sa u episcpp mpotrlva ml tropclitu lu l i n':r) f~ m a I n~t~ry r-~ ~ ju d ectore a sc s e desbate de ct re forul e xarhului provinclei t.rriai ma ri, a d i c de c tr e s ino dul patr iarhala), Ca nonu l pe rmite.ca reclaina~ . ,. " "". ' . , : , " ' .: , . .; ' c:', _,',' .\

.:lr:est

[iile din

A.rhi~. Ioa~, n ~om eri t a rul su . de~~ ac ~~~ ca!1~p~ ~n ~Ic. I; .n~fhi.l1~' nimertt mo tivul i s cop ul a cest ei dis pozii i cu PflVlre" la ,.scau rm " constan tino polifa n : Aceas ta 'a 'to stu u pn vil eq lu epe cial al -pat ria1'~~ hului din Co ns tantino po l, crui"a at t legi'le . bis e rice t jc t ,:{c eI ~j civ ile i-au conferit drep tul d e a t rana toate a facerile ; iiiigiose di~ . ntreg r s r i t ul in calitate de tor [ u c e c toresc mij loc itor'; ,j:lup ;
cu m se f cea a cela luc r u la a pus ' d e .c tre patr ia rhu l , d e,ta' , RonlCi::~;;

urm s

se

p oat

a dresa

t .scaun ul ul con st~n tin9po1i.ti3lh"!~'

~ ,."

Da r ca no nul s in od ului I nu obli g r es pecti vii ca ,;:~ne c o ild itioitatA' s s e a drese ze numai :patriar hului din ConstantinoPo~ /,~t:lai~' )i~i.1 ceasta la voia ce lo r ce doresc s. o f ac i " astfe l .mpiedlc 'n~:?i. acest pat ri arh de a se n la n putere, dar totodat jmpieclic~'l i pe or icine altcineva de . a se a m-esteca ' in a facerie rsrH uJ~P "' prin extinde re a s p e ci al a sfe re i sa le de coulPetipl.l. : iSrI}, i a ceas ta a fost, pre cum se vede ; sc opul princi pal ' ar 11 o,t'rif}i s inodului f a t de pr etentiile ma ri ale . Romei '). ' ' . "; ;,.~:. J\ Vom ntregi come n ta ru l can onu lui preze nt )~ :c omE!n(aii,i,i~ ca noa nelor 17 i 18 'ale acestui slnod, cari..can oa ne.stau i il' "Con ~i, x iune s t r ns cu cel pr ezent i cari 'p e ct' sllnf.d~ imp OJ1a n f~ , n urm a cuprinsului 101', pe att merit a li s~ , d a ' at7P liUJ1~' ,d eQ7' .s ebi t d in cauz c ele Icrrnea z ob iectul" multor.' c~'rn'e'n fari"~ dive rse, nde os ebi la ca no nitii dela ' Roma , " , - .' Can on ul 9 al s inodului dela Cal cedon a ' .fos t ' recunoscut :i . . ' .. ~. de c t re Biserica Romei i se g sete ca aI ' 46-lea ,' ca non.{.1)1'; qu aestl o I, Causa IX din a l ei Corpus iuris canoniei. Dar 'el .se'
1) lbid .

pe"

2) DI'. Ie s, Zhi shman , Die Sy n cden etc. S .' . 80 t 8 1. s} O p. cita t; II , 2 78 . -1) O p. citat, 11, ' 2 78 ,'

1 ,;n:f~~~,~~L <" h~~: " ; "


N

:<1'0" 1J

~~ ~: ~_ :-

I~ . t

. .~

~~

~C(

'"'

' l,

, < ~ ", '

'

iJ~ 'j;J ti;}i!. qp~~n~ }n {Il!?;d. ,'expres t eori ej' dela Ro ma despre ca litatea episcopu-

',

2t 1

"

~~ ~ ' ", ~":lu} .- ct i n , R9 I1la . ca-judec t or su pr em in B iseric a ' n t re a g i din ~ \r.; :~~i;.~ flijz~~~C~~~.s-t.a ' 'ca~noniiii romani nu a u. p~tut prim i n .. colec iunil e
' ;s.'r, l;il ol' . qcesL,ci111Qll ' In felul cu m l-a d at s lnod u l

sa

~~.' a, PJ-iS~ tl~ : : L_ _ S,. ;.s e . Interpr eteze aa ca s se po a t demon st ra c "';. ~;7el;;(~~ nJ n uI) ';: ~u n ea g de fel: dr ep t ul papii de a ex ercita n I3i~ t~ :!m~SJ'~ C~ ; I~ f rea g ~ 'fu nc!iunea de' fo r j u d ec t o res c supre m, ci di rnpo~ ~;J.:t~Jri '! prll1 tr 'insul s'a pus tem eiu a cest ei [ur ls dl cii i dispune ca $Ir,6iI,ceice ':~ ,! ' vie:o,recla ma\ie impotriva vreun ui mitr opolit trebue "f ~~ ~.~ :,aH;~~~z~ , ex cl u?i ~_: papi i . L num a i atu n c i s e , po at e ina inta ? eC la milli'l J a "a llcine va sp re jud eca t , dac p ap a per mite. ~~J:,~\[t E's~llf#tac:es te i :, !~h,estilln i ',se cuprinde n u rm t oa r el e cuvinte " hiJt ~ ~ tul ut' ri a i n a l 'a l ' ca nonulut: rbv [~(1f1Xov rij ,; tjw e;~ 1()"f:(() "; . A2esre' . -qI\i it{ te ' r~se m n ea z - exar hul p rov incie i mari , la ca re tre6'i~ .s ~. ': se_ ~adreseze clericii s au .episcopii. dac a u vreo ja lb ImPQtriva.-I'i"U ,itrClPOlitului. Dup -textul ca ncnulu i i d up inter preta rea'- Ilti ce a". m ai simp l sub numire a e xarh es te a se in tele ge iiiiropo1ilul ' ;;"p r em, exarhul sa u .patr iar hul ") a dic cp etenia une i !(~r-Sirriiscdptii, " .; ~ iseriC e ti mai mari, n care se gseau mai mul t i t" iir<;polili c\1 ' ej) iscopii lor i car e c p et e n ie mpreun cu rnitro ;,P9l!li r' , j'!; ~i)! scop ii.: subo rdo na i a1ct uesc s hl odul dieceaan - s au '~:~hlOd ul ,;'p atriarhal " s~ u ' na ional -") , la care , s ino d putea u adresa ''Cje~i c i i , i ' : ep isco p'i i -r ecl amaiil e lor co ntra m ltro politulu i, Dar ca:n6Ji i ilor, ro i'n a[l i din timpur ile vechi nu li e r a pe pla c s int erBrefeze n [cl'!ip aa de ,s implu ac ele cuvi nte ale canonulu i, ci au ZhfS~I)ut.: . ~~;.i le l. j n te rp~e t el e in felul lor, c ad ic ce au a vut in ve , ,' ",'.r',,-".:' ~ r~ , rrinlii delaCalcedon c nd a II da t a c es t ca non i cuv ntu l . --, r'.- ' .- > " " " " " .. :. . ~0P~9 Y!) ,~~.ll.; . t:rad us cu ,,,Primatem , iar p e. celelalte ca r e i 11r m~~.t~)~: .'r1i> ~to!J~1(1e(U<; unii le -au tra du s pr in cuvn tul chrls tiana e {:Uqec{!seos, j-..altii CU univer sal isvd ioeceseo s si ia ri a ltii cu '
"4'-i""";,'!l,~;'>~

(~~hJ:~ ~~:rJhifyY'lriin(,' n ~i i, episcopii Romei ,' pap ii;, A treb uit ca acest : t~:~ ~h-?\i\ ?'~/-~~'~'cit~7e~h~t_ ~ 'u~ , fel ' anumit n ' colccluni le can onice

cu a tat mal pujm

,c ' . :...

i,

..

2 12

dio sceseon - i ast fel a ie it ce va eli totul no u i an um e c a ces t al - Pri mas chris i ian ae dioce seos , un ivers alis dioeceseos s au a P ri..; " ~.' ~ . .".; mi:' m as dioeceseon - a d ic nsu i pa pa dela R om a are dreptul re ... \,;~:;;, ~/ " Cal g u la S ad uc sen t i n e asup r a re clarna iun l lor r id ica te m p otrlva-. "'~,:::~ n . m i tr o p o li l l or. Deo arece ns n cano n d up ac es te cuvi n te s e ma i '!I~:.'l ,.' g sea i : - s a u la sc au n ul cons tan tino politan - apo i aceasta s e in-,'. } : i ,-; te rpreta ast e l c. i pa t riar hul d ela Cons tan tinopo l pute as dea- "";t~ :ti: se ntinte r e fe ritor la ace l fe l de reclarna jiun i, dar numa i vex per~:: \l l;)' >; m iesione" a pa p ii d ela Ro ma, altcu m n u. ' >~ Bin ius in o bs er vat iile sale scr ise la aces t canon spune u r .>_: H ~~ '~?, ! rn to arel e : It Primus dioeceseos - este episcopul Romei; deo arec e '. '''',0%: cuv ntu l grecesc i"~r.Jpl0 ;;' n u a re chiar sen sul exact de p rim ul (hOJd p rop r ia e . Prrmatem) , ci de pr incipe (Prlncip em ): dar n su i prhna ~ tele (Poruiex ) del a Rom a es te principe le pro vincie i c re ti ne (es t. . Prtncep s chrts tia nae d loece s eo s). Deci pri n aces te c u vi n te .:s j n'p ro: ~ clamat legea , n n el esul cre i a, d a c cineva are' vre-o j a lb ~ m'"-', po tri va n~ itro poli1ului . nu s e poate indr ep ta cu ' a ceastr[ a l b .': ia altcineva . de ct Ia - p r in cipe le p rovinci ei ad ic ta pr imatele ': d el a .~ Roma (a p u d Princi p em dioeceseos, Romanum sci licet P0 1itif iceiri <l )~12, Du p cum se vede interp re ta rea este fcu t du p cum l-a __ t ia l >, capul - i Beve r e qiu, d u pce a cita t : acest loc dela Bi nlus, 'a .i avut depli n dr ep ta te cnd a f cut u rm t oa rea obs erva ie : " I a t:'; ' u nd e duc e ex ag e ra re a p e om ul ne no rocit! Dup acestea. cin e . nu va n d r zni s d edu c. o rice de or iu nde , dac se nc ea rc . s. scoa t astfel de sen s din a cele cu vinte ? 1) Binius deci. a dmiti:r\c;I c aici ~.;a.(~XOV are s ensul d e s principe, Princ eps - i 6 j g a!Ou~(J~(~' cel de - ch ristia uae dloec es eos - , prov incie cre tin aau lume a cre' tin .., a a dar nt orc nd pe dos acest canon. u o r a-put ut J convinge pe ceic e era u aplica ti s - i dea cre z m n t c Pdnl ii"' s fiief-, dului al IV-lea e cumen ic, e rni nd ca nonul a ces ta . a I 9:le a :pre ~ttlTl i cano nul al. t'r -Ica, in ca re ; ; ''-,07.011 -r ~o;; (~IOl H;d~(U~ este pus iJl a cela s e ns, a u a vu t in vedere dreptul d e [udec tor .. supr.elTtai prima te lui dela Ro ma asupra ntregei" Biser ici )- ec umell ic.~ ;.,;~ ~ r"'a M ceasta put ea s o fa c cu a tt ma i UOl" 'u n teo lo q ronial1 {~~ d ~b~: r ece i-a s ervit d e pil d n s ui u nul dintre primai i dela" :) }O ma, ce lebr ul p ap Nico lae ' 1. ' '. ~-.-:t!<L~' ~~ P apa Nico lae t a vea ne voie s se refere la canonuljirez ' ..

ex

-,

Se

~~: i.,
~ .; '

..

1) A n no t, in Il

c . pa g

115 .

,.

a i: ac estu i sirto :,i;: s pre: a> demd~ stra ceea ce a a rgumenta t Bin ius
~,

o:

'ii '; .i

ma i trziu'), E st e bine cun o scu t a ce a c ele br epis tol (VIlt), pe care Nicolae ; 1 a a d resa t- oT m pra t ului Mihail din Co ns ta n tin opol in': anul ,86 5,: pr in ca re - i sus i n e drep tu l S3U s uprem n B is eri c i s o m ea z pe Fotie i pe IgnaHe s v i n la Roma , u nde. e l va juaeca co n trovers a dintre " d ni l"). Nicola e 1, refe rindu-se n a. 1) Edtjte prim a l ucr rii lu i Bini us a ap r u t la 1 (3 0 6 n K o l neub

tltl ul 'Co n ct ltaige neral a el , prov . graec , et Int ina . " 2) S e - g s e te n ' 1. Harduin i: Conclli orum Couectlo regia m axim a . !l'am.V. col. 144 -173 . - Despre ac es t epi sto l R lui Nico la e vez i : FIe i.l ~ Y. Hist. , ec ct . Liv . C . n. 41. Ed . c it. I1I, 4 0 9 sq. Hergenro ther z ice c aceasta es te s cri s ,. m it gross er theologls ch er Gew andtbelt und mit edl er ab er nachdr ucksvollc r R uhe tind E infa chheit " ; iar pri vitor la c o n i nut ul ei : '-l ~ D ie s cs ' her rli ch e Ac te netuc k hat bei der r eichen FUI!e sein ea In h alt es v an , ~< - .~ .all e n p p s t t lcb e ri .E r taesen den ubendlndls chen Recht s sam ml un gen a m m ei~,:,'i~ '\[d!~~:. s ten ' M~ teria.l: gelie fert '" O ;' o I, 5 55 . i pe nt ruca s d ovedeasc lmpor' 'i1') ~1r I n,( acestei ep is tole a lui Nico lae 1 i prin a ut orita tea u nui sc riitor pr Qa '~; i_e sta nt'o ,c it eaz cuvintele lui Nea n d er , pe ca re acesta le a spu s nt ru la uda a ce. "" ::!.l l ~ n n _. D, isa ':Ges chich te der chrl stl.Religlon ( p s g 3 1 1 du p e d i i a , ' pe ca re a .avut-c Hergen rother, sau Band VI, S. 3 8 7 d up ed i ia no astr , IV Got ha ,, ~,,~ '8 0 ~ ) , _; I s cu s i n a" , cu . care __ es te s c ris iiaceast epi s tol , me rit t o a t at en ti!I ii u ne3'1 i Intr'Ins a" se " expri m n plenitudinea sa vigoare a caructeru lu i lui , ~ " ~,tA~ . Ni col ae , Dar "din ce .m otiv w a vut oa re nevo ie H ergenrb ther ca s e viden';j (~t~J~:~~. tieze aici pentr u confirmare nutorltat en lui Neander , cnd a cest a lau d arta .~~_ e.. Hterar - : a t ut -Ntc otae , iar in alt lo c (Phou u a , 1, 415 n . 5 8) ne a g au to' /, :f:1Rtea ~ ac~l uia , Ne an der) c n d ac esta d o vede te c Nicolae , c itnd d in e .t~ pi s to la'. scris la a nu l 86 0 ctre im pra tul 'r.,'h h ai : "c fr. sc aun ul ro ma n .i;' fr( episcopul d ela Roma n imic n u S ~ poate ho tr n BIs eric " , s e baze nz 'pe d ecrcta1tll e lui P se udolsld ort Din motivul, fiin d c scrii torii r o mani, c n d a u -n evole ' s argumenteze vreuna d in tre afirrrta iu ni le lor, nu in g eam '.~ e . mii!tl),r i~irea. ; ~,e", cred,inl a aUlor,ului , d a e dac acete s autor scrie i mr~ ~triva ..teorlel lor ',a poi ' a cela. es te ne cred in ci os, Iar c Nic ola e n r r ' uctev r '!il: a\~t,.de plin 'i nc redere n P se udoisid o r, Neu nder nu o s coa te d in ca pu l ~~Xprop'riu ;:,: c i.,~c\teaza . nsa i "c uvintele -lu i Nicolae i arg u ment eaz cu a- ' ~'estea .::. i : .a dic ~;': 6iteaz "urm t orul loc din s cris oar ea l ui Nicolae ad r e s a t lut ;f o tie::(Vl j 3 8.6, h. "5 );"in ca re i Im pu t ace stu ia n e c u no a t e rea cole ctlnl 'd~.i-'.lla~Udoisjdo,r.:: "Decretalin. a utem, quae a aa nctis . po ntificibu s prl ae~: sedis et jncrepan dil~ . , .Ex.1E?illt. (V I) Nicola i a d Photlum . Harctulnl . : V, '1 ,;7\ _i} 5, . f: ,J) ~r, : despre . ace~sta , 1l1rt uri ~e t,e i Hefele, ca rele, apreciind una Inii~':'3.firm~Wuiiile .Iul NIco lae exp rima te' n epistola ad Car olem . Ca tv um e ge,m " Failum e pe : cea rezult a t di n c az ul episc op ului Rotchad n l itigiu ~..rmit,,?pylitu l:, H u ~ Hl~k ma r,';"- zice '"cd a ici . papa se re fer la Pee trd oisldor ( C.o.nCiIien ~ e s c hi chtc, . Il, ' 2 9 2) i. mai'. trziu acela lucru l spun e d es pr e Y:61 ~e : earhl n ~nd s.cds,tlaiea 'a :: es tuill .adre sat lui Hlnk ma r in eceea c heatln ~':~ (in t, p) :2 0 3~, ~C?inpar i lucra rea. mea; ~ Ciril i Meto diu" , pag 24 5 n , 2 ,
n
w

14

t'?';;~;ti~~!f,~
~/.~ ,- )~;~ c eas t ep is to l la ca no nul me nlo na , nu s'a muljumi t' cu ' argu, "'d,li[ n:en ta rea pe .temei~l _ s~m~~lui dat "de Di9pisiu ' ~~v~hUI~ii ~e:Flx;9~~'~;~ t~: CI d o vedete nc I p r rn : interpre tarea- sajsp eclal.:;:;) nJ , ca;pO ...r: , s, :e. ;.: i~jt.::~ ..
,

2 14

" ~1[,

. ..
'

. ,:

ere i m ari , s a u sca unul ui cons tanttnopollta n


)cJja:. (o; ,

h~e?u e s~ se adr eseze !orulu~ iU~E:!:c,o~esc. "sa,; e7~arlului ~p~O\1in~, I~:~


1) <OY
fJ ~d. ~!.J o '; (nJ:;

dis pune c d ac cineva are vre-o j a l b' impo tr iva . mltr opolitulu i ~IT.o:. t
(> T OV e~apxo~ ~.7)~ ' ~:i!t--:-;'~;~~ [(ll.IvnrallrlVo u rrohw.;; {}p OVO ',l) ~ .- Aada r ;i~~j

can onu l las la voia fiecruia s m proce sue zet s nu la un~\fOl-~~~ t . judec toresc, sau Ia ce la lalt. Nico lae interpreteaz dup PlacuLsu'~ . d lspo a i la ca no nului i n , cuvint el e : - s se adreseze , sa l! ;:~ x~rhu. ~ ~,~i1fb~ lui pr o vinciei mari .ve de o dispozitie pozitiv a Pri~lt ~ l() r ~"\~ i3:'~ ~. ;r~~, trebue s se cons idere de norm Iun dament al : iarT n ;' ~ S ~, u ; ;s~a 3~, ,;:, '~'1~\ unului consta n tinopolita n- vede o dispozitie condili(m~ tj; }; I,~1"rc~':f1~~ n imic s nu se l n t m p le -, zice el in .epistola me ntionat , :' :. ~.r iHr ~

a u to rita te a canonic cu cde re , s- i a duc a m inte -de canoanele>" ~ ,{ I:. s ino dului dela Ca lcedo n , car i st atornicesc u rmtoarele' : d a c : ele': ;'iW~ ' ,~t ricut are vre-o" jal b imp otr iva 'episcopului su sau a alttiia, :s 'se:~~ ;'~~ l!.)~~~ a ? rese ze foru lui j udectoresc a l. sl~o~ul~i p.rovin~ial ; l~j:: d~t:~ e;;:~ ,~~~~~ piscopu l sau cler icul are , vre -o Ja lba Impot riva lmtro po1J t1-lll:u .pro - .~<:~ . ?~.it~';~5 viucia l, s s e a dreseze _pr ima te lui provincie i rnart sa u sca~l"!ullt, i ' ~'~ '~i}i )~.'~, ~~'J cet i i imp rt e! i a Co l1 ?tantin_opolul, u i. A a dar ~ispozil ia a ceast a ' \ ~. ;! 1~ ; tr e bue res pe cta ta I adic daca cler icul sau e piscopul .a re. vre-o . : .:ii,~ ;~'; ~Y~ -: j a lb impotriva mtt ro poht u u l ., or i de unde a r ' ti . trebue s " se i~;?:~ ;~j;~ ad res eze prima telui su pre m al pro vinciei ma ri; iar dac a r .:fi.din ,.~; '[1'! 1 aprop iere a Const antino polulu i i d ac se ndestuleaz ' cu .sent i n a ' - :~ ~~.. s uperi cr ilor ace le i c e t i, s s e a dr eseze aces te i ceti m p r t e t i . " ,"". ', f Cn d s e s pune ai ci: - v s se a dreseze pr ima te lui pro vin cie i m-ari ""}" , ;Ieiei- . sfntul s inod pr in aceasi ta emite o disp ozitie i st abil ete Q ia r cn d adaog: " "sau scaunu lui c et ii m p r t e t i-a C6n st an"" , 'i!.;<?: " ,\" , ~, " \' tinopolului es te eviden t ca soare le c se d voie num ai p e ~n g :" :}:tt{, ,~~}~ p er m ts lu n ea co mpetin te - 1). D u p int erpretarea lu i Nicolae 't oa te ~j;tj 1k1-*':' ... ~'" ' . ~ , ;'. " 1" ~) " S ed ne ~in e auc~?["itate ca non ica quid q~am pro se~ui: videamur, -_.I'~_ ;W;.J

, lJ

l ..
;< "

'

. ;

nunc Cha lcedone ns!s co n cltl i s ancltone s a d m emon am r ed uoa m ua , quae Ita r j ':" r~ ' decernu nt. S i clericus h a be l ca ua am edve rau s ep tscopu m pro pr tum , ve,l ad . ' J: ;?- ~"tf vc rs ~l s al ter um, a pu d ey no d um prcvln ciae ju dicetur: quod 51 adver s us ejus<:(;':lj: .fiil: ' dem pr ovin ciae metropol tanu m epjscopus , vei clericu s h abet q uere!a m, petar :tr'( "-f~~,~'.. prlma tem dlo eceaeoe, aut sedem regl ne urbis Constant nopolitanae . I n J~,qc, " 'Y~l1! bie tenor obs erva n due es t, "ut si videllcet c1ericu s, au t eplscop us a dver s llS':/ -" '" me tropolitanu m h ab et q uer ela rn.. u b lcumq ue si t pos!tus, prlrnatem dio ece~ ),~ -l 80:0 8 pcta t : quo d s i juxta Consta nt ino poHtana m u rb ern qulaq uam eonim !"_:.:. .

t:~l~,

:it:trecJ a~m a t iil ~-:' f cute mpotriva oricrui mi lropo lit, ori de unde ar :; pr!"ven i.;~ ~ e! e . dup lege (iuxta r eqularn) tr ebuesc nalnta te - pr in:Jj1~, t ?lu i,:, pro:vinCiei, mari - oI ar s caunului dela Con stant ino po l pot f tf:rl~J r!a ~'}ni~m i, cu 'per misiun ea (s ecundum permi sionem) ac es t ui :r~ llri ni a te ~:~. C u m d~ ; a fost n s tar e Nico lae 1 s d educ d in ace le .fClVj~te?sjITlPle' i clare ale' ca no nul ui c a ici ar fi . vorba desp re ~ceeil"c e .trebu e. s se fac . du p l ege ( ex r egu la) i ceeac e numai . ;~\:;~~Lperlili?,iun e (ex permissione) ::-- acest lucr u l-ar putea explica ~. j ~ nmi.:e r s in gur , dar" n imeni altul p e lume '). _ :I~\('}~i~ol a-~ !1 a c eea epistol spune m ai depart e cine este acel ,:fli\! prj n1ate ' ~I:: p rov.i n ci ei mari". cruia i se cuvine acel ex regula : '""' . l;J1~~,9~~.d <~f ~l ~~ s inod a zis -prirna te le prov incie i mari , sub a ces ta )~ cl~5LB)lit.< e5 te . a ;:: se . n e l e q e a ltcinev a dec t loctiitor ul primului Apostol.

