You are on page 1of 152

Vinčanska kultura

Ime, mjesto i vrijeme radnje…


• Belo Brdo – 15 km nizvodno od Beograda
• praporna, desna obala Dunava, podno
Avale
• 5300. – 3500. BC

Vinčanska kultura - uvod


• kronološki se neposredno nastavlja na
starčevačku kulturu
• tehnološki naprednija od prethodne
• integralni dio balkansko-anadolskog
kompleksa glačane keramike
• marker je početka kraja neolitika
središnjeg Balkana
• suvremenica je otkrića i razvoja
metalurgije
• jedinstvena po rasprostiranju, kulturi,
identitetu, homogenosti i standardizaciji
velikog broja tipova materijalne
Vinčanska kultura - uvod kulture
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Šuplja stena, Avala

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
12 m
10,5 m

Vinčanska kultura - uvod


Bapska

Vinča

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinča Culture

Vinčanska kultura - uvod


• 1875. – prva istraživanja u Turdaşu u Transilvaniji

Vinčanska kultura - uvod


►1901. – Jablanica, prvi srpski lokalitet

Vinčanska kultura - uvod


povijest istraživanja eponimnog lokaliteta

• 1906. objava slučajnih nalaza -


M. M. Vasić
• 1908. – početak istraživanja na
eponimu
• 1911-13, 1924,
• 1929-31, 1933/34 – Sir Charles
Hyde
• Praistoriska Vinča I-IV

Vinčanska kultura - uvod


• Metoda iskopavanja: bilježena po stratigrafiji,
ali uglavnom bez cjelina
• temelj “difuzije”, Childe: temelj kulturalnog
prioriteta JI Europe.
• Uspostava “apsolutne kronologije sa
dunavske regije sa Egejom” – tzv.
komparativno-povijesni pristup

Vinčanska kultura - uvod


ožujak, 1900. god

Vinčanska kultura - uvod


Vasićeva datacija
• Problematična datacija: 6. st. PK
• Utjecaj grčke arheologije – Evans, Knossos
1900.god., kikladske figure, pticolike glave
(kasna vinča) - udaljavanje od ispravne
datacje
• “Nordijska” teza – uklapanje u fašističke
okvire
• Kritike:
Grbić 1933, Fewkes 1936, Holste 1936,
Milojčić 1949. i Garašanin
Vinčanska kultura - uvod1951.
Excavations on the Neolithic Site at
Vinca, on the Danube, 1930
Miloje M. Vassits
Man, Vol. 30, Nov., 1930 (Nov., 1930),
pp. 197-200

Vinčanska kultura - uvod


1908.god

Vinčanska kultura - uvod


1912. god

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
1929
1978

Vinčanska kultura - uvod


2004

Vinčanska kultura - uvod


Milojčić 1949. i Garašanin 1951.

• M. Garašanin • V. Milojčić
Vinča-Tordoš I Vinča A1-2
metalurgija?

Vinča-Tordoš II Vinča B1 (do 7m)

Gradačka faza Vinča B2

pojava metalurgije
Vinča-Pločnik I Vinča B2/C

Vinča-Pločnik IIa Vinča C/D

Vinča-Pločnik IIb Vinča D1/2

Vinčanska kultura - uvod


Vinča D

Vinča C

Vinča B1-
B1-2

Vinča A1-2

Starčevo

Vinčanska kultura - uvod


Vasić – Garašanin - Milojčić

Vinčanska kultura - uvod


Holste

Vinčanska kultura - uvod


Vinča – Belo brdo

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
• Nastanak vinčanske kulture
- dva glavna modela:

• Migracijska teza – Anatolia


• Autohtona teza – razvoj na bazi
starčevačke kulture
• “Miješovita” teza – kombinacija gore
navedenih (najnovija)

Vinčanska kultura - uvod


Najvažniji lokaliteti vinčanske
kulture
• Turdaş, Parţa, Tartaria, Vinča, Iđoš,
Jakovo-Kormadin, Obrež (Beletinci),
Gomolava, Varoš, Gornja Tuzla, Grivac,
Divostin, Drenovac, Supska, Predionica,
“Fafos”, Pavlovac, Anzabegovo

• Bapska

Vinčanska kultura - uvod


Nekropole
• Vinča (8,75m, 1+ dislocirani), Parţa
(Coliba Scheletului), Botoš, Gomolava (23
+ Cu narukvica), Tartaria
• (Novi Sad, 2007)

Vinčanska kultura - uvod


Regionalni tipovi vinčanske kulture
• Srbijanski (klasični, šumadijski) - sred. i zap.
Srbija, do gornjeg toka Morave (Supska). Ovo
područje ima sve faze osim gradačke
• Transilvanijska slična klasičnoj varijanti,
relativno brzo nestaje po naletom “metalnih”
kultura, poglavito Petreşti
• Oltenijska je osiromašena klasična s lokalnim
varijantama. Nedovljno definirana...
• Istočnobosanska je također varijanta klasične sa
napadno lošom produkcijom plastike i
pretezanjem grubljih posuda

Vinčanska kultura - uvod


Regionalni tipovi vinčanske kulture
• Južnomoravska i kosovska su vrlo slične.
Moravska se gasi početkom pločničke
faze. Za vrijeme trajanja pločničke faze
imaju plastiku visoke kvalitete, osobito
kosovska (“kentauri”)
• Jezgra kulture: uža Srbija sa Kosovom,
veći dio Vojvodne

