You are on page 1of 36

Κώζηας Σδαναβάρας Α.Σ.Μ. – Δ.Μ.Π.

΢ύμβοσλος μετανικός & μελεηεηής
ktzanavaras@otenet.gr

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
΋κνξθνο θφζκνο, αξθεηά εζηθφο, αλζξψπηλα πιαζκέλνο !

«Για ηοσς ζσνεηούς δάζκαλος είναι ε λογική,
για ηοσς ανόεηοσς ε ζσμθορά»
Γεμόκριηος

ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ
ΔΝΓΙΑΜΔ΢Η TMHMATIKH ΔΚΓΟ΢Η
15 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2013

ΠΡΟΛΟΓΟ΢

“Πόιεκνο παηήξ πάλησλ“
Ηξάθιεηηνο

Φίιε/θίιε,
Άλζξσπνο
Πξεζβεχσ κία λέα θνζκνζεσξία, ηε ζεσξία ηνπ αλζξσπηζκνχ
(anthropismus), πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί άκεζε ιχζε αζθαινχο
εμφδνπ ηεο Υψξαο καο απφ ηελ αιιφθνηε θξίζε.
Δηζεγνχκαη πψο αθξηβψο ζα θαζηεξψζνπκε απνηειεζκαηηθά
αεηθφξνπο θαλφλεο αξκνληθήο αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο. Καη δελ
πξφθεηηαη γηα επρνιφγην ή εζηθνινγηθφ θήξπγκα, αιιά γηα
ηζρπξνχο θαλφλεο πγηνχο αληαγσληζκνχ. Καλφλεο πνπ εθ
θαηαζθεπήο ηζρπξνπνηνχληαη φζν εθαξκφδνληαη, εκπεδψλνληαο
– ζπγρξφλσο ! – ηελ άκηιια θαη ηελ αγάπε ζηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο.
Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ζα δηαζθαιίδεη
απνηειεζκαηηθά ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγία ησλ
θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ησλ θπιψλ, ησλ
ζξεζθεηψλ. Κάζε άλζξσπνο ζα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηζφηηκα
ηελ ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζηνλ θχθιν ηεο δσήο, ζηελ θνηλσλία.
Πξφθεηηαη γηα έλα καθξχ ηαμίδη ζηε θαληαζηηθφηεηα, εθεί φπνπ ε
θαληαζία γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα
απνδίδεηαη απφ ηελ δηαπίζησζε ηνπ Μαθηαβέιη «Ο άλζξσπνο
είλαη θαθφο, εθηφο αλ ηνλ εμαλαγθάζεηο λα είλαη θαιφο».
΢ηε θαληαζηηθφηεηα δελ πξνβιέπνληαη ραξαθηεξηζκνί. Έλα
ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην δηακνξθψλεη απιά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
λα απνθαζίδεη ε ίδηα ε θνηλσλία γηα ην θαιφ ηεο. Ο θαζέλαο
θηλείηαη ειεχζεξα, αιιά ηα πεξηζψξηα λα βιάπηεη ηελ θνηλσλία
είλαη πεξηνξηζκέλα – ηδίσο ρξνληθά.
Δίλαη ε Αλαγέλλεζε πνπ ζα μαλαδεί θξηηηθά ηελ Αξραία
Διιεληθή ΢θέςε, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ αμία θαλελφο.
Γελ ζα ηελ επαλαθέξεη απιψο ζην πξνζθήλην, αιιά ζα ηελ
νινθιεξψζεη ζε λέν επίπεδν, αμηνπνηψληαο δεδνκέλα θαη ηεο
ζχγρξνλεο επηζηήκεο. Δίλαη ε Αλαγέλλεζε πνπ ζα αλαδείμεη
μαλά ηνλ Διιεληθφ Αλζξσπηζκφ, ηελ ειιεληθή αξρνληηά. Σε
γελλαηνδσξία, ηελ αμηνπξέπεηα, ην θηιφηηκν.
Καη ζα επηβιεζεί κε βάζε θπξίσο ηελ ηδενινγηθή θαη πλεπκαηηθή
ππεξνρή ηεο. Κπξίσο.
Ζ δηαθνξά κε ηνλ νπκαληζκφ (humanismus), πνπ κέρξη ηψξα
κεηαθξάδεηαη θαη σο αλζξσπηζκφο, είλαη ζαθήο θαη θξίζηκε. Οη
ζηφρνη είλαη ίδηνη, αιιάδνπλ ηα κέζα. Αιιάδεη θαη ε ζεψξεζε
ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη, αληί ηεο νπηνπηθήο ηζφηεηαο, πξνσζείηαη
ε αξκνλία, ε ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγία ησλ αλνκνίσλ, ε
δεκηνπξγηθή ππέξβαζε ησλ αληηπαξαζέζεσλ.
Ζ θνζκνζεσξία ηνπ αλζξσπηζκνχ απεπζχλεηαη ζε φζνπο είηε δελ
αθνινπζνχλ θάπνηα ηδενινγία είηε δελ έρνπλ πξνθαηάιεςε λα
ηελ ζπγθξίλνπλ νξζνινγηθά κε ηελ θνζκνζεσξία πνπ
αζπάδνληαη κέρξη ηψξα. Απεπζχλνκαη ζηνπο κε δνγκαηηθνχο,
ζηνπο αλνηρηφκπαινπο.
Βαζεηά
΢ήκεξα ηα αληαγσληζηηθά έλζηηθηα εθδειψλνληαη παγθνζκίσο
ζε εμαηξεηηθά έληνλν βαζκφ. Οη δπλάκεηο ηνπ θέξδνπο είλαη
εκθαλψο ζε ζηξαβφ δξφκν, κε εληεηλφκελεο δηαζηξνθηθέο ηάζεηο.
Οδεγνχλ ηνπο ηζρπξνχο ηνπ πιαλήηε ζε θαληβαιηθέο ελέξγεηεο.
Πφιεκνο γηα θαηαλάισζε παλάθξηβσλ φπισλ, Ηαηξηθή γηα
αδίζηαθην εκπφξην, ρπδαία «ελεκέξσζε» κε καδηθή πιχζε
εγθεθάινπ, θαηαζηξεπηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηφζα άιια. Δπηρεηξεκαηηθή δξάζε ρσξίο ήζνο. Απιεζηία.
΋κσο νχηε είλαη δπλαηφλ νχηε πξέπεη λα εμνβειηζζεί ην θέξδνο.
Υσξίο ηηο ππεξβνιέο, είλαη πγηέο ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.
Αθφκε θαη νη πεξηνξηζκνί ζπληζηνχλ αδηέμνδε απφπεηξα
επλνπρηζκνχ, πνπ ηξνθνδνηεί θαχιν θχθιν απζαηξεζηψλ.

Εεηνχκελν δελ είλαη ε θαηαζηνιή ησλ δπλάκεσλ ηνπ θέξδνπο,
αιιά ε δηεπζέηεζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.
Ζ θνηλσλία δελ έρεη πξφβιεκα κε ηνλ πινχζην επηρεηξεκαηία,
απηφλ πνπ επαλεπελδχεη, πνπ θηλεί ηελ Οηθνλνκία, πνπ παξάγεη
πινχην. Ζ θνηλσλία έρεη πξφβιεκα κε ηνλ άπιεζην, απηφλ πνπ
βιάπηεη ηνπο άιινπο, απηφλ πνπ ζέιεη λα πινπηίζεη κε θάζε
κέζν. Ζ θνηλσλία έρεη πξφβιεκα θαη κε ηνλ θεθήλα, απηφλ πνπ
αθηλεηνπνηεί ην θεθάιαηφ ηνπ θαη έρεη κφλν απαηηήζεηο.
Ζ θνηλσλία έρεη αθφκε κεγαιχηεξν πξφβιεκα κε ηελ απιεζηία
ηνπ ζεκεξηλνχ Κξάηνπο. Απμάλνληαη δηαξθψο νη θφξνη, αιιά θαη
ηα ειιείκκαηα. Πάκπνιινη θξαηηθνδίαηηνη θεθήλεο έρνπλ ζαλ
απηνλφεην φηη νη πνιίηεο ππάξρνπλ γηα ην Κξάηνο. Σν Κξάηνο
φκσο είλαη γηα ηνπο πνιίηεο. ΋ρη ;
Σν δεηνχκελν, ινηπφλ, δελ είλαη κφλν λα απνδερζνχκε σο
«θαιφ» ηνλ πινχζην επηρεηξεκαηία, αιιά λα ηνλ εληζρχζνπκε
ζεζκηθά. Να κελ αθήλνπκε λα είλαη «βξψκηθν» ην παηρλίδη. Να
ειαηηψζνπκε ην Κξάηνο ζην απνιχησο αλαγθαίν κέγεζνο. Οχηε
θνξνδηαθπγή, νχηε γξαθεηνθξαηία, νχηε πνιηηηθή ζπλαιιαγή.
Καη ε θαηλνηνκία είλαη φηη απηά δελ ζα ηα επηβάινπκε κε
απαγνξεχζεηο, αιιά κε ζεζκνχο πνπ ηα απνθιείνπλ ζπζηεκαηηθά
θαη απνηειεζκαηηθά, πνπ θαηνρπξψλνπλ ζεηηθά ηνπο θαλφλεο ηνπ
θαζαξνχ παηρληδηνχ.
Μπξνζηά
Πξνηείλσ έλα ζχλνιν αλαηξνπψλ αληηιήςεσλ ζην ζεκεξηλφ
πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αξρίδνληαο απφ κία θαίξηα
επέκβαζε ζηνλ ππξήλα ηεο θνξνινγηθήο καο αληίιεςεο.
Βιέπσ ην Κξάηνο, ζηελ άκεζε θνξνινγία, σο πάξνρν ππεξεζηψλ
θαη φρη σο ζπλεηαίξν ζηα θέξδε θαη ηα εηζνδήκαηα.
Απνδεηθλχσ φηη απηή ε θαίξηα επέκβαζε ζπληζηά θνινζζηαία
αλαηξνπή, πνπ ππξνδνηεί καθξνρξφλην ελάξεην θχθιν.
Αιιάδνπλ ηα πάληα, αιιά ην θπξηφηεξν είλαη φηη νη δπλάκεηο ηνπ
θέξδνπο ζηξέθνπλ πιένλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ πνηφηεηα, ζηελ
πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ άκηιια.
Σν θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα γίλεηαη δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ.
Θα πιεξψλνπλ ινγηθνχ χςνπο θφξνπο νη «έρνληεο θαη θαηέρνληεο», ρσξίο πξαθηηθά λα κπνξνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ. Καη νη
αζζελέζηεξνη απαιιάζζνληαη ηειείσο απφ θφξνπο πεξηνπζίαο.
΢ηελ έκκεζε θνξνινγία, ε θαηαλάισζε ζα θνξνινγείηαη
ζηνρεπκέλα, ζε κηθξνχ αξηζκνχ είδε, θαη – ην θπξηφηεξν – γηα
ιφγνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πξντφλ θαη ηελ
θαηαλάισζή ηνπ.
Ζ είζπξαμε ησλ Δηδηθψλ Αληαπνδνηηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο
(Δ.Α.Φ.Κ.) πξνβιέπεηαη απηφκαηε, απ‟ επζείαο απφ ηνλ
θαηαλαισηή ζην δεκφζην ηακείν. Κιείλνπλ ηα πεξηζψξηα γηα ην
ιαζξεκπφξην. Οη θφξνη θαηαιήγνπλ αζθαιψο ζηελ θάιπςε ησλ
αληίζηνηρσλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ.
Αλαίξεζε
Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα δηνξζσηηθή επέκβαζε ζηνλ θαπηηαιηζκφ.
΢ηφρνο είλαη ν θαπηηαιηζκφο κε αλζξψπηλν πξφζσπν. Δίλαη θάηη
αδηαλφεην γηα πνιινχο, ηδίσο ηνπο δνγκαηηθά εγθισβηζκέλνπο
ζηα καξμηζηηθά κπζεχκαηα. Απηνχο πνπ αγλννχλ φηη ν
θαπηηαιηζκφο έθεξε ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο αλεβάδνληαο
ζεακαηηθά ην επίπεδν δσήο. Δληνπίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα
νθζαικνθαλή αξλεηηθά, ζηελ θαηαπίεζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη
ηελ ηκπεξηαιηζηηθή θαηάιεμε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Τπνζηεξίδσ αηηηνινγεκέλα φηη πξφθεηηαη γηα απνηέιεζκα
πξσηαξρηθνχ ζθάικαηνο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ
ηνπο ηδξπηέο ηνπ Άληακ ΢κηζ θαη Νηέηβηλη Ρηθάξλην. Γελ
πξνλφεζαλ εχζηνρα σο πξνο ην πξφβιεκα πνπ νξζψο

επηζήκαλαλ, ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηε δπζρέξεηα ηεο
αλαδηαλνκήο ηνπ. Καηαθαλψο ην πξφβιεκα εθδειψλεηαη φιν θαη
εληνλφηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Με ιίγα ιφγηα, ην πξφβιεκα είλαη πψο ζα έρνπκε θαηαλάισζε
απφ ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην. Οη ζεσξεηηθνί ζεκειησηέο ηνπ
θαπηηαιηζκνχ ελαπέζεζαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ θαιή ζέιεζε
ησλ πινπζηφηεξσλ. Γελ ζπλέβε απηφ, παξά ηηο θσηεηλέο
εμαηξέζεηο επεξγεηψλ. Ζ ιχζε πνπ πξνέθπςε κνηξαία ήηαλ ν
πφιεκνο. Ζ αλάγθε αλαδηαλνκήο θεθαιαίνπ ήηαλ ε αηηία ησλ
ζχγρξνλσλ πνιέκσλ. Αιιά πιένλ έλαο κεγάινο πφιεκνο ζα ήηαλ
ν ηειεπηαίνο …
Κάπνηνο πξνηείλεη λφκν αλαγθαζηηθήο θαηαλάισζεο ... Κάπνηνη
απιψο θπλεγάλε ηελ νπξά ηνπο … Πνιινί απιψο δηαδειψλνπλ,
δηακαξηχξνληαη, σξχνληαη … Σν κέιινλ, φκσο, δελ ππάξρεη. Γελ
είλαη εθηθηφ λα ην δηεθδηθήζνπκε απφ θάπνηνλ. Υξεηάδεηαη λα ην
δεκηνπξγήζνπκε.
Ζ ιχζε είλαη απιή, ζε απίζηεπην βαζκφ. Φνξνινγνχκε κφλν ηε
ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη έκκεζα επλννχκε θνξνινγηθά ηελ
επέλδπζε θεθαιαίνπ, ηε δεκηνπξγία.
Απηά. Καη ν θαπηηαιηζκφο απνθηά [μαλά ;] αλζξψπηλν πξφζσπν.
Ο κφλνο ζνβαξφο ιφγνο λα κελ ην πηζηέςεη θάπνηνο είλαη γηαηί
θαίλεηαη απίζηεπην.
Κνζκνγνλία
Ζ βαζηθή πξφηαζε, γηα ηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ
καο ζπζηήκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ κία αθφκε θνζκνγνληθήο
ζεκαζίαο θαηλνηνκία, ην αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο.
Αξηζηνδεκνθξαηία ζεκαίλεη λα θπβεξλνύλ νη άξηζηνη
δεκνθξαηηθά. Καη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν
λα δηαζθαιίδεη θαη ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο απφ ηνπο αξίζηνπο
θαη ηνλ ζπζηεκαηηθφ δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Πξνδηαγξάθεηαη άκεζε εθινγή εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ,
αλαινγηθά αληηπξνζσπεπηηθά ΢πκβνχιηα ζε φια ηα επίπεδα θαη
πξσηνπνξηαθά νξγαλσκέλα δεκνςεθίζκαηα.
Σα εθηειεζηηθά φξγαλα έρνπλ ειεπζεξία θηλήζεσλ αιιά αθ‟ ελφο
είλαη άκεζα αλαθιεηά κε δεκνςήθηζκα θαη αθ‟ εηέξνπ έρνπλ λα
ινγνδνηνχλ άκεζα ζηε Γηθαηνζχλε γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπο. Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα δπλάζηεο.
Σα αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα εθιέγνληαη κε απιή αλαινγηθή.
Δίλαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ βαζηθφ φπιν ην θχξνο.
Διέγρνπλ θαηά βνχιεζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Γελ ηελ
εκπνδίδνπλ, δελ εγθξίλνπλ ηαθηηθά θακία ελέξγεηά ηεο. Κπξίσο
επεμεξγάδνληαη επηζηακέλσο ηηο ζέζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ
θξίζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο κε δεκνςήθηζκα. Καη νη
αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζα έρνπλ ηζρχ λφκνπ γηα ηα εθηειεζηηθά
φξγαλα.
Ζ παξάιιειε ζεζκνζέηεζε θαη ζσξάθηζε ηεο δεκφζηαο ςήθνπ,
φπνπ ςεθίδνπκε κπζηηθά αιιά δεκνζηνπνηείηαη ηη ςεθίζακε
κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, είλαη αηρκή ζηελ εδξαία
αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθψλ εζψλ. Αξθεηά κε ην ζχκπιεγκα
θαησηεξφηεηαο ηνπ «θξχςνπ κε δνπλ ηη ςεθίδεηο».
Σαπηφρξνλα αιιάδνπκε αληίιεςε θαη ζην ηη θάλεη ν δηνηθεηηθφο
κεραληζκφο, αλαηξέπνπκε ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο-πνιίηε. Σν
Κξάηνο απφ θαζεκεξηλφο βξαρλάο κεηαηξέπεηαη ζε δηαθξηηηθφ
ξπζκηζηή ηεο θνηλσληθήο επδαηκνλίαο. Θα δνχκε πψο.
Σν αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο εκπλέεη θαη πξνάγεη.
Βαζίδεηαη ζηελ εθ θαηαζθεπήο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Αληί λα
θζείξεηαη εδξαηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Με ηε ρξήζε
αλαδεηθλχεη ηα πξνηεξήκαηά ηνπ θαη πξννδεπηηθά ζβήλεη κλήκεο
θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξειζφληνο.
Ζ ζχγθξηζε ηνπ αξηζηνδεκνθξαηηθνχ κνληέινπ κε ην ζεκεξηλφ
πνιηηηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεη αλάγιπθα ηε ξίδα ηεο ζεκεξηλήο
παζνγέλεηαο. Πξνθχπηεη αβίαζηα ην γηαηί αθξηβψο ε δεκνθξαηία

καο απηνθαηαζηξέθεηαη, γηαηί είλαη αληίζεηε ζηε θχζε ηνπ
αλζξψπνπ.
Ζ αξηζηνδεκνθξαηία εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο, ρσξίο λα βηάδεη
ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη κάιηζηα ηέηνηα ε πξνδηαγξαθφκελε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε επιφγσο αλακέλεηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πξνζαξκνγέο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ
απηνδηαρείξηζε θαη νη εηαηξείεο ιατθήο βάζεο ι.ρ. κπνξνχλ πιένλ
λα κπνπλ κε αμηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ.
΢ύλζεζε
Ζ Φνξνινγηθή Δπαλάζηαζε – απφ ηε κία – απινπνηεί ηα
δεκνζηνλνκηθά, ζπξξηθλψλεη ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηνπ
Κξάηνπο, απνθιηκαθψλεη ηηο δαπάλεο θαη ηνπο θφξνπο,
δηαζθαιίδεη κε άλεζε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ.
Σν αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο δίλεη άιιε δηάζηαζε
ζηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, θαη
θαηνρπξψλεη απνηειεζκαηηθά ηε ιατθή θπξηαξρία. Παξάιιεια
δηαζθαιίδεη δπλακηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηδίσμε
ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ.
Με απηφ ην ππφβαζξν, πξνηείλνληαη ηξεηο θαίξηεο ζεζκηθέο
αιιαγέο, πνπ ζπληζηνχλ ζπλνιηθή Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε:
- Πνιηηεηαθή Μεηαξξχζκηζε ζε Αξηζηνδεκνθξαηία, κε ζηφρν
έλα ιηηφ θαη απνηειεζκαηηθφ Κξάηνο. Πξσηνπνξηαθή
επαλαθνξά ηεο Ακθηθηηνλίαο, ηζρπξή επηηειηθή Κπβέξλεζε 5
ζηαζεξψλ Τπνπξγείσλ, αλαινγηθά ΢πκβνχιηα.
- Δπαλάζηαζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε νηθνλνκηθή
απηνηέιεηα, απηνδηαρείξηζε, ηζρπξφ ιφγν ζηα εζληθά ζέκαηα
θαη ξπζκηζκέλε αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ηελ Κπβέξλεζε.
- Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ θνξέσλ ησλ παξαγσγηθψλ
ηάμεσλ, κε νηθνλνκηθή απηνδπλακία θαη κε θχξηα θαηεχζπλζε
θαη ππνρξέσζε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ.
Πξφθεηηαη ζπλνιηθά γηα επαλαζηαηηθή ζεζκηθή αιιαγή πνπ
πξνάγεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, αιιά θαη επηβάιιεη ηαπηφρξνλα
ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αξηζηνθξαηία. ΋ρη ππφ ηε ρπδαία
εθθπιηζκέλε κνξθή ηνπο, αιιά σο νρπξά δηαιφγνπ θαη
αμηνθξαηίαο.
Θα έρνπκε θαη ηζρπξή δηαθπβέξλεζε θαη άκεζε δεκνθξαηία. Καη
ηνπηθή απηνλνκία θαη εζληθφ ζπληνληζκφ. Αβίαζηε ζπγθαηάβαζε
αιιά θαη δεκηνπξγηθή επίιπζε δηαθνξψλ. Αμηνπξέπεηα.
Διεπζεξία.
΢ύλεζε
Δίλαη απηνλφεην φηη, φπσο θάζε θνηλσληθφ φξακα, έηζη θαη ε
θνζκνζεσξία ηνπ αλζξσπηζκνχ δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί πξηλ
πινπνηεζεί. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ γίλεηαη λα δνθηκαζζεί ζε
θάπνην εξγαζηήξην. Γελ κπνξεί λα γίλεη θάπνην πείξακα. Καη νη
ζπλεηνί δηαπηζηψλνπλ φηη ηζηνξηθά ππήξμαλ πνιιέο ηδέεο πνπ
αξρηθά ελζνπζίαζαλ, αιιά ζηελ πξάμε απέηπραλ. ΢ε βάζνο
ρξφλνπ απεθάιπςαλ ηα ειαηηψκαηά ηνπο.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη «ηη λα θάλνπκε κε ηηο λέεο ηδέεο ;».
Πψο ζα βξνχκε πνηα ηδέα ζα αληέμεη ζηε καξηπξία ηεο θχζεσο ;
Γηαηί άξαγε ηα ειαηηψκαηά ησλ ηδεψλ θάλεθαλ ζηελ πξάμε,
αιιά δελ θαίλνληαλ ζηε ζεσξία – ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο
πάκπνιινπο πνπ αθνινχζεζαλ ηηο εθάζηνηε λέεο ηδέεο ;
Αλ δερζνχκε φηη θάηη είλαη θαιφ αλ έρεη θαινχο «θαξπνχο», ηφηε
πψο ζα πάξνπκε ηελ απφθαζε π.ρ. λα θπηέςνπκε ή φρη έλα
δέλδξν ζηνλ θήπν καο ; Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχκε λα
δνθηκάζνπκε πξψηα ηνπο θαξπνχο ηνπ. Δίλαη επίζεο πξνθαλέο
φηη δελ θζάλεη λα δνθηκάζνπκε ηνπο θαξπνχο ελφο ίδηνπ δέλδξνπ.
Γελ θζάλεη λα έρεη θαινχο θαξπνχο έλα είδνο δέλδξνπ γηα λα
είλαη ζθφπηκν λα θπηέςνπκε έλα ηέηνην ζηνλ θήπν καο.
Μπνξεί λα ππάξρνπλ ιφγνη λα κελ αλαπηπρζεί ζηνλ θήπν καο.
Μπνξεί λα πξνζειθχζεη θιέθηεο ή θνπλνχπηα. Μπνξεί λα
ζηνηρίδεη πνιιά ζε πνηίζκαηα. Μπνξεί …

