You are on page 1of 57

BUTMIRSKA KULTURA

• Butmir – neolitičko naselje u sarajevskom


polju, istraživano 1893.-1896. (F. Fiala, W.
Radimsky, M. Hoernes, istražena površina
5305 m²!, kulturni sloj 3 m) – prvo i
površinom dosada najveće istraživanje
neolitičkog lokaliteta u BiH. Rezultati
istraživanja objavljeni su kao prva
arheološka monografija u BiH.
Nalazišta
• Butmir (uz Željeznicu), Nebo u Brajkovićima (dolina Bile),
Brdo kod Kiseljaka (iznad rijeke Fojnice), Okolište u
Donjim Moštrama kod Visokog iznad rijeke Bosne,
Gornje Polje kraj rječice Trstionice kod Kaknja (Obre II),
Crkvina u selu Turbe kod Travnika (na ušću dvaju
krakova rijeke Lašve), Kraljevine kod Novog Šehera
(toponim Kraljičino guvno na uzvišenju uz rječicu
Lješnicu), Mujevine kod Alihodža na obali Bile
• - samo jedno naselje nalazi se na obali glavne rijeke
(Okolište), a ostala su u dolinama manjih rijeka-pritoka
Bosne (Obre II, Butmir, Mujevine, Kraljevine) ili na
brežuljcima iznad dolina manjih rijeka (Brdo kod
Kiseljaka, Crkvina, Nebo)
• Kraljevine kod Novog Šehera (područje Žepča) – istraživane 1906.-1908. (Tomo
Dragičević), rezultati nikada u cijelosti objavljeni, nema ni odgovarajuće
dokumentacije
• Crkvina u Turbetu - istraživao J. Korošec 1942.
• Nebo – neolitičko naselje u dolini rijeke Bile, sustavno iskopavanje 1948.-1951. Alojz
Benac; stariji sloj sa zemunicama i ognjištima; mlađi sloj s nadzemnim kućama
• Mujevine – istovremeno s radovima u Nebu provedeno je i pokusno iskopavanje
ovoga lokaliteta na obali rijeke Bile, nažalost najvećim dijelom uništenoga riječnom
erozijom – dobiveni materijal nije dovoljno karakterističan pa je atribucija ovoga
lokaliteta upitna
• Obre II (Gornje Polje) – prethodna istraživanja 1963.-1965., a sustavna 1967.-1968. i
1970.
• Okolište kod Moštra, nedaleko od Visokog – sondažno istraživanje A. Benca 1969.
pokazalo je da je riječ o velikom naselju butmirske kulture u svemu sličnom onome u
Obre II
• Brdo kod Kiseljaka – površinski prikupljeni materijal upućuje na manje naselje
butmirske kulture (prigodom skupljanja podataka za arheološku kartu BiH, Pavao
Anđelić)
GENEZA
• autohtona baza
• jadranska komponenta
• kontinentalna komponenta
• struja s jugoistoka
KRONOLOGIJA
ORUĐE
• Kameno i kremeno
oruđe:
• noževi
• svrdla
• vrhovi strelica
• sjekire: jezičaste,
kalupaste, sjekire-
čekići
• kult kamene sjekire
ORUĐE
Koštano oruđe:
• razlikuje se od naselja
do naselja
• šila
• bodeži
• glačalice
• plosnate sjekire
• spatule
ORUĐE
Drveno oruđe:
• Obre II – radionica
• poluproizvodi
• šila
• glačalice
• klinovi
• nožići za rezanje gline
NAKIT
• samo u naseljima Obre
II i Nebo
• u Obrima II bogati
nalazi:
• ukrasne igle
• privjesci od veprovih
zubi
• nakit od Spondylusa
KERAMIKA

• Može se podijeliti na 3 faze:


• Starija faza (Butmir I)
• Srednja faza (Butmir II)
• Mlađa faza (Butmir III)
STARIJA FAZA
Gruba keramika:
• posude debelih stijenki, slabo glačane
površine, većih dimenzija s jednostavnom
ornamentikom
• Konične posude s potpuno zaravnjenim ili
zadebljanim obodom
• Posude krvolinijske profilacije
• Najčešći ukras: plastične trake utisnute
prstima ili nekim drugim instrumentom
STARIJA FAZA
Fina keramika:
• Sastoji se od pet stilskih elemenata:
• kakanjski
• danilski
• lengyelsko-panonski
• crnopolirana keramika
• butmiroidni
SREDNJA FAZA
Gruba keramika:
• standardan oblik konična posuda s blago
uvijenim gornjim dijelom
• posude većih dimenzija ovalne profilacije s
ravnim dnom
• posude na nozi
• plitke zdjele
SREDNJA FAZA
Fina keramika:
• nestaju kakanjski elementi, te glavni
danilski
• crnopolirana keramika
• spiralno-trakasta keramika
• keramika jadranskog tipa
SREDNJA FAZA

