You are on page 1of 123

Balkansko-anadolski

kompleks slikane keramike


• GRČKA: monokrom, protosesklo,
predsesklo
• BUGARSKA: Karanovo-Čavdar-
Kremikovci-Gradešnica
• MAKEDONIJA: Anzabegovo-Vršnik
• SRBIJA: Protostarčevo (Donja Branjevina-
Gura Baciului)-Starčevo
• RUMUNJSKA:Protostarčevo (Donja
Branjevina-Gura Baciului)-Starčevo-Criş
• MAĐARSKA: Starčevo (Transdanubija)-
Körös (istočna Mađarska=Alföld)
• HRVATSKA: starčevačka kultura
Körös

Starčevo
Karanovo
Čavdar-Kremikovci
¸Anza-Vršnik
Sesklo
Podjela neolitika u Grčkoj
• POČETNI NEOLITIK / AKERAMIČKI /
PRETKERAMIČKI / ‘’PRE-POTTERY’’
• RANI NEOLITIK (KERAMIČKI)
• SREDNJI NEOLITIK
• KASNI NEOLITIK
• ZAVRŠNI NEOLITIK = HALKOLITIK
Tesalija
Lokaliteti početnog neolitika

- Tesalija: Argissa, Gediki,


Soufli Magoula, Sesklo,
Achilleion

- ostatak Grčke:
Dendra, Franchthi
(Argolida), te Knossos
na Kreti (sloj X)

1.pol.7.tisućljeća pr. Kr.


Rani neolitik (keramički)

• trajanje: oko 500 godina (prema C. Perlès)


oko 6540 – 5950.g. pr. Kr.

• lokaliteti tell tipa – toumba u Makedoniji


– magoula u Tesaliji
Rani neolitik u Tesaliji
(podjela keramike)

• Renfrew: oko 6000. – 5300. g. pr. Kr.

Milojčić: Theocharis:
J-I Tesalija S-I Tesalija
1. Frühkeramikum (Rani RN I 1. Monokrom 1. Monokrom
monokrom)
2. Rana slikana 2. Rana
2. Proto-Sesklo/Rana RN II slikana
tesalska slikana keramika keramika
keramika
3. Razvijeni 3. Impresso
3. Vor-Sesklo/ (Predsesklo) RN III monokrom + razvijeni
+ nešto slikane monokrom
Argissa Magoula
Protosesklo
Predsesklo/Magulitsa
Srednji neolitik u Tesaliji
Sesklo kultura

• oko 5300. - 4400.g.pr.Kr. na samom


Sesklu (Renfrew)
• oko 5000. - 4000.g.pr.Kr. (Otto):
podjela prema keramici na rani
srednji
kasni
• prvobitno određena kao najstarija
tesalsko-makedonska neolitička pojava
koju slijede Dimini i Rahmani kultura
tesalski neolitik prema Ch. Tsountasu:
• α - Sesklo kultura
• β - Dimini kultura
• γ - Rachmani kultura
• eponimni lokalitet Sesklo smješten je
sjeverozapadno od Volosa (ant. Iolkos) –
prvo iskopavanje na njemu proveo je
Hristos Tsuntas 1901/2. g. (monografija
objavljena 1908.)
• Neolitički tel = brežuljak Kastraki smješten
je između dva potočića, veličine je 100 x
45 m, prapovijesni sloj 3-6 m debljine
Sesklo
Teocharisova revizija iz 1957.:

• sloj pretkeramičkog neolitika


• monokromna keramika
• Sesklo kultura
• Sesklo kultura
• Dimini kultura
• Dimini kultura
Milojčićeva stratigrafija:

