Sie sind auf Seite 1von 304

r"

;;', ' J, .',

.:

1 I

Or. III G OOI M ~lll n6

.1 ,

CAN O ANE L E
.',

I
I
, ,

i
,

BISERICII ORTODOX E
' .
JNSOITE

DE C O M EN TA R ll . ..
J[

. I

1 .. .,

V OL. 11 P A R TEA

A NOANELE SFINILOR pA R IN)"l I C A N O ANELE I N TR EGITOA REI


TRA D UCER E FA C UTA DE

O r.

III COL n( POPOUl G I

/1
i

Pro fesor 1" AClltl emta h ol o gl c ti. d in A ra d

Pr- oto le r a u l n rtod o x ~ S. b e llC Il) An..ll.ll u l

Il O Il OV I II r. II:I

ARAD

'T i pog-r a f ia r'rte c e. z .err e.


198e,

.~
Ivllh op olie . t i ~ kk,ve i ~I Buco vineI

....

<~ '" -. . 1'" J


_. . "
.

~~ .,
'fi

:. ~\~

1 .

'C a n o a n e le
S f i n il o r Prini.
{',/. I'O,VF.!. T,Q Y ArI!!N I/A T/!/ '!!.I'

",!li '"
. -.

- ~i l
.

'" ~ , IJ

,t'Jl" ;
,
~

, ~' dijj
,1';.;

-. "1

- ' '''J'.;

l"~

~,. fi'

?~

~ ~

Canoanele Fer'icitului lJ)ionisiu, Arhiepiscopul . Alexa.ndrtel,


.C e nornrl 1.
v l prea intelept, ajunarea in ziu a Patilor ; anume .z ici c unii Irai zic c trebue -s - se fa, c a ceasta ctre .c nta tu l cocoilor; iar alii c s e .cad e d e c u - s e a r : .c ,fratii din Roma, precum zic, a tea p t . co co u l . , iar de-spre ceice sunt aici, ziceai c mai degrab. Deci cauti a s e pune termen pr ecis, i ceas deplin m .surat, care lucru est e i dificil, i greit: Cci de to i s e va jm rtu r l s i la 'fe l cumc srbtoarea i veselia .trebue .a ',s_ e .incepe dup timpul Invierii [D qm nului no slru, smenind.ip nJa .a ce l limp sufletele CU ajun ri. Dar prin cele .ce mi-ai .s cris ai dov edit .toa rte .c orect i n e le q nd .din ,eva n g he li tii dumnezeeti c nu se ved e nimic .p recis le -d n l l 'n . p ri vi n a .ceasului, .cnd a .lnvia t. Cci evan'g lu~ li tii au scris .n 're Iuri diferite despre cei ce au venit .la morm nt . n timpuri direi-ite, i ,Ioti a u zis c .au all at pe Domnul nviat , " i trziu s m b ta " (28,,), precum zice . M<Ileiu ; " i .de dimineata, fiind nc -ntu ne re c (2Q'I)' " precum scrie .Ioa n ; ides de dimineq '(24,,), precum Luca; , < i foarte de . d i m i n e a rsrind soarele" (,16,2), 'p retlum :Ma rcu. Dar cnd a nviat CU adev rat, -nici unul nu ' spune lmurit; se ' m r t u ri s ete ns . c .in seara . s ru betel, .ca re lumina .s pre cea dinti Jzi);a sptmnii,. p n .ta . r s r i f u l js c a re lui , a cel ei , d i n t i, [ z i l e] a: s p tm n ji , .ceice l . m o nn n t nu (au .ma i a fla t pe fil zcnd au venit o acolo. ' i ' noi .zice m .c evangheli tii nic i-nu se deoebesc i .nici -nu -se .con traz lc lntr e olalt; . c c i . de i se pa~~ ,~,!a fi :.0 .dec se bl rei rn i c .In privin a -chestlunll { ridlcate], d ll'~ii, ~I o l i -s e lPolrives c .c 'in nQ'1ptea a ce e a a ' rs ri t lumina ''-0'""',,,,

Mi,aiscris, fiul meu prea credincios


lsa

Intneund In .care .cea s trebue a se

1 .

lumii, Do mnul nostru , e i se d eoseb e sc [num ai) n privinta ceasului, da r noi s ne s rguim a le potrivi pe ce le zise cu pricepere i cu cred i n . Deci cel e zise de Mateiu sunt aa : T rziu s mbta, c nd se lumin a de ziua n tia a s p t m n ii , a venit Ma ria Magd alena i cea la lt Marie. ' ca s vad morrh ntul. i i at s 'a fcu t cutre mu r mare ; c nge rul Domnului po go rndu-se din cer, venind a r ostogolit pia tr a, i a st at de asupra ei. i n f i a re a lui e ra ca fulgerul, i m br c m i n tea lui a i b ca z p a d a; i de frica lui s 'au cutre mur at strj e rii i s'a u f cut ca mori , Iar nqeru l vorbind fem eilor le-a zis: Nu v te me i, voi, c ci li u c pe Iisu s ce l r sti gn it c ut ai. Nu . es te aici. c - s'a sc ulat, precum a z is [28,. _.1. Iar cuvntul aces ta t rziu , unii adi c cre d c dup graiu l comun nsem neaz sea ra s m bet ei , ia r ceice n e le q mai in el ep e te zic c nu este aceas ta , ci noapte a d nc, deoarece tr ziu n s emn ea z dup o nt rz iere i dup un timp lung ; iar c u m c zice [ c era 1 noapte, iar nu ' s ea r, a a da us: ca re lumin a s pre cea dint i (zi] a s p t m nii . i [femeile] au venit, da r nu cum zic ceila lti, ad uc nd mir esm e, ci ca s vad mormntul , i au a fla t c se f cus e cutremur i pe ngerul eznd pe pi at r , i a u , auzit del a e l : Nu este aici , s 'a sc ulat, As em en e a Ioan zice: n cea din ti [zi] a sptm n i i Maria Ma gdalena a venit de d i m i ne a la mormnt, fiind i nc ntunerec. i a vz u t pa tra lu at de pe morm n t- (20,.), du p ef deci , ea CI venit nc ntu nerec fi ind . Iar Luca zice : i s m bt s 'a u odihnit dup lege . Ia r n ntia [zi] a s p t m nii de s de d i m i ne a au venit la mormnt, adu c nd. miresmele cele ce g t iser ; i au a flat piat ra rs t u rna t de pe morm nt (23'26 ' 2 4 '1'-' )' Acel des de d i mi nea poa te c n s emn e a z zorile ce se ives c mai na inte de di mi nea n [ziua] nti din s p t m n, cci tre cus e dej a d e s vr it m p reu n cu no a pte a s m b t a n trqaq i s'a' nce put a lt zi cnd ' au ve ni t ele ' a du c nd v m ir es m ele i mi t urile; de und e es te evident c nvi a se cu '. mul! mai. nai nte. Acestuia urm e a z i Marcu, zicn d: A u c um p ra t miresme ca s m e a rg s - I un g ; i 'foarte de dlrnl n e a n cea dinti [zi) a sp tmn ii au ven it la mor-

mnt r srind soarele (16,t _ .); deci i ace sta zice foa rte de diminea , ceeace este asemene a cu de s de dimin e a , i a a da us r s r i n d soare le . Es te evide nt c pornirea i calea lor des de diminea ta i foarte de di min ea s'a inceput; au int rziat . n s pe cale, i la morm nt au pet re cut pn la r sritul soa re lui; i z ice i atunci t n rul cel in vestminte albe [le-a z is] a ces tor a: "S'a scula t, nu este aici . De ci aa fiind acestea , de scoperim ce lor ce cer ce teaz cu d eam nu n t u l n care ceas, sau i In care . j u m t a t e de ceas, "a u p tri me de ceas, s e cuvine a 'Incepe bucu ri a pentru Invierea d in mori a Domnului nostru, deci pe ceice se pre a gr be sc , i deja pela miezul [to p ii se I a s [d e a juna re ], ca pe l en ei i n einfrn ai li dojenim , ca pe unii ca ri cu pu i n mai nainte [de int ] Intrerup calea , cc i zice un n el ept : Nu es te lucru mic In via , chia r ' d a c p u i n u l lip se t e; ia r . pe ceice s e mai nfrne a z i r abd mai mult, i rabd pn la a patra straj , la care i ce lor ce c l tor e au pe mare s'a a r t a t Mntuitoru l nostru umbl nd pe mare, i primim ca pe ni t e vite ji i ' iubit ori de osteneal . Dar s nu prea os ndi m nici pe a ceia, cari a u ncet at ntr e timp s au fiindc au fost n demn ai, sa u fiindc nu a u putut; deoarece nici cele ease zile ele ajunare nu le rabd to i n a cela i ase menea fel; ci unii p ersev erea zpetre cndu -le n em ncai chia r pe toate; al ii do u , alii tre i, alii patru , iar alii nici una ; iar celorce s'au trudit foa rte ntru prelungirea (zilelor de a juna re), i nc t au obosit i num ai c nu s 'a u is tov it, li s e d invoire ' pentru gustare mai grabni c ; iar dac unii, car i nu num ai c nu a u persev erat, dar nici nu au aju na t, sau chiar dest ndu - s e In ce le patru (zile) tr e cut e, a poi aj ung nd la cele d ou ' din u rm , ' i numai pe aces tea le-au pet recut (ajun n d), vineri i s m b t , i cred c fac vre un lucru mare i st rlucit da c . s t r u es c p n s eara, eu so c otesc c . ac eti a nu au rbdat aceeai n evcin ca aceia, cari mai multe ' zile s'au infrnat. i le-am s cris a cestea , precum cuge t, s f t u i n d in privina .aces to ra,
(6 6 ap. ; .8 9 trul .). - Acest cano n, mp r eun
C1I

cele trei

u r m t o a re, a l c lu e sc

scriso are a lui Dloni slu adresat lui Vasilld, ' eplscopul din Penti " paie (in Libia), ca rele 1 a rugaI' pe Dlon lslu. s -i lmureasc unele chestiuni, de spre cari tratea z acea scrisoare.. Canonulpre'ienf ( 1) al lui Dionlsiu servete de ba z pentru canonul-as al slnodului trulan, care se l murete mai detaliat prin' acest canon, al lui Dionl slu ' ).

C a n o n u l 2. lat' n privinta femeilor, cari au cur tirea lunar . s e cuvine , aflndu-se ele aa , s intre in casa ' lui Dum nezeu, socotesc c i a ntreba este de prisos. , deoarece cred c nici e le, fiind ' credincioase ' i cucernice n'ar n dr zni, al ndu-se aa, sau s s e apropiede masa cea s f n t , s a u s s e ating de trupul ] de , s ngele lui Hris tos ; c ci nici ceeace avea cu rgerea ' [sngelui) d e doispreze ce ani nu s'a atins d e EI s pr e vindecare, ci numa i de poalele lui; dar e ste lucru neprihnit a se ruga. oric um ar fi cine va, i a-i a duce aminte de st p nul , oricum s' a r afl a, i a s e ruga spre a do b ndi a jutor; ia r
dac
1) In Corm cia ia [l, 2 59) can o nu l preze nt se g s e te fr numerota ie i este tra d us n for m a brev le t din Sinopsa ( S int . A l . I V, 3,93 ).. u aceea i Co rmc taia dup ecedt ca nari urrrlead . d rept canonul 1 Urm. toa re le : nPe es cri p lium a aceluia s r. P rint e ' in pri vi n li' a ce lor a , cari fiin d a fu r f sl i , i e jung n d n p ericol de moart e au fo st c umtn e cai i 'a poi s'au fcu t s n t o i : Ce lc e a fo s t su b e pltl mt e, i p-dn u r m a re o prit ' dela e f'; i m p rt ani e, i a poi s'a b of n vlt i a f ost desegat d e e p itimle i i s'a da t af. m p r t a n l e d in ca uz c a Io at amenin at .d e m oa rt e, dac s e' face s n t os s nu se ma i ' o pre asc d in n ou del a ,af, m p r t e a nl e , dl.c' ntre tim p n' a m ai pc tu it Dac n s nu . do: e d e t e c ' 1'1 ' 0 Indreptat, d up ce s 'o fcut. snto s, i d u pce 0."10st a dm6rii at" ta . s m er en ie i . si se spele d e p cat e pr in post. i [pe n tr u viitor ] s s e fer ea sc (d e p c a te ] .. dar t otut n u vr ea s ascu lte , ci se mpot rivet e, .a c es ra s s e a fu riseasc din n o u II [toc u I citat) D u p ob aer v Jlia re d actorului tradu cerii ruaes tl f cu l de pe c omente t or ll b iza n ti n i (JlI .12 l ac es t ca n o n est e lei tult .d in a . do u n s cri s o are a l ui Dio n is iu a d re s at e pis copului Ca no n" s u din Liberde po enlte n tla ed , Catione rn ep . H er mapolit anum (ce G ~ Cave, S cr1ptoru m ecc les. h isto ria Ilterari a. Ge n eva e, 1 7 0 5 ., p. 83 ). E u se vi u n a s a Ist ori e bia erlc ea a c (V I' 46) m enio nea z a c e a st lucr are a lui Dl ontslu, dar Ier o . n im , in a s a D e viri a illu strib ue, ca p . 59 (e d , Bernoull, F relbu rg , 1 8 9 5 , p. 8 3) n u vo rbe te nimi c des pre a ceasta, ci c ite a z numai canon de poelf itm Ua , p r ec u m 'ii a lte ep is tol e al e l ui Dioniaiu de poeni tent ia

canon.

,
1

c~I<;~ nu ~s..!e,.Sll. totul . curat i 9\\ 5\uflet~,\ ~i ~ cu truput se;v.a Q P.fi de 'il se apropia de cele sinte.' i de .sfintele
sfinilor,

(4i1 Laod .: 6;7 Timot. Alex.), - Se vorbete. despre femeile. cari au obinuit a scurgere de"snge IUMr. i canonul prezent le interzice inlrarea in biser . ic ' se stare. i cu ajl mai vr.. pn . .. cnd . . gsesc in aceast ". . t03 le interzice sf. m p r t a n ie pnce nu vor li deplin curate . . .' . - . ., .. cu trupul. Noi nu am tradus cuvntul oedron, deoarece acesta are numai senzul de scurgerea h.iriar a sngelui (~ T(V V i flJ1?v {/}v ti ua'i;, s auquinls meustrui luxus), ci dup interpretarea fui Zona ra dela. acest canon, acest cuvnf este luat din viaa e vreiasc. i adic evreicele. cnd aveau curirea lunar a snqelul, stteau singure i nu comunicau cu nimeni, pn ce nu treceau apte zile i de aici deri v cuvntul iv < JJ fdJp,!" ~a r el e ara t c femeII.... cari se g s es c in aceast stare, se separ , de ceilalti in pri vinIl locului unde ede au ( d or" f ij, lJp a<;;) fiind necurat e (,k
'-~

nu

c.h'f8 qp-ro: u ;-)J

Canonul 3 .
Iar ce ice sunt independeni i c s torll trebu e s -i fi!l lo ru.l judectori ; fiindc au auzit p e Pavel. carele scrie c este lucru cuviincios a se dep rta Ia un timp unul 9~ a ltu l prin consimm nt, pentru ca s s t r u ia sc in ru g ciune, i a poi s s e a p rop ie (1 Cor . 7,. ). (1 3 trul.: 3,4,25 Carta g.; 5, 13 Timot. Alex.). - n privi na dispozitiei din acest canon. Dionisiu se refer la Ap. Pav el. pentru ca solul i sola s se r elin prin cons ens (i x n u!,,!,," vQ u) pe timpul de rug ciune dela impreunarea sex ua l ; dac nu ar lace aceasta, contiina lor s le fie j ud ec t or .

Canonul 4 .
Ia r ce lo rce li s e n t m p l scurgeri noaptea f r d e voi e , a c e ti a in c s urmeze propriei lor contiine ; i s se cerce teze pe sine ori d e ali indoial pentru a c e a t) S in t. AI.

IV . 7 .

.8

s ta, ori nu ; c ci int ocm ai ca i la m nc ri , zice [aposto- . luI]: celce se ndoiete 'ori de s mnn ce, esteosndit [Rorn ., 14, se); a sHel i n privina aceas ta tot celce se apropie de Dumnezeu s lie cu bun con tii n i s ap recieze dup propia sa convingere. Aceste i ntreb ri ni le-ai pus tu nou , d ndu-ne .cins le (ia r nu fiind c nuvl e cunoti), pentruca p rin ace ast a s ne predi spuni a . fi de a ce e a i prere, precum i s untem, i de acord cu tine. Iar e u, nu ca nv to r , ci cu to a t simplicitatea, precum s e cuvine cnd vorbim ntre ' olalt , i -am e xpus prerea n chip nep rti ni tor , asupra crei a tu, liul meu cel prean elept , s judeci , i s - mi 's crii in privinta a ces tora , dac ceva ti se pa re drept s au mai bun, s au d a c eti de p rerea s fi e a a . .M rog , iubitu l meu tlu, s fii s n tos, s lujind in pace Domnului.
, ( 1 Aran as ie c. M. ; 12 Ttmot, Alex.), - Sub scurgerea f r de voie din cursul noplt, despre ca re vorb e t e ca nonul prezent se intele ge scurgerea s m n ei. ('''''Pli a , os). In ca non ul 1 al lui Atanasie cel Mare , numit altcum
scr isoarea lui c tr Amun , se num ete ~U fTtx ~ fx x.m a c, (nafurali s

e xcre tlo), i aco lo se vorb ete mai delaila 1 despre a cea sta . Cu ac e st ea s se comp are: Zo nara A 6r o,"lrp 0:;' TOU:;" T?V f'Ul1()t~1J T ~ -:;- rOll~ ; i ilf}()1V p!a:;p a ~ro vp.i VOU7 1 ) . i tol a s ~i rspu nsul al IO -lea ca .. no nlc al lu i Valsamon,"). Partea a doua din ac es t canon es te partea final din epis tola lui Dionisiu a dre sat c t r e episcopul Vasilid.

I} S in t lu . IV , Sg 8 elco 2) S int. AI. IV , 4 55. V ez i (L eunclav. 1. 5 1).

Harm enop .. E pil, can. se t, 5, tit 2

, 1

C a noa ne le Sf n t ulu i Gr igorie, f c " "'t o r u l d e m in u ni,Ar h iepiscopul Neoce za re ie i.


C an o nul i.

Nu mncrile ne n greune a z p e n oi, s fintit e p ap, ce i ro bi i au mncat celece le-au pus n aintea lor cerce -I. st pne au pe ei;" m ai. al es fiin d c to]i sun t de p rere a c barba rii, ca ri au n v lit np r t ii e noa s tre, n'au jertfit idolilor. [ar Apostolul z ice: M n c ri le [s unII pentru pntece, i pntece le pent ru m n c ri; da r Dum nezeu le va d es fi ina i pe ace la i pe a ces tea [1 Cor. 6 '13]' Da r i Mntuitorul, car ele c u r e te toat e m n cril e , z ice : "Nu cel e ce intr [n g u r] s p u r c pe o m, ci ce le ce ies . IMat. 15 ,,,1 . Iar n pr ivint a ne cins tirii femeilor rob ite, batjo corind u- s e de barba ri n tru p uril e lor , [a ce stea s nu se os nde asc toa te la fel]. Ci da c viat a vre unei a i mai nainte e ra prih nit , mergnd dup ochii celor desfr na i, precum s'a s cris, e ste evid en t c deprind er e a de desfrnare se presupune i n timpul s claviei i u nele ca a cestea nu trebu e s s e m prte a s c p re a u o r de ru g ci uni. Dar d a c vreun a vieluind n d e p li n ca slitate i mai n ainte a do vedit via c ura t i a far de orice , b nui al , i acum d e sil i din nevoi e a c z u t n o car , [in pr ivint a a ces teia ] a vem pilda din ' Deuterono miu despre fecio ara, p e ca re un om a g s i t- o n c mp, i sl luindu -o, s ' a culcat cu d nsa: Tine rei, zice [SI. Sc r i p t u r ] , s nu-l fa cei nimic, c ci nil es te pcat d e moarte in a cea fecioa r, c precum s 'ar s cu la omul a s upra aproa pelui s u i ar omor s ufletul lui, a a e s te lucrul aces ta; a ' s triga t "fecioara , d ar n' a fost cine s - i ajute [V. Mols i, 2 2'9. -'7 )." A a este i aceas ta.
da c
(6~, 6 7 a p .; 11 s in. I .e c.; 27 sin . IV ec.: 4,5 Ancira ; 14 Pet ru Ale x.: 49 Vasile c. M.).

,....

10

Canonul 2 . po t cita intr' o s erise SPU!Ul ' c ' est e groza v i nfricoat nu n umai tlh ria, d i n g em~ tfl ' lco m i a i atinge rea de ce le ' strin e pentru a qon ist rea urt ; ' i o rice de ac e st fe l e ste l ep d at de la biseri ca lui Dumnezeu. Ia r cei ce n timp de prigoan ntr u a t ta s us pin i a t tea pln geri, indr snes c s cread .c timpul a d uc to r de t oat pierzare a este pen tru ei timp de cr lig, ace tia sunt o~m e n ~ I!ecil]~titQ\:i.- de _Dumnez eu i ura t' de D umnezeu, I car t Intrec orice ra uta te . D reg! acee a s 'a h otrt ca toi a ce tia s se la pede ca nu cumva s vi n ur gia pe st e tot po po ru l, i maiinl l u pe ste ns u i nti s t t tori i, cari nu ce rce te az [aceste lucr uri]; cc i u r tem, precum z ice Sc riptura : n u vei . pierde cu cel neleqlu it pe ce l drept [1. Moisi, 18 ".]; cci z ice [Sf. S c r i p t u r ): d es f r u l i l co m i a sunt ce le prin cari vine urg ia lui Du mnezeu p este fiii pier zrii [Col. 3,.]; deci mi v fa ce ti mp reun p rta i ai lor; c ali f091 oarec nd ntune rec, iar acum l u m i n ntru Domnul ; ca fiii luminei s umblati (c ci r od ul luminei es te ntru toa t b LJ pi'it1\!eil, i d re pta tea , i a de v rul ), ce r cnd ce este !,>,in E! p ! cut Dom nului i nu fiti prta i lucru rilor ce lor fr1f de f9i! di\ soa re
Groaznic e ste l c o mia , i nu se dumn e zeetil e Scripturi, n cari

, 'J"

11

'1., .

ale ' intunerecului, ci mai v r tos mustrai-le. chiar, cci cele c u te. In ascuns de dnii, ruinos este chiar a le spune; i''Ioate de lumin vdindu-se se arat" [Etes., 5' 0-1.] ' Unele ca ' acestea le zice Apostolul. Jar unii; cari ' au fost p edepsii pentru lcomia .lor din timp de pac e . dac chiar In timp de urgie iari se vor indrepta s pre lcomie, ct i g n d din sngele i din pi eirea unor o ameni, cari au fost alung ai, s au robli, s a u uci i , ce trebue s s e a t e p t e a ltce va [dela a cest lucru], dect c ceice p racti c lcomia n grmdesc urgie att asupra lor, c t i asupra poporului intreg ? (5. Cartag,; 1<1 Vasile c. M.; 6 Grig. Nis.).

Canonul 3. Au nu iat Ahar fiul lui Za ra cu gre al a gre i! [lund] din cel e aduse [lui Dumnezeu]. i peste toat adunarea ' lui Israil s 'a fcut urgi a? i a cesta s ing ur a p ctuit, dai' oare singur a murit ntru p catul s u? ' i nou ni se cuvine in aces t timp ' s consi derm ana t em , totul ce nu este al nostru , ci s t r i n c ti g . Cci i acel Aha l' a luat d in prad; a cet i a acum tot din prad ; d ar ac ela [a luati cele d ela vrjma i; ' iar a cetia, ac um, del a frati, c tigndu -i c tig de piei re. (7 2 ap .: 10 sin. 1-11; 61 V.sUc c. M.; 6,8 Grig. Ni~ . ) . Canonul 4. i nim eni s nu se amgeasc pe s ine , nici ca i cum ar fi g si!; cci nici celui ce gs et e [ceva] nu se cuvine a ctiga ; cci Deutoronomiul zice: S nu treci cu vederea vznd vi e l u l frat elui t u s a u oaia rtcincl pe cal e; ntorcndu-te s le ntorci la fratele 1u. Iar d ac fratele tu nu este a pr oa pe de tine , nici nu -l c u n o ti , le vei . aduna pe ele i vor fi 'cu tine p n ce le-ar c uta fratele tu i le vei da lui; a a vei face cu asini1I~~lui. i aa vei face cu haina lui, i a a vei face cu tot ce eace a pierdut frat ele t u, Cll orice a pierdut el, i tu le-ai aflat IV Moisi, : 22" ~al. A a s pline DeutoronomiuI. Iar in Exod [se spune] c nu numai ale fratelui de le-ar

12

g as I cineva , ci i al e vrjm a ulu i. ntorcndu-te , z ice, le vei ntoa rce la cas a s t p n u l u i lor [II Mois i, 23,,]. Iar d a c nu e ste ng d u i t a c tig a da c fratel e, sau vr j mau l, n .vreme de pa ce a r lenevi i s'a r d es f t a, nein g rijndu-se de a le sa le, cu ct ma i putin c nd es te in nenorocire, i fuge d e v r j ma i , i silit . I i p r s e te a le sale? ( 6. Grigorle Nis.),
Ca n onul 5.

Da r mul ti s e a mgesc pe s ine i n n d n locul lucr urilor lor pierd ute pe. ce le s t r i ne ce au gs it; cci d a c Vor adii i Go tii a u tr at at cu ei ca v r rna i , a poi e i se la c a ltora Vora di i Goli. Deci a m trimi s la voi pe frat el e i mpr e un b trnul Eufrosiu pentru aces tea , ca s de a i acolo as emenea fel de pr oce dare d up ce l de a ici, i ale cro r ac uze se cuvine a se pr imi, i ca ri tr ebu e s se opre as c d ela r u g ciuni. (74 ap .; 6 sin.. II ecum .; 2,3 Grlg. Neo cez.).
Canonul 6.

Ni s'a vesti t n s no u c n ta ra voa s t r se fa ce u n lucru de necrezut, ' ne g r ei t de' n e credin ci o i, i de n el e giu i i , i de ceice nu cu nos c nici num el e lui Dumn ez eu; c a d ic unii la atta cruzime i neomenie au a juns , nct r ein cu si la pe unii dintre sclavii s c pa i [del a barbari ]. Trimite i pe c iv a prin a r , . ca s n u c a d f ulgere pe ste ceice fac u nel e ca acest ea.
( 8 5 Iru '.; 3 Ga n g; 64 Carlag.).

Canonul. 7 .

Deci cei ce s'a u numrat nt re barbari , i s 'a u dus cu ei n robie, uitnd c au . fo st [ od a t ] din Pont i cre fini, i s 'a u . s l b ti ci t intr'a tta in ct ucid chia r pe cei de un neam cu d n ii sau cu lemn, sa u prin lsuq r uma re , i a r at barbarilo r, ca ri nu ti a u , c i le sau c asele, ace ,

13

tia trebue
n nduse

" de

s se opreasc i d ela a scultare, pa nace sfinii, i Duhul Sfnt inaintea lor, a r hot r ob te n privina lor.

ad ucev a

(9 Aneira; 11,13 Va s ile r. M.; 5 Grig. Nis.).

Canonul 8. s elor
ndr znit s nv lea sc asupra caacu zati iirid , s'a r dov edi , s nu-i nvredniceti nici de a sc ultare" ; iar d ac sinquri ar m 1'turisi i vor da napoi [ceeace au luai], s se pro tea r n n r ndul celorce se conv ertesc. . .

Iar pe ceice au
strine, da c ,

(61 Vasile o, M.; 2'Grig. Ne o cez. : fi Grig. Nis.) .

Canonul 9.

Iar ceice n c mp a u g s i t , ceva , s a li n casele lor din ce au lsat barbarii , d a c s e vor do vedi, fiind acuza ti, de a semenea s fie ntre ceice se prot e rn: iar d a c vo r mrturisi sin guri, i vor da inapoi, s -i nvrednic e ti i de . rugciune. (61 Va sile c. M; 2,5,8 Grig. Neoeez.; 6 Gr ig . Nis.).
Canonul 10.

Iar ceice ndeplinesc porunca , trebu e s o ndeplide ori ce c tig urt , nici s nu cear r s pl at d e denunt, sau de salvare, sau de " g si re , s au ori cu ce num e le num esc pe aces tea.
n e as c a far

(4,5 G rigo rle Neoc ez ; 6 G rlqo rle Nis.) .

C a n o n u l 11.

Pl n ger ea e ste af ar de u a case i de ru qacume, unde s t nd celce a p ctuit, trebue s s e roa ge cre dincio i lor celor ce intr ca s se roage p entru el. Ascu lfarea este n l u n t r u de ua din tind , "und e tre bue s s tea celce a p ctuit p n la ca te hume n i, i de aco lo s ia s ; c auz ind , zice [Va sile cel mare] , S cri pturile i i n v -

11
[ tura, s se s coat afar. i s nu .s e . nvred nicea a c (l~ r~~~ciu!1e; ia~ ~ro~lernerea este '':? . .riIlJ.lru ,~e aia . bisericii stand. sa lasa cu catehumenii: I sfarea .unpreun ca s stea .lrn p re u n .cu credincioii i s .nu ias cu catehumenii; cea mai de pe urm este mprtirea cu sfintele taine.

( I l sin. I ec.: 4,8.9 Aneira; 22, 56,75.81,8 3 Vasile c, M.l. - Am spus (val. 1, partea 1. pag. 51) c acest canon este un ad aos de mai trziu 'la epistola lui GrJgorie din Neocezarel care fo rme a z primele 10 canaane. dar . care canon in cursul ti mpului in toate -cole clunile canonice .; > fost considerat drept par le compon ent a aceleiaiepistole. ') Deasemenea' am spus c acest canon (1.1) s'a alctuit .din dispozitia cu . a ce l a cuprins a lui Vasil e ce l Mare , i in sp eeial din canonul 75 al lui Vasile . cel Mare . Des pre Ireptel e de peniten se vorbete detaliat in 2'wo'(.Jt :: rwv ;l{ Qv aw LJ v , ca re s 'a tip rit n Sintagma Atenlan (IV. 405) i ai ci aceasta se g sele tot sub numele lui Vasile cel 'Mar e . To t in lelul aceslase gsete i in Cormcrala (cap. 23), 'unde intocma i ca i in acest canon se menioneaz -patru -tr epte .de pe n i te n : plngere, ascultare, proternere i slarea m p r e u n s -) - In p ri vi n a dlspozllel din aces t canon s'a spus ct a trebuit la come nla r ul canonului Il a l primului slnod ecumeni c ! i pentru ca a cela s s e po at ne l e q e ct mai bine trebue s se vad i iconografia de acolo (val. 1, ,pa rtea ,II. pag. 59).
1) nve d i 'n M lg ne avem o n atitia h is to rico ~ lltererfa .Ia .s crter lle e'sp.9Jie (s ub IV) c d cminiJui Gri g ocie din .Neo ce zare ia i n a ceast a .s" e an ul A I Noe l (t 1 71 4) a cuta i a dovedeaecfdeap re aces t canon c la tot cazul trebue .c o n al dera t dr ept p arte l n d lv la lb l l -c di n epistola canonic meni onat a lui Grlgorte di n Neoc ez a rela, baa ndu- ee n p rivi n a acea sta a s up m i m p re j ur rii c G ri gor ie mentlonee e tre pt ele de peniten .In c a. noanele s al e 7, 8 i 9. O ra torlanul 10h. Morlnus (t 1 6 59)8 d at la ivea!,~~'it:: o pin ia co rect a supra o rigl n,ii acestui canon. i aceast op inie s 'a ! p fl::~'."'(" m it di n pa rtea tiinei. Ve zi n ota ' 6 3 d eja pa g. 29 voi. 1 part ea r din ~ l u cra rea p reze n t . t) Ed. cit. 1, 2 5 1,
v

....

Canoane'le fericitului Petru, Arhie'p isc o p ul Alexandriei i marti rul.


Canonul 1.

Deoarece s'au ajuns acum a patra -o r P a t i l en persecutie , a fost destul p entru ceice au fost urmrii i n t emniai, i au rbdat chinuri cumplite i bti de nesuferit, i alte multe nevoi grele, i dup aceea s'au predat-din cauza neputinei trupului, dac ' [a c e ti a ] la nce put' nu au fost reprimii din cauza cderii mari , c reia s 'au 's upus , totui deoarece -ei mult s'au nevoit ' i mult timp s'au luptat m p ot ri v (c nude voie au venlt ei la acea sta, ci pred ndu-se din cauza neputinei trupului, fiindc i ranele lui Iisus s e arat .pe trupurile -Ior , i ac uma a u al treilea an d e plngere) s li se dea lor peniten,spreaducereaamintedespre n toarcere, alte patruzeci de zile, pe cari d ei le-a ajunat Domnul i M\ltullorulnostru Iisus Hristos dup ce s'a botezat, totui a 'fos t ispitit de diavolul, astfe l i dnii, exercitn- . du-se 'mai mult n timpul acelora , i detept ndu-se mai tare, de aci nainte vor pri ve ghi a in rugciuni me ditnd asupra ceeace a zis Domnul c t r e celce-I ispi tea pe el s i 's e nc hine: Mergi napoia mea Satano; c scris es te: Domnului Dumnezeului tu ' s te nchini , i lui sin gur s-i s lujeti [Mat. 4 "01. .

Canonul 2 .
Iar celorce numai dupce au fost n tem n i a i, i ali asupririle i infeciile din temni, ca n strmtoare, iar apoi fiind robii neluptnd cu chinurile, dup mult lip s de putere, i d u p oarecare .orbire .s 'a u nrnt, - di va ajunge un a n ctre celalalt timp; fiindc i -e l cu totul s 'a u dat pe sine-i spre ali asuprii penrbdat

16

tru nu mele lui Hri s tos, d ei a li i primit n te mni de la frat i mare m n g i er e , pe ntru care a u s r s pl t e a s c . inmultit d ac dor es c a se elib era de r obia prea amar ' a diavo lului, a duc n d u-i prea bine a minte de ce lce zice: D uhul Domnului pes te mine , pe ntru carele m'a -uns, m'a trimis spre a propovedui sra ci lor, a . binevesti robi lor ie rta re , i orbilor vedere, a slobozi pe cei n r n l ntru uu rare, a propovedui an ul cel prim it al Dom nului i ziua r s pl ti r ii [Isaia , 61,, _ .; Luca 4" 8-" )' (62 ap.; 10 sin. 1 ec.: 1,2,3,9,1 2 Aneira; 73,8 1 Vasile c. M.; 2 .5 Grig. Nis.).
Ca n o n u l 3 .

Iar celorce chi ar nimic nu au pti mi t ce va de aces t fe l, i nici nu a u ar ta t ro d de cred i n , ci s ing uri a u alergat la r u tate, i s'au pr edat de la it a t e, i de fri c , ia r a cum au venit la p oc in , de lips i potrivit este a li se pune inai nfe parabola s moc hinului celui neroditor, pre cum z ice Domnul: Avea oarecine un s mochin sdi t n via lui, i a veni t c u t n d rod n el, i n'a gsit . Atunci zise c t re vier, i at trei ' a ni de c nd vin c ut nd rod in smochinul aces ta i nu gses c, taie-I, p entr u c i p m n t u l l face nefolosito r. Iar el rspunznd , zice lui: Doa mne , la s -I i a n ul acesta , pn - l voi s p a imp rejur i voi pune q unoiu, i poat e va face ro d? iar d a c nu , I v ei" t i a la a nul ce l viitor . [Luca 13 '._ 91; pe ca r e [ p arab o l] lu ndu -o ei na intea oc hilor, i a r t nd ro d vredni c d e poc i n n cursu l unui timp indelun ga t de p o c i n [ , vor avea mai mult folos . (6 2 a p. : 6 ,9 Aneira; 2 Grigorie Nis.)
Canonu l 4 .

:J '

Iar celor, in privinta c r o ra ' nu e s te nici o n d ej d e s un t n epo c ii , c ti g nd u-i pie le de Eliop neschimba t, i rnpestr i r i de pan ter, li se va zice celece (s 'a u zis] ce luilalt s mochin: S nu se ma i fac din tine rod n veci, i -se usc . smochinul nda t (Mat. 21 " . ). Se plinete n s asup ra lor i ce le zis e de ,' Ecle sias tul: Ce .
i

17

este strm b, nu se va pu tea indre pta , i ce lipsete nil s e va put ea numra [Ecl: 1"5 1; c d e nu se va indrep ta mai inainte ce l s trmb, es te cu ne pu tin s s e impodo , b e a s c ,' i de s e va 'implini mai inti lipsa , es te cu lI epu t i n aise num ra aceasta. D rep t aceea i la sfr i t li se va .i nt m p la lor ce le zise de Is aia Prorocul: i vor vedea deci, zice, m dulrile oamen ilor, cari s'a u le p d at de mine ; c vie rme le lor nu va muri, i focul lor nu se va s tinge, i vor fi spre vedere la tot trupul [Is aia, 66 ; ]. Fii n dc i precum mai inainte s 'a zis de d ns ul: iar cei n ed repi , ca marea nv io ra t , aa se vor turbura, i nu vo r. putea s se odih n ea s c ; i ce i nele giuiti nu se vor put e a bu cura, a zis D um neze u" [ls ala ,
5 7 ,20 _21].
'''h.. __ .

'

..

(62 ap.: 10 s in. I ec.; 9

An cfr a:

Grigorie Nls.: 84, 8 5

Vasile c, M.),' Canonul 5. Iar n p rivin a celorce s'au pref cut ca David, ca re epileptic, ca s nu m oa r, cci n'a fos t epil ept ic, ' i, ca ri nu au isclit simplu cele d e l e p d at, ci dup mu lt s t r rn tor a re i-a u b tut joc de vicleniile vr jma ilor ca nit e copii cu minti i in elep i ntre cop iii f r de , in e lepciune , i sau ca i cum au tr e cut p ri n a ltare, sa u ca i cum a u sc ris cu mna , sa u ca i cum au pus p g ni in locul lor (deoarece, p recum ' am auzit, unii di ntre ceice au mrturi sit au dat ierta re uno ra din tre aceia , c ci mai ale s cu mult evlavie au ev itat C a ins u i cu m inile lor s fac focul i s tmieze pe demonii necurai), i deo a rece prin ignoran a rni a s a s cun s -c ei au f c ut acea s l nebunie, totui li se va mai da acestora un timp de a se luni pentru converlirea la po cin ; ast fe l' i ei ma i mult vor avea folos , cuget nd nein cetat la ce le spus e de Prooroc, i ca ri zic: Prunc s 'a n s cut n o u , fiu, i s 'a dat uou , .a crui st p n i re peste u mr u l lui i numele lui s e ch i am Inge r ' de ma re sfat [ls aia, 9;. ]:, carele precum. ti i' lna easa lun a z m ls lir i i ce luilalt prunc, carele . mai ' inainte a prop ov eduit inaintea s'a
f cut
2

l,
;~

f:

,
.r

18

fe e i i e ir ii lui pocin ta sp re ierta rea pcate lor, s'a z mis lit i e l ns ui ca s p ropove d u ias c p o c i n a . Cci noi i a uzim pe amndoi propoveduind mai. nti nu nu mai despre poc in , ci i d espre ' m p r ia ceri ur ilor, ca re, precum am n v a t, n l unt rul nostru este; [Luca, 17' 21 J, c aproape de noi es te cu vntul, pe care-I credem n g ura n o a s tr i n inima noastr; pentru care i ei a du c n d u- i a minte se vor n v a a mr t uri s i cu gur a lor pe Dom nu l lis us, crez nd n inima lor: c Dumnezeu 1-<1 s cula t pe el elin mort i; pe cari auzi nd u-le c cu inima se cr ede s pre drep ta te, iar cu g ura' s m rt u ris e t e spre mn tuire IRam. 10,.1 ,

(62 a p .: 1,6 Andra ; 7 Petr u Ale x.: 20rig. Nis.) .

Canonul 6. Ia r in privi nta celorce au pus


scla vicretini [s

jer t-

fe a s c idolilo r] in locul lor , i sc lav ii, ca un ii cari sunt s ub s tp nire , i s unt n tr'u n fel oa recare n tem n i a i de s t p u i i ingroz lldu -se , de ' a ce ti a i de frica lor au ven it i a u alunecat la aceas ta, - ac eia ntr'un a n vor ar ta faptele poc in ii, . n v n d u - s e pen tr u viitor s . fac

voia lui Dum nezeu , i s s e team de el ca ro bi a i lui Hris tos , ma i a les a uz ind c fiecare, dac va face ceva bine, a ceas ta va lua dela Domnul, fie 'rob, ori s lobod "
(E fes; 6,. ). '
" ''l.. ,.,.,

(62 a p., 3 Anelra ; 3 Grigorie Nls.)..

Canonul 7. ' Ia r ce i libe ri [ ad ic , st p n it acelor sclavi" cari au fos t s iliti s jerHeasc id olilor] trei ani ' s e : vor cerc eta intr u po cin, ca unii cari s 'a u f I rn iti i ,i .au s ilit pe ceice s unt mpre u n sclavi s j ertfea s c [idolil or] , fii n dc IIU a u a sculta t pe Apos tol ul, ' carele vo ie te " ca st p ni i s fa c a ceea i ce fac scla vii, l s n d a me n i n rile; ti i n d, zice (Apos tolul] c Domn ul din ceruri i - a lllostru i a l lor este [Efes., 6, . ]. Ia r d a c to i av em un dornn .vcarele ll U ca u t la fal , " c ti i toate i intr u lai esle Hris tos ,

19

i ntre ba'rbari i ntre Scii. . i ntre scl avi i ntre slobozi [Col. , 3'11]' deci sunt datori a refl e cta a supra ce lor ce le-au fcut, voind a - i mntui s uflete le lor ce ice pe sclavii, cari sunt laolalt , i-au atra s la idol atrie, c ari i ei puteau scpa, dac li s 'ar fi dat lor drept ate i . i ce este potrivit 'p re cum zice ia ri Apos tolul [Col., '1, ,II
(62 ap. : 1, .6 Aneira ; 5 Petru Alex.;, 2 Grig. Nls.),

Canonul 8. Iar n privin a ce lorce au fost tr dai i au cz u i , s a u cari sin guri au i ntrat in lu pt i au m rturisit c sunt c reti n i , i s' a u aruncat in temni fiind ch inuiti, rational este a le da a jutor ntru veseli a ini mii, i a- i fa ce prta i Ia toate, i In rug ciuni, i intru cuminecarea sn gelu i i trupului lui Hristos , i n m ng i e re a cuv n tului ; pentruca mai cu t ri e nevoindu-s e s s e i nvredn i. ce a sc i ei de darul c h e mrii c elei d e s us. fi i n dc chia r de a p te ori, zice , de va-c d ea dreptul, i a ri se va ridic~ ' [pilde, 2 6 , 1.1; ceea ce da c a r fi fcut toti cei cz u i ar fi artat pocaint a ce a mai depli n i din to at inima. ( 62 ap.; 12 sin. 1 ec.: 3 Anclra: 9 Petru Alex.: 3 Vasile
c . M .).

Canonul 9.

~ i n privinta celorce ca [tre zii] din s omn a u s r it ' i n lupta cea ad uctoare de chinuri i care va av ea loc in viitor, i cari i pricinuesc s i e- iI spi t de a s e lupta , cu marea, i cu multe valuri , d ar ca ri m ai a les tmpotriva fr atilor aprindjratecul pctoilor, CII a ce ti a n c trebue s se comunice, deoarece in . num ele lui Hristos au venit la aceasta, d ei nu iau aminte la ; cuvintele lui, ca rele n v a : ru qai - v s nu intrati CI ispit, i car ele iari zice ctre Tatl n ru g ciune: - i nu ne duce n ispit, .ci .ne mntue te de cel viclean ;' [Luca. . 11 ,.] ; i poate c aceia nici nu tiu . c nsu i Stpnul i I nv - ; torul no stru .de multe ori i-a evitat pe ceice voiau a-i
2'

.!
j

:1 :1 :il l il
il

" H

20

umbl a printre ei nev zut [Ioan s 'a a propia t vremea ' patimei lui" nu s 'a pred at, ci a atepta t pn c e a u ve nit as up ra lui cu s b i i i cu fu ti; atunci zise c tre ei : ' Ca la un tlh ar a i ieit cu sbii i cu u ti s m prind eti" [Mc. 14" B I, cari l-au i da t pe el, zice, lui Pila t; dar' ceice nt ru a s emn a r e a lui i dup s copul lui au umbla t, au ptimit, a d u c n d u- i aminte de cuvinte le lui d um n eze e ti, prin ca ri ne a jut pe noi n prigoane, zice: L u a i a minte de voi, c v vor da pe voi la adun ri , i n sinagogile lor v vor bat e pe voi - : i v VOI' da , a zis, ia r nu : p r ed a i- v singuri pe voi. i v vor' du ce , z ice , n aintea igh em onil or i tinpratllor pentru numele meu [Le, 2 1,,, ], d ar s v du ceti n l :V;., fiindc e l voiete i ca noi, p e r s ecu t a i fiind pentru nu me le lui, ' s pribegim din loc n loc ; precum i a ri 11 au zim c zice : i d ac v a l u ng pe vo i din cetatea ac eas ta, tugi i n c ea l a lt [Ma i., 10" 31 ; c el nu voie t e s ne ducem s ing ur i c t r e scutieri! i I nci erii diavolului, ca s nu ne fa cem lor pricinuitori i de mai multe mor i, ca i. cum i-a m sili pe a ceti a s se s l bliceasc i mai tare' i s s v r ea sc deplin fap tele de moarte adu c to are , ci [dim pol riv e l voi ete J s a teptm , i s avem g r i j de noi, s priveghi em i s ne rug m ca s nil intrm in is p it [Mai. 26,.]. Ast fel tefan , cel dintiu , carele a primit martiriul pe urm ele Lui , trit fiind n Ierusalim de cei frdel e g e , i adus fiind in sinedriu, a fost m pro ca t cu pietri in nunie le lui Hristos , s 'a s l v i t ruq ndu-se i zicnd : D o arnne, nu ' le 's Qcoti: lor pca tul acesta - [Fapt. Ap. 7'6.1 ; astfel [ ijIul Iacov '. _'" al doil ea , prins fiind de Irod , cu sabia i s'a tia t capul; '~~ astfel [i] Petru, cel mai al es dintre Apostoli, de mult e . .'\: ori fiind prins, i inchis, i necinstit, mai pe urm s'a ' rstignit in ' Roma : deasemen ea i prea vestflului Pavek. : fiind predat de . multe ori, i primejdui! p n la moarte" i muli nevoindu-se, i ntru mult e goane l v necazurt l ud ndu-s e, i lui Intru a ceea i ce tale i s'a t ia! ca pul. cu: s abia , carele ntru cel ece ' s 'a l ud at, a isprvit ; l . c.. In Da masc s'a slobozit cu conia . noaptea peste: ' zid ; . l ; instl qa,
J;t ,..

J, i

i c uneori c at unci cnd

~j

".

21

a scpat din 'minile celuice cuta s -I prind. Cci cea -dinti int a lor a fost s bin evesl ea sc i s invete \cuv n tul lui Dumnezeu, ntru care ntrind pe f ra i ca s rmn -in i c red n ; ziceau ei i c prin mult e neca zu ri . .trebue s intrm noi ntru m p r i a lui Dumnezeu [Fapt. AI'. 14".] ; c ci ei nu cut au folosul 101', ci a l multo ra, ca s . se mntuiasc [1. Cor. 10,sa l- i sunt multe [n c] .de ale spune lor n privinta aceasta pe ntr uca s lucr eze n chip cuvenit, dar , precum zice Apo stolul , nu ne a ju n qe v re mea a spune [Evrei, 11,.. ].
(62 ap.: 3,5 Anch'a ; B P etru Ale x. : 2 Grig. Nls.).
~-,

Canon ul 10 .

Drept a ce ea nu e ste ration al s mai r m n n sl u j b [bi sericeasc acei] c1erici," ca r i au fugit [de marti. riu], au c z u t i iari au luptat, fiindc au p r sit turm a Domnului i pe sine s 'a u batjocorit ; ceeace nici un ul
:i ':
i '

dintre Apos toli nu au t cut . . C ci i fericiluI Apostol P avel, carele multe prigoane a s uferit, i s'a dist ins prin mult e bi r u i ne din lupte,cunoscnd c ma i bine este a se libera i a fi cu Hristos, a da og i spune : - Dar a mai rmnea n trup, este mai trebuincios pen tru vo i" [FiI. 1" ,] ; Cci avnd n ved e re nu folosul su, ci a l multora, ca s se mntuiasc, a socotit c es te ma i ne cesar a ' r m n e a cu fraii i a purta grij d e ei, dec t a se odihni [1. Cor. 10,,,1; carele voiete ca celce nva s fie model credincioilor n nv t ur [Rom. 12 '7 ]' Drept aceea . cei os ndii ln j emni, c znd din s l uj b i s 'a u ntors iari la lupt, sunt foart e ne chibz ui i ; c ci cum se roag ei pentru ceea ce au p r sit, put n d s fie 'fra tilor de folos n acela timp? F i i u dc pn ce nu greiseraveau iertare pentru fapta lor n esocotit ; iar dac au gre it, ca un ii ca ri l s'au -rnndrit i s 'au pri h ni t pe s ine , nu mai pot s slujasc; din care cauz s se inqri[ as c mai vrtos ntru smerenie cum s sfr a s c [viata ] prsin d slava cea deart. Cci acestora este sufici ent co muniu nea ce vor 'a vea n linit e i n d eplin ta le din a mbe le motive, at t pentruca s nu li s e p a r c a u

i ~:
'-~.

22

fost mpo vrai c nd vor fi dui cu sila din descompuner ea de a ici, c t i pentruca unii cznd s nu pretext eze c a u sl bit din pricina penitenel, cari mai mult dect toti ' cei lalti vor avea ruine i . ocar, n chipul aceluia , ca re le a p us temelie, dar nu a fost n stare s o d es vr easc . C , z ice toti ceice trec pe a colo vor n cepe s- I b a tj o co reas c , zicnd: omu l acesta a pus temelie i n' a ' fos t n s tar e s des vreasc [Luca ,
14 '''_ ' 0]'
(62 a p.: 10 sin. J. ec.: 1,2 Anclra ; 3 Afan. r, c. M ; 2 Teofll Alex.),
vI .;

10 Va sile

C a n onul 11.

Ia r ce ice , intr nd la ince put in toiul prigo anei , au s ta t in fa la [udec ii i pri vind pe s fi n ii muceni ci, s 'a u g r b it c t r r s pl a ta .c h e m r ii de sus, [i] strduindu- s e cu b un rvn , s 'a u supu s pe s ine la aceasta [rnucenicie], n tre b u l n n d m u lt nd r zne al , mai ales vz n d pe ceice se chinu esc, i p e ceice cad, din ca uza crora m n a i fiind de lUI g las inte rn i Indernn ndu-s e s po arte r zboiu impo tr iva ce lui ce se mndre te . i se mpotrive te, s e s rguia u sp re ace asta , .ca s nu i s e par (dia vol ului] ntru s ine c es le Int elept din cau z , c i s'a p r u t c bi r u ete prin vicle nie [Pilde, 3 '7]" de i s'a tin uit c a fost biru it de ce ice al!... suportat chinu ri prin s l i e r i le trupului i pr in b ti, i" as cui ul sa biei, i arde rile focului, i c u f u nd r ile n ap ; ' i pentru a ce ti a, ca ri au sc p a t cu c re d i n s s e fac ru g ciun i i cereri, i s e cuvine a fi cu cons ide ra re la ceice s'au pedepsit n t e m n i , i a u s ufe rit de foam e i d e s ete, ori la ceice a fa r de te m ni ina intea judec ii foarte s 'a u muncit.prin s f i e r ea trupului i bti i, mai pe urm s'au biruit de s l b i ci u nea trupului . C intru nimic nu s e v atm cineva d ac p ti mi m i ne doare m p re u n cu ce ice pln g , i s u s pi n pe ntru ceice s 'a u biruit In ne voln de multa s i l a dia volului un eltito r, a d i c pen tru p ri n i , s a u frat i. s au fii ; c ci ti m c i p ent ru c red i n a a ltora au dobndit unii bun tate a lui D umn ezeu, ntru iertarea pcate l or

23

i sntate a trupului I invierea morilor. Deci ad uc ndu-ne aminte de multele lor patimi i mizerii , pe cari le-au s ufe ril pentru num ele lui Hristos, ( i adu c ndu -n e amin tel c ei s 'au i po cit i s'a u tng ui! de cele ce li s 'a fcut prin trdare, Intru slbiciunea i omorre a trupului , ba nc i dovedind despre s ine c a u t r it vi a retras, ne rugm i ne cuce rim mpr eun pent ru c ur irea lor pe lng celela lte de cuviin, prin a cel a ca re s 'a fcut pentru noi mijlocitor ctre Tatl , celce c u r e te p cat el e noa s tre, - C c i , zice, chiar d e ar p ctui cine va, avem pe Iisus Hri st os mijlocitor drept c t re Tatal, i el e s te m p c a re pent ru pcat ele noa stre - [1. Ioa n, 2 " -2 ]. (6 2 a p.; 4 Anclra ; 9 Petru Alex.; 2 Orig . Nls.),

:t

., .

Canonul 12 ,

a u d at a rgin i ca s a i b deplin lini te de orice prime jdie, s nu li se a d u c invinov ire ; f ii n d c a u suferit p agub i pierdere d e ba ni spre a nu s e p gubi d e s u fletu l lor, o r-i s - I piard ; ceeace a l i i din l comie urt nu a u f cut ; cu toal e c Do mnul zi ce : C ce va folo si omul de ar dobndi lumea n t re ag , iar de sufl etul s u s e va pgubi , s au il va pier de? i i a r i c nu pu teti s luji lui Dumneze u i lui Mamon a [Mal. 6, .. ; L e. 16 , 1S 1 . fiind c a ceia s'au ar ta t s lujind lui Dumne ze u, urnd argintii , i c l c nd u -i In . picio are . i de i m ndu -i , i Implini nd i prin aceas ta cel e s cris e : R s cu m p rarea su fle tului omul ui e s te bo q l a sa [P ild e, 13, .J. C ci i in faptel e Apos toli lor a m citit c cei l rli In Tesa lonic la mai marii ce tii in locul lui Pavel i S ila, s'au liberat prin s turare [cu bani]. C du p ce mult i-a a s uprit pentru numele [lui Hrfstos] i dup c e au turbur at .gloa te le i pe mai marii cet ii , lu nd ei, zice, din de stul del a Iason i dela ce il a l i, i-a u libera l. Iar fr aii i n da t noa p tea a u trimis pe Pave l i pe Sil a la Be rea [F apt. Ap. 17 , ' -1. 1 . . (62 a p.: 5 Anclra). .

"-" lar . ce lorce

24

Ca n o n u l 13. Drept a ceea nici ce ice au p r sit toate pentru m ntuirea sufletului i s'au d eprtat, s nu s elnvinov eas c , fiindc s'a r fi prins altii din ca uza lor; c ci i in Efes in locul lui Pavel au trt in te atru p e G aiu i pe Aristarh, pe s otii lui Pave l, i voind el s mear g in popor, fiin dc din cauza lui s 'a fcut turburare a , deoarece a ind upleca t i a convertit mult popor s pre cins tirea de Dumnezeu, nu I-au l s at pe el lnv ceii, SI' s pune, ba chiar i unii dintre cpet eniile Asiei, prietini iiindu-i , trimi n d la e l, l rugau s nu s e d u c la teatru [F apt. Ap , 19, oo-.t1; iar ' da c unii ar s t rui batjocorind pe ceice cu c u r e n ie iau aminte ' Ia cel ce zice: Mn tuind, rn ntu e te-i s ufletul tu, i s nu pri v e ti n a poi . [1 Mois i,: 19, 11] ' s - i a d uc a minte i de Pe tru , cel .dis tins nt re Apostoli, ca re le aruncat fiind In temnil , . i preda t la p at ru cpe te n ii cu cle patru ostai ca sI p z ea sc, a fugi i noapte a, i s'a liber a t din mn a uci g au lui Irod i d in t o at a teptarea popor ului Iude ilor, dup poru nca Ingeru lui Do mnului, [ i] c ndu - s e z i u , se spune, nu p u in turbura re e ra ntre o st a i, oare ce s'a fcu t cu Petru? Irod d eci c u t n d u - I i n e q sindu-l, ce rce t nd pe p zito ri , a poruncit s fie su qrumai - [Fapt. Ap. 1 2 , . - 1 6 1, d in cauza c rora nici. o lnvinui re nu atinge pe Petru; c ci s e put e a, v znd i ei ceeace s 'a fcut, s scape, ' precum i toi pruncii din Ville em , i din loate hota rele lui, dac p rinii lor ar fi tiut ceeace s e va n tm pla , ca ri s'a u omorit de uci ga ul Irod din ca u z c e l c u ta s se pi ard un prunc, dar carele i e l a ' scpa t d u p po ru nca ng erului Domnului, a lunci in grab il nceput a '~ pr d a i cu iu eal a . je ui polrivit chemri i numelui, pre - '~ cum s'a s cri s: Chiam num el e lui, prad -lnqrab, jefue te la iueal; pentru c miii ina inte de a t i copilul s ch eme pe t atl s u i pe mama sa, se va lua puterea Damascului i przile S am ariei n aintea regelui Asiriei [Isaia, 8, . _,]. Deci i Magii, ce ice au f()stprdaji i ieIu i i , cu supun ere i Ctl cin stire s e n chin pruncului , ( i] d esc h iz nd u- i vist ieriil e i aducndu-i pre apotriv ile it

.~

.'
.-:

J-.

! ,.

:: '
j

:j
J

:: ';

,; i~
1

.~ "
'i

il

25

.'

p reacuviincioa s e daruri, a ur, i Im e i s mi rn , ca unu i mprat, i Dumnezeu, i om; d rept a ce ea nu a u soco li! ei afi de mn s se ntoa rc la mp r atul asiria n, fiind c l uz i i d e p rovi d en . - C lu nd n tiin a re prin vis, se s pu ne, s nu se ntoa rc la Irod, pe a lt cale s 'au dus In ta ra lor [Mat. '2, 1']. Deci v z n d Irod, v rs lo Tul de snge, c s'a n e l a t de Magi, s 'a mni at foar te i t rtmi nd , se spune , a omort pe toi pruncii din ViIleem i din toat e' hotarele-l ui de doi a ni i mai jos d up .t irnpul aflat dela Magi [Mat. 2, 11 -1 o]; cu ca rii ' c ut n d s o mo a r i pe "celala lt prun c n s c ut mai nainle de el, i ne afl ndu -I, a ucis.. pe t atl lui, pe Za haria, in tre tern, s c p n d pru ncul cu Elisaveta , pl u i alt a r [Mat. 2 3 , 1 mama lui, pentru ceeace ei cu nimic nu se i n vi n ov e s c. ( 62 ap- : 3 , 5 A nc lra ; 2 Grgorie Nls.).

Ca nonu l , 14 . Ia r da c unii a u s ufe rit m ult si l i nevoie, c s c ndu- Ii-se g llra , i [sufe rind] I e q l u t' i , i a u r m as sta torni ci In re p rod uce rea cre d i n li, i a u fos t s tatorrnci cnd li s'au ars minile, adu cnd u-i fr de voie la jertfa nes flnlt : ' d u p cum mi-a u s cris mie d in temni de tr ei ori fericitii mucenici , pre cum i a lti impre u n slujitori, n pri vinta ce lor din Libia , unii ca a ce t ia mai al es cnd mp r eun mrtur i s es c pentru sine i pen tru a lti f rai, pot s fie n s lujba lor, r nd u i i fiind inlre m rturi si to r i, ntocmai ca i cei o mo rij i lu multe chinur-i, t cari nu mai pot s vo rb ea sc , i s - i ridice cuv ntul, sa u s s e mi te spre a s ta mpotri va celor cari i chinuesc n za da r; dar ca ri nu s'a u nvoit cu ur ciuue a a celora , pr e cum cu ad ev rat i ari am auzit dela ce i mp re u n slujitori. Deci se vor pune ntre m l'luri sif o r i i toti a ceia, ca ri vietui esc dup Timotelu , i asc u lt de cetee zice : U r m rete dreptat ea , fric a de Dumnezeu, cr edinta , dra go stea, r bda re a, bl nde e a: lu pt -t e cu lupta b u n a cred intei, apuc viat a cea ve n ic, la ca re ai i fos t che mat; i' a i mrturisit m rturisi r ea cea bun Iuaintea multor martori [1 Tim. 6, 11 - ,,1 .
( 62 a l' ; 3 , 5 An clra),

26

Canonul 15.

Nu ne va nvinovi cineva pe noi - fiindc in e m Miercure a i Vinerea, n ca ri cu drept cuv nt -ni s 'a po - ":\ runcit no u d u p predani sire s ajunm; de o parte Miel' < curea din ca uza s fatului f cut de Iudei pentru vind er ea Domn ului; ia r de alt parte Vinerea p entru c a p timit el pent ru noi; ia r Du min eca o in em z i de bu curie pentru celc e a invia t nt ru ea, in care am primit s nu pl e cm nici ge nunc hii.
(6 6 . 69 ap.; 2 9 , 89 Iru l.; 49, 5 1 Laod.).

C a n o a n e l e S f nt u lu i Atan a si e ce l M are .
C a n onul 1.

Toa te f pl uril e lui D umneze u s u nt bun e i cura te ; Cuv ntul lui -Dumnezeu n' a fcut nimic net rebnic sa u nec ura t ; c c i dup Apos tol : . ai lui Hristos b u n mire a s m s un tem nt ru ceice s e m ntuesc -, (II. Cor . - 2'1' ]' Dar fii n d c sge ile 'd ia volului s unt diferite i de multe fel uri , i pe cei mai cura ti la minte se nevol et e a-i turbura i o pre te pe Tra i dela strdui nel e o bi nu ite, s mn nd pe ascuns in ei g andur-i., . necurate i s purcate, vino ca ' pe sc ur t s al un g m a m g iril e d ia volului prin h arul M ntuit arului no stru, i s - In t r l rn mintea celor ma i s impli. - Toa te s unl cura te celor curai ; ia r ce lor ne cura ti i co n tiina i toale li sunt s purca te - [Tit, 1'1') ' Da r m minunez de vicl eu gul diavolului , c ci fiind el s tri cci u n e i pieire, s t r ne t e gnduri la ap arent curate; iar ceea ce se face este mai cur nd c u rs ori ispiti re. Cci , p re cum a m zis mai nainte , pentruca s relin pe cei strd ui tori de la zelul ob i n u i t mntuitor, i pent ru ca s se par c a n vins in ace a st privin , n t re b u i n e az a stf el de mome li, ca ri nu ad uc nici un folos pentru via , ci pr ovo a c ntreb ri i flecri i , ca ri lrebue sc nlturate. Cci ; s pu ne-mi mie, iubite i prea cucernice , ce p c at, sau neiii ndc

27

[Aceast a a r ii tot aa ] secre[ce Se el i mi n] prin g u r ; dar avem s spunem nc mai multe i desp re curgerile d in p ntece , ca ri s unt necesare celu i viu pe ntr u v ia . i a poi, da c credem c om ul e ste fptur a minilor lui D umneze u, d u p du m n eze etil e Scrip tur i, cum se pu tea fac e din putere curat un lucr u spurcat? - D a c suntem neam al lui Du mnezeu, dup fa ptele d umnezeeti al e Apostolilor [17" . -,, ). a poi nimic necura t nu avea m in noi : fi i nd c numai atunci ne spu rc m, cn d fp t ui m p cal ul ce l prea puturos. Iar cnd se ntmpl vr eo s curgere firea s c involuntar, . at unci pentru necesitat ea f(sri, p re cum a m s pus , pe l n g ce lela lte o suferim i pe aGeasta. I n s fii nd c ceice . vre au s gr ias c impo. triv a ce lor ce se numesc drep te, sa u ma i bine [zls], celor f cute de Dumnezeii, se r efer i la c uvntul evan ghelic, dup care nu cele ce in t r s pu rc pe om , ci cele ca ri ies , trebue s se mus tre i aceast ' n es oc ot i n a lor (c nu o vo iu numi n tre bare). F i i ndc mai nainte d e toate, nefiind I n t r i i , n n e t i i n a lor v at m Scripturile. Iar cu vntul divin este a a: Fi ind c unii iar 'au asemen ea ndoial asupra m n c r il o r , l nsu Domnul, des legnd n e t iin t a lor, a d ic dnd in vile ag eroa rea lor, zice c : nu ce lece i ntr s p urc pe om, ci ce lece ies; a poi adaog: i de unde ies? i rspu n de: din ini m; cci se t i e c a co lo sunt vistieriile rele a le gndurilor spur - ; ca le i a le celor la lte pca t e . Iar Apostolul l nv n d ma i pe s cu rt d espre aceas ta , zice : M n c a rea nu ne va 'p une pe noi ina intea lui Dum nezeu- (1. Cor. 8,.1. i de a r zice cineva a cum des l u i t c s curgerea fi r e a s c nu ne va du ce s p re pca t; se poate c i doctor ii ' (ca mcar 'dela cei . din afar s s e r u i neze) n privinta aceasta vor r s pu n d e c celuice t r e t e i s'a dat oa reca ri ieiri indispe nza bile s pre a elimin a prisosinta sc urger ilo r , cari h r n e s c fiecare mdu la r din .noi, precum cele d e pr isos ale ca pului s unt perii, i mu co as ele ce le ce se e lim in din ca p; i a le pntecelui, ce s e l eap d; deci ce le de prisos a le canulel or de se nt i n este a ceea. Aada r ca
' i cum cineva ar voi s ad u c invinui re pentru iunea ce s e . e l i m i n prin n ri, i pe nt ru s c uipa tul

c ur ie,

a re o scu rgere

firea sc .

2a
pca t es te n fa a lui Dumnezeu, o b t r nu l e prea iubitor de Dumnezeu, cnd n s u i Stp nu l celc e a plsmui t vie tatea a voit i a f c ut aceste rn du lri, ca s ' aib a cest fel de i e i ri ? Dar fiindc .trebue a p relnt mpina lmpo trivirile ce lor ri (c ci a r zice: deci cl a r nu es te p c a t nici adev rata ntr ebuinare, dac org anele s'a u pl smu it de a toa te Crea tor ul), n privinta acea sta ii vom a d uce la t ce re pr in i nt r eb ri , zidind: des pre ' care In tre bu i n are vorb e t i ? despre cea d u p lege , pe -ca re a ngdu it-o Dumnezeu, zicnd: C r etei, i v lnmu l i i i umpleti pm n tu l [Mois i, 1" .], pe care Apostolul o scoa te la ivea l zic nd : C i n s l i t este nunta i patul nespu rca t (Evrei, 13 ,.], s a u despre cea o bi nuit , dar care s e sv re t e pe ascuns i cu desfr nare? fii ndc i ntre ce lela lte, ca ri se ntmpl n v ia , gs im c se fac n d eosebite fel ur i; precum a ucide nu e s te inq du i t, dar n r zbo i u a de s fii n a pe v rjmai este i !eg iuil i vrednic de l au d . As tfel c ntr'adevr chiar de cinst e mare s e nvr ed nicesc ceice s 'a u dis tins n rzboi u , i acestora li se ridic mo numente, ca ri ves tes c fa p tel e .[Ior] curajoase ; as tfel, ace la lucru, n unele l rn pre jurri . i la an umit vrem e, nu e ste i nqdui t, iar la alte mprejurri i vr em e pot rivit se in g d u i e i se i a rt . Deci aceeai concl uzie [are va loa re ] i n p ri vin a imp reu n rii. F ericit es te ce lce in' tinere le av nd jug liber, a intrebu in' a t firea spre n a t ere de cop ii [ler. 3",1, iaX dac (a n t re b u i n a t- o ] spre d e s t rbI ri , desfruri i adulter, va pri mi pedeapsa [ce a ar ta t ) de Apos tol. Cci dou fiind , cil e n v ia pe nt ru a ce tia, una mai mo d e r a t ' i pa Iriv i l vietii, vo rbe s c ( ad ic ] de a nuntii, ia r cea la lt, ce a nge re asc i de nentrecut, a fecioriei; dac cineva ar a le ge pe cea lume asc , a d i c nun ta, nu s e va nvinui, -dar nu va primi a ttea haruri; n s va pri mi, fiin dc i e l a rodit Trei ze ci : ia r d a c cineva a r l mb r ia pe cea c urat i mai l }res us d e lume, de i ca lea aceasta este mai a sp r de ct cea dinti i mai cu nevoie de Indeplinit, ns are har uri mai minunat e ; cci a od rs lit rodul, ce l -d es v r it, nsu tit. Drep t a ceea ner ur alele i vicle nele lor J n t reb ri , a li av ut d es l egr i s pecifice i a u fost des lega te

c e fel d e

. ".:

.-'1
"

,1

29

din vechime de dumnezeetile Scriptu ri. De ci, a Prin t e , s p r i j i ne te turmel e ce le de sub tine, . indemn ndu-I e d in cele Apastoleli, m nqindu-Ie din c ele eva n g h e l ice t i , din psalmi. Zic nd , - vla z - i n dup cuv ntu l [Ps . 118 ,,,1; iar cuvntul lui este a -i s luji din inim curat ; cci t i i nd aceasta Insusi P roorocul, ca cum pe sinel tlmcindu-se zice:. - I n i m curat z i de te intru mine, Dumnezeule, ca s nu m turbure gndu ri spureate - -. [Ps . 50'11]' i iari David : i cu Du h s tpn itor m n t r e te [Ps. 50'141. ca, .,_dac i m vor tur bura c ndva gndurile, s m nt reasc oarecare put ere dela tine, fiindu -mi ca o-temelle. Deci ln sui aces tea i cele ca acestea s ltuind, zi, c t re ceice t rziu se pl ea c adevrului: - I n v a vo i u pe....cei . frdele ge c i le tale - [ps . 50, 1, i ndjduind In Domnul c ti v ei convinge s se deprteze de -o rutate ca-aceasta, c n t : i ne cre dincioii la tine se vor Tntoarce - [P s . 50,,,]. Fie de ci ca ceice . n t rea b cu ru ta te , s Incet eze de o za da rn ic ost ene al ca a cea sta; iar ceic e din ca u za drept ei cinst iri s u nt cu n d o i a l . s se tntreasc cu Duh st pnito r. Iar c l. cu Incredintare ' cunoatei adevrul , p s t ra i - l n e v tmat i necl tit, in Iisus Hristos Domnul nostru, cu carele Tatlui 511 cuvine slav i s t pn i re, Impreun cu Sfntul Duh In vecii ve cilor, amin .
sf tuindu-l e

tu _

t iai cnd n ' vis aveau scurgere des mn , i credeau c aceast a


laInt lneaz . curenia trupeasc .j] din cauza aceas ta s'au adresat pentru sfat lui Amun.AmulI a.intrebat d espre ch e stiunea aceasta pe Atanasle; carele d~ept; rspuns l-a, trimis, epistola prezent. Aceasla 'es te Interpretarea. detaUat a celor 4 canoan e al e tui Dlonlslu . din 'Aiex'a nd rla. - impor tan i este ceeace Se spune In partea Ilnal a . eplstolel lui Alanasle despre cele d on cl In vla l": cale~ cdsfori.1 (rau ,-al'au) i' cea a1~ciqri.i( ri). " ,,{'.9EV/"4 Alanasle aproba cstoria, dar fecioria o' consider mult . mat SUblim, deoarece, zice, cea dintI aduce omului rod numai de treizeci de or i, ' pe cnd.feclorl'; aduce rod lnsutlt. Atanasl e isi

(5,51 . ap.: 4, 13 trul.; 4 Dionlslu Ale x.; 12 Timo t. Ale" .). - Atanasle a scris epistola prezent adresat ce lebrului dU ll g r nltric Amun Inainte de anul 356. Unii dintre clugri se sirtjnte~u ,din cauza unor visuri . de peste noapt e, i In spe -

30
bazeaz a cea st n v t ur

a - sa pe Si.

Scriptur

(Mat. 19,. "

M ~. l O'! O - 30' 1. Cor. 7 n 'ai -I o i pe alte

Iocuri"),
r

C ano nul 2.

Da r fiind c despre eretici am pomen it ca de spre ' m o ri , iar despre noi ca de unii cari avem spre mntuire dumn ez ee t i l e S cripturi , i m tem ca nu cumva, precum a s cr is P avel Corinte nilor [II Cor. li , ,1, unii dintre cei cura li din s irnp licila le i din cur eni e s fie sedu i de vicle nia oamenilor, i a sttel: s inceap a se folosi de c r i s t r i n e, ce se zic a pocrife, a m gindu- s e prin iden tita tea de numire a c r i l o r ad ev ral e, - v rog s a ve i r b d a re d a c v s criu i eu pomenind de spre cel e ce le cu n oa t e li, p entru nevoi a i folosul bisericii. i voind a pome ni despre acest e, m voiu folos i spre intrirea I n dr z n e l i i mele de pilda Eva nghe tis tului Luc a, z icnd i el: De vr eme ce unii s 'a u apu cat s alctuiasc loru- i ce le ce se z ic -apocrife, i a le amesteca cu Scriptura de Dnmneze u n suflat, ' des pre care ne-am incredinat de plin, p recum au pred ani sit P r l nilor ceice din inceput ' le-a u vz u t i a u fost s lujitori ai cuv ntului, mi s 'a p" rut i mie Ind emnat fiind de ad evraii frali , i n v n d u - m d intru n cepui, ca re s se socotea s c c ri ca nonice , i p redanisite, i a fi , c r i dumn ez e eti, ca fiecare , ' de s 'a amgit; s o s ndea s c pe ceice- l-au - am git, iar de a rmas curat, s se bucure, iar i aduc n du - i aminte. Deci toate crile-Vechiulul Testament sunt la numr dou zeci i dou. C atle" s'au ' pr edanisit- a fi, precu m am au zit, i literele la ,Evre i;- iar pe ' rnd i d u p numi re fiecare este .a stlel: Intiu Facerea; :apoi Iei r e a ; apoi Leviticul; i d u p acee a Numeril e: i apoi A doua leg e ; iar dup ac es tea este Iisus al lui Navi : i Iu-" d ectori i : i d up aceast a Rut ; i i ari ap oi patru cri a le Imp rall or : i dintre acestea - cea d int i : i a doua se numr intr'o carte; ia r a treia - i a patra asemenea ntr 'una ; ia r dup acestea, nti a i , a doua a Paralipo1) Ve zi c om e u t aru l lui Zonara la ace st canon (Sint. Al, IV, etc .), prec um i .c o m en ta r u l Arh irn.. lui Io an (Op. cit. II, 2 . e tc.}, " 70

..:

31

,~.

...
j

,
i
j

i'"

1 :
~

menelor asemenea o carte se numara; apoi Esdra inti . i a dou a, asemenea Intr'una; iar dup acestea cartea Psalmilor , i a poi Pild ele; apoi Eclesiastul, i C ntarea c n t ri l or; c t r e a cestea este i Iov; i apoi Proorocii, cei doi sprezece intr'o carte se numr; apoi Isai a, Ieremia, i cu d nsul Varuh , Plngeri le i epi stola, i cu dnii leze chiil i Daniil. Pn la aces te s ta u a le Testamentului Vechiu, i pe ale ce lui Nou nu stm la ndoi al a le sp une ; i [aces te] sunt urmtoarele: patru EI/an ghe!ii, a lui Mateiu , a lui Marcu, a lui Luca, i a tui Ioan; a poi dup acestea Fap tele Apost olilor, i apte e pis tole ale Apo st olilor numi te ca toJice ti, a stfel: una a lui Iacov, dou ale lui P etru, a poi trei ale lui Ioan , i dup ac estea una a lui Iuda ; c tre acestea sunt patrusprezece ep ist o le a le Aposlolului Pavel, cari pe r nd sunt sc rise as tfel; int ia c t re Romani , ap oi do u c t re Corinten i, i dup aces te ctr e Ga la te ni, i apoi c t re Efeseni, a poi ctre Filip eni, i c t r e Colos eni, i dou ctre Tes a loniceni, i cea c t re Ev rei; i a poi ' dou ctre ' Timoteiu ,i ar ctre Tituna, i ce a din u rm ctre F ilimon una; i iari Apocalipsul lui Ioan: Acestea s unt isvoarele m ntuirii, ca celce tnseteaz, s s e s a ture de cuvintele dintr/Ins ele, n acestea s ing ure s e bih eveste te nv t u r a dreptei cinstiri: la acestea nimeni s nu mai adaoge, nici s s coat ceva d intru acest ea. i pentru a cestea dojenea Domnul pe Sad uche i, zic rid : V rt citi, ne tiind Scripturile, nici puterile lor [Mat. 22, 2' ); iar: pe Iudei i s t u i a : Cercetati Scriptu rile, c a cestea sunt, cari mrturisesc despre mine [Ioan, 5"91; dar pentru mai d eplin exactitate este necesar s adaog i a cee a cu m c sunt i alte cri afar de acestea, dar [cari] nu s unl n canon, r nduite fiind ns de Prini a se citi d e ctre ceice se con vertesc !;le cur nd i' vr eau s invete cuv ntul dreptei cinstiri: . Inelepciunea lui Solomon; In. elepciun e a lui Sirah, i Estir, i ludit, i Tovie, i nv tura ce s e zice a Apostolilor, i Pstorul. Dar ns, iubiilor, [s tii] c nici ntre cele canonisite, i nici ntre cele ce se cites c, nlc iri nu se amintete de cele . a pocrife; ci [acestea] Sunt ns cociri ale ereticilor, cari

32

sc riu c le voesc pe e le, i .le ac ord i le adaog lor (vechime] de an i, ca co nsi de r nd u- le a fi vechi, s a i b pret e xt a seduce din acestea pe cei n e vi n ov ai .
(60. 85 ap.: 60 Laod. : 2q Car taq.: Gli gor le Teologul i Am filochi u despre crile Sfin tei S cr ip tur i), ,~ - Canonu l pr ez en t a fo st in tit ul at: ex . fis J.. /}, ~. t op raar_l.)tiJ: ~ "rr"Toi.;j" i a lo st s cr is de Atana s le in an ul 367. E pist o la aceas ta este io arte i m p o r t ant ; d e oa r ece vo r be te despre t em eiul i : desp re pri m e le is voa r e a le cr edi ntei c r e ti ne or todoxe, i p e aceas t sc risoa re . mpre un cu celece le spun despre aceeai, ' ches tiune Chirii di n Ierus ali m;') O rlgorie Teolog ul, AmiiIo cllie i I ca no nul 60 a l si nodulu i del a La odiceia, se In te rnelaz do ctrina de a s tzi a Bi. se rid i ort o do x e despre SI. S criptur i d espr e c r ile, ca r i o a l c t uesc. ") Ce le ce se spu n in a c e a st e p is tol despr e num rul c r ilo r S i. S cripturi, s g ses c i in al; voV'l";' brlrop_fJ C; rij~ { lela ,; rp {l'P"?r:, care a a ju ns Ia noi sub nu mele lui Atana sle , p recum i n ex oo (u~ , d xp ,ff~.:;, r~<; o,o/)olt6~o'.J ntorecoe a lui Io a n Da > rnas t hi nul ( car tea IV, ca p. 17). Atauasie vor bete n a c e ast ep is t o l a sa de spre c r i le can onice al e S I. Sc riptu ri, apoi desp re c r ile n ecanoul ce, i la, sfrit m e nt l on e a z pe r.e le apocriie. , Despre c rile canonice, adic 'des pr e c r i le, ca r i sun t primite In canon ( x a voVt, op.ElJa), Atauasie zice c a cestea su n t as tfel d e c r i , ca ri pe cal ea t r a d i l ei au a juns in Biseric pn pe vrem ea s a in calitat e de S cri ptur inspir at de Dumne zeu ( ,9W 7IV' ''OTO<;; rpa'l'1), ca r i to at e su nt r e cunoscut e d e c ri d u mnezeestl ({Je'" p;m.la), i ace st ea sun t isvo are al e m ntuirii ( tr'irfl.? roi; (1w" 'rY)P c'o . '.J) ,. deoarece numai printr'ins ele (p ovmg) s e pro p ovedu e te tn v [ tu r a d r e p te i cre d i n e, i prin u r ma re nimeni. nu a re voie sa. a daoge ce va la acestea, ni ci s sc o a t cev a dlnt r 'Iu sele. At anasie, sc oj ind la i ve al in a cest chip so lemn im por ta n a c r i l or; cano nice ale S I. S criptu ri. cit ea z pe r nd a ce st e cad i , . i an u-. rne int iu c r l l .. Testame nt ului Vech 'u, despre cari spune c sunt douiizeciidou la n umr (dup numrul allabetulul evree sr, precu m lE! num rau " i ev r eii. cit nd s u b u n n um r i do u 's a u
1) I n v tur l;,~e:11l8 pre ca teh um . I V, 35
1. ". ~

"t
-j"

): :1 '

..:
o
ur
t-

,.;o:

.n
J;

"

'1'

(Migne).

') ~ Vezi: L(li~;ds1lJ Jl l Bisericii cre tine or todoxe rsritene, ca pit ol ul:

D,e, s pr.e S! ,

Script u r

in .spe cia l ( Edi tia din Belgr ad , 18 7 7 , pag. 1Q - 15); -:

33 . . .

J
._ ;

neaz r artea a ceasta , i tot a a ni ci G rJgo de T eol o gul, nfci Me itou d in Sardlce (Eu s eb . hl al; eccl . IV, 26), din cauz c nll a fo st co n firm at n nt reaga Bjseric -cre tin~.j de i cartea a ceasta (Es~Ir>'_ a ' lost conaider at

J) La Chlrlt din Ieru salim (Joc cit ) ca rtea Ru t se g ae t e In ol al t cu ca rtea Jud e ctori l or, dar cartea Estirei, ca re dea s em ene a eate (arte canontc, s e gse te s ub num r sepa ra t. A ta n asie ce l Ma re nu m e n to

drept carle
a c eaa t

c a nonic

la'

t oi

Evreii "(din Palestina

i '

din Alex an dria),

l a YnulU Prin i 'b ta er fces tt'!n pri v in a canon . j t tii sau ne can onicil ii c r ii din c hesti une , La Am nlochlc i in ex punerea cred inei (loc . cit.}Jui [oan Dama s ch in ' "c a r tea ac easta eat e tr ecu ti n tre cele ca non ice . nto cma i c a l !a Chlrt l din Ierusalim . D ej s emenea i n ca ~ ~hlsmul no stru (I ~ c cII.) '; 1) Ve ~i ~?5 9J~_)n lr0c!u<;er:ea n - teologie .d e M a car!e, ~n d e s unt meniona te multe doveal n privina aceaaa . n Bi seri c a r o m a no- c a tollo s e ' con : ide r i l. cenonce ns ~ i "a lte . c rtldt n -Testa mentu t 'vechju, d espre. ceeace ve zi comentarul cano nu1u l 24 carlaginean . ja r 'm prej u ra r e era

declaiv

34
6 . J 'I~aI.1 Xu.J.. oup.i vYj n Jv ... Arroa r uAlOlI (aa

zisa: nv tura

Apos tu lllo r)

7 . 17 0\"'IV (P storul) .

-,

Cartea Eslire i a fos t trecut intre c rile n ecanonlce pro babll din in o tlvul c pe atu nci Evre ii al e xandrlnenl nu erau inc de a co rd cu cel pa lestin en l in p rivi n a canon lc t li 'ace stei c r i, precum o co nsidera u cei de mal t rziu. i d u p cum rChir ll din Ierusa lim l-a r ec unoscut ca nonlcltatea pentru , Biserica o r to dox r s rl l ea n .' ) U rm toarele patru c rj l : n e le pciu nea lui S olomon, Inelepc i u nea lui Iisu s, Ilul lui Slrah (e cclesiaslicus),ludii i Tovl e, i n BIserica or todox rsrttean erau considerate de regut drept c r l cari su n t alar de canon, dar ca rljotut sunt bune, instructiv e i sllnle.') Ce lela lte dou c r i; tur tura Apostolilor i P s torul, men jlonate de Alanasie, tolJeauna erau considerate in Biseric de cr i bune. din cari s s e In str uias c cal ehumenii Despre cea dinti ( nv tura 'Apos to tno r) Zo na ra ' z ice c unii spun [t-rv U r O"a,v) precum c sunt A ezmintel e Apo stolilor adunale de Cllme nt, i pe cari sl no dul trula n (ca n. 2) le-a interzis s se ci t easc . ') Inlr'adevr nv t u ra Apostolilor ( d dJaX'; n J v a;coaraA"' v) era con sid erat iden lic cu A ez mlnt el e Apost olilor (Llcarar u.l nov cq{w v Tto cJro ).)~) t), i pr in ur mare poate presupune i a ceea c Atanas le sub d dJax 1 a In el es Aezm;'. ' lele A postolice. Desco pe ririle lliniilice mai recente au do vedit c IIU es te aa. Sub o,aa.x? Alanasle n'a n e l e s A ezmintele Apos totlce, ci o a lt carle, care s'a-compus in prima jumtate a secolulu i a l Il-l ea in Egipt (dup a lUl in Siria sau n Pales -

se

.J:

it

;: l '

,---1) Vezi n ota 1 d ela pag , 33 .

'.
de

"".

2)

ri cii or to do x e tot n ec an onice m ai 8 U 1 t din T es ta m ent ul V echiu: C r i l e II ~ i IH ale lui Es dra (sub ca rtea JI " a lu i Es dra men ionat: mai sus dre p t ca noni c tre b ue a s e in elege c a rt ea lui N eem ia ), i toate cei" trei cri ale Maca boil o r" p r ecum i ' un ele lo curi a n umite di n cr-il.c ca nonrl e 1110 Te stament ul u l . Vechi u. Vezi 1 2 7 d in .I ntr o d u re a in teologie de mltr op, Maca r le. .

Afar

crile

necan onice

menionate (4), du p

~ l ~ {

do c trina Bise -

3) Comen tarul acest ei epi s tole , IV, 8 1.


"') Despre
il. pe g , 3 1 2
a ceast oolecfun e

Acela~ -JU, crti p rezent,

l "ci tim i n
p a rtea
,

Sfutagma l ui' V las tar (Sint. AI. VI, 146) i la' Ach im. Ioan. U, 10.

vezi lucra rea


_

_ vcl .~.
k

f
~-

etc.

',.. .... ,:.

,"~ """.

; ..

35

1ina). Cuprinsul ac estei c r]l ast zl este in general cunoscui.')') Ea este o scriere In dependent, care cu Aezmlntele Ap ostol etl are numai acea comunitate, c a servit de Isvor p r l! prime (cap. 1-32) din cartea a Vtl-a a Aezmlntelor Apostcllce, Iar c Atanasle s'a gndit chiar la aceast scriere i n epistola-sa, si nu la Aezmitjtele Apostollce, se . do ve d e t e prin im prejurarea ' fiindc se t l ac Insui Alanasle s'a iolosit de aceast s cr ier e , i . in s pec ial c", I U';.Ir-arp.a . JeJad x. Ql {a ; rrpot; p "oI.J';'(ovr a;, care a ajuns Ia noi sub numele lut Atanasie, nu este altceva in prima sa parte -d ec t editia pr eluc r at din d,,'J,,;;:~ . Cartea a doua o Iloe!,?" ( P storul), scris de Herma la incepu' 1ul s e co lului al II-lea, dup cuprinsul su n unele p r]l st in leg tur cu de a"x1 -l n Biserica ' veche s 'a bucura I de mare cin sle ; ba Ori gen o considera chiar divinilus inspirata. In urma acestei mari Importana a - P s to rul u l - , Atanasie I-apulut recomanda .catehumenilor spre ntrebuin area pe lng d e J a;;:>}. S) , Atanasi e, dup ce a ni rat n aceast e p is t o l a sa c rile Testamentului Vechlu i Nou, ap oi c rile, cari n'au Intrat ca non, dar car t sunt folosit oare pentru 'catehumeni, m e n i o n e az c r ile c. rrop"'P0u< fJ{IlAou< (ll bros r econdlto s), pl smulte de eretlcl spre a abate pe oamenii mai simplii dela adevr. i pe cari eretleli le prezentau drept c r l vechi, dar cari cuprindeau numai doclrina cretin denaturat. Atanasi e a sc ris epistola prezent chiar cu scopul ca s fereasc pe credincioi de astfei de c ri eretlce mlnclnoase, precum . Insui spune aceasta la :. incepu tul , epistolei. C ele cuvenite despre aceste c ri s 'au spus ' in comentarul ca.no nulul 60 ap,

-t j

1) T ex tul gre cesc o' m preun cu ' trad ucerea a rbeaac fJi c u' n ote a iost edUat de prof . J. Vukovic i: In v tura Ap cato lilor rZedar , 18 8 5 . Lite-rature ace stei cr i am men i onat- o in nota 3 dela 37, din Dreptul bisericesc.

-tllor

'1 Traducerea A p ost oli ei de

. ro m ne u sc

ae gs et e n lucrarea: S crierlle P rin Pr, J. Mr h lce a cu, E e. M. P et eru i E e. G. N . Nitu ,


f4

Chi inu,

1927. (Nr. Tr.)

8) Vezi edlla critic 8 ' "P storulul n Hefe!e, Pe tr um upost," op e~ l (Tubing . 18 5 5), pag , 3 2 2,-43 8 , iar locul citat. din Origen vui P rolegcm~naJ p , X CJII din a ceea i e d i i e.

36. .

Canonul 3 .

..

Tu s crii precum s e cu vine fiulu i iu bitor ct re ' t a t '; deci ,u'eu; apr opii nd u-te prin scri s oare, Ru iinierie, 'teImbr i ez ca pe celce-mi eti mai pre sus de toti do rif.-Da r i eu, putnd s .. F sc riu ca unui fiu i la nceput i 'la mijloc, i la s f r it , am luat aminte ca ; nu din scr isori. s se cunoasc com uniu nea i 'ni r t u r t a jc cl' tu-mi e ti e p is to l . du p cea scr is , c u noscut ' i citit n inim . Deci cr ede c aa m a flu, crede ntr 'adevr, te nd emn . i te ' ro g s - m i scrii ; cci nu pu in ; 'ci mult m nvese-Ie sc fcn d aceasta. i fii n d c cu iubire i bi s e ri c et e (c ci ace asta ia ri se cuvine cucerni ciei tale)'. ai ntrebat n p ri vl n a -celorce cu to r a a u fost t ri i ,d a r.-nus 'au s trica t n credinta . ce a rea, i ai voit ca s- t i s criu ce le hot rt e n pri vi nta lor n s inoa de i pr etutindeni, s . tii , s t p ne al meu prea dorit, c la nce put du pce a ince ta l violenta , ce se. fce a, s 'a tinut s inod, fiind -de f al episco pi din p r il e din af ar ; da r s 'a inut [s inod] i li' . mpreun s lu jitorii ceice locuesc in Elada, tot a a cu ni. mic mai pu in la ce i din Ispania i Galia : i s'a ho t r lt ceeace a ici i pr etutindeni [s'a lucr at] ca ce lorce a u czu t i a u ap rat nelegiuirea, p o c in du-se s li se dea ie rtare , dar s nu li se dea lor . loc in cler; iar ce lor canu i-a u n su it n elegiui re a, ci s'a u trit de sil i p rin tor , s 'a hotrt [nu numai] s li se dea ie rtare, [ci] i sai b i loc n cler, mai ales c a u ad us apr are v redni c de crez m n t, i s 'a prut c aceas ta s'a fcu t cu oa recare is cu sin; deci au dovedit c nu s'a u conve r tit la nel egiuire. Da r ca s nu se pun oarecari nel eqi ui]! s sric~ .biseri~ile, au preferat s a ccep te ca leayio lel{fe ii s poarte greuta tea, .dect s s e pia rd ' P P P9 a re . i fi~ c nd ei aceast a ni s'a p rut c ne spun n chip dem n. de. c rezut i 'cu scopul ca s s e . i d e s Vin ov j eas c c 'A r on; fratele lui Moisi , ' n ' pu stie a ' a cceptat p c tu irea poporului, i [astfel] s se justifice, t a nu cumva j nfot c -cndu-s e poporul n' : Egipt, s rm n fn . idolatrie, Dar se ;r~ 15 reaa "fi probabil c da c' ar'fi rmas n pustie puteau s se retin dela nelegiiire;iar nH~rg nd;in.Egii)'t,.

"

37 sla r fj;jnte!iL i - In t r i t nelegiuirea in ei ; din cau za , ac easta! li' s'a i admis . a cestora s fie n cl er; iar ce lor cari au ', fost a rn q i ] i i au suferit violene, s li s e dea ie r'ta re, Acestea le fac cunoscut i evlaviei ta le, ndjduind -c i cu cernicia ta va primi cel e . holrlte, i nu va osnd i .stbiclun ea celorce s'au nvoit astfel. Binevoie t e dar a -citi - a c es t e av pre o i m e l i poporu lui supu s ie, ca, cuno.scndu-Ie i ei , s nu te Invinuiasc pentru ac ea st atiiudine a ' ta fa de unii ca, acetia; cci nu se cuv ine .s - i scriu dac i cucernici a ta poate s le e xpun co ncepia noastr in -cprivina a cestora ; i s plin e a s c to ate <:elipsesc; Laud ii!!. Domnului, car e le-a d es vrit n tot cuvntul. i In toat cunotina. D eci ce ice se c es c c u adevrat ' s anaternatis ea sc n speci al credin ta c ea deart a . Iui Eudoxiu i:' Euzoiu: d eoarece ' ei huJind Ipe Fiul lui Dumnezeu] a li cre a tur ; s'au inscris drept ap rtori ai eresului arian ; i s mrturi sea sc c r ed i n a mrturisil de Prinii dela Niceia, i s nu prefere n ici un alt s in od fa de acesta . S aJut r im e a cea d e pe I nq tine, iar cea de pe lng mine te salut In Domnul. (62 ap.; 10 sin. I ec .: 1.5.3.5 ,8 Aneira; 10.1 4 P etru Alax .: , 2 Teolll Alex.). - Pe timpul. cnd arianlsmul era foarte puternic. i cnd .acest 'eres sub scutul protectorllor imperiali. mai ales pe Ilm pul lui Valent, multi preoti .erau constrni cu for a s m rturi s ea sc eresul arian . Mai trziu, cnd violenele au , incetat, i cnd ortod oc l i puteau s-i mrturiseasc liber credina lor, mul i dintr e
a cei preoti
SI au lepd at

de eres

rica
dup

ortodo x ,

Din

aceast

imprejurare s'a
aceti

s'au intors din nou la Bise n s cut nt r eb are a cum

trebue s se primeasc in Bi seric acest e persoan e, dar nu exista u requle generale in privinta aceasta. Episcopul Ruinia n, la care,
cum se vede. erau
rspun s

mull

de

converti II s 'a adresa t lu i


ntreb ri .

Atanasie pe la anul 370 pentru deslegarea acestei


-s ie a
lui Rufinian printr'o scrisoare. ca re
.a c e a s t

Atana canonu l

al c tue t e

prezent. Atanasie rnenjloneaz cte va slnoad e. cari s' au [lnut in chestiune in Spania, Galia i Elada i in special lin sinod compus din .episco pii terltortllor ex ter ne (127[0 r:iv t ell) pep C'; v
i m f7x6 7ClIJ lI) ,

care a emis un canon

e ste sinodul dela Alexandrla din anul

in

aceast chestiune. Acesta

36 2,

care s'a [lnut sub pre--

38
e dlnla lui Afanasie, spre a se restabili. pacea din ' B i se ric i unll atea dintre ' cre ll n i , ' ca ri s'au 'desbina t tn'urrna ' a rla nismulul, La acest slnod, ' tntr e altele. s'a hotrt ca '.10 11 acela,.. carii au' fost sllili prin vlo le n s treac de partea a rlenllo r, dar cari In .Iond' i du p convinge rea lor nu s 'au f cui arieni, s fie I ertal i s. II se p er m it s r m n In ac ea t reapt din ierarhia bis e riceasc, in care s e gs eau i .mai inainte; dar c o n d u c t or i i i aprtorii eresului, dac se converles c i se poc esc, deasemenea se pot primi in I31 ser ic , ns nu mal pot face parte din cle r.') Atanasle co mu nic lui Hulinian ho trrea ac easta a sinodului ' dela Alexand ria, ca i e l s . se contormeze acelei hot rtrl, Deoarece fns pe acel timp mai ' a les Eud oxlu , episco pul Co nsta ntinopolului 360 370) i Eu zolu, epis copul Antlohiel (364-376), au fost . a dere njli. cei mai a pr igi ai doctrinei lui Arie i au proclamat cre dina arlan dr ept or todox , At ana si e face at enl n ac east epist ol a sa, pe' Hulinian ca s preti n d dela t ol, cari se convertesc dela arianlsrn la Bise ric , s anatematl zeze fn public m rturisi re a de credln a ace s tor d ou p ersoan e i s mrturiseasc in chip soleum s imbo lul ulcelan .")

r-

1) Be fe le , 2) Din tr'o

Co ncilieng e sch ic ht e, I, 727-72 8 .


epi s t o l

a l ui Va sile cel Mare


c

a dre s at

ce lo r' din Neo ce.;' I.

a arefa (ep. 2 04 , O, e d , Mig ' le) se vede ch est iune i lui V as ile.

A ta n e s!e a

sc ri8 ..;~de 3p re e ce e a k

Canoanele S~n t u l u i Vasile c e l Mar e.


Canonul 1. In pri vinta intrebrii despr e ca ta ri, i care intrebare s'a pus mai inain te, i de care bin e iti aduci aminte , c se cuvine a urm a obiceiului din fiecare loc, deo arece atunci, cnd s'a tratat in privinta acestora, au fost .diferite p reri despre bo tezul lor . Dar cel a l Pepuzien ilor mi s e pare c es te f r de nici o ra tiune ; i m'am mirat ., .cum de Dionisie ce l Mar e, canonist fiind, t-a trecut cu vederea . Cci cei ve chi au hot rit s s e p ri meas c a cel botez, nea b t n d u-se ntru nimic del a c re d i n : dr ept a ceea pe unele le-au numit ere s uri , i pe altele sc hiz rne, iar pe altele a d u n r i nelegiuite ; d eci eres uri [a u nu mit) pe ceice cu totul s 'a u l ep d at; i s'au nst r in at c hiar d ela cred ln ; ia r schizme [au nu mit) pe ceice se deosebes c n conceptii cu privire la un ele chestiu ni ' i ntrebri bi ser iceti corijabil e : i adun ri ileg ale Iau numit} a d unrile ce se . fa c de presviteri sau episcopi n eas culttori . i d e poporul nei n v a t ; precum d a c cineva fiind g sit in grea l a fost nl turat din slujb , i nu s'a s up us canoanelor, ci s ing ur i - a at ribu it si e-i nt ietate i slu jb, i mpreun cu dn sulau pleca t [ i] a ltii, p r sin d catoli ceasc a bi s eri c aceasta es te adunare it egal ; i s chi z m este cnd [cineva) in privinta poc i n ei s e d eoseb ete de cei del a biseri c ; iar eresuri sunt precum [de pild] al Maniheilor, al Valenti nienilor, i - M a rci o n l l l o r , i . a l n sui Pepuzia nilor acestora ; c ci [la acetia] deoseb irea es te chiar cu p rivi re la insasi credint a in Dumnezeu.Deci cei vechi au h otrIt ca ce la l ereticilor [botez ) des vrit s se a nulez e; ia r a l s chizm aticilor ca a l uno ra, ca ri s unt ln c n bi ser ic , s se primea -

;t
:~ (J~:
;

..

.,

.,

il O

sc a , Iar cei ce sunt In adunri ilegale, Ind reptndu- s e prin poc in c u v e n i t i prin convertire, s se lmpreune ia ri cu biserica, pre cum adeseori i ceice [se gsesc) in vreo t reapl [bis ericeasc], merg nd lmpreun cu Cei neasculttori , dup ce se vo r ci, s s e p rimea s c n ace ia i stare. Deci es te evid ent c P epuzienii .s unt eretici, cci au hulit asupra Duhului Sf n t, at ribuind ~'l u i Montan , i Priscilei In chip nelegiuit i n eruinat numire a de M n gitor. Cci ' sunt vrednici de o s nd sau ca ceice au Indumnezeit pe oameni, sau ca unii cari pe Duhul S fnt I-au ba tjocorit prin asm nar ea cu oamenii, I a stfel s un t vinovati o sndei ce lei venice, pentru c hula cea mpotriva Duhului Sfnt es te n eiertat . Deci ca re este motivul, pentru ca re s s e considere valid botezul acelora , cari boteaz In Tatl, i Fiul , i Mont an , i Pri scila ? c cln u v s unt boteza i ceice nu s'aubotezat ntru ce le pr lld fl.n l~ite nou. Drept ac ee a d e i lui Dlon isiu ce l Mare a ~c p,p ;'it a ceasta din vedere, noi n s tr ebue s ne ferim "de- ii imita greea la ; cci a bsurdita tea e ste vdit dela' s ine ns i i l murit tuturor ce lorce ct de puin t i u a judeca . i Cata rii n c s unt dintre ce i des- binaji; dar s 'a prut ce lor din vechim e , de ce i mp reun cu Cipria n i cu f ir milia n al nostru vor besc, a-i supune pe toji a cetia unei hotr ri, pe Ca ta ri, i pe Encratii, ". ' 1.~ i pe ldrop arastai, i pe Apot a ctii. C ci Inceputul des' " bin rii s'a fcut prin . s chizrn ; iar cei ce s'au lepdat de "" bis eri c n 'au mai avut harul . Duhului S nt , pe ste ei ; c ci a . lipsit c omun icare a pr in ntrerupe rea succe siunii . Cci cei dint i, cari s'au deprtat , av eau hirotoniile dela Prinji, i prin punerea m inilor pe st e ei ave au harul duhovnices c; dar ceice s 'a u rupt, devenind mireni , n'au avut pute re nici de a bot eza, nici de a hirotoni; nici nu 'pute au d a a ltora harul D uhului s fnt, del a ca re 'e i ali cz u t ; pentru aceasta [P rinii] au hot rt ca cei boteza i d e d nii ca de [ni te] mir eni, viind la bi se ri c, s se c u r eas c din nou cu a dev ra t u l botez al bise ricii. Dar fiindc n genera l uno ra din Asia li s'a prut ca din interesul co nduce rii mult ora s s e primea sc bot ezul acestora , lie prim it. Iar pe ce l a l Encra tijilor trebue s - I

1 11

.:(., ~ '. " ' ,;. ;., .. ':'1


'iiI.' .. .