~~;1!"
:

,,

<t

?s: ~~.:; ~!.'CC i dnsu l este pr lmatele, care le este i prim ul i cel suprem>"). . ) ' ~ .~ ;~Aa d ar ,. papa .dela- Roma, n ca lita te . de lo ctii tor al pri mu lui A ~; ,f t~~~ttpq's tOJ , :- ~' il ,;: pri mUI i suprem ul' d is pune s ingur de dre ptul s jude ce '\"i 'l ~Jl;, liw proces el e mitro politului .cuep lscopll sau cu alti clerici. Aceasta ~~ .a~~{~ O:~, silUn e Nico la e I mpratul ui Miha il. i spre a -l co nv inge i ma i

M fk ~::..~~ bi ne
~.l

!'<'; > t,h : ' J , I:; "

c ': Prin l ii s inodu lui au ra tiona t n felul. cum af irm dnsul,


t. '. "
~

1~(

:m".l:()nstit ut us, .et sclfua "praes ut ls ejua j udi c io velit eaae oo ntcn tua, pe te t eamd em f:4: ~', reglam: urbem . Cum eni m dlxiss et i P eta t pri ma tem dloeceseos , pr aecepturn t~ ""~'po:suit-~ ead =m sancta syno dua, r egulam q ue constituit. Cu m veru di sjunc tiva r~~ :;(:o nj uc Uon c a d d ldissc:t : aut sedem r egiae ur bis Consta nunopcfita nae : Hque t g:~: t proC '7ctoJ .qu ia h.oc , s ec un dum permies ton em Ind ulait" . Harduln . L c , co l. . ;;'ot" , n.: '1- 158 -:- 1 ~9 . ;,~<::' ', 1) Compar desp re ace as ta Bevereg .: A nno t. in h , c, pag . 1 16 . f ITI\~. '..' p otriva alrm a lu n li lui Nico lae cii n primu l ca z 'tr e b ue s se pr oc edeze '!J':\'~ dup ..canon. Iar n al doilea cu pe rm isiune, se opu n e i folosir ea d e dou i -ori, ia r nu nu m ai o d at , a . par tlcu lei ~ . Da c ar fi c az ul di n tu -m , poa te \': 'C:~ " s ' ar ' m ai putea ad mite oa recu m in terpr etarea, pe care O dU. Nico lae , da r a a 'la : nl ot un ca z. C nd in tex tul ca non ului -1 se fol o se t e de do u or i, .e ceaete n s e mne az c P rini i a u l s a t Ia a leg ere a fi e c ru ia s se ad re., eeze c ui il va pl ce a sau ce luice e ste ma i core sp u n z tor, ori exurhu lu l provInciei m ar! a d i c patrJa rhulul s a u cxarbutu! adic u nui mitro polit s u p e .io i, Qrl' s ca unului conetan tinopo lta n, r ec un osc nd pr In a ceasta p e ce le "i" ~ r: " d oulL scaune, i pe cel din tiu i pe al d oilea , ca d eplin coordon ate . S. ~~ : ';0 , -" Ch~' S ch irJHz trad uce pe ~'--IJ d ubl u c u en tw ed er - od er, Wrterbuch Z U 01 ;,t, t~,, : N. T. "Gi eesen , 186 8. Vezi" desp re ntrebuin area lui -Q Grammatik de s n e!~] F,~:":: utest , S pra chid ioms von G. W lne r , Lelpzfg, 18 4 4, S . 516 fr. :~l:~:, ':;i:h~'::' \ : ~' 2~, ~ 9 u.e ~ aut em pri ma tem di~ec es ~ os s~~ cta aynod ua ,d ixe rit , p: ae ter '; (f ,*~:' :: A~o s tOl t.. pn nu vlcar tu m, n ullus p en ttus ln telligi tur, I pse erum est pnmaa, ;:/ .; ,j.f~... ...qUI et prtmus h a betur el s ummus ". Hard uln , 1. c. col. 15 9. ".J~ (I: . H "

,~: * ;[ ;

2 16
n cearc

ma i depa rte in ter pre ta rea

. bue s avem l ndoi a l , zice d ns ul, "din cauz c pro vincia trl.rE . - dloeceseos se g s es l e la singular , deoar ece tr ebue s se ,_ ! i ~}-:: es te a se I n el eq e ca i c nd s'ar fi zis ma rele primate a l futu<;."
r or m-ovlnc lllor d ioe cese o n ... ; i pe ntru d emonstrare s e r efer ; : nu ma i putin dect l a Sf nta S cript ur spre a dove di ct de mult:'
" sun t pline de aceste
i svo r e te

c uv nt ulu i

iJ rO! X1 (HCU';:.

- Nu tre.., .: 'L'

c a tunc i c nd se zlce pr ima te le p ro vinciei ma r i -

dioeceseo~ \

s e po t into ar ce pe do s cuvin te le. - C r i l e s fin te , con t inu d nsun~ '


fel uri de ex pr i m ar e. S t scris : " . Isvorui

d in pm n t ca s u m ezea sc su pra fa a . ' p rn u t uluiH'f Moisi. 2, 6) , dar aic i nu se spune c a i svor it un si ngur. - i svo r ~; , ci se s pune c a is vor t t. isvor din p m nt , se ntrebuintea z sitl~ '~ gula r ul in lo c de plu ral s pre a ex p rima m ul imea is voa relor , c Ti. ,' au u mezit toa te locurile i p r i l e p m n t ului intreg... 'Asem enea ':' i a ici p rovi ncia mare este pu s la s in gula r , da r s e in ele q e ,p h i:-'.' r aIul pentru unitatea p c ii i a cre d intii t< l). AcestIel de in t er pie';::~ ta re a cuv in te lor P rin i l or d ela Ca lcedon le l s m fr , ' d e lli ti . u n comentar , deo a rece s un t cla re "), f ire t e c felu l cum a com entat Nicola e 1 unul . ditlt re -c ~2,i ;. noa ne le acest ui s iriod e.cu menic, r e cun oscut de Biserica s3 , ' a~pus in mare n c u rc t ur pe teol nqii roman i in ca zuril e c nd sunt ne -v] vo lf a vorbi desp re aceasta in s crierile lor.. Teo logii r o mani j nll':::,.l;' su n t n s ta re s. demonst re ze c Nicola e 1 nu . a -sc r is , i.: nu i' a :~l:<,' pu tu t s scr ie aa , de oa rece ches tiune a es te pr ea cl a r , i : e pis,,:' tola lui Nicolae, care co n tine aces t comentat i pe ca red n li . o num esc -e in herrl iches Akt en s tuck - e ste pre a bine cunoscu t:
1) "N e vero moveet, quia eln gu larl n umero,dioecesc ?s , diChl~"'~ St: Sciendum est , q uia tant u mdem va let dixl s se prim atem d ioeCeseOS j ~qtinnt~rn si perhl bulsaet dl oecese c n : plenae s u nt e nim s anc la e s crtptur ae ~ t a l L f6 rrt a Iocutio ns , Den iq ue scrlptu m est ; Fone es cendebat e terra, irrl giiti s "' u ni ve raa m s uperfl ciem te rrae, Q ui enlm.ncn ait, U IIUS Ion a a s cendebat ,e tetrrt sed alt , Fons autem es cend eba t e ter ra : pro nu mero. plurali posuit " , ~ll1gi.i-;-,;1 l~rem : ut s~c i nle~lgamus Ic nte s multos . per ~nlv:rsarri .1 e rta~ !o~~ J'el'i~~~ ~ grone s pro pnas Ir rtga n tes . v. , lIa el h lc di oecesl m si nguta rlter . d lRlt .. -sed hene (, propter u nllatem pecls el Fldei plu ral lter . in telligi votul t" ~ l -Inrduin : ': L .c.:Ci ,-2) Compa r lu cr area me a : " Cyrill i M etc dlu '", p a g . '- 2 4 6.; 2 4 1. ~r Des pre fel ul cu m s e re fer r om a na- cat olicii la , Se. S cript u rli i S r. 'Tra di ie;' , c n d vreau s dov e d e as c c ee ac e nu . s e g s e t e n S I; S t ri pt u r . !;" l Sk Trad iie , vezi aceea luc ra re pa g . 1 41-1 4 6. ,:.- , :"'~'~;'>~"4

"

,.

:<: ,:T

-:,'

2 17

: ~r" :'i ti trebuit s recunoasc c ace st lei de , comentar al can o:' h;Ti1Ui.~ cake do n ean ' este fr te me iu i c allr rna iu n ea lui Nicolae l ' '.1-) . bazat pe -a cest comenta r , este " gr e it . ') Dealtiel faptul aces ta
< , . " , '. ; . '. '

;:.;

.~.;1i.<~,~;:t~;, , lr De pil~,' H er genrd ther, dupc~ n lu cra rea sa " Photiu s " a l u dat 'i'6um ".i-a. pl cll t. ' pe Nlco tae-ma i a les pentru . epis tola l ui Nico lae adresat ~J~jIlP, ~ ratului Mihail i vo rbind des pre lo cul , unde S 6 men lcneaa n epistol ~ ':. , ca no nul ' prezen t , es to ne voit s , fa c urm t o a r e a observa i e : " Der P apa t e rk;l f ~ de n Cano n sic her n lchtrrtchtlg n a ch dem S inn e, den man in Chal d~dt; ri Iriten dirte ' ",' I spre a j u stifica pe pa pa pentru felul in ca re a fost cap~~il s~ .) n (erpr,eteze a cest canon, a daog : "Wenn e r unter de m Y l':~ (J,o /.0; Prftnaa) cler Dlce c eae den -Pa ps t ve rs teht .. s oIst d as eben n ur eine Deut un g . ~--' -unter d er manoin Rom an etnfachsten de n .C a non fUr a nne h mb ur gehe tten i ti' ~ h a b en achelrit v. : (I, 5 0 8 n , 92 ) . Cardin al ul Hergenroth er ar fi f cu t ' ~a,i , bine ,~ a c ,.a r rt . zis c n Ro ma . pe a tu n c i a a au vr u t s in terpret eze ~a:nonul 'ac es ta.,'"deoarece a col o p etcrea Nico lae 1 i fiindc Nic olae 1 a ~ oh .c a nu mai , irI,ac. es l s en s' s s e lnt er pre te ae ca nonul - n a cest c az a r 'fL ,?a nl cten za t,'pe papa dlnI eceast epistol a sa d up adev r u l tii n ific , ~:ir,a a, ' ~ lc i d ec t n u a j us tific a t co mentarul lui NIcolae la ca nonul etno/" d lilu l' d ela ".Ca lcedon . ' Iar c e, prlveete j c e al al t exp llca re n lui Nic olae c ~si~ , i n dife re nt~ dac se nt re b u in e az singu lar ul .s au plu ra lul i c es te ':'101. 'un a a zice ~ o provincie" sa u . " toate pro vin ciile ", ca rd inalu l n u a c re:-zi.1t-o. ' d~ amn ' ca s a men io neze n ic i n c a rtea eceasta . f n tcl n a lta, P" care ':a ' pu bli ea t.;.o , la -'1 8 70 s ub titlu l "An ii I anus " (Cl, pag- 10 7) . Da r d espre ac ea s ta cu att .m a l v rtos a r fi tr e buit s v or b e a s c , ind eo s ebi in 'tim a.", eat te, ':ca.re"in Intregl m e es te consacrat a precierii bine cu n oscutei r t intitu la t, :.' " Der' Pe ps t tin d daa Ccncil" i fiindc 'n aceas ta Joc ul :s p ecliv ,. es tc. un ut dintrc .:c ele m ai a s cu it e din c ar tea ntr e a g . "D ie De .duc tlo n d ea Pa ps lesv da ss : un ter d em S in gular ' cler Plura l dio eces eon zu .ver's tehe n s eC'uii d,.d aIIi.it dann er, de r.Pe pst gemeint ael , mu ss te in Co n't!1.nti nop el ' k au m~ 'C iner~ A ntwo r t' w erth -, er sch elnen " , zic e a ut or ul ope rei 4i~ ntlona te ' ~(pn g , :,1 05, n, "<i4r i ca rd ina lu l Hergeruo ther d easemen e a nu a d at ' nicH rspuns .~ la ~ ace s!e B ; H erge nr dthe r, dup ce in cartea p rim a c ita t ~n' : lli 6 d ; ,~ 8 D C ;:locu l,':,pe .carc.l .a m . citat no i din epis tola lui Nicol ae . referit or E r' celela1t~.: .,ndrlim ;~ pe cit itori la , lu cra rea . lu i H efele i la c o m en ta r ul a ces tlii a '>dela :Bces t ':canbn i.. ;'Da r ce gsi m' la H efele ~ " Sowo h1 Dio ny sl us als ~id~L :vb n. S eviia: ' _ u.~~iSeizten;:das ~; \Vor t >1Erjapl ov mit Prtma tem, und .au cb ~p ~ t ; N i k ol a.~ 8 ".I ' ve.rstand...clarunter d en P eps t " , A a st n edilia a H a gc: mih n.. a Ju criirii "Jui \ Hefele Conc lllen geecb tch te (II, 5 15). D u p cum s e ve4~ .ctll'p ~ ~itr9Politul . d e ,H 6 ten bur g pa pa ; nu este , uic I n ici pe departe viitova t s d e",vr e':'o In terpreta r e ; g reit a cerionul ul, deoarece d nsu! BICI urni ~az ; , I8:' ::n dl~ .tr a duce ri l lui Dy cn is iu , i a lu i Iaidor dela Sevrlle, ce rt ti .;tr.it.,' tti, ~,; 260 ! de .a nf n a in te d e': d n sul i ca ri la apus e vee u veuttctent ~a, titrita e ;:: danohic >-; i att;' Dar in traduc erea fr ancez a edi iei 1 ge rma n e . il-' acele.iai i lucrrii a, ' iu i' Hefele sUL c u lotul a ltfel. A ic i n u s e ma i pome~l~:!~~.~~ '~~l,o r,.~~t~te~ . lul - Dyont elu i Isidor, pe ca ri ii u rmeaz pa pa , e i se ,,,- . ,~!~" " ,'f. . .

2 18

cun oscut n fata t utu ror i anum e con fi rm st ruin ta n e:~bosit"':a 4~.
l u t a episco pului dela Ro ma as upra lu mii n tregi' si toto dat 'd~':' v ed e te ct de sla b este aceast teori e: dac "este ,; n eces a r, s';<. a p eleze i la acest fel de mijloace pentru [ustifica reate l; CH ' ,

nu

prezint

runuc deosebit. E I , dovedete ceeace ' d e_o mutr-

este'i,

Ro mei de a le gitima cu orice chip teoria despre

juri~d icticl :!lb s<

C a nonu l 10',
N u e sle ier la l c a un cler ic , s s e numere deodets la bis eric ile din dou cet i, i la 'ce a pentru care ;s'/i" h irolo nil la in c epu t, i i la care, ' fir ele . c a la 'l n Ci rria t ; mare , a fll g il d in p o m i du p mrire d e art ," Ia r "c e lc e; " v o r face aceusle s s e re a eze .la b is erica ' lor,", penlru:'; c a re In n c ep ut au fo sl h lrotonltl i numai a colo s :slu: 7 j ea s c . In s d a c vreu nul a Io st.Jransferat " d ela , O h lse-> rtc la alta s n u p artlclpe la efe cerlle rbis e r tc il demat" n ainte, s a u la c e le mu ce ni ce li, s au la 'a le ' e ztlurtlor.xle-. s rac i , s a u la e le p rimilorilor . d e slr lui, CEl1'1 ' s lo u sub , aceea [b l s erl c ] , Ia r. cei c e ndr zn es c, dup ' h ot rtr ea uccstui mare i . e cum e n ic s tno d,. s comit .c e va -dln: celece OII fos l oprite a c um , ' s f ntul s ln o d a hot rt : s ' ca d di n treap ta lo r .
(15 a p.; 15, 16 s in. 1 ec.: 5, 2 0, 2 3 sin, IV ec .; 17, 18 3 Ant ioh .: 15, 16 S a rd .; 54 , 90 Car t.),
spu ne sim pl u c papa a intup retat n felul su aces t canon i dup CUIn i-a convenit l ui n disputa avut cu .F ctle, l -a interp retat a a. cum a f c u t-o ma i trziu B ln lu s, pc c a r e l -a m a mintit m ai ! US ~ Locul.vpe eat e mat s us l - um citat dup editia a Il -a ge rm a n , n edi ia fran c e z s u n astfel : ..Turr ia n, Blnl us i al tl a u i nterpreta t ace st canon 'm ai -prejos d e oric e c rit ic i ndat ; . ce d nti zic c s ub cuvin tele: . ..ex a rq ue d u d io ec es e u u es te : s e' lnte- . lege pap a . Attcu m ch ia r ipa p'l Nicolae I a Inter preta t n a ces t "aen a ca:' n enu l a ces ta - (Htsfo lre de s Co nciles, Paris, 18 7 0. l U, 11 0 ). Noi nu vom s cru ta acum de un de prov ine aceast d eos ebire ntre ed itia prim i a do ua a lui Hefete referit or la un loc a t t d e sens ibil, cu t oat e c" est e f oarte. b ttoar e la och i, ntocm ai ca i multe alte locuri si mila re d up felul elim s e citeaz ntr' un loc i n celalait. D ac H efele n u a gs it de bin e si su blinieze in e diia p r i m ac ea Int er pr eta re a pap ll, d u p care pluralul este iden tic cu slngula ru l, ap oi es te foar te n atu ral c cu a t't m ai p u l n va vorbi de spre aceasta i n ed ii a a doua ,
, .,':
'~'-':r:

<

~t' :

iJi ~ It ,,',,: ."" "


I ....,.",

;'1 "t' -~;(~:' .'~ ,,~ -/


,-

,, \~ "V. ';~~.

~(' ~

';;u , ... ;r.v.' r;

2 19

ft~j ( " ,; !3erica. ]~ . care va "nde plin i "se rviciul , ' s u (d rroJ..dupt w;). Dup
t-," ~";;t';~'/f:~ i 5p 6z it,i a_ ',ca n oan eJ or 15 i 16 ale .pr im ulu i s ino d

,,;;.i -.,A '" ~",:. . -c:, ',""""'" S d11 I d ' ca ncn u l s au ' ' a l 6 1ea a ho t.'1ii~ : I- '-"':. _ma _ e1 a C La Icedo n p rin ri{;3;<!(t ~t. c . nimenea nu P9a 1e fi hirotonit f r a i s'e desemn a ' bi ecu menic res -

::f.,)~,&t~:~~ ,s e." CO!1S I~,e re de I eqal , da r 1Il a ces t c~ z cel tra ns fe rat . n u .mal

~'\. ~ . t ';.~; " d i 50 rd in l1e , dispune ca u n ii ca ace ti a s se r etrim it la bise ric ile Iar dac cine va a" fost tra ns ferat n _.~ ~!~r\;.: C)lj P )eg.al " . la a lt -loc, s inodul disp une ca aceast transferare s~

' ;r ~~~ :p_e'ctivii.- trebuiau s r m n i s serveasc p erma ne nt la ac ea &'!r" bi$eic'" j .riu li este perm is s se rldeprfeze de a colo i s ii~~('j re'ac" l a ':-a 1t~ bi seri c . In . ca nonu l prezen t se: repe t disp ozitiile f~~I'~~~_? ~ l1el~r, meniona te irse inte rzlce ca o persoa n s uncio . ,;'" rwz e :, in;a cel a - ti~p la dou bis erici, a d ic la care a fos t hiro,i; toni t\1 i" i totei d a t i la ' alta; iar , dac respectivul es te transle rat ~ , ,,. , ::_~' :~ l a,: 'p~ill aI bi5 e ri c la a lta. . nu poate i nd eplin i n ici o ac tiune n ~i. 'J~~:aa fa'cerile bis ericii de mai nainte. -,,~ t;:;~N:-i" \': , t, p up , ' ~o r:'qra mot ivu l emiterii a ces t ui canon a os t c unii i It ~J~?:.;dup~e au fost hirotcnii pen tr u local it i mai mici, t receau din ~ ~,~ ~iI:Jf-'l, Vanit~ t e : J a. bis erica u ne iJ o cal it ti m ai m ari. I ) Sinod ul, spre a +,;" i~~~~;;imp iedica astfel de lntentlun i va nito ase i s pre a preint rn pln a

.. 'J1,1~~,\.:Io r:: ~p~~:.,- a servi - a col o~ 2)

~!~l~~~t~::i S illO d ur dispillle . . ca celc e se face vinova t de violarea aces tei ,~' ~~n~' - d isp:O?i t ii; s fie caterlslt,
il'. :

~~}~~L ;~voa t e a vea_ pretentie la vre-un dr ep t re e rito r la locul de m al na inte.

