You are on page 1of 15

Druk nr 2068

Warszawa, 6 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Antoniego Macierewicza. (-) Waldemar Andzel; (-) Marek Ast; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Joachim Brudziński; (-) Piotr Cybulski; (-) Tadeusz Cymański; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Ćwierz; (-) Andrzej Mikołaj Dera; (-) Zbigniew Dolata; (-) Jacek Falfus; (-) Zbigniew Girzyński; (-) Szymon Stanisław Giżyński; (-) Mieczysław Golba; (-) Marian Goliński; (-) Kazimierz Gołojuch; (-) Artur Górski; (-) Tomasz Górski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Czesław Hoc; (-) Dawid Jackiewicz; (-) Jarosław Jagiełło; (-) Grzegorz Janik; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz Kaczanowski; (-) Mariusz Kamiński; (-) Izabela Kloc; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Lech Kołakowski; (-) Bogusław Kowalski; (-) Zbigniew Kozak; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Tomasz Latos; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marek Łatas; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Antoni Macierewicz;

(-) Ewa Malik; (-) Gabriela Masłowska; (-) Mirosława Masłowska; (-) Jerzy Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Maria Nowak; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Stanisław Pięta; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Elżbieta Rafalska; (-) Jan Religa; (-) Józef Rojek; (-) Nelli Rokita-Arnold; (-) Dariusz Seliga; (-) Anna Sobecka; (-) Krzysztof Sońta; (-) Piotr Stanke; (-) Jan Szyszko; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Jacek Tomczak; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Teresa Wargocka; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Michał Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Waldemar Wrona; (-) Łukasz Zbonikowski; (-) Jarosław Zieliński; (-) Maria Zuba; (-) Jarosław Żaczek.

Projekt USTAWA z dnia ....................................

o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli 1

Art. 1. Dzień 6 stycznia (Święto Trzech Króli) ustanawia się dniem wolnym od pracy.

Art. 2. W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.2) w art. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie : "b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli",

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i poz. 160.
2

UZASADNIENIE

Święto Trzech Króli jest najstarszym ze Świąt chrześcijańskich związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa, obchodzonym nawet wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia. Przyczyną wyjątkowego znaczenia Święta Trzech Króli jest jego uniwersalne przesłanie. Pokłon „Mędrców ze Wschodu", nie będących członkami Narodu Izraelskiego, oznaczał bowiem objawienie misji Zbawiciela wszystkim kulturom i wszystkim narodom a więc przejście do myślenia o człowieku i o świecie w kategoriach powszechnych, uniwersalnych. W I i II Rzeczpospolitej Dzień Trzech Króli był obchodzony jako święto i był to jednocześnie dzień wolny od pracy. Dopiero po utracie niepodległości, w okresie władzy komunistycznej, decyzją PZPR z dnia 16 listopada 1960 r. święto to - w wymiarze państwowym - zostało zlikwidowane. Oczywiście, nadal pozostało jednym z najważniejszych świąt kościelnych. W Kościele katolickim Uroczystość Trzech Króli jest związana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej. W świątyniach Polski obserwuje się wtedy liczbę wiernych podobną jak w niedziele i w inne święta, co wskazuje na to, iż mimo zniesienia dnia wolnego od pracy w świadomości Polaków istnieje przekonanie o ważności tego dnia. Sytuacja ta jest trwała i nie ulega zmianie od ponad 40 lat. Oznacza to, że wytworzono i utrzymuje się w sposób świadomy konflikt światopoglądowo-społeczny, w którym państwo jest przeciwstawiane dominującej większości Narodu Polskiego. Jest to sytuacja patologiczna i utrudniająca proces modernizacji społeczno-gospodarczej. Nie uznawanie przez Państwo Polskie święta Trzech Króli jako święta państwowego i dzień wolny od pracy stanowi jeden z istotnych symboli ciągłości wpływów komunistycznych w dzisiejszej Polsce. Przypomina, że dla części elit politycznych ważne są tradycje walki z Kościołem katolickim, religią i ładem społecznym wyrastającym z katolicyzmu. Przypomina, że wciąż niektórym marzy się kształtowanie Polaków jako homo sovieticus. W naszym przekonaniu nie istnieją żadne racje uzasadniające kontynuację tego stanu rzeczy. Nie ma bowiem żadnego powodu by godzić się na dyskryminację 90% Narodu. A tak właśnie odbierają obecny stan Polacy. Świadczą o tym badania opinii publicznej wskazujące, iż dominująca większość domaga się przywrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli, świadczy o tym stanowisko Episkopatu Polski, świadczy