'~ I ': ;\
W4i

.~lf ~
ji ;'
..2!
c~1 ~t

'1

.rea." : deoarece spre a -i. fa :e inacceplibili pentru biseric, au -c utat s - i ia de ja In st p nire cu bolezul lor ; prin ceeace au stri cat i obicelul lor. Deci socotes c c nou ni se cuvine s l ep dm botezul lor, deoarece n privina lor nimi c nu s 'a hdtrtlmurt ; i dac cineva I-ar li primii dela ei [a cela] venind la bis eric, s se bole ze. Dar d ac ace a sia ar fi pi edi c ordinei obte ti, s se a plice i ar obiceiul i s se urmeze P rinilo r, cari a u o rnduit ce le [de cuviin ] p entru noi. Cci m tern ca nu cumva, nt ru c t hotrm s z b ov ea s c in pri vinta bo tez ulu i, s -lfrn pl cd tc m pe ceic e s mntu es c prin asprimea o r nduelii ; iar . d a c 'c'ei a p streaz botezul no stru , aceasta s nu ' ne ln sp irn nt e; c ci nu suntem rspunztori prin [Impr ejurarea) c le d m lor har, ci ne supune m p re ciziunii canoan el or, b ar n egre it s se di spun ca ceice vin dela botezul acelo ra, s s e ung adic d e cred i n cioi , i a a s s e apropie la taine. Cci tiu c pe ' fr atii Zaiu i Satornin, fiind ei din a ce a r n d ui al , l -am primii in s ca un ul episcopilor; d rep l ace ea pe ceic e au fost mpreun cu ta gma acelora, nu mai putem a- I des p r i de biseric, deoarece prin primirea epl sccpilor am a ezat ca ' i un ca non cele n privina co muniun ii
ClI
d n ii ,

co ns i de r m -c a ; pe ofapl

(46. 47 a p,; B sin. I e e. ; 7 sin. II ec. ; 9 5 trul . ; 7 Laod. ; 47 V asile ,c. M.>

Canon uljnezen t, i urm t o ar ele p n la canon ul al 16-le a prima e pistol ca noni c (hrtaTo A7f xa vm x7;J a lu i , Vasile cel Mare scris n anul 374 lui Am filochi u, ep iscopul Icontel di n F r igia, i In a cea st a Vasile rspunde la difer ite tn tre b r l ca no nice ; p e ca ri i le-a adresat Aml ilochio, i il l mu r e t e c teva locuri d in S f. Sc rip t u r . in privin a crora ~ d e a se m e tl e a l-a ru .. gat Amfilochiu, .Va slle i ncep e epis tola s a as tfel: .Se zice c nen eleq torulul i se so co te s te de n e le pclun e d a c ntrea b despratntelepclune [Pilde, 17. 28 ] ; iar intrebar ea inteleptului, precum se vede, tntelep e ste i pe il ne ne leq lo r ; ceeace cu da r ui lui . Dumnezeu n i' se ntmpl [ sljnou , de c te or i pr imim s criso rile s ulle'tidu l t u celui Iubit or de os te n eal ; c ci pr in acea nlr ebar e pe ntru ne t n i n e devenim m ai b gl orl ele s e a m i
lnelu slv..al c tu e sc

.1.

mal n e le p i. nvnd multe dintre cele nu le tim; i grij a pentru r spuns s e lace In v tor al nostru. ' Fi r e t e i acum, de o arece nici odat nu ne-am gndit la intrebrlle tale, ' ne-a m s iill a le cerceta temeinic i a ne a duce aminte dac vom II auzit ceva dela cel ve chi, i a reflecta asupra celor ce le-am-inu a t dtn tre cele de acela fel" . Prima intrebare pu s d e AmliIochlu lu i Vasile se reler la aprecierea bote zului s v rit in un el e asoci a tii eterodoxe, i da c oare vo r trebui s - s e bote ze ceice s 'au converlit d ela acele asoclajli la Bi se ric a, ort odox , R s p un sul lui Va sile la acea st ntrebare alc tu e ste ace st canon 1; Spre a pute a judeca asu pra ' vafldlt l i. b otezu lu i s a v r /t in s nul u n ei asociatii e te ro d oxe i prin urm are spre a ' ti cum s se pri m e a sc in B is erica ortodo x a cela, cari se co nve rte sc dela . a stfel d e a sociaii , Vasite cel Mare rel ev c SI. P rin i din tim p urile mai vec hi a u o r nd ult c trebue s s e lin seama de m su ra, in car e s e abat aceste dif erite ' a so cla lt e tero do xe dela BIs e rica o r to d ox , i s s e "pro ce d ' ze in conformital e cu a cea sta .. Tufi ce lce s e a bal dela unilat ea Bis ericii ortodoxe se i mpa rt in: 1, e re liei , 2, schizmat ici i 3 cei ce fac a d u n ril l eqa l e. Vd511e face dl s t i u c l e cl a r i pr e ci s ntre a c eti diside nli, ' in tem e in du-s n pr ivinta aceasta pe 'cele s tabili te de ce i vec hi ( ot rra}..o. w IJ. E resul ( at p i , E'S, ha erese s) se form ea z de ceice s e a ba t" Cll totul del a B iseric i .s e In str lne a z chiar i dela cre di n ( "a r ' a or~ v Tr;v rdarev TrT jA A Orp tCIJpevou ;). Zo n ara, referlndu-se la aces t canon a l lui Va sile, ex pune ac easta ' mai delallat i zice :' . Ere ticl sunt t oi ace ia , car i nva "in,.co ntrazlce re cu cred ln s ortodox (;rupa 1"~ V opiJo8oeo;l 7rinrn) iJofd'ovro,), fie c au fost m ai de mult sa u mal de curnd exclui d in B i se ric, fie c ur mea z vre n n eres m ai ve chi li s a u mai nou " ' ). ' De a ltle l a c e ast n v t u r potrlvni c cr edin ei or to doxe JIU tr e bue s atin g b azele credinei ortod o xe pent r uca s s eco ns ide re e r e tic, ci este sulicie n l dac gre ete chiar i n um ai CII privire la vreo dogm. i ea es te eretl c . . Sub numirea de ere tiei s e n e l e q i aceia. cari recunosc i mrtu rise sc tainele (p uo r1pwv) no ast re , dar cari greesc chiar i n u ma i re erltor la une le ches tiuni din do ctrina o rtodo x , i se deo sebesc de coh: cept a o r to do c ilo r (aw.rpE'p oup i volJ TO/ g op OU (tO~Ol;), " zice Zonar a '
, ,

1) C c me ut. ca n , 2 si n. Il ecum., S ini. A t. II, 1 8 2 .

43 la .icomentarul canonulul 111 a l sinodului I V ec um;' ) i in generp, dup do ctr ina . canonic a Bisericii ortodo xe , celce nu esl e or todOXieste i eretic: alpsTlx or; EfiTC rr; J. ~ op(}oO O~O <; ..2) _ Schizm (ax ["I' 0w) se alctuele de acela. cari ..se deosebe s c in conceptle cu privire)a unele chestiuni i intrebri bl serlcetl, dar cari deosebiri s e pol indrepta uor. Aa spune Va " slle cel Ma rol' in can onul s u pr ezent ; i a r ln d c bote zul sch izmaticilor trebue recunoscut, motiv eaz aceas ta cu imprejurar ea c acetia fb.c parle din Biseric (o~ s eu lx rq.," s:~xx).7J(]! ar.; bvnvv).. , Zona ra in com ent arul canonului 6 a l sinodului Il ecum. repet a ces te cuvinte ale lui Vasil e despre s chizma ' ) .. ia r in cornenta rul canonului 33 laodicela n le l ntre g el e cu urm loarele : .schiz ma tiei (a1.'''l-'o...o l) su n t ac eia, cari n va corect in ' privinta cr edintei i a dogmelor, dar s' au desp rit de biseric din un ele cauze anum ite ( l h a TlYU I; oe ol ria e] i i al c tuesc a d unr i ae p arale" ' ), Totui schizm el e au lost co nsiderate in ' Bi se ri c totdeaun a ca unul dint re cele ma i mari p cal e s v r lte impot riva 0 :, s erlcil. Optat din Mileve ( sec. IV) consi der s chizma ca pe u na d intre cele mai mari rut i, ma i mar e dect o mUciderea i id olatria. Catholic am eccleslam, scr ie ' Op ta 1, facit si m plex e l ver us lnt ellectu s, in te lligere s ingulare a b verissi mum sacr am enl um et unltas a nlrno rum, S chisma vero, s par s o coa gula pad s, dtssipa tissensib us genera tur. Hvore nut ritu r, ae mulat lou e . el lilibus rabaratur, ut des ert a matre ca tholica, impli fiiii dum faras exe un t et se separant a radiee matris ecclesla e, invidiae lalclbus am putat ', errando rebelles abscenda nt . . Schisma s um m um mal um el ha mici dia alque idola tria atrocius est. ') Io an G u rdea u r, com pa r n d schizma CII , e rezla, zice c rupe rea u nit ii i d eplin t j li blseri cetl (1'0 7CJ..1po/w. l'a exx).'iUlaU t"tkJlJ) nu este ' un r u mai mic dect pr oducerea unul eres"). i da c d in cauza aceasta fir care s chl zrn este vrednic de a fi condamnat in a a chip. i a pol . cu att mai v rtos este vredni c din cauza consecin jelor, fii n dc ,
1) Si n t. Al. II, 2 52. 2) Nom oca no nu l n X IV titluri; X II J 2 A , 2 (ib. VI, 7 4).

(SInt . A t

1, 2 61 ). Vlas~ar~

S in t. A I. 11 . 18 3 . , lnl AI . III , ' 1 9 9 . s} De s chlsmate, J, 2 . 6) Horn. 1 1 n ep is t, ad . Ep heaica.

'1

44
la urma urm elor oricare - sc h iz m se tran sfo rm n e res; Opiniuflile lui leronim i Augustin r elerito are la aceast ch est iune la-a rn cita t la co me nta r ul ca rio riu lul 6 al .s ln o dulul II ecurn. (val. I, part ea II, pag. 114). . '. Aduni1'i il egale (iraf'a<7uvar"''r 1, la ls a synagoga, illicitts c on ve n tus) se la c dac o a reca ri e pisco pi s a u pre s viteri neascul t to rl m p reu n cu poporul In cult se adun la ruq elune s epara t de B lserl c n adunri (au va!;, ) ; . de pild . dac o perso an s lin [it a Ia si oprit prin aut orit atea bi se ri c ea s c cu i'c d e r e dela s v rirea Iunclunilor pr e o e t i , i nu vrea ' s s e su pu rl au to- . r il lii bi s eri c e ti, ci 'a d u n i pe a l l l l ng sine. de sp rln du-se
d eBi 5eri ca~ ec ume n l c (;rara lT:'()VTS;
njl) xa{) o Aex-qv

e'xxJ.. 7jatav) i

cu d ela sine , putere funciuni pre oe ti. Aceast de te rm ina re a lui Vasil e d espre a dun rile ilegale indic pe acele p ersoane preotesti Insubordonate autorlt ll, cari incun[u r n d- pe episcopul lor le gal, vreau s fun ctione ze Independe nt in Bi seric; iT m po tr lva c r ora s'a u dat multa canaane (31 a p.'; 16 s in. IV ec . ; 3 \ trul. et c.). - Dup cu m s e ved e a d u n r il e iie gaie ne permise nu se de oseb es c mult de sc h iz rn, du p felul; n care Vasil e de fi n ete schizma i din cauza ac ea s ta in canonul 7 al primului siu od ecu m, cei ce fac ad un ri ileg al e nu se men lonea z , dect numai ereticii i s chizrna tlclt, cu m s 'se prim e as c i n B ise rica o r todox , n e leq nd u - se v s ub cei din urm , i ce ice iac a d un r i ile gale . in p rivin a c ro ra de altfel i multe al te canoan e conin prescripiuni, ~ Va sile d up ce a vorbit d espre . deos ebllele s pe cii al e celorce se d esbin de Bis erica ortodox, d tn drurn rt lu i Amf ilochiu - ~ cu m trebue s se prime asc a c e ti d i s l d e n l in Bisdrlca ortodo x dac s e convertesc. Acest e pr e s crip lunl In ge ne r a l au lost ac-cap ta te i co n fir ma te de slnodul trulan (can, 95) , i dispozitia em is de acest sin od Si a st zi este n vig oare in Bi ser ica noastra ; Va sil e . m e n fio n e a z nomin al n ac e st can on al su pe aceti di siden i d e Bi serica or to dox : pepuzleni, m anichei. y al enlinieni i m a r ci oni l, cari sunt e re tici, i a poi schi zrrtatl cli : calari, e ncratiji , Idropar astaji i - a po t a c t l l . Dintre ce i dlntl, des pr e petniz ieni am vor bit la comentar ul canonul ul 7 al s ino dului al Il-l ea ecum. (vol , 1. p a rt ea II, pag. 123- 12 5 ). Manih eii d e r iv de l a Man es (lat . Ma nlcha uE), "ca re le .a Ir it in s ecol ul al III-l ea i d octr tnaa a i -a pr o pv dul t- o int i a i nce pe

s n de pli n easc

' -fo-.

45 in P ersia. de "u nde a po ijs'a' r s p n rn t I In E uropa. Manes 'pa r te 'din a cea ' specie " a gnbsticilot , cari erau con tra r! iudaismului i a firmativ cutau .s restabileasc doct rina c r etin in ' l o a t 'cu r t en la ' i independenta sa i s , o' in t re asc Ca p e s ingur a religie un iversal ; Man es l- a al ctuit s ist emul SU di n dualismul vechiu "per aa nial lui Zo roas tr u :. lu mina i ntunerec u l, cu .eo nii m p r l t ' d u p o ordine anumit, Pe sine in sui s'a n u' m ll m n g i e to r, care le a lo st trimis s cur as c doctri na lui Hri st os, care a lost d enatura t de Apostoli; i prin ur m are a l epdat din St , Scrip tur a Testamen tulul no u toi ul ceeace n u e ra de acord cu si st emul s u. , Mnihelsmul a filn tat pn n se' colul al V,II-Iea; dei n timpul di n urm p e a scuns (9 5 tr ul,) i) To t din ac e ast directie antliudaic I c eau pa r te i m arcioniti i ; cari i ' ali origina de la Mar eion din Pont. ca r e a inc epu t S- i r sp n d aa sc do ctr ina s a nt i la Ro ma In a d oua ju m tat e a s ecolutu l a l II-lea, ca re d o ctr in a poi s'a r spndit n it alia in " trea q , n E gipt, ' i apoi la r s rit ') . Yolenttntanu, ca ri d er i v del a Val entin di n Eg ipt d e 'pe la m ijlocul s e co tulu i al II-l ea, era u gnoslici . dar de o d irectie c ontrar, i a num e Iuda izan l . n sis te mul lui Val!,ntin n u se g se te d uall smul n s ens oriental, ci e l a des vo lta t -p a ralelismu l dintre lumea s u perio a r id e al i lum ea inferioar vi zibil n tr'o ' Ior rn , ' ca r e s e p o a te 'p rivi d e cea mai d esvoltat i cea mal perlectdintre t o i ce ltaIii g llos lici . S is te mul lui Va le n tin. ca atare. i-a , c tl q at au tor itat e pe t impu l s u i din c o a l a sa .a u I e it . c t a v a pe rs o a n e cu r e n ume, cari au sedus p e multi cre tini i cari e ra u p e r i cul o i ' pent ru c re tin ism,') Dintre s chizmaticii m entionati d e Vasile n a cest ca nan, am vor bit des pre ; caturi la cornentarul ca n on u lu l 8 al pri mului sinod' ecu m. . (val. 1, 'p a r tea Il , pag 20 1 ~ 204) t. d es pre idropara s-: fatil a comentarul canonuJui 32 trulan (vol, 1, p.liI , pa q, 5 15) Celb i i, en cratilii ; l apoiaciili erau nite s ect e, ca ri i aveau ori...
fcea dat

'-

, t) ; E pip h a n .; . h a er ;4 e (al. "6 6) ;. CyriIJ. uterc sot , cat, 6 ; P h otii con t ra. ' Ma iiihaos lib r l l Vo -,:..., Cf; Wa lch, 'H is to ric . : dcr ._ I\.e ~ e r efe n . I, : 0858 7 5 i Neand erj G es ch . cler c h r ts u, Rel tg lon , II, '; 18 6 , f g, ~ . ,.

. 2) E pJpb.an., "-- h aer.s 2 2 ( al. .4 2) ;,.' Te rtull . adv, Mar e." Cf, Walch. 8 . a. O. I, 488, f gi -; .Neander, ' ' 8JO; ~ II; .;160 , ,{g. ' . . ... . _: 8) E plphan... haer .: 3 L; . C tem. ~ A l e x ;, S tro m . V II. 1 7. - e L W aloh ,
0

fi .

EI .

O. 1, 3 3 5 fg. N e and er , a .

R.

O. il, 10 5.. ' fg ~

46

.gina din coala gnostic a lui Tatan . din S lria .dln auoua jum tate a secolului -ai II-l ea. Talan, pe lng doctrina sagnostlc despre orlgina lurnl l, care . in fond semna . cu , sistemul lut Valentin, propov edu la a scetlsmul cel mai riguros cu ' scopul ca sul, letul o mului s s e poal libera de materie i s . se poat apropia de Dumnezeu. In prtvlna moralit ii n v a c adevratul cre ti n tr ebue s s e inlrneze riguros dela t o a t e. c elep m n te t l, i i n s pecial dej a cstor ie, carne i vin, ca dela lucruri rele . i nec ur at e, cari in s lri n e az pe om de la Dumnezeu i il lin legat de m at er ie. Din cauza acestei i n i r nri (irxpaTEea) . dela toate; ad e pi l lui Ta la n s 'au numit irxpaT'Tuc,1), sau deoa re ce, urmnd Ilte r al In v t u r t l e va nghel ice. dup care celce nu renun { no ra a oeriu] la toate ce le are, nu poate li ucenicul lui Hristos (Le.
14, BS) . renu n a u la toate cele lume tl, s'au numit ~1t'oraJ(rtac,~

iar din

cauz c

la st,

cuminectur Iulrebuinau ap

in loc' de

vin, se numeau: ,; iJpo napaa rd.m'4) .

In prfvin a celor din ' urm (catari i cetlall schlzmatl ci) Vas ile zice in ca no nul pre zent, c bot ezul svrit de preoi i acestor asociatii schizma lice, se poate constdera ca un bote z s v r tr de laici i s coate la iveal din acest pritej unul dIntre pr incipiile ca nonice fund amentale referitoare la ierarhIa sacram en tal a Bisericii. i anume cnd poate li considerat ierarhia ca l e g al. Vasile zice despre schizmatlcii meni iona ti .n canon: " C ci i nceputul desbinrli s'a Icut prin sch lzm ; iar ceice s 'au - l e p d a t de bi s eric n'au mai a vut harul Duhului s fnt peste ei i cci prin intreruperea s uccesiunii a , lipsit comuniunea. Cci ce; dint i, ca ri s 'a u dep rtat, aveau hlrotoniile dela P rinl, i prin punerea minilor peste ei av eau har'iii' duhovnicesc; dar ceice s'au r upt, devenind . mlre n i, n'au avut putere nici de a bote za, nici de a hlrol onl; nici nu puteau da altora harul Duhului sfnt, de la cari ei a u c zut", Asadar -puterea deinut de episcop. prfn ca re el poate s ' hlrotoniseasc pe altii i s le dea darul preo1) Eplp han. , h a er ., 27 (81 4 1 ). CL Walc h. 1, 437. i . Neander , 11 ,1 6 0 . 2} E plp bun., hee r, 26 (al. 46) el h aer, 4 1. (I , 6 1). , cr, Walch. : J, g. .4 4 0 ; Nea pder, II, 1 5 7 C :8,. 'Thecd ore tt , H aer, fa bul, IJ 3 0-. o r, Walch; 1, 43 7; Nea n de r n, 100. Se numea u n c i i s aaofa r i (can , 4 7 Va sile c , M. ) . dln '- ca uz . c tot de auna se mb rca u n n i te saci , spre - a arta . lumii c intreaga Jor --v i a \ f. o pe tr ec n c tn t, -

47 jiei depinde de succesiune adic. de mprejurarea c ntru ct a puprimit . sau a motenit aceast putere deJa aceia , lui-o transmite in chip legal i nlru ct va putea ' s pstreze 'l s transmit i altora a ceast putere motenit. Dac un . e pisco p pierde aceast putere sau prin s e hl zm s au prin er es, a tu nci firete c el nici nu o poate transmite altora'. i prin .urmare la acest episcop s ntrerupe succesiunea. adic se pierde motenirea, pe care a deinut- o n chip legal p rin hlrotonie, Ia Iei cu t ol cellali eplscopl ortodoci. Acest principiu . canonic n ' pri viti la ierarhiei sacra mentale din Biseric m enionat de Vasile n acest canon nu este altceva dec l ex pr es iu nea doclrlnel SI . Scripturi, a P rinllor i Invjlorilor biserlceli formulat pe scurt in a-

cari i-au

ceast prlvln ,

La . comentariile canoanelor 47 i 68 ap, s'a spus c temeiul preojiei legale il lor meaz transmisiu nea neintrerupt dela Apostoli pn n prezent a put erii Ierarhice. Puterea aceasta s'a transmis dela Aposloll episcopii OI' celor dinll i de la acell episcopi dlnti a trecut n cursul tuturor veacurilor pn ast zi la toi ceilali e pisco pi, i prin urmare epis copul este succesorul Apostolilor ( d rrQ(frOAtXO g O((J.OQXOg , apostolorum successor), carele a primit dela Ap ostoli ac e eai pul ere prin succesiunea neintrerupt a,u,'J..loOlo.OO' l CO";, successlone continua);') Iisus H rls to s dup nvi erea s a ' a in struit pe Apost olii si n privina misiunii lor mari din lume (L: . 24 , " -48 ; Fapt. Ap . 1, .1, le d puterea de a Ierta pcalele (Ioan. 20, ,,) i le poruncete . s mearg ca s mprteasc tuturor popoarelor nv tura sa i s le introduc prin botez n trnp r la sa, a p oi c EI va rmnea cu d nl i in loa te zilele pn la sfritul veacurilor .(Ma t. 28 , 10-'01. ' Dupce Iisus Hristos il plecat dintre' Apostolii si, el indal i-au ales un alt sol n lorul tr d torulut ~uda spre a se ntregi numrul . lor de mal nainte (Fapt. Ap, 1, 21- 2.1. i dupce el au . primit pe Duhul Sfnt promis lor (Fa p .Ap. 2, . ,), ndat au nceput s-i indeplineasc slujba incredlnIat lor de Iisus Hristos, i anume ncepnd cu Ierusallmul.unde au ntemeiat" i au consolidat prima comunitate. . cretin l Fapl. Ap. 2, il -4')' In fruntea aceste! prime comuniti cretine a tosl lsat Ap . Iacov (Fapt. Ap. 21, 18 ; Gal. 1, ,,), iar cellalli . Apos1 ) A rt. 10 din enciclicla p.Rtriarhiior
rsriteni .

.,.

, , _. 4 ~L , . _

toll ' au ' pled. s ntemeie ze alte comunltt ' l afar de Palestina , purt nd grij permanent i i n te res ndu-s e de aceste "ca munlt l (II Cor, Il, i~) . Cnd apoi putn dup aceasta creti nismul .s'a r sp ndlt id e p ar te i Apostolii prin urmare nu se mal I'\U/<iau ' in grij i ,personal de fiecare comunitate sau Bi seric ntemeiate de ei, atuncl i au fuat pe lng sine iti ace ste Biserici persoane" probate in credlnt ca ajuttori, d nd u- Ie puterea ca in numele lor s n d e pli n ea sc totul ce era de lips pentru consolidarea credinil i pentruca s organizeze viaa cretineasc : (1 Tim. 1. 3. -4"'i~ ~ 9-~22: Tit L ~ , 5 ' 2 , l~)' A ceti aiut torl ( auvep r o !') ai Apo stolilor in unele Biserici s'au numit ' '''''''' 07[Ol, fiind din tr e ,a ce ll a c te unul n i1ecare B i s e ri c , i care in calitate -de rnputernicii i succe so r al Apostolulul respect iv se ' n u mea' i d n , sul A postol ( Fili p. 2, 2' ) ' Sf. S crip tur m enioneaz numai pe civ a ' din tr e aceti e piscopi, succe sori al Apostolilor: pe Tudln Creta, c r u ia Ap . Pavel ii spune c l-a aezat aici pen truca intre altele s numeasc presvlte ri in fiecare cetate (Tit , 1. , ) , pe Tlmol elu in E fes (5 , ""-22). pe E pa fro dit in Filipi ( Fii. 2. 26), pe Diotref (1fI Ioan. v, 9) . i pe cei a pte e p isc o pi al Bis erici lor < lin Asia mic (A poc. 1, 2' ) ' Pe temei ul acesto r la pte din SI. S criptur, din cari am cita t numai partial, i- a for mat Biseri canoastrdoclrina sa can onic in pri vina puterii epi scopll or primit prin s uccesiune dela Apost oli. , Doctrina acea sta a SI. Script u ri a l ost d eplin lmurit de c t re SI. P~rinlii n v to ri a i Biser icii. Ucenicul Apostolilo r Climent, e p iscopul ,Romei, in e pis tola sa adresa t Cor inte n ilo r scrie ; urmt o ar e l e : . O; " ;r o' a r o A o l ~,u i;; 1J ervwauv " ata roil K ?.J p!:q u
1 7Jd'OV X C!N JTO U, Du. l pe ,; larm brt roii o ll of l a "t'o i;"r7jc; imaxo;r'9j q~ AUl i auT7Jll ovv , r jv alrlav xtpo pNom v d l"1Cf on~. o; "r e: A e: i lAV i ur'inrr;l1av i ou.;" 7Cp oelp 7),uEVo/ .H ;/ xa l 1.l$r:a{iJ bf"!Yop~v " a~ O' (Ihaf7llJ, o;r(lJ~, iav ;toi .. ,u'f p?iiJin v (JtaiJi~(iJilra , PrEp ol Je: o o x~l1 c. a!_dvo ( v (1p i f; r7)v Atrnp rlav ,w,a1v. ' ) ' E ft ifsip; s criitor bisericesc din secolul al l l-Iea , ' a '. c r ui s e m en ioneaz atI de Eusau lu, ct i de:ler.oriim ; a
ar tat in scrier ea sa printr'un exemplu 'viu din ' viaa' bise riceasc acea 'doctrin ap ostol lc n privinta succesiunii (a taaoX~) eplsco ~ u'ijlJ ~
,

r,,"/mipara

pilor ' dela" Apostoli,' el " citea z " anumeccons emnarea. episcopllor diil c,clev''' 'Biserici .. 'a a ' cum ,au- urmat suc cesiv ' unul. idup altul

49

incepnd de pe vremea Ap ost olilor, i cum s' a transmis p" rnd puterea apostollc prin succesiune la episco pii din fieca r e Bi seric n chip netntrerupt.t) Irineu din Lnidnnum, comb t n d pe diferlji; erellei de pe vremea sa. s o m e a z pe ace t l e re tlci s dov edeasc mprejurarea c episcopii lo r au primit puterea lor prin succes iune del a Aposto lt, precum s 'a intmplat aces t lucru la episcopii . ortodoci. Irlneu, nlr'un loc din a ce a st ce l ebr lucrare a sa scris mpotri va eie ticilor, zice urmt oa rele :. Tradition em apostolorum In 1010 mu ndo m anilest am, In o m nl ecdesia ad est resplcere omnibus 'l ui vera veUn t vlde re : e l h abe mus annumerare eos 'l ui ' a b ap ostol is inslitutf s un t episcop i e t succes sorss eor um us'lue a d na s.') i a po i : Ob au dire o po rte t hls, qui cum eplscopatu s'i2~c cessf on e char is m a ve rlrat ls certum; s ecu ndum plaeit u m Pat ris ' cc e p e r u n t r r ellquos ve ro 'l ui a bslstun t a principali succe slon e et quoc unque loco se colllq un t, suspec te s h ab er e vei qu asi haerelicos e t mal ae s ente n tia e. ' ) Apoi ia r i : Agni llo vera est apos tol orum do ctri na et an tiqu us e celesiae s la. tu s. in uni ve rs o munco , et chara cter corporis Chris tl secundum su ccessi on es episco po rum, qu lbus ilU ea m, q uae [Il u noqucque lo co est, ecc lesla m tra diderunt.') D up Irin eu vede m c ac elas lucru il spune i Tertul/an, c nd co mb ate p e ere tici i ii som eaz s ara le iru l episco p II ar lor . cari ar fi legali in tre ola lt p rin s uccesiu ne continu ( continu at a s ucce sslon e) d ela vr eun Apostol, s au cel pui n dela U ~1 ucenic apostolle, pl'eCIIIJI po t sa ara te a ceasta Bisericile. cari ' rn rt urts es c cr e d i n a o r t o do x') , Celebrul Cip rian , clasicul au lo r al unit ll bi s e rice t i, scrie urm toarele: Ha c enlm vei ma xime el laboramus et lab orare da bem us , ut unltat em a Domin o et per ap os tolos n obls s uccess oribu s tradilam, quantum possumus, obtinere curem us.") P ot es ta s p eccatorum remillen dorum apostolis data est et e cclesil s, q uas illi a Dea missl con stltuerent, el epis co pls , qul e is ordlnation e vlca rla succes ser unt, Ho st es autern unius catholicae ecelesl a e In qua 11 05
E us eb. hist . eccl. JV, 22. e f. Hleron. , de v ie. iII . c. 22 . haeres, I1r, 3 , J. 'f 3 Ib, IV, 2 6. 2 , ' ) Ib . . IV, 33 , 8.
1)

2 ) Iren . contra

5) Ter tull. , do pra escrl pt. ,

G ) Cyprlnn. ep .

4?

C. 22 .
'1

a d. l'frmiJ.

60

sumus, qui apostolls s uccesslmus .' ) Ieronitn : Apud ne s a posfo... Iorum locu m tenent e pisc opi.') Omne s epi s copi apostol orum successores'[sun t.") Augustl \l : Iri a post olo rum locurn consti tuit nos,"] -- i a a mai de par te a m p utea s c t t rn I n c mult e dovezl din sc rie rtle P r in l lor, cari toate dovedesc c put erea epl s copea s c din Bl s e rl s este l e g al din pricina c d e riv prin succe s iunea ne n treru p t p n n ziua de ast zi dela Apo stoli sau dela ucenicll Apos tolilo r. E xpri ma rea s i m bol ic a aces te i doclrinl in Bls erica n o a s t r a s tz i o avem n art, 10 din e ncicllcia pat riarhilor r s ri t eu l , i doctrl ua a ceasta i asl z! e ste decisiv in Bis erica o rtu d o x , c nd este a se h o t r i <I a c este a s e r e cunoa t e sau : nu p rco hn e a vr enn ei asocia tii et erodoxe, pre cu m a m v z u tIa com enfar ul ca no nu lu l 4 7 a p.

'J :
'~
"

C a n o nul 2 .
Ceeace o mo a r (ftul] prin mete uqire, s e supune p edepsei u cideri i; i l a n oi nu este d up subtilitatea expr esiu nii d e [ t] fo r m al i neformat; c ci ai ci se os nde te nu num ai p entru celc e se v a n a t e, ci p entruc i [l e sine s'a primejd uif; c ci mai de mulle ori m or fem eil e i n ac est fel d e ncer c ri. Dar pe l n g aceasta se mai a daog i om or irea . f t u l u i , a ll ucidere dup inteni a celor ce indrs nesc acestea. D ar nu tr ebu e s se intind po c in a lor p n la moarte, ci s se prim eas c du p un fer men de zece ani, dar vindeca re a s se h otra sc nu d u p timp, ci d up chipul poc inll . (65 a p.; 9 1 Im I.; 2 1 Ancira: 8 ,3 3:5 2 Va sile c. M.). - Vasile in a cest canon a l s u rep e t dlspo zlla cancnului 2 1 a l s inodulu i dela An clra , care apoi s ' a confirmaf i la stnodul tru lan (can. 9 1). Va sile s P4ne . c in Biserica cretin la a cest deli ct nu se face de osebire dac Itul a primit deja in pntece l a r m de o m s au n u; i prin aceasta vr ea s scoat la Ive al disp ozitia Bi s ericII Testam entului Ve chiu, in car e se I c e a d eo seb irea aceasta i se i judeca altfel ac est delict. In carlea a
1) E p, 75. a d F irrniJ. Hiero n' , ep, 4 t . a d Ma rcellarn . ' ) Ep . 14 6. ad Eva ng. 4 ') A ugus tin., de Verbo Domlni, eermo 2 4 .
~,

""l .

1:

51

~.'

d o ua a lui Moisi s e s pune: Dac se ceart doi oamen i i unul din lre ei l o ve te pe o ie meie gravid aslfel n ct it u l dlntr'I nsa iese, care ns nc nu ar e o larm h ot r lt , s p l t e as c o ped e a ps in ' bani n s uma hot r t de s ou l lem eli; d a c n s i'lU l are o . lo rm hotrt ' (este iormat), a tunci s dea s u fletul pentru suflet (21 ea _ .. l. A a da r n cazul prim pct osul tr ebuia .s pl tea sc o ped eaps pecun ia r, iar in ca zul a l doilea se 'supunea pedepsei cu m oartea. II cre tini sm nu se d pedeaps i n bani, ci feme ia, care om o a r f t u l concep ut se osndet e ca ' .1 o u cig a , inll din motivul, fii nd c a omorit I tul, i in rndul a l doilea, fifn dc i- a expus pericolului lprop rla s a via fi!, d eoarec e de ce le mai mulle ori i iemeile n sa i mor n astlel de caz url.t) Va sile pedepsete pe acest e iemei p c toa se, intocma i ca i slnodul dela Anelra, cu penit en de zece ani, a dmi nd ca .ace st termen s lie prescurtat, d ac s e do v e de te c se cesc s incer i din inim de p catul lor. n cano nul su a l a -lea Vas ile supune la pedeps e cuve nite i pe Ie inelle, ca ri da u altor a doc tarii pentru a vort (ve zi co men ta ru l can, - lui 2 1 al sinodu lui dela Aneir a l. Delictul acesta se c onsi d er i ca m oti v de divort. Da c 50 - , 1ul va cuno a te c sa/ ia sa a omorit lnt e nlonat Ilul dlntr'insa, d usul are dreptul s pretind desfac erea cstoriei sale cu a ce a lemeie. Ace asta s'a pres cris In c pe vrem ea lmp ratu lui Iusti nian i apoi aceast p rescrlple s'a repelat print r'o navei il s ped a l a mpratului Leon Fl losolul menlonat de Valsamo n n cornentarul ca n onului 9 1 trulan.P) Acest motiv de divort es te i a s tzi n vigo a re n Biserica ort odo x ' l.
.~

Canonul 3. Diaconul, care a desfrnat dup [ce a intrat In] diaconie, va fi lepdat dela di aconi e ; dar fiind pus la locui mirenilor, 'nu se va opri dela mprtire; c ci fiin1eaz un canon vechiu ca cei c zui dintr'o treapt s s e supun numai a ces tui fel de pedeaps, urmnd; precum socotesc, cei din vechime, acelei legi care [zice): Nu
J) Coment, lui Zonara, IV, 304 . 2) VoI, 1, partea 11, pag . 47 2 din lu crarea ' ) SinI, AI. II, 52 0.
prez en t .

52

pedepsi de dou ori pentru a c eeai [greal)" (Naum, 1,,];: dar i pentru alt p ricin, cci ce ice s unt in tagma ' miren e a sc , fiind s c o i din locul credincioilor, i ar i s e primes c la locul d in ca re a u c z u t ; iar diaconului i a junge ' od at osnda caterisirii; deci fiindc nu i s e mai d lui dia coni a , n a ce a sta singur [o s nd ] s consiste pedeapsa.. Acestea ns s unt dup cele s ta tor nicile. Iar n d eobte vindecare a cea mai ade vrat es te nde p rtarea de p ca l; drept a ceea ce lce pentru vo lupta te a trupului a l ep dat harul , (acela] prin s r mar ea trupului, i prin inlr na re cu t oat supun erea dep rt ndu- se de voluptil e , c ror a a fost su bjuga t, ne va da dovada des vr it a . vinde c ri i lui. Deci pe a m n dou trebue s le ti m noi , a t t pe cea pre ci z at [prin lege] , c t i pe cea dup obi ceiu; i n pri vinta cel orce nu primes c (teg e a] cea mai : n alt , s se urmeze dup chipul pr edanisit.
(25 a p.; 4, 21,44 trul .: 15.16 s in. IV e e.; 19 Anc. : 27 Car ta g.; 6 ,18, 32,4 4,51 ,60 ,69,70 Vasile c, M.). - n can onu l prezent Vasile lu ro le t e dispozitia canc nulu l 25 ap., d u p care perso ana pre o e asc prin sa in de slru se C2;terl s ete, ad ic se des poaie .de cinul pr eot e s c, dar nil s e ex clude din co mu nita tea bi s e riceasc; i pentru mo tlvarea a ces tei dlspoz t ll Vasile cit e a za a ce la lo c din SI. S cr i p t u r ( Nauui, 1,9), ca rele ' s' a citat i in ca nonu l apo sto lle m e n i o n a t . Pe temeiul a cestui cano n a l lui Va sil e s ' a lcu I deose bire in Bise rica o rtodox Inpri viu a pedep sire l perso a nelor cle ri cale i a cel or lai ce, despre" care de osebire a m m ai vorbit (va '. 1, parte a 1, pag. 189 -1 92 ),

Can o n u l 4.

n privinta celor ce se cstore s c a treia o r i acelo r ce se c storesc mai de multe ori, am hotrt acela canon, care es te core spun z tor i p entru ceice se c s toresc a doua or ; ' adic pentru ce ice s e cs loresc i l doua o r un a n; altii n s [ au hot rt] doi ani; iar pe ' ceice se cs t o re sc a trei a or li atur is esc pe Irei, de mult e ori i pe patru ani. i pe una ca aceasta o mI-' mese nu nunt, ci poligamie, ba mai cur nd d esfrnare,. ce se pedepsete; pentru ace ea i Domnul a zis Sama".~,- ~..;:."-

53

r ine ncii, care sch imba se cinci b r b a i: Pe ca re -I a i acu m, m u- i este tie b r b at [Ioan , 4' (81 ; p e ntru c ceice au trecut peste limita nuntii a doua nu mai su nt vredn ici s .s e num eas c cu numirea de b r b a t, s a u de so lie. Apoi 'n privinta celor ce s e cs to res c a treia or a m primii -o bice iu l de a lur isire pe cinci a ni, tiU din vre-un ca no n, -ci din urma re a ce lor pr imite mai ina inte. Dar nil treb ue .a-i opri pe 'ei cu totul dela b i s er ic , ci a-i nvrednici d e .as culla re doi ori tre i a ni.r i du p aceea s li se dea 'V oie s s tea mpreun, iar dela mp rt ir e a [s fi ntei ta ine l cel ei bune s' iie inui departe, i atu nci, cnd v or arta vreu n rod de -poc i n , s se a eze la locul im :p rt i re i.
(t7 a p.; 8 si n. 1 ec.: 3,87 tr u l.; 19 A nci ra ; 3,7 Neo ce z.: I La od.; 12, 30, 41. 50 .53 ,80,87 Vasil e c. M.). - Va sile s pun e c li mita l eg al penl ru nch eiere a c s t o 'riei este cs toria a doua i zice c p erso a nele, ca r l tre c pes t e a cea st lim it. nu m e ri t s po ar te n umi re a d e s ol i solie, de s i chia r i c st ori a a doua o pr i v et e uumal ca pe o ln du l q e n i a l de sl bici unea o mene a sc . Au lo st n s persoane, ca r i t I U ti nea u sea ma d e acea st limit fix a t de Bi se r ic . ci Inch eiau :;;1 - c s t o rt a a treia ba chia r i a patra, :;;\ pe a ce tia il are in ved ere Vasile In a cest canon (dea semen ea i in ca n. 50 i 60 ). D eoaca ce pentru ce ice se cs tore s c a doua o r s'a fixa t o ep i.. 'Iimie de un a n s a u de doi an i, dupa l elul p oc l n j ll (co ment. ca n .] Lao d.), Vasile in ca no n ul su ' al so-tea z ice c a Ireia c s to rle Este Interzi s d e leg e; iar pen tru ce ice d in necesita te sau .d in aII m otiv o ar ec a r e incheie o as ti eI de c s to r l e , el prescr ie o epilimie de cinci ani. Iar in ca nonul s u al s o-Iea c s to r la .a patra e l o co n sid er ca pe un pa cat mai mare dec t des frul , i ca pe o fa pt a ni rnal ic ( ,J s xr'lv,,; 'h;. ut belulnarn.) Ac ea st in v tur a lui Va sile era doct rin a lnt r eqei Biseri ci, i l e ql sla l a gre co roman o co nsidera d e obli gat orie i pentru s ine.') . La nceputul secc lulul al X- lea s ' a nt mplat 1!Il eve n lme n t. prln care s 'a violat acea st d oc t r i n ' a Blse rl cli i care <1 dat a ns
1)
-expree n

d e i ,

Vezi Prochiron, IV, 2 5 [ Corm ciaia, car. 4 8, ! 4 . 25 ), dar mai n ovel a 00 a I m p r at ul ui Leo n F t l oao f u l (JU!; g r . - rom. l l ] , I R6) , du p cu m V O ~ vedea, a ce st m p ra t ineu l a c l c a t (ll s p o i i l a ~ B. .

IJlse d cii s se ocupe din nou de ntrebarea c de c t e 01'1 poate s se admi t nche ie r e a c sto riei pentru o p e r s oan r m as v duv , Aceasta a fos t o inlmpl are de d e os ebit gra vita te , care a pro dus ma r e tulburare in Bi se ric . Im p ratul Leon Filosoful a pierdut II tilllp de c flva an i do u sa fii i a fost nevoit s se cs t o r e a s c a treia o r , dar chiar in anul . in care s 'a cs t o rit a umrit i so lia s a a Ir eia . m p ra tul. fiind nc tin el' i neal' Au d s ucceso r .Ie gal, voi a s n chei e a pa tr a cs t or i e cu o lemele , dela care a vea de ja un co pII nelegiuit. Nicolae 1, pat riarillli Co u stant luo po lulut, n' a vo it s binecuvinteze acea st cs torie . fiiudca er a po t r lv n lc d ispo zi ii lo r ca nonice a le Bise r icii. i atunci m p ra t ul a dis pu s Uliul preot dela curIe s - l cunune, i pr eotul res pecliv a i l cu i a cest lu cru . Din cau za a ceasta pat r iarhul exc lus pe mpra t din Bise ric, ia r pe : pr eotul respectivI-a ca ter isl t. Imp ra t ul ofeusa t a d ispus ca pa tria rhul s Tl e ex ila t: iar intre tim p la U II s inod d in anul 908 al ctuit din e piscopi cr edincioi mpra t u l u i, du p c e i p ap a Serg iu III a tr imi s p entru aceast alacere <llcyajl s pe cia li, patriarhul Nicolae I a lost caterls lt i " lost ales 111 1 alt pa triarh (E ulimiu), iar c s t o r i a I mp ra t u l u i a Ios t d ecl a r at l e gal . Acest lu cru a pro dus mare ncmu l u m l r e Intre to jl episco pii, ca r i stim a u sl in jen ia ornduirilor can oni ce i> cari n acea sta ved ea u viola rea Bisericii din partea St atulu'; prin,

aceasta spirit ele s'au turbura i in cea mai mare

m sur

s'a.

prudus un con llic t acul Intre Biseric i S ta i. In ca pit al a rnen in a r ev o lu i a , i Imp ratul Leon cred ea c o va p utea im ple-: dlca , d a c va re chema pe Nicolae din exil. Totu i n e mulumire a d i u u i a i ma i depa rt e , Int r e timp IIl P ~a tul L eo n a murit. Imp ratul Alexand ru, care a urm at lui Leon (a. 912). im e dial c es ' a uree i p e tro n a co nvoca t un s iriod ep ls copesc, Ia care Nicolae a fost reintegra l in s ca un ul 'pa tr l a r h ~ I, Iar 'E u thn lu a Iost scos din s ca un, S t r d u i n e l e lui Nicola e de a liniti sp iritele au. reuit numai dup o os te nea l de mal multi ani. Pa tria rhu l Nh , co lae a co nvo cat un mar e sinod la a nut 020 pe timpul tmp ra- > [llor Cons ta ntin VII i Ro ma n I.) a ca re slno d s'a condamnat totul ce eace s ' a hotarit la s lnod ul din -a nul 908 impotr iva pre scrip lu nitor ca no nice a le Bis ericii i s'a confirmat rOfJ'o~ r1-t.; etVtva;:lVC;: (tomus uni onls), care es te cel ebru in isto ria dr eptului bis eric esc , a d ic acl ul d e ' mire .1 d e m p ca r e a Bisericii cu Statul ' !..
1) Vez i introducerea la aces t tomoe in Si nt. AI. "IV, -. 3 - 4 ;'De

55

.0,

ca noane, Primele Ire( se re fer la ch estiune a, pe n tr u care s 'a co nvocat a cest slnod . In canonul I se spune c de atu ncl incepnd nimenea nu mai are voie s inch eie a patra cs torie; ia r d a c fa ce acest lucru cstoria aceasta nu se va rec u n o a t e i n u n umai c respectivu l se d es po a ie d e orice comuniune ClI Blserie", ci i se in terz ice i Intrarea in bise ric p n cnd rmne i n' astfel de l e g t ur il e gal . Canonul 2 v orbe te despre cs toria a treia, i spune c i n genere i aceast cstorie tr ebue pr ivit ca In terzts .: admi ndu-se ex cepi i num ai n cazuri determinate. n privinta cstoriei a 'tr e la canon ul dispune n special urm toarele: a) d a c cine va e s te de patru zeci de a ni i f r copil , i do r e t e s se cstoreasc a treia oar, acela cinci ani de zile nu poate s se cumln ece: b) d a c cineva e ste de pa truzeci de a ni i are cop ii, acelu ia ii este interzis s se c s to re a s c a treia oar ; c) d a c cineva es te d e tre izeci de ani i are copii din primele csto rii, i to tui dorete s se cstoreasc a trei a oar, ace la s se op r easc pent ru pa tru an i d el a cum i nectur : d} dac ci neva es te de treizeci de a ni i n u are copil, aceluia I se poa te permite cstoria a treia, dar I se d i epltim ie, n canonul a l 3-lea se prescrie epititnle de a pte a ni chiar i pentru cstoria pr im i a dou a , dac se dovedete c cineva a rpit soia , sau daca inainte de cs tor ie a avut r ela lunl vino vat e. n acest cano n se m a i adaog i c preotul, care d s f. curninec tur cuiva impotr iva dispozitiei cup rins in acest ca non, din acel moment ii pierde i el slu jba sa i cade i el sub e pi tim ie de apte an i. Acest e trei canoane s e cuprin d in ac est rO'f.l_ o g ~ carele s Ja co nfir mat de Irnpra Iii mentionati. i s 'a promu lgat i ca lege de Sia t.') Dar nic i aceast hot arir e nu a m ul u mi t pe ceice i n e a u riguros la s f. canaane, deoa r ece ei vedeau tn n'r ns a sl b iciune fa l de pu te rea de St a t In urma dispozl lel despre c s tor ia a treia. i comb tea u totodat aceas t h ot ri re . Numai pe timpul pa triarh ului S islnlus i al m p ra i lor Vasile II i . Cons tantin VIII, la an ul 997, s 'au linitit splr ltele,") n a nul acesta s ' a adus din nou
taifat d es pre toate acestea n S intagma lui Vlas tar,
159 i

Acest l'o't o ; , d u p Int ro du cerea c uve nit , s e im p a rte in apte

[', 4 (Si nt At , VJ, 1t:U)! Co mpar t Zacharl , Gescb . des gr. .-....- rom, Rec h ta , S . 6 1, 436 -437.

urmnd acestuia la Z his hman, Eherecht, S

1) S in t. A I. V, O 9; Z ac ha rl , JUg gr. rom, lIJ ._ 23 0 - 232. 2) S int. Al. V, O; Z a c h a n, Jue gr. -:-fO,rn. I lJ, 2 ,2 .

56
n fata marelui sfnod ro.lo; u'. co nttrm n d u- se in chip solemn, i i s'au ma i a d o g a t n c patru canaane. Dintre aceste canoa ne: n ca n. I (4) se a na te ma lizeaz ceic e ndr znes c s int roduc
celce
in o vaiunl n doctrint.. bi serice asc; can. 2 (5) anate ma U zea z a cu z B iserica d e s l bic iune , f iin d c imp ratul Le o n a

, ,

pe
re-

cun os cut a cea cstorie a patra pentru pace a biseric ea sc ; can . 3 (6) ana te ma t lze a z pe celce n dr z ne sc s s pu n c S I. Bis eric nu ar i i p st ra t cu ra t i n e alte rat doctrina pr e d a n i sit i ca n. il (7) a na t e rnat l z ea z p e ceic e n d rz nesc s n u prime a s c vre unul dintre sf. cano an e, cari au fost date m ai in ainte i cari a u Ic st pr imite de Dtsertca in tre ag ' .') Dup acee.. a u Incet at t urbu r rlle d in Bi seri c i ro:"ogul a fost p rim lt i r ecun oscut de c t re toli ,') i di spo zitiile cup rins e nt r'Insu l a u rmas n vigoar e n ntrea ga Bi s eri c or to dox p n in ziua de astzi . Prin ur ma re n confo rmitat e cu acesta , dup dr eptul can oni c al Bi sertcll 0 1'10doxe, cs to r i a a patra e ste cu lotul interzis, iar c st ori a a treia es te pe r mis n umai in ca zuri e xcep tion al e i a num e .cu inc u v i i n are a e piscopului co m pet ln te, Cano nul 5 .

I'

'I i'
_ ,1

. rn

~,

.,~

Aceia dintre e re ticl, ca ri la ieirea [din via ] se po c esc, tr eb ue s se prime a s c ; s se primea s c, n s firete nu fr ch i bzu i n , ci cerce lnd u-i, d a c v or ar ta a de v rat p o c in i vor a vea ' roduril e , ca ri m rturise s c rvna [lo r] spre mntui re.
( 2 .1 il sin. I e r.: 7 s in. 11 ec-: 78.96 trul.; 12 Neo cez.; 19,il7 La od.; 4 5 Cartag .). Canoanele or n due s c c fiecare eret ic, ca re se co nv er t e t e la ortodoxlsm, trebue s se p r im ea s c dup cere monialul fixat pentru dlle rll ele i eluri de ereticl (can. 7 si n. II ar .}. Biserica treb ue s procedeze in fe lul acesta cu a tt ma i vrtos cnd un e retic est e pe moarte i dorete s se mntulasc . Acest lucru il spun e Vasil e in ac e st 'ca non al su, ado g nd dispozitia c res pectivul trebue s 's e intreb e da c el - con damn cu s inceritate erez la mrturlslt pn a tun ci, i o r i de va fi s ta tor nic in cr e1) S int. Al V , 9 10. 2) n Co rmcla la alc tue te capitolul 52 , dar in redactare s p eci fic . n manus crisul e r b ea c vechl u al Co rmcl aiel e s te mai ex act (vezi l ucrarea mea: nCofmciaia Zadar, 18 84 ).

J:
'~;

."

" ,' ,
-d l n a or tod o x d a c

~(

57
va
rm nea

respectiv s nu s e 'e ste pe moarte.

inv r ed n lc easc

in vla : in c az contrar ere tl c u d e st, m p rt an ie niei c nd

C a nonul 6.

De sf r ul pe rs oan elo r canonice s nu se s ocotea sc <le n u nt , ci cu tol chipul s s e ru p i uso l rc a 1 01'; c ci a cea sta e s te de folos i bis ericii s pre , nt ri re, i er elicilor nu le va da pr ilej ni pot riva noa s tr , precum c prin t ng d u i re a de a Ilc t ui i-a m atra ge s pre noi.
( 2 5,2 6 a p.: 14.1 5, 16 s in . IV ec.: 4, 6 ,4'1 tr ul.: 19 Aneira; 3 , 18 ,20,3 2 ,44,6 0, 70 Va sil~'c. M,). - S ub perso an ele p rimite In ca non (xavov' xo';,) in acest

'-

can on se int eleg a cela , ca ri au in trai In cl er

n e c s t o ri l

(can .

'26 ap) .), apo i c l ug r ii i c lu q rl el e, ca r ! au depu s vo tul casH t iJ . P erso ana p reo ea s c , care cade n desfr u ( 7fopvsfo) , se ca ter i s e ta (can. 2 5 ap.). E ra u ns u nii, ca r i, fiin d ca t e r si l d in

ca uza d e sfr ului, a firma u


i

cel p uti n po l

s tr las c

in

c s t o-

r ie cu fem eil e, din cauza c r o ra l -a u pierd ut sluj ba p re o j ea sc,

a rgume nt au c nu li s e poate in terzice cst or i a . ' ) Acel a lucr u il s pu ne au i c l ug r ii i c l uq r i e l e . Vasite, a v nd in vede re a c e a st imprejura re i in in te r esul o rdi n ei bls er lc e t i i a l -d e m n l t l t einului c l ug r esc , t spre a fer i Bis e rica de oble c l u nil e eretl cilor, cum e ra u d e p il d eu st a lenii ( 1, 4 0 111gr a, erc.), tlspune c n ici unuia d intre ce lce su n t prim iII in ca non i ali c z u t in desf ru s n u li se d ea voi e s t ri a s c cu per soana, cu care a c zut In a cel pc at , i c u att ma l p u l n s in cheie -c s t o r i e J egcll cu ac ee a. ci ace ti a la fot caz ul ( 1l"/1v d rpo;r~/}) 1rebuesc d e s p r i i i r ela iil e lor Ileg ale i p ct oa s e s s e
,d es fa c .

Cano nul 7.
Stric torii de pa r te b r b t e as c , i s t ric tort i d e a nima le, i ucig a i i, i fermecto rii , i adu lterii, i idola trii s unt vre dnici de a ceea i ped ea ps ; dr e pt ace ea a p lic i la ace tia disp ozitia ce o ai n pri vint a ce lor lalti. Iar

:1 ) (oment. lui Zona ra , IV, J 08 .

, o

.~

t ;'

59

. <:;;'?:;.}6iet~ ac~l eailJrll na ttira lor. nu !ac' !parle din;p cat ele, car i s'a Il

Aiii~S; ~~'ts6'~n'e; rUde de snge, i nu: se; pot In eleqev . alte-p cat e, de-

c''':~'' ': . ':," ," :~ '