~:~,k:

c e ice au nevo ie d e a jun uma i c u e pisto le ~~-:':_ : :bjse l'i ce li, de pac e a di c , ia r n u cu cele d e r e c om a n .. Jil(~i-2t:: dare ; d eo arece ep istole d e r ecoma n da re s e c uv ine s s e ~fti~_~~;, : dea _ num~i p erso a n e lo r, c a r i s ta u s uh b nuial . , .,, : . ( 12 , 13, 32 , 33 ap .: 13 sin . IV ec .; 17 trul.: 6, 7, 8, 11 A nt. : 41 , 42 Laod.: 7, 8, 9 Sa rd .; 23, 106 Cart.), ca
i~Jh~3,,, l or , d up!'- cercelare s c lt oreasc
'~" ~ '(o , "

~~~i" .:

hifi

.A m '

holrlt

toi sracii i

Canonu l U .

- Text ul cano nul ui prezent , a a cum se g s e te n Sin,__ta gma .. At enian i in ed itia si no da l r us e asc , ' p r e zi nt d e stul

' " de mare 'dificulta le spre a se pu tea i nte lege ideia, pe ca re au .avut-o in ve dere Pr in ii sino dului dela Calcedon, cnd au da t
1) Comen t. la acest canon in Si nt. Al. Il , 241.

2 )

Di s po zi i e si m ila r

a dat

i l e gi sl ai a c i vil ,

Iu stinian, Nov . 111, c. 2.

"

'

22 0

ac es t ca no n. Numai cu ajuto ru l canoanel orparalele precum i al. comentariilor can oni tllor greci d in ev ul mediu se poate obtine se nsul precis al a ces tui canon . in canon se vorbet e d espre diferite : certifi ca te ," p e' G ari e pisc opii r es pective m itr opo litii i alt i ep iscopi su pe r ior i tr ebui au : s le de a d u p t re b ui n per so a nel or su bo rdonate i n s peci al : sr acil or i persoanel o r cari stau sub bnuial . Vom spune ma i jos , pc cine int eleg e ca nonul sub persoan ele, crora ' 'e s te a se" da ac e le certif icat e , ac um n s vom da a ten ie "ce rt itlca lelor ac esto ra . _ nainte de toa te S~ m en ioneaz elp "'ivt ;w.l b rcu-:-o).a l (litt erae pa cllicae) , a poi l1!.Jf7T o.,nw./ Em<7,V). f!.! (titera e ccmmendat liae), Despre s cr isorile din ur m a m vorbit la comentarul ca non ulu i 12 apo : s tolic. Aici vom vorbi des pre ce le dinti. , Dup Aris ten, ep istola de pace (litera pacifica, f'rledensbrl et), es te un cerlifi ca t n scris lib erat de c tre autorita tea bis ericea s c : " pe seam a unei persoa ne , care nu a co mis nici oTncorect ltate,") deci pe s eam a un ei per so ane corecte ;': i s e: l ib ere a z cn dip er-'. soana r espect iv tre bue s plece n vre-o c l torie; ': A ces ta ':"esfe ( n ge ne ra l se ns ul e p is to le la r de pa~ e . 'n s pe cial e le se, d~d e.a~ din diferite pri lejuri . i n ce pr ivete co ntinutul lor era u dii ~r He : a ) cnd un cleric tr ebuia s m earg dintl"o:- '~parhie" ntr'ali su cn d un episcop t reb uia s se n d ep r te ze pent ru un "timp oare : ' : ~Yf ,~ ca re din epa rhia s a , episcop u l re sp ectiv mi t ropol i l lt r c.6 mpe tirile,X,:,,:~~ le d d ea o scris oa re special", pr incar e certilica .. c ' () ce lap ]ea~ ' :~ ~, cu i ncuviintar ea ep iscopului re sp ect iv a mltropolitului c0n:l,peinie ( ~..'\, acea st " scr isoare s e numea epistol de r-ace . 2 ) , Zo nara ~}(p1iC :~f:-1': . , . .' ' ; ," , .. ,.. . . ' .-. ,. .. " . . :. . .. . .l:: _ n co ruentarul a cestui canon pentruce s e numea aceas tstri,so?lr e'frt0r:" e p istol de pacc -, sp un nd : de acee a , fiilld c ace ns t::' ~cri$o.a~~, _?~ ser vete pe ntru ntri rea pcii '; deo areceda c un ~cl e ric s'a f duc..e' ;" : d el a lac ul s u ntr'a ltul r n voirea episcopulu i .: su,~r,: ,' ~~d ~a: ~ !' sub epitimie a t t el c t i celce l-a pr imit :' cleri cul a r j jierde d rep tul de a liturg!lisi, ia r ep isc opul, care prtmesre p e ,; ti rf- 'hs t.f e.l.-~ d e cle ric, cono rrn ca no anelor 15 i 16 ap., ar fi su pus' . afu r isiriL'J :;
.~

1;' J t;f .
,. ' j

, " r'f;

1) Si nt. Al. II, 24 5.


1)

Zhlshrnu n, Die Syn oden et c. S. 85 . II, 243. Sl ut AL II,'

3) Coment . Ia a cest .ca n on , Sint. At.

me nta ru l lui Batsam on la ace st ' ca n on

I ,
22 1

Ac es te episto le Se numesc i ti.iTo b rt.'!Gl ! l rr:!Q.u}.a! (lite ra e d irnis . r/:~siJ ~ia e) , - d u p cu m vom vedea Ia .canonul 17 al s inodulu i trul a n. ~~: .z-." S 'a u numit as tfel, deoarece cuprindeau per mis iu n ea d a t de

'~ . "- e p iscop res pectivului spre a putea ie i .Ilber d in eparhie i a func lona jn-a l t eparhie. b) E p is tole p ace' s e ddeau i c nd u n episcop sau mitro polit t re bu ia s mearg la m prat. n a ces te 1'~ ;"" se certifica c respectiv ul mer ge cu tirea i n cuv iina rea s upe !~j,! ;" "tJo;~'ulu i - su. Episcopului se ddea epistola de pace de c tre mi:.;>:r..tropolit , la r". mil ropolit ului de c t re pat r iarh. Dup cana a ne (11 ~; ._ A n t i oh . 106 Car t. i a ltele), fr astle.' de e p ist ol de pa ce n il m en i n u putea -rnerqe la m p rat . ') e) In s f rit epistole de pa ce ",~~' :s e: n u m e a u i .: acele s criso ri, pe cari episcopii sau hore p isco p ii :,'. le dd eau . sracilor ' (can .r s Ant ioh.), pri n ca r e s e dovedea c ,'r esp ecfivul n tr'ad ev r tret e in srcie i a r e nevoie de a jutorul ' altora i s e r eco man da carit i i cred inci oilor. F r e p isto l de pace nu ,es te . n q dul t CI se ' pr imi nici u n s tr in ", zice ca nonul 1 lea a l s inodulu i de la An tioh ia . /\ "'+:: " ; S l~e ci a din ' urm a epistole lo r de ,pace se men ion ea z i 'n ' ca n onul jJre ze n t a l s ino dulu i dela Cal cedon , p rin care se dispune ca . "a u fo rifa te a ,', in drept - a d ic epi sco pul sau cel puin borepiscop ul ~ s dea e p istole de pace srac ilo r i celor lips iti, ;~~ r i au '} ne\/bie : de a jutor, c nd plea c la drum s pre a aduna milost enie i~ I n ;timpu rile :.p ri m ar e acestea erau n uz genera l la cre

de

'-se"' dd eaf~a tejl ti e deosebit din pa rtea tuturor , dac pr ez e nt au a est~ "ep i..toJe';' i . ele.. au cont r ibuit mult ca s ; s e Intr e i n dra 6siea :<d in tre '.credin cio;;i 2) . Da r s inodu l, spre a prei n tm pina a ttzlll:.$j " ,a ' S,nu le poa t ob tine cei ne de mni , d ispune ca ina inte 'k";1bate \'. s ':~ ce rcet eze ' s ituai a resp e ctivilo r , dac nt r' ad ev r {~ i.ll~t,.l1~y o iF';: S , tr i~( 'n u m ai din milosten ie i numai du p ce ~ co n vi n gea u.~ d e spre ac easta , li se dd ea epistola de pace . . ;,~::;,:' S i nodul ;,.dupc e 'a o r nd uit in chi pul aces ta c ep isc opii s un t . iiga!i< : a se ": in g riji d e s raci i dispun e ca acestor fel d e sraci ~~~:,s ~,~;U,,- se',de~ .. eptsfol exte p ace . ei apoi . a d a o g in dat: - da r nu '~elpfstol e ' de 'recoma ilda re. deoar ece a ces tea trebue s se dea nu -

,~ i~! , i ~ ozon~ e ll : n . jstoria sa . bi s eric ea sc zice c celor lipsiti Ii

se

se

;:{';"j:-

i~,~-';?' 7r.;Hist':~: eccl . Iib, V,


~ s ii

lryezi "comentariile l Ui ,Zo nar a i Balsamon tu a cest can on in locul e nt o Ji a C"d i n . Si nt agma AL

t.,"

." -

cap.

16 . Vezi . la a cel a t ic d in S oz o meu : Va-

:Atyno tto, ib. '

'

.i.

eia resp ectivilor , pe cnd celelalte erau acte ofic~;31~; i~~,refer~'aii~~;:r~; la Insa i d isci plin a i erarhi c adic , la persoane .ycar ! f <1 ce u _part~~:-;j:j din ierarhie i despre ca ri . alt e piscop nici n~ p i.lteaave~'-cu no'::~;~~{';.h::: i: ~ ': tin , ca r i er au deci nec unosc ute inain te a acestuia sai.i\d~p~ ;c~~. se exp ri m ca nonul, ca rl s au sub bnu ial , i~ Vrrf))~sb= !? c.ar j _'_~.ra,~ :, \;, s uspecti na intea : lui. Ele -se puteau r efer i i - l a -Ia ici,;>d a r.. nu lpa- e-~:_' ntr 'un ~az . d~c adlc d nii er~u :pu.i s ub a fur.jsir~e .~au~: a l ~?:~l pedeapsa bisericeasca , dar mal t r z l u i -au dovedi t . n e v m o v jI ,.:.l; i apo i trebuiau s rnearq unde va iri a la cer f..blsertc eti. '~ ' .' ,~ Cuv inte le ult ime a le canonului: " rrpo0'1~.e ,~, " ;; r qT s :oJ';;v, ,s v : ! JiO). ~cj'" POVO(; ;:a.pi:t~a8u.t :rpoOa);rOl; " leam tradus astfel: ([Se': cuv ine s se dea numa i persoanelor ca r i stau s ub -o : _b n u ial '; ~ ~:~ Se nsul aceste al acestor cuvinte il gsim i n traducerea J'u~:. : seasc s no dal J ). In Beveregii Pen ectee ca rron umst; dis solis .!,: pe rsouis, qltae eunt suspectee prseberi oportet>"); in CoiJex' r:a- / it nonunr eccJesiae universs e, pllblicat de Chr. lustellus in a sa Bi- .'.".' bliotiiece i pe care am menionet-o mai SlIS' ) dea~emeI!;~a 'ft . :;~ as tfel : s soifs personis, qua e in a/iquam suspiciorlem venerunt.".A ,'; praeberi oportet- '). IJ colec i lui Dyon isiu in s . st allfel ; IlO- ,! no ra tioribus tal1tummodo" praestari personis cori venja t .~) i . 9 Up nsnsut i in ediia Illi I: B. Pitrs "), precum i la Van I;spelJ ')'. Deasemenea i n traducerea lui Isidor Mereator,: ' ' ,~ eos ::f~ntU111 aed pere convenit, C]ui in 'opere s unt c1ariores 1l 8) ; iar n 'para fra za'" a ra b a lui C osif Egipteanul dup traducerea lui B everegiu : -qnonia m Iitterae istae iis dum taxa t qui bonae sunt fam a e, e bona e incor ecta ., conve rsat ionis, et m eliorl s norac -srrfbnn tur .. 0). Nu este _

ma i perso a nelor, cari s tau sub bnuial . Spre nte t~ge':de6,.j'~hi:;t1i/f: sebirea dintre cele dou feluri de scr isori,)r ebue s lu m ~n}irite i_:/~: &t~~ ~ c cele d int i erau numai certificate, pr in .cari se c ertifica :, s r;i ~' ~~{ ~ y

'"

;J'I

i.l

6)

li) Iust ell . Bfbtlothec. 1, 13 5 ; Cf. Ha rdiu in . I I, 0 0 6~ Op. eft. Tom. 1. p ag, 527"

J) E ditia din 1 25 3, P9K. 53; n edjfa. din 1 86 2 pag. 86 . Tom. 1, pag . 125. fj Pag. 1 8 7 Dota 1 (lin curtea. prezenta. 4) Tom. I J pag . fJ4 . .

,>

1) Op . cii, pa g . 2 43 . s) Harduln, II, 60 0 j e l. Hinscb lus : Deoretale e p aeudo -Jsid orlanne.. L ips. 186 3 J pag. 28 0 . 0) Ha rduin , Il, 6 20 .

2 23

din

urm

(D vonlsiu s etc.), deoarece cu v ntul

;:C!~,i.: h o t rl , ,_cB. de 'acu!f ' .inBinle n ici un :t1'>~ ~r~~n eJsc ' aa ceva.. d eoare ce celce
l..'imp riite li

'. , . C a n o n u l 12. )':;' ,A v~n it ' Ia "cunotl ne noastr c unii mpo triva 0 ,' r .ndIJelilor bis eri c eti , alergnd la s t p n lri, prin decrete' " a~ fIi1p r!it, in dou o epa rhle, nct prin aceasta s unt ;(Joi:'in llrop olili In aceea ep a rhie. Deci sf ntul sin od a

'0r , l'~Tcjjdea.:din lreap la sa: Iar cet ile, cari prin g rE/ m ale

ep iscop s n u nva n c er c a aceasll1, _

:;;;: ?:" _: :""

,. /- sin .' I V ec~ ; .3 6 .. -,3 9 tru} .)4

s'au onoraL cu titlul d e mitropolie mpreun c i,. episcopul, ' carele o c rmirete a ce a bisericii, s se' pucure numai de onoruri, firete pstrilndu'se dreplurile proprii 'p e semna mitropoliei ade I'a r a te . (34 ap.; 6, 7 sin. l ec.: 2, 3 s in, Il ec.; 8 sin. III ec.; 2 8

~ A ns la emiterea acestui ;:~ cO'n tro versa d in tre Folie, -episcopul

_': e'diJl !a ' a "X V a dupce au dat toate can oane le, a u emis s u b im ''{:iboldul 'acelor controverse ca non ul prezent (12) spre a fixa p ent~u . ~:(:\Jiilor" O norm pozitiv. Conlirmnd drepturile mitropoJifilor legJ':' limi i nepermi/ nd ca circumscriptiile mitropolitane s se p oa t .,'diviza numai prin decrete itnperisle, independent de. sin?dul t~l ~;ftur6r episcopi/ar, repe/ind deci prin aceasta norma flliata de ca > "tre canoanele 6 i . 7. ale sinod ului 1 ec., apo i pr in canoanele 2 .;j i 3 ale sinodului a l Il-lea ec., precum i prin canon ul 8 al s i
1) Sin I. AI.

i,~-' :jl0d I Jl ' desb t u r- o n ed inla sa .a X III-a. P rin/ii sln o dului.

' cano n a dat n p rima linie' Tirului i Eus tet ie al B eri tul ut n pri vinja jurisdicji ei m lrropotlta n e, pe care s inodul a de s -.b ruf- o n' edina sa a IV-a. a poi con troversa p en tru jurisd ic/ie' ,tHn tr e'; E unomiu al Nicome diei ' i Anas tasiu al Nlcee i, pe care s in

!!, 245.

224
m od ulul a l Hl-Jea e c.,
P rin li

dau ac e s t ca no n

.un ep iscop s nu se ad reseze la au tor ita tea i mp erial , cu tnciin :-jura rea si nodu lui i s nu cear i s o b i n dela aceast adrepturiJe mitropolita ne in dau na mitro politului legitim i pedepsesc ' . cu catc risire pe ep iscopul care a r viola a c ea s t dispozitie. Altfel .sinodul rec un oa te a u to ri t i i imperial e dre ptul de 'a distinqeIc u
.de m nitate a mitro p oli ta n p e e p is cop ul, care a r e r esedtnjasa i,ri ce tatea ca p i ta l i s ub r apo rt civil m e t ro p o l , dar imediat adaog . c pr in aceasta s nu se j igne asc dreptur ile mifro politului ade <:-~-:-, v ra t i definit iv, c ac es t fel de ep iscop s e poat e bucura numald eif . o noru ril e m lt ropollta ne , pe cnd pe seama m ltr op o litulu l "ca na nit "'"-. -t rebue s s e - men i n cu toa t 'vigoar ea toa te dr e p turile , 1i-tit ~9" .politan e, . . " , ,_ " 0/':> -' " P rin i i sinodului. erni nd acest canon, au tinut s e am d e :' ~ . d ec l a ra i il e rn p ra ilo r bizanti ni referitoare la ' canoa ne le bi sei.- Y ' . c e ti , pe ca ri le-a m me ntionat la corn en ta rul , canoriului al ; ; j9 : le, '>'~ . a l sinodului a l III-lea ec u ru. pre cum i de decIa ral iile 'delegaliIor ' " imperiali fcute oral la a cest si nod, d u p ca ri -aceste chestiuni .., . n u s e decid pr in dec re te imp erial e, "ci pr in cailOan-ebi seri~eti:~,~rX::t

dispun . ca nici

C anonul 1 3.
.fu n c t o nez e n ici u nde in elt -c e ta te , Ir 'e p is tole.

C ler ici slr in i i n e cunoscuti

nici d e

cum " s

,riu' " de r e )

.c o m a n d a r e d ela e p is c o p u l lor propriu . (12, 13, 32, 33 ap .; I I sin. lV ee.; 17 tr ul.). - Ca no nul aces ta interzice c ee a c e era oprit, . i :pr i ~ , ca m}<l: ~ ;. ne le apos tolice , an um e clericul st r i n nu .poat e ndep lirti ,s: ei;yi.c.ltl/ . nici u nde , d ac nu a re ep is tol de reco mandare dela episcopuls ;.C .. Despre e pistolele de reco ma nda re , a m vor bitvdeia la , t oineu, -t arul can onulu i 12 a posl. i am a r tatcoriflnu tul: diferil.-al ,deo"'" -s ebltelo r e p istole de re comanda re. In ca nonulaces ta seT.: t ra fea,z.~~~ .despre epistolele de recoman da re, ' pe cari ', ep iscopul .le " d deri ~ ..~ cilor s p re a ce r tifica legal ita tea h.' ro ton ls lrl l 'IOf , treapta lor ; .i.era r,~>;r _ ' '' ' ' ', ' , ' ., ,c, c ' , :'.' . ' ,cA.. ', .hlc , dr epturil e t o r i c a u Iu dre p t f i reaide a liturghisi ori ll n de~) . . ' . ~~, { .
.
" '

..

1) A. S. E. I V, 33, 8 4 . -

H ard uln,

p~

1.

2) Ve zi c o m cn1ar u l l\li Va ls nmon la a cest can on n -C r. Van Espen , op, cit. pag. 245 .

225
;_'F~_r o de ac east ep is tol de . reco rnan dare d a t de c t r e epis copul', ; compe tlnte ~ n ici uncl E! ric nu avea voie s s v r asc Iu n c iuni preoe ti . n " a fa r de epar hia a celuia, iar , da c un a lt episcop permitea in 'eparhla .sa acest lucru vreunui cleric, era cat erisit , 'confor m cano n ului .'12 apo st ., att c!ericul ct i episcopul, carele ddea . perml slun ea j. ba . ch iar i dac resp ect ivul producea ep istola ' de reco ma ndare, tr ebui a, in con formitate cu canonul a l aa- Iee iIpo st olie" s ' se cercete ze dreapta lui credin i numa i d up aceasta s-se ' pr i mea sc , deoa re ce se ntmpl multe ne l ciun i ." incheie acestcanon. In canonul prezent se adaog ,m /,l o I.Mr; 1-'-"'i ua:_!OU, " piCi de, i n ici unde - adic nu p oat e ndeplini functi un i pre~o feti ,: n~ ;I1u ll{aill ce tatea un de a plecat, fr pel'lni siu~ e 8 dat ': n s cr is" de ' c tr e e p iscopu l s u , dar nici ntr'u n alt Ioc') . , : In' editia la fin ' a ac es tu i ca non pr imele cuvinte sun ali iei ;, ' .peregrinos tlericos et lectores - 'n loc de "' pere gr inos cler icos e t igita to 5 c d u p cum ar treb ui s st ea du p text ul din Sin tagm a ~ f\1e: r i a n " Cuvnt ul drV(t; arOUi; (necuno scuti) este nlocuit pr in ClI"~v ~h ful" , ~yJorvrJ arl1.s ( citel). Van Espen i alti i g sesc de m ai co~ h?:ct~ ' , re dada r ea ' greceasc, a d ic unde st (i;' v(llrTro!J; "necunos cuti .,'.care 'este s inonimuI cuvn tutu i p rim din ca no n : ~i',l o ,-)~ ,:str in i . iar "nu VOrJ(~f7rCl';, deoarece n cazul din urm canonul . devine n eneles"). H ei el e, st udiind de ose birea din lre textul lati n ;'~ t~ g r~,cesc,;:. a l" a cest u i, ca n on J zice . c traducto rii latini cu s i q uran :'au,: ,f ra dus :~ astfel ac el cuvn t, deoarec e aa. I-au g si t n ma nus - , ,cri~til' I Qr ' ~i a d m i n d pos ibilita tea c Prln il au putut folosi i . cuv n t u l" UVQrV(~u.a~ in lo cul lui rve,Jf7,:,o!J o; din acest cano n, a "':da o g c u"'d r ep f cuvnt : - Este pos ibil c si nodul a vr ut s z i c : !_ ':tQ ti ; cle ricli st r ini, chiar i ci te i i e tc . "la).

cu m .'

Canonu l 14. ;i~,: 6eciarecJ n unele eparhii s'a dai voi e cltellor i cr lre lilor" : s se cs t oreasc, s fntul s ino d a h ot r l : s:: nu . fie Iertat r,vreunulatdinlre a ce t i a " lua s o lie clero: d o~ li , Ili( ~el ce a u avui c opii dintr'o astfel de c sto rie , : lIc ,'a ui a PlICat; fi bole zala ere lci pe cei n scui din"
~,
' C" , ' ; . " ', " " ' , ,.

1) Co m'~nlahil Iui Zon ara la can onu l pr ezent in Si nt . AL II, 2 5 0 . ,


2} Oi' , cit. i-'. 2 4 5. .8) : Concil lengeschtchte, II, 51 8. r.-'-

226