ζηαζκίδεη. Εμείς. Πνην είλαη ην «ζθεπάξλη» θαη – θπξίσο ! – πνην είλαη ην «θιεηδί». είλαη ηεξάζηηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε είλαη ζέκα απιψο παηήκαηνο ελφο θνπκπηνχ.Ο αδχλακνο αδξαλεί κπξνζηά ζηα «κπνξεί». ηε ζεσξεηηθή αξηηφηεηά ηεο. Γηκεληφ 4 ΢επηεκβξίνπ 2013 “Τε κέξα πνπ ε Δύλακε ηεο Αγάπεο ζα Υπεξληθήζεη ηελ αγάπε ηεο δύλακεο. «Οη αδχλακνη κπνξεί λα γίλνπλ ηξνκεξνί γηαηί απεγλσζκέλα πξνζπαζνχλ λα θαλνχλ δπλαηνί». ινηπφλ. φηαλ ην θαιφ είλαη πξνζνδνθφξν». Αληίζηνηρα. Αλάκεζα ζηελ αθεξεκέλε ζχιιεςε κίαο ηδέαο θαη ηε καξηπξία ηεο θχζεσο ππάξρεη απηφ πνπ πνιινί μερλνχλ ή αγλννχλ : ε κειέηε. έρνπκε θάλεη ηα εχθνια δχζθνια Καη ζηελ θαξδηά ηεο θξίζεο έρνπκε [. Αλ ζα απνθχγεηο λα ηνλ ραξαθηεξίζεηο πξόρεηξα αλέθηθην. ΋πνηνο ζπκθσλεί κε απηή ηε δηαπίζησζε – ην ηνλίδσ : φπνηνο ζπκθσλεί – πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε ζηάζε ηνπ θαη ηα πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ ηνπ. φηαλ έρεη έιζεη ε ψξα ηεο». ζηνπο ζχγρξνλνπο δεηλφζαπξνπο. Οη πηέζεηο ζε κεγάια ζπκθέξνληα. ζηαζκίδεη ην θφζηνο ηεο θαη θξίλεη ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηεο.gr.Κ. θαιφ είλαη λα πάξνπκε δχλακε απφ κεξηθά αθφκε ιήκκαηα απφ ηε Λνγνηερλία. ΢ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν απφιπηνο ζρεδηαζκφο θαη απνιχησο αζθαιέο πιάλν ππάξρνπλ κφλν ζηα θεθάιηα ησλ αδαψλ. γλσξίδσ θαιά ηη ζα πεη λα βάδεηο κία ηδέα ζε ραξηί θαη λα θαηαιήγεη ζε έξγν ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Πξνλνεί. Ζ απάληεζε. κία άξηηα κειέηε πξνεθηηκά νξζνινγηθά ηε «δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ». νη έρνληεο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. Σα ηχκπαλα ηνπ πνιέκνπ μαλαθηππνχλ. είλαη επίζεο ηεξάζηηεο. θίιε/θίιε. ηξέρεη θαη δελ αζηεηεχεηαη. αμηνινγεί ηελ πιεξφηεηα ηεο. Υξεηάδεηαη λα έρεη ηα πξνζφληα λα ληθήζεη ην ρξφλν. αλ ζε ζπγθηλεί ν ζηφρνο. ινηπφλ. Αλαβάιιεη. Σαγθφξ θπζηθά – ηη άιιν . δελ αξθεί λα εθαξκνζζεί ζηελ θνηλσλία κία θαιή ηδέα. Βίθησξ Οπγθψ. κπξνζηά ζηελ ππαξμηαθψλ δηαζηάζεσλ θξίζε ηεο Υψξαο καο. Καη. αιιά θαη ηελ παγθφζκηα. Ηδηαίηεξα αμίδεη λα εθηηκήζνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπ νξάκαηνο. ζην ζθάθη.] κία επθαηξία λα ηα μαλαθάλνπκε εχθνια. Δπαλεθηηκά ηηο δπλαηφηεηεο. είλαη αλ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα επηδηψμνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα κε ηειείσο άιια κέζα. θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ (Capital. Χο κειεηεηήο κεραληθφο ν ίδηνο. «Ζ αδέμηα δχλακε ζπάδεη ην θιεηδί θαη ρξεζηκνπνηεί ην ζθεπάξλη» θαηά ηνλ Ηλδφ πνηεηή ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη Ννκπειίζηα Ρακπηληξαλάζ Σαγθφξ. θξίλεη. έρνπκε θάζε ιφγν λα πάξνπκε ζνβαξά ηελ επηζηεκνληθή δηαπίζησζε ηνπ Κάξνινπ Γαξβίλνπ : «Γελ είλαη ην πην δπλαηφ απφ ηα είδε απηφ πνπ επηβηψλεη. Facebook). φκσο. Καη είλαη πξνο έιεγρν θαη επηβεβαίσζε αλ θάηη αιιάδεη … Δπηινγή Εσύ. Δίλαη ζέκα απιήο δηαπίζησζεο. Υξεηάδεηαη λα έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα θξαηήζεη ζην ρξφλν. Ζ παξνχζα πξνκειέηε ζηνηρεηνζεηεί αηηηνινγεκέλα πνηα αθξηβψο είλαη ε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο. ΢πλεπψο : Ζ πξνεηδνπνίεζε είλαη έκκεζε πιελ ζαθήο αιιά θαη ην θίλεηξν πςειφ : έλαο θφζκνο πνπ ζα ραηξφκαζηε ηε δσή. Αθνχ δηαβάζεηο ηε κειέηε. παξ‟ φιε ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ηνπ κειεηεκέλνπ πιάλνπ. Σέιεηνο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζε θιεηζηά παηρλίδηα π. είλαη απνιχησο ινγηθφ λα ρξεηαζζνχλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηελ εθαξκνγή. “ Μαράηκα Γθάληη “Πεξίκελε πνιύ. Δίλαη απιφ λα δηαπηζησζεί φηη παίδνπκε κε ηε θσηηά. Ζ θξίζε. απνθαζίδεη θαη επηρεηξεί. Δπίζεο. ε απψηεξε αηηία ηεο θξίζεο. Γηζηάδεη. ρηύπα γξήγνξα. Δπηβηψλεη απηφ πνπ είλαη πην θαιά πξνζαξκφζηκν ζηηο αιιαγέο. Άιισζηε ζηε δηακφξθσζή ηεο έρεη ζπκβάιεη ήδε ε αλνηθηή ζπδήηεζε ησλ επί κέξνπο ηδεψλ. νχηε ην πην έμππλν. Λνγηθή Κάπνηνο πνπ δηαβάδεη κία κειέηε.Φ. επηβάξπλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη αλάισζεο Φπζηθψλ Γηαζεζίκσλ. ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ξεαιηζηηθά ηε δηαθνξά ιφγσλ θαη έξγσλ. Γη‟ απηφ θαη ην απφθζεγκα ηνπ Κνξίλζηνπ Πεξίαλδξνπ «κειέηα ην παλ» είρε γίλεη Γειθηθφ Πξφζηαγκα. ζηα πιαίζηα αλνηθηνχ επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ. Μπνξείο. «Σίπνηα δελ κπνξεί λα αλαθφςεη κία ηδέα. λα αμηνινγήζεηο απηή ηελ πξνκειέηε θαη λα πάξεηο ηε δηθή ζνπ απφθαζε αλ ζα ζπκβάιεηο ή φρη ζηελ πινπνίεζή ηεο. Γηαηί φρη λα ζπκβάιεηο θαη ζηε βειηίσζή ηεο. Κάπσο έηζη πίλσ λεξφ ΢ηπκθαιίαο ζηε γελέηεηξά κνπ Κφξηλζν. είλαη απιή. απηψλ πνπ δελ κπνξνχλ θαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα «ελδερφκελν». πξνδηαγξάθεη ειέγρνπο. Σαγθφξ.“ Κηλέδηθε ζνθία. ΋ηη. ν θόζκνο ζα γλσξίζεη ηελ Εηξήλε. θαη γη’ απηνύο. Υξεηάδεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ ή λα θηινδνμεί ξεαιηζηηθά λα ηελ αιιάμεη. Μία άξηηα κειέηε εθηηκά νξζνινγηθά ηηο δπζθνιίεο. Βξίζθεη δηαξθψο δηθαηνινγίεο. Έηζη θαηαιήγεη νξζνινγηθά ζε εδξαία άπνςε γηα ηε ζθνπηκφηεηα πξνψζεζεο ηεο ηδέαο πνπ κειεηήζεθε.» Οη αιιαγέο ζηνλ θφζκν καο. θαη εηδηθφηεξα ησλ Δ. θπζηθά. αλαιχεη. απηψλ πνπ δελ έρνπλ πινπνηήζεη πνηέ ηνπο έλα ζρέδην. Ο ηζρπξφο κειεηά.ρ. εθδόζεηο Οδπζζέαο . Κάπσο έηζη.Α. κε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. «Σν ζπκθέξνλ ρακνγειά ζηελ θαινζχλε. θπξίσο ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δλεκεξψλεηαη. πξνβιέπεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ινηπφλ. Έρεηο πξψηα απφ φια λα θξίλεηο αλ ζε ελδηαθέξεη ην ζέκα. Βιέπεη αιιηψο ηε δηάρπηε απηαπάηε θαη ηνπο θηλδχλνπο. έρεηο λα θξίλεηο αλ ζα ηελ κειεηήζεηο. ΋ια απηά δελ ηα έρεη θάλεη θαλέλα πνιηηηθφ καληθέζην κέρξη ηψξα. θαη θαζψο ν ζηφρνο είλαη λα αλαθφςνπκε ηα ζρέδηα παλίζρπξσλ δπλάκεσλ κε φπιν απιψο ηδέεο. Σν εξψηεκα.

αθφκε θαη αλ ην ζέιεη. Απηή αθξηβψο είλαη ε θνξνκπερηηθή αληίιεςε ηνπ Κξάηνπο καο. γηαηί είλαη παξάινγν λα ζπζρεηίδνληαη νη θφξνη κε ηα θέξδε. Σα goldenboys δελ έρνπλ θακία αλαζηνιή λα πνπλ ηα ρεηξφηεξα ςέκαηα γηα λα „θνλνκήζνπλ. Πνηφο ζα πιεξψζεη ηηο ππνδνκέο. Απηφ αξθεί γηα λα απνδείμεη ζηελ αζιίσο ρεηξαγσγνχκελε θνηλή γλψκε φηη θάηη απνθάζηζαλ. . αλ κπνξνχζε λα είλαη. κέρξη λα ην «πεηχρεη». γηα ηηο ηχρεο ηνπ πιαλήηε. Γελ είλαη δίθαην λα κελ πιεξψλεη θφξνπο έλα αθίλεην πνπ «θάζεηαη». νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη. εθείλν πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη φηη ηα ίδηα πάλσ-θάησ ιέεη θαη ε δηαβφεηε «λέα ηάμε πξαγκάησλ». γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο. Καη θάζε δεκαγσγφο ππφζρεηαη ζχιιεςε ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ «κεγαινθαξραξηψλ». Μηα Διιάδα ζε ζσζηφ δξφκν. Αο θάλνπλ φζεο ζπλνκσηηθέο ζπκθσλίεο ζέινπλ. Πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Με απιά ιφγηα. εθκεηαιιεχεηαη λφκηκα «παξαζπξάθηα». ην ςέκα κε ηα δήζελ ρεκηθά φπια ηνπ ΢αληακηθνχ Ηξάθ θαη ηφζα άιια.ρ. Πξφθεηηαη γηα απιή επέκβαζε ζηνλ ππξήλα ηεο θνξνινγηθήο καο αληίιεςεο. Πάκπιν Νεξνύδα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπο. ζηα δηθά καο. απηή ε επηζηεκνληθή ζεσξία κηιάεη γηα ηα απνηειέζκαηα κηάο κηθξήο αιιαγήο ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα. νη ζχγρξνλνη δηαρεηξηζηέο ηνπ απίζηεπηνπ θαηαζθεπάζκαηνο πνπ απνθαιείηαη Δπξσπατθή Έλσζε. ζπλήζσο ζε παλάθξηβα ζέξεηξα. είλαη κάζηνξεο ζην λα πξνβάιινπλ ηα δξαθφληεηα κέηξα αζθαιείαο Η Ειπίδα έρεη δύν παλέκνξθεο θόξεο. ηεο πξνπαγάλδαο. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ην «θπλήγη καγηζζψλ». ππάξρνπλ ηειηθά κφλν γηα ηνπο θξαηηθνδίαηηνπο θεθήλεο θαη απηνχο σθεινχλ. ππαγνξεχεη επλντθέο ξπζκίζεηο.. Αλαηξνπή Πξεζβεχσ κία ηέηνηα θαίξηα αιιαγή ζην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ. θφξνπο πιεξψλνπλ κφλν ηα ζπλήζε ππνδχγηα. Οη θσζηήξεο ηεο πεξηβφεηεο ιέζρεο Μπίιληεκπεξγθ π.ρ. Γελ είλαη ιχζε ην ΢. ππφ ηελ αζθπθηηθή γξαθεηνθξαηηθή θεδεκνλία ηεο πξνλνκηνχρνπ θνηλνηηθήο λνκελθιαηνχξαο. Σελ ίδηα ψξα πνπ θεξδίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε «ιακπξέο» ηδέεο ηνπο ζαλ ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 75%.Δ. Καη πνιινί λνκίδνπλ φηη «έμσ» πάλε θαιά ηα πξάγκαηα θαη φηη νη ηζρπξνί ηνπ πιαλήηε θάλνπλ εδψ κε ηελ άλεζή ηνπο «παηρλίδηα». Καη είλαη αληηιεπηφ πηα φηη νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο είλαη «δψξνλ άδσξνλ». αο αλαηξέμνπλ ζε θνκπίλεο ζαλ ην millennium. Σν δεηνχκελν γη‟ απηνχο είλαη πψο ζα δειεηεξηάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε κε ηελ αίζζεζε αλεκπφξηαο. Οξζνινγηζκόο Σν ζσζηφ. θάηη ηπραίν δειαδή. νη αιιαγέο επεθηείλνληαη απφ κφλεο ηνπο θαη αιπζηδσηά ζε κεγάιε έθηαζε.. Αλ ε κηθξή αιιαγή είλαη ζε θαίξην ζεκείν ηνπ πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο. Ζ «εληνιή» πνπ κνπ «άθεζε» ν Γήκαξρνο ηεο γελέηεηξάο κνπ Νίθνο Κνπΐλεο ήηαλ : «Κψζηα ηνλ ππξήλα». νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ καο ζπζηήκαηνο. Θα παξέρεη ππνδνκέο.π. ΋ρη κφλν ηψξα πνπ θνξνινγνχλ θαη ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο άζηεγνπο – ζε ιίγν θαη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε. Ζ ιχζε. νκνθσλνχλ ζε παληνεηδή γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα «ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». θπξίσο. Τελ νξγή θαη ηελ ηόικε. Απηφ αλαιακβάλνπκε λα ηνπο … εμεγήζνπκε. απηφ πνπ ιέγεηαη θνξναπνθπγή. ζα ήηαλ έζησ θάηη. Δίλαη ζέκα πνπ κειέηεζα δηεμνδηθά. Γελ είλαη ζσζηφ λα κελ πιεξψλεη θφξνπο κία επηρείξεζε πνπ δελ πήγε θαιά επεηδή π. Μφλν φζνη δελ έρνπλ πηα θακία θξηηηθή ηθαλφηεηα κπνξνχλ λα ζεσξνχλ ζσζηά θαη ηα δχν ζπγρξόλσο. Γελ είλαη κία νπνηαδήπνηε αιιαγή. Λνγαξηάδνπλ ρσξίο ηνλ μελνδφρν. Μέζα ζην παηρλίδη είλαη αθφκε θαη νη «απνθαιχςεηο». ΢ηνλ ίδην ξπζκφ. αιιά έρνπκε λα θάλνπκε κε κάζηνξεο ηεο δηαζηξνθήο ηεο αιήζεηαο. Γηαηί λα κελ αμηνπνηεζεί ην ζρνιάδνλ αθίλεην ζε έλα αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ . θαη κάιηζηα κε πςεινχο ζπληειεζηέο. δελ είλαη ηα αζηπλνκηθήο ινγηθήο κέηξα. έβαιε αλάμην δηεπζπληή ή έθαλε ιαλζαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. Καη κφλν πλεπκαηηθά ηπθινί δελ δηαθξίλνπλ φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε ζνβηεηηθήο εκπλεχζεσο παξσδία θαπηηαιηζκνχ. ζην αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζχιιεςεο ηεο θνξνδηαθπγήο. είλαη λα θνξνινγνχκε ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ θάζε είδνπο επηρεηξήζεσλ. Δίλαη άδηθν γεληθφηεξα λα πιεξψλεη θαλείο θφξνπο κφλν θαη κφλν επεηδή έρεη ιεθηά ή επεηδή ηνλ «βξήθακε» πάλσ ζε κία ζπλαιιαγή. δειψλεη έδξα ζε «θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο». επεηδή απιψο έηζη ζέιεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ. κε ιπκέλα ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα. Γίθαην είλαη λα ηα πιεξψλνπλ φινη φζνη απνιακβάλνπλ ηελ θξαηηθή κέξηκλα. Αο κελ μερλάκε φηη ην θεθάιαην μέξεη πάληα λα βξίζθεη ηξφπνπο λα γιπηψλεη θφξνπο. ΢ύγθιηζε Αο επαλέιζνπκε φκσο ζηα ζεκαληηθά. Φαίλεηαη έηζη. Αλ ήηαλ. Μαγεηξεχεη λφκηκα ηα ινγηζηηθά ηνπ. ΋ζνη βιέπνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ απνθαζήισζε ηεο ηιαξνηξαγσδίαο. άξα έρνπλ φιε ηελ άλεζε λα «επηβεβαησζεί» ε εθαξκνγή ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ. θαζψο θαη φζνη άιινη απιψο δελ ζέινπλ ή δελ ηνικνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ. Καη. Σν επλνκνχκελν θξάηνο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε ζα θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Butterboys Απφ ηελ άιιε. είλαη φηη ε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ. ηηο έλνπιεο δπλάκεηο – ηελ θξαηηθή κέξηκλα ελ γέλεη πνπ ρξεηάδεηαη θαη ην ζρνιάδνλ αθίλεην .Γ. Λχζε είλαη λα θνξνινγνχκε ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο επηρείξεζεο. Καη νη απνθάζεηο είλαη κπζηηθέο. πάγηεο ππεξεζίεο. ΋ρη ηφζν γηαηί πηάλεη κφλν φζνπο δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ – γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο – λα θξχςνπλ ηα θέξδε ηνπο. ΢ηα κάηηα ηνπ επηρεηξεκαηία ην Κξάηνο είλαη έλαο ζπλεηαίξνο κε εγεκνληθφ πνζνζηφ ζηα θέξδε. φκσο. γηα λα ηελ αιιάμεηο. πφζν κάιινλ απηνί πνπ απιψο δελ εκθαλίδνπλ θέξδε. Τελ ηόικε. θαη κάιηζηα ζεκαληηθφ. φπσο ην ηεθκεξηψλσ. Έρεη κεγάιε δηαθνξά. Καη – θπξίσο – κεηαθέξεη θέξδε ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αληίζηνηρα δελ απαιιάζζεηαη απφ ελνίθηα. Δίλαη άδηθε. Θεσξνχκε ζήκεξα απηνλφεηα ζσζηφ λα θνξνινγνχκε ην θέξδνο θαη ηα εηζνδήκαηα. Γελ ζα ην πεηχρεη πνηέ.ι. Τελ νξγή. Σν θπξηφηεξν. είλαη άδηθε.Ο. Λχζε δεκηνπξγηθή. φινπο απηνχο ηνπο έρεη γηα παζαηέκπν. ζπλήζσο θαηφπηλ ενξηήο. Γελ δηθαηψλεη απηή ε αλάιπζε ηε θνξνδηαθπγή – ηελ εμεγεί.ΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ BIG BANG Ππξήλαο Σν «θαηλφκελν ηεο πεηαινχδαο» (butterfly effect) είλαη γλσζηφ κε ηελ εμήο παξνκνίσζε : ην πέηαγκα κίαο πεηαινχδαο ζηε Μνγγνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιεκκχξα ζηελ Κέλπα. αζθάιεηα θ. Δίλαη ιάζνο αληίιεςε ζηε βάζε ηεο. κεδακηλή – ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε – ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα θαη κεδεληθή ζπκκεηνρή ζηηο δεκηέο. απηφ πνπ ζα δψζεη αμία ζηελ κεδεληθφηεηά ηνπο. ηελ αζηπλνκία. ΋ια απηά είλαη δίθαην λα ηα πιεξψλνπλ θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ θέξδε. ηελ απφθξπςε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Enron.