" '::.. :

~~~'~li1jf:~T~''')

C an

Ii?;'~'i ~i;':;" " :~' i'; :

'5:::,ti';h~,.thCetc~ n . m nie ' a . n trebui n a t secu re asupr a soie i f".' $<l~; 4d ga :;es te; ,Da r bine [cl. mi~ai adus a minte , i '. .'; es le'~vfe dnk de . p riceperea ta s- t i vorbesc des pre ace"';(~.'sfeiimai;;pe: l a rg . C ci multesunl ' d eosebirile ntre cele 3\il; , :.,'H .ipi\iileJocu ; YOi n i cele fr de ':v oie. Cci . cu totul '\t~E;,:. (i.'/d ~\;vo ie es te i departe {de. voina] . pt u i to ru l uiclac iN;::;;?-:;aj';u n\,~ nd ie l' cu p ia t r asupr a . unu i. ci ne, sa u pom ni.~:'7::~I1)~r~1~i;l,19 C;>ln ; c ci impuls ul [i'l a )ost~e _a goni ani i'>m ~ I!J.r;F. on ; .? e<i3."s c ll l u ra iru ctul j d ar s 'a int mplat . de la ' .:i~!te.tc~j;prin;:;Io vifu r ' a nimerii nlr ecere a l t urea ; d eci ;'tliili.ca'/ace as la:, es te fr de voie. I ns f r de voie este ''. :)fjd<ic!.:cineva ivoin d< a tnto arce.,pe ~ci neva, CII . biciu, sau ,:.;. t cu Jt oiag,inu- I-ar lovi tare, dar ce l lovit ar, muri. Cci . aici ;:y),~iij:~pq'~ t et ej n l e n !i ll n ea de a voi s indr ept e pe celce T. a i: rl l'l!ii ;l i a r:c: n u de a, I omor. Ase menea dintre [faptele) ;f;{t!J.Ie;j'f~ rii;; cj~ (\?oie este igceea, .~l} d cineva, in n c i e ,;i,ja'te a p r n d u -s e impot riva cuiva.. c u lemn, or] cu mn a i'hIt~li~kcir:ll t<reia r:' n d re pta iovltura spre locuril e mortal e ca F~.l~~~,i.~f~s, r.iJ ;c da r nu ca -s - l omoar de tot; aceasta i ns ::(~fc<Jpfopiei.d ej a . d e .cea cu v oin a ; cci Celce a.in trebuin~ . , ;~if>'1.\W ,a s,jfll.l; d e,;un e all sp re . apra re, ori ce lce . r cru tare ~C;~{i1jJ,~ t,\ I~ \!lt ul'a i . l rnu r i t este c. biru it tiind .de p at im nu :,;?!';a\\ C!;i:uta h pe. om . . Asemenea . i ce lce . iaIutrebu in a un le mn 'f~g reJJ " or i' .pia tr ;-maL.mare,;dec L puterea o meneasc , se ;;';jiUln r la .ceice . fr. : de .voie [ au.f ptuit], lina n s voi nd. . ?~l:'. l,ta Jtild ; deoa rece din mni e a da t. acest fel de 10;~,;t;: ,!ifJ:l r;.~l1 c fa omo rit pe :cel .Iovit; d e i sili na i-a fos t 'i;:-:; ::;,Roate. s~I zdro b eas c , iar nu de a- I i omor cu totul. ;5~<(,jln:s;;. ~e lci!; :)a! Ihtretiulna te abte, s a urorice de ' acest fel,. ', ;;':'tiilil',arel.n ici: tidert ar e, i- mai -ales celce a aruncat CLI se~ .?2y; cu~~a ; l::d ' se've de "c, nu; alovlt l cu rn n a- a a . I n c t m -

o~

u1 "

;c

60

-;
'<, , ,'

.s ura loviturii s fie n st pnirea sa, ci naruli'c~t!C:i~ q '" ca' i ' cu greutatea ferului; i cu str nicle .zl ,p ritr av~ j1 L :'" '' ct mai mare , lovitura s fie neap rat'mortaI. , i;Jar~i : :},Y d eplin voluntar i nici ele cum n do i e l n ic esl e \ Uap1i'l l '" de felul celei [s v r it ] el e llhari , s au d eI1 vlirjl~..vr~ j~ . :.. ma ilo r ; c ci a cetia CII adevrat pentru bani ,'ol}ioi!r<i , 'j fu gindde : ;vdire ; iar ceice m erg ' in btliip enfr'u 'Icid~ rj~ :' " :fnu merg] nici" s i nfri co e ze , nici 's . nielepteascjJ!c , propun ndu-i vederat ca s omoa r pe ' i:eice';li ' s ~',~~mr< potri vesc; ns i dac cineva pentru' alt ' , ri r i ci iJ .diri'dC# ': .rln a d e a ti ar pregti doctorie, dar al' omori,' , per ilriit " ca a ceasta o considerm voluntar; n care fel .facn e'me-',, ile de multeori, cu oa recari des cnt ece, i . vrjito rU ;':1/ ' cercnd s a t ra g :peynU s p re dragoste;i ,dndu"Il~~a~ .: ce lora d octorii, car i' producntunecarea minilor ; d ec;i; li ri~t~_ ca ace stea omorind, - de i una -voin d , alt ceva ' u"" f i:ut:7; totu i p entruc ' s' au v l ndeletni ci tv din doririla ode "a ,iC !fnO a; te cu ceeace este oprit, se socotesc , nt ie';i:eic e~lJ(l:i'i:I > voluntar: Prin ur mare : i celece dau doctorU :;d< f.a1t0ft ( u ci q a e isunt i ele; i cele ce prime sci" ;otrvurile;!'c~'' , ,;, co m o a r ftul. Inprivina ac easta [am spus] att;'cNtr~b,u ~:' /;;
(65a p.; 9 1 Irlll. ; 2 1 .22, 23 AlI c.; 2, ' 8; J l\" 43.{;S <l;156i ;>i ,57 'Vasile' c. M.; .5 Gri!!_ Nls.). . : " "",C,'ij(;'!i!'tt!q;('o' ..:.. Va slleTn canonul prez ent lace .deoseblr e lnvolunt ar i .cea "vo lu n tar i " a ra t cndi 1r<;biie' {s !'s~;;'P,rl~"> veasc uciderea de . comlscinvol untar i C l1.d ';'ol~Iita'rJK'I*!e"i cetecornlse voluntaresfe 'a se' ea nsidera i , . aceea i ; '~iitt'!'O"\ie; ' mere. o moar CII " o tenlle' latul ' con ceput ' i!,lr'insail' 4e~p;r~'~~~fe~ Vasile vorb.le l'in ' cano nul su al 2- l ea; - Pimtru ,Om()rlI17 iny~: . ; lunlar el holrsleo.pitirnie de ' zece ' ani ' (cillih i7J,' iar- pen!rjr~? ' c'el voluntar de dou zecld e ani (can :'56). . r ., ;;. }~(i:'1-!;:~11}1i; ';;':W,

intreitueiaerea' .'

Canonul 9.,..

destacesdin . c s to r i e-ata r de motivul j ad u l t i! n! I\l Hi[f\'\~fi]!\ 5 ,. ,); i urrn nd.sscnsu lui-:. cu vl n telonDomnului], l:l E!\iH~g! ri~; veledeopofrivatt n prlvlna i b r b a l l o r , ct,;L,i! '-j!!~" . m eilor. Dar obiceiul nu es te a a ; clici in ;p r\iJ inJ (l feri~i:~ ,:

. , Hot ~r rea D omnu l ll i c nu eslederta L(nilTI1l.niJuri'i,-~ ~;

'~; _:i:! ::;;;j~t);~1t~t~iF

"

61

o;:

-'..

, ,'--~

62 ,
,

ap.(t(:'~ !. ex a equo e l vlrls e mullerlbus convenlt), a a dar c solul poate s c ear desfacerea c s t ori e i, 'd a c solia sa comite a dulter, precum i solia poate s a ce ar d iv orul , dac soul est e a dulter, Cele spuse de Vasile pe teme iul ac elui loc din S I. Script ur , s e co nf i rm . i p rln alte Iocurl, C nd faris eii a u ispitit pe Hrl st os ca s - I f a c s gre asc . iL a u Intrebat despre desf acerea c s t o r i e i , EI li ci te a z leg ea lul Moisi, .ca re din cauza iut pietr tril inlmii lo r a a dm is ca so u l s - i poal demite pe s olia sa , dar a d a o g i c de la ince put nu a fost aa, ci c oricine va lua pe o astfel d e femeie ; d e m is . comite adulter ( xw ' ,j o.iiC/}.eJ.uldvr;1I r ap ?a a g t.l. Ol X li r a t, Mi3t, 19'3_9), prin ceeace a exprlurat c iu tldelltalea sotului in c s to ri e este deplin ' Identic cu inlldelil ate a sot iei (co mpar: Mi:. 10'"_18)' Totui aceast lnv tur a Bisericii in pr ivinta eqallt ll de drept a soului i sojlei in c s to r ie , care s e ntem eia z pe dre otul divin i care se cit ea z de Va sile cel M are la in ceputul canonului pr ezent, in curs de vreme fo art e ndel u n q a t nu s' a putut statornici in societatea cre ti n , ci s ' a mentinut inc cu fermllat e obiceiul de dinalt1tea Iimpuiul c ret ln l s m u l u l, dup care numai so lul putea s de sfa c cs t o rie. da c so lia co mitea adulter, pe c nd solia ' tr ebuia s . toler eze a dulterul brbatului. Vasile menioneaz n canonul prezent i a cest ob iceiu, i arat c acest o biceiu este n c n filnj. D up legile vechi romane de dinaintea cretinlsmului solia e ra f r de drepturi n so cietate, i n toate prtvluele era sub puterea soulu i, P e a ceast pute re se internela intreaga vla a s ocie t a l l din acet timp, i legislajiaavea ' de scop numai p stra re a drep turilor solului, pe cnd de drepturile solel nimrui nu-i ' ven ea in minie s se n qrl] a s c . Prin urmare n vl aa conjug al numai drep tur ile s olului erau a p r a fe prin lege. i a stfel In fidelIiatea so ie i din cstorie era pedepsit ca "a dulter, pe cnd dimpo t ri v infidelItatea solului nu cdea sub pedeapsa vreunei legi, i solia. fiind o p ersoan fr dr;pturi. trebuia s tolereze nu numat puterea despotlc a solului i a rudelor solului. ci i Inlldelitatea lui fal de d nsa, care infidelitate de multe 01'1 nu cunote a nici o Iimil 1) Numai ,pe vremea impratului AUgus)5~ ' in-'; ',

, t:

-- - '- 1) Vez i ca pit olul ad mira bil . de la c onditlon des fem mes n cari M. Tro plon g: De I'Influen oe du c h ris tianis me sur le drolt civil de s Rom.IBt (Paris, 18 0 8. , p . 2 8 0 aq ], unde sunt cita te i toate legile romane :) '; je11e toa re la ac e a s t ch esti u ne, i ( ~. "

63

lervenit O sc himba re in ac easta prlvln, adic mai bine zicnd .s ' a :incerca t s se i a c o s chimbare . L ex julia de ad ultertls coe rce nd is a in vali dat o mulime de legi, ca r i au io st e m ise in acel timp In sensul c sol ii a u lib erlat ea d e a s e impreuna cu o ricare fem eie cu p re terarea soiil or 101' le giti m e, i a decla rat d e il eg al . ! vrednic de p edeaps r ela ia so lului sau so l e l cu o t e r p er s oan ') E ra de presupus c legea ac easta va Inir na Imoralitatea de pn a tu nci din so cie la tea rom an i c se va s ta bil! eg a lita te a solului i so ie i in drept uril e con juga le, car e eg a litate se pro pove duete de leg ea d i v in i n atural i 'de ca r e de pinde. ln s a l s oarta i ie rici rea i amiliel. Dar imoralitat e a dtn socie ta te era att d e inrd cin at , n ct n ici acea lege a lui Aug usl , nici pedep sel e prescrise de aceasl lege pentru a dulte r i nu au to st n stare s pun ca p t m oravuril or rele. i n c mai det es ta b il a iost c acele moravuri au iosl aduse i In socle ta tea cr e tin de ceice s ' a u conve r lit la c r e tinism din s oclela tea ro man p gn . Firete c n so cie ta tea c r e ti n se condamna orice iniidellt a te conjugal , ori de e ra din parlea so l ulu i, ori din pa rtea solel, da r potrivit co nce pi e! vechi in p rivin a sub ordonril s o i e l i a sup eriorit ii d e drept a so lulu i in c s tor ie, solul se p ed ep sea mutl m ai u or pe n tru in lid elitalea co nju g al dect s olia, car e comitea a stiet de infidelitate. S olul, carele comitea o a stf el d e infidelilat e era consider at vinova l nu mai d e desfru. solia I n s d e adutler (21 Vas ile c, M,), P rinli b iserice ti au luat atitudine hotrt mpotriva acestei con c epii lrnoral s in prlvln a d repturilor conju gale ale so lului i solel, Tertulian n s ecolul al HlI ea li r idic cu v ruul Impot rlv, aceste! co nce p i l i numete a dult er pe oricine, qui J alia m carn ern sibl immiscet super illam prlstinam, guam Dens au t conjun xlt In!duos, au t conjuctam deprehendit. ") Mai tr ziu a ve nit i l e ql sla l a de Sta t in ajutorul Bi sericii, i avem o lege a impratulul Constantin cel Mare, care prescrie pedeapsa cu moarlea pentru t o l c eice comit adulter.") P rini] bisericeti din veac urile urmtoare nu au Incetat de a nv a In sc rierile lor despre drepturile conjugale ale solilor. Atanasie cel Mare com ba te pe
,) Dig XLV III,5, O, . l.

2)
3)

Te rluH. de mono g.
C,

c . O.

3 0 , Co d. de adult.

ceice denega u so l i lor d re pt ul de a r idica acuz m po triva s o i lor lor pen tru infide litate, i zice c p c a t ul ad ulterulu i (p.o' l. , ia) se sv r e te n toate ca zur ile. i a tunci c n d sa lu t des t rn ea z ( " o,ov,"'''1) , CII alt fe me ie, precum i cnd solia de slr neaz cu alt b r b a t .') Io an Gurde aur acce nt ulaz chiar i mai mu lt i ma i h ot rt a ce st lucru. " S e comite a d ulter ", zice Ioa n Gur deaur , n u nu mai cnd un so l d es lrneaz cu o le meie mri ta t. ci a dull e r es te cnd un b r ba t nsu rat d eslrneaz cu o le meie li b e r i n em rita1 &~~r~!I xat l e ).u,flev~v, Ii ber am et sol ulamr :") ia r intr' alt lo c d e fin ete d eas e men e a pe s curt i exact adut ter utt palXd a E~ ar t 00 .~v rrp orep ozlJ r ovaixa r-liat.8) Prin partea de la inceput a ca no nulul p rezent s e dovede te c i Va sil e cel Mare a re aceea i c oncep ie ca i ce llali P r inl i nvtori bl se ri ce st i; ~ da,' se dovedete a ceasta i prin cuvi ntele luj din canal'. du p, ca ri a d ul tu r (fw 'l. a U 3, adulte ra ), este fiecare ledlei e, ca re devine in fi d el so u l u i su, i adulte r G""'i.'0 3,ad ulter) este fieca re b rb a t; care devine infidel s o le i s al e legiuite ; ac ela lucru s e vede i din canonul 77 al lui Va sil e ce l M:lrt,. in care el supun e pedepsei pentru adult er ( r /0 r~r; ,uOtx ~ia .; xpfpart) pe toti cari se fac, v lnovai de infidelit at e f al de so i ile lor, din care prii' i se ref er . chi ar la acel lo c din SI. Scrip tur ( Ma t. 19.. ), care loc vorbe t e expres des p re ega lit a tea de dre p t a solului i s o ie l in c s torie ., - Pr in ur mare, dup n v tu ra lui Vas ile ce l Mar e pr ecu m i d up a tu tur or ce l or la l i P rln l i t n v t o r l ai Bisericii, adu lte -' ru l se c on s ider .ca mo tiv de divort at t in ce p rivete so lia c t i so u t, Ia r Im preju ra re a c Vasile n u n uma i c ne conditionat un re cu noa te obice iul rm as din v ia a socia l ro m an . care e ra n Ilin chiar i pe tim p ul lui Va sile cel Mare (se c. IV) i dup care solului i se recu noteau to at e dre pturil e n a ceas t ches ti'
1) A lhanas . , qu a eat, 04 . ed Antio chum.

2) Ch ryecstom,

ho rn .

ti n I ud Theas elo n .

8) Ho rn. de adu lt. - Fer. Augus tin sed e astfel des pr etaceas ta : H uiu saut em fid el vlolalio dicitur adul terlum , cu m vei pr o prfa e Ii bl dln ls in stln ct u, v ei alien ae COrl8CnS U cum altera vel alteru contra pa ctum c onjugale cnn . cum bitur (de bona ' co nj ug , c, 4 ). In privi n a obli gati vit tii id enti ce at t Il s o u l ui , c t i a s otiei , de a p s t ra Itdel itatea ecnju gal, A mbrosie zice :
ne c vira Hcet , qu od mutierinon Iicet: cadem a vl ro , q uae ab ux ore debet ur castimonla (d e A hrah . T , 4 ), deasemellea i ler ontm: qudqu it viris j ub etur, hac cc nse que nte r redund at in , foemlna s . (de epi tap h , Fab ];

65

une, pe cnd so le l o arte put ine - ci c d usul m cnl o n ea z numa i acest ob lcelu din ca u z c n c nu se pu tea st rpt din scc le ta ieac re t l n , 'a c e a st imprejurare se vede din tn su Ielul, n care vor bete Vasile despre acest obl celu in canonul pre zent i in gene re_ _dinacea ov i a l ( ou'x olJa) ,. cu care se exprim aici De "lifei s se compare 'n privin ta aceasfa i celece le spunem _ d es pre acea sta la comentarul cano n ului 21 al lui Vas ile' cel Mar e.

Canonul :1. 0. Ceice s e [u r- c nu primes c hlro to nia, dup ce s'a u jurat. s nu fie s ili li "a- i c l ca j u r m n t u l. C ci d ei s e pa re cuiva c es te 'vre-'un- ca non, ca re- i i art pr- .unll ca a cetia, totu i din ex p e r ien a m cunoscut c ' ceice- i calc j u r ni nt ul nu m e rg pe ca lea ce a bu n . Dar tre bue a s e ce rce ta i felul j ur m n tulul, i cuvintele, i dispoziti a CII 'ca re s'au jurat , i fin ea adaos ur ilor din cuvinte [cu car i s'a dep us j u r m nt ul ] : a a c d a c de n i c iri nu va fi nici o d e s vino vire [p ent ru dn ii , apoi] linii ca ace tia tr ebu esc a se aba ndo na cu d es v r i re , Dar cazu l' In leg tur eu Sev ir adi c pre sviterul cel hirolo nisil 'de ace st a , ni s e par e c are oa reca re desvinov i r e de a cest fel [ dac li se pare i tie] : dispun e ca inutul a cela ce es te s up us Mis tie i, la - ca re a fost r nduil acel : om; s s e sup u n Masadelor ; ' c ci as tfel nici a cela, n ep r si n d locul [desti na t]. nu - i va c l ca juriim nt u t. v i' nici Lonqhin, avnd pe Chir ia c la s ine , 1111 va lsa p rsit biserica, i nici su fletul s u nu-l va os nd i prin n e qli jen : iar no i ne vom ar ta c nu fa cem ce va mpotriva ca noa ne lo r, p rt i n ind pe Chiriac, ce lce s 'a jura t s r m n la Mindani, dar a poi a a cce pta t s t r mn tarea; cci reIntoarce rea v a fi p zi rea ju r m utu i u i : iar ceeace -a fcut in u rm a ordinului nu i se va s ocoti lui sp-re " ' c lca re de j ur mnt, din c a uz c ' n'a i n ut seama de jurm nt, c ci nici pentru timp s cu r t 111.1 s 'a d ep rtat de Mindani, ' ci a r mas a colo ntr' una . Iar pe S ev lr, 'c a re se d e s vinov e te cu lips a de mem or ie, il vom ierta zicnd c c u n osc l o r u l ce lo r ascunse nu " i!

r'

66

trece cu ved erea ca biseri ca sa s fie pgubil de uliul ca aces ta, care dela Inceput a lucrat n ecanonicete i a lega t cu ju rmnt impotriva Evangh eliei, . i nv a a se c l c a jurmntul prin aceea c s'a strmutat, iar a cum mini nd prin aceea c t re te lipsa de memo rie. Deo are ce ns nu su ntem . j u dec t ori de inimi, ci ju d ecm dup cele ce le a uzim, s l sm Domnului pedeps irea, ia r noi il vom pri mi f r deoseb ire , dnd ie rtar e prin uita re patimei ome ne ti.
(25 ap .; 95 trul. ; 17, 2 8, 29, 64, 8 1, 82 Vasile c, M.). - Vasile vor be te n c teva ca naa ne de ale sa le d e sp re [ ur m ni , despre importanta lui i desp re cel ce-i ca lc jur mn lul (vezi canoane le paralele) . In canonul pre zent Vasile expun e lui Amt llochle p rerea s a despr e [ ur m n l u l, pe' care l-a depu s un oareca re Chirlac c va rm nea perman ent ntr'un sat oa reca re ca presvlte r. In timp urile prima re ale Bisericii s e ntm pla c un ii depuneau Ig~duinl': c nici odat nu vor intra n cinu l preo esc, sau i c d ac vor intra . nici od a t nu vor pr s i 10CIII , pentru care au 1051 h irotonll ntru pres vileri i ca prin ur mare nici o da t nu vor primi ni ci o demnit at e I erarh i c mal n a l t , Aceasta s e fac ea de . clre unii ad eseori d e fric pentru ca ma l trziu s nu fie silili s prim e a sc de mn ita tea de episcop . care li s e pre a grea i pentru care e v entual nu pu teau s cores pund in chip p erf ect. Votul sau [ur rnntul acesta s e f cea n p ublic de ctre persoanele respe clive, I m ai trziu ei trebu lau s lin lin se ama d e dansul. Acest [ ur rn nt in sine nu pu lea s a i b vreo import an . de o s e b l t , de o ar ece cu greu putea fi [ustitlca t pr iu vr 'u n motiv tcinelnic. i prin ur ma re ceice c lca ace s t Iei de j urm nl nu era supus , ac elei ped epse ca nonice riguroas e, ca r e era pres cris pentru celce clcau jurmntul solemn (can. 25 a p.). Dar Va sile nu a p rob nici clcarea ac estui fel de ju rmnt. d eoarece, zice el, tim din e xperi en c li va merge r u tut ur or cel orce nu lin ceeace au jural c V!l4,p stra . De alt fel, a da og Vasile, In asllel de caz uri trebue s se lin sea ma de fel ul cu m s 'a d epus [ur m ntu], d ac a ro sti I r espectivul numele lui Dumnezeu din ac el pril ej, prin ca ri cuv inl e a depus [ u r m n t u l, car e era starea lui s u fl ete a sc , i potrivil tuturor acestora trebue s se aprecie ze ace l ju r m n t . Du p a ceste o bserv a i un l ge nera le, Vasile d solutia in cazul [ ur rnn ..

67

-tului lui Chiriac, in privin a cruia il intrebase Amfilochie . Cazul era urmtorul. Un oarecare Lon qhr a i ntemeiat ci bls errc pe ch eltui ala sa in ' satul Mhidani. "c re f cea parte din episcopia iMistlei. Sevlr, episcopul Masadei a hlrotonit intru presvlter pen't ru aceast b i seric pe Chiriac, care a depus igaduinja c va rmnea permanent la a cea bi seric. Episcopul Mls tiei a Int erzis lui Chiriac sa sl u j asc in acea st biseric . de oarece pe Chlria c I -a sfin tlt alt epi scop, Iar nu d nsul, de care depindea bis erica re sp e ct i v , Din cauza aceasta Chlriac a trecut la a lt biseric s 'sluj e asc , ia r ctitorul bisericil, Longin, sup r ndu- se din cau za aceasta ; ameninta c va inchide biserica. Acest lucru treb uia s s e impiedice a cum. i Vasile d solutia ca satul respectiv (Mln ' dani) s de pinda de e piscopia Masadei, cu toate ca mai inainte -depindea de a lt episcop, Iar Chlriac est e obligat s se inapoieze la biserica din Mlndani , deoa rece in ' felul acesta i Chlriac i v a [lnea jurmntul, da r nici Longln nu va mai avea motiv s inchld biser ica i s- i p gube asc s uiletul prin a ceas ta . in chestiunea a cea-sta e ra vino~ a t i S evir, care a hirofonit p r esvit er pen tru a cea biser ic , ce nu depindea de [urls dl cla lui; deoarece insa Sevir s'a [usti'Ilca t cu uitarea, ca i cum nu i-ar adu ce aminte c acea biseri c nu depinde de dnsul, Vasile accept a cea s t justificare a lui Sevir l-l n cr e d i n eaz [u dec ll lui Dumnez e u, care va cunoa te ad e v ru l

acest ei

[u s tif lc rl," )

Canonul i1.
Iar celce a co m is ucidere ir de voie, in d estul a i mpli nit osnd a n cei unspre zece a n i; c ci este in vede-: rat c n p rivinta celor loviti s observ m le g ea lui Moisi ; i p e ce iace a c zut de ranele, ce a primit. dar iari a umblat p e toiagu l su , nu-l vom socoti c s'a .omorit : - iar dac nu s 'a mai s culat dup lovitu ri , lovit orul, c elce l-a omort ir d e voie u ci ga este . ns .dup i n ten iu n e involunt ar. (65 ap. : 23 Anc.; 9 sin, 1-1/; 2.8,1 3,M ,57 Vasile c. M. ; 5 'G rig. Nis.) . - In canonul su al 57-lea. Vasile h otrte zece ani de epllimie pentru celce o m o a r Ia ra de voie pe cin eva; iar in ca1 ) Come nt. lui Zon ara,

iv,

12 5.

68

nonul prezent, la intrebarea lui Amlilochle, zice c uclqaul Ir devale, care a lost exclus unsprezece ani clela si. lm p rt anle ., acela cu a t t mai v rtos trebue s se invr ed niceasc de aceasta ..

.C ,

Canonul 12.
Ca non ul a o p rit cu d esvrire d el a s lujire pe ce ices 'au cstorit de dou ori. (1 7 a p.; 3 Irul.; 7 Nences.) . - Cano nul, la care se refer Vasile in cel pr ezent, es te ' canonul 17 ap , La com entarul acelui canon am v zut c dispo- ' ziUa r e sp e cti v, potrivit c re ia preot poate fi numai acela, car es'a c storit o singur dat , este de dr ept divin, - i aceast , dispozitie a rma s in vigoare in Biserica or to dox in cursul tu- : turor Ilmpurilor p n a st zi. Iar ep iscopul, car e in d r sne te s hirotoni as e intru pre svitel' pe celce s'a cs to r it de do u ori, se. supune ca terislrti.t )

C a n o nul 13.
P ri n ii n o t ri n u ali socotit In tre ucideri ucide riledin r s boa i e . . mi s e pare c li d a u ie rt are cel or ce lupt pentru bu na cu viin i pentru drea p ta cinstire [d e D um ne z e u]. D a r poa te c este bine a-i sf t u i, c a tr ei a ni s se r e l in d el a m pr t ire ca nit e n e c u r a i c u m i nile. (22,23 Anc.: 1 Ala nasie c. M.; 8.43,55 Vasile c. M.; 5 Orlg. Nis.).. - .Omor ul nu es te inq d ul t, dar es te i legal i vred nic de l au d a ucide pe In.unle in r zbolu " , zice Atan asie cel Mare , in e pist ola sa ctre Amun ( can, 1), - i proba bil c la acest loc. s e re ier Vasile n can onul pr ezent, vor bind de Jri n/ il n o tr i ( 0 1 "''''pEg ~f1i"v) . La acest ea Va sile a da og siat ut s u c to tu! nu a r treb ui sse dea si. " c u m tn ec t u r ace lui so ldat; carele i-a intlnat minile eu snge de om. Vasile l i justifi c opinia sa cu exemplul Bisericii Te sta mentului veehiu (IV Molsl, 3 1, rr-...), i a incerca i s u u r e ze sarcina s u f l e teasc a so l da l lor din cauza v rsrii d e snge ome nesc. Dar , prec um ob ser v att Zonara .. c t i Valsamor-, n come ntar iile dela acest canon, se pare c

1) Co mpa r de cizia patria rhu lu i co n atunt n op. Alexl u (10 2 5 - - 104 :J), n Si n!. At. V, 2 8 i precu m i V hstar, 4 n S in t Al vr, 155 etc

1 :

69
s t privinl ' au servit de clnosur cele spuse de Ata nasie, pre.~u m" i cele menionate de Va sile la ncep u tu l canon ului p r ezent. 'Valsam? " ; m e n lion e a z i pilda un()r pre o l, cari au parllci.paf la r zboaie prin urmare au ucis ina mic'; i l ot ui n u au 'fos l prilajl "de dreptul de it s v rl Iunciunll e pre oe t i, ci s'au i~"'r ednlcif i de laud. '}
-nici unde nu s'ar fi uzal de acest sfa t al lui Vasile, ci in acea-

,a i'

1.

_i ,f;

Cano nul 14.


Cel ce ia ca m t , 'd e va' primi s n t re b u i n eze c t ig u l n edrepl p entru s r a ci, i d u p a ce ea s e e libe reaz d e boal a ' iubirei d~.<pi;lni , es te primit ia pr e o i e, < 44 ap.; 17 sin. lec.; 10 trul.; 4 Laod ; 5, 16 Carta g.; 6 'G rlg . Nis.). - Multe ' cana ane (vezi: canoanel e pa ralele) ue vorbesc des.pr e mprejurarea c nici pe rsoan pr eo easc nu se poate ocupa ..cu c tn t rla i c oricine s e v a prinde n aceasta, s s e caterlsea -

sc ,

Prin turnare era lucru firesc. ca n imeni" dintre ceice s'au

<ocupa t de aslfel de lucruri n viat a l a ic , nu putea f i pri mit in .cler. La intrebare a iui Amlilochie in aceast priv in , Vasile r -sp un de n canonul s u prezent c laicul, care a luat ca m t , numa i in a cel caz poat e fi invred nicit de prea l e dac va distribui -s raci l or c t iq ul ce l-a avut din c rn t rle, i apoi d a c va promite solemn c nici oda t nu se va ma l Indeletnlcl CII as tfel .de lucruri.

C a no n u l 15.
M inir c fu ca u i precisiune g ram a tica l in SI. Sc r i p t u r, ' i s ocoti c e ste for at e xpre s iunea tlcuirii ,

-ca re s e ara t de s ine lmurit , dar IlU tradu ce dep lin inte les u l din limb a e v rei asc . Dar fiindc se c a de CI nu ' 1re ce f r observar e intrebarea pu s d e un b r ba t scru l "101' [r spund c ] : pa serile cer iului i p e tii m r ii, ch ia r la -creiarea lumii au a vu t aceia i ori gin, cc i di n a pe aII i e i! aceste arn ndou specii; aceasta ' e s te cauz a c ambele .a u aceia i lsu lr e : c aceslea inoat n a p , ia r acele a
1 ) S inI. Al. IV, 13 2 , 13 3 .

70

n aer; i din ca uza ' aceasta s 'au pomenit ele la un loc. Iar Ionna cuv n tu lu i, care . nprivinl petilor cu nepotri vire s 'a d at, iar ' in privinta' tuturor celor ce vie tuiesc n ap e, fo arte potrivit; cci s'au supus omului [il paserile ceriului, i petii , m rii; i nu . numalacestea; ci i toate ca ri strbat c r ril e mrilor. C nu orice. vlaz n ap es te i pe te , precum chitii, ' balen ele, " i cleanii , i de lfinii, i oce le, apoi nc i caii i c inii, i herestee,. i p al o erii , i boii de mare, ia r de vrei, i urzicile, i , pepl enii, i toat e ce le cu pielea ca de h rb, dintre cari, nici unul nu este pet e, i toate cele ce strbat cr rile m ril o r, fiind c s unt trei neamuri, pa serile ceri ului, petii m rii, i c te vietuiesc n ape, ca re se deosebesc de pe t i, ci i aces tea s t r b a t crrile m rilor. - intre altele Amllochle a n treb a t pe Vasile cum s se' interpreteze din Si. S cri ptur cuv int ele u rmtoare din psalmul B:
a l lui Da vid,
v,

sboar

9:

T a

rr ere tv a

ro u

oljpU'lOO x a}

nu) ..

[;COUW;

r-~ .;=

,'luJ.d.od 1<; ,iz & u7TQp e U l;fl~JI (J. <,o/fJou ; {}aAa U(1WV (p as erile ce r lulul i ,
pe tii ma rii, cari umbl pe mare), i rs pun sul la a cea st ntre- ' b ar e il a lc t u e t e canonul prezenl, carele de altfel nu contin", uici o dispozitie can o n i c .

Cnnnnul

16.

Iar Neem an n 'a fost mare tl fala Domnului, CI tru fa a domnului s u; a d i c e ra unul dintre cei pute rnici de' l n g i m pra t u l Sirilor. Deci cerceteaz, cu deamnuntul Si. Scr i pt u r i de a colo vei gsi deslegarea lnt rebrti, - Acest canon inca este UII -r s p u ns al lui Vasile' la intrebarea lui Amlilochie 'd espre Neeman (IV imp. 5,, ), i ulci acest:
cano n nu co ntine nici o
dis poziie canonic ,

, '

. .

intocmai ca

ca-

iionul al 15lea . Canonul 17. Ne-a i intreb at n p rivint a pre sviterului Vianor, de es te a se p rimi n cle r in urma iurm ntului [s u]; dar eu ti u c este a ezat un de cret obt es c pentru t oi ele, ricii din Antiohia, ca ri a u jur at mpreun cu el: ca ei s

..
se
deprteze
s v r asc

71

dela ad u n rile pub lice, iar n pa rticula r s cele ale presv iferilor [slujbe]; tot aceasta i-se ingd ue i lui [Vian or) n privina slu jbei sale; cci preoia lui nu este n Antiohia, ci n Iconia, unde, precum n s u i ai scris nou, s 'a muta t spre l o cui n de la Antio hia. Deci s se primeasc acel b rba t, cerndu-i-se de c tre cucern icia ' Ia s s e ciasc pen tru u u ri n a ju r m nlului , ca re l-a iurat n fa ta unui b rbat ne credincios, nepu tnd s uporta n epl ce re a a ce lei mici primejdii.
(25 ap.; i9 5 trul .: 10,28,29,64,8 1,82 Vasile c. M.). - Acest canon precum i cele t re ize cil1 r ei u rm toare (17 50) s unt alc tuite din e pis tola a do ua a lui Va sile cel Mare adresa t la anul 375 ctre ace l a Amlilochie , episcopul Iconlel, cruia i- a fos t a d re sat i cea di nt i, La inceputul scr iwr il Vasile zice : .Am r spuns mal demult la intrebarile puse nou de cucernicia ta; [dar] n'am trimis s crisoar ea , deoparte din cauz c , am tost i mpiedicat de o b oal l u n g i ' pericu loas , de a lt pa r te din lipsa personalului de servici u, deoarece la no i s e gse s c pu i ni, ca ri s ' cunoasc i ca lea, i s fie i potriviji pentru asemenea serviciu. Deci [acum] d upce cuno ti cauza intr zierH, d- ne Ie r Iare. Da r am ad mira t dorinta ta de a ti i mode st ia ta, cci tu, c ru i a li s'a inc redin ta t slu jba de a nv a [ pe a ll tlil. pri m e ti a inv a, i [ a di c 1 n va de la noi, cari n u avem ni ci o cuno " tln [m al] ma re. Dar fiindc tu al in tr e prin s s sv r e t l lucru l ntru frica de D umnezeu, cee ace de a ltul nu s e face UO I", as tfe l trebue ca noi s te a ut m in zelul i n bun a ta st du i n , , chiar i pes te puteril e [noa stre ]." - Apo i dup acea s t inlroducere , Vasile incepe s a rspund pe rn d la toate n t r e b r i l e lui Amfilochle-: Canonul preze n t este rspunsnl lui Vasile la Intrebarea d ac este a se primi in cler un oarec are presv iter Vlanor, care a depus un j urmn t de le lul cum a Ios t jurmnlu l lui Chlrlac ., "des pre care vorbete cano nul 10 al acestu i SI. P rlnte. Din texlu i canonului nu se poate vedea chiar deplin lmu rit chestiunea , despre ca re se tra tea z . D u p comen larul lui Zonara dela acest ca non, o persoan oarecare notabil dm Antiohia a co ns trn s. prin a meni n ri pe unii din tre pres viter ii di n Antiohia s [oare c n u vor fndepli ni slujba pr eo e asc , Intr e presvlterii, cari a lt asculta t de acel no tabil. e ra i pr es vlterul Viano r. Acest pres vi-

72

, - o"

ter, cindu se de ceeace a t cut, s'a dus din Antio hIa la Iconia , la Amiilo chie i l-a rugat pe a cesta s -I primeasc in clerul Bisericii Iconlei. Vasile, la intrebar ea lui Amfilochie asupra' procedurll de urmal in acest caz, s pune c d nsul a dat deja o dlspozitie ge n e ra l ( xo d w ~,o ov) in aceast prlvin ClI privire la to ti ciericil din Antiohia , cari au depu s acel jurm nt mpreun cu Vianor i anume ca s nu si u jasc in public, ci numa tIn particular. I Vas ile a dispus in lelul acest a cu scopul ca aceti pre svite r i s nu se rv ea sc drept motive de sm i nteal in fala pop orului, care pu tea ti c el a n jurat s nu sl u as c , Iar a cum ii ved e slujind in public i c prin urmare i-a u clc at jur mn ,tti!. Din acest motlv Vasile ' a conferit lui Vianor . dreptul de a p ute a sluji ca pr esv lter, i adic ' cu att , mal vrtos deoa rece d nsu l nu lnt entona s s e inapoieze la Ant iohia. unde. depu sese jurmntul, ci s sluj asc in Jconla, unde se mut ase , to tu i a cest presv lter este obligat s supor te epitlmia cuv enit din cau z c d in micimea lui de s ulle t s'a pripit cu de punerea i ur m ntulu' .' ) Concesiune a a ce as ta admi s de Vasile pres vlte rilor din Antlohia d e a put ea sluji, dar numai in particular, iar IlU in publi c, trebue s se con side re ca O e x ce p te dela norma gen e ra l . Dup ca no nul 58 al sinodului dela La odiceia este interzis nu numai p resviterllor, ci i e pisco pilor, de a ad uce si. i e rtf ' pe asc uns in ca se p c rtlculare. Mai trziu, c n d se put ea u lace p ara cllse i In c ase parti culare cu incuviin ta rea ep isco pului, prin ednonul 31 trulan s'a inter zis presviterilor de a slu ji fn a ces te paracllse f r <le ti re a episcopului. Vasile ce l Mare in c int er zice pr esvilerllor s ub pede aps de a sl uji in ,' ca se parlicular e (can. 1), ntocma l dup cum i a l l P rinl i I nv t orl blserl cest! au conda mna t aces t lucru. ' ) Vasile a Icut con cesiunea aceasta presvherllor din Anti ohia num ai din cauza Irnpre ur ril or exceptionale crea te i n Anl/ ohla de ace a pe rsoan no l abll s pre a ocroti de ps rse cu i e pe acei pres vltert,

Cnrrorml 18. ~ priv i n a fe cioarelor c z u t e, care au f gduit Domnului viata ce a intru s finte nie, a poi c znd in p atimile trupulu i i-a u c lca t f g duin el e lor, Prinii no t r i pur-

In

1 ) Zon ara, IV,


2) C yrtu

139. cap. 12 .; EU 5t: b . in

a tex a ndr. , ad v. An th ro pomor ph lt c s, pa a hn. 27; Irem ., Iib. IV, o. zn.

73

cu b l ndee fa de - neputi nele 'ce lorce a l u nec, au legiuil s se prime a s c du p un an, la fel or nd uind ca pe ntr-u ceice se c s toresc a doua o r, Dar mie mi se pare, c , de oarece biserica, spo rind iprin har ul lui Hrisfos , se face mai puternic i acum se I ri m u le le tagma fecioa re lor , tre bue s se ia amin le cu d inadi ns u l la lucrul, ca re se curi oate jrrin Intelegere a i prin sensul Sc ripturii, ce s e poa te gsi prin interpreta re; c ci v du vi a este mai pe jos pect fecioria ; deci i p catul vd uve lo r este m ult in ur ma cel ui a l Iecioarelor, S vedem dar ce . a scr is Pavel lui Timoteiu: Ia r de v duvele cele mai tin~re te - Iere te: cci atu nci c nd s e in fier ba n t ea z m p o tr!tia lili Hris tos, poftesc ' s se m r i t e, av ndns nd , fii ndc i- a u c lca t c red inta cea dlnt i l i ' Tim, 5'1' """ ] Deei d a c vduv a s e supune sub p c at ' p rea greu, ca una ce a l ep d at credinta n ti rist os, ce t re bue ' s soco tim despre fe ci o ar , ca re est e mireas a lui Hristos, i vas s finlt, a fiero sil S tpn u lui ? Mar e p cal face i ceeace se d roab nu n il o r celor ascun se, IIm pl nd de s t ri cciune casa, ne cins tind p rin viata cea vi l ioas' p e ce lce o a re ; d ar cu mult mai re a este mireasa, f c n d u-se adulter, i neci nslind unirea cu mir ele s u , d ndu -se pe sine v o luptilor celor neaslmprate . A a dar v duva se osndete ca o roa b str icat ; iar fecio ara se supune osnde i ad ulte re i. Deci pr ecum numim adulter pe celce vi eue te mpreun cu fem eie s tr in , nep rimi'n du-I mai nain te "la mp r t i re p n ce nu va in ceta rie lajica t , lot aa vom h ot r l i In privi n a celui ,ce are o fecioa r . Da r i aceea tr ebue s s tabilim acuma c lecioar nu mim pe ceea ce de b un voie s 'a ad us pe sine Do mnu lui, i a_ renu ntat la n unt , i a preferat v iata cea intru sfinte nie; iar iq duinel e le j u d ec m [primile] de a tunci, d e c nd s'a ajuns la maturitatea [udec f i i. Cci nici decum nu se -cuvine a s e co nsidera Cll t ot ulhot rtoa r e vorbele copilreti la unele ca acestea , ci numai d u p ce a ajuns pes te e ase s prezece , sau a p te s pre zece a ni, fiind s tp n gndurilor sa le, i [num ai] d up cecer ce ta t fiind mai mult t ot u i a rm a s s ta lorn lc [in i nten iunea s a], i s tr u ind in ru gi'imin tele [s ate ]
t udu-se

CU . b u n t a te i

de a fi primit , atunci se cuvine a se numra intre fecioa re, i a confirma Iq duina uneia ca aceasta, i a se - pedepsi r igur os lepdarea ei [de vot]. Cci pe multe, p r i n i i , i fratii, i unele dintre rude le aduc mai Inainte de v rs t , fr s fi fost indemnate de impuls propriu spr e n emrilar e, ci asigurndu-i pentru sine ceva lu mesc; pe car e nu trebue a le primi uor, p n cnd nu vom cer ceta l murit inteniunea lor proprie. .
(19 51 11. I 1'1'.; 15 ,16 sin . IV 1'1'. ; 4 0,44 trul. ; 19 Anc.: 6; 44 , 126 Carta q.; 5 sin , 1-11; 4'1,60 Vasile C . M.). - Aici IIU e ste vorba despre clugrile, ci despre iecioarel e al leroslt e (I.pti s rrap<Hvous) , despre cari trateaz canoanele ti i 44 ale s inod ului dela Carta gina i despre cari am vorbit inlre a ltele i la comentarul canonului 4 trulan, La ntrebarea lui Amfilochie cum tr ebue s se procedeze Ia de ace ste fecioare, da c- i calc votul c a s l i t III depus in mod selemn i cad in de -s fru, Vasile sp une c n vech ime s'a hotrt a se s u pune uneI epitirnil de un a n, ca ce ic e se c s tor e sc a -do ua or (19 Anc.). Acea sta s 'a h ot ril atunct din cond e sc enden fal de slbiciunea ome n ea sc i din c a u z c Biserica lui Hrlstos nc IIU era con so l l da l tuIum e, i din cauz c Insthujla ( ro rarpa) le c/oarelor afleroslte era numai n ger mene; dar astzi, cnd lucrurile sta u cu lol ul altfel, Vasie ornduesle ca aceste fecioare, dac d e s r n eaz , s se supun perlepselor cuv enita adulterllor (ri" xp /! ICl n -rqc;, llmxJ.. lJu.;) , i adic unei epllimil de clnclspre zece ani (5 B,6lJ Vas ile). Vasile, spre a - i moll vii '-dispo zilia s a, se reter la S I. Scrip l u r i arata c stare a de vduvie este mai .pre jos de c t cea de fe ciorie, deci dac vduva se pedepsetecnd cade. ill de sfr u , apoi o fecio ar se va. supun e unei pedepse -i mai: marI, da c - i c alc votul su ; afar de ac easla 1'1- a seamn p e vd uve cu scla vele, iar pe lecioare cu "mires ele oamenilor Iiberl, i de aici conc hide c acea st pedepsire a fecioa relar afleroslte; cari p c tu esc, es te corect. Dar pentru ca in viilor s nu se iuf mple aces t lu cr u, Vasile dispune s nu se o rlm ea sc ' nici o pers oa n n rndul fecioarelar aiierosile pn cnd nu va implini aptesprezece sau ce l puin eases prezece ani i pnce nu va put ea s ra i o n ez a, pr ecum si pn nu va II fn stare s-i ma . nifes te vointa sa , <leo arece va lur ile depuse mai de vreme nu s unt allce va dect numai cu vinte copilreti ( nacJxu..; rp Wll'(1 ~) , pa

75

cari nu se poate pune nici un te meiu; afar de aceasta se ntmpl i c prlnl l sau alt e rude constrng din interesele lor personale : pe unele din tre fecioare s In tr e in rndul Iecloarelor aleroslte n c din etate minor, dar atunci dnsele nc nu sunt in stare de a se exprima c vor putea s triasc nec s torlte, i a poi dln cau za aceas ta.cnd aceste fecioare a jung la v rs t matur, s e nt m pl neplceri n Bi s eric din partea lo r,

Canonul 19.
~,

..

- >.'

i';

.-

)\ ~, .. .
~~

"" -f i-

~-.

cunos cut, de ct numai da c ioa reca ri s'au num rat pe sine in tagma rnonahilor, ca ri se vede c in chip tacit primes c nelnsurarea. Dar i. in p r ivin a acelo ra cred c s e cuvi ne a se proceda [tot] in ace l chip, intrebndu-l, i lu nd dela ei f gdu inl lmurit ; aa c da c s'ar intoarce la via a de trup iubitoare i vol uptoas; s se s u p u n epitimiei
desfr n ailor.

I Iar f9 4du inle ale b rbailor nu au

(26 ap . ; 7 , 16 sin. IV ec.: Vasile c. M.).

4~

trul. ; 19 Anc.; 6 , 18,20, 6 0

Votul feciori ei ( r ~ g rrap{h v(a g) sau al celibalului ( r ij ;. ," r ap.la<) s e poate depune liber de o ricare perso a n , care face parte din ori ce cl as socia l ; dar in cinul clugre s c (i v r <f' rap.au " iiv fLo va(ovraJv) fecior ia i celiba iul sunt condill absolut e.

deoarece c lup rul, indat ce a int rat in cin, chiar i d a c inc nu a depus vo tul in mod so lem n , totui odat cu intrare a n ci n . ' a luat asupra sa acela vot. Depunerea vo turilor c l uq re ti,. ' cari se cer astzi dela tojl ceice doresc s int re in cln, nc nu erau prescri se pe vremea lui Vasile cel Mare i prin aceasta s e e x pl i c cuvintele urm toare dela i nceputul canonului: M xa rit. ro <1UlJmJp EY o ') Jllxouq e rrapa(Jel EQ{} w r~ y "oraukxv (cari se vede c n mod tacit primesc cehbatut), T otu t . Vasile es te de p rerea c dela ace ti a tre bue s se cear ca s depun votul s olemn al celibatului i apo i s se pedepseasc dac e ventual II vor c lca . ~ Aceast dis poz i le es te numai un canon general dat de Va sile din prilejul intreb rii conc rete a lui Amlilcchie. Da r ace la Vasile a emis multe a lte canoane pentru via a c luq rilor i c luq rlelor, ca ri canoane i 'a s t zi s unt in vigoare pentru clu gri in Biserica or t odox ,

76

Mon ahlsmul a exista t n Biseric mult ma i nainte de Va-s ile cel Mare ; da r n c nu era o rganzat deplin dup - a numite ca na ane. ci c luq ril triau n m n stlri le r espective potrivlt"re;' gu lelor i dlspoz l l i lor dat e de s uper iorii m n stl ril or. Vasile are meritul de 'a fi orga n iza t mona hlsmul i viaa monahal ; ' Int re multe scr ieri a le , llIi Vasile cel Mare , car i ne-au parvenit, ex ist o s erie, . care p oart numirea de ~ A<7)aln:a;. i cari se refer mai mu lt sali mai puin la monahlsm . Va sile, nainte de a fi d at n' s i pra vilele pen tru cl u g r', a sc ris trei lu cr ri s curte : des pr e su blimita tea o sta ului lu i Hristos (rnonahul) , des pre des vr l re a spi r it ual i des pr e vi a a mo nah al. Pe l n g aces te lu crr i , du. o ce ma l na inte a scr is d etallat de spre judeca ta div in i despre cre d i n , a mai alc t uit op tzeci de canoane mora le, dint re cari un e le ca naa ne au c teva arllcole (de pild ca nonul 70 ar e 36 articole) i la fiecare canon i la fiecare articol sunt cltal e toat e locur ile respecllv e din SI. Scriptur a Testamentului Nou. Dintre .aces te canoane multe se refe r ' la astfel de ch estiuni, cari fai: p ar te din drept ul general biseric esc, de pild des pre sfinleni. obiectelor sl lnll e (ca n. 30 i 3 1) , despre s imon ie (can. (;8), despre cinstea cuvenit I e elor sln l t e (cau, 6 1), de s pre epi scopi '(ca n. 70), despre desfa cerea cstorie i (can 73) e tr. , Vasile, dupce a ntocmit ace ste canoa ne mo rale (J;rcx'a) ge ne;'a" le pe bai a SI. S crlpturl, a d at do u cate gor ii de canaa ne sPQ l:iale pentru' clugri. i anum e unele m a l pe larg ( op oe x arc~ " ldro;) i all eie abrevi ate ( xar brtro,uljv) . Canaane p e larg avem 55 , iar abreviate 3 13. Toa te su nt redactate n form de n t rebr i i r spu n s ur i; i cele dint i, cele m ai pe larg, expun b azele vietii mona -h. le , iar celelalte. cele a b re via t!', expun toat e detaliile n pr ivinta felului, cum s tr iasc monahii . Pe l n g aceste can oane Vas ile a ma i dat epiiimii (iortrijua) pentru clug ri i c lug
r i e, da c g reesc o rl v lna

-~

im potriva vreunuia di nt re ca no ane le eml se . in

lor. i anume 60 pen lru c l u gr i i 19 pentru c l uq r l e . 'To ate a ce ste canoane dife rite des pre e pitimii ' Va sile ma i t rziu le -a contras ntr'o sin gu r lucrare cu titlu : aax ,?n;! (l~ ;hard.~~tg in 34 cs pltole.' )') - Sp re a nt eleqe de plin cano nul prez e nt (19j
1 ) T oale a-cestea s un t tr ad use pe li mba r u s e a s c n H rist Citell. "Deoarece n monahi emul a rb eac a ces te ca no an e admira hile i sublim e ale

.te- er In duc e

l uf Vasile cel Mare n ge nere su nt puin sa li prea ' pl 1 ~i n cun oscu te, celce i le- ar tip ri ar (I\CI" o fap lii fo arte IHUl . 2) III limba r o mne a sc a vem lu crarea: ., Vc cht !e ni ndu ell ale vietii .mona hale " (du p e .jjt1a fl l sll a epis co pului T eo fnn, ap ru t la M os co va

77
.~.

al lui Vasile. precum i pe toale celelafle, car i trat ea z despre ' monahi sm la tol cazul trebue s se v ad i s se studieze toa le' Jocurile mentiona te din ' Ad X ~ rmi de Vas ile, deoa rece numai atunci se poate nlelege nlre aga subllmltate a vlelll mou ahale,

Canonul 20.

'}1 ~

'

Acel e femei. ca ri n e res fiind, a u f g dui t fecio ri a ,. apoi pe urm dimpot riv ar fi a les nunta , nu so cot es c c trebue .a se osndi a cestea; c ci toate cte le s pu ne lege a , celor de s ub leg e le gr e te (Rom . 3'19] : iar cele nes upus e n c jugul Ui .lui Hris to s. nici nu cu nos c le gile Domnului ; d rept a ceea -suufprlmite la bi s eri c i iertare a-pentru a cestea o a u d in c re d i n a cea n Hri s tos , i n d eob t e .ce le ce s e fac n viata catehumenic nu s e s up un la r s p u nde re; fi ret e c pe . a ce t i a bis erica nu-i p rim et e ' f r bote z; d rept acee a la ace t ia s unt foarte ne cesare pre rogativele n a teri i. ' (14 sin,.' 1 ec.: 7 sin. II ec.: 5 Neocez; 19 La0<1.; 6 Tlm o" , Alex.; 5 Chirll Alex.). - Pentruca un va l s poat II acceptat de c tre Bise r ic , . trebue s se depun in Bt se r lc- l iti confor mitate Cll regIIlele biser ic eti ; iar voturile .depus e de persoan e ca r i nu fac part e din Biseri c, a a dar voturile depuse a far de B Is eri c , nu sunt V2 - ' labile fal de Bi soric, i eve ntuala violar e a a cestor va luri nu atrag . du p sine pedep se b isericell . Vasil e, - fiind intrebat despre . ITOIIII fecioriei. pe care l-a depus o femeie, care f c e a partertintr'o vasociatle ere t l c , i care ap oi [ i-a c lca t aces t va l i s' a mrita t. i mai trziu a p rsit e resul i dor ete s primea s cre din a ortodox . citeaz cuvintele Ap.-Iui Pavel, d u p cari celece le spline legea. le rost ete acel ora, cari sunt in lege (Rom. 3'19)' i prin urmare ceice su nt af ar de acea lege , cari nu mrtur i sesc credinta ortod o x , nici nu sunt 1egajl de
n 18 9 2) , 192 9 , Ed it ura Mon s tire l Dobr u a, care n a p ru t din nd cm nul p re a sr. Ep isco p . Visar ian Pu iu ni lI otinului i s ub ingrijirea dlui

Cons tan ti N.
A be a a t

T OHl eS CU ,

profesor la Faculta tea de teol ogi e din

C h l~ ill i\u .

l ucrare con tine pe l n g r n dui e tll e m onnb alc a le lu i V e allc ce l Mme , n c . ! r nd uielile c uvlos utu i Pe ho mle cel Ma re, al e cuv lo s nlu l Ioan Caslan i ale ~uv iog\llu i Heuedict [ N. Tr.).

78 "cea lege, deoarece nu o cunos c, - i el soluioneaz n COIltormttate cu acest ea intrebare a privitoare la Iernela respectiv, i anume c se poat e priml in Biseric. 'iii ndc prin credinta itl Hrls tos p rim ete iertare pentru toate, "chiar l pentru acel pcat. . Vasile rnenlon ea z aici botezul, i prin urmare: presupune astlel
1I~

ere llci, cari se pot primi n

Biseric

numai prin taina bote-

zului (can. 7 sin. Il er.).

Canonul 21.
un b r bat vi euind mpreun cu o femei e [in a po i nemulumindu-se cu nunta, ar cdea in desfr u, p e u n u l ca acesta It socotim desfrnat, i mai mult ii prelun gim e pitimiile. Ins nu avem canon de a -I s upu ne v i nov iei a du lle r ulu i, dac pcatul s e va co mite cu cea liber de nunt; cci precum se spune, adultera spu rc n d u- se s e va spurca i nu se va ntoarce la b rbatul s u [Ierem. 3,,], i cel ce in e adultereste fr de minie i nelegiuit [Pilde 18,. ,] ; dimpotriv cel ce a d esfrnat nu se va opri dela mpreun vietuire cu so i a lui. Dre p t aceea femeia va primi pe brbatul su , dac e l s 'a nlors d ela desfru; iar brbatul va ndeprta dela ca sa sa p e cea nt inat ; i nu esle uor [a se gsil moti vul in privinta acestora, dar obiceiul aa s'a tinut. (9,1(1,21,26,3tl,37,39,58,59,n,79,so Vasile c. M; tI Grlg. Nls.), - Nehot r r ea , ce am v zut-o in canonul al 9-lea al lui Vasile, iese la I v eal i mal mult in ~~anonul pre zent, Vasile vorbet e i aici de obiceiul existent pe vremea sa, intocmai precum a sp us aceas ta i n canonul su al 9-lea, Numai c aici scoate in ev id e n t in chip expres netemefnicla obiceiului respectiv, i
cu ane vo ie poate .fU motlvat
To J rw lI

Dac cs t o r i e] ,

spune c

ai d

?Jr o.;;

ou

p" o3<o') ' Potrivit acelui obiceiu, soul, care s'a t cut infidel Ia de solia s a, era osndil numai ca desfrnat ("" p voo, formicator) iar nu ca aduller r,ao,xo" adulter), dac a svrlt p catul cu o pe rso an liber de cstori e ri w Oepav r 61'00), deci cu o le. mele, ca re nu are brbat (u1 ;"vup a 'xouaav) , i sola lui le~ gi u il nu avea voie s prseas c din cauza aceasla pe un asi Iei de so infidel. Dlmp o tr tv , Solia. care avea sol i s'a lcui inlidel la j de acesta cu un alt brbat , tie acela c sto rit, sau n ecstorit, era

79

O i.

ca a dulie r , i s olul a vea drep tul de a o al un ga dela s ine. La cornentarul canon ului 9 al lui Vasile cel mare a m v zut c ac est o bl ceiu, potrivit c ruia numai solului I s e rec uno s tsau toate dre pturile conjugale, pe cn d so ia nu se bucu ra aproape <le nici un drept. a trecut n Bise rica cretin dtn le gislatia ro m an p g n; dar tot ac olo aUI v zut c t de m ult os ndeau P r intil i t n v j torl i b ls eri ce t i aces t obice iu. Vasi le n a ces t ca non (21) al su scoa te n evide nt a bsurdilatea acestu i ob iceiu, care t otu i era n vig oare in B is e r ic i 'in s eco lul at IV lea, dar despre ca re obiceiu Zonara n s ecolul al XlI-Ie a la com en ta rul acestui ca no n al lui Vasile spune c este lipsit de ralune. ") Soju l se face vinovat de adull er, dac co mit e infidelit ate fa l de soia sa cu alt Iernele, fie a cea sta cstorit sau n e c s t orlt , ntocmaI dupcum i so lia s'a fc u t vinov at de adulter, in cazul c nd comit e ltifldeli iate fa t de solul s u eu aii b rbat. Conse ctne!e adulte rului simt identice att u privin a so lului. ct i a so t iei. Aceasta es te i n v t u ra evan gh elic i p atrist ic, care i -a gsit expreslune exact in ca nonul al I\lea al lui Grigorie Nis eanul, f ratele mai t n r al lu i Vasile ce l ma re, ca re d e fi net e drept iTrlpou).~'tI T E .;ca! a rJod av r oii a).,).orplou (in sidiae e t in juria qu ae alterl 'affertur). Iar c sub expresiunea 'TOU d 1.).o rp{Ol~ es te a s e in te leg e att sol ul, c t i sola, se dovedete din urm t oarele cuvinte ale lui Grigorie din acela ca non: l/a ElTt"/ V ~ VOfl lfl-O; au ( ur1a, xa l rovarzoe rrpoc; IJ(}pu., x.at o.vdp O g 7rpOC; r uvu ix a. Numai in secolul al Vl-Iea a ptruns n legislati a gr e c o ro ma n aceast nv t u r despre egalitatea drepturilor conjugale ale so ulu i i "soliei in cs tor ie. ' i Iustinian intre altele a co nfer it soliei dreptul de a putea cer e desp r irea de s ol , da c se dovedete c s o lul tr iet e cu o ricare a lt femei e i nu vrea s renunte la a ceasta."] No I, pe baza a ce stei nv tur l blseri c eli i i n special pe b az a canon ului 1) al lui Grl gorie Nise an ul, Ia comentarul ca nonulu i 25 ap - am i ' de linil .a dulte rul ca pe o reia/le ilegal cu o fem eie strin sau cu an b rbat str in . ')
1} Si nt , At . IV, 14 9 , 2) Nov. 11 7. 9. 5,

osndit

8) Dr. Zhishma n n lu crarea sa Eh ere clit (pag. 58 J) defi ne te ad u ltetul ca o relat ie sexua l cu o s o l e s t r in (Iletac h tlch e Verrnlachung mit einer Iremden Ehegat fin] i s pre a co nfirma aceas t defi n i ie a sa des pre adu lter s 'a referit la co ment a r ul lui V alsnmon i a l Pido lion ului

80

Canonul 22.

Pe ceic e au feme i din r pire , d ac ar fi luat ei pe ce le logodi te mai nainte cu a l i i, nu se cade a- i primi mai nai nte , p n a nu se lua [acelea) d ela dn ii i a se da n stpnir ea lo godnicilor celor dinti, de ar vrea, (aceti a] s le ia , sau - s renu nte [I a ele), Iar de va lua cineva pe una lib er, trebue a i se lua i a se da la ai s i i a se lsa n so cotina rudelor, ori p rini de vor fi, ori f rai , sau orice fel de ocrotitori ai felei ; i de a r voi ei a o da lui, s se s la to rn i cea sc cstoria ; iar d e nu vor voi, s nu se s ileasc. ns celce a re femeie din . Jnecins tire, ori as c u ns , or i s i l uif , trebu e s c un oasc epitirnia pen tru desfru . Iar epitimia pent ru ; ce ice desfr n ea z es te hotrt la pa tru a ni; i trebue ca n ce 14L~1 tiu s se scoat dela ru g ciuni i a se tngui ei lna ih lea u ii bisericii; iar n al do ilea a se primi la asculta re ; ia r n al treile a s pre poc i n ; in a l patrulea s s tea mp re un cu popor ul, fiihd n de p rta i dela jertfa ad u s ; [numai) dup acee a s li se ad m it mpr tirea cu cel Bun.
d eja can onu lui nI -t-Iea a l lui Grl gor!e Nl se a nu l , i la S il' tag ma lui V las__ far . Ab s lr g nd dela m p r ej ura r e a c l a acel Io e di n Sintagma At., p e ca r e Zh. l citea z. dre pt a l lui Vlas ta r [at a ces ta a r fi lo cul "-1, 14 din S intag m a lui Vlastar) n u s e gs e te ni mi c ceea ce ar confirma a c east definiie, n toc ma i d up c um nici citatele din Va lsnmon i P ida lion mi p o l se rv i d re pt co n firmare pentru a cea st de ff ni l e , deoarece ce l din . Pi d alion est e obscur pri n sine n s ui , iar al l ui Va lsamon es te n umai o parafrazare a rblt r e r la d efin it ia l ui Ci rlgori e Niaea n ut d es pre a dulte r i astfel to at e . a .. n oi afir m m c d ettnl lu stabi l it d e zn, ce ate trei c itate s unt slabe, es te gre it , i m al a les a tun ci, din d se s p line c ' ea te Fe etstellung d ea Htrc h llc hen Gr u ndsatze s as upra adul terut ul , Este gre t l t a ceast dafin iie m ai a les din cauz c s e bazea a pe Inte rpretarea unilat e r al fi ce n oe ne-. to r 9 i 2 1 ale l ui Vasile ce ! mare {c an o n u l il al lui Vas ile n n oja 2 dela pag. 5 8 2 este citat g re it n Joc u l ca ncnulut 2l}; i la ac e a st . terp ret ar e u ni lat era l d ela acel ca n on al lu i vas tte s ' a u potrivit toate ci t atele, pe care Z h. te.a pus acolo. De p t ld in not e 1 detu pa g . 58 3: d n su l ci t ea z d re pt confirmare c o mentaru t 11'1 Zc n a ra fa can o nul B al lui Vasil e, po trivit c ru i a num ai acela S ~ numete a d ul tee, care a re r el ai e c u fe m e e c s t o r i t : pe c nd Zonara aid s pu n e u rmtoa rele : "da c soli a i p r s e te so u l i t ri ete c u alt b rb at, es te a s e co ns idera. a dulle",-.._ Dac s o u l des face I e g tu r u cu s o ia sa i t r i e t e c u al/a , es te a dulter"

: f

in.

81

(67 a p.; 27 sin. IV ec .: 92,9 R trul .; 11 Aneira; 25,26,30,38' 40,4 2. 69 Va sile c. M.); . - In canonul prezent in prima Iinle 5e vo rb e t e despre ceice r pesc ( ir, "erarij") pe o iecioar, ca re es le l o god it C II al lui, i apoi despre ceice rpesc fecioare libere, nelogodile. De spr e toale acestea s'a vorbit suficient la comentariile ca noa nelor pa ralele, cari co men tarii tr ebuesc comparate a ici. Vasil e In p ri vl n a tuturo ra disp une s se .s u pu n eplttmlllor pe l ng ob servarea prescrlpi unllor re sp ective. In privinta celor din t i , a d ic a re ltll ca ri rp e sc logodnice str ine, 'Va sile dispune ca nuruai l, acel caz se pol primi la poc lnj , dac se iau de la d n i! enieile..
it: ,

(S in i. AI. iV, 1 21 ). A cela ca z est e i c u c ita tul din ccm en taru l lul Aris le n (S int Ar. IV, 12 3\ Cita tu l d in co-n en ta nit lu i Zo n ar n la cuno uu j2 1 a l lu i Va s ile n u d ovede t sn t m le in Cavoru l a ce lei defi ni tii, p re cum a m s p u s acea s ta m ai s us in text. T ot e u abso lut ni mi c nil dov ed e te ni ci cit a tu l di n S in tagma I Iti Vl asf ar, "d eo arece la acel lo c , p e c a r e- I citeaz Zh , (Sint. At , V I, 3 79 ), Vlastar cite a z num ai o lege d in drept ul ro m an vecb tu ( Dig'. X LV III . 5), ca r e ara t cu m j ud eca l e g i s la i a veche r om an des pre a d ul ter, D efinii a ca no n i c a ad ull eru lui n i s e d in ca n o nul 4 al l ui G r.g orte Nia ea n ul, pe c are am menion at o n tex t, Fji ori c ar e allti.. de ft nl l e a. adulteru lu i, ca re nu se b a z e a z pe a ceas ta a lui G ri go rie Nls ea n u l, n u se p oat e consid era c a n o nic , i astfe l nu es te co rec t . Am Il vu t p ril C!j (a . 1 8 D3) s vo rb ea u pers onal. c u r p . Z h ish man i l-a m f cut a te n t asu p ra m prejur rii c el n s u i d e z a vue a z n c art ea s a d efi n i i a s a prop rie des pre ad ul ter, La pa g . 5 8 2 e l zi ce : .. nur dJe Untreue der F ran nls eigen tt icher Ehe br u c h git t, di e U n tr e ue des E heman n es e b er n u r d a n u, w en n er sich m it einer v er hei ra tet en Pereon vergtn g , ed er be i dem E e ata nde sei n er geeetzm ssl ge n Ehe eine n e ue .echl c s s " , C u a ce as ta i:ns i'i m i s e n otrtvesc 'c ele ce le spu ne Z h . n ut despre oo n d l i uni, c e du lterul nr fi un im pedi ment real la c s t o r ie (rag. 5 87 a tc.t ; i m al Jl111in se po triv esc CII c ele ce l e s pu n e de spre ad ult e r ca de s pre m o tiv d e d ivort [pa g. 7 3-1 e tc.], ei Jin s peci al c u cele ce le citi m IR p eg . 74 7 : .. DA nber d as v an d er Ktr c he a nge atrebte Prlncip de r rec htl lc b en G leichth eil d er Eh eg a t en vorzug ewelse h teri n elne Ab nderung fo rde rte, 8 0 w ur de m it -d er Z eil dle eee Recht a uc h d er Ehegattindtlr s olche F iille z.ug esta ncten, in de ne n di e Verd o r b en h eit des Ma nnea a u f dle s tttllcb .e und rel lg ld s e E x ls ten z der Familie ve rn lch ten d wlrkt... " Dar a ceasta. e s te pro pri u zi s celece Ie-am spus n oi la co rnenta r tile cenoanel or 9 i 21 a le lu i Vasile cel ma re, i c ele ce te - a m spu s la co me nta m ! can onu lu i 4 a l lui Gri go ri e N ts eenul , L a a ce a o b s e rva l e a m ea r p o satul Z his hman R r ecun os cut c nm d re plat e ! " c a corec ta t a cel ca pito l.. cnd a pre gtit pentr u tip ar edi i a a II a a c r t ti s a le i ca re edi ie n s , d in cau za m o r ii a c est u i b r b at em in en t i plin de merite pentru d re pt ul no stru bisericesc , nu a pu tu t vede a l umina zilei.

82

p e care i le -au i nsu sit prin rpire, i respecti vele se dau In a po i logndnicilo r a n ter io ri, cari de a ltlel a u dre pt de a rep rimi s a u I1U pe los lele lor logodnice . Iar in privinj ~ celui, care r pe t e . p e o f ec ioa r lib e r , Va sile di spun e ca acea tecioar dea semenea s s e ia dela respectivul brb a t . i s s e dea p rl ntllor s a u In grljilur ilo r fecioarei. ca d n i i s h otrasc d ac s e n voi es c sa u n il ca a cea fecioa r s se d ea d e s olie ac elui a, care a rpit - o, in ca zul, dac - o bse rv Zon ara - l n sa l lecioa ra co ns im te la aceasta. ' ) Da,' ori de s'a iu cheiat, o ri de nu s'a incheiat c s t o rid prln co n s lm m n t u l p rinilor i al fecioa reI, tct u l ce ice i -a I n s nl t lemei a , du p c e a dezon o ra t-o (i. iJwfo iJuf';) pe a scuns i CII sil a , trebile s se s u p u n u uel e pltlm ll de pa tru an'. ca re este hut r t pen tru a dulte r l i n umai dup ce a nde plin it ep it imia int rea q pot r ivit trepte lor det erminate, se poate invrednici <le st . t m p rt a ni e , Aces t ca non a l lu i Vasile cel mare, cal e este a tt de indulgen t Ia de r p it or ii de fecioare probabil din consi dera- . " de fa miliile res pe ctive , i s pre a se mpiedeca un r u [ie fa 1 mai mare, nu a pr ins putere in pra ctica bi s er i cea sc . ci d is poziJia canon ului 27 al s inod ului a l IV-lea ecu me nlc, care s'a rep eit p rin ca non n l 92 a l slnod ulu l tru la n , i polrivll ca reia fiec a re r Ililor de fe cio are se supune a nat ernei; Iar coment atorii citeaz dr ept iege in vigoare d is p ozl ia legislaj iei g re ro-ro ma ne , po tr ivi! c re i a r p l t o ru l u l de fecioare li este I nt er z i s c s t o r ta cn Iecioara r p i t chia r i in ca zu l da c p rl nl i fecioarei i -ar da c ou s h n m n l u l la a cea sta .")

-~ .

Ca nonul 23.
P e n tr u ce ice s'a u c s tor i t cu do u s ur ori, sa u cele ce s'a u c s t o r i t C II d oi frati, noi a m ' e m is o s c r is o a r e. a c rei cop ie am t r imis-o c uce r n ic ie l ta le . Ia r ce lce a lu at p e so lia fra lelui su, illi's e : va primi in ai n te de a s e des p r ] i d e e a . ( 19 a p-. ; 2 6 , 54 Ir n l. ; 2 Ne oces. ; . 6 8, 76 , 78, 87 Va sile c. M. ; 5 Teolil AI. ; I I Tune t. AI.). - La Intrebarea d a c un vdu v (s au vdu v) poa le in') S iu l. Al. IV, 1 51. 2) Zo n al a, prec uin i Va lsamo n ~ i Ari aten (S int. Al. IV, 15 2.1 5 3)

"

83
c heia

lui

cstorie cu sora rposatei sale solii (cu [ratele r po sat u su sol>, Vasile spune c a emis deja epistola ( i m arQ U J wv)

dar aceasta este scrisoarea adresat ctre Diodor, episcopul din Tars, care mai trziu se amin tete ca al 87-lea ,canon al lui Vasile, I potrivit , creia acest fel de c stori, este 'Ioarte strict oprit . Celce a ncheiat o as iIei de cstorie, numai .atunci poate li prim it la po c in , dac desfac e aceast c s t o 'rie nel egiuit. Cu privire la rest vezi comentarul canonulul 87 al l ui Vasile.

're sp ect i v ,

Canonul 24.

.
~:

Apostolul a hotrl c d a c v duva, c ea soco tit n 'n u m r u l v duv elor, adic ce a primit in slujb de bis e-ri c, se c s to rete, s s e trea c cu vederea. Iar n pri-

; 'f:

,1 ,
.

.~ :o-

: J

~ ..r~
j

vinta b rba tului v duv nu e st e pus nici o lege, ci pentru , u nul ca a ce sta es te j deajuns epi/imia celor cari se cstoresc de dou o r i. In s v du va, ca re a a juns ea sezeci de ' ani, de a r voi i ar i s vieui a sc cu brbat , nu s e va . ln vr ednici de mp rt ire a ce lui BUll, ' p n c e "n u va ncet a d e p atima n e cu rie i, [ar d a c o vom pr im i "p e' ea naint e d e eas eze ci de a ni, vin a va fi a no ast r iar nu a femeii. _ (3 sin. IV ec.; 40 trul.; 38 Cari; 11 Teof, A'.; il, il 1 Vasile c. M.) . :.. - nc 'Sf. Scriptur a Testamentului IlOU a s pus (Rom. ";" l Cor. 7.,,) c fiecare femeie vduv, care nu depinde de 7 -a nimeni. este lib er s se cs to r easc a doua or, i acest lucru 'il menioneaz i Vas ile cel mare n canonul sli al il l-Iea , Dar ' era u un anum it [el de v duv e, care erau intre i n u t e de Bi seric i care a lc l ul au o stare sp e cial , numlndu-se vduve ale Biserici/ (ai lJjp w rijo ixxJ. ~,,{a o ) . ') i despre aceste vduve face men'jiune Sl, Scriptur. recunoscnd starea lor (1 Tim. 5" " ,, 1, dar nu permite ca ace ste s se primeasc Inc de tinere in gri ja Bisericii (1 Tim. 5' 11 )' ci la tol cazul s mplineasc seasezeci de ani (1 Tim. 5,,1. Despre ace st fel de vduve vor be te Vasile in ca nonul pre zent. i dispune ca fiecare v duv, dac a rost pri mit n starea vduvelor Bisericii nainte de e a s e ze c t de ant,
1) Ve zi

nota 2 dela

pag,

96 din cartea

p r e ze n t ,

vo i

Il , p.

~'

" j;

" . .'

.~

,
i dor et e

84
c s tore a s c , s

s eri cii,

se demit de sub ng rijir ea Binumai epilimi ei celo r. cari s e c s to re s c a doua o r , ntocma i ca i cel vd u v, car e dore te s Inr h ale c s tor i a a doua; iar da c. vr eo v duv bis e ri c easc a fo st pri.. m it In t a gm la vr s ta pr es cri s , aa d ar c nd a Implinit ea
i s

sa se ile

s u p u s

sezeci de an i" i tot u i dor e t e i la a ce ast v rs t s


CI1 b rb at ,

tr i a s c

n a cest caz a cea femeie U r de minte se lips e te de ' sI. Imp rt a ni e p n c n d nu s e Ia s de ne bunia s a i p an , cnd 11It S(~ vi nd e c de patima sa n e cur at , - deoa rece exact : necur ie ( u' xu{)up ofa) se p o a te numi cazul c nd un ei fem ei in: v r st i trece pr in minie s a i b r e l a ie cu b rb at.

Can on ul 25 ,
Celce tine pe o femei e n e ci n s ti t de dnsul se V ai supune epiti miei celei [ce se d] pentru necin stire,dar se n gdue a avea pe [acea] femeie.
(67 a p.: 22 Va si le c. M.>. {i' - (/J(9opu. (st upr um , v iol. deso no r ar e) in a dev ra t ul intele s d f. f c ~ v ntult\1 se_ co m lt ~ f at d e o Iecioa r care n c ~ nu . a a ju _ ~J1 a va rsta m at u r , - Z IC ~ Va l s ~ m o n J a CO ~le n lar U l ,c a n o n u~ u l ~at;; zen l,' - cl eei ac ea st infra ciun e s e co mite de " c~ 1 b rbat, ca re a deso no rat pe o Ieclo r r t n r i n c n em atu r , i ;:ia ec pri n, slluire (fJ(Q(1lJ.~vo~, 67 a p.), D espre acest pca t se vor~~re in co -: rnentarul 67 ap, Pentru a cest p c a t s e pr escr ie excluderea p c to su lui clela s t. m p r t a n le ( 67 a p.), Ia r potrivi! ca nonulul22 a ) lui Va sile cel ma re p edea ps a aceasta trebue s d inui as c patru a ni. Dup a ce a st epi tlmle resp eelivu! pule a s s e cs tor ea s c cu a cea femeie, pe ca re a des o uor ato, fir e t e d ac nupe rsist a lle imp edime nte de c s t o r ie : dar cu a l t femei e nu sepoat e c s t or i (67 ap.) .
~q'1"

;.;.
.~

.' _ l
. i 'f "

il

Cano nu l 26.
D esfr ul nu este nu n t , i nici incepul 'de nun t ; dr ep t aceea, de al' fi CI1 putin s se d e sp art ceice se. m p r e u n prin des fr u, aceasta este mai bin e. Iar d a c cu tot dina din sul le va p l c e a mpreun vi euir e a, apoi. s c u noa s c epili mia pentru desfru, dai' s se p erm i t .

85

[ca s vi e uia s c la ol alt I ca s n u s e

in tmple ceva

.mai r u .
(4, 2 1, 22, 59, 79, 80 Vasile c. M.). - In canonul prezent se vorb e t e des pr e ac el b r b a t lther - l a cea fem eie li b er , cari s e mp reu n pr in des fr na re (x" " ; -stoo vsi'av ouvostro riv oua , per tornlcatlonem con u n c t l ), dar nu au incheiat cs torie l e giuit. d eci nu sun t sol i s ol ie. n p riv inta .a cestora zlce Vasil e c cu .ortce chip tr ebue s s e ur m r e as c -d e sp r l r e a lor, d eo a rece ' d est r ul n u este n unt , nici incepu t de
'nunt ,

liza d e s p rirea res petliviloi-, nici a-i ndu pleca s In t hele c s - . to rie l e gal . atunci trebue s tie s u p u i e pillm iei pent ru d esfr u -s l s li se admlt a v i e ul la ola lt , ca n u cum va ' s se n t m-ple cev.1 m al r u ( ?'..J ~ PY; Xeip ov r e re'VTj , (uJ, adic, zice Z ona r, -ca nu cumv a du p c e a u fo st d e sp r i ji , s ln c e a n din nou a s e :i ntlni in s ecre t i a pc t u i . sa u ca fem eia, si liu du -se fi s e c s tori cu alt cinev a, s co m i t d u p ac eea a dulter, sau n sirit ,ca nu cumva s se ntm ple sinucldere, c nd ace le dou persoane, cari s e iubesc. vor vedea c s unt mpiedec ate prin to r de a S ~ .'b ucura de amorul lo r ' ) Spre ..a I n el e qe bine d is pozitia acest ui can on, tII bue s il " .a ducern a m in te de timpul, in car e s 'a em is, i c ce fel de COli .ce plli au dominat pe atunci n viat a soci a l asupra cs t or l e ' , i adi c s ub o crotirea legilor greca-ro mane. Mult e veac u ri au tr erbuit s lre a c p n c nd n so ciet atea c ret i n a p rins r d c in t
c o n ce p ia c

ip ri c i n

sau, pre cum -spune Zo nar a, nu se poa te considera nlc i f a pe ntru c s 1 o! i e ( r o,f.lOU (L(f op.u1J l) . Dac nu s e pOEI te rea-

numai a cea cstorie s se co us id ere l e giu it , ( ar e

.a fost binecuv ntat de Biseric . Numai n s eco lul a l IXlea a'a reqlementat in chip s ta bil a cest lucru, cn d Im p ra tul Leon F i losoful a emis nav ela sa (89) , potrivit cre ia num ai acea c s ' Ior le este a se conside ra leg ala, care a lost binecu v nt at d e :B1 s e r iC . ' ) Pn la acest timp, i mai ales fn veacuril e mai vechi, erau in vigo are in privinta cstoriei aproap e excl usiv p re s crlp11u nile legislatiei greco romane. Pot rivit a ce sl ei l e gi~l3j ii. pe l u q -c s t or l a legal (Jegllimum rnatrlmonlurn), era tol e rat in SOd E'1) Sint. A t IV, 15 9 . ' ) S tnt. A I. I V , \ 6 ) . R) Zac ha r , J ua . gr. rom. III , ras . .

86

ta le

111 legtur de c st ori e. cu o ' iemele

care nu er a vietu ire n dr eptlll ro ma n se num e a concubinatus (con cubinaj). Aceasla se' iut mpla in s ocietat ea ' ro m a n d hl' diferite mollve, dar mal a les
lib er, care

i U II

lei de

impreun

vie u i r e

a unui

brbal,

.Iin cauza deo sebiril sociale existente Intre dou persoane , ca re tie tubeau. mp ratul Iustinian a re cunoscut inc i o a num i t .

te y"lIlate Iri' pri vi n a co ncu bina julul. Da c cele d ou pers oane' declara u in pu blic i n fal a marto rilor c vor v ie u i im p re u n , . i d a c acea s t vietuir e a lor dea Itiel , nu venea n conflict ClIC leg ile, aces t fel de vl eu l re era considerat adm 'sibtl , i copiii n anumile cazuri se puteau legaliza, 1 )] chiar i concub lna a vea ' dre ptul de a , mo te ni din av er ea rmas dup brbatul rpo sat.' Aces t fel de mpre u n vle ul re il n el e q e Va sile n canonul preze n t (26) sub cuvntul ,o a uvo csdorov (consor t lum) r i e l pre cum la emiterea ca noanelor sa le n genera l in e a se a ma tot deauna de prescripj iunile din ilInj a le legislajl el lumeti. astfel i a lclare n vedere aceas t imp r ejurare, i d e i nu voe t e , ceeace din. pu nc t de vedere biseri cesc nici nu se putea, s recunO a$gi[AS-9 n~

cu bina julul vre o i m p o r t anj l eg al, lot ui in cazul extrem il Io- : t erea z , ~ ca nu cumva s se int mple ceva mai ru. Conc u bl n a ui, ca un iei de mpreun vleulre a b rbatu lui 'cu femeia . recu no scu t in chip le gal, i - a pierdut Importana de ma l inaintea bia pe Ia j u m t atea' vea'culul al VllHea, c nd s',a emis ecl oga resp ec ti v de c tre i mp rajii Leon 'Isa urul i Cons ta n tin Copro-: n iruu l;") iar a po i In a doua iutl1~late a secolului a l IXclea . m p ra iul Vasile Mace donea nul ,'; emi s di~ilclzilia, potrivit cre ia nime ni u u poate inea concu bi u in cas a sa. el or i s se c s l o reusc CII d n s a , sa u s o. nde prt eze din ca sa s a. B) Du p ce con cublna jul a fost - despoiat prin legislalia ,grecoro m an de o rice important le gal i dupce prin no vela meu [ I cn at a m p rat u l u i Leon . Filo soful s'a proclamat c numai c s t o r ia b l n ec uv n t a t de Bi se ri c este le g al, a tunci f irete c a, in ce tat i val ab llila lea d lspozl t e t e xce pio na l e din canonul pre zen l al lui Va sile cel mare. . i au trebuit s se des la c toal e leg tu rile ;lnlr e b rba i i femel. : ala; de le gtu rile de c s tor l e..
2)

1) Vezi Nornoc, n X lV tit.; cap. X lII, 5-. ( Slnl~ At l, 3 0 2). Tit II, c 8j Co m par; Cormciaia, cap. 49, 2, '8 (Editi!1 cit. Il, 1(8) .. 8 ) Prochtron, IV, 2 6 . .

87

Canonul 27 .

In privinta presvtterulul;' ca re din n e tiin s'a aluneca t la nunt ne l eg i u it , am hot rt ce le ce treb u ia : a d ic s aiba pa r te de mp reun ed ere [cu presviterii], dar de celelalte lu crri s s e retin; cci de stul e ste unuia ca acestuia iert area. Iar ce lce este dat or a pu r ta g ri j de ran e le sa le e nepotrivit a bin ecu vnt a pe alt ul ; c ci binecuvnta rea es te mp rt ir e de s fi n e n i e ; iar celce 'nu are aceas ta, din cauza gre elii n e tii n e i , cu m o va da a ltuia ? D eci nici in public, nici n deos ebi s nu binecu vintez e, i nici s nu lmp r e as c altora' trupul lui Hristos,' nici s nu s lu jasc a ltce va , ci mulu mi n d u- s e cu ntietatea e de r i i s se t ng u iasc c t re a ltii i Domnului , c''j1s i s e ie rte lui p c atul cel d int ru n e tiin .
( 19 ap . ; 3, 26, 54 t rul . : 9 Neocez.). - S ino dul trulan a primit in can onu l s u a l 26-lea Iileral ca no nul prezen t al lui Va sile , potri vit c r uia pre sviter ul, care di n n:~tii n t ( xara vo <u,v) a incheia t cstor ie ile gal ( (,{)"',Uoo;), se des poa ie de drep tul de a s v r l s finte le s lujbe i i sa in g duie s se bucur e numai de nu mirea de preot i de o noru l ed e r ii ( xa{),fOpa;) int re preol, fi rete dac a de s f cut c s tor ia , ~ p r e: cu 1n adaog acel ca n on trulan, - pe ca r e a incheiat-o din ne t i i n impotriva presc rl p hmi lor legale ; ia r d ac a l cu i a cea s ta cu nosc nd pr e sc rl p i un i le leg ii, potr ivit c ror a cs t oria r espectiv ii era in t er zi s , in a cest caz se despoia i de numirea d e' preot i era ,snp us prescr i p lunll or d reptului civil despr e c s to r iile ilegale i int er zise.'} r: Valsarnon imparte c s torl i l e Ilegale, {oi x.~xwJ. /),uivo, ro..u.O tj , potrivit dreptului roman , n tr ei categorii :yey.ap w v r af lO '.I (ne fariae nu ntlae. : c s t or ii ne cuvlin cioase), pe ca re deali fel o nume te i rr ap '; v<J4 ?V (praeler leg e ' ), cst orie potrivnic l egilor, "a poi cea ,Jap yo.rov (d emnatae nuptiae, c s to rle co ndam nata) s au a ltfel xa raxp lrov (condemnatae nu ptiae), c -, s to rie , osn dit i in line ' l'xc<7rov (incestae nu ptlae, cs tori e In c es tuoa s ), c are se numete i ' a{U p.lrov (n efariae), cstorie ilegal. Din 'ca tegoria prim fac parle ' acel e c s torii, ca ri ' s e mpot ri vesc pres c r l p um ll o r dreptului civil, d e pild , c s to r t a tu1) Val aam . IV, 1 6 3 .
,

r ,

88

torelui cu persoana, care potrivit legii i Este da t in g ri j , din ca tegoria a do ua fac parte c sl o r lil e cu c luq r i ele sau cu fecioarele . car i au f c ut vot de fecior ie. iar din ca tegor ia a tre ia cst oriil e inc heia te in grade d a rude nie Iruerzlse. ') Dealtfel in
uzul canonic toate c s ro rl le inter zise mai simplu se num e sc n ihtT,rt M To, Wlt (n e faria e nupt lae, cs torii ne legiuite) in tocma i ca In canon ul prezent a l lui Vasile. - Vasile , emln d aceast d is pozitie a sa impot riva p reotului, care dei din ne tiln a ncheia t cs tor ie il e g al , i nvoc dre pt motiv a l . rigoare i canonu lu i im pre jurarea c n u este consult s binec uvin teze pe a ltu l ce lce n su i a n c t u l t i celce n cursul in lregel sah! vie] l {rebu e s roage pe Dumnezeu ca s -I ierte pcatele. Aceast r igoar e s e explic prin ln s l slujba preotu lui i pr in s it u a ia lul in societatea omene a sc, deoarece, intl, d ela ce ice sunt c he m a i s p a s c la altar ul divin i s s v reas r tainele divine se ce re i treb ue s se cea r depli n c u r enie s u f l e t e a s c i tru peas c , dar nimi c nil se i m p ot r i v e ! e cur j enlet atl de mu lt ca acea necurenie tr up eas c. care- i a re r d ci n a in c s io r t a C il e g al , in care br b atu l i fe meia. cari a lc tuas c UII co rp , se inllne az unul pe altul CII n ec u r e n ie . Apoi ac e iai rigoare o presupune i in sa i sl ujba preo e a sc , care a re ch n narea de a distribui alt or a sl ne nia mn tuiloare prin r u g ciun e i pr in tune[luni preoe tl : dar cum va face aceasta preot u', car e n urw.a pca te lor sale a pie rdut e l ns u ace as t s fillle n!e? C ci de i ~ji ~ .. a ru l tutu ror s ln e n l i lor es te h arul divin , fiind pre o li nu tt;a i s lu jiiarii i mijlo acel e. prin cari ace la l u cr e a z as upra o a men ilo r , io t u i celce n urma impedimentelor res pecllve laga le se aeaz n chl p ilegal in ca lita te de slu jitor a l s iint elor laine i ..as tfel nu poa te li mijlo cito r cur at i ade v ral p entru s l nlrea m n tul i o are a alt ora. i in fine ri go area a ceasta este nd r e p t l t i din ca uza co nseci nte lor n e con diionate a le cs to r iei ileg ale a preotilor at l n p rlvln a famili ei in sa i, ct i a s oc le t l l , d eoa re ce ilegali tat ea csto r ie i prin sine nsa l ii face ileg ali i pe ro pllt, car i se nasc din aslfel de cs t orii, i prin a ceasta se p teaz famili a t n tr e aq . i preotul , orict a r tr ece el n alt e privln e ca model. 1\\1 po at e avea n soc ieta te acea impor t sn , ce ar treuui s o a ib n ur ma sit ua jiei sale d e pre ot i de p stor. Din ca uza a cea st a S I. S crlp 1) S int. AI, IV, 122. Pidali on (Ed, cit. peg. 20) .
C O~P.

.;?
:"', -\

~
",'

, ~.

"

comentarut canonulu i

19

A r.

din

89

IUI'ii dispune a fi eli d e o s ebil etenjl e asupr a vie i i famil iare " celui, care va fi ales penlru p r e oi e , ca vi a a lui s f ie cur at i n ee x ceplo nat i ca i ntru toate s c ore s p u nd d e mnit /ii clnnlui . preotesc (1 Tim. .3 ' 2 ,elc.) .

Ca no n ul 28.
M i se p ar e c este absurd da c ci neva depune ~g d u i n a s se re f in d e c rn uri le de por c. Drept aceea bin ev o i e te a- i l n v a s se rein dela votur i le i f g duinel e f r d e ro st, ns ad mi te c lu tre bu i n are a ( c r nu rilor de por ci este ': i ~p ife re n I , c ci n ici o fp t u r a lui Dumn ezeu nu es te de l epd at, d a c se ia CII mulu mi re [I Tim. 4 ,. ]; d eci fg d uin a este r idic ol , iar nu inr narea n ec e sar . .- Ca nonul acesta este i nteles din
i n s u i

textul

s li.

Ca n o n u l 2 9.
S t pn i t o ri l o r , cari se jur s fac r n s u p u i lo r, li 'se cuvine tratament deosebit. i trat am entul p entru ace tia este' de dou feluri : un ul ad ic a-i nv a s JIU se jure Iesn e; iar cel al alt [este] s nu s t r ue in h ot rl ril e -cele r ele, D re p t aceea an g ajat fiind cineva de mai in ain te .pr i n j n r m nt s fa c r u altui a, acela s d o v ed ea s c po c in p entru pripirea iurm ntului , d ar s nu s u s in r u t a tea sa cu pretextul re spect rii [jur m nt ut ul] . Cci ni ci lui Irod nu i- a fost d e folo s c a [urat , carele, ca s nu calce jurm nt ul , s' a f cu t uci g a a l P ro r oeul ni. In general jurm ntul este oprit: d ar cu at t mai m ul t se cuvine a se osndi celce s'a f cut p entru o r u t a t e . D re p t aceea celce s'a jurat tr ebue s se c i asc , i ar nu s se s rqui a s c : a- i implini nelegiuirea. Exa m i n e a z a d i c mai pe larg ' absurditatea.: D e s'ar [u ra ci neva s s coa t ochii frat elui, oare bin e es te a se n f p t ui un a G1 aceasta? d e s'ar j ura cinev a s u cid ? n scur t d a c v a c lc a cineva o porunc in urma jur rn n tului. C am [uTat i . am inut, nu p catul, .ci s p z es c jud e cjil e d r e pt ii jale [Ps, 1 18', 0,1. i precum porunca se cade il i u l ri

90

cu j u d ec i n es tr rnutate, a a se d e sfii n a i a se strpi p catul.


ln gener a l orice

cade 1n tol chipul a se


este interzis
(li'lfu

(2 5 "1' .; 9 5 trul.: 10, 17, 28, 64; 8 /; 82 Vas ile c. M.).


iurinnt

,ui ',)

(j

ap xo:; tor7jr up eur w ) , dar luai al es e ste de o sndit acela , care Se

Iace sp re ce va ru ' - zice Vasile cel mare in canonul su preze n t; Ia r r spuuz nd lui Amfilohiu, care l'a ntrebat c ce .tre bue s f a c cu acel s t pnltori, cari s'au jurat s fa c ru supuilor lor, i acea sta o fceau ntre aUele din motivul ca nu cumva s calce j ur mntui depus, Vasile zice s -i invete a ' IllI comite rul , i c a ce l fel de iur mnt prin sine in su este Ileg alitate. Apoi e xp l i c cel ece le-a spus i le confirm prin pilde. " ~1,.!> Deal tl e l din cuvin te le diu canonul prezent al lui Vasile c 'el !l!fl. m ar e, pe car i le-am cita t mai sus tre bu e s ' se conchid ca.iI!'l' orice [ ur m nt es te in chip a b sol ul In ler zls: ci dispozlia acestui. ~, cano n j n privillt a [ urm ntului trebile p us in legatura cu cele, IaU" ca no a ue ale a cestui s i. Print e, i u conform itate cu ace- o s te a s s e jude ce tu privinta aces tei chestiu ni. Vasile ntre celelalle canoa ne n canonul su al 64 lea ho t r t e e pitimie de zec e a ni pe ntru ce lce- i ca l c jurm ntul. Deci dac el p ed eps e t e pe umul, ca re - i ca l c j u r mntui, a ceas ta nsemnea z ca i Vasile rec u noa t e [ u r m utu t, ca r e prin sine nsui este ng lduit. Jur ui ntu l s e ad mite d ac s e b az ea z pe dreptate i dac este lega l. i IIlIJ1Ia i jur mntul ilegal i ue chlbzult este Interzis. Aa e ste i d u p dre p t ul divin. Jur mntui es te orndult d e Sf . Sc ri p t u r a Tes ta me n tului vec hiu. " j ura m nl s - I ie ntre noi , porun c et e' D umneze u Israill enil or prin Moisi (Il Moisi, 2 2,,,). [m p ratul Avirueleh conf irm nd f gduinla sa lui Avraam, i zice a cestuia: "Jur- m i pe D um ne zeu " , i Avraa rrzlse: " Jur, i amndoi s'au jurat " I Mois, 20 - 8 1) . Da vid s crie: . J u r a l u-II1' a m ' i am f gduit s pzesc po ru ncile Ta le" (P 3. Il S,,,,). n Testamentul Nou nsu IIsu s. H ristos a conlirma 1 jurmntul ' pe numel e lui Dumnezeu laju d eca t . cnd .Ia . ntre bar ea arhiereului: .Juru-te p e Dumnezeu cel viu ", a rs pu ns : Tu ai zis." (Mal . 26,_..), cci la judectoria E vreilor era obicenl ca judectorul , s' rosteasc formula jur rn n tulu l, iar re spe ctivul rspundea numai cu "am in ", sau cu vt u a i zis ". Al l S i. S c r ip t ur a Te stamentului Veeh iu, ct l .a Testame nlnlui Nou , ln q dulnd jnrmntul pe Dumnezeu , lnter zlce nu m ai jur mntui fa ts, i l opr ete in chip riguros. Nu jurati str mb

nu

.: i

., ,!t-

: '1'

"

. . .. ,. t
~'

I ntru numel e meu i s nu proanezi numel e Dumne zeului t u , E u s unt le hova " (III Mois;, 19,,,), - porun c e t e Dumne zeu po porului. s u. Domnul poruncete ca se i lu i Iud a p r in pr o ro cul Z aharia: .Vorblli a de vr u l unul alt uia, ace l jud eca ta a devrul u i, i a p cl lIa por tile voa stre, i nu pl n ui i r el e n ini mile voas tre unul altuia, i nu lubijl [ur rn ntul min cinos , c ci toate acestea su n t c ele c e le u rsc, zice lehova " ( Za ha r . 8 ,, ~,,). S unt cu no scute ju r rni nn l e tarlse ilor, pri n ' ca ri cu vicl e ug voiau s in locu i a sc jurm i n tele Testa me n tului ve ch lu, precum este cunoscut i ' os n da lu i Hrist o s ros t it a su pra acestor fe l de j u r mi n t e (Mat . 5"_ 31 ; 2 3,,,_,,), Iisu s H ri st os to tdeaun a a 'co nda mna t jur min t el e a lse, p re cum i pe a ce le a, pe ca ri r e sp ectivii le iscode au s p re p a gu ba dre p t i ]. E I H co nda m nat i jurmint el e s upe r flue , potri vit p orun cii Domnulu i: "N u lu a n umel e D omnul ui Dumne zeu lui t u n d ee r t ". n min unat a S a cuv nla re de pe mun te (Ma t. 5" et c.), H ristos n va p e ucenicii s i i prin tr'in ii lu mea n trea ga desp re pe r fe cj lunea moral c ret in n gene ra l i i n special d es pr e jurm nt. n s e nsul acestor cuvin te a le lui Hri st os es te de conda mna t d a c omul j u ~ s tr mb, da c fa ce vo t cu j u rm n t pe ntr u ceva I a poi n u- I (ili e , d ac , se oa r pe .or ice, ia r nu pe num ele lui Dumneze u, numa i pe ntru ca s fie le gal m al pu in pr l rrjur rn ut . i in line d ac se j o a r pe n umele lui D u mn e zeu f r ne cesitat e i n chip super fluu; da r cel ma i inalt grad d e perfecti une mora l e ste ace la dac cre t i n ul nici odat nu se j u r , adic daca d nsul ar li att de dre pt i de b un; nct oricine s -I dea cre z mnt cnd zlce : da, da , nu, nu. Aceste se co n fi r m i prin n v tu ra Ap -Iu! Ioa n des pre acea s t chesli un e: " nain te de to a te, I r al l o r . r n uj u r a l , ni ci pe ce r , nIci pe pmn t , ni ci pe or ice a II ju r m n t , ci fie al vostru a a , aa , i al vostru nu, .nu , ca s nu c d e l su b o s nd " (5 a ); ' CII alte cuv inte; nu v jurati cu nici un j ur mnt , care nu es te potrivit n v t u rl i cr e tine, nici prea des lJ r n ecesit at i>, ca nu cumva [ur udu-v s ulta] : [ur m ntul i s -I c lc a ti, i din ca uza acea st a s p c tuii i n fa la lui Du mne ze u. Da r, precu m ' am vzul acu m.. dreptul divin nu numai c nu a oprit i ur m ntul, ci n a n umite cazuri l- a i dema nd a t, i a nume [u r rn ntul drept in ca z de necesitat e i n ca zur i imp ortant e. n ac es t sens sunt a se lua a cele cuvinte din canonul preze nt (29) al lui Vasile, pe cari le-am men lonat ' la n ceput ul co m enlarului prezen t. Po trivit se nsului a ceslei d lspo ziil de drep t

,
> .

92

-dlvln au fo st emi se to at e p re sct ip iun ll e leq l slai e ! l u me t i releriloare la j u rmnt. Pe tirnpul . lmp ratulu i Con st antin era d eja Introdus jur mnt ui cr etin la prflejurile sol emne, ' ) i apoi a ceasta s ' a confirm at prin legislatia lui Iuslinia n.2 ) P rin naveta r e sp e ctivJu stln an a dispus ca fie care j ude ctor s de pu n [ur m n t pe sf. E va ng helic '); tot astfel i fiecare e piscop trebuia s [oare pe s t, EV311gheJle, c nu se va a servi s.imcn ie it.)

Canonul 30.
n pr ivinta celorce r pesc nu avem un cano n vechi u, -ci am ex pri mat so cotin a [noa str ] proprie, ca trei ani s fi e a f a r de ru g ciune att d n ii ct i ceice rp e sc m preun cu ei . Iar pentru aceeace nu se face cu sil , nu este a se d a soco te a l , dac nu se va li . n t m p l a t ni ci necin stire, i nici n'a ' p rern er s turar ea lucrului; iar v du va este stp n de sine, i s t in voia S ll de a urma [ pe r pi t or]; drept aceea noi nu avem s pu rt m g ri j de apare ntele exterioare.
(67 ap. : 2 7 sin. IV e'r .; 92, 98 fru l.; Il Aneir a; 4, 22, 2 5. 2 6, 38. 40 , 41, 42, 5 3, 69 Va sile c, M.).

- Vasile, vorbind in ca no nu l pr ezent desp re rapirea de Fecioare ( u..p ;ra p ; ) , face deose bi re nt re rpire a, care se face prin cons tr nger e, i Intre ceeace s e face fr de constrngere (" '7 '('1wiw, ), Despre cea din t i zice c - i e x prl m so cotiift sa nroprie ('IUav rV(,J ,u.Y )V ) , cnd prescrie e pltirnle de trei ani pentru r pitor, precum i pentru ceice ian parte i mpreun la riite. La , >/:J,.. ,.oll" comentarul canonului 22 al lui Vasil e am s pus cum tre bue ss e i nt eleag aceast p ed eaps. P e n tru al doilea fel de rpir e Vasil e n u pr es crie nic i lin fel de p edeaps, dac a di c lemeia de bun vole s 'a du s c u brbatul r esp ecllv, i da c din acest prilej nu a l'o) , nici nu a fost furat ( xl om}), adic da'Io st d e so norat ( <p OO c r espectivul nu a de sonorat fecioara in atnt e d e a fi ve nit ea n cas a SC' , sau dac nu a a vut cu dnsa mal inainte relatii vtno vate. Canoanele sinodului ~I IV ecum enl c (can. 27 ) i ale s iX I. 30, 3. Cod. Iust, 11 , 59, 1.. IV, 2 0 , O. ;', Nov , 124, 1. --4 ) No v, 12 3 . 1., 1 37. 2.
2)

1) Cod. Tlteo d

93

nodu lui lrul a n (car-. 92) n e spun c i aceas t dispo zit ie a lui Vasit. a fo st m od i fica t m ai t rziu. - Dealtfel d u p V asil e ce l Mar e ni ti a ces t al do ile a fel de rp i re nu es te l ib er de pe de a ps can on ic. da c e mei a r es pe c ti v se g S Ea s u pu s put e rll celo r mai b tr ni i d ac prin urmare nu era st p n de sine (o. /JTS ; om/lf/:
deoa rece n a cea st sit uatie dnsa nu ar e dreptul de a
si n gu r c storie

ncheia

cu un bar ba t. i r especti vul, sub" c rui put er e se g s e t e , d u p vo ia sa poa le s o -na po le ze iar i 13 ca s a s a ( 38. 42 Va sile c, M.). i d in a cea st a Vasiie in ca n onu l p rezen t ( 30) co nch ide c v d uva este s tpn pe sine i de vo in a sa d epind e s urmeze pe rpito r. a a c celce r p e te pe o a sHei de fem ei e v du v nu se su pune pede psei, - Va sile nche!e can onul pr ezent CII a dve rt lsjp e ntul de a nu a ve a g ri j de a pa ren "'. ,_ . , ) , er ro a re -,,cA l d O U ' TlfJlI eT2 7) ,u.arw v ~l !! '.J o u L do vr Ut rE O'-' ; I e U ace a... Ie Ie e x terl st a dup com enta rul lui Valsamon dela ace st ca no n in s cm u e a z
c : " d ac f emeia poate se r u in ea z s m e ar g s ill gm la b r b atul , car e o iub e t e i pe c are d n s a il i u b e t e , atunci fie pr elace c a fost rpit de ac el brb at. dar in real ita te dup voia S] s'a dus la d n svl, a a c noi s nu pur t m gr i [ de cel e ce

se

a ra l la apa ren ,

ci

ave m

g ri j

de

a rte v r " ;'

C a no n u l 3 1.

fe meia. c r eia i s 'a dus b r b atul. se n s o e t e cu a ltul ma i inaint e de a s e mo artea a celuia, es te a d u ll e r .


prinde cano nu l p re zent a I lui Vas ile.

i a d i s p ru t, d a c : i n cr e d r n a desp re

(9 3 tru '.; 3 6. 4 6 V a srle c. /'vi ) , V ezi comentar u! ca no n u lul 93 trulan, n car e ca non se cu-

Ca n o n ul 3 2.

Cler,i cii.;. cari au p ctuit p c at de moa rte. se v or s coale di n~,'t fjeapt a [lor] , d ar nu se vor opri d el a co muniune a laicikir; c c i nu vei pedepsi de do u O I i pen tru
a ce l a i [p cat] .

(25, :L9, 30: ar., ; 9 s in. [ ecurn-: 4, 2 1 t rul .: J, 8 27 Cart ; 3. 5 1. 7 0, 82 Vasile c, M,).
1) Sini. A t, IV, 17 1.

Neoces.;.

94

Vasile in canonul su prezent repeete dt sp ozila canonului 25 a p., potrivit cruia un membru al clerului se scoat e din tr e apta sa pentru p ca te le respective, dar nu se opret e 'to to d at i de la s I. . m p r t a n i e , i adic potrivit principlului canonic general n privina p edepsirii preoilor, menlonat ia comenta riile 5 i 25 ap .. pe car i le cite a z i Vasile I1 ', ca no nul s u preze ntVasile in canonul s u prezen t call tlc p catul din chestiune drep t pca t (le m oarte (,?V 7'tP(U; {}dvarov paprlav, peccatum ad mo rtem , sive morta le) . A a (pcale de moa rte) s e numesc unele p ca te de c tr e S I. S criptur , deose bindu-Ie de - p c a t e ! e , cari nu . s unt de moarte ( 1 Ioan , 5. 16-11 )' .Zonar a eKpll c)~~.~st lucru i zice c pcatul de moa rt e e ste ace l pcat, care: a\!.~t co mis, dar nu es le pca t de moarte a cel pcat, pe ca re eim,,,l a int enion at s - I co m i t , dar in realita te nu l-a comi s. ') n co nlor mita te cu ac ea s ta s e po al e apreci a, la cari p c at e se gndE te Vasile in aces t ca uo u a l s u , i d ac co mpa r m cele ce le ornd u e t e Vas ile in canoa ne le s a le 69 i 70 in prl v l na diler ile lor p cate a le clerlcilor i c ai ci et p res crie ped epse mai u oar e, apoi tr ebue s a dmi tem c dns ul n acest ca non al su (3 2) se gndet e 1, pca te grele, pe ntru cari el dispune deg ra darea de l n i t iv pen Iru celce es te prins n vre un ase menea pa ca t. Dealtfel nu tr ebue s se cread c aici Vasile se g n dete la cele mal gr ele pcat e , pe ca re le poate comite un cleric , deo arece pentru ace s t Iei de p c a t e clerlcul 1111 numai s e ca re rls e !e, ci se excl ude i din (0 mun ltat ea b i ser iceasc a laieil or, ca de pild pentru s imo nie (vezi cau. 2 9 , 30. fiii ap .),
~,:"'i

r
t

-s

g rij

C anonu l "35 . : Femeia, care . a n s cut In cltori e , i n'a , purtat de cel nscut, s se s upu n vi no v i ei u cig a ului .

i -o "

..

(52 Vasile c. M.). . - Aici nu tr ebue s se lneleaq a cea lemele, care a n s cut n c l torle i Int enjionat l- 3 p rsit co pilul ca s m oar , d eo are ce nu incap e ndo ial c a cest IeI de lemele es le ucig a , i deci pen tru a cest caz nici nu a r fi nevoie de canon special. Ci Vas ile cel Mar e s upun e ped epsei pent ru ucidere : i pe Iernela, ca re n a t e n c l t o r l e i i p rs e te co pilul su , i ac es t co pil se la In pr imir e i s e p st re a z in v ia de aitcineva "). Acest a
1) SI nI , A I. IV, 17 3 . i!} V e tea m o n , I V) 176.

95
lm uriri

e ste sensul canonului prezen t - . despre ceeace Vasile ne d mai detaliate in canonul s u a l 52lea.

Canonul 34.

Pe feme ile, cari au comis adu lter i din evlavie au sau vdi te . fli nd n oare care ch ip, P rinii no tr i a u oprit de a le da la iveal n pu blic. ca nu cumva v di n d u -se s le oferim cau z s pre mo art e ; da r au porunci t ca ele s s tea fr de m p r t ire p an se va mplini timpul p o c in ei ,
m rturisit ,

(48 ap,; 87, 93, 98 trul. ; 20 Anc/ra; 10 2 Carl , ; 21, 3 1, 35, 36, 46, 48, 58, 77, 80 Va sile c. M.), - Acest cano n e ste e x c e p ie dela ca no nul 58 a l a cel u la S l nt Pri nte . In a cel ca non Vasile prescrie p entru a dulter e pitlm ie de cincispreze ce ani, care tre bue ndep linit n public potr ivl] gr a delor det ermina te; n ca nonul prezen t adm ite a se ren un a Il publicitate, c nd este VOI ba de spre o lemele, ca re a comIs adult er i a cest a dult er nu s'a nt mpla t spre scandallzare pub lic, ci duh ovn icul l-a cunoscu t din i ns a i m r t u r is irea p c toasel, fie a c easl mr turisire fcut de bu n voie, sau pr in
constr nger ea i rrip r eju r rf 'or . Pentru acest ca z adic. Vasile dl-

! '

s pune, ca feme ia re s pectiva r o t u l s lie s up usii e pitimiel, i a nu, me s ' rilmn ira 51. m p rt a u l e a t ia an , c i se pr escr iu neutru adu lter i, numai c nu est e o b li g a t o s up o r ta a ceast a epitlmle n public , s tnd cu ceiala li p cto i n respe ctivele trept e d e p oc i n , ci poate s ia n b i ser i c la rug cluni cu cr edinci o ii, pentruca s nu se observe c dnsa a co m is u n p c at gre u. Vas ile dispune In Ielul a ces ta , in n d s ea m a de s l b i ci u n ea 1(m ei a sc n ge nera l, i pen truca dupa posibllit al e sa lie ieri ! de p ublicita le a cel p c a t a l femeii, care ar li nu numai s pre paquba r eputa i ei tamili ei, i a so c l e t il i nsa s i. Deallfel ep lti, mia pentru adulter s 'a r e dus prin canonu l 87 t rula n.

ci,

C a n o n u l , 35.

se
,
~.

in e a

Iar in p rivin ta b rbatu lui p r s i t de s olie tre bue a seama de pr icina p r s ir ei , i de se va v d i c


f r

s 'a d us

d e m oti v, e t

a dic

este vredni c

d e ierta re,

96

iar ea de
mprti

p ed e a ps ; i

lui

se va d a iertare s p re . a se

cu biserica .

(48 a p.: 87 , 9 3, 9 8 tr ul.: 20 And ra ; 102 Cart. ; 9, 21, 77 Vasile c. M.). - SInodul trulan a citat acest canon al lui Vasile in ca nonul su al 87-lea, i comen tarul acelui canon se r v e te de comenta r i pentru aces l canon .a l lui Vasile.

Canonul 36,
F emei le osta ilor, cari s 'au m ritat, cnd lipseau lor, se supun [apr e cierii) dup aceiai co nslderatiun e ca i ce le , cari n urm a a bsente i b rbailor, nu a u a teptat na poie r ea [lor]. To t u i , n a ce st caz fa pta a re oa recare ie rt are, deo are ce ex is t mai mult bnuial de m oarte. (93 nul ., 3 1 , 46 Va sile c, M.). - Cano nul prezent m pre u n cu canoanels 31 i 46 ale aces tui Sfnt Printe au fos t prim ite in canonul 93 al slnodulul
brbaii

, ;

,
.~

trula n, al

cr u i

comentar

se compare aici.

Cnnonul 37.

'li.

Ce lce s ' a ins ura t, du p c e i s 'a luat ce a s t ri n [cu ca re a vietuit ilegal], n privinta ce lei di nti se va Invin ov i d e a du lter, iar pe ntru ce a a doua ne iuvino vit va fi . (87 trul.: 2 1, 3~ ,39 , 48, 58, 77 Vasile c, M.). - Femei e str in ( iU J. orp lav. a lienam) s e num e t e in .acest canon Iemela, care este l eg at prin c s tori e l e g al , sau fecioara, care est e legal logodit CII cineva.') Deci b rbatul ; care a comis a dulter cu O a stf el de J.J.o rf'la v, i aceas tz, fiind solia altula, a fost luat deIa d nsu l prin s entln jud ec t or e a s c , sali da c era logodit i respectiva nu voia s . tr iasc .mai depar te cu d ns u l,' i dup c e acea femeie s'a luat dela el, ncheie c s to rie cu a l t femeie li be r , ac est brbat, potrivit canonulul prezent, n privinta a cele! femei, cu care a
tr it

nele'qiu it, se supu-

ne epltimlel rndu ite pentru ad ulleri, iar n privinta altei femei


1) Val s amon, IV, 18t.

97

'7
)-

n u se va supu ne nici unei p ed eps e. Dea ltfel . ce a din urm nu trebue s se i n t el e a g in sens ul c s toriei bis e ri ce ti. ci a ace lui fel de m pre un vietui re a b r b atu l ui cu fem ela. d esp re care s 'a vorbi t fn cano nul 26 a l lui Vasile. deci in sensul de co ncu bina j, deoare ce dac s 'ar fnt ele g e cs toria b i s er i c ea s c lega l , a poi celce s 'a f cut vinovat de adulter nu mai atu n ci poate ncheia c s tor le , da c a r ma s v d u v i d u p ce a mplinit in lrea ga e pitimie d e ci nspre zece a n i (58 Va sile) s a u de s a pt e a ni (87 trut.); ia r dac pr in ad ulterul s u a da t m otiv pentru divo rt , at unc i nicio da t nu s e mai put ea c s t o ri (48 Va sile).

" C an o nul 3 B.
b ai lo r] , d esf rnea z ; d a r m p c n d u - se p r in i i , se pa re c fapta ia vindeca re . lns nu se vor primi la m p r t ire nda t , ci vor face e pitimie trei a ni. '

Fe cioare le. care f!' ' novirea t at lui ali urma t [ b r

.,

(2 2, 40, 42 Vasile c. M). - n ve chiul d rep t r o ma n de mult fiinta r eia c s fo rle l e g a l ( usturn m atrlmo nium) se tre alt ele num ai d a c cons i m e a u la c sto ri e p rln ll , tulo rli; s t p n ll ; iar o r ice cs t o r i e, ca re

le gea , po tr ivit c pu te a ncheia ncei ma i bt rn i : nu s e incheia cu

observar ea a cestor conditiuni, nu era co ns iderat dr ept c s t or i e


l e g al.'} Aceast p re s cri p l e a dre ptului roman s e ba za pe ra porfui d e drept nat ural i divin d in tre p r inji i copii. din tre cei ma i b tr ni i 'ce i mai tin e ri, i d ei aceast p rescriple a d reptului roma n a fost res pe ctata ca a tare n Bis eric dela in cepu tul exlslen jii ei, l o tu i din c auz c in leg islat ia b i s eric eas c nu ex lsta in pri vin ta ac ea sta dlspozle e xp r e s , s 'a n s c ut indoi ala ori de are obli gallvitale i in Biseric dispozitia resp e c li v a d re p tu lui ro ma n. Din cauza a cea st a Amlilohie pune intre ba re lui Vasil e cel Mar e n a c ea st ch esliun e , la care intrebare Va sile n gene ra I a dai r spuns nc in canonul su la 22-lea , Iar in s pe cial a r spuns n canoa nele sa le 40 i 42. . Nu este cstorie , .c i desru, c nd o fec ioar s e ce-

citea z

1} Prescr p lil e respective ale Inetltutiunilo r lui Ius tinian, aa cum se n -V as tlica le, ' n of le-am ci ta t in nota 13 dela 181 al dre p tul ui

n ostru blse rfce ac [trad , rom,) .

98
lore te cu Un brbat fr; consin m ntul t at lui sli. zica Vasile in ca n o nul prezent, i prin a ce as ta arat ca t de im portant conditie . este co nsl m m n t u l p rin tlor pe ntru 'leg alitatea uuel c storii. P ent ru Iiecare fe cio ar . ca re s e m rit I r cons l m m n t u l p r f nl ilor, Vasile prescrie ca trei ani sa nu s e in vre d n ice a sc de st, Imp rt an le, i ac easta numai in ca zul. dac a p rl n i i >i vor da ulterior consim mnt ul, altf el acea c s lorl e se va deslace ca il eg al. In privinta ce lorl alte vezi comentariile dela canoanele 40 i 42 al e acestui Slnt Pri n te .

Ca n o n u l 39. Cee a ce vi e ue te mpreu n cu adul terul, esle tot timpul [ct v i eue te cu acela].

a dulter

(48 ap ; 87, 93. 9 8 irul. : 20 An eira; 102 Ca rt: 2 1.34,37 .


58. 77 Vasile c, M.). In o riginal acest cano n sun astfel: ~ H Tl/-' p.m Xep- au~iii (1 a. }1ot 1.tJ.Al'3 ErU! n d vra r ov XpOIlOV (qu ae vIvit cum a dult er o, est tot o

tempore a duHera). P otrivit co me nt arulul lui Valsamon de la ac est ca non ' ), aici nu trebue s se I n eleaq c liec are le mei e, care tr i e t e cu un adulter , este adult er Ir nici o deo sebire. deoare ce de pild soli a l eg iuit a adulterulul, da c i tr i e t e cu dansul , nu s e supune ni ci unei epilimii; ci tre bue s se n e- . lea g le meia mritat , ca re a comis inlldelitate Iat de so tul s u cu un a d ulte r. O femeie de aces t IeI, du p mo artea solul ui s u legiu!l. voia sa in ch eie c storie cu adulterul .r es pectiv. ,- i in acea st pr ivin Va sile r spunde n canonul 'pre zent, dispun nd ca unei astlel de femei n ici o d a t s nn i se pe rmit. c s to ria , el ea trebue s r m n s ub epltirttlepn cnd triete cu adulterul, chi ar i daca a n~~plinit epl irnia de cincisprezece a ni prescris pe~ltru. a~ulte. r.1ild e.oar~c e i~ realitate numai . a . .cela in. depIlnesc e plthn ia Im l\!!Mllgl', I dobnd esc Iertare, carip r ses c r u t a t e a , ia r ce ice nu 'Si' l a s de r utat e, trebue s l'a mna 101. deauua sub ep!t i llli".".~J:l i a r dac dup Ilmp ar li Indepllnit -o i de o mie de orl ., "'.)~[ . , ~V,'?

"
1 ,

,-

. ~-t,

-'C a n o n u l 40. Ceeace unu i


b rb at,

fr

invoirea stpnului [su] s'a'idaJ pe si ne a desfrnat; iar ceeace in u rm jjinch eie c -

.,

.",

.~~ ,

.:li''!!'

..

'.

. .

1) Sint. At. I V , 1 85 .

99
storie pentru care i s'a dat voi e, (aceasta] s'a mr it a t ; deci cea l a l t este desfrnar e, i ar aceasta nunt ; c ci i n" v oieli le cel or ce sun! sub s t pni re nu au nici o t rie.

( 82 a p.; '1 s in. IV ec.: 85 tru!.; .3 Ga ngra; 8 2 Car t.; 2 2, 38, 42. 53 Va sil e c. M.).

- Canonul pr ezent este intregirea ma l de par te a ca nonu lui 38 a l lui Va sile. Pl ec nd din pu nct ul de vedere al d re pt ulu i ro ma n, po trivit c r uia contractele (auvO ~ .ac, pa cta comient a) i ncheia te de pe rsoane, cari s u nt sub st pni rea a llora ( U"U ./.J1r e~ oualwvJ , nu a u vatoa re,') Vasil e in chip foarte logic trebue . s conside re tr de ' va loa re contrac tul de c s torie in cheiat de o sc lav ( OOUA?) cu un b rbat, i pe o astlel de tem eie o decl ar d e strnat , iar ac ea c s torle desfru. Dac mal trziu lemeia respecti v dob n d e te libe rta lea, sau va c tig a c o ns l m mn t uI s t p n u lu su '('OU xup (o u au r';;.;), in acest caz Va sile a dmite ca acea le gtur Inche iat m ai in ainte ilegal cu br b a tul res pectiv s se consiJe re t otu drept cs t o r ie , - ire t e 1 1e tiind res pec tivii a b sol val de ep ilimia prescri s pentru desfru din ca uza le g turii lor nelegiui te de mai inain te.

Cano n u l 4 1.
sine, [se poate] nu este nimeni , care : s rup c sto ria, c ci ' Apostolul zice : Iar de va mu ri brbatul, s l o bod este s se mrite Cll cine v oete, numai c j n tru Domnul - [1 Cor. 7, B.]. . (17 ap. ; 8 sin . I ee. ; 3, 87 trul.; 19 Aneira 3, 7 N ebce s .:
j

Ceeace n vd u vie este st pn pe c s tori f r [ s fie] invinov it , dac

Lacd.j A . 12, 22 , 30 , 53, 87 Va sile c. M.) . ,- Vduva , ca re es te li ber de or ice d epen dent

Ia t

de

1 ) Du p d octrina vechiulu i d rept r o ma n : der ' S clave ist . v l f l g r echt sun f hlg , nleht bloe e na ch jus civil e/ -e on d er n a uch na ch jua g en tlu m , d en - die - Bclaverey .tg eh dr t n lch t bloaa: j enem Re cht a n , efe iat auch ju cfs genU um . Ee a hlt - nl cht un tcr d en Personen , die Sc lav erey uimm t d en Meo schen B US d er Rele . d er b ere cht ig te n Wesen -h ln w eg, ale- mach t i h n zu einer S a ch e. . gleich dem T hier, und zum Gegens ta nd des E igen lh u ms urrd dert.w lllk uhrfich en Dlsp oaitlon van S eiten. -d ea H errn, P uclua - GUCS llB ed er, Icetttuttonen , Leip zig, 18 5 7 . 11, 4 3 2. Compar i lucra rea me n iona t; 'Troplong, D e r' tnrtuen ce, p , 1 4 9 aq

100 cei ma i b t rn i . ad ic fa l de p r l n ! sau tu tor], cari a r avea vreu n dre pl asu pra e i, se poat e m rit a a d ou o r fr nici opied ic. Aa dis pune Va sile cel Mare in cano nul s li prezent, i aceast dispo zitie a s a i -o bs zeaz pe drep tul divin (Rom. 7 2 ; I Ca r . 1, BO l, De allfel ace a st di spozitie. potrivit dlspo ztiil or aIIa r' canaa n e, i l are restri cjla sa, i a dic nt i , a cea vduv, d ac in ch eie a doua c s to rie , trebue s se supuna ep ifimie i pres c ris pe ntru ceice s e cs tores c a dou a or (can. 4 Va sile), i in a doilea rnd, d n s a va p utea nch eia cs lo rie nu mai cu o astfel d e pers o an , cu ca re ca noa ne le i legile admit orto d o cilo r s con tra cteze c s t o r ie l egal. Astfel o v du v o rtod o x nu poat e incheia c s tori e cu u n b rbat e rerodocs (72 irul .; 3 1 Lao d: 2i Carta q.), ia r du p obse r v a i a lui Vals amo n d in co m ent arul ca nonului p re zent n ici cu astfel de perso a n, ca re nu es te d e mn de famili a sa'). Din punct d e vedere canonic ca zul din urm se, refer ' la o c s to rie in ch ei at cu o a stfel de p ersoa n , car e nu ' s e i n d el et ni :et e cu o profesiu ne on orab il in societ at e sa u nu. a re o si t u a ie de om lib er ( 51, 62 tr ul. ; 45, 63 t:a rt. ; 42, 5 3 Va s ile c. M.); ia r din punct de vedere a l dr ep tului civil se refe r la a a zisa cs torie m org anatic. A a se numet e ac ea c s tor ie , care se nch eie In tre do u persoan e d e dile rile condilu ni socia le, cnd ' sol ul l "5 0l i .', pr ecum i copiii nu Se bucur d e to al e drep tur ile potrivit poziti ei lor famil iar e, de ' cari dr epturi, dealtfel a r fi beneficiat In c sloriad e de plin drep t. Aces t Iel" de cstori e e ra ru vzut ch'a r i In vech iul drep t roman, da r totu e ra t o l e rat. Intocmai cum i dup aceea s'a to le ra t in curs ul veacur tlor "). La , ge rma n i a cest fel de c s t o r ie s'a numlt: morg an ati c (malrimonium a d morg an ati cam) (lin c a uz c na c e a st cs t o r i e solia mpreun cu copiii s i era obli ga li. s se multum eas ca c u ac ea parte din ave rea 'solului, ce o p rimea in . dar dup primele o su t de n opji (Morgen g .be, do nu m . mat ut rIlale),") Dea ltfel' acest fel d e c s t or ie , dac era in co n son an ,

