You are on page 1of 15

Druk nr 2068

Warszawa, 6 stycznia 2009 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o przywróceniu dnia wolnego od pracy
w Święto Trzech Króli.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Antoniego Macierewicza.

(-) Waldemar Andzel; (-) Marek Ast; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś;
(-) Dariusz Bąk; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Joachim
Brudziński; (-) Piotr Cybulski; (-) Tadeusz Cymański; (-) Witold Czarnecki;
(-) Edward Czesak; (-) Andrzej Ćwierz; (-) Andrzej Mikołaj Dera;
(-) Zbigniew Dolata; (-) Jacek Falfus; (-) Zbigniew Girzyński; (-) Szymon
Stanisław Giżyński; (-) Mieczysław Golba; (-) Marian Goliński; (-) Kazimierz
Gołojuch; (-) Artur Górski; (-) Tomasz Górski; (-) Krystyna Grabicka;
(-) Czesław Hoc; (-) Dawid Jackiewicz; (-) Jarosław Jagiełło; (-) Grzegorz
Janik; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz Kaczanowski; (-) Mariusz Kamiński;
(-) Izabela Kloc; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Lech Kołakowski;
(-) Bogusław Kowalski; (-) Zbigniew Kozak; (-) Maks Kraczkowski;
(-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Tomasz Latos; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Marek Łatas; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Antoni Macierewicz;
(-) Ewa Malik; (-) Gabriela Masłowska; (-) Mirosława Masłowska;
(-) Jerzy Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Arkadiusz Mularczyk;
(-) Maria Nowak; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Stanisław Pięta;
(-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Elżbieta Rafalska; (-) Jan
Religa; (-) Józef Rojek; (-) Nelli Rokita-Arnold; (-) Dariusz Seliga;
(-) Anna Sobecka; (-) Krzysztof Sońta; (-) Piotr Stanke; (-) Jan Szyszko;
(-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Jacek Tomczak; (-) Andrzej
Walkowiak; (-) Teresa Wargocka; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Michał
Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Waldemar Wrona; (-) Łukasz
Zbonikowski; (-) Jarosław Zieliński; (-) Maria Zuba; (-) Jarosław Żaczek.
Projekt

USTAWA

z dnia ....................................

o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli 1

Art. 1.

Dzień 6 stycznia (Święto Trzech Króli) ustanawia się dniem wolnym od pracy.

Art. 2.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn.
zm.2) w art. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie : "b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli",

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1
Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, Dz. U. z 1989 r.
Nr 29, poz. 154 i Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i poz. 160.
UZASADNIENIE