΢ίγνπξα ζα ρξεηαζζεί ηεξάζηηα πξνζπάζεηα. αμηνπξεπέο θαη αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη – έρνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη αλέιημεο.).Α. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν απινπνηείηαη δξαζηηθά ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ θαη γίλεηαη πξαθηηθά αδχλαηε θαη ε θνξνδηαθπγή θαη ε θνξναπνθπγή. ηη αθξηβψο λήκα έρεη λα θνξνινγείηαη ην ςσκί ή ην γάια . Ζ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ.Φ. Ο θνξνινγνχκελνο ζα ρξεψλεηαη ην θφξν πνπ αλαινγεί θαη ζα ηνλ θαηαβάιεη απηφκαηα θαη‟ επζείαλ ζην Γεκφζην Σακείν. πεξλάκε απφ ηελ θξίζε ζε αλάπηπμε 6. καδί θαη νη δαπάλεο ηνπ. Καη ν αληίζηνηρνο θξαηηθφο κεραληζκφο απινπνηείηαη δξαζηηθά θαη ν θνξνινγνχκελνο αζρνιείηαη ειάρηζηα θαη κε ακειεηέα γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε. επηβάξπλζεο ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.πξννδεπηηθφ. έρεη αμηνδήιεπηα ηζρπξφ success story.Απηή ε αμία θαη αληηζηνηρεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ θξαηηθή κέξηκλα θαη δελ θξχβεηαη.αμηνπξεπέο. ηελ Παηδεία. ζπξξηθλψλεηαη ην Κξάηνο θαη νη δαπάλεο ηνπ 4. Γη‟ απηφ φιν θαη πεξηζζφηεξνη πξνθέξνπλ αβίαζηα : «θπζηθά θαη κπνξνύκε !». Αιινύ Κάπσο έηζη μεθηλάεη ε κεγάιε αιιαγή. Καη δηαηάμεηο δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη θαη ρξφλνο ππάξρεη. Οη αλάγθεο θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ απνθιηκαθψλνληαη. Σν πιάλν είλαη εκπεξηζηαησκέλν. Γηα έλα ιηηφ θαη απνηειεζκαηηθφ Κξάηνο. γηαηί επηβάιιεη ρακεινχ χςνπο θφξνπο θαη κε ακειεηέα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. αιιάδνπκε θνξνινγηθή αληίιεςε 2. ραηξφκαζηε ηε δσή θαη ηε δεκηνπξγία Λνηπφλ . Απηή ε βάζηκε πξννπηηθή θάλεη «κηθξά» ηα κεηαβαηηθά πξνβιήκαηα. παγθφζκην ππφδεηγκα δεκνθξαηίαο θαη αμηνθξαηίαο. μεθάζαξνο.Φ. Σν κεηαβαηηθφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα είλαη θη απηφ ζρεηηθά «κηθξφ». . ηελ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο. ινηπφλ. Ζ Κνηλσλία εμπγηαίλεηαη πξννδεπηηθά. κπαίλνπλ ζε λέα επνρή. ΢ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Αιήζεηα. Αιεζηλφ big bang. Οη πφξνη ησλ Δ. είλαη ε άξηζηε επέλδπζε.Κ.Α. “ Απνθάζηζε ηη ζέιεηο λα γίλεη θαη νη ιύζεηο ζα θαλεξσζνύλ “ Κηλέδηθε ζνθία. ην ίδην θαη νη θξαηηθέο δαπάλεο. γηαηί επηβάιιεη θφξνπο κε ζηνηρεηνζεηεκέλν ιφγν χπαξμεο θαη πιήξε αληηζηνίρεζε κε αλαγθαίεο θξαηηθέο δαπάλεο.απνηειεζκαηηθφ. κεηαθνξηθά κέζα. αθφκε θαη γηα ηηο άηεγθηεο ζχγρξνλεο ρξεκαηαγνξέο. πινπνηήζηκνο θαη πξνδηαζέηεη βάζηκα γηα ην κέιινλ πνπ εηνηκάδνπκε γηα ηηο επεξρφκελεο γελεέο. έηζη φπσο πξνδηαγξάθεηαη εκπεξηζηαησκέλα. ζε ζεακαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ. πιεξψλνπκε φινη ιηγφηεξνπο θφξνπο 5. καδί κε ηελ πξφηαζε γηα ηελ Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε. ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ νπζία ηεο είλαη φηη ππνρξεψλεη έμππλα ηνλ δηθαηνχρν λα ηα απνηηκά εηιηθξηλά. ηνπ πεξηβάιινληνο. γηαηί πξνζηαηεχεη ηνλ εηιηθξηλή θνξνινγνχκελν θαη θαηαπνιεκά δξαζηηθά ηε θνξνδηαθπγή. επηρεηξήζεηο). θιείλνπκε ηα παξαζπξάθηα ηεο θνξνδηαθπγήο 3.Κ. Ζ Οηθνλνκία αλαπηχζζεηαη.Κ. έρεη βέβαηε καθξνρξφληα πξννπηηθή. αιιά ν ζηφρνο είλαη επγεληθφο. Λνγηθφ είλαη λα θξνληίζνπκε – φζνη ζπκθσλνχκε ! – γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή. .Φ. ηα κε θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο ελ γέλεη. Δθηφο απφ απηή ηελ απιή θαη ρακειή θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο. ηνλ Πνιηηηζκφ.δίθαην. ΢ε απηά ηα ηζρπξά πιαίζηα. Φνξνινγείηαη κφλν ε «εμέρνπζα δηαβίσζε». ε ζπκβνιή ζηελ ηζηνξηθή πξνζπάζεηα. Γηακνξθψλεηαη επηρεηξεκαηηθφο θαη ηαπηφρξνλα εξγαζηαθφο παξάδεηζνο. Απηφο είλαη ν ππιψλαο ηεο πξφηαζεο. Καη ηαπηφρξνλα ην θφζηνο ηεο φιεο θνξνεηζπξαθηηθήο δηαδηθαζίαο ειαηηψλεηαη ζεακαηηθά. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο Διιεληθήο Αλαγέλλεζεο. Απειεπζεξψλνληαη ηεξάζηηεο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαη θαηεπζχλνληαη ζε ηνκείο πνπ αμίδεη λα θαηεπζπλζνχλ : ζηελ Τγεία. Φνξνινγνχκε νξηζκέλα κφλν θαηαλαισηηθά είδε γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ηεθκεξησκέλα ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπ. πξνδηαγξάθεηαη απνιχησο απηφκαηε. αλάισζεο θπζηθψλ δηαζεζίκσλ θαη πνιπηειείαο δηαηίζεληαη αληίζηνηρα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο. ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Αιιά. Ζ ειπίδα επαλέξρεηαη θαη κάιηζηα ηζρπξή.Α. Σν ρηχπεκα ζην ιαζξεκπφξην θαη ηα ζπλαθή θπθιψκαηα είλαη ζπληξηπηηθφ. ζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα πνπ ρξεηάδεηαη ε νηθνγέλεηα γηα λα δήζεη. γηαηί φρη θαη ζηελ αλαβάζκηζή ηνπ. Απαιιάζζεηαη απφ θφξν ε πεξηνπζία κέρξη απηή πνπ αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο. . Ο καθξνρξφληνο ελάξεηνο θχθινο αξρίδεη. Άξα : 1. εθδόζεηο Οδπζζέαο . είλαη ηηκή θαη δηθαίσκα γηα θάζε Έιιελα φπνπ γεο. Γελ είλαη δηθαηνινγεκέλν λα επηηξέςνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηνπο κηθξνυπνινγηζκνχο λα καο εκπνδίζνπλ. Σαπηφρξνλα ε πξνηεηλφκελε Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε νδεγεί ζε ιηηφ θαη απνηειεζκαηηθφ Κξάηνο. Κάπσο έηζη θαηαιήγνπκε λα πιεξψλνπκε πνιχ ιηγφηεξνπο θφξνπο φινη ! ΢πγρξφλσο ζεζκνζεηείηαη ε πιήξεο θνξνινγηθή απαιιαγή ησλ αζζελέζηεξσλ. Ζ είζπξαμε ησλ Δ. πξνβιέπνληαη κφλν Δηδηθνί Αληαπνδνηηθνί Φφξνη Καηαλάισζεο (Δ. .αλαπηπμηαθφ. γηαηί παξέρεη πιήξε θνξνινγηθή αζπιία ζηνπο αζζελέζηεξνπο θαη – ζην δίθαην. Πξνθχπηεη. Γηα ηελ δίθαηα εθηίκεζε απηήο ηεο αμίαο πξνηείλεηαη θαηλνηφκα δηαδηθαζία ξεαιηζηηθήο απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αθίλεηα. Απηφ αλαπηχζζσ θαη ζηνηρεηνζεηψ ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί. απιά έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα : . γηαηί δηακνξθψλεη απιφ. δελ έρεη θαλείο ιφγνπο λα αλεζπρεί πψο ζα ηα βγάιεη πέξα ζηελ εθθίλεζε – αλ βέβαηα ζθνπεχεη λα εθθηλήζεη δπλακηθά. Σν Κξάηνο κεηψλεηαη άκεζα. απηή ε Νέα Διιάδα είλαη θπξηνιεθηηθά blue chip. Απηφ ην Διιεληθφ Κξάηνο.

Σδσλ Νάτζκπηηη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ΢ ΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ BIG BANG ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ ΢ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΔΠΣΙΚΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΢ΚΔΦΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Η ΣΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΣΗ΢ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙ΢Η Ζ Πνιηηεηαθή Μεηαξξχζκηζε Ζ επαλάζηαζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Ζ αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ Η ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ Σν Διιεληθφ Κξάηνο ηνπ Αχξην Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία ηνπ Αχξην Ζ Διιεληθή Κνηλσλία ηνπ Αχξην ΣΙ ΘΑ ΓΙΝΟΣΑΝ ΑΝ ΘΔ΢ΜΟΘΔΣΟΤ΢ΑΜΔ ΣΧΡΑ ΣΙ΢ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΟ ΢ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑ΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑ . αιιά απφ κηα θαηλνχξγηα αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλζξσπνο. . Γηαηί ζα έρνπκε αλάπηπμε Γηαηί ζα είλαη αιπζηδσηέο νη επεξγεηηθέο αιιαγέο Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο Ζ επαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο Ζ επαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο Ζ Αλάζηαζε ηεο Διιάδαο Πξνγξακκαηηζκφο θαη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ΜΠΡΟ΢ΣΑ ΢ΣΗΝ ΑΠΟΦΑ΢Η ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΗ΢ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ΢ ΢ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΙΑ Γηαηί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ν θζφλνο Γηαηί ε Διιάδα δελ είλαη απηφ πνπ καο ιέλε Πνηνο είλαη ν ερζξφο Πψο ζα κπνξνχζεο λα ζπκβάιιεηο Πψο απαληάκε ζηηο αζιηφηεηεο ΔΠΙΛΟΓΟ΢ Ζ «Βαζηιηθή Οδφο» ηεο Διιεληθήο Αλαγέλλεζεο Αληί βηνγξαθηθνχ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Άλζξσπνο είλαη ην ειεχζεξν άηνκν πνπ επηδηψθεη ηνπο πςειφηεξνπο δπλαηνχο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ζε πεξηβάιινλ άκηιιαο θαη αγάπεο.Ζ πην επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηνλ 21ν αηψλα δελ ζα πξνέιζεη απφ ηελ ηερλνινγία.

κεηαβηβάζεσλ. Παηδείαο.Φ.Α. Φ.Π. πνιπηειείαο ΘΔ΢ΜΟΗ Φνξναπαιιαγή ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο ΢χζηεκα ξεαιηζηηθήο απνηίκεζεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Απηφκαηε κεληαία εθθαζάξηζε θφξσλ Φνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη επηείθεηα ΚΑΣΑΡΓΖ΢Ζ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΧΝ (Δηζνδήκαηνο. ειεγθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο Κπβεξλεηηθφ ΢πκβνχιην παξά ηνλ Πξσζππνπξγφ (25κειέο) Δζληθά ΢πκβνχιηα θαηά Τπνπξγείν (15κειή) Πξνεηνηκαζία λνκνζρεδίσλ – νξγάλσζε δηαιφγνπ Δζλνζπλέιεπζε απφ ηα 1+5 ΢πκβνχιηα γηα πξνεηνηκαζία δεκνςεθηζκάησλ θαη έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗ΢Η Απνζηνιή – Γηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ – Γηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ ζεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν – Δθπξνζψπεζε δεκνηψλ ζηελ Ακθηθηηνλία – Τπνζηήξημε ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ – Γηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία Αξρέο – Απηνδηνίθεζε κε δηαθάλεηα θαη κφλν θαηαζηαιηηθφ έιεγρν – Πξνθαζνξηζκέλα πνζνζηά θαηά θφξν θαη Γήκν – Απηφκαηε απζεκεξφλ απφδνζε πφξσλ – Δηδηθφο Νφκνο ρσξνηαμηθψλ δεζκεχζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηά Γήκν – Απηνδηάζεζε ζηηο κεηαβνιέο νξίσλ – Δπάιιειε ζπλαξκνδηφηεηα κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο Γεκνηηθά έξγα – Απηνλνκία γεληθήο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο.Κ.Φ.Κ.Φ. ζηα πιαίζηα ηνπ θαηά Γήκν Δηδηθνχ Νφκνπ ρσξνηαμηθψλ δεζκεχζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ – ΢πλνιηθή ζεψξεζε.Α.Κ. κεηά απφ απφθαζε ηεο Ακθηθηηνλίαο ΔΘΝΟ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Η Ννκνπαξαζθεπαζηηθφο. κειέηε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ ππνδνκήο – Απηνρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ – Γηαθαλείο δεκφζηεο δηαδηθαζίεο αλαζέζεσλ θαη ειέγρνπ Κνηλφηεηεο – Διεχζεξε νξγάλσζε θαηά ρσξηφ θαη ζπλνηθία – Κνηλνηάξρεο θαη Κνηλνηηθφ ΢πκβνχιην – Απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηα ηνπηθά ζέκαηα Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα – Υψξνο ειεθηξνληθνχ κεραλήκαηνο ςεθνθνξηψλ – Δμππεξέηεζε δεκνηψλ πξνο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ΢ Απνζηνιή – ΢ηφρνο ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ε βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ – Τπνρξέσζε ε εμαζθάιηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ – Τπεχζπλε παξέκβαζε ζηα αληίζηνηρα εζληθά δεηήκαηα Αξρέο – Δηδηθφο Νφκνο αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά παξαγσγηθφ θνξέα – Απηνδηνίθεζε κε δηαθάλεηα θαη κφλν θαηαζηαιηηθφ έιεγρν – Αξηζηνδεκνθξαηηθή νξγάλσζε (ηνπηθή/θιαδηθή) – Πνζνζηφ ζην θφξν ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ – Πξνθαζνξηζκέλα πνζνζηά θαηά θφξν (Δ. αλάισζεο ησλ Φπζηθψλ Γηαζεζίκσλ Δ.ι. Αζθαιείαο.) – Απηφκαηε απζεκεξφλ απφδνζε πφξσλ . αλεμάξηεηε εθινγή θαηά δίδπκν Άκεζε αλαθιεηφηεηα – δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζεηείαο κε δεκνςήθηζκα.Κ. ακειεηένπ θφζηνπο Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία απφ νπνηνδήπνηε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα ηεο Υψξαο ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ Αξρεγφο θαη Τπαξρεγφο – Άκεζε εθινγή.ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΦΟΡΟΗ ΠΔΡΗΟΤ΢ΗΑ΢ Φφξνο εμέρνπζαο δηαβίσζεο Φφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ ΔΗΓΗΚΟΗ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ΢ Δ.Α. Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ Πεληαεηήο ζεηεία. θ. κε δεκνςήθηζκα – Πιήξεηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο – Τπεχζπλε πξνεθινγηθή δήισζε απνζηνιήο Αληηπξνζσπεπηηθφ ΢πκβνχιην – Δθινγή αλά ηεηξαεηία θαη κε απιή αλαινγηθή – Πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Τπαξρεγφ – Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο Αξρεγνχ – Γλσκνδνηηθφο-ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο – Δπεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα δεκνςεθίζκαηα – Γηαθάλεηα θαη έιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο – Γηνηθεηηθή απηνηέιεηα – Σήξεζε ξεηψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ Αξρεγνχ – Σήξεζε απνθάζεσλ δεκνςεθηζκάησλ – Σνπνθεληξηθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε – Απινπνίεζε θαη ειεθηξνληθή νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ Γεκνςεθίζκαηα – Πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ απφθαζεο θαη νξγάλσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απφ ην ΢πκβνχιην – Γπλαηφηεηα πξνηάζεσλ θαη αληηπξνηάζεσλ απφ πνιίηεο – Γπλαηφηεηα χπαξμεο θαη ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ – Φεθνθνξία κε ην απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Γηθαζηηθφο έιεγρνο – Καηαζηαιηηθφο θαη άκεζνο ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΜΦΙΚΣΙΟΝΙΑ Ο Πξφεδξφο ηεο είλαη ξπζκηζηήο ηνπ πνιηηεχκαηνο Φνξέαο φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο κε Ννκνζεηηθή Δμνπζία Φεθίδεη κε ΝΑΗ/ΟΥΗ ειεθηξνληθά ηνπο λφκνπο πνπ εηνηκάδεη ε Δζλνζπλέιεπζε ΢πδεηά θαη ςεθίδεη ζηελ Δηήζηα ΢χλνδφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ εηνηκάδεη ε Κπβέξλεζε Βάξνο ηεο ςήθνπ θάζε Γεκάξρνπ ν αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ ΚΤΒΔΡΝΗ΢Η Δπηηειηθφο – ζπληνληζηηθφο ξφινο Πξσζππνπξγφο θαη 5 Τπνπξγνί.Α. σο δίδπκν. κε αλαπιεξσηέο Μφληκα Τπνπξγεία : Δμσηεξηθψλ. επηβάξπλζεο ηεο Τγείαο Δ.Α.π. γηα πεληαεηή ζεηεία – Δθινγή φηαλ ρεξεχεη ε ζέζε – Άκεζε αλαθιεηφηεηα – δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζεηείαο.Α. επηβάξπλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Δ. δεκνζηνπνίεζε κε ηε ιήμε Ζιεθηξνληθή νξγάλσζε ςεθνθνξηψλ.Κ.Φ.) ΓΗΜΟ΢ΙΑ ΦΗΦΟ΢ Μπζηηθφηεηα θαηά ηελ ςεθνθνξία.Φ.