l r'lnii , s- I a duc p c acetia In comuniune CII': biserlql cea c alollcees c : iar dacii nu I-au boleznl, 'n\,i ,po (;b? ~ :",. .. . te za la eretici i nic i a-I impreuna prin '/nu nf : ; ,'cll ' e'~tic:-r~:-~-t~;[ o ri c u Iu d e u, ori cu " p gn , fr numai ' dac! per!;o'ana , . c a r e se trnpreun ou c el orlodox. . ar !gduL',c ' se .Ni}:j\ c o nve rti Ia cre dinta o rtodo x. Iar dac .clnevatar.: <;:ilI S~ '{ a ceast h ot r r e a sf nlu lui slnod, s fi~ supuspedeps ei ";
-ca n o nice.
- La corn e ntarul canonu lui 26 -a p.' a m '-spus;.i:' c"Kcite't ii 'i -cnt re i i se pot cstori. In cano nul pre zent seafit(c' in:ifunefe,. eparhli- alt ul a r fi ca zul, Ca nonul r ecunoat e dispo zitia ~ca nnyl ui ~

-. . (26, 45,65 ap .; 6, 72 ll'ul.; 10, 31 ~ 3 ~, 37, 39 L<i9d. ;,21,Cait.l. -.~'. '

26 ap . i f i x ea z norma cu ca ri p ersoan e , _~ avfld c 'in~' v ed ~re -'cre ~:i d ln a aces tora, pot citejii i c n t reil s ncheie cs torie i cum~ s s e pr ocedeze cu co piii n scu i din c s toriile' n che ia te evenlualj~ c u ce i de alt cred i n . . . _.~, -','~.- -<,.::_:,\',., Valsamon n comenta r ul su Ia acest cano n refer itorl'ia'-cu v intele canonulu i <i n unele epa rhii (i LJ H mLJ brapXla.c<;i~ observ';( il..,: ..Du pcum se po ate pr esupune ( fOg O 'ZEV) in lln eJedrsulrtsc r;pti!, ~i~~;ii citei lo r i c n tre l lor li era p e r mis cstori a pe' bazacanonu-' ., lui 26 ap., ia r n a ltele li e ra i lor interz is, f r' -de ' Dic f: iir\ tem eiu (-;r:ap aJ..or w; , praeter ration em) . - ~) Dac in unele li era interzis c i te ilor i c n t r e ilor cs toria, acea sta a pututr . proveni din a pr ecierea exage rat de rig uroas ac s tori~j,)Jrecu m-i'",~ i din n e c uno t erea mpreju rrii c celce s 'a d ed icat ' -s erviciJ.l ui / _~
f :

:'epal'hii.

m i s cstoria p rin ea no a ne le ap os tolice i deo arece permisiunea_ ~ .:~~r~1 1~W a ce a st a ~e pr~c tic~ n cupri nsu l B~sericii ntreg i i mai. tl"~~~ ~. ~~, ~ ,'',*%~,' lf~ fos t confirmat a pr m ca noane speciale, trebue s s pune m, "un- :jJJ;;."&"'~ :it preun ~alsa~o n,. c s e proceda incor ect (1rl)pa). or{U<~.J ~a,~~.:':;~Jj'l: und ev a se inter zicea aceasta. , <>: ;';'J<"~ : ~ Aa dar ca nonul, recunoscnd cit eilor i c ntreil o r dr ep llll ' ;-"' " d e a nche ia liber cs t orie, d ispune c e i se pot cstori nu ma i ~R'a cu o fecioar, care es te d e r eligie ortodox i la nici' un .caz.cu _, 'I~i , u na , car e nu mrturisete aceast credin, ci est e eterodox " : ( i re!,ooo(OlI) . ;:t~ ~~

~i:;~i~~cc; s~e~~nS:I~~~:n~O~U: r:~::i:;a;~~h~ie~::~~:~~; ~;;~)~~r:j]~~ ~l.


C lI

\ ~

-:if!

'mI. r?l:!

ta
f

1)

Sin t. AL II, 2 5 3 .

'l~~i .
~/-

:,' ,,;;, :f. ;;,-; , <:.an_9a n e l ~ i ~terz ic n gen era l tuturor credincioilor ca ortoi~~B~2 ii :'s " ' ilohe i e cs to rii cu-persoane , ca ri n u m r tur i se sc credlnja "o do doK . 'Am vzu t c Biserica prin can oanele 45, 66 i ..., a n ~ l e~'ap(;st olic e op r et e crlce co mun iune cu er etici i excl ud e }d jJl' ~ -"c () mil'n i tate~ Biseticii p e or to doci l, cari i ' per mit a cest lucr u. ft,A"c ~as,t',~ opreli te ,9 - gs im. - r- epe l n du-s e i la s inoade. A adar ac : -B iserica i nt er zice in : general chiar ' i contact ul s implu c u .' re j il i C j' s chlzma ticii. (can. 33 Lao d.), apoi cu att ma i v rtos fr"bUia:,fs .int er~ic orl odoci lo r d e a avea l e g t u ri de cs t o rie ~ ~~. ~,f el ~:~:~ C.~nonuL a l si nodulu i dela ' L ao d lceia e nun c n ici ll n':.Cre t\incio5 nu poate nch eia c s torie cu er eticii i n u- i poate a ..fiip. s .i ',dup: un ere tic. Acel a lucru se ex pri m i prin ca. " " " - '" ~' ' : ' ' ' llonul .2 F 'al sinodului. de la Cart aqina, Acea st a era regu la gene'r ~ l ' : ~ i n";' B jser ic " L a canc nu l 72 a l s ino dului trulan vom vedea ~ ,~ ~ j3 is'e~ic~ , a- ; a at o: ,dis p oziti e foart e hotrt n contr a c s to r ie i ~d ~iire ':'o rtodoc L' i et erodo ci i at unci vom desvoIta pri ncipiul , :'Q ~ ,f.~ar ~;'a ' f6 s't co d us :B lserlca o rto do x , cnd a da t o dis poz ii e .atL de rigur" as il i mpot riva aces tor rei de c s to ri i. ' ~~ J::'" Bis~.ric a , inter zic nd tuturor credin cioilo r nch eierea cs o rie] . c uj.et er o d o c li , cu a tt ma i vrtos a trebuit s in t e rzic ,a F~~~.ta celorce fceau p arte de ja din cler, da r li se permitea in e ');s ta ri a . Canonul calcedone an 'pr ez en t se rve t e pen tr u ex riii:mar~a aSe sf e i .id ei. ~ ~ ;}: \:Pro"'abil c ' pe a~el t imp, a d ic pe la anul qSl , cnd s' a " " .-' , . )' ,,-, ,. .' cc ln utacestsinod, c ite i i i c n t re i i inch e iau c s t orii cu i eie , ari, n ue rau ortodo xe . Ca non ul prezent emite no r m a c pe viitqr. : &se~~ta .e ste opr it s ub pedeaps , d a c n s c it e i i i c nt re il d o're5i:~ ' s s e c storeasc , po t lua num ai eclo a re ort odoxe. Ia r ,:eferif9r-la ceice in acel timp erau cs to ri i cu eterodoxe, cu p-~ j v i.r t: .i a copii slnodu l ho t re t e : 1) D a c copiii. din aceste c s , lorii erau de ja boteza ji la etero d o c i , tre buesc con v e rt ii la s nul l?iser icW ortodo xe . .2) Dac copiii n scu i din aces te cs to rii nc ru' ~. erail botezati; nu se pot b oteza la ' e teroctocsi, ci num ai in B i~ erica o rtodox , 3) lUa r de .aceas ta p rin i i a ces tor cop ii n u ~F,~ ,p;o t,, : p eqn ite copiilor lor s incheie cs torie cu a st fel de persoa ne. ';; ari fa c par te din vre -o se ct ere tic , s a u d int re iude i sa u p gn! - cu excep i a cazului cnd per so ana re spectiv se decla r d is p u s a trece la cre dinta o rtod o x. - Ca non ul nu spune d ac .:.i-:c'ie!ii i cnt re ii , ca ri pe ac el tim p tr iau n astf el de cs t o rii ~-}.; ;r' . ,

1;/ , ,~ g; :) ',~ ' ,".: :

' "

227

"

" 31

" " ' ,

~.:

228

a-i conver ti s ot iile la cre dinta ortodox : dar aceasta ' es te dela sine in teles, dac ave m n vede re dispo zitiile , ctinol.1u-:,. lu i referitoare la copii. - Ce ice . v i o l ea z canonul 'se'p edepsesc';tu p edep se le canonice i a d ic cu ca teris ire din trea pta lo r. ,". '"
sunt obliga ti

Canonu l 1 5.
S n u se consacre femeI e intru dl aconte : de p a truzeci d e a ni, i uce esla du p exa m i nare ' le m ei-, nicu . Iar d ac, p rimind hlrote sla i r m n nd'"cl v'a'liffiii. In s e rviciu , se va mrlt n, ins ult n d . h er ulcl ut' D utn n aeu,

una c a aceas ta 55 se a na te mntiseasc /imp re unrl "CU ' ceJtfi-,

s'a mp reunat c u e a.

. .

.-

Chiar de pe timpul Apos lolilor gsim dlaco nlse-!n Bi~:~d.c~f; Apo s tolul Pave l face amintir e in ep isto la sa ad re stiLc k~,ij ~6--:' man i (16. 1- 2) ' despr e diaco nlsa (1 6!( 1y.ovo;):1.::' ibi d~ la ' Bi sfrfjc~'~ drn Che nhrea i li recoma nd s 'o prime a sc 'in n Ulnef ~ '_ Ddhu;ll4i du pcum s e cuvine s fi n ilo r ; ia r in epist ola prim kdresaf .cfr ~ . Tim ot ei o r nd ue t e c d ia con ise pot fi nu ma i Iemel, " c~ll'f'''~t{I~ pli n it v rs ta de 60 de an i i cari pot da ; m r t tJ i'ie-~ bil ri a' aS lt"t1~~ vietii lor (5, tI-IO) . _ ..', ~ ::\,':< ,: }:1,~~:~h Nu se poate determ ina exact car e . er a pe ' t.i lllPtil apqstb.l.ic: se r viciul diaco n ise lor ; dar c erau pr trnite , 'n .c ler ;" r~,e ralrl l:it(~ . n s ervlclul lor p rint r' un ceremo nia l bis e ri cesc anUlnHf~H~.; ~1)6a~ deduce din cuvintele aceluia Apost ol, ca re le "Ia" ~ Ci~I ~' ~;io' t.'. ;al ~e pis tole i, unde men ioneaz p e :,episco}:ji, preSb Her i .~i j~d co1i'itfri d a t dup cei di n ur m vorbe t e despre,' caii t1 i.e ::p r ll.'cciH:'tfebi s se dis ting i femeile (3 ' 11 )' inele q n d a ici..d e5i gtir'p~ :dia~h~i.5 In mod expres diaco nis ele pentru,pri a : dCIta" ' s e ~ ni e ~ii6iU!iiz~-r1 I1l gener al care .'e ra:os.~r Aezm in tele apos tolice , unde se sp tm'e::n " ciu l l o rl in ce fel er a u' pu se ' in t agma: .l or.:DeSI> re. set. Y HiititHf corlise lo r citim u rm t oare l e i n aceste , Ae z mi nte : , ;:" D ia~~~Is~.i~.1 . bin e cuv i nte az i nici n u s v re te ceva ,d in ce le ' ce . }~ci!reoH s au diaconii, ci pzete n uma i u ile 'bis er icii . l ,aju't[i';:dt eo ilo'

(19 sin. 1 ee.; 14, 40 trul.; 44 Va s . c. , M.) . - n ca nonul ac es ta se vo rbete desprre diacoriise i' a ' IC~ la care etate i sub ce fel de c on d i iu n i pot fi ' p ri lhl l e ' ri_~tar'e aceasta i la cari pedep s e vor fi supuse dac ; d upc e au:,Jhiraf in ace ast stare, m ai trz iu d in n ou doresc s tr ia sc i n c ~tot~.

. ';/~~t , ~

l?t\

-i\;\;'

~t:'j:, ~:~, B i~qp.ti lri lls~ i diaconi credinc ioas i s f nt pentru se rvic iile r ;1 < '!~r!1eild~.':'~ ,(,i ~sunt . rnpre urrt, c n d din pric ina necredi ncioilor,
.~~~l>~::~h~,. '.iJ?~i t ~i m.H e
"

, ~;;jicnd bdt~aZ ' Ierne iie - tv u i,


;ll

' ~r ~ , -

229

28)'), Mai de parte citim : -Aleqe (e-

'tif..~;, ,> ,:[9'?~,I .p ,: fe me l e d iacon i ,

di n pncm a cugete lor celo r rar . I apoi nevo ie de Ie me i e - d i aco n i . Mai n t i ' ntl' s e bo te az e m eile , diaco nul va unge nu ma i 'fru n tea lor cu ~r ;u,rl tJ d e ' l ~inli' sfintit, i dup elrdia conis a le va unge, c ci n u e f dr ' : ;1 1 eV oe ca . feme ile s fie vz ute de b rbat! - (III , 15). Afar de rn te, s ta"~ ~ i ~~,b ;li s el e avea u da to ria de a ' s ta la uil e bise ricii , pe ;:lln d e ~ i rit rai.1+Fl e ea u femeile , i n tocm ai pr ecum s t te au d iaco n ii fa " , " "" : ,>,', , . ... ' , ' " .. , , ' : " , ' 'i'U !"e " ll l , ; p e ri i n d e u mb la u brb a ii (II , 57) ; r di ac oni nici o .I ~n1ei e: nu '" , ~~ putea " i n i a la epis cop sa u la diaco n (l l, 26 ) etc. " f~t~ ' d e~:" A'ez min t ej ' se rviciile diac on iselor se mai menionea z ;rti ; , Clill1etJt.~ f\ le}Candrin eanu l , ca r e le n umete " pe rs oa ne alese" ~ jl~L:ol?~~er~ ,;J c 'deoa rece brba ii nu pot int ra in inst itu te de f4ii'e("fr i' ;~e :. 'a p ro voca bnuell, acolo se duc dia co nisele i preai6 { cuvntu r:l ui Dumnezeu"). Le ' m a i me n ionea z Te rtulia n, E ~ ~Ha~liu,i , :.il iT"' i toti . I n i e a z -a ces t serviciu nu ca pe c el al p,I~:f~,tiitiH i/f:Ce, se ndeplinea n' sluiba ta ine lor, ci ca pe un s er-vicu ' aira :de , alta r (ixros . 0 0 FI1.'-w" 1{:), cnd trebu ia s s e i n~p,rrias.c:r~r ~. ? functiune in jur ul femeilor , miii , ales la bo tez ati" lrl:;caii tate;.d a int errn edia toar e ' ntre fem e i i slu jitorii sacra en tali; i~1J i ser ke li ') . Acea sta es te n gene ra l ce se t ie despre EItviciil1 dlacdnlselo r i deta iliile acestui s er viciu n s ecolul al XIIleCl.
~-::.'~ ht ...... ,m.ulle tr ebu in e a vem ". . '"

u n:l~e ca.se b~r.uat diac o n la feme i ; v~ e i t.ri m ite;

, !

tlm:~~mja,-r Heb.fn osctt1 e4) . t,J :JesprE {J elul, c um se s t ine au diacon ise le pe ntru ace s t se r. h(se ~ hi ce' a mintire 10t in Aez rn i n t ele ap os to lice. Se ' s pu ne
<

it:tH";,r;Y;''.
"

,;' ,"':':~,-' , . . >:; l ),<..'rrn d u c e r e a r o m n e a s c

.1 t11:~d ~a [-; dj n :- S crie ril e

.. ~l s:b~ L ':}'J.~m. XX XL , '" '- Celelalt e locuri , n ca ri se v o rbete deep ro ser ;;i tl,~i l :'diacon iseb r, vezl.. Beve reg ' 1. c. i compar i Zhis hm a n: Eh erecht.
"(:,4 ~~2;';. d

:1Y}j<Ter\~II.:~ tie :vi rKin'~


,',."

a ac es tui citat, pr ecum i a celu i u r m Prin ilo r Apcatc -Icl tra d us e de I. Mihtceecu , slar it: : L: G . N . : Ni u , Chl lnu , 19 2 8 tN . Tr.) . '-':,;i~~ p~cd ~ g bg i llb, ur, ca p. 1 2 . ...

""

vete ndts, cap . g ,

Epiphn.n Heer es . 7 9 , 4 . --

, i"\:.<

ic ) i.tn

~J 1'1a.t;i Vlasta r, .cu l oat e :c n co ns a cr- dlaco n lsetor n sin tagm a sa


capitel intreg ,
tot u

s pune

el nu

tie

i n ce consista n

"'

", -.'

230

a n ume c co nsacrarea o primea u d~la , episcop pr in ; pu ~erea' t!~-}r4~ nilor ') . Vlasta r spune' c feme ia res pecf iv erascind qs~ ' , d e~.ir;t/ diacon n fata episcopulu i, ca re le, du pce punea m na. s~ ' ~'~:pyi\:~~f' ei pleca t i du p c e fce a ' a sup ra ei" semnul ' cruclt. ; rosf e a : "9rrii ~&l~.~ g ciun e s pecia l , car e s e nce pe cu urm toa rele cuv inte : . ;~ I;:imif: ne zeesc ul ha r , cei ace tot dea una pe ce le , neputinc ioase le vhi d e;~:ri punnd as upr a e i orarul d iaconuluiIega t n 'chipul . trll<: ~L ,a a~~~(flt a mbele ca pete ale orarului Era u aezatelna i n te; apoi"la yrem~~lli imp rt l rf s e m p r t ea, dup diacon , ,i e p isso~) ~~ ': !L~~,~~~a};B:2iii~'i0 ru l, pe ca re dn sa l punea ap oi pe sln ta ' , m as,~ ")~tS li rjjj re~\' , ac eas ta n ca nonu l p r-ezent a l s inod ului de ja Calcedo n se nun}~ttt'~ hirot esie (1 ;~p o8eu!u.'J) . . '::. ~ :.~~:': :;. 0?, -;L~~f Cano nu l dispune n ' priv in ta ac estor dlaconijecj neapraUi trebue s fie de 40 de an i. D u p ' Cl1:m se y~de'~cano_riul ;fac~-s(a:~ re : cu privire la vrs ta dia con ielor, es te n cOIllradi~ fi<h:u~'ctisp02ifi~' " S t-Iui Pavel, carele fixeaz 60 ' de a ni, ZO;la r~ fn comenlaru J a; ' ces tui ca non s olu lc neaz a ceast cont,r'adiC-t ie_ apa re nf: :'a: ~ t ~eq,c' line sea ma d eImprejura rea c Apostolul vo rbe te despre vd uve i ; ia r ca no nul prezent de s pr e fecioare,' d eo ar ece eK is tau . d i acn is~ : ;~ '-'i1 luate din r ndul vd u vel or , da r erau i diaconise primite intre <~!~'~ fecioare. Pent ru cele - dint i se cere au, 60 de 'a ni, ja r : pe n tr u~t;~ e~> ;~ lelalte 40. ..Fem eia (fecioar a) ", expl ic Zona!a , c;l r~ ~'s'~t'(rt~ilfil; ,r:~J~

:;::!:-~, ;:;'~i:!

p 'e '

nul in castilate pn la 40 de ani i s'a l'etil1\ltdela "pl~~e;;~'<i~ : i m pre u n rl l cu b rba t i a primit ser viciul de , diaconij ;' cu" Jireii se va decide pentru cstorie i p entru dorinta dup vol\1ptat~a ;',: trup easc , pe ca re niciodat nu a gustat-o . Vduv a .irls, cares' ~;-'
mprtit de pat ul so tului ei i de p l cerile t m pre un rl t t rppetL' ~
t.oat e
'} 'r'(1!

:;ir :;p ;z,n ll.' ~. \.J

de~a Ill~

sa i,:
:::."

ace~ servic~ll : ,,, .-1! , /tiv(~: /}~Iad ... ~! r~"" f,l t.r i~"'>. ~;~~/ '~i~;; :
xl;},'" ,/)
':"',IJ

TU ~~

! ~;Z IT J..ll/)(J'J "' , TtH; ;r:.'o! 0X ~ f) (~:< 7Jr\Jp 7":'.

I
j
,~

"" ,C.,, (Sin t ..\1. V I, 1"71 ) , D up Bingam dla co niee le ave a _u :d ~tori a: i,:l ,:), . d e a fi d e fa t la boteaa rea femeilor, 2 ) a s ia n tru ajutor la . i n a t r u c l a ~ cat eh u menelo r, 3) a s e ingrij i de bolna vii c re un t, ,4 )' a cerce la , p~ ~>m ar ~A tiri! d in in chiso ri i a transmite a -c stor e m lto steniile co lectate, 5) ' a . s t a.,'~ in bi seric Int re fe m ei i a sup ra veghea o rd in ea din tre ele i U) a "ex<:r':: ci ta su pr a veg herea asup ra femeilor n ge ne ra l i in s pecia l a se . ng rij i' d .'. v d u v e. Detalii des pre di a c oniae 'Iez i : AugusU , D.mkwii rdi gkei,ten 1'X I, ? .12 , 1) VIrI 19 20 : ' D h, /(1i~o ,, ~ J bnl~~'r1;N aI.J'f) ,,1.:; , 1. P II ~ , '07./l~ q r'if~o "':" o D" 7r.fJ U"j!..l : ~p !() ~ :l:.11 ( T u)'" aW";':~V('JV XlL! ': (U ... a~rl7.0 YlO"'Hii ;l , Yoo.! '
j

. R!Jx 0.

e ~ (J':;'

.~ 1l. ?,Jw o ~ z , "

i.. ( Pt tra 1,' 5 0 ) .

a) S i n t. A l. V I, 1 7 2

" ~lt'ti! ' 1'l!l!~ . '"


-[)'.c~)'b~rb f j:. l11a j cu r nd poate ncl ina la pa tima a ceas ta . Tocm ai "".,/'rj '.''';,','; ',' ".,.. R~nt~,~; : ~}~ ~a,~ ta y~ sil e cel Mare .in ca no n ul s u . al t s -lea nu supu ne q; : ~ceea . p ed e a p s p e feci oara . ca r e a p c t u i t n a c e i a m su r ...

l'~lfei;S I. , .A pq~tol dispune ca lemeile v duve , car e s unt mai ndin te ' spr e~ ' pIce'ri trup eti , dect ; fecioarel e , s ie primite la 'V rst " mult mai n a in ta t dect tecioar elc ' ). Dea ltfel rigurozita_i ~'. ~~est' u i .ca non re feri tor la v rs ta, p e car e trebue s ' o aiba o erii~I~'~sP;~::_ , ' _'~ " fi _ PI:l,m it, caui aco nls , n u s'a observat in' toa te

~lj~~tW0~ :(iii:p r(vin ta rt suir llor e i s fie vred n ic de a fi p r im it h~ [r~' (_' dicc;i;i-se i". ' dac ' ac ea sta se consta ta p rin mrt urii demne 'e):- c~~dhif ::j-e ra '~p ri;nif" f r considerare l a e ta tea s a , dup ch ib,~i rtq~' pi~cJ)~Ir* C .:m d itiun ea".ca s fie do vedit cu ren ia vi eii e'r~Q ~n~I ;d ~ , ' l?ri m if ~J qt re ; 'd,iaco n i se, est e re leva t i d e ctre ca no l~'r_q s, t rti ': _' >; ;d l~p exa minare teme i n i c - ad ic da c ele n tr ' a d ev r nt<de ', Ielul-ipres cr !s fie c t r e Ap ostolul Pav el (1. Tim . 3,1' ). . h; ., ~.~~:. 'i::" ~' :) Nu llai Ie ci o a rasa uv d uve puteau fi dia co n ie, i deoare ce ~~ , ~.1.t1~~,el~ " ~li c luq rle,") to tui fceau vo t sole mn de cas titate ~~; 11 .nstr~cf ; pe ca re tr e b uia u s o obser ve cu sfinenie pn la moarte . ... . 'Cal}pn u\ acce nl u ia z aces t vot solemn i in nd seama de un ele
'-'i~ .

ihlaaHi~~~: ' ii:'G _hestiLinea " principal, de ca re se inea sea ma , e ra ca

erau

iabate[i,: car i probabil au fost divulgate in privinta felului lor de ' ~it.i' d. ;el>cele din scr ierea sa~castic a lui Lucian - Strinul .''., :Lib.niu ~ i "aliii, le ' interzice tu stricte s se cstoreasc iari

'~~ldl:m:ce' au Intrat in s ta rea diaco ni1elor ; iar dac ar viola dis po -

: 'zftia-" aceasta", se

da u an al emei m pre un cu celce au a vut con-

'\,tact}:in1 pesc. ,. "b;}g:!(!:St~ rea dlacon l elor,


~,.1}d i n:

ca star e sfin i t , la apu s d is pare nc secolul a l , VI-lea i a n ume 'din cau za m u ltor abuz ur -i p rodu s e ~:(t n~~ irrr{a s lbiciu nii fem ei eti , d u p cum spu n s ino adele 1 Ar au;sica nu'm -(a. 441), Agathellse C a. 506) i II Aurelianense (a. 553).

;Cei, a in urm s inod emitc canonul u r m to r (1 8) : -Placuit, ut nulli


p'osfmodum Ie rnina e dia cona lis benedictio
,.,,~ :..

,,;: ';>

pr o con difio nis hujus

1) S in t ,I\t II, 25 5. ca
i c l u g ri e le .

2j At tcum p ur ta u m b r c m i n t e Vlasta r, ' 1 : 1 1 (SI nt. At. V I, 172 ) .


<,

Sin tagm d

l ui

<: -c -

r"

1:>

232

fra gi lita te cr edatur.>' ) La r s rit , dup cu m am lui al XII nu mai gsi m ctiaco nfje. t)

v zu t ,

Canonul 16 .
Fecioar ei, c a re s 'a c o nsa c ra t p e s ine D om nului' DuIi~::, ne zeu, i a s eme nea ni ci mon a hllo r , n u . Ji este ' jert a (~ il se c s to r ], Iar d a c s e vor a fla fc n d aceas ta, ,s f I" cxco m u n lc e l . Dar h o tr im ca e p is cop ul lo culu i s iP 'uib li' p ute rea a d isp une u man itar fc t d e a ceti A . . -, ,,:' j,;,.'
(7 sin. I V ec.: 44, 46, 47 n-ul.: 19 A ncira: 6 , 18,19, '20 ; '60. Vas. c. M .). . J': - In ti mpur ile ve ch i af a r de au f c ut vo t de castifa t e c nd a u i nt rat n ctn , erau i unel e" fe:" doar e, ca r e f r s intre n cinul c luq res c .rc i tri n d " i n., ;cet f F la p ri n i i lor sa u la ru den iile lor n tmb rc m i n tc l umea sc, :;t '~ co nsa cr au viaa lui Dumnezeu i fcea u vo t so lem n in biserk a:{ in fa ta e pisc op ulu i c vor fr i via t a n tr ea g n ca st itat e. In pri:-.'v i n a a ceas ta fecio ar ele a cestea e ra u -egale . ClI d iaco n i e le v d espr ca ri a m vorbit n can on ul precedent. Consa cr ndu-se . Iu Du m rieze u e ra ti conside ra te de mir es e a le lui H ristos , cr uia i-au' a du, $, j ertf feciori a Ja r i din cau za a ceasta e ra u iinute de li p o! ,"rr'.tf=r
-tJ:1:/ 0 !

i a a f.~ i

nu mea u.
, , ' '' ' ' ,

:~

Ca a ta r i nu vm a i p u teau In ch eia c stor ie , d e oa r e t e p r i n~' <;I j:};::;; coas ta a r f i deve nit n e cr edin cio ase lui Hris tos, .m lrelu i lor . "Da r-': ' n" prob abil c n timpuril e de m ai na int e s e vor f i ivit disordird 'iria c east , pri v i n , deoa rece gsim ca n oa ne , car! s e r e t e rl ' ace'a st
') H a rd utn, Il , t 17 6 . .' 2) La p rotes -an t! g sim as t zi cev a si mila r dtec o nt e t o r dit ly ech im , s i an ume aso clntille de femei , car i i'i id ed ic vi a a n tre a g c e r lt t l l p ub llce : F ireste c ac este dlacouls e pr otes t en te nu prim es c , ni ci u n feL de '~';'Sfi h l~ bls cr tcea sc specia l . a a c n u po t fi co nsid er a te de ;, si m ilare ~ i a (;~mlelo
s ftnt t c di n v ech lme, ci a u n um ai n u m ote d e d ia coDise' i .nde ellnes c m u lt d intre fu n ci u nile, p e cari le , Iu d e ptl n eu u ade"mt ~ le ':. d la cont s e . :Asociat! a c ea sta , cn re s' a In te meiat ta ' anu l 183 5, a re . sedb,J ' su in t{ als e'rst. v erUl: es te org an laat per f, el i la 1 8 77 a " avut 9 0 0 de pos turi n ; d il e rit ~' p r ale lu mii i 57 0 0 dla co nise . Ma rea' i n fl ui nt binef c toarera a - e s te!

T",;;

cia til as up ra so c i et i i tr ebu e s fie r ec u nos cu t ou g rnti t u d ; l1 e ; :'~~ 'L a , Rp'


o
aso ci a i e s im ila:(d a r f r .

"as'"

nt setor}, Iund i ntem etet pe limpul r z boful u l crlmelc d e, c tre m ar eu "prii' ' cl p es E lena Pav lov n a s ub n umir ea : ,., Vozdvizensk e Z-'1 druj e. " ' :<:
o'::,'

n c ex tst

de

sft n h en c

bi s er l c eaa c o :.di e co..,',

2 33

cari ho t r sc pedepse p entru cele ce viole a z votu l da t. P ri n i i d ela Cal cedon au g s it de ne cesar s re p e e a s c canoan ele a n :teridar e ' date in acea st p rivln i d is pun ca a ce le f ecioar e s s'e ;/EfkC01nunice din comun itat ea b iser ic easc , in tocm ai ca i c Iug rl] i _ clug ri ele, dac s e fac vinova te de a cea st t ra ns -

greslune. 1)

:. o iinbln zeas c.') Dar 'acea sta nu tre bue s se inter pr e te ze in fe.Iul' ca e piscopul ar a ve a d rep tu l de a rec unoate le qal c s . " fo r ja' nch e i a t nfr e persoane le re s pe ctive , deoa re ce ac e asta ar , . fi in contra d icle d i re c t cu -canoanele , car i tra t eaz des pre a c e a s t : . ches tiune . cu m sun t ; 15 a l a ces tui s inod . 6, 18 al e lui Vas ile ce l ... M~ re : i 19 a l s inodului d ela Ancira, cari au fos t da te i nain te de ( Sino d ul pr ezent , 'apoi 44 a leinod ului tru lan i a lte le date m ai 't,r ziu, c i p oate ,numai s nu exclu d cu totul din co mu nita te a )3i~, ~'ri ci i ln racto riv h o t rln d o epitimie mai mi c. s au mai m ar e. 'A d a r este cu to tul ine x al obs erva i a lui I-Iefele pr ec um i a ~.fui Vn Es pen , la .car e se r e fer He ele, d u p care , n con for~i m itate cu 'aces t 'ca non, cs t o r ia n che i a t de u n c lug r sau de " /~ o fecioar, ca re a f cut vo t de ca s tlt at e, nu se a nule a z . ") .' -"!~. ~~::~ In ed ii a ' lui D io nis ill nain tea loculu i din ca no n, u nde se d ,. e'piscopu lui ,local a u t o r i za i a .de a dispune dup chibzu in ta sa , s t ";\ i ,: - c on u ten ttbus - . a d ic d ac . co ntra ve nientul respectiv i r e ~ , t;:ti n o a t e l - s l m rturl se t e in rac t u n ea episco pu l s - I trat e ze cu : b l n d e e . 4) In , tex tul gr eces c n u Si? g s e te , da r no i cr e"~',' d e ul ' , c ,' la to t . cazul aceas ta ,tr ebue s se s ubi n fe l e ag , chia r fr l ' I - ~ se ; ' !5 pu n ,' ct e oa r ec e e piscopul n u poat e fi bln d f a t d e cei nd r f n ic i. ,

'rni1 e \ ' adic

"".,' -. Cano n ul, con inn d o d isp oziie a a de sever , permite episc'opul ui":loca l s aplice cu echitate a c east ri goare la ca zur i a nu d up cum obse r v aici V al samon, s o apli ce sau s

pe

' ~J.

1'. S;~ 4.s5 ~4 g 9 , '

~', : .~~:> 1)

C anonul 17. sau ce le de p rin s a le din 'fie'C'a re eparhte s r mn n est rlimutal e la epis co pii, c a ri '.Ie " deti n , i mai " ales , da c le -a u administra t t l n nd u - Ie
,i:,;," :: Parohllle.

'(':" ,{,, ' ,

dela

[ ar ,

CompariC c.eeace spune Zhish man in privinta 5 00';:'" 50 l.

ac~astn' :

Eherecht,

'~~ ,~,;<

;~"'r'!>:<~ Sint. 'A V U, . 2 5 7. ,;-:., ~) Compar ; i aici Zbis hman : E h er ec ht, S. 50 3 . i,t~t;:c :--:: :4;) IJarduin : lI007 .

t::.:

_ ;

"

",
for o po z l l e

"E}t~~~

timp de trei zeci de .a n l, Iar dac I. C:: U[ Il'/O. ';,)' su l c e lo r Ire ize ci de ani s 'a n scut sau 'ftf. - n a t e _ vreo:'~;{~ con t ro ve rs p entru nceste a, se ,perm ite celorce 'zlc c ;:" au fos l n ed rep t f ]t s s e adreseze l fl . sin odu l eparhi ~i :'~( Iar d u c cine va s 'a r ned re p t i .de mltrop olitul .;i, s ~ lI: ;,t se jude ce la exarh ul di e c e zei ' ) s a u la scaunu l . COI)! ari;:' IinopoluJui , p r ecum s 'a zis mai 1 nainte . . Ia r " 'd a c : v'r e~' o ~;: ceta te s 'a ino it prin puterea imp r1lleas c . s au ,le,v a ". in oi in vlltor , apoi i im p r l irea . p a rohiilo r bis !,ric!,l ( . ' urmeze alc t u t rt l or c ivile i de S 161. . .;,' . "o.'.' .j . ' . : ': '~,
(6 si nt. I ec.: 25 trul. i toat e canoanele para lete;.: cari s'ui1f':.' cilate la ca nonul 9 al sinodului IV ecum. ), ,.... .' ., - Ca nonul prezen t . sta bilete nor ma ca ho ta rele . ep~rh i ef. s fie de terminate exact i nimeni nu are puterea de In()cliUc:a> aceste hota re , m ai ales d a c sun t in fiinta d in ve ch ime; ' p~; ca r~~~;'~{1
, " - ':'7 ;'.'1 ' ', ', ";'. ,~;" , ~:;: .,t :<

-,,: .

,
"

vechime ca no nul o fi x ea z. Ia 30 de : an i i ca non ul.tla ca z ' d ac ~:10& s'ar ivi vr e -Q co nt ro v ers i ntr e doi e piscopi sa u int re ' un episcop :~,: i 1I1l m itr opo lit privitor la a p ar tln en a vre-unei parohii, , d is p ~ n e " ca as upr a a ces te i con trove rs e s hotr asc a utorit ile bi s ericef . cu c de re i , p entr uca in viitor s 'n u s e n asc' as tiel 'de cori ~ ":;' "; tro ver s e , cod ifi c p ractica de pn at unci, care s 'a ' pro nu n a t n c,, ::; ~ de c t r e sino du l p ri m e cu men ic i du p care Im p r r ea . bis er I-:-J ;'" cea sc a epa rhlllor tr ebue s se con for meze i m p r lril polftice ~ :; .t~ L a ca no nu l 8 a l si no dul ui III ecu rn, am v zut .-:rigoarea .CU ' :f~{i ca re se pede ps ea violarea dre ptu r ilor a ltu ia , ndeo sebi' dac ,,-aceIe ;~ ~~~~i drept ur i e r a u co nfirm a te prin ve chimea lor. n ca zul ' d e ." a t'.~~r" - '" P ri n i i s inodului al IV ecurn. pleac dela ' a cela punct de vedere' . i d u p cum P rin i i sinodului al Ill-lea ecum. au conda mna t pe ~' , orice e pis co p, car e l e- i extindea [ur isdic i a as upra vre-li nei.e pa rh ii ~ +:~:/i:;"~; r . '~ . ' care nu a fost ~ai na~n te ~ del~ ~ce~~lt . ~upUS jUris~ ici~i "I~! . ;~t~~ 1~t .~1t~ sa u a an tecesori lor lUI, ast fel I d nii dispu n ca '.sa rama~a-'~~'~ .:," ~~~l ~l.,-.. intact dr eptul chiar i a sup ra ce le i ma i 'm ici paro hii pe ' s~~ma ';DJ~~1 ~ e pis c_ o pu illi, "~ a rele a de i nut-o pe~~la l1e n t. C~ nonu~ n l~ : ~ e n t i o ,," . ~",~~ l; , .,~ nea za pa ro hille ur ba ne, crezan d l p res up un an d ca re fer i to r ,' l a .~<Yi1f.~JJ ~ aceste a m a i cu gr eu se poat e is ca litigiu, deoa re ce s unt pa roJ1ii ~'~7- ~,~~1 ~'l", ma ri i nd e o b t e cu nosc ute , ci m en ion ea z n umai pa ro hiile ma Fi;: " ,?;'i .11 ~"'~ m ici , ca r i se g s e sc p e s ate i n ct un e . Cele din urm; se nU"':-:"~*~,; ~ :l-3
1) P rovin cie

hisetl ceasc " o lcl uit

din mai mult e mi tropcl tl (N.

'. '

T~.).':'.r&]J) ~tj
,i$~ . ,.,..,
, ... ,~O< l"

-~ J<l-

.,:".,':".. ~'rr

/T; l J ,;Kf
.~
.ti 1

(SH~ ;~

, .~

. , ~ Se~:1i".,,,~~ll(;::m : tlrpOli: !Xa i(rl1raleS) i f:r7.wp!()~C; ( vlca nas), Pe c ele d i ili~ r. le-arri .t ra dus cu "par ohii de la Iar , iar pe ce le la lte cu "p a Al,~ I~~ i.r~ ~ . pri n, s~ te:: ~ Z o nara n comen ta ru l S u" la ac es t ca n o n ~JI J'pu Jie 'desprevacest e di ferite parohii c 'parohii de la a r se n u-, , ec,r~ ~l ~c e. , s unt. ~ i h.iafL; , Ia marginile eparhiei i au u n n um r mic"\ :i'e/'locultori i. ca r i se nume s c i de o si ng ur cas (i-em'o/x!a, 1\n~n}~':9omu m hab eritesj v Ia r pa r oh ii de prin s a te , i n ca r i s unt ma i multi l oc u itor ll ca ri deci a lc tues c u n sat a d e v r at , ') :~~~;,J;~ .--r ll ~:p-riQ1ele <v~actJri nt~ s e puteau ixa exact hota rel e eparlTilgr~ P ' n ici nu se putea f ace ac easta d in cauza s clav iei, n car e , }.: e?" ..I3j5,~ r ica 1 pre cum ' i din ca uza c exp ans iune a e i s'a f cut )l b er i ,'deplin ' num ai ncepn d cu mi jlocul ve aculu i a l IV- le a. p r~B turi l e.-.'ep isco p ilqr. ep arhlali peste teri tor iile lor se bazau ma i a~e s\p e U Z ,. iar ma i trziu pe vech imea lor. D a r a t t uzul c t i VeehJrilea . numai atu nci pot ave a de pli n putere de drept, dac s'e' l egife'l:eaz. i dupcum prim u l sino d ecum , a cod ificat uz ul respeciiv; sta bilin d dre p turile patriar hu lui dela Rom a i urm nd ; ~ tes1 11 i uz a fixat" i dre ptu r ile celor lal ti pa tria rhl, a stfel i si no .dul "pr ezent a 'codifica t de ten i u n ea ter itoriilo r di n timp uri v ech i, ,.'i b{ li d - ca Ii m i1 30 de an i. p e s te cari nim en i nu a vea drept ul ',c IC..a.,: pr et in de vr e-o [uris dlcjie asupra ter itor iilo r re spective i cel ce ti mp de at ia an i il pos ed at acea c ircum sc ri p i e , fr ca '.F j il ~ \, a s -f ie fc u t o po zi i e con tr a i n tr r i i lui n posesiune, d u p .' tr ece r e a ac e lui terme n era con s ldera t proprietar de de plin drep t ': Lni mep i n u mal a ve a dre ptu l de a ven i cu v re-o pr e ten si une " ('1 I de re specti vul. . , ~:,:.", ,"C p no nu l , d up ce a s ta b ilit n fe lu l a rta t dre ptu l vechime i, p ~e~'ed e i po s ibi li t ti le ce s' a r putea ivi i na inte de ce o jurisdic,,;'tie\ a r a junge n felul acesta la drept depl i n . i dispune ca litigiul, .s 'a r nate ntre do i ep isco p i n privinta dete n iu n ii vr e -unei ~ J)~'~ ~O. h ii n ain~ e .d e , c~ s'a r, fi l'fl pl.in it 30 ~ e a n~ de c nd ac:ea se

:ce

g a s ~ t e

sub

u ri s d i c l a

episcopulu i r espectiv, sa se supuna spre

" d e'cide re. in ' 'co nfor m ita te cu norma expus in canonul 9 a l sine~.- .d ulu i pr eze nt, sinod ului pr ov incial adic s in od ului co mpus din :,;;:, e p iscopii din pro vincia respec tiv s u b p ree di n i a mil ropoli tului, ~ .i a r dac controversa s'a r na te ntr e un episcop fa de u n miJ' tro~olit; a tunci s s e su pun e xa rh ul ui dieceze i, re s pec tive sc au 1) Sint. Al. li , 259.

2 36

Ja r , socotind u-o cu d e o s eb ire d e cisiv . P r In i i aiuo dului 1 ec t.i m ; { ~ urmnd a cea s t norm fun dam ental, a u fixat lim itele pa t riarha~:"<~ tel or Ro me i. Alexandr ie i i An tiohi ei, ia r P ri nii " sino adel or" 'ul>~;:~ in t oa re limit e le a lto r prov incii bis erice ti ; i " p e ba za a ceast a" Bi serica a r ec unoscu t in t ie tat e a e pisc o p ilor d in cet l lejna i-I m-,' po rtant e sub ra por tu l p o l i ie i a da t . irn po rt a n t ..s ec u n d a r .,e p i5~j'_ ' ca pilor di n ce t i le c u impo r tant mai m i c d i n p u n c t:,de v~ der; ~> i' ; ' politic. Ne s er ve s te d e p ild e pis copu l )erusalimu, lu i, carele ocupai,' s ca u nul cel mai vec h iu i ce l mai impor ta nt , d e unde s e conduc ea r Bise r ica . n t re a g . i totu i Ier usa limul, dill.'- ca uz a importan e! sa l:e ~',' " U' m ai m ici n c o mp arai e cu Roma , Co nstanti nopo l, A l e K an dt'j tl ,~ i::~,[f A ntioh ia, a "ocupat num ai locul a l cinci lea dup . ac eti " ;e p iScopL\ " ""'
It, _. " , .,."':' ' "

nu lui co ns tant ino politan .') La co ment a rul ca nonu lui 9 al " sinodului pre zent am ar tat cine este ex a rh ul diece ze i, Ia ca re tr ebuia s s e re cu rg pentr u deci d ere n chestiunea co ntroversel or isc a1,ef"~ ( n tr e e piscopi i mitropolij i; dease menea am a r t a t cnd i din :,.i,:. ce fel de motive po t. ii supus e asHe l d e chesti u n i co ntrovers a te, s ca unu lui m itro p ol itan , Spre co m plectare i ca n u cu m va s se "! ;: pr esu pun c sca u nul , constantinopol itan ar a vea [u r i sd icie a p ~ , '" so l u t p es te to ti mitropoli tii cu p r e t e r a r e a p r ~ pr iil o r p atria rh i, ci- t m u r m t o a r e l e din co menta ru l lui Zo n a ra la a cest ca non : - Da r p a tr iarhul cons ta n tino po lita n n u es te desemnat ca j udec f or asupr a tuturor m i tro poll l lor f r e xc e pi e, ci num a i as up ra celor ce" :' se g sesc sub [ ur-isdi c i a sa ; deo a rec e el ' 'nu poate che ma"la j t.i ~ de ca ta sa pe m it ro poli i i S iriei, s au Palestinei" i Fen iciei s au E~' j :,(~" gip lului co nt r a voi ul i lor; ci m ltropoli l i Siriei s tati s ub j u r i sd ic .~~": I~-,~ ia 'p at ria rhului de la . An tio hia ; ce i din ' Pales tina s ub [uri sdic ia p a"~' c" . , triarhu!ui di n Ie rusa li m ; iar ce i di n E gipt sunt s upu i ju dectH'~ . " pa tri arhu lu i dela Alexandr i a - del a ca r i pr imes c hir ot onia i c t' "1 ~ rora s un t s u pusl .>") .y;\~( Can onu l s e n cheie cu disp ozi tia c mpr irea poli tic " " tr"eL;"_Y~i b ue s fie decis i v i re fe ri tor la m p ri rea " bis er ice a sc . La c o~ r ;".." m eu ta rul ca n onulu i 4 a l s in odu lui 1 e cum. am v zut norma a c~Lf';.::' ce ptat de Pri n ii acelu i s inod . Norma aceea a fos t adop ta t nc . i, t;l, d in tim purile a postolice i a u urma t-o Disericile tuturor .vea cur l- ,

Canon ul .1 8. . ... ' .C" Infrac(iunea co nsplrn l unl l sa u ~omplici l t iiesi~ :~cu'j;;, to tul prohtb tl ch ia r i de c t re le gile ex terne; i c u att HUl i vart o s se c uv ine o -op ri s se nt mp le 'a ce a s ta in :
" " . i ; l"

1) Vez i comenlarul n os tr u la canon u l 9 al -aces tul sln od. 2) S in t. AI. II, 2 0 0.

",~:';i

2 37

bis eri ca lui D umne zeu, Dec i dac o a re cari cle r ici, s au " mo n ah i 's'a r gsi f c nd c onspl ra l un l sa u I c n du -s e ::': co m plici" sau preglilin d c ur s e imp otriva e pls cop llo r, s a u .!' cle rlcllor c elo r m preun ClI ei, s ca d cu totul di n . trea p ta ' l o r.
' o. " (3 1 a p.; 6 s in . Il ec .; 3 si n . III e c.: 3 1, 34 tr ul.: 6 Ganq ra . ' ; 4 Sard .: 5 Anlioh.; 10 , 11 Cart.; 13, 14. 15 in t i u - a l doilea). ' - In acest can o n s e vo r be ts inain te de toa te des pre co ns pir al e (ovveu/wal<1., coni ur ati o), a po i d esp re co mplicitate ( (~ () rp irt., s o da lita s) ca i n rac i uni , pen tr u ca ri c1ericii sa u monahii, da c s e gsesc vinovati ' de aces tea, s e caterisesc. - Cc n s p i ra i e se face -, " zice Zo nara In corn en taru l s u la acest ca non, " d a c ma i mu lte