Święto Trzech Króli jest najstarszym ze Świąt chrześcijańskich związanych z
narodzinami Jezusa Chrystusa, obchodzonym nawet wcześniej niż Święta Bożego
Narodzenia. Przyczyną wyjątkowego znaczenia Święta Trzech Króli jest jego
uniwersalne przesłanie. Pokłon „Mędrców ze Wschodu", nie będących członkami
Narodu Izraelskiego, oznaczał bowiem objawienie misji Zbawiciela wszystkim
kulturom i wszystkim narodom a więc przejście do myślenia o człowieku i o świecie w
kategoriach powszechnych, uniwersalnych.
W I i II Rzeczpospolitej Dzień Trzech Króli był obchodzony jako święto i był to
jednocześnie dzień wolny od pracy. Dopiero po utracie niepodległości, w okresie
władzy komunistycznej, decyzją PZPR z dnia 16 listopada 1960 r. święto to - w
wymiarze państwowym - zostało zlikwidowane. Oczywiście, nadal pozostało jednym z
najważniejszych świąt kościelnych.
W Kościele katolickim Uroczystość Trzech Króli jest związana z obowiązkiem
uczestnictwa we Mszy Świętej. W świątyniach Polski obserwuje się wtedy liczbę
wiernych podobną jak w niedziele i w inne święta, co wskazuje na to, iż mimo
zniesienia dnia wolnego od pracy w świadomości Polaków istnieje przekonanie o
ważności tego dnia. Sytuacja ta jest trwała i nie ulega zmianie od ponad 40 lat.
Oznacza to, że wytworzono i utrzymuje się w sposób świadomy konflikt
światopoglądowo-społeczny, w którym państwo jest przeciwstawiane dominującej
większości Narodu Polskiego. Jest to sytuacja patologiczna i utrudniająca proces
modernizacji społeczno-gospodarczej. Nie uznawanie przez Państwo Polskie święta
Trzech Króli jako święta państwowego i dzień wolny od pracy stanowi jeden z
istotnych symboli ciągłości wpływów komunistycznych w dzisiejszej Polsce.
Przypomina, że dla części elit politycznych ważne są tradycje walki z Kościołem
katolickim, religią i ładem społecznym wyrastającym z katolicyzmu. Przypomina, że
wciąż niektórym marzy się kształtowanie Polaków jako homo sovieticus. W naszym
przekonaniu nie istnieją żadne racje uzasadniające kontynuację tego stanu rzeczy. Nie
ma bowiem żadnego powodu by godzić się na dyskryminację 90% Narodu. A tak
właśnie odbierają obecny stan Polacy. Świadczą o tym badania opinii publicznej
wskazujące, iż dominująca większość domaga się przywrócenia dnia wolnego od pracy
w święto Trzech Króli, świadczy o tym stanowisko Episkopatu Polski, świadczy
wreszcie ogromne i narastające poparcie społeczne dla inicjatywy obywatelskiej
podjętej dla przywrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli.
Obecnie Święto Trzech Króli, stanowiąc jednocześnie dzień wolny od pracy,
jest obchodzone w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w: Niemczech, Grecji,
Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że Polska nie przoduje wśród krajów Unii
Europejskiej co do ilości dni wolnych od pracy w ciągu roku. Znajduje się pod tym
względem na miejscu 12 wśród krajów UE. Ten bilans będzie dla polskich
pracowników jeszcze bardziej niekorzystny jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązujący
w Polsce godzinowy wymiar pracy. Takie porównanie pokazuje, że w Unii
Europejskiej Polacy należą do najdłużej pracujących.
Stosownie do postanowień Konkordatu zawartego między Rzeczypospolitą
Polską a Stolicą Apostolską w dniu 28 lipca 1993 r. Polska, po porozumieniu z
władzami Kościoła, może w drodze ustawowej rozszerzać -zawarty w art. 9 ust. 1
Konkordatu - wykaz dni świątecznych będących dniami wolnymi od pracy. Na ten
aspekt zwrócił uwagę Episkopat Polski, który w Komunikacie z 345 Konferencji
stwierdza, że „ Konkordat wymieniając dni świąteczne wolne od pracy nie zamknął
możliwości ich poszerzenia zarówno ze strony kościelnej jak i państwowej”.
Autorzy Inicjatywy Ustawodawczej słusznie wskazują, że skutki społeczne
ustawy będą pozytywne, gdyż już w trakcie przygotowywania jej projektu i tworzenia
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym
oddźwiękiem i szerokim poparciem społecznym. W odczuciu społecznym bardzo
wyraźnie akcentowany jest aspekt przywrócenia Święta jako dnia wolnego w
kontekście odbudowy Niepodległego Państwa Polskiego i powrotu do wielowiekowej
tradycji polskiej. Takie przywrócenie będzie także świadectwem uznania dla wysiłków
i poświęcenia Narodu trwającego przy wierze i tradycji a także tych wszystkich, którzy
padali ofiarą represji prowadzonych przez reżim komunistyczny, w stosunku religii
katolickiej i Kościoła katolickiego w Polsce. Trzeba wreszcie przypomnieć, że represje
które wyrażały się prześladowaniem księży, wspólnot parafialnych i społeczeństwa
katolickiego miały swoje konsekwencje dla każdego wiernego swej religii katolika. W
okresie komunistycznym katolicy nie mogli zajmować kierowniczych stanowisk nie
tylko w państwie, w armii, administracji, lecz także w szkolnictwie, handlu, w
zakładach pracy. Pozbawiani byli, jako katolicy właśnie praw ludzkich i obywatelskich.
Represje te kojarzone są także z niszczeniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
przy pomocy polityki podatkowej, z odmowami wydawania paszportów dla biskupów
uczestniczących w pracach Soboru Watykańskiego II, z brutalnym utrudnianiem
pielgrzymowania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po ziemi polskiej oraz z
likwidacją szeregu świąt religijnych jako dni wolnych od pracy, a także z
prześladowaniami szerokich środowisk katolickich upominających się o niepodległość,
swobody demokratyczne oraz prawa człowieka i obywatela w naszym kraju.
Te wszystkie racje wskazują, iż należy się spodziewać korzystnych skutków
przywrócenia Święta Trzech Króli, także w wymiarze gospodarczym. Nietrafna jest
przywoływana argumentacja wskazująca jedynie na ograniczenie aktywności
gospodarczej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż powszechny udział tego dnia
Polaków w Mszy Świętej i tak zmniejsza wydajność gospodarczą. Równocześnie
doświadczenia przy ustanawianiu dotychczasowych, nowych dni wolnych od pracy (np.
wolnych sobót) wskazują, że zwiększyły one a nie zmniejszyły wydajność gospodarczą
polskich pracowników i dziś nikt już nie pamięta argumentacji przeciwników wolnych
sobót. Jak wykazują badania pozostałe dni pracy odznaczają się większą wydajnością
(na poziomie co najmniej 0,5% dziennie), co zrekompensowało ograniczenie
aktywności związanej z dniem wolnym. Należy się spodziewać, że podobny
mechanizm zadziała po przywróceniu dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli.
Trzeba też pamiętać o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, który grozi nie tylko
recesją i wzrostem bezrobocia, lecz także niesie olbrzymie ryzyko zaburzeń
społecznych. W tej sytuacji usunięcie czynników konfliktujących społeczeństwo,
przywracanie tradycyjnego i aprobowanego ładu społecznego ułatwi harmonijne i
solidarne znalezienie dróg wyjścia wobec czekających nas trudnych wyborów.
Pod względem prawnym, święto kościelne mające wielowiekowe tradycje
będzie powtórnie zrównane z innymi świętami państwowymi. Ustawa o przywróceniu
Święta Trzech Króli, która zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy, nie powoduje zmian innych ustaw. Niemniej, konsekwencją tej zmiany
będzie uznanie dnia 6 stycznia dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 1519 § 1
Kodeksu Pracy, co oznacza, iż praca w tym dniu w placówkach handlowych będzie
niedozwolona.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym nie ma potrzeby wskazywania
źródeł finansowania. Projekt rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze.
Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji
krajów członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej.
Warszawa, 19 stycznia 2009 r.
BAS – WAL – 31/09