" ) S; nt. AI ; IV.. 18 9. .) .~) Cf.'. Dfgee t. XX iII, .2 , 42 .. 1, ~j 3) ~ :'J\ c e'3 t .fel d e e s to r ! e ac mu mc a i ma trlm onl untc a d v te gern S a1t- ' ca m , Jd eo aeec e -e ra . a u z c u d e os eb ir e la Fra ncii - din Satl e. Dea aerh ene e. . se num e t e.rr t. E he zur. llnken Han d, d e m n a st n g Bau ma l s l a b 8.., s o u l u i j ;; p ti n'-:'c'ee a c e- I s a -, je x p ri m ii in mod simb olt c c so ia nu intr in -fa ;.J milia soul u i i s u b d eplin a lui o cr ot ire, i prin urma re nu I are parte I d In: 'poziia lui p o tri vit c lasei ' n s ocie tat e, i ni ci cop iii el n1J a u dre pt ta uu-.' mele i m u t enlr ea s oului ei. " .:-:

101

-cu

p rescrip lunlle

Biser i c i

deplin

can oni ce. totdeauna era ega l CU toat e celelalt e

co nside r a t l e g al cs torii

de

leg ale.

Ca n o n ul 42. ce le fr de nvoire a s t p n l lo r sun t desDeci fiind inc n v ia tat l, sa u st p nu l, ceice la olalt s unl vin ov alipn c nd st p n i! [lor) nu vor a proba cs toria . , [c ci numai] atunci prime t e 'n tr i rea cea de nunt .
frn ri. vi euesc
C s toriil e

( 82 ar. ; 4 s in, IV ee. ; 85 Irul.; 3 Ganq ra : 82 Cari. ; 22, 38. 40 Va sile c. M.). . - Vasile n canOl'iiJI su al as-lea inter zice iecloa rei s n cheie cs t o r i e fr involrea p rinteas c , i in ca nonul su a l 4 0 lea Interzice ac el a lucru pentru sclave fr co ns l rn rn u t ul
. s l p n l lor

lor; iar in canonul

su

prez ent Vasile

a mbe le a ..

ceste disp ozitii la ol alt, confirmnd n c oda t c ce ice su nt sub -st p ni re nu pof in cheia cst ori e cu nimeni fr de cons lm - . mntuI celor, car i au stpn ire as up ra lo r. iar d a c ar face .acest hlCI'U. ace a l e gtur se va considera num ai ca desfru .( 1r0p !Je!aJ . Vasile, vo rbind despre fecio are, in te leg e n general at t pe iiicele, c t i pe fiii din tr'o famili e. a l crei ca p es le t at l. Legislatia lui fustinian ai derea a fcut d e pend e n t lega Ii!atea c sloriel de conslmm ntul tatlui ') Mai t rziu le gislajla greco- roman cere n general conslmmntul p rinl ilol'.2) Dar n secolul IX din nou s'a restabilit dispozitia lui Ius tinian, . i n privina acea sta s'a u ;e mis in genere pres cripf li detaila te. In Co rmeia la aceste pre s cri p l i sunt urmtoarel e : . Nu se V .1 in-ch ela cstori e , dac nu -i vor da c o ns im t mntuI ce ice au pu.ter e asupra celorce voiesc s se c s t or e asc;". Dac nu bunicul,

pentru c s t orie ; iar d a c nu atunci es te s u f ic ie n t invoirea bunicului. B ia l n l cu drept de a dispun e de slne , fi'lId maj or, s e poa te c stori i fr de c onslm m ntul t a t l u i " . _ Fiica cu dr ept de a .dispune de sine. fiind m aj or, chiar i da c fal I nu vr ea. s e m, r it cu cst ori e le g a! .") Practica Disericli r s rit ene a rmas in
tat l i d conslrn mntul .t a t l ,

.a pol

1) Dig es t. XX III. 1. 11 -1 3 . 2. 2 . U.
~)

2) E clog a Il. 1 ; Co rmciaia, cap. 4 9 . 2 , 1 (E d. cit . II, 17"1 )).


Cap. -18. 4, 3 7 , 15
(~ct .

cit. II , 8 5 80 ) din P ro ehi ro n,

10 2
Ilin t Ia i e i

n veacurile urmto a re pe greco' l'Omane" care est e n (38) al lu i Vasile cel Mart'.

l nq a ceast dlspozile co nson an cu cano nul

a lesprezent

Canonul 43.

i'
i

Celce a dat aproapelui lovitur de moa rte, es te, ori d e a nceput btaia, ori de s' a aprat .

uciga.

(65 ap-: 9 1 trul. ; 2 1. 2 2, 23 An clr a : 2,8 , II, 13, 33,52, 54, 56, 5 7 Vasile c. M.; 5 Or lq. Nls.), '

- Canonul pre zent al lui Vasile est e in conexiune cu mult", canoane ale sale despre ucig ai (vezi ca no anele paralek']. .

Canonul 44 .
Dlacon isa, ca re a de sfrn at mpreun cu p g n , nu este p rimit n co m u niu ne, iar la sf n ta j ertf seva primi in al apt e lea an , fir e t e, de va vie ui n c u r e n i e . iar p q n u l, apro pii nd u-se ia r i de sa crile g iu, dup ce [a primit] credi nt a , [e ste ca unul, care] se ntoarce la vornitur. A s ad ar noi nu mai l s m ca Irupul d iacon isei, s fin i t fiind , s fie n intrebuintare tr upeasc. (25 a p.: 15 sin. IV e W ITl.; 4, 6, 14, 2 1, 40 trul.: 27 Cart.;: 32, 51, 70 Va sile c. M.) . - La can onul 15 al s inodului IV ecumenic am v zut ce sunt diaconisele i c dnsele depu neau vOh lr i c t de castitate, pe care erau obligate s-I li n p n la moart e sub . pedeapsa an atemel.. II secolnlIul Vasile in c nu exis tau presc rlp lunl att de severe in privinta diaconiselor , i ades eori se ntmpla c dlaconlselenu observa u chiar a a de strict votul lor de castitat e, ci c d ea u. in desfru, precum vedem i la p g n i. Amlilohie i-a amintit tui Vasile cel Mare des pre un astfel de caz. I a d ic o diaconis a, comis desfru cu lin p gn i din cauza acea sta Amlilohie a scos. din t rea p t pe dl a co uls i a exclus' o cu lotul dela 51. imprt ani e. ntre timp pg n ul respectiva primit credina cr etin i,
voia

se el

nu mai era di aconls , i care deci. dup p rer ea sa, putea s nc he ie c s t o rie leg al . Vasile, plecnd dela acest caz, rs p un de

s s e c sto r e as c cu fosta dl aconls , creznd c, I c ndu cre ti n . va putea incheia c s torie l egai cu d nsa, care

103

lui Am Wohi e n ca no nu l s u prezent, i zice c ac ea d iaco n is ,,'1051 legal sc oas din t r ea p t pentru de sfru, dar nu trebue s lie deilnitlv exclus d in Bi seric , d eoarece i astfe l es te suficient p edepsit. llind despoiat de da rut divin primii de d nsa in calita te de d i a c o n l s . EI dispu ne a nume ca s r mn apte a ni sub epltlmle, i dac n a ce st ti m p va t r i n cu r eni e i s e V .I c I Cll sinceritate de p c atele sale , a tunci se poa te nvr erlnid de st, Im p r t anl e , l ir e t e fr de dreplul de a se putea cs tori vr eodata . Iar in p r l v i n a acelui p g n , care s' a n creli nat i a voit s ia n c s t orie pe acea d ia conis, Vasi le spun e c d ns u l prin aceas ta din nou vrea s ntin e ze sln e nl a i ca u n cine vrea s se n toarc la vomltura sa, a d ic la p g n ta tea sa a n t e rio a r i la vie ui rea, care numa i ntre p gn i se poate loler a, ia r nu ntre cre tini, deoarece - z ice Vasile - noi nu pu tem s l sm ca tru pul dlacon isei , ca re oda t. a IJ st sfl n it, din nou s s er v ea sc pent ru uzul sex ual. Cea din urm dispozlJle se ba z e a z pe no rma genera l Iu nda m ental. care zice: TO t ep o v ltapov Ob r !lJera c (qudo s au ctum es t non fit pollutu m, ce eace este sfnt. nu se poate ntina ), ") i cu privire la che stiunea ace asta de impo r tan d eci si v este ceeace un ii doresc s s u s i n , c persoanele! preoe ti v du ve s e pot cstori d upce aII fo sl de spo iate de rangul pre oesc, - despre ce ea ce noi a m vor bit in specia l la ~ o me n ta r ll l canonului 6 Irulan .

C anonul 45

.,
.i

~ . .,

",

D a c cin eva l und num ele Cretin i smu lui , hul et e pe H ris tos. nu a re nici un folo s din n umire. - Celce poar ta num ele d e creti n, dar n u ndepli n e t e p a , nm cile i n v turll lui Hristo s, prin ceeace deci va t m pe li risl o s, ace la n ici nu poa te beneficia de d arurile b inecuv nta te, ce le d Biserica credincioi l or s i i as tfel t rebue s s e considere c este alar de Biseric. Aces ta Este a l 7le a canon mora l (~ 8 o,o < "p a< ) al lui Vas ile In lorm a brev iat , ca r e ca non ztce: , d e I cineva s'a ar tat c m rt urisete pe Domnul i a scu l t cu vnt ul lui, dar da c dnsul nu n d e p l i ne t e t ot o d a t i poruncile lui. unul ca acesta este os ndit f r considera re c a primi t daruri
. 1) Si nt A I IV, 19 3

104
d uho vn i ce t i prin ha r ul Domnului," un de Indal se c i t eaz cuvint el e re leril oare d in SI, S criptur (Mal. 7'21- ,,; Luca 6 .. ; Tit, 1,,,).1) A ce l a lu cru il spune Vasile ia coment arul pr oor ocului Isai a: "N imeni s nu se amgeasc prin cuvin te le: chiar d a c s unt pctos, totus e u sunt cre tin i nu volu c d e a in gheena, unde sunt idol atr rl, c c i mi e-mi v a a juta n s u n um ele de cr e ti n , chiar dac nu vo iu In de pli ni poruncile lui Hrlst os" ' )

Canonul 46.
Ceeace s 'a m r itat din n e tiin c u cel, pe ca re I-a pe un timp, a poi l-a l s at , fiind c s 'a nto rs la d nsul ce a de mai na inte, a d es frnat, dar .din ne tiin . Deci nu se va op ri dela n u nl ; ns mai bine este, dac rm n e aa .
pr sit so i a

c omentarul acelui ca no n in general se ( o m en f~a z i canonul


. prezent al lui Va sile. - Zo na l'a In comentarui cano nulu l prezent a re in vedere dis pozijia s i m ila r a lui Vasile d in ca non ul lui a l 9 -lea . Va sile In ca no nul 9 z ice c fiecare temele, ca re ii. pr se te s o u l i s e du ce la alt ba rba t, este adulter , dar solul, pe ca re d ns a l-a pr sit. este vre dnic de indulgen l. i n u e ste vinovat nici lemeia, cu care d n sul tr e t e; iar in canonul prezen t (46) zice c e ste deslrnat lemei a, ca re chiar din ne tiin se mrit cu un brbat, p e care Ia prsit . p e n tru un ti mp oa reca re solia s a legitim, i apoi a ce as t lemele (sol ia cea din t i) la inapoierea s a va li d em l s . Acol o \le' ,ile nu condamn ( o >
7larax/,{verw )

(93 trul.: 9, 3 1, 36 Vas ile c, M). - Canonul pre zent este cita t in canonul Q3 trulan i p rin

prsit solia, iar aici spune c acest Iei de fem eie a c zut n d esf ru (i rrop><uae) , dei din netlin . : Pe nt ru ca . a ce st lu cru s lie l murit, trebue s se aib in vedere c Vasile In canonul cel d i n t i (9) vorbe te despre un astfel de brb at. pe care solia sa l-a prsit cu lolul ( o<o , ou) i nu m al vrea s se In apoie ze la dn sul, i chi ar din aceast cauz este Vasile lndulqent cu un a stlel de brbat i nu os nde te pe femel a, ca re se c s to re t e
1) Dup ed . Migne. 2) Comm en t. in Is ai,
3 , 113 .

pe femeia, care

tr i e t e

cu un

brbat,

pe care l-a

10 5

'a ' doua or CII d n su l; Iar In acest, cano n (q 6 ) se vo rbe te de'Spre o astfel de Iemele, car e din anumite motive i -a p rs it sot u1 s u pentru un timp oarec a re ( rrp oq, xmp ov) . P ri n u r ma r e, d a c

-o leme ie incheie

l eg i u i t la p r sit pent ru un .'1 avut cu no t i n d espre aceasta,

's a

iP a bil

cu un astfel de b rbat, pe ca re s olia timp oar ecare, i H cea femeie n acest caz dnsa es te cui. de adulter, deoarece i a acaparat s i e - i un sol st r i n , pre-

c s t o rie

cu m se spune aceasta n nch eier ea ca n onului 9 al Inl Vas ile,


I

fa r da c d ns u l nu a ti u t uimi c despre a ceasta. deo arece este posibil s II fost din a lt regiuue, dar ntre timp sa / Ia dintiii a 'revenit la sol, pe care-I p r si s e , i din nou se res t ab i le t e prlma c s t o r i e , in aces t caz femeia a doua s'a f cu t vin o v at de -d es r u , de i din ne tl1il l fi (i v a-J-vo! p ) . Dar deoare ce acea femeie dlnti nu avea in t e n l u n e a s c o m it desfr u, ci s se c s t c r easc legal, din cauza a cea st a nu i se Interzice de a incheia <lin nou cstorie cu un alt b rb at . Dar mai bine ar li da c al' r m nea a a , ad ic dac in genera l nu s'ar mai m ril e , - zice 'Vaeile, i a d ic intre alte le urmnd pr e s cr l p lu nl lor leglsla/iei civ ile, potrivit c re ia la incheierea c s tor iei trebue s s e li n sea ma nu a tt de ce ea ce este in g l duit, ci m ai
cuviinci os ou

ru hr!r~rpap.,ui vo u ;,

cdJ. u

ro ~u ;rp e rd r,; ,

v r t os

de ceeace e s te
qu ld

n o u tam

.p er mls sum est, 'qu am quid hon estati conventar') .

C a n onu l 47.
no rm e, c a i No va i eni i : c ci pen tru ace ia s 'a em is cano n, d ei d e os eb it; iar .in p rivint a a ce sto ra n u s e s pune nimi c. Noi n s cu un cuv nt li re bo t e z m p e ac e tia ; iar dac la voi s 'a oprit a c e a st re bo le zare , p r ecum i 'Ia Rom a ni. pentru oa re ca re pri cin , t o t ui no rm a n o a s tr s ai b tri e , fiind c e re sul lo r ca Uliul ce este odr a s l a M ar ci o n i il o r. ce lo rce s e in q reo ea z de n u n t , i s e .ere s c de vin, i d espre crea tu ra lui D umne ze u zic c este s p u rca t . n u-l primim pe ei la bi se r i c, d e nu s e v o r bo tez a cu botezul nos tr u. Ca s nu z ic e i c s untem botezat i in [num ele] Ta t lui. i al F iului, i a l s nI J Sint. AI. IV, 10 0. " e i a i

E u cr atiii , i S a coforii, i A po t a c t i l i , s un t s u p u i ace -

cr,

Dlg eet. XX lII ,' 2 , 4 2.

10 6

tului Duh -, ei, ca r i socotesc pe Dumnezeu a ii fctorul re lelor , ln trec ndu-se CtI Marcion i cu celelal te e res ur i. Deci da c se p rimete [prerea] aceas ta, trebue s se adune ma i m uli e piscopi, i aa s se emit canonul, pe ntru ca a tt celce p rocedeaz as tfel s fi e f r p rim ej die, c t i celce rspunde s fie vrednic de crezare n rs p u n su l [su ] privitor la ( nt re bril e des pre e re ticii]
a ce t i a.

{4 B ap.; B7 , 9 3, 9 8 tr ul.; 2 0 Ancira; 102 Ca r t.: 9, 2 1, 3 1, :J5, 36, 46. 77, 80 Vas Ile c, M ). - Despre e nc ra t i l i des pre ce il al l, men lonal in ca n o nul prezent, se vo r b e t e in comen tar iile canoa ne lo r paral ele, iar Vasile des pre ta li a cetia zice c tr ebue s s ba teze cnd se ~~II~ ver lese fa Biserica o rtodox . Adaoq deaUfe ! c a cea sta estif!i. opinia sa personal, iar d lspozl la. canonic desp re a ceas ta, zlc~ll~l, c va trebui s se emit de c tre slnodul ep iseopllor, care si n':" ~i gur est e corno et lnte in astfel de ch es tiuni. Aceas t dispozitie ca- 11 n o n l c a i fost em is de ct re a l doilea s in od ecumenlr, care s'a [ Inu t la do i ani du p moartea lui Vasile, i ca re a re gle menta t detaliat de spre ere tic ii, cari trebuesc re bo teze l cnd se co nver tesc la Biseric , i cari nu ( 7 -s ln. Il ec.) ,

..

., ,

..
.'

. i

Canonul 48.

Iar cea l s a t d e b rb a t u l s u , dup socot tnt a me a, trebu e s r rn n [ a a]. Cci da c a zis Domnu l c de va l s a cine va pe fem ei a S iJ, ' a fa r de cuvnt de de s frn are , o face s fi e a d u l te r - .J apoi] prin nu mirea e i d e a d u l te r a excl us-o pe d ns a d ela i m preun a rea cu altu l. C c i CUIll - poate fi br batu l vinovat, ca pricinuit or de adul ler, iar femeia , care s 'a num it a d u lt e r d e Domnul, s fie n ev inova t pent ru mpre una re a cu alt
b rb a t ?

(48 ap .; 87, 93 , 98 tru'.: 20 Anci ra ; 102 Ca rta g.; 9, 21 ; 31 . 3 5, 3 6, 46, 17, 80 Vasile c. M.J. - n ca no nu l s u pre ze nt Va sile i i e x pri m opiula sa persouaJ II privinta fe meii , car e s 'a de mis de so lu l s u Jeg3 '" i zice
rile,
.c i d a c

o as tfel de fe me ie ni ci od a t n u va ma i putea s s e m s e va mpre una cu alt b rb at , trebue s se cons l-

107

dere adulle r . Va sile il intem el a z aceast prre a sa pe cuwlntele lui IIsu s H ris tos mentionate in ca no n (Mal. 5. 32 ) i co nchl de c dac Domnul a numit a d u ll e r pe o as tlel de fem ei e ; acea sta nsemne a z c li Este Int e r zis vi eui re a cu a lt brbat, c ci da c este vinovat solul. care a co ndus s olia sa spre ad ulte r, apoi i temeia trebue s t ie os ndit ca a dulter , p recum adul . t er a fost numit chia r i de n su i Domnul.') In pri vina celorlall e ches liun i s s e compare co me ntariile canoa nelor 87 i 93 desp re fem eile, cari i i p r sesc b rbaii lor i" de sp re sol ii, ca ri i p r s e s c so i i le lor.

Ca nonul 49 .
ite . Dec i i

Violurile ntmpl ate prin si luire , sclava , de se va silui de

s fi e n ein vln ov -: s tpn u l ei, nu se

In vino v e t e .

(11. Anc!ra; 2 Grig. Ncoc.: 30 Vasile c, M.l. lJ ll oareca re stpn a siluit pe o I e cl o ar dint re scla vele sal e i la int rebare a lui Amfllohle ori de treb ue s lie s upu s a ceas t le cioar epitim ie i pre scr is pentr u deslr na ti, Vas ile r spun de prin c"nonul su preze nt c . acea st fe cio a r s nu s e
s up u n

nici u nei epiti mii , i ntocmai precum

genera l nu se

osndes c nici acele Iecloare , cari au lasi in tinat e prin siluire de vreun b rb ar ,

Ca n onul 50 .
Pentru a treia nunt nu este lege; drept aceea nunta a Ir eia nu se a pro b de lege. D eci pe unele ca acestea le privim ca pe (n i t e ] int incl uni al e bi sericii; dar nu le supunem osndiri lor publice, ca pe unele ce sunt mal tol erabile dect desfrul dechi s.
(2 Neoces.; 4, 80 Vas ile c, M.). ~ Din cano nul pr ezent se v ede c Am filohi e nil s'a multumit cu r s pun s ul lui Vasile n p r lvln a cstori ei a Ireia (can, 4) i l-a intreba t in c o dat de sp re ace a st chesti une. Vas ile in canonul s u pre zent rsp u n de c nu exts t leg e . car e ar ad mita
1) Zona ra, IV, 10 0 .

108

a treia, li re !e lege bisericeasc ( can on) , d eoarece ve che ( vuPOy rrOA.trtKo!J 1fa).o lt; v) fiint a de ja de m ult in ' acea s t privi nt a;' ) i d u p cum n canonul su a l 4-lea cstoria .3 treia a numit o xe xo }.a qfl ev TjIl srop veiav i a co mpara t-o C1~ poli.ga mla , astfel i in canonul prezent repe t acei a i Ideie i cs tor ia a treia o nume te n tin ciune a B isericii ( /Ju rral7/w r a T,?S e xxJ.r;a !a r;) . La to t caz ul, deoa rece acest fel de cstor ie a prins r dcini ad nci in societa te i deci Biserica era n e voi t s tolereze spre a im.p ledlca un r u mai mare, Vasile n c zice c celce nche ie c s torla a Irei a s 1111 se ' su pu n p edepselor biseri ce ti pu blice, ci un e i epi limil de cinci a ni (ca n, 4), n d m l n d u- l e s se roage cu credi ncioii la o la lt . in B iseric. Vasile dispune i n fe lul a ce' sta , deo arece el consider c s toria a Ire ia totu mal de prefer it de cl des fr ul imoral , adic este mai bine s se admit cuiva s 'incheie cs tor ia a tr eia , dec t ca ac esta S-i sa ti sfac pa timile pr in des fr na re cu diferite femei. n privint a celorlalte chestiunl -vezi co me nta r ul canonului tl a l aces tui Sf. P rth te,
le ge
c iv i1

- c s torla

.,
' -,

'. r

Canonul 51.
Ca noa ne le s'a u aeza t pen tr u c1e rici f r d e osebire, 'p or llncind s se ho trasc o s ing ur ped ea ps p ent ru ce i c z ui, [anume] cde rea din s l u j b , ori de s'a r in tmpla s fie n vreo t re a pt [i era r hic ]; ' ori de s'a r gsi i ln . vre o s l u j b f r hiro ton ire.
(25, 30 a p.: 4 tr ul ; 27 Ca rtag.; 3, 32, 44 Vas ile c. M.). - Vasil e cel Mare, pr ecum a m s pus, a adresat dou e pistole ca nonice lul Amfiloh ie din lcon iu, i aceste do u epistole a Jc tu es c ce le 50 de ca ncane ce leam vzut p n a ici. Amlilohie . d u p ac este episfole ale lui Vasile, din nou s' a adresat lui Vaslle cu alte diferite n tr e bri ca nonice, i la aces te Va sile l- a r s p u n s .prlntr "o nou e pis tol . ca re se imparte n 35 de ca naa ne , dint re car i ce l prezent (51) este cel d in t l. Vasile, d u p o scur t ntroducer e a scrisorii, rsp unde in special la lntre b rl le puse, - i . n a in te de lo at e la nt reba r ea o ri de exist vr eo deosebire n pri v i n a h ot r i rli pedepselor pe nt r u . clericf. Sub nu mirea de cleri c Vasile menionea z ai ci pe tott s lu1) Va ts aruo n, IV , 20 -1.

109

iit ori l blserlce li Lir deose bire , intocmai cum se spune aceas fai n ca IIonul 16 al pr im ului sinod ecurnenir, unde aceli a se II U -

mesc

Ot

iv

riu

xovovt ife Ta'.(J ~vo {, sau i v x ).~P<(l J reTnr;dYOl ,

deci .

o ri de sun t a eza l ln slujba biseri c easc p r in hirot onie, o ri nu m ai prin hiro te ste. n p ri vin ta tut ur or aces tor clerlei n sensulm al la rg a l cuv nt ul ui Va sil e zice, rep eti nd d lsp c z l la emi s prin canonul s u a l 32 lea , c da c comit vreo infractiune, se vor despoia de
sluj b

( !'x;r[llJ(Hv rift; fJ irr;p =: a/as , amo tionem a mfnt- -

ster lo), iar aceasta inse mneaza. c, se vo r pedeps i cu 'ca1e risire (~"l. " m9{J(piaefo'., per de pasitlon em).1) Dispozit ia aceasta tr ebue. s se inte l e a g in co nex iune cu canon u l 32 a l lui Va sile , potriv it c ru ia .cler tcul est e suficien t pede ps it prin cate risire, i nu . t rebu e s se mai p e d e p se a sc i ru exclude re a din comuniunea c red inclollor laici din ri fse ri c. I n privin ta celorlalte ch eat luul vezi comen tarul v canonulul 32 a l lu i Vas ile cel Mare i a le celo r- ' lalte canaane parale le.

Ca nonu l 52.

Ceea ce n'a pu r ta i g r i j n c l to r i e de f t u l s u" a avut put i n a , s - I salveze, a nt r el s a t [ s f a c acest lucru ], ori soco lind c astfel i i va acoperi p c a tu l " ori a v nd in le n lu ne cu totul d obi t oceasc i neorneneasc , s se judece ca pentru ucidere ; ia r dac nu a puiul s poar te gri j [de f t u l s u ] i din ca uz a pusti et ii i : a lipsei celor necesare ft ul a pierit, [n acest caz] mama
i dei
s

dre pt u ci g a . Numa i in ac el caz ad mit e ind ulgenta de o as tfel, de mam. d ac d nsa cu ni c t .un chip nu 'a pu-: tut s ':sa l veze dela mo arte pe copil. i se po a te do vedi c a ince r ca t s - I s tn n vl a
f a ,

33 ' i co nf i rm c acea m am, care intentiona t I a s s m o ar copilul, pe care 'eventual l..a n scut i n c ltor i e , tr ebil e s se ';
pede ps ea sc

se ierte. " . . , (33 Vasile c. M.). - Vasil e a ici explic detailat dispozlj la sa

'

da t

n canonul,

Canonul 53.
scl av poate
form ,

Vduv a

c mia' g rei t m ult a le gnd


r pir e;' ;" e ci '

nunt a a doua n

de

'p entru ac easta.

l) Val aam , IV, 20 6 .

_.

}
1 10

-i ;
cci

.' :! .

nimic nu tre bue a se n vi n o v i ; me le, ci voi na . Dar firete c o limia nun i i a doua .

a teapt

nu se j ude c forpe dnsa epi-

(82 ap ; 14 s in. IV ec.: 85 trul. ; 3 Ga ngr a ; 82 Cart .: 22, 38,


40, 1 12 Va sile c. M.). - O s cl av oarecare, r ma s v duv , voia, s se mrite din no u. dar i era team s fac aceasta in .pub llc, s au din ca-

uza copiil or, sau din cauza rudenlilor primului sot, i . s'a prefcul ca i cnd b rb atul , cu care v oia s s e mrit e. a r pit-o, .Po trivit canon ului prez ent ac east l emeie nu s e supune pedepsei. deoarece aici nu s'a comis r p i re re a l " ci numai din ca u za publ icit f ll s 'a in scenat in fe lul a cesta pentruca s se poat -In h ela c s tor ia a doua, - cci zice Vasile, nu trebu e s se ':i t 'dece apa renele , ci intenlunea ( aU ' 1; " p oaip, qt<). Firete, canonul disp un e. ca a ce a st lemeie s Ile supus epitimle i hotrit pentr u ceic e se c s toresc a doua or .

. ...

~t

C anonul 54.
Despre de osebirile ucid erilo r f r de voie ti u c am scr is ma i nainte Cucerniciei Tale, d up ct mi-a fost cu p u t in , i lIll pot s s pun nimic mai mult d espre a ce lea; deci r m ne la chibzuina fa ca potrivit cu imprejurrile e pitimiile s se lungeasc sau scurteze,
(65 a p .: 91 Irul.; 21, 22, 23 Aneira ; 2, 8, I I, 43, 56, 57 Vas ile c, M.). - Amfil ohie a ntrebat dlnnou,.crei pedepse. duhcvnical s fie s up us cefee comite . uci dere fr . de voie, ' i Vsite .rspun-. z nd la aceasta il, indrum la cele scris e in prima. sa" epl stol ; iar acestea sunt ca nonul, 8 al '.!ui - Vasile ceh Mare. Aici. Vasll e . ma l a d a og i c Amt ilchie, n calitate, de . eplscop.i.contorm. imp r e j urrilor i potrivit so cotinl l sale personale poate. s lungea- s c sau s sc urteze pedeapsa, ca r e este rnduit ' pentru . ac est Iei de ucid eri Ir de voie;

C a nonul 55.
de
biseric ,

Ceice pleac s lupte mpotriva tlharilor, fiind afar se opresc del a imp rt an i a bunulul. .Ia n fiind

1I1

'.i . '

:,il ) ',

elericl, s e cateris esc din treapl; C c l - , zic e , tot ce lce scoate s abia d e s abie va muri . [Mat. 2 6 ,52 ]' (2 2, 2 3 Anclra; 1 Atan . c. M .; 8, 13, 43 Vasile c. M). - Vasile n canonul su al 13-1ea vor b ete despre ucider ea v r jmau lui n r zbolu, i d ei el nu o s nd e le aceste uci deri, tolu s i l ue t e ca os taul u l respectiv n curs de trei ani s nu i se dea si. imp rt a nle, deoarece i-a intinat minile cu s nge de om. n canonul prezent el vo rb ete des pre tlha rl (A ~o rai, latrones), i dispu ne ca fiecare laic, care ntr n lupt cu tlh a rll i il ucide, s se pr iveze de si. Irnp rt anie, iar dac un
cleric va face aceasta,
i -o ba ae a z s

se

ca leris e asc;

iar

a c ea st d lspo zi i e

pe cuvintele Si. Scripturi, dup care oricine va scoa te

sabia, de s abie va muri (Mat. 26.62 ) .


observ

auro\; o xa v ldll

ff Op t l XOo; ia::tv

Zonara la acest canon .t) deoare ce ntr 'adevr este greu pentru cineva s nu ucid pe tlharul, care a vrut s - I omoar pe dnsul i in c multor alt ora voia s le ia c ru . .

Canonul 56 .
Celc e cu 'voia a u cis, i dup a ceea s ' a c ii, do u z eci d e a ni va ii n eimprt il d e cele s fint e ; iar cei dou z eci d e a ni i-s e vo r mp ri lui a stfel: p atru ani trebue s s e tngiiia s c , stnd a f a r de uile ca sei de rugciu ne, i ruq ndu- se credincio il or, cari intr, s fac rugciune p entru d nsul, m rturislndu- i frdelegea sa; iar dup patru ani se va primi intre ce ice a s cult ; i cinci ani v a ie i cu ace ti a; apoi apte ani va i ei cu c ei ce s e ro aq pro t ern ndu- s e: patru a ni va sta .numai mp reu n cu credi n cio ii, d a r d in . p road ucere nu s e va i m pr t i: iar lm pli nindu-se ace ti a se va mp rt i de cele s finte. (6 5 a p.: 9 1 trul.; 2 1, 22, 23 Ancira; 2, 8, 11, 4 3 , 54 , 57 Vasile c, M.; 5 Grig, Nls.), . 7"" Canonul prezent prescrie epitimie pentru ceice ucid iritenlqnat , pe cineva i apoi , se c esc pentru aceasta: Aceest eplmie respectivii trebue s o indepllneasc in public timp de do u zeci de ani, trecnd pe rnd prin treptele de . pocin determi1) S int. AI. IV ,

212 .

112
i anume: patru ani .in treapta ce a dlnll, cinci am III a: doua, apl e ani in a treia i pat ru in treapta a patra. Despre aceste treple am vorbit la comentarul canonului 1 1 al primului, sinod ecu me n lc (p . II, voi. 1, pag. 56). Descrierea d e tal i a t a acestor tre pte s g sete i in slnopsa ca n o n ic , ') i dup aceasta i n Cor mc iala.P) Canonul 57.

n ate,

Celce a ucis f r de vo ie, zece a ni nu se va m p r de ce le s finte; iar cei zece an i i-se vo r mp rt i lui a s tfel: doi a ni . a d ic s e va tn gui, iar tr ei a ni va petrece ntre ceice ascu lt ; In pa tru [a nii se va pro tern e, i un . 'a n va s ta num ai m p re u n , i dup aceea ;s e va p rimi la ce le sfinte.
t i

(65 s p.: 9 1 trul. : 2 1, 22, 23 Anclra .. 2, 8, 11, 43 , 54 , 56Vasile r . M.; 5 6 ri g. Nis.) . - ALi se pr escrie , n COIlX iUne CIl ca non ul 56 , ep ifimia pent ru uciga i i fr de vo i e, i a dic epitimle de zece ani.

Ca n onul 58 . Adu ltern l in 15 a ni nu se va mp rt i d e cele sfinte ; i cei 15 a ni i se vor lrnp rl lui as tfel: n patru a ni ad ic va fi tn guindu -se ; ia r n cinci asc u l tnd: It p at r u pro t e rnnd u-se; In doi m p re u n s t n d f r imp rl ir e .

( 87 t rul.; 20 4 6 ri g. Nl s.).

Aneira;

9 , 2 1,34, 37. 39 , 77

Vasile c.

M.~

- - La comentarul ctorva canaa ne i in s pec ial ta co menlarul canonului 2 \ al lui Vasile cel Mare am a r ta t ce esle adulj er ul, Celce comite ad ul ter se supune unei epitimil de cincispr e zece ani.

Canonul 59. D esfrnatul apte ani lIU se va tmp rt i d e ce le sfinte : . doi tnqulndu-se, i doi a scult nd ; i doi prot ern ndu 1) Sint. AI. IV , 4 - 5. 2 } Cap. 23 (Ed. cit. It 2 51 ). Vezi comenlarul Grigo rie Necce z din lucrarea prezen t ,

ca non ulu! 1 1 al lui

1 13 SE:', i un a n va s ia num ai se va primi la m p r t i re .

mpreun ;

iar n a l optule a
a p t e

(4, 2 1, 22, 26, 79, 80 Vasil e e. M ). - Aici pe ntr u des f r na l s e pr escrie o ep illmie de ,.

a n i.

Canon u l 60 . Ceea ce a d epus vot de feciorie i a czui de la f va mplini timpul p cat ulu i 'Ce lui pen lru adulier n cursul vi eii s ale. A ceiai [epifimie s e va da] i celor ce fgdu e sc via a mon ahilor i cad.
gd u i n
o ,

(16 si n. IV ee ; 44 Irul ; 19 Aneira; 16 Car ta q.: 6,1 8, 19, . 20 , 44 Vasile r. M.). ~"',_ - Cano nul 19 a l s lnod ulul dela An cira s upun e epilimie i pentru ceice se c s t o resc a doua or , deci unei enitlrnii de un a n sa u de do i a nl, p e ce lece a u depus val de fed or ie i apoi au c zui in p ca t ; iar ca no nul pre zent a l lui Vasil e pe acestea, pr ecu m i pe c luq rl, cari d estrnea z , ii pe d ep s e te C ii eplt l-

i'.

mi a adulterilor, deci cu p e n i t en de . cincis prezece ani. Va lsamo n zice c dl sp ozli a din a ces t canon al lui Vasil e tr e bue s lie in vigoll'e, deoare ce acea sta _a' a emis mull m ai t r zl u dect ace l canon dela Ancir a l ) Ca nonul 61 .

Celce a fur at, d ac po cindu-se s inqur se va acuz a pe s ine, un an s e va opri num ai-del a m p rt i re a celo r s fi nte; ia r de seva vd i [prin a ltul, a tunci] n doi ani ; i se va lm prilui timpul n pro lern ere , i in sta rea m p reu n , . i atun ci se va nvredn ici d e I m p rt i re .
(4, 3, 5 Grlq , Neocer.; 6. 6 rig . Nis .' . - H o ul, da c singur ' i- a m rturtslt p c atul, s e su pun e unei epitimii de un an; iar dac nu l-I m rturise t e , ci se v de te de altcineva. p e doi ani se -va ex clude d ela s l, imp rt,a-, nle. Dealtfel aceast epillmlanu cur ete depe hol prlh ana. r u r espectiv. care s'a murd rit, deoa rece, zice Valsa mo n, cit nd locul . i,
1) Si nt , AI I V, .2 18.
8

114

din leqislal la grec o - r oman . holul, chiar de 's'a i poiat obiectivul furat, nu In cetea z de a li hol;')

poc it i

a ina-

.C a n o n u l 62.
h o t r timpu l

Ce lce a

arta t

imoralit ate in cele brbt e ti , i s e va [d e pe n i ten ] ca ce luice n eleqiuiete in-

Iru ad ulter. ('1 Vasile c. M.; 4 Grig. Nis.). - Vasile prescrie pent ru acest p cat scrbos epitlmie de cincisprezece an i. intocmai ca i pentru adulter.

Ca nonul 63.
Ce lce
v u t loare, i a ra t p g ntate a s a ntru ce le ne cum rturisindu - se, acet a timp [de e pitimie]

va observa. .
( 16 , 17

Aneira; 6 Vasile c, M.; 4 Grig. Nis,). Pentru acest p cat urt nc se prescrie epitimie de

cincisprezece ani.

Canonul 64.
CIc tor u l de ju rmnt in zece ani va li ne imp rt it ; d oi a ni t nguindu-se, trei a scultnd; patru pro ternndu se, in tr 'un a n s t nd numai mpreun, i atunci se. va nvrednici d e mprtire. ....~, . ( 25 ap.: 94 trul: 10, !7 , 29, 82 Vasile c. M.). -Oricine ii va c lca [ur m ntul l egiuitya ndeplini o e "iti mie de zece ani, trecnd prin treptele de peniten prescrise. .

Canon u l 65.
Celce m rturise te [c a Icut] v r j i tor i e sau ferme; i se va da timpul [de peniten] ' ca pentru li'Ci'ga , m p r i n d u - s e aa cum s'a vdit pe sine n ie te ca r e p cat. '
c to r i e ,

1 ) S int. Al. IV, 2 1 D.

Il S

(61, 6S trul. ; 36 Laod.; 72, 83 Vasile c, M.). - Pen lru p c toII m enional in canonul prezent se ho t .r t e o epilimie de douzeci de ani , deci ca pentru ucider ea .i nten [iona t ,

Canonul 66.

Jeiuilorul de mo rminte zece ani va ii n elmp rt l t: -doi tnqu indu-se, trei asc ult nd, patru pro tern ndu -se, un an s tnd mpr eun , i apoi se va primi [Ia mp rt a ni e) .
( 7 Otig. Nis .)

'

- Celce s a p mo rmintele cu Intenlunea de alura obiecte le d e pe cel mo rI se pedep se te cu epili mie d e ze ce ani , Cu a cela I p ed eap s se pede psesc i ceice lur lespezlle de pe morminte').

Canorrul 67.

Amesteca rea irj eas c se va ca nonisi cu timpul [cuven i.!J,. u ci ga u lu i. .


Vasil e c. M.) . Acest p ca t groza v, alJ" 'I'0,U!eEa (cum sorore coltus) s e pedep set e l~ IeI ca i uciderea. ,

~75

Canonul 68.

de cstori e a persoanelor din rudenia va dovedi, ca una ce s'a fcut intru p ca tele oamenilor, va primi epitimia adulle rilor.
(19 ap.; 26, S'1 I nd ; 2 Neoces.; 23, 27, 7S, 76, 78, 79, 87 Vasile c, M.; 11 .Tim. Alex.: S Teal . Ale x.) . - La comenl arul canonulu l S'1 trulan s 'a spus cari c s 'tortl sunl Interz ise intr e rudenli, Vasile cel Mare dispune s se pedepseasc ca pentru aduner oricine va Incheia c s to rie , dei . t le c in pr ivinta inr u dirii e x ist Impediment canonic, i adi c . se va pedepsi cu excluderea pe cincisprezece an i dela s i. ' lrnprl aille ; .
1) Z c n a ra , iv, 2 2 2

Legtura o pr i t , de se

1 16

Canonu l 69.
s' ar i mpreuna cu logodni ca sa mai naan fiin d op rit, sa va primi spre a ci ti , rm n nd nen ai ntat; i ar l mp reun ndu-se pe ascuns - f r l o g odn , va ncet a de s l u j b. Ase menea i slu jitorul' [ bise ricesc). inte de
(26 ap .; 14 si n. IV e r. : 6. ) 3, 30 Irul.; 16 Ca r.aq.; 3, 6 32, 5 1, 70 Vasile c. M .). - Cif e u l , ca re Inlr in co ntac t s e xu al cu l ecio a ra l o go d it cu d nsul, prin conslm m ntul ei, nu se poa te 'co ns idera c a co m is 'des fr u n se ns ul strict a l c uv ntulu l, deoa r e ce nu a p I c t ult cu o as tfel de lem ele, care este cu totul s,lrin de d nsul; innd sea m a ns de mp re jurarea c nu a vr u t s atepte' pn se va cununa cu logo dnica s a , tr ebue s se pedepseasc i. a di c cu e pilimie de u n an i tot oda t t rebue s se n l tu r e din, ' sl u j b . Du p c e va n depli ni epltlm ia, clt e u l i ar i i v a pute a ocupa sl ujba s a ; da r s nil i se a d m i t s p o a l li Inai ntat la O> t reap t mai n a lt , deoa rece prin ace l p c at dint i a doved it c nu este lerm n te m eiu rile morale . ta r d a c 'un cite] a r li in tr a t n con ta ct sexual cu o fem e ie , ca re n u-l es le l o godnic , n aces t' ca z d n s ul nu mal p oale rm n e a n slujba bi s ericea s c , ci Imedia t. Ir ebue s se eJ<c~ud, dl ~,. Slni b ~ , ch iar ?aC mal apo~~l, n~ ch eia eh iar i c s tor l e le ga la cu acea Iernele . - Ca non ul a daoq a poi c a c e l a dispoz itie est e in vig oa re i in , p ri vin a Ipo dia to-: nului ({"'~p ;r?g) , de i ncep n d cu s ino dul t rul a n (can, 6) in pri. v l n a podiaco nil or a u intra t n vigoare alte ra por turi, fiindu-le' lor inter zis ' dt! a se c s t or-i, i pri n urm are de a se lo god i ' cu. fecioare d u p ce au Iasi consa c ra i ntru ipo dlaconl. :
Ci te u l, dac nu nt, u n

Canonul 70.
D iaconul spu r cndu -se cu buzele, i m r turisindu- se acum a p ctuit, se va opri de liturghie; dar e" va lnvrednici a se mp rt i cu cele sfin te in tre di acorii ; ' asemenea in s i presviterul. Iar de v a dovedi c, a pctuit ceva m ai mult dect aceasta, ori n ce fel de; tr eapt ar fi, se vacaterisi. ;"
~ , .p n

117 ( 25 ap.: 16 sin. IV ec.: 4, 40 .44 trul.: 19 An cl ra: 4 Neoces. : 3 , 6. 32, 5 1, 69 Va sile c. M.). - In original nce p utul acestui canon su n as tfel: a ,&xov n g .<v Xd) ,,,, I'wv19e1s (d laco nus qui po llu tus e st in la bris). Du p Zo -

.nice re s pec tive ace l diaco n, 'c a re cu o fe mei e a ajuns p n la s r u ta re pfima i amoroas ( rov IJiXP' Cft ).1,lJ.a~o.; i p.1tw 1o:i; l'a ! i p w ux ori ft "1.9 . iuravra "pa; ruvaixa ), I) V al sam on ns spune c ace ste cuvin te n s e m ne az un lucru cu mult ma i urt , la care se 1n cumet unii o ame ni, a pr i n i de focul Afroditei. i i nt in ea z 'gura cu o femeie ntr'un chip foar te u rii.') [udecnd dup pe deapsa, care se d unui -ast fel de dia co n, car e- i n t inea z gura . noi cr ed em c trr bu e s primim opin ia lui Zo nara ; c ci d ac am primi-o pe a lui Val sa mon, apoi' ace l dlac on ar merita s fie de a pelat i de numele de cre ti n , i to t o d a t ar nsemna u n a stfel
de lucru, care nu se poaf e admite cu nici un chip n ici cr e t l n ll o r

nar a aceste cuvin te nsem neaz c se va supun e pedepsei (a no-

celor m al simpli i m al de czu i , i ar nsemna c un astf el de -dia co n es le cu totul depravat i n tr up i su flet . - P ed eapsa , ce -se pres cr ie de aces t canon pe n tru d iacon sa u pres vit er ( e;' Je -aUTO XU ! ;rp ur1urep ug) p en tru acel p cat consl s t in inte rzice rea de la s lu jbe le preo e ti , da r i poa te ps t ra eins te a de diaron ( sa u p resviler) i se poat e curni neca la nla lt cu t o v a r i i lui; d a c ns u" astfe l de diacon sau presvlte r va comite vre un p cat s imilar mai mar e, arunct se va ca terisi . ( xa {Jatf' e {) ~(n ~ai) cu t otul din treapta sa i va tre ce n r ndu l laleilor. Cu pri vire ia ~) e d e a p s a dlnti Zo nara zice c des po ierea de d laco nie tre bue s s e i nfel ea g numa i p en tru un timp a nu m it, d eoa re re ac e as ta este p ed eap s s u ficie n t pentru acel pc a t i a ce st lucru ti dovede te cu aceea c' ca nonul numai in acel ca z l despoa ie de. f inltiv de dlaco nie pe re spectivul, d a c a co mis un pcat mai m are, dar in chip logic nil se poa te su pune ace l e iai pede ps e i -celce a co mis me njionat ul pcat ma i mic; ia r dura ta despoierli d e diaconi e (sau de pre svtterat) penlru un tlmp anu mit depin de de p rice perea i judecata e pisco p ului res pec tiv, O pinia aceasta a l ui Zon ara fn pr i v in a pedepsei p entru a cel p cat mal m ic (da c c o n s ide r m c a cel p ca t conslst numai in ceea ce sp une r oc

11 S nt, At. I V, 2 28 . 2) S in'. Al, IV. 229 - 2 3 0 .

118

mentarul s u) se motivea z cu canonul 4 al sinodului dela Neocezarela , potrivit c ru ia este a se considera ca dar al lui Dumne zeu, dac omul nu a c zu t nlr'un pcat mal mare. .

Canonul 71.
Ce lce c unoa te ori care dintre pcatele menionate mai nain te, i nu le mrturis ete, ci se vdete, acela nc va fi n e p iti mie att timp, cu ct se pedepsete ce lce a comis re/e le . - Canonul pr eze n t este ncheierea canoanelor anterioar e (5 1-70) despre diferite pcate, mentionat. n a ceste canoane, i canon ul acesta pe oricine, care tie c eineva a comis vreunul dintre aceste p ca t e, dar nu anun acest lucru episcopului, ei le line in secre t i fa v oriz ea z pe cel p ctos , il supune acelora i pedepse ca i pe celce nii au comis pcat el e .

ro

Can o n u l 72 .
ac e la Ce lce s e d pe sine vrjitorilor, s a u unora ca acestora , n c se va canonisi . cu timpul [d e p eniten al)
(61, 65 Irul.; 2 4 Aneira; 36 Lao d ; 7, 65, 8 1, 83 Vasile c,

u ci g a il or.

M.; 3 Grig. Nis.).

Pentru

v rj itori i

pentru similari se prescri e o epltlmle.

de d ouzeci de an i, ca i pentru ~ ei g~ i.

Canonul 73. '


Ce lce s 'a l epdat de Hristos, i a clcat taina mnluirii, trebue s s e tnguia sc tot timpul vieii sale , i .este d a.t oy a s e mrturi si l.a vremea c nd jese .d in vJf r~ t.& m v redl1l cu~du-s e. d e cele sfinte, p entru credina 111 }Jl ~,~f~a ' de oam eni a lui Dumnezeu. ' -"";1""" ',: ;. i (62 ap.; 10 sin. 1 ec.; 1,2.3,12 Anelra ; 8,10, .1 4 ~lf.'f Aiex.). ~ Canoanele sinodului dela Anclra i ale luI p' ~tiltC:'al Ale. xandriel nu sunt a tt de riguroase n privina apostlilb.. ca acest' canon a l lui Vasile , carele dispune ca viaa nlreagi s r m n , n treapt a prim de peniten celce a tgduit p~i-Irisjos, aa$!fr' -~.
.

. "'"
~.

119

in vre mea slu jbei dum neze eti de uil e bisericii i s roage ac etia s se roa ge lui Dumnezeu sf r i t u l vlel l se poate lnvrednici
dar

totdeauna trebue s stea aplngnd pe c r e di ncioi ca pentru d nsul, i numai la de 51. i m p r tan ie in spe rant a c Dumnezeu il va ierta; iar acea s t rigoare, p recum i Indulgenta sinodului dela Aneira i a lui P etru al Alexandri ei Ia de apos ta l, sun t a se ex plic prin i mpreju rril e de tim p, i a dic. fiindc pe vremea lui Vasile ce l Mare credinta c reti n era consolidat de ja n lume, i astlel aposfail se puteau judeca mai riguro s, dect n prim ii ani al veacu lui ai IV-lea, cnd BI serica era nc p er s ecut a l i muli din cons tr n gere trebuiau s se i a c ap o st al.
far

Cano nu l 74.
orica re dintre ceice a u fost in pc a te le inain te , se va face srg uit or m rturisin du-s e, [in aces t caz ] da c a cel a, cruia p rin iubirea de oameni -a lui Dumn ez eu i s'a nc re di n a t (puter ea d e] a le g a i d esl e g a . v znd covr i re a m r t uri s i ri i celui ce a p ctu it , s 'ar face m ai blnd intru a mi cora timpul epitimilor, !lu este v red nic de os nd ire; fiindc examin a rea S c rip turilo r ni face cunoscu i c ceice cu ma i m are durere se m rtu ris e s c, d eg ra b a jung iu bire a de oameni a lui Dumnezeu. ( 12 si n. I er.: 16 sin, IV ec.; 10 2 trul.; 5 Ancira). - Canonul prez ent se ref er la can oanele (51 - 73) cuprinse in aceast epistol a lui Vasile. In acele canaane se a,rat epitlmille, cari s e dau pentru diie rite p cat e, iar in can onul prezent Vasile coni er celui ce a primi! dela Dumnezeu putere a de a lega i a desl ega ( A'; v ",1 3",1'"<v), a d i c episcopului, d reptu l de a putea agrajla pe pcto i. dac se c esc in chip sincer. i astfel le s curtea z e pltlmla, Despre aceast a vezi intre alte le co. ment arul canonulul 12 al primului slnod ecumenic .
Da c ns rren lo n a te m ai

Canonul 75.
.Celuice mpreun s 'a spurcat Cll sora s a de ta t , sau d e mam , s nu i-se n g du e a nt ra n cas a d e rug ciun e, p nce nu r enu n la fapta n elegi ui t i nei er-

120
tat. Iar dupce v a a junge s perceap infrico atul p cat, tr ei a ni s s e tn guiasc s tnd la u a caselor de rug ciune , i ru gndu-s e poporului, care intr pentru a se rug a ca fieca re cumilosli vire s fac pentru dnsul ru gciuni imbelugat e ctre Domnul; iar dup a ceast a , a l i trei ani s se primeasc la as cultare num a i, i as cultnd Scrip tura i n v t u r a , s s e dimif , i s nu se lnvrednice a s c de ru g ciun e [de iertare). Apoi, dupc e cu lacrmi a ce rut a cea s ta , i a cz u t inaintea Domnului cu zdro bire de inim i cu umil in put erni c , in a l i trei ani s i se admit p roternerea ; i astfel cn d va a r ta .roduri vred nice de pocin in anul al zecelea s se primeas c la ru gciun e a c re d inci o i lo r , [dar] f r proaducere ; doi ani s t nd la r ug ci u ne cu credinci o ii , aa de atunci s se nvredniceasc de imprt ire a bun ului. (67 Vasile c. M; 1 I G rlg. Neoces.).

- Vasile in canonul 67 . pre scri e epillmie de d o u z eci de a ni pentru J.<JdrpoP' f;io. Iar In ca nonul pr ezent . h otrte epilimle de d ou zeci de ani penlru celce are contact s e xu al cu sora sa dup tat sa u dup mam , P c to sul respecliv trebue s indeplinea sc III public a ce ast e p itlmle , tr ecnd pe r n d prin toate cele patru trept e de pe n i te n . Din a cest canon a l lui Vasil e, s'a alctuit, precum a m mal spus ( val. II, 1 ' . II, pag. 14), un canon sp ecia', car e s'a primit ca al 1I-l ea ca non pe lu g canoanele lui Grigorie al Neocez ar ele i,

Canonul 76.
A c el a fel [de ep itimie se cumna le le lor. a p li c ] i

celor ce iau pe

( 19 a p.; 26, 54 trul.; 2 Neoces.: 23, 27, 67. 68, 75, 78, 79, 87 Vasile c. M.; 11 Timol. Ale x.; 5 Teof. Alex .). - Vasile prin ac es t canon e xtinde epitlmla de dou a ect de a ni i a s upra celor, ca ri iau pe curnnatele lor.

Canonnl 77.

Dar celce I a s pe femeia ceea ce s 'a impreuna t legiuit cu d nsul i aduce <pe alta, s e s upune , dup hot -

121

r rea Domnului, pedepsei adulteru lui. i s 'a can oni sit de Pri nii notri ca unii ca a cetia un an s s e tn gui as c , do i a ni s asculte, trei ani s s e prot ea rn , iar in al ap telea s stea mpreun cu credi n ci o i i , i aa se vo r Invr ednici de proaducere, de s e v or p o ci cu l a crmi.
(4~ . ap.; 87, 93 Irul.; 20 Aneira ; 102 Ca r ta g.; 9, 21, 35, 48, 5 8 Vasil e c . M .; t5 T imot, AI.). - Vezi ntre altele comentaru! ca no nului 4 8 ap- Vasile n canonul prezent se r efer la o .. norm mai vec he ( rcv v " n.-np wv ~P.(Jv, . a Prinilor n o t r i ) , pot rivil creia celce prsete pe s o r a sa legiuit i ia pe alta se s upune unei epl timii publice de a p te ani, el (Vas ile) ns, Intemeiat pe cuvinte le Domnului (M al. 19,,) i l su pune pe unul ca 'li'eesta, ca pe u n adult el', un ei epitrmii de clnclsprezece ani .

Canonul 78.
iau
d ou

Felul aces ta (de epi limie] suro ri n cs t orie ,

s se in i pentru ceice d e i in timpuri deosebi le.

(19 ap.; 26, 54 t rul.; 2 Ns o ces .; 23, 87, Va sile c. M.; 5 T e o!. Alex.). - Epltimlei de cin cisprezece ani se supune i celc e se Ins car cu so ra pr imei sale solii . Vezi in p r i v i n a aceasta come ntarul can onului 87 al ace stui Sfnt Printe.

Canonul. 79.
l u i a

Iar ce ice t urb ea z spre .m a l e ri l e lor se supu n a ceca no n, ca i ceice tur beaz s pre s ur o rile lo r. .
(6 7,

75 Vasil e c. M.). Vasile pedeps ete pe omul, ca re camile de s fru cu ma te ra sa, intocma i f a pe celce a comis desfru cu sora sa, sau ca pe celce a ucis un om, i asliel l supu ne unei e pitimii de douzeci de anI. -

Canonul 80.
Prinii au tr ecut sub t ce re p oligami a ca [ fap t ] dobitocea s c i cu totu l s t rein de ne am ul

pe o o rn e-

12 2

nese. Iar n ou ni se ar a t c aces t p cat es te,ceva mai mult dect des r narea. Dre pt aceea est e de cuvii n ca unii ca ace tia s se su p un can oanelor; . a d i c un an t nquindu-se, i trei [an i] prot e rnndu - se, apoi s fie
p ri mi i.

('18 ap.: 87 t rul.; : 3 Neoce s .; 4 , 9,50, 77 Vas il e c - M,). - [u cana an e se n um e te pclig amia ( rro J. ur op./a) nu nu-

r-

m ai d a c cin e v a are mal m ulte femei in ac e l a tim p. ci i d a c cin eva se c s to re te m a i d e multe ori, Po trivit ca noanel or nu' m ai p rima c s tori e este c o ns i dera t s f n t i de Dum ne zeu binecu v n t a l ; pe c nd pentru c s tori a a do ua respecti vii se s upu n d ej a pede pse lor ca no nice, ia r c storia a Ir eia era co ns iderat drept necur ie (/. urr rlap aru.) In Bis eric i era n umai tole r at , deoarece t o l u era mai supor ta bil dec t des fru l nes t p u l t ( 4. 50 Vas ile) . Toate cs to ri il e ulter ioare a le ' unul b rbat se num esc poligamie, i Vasile le num e te la pl e dobi to c e ti ( xr'lvwa, < , belulnam rern), ra r nu o m e ne ti . i p c at ma l ma re dec t .destr u l , P en tru poligamla Uliul b rbat, a dic pentru fiecare c s t ori a du p a treia, Vas ile prescr ie a pitimla cuvenit . i n canon rne n lo neaz e pl tim la d e patru ani. Deallfel a ce ti patru ani s nu se , co nside re ca i cu m a r ii e pltimla int r e ag pr esc rl s pe ntr u poIIga l11ie . Po trlv lt cor ne n ta r ulul lui Zonara a c eti p cto i vor trebui s m pl l n e a s c anul dlnt iu din cei patru ani n tr e apta pri m de pen i ten (;rp uq7.i.. u !J(1I~ , apoi trei ani s stea cu u7}o 7r!Tr'Q 'Y r ! .;i du p r ug c iu ne a pentru catehunienl s iese afar din bi s eri c ; ind eplin in d a ce ti pat ru ani li se pUtea admite s stea n blseri c la o la lt cu cr e dincio ii [ ouvto r ar o s), adic n treapta a patra de peniten, i n aceast t rea p t bt reb uiau s r m n atla tim p. c l judeca e piscop ul compe tlnt e potrivit felul ui i slnce rit i i lor de n o c l n , i num ai dup ac eea se puteau lnvred nicl de s l, I rn p rt a nle . ")

Ca no n ul 81.

Fiindc multi au clcat credinta ' n DlImne~'~'~F:1k;' [ ~i m pu,! n v~li r ii ba rb~ril o~. r~c~nd ju r ~l n turi ~~;M'n~ li j I gns tand din oar ecari [man can] nepermise a d u~eW:l () lt l o r .
1) A l S in i. IV , 2 4 '1.
~.

{i;i~\t/

.,,,

'4~~

.,~" "ii.i lit~


~ -

'.'

"

12 3

de
i

n i i vrj i tor ii, a ce t ia s se tr ate ze potrivi! le gilor canoaneJor celor aezate dej a de ' P r l n i . Anume ceice au indu rat con s trn ger e cumpli t prin munci, i nesu erind du rerile, i fiind i rii spre l epda re , s iie r ep rimii trei a ni, i doi [ani} s asculte, i tr ei s se pro t e a m , apoi s se primeasc la mpr t i re. Ia r ceice f r de mar e co ns lr ngere au vndut credinta cea ntru Dumnezeu, i s 'au a tins de masa d emonil or , i s'a u jura t cu jurm n t ur i p q ne t i , s se s coat adic n tre i ani , i in doi s asculte, i n p ro tern e r e s s e roage tr ei ani, i a lti trei s s tea m preu n cu cred in cioi i la ru g ciun e , a a s se p ri measc la mp rt i re a celui Bun.

(62 ap.; 10, I I , 12 sin. I ee.'; 1, 9 A nclra; 73,82 Vas ile c. M.).
i

- Va sile di spune ca in p rl v l n a a po stailo r, cari se c e s c se co nver tesc la Bi se ric, s Iie in vigoa re pre scrlp lunll e, cari au fos t e mise de ja de P rlnl (Trap a rl;:;V "ar(o O) v), iar aceste sun t canoanele s inod ului dela Anclra, in ca ri se s pu ne det alia t cum s a se procedeze fat de ceice in vreme de pri goan s'au nchin at idolllor, A pos te tl , despr e ca ri vor b e te Vas ile i n canonul p rezent i n privinta c r ora i el, al turi de canoa nele dela Anclra , prescrie epi tlmla cu v enit , erau a ce ia , cari fuse ser birul li de focul pr igoa nei i car i i n ur ma sl b iciu nii lor s'au fos t supus s ilniciei, chiar de i aceasta nu era prea mare, - deoa rece n prl vi n a a p o sta ilor , car i de b un v oia lor i f r de nlci o s ilnicie din pa rtea persecutorilor au t g duit pe Hris tos, acela Va sll e I'- canonul su al 73-lea a dispu s ca fn cur sul Intre gel lor v le l s se p ocia sc , i num ai n ce asul rnorl! se pute au nvrednIci de si. rnp r t anle ,

Canonul 8 2 . Iar c Ic t orii de jur m nt, d a c de nevoie i prin const rn gere au c lca t jur m nt urile , . se supun Ia epit imii mai u o are, a a c a ce tia s se pri me asc dup ease an i. Iar ce ice fr de con str ngere au vnd ut credinta lor, doi a ni s se t ngu i a s c i doi s asculte i n a l cincilea pro t e rn n du-se s se roa ge, i alti doi. , f r de proaducere prlmin du-se Ia mprt irea ru q ci u-

124 ni i, a a n sf rit a r t n d fi re te p oc in to are, se vor a e z a i ar i la m p rt i rea


coresp u n z

trupului lui

H rist os,
(25 a p.: 94 lrul.; 10, 17, 29, 64 Vasile c. M.). '- Vasile in can onul s u al 64lea a prescris epillmie de
.z ece ani pentru toti ac ela, cari i ca lc [u r ru ut ul ; ' n canonul prezent el deosebe te p e celce au f cut aceasta din ca u z c au

Iost si lii prin con st r nq ere, de cei, cari a u f cu t aceas ta f r de nici o constrngere , i neutru cei d i n t i hot r t e o cpltimie de sease ani, iar pentru ce i lal i de unsprezece ani. !

. Ca nonu l 83.
Ceice v r ajesc ori urmea z obice iu rile p gn e ti, sa u n ca sele lor bag p e oa reca rii s pre afl area vr jilo r i s p re cu r i re s cad s u b ca no nnl de ease a ni: un a n t ng uindu - se, i un a n a scult n d, i tr ei a ni pro t e rnn d u-se, i un a n s t n d m pr e u n cu cre d i n ci o i i, aa se vo r prim i. (61, 65 tru',; 24 Ancira; 36 Laod.; 65, 72 Vasile c. M). - Ceice cred n v r jito ri, potrivit canou ulul prezent. se supun unei epltimil de ase ani, iar dup canonul 65 al ac e l u i a SI. P rinte celce n ii fac v r jit or i i se SU pU Il unei epllimli de do u ze ci de ani:

Ca n onul 84.
Toa te a ceste a n s le sc rie m ca s se cerce ro du ril e p oc in ei ; c c i n egreit nu dup tim pul [de p en i t en ] l e jude cm pe u ne le ca a ces tea, ci tine m sea ma de felul p o c i nii, Iar dac cu g re u se vor d e sp r i d e n ra vurile l o r , i vor voi s s l u j a s c mai m ult p l ce rilo r tr up ului. dec t D o mnul ui, i n u vor ' p rimi v ia ta ce a dup E va ng helie, (cu a c e tia ] nu a vem nici O cau z comun . C ci noi n privin a poporul ui nesu pus i m po tri v ' g r i to r ne-a m nv at a auzi c M ntuind , m ut ue t e- tsu-

Il etul.f u -

[1 Moisi,

19,. ,1.

( 12 sin. [ er .: 102 trul. ; 3,' 7 Q. 85 Vasile c. M.; q , 5 Grig. Nis } Vasile n canonul s u al 7q lea con fe r ep iscopului pu-

125

lerea de a putea s curta timpul epltimie i pent ru ace ia. cari s e ca no nu l pre zent dis pune s nu se a bsolve de ep itimie aceia ca ri nu ara t ro durile c l n c l cur a l e , ci ace tia Irebue s s e tin i pe ma l depar te su b a ce ia i epi litimie, - ba a ce ti p c to l nr d cina t! tr ebues c chiar a band o n a i, deoar ece dac cineva se ocu p necon tenit de dn l i i poate - pr lmejdul i mn tuirea sulletu lui S u (1 Moisi, 19", ) .
c esc _ in - chip si ncer ; iar-

in

Canon u l 8 5.

Deci s nu primim a pier i mp reu n cu unii ca aceci temndu-ne de o sn d a cea grea i a v nd nainte a ochilor ziua cea Infricoat a r spl ti rii Do m nului, s llU vo im a pieri cu p c atel e stre ine. C d a c n u ne- au n v at pe noi ce le lnni co at e a le Dom nului , i nici b t i l e att de m a r i nu ne-au ad us i ntru si m ire . c penl ru f r de lege a no as t r ne-a p r si t Domnu l i ne- a dat n m inile ba rbarilor, i s'a du s ra bit la vr j m a i pop or ul i s ' a dat r isipirii , p en t ruc a cestea le n d r z n e a u ceice purta u numele lui H ris to s. deoa rece n u au cu noscu t nici au pri- cep ut, c di n ca uza aces tora a venit pest e noi ur gia lu i Dumneze u, ce cuv ht comun es te [de ci] vo u c tr e acet i a? Ci sun tem dato ri a fi lo r mr t u ri e i noaptea i ziua , i in public i ndeosebi; d a r s nu p rimim a fi du i mp r e u n cu - r u l j il e lor. ci mai vr tos s ne ru g m ca s - i cti g m pe ei i s - i scoa tem d in curs a v ic1eanului; iar de n u vo m putea (s facem] aceas ta , s ne s rg uim a mn tui m ca r s ufle te le noas tre de ve nica os nd ,
t i a .
i dlu . cauza aceasta in Cor mciala aceste dou canaane a lc t uesc tl1 l s ingur canon ( 84). Ambele formeaz incheierea sc risor ii a treia a lui Va sile ctre Amlilohie. Acest ca no n al 85-lea cupri nde w -

\12 s in. I cc: 102 Ir ul.; 3, 84 Vasile c. M.). Canonul pre zent este continua rea canouulul 84 ,

drumrlpe ntru episcopi asupra modului, cu m

pro cedeze cu

. p c t o i i , cum s se s t r d u i a s c in toate chipur ile pentr u mn- : tuirea lor, st nd ferm pe te meiul p r es cr l p iunl lor s flntelor can oa I1f', i in caz de n ereu it ,cum s se fe re a sc s nu se in tinez e inli de p cat, ci -s gr i i a'sc s- i m ntu lasc cel pu in s ullet u l,

lor de -os nda cea

ve cini c .

12 6

C a no nu l

86.

I-

Iar viclen ilor Encra tiji n privina propunerii lor fai- moase, pentru ce nu m ncm i noi or ice, s li s e spun c noi ne tnqr eotn i de cele d e pri sosin ale noa s tre. Cci du p c u v ii n leguminoasele de iarb la noi s unt ca [ i] ca rnea ; iar potrivit deosebirii celor folositoare, ca :ii n verd eu ri pe . ce a v t mtoare o separm de cea a s e m n t o a re , a a i ntre c rn u ri de sp r im pe cea Iolositoa re de cea vtmtoare. Cci ve rdea este i cu cuta , precum carne este i cea de vultur; dar totui- celce a re min ie nu a r mn ca n ebunari , nici de carne de cine nu s 'a r a tinge, de nn l-ar s ili nevoie mar e; a a d a r celce a m nca t nu a comis ilegalitate.
(SI , 53 ap; 14 Anc lra: 2 Ga nqra: 1, 28 , '17 Vasile c, M.I, - Cano nul pre zen t e st e scos dintr'o epistol a lui Vasile, pe care a scris -o in a nul 376 acelula Amfilohie din Iconiu 1 ) :
\ ) Ep . 2 36 (al. 3 9 1), cap 4.

Acest cano n s e ref er la acef alencratili. despre ca ri vorbete Vas ile in canaane le 1 i 47, i ca ri, r~linn du-se dela mncare
de carne ,
mnca re a
f ceau I m p u t r i orto do c l lor, c i

ei se

rein

dela

unor lucruri. Canonul prez ent al I"i Vasile n fr ngere a a cest ei m p u t r l .

formeaz

Canonul 81.
Deci mai nti, ceeace este f; ;;rte important n priaces tor fel de luc ruri, avem a mentiona obiceiul cel de la noi, ca re a re putere de lege, p entruc dela brbai s fi n i s 'au pred anlsit nou legiuirile; iar [obiceiul] acesta es te acest feL Dac cineva stpnit fiind cndva -d e pa tima n ecu ri ei , a r c d e a s pre ns o i re a nelegiuit cu- dou s uro ri, nici nunt s se socoteasc . aceasta, i n 'gene. ra i uici s nu s e p rimeasc [ei] n obtea , blserlcii vmai: na inte de a-i desp ri unul de altul ; drept . aceea , dac nimic aitceva nu ar fi fost de zis, obiceiul este de ajuns pe ntr u ferirea de rul acesta. Dar Jiindc icelce . a scris epis tola, cu a p u c t u r vi clean a . nce rcat s.. introdu c
vi u a

12 7

~l~ ')
t

n v i a rul acesta att de mar e, este de nevoie ca nici noi s nu ne . ferim de ajutorul ratiunii , cu toal e c n privi nta celor de plin lmur ite mai impor ta n t es te presum i a fi ec rui a dect rai o n are a, S'a scris, zice, n Levitic: "S nu iepe femeia care es te ge loas pe s ora ei, ca s desco peri ru inea ei peste d ns a , fiind ea nc n v ia " [18,].. Deci l murit este din acea sta, se zice , c este i ng d ui t a lua [pe sora ei] du p moartea d nse i, La aceasta dar mai nti zic c c te le s pune legea , celorce s unt in lege le grete [Rom. 3" . ]; fiind c a a ne-am s upune att t i eri i mp re jur c t i Sm betei, i ferirei de mn c ri. Fi re t e c nu , c ci d a c am gs i ceva s se p o t riveasc pl cerilor noastre ne-am s upune pe noi Inine jugului robiei legii, iar de s'ar p re a ceva gr eu din cele ale legii, atunci alergm spre liber ta tea ce a ntru Hr istos . Am fost intrebati d a c este scris a lua femeie peste sora ei; am rs p u ns .ceeace soco tim c este sigur i ad evrat , [dar] c nu este scris [aceasta] ; iar a se conchide ceeace .s'a ret cut din adausul de mai trziu este dreptul legiuitorului, iar lUI al celuice sp une ale leg ii: Fiin d c a ltfel ar fi cu puti n celuice vrea s i ndrz neasc, a lua pe sora ei i nc i in v i a fiind femeia; c ci sofisma ace as ta se p o t riv e t e .i la a ceea. Dar este sc ris, zice, "S nu iei pe ceeace va li "g eloas", aadar nu a oprit a ;lua pe ceea ce e ste libe r de gelozie. Ins celce apr patima; presupune c firea s urorilor este liber de gelozie. Deci inl tur ndu- se pri cina [de gelozie], pent ru car e oprit m p r eun ins o irea a mndu rora, ce . : va fi ceeace oprete a lua pe su ror i? Da r vom zice , ' a ces tea nu s unt scrise. Da r nici celela lte. nu s'au holrit ; iar sens ul dupu educi e d libertate la fel pentru ambele [intelesuri]. Dar trebue revenind putin Ia cele n urm legiferat e, a se libera de circumstante. Cci se vede c legiu itorul nu mbrie az tot felul de pcate, ci ma i cu se a m o p re te pe cele ale Egiptenilor, de unde s' a scos lsrail, i pe cele ale Han aneilor, la .ca rii s'a mutat. C ci exp resiunea es te a a : D up obiceiurile .Egiptului, unde ati locuit, s nu face ti; i dup obiceiurile pm n tului .Hanaan, intru care v voiu duce pe voi, s nu ia-

12 8

v .

ce i, i dup legile lor s nu um bl ai [III Moisi 18,,) ; nct poate c es te cu putin c elul ace sta a l p catu lui nu e ra n cet e nit pe a tunci la [a cele] neamuri. Din cau za a ce ast a tegiuito rul n'a av ui nevoie de p zir ea de acel (p cat), ci s' a re inut de la m enion a] obi ce iul ne cunoscut, din cau za av er siunii t a de faptele ruino a se . ntr ' ad evr (legi uito r ul) interzic nd pe cet ma i mar e , cum de a re t cut pe ce l mai mic ? [Legiuitorul a pr ocedat as t fe l, fii nd c) i s'a prut c muli dintre cei iubitori de trup n p rivin a vi eui r ii mpreun cu s urorile ce le vii a duc prejudi)iu pildei pa tr iar hului. Da r noi ce trebue s fa cem? it spune cele r sc rise, or i ce le re tc u te a le isc odi? n acele legi nu este sc ris c nu se cade ca tatl i fiul de oda t s se folosea sc de ace iai iit oa re; da r prooroc ul a soco tit c (acest lucr u] es te vredn ic de cea mai ma re invln o v i r e . C ci zice : f iul i t at l int r la ace ia i s l u j nic [Amo s 2" J.. Dar cte a lle feluri de necurate pa timi a n s co cit l n v t u ra demo nilor, pe cari n s dumn ezeiasca S c ript ur. le-a re t cut , ne vrnd s spurce de mn ita tea sa cu numi rile ce lor ru inoa s e , ci pe cele necu rat e ' le-a amintit cu , numiri gene rate . precum zice i Aposto lul Pavel: . Iar desf rn a re a i toa t n e cu r i a nici s nil se numeasc ntre voi, precum se cuvine sf in i lo r [Efes. 5,, 1; in el e g nd u-se s ub numirea de ne cur i e faptele ce le de r ui ne ale b rba i lo r i fem eilor; astfel c t c er e a cu nici un chip nu asi gu r ce lo r d ed ai pl c e ril or libe rta tea [de pt uire]. Iar. eu zic c nici nu s 'a r et cu t ches tiune a ac ea-o s ia, ci c . Ieg iuitor ul a oprit-o chiar foar te st rict, cch acea [exp resiun e]: Nu vei intra ctre t o at rudenia trupului tu spre a descop eri ruinea lor " [III Moisi 18"JI cuprinde i felut a cest a d e rudeni e. C ci ce a r fi b rba tului mai r u d dect so ia sa, sau m ai . bine zis dect trupul su? C nu mai ' sunt doi , ci un . trup; astfe l c. prin s o ie sora ei intr in rudeni e cu b rbatul. C pr ecum pe mama s o ie i sale nu o va lua, nici pe fiica soie i, fiind c [nu poate lua) nici pe mama sa, nici pe fiica sa, aa nici pe s o ra sotiei fiind c nici pe sora sa [nu o poate lu a], i dimpotri v , nici ; so iei .nu-i este n g d u it a tri in c s tori e cu r ude le b rbatulu i ' s u ; . c ci normele . de drept -s unt com une

12 9

p entru a m n d o u . fe lurile de rudenie. Eu deci m rfur i s es c iiec ruia, ca re ' m consult as upra cstoriei, c v3 ,;trece ',;chipul lumii a ces teia i timpul este sc ur t, ca i , celcenu femei s fie ca , i cum nu a r ave a" [1 Co r. 7'2'] ' Iar' d ac-mi va r s pu nd e [cineva) a ceast a : C re te i i v ' inmultiti . [l ,Moisi, 1" 81. r d; a el nu face deo s ebire intre timpurile J e qi l er rll or. ' Nunta a do ua este remeduJmpot riva d esfr ului, d ar nu mijloc de Incur aja re p e n t ru'nec u m p ta re. Da r d ac nu s e i n r n ea z , cs tore a sc - s e [1 COr. 7,,], ' zice, ia r nu i cs t or i n d u - se, s fac frd eleg e . Iar ceice nu au in vedere nici firea, ceice-i orbesc s ufletul cu patima necinstei, [ m c ar 'a fac d eosebi re intre. " felurile numirilor din ve chime. Cci cu ce fel de nu mire de r udeni e s e vor num i cei n s cu i [ dintr 'o ast fel de cs tor ie]? Se vor numi f ra i unii altor a, ori nepoti? c ci ambele se potrivesc lor d in cauza amestec rli. S nu Iael, o omul e, ma t e r pe m tu a pruncilor; i nicl pe cee ace es te d atoare ai o croli in locul mamei nu o in arm a cu ge lozie n e imp c at : cci num ai ura m aterelo r intinde vr j m i a i dup moarte; chiar i dum anii se mp a c cu cei m o ri; m a te r el e n s incep ur a dup mo art e . Rez uma tul celor zise este c da c c ineva do re te c s tor i a pot rivit legii, ii este des ch is Iumea in tre'lg; ia r da c n zuina lui es te p li ma , apoi cuatt mai v r tos s se o p rea s c "pentru ca s se invee s - i tin vasul su in sfineni e i cinst e, ia r ll U ntru patima poftei [1 Tes, 4,. ]. A i dori s s pun ma i multe" da r m o pret e m sura e pistole i. M rog lns or i ca sta tuI nostru s se a ra te ma i ta re dect pat ima , ori ca acea c ri m s nu se irnprnnteneas cin tinutul nostru, ci s r rnn in acele locuri, und e a odrslit.
(19 ap. : 26, 5 4 trul.; 2 Neoces.; 2 3, 6 8, 76, 78 Vasile r. M,; e l i Timo t.Alex.),

,,: ~(:a nonul prez~iti' este alctuit dintr'o s criso are a lu i, Vasile (de pe la anul 37 3) adresat epi scopului Diodor din Ta rs . D u pa spusele lui Valsamon,cinel/a a lost ntreba t p e a cest epis cop dac a d up moartea sojiei sale poate s s e c storeasc cu s ora so ti ei s ale .(-rrjv ixe!v1JS a/h )'rp~ v) , i acest episcop a rspuns in ' s cris ( lrtpirwg)1 c ii e ste nqdult, deoarece in pri v i n a aceasta nu ex i st n ici
'>

130

un imped iment canonic. Il , ntre , timp ' Vasilei a ', emlso . interdlcie ex pr e s Impotriva acestor Iei deFs10lii ,, ~ .. ir,in .acest timp cineva i-a artat ceeace a , scris Diodor in , a ceas ti'\!priVI" I . Oln ace s t prilej a scris Vasile lui Diodor scrisoarea prezent j.In 'in,troducerea acestei scrisori Vasile .se arat ca i cum nu ar crede c Diodo r, ci altcineva, ar -Ii scris aceasta, A~ume . Vasile , aici spline urmtoarele; .Au sosit la no l scrisort av nd . isc l l tura. lui Diod or, dar coninutul se potrivete mal curnd altulavdect lui Dlo dor, C ci mie mi s e pare c oarecare dintre cei ',vicleni. s'a subsll1uil per soanei tale, ca astfel silie cu putin a se Iace mai vre d nic de crez m nt nainlea asculltorilor; .ca rele IiIn,f tntrebat. de cine va, dac i esle in gduit s ia in c s torfepe sora solel s ale r posate, d n sul nu [numai] c nu s'a' nspimntat de intre bare. ci l-a ascullal chi ar cu lin ite, i a ajuta t mult polfa desfrnal cu putere i CII m estrie . Dac . deci ' scrisoarea ar li la min e. I i-a trhnlte-o , i li-ar li deajuns s te aperi pe tine i ade v rul. Deoa rece ln s celce mi-a ar tat-o, Iar i a Jual-o. i o poa r t ca un semn de triumf asupra noastr, care ' dela : inceput a m oprit a cea [c s tor!e], zlcnd c are ' lmputernlcfre inscris [n privina a celei c storii], ll scriu acum [le, ca . cu putere nd oit s comba tem acel cuv n t n scocit . i s nu-l r rn n lUI ni ci o putere. ca nu cumva s poat strica celor,pe cari i-ar n t lni" , Dup aceast introducere Vasile expune 11 chip 'leme inic c b rbat ului v d uv ii e s te ' a bso'utinterzls s se cstoreasc cu sora primei sale soll, La com enlarul canonulul 19 ap am v zut c Inter zicerea acestui Iei de cs t o ri e s e ba zeaz pe "d reptul divin; iar ' cano nul 2 al sin odului dela Ne oceza r eia ne spun~c persoana .: care n cheie o as ifei de cstorie. se exclude dela alnta rnprt anie pn la moarte. Vasile dovedete i1egalitateaacestorcsloril -matnte de to ate cu obiceiul ( Et?o,) '..statornlclt In Biseric. $I .'apol ,,~~ ,cu citat e din . Si. S criptur i n line .cu raporturile , la.millare In l . O~ir.~ -c orecte pricinulle de o astlel de cstorie. ' 1 < ~:' " Despre 'o b/ceiu Va sile "zice c de ceeace trebue . s se , l liiii:~ / sea ma in a s ifeI de chestluni, cel dinti i mai 'irriportanl 'c!>, ' .ltir ' arov) este obiceiul, deoarece obiceiul are putere de 'lege r; 81J.~b" ,<iuv",,,,v). n Biseric ob iceiul a a vut totdeauna aceJa~'iihpdi'tll'hj -ca i le gea, numai dac avea temeiu recunoscut ' de " Bisef6 , i ' d a c era con sfintit prin Illnarea lui nd el unqa t , ta >apl'ei:tei e'a
~ _ \,

1) Sin t. At. IV, 25 .

~;
5

.1 31

,-

serveau ca romane, dintre c~r i - Z ona ra . me n l o nea z cteva n comen tar ul canonulul I:Jrezent. .. De , quibus scripta lex nan extat, in his m orem et.consuetudinem ,' cus t~ diTe - oportet ;. ."A nti q ua consuetudo oro lege 'cusloclitu;'w: ., .Diuturna (onsu etuelo oro 'lege obtinet; In quibus le)(:' scr ip ta ,.qe,licit" .1 ) Coniorm acestei legi uzuale, zice Va sile : cs torIa 'C II : dou . surori este a s e numi in sotirenelegiuit '( J. {Jed}W lI xosveov luv} , . i ' aceasta nid o dat nu a Iqst considerat cas t o r l e, i respectivul, care se c s tor ea cu- o sor i apoi dup -m oar tea acestela ' cu cealalt , era lipsi t chiar i de d reptul de a intr a n biseric ,'. 'Pn c n d nu se desprea de aceea. cu care vieuia impotriva legilo r, i in te meiul acesta.zlce Va sil e, chiar de nu a r exista alt d ovad, s e poale dov edi l muri t tuturor, ct de . mare , r u este acest iei de c storie. Deoarece tns Diodor in acea soare a s a a cltat i un ele locuri din Si. Scriptur spre a- i apra 'Permisiunea dat, Vas ile se ad re s e az la SI. S cr lptur i analizea z a m n un it a cele locuri. . Diodor a cita t cuvintele din cartea a 1Il~<\ a lui Moisi (1 8. 18 ) -po trlvlt cro ra b rb atul s nu s e i ns oa r e CU iemeia , car e es te -qelo a s pe sora ei ' i s nu a ib cu dns a .rela tunl __,ln cursu l -vietii ei intregi. - i din aceasta a ' tr as conduziunea c <l u p _ .moa rtea s o ie i poat e s se c storeasc cu sora ei. La aceasta Va sile ina inte de . toat e s e reie r la cuvintel e I\ p.-Iui Pavel (Rom. 3,,,), , dup cari celece le spune legea ,.Ie 'spune celor. ca ri; s unt in lege, cci de "n u ' a r ti aa. apoi i , noi .ar 't rebui sJ ne supunem tierii Imprejur. s ser bm smbta i - s ne reinem dela diierlie m nc rlj. . dar"aceasta ar insemna /c .n ol vrem s primlm - din legea Testamentului vechiu ceeace , ne -caue bine. iar pe celelalte lucruri. cari nu ne cad bine. s le ev i- , , - ' t ni' i in privin a acestora s obs e r v m legea lu i Hrlstos, Am 1o s1 n t re ba i - zice Vasile - d a c ' S i. S criptur ing d ue a -s e -c s tor] cu 'sor a ;soliei dlntl, i eu am rspuns c nu ing due, - . lc - acesta -este adevrul curat ; iar a conchide t eva din ceeace -s'a ref cut, adic a afirma c -legea -Inter zlce de a se nso i cu
- r - -,

'i m po rta n l ~ i i, puterll legale a . obiceiului -tn :.'l11or rn tlIle prescrlplunlle . le,gi';laliel grecq -

Biseric

seri-

"

__

.' 1 ) Am citat aces te Jocuri l a ti n e t e din _Be veregiu, d up

ma n ua crl u l

,~ m.e r b a c h j a n

[An n ot .- p, 2 2 5).

G rec e te

se

g sesc

in Dreptul meu

~.1s,~Jj
'.

-cesc, -note .. 12: dela ' 14 , pag, 41 (ed, rom ) ... ~ , J. J

, 132

sora solel, ca re es te inc in via, pentruca , s nu lie geloa"", 'din ceeace ar urma c aceasta se poate ace 'da c 's olia a murlt, ' deoar ece aceasta nu mai poate II 'Qeloasil, ~ 'aceasta nserrmeaz c 'cineva vrea s l ie l eglui'!ilr c i s In troduc legea savl.s 'n eglijeze sensul legii id in liint, Cci dac noi' a dmitem solului. dup moartea sojiei - s se cs toreasc cu s ora aceleia ' din motiou l c nu ,m ai poale exista gelo zie, apoi II putem admite aceasta i in cursul vieii soiei lui, dac llm c surorile respec"ttve din lirea lor nu .sunt 'geloas e, Se poa te zice c a ceslea nu le spune SI. S criptur, dar in Scr ip tur nu se spune nici c solul . uu p moartea soiei sale ' se poate cstor i cu sora ' r posatel , I La acestea Vasile ad aoq c chestiunea va li mai l m urit d ac , vom inea seama de" ctrcumstan ele, in cari i-a ,dat Moisl dlspo- : zi l a sa; lnt eni unea'Teqiultorulul nu a lost s vorbeasc despre "toate Iei uril e de pcate, ci numai despre pcatele Egip tenilor. cu cari a {trit mai inainl e poporul e vreu, i de spre pcatele Hananeilor, cu cari acela popor a inlral in conlact dup a ceea, i este probabil c a cel pca t l-a Interzis din cau za c unii voiau " s ' urm eze pilda patriarhul uI Iacov, care avea relalunlfn ace la limp cu dou surori, Lla, i Rahila . n Ieqe, zice Vasile mult e se retac, cari t olu sunl in lerzise , de p ild in lege nu se spune c tat l i fiul nu se pol im pr euna cu una i aceiai [lltoare, da r pr oorocul a inter zis acea s ta, fiind lap t ne legiuit (Amos, 2,,). Doctrina demonilor ' a, n v a t pe oam eni la multe p cate i p aIImi necurate, dar SI. S criptur nu a voit s ' le mentloneze. :cI le- a indical prin numirea general de necur le, "ca nu cumva " s - i mu rdre as c cur en ia s a cu cuvinte scrboase, precum i . Ap, Pavel spune a ceas ta (Eles. 5,. ). i pri n urma re, chiar dac-In SI . Script ur se retac diferi te p cate, . aceasta nimrui nu-l - d dreplul s comit la pte ruinoase. Dar acest p cat, co n tinu Vaile mai departe, nici nu 'es le ret cut in , Si. Scrlpturr.cc} " d ac legiuitorul zice c..nu se cuvine a 's e apropia c tre orlcrl, rud Irup~a sc i a desco peri ruinea Ei . (III .Mo ls ), 18,,);p.tjfti~ , aceasta 5 a lnterzls i acest .el de p cat , Dac solul i sotia sunb lii' .un tr up, precum zice Si . S cri plur, apoi Q,rlcine\,j1 !r . bul s r~'.."" cunoasc c solul es te foart e aproape nrudit cu sor'!,s91ie.i,";J)e ;. ' i dup cum 'din cauzavtnrucrll ' I ru pe ti: n ! me ni nu se poate c s torl cu 'mama fostei sa le : solii ; s'u"cu "fiIca , ei din' alt' ,: cs lorie, dup cum nici -eu" mama sa liali cl. ' liIca sa i'apoi lai ' a a

ca

13 3

poate cstori acela , nici cu sora rposatel sal eso i i, cci , flesora sa 'n u o poa te fua de solie. Iar la alirmala unor a. ca ri.. aprau ' acest IeI de cs torle referlndu-se la cuvintele SI. Sc r ipt ur i: , .. Crete ti i v Imull!" (I Mols;. L ,.l, Va sile zice c ace t i oa menl.sunt ridlcolt; .deoa reca nu fac deosebire intre vr emurile. in cari s'au spus acestea; i intre' vre murile de a stzi , l\cele cuvinte -s 'au spus oamenilor celor dint l, cnd exista un ' numr foa r te mic dintre el pe pmnt, i era lucru foarte iire sc ca . copiii lui, Adam S .1i trebull a se cstori intre olalt; dar oare s 'ar c - ' s~t~rl ast zt Iralil i surorile pe temeiul acelor cuvinte ? Tot aa Inl tur Vasile i ipoteza susinut de unii c a doua cstorie -este permis. Cst oria a doua se permite numai ca oamenii s nu cad in deslru, l'arnu ca s se ncuraj eze poltele trupe ti. Ap, Pavel. - c n d a ingdull cstoria a doua (1 Cor. : 7,. ), prin aceasta nu -a admis s cdem in frdelege, dar c s torie, pe eare volan unii s .o apere acum, este frdelege. , Vasile,' dupce a , combtut toate citatele din SI, S c r i pt u r " la care s'a referll Diodor, spre ' a . i apra permisiune ce a dat-o pentru cstoria cu sora rposatel soii, atrage luarea aminte asupra raporturilor familiare cart Se - n c urc cu totul prin asllel <l e cstorii. Dac ' cineva dup moartea sotiei sale s e va c s tort cu sora aceleia ' i va avea copii att dela solia dlnt l, cl i ' dela a doua, cum se vor numi aceti copii? Ei sunt intre ol a l t att tral, ct i verlori (M d !"o,,; , al v/'<o[,;): sunt I ral Iilndc deriv d ela acela tat, dar sunt i veriori, Ilindc s 'au nscut din dou surori; nu este aceasta impotriva naturii? Vasile s e oprete i ' , asupra sllu~liei copiilor derlvai din prima c s tarie, ca ri ."rimesc de mater pe mtua lor i aici rostete ace le admirabile cuvinte: .S nu faci, omule, mater pe m tu a copiilo r nici IlU tnarma cu -gelozie nemp cat pe ceeace esle d atoare a -I -oerotl in locul mamei; cci numai ura mater elor intinde v rj m ia -I dup moarte;' chiar i dumanII se m p ac cu cel m or ji; ma ' - ~t erel e' ' fns 'Ince p .. ura dup moar te ( ai t'Je .flYj Tp tJta t Toi; ft!f7QtJ ~ . :lJE ra." .r" o,:, {} varov : ~pxo vrat) .. l) prlulna acestui canon sau scrisori a lui Vasile cel mare ' Vlilsam(i'n' ztce: .del 'aceasta este plin de intelepciune i de cu I'IU , se

.: :.-- n

1) La acest c om ent a- vez i : Zonara n Sin t. Al. (I V, i n Bever egtu (locul cII .).

2 04 .2 n~ ) ~ i

viule 'a ;fe v rat e ; ' i ' iiitr'ns se "gsete 'glasulstrunelor Sfntului' to tu l il 'zilele ' noastre mi 'a re valoare practic : deoarece-. el dispune ' ~ nimeni nu' sepoate 'c s torl-c u ' dou' surori; da rdln 'harul lui Ditmne~eu '~ st z l laceasta riid "Prtn"lIlrile hu~l Irete ,. o mului cret in ( 0 7r~P " fJeou X fip d c '- orji.t;po v ' OUJEj' d'S-, - l~{}';J:I)Ol V ' - ()).w ~.,

6tih:

'p 4ET(I~ v{}/i{drrOU ,A:m a n uvoi));.. Dar

scrisoare divin. cci dei celece 'le dispune nu ' servesc pentru:': lin;put pr~ze ~t.tot';i pe cari conli~e/dar mai ales cele aIc-~i luite pe r temeiul Testamentului ' v echiu i pe celeraleApcstolulul " rte " folositoare ' ". i in ' prl vinla ' altor eliestiunl."' ' Pav el sunt fo~ . ', -" ': . . " t :, : . ..- .

totu

:tine' in mlnte

aceast.'

le'

.~

'. ~

rj. ." :: .~ : . r !'r Ain" citii ', s ~\-i sorije . talacu toa'til' indelllnfj ' rbdareal' i 'm' a m ' mirai; 'c um ~it'tn d pe fs eur t i Iesrle a le' desvi no v i l al de 'cnoi prin ' fa p le;" l' p rilnit ; s " rtl1 n j';!rt ' e l ei' CII cari ai 1051 In vln ov it. vi ni' lun gi ' cuvinte. te -apuci s vindeci cele d e nevindecat. 'o, Grigori e, ' nu -vsuntem .noi,t uiti ceid l n t i .v n i ci sinquril,' cari' a m ' legiuil ' ca Iemeiles nu vi e u ia sc ' cu b rbaii , lm p re u n ;' ci te t e" i ns . , ca n o n u t. .. cel aeza t d e s i n l i nct rl-P rin i n slnodulNlcelei . icares. o pre te clar a nu a vea 'fe mei .l ntrcduse'<pe u r i . . C ci n e c s toria este .vrednit ' d e: cinstire prin -vieulr ea . sepa-e. rat de lem ei ; ' c ci",I'g ad lli nd eineva .numai cu ' numele. . dar cu fapta a r tace cele - ce- l e iptuesc]. ceice.. vieues c. cu femeile, es t e - I rn urlt c v neaz cjnumai] .norn inal-cln-r. st ea fecioriei, d ar ' nu <re n u n la plcerea necuviin cioas te Deci tu a t t mai v rtos trebuia s . 'H: gala .Tu a ls a ,d up"" rugm in te a no a str . t u :c t zici -c . e liliber .d e .orice .pa-o Iun t rupeas c . Cci nu cred nici c cel ce vava u ns, de a p teze ci de ani s vi euia sc in patimi-cu-o lem~ie!, mi1:'i> nu am poruncit. cele , ,t e le-atn ipnrunci htca v] , I; iih ~ s!a t', li lrit mpl at ' vreo . a p t , n e c u vi i n c i o as , ,CL !iilld C~jHtie-an";:: nv a t del a Apo stoli a riu se pune fratelllL,..jlolicneaI ";, sau-smi n t ea l - [Rom . . lil .18 ) .. i tim cceeaceIa uni ijeste folositor , pent rual(ii .devine prilej spre , p f i'l,t, ':,dfn k (f<lJ~c ca u z am poruncit. urmnd rnduelii sfinilor , P rini, ..,s
'~ ' .'

"\1.

Carionul 88 .
' - "

." .:" _'. : .. .. o'

~ t:;

~' "

( ' , .:'~

. ~'~' ' ~'

.: .

.-

~ , ,

7 '

'. - ; ,

I , '''

.i

,: .

,.. ~,"

~.

'~

; ' ~; ; ~

.-...:i'~

1) Sint . A I.

IV, 26 8 .

I :.l

n u po i -r en unta- Ia-v letui rea - m p r eun cu acea fe me ie? Alunq -o.ideci. pe ea ' din casa ta i aeaz - O in m n st i re . S fie a ceea Cu feeioarele, iar petitie s . t e s er v e as c b rbai , nca s nu se hul e a s c . n um ele - lui Dumne zeu pentru v oi" IRam', ' 2 ,.. 1. Iar pn c nd nu vei fac e a ceasta, .nici nu-i vor folo si n enum ra t e l e lucruri . ce le scrii in sc riso ri;'. ci te ' v el-s v rst . fr ~ d e rod, r spun z nd [in' fat a ] Domn ulu i- pent ru Ienevl rea ta . i da c vei n drzn i s , r rn ni 111 "preoji e!r ' s te Ind re p tez i, ve i fi a na tema peritru-fotjroporul, i cei ce te vor primi pe tine . wor fi ' l ep d a j i 'd e . bise rica nt re a g . -.. "
' (3 sir.;1 eC'; '5, 12, ' 13' l ru l.; 18 sin. Vl lec.; 3; 38,70 Cart.) ~. V e zl .comenta r ul canonului 3 al primuluisinod ecum entc, unde s'a-vorbit desp reucest cano n, adic despr e s crisoar ea adre sa t Iu i- Grigorle. ..
" 0'

te -despari d e femeie . De. ce invlncvetipe horepiscop, i, pomeneti du m nia . veche?.. i de ce ne .i n v i n o v e ti pe o no i : i ca i . cu m oam . da o ascultare s ln cu vi in m nvinuirile,' da r .de ce nu te . lnvinov e ti pe ' fine, ca re

.'

r.

', i l ' ,

' .

' -. ,.("

"

..
~.

F o arte ' m o m hne te c in timpul d in ur m .ca noanele . P r l n i l o r a u '. Iost p rsi te i s'a . s cos din bi se ri c toat s tr ic te ar i . m t em ca. indife ren ta a ceas ta in aintnd cu n cetul pe . Calea [sa] , . afacerile bis er icii s nu ajung il d eplin . turbu r a re . Obi cei ul . n ce t e n i t d in vechime in i lJiqel-ic\l e lul . D umnezeu primea pe slujito r ii "bis er icii, du p ce-i 'ce rce ta ' c u -t o a tt e m e i n i c t a : i se .ce rceta CU .deam nu n t u intreg mo d ul . lo r de . vi a .. de n!1 ~ s unt ~ rfil ori; ;d e ' iut ~ s'u nt bei vi, de .n u s u nt aple ca i sp re gl~evj;de _l~'a u l;! d\lca t t in er e a lor ca",s p o at s v rs i cele t1fi n te ,i n1 . . cari nimenea n u , va vedea pe D om nul [:Vl\ l?,;. L i i aocea~t<l. o ce rcet au presvilerii . i d iaco nii, <;:a r i, v i eu i a u , lI1:J prelm 'cu ei, apol.Jidu ceau, Ia horepiscopi, Gil,rt p rii1J\nd llo lj.ir ile, de la' ceice . n:i i-t ll risiai( a d ev ra t i ~ na de: :.t ire' eplscopu lui, aa . i (n \l m r ali pesll1 iitorin t~~m.'l' , c~lqf _i!r,\icfi! tL DaT'..a~.'lm jn:I\ u r,~n d u-n~' n t ipe n.Pl., i;.rl~ ':.:acsep l.~ !1cl, s -i, a d uce i Ianai, ew~ , -J H:)lFire .

.-'

'. Canonul 8 9 . .

qe:

13 6
v' a i nsu it toat puterea. ' Apoi chia r neglij nd cu .totul acea st ches tiune, ali ngduit presv iterilor i , d iaco ni l o r s introduc n b ise ri c pe nevrednici, pe ori cari a r voi, fr de aIl .se cerceta viaa, cu prtinire, 's au' n , urma tnrudlril. vsau n urma oricrei alt e prietinii. Din cauza a ce as ta ntr'ad evr muli s lujitori se numer lin fieca re

(8 sin. 1 ec .; 14 si n. VII e c.: 14 Neoces.; 8.~l o Antioh ; 57 ' ~ Canonul pre zent este a lc tuit din sc risoarea adresat de Vasile cel Mare ctre horepiscopii s I .Imediat in primul 'an al u rc rll sale pe scaunul Cesarei et (deci in a nul 370). La comentarul canonului 13 al sinodului deja Anelra am vorbit ' despre horepi scopl i despre imp or tanta lor in Biseri c; Iar la comentariile t altor can oan e (v. cancanele paralele) am v zut cum ai inc ercat horepiscopii s acapar eze deta episcopii din cet ]] unele:drepturi; cart d u pcanoa n e nu li se cuveneau. "Vasile la inceputul cano1ului pre zent menll o neaz ' ca llo anele S fin i l or Pari nti ' ( MT.. 7v ",,-rtp,"" xav6v'<) i re g re t ' chor eplsc onlt le-au 'n egllia t. MentiO ~ .
Laod.; 7 Teol. AI.).

sa t; dar nici unul [nu e s te] vred nic de slujirea alt a rului, precum n i v m rfurisii , fiind lips iti de b rbai la a lege ri. Deci de vreme ce lucrul a ajuns deja s fi e fr lea c, iar mai ales ac um cei mai multi, de Irica nro l ri i la armat , se introduc pe sin e n s lujba [bi ser ic eas c ] ; din necesitate am a juns s se noiasc canoanele P rn llor, i scriu vo u s -mi t rimitei mie conse mnarea slujitorilor [biserice ti) din fiecare s at , i fi ecar e de c t re cine s'a introdus [n slujb ] , i ca re es te mod ul lui de vietu ire. Da r s a ve i i la voi consemna rea, nct cele scrise, cari se p str ea z la noi, s se potri vea s c cu ale voa- ' stre, i nim rui a s- i fie cu putin a se nscri e cn d vrea . A ad a r d a c oar e carii s'au introdus dec tr e presvit eridup primul i n dic io n , se vor arunca ntre mireni, i din nou s se i ac de voi cerceta re n privinta lor; i de vor fi vre dn ici, s se p ri me a sc pr in ho t rre a vo as t r; i cur il biserica , izgonind pe cei nevr ednici din ea. Deci i n viitor s -I cer ceta ti pe cei vrednici i s-i primi ti; dar s nu-i num rai [n cler] nainte de a-i adu ce In noi, allcum s t i i c mirean .ya fi celce va fi primit n slujba bisericii f r de s oco tinti{~ noastr. '

.."

137

.. teaz turburrle provenite din cau za aceasta, i deoarece a ob-servat c aceste turburri s'au-produs mai 'a les ' din cauza c in ' -c le r 'se primesc tol felul de elemente fr d e nici o alegere sever,elemile .pesea ma tuturor horeplscopilor subalterni ordinul ca in viilor s e xamineze 'cu strictete pe oricine ' dorete s intre fn cler, . i dac acela se va gsi vrednic s -l Iac lui ra port despre aceasta, i el apoi va hot rtasnpra primirii i intro<:lucerll in cler a respectivului.

CanOlo,u! 90 . .
-,

,,

'it
,~f

Monstruositatea lucrului, de spre care s criu, chiar prin c eeaceIn general a trezit bnuial i [prin ceeace] s'a 'vorbit, a umplut de durere Sufletul meu; dar totui mi s'a prut de necrezut. Deci cel ce se tie vinovat s prim ea.s c ca o doctorle scrisoarea [ce otrimil] in aceasl privin; iar celce nu s e tie [vinovat] ca lin mijloc profilaclic; 'i cel indiferent, de cari m rog s nu se gseasc intre voi, ca pe o mrturie . Dar ce este, despre ceeace vorbesc? Spun. oarecari c voi luai bani d ela ceice se hirotonisesc, . i c acoperii aceasta sub . pretextul evlaviei; ' i aceasta esle i mai ru . . Cci dac cineva comite.. rul s ub pretextul binelui, este vrednic de ndoit pedeaps ; . cc iprl n i ace a sta se lucreaz ceeace nu e s te bun, i se folosete spre a svri pcatul , ca i c um cineva ar zice c promoveaz binele. De vor fi acestea aa ; n viitor -s nu se rnal Jnt mple, ci indrepteze-se; fiind c celuice primete . argintul. trebue s . se zic, ceeace s'a spus de -c t re Apostoli celuice .vola ~s dea .ca s cumpe re imp r firea Duhului sfnl: "Argintul tu fie mpreun cu fine 'Spre pieire" [Fapt. Ap. 8,20 1 ; cci mai u or Igreete] celce 'n urma.Iqnoranei vrea. s cumpere. . dect , celce vinde darul: lui,Dumnezeu . ' c. s'a . fcut v nza re, i dac tu vei vinde : ceeace.ni -primi t n dar, ca un vndut lui Sat ana.. vei ,'fi' lipsit de-har; cci .introduci . crclumri e n cele du~l o vn i ce t i , ; '!?i~ n - bi se r l c , unde ni s'a in credin at trupul . i sngele lui Hristos. Acestea n u trebue s se nlmple . a a ., i " i a t < s p un ' ca re este iret Iicu1. . Ei -socotesc c nu pc tue sc d a c nu iau indat, ci; iau. dup . hirotoni sire:


138 ;

dar a lua es te' 'a, lua .ortcnd. V indem n vde ci ca ; a ces t venit, sau mai bine zis aceast. introducere- spre gheena.,' s . o lep d ai; is nti v faceti nevrednici d ecsvrlrea. s fintelor taine; spurc ndu-v minile cu astfel devenituri.. i i ertai m , da c la .ncepul ca. i cum nu ai.fi crezut., iar a po ta m e n l n :ca i cum ai crede. Dac . cineva dup a ce a s t e pis t o l a ' mea va fa ce un a 'ca a cea sta, s e .va. Ind ep rt a del a altarele de aici; i va . c u ta und e, c um" pr nd darul lui Dumnez eu, va putea s-I vnd. .Cci . ' noi, i bisericile lui D umnezeu, nu av em un as lfe l de obiceiu " fi Cor. 16'16] ' Ad o g nd n c una voiu inch eia . Acest ea se tac d in, iubirea 'de argint; .ia r iubireade..argint es te nu numai r dcina tuturor rel elor [1 Tim . 6" .1. ci' se nume t e i .. idolatrie [Colos . 3,.1. ' Deci nu 'cins titi mahmul t; pe idoli de ct p e ~'H ri st os pe ntru put in a rgint; .nici s , nu, urm ati i ar i lui Iud a, v nz nd . pentru profil a' doua . o r ; pe celce s'a r s tign i t odat pentru . no i; i i rr d c - at t- art nile. : c t i minil e ceJorceprimesc aces te ' roduri" a chel dama se vor numi. - ., ,
(29' a p.; 2 sin. ni. ee,'; 22 Ir ul . ; 19 sin. VIl er.; Scrisoarea tui Oh ena dle; S crlaoarea lui Tarasi e). : - ' Acest Canon e ste alc tuit lot dintr'o scrisoare, adresat; de Va sile cel Mare in ' primul an ' a l ' slujbei s ale rh i e p l s c o n e t k ei iscapilor - s i subalterni (irpQ ~ rou~ U 9 ~ aU TQ lJ br'd;,((hrdtJ~) . I J .....:..:... Se pare c ina doua jumtate ' a secolului al IV-Jra nu, numa i c simonia s'ainrdcinat adnc in , Biseric ; ci respectlviiIsco". ' . . , deau i a lam etode . spre a se 'a p ra , Episcopii. crora l is'a adre : Sat a ceast s criso are; ziceau c ei' nu Iau-banlt in timpul hiroton lel. . ci dup hirolonie (p. era ' , i;V Xeepo,;'. tav); i prin " urrnare :C>k ui nu p c lu e sc, Vasile ta a cea staob ser v c a lua oricndjtotu! luare se numet e. i ii 'm us tr e\l i aspre "cuvinte " pentru aceasta i ' l os n d e ! e, " ameninjnd CU ' despoierea de ' slujba', preoeasc i pe oricine s 'ar prinde cu aceasta, ' i' acela ' s , caute ' u nde: tie c : "ii putea cumpra i vinde darul lui Durrmezeua-Slmonla se ' na-' t e din iubirea ' de .argint ; care -este" isvorul : tuturor-relelor '(LTlm: 6;io); iar ' iubirea de', argint ' este ' Idolatrie '(ColoSi' 3,) , . i dac - ci:, .'. , C "" .. f;
<:"

Ii ' -

..~ ~ , - 1) th- editia: Mi~rie scrisoarea prezent a . Iu l. Vasil~ (ep~ (, 11-1,:" a4" .ep::_ ~XX: VI, ' e sle Ji tit uht : : . "c ln hor ep~8 copj.~ ; : '.,:;- : ' ;. ' :,.~: '.: ~.-""':: ::. :-' ."

:~

J
.139 '
neva ' din iubire <lE: argint' vinde darul lui -D umnezeu, acela -dove- : d&iec malmult iubete pe Idoli;"dect .pe -Dumnezeu, ' i este .. . Ja fel' cu Iuda; ' deoarece 'p recum -Iuda a vndut pentruarqint pe Hristos, asttet i sirnonlacul' vinde a 'doua or. pe Itrfstos, carele s' .rstignit odat'<pentru noi,.Iar ceeace stm onlacul .primete dela . cineva pentru ' hlrotonle, trebue , svse riume~ 6c"acheldama (la,', care s 'a 'cu m p ra r -p e , banii; pentru car i Iuda 'a .vndut pe, Hristos, s'a. numtt preul snqehil, tol , aSlfel 'i banII cllg a/i din' vnzarea daruiUi' luI' Dumnezeu, precum i locurlle, penfru~arii' au Iost hirofonll celce 'dau banl,'. inc :trebue s se numeasca ' preul-s ngelul . - , Acest canon a lui Vasile se citea z 'de' Tara-, sie, patriarhul Constantlnopolulul,'. ' n scrisoarea .sa . despre , si- ; moni";, care scrisoare se ' va r eproduce putin .mai" 'trziu' nlucra- .
rea
pr e zent .

'
"

, ".

,.:;.

rina sngelui, XltJp /QV ({rlaro S;> I:apt.'. ~A lj;_; 1~t'1i). c ci :' precum acea
arin ,

..
"

r "

', :-:

..

-. ;.

~ ,

' . ~'

-. 1

..

,
i ,

I I

. Dintr e dbgmele ;i .::propoVed uir ile . ce p streaz n biseric , pe : un ele le av em' din v n v t u ra ' s c r i s , .iar-, pe altele. le-am- primii . din ' tradi i a Apostolilor p redanisit , nou in tain ;: i a mbele- a ceste a au a ceiai . t rie pentru . dreapta cins tire [de , Du rtmezeu] ; . i nimeni nu va z icempotriva acestora ; orict de putin a r fi de priceput. n , legiuirile. bis ericeti : Cci d a c .ne-a m apuca s ab ando-, n rn cele nes cr is e din obiceiurl, J,c a . pe u nele ca ri , n'a r, avea mare , tri e, a m g rei , ' impotriva .ce lo r de c pe t en ie. pgubindEvan gh elia , s au mai , bine :z is ; . arn, r educe pro-: pov eduirea Ia .n umirea , goal . : De .pild ,(~ a 'i nti s .m e n-, ionez 'pe l cel dinti i ; cel. mai , gener;lI) ' .cine este a ce la, care-pe celce n d jduimln nu mele Domnului nostru ,Iis us. Hristos-ne- a r .nv at - prin .scrisoare- a . ne nsemna cu ehipul Crucii ( "Ca reiscrlsoa re -ne-a . n v a t pe BOj a ne , ntoarce . spre..r sr i t la rugciune 7, Care;' dintre s f i n i . ne-a l sat.druscris CUvintele invo c ri! la., stlnirea v pinil -e uharistlei. cl - a .po tiru lui binecuvntrii "it- Ca nu ne-sunt ,$ U, -. ficien le ce le men i ona te de . Apostol js au -de Ev a nqhe tie , ci , rostiml i <alte le , . primite ! din .tn v t ura nescris , . i iuainte, kn urm .r ca umele ce.rau mare ; pulere .In .'Privinla :lah

'se

oei. i din car e scrisori bine cuvntm apa botezului . i untd elemnul hri smei, ' i chiar i , pe celce .. se boteaz} Au nu din' predanisirea tacit i tainic ? Dar ;apoi ? care c uv nt ,scris' [ne-) a nv at insai ung erea cu untd elemn? Dar de und e ' a se , afunda de trei ori omul. [la bote zi? Dar din 'ca re Scriptur sunt i cele cte su nt la botez, a se lepd a de S atana ' i de ingerii lui? Au nu din aceas t nv t u r nepublicat i taini c , pe care Prinii notri a u p strat- o intr'o t cer e , ferit de indiscreti e i de Ispltire , fiind ei bine nv ai a p stra In tce re pe cele ,s finte al e ' tain elor? Dar ' cum ar ii fost de cuviin a " P l1blica n scrisori nv t u ra acelora, cnd , celor neinit ia ti nici a le privi nu li .es te n g duit ? . . i dup altele [cuprinse n e pis tola pre z ent a lui Va sile -cel Mare] : Temeiul acesta al pr ed ani sirii celor nescrise, nefiind d eprins cunoate rea do gmelor, pentru multi se face u or de dispreuit in urma obiceiu lui. Dar alt ceva 'es te dogm a, i altceva propoveduirea. C ci dogmele se 'tac, iar propovedui rile se p ublic. Ins un fel de ' t cere 'este i neclaritatea , de car e se fol osete S criptura, care 'face mintea s vad cu gr eutate dogmel e, s pre folosul celor ce le cercet eaz . . Din cau zaacea sta tol privi m 'c t re rs r it la ru g ciuni } dar pufini ti u c<" [p ri l) ac easta] 'c u t m patria noastr cea dela inceput, raiul, pe ca re Dumnezeu l-a s d it in Edem ctre rsrit. i drepti s tnd facem ruq ciunile ntr'una a S mbetei, dar motivul nu-l ti m toti ; cci [facem a ceas ta] nu nu mai ca unii cari nviind mpreun cuHristos i fiind datori a nizui spre, 'Cele , de s us, n ziua nvie rii ne aducem ami nte prin st area ' de la rugciune de harul cel daI nou , \ ci i fiind c se ved e c es te imagin ea veacului a t ep t a t. i . pentru ace ea fii nd inceputul zilelor, nu s'a numit de MoisiJn-. t ia , ci una. i s' a cut, zice, se a rn , i lJ'a f cut di - : mi n ea zi una " (1 Moisi, 1, .], ca una ce ace i a i' se re" pet de multe ori. -Deci a cei a i este att cea una, cl i ' a opta, fi ind aceea' , n l r 'a dev r una ia dev ra t a opta; <le .care po inene t e i Psa lmistul n . oarecari suprascrleri: de ps almi, prin , ea nsi . a r t n d - s t a re a , ca re vafi dup -aces t veac.i.ziua, care ' nu ' va inceta niciodat, . cea nein-,

urma, veacul acela n esfrit necesar ca ' bis er ica s in vete pe :fiii .s i ca in aceast zi ' slnd ' s plin easc - r uq ci u nile, ,ca prin n eincetat aducere aminte de via a ' cea fr de sfrils nu ne lenevim in privina merind elor peutru acea mulare de dincolo, Apoi i Cincizecimea n treag este semn de aducere aminte a , n vierii ce s e a te apt in veacul [viitor). C acea una i ntia .zi, d e ap t e o ri n ep t i n d u -s e, constltue. cele, apt e sptm ni ale sfint ei CinCizecimi. C nce pnd dela "ce a dinti, sf r et e n aceasta , prin cele din ' mijloc de cin cizeci de ori asemenea repeindu-se. Pentru a cee a i reprezint veac ul prin asem nare , precu mxn. micarea circular ' del a ace l eai semne ncepnd, prin aceleai se i nchei e ; in ca re [zl] ornduielile bisericii' ne-au n v a t s preferm felul [de a sta] drept al ruq ciunii, spre a ne aduce lmurit am inte ca oarecum s ne s t r m u t m minlea noastr del a cele prezente la cele viiloare. i prin fiecare ple care de ge nunch e i ridicare art m .cu fapt a c pri n p c at a m c z u t la p m n t, i c p rin iub ire a de oam eni a celu i ce ne-a zidi t am fost ch em ati in su s la cer. Mi s'a r s fr i ziua expunnd tainele ce le nescri se ale bisericii, Omi t pe , ce le la lte ; dar chia r m rturi sirea de c r ed i n , a crede In Tatl i Fitil i Duhul sfnt din cari scri ptur i o ave m ? Dac adi c din predania bo tezului, potrivit co ns ec ventei dreptei clnstlrl, trebue s i credem, a a cum ne bot ez rn , f cnd mrtur isire asemenea botezulu i, apoi potrivit ac el eiai consecvente s ne .Iie ng duit s d m c redinjei as emenea sl av. Iar d ac ei se l e apd de fe lul doxologiei .ca de ceva nescris, apoi s ne ara te nou dovezile scrise at t ale mrturisirii c re d i n el , c I i. ale celorlalte" pe cari le-am .nirat. Prin urmare fiind at tea nescrise, i . avnd e le att a t ri e in tai na bu nei cinstiri, riu ne vor ngdui .o singur expresiun e . a u n s " la noi dela P rini ? ce am'.gsit c a rma s n bisericile 'celei necorupte din obiceiul neme le uqit, ca re nu areitemelu puin i nu aduce puin d es v r i re la pu terea:" tainei. " ',, ' ' , ' : ' (1 9 sin:l ' c.;: '102 Irul. '; 7 sin. Vll ec.: 87 Vasile c. M.).

serat, c r ei a -a l t a nu-l Va ' i ' n et mb t r n l f Deci este

L.

"

.d tn cartea lui Vasile' de spreDuhul Sfnt' (rr. l' l ro u , h!~ullr.';p:ar';<j ,


scris

:--- Canonul pre ze nt, pre cum

, i ce l , ur m l or

' (92) esle luat

de el pe la anut 375. i anume .dln prfle lul . ur m t or: y a s ile in tr 'o zi de srbtoare a-slu it in .biser lca v sa, in " car~ era prezent i ' fer . Amlilochie; epi scopul din Iconlu, precum v l . mu l! cre di n cioi ; dar erau prezenti ' i mull eretlci, cari urau peVasile ' I car i c u ta u toate prilejurile ca s-I acuze in tot chipul. In 'curs ul slujbe i Vasile rugndu-se a citit Doxoloqla: sub Inspiratia mome ntului, i oda t a r os tit; .Slav Tatlu i prin F iul intru " U uhul Sfn t" ( lh a TOU r ;Q U el; nit J,!cp .flveulu rc) , J ar alt d at 'i n ac el a se ns : S la v Tat lui imp reuna 'cu F iul i cu Duhul '>S fnl" (l 'ira ro i Ttoo OL"V Ttp::' n~Eupan Tlf- ' r1cp). Pe ntru aceasta ere ticii au n v l n o v l t pe Vasile c el nu mrturisete , ade,' v ra f a dumn ezeire a Duhului Sfnt. Amfilohie a atras ateniunea " lui Vasile a supra a cestei mp rejurri, i din acest prilej a scr is -el pentru Amfilohi e carfea sa despre Duhul S fnt, in care apr -e xpresiunea: o bv nl Il vEup an i . do ve dete c aceia i s lav s e , cuvine Fiului i Duhului Sfnt 'ca i Tatlui, deo arece s un t de o , I i i n cu Tat l . De s pr e prilejul men io n a t, care a dat ans ca , Vasile s s crie numita carte, c1lim n capitolul prim al ac ef a l a l c r i (p, 3) . ntre altele Va slle m enloneaz traditia nescris , ca re are mare Importan in re zolvarea multor chestlunl din inv t ur a bis e ric ea sc. i din ' 'a cele loc uri ale aceleiai c rl, n 'ca ri Vas ite scoate n eviden mai mult importanta acestei ' Ira. ditil ne sc rise , sunt alc tuite acestedou ca no an e (9 1 i 92), i a d i c din capit olul 27 ' (p, 66 i 67) i din capitolul 29 (p. 7 I) al ace stei cr i . Vasile in primul (91) din ' aces te , canaane zice c dogmele 'I propoveduirile J6rpa ra xa1 x1P'Jr,'ara, doqmata et praedicationes) . : deriv din dou Isvoare, sau din invjtura scris (h r ;;< ' rrpa'A u, . Otb aC1xa )Ja r;) , sau din . traditia . a postotlc ~ f'Qe; ''l'"lU V (.tl;ropii. 0 1uv ' irapa1Jo" ew< ) , transmis ' in , tain" i ambele aceste douM~~\lre a u Im portan idenlic penlrudreapta cinstire de Dumnezeu:' n . partea a dou a . canonului Vasile. menioneaz i motitti :b~ntru . ., . ,.;e",;o'l:r'-: zs ; care multe din Biseric s'au transmis prin tradili ~. J!~la , ~p'j>osloli t i dela succesorii lor, i c ioa!t~. mull e o bic"iuri~,l in ~Iala Bl-

" .:

l-<l-.
'~:1-

" ..

\( ;L
'f ~'
"

;~ i

\!; -; ;" .

~ .

i "

.1

' 14 3

seridl 's e bazeaz p~',aceasl tradile .t) Despre . i mpo r t a n a obicelulul .Vaslle vorbete in scrisoarea ,s a adresat lui .Dlodor .d in 'Tars, i la comenlarul acestel scrlsorl; adic la canonul 8,7.. a lui Vasile, am vorbll despre aceasta all ct a trebuit., In cana n\lt prezent ' (9 1) Vasile scoate i mai mult la iveal Importana ,:Oblce iul;'i. ' Da c incepem s abandonm - zice el - obiceiurile nescrise ( ta arf'a<po. nJv ith iiv) ca pe unele.. cari n'ar avea mare '1 rl e (pqJA1v ouvaptv) , apoi , gre i m lntenlcnat impotriva Evan..gheUel in chestiunile de cpetenie, oric reducem Ia vorbe goale celece se propoveduesc intr'insa. i dintre p rile dreptei cre- d i n e , cari s'au p strat in Biseric prin obiceiul nescris. Vasile -clteaz 'vr eo cteva drept pilde. nainle de toate menloneaz "facer ea semnului crucii, prin care omul la fiecare moment i arat ndejdea in Dumnezeu.') Menlioneaz obiceiul, dup care -o am enli se intorc spre rsrit cnd se roag.') ' M e n l io n ea z apoi 1je rlfa e uharistic i momentul cnd se ntmpl prefacerea pinii -et a vinului Inl rupul i sngele Domnului, i arat care esle inv tura bis ericeasc In a ceast prlvin , care nu este primit . dln doctrina scris (x rijii cqpa<f'ou olSao xa ).!czs), i c cuvintele -d e instiluire ale aceste i st. taine din Apostol i Evanghelie (I -Cor. 11,28- 21'> ; Mat. 26,2 6_28 ; Marcu, 14 22 - 2 4. ; Le. 2 2 19_20) nu sun t ' s uficiente pentru pr eiacere, ci sunt necesare i alte rugciuni, ce -se citesc de preot att inainte, ct i dup actul sf in ltcr al toi.nel, dar In special sunt necesare cuvintele invocrii in Insu . momentul prefacerii 'ia r~<; brod,rJueQ)~ f~1f.l a<a 1'C1 Ti } a vaod e! --r:0u. liprou )ta} rou ;ro,", ;p/ou, invocationis verba cum canfi .. citur panls et poculuml.t, Dintre punctele doctrinei de cre. ) Vezi ~o c t rJ na Bis ericii ortodoxe de spre T ra di i e in : Macarie, In .. -t rodu cere n T e olog ia or to doc e , - 12.8 - 13 3 . Co mp a r i Dreptul meu ~; bi s eti c e a c , 1:2, 11. 2) Vezi . artico lu l "Kreuzzeichen " . n K ra u e, Real E n cyk lop di e, : 11, 2 51- 25 7. 8) In privin a a cea sta vezi n a ceiai lucrare <Il 5 6 0 - 5 6 4) a rtl-

. ,c olul
"'l

11

Gebeel

4) Co men t, lu i Zon ara , IV. 2 84. ........... A c east nv tur a lui Vasile,

pctrlvlt c re la p in ea i vin ul de p eaf. a lta r s e pre fa c in - corpul . l sngele Domnului prin chema rea Du hului Sfnt, 'pe l ng cuvlnlefe de -dns titulre ale tainei euharl atice, s e ntemeiaz pe Sf. Tradii e dela Incepu-:;-;t ul Bisericii. In privint e a c east a vezi o mulime . de dovezi a le P r n ilo r

144

din f. statornicite In Biseric prin tra ditie. Vasile mal menlonaa blnecuv ntaraa apel dela botezate i a untululdelemnu lul, cu care se un qe respectivul. afundarea in ap i ' l e p d a rea de sata na b otezare, . lnuta dreapt a corpului sau inge,mlncher ea la 'iu g" . 'clune, La slrilul ca nonulul rnen lonea z doxcilogia (aoeo A or inJ ,
z :
.

la

( 214" el in Nov, Scrij ali (II, 7, . 51 -54). C n d n vea curile X UI i X IV u n ii et ero d o c ! a u ncepui s eu s ti n c r u g c i u n e a d e in vo care a Duh ului Sfn t este s up e r fl u , n tre alii, Simeon T esalo ni ceanut, drept r spu n s p en tru a cetia a scris u r m t o ar e f e : .,Un:i indi vizi ne pr i ce pu t ; exprlm ndu- i in d oial a l or n p r iv i na invo c ri l Duhulu i Sfn t d ela sfini rea darurilor, afar de acea st a .,. i mpotrivindu-s e nv t urii ' t ra n s m isedela M n tui toru l i dela Ap o s iolii Si, precum i de la s u cces orii ace s tora .. S f, Pri n i , ne n treab de ce n u ne m u u m i m noi cu c uvi nte le Do m nului la s fini r ea d a ruril or , ci re cu rg em i l a " , o r u g chtne . Plin a ceas ta d n lt cu nd r sneal !Ii hulind pe Du m n ez eu a nulea z chem area D uhului Sf nt. i d ene a g , nspim n t tor este c h iar de a sp u n e , puter ea L u i de a ci une , f gduit i da t d e fa pt de i ns u l M ntuitoru! Ap o stoli lor, ca ri p rin a cea s t, p ut ere au' fo st sfi ni tl intru _s lu jit or i ai Sli nttl or Taine t nt r u p s t or} ; at un ci, cnd s 'a pogor t a eupra lor D uh u l Sfn t i pr in limbile de I o c. le-a da t lo r p ut erea Sa, prin c are ei a u n dep linit apoi sf nta ' s l uj b , i a u h l ro to n lelt, i a u vind ec at in chip minu n at pe c ei n eputtn ctoa i . Pr in , turna re i n a ce s t caz p ute rea nu reaid nU~ B i in cuvin tele: .F p in ea . ac ea sta cinstit t ru pul H r.a tosutul T.u etc. , ci in aceea c pr eotul ae;. r o ag D uhu lui S fnt , a di c p rin h aru l Bau cu pu terea pr eo l el, Di n a ceasta , u r m e az l m uri t c chiar d ac t oi m p ra i i , sa u tot i a sce li , s au . toti o amenii e v lavioi , cad nu au p r e o ia , b a. ch'ar da c t o i c r e dl n c o l f , .. c l su n t p e pm nt, a r r osti d e o mie de or i cuvntele Domnului I ntreaga s f n t invo care, tot u ei p rin Io a te ace stea ni mic n u s 'ar rece fr ... de p reo t, i darur ile ' aduse de t oi a c e ti a a r r m n e a ne sfini te, i 11 li s ' ar- pre fa ce n trupu l ~i engete lu i Hrist os , deoarece ai ci n u omul es te a ce la, ca re lu cr e a z , ci Dumnezeu pr in preo tu l, care i nvo c darul Duh ulu! , {~ f1 t,. , i ceeace roa te te a ici preotul, pri n pu te rea pre cle l d evin e effcgce. I ar a cea sta ea t e p ul cre d u m n eze i a s c ' ce nu o a re fiecare i c redincio s, ci numai, celce a p rimit sfin i re a de p reot. Iar ce lce nu crede in a ceasta i nu o a ccept , n ac e l c az a cela tii g d ue te 1)i bo tezul, i ta in a ml rungerll , i hi rot onia" feel o r pre oeti , i Ier ta rea pcatelor I rug ci unea . de in tra re , n :>. m cnahi sm, i e st e foa r te aproape de n e c r e d i n c i o i , i s e a bi n e de la lu- : c rrlle c re tine , d eo arec e toa te a ce stea s e s v ra e s c numai prin rug ciunile preoilor . C c i ntocmai d u p cum botezul il ind ep linim po trivit tra ditiei,. bo teznd n o i pe .In d lvld in n um ele Tatlui i a l Fiu lu i ' i a l Duhul ui ' Sf. i It eflnlm pri n invocarea Sfintti Treimi, i nu ne mrgini m numai fil" rostlrea .cuvint elor tr an smi s e n o u de Dom n u l , " ci . na tn t e d e acesta ' C U V~ .1 t- ' . [l ~nse m n3. m pe res p ecti vul o u sem nul c rucii i prin .s u fla re, l }: 1 pregti m..