e "ih t- re pri riCle r ea 1 01' pn ce nu o e xec ut pe de plin ; des pre ac ea sta s e vo rbe t e i n F a p tel e dumneze escului Luca, carele zice c un il d intre E vr e i a u f cut vot i s 'a u jura l zfc nd c nu vor m n ca, ' n ici nu vo r ' bea n imic, p n ce n u vor ucide pe Pa vel. 1? .1" COITI:,;,'p licita te este c n d m ai m u lti se s t t nesc i se in teleg p en tru co .:,~' rnite r e a u ne i fa p te r el e "l). Aces te delicte, dac p riveau Statul, se l,;: lp ede ps eau as p ru de ct re leg ile civile; p e a ces te a le v i zeaz C3~ no nul, c nd le num e te - externe (lOl \lQPQ ; , externas le qes l- 2) .~;:' Aceste legi civ ile sun t pri mite i n Nom ocano n ul n XIV till uri 9) i ,;~:,h ra l eaz " n t i u ' desp re con spi r at ia t mpotrtva pers oa nei m p ra lu:iUi, apo i ' des pre conspira tia im po tr iva S tat ulu i i n gene re IJl~ pdt riva ':illtereseJor de S tat. l ~ : ". .,.' D a c .ac es te i n f r ac u n i i s ub raport civil er a u pri vit e ca t :" it~ e l e': ,c ;e meritau pedeapsa ce a ma i a spr i erau cons ldera te de $<'crlm,e ,, : ~ Po i ?ll' at t. m aiv rtos tr ebu iau s fie o s n d i t e i pr in i ~giti'i re'a "' b is'e rice asc , .ce re est e in spir a t de Duhul Sfn t ; i du~;'fij.l:;c um iJ e gi u l rea Ci v il ccm d a mn pe ce lce conspir mpotriva in't~ 1 e r e s e l o r de' .S ta t, tot a a i legiuirea bis er ic ea s c co n d a mna pe ;J ~ ~i d e :sUb, j t is'di c tia s a, d a c sunt pri n i in con spira tie , s a u d a c Q 1 J Ja'c:' lltri gl "l1-lp01 riva ' c p e te n i ilo r bis e rice ti sa u n gen ere rnpoAl li,, 264 . .';,,,~:, ., ~)_ I1 ardtJin , Il . 00 9, 6 10 . "S 'a ll num it legi ext erne " , zice Bals amon ~ i: i n com entarul s u In a ces t ca no n (Sin i AI. II, 26 4), " deo <uece partea cea fujU .:'mare , di ntr'ins ch "a fos t al c tuit de ctre oa meni, ca ri cunoteau s crf.erea extern(i'~(IJ , rp a'p7j ~) , adi c cea el ln " . . fI) Ti t. IX. ca p; ,3 7 ; comp a r tit X[, cap O Sint. At. I, 23 0,258 ).

. pe raoa ne se in teleg Impotriva cuiva

se

c onj ur

a nu a bsta dela

. A~>/,:, ',- 1), S in t

\1 . ~.,"? ,. ' ': ',' "

,.:~

....

-.~':,

.:

. 238

triva persoa nelor p re o e t i, cari s ta u n s erviciul Bisericii., S ipp:. dul nu fa ce menti une n a cest canon des pre .cleri ci l; ' cari " par'ticipii la consp ira tii con tra mp ratului S tatului , ,t otu ic6nda n1n;~1 implicit ac este conspirat ii cu r efer ire ,la lEmi l ~ , ci ~j l~ ;" emit~nd :: ~ i~~;:j; spoz i i i f a t d e 'co n sp l ra tor i contr a . con quc;.~ tor!l or " ~f.~ri ce'fi ; ,.j ,j~ acele leg i s unt cons ide rate dr ept norme gen eraIe ;-Qbli gatorjL:'r.~ eritr l~~ ;:~. - " -- ".' . ' - ', "~"' ~ toti, iar ca non ul prezent s'a dat p~ ntn.t c a zu\ j, p e,~i ~ l ~ (:~ a ri.;""nu;;/' sun t m en i o n a te n acel e leg i, deci ' le cornp le ct eaz t'pe a ce l e al-) ~'1' ~

'sa u

'

,'

"

Probabil c mobilul pentru emiterea aeesjuiCanon),au,pu;Cj luI da disputele provenite din cazul lui Iba - din Edes a :' i'; "'Ala nas ie din 'Perh , de ca r i s inod ul s'a oc upa t n - 'e.d i n ta : s a; ;.:(~;~.
XIV-a ; i de oar ece tre buia s s e ' mpi edice ' "('J~ it u d i ne ~ t. a clericilor i a altora , ca ri i permitea u ,s s dr unciI1e:? p.acea.- d i~l B i seri c ~ s conspire mpot ri~a .~pe t en i ilol' .l ~r ~I~~7' )~~;aifl ric e n , sincd ul , r ete rtndu-se la no rmele s imila re a l~ le9lUl r~ l~ ~ ~.7:, 'i~:'.~ vile, e mite canonu l pr eze n t, ca re le trebue s se rveas c ' 'de no r-', :" ,'7.. mati v pen tru toate timpu r ile i d e , ca re i a s t zi trebue ::"S "fj I},/ : seama to]! ce ice, car i de i nu ue l eq to tdeauna c eKi s t 'con 7, '; damna re ma i pot rivi t pentru un epi sco p, to t u i sunt capab ili de."': a conspira mpotriva ' c p e t en iilor lor b i s er i ce ti i prtn ec eas ta ;" fire t e , p rodu c n u mai calam it i n Biser ic , ~~(. ~:?}~ X-a
i a arb it r ar

Canonu l A ve n it la cun o t i n a noa st r c n e p a rhl l nu se, r i lin s inoa de le ep is c o p ilo r pre s cris e de cuno ane i din';\!; c a u za ac e a s ta s e : n egligl mult e afa c eri btserfce tl . rcert n e c e sit solu lo nare. D eci sf n tul sln o d hot re t e , _ - p oc:';'., Ir ivil c a noa nelo r Sfintil or P rint , ca epis c o p ti - din-".\;Ji1Iteca re ep ar h le s se tn trunea sc d e dou ori pe a n la ', ,'}i, u n lo c ,' un d e a r s oco tl -e piscop ul mllropollel i ; s se a : ", ' r e n jeze to al e c le ar obvenl. : Ia r e piscop ii; 'c 6ri-nu- vor~,J; ve n i, ci r m nd in ce l l lle lor , i s u nl s n to l ] i IIllE:rl '';' .' ', 1 " ' ' '. ,.", de or ic e a facere in e vitabil i ur jjenf , s se muslre: '.'~kfr e te. - 'l :1'il{ (34, 37 a p.: 5 s in. 1 ec.: 2 ' s in. il ec.; 8 trul.: 6 sin. VII { ~~ ee.; 2 0 An t.: 40 La od .: 18, 73 Ca d .) , "' ;"::t~~~
. '. ' :,:/,il,f ~ la vatsa m on , ca rel e zice i '..Eu cted ,c~. ,{,~:,:.~ per soanele cler tcnle su nt s u puse Rc e l e~ i pe de pse ! d a c p l n ue ~c c~ v ~ :._'. ';.~~":i sim ilar i con tra persoan elor lu me ti" .' (Si nt. At. IT, 2 04). {~
1) Ide!e sim ila r
gsi m ~i

19.

~' }i:r

,'o .

"~;~\\::
';r;"';I ~

canonu l a ces ta '"


UUV ; ;rll1J<o;rlvlJ) ,

subcare t reb ll ~ s ne lege m si.j, nodul{t.mei pr ovincii m ilropolitan e ' i la ' care .p a rt i cip toti epl_~S(d pji. -a c,e ste i.. provincii, sub pree dinia rnltropoli tu lui, Despr e a . " ":",.,- - ' :. -' . . ' ':i\ .(t:e, ::; tc:;.,s:m pi3 d,e,':, am .vo rbit Ia co mcnta r tlle dela ca nonul 37 aposto r_\;\l k~~ ~,~ ~~l ~;._ ca-~ o_!l ul '5. a l. sinodul ui ,1 e cum' ),

'. ',.l?1'\ .Ci Pllodo:

,:~~""

de sp re <sinodul

'"'"'0 ';

- ~-

: ,~~~,:J I#lbol,d ~ a-'em it e rea aces tui ca no n a dat m pr ejurare a c, 'J' d lh):~ ci.t m; s p u<il Prin ii s inodului n 'cuvin tele d ela Incep utul ca",;,..,:".-: ' . , -.: 0' ,' .' . l::ft no nu l ui : '~ a m cunoscu t c In-e parhii") n u se t in s ino adele episco~~ i,or) pr~'~criS~ de ca naa ne i a srrel se ne qliqa .multe a face ri bi,ii ~.~ ricH; .car i " n e ces i t so luion are " . Aceasta n s trebuia s fie ,o,!f te ill1 por tim t' ma i ales pe timp ul s ino dulu i dela Cal cc don, dac ~vem '~ ~ it ' : vedel e mu lt el e turbu rr i .ceis'au ivi t n admin istra l a bis.e'rice a sc i car('tt-rbur ri s 'au isca t pr oba bil din cauz . c nu ~ e i Hn~ ~ H ;_Si ro ade l e 'e pisco pe ti or nduite; dar a fa r de aceas ta i" d i~l~ 'ca uz 'c' -dife rit e le l rw turi et ero doxo ivite n une le e pa r hii ., :', llll au fost m pied eca te i, r sp n di re a IOf, deoar ece nu se i n e au }~~ c~stea . ' s tno a de. e pis cope t i. E piscopii n u put eau nici intr'o pr i"4 ;' ~i fl f , nici n ce a la lt , s r e s ta b i l ea s c ordinea tur bura t prin
:3;0; l ' astfel .~. -, ."

~1)~~:;m'o-vriln iC i i, '. i ~r sjno~e!e, d up w cum SPlIl: PZlrin j~i J nu. ~~ i neau.


s ia IVIt necesitatea ca sa s e me n ion e ze dis p ozitiile releP rinil or i s

~t;-r itoa r~

se e m i t a ce s t ca non. ' ;'~:f~\;:7\.) n , cano aneie . ~ it a te (37 ap. i 5 sin . 1. ec.) nu se rne nl o 'n eazil pos ibilit a tea da c vreun ep isco p nu po ate ve ni la slnod, ~ Este de pr esupu s deci c n curs ul t impului m itrop o l i ii co n voca u ~'s i, ri Q a de l e f d ar epiecopf nu se preae n ta u, de ci i d in ca uzaaceas ta . 's lnoa dele n u se pu teau ine a . ija rouab i l c din cauza a ceasta ~:~!!J~~ :Jrit ii ,~d ao g n cano n un fel de p e d eap s , care aici se n u m e t e ~. t\; ;mustra re .. (i:r I" ).'lj~l~) i ca re, de i este " l'Me Z1 Sc '" , ( (i rh ;) r(u uq, ) a le

"~l~fp tq i trebue . pri vit ca pedeaps . _~," : In tre canoa nele cita te i cel prezent mar ave m i d eo s ebi~;,-re a c pe cnd ac olo se fi xeaz 1imp ul a n u lui, cnd treb ue s

-.'se f in aceste sino a de i . a d ic prim ul pr im vara, ' iar al doilea ,:: .1oa mna '; a ici P r in i i calce do ne ni l a s in gr ija mitro politului ca : ;_ ;el s ' fixeze at t t impul ct i locul unde s se tin s inodul. Din ,;;, ,,, .
f

1) Mai .pe larg d espre aceste einoade la : Dr. 10s . Zhls h man , Die Synoden u n d die Eptecopat- Aem ter, W le n , 18 6 7, S . 5 7 fg . : q ,. 2) Ce sens are cuvntul eparht e n ca na an e v ezi mai su s la pa g. 92 ..

2tl-O

a ceas ta se poa te deduce >, o bse rv Van Esp en , - c puterea mitro 'pol i ilor s 'a l rgit in mo d s imtitor fa l de trecut - Il Vom nil "). vede a rep e tlndu -s e aces te d is pozitii re feritoa re la s inoade le m i': tropolitan e sau epar hia le, a d ev ra t c limitate de a num ite r es t rtc' i un i , la ainodu l t rul a n (can. 8) i a l Vil ec um enlc (can, 6),a i ar ;. de sinoadele pro vinci ale.

C anonu l 20.
du p

C le ric ilor din s luj ba une i b iserici nu li esl e cum am h o l r tl mai n ainte , s fie r n d u l l 111' bi > -s e rlca a ltei ce t l l , c i s s e mu l ume a s c cu acee tt; lu; > c a re di nl r u n cepu t s'au i nvred n ici t fi s luji, c u exce p i a" a c e lo r, cari p l erz n d u- t p at ria lo r di n n e voi e nu tre cut la alt blser t c . lor d ac vr eun ep is cop dup aceas t h o trtre ar prim i pe un cl eric, c a re de p lnde de a lt e pis cop , jj s'a h o t rt a se e xcom u n ic a a l l c el p r im ii c t i c elc e , . l-a p rlmlt pn c nd cle rlcu l, care s 'a mut ul, nu vo. ~ .ln a p o ta la Irlserlc a sa . ' . . 'r

se
" '.'

(15 ap.; 15 , 16 si n. 1 ec.; 5, JO, 23 sin . IV ee. ; 17, .18< t r~ l,; 3 An tio h. ; 15 , 16 S a rd .: 5 4, 90 Ca i t .). . .. - Pri n ca no nu l a cesta se d no rma c nici un c l erlcu ul j; poate p r- s i biser ica, la care , es te r nd uit pent ru .s erviciu "s ~ trea c la alta , de ct num a i d a c l s ilesc mp re jur ri externe. i ~' .ad lc da c p r ovinci a , n ca re s g s e t e b i s e r caJul . v a c z uf ' h ' '" -mna d u manilor i d ns ul s ilit de presiunea iIn pr ej ur r il rir .afb st .!" nevo it s se re fugieze i s tr e ac la al ia biseri c . . Cler. tculf . ca 'rele v io leaz aces t canon , se ' pe d e pse te cu excluderea d.in co -": munita r e a bi sericesc a d ic cu ce a ma i, mare . pede a ps~ .:ce , .s~~ d clericilo r (dY. OCIIllJlJ!o.) , dar n u n u mai el, ci i episc.op ul , 'ca r~}. , " \ pr imit ; i ambii vor 's ta sub ac east ped ea ps . p n 'c i1 d: t1eri eu l respectiv n u s e napoia z la locui s u , re specti\,' e , -p1 .'ca n'd : ep iscopul ' n u dim ite pe a cel cleric fugit la ".el. - . ' ' i, ,; " 3 ~;,:.::,~-;~ r,: Precu m ca noanele 3 i 4, aa i acesta"a f?st adu s n ptrrta i -propu n e ri i i rn p r tului M arcia n . Am v zut cu c t resp et1" i ~cq h~ i inlat el s in odului pro p unerea sa i c t de -subl irn c on s ilier ~,~:~l c es te dr ep tul s ino du lui episcopilo r , ca _ u nul , ca re- s inqur :a re ' co m p e t t n a de a da ho t r ri n chestiuni bise ri ce t i''). "" : ': ';2 .;1t? ~{ ;
'.

,-, ,";, l, ,>

1) Op . cit . pag . 249. . 2) Fag. 19 2 ; Ha rd iu n. Il. 4 8 8 ,

,fo> ;/~~f:

24 1

deja dou can a an e. 5 i 10. c c1ericii t re la b iseric a , la ca re a u fost in sti tu i]! i s nu p o at a" .f: l' ; ~k trece n s ervici ul a ltei bise rici sau c a in acel a timp s nu fie t p r im iti i ri r ndu l clerului de la dou bis e rici i a cest lucru il ac.s cen tuie z . s in od ul Itt a ces t ca n on pr in cu vin te le : " d u p cu m a m ho trt m a i n ai nt e - ( x a '?(;); ~IJ 1 (,';p l C'rlfJ. 2",l) . P rl n !l , pri mind pro ; ; pGil et ~a mp ratu lu i, in caz ul preze n t m en tlo ne a z di n nou clis p oz i i ll e da t e , i in ves tes c pr o punere a aceasta cu put ere le gal a, legii et'ndu-o pr in a c el e a i cuv inte , c ari au fos t citite n e d i n a . CI , VIa de c tr e Vero nic ia nus la o rd in u l i m p ra t ulu i ') . P rin i i, pentruc a-s i llI i m e a sc pr o pu n er ea re s p e ct i v , in prima lin ia alt fos t in demna ti de a te n tia fat de pr o pun t or, care le prin aceast a " l a r t a d ra gostea t e o nutr ia f at de B i ser i c i gri ja iat de "ordinea .di n .Bis cr lc , ia r n al doilea r nd fiind c p rin aceas ta -se co mple cta u ntru c t va d i s p o zi i il e dat e pr in canoanete 5 i : ) 0 . Cano nul al 5- lea ' este de ca r ac ter gene ral i inte rzice num a i !,~:, c a episcop ul sau cleri cu l s t r e a c n mo d arbitra r de la o bise,,' r i c la a lta; can on ul al to-lea tace m e n i unea n umai deapre cal~ z ul cn d un cle ric tre ce din van itat e la a lt b i s er i c ce l p re - . J!' z n t ns int er zice clericilor in gen era l muta rea p ro v en i t din ~,' d rk e c a uz ' dela o biseric la a lta i o p e rmite numa i in cazu l -'i: tid .cineva e s ilit s o f ac ' din ca uze poli tice n e a tm t o a re ' de d nsul. Can onu l - pre ze nt. in urma aces tui con tinu t, se po at e , ' consider a dre pt com plectarea ca noa ne lor 5 i 10 a le acest ui aino d ,i ;~ c a re pe i rea ca no an elor 14 i 15 a pos tolice, precu m i 15 i 16 ale sino dului 1 ec. l:! Dlspoziia acest ui s inod s'a repe lt m ai trziu la s inodul lr u~ an ' 5fa n, 18), iar pri n canonul 17 al s ino dului trul an u n de se 'i;a tea z de spre ' liter ile dimis iona le ( rlTr CJ I:J't'l )'o} 'r,n rJ. rp r: u ') , s'a u fixat on tlij lil e, p e l n g cari un ep isco p pu te a s [ i n la si ne u n cl e - }~ ' ~ i ri epa rhle s t r i n .

0;:: ':bu e

;'~l){:;:

s r m n

S ino dul

dduse

-C a n o n u l 2 1.
admit

laicii, reclamn d pe ep isco p i sau p e la acuza re s imp lnme nle i fr dupce Ului na int e s e v a e xa
r

<'<t~: ': !) T ext ul pro pune rii mp ratu lui di n H nrduin (Il , 48 0), nu C U lI1 a , 'd e c tr e Verontcl en u s , este id ent ic cu textul d in Si nt AL I l, ~,G 6 " 'cu;"excepti a .c uvintelor Prin ilor :y. !J. 'h)~ f i ;' "',W'(1'.'"'~ ?; '~ 11i i nlo cu ind tiv-au to l ; = OJ p riu i%-;!i~ , ;-~ \l i rl ;'} rJ. : zl va i ' (i..7fJ7 ;-J: ~ prin !l,: ~ " , -; ~! ,: . ca ri .u ~D.cf'b "sens, ' .
o s t {cil it

r ao

g;,;'" , s inv. Il ec.; ,


-

. :""' "

ee

o.

u , "

d~ _c~ s:4r ::prirr~i ;Jr'o:!<~~t*: $f3_ j recla mati e fcut de vr e-un cleric sau laic :l11pofl'iva ,. ~pi5co pului~i;;~~: ~ cr , 'W~l~ ~: sau c1 el'icil~r . tre ~tte s se ~xam ineze': in m~d t~ ~eil;ll ,;p~r~.~ h~ ~-:.~~:m
sinodului II ' ecum . ornduin du-secav. Inainte

Pr in a ces t cano n se

re pe t

dis p oz ii a

ca ncnului] 6 , a l:.".~.i~~' ,ftYi ,~

,;.~ ;:~I'~ll lj
, ,+

acu za to r ulul ~ I ad ic de cefel de renu me . se " b"UCu,r~ :"iC\t::~~ t~'{_ i , so cie ta te i dac m otivul, pe ntru ca re: face reclama"!ia/e lip\ 'it d'~
b nu i a l .

'. ~~/<,:;t~

:)

La co m e uf a r u! ca ncnului 6, cit at, al si ~o d ul u i Il , e c l1rn~' am vo rbit pe lar g despre , perso ane le" ca r i po t fi 'pr imite: in 'ca lita te ,'; de a cuzatori cont ra ep isco pulul, precu m i despre fOl:u ri!:e Jj ~d.e ' 7, :r c to re t l, car i ho t rsc as upra recl ama i u n i lor f c ut e . -./- 'I;,," ;!I;t{~
. .; "" ',.

, ' it
. iX'!i-'!

~~ .;

C a n o n u l 2 2, " , , .: ",' N u e s le Iertat c!er i<;i1o r Cfi. d.~ pi'i m ~ 6 rlea e p!sc9,puiuh :t~ ,ll;~~ lo r s r peasc lu crunle carr . II apari n aceluia ,"; dl1p,i'i;:rt'~ij'f~ ~~'! c u m s e. i n le r ztc e aceastn i celor c e .I e iau in pri,mire ;) ;';j" ~" ~ ~~ iar ce ic e co mi! ac est lu c ru s s e prim ejdui as c d ia Irep ',: ;~:lrj ~J~ . . '. ", . "".' le Ie 1o r . ' ,'':;';:ij ! !
. " :1 '

-.;d~~~,j

at e nia u , ca r e s e rv e te de ba z pe ntru lucra rea noastr .: 'Aco l~~ :r)' s t a stfel : .M1j l;!!yw xhJp ! xo ?,; /l ! Tlt.. {Java ,o,; ro i IJto!) ,b rea x E nr o u, ;'
Jw.,o;pi ':e l'.J

:';', ' :";'~~l~~.. ;;rtq. (<\0 a p. ; 35 Iru l.: 34 Ant.: 2 2 , 2 6 , 8 1 Car t,). - Am cita t a cest ca non a a cum se gsete 'el in Sin t ag rna ,,~

l'a

fi eu.;ctp 0\.lm

{la VOIHJ : 'V C~ ;:l;, ")'Op S./) 'fl.! .

i J lo !); fll.J./'!,uo~;;.

tra ducerea dela B eve reg i u ~) . In edit ia s i nod al ruseas c d in a n u L ;7:~ll: -i:.n 1862 st aII fel, a di c n loc de : .,xai.9tv.;; xuV TO!g rrapa J.(Lflp(ilJ)u~ ;Y :,,:,:~~t'1~ ~~i: aft'1irop ; :Jrm" s t: " j(U{~itl';; ,xa: .o !~ 7! i.w ;cr .eVQUW a;r1~Jp$ r.)[a!'.~ .i )~~'iv !~; s 'a tr adu s pr in : " d u p cum se int er zice pri n cano auele ., ye ~b~. : (ca n. 40 ap,)'). Ioa n Antlohea nul in al su - Codice ca nonic- a',e\ >: ~' ac ela te xt ca i ed itia s nod al rus eas c') . La Dion isie acel lo c.;:, ~ .",. l; es te tradus 'as tfel : sicut anilquis quoque est canon ibus constit~:~,::~:~~~ J.:~ .!
- - 1) t'n udecta e cc no n um 1, 13 8 . ::) P e g, D2 . Compar edi ia d in umil 18 :13; pag . 56 . a) I n Biblioth. j u rle ca no n, Voel li el I us tctti, II , 51 5 .

aur q7 rrp u.n wt"u, :k- at1cu; )(' a ~ . r o!.; ~{/p uaf~--':' : .~.~ ~ '(1 r o -iro 1tow C\o'ra g, Y.WO!JV!U! t V' 't=p ! T O i'i ~ " : ''' '~f. '~ !l!~1 Acestui te xt co resp u nde exact i te xtul precum :';?t:~ ;t~

"1

ro ug

.-.,;,gr~~;r ;~
.,)~'~~

... ~~

~:

il

:<"~=i~J : ."..: i~f:~~~,~


'j

:b.~ ;~

: tf(\,;';~;:~; ..: pr~mll}- text esJ e ,.a cce pta t de., c tre Zo nara
: 't~:~ _,," : ei~_ e~plic_
sen s u l

: ~~~, ~ii llini~', l) ~d ~ ~-5eme llea i la Is idor : -s icu t [a m pra eceden libus re g ulis num i tul Codex ca no nu m -, eccles ia e uni; J~_:;:{~;~.ver<l e : , ,~q H? L de Iustell"),' precum I a a numita Prisca ") dea sei: ; }1h.,,: r~f 11 ~p ~a i 9a~ .locul cita t.ca Dionisie. _ '. ' , . .