Crnopolirana keramika:
• tri osnovna oblika: bikonične šalice i zdjele,
zaobljene šalice i zdjele i posude na nozi
• glavni ukras plastična dugmad ramenu
bikoničnih posuda ili uz rubove ostalih
oblika
SREDNJA FAZA
Spiralno-trakasta keramika:

• loptaste posude u raznim varijantama, loptaste posude s


visokim vratom, bikonične zdjele i šalice, posude sa
zaobljenim gornjim dijelom ili sa cilindričnim vratom,
kruškolike posude-kanope, visoke šalice ovalne profilacije,
posude na više nogu, žrtvenici na četiri noge
• spiralni i spiraloidni motivi na pravim loptastim vazama
• pravi trakasti motivi u redovima cik-cak traka, rubni
prostori ispunjeni odgovarajućim trokutastim motivima
SREDNJA FAZA
Keramika jadranskog tipa:

• razlikuju se četiri glavna oblika


• zaobljene zdjele sa nenaglašenim ili malo
naglašenim vratom, zaobljene šalice malo
naglašenim ili nenaglašenim vratom, loptaste
posude s prstenastom nogom, posude na nozi
• ukrasni motivi izvedeni tehnikom urezivanja:
trake i drugi geometrijski elementi šrafirani
MLAĐA FAZA

Gruba keramika:

• dominiraju posude s krivolinijskom


profilacijom
• novinu predstavljaju posude
sjeverobosanske varijante vinčanske
kulture
MLAĐA FAZA
Fina keramika:
• degeneracija butmirskog stila
• povećan broj nalaza keramike jadranskog
tipa
• crno i sivopolirana keramika
• trakasta keramika
• keramika jadranskog tipa
MLAĐA FAZA
Crno i sivopolirana
keramika:
• izrađivana s manje
pažnje
• nove varijante
bikoničnih posuda
• plastična ispupčenja
nestaju, zamijenjena
okruglim udubljenjima
MLAĐA FAZA
Trakasta keramika:
• potpuno nestaju spiraloidni motivi, rjeđi trakasti
motivi
• loptaste posude s uvučenim gornjim dijelom i
malim otvorom, poluloptaste posude s malo
izvijenim obodom, bikonične posude s nižim i
višim izvijenim vratom
• ukrasni motivi siromašniji
MLAĐA FAZA

Keramika jadranskog tipa:


• površina posuda nedovoljno glačana i prilično
hrapava
• boja površine od tamnosmeđe i tamnosive do
svijetlosmeđe i crvenkastosmeđe
• od oblika prevladavaju razne zdjele i više šalice
• najčešći čisti lisičićki ukrasi
FIGURALNA PLASTIKA

• tri tipa:
• ljudske plastične
figurine
• ljudski plastični
udovi
• životinjske plastične
figurine
ANTROPOMORFNE FIGURINE

• tri stila:
• shematizirajući
• stilizirajući
• realistični
ANTROPOMORFNE FIGURINE
Shematizirajući
pravac:
• nago ljudsko tijelo
• odbacuju se
proporcije
• primarna i
sekundarna ženska
obilježja naglašena
ANTROPOMORFNE FIGURINE
Stilizirajući pravac:
• realistično ili
stilizirano lice
• potiljak izdužen ili
poprima
geometrijske oblike
• nije sačuvan donji
dio figurina
ANTROPOMORFNE FIGURINE
Realistični pravac:
• pretežito sačuvane
glave
• pojavljuju se
elementi
stilizirajućeg
pravca
• poštivanje
proporcija
• “Butmirska
Venera”
ŽIVOTINJSKE FIGURINE

• četveronožne životinje
• pojednostavljen prikaz
STAMBENI OBJEKTI

• 2 tipa:
• zemunički tip
• nadzemni tip
ZEMUNIČKI TIP

• najveći broj u Butmiru (90)


• Nebo 6 zemuničkih jama
• Obre II 2 zemuničke jame: pomoćni
objekti
NADZEMNI TIP

• naselja Obre II i Nebo


• građevinski materijal: drvo, kamen,
ilovača
• tri tipa građevina: sva tri materijala,
građevine od drveta i ilovače, drvene
građevine
KUĆE
• u Obrima II dvodjelne
kuće
• 2 prostorije s
pregradnim zidom
• u glavnoj prostoriji
kalotna peć
• posuđe direktno na
podnici
• u 2 kuće konstatirana
drvena podnica
RITUALNI UKOPI
• 11 ritualnih ukopa
djece u Obrima II
• na početku života
naselja
• grobovi na zdravici
• najstariji u jamama
• orijentacija nije
ujednačena
• većina u zgrčenom
položaju na lijevom
boku
KRAJ BUTMIRSKE KULTURE

• osjeća se degeneracija
• naselja na uzvišenjima se javljaju (Nebo,
Brdo kod Kiseljaka, Novi Šeher)
• vjerojatno pod utjecajem nove populacije
koja dolazi s juga rijekom Neretvom
NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA

• od 2002. godine istraživanja na


Okolištu kod Visokog