bisericeti, at t r arttenf c t i ap useni , n Dogmatica t ut Ma carte

,,

,- ,

115

In privinta c re ia nu est e sc ris cum s se ci teasc i pe car e Vasile a citii-o n dou feluri (d u p cum s'a spus la nceputul cornenla ru lui canonului prezent), i din care cau z adversarii lui voia u s -I osndeasc , dar d ns ul arat c ace l singur cuvn t (q';V, cum)
prin lepdrilc [ de sata na ], prin m pre u n rile [cu Hristos], pr in rugciuni, pr in un gere cu untd elemn sfinit, prin fa cere a s emnulu i cru cii i pl in s u ft ri, - i prin invocarea Sfin tei Treimi, i n sa i apa bo teaulu l o s fi n i m piin facerea semnulu i c ru cii i p rin chemarea Duhului Sfn t, sa u precum afntuj . mir l a f lnl m prin ru g ci u ni arhlereieti i prin fa cerea se mn ul ui crucii, i d up bo tezare d e s v r i m pe cel bo teza t i un s c u s fn tu l mir p rin rugc iuni sfintei . a s tfel n oi cred em c u trie c prefa ce rea plnii i Il vi nulu i n tr upul i ' s n gele lu i Hri stos se nt m pJ prin ru g ciunile p rea.. fior, pri n- fa cerea se mnului cru cii i prin chemarea Duh ului Sf. , dup c e princuvin lele D o mnu t ul''e; Lu ai, m n cat ! i bei din tru ace s ia toi ", pr ec u m i 'p rin cuvin tel e : .Acea sta s fa cei in tru po m eniree me a" o d at . p en tru tot deauna s 'a d at Ap o s tolilo r i s uccesorilo r lo r pu terea bin ecu v n t rf ca s ndeplineas c a cea sta prin ru gci un i . i din c auza ac e asta preotul, adres ndu-s e Tatl ui i muluntinduI pe ntru p lin irea n e l e p t e ! orndul eft, inl i ro st e t e c u v in tele di v in e a le lui H rist o s l zice c ii E I n e -a pre da t a cea st a i d in c auza Lui i ee ad uc daru ril e pe n tr u t o i , fiin dc ii E Ia p or un cit e a ; : i de ci Lui ne adresm , "i rug m l~i /l e cl/c~r im : Trimile D uh ul Tu a l Sf nt p reste aceste daru ri ce Si m t 1'1lse inainte " i pref- Ie n tru pu l ~ i s ngele L ui, p recu m a zis , . c" IJ tdml Tau a l Sf vt ", i Ia ace ste cuvint e pre otul fa ce se m n u l cru cii asupra s f in telo r danu i, i f cnd aceasta el cre de c p lne a i vinu l s' a u pre f cu t n tr upul i sngele lui H ri s tos , de oarece aiol :p rin pre ot a Ju crat nsu i Hrist o s cu Ta t l i cu Duhul, cci E I esle celce aduce i p e celce se ad u ce. celce jl'imet e i celce se WI'a t"le , dup cum zice m in sf nta ru g ci u n e d el a Intrar ea cea mar e. i 'pen tr u ca a ceas ta s iese ~ i ma i bine la I v e a l preo tul nu face sem nu l crucii a sup ra darur ilo r a tun ci cnd zice: ..,1t10Ii , ni n ca l. i be ]l intr acesta l ai " " p reotul a c est e c uv inte le r o st e t e adre e ndu ..ee Ta t lui , ~i d up aces te cuvinte darur ile su n t n c simboli ce, pr ecu m le n um e t e V asile, ~1 numai dupce a a d u s da r urile i e rostit c uv in tele r "ale Tale ,ii'ltru ale Talc" Ql a Invoca t blnecuv nteree Duhului s f nt, s t n d drept ~ i fc nd semnu l c rucii asu pra daruri lor, i r ostind : "F adic p iltea aceasta ci nstit tr upul Hrtstosutni Tit,, , bin e cu v int e a a p lnea , i a poi ro sti nd : .lar ce este i n p otir-ul acesta cilf st it s ng ele H ri stosnlut Tu , bi n ecuvi n te az i pa haru l, i iar i a Ireia or le bin ecuv i n tea z pe em ndou, ro sti n d : ",Pr ejl1c udn. le ctt D uhul TII ' cel Sf llt , AmiII ", nt rin d a stfel taina i mr turia nd c daru rile aduse acum s'au p re f cu t n tr up ul i sngele lui H ristos prin pu terea dum n ezeiasc a Lu i, i a Tat l ui i a Sf n luJui D uh . i n toate a ce st ea nu este ni mic ome nesc, ci totul R e f ace prin d ar ul d iv in . I d in cnu ae acea sta celce adu ce da rurH e tre bu e s fi e preot, ' i ma sa, pe care sun t p use da rurile tr eb ue s fie sf'i n i l, deoa re ce f r de aceasta ulcl o e ff n lr e n u s ' ar face . A a da r c u vi n tele D omn u lu i
u

, ,,
, ,

l' t

14 6

este blnemo tiva t i n doxoloq le i c acela s' a p st rat pri n uzu l cons tan t in I3iseri clle, cari au credin ortod ox , - Canonul pre zen! al lui Vasil e cel Mare, dei are important i n privinta dreptului ca nonic, deo arece sc oa te la iveal Importana traditie i I obiceiului, 101u,1 are Impo rt a n m ult mal mare in privint a doctri nei teolo gice in sen sul strict al cuv ntului.
a l c tu eec

ce l dint lu tem eiu al

I u cr r ti

p re o e ti,

lucrare a

eficace se

produce prin ru g ciu nea preo tu lui j dar a rci J ara ~l nu o mul l u c r e a z , de i omul este preot, ci lu c rea z H rist os in Duh ul Sfnt p rin preoia respecti p ro d/ l c p,fm u tJl.t "

tot a a , p r ecu m o si ng u r da t a z is Dumneze u: DS . i cuv n tu l lui lu cr eaz n econtenit el p m ntul d ro. durt!e s ale , s a u cn d a z is : " S f ie Itm t iu d", i lumina se arat p er . ma ner u, tot astfel precu m a zis EI : .. Fa cei aceasta nt r u po menirea ", ea~, i c uvin tele L ui lu c re a z p er m a nen t pri n pr eo t. Pri n u rmar e i c u vin tele : " Fe r p in ea aceas ta cin st it t r upu l H ristos"]"; Td l. " d e vin efica ce prin pr eot; i as tfel ce le, a su p ra c r o r a s e ev r ae te lu cra re a p r eo en a c , d e vJn r eule, ia r nu vo r fi numai irn a glnele ad e vr a t ul u i trup i snge a l Iul H r is tos, d eoare ce a ici pr i n pre ol l u cre a z nsu i H risto s, I d eoarece EI n su i a por u nc ii s se fa c a s tf el ca prin r u gciunea pre ot ul ui s s e s v r s a ac l uc rarea e fm i t , Este scri a c Iisus Hr is tos a luat pi ne a , a m u l u m it lui D u m nezeu Tat l, a b ln ecuv nt at- o l a t t nt-o , i a dat-o u ce v ulu i iere u , -

ni cllor
i

S i ,
u sul

zid i nd :

" L H lli ,

nv nca i d i ntru

aceasta fo i i ele . ~ P rin ur mare

a n d ep li nit lu cra re a. s finit prin ru g ci une, de i fiind Durnnezeu a totputernic nl cl n u a vea t re b u i n d e ru g ci une. dar prin aceasta fi voit s n e a ra te n o u c puterea Trelm ei est e una , i c EI indeplin ind lucra rea sfi n it a s u pra S fI) a re pen tru acea s ta n voirea Ta t lui i aj uto rul Du hu lui S fn t, pre cu m s 'a nt m pl a t aceasta i Ia b ot ezul Lut., ; Pri n nr ma re ce lce l a p d ru g ciunea p r eoea s c la a v t lrea a cestei taine, a cela l a p d i ce lela lte r u g ci un i de la s v r l r e a ce fcrtal te t ai n e. Unul ca acesta ni ci nu este cretin , cci d ns ul n a ce s t ca z'''1i.u re cunoa te nici b ot ez ul , ul cl mi runger ea , n ici po c i n a . . c ci to a te a cestea " se nd eplines c n u m ai pr in ru g ciune a preo tul ui. Ap oi un u l ca aces ta s nu r ost e as c ni ci un fel de r u g ciun e , nl ol inain t e, ni ci dup lu c rril e s fi n i t e, i s nu invo ce blnec uvn tar ea D u hu lu i S f n t i s nu ~' d or eaB c comuniunea c u Hri stos, ~ I s n u ch em e bln e cuv ntarea D u h ulu i S f n t n ici la b ot ez. nici l a c elelalt e Iu c r r ! s fi n it e , i s n ce teze c u tot ul de a fi cr e ti n, o ri d a c v rea s s e n u mea s c cre ti n i da c vrea e r e cun o a s c ru g c i unil e p r ea. e t i , a poi s r ec u no as c ~ i r ug ciun e a pre o ea s c, c e s e adre seaz Ta t l u i I ca re co n i n e ch emarea Du h u lu i Sf nt, precum n su i .M ntuucrut, care a m u l u m it Ta t l u i Il pred a nisi t c tr eb ue s se fac la s fin i re a tainei. A a n e nva pri n p il da lor i Ap03tOJiJ, cari a u a v r tt deo d at a tt e uhuris tla c t i fr n gere a pin ii. T ol as tf el n e-a u p re danish "a cea st a i P r i n ii Vasile i Ioan Gur deaur ... NoI de ci p str nd pred anl a primil i ca re n i s' a tran smis prin A po s toli i S fi n i i: Prini dela ns ui .Do mn ul , El

Canon u l 9 2.
p re u n CI) Duhul" nu este rn rt u ri si t , nici scri s , zicem c nici aceasta s nu se pri measc, d a c nimic altceva nescris [nu se p rimete]; iar d a c cele mai multe din cele tain ice s'au nceteni t intre noi n chip nescris, (atunci)
-s v r t m sfnta t a i n prin chemarea Duh u lu i Sf nt i cu cuvintele Dom. mu lu i i c u r ugciunile precet l , i tot aa sa var t m i cele la lte taine dumneeeesu prin rugciunile p reo tu lui ndreptate c tre Dumnezeu i prin face re a se mnul ui crucii, cr ezn d c toate aceat ea se fa c po trivit poru nc ii .dumne ze e t i /< (Des pre sf b i s e ri c , despr e preo i etc, 88 d u p edi i a Jr.ftg ne) . Dup c um s e vede, ceeace spune S ime on Teeatonlceenu t, servete i, ,:4 re pt cel mai bu n i perfe ct comentar la tex tul canon ului (91) prezen t al :1~~i Va sile c el Mare , da r tot aa i nvt turu Biseri cii or todoxe, ca re totd ea un a a crezu t in fe lu l a cesta. Dar pe cnd n Biserica ortodox a existat -t ot deau n a o singur i a ceia i nv t ur n privina i m p o rta n ei rugciunii chemrii Duh ul ui S fn t de la prefa cerea dar u rilor la lit u rg h ie, n Biserica ap usean, ncepnd cu s ecolu l al X 111 1ea, s'a u iv it n priv ina aceasta .cele mai di verse opinii , cari nici as tzi n u s e pot redu ce la una s ing ur . In B is erica apusean la pr efucerea sfin telo r daruri importana principal ee d c uv in telor de in alitui re a eu h a rfatie i ( .. ace sta eate trup ul meu.", acesta e ste sngele meu ... "), ia r ch emrii D uh ul u i Sfnt i se d cnd o I m p ort an , cnd alta , de i nu sunt unitar! cu toii nici n privina c hes t iunii dint i, c ad ic cuvint ele de in stitui re a e uharl stiei prefac da rurile. De pild, dom in icanu l i mai trzi u a rhiep iscopu l din Napollta nia , A 'f-tbr . -Cathorinus (t 1 5 53) i fra nciacanul Chr, Cheffontaines (t 1599) nvau c cuvi n tele de In s tit uire a tain ei au n umai i mportan Ia torfc, pe cnd ne lvprefucere a se n tmpl p rin r u g ci un e a c h e m ri i. Aceas t rug c i une, .d up Jtnii se refer la o a men i pentruca cu ajutorul Duhul ui Sfnt s. p rlmeaac effecturn sacra m ent i : du p al/ii n che mare se roag Tatiil i Du hul Sfnt ca i Ei s p re fac pinea i vinul n trup u l i sngele lui Hristos, p recu m s 'a u p refcu t pri n c u vin tele Fi ulu i lui D umnezeu In in sti tuir ea ta in ei, 4a astfel toat e cele tr ei persoane a le Sfi n tei T rei mi s parii. cipe la prefacere ; d u p ce i de a i treilea la prefecere s unt neaprat necesare a t t c uvintele de instituire, ct i rugciu ne a chemrii ; dup ce i de ai patrulea, chemarea es te absolu t su per ffu , deoarece daruri le se prefac deja prin c uv intele Jns titul di ; d u p ce i de ai ciu ci/eal c prin chemare se exprim i nteniunea , du p cei de ai ea e e l e a c prin chemare D u hul Sf nt es te rugat u t q uas i auscite t au t vlvlf ice t corpua C h rla tt Domini, u t v itam ipaa m a d vlta m r evo cet efflclatque ; d u p ce i de ai aptelea. v ., No i an lu at acestea n esen di n a rtico l ul l u cr rii ca toli ce Kirchenlex lcorr van Wetzer und Welte (I V, 686 - 606), care capitol se in ch eie a st fel : ...Einc s ichere A ntwor t Jco nn te a uch hier wleder n u r a ur Grun d ei ner dem Texte

Iar n pri v in a [ mpr ej u r rii] c doxologia cea .m-

e t
,

14 8

cu celelal1e multe O vom primi i pe aceasta. Dar eli' socotesc c apo sto l e a sc [ p ro c edur ] e ste a r m ne cu. predanis irile cele nes crise . Cci v laud p e voi" , zice, < c de toate a le mele v aduceti amin te - i . i n ei predaniile a a cum vi le-am preda t vo u [1 Cor . 11 ,,]; i i a r i : in ei preda niile, pe cari l e- a i pr imit, ori prin cuv nt. ori pr in s crisoare" [II Tes . 2" 0)' dintre cari mai .a les una.
z ur Erfuterung dl enend e n, ge ech l cb tlich fesl en T rudl tio n erthellt w erderr I n Etman gelung elne r sol ch en w erde n Im mer n ur Mu th ma aaung en vors meh r o d er mind er b efriedigende r Na tur tlbrig bleiben , wl e ei e , inv ltereru nd in n eu ester Zeii a uf s o ma nnigfa ltige W efae zu T age getrelen gind ." --,. Dat in pr vln ta aces te i ch es tiu n i n umai tilna apuse an j udec i vo rbe te aa de c hibz uit ~ i n io n al,pe c nd Roma v o rbete . a Ufel. Roma l o ve t e cu a naten c p e or to docsi pen tru credinta c prin rug c iun ea ch e m r l iD u , hu lui Sfnt se prefac d arurile. Pa pa C1ime n t X I[ a co nfi rm at h ot r irll e unui sinod unia t de la r s rit in ut n Septemvrle an u l 17 3 6, la care si n od , ntre altel e , s 'au hotrt i urm tca rele : "cos qu i asaer un t, even ge lica, ve rb a, q ua a s acer dote p r oferentur, cou c u rre re qul d em ad d o nor um co ne ec ra tion e m , sed lis ' Hla m non adae quate perflci, sed pr e etere a re quir! In voc a tlonem Splrl t ua Sa nc tl, s in e q UR nec co r-pua, n ee s angula Christi la E uc h s ri stia po st ve rb" Domin i ede aset. ,; d eteslawnr, d euJIIIGIHUS ac an atlu m ;za m ff s<# ( Coll La c ensia II, 1 97). Acete r i lea repe lt i p apa Plu VII n ep is tola di n 8 M eiu 1822 (ibid, co l. 5 5 1) . - La fel cu roman a, catolici i de a s t z i n va t i t 1'Otes/o ul ii in privin ta r u g c iun ii c h e m r ii , di npu nc tul lor de v ed ere r eferi tor l a tain a e uha ris tlel ( Ioh . Gerhardi Loci th eo! 10, 2 7 1), N oi n ici nu a m fi m entio nat . ai ci a nate ma paja /it " arunca t a supra Bi se ric i ! or todo xe d'n CA uza ere'Jihtii sa le c pinea . vinu l se prefa c la sf, lit urg hie in corp u l i sng eij'ti l ui H ris tos p rIn c hc" :Ir marea Duhului Sfnt, dar a m fo s t nevo iti s fa cem a ceasta s pre a a rt ~ c t d e gra bnic este Ro ma cu auat em at lz are a Bise ricii o rtodoxe, dar i din m oti v u l c Of . Io a n Mar kov l cl ("Despr e euhari stie " , Ze g re b, 180 3 , Pag; 23 2 - 2 3 3) n e- a arunca t in fa d oj an a c n u a m fi spu s ade v ru l , cnd am afirmat c p apa a a nate m a ttz at Biserica o r to dox tiin, cauea. pi nU d osp ite ce o fo l o s e t e la sr. liturghie. A cest lu cru t -a m s pus in carte a n oa s t r .. Cy rlll i Me lodi u i ade vrul Orl odq,x tej " ( Z adar, 18 8 1, ,_ pa g . 9 6 i pr ivirea ' gen e r a l a supra c uprtneu tut ciir1j)~ i a cest lu cru n u f-a ni spu s d u p cu m nt -a t la t ca pul, c i fiin d ca 1 . anl'ir~i:lt it in c r l ! e ci tate a colo (ve z i no ta no astr de la pag; 0 5 i P 6 d in car tea noa str citat ). Dar rnen to n rn nici i actel e o ficia le , p e te m eiu l crora a m pu tu t s pu n e a cel lucr u Cea din t i es te : exconnn nnicatio, care s 'a da t de d el egaii p apii Leon IX in Constan tinopol omnibus catho licae ecclesia e fili is, ~ i n , a c e a s t ex co snnumicat to o r t odoc ii se n u me s a Manichaei d in c a u z c i n -o trebuin e aa pi ne d o s pi t la eu harl s tie i a ici d es pre o rtodoci se s pun e r. s ini a na tkenia Ma rana tba, A semen ea a ce st e ia este i a dou a exc01Il11J1t11 i ~

'i

....

~ te [important] i aceasta este cea de fa , pe care ce i dela in ceput aurnduit-o predani sndu-o urmailor, i SDOrind ea pururea cu timpul prin ntrebuinare, prin obiceiul indelungat au nrdcinat-o n biserici. D ar chiar d a c prec um la jud ectorie, ne avnd dovad a ce a din scrisori, arn p roduce n Iavorul no stru mulime de martori, oa re nu am ctiga dela voi hotrrea de a bsolva re? E u cu ade .. 'v r a t aa s ocotesc: ., C n gura a doi sau tr ei ma rtori v a sta tol cuvntul " [V Moisi 19 " 5]' Iar d a c v vom .d ove d i lmu rit timpul nd elungat care este de pa rtea neastr , oare nu s 'ar prea vou c spunem ce le po trivite , ei c nu este adu s .Jjnpotriv a n o a str aceas t j ud e ca t ? 'C ci ce le vechi d intre dogme sunt ve nerabile oarecum .a vnd ven eratie in ur ma ve chimii d e o a numi t b t r .. n ee adn c . .

(19 sili. I ec.: 102 trul .: 7 sin. VII ec.: 87 Va sile c. M.). - - Comentarul deta canonul 91 servet e drept co rne utari iPentru a cest canon (92) al lui Vasile cel Mare.

4:'tio , d at la cteva zile dur cea dln tl, I in care d espre fi ec ar e ortodo x ee z ice : s it a n a tie ma , M a ranattia, nec ha beatur Ch tls tla n us cat h olicu a, se d J1ro'Z)' m ilq /Ulereiicm ,Fial, fta t, fini t' Vill. Ac ta et ecrt pt a . Li ps ia e, 18 01., nro IX ' 10"( X, pa g 153, 154) . Anatema. a ceasta. a fo st rost it de d e l ega ii papa li : c a rdinaj nl Hum ber-tu a, llr h ie pi s : 'oPlll P etru s i d ta conul i ca nce darul F r fde rlcu s, cu p utere a i din au t oriza i a pa pi! Leon IX. Jar dova da . a doua es te: Leoni a IX epistola dd . m en ae Ianuario a n. 10 54 . { W ltl, op .

clt ., 8 9 - 92), n care, de i prin cuvinte mai bl nde, se con d am n t o i acela, cari vreau cu fo;Ji s ntrebuine ze la sf , e uharist ie pariem fer tnen ..
tatum, f a l , pe temeiul acest or dovezi am fcut noi a ff r ma l u ne a r e s p e c t i v 1n cal ten noast re nainte cu .5 ani, iat nu f.ind c am fi voit s dena ., -tur rn int en io na t ad e vru l i s ap rm oxt c dox!a pri n do vezi inve nta te , !pre cu m a cre z u t de cu viin s s e expri me Dr, Ma r kovici (p e g . 28:n.

..\

150
~.

::

N o ua Cated r al din

T im ioara.

r ,.t~

.;: .

Ca noanele lu i Timote iu al Alexa ndriei


Canonul J. Intrebare. Dac un copi l ca te h umen, ca de e a p l e an i, sau un om desv r it [cateh um en ], s'ar ntmpla a fi la vremea cnd se face aduc erea jertfei, i ne tiind s 'ar mprti, ce trebue s se fac n privinta ac estuia? Rsp uns. Tre bue a se lumina, cci de Dumnezeu a fost chemat .
(2, 14 sin . } ; ee.; 78, 96 trut.: 19, 46 Laod.). - Canonul pr ezent, precum i loate cele la lte canoane ale l ui Timotei al Alexandriei, s unt rspu n surile ca non/ce a l. lui la n trebrile , ce i le-au adres at unii ep isco pi i c1erici. Despre num rul acestor rspunsuri canonice din un ele colec luui cano nice, am vorbit la pag. 55, par tea 1, voI. I din lucrarea prezent .

Canonul 2.
lntrebure. Da c catehumenul a r fi demonizat, i Ine l sau r udele lui a r :dori ca e l s prime a sc sf ntul botez, or i de trebue s - I ia sau nu, i mai ales cnd es te s pre moarte? _ Rsp uns. D ac cel n d r ci t nu se va cur ti de necuratu l d uh, nu va putea primi sf ntu l bo tez; dar la sfr i t u l [vietii] se bo teaz.
s ui

(7 9 a p.; 7 Irul.; 3, 4, 15 - Timot . AIE"_).

Canonul 3.
Dac cineva cred incios fiind se indrcete, mpr t i cu sfinte le taine, ori nu? R sp ; Dac nu t r de a z taina , nici ntr'alt chip oarecare nu o h u le te, s se mpr teasc, da r nu in fiecare zi; cci destul i es te numai Dumineca.

In /re b .

se cuvin e a se

(79 ap .: 7 trul.; 2, 4, J 5 Tim. AI.).

152

Canonul 4.

Intreb. Dac oarecare catehumen , fiind bolnav, i iese din minte, i nu poate nsui mr tur isi, credin a, i r udele lui se roa g s primea s c sf n tul bo tez pn este v iu, s e cuvin e a -l lua, sau nu ? R sp: S e cuvine a-I lua, da c nu se bntue te de du h necura t.
(79 ap.: 60 trul. ; 12 Neo ces.; 47 Lao d.; 45 Ca rl. : "5 Vasile c. M.; 2. 3. 14, 15 Tim. Al.; 5 Chi ril AI.) .

Can onul 5. Intreb, Da c fem eia s 'ar impreuna noa pte a cu b r batul s u , s au b rbatu l cu femeia, i s 'ar face liturghie , se' cuv ine a s e lmp rt i, s au nu ? R sp , Nu s e cuvine , c ci Apnstolul spune l m u rit: ~ S nu v li psi i unul pe a ltul, fr numa i prin ln ele legere ntre o lalt la tim p potrivit ca s v nd el etnicii cu r ug ci u n ea , i iari s v mpreun a i , ca s nu v i s pi t e a sc pe voi Sa tana pen tru nenfr narea voas tr"

II

CO l'.

7,; 1

(3 Dlon, AI.; 1 3 Tim. A'.).

Canonul 6. In tre b , D a c 1) fem eie c ate humen i- a d at nu mele s u ca s s e lumineze , ia r in ziua bo tez r i i s ale s 'a intmpl at ce le dup obice iul femeies c, se cuvine ea ase lumina ntru a cea zi, o r i s amne , i c t s am ne? R sp . S e cuvine s a m ne p n ce se va c u r i.
(2 0 1 0 11. A I.; 7 Tim . 1\1.).
.

Canonul 7.

In tre b. Da c o femeie va ti c a re cele obi n uite femeilor, s e cuv ine a se apropia de tain e n , ziua aceea, ori nu? ./ Rsp. Nu se cu vine p nce nu se va'cu ri .
(2 Olon . AI.; 6 Tim . AI.).

153

Canonul 8.
a u n a i il nu bea vi n, ea u s se disp enzeze de ajun are i de a nu . bea vin p en t r u c a n s cut ? -R sp , Ajunar ea s'a or nd uit n scop ul umilirii tr up ului, Deci de este trupul n tru sme r enie i slbiciu ne, se cuvine s prime asc hran i b eutur, du p cum voe te i poate s s upoar te,

Intreb . Feme ia de va na te la Pa ti , se cuvi ne a

(6 9 ap ; 29, 89 trul.: 49, 50 Lnod .: '1 Dloll . AI.; 10 Tim . AI) .

"'" Canonul 9. .
-';.

Intreb, Oar e se cuvin e clericului a se r uga fi ind d e Arieni , sali . alti er eti ci, i nu-i va slr ica n cazul cnd se va r uga sau va aduce jertfa [in prezenta lor) ? R sp ; La d umneze iasca aducere ' dia conu l s tri g mai inain te d e sr utare : " Cei ne irn p r t i t i e i i ": deci nu li se cu vi ne a fi de fal , f r numai . d e fg du e s c a se po c i i a fugi de eres. (4 5, 65 ap.: 6, 9. 32. 3 3, 3 1 Laod.) ,
'fa l

Canon ul 10
ci neva ar fi boln av, i fo art e s l b i t de vo r veni sfi ntele Pa ti , se cuvi ne cleri cul poate pe el s - I absolve s primea sc ce po ate, sau i unt de lem n i vin d in cauza multei hi i n sputin e ? R sp, Se cuvi ne a se absolv a s i a cel bolnav i ]ua n i beulur , ct poate supor ta; c ci es te cu dreptate ca m ai cu sea m cel sl bi t s se imp rt a s c d e unt <le l emn.

Intreb .

Da c

b oal ndelun g at, i negreit a a u n a .-s a u

(69 ap; 29, 89 tr ut.: 49 , 50 Laod.; I D km. Al e" ; B Tim. 1\1.)

Cano n It I II. Intreb. D e v a chema cineva pe un cl eri c spre


<c hei a
cs to r i a , i
il

va auzi

nunt a este

ne l e qtu it ,

i no ri

1 5'l
c s to ri e cu m t u , sa u ceeace voet e a se Insoti a r fi chiar sora ce lei moa rte, s e cuvine clericului a urma [chemrii ], sa u s e s v r asc proaducerea? R sp, Ati zis od at , d ac c1e ricul va au zi c nu nt a es te n ele giuit ; deci de este nelegiuit nunta, nu se cuvine cle ricului a se fa ce prta de pcate s t r i ne .

(5 3 , 54 trul .),

Canonul 12.

In treb. D a c mir eanul, care le a vis at, va ntreba pe cleric, s e cuvine a "i da voie lui s s e imp rt a s c sau nu? R sp . De este s upus poifei de fem eie, nu se cu vine; iar dac s ata na l ispi te te pe dnsu l, ca su b mo tivul aces ta s- I in s t rin ez e de la mprt i re a cu dumn e zeetil e taine, s e cuvin e a -l mp rt i, fii n dc "ispititorul nu va nce ta In timpul acela, cnd se cuvine a- I i mp r ti, de il n v li asupra lui.
( 1 A ta n.: 4 D lon. AI.).

.
'~, '

:r '

Canonul 1 3 .

In treb. Celor i nso t il cu mpreunarea nun i i , In ca ri zile al e s p t m n i i trebue a li se propune s se ferea s c de mpreunare unul cu altul, ' i n care au vo ie ? R sp . Cele ce le-am spus mai nain te, le s pu n i acum. Apos tolul zice: - S nu v " lipsit i unul d e a ltul, dec t numa i pr in in el e q ere la timp anumit, ca s v nd e l etn i ci i cu rugci u nea, i i ar i s v mpreun ai, ca s nu v ispiteas c pe voi sa ta na pentru nein r narea v oa s tr (1 Cor . 7 ,.) . De ne voie , n s trebu e a se feri Smbt a i Dum ine ca, pentru c In acestea s e aduce 00111 uului jertfa cea duhovni ce a s c .
(3 Dlon. A'.; 5 Tim. AI.).

}.

C anonul 14.

Intreb. Dac cin eva nefiind n mini rid ic mna a supra sa, sau se arun c n prpa sti e, s se fa c pentru el proadu cere, sau IIU? '~'f"'

155

In privina acestuia clericul tr ebue s l mu o ri de a i cut a ceas ta iiind cu a dev ra t ieit din mini. Cci de mult e ori rudeniile ce luice a ptimit ace a s ta, vr nd s obi n adu cerea jertiei i ru g ciune p en tru el, min e s c , i zic c nu er a n minji. Uneo ri ' n s a f cut a ceast a din cauza tr a tamenlului jignitor a l oamenilor, sau altminteri oarecum din sc rb, i pentru ace sta nu tre bue s se adu c j erti; c l n sui de s ine uci g a es te. Deci clericul n e gre it trebue s cerceteze cu deamruntul, ca s nu ca d s ub os nd.
re asc,

Rsp.

(6 5 ap.; 2 3 An clr a: 8, 11 Va sil e c. M.; 5 G rig. Nis.),


"".
,

C a n o nul 15.

I ntreb. Da c vreo erneie a re d uh [ne curat). inct poarte i iiare, ia r b r b atul zice c nu m por i n t r na, i vrea s ia a lta, cuvine-se a lua a lta, ori nu ? R sp , In a ceast p ri ci n intervin e a d ulte r, i n privinta aceas ta nu am i nu gses c ce r spunde ; da r d u p hotrre a d u hovni ceasc , nu se cuvin e ;
s

( 87 Ir "I. ; zo An cir a : l OZ Cart .: 9. z i , 5 5, 39 . 77 Vas ile c, M.)

Cano n ul 16.

Intreb.
s p l nd u - i

Da c cineva a jun nd ' spre a se mprti, gura, s a u n baie a ng h i it a pa nevr nd, se

"":

cuvine a se mp rt i ? Rsp. Da ; c ci satan a ail nd p rile j de a - I opri del a mpr t ire , mai des va iace aceasta .
(69 a p ; 29, 89 trul.; 50 Laod.: 4 1 Ca r t eg. ).

Canonul 17. Intr eb . Auzind adeseori cuv ntu l lui Dumn ezeu, i, nef c ndu -l, oare suntem s ub osnd ? Rsp . D e i nu-I iacem , tot u i nu se poa te a nu ne mu stra pe noi n i n e , c au zindu- l nu asc u lt m . C o pa rt e din m ntuire es te i a se mustra pe si ne ins u i.
( 12 s in . 1 ec .: 2 La od.; 43 , lI5 Ca r I.; 8 4 Va s ile c, /II .; li, 5 Grig. Nis.).

156

Canonul 1 8. Intreb. Dela care


pcat e l e? R sp ,

v rst

se osndesc de Dumnezeu

dela vrst a de zece a ni, ia r


(52 ap.; 110 Cart.),

D up cu no t i n a i n e le p c i u n e a fiecr u ia, unii ali i i dela mai mare [ v rst] .

Schitul de la

P l tini

al SI. Mllrop olii a Arde al ului.

--7

Canonu l Sf ntu lu i Grigorie Teo logu l..


P entru ca s nu fie mintea fa n e lat de c r i st r ine , fiind c sunt mut te scripturi min cinoase i fals lnl irula te, pri met e, iu bite, ace a s t dreapt numrare a me a. Cr i istorice al e inele p c iunii ce lei v e chi ev ree ti su nt do usprezece. Cea mai d i n ti Fa cere a, a poi [e i rea, i Leviticul, dup aceea. Num erii , apoi A dou a le ge; ap oi Iis us, i Judectorii; a op ta Ru t; a noua i a ze ce a Faptel e ' l m p ra l l o r, i Para lip omenon ; i cea d e pe urm Esdr a . Ia r cel e ( al ct u i te ) In . versuri cinci, cea din t i- a lui Io v, d up aceea a lui David, apoi trei a le lu i S o lo mo n, Ecc les ias tu l, C uta rea, i Pildele . i a id erea cinci a le Duhului profetic. Intr'o ca r le su nt dou sp re z e c e : Osei a, i Amos, i Miheia a treia , d up aceea [oii, a poi Io na, Avdia, i Na um , i Avacum , i Sofonia, Ag eu, a po l Zah aria, i Malachi a . Acestea sunt de ci u n a; iar il d oua a lui Isai a, d up aceea a lui Ie remia cel che ma t d in p runcie, apoi a lui Eze chiil, i h a ru l lui Da niil. I at c a m num rat dou zeci i d o u d e c r i [al e Legii] ve chi, cari corespund lite rilo r Ev re ilor . [a r dup a ces tea n u m r i pe ale Ta inei nou . Matei a s cri s minunile lui H ristos pen tru Evrei ; i Ma rcu pentr u Italia, Lu c a pentr u Ah ai a, iar Ioan mar ele p ropovedui tor, celce se na l spre cer, pe ntru toi. Du p acee a f'ap le leIn ele p l lo r Ap os tol i. i patr usprezece episto le a le lui P avel. i a pte so borni ce l i : d int re cari un a a lui Ia cov; i do u ale lu i P e tr u, i tre i i ar i a le lu i Ioan ; i a a p tea a lui Iud a; a s tfe l le a i pe loa te. la r de m ai este ' careva a fa r de aceste a, nu e d intre ce le a ule ntice. (85 ap.: 60 Laod; 2'1 Cart.: 2 Atan.: Amfilohle).
- Canonu l prezent este a lc tuit din tr'o lucrare po e tic a lui Grigorle despre c r ile canonice ale Test amentului Vechitl i Nou. Am rualvo rbl t despre .impre jurarea c GrigOJi" Teoloq ul

158 (a llel N az ian xea n u l} a sc ris in ver suri cea mai mare parle din l u cr ril e sa le (pag. 55, pari ea 1, val. 1" din lu crarea prezent). Acest S l nl P rint e, in toc m a i ca i Alanasie cel Mar e (can . 2), ara t cad s unt cr i le canonice din moti vul ca raiun ea omeneasc nil CU lTIva s lie am git de c rl strine O;d"Ti'" f1!fUoem), ca ri c r ! p oa rt tltlu rl Ialse, cum eraucrtle a po crlte, Cat alogul c r il or canonice ale Testamentului Vechiu din ca non ul pr ezen t este Identic cu cel al lui Alanasie cel . Mare. G rigorle impa rte to ale a ce ste c ri, Into cm ai ca i Evreli m~l~ categorii: c r i istorice, p oetice i proettce, ') i de tot num r 22 't~rtl. Car lea E stlr nu s e c i te az din a celeai motive, pentru cari nici Ala nas ie nu a cita t-o. " Din Tes ta m e n tul Nou c l te az 26 de c r i. Se omile Apocalip sa , into cmai ca i in canonul 60 al s inodului dela Laodlcei a, i a di c din "mo tivul, liin d c acea st car te nu a " ajuns la to at e Bis ericile lo cal e, i as llel in c nu era a cceptat de toa te Bisericil e .
1) Mai trziu a'n accepta t o altii. iru p r lr e a c r 'I o r cano nice , i a di c : 1) c r i de le g i, 2 ) is torice , 3 ) d idacti ce i 4 ) pro fetlce, VezI ca. p ilo tul d espr e Se. S c r i p t u r in Catehis mul cre tl n e a c .

B is e rica

E p i s co pa l

din

o r a u l B u z u .

Cano nu l S f ntulu i Amfilohie.


i se cu vine a ti mai a les i acea sta. Nu fiecare ca rte, care a primi t numire vredni c d e cins tire a Scrip tur ii, es te ad ev rat , fiindc sunt uneori c r i cu nume ' mincin oase, iar a ltele de mijl oc s au mai a proa pe , cum ar z ice cinev a, d e cuvintele a de v r u l u i. Ia r altel e s unt fal s ifica te i foa rte g re i te, precum de pild i mon edele ce le fal b tu t e i falsifi cat e, ' dei a u ins cr iptia mp ra tului, dar dup materie s unt netrebni ce, falsificate. Din ca uz a ace as ta i voiu a r ta tie fiecare carte dintre ce le d e Dumnezeu nsu fla te. i pent ruca s cu no t i bine deosebirea [intr e ele] , nti iti voiu a r ta pe cele ale Te stame ntului Vechiu. Pen ta te uhul a re facer ea, apoi I ei rea, i cartea dela mijloc Levilicul, d u p acea s ta Numerii, ap oi A doua 'lege. A d a o g la a ces tea pe Iisus i I ud e c torii. D u p a ceea Rut ; i patru c r i a le Im p ra il o r ; i dou cr i Para lipome na . D up aces tea a lui Esdra n t ia , a poi a doua. Mai depa rte voiu nu mi ie cinci c r i in versu ri : a lui Iov cel ncun una t cu n e voi n el e feluritelor p t i m i ri, i ca rtea Ps al milo r, lea c po trivil pentru s uflete . Tre i cri a le Intele ptului So lomon : Pil del e, Ecclesiast u l i Cntarea c n t r ilor. S s e mai a daoge la acestea cei dois prezece P roo roci : Cel dintiu Os ie, apo i a l doil ea Amos , Mihei a, loii, Avdia, i Iona , chipul .patimilor ce lor de tre i zile. Dup d nli Naum, Avacum, apoi al n ou l ea : So- ' tonle, i Age u, i Za ha ria, i celebrul vestit or Malahia . In ur ma lor cu no a te pe ce i pat ru Prooro ci, pe marele Isaia celce a proorocit cu sincerita te, i pe Iere mia de acei a simtire , pe Ezechiil tainicul, i i n sfrit pe Daniil, ce l p re ain el ept in fap te i cuvinte. C t r e a ce t i a unii " s oco te s c i pe Estir. Acum s numesc c r i l e Testamentu lui ' Nou. S p r i me ti nu ma i pa tru Ev ang h e li t i, pe Ma leiu, apoi pe Marcu , c r o ra a d ao g pe a l treilea" pe Luca , i n u m r pe Ioa n, a l patrul ea, dup v rst , dar lntiul, d u p in llme a; dogmelor. Deci d u p c uvi i n l numes c pe d nsul fiul ' tunetului, ca re Cll mare g las a f c ut cu-

~:

,e
"

"

~~

1 60

nas cut pe Cuvntul lui Dumnezeu . Apoi prim ete i a doua carte, a lui Luca, pe cea a fap telor ge ne ra le a le Apos tolllorvApoi ad aog pe vas ul ale gerii, pe Apostolu l Pavel , propoveduitorul neamurilor, care cu inel ep ciu n e a scris cele , patrusprezece epistole c t re bise rici : una c t re Romani ; la care se cuvine a adaoge dou c tre Corinteni, pe ce a c tr e Ga late ni, i pe ce a c tr e Eiese ni, dup ac easta pe cea ctre cei din Filipi , apoi pe cea s cris ctre Coloseni, d ou c t re Tesalonice ni, dou ct re Timoteiu, c tre Tit i c tre Filimon , f i e c rui a cte una, i una ctre Evrei. Da r nu zic bine unii, cari s pun c cea c t re Evrei nu es1e ad evrat ; c ci intru d nsa este harul ce l a devr a t. Apo i mai dep ar te : unii zic c trebue s s e prim e a s c a pt e epistole s o b orni c e ti : iar altii c numai trei, una a lui Iacov, i un a a lui Pe tru, i una a lui Ioan ; da r unii prim esc trei [ale lui Ioan1 , i pe l n g acestea pe cel e dou ale lui Pe tru, i pe cea a ap tea a ,lui Iuda . i iari unii j u d ec intre ele i Apocalipsa lui Ioan , iar mai muli zic c IIU es te a dev ra t . Deci acest pr ea nem incino s ca non s fi e al Sc ripturilor ce lor de Dumnezeu ins uila1e.
(85 ap.; 60 La od ; 24 Cart .: 2 Ata na sie; Gr igorie Teologul). ~ Amlilohle n sc risoarea sa a dres at lui Seleur, ra re alc t ue te ca nonul pr ezent. m enio n e a z pe r nd to ate c r i l e ins pira te de Dumnezeu ( ,-,ilv !Jw " v, u" taW fh'fl) "JV) i a d ic to ate cril e Testamentului Vechiu i Nou, r ecuno scut e as t z i de Biserica noast r ort odox dr ept cri ca no nice : 22 ale Te stamentului Vechill i 27 al e Testamentului NOII, de tot 49 de c rl. t )
1 ) . In co n fo rm itate cu ce le ce le-a m sp us la oo me nta ru l ea no nu lu i 2 al lui Atanaaie c el Ma re, . c n ca no nu l TEsta men tului V echiu c t e odat dou Bau m ai multe c ri s unt citate aub un s ingur num r, num ru l prop riu zis a l c r il or ca nonic e ale T estame ntului Vec h iu i n o u este de 118 i anu me: 1) F a cerea , 2) I e ir e a din Eg ipt, 3) Levltlcul , 4 ) Numerlr, 5) A doua le g e , 6) Iisus Navl , 7 ) Judec to r i i, 8) Rut, O) Estir-, 10 ) Intia a I m p ra il or, 1 1) A do ua a I m p ret tt o r, 1 2 ) A treia 1. ,Imp-:' Tailor, 13) A pat ra 'a Imp railor, 14) Inti a Parall pomenon, 15) A dou a Pa rallp om en on, I U) lntia E ad ra, J 7) A doua E sd ra (s au ca rtea lui Nee mi a) , (8 ) Psalmi! lui David, 1 9) Pildele lui Solom on, 20) Eblea iastul, 2 1) C ntarea c ntrt tcr, 22 ) Iov, 2 3 ) [sala, 24 ) Ierem ia, 25) Plnge rile lui Ieremia, 2 6) Epistola lui Iere mia, 2 7) Vnruh, 2 8) Eaechu, 2 0) Daniif , 30) Oaie ,

.1'.',_

16 1

Din e pistola pre zen t se vede ma i bi ne oscila tia unor I3i serl ci ocale in p rlvln a canonl cltl l unor c r i , dup cum a m ment ionat " ceasla la comen tariile unor canaane paralele a le ca nonulut pre zent. Aceast c sc l l a l e se re lev de Amfllohi e in pr lvlnj a unei c ri din Test amentul Vechlu, a cr li l Eslir , i In privinj a a e a s e c r t din Te sta men iul Nou: a ep lslolil Ap.-Iui Pa vel ctr e Evrei. a eplslolelor, a doua i a Ireia a le Ap.-Iulloan, a ep lslolil a doua a Ap.lul Petru, a epislolli Ap,-Iui Iuda i a Apocalipsei Ap.-Iu l Ioan. Dar i n su l Amfllohie n in ch eier ea scrisor ii sa le sp une des pr e toa le cr i l e n ira t e c , d e i unii se indoiesc a supra c an o nl c it ir u nor cr j i. lotu i ele a lc tu e SC canonul cel prea n emincinos (~:. u a~nrarog xa veov: ver lssi muS can on). i aceas t im prejurar e esle foa r le Imp o rt ant , deo arece esle m r turla un ui Prilll ~"'!lI - Bls e r l ci l din s ec olul a l IV-lea.
Ave c um, 38 ) Scront e, 39) Ag eu, 4 O) Z aha ria , 4 1) Mal ahia ; _ . 42) Evan g eJla l ui Ma tel u , 4 3) Marcu, 44 ) L uca , ' 4 5 ) I oa n, 4 6 ) Fap tele Apos tolil or , 47) E pis tola l ui Ia cov, 48) In te ep is to l a lui P e tru, 40) A doua

a lui Pe tru , 50) -In t la 8 lui Ioa n, 5 1) A d o ua a lui Ioa n , 52) A tr eia a lui Ioe n, 5 3) A Jui Iu da , 54) Ep is to la lu i P avel c t re Romani, 5 5 ) Jnt ia c t re Co rinten i, 56) A doua c tre Co rJn tenl, 57) c t re Gal nleu i, 5 8) ctr e E fesenJ, 5 9 ) c t re F ilipeni, UD) c t re Co lo se n l, G l) l nt i a este c t r e Tesal e nicen i, 62 ) A d o ua c t re Tesaloniceni , G3) c tre Evre i, ( 4) Int ia c t re T irno teiu, 65 ) A. d o u a c t re T im oteiu, 6 6 ) c tre T it, 6 7) c t re FiJi m on i 68) Apoca lips a lui Ioan, 111 Bise ric a g re ce a s c d in timpurile mai n o u! se num r de tot 33 cr i ca noni ca al e T estament ul ui Vec hi u i N ou , pot rivit a nilo r vi e ii p m n t e ti. a lui Iisus H ri sto s, i ad i c 2 2 a le 'Tes tamen t ul ui V ec hiu n to cma i ca n Cateh ls mu ! n ost ru cre etlne ac , ~ i 1 1 a le T esta mentului Nou, s ncc tlnd u-ee nt r 'o c a rle ce le 14 epis tole al e l ui P a ve l, ntr'un a cele d o u sc rJso ri a le lui P etru - i I nt ru' uu e c ele Irei ec rtso r l ale lui l oari , Vezi : M rt uri s ir ea de cred in a lui Millofa n C ritop u l, a rticolul d espre Bise ric ( VII) in Ktm mel, Mon um, fidei , II , 104 - 10 5 ,

2
"

.f

II

Y;"

-~

Ca noa ne le S f ntu lu i G rigo"ri e Nise anul.


Cu non u l 1.

Dint re cele ce contribue la sf nta serbare [a Pa ti 1 01" 1 u na es te i aceea ca s intelegem or nduire a cea l e giuit i canonic in pri vint a ce lorce au pctuit, cum s s e vindece toat bo ala cea , sufleteas c, cee ace s'ar fi f c ut prin vre un p cat. Fiind c s rb toa rea aceas ta unive rs a l a c rea turii, ca re dup rotaiunea r nduii . a ciclului a nua l, s e s v re te in fiecare a n n lumea nt re a g s pre inviere a ce lui c zu t (iar c de rea este pca t u l, i nvierea ndreptarea ce a din cderea in p cat), bine - ar fi ca In ziua aceasta s aducem la Dumnezeu p rin haru l b ii nu nu mai pe cei tra nsforma ti prin a doua n a te re, ci i pe ceice vin iari la calea ,'cea vie . prin poc in i prin Intoarcere dela faptele ce le moarte, i pe a ce ti a s , i aduc em de mn la nd ejd ea cea mntuitoa re, de care s'a u n st rin at din ca uza pcatului [Evr, . 9".). i lUI es te lucru mic a chibzui cu", jude cat "dre apt i ncer cat motivele in p rivi njaacest 6ra, dup nv tu ra P ro orocului, car e porun ce te c trebu e s se cumpn e a s c mo tive le la judecat [ a a] : ca , precum zice, < s nu se c1 teasc in veac, i intru pomenire vecinic va fi dreptu l [Ps, 111,._.1. Cci pr ecum la vind ecare a cea t rup easc , scop ul m e te u gului dofloricesc e ste de ii fa ce s n t o s pe ce l bolna v, i felul tratamentului [est e].' de os ebil (deoarece i metoda ce a v i n d e c t o a r e s e n,th'!buin[ e a z la iiecare b o al potr ivit Ielu rimil boalelorj;" asllel iiind de mult e ieluri i ptimirii e in boala s ufl e te asc , es te ne voie ca i tratamentul s fie de multe feluri, producnd vindeca re po trivit ca uze i s u e r i n i i . Astfel vom lamuri chestiunea cum s fie metoda de proced at n p ri-

.",.
163

vlna problemei ce este pus inainte. Trei sunt [elemen-: ieI el cele ce sunt a s e lua n considerare III privinta su- : ftetululu ostru d up cea dinti mprire: raiunea, concu- .pi s ce n a i irascibilitatea, Intru acestea s u nt i taptele cele bu rie a le celorce vietuiesc potrivit virtutii. i prbu- : irile ce lorce merg s pre rutate. Pentru aceea se cu vne ca celce voiete s aduc vindecare potrivit prii cetel bolnave a s ufle t ului, mai In ti adic s cercete ze In care [parte] s'a aezat patima ; i apoi as tfe l cu ' potrivire s aduc vinde care ce luice a ptimit, ca nu cumva din cauza ; nepotrivl rii metodului do ftorice sc, alta s fie partea ce , boi ete, i alta care prime te vind e ca re; precu m cu' a de- o vr a t ved em ( c unii] dintre do ctori. n ne cun o tin a prii cel eice suf ere nti, mai a da o g la boal , prin cel ece (i]' lecuesc. Cci boal a fiind de multe or i dup t ri a fel binelii, deoar ece cel orce s e dosedesc d e rc ea l prea mult . este de folos (doftora) ce a n fi e rb n t t oare i Inc l zit o are, astfel ceea ce se d ac eslora cu c h i bz u ia l , a ceia i a p licndu-o f r de soco t i n celorce ard n er bin t eal pe s le m s ur , a u fcut s ufer inta cu anev oi e de vindecat. Deci p rec um la doftor i prea n eces a r s'a soco lit a fi cunoa .t e r ea Insui r ii e lem entelor [corpulu i], pentr uca fi ec rui a din cele ce ail bine s au ru s se fa c ndreptare a ce lui ce este pus afar de fire, astfel i noi n zuind [a cu-. noal e) deosebirea celor privitoare la sufle l, drept in ce-put i fund am ent la vindecar ea deosebitelor s ufe rint e vom . pune cu no at ere a o riginii [boalei]; D eci dar n tre i p r i ; precum am zis , deosebi ndu-se n s u irea mot ivit ll o r sufletului, in partea r aicnal , i cea concupisc ent, i c ea ira scibil , faptel e ce le bun e ale prii r a ional e ale su fle. tului sunt: p rere a cea binecinstitoare c t re Dumn ezeire, i c u n oa te r e a di stinctiv a binelui i a r u l u i . . i noiu nea cl ar i ne c o nfu z n pri vina fi rii hot ririlor, ce es te adic de ales dintre cele ce s unt, i [care trebue s fiei de urit i de ferit. i iar i d i mp otri v n e greit se va ' observa r u t a tea cee ace es te n pa rtea aceasta, cnd v a, fi ad i c neclnstire de Du mnezeire, i .lipsa de apreciere n privinta bine lui a de v ra t, prer ea s u ci t i d efe ctuo as .asupra firii: lucrurilor nct s ' 'pune lumina . [in ' lo c de].
."

164

ntunerec, i ntunerecul [In loc de] l u m i n , precum zice S criptur a [Isa ia, 5" 0]' Iar a p rll cel ei concupiscen te es te 'nd emnul vir tuo s, a se ndr um a p ofta s p re ceeac e este ntr' adev r de d o rit i cu a d ev ra t bine, i o rice p utere' de iubire i dispozi ie este ntr u noi, s se ndrepteze nt rea g in tr'acolo s pre a se co nvinge c nimic a ltceva, s nu i ub e a sc fire a sa , d ect vir tu tea i firea care iz vor e t e virt ut ea . Iar r t cirea i p c a t ul aces tei pri es te" c nd cin eva va d epla s a pofta spre s lava d e ar t" cea fr d e fiin , ori c tre floare a cea v p sit pe tr upuri, , d e und e d e r iv iubirea d e ba ni, i iubirea de m rir e , i iubir e a de d esftri , i toa te cele de a ce s t fel, cari dep ind de ne amul ce l ca aces ta al r u t ii. i i a r i fa p ta b u n a d is pozit ie i ir as cibile es te ura ru t ii i lup ta mpo triva pati milor, i a se n t r i su fle tul spre b r bie" ca s nu se n spim nt e de ce le d e muli s oc otite ca n fr icoa te , ci pn la snge s s te a mpotriva p c at ului i s di s p r e u i a s c in g rozi rea d e moa rt e, i d urerile un eltelor de t o rt ur , i d e s p r i r e a d e cele m ai p l cute, i n gene ra l a de veni ma i bun f al d e toat e ce lece pe mu lti din oarecare o binuin s au p rere precon ceput i in e' n vo lupta te, lupt ndu-se pe ntru credin i virtute . ' Iar c deril e acestei fel d e pr i [a sufle tului] tutur or sunt evide nte : pizma , ura, mni a, b rfelile, nzu in el e i d ispo zitiile spre cear t i rzbu nare, car i timp nd elu ng a t intind se tea d e r zbunare pentr u rel ele su fer ite, i la multi duc la ucid e ri i s nge ; c ci raiun e a ne l nv ja t ne ailn d unde s- i n trebu i n eze ar ma cu folos , in toa r ce asu p ra sa ascu i u l ferulu i, i arma d e ap rare . d a l n o u de Dumne zeu se p reface n pi erztoa re pe nt ru ce lce o n -~
trebuin ea z ru .

ap .; 102 tr ul .}, - Acest e opt cano m e ale luI Grigorie Niseanul, car i dau n drumri duhovnlcilor despr e Ielut cum s [u d ace dilerilele pacate i ce Iei de epltlmii s dea pen tru acestea, al c tue sc scrisoarea pa s tora l , care , dup cum am spus (p'ag. 56. part ea Ir vot, t din lucrar ea preze n t ) a 1051 ad re s at de Grigorie pe la anul 390 episcopului Lltolus din Melillne. Or/gorle i mparte toate pcat el e in trei categor ii potrivit celor trei faCliltj i i puteri su, (52
fl et e ti ( e tOl/ap U S

cf'vx,xa't

iW t

lttdJr"IJre~,

anim ae Iacultates el pro- -

165

l Jr ieta tes) , ce l e m e n lon ea z n canon i d in cari deriv toate vir t uile i toa te pca te le. Du p ob s er vaia lui Bevere oiu,") Griga rle il lu at a ceas t I mp rlr e a fac ultllor sufl et e ti din filo sofia 'l ui Plat a, i pri n aceas ta se e x p l i c i ceea ce s pune Grig mle n can on , c aa a fost cea dint i mprire (;,ca r A T~V rrpoJrfj v <OW ~O U1t lJ) i Medicul s ufle tes c, cnd observ la cineva vreun p ca t. i nti tr ebu e s vad din care put ere sufl eteas ca de riva acel p cat i potrivit a ces te ia s n trebuine ze i doctoria duh o vni c eas c pofrl vit, ca nu cumva din ntmplare s g reasc scop ul s u , dn d doc tor ie pentru O b o al n locul a'te la , Grlqorle, d u p ce a sta-b ltit a cea s t b a z, mai departe d sfatu r ile sale cum s s e pro c e deze n specia l la [ud ecare a p cat elo r I la nd ep linir ea datorieI de da ci OI' su!!et esc-:"< - i acea s ta alc tue te coninutul t uturo r a cestor ca naane ale lui Grlgorie, dintre ca ri ce l din li esle i nt ro ducerea celo rlalte.

Canonul 2.

fiind neirnp rt it de tainele sfin ten iei pn la ie i re a [din via) , Iar ceice s'a u chin ui t cu necazuri i cu mun ci -cumplite, acetia au fost [prin aceasta] s u p u i ep itimiilor
1) Syncdiko n. Annolat. fl . 2 '28.

Deci a cestea deosebindu-se In felul menti on at, P ri n i i adic au jude cat c toate acel e pcat e , cari atin g partea raional a sufletului, sunt mai stric cioas e i vre dnice -d e cin mai ma re i mai suficient, i mai os tenitoare, .astlel, dac cineva s'a l ep d a t d e cr edina n Hr istos, i s 'a vzut c a trecut la ludais m, s au la idolatrie, sau la Maniheism, Sau la a l t oarecare nelegiuire de acest 'f el, apoi celce cu pre cugetare a alergat spre o v uta te ca aceasta, os ndin du-se nsui pe s ine are viata saintreag. drept timp de pocin; cci niciodat nu se va nvrednici a se in china lui Dumnezeu l a ol a lt cu poporul cnd se svrete rugciunea cea tai nic, ci se va ruga Indeosebi, iar de mpr t i r ea celor sfin te va fi cu totul strin; dar n ceas ul iei rii lui (din v ia), a tunci se va nvrednici de mpr tirea ce lor sf inte. 'Ia r de s'ar n tm pla ca acela peste [ori ce ] n d ej d e s irias c , iar i intru aceiai osnd i va petrece via a ,

166

10' curs ul ' timpului P rini au aplicat


ci uniri cu '

c a uz i i n rac iu nea [ comis)

h otrit; astel .ln privinta acestoraSfini i bl nd ee, " fiindc sunetul nu a cz u t , s l bi ci u nea I ru pe asc nu a sup or ta t chinur ile; din care

prin con strngere

ehi-

s'a
. -- j

m sura celor ce a u, pctuit intru desfr na re msurat in caz ul int oa rce rii 1101' dela p ca t] .

li

(62 ap .; 10, 11. 12, 14, ' si n. 1 ec.: 102 trul.; 1-9,2 1 Anelra; 2, 19 Laod , 43 Car t.; 2, II Orig. Neoces .: 3, 73, 74, 75, 8 1, 84 Vas ile c. M.; 2, 3 P et ru AI.; 3 Orl g. Nls.' . - Orlgorie in canon ul p rezent, precum i i n cel ur m t o r (3) vorb e t e despr e pca te le, cari de ri v din par tea r a lou al a stifletului (roii AO r tacu"iJ T~ < <!,U;(ij< 1 '.,0 0"; ) i pe a ceste p cale le j u d e c d re pt ce le mai grele i pentru cari trebue s 's e, dea, ce le m ai s evere epi llrnii. La ac estea apa rin n prtma lini e p cat el e mpo triv a slinte i cre di nte, adic dac cineva t g due t e p e Hr-ist o s i cade n lud ai sm sali p gn is m, "':- i Grigor le prescrie In a ces t canon epitimiile -c u ven ite pent ru ace ti p c t o i.

C anonul 3. Ia r ceice s e duc la des c n t to ri, sa u vr j ito ri, sau la ceice fg du esc s e fectueze prin demoni oarecari ' cu r i ri i apr ri d e .r u, ace tia s e vor nt reba cu deam n untu l i s e vor cerceta, ori de fiind s ta tornici in cred inta cea intru Hri st os d in vreo constrngere a u fost a tras i la p c a t , prod uc nd u-s eJu ei a cest impuls [spre p c a t ] n urm a vre unu i trat ame ri rr u sa lt vr e unei pagube de nes uferit, ori c , dis pret uind cu totul m rtu ri a ce a in cred in a t de noi, au a le rg a t la a jutor ul-demonilor . Fii nd c da c a u COmis a ce l [p cat] ,'3 p re surparea , cr edint ei, i .spr e a nu cre de c e x i s t Dumnezeu, ce l a dora t de C re tini, fire t e c se vor supune pedepsei celorce a li c lca ! [credint a] ; ia r d ac oar ecare cons tr ngere insuport ab i l c ovr i n d tipsa lor de cura j i-a sedus s pre a cest ' ( p c a l ] , fiind m pi n i de vreo n dej de amgitoare. ' a i de re a i lo r ti se va ap lica b l nde ea, du p " a sern narea celor ce n'a u fos t in s tare, s rezis te chinurilor in ' , , ,vremea mr t ur is ir i i.
(6 1, 65 tr ul.: 24 Ancira ; 36 Laud.; 7, 65 , 72, 8 1, - 83 Vasile c. M .; 2 O rig. Nls.).

167

c eice se n deletnice te cu vr lt orli i descntece i cu asemenea lucru ri, i crede intr'insele, acela prin aceasta dovedete c nu crede in Dumnezeu i prin urmare este t r d tor al slinlei 'credinte. Grigorle deci con si der ca isvor al acestor p c a t e acea parte a s ufletu lui, din care deriv i a postasia, despre care lac," amintire In cano nul 2, - i pentru acest fel de p ct o i el prescrie acela i ep ltirnie ca i pentru .apos tali. ' Cano nu l 4. Iar d eos e birea p ca telo r ce se comit din poft i din voluptate este aceasla : unul a d i c se numet e ad ulter, i cela la lt desir na re. Unora d intre cei s cru pul o i ns le -a p l c u t s soc o te as c i des r na rea la p c atul a d ulterului ; di n ca uz c [num ai] 'u na [si ng ur ] este i n soirea cea t e gi u it , at t a erneii cu b r b at ul , ct i a brba tului cu feme ia. Deci o rice nu e sl e d u p lege, afa r de lege este ; i celce nu a re pe a le sa le, f ire te c a re pe ce le s t r i ne ; cci omului un singu r aju tor i s 'a dat del a Dumnezeu, i iemeii un sing ur cap i s'a impus. D reptace ea d ac cineva po sede pen tru sine ns u i vasu l s u propriu , precum il numete d um nezees cul Apos tol , [1 Tesa l. 4,. ], lege a firii admite in treb u i narea cu ve nit; dar d a c cineva s ' a r Intoarce spre celce este aiar de ale sa le prop rii, negreit c u ce l s tr i n va fi; ia r str in es te fiecruia tot cee ac e n u es te a l s u, m c a r i d ac n'are m rturisit pe ce lcel s t p nete, Deci dar' ce lorce cerceteaz ches tiunea mai exac t i des ir narea li se " a ra t a nu ii depar te de p c at ul adulteru lu i, cci i dum nezeia sca S c ri p tu r zice c ' Nu ii m ult CII cea s t r in [Pilde, 5".J. D ar fiin dc pentru ce i mai . n e p u t i u cl o i s 'a f cu t de ctre Prini oarec are i n g d u i re, i n ira c i u ne a (acea s ta] s 'a deosebit prin lmpr irea g enera l , ca desIrnare s s e numeasc mplinirea poftei ceea ce se co mite de cine va I r n edr ep t i rea altuia; ' iar ad ulter v t ma rea i n e d re p t i re a celui s trin . i la a cea sta se so co tete a ii i st ricarea dobitoace lor i pede rastia; c ci i acestea s unt ad ulte r a l iirii ; c ci n ce l s t r i n i a iar de fire .se .tace ned re pta tea. Deci fiind m p ri rea ace as ta

"" 1

~:
~

:i

,,
!

1"

16 8

n aces t fel a l pcat ul ui, i tra tame ntul este ge nera l in scopul ca omul s dev in curat prin c i n de furia ptim a ct r e aces t fel de vo lu p ti. Deoarece ceice s'au p tat cu desfrnare nu a u amesteca t oareca re nedrep tat e (fa de un s tr i n ] cu p ca t ul aces ta, din cauza aceas ta ndoit s 'a h ot rit timpul ped epsirii pe ntru ceice s'a u s purca t n a du lter, i n celelalte r u t i : oprite, adic n s tricarea de dobitoace, i n turb ar e a as upra pr ii b r b te ti; cci la ace ti a , cum am zis, se duble a z pc a tu l, unul a d ic cel a l nelegiui tei v olup t i, iar ce lalalt, ca r e p rovine din n ed r ept irea celui s t r i n , i se fa ce oarecare de ose bire In pr i vi n a moti vului poc lnii i la a ces t fel de p cate a le l com i ei dup pl ceri . C ci celce adic de s ine - i n zuind s pre m rturi sirea p c atel o r, prin ace ea c a primit s devin acuza tor din ndem n propriu .impotriv a ce lor t inuit e , ca un ul care a nceput deja vindecarea patim ei i a ra t se mn a l sc himbr ii s pre mai bine, se v a s upune unor epitimii mai bln de; ia r celce se v d et e in r uta te, ori prin oarecare b nu ial , ori prin p r fiind v d it f r de voie, se s upune unei pedepse mai aspre, ast fel c [numai] c ur i nd u-se e l de plin se prim e t e la m p rti rea ce lor s fi nte . A ad a r ca nonul es te a cela c ceice s'a u spurcat In desf rn are tr ei ani s . fie cu totul s co i d ela ru gciu ni , iar trei a ni s participe numai Ia ascultarea rr u g ci u n il o r 1 , i a l i tr ei a ni s se roa ge intru po cin m p reu n cii ceice s e prote r n , i a poi s se im p r t a s c de ce le sfinte, i n p rivinta celor ce au ze l mai mare in ndr eptare, i prin vi a a rat nto arcerea spre bine, este cu p utin ce luice dispune ca spre folosul or nduirilor bi se ri c e ti s scurfeze timpul ascu lt rii , i ma i ingra b a-i a duce la into arce re; i inc od al a sc urta i a cest timp, i ma i cur nd a-i pr imi n comuniune, Ind at ce ar judeca prin i ns a i cercetarea s a s ituat ia celui ce s e. v in dec. Cci prec um este oprit a a ru nca m rg rita rul naintea por cilor [Mat. 1,,], as tfel nu este n g du it a lipsi de m rgr itaru l pre io s) pe ce lce s 'a fc u t deja om prin cu r ir e i lip s de p a tim . Iar " f c ndu-se nelegiuirea prin ' adulter, sau prill.t celeJalte feluri de n e cur en ie , precum a m s pus mai na inte, n prii

. ,

16 9

,
vl n a tutu rora s e va vindeca cu acei a i ped e ap s ca i p ca t u l greu al d esfr n rii ; numai c se va dubla timpul. Dar i in a ceast privin s e va inea s eama de

di spozitia [sufl eteasc]' a celui ce se vinde c , dup fe lul ca i la ceice s 'a u dedat s p u rcciu n ii d e s frn rii , asHel c ori mai cur nd, ori mai trziu s s e Ia c p rt a i de c el bun.
(48 , 6 1 a p .; 87, 93, 98 tr ul. : 20 Anc lrs : 1, 8 Nen ces.: 10 2 Ca r t.; 3 , 7, 9, 18, 2 1, 3 1, 3 7. 38, 39, 58, 5 9, 6 0, 6 2, 6 3, 77 V asil e c. M.) .

-cari

Grigori e ' in canonul pr ez en t


din
p o fta - se xua l i

vo rbe te

despre

p ca tele.

din voluptat e ( f1l' err dJu,ut a v xa? :ljtlOY7Jv, per concupiscentlam et voluptatem), iar acestea in prima linie s un t adullerul ((lO'l. da, ad ulterium), ca r e d eri v din cea din r t, i desfrnarea {nopveia , fornicati o), ca re d er i v din a doua ; i abandon nd opinia acelora, cari consi d e r de sfrnare a de p

d eri v

1
L

ca t tot aa de greu ca i adulterul, zice c d esfrnar e s e n u m e t e pleat ul da c cine va i s atisfa ce po fta sexu al f r v t m a re a alt uia .(r~v ;((I',o 'tS alJ!x la.;; i r ip oo r ell op ilJr) 1I rlV{ 'l" ?<; brd )ulJ.!a~ iy.rr). ~~t7('} f1 lV, r o ncuplscen tiae cu jus piarn expletio, quae s ine a lterius fii injur ia). iar adullerul este vt m a re a I n edrepljlre a a ltuia (r ol' im1ou),ijv
'X r.L t

aJn<!a v

T Or;

)J.otp/ou~

insidiae el injuria qua e alt eri alf erlur).

urigorle in a ce l a i categorie cu p ca t ul adullerului pune i pe a cela c nd cin eva are reIaIii cu animal ele sau cu copiii. deoarece prin acestea se viole az firea . G rigor ie, condamnnd a ceste p ca t e, pr escrie i epltimiile cuvenite pentru d nsele.

Canonul 5.
R m ne ca pe l n g acestea s s upune m ce rcetr i i partea cea irascibil a sufletului, cn d, rt cind dela bun a intrebuintare a irascibilitfii, va cdea in p cat. i fiind multe i de tot felul r ut lle , ce s e comit sp re pca t din irasclbilitate, le-a plcut oare cum P rin ilo r n o tri, ntre alt ele s nu desbat prea exact, nici s soc o te asc vindecare a tuturor greelelor celor din irascibilita te v red n ic de pr ea ma re silin , dei Sc rip tura o p re te nu numai lovitura sin gur , ci i toat ocara, s a u hula , i orice a ltceva de acest Iei, ce se pr odu ce din ira scibilitat e [Colo s, 3,.1;

l7 0

a u s ta b ilit e pitlmii num ai spre fer irea de al ucider ii. i ac es t p c at s e imp arte deosebind u-s e n ce l volu nta r, i involuntar; i . n tr e cele voluntare se socote te u cid erea, nti c nd, cin eva se h o t rte prin preg ti r e cum s s v rasc pc atul, pe ca re este ga ta [de a -I com ite]. Dar apoi intre ce le voluntare s'a soco tit i a cel a, .c nd cineva n ' n v l m a l i q lceav lovind ' i f iind lovit, . a r apli ca cuiva cu mn a lov itur d e moart e. Cci cel ce es te stp nit deja de mnie i s'a l sa t in vo ia pornirii de mni e mi lin e sea ma in timp ul patime i de nimic, ceeace al; putea impie d ica rul ; Inc t p l u irea omorului dinglceav .se co n s i d e r fapt v o l u n ta r , iar nu din nt mpl a re. Ia r (ucid e rile) cele fr de voie a u semne le d istinctive e vidente, [ a a] c nd cin ev a a re ndrepta t n z uina spre a ltce va , d in nt mpla re s v re te ce va "ne norocire. Deci n a ceste caz ur i, pentru ce ice s e vind ec de p c atul ce l de voie , ucid erea vo lu n ta r n caz de p o cin se ntinde la int reit timp [de pe n i te n ] . Cc i de trei ori cte nou sunt .a nii, pen tru fiecare. trea p t fiind hot rii nou ani , nct timpul exclude rii .din b i s eri c . pri n a furisire d e plin s fie d e no u a ni; a poi a i d e rea al ti no u a ni s petrea c i n ascultare. Invrednicindu-se . numai de a sc ulta rea in v l turi lor i a S crlptur ilor: iar in a t reia noime ' s s e roa ge CII p o c in m p re u n cu ceice se protern, i a stfel s viu la im p rt i re a celo r s finte; tire t e., ce lce c h i ve rnis e te blserica va fi c u aceia b ga re d e s~a m a i n p rivina un uia ca a cest a, i du p motivul de po c in va s cur ta lui i . nti nde rea e pilimiei, inct tn loc de nou ani In fiecare tre ap t , . s fie op t, sa u a pte, sau ea s e, sau numai cinci, d a c . m rhu e a c in e i al' nvin ge tim pul; i prin z elul de ndre pta r e al' nt re ce p e ceice ' se c ure s c- pe s ine mai cu lene vire d e n t i n ci un e in termenul inde lunga t. lai(ucid erea] cea fr d e voie, se c onsider c . m erit ierta re , dar nu i l au d ; ia r aceasta am s pus ' ca .s fie e vide nt c , da c ' cineva c hia r involunt ar s 'ar p ta de uci" de re , ca non ul a hot rt s fie l ep d at din ier atice scul h ar ; ca . u nul -ce s 'a tntlnat .de un , p cat greu. i s 'a . h otrt d;j se cuvine ca timp ul' de c u r ire ' s fie ace lai ' i pen -

da r

[prinii) pcatu l greu

f.

171

tru ceice, au ucis fr de voie, ca i cel pen trtisimpla .de sfrna re; firete c i n privina ace as ta se va cerceta in ten. i u n e a celorce se p oce sc, astfel c d ac p o cin a a r 'fi ' vred n ic de incredere, s nu se observe strici n umrul anilor, ci prin prescurtare a [timpului de p eniten ] s se renteg reze acela in bi s eri c i Jn comuniunea bunului. [ar dac cin eva, nelmplinind timpul [de pen iten ) hotrit de ca noa ne, ar i e i din via , blnd ee a Prinilor poru n cete ca mprt it cu ce le sfinte, iar l1l1 lipsit de merinde s se trimit la a cea mai de pe urm i lnd epr tat c l to rie ; iar d a c Impr t indu-s e de ce le s finte iari s'ar Jritoarce in via, s rm n timpul [de peniten ) ce l hot rt, fiind i ntr u acea treapt , Jn ca re era nain te de mprt i rea cea d at lui d e ne voie.
(6 5 ap ; 9 1 Iru" ; 21, 22,23 Anel ra ; 8, 11, 56, 57 Vas ile c. 1\\.). - Orlqorie, dup ce n ca noanele 2, 3 i il a tr atat despre d ou p rl ale suf letului potrivit m p r l r i i pnterllor s ufle tului' omenesc st a bil it in ca nonul 1, In ca no nul pre zen t in cepe s vorbeasc despr e p ca t e, cari i au origina n a Ire ia pa rte ; Ir ascibil, a s ufletului ( ro ,7ulw,,,3" , Irascentem p arte rn). Dintre aceste p cat e n canonul pre zen t m a n lo neaz uciderea, pe car e o mparte In cea cu voia , I cea I ar d e voie, i prescrie pentru fie care epitim ia cuvenit a.

~I1.

Ca n o n u l 6 .
Iar celal all fel al idolatri ei . (cci a stf el numet e d urnnezeescul Apostol l comi a) nu ti u cu m de P rinii n o tri a u trecut -cu vederea in ce fel este a se vindeca: m c a r c a cest r u se pare . a fi patima st rii a treia din s uflet. Fiind c i ra i u nea, gre i n d n a pre cierea binelui ; i s e pa re c binele es te In mat erie , ne uitnd u-se la Ir umus e ea cea imateri al : i p ofta este a ple ca t spre cele .infe rioare, ab t udu-se dela ceeace est e cu ad e v rat de dorit ; i di spoz iia [suf letului] ce a vi ol ent i p tim a mulfe prilejuri ia din acest fel de p c at ; i n ge ne ral vor bind, aceas t b o al corespunde - d ef i n i i ei a po sto lice despre l comi e. C du mnez eescul Ap ostol s'a pronun at c aceas ta e ste. nu numai idolatri e, ci i rd cina tu turo r

, '"

17 2

r e lelor Il Tim. 6,,,) ; i cu toat e aces tea a ce st fel d e b oa l .s 'a trecut cu ved er e a nece rcet at i n e b g a t n s e am ; -d in cauza aceas ta s e i n m u l ete a cest fel de bo al n bi s e ri c ; i nimeni nu s e i n tere s e a z d a c ceice se a duc -n cler nu cum va s'a u s purca t cu felul ac e sta a l id ola tr ie i. Da r n p rlv in a a ces tora , din ca uz c s'a u trecut cu vedere a de P rinii n o tri, s ocotim c e st e suf icien t .s - i v i n d e c m , pe c t "s 'a r putea, pr in cuvn tul public a l ln v turi i , cu r i n d prin cuv nt boale le l co mi e i , ntocmai -c a pe n i te pa limi, ca ri d e ri v din nes at. i numai furt i ag u l, i jefuirea d e morminte, i sacrileg iul, le soco tim pa time, din c a uz c a a ni s 'a tra nsm is n o u in p rivint a acesto ra p rin pr ed ani a m o t enit del a P rini , cu toa te c at t da rea [uno r lucruri] pe dob nd , c t i ca m t a , pr ecum i a lua ce le s t r ine In propr ie tat ea sa pri n puterea cuiva, fac parte dintre cele ce s un t oprite de Sf nta S crip t ur , m car d e i poa te una ca aceasta s ' a r face s ub p retext de c o m er . Deci fi i n d c p re rea no ast r nu es te v re d n i c s a t i n g putere a canoa nelor, vom ad oga la ce le sp us e dej a d i s p o z ii a ca no n ic In p rivi n a -celor oprite n chi p una nim. De ci furt ul s'a - mp r i t in t l h r i e i s parger e; i scopul a mbelor unu l es te, luarea ce lor s tre ine; dar d up sens ul lor deosebire a in tre e le es te mu l t . Cci tlh arul a d i c ia intr u a jutor i v rsa rea de snge s pre cee a ce se ' s il ete , pr e g lindu - s e la ac e as ta i cu a rme, i cu multe a jutoa re i cu locu rile :p riincioa se, drep t ac ee a unul ca aces ta s s e s up u n ,o s ndei u ciga i l o r de oa meni, d a c p rin c i n s 'a r ntoarce la bis er ica lui Du mneze u. Iar ce lce- i i n s u e f e ce le s tre ine prin r p ire in as cun s , apoi prin m rturi si r ea p catului se ara t pe sine preotului, Ctl s r q u i n a s a Im-p otriva patimei va vind eca boa la; int el eg ~ d i c p rin a da -pe a le sa le sra ci l o r, pent ruca , d nd ceeace a re, s se' in ved ereze c se vinde c de l c o mi e ; ia r -de nu a r a vea n imic, i a r avea numai trupul, Apostolul p o run cet e ca prin osfeneala tr up e as c s se vindece ace s t fel de pa - t i m ; ia r exp resiunea es te a ce ast a: nCelce f u r , s IIU m ai fure; ci mai vrtos s se os t e n e asc Incrnd bine le .c a s a i b a da celui care are t r eb uin " [Efes . 4,].

173

(25, 72 a p.: 5 Carra g.; 2, 3, 4. 5 Orig . Neo ces. ; 61 Vasil e c, M.)., - AI doilea p c a t, care de riv din aceiai par te i ra s c ibil a sultetulu l, 'despre car e s'a vorbit n canonul 5 , este lcom ia; despre care O rigorie , citnd cuvintele Ap.-Iui Pavel (Colos. 3,, ), zice c es le la ' fel ca i Idolat ri a. Dintre p c at el e deriva le din l c om ie Oilgorie n a cest canon v o rb e te mai de la ilai de spre f lir t' (xAom}) , i prescrie n pr lv ln a aces ruia e pilimia c uv enit .

Canonul 7.
[pcat] de i ertat"i de neiertat. C da c cineva , s ilindu- se

jefuire:

de morminte se mparte

ac e as ta n

din ca uza cinsti rei morilo r , i l s nd nejefuil trupul iuqrop at.. inc t s nu se arate [Ia lumin a] soa relui rui n ea fi rii, ar folosi oar ecaripiet rii din ce le aruncate n mormnt la facerea vreunui lucru, a poi nici . acea s ta nil es te de I u d at, d ar obiceiul a f c ut [din ea] fapt de iertat, cnd tran sportarea mat eri ei se va face pentru ceva mai de preferat i mai folositor pentru o bt e. Iar d a c va rscoli praf ul de pe trupul d at p m n tului, i va scormoni oase le, cu nd ejd e a de a c ti ga vreo bijuterie dint re cele ngro pate impreun, [fapt a] acea sta s'a osndi l cu ace ia i pede ap s , cu ca re i desf rnarea si m p l, pre cum s'a mentionat in cuvntul de ma i nainte, cu m p n md fi r e t e celce c hive rn i s e te [tain a p ocin ei] ' din in s a via ta [ p c tos u l u i] vindecarea celui de s ub tratament, C II s copul de a [pute a] scurta termenul e pitimie i r nduit de canoa ne.
(66 Va silec.M .). . -Oiil l c omie (cah. 6) deri v i alt pcat, i a d ic j ef... irea mormin/eloT ,(Tup p,;',o"X1 a) , . i Origorle trat eaz despre ace s t p cat, i pr escrie pentru a cesta 'epltlmla I ixat dej a (66 Vas . c, I'vl ) '

Canonul S . Iar .sacrilegiul, n S criptura cea ve che nt ru nimic nu s'a i o c o f i L m a i. de tolerat dect os nda uciderii ; c ci a t t ce lce prinde a in ucidere, ct i cel ce lua cele all erosl te'Tu i-Durnnezeu, Ia l ei era s upus pedepsei (uciderii] cu pieti.' Ja r In obiceiul biseri cesc nu t i u cum s' a c u t oa rec a re n g d u ire i b l n d ej e , incl mai u o a r s,

se

17 4

se s o cote a sc ispirea acestui f.eil. j :le boa l ; c ci pred ania P ri n i lor a rnduit e pitlmis tre a . unor a . ca a cetia n timp mai scurl dect p entru, adulter. Pre tutind eni ns n . p rivina felu lui pc a tului nai nte de toate se cuvi ne a i n ea sea ma d e fe lul di spozitiei [ s u fle t e t i ] a celui ce se vi n d ec , i s nu se c re a d , c timpul este s uficie nt spre vinde care (c ci ca r e vind e ca re s e .fa ce d in tim p?), ci de inlen jiunea celuice s e v indec pe' sine prin c i n . Aces tea dar, o br bat al lui , Du mnezeu, a lc t u i n d u le . i e cu m ult rvn din cel e d ela nd emn, p entru c se cuvine a ascult a d e po r uncile frat ilor, cu s rq u i n le -am trimis , Ia r tu s nil lntrela i de a adu ce pen tru noi lui Dum nezeu obici nute le ru g ciun i; fiind c e ti dator , 'ca un iu int el e pt, ce luice du p Dumne zeu te-a n scu t cu p ur ta rea d e g r i j ce a pr in r u g ci u ni , potrivit porun cii, care zice: "Ci ns te te pe prini , ca . s - i . f ie , bine ' i e i s a i vi a nde lu n gat pe pm nt " (II Moisi; '20, .. ].' i fir e t e c vei p rimi sc r isoa rea ca pe. un s imb ol sfintit i nu vei di spre ui d aru l prletinesc, chiar d e a r fi CEhia mai mic d e ct m a re le t u talent. ('72, 73 ap.: 25 Anlio h.; 10 sin. 1-11).
- In lin e tol din l comle (can. 6) deri v Griqorfe: sacrilegiu / (!'I' 0 J"J.!a), i el crede c acesta trebue judecat. ca i uciderea. - Partea a doua a canonului este incheierea , tutu ro r , celor 8 ca no ane sa u a scrisorii lui Orlgorie.

r,

B fs erl c a . B~ nl1 dh1 ora u l Buz u. . "

.,. ,

. ,

, '(.
ii '
;

0" ~.

.,: ,f.

,-r

~;

Cano an ele lui Teofil al Al exandri ei.


1,

Canonul 1 .

Att .obiceiul, ct i cuviina cere del a noi s cinstim toat Dumineca, i s o s erbrn, fiindc ntru aceas ta ne-a mijlocit nou Domnul nostru Iisus Hristo s Invi- ' erea cea din morti; din ca re ca uz in S fintele Scripturi s'a i numit nt ia , ca una ce este i n ce p tura vietii noas tre , i a opta, ca ceeace Intrece s rb toarea saba tului Iudeilor . Deci fiind c s'a int mplat ca Dumn ezeiasca Ar tare s fie zi de ' a u n a r e , s o inem cuviincios, i s pro cedm ne lepe te fat de amndou; pentruca qustnd puine masline s ne ferim to tod at i de n v tu ri le car i nu cins tes c ziua invierii Domn ului nostru ' Ii sus Hri stos, i s d m zilei de ajunare ceeace se cuvine, ate p tn d s lujba d u m n e zei a sc cea de sear , care, cu voia lui Dumnezeu, se s v r ete at unci. Deci s ne adunm a tunci dela cea su l al noulea.
(66 ap .: 55 Irul.; 18 Ga nqra). , - Noi a m vorbit despre ca noa nele lui Tealll al Alex andrlel i c din ce sunt al c t uit e ' acestea (pa g. 56, partea 1, voI. I al lucrrii prezen te). Canonul prezent (1) este ves tirea lui Teolil
c t r e

pro vin cia subord o na t lui despre felul cum s se aj unez e

,;.

in .ziua dlu aintea Epilanlel, d a c acea st zi cad e pe Dumln ec , in care zi a junul este interzis de canoane. In . a ceast ves tire Teolil arat cum treb ue s se procedeze.

Canonu l 2 .

In pr ivinta celor, cari a li intrat n comuniune CII Arienii, i detin p n acum bisericile, s se fac pr ecum es te obiceiul. ,,=,stfel ' n s ca s se aez e [in locul lor] a l i i , cari s unt d ovedii - [st atornici] In ortod oxie, iar ace ia s r m ni n cler] ; proced ndu-se i n 'privinta ace,
" '.

176

stora a a , cum i in a lte ce t i a u fc ut episcopii ortodoci d in Te bai da, iar ceic e au fos t a eza i d e e pisco pul Apo lo n i au intr a t n co m uniune cu Arienii , cari d ein bisericile , s se p edeps e a s c , d e a u fcut aceas ta .du p socoti na lo r. Iar d a c a u a scu ltat de episcopu l lo r, s r m n [in cl e r ], ca unii ca ri n'a u n e les ceea ce e s te r ati ona l. i dac to at e popoare le i-ar nltu ra mpreun cu ceilalti, s se hirotonisea sc a ltii; ia r dac -i p str ea z pe e i lmp r eun cu ceice a u fost n com uniune , ace tia s se trateze d u p a ce la obi ceiu, pe care l-au n t reb u i n a t toti e piscopii orlo do ci din Tebaida . (9 2 ap .: 10 sin. 1 ec.: 1, 2, 3, 9, 12 An c.: 10 , 14 Petru AI.;. 3 Aran. c. M.). - Can onul pre z ent i urmtoar e l e nou can oan e (2'] 1} sunt al ctuite din urro{lY'7ar miv- u l (commonil orium), primii de: exmis ul lui Teo lil, Amon, cnd a cesta a plecal la Li con, unde er a e piscop Apolon, spre a de sleqa unele inlreb ri, cari au fost adres at e lui Teofi! din provincia lui Apolo. - Unii dintre preotii orto d o c i, d e i nu m rt u ri se au c r e di n e a rl a n , pe vremea sllnlcillor ar iene an intrat In co muniune bisericeas c cu arienil. Cn d acea st silnicie arian a incetat i arian lsmu l a pierdut
puterea sa,
i

bisericile,

cari

fu se s e r

acapa ra te de arieni, au

lost re troce date or l odocll or , dar au mai rmas i dup acee.. multe bis eri ci primile de p re oi ! or todoci dintr e acelea, cari, de i vre melni c, au inclina t spre arla nis m, Din acest prilej, Teolll, spre a a rta cum s se procedeze la l de a ce t i pre o l, dispun e ca In pr i vln a aceas la - s se urm eze obiceiului exist ent in alte p ri, i in s pecial celui e xist ent in Tebalda , Iar aresta consisla in aceea c toli acel prec]i treb nesc nl t ura ]! din bise ricile res pe ctive din cauza p u l nel lor stalorn icii in ortod oxie, i in 1 0-cui tor s s e num ea sc a l i i, cari sunt s latorn ici in ortodoxie, l s n du -l e de altf el acelo r preol demnit atea i numele de preot, da r fr de nici un drept ier arhic. Avnd in ved ere in s pecial pe ace i preo i , c rl au Iost numi l de Apolo, i cari inclinau spre ar ianlsm , n easc ultnd de sfatul e piscopl1or lor, cart le recomandau statornicia In cr e din , Teo lil dispune ca loi i s se sup un epili mlilor cuvenite . Iar in p rl vlna acelor p reo], cari s' au le p dat de cre d i n din cauz c voiau s as culte de respeclivii episcopi ai lor, cari i ei nl i a u inclinat spre arian lsm, i cari

:;:

;~

17 1
preoi deci nu puteau fi intru toat e In vln ov ll, Teo fil dis pune ca aceti preoi s nu fie pe de psl l i s po a l r m nea i pe mai dep ar le pe l ng bisericile lor. dacii poporul o rtod ox eve ntu al 'n n s'ar opune "a ces tui lucru. Drept com e nl ar mai dep lin la a cest canon ser v e t e epis tola lu i Ata nasie cel Mare a d r esat lui R ullnlan, sau dup lu crarea prezent ca nonul 3 al lui Ata nasie-

Canonul 3.
S se cerceteze in - privinta lui Vis ], care il fost aeza t pr esviter n Ereva; i d a c a siluit pe vreo lemeie de sp rit , fiind ' viu b rbatu l ei , s nu -l fie ie rtat a fi pr esvit er, ntruct nici.ca niireannu se cuvin e a fi mp reu n n

adu nare. cci biseri ca pe unii ca aceti a obici n ue te a-i 'des p r i . Ins aceasta nu-i atrage episcopu lu i A polo os n d , dac din necuno ti n l-a a ezat pe, el, por uncind sfntul si nod s se sco at -[ di n cler ] ceice d up hi r ot onie se dovedesc nevr ednici din cauza vinov i ei [l or] .
( 25, 61 a p.; 2 , 9, 10 sin. I ec.: 9 , 10 Neoe es. ; I7 sin . 1--11 .ec.; 83 Vasil e c. M.; 5, fi Teof. AI.) . - Apolo lnstit uis e in calitate de pr asviter pe un oar ecare

Vi,tu. Mal t rziu s 'a a uzit c aces t Vislu i naln te J e htro tc uirea sa a com is IIU delict g ra v , i adi c dnsul avusese relat ii se xuale CII o fem eie, ca re e ra desprit de s o lul s u . Din a cest pri le ] Teofil dispune ca chestiune a s se cerceteze amanuntit, i daca I u ra clu n e a se va dove di, acel Vi su s Imedia t s lIe <1'''1'0 ;81 de r ang ul lui; dar Im pre iurar ea aceasta s nu -l vat me pe I\ polo, <I a c el din n e t i l n a ins titu it pe a ce l presvller, deo ar ec e in elul acesta dispune s fntul sinod, i a nume , canouul 9 al p i imulu l sinod ecumenlc, ---' comenfarul c rui caucu s s a C O U1~ pa re aici.

Ca nonul 4.
I ar in privinta lui Sur, fiind c epis cop ul A polo a adeverit c l -a i ndeprtat , l-a cut s trin de biser ic, s fie aa prec um a hot rt episcopu l. folosind u-se acela, d ac vr ea, de aprare a drepturil or sale i s a tace h o t rre a episcop ul ui.
12

178

(28 ap.; 5 sin. I ec.: 9 sin. IV ec.; 4, 12, 20 Antiohia ; 3, 4, 5, 14 Sard.; 29, 6 5 Cartag .; 88 Vasile c, M.l, - Episcopul Apolo a ca terisit pe un Oarecare presviter Sur l,.ntru un deli ct oarecare. Deoarece din pricina aceasta s'au ivi! n emuluml ri din p artea a u er en llor lui Sur, Teolil dispune ca hot rrea epi sco pulu s r rnn n vigoare, iar Sur are Iibertalea de a se ad re sa cu pl ngere la sinodul episcopesc competinte, i s se discul pe ac olo, dac va putea. In privinta . a ceas ta s se vad co me nta r iile ca noan elor para lele.

'.

Cano nul 5.

Iar n privinta lui Panuf, celce s'a aezaI diacon In Lico, trebue s se ce rce teze; i d e s'a r ntmpla s se afle c fiind ca teh umen a primit n comuniune de nunt pe nepoa ta sa de frat e, iar dup botezare a fost naintat n cler, s r rn n n cler, d ac a mu rit aceea , i d a c . du p botez nu s 'a mpreunat cu dnsa. Iar d a c credincios fiind a primit In comu niune de nunt pe nep oata sa de frat e, s fie s tr i n de cler; dar ( a c ea st mprejurare) nu-i at ra ge epi scopului Apolo o s n d, da c din necun o -. t i n l-a . ae z a t pe e l.
9 s in. I ec. : 1 2 Anc. , 3, 6 Teol.). - In pri vin ta d la conulul Panuf din L1co a vem ace la caz ca in ca non ul 3 al lu i Teol il, La . pr imirea lui n cler nu s' a [lnu: s eama de un oa rec a re deli ct comis nainte de bot ez, deoarece botezul l e r g e to at e p cat el e ; pe c nd",Jj eli clul com is du p bot ez mpiedi c Intrare a n cler. Acesta este ~nsul canonulul prezen t ' a l lui Teolil .' (1 9, 25, 6 1 a p .; 2,

Ca nonul 6 .
dac citet fiind, s'a a r ta t v inovat de v i n o v ia de slr> n ri i i s 'a scos de ctre presvile ri, a poi s'a hiroonlt, ac es ta s s e s coa t , du p ce se v a fa ce cercet ar e-I am
n unit ,

In privinta lui Iacov trebu e

se cerce teze,

fl i n d c - "

ia r nu num ai

c n du - se bnui al

den u u r i i d efim ri. Iar rm n e a n cler. C nu se

cle vetirile d e arte .

asupra rlui di n de nu se va afla .\lllJPvat, v a cu vine s se ti n sea ma de .

., .
179
;r

:69, 70, 89 Vasil e c, M.; 3, 5 Tim. Al.) .

J
'. ;

(25, 61 a p .; 2, 9, 10 sin. 1 ec.; 9, la Neoces; 17 sin. 1-11, ' . - La fel cu cele dispu se de Teolil n canonul su al a-Iea de a s e ce rce ta ca uza ridicat m potriva u nul cler ic inainte de a II co nda mnat de finitiv, Teolil n ca nonul su prezent dispune s .s e cerceteze temein icia acu zel ridica te impolrlva un ul oar ecare ci t e Ia cov, care din ca uza aceas ta iu sese n l tur at din servici u, ;;1 a p oi din nou fusese hirolon!sit intr'o " t r ea p t ma i n alt . Dac a cuza es te t em e ini c i delictul se va dov edi , n a cel ca z acel Iacov s s e sco at din cin ; iar da c ar fi lo st numa i calo mniat; ;;1 s'a r dovedi n evln o u la sa , s r m n n cler ,

Ca non ul 7. In privinta celor ca ri vo r avea s se hirot oni s ea sc , rnd uia la s fie a ceas ta: ca pre otimea intre a q s con.. sim e a s c i s -i a leag, i apoi ep isco pul s -i examineze, i co ns imin d cu p r e oi m e a, in mijlocul bis er icii s - I h irot oni a sc , iiind de f at poporul , i episcopu l se a dreseaz [popo rului] d a c poate i poporul s m rt uri se a s c pentru d ns ul. Iar hiro tonie c1a n dest i n s nu se f ac; cci da c biseri ca e ste in pa ce, se cuv ine ca hiroioni ile . s s e f a c n biser i c, sfinii fiind de f at . Ia r n en orie , d a c V OI" fi linii, cari au fost p rta i CII p re r i l e celo r ce a u fost n comuniune [CII ereticii], ntr'a lt chip s n il se hirotonia s c , dect d a c c1 ericii cu ade v ra t or to d oc i 1i vor ce rce ta , iar i fiind de fat e p iscopul, i [acest a] adresnduse popor ului ce lui de fa l, n um ai ca s nuse ntm ple vreo aba tere .
(2 ap.: 9 sin . 1 ee.; 89 Vas ile c. M.) ..:... Din can onul prezen t n general re zult exa ct ceeace a spus Vasil e cel mar e n ep is tola sa adresat hor epls co pllor, a di c in canonul 89. n prlvlna a legeriI i inslituirii pres vilerllor i a alt or cler lci. O bt e a preo e asc n tre a g {ttiiv ru I'p are i uv) tr ebue s co ns i measc i s al e a g (au,upwv: tV ;cat- aJp ! , ;{hu) pe respectlvul, care va fi hlrotonlslt; d a c . dn sul obtine vo tur tle lu turor mem brilor preolm i l Biser icii respective, atun ci episco pul l va examina ( J o x!fuJ.t:e lv) ca s vad l s se conv ing pers on a l c este vre dnic de cln. D a c episcopul a c ti qat ace as t t on-

~'

160

vln q ere In

. -.,.

p reo im l l , atunci s e poale pr oceda la h iro to nl slrea .resp e ctivului. i a di c In m ijlocul bisericii (lv pi"rI rii ixd ~ "i,a) i In p rezena popo rului (rr"po vroo roii Aaou) , p entruc a i popo ru l s poa t mr tu risi n pri vinta lui (ci xa} Aaos J uvarar u1Jr('i f.wpt:up ~iv} , 'c n d episcopul in public ii declar p e a cel cand id at vr ed nic de cinul preo tesc. A adar pentruca un ca ndi da t s poa l fi Invrednicit

p r l vl n a

' ca n dida tului,

este deci de a cord cu

prere a.

>;:! ,
.;'

t, ,

de hirotonisire a n cinul preo e sc , po trivit cano nul ui p rezent.. tr eb ue ca pre o tim ea B is e ricii respective s con s l m eas c i s a leag pe candida t, ca e pis copu l pe rso na l s , I ex amineze i s , - a pr obe a le gerea , i i n fin e ca din pril ej ui hirolo nlslri i popor ul n bi s e ri c s m r t ur iseas c cn graiul viu c nt r' ad ev r este vre dn ic d e hirolo nisire ce lce n public es te de clarat vre d nic dc v c t re e piscop. Canon ul zice c to a te Irebue s s e t a c in lelul aces tz ca nu cum va sa se n t mple vreo abatere (fva p.~ hEp,p op~ Ti '; Ti , ~ rm) , adic s nu s e In l rn pl e vreo I n el ci un e la hlro lonisire i ca nu cumva s li e insliluil in calita te d e preo l vre un nevre dnlc. - Canonul , enu n n d a stfel in chip snlorn n pub licitatea hlrotonlel, disp une ca h irolonlile s nu se I a c in m o d clan des tin , X~tf1oro l)fa

" .;

O Z },a!J pli.(w;

p~ rt vi,r/}(IJ.

Norma aceas ta

d eriv

din tim-

purile primare a le Biserici!, i o g sim e x p r i m a t n c in A e zm intele apostol ice (V IlJ, 4) ; i s'a reler it at t la hlro ton lre a pres vile rifo r i dia co ull or, c t i mal vrlos Ia in st ituirea episcopilo r. G rlgor ie Nazlanzeanu l din pr ilejul d lscu lei p entru s ca u nul constantlnopo lita ~' acu z pe Maxim di n Cons ta nt ino pol ma i al e s di n ca uza c n u ' fl los, hirolonil e piscop In p ublic In bis eric In l ata poporu lui, ' ci illl 'r 'o ' ca s part icu lar . care servea pe ntru d is t ra c l i ( 1.0p auJ .uu J .urrpov u ix~"j.. !Ov) .' ) Acela lucru il spun e S ocra! despre Urs ln, care le voia s ia de la Damasus s cauruq del a Ro ma , c ad ic a fost h irol onit ih?g ~l oox eV el(xAr ; fflp, (1. V .' J ev ,X7rOXpu rpq.J rchUp. 2) Ma i .a po i ace ast n o rm bl se rfc ea s c genera l a fosl i nt rod u s n ' ceremo nia lul a rhlere sc ,\'1 1 h irol onlsir il, In cursul crula . episcop ul an un c respectivul cl eric este vr e dni c' de h iro lon ie i cnd d up nr eotl me poporul prezent In bise ri c z Ice im preun cu c nt r e il: o.f to ;, vre dni c' este .
1) Ca rm de vita sun. 2) Hy st ecct , I V, .2 g .

.':.

18 1

J ~.
:\

Ca no n u l 8 . -Celece se aduc sub cuvnt de jertf , dup ce se Iolonecesare ~ e.ntr~1 tain e ,s , le ini ~ r!e~s c d ericii, dar ca lehu menu l ruei sa nu manance, nI CI sa nu .bea din acestea, ci . numai c1ericii, i fraii cre d i ncio i , c eice sun t mpreun cu d n ii. (3, 4. 3 8, <II al' ; 7, 8 G 3I1g _ ; 37 Cart.).
s es cc te sunt
Vpz i com entariil e .ca no a ne lo r 3 i 4 ap .

~ ~

j"

,I
1.

.'

.~

C un onul 9 .
Fii ndcT era xvaice c oarecin ev a, care a fos t p ri t p entru desfrnare, nu se cuvine a fi n cler, dar epis copul a afi rmat c atunci nici un acu z ator nu a in terveni! im pot riva lui ,s se cerce teze i a cesta; i de s e va ivi vreun acuzator vrednic de c r ed i n , i se va dov edi vi. n o v i a , aduc ndu-se mart or i v redni ci de cr ed i n , s se .s co a t din bis e r ic; iar de es te vre d nic de cle r, i se va .d ovedi a fi n c u r e n ie, s r m n i n ac e l [cler]. \25. 6 1 ap.; 2, 9, 10 s in: I ee .; 6 s ili. II cc.: 2 1 sin. IV ee.;
:8, 12 8; 129. 13 0, .1 3 1 Ca rt.). In ca non ul pr ezent este vor b

ne un caz ase menea ce lui

dln canonul 3 a l lui Teolil. Un oarecar e Ierax a d en u n at pe 111 . .preot c ar fi desfrna t, i din cauza ac east a ace la llU ar ma l p utea rm nea n cInul su; da r episcopul Apolo, cr u i a ii er a subordon a! acel pr eot. a afirma t c nu a pri mit nici o reclama tie in a ceast prvln . Teofil dispune di n aces t prilej ca chestlune a s se cerceteze pe ca lea iude c li legale. i ntruc t s 'ar a nunt a ureun acuzator, ca re meritlncre der e , i d a c deliciul se va dove di prin martori vredni ci de cred inli'. In a cel caz preot ul r esp ectiv s .s e excl ud din Biseric (r~o i"xl 7jaia~ lxfJalUq l),.); ia r da c nil s ' ar doved i nim ic. acel preot s r m n n cler. .

Canonul 10.
~J1 t

As tfel prin hotrrea preolml i intregi s se aez e econom, pentru carele ' s con slm e a s c i episco pu l A polo, pentruca s ch elt u i a s c ce le ale biseri cii cu folo s .

18 2 (38, 4 1 ap. ; 2 5, 26 sin. IV ec .; 3 5 trul.; 11. 12 sin . VII. ee. ; 15 Aneira; 7, 8 G an gra; 24 , 25 Antloh. : 26 . 33 Cart.; 7 s in. 1-11 ;

Il Teol . AI.). - Vezi eome ntaru l cario nului 26 al s inodului IV 'ecum. i! a i ca no nu lul 11 al s inod ului VII ecu m. :

Canonul II ,
de t oat bisericii.
V d uvel e , i s ra cii, i strinii cl tori s se buc ure

odihna;

i s

nu- i

Insu asc

cineva cele ale

(38, 4 1 ap .: 2 5 , 26 s in . IV er.; 35 tru l.: 11, 12 sin. VII ee ;

15 Anelra; 7, 8 Ga nq.; 24, 25 An ttoh. ; 26 , ,33 Car t.: la Teol. AI.).

Canonul prezent este continuarea ,canonului la a l lui;

Teof il. In a cel canon el a spus ca econ omul Biseriell s poarte gri j ca venitu rile bi s e ri c e t i s s e lntrebulneze pentru cele ne-

cesa re , iar in cano nul prezent s pune ' in speelal pentru ce s se t ntr ebu in e z e a ceste venit uri, i adic , a fa r de ntr einerea eler ul ui (4 1 a p .), pentru vduve, sraci i strini.

Ca nonul 12,
' Cucernicia ta mi-a fcut cunoscut c oa recariidintre ceice se n umesc pe sine ' Carari, voesc s vin la . biseric , Deci deoa rece m arel e sinod tinut In Niceia de c t re fe ri ci ii no tri P rin i a hot rt ca s se hi ro tonise a sc ceic e vin [d ela Cat ar i), voesc q .. pot rivit aces te i norme s- i hirolon eli pe cei ce vreau s' v i n la bi s eric, d a c . via ta lor es le dreapt i nimic nu li seopune.
(8 si n. J ec.: 7 sin. Ii ec.: 95Irul.; 7 Laod .; 1, 47 Vasile c. M.).
~' -.

li -

Ca no nu l preze n t este sc risoa rea lui Teolil c tre episcopul Alnigiu. ca re l-a intrebat cum s procedeze eu cat arii (n o va l e n l ), c nd dores c ' s s e c o n ve r t e a sc la , Bi seri c, i Teofll ndrum pe acest ep isco p ..Ia dispozitia sino dului I ecumenie, iar a ceasta es te' canonu l 8 al acelui sfno d,

C a n o nul 15.
,M a }{:m a a fir m a t c necunoscnd legile ' biserlcii s'a' , " Impr euna t cu ns o i re nelegiut . i fiindc l lulbt.jr pe' ' , el. [situ ai a] de a nu fi in . relati e [cu bise rica] , a 'dat as i"

183

, g urarea , . c , de oa re ce din ne tii n a comis nelegiuirea, se va desface prin nvoial de t ns o i re a cea nelegiuit, c ci i acea [femeie] d or e t e acea sta: Dec i de vei cons idera dovedit c d n ii fac a cea sta prin nv o ia l, i nu . am gesc; c ci timpul este de zece a ni, dac socoteti ca d n ii un timp oa reca re s s e Intruneas c CII catehume nii, dispun e n felul aces la. Iar dac ve i observa c v reau s am gea s c , i c . n privinta 161' est e nevoie nc de a sprime, f cee ace li va art a Du mn e ze u, cond us fi ind totd eauna de p recauiun e ; c ci al ndu -te In ace le locuri, mai bine poli cu n oate gnduri le lor.
(48 a p.: 87. 93, 98 tru l.; 20 Ancira; 102 Car tag.; 9, 21, 31, 48, 7 7. 87 Vasile c. M ,) . - Canonul preze n t este scr isoa rea lui Teolil ctre epis t o pu Agalon, in ca re Teolil d ndr um ri ace stui e piscop cum s pro 3 5 , 36 , 46,
[
;
~

ced e ze cu un oarecare Maxim, care a nc he iat gl u it i acum se c et e ,

c s tori e

nele..

.1 ~' .

Ca no n u l 14. pre sviterii din satu l Ge min, Evstalia, care a ad us sc risoarea; cci e a zice c a u exc lus din adunare a [bis e ricii) pe ace a Kiradia, ca re a comis nedrept ate i nu vrea s mpiedice nedreptatea. Deci fiind c am afla t c d n sa, v in decn d u-i r ul , vrea ,S3 int re in comuniune a [biseri ce a sc ), s o p re g teti ca mai nti s lapede dela si ne ned rept atea , i s o ndupleci a se p o c i , ca as tfel, d ac vei cun oa te c se a propie 'de leq ea lui Dumnezeu , d ori nd comuniunea [bi s ericea s c] , s - i d ai voie s fi e in co m uniune CII poporu l. Lega l lucru a u
d a c gre te ade vrul

:'

f cu t

~;

(12 sin. I ee; 16 sin. IV ec.: 102 trul ; 5 Ancira ; 74 Vasile c. M ). - Oar eca r e E vsta tia a raport at lui Te olil c n Gernl n oarecare Kiradla s'a ndel etnlcil cu c m t r! e i din cauza a ceast a presviterii din Gemin au exclus-o din comunlta tea bise ri cea sc .. ~ Teof il a prob proced ura ace lor pre svileri ; dar deo are ce a auzit '

18 4

a ce a jOra d ia esl e aplicat s p r sea sc la pta sa c u l p a b i l i fie p rimit ia r i In co munita te a bi se rice a sc , d nsu l i scri e ep is copu lul co mpetin le , Miu ; . i a cea s t scrisoa re e st e cano nul prezent (14), - ca s st ru i asc a converti pe a cea lem ele . i d ac s e va c i s incer, s - I pe rmit a int ra din nou in comunitatea b i s cr l c ea s c ,
c

do re t e s

B is e ric a d in M ed ia (l hi e p i sc op i a Slbl ulul)'

'

.~

~.

Ca'n o a ne l e S f ntu lu i C h iril a l Ale x an dri e i.


Ca n o n ul- L .
Orice a c i une anoa s t r , cnd se pr o ced e a z potriv it bun ei rndu eli canonice, nu ne produce nici o t urburare , ci ne isca p -s. a t t de e1evetiri din par tea u nora, ct i m ai v r tos ne pro cu r reputai e bu n n fata celor cari c u g e t bine . Cci cin e n'ar prim i o h o t r re irnp arial , ' care s' ar aduce d e cin ev a ? i cum nu va fi f r de repro ba chiar plin de to at laud a ju decata cea -d rea p t i l e g al ? i aceslele seri u acum cucerniciei tal e, fiind c n scrisor ite ta le, ce m i le-ai trimis a t t mie, c t i p re a sfi n itului i de Dumn ezeu iubl torul ui frat elu i nostru i m p re u n epi scopu l Pro clu, numin d [tu] ep iscop .lJe preaevlaviosu l . i pe preacucerni cul Pe tru, care le s' a pl ns i a zis c il egal a fost nl t urat din biser ica p s t o ri l de el. Logi c era ca d n s ul s aibe numele demn i t ii-jrreo e t i mpreun eu agend eJe [cuvenite acelei -demn ltl ], ori d a c , nu m ai era vred nic s stea la d l1I11- ' nezeescul alt ar, s nu se ma i fi n vrednicit nici de I nsasi numirea d emn it ii episcop eti. D a r poate s'a r prea cucerniciei tale ' c cuv nt ul meu este oar ecum aspru i lipsit <le iubi re reci p r o c ; dar aceasta nu este a devr a t C ci poate s'a r p re a c noi 11 co m p t i m i m pe [d n s u l di n ca uz c este] bt rn , ' admi udu - i numi rea sin g u r . M ult mai bine ar fi ns a se inea seam a i de cele l alt e; cci el zice c i - a r fi putul dovedi r spu n sul s u, dar nu a avultimp pentru ap rare , i ni ci nil i s'a ofer it lui asculta r ea c no n ic . ' i de s'ar fi f c ut cev a de acest fel, i n s a i si tua tia aclelor l-ar fi do ved i t, ori, fiin d prin s n .acuze, (ar fi ost] osndit ca vinovat, i [atun ci] nici n 'ar m ai fi av ui a zic e de aci inainte c este neind re p t it,

!
.\

I-

"-'"

18 6

o ri, declarat fiind liberat [de acuze], iari i s'ar fi .p at st ea n fruntea biseri cii, pe ca re a avu to sub con du ce re a s a. Da r deoarece nu s 'a f cut nimic de ac e st fel, el s t r i g mpotriva procedurii, i zice c ar fi suferit ned reptate ins up o r tab i l i c a fost scos [din d emnitate] in chip ilegal, ad og n d i c i s'au rpit i toi banii, cari i se cuve nea u. Deci sfinia ta cump nln d cee ace s e dispune prin dumne z e e tile canoan e c t i ceea ce se cuvine bisericii, i ce lor r ndu i i la .s fnta slujb, iar pe l n g acestea ru gat fiind i prin s cri so rile noastre, o pre te l a c r mil e btr nului. Iar de ar dori s s e jud e ce cu cei ce i- au ad us lui ac uze le s se judece potrivit obi ceiul ui Ina int ea cucerniciei ta le. fire t e fiind de fa i pr ea cucerni cii e piscopi s u b o rd o n a i ie , a far de cei, pe cari i~ar re cuza ca s us p e c i. D ar nu cred em c vr e unul din lre<lprea cuce rn icii episco pi e s te cu g nd v r jm a m pot riva frat elu i. In s pen tr uca s nu se prezint e acest pret ext, care s s l b ea s c jud ecata ce s e va face in p ri vi n a lui, spre a nu li] s e p re a c s 'a fcu t nedrept ate, nu a re nici o i mp or t a n abs en a din adunare a unora ca ri sun t s ub
s b nuia t .

.~.

,. ,

(28, 74 ap.; 5 s in. I ec. ; 6 s in. II ec.; 9, 17 s in, IV ee. ; q, Sard.; 19 Ca rt .), - Precum am s pus la lo cul s u (p ag . 57 , 'par lea I, voI. I din lucrarea prezenta), Ch ir ll, arhiep isco pul Alex and riei , a scris o e pi s tol can o ni c unui a r hle plsco p ' diJ:! . A nt~ohia , Domnu ~, din cazul episcopului Pe Iru, carele a fost scos din sca un ul s u eplsco pesc, In privinta a cestui e piscop P etru , "Domn us s'a a dresa t lul Chirll, pre cum i lut Pr o clu, a rhie piscopul Constantinopolului, c e r nd u l e prerea , elim s pr ocedeze in pr ivinta aceluia . La a ceast Intreb ar e a lui Domn us, Chirll ii r spunde printr'o scrtsoare, ca re ' alc tu et e at t can o nul prez ent, c t i cel e ur m to ar e (2 i 3). - Acel ep is cop P etru s'a plns c a fost sc os in; mo d i le gal din scau n ul ep lscope sc,' ' i c pe l n g acea s ta i: . ~' ~ luai av erea intreag , i numai p entruca s -I despoaie de r sctin l' au s m uls cu de -a sila demisia. Canonul prezent, . al c ru i tex t este des tul de clar, Ior m e a z r spu nsu l la pun ct ul prim dlu jalb a lui Petru. . . , Se pa r e c Pet ru a fo st s cos din scaunul ' s u fr [ude12 , l q, 15 An tlch . : 3. q ,'5

., 1

'

187

, :1 ::

din cauza aceasta Chiril la n ceputul cano nuluj cum tr ebuesc rezolvate loate che stiunile aa cum prescriu ca noa nele, deoarece in acest caz nu numai c .n lci o - turburare nu se va produce n Biser ic i nu s e vor ivi n t rebri ; cum est e' acea sta a lui P etr u, ci in roate va st pn i buna rn d u lal . l nimenea nu va cut eza s re cla me da c va vedea c se jude c d u p drepta te , i legal . - Mai departe o bse rv Chlrll cum de a , putut Do mnu s s n um ea sc . e piscop pe acel Petr u, c r vreme dnsul n u are B iseric. Important prlnclpiu es le acesta. D ac vreun epis cop po art num ir ea de ... ep lscop" , el trebu e s fie episc op dup e se na Iu c rulu l. I a d l cfrebue s ai b i epa rhia sa. pr oprie, in care exerci t puterea ep iscope asc , de in v l o r s u,. pre m, de z rh ier eu i de ps tor su prem. D a c un episcop nu este vrednic s exercite ace ast putere, i s stea in fruntea unei epa rhil, apoi nici nu- l es te ngd u i t s poa rl e numele de ep isco p" cci n a cel ca z sln odul " compellnte tr e bue s- I declare nevre dn ic de ' eplscopa t, a ad ar ' s- I des poaie de ep iscopa t, cu alt e cuvin te , S .I cateris easc . Numa i din clemen d eos e bit , i dac respectivul n tr' a de v r es te vr ednic de ace as t cle m e n , Chiril crede c I se poa te l s a titlul de ep iscop , pre cum i s' a a dmis a ceiui Petru, din co nsiderare la b tr ne e a lui i din motiv ul c ace la sus in e sus Si tare c e ste nevinova t. - D up a c ea st obse r v a i e privitoare la titl ul epls copesc a l lui P e tr u. Chiril cons ta t c Petru a lo st s cos di n s ca unul su I r judecat . Ie q a l , i zice c forul jud e ctoresc respectiv a cum tr ebu e s dea sentin potrivit pres , crl plunl lor sfintelor can oane . In mprejur r i normale pe Ull e pisco p' are dr eptul s -I judece s inodul epls copllor acelei prov incii. de, care de pinde episcopul re sp ectlv (vezl ca ri , 74 a p, i celelalte ~ a-" noa ne pa ralele) . L ~ a cest lor j u dect or e s c n drum Chlr ll pe Domn us n p rivin a cazu lui acelui Petru. Chlril reco m a n d .Iui Dom nu s ca n tru ct este posi bil s lin seama de b t r n e e a i lacr m ile a celui P e tru , ' a d rn l nd u- I ca n s lno d la judecare a lui (P etru) s nu parti cipe episcopii, despre carI Pet ru b nue te c -I sunt potrivnici. L3 aceast rec om andai e Chirll imediat ad a og obs e rva i a loa rte im po rtant. c adic el nu crede c vr eun epis cop a r li in stare s se poarte CU vrjm i e a de fra tele ' su. e piscop. ci a cea sta a spus-o numai dIn moti vul ca cel ac uzat s nu aib pril ej de a se pln ge de parla litat ea ju d e c Iii iri cazul, dac Ia s inod ar participa i a cei a , des pre cari e l b n u e te c -I sunt du man i. .
a ra t

ca t

legal, i

tr

1B8 .

Canon ul 2. Iar ba nii, cari cu ned reptate s'a u luat dela e l, este -cu dr eptu l a i se da inapoi din dou motive . lnt i fiindc nici de cum nu trebuia s se fac una ca 'a ce as ta ; i c e ste prea ntristtor i la ex trem ' m hn l re duce pe de Dumnezeu cins titorii episcopi din toate p ri le pmn tu lui a li se cere lor sea ma pentru chl veruisirea cheltuelilor .s urvenite, ori din venilur ile bisericeti , ori 'i din oareca ri [a lte) produse. Cci fie ca re dintr e noi la timpu l su .v a da s e a m n fala j u d e c t o r ul u i tuturor. C odoarele . i a verile . nemictoare trebue s se ps treze ne i n s t r ina te bisericilor; Iar chivernisirea cheltue lilor ce survin " s se incredinteze ce lorc e dup vrem i oc rmuese dumne:zeiasea p reoi e.
( 38. ill ap.: 26 sin . IV e c.: 12 sin. VII ec. : 24. 25 I\ ntioh.. , 26. 33 Cart.) , - A doua plngere a acelui Petru a [05t c I-au luat i toj i banli cnd I-au n l turat din scaunul eplscopesc. Chir ll COIlslder ilegal ace st lucru i zice c trebue s I se in a poieze lui ;Petru lot ce s'a g sit la dn sul din ven iturile bis erice ti in mo , mentul c nd a fost I nl tu r at din sca un ; in prlvlna aceasta r elev :princi piul e xprima t in primele cuvinte a le ca nonului 38 ap., potri vll cr ui a episcopul este da tor s poarle g r i j de loate .lucr u rile b l s e ric e li i el a re drep tul s chivernise asc a ver e a biserice asc dup con tlina s a. a d uc n d u - i aminte c pen tru a ce as ta -va da seam lui Dumne zeu. Dealtf el ceea ce spune aici Chiril in priv in a banilor lui Petru nu se potrivete intru lo at e cu dlspoez i/iile urm toare a le ace l u la canon a pos t., deoarece a cel canon Inter ztce st rict epi scopului de a lua orice pentru [stne personal -din ceeace este al Biserlcli, tie din obiectele mt ctoare , lIe din cele nem lc toa re , fie din venltur'lle bisericet i. DIspozit ia a ces tui canon trebue expli ca t prin clementa deosebil fa t de Petru , i la orice .ca z prin imprejurar ea c Chirll l- a considera t pe Petru -drept episcop legal pentru tot timp ul. pn cnd slnodul nu-i va ro sti sentinta sa as upra lui (can . 1); i deci l-a cons idera t -drept chi vernisitorul s upr em al veniturilor biseri ceti.

rss

Canonul 3 . Iar scrisoarea de demisie zice c n'a da r-o de a sar din constrngere i de fric, i in urma a men i n ri ! unora; dar i d e altfel nu e ste in confo rmitate cu legiuirile biserice ti ca unii dint re p reoi s dea scrisori de demi sie. C de sunt vrednici de a s luji, s r m n Intru a ceast [slujb); iar dac nu s unt vr ednici, s fiU iese prin demisie, el mai vrtos os ndi i fiind pentru la ptev In jr ri virin crora cineva i-ar fi acuzat c sunt mpo triva a t o a t. r nduiala , Salut comunit at ea fra tilor de la tine. Cea de ' pe lng noi te sa lut nt ru Don{nuJ.
bun vo i e, ci

(9 s in. III ec .: 154!lin. I~ll; 10 P etru Alex.). - Vezi co me ntarul dela canonul 9 al slnod ului III ecu menie, unde s e m eni o nea z i acest canon al lu l Chirif.

Can o nul 4 . Tr eb ue s avem grij de totul, ce este de treb uin i d e nevo ie pentru zidire a popoar elor, i ceea ce con lribue s pre s lava s fint elor bis erici. C sc r is este : "Fac e i ev lav io i pe .fiii lui Israi l'' [III MOiS!, 15' 3']. Dec i P rin l i monast irilor din ep a rhi a Teb aida, b rba i ev la vi oi i av nd vi euire v rednic ele ad mirat, viind in Alexandria, \' i nl re b ai fiind de c tr e mine i n privinta s t rii mo uast iri lor d e acolo, ne-a u sp us c multi se sminresc din ca uza urmto a revU nii, ca r i de curnd . s'a u n su rat, i intoc .uai ca i cu m a r fi ve nit . din cam erele nup ia le , a mgesc pe unii din tre episcopii de Dumnezeu iubitori, i poa te c nimeni llU s 'a prouunta t pen lru dn ii , s e hirotonis esc c1e rici, ad ic .pre svite ri. Iar a ltii oareca ri s co i fiind chia r di n mo na stiri ca d e s ordon al, i a r i a lear g spre hi rotonie, i tc ndu-se clerici, intr in a cel ea i monastlri. . de und e au fost sco i; i vreau s adu c jertfa, i s s v rea s ctoate, cari sunt obicin uit e c1 erici!o r, i a ces te a c au z e az c i unii dint re cclce-i cunosc pe d n i i nu evit numai a du nr il e l bi s eri ce ti], ci se r e in de a se i mp rt i c nd litllrg hisesc aceia . Deci f iindc, pre cum am zis , totul tr ebu e s se fa c de c t re noi spre zidir ea

190

popoarelor, cucermc ia voastr s bage ' de seam la aces lea . i da c cineva vrea s se h i rotonise a s c cleric, s se cer cet eze viata lui; i ori de are so tie, sa u nu? i cum i c nd a lua t-07 i dac s 'a desp r it [de e a}? i de este e l vr eunul dintre cei lep da i sau de ct re alt epis cop d e Dumnez eu cins litor, .sa u din mo nas tire 7 i a tunci s s e hi roton iseasc , dac se va gsi ne prihn it. C aa vom pz i a t t c o n t i i n a noastr cu ra t , c t i sfnta i cins tita slujb neprih nit.
(80 ap.; 2 sin. I. ec.;2 sin. VII ec.: 12 Neoces.; 3, 12 Laod.i. 10 Sa rd.; 17 sin. I -II) . . '. ~ Scrisoarea pastoral, care a lc luele ca nonul prezen t (4) a l lui Chlrll, a tost emis de Chlrll c t re episcopII din Libia i Pent apo le din pril ejui reclama jiei uno r clu g ri dtn Teb aida . cari au venit la Al exandria cu
denun ul c

oarecari episcopi h iroto-

ne sc intru presbiteri pe astfe l de Indivizi, cari nu sunt ntru toate vre dnici, i c aceasta produce smi nteal, ' . astfel cmu Jji cre d i ncio i , ca ri cunosc pe aceti oa meni, s e ln s tr tneaz de Biseric i nu vrea u s se lm p rta sc dela acei a c nd slu jesc. - Chlrildup c e s pune c epi scopii surit ch emati in primul loc s poarte gri j de to t ceeace serve te pentru progresul poporul ui i p entru slava Blseri cll i c datoria lor principal - d up cuvintele St . Scrip tur i - es te de a ia ce evlav io i pe oamenii Incredina i lor ( IJl I\\olsl, 15.9 1 ) . potrivit reclam aie i a celor c lugri din Tebalda , s pune c nu este corect ca episcopii s . h l ro t o n l a s c f r examinare pe dilerijl Indivizi, i mal al es da c . nu tin seama de c sto r i a ace lor indivizi, precum i d ac -nu cumva r especti vii stau s ub vreo pedeap s cano ni c . Prin un'nar~ el in calitate de c pele ule su pre m a c lrc u msc rlp l el (patria rha ttJl) b iserI ceti a lexandrine dispune eplscopilor din pr ovinciile menionate ca in viitor s i bag e bine de s e a m pe cine vor hlrolo oi i s examineze cu s rg ui n j viat a ii e c rula , i in special ca nu cumva vreunul s li p c t uit mpoti va canoanelor, cari sunt in vigo are in privinta c s t or i e i pr eoilor , i apoi s nu fie even tua l n tre dnli de cei , ca ri au lost e xcl ui din se rvici ul biser icesc de c tre episcopii cu c de re. sau din mn sti re de c tre egumenii respectivi. Numai i n caz ul d ac o persoan se va gsi c Int ru . loate es te n e e x c epi on at , se va putea h lrotonl, - i pro ce d ndastfel, epi scopul ii va pstra con tl lna c urat, precum i slnta s l u j b i-o va p st l'a nepr ih n it.
.' ~

191

C o n o n u l 5.

~:!!
." ~ ;. -

~f. L~'A

.;.

o are carii sun t supui excluder ii, ep ltimlpentru gre ale, apoi, fiind catehumeni, ar fi s s e s r as c , s se boteze, i s nu plece din ce le ome neti neimp rt ll d e ha r, adic ne fiind in comuniune; fiindc se ved e c i aceasta trebue s fie dup leqiuirlle bisericeti. Saluta li comu nita tea fratilor d ela voi. Cea d e pe l n g noi v salut intru Domnul. ( 13, 14 sin. 1 er.: 47 L aod.; 45 Cart .), Iar
s nd u- se

d a c

" .

-'- Can onul prezent est e partea a doua din enciclica men a lui Chlrll (can, 4). Aici el prescri e, potrivit ca noa nelo r ex is tente , c tr ebue s se boteze i s s e i nvre dnl ce asc de sl. i m prt anle i ac el ca tehu meni, cnd sunt pe moa rt e, ca ri pr eg li nd use pentru bote z i in timpul ca te hu me na tului au COLTI is vreun p c at i p entru a ceas ta a u fost su p u i epilimiei cuvenite.
lonat

Si. M nas ll re

Iz b uc {l ud. Bih o r ).

.'~

' :r

;;;~ l ~

~l

~~ 1 ,~ :!
.
.:

.>

;;}

Encic l ica
lui G h e n a d ie, pat riar h ul C onst u n tinbp o l ului; j. a s i no d u lu i, c el mpreun Cu d un s ul,dltretotl .p r e a cuv lo li H ilro po li li i c t re Papa R ome i.

{ii f'

~\jl

. . ~J~
~'.t:
. ,o ': . . < f

.:*, .'t,f

-:~

it

.::'fi ' , ':'

Domnul i Dumnez eul i Mntultorul nostru 1i'U5' ; ':~~ f; Hristos , cnd a in cred ina t . sli n il o r si ucenl clpropoved if-" . \~~ 1 ire a Eva ngheliei i i-a trimis pe ei nvto ri oamenilor: . i1J. ;' n to at lume a, le-a poruncii n chip hot rt ca 'd a rulce .x~ 1 1, 811 primit dela el, i e i n dar s - I dea oamenilor, .ne'i&)r.