wreszcie ogromne i narastające poparcie społeczne dla inicjatywy obywatelskiej podjętej dla przywrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Obecnie Święto Trzech Króli, stanowiąc jednocześnie dzień wolny od pracy, jest obchodzone w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w: Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Polska nie przoduje wśród krajów Unii Europejskiej co do ilości dni wolnych od pracy w ciągu roku. Znajduje się pod tym względem na miejscu 12 wśród krajów UE. Ten bilans będzie dla polskich pracowników jeszcze bardziej niekorzystny jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązujący w Polsce godzinowy wymiar pracy. Takie porównanie pokazuje, że w Unii Europejskiej Polacy należą do najdłużej pracujących. Stosownie do postanowień Konkordatu zawartego między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską w dniu 28 lipca 1993 r. Polska, po porozumieniu z władzami Kościoła, może w drodze ustawowej rozszerzać -zawarty w art. 9 ust. 1 Konkordatu - wykaz dni świątecznych będących dniami wolnymi od pracy. Na ten aspekt zwrócił uwagę Episkopat Polski, który w Komunikacie z 345 Konferencji stwierdza, że „ Konkordat wymieniając dni świąteczne wolne od pracy nie zamknął możliwości ich poszerzenia zarówno ze strony kościelnej jak i państwowej”. Autorzy Inicjatywy Ustawodawczej słusznie wskazują, że skutki społeczne ustawy będą pozytywne, gdyż już w trakcie przygotowywania jej projektu i tworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym oddźwiękiem i szerokim poparciem społecznym. W odczuciu społecznym bardzo wyraźnie akcentowany jest aspekt przywrócenia Święta jako dnia wolnego w kontekście odbudowy Niepodległego Państwa Polskiego i powrotu do wielowiekowej tradycji polskiej. Takie przywrócenie będzie także świadectwem uznania dla wysiłków i poświęcenia Narodu trwającego przy wierze i tradycji a także tych wszystkich, którzy padali ofiarą represji prowadzonych przez reżim komunistyczny, w stosunku religii katolickiej i Kościoła katolickiego w Polsce. Trzeba wreszcie przypomnieć, że represje które wyrażały się prześladowaniem księży, wspólnot parafialnych i społeczeństwa katolickiego miały swoje konsekwencje dla każdego wiernego swej religii katolika. W okresie komunistycznym katolicy nie mogli zajmować kierowniczych stanowisk nie tylko w państwie, w armii, administracji, lecz także w szkolnictwie, handlu, w zakładach pracy. Pozbawiani byli, jako katolicy właśnie praw ludzkich i obywatelskich.

Represje te kojarzone są także z niszczeniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy pomocy polityki podatkowej, z odmowami wydawania paszportów dla biskupów uczestniczących w pracach Soboru Watykańskiego II, z brutalnym utrudnianiem pielgrzymowania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po ziemi polskiej oraz z likwidacją szeregu świąt religijnych jako dni wolnych od pracy, a także z prześladowaniami szerokich środowisk katolickich upominających się o niepodległość, swobody demokratyczne oraz prawa człowieka i obywatela w naszym kraju. Te wszystkie racje wskazują, iż należy się spodziewać korzystnych skutków przywrócenia Święta Trzech Króli, także w wymiarze gospodarczym. Nietrafna jest przywoływana argumentacja wskazująca jedynie na ograniczenie aktywności gospodarczej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż powszechny udział tego dnia Polaków w Mszy Świętej i tak zmniejsza wydajność gospodarczą. Równocześnie doświadczenia przy ustanawianiu dotychczasowych, nowych dni wolnych od pracy (np. wolnych sobót) wskazują, że zwiększyły one a nie zmniejszyły wydajność gospodarczą polskich pracowników i dziś nikt już nie pamięta argumentacji przeciwników wolnych sobót. Jak wykazują badania pozostałe dni pracy odznaczają się większą wydajnością (na poziomie co najmniej 0,5% dziennie), co zrekompensowało ograniczenie aktywności związanej z dniem wolnym. Należy się spodziewać, że podobny mechanizm zadziała po przywróceniu dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Trzeba też pamiętać o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, który grozi nie tylko recesją i wzrostem bezrobocia, lecz także niesie olbrzymie ryzyko zaburzeń społecznych. W tej sytuacji usunięcie czynników konfliktujących społeczeństwo, przywracanie tradycyjnego i aprobowanego ładu społecznego ułatwi harmonijne i solidarne znalezienie dróg wyjścia wobec czekających nas trudnych wyborów. Pod względem prawnym, święto kościelne mające wielowiekowe tradycje będzie powtórnie zrównane z innymi świętami państwowymi. Ustawa o przywróceniu Święta Trzech Króli, która zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, nie powoduje zmian innych ustaw. Niemniej, konsekwencją tej zmiany będzie uznanie dnia 6 stycznia dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 1519 § 1 Kodeksu Pracy, co oznacza, iż praca w tym dniu w placówkach handlowych będzie niedozwolona. Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym nie ma potrzeby wskazywania