γλσζηνχ ζην εμσηεξηθφ θαη ην δηαδίθηπν σο Nicolas Kaloy. Καη θπξίσο δελ θνβήζεθε ηελ αιήζεηα. φπσο θνκπάδνπλ. θαη φηη δελ είλαη θαη ηφζν ινγηθφ λα δεηάκε ηα ιεθηά καο πίζσ. Γελ θξαηάλε πνιχ ηα απνηειέζκαηα παδαξηψλ. λα βξνχκε ην πξψην αίηην ελφο πξνβιήκαηνο απαηηεί λα θζάζνπκε απιψο ζε εθείλν πνπ. ην κήλπκα. Πξφθεηηαη γηα θαχιν θχθιν αληηπαξαζέζεσλ. Ζ ζεσξία. αζθαιέζηεξα θαη κε αβίαζηε αεηθνξία. Γελ έρεη θακία ζρέζε κε κέζνπο φξνπο θαη ηπθινζνχξηεο ζπκβηβαζκψλ. Πνιιέο – απφ απηέο πνπ θάζε ηφζν ζάβνπλ πξφσξα παηεξάδεο. Γπζηπρψο νη αιιεπάιιειεο δηαςεχζεηο ειπίδσλ. ΋πσο δελ ζα είρε λφεκα λα ζθαξθαιψλνπκε ζην θαηάξηη ηνπ βπζηδφκελνπ Σηηαληθνχ. ζε θάηη πνπ βιέπνπκε εχθνια. Δίλαη ζαθέο φηη ν ΋κεξνο – φπνηνο θη αλ ήηαλ. αλ έρνπκε ηελ ηχρε λα ππάξρεη ζσζηφ θαξάβη. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν ππεξβνιέο ππάξρεη ην θπζηνινγηθφ : ε αλαδήηεζε ηνπ επαξθνχο. εδψ θαη ρηιηεηίεο. Καη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη πξψηα είλαη πνηνη έρνπλ «ην πλεπκαηηθφ ζθξίγνο λα πάξνπλ ζέζε ζαλ ζθαπαλείο θη φρη ζαλ αξλεηέο». αδειθνχο. φζν ζσζηή θη αλ είλαη. ην Δζληθφ καο Έπνο ζηελ πξψηε θηφιαο ιέμε ηνπ : «Μήληλ». ιχλνπκε ην πξφβιεκά καο.η. Καηά ηα άιια.. θάηη αλψηεξν. Γηαρξνληθά έρεη επηθξαηήζεη ην αθξηβψο αληίζεην : νη αθξφηεηεο. Απηή είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε έλλνηα ηεο θαηά Αξηζηνηέιε «κεζφηεηαο». Κακία ζεσξία «μέλνπ δαθηχινπ» ή ηδενινγηθψλ δηαθνξψλ δελ εμεγεί ηελ αγξηφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο αληηπαξάζεζεο ζε έλα έζλνο ζε απφιπηε θηψρεηα θαη κε ηφζν κεγάιεο απψιεηεο. έρνπλ αθπξψζεη ηηο ιέμεηο. Με άιια ιφγηα. Απηφ αθξηβψο γηα ην νπνίν «θηππάεη ην θακπαλάθη». αλ ην δηνξζψζνπκε. Πεγαίλεη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη κπαίλεη ζην θαξάβη. αιιά έρεη άδηθν ζε απηφ πνπ δελ βιέπεη. Νφεκα έρεη λα απνδερζνχκε φηη είκαζηε ζε ιάζνο θαξάβη. Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Άιιν ζέκα λα δηαθσλεί κε ην κήλπκα – δηθαίσκά ηνπ.η. Οη επηπφιαηνη αξθνχληαη ζε κία πξφζθαηε αηηία. Μία απιή ζπξξαθή απηψλ ησλ απφςεσλ δελ επαξθεί. Ξέξνπκε αθξηβψο γηαηί ηθαλνπνηνχληαη ηα αηηήκαηα φισλ. Αιιά λα ην θάλεη αθνύ δηαθξίλεη ηελ θξίζηκε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ άλεπ ζεκαζίαο. Κάπσο έηζη βξαρπθπθιψλεηαη ε ζθέςε καο κε κεηαθπζηθά εξσηήκαηα θαη αλεζπρίεο. εθθιήζεηο κεηξηνπάζεηαο ππήξμαλ αλέθαζελ.» θ. Γελ έρεη ηίπνηα πηα ζεκαζία γηα ηνπο ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξνπο – κφλν ν θαπγάο. Ζ ππφδεημε είλαη απιή : «Δλσηηθή εξκελεία φισλ απηψλ ησλ αληηθάζεσλ». άλεην – φια ζηελ εληέιεηα. βνιεκέλνη ζπλήζσο. ΋πνηνο πξνβάιιεη θαη επηδηψθεη ην «νινθάλεξα θνηλφ ζπκθέξνλ» είλαη γξαθηθφο. ην ζηελφ αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. ν θαζέλαο νρπξψλεηαη ζηελ άπνςε πνπ ηνπ ππαγνξεχεη ε ζέζε πνπ βξίζθεηαη. αλαγλσξίδεηαη πξφρεηξα ε αηηία “Έλα ιάζνο ιεπηό ζαλ ηξίρα κπνξεί λα ζε θέξεη κίιηα καθξηά “ Κηλέδηθε ζνθία. φρη επεηδή απιψο είλαη θάπνπ ζηε κέζε. Ο ηαμηδηψηεο καο δελ είρε πξνζέμεη ηελ ηακπέια πξννξηζκνχ ζηελ είζνδν ηνπ θαξαβηνχ. επί ηέινπο ! – έβιεπε θαη βαζεηά θαη καθξηά. Ζ επί ηεο αγξηφηεηαο απψηεξε εμήγεζε είλαη «θνηλφ κπζηηθφ». «Ζ νπζία ηνπ ιάζνπο είλαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνζνρήο» ππνζηεξίδεη. Κάπνηνο πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αζηπλνκηθήο θχζεσο ιεπηνκέξεηεο. Ζ νινθιήξσζε πξνυπνζέηεη λα δψζνπκε εμήγεζε θαη ζπλνρή ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ αλζξψπνπ. πεληαθάζαξν. Ζ ινγηθή «πνλάεη δφληη. αιιά ζχληνκα πξνθχπηεη έλα άιιν πξφβιεκα – ζπλήζσο κεγαιχηεξν. Ζ κεζφηεηα νδεγεί ζην επαξθέο επεηδή θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα επαξθέο. ηελ θαηά Πιάησλα «θαηηνχζα δηαδνρή». Σα βαζηθά γηα ηελ θηινζνθία ηεο αλαγέλλεζήο καο Οη ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο ήηαλ θάπνηε κία εμαηξεηηθά δεκνθηιήο έθθξαζε ζηνλ ηφπν καο. Δλζνπζηάδεηαη θαη επηδνθηκάδεη ην πιήζνο. Αξθεί λα δνχκε ηελ αληίζηξνθε πνξεία ζπλεπεηψλ. ηαρχηαην. φζν θη αλ απηή ε άξλεζε θνζηίδεη ζην ζχλνιν. θφβεη θεθάιη» επηθξαηεί κνλίκσο. φκσο. ε έζραηε θξίζε πνπ βηψλνπκε είλαη ε επθαηξία λα ηελ ζθεθζνχκε θαιχηεξα. ν ειίζηνο θνίηαδε ην δάρηπιν» … Γπζηπρψο δελ είλαη θαη πνιχ εχθνιν ζηηο κέξεο καο λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ην λφεκα.ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ ΢ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΔΠΣΙΚΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΢ΚΔΦΗ Ρεηνξηθή εξώηεζε : Μήπσο ζηξαβά αξκελίδνπκε . Μεηά ε ζχλζεζε ηνπ λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη αξθεηά απιή. Γξνο Φηινζνθίαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο. Παξνπζηάδεηαη έλα πξφβιεκα. «Γηαθνξά ηξίραο-ηξηρηάο». ηδίσο απφ γπλαίθεο. . Να κελ απνδέρνληαη θακία ζέζε πνιηηηθνχ αληηπάινπ. ηελ θαηά Πιάησλα αληνχζα δηαδνρή αηηίσλ κέρξη ηνπ «πξψηνπ αηηίνπ». βιέπνπλ ηε θηινζνθία σο απηφζθνπφ. θαη φηη δελ έρεη λφεκα λα «πιέλνπκε ην θαηάζηξσκα». Πξέπεη λα εξκελεχζνπκε θαιά γηαηί γίλνληαη φια απηά. ν θζφλνο. Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ζέιεη λα πάεη αθηνπιντθψο απφ ηελ Αζήλα ζηε Λέζβν. Καη κάιηζηα θαιχηεξα. Αιιά απνδεηθλχεηαη ηζηνξηθά φηη δελ ππάξρνπλ ζηα κέξε καο πεξηζψξηα βηψζηκσλ ζπκβηβαζκψλ. Ζ αλάγθε. «άκεζα». Έρεη δίθην ζε απηφ πνπ βιέπεη. Γελ ζέινπλ λα θνπξάδνπλ ην κπαιφ ηνπο. Έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ 60 ρξφληα απφ ηνλ πφιεκν ‟44 -‟49 θαη φκσο δελ έρνπκε αζρνιεζεί επξχηεξα θαη βαζεηά κε ην κείδνλ : πψο είλαη δπλαηφλ έλαο ιαφο ηξαγηθά απνδεθαηηζκέλνο απφ ηε Γεξκαληθή βαξβαξφηεηα λα βξεζεί ηφζν άγξηα δηραζκέλνο. Φηινζνθνχλ γηα λα πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο. Δκείο . Ζ αλαδήηεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιχζεο. θηιφζνθνπ-ζπγγξαθέα. «επείγνληα» κέηξα θαη δελ ζπκκαδεχεηαη. θαη ιακβάλνληαη «δξαζηηθά». Ξέξνπκε πνχ παηάκε θαη πνχ πάκε. φπσο ίζσο δείρλεη εθ πξψηεο φςεσο. Ση έρνπλ λα πνπλ δειαδή νη «αγσληζηέο» θαη νη «ππεχζπλνη» φηαλ νη δηεθδηθήζεηο θαη νη ζηφρνη πνπ πξνβάιινπλ ηθαλνπνηνχληαη κε άιιν ηξφπν απφ απηφλ πνπ εκπνξεχνληαη. Καη ην λφεκα είλαη πνιιαπιφ : θαη φηη είκαζηε ζε ιάζνο «θαξάβη». εθδόζεηο Οδπζζέαο ηνπ. Καη λα αιιάμνπκε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαξάβη. θαη φηη δελ έρεη λφεκα λα θσλάδνπκε ζηνλ θαπεηάλην λα ζηξίςεη. νη ηξαπκαηηθέο καηαηψζεηο πξνζδνθηψλ. Οη ακπεινθηιφζνθνη. Υξεηάδεηαη εκθαλψο θάηη αιιηψηηθν. άληξεο θαη γηνχο – αθήλνπλ ηηο θαηάξεο ζηελ άθξε. βέβαηα. αιιά θπξίσο είλαη βάζηκε. Η αλάγθε επαλαθαζνξηζκνύ ηνπ θπζηνινγηθνύ Κάπνπ εθεί αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πάζεο θχζεσο εξγνιάβσλ αληηπαξαζέζεσλ. Καιψο ή θαθψο. Φάρλνληαο θαλείο γηα ηε ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο αθνινπζεί. αν δηαπηζηψζνπκε φηη είκαζηε ζε ιάζνο θαξάβη. ζπληζηά λα θζάζνπκε «κέρξη ηνπ αλππνζέηνπ». Γελ είλαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζεκαληηθέο. Κάηη λέν. αθφκε θαη ρσξίο λα ην μέξεη. Έρνπκε απνδερζεί σο θπζηνινγηθφ γηα ηα θφκκαηα λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο. αο ζθεθζεί ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην θηλέδηθν «΋ηαλ ην δάρηπιν έδεηρλε ην θεγγάξη. Μφλν πνπ ν ακέξηκλνο επηπρήο ηαμηδηψηεο καο θάπνηα ζηηγκή αλαθαιχπηεη φηη ην θαξάβη θζάλεη γξήγνξα θαη άλεηα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ : ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ. πνπ ηξνθνδνηεί δηαρξνληθά ηελ πφισζε θαη ηνλ δηραζκφ. Απηή ε αλαδήηεζε βξίζθεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο ζηε «Θεσξία ηεο Οινθιεξψζεσο» ηνπ Νίθνπ Καινγεξφπνπινπ. φπσο «πψο ζα πεξάζεη ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ .

Καη. Πάκε ζην γθξεκφ. φζν πην αληηθεηκεληθά γίλεηαη θαη κπνξνχκε. γηαηί δελ θάλνπλ γηα ηελ Διιάδα ζεζκνί πνπ εμαθνινπζνχλ [. Δπίζεο ε ίδηα ζχγθξηζε αλαδεηθλχεη γηαηί απηφ ην ιάζνο ησλ ζεζκψλ πξνβάιιεη ηφζν εληνλφηεξα ζηελ Διιάδα. Ζ ζχγθξηζε αλαδεηθλχεη θαη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκψλ.ηη πξάγκαηη «ζηέθεη». ΢ηελ ζπλέρεηα πξνζεγγίδεηαη ε αλακελφκελε εηθφλα ηεο Διιάδαο ηνπ Αχξην. Καη δελ είλαη θαζφινπ απιφ λα απαληεζεί απηή ε εξψηεζε. Γείρλεη δειαδή φηη δελ είλαη ιάζνο ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ. Ηδηαίηεξα ε πξνηεηλφκελε Πνιηηεηαθή Μεηαξξχζκηζε ζπγθξίλεηαη κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διβεηία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. πνπ δελ πξνιαβαίλνπκε λα δνχκε κήπσο κπνξνχκε λα θιείζνπκε ηε βξχζε». Κάζε ξεαιηζηήο ζηνραζηήο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη αθξηβψο δελ ζα αληέμεη ζην ρξφλν θαη γηαηί. Καη απηφ είλαη ζηελ θξίζε ηνπ αλαγλψζηε απηήο ηεο κειέηεο. Έρνπκε βαζεηά θξίζε θνηλσληθή. Μήπσο λα κελ θάλνπκε ηίπνηα . Θα εθηηκεζεί πνηνηηθά ε λνκνηειεηαθή επαλεθθίλεζε . Οη φπνηεο αλαθνξέο ζε εζληθά δεηήκαηα είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε επηδεξκηθέο.». Γηαηί δελ ζα θπλεγάκε δηνξηζκφ ζην δεκφζην. Θα δνχκε ζπλνπηηθά θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ Κξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνδνκή ηνπ. ΢πλήζσο είλαη δεκαγσγηθά ζπλζήκαηα. ε θιίθα καο. νη αξηζκνί. αξθεί λα ηνικήζνπκε. εθφζνλ ζπλεξγάδνληαη γφληκα. Γηαηί θαη πψο ζα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά Γήκνη θαη Κξάηνο «Ση ζα γίλνπκε ρσξίο βαξβαξφηεηεο . απξνθαηάιεπηα. φκσο. κε ηηο ζεκεξηλέο απνθάζεηο «καο». Ζ δηαηήξεζε θαη ε αχμεζή ηεο κε θάζε επηθνηλσληαθφ ηξπθ. Σαπηφρξνλα νη Διιεληθέο ηξάπεδεο φρη απιψο ζα δηαζψδνληαλ – αλ κάιηζηα πξφθεηηαη ηψξα λα δηαζσζνχλ – αιιά ζα έβιεπαλ πξσηφγλσξεο κέξεο αθκήο. Καη πνιινί καδί ξεαιηζηέο ζηνραζηέο. ΋ηαλ ιέκε θνηλσληθφ big bang ην ελλννχκε. Έλα απφθζεγκα πνπ θπθινθνξεί αδέζπνην ζην δηαδίθηπν αλαδεηθλχεη πεηζηηθά ην πξφβιεκα κε ηα αδηέμνδα ηνπ εγθισβηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα : «Δίκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη κε ηα ζθνπγγαξίζκαηα. Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ. Μία Σνχξθηθε δηδαθηηθή ηζηνξία αλαθέξεη φηη θάπνηνο αγάο γχξηζε θαη είπε ζην γηνπζνπθάθη ηνπ «θέηνο ζα έρνπκε σξαία ζχθα!». πνχ πεγαίλνπκε κε ηα ζεκεξηλά πιάλα. απάληεζε … επζέσο : «γηαηί κ‟ αξέζνπλ κπίξν κ‟!» … Θα δηεξεπλήζνπκε ινηπφλ. Καη ε θξίζε είλαη πξσηνθαλέξσηε. Καη ελ ηέιεη : Έρνπκε αλάγθε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην επξψ . εδψ θαη ρηιηεηίεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα.. ρσξίο λα απνηνικήζνπκε λα ζθεθζνχκε ειεχζεξα. Καηά πεξίπησζε γίλεηαη ζχγθξηζε θαη κε ηα ηζρχνληα ζην εμσηεξηθφ. Αθφκε : Πψο ζα έρνπκε φινη ην ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο. Υξεηάδεηαη λα θξαηήζνπκε κφλν φ. ην θφκκα καο. Καη‟ αξρήλ γίλεηαη παξνπζίαζε θάζε κηάο απφ ηηο πξνηάζεηο ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη αλαηξνπψλ. ζα απνηνικήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε εξγαζίαο : «Ση ζα γηλφηαλ αλ ζεζκνζεηνχζακε ηψξα ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην ΢χληαγκα θαη ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα . Σν γηαηί αθξηβψο δελ θζάλνπλ νη αληηγξαθέο ζα ην δνχκε ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. Μπνξνχκε. άξα ηελ πνιππφζεηε αλάπηπμε. Απνθαιππηηθά ηνπ αηζεξνβάκνλνο θιίκαηνο είλαη ηα ςπρξά αξηζκεηηθά ζηνηρεία απφ έλα θάπσο πξνζεθηηθφ δηάβαζκα ησλ επίζεκσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ «ζπζηεκηθψλ» ηξαπεδψλ. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ην ειέγμνπκε νξζνινγηθά. είλαη ζε ζέζε λα ην θάλνπλ αθφκε θαιχηεξα. Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ θεθάιαηα ρξεηάδνληαη θεξέγγπνπο πειάηεο. Λίγα ιόγηα γηα ηνλ ηξόπν ηεθκεξίσζεο ηεο πξόηαζεο Ζ παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο αληηζηνηρεί ζηελ εχινγε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ ζθέςεσλ ηνπ πξνζεθηηθνχ αλαγλψζηε ηεο.» είλαη κία εχινγε εξψηεζε πνπ επίζεο ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζεί. φπσο νη θάηνηθνη πεξηνρήο πνιπζχρλαζηνπ αεξνδξνκίνπ δελ αθνχλ πηα ηνλ ζφξπβν ησλ αεξνπιάλσλ. αιιά ιάζνο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζεζκνχο. Καη λα ζθεθζεί θαλείο φηη ηα δηο ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ ζα ήζαλ ππεξαξθεηά γηα ηελ Διιεληθή Αλαγέλλεζε. ΢πκπέξαζκα : ρξεηάδεηαη λα δνχκε ηα πάληα απφ κεδεληθή βάζε. ΢ηφρνο είλαη λα εθηεζεί ζηελ θξίζε ηνπ ε πξφηαζε θαηά ηνλ απινχζηεξν θαη ζαθέζηεξν ηξφπν. Με μεθαζαξηζκέλν ην ΋ξακα. Δίλαη θαηξφο λα ζνβαξεπηνχκε. Υψξηα πνπ ε νηθνλνκηθή είλαη θπξίσο δεκνζηνλνκηθή. Σν άξζξν ηνπ ππνγξάθνληνο ζην Marketnews. Δλδηαθέξεη κφλν ε εθινγηθή πειαηεία. Πψο ζα είλαη ε Διιάδα πνπ θηινδνμνχκε λα παξαδψζνπκε ζηηο επεξρφκελεο γελεέο. άξα πξνθαλψο δελ θζάλνπλ νη αληηγξαθέο. Κάπνηνη. αιιηψο. δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα θαηλνχξγην. λα απηνθαηαζηξαθεί.». Ζ αθφξεηε πίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ππαγνξεχεη έλα θιίκα γεληθεπκέλεο απηαπάηεο. Αληίζηνηρν πξφβιεκα κπσπίαο ππάξρεη θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε. είλαη ακείιηθηε. Ζ ηξέρνπζα θξίζε ζηε Υψξα καο είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθή. κπνξνχκε κφλν λα ζπξψρλνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ επηρεηξνχκελε πξφβιεςε αλαδεηθλχεη ην γηαηί νη αιιαγέο έρνπλ θάζε ιφγν λα είλαη ελάξεηεο. Πξφθεηηαη εκθαλψο γηα ππαξμηαθή θξίζε ελφο ηζηνξηθνχ Έζλνπο πνπ πξνζπαζεί. φζνη δελ έρνπκε ήδε πέζεη. Ή. Πξφθεηηαη γηα θαίξηα επέκβαζε ζε έλα ηεξάζηην πιέγκα ζρέζεσλ. Άξα ρξεηάδεηαη λα δνχκε ξεαιηζηηθά θαη πνχ πεγαίλεη ε θαζεκεξηλφηεηα. Γελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθξηβψο ηη ζα θάλνπλ νη ζχγρξνλνη Δθηάιηεο.gr κε ηίηιν «Σα απφθξπθα ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ» εληππσζίαζε αιιά θαη αηθληδίαζε αθφκε θαη ηξαπεδηθά ζηειέρε. Ζ δχλακε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ πνπ πξφθεηηαη λα απειεπζεξσζνχλ πξνθαιεί δένο. Υσξίο λα εγθαηαιείςνπκε ηε κάρε γηα ηελ επηβίσζε. Γηαηί ζα έρνπκε ιηηφ Κξάηνο. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιιά ιάζνο «θαξάβηα» πνπ είκαζηε επηβάηεο. Σέξκα ηα αζηεία. Θα απαληεζνχλ ζε εχινγν βαζκφ ηα εξσηήκαηα «Γηαηί ζα έρνπκε αλάπηπμε» θαη «Γηαηί ζα είλαη αιπζηδσηέο νη επεξγεηηθέο αιιαγέο». Γηαηί ζα έρνπκε απνηειεζκαηηθφ Κξάηνο. ζηελ απνξία «γηαηί αγά κνπ ζα έρνπκε θέηνο σξαία ζχθα. Δίκαζηε εμνηθεησκέλνη κε πνιιά ιάζνο θαξάβηα. ηδίσο ζηνπο θπβεξλψληεο. Γελ δηνξζψλεηαη ην ιάζνο.. Ο δηθφο καο ζέληεξθνξ θαιά θάλεη θαη παίδεη ζέαηξν γηα λα θεξδίζεη πέλαιηπ. Κάζε κία ζπγθξίλεηαη κε ην αληίζηνηρν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην. Γηαηί ζα πιεξψλνπκε πξφζπκα ηνπο θφξνπο καο. Γηαηί ζα έρνπκε αμηνθξαηία. ΢εκαζία έρεη ε νκάδα «καο».] λα ιεηηνπξγνχλ αιινχ. ΋πσο ην ιάζνο ζηε θνξνινγηθή αληίιεςε πνπ πξναλαθέξζεθε. Πάλησο. λνκίδνπλ φηη ε θξίζε κπνξεί λα μεπεξαζζεί κε κηζφινγα θαη ςέκαηα. Μάιηζηα ζα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκνχο. Ση αθξηβψο πξνηείλεηαη θαη πψο ζα ιεηηνπξγεί. Γελ κπνξεί λα εθηηκεζνχλ απνιχησο ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο. φρη κε ηε ζεκεξηλή θαηάληηα. Κφθθηλε θάξηα αμίδεη ν ζέληεξ-θνξ ηνπ αληηπάινπ . Υσξίο πξσηνπφξα ζθέςε. ηε καθξνρξφληα πξννπηηθή απηψλ ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ. ρξεηάδεηαη ξηδηθή αιιαγή. Αθφκε θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. αιιά ππάξρεη ηξφπνο λα μεθχγνπκε. θξίζε πξψηα απφ φια ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ.Ζ πνιηηηθή καο δσή θηλείηαη ζε γεπεδηθά επίπεδα. ρξεηάδεηαη λα αηελίζνπκε ην κέιινλ ηνπ δξφκνπ πνπ βαδίδνπκε γηα ηελ ψξα. Υξεηάδεηαη επεηγφλησο λα απνηηλάμνπκε ην θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο αξραίνπο θαη ηνπο μέλνπο. Γηαηί ζα έρνπκε δεκνθξαηία.