~~~I~~:ll~Iharurilor ~~n~~~ :~e~~~~;te~f~Ia;~~n(;,~~~te~~~; fif: ct ~~ ,:...~.e: ~,'!.:; nu sunt ce le


r s p la ta m nt e t i i cer e ti i duho v ni ceti p . ... .. ..

." '.:

pie rltoa re . P oru nca ace as ta a dat -o nu num ai: a ce lora , ci prin e i i n o u , pe ca ri ne-a in vrednicit ai ntra .... . n treapta i locul lor. i tr eb ue, ca precum a tunci acei a. . a?O .i noi ~ cum . s o 'p str ~1 i s o o ?s e~v~ lll.r i g.u rosV ';i! 'It I s a nu nascocnn prt n . soitsme nebu nii, IlI CI sa nu ne. -<}" "
"l n d ar dai. S nu cti gai nici ararn, ni ci a rgint, nici aur la ci n q to a i'el e voastre " [MaL 10'8'.]' S i mp l u.i i l murit este cuvnt ul ac est ei poru nci, neav nd nimic lnd oetnic. nici imposibil [de indeplinit) , nici avnd trebUin l~ d e t lm cire sofistlc , Dela mine ali primit demnita lea p reo i e i, zice; dac ' mi-ali dat mie pentru l a ce asta , ceva,
d ai-o i rI murit

Ii '.\ ;
,.~,..'.,. '.;~(! t .;.~'. c. ,.=.. . .

a r u nc ITI n hazard p rime jdios . " In d a r ", zice , "ai tuat; .' : ~~1i ~-

i .',. .: ! '. t .. .

~~a~1~in~;li_~a;i\~! l?t~~~~ f~:a~~~t~j~~~~ie~n 1~adt::. -.'. .~ ._-..,~'" ':..,::~.';.,. .~i;:. voi n dar. Ce es te mal rdec t porunca
. -

'. ' . . ' ,;r:~~ ;' '..'; ~; t . 'ilf:i

aceas ta? i ce este mai de Iolos v c elorce j se s upun? Cu adev rat vai ce torce inteleg s ctige darul 'lul Dumnezeu . :J ; ori s - I dea pentru bani ; cci dup cele spus e de sfn tul ' -;, '" P e tr u, unii ca ace tia dau prilej pentru ve nin de a m r. ? ; ciune i pentru mpreun a re Cll ned reptat ea. cu prini fiind . .. 1 i de lcomia lor de argint; dr ept a cee a de aco rd cu aceil- ,. ,~ , ;

h~:T':;~~: '
;ri
.:

'!:1~

-'.~ '"

193

st lege a Domnului i canonul [dat] i n aceas t p ri vi n al cu v io il o r i e ri ci i l o r P rin i d ela sfn tul i marele sinod ecumeni c adunat n Calcedon, ne spune n o u l murit astfel pr in aces te cuvin te : . D a c vre-un epis cop ar s v r i hl rotonta pentru bani ar face obiect de vnzare harul . car e nu se vinde, i ar hiro toni pe bani episcop, sau ho r episcop, sau pr esbiter i, sau diaconi , sau pe alt cineva dintr e ceice se num r i n cl er, ori ar promova pentru bani econom, sau ecdic , sali paramonar, sau pe or ic are din canon pentru m rav c tig, i dac se -d oved e te c a fcu t aceasta, s . se pri m e j du ia sc pen tru tre apta sa; i . cel !Jiro tonisit s nu a i b nici un f olos din hi r otonia sau pr'Omovarea cea d injt eq o ; ci s fie s trin de demnitatea sau de fu nc i unea , pe care a dobndit-o pentru bani. Iar dac cineva a fost mij locitor II asHel de afaceri urte i il egale; acel a, d a c ar fi cleric, s ca d din treapta . sa; iar d a c este l aic sau monah, s se. ana t em ati se as c . . Prea bune i foarte dre pt cins titoare sunt porunci le canonului s fi n i lo r Prini, cari r espin g i anu lea z tol atacul satanic esc, i to at apu c tu ra diabo li c l n d re ptat im potrlva . darului duhovnicesc; c ci CII ni ci 1It1 chip nu admite ' ca promo var ea hirotoniei s se f a c , sau s se prim ea s c pentru bani, nici de celce o s v r e te, nici de celce p rime t e promovarea hi ratoni ei. Da r nu per mi te a se d a baIIi pent ru .h ir otonie nici m ai nainte de timpul hirolonlei, nici dup timpul hirotoni ei, nici II n s u i timpul hirotoniel, deo ar ece cu de s v r i re a oprit mitui r ea pentru acest lucru . - Totu i fiind c acum, dei .acestea sunt oprit e l murit, s'au v dit unii din (biseri ca) Galatenilor, cari, d isp reu es c i . calc din cauza l com i e i ru i noa se i a iubirei de argint aceste p orunci m ntuit oar e um ane, am socotit i noi c es te bine, a le renoi i a r i pe acestea m p reu n cu sf ntul sinod ce se tine ntru a cea s t cetate mpr teas c , Roma no u , penlruca f r de nici o n s cocire, i f r d e nici lIlI pretext, i fr , de nici un sofism, s t i em CU des vr ire acest oblceiu nelegi uit i urt, care nu t iu cum a i ntra t n preasfin tele bis erici, p entruca n t r 'a dev r r de crciu-

"

c n du-se glsuirea de , ctre arhiereii ce ice hir oton esc , s vin de s us ' haru l Du hului sfnt; deo are ce ac um, fcnd e i pentru bani promovarea, i lucr nd fr cur eni e cu mna, nu tiu dac vine asupra ce luice se prohirisete potrivit glasului Evanqlieliei.ci mai vr tos de nu se restrnge harul Duhului sfnt. Deci s ti i, di n toat e pril e prea cinstitorule de Dumnezeu, c oricine va fi vdit in lin a ca aceas ta, ori ,episcop, ori hor epi scop , ori pe riod eut, ori presviter, ori diacon, ori oricare a ltul din ca no n, or i laic, prin hotrrea comun a arhier eil or, i Cll vot o b tes c s e va os ndi , dup , cumj i ca - > nonul s fintilor Prini de mai nainte zice : c trebue ca harul s fie ' har, i cu nici u n chip s nu mijlo cea sc argintul in pri vina .lui, A adar s fie i l ep d at, i s t r i n de or ice demnitate i eraticeasc i slujb, i supus blestemului a na te mei, att ce lce crede c -l va c tiga pe a cest a cu , ba ni, ct i celce fgduete a-l d a a cesta pe bani, ori cle ric, ori mirea n de ar ii, ori de s'ar dov edi, ori de nu s 'a r dovedi c a f cu t aceas ta ; cci nu se potc ndva m p ca intre ol alt cel e inconipatibile; nici mamona s co n sim easc cu Dumne zeu, sau ca ceice sluje sc a celui a s sluja sc lui Dumnezeu ;' i aceasta este hotrrea ne . t g d u it a ,Domnului': - N u puteti sluji lui Dumnezeu i lui m am ona [Mat . 6",]. Pun ndu-ne cu trie increderea n a ces tea, i supun nd u-ne acestora, mpreun cu celce le- a s pus aces tea , am da t hot r re impotriva ce lorc e comit as tfel d e nelegiuiri. Deci i sfinti~ ta s s e , n g r i j as c , proced ndu-se cu to at preved erea ca ac estea prin s cris ori s se dispun l mu rit att d e Dumnezeu prea iubitorilor episcopi i periodeuilor celor supui tie, c t i ' ,. tutu ror celorlali ; pentruca toti cre tinii nt r'un duh, i .; ntr'un sufl et adun ndu- n e strns la olalt i mpotri va vr F m a ulu i comun, s putem t ia cu ajutorul lui Dumnezeu r d ci n a l comiei de , bani sdit de a cela ntru :. ,nO i\ ~ in p r e u n cu toat e ramurile rutilor ei. . Sa l u t rnj n t rea q a comunita te de frai ntr u Hristos del a tine. . Fiind s n tos n tr u Domnul, ro a q -te pentru noi, de Dumnezeu prea iu bitorul e frate. (2 9 ap.: sin. IV ec.: 2 2 , 23 ' truL; 4. ,5, 15, 19 sin. VII ec.:

m rire i curat

"

195

12 Laod.; 2 Sard.; 90 Vasile c. M.; Eplst. fui Taras!e). - Precum am spus (pag. 58, partea 1, voi. I din lucrare a 'prezente), epistola prezent a fost emis din slnodul dela Con- o ' s tantinopol din 529 [lnu! sub preedlnia patriarhului Ghenadle 'ii, precum se spune in nsui titlul eplstolii, ea este adresat tu.t uror mltrqpoll llor, i n speclalpapii deja Roma (ttp C Js r cw 7Z'tl :-r a lJ PWp?g) . hi epistol , cu referire la locurile respective din Sf Scrip tur precum i ta canonul 2 al sinod ului IV ecumenic, ' s e condamn 'simonia, i se supun caterisiril toate acele per soane preotesti, cari sunt gsite in simonle, i s anatemaUzea z toi Jalcil, cari sunt vinovati de slmonle,

cea

"li T arasle,
nou,

S c r is o area
p atria r hul Constantinopolului, Rom a Adri an, p ap a Romei celei vec hi
s

ctre

Hlrotonllte

nu se

fac

pe banl,

Tarasie, din mila lui Dumnezeu episcopul Con.stantin c p olu lui, Roma cea nou, ctre preasiinitul i preafericitul frate i mpreun slujitor, .D om n u l Adrian, papa R omei celei vechi, salutri intru Domnul. , In multe feluri i n multe chipuri, din EvangheHi, dela Apostoli i dela P rini ne nv m ca ia cerem onialul de . sfinir e a preoiei s nu avem datina l comiei ode bani, i s nu lum aur , i a rgi nt, i s nu ne nsuim ceva strin la hirotonia vreunei persoane ieraliceti , precum vom arta prin dovezile citate n cele urmt oare att din Scripturile de Dumnezeu inspirate, ct i din in- . v turi le patristice. Cci ceice-i pun minile sunt slu jitori ai D uhului [Sfnt], iar nu v nz tor! ai Duhului {Sfnt] ; deoarece ceice au primit autorizatia aceasta prin cuvntul Domnului au vestit c ceice n dar au primit harul Duhului [Sfnt], n dar s - l dea celor, cari il
o o

196

primesc .dela d niL Iar d ac cine va ' se v a dovedi . cp e au r l-a cump rat p e acesta, pe unul ca acesta l decl ar , 'l ep d a t din t agma ieraticeasc. Cci . dei cu numele a . fost primii intre d erici, dar n realitate prin fapt cuvntuh min ete ; cci nim e ni nu poate sluji lui Dumnezeu i . lui mamon a , precum . ne-am lnv at din E vanghelie [Mat . 6,.. 1 . i deoarece am au zit pe Dumnezeu grind p rin , prooroci : P re o i , griti in inima Ierusalimului [Isaia.. 40,,], i iar i arneninnd i grind: "Paznicul . de va ved ea sabia venind i nu va sem na la cu tr mbia, i po- .porul nu s e va p zi , i venind s a bia va lua dintre ei; s uflet, sn g el e l vo iu cere di n mn a pa znicului " [Ezech.. 36,.1, tern ndu -ne s nu iim doj eni ti i os ndii din , ca uza t cerii , ve sti m . tutu ro r int i ez t o r i lor biserici tor no astre ca cu ndr z neal s zice m d u p dumnezeescul: Ap ost ol: .Cu ra i s u nte m de sng ele" [Fapt. Ap . 20.,.1 celorcec a lc ornd uir ile cano nice, i mult mai v rtos de ale ace-. Ior a, ca ri a u hirotonit, s au s'a u hirot o nit pe nt ru bani " pe ca ri dum uezeescul Ap ost ol P e tru , a l crui sca un l'a mo t e n it chia r sf in i a ta fr ea s c , i-a os ndit ca pe S imo n . v rj itorul ; din ca uza ac e asta nu ne s iiim s ve stim a de vrui, pstr nd i in nd [dispozitiile] cele tran smise nou "If p rin canaane de la sfinii Apostoli i dela s l vi l i notri : P rini, i ne s c r bim da c s 'a clcat de cin eva ceva din, a ces tea. Deci i r e a sc a vo a str a r hie rie venerabll, care legal ' i dup voi a lui Dumn ezeu administreaz sfnta . s l u jb Ierarhi c , a re [pentru acea st a] vestit sl av . C marele i - int iul Arhiereu Hri stos Dumnezeul nostru a ; a zis p rin Proo ro cul : n Viu sunt e u, i vol u .s l vi pe ce ice . m s l vesc " . [Imp. 2 , 1. Cci tii , b rbat e a l dorirllor D uh ului, c a pr o ape m ai d e s up or ta t es te e resul nel eqiuit: al lui Maced o nu i a l cel or mpreun cu d n sull u pl to ri mpo triva D uhu lui Sfnt ; c a ceia b riind c Duhu l S ut : -e s te crea tu r i ro b al lui Dumneze u i al Tat l u i , [tor astfel] a ce t ia , precu m se vede, l fac rob l o ru- l, Cci oricare s t p n vinde ceea ce ar av ea, d a c Vrea , s a u pe: ro b, s a u a ltceva din ce a r e; a i d ere a i ce lce c u rn p r . : vr nd s fie s t p n peste celece le cum pr , prin pret; de a rgin t le c ti g . Astfel ceice ' fa c ac est co mert nel e-

': ~i u ft, njo s esc 'pe Duhul: Sf nt, " p clui nd la fel c u -ce ice , ' hulea u c Hristos 'prin Belsebul sc oa te dracii; sa li; ca s ~ sp u n: m al ' el(ad, se ' a s e am n ' cu.Tuda v n z t orul, care a -v nditlpeHr istos pe ' pret de arqin! de Dumne zeu uei" ga ilo r Iud ei. Deci preCUITI ntr 'ad evr Duh ul S fnt este :,d e '6 fHnt CU Hristos Dumnezeul nostru." 'e s te d eplin I murit c [ceice v nd pe ', Duhu l Sfnt) vor li - de a ce i a i p arte [din . ca re s 'a v ndut , Hristos], , precum s'a dovedit. ' [ar d a c 'n u ' s e vlnde .Ida r clar es te c cu nici un chi p 'f ilu' 's e poate face] aceas ta) e fr Indo i al c ha rul D u-h ului Sfnt , a dic sfin en ia preoi ei , nu e ste intr u d n ii ; i nici ' riu ', au ' j:Jritnit:o, nici nu o au , - C c i s -s i a d uc : aminte de 'sfntitI'Petni, care ctr e ' celce s 'a is pit it sp re ' a ceas ta , a zis: Tu nu ai nici parte, nici soarte int ru , a ces f c Ull nt., [Fapt.' Ap. 8'2i1:' C ci d ac demnit atea pre'b liei s e vinde, apo i ' de prisos es te lor 'att pe trece rea v ietii ntru cinste, ct i cond uita Int rucurenie i virtut e. Apoi ' d u p d nil de prisos es te i Pave l, du rnne zeescu l Apostol, care nva c : se cuvine ep is copulu i s fie f r de prih an , ntreg la jriinte, cuviincios; nv t or, n frna t, ' trea z", [1 Tim. 3,;], in ndii-s e d e cuvntul cred incios a l . n v t u rf i , c s poal i il m ngia prin n v tura cea , s n t oas, i a mustra pe ceice s e mpotrives c. Deci toat e aces tea .sun t departe de celce , vind e i cumpr p re oi a . :Piinurinare dovezile urm toar e ales e [din crile] sfinte ' !iedti r: c cu fotul str in de preoi e es te oricin e, care d 's au prime te' [mit ]; n oricare tirnp. . or i nainte d e hir o topie, ori i dup hirotonie, cci a lua este luare oricnd. Dar i toate promovrile eclesiastice se opr esc ' a s e da pentru , ba ni. Canonul al 29 al Sfintilor Apostoli : D a c vreun epis cop prin ban i a ajuns la d ernnllatea aceasta mare, 'o ri presbi ter, ori diacon, ' s s e cateri se asc att dn sul .c t i ce r ce l-a hirotoniti s se taie de sv rit i dela mprtire, ca Siinion magul prin ruine P etru. -, DitiFapteleApostolilor : .i v znd Sinion c Duhul Sfn t'; sed prin punerea minilor Apostolilor, le-a adus lor bani; zic nd r dati-mi i mie put e re a aceasta, ca pe oricine voiu pun e minil e s p rim e a s c D uhul Sf nt. Dar

r .,

198

Petru a zis c tre e l: argintul tu s fie cu. tine Intru pieire, cci ai socotit c darul lui Dumnezeu se c ti g pe bani. Tu n'ai parte , nici so ar t in tru cuvntul aces ta ; pen truc inima ta nu e ste d reapt inaintea lui Dumnezeu. Drep t .acee a poc et e -te de aceast rutate a . ta. i te roag lui Dum nezeu, doar li se va ie rt a cugetul inimei tale; c ci fie re de , am rciun e i ntru l egturil e nedrept ii vd c e t i. :" [8, 18-23]. . . Din a treia a I mp ra ilo r : i du p lntmplarea aceas ta nu s'a intors le rovoam dela rutatea s a i i a ri, a f cut din poporul d e rnd pr eoti tn lt mttor: ce l ce vrea umplea m na lui, i se f cea preo t nl imilor . i 's 'a 50co lit aceasta spre p cat casei lui lerovoam i s pre peire i s t ngere de pe fala pmntului. [c. 13, v. . ~ [ , D in a patra a . Irnp ra tlo r : - i s 'a ntors Neernan la Eliseiu i to at tabra lui i a venit, i "a' sttut , naintea lui, i a zis: i at am cunos cut c nu 'es te .Dumnezeu ' in tot p m n t u l , fr num ai n Israil , i , a cum ia rnulu mit de la rob ul tu. i a zis Eliseiu;viu es te Domnul naintea c ruia s tau de .voiu lua, i I~a s ilit s ia i n' a voit . i d u p pu ine [verseturi]; ' i a zis Ghiezi s luga lui E liselu: i a t a l s at domnul meu pr e Neema n Sirul a cesta de 's ' a du s, i n' a lua t di n m na lui nimic din cete ce a adus ; viu e ste Dom nul, voiu al erga . d u p el, i voiu lua dela el ceva. ia a lergat Ghiezi dup Neeman. i dup pu i ne [cuvinte]: i-a zis Neem a n: ia doLJalanli de a rg inti i il lua t do i t al ani de a rg int n doi s ac; i dou rndu ri de h ain e. i dup a lte [cuvinte] : A zis ctre e l E lise iu: de unde viiOhiez i? i a zis Ghi ezi ; n'a fos t sl ug a ta nl c i ri , i a zis c tre e l E liseiu; au n' a mers .inima mea cu tine c nd a intors omul din carul s u na inte a ta, si a cum ai luai argintul ' i h ai nele? S cumperi cu e le. grdini i m s lin iuri i vii i oi i boi i slu gi i slujnice. i . Iep ra lui Neeman se va lipi de tine i de se minia ta l1. veac, i a i eit de la fa la lui le p ros ca z pada. [c. 5, y . 16='7 ]' Din cotnentarul Sfntului Va sile la Isaia: Le ge a LI . da t-o spre aju tor, ca s z i c c nu e stercuv nt ca a cesta pen tru care nu s e poat e da dar; i aceasta nu este ' lege ca acel cuv nt al ventrilocului i c ci nu s'a n -

199

scocit spre amagire ca acela, ci este


vrului;

.In v to a rea

ade-

iar aceia vr ese pentru argint ; dar acea sta este ridicol fiindc ceice sunt amgiti le dau lor i argint drept plat a minciunii: iar glasul acesta al legii nu este de acest fel, ca s se dea bani pentru el; cci nimenea nu napoiaz b ar ul : In dar, zice, ati luat, ' n da r dati [Mat. lO,.lt Vezi cum s'a mniat Petru asupra lui Simon, celce aduce a rgint pentru harul Duhului [Sfnt] : Argint ul tu " zice, fie cu line spre pieire, cci ai socolit a c ti ga darul lui Dumnezeu pe bani . [Fapt. Ap, 8 ' 201 . Deci cu . vntul Evangheliei nu este ca graiurile ventrilocilor, cele ce s e vnd. Cci ce pret de rscumprare ar da cineva vrednic de acela? Ascult pe David, care se ndoiete i zice: Ce voiu r splti Domnului pentru toate cte mi-a dat mie ? [Ps, 115,,]. Deci nu este cu putin a da daruri ' pentr u acesta, vrednice de harul cel dela d nsul: un singur dar este vrednic [de . acesta] , pstrarea lucrului d ruit; celce-ti d tie comoar, nu cere dela . tine pretul celor date, ci p strarea vrednic a lucrului dat , Din scrisoarea aceluiai ctre episcopii cei de sub el. ca s nu se hlrotoniasc pentru bani. <Ei socotesc c nu p c tuesc, da c nu iau ndat , ci iau dup hirotonisire: dar a lua es te a lua oricnd. V nd emn deci ca acest venit, sau mai bine zis aceast introdu cere spre gheena, s o lep dai, i s nu v faceti nevr ednici d e s vrirea sfintelor taine, s p u rc n d u -v uninile cu astfel de venituri [can. 901. Din viaa S F ntu lui Io an Gurdeaur: A venit -Ia noi Eu seviu, ca re ni -a pri cinuit nou vorb mult n pri vinta tuturo r epis copilor, acuza to rul celo rlalti e ase episcop i, ruq ndu-s e a fi primit n comuniune. Unii dint re episcopi s e mpotr iv esc zic nd . c nu trebue s se primeasc fiind el un clevetitor. .Din cauza ' aceasta s e ruga zicnd: Deoarece procesul n cea mai mare parte s'a desbtut n curs de doi ani, i prin martori s'a fcut amnarea, m rog iubirei voastre de Dumnezeu ca nc astzi s produc eu martorii; cci de i episcopul Antonin , ca re a primit aurul ia hlrotonit, s 'a s v rit, dar totui au rmas (n via] ceice a u dat i s 'au hirotonlt. Sinodul preze nt a hot rt
I

; 'le

200

se cerceteze chestiunea; . i s n ce ap des baterea din . citirea actelor fcute mai inainte, Au int rat martorii; au intrat i cei ea se dintre ceice au dat i s 'au hirotonit. La nceput au tgduit; . struind ns martorii, . [in depoziiile lor] - a t t cei mireni , ct i ce i din tre presviteri , pe ca ri 's ocote au a se bizui, la Inceput t qdui au ; iar Cnd martorii au dovedit, aduc ndu-Ie aminte de loctiri i de timpuri, artnd at t feluril e c t i ca nt it il e [de bani) ce au dat, nici con tii n a .lor fiind pr ea curat, au mr turisit de sine f r de mult const rng ere c : am ' dat i ni s'a nt mplat [s facem a cest lucrul so cotind c ac ea sta 'es te r nd uia la , i cu s copul ca s sc p m de serviciul public; i a cum ne rugm , dac nu ne e ste ng duit s fim n slujba bisericii . s primim na poi m car a urul, ce l-am dat ; fii ndc a m dat un ele giuvaeru ri de ale feme ilor no astre. Ioan in privinta a ceasta a f gduit sinodului [zicnd] c eu i voiu libera pe ei de autoritat ea [de Sta t), rugnd pe i m pra t u l ; voi n s dispuneti ca d n ii s pri mea s c inapoi del a motenitori! lui Antonin ceeace au d at, D eci sinodul a h ot rt ca e i s pr i me asc au r ul d ela mot en i to ri i lui Antonin; i s se I mp rt a s c n lu ntru l a lta r ului, dar s fie s co i dintre preoti, ca nu 'cumva iert ndu-Ie a cea sta s se form eze obi ceiul iudaic, sau egip te nesc de a vind e i cump ra p reo i a, Fii nd c se zice c d epravatul i. fals numitul patri arh al Iudeilo r in fiecare a n s a u an de an schimb pe mai marii s inagoge lor prin adun a re de arginf; aseme ne a i imitator ul aces tuia. patriarhul Egipte nilo r, ca s se pline asc prooro cia : . Pre otii lui pentru daruri r spundeau, i Proorocii lui p entru argint p rezicea u" [Mih. 3'II J." , . D iri canoon ele celor 630 Sfini P rini intrunii la C alcedo n : " D a c vre-un episcop a r s vr i hirotonia pentru ba ni i a r fa ce obiect d e 'v nza re harul ca re nu se vind e, i ar hirotoni pe ban i epis co p, s au horepis cop, sa u presbit e ri, s a u diacon i, s au pe alt cineva dintre ceice se n u mr n cler, ori a r promova pentr u ba ni ec onom; sau ec dic, sa u pararnona r, sau pe oricare din ca no n pentru m r av c tig , i da c se doved e te c a fcu ! a ceast a. s se p ri mejd u iasc pentru treapt a s a; i ce l hirotoni sit

. ;.

' s hit . aib nici un

folos din hirotonia sau promovarea cea din negojd s. fie ' strin de demnitat ea sau de func' i unea, pe c a r e a-dobnd tt-o pentru bani. Iar da c Ci neva . .fostmijlotitor lrtasife! de afaceri urle i ileg ale, ace la, [ a c ar fi cleric, s cad din treapta sa; iar da t este .laic s au monah, s s e anatematis easc. [can . 2].') .D in enciclica , preasFinUalui arhiepiscop al Co ns tan tin opolulu i; Ghenadie i ii sinodului inut mpreun cu dn s uli A adar s fie i lepdat, i st rin de orice Iernnitate ieraticea s c i slujb; i supus blestemu lui ana .terriei, at i celc e cr ede c-l va Ctiga pe acesta cu bani, cl i ce lce jg du ele a -l da acesta pe ban i, ori Cleric, ori mirean de ar fi" ori de s'ar dovedi, ori de nu S'ar .doved i c a fcut , a ceas ta: c ci nu se pot cndva rnp .ca ntre olalt cele incompatibile, nici mamon a s consimeasc cu Dumnezeu, s au c~ cei ce slujesc acel uia s Slujeasc lui Dumnezeu; i a ceasta e ste hotrr e a net .g d u i ta a Domnului : . N l!' p utei sluji lui Dumnezeu i Jlir mamona". [Mat.6'~41. , D in canoeme /e s fntu lu i sinod a l ease lea. "Ceice -pe bani se hirotonisesc, sau e piscopi, sau oric are cl erici, :iar tl ll dup c erce ta rea i alegerea vi e i i , por uncim s s e cateri seasc: dat i ce ice ' i-a hil'ot onisit" ' [ca n. 22). Toi s au zim acestea i 'n urechi s le luam, nu -numai arhiereii, ci i ceice sun t , im m r a i n eter, i toi ceice locuesc n lume. Pentru aceea s e cu vine ca noi s 1um aminte c u p ri s osi n la cele a uzite, ca nu c umva s alunecm p evalturt [E.VI". 2. d ; cci nu cu a rg in t, s au cu au r, care. s e s tr ic , am fost rs cumprai din v i eu irea -de c zut lsat ca m otenire de st rmoi, ci prin cinstit sngele lui H ristos, celui nevinovat i neintinat ca un miel I l Petru i ,la_tO].Astfel nva-ne i pe noi, b rb a t e prea sfinit e, s urm m poruncilor din Scriptu ri, i celor evanghelice , i apo st oliccc anonicetl i p rint eti : ca s ne
1) Din texful intregafcanonul ui a ici su nt e mi se urm t o a r ele: " ep isco p , s au hor eplscbp, sau -preavnerl, Bau dia coni, s au pc altcineva d intre ceice num r-tu .cter, ori ar pr o mova pentru b cari in
8 13 a n i " , " t e x t u l c o r n ple c t

al c anon ulul urme az du p cuvin te le ; no.r hl ro to n i pe banl ". C o mpa r aex tu l din Si n i; Al. IV, pag , 382 cu ce l din S int . At, lf pag . Z I 7 (0 1'. N. l'),

,.

202.

supunem cuvintelor gurii voastre. Ridic-te la n limi ; n alt glasul tu intru trie; mergi pete la larg; vestete cu ndrzneal, pentruca s se desfiineze i Intru nimipentru ctig mrav; cci aceasta lrnprecu ce le de acest fel se vor nimici din .poporul ales .. prin chemarea numelui lui Hri stos, primind darul m n tuirii, i toate spurcciunile ce : urmeaz rutatea din r dcin impreun se vor tia, ijrreoii ca finlcii. vor infiori, insuflnd celor ce se mntu esc .buna m ireasm a lui Hristos, i cntnd bisericii cu biruin: Domnul a nlturat del a tine nedreptile tale; inc i ndu lcind pe ceice culeg rodurile, ajungnd ei la btr nee unse, i ar t n d u- s e , zic, motenitori fe ricirii aceleia i vietii nestricate. . (29 ap. ; 2 sin. IV ec., 22, 23 trul.: 4, 5, 15, 19 sin. VII ee.;
i n equ torie

cire s se duc punerea minilor pentru banii . i orice da c urmeaz ac esteia pentru iubire de argint, nedreptate
un

12 Laod.: 2 Sard.; .90 Vasile c. M.; Epi stola lul. Ghenadie). - Simon ia nici n secolul al Vllllea nu a Incetat de a ntina Biseric a lui Hri sto s, i Tarasle, marele patriarh al Constantlnop o ulu t, chiar ndat dup stno dul al VII-lea ecumenic s'a simtit indemnat a - i ridica glasul su impotriva acestei calarnltl, adresnd scrisoarea prezent ctre papa dela Roma, Adrian, rugndu-I ca s -I a jute s pr e a strp! acest l'Au din Biseric. Precum se vede din nsul textul scrisorii, aceasta e ste o recapitula tie a tol ce eace s'a emis pn la Tarasie Impotriva slmoniel,

Biserica din SI. M a n stl re Cf ol a u u jud. Bu h u

i (

~.

'1. : . \C'IC ,' C

,:;:

'.'

'i:,
. ... '

.-:~.~".
c<

Cane>anele ntregitoare.

,
' ,:-

. .-. l'

Canoanele Sfntului Ioan Ajuntor uL


Canonnl 1.
Dac cineva de bun . voie in chip ne socotit a tg duit pe liristos, p otrivit canonului a p t eze ci i t re i al lui Vasile cel Mare, {le va invredni ci de mp r t a nie (num ai] la sfrit ul vierii; . i nimeni nu-l p oate sc pa de oas tlel de epitimie, nici s indrzneas c a arta vreo b l nd e e fa de acesta. Iar Sfntul Grigorie d e te rmin exact foa ie chestiunile privitoare la acetia , supun nd a celo ra i pe, depse pe ceice de bun voie deze r tea z la rtcir e , hoIrind m sura acestor Pedepse dup durat a vi e ii fi e c ruia; iar ceice prin cons tr ngere au comis acest [ p c a t ] ; s e vor supune ped epsei pentru desfr na re, p rel ungindu -se lui [ped eapsa] pn la al nou l ea an. A ce i ai deoseb ire' [intre c ei p c toi ] o face i sinod u l del a Anci ra, c t i sf ntul ma rtir Pet ru a l Alexandriei, i Vasil e cel Ma re in canou l s u al opl zeciiunule a . . Dar . a s t z i Bis erica urme a z p otrivi I celor norm a te i hotrit e deip re a sfln itul pat riarh al Cons tan tinop olulu i Mefod iu,tratnd in ge neral p e ceice au fost cop l e i i n chipuri .diferite de ,a cea gre al . .~ Iar acesta zice, c dac cineva a fost p rins de ne legiui!i pe cnd era copil, i de fric, s a u din . n e t iin , sau din .prostie fiind, sedus a t gduit credin a, da r aj ungnd la v r s ta b rb ie], revine i a r i la moravu rile c re tinilor, i in trrid in ' catoliceasca Bi s e ri c , se p o c e i e i s e mrturi sete, s asculte zilnic del a preo t p n la z iua a a p tea cele patru rugciu n i r nd u ile, i in a opta s se spele; a poi. desbrc ndu- se, i mb r c nd len lionul, s ung cu sfntul mir ,intocmai ca i ceice se b o te a z , i, astfel s se lnvredniceasc de dumnezei as ca l mp rt sa nie: iar n alt e op t zile nicidecum s n u lip s e a s c d ela s finte le s lujbe din B i s er l c , ntocmai ca i ce ice se b o te a z .

se

": ;'J

.} j ,, :

206 Iar dac cineva a iost cuprins [de cei neleqiuil] fiind n d eplin a v rs t a brb iei , i prin chinuri a fost silit . s se lapede de credinta sa, acestuia inc s i se acorde m ilostivire. Totu nti va posti de dou ori patruzeci de z ile, re i n n d u-s e dela . carne, br n z i ou; i in trei z ile pe s p t mn i d el a vin i nici untdelemn s nu dorea s c ; i s fac rugciuni mbelugate i c t se poate mai rnult ernetanii . Dup aceea, mpli ni ndu-se cele de. dou ori pa truze ci (de zile), s as culte [timp] de apte zile zilnic ru g ciuni de poc in , iar in ziua a opta s se spele in to cmai ca cel mai sus [m enionat], i s ' fie ' uns,i s s e inv rednice a sc de mprtirea sfintelor. taine, iar ' dup alte opt zile s participe la slujbele ' bi se rice ti . Iar ' pe celce intentionat a desertat la tgduirea [credintei] II a te a p t p ede aps grozav , dar prin nemrginita iubire de o a meni a lui Dumnezeu acesta in c s e ' va lecui cu mil ostivire . D eci doi ani s posteasc,' reinndu-se dela ca rne, i brn z, i ou; iar n trei zile din s pt m n lipsindu- se d e untdelemn i d e vin , fcnd in fiecare z i met anii potrivit puterii s a le , una sut, s au dou sute. Iar lrnplini nd u-s e cei doi a ni, s asculte i acesta apte zile r ug ci u ni de poc in , iar a poi s se procedeze i in pri v in ta lui precum s'a ' s pus mai inainte. (62 a p.: !O, II , 12, 14 sin. 1 ec.: 102 trul. ; 1- 9, 12, 21 Ancira; 2, 19 Laod.: 43 Cart.: 2. II ' Orlg. Neoc.: 3, '73, 81, 84 Vas ile c, M.; 1-14 Petru AI.; 2 GrHf!-, Nls.). , ~ : Canonul pre zent precum i cele urm toare ale lui Ioan Aiun torul, ce le dm aici dup Sintagma Atenian, dup textul lor nu sunt ac el ea i canoane, pe care le-a alctuit insul Aun torul, Es te probabil c Insasi canoanele, sau mai corect f{avovlX<lv-u l lui Ioan Ajuntorul asta zi nici nu mai exist in prima editie. Acest scrierea epitimiilor cuvenite pentru diferitele pcate , i apr oape Iiecare duhovnic il copia pentru sine aceast carte, adognd la copiere i alte canoane pentru cazurile neprevzute ' de Ioan. In cursul timpului in urm a operatiilor diferijilor duhovnici s'a ajuns la rezultatul c acel can onicon al lui Ioan Ajuntorul i-a pierdut forma sa original i din multele editii diverse ale acestelc rjl nu se putea ti care este cea original , i prin urm are care es te
Ka vOIn xov era o carte manual pe seama

,:.

..

duhovnlcilor pentru pre-

;~

"

207

, ,

r r.

r-

a se considera dr ept a devratul ca nonlco na l lui Ioan A un t o rul . Din ca uz a aceasta muli au .abandona t chiar acest ca noni con, care a ncepu t s p iard autoritatea s a de od i n i o a r. --ln : secolul a l XIVlea Mateiu V/asiar a Impus din nou Importana de m ai ina lnte a c r lt lui Io an A junto rul : " D ns u l il alct u it din a cea st ca rt e ' o sin op s d estul de am pl ( in qS c a naa ne ) i a ado g a t-o ca su plim ent la sf r it ul Sintagm ei"s ale a lfabetlce. Aceast sinop s a lui \l las ta r, intocmai ca i S intag ma lui , a obinut recunoatere gerferal n Biserica r s rhean, i pe cale a acestei si nopse "aU lritra t in uz ge ne ral ca noa nele lui Ioan Ajull torul. Sinopsa a ceasta a lui Vlast ar se g sete intre multele manus cri se grece ti vechi, i dintr' unul din a ces te manusc ris e s' a tip rit i n Sintagma Atenlau . In aceasl a canoanele lui Ioan l\juntorul sunt cita te s ub titlul art at de no i in nota q, pag. 61, pa r tea 1, val. I din lu crarea prezent. D up - a c e i ai s i nops se gsesc citate canoanele lui Ioan Aj un to rul i in m a nuscrisele vechi s rbe tl " a le Sintagmei lui Vlaslar, p rec um s e s pune ac ea sta de Pro t. T. D~ Flornski i in cart ea sa: Pamiatnild za lm nod jelatelno i djlatelno stl D u an a carl a S erbov i O recov (Menliunl as upra a ctlvlt l l leg islative a lui D uan, im p rat ul Srbilor i Orecil or), Hiev, 188S ( pag. 309 etc .), ~ Din acesie observa ii, ce am crezul de necesar s le facem indat la inceputul acestor ca no a ne ale lui Ioan Aun torul, se pot In eleqe i unele dintre aceste canoan e, c ar i dup textul lor 1111 sunt chiar ale lui Ioa n Aun t orul. Toate canoa ne le lu i Ioan Aju n t orul s un t - m p r i t e in trei grupe. A cea st irnp rlre s'a cut dup cea In dicat de O rlgorie Niseanul in primul s u canon, potrivit cel or trei Ia cult ! a le su fletulul omenesc ..: AopxD v, e 7!! {) {)~ "lJnxo v xa} {)upoe t oe~, din cari pot de riva diversele 'p ca t a . i precum Orlgorle Nisea n ul m enionea z pcat ele r esp ectiv e po trivil ordine i a ces tor f a cult i sufle te ti, lot a a s e la ce i in canoan ele lui Ioan Aju n t orul. In sin op sa original a lui Vla st ar, care cuprinde canoniconul lui Ioan Ajll n' torul grupele respective de canaan e a u primit i tltluri, potrivit [m p r irli m enionate acum , i adic g m pa p rim are tll1ul : TII: T0 5 }.0pGUXOU (rij~ cjJul"ij.:; dpou; a.jl apr~.u.ar a) , i cuprinde, ca la Grlgo rie Nisea nul, cano anele de spr e pac atele imp otriva c red ln i t . (can. . t i 2), grupa a dou a: Trep' TOU b rd}vfL'lJr!XOU fl ip oug, i cu-

. f

prinde can oanele (4~ 30) despre pcat el e impotriva moralei, i grupa a treia : '!rep } r o u (J uu x ou rijq, <j;uxift; p.ipoug J i .se dau canoanele .(31- 48) des pre pcatele impotr iva Iubirii dea proa pelul, Cu e x cepia a a pt e canaan e, toale celelalte din aceast slno ps ~ canonicon deriv dela Ioan Ajuntorul ; dintre acele apte primul. al z- Iea i al i e-tea s e gse sc inte r polate la Vlastar. iar al zz- Iee, 23le., 26-lea i zz- tea sunl al c tuite de n su i Vlastar . Canonnl prezent se mparte in dou p r l, Partea prim. in car e se lace re erire la canoanele sinodului dela Aneira i ale Pa rintilor ; Petru al Alexandriei, Vas ile cet Mare i Grigorie Nisea nul, in privinta celor, ca ri s'au lepada! de Credin jal ur Hrisl os, ace a st parle din canon ap artine lui Ioan Alunt orul .. .. care est e de prerea c dispozitiile can oan elor mentiona te trebu es c observat e la pres crierea epUimiilor in ca zul c nd vreun apo stat revin e po cit la B iser ic . Partea a doua din canon apar in e lui Vlastar, car e a adaus la can o nul lui Ioan Ajunl orul dispozitia s inodului cons tan tinopolltan tinut pe timpul patri arhului Metodie {842846} in pri v i n a primirii ' n Bi s er ic a acelora, cari s' au l e p d at de Hristos, i care dispoz itie era in vigoare. pe tim pul lui Vlastar;

Ca nou u ljz.
P e ceice s e in del e tni ce s c cu v r ji to rie i farm e ce dumneze e s cul V a si le, n ca non ul al e a s ez e ci icincil ea. ii supu ne p ed epsei ucigail or, care d ureaz timp de d ou zeci de ani ; iar pe ceice se ded au g hici torilor d e lJoroc, sau numai n cli n s cr ea d ca ace tia , n a l a p l eze ci id oll e a ca no n. G rigor ie Nis e a n ul n s in ca no n u l a l d oilea, f cn d i ar i . m p rir e a [p c atelo r] , po run ce te ca ce ice tre c de partea ce lo r [v r j ito ri) n tru l e pd a re a c re d iri ii noa s tre s li s e d e a i lor r sti m p u l [d e pe deaps a l] ap o st a il or : ia r n pri vi n a celor, cari din constrn gere , i din micim e d e s u fle t a u Ire cut la ace ia . p o r u nce t e s s e o bser ve m sur a ' [pede ps e i] cel or, ca ri p c tu e s c n desfr nar e, lai' ca nonu l a l e a s e z eci i u nu l e a a l s inod ului a l ' ea selea i os n de te pe ce i di n ur m la [p e d e ap s ] d e ea s e a ni. Apoi (ca nonu l) a l d o u ze ci ip a t ru l e a d e la An eira i.

209

supune pe a ceti a un ei epitimii nu mai lungi d e cin ci ani. s e citea sc i canonul al treiz e ci i eas ele a a l sin o dului d ela Laodiceia, care face d eo se bire [ e x a ct ] in p rivinta a cestora . Ia r Ioan Aju nto r u l, in p rivin ta celorce se indeletnice sc .cu vr ji torie, sau far mece, sc u r t ea z la tr ei ani timpul lor de peniten, d a c se . s trd ue sc a po sti zilnic ct m ai mult timp, i d a c dup ce a sul al nou le a gu st mn care uscat i se ac , i s tr i a s c c t mai des v r i t: dar s fa c i dou su tecinci zeci d e me ta nii, a tingnd cu evl avie , pm nt ul cu frunt e a . Cu acel eai [ped epse] p ed ep s e t e i pe fem eile , cari con ec i o n e a z a mtlle le, . i ' se . i nd e let nicesc cu g hicire de noro c. (61 , 65 trul.: 24 Anc tra: 3 6 L sod .: 7, 65 , 7 2, 8 1, 83 V ae i1 e
S

c. M ; 3 OJlg. Nls.), . . . . - Acest can on a fost alc tuit de Vlast ar pe baza ' can onulul Oligln.l res pectl\/ a l lui Ioan A ju n lorul. Inli rn sni o n ea z canoanele s inoad eJor i ale P r l n l l o r dale mpotriva ce lor, cari se indeletnices c cu vr i tortl, i a po i s pu ne ce dispune Ioan A j u n lorul m po tr iva a cestor Iei de pct oi.

Canon u l 3 .

[Ioan Ajunlorul) zice : e u s ocotesc c celor , ca r i jud rept nu li se pare c s curt area de c t re no l a timpului d e poc in nu este o p re re s alva toa re. C ci deoarece nici Print el e Vasil e cel mar e, i nici cei mai vechi d u m n e ze e t i P r i n i ai no tri nu a u stab ilit pentru ceice p ctu es c vreo aju na re, s a u prive g her e, s au nu m r de pl ecri d e g enunchi, fr numai nd eprtarea del a s fnta imp rt ani e , noi a m socotit c n privinta ce lor, cari se poc es c cu adev rat, i cu s rqu in i chinues c tru pul cu d i s ci p li n a spr, i cu intel epciu ne i s ch im b viata contrab alansnd rutat ea ant eri oa r , du p m su ra I n l r n rii s . m s u r rn i s cur ta rea timpului de p oc i n , De pil d ; dac cineva a r p rimi s nu be a vin n an umite zile, a m judeca t s -i i e rtm i noi tl lI a n din epitlmia hot rt d e c t re P ri n i pentru gre a la lui. A i tl e ..
d ec
It

2 10 rea , da c ar f g dui r etinere a delacarne pn la un timp, . a m s oco tit s - i t i em alia n, ia r d ac d el a brnz , i dela : o u , s a u p e te, sa u d el a unt de le mn, i . a st fel pentru fiecare r e tinere de acesl fel , s - I iertm un an , To t astfel s p ro ce d m d ac acela va voi s mblnzeasc pe Dumnez eu prin mbel ugat e p l ec r i de gen u nc hi; i m ai al e s de va arta rvn , i hot r re nestrmutat pentr u m ilo st enie. Iar dac ci neva d u p p ctui re s 'a ded at . vie tii de Dumne zeu iu bito a r e i sin gu ratice a m s oco tit c e ste bine 's dobndeasc iertare nc i m ai s curt, ca p rin a ces t fel de v i e u ire s r sbune in vii tor p atima resp e ctiv in cu rs u l vietii. (12 sili. I ec.: 16 si li. IV ee.; 102 trul.: 5 Anctra: 74Vas ile c, M.). - Se observ c e xis t o mare deo sebire Intre epltimille prescrise de Ioan Aun torul pentru diversele p cate -t ntr eeptIi miile prescrise de sinoade i de P rln ii tlmpurtlcr ' a nterIoare n canoanele lor. Cele din ur m epitlmii sunt severe , iar 31 e lui Ion A ju n tarul sun t mult mai blnde n privin a singu raticelor pcat e , Pen truca ac ea s t mprejurare s nu se p a r ciudat celor ze lo i pentru or ndu lrll e Prinilor, Io an. Pustnlcul a g sit de cuvil n ca In canonul pre zent s ex plice ace st lucru i s moti veze pentruce reduce el n canoanele sale la [ u mt ate timpul de peniten ta, ba c te oda t i la mai putin de ju mtate. EI a rat c Vasile cel Mare i al i Sfinti P rln]l pentru dilerit e pca te au prescris pentru pc to i i respectivi numa i oprirea dela sfnta imp rt an ie ( P OlJ1 Ti}; hpg 7rOX1 Km.K~uv{a;J pentru timp mai lung s au. U la i s curt, dar n'a u av ut in vedere ajuna rea, 'privegh ere a. i metanllle, ca leluri ale e pitimlei, ca ri n 'c azul c l n e l sin cere a p c to sului pol s-I fa c pa ace sta mai curnd vrednic de Irnpr t anie, de c t cum de altfel ar fi vrednic, dac nu s 'ar supune a j u n r l i, pl'ivegherfi i metaniilor. Ioan Aun torul scoate aici la ivea l a cea s t imprejur are. i zice c el scu rt e az timpii" de pen lte n pen tru unii dintre p ctoii , cari i blrues c tr upul lo r i 'se supun a u n rl i , rugciunii i metanlilor, i dac el admite ca a ce t i a s se invr ednlceasc de st nt a Ymp rt anle " inalnle de timpul presc ris de ca noanele vechi. cari nu 'mentioneaza, aceste mijloace de pen i te n , a poi oricine va " rea s judece corect ( roi. Jp{!'U" A0l" <;0l'''v o ), trebue s considere depl in ndrept it ace ast scu rta re a timpului de peniten. i adi c' cu att mai vrtos,

1 r
,
r-

- :

.,

2t l Vasile cel mare in canon ul su a l 74 -lea l la aceas ta; apoi d up a ce asta loa u A u n toru t d o pild de lelul cum se po ate sc urt a timp ul de peni ten i cum trebue s se execute a ce as ta potrlvlt felu lui de e pitlm ie a p c t osului re spect iv. Dea llfel a ceas t s cur ta re a timpul ui do p eni te n , d es pr e care vorb et e Ioa n Ai u n torul , s e re ler numa i la unele p cat e anumite, pe cnd ,1 privin ta celor lalte pcate mai grele e l co nsider obllga to rii ace le ep itimii, car i s un t " prescris e i n canoanele m a i vechi; dar el consider d rept obligatorii a cel e ep itlm i.i i pen t r~ a cele pcate , pentru car i e l in canoanele sale a prescris e pilimli mai uoare, In cazul d a c re spectivul n 'ar ind epl ini in mod c o n t ie n los pr es cr t p l un ile din ca noan ele lui referit oare la a junare i met anii, precum vom vedea a ceas ta ma i t rziu . . O piula ace a sta deplin intem eiat i mot i va t a l ui Ioan Aun torul lotu i nu a lost pe pla cul ce lor rig uros "zelo i pen tru p re s crlplun ile despre ep ltimlt, i acetia a l irmau c a cea st blnd e e I a t de p cto i este chiar pgub ito a r e pent ru multi. La intre ba rea c l u g rilor dela munt ele Atos ad resa t pa tri arh ului cons ta ntlnopolita n Nico lae ( 1086-1111) de spre l elul elim s se o bserve cano n iconul lui Ioan A un tor ul la s tabilirea ep itlmillo r, " Nicolae, precum vom ve dea mai trziu, a r s pun s in se nsul ce l-am ar ta t acum : a rspu n s anum e c a cest cano nlccn prfn bl ndeea sa mare pe multi i-a distrus. Cu ince tul a c e a st pr ere despre ca noane le lui ioan s 'a schimba t, i aces te a a u In trat n B iserica o r todo x in uz general, a s tfel c as t z in Gre cia d uho vnici! su nl o b . iqa l s de a ep illmllle la m rturisi re numa i du p " .aces te canaane. chiar
nd rep t e t e
o

f iindc

n su l

Canon ni 4.
r. r " ;;
O '

.0

N v lirea pofte i pri n g n du ri in i ni m , e s te c u toIul n eped epsit, fiind u n p c at n c nes vril. - Potrivit aces lui ca non nu se supu ne nici un el . epil imii o rnul, care nu nut re te In si ne g nd uri ne cura te, de i acestea se .ives c in el , clar d nsu l lupt impotriva lo r, i in s f ri t le bi ru e te .

de

C an on ul 5.
Invoirea
d o usprezece

[sufletu lu i d e a m etanii.

primi

p oft a 1 se s p a l cu

2 12

-:. Dac asupra inimII omului stpne sc gnduri necurat eacel ea se desvoll in sufletul lui, i n clin spre p cat " atunciacel om trebue s I'e supuseplllmiei ' pentruca s-i cur easc . sul letul. '
i

Canonul 6,
L upta este vrednic ori de cununi , ori de pede aps , - R splat merit acel om, care nu se lasi biruit in lupt a cu patimile, ci el le biruet e, du se s upune pedepsei dac nu, are putere a li se op une, ci ingdu e ca s iie 'bir uit. Pedeapsa, 1 se va ' h o t r t polrivit g ra vi t t ii pcatului. '

'.

Canonul 7.
este cauza i inceputul epltlmlilor.. Canonul pre zent lm urete cele tr ei canaane antertoare (4, 5 i 6), i s pune c omul insui este vinovat dac va Il supus pedepsei, pentruc nu a fosl in stare s opun patimilor virtutea, deoarece n s ui s'a f cut vrednic de p e d eaps.
Co n si ni j m n t u l

Cauonull 8.
Celce s'a ntinat in somn cu patima scurg erii , o zi, se scoa le dela imprtani e ; i se cr ede c se curet e' de ntinciune astfel ' c va cnta psalmul cinci zecilea i. va face patruzeciinou de metanii,
(4 Dion. AI.; 1 Atan.: 12 Tlmot, A'.).

Canonul 9 .
Iar celce s'a nti nat d e tept fii nd cu trupul , apt e zi le se opre t e dela imp rt anie, cntnd in fiecare zi psalmul al cincizecile a, i f cnd patru zeciinou d e inet anii ..
(4 Dlo n, AI.; 1 Atan.: t 2 Timot. AI.).

Canonul 10,
Celce a fcut malachie, patruzeci sete, curnncare-uscat hrnindu-s e, n un a s u t 'metanii.
..

de zile se pedep- ' fiecare [zi] f cnd,

213

Can onul I I.
ln d oit , prime te

Iar amest ecarea cu epitimia

alii, ca un a artat pn

ce fa ce malac hia la op fzeci de zile.

Ca nonul 12;
Iar da c vre unul dintre cei din Cler mai ina inte de czut in p atim a m a la chiei, nefiind poa te . ng r ijat c numai pentru aceas ta se va opri dela preoi e, nt i primind epltimle s u fi cie n t, aa s vin la p reoi e . Iar d ac s 'a p rins cu acest [p cat] dup [ce va fi primii] d emnitatea . p r eo eas c , pe un an ncet n d de la aceasta , - i pedepsindu-se cu epltimille obicin uite, s s e ntoa rc ta preoie. Dar dac dup cunoater e a p ca t u l ui, a doua m , s au a .tre ia or ar face a ce ast a, ln ce tnd de la preoi e , s trea c n tr eapta citeilo r .

c onsacra te a

C a n o nu l 13. Va primi f os t
s t r i ca t .

a ceea, care s 'a


.

n s

srutat i pipit

epitim ia pentru mal achie i d intre fem ei cu un b r ba t , dar nu a

Canonul 1 4. Canonul al treilea ') al Sfntului Or igori e Niseannl e xclude pe cel desfrnat . pe nou ani dela s fintele tain e, iar canonul cincizeciinoulea al lui Vasile cel mare pe timp de apte ani. . ( 4.21 ,22, 2 6 , 59, 79, 80 Vasile c, M.; 4 Grlg. Nis.),
-

Canonul 15. Iar a l douzeci lunulea (canon) al lui pe celce este ins ura t cu femeie, ' i cade in desfru. m erit s s e pe-d epse a s c mai inull dect celce IllI tr e t e Cll o feme ie ~i este cuprins de aceas t patim . .
1J

recte al 4 lea.

2 1'1 (9, 19,2 1,26,31/, 37, 39, 5 8, 5 9 , 77, 79 ,80 Vasile c. M. ;

O rig. Ni, .).

Canonul 16 .
AI e a s e zec i l e a [canon 1 al lui pe monahiile, sau pe feme ile ca nonice, care d esfrneaz, le supune epitimiei . pentru adulte r, cci acelea sfrm l e g tu ra cu mirele lor s pir itua l, H ristos; iar [canonul) a l patruzeci ipatrul ea al sino dului al e a se le a poruncete ca monahu l, care des f r neaz , cu nimic mai mult s nu se pedepseasc dec t laicii. Iar noi, zice Ioan Aun torul, rnduim ca celce de sfrnea z s nu se m p r t a s c doi a ni. dac-i va da s i l i n a s . mnnce mncr i uscate [zilnic] dup ceasul al n ou l e a i va face dousutecincizeci de metanii. Ia r d ac va ne g lija [s iac aces tea], va indeplini timpul [epilimiei] hot rit de P rini ,
( 16 s in. IV ec.: 1/4 tru!.; 19 Ancira; 16 Cart.; 6, 18, 19, 20 , 1/4, 60 Vas ile r , M).

- La a cest canon al lui Ioan A un t orul, Vlastar a . adaus dispozitia ca no nu lul 44 al s ino dului tru la n, i prin aceasta s e exp l i c moti v ul, p e n tru care s e mentlonea z Ioan . Ajun torul in textul ca no n ulu!.

COllollult7.
'"

' !ui Vasile ce l mare, au hotrlt s nu ' se supun ' [p edepselor] ce i pngri( i de oameni slnici sau de . s tpni .
(11 An clr ar 2 ' Grig. Neoces.; 30, 49 Vasile c: M.) .

P rini i, i mai a les [canonul] patruzeciinoulea a l

Ce nonul -T . Ca no nul a l Ireizeciidoilea al lui Vasile cel ma re ho tr t e ca c1ericul, celce desr neaz s se . caterlseasc , dar s 1'111 s e i auriseasc , . . , -.
(2 5 , 2 9, 30 ap.; 9 sin. 1 e c.: 4 , 2 1 trul.; 1, 8 Neo ces.: 27 Ca r t.: 3 , 3 2 i 5 1. 70, 82 Vasile c. M.). l
1
i

"~,~r

2 15

Cano n ul 19. In privinta . celor, ca ri se cst oresc a dou a o r , canonul al patrul ea al lui Vas ile cel m are zice c unii au st abilit un a n; iar altii doi (ani de epitimiej; ia r ceice se c s to resc a Ireia or se vor afurisi pe trei i pe patru a ni. Dar noi, zice, a m primit obiceiul a url sl rii de cinci ani pentru ceice se c s lore sc a treia o r, fi re t e nedestc ndu -s e c storia, d ac nu au ei copii din cs tor iile an terioare.
(1 7 al~.; 8 sin. 1 er.: 3.87 trul.; 19. Ancira; 3, 7 Laod.; 4, 12 , 30 , 4 1, 50, 53, BO , 87 Vasile c, M.).

Neoces.; 1

Canon u l 20 . Canonul al patrulea al lui Grigorie Niseanul i z go nete pe adu lter pe optsprezece a ni dela dumn ezeiasca lmp r t anie, iar canonul al cin ci z eci ioptulea al lui Vasile ce l ma re ii ingdu e ca dup cincisprez ece a ni s se lmpr t a s c cu sfintele taine; ia r [can onu l) al do uz ecilea al sinodului dela Ancira dispune ca [epitimia] s se poat termina dup a nul a l aptel e a . Iar noi crede m, zice, ca acela dup trei ani s se Invredniceasc de lmprt ani e , d a c (in fiecar e zi) dup ceasul al noulea se va mu lumi cu m nc ri usca te, i va lace i dousutecinciz eci de metanii in fiecare zi. Ia r de va neg lija s fac aces tea, va a tepta sf r itul timpului hot rit de P rin i, (48 a p.; 87, 93, 98 tr ul .: 20 Anclra: 102 Ca rt.; 9 , 2 1, 3 1,
35 , 36, 46 , 48, 58. 77, 80 Vasile c, M .; 4 Gri g. N ls.).

'~

Canonul 21. in preo i e celce, a c r u i so lie est e precum spune canonul al optulea al sinodului dela Neo cezareia. Se dispune ca femeia, care s 'a fc u t adulter dup hirotonia solului, s se demit, sau dnsul s inceteze dela preoie.
Nu poate intra
ad u lter ,

(1 8 ap.; 3, 6, 13, 26 trul. ; 8 Neoces.; 2'7 Va sil~ c.

Ivi.)

2 16

Canonul 22., Cano nul al


' ~

nou z eci ioptu l ea

os nd e t e ca pe l og o dit lega l cu

al sinodului a l easelea adulter pe celce ia n cs torie pe cea' alt ul.


Canonul 23 .

(98 trul.: 11 Anclra; 2 2, 69 Vasile c. M.) .

Canonul a l ap tezeci i doilea al ace l ui a [slnod] hot r t e c da c un ortodox se m p reu n cu o femeie eref iic , nunta s fie f r valoare, i c s toria ne legiuit s se d eslac; iar de vo r str u i n aceas t [c s tori e] , s se
aluriseasc .

( 14 sili. IV ec.; 72 t rul .: 10,31 Laod.; 21 - Amb ele aceste (22 i 23) canoane au fost puse de Vlas tar in s lnopsa ca no n i c a lui Ioan Aj un l o rul.

' CarI.).

Canonul 24.
necuviin cu so ra sa p ropr ie, dup Vasile cel mare, se

Acela dintre ceice au c z ut n incest, care a coinis

exclude pe cincisprezece ani dela m p r t a ni e. Iar noi rnduim ca aces ta s se invredni ceasc de mpr ta n i e d up trei ani, d a c [in fiecare zl] va posti pn seara, i ' va m nca mn care ' u s cat , i va tace n fieca re zi 500 de metanii. ~
(67 , 68. 75 Vasile, c. M.; I I

Grig. Neoces.jr

Canon ul 25. Celce [d es l r n e a z ] cu logodnica sa, du p Vasile cel mar e, se exclude dela m p rt ani e pe unsprezece ani; noi zicem c . pe doi ani; d a c [in fieca re zi] d up ceasul al no u lea mnnc mncare u s ca t , i face n liecare zi treisu te de unetanli. Dar neg lijnd [s f a c; acestea] va indeplini a nii h ot r li de P ri n l .
(19 aII, ; 26, 54 tru l.; 2 Neocas.; 23, 27 , 67 . 68, 75, 76, '78, 7 9, 87 Va sile c, M.; 11 Timot . AI.; 5 Teof. AI.). .

2 17

C im o n u l 26. se va supune i celc e i u b e te nene fiihd d e sprit de so ia sa , potrivit legii, care zice c Cele ' ntrite dintru incep ut s r mn neschimbate sub toate m pr e j u r ri le . Da r sfntul i. dumnezeescul sinod de acum h otr te ca ceice s v r es c un astfel de pcat , blestemat s r m n uemprt ii ease ani , supun ndu-se canonului u rmto r; e a s e luni s se abin cu totul de. m ncare de crnuri, asistnd totdeauna ' la sfintele slujbe ale Bisericii , dac nu li se ntmpl cumvavreo boal sau alt nevoie in ev itabil , cnd vor sta aiar vde Biseric pl ngnd, i r ug nd pe Dumnezeu s l e ierte nelegiuirea ; nici s nu p rim eas c an a fo r, nici' s nu bea a p s f i n l t, da c nu cum va se apropie timpul sfnt al Lurnin rii: i r idicnd num ai pinea intru numele Sfintei Treimi s o mnnce cu evlavi e drept arvun a iubirii de oameni ' a lui Dumn ezeu : doa r s nu s r u t e cu lndrzn eal cu buz ele sfintel e ico ane, dect numai pi edestalel e lor cu toat frica. Dar n intreg timp ul celor e a se ani s f ac zil nic 100 de metanii , a far de s m b t i de Dumin ec ; iar .n fiecare mercuri i 'vi ner i s se bucure de m n c ri uscate. a bln ndu - s e dela p e t e, i dela vin, ' i dela untdel emn; i in cur s ' d e doi ani s st ea n Bi seric dup c nt rei i s asculte dumnezeelile cntri ; iar ceilali trei ani i jumtat e s stea Ia olalt cu credincioii i mpreun s se roa ge; i astfel -d u p sf ritul celor ease ani s se nvredniceas c de , mp r t a n i e . Ins trebue s observe i acestea: s fac milostenie dup putin , mai ales n menjionafele zil e de post, a-clic , mercurea i vinerea. Apoi s d ruiasc , s racilor toate cte le-a fost lngduit s mnnce mai nainte <le a sefi supus canonului, adres ndu-le 101' cu rugminte a , ca s se .r oage pentru dnii; i s trimit la bi s er i c in fiecare sptmn o , li tur ghie, c1acau mijloace; i s se abin. Idela tminciuni, i jur minte, cu car i de multe ori esteJmpreunat clcarea de jurmnt. C z nd ns ei i n boal 'd e . moarte, s se nvrednlceasc de dumnezeiasca m p r t a n i e; d ar lntrern ndu-se s revin i a r iIn acea
, A cel o ra i epitimii bu ne t e pe soa cr a sa,

2 18
t reap l a pedepsei , in ca re s'a u g si t ina inte de lrnp r t ani a da t 1 01' din ne cesi tat e; i s - i zdro beasc inima i cu l a cr mi calde s-i cure asc dup putin , c t ma i

mare pcat u l greu a l s ufle tului.

(87 Vas ile c. M.). - i a ces ta es te unul dintre ca noa nele pus!" de Vlastar in sinopsa ca non ic a lui Ioan Aj untorul. Vlastar me ni onea z c celce d e slrnea z cu s oacra sa trebue s s e supun 'a ce! el " l epifimii, pe car e Vasil e cel Mare o prescrie pentru cel ce d e s l r ne az cu cu mn ata s a (cau . 76 Vas. c. M). Dar Imediat adao q i hot rrea s inoda l, care " red us epltim ia de unsprezece ' a ni pres c ri s de Vasil e cel Mare la eas e ani, i zic e c aceast norm este va labil n pr ezent. adic n secolul , al XIV-lea . No rma aceas ia s l no da l a los t c onll rmat n anul 1232 pe timp ul patriarh ului co nsla n linopo llian Gher ma n II .

Ca nonu l 27. Ace la ca no n se potrive le i pent ru v r j i tor i, i pentru acl u ller i , i pentru uciga i i pentru to i , ca ri cad in v i no v i i grele, da r prin ze lul i prin dispozi ia [s u fle tea sc} a pers oan elo r [r esp ecti ve] sp re poc in , sa u se redu ce [ped ea psa ], sa u se inmulete.
- Observa ia de la canonul anterior (26 ) es te cano nul prezent, .,
valab il i

pen tru

Canonul 2ft", Ca nonul al z-lea a l Sfntulul .Dio nisiu , dar i a l 7-lea . a l lui Timoteiu p orun c et e ca femeile; cari sunt In cur tirea l un ar , s ' nu se a tirig d e nimic dint re ce le , sfint e p n la a 7-a zi. i legea cea vech e porunce t e aceasta. Da r nici nu n g dui e s se mpreune cu brb aii ; F~! din aceas ta se n t m pl ca ceice se z m i sles c s se fac sl ab i fr putere. De ac eea i 'dumnezeescul ,Mois i a ucis .. ' pe t atl leprosului, fiindc din cauza nelntrn rli n'a a tept a t cu r i rea femeii. Iar ce eace nu va tine , seama [de ace asta ] n timpul n ecuren iei s ale , i va atin ge dumnezee til e tain e, 40 de zile poruncete s fie neimp rt it ,
(44 Laod.: 2 Dian. Ale x.: 6; 7 Tlmot. Alex) , ,

.,;

-.

,-~,.-:

219

C anonul 29.
. Canonul al4-lea al lui [Grigorie) Niseanul exclud e dela i mp rt a n i e pentru 18 ani pe celce comite necu viin cu b rbaii; iar [canonul) al 62lea a l lui Vasile cel mare pentru 15 . Noi ns socotim c pentru tr ei a ni s se e xclud dela Imprtanie unul ca acesta, plngnd i ajun nd , i spre s e a r mncnd ' mn c ri uscate, i doua- o suie de me tanii fcnd , Iar dac s e d ed mai mult tr n d vi ei , s mp l i n e a s c 15 ani .
(7. 62,vaslle r, M.; 4 Grig. Nls.),
s
<

Canonul 30.
,
'

Copilul, de se va p nqri de cineva, s nu intre in' preoi e, C ci dei acela din cauza nev r stniciei nil a p ctuit, dar vas ul su s'a sfrmat ' i netrebnic s'a fcut pentru sf nta slujb. Iar dac pe coapse a primii S CIl1'qerea, canonislndu-se potrivit, nu se va opri s se aduc la
preoi e.

(4 Grlqorle Nis.).

Canonul 31.
Legea veche poruncete ca ucigaul [s se pedepcu moarte; iar Vasile cel m are in ca nonul su al 56-1ea exclude .pe ucigaul Cii premeditare pentru ,2 0 de ani dela imprtanie, iar pe cel f r de voie pentru 10. Iar noi (excludem dela lmp rt anie pentru cinci ani pe ucigaul cu premeditare, iar pe cel fr de voie) pentru trei ani, dac n s , dup ajunarea cea pn seara, ucigaul cel cu mna sa va mnca mncare foarte uscat i se va sili s fac n fiecare zi cte 300 de matanii ; iar gsindu-se intru lenevi re, s ndeplineasc hot rrea
seasc]
Prinilor.

.,~

~i ; '
~-

( 65 ap.: 9 1 trul .: 21, 22 , 23 Aneira; 2 , 8, JJ ~ 43, 54 ,' 57 Vasile c, M.; 5 Orig. Nis.) . ,

56,

In Sintagma Atenlan se spunenumahvlar"noi l exclu-

220

dem dela i mpr tanle pe trei ani (z ig rns riav} " .') Deoarece din " a cest text nu se poate intelege c dup Ioan A jun torul cine se supu ne eplt lmlel de trei ani, ucigaul cu voia sau cel Ir de voie, dei chIar despre aceasta vrea canonul s hot ra sc norm, din cauza aceasta noi am augumentat acest text d up Pldalion,
unda
st :

TO l) i xoooiov p lv

_ (jO OVOV

.=:113 rrsvrasr iav, r ov a:xoumv

os,2) , l

acestea le-am pus in lui prezent.

parant ez

in traducerea

n oast r

a canonu-

Canonul 32.
Vasile ce l mare n canonu l s u a l 13-le a e xclud e d el a mp rt a n i e pentru trei ani pe ceice uci d n rzbo iu. " .A i d e r e a n cano nul su al 55-lea i pe ce ice pornesc mp ot riva tl harilor; iar de ricii se caterisesc. (22. 23 Aneira; 1 I\ta nasiu c. M.; 8, 43 , 55 Vasile c. M.; 5 Grig. Nls.).

,i

Canonul 33.
Vasile cel mare in canonu l su a l 2 -lea i al 8-lea 's pune c e meile , cari stric cu m e te u gir i pe ei in pntece, i cel e ce dau i iau doclorii, pe ntruca s-i piarz , i ca e i i nainte de v reme s ca d aar. Noi ns hotrm ca aces tora s li se dea cel mult pn la ci nci an i sau i tre i ani. (65 ap. : 9 1 trul.; 21 , 22, 23 Aneira; 2. 8, : 11, 43. 54, 56, e 57 Vasile c, M.; 5 Grig. Nts.). t

Canonul 34
mete

Iar [Ie rnela] , ca re r d e vo ie a pierdut I tul, priepi tirnie de un an. (65 ap .; 9 1 tr ul.: 21. 22. 23 Ancira; 2, 8 , Il, 43, 54, 56, 57 Vasile c. M; 5 Qrig. Nls.),
2) ELi

1) 3inf. A I. I V, 44 2 . d in "a. 1804. p eg

7 10

221

Ca n o nul 35.

[Feme ia], care adoarme asupra pruncului i- l n eac, trei ani se nvrednicete de m p r t i re, dep rludu se n zile rnduite de c rn uri , i de brnz, i celelalte sv rindu-le cu osteneal . Iar dac din lenevire, i din nelnfr na rea n sctorilor s'a ntmplat aceasta, s e a seamn cu uciderea lntenionat. Dac n s din viclenia v r j mau lui, [atunci) fapta este vrednic de iertare. To t u i i aceasta are trebuin de epitim ii potrivite; cci din cauza allorgreale s'a ntmplat a ceast prsire.
dup

Canon ul 36. [Fem eiei), care nu se ngri jete d e ftu l s u , i din cauza n eglijenei dnsei avorteaz, i se d pedeapsa pentru uciderea premeditat.
(32, 52 Vasile c. M.).

Canon ul 37.
prinii se ei n aceti cu ple cri

Murind copilul nebotezat din neglijenfa prinilo r s i . . exclud pe trei ani dela ' mprti re, mnc nd [ani] m ucri uscate, i Imb lnzind pe Dumne zeu de genunchi, ClI plngere i cu putere [s ro age pe Dumnezeu] pentru milostivire. Iar fiind copilu l el e a p t e zile, i moare nebolezat, [p rinii] se nltur pe 7 ani din comuniune, i se condarnn ca in a ceti [ani] s m nnce mncri uscate , i s fac n iecare [zi] 40 el e
metanii. .

Canonul 38, '


Clugria ,

care a auzit dela

a lii

despre un adulter

sau despre pnqrire de prunci, i nu descoper aceasta superioare], se supune aceleiai epi timii ca ceea ce a s, . vritti~~a tul), potrivit canon ului 71 al lui Vasile cel Mare.
(71 Vasile c.M).

22 2

Cano n ul 39.
Legea p ed epsete ca pe u cig a e pe cele ce i a r u n c copiii s i la int r ril e bisericilor, chiar da c cineva i-ar
s c p a

Iund u-i.

t .",

(33, 52 Vasile c. M:).

. Canon ul 40.
Tlha rii se s upun pedepsei uci g a ilo r de oameni; deoa rece ei .se servesc i de ucider e spre promo varea intreprinderii lor.
(22, 23 Anc.: 1 Afan. c. M.; 8, 13, 4 3, 55 Va sil e c. M.).

Ca no nul 4 1.
H o u l, da c de b u n voie m rturi se t e [fapta sa], s se au r iseas c pe un an, dup ca nonul 61 al lui Vasile cel Mare; iar da c a fost dovedit, [s se auriseasc ] pe doi a ni. Dar noi vom lipsi pentru 40 de zile din co muniune pe h ou l , ca r e de b un voie se c ete ; iar pe celce se d o v ed e te, pe ntru ease luni, mncnd dup a l gl ea [ceas din zi1 mn care usca t , i f cnd n fiecar e [zi] 100 de me tau ii.

( 61 Vasile c. M; 3, 4 , 5 Grig . Neoces.; 6 Grig. Nls. ).

c""'-

Canon ul 42.
n umete furt principal, s nu intre n pre o ie . Iar ' d ac
preoi e];

Celce a fost prin s n furtul averii

ob te ti ,

ceeace se
Sfinil o r
.

va c d ea in a cea st p a t i m dup ce [a intrat .in s e va des poia de preo ie dup canonul 25 al


Apo s toli. . (25 , 72 a p.: 10 s in , t- Il; 6, 8 G rig. Nls.).

,
;

Canonul 43.
j eiu e t e

Canonu l 66 al lui Vasile cel Mare h ot r te ca celce mormintele trebu e s fie ne im p rt it pe 10 a ni.

22 3

Iar noi pe un a n, mncnd dup al g-Iea [cea s din zi] . i fcnd n fiecare zi dou sute d e metanii.
(66 Vasile c. M; 7 GrJg. Nis.).

,.
.
d p n

. Canonul 44 .
de pse te pentru timp mai scur t. de c t ad uller ul; dar se

D up Sfntul Grigorie Nise a nul s a crilegiul se pe-

la tr ei ani. sin. JII; B Grig. Nis.:


j

(2 5, 3B, 72. 7 3 ap.; 2 5 Antloh.: 10

2 Chlril Alex.),

Conon ul 45.
Canonul 82 a l lui Vasile cel Ma re hotrt e ca ceice p in co nstrngere j oar str mb s se inl tu r e din cornuniuu e pe 3 a ni; iar ceice f r cons trngere s fi e inl turai dela a ceas ta pe zece a ni. Iar noi cred em de cu vi i n ca ace t ia s se scoa t din c omuniune pe un a n. mnc nd dup a l 9-lea [ceas din zi] m nc ri usca te, i fcnd zilnic d ou sut ecin ci zeci de met anii .
. (2 5 a p.: 94 trul .: 10. 17. 29, 64. 82 Vasile c. M.).

Cannn u l 46 .

;!
1 \

Nici 'femeia l a ic , n ici c lu q ri a s . nu s e d espa rt d e Bi s er ic pen tr u or ice fel de p c at . ci numai dela imp r t a n ie . Canonul a d i c z ice s fac em . a a din c a uz c mull e [femei] s 'a u s inucis de ruine; precum nici p resvit e rul, nici dia conul , potrivit aceste i [norme): Nu vei p edeps i de d ou ori pentru acei a [Naum, 1, . ].
(25 ap .: 34 Vasile c. M.).

Canonul 47.
,
i.
C znd ceva necurat n fntn , sa u in untd elemn , s au in vin, celce bea a cele [beuturi] trei zile s nu se a ti ng ' de carne i de br n z ; i a pte (zile] s nu se c urnlnec e.

(6 3 ap.; .67 trul. ; 2 Gan qra) ,

Ca non u l 48.
se Celce a vomita t dup dumneze iasca i mp rt an ie, s n l t ure pe 40 de zile dela dumnez eiasca curnin ec tur , ro st ind 5 0 d e psalmi n fiecare (zi), i fcn d 50 de met anii; ori i cum s'ar fi ntmplat ace asta. Cci c hiar dac ar t i e l c nu s 'a intmplal di n cau za sa , t ot u
s s es u p u n

".

la oric e ca z pentru alte oa rec a ri p c ate al e sal e.

In Pida lion') se g s e s c sub num ele lui Ioan Ajun lo rul canoan e, pe car i le traduce m complect nd num rul de mai s us: 1 Ca non u l 49. De va pc t ui cineva -cu m a t era sa, se pede p s e te cu tr ei a ni, f i r e t e aj un nd p n s ea rav i mn cnd uscat, i n fi ec are [zi] fc n d cinci su te de mefani i. Ca n o n u l 50. De va p c tui cu ma ma i cu fiica, se pe de ps e te cu p atru ani, mn cn d us cat d u p al no u l ea [ceas din zi], i f cnd n fiecare (zi] trejsute de met anii , Ca n o n u l 51. De va ace cineva ' l>odomie cu doi fr a l. asem en ea .se p edepse te . Cano n u l 52. De va tace cineva so domie cu gine rele s u , se p edeps e t e cu pa tru a ni, m ncnd usca t dup a l n ou l ea [ce as - din zi], i fc n d n fiecare (zi] d ou s u te de me tanii . Ca no n ul 53. De va tace cineva ' so dom ie cu frat el e s u , se pedeps e t e cu opt an i mnc nd uscat d up a l nou l ea [ceas din zi], i f c nd iu fieca re [zi] patru su te de metanii . Ca no n u l 54. Da c vre un frate mai mic ar su eri sodomie del a ce l mai mar e, I r s I ac i e l sodomie, s e pedeps et e pe trei ani , mn cnd us cat dup a l 9 lea [ce as din zi), i f cnd o s u t de mefanii. . Ca n o nul 55. De va pc t ui cineva cu fii ca sa od at , se p ede pse te cu cin ci a ni. Iar d a c de mai multe or i, cu as e, i apte ani, mn cnd uscat dup a noua [o r
i urmto arel e
1)

Ed . cit. pog. 7 17 -

7l 8.

.,
'.-~

t;

2 25

din zi],i fcnd n fiecare [zi] cincisute de matan ii. Ca n tmu l 56 . De va pctui cineva cu ma ma s a ' oda t , se P edepsete cu ' a p te ani. Iar d ac de ma i multe ori, cu: doisprezece ani" . mncnd uscat d up a l 9-1 ea [ceas din zi], i fcnd cincis ute de mela nii. Ca n o n u l 57. De va pctui cineva cu fii ca sa cea din sfntul botez odat, se p edepsete cu opt ani. Iar da c ' mai de multe ori, cu zece ani , mncnd uscat dup al 9-lea [ceas din zi], i c ri d cinci sute de metani i. Canonul 58 . 'De va p ctui cineva cu c u m tra sa se pedepsete cu opt ani, mncnd uscat dup al n ou l e a [ceas . din zl], i f . E~nd n fiecare [zi] tr eis ute de metani i. . . Cl\nonuI5? De va p c lui cineva mai de multe ori cu dobitoc, avnd i s o i e , se p edepset e cu op t ani. Iar de nu are femeie, i a pctuit o d a t. sau de .d o u ori, sa u mai mult .de trei ori a p c tuit, se p e de ps e t e pe trei ani, mncnd uscat dup al n oul e a [ce as din zi], i f c nd tr eisute de metanii. Aceste epitimii le va prim i i femeia. ca re a ' p cu tu l t cu dobito c, Canonul 60. De va pctui cineva cu vara s a primar , se pedepsete doi ani mncnd uscat du p a l n o u lea [ceas din zi], ' i fcnd n fie ca re [zi] cincisute de me la nii. . Canonul 61 . De vep c tui cin eva Cll o p q n , S'!1l i cu Evreic, sau Cll Turcoaic, sau i cu e re t i e , . n~a v ~n tl ~wtlf l e g i ll i t , se pedepset e trei ani , mn cnd uscatdlli:J. . i'\ t;~nQu .lea [ ceas din z i]. i f cnd n fiecare [zijd ou sute de metanii. Asemene a se ped eps e te i femeia, carenu are solegiuit, d e va p c tui cu E vreu, sau 'cu Turc. sali cu eretic, sau cu Armean. Iar d a c brp'!h,II, ' care are solie, i femeia, care are s o le giuit,. anp~ stuicu astfel de persoane p q ne, sau eretice, se pedepsesc pe .patru SaU cinci ani , mncnd usca t d u p a l' noulea (ceas din zi], i fc nd in fiecar e [zi] d ou s u te cincizeci -de metanii. . . . . . (:a,ij9~\l 1 62. Iar edac -soia presvit e rului , sa u d iaco nulul 'a r comite aduller, .se pedepset e CII trei a ni, mn. cnd uscat dup a l noul e a [ceas elin zi], i f cnd n
15

"

226

fiecare [zi] treisute de me ta nii. ' Firete c [aces tea se pedepsesc) mai greu dect alle . a dulte re, pentr u c ucid pe b rba i i lor , I c n d u-se ele .pr in acest fel de adulter cauza ca le ris irii din preoi e . i s otii lor, dac voesc s le mai aib pe e le [de so tii], se ca te risesc din preo i e . Iar dac voesc s a i b p reoia, se despart de d nsele mai inai n te de a se mpreuna cu e le dup . adulter, potrivit (can onulu i] 8 al [sinodului) dela Neo cesareia. Ca n o n u l 6 3. Iar d ac vreo femeie a r pc t u i cu doi f rai , se pedepsete pe trei ani , mncnd us cat dup a l n ou l e a [ ce as din zi], i f cnd n fiecare [zil dou s uie de me tanii. Ca u o u u t 64 . Da c o femei e ar p c t u i cu u n fa men, se pedepse te 'cu trei ani , mncnd uscat dup ' a l nou l e a [cea s din zi], i f cnd in fieca re [zi] treisut e de meta nii. Ca n o n u t 6 5. De va face cine va sodomie cu sotia s a, s e p ed e psete pe opt ani, mnc nd uscat du p a l n o u l e a (ceas din zi), i fcnd in fieca re [zi] dou sut e de metanii.

"i: 'j.
"'1
. ~.

.) .s

l '

~:

M n s t lrea B ra nco vea nu d el a S m b t a de ' sus.

Canoanele lui Nichifor


Canonul 1.

Mrturisitorul.

, Dac din ne tiin se va spla antimisul, [acel a] pierde sfin enia , nici nu se face necurat.

nu - i

(73 ap.: 7 s ln. VII ec.). - Pr ecum am mai spu s (pag. 62. partea 1, vol, I din lu-cra re a prehnI), canonul prezent i urmtoarele 37 s un t a lc tulte din dlferlte hotriri bis ericeti, date de patriarhul Nichifor, sa u

,.' .
J :

Despre importana sl.lui anllmis am vorbit la comenta rul cancnulul 31 al sinodului trulan, Canonul pr ezent v orbet e des pre -cazul, cnd cineva din ne tiin spal sf. antimls , i s pune c a cela nu-i pierde stlnenl a din aceast cauz . i nu tr ebu e s s e shn1easc din nou , intocma i pr ecum nici s t. potir. n ici alt e va se sfinte nu s e s tt n esc din nou. cnd trebuesc cur it e din ca uza n lrebu i n l rli 10\' mai in delungate') ,

slng ur l sau sinodali te r .

Canonul 2.

Celce se cstorete a doua or nu se tn cununea z ; se d chia r ep ilimia de a nu s e m p rt i doi ani -cu preacuratele taine; iar celce se cstore te a Ireia . o r , cinci an i.
'C I 1

(7 ap.; 3 trul .; 19 Ancira ; 3, 7 Neoces.; I Laod .: 4, 12 Va.sll e c, M.).

Primele cuvinte ale canonului prezent n original sunt d J1ra,uo'S ou lTrelflavoihae .(bigamus non co roua tur), ceeace propriu zis nsemneaz : Celce se cstorete a douii:;or _ .nu se lncununea z , nu i se pune pe cap cunun. La ceremoniaiu J''' 'ta in ei nunll momentul de cpeten ie e ste acela, cnd preotul , bine, cuvntnd pe miri, rostete : . Ooamne Dumne zeul nostru, cu slav
- u rrn toa re le:

- --,--1)

C o mpar ,r s p u n s u l

8 1 al lui Simeon Tesalon lce an ul.

228
i cu cins te ii in cu nuneaz pe d n i l ( ,,"uP" b'Be;'g ~/";;Y'
Xl1~ r~fLfi nrc"iV(tJ( TOV avrou:;),
stet e
i

<J0oi'P

dar ace ste cuvint e preotul .le . roimediat dupce ' apus cununile pe capul mirelui i al miatunci taina a ' Iost
sv rtt

re sei,

in

esena

sa. Din cauza , a doua '

ace~.,st'! i aina insai se numete cununie (m 'l " iwvpa) " Prin'

urmare acele cuvinle din canon : . ceice se


o r nu se' n cun u n e a z " nsemneaz c

c s torete

. ....

t o reas c a dau. or. Bisericii diu prilejul acestei cstorii. cu alle cuvinte. nu se poate' i nde plini "rnduiala cu nuniei- (axo ).o fJl)'a. T O ;; orE ~a v(J;parog), i . de c', potrivit nelesului ace stul canon, Biserica nu binecuvintea z . c storia a do ua, ci o consid er nep ermis , Autorltate a civil a . ' rec uno scut legalUatea a cestor IeI de cs torii. i mull cretin b au i uzat de a ceasla i in caz de necesita le au tnchelatrcs taria il doua . Biseri ca n'a protestat impotriva acestui lucru. cI a supus e pltlmiel pe persoanele respective, ' eKcluzndu-le dela ' s t., c u m l nec t u r pe unul sau doi ani ('1 Vasil e c. M.). ceea ce spune i Nl: hilor in ac est canon al su. Deci da c ac e st patriarhsupune ace stei ep itimii pe ceice e c s tore sc a doua or. apoi va trebui. s supun un ei epitimii i mai mari p e ceice vreau s inche ie c st oria a tl'eia , i dnsul chiar dispune ca aceti a s se.excl u d. pe cinci ani dela 51. mp rt anle. ,,' .': S pre a II n el e a s dlsp o zt la canonulul prezent, potrivit creia ' num ai prim a c st ori e , se invrednlce te de blnecuvntarea i cu- ' nuuia bi ser i ceasc, pe cnd cstoria a doua nil este vrednic de acea sta, i cu att mai putin a ' tre ia, trebue s ne aducem aminte de ap recierea riguroasl~ Blserl cil din primele veacuri in . prl vina cstorie i a do ua, p'e"'~!care apreci er e am re)evat-o la : come ntarul canonulul prim al sinodului dela Lao flce ia. ' Pr e cum, se, vede, a cea apreciere in privinta cstoriei a doua i,i avea lmportan a sa ge ner a l in Biserica r s rltean la Inceputul vaa- : cuiul al IX-lea, Cnd a trit patriarhul ' Nichilor. Aceasta ,era in ' vigoare i in vea cul al Xlea , ceeace s e vede dintr'o /I,o.n i lT') VO Ol7. ~ trept. JEU'repOrap/a s a patriarhului 'co nsta ntlnopolltan ' S tslniu (995- 9 98) .. n care se inoieie a cest canon al lulNi chtlor .') :

celce vrea' s se c s - . nu se poate Invrednici de binecuvnta rea .

"

-,'
~,i.

~'
)
" -.1'

''', o

n o d al

1) Vezi a rticol ul profes o r ului A. Pavlov d e sp re ace a s t h o t r i re. vel..... a patriarhul u i S isiniu n v tean t. Vr eme n, P etrog ra d, 18 95 ( Il p. 152 - 1 59), i co mpa r: Z hla h man, Ehe rech t, pa g . 4 14 , not a, 2.

229
1Nltillalh'i t rziu, i adi~ iri secolul al Xl -lea sau la inc eput ul -secojulu! al Xlilea s'a schimbat aceast apreciere a Bisericii <Iespre cs torla-a ,doUa; precum vedem a cea sta dintr'un rs puns tatotiic 'l iilltropolitultii Etadeiel,Nlthlta, dat la intre ba r ea pus f,fl ce~si prlvint 'de episcbpul Constantin , tn a ces t rspun s al , s u Nchltii spune c dup n v t u ra corect a Bis er icii ceice s e cs torese a doua " or tiu se ' po t in'vrednlcl de cun unie ( rou, .;fhral oug 'ou x vloe ur! 'CJ.vo'iv), dar c n Biserica cons ta n tlnopoli.. . ta n u ce sta 'nti se .mai observ rlguro s, Ci i celo rce s e c s ' Iot e sc a doua or li se pune pe ca p cununile de miri(&V <ai '-xOi'g. (j ' r 6.j.iOl<; To~r; YUlfflx our; a r'ecpa.vo u g b t t rllh} IH), numal c res pec " 'Iilm se o pt es c del,a ,si, cumlnectur pe un an sau doi ani i pre 6 t ti l nli re 'voi ~"S participe la osptul 10r. 1) Dela a cest timp \in'cepitdacest practic a BiseriCii constantinopolitan e s' a g e" ;\\ilrallza t i ' i s'a ' prescrls i in . r nduiala cununiei", In care pu ;rie re a ttliitinilor pe capetele miri 101' este la lei ca la ceice se c -storescIntla or-Pentru justificarea acestei abateri dela vechea JiiracUdlbiserlCes cpriliitilare la ceice se c s toresc a dou a or , in ,editiile greceti aleEvholoqhlulul celui mare se citeaza ') litera l at t ' c rulrll) ! pre zent al lui Nichifor, cl i. acel rspunscanontc allni :Nirh ita,' )

Canonul ,5 . :'

Celce petrece de nevoie timp scurt n pridvorul ', bi sertclt, nu se osndete, lai' dac zbovete {acolo timp iqd~lllng.atJ, afela s se alunge cu c ertri , iar biserica .s - t pritileasc ale . , sale [drepturi].
(13 ap .: 74, 76, 97 trul.).