źródeł finansowania. Projekt rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 19 stycznia 2009 r. BAS – WAL – 31/09 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Antoni Macierewicz)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedmiotem projektu ustawy jest ustanowienie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy oraz odpowiednia zmiana ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zmianami). 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii objętej projektem. 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzja Poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, dni wolne, święta państwowe

Warszawa, 19 stycznia 2009 r. BAS – WAL – 32/09 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Opinia w sprawie czy poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Antoni Macierewicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Przedmiotem projektu ustawy jest ustanowienie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy oraz odpowiednia zmiana ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zmianami). Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, dni wolne, święta państwowe

Pnwo iSonwiedliwt

Pis

/.a<

K|ubParlamentarny,,PrawoSprawied!iwość,' i
Warszawądnia 17 lutego2009roku

Antoni Macierewicz Posełna Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

SzanownyPan BronisławKomorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 22 stycznia 2009 roku' jako reprezentant wnioskodawców poselskiego projeltu ustawy o przy."vróceniudnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli pragnę poinformować Pana Marszałka, iż w uzasadnieniu do zgłoszonego projektu ustawy wskazano wyraź:rie, ,'trojekt ustaw nie pociąga za sobą obciążeniabudżetu tiz państwa lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego, w mviązku z Ęm nie ma potrzeby wska4łvania źródeł finansowania.,,

Antoni Ą4acierewicz ' Poseł SejmRP na

-łl:-:,-

.

,l
PKPPi57l19/GS-B/2009

Lewiatan
meńbe.of BUS]NESSEURoPE la-

Ł

Warszawa. stvcznia 2009r. 30

Pan Lech Czapla ZastępcaSzefa Kance|ariiSejmu

I
r/

/,.J*Ł..r'.\'.
1.,

,7 Q--u,-.-t-

/v

,,,.)

,..?

/

,/

vl

't-:

,/

W odpowiedzi pismo (Ps.15/09)z dnia 23 stycznia2009 r. dotyczącepose|skiego na projektu ustawyo przywróceniu dnia wo|nego pracy w SwiętoTrzech Kró|i informuję, od Że Po|ska Konfederacja PracodawcówPrywatnych Lewiatannegatywnie odnosi się do pzedłożonej propozycji. gospodarki, Naszymzdaniemnie staÓ po|skiej W zwłaszcza okresie pogłębiającego kryzysu,na ograniczanie pzez wprowadzanie się czasu pracypracownikóW dodatkowego wolnego. dnia pzesyłamopinięPo|skie.i W załączeniu Konfederacji PracodawcÓW Prywatnych Lewiatan, jest w klórejwskazana argumentacja przepisÓw. sprzeciwiająca proponowanej zmianie się

(i
Henryka Prezydent, PolskaK

,

'a'2- Q-.-5---'-_-*

PracodawcóW Prywatnych Lewiatan

SEKRĘrARATz€YszEFA Ks

Data wp|\łvu ...q!...9'?...łqŁ......

t'az. ł:. t.0--.a. €''... .LL,0 m l'