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Antoni Macierewicz)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r.,
Nr 23, poz. 398 ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy
Przedmiotem projektu ustawy jest ustanowienie Święta Trzech Króli jako
dnia wolnego od pracy oraz odpowiednia zmiana ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zmianami).

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii objętej projektem.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii
Europejskiej
Projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech
Króli nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzja
Poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto
Trzech Króli nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, dni wolne, święta państwowe
Warszawa, 19 stycznia 2009 r.

BAS – WAL – 32/09

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie czy poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od
pracy w Święto Trzech Króli (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Antoni
Macierewicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej

Przedmiotem projektu ustawy jest ustanowienie Święta Trzech Króli jako dnia
wolnego od pracy oraz odpowiednia zmiana ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zmianami).

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, dni wolne, święta państwowe
/.a<
Pis
K|ubParlamentarny,,Prawo
i Sprawied!iwość,'

PnwoiSonwiedliwt
Warszawądnia 17 lutego2009roku

Antoni Macierewicz
Posełna Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej

SzanownyPan
BronisławKomorowski
MarszałekSejmu
RzeczypospolitejPolskiej

W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 22 stycznia 2009 roku' jako
reprezentantwnioskodawców poselskiego projeltu ustawy o przy."vróceniudnia
wolnego od pracy w Święto Trzech Króli pragnę poinformować Pana
Marszałka, iż w uzasadnieniu do zgłoszonego projektu ustawy wskazano
wyraź:rie,tiz ,'trojekt ustaw nie pociąga za sobą obciążeniabudżetupaństwa
lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego, w mviązku z Ęm nie ma
potrzeby wska4łvania źródełfinansowania.,,

Antoni Ą4acierewicz '
.
-łl:-:,-
Posełna SejmRP
Ł

,l Lewiatan
meńbe.of BUS]NESSEURoPE
la-

PKPPi57l19/GS-B/2009

Warszawa.30 stvcznia2009r.

Pan
Lech Czapla
ZastępcaSzefa Kance|ariiSejmu

,..?
I /v
,,,.)
,/ vl

/,.J*Ł..r'.\'. ,7 Q--u,-.-t- / 't-:
r/ ,/
1.,

W odpowiedzina pismo (Ps.15/09)z dnia 23 stycznia2009 r. dotyczącepose|skiego
projektuustawyo przywróceniudnia wo|negood pracy w SwiętoTrzech Kró|i informuję,
Że Po|ska KonfederacjaPracodawcówPrywatnychLewiatannegatywnieodnosi się do
pzedłożonejpropozycji.Naszymzdaniemnie staÓ po|skiejgospodarki,
zwłaszczaW okresie
pogłębiającego czasu pracypracownikóW
się kryzysu,na ograniczanie pzez wprowadzanie
dodatkowego dniawolnego.
W załączeniu pzesyłamopinięPo|skie.i KonfederacjiPracodawcÓWPrywatnychLewiatan,
w klórejwskazanajestargumentacja się proponowanej
sprzeciwiająca zmianieprzepisÓw.
'a'2- Q-.-5---'-_-*
,
(i

Henryka
Prezydent,
PolskaK PracodawcóW
Prywatnych
Lewiatan

SEKRĘrARATz€YszEFAKs
t'az..LL,
ł:.0t.0--.a.
m l'€''...
Data
wp|\łvu
...q!...9'?...łqŁ......