Canonul 4.
" t~ i i:e s ' l( s ~ v r it. fr , testament; anume da c d n ii fiinr .l

Se ,cuyine '.: ~sepfimi milosteniile ce se fac pent ru


inteniunea s fc

\iii aveau

aceste [mitostenii].

;~~)':" E~~_,.~iJl .Vert,e:ia'l f8~ l J pag " 25 3"; Tot a a u Molltveln tcul ala''V 61\ (ed . MOBeoviiJI808, :P.g.44. 3) 'Deaaemenea se . citea z a cestea i in edit iile r om ne ti ale Mouuvetotcu tut (Dr . N. P.).

"I l " S int . "A l. V I 441 .

230

Biserica totdeauna s'a rugal i se roag pentru mem-: r posai . Aceasta s'a crnduit : deja n Ae zmlntete Apos tolilor, i n special s 'a hot rit timpul cnd s se fac aceast a; ') P entru aceasta credincioii de oblceiu testau .Bisericii, nc. n vl a fiind. o parte ' din averea lor, i aceasta era considerat drept dispozitie general, creia i. se recunostea putere legal i, din partea legislatiei clvlle, i n ca zurile, cnd respectivul muria tr tes ta ment, potrivit legii ge nera le de spre . mostentrl, o parte din avere rmnea Biser'icll pentru pomenirea sufletului celui r p osa t.") Pe Umpul icon oclasmului B iseri ca a inceput s tie privat de a ce st beneficiu. i aceast interdicie se executa att de sever.. n ct un ele Biserici nu cutezau s primeasc nici un fel de danle pioas dela celce voiau s le lac pentru sufletele r posallor lor, .. cn d a ceti rposa li din ntmplare nu dispuneau nimic n aceast p rl v l n prin testament, Nichllor prin canonul s u prezent rec til ic ace as t procedur necorect din partea d .Ieritelor B lserci i a co nduc to rilo r lor. i dispune toate l smin'tele pe seama Bis ericilor pentru sull etele r posallor s se poat primi. t r . considerare la rn pr eiu ra r e a dac respectivii r posal ar fi dispus ceva n privinta aceasta fi!nd n . via. Mai trziu, imparatul Leon F Iloso ful a emis din partea autorltll civile o dispozitie cu privire la a ce ea c o parte anumit din l s mn tul rp s alilor revine, Blsertcil, dac respectivii mor Ir testament.tj brll
si

ca

Canonul 5.
'-,0\.

De s'a r ntmpla Bunavestirea in Joia cea mare sa u Vinerea cea mare, I1U pctuim d a c 'gustm vin i pete .
(66 ap. ; 5 2 trul) .

. Canonul 6. Ce lce ar e ru qa crun ea de egumen, presviter fiind,. poa te s sfi n e as c cite i ipodiacon In mn stirea sa ,
( 33 trut.: 14 sin. V JI ec.).
1) Comp a r Si nI, At . 2) Co mpa r No v, 2 O

LV. 4 02 ; Kormciaia., IU, 14 (ed. cit, 1, 28).


EI

1Il, 4 9 s q,

l ui Leon i Con stant.

in editia Zec ha rla e ...

S) Nov. 40 in e dit ia Z acha rlne, IrII

t 28 eq ,

,.

.."

''1:

~
!

23 1

Canonul 7.
D a c cineva a vietuit dou zeci de ani, sali i ma i muli, n desfru, apoi va arta c face fapt e virtu oase, acela nu s e cuvine a se hirotoni; fii ndc cel sfi n i t trebue s fie im aculat. ( BO ap.; 2 sln . T ec.: 12 Neoces.: 3. 12 Laod.: 10 Sard.; 17 sin. [~II ; 4 Ciril Al e>!.).

se

C ano nul B.
Copiii, ca ri se nas c din
e

1:;

cs to rit a doua or, sa u a trei a or, i dovedesc [c au] via ] v rednic de pre o i e , s e hi rotonesc. . (7 6 ~p. ; 33 trul.: 14 sili. VII ee.; 15 Laod.).

iitoare,

sau din ceice s' au

C anonu l 9 .
Se cuvine s se dea dumnezeia sca imp rt anle celui bolna v in p rimejdie de moarte , chiar i d upce a g us ta t mn care.
(29 trul. : 41 Cart.).

Cano n u l 10 .
Dumineca I 1Il : toat Cinciz e cimea se cu vine a ple ca genunchii pe ntru s rutar ea [icoanel or], dar s nu s e fac obicinuitele meta nii [mari]. (20 sin. 1 ec.; 90 trul.; 15 Petru Ale>! ; 91 Vasile c. M.).

Ca n o n u l Il .
Nu pc tuete celce pros comid e t e dint r'o pre s c ur pentru trei oameni, sa u aprinde o lumnare . - Precum se vede, exista obiceiul. potrivit c ru ia pent ru fiecare . p erso a n , care dorla s lIe pom enit la s fnla liturghte, se aducea la altar cte o prescur, i deasemenea se aprindea c te o lumnare. Nichifor spune in canonul prezent, in d e pli n cons onan cu pr e sc r i p iun i l e dela I1turghia lui Vasile cel Mare,

"

232
c

este suficient o singu r prescur i atunci cnd sun t a s e pomeni mal multe persoane la liturghie. precum i c o singur lumnare poate s ard pentru mai muli,

Canonul 12,
Sfntul potir nu trebue
q c i u nea proscomidiei. ~ Originalul ca no nului prezent este ur m fo rul e or< ou xpi; <T<prur!Jc. muev iv rfj et xfj TOU t7xe.U Q (JU).l1xlo u etd . 0 grtolJ 7tor ~p !olJ , .
s

se binecu vinteze la ru -

ceeace literal ar nsemna: - nu se cuvine a la ce pe cete pe sfntul potir la rugciunea proscomidlei". Noi cuvinlele d{ f' pa rtaa "0 ' > 'le-am tradus prin: - s se bine cuvinte ze ", deoarece " '{'p art, ," nsemn ea z, ntre altele, "a- blna cuv nta - , ca nsemna cu semnul crucii", i acesta es te s ensul acelor cuvint e din canonul prezent. Iar cuv ntul OXEUOCPUJ.a. x eC.ov lam tradus cu "proscomldie'\ urmnd canonului 2 15 din Molilvelnlcui cel mare, in care se citea z ca n onul pr ezent (12) al lui Nichitor.

Canonul 13.

i-

ap ca ld , dect numai de mare nevoi e; i d a c nicidecum nu s e afl ap c a l d . (3 2 trul.; 37 Ca rt.). - lntrebu lnarea apel calde ( , ' 0><00 D aarog, {h p!-,oij} la sfnta liturghie de riv din cele mal vechi timpuri ale Bisericii i are sensul su mistic. Acest sens se menloneaz de ctre Val ' sa mon la co me nta rul canonului 32 trulan, Latinii i Armenli alirmau c nu trebue , s se, toarne ap cald n sfntul potir, deoa rece a cea sta nu se prescrie nici n Evaughelll, uiel in Inst ltulu nile canonice ale Bisericii. ,Valsamo n le r spunde urmtoarele : fl apa cald ce se 'pune nu schimb a mpreunarea apei i a vinului ln sl utul potlr, i nu este ceva dilerit de ap ; ci se toaru spre deplin Incredintare c sngele i a pa , care au curs din sfnta , coa s t a Domnului no stru Iisus ' H ristos sunt vlulctoare, Iar nu moarte ; c ci sublimilatea m 'nunli se manife st i n aceea c d e i dintr'un corp mort n Chip firesc ' nu curge sn ge' cald, to t ul "din cor pul D omnului, elit ar d u p mo art e, a curs s n qe i ap cal d ,

N u se cuvine ca pr esvit erul s liturqhiseasc fr

:Jl

1 \

I I
\1

233 'c a vl u l c to are din corp . v lu c t or '") Valsamon r epe Ii!. acestea , i in r spu nsul -s u canonlc al 19: lea, , a d o g ll d urmtoarele : ~Deci ceice mi lac aa. i prin urma re , nu proslvesc i i n ehipui acesta, sublhnitatea ' minun ii, ci pretacerea sfintelor taine o s mas , in slntulcorp al bomnulul i dup ' moartea lui cea mn fultoare, ci s'a ndeprtat dinlr'insul , i c acela ar fi asemene a corpurilor noastre, ceeace este 'o vorbrie de mare er es.., Deci ceice nu pun ap cald ( iita do"'r o. 8.Jaros) n sf n t ul po tir, ca nite ere tieI s se scoal dintre . o r t o do c l ( , al,aeo"if.a, o;;. p <p!~a s
T edll

vresccu ap rece i vin. aceia nu cred c dumnezeir ea a r

0p {}OOQ; lfJlI t){~W)iJX { hjUO II.at) . 2)

,,~ .ca n o n u l

14.

;<\

revenl t.cstmbraceIarl lmbrc mlntea monahal , ce desbrcat, da r ' f r [s se cit easc) ru gciunile ornduile.

Se cuvine ca rnonahul, care a lepdat schim a, i iari

(81, ' 83 ap .: 3. 4, 6, 7 sin. l\Jec; 10 ' sin. VII ec.: 16 Ca rt. : 1 t sin. 1-11).' - Acela Nlchllor desvoll nc o dat mai pe lar g ca nonul prezent. i acolo el- spune urm toarele : . Pe c l uq ru l, care a lep dat sfnta schlm, i Iari a tel/Emil. tr ebue s -l tnve e fratii d es pre cele datrebulnt, dar nu din tnv turlle [ cluq re ti], ci din cuvintele rostile de Domnul; i s cnte canonul de poc ln cu gla Incet. , 'i mb r c m i n t e a lui s se pun in altar sub s fnta , mas ca - l la [int ia primire al schimei, i dup Evanghelia dela tUurghle igumenul s-I , t u n d , i s mbrace schima Ir s ro ) . st s a s c ceva. aa .

Canonul 15.

Se cuvin e . c l u g ri e l o r a intra .a p ri n d lumnri i candele; i s I [69 trul.: 19, 44 Laod.].

in sfnlul altar, i s curele i s- I m tu re .

- Aceast 'tra ducere a noastr este Icut dup textul din Sintagma Atenlan : In Cormclala -acast canon a l lui Nichifor este
" ) .Stnt. i\t 11, 3 7 6 377. 2). S lr il . At. IV, 40246 3. -c-c C o mpar 'v lastar, K, 8 (Sint l \ l. '.'f , 32 1) . sI S in t. A t iv, 4 3 t, [1.

23 ~

redact at n sensul c chiar' se interzic e c luq rlel o r de a intra In allar: . NII se cuvine c lu q rl elor a intra n sfntul aIIar i sa ap rind lumnri... ") In b rero,,-i canonic a lui Armenopul [Jsi m la fei ca n Sintagma Atenian.') Nu tim cum a ajuns n Cormei a ia slava a cea tra duc ere a acestui canon a l lui Nlchtlor: la tot ca zul ni se pa re ca oprirea c luq rielor de a intra in sfntul altar, dupa cum ' spune Cormela ia, corespunde mai bine doctrin ei ca no nice a I3isericii ortodoxe. dect permisiunea dat de canon ul preze nt d u p tex tul din Sintagma Atenlan , din Armeno pul , pre cum i di n Pl dalion. P) Dr ept mot ivare pe ntr u opinia no ast r poa te servi ceea ce a m .spus, urmnd lui Zona ra , la 1'0 ' menta rn l ca no nulul 44 laodicelan. Iar ca argument in privint~.~\\; a ceast a cr ed em ca servete i ntrebarea clugrilor de pe mllJ1~li\1~j tel e Atos a d r e sa t s inc dulul din Constantino pol pe vr em ea pa - ''1.1) trla rh ulu i Nicola e, cu a proa pe fl'ei sute de ani dup patriarhul Ntchlfor, o ri de are voie i c lug ru l de a ' Intra n sf n tul alta r, D up cum VOIII ved ea mai t r zlu, s inc du l a r spun s cc l uq 1'111 (mo ua hu l) po ate intra n a ltar. Pri n ur ma re d ac n s ecolul al Xll-Iea a tr ebu i! ca un s iuod s d e ei d in prlvln a i nt r eb ri i or i de poa te intra i c lu q r ul n alt ar, ap o i ni se pa re c est e de sine n el e s c c lug rie le nu pot intra" apoi a vnd n vede re dispozitia canonulu i 44 la odiceian deas eme ne a ni 'se par e de neint eles cum de a permi s c l uq rl e lo r patriarhul con stantinopo lltau Nichlfo r in secolul al IXlea un lucru, n privinta crui a pa tr lahul cons ta n tlnopoltjan Nicolae abia n secolul , al . Xll-Iea a h ot rt referitor la c lugri. Din ace st motiv noi credem c textut a cestui cano n (15) a l lnl Nichifor es te mai corect in Corrncial a, r espectiv n a cel m anuscris grecesc, du p''care s'a tradus n Cormciala a ces t cano n, dect textele din coleclunile g rece ti m anj lonat e mai sus.

'.

Ca n o n u l 16 .

Nu se cu v in e ca mon ahii n Vine r e a mare


p l in e a s c lu cl'ri .

s In de a g rico le. i sub prete xtul a ce s tora s s e

1) Cun . 1 1. E d , cit. II, 2 75 .

2) Leuuctev. J~ 44 . - T ot a a i in Nom ocanonul din Molltvelnicul cel mare. E d, lui Pa vlo v, pag. 8 :J. <') . Editorii Pidal lon ul ui a d a og n s , c ac ea sta li s e n g d uie c l u
g l i lelor

n u mai in m n e t t r e a lor i n drum


ns

pe cctlt ori

la

ca n onul

6 {)-

(m iau, ca re

foar te

p ui n

se

r efer

la che stiun ea acea st a.

235

I
I
,

I
'.

deslege la vin i untdelemn; fiindc a ceste a s unt o bi ce . iuri ale necumptrii. "-- In Cormciaia n .Ioc de ;. Vinerea m ar e" s t: .in Pa 'iruzecimea cea mare", iar in Pidalion: :lg r~ v p eraJ.Tjv T~(1aa{JaX0t7r-1v i relerindus e la canonul 69 ap. deci conform acestora clu grii nu au voie s se In deletniceasc cu agricultura in timpul ntrege i Patruzecimi (a postului ce lui mare). Nichllor n alt canon similar. in care se v orbe te de Patruzeclme, iarn.. de Vinerea, cea mare. arat nsu c redactarea din Pidalion i Cormciala e ste cea corect .')

C anonul 17. '


P entru trei cauz e s iart monahului s plece din mon a stire a sa: d ac egumenul es te e re lic; d a c intrare a femeil or i mana s tir e devine (liber] ; d a c in cenovie lnv at co pii miren e ti .

Canonul 18.
f ii nd c nu este p ermis ca prin [copiii) ace t ia s s e divulg e poporului cele ce s e fa c n m n stire . (4 sin. IV ec.; 21 sili. VII ec.: 80 Cart.: 4 sin. 1 -11). - In Cormelaia, precum i In Pi dalion, ambele aceste ca-: noane (17 i 18) se gsesc sub un singur numr. - i aceasta este deplin corect, deoarece acest canon al 18-lea IllI este altcev a dect explicarea p rlt ultime din canonul al t r -lea , i anume c pentru care motto se poate ndep rta cl ug rul din m n stire a

sa,

d a c

copii mlrenl

n va

mnstire

( i l,J r q.7

if Myoff(r.p ) . -

In a doua culeg ere de canoane a lui NIchlfor aces te do u canaane ale lui Nlchllor se gsesc sub un singur num r, i acolo se spu ne c cl u grul se poate nd ep rta din m n st lre, dac .
ntr'insa n va copiii mirenilor , din c a u z c nu es te corect a s e duce in lume, ceeace s e lucrea z bine ( X a.J.. (dt;) in mn sti re ; '

pe ln g ceeace se mai a daog locul dIn Evan ghelia lui Mateiu, unde ( 6,,) s e spune c nu trebue s tr mblai naintea vo as tr . cn d lacefl bine.2 )
. 1)
O)

Ve zi n ote 1 d ela pag . 431 Sint . AI. IV. 4 3 1 fi.

f3

din vo t. IV a l Sint . A t.

236

Ca no nul 19.

Se cuvin e
s pr i mea s c

m nnce cu ceilalti

cu

mrturi s irea

pine binecuv ntat a d ic a nao r , deo d at lor.

clu g rilo r, ca ri sunt supui epilimiilor, s i s se roage la olalt ; ' prec um i

- ' Despre pinea blnecuvntat, adic de spre a naor , arii 'vorbit la com enlarul canonulul 14 laodiceian . Pine" ace asta se nu m e t e i mrax l a<Tro v (lrustum panis baued lctl).')

Ca no n u l 2 0.

.In postul sfintilor Apostoli i n cel al sfntului fi lip, se cuvine clug rilor, ca ri ed in m n stire, s mn nce o da t [pe zi] s pre se a r , mercu rea i vinerea ; 'iar ceice lucr e a z, s gus te d u p ceas ul al ea selea i seara s mnn ce. '
- Despre po sturile de peste an a m vorbi! .la co rnentarul 'canonului 69 ap. Postul Sl .-Iui Filip ( v1<Tr d a ro u '01'( 0 0 qJiUTr1rou ) ,este pos tul Na terti Domnului ( r Jv Xp(TrOUrelJll flw) ;\ ca re se ncepe d up ziua Sf .lui F ilip. Canonul prezen t il gsi m i in a ,doua cu,Ieger e de canoane a lui Nlchifor.2)
,

Canonul 2 1.

care se va necinsti de oameni barbari i viata ei an ter i o a r a fost curat , s i se dea ' epilimie d e pa truzeci de zile; iar d ac viata ei anterioa r a fost ntinat , s ndeplinea sc e pili m i a (p res c r is ] pe ntru desfru.
C lu q riei ,

necu m p t a i . v i

(49 Vasile e.oM,; 2 Grigorie Neoces ).

Canonul 22.

Celce de frica de oaste sali din a l t oar ecare vicleIlie a mb r cat schima mon al1i ceas c, fi re te ca unul ce- i
1 ) S uicer. s . v,
' ) Si nt f\I. I V, 43 1 {/.

237

bate joc de ' d ns a, i dup aceast nevoie n e ap r at i; a desbrcat-o, s seepifimi s easc pe de tre iori patruz eci de zile, i apoi s se apr opie de sf nta . i m p r ta n ie . .
pre c tori e

.; I n Co rmcla ia se spune: ' pe p atruzeci de zile '; ia r in . nomocanonul din Molilvelnicul 'cel mare (can , 83): "s se epili.. tllseasc 'pe 'de trei orl pa truzeci de zile" . Tex tul nostr u este cor e ct, a dic r esp ect ivul s e va supune un ei eplllmii. de una s ul do u zeci de ' zile.')
'C

Canonul 23.
c lu g r i jel or. s se m p r t asc dela,
t n r,

Nu se cuvine
c lug r ul

presviter

cnd aceas ta

sluj ete

. irn-

p rt e t e.

(47 trul.; 18, 20. 22 sin. VII ec .),

Canonul 24.
Nu se cuvin e ca equmenul s scoa t cucu licnul nlculul, i s -I al unge pe acesta [din ' m n s t i re ] .
.
li ce

.....:. Sub u cenic (paO~r>jv se in el e g aici t ol c l ug rii, ca ri in. urma il ua ie i lor depind de igurnen , illn d tol dea ull a uce nicii J ~i . Cuculloruil . ( }( Qux ot.)J.w v) e ste a co pe re m nlul, pe care n timp'!rllevechi t ol c luq rll Il.purtau pe cap, Co res pu nde Ia 'a A u/,aa"x w v . ( t;olf.uI11~g ej dlimnt~lrii) de ast zi a l cl ug rilor obl n uii (ce i cu : sch l, l11 it ln i t;~ ) ;, ast zl-cucullonulH prim es c uumal clu g rii CII schima mare . i tngereasc . In ceremoni alul resp ectiv citim c i 's e pune cuculionui lipsei de pism (evouerw t d X OU KOU 2!OY ni;
/l u xla g) .

Canonul 25.
Pe celce a se
;~
p r sasc ,

lep dat

sfnta

1\\1. se indreptea z , nu se cuvi ne

s chi m [ c/u g rea s c) i aI b g a in cas, c i s

: (81 . 83 AP_j 3, 6 , 7, 16 sin. IV ec.: 10 sin. VII ec. : 16 Ca rt. : 11 s in; 1-11). .
1) Vezi ob s erv ai a lu i Pa vlo v la can onul m enti on a t, Ed . cii. peg .

nn.

, -" ",,0',

. ,.

2 38

UI; asemenea ca non se de canaane a luI Nlchllor.,')

gsete

in a .doua culegere ,

C a no n u l 26.

D e va ii cineva bolnav, i ar cere sfntul. botez, s au sfnta 'schi m [ c lu q r e a s c ] , trebue s ' i se dea fr t n t rzier e, i s nu i-s e den ege harul.
(1 Tl m ot, A lex.),

Ca n o n u l 27.

Nu se cuvine monahul ui presviter a sluji

fr

mantie.
,
.'
. i'

_ Mantie ( a av J Jav) prime t e fiecare - clugr chiar i dup , rnd ula !a s chime i celei mici, care man tie s e n t r ebu i n ea z ast zi d e c l ug ri la to al e slu jbele dumn ez e e li in to ate m n st lrll e, in cari ca noa nele s e ob s e r v mai r lquro s. ,

iJ :':

Canon u l 28.
[D uhovnicul ],
ca re l e p ri me fe m rturls i re a -

celor ce

m rt uri s e s c p c at e asc unse, trebue s- i oprea s c [pe a c e tia ] dela m p rt ire; dar s nu -l op rea sc de a intra n bi s e ric , nici s nu dea n vileag cele [ce le t ie] desp re ei, ci s -i s f t u iasc cu ' bl nd ee ca s struia s c ei n-

tru poc i n i r u gc i u ne. i sIi-.admi n lstre ze ep itimiile . ce li s e cu vin, potrivit di s poz i i e i . su ete ti a tl e c ru i a. ")
(I

32 Cart.; 34 Vas ile c, M.) .

Can o nu l 29 .
i

Adulle rii, i ceice p c tu esc cu dobitoace, i u ci g a i i, altii de acest ieI, d e- i vo r mr tur i si din nde mn pro pr iu nelegiuirea lor, ca re nu est e c u n oscu t . de c t re cei multi, se opresc dela imp rt an ie, i primes c epitimii,
1) S in t. A t . I V , 43 1 {J.
2)

Vezi n Istina (revista: A dev rul ), "


s

2 70, r spunsul la in treba .


pct osu l

.r ea :

Poate pr eo tu l

d es cop ere

p ca t u l

ce i J a spus

la

mr tu r i s ire ?

r-t.

~" "' :r.: !' :-'f";"

:.:~ ~-.

239

dar intrn d in bis e ri c s st ea (num ai] p n la rug ci u nea ca tehumeni lor. Iar d a c p catele lor s unt v di t e , atu nci vor indeplini epilimiile potrivit legiuiri lor biser iceti.
(34; 56, 58, 63, H Vasile c. M).

Canonul 30.
Dac un laic cu voia sa l l va m rturisi p c ate l e sale, duho vnicul poa te s procedeze dup chibzuiala sa.

(12 sin. 1 ec.; 74 Vas ile c. M) .

Canonul 31.
Cu vo i a episco pului i presvilerul poat e fige rea cruc ii, (31 ap.; 18 sin. I V ec.: 3 1 trul .)
s fa c

n-

. - S u~ nigere a crucii ( a r aup07f1r cou) de aici se n e lege a cea in figer e de cruce, care s e face cnd se pune temelia unei biserici noui, i care ce remonia l se poate s v ri i de c tre preotul. 1, e care vr ea s - I trimit episco pul, - d u p cu m se spline aceasta in MolitvelnlclIl ce l ma re (cap . 105 ).
\

C a n o n u l' 32.

sau

Ceice iau ca m t nu se cuvine s se mp rt eas c mn nce mpreu n , da c st ru e s c n nelegiu ire .

(44 a p.: 17 sin. 1 ec.; 10 trul .;' 4 Laod .; 5. 16 Cart .; 14 Va ' slle c. M.; 6 Grig. Nls.).

<
.","
,

Canonul 33. Se cuvine ca monahii s a june ze mercure a i vi nerea din 's p t m n a brn zei; i du p a polisul [Iiturghiei daru rilor1 celor inai nte s fi nite s mnnce brn z , ori .unde ar petrece, spre su rp area n v t u r i i lui Iacov i a e res ului Te t ra d i il o r .
- Despre tetradiii s'a vorolt la com entarul canonului 7 al sinodu lui a l II-lea .ecumenic. S ub .nv Itura lui Iacov ' se njeleg ia co oi li, cu care numire se numesc to li aderenjii mono-

fizilismului; Cop li Si Arm en ii. Canonul 56 trul an ne s pun e c pe. . ln g t etradil i Armeull, deci i lacovll l , aveau prere grei l despre brnz ,

Ca nonul 34
Da c celce are i itoare nu vo e t e nici s o lase, nici se bine cuvinteze [In soir e a 101'1, i s o . a t bd u p bine- . cuv nta re, dela acela nu se cuvine a se primi ' ce lece le d rue te bisericii/ deoarece prin fapte hul et e legile ei

dunine z ee ti

di s preuind u-I e.

. . .

( l7. ap .: 3 trul. : 94 Vasil e c, M) .

Cano n u l 35.
D ac un mon ah, l epdnd sfnta sch i m, va mn ca carne, i va lua femeie, ace la tre bue s 'se supun 'a natemei, d a c nu s e intoa rce, i cu sila s se mbrace in haine monahale, i s se nchid n mn s tire.

(81,. 83 ap.; 7, 16 sin. IV ec.: 10 sin. VII! , ee ; 16 II sin. 1-11).

Car taq .;

Cano nul 36. Celce a desfr n at m car oda t nu se cuvine a se hirolonisi , chiar dac s'a l sat de acea patim; cci Vasile cel Mare zice c: Unul ca acesta chiar i mor i de .a r nvia, nu se va tace preot :
(18 ap.; 3 , 26 tr ul. : 3, 12 Vas ile e. M.).
.~; ...

Canonul 37.
.

. Cnd Apostolul zice: D ac vreun fra te va fi .numit desfrnat, cu unul ca ace sta nici s nu mnnce" [1 Cor. Q ,"1 , se vede c nu zice: cu acela, pe care il tie . unul sau doi c es te . desfrnat, ci cu acela, pe care toi l nu mesc des frnat. i il cun o sc, Fi i nd c p catel e comise n chip n eruina t. alrag mai mare pede aps .
(25 ap.: I Ne oees.; 3, 32, 5 1, 59 , 70 Va sile r.M ; 4 Grig. Nis .)

" ~.i':

" i ':1

Canonul 38. _ De va n a te fem eia, i prun cul es te n pr imejd ie [de mo arte] d u p trei sau cinci zile, s se boteze acel prun c, dar se cuvine ca alt fem ei e bot ez a t i c urat s -I al ple z e ; iar mama lui nici s nu int re n dor milorul, unde este pruncul, i In gene ra l nici s nu se a l i n g de e l, p nce nu se va cu r i deplin dup patru zeci de zile i va primi dela preot rugciunea .
(2 Dlon . AI.; 7 Timat. Ale x.),

" r"

Can on itI

D umine ca nu s e cuvine a
i f r

"'" ,

3~} .

constr nqere,

cl to r i

f ril

de nevoi e

- Canonul pre zent. precum , i urmtoarel e a se (p n la a l 45-1ea) . sunt luate din a doua culegere de ca noa ne a fIII N ichilar.

Ca n onul 40.
Nu se cuv ine a se primi Apocalip su l lui Pavel, i ce le ce se numesc brontologia, i selinod romia, i cataudolo gia ; fiindc toale sunt necu rate.
,,-. ,'

( 60 ap .: 63 tr ul.: 9 si n. Vll e c.: 59 Lao d.). - Int re dive rsele cri apocrife al e Test amen tulu i Nou era. i Apocallpsul lui Pavel. S'a compus in tlrnpurll a de mai t rziu ale Blserlcll i 'a d ic pe baza cuvintelor lui Pave l din a doua e pist ol clre Corinteni (12" i unn.), unde se splin e C el va veni Ia vedenil i des co periri ale Domnului.') Elronlologia este ca rte a, care vorbia despre I rsnele, s elin odromla eiespre lu n . iar ca land olog ia despre timpul viito r.

Can o uul 4 1. Nu se cuv ine a s e pnnu Ap ocali ps ul lui Esclra i Zosima , i ce le do u ma rli rol ogii a le sf ntului G heorghe, i ale s fi ntilor . rn artiri I<iric i lulita , nici carte a lui MarCI'
1) Vezi n ota 1 deja pag. 2 77; partea 1, vot, 1 din luc ra re a
pre ze n t

I fi

~.'

2<12

i a lui Diadoh; fiindc sunt lepdate, i neprimile . (60 a p.; 63 trul.: 9 sin. VII ec. : 59 Laod .).

Canonul 42.
Nu se cuvine a lucra in sptmna luminat , 111Cl In S m b ta [ spt m nii] celei . libere') a se cnta fe riciti cei fr de prihan". nici a inea joile,
(66 trul.: 29 Laod.; 1 Teol, Alex.).

Cano nul 43.


Celce bale pe
Ind eplinea sc treizeciicinci
tat l su i

dinadins il omoar, s .d e a ni In epitimia uciderii.

( 6 5 ap.: 9 1 trul.: 22 A ncira : 43, 56 Vas.! , c, M.; 5 Grlqo rte Nis.}.

Canonul 44.
i

La nevoie i monahul simplu dia conul s boteze la nevoie.


. (<1 9. 50 ap.),

boteze. As emenea

;.
)

Cononul 45.
D ac nu est e de fal preot, :s e cuvine ca pe pruncii ce i nebotezai s - i boteze oricine s'ar gsi acolo. Da c li bot ea z chiar i insui tatl - Io r , sau ori care altul, nu mai s fie cretin, nu este p cat:

(49. 50 ap.).

Canonul 46. Hci


V sftuim s s e intre

ca in bisericile luate n stpnire de ereca intr'o cas simpl i s s e cnte [numai]

1) Pidalionul I mureete ce avem s nelegem sub ~'Smbta [8pt l~~ mnii] celei lib ere" spun nd urmtoarele: "Iar slobod au zis despre s pt m n ai1' l uminat , ori pe n truc es te la toal e de de sleg at, oIi pentru c S mb t a acea sta este slo bozitoar e, adi c cea mai de pe urm zi a a ptmn ii, in tru
care z I se s loboad e
a p t m n a'" .

i i!.: r

Vez.i Pidlllionuf, ed . r o m. d in 1844, pas_

4 7 0, n ota 5 ( Dr, N. P.).

243

<din nevoie, a ez nd u -se crucea la mijl oc; iar in alt ar nici s nu se intre, nici s se t miez e, nici s se svrasc ;r ug ciu ne, nici s nu se aprin d c a n d e l sau lumnare. (10. I I, 45. 46. 64 ap.: 19 sin. I e c.: 7 sin. il ec.: '2, 4 si n.
_ \J

III ec. : Il. 95 trul. : 6, 7. 8, 10, 14, 3 1, 32 , 33 ,34 ,37 Laod.: 1, 4 7 <Vas ile c, M,; 9 Tlmo t. AI.).

Canonul ' 47. Nu se cuvine a se mprti dela pr eot ul, care nu mercurea i vinerea, chiar d ac pare a fi ortodox; este lucru sf nt a fi n unele privine evlavios, i ar n alt e pr ivinte a fi necurat.
postete cci nu

.(69 a p.: 29. 56, 89 tru!.; 19 Gangra; 4 9. 50, 5 1, 52 Lao d.: 1 Dion, Al.; 15 Petr u Al.; 8, 10 Tlmot, AI.) .

Canon u l 48.
Clug rii , cari muncesc n sfnta Patruzecime , se cu v ine ca la ceas ul al noul ea s mnn ce puin pine, iar s eara sa cineze .

- P rin ' canonul su pre zent Nichilor completeaz prescript lune a similar dal in canonul su al zo -Iea in privinta postului .S I. Aposloli i al Naler ii Domnului.

Canonul 49. -terisil, m asa.


Dac presvite rul, sau dia conul, s au citeul a fost c ai s e gsete un monah, [acel a] s binecuvinteze

(28 a p.; 5 sin. I ee.; 6 sin . II er.: 29 s in. IV, ec.: 14 Sar d.: 4 , 12, 15 Antioh ; 29, 65 Cart.: 88 Vasile r . M.). - Aici sub cuvntul monah ((' o' axog) se n el e qe ceice nu

are nici o treapt i e ra r hic. Potrivi! canoanelor aceti clugri 'i n ge ne re nu au dreptul s binecuvinte ze; i cnd se spune in .c ano nul prezent c a cela "binecuvintea z" (a tlore :), este a se Inelege rostirea rugciunilor prescrise pentru nainte de mncare, cari r u gciuni s e pot citi i de ctre un laic evl avlor, i cu a tt m a l vrtos de ctre celce a iost nvrednicit de sfinltul cin clu16'

244 prin rugciunile i bin e c uv ntarea l3lsericl i. Acest e u1lime pa tr u ca naa ne (46-49) s unt luate tot din '" doua culegere de ca noa ne al e lui N lchltor, in care culegere. [udecnd d up n umr u l , ce le au un ele dint re ace s le can a ane in ' Sintagm a At e n i a n , au lrebult s se g seasc mu lte canoane (Ia tot cazul cel mai pujin 66 cana a ne), da r car i l ot u i n u toa te sunt tiprite.') I n Sintagma Aten ian, dup canoanele ln lra t e pn a lcl~ se gsete scrisoarea lu i Nichllor, care ' cu prinde aptespr ezece i n t r eb rl i rspunsuri, tillul c rei scrisori l-am mentio nal ' deja (pag, 62, par tea 1, v al. I din lucra r ea pr e zent ) , Autoril ma i ve'chi. ~ra u de prerea c aceast scrisoare es te au te nt ic , scr is de Nichifor . S unte m n evoiti a cr ede c de ace iai p rere auIos t I , ed itorii S intagmei At enlen e, deoa re ce n 'a u l cui nici o ob servai e asupra or igin ii ei. Astz i n s este dov e dit c aceast scrt- . s oa re tiU deri v dela Nlchllor, ci del a contirupora nul s u Teodor S tudi lul (+ 826) , i din caUZI aceasta noi d m traducerea ace- . s lei s crisori deosebit de celela lle ca naane 'o riginale aie S l l n i l or
P r i n i.

gr esc

In S inlagma Atenlan nu se 's pune , cui es teadresat aceast scr isoare , se spun e in s In ed itia Mlgne , und e a ce ast scr isoare se gsete s ub Nr, ((XV. i a nume c es te a d res a t de ' acela Teodor c lu g rul u i Me todiu , Aceas ta trebue s se tle ..; deo arece a lt lel nu s 'ar pu tea in lelege nici introducerea, nici i n- che ierea s crisori i aceste ia. I a t s cr isoarea lui Teod or S tuditut c tr e c l ugru l .Melo di u: [-'rec t w lll ra bili tatea ta . a re dorin a s "adci pc .smerenia noas tra ._
to t atlU sa crez! ca est e i [dorinta ] noa stra du p o intrevedere fa 'n ca "N u d ela cela voe te, ni ci dela ceIce a lea rg , ci d d a D U1 1Hl eZCU, ca re m il lle te " [Ro m. 9 110 ] , i ll l r ' 1Js u I -sd 5e- ~ . p u n do r i ll a i lu i s i se la se grija. i ,d d u SH l c " d va v rea,: vq in ..
[a t . Dar d u pa ce este scris
(1 , se

dcpli ni do rina celorce se tem de dn sul [Ps. 1 "~ 4' 1 9]' D ar acum -trebue: r sptmde cele cu veni te la intrebarile, c~ ri s'a u p us d e fraii lI o ! ri d uh o l'lI i cet i , Il clJie i E Hstra tie, prill m ij lo cirea cu cerniciei tare. i pel1 '" . traea sa fie lU::I; uoa re de ineles celece se 1'01' sp u ne, int i. se P Ll p WHI7 ' fiecllre int reba re, i apoi pe riilul 1'~1 Hl'mard sp WISJIl.

'j

IntrebareaT, Cuvine-se a primi p a presvlteri l .htro tontttt n. .


1) S int,' Al , I V, 4 Jl.

245

Roma, Nea poli i Lo nqobardla , f r s fi lost a n un ja]t i d e mi i, " i a fi in comuniu ne i a mnca, s i a c nta cu d n l l ? Rsp un s. Pe vremea eresulul.. din cauza nevolel cons tr nnu s e po t indeplini neincetat num a i de ct cele stabilite ln timp de pace ; dup cum s e ve de c a f cu t a t t pre afer icilui A tanastu, ct i preasfi nlt u l Euse bi u, cari ambii a u hlro lanil b iJ -s tre lnl. i se vede c a ce la lucru se n tmp l i acum pe vremeaeresulu i de f al ; aa d ar ' cei. despre car i s 'a v dit c a u fosl hlrot onl]! in ch ipul aces ta, da r nu a u fos l osu dli in pub lir, .s nu se respi n g , ci s 's e primeasc d u p patru p r ezentari
,( xura rO. ;; r iunae u; reporduu.;).
" g l oar',

Intreba rea' 2. Cuv ine-se a se primi presvllerl i, cari a u fos t


~l iro loni li

in

s tr in tale ,

n Slcilla ?

Rsp un s . Intrebarea aceas ta e s te aseme nea cel ei pre rner,g to a re, d e o s'e bl nd u- s e [numai] n pr ivi n a J o c ali l j il ; fi r e t e deci 'c I se cuvin e i 'r s puns la fel. '

In t re barea 3. Cuvine-se a lntra pen tru r ugciu ne i cntar e 1n bisericile pn grll e i de lnu le de pre oi i , ca ri au fos t prta i -e r es ulul ? Rspuns. Nicidecum nu se cuv ine a Intra in as tlel de Iti-seriei. din motivele me ntio nate; c ci sc ris este : . lat casa voastr ,.. m n e pusti e " '[Mat. 23,ael : fiind c in da t ce s'a Int rodus ere sut , .a d ispru t supertorul celor de acolo', Ingeru l, dup cuvin tele ma 'r ehil Vasile [ S cr isoare a 191] , i acea bi se r ic s 'a p re f c u t ca s - c o mu n : i [regele D avid] zice : .Nu voiu Intra in biser ica celo r rI" [ Ps, 25,.], i apos tolul [in treab] : "Ce unire are biserica ,fui Dumnez eu cu idolii? [Il Co r. 6,.. J. Inlrebar'a 4. ,Cuvlne.s e a c n ta i a se r uga in biseri ci rpnqrl te de ac eiai preo ] , dar cari nu le-au d einu t ? Rspuns. Negre it c 'se poate intra In a slfel de bis er ici 's pre a c nta i a se r uqa, a num e d ac nu se IIIal p nq res c de ' .a ce l ere lici 1, ci se de tin de or todoc i pn acum. I in privint a

" "; .

O;

< lunea cuvenit; a stfel c , dac s 'a f cut acea s ta, [nimic] nu se o puneca lnlr' nsa ' s se s v r easc chiar liturghie ; drep t pildi'\ '[serveasc im pre jurarea] c sf ntul Atanasle, rugat fiind de c tre Jmpratul Consta ntin ca s aco rde o s i n gur favoare, de a da .ArieuiJor n Alexand ria o b iseric , in care s s e a dune [pentru
<

aceasta sta hot rt ca un E' p lscop s au presviter , car i sun t de credlna cea m nt ultoare, s f ac de schidere a bis ericli,:p r ln ruq

'1 ~,r;"' ~>


r
:i 1t i ")
~

J~

,
ru gciune] . s 'a .involt, numai dac i lui I se va da In Constantinop ol ace ia i la voa re ; ca or to doci l s se adune [Ia ru gciune ) nt r'o bi seric d elnut mai inainte de Arieni. . In trebare a 5. Cuv ine -se a intra i a se ruga . i a . se in-o china. n cimitirele. cari au Iasi de tinute de preoi p tai unde. odihnesc trupurile s fintilor ? R spun s. Precum s 'a spus mai nainte, canonul nu l n q du ie intr a rea n cimitirel e lor; cci scris e ste : .Pentruce s se osndeasc libertatea mea de c tre alt contiint} " [1 Cor . 10.] ; a tar de cazul cn d din con st rngere se intr. dar numai pe ntru cinstlre a r m ielor s f l n l l o r, Intrebarea 6. In ce chip trebne s se primeasc aceia. carj au primit schlma mon ahal dela pre oi ptaji? Rspuns. S e vo r primi dac mrturisesc ' c au pctuit. ! au lost supu i epllimiilo r un tim p anumit, totu i [numai] .. ,\~~ se primes c n a cest l eI de ctre un preot. Care este de credl'lfla cea m n t u lt o ar e. ",' .. In trebarea 7. Cum se cuvine a 's e primi mon ah II i clericll; ~1 cari s' au isclit n eres, I r epitimle, sau cu epitimle, da c de- , ~~ cl a r c nu vo r mal ndeplini l u crri n p reo te ? i dac . putem ~ da epltlmie unora ca ace ti a ? R sp un s. Fire t e c [d ndu-ll-se ] epitimlile cuvenite; c ci. as tl el ar t n d rod urile n o c l n te l , s poat li vrednici a sempreuna cu trupul o rto dox : i IlU se poate denega s dat i epitlmlea cest ora; c ci s cr is es te : . Purta l l sarcinile unii altora " [Gal. 6,"}. Intreb area 8 . Cuvine- se a se prlmi .la masa comun i la ca uta re mo nahii. ca ri comunic I r deosebire cu oricine. i se. ro a g , i m n n c mpreun cu a cetla ? 'Rsp un s. Deoarece Apostolul zlce : .Fe rl jlv de oricareIra te, care vl eu ete n ecump tat ' iar nu potrivit predaniei prl -: m i t dela ilai " [H Tes, 3.] ; astfel cum nu . j u d eca i n iv ceea ce es te bine? Deci dac se vor de sp ri de obiceiul p c tos, prirnin d i eptlmla cuvenit. se vor primi, Dar trebue ,.~ s se ba ge de s eama c c ne. sunt acel . o ricare ", des pre Ca !!~ " vorbit i, or i de sunt eretic], sau osndili "l mu ri t dup viata }-,. , D esp re ac e t i a zice Apostolul : . Da c vr eunul, numlndu-se ira te , este desfrnat, sau lacom; sau idolatru, i aa mal departe. 'cu. u11111 ca aces ta nici s nu mncaji mpreun" . [1 Cor. 5,;,]. Intrebarea 9 . Ori de se cuvine'! primi la mas mpreun >

j;

,
,
'~

?"" _ .lor"

:1 ~ 'r;'~
'; 1 ; ~

.
2q7

;jl , ~h

~j ~

i,

"

t
"

, ,

s
"1

, i la cntare fr pecetlulre, sau tu pecetlulre, pe pr esvit erli, cari au mncat cu ereticii odat. sau de dou ori, dar nu aLI stat in comuniune cu dnll, nici n'au isclit [eresul]? . Rspuns. Iti privinta acestora s se bage de seam , dac preoii, au mncat cu preojil sau cu lalcli eretlci, re cunosc n du-se ori de [au mncat] cu cei cu cuget drept, dar n' au stat n com uniune cu eretieii ; dar mai mare este ped eapsa in privln ja preotilor. Ins fiecare trebue s se primeasc cu epilimie pa trl'v il . I se cuvine a-i primi n comuniune att la ru g ciuni ct i la pecetlui re. ~ In/rebarea 10. Ori de se cuvine ca acel laici, cari au i sc lit p entru eres i au stat in comuniune [cu er e ticil], s m n n ce mpreun cu laicil orlod o cl ? Rspuns . Indierena este cauza relelor ; cci [Prooro cul] zice : .N'a f cut deosebire ntre cel curat i cel pngril" [E zechll, 22.,,] . Deci se cuvine ca or todoc il, dac s unt ze loi. s nu admita pe unii ca ace tia Ta masa co m u n , dac mai nainte au indeplinit epitimla pentru I scllrea p ctoas . i dac nu s 'au ndeprtat de comuniunea ere ti c . Dar deoarece unii. din ' nevoie fugind de primejdil, s'au pngrit cu comuniunea e r etic , s e vor pri mi la masa comun d u p ce- i va r mrturisi nechlbauin a i se var p o c i : i aceasta s nu se fac f r dlscer n m nt , ei patrivl! mpre jurrilor acelui caz, i s produ c folos am ndur or a din aceasta. iar nu pa gub s nfle teas c . Intrebarea ' 11. Cuvine-se ca celce dore sc s se bote ze, mal ales dac -I amenin moartea. s se boteze de ctre pr eoi p tal sau ne cunoscui, d ac nil se gse te un presvlter or todox, sau neorihnit ? Rspuns, Aici in privinta , a cestora s'a pronunat de c tre ierarhii m rturlsltorl i superiori norma aceasta: S e permite ca presvlteril rnenlonal, cari sunt opriti dela lifurgh!sire din ca uza comuni c rll cu' erelicl!, dac nu se ' g se t e prea! [o rtodox], att s boteze, ct i s de a sfintele taine, sflnlte mai inaint e de ctre un preotne copleit [de erezie] , i s dea schima monah al , i s s vr sasc rugciun ea la nmormntare. i s rosteasca Ev anghelia la utrenle, i s binecuvinteze apa la Teolanle, [dar] precum s'a spus, [numai] n caz de primejdie. pentruca poporul s nu rmn cu toiu l fr de ascultarea Evanqhellel, i nelurnlna i [prin botez], i de su nt e i i voi de a cord. acei ai norma s lie n vigo are i acolo.

248

-'

".,.

Int rebarea 12; Se poate da ep itim ie celor , ca ri s 'au de sblprin po c in au reven it, sau a s e primi acetia ? R spuns . . Mal inainte ' s'a l m u r it deja , c tre bue s li s e dea [epillm ie ] ; i es te s upe rfluu a repel a ceiai [ches tiun e ]. Intrebarea 13. Dac un epi scop c znd in [vreo] infractiun e a fost ca lerl sit de c l re si no d, apoi t o t u i ar st ln l vre un pre svlte r, Intr nd in mns tire, primete epillmie pen tru un timp an umit .dela printele su, i d u p aceea svrsete ( lucrrile] din pr eo[le, rugm [s se lmureasc] ori de s e cu vine a pri mi pe acest presviter, dac este nepta t? Rspuns. Deoarece Incorectlludinea es te clar, nici nu trebu la s ne n trebal desp re ln raclunea ace ast a j' cci Do mn ul a zis : .Pomul ru nu poate produce fru cte bun.' [Luca , 6.. i ] ; nu numai c celce dela sup eriorul su propriu, dar ni ci chiar celce deja vre un sfn t de ar fi primit ep lllmie nu se admile s lilurghlseasc; cci nici acela nu .est e preot, nIci celce l-a deslega t nu este sfnt ; cci in fel ul acesta s 'ar rsturna i desfiina toa te p rescrlplunlle canoni ce. Intrebarea 14. In pr ivi na presviterilor, cari au fost hlrot onii de ortodoci , dar cari nici n' au i sc lit , nici n 'a u intrat in comuniun e, ci n nmai au mncat mpreun cu m' Iropolltul Consta ntin [cum s s e procedeze]? Rspuns. In privinta aces tei chestiuni s'a rspuns ma i
nat,
i

ina inte . P rin urm are, or i de a fos t m as comu n CU Constantin, or i cu oricare din tre e terodocl, .celce a mnca t m preu n [cu 1 ac e tia ] se va a bsolva de in raclune numa i prin poc in cu ven it , nu n umai pentr uca [ s po at) mnca laolalt cu ceice s'au p strat [cura ti] , ci i pe ntruca [s poat participa] ta preoia de care , 'a invrednicit. Ia r ms ura e pitlmiei nu se poate hot r precis mai i na inte, att din ca uza nsu iri lo r persoanei, c t i a Im p r e j ur r f l o r , es te suficient ins a se da epitimie de do u ori sau de trei ori patruzeci [de zile). Intrebarea 15 [C um s se procedeze] n prl vi n a presviter llor, cari au tost hiroto nl]l dease menea de ctre or todoci, dar cari dln n e t i in au m nca t mpre u n cu presvilerif, cari a u m ncat Impreun cu acela mitropolit ? Rsp uns. Es te scr is : Tot 'celce [va pc tui] din ne tl ln , se va cu r i " [ III Moisi , il,. I; asliel c acet ia vor li liberi de o rice epillmie.

249

intrebarea 16. Oare pre sviterii ortodoci, anunte I1 a rlu i au dreptul de a da epillmil ? m ai ina int e s' a spus c trebue s s e dea [epitlmll]. Dar deoarece s'a pus intrebarea a n de se cuv ine s <lea [epilim ie] celce nu are pre oia , in lips de presv lte r.se poate
c l u g rul Eusfra fiu. Rsp uns. I n c

afirma c nu se cuvine ca i c luq r ul s im plu s dea e pl tlmie .

I ntrebarea 17. [Cum s se pro cede ze ] i n privinta monah ulul, care din n etlln a primit schlma s f n t de la 1111 presvl.t er hlrotonlt de ct re un lepiscop 1 caterlslt '1 Rspuns. In a lt capit ol s'a spus c orice [s' a p n q rit ] d in ne tlln s e cur et e : i nu se p er mtte a se Ieri de a mnca I mpre u n . cu unu] ca acesla; i tol aa cu al ll , cari intrejin 'i n lele g er ea i prieteni a, Aces tea li le-am desfu rat dup putfnt , ca unuia ce e t i i n 'armonie i mpre un lu crto r cu noi; Ia r fu tra ns mite -le eu pruden.Jra llo r cari vor ntreb a. "Credinla nu es te a t uturor" [ II Tes , 3.aJ. i . nici a ce s tea nu se vor expu ne multora , nu numai din ca uza neprlceperli clc tortlor de leg e. ct i din cau za ispl 'Ilrii celor cartue tn puterea, Iar p ent ru multele i frumo as ele darur l trimise de cei preacucernlcl, s pr lmeas c deJa Dumnezeu 'r s p l a t a m eritat , i a ici [dela noi] ac e st e d ou cour i in tru a mintir ea pri etln iei. R m n e l cu bine ntru Dom nul, pre achrstltilor ru g nd u-v pentru noi p ctoii [spre a ne invrednici de ] cele m ai "bune i cari aduc mntuire.

C a no a ne le lui Nicolae a l C o nst a ntinop olului.


Canonul 1.

I n tre bare. Cuvine- se monahului a intra in sfntul altar, cci aceas ta se op rete de can onul 33 al s fntului sinod trulan, ca re le nu In g due celuice nu es te pecett uit [intru citell sa u monah ului a cnta sau citi de pe al11Von; asemenea i canonul 15 de la Laod iceia, ' i a l 14 [ <I !~si . nodul ui] al doilea dela Niceia? 'i'j\, Rsp uns, Este opri! ca monahul f r de hii'pt esie , s nd e p li neasc de pe a mvo n ca c l te u l slujb ele cite u l u i ; dar socotesc c pent ru cinst ea [cuvenit] schimei men ahi ceti nu tre bue s se op re a s c monahul , carele nu s 'a fcu t vinova t de nici o infractiune, de a intr a n altarpe ntruca s aprin d lumn ri i cand ele.
( 33, 69 Irul.: 14 s in . VII ec.; 15. 19, 21, 44 Laod.), - Precum pe toate celela lte, aa i pe aces t ca no n al pa tria rhului co ns ta ntlnopolita n Nicolae, l-am tra dus din S inlagm a Atenlan , In co lecti unea a cea st a ac este ca naane, sau rsp u nsur i ca nonice, pr ecum a m sp us (pag:' 62"63 , pa rlea r, val. 1 din lucrarea prez en t ) , s unl cila le in re da cla re d lfer i l de celelalte col e cl u ni, b a aici ave m ch iar mai p u i ne rspu nsu ri , decl in alte co leci un ]. Es te po s ibil ca num rul ac est or rspunsuri s Iie ma i cor ecl (17) in Jla vov,"al <l,arci~.,; a le lui Gh edeon, cu care num r concord I n u mru l din Cormciala (dar nu i red act area ' ins . i a r spu nsu rilor). La lot cazul nou ni s'a prul c este fi'ai ma' tlva I s u rm m l aic i co lec l u n i l atenlen e. i a d i c cu at l m ar v r tos, cu c t -aceasta co nc ord i cu e d ila lui B everegiu , i in , fond i cu P ldall onul, Cin e doret e s vad sub care numr se g se sc n Cormelala ac este canaane al e lui Nicola e, po ate compa ra locui unde am s cris despre ac ea sta n lucrarea prezent (not a 2, pag, 63 , par tea 1, va l. 1). ,

251 Despre canonul prezent al lui Nicolae am t cut amintire la comentarul canonulul 69 trulan i la cel al can onului 15 al patriarhului Nichlfor; dar spre a se Intelege i mai exact, s se' compare i comentariile celorlalte canaane paralele.

Canonul 2.
Intreb. S e cuvine a nu , pleca gen u nch ii Sm b t a , precum nici Dumineca, nici in Cincizecime ? Rsp. De ca non nu s 'a oprit; muli in s nu plea c g enunch ii din ca uz c S m b ta nici nu a j u ne az . (66 ap. ; 20 sin. I ec.; 55, 6(5, 90 trul .: 18 Gangra; 29 Laod.; 15 Petru Alex ; 91 Vasile c. M.; 1 Teolil Alex.), - DIn cauz ' c In canoane Smbt a este consi derat la lei cu Dumine ca n privinta postului (66 ap .), multi afirmau c , dac Smbta este oprit postul, apoi n aceast zi nu se cuvine nici a ngenunchIa n biser ic, precum aceas ta nici Dumineca nu se cuvine (20 sin. I ee.). In canonul prezent se spune c nU e xlst nici a interdictie canonic n privinta ' lugenunchierli In zi , i prin urmare nici nu pctuesc ceice lac aceasta. de S m b t ,

Canonu l :>.
[lunii] lui Aug ust? fost In a ce st timp; dar nu c ad la olalt cu posturil e altor popoare, car i s e tin n a cest timp. Dea ltfel multi oameni tin i a cum postul acesta. i - Valsamon s'a ocupat mai de multe ori de a c eas t c he s tf u n e. E I vorbe t e despre aceasta n comentarul ca nonului prezent, apoi in r spu nsu l su can onic al 55-lea dat lui Marcu din Alexandria') i n fine ntr'o scrisoare special adresat Antiohenilor C"pa, Tob. 'AvuoX" .} desp re postu rile, cari lrebuesc tlnute n lie care an .') Chestiunea postului Adormirii N scloarel de Dumnezeu, precum se vede din canonul prezent, era o chestiune controversat , Valsamon menioneaz sinodul constanlinopolitan inut snb patriarhul Luca (11561169), i spune c la acest sin od unii au afir1) Sin t. A I. IV , 4 88.

s tin em postul Rspuns. Mai. inainte postul a apoi s'a strmutat p entruca s

Intreb. Trebue

"

' ) Sint . AI. IV, 5 6 5 sq. .

25 2

post nu trebue s se in. din cauz c a lost pe alt timp, precum spune acest rspuns .canonic al Ini Nicolae; alii dimpotriv alirmauc trebu e ' s se lin .i1indc in insu acest rspuns se spune c in timpurile an. terioare acest post s'a inut de ctre loii. i numai mai trziu s 'a s t m u ta t ; dar rspunsul nu spune nimic. cnd i unde s'a I cut aceasta. Palrlarhul Luca mp r e u n . cu ceilalti episcopi de la sinod au h o t r it n s c a cest post tr ebue luut fr nici o exceptie (a;rapa. !T'ljn)V EtIltJ. t), i drept arg ument s'au referit la cu- o -no s cutul n;ll O S "ti.; iy wn ~ wg din anul 92 1, in care s e spune c ceice se cs t ores c a treia or se pot apropia de slintele taine de trei ori pe an, i adi c la Pati, la Ador mirea Maicel Domnului i la N a tere a Domnului, Iilndc lnainle ide aceste srbtori ' .postesc regulat , Iar cnd opozanil au afirmat c nici. unde .nu s 'a o r n d u t t c te z ile s dur eze acel post. patriarhul a accentuat. - c dei despre acest 'pos t nu se gse l e nimic scris, dup cum nici despre postul Naterii Domnu lui, totui noi trebue s urmm predaniel bisericell nescrise (Tfi ;qpuf' 'P 'XX A7jdW""Xfj rrapaoo<T.t), i postul Adormirii Malcei Do mnului s - I incepem la 1 ..August. iar cel al Naterii Domnului la 1 Noemvr ie. i aceast dispoz iie . a patriarhului 'Luca a intrat in uz ge ne ral in Biserica ortodo x rs ritean, i potrivit a cestei dispo zitii trebue s se Interpreteze - i canonul pr ezenl al lui Nicolae. .m at
c acest st r mu t a t

(aca 1"r<;'{}EfIev)

Canonul 4. Intreb. Cuvine-se cel demonizat a se mprti . cu sfintele taine? fiindc sfntul Timotei la intrebarea " in aceast privin a r spuns lntraltel, i sfinii Apostoli . . Tntr'altfel, i urrnaiilor] nfr'altfel. Rsp. Dac cin eva ptimete de veninul negru. in . ct se pare c este ndrcit, nu ' se va opri; dar dac -cu adevrat este demon izat, nicidecum mi se va nvrednici de cele sfinte, fiindc lumina nu are nici o comuni, u ne cu .ntunerecul.
(79 ap .; ' 60' Irul.; 2 , 3 , 4, .14 Ttmot , Ale x )

Canonul 5. Intreb. Cuvine-se preotului s manance fr deosebire i cum voiete cele aduse in biseric. precum prescurele i vi nul ? i de se t uvi ne a le mnca ca pinea

2 53
obinuit? . i

ce , trebu ie s " fa c d a c s'ar

aduna m ul tenu vor pot iar

de acestea?
R sp, Prile din prescura, care s'a n l at s se m nn ce dect numai n bi s eric , p n ce !Ili Se consuma toate; iar prtile di n cel elalte [pr escur i s e mn ca i afar de biseri c] n s separ at i si ngure, nu cu lapte,' i cu brnz, i cu o u , i ClI p e ti. (3, 4, 38, 4 1 Ap.; 7, 8 Ga ng.; 37 Cart.; 8 Teaf. Ai.).

Canon ul 6.
ar fi primii tund erea, ntmpl ar e, i vo ind s cau za aceas ta] ar pr ile g tur dela proestosul s u , ce s fa c [n acest caz clug rul acel a}? s desconsid ere..Iurburar ea sau legtura? ' R sp , Se cuvi ne s s pun p roestosului ceeace il tulb ur ; i d a c din cauza aceasta se a rat pri mejd ie, s se i nde p r teze de acolo, i s nu l i n seama de l e g tura [impus lui de pr oestos] . (4 sin. IV ec.; '19, 2 1 sin . VlI ec. : 13 Cartag .; 2, 3, 4 s in. I' Il) se se mi
---:- -L a interpretarea sensului canon u lul prezent trebue s se
Dac vreun ' clugr, oriunde tu rbur sufl ete te de oarecare ndeprtez e [din",!TInsti re din

}
;

compare mal al es dispo~ itla can oanelar 3 i' 4 ale sinodulu i niiiiual doile a n p rl vln a ntrebrii c nd se pot i nd ep r t a c lu g r ii elin mnstirea lor. Iar ce e ace s e s pune n ca nonul . pre zent despre "mpre jurar ea c c lu g rul poate s nu lu sea ma de pede apsa dat lui deJquuten , nu trebue s se u e l eaq n sensul c r espectivul Clugr s'ar putea singur absol va pe slue de pc deausa .. ce 1 s'a dat" de st areul cu c dere a l mn s tirli , ci acel - c lugr n cazul mentionat de ca non, l n d e p r t ndu-s e din m n s ti re; este obligat s se pr ezint e la episcopul eparhlal compethu e, ca r ele va judeca chestluneaJntre ap , i du p a s a c hibzu i al il va a bsolva dedalort a de a rm nea i' mal departe n mn st i re, - c ci propriu zis n ac ea st a i consi st pedea psa, c re i a r esp e ctivul a . Iasi su pus de ctr e igumen, i care pe de aps n canon s e i n d i c prin cuvntul o"'pus (vln culum, l e gt ur ) .

Ca no n u l 7 .

Intreb.
a ltul n Jo cul

Da c s u,

igumenul, sv r lndu - s e , a l s a t pe d ndu-i l eg t ura s nu se n d epr tez e

254

[d in acea m onasti re]; d ar a cesta. cu nosc nd u- i n eputina sa, s'ar ndeprt a. Ce tr ebue dar s fac n privina acelei ' l e g t u ri ? Rsp un s. L eg t u r a e ste fr de temeiu, i din cauza aceasta este f r t ri e . i cel legat, mergnd la arhiereu; i infor mndu-I d espre cel e privitoare la s ine, se va deslega.
(32 ap.; 14 Sard.: 141 Car t.).
n t reas c voluta sa el ' oblig n scris sau 'pr in [ ur m nt (c ci aces t se ns il ar e cuv ntul din canon: JEaf'O., vlnculum) pe acel frate, ca i nt r' a d evr s p rim easc 19ume nla. dar d ac respectivul eventual ar denega, treb ue s tie supus pedeps ei canonice. Da c igun,en ul moare, i fratele desemnat de el prime te igumenia conform l eg m n tul u i su , dar dup un timp oar ecare igumenui cel nou observ c nu es te potrivit pentru conducere i de m is io neaz din Igumenat. Acea sta este ntr ebarea; i la a ceast ntr ebare se r spunde n cano nul prezent n sensul c dls poz i la fostului igumen es te f r temeiu, i prin urmar e i le q mnt ul , cru Ia i s'a supus noul Iqumen, este f r trie. Deoarece n s legm ntul lotui . Il lu eaz , probabil in scris sau prin iur mnt, trebue ca i form ai . s lIe lipsit de t rie. i canonul prezent s upune chestiunea put erii episco pului eparhlal competlnte, care s o i rezolve n urm a drep tului ce-I detine.

puterea sa de igumen ' unui frate din m n st i re: i pentruca s

Un igumen este. 'pe moarte.

el vrea

lase

moten i re

.+

Canonul "S;
-,

Intreb. Oare se cuvine p reotului caterisit pent ru vino v ii , sau car e a prsit preoia de bun voi e. conti en t fiind [de vin o v i a sa], s zic : .Bine este cuv nta t: D um ne ze u," s a u : . D um neze u n e miloslivete pe noi . ~, sa u .Adev ra l u l Hrlstos ", sau s tmi eze cu t m i- ~ _, loa rea, s au a s e i m p rt l n altar ? } R sp . Nu . Ci se va r ndui n locul mireniIor. (5. 17, 62 ap.; 9. 12 sin. I ec.: 9 sin. III ec.: 7. 1'1 sin . IV ec. : 21, 26 trul., 9 Neoces.; 36 Ca rt.; 16 sin (11; 3. 27 Vasile c, M .; 3 Chiril Ale"). - Vezi comentarul canonului 21 al sinodulu i trulan, care

'.

2 55
servete drept comentar i pentru canonul prezent; jar drept temeiu p entru acest canon serv ete canonul 27 al lui Vasile cel Mare i canonul 9 al sinodului dela Neocezareia.

Canonul 9. Intrebare. Ce ns emneaz ceeace zice Sfntul Vasile

n privina epitimiilor mici: Fie [nlturat] dela bine cuvntare potr ivit m surii g re e lii 7 Rspuns. Insenmeaz a se lipsi cineva de bine cuv nta rea care se d n b i se ric . .
Binecuvntrile bisericeti ( exx ).:'luw.a n :<.at eo). or 1at) me uaici sunt ac ele binecuvntrl, pe cari le d episcopul sau presviferul penlru ru gciune, sau spre a ntri pop orul credincios cu ajutorul divin ; i prin ur mare de a ceste blnecuv nt rt se lip sete. mai mult sau mal putin, respectivul pctos , potrivit p caulul, in care a c zut"). Epltimit miel se numesc cel e pres crise de Vasile pentru pcate mai mici, i cari se g sesc n tre epitimiile prescrise de Vasile dela Nr. Il pn la 60 (dup edilia lui Mlgne) .

[lonae

. t.

Canonul 10.
ruri . ,
flm
s

Intrebare. Se cuvine ca cei oprii dela sfintele da mnnce prescurile nlate ? Rspuns. Din viaa Sf ntului Teodor Sich eotul a c ei se opresc la mnca].
SFntul Teodor Sicheotul, a
aici
i

(3, 4, 38; -4 1 ap. '; 7, 8 Oangr a ; 1'.1 Laod.; 37 Car t.) ,

lione a z

c rui

biografle . s e menc

in care biografie se

spune

celce

nu

este

vrednic de sfnta imprfanie nici .anafor nu poate s primeasc in biseric, acest sfnt a lost arhimandrit al clorva m n stlrl din Oalalia i episcop in Anaslasiopol. A devenit celebru prin mai multe minuni i a murit in anul 61 3 '),
1) Comentarul lui Vataamon, IV, 425.
2)

In ,. Vieile Sfi nt1o r '" bi ografia ac estui

sfnt

se

g s e te

la 22

Apei! (Ed . din Moscova, 181 5, II, 8293) .

2 56

- Despre canonul prezenl am l cu i amtntire la comentarul canonului 3 al lui Ioan Aiun torul, i a m v zut c cu toat aceast apreciere sever despre canoniconul lui Ioan Ajuntoru l , . totu i aces ta a Intrat In uz general In Inlr eaga Biseric rsri tean , i nomocanonul din Molltvalnicul nostru cel mare s'a al c tui t in general pe baza ac estui can onicon. :,

Canonul 1 L Intr ebare. Cuvine-s e a pedepsi pe cineva potrivi t Ca no nico nuiui lui [Ioan] Ajuntorul ? Rspuns . f'i i n dc a ce s t Ca nonicon uzeaz de mult bl ndee, pe multi i-a pierdut; din cauza aceasta ceice cunosc bin el e, i se abat d ela el, trebuesc a s e ndrepta.

, ": .
"

\:

B te er tca fostu lu i sc hi t

C r nu,

jud

B u a u .

Diferite

prescripiuni

ca no n i ce .

1.

_ .
>

Ce lucru ingro zilor am su feril noi, dect poate c este dureros c nu am- .suer it n imic i c nu ne- am socotit la fi) vrednici de patimil e lui Hrist os? [fa pt. II p. 5 ' 41]: Dac sunteti Indurera li c voi s ub cer ul liber v . n ch i n a i crea toru lui cerului i al p m ntulu i , din c a u z c casa de rugcilThe a fost cu pri ns de prime jdie, g ndii-v i c cei unsprezece. ucenici erau In c h i i Intr'o camer, iar ceice au rstignii pe Hristos s v r a u s er viciul divin iudaic n templul celebr u. Dar poat e c i Iuda, celce a preferat moartea prin spnzur are v i e i i ru inoa s e, s 'a a r t a t mai al es dect ce ice a st zi nu se ru i n ea z de orice invlnovire a oamenilor, i as tfe l s unt ga ta in chip n eru inat pentru fapte imor a le. Numai nu v l s a ti n el a i de vorbele lor min cino ase .lc ud afirm ] c propo ve d ues ccred l n a cea d re apt. C ci a cei a nu su nt cre tini, ci de ceice fa c comer din 'c re t l n i s m , deoa rece d n ii totdeauna prefer ceeace li ad uce lor folos n via vieuiril dup ad evr . Cnd au cr ezut c vor c ti g a degeaba aceaintietate, atunci au conslmlt cu vr jm a ii lui Dumnezeu, iar cnd au v z u t c po porul s e infurie , i ar i I r n i cesc dr eapta credi n . Eu nu ti u d a c ace ia s unt epis copi, i nici odat nu voi socoti int re pr e otii lui Hri stos pe ce lce prin mini mu rdare a fost a e z a t la con ducere ' s pre dist rugerea credinte i. Aa judec eu . Iar d a c voi s unteti ceva de partea noastr, fi ret e c v e i judeca a a ca noi; iar dac vei judeca s inguri, fieca r e va fi st p n asupra prerii sale; iar n oi s unte m ne vinovati de snge le ac eluia. .
~ Aceasta este un extract dintr'o e pis tol (210 al. 192) " lui Vas/l. cel m are; adresat pre svilerilor din Nicopole In anul 376, Un oarecare Fronlon fusese insti tui! ileg al episcop aici, i
17

25 8

ncerca cu tot pretul, sau cu forta sau prin viclenie, " s - l con solldeze situatia n Biserica din Nicopole, i din cau za aceasta persecuta pe presviteril, cari nu voiau s-I recunoasc. Vasile Jn dea m n pe aceti presvlteri s nu descurajeze suflete!e, el: s n d j duiasc n ajutorul lui Dumnezeu, care ii va scpa de acel "om, despre ca re Vasile zice c nu-l recunoate a li episcop.
2,

Es te bine i folositor a se m p r t i n fiecare zi i a primi dumn eze e tile taine, c ci nsui Hri stos .z ice : ..Celce m n nc trupu l meu i bea sngele meu, are via ve c i n i c " [Ioan , 6,..]. Dar noi ne mprtim de patru ori in fiec are s ptmn: Dumineca , mercurea, vinerea i s mb ta , i n alte zile , cnd se face pomenirea vreun ui s f nt. Es te de prisos a dovedi c nicidecum nu g re e te cineva dac In vremuri de prigoan , n lips de preot s a u de Iilurghisilor, este constrns s primeasc mp r t a n i a cu mna sa proprie, deoarece aceasta se dovede te prin ns i faptele din obiceiul ndelungat. Cci toi ca r i v le ues c n pustieti, unde nu se " g se te preot, p s tr nd cumin e c tu ra a cas , se mprtesc singuri. Iar n Alexandria, i in Egipt, foarte ades eori chiar fiecare din tre laici are n casa sa cuminectur, i cnd doret e s e mp rt e te : c ci d u p ce preotul "a adus . deja jertfa i a dat-o In " primire, apo rcetc e o Qrimete, trebue s c re a d c se " m p rt e te ca " dela preol. Cci chi ar i n biseri c preotul d p rticica [din cu m i n ec t u r ], i celee o prim e t e o line cu toat puterea, i apoi cu mn a sa proprie o du ce la g u r . Deci aceia i valoare are.i-ori de primet e cineva o sngur prticic [din cumin ec tu r ] dej a preot, ori da c [prim ete] mai multe prti cel e deod at . - I a cea sta este o epistol 93 al, 289) " a lui Vasile cel
mare, sc ris de el pe la anul 372 unui oarecare Cesarle, Dou chestiuni se cuprind intr'Insa, nti: ct" de des trebue s ne rnp rt l m cu sinlul trup i sn ge al lui Hristos, i a doua : in vreme de pri goan, i cnd nu se gsete nicl uu presviter, creti-

je
1,.

2 59

nul se poate cumineca cu mna sa proprie. - La chestiunea a doua s se compare comentariile canoanelor 58 i 10 1 ale slno-dulul trulan.

,
S t rd ue te- te,

3.

"

o preotule, s fii l u c rt or fr de rudrept Indrept nd cuv ntul adevrului. Niciod at s nu me rgi la s lujba s f n t av nd v rj m ie mpotriva cuiva, ca nu cumva s alungi pe M n g i elorul n ziua sfintei s lujbe . Nu te judeca , nici nu te certa , ci s t r u i n d n bise ric roag-te , i ci te te pn la ceas u l, n care trebue .s s v r e t i dumnezeiasca s l u jb t ain ic , i ' as tfe l s p e t i la s f ntul a lta r cu p o ci n i cu inim cur a t, n eprivind Incoace i ncolo, ci CII fric i CII cutremur s s tai in f a a m p ratului ce riur ilo r. N il grbi ori sc ur ta TugciUllii e din ca uza purtrii de g ri j omeneti , i nu j ine a se ama de fala oamenilor, ci priv e te nu mai la irnp ra t u l celce st de fat i la put eril e [cereti), ca ri s tau imp rejur. Fii vredni c ndeplinito r al s fintelor ca noa ne . Nu liturghis i I m pre u n cu ce ice s un t opri ti [de a liturghi si] . B ag de seama Ina inte a cui s ta, cum liturghis eli , i pe ci ne mprt eti. Nu uita porun ca Domnului i a Sfi n i lo r Apostoli, car \; -zlce : Nu dati sfinte le c inilo r i nu arun.ca i m rg rita re le nairi te a porcilor '[Mat. -7,. 1. P z i i-v de cini i d e celelalte . Vezi s nu ' caz i de frica , oamenilor; nu da pe F iul lui Dumnezeu n m inile nevrednici lor. Nu te teme n a ce l ceas de care va dintre cei sl vi] a i p m n t u l u i, nici de celce po art ' co ro a n . Celor cari su nt vrednici de dumnezeiasca m prtanie , s le, o dai n dar, precu m i tu Insu ti ai primit-o. S nu o dai -ce lor ce nu li se permite de du mnezeetil e ca noa ne , cci -ei se s ocotesc [a fi] ca pg n ii ; i da c nu s e conve r-te s c, vai a t t lor, c t i celor ca ri li mpr tesc . Bag -d e sea ma (nu m pri vet e pe mine, ci pe tine) ca nu cumva din 'neglije nta ta o a rece s a u altcev a s a ting sfintele taine, nici s s e umezeasc , s au s se afume, sau s umbe cu e le cei profani i ne vrednici. . Da c vei ' i ne a s eama de acest ea i de un ele c a ace s te a, te vei mntui a t t pe line, c t i pe ceice a s cult de tine .
-ine,
17 "

..
260

- Aceast indrumare (;rap'rr' )p.a) pentru presviteri a lui Vasile cel Mue. cnd au s s v r asc s l n ta Ilturghle, in ed l[ la Migne s e num e te sermo ob sacerdoium insiructionem, Vas ile cel Mare a a lc tui t aceast indrumare in anu - 375, i o copie de pe a ceast indr umare o primea iiecare pr eot nou; c nd, era hlrotonit.

4.
Epitimia s nu se de a simplu dup cantitatea p ca telor, ci s se aib in ved ere i inteniun ea celorce p -' , c tu esc, ca nu cumva, voind s crpeti ce eace s'a rupt. mai mare s faci crptura, i s tr du i n d u- tes indreptezi. ce eace a c zut, s faci cd erea mai mare; cci cei bolnavi i ce i distra li, d ar mai ales cei deda li v o l u p t i i lume ti , pre cum i cei ce se f l esc cu origina i puterea. lor, cu Incetul i puin at entiune dau p cat el or lor. [t oi. ace ti a] pot, d ei nu depli n, ci numai in parte s se nber eze de rut il e :ca re ii cuprind. Iar d a c ci neva dintr'o d at p rovoa c indreptarea, foarte u or i va lipsi de indr eptare. C ci sufle tul, n da t ce es te adus In sta re de a fi f r de ru in e , cade in . dispera re: i atunci nu mai a s cu l t nici de cuvinte bl nd e, nici prin a menintare nu se int oa rce , nici prin binefa cere nu se imboldest e: ci devine mult mai r u dect acea cet ate, despre ca re Proorocul zice doj enindu-o: f ata ta s'a fcut ca cea a desfr natei i de nimic nu te ruin ezi ; Din ca uza aceas ta p storul trebue s aib mult pricepere ca s ce rce teze din toa te p ril e s tarea sufl etului. Cci pre cum multi sunt cup r in i de neb unie, i ca d in disp er are cu p rivire la "m ntuirea lor , deoarece nu a u put ut s s upoa rte docto riile a mare. as tfel "s unt i , de cei cari nu d au at entie [celor s u l e t e t i ] din ca uz c nu li s'a dat pedeap s potrivit pc atelor , i devin mult mai ri, i mai mult pctue s c . Pri n urmare nimic din ac estea nu trebue s , r m n ne exa mina t, ci toale cercet ndu - se cu deamnuntul , preotu l s a plice ce le co respu n z toa re, ca nu cumva s t r d u i n a lui s fie za da rn i c ,
Acest e
ln dr u rn r l

i
. "i~

~~

'. ,,

I oa"

Gu rdea ur. Despre aceste nd r u m , i am f cut

a dr es at e duhovnlcilor a u iost e mise de ' a mln tlr e d e a,

26 1

,( Ia, paq, 63 , pa rtea ! vo], I din lucrarea p rez e nt ). i le-a m citat , ..Iacomentarulcanouulul 11 al primului sl nod ecumenic.

5.
Vd c muli s e mprtes c cu tr upul lui Hristos in ch ip , sim plu . i nt m pl to r . ' i, se m prtesc urmn d ma i mult obic eiu lui ' c t i legii, 'de c t ra iunii i chibzuelii c urate . Se s pune c atunci c n d ise apropie timpul sfintei .P a tr uzecimi i al Patilo r, ori un de a r fi cine va, se mprtete cu [sfintele) taine. Da r nu trebu e s se in [ numai], s rb tori le, ci s se cure co n tiina, i a poi s se lmprtasc ; cci .ce l ne curat i cel nevred nic, nici la s rb t oa re nu ~s te ndreptit a s e mp rt i cu sf nt ul i preanfricoatul ' trup. C ci ' g n de t e- te c ceic e participau la jertfele [Testament ului] vechiu era u cu , bg ar e d e se am; i m ai nainte se , cu r tau , i in toa te privin'lele erau curati. Iar tu, c nd te apro pii de j ert f, de ca re , i ngerii tremur, hotrti lucrare a potriv it m preju r rilor ,de tlmp, i cu min i i bu ze mu r dare ind r zn c ti [s te apropii] de trupul i s ngele lui Hristos? Cci nici ' pe .Imp ra fn u ai vrea s s rui c nd .J l m i r oas gura; iar pe m p rat u l ceriurilor l s ru i cu s ufletu l mirositor ? N eleg iuit lucru este . acesta . Prin ur mare d ac !Ili e ti 'vrednic de mprt anle, nu eti dintre ce i vred nici nici de rugciune i de situatia [ta] . 'A s cu lt d e 'Domn ul, ca re z ice: ,Gek e se pocesc, s e apropie [de irnprt au i e] : i ar ce ice nu se mprtes c, nici nu s e p o c es c ,
-r- Aceast' prescriplune canonic a supra felului cum treb ue s 'se apropie cineva de sI. cu m l nec tur este . Iua t dint r'o cuv ntare a lui Ioan Gur deaur d es pr e epi st ola Ap.- IIII Pavel .c tr e Elesen',

6.
Multi se mprtesc cu aceast [sfn t ] j ertf odat ,p e.: an; altii de ' dou , ori. - altii m ai des; i c t re toti ace- ti a s e ndreapt cuvntul nostru . Da r mi numa i c t re .c elce s un t aici, ei i ct re ceice s unl In , p us tiet l : c ci .ace t i a o da t pe a n fac ace st lucru. De ci ca ri trebuesc . I u d a i , cei ca ri oda t , sa u ca ri a deseori, s au ca ri ra re-

o ri [s e im p rt e s c] ?N icip e ce ice [se im p r te s c o d at ; nici pe ce ice de multe ori, nici - pe ce ice d e puti ne ori. ci pe ceice cu co n ti i n a cu ra t : [se mp r t esc), - i a c ro r_ via es te i repro a b il: Unii ca ac eti a totdeauna , iar ceice nu s unt d e a cestIe l, nl ciodat vs nu se -ap ro pie [de cumine c tu r]. Dar. dece? fiind c a ce t i a. p r i mesc asu pra lo r judecat a i o s nd a. : c t i ped e psire a i pedeapsa .i nu te mira ; 'c ci,- precum .hran a, care dup firea s a este nut ritiv, d a c a junge n .sucur i striccioase . distruge i s tric totul, i ca uzeaz bo al, to t astfel i s fint ele taine. Tu te d e sit e zi la ma s - duho vni ce a sc , i apoi, i ar i ii nti nezi g ura cu norclUnqi.rcu mir -binemirosi tor, i ' apoi iar i umpli de putoare, tmp rt indu -t e d u p un an P: Crezi c i i . a jlll1g p atruzeci de zile s pre a te c ur i de p catel e [comi se] in timp indelun gat, i d up o s p t m n i ar i ! e into rci la cele de , mai ina inte?' Spune-mi, ori de vindec ndu -t e n patruzeci de zile d e boa la indel u nga t, i a poi iar i lnapoindu-te la rn nc riie, ca ri a u prici nu it b oal a , nu ai pierdut att ost eneal a de mai Inainte, ct ti-ai i s tricat mai mult ? C ci d ac ce le Iireti s e s chimb , cu a t t mai mult [s e schimb ] ce lece [de pind] de voin . Tu dai patruzeci de z ile pentru s n t atea sul le tulu i, i oare s nu a tepi nici pa truzeci pe ntr uca Dumnezeu s ierte? Spune-m i; glume ti? Pentru aceea i diaconul rostete- zic nd: ;,S iin te lesiin- ' [il or " , a dic ce lce nu este sfnt..... s nu .se apropie. Nu zice numai: ce lce e s te cura l de p cate, ci-celce es te . sint.
Acea sta n c este o prescr lp fune canonic a lui Ioa n. este luat -din tr 'o cuvntare a s a des pr e epistola -Iui Pavel , c t re Evrei. . Gurdeaur, i

.'

J.

,j :

" f, :.

'-

Intrebare: Cum mprti mai! des, sa u' mai rar ? Rspuns : Apostolul zicnd : f ieca re ._ s s e ;exanii- . neze pe sine, . i aa s m n nce din pine, i ' s bea": d in p aha r; fiind c ce Ice cu nevrednicie m n nc " i bea . acela _m n n c i bea spre ' osnda s a , nesocotind trupui Do mnului. Pentru ', a ce asta s unt intre voi mul i neputin-

7. este mai bine a se

26 3
cioi i bolnavi, i muli dorm; da c ns ne-am ex am ina pe noi n i ne, nu am fi os n d i i ; iar [udecndu-ne dela Do mnul ne cer t m , ca s nu fim os ndll . cu . lum ea la olalt " (1 Cor. 11" . _.,), este prea lmurit c mai na inte trebue s ne c u r i m i s ne Iiberm de toat fa pta vrjma , i asttel s ne apropiem de dumn e zeia sca s l u j b tain ic, ca nu cu mva s fie spre p ieirea sufletului i a trupului. Cci Dumnezeu zice prin, Moj )i c t re Israil : "Fiecare om . din seminia voastr , care s e va ap ropia de 'ce le sfinte, pe care fiii lui Israil le-au C011sa crat Domnu lui, i necuria lor fiind asupr-Ie, Domnut va strpi a cel s u fle t " [III Moisi, 2 2'3 ]' i iar i : C u r liti pe fiii lui Israil de n ecur eniil e lor ca s nu intineze l caul meu [III Moisi, 15' 31)' Din cauza a ceasta Apostolul in c z ice c t re ceice cu n evrednici e se m pr tesc, p recum s 'a zis [mai su s) c : " d in cau za a ce as ta s unt Intre voi multi n eputincioi i bolnavi , i multi dorm" [1 Cor. 11 '30] ' adic sunt bolna vi i trag de moarte; din cauza a ceast a a tt dumneze escul Dav id , c t i ce ice era u m p re u n cu d nsul , c nd a u vo it s m n nce p inile pun erii Inainte , cari sunt prototipul trupului lui Hri slos, arhiereul . i n da t a ntrebat pe David o ri de s unt cura t i de patul fem eii, i a tunci le-a dat lor p inile [1 hnp. 2I ,<. I. - Acest rspuns canonic a fost scris de SI. Anasiasiu patriarhul Anliohlei (dela an. 561). Precum se vede, acest r spuns canonic . tratea z despre aceiai chestiune ca i p res c rlp l unile cano nice, ce le-am dat sub Nr. 2,5 i 6, adic despre im pre[urarea cnd i cum trebue s se primeasc sfnta tmp rt an t e .

S f r it u l

Sfintelor Canaane.

IND EX
alfabetic d espre materiile i numirile din volu ,~ mul a l II-lea . (Cifra 1 indi c partea priml'l d in vo i. II, cifra II partea a doua din acela volum, iar cifrele arabe ara t n umru l paginilor).

A.
A ctele sin o d u lui d ela . Nlc efa rti m isc lui Bo nifa ci u , episcop u l Romei, I 295. A cu z at or (:x a : ~rQP o ,;)
1

i
"

A du u ri ilega le

(napoOUYfLOr ~ ) .] 1 .

~l'

. ,{
.,'
~

39; 44 - 50.

impo tr iv a

e p is cop u lu i

p rin i l or.

I 15 8- 15 9 ,

284;
ci ne nu . p oa te. fi a c u z.a t or ? 1 28 4 , 285; i a cuz a t, 1 187. ..Acuze impotr iv a c le r i cilo r , 1 15 8 ,

e p i- : s co p ulu i, 1 4 3 - 44, 67, 107 - 108. 150 _ 161 , Il 39, 4 4-50. Afaceri lu m e t i , 11 69 -1 70 , 31 8-3 19. Af,drcOO1, Il 7,' 2 18. A furisire (arPop tqujg ),o p ri re,'l ' de la
fun ciunil e preo e t i

i n ute fr ti re a

s
.'~

,;J
'i ~

i'

p entru un t im p oa re-

ca re, 1 14 0 - 14 2, 14 4 145 , 116 ;


p e ntr u tot d ea u na , 1 3 - 5 ,

174 -1 76 , 18 7 ,. 2 84, 28 5 . A da m, Dumn ezeu nu l-a cr-e i a t ru u ri tor, 1 27 0. Adria.. 1, p' p a d ela Ro m , (p n la a. 79 5), 1 2 74 . A d u cerea jert fei, vezi jertf a . Ivdu ue ri (I.lOlX.;t;, 'ln !Ja U~) . 1 3;'3 4. 4 1, 265 , 1[ 57, 5 8, 60 -65, 73 - 74 , 9 3, 95, 96 , 11 3 , 2 38. Adulterul (,wH le/a) se d e o s ebete
d e . d es fr u
i

3 2- 35;
ci ne p oa t e abso lva pe cel

. afu risit > I

: 87 - 28,~ .

vezi :' co m un iu n ea.

A furisiti, 1 64, 65;67,68 , '13 9,1 40 . 159 , 184 - 186 , 266 - 26 7 , 284.
A ga pe
( ti r(~ rr o{) os pe e le

d e dr-a-

goste _sa n u se i n n bi ser ic i, .1 10 1 ; .


d espre ce ic e - de f ai m p e ce ice fa c agape d in cre din , 1, 45;
s

es te m ai

gr av dec t 7 2 -75.

acesta ,

II

ped epsele pe n tr u ad ul te r,
I 23 , 3 2- 3 4 265 , 1[ 73 -

nu se

du c

nimic d ela

ag a pe, I 101.
A ga piu , p resvite r in A ra bia (pela a. 394). I 148 . A hm . Il I \. A jtflJl.u ea , v ezi : p o st ul.

74, . 11 2 , 121 .1 6 7- 169. vezi: d eslr u l , dcs frn area. A etill e pi sco p u l Sa lo nicu l ui , 1 120, 14 3 , 144 .

2 65

r\ keldam a ( ' .Iu l oa.'-I. ,l ) , pr eu l s n gel ui, II 138 - 13 9. A legerea <<piiwo, J. d e e piscopi, 1

, <i

)-

;1,

l
.~

00'

~:

.
'

75, 76,77,9 1, 120 , 12 1, 130-1 32 , 1630 , 2 09211,2 14 -2 16; Il U se p o t inea n p fe~ ze n a asc u l t to r ilor , I 8 4 - 85; . episco p u l, ca r e i modifi c co nv inger ea - ex pri m at la. aleg ere, se cate rise t e 1 16 3 .,.7 1 e tc., 10 8 e tc. d e p reo t i,"! 8 4 - 8 5, 9 1- 92, Amulete. 1 109. 111 79. ...,,_ A mvon, 1 9 4 -95. A lex atldria, . dis p u ta nt re :Bis e ricile A n a! a"" , 1 92 - 94, 106 . A lexnn driei i Rom ei , 1 264 - 2 65. Anat ema , 1 2 43 -246Alex andru 'II, papa. R o mei ( pn Angelici, J 107 -108 . . All icet, papa Ro m ei (p n la a. la a. 10 7 3), 1 33 2. 1( 8), 1 56. I II, pa pa R omei ( p n la A nima le, ra p o rtu ri ne natura le c u a. 11 64), 1 235. a n im al e . v e z i: ped e rasria. imprat u l -grece sc b iz a n tin (p n la a. 9 ( 2), Il 5 40 A n lid o r, [ 9 2-94 , 106 . A lexiu p at riarhu l Co us ta n ti n o p o - A ntimis, II 2 27 . Iul ui ( pn la -a. 10 43), II 68. A nu l tropie sa u cer e sc, sid eral , civi l c a le n d a ristic, co m u n, b iAlipiu , e p iscop u l di n N u m idie, se c t , 1 58 - 600 1 159 . A pa ( Bila' ,,) la sf. botez . l l 140 : Altar ('? Vf1la6r ~p w v) , Se poate r is se a mestece c u v in la sf. d ica nu m a i c u bi nec uv n m a s. 1 19 4 ; t are a episc op u lu i, 1 67 ; c a l d la jertfa e uli ari s t i c , Il c el ce ridi c a lt a r s e par a t fr 232. In v o ir e a .e p is co p trlu i, 1 6 7 , :A p fa rc ( e,aJ ba) l1l <;): ce lce a pa ra 160, 247; pe co nd a mn ati d e j u d ec to r i a n u m ai cei ie ro si ti p o t in tra e pi s copii a r, se p edepse te, 1 in altar, 1 96- 97 i 226 -227 ; fe mei le n u p ot n tra in altar, Apeluri. D es pr e a p el u rile cl erici 1 0lll'; lo r la fo r u rile jud e c t or e ti S U ~ c l u g r i ta poate i ntra in sl. perj o a re 1 122 -1 30 , 18 4 - 18 6 , alta r ? li 233 ; 259 , 28 0 , 289_29,0 Vez i ju d eni m ic s n u s e ad u ca la ct o ri a . ltar, a /ar d e p ine i v in a me s t ecat c u ap, 1 A pia riu prcs v it er u l d in Six us (pe la . 1!24); d ispu ta in priv ina lu i 194- 195 ' in tr e Bise r ic ile C art a giu e i i Ro c e ice sl ujes~ Ia -altar trebue ' lu e i, I 129 -1 30 , 2 8 9 -2 ~,)(I . s s e r e i rt d e la so i i la Ap o ciT liJl,~ a . I 199. ti m p u r i a n u m ite, l 5 3 ,
o

18 1, 2 33 , Ama/ii {fi l a c teri i], 1 10 8 - 10" 0 Am bro,<;iu, e p is c o p u l M edi o la n u l ui (t 3 9 7), 1 47, 198 , [ 1 M AmestecaTe de snge, ve zi inces t. A m filohiu, e p isco p ul Ic on iu ln i (t 3 95), " 33 . despre c r il e Sfintei Scr ip turi. 11 159 -1 6 1; S c r isl b re <l pa s t ora la a l ui V as ile ce l M are c t re A m filoh iu, Il 4 1 etc.,

" "' !, ';,' '. '':,.

266

Apocri]e, c r i , II 3 1, 32, 35. 24 1. A p oli liu . sc risori (' A;roAvr-tXu.C b rt-

r !x-';

e~.o v(Tl:i)~ "

Bi seri ca

" in

caz

17TOAO i). Episcopii primesc din pril ejul- in sti tuir ii g ram ate dela ce ice i-au n u m it, n c ari se arata d ata nu m iri i i u um e le d o m nit oru lui , 1 25 2 - 2 53 ;
A p ostasia dela
c re d i u t ,

d e nevoie cere
ajuto rul a uto r it t ilo r lu m. I 230; Cin d j ud e c a u r o rit ti le

1 3 - 12,

lum..

II 118 , 123, 12 4 , ! p5, 20 5 -208. A p () swlltJ , r e v i s t din B u c ure ti, I 58. A p o tacti , C A7rOTa xr !'I1~), II 4 0 , 4 5 , 46, 105. Apsis, I 20 0. A rl1l,iarl, episcop ul A nci re i, 1 147148 . Ardt ~1rea DOIJlHtI1Hi cn d cad e pe D'umi n e c , Il 1 75. Argin tul , vezi : lac o m ia, simonia. A ri all i , 1 86 , li 37, 38 , 15 3. 175 176 A ..;ce i, vezi: m on ahi A sa z a ( ' A(1)Ojal ';) s au in fr n area a d ev ra t se gse te n umai in B ise r i c, 1 50 - 5 2 . A scrtltarea ( .h p0lJ.OlSJ , tr eap t de peniten , li 13 - 14. c a n o n i c . 1 11 6 , 18 7 -1 89, 320 . A ez min tde apostolia , [ 12, II 34 35. A lalla, i" ' cel Ma re (t 373), I 6 0 , 124, 144; li 26-38, 63-6 4. Atelh1gorC1 apologet d in veac ul a l. n. lea, I 83. A lic episco pu l C o ns ta n tinopo l ul ui, scri soarea ca tre sin o d u l di n A /rica, [ 2 94 - 295 . Augu stin , episcopul Hinonie i (t 4 30), 1 37, 92, 112 , 15 9 , 19 8 , 19 9, 205, 2 13 , 223, 2 4 1, 244 , 249, 25 1, 252, II 5 0, 64.
A'tlr e/itl,

in aface r ile e lericilor ? 1 67, 164- 168, 3 15 3 16 . r<1 p ortl; ' c u Bj s e ~ rica, I 225 2 26 , 331-33 4. A ,;eua (;rp d.rpaJ~ e piscop u l se in ... gri j e te d e a ve rea b is ericeas c . . I 80-8 1, 18 9, Il 18 8 ; b i seri cea sc. treb ue s fie co nse m nata. 1 191 ; b ise rice a s c sa se ps t reze cu ' g r i j , 1 79, II 181 , 1 8 2 ~ 18 8 ; I episcopul ui, 1 79 , 17 7 , 2 4 3 2 45, li 18 8 ; m n sririlor sa fie co nsem ... n at i p s t ra t in in tre ... gime c u grij , [ 30 0 - 304; ' ~ ~ .... v nzarea av eri i b i s eri ce t i, l . 18 , 18 1-1 82 , 19 1,11 18 1,. " 18 2 ; bise r ice asc se poa te in tre... buinta pen tru tre buinele cl eru lui , pentru s ra c i, v d u ve i aju torarea fratilor s rac i , 1 80'-8 1; biseri ceasc s s e s e p are
1 18, 44, 79ddl~ 177, [ 81 - 182, [ 91W;M6-31 8 ; 11 18 6, 1 8i4!n.1': ~ ,tlr... .. , . . . . a c.1rnln ~ s~r a reqHi'l--ye rll o lsen : ce t i 111 Bise rica o rtodox a r o m n , 1 8 1; c as e i e pisco p ale i arh ie p is-

de

av erea

epi copului

.. .

2 "

e p isco p u l

Carrag in ei

(t

425), 1 150 etc.


.A. llwl, v e zi :
lco rn i a ,

s im o n ia .

Au toritat ile lumeti, de Sta t, (r~PIOV-

267
copale s se poistr:z:e de eco nom sau c orrnsrun ea
s pecial
ei
v cl uv i t,

J 75-76 , 15--1 .. 237-23 8 , 240-24 1 ;

pe tim pul v acanpri-

sca u n u lu i e p is co p esc ,

I 18. A zimd del a . I ud e i s ou se mea s c , 1 1 10 . -

B .
,B aga diu, e pis co p n Arabia (pela a. 394), I 148 . Bai e, clericii s nu se sca lde c u . l emei , 1 105. / par fl ) , c eic e {lega 1 c er Ba u i, ( x,o'l bani, II 164; - v ez i : simo n ia, l c om ia . Barba rii, 11 19 , 10 2. Bardenbewer 0 ., 1 60 .
Bt a i a ,

c le ric u l, ca re ba te p e

CI ~

n eva , 1 3 15-3 16, Il 102. Brf irea, v ezi : cl eve rirea. Ben eficiile cl er -i cjl or-, 1 19 0 . Bei a , c lericil or, I 99, 116 , 19 7, 2 26 ; Bened ict, II 77. . Bel'eregiu, 1 20. 4 6, 82, 92, 108. 1 13 , 186. 198 , 19 9.11 J 3 1, 133. Binecuv n tarea, ( EOAOr/a) ; ci ne ar e dreptu l s d ea bin ecuvn tare II 87, 88 . s:i. ;l e' ferim de b i n e, c uv n ta r ea e re ti eilo r, 1 106. Bi nefacerea 1 5 l. Biserica ( o(xo ; fh ou , i xd'1JG/a ) tre.. b ue ci n s t i t J 5 0 - 5 2 ;
s

s ta nt in opo lului i Rornei.. 1 326 -328; i m pc ar-ea B iseric ilor Ro mei i A le x a n d riei, 264-265 .. Orto d o x Rom na , r e vi s t ; I IV. Bog ia ago ni s i t d u p d reptate. i impreunat cu ca ri ta te , 1 5 ] - 5 :2.. Dollla!'i, 1 20 1- 20 2. Bonia ciu 1 pa p a Ro me i ( p a n la' a 42 2), 1 15 1, 28 9 -296. B ostra, s c a u n ep is c o pes c , 1 14714 9 . Botez , b orezore (IJrfTrT!(1.'lfl, tJ:(} ~tall od. s se s v r e a sc in num el e Tat l ui , i al Fiu lui. i al Sf n tu lui Du h , i. c u tre i a fu nd r i, II 140 ; va lid , II 39 - 5 0; ri tu a lu l del a b otez, II 14 0 ; ce ic e se b o t eaz mai i n t i s se i ns tr u ... i a s c in cr e d i n , r 1 13 ; cei b o te z a i s se u n g cu Ilf i sm , r 114 ; co p iii nc s e bo t ea z s p re iertarea p cat efor, 1, 27 0-27 1 ~ desp re p c arele sv r
i te
t e z; 1 13, ce i bo teza i

m p ca rea

-Bisericilor Co n-

ci ne intra in
mn

nu

s e d i s pr-e u fasc , J 43;


p n

bi se ric s r

la s luj b ei 1 64; nu es te In g duir a s au a as pt a in

s f r i t u l

p oposi
b i se r i c

rcdo c l . I I 39-50 ; cei b o t e z a i de er etiei sau schiz rn ar ici

i na i n te d e b o II 191 i de e te-

1 220 - 222, 335337;

I 101 , 19 9 ; ceic e die pret u ie s c cas a D u m ne z eu , J 43 ;

lu i

cei

b o tez ati in tim p

de

b oa l ,

1 3 6 - 38 ,.

':~

,
113 - 114, 20 1, li ' 56 ;
es te o p r iti bote z area

fe m e ia g rav i d sa se b ote ze, 1 3 1 ; s n u se boteze fem e il c c u m e n sr rus

a doua o r , 1 20720 8 ; cnd se repe t b o tez ul? I 234 - 235 :

~a me ,

ca n o nice . sc risori. v ez i : scriso ri c a.. no n ice. . c e ic e se sc rbesc d e carne,

1.1 7, 42, II 126 ;


vo tu l .d e a ca rne d e II 89: Cartaguo , ep is copul nu ' m n ca p orc, I 17 ,

d e a colo, 1

at ie, II 15 2 ; nu se s v r e a sc botezul in pa raclise lc d in case le pa rtic u la r e, 1 3 19 ;


nu se b o te z e t r upu ri le m oa rt e. 1

2 17-2 19 . Casa. d e ruga ciune, I 43. 6 7, 1] 7, 3 19. C asa lui Dwm rez eu, [ol xo s 8eov ) ,
vezi: bis eri ca . vezi : paracli s. Casiall Io a n , Il 77. C ast itatea: v ezi : feci o ria, iu fr n a rea . Ca talogul ( 'r. V Orp 'l 'l rj . fl(iTP !~). E pisco p u l n ebue .s ai b c ata logul t u t u ro r eler icilor, II 136 : e pisco p tlor s se . a lc tu i a s c d up ord inea v e c b ime a h irotoniei e pi -

171 - 173 ;
ce ice s 'a u b o te zat in

tim p d e b oal n u p o t fi p resv it eri, 1 36 - 38 ; rr a j i d el a b o tez, 1 202 :


se b o teze sa u n u cat eh u me n u l demo n iza t ? II 15 1 ; m o na h ul s im p lu i d iaco n u l p o a t e s b o reze, 11 24 2. Bufolli, ve zi : mi m i.
Btm a w ~ ti re'l , s

sco p ilo r. 1 2 <19 -25 1;


C,1.tati f xw9 ap ol) . N ova t ic ni, 1 86.
Ca tedr. , vezi: s c a un e p isco pes c. C a l e1J isf11u l Bise rici i c r e ti n e r s rit e ne, 11 32.

II 39-46, 105, 18 2.

II 23 0.

C a teh WUellll t. t im p ul 111 - 11 3 ;

n ecesar,

c.
C a ba ,," !i" , J. (t 16 85) , 1 88, 93. Ca lenda rul, in d re p ta t, g rcgoria n , 1 57- 6 0. Cam ta ( r ou G/.1oc;). 11 69.

p c a tele sv r i t e

in ain t e d e c uteh u mcn a t nu c ad sub p ed epse bi s eri ce ti ,

CateblJllieuii ()( n.r r;xQ {,f-1e Vd~ ) . dac di n nt mp lare se C U ~

11 77 ~78.

-C a uo c ueie a u v alo are uni v ers a l 'In Bi s e r i c , 1 150; sa ' nu s e m o di fi ce sa u s s e ca lc e , 1 316-3 18;

s ino d u l ec u m e nic d ela N i cela. 1 291-295, 296, 297. Canoll Ce c r i , sc rieri. v ez i : 'c r i

in ain te d e a ' se b o te za, II 15 1 ; dac p ctu e s c , 13 1, 111 91 ; rirnp ul n ec es ar pe n tru ca t ch u me n i, [ 11 1 - 1 13 ; ru g ci un ea ce se ro st ete in b i s e ri c p en t ru eate, humeni. 1 96 ;

mnec

269
"

'. =""
'l'

n u p o t avea p art e din r " m irele sfintei jer tfe, IT

18 1 '
hi ro ton' -i le
c

:-1'

s n u se [a -

in

prez enta ascut...

t ta r i l o r , 1 8 4- 8 5 ; feme ile catchumen e nu s e p ot b ote za pe timpu l m enstr uatie i, II 15 2 .

1 J 17-11 8 , Il 3 0 ~35, 24 1-242 , C art i ca n o ni ce ( Xf11.'olJt'y- I'"d rp f,ll.,-" fH) , 1 117- 119 , 179 , II 30 -3 5, 157- 158. 15 9-1 6 1 ;
af at' d e cr i l e ca n on ice a le SI. Se rip t uri s n li se pri mea s ca altel e ,

Ca ri ap ocviie

('~ rr: Jy' f) v u:a

/i tiP /rd ,

C a terisirea ( xm9a';osm .:;) , Episcop u l num ai d csino d ul c o m p lec t p oa t e

fi
sii

1 ll7, 3 0- 3'; ;
nu se

179 ,

II

ca te ris ir, ia r i n lipsa si.. . nod ul ui de 12 e piscopi ,


p r esv i ter u l ""d e 6 e p i.. . s capi, d iaco n u l de 3 e p isco pi, ia r ceil a l i el e ..

a lt e r ez c
c r t iior

ca rt i le ca n o nic e, Il 3 0- 35 ;
t r ad u cere a

ri ci de un e p isco p, 1 14 7-1 49 , 161 -1 6 2 , 17 6 - 177 ; ci n icu l ca tcr isit legal n u m ai poate sluji , nici n u poat e a pela co n tra ge n . . t i n tei , 1 6 5 -67, 72 -73, 7 5 , 140 - 142; 11 135;
ce lc e c om u nic c u c el c a... t e r is it se l a p d dela Bis e r ic , 1 6 6 ; citin ac elo r c ater isit i, 1

SI. Sc rip tur i, II 6970, C r il e .!vl a cal'eil nr, I f 3 4 . C storia s tl U se defaime 1 .:.1 1. 42, 44 , 47; nu se p o at e i n cheia fara c o ns i m tm nt u l celor m a i bt r n i , li 9"7 98 ~ 99 , 10 1 :
la timp u ri a n u mi te .1
re i ne

se-

del a i m p reu n a re ,

11 7 ,1 5 4 ;
osp e e l e i petre ceri le d e]"
n un i ,

18 3 -1 84 ;
cler-ieu ! c ater is it d e nim e n i IlU poate fi a pra t , I . 2 26 - 2 27 , Il 25 4, Ca tisma, 1 96. C ci derea {rraiia c.; } es te p cat, II ] 6 2; in t m p la r in vr e m e de
pr igoa n

1 115 ;

(,wf,f17 ft JlroJY. lep darea

r es], vezi: cre di n ta .