PoIska Konfed€ r acja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. u|' Klonowa 6' 00'59'! Warszawa, te|' (+4822) 845 95 50' fax (+4822l845 95 51 pI e.maił:Iewiatan@pkpp|ewiatan'p|,.ntemet: ww\ł'pkppIeWiatan

Opinia Po|skiejKonfederacjiPracodawcówPrywatnychLewiatando pose|skiego projektu ustawyo przywróceniudnia wo|negood pracy w swięto Trzech Kró|i poselskipzewidujewprowadzenie ustawyz dnia '18stycznia1951 r. o dniach Pro.jekt do Wo|nych pracy(Dz.U. 1951r. Nr 4' poz.28z późn.zm') od z ŚwiętaTzech Kró|i(6 stycznia) jakodniawolnego pracy. od jako świętodzieńWo|ny pracy; W Polscedo 1960r. Dzień TrzechKróli był obchodzony i od ustawą dnia 16 listopada 960 r. śWięto zostalo z 1 to z|ikwidowane. jest jeszczejednegoŚwięta. PKPP Lewiatan przeciwna wprowadzaniu Naszymzdaniem nie gospodarki zwiększanie staÓ po|skiej na Wymiaru czasu Wolnego firmyponiosą zbytduże straty, Staniemy mniejkonkurencyjni się iatrakcyjni inwestycyjnie, efekciezmniejszą w się państwa tytułu podatków spadnie wpływy budżetu do z i zatrudnienie. Polska jest jednym z najbiedniejszych członkówUnii Europejskie1 chcąc zmniejszyó i dystans do krajów |epiej rozwiniętych możemypozwolic sobie na wprowadzenie nie dodatkowych wolnychod pracy. dni Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego trudna sytuacja ekonomicznaw wielu i branżach powodami, są które uzasadniają niemoinośÓ wprowadzenia dodatkowego dnia wolnegood pracy i generowania kosztów d|a pracodawców' rezu|tacie W zwiększenie obciążeń finansowych będzieprzekładac na redukcję się zatrudnienia iwzrostskaIi zwo|nień grupowych pracowników. Nie zgadzamy z argumentacją ustanowienie się że nowychdni wolnychod pracyzwiększa pracowników. Proces pracyjest niezależny układu pracy i dni wo|nych' WydajnoŚc od dni |eczwiąŻe z osiągnięciami się techniki poziomem i w organizacji firmie. Wprowadzenieko|ejnego dnia świątecznego obniży roczne przychody podmiotów prowadzących gospodarczą 5,75 m|d złotych. działalnoŚÓ o Zwracamyuwagę' iż koszty podmiotóW, powyższe dotyczą tyIko którezatrudniają Więcej 9 pracowników. niż Dla przykładu sektorzehand|u'każdydodatkowy W dzień, szczególnieweekendowy, to pzychód o ok. 1,5 mldzłotych. mniejszy podkreśliÓ' w większości że DzieńTzech Kró|iniejestwolnyod Należy krajóweuropejskich pracy(Załącznik 1)' nr Załącznik 1' nr Państwo Austria
Belqia Bułqaria

Tak Nie Tak Nie

6 stycznia- Dzień Trzech Kró|i wolny od pracy

cypr

Nie

Czechy
Dania

Estonia Grecla

Nie Nie
Nie Tak Tak

Finlandia Francia Hiszoania

Tak

Po|ska Xonfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, u|. Klonowa 6, 00.591 warszawa' te|. (+4822} 845 95 50' fax (+4822) 845 95'{1 z e-mail: lewiatan@pkpplewiaianpl. inlernet:wvN.pkpplewiatan.pl

Holandia lrlandia Litwa Luksemburq Łotlva Malta

Nie Nie Nie Nie

Nie

Niemcy

Węgry Włochy WielkaBrytania

Polska PońugaIia Rumunia Słowacia Słowenia Szwecja

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Tak Nie Nie

Tak

w dni |iczbie świątecznych podkreślic' Polska zaliczasię do krajówo największej ie Na|eŹy dla w niż roku. Co więcej mamy więcej dni świątecznych przeciętnie krajachunijnych' nr wynosi9'6 dnia(Załącznik 2)' których średnia nr Załącznik 2. Lp. 1
1
J