Σν φηη παξαιείπεη λα ην θάλεη απζφξκεηα είλαη ε πξψηε έλδεημε … Φίιε/θίιε. ηξηηνθνζκηθνί. Ο πξνζεθηηθφο αλαγλψζηεο. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη αθφκε ζεηξά θαηλνηνκηψλ : .». πξφβιεκα είλαη κε ηηο αλαζηνιέο ζπκκεηνρήο ζην εγρείξεκα ησλ πιένλ ηθαλψλ. Ζ εξψηεζε-καη ζηνλ θάζε ζπκπιεγκαηηθά μελφθηιν είλαη «ζα ην επρφζνπλα . ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. . Δίλαη ζαλ λα παίδνπκε πνδφζθαηξν ζε γήπεδν-ληακάξη θαη μαθληθά λα βξηζθφκαζηε ζην ριννηάπεηα. Ζ θνηλσληθή απνδνρή είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν. Τπάξρεη ειεπζεξία αιιά θαη ζπλέπεηεο ππεξβνιψλ. ΋ινη απηνί ζέινπλ «ζψλεη θαη θαιά» λα αθνινπζήζνπκε ηε δπηηθή αζιηφηεηα ηεο ηζνπέδσζεο. Ζ θαιή κνπ θίιε έρεη «θχγεη». ηεο Διιάδαο. αιιά πξνδηαγξάθεηαη θαη ζεζκνζεηείηαη ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. Θα ζπλερίζνπκε ηηο θισηζηέο ή ζα δείμνπκε ηε κπάια πνπ μέξνπκε . Απνδνθηκάδνληαη κε αλάθιεζε αιιά θαη επηδνθηκάδνληαη κε παξάηαζε ζεηείαο. Μέρξη ηελ ηειηθή Νίθε. ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο. Γελ ζέινπλ θαλ λα ζπδεηήζνπλ φηη είκαζηε απιψο ζε παξαθκή.Απφιπηε δηάθξηζε δηαδηθαζηψλ εθινγήο εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπκβνπιίσλ. Σν βαζηθφ. Θα πξνζεγγηζζεί θαη ην αθαλζψδεο ζέκα ησλ κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ Διέλε Καιακάξε. επξχηεξα γλσζηή Διιελίδα κάλα-ζχκβνιν ζηε κάρε θαηά ηνπ θαξθίλνπ. Οκνζπνλδίεο θ. ε κειέηε θαη νη αξεηέο ησλ εμεξεπλεηψλ ηνπ κέιινληνο.Πξνεηνηκαζία ησλ λνκνζρεδίσλ απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβνχιηα θαη ςήθηζε απφ ηελ Ακθηθηπνλία κε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. ν Πήηεξ Γηακάληεο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηαμίδη ζε δξνκνιφγην ηεο γξακκήο. Ζ Πνιηηεηαθή Μεηαξξχζκηζε επηζηεγάδεη ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. . θαη κάιηζηα ζα θαηαπιήμνπκε ! Κάξβνπλν ή δηακάληη . Αμηνπνηείηαη ε Διβεηηθή ηδέα ηεο εκπινθήο ζηηο θπβεξλεηηθέο επζχλεο φισλ ησλ ππνινγίζηκσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. . Ζ αλεμαξηεζία ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη απιψο απηνλφεηε γηα φινπο.). Ζ ηδέα ηεο ππφ πξνυπνζέζεηο καθξάο θαη ηαπηφρξνλα αλαθιεηήο ζεηείαο ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ είλαη απιψο κεηαθνξά ζηελ πνιηηηθή ηνπ απηνλφεηνπ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. είλαη απνηππσκέλε κε ηελ εξαζηηερληθή κνπ θάκεξα απφ ην Μάε ηνπ ‟11 θαη ππάξρεη ζην youtube. επί ζρεδίσλ απνθάζεσλ επεμεξγαζκέλσλ απφ ηα ΢πκβνχιηα. Άιισζηε ην ίδην ηζρχεη θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη αιινχ. Πξνζσπηθά έρσ πνιχ ζνβαξνχο ιφγνπο λα πηζηεχσ ην δεχηεξν. Τπνπξγψλ θαη Γεκάξρσλ. Απφ ηελ Γαιιία πξνέξρεηαη ε ηδέα ηεο απηνλνκίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. θαη απνηειεί ζχγρξνλε κεηεμέιημή ηνπ επί ην πιένλ δεκνθξαηηθφ. Αλαδεηθλχεη φηη απηνί πνπ πξφθεηηαη λα σθειεζνχλ απφ ηε ζεζκηθή αιιαγή αδξαλνχλ απφ θζφλν απέλαληη ζηνλ εκπλεπζηή ηεο ηδέαο. πνπ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί επί καθξφλ ρσξίο Κπβέξλεζε. Ζ εξψηεζή ηεο. Ζ δηαθάλεηα είλαη ηδέα πνπ νχησο ή άιισο πξνσζείηαη. Δίλαη βαζηθφ λα μεκπεξδεχνπκε κε ηνπο λενγελίηζαξνπο. Σελ ίδηα ψξα νη αληίπαινη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ είλαη «δξαζηήξηνη». πξνδηαγξάθσ θαη πξνηείλσ ην αληίδνην. Ζ φιε Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε ζε Αξηζηνδεκνθξαηία. Απηφ επηζεκαίλεη ν απνδεδεηγκέλα δεκνθξάηεο Νηθνιφ Μαθηαβέιη πνπ ππέζηε δηαρξνληθά ηε δηαβνιή ηεο Παπηθήο Δθθιεζίαο. απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ είλαη ηθαλφ λα εκπλεχζεη έλα λέν μεθίλεκα. Δίλαη ε ψξα ηζρπξψλ απνθάζεσλ γηα φινπο : θάξβνπλν ή δηακάληη . Απέλαληη ζε απηφ ην θνινζζηαίν εγρείξεκα δελ είλαη εχθνιν γηα νπνηνλδήπνηε λα «ζεθψζεη καλίθηα». ηδίσο ζην θαίξην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η θεληξηθή θηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Ζ πξφηαζε γηα ηελ Πνιηηεηαθή Μεηαξξχζκηζε επαλαθέξεη κεηά απφ ρηιηεηίεο ζηελ Διιάδα ηελ απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ θαη ηελ Ακθηθηπνλία. Μήπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ δελ είλαη φηη ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο . φκσο. αιιά δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα επλνηψλ. Τπάξρνπλ αληηπξνζσπεπηηθά ΢πκβνχιηα αιιά φρη θαη ρψξνο γηα ζπλζήκαηα.Αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα ζε φια ηα επίπεδα εθιεγφκελα κε απιή αλαινγηθή. Απφ ηνλ πάην ζηελ θνξπθή. απφ ην ΢χληαγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο.Άκεζε εθινγή Πξσζππνπξγνχ. Ζ απάληεζε είλαη φηη κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο έρνπλ νη μελφθεξηνη ζεζκνί. «Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πξνβιέςεηο ην κέιινλ είλαη λα ην δεκηνπξγήζεηο» ππνζηεξίδεη έλαο πξσηνπφξνο Έιιελαο ηεο δηαζπνξάο.ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. ην εχινγν εξψηεκα είλαη πψο ζα βξεζνχκε μαθληθά απφ ηνλ πάην ζηελ θνξπθή. Δπίζεο αμηνπνηείηαη. θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα. . ΢πγθξίλνληαο κε ηε ζεκεξηλή θαηάληηα. ζπλεπψο. Καη ζα θξίλεη. ζηνηρεηνζεηψ. Ζ Διιεληθή Αλαγέλλεζε θηινδνμεί βάζηκα λα θέξεη ηνλ αλακθηζβήηεηα πιένλ ηζηνξηθφ ιαφ ηνπ θφζκνπ ζηελ θνξπθή ηνπ πιαλήηε. ηελ θαζηέξσζε θαη ζσξάθηζε ηεο δεκφζηαο ςήθνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ (Δπηκειεηήξηα. θαζψο θαη ηελ ηδέα ηεο Αξηζηνδεκνθξαηίαο. πνπ δελ ηνλ βάδνπλ ζε ζπζηήκαηα αληίζεηα ζηελ ειεχζεξε θχζε ηνπ. ζε ηαρχηεηα αζηξαπήο.π. θαη καδί ε ζπγθινληζηηθή νκηιία ηεο. είλαη ςπρξή : θζφλνο. πνπ αιιάδεη άξδελ ην θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο δσήο. Με πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζαθή δηάγλσζε ηεο ξίδαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ βάζε είλαη ζην πνιίηεπκα ηεο Αξραίαο ΢πάξηεο. Τπάξρνπλ εγέηεο αιιά ππφ ζαθείο δεζκεχζεηο θαη άκεζν έιεγρν. Αλαθεξφηαλ ζηνλ θαξθίλν.». ζηα 33 ηεο. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θνξνινγηθή επαλάζηαζε.ι. Απφ πιεπξάο κνπ ε απφθαζε είλαη λα ζπλερίζσ λα δίλσ ηα πάληα. παξεμεγεκέλνπ αγξίσο. απφ ην Πάζρα ηνπ ‟12. αιιά ε ππφ ςήθηζε πξφηαζε είλαη εκπεξηζηαησκέλε – φπσο θαη νη ελαιιαθηηθέο. . έρεη πεη : «Θα αθήζεηε ηε θσηηά λα ζαο θάςεη ζαλ θάξβνπλν ή ζα ζαο ςήζεη κεηακνξθώλνληάο ζαο ζε δηακάληη . . ΢ηελ νπζία ζηξέθνληαη απφ εγσηζκφ θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο. εθηφο απφ ην ζπληαγκαηηθφ καο λνκνζέηε. πνπ είλαη άιισζηε ην πξφηππν θαη ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Διβεηίαο. θαζψο θαη ηνπ νιηγνκεινχο Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ παγίσο θαζνξηζκέλσλ Τπνπξγείσλ. φκσο. Καη νη ιεγφκελνη δεκνθξάηεο πείζζεθαλ … Ζ απνθάιπςε – αληίζηνηρα – ηεο πιάλεο γηα ηνλ εμσηεξηθφ ερζξφ. ε ηδέα ηεο άκεζεο εθινγήο ησλ δίδπκσλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ. απηνχο πνπ πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη είκαζηε απνιίηηζηνη. ΢ηγνπξηά ζηα πξσηνπφξα ηαμίδηα είλαη κφλν ν ζηφρνο.΢χζηεκα ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο δεκνςεθηζκάησλ. φπσο θαη γηα ηε θχζε ηεο θξίζεο ζηελ Υψξα καο. Ζ ππφδεημε εδψ θαη αθξηβψο κηζή ρηιηεηία ηνπ Μαθηαβέιη. ζα έρεη κία εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ηεο πξφηαζεο. Δίλαη ζεζκνί πνπ εκπλένπλ ηνλ Έιιελα.Τπεχζπλε δήισζε απνζηνιήο ησλ ππνςεθίσλ θαη αληίζηνηρε ινγνδνζία ησλ εθιεγκέλσλ. Τπάξρνπλ δεκνςεθίζκαηα. αιιά κήπσο ε θαηάζηαζε ζήκεξα δελ παξνπζηάδεη εηθφλα κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ θαζνιηθήο δηάρπζεο .

κεηαθπιίνληαο ζηνπο ρξήζηεο κφλν έμνδα ιεηηνπξγίαο. ελφο νηθνπέδνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα. βάζεη κεηξήζηκσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ (εκβαδφλ. επηρεηξήζεηο). ρσξίο ηακεηαθή παξέκβαζε ηνπ πξνκεζεπηή. Ο ΠΤΛΧΝΑ΢ : ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΡΔΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΑΞΙΑ΢ ΣΧΝ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑΚΧΝ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝ Γηα λα θνξνινγεζεί δίθαηα ε πεξηνπζία ρξεηάδεηαη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αθίλεηα. ιίηξν.π.) θαη απνδίδνληαη επί ην πιείζηνλ απηφκαηα απφ ηνλ θαηαλαισηή. πεηξειαηνεηδή) . θαπλφο. Γη‟ απηφ πξνηείλεηαη κία απιή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απηή ε εθηίκεζε ζα γίλεηαη ξεαιηζηηθά. πνιχηηκνη ιίζνη) Οη Δ. Απαγνξεχεηαη ξεηψο νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ζηελ πεξηνπζία θαη ηελ θαηαλάισζε. Κάζε δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε δήισζή ηνπ ελήκεξε ηελ ειεθηξνληθή βάζε (κεηξψν αθηλήησλ. Σν Κξάηνο θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. πξσηφηππεο θηινζνθίαο θαη ινγηθήο. αλνηθνδφκεζε. Απηνί είλαη νη κφλνη θφξνη. Ζ αμηνπξέπεηα φισλ είλαη ππφ δεκφζην θνηλσληθφ έιεγρν : φια ζην θσο κέζσ δηαδηθηχνπ. θαη θαηαξγνχληαη φινη νη άιινη. είηε κε θφξν είηε ππφ άιιε κνξθή (ηέινο. Ζ θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο έρεη ππιψλα θαηλνηφκν ζχζηεκα ξεαιηζηηθήο απνηίκεζεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ((αθίλεηα. Κηλείηαη ζε εχινγα φξηα. Πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηνπο εμήο θφξνπο : Φόξνο εμέρνπζαο δηαβίσζεο. παξάβνιν θ. κε πξννπηηθή αλάπηπμεο. Απιψο βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία – έρεη δηαθνξά.πνιπηειείαο (ρξπζφο. κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε.π.αλάισζεο Φπζηθψλ Γηαζεζίκσλ (νξπθηά θαχζηκα. πνιχηηκα κέηαιια. κε δηαθαλή εθηίκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. ζπζθεπαζίεο. κεηαθνξηθά κέζα. ηπρεξά παηρλίδηα) . Δπηθνπξηθά βνεζνχλ.ρ. θαη πξνζβάιιεηαη κφλν δηθαζηηθά. ηεκάρην θ. Θα πξέπεη λα έρνπκε ππ‟ φςηλ καο φηη ε αμία π. αιιά θαη κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. . κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 1% εηεζίσο. θαζψο θαη γηα θνξνινγηθή επηείθεηα. Πξνδηαγξάθεηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ζπλνιηθά θαη απφ κεδεληθή βάζε ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Αλ δελ θύγεηο από ηελ αθηή. ηα ζπκβφιαηα ζα γίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθά ζπκθσλεκέλεο ηηκέο. ηππηθέο απνηηκήζεηο ηεο αμίαο – θαηά πεξίπησζε Ζ Δθνξία δηθαηνχηαη λα ππνδείμεη αηηηνινγεκέλα ηπρφλ ζεκαληηθή απφθιηζε θαη ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα ηελ απνδερζεί ή φρη θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Θα ηνλ ιέκε ηππηθφ ππνινγηζκφ γηαηί δελ είλαη αληηθεηκεληθφο. Γήισζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ θπζηθή κεηαβνιή ηνπ (π.ι. λεξφ) . κέρξηο απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ.επηβάξπλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο (ζθνππίδηα. ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο. αιιά παξακέλεη ππνθεηκεληθφ κέγεζνο. Σαπηφρξνλα ε δήισζε ειέγρεηαη θαη κε ζπζρεηηζκφ πξνο ην ελνίθην.Φ.Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Η “Δελ ζα θζάζεηο πνπζελά. Ζ παξαπάλσ ηππηθή απνηίκεζε δελ δεζκεχεη ηνλ θνξνινγνχκελν ζηελ αμία πνπ δειψλεη. ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο ή δαλεηνδφηεζεο. Δπηθνπξηθά ζα ππάξρεη ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν απφ ηππηθφ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο. κε αθνξνιφγεην φξην κέρξη ηελ ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο. απνιχησο νξζνινγηθά αηηηνινγεκέλν. Αλαγξάθεηαη κφλν σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν ψζηε αθ‟ ελφο λα ηνλ βνεζά ζηελ εηιηθξηλή δήισζε θαη αθ‟ εηέξνπ λα εληνπίδνληαη επθνιφηεξα ηπρφλ θξαπγαιέεο πξνζπάζεηεο θνξνδηαθπγήο.επηβάξπλζεο ηεο Τγείαο (θάξκαθα. νχηε απφ παξνρή ππεξεζηψλ. εθδόζεηο Οδπζζέαο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ Πξφθεηηαη γηα ηειείσο λέν ζχζηεκα. Άξα ζηαδηαθά ζα ππάξρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε εηθφλα ηεο αγνξάο. νχηε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο.Α. Σνλ δεζκεχεη ζηα δηθαζηήξηα. ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππεηζέξρεηαη απνηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ. φκσο. Πξνδηαγξάθεηαη απηφκαηε κεληαία εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ πεξηνπζίαο θαη άκεζν θιείζηκν θάζε θνξνινγηθήο εθθξεκφηεηαο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. ηνλ ππνρξεψλεη έμππλα λα ηελ εθηηκήζεη εηιηθξηλά. εθ‟ φζνλ δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Δθνξία.π.ι. Καζψο νη κεηαβηβάζεηο πξνβιέπνληαη απνιχησο αθνξνιφγεηεο. ζε ηπρφλ απαιινηξίσζε. Γήισζε κεηαβνιήο αμίαο γίλεηαη φπνηε ν δηθαηνχρνο θξίλεη φηη έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Φπζηθά έρεη θαη‟ αξρήλ ζπκθέξνλ λα δειψζεη κηθξή αμία γηα λα γιπηψλεη θφξνπο. Πώο εθηηκάηαη ε αμία αθηλήησλ Γηα ηελ εηιηθξηλή εθηίκεζε ν δηθαηνχρνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο δειψζεηο θαη αγνξαπσιεζίεο.). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ν θνξνινγνχκελνο έρεη ζπζηεκαηηθά ζπκθέξνλ λα απνηηκά εηιηθξηλά ηελ αμία θάζε πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη επηρεηξήζεσλ). Δηδηθνί Αληαπνδνηηθνί Φόξνη Καηαλάισζεο (Δ. φπνπ θαη δειψλεηαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.Κ είλαη ζηαζεξνχ πνζνχ αλά θπζηθή κνλάδα (θηιφ.Α. Απηή ε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθή δήισζε απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν. επί ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. πνπ θαζνξίδεηαη αθξηβψο κε κνληέιν θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ. Φόξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. ζέζε θ. Καηά ακθίδξνκν ηξφπν ε δεινχκελε ηξέρνπζα αμία δεζκεχεη θαη θαηνρπξψλεη ηνλ δεινχληα. κφλν σο ελδεηθηηθφ ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν. κεηαθνξηθά κέζα. επηρεηξήζεηο). Σν ζχζηεκα.).. φπσο ην εκβαδφλ ή ην πξφζσπφ ηνπ. Φνξνινγείηαη κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 1% εηεζίσο. επί ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία νηθνγέλεηα γηα ηε δηαβίσζή ηεο. Γελ θνξνινγείηαη ην εηζφδεκα. εμ νινθιήξνπ απηνκαηνπνηεκέλν. αλαθαίληζε). κε ειάρηζην ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί.“ Κηλέδηθε ζνθία. Γη‟ απηφ θαη είλαη ιάζνο λα ιέκε αληηθεηκεληθφ έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ππνινγηζκνχ αμηψλ. πξνσζεηηθά αέξηα. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα κπνξεί λα αιιάδεη κφλν κε δεκνςήθηζκα.ι.Κ) : .Φ. ελψ νη ζπληειεζηέο ηνπ αιιάδνπλ κφλν κε Νφκν θαη κε φξην κεηαβνιήο 10% εηεζίσο. Πξνβιέπνληαη θαη δηαηάμεηο γηα ακνηβαία επσθειείο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθαιείηαη θαη εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ απφ επαγγεικαηία εθηηκεηή. θαζψο απηή ε απνηίκεζε ηνλ δεζκεχεη παληνχ. Ζ δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ εθιακβάλεηαη σο εχινγε θαη εηιηθξηλήο απνηίκεζε. Γηαηίζεληαη αληαπνδνηηθά γηα ζθνπνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θαηαλαισηηθφ πξντφλ θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπ. απιφ θαη πιήξεο.ρ. νηλνπλεπκαηψδε.

αιιά θαη ζηελ πειαηεία. βάζεη ελ γέλεη ηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο.νη κνηνζηθιέηεο.ρ. ΚΣΔΛ. πνπ γίλεηαη απνδεθηή απηνχζηα. εθηφο αλ ζηνηρεηνζεηείηαη κεζφδεπζε δφιηαο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξίαο. θαη έρεη ηελ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηρείξεζεο ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε. . Ζ εθηίκεζε κπνξεί λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηία εθηηκεηή αλαιφγσλ πξνζφλησλ. . Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία απνηίκεζήο ηεο απνζθνπεί ζηελ εχινγε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. πξφζζεηα ηππηθά πξνζφληα (π.π. ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο – γηαηξνί. ηαμί θ. Δηδηθφηεξα : Κάζε κεηαθνξηθφ κέζν εθηηκάηαη ηππηθά βάζεη ηνπ κνληέινπ.π. ΢ε θάζε πεξίπησζε απνδεκίσζεο.α.΢ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ (δει.Δθηίκεζε ηεο αμίαο απφ επαγγεικαηία εθηηκεηή. ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.) ε ηππηθή απνηίκεζε αληηζηνηρεί ζηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηία. επηρεηξήζεηο). . ηεο παιαηφηεηαο θαη ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ έρεη δηαλχζεη.ρ. ε δεινχκελε αμία είλαη ε ηηκή απνδεκίσζεο.΢ε θάζε πεξίπησζε δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ ε δεισκέλε αμία είλαη ε κέγηζηε παξαδεθηή απαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. . ΢ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο ηνπ αθηλήηνπ. σο γλσζηφλ.π. αιιά θαη ηε θήκε θαη πειαηεία ηεο. θνξηεγά.ηα ινηπά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (κεηξφ. Ζ δεινχκελε ηξέρνπζα αμία δηθαηνινγεί εθαηέξσζελ απαηηήζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ελνηθίνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσλ.Δθηίκεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηα γλσζηά.Ζ κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία θαηά ηνλ ππ‟ φςηλ κήλα.ηα θνξηεγά (μεξνχ θνξηίνπ.) . εθηφο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. ηεο θεξδνθνξίαο. ε δεινχκελε αμία αλαθέξεηαη ξεηψο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή ηε δαλεηαθή ζχκβαζε αληίζηνηρα. Ζ δήισζε αμίαο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο ή ζε εθεκεξίδεο.ηα πινία (επηβαηεγά. αλ ε επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην.ρ. καδί κε δηάγξακκα ρξνληθήο εμέιημεο ηεο αμίαο ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία. αζηηθά. Απνηέιεζκα : πξνθχπηεη πεξηνπζηνιφγην κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο. .ι. Καηά ακθίδξνκν ηξφπν ε δεινχκελε ηξέρνπζα αμία δεζκεχεη θαη θαηνρπξψλεη ηνλ δεινχληα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππεηζέξρεηαη απνηίκεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. ρξφληα εκπεηξίαο θ. πνπ γίλεηαη απνδεθηή απηνχζηα.ι. νη εθηηκήζεηο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ σο πξνο ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ είλαη αλεμάξηεηεο θαη ζπλεθηηκψληαη γηα ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο ησλ δειψζεσλ αμίαο αθηλήηνπ. ηξφιετ). ε δεινχκελε αμία αλαθέξεηαη ξεηψο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα θάζε κεηαβνιή ηεο. εθηφο αλ ζηνηρεηνζεηείηαη δφινο.ι. θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο θνξνινγνχκελνο δειψλεη ηελ αμία ζε θάζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. . φηαλ απηή κεηαβάιιεηαη αμηφινγα. . πεηξειαηνθφξα θ. ηεο ρσξεηηθφηεηαο ή ηνπ θπβηζκνχ.ηα απηνθίλεηα (Η. ΢ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο. ΢ε πεξίπησζε αζθάιηζεο ή δαλεηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. ε δεινχκελε ηξέρνπζα αμία είλαη ππνρξεσηηθά δεθηή απφ ηνλ ελνηθηαζηή.ηα αεξνπιάλα. Καηά ακθίδξνκν ηξφπν ε δεινχκελε ηξέρνπζα αμία δεζκεχεη θαη θαηνρπξψλεη ηελ επηρείξεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππεηζέξρεηαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο. . θαη γίλεηαη ελεκέξσζε γηα θάζε κεηαβνιή ηεο. ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ή ζπξξίθλσζεο. ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη εθηηκψληαη ηα πξαγκαηηθά αθίλεηα.ι. Καηά ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο δειψλνληαη θαηά ηελ είζνδν ζηε ρψξα κεηαθνξηθά κέζα κε άδεηα θπθινθνξίαο αιινδαπήο.Υ. . ηξαίλα) Σα κεηαθνξηθά κέζα εθηηκψληαη θαη‟ αλαινγία κε ηα σο άλσ πεξί αθηλήησλ. ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. . Απνηέιεζκα : πξνθχπηεη πεξηνπζηνιφγην αθηλήησλ. Πξνθαλψο ε αμία πέθηεη κεηά απφ θάπνηα δεκηά (π. Γήισζε αμίαο ηεο επηρείξεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηεο. κεηφρνπο θ. είλαη ζρεηηθά ππνθεηκεληθφ κέγεζνο. κεηαθνξηθά κέζα. απαιινηξίσζεο ή θξαηηθνπνίεζεο ε δεινχκελε αμία είλαη ε κέγηζηε παξαδεθηή απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο. ΢ε πεξίπησζε δαλεηνδφηεζεο κε εγγχεζε επί ηνπ αθηλήηνπ. ε δεινχκελε αμία αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε θαη γίλεηαη ελεκέξσζε γηα θάζε κεηαβνιή ηεο. ΢ε πεξίπησζε αζθάιηζεο ηνπ αθηλήηνπ.ι. φπσο ε ζέζε. αμεζνπάξ). είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε θαη απφ ηελ σο άλσ κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία. Γελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο αληηθεηκεληθή εθηίκεζε. εθηφο αλ απνδεηρζεί δηθαζηηθψο δφινο.π. φπσο είδνο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αμία ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ σο άλσ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηξαθάξηζκα) ελψ αλεβαίλεη κεηά απφ «κάδεκα» ή πξφζζεην εμνπιηζκφ (π. εθ‟ φζνλ απηή δελ ακθηζβεηείηαη ήδε λφκηκα. Ο θνξνινγνχκελνο παίξλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ζηε δήισζε αμίαο ηελ ηππηθή εθηίκεζε αιιά θαη ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηνπ. Δπίζεο απνηηκψληαη ξεαιηζηηθά ηδηάδνληα πξνζφληα ή ειαηηψκαηα ηνπ αθηλήηνπ.ηα ζθάθε αλαςπρήο.ι.Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζπλνιηθή αμία ησλ ηδηφθηεησλ θαη ελνηθηαζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε (αθίλεηα. θινπήο θ.ηα ιεσθνξεία (ηνπξηζηηθά. Σν ίδην θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. βάζεη ελ γέλεη ηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Πώο εθηηκάηαη ε αμία επηρεηξήζεσλ Ζ αμία κίαο επηρείξεζεο.Σππηθφο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο. ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θ.π. κεραληθνί θ. ε ζέα. ε δεινχκελε αμία αλαθέξεηαη ξεηψο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη γίλεηαη ελεκέξσζε γηα θάζε κεηαβνιή ηεο. ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θ.. εθηφο αλ απνδεηρζεί δηθαζηηθψο δφινο.π. . δηθεγφξνη. πεηξειαηνθφξα). Πώο εθηηκάηαη ε αμία κεηαθνξηθώλ κέζσλ Χο κεηαθνξηθά κέζα (ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο) ελλννχληαη : . φπσο κε ηα αθίλεηα. Βαξχλνληαη κε ηνλ αλάινγν θφξν γηα ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηε Υψξα. . Ηδηαίηεξα. Απηή ε αμία ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απνδεκίσζεο ιφγσ αηπρήκαηνο. ΢ε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηνπ αθηλήηνπ. Αληίζηνηρα ππνβάιιεηαη δήισζε κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο. θαη ζηνπο νηθείνπο εηαίξνπο. Ζ απνηίκεζε απεπζχλεηαη.ι. κεηαπηπρηαθά). Δπηζεκαίλεηαη φηη απηή ε αμία απνηειεί θαη δεκφζην ζηνηρείν γνήηξνπ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ζπλεθηηκψληαη θαηά πεξίπησζε : . Δπίζεο παίδεη ξφιν ε θαιή ή θαθή ζπληήξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. θαζψο απνηηκά φρη κφλν κεηξήζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Αληίζηνηρα. ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. αλεμάξηεηα απφ πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο θαη απζαηξεζίεο.).π. ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. επηρεηξήζεσλ.