Cilla,

'd e

v e z i : penite nta.
p ra ct i cat

C lug ri, vezi : monahi. C lu gri e, v e z i : mo n ahia.


Cma td ,-ia

de d ecid , J

1\4, 15 4, 169, I1 69 , 171 173 , 183 ;


v ez i: l c o mi a .

i le ga lii, 11 182 -1 83; c u e re t ic i i, I 88. 1OS : prcs vi ter n l nu se p o at.... c s t o r i, J 2 8 ; cel e s'a d edica t feciorie i nu se poate c s to r i , 11 57 , 72 - 75 ; so u l n u se poate casa to r i pn c n d t r e t e sot in sa ' II 120 ; este in te rzi s cn marnn vitr c g , c u m t u a . cu cu m n ata, c u fiica un ch iu lui, ap oi tata i fiul cu m am a i C 11 fiica sa u cu d o u s uro ri . d o i

,_'_o

"fi; "~;.: mr;" ~


1 - -

li"
27 0
frati c u mama i c u fi ica sa li do u surori, 1 2 9 ,H
s

82, 12 1 126-134. 154: nu s e fa c "i n ' tirn pu l P atru z e ci mi i, I 1 15 i


potriva desfru. lu i, 11 129; es te permis cl er ic ilor 1 30, II 68 ; - c leri cii n u pot pa r-tiei pa la o spetele dela. a do ua nu n t 1 3 2; - e p itirni a r ef eritoare la c s t o ri a
- nu

,"C d .> IOTia a d o u a c a rem ediu im...

C eliba tard , via a, 1 83 . Ce/iba /u l (' :lr"Jlla ) cnd este sf n t ? Il 13 4. c elc e d e p u n e fg du in d e celibat, nu se poat e c s t or i, II 57, 73- 74 . p reo timei, 1 19 3 . C eta te ; n ce t i mici s nu se aeze epis copi, I. 1 16. Cbemai, ve z i : cateh um en i. Cbiradia, co rr dam narea lu i, II 18 3184. C biricescu, Dr. Co u st., 1 64 . C hiril, a rhiepiscop u l A le x andriei It 4 44), scriso a rea lu i c tre s inod ni di n Af ri ca des p re cano.a n e le . si nodul ui

-: ;

a trei a

nu este c s t o ri e, ci

d o ua 1 8 2, II 52 -56, 227 ;

d ela Niceia I 37, 6 0, 62, 294 ; II 7 2, 183;

p o ligarui e , 11 52; este i n ti n are a Bis er ic ii. da r nu c nd e s ~ l. b o s n d a pub lic , 11 107; a patra n u es t e c stor ie I 30, II 52 , 5 3, . C ntarea: ci n e p oate c n ta in bis e ric , 1 9 4 ; Clltd re ll ! ( (o cd. r1 ~); n umai c nt re tii c a n o n i c e t i p ot c n ta in b i se r i c , 1 94 ; n u are drep t ul s p oarte: o rar , I 99 i " C~l rci ff1Jl d ( xrarljl=!o'Y ) . cl e rl ci i sa n u intre in c r c i u m , 1 9 9 . sa n u s e f a c o sp e e in c u rt ea b iseri c ii, 1 19 9 -

(t

Ier us a li mul u i ,386), II 33, 45.

Ciclu, l 6 3, sola r, I 6 3. Cimitire ~ (x. n !.tLYJr~pl o ") J credincio ii s nu mea rg la ci m itirel e e reti cil or , 1 3 7 , Gi n ci zecj m ea~ Il 14 1. . C ip rian. episcopul Cart agin e i (t 258), I 4 , 37, Q 7, 245, 33 4- 337, 11 49. . CircumceIlion i, s ec t a d onat i tilo r . I 205, .- ". Cil eu! ( a V U r t#(1r7)';) , 1 9 4; ajungnd v rst j u neii, t reb ue sau s s e c s
~ '.
"

t oceas c , sau s e - f ac v o t . d e infrnare , 1 16 9 --t 7 0;W" celce desfrneaz , 11 1 16 \'<-

'1

200, C rciu marilld este sirn o n ie, II 13 7 . C eas ul a l n ou l ea, 1 9 6 . C eci!ia ll, e p is c o p u l C a r ta g in e i (p ela a. 3 12), l 204. . C elestin, papa Romei ( p n . la a . ~3 2), I 151 , 296 - 29 9 C ek still eret icul , l 27 0 -274 .

178;
nu are voi e
s
s

p oa rte orar,

I 99 ; nu se inchine sp re p o p or, l 169 - 17 0 ;


n u se promove z e de

alt e pi scop, I 253. C fertcu! ( xA1f" xo. J, l 98, 108 ;

27 1

Cleri cul, ca non g enera l refe ri to r la


to ticler icii. T l 135 - 137 ;
cine n u poate fi cleric?

1 44, 84, 11 36-38, 68,


13 5 -137, 177 -1 7 8 ; cnd poate deven i cleric
decur nd lu m in at c o n v er t it ? 1 36; c are n u prim e te s lu jba incredi nta ta lui sa u care nu este p ri m it , 1 2 1i

s n u aib.

65 , 73, 78, ] 10, ] 22 - 126, 13 ' - ] 4 0 , 143, 178, 2 34, 32 4 ;


f u nc i u n i m iiita rc s au c iv ile i s n u se n dele t n i c eas c cu aia c e ri lu m e t i , 1 169 , 3 18~

'c el

3 19;
sa nu fi e por nit c o ntra e le-

22, 76 ; nu se poate rnu ta dintr' o lo c a lit at e nt r'alta, 1 65 , 7 8 , 120- 12 2 , 142, 2 162 17, 253;
c are s v rse re c el e bisericeri

ric ilor, 1 140 -14 1; c a re prse t e Biserica i se ndele tn i ce te c u dife rite vrjitorii , 1 13 , 108-109) 1111 8 ; care merge la c rci u rrae , 1
care s e g se te n de sf r au . jurmn t min ci nos, furt sau n alt p cat d e moarte, 11 5 7 , 93, 108, 1 10-111 ; ac u z e 'im po triv a cleri cilor, II 18 5 - 18 7 ; cte i ce fel de perso an e po t fi martori impotriva

99, 197, 225 - 226 ;

ind eo se bi

f r

n -

voi rea e p is co p u lui, ] 43,

15 9- ' 60 , 319 ;
care- i p rsete locu l i se de spa r te d e e pi scop u l s u, I 6 5, 67, 94,
s

nu faca n im ic fr de so co ti nfa episcop ului , 1

143 , 2 16 - 21 7, 25 3, 3 20 32 1 ;

ci eric ilor. 1 2 24, 28 4-286:


forurile j udec.tore ti p entru de t"ic i,I 16 1- 162, 18 4 -

116 ;
care defaima p e imparat, pe e p isc o p, s ali p e a lt itra. in t est tror , 1 3 3 1-334 ; ".__, care m e rge la cu rt e a irn pe.r i a l f r n v oi re a s u p er iorului. T 71 -73 , 13 3 - 134,

18 6 , 2 68 -269:
din cari ca u z e poate f i eleric u l a furisi t sa u caterisit, sau a nate m a tiz.at, 1 68,

146 , '26 6 , 267-268 ;


n u co mu n ic e cu cei s coi din Bi se rica, 1 64 -65, 68; car e rec unoat e b o t ez u l sa u bmecuv nr ar ea ere tic ilor. 1,106, 109 ; car e face da ru ri ere ti cilor sa u ii l a s mot eni rcr t. 1 ] 77,243, 255 _2 57; n u are voie ni ci s p ropo ~ ved u ias c . nici s p e treac in Biserici s t r i n e , 1 2 1,
s .

, 10 8- 109 , 140 - 142 ; , e xcornurri c at p e n edrept, 1 1 140 -1 4 2 ,1 44 -1 45. 159 16 0 , 1\185 ; nu poate fi p rim it nici u nd e fa r de scrisoarea episco p u l ui , 1 68, i i o , 26 7-268; ' c nd s d ea pacea ? T 96 ; cum s se intretin i I 169; c a re se cs torete a do ua or s e despoaie d e -Pl'e<)~ i e, 1 30 , 11 68; , n u a re voie s par ti cipe la ospe ele d ela a d oua nunta, 1 3 2, 83;

272

C lericul cii n d

s se cs to re asc ? 1 ' 69 - 170 . casato rit es te o b lig at a se r e in e de la soia sa l a tim p uri a num ite , 1 r5 2, 18 1, 23 3 , Il 7 , 13 4 ; nu poa te in ea in c as a sa le m ei, afara de ru d e aprop iatc, Il 134-1 35; c terodox, J [ 39-'-50 ; ve z.i : e p isc o pi, p resviteri , d ia c oni, h iroroni e , a fur i... aire , ca tc ri sire. C leru l, int ra rea in cler, r 6-7, 13 , 3 '1-35, 36 , 8 4, 17 1172, 19 3 -1 94 , Il 18 9 ;

1 C linicii,

"v rs ta

n e c e s ar

pe n tr u d e o .

se b itel e tre pt e, 1 3 6 , 13 6 , 169- 170 ; lo c ul d e se rviciu , 1 65, 14 2 14 3 , 2 16 - 2 17 ; a le gerea, 1 8 4, 9 1, Il 13 5 , 17 9 - 80; ra p o rtu ril e ca n o n ice , 1 159 16 0 , 187 - 188 , 28 1, 3 19 . 32 1 ; v ie ui re a, 1 32-'- 35 , 8 4, 19 0, 19 .5, 197 , 2 4 1, 3 14 - 3 15 , 3 8 - 3 9, II 93, 13 5 , 259; n t r e i n ere a , 1 4 4, 18 9 -1 9 r, . II 18 1 ; i ru u n ita tea, 1 3 3 2- 33 3; c o n t ac t u l c u et ero d ocsi i si n e cr ed i n ci o ii , 1 85-88, 10 5 -1 0 7,1 09 - 1 O,Il 15 3; e xclud e rea, 1 65, 7 1- 7 2 , 184 18 6 , 2 29 , Il 25 4. C lew tiri im p o triva cler icilo r. 1 J 5 8 , 17 4 -1 7 6 , 28 4 ; cl e ricu l s n u fi e cl e v et itor. II 13 5. C liment r, papa Ro m ei It 10 0), r 15 ,

cei b o te z ati in t imp d e boala , 1 3 6 - 3 8, 1 13 -1 14, 20 - 202, Il 5 6. C odex lu stin ., 11 92 ; Th eodos., I 33 1, Il 63, 9 2 . Comedian i , " ezi : mimi. Comuniunea (x Q( \lfI) ~{a) la s f n ta I m pr t anie i ru g ci u n e c u c re d in c i o i i, l 8 - 12 ; cle ric u l d e sub j ud e... .c at es te afar de c o m u n iu n c , 1 25 12 52 ; c elce es te pe m oa rt e es te v red n ic d e co mu ni un e , ll l65, 171; ce lce se ro a g cu cei exco m u n ic ati, 1 64 ; nu m ai e p isc o p ul p oa te p rim i p e ce l exco ... -m uu ica t , l 68, l 40 , 159 , 18 6 , Il 177; ce lce p rim e t e sa u as c u n d e pe cel e xsom un lca t, 1 28 L ; cei s c o i d in co m u ni un e n u po t fi ac u. z ato ri, I 284 ; ex c cmu ni cat u l, ca te t i nue t e co n damnarea sa i tr ece i n alt te r ito riu bise ricesc , 1 266 -267 ; . c eice c o m u n i c c u cel , e x cornunica t inan te d e co n d am n a re.i l ui d efi ni tiv a ,l 140-1A2, 18 6, 11 134 ; ce l e xc om u n ica t d e epi- . sco p ul s u se poate ad re sa sin od u lu i e -

II 48 ;

A;,o-f

piscop.l or, d ar dupa


la
h o t r r ca

X I I, p apa Ro m ii (pan a a 17 4 O), Il ' 48 ; d in A lex an dria . 1 1 J 8 .

sin od u lu i n it m ai p oa t e a p ela , 1 68, 11 177.

273

Comul1i unea vezi: afu risi re. .concubinaj, II 84, 2 2 8, Conierinso i nterorro dox di n Co n stanri nopo l din a, 192 3, 1 58 ~60, C ongresu l .pano rto do x di na~ -1923, 1 58-6 0, Consacrarea fecio ar e lor, vcz.i '. fe Consemnarea averi lor bi seri ceti, 191 , vezi ~ ".~ a talo g ul. Constan t im pra tul (337 -350), 125 , Constantin c el M are, mpratu l (t 337), l 22 4, 35 1; VII, mprat u l (9 2 ~ 95 2), II '>4, VIll, i m p ra tul (979 1(,28), II 5 5 , Constan i" i mpra tu l (337 -361), 1 12 5 , 14 4, C011Vdt i i din H O II, 1 36, 84. Copiii ;, ceice nu se ingri jesc de co pii 1 47, 192 ; ca ri d is pre uie sc pe printi 1 48; .
cl ericilor nu se pot c stori cu etero doci 1 1 77 ; c l er icil or sd n u mea rg la teatre lum e ti , 1 '65- 168; bo t eza rea c o p iilo r. 1. 2 34ci oar.

me t c d in v oi e l i ber , 1 269- 270; Crqtillul ca re stii in co ntact cu Iudeii sa u er e t icii, 1 8 7.

10 3 - j(1 5 :

care h rfete n u mele


Hr-i stos, Il 103. Cl'i tOplJi !'oilitro flJ lJ (p ela a.

lui

161 , Cruce, facerea se m nul u i cruci i de riv d in Si. Tra d i i e . 11 139 . Cti tor, 1 300 . 3 04,
Cluminect.ura.

li

16 25 ).

n irn eni
u e c

sa
c a

nu

ce
-

lips eas c de c um i

r dea cea di n ur m

t u me ri u

pe n t ru v ia a v e n ic , 1 157- 1 58 , 1'1

57 , 17 1 ; ce ic e nu p rim es c
c umi n e c m r

s t.

pre oti q2 : se p oa te d a ind d c iti lor ? Il 151 , ] :'): ::


c u m es te a .se
p UJ -

d e l.i i nsu ra ri, 1

ce da c n d se

-1 ':

23 5 ;
copiilor, 1 47; ascu ltarea d e ' pri n i , 1 48 ; emanciparea copiilor, 1. L9 2193, C9 m e/iu , papa Hamei {p n la a 253) ) 37, Cre di tldo H c un} treb u e s tr ia sc, I 5 1; ve z i : ortodocsii. Cn' di 1l d (t:!ar!<~), v ezi: m rturisi re a d e cred in . Cre sconiu, episco p ul d in Re censa,
z:
Cre t i lll d
e duca i a

cu rni nc c.tu ra e a te . hurn en il o r Il t 5 l ; se po ate ela. ce lor c s: a lt a vu t n o ap t e ;'!

, ';;" .

l 207 - 208 , 240, (x p (( .tn {J.v(;.::I :


v i aa cr e t i

nensc s e

pr i ..

S(.ur g e re mvol u .ntar ? II 7, 154; se p oate da ce lor cc in v o lunt a r au . b e ur p ui nii a pfl? 1l 155: se p o are d a fcm ei e i ca re arc. m custru.' ie ? Il 6, 152 ; se poa te eL 1 rn uri b un z.ilor. 1 15 7- 15G ; n u se poa te d a ~ ; ' ul.u i s au so iei d a.. n o aptea, s'au im pr e U !1.i1t , II 152, 15d 5;1 nu se d ~ ;, tl u l "";

lo r m or il or , 1 17 1173 ; C WHi71 ec tllr a n u s e p oat e v i nd e, II 19 2- 195 ;


s

n u se trimit a in a lte parohi i la s r b to a-

rea 9 4;

Pa t i lor,

1 92 -

c el nec u r a t i n e v r e d n ic sa n u s e c umin ece, Il 26 1 j d e c te ori s s e c urn i n e ce , cred i n cio i i a n u a! ? II 262 ; c n d o poa te l u a ci n e v a C II m na pro"

pri e ? Il 262 ; vezi : Iit u rg h ra, jertfa.


C UHI/nie,

1 15 .

CHod vul tdeu. episc o p u l C e n t u riei, 1 25 1. C u ra toru l (cpp ovr:a n }<;) biseric e sc , 1240- 2 42. . C uv n tu l lui D rou nez.eu ( J. 6rog -roi; ()z o jj); ce lce a sc u l t, dar nu in d ep li nete c u v n t u l lu i D u m n e z eu, Il 155.

D.

D ama schi lJUI, Io an , 11 33. Do usnt (J,o ;("10" ) , I 1 . 5 , 2 25 - 226 . D am l (Jivpov) se d i n d a r cel u i vred n ic, 11 t 95 . D ei un area ep isc opilo r se ped ep ... (pp e y o cp 8 op tu , (" lO O ::;iJ se te, 1 33 1- 3 3 4. op ta , 7l altJepuur!a) 1 19; D egrad area; v ez i : d e pune re a . 20; 11 57, I I 4, 1 15; D elegat, vezi : l ocii to r. 167 , 21 4, 22 4-226; Delegaii eparhiilor (ro1t o n jp "IJ( (w ceice viol ea z vot u l d e errop XUIJ\J), 1 feci orie, 1 2 2 - 23. 259-26 0 ; t re b ue s- fi e li- Des lega rea p o st ul u i, 1 1 14 . b eri i n ac ti - \ De.spr irea , vezi: d i vor ul. d e B i se r i c , v ez i : d esbivi t area lo r. 1 26 1. n are. Dieconicou , 1 97 . D e M a rca P . It 16 621, 126. De m isia ( T w p ai'nl GlV e p isc o p ul u i, D izrconisele, 8 9- 9 1.

1 76, Il 18 9. ' D em on iza tHl, fii nd ca t eh u m e n s au cre d i n ci os se poa te c u mineca, II 15 1; cn d poate - fi b otezat i p r im it in c o m u niu ne, Il 15 r , D epunerea ; vez i : ca terisire. D esbinare. ceic e produ c d es bi nri in B iseric prin n e s u pu n ere fa d e aut orit i l e bi s e ric e ti se v o r pr eda a uto ri ti l o r l um et i, 1 67, 3 .6. D esc n t to r i, v ez i : v r j i t or i . D esfacerea c-storiei , 1. 26 5, 11 52, 6 0-63 . D esfrnat ( rrop vo <; ) ci ne es te ? 11 97 : c n d se co n s i d er de sfr n a r o fe m e ie 11 97, 9 8 , 101 ; p e d e ps e pent ru d esfr n a i , 1 28 ; Il 5 1, 102 , 112, 11 3, 11 6, 16 7 , 2 '3, 2 14; d es pre cei c e intre i n d es Irnat e, Il 60- 6 5 ; d esfr n a re ! s n u se h iro to niseasc, Il 240. D es/r ul, desir narea: ( rr o,ovn"J) , c e este? II ' 67 - 169. p ed epse p en tru desfr na r e, "-q".--;.. 1 28, li 80 , 10 2, 113 , ,, 116 , 167 , 21 3 ; d espre ceice p c t ues c c u a n im ale , b rba i i copii

>1';..

,,

."

, l.

27 5

(i" 265), 1 00, Il 3. D lccouisele pedepsele , ce se d a u di aco n i sel or, c a ri d e- '; D ionisiu Exigu u l, 1 ) 8 0, 184. s f r n eaz , II 10 2. Diptice, I 24 5 -246. D iaconlll ; num ru l d iacon ilo r 1 4 0 ; D ivortul (J t::(eu~.; , AU(7tg ro ;; rO:I.l Of.. ). m o ti ve d e divor . Il s " n u a d inain tea pre 6 0 - 6 5, [ 55 ; s v it e r u l ui 1 9 7 ; c el divora t n u p o at e n la ca re vrst s s e s fin cheia d in n ou c s t o ea sc ; 1 l ti7 ; r ie, I 2 6 5, Il 5 2, 6 1, [ 0 6. s r m n in treapta s a Dobnd , vezi : c a m t a . a n u m it v rem e spre a se D ogmele (tortJ.ura.) ce su nt ? Il 1 3 9 ; c u noa t e c re d in a i coni m po r t a n a lo r 11 13 9_1 4 9; d uita l ui 1 13 4 ; u n el e sun t sc ris e , alte le to i ca snicii diaconul ui s nu, II [ 39 , 147; fie o r todoc i , 19 3 - 194; ca re defa ima pe epis cop ul D ona t, ep is cop d e C asis nigris (pela a . 312),1204 , 2 05, s u I 67, 32'b - 3 2 [ ; . cel Mare (p e la a. 3 1 5), n u p oate fi a re nda t or s a u . I 205. a d m in istra tor, 1 1 6 0 i c elce p c t uete J 35, 1 16 , D onati l i" I 20 3 - 2 07 , 2 20 - 22 2, 2 30 - 2 33, 2 53. 2 5 8,2 6 2, 18 3 ; 2 7 5 -2 7 9 , 2 8 1. ca re d e sfr u e a z se eate ri s ere. 11 , 5 1- 5 2 , 1 1 6 ; D oxologia, II 14 7. se' j ud e c d e trei e p iscopi Dregtorii bi s ericeti ( orp f{J l:aa in: J 7) (1uJ. a rt u i) 1 4 4, I [6 1 ; 66, 1 10-11 7 , c n d se poate casa to r i, 2 3 8 , 2 60 , II du p h iro tonie ? 1 1 2 , 18 1 ; Il u se poate cs t ori a cI e ric u l TI Il poate d o ua o r I 1 2 , 30, 11 68 i renuna Ia sl uj v d u v n u poate in e a n b a n cr edin a c as a sa fe m ei e s trin , t lu i de e pi II [ 34; sc o p, 1 [8 7 ,care- i p r sete parohia , l88. s e ped e p s e te, 1 65 i caterrsir, care s v r e r e Drou, Pr, C. C anoa n ele, text i interp reta re, 1 III. s luj be pre o eti , n u m a i p o at e fi rein t e g rat, 1 Du C cruge . G lo ss ae. 1 93,94, 1 0 3 , 65 _ 6 6 ; 109. Dumineca ( ;.wp w ;x ~ \ s se serbeze s ' nu se h iro ton easc in ac u d e ose bi re, 1 10 3 inte d e 2 5 d e ani , 1 16 9 -1 7 0 . 105, Il 175 ; s n u se pl ec e ge n un c hii D ieceza ( ileo!A1J(1(( ;J. Episcop ii, c ari i n b is e ric , Il 140, 1 7 5 : ou se ingr ijesc d e d ieceza lo r , s n u se aju neze, 1 eo . I 280. c e ice in tr ei D um inec i n u D iou isiu A reo p agitu l, l 1 1 1, 15 5 , mer g la Bi seri c , 1 15 6. 13 7 - 138 ; arhi e p is co p al A lex and r i ei

276
L) l/ lIIilleca soul i soia sun t ' o b li ~ g a i a se reine d ela

ol a l t Durn in cca . t In

zi ua n ain te d e Duminod, II 7,' 152, 15 4 ;


timp u l P a rr u z e c im ii p ine a s . se j e r tfea s c numa i Sm b ta i Dum in ec a, 1 11 4 ; s s e fac p o m e n iril e s fin ilor mu cen ici, I 115. D UlHn ez ell , unu l este D urnne z eu , . un a este cred i n a, u n ul e ste bot e z u l, 1 2 :2 1. n

E
E bitmi i, 1 54 . Ecdie (L,(] ~x o ,;), a d vocat a l at ac e.. . ri lor b isericeti , 1 238 . 259,

Ec!JillOcilf ,

1 6 :2 ~!3 3. E c)'till, I, 229 , 240-2 4' . Eco 1Jom ( , ixo.up u<lj, fiec are Bi s eri c episcopee sc s a i b econ om. p e nt ru c h ivernis ir e a a v ertlo r lui se rc es ti, Il 18 l Ecrisis, il 8 , 26 -29, 15 4, 212 . Educa ia CO IJiilor, 1 47 . Egbif, (1.sti , 1 26 u. Bgesi p, i udeoc re ti n , Il 48 . Egw ne1l. vezi : ig um en . Emanciparea copiilor, 1 ;9 !- 193. Endclice1e pe n tr u srb to ri a l e p atri ar hil o r di n A lexan d ria, 1 6 0. Encratisi, Il 4 0 , 4 5 - -4 6 , 10 5 , 12 6 . Epac ta ln n ii , 1 63. ipavbia, ar c u n ep iscop , care es te cel di n t i u ntre c e il al i episco pi a i epa rh iei, 1
6 9 . 1 U.

treb ue

se

vizi teze,

21 2 _2 13,

Epiclesa, Il 143 ~ 14 6. .ElJifa ll i ll , episcop ul . Cipru lu i 4 ')31, l 4 t , Il 4 5, 46. EpigOllill episcopul, 1 19 i . E piscopia, 1 3 14 . Episcop ul ; ce c nl i r i trebue

('j-'

ca n d ida t ul de e pi sc o pr 9 1, 193- 194 ; Ep iscopu l tr e b u e s t reac p rin t oa. te tre pte le in fer ioare ale pr eotiei 1 134 , 325 ; 11 il poa te 'fi ae z at in lo c aliti mici 1 11 6 , 131 ; n u poat e fi n umi t pn- ce es t e n I un cti un e c e lalal t episcop; 1 324; nu se p oa te aez a intr' o lo calitate , care n 'a av ut episcop, ' f r d e in v o ire n episcop u lu i circ um sc ri p iei , 1 2 14 2 16, 2 17 - 2 19 , 262 ; de cine se aaz ? 1 91 , 209; fr e p iscopie, 1 75 ; a lege rea e piscop ul ui 1 7 7, 130, 16 3. 209-2 11; aezarea episco pul u i s n u se a rn n e p rea mul t. 1 2 40 -24 1 ; s nu se m u te d e la o parohie la .alt a, I 78 ~ care n u i poa te o cu pa sc a un u l 1 76 ; de pi nde d e m itr o polit, p e care trebue s - I p om e n e a s c l a sluj bele dumnezeesr i 1 116, 32 1 ; rn ni ve chi u . n h ir oton j e are n ti etate 1 2i19251; nu se fa ce vi novat, d a c. se des part e de p at i-iar h u l sa u de m it ropoli- " t ul . care a CZ1J t n ere; zi c . 1 3 22-323 ; care nu pri mete cond ucerea Bi ser icii , c e i 's ' a i nc re clirr a t T 76 ; demis ia : e p isco p ulu i, II
J89; uu poate n u mi SU(CC30r

s 3i b

277

E pisropul Inain te de m o ar te a sa
1 79. care .ar e muli cl er ic i sa cedeze di ntr'iosii i al ... tor e p isc o pi, 1 2 18 2 19 : celce s e - d e dic vie (ii mo na hiceti nu . p oate fi e p isc o p , 1 32 9 -331; nu se poa te i nd el etnic i eli" 'afaceri -Ium esti, 1 3 18 -319; i n terim ar s IlU in scaun ul vadu vit, 1 237238; "

242-243, 253 Ep isco pl-/I s n u se ocu p . de il f;'-'l ce r-ile proprii n dau n a atac ert lor bisericeti, 1 234; a v erea episco pului s fie sep ar at de a Bise ricii ,

1 79;
n imc nca nu -i poate n sui averea pe rsonal a e p iscop ul ui , ci d u s u l o p o at e testa lib e-r [ 79, li 1. 88 ; n u are vo ie S .. 1 d rui asc din a ver ea 5<1 et erodoc i l or, 1 17 7 ; n u are voie sa las e 1110 teru tori pe ere ti ei s au p gni , J 243-245; n u a re v oie sa rid ice m ns tiri in da u n a ave ri i c p isc o pcsti, 1 31 <1; dela ci ne i cnd tie p rimese ac uze irrrriutri vu e pisco pu lui, I 1 58, 16 0 , 16 J, [65, J87. 28<1; foru rile jude cto reti . la ca ri se j u d e c ep iscopul, 1 7 4 , 75 , 122- 126, 128, 1.30, 140 - 142 ,161, J(j2, 165 - 168,174. 176. J8 4 , 186 , 277-279; d in cari mo tive poate fi af u r isi t! 1 21-22, 280; d in cari m o tiv e pO;'l1"C fi ca te ri s it, 1 73-74; d in care ruc fi ve p oate fi afu r isi t I ca te r-isit 154; din cari m o ti ve p o a te fi a n a te rn a.tiz .a t , H 134 ; d in c ari motive se s co a -

puter ea l ui

a sup:~a

pro -

v in ci e i sa le, 1 '155 ; 200, 28 2, II 177 ; toi ca suiei i e piscop ulu i s fie c re ti n i, 1 19319 4; ine co ns e m n ar ea t u tu ro r c1eri c ilo r d in Biserica s a, Il 136 ; are datori a. s in o t n .. cIu iel ile, 1 13 7,171 174 ; s f ie bl nd , 1 3 15 - 31 6 ; s 11U ele- a a t eni e b rfelel o r , II 178 ; c r u ia u n cleri c i i m r
turis ete
286~287

p catele,
i

11 li

ar e

; voi e sa

p r

m earg la altul, 1 139', 234 ; nu p oate absenta m ai mult d e ase lun i, 1 3 24; nu p o ae d ep i hotarel e

seasc locu l i s

teritorulu i

su

T 70,

7 3 , 78, 12 0 - 12 6 , 21 4 2 16, 2 19-220 ; nu poate primi cle r-ic i sau c lug ri st ri ni , m ai ales dac s u n t aturisi t i de a lt e pi s cop, 1 65; 1.4<'1, 1,12, 2 J6-2 17,

te d efinitiv d i n Biser icii, 1 65 '-66;


c are ba te
pe

ci neva,

31.~ -3 16 ;

conda muat p c: n cclre p t .

278 14.> ; p o a te fi ju d e ca t in ca z d e n e v oi e c el p u i n d e t rei e pisco p i 1 147- 14 9 ; mi re nu ul , care ba t e s a u i n te m n it enz p e e pisc o p s e an a t em a t i z eaz , [ 33 1-3 34 ; c u d em nitate i putere m ai na l t (m it ropo li t, pa triarh ), 1 69-70 , 12 2 13 0 , 170- 171, 196197 , 322 -323 ; vezi : cleric ii. . tipjt i lllj~l , episc o p u l are d re p t u l s red u c sa u sa m r e a s c p e dep sele d at e p eu t tu p c at e , 1 5, 8 , 10 , II 15 , 22, 36 -- 3 8, 5 0 , 162 165 , 16 7 , 173, 209 , 2 6 0 , la s ta b ilire a e p i ti m iei s se i n sea ma d e in te n i u n e, Il 26 0 . Iir esul r:l!p~a (g) ; ce es t e ? Il 3 9 - 5 0 Ereti cu l, c u m co n d arn n Bise rica pe er e tic! 1 1 5 1, 8 6, 88, Il 3 9 - 50, 10 6; acuia e retic u l u i irnpotr-iiplsco pn!

face

va cler ic ilo r i c red inc i o i l o r o rt od oci n II se prim e te , I 28 4 ;


n u se in B is e r i c c e nu a n a re m a t iz eaz toa t e c resm -ile ,
p n

pri m e te

1 86 ;
ortodo c i i s f ie tol e ran i fa l d e ere t ici, 1 230 ;

o rt od o csii s n u a i b c o ru uni u n e c u ere ti c fj, 1 85 - 86, 10 6, ' 107 , 1'0 9 , II 153 ; sa n u se inc h e ie c s t o r i i c u e re ric ii , 1 8 8~ 8 9 , 105 - 10 6, 17 7 ; b iseric ile lu a te d e e re t ici, II 2 42, 2 45 ; d a c es te p e m o arte i

ere tici i s u n t in toleran ti i t ero ri t i trebu es se ce ar f a ded n ii ajut o rul a u to rita i i l u m e t i , 1 255~258;; v ezi : n ecr e dinci oii . E te rodocii , ( i u .,ono l. f ot ) , c u m sa sep ri measc in b iser ica , , 1 86, II 39 -50 , 105 , ~ 175 . ' Eu d ox ia tli, Il 3 7-38. cudoxiu, episco p al Co nsta n t in o p o lulu i ( p n la a. 37 0 ), Il 3 8 . E ugenia, sf n ta , 1 4 7 . Eu baristia, v ez i ; litu rghia, jer tfa. Eunubul, c are s e c a s t r -eaz p e si n e. ] 3 14 - 3 15, ca re c as t re az p e al tu l , I 3 14 -3 15 . Euse>'i.. , al l u i Pa mii! (t 33 8). 1 15 . 3 7, 5 7, 6 0, 87,93, 10 4. 1 18 , 33 1, II 4 9 , 72. episc op ul N ic ornedle i; 1 124 . E tlst a i eu i, I 4 1-50 . Eustaill, e p isco p al Se vast ei (pela a. 35 0), 1 -u , E Ht i1J ian, 1 14 4. E Hzoiu, episco p al A n tio h iei { p n . la a:",3.76), II 38 . Eva ngbelia ; Ce lc e lu crea z impot ri va E van gh el iei 1 l S 4 ~ s s e ci te a sc . i S m b ta 1 95, Exa rh, acest titl u es t e in te rzis e~ p iscop ilor sca u n elo r dinti di n: C artag in a, I 19 6 - 19 7. Excomu nica re, v e zi : a fur is ir e , c o mu n iun ea . E x ecutorii Bi sericii, 1 2 59-260 . Exorcist (' e~of' . laT~"J 1 7 1, 100.

Ereticul

dac

po c int s m e a s c, II 56 ;

se p ri-

, F.
Fg du ina,

_'~t.'

Fa ltstin , episco pul Pi c e n ului , 1 15 3 _

vez i : vo tul.

27 9

Fecioa ra (x 6p ~) logodi t r pit de


al tu l 1 13 ; ca re se cstore te fr

Fe COfi a ce lc e-i c alc f g d uin a

de

fec iorie, 1 22, II 1 I 3 ; " f gd u i n a d e f ecior ie d ep us a far

nvo irea celor mai


t r rr i;

b ..

d e Biserica
n u es te v a-

co m ite

desfr u ,

ortod ox

II 97 ;
vo tul d e fe cio r ie , 1 22 -23. c o nsac rar ea fecioare lo r s n u se fa c d e p resvi.. te ri, 1 155 - 157 ; Fecioara aieros i t O =pa 7fap {Jillo ~) c ine se n urn e t e, Il 72 - 75 . la c e etate s e p ri .. m e te f g d ui n ..
t a lec io a r el o r
ca re - i ca lc

votu l d e fe ci o rie se ped e psesc ca c e ice se csro r es c a d o ua o r, 1 2 2. ve z i : in frna rea . Felix e p is c op ul, 1 16 1.

lid , II 77 ; ce ic e v i o leaz

Pelon, l 9 4. Femeia, Il U a re vo ie s intre n altar, 1 1 11 ; pre svirerii i diaconi i au


vi e ui a s c cu l o r leg iti m e , d ar t rebue s s e re ti n d el a d n s e le la ti m puri a nu m ite , 1 15 3, 181 , 2 33; c e lc e poftete fe me ia alt u ia, 1 3 0 ; c a re ar e m e ns tr u at ie sa nu m e ar ga la bis e ric ,

v oi e

af ie rosite? [ 282 -28 3, II 72-75 ; se sfi n e te d e e p i.. sco p , l 154 ;


s fi n e n i a f gduin e i fec ioar e lo r

so i i l e

a fierosit c 1 2 2, Il 57 , 72-75, 113 ; C ine s ugra veg h ea z fec io are le

da c seara a fo st cu br

II 6 , 15 2 ;

afieros ite? 1 195 - ' 96 , 20 1 ; d a c p c r ues c , II 5 7,72-75, ' 13 ;


cle rrcii s n u intre la fecioar e , 1 195 -1 9 6.

c u i sa se in cre din...
teze, d in d se d espa rt d e p r.in i ? 1 2 0 1. Fecioria ( lw ,o{}c.'Yla) C II sfi n en i e,

1 44 , 45;
c u s mere n ie, 1 5 1 ; num ai a v n d mi nte'" matu r este v a li d f g du i n a de fecio rie, II

7 2-75 ;

care vrea sa avo rtez e, 1 24 j c a re nc ear c s i - i o moa r f t u l , 1 24 ; ail ui r d e b arbari , n 9 - J O; ca re co m it e ad u lre r , 1 23, II 60 65, 78, 95 ; c a re i p r sete soul , 1 1 47, 265, Il 95; d a c so tia unu i lai c a c o m is ad u lt er, ace la nu poa te d e ven i cl e ri c, i ar d ac i com ite ad u [t er-

bat ul s u , ru inezi n u se p o ate mp rti , II 15 2; fiind cat eh u meni i av nd me ristr u atie, s I1l:1 se b o teze. Il I 52 ;

280 d upa hi rotonie, treb u e o d i m i r , 1 3 2 - 3 3 . Fila cterii. 1 108 -109 . Flcll1")' A b., H rist oire cclesias tique, 1 20 5 . .
s

GrigoTie X II I, pa p a R o m eiI 5 7,59, G uettee W., H is toire d e P~gl ise, I 205.

H.
H a i n

F or tuna t e pisc o p ul, 1 154, 15 5 . F oru ri ju dectoreti, v e z i: ju d ec at orii. Pc ti nia ni, 1 86. F Oli a p a triarh ul Co n sta n tin o p o l ul u i (pn la a. 8 86) 1 3 26- 3 2 8 ; II 45 . Frigi. 1 8 6. P ronton, II 258. Fttl gelltii F era n d i, B rev.iatio C3 0 0n um , 1 1. 8 ' , Funciu n i bi.sericet i, vezi: d rega t ori i b i s er i c eti. F urtul, li 113 , 173 , 2 2 2. Fnrul ( J."1J ar 1 ~) c um se judec , II 172 ; ce ice f ur n tim p d e r zb oiu, II 13.

G
G a ud im j u

ep isco p u l d in Naiss us ,

12 0, ' 2 6,

144, 145 .

(icr! hJ g a r ol:Y;) , sunt i n t erzi se p od o ab el e, la h ain e,I5 1 ; norm e . pentru pur tarea -ha in elor, 1 45 .:16. H ainei n1'elitoare ( n : ,o df Jl w l)'/) 4 5, 46 . Hormenopuli. ep it . ca n., 1 162 . Ha rul ( .Yd,ot.:;) d umnez ee sc . I m po rta na ha rului pen tru m n tui re , ' 1 27 1 ~ 272 ; nu se poa t e v in d e, II 19 2 , 19 5. H etele C. J. (-)-1 8 93) I IV , 14 , 15 , 5 8 , 6 1, 89, 127, 130. H ergenrotb er L, Kirc h e n g es c hi ch te , 1 2 0 5. H erz og. R ea l-c- En cy kl ., 1 103 . H irotes ia ( y e. tp o {) r:. a {o) i n . s e n s d e b iro to rric, 1. 77 ;
la c are .' v rs t se

. ..il
I

ill
I

I
,1

GCllctliH, e pi sc op ul .T 152.

poa te

G enunc hi, ve z i: In g euun cherea. Gh ena die, P. SI. E pisco p al Bu zu lui , J IV. C beno diu, p atria rh ul Co n stan tin o p o l ul ui ( p n la a. 47), II 192. G beovgbi n, O f. Vasi le, 1 64. G henltal1 , p at riar hul Co n s tantinopolulu i ( p n la a. 12 4 0), II 2 18. G ra m a ta (rp 6ppu. ) . vezi : s criso ri . Gra tia1l, D e cre tel e lui, I 9 0 . G ratu ep is co p u l, 1 154 .
Gr a ia
( j(; p ! r;)

da ? 1 16 9 - 17 0 ; ,,, Hiroto nia ( 7. c p Or ov {fl), 1 731/174, 77 , 9 1, 130 -1 3 2, r& tl16 4, 1 71 ~ J 74 , 207 2 11,2 19 - 22 0, II 135 ;
es te pi e d i c pen tru c s t ari e, 1 28; se d n u m ai ce lui ce f ace vo t de cas t it at e, Sa u ca r e s'a c s t o r i t cu o '
f e cio ar ,

II

68, 8 7 ;

div in ,

ve zi ; h a.. .

r u j durn u ez e esc .

nu p oate fi h ir o t oni t c e lce, a c r u i s o i e a co -

G ri);orie Teolog ul, din Nazianz It 389), 1 6 , 83, 11 1, 198, II 15 7 , J 80 Nr se an ul it 39.'5), TI 162 .
di n Neoc ezaie ia , I c t o ru l d e rui nu ni , II 9.

m is adulter, 1 32 -34 ;
de -e p isc o p .n u se p oa te d a imed iat u nui l aic, c i e l t re b u e s rm n vt'e t n e h o t rt n - fie ca re u-e apt cleri ca l ,

281

Hiroto rlW' se
". j1

'I I
I

la':, v rs t h o t rt p e n t r u fie9are trea pt, [ 3 6, 143 ; se d n u m ai du p exarrrirta re tem e i n ic , 1 9 1, II 18 9 ;


cel ne v r ed nic fii n d h ira toni t , se d e p u ne, Il 17 7; n u s e p o a te da d e e p i-

f 325;
d

"~: .

H,!: ~

p re sv iren.

H ove pisconul s u n t

14 ~1 7, 7 1 . a e za i d u p

c h ip u l celor 70 de Ucen ici, 1 39 ;


p oa te da s criso ri d e pace,
n u p oa t e fac e n i m ic Ur t i rea e p isco pu lu i d in

1 68- 69 ;

n u se ' d p e n t r u ba ni , Il
Il ic i i

sc o p a fa r d e h o tarele t eritor u lui s u, 1 73. 7 8 , 12 2-1 26, 137- 140 ;

cetate , ! 116 -11 7 , 1I 13 6 . H risto s, ce lce se l a p d de H ris to s, I 3-5, Il 118 , 165 ; n vie rea lui H risto s , 11 3-6,

Jl.
Ia cov ciretul, Il ] 78-] 79_ l dola tri, JI 57-58_ Id ola tria r 107, 2 23 , 247 --2 .IR ; este la co m ie , 11 17 t . Id oli, ] 223-224. 248; jer tf e aciuse id o lil o r, 1 3 ,
15

137-139, ]9]",,19,5 ; nu se d pn cc 'toti casn U ' t r ec la orto-

d ox ie, I 193 -1 9 4 ;
n u s e 'p o ate ' da celuice

a fo st b otezat in timp
d e b o al , sa u c e lu ic e este s usp ec t d in c au z a p ca tel or m ari , sa li cel u ic e a jura t, 1 3 6 - 38 ,

7- 1l ; d aru rile d estinate lor , 1 3 - 11, 11 9 ;


l dr op a ra slal i ( iHip o;rap (l.or .l.rlJ!j I l 39, 4 6 _ lerax , II 18 1 ; lereul (i : p zu; , l E p f1' ! ZUg, ),uro '.J,1)i'o ,;) ,
[
s

Il -65, 114, 12 3 ;
se face n p ublic . c u iri - p r e ze na v o~ rrea I In

cleru l u i, 11 17 9 ; n u se n d e p li ne t e in prez e n a

110 ;

c elo r e x comu ni 8 4 ~85 ;

c at i 1

nu s e a l e ag de p le b e, 1 91 -92 ; co piii iere ilo r.T 165 168 ;


cu
p c a t e m ar i s e e a t e.. ris este, . 1 28 , 34-35,

cel h ir oto n it s e in s tr u e te ca s 'o bser ve ' o r n d u

ji

li
I

),

clile bise ric e t i . 1 171 17 4 ; cel h i ro to n it pri m ete 'gra~ m a ta clela -celc e I'.;} hir oto ni r, 1 249-25 1,2522 5 3, Hcvepiscopui, la c ari t re p te p o ate a e za s ingu r p e elen ei. [ :l I , II 136 ; po t a d uc e j ert f in bi ser ic ile d in cet i , 1 39; n um ai c u In vo irea epi SCO p Uli.I p oate
sf i n i

18 3- 18 .1_ Ve z i i c le r .e ul , pres vi.. te rul .

J 20. IHosili e (is po au). 'a); se c on d amn ceice p n g re s c O b ise rica . 1. 3 17-3 18 , Il 17 2 , 173 - ]74. . Ieron im elin Str id o n ('1- 4 2 0), 1 60, 19 1, JT 5 0 , 6 4 _ 19l1ali.. Teof orul , 1 10.j , 332_ I gwllem d se n u me te d e e p isco p, 1 2'1 2 -243, 3 00-30-1:
SU p r;lVf'V,ll -:-:l "7;'\ p c c;l l l1 ~~ ;ir i ,

~ema tici (l ; {l.O Cl)r!~ ',Jt1!) ,

28 2
1 3U6 - 307; 19l1lIlW I'/ poa te s s fi n easc cirer i i ip od iac o n i in m n as tire.i s a , II 230 ; l eg tu ra da t de el , II 253-254. Iisu s H ristos. c elc e se l e a p d d e n u m e le lu i Iis us H risto s, Il 118,
10 5 . lm tmittll l tl c1erJI /" , 1 33 1-334.

Lpod iacon nl

pa h aru l 1 100 ; nu p r sa s c - u i l e , 1 11 1 ; poa te fi sfi n i t d e h o r e... p iSCOPl r 7 , i s nil se pun d e e piscop ul d in a lt pa r c hi e, 1 14 2 ;


s

c a re a re rel aii p e a sc u ns c u fem ei, II 1 16 ;

Incest

{ (J~uol u;!a )

in tr e
d up

frti n i.
tat

fr t in i

cu sau

mam , C II c u rn n a ta sau mam a vit re g , II l1 5 , 119 , 120, 12 1, 12 2 , 2 16, 22 4 , 225. II l o,:CIIi u 1, pa pa Ro mei (p n la a . 41 7), 1 26 1, 264 , 265 . Ill ova ia (x. W '"lO Up rlf ~ ) es te i nt e rzis

n u ace voie si i n t re in crci u m , 1 99 ; v ez i : c1eri cii. Ir ine u, e pisco p u l Lio nnl ui [L ugdu nu m -ul ui, 202), 1 4' , 56, 57, 9 3; II 49. l s p itirea m onahu lu i, 1 3 09. Iuda , s im o n iac u l es re c a i I uda ,

in

Bise r i c,

J 15 1.

I ns t(111(': nd ec t o r e t i, 1 7 4, 75 , 16 1. ,

16 4, 18 <1 - 18 6, 28 1, 289 -29 9. ele t im p i uu e d o b n dh e a t re p t elor iera rh ice, 1 136 . /t l (W V lI l, pa p a Ro m ei (872-882), 1 326-328; G u r d e a u r , 1 9 2, 9 7, 19 8 , 265 , II 6 4 ; D a ma s ch i nul , 11 3 2; P o sritoru l (A j u n at orul], pa tr ia r h ul Co nstarrtin o p ol ului (p n la a. 595, Ia a. 882), 1 326, 327. episco p u l di n A ma t u s, r 16 2. A rhi m an d riru l J 14, 2 1, 39, 47, 85, 88, 126, 10 7, 2 2 9 . lpldi ac01w l (iJ no J! ~ xo vo .; ; u7P}p i T'lF) , nu ar e voi e si a t ing va s e-le s fi n te i s poa rte o ra r u l 1 9798 ; nu p o a te d a s f n ta p in e, n ici sa b in ec u v inte z e

11lterstitiw ll, i nter v alul

c are a v n d u t p e Hris to s, II 13 8, 197 . Iu dei, ce ice obser v o b ic e i u ri le iu d ei lor, I 103, 10 9 , 110. lulian e p isco p . 1 2 16. ll11ill, pa pa R om ei p n la a. 3 5 2). 1 124 - 130. Ca es ar, ,1 59.

i.
Im braciimillte, veai : h ain e. . l m pdra i Hl, n ici un cleric ou ar e voie....~" s m earg la im p ra t f r nvoir ea aurorir tll or s upe rio a re , s a u fr ch em are sp eci al. 1 7 1- 73 , 267 -268. Impreunare c u an im al e, 1 19-2 1 11 . 5 7, 114, 167, 2 25, 238
n a intes t t to r, Haintee z tor, v ezr r

In frn area (ipc.o areUL ) 1 4 4 . d er ici lnr, 1 4 2 , 152 - 153 , 169 -1 70,1 8 1, '1 9 5 -19 6 , 233, Il 7 , 154 , 15 5 ,1 6 8 . lngenun cberea. Il 26, 141 , 25 1. l ngt!l . D espre ce ice i nvoc p e in -

lnainteeidtoare, r. 89-9 L

. e p iscop.

283
ge ri, pr sind 'Bise rica, 1 10710 8 . [nt i sta ta toare, sezd rocre, 1 8 9 -9 1. Intemnita rea epis co p ilor, se p e d epse te c u a na t em . 1 331-33 4. Inva/a tura. 1 2 34, 278 - 280. Invtd tu ra Apostoli lor ( J ,oo.7.rj n ;;v ~ A :tro u , {J).w 'v) , II 3 4-35 . [nvelitoa re, hai n (.T ~p , trol a (o lI) 1 45-46. ' l1wierea Dom n ul ui la care or s' a
15 4 ; sf nta j e rtf c u m sii. se "

" ....
r

Iib er ndu-n e d e p cat e . inviem c u s uflet u l, II 162 .

f c ut?

II 3,;

J.
J efu irea UJormiutelor ( r u, fdJwpu x /a), 11 115, 17 3. J ertfa (8 /)(1//1)J aducer ea jertfei es te in st ituie d i vin , [ 1 94 ~ 195 ; se ad uce c u pine i vi n . a m estec at c u a p 1 194 195 ; C II c e e s te o p rit a s e ad uce ? 1 ' 19 4 - 19 5 ; r m i e le jertfei se impart ntre cle r-ici i credinc io i , Il 181 ; ad u s id ol ilo r 1 9 , Il , Il 18 , 25 ; sf n t a jer tf (.TP OfU:0Pri.) se a d uce (le ceice a u a j un a t, 1 203 - 207 ; n u se p oa te face pri n ca se , 1 117 ; se face d up ce s e d pa cea. 1 96 ' se p oa t~ face . p e n tru s inu ci g a i

II

taca, 1 ~1 4 i Jertfa (2uz apurd a, llt 'rf/J. .,, ~O!s) , s .se d ea mu ribunzil or, I 157- 15 8 ; ll 165 - 17 1 ; cei ce s e feres c d e a par... ti ei p a la st. e uh a risrie r 1 64 ; c eic e p r s e s c b ise r i ca in t impul, cnd se adu ce sf. jer tfa , 1 64 - 6 5 ; c ele s fi n t e s n u s e uim i r in alte p aro h ii la ' P a t i , 1 92 - 9 .\; s n u se dea e uh ari stia t ru pu ril o r mor tilor, f 171 -1 7 3 . Vez i i : c um i n ec t ur a, Iim rghia. Joi a ( rrS ,tl lt f lj ) c ea m are , 1 1 14 ; [ndec torie, p e ntr u cleri ci.I 16 1162, 18 4 - 186 , 26 8 269; c o rn p eti n ta j u dect or i i lo r b i se r i c e ti, I 7 5, 122 12 6, 164 - 168 , 259 2 6 0 , 266 , 28 0 ; la c are se j ud ec episcop u l, I 7,1, 14 7 -149,16 1 163" 17 '1- 17 6, II 185 ; la c a re se ju d e c c ei la l i ' c1e ri ci , l 16 1- 163, .17 6 - 177, 24 1-242, n 178 ;: a p el la j u d e c t o ri e su peri o ar , 1 122- 130 , 1 6 0~ 161 , 184-1 8 6, 226227, 28 1 ; lu m e ti, 1 72- 73 , 164 16 8, 26 6 ; co n stitui re pr in j u d e cto ri a l e i , 1 161 , 164 - 168 , 259, 280 ; p e nt r u c e i la l i cler ici , 1 16 0, 16 4 , 176 . 2412 42, II 178. j llrm n J H l (::p xo ;) e s te op r it in

? 84
gen e re
i

ma i ales p e n -

tru c el e re le, II 89-92 ; ]urm nt1l1 d e p us nu este permi s a se clca, II 65; ce lce calc j ur-irn n tul II 114 , 12,3 : pil da ep iscopul ui Sevi r i a , presvite ru l ui Vianor, II 65, 70_72; strm b, 11 223. [icsteli us cs. [ 82, 184,

Xi:.
E G ali' , Rea l - En ciklopadie. [ 89, 9 3, 97, 99, 100 , 103,
1 09, 2 00,

Koulen, DJ', F. 1 18 0.

L.
Laicul
()' '' !;f{{)

n u are voie s c n -

te 'n bise ric , 1 94, n u arc voi e s se scalde cu fe m e i, 1 105, '


an ate rna ti zeaz d ac bate SR U ' i.nterrrn ite az. p e episcopul su, 1 33 1, 33 4 ; care n u merg e la Li seric tre i sp t mni , 1 137 - ' 38 ' a ca ru i so t ie e ste ed (ti ter nu poate fi p r imi t iri cler , iar daci dnsa a co mis adulter u l d up ce sou l s u a fost prim it n cler, treb ue sa se despart de dnsa, I 32- 34, Laptde se nd ucecs p re tain a prun . ci lo r, 1 194 - I 95. l ancben, D r. F riedrich, 1 3 (1II), La comia ( 1rJ,. e m' 2~/u; (l.t'1'Xpo xsp!J!f1, (' J.:;r).~(Tr !(l ) est e rd ci n a tut ur or relelor, 1[ se
171 : .

i la c lerici, 1 84, 15 4 , 16 9 , Il 17 1, L a com ia c el lacom s se sco at di n Biseri c II ' 71 -1 73 , Legea clerului m irea n, 1 38 ; pentru organizarea ~ B i s e , rici i ortodoxe romn e, 1 3 8 , 80. L eon 1 (cel Mare], papa Ro m e i (p n la a. 401 ), 1 ri t , 2 44; IX ., papa Romei (p n Ia a. 1054), Il 149 . Lepdarea ( o(i V"I} (lt :) de cr ed i n , 1 3 ~5, 11, 13, II 15 - 2 6, 1 18, 12 2 , 16 5. Lepro i, 1 28. LibertlIi, 1 28 4. LilioLugi, 1 59. J;.iterd cimuiue ca l, 1 63. Liturghia s n u se s v r.asc in case pa r ti culare, 1 3 19 ; sa n ti se s vrsasc in p rezenta ereticilor, 1 8588, 106, [[ 153 ; s Se s vra s c d e ceic e au aj u n a r. 1 . 9 7- 199 , 2 03 - 2 06 : d ar urilo r ina in te sfi n i te

ct

se

sv r asc

in

t im pu l post ulu i In vi erii c u e x c e p i a 'Smherc lor, D um i nece lo r i a Bu ne ivesr it-i, 1 11 4 ; la li t u rg h ie se rostesc t- ug:iciu nile pen tru peri iten ti, ca tehu m e ni ' i cre din cioi, 1 96. vezi : jertfa. L octiitor " " "'1P1T ?, j 1 22 8, 248 249. Logodna c u o fecioa r, du p n e.. . c ius t.irea su ro rei sale, 1 26 - 2 7. Log od nica (/ lv7;',n- e.tJ' f E' ,m ) r p it d e ' a lt ul sa se d ea in a po i lo go d ni -

se os nd este a tt la la ici ,

cu lui,

I ~::; .

, 285

L uca, pa t ri ar hu l C o nsran tino p o lului (a. 1 156 - (1 69), I 162, 330, 11 25 1. Lu ig i Li/ia, 1 5 9. Lum eti; a faceri. I I 69- I 7 0, 3 18 3 19 ; auto rit ti, 1 266 ; j u d e c t o r i i , 1 72 - 7 3,1 65 L u'mill a re. v ez i;

de cat in

il

fac erea

re ,

specti v . 1 22~-2 25 . M a lfr m {i H, epis cop in Nu mi d i a.

I 263 - 26 4. l\-I Cl urira nia S i ti fensi s, nro vi n c ie i n Afri ca, 1 17 0, 17 1.


Caes ar ie ns !s, pro vin c ie in A fr i ca, I 17 1. M cu c ini c in ic u l "(p e !" a. 375 ), 1 4 :,. Ma xinuan. e p iscop ul Bage ns iei. 1 252. A-1a x imil' . mp ra tu l , I 3 . Ala : lll ilt ill t i ( ' J ,{ ~!/-I( U ll C (J tI ;J , J 1 (15,

168, 266. bo te z .

IU.
1] 4 , 11 9 , 155. ~~"'~~ , . l\ l a cl1Vei, cr i l e .M acaveilo r, J 180 . Mo gnns. 1 37 . Maior in, episcop d onatist, "1 2 ,)4. M al acbia, Il 2 12, 2 13. Montbei, Il 3 8 , 4 4, 165. Monci e, Il 238 . Al au uil 1. pat ri a rh u l Co ns ta nti nopolu lui (pn la a . J22 2), I 98 . M arcial, e p is co p span io l, I 4 . lvla rcia ll; "i m p ra t u L 1 6 1. Morcionii, Il 3 9 , 45 ; 105.
l.l ar -ti li (flfjp r'JlJ~; ) ~

l ...fa-car ie,

M a a sen F ., " 1 13 0 . .... Dog ma tica

or to d o x ,

230, 232. A-IdrtHr isirea " d e cred intei . (1~/wi"r! (J" .ij"- 1T!".r '; l "~ )

dela Ni ceia
s

se p s tr e z e c u st r ic-

rete, I 15 115 2. 295 ;


c ei c e r e nea g m r tu t is ir ea de " c r e d i n .

und e i cn d . soi se in p o m e n i ril e "m al t irilo r , I 11 5 , 247 -

1/ 15 -26 . 122 : in T ,l l :ii , F iu l si Du hul


S f n t _ d e ri v

d iu

248; ceice d t sp re ues c ad u n riIe in cinstea ' martiri lor, I 50, ceice c in s t es c pe mar tirii e re ti cilor, I 87, 107. fe l i , ! 8 1, 107 , 2 02 , 2,172 48 , Ma rtori impot riv a cl e ric ilo r, 1 224 22 5 ,. 284 - 286 ; c in e poa te fi m ar tor ? I 285 .-.2 8 6 , Il 18 1 ; u nu l s in g ur nu . are v a.... Io a re. I 285-2 87 ; nu po t mr turi s i in fa a fo rur i lo r i ud ec to r e r i s u p e rioa re c eice ,1 t1 j u-

11

Traditie, 14 !;

s~ e x p r i m

p lin v oi n t lib era, 1 3 1.

secretu l 287.
Ald s c rici ,

m r tur i si r i i ,

1 28 6 -

lv ld rtu risito r (b/ wl or b )r .::. ) , II ~5 . vez.i : mirn i.


A.-1 dn s tire (,W}... W.Tr "l}fl~ ' !"' ) J

l\l na a n ului, 1 63.

nu se po.i-

te n te m ei a 1-ar;1 b in e cuv ntarea cp isco pul ui ,

1 3 00 <'> 04 ;
a v e re a m n s t iril o r t r eb u e ::;;i fi c onse m u a t i ps trnt . I 3(J\' --301.
c i tu g ,ll n ! ','" "'11 ; 1 rlin nl :~n;' -

. \~
~

,.:
,

286
s tir e
s t r i n

fi pus

nu p o ate eg u m e n , m ei

s vit eri, ci nu m a i d e ep isc o p, I 15 4 - 15 6;

cleric, 1 242 -243 ;


.Al H stire s nu s e ntem c i ez e d i...

A'Jirul sfnt cel ce s'a b otez at s se


un g

str ug n d u- s e ep isco p iile , 1 3 14 -3 15. Id llcJ ri. c n d se iar t cre ti n i i . d a c a u m n ca t 111 n ~

eli sf. mir , J 1 14 ; . M itrcpolia T esa Jo nicu lui , 1 14 3 . . Jy litropo litu l, e st e cel d in t iu e p i. . sco p a l res pectiv ei p roc ri oprite? li 8 ; vincii b iseri c e ti , 1 6 9s n u se o s n dea sc c e i70 ;. ce m n nc ca rn e , 1 con voa c p ri n sc ris o ri si42, Il 89; n odul p rovi n c ie i, ' ) s n u se m n n c e i n bi p rez de a z , 1 7 5 ; 7 7 ~ 78 ; se ric , 1 10 1, 199-2 00, s u p ra vegh e az pe toi e picl e ric ii ,' c ar i se rein d el a sc o pi i i t o ate afa ce r ile
c r n u r i ,

1 17.

"td eiaJlia, sfn ta , 1 4 7 .

d i n mitro polie, 1 6970


fr
j

l\leltotl, e p isc o p d in Sard ica (p ela a. 19 0) 1 56 .


/\ luHll ri u, e p is to p in

de

m it ro p o lit

epi-

C ar ta gi n a,

1 2 04 .
.M ercurea (rsrp a .;) es te z i d e p os t , Il 26. M enndea (i '.! ua!().., ) cea d in u rm , vez i: c n m in e c t u ra. .ld etod iu, p a tri a r h u l C o n s tan t in cpol u lu i (p an la a. 8 46), II 208. .Mie rea se adu c e s p r e tai na p ru n ; ci lo r, 1 19 4 - 19 5. 3\fi hail 1, patria rh ul C o n sta ntino polul u i (1043 - 10 5 8), I 34 ; A n h ia lu i Consra n rin o p o !ul u i ( p n la a. 1 17 7), I 33 0. A ta la tu J, 1 3 13 . Du ca, m p ra t ( 1071 107 8 ), 1 3 13 .

sco p ii n u p ot fa ce n im ic ce t re c e p e ste l i... mi t ele d r e p t u rilo r lo r, 1 69- 70 ; n u-i , p o a te e x tinde p u

ter ea

c i rcu m s c r i p i ei

h o tarel e sa le i n u p o at e in d e plin i n im ic m ai im p ort a n t f r co n s i m m n t u l c p i...


sco p ilo r .s u b ord o n a i ,

p est e

-"''"

dre p turile m it ropo li t ulu i l a- al eg e r ea . i s fi ni r e a


e p is co p u lui, l 7 7 ; a re drept u l . d e a vizita teri toriil e e pisc o pe t i su b ord o n a te, 1 21 2- 21 3 ;

1 69 - 70 ;

M il,,,/m c,, 1., n 35. M i/a N., I itI. I V , V.


1\.1illli, I 2 0 1- 2 02,

o:;:

2 27 - 228, 284. M in icu l1ie, 1 3 27. l\ 1irl!m lUl , vez i : la ic u l. l'd ir .Jir..a, 1 8 6, 11 4. l\J in d sf nt (,w;{J ov, lP !ota) , nu se p reg t e te d e p re-

e p iscopii nu a u vo ie s p le ce d in t eri to riil e l or i r g r am ata mi tr o p o ... li tulu i, 71 , 17 8 ; po ate l ua in caz d e nevo ie u n cl eric din terito ri il e e p i s co peti s uli~ ord o n ate, 1 2 17 -2 19 ; s cr isor ile si n od u lui se iscl es c d e m it ro po lit,

287

Mi tropolit"l 1 248-249;

233 ;

se aeaz de episc opi i pro vinciei mitropolita.. n e, 1 . 13 0- 132 ; e p iscopii sunt obligai s pom en e a s c p e mi tro-

Monabnl intra rea in m o nahi sm trebue


s

se

f a c

n prep ..

zena

cel uice va [i

polit la slujbele dum 1 321 ; e ste oblig at s pomeneanez .e e t i ,

s nu n d e p li n ea sc lu l

Tintele s p irit ual a l n o ului mo nala , ,1 304 306


c r r i

p e patriarh la slujbele d umneze e ti , 1 322- 323 ;


nu a re v oie s s e n um ea s c e xa rh ul iereilor sau

sc

agricole n V iner ea m are si Patruz eci . . 111e, 11 23'4-235, 243; ca re-i calc votul, 1 -22 23, II 75 , 1 J 3 ; c are d e frica d e oaste a
m br ca t sch.ima , 11 23 6; s nu ai b n imic al s ti,

iereu l su pre m , 1 196 197 .


n v oire clerici lo r n1crge la c u r tea imp eri al , 1 7 1-72 ; trebue s participe la s ide a
a cord

sa

1 3 10 -3 13;
n u intre n c rc.i um ,

1 99 ;
pe n tru c ar i ca u ze poa te s p lece d in man as t r;rea.sa ? 11 ? 35; nu se poate muta n alt m nstire f r nv oirea gum enulu i, 1307- 3 08; c n d poate mnca oda r pe z i spre sear? 11 23 6; episcop ul are dreptul d e a transfera pe mo nahi d intr'o m n st ire n a lta, 1 307-308; care a . l e p d at s chirna, 11 137, 240 . episcopu l, care v re a s tr i as c v ia rnon ahal n u poate ex e rc it a drep turi le a rhi ere t i , l 3 29 33 0 ; c ar e fuge din m n s tire
s

n o dul complect 1 75 76. ,Mo,iahia, 12 8 2, 3 11 - 3 12, Il 23 3, 236 , 237. necin stit d e barbari 11, 236. s nu se mp rt ea s c d ela cal uga rul presviter tn r, 11 23 7; p oa te in tra in alt ar, 11 2 3 3 Monabismnl , Il 23 3 -2 40, 24 3 . Monabnl !I'oval.';'!' d edicarea la

via a m on ahal se fa ce spre m ntuire, 1 3073 08 ; n ain te de in tra rea in rno nah is m se cere un timp de in cercare d e ;:) a n i afara de ca z ul cn d-re spectivu l ca la ic a trit via m onah ic e asc , 1 3 0 9 - 3 t O ; se c er e ca voturi le s se depun c u .m in tea ma- 1 tur, Il 7 5; I care a l e pdat s ch ima , 11 -1

fie constrns a se

Irra p o ia a colo, 1 306 308. Aceleai c a n oa n e su nt v alab il e i pen tru c l u gri te.

Ve zi

i:

fecioar e ali er osite.

M onstra, p c tu ire a c el e, I 21 . lV/OlItO ll i ti , Il 4 0.


l'vlol"'h'ur , v ez i :

.'

2 88
cu d o bi to a

o b ic ei u 1.

Mo tinus, [a h . ora ro ria nu l, Il 14.


s f, c u ru in e c a t u ri , ni ci n u po t fi bot e z a i , 1 172- r 73 . Mo,.il l'etm , 1 23 5 , 23 6 . M ucenici, v ezi : m a rt o r -i . AJllribllJl zii ; s li se ' d~a sf. c um i . n e c rur . 1 9 - l0;; s p ri me asca a bs o luti a. r 5 7-1 58 ; l\luseu. p resv iteru l, 1 14 4-1 45. AJut aTe, vezi : tra n sfe ra re .
Af ar/ ii, n u p o t p r im i

N .
zi u a na t eri i , sa Il U se i n n Pnc tu z eci me 1 11 5 ; pra z n icel e na te rii m uceni c il or sa n u s e i n . in Pa t ru z ec im e , 1 l i S . Na lI l d ela b o te z , ' I 20 2. N ealldGr : Kirc he ng cs ch ich tc, "1 89.
N 'l ter e:,

Noei, A l. d o m i u ic an u l, Il 14 . No va t, pr es vi ter " d in C artag ina, 13 7. l'\Jo l'a i en i , 1 8 6, v ezi: ca rari . N o ..elele lu i Iu sti n ian (5 27 - 5 65) : . a 123 - a , 1 3 12, 11- 9 2; a 12 4 - a , li 9 & ; .' a 13 7- a, I 13 6 ; al e l ui l eon VI Filoso fu l : a 5 - a, I 3 12- 3 13; a 8 9- a, Il 8 5 ; a 9 0- a , ]] 53 . 'N u sne ro ta rea ca n oan el or, d eose b ir ea in tr e Pi d nlio n i Sin t agm a A t eni an . l V, . N lt1llidi ll, e p iscopul Mazufitan ici, 1 158 . N unta . 1 t 15 -t 16 . v ez i : c s t o r i a .

o.
Ob iceiul (i."/J oq., ft Ull~ ,7 elO j , b iscri cesc are r u te re d e le ge, Il 1 8, 13 9 , 14 7 ;
ne fe r im de obic e iu' riie u e u e t i ne, .l 26 . O biceiu ri i ffd a ice, 1 96, 103 . 109, 1 10; pa g"', I 26 , Il 1 24 . O feHZl1 rea ep isco p ilo r, 1. 3 3 1- 3 34. O mDnt E v ez i: u cid e re a. C non ta t e p isc o p, in Africa , 1 203. 0 1l0r;1I. i m p ra t ul (3 95 - 4 23 ), 1 2 2j ,
~69 .

20 5 .

Necinstise. vezi : sil ui re .


NeCrediucio i i ('~;<{ '1'0 t;) c u m
se p ri m ese n Biserica , 1 8 6, Il 39 - 50 . 105 ; . vez i: e retici i. N eeta rill, e p iscop u l Cons tan tin op olu lu i, 1 14 6 - 14 7 . Necm aH, Il 70. l ' lichifor l\ Jdrtll risito w l, p atr iarhul -G o n s ta n t i no p o Ju lu i, 1 83 , 11 227. N ichita d in Eracle ia , 1 83 . 10 9. Nicorae M y salo u , e p isco p u l A rn ic liei, 1 330 ; l'Jicolae J, p at riarh u l Consta n ti no p o l ul u i (8 95-906 , 9 11 . 9 25), Il 5 4 ; p ap a . Ro m ei (8 58 - 8 67)

13 0 .
62~ 6 3 .

N il(1lici Pav el , l 32 7 ~ N i s(tIl . lu n a e v re ias c . 1 N il ll G . N , II 35 .

pa p a Romei ( p n la a. 6 38), J 24 4 . Optat , episcop ul M ile-oei (p ela .1 . 395), 1 19 7, 205. . O m rul ((,jpflpto"")' dela ~ l ac oll i n jo s n ici u n cl e ric s nu p o ar te " o ra r, 1 98 - 9 9. O rlldu cIi ca nonice ; ve z i: c an a an e. O rigen It 25 4), 244, Il 3 5 . O l"todoqi i s n u a ib c o m u n iu n e c u e tc ro docsii, 1 87, 10 3 - 10 4, r'oe, 109 . 1, 10 , 22 5 _226 . Os tu, e p isco pul C ord u vei, 1 12 0 ._.
1 .15.-

,~'

Osp t o re

(170/.1. ;(00(01-) , I

3 2, 1(5,

~:

225 - 226. Ospd 116, 119 - 20 0, 225 -226. O sp e e s .m u se i n in b i seric, 1\. ~ ' I 19 9 - 20 0. p gne," 225 -2 26 . a stia ,.;, p o rta ri sa u u i eri, 1 98 99.

P.
Pabonue cery;r;re, 11 77. Panu] dta c.on ul, il . 17 8. Papa Rom ei, p rerogative le co nfir . rn ate la sinod ul. tinut .in bi se rica SL Sefi i, t 3 00 - 3 04 ; -, p u ter ea lui se intin d e pn la h otarele pa t ri arh arul ui Rome i I 296- 29 9 ; cei' afurisi ti, c a t e r r s r t sau a n at e rn ati z ati, s e con si d er afurisiti, ca t e ri s i i sa u anatema . t l za i i de p a tri arh u l Con s tant in o po lu lu i i vice versa , l 3 0 0 - 3 0 4 . Pa raclis ( ouxr:rjptOI.J) n umai c u in v oi rea ep is copului, 1 117 , 3 19 , Pa ra$il1a gog, 11 3 9, 44 . Parobie (7r Clpot X ./O) in se n s u l teri t o rului s u p us li n ui episcop. Epis co p ii s n u i i ns ue as c

C art ag in ei e ra pu b lic e in fiec are an z iu a , in c a re s se scr bez c Pa r i le, l 19 2, 21 2, 2 3 6. Patria rhul. r ap ort u ril e ral de p re s vite r i, c p isco p i i mi rropo lrt i. I 3 22- 323.
o b li ga t s

Bis e rica

'.

vezi: e pisco pul. Pu trueecimca ( -E(1(TUplJ. y.ont ") in timpul pa tr trz.ecir nii se j ertf e t e p in e nu ma i S m bta i D umi n ec a, 1 114 ; s se ajun eze cu m n c r i usc at e , t i ' 4 ; s se fa c p raznic ile n a t cr ii mu cen icil o r Sm bita i DllIn i lH~ca . l 1 15 ; s n u se i n nu n i sau

zile d e

n at e r e .

1 15 ;

,: ,.

c n d se in c h eie p o s tu l ? Il 3 - 6. c n d se p o at e d eslega pos t " 11 Il 153 . Pave l di n Sa mosata (p ela a. 26 9),


Pca t u l 11 ,IULp n'a); d iferi te

1 -1 5 , .11 8 .

p ca te ,

Il 16 2 etc.:

pa ro h ii n oui , 1 219-2 20.


Parohii urbane i rurale , 1 38. Pa serile 'ceri ulu i .( ;t"s l'E tY a roi oopa' voii) , II 69. Pasba vezi , ' Pa ti le . Pa sha lie, 1 61-64.

celce se lib e reaz..... de p eate i n vie s u fl e te t e , II


16 l - I G4 .:
P c to i :

tr eptele d in pa c at, 1 3 0: p c ate de m oa rt e co m is e d e c lcri ci , li 9 3 ; ep iscop u l a rc d r e p tul s re du c p ede p sele p cn tru p ca te , II 16 7-' 69 ;

Pa r He, s se serbez e potrivi t ho tririi sinodului dela


N ice ia, 1 54 -64 : sa nu s e se r bcze nai n te . d e ech i no c in l de pri ~ m'va r i "o d a t cu Iu d ei i, I - 5 11~ (i 4 i

to i s u nt

pcto i .

1 27 (1

, 271 .

P gn (i/}y o:o<; )

10, 2 6,

88, 105.
:l ''K a

. 7 7.
Pi ne a zi m s 1111 se d e la Iud e i, 1 1 1. 0,
Pri n i i (r aVE!';;) ,

fi'

" . :it'!
c,

r ri m r
Iu'gli g :i

o ri

pe
1"

" . ~~d~~ :
';'J."
~

~<~,

290
co p iii lor l 4 7; n cg lij at i d~ copiii lo r,
1 48;

Pin 1, p ap a Ro m ei (p n la a. 15 7),
1 93.

a posto lie i, scrierile lo r, II 35. P,hul Wp ll llfi s nil se t u n d d e fem ei sub p retextul as ceze i, 1 49 . P slarll J\I_, JI 35. P sto rul lui H erm a. Il 35 . P lJz (oi)ov7j), 1 3 17 -31 8. Pecetea lIuirtltrisiJii, 1 258. Pcdeps bi s eri c et i . li 209 - 21 1. Pederastie, 1 19 - 2 1,11 57 , 114, 115,
i L7 , 2 13, 21 9 , - 224; 2 25, 238. 1; 37, 220-22 ? 27 0 -27 1. Pelagbielli, ere.tie i, 1 27 0 27 5 . P eIdgiu. sino d u l inut i m p ot ri va. lui Pel agi u C eIesti n . I 27 0 , re 'z iteu a (,ueru'1.Iow); t re p tel e d e pen i ten , II 13 -1 4, 12 0 ; ru g ci uni pe nt r u p e n ite n ti, 1 96 ' c nd s~ p ri m es c n com u n iun e ceice s u n t su b pe n i t e n , 1 83 ; ~ 4J 20 0 - 20 2 ; - se va tin ea ' seam a m ai a les d e fe lu l p enite n t ii, d ec t d e d u rata ei, 11 1 2 4, 167 - 17 1; ve z i : e pi t imia. 1'< " it' "li, I 84 -85 , 96, 1 57 , 158 , . 2 00. Pep uz iani, II 39. 44 . Per i o d<v i (;;c ep <o 1ie ~m!) , 1 116 117, PersecHjii ; ceice au cz u t in tim p d e persec u tii, Il 15- 26. _ Pe ti i m r ii , 11 69. l'etru AJostolJ d a fo st r stign i t in Roma , ]) 2 0. Piatra Sc a ud clei, 1 3 27.

P rinii

Pedoba ptisJ !m l.

V II, papa Ro mei (p n la a. 18 23) , II 14 8 . P! l1gerea . ( rrp bo xJ.aUGl;) c a tre a pt de p en i ten , 11 13. . fl eben (,'}i ). o ~) nu are voie s a l eag p e c1erici, 1 9 1- 92. . Pocai n a , v ez i: p e nite n ta , e pi rim ia . Poiicarp; e piscopul Smirnei (p el a a . 15 2), I 56 . . Poliera t, ep iscop ul Efesu l ui (pe la a. 19 4 ); I 56. Poligamia, I 3 0, Il 52, 12 1; . e st e lu c ru d obi to ce sc i ma i rea d ec t d esfr ul , Il 12 1 ; s e cond am n . J 30, 11 52 ,
1 07 , 12 1;

Popescu H ar alam b ie; ,1 IV , Poporul, d re ptul Eo poru l ui la a le g ere a ep isco p i o r, 1 2 10-2 1 1. Popovici C. 1 64. Portar i, v ez i : ostia ri. Postul, c nd, se va in ch e ia po st ul
m are ? Il 3-6j

de
s

M er curi

V ineri,

11 26;
nu se ajun e z e in z i d e D u m i ne c . 1 50 ; m o nah ilor, 1 50; " b o l n avii i ne p u t in ci o i i s u n t abso l va ti d el a p o st,

-li

15 3 .

PostmlletiL11l e p isco p ul, l 2 I 8. Posturi an uale, -1 50, Il 25 1. Potirul sf nt, l 3 17-3 8 . PredaFl iile d in v ech ime s se ~" i n., 1 1 52 -1 5 3. '. ~ Predicare, vezi: pro po v d uite . Preotul , ve z i : ie re u l i p resvit eru l. . Prerogat ivele pa p ei del a/Ro ma, vez u

-~

p'apa Ro me i.

- ...

l'i daU" n, 1 IV , Pitra, 1 , 14. "

Preoi "u rb an ; i J l 38 . Preoimea (!;p areio ',.l) ' are infi uin. as upra afac erilor bi s eric et i d in_

turali

l'

'...

"

''(~~~.

'$~J~~ ":'
"::'"'-:' ~

29 1

l'res crip itmi

e parh ia . res p ecti va , II 179 - 18 1. ca non ice, vezi: canoane. Prescnrd , v ezi : p ros fo ra. Presvitere, prcsvitide . ( rrp t 6':rt Se-) s n u s e num easca i n Biser icii, 1 8 9-9J. Presviteri.:. 1 21 - 2 2. PreSl'iteritl ( -;rp $u /9ur-ep ot;) s a ib 30 d e a n i, I 36 ; n u p oate fi pres viter u ei, ga J I fr d e vo ie, -lT 170 ; care d i spre u e te p e episcop, I 43, 1 16, 15 9 16 , I 320 - 321; in fid el slu j bei sal e , II , 16, 2 1 ; sa li n 'se I nde le tni ceas c cu afac e ri lu m e t i , 1 16 9 ; ca re se reine de la ca rne, I 17 - 18 ; c are a pc t u it i n aint e de hiro tonie i s i n g u r i - a mrt u r i s i t p catu l , I 34 - 35 ; ca re se inti ne a z cu g u ra, .II 116 ; ru r a l nu are , v o ie s sl u.. jasc n biserica d in ce ta te, I 38 i ru ra l nu ar e -voi e s d ea scri sori ca n on ice, 1 68 -69; . s a in v et e i s a in d r ep te p e oame n i, 1 31 5 - 31 6 ; t rebue s , s u p ravegheze pc c eice sluj e sc im pr e u n a e u el ,. Il 13 5 - 13 6 ; treb ue s.i. po me n ea sc pe episc op, m itropolit i p . t rial"i . la slujbele dumn eze e ti , 1 3 20 323 ; nu a re voie s al u ng e p e s o ia sa l e g i t i m , 1 4 142, 44 ;

P re.w terHI n u

a do u a ora , I 3 2, n u p oa te tin e-a in casa sa fe m ei, J 22 -23,195 , 196, Il 13 4 -1 35 ; i nsura t poate d a curnine " ct u r a , 1 42 ; . sa nu m earga I. a sf. sl u jbii 'av nd v rj m i e J . su p ra c u iv a, J1 2 59; s i n LI g r bea sc s au s sc u r tez e r u g ci unil e , II 259; c u m s a . I i t u rg h t s e a sc i sa ' d ea sf. c u m inect u r , 1I 23 9 j vezi : cl er ic u l, e pisco p ul, di aco n u l. Pre zi c to ri . I 26 . Prez icerea , 1 26, 108. Pri e ti nie ( 'P,Ua) ; ce i in t rod u i in cle r prin p r i eein ie, II 136. Png oone, v ez i : pe rse c u i i . Prim a tele A frie e i, [ 1 70 -1 7 1, 196 1 9 7. prima i (1tp CfJn u() ~n ;;) , 1 196 - 197. Pri miimJ ti, s ec t a d o r ia tir i lor , I ' 205 . ' Prim o s, e p isc o p u l M avrita n iei, 2 6 1. Pm cb iron., II 86. Pro fet, p ro o ro c, 1 15 4. ProlJlQ xpJ-ile din Bi s e ri c , 1, 189. Propovedui re (x1pufw J, II 139 . Pro s oxa , 1 93-94, . 106 , J[ 23 1, 2 52, 255. Pro ternere ( l"J1C0 7t r Il.J CTt .; ) 1 I r ea p t 'd e p en it e n , II 14. . Pro tec ie (trP 'llTlf"a11='!(l); c el m trodu i n cl er prin proteci e, II 1 36 . l'ro todiacotlis e, I 89 - 9 1. Protopop , 1 69. Psa lm ( rpu)..tlol) , c um . s i se ci,
19'

c s torcsc

la ospeel e ce lorce se

a re vo ie

pa r tici pe

292
Psa lmi i teasc in h is el-ic .i ? 1 9 5 - 96 ; s se ci tea sc in bi seri c nu m ai d a c se g s es c in c r i l e S f. Sc p rit u r i,

1 117- 11 8.

Psa1rii, c n t retii, I 9 4, 99 . Pseudoisidor, 1 93, 130 .


P Hiu Visa r io n, 1l 77.

Ptm erea

l~(P (ijYJ .

mi" ilor ( rr m ~m.; 'r O} " as u p ra p en ite n i l or,


in
B i seric ,

d e ri!e o r-dni are , II 6 8. R eforma. cal e nclarul ui, 1 58-6 0. Regi.~ tnt , vezi : co nse m oare. . H.egula meutu I p e n t r u- ad mi ni stra re a aface rilor e pi t ro p e t i, 1 8 1. Robul, ve zi sclavu]. Roma veche. I 128 -1 30 . D ispu ta in tre Biser ici le Ale xa nd rie i i Ro me i, I 2 64-

265.
vezi : pa p, Ro m ei. Roman, i mp ra t ul (9 17- 9 44). II 54. ROlllat lO ca tolicii, ca le nda r u l ' lor, 1

ca ri se prim esc
'

..

183 - 184 .

Qlla rtoJec il1la n i, 1 55 , 86. Q uod-.ultdeu, ep isc opu l C e nt urie i,

57-58. Ruden ia (UU rri VE tU J


g rad ele de r uden ie o p ri t e la c s t o r i e, 1 29-30 ,

1 25 1.

R .
R pirea

( u. p7 Wr1J.

Ce lce r pe te p e o fem ei e, sa u p arti ci p la r p i re, se p e de pse te , Il 9 2; c s torln p ri n r pi r e es te desfrna re, II 101 ; c e lce r pete pc .o fe m ei e
tr ebu e
s

115 , 126 134, 153-1 54 ; d e snge, 1 29-3 0, II 115, 126- 134, 178. RlIf illinn , e p isco p '(p el a a. 370), II 3 7.
Rugciuu ea.

Il 8 2, 85,

se face . c t r c rs r i t Il 139 ; , ce fel d e rug c i un i s se


c itea s c ,

1 96/ '265 266 ;


II 2 2;

o rcs t i tu e

p e n tr u

p c to i.

ap o i s se s u pu n p c ni te n ti i," IT 80-8 2 ; Iec io are lor, II 80, 9 2 j logod nic ei alt uia , [ 13, II

80- 82 ;
s e csto n vo ir ea p r in i lor, Il 9 7 , 10 1 ; v duva , ca re p ri n r pir e se cs to rete a dou r ora, 11 9 2, 96. R.sar it , ru g ci u n e a se face c tre r s rit , Il 13 9. R d sl"rd tire, ve zi: desbina re . Hd tdeirea ( ;;'),1;1 "'7 ) se ana te mati . .
re te I r

feci o ara , care

so tu l i so tia s se re in d el a o l alt . in ti rnpu l p o s tu lu i p en tru ru g c.i u u e , Il 7; d o m n ea sc , Ta t l nostr-u , 1 273 -274 .

S.
Sacoor; ( l7(lXXQ( p Op oO , 1[

46. l 05

S acrilegi u , vezi: ierosili e. Sanctip, p r-ima tel c di n A rica , 1

zenz , 1 220-22 2. Hdz boiu (rro). $tos ) ; u ci d er il e di n r z b o in 0 11 se co n s i d er c a uei -

263 26 4. Sa t-ul ( ltl.:Po.'. episco p ul n u po a te fi in s tituit Ia sa te , [ 11 6 - J1 7, preoi i de)?- sate n u a u


vo ie
S;l

slu jasc i n b i-

29 3

Sa tu l s er ic i d i n ce t i fr n v o irea . episcop ul ui, 1 38-39, 'p resv it erii ru rali nu pot d a jsc rfso ri can o n ice, I 68-69. Satumin, .-gnos ti c ul , 1 41. Sa ra cii (7r i v Y) r ~ ;;. ) t rcb ue sc ajut o ra i , Il 18 2. S m b t a ( ad.(f(J f/-<OIJ ) s nu se .s c r beze potrivit obicei ului iudaic, I 103 -105, ce - s se cit ea sc din S f. Sc r i p t u r? ]. 95 , cea m a r e c nd se i n ch ei e aj tm ar ea i' 11 3 ;' '')~"" so u l i so i a s se r e in d e la ...i m preun ar e, J l 7,
Ii lJ e r , )1 2 4 2. S llge de a n im al s nu
n n c e,

m a re, I '~1 1 2 j

1 5 2,;~ 1 5 5';

se m 1 "42 ~ . S C<1U 1J e pj scopes c, 1 196 -1 97, 2 34 Scbevoiiiachie, I 98, II 232. S cbisana Ca1.('TJ-_w ), ce e st e ? II
c le ric u l , care se ' r i d ic im po triva e pisco p u lu i

<;<\9 , 4 3 ;
s u

se a u a t e rn a t i z ea z, 1 '159-16 1; cle r ic ul sc hi z m atic se ca , . ter i s e t e, ''1 -6 7 : c ea 'm a re , 1 330-331. Seb izrnatici, [ -10 6 - 10 7. Scl a v" l ( olxer "J}r; , (10;:;1.0';), 1 42 , 228, 246, II 98, 101, 107, . 109. Scoate rtd ' d in cle r i vezi: cateri si r ea. .S crisori canonice ( ,; u .nn )l-'v'(. rpip/l'J.Ta) 1 6 8, 110 ; d e pace ( e lp'Y)vow ! i -m o ro -: lai) , I 68 , d espre sfi n ire, I 252253 ; d e d im ite re ('l rro), u rcx~tJ i ;r w ro A ~ v) , I 17 8 , 24 3, 267- 26 8 ;

S crisori s iu o d ale, I 24 8 - 25 3; sc n soe rca sin od u l u i se iscle te de c el cli nr i u epi sco p, I 2 4 8-25 1. S ecretu l 11ldriHrisi fi i. 1 286 - 287 . SecuI/d. p rima tele N u mid iei, 1 204. Se rgbiu IJl, p a pa R o m e i [p u la ,1 . 9 1 1). ]1 5 4. S en ii. vez i : sl u jbe , Serl' ilo r; bi s ericeti, v ezi : cl e ri cii . Slallt Scrip tu r, I 117 -118, 179 , I I 30-35, 15 7158 , 15 9- 16 1. s se p stre ze c u s f i n e n ie , II J O, 155. S illl ire ( p/jlJ(Jt) c o m is c o n tra Ic cioarel o r sa li vd uve lor. 1 26, II 7 2, 80, 8 4, 107, 167; . cine co m it e s j l uir e con tr.a un ei feme i, tr e b u e s tr i as c CII d ns a, Il 84, 92, 10 7, 2 14. Simeoll, arhie pi sc o pu l T e snlon icu " I li i (-1" 1 430), II 14'1 , 147 . SimoJlia (E!:u wvo.; .l l ,stJl'. -). tra fic ul c u daru r ile sfi n te se 30 M c m 3t i zea'z , II 137 -1 39, 192- 195 , 19 5 - 20 2. Simp lici a lJ, iercu , 1 2 0:3. SilJOad e rs ri t e ne i a pu se ne,

.Siuodul, de pes te ma re (:l ~P 'f.ftF:trlk ~


(JUV()(}Q .)

3 (111 ).

din

lliI1i:t

IlU

are d rep tu l
sc

h ot ra

i m p ortana

in afa cerile B ise ii ci i d in A fr ica , 1 23 J ;


ho t ri r i lor ~ i

nodale, I 65 - 66 , 77 7 8, 171 174 ; e p isco p ii, ca r i n u p arti cip la si nod , 1 77. 78, !l 0 , 13 0. 171 -1 7 1, 238-239, 2 12 , 2 58 .
scriso r ile s inodu lu i s e isc -

294_ _._ -.Ies e de mi tro po lit , 1

248 -249 ; S inodll[. mai mare al ep iscopi lo r, I 7 2 -73, co m p lcc t. 1 75-76 ; epar hia l sa u m it ropo li t a n , [ 75 - 76, 77; pa rti c ip a n i i la si non de le
e p arhi a le , [mitr opo lit ane),1 77-78, I lO , 171 -

17 4, 238-239,258-259;
termenul, la care se ine s inod ul epa r h ia l (m itro p o fira n l. I 7 4 77-78,

Sinodul, d in C ar tagi na (a. 398), 1 91 ; (a. 41 9), I V . 13 0, 15 0 289, 293 , 294. (a. 424), 1 130, 296. Co ns ta n t inopol (a. 38!), 1 nr, (a. 34 9), ! V , 147 . (a. 69 1-692), .
... ,. I !Il , .. (a . 86 1), I

1V,

258 -259,
co m pe t i n a

300 . (a.. 879j, 1 3 26 ; E les (a. . 43 1), 1 III , El vi ra (a. 307 ), I 138 ;
Ga ngra. (pela 1 III,
I poni a>,J 16 4

sino d ul ui e par hia l (m itropo lita n '. I 69-70, 75-79, I 10, 12 2-1 26,1 60,1 6 3, 181 18 2,1 91 -1 92, 258 , 26 2, 277 -278, 32 1: d iece z nn 'sau patriarhal , 1 72 -73, 17 1-1 74 , 23 9 ; lo ca l, ale _ c ro r h ot r ri su nt u ni versal o b liga to ri i I 300- 3 3 4 ; Sf n t o rt odox ro m n, 1 58 . ge ne ral di n A frica 1 2 12, 236, 239, 258; d in Al ex andria (a. 362), II 37; An eira (a. 3 14), 1 III, 3; A n t io h ia (a. 269), 1 15 ; (a. 3-' 1), [ 1lI, . 54 i A r -l es (a. 3 14). I III. Calcedo n (a. 4.51), ' IlI, C apu a (a. 391), [ 207208. Cartag in a (a. 256). 1 V , 335 -337. (a. 345-348 ), [

a . 3 40),
i

urrn .

Lao d ice ia (a. 3 43 ), [ 1lI, L arer-an c.Ia. 113 9), [ 332 ; N eoce zarei a (in tre ani i 3 14 i 325), 1 Il!, . 28 ' . Nic eia (a. 787), 1 !Il , N im es (a. 39 4), 1 II I , Sa rago sa (a. 380), 1 Ill , "Sard ica (a. 343), I III , 120 . - Toledo (a. . 400), 1 1lI, - T n rin (a. 40 1), 1 Ill , - Va len ce (a. 374), 1 III , Sintagma Ate n ian , 1 V. Sinu ci ga ( aurD\, ovr1e) , II 15 4 155.
SiJ -iciu, iereu, 1 20 3. : Si siniu , patriarhul Co n sta n ti no pol u lu i (p n la a. 999), Il 55, 228 ' S lujbe bi se ricet i, I 43, pre o e ti, 1 66,

m,

(a 387-390), I

m,

Sllljitori b iser i ceti.,Juiupqrw), vezi :


cleric ii. sacra me n tali, I 153.

(a. 397), I IIl,

295
istoric ul (pela a. 4 39), 213, Il 180. Sodo mia, II 224 , 226. Soia , vezi: fe m eia, preotului, 1 32- 3 4. Sosigene, 1 59 . S ozomcn, is to ri cul (pela a. 440), 1 194, 3 3l. S p ectacore, ve z .i'. te at ru . Sta rea imprw 1la l m)aralJt,,;) , (rea pt d e pe n i ten , II 14. S tat utul p e n tru o rga n iza re a Biserici i o rtod o xe rom ne, 1 18 , SO, 2 13, 237, 3 10, 3 12, 324. Stavrop igh ie, Il 23 9.
I

Soc rat,

Stefa n. e pis co p u l s au pa p a R o m ei

(p n la a. 257), 1 4 . S tra inii ( ,oivO') , 1 68, f[ 18 2 . S tropire la b otez, 1 37-38 Subordon~lrea femeilor, 1 49. . Succes iunea a p ostol i e , II 47 . Su fletul ('!lUlI) . T rei sunt Incul t . ile s ufle t ulu i, d up ca ri se j ud e c. cal itatea fap te lor om en e ti , Il 16 3 . Sugrumat (mNxd s ) a nimal sa n u se m n n ce , 1 42. S uiceri T h e sau ru s 1 21, 93, 94, 103, 10 9 , 20 0 . Supwurea ca no n i c , 1 116, 187189, 320. fem eil or, I 49. S Uf, pre svife r u l, II 17 7 - 17 8. SHrori, cari t r es c cu b r b a t i s tr i ni , 1 22 -23.

Z osima, 1 I V , I 2Dl , 227-228, 284. T eatru (ax,;",;), 1 115, 165 - 1 68 , 227, Temni (cpuJax1). Clericii in remn i ta i i legal, 1 3 31 334, pe n ite n a p entru ce i Inte m n ita ti , II 1 '> 16. T eodor Studi t ul li - 826), II 244. Sice otul ep isc op (t 6 13), Il 255, din Mopsve st ia (pela a. 4 29), 1 2,14. T eodorit din Cipru (p e la a. 45 0), II 46. Teoan episco p , Ll 76 . Teofa nia c nd ca de p e D u min e c , Il 175 . T eafi l al Al ex a nd ri e i, (385 -4 12) 1 62, 146, 155, 2 65, II 175. Termene c ano nice, 1 36, 1 3 4 ~1 3 6 , 16 9 - 17 0 . Tertniian (t p e la a. 2 40), 1 2 1, 4 7, 102 , 104, 15 5 , 156 , 19 7, 19 8, II 4 5, 49, 63 Tesalonic, m itro p o li e. I 143 . T esta m ent (C)wJ9tj xYi)' cr i l e Tes tamentu lui v echiu i nou , 1 118 -119, 17 9- 18 0 , li 3 0 -35 , 157 15 8 , 15 9 - 16 1. Testam-mtll ! d ericila r, 1 177, :243-2L t6 Tim ot eu al A lex a nd rie i (t 385): 1 62, II 15 1. Ti picn! mn s tiri i , 1 303 -304. T it T rgo'l'itean ul, P. Si. A rh ie reu .
Tea tra liti ,

Tr l

[ IV.
T omesclf C ons t an tin N" Il 77. Tra d ii e a,odiJoa<;). 1 lO6-] 0 7,

T .
Tain e, v aliditatea lor , 1 2:20-2:2:2.
Cons ta ntino po lulu i; . ' . sc risoarea lui des pre simouie, II 195, Tara siti al

II 1 3 9 ~ 14 9. ve z i : p red ani i,
T ra nsfera re (p= raoaaes) ; cnd se poate t ran sf e ra u n cl er ic dela

un lo c de se rviciu la altul, I 65 , 73~7 4 , 78, 120--1 2 1, 14 3,

296
Tre<Tpla bisericea sca ( :.' XXA7j ; lU(Tt"l?!O,;
;1a ,91L()~ )
Ucgaul

elen r rn n

eul
r~t

u~tt ti m p ho t

din ntm plare, 11 59. 6 7 : feme ia care n cearc S.l o mo ar ft u l, 1 24, II 50, 60

fi e care

treap ta, I 134137. 325 ;


c e lc e n u p r i m e te o t r e ap t su p e-. ri oar , nu p o a-

cle ric, 1 3 15, II II L . U ntul de lell11J O Aaeol-' )


U nge re a cred i n c ioi lo r . u nt d e lemn d eri v d in Tra dii e,

cu

. te sl uji n ici in c e a in f eri oa r , I 18 9-1 9 1 ;


Treimea Sf n t , 15 1- 152.

II 140 ; - se po ate lua de bo lnav i i in z ilel e d e aju n are, Il 15 3 . Urba 1l , e pisc o p in A frica, 1 2 03. Uieri , vezi : o s ti.ar i. Uile bisericii s se p z ea sc d e [p od iacoui . 1 98 , II L

u.
Uciderea. I 24, 25, II 50 . 59, r, (i8 , 10 2, 110, II I , . 12 , 2 19 , 2 20,221 , 2 22 242 ; duma n u lu i in . r z boi u II 28 . 6 8, 22 0 ; f t uf ui , 1 2 4, 25 , II 5 0, 220, 22 1 ; d e v oi e , I 25, 111, 21 9 ; f ~r d e vo ie, 1 25, 11 67 , IlO, 112 , 2 19 ;
so iei, II 59 i p rin aru nca rea co pil ului na in te a bise ricii li 2 2 2 .

le
.,

" -f )-

v.
Valm t,
i m prat u l

grecesc (364-

3 78). II 3 7. Va le" tiHenii, Il 3 8 , 45. Yali ditotw Tain el o r, ( 220 - 2 22.


Va m a l'a, uc en icul

Apo sto lilo r, 1

ta tl u i s u, 11 24 2.
Uciga u l (rp~veu.;)

cin e este? 1 24 - 26. 11 5 0, ..';9 , 67: 68. 94, 10 2, 109, , 1 10, Il , '112, . 170 ;' . c u cori f i i n t i vo ie se ped e psete , II 57 , 5 9, (57 , 11 0 ;

10 4. . Y"" E'I" ", I 10, 14 , 2 1, 85, 88, 90 , 123, 126, 199, 20 1, 2 23 , Va s sfin it (I1X~ -j Q ; is:p~J\. ) ] 97, 31 7-318, Va sile cel . M are (t 379), II 39. Va silid , e pisc o p d in - Spania ,in se c. IIl , [ 4. Vdd fl"el (;:1lJl1), c ine es te? II 8 3, -" ~: starea de v d uv i e es te in .. c elei de Ie c io aIcrio ar ' r , i r 99;
C.; He

se

c s tore te

d in

n u li . 11 83,

109 ;

.c<:. .'1'

"

f . ~

aj utor d e Bi seri c, II 182 ; case se poa t. e c s to r i , Il 99; cIerici i s nu intre la v du ve , 1 19 5 -1 9 6. Vdd tft'itd Bis eri c, vezi: biseri c Vata ma rea 'e pisco pilor se pede p- ' s e te, 1 33 1-334. Vecemia, ] 96. -, Vestmin te, vezi: h ain e. .''''''_ ,:, Vic uor; p resvi t er, II 70 -7 1. Victo r, p apa Ro mei (p n Ia a . 19 9), 1 56, 93. Vi nerea este po s t, II, 26. V inul se amestec cu ap la si. IL tu r gh ic, 1 19 4 '-1 95. V ioI, v ezi : sil u ire. Vist, pres vicer, 'II 177. Vi zi ta ii c ano nice , J 2 13. Votul (E1Carr : d flo) at unci es te valid , d ac sed ep uue la v rs t m a tu r , II 73;
Vdd ul'a se

Votul e tate a, ia ca re se d epune vo tul, n 73 ; . c elc e se face m ona h. tr c < b u e si d e pun . votul c as t i r t i t , II 73; c l ca r ea vo tu lui, 1 22, 23,
Il 73 , 75 , 113. Vrdiitori, 1 . 108 , 2 0 1, II 57 59 114, 1I 8, 123 . 124 ,1 6 6 .
vezi :
p re zic to ri .

~v.

Walch, 'Is to ria cie z i iIo r , l 108 ,205 .

z.
Zbisbmo n

J. It

18 94),

I 3 02.

Zi ua na t erii ! r 115. Z iua cea HUl'-' (Pastile), 1 9. Zosim, papa Rom ei (p n la

a;

4 18), 1 129 - 13 0, 29 3 .

r .-

"",,-,

Tabla cJ ~ -meterii.
Pa g .

Ca IlOL11Ie1e :,S/ll(ilo r P ri n i

t
~

1
!

Ca n oa nel e Fertci tulu i Dio.nis iu ,! Al h le pi sc opu.! A lexa n d rie ! Ca noa n ele S fn tu lu i Gr ig orle ,
f c t o rul
'

3- 8

de m in u n i, A.rh- l.

epis ccpu f Nec ceaa rciei


Ca n oan e e i

.~

,
;

9 - 14
Alexe ridr lei

feri cit ului

Pelru; . Arh iepiscopu l

m a rtlrul

Ca noa ne te,_..S f ntu lui A tanaai e ,o

" r d

1 5-- 2 6

1'M are

2 6-38

Can o anele "S fn tu lu l Va s ile ce l j Mare

3 9 - 149 151 -1 50 15 7-1 58


15 9 -161 162 -174

Ca noa ne le l ui Tlmote!u al A lexa n dri ei


~ ''"l ....

Can onul S f n tu lui

Grig o re

Teologul

Ca nonu l Sf ntul ui Am flloch le


Ca noa n'e le Sf n tu lui Grigorie N s ean u l

Cun c anele lui T eofJl

al Al exa nd riei .

175- 184
18 5 -1 9 1
~i

Ce n oa n ele S f n tulu i Chi ril a l A lex a n d r iei '

Erecicll ca lui Gh en adle , pa tria rh ul Co nata ntino polul ui,

a sino dului, cel mpreu n cu d ns ul, c tre tot i pre acuvi o ii

Mlt r c p otl t !

c t re

P a pa Ro m ei

W2 - 19 5

S crf soa re a

lui

T ar e sie,

pat ria rh u l

Consta ntino p olul ui,

Roma cea

n o u.

c t re

Adrian, papa Romei celei vec hi

195 - 202

Ccmoatlel~ . intregitoa;'e
Canoan ele Sf ntului Ioan
Cen oa n etc lui Nich ifo r
.~

203 :
Aju n toru l

.'

2 05 - 2 26 227 " ~ 4 0 2. 0 - 25 6
2 07 ~

',,'- ' "" :. :

M r tu r isi t o ru l

Canoan:ele lui Nic olae al C~ nst~nti no pt;l lul u i '


Diferfte p rea crfptl u ni ca nonice .

20a

Index alfa betic despre "materiile i numi rile din vol umu l
al do ilea

26 4

"

'~ ~ff ~~~~ " :

",;;<, .;;l:"!'l'i;"

~;i~~it

C;1~~~~~F- ".

.... ..

...

BmLIOriCA-~i\I. ;1.~:=
/'ROVENIENT

PR I~

-~-,----

.....-.

-------- -

"