Vinčanska kultura - uvod


• starčevačka kultura
• vinčanska kultura

EN LN

Vinčanska kultura - uvod


starčevo - vinča
• kuglasti oblici • bikonični oblici
• gruba faktura • fina faktura
• pretežito crveni tonovi i • tamni do crni tonovi
njihove varijante • Politurmuster
• plastični ukras • urezivanje, ubadanje
• slikanje (HQ keramika)

Vinčanska kultura - uvod


starčevo-vinča contact area
shrinking of the starčevo area (Late phase)

S ta r
čevo

ča
Vin

Vinčanska kultura - uvod


Cultural exchange
“border” zone (Srijem)

zexchange of shapes
zexchange of motifs
zexchange of technology

Vinčanska kultura - uvod


Starčevo Culture exchanging
shape, motif, technology
with Vinča Culture
=
Sopot Culture of E Croatia

Vinčanska kultura - uvod


sopot II – lengyel complex

Sop
ot
Foeni

ča Bubanj-Salcuta-Krivodol
Vin
D

Vinčanska kultura - uvod


Tiszapolgar,
Bodrogkeresztur
Sop
ot
ča
Vin BSK
D2

BSK

Vinčanska kultura - uvod


Vinča A

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinča B1 (Tordoš II)

Faza B - apsolutni procvat


umjetnosti, potpuna
konsolidacija kulture
napušta se plošnost
prikaza, zaobljenost, 3D
detalji: kosa, prsti, kičma,
realizam, prikaz kretnje
B2 – peterokutno lice –
prostor za nos – širenje
trokuta u peterokut.
Ostatak glave preplastičan
= ritualna maska
prosop. poklopci i menadar
u keramici

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinča B2 - Gradačka faza

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Rekonstrukcija vinčanske kuće u Parţi (ROM)
Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Parţa

Vinčanska kultura - uvod


Pločnik

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Pločnik 2007
Vinčanska kultura - uvod
Pločnik 2007
Vinčanska kultura - uvod
Pločnik 2007
• otkriće minerala – metala na Rudnoj Glavi i
Boru...
• s “druge strane” Ai Bunar – iniciranje
eneolitika
• formiranje BSK kompleksa oko Karpatsko-
balkanskog luka – pritisak
• nomadi, visoka akumulacija, mobilitet
• raspad periferije
• primarni prodor Timokom i Moravom
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
vinčanska maska

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
• preduvjet razvoja umjetnosti?
• Dubina 8-9 m A2 – tradicionalni vinčanski
idol
• napuštanje stupaste forme (u % najveća),
širenje lica, anthro izgled. Početak
naglaska očiju – tipika za nadolazeće
vrijeme...

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Lady of Vinča

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
Vinčanska kultura - uvod
• lokaliteti kasne vinče u južnom Pomoravlju
gore...
• pločnička faza je doba povišenih i lakše
branjivih naselja (ne isključivo)
• BSK na jugu preživjele vinče iz Oltenije daje
zadnji udarac integritetu kulture...
• Sjeverni susjedi vinčanaca, “Tiszapolgarci”
se Tisom spuštaju na jug i zaposjedaju cijeli
Alföld, formira se Bodrogkeresztur...
• nestanak vinčanskog kulturnog identiteta
oko 3500 p. Krista

Vinčanska kultura - uvod


Tiszapolgar,
Bodrogkeresztur
Sop
ot
ča
Vin BSK
D2

BSK

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura u Hrvatskoj
• Vinkovci – Hotel, grob 3

• Berendijev vinograd (Vukovar)


• Gradac (Bapska)

Vinčanska kultura - uvod


Vukovar – Berendijev vinograd

Vinčanska kultura - uvod


Vukovar – Berendijev vinograd

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
Berendi’s vineyard
Vinčanska kultura - uvod
Berendi’s vineyard
Vinčanska kultura - uvod
• 1870-e, M. Epner
• 1897. - 1902. Josip Brunšmid (AMZ) –
surveying along Slavonija and Srijem
(Eastern Croatia)
• 1902. – 1911. finds bought off from
villagers by AMZ & NHMW
• Schmidt witnessed personally on “piles of
pottery besides wine yards” on Gradac

Vinčanska kultura - uvod


• R.R. Schmidt (Tübingen)
1938. two test trenches 3x3m cca 3m
depth
• 1939./40. 10x5m 5m depth
• 1964. – Stojan Dimitrijević trench 12x6m
(4x5m)
• 2006. – trench 20x20m (2006. 10x20m)

Vinčanska kultura - uvod


• excavations by S. Dimitrijević 1964.

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
1938.-1939.
1964.
200
6.

Vinčanska kultura - uvod


Vinčanska kultura - uvod
stratigrafija Gradca u Bapskoj

baden
sopot imports sopot imports
vinča

vinča imports
vinča imports
sopot
vinča imports

vinča vinča
starčevo ?

Vinčanska kultura - uvod


Bapska

Vinča

Vinčanska kultura - uvod


Vinča D finds from Vinča

Vinčanska kultura - uvod


unpublished material. Courtesy of N.N. Tasić, Uni Belgrade, Srebia
• starčevačka kultura
• sopotska kultura

EN LN
utjecaj vinčanske
kulture (početak
kasnog neolitika)

Vinčanska kultura - uvod