PoIska Konfed€ r acja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. u|' Klonowa 6' 00'59'! Warszawa, te|' (+4822) 845 95 50' fax (+4822l845 95 51
e.maił:Iewiatan@pkpp|ewiatan'p|,.ntemet:
ww\ł'pkppIeWiatan pI
Opinia
Po|skiejKonfederacjiPracodawcówPrywatnychLewiatando pose|skiegoprojektu
ustawyo przywróceniudnia wo|negood pracy w swięto Trzech Kró|i

poselskipzewidujewprowadzenie
Pro.jekt do ustawyz dnia '18stycznia1951 r. o dniach
Wo|nychod pracy(Dz.U.z 1951r. Nr 4' poz.28z późn.zm') ŚwiętaTzech Kró|i(6 stycznia)
jakodniawolnegood pracy.
W Polscedo 1960r. Dzień TrzechKróli byłobchodzonyjako święto i dzieńWo|nyod pracy;
ustawąz dnia 16 listopada1960 r. śWięto
to zostaloz|ikwidowane.

PKPP Lewiatanjest przeciwnawprowadzaniu jeszczejednegoŚwięta.Naszymzdaniemnie
gospodarkina zwiększanieWymiaruczasu Wolnego- firmyponiosązbytduże
staÓ po|skiej
straty,Staniemysię mniejkonkurencyjni iatrakcyjniinwestycyjnie,
w efekciezmniejsząsię
wpływy do budżetupaństwaz tytułu
podatkówi spadniezatrudnienie.
Polska jest jednym z najbiedniejszych członkówUnii Europejskie1 i chcąc zmniejszyó
dystans do krajów |epiej rozwiniętychnie możemypozwolic sobie na wprowadzenie
dodatkowych dniwolnychod pracy.
Spowolnienietempa wzrostu gospodarczegoi trudna sytuacja ekonomicznaw wielu
branżachsą powodami,które uzasadniająniemoinośÓwprowadzeniadodatkowego dnia
wolnegood pracy i generowaniakosztów d|a pracodawców'W rezu|taciezwiększenie
obciążeń finansowychbędzieprzekładac się na redukcjęzatrudnienia
iwzrostskaIizwo|nień
grupowych pracowników.
Nie zgadzamysię z argumentacjąże ustanowienie nowychdni wolnychod pracyzwiększa
WydajnoŚcpracowników.Proces pracyjest niezależny od układudni pracy i dni wo|nych'
technikii poziomemorganizacji
|eczwiąŻesię z osiągnięciami w firmie.

Wprowadzenieko|ejnego dnia świątecznegoobniży roczne przychody podmiotów
prowadzących działalnoŚÓgospodarcząo 5,75 m|d złotych.Zwracamyuwagę' iż koszty
powyższe dotyczątyIkopodmiotóW, Więcejniż9 pracowników.
którezatrudniają
Dla przykładuW sektorzehand|u'każdydodatkowydzień, szczególnieweekendowy, to
mniejszypzychód o ok. 1,5 mldzłotych.

NależypodkreśliÓ'
żew większości DzieńTzech Kró|iniejestwolnyod
krajóweuropejskich
pracy(Załącznik
nr 1)'

Załączniknr 1'

Państwo 6 stycznia- Dzień Trzech Kró|i
wolny od pracy
Austria Tak
Belqia Nie
Bułqaria Nie
cypr Tak
Czechy Nie
Dania Nie
Estonia Nie
Finlandia Tak
Francia Nie
Grecla Tak
Hiszoania Tak

Po|ska Xonfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, u|. Klonowa 6, 00.591 warszawa' te|. (+4822} 845 95 50' fax (+4822) 845 95'{1
e-mail: lewiatan@pkpplewiaianpl. inlernet:wvN.pkpplewiatan.pl z
Holandia Nie
lrlandia Nie
Litwa Nie
Luksemburq Nie
Łotlva Nie
Malta Nie
Niemcy Nie
Polska Nie
PońugaIia Nie
Rumunia Nie
Słowacia Tak
Słowenia Nie
Szwecja Tak
Węgry Nie
Włochy Tak
WielkaBrytania Nie

Na|eŹypodkreślic'ie Polska zaliczasię do krajówo największej w
|iczbiedni świątecznych
roku. Co więcej mamy więcej dni świątecznych dla
niż przeciętniew krajachunijnych'
wynosi9'6 dnia(Załącznik
którychśrednia nr 2)'

Załączniknr 2.