Państwo Łotwa Litwa

Węgry

w Liczba dni świątecznych roku 6 9 9

Ę
o

SłoWenia Rumunla

Estonia Polska

7

Ó

'10
11
IJ

12 1Ą 15 16 17 18 19 20
)?,

Hiszpania Austria Luksemburg Norweqia WielkaBrytania Szwecia
Finlandia Włochy Holandia Czechy PońugaIia

lrlandia Malta Belgia Słowacja

Bułgaria Grecia

12 7 10 10 12 12
11 ó

10

I

cypr

10
11

10 12
I
o

24
z3

10 10
I 9

26
1'7

Niemcy
Dania

(+a822) 845 95151 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, u|' Klonowa 6' oo.591 warszawa, te|' (+4822) 845 95 50, fax _l pL, www pkpplewiatanp e-mail:'lewiatan@pkpplewiatan internetr

28 29 30
J1

Francia Wszystkie kraje UniaEurooeiska Cała
EU 15 i Nonveoia

11

(2004) Nowekrajeczłonkowskie lndustrial rÓdło: h e European :T Relations Observatory 32 te.; Na|eŹy pamiętac, każdypracodawca ze możeindywidua|nie ustanowić firmiedzień w wo|nyw Swięto Tzech Kró|i bądźograniczyÓczas pracy W tym dniu' aby umoż|iwió pracownikom w udział Mszy Swiętej. podkreś|ić' obowiązuje Ponadlowarto że rozpoządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socja|nej oraz EdukacjiNarodowej dnia 11 marca 1999r. w sprawiezwo|nień pracy|ub nauki z od do osób na|eżących koŚciołów innychzwiązkówwyznaniowych ce|uobchodzenia i w świąt re|igijnych będących nie dniamiustawowo wo|nymi pracy. od pracownikna|eżący kościoła innego związku Zgodnie z tym rczpo|ządzeniem lub do prośbę wyznaniowego, któregoświęta religijne są dniamiustawowo nie wolnymi praoy, o od pracodawcy najmniej dni przeddniem zwo|nienia pracypowinien udzie|enie od zgłosiÓ 7 co pracownika warunkach zwo|nienia' zawiadamia o odpracowania zwolnienia nie Ęracodawca póŹniej 3 dni pzed dniem niż zwolnienia. pzedstawione1 W kontekście argumentacji uwaŹamy, nieuzasadnionym ograniczanie iż 'jest pracownicy powiezoneim obowiązki' liczbydni,w których mogąwykonywać

PKPP/57/19/GS-B/2009 30 stycznia 2009r. PoIskaKonfederacja PracodawcóW PryWatnych Lewiatan

2 P o t s k a K o n f e d e r a c j aP r a c o d a w c ó w P r y w a t n y c h L e w i a l a n ' u | . K l o n o w a 6 , 0 0 . 5 9 1W a r s z a w a ,( 6 l ' ( + 4 B 2 ) 8 4 5 9 5 5 0 , f a x ( + 4 82 2 ) 8 4 5 9 5 ' l n : e - m a r l l e w i a l a n @ p k p p l e w l a l a n .ip ll,e r n e tw w w p k p p l e w l a l a n . p l .

zw,ĄzKow zAwo F)RUM
loLllg L. Dz.FZZIY l9f4tf'l

DOWYCH
Bydgoszcz' 27 lutego 2009 r'

Z-CYSZEFAKS SEKRETARIAT
ź].-..Q,!k,:..U.ęy.ał')',..' l'dz' .!,t,
l.,a ^nz1 alv\QĄ

2009 . .''n? 05 )atawpwwu :';:'"""""""""'

Sz.P' Lcch CzaPItt 5e.1lrru Źu,tęp.uś'"fu Kancelanr

",::F;

; !i: ;;:ł::;,

projeklu

uslauty o pr:yl,róceniu

dnia

'.,^lnooa od

DracY

14 orli{ru

e opiniuje projekt usta\łY o przywrócentu Forunl Związków Zawodowych Po4tyw. od dnia rł,olnego pracy w Święto Trzech Króli.

Z powaŹanienr

Bs-o69 BYDGOSŻCZ Ptac TeatrahY 4

tel. +48 52 /371 A3 33 hx +4a 32 / 3ą218 71