~~~:i: ;;( ) .

_ .m
I Va Is a mon I ca nonulul l!'; felul; u rmtor: -A cest ca no n int er-

. ~t~; k~Sf~'ll t u m' h a,betur "! ). ' Aa

~ '~t~*; ~~nB)t\!p~C\ c~r~t~t,:, i ' era: .S4Pus :e'pis:opul d:ced~ t , :-i . i u suasc
ro '

f.~~j~. s'. 6.ut ff.~;}.~~. ~~. U ..'_. :~i~:' p. r~m . ire. (lucr~rite rmas~) trebl~es~ luate. in : ;e nt c no nu lui 35 al s inodului trulan, p ri n ca re a inter zis mnr o'~; "o

1 1~;ri~~;~~tiMf:~geQ;~~J~2~~~\\tf~i =~~~~~c~~~'::7nt~:~~e l~'c"ea::~aa ie~~:


5

- "'t~, ~((na l.e _' ~ _~.s 'a por un cit cle ricilor, dac ex is t atari la e piscopie ,
la so sirea no ului episcop ; iar dac ev en i%~~"'~ (n u" ' a r :~j i cler c l ; ca non ul a utor i z pe mi tr opolit s p s treze "'''''' \;el'~e a' $lj re a puf ea rem ite in t a ct e pisco pulu i, care va s ucce da .v") ,~$ . D u pi).~'- 'C U l11 a m sp us noi a m . men tinu t textul a te nian din 1.. " hfgur , u,l '-rnoti v ..c, s unt em hot r i s -I urm m pe , aces ta n mod ~: ; ~<.,: ? ~~o1 4t ~ la",.Jr adu cer e a , noastr ' i din, ca uza acea st a am cita t aa 1; .J!;.~,!j1o~lIl' preze n t. Dar totoda t decl arm c mprti m ntru toa te ~ :~;~ ;i';;Pqp i n i u rt eiJ lui -B evereqiu,") carele co n sider mai sim plu i mai clar 11; '~~'~,~':;d ~~ t,l11"' I~ :car e le .cuvintele - d u p cum a ceas ta se int erzice i ce ~~' ~~;J~rceEJ~ pr i,mesc ' (lucru~'ilc r:~~las~ du p moa l'lea_ episcopului}..1 ; :~ _.; s u nt . m l o cUJ t e . c u cel e dm ed itia s moda I r u s easca : "du pa cu rn . J~f5e':j il ierz ice ac ea s ta prin can oa nele vechi, - cu att mai v rtos, ;tR:fii n dc , e ~ is t : ; ase m e n ea cana ane, vechi, cari ar ndu esc c ni m ltrqi mi 'i "ee p l r mis s s e ati n g de a verea priva t a e plsco pu: ,,,~ t/~' 1ti r d u p moa rtea lui i adic acest ea sunt ca no nu l 40 a l'. i cau-; ." .., .fJt~ ~J;';~ .n o n u l ..24al s ino du lui dela An tiohia ,") ~l!i, i;ilf.:~~,: :""":;, , , : , - : : .' \~~ ~';;.)!-i"~ ;\\: } ) .l-Iard ufn , III' 60 0 . - Dup Dion isi e i la PUra : Iuris eccl. Monum .
" :~:r'~~ p ,,t r,e ~~, a YE: re a . p n

f ~:r :Y~,~eva , lW ::moar tea.:e pl scopUIUl din

lucruril e blseric e f sau per-

~f~~ ;~~:....~: .
~ri'~ {~{~': :;,~,';" :'~ , . - ' ~ i:h';;",(-=

~~ }~,g:

J:' 530

~.", .. .pag . . 28 7 . l,.'r"I. ;? h:," '~'" ".'.: " '. ,.


: ~).
~)

( C r.:' pag. 5 36 , A n n ot 8 ) t la V a n Espe n , op . ci i 2 .50. :,. 2) H crd ui n, II, 61 0 ; cf. Hinschr us : Dec re tales Pseudoisid orfan ae,

vssu.

et I ust etl . Bibliol h ,


29 9-- 2 3 0 .

t, 'ao.
canon n S int . Af.

t"' ~0~" '. l' Come nt a ruJ lui Zona ra i Balsa mo n la acest 1/ 26 8, 26 9; .

lb ' P

;:' II) A n ua l i n h c . A p. pa g . 12 2 1 'f.> ' ) Obser va ie l ui Dr, NoIle , PQ c a r e o citeaz H efcle i n c orn e nt ar ul : aces tlli cs ncn ( Co n cl lt en ge s chl ctu e , li, 52 4), c a dic: " n l oc d ; ;'7r:,o'J).a.' e '1u ~ 1I ::' (1 ~ "" , car e es te f r de s en s , t re b u e s S ~ ci t e a s c ':"c;! .; ~.,. o i.u,-

,(:"':.

-:',

~;~ :. ,

",

244

Da r in fine ni ci cu textul pr im, nici cu celalalt n u se p ierde s ensul c anonul ui, ci n fon d r m n e a ce l a . Pr i n i i sinodului dela Ca lce-ton ad mit ve chea n o r m b i sericeasc , dup ca re e piscop ul poate dispu ne ~; i de a verei' sa pa r tic u la r i ..poa t e< s d ispun dup moa rt ea sa dup placul su d eo a re ce se:. poa te '1 .i.: : ca s a ib sotie i copii, sa u ru denii. sau' s erv itorl, d Up " ::; C. l m. j0~:) zice ca n onu l 40 2: P4 citat i tati acetia avea u dre p t dup nba'ilE:(~\Y:: la averea e p iscopulu i p ent ru intretinerea -Ior ~ .or r: i<l ce'. dns t1I ;!Jt~"' ; vr e-o dis p ozi ie in scris prin tes ta me nt la moa r tea s a vor l 1u;";.)~! da r s exi st e o conse mn are e x a ct a a verii pa r tlcu la r era 'epis 7<::2;'i copului , pe care o are Ia episcopie , precum . i a cele i ce' 'e st e:':~~~~ proprietatea Bis eri cii, - dcoa roce . zice Ba ls amon n comentaru l.: ~n 1 acest ca n on, d a c n u a f cut aceas t cons emnare, apoi .n-l ';,;;," treaq a lui. a vere r e v ine Biserici i, iar d ac e x i s t acea , conseIn :::~~ na re i episc opu l moare fr de te s tament, dup le ge (( iv il).: ~ vo r fi mote n itor i rude le s a le, ca ri r id ic pre ten tii' la m otef1 i l'~ ~;;l;~: f r test am ent >.') Iar dac d up e pi scop nu r m n r ude , in ca~ ;" rh1 zul ace s ta ,aver ea p a rt icul a r _ s e cuvine s1.lccesor ulu i su , r!J, ~ ~{ s ca u nu l e p iscopesc , iar p n la sosire a n ou lui episco p, ea h'ebt.le :t j j s h ~ a dministrat de c tre cler i de ct re mitropolitul co~<~~ p et inl e . D a c cler ul, i n loc de a co ns erva a c e a s t av er e,permite {-} ~ s s e a dmin istreze n mod a rbit ra r i n loc- de a 6 p stra,' i mpart e intre membrii s i , dea se me ne a i d ac ml tr o polltul f(j I n su e te , s e vor ca te r is l,: n confo rm itate ca nonu l " pr ez e nf,~-r' ca rel e se re pet la s inod ul tt'ul a n (cart . 35). '-.:;M;

cu

Canonul A ve nit la cuno t l n l a s f n!ului sinod c, o arecari ' cle ric! i m ona hi, n ea vn d a u to rizatie " din pa'rte ii;:~ "~p i~ sco p ului lor cu c dere, ba c teodalch l ar' e s corriuiuce t fiind de acela , mergnd la tmp r te usce c etate " ci " Q ~ i
. , " ";';(" " ',"11

23.

:r~~f

unterto rt bus , j am pr i n s editia clm"on iblH;" ar:"" :pute ~ :fi' i.~ h" lo cul ei in caz-i l da c Noile ar ci t a cel pu tiJl un m a uuscrts, .. i n ( cnt~ , '~r:'j"~ s ta c um z ice el; deo arece ns nu U ' Ja cu t-c, .ob se rv etl a ltd ,:niJ .es t e . 'p o t ~i.: vtt , cu att ma p ui n, deoar ece. ace \ ;:Y/,fl fI./. " .I1;1(I..."n ;rr! .... " d up ' ci~e ntii ri~i lu i Zona-a i Ba tacm c n, ni ci nu este to cma ! f r . d e se n-s , dup c ln ll ;i s e: pan~ lu i fl .n p rc on cu . dn sul i lui Van E s pcn (op.: cit pg .=. 2'5 0~(i~)
/10,j ,,,',1
1)

(I dh~ii in

S i nt

Al. Il. 2 6 9 .

r,

,;i,~,
"

.:::;:,~,,:~~}~,t}~

)cft

..

;~1;, .~-, :

; I' ~ ,;:-

i? ::'..: :

2 4.5

1('11';" s teu lln o p olnlul, petrec mult [timp] in lr 'ns u, ' p r o du c nd :J,'j, f:,'" t n rb u r rl i c ont u rb n d ordinea blse rl ce n sc , ba s t ri c ' i'" :~:_:-.: i ::' c a s ele uno ra . Deci sf n tul si nod fi h otrt ca u n ii c u
"" , ' a ce ti a _, In t lu

~::<".

'b iS:8" l'ic L a Constan linopolulu i ca s p r s easc ce tatea ".',;Jnp 5r t e asc ; ia r d a c p ersist cu ner uinare n a cele :;( lu c n fr.i" s . se scoat de aceln ecdic Jrnpo trlvo vo l n t i ~ i or i s se Jnapoieze 'In locuri le lo r ,
(1 5 ap .: 15 ; 16 s in. 1 ec.: 5, 10. 2 0 sin. IV e c.: I l, 10 trul .; " 3 . 11 Antioh .: 7, B, 9 , 15 , 16 Sanl.; 54, 75 , 97 Cart.). '; _ _ '- I n istor ia acestu i sino d se fa ce amin tir e despre cu sor/ d inile s t rnite n B i seri c de ctre unii clerici i monah i, 3Hilnd

s. " se

a d rnonle ze de ec dicul pro asftntet

poporul mpot r iva episco pului .leqal i a st fel a ti pro voc a t diso rd ini in s ocieta tea . b is ericeasc . Pri nil ca lce don eni, s pre a pu ne s ta _v il ac est ui lucru, e mit canonu l prezent, carele, d up sensul su . \~ are i mpor tant general " U rm n d norm a s ta tor n ic , dup care t o i .trebue s rrn n Ia locul lor i s nd ep line a s c s ervic iul ic restinat lor , ca non ul dispune cii nici un cleric s au m c na h nu _ . ;-r. "poate pleca n' alt ceta te fr d e avizul spe cial al e p iscop ulu i - .~ ss u , neglig tmd locul su de s erviclu : iar dac a r fi p rins ntr ' un ffi;~ ~ t f e l . d e lucru, autoritatea local e ste dato ar e s - I chem e la or.i;,:d i n e~. i s - I pers vad a ze a se na poi a d a c ns n u ar da ascut~ "~i a re s [a t ulu i, n acel caz autorita tea tre bue s - I s ile asc cu for ta . ~} n pr'lvina ac easta are valoa re d ispozitia canon ului 20 a i z ces tu fsinb.d , care p edep s e te cu e xcomunicare pe cIericii, c ari s e n 1 ~b rteaz d ela Jocurile lor fr per mis iunea e piscopu lui lor i ' ' ',:p~ . ~pisop ii ca ri permit a cestor fel de clerici s p et reac in cir-

'lli,ditrtscripJia , lor ,
-~ ; ., ~ ,~:

"

::.. Can on ul face ment iune despre ec dicul Bisericii, c a r ele av ea atoria . de ' il m e n in e ordinea n privint a aceas ta . E cclicu l (bib.; oc;, defehsor,tidvoca t) era reprezentan tul un ei p ri n fa ta forurilo r jhttec tare1i civile i s ub r aport civil a ve a situatie o l ic i a l . D up ce :~ifa<:e r i1~ b iserice ti s 'au I mul it i Bise r ica av ea .ne vo!e s in tr e 't\ contac t cu. au torit il e civile s a u pentru a p ra rea dr ep tur ilo r ':sale', 11 ca litate de persoa n jur id i c s au pen tru a p rarea dre p:ftiri lor '.celo l'ce c utau la d ns a re fugiu, cu a t t l~a i v rt o s de:J Ba'h:~c~!' ea:: c h i~ r' 'd iri ' tim pur i . vech i ,'s e bucura de jur is ass vll. dar epi~; ' Y' <il.\(';:; copil nu s e puteau prezen ta pe rso na l din t oate pril eju rile ca a p ~1~ :-~f~iitdrI, ai .acestor dr e pturi n Iaa o r u lu l j udec toresc clvil : de a lt

'"

16

~&!"~!A

:h1;';'.'

,~~~

o fi ci a l a . u nei p ers oane ca functio na r s pecia l n ' fa ta' ~, a ut9rif ~ ! i C~iL~: 1i~;-" ~'] civile, ca r e s r eprczinte Biserica sa u pe ' pers oa nele.': proteiate _ {?:~'~?M; de ea n f ata au t ori t il o r ci vil e du p felu l, cum - i !'!n ' socie ta ea:':;;.~"~) {~j~~~;~ civil e xis ta u astfel deTu nc icn a ri ( !Y.S lY.O ' . nu~ j~A i~l~vj ; " : !Ace st e \{r:;l~,"':'! '1 ;': ~: ;:J perso ane s 'a u nu mit e cd ic-I bisericeti, lxx).1J(J!}Catx_~, ~ ~ ': ~ef~n~(rr~s::;~1{ f\;~~;. (. eccl e~)iastic.i , a~ocatI: bl serice t l .. .,A c e t i ~' ;_A~. t ia. , ~a :: ' ,~ u ,r; fOS~J(P-f:? ~" !;lth recunoscuti Ia nce putul secolului a l V~ le a , 'cnd S!n?~HI H~.I? Sa r7 '~~~ \~ tfft,:~:~ tag ina din an ul 401 printr' un ca non al ~u _a -cerut. Ael ~j' i lllp :'::~~~H~ J~;~;N ra i s fie a l e i. i n um.iti avoca i ~b ise r ice fi profe ~i? n ~ ~i, sulj',: ~~h : ~:Pfjf ,\;:f.:~ri

fa de arbitra riul autort t l l o r civile, s 'a: obtin ut

parte cnd Biser ica a vea nevoie pentru ap rarea s~ "' t~ , ' ~ e'tle~~ :H' ?~r ii::~ l~
re~4n,?~t~re1. ,,~J;~:~~ ~t;~;;~~

'" ... . :'f!;!


W .f i:s ; c

pravegherea episcopului pen tru apararea celo r.le ~alI , cafl ,rn~~esta~, .~ ~~~ '~ ~;i '~ j per man ent Biserica cu jalbele lo r.') Dup timpul aces ta " gsi m~' ~:,~ i. , ' ';:jl~' . :,~? lng fieca re epis co p c te un ecdic, pe I nq i. pat riar hi erau ~.~ f.J l;~~, ;;~~ ma i multi i cel d lnt iu dintre dn ii s e numia proteCdic. .- (np ~r~ ?f~~t 1t~t"'; ;

re

txi3:;{Q ~) , d ei du p s pus ele lui Valeam on prot ecdic se num ia l "!.i;1 I , \:_({~y;, .'; dac pe l n g ep isc op era n uma i un singur ac;lvoca t. 2 ) , ' _ . : ;~:~~ J~ :. :~

.xa l 7;OU ~f'wr exlJo~ ~/o ~, 8),

Serviciul eccticului es te arta t intr'o lucrare special , a IUi :.'AJ.;: :~1t~ i, Va lsamon, n : lu ei.if"l} l.rl.P!'.J nuv (liJO o rp~wdwv roil xa;or) 0:,;,),a.xe {u ~ -' c~~ ,~~ ~

uril~r udec toreti civ~le

n ge ne re consista in a p rare a in a a fq~,! !J.it~. '~;j~


a.

can stteau s ub pro tectia Bisericii'), -

a~e.~ii biseAriceti . i

pe ca r e a s z i l a r e a dvo ca tul Consis toru lui. Dup c a no nul prezent el a ve a i da to ria de a se n gr iji de clericii fr de lucru . i s'tritl(;

111 g e1U~l'a laV~Ci . se r \1~c IUI !,\~ffi~>w' .

perso~n~l.oi:X~:tr~,: ~~{~:.~

cari petreceau

sfa t sau cu for ta , d ac s e opun, s prseasc cet a tea 'i s ' S~ " :' %:. 'inapo ieze Ia ale lor . ' :,:::.~~l~ i;::~

ntr' o ceta te i s -i sile asc pe acetia '

sau iirin ;~.

C a non ul 24. , ;j:: ',;:'~1~~i J:~t~ Nnsli rile cele o dal consacrat e c u invo irea epj;:/ l'] ,i~~ s copului s a r m n pe ntru totd eauna m nstlrt i uverile :~, l!iT
c ert le e p ar l n s s e p st rez e ' i ace le a s nu se m aifricii : , :~~:f ~~;
1) Cu n. 7 5. _ Comp a r tra ta tul m e u: Co dex cau . ecct esl a e Afl j9anae,., {;r,: ~. , :,;;'t ;

" :i~q', , i~'~?;

pag.

7 5 Car t. S int Al rn, S in t, Al. IV. 530-5 4 1. Ce. Leu nclav. I us gr. rom . 1, 453s q :j' ;i..-~"! , ,,,:;-,:: 4) Vezi: Dr. Jos , Zhishman : ni t: Syno den elco S . 9 3, 12 9 : . ' fg: '-'-~~:.~.. \~ Com p a r lucrarea m ea : " D em nU He di n BIse rica c r t o dox'" , peg , 1~ 4 . ;'i,; ~j. , :O-i~
3)

3~ ~~~l<~~~rUI cun - Iul

4 95.