• pretkeramički neolitik
• rani keramik I (monokrom tj. Achilleion)
• rani keramik II
• protosesklo
• Sesklo kultura
• Dimini kultura + Rachmani kultura
• Rano tesalsko brončano doba
Danas pod pojmom Sesklo kulture podrazumijevamo širi
sklop kulturnih pojava s različitim lokalnim osobinama i
razlikujemo:
• Sesklo kulturu u užem smislu rasprostranjenu u Tesaliji i
na otoku Skirosu (Sesklo, Tsangli, Tsani, Soufli, Zerelia,
Otzaki, Rachmani, Pyrasos, Lianokladhi)
• Sesklo kulturu u širem smislu rasprostranjenu u Atici,
Beotiji, Fokidi (Orhomen, Elateia, Heroneja, Maraton,
Nea Makri), na Peloponezu (Korint) i u Makedoniji
(Servia)
• Odgovarajuće pojave postoje i u ostalim dijelovima
Grčke, ali zasad nisu zadovoljavajuće razrađene
Sesklo
• Najstarije naselje nema utvrđenja, a kuće
imaju kamene temelje na kojima se dižu
zidovi od čerpića.
• U sloju 2 uočeni su ostaci bedema i kuća
megaron tipa, dok u slojevima 3 i 4
dominiraju četverokutne kuće
Nastambe

• kuće tipa Tsangli = široke četverokutne


kuće s kontraforima iznutra, zidane od
sušenih opeka na kamenom temelju
• kuće s više prostorija (Sesklo)
• kuće s predvorjem tj. megaron tipa
(Otzaki)
Vrste keramike:

• monokromna, crveno polirana


• urezana
• slikana: bijeli motivi na crvenoj podlozi
• slikana: crveni motivi na bijeloj prevlaci
• tamno crveni motivi slikani na
svijetlocrvenoj podlozi
Kasni neolitik u Tesaliji
Dimini kultura
• Theocharis:
4300/200. – 2800/700. g. pr.Kr.
pred/rana Dimini faza 4200. – 3700. g. pr.Kr.
Dimini 3700. – 3300. g. pr.Kr.
halkolitik (završni neolitik) 3300. - 2800./700. g. pr.Kr.
• Milojčić:
Tsangli – Arapi faza (4300. - 3800. pr.Kr.)
Otzaki – Dimini faza (3800. – 3300. g. pr.Kr.)
• Tel naselje na prirodnoj uzvisini
(kombinacija gradine i tela), visine 16 m
nedaleko od Seskla (Volos), dimenzije
prap. naselja 110 x 90 m, dubina kulturnog
sloja nije poznata jer Tsountas nije kopao
do zdravice (možda je to upravo razlog što
nema slojeva Sesklo kulture, nego samo
Dimini)
Tel naselje na prirodnoj
uzvisini (kombinacija
gradine i tela), visine 16
m nedaleko od Seskla
(Volos), dimenzije prap.
naselja 110 x 90 m,
dubina kulturnog sloja
nije poznata jer Tsountas
nije kopao do zdravice
(možda je to upravo
razlog što nema slojeva
Sesklo kulture, nego
samo Dimini)
• naselje slijedi prirodnu
konfiguraciju, na vrhu je
bedemima zatvoreno
dvorište s kućom tipa
megaron i nekoliko
manjih građevina
• bedemi građeni u
nekoliko prstenova koji su
spojeni sa 6-7 poprečnih
zidova između kojih su
smještene ostale kuće;
debljina zidova 0,6-1,4 m,
visina do 2,9 m;
• dva uska prolaza vode u unutarnje dvorište, dok je treći
naknadno bio zazidan
• unutarnji megaron (zidovi 0,6m debeli) sastoji se od
prednjeg dijela (6,35 x 4,2 x 5,5 m) i stražnjeg (6,35 x 3,2
x 4,5 m) prostora – podnica popločana kamenjem, u
predvorju su ustanovljeni tragovi 2 drvena stupa, a isto
tako i u prednjoj prostoriji u kojoj se nalazi i okruglo
ognjište; u stražnjoj prostoriji nalazila se i jedna
polukružna jama s uzdignutim stranama, te kružni
popločani prostor – Tsountas je tu vidio peć za pečenje
Periodizacija Dimini kulture

• rani Dimini = Tsangli = Dimini I


= Arapi = Dimini II
• srednji Dimini= Otzaki A = Dimini III a
• kasni Dimini = Otzaki B = Dimini IIIb
= Otzaki C = Dimini IV
Keramika pred/rane Dimini faze:
Tsangli, Arapi
Arapi
Otzaki C = klasični Dimini
Karanovo
Karanovo I
Čavdar-Kremikovci
Gradešnica