Lp. Państwo Liczba dni świątecznychw roku
1 Węgry 6
1 Łotwa 9
J Litwa 9
Estonia
Ę SłoWenia 10
o Polska 12
7 Rumunla 7
Ó Bułgaria 10
Grecia 10
'10 lrlandia I
11 Malta 12
12 Belgia ó
IJ Słowacja 12
1Ą Hiszpania 11
15 Austria 10
16 cypr 11
17 Luksemburg 10
18 Czechy
19 PońugaIia 12
20 Norweqia I
WielkaBrytania o
Szwecia
)?, Finlandia 10
24 Włochy 10
z3 Holandia I
26 Niemcy 9
1'7 Dania

(+a822) 845 95151
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, u|' Klonowa 6' oo.591 warszawa, te|' (+4822) 845 95 50, fax _l
e-mail:'lewiatan@pkpplewiatanpL,internetrwww pkpplewiatanp
28 Francia 11
29 Wszystkiekraje
30 CałaUniaEurooeiska
J1 EU 15 i Nonveoia
32 Nowekrajeczłonkowskie (2004)
: T h e EuropeanlndustrialRelationsObservatory
rÓdło:

Na|eŹyte.;pamiętac,ze każdypracodawcamożeindywidua|nie ustanowićw firmiedzień
wo|nyw Swięto Tzech Kró|i bądźograniczyÓczas pracy W tym dniu' aby umoż|iwió
pracownikom udziałw Mszy Swiętej.
Ponadlowartopodkreś|ić' że obowiązuje rozpoządzenieMinistrówPracy i PolitykiSocja|nej
oraz EdukacjiNarodowejz dnia 11 marca 1999r. w sprawiezwo|nieńod pracy|ub nauki
osób na|eżących do koŚciołówi innychzwiązkówwyznaniowych w ce|uobchodzeniaświąt
re|igijnych
nie będącychdniamiustawowo wo|nymiod pracy.
Zgodnie z tym rczpo|ządzeniempracownikna|eżącydo kościoła lub innego związku
wyznaniowego, któregoświęta religijnenie są dniamiustawowowolnymiod praoy,prośbę o
udzie|eniezwo|nienia od pracypowinienzgłosiÓpracodawcyco najmniej7 dni przeddniem
zwo|nienia'Ęracodawcazawiadamiapracownikao warunkachodpracowania zwolnienianie
póŹniejniż3 dni pzed dniemzwolnienia.

W kontekście pzedstawione1argumentacji
uwaŹamy,iż nieuzasadnionym
'jestograniczanie
liczbydni,w którychpracownicy powiezone
mogąwykonywać im obowiązki'

PKPP/57/19/GS-B/2009
30 stycznia2009r.
PoIskaKonfederacja
PracodawcóWPryWatnych
Lewiatan

P o t s k a K o n f e d e r a c j aP r a c o d a w c ó w P r y w a t n y c h L e w i a l a n ' u | . K l o n o w a 6 , 0 0 . 5 9 1W a r s z a w a ,( 6 l ' ( + 4 B2 2 ) 8 4 5 9 5 5 0 , f a x ( + 4 82 2 ) 8 4 5 9 5 ' l
e - m a r l l.e w i a l a n @ p k p p l e w l a l a n .ipnll,e r n e tw
: wwpkpplewlalan.pl
zw,ĄzKow zAwo DOWYCH
F)RUM 2009 r'
Bydgoszcz' 27 lutego

loLllg
L. Dz.FZZIY l9f4tf'l

SEKRETARIATZ-CYSZEFAKS Sz.P'
Lcch CzaPItt
l.,a ^nz1 alv\QĄ
l'dz' .!,t,ź].-..Q,!k,:..U.ęy.ał')',..' 5e.1lrru
. 05 2009 Źu,tęp.uś'"fu Kancelanr
.''n?
)atawpwwu :';:'"""""""""'

'.,^lnooa od DracY 14 orli{ru
dnia
projeklu uslauty o pr:yl,róceniu
",::F; !i: ;;:ł:;:;,

e opiniuje projekt usta\łY o przywrócentu
Forunl Związków Zawodowych Po4tyw.
dnia rł,olnegood pracy w Święto Trzech Króli.

Z powaŹanienr

Bs-o69 BYDGOSŻCZ tel. +48 52 /371 A3 33
Ptac TeatrahY 4 hx +4a 32 / 3ą218 71