. ~:. ; ~
t: ,- ):.:-'nr, y i

'.iij fj

~-6- ,

tc '1:

. ~ , t.~Jt~::,] ~': {,:.'.~~fJio~ia ' a cestui 's inod ne spune c muli clugri i per~. ~ , .~~:_~J,orH~ !ii ~ bls erlce t ] ; a po i ' tim i ce fel de disordin i s 'a u iscat n ;j X -~~iJ~; J3 i 5eric~" din ca uza a ce asta , nct n fine chi ar i au to r i t ti l e ci ~Jf~Yi~ ~~~ a-ll-~j?5 t _ ~~voite s - ri dice cuv n t ul lor mpot r iva acestor .t:!;;r .fi;;~;~ diso r(1in i) Si nodul prezen t la . p r opunere a mp ratului Marcia n a ~: 'fl;:~:~};a~ ln" l~ori ",- special (4), prin "care se dispune ca ep iscopii s ,ll ,~,:l,;":~exel:cit(.;)~prav egher e a . cea ma i sr guinci oas a s upra m n s {~~::~.~.J h.Ror : i " fot o cta t inte rzice ca cin e va s ridice m ns t i re fr

t};, ~J_~Sir iJ '~.Ale_K I) . ::- -;: "',-

\ " ".$; se ; sup ll n , p e depse !o r din canoane . - f. '::>:.",..',"~ ~;.,i -, ; ,~' ' . . fl;lf.';iir-d.."-.;~~-( 4:;, ~ !1_a I \j ec.: 49 tru l.;. 13, 17 sin. VII ec. ;

r:g:~rg~~~iri; hi~ell ;
o

f1; ' ; , ~ Jf' i f. ; ' :': ' ~ it'l.-JlJ'" +"".- .. __

2'l"!

iar cel?e a d m it

se

fac

a cea st e ,

sin, 1-1I; 2

?<~, f~ \"Vi.if~#ft" ~~~ i,: ri.dic~ singuri ,. m n sti ri. pent ru sine fr tirea au-

&

}i'~ "~;,i-;' bueconsld era t de m n s t ire 1). Aadar conform . can oa nelor ~1~/.: " l11; ~ s ti J;'e poate fi numit nu ma i care es te ai ni t de ep iscopul !o-}~ :t~,:r..:." in 5u i sau ca re ' es te consacrat lui D um ne ze u pr in rugc iu nea ,. < :~.(episco-iJUl ui , c u' a lte cu v inte n um a i cl d i re a b in ecuv u tat de e;,'.:.\:p is co p. D es pre ac e as t a se vo rbete deta ila t n canonul 1 al si7:~;: n o dului finut n bise rica Sfintilor Apostoli, pe ca re le l vom cit a
. ;!:' ~~ '"'~b:~-:~: '::" i :' P rin i i dela Calc edon ref er itor la acest fel de m n stirl ;;s.'/ :~~~.~ ~ ad e \lt"ate -. s p un i d ernan d prin can onu l lor preze n t c tr ebue ~/tH , :1:fi\ S r m n m n stir i p en tru .totdeau na i n u e s te per mis a fi tra n s:"~* :r;'~:10 rmate in l cauri lumet i, "n ici nu se a dmit e ca bunu rile m

t~ , J ;.~ ~~ ~ ~.H ~ - ~ i gur aceas t ru gci une, . m n st i rea re sp ect i v

i~ , --:t;~':::~h)ului nil preme rqe cldi rii m n st ir ii i dac nu se pu n e ca te -

~t l}~'~: " mis,iu ll ea' episcopului. zice Zonara , i da ca ru g ci un ea episco n ici nu tre-

:) l:~~;:perrn i~i.u.~,(;!a- eplscopului. - Dac se cl dete o m nstire f r per-

:r.'

~Af~';~ ~Ja :)O ~J.lr: s ti .

;'l~~~ ;'ff3t~;: ' l1 sth~ii , sa se ln tre buin eze pentru a lt scop. cu alte cuvinte in>j~ift:J:,~:>te ~zi.c se cularizarea m n stirilor i a averilor m n s ti re t l . Ca no:.:~n .?t~;/ n~l ac~sta, tu urma disordinilo r, car i au aprut cu ti mpu l, a fos t :"jiil . ~:/ rep e i t lite ral la slnod ul trula n (ca n . 49) apoi la sinodu l a i VII-lea . :;l~ t-, .:g~L ecu me nic, ca rele p ri n canon ul. s n a l 13-lea , op rin d pe ceice - i ,%~{ ::-'-; .~. permit s tra nsforme mn s ti rile sau averile mn stir e ti n lu',lr, !,~1?, me ti , d is pun e . c dac sunt clerl ci s se ca t eriseas c , ia r dac X+::~ .s u n t la i :i sau clugri s fie ex l u i din B iseric . n aces t sens

'i)r

i: "

Comen ta..r! Ia a cest

" " 0 n

Sint A'

u '"

".

_ __.--.........
...

2~S

n.';i. - f~}:r:.t:
J~'

'~1 jt1~1.,
f...

J'f

m ;" J.
J.

tr e buesc lu ate cuvintele acestui canon c < v i n o v a i i se se supun .'tt.' l .;;. pedepselor din canoane-"). , .~ Sev eritatea le gisla tiei b is e riceti . dup care nu se permite "il" Jif~: s eculariza rea m n stl rilor i a a ve rilor m n stire ti. se l mure t e .\ :,41 din ac est canon, da r ma i ales din- ca n o nu l 13 ' a l , s inod ulu i V II ';~~ ecu me nic. Dar in s ecolul a l Xl l-le a v ede m c lu cr ul acesta - este"",;;>.:"'j altf el pr ivit Ia rsr it i Valsamon , r sp un a u d unora, ' ca ri ~-'~~ aprau se ve r ita te a a ceas ta, evid e n ia z co n ceptia c n unele ca- . aur! s 'ar perm ite seculariza re a '). Nou ni se pa re c'ac e st ca~_ . :" non i a lte le r eferitoare la a c east chesti une nu trebuesc luat e " in intel e s a bs olu t ca i cnd mn st ir ile i av erile, m n s tjre f l. : nici oda t i s u b nici o co nd itie nu ar putea fi n t re b u i n a te a lt-. f e~ ,. ci a.c ie t :e b ue~ c ~ 1 t1 ~te i.n ~nJ e l es :=ondiiionat. ~ ire~~ mn - .~ s tirile I ave r ile m n stf r e f llICl odata nu se pot l n s t rin a dela ,~',o/: Biseric i nu s e pot pr eface n a veri pa rticulare. Dar dac 'o :~!) mn st ir e i a ve re a ei, dup circumstan te; i n n d sea ma de timp , i loc, a l' aduce Bi sericii mai mu lt folos dac s'ar tr a ns forman-: "tr' un institut cult ural, n ca re de p ild s'ar put e a educ a ' cu m 's e', cade preoti i nv tor i bun i, a poi maestri buni' n artele Iru-, mo as e i altceva de acest fel, i acest ins titut ar sta sub n~lrtlj,~' Iocita s upraveghere a Biser icii i numai autor ita tea aceasta l-ar conduc e , ni s e pa r e c acest lu cru la : n ici ' un ca z nu ar -fi ,':de condamn at , cu at t mai putin, deo a rece nici ca nonul' ace~ta :,' i, ' n ici altu l n u vo rb et e despre o astfel d e t ra ns formare a m n ... s tirilor i nici nu o co n damn , ci s e c o nda mn n umai da c ' cel e/s~' pr efac n l cau ri lum et i ( x 'ar7p t UI. >:UTf:tj'{tjrt'a , secular la habiia: cula ) a d ic dac se sustrag de sub supraveqherea-autori t iltbi- . . ser ic e ti i i : p ierd caracterul lor b isericesc . i devin ::ca s e~)u~ (~ meti, unde e ve n tual s 'a r p utea png ti sf i nert ialgr .de rllalria:} irite , sa u po ate c ar a jun ge chia r in. jnna eterodo cilor, ntre 1 \';,. bui n ndu -se pen tru vre- un scop imor a l. Noi, nu -zlce m" ,c " tcia ah:~~ mns tir ile s 'ar putea tr ansIorma n se rvic iul' s copiirjlor ti'o~IIJ?>_) :'f meniona te, ci numai unele , cn d adic . aceleai~~'p~',cu!n " a~l~.J::~~i; tJ accen tua t, din co ns iderere la mprejurri,le, d e ,ti mp ' i' Jo c_" i)C:~~~ '; '~n tel'es elc popoi'u~Ui ar ~duce ~na~ mu lt foI0: ' s.? ci~t,~ f.i~, ;.b ise,ic.~,~,J ,~ ,i:J!ij m a cel ChIP, deca t daca a r ram a neanuma t l ca uri ~[ntr~ c~~?-;-> r~Kl , ~
1

ti

:i ~:m"'C~~~:I\o~~d

v aleamon

la ac est canon in S int. AI. , :;

27{'~~ '
i:~\1

" ~:"'!.', :" ' :"il~;;:.:."';'( ...-'I.,~i~' ",'I'o. , '.;",,;~.... ~

.:1j,~I~'

~\:

J:~r;; :
~w ~

249

:.{o~: 1 u g r i. Du p c um di n punct de ve dere cre tin scopul unei m ~:::;,~n stir l es te sfnt , I o t ' att de sfnt e ste i scopul unui institut f~' ~'~e " e dllc a j ie n s pir it cre ln de sub [urls d lc ! a Bisericii i pr in ~~/ 'u rma r e . prln s ecularizarea luat in s ensul nostr u la n ici o m :ttfJ::. , . :n ~ t i r e nu s 'a r p ie rd e din vedere s copul ge n e ra l bis e ric es c : in L( ,.', :" ,:.;" :", >-:s pecia l s 'a r a tinge un scop, in loc de altul , care este tot a a de ~..s r n t ca . primul. Firete dreptul de a transforma o mnsti re in ;J elul a cesta i-a r r eve ni numa i au t or tt i i bi s e ric eti , i nicidec um .a ltculva .

Can onul 25 . .' Deoa rece o a r e c a r i m tlro p ol l l , dup c um anI auzlt. 'u e gll gli, lu rmele n cre dln at e lo r i am n h ir olo niile "e p is c ()p ilo r . s f n tul s inod li h o t ril CA. hirotoniile e pisf,copil o r " s se Ia c in c urs de i rei lun i, duc nu c umva 'vre-o . necesitate Inexora bi l a r face c u tim pul in1 r zierii :,~ < s e ' prelunqeasc . v . lar duc nu ar fa c e a c e a st a sti s e ' su p u n pedepselo r " b iseri c e ti . Ins ven ilul . b is ericii v .d u vlle s se pstrez e nev tm a t d e c tre e con om ul , cel ei hlserlcl.
(58 ap.; 19,

35

trul .; I I .

12 Sa r d .: 71 , 121.

123 Ca rt .:

17 sin . 1-11).
.,. : - Dup .ca noa ue mitropolitul avea a utori z a i a de a se In '~ r i j i ~d ~~ instltuirea e piscopilor n acele c ircu mscrip l i ep ar h iale. ca rj m n ca uv duv i te a dic 'era u lips ite de "m ir e le lo r , de episco p , i rrl}fropolit. 11-1 convoca prin scrisori pastora le s pe ciale (ca n. 19 dela /Alltioryia) la sinod -pe ce ilalti ep iscopi pent ru a lege rea noulu i e"pise op, elxonfirma alegerea i n fine hirolonia pe respectivul :.. :1-, ]

.:t;-; ~ c ~~ ~~W' ~)rl+:~!' >"

~~~
'

t:"

p e s eama lor de canaane, ci ad mit ca unele e parhii :, V dtlv ite, s r rn n Timp m a i in delu n ga t f r ep isco p (dup un i~:_;JZ:Hnen'ta t or se pare c: pra cticau a ce asta pentru ca s - i iac e tJ';'conomii de bani )") i pentruca s suprime a ceast disordin e di ( lor
. -

.. .

\' t k liu 3lii if despre ,unii mltropcli]i c nu se ngrijesc de daloriile

'(4 s in: J "ec.). P r-i n ii dela Calcedon spu n in aces t canon al lor
'.

or u du it e

-"

"

".

..

. .

',

..r .:

a can oenelor a lui Io slf din Egipt (Bever eg. I J ' 7Z0). -V alsamon 13, nc epu tul comenta rulu i a cestu i cano n zic e ',.'/-.:--di : P ri n t U prin aceasta au inteni on at "sii pr en tmpine viclen ia mu lt or a \~.~.&~ <r0~ 'fuv - 'rro),~{;;V Xo.!JExtpeJ~{(1~ a vaxorr.ovr'E;) , Sint. At. n, 27 4 .
:{~~Syn o d l co n /

',. ,. -";,;:C::., : 1 )

I1~_ , t;~riifraz~ " arab

'.

?-. ~ .

'~ii~.
.. ~&W
~ .!Jl

~"' 4.,

"'~,

250

spu n c O e pa rhie nu poat e r m ne a ' fr episcop mai . 1l1ult , de tre i luni, Cll exceptia caz ului cn d din vreu n motiv important est e im pos i b il instituirea episcop ului. ci tr ebue s se a m n e . ~' : ~ C.z dE ;':' aces t fel poa te fi "' . , obs e rv ' Va ls amon. n come n tar ul s u Ia kce's( ca non , - c nd o ce ta te es te ocupat de p g n i . i nim en i" nu poa te :' intra in ea - !), a ad a r Pr-in i! ma i a les moti ve le de caract er po-: litlc .Ie au n vede r e , a d m i nd ca in acest c azhi roto~ja ' ep is co- : pu u s se p oa t a m na i peste .ter min '). "., Terrnlnul 'aces ta de:" Irei lu ni tre b ue ca lcula t dela ziua, in ca re a .m u r i t pei s co p ul res. - pe ctiv ; deci n cursul acestu i ti mp mltropo linil era obliga t : s, cQn-.'- ~~ : vo ace s ino du l pen tru a le gere, s t acal eq erea i s hl rot oni a sc 'r ' . pe ce l a les. " "i _" . ,: -~>:t S inodul, d upce a da t : disp ozit ia ac eas ta , ' a da o q _.a poi" c _. -:'~ \~ mitropolitul, carele v iole az a ces t ca non. va fi sup us ' pe depse to r :" '~~"'"' biserice ti ( t.7ro x;!or'1w ixx).~mal!Tlito'~ irrIT!JtCQ t;) . La. intr ebarea ce ' ~1 fel de p e d e a ps este a ceasta , Valsamon rspun de: - E u cred c es te a ceea , pe ca re o h o t rt e stnodul-"), i a ces ta ' este :cel m a i bun rspu ns, deoa rec e nu exist alt ca non , in care ar -fi vorba de sp re aceast ch es tiune i la ca re n e-a m putea referi, dup curn.. o face d nsul la ca no nul 2 4 a l acest ui s ino d, un de deas e mene a'.
se vorbete numa i despr e pedepse b isericeti "'; dar sub ncestea. . 'co municar ea . . "-

,"

.,

tr eb ue s se in elea g ce le m ai grele pede pse ; cate rls ire a i e x.~< ,- :

Ca non ul dis p une ca pe ti mpul de vacan a vere a' BiseriC( :. vctuvite s se admin ist reze de ctre economul respectiY; . Sarde :-'~~~ s ba ge c1~ sea m ca averea aceasta . s nu fie pgubit "oi n itl1ic' :i~;J~:.: . i c nd vine noul e piscop s i-o pr edea in depli n ,;.' i~1l'~gHa,te.~ .. Dispozit ia a ceasta s t n conexiune cu dis poziti a em is . .prin .ca non ul 22 al acest ui s inod , n care se int er zice -cle ricilor . de a -i nsui ave r ea ep isco pului dup moar t ea ace stui a. 1)4P~ 'c umv am v zut la t l mci rea acelui ca non . au ' fos t caz ur i cn d ' mUro'politii.;'
1) Si n t. AC IT, 2 7 5 .' Co mp ar i oo ment arut lu i Zonara la apesf' ca ~, :r~; n on n S int. At. 11, 274, 2) Dup come nta ru l Arh lm . tt;i Io an dela aces t cano n (a p cit , Il. 3 0 6 )' {'~;~il IH Oti V poate fi i acela , dac n u s 'au put ut a dun a o pin iile celor ce nu au" ,~';~~1' fost prezeni la sln o d ; dar : d es pre aceasta nu vorbes c . n ici com en tato rit, ~t~;.~(' J: nu a par e n ici di n can oane, de i 's' ar pu tea pri vi do rn otv bazat pent ru ,.!t.&";.'! am n a re a h irot o niei . : ~ ":I':j~i 8) Co men taru t la acest c an on in Si n t . AL II, 2 75 . -~tl:;, :

t.lij :~: ~~j~

;f. ' }

Oi ~!

~r'

25 1

, -

' C a n o n u l 26.

p isc o pJi admin ist rea z averile bis eri c eli f r e c onom i '.. 5 ft ~ .ho t ~i'i l_. cn fie c a re bfserfc , ~v nd eplscop. sti a ibtl ,,~ ~~~ i .; e c oIl o nl ~ din clerul e i, ;: c a re le va c hivern fs i ave r e a b f':..~,t:- :. se ri cea s c6 dup soc otl n a episco pului e u, p e ntr u c a g05~ X10 P Q d r.i a bis ericii s nu rm n ftrii mario ri i 'p e n fr u c a tr;:~:Ldi n" c6uza ,ac ea sI6 .__ . s s e r isipeasc averea .a c eleta
',:~';i:'n ll
: ~1;:{A,.~ '

; ~' ~.

ri" e oar e c e n unei evbiserlct,

dup

cum" e rn

int eles r

~Hk, p r ':'8 I im en " fi s e tlrn br'eze cu defimare; ia r dac acela


" """.' "

a r fa ce a ce asta,
. .

fie su pus

dum nezee tllor

ca na a ne .

.;

~'(. . ,~ fit:n il m ;.~" a pO i cu att mai mult trebue s dis pun a su pra ban ilo r" ;
~ ~~ :~J(~ i ,

i~;;'\ ' - (38, 4 1 ap.: 25 sin. IV ec.: 35 trul.: i i, 12 s in . VlI ee.; 15 '~;;~ An fir:;" 7, 8 Gan qr. : 24, 25 An tioh.: 26, 33 Cart.: 7 s in. I- IJ; 10 _g'J..3 eof. -Alex.;"2 Ciril Alex.). " fH~i5~~;: ' ' : ' ~ P rin ' 'cano nul 4 1 apos tolle s' a ho t rt c e pis co pul are .:';:f~'-',:;; ~ t p.n ii'e a su pra ave r i ibis e ri c e t l . deo a rece se sp une n ace l ca : ~f:!f:1:<h ol~ 't)~ ~~ c; lui i ,s ' au inc r edintat su He tele ce le s cumpe a le oam e-

}l' ;.~ t{."'' i:a nonul

pentruca e l s a dministreze a c e a st ave re d up cout l i na sa, 38 apostolle il fac e at ent ca s- i a duc a minte c Dum li ~\;l~:%:/ n ezeu este ma rt or ul faptelor sale. Dar de i pr in ace ste ca na ane :1\~\~:F3 ': : ,'adm~~~jS ra r~a . a ver ii bis ~ri ccti s 'a n~ r~!:H 1l 1a.t . episco pului, . t?u i \~ ;W~~:jfj},,: e:I .: n u. o putea ' face dup a 'pla cul s u fara de rue i o responzabilitate , f.!i, 7~~1'~"t;_':. _:.'~i t rebuia s fie ' in in eleqere CLI clerul su i s adm inistr eze f"" .Ufl ~,::f~: a ceast - avere mpreun cu clerul su (ca n . 25 Ant ioh.) . ~ ~''-.! ~t.' - Dup ce af aceril e bisericeti s 'au Irnulit i ep iscopul nu mai avea , ' ~' . ~: " {~,. ~:.p osi ~ i1 itat ea de a S~ ' nde le tn k i pe lng celelalt e i cu gos po~~ ; ~./ ~,,"t~ d rl a B is~,~ici i " c~ n ?uc er~a a~e5tc i g~5POd rj i a f.ost il1cre dintat~ ~~: rik~.H:: >}m Ol cl ~rlC l speciali, ca ri se ind ele tnic eau exclus iv de ac easta I ~~, ,:f~:~ :f::~ ca ri.niiprlmi! ' n umire a, de econom i a i Bis er icii. Des pre a c eti ~\ '.,;" , of. ": -J -eco no mi de ntru pr ima d at face me nti une: ca no nul 10 al lui Teo -

!it H

f~j , .,~~ i;-"(

~ ' ~ ;~ "

252

fU din Alexandria, ca rele dis pune la tr ebue fie un ". " ~ ';P conom sp,: cial. : ca, ve ~itl~ril ~ B~se ricii, s -, ~e "i,nf r~buI~ !e:ze ~O I1- . ': l~:f 'l ecr m trebu l n e i ( ;;:p a; .0 Ta '1'; nx.J".; atag " el,. ce cv aVII.).(a.~~a{)ap ~ " :; ' C{~?~ :i i cu to ate c p n la a cest ca non n u a vem nici un canon ecu- : '~~ . : , mr:ni:, n ca re ~'m' _vo.rbi n n: od. e:tpre~ desp:e _e.:c~ nom , 1) totu . \,: ~j~ obiceiul ca p e lan ga fiecare .h is e r ic episco pala' Sa fie un econo m ..~!:. e ra gen eralizat n s ecolul a l V-iea, des pre ceea ce ne convinqe, :/: .} ntre elitele, i can onu l 2 al sinodulu i pre zent, 'carele condamn nct ::~ A' pofta u rt d u p c fi q ((~i a;:f' 0%ip ;h ULiJ) a unor epi scopi, car i fa c obie ct de c o me r din ha ru l ce nu ee poat e vinde , Ia ceamintire, intre a ltele i des pr e e co nom ca Iiintl deobl e cu nos cut i "n uz gene ra l in serv iciul Bi sericii.t) P ri n tii dela Cal ce do n s pu n c a u luat cuno tin de imp reiurarea c in unele Bise rici nu e ste ec o nom p e l n g epis cop; ci a c etia n ii a d mi n i s trea z .a ve rea "B iser icii i pr in nceasta a u fos t inde mnati s em it 'a ces t ca non, Este probabil c motl v ul imed iat a fos t ch es tiu nea lu i Iba din Edesa d s sb tut t n " e din e l e IX i i{ a le si nodu l ui. La desbaterea ches tiun ii lu i Ib a s'acitit , Int re a lte le , i s cuze le ma i mu lto r p resb ite ri din; E de s a m- ; pot r iv a lu i Iba c d ns ul fa ce abu z cu a verea ' Biseri cii. c -s i . t n - . _ su e t toate veni turile . Bisericii, c lntreqss te fu n c luni l e ce le"ma .~ij bune de cond ucere p rin ru dele s ale ,