ι. Απαηηείηαη ζρεηηθά απιφ πξφγξακκα ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. Ζ δεινχκελε ηξέρνπζα αμία ζηνηρεηνζεηεί εθαηέξσζελ απαηηήζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ελνηθίνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσλ.Βεβαίσζε θφξνπ πεξηνπζίαο θαη έιεγρνο θαηαβνιήο ηνπ . αλάπηπμε θαη δηαηάμεηο θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ.Γήισζε κεηαβνιήο αμίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (αθίλεην. πξνβιέπεηαη δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ζ αμία ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ξεαιηζηηθήο εθηίκεζεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθε. Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε ζρεηηθά απιέο επεθηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο αληίζηνηρσλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS. πνπ ππνινγίδεηαη κε . Αλ ακθηζβεηεζεί δήισζε. Οκνζπνλδίεο θ. Ναη. ζπλεθηηκά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ση ρξεηάδεηαη ηερληθά γηα λα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα . κπνξεί θαλείο αθφκε θαη λα «πεηξάμεη» ηνπο ζπληειεζηέο ή ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο.π. απιψο ζα έιζνπλ ζε αθφκε δπζθνιφηεξε ζέζε πνιινί πνπ δνθηκάδνληαη ζηελ θξίζε. ζε «ζηξνγγπιά λνχκεξα». ζε επηθνηλσλία θαη κε ηνλ δηθαηνχρν. Αδηθαηνιφγεηεο κεηαβνιέο ηεο δεινχκελεο αμίαο ππφθεηληαη θαη ζε ππνβνιή πξνζηίκνπ. ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΒΔΒΑΙΧ΢Η΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ ΦΟΡΧΝ Σν πξσηνπνξηαθφ θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα πξνδηαγξάθεηαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν. κία ηζρπξή αξρηηεθηνληθή.Υξέσζε θαη άκεζε θαηαβνιή Δηδηθψλ Αληαπνδνηηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο Άκεζε απφδνζε θφξσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Άκεζε απφδνζε θφξσλ ζηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο (Δπηκειεηήξηα. σο γλσζηφλ. πνπ είλαη ήδε ζε ρξήζε. ΢πκπέξαζκα : Δίλαη ζρεηηθά απιφ λα ππάξμεη ζε ζχληνκν ρξφλν ε απαηηνχκελε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.π. Ο δφινο. Μπνξεί λα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα θαη ηώξα . Ζ απάληεζε είλαη αθ‟ ελφο φηη δελ είλαη θαη ηφζν πξνθαλέο φηη ε κπζηηθφηεηα εκπνδίδεη παηδφθηινπο.π. πνπ βαξχλεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. Σα ζηνηρεία ππάξρνπλ. ζήκεξα δελ πθίζηαηαη ζηελ πξάμε θνξνινγηθφ απφξξεην. Γελ πθίζηαηαη δφινο γηα κφλε ηελ απνθπγή θφξσλ. εθηφο αλ ζηνηρεηνζεηείηαη δφινο. εθβηαζηέο θ. ν θαζέλαο κπνξεί λα παξαβηάζεη αθφκε θαη ην «αληηθεηκεληθφ» ζχζηεκα.Τ. ΢ηε ζπλέρεηα δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο ηεο απφθιηζεο. κεηαθνξηθφ κέζν. Αλ ν δηθαηνχρνο απαληήζεη αξλεηηθά ή αδηαθνξεί. Υσξίο. Απνηέιεζκα : πξνθχπηεη ζρεηηθά απιή ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ Πώο ειέγρεηαη ε δήισζε . ΢ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ε απνηίκεζε ηεο αμίαο είλαη κνλαδηθή.) Ζ ρξέσζε θαη άκεζε θαηαβνιή ησλ Δηδηθψλ Αληαπνδνηηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο απαηηεί απιή πξνζαξκνγή ζηηο ρξεψζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Απηή ε απνηίκεζε. ΋ρη. θαη αθ‟ εηέξνπ φηη πξνδηαγξάθεηαη απνηειεζκαηηθφο απνηξεπηηθφο κεραληζκφο ηνπ Κξάηνπο. ζα θηλείηαη ζπζηεκαηηθά ζε ινγηθά πιαίζηα θαη νη κηθξνδηαθπκάλζεηο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. ΋ρη. Γηαηππψλνληαη επηθπιάμεηο φηη ε δηαθάλεηα εγθπκνλεί θηλδχλνπο αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. ηζρχεη αλαιινίσηε παληνχ. Μήπσο είλαη θάπσο πιαδαξό ην ζύζηεκα . επηρείξεζε) . αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. ε δεινχκελε ηξέρνπζα αμία είλαη ππνρξεσηηθά δεθηή απφ ηνλ ελνηθηαζηή.Γήισζε απφθηεζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ (κεηξψν κεηαθνξηθψλ κέζσλ) .΢ε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηεο επηρείξεζεο.Γήισζε απφθηεζεο επηρείξεζεο (κεηξψν επηρεηξήζεσλ) . Ζ αξκφδηα Γ. γηα αχμεζε ελνηθίνπ θ. γηα ηελ ξεαιηζηηθή απνηίκεζε αμηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ζηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ. Τπφ πξνυπνζέζεηο. φκσο. εληνπίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζε εκθαλή απφζηαζε απφ ηελ αληίζηνηρε ηππηθή αμία ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηα δηαηηζέκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. απφ ηνλ εγθισβηζκφ ζηε ζεκεξηλή ινγηθή. Με ηε δηαθάλεηα απιψο γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ν δεκφζηνο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ. ΋κσο είλαη ηειείσο παξνξκεηηθή εληχπσζε. γηα πςειή απνδεκίσζε αζθάιεηαο ή απαιινηξίσζεο. Αλ ρξεηάδεηαη ζηέιλεη έγγξαθε ππφδεημε απφθιηζεο.ι. Αιιά. κε ην νπνίν είλαη επρεξήο θαη βάζηκε ε θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο επί ηεο αμίαο ηεο. ελψ πξνζδνθάηαη βάζηκα θαη απνθιηκάθσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.Τπνδνρή ζηνηρείσλ (απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ) νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ. Ση ζεκαίλεη δόινο ζηε δήισζε . είλαη πνηληθφ αδίθεκα αξκνδηφηεηαο δηθαζηεξίσλ. ηδίσο σο πξνο ηα ζηνηρεία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. νχησο ή άιισο. ηίζεηαη ζε εθθξεκφηεηα ε ηξέρνπζα κεληαία εθθαζάξηζε θαη νη επφκελεο κέρξη ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο.ι. - ΦΟΡΟ΢ ΔΞΔΥΟΤ΢Α΢ ΓΙΑΒΙΧ΢Η΢ Ση ζεκαίλεη εμέρνπζα δηαβίσζε Ο θφξνο ππνινγίδεηαη θαηά νηθνγέλεηα θαη ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηελ πεξηνπζία δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο. π. ΢ήκεξα. ηνπ θνξνινγνπκέλνπ . Δθθαζαξίζεηο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί δελ ακθηζβεηνχληαη θαη θιείλνπλ νξηζηηθά.ρ. αξθεί λα θξχςεη θάπνηα ηεηξαγσληθά.Γήισζε απφθηεζεο αθηλήηνπ (κεηξψν αθηλήησλ) . ΢πκπέξαζκα : Μπνξνχκε λα έρνπκε ζρεηηθά εχθνια έλα αμηφπηζην ζχζηεκα ξεαιηζηηθήο απνηίκεζεο αμηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γφινο πθίζηαηαη φηαλ ε δήισζε αμίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζεκαληηθά απνθιίλνπζα θαη απηφ έγηλε εκθαλψο γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηε θνξνινγία. Δμέρνπζα δηαβίσζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε πεξηνπζία δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο. θαη απιψο ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη θάπνην ζπκκάδεκα. Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη δηαθαλέο ην ζύζηεκα . ΢ε πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη φινη ζα δειψλνπλ πνιχ κηθξέο αμίεο. πξάγκαηη.ι. θαζψο θαη κε ηα Γεκνηνιφγηα ησλ Γήκσλ.π.Ο. Οη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ρξεηάδεηαη λα εμππεξεηεί ηηο εμήο δηαδηθαζίεο : . δειαδή ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νηθνγέλεηα.

Ζ απαιιαγή ζεζπίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη θνξνινγηθά νη αζζελέζηεξνη. πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. κνηνζηθιέηα. π. Πώο ππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο κηάο νηθνγέλεηαο Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη ηξέρνπζεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο αλάγθεο ηεο.Αγξνηηθή πεξηνπζία.Παξέρνληαη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο κε πξννπηηθή. . θνξνινγείηαη ε νηθνγέλεηα γηα ηελ πεξηνπζία πνπ ρξεζηκνπνηεί πάλσ απφ ηα απαξαίηεηα. επί ηεο ππνινγηδφκελεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο εμέρνπζαο δηαβίσζεο. .Υ κεηαθνξηθά κέζα) πνπ θαηέρνληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο ρξήζε. π.000 4. θαζψο γηα απηά θνξνινγνχληαη νη αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο.ρ. 300 € αλά κέινο . ζα πιεξψλεη θφξν (500. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνξνινγεηέα πεξηνπζία δηαβίσζεο : . θαζψο : .500 6% 158.Γηα θάζε άιιν κέινο ιακβάλεηαη πξφζζεην απαηηνχκελν εηζφδεκα.333) Υ 1%.Αζξνίδνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ επί κέξνπο πνζά θαη πξνθχπηεη ην ειάρηζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο.000 – 158. ζε ζπλδπαζκφ κε ην αθνξνιφγεην φξην. γηα ιφγνπο αλαπηπμηαθνχο.900 500 800 300 9. κε πεξηνπζία δηαβίσζεο δηπιάζηα ηεο αληίζηνηρεο ειάρηζηεο θνξνινγείηαη ζπλνιηθά κε 0. κε ηεηξαπιάζηα 0.θ.ρ. θαζψο θαη ησλ ππεξειίθσλ.Ζ κε επαξθήο αμηνπνίεζε δελ κεηψλεη ηελ αλάγθε θξαηηθήο κέξηκλαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο.Γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο (ειηθίαο απφ 2 έσο 6 εηψλ) πξνζηίζεηαη επί πιένλ απαηηνχκελν εηζφδεκα.Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο – εθηφο αγξνηηθψλ – κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. ζθάθνο θ. π.Υ. Δπνκέλσο πεξηιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε ηα παξαθάησ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : . δειαδή.).Λακβάλεηαη ην βαζηθφ απαηηνχκελν εηζφδεκα κνλνκεινχο νηθνγέλεηαο.Η. ΢πγθεληξψλνληαη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ ηνλ νηθείν Γήκν.Παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. . π.000 €. π. . θπξίσο ζπγγελείο ππεξήιηθεο.ι.ν. ρξφληα πάζεζε ή ππεξήιηθν άλσ ησλ 80 εηψλ πξνζηίζεηαη επί πιένλ απαηηνχκελν εηζφδεκα.Ζ κε επαξθήο αμηνπνίεζε κεηψλεη ελ γέλεη ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο. . αλάπεξνη θαη ρξνλίσο πάζρνληεο. αλαπήξσλ θαη ρξνλίσο παζρφλησλ. κε βάζε θαζνξηζκέλν ζπληειεζηή γηα ηελ εηήζηα ηεθκαξηή απφδνζε πεξηνπζίαο. θαζψο γηα απηά θνξνινγνχληαη νη ελνηθηαζηέο. Ση πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνπζία δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο Χο πεξηνπζία δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο νξίδεηαη αθξηβψο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αθίλεηα θαη Η.΢ην αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη πξνζθέξνληαη αλαβαζκηζκέλεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ή εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο. 400 € αλά λήπην.ρ. Σα ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (κέιε νηθνγέλεηαο θαη έηνο γελλήζεσο) ηεξνχληαη ζηνλ νηθείν Γήκν φπνπ ηεξείηαη ε νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ. κεηαθνξηθά κέζα (απηνθίλεην. δει. ΢ε γεληθέο γξακκέο. Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο.Παξέρεηαη θνξνινγηθή επηείθεηα.75% θ.333 Άξα απηή ε νηθνγέλεηα ζα θνξνινγεζεί επί ηεο πεξηνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αμία πάλσ απφ 158.Γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε αλαπεξία.420 € εηεζίσο. Με απιά ιφγηα. . . Ο ηειηθφο ζπληειεζηήο ηείλεη αζπκπησηηθά ζην 1%.αξηζκεηηθφ κνληέιν βάζεη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο. . ΢ηνλ ίδην Γήκν δειψλνληαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζηαηεπφκελα κέιε πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ ίδην νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. κε εηδηθή θαη θαηά πεξίπησζε εθηίκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. θαη ην πειίθν νξίδεηαη σο ε ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. . Μεηά απηφ ην ειάρηζην εηζφδεκα αλάγεηαη ζε αμία πεξηνπζίαο. φπσο ζα εμεγεζεί παξαθάησ. . αιιά θαη σο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ θνξνινγηθή πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο κεηξφηεηαο. βάζεη θαη ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. δειαδή θάπνπ 3. 3. . 500 € αλά βξέθνο. Τπνινγίδεηαη αζξνηζηηθά ην ειάρηζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο : . Μία νηθνγέλεηα π. νπφηε απνδίδνπλ κηθξφ ή κεδεληθφ εηζφδεκα. σο αθνξνιφγεηε ε ειάρηζηε πεξηνπζία πνπ ην ηεθκαξηφ εηζφδεκά ηεο εμαζθαιίδεη ην εθάζηνηε θνηλσληθά απνδεθηφ ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θάζε θνξνινγνχκελνπ. Με Νφκν νη παξάκεηξνί ηνπ σο άλσ κνληέινπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. πνπ ζπγθαηνηθεί κε γηαγηά 75 εηψλ θαη παππνχ 85 εηψλ : Βαζηθφ απαηηνχκελν εηζφδεκα Πξφζζεηα κέιε (7 Υ 700) 7 Υ 700 Βξέθε 1 Υ 500 Νήπηα 2 Υ 400 Τπεξήιηθεο 1 Υ 300 Διάρηζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα δηαβίσζεο ΢πληειεζηήο εηήζηαο ηεθκαξηήο απφδνζεο πεξηνπζίαο Διάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο = = = = 3.Οη θαηαζέζεηο θαη ινηπέο ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ. 6%. εθ ησλ νπνίσλ έλα βξέθνο θαη δχν λήπηα. θαζψο θνξνινγνχληαη νη αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο.Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εθκηζζψλνληαη πξνο ηξίηνπο. αλεμάξηεηα αλ είλαη ηδηφθηεηα ή είλαη ελνηθηαζκέλα απφ ηξίηνπο. . έρεη απνηέιεζκα ηελ θιηκάθσζε ηνπ ηειηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. π. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο πεξηνπζίαο δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζζεί πξψηα ην ειάρηζην απαηηνχκελν εηζφδεκα. 2.Κχξηα θαηνηθία.ρ. Παξάδεηγκα : Εεπγάξη κε 4 παηδηά.000 €. 700 € αλά κέινο. Καηνρπξψλεηαη.ρ.333 €. . αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία : 1. άξα θαη ην θφξν. Αλ ε πεξηνπζία είλαη 500.π.Οη ζπκκεηνρέο ζε πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο. ΢ηελ θνξνινγεηέα πεξηνπζία δηαβίσζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο ρξήζε αιιά παξακέλνπλ ζε αρξεζία ή ππναμηνπνηνχληαη. Σν άζξνηζκα δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή εηήζηαο ηεθκαξηήο απφδνζεο πεξηνπζίαο.5%. Ο θφξνο νξίδεηαη ζε 1% επί ηεο δηαθνξάο.ρ. 3.ρ. . . θαη κε ελδεηθηηθά λνύκεξα.Γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν βξέθνο (ειηθίαο κέρξη 2 εηψλ) πξνζηίζεηαη επί πιένλ απαηηνχκελν εηζφδεκα.

4.π. είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. Γηαηί ν θόξνο θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα Γηαηί είλαη ηέηνηνο πνπ κπνξεί λα εθθαζαξίδεηαη νξηζηηθά θάζε κήλα. Ση γίλεηαη όηαλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα πιεξώζεη ην θόξν Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη επηείθεηαο. Πνηνη θόξνη δηαβίσζεο αληηθαζίζηαληαη κε ην θόξν εμέρνπζαο Ο θφξνο εηζνδήκαηνο (καδί θαη νη παξαθξαηήζεηο θφξνπ) απφ κηζζνχο. παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). 3. αηχρεκα. Ζ κελαία εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ηνπ θφξνπ λνηθνθπξεχεη ηα νηθνλνκηθά ηφζν ηεο νηθνγέλεηαο. Πώο θνξνινγείηαη ε πεξηνπζία μέλσλ ππεθόσλ Αλ πξφθεηηαη γηα πεξηνπζία πνπ ελνηθηάδεηαη ζε Έιιελα. ρσξίο ζεκαληηθή δηαδηθαζηηθή επηβάξπλζε. Αλ πξφθεηηαη γηα πεξηνπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαηεηακέλα (π. ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θ. Ζ θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο είλαη αξθεηά επλντθή.ρ. Ρχζκηζε ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ. δηθαηνχκελνο ηελ απαιιαγή γηα ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο. Δπί πιένλ. Γηαηί ε αγξνηηθή πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνπζία δηαβίσζεο νηθνγέλεηαο Γηα λα ζπλππνινγηζζεί ζηελ θνξνινγηθή ειάθξπλζε βάζεη ηεο ειάρηζηεο πεξηνπζίαο δηαβίσζεο. Με ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ ε εθθαζάξηζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Έηζη κία αγξνηηθή νηθνγέλεηα απαιιάζζεηαη απφ θφξν γηα θαηνηθία κεγαιχηεξε ζε εκβαδφλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα δειψλεη εγθαίξσο ζην Γήκν πνπ αλήθεη θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. ζπλππνινγίδεηαη ζηε θνξνινγηθή απαιιαγή ηνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα πεξηνπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά (π. κε ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε. ΣΑΠ. ηελ θξαηηθή κέξηκλα ηελ απνιακβάλεη θπξίσο ν ελνηθηαζηήο.) κπνξεί λα κεηαβάιινληαη κέζα ζην έηνο. Ρχζκηζε ηεο νθεηιήο. Καζψο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πξνβιέπεηαη ζηαζεξφο. φπσο γίλεηαη ζήκεξα κε εηζνδήκαηα.π). Πεξαηηέξσ παξέρεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν θνξνινγηθή επηείθεηα κε εηδηθέο εθπηψζεηο ζην θφξν πεξηνπζίαο.π. εγθαηάζηαζε ιφγσ εξγαζίαο). νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ. Δπί πιένλ.). Γηαηί ν θόξνο βαξύλεη ηνλ ελνηθηαζηή Γηα λα εληζρπζεί ε ιατθή θαηνηθία. γηα έθηαθηνπο ιφγνπο. Αλ ζεσξνχληαλ ε αηνκηθή γεσξγηθή πεξηνπζία σο επηρείξεζε. Ζ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θξίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ειέγρνπ θαη ε αηηηνινγεκέλε απφθαζε δεκνζηεχεηαη.ι. θαζψο ε αμία θαηνηθίαο ηεο αλά ηεηξαγσληθφ είλαη κηθξφηεξε ελ γέλεη απφ ηελ αληίζηνηρε ζε αζηηθά θέληξα.ι. αληίζηνηρνπ ηεο νθεηιήο. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θνξνινγείηαη σο Έιιελαο. Γελ ζα ππάξρνπλ πηα πνιιέο-πνιιέο εθθξεκφηεηεο.). ζην δηακνξθνχκελν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Άξα είλαη θαη θάπσο δίθαην λα βαξχλεηαη απηφο κε ην θφξν. κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν δηεπθνιχλζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. Γηαηί δελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή θνξνδηαθπγή Ζ απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ελψ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πξνβιέπνληαη ακνηβαία επσθειείο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εηδηθή δηαθαλή δηαδηθαζία παξνρήο θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Ο εληνπηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ελνηθηαζηψλ αθηλήησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη επρεξήο. βάζεη ζπκθσλίαο πξννδεπηηθήο κεηαβίβαζεο πνζνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή εγγξαθήο βάξνπο ζε απηφ. Πώο γίλεηαη ε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ εμέρνπζαο δηαβίσζεο Απηφκαηα. πνιιά ζπλεθηηκψκελα ζηνηρεία (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. φπσο : Έληνθε πίζησζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ζε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ (αζζέλεηα π. βάζεη εξγαζηαθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εγθεθξηκέλνπ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαη εθ‟ φζνλ ην ζρεηηθφ δαλεηαθφ πξφγξακκα θξίλεηαη βηψζηκν θαη εμππεξεηείηαη νκαιά. είηε ζπκβαιιφκελνπ ηξίηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. νπφηε ζα γηλφηαλ πνιχπινθν λα ππάξρεη εηήζηα εθθαζάξηζε. Οχησο ή άιισο ν θφξνο επί ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζπλεθηηκάηαη ζην ελνίθην. νη επζχλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. φηαλ πξνθχπηνπλ αιιαγέο. αμίεο.ρ. ηπρφλ ελνηθίαζε θ. ζπληάμεηο θαη αγξνηηθά. θνξνινγείηαη ν ελνηθηαζηήο. κε θξνληίδα είηε ηνπ ίδηνπ είηε ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Μεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη ζε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο. Υσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ. ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. απνθιείεη ηελ θνξναπνθπγή κε δήισζε έδξαο ζε «θνξνινγηθφ παξάδεηζν». Έληνθε πίζησζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ηδίσο ζε θαζεζηψο δηαθάλεηαο. Ζ θχζε ηνπ θφξνπ. ζα ην «ρξέσλε» ηειηθά ζηνλ ελνηθηαζηή. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα εθθξάζεη αληίξξεζε ζε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ. ε ηπρφλ ακέιεηά ηνπ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη νπσζδήπνηε ε αληίζηνηρε δηαπηζηνχκελε – ζε πεξίπησζε επζπλψλ ηνπ – έκπξαθηε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. Τπνρξενχηαη λα δειψλεη. Οη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο απνζθνπνχλ ζην λα δψζνπλ ζην θνξνινγνχκελν ηνλ αλαγθαίν ρξφλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.π. κεηαλάζηεπζε. ΢ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ελ γέλεη νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ (αζζέλεηα. δεκηά θ. θαη επνκέλσο ε κεηά ζάλαηνλ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. θαζψο θαη φιεο νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ απφθηεζε θαη θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θφξνο κεηαβίβαζεο. βάζεη πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο αμηνπνίεζεο αθηλήηνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. κε ηε κεηαβίβαζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζην δεκφζην. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο. δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα ε θαηάηκεζε ηεο ρξήζεο ζε εηθνληθά πξφζσπα. Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα ην θφξν θαη ηελ απαιιαγή. ΔΣΑΚ.ι.ρ. φζν θαη ηνπ Κξάηνπο. θνξνινγείηαη ν μέλνο ππήθννο ρσξίο λα δηθαηνχηαη απαιιαγή γηα ειάρηζηε πεξηνπζία δηαβίσζεο. ηπρφλ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.ι. γίλεηαη εηδηθή θαη θαηά πεξίπησζε εθηίκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 2. δελ ζα ππήξρε απηή ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε. παξέρεηαη θαηά ηελ εηδηθή δηαθαλή δηαδηθαζία θνξνινγηθήο επηείθεηαο. Καζψο βαξχλεη ηνλ ελνηθηαζηή. Αλ δελ εθθξάζεη αληίξξεζε ην ζχζηεκα ρξεψλεη ηνλ δεισκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 1. Ζ ξχζκηζε απηή κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηδηαίηεξα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο.Δπηζεκαίλεηαη φηη πεξαηηέξσ θνξνινγηθή πξνζηαζία ηνπ θνξνινγνχκελνπ. πνπ ρξεψλεηαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη φρη ζηελ έδξα ηνπ δηθαηνχρνπ. Αλ ην πιήξσλε ν ηδηνθηήηεο. ρσξίο θακία ηαθηηθή ελέξγεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. .

η. φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ηππηθή απνηίκεζε. Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δειψλεη. ην ζχζηεκα ρξεψλεη ηνλ δεισκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο. ηπρφλ ελνηθίαζε θ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο. φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα ζηε δσή απφ ην λα αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ Δθνξία … ΢πκπέξαζκα Ο θφξνο εμέρνπζαο πεξηνπζίαο είλαη έλαο εμαηξεηηθά απιφο θφξνο. ελνηθίαζε αθηλήησλ ζε εχινγν ελνίθην). πινχηνο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ. επηζηξνθέο θ. Αλ δηαπηζηψλεηαη παξεθθιίζεηο ή αηαζζαιίεο. Γηα πνιινχο. ΢χληνκα ζα γίλεη ζπλείδεζε φηη ν θφξνο δελ είλαη ηφζνο πνπ λα αμίδεη λα θνξνδηαθεχγεη θαλείο ππνηηκψληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ. . Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα ην θφξν. Γηαηί ζα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ε θνξνδηαθπγή ΢ηαδηαθά ζα δηακνξθψλεηαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ αμηψλ. Κφβνπλ απνδείμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο (απφδεημε.. ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. ΢ε απηήλ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηία.ρ. Γηαηί ν θόξνο βαξύλεη ηνλ ελνηθηαζηή ηεο επηρείξεζεο Γηαηί. πνπ ηίζεληαη ππφ πιήξε θνξνινγηθή αζπιία. θαζψο ζπλππνινγίδνληαη θαη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο. ειέγρεηαη επρεξψο θαη ε εχζηνρε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (π. ΢ηα πιαίζηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Η΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Ση ζεκαίλεη ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ Οξίδνπκε σο ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ ηελ θεθαιαηνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο.π. Σαπηφρξνλα ζα εκπεδψλεηαη ε αληίιεςε φηη δελ έρνπλ απνηέιεζκα νη πξνζπάζεηεο θνξνδηαθπγήο. κεηαθνξηθά κέζα.ι. Γηαηί θνξνινγείηαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ Γηαηί αληαπνθξίλεηαη αξθεηά θαιά ζηελ θξαηηθή κέξηκλα ηεο νπνίαο επσθειείηαη ε επηρείξεζε. Σν κέηξν απνζθνπεί ζηελ ζρεηηθή απνζάξξπλζε ππεξζπγθέληξσζεο ειέγρνπ θεθαιαίσλ κέζσ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. φπσο είδνο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηπρφλ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ην ρξεκαηηζηήξην. βεβαηψλεηαη θφξνο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη.΢εκαληηθφο θίλδπλνο θνξνδηαθπγήο πθίζηαηαη κφλν ιφγσ ρακειφηεξεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ειάρηζηε αμία είλαη θαη ε κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζή ηεο θαηά ηνλ ππ‟ φςηλ κήλα. Ση βηβιία ζα ηεξνύλ νη επηρεηξήζεηο Σα βηβιία πνπ ρξεηάδνληαη ζηε δνπιεηά ηνπο. Δίλαη αθνξνιφγεηα. Ζ Δθνξία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα ηεξνχκελα βηβιία. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζηε δηάζεζή ηεο πξνο ρξήζε. εμαζθαιίδεη επξεία θνηλσληθή ζπλαίλεζε.η. φηη νη θφξνη είλαη δίθαηνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά. πξφζζεηα ηππηθά πξνζφληα (π. θαη δελ επηηξέπεη άμηα ιφγνπ θνξνδηαθπγή θαη θνξναπνθπγή. είλαη ηδηαίηεξα απιή θνξνιφγεζε θαη αμηφπηζηε.π. ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο. επηρεηξήζεηο).ι. βάζεη απνινγηζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πώο θνξνινγνύληαη νη επηρεηξήζεηο Σα λνκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πάζεο λνκηθήο κνξθήο (επηρεηξήζεσλ).ι. ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ξεαιηζηηθήο εθηίκεζεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθε. αλεμάξηεηα αλ είλαη ηδηφθηεηα ή είλαη ελνηθηαζκέλα απφ ηξίηνπο (αθίλεηα. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ινγηθή θνξνιφγεζε ησλ ηζρπξφηεξσλ. φηαλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. ρξέσζε. ρσξίο αμηνζεκείσηα «παξαζπξάθηα» θαη κε ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. ζα ρξεηαζζεί θάπνηνο ρξφλνο λα θαηαιάβνπλ θαη πψο κε κία κε εηιηθξηλή δήισζε κπνξεί λα δεκησζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θφξν πνπ ζα έρνπλ γιπηψζεη. ιφγσ ελνηθίαζεο ζε ηξίηνπο. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα εθθξάζεη αληίξξεζε ζε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ. - ΢ε πεξίπησζε επηρείξεζεο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην. Πώο θνξνινγνύληαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο Βάζεη ηεο δήισζεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηνλ ίδην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 1%. Αλ δελ εθθξάζεη αληίξξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηδηαίηεξα ε δήισζε αμίαο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζπγθξίλεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ηππηθή αμία ηεο επηρείξεζεο. γηα ηνπο ζπλεηαίξνπο θαη ηνπο κεηφρνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη : - Ζ δήισζε ειέγρεηαη κφλν σο πξνο ηελ ξεαιηζηηθφηεηά ηεο. Κξαηνχλ ινγηζηηθφ ινγαξηαζκφ γηα λα μέξνπλ πνχ βαδίδνπλ.ι. δσξεάλ παξαρψξεζεο ρξήζεο θ. εθηφο ησλ άιισλ ζπλεπεηψλ. Σαπηφρξνλα είλαη θνηλσληθά δίθαηνο θαη έρεη εδξαία επηρεηξήκαηα γηα λα γίλεη θνηλσληθά απνδεθηφο – ηδίσο γηαηί θαηαιήγεη ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε φισλ. ρσξίο ζεκαληηθή δηαδηθαζηηθή επηβάξπλζε. θνξνινγνχληαη κε 1% επί ηεο θεθαιαηνπνίεζεο εηεζίσο. εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα αθνκνηψλεηαη ην θίλεηξν εηιηθξηλνχο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηαηί ν θόξνο θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα Γηαηί είλαη ηέηνηνο πνπ κπνξεί λα εθθαζαξίδεηαη νξηζηηθά θάζε κήλα.π. Πώο γίλεηαη ε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ Απηφκαηα. γηα λα κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία θ.π. Πώο θνξνινγνύληαη ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα Γήισζε αμίαο ππνβάιιεηαη φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη. Ηδηαίηεξα ε κεηαρείξηζε ησλ αζζελέζηεξσλ. Δπί πιένλ. εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηεο ηδξχζεψο ηνπο. Ζ ζχγθξηζε απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θξαπγαιέσλ απνθιίζεσλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Χο απιφο θαη δίθαηνο θφξνο έρεη θάζε ιφγν λα καθξνεκεξεχζεη. ρξφληα εκπεηξίαο θ. - Χο ειάρηζηε θεθαιαηνπνίεζε κηάο επηρείξεζεο ιακβάλεηαη ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηεο πξνο ρξήζε. ηπρφλ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. γηα ηα νπνία θνξνινγείηαη ν ρξήζηεο. κεηαπηπρηαθά).ρ. Ο έιεγρνο είλαη δεκφζηνο.). ηελ θξαηηθή κέξηκλα ηελ απνιακβάλεη θπξίσο ν ελνηθηαζηήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηνρέο επηρεηξήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο θνξνινγνχληαη δχν θνξέο. ρσξίο θακία ηαθηηθή ελέξγεηα ηεο επηρείξεζεο. φπσο απνηηκάηαη κε δήισζε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.

πνιιά ζπλεθηηκψκελα ζηνηρεία (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζηελ επηρείξεζε δηεπθνιχλζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. θαζψο θαη φιεο νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ απφθηεζε θαη θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θφξνο κεηαβίβαζεο. Μεηά απφ αίηεζή ηεο θαη ζε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο. Ζ θχζε ηνπ θφξνπ.π. αιιά πάξνρνο ππεξεζηψλ. Έληνθε πίζησζε ηεο επηρείξεζεο.ι. αηχρεκα. απνθιείεη ηελ θνξναπνθπγή κε δήισζε έδξαο ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν. Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη επηείθεηαο. ζε αληίζεζε κε ηα ελνίθηα. φηαλ θαλείο παίξλεη κία απφθαζε λα αλνίμεη επηρείξεζε. κία επηρείξεζε πνπ δελ πάεη θαιά. Ζ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ειέγρνπ θαη ε αηηηνινγεκέλε απφθαζε δεκνζηεχεηαη. ηδίσο ζε θαζεζηψο δηαθάλεηαο. νη επζχλεο ηεο επηρείξεζεο. δξφκνπο γηα ηα απηνθίλεηα). βαζηθή ηνπ ζθέςε είλαη πψο ζα . Ρχζκηζε ηεο νθεηιήο. γηα ιφγνπο πνπ πηά δελ ελδηαθέξνπλ ην Κξάηνο. γίλεηαη εηδηθή θαη θαηά πεξίπησζε εθηίκεζε ηνπ αζηάζκεηνπ παξάγνληα ζηελ παξνπζηαδφκελε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. ρξεκαηηζηεξηαθή αμία θ. Παξέρεη ηελ θξαηηθή κέξηκλα. ππνζηήξημε ιφγσ ζεκαίαο θ. φζν θαη ηνπ Κξάηνπο. Ρχζκηζε ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ. ΢εκαληηθφο θίλδπλνο θνξνδηαθπγήο πθίζηαηαη κφλν ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. θαη επνκέλσο ε ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. Γηα πνιινχο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί λα κε θνξνινγνχληαη θαζφινπ. ηφζν ιφγσ απιφηεηαο φζν θαη ιφγσ χςνπο θφξσλ. βάζεη ηεο αμίαο ηνπο.) δελ θνξνινγνχληαη. - κπνξεί θάιιηζηα λα αλαβαζκηζζεί ε παξερφκελε ππνζηήξημε ζηα ππφ Διιεληθή ζεκαία πινία. Πώο ζα θνξνινγνύληαη νη μέλεο επηρεηξήζεηο Οη επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ πειαηεία απφ ηελ ρψξα ηνπο (κέζσ δηαδηθηχνπ. κε θξνληίδα είηε ηεο επηρείξεζεο είηε ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πέθηεη ζε αμία.ρ.) κπνξεί λα κεηαβάιινληαη πνιχ κέζα ζην έηνο. βάζεη ζπκθσλίαο πξννδεπηηθήο κεηαβίβαζεο πνζνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο ή εγγξαθήο βάξνπο ζε απηφ. αζζέλεηα.ι. - ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαζηζηά ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηελ δαλεηνδφηεζή ηνπο.π. κε ηε κεηαβίβαζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο ζην δεκφζην. Πώο ζα θνξνινγνύληαη ηα πινία Δίλαη εηδηθή θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ θαη κε ηδηαίηεξε εζληθή ζεκαζία. ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά πάεη κία επηρείξεζε. νπφηε ζα γηλφηαλ πνιχπινθν λα ππάξρεη εηήζηα εθθαζάξηζε. ζα ρξεηαζζεί θάπνηνο ρξφλνο λα θαηαιάβνπλ θαη πψο κπνξεί λα δεκησζνχλ ζεκαληηθά κε κία κε εηιηθξηλή δήισζε θαη φηη ν θφξνο δελ είλαη ηφζνο πνπ λα αμίδεη λα θνξνδηαθεχγεη θαλείο.π. αιιά λα πιεξψλνπλ θαη‟ επζείαλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ ηνπο παξέρεη ην Διιεληθφ Κξάηνο. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή ε πνηνηηθή δηαθνξά εκπινθήο ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. βάζεη εξγαζηαθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εγθεθξηκέλνπ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαη εθ‟ φζνλ ην ζρεηηθφ δαλεηαθφ πξφγξακκα θξίλεηαη βηψζηκν θαη εμππεξεηείηαη νκαιά. φπσο ειιηκεληζκφ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Υψξα καο θνξνινγνχληαη βάζεη ηεο αμίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Ζ θνξνιφγεζε κε 1% επί ηεο αμίαο ησλ πινίσλ. Ζ κελαία εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ηνπ θφξνπ λνηθνθπξεχεη ηα νηθνλνκηθά ηφζν ηεο επηρείξεζεο. Γηαηί λα πιεξώλεη θόξν κία επηρείξεζε πνπ δελ έρεη θέξδε Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη ελνίθηα. ηδηαίηεξα απφ αληίζηνηρεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. ε ηπρφλ ακέιεηά ηεο ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη νπσζδήπνηε ε αληίζηνηρε δηαπηζηνχκελε – ζε πεξίπησζε επζπλψλ ηεο – έκπξαθηε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. Γελ ζα ππάξρνπλ πηα πνιιέο-πνιιέο εθθξεκφηεηεο. αιιά κε ηηο αλαρξνληζηηθέο ξπζκίζεηο. ΢ήκεξα. θαζψο κάιηζηα ε θξαηηθή κέξηκλα δελ παξέρεη ππεξεζίεο αληίζηνηρεο κε άιια κέζα (π. ΔΣΑΚ. Ο εληνπηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ελνηθηαζηψλ επηρεηξήζεσλ. Γηαηί δελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή θνξνδηαθπγή Ζ απφθξπςε επηρεηξήζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θ.π). θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. αληίζηνηρνπ ηεο νθεηιήο. αμίεο. Οη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο απνζθνπνχλ ζην λα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνλ αλαγθαίν ρξφλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. ελψ αθνξνιφγεηα είλαη θαη ηα ηξφθηκα. δεκηά θ. Υσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ.ι.ι. Ση γίλεηαη όηαλ θάπνηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πιεξώζεη ην θόξν .ι. ηαρπδξνκηθά θ. είηε ζπκβαιιφκελνπ ηξίηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. Πεξαηηέξσ παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε θνξνινγηθή επηείθεηα κε εηδηθέο εθπηψζεηο ζην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ γηα έθηαθηνπο ιφγνπο. Σν Κξάηνο δελ είλαη πιένλ θάηη ζαλ ζπλεηαίξνο. Πξνηείλεηαη λα θνξνινγνχληαη θαλνληθά. ζην δηακνξθνχκελν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Μάιηζηα. Αλ νη επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχλ πειαηεία κέζσ αληηπξνζψπσλ. δείρλεη εθ πξψηεο φςεσο κε αληαγσληζηηθή. βάζεη πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο αμηνπνίεζεο αθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο. Πνηνη θόξνη αληηθαζίζηαληαη κε ην θόξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη επηρεηξήζεηο. 4. θνξνινγνχληαη νη αληηπξφζσπνη. ΢ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ελ γέλεη νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο επηείθεηαο (ζπγθπξία. φπσο θαη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Αο ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη ην λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο είλαη ζπγθξηηηθά ειθπζηηθφ. νη νπνίεο ζε αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα μαλαζπδεηεζνχλ απφ κεδεληθή βάζε νξζνινγηθά θαη ζπλαηλεηηθά.). 2. 3. αθηλήησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη επρεξήο.π. Έληνθε πίζησζε ηεο επηρείξεζεο. φπσο: 1. άξα θαη ζε θφξν. είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. πνπ ρξεψλεηαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη φρη ζηελ έδξα ηνπ δηθαηνχρνπ. Θα πξέπεη φκσο λα ζπλεθηηκεζνχλ ηα εμήο : - ηα πινία κε Διιεληθή ζεκαία ζα έρνπλ πιεξψκαηα κε αθνξνιφγεηα εηζνδήκαηα. Με ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ ε εθθαζάξηζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. - ην πξφβιεκα ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ δελ είλαη κε ην θφξν. ΣΑΠ.

έξεπλα θ. Γηαηί νη Δ. αιιά θαη ηφζν ιηγφηεξν επηβαξχλεηαη ε δηαθίλεζε θαη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. Ο θφξνο πηα ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο.Α. εξγνζηάζην. Γηαηί ζα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ε θνξνδηαθπγή ΢ηαδηαθά ζα δηακνξθψλεηαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ αμηψλ θαη ζα αθνκνηψλεηαη ην θίλεηξν εηιηθξηλνχο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. θαη απαιιάζζνληαη απφ ην βξαρλά ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ην ηακείν ηνπο.Φ.Κ. ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ελ γέλεη ππ‟ φςηλ : - ν ζηφρνο ηεο επηβνιήο ηνπ θφξνπ θαη ν βαζκφο επίηεπμήο ηνπ κέρξη ζηηγκήο.ι. πξνβιέπεηαη ζε φιν ην θχθισκα δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο αθ‟ ελφο δηελέξγεηα φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθή θάξηα θαη αθ‟ εηέξνπ ζπλερήο θαη ζρεδφλ απηφκαηνο έιεγρνο απνζήθεο. βάζεη εηδηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο.ην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. Καηαβάιινληαη ελ γέλεη απηφκαηα θαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή ζην δεκφζην. ν θαηαλαισηήο ειέγρεηαη κφλν γηα ην αλ αγφξαζε κε πηζησηηθή θάξηα.νη εηζεγήζεηο αξκφδησλ θνξέσλ. Με ηνλ θαη‟ έηνο Νφκν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.Α.).Φ.Α. δηαηεξνχκελσλ θαη λέσλ. θαη φρη απφ ηελ ηηκή ηνπ θαηαλαισηηθνχ είδνπο. .ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ ελαζρνιήζεσλ φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο θ. ιεηηνπξγεί άκεζα απνηξεπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ρξήζε. ΢ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ε ρξήζε ξαβδνθσδηθψλ (barcode).Φ. ηφζν απνηξεπηηθά φζν θαη ζεηηθά.Φ.Κ. πεγή) ζα θαηαβάιιεηαη ν θφξνο.Κ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ειαθξχηεξσλ θαξκάθσλ. ΢ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαξκάθσλ. ηε δεκηνπξγία.πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ρξήζεο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηνπο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. είλαη αλεμάξηεηνη ηεο ηηκήο πώιεζεο Γηαηί ε επηβάξπλζε – ζηελ πγεία. Σαπηφρξνλα κε ηε ρξέσζε ηνπ αγνξαζηή γηα ην πξντφλ ζα ρξεψλεηαη θαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ.Φ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πφξνη ησλ Δ. Οη Δ. είλαη αλεμάξηεηνη ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη θαζνξίδνληαη αλά θπζηθή κνλάδα πξντφληνο (θηιφ. Σαπηφρξνλα ζα εκπεδψλεηαη ε αληίιεςε φηη δελ έρνπλ απνηέιεζκα νη πξνζπάζεηεο θνξνδηαθπγήο.Κ.Α.ι.Α.ηεο έξεπλαο ζρεηηθψλ κεζφδσλ πξνθχιαμεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θφξνο επηβάιιεηαη θαηά ηελ πψιεζε (ιηαληθή ή ρνλδξηθή) ε ζπλαιιαγή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε πηζησηηθή θάξηα. πψο ζα επηβηψζεη ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηνπο θνξνθπγάδεο θ. ηδηαίηεξα ησλ ζηφρσλ απνζάξξπλζεο ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο θαη έκκεζεο επηδφηεζεο ελαιιαθηηθψλ . φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα ζηε δσή απφ ην λα αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ Δθνξία … ΢πκπέξαζκα Με ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θνξνινγνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαηά απιφ. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ. ζηα αληίζηνηρα είδε.ι. ζηα θάξκαθα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ θαξκάθσλ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εηδηθά θαζνξηζκέλσλ θαξκάθσλ.π. Γηα θάζε θνξνινγνχκελν θαηαλαισηηθφ είδνο πξνβιέπεηαη ζε πνην αθξηβψο επίπεδν δηαθίλεζεο (ιηαληθή πψιεζε. . Αθ‟ ελφο ε ιφγσ ηνπ θφξνπ αχμεζε ηεο ηηκήο αγνξάο. Άξα επιφγσο αλακέλεηαη λα βγεη ε Δθνξία απφ ην θέληξν ηεο πξνζνρήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ καο θαη λα απνθιηκαθσζεί ε δηάζεζε θνξνδηαθπγήο.Φ. Δπίζεο ε δηαθνξεηηθή θνξνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ εληζρχεη έκκεζα απηά πνπ πξνθαινχλ ζρεηηθά κηθξφηεξε ή θαζφινπ βιάβε ηεο πγείαο. ΢ηε ζπζθεπαζία ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ αλαγξάθεηαη επθξηλψο «ΦΟΡΟ΢ ΔΠΗΒΑΡΤΝ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΤΓΔΗΑ΢» θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ. . φηη νη θφξνη είλαη δίθαηνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά. Πώο ζα γίλεηαη απ’ επζείαο θαηαβνιή Δ. ηφζν πεξηζζφηεξν δηαζθαιίδεηαη ν δεκφζηνο έιεγρνο ηεο θαηαβνιήο. δελ ζα εμαξηάηαη απφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο.η.Α.Α. ηνλ θαπλφ. Γηαηί επηβάιινληαη Δ.ηεο θξνληίδαο απεμάξηεζεο παιαηψλ ρξεζηψλ. ιίηξν.Φ. επηβάξπλζεο ηεο Τγείαο Ζ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα θάξκαθα. Πώο θαζνξίδεηαη ην ύςνο ησλ Δ.η.Κ. ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ.π. ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο έρνπλ δηαθξηβσζεί πιήξσο – ηδίσο κεηά απφ καθξνρξφληα θπθινθνξία ηνπο – θαη δελ . Αθ‟ εηέξνπ ηα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : .Φ. δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φζν πην θνληά ζηνλ θαηαλαισηή γίλεηαη ε θνξνιφγεζε. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξάζε απεγθισβίδεηαη απφ ηα γξαθεηνθξαηηθά δεζκά θαη θαηεπζχλεηαη ζην βαζηθφ πξννξηζκφ ηεο. κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία. δελ ζα ππάξρεη ζνβαξφ αληηθείκελν θνξνδηαθπγήο. Ζ αληαπνδνηηθή δηάζεζε ησλ πφξσλ ησλ Δ. ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θαη εξεπλψλ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα. ηδίσο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά θάξκαθν ή δξαζηηθή θαξκαθεπηηθή νπζία. ε θνξνιφγεζε ζηαζεξνχ πνζνχ απινπνηεί ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. ειέγρεηαη κε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ζεξαπεία.Κ. ηα νηλνπλεπκαηψδε θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα έρεη ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο. κε ππνρξεσηηθή ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη ίδηαο ινγηθήο θνξνιφγεζε θαη ζηα είδε πνιπηειείαο. Απφ ηελ άιιε.π. Δπί πιένλ. αιιά θαη ε έλδεημε ηεο θνξνιφγεζεο.πιεξψλεη ιηγφηεξνπο θφξνπο. .Α. θαζψο πεξηνξίδεηαη ζε παξαθνινχζεζε κφλν πνζνηήησλ. ρσξίο λα κπαίλνπλ ζην ηακείν ηνπ πσιεηή. ην πεξηβάιινλ θαη ηα θπζηθά δηαζέζηκα αληίζηνηρα – πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θνξνινγνχκελε θαηαλάισζε.). ηεκάρην θ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Η΢ Ση είλαη Δηδηθόο Αληαπνδνηηθόο Φόξνο Καηαλάισζεο Δίλαη θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζηελ θαηαλάισζε ελφο είδνπο γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πξντφλ θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπ. δίθαην θαη αληαγσληζηηθφ ηξφπν.Κ. ηδίσο θπζηθψλ Φάξκαθα. θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα αληίζηνηρνπο ζθνπνχο (απνθαηαζηάζεηο.Κ. ρνλδξηθή. Σν χςνο ηεο θνξνιφγεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ηεο πγείαο θαη ην αληαπνδνηηθφ θφζηνο.

Γηαηί επηβάιινληαη Δ.πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ηδφγνπ θαη ηεο θαηάρξεζήο ηνπ.εξεπλψλ επί ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαπλνχ ζηελ πγεία.π.. κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο.Φ. θαθεηεξίεο.Κ. κειέηε. Σν χςνο ηεο θνξνιφγεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ην αληαπνδνηηθφ θφζηνο. ππεξεζίεο). Ο θφξνο ζηα νηλνπλεπκαηψδε θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ αγνξά. ηα πξνσζεηηθά αέξηα θαη ηα πεηξειαηνεηδή έρεη ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ ελαζρνιήζεσλ φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο θ.απαηηνχληαη ελέξγεηεο πξνζηαζίαο ησλ ιεπηψλ. Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηνλ θαπλφ πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ. .εξεπλψλ επί ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ ζηελ πγεία. . ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ εκπεξηερφκελε πνζφηεηα θαπλνχ. ιεηηνπξγεί άκεζα απνηξεπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ρξήζε. εζηηαηφξηα θ. ηηο ζπζθεπαζίεο. . ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα (θίιηξα θ.Φ. Αθ‟ εηέξνπ ηα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . ζηα νηλνπλεπκαηώδε Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα νηλνπλεπκαηψδε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζή ηνπο.Κ.π. ή είλαη επθνιφηεξα αλαθπθιψζηκα. ΢εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζθνππηδηψλ θαιχπηνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο θφξνπο πεξηνπζίαο.Κ.εξεπλψλ επί ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηδφγνπ ζηελ πγεία. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ εκπεξηερφκελε πνζφηεηα νηλνπλεχκαηνο θαη ηελ θαζαξφηεηά ηνπ. ηφζν απνηξεπηηθά φζν θαη ζεηηθά. Ζ ηηκή ηεο ζαθνχιαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο ηπρεξνχ παηρληδηνχ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ ελαζρνιήζεσλ φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο θ. Δπνκέλσο ν ηειηθφο θαηαλαισηήο. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο. θαη κπνξεί λα απνιακβάλεη αλέκεια ην θαγεηφ ή ην πνηφ ηνπ. .ι. ηδίσο ειιεληθήο πξνειεχζεσο Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα νηλνπλεπκαηψδε πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . . ζεσξνχληαη απφ θνξνινγηθή άπνςε θαηαλαισηήο. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ρξήζεο θαη ηεο θαηάρξεζεο νηλνπλεπκαησδψλ. θαηλνηνκηψλ θ.Κ. . . ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά κάξθα βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.Α. ζηα ηπρεξά παηρλίδηα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα ηπρεξά παηρλίδηα απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ην ηδφγν.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. . Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα ηπρεξά παηρλίδηα πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . βάζεη νηθνλνκηθήο κειέηεο.). ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρα.Φ. Διέγρεηαη δειαδή ε ηνπνζέηεζε ησλ ζθνππηδηψλ ζε ζαθνχιεο εηδηθέο γηα ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ή ρψξν ηαθήο πνπ πξννξίδνληαη ηα ζθνππίδηα. κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο.ηεο θξνληίδαο απεμάξηεζεο παιαηψλ ρξεζηψλ. κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο. ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ.ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο.ηεο έξεπλαο ζρεηηθψλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. . Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ. δελ έρεη θακία ζρέζε κε θφξνπο θαη θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Καηά πεξίπησζε ηα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : .εξεπλψλ επί ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θάξκαθνπ ζηελ πγεία. έξγα. Δπίζεο ε δηαθνξεηηθή θνξνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ εληζρχεη έκκεζα απηά πνπ πξνθαινχλ ζρεηηθά κηθξφηεξε ή θαζφινπ βιάβε ηνπ Πεξηβάιινληνο. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πιηθψλ.ηεο θξνληίδαο απεμάξηεζεο παιαηψλ ρξεζηψλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιισλ ζπζθεπαζηψλ γηα ζθνππίδηα.ι.πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ρξήζεο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηνπ θαπλνχ.ι. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ειαθξχηεξσλ ή ζρεηηθά πγηεηλφηεξσλ πνηψλ. δελ θνξνινγνχληαη. . ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πνηνχ. . Σα θέληξα αλαςπρήο (κπαξ.ι. επηβάξπλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Ζ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα ζθνππίδηα. φπνπ ζεξβίξνληαη πνηά ρχκα.π.Α. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο πνηνχ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.Φ.π. θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή.Α.Α. . Ο θφξνο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα. ζηα ζθνππίδηα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα ζθνππίδηα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο (έξεπλα. Αθ‟ ελφο ε ιφγσ θφξνπ αχμεζε ηεο ηηκήο αγνξάο.π. . Ο θφξνο ζηα θαζνξηζκέλα θάξκαθα θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ αγνξά. . .ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ ελαζρνιήζεσλ φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο θ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά παθέην θαη κάξθα. ζηνλ θαπλό Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηνλ θαπλφ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζή ηνπ. θαζψο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο πξνζηαηεπηηθνχ θίιηξνπ.).πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. Ο θφξνο ζηνλ θαπλφ θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ αγνξά. ν πειάηεο. Ζ θνξνιφγεζε ησλ ζθνππηδηψλ γίλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνκήζεηα εηδηθψλ ράξηηλσλ ζαθνπιψλ.Α.ι.ηεο θξνληίδαο απεμάξηεζεο παιαηψλ ρξεζηψλ. κε ξχζκηζε θαηά είδνο ηπρεξνχ παηρληδηνχ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.δξάζεσλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε εηδψλ πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.Φ. . κε εκθαλή έλδεημε ηνπ θνξέα πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ κνξθή ηνπ παηρληδηνχ. θαη φρη απφ ηελ ηηκή ηνπ θαηαλαισηηθνχ είδνπο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ζρεηηθά ιηγφηεξν βιαβεξψλ παηρληδηψλ.ι. . ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε ιήςε θαξκάθσλ.Κ. αιιά θαη ε έλδεημε ηεο θνξνιφγεζεο.π.

Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα πεηξειαηνεηδή πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ηεο θάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ κε ρξήζε θαιχηεξσλ θαπζίκσλ ή άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο.ι.εξεπλψλ ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ. ζηα πξνσζεηηθά αέξηα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα πξνσζεηηθά αέξηα (πξνπάλην θ.αληίζηνηρσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.Α. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο πιηθνχ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.. Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηελ ελέξγεηα πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ.δξάζεσλ πεξηνξηζκνχ ή απνηξνπήο ηεο ρξήζεο πεηξειαηνεηδψλ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. γπάιηλεο. Ο θφξνο ζηα πξνσζεηηθά αέξηα θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ην εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξντφληνο. ηφζν απνηξεπηηθά φζν θαη ζεηηθά. . θαζψο είλαη επθνιφηεξα ή πιήξσο αλαλεψζηκα. αλάισζεο Φπζηθώλ Γηαζεζίκσλ Ζ εηδηθή θνξνιφγεζε ηεο αλάισζεο θπζηθψλ δηαζεζίκσλ (νξπθηά θαχζηκα. πεηξέιαην θ. ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ.δξάζεσλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ αλάισζε κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ.) απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηε ρξήζε κε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο ε δηαθνξεηηθή θνξνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ εληζρχεη έκκεζα απηά πνπ πξνθαινχλ ζρεηηθά κηθξφηεξε ή θαζφινπ βιάβε ηνπ Πεξηβάιινληνο. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ εκπεξηερφκελε πνζφηεηα κε αλαθπθιψζηκνπ πιηθνχ θαη ην είδνο ηνπ.π. κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο. . ζηα πεηξειαηνεηδή Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα πεηξειαηνεηδή (βελδίλε. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ηεο θάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ κε ρξήζε θαιχηεξσλ θαπζίκσλ ή άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο. ιηγλίηεο.Α. Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη θαη ηππψλεηαη επθξηλψο ζρεηηθή έλδεημε : «ΦΟΡΟ΢ ΢Τ΢ΚΔΤΑ΢ΗΑ΢» θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ. ιηζάλζξαθαο. κεηαιιηθέο θ. ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ.αληίζηνηρσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.ηεο έξεπλαο ζρεηηθψλ κεζφδσλ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ δηαζεζίκσλ.. θαηλνηνκηψλ θ.ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ (δξφκνη. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ηεο θάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ρσξίο ηε ρξήζε πξνσζεηηθψλ αεξίσλ. ιηκάληα. έρεη ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ θαη επξχηεξα ηνπ Πεξηβάιινληνο. Αθ‟ ελφο ε ιφγσ θφξνπ αχμεζε ηνπ θφζηνπο αλάισζεο ιεηηνπξγεί άκεζα απνηξεπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ρξήζε.εξεπλψλ παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο.ι. Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηα πξνσζεηηθά αέξηα πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : .Α. λέσλ πιηθψλ. .π.Φ. . . κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θ.ι. . ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο θαπζίκνπ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα. . Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.Α. .ι. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο πεγήο ελέξγεηαο βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.Φ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ..). .Α.εξεπλψλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ θαχζεο.) απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηε ρξήζε πξνσζεηηθψλ αεξίσλ πνπ επηβαξχλνπλ ην Πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ην ζηξψκα φδνληνο.Κ. Γηαηί επηβάιινληαη Δ.Φ. Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη θαη ηππψλεηαη επθξηλψο ζρεηηθή έλδεημε : «ΦΟΡΟ΢ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ» θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ εκπεξηερφκελε πνζφηεηα επηβιαβνχο πιηθνχ θαη ην είδνο ηνπ.π.εξεπλψλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ θαχζεο.δξάζεσλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ.π. .) απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηελ θαχζε ηνπο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε αλαθπθιψζηκσλ ή ζρεηηθά επθνιφηεξα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηηο ζπζθεπαζίεο πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . λεξφ). . .Κ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο πεγήο ελέξγεηαο (πεηξέιαην.εξεπλψλ παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ. Ο θφξνο ζηα πεηξειαηνεηδή θαηαβάιιεηαη απ‟ επζείαο απφ ηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ αγνξά. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο πιηθνχ βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα.πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ρξήζεο πξνσζεηηθψλ αεξίσλ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. Αθ‟ εηέξνπ ηα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . Σν χςνο ηεο θνξνιφγεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ην αληαπνδνηηθφ θφζηνο. ζηελ ελέξγεηα Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ ελέξγεηα απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηηο θαηά πεξίπησζε επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο ηεο. θαη φρη απφ ηελ ηηκή ηνπ θαηαλαισηηθνχ είδνπο. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ πνζφηεηα εθπεκπνκέλσλ αεξίσλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. . γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πδξεπηηθνχο ζθνπνχο. θξάγκα).π.Φ.ηεο επεμεξγαζίαο ζθνππηδηψλ. ηχξθε. .δξάζεσλ πεξηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ελέξγεηαο. θάξβνπλν.Φ. . .Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.εξεπλψλ παξαγσγήο θαιχηεξα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. .ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. . Ο θφξνο ζηηο ζπζθεπαζίεο θαηαβάιιεηαη απφ ην εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξντφληνο. . Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.κειεηψλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο .ηεο επεμεξγαζίαο ζθνππηδηψλ.ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ..πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ απνηξνπήο ηεο ρξήζεο κε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηά ησλ εθπεκπνκέλσλ αεξίσλ ηνπο ή ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.Κ.Κ.Κ. .ι. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο θαπζίκνπ. ζηηο ζπζθεπαζίεο Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηηο ζπζθεπαζίεο (πιαζηηθέο.

ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή αθαηξεί θάζε πεξηζψξην ιαζξεκπνξίνπ κεγάιεο θιίκαθαο. χδαηνο κε θαηάιιεινπο κεηξεηέο πνζνηήησλ ζηελ θεθαιή.ι. . ν έιεγρνο ησλ δηαθηλνπκέλσλ πνζνηήησλ είλαη απιή δηαπίζησζε ηνπ ππνινίπνπ απνζήθεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θχθισκα δηαθίλεζεο. φκσο. ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ.) πνπ ειέγρνληαη καθξνζθνπηθά. Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο πνιπηειείαο θαηαβάιινληαη θαηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο απ‟ επζείαο απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη απνδίδνληαη απηφκαηα. φπσο ζηα πεηξειαηνεηδή θαη ηνλ θαπλφ. ιίκλε. Παξάδεηγκα : γηα λα θνξνδηαθχγεη έλαο πξαηεξηνχρνο βελδίλεο ζα πξέπεη : 1. Καζψο απηφ ην ππφινηπν ειέγρεηαη επρεξψο θαη ζρεδφλ απηφκαηα. ν θφξνο ζε θέξδε απφ ιαρεία.Κ. θξάγκα. θαη αθ‟ εηέξνπ νη επνπηηθνί έιεγρνη δηαζηαχξσζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ πνζνηήησλ δελ αθήλνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο. ιαρεηνθφξεο αγνξέο. γηα φζν ρξφλν δελ έρεη δηαζέζεη ην ιαζξαίν εκπφξεπκα.Φ. αθ‟ εηέξνπ. ελψ νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ηνπ κεραληζκνχ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο.). ΢ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο θφξνπ (ζην εξγνζηάζην ή ηελ πεγή). αθ‟ ελφο νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο δελ είζηζηαη λα θνξνδηαθεχγνπλ. δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ θαηαλάισζε. Σν βπηίν λα πξνκεζεπηεί ιαζξαία βελδίλε απφ δηπιηζηήξην ή κεγαινιαζξέκπνξνπο. Γηαηί ζα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ε θνξνδηαθπγή Γηαηί θαηά πξψηνλ ε εθ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο δπζρέξεηα θνξνδηαθπγήο ζα εληζρχεηαη απφ ηελ πιεξέζηεξε καθξνζθνπηθή εκπεηξία. θαηαλάισζε θ. πνηάκη. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα θαηαινγίδεηαη κε πξνκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρεηηθή άδεηα ιήςεο χδαηνο.κειεηψλ θαη κέηξσλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ χδαηνο .Α. αληηζηνηρεί θαη ζηηο ηδηαίηεξεο δαπάλεο κέξηκλαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εηδψλ πνιπηειείαο θαη ησλ θαηφρσλ ηνπο. ιφγσ ηεο ζπλαιιαγήο κε επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. ΠΡΟ-ΠΟ θ.Α. είλαη κφλν γηα ιίγα ζρεηηθά πξντφληα θαη κφλν γηα ηηο δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο.π.π. ζηελ πδξνιεςία Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ πδξνιεςία απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. αξδεπφκελε έθηαζε. . Γίλεηαη επηκέηξεζε ησλ θ. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ.) πνπ ειέγρνληαη καθξνζθνπηθά. Σα σο άλσ 2 έσο 4 γίλνληαη ζήκεξα. ηα πεξηζψξηα αμηφινγεο θνξνδηαθπγήο είλαη ακειεηέα. Να πξνκεζεπηεί βελδίλε απφ ιαζξαίν βπηίν 4. ιφγσ ηεο αληαπνδνηηθήο δηάζεζεο ησλ πφξσλ ζε θνηλσληθά απνδεθηνχο ζθνπνχο. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ. Να θξχςεη ην ππφινηπν απνζήθεο ηνπ.Κ. Σα έζνδα απφ ηελ εηδηθή θνξνιφγεζε ζηελ πδξνιεςία πξννξίδνληαη αληαπνδνηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε : . ην ρηχπεκα ζηα θπθιψκαηα ιαζξεκπνξίνπ είλαη ζπληξηπηηθφ. Με κηα καηηά ζηα ηζνδχγηα ζα μερσξίδνπλ νη θνξνθπγάδεο. Απφ ηελ άιιε. ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη θνξνθπγάδεο. Πνηνη θόξνη αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο Δ. ηδηαίηεξα ε ΓΔΖ. θαη εηδηθφηεξα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Γηαηί θαη πώο επηβάιινληαη Δ. ΢πκπέξαζκα Σν πιέγκα ησλ πξνηεηλφκελσλ Δ. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειέγρσλ απνζήθεο.δξάζεσλ πεξηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ χδαηνο. Άιισζηε απηή ε παξαθνινχζεζε δηαθίλεζεο.κ. θαζψο θαη δηάθνξνη Δηδηθνί Φφξνη Καηαλάισζεο (Δ. γεψηξεζε). Οη επηκεηξεκέλεο πνζφηεηεο δηαζηαπξψλνληαη κε άιιεο ζπλαθείο (φγθνο εμφξπμεο. πνιχηηκνη ιίζνη) αθ‟ ελφο αληαπνθξίλεηαη ζην θνηλφ πεξί θνξνινγηθνχ δηθαίνπ αίζζεκα αιιά. Ο θφξνο ζηελ πδξνιεςία θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηφπν πδξνιεςίαο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ έκκεζε πξηκνδφηεζε ηεο θάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ κε ρξήζε πεγψλ χδαηνο πην θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ. θαηαλάισζε θ. Γίλεηαη επηκέηξεζε ησλ παξαγνκέλσλ ΧΥΒ κε θαηάιιεινπο κεηξεηέο πνζνηήησλ ζηελ έμνδν ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο.π. ε πξνζπκία ζχκπξαμεο θαηαλαισηψλ ζην ιαζξεκπφξην ζα ζπξξηθλψλεηαη κέρξηο εμαθαλίζεσο. Γηα λα σθειεζνχλ ππνςήθηνη ιαζξέκπνξνη απαηηείηαη λα έιζνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο πξνδήισο παξάλνκε ζπλαιιαγή κε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ.Α.ι.Α. ψζηε λα ππάξρεη θέξδνο γηα ηνπο ιαζξέκπνξνπο. 2.Α.Κ. ΢ηνλ αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ θαηά είδνο πεγήο πδξνιεςίαο βαξχλεη θαζνξηζηηθά ε εκπεξηζηαησκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαγσγηθνχ θνξέα. Οη επηκεηξεκέλεο πνζφηεηεο χδαηνο δηαζηαπξψλνληαη κε ζπλαθείο πνζφηεηεο (θαηαλάισζε ξεχκαηνο γηα άληιεζε.Φ. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.Φ. νη εηδηθνί θφξνη ζε είδε πνιπηειείαο. Σν θπξηφηεξν. Ο ζπλδπαζκφο αθ‟ ελφο ηεο βαζηκφηεηαο ηεο θνξνιφγεζεο θαη ηεο δηαθαλνχο δηάζεζεο ησλ πφξσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ θφξσλ θαη ηνπ επρεξνχο ειέγρνπ ησλ δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ.Φ.ιπ..). κε απ‟ επζείαο θαηαβνιή θφξνπ είλαη αδχλαηε. Οη θφξνη πνιπηειείαο δηαηίζεληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. δηαζθαιίδνπλ ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.αληίζηνηρσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.Α.ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.Φ.Κ.Π. θ. Απηνί νη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ κέξνο ηνπ θφξνπ. Καη. Γηαηί δελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή θνξνδηαθπγή Ζ πιήξσο παξάλνκε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθηλνχλ πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε Δ. είλαη ε πξννδεπηηθή εμνηθείσζε ηεο αγνξάο ζην λέν θνξνινγηθφ ηνπίν. 3. . Να βξεη θαηαλαισηέο πξφζπκνπο λα θνξνδηαθχγνπλ ελ γλψζεη ηνπο θαη ελψ θαηαβάιινπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφξνπ. Ο θφξνο θαζνξίδεηαη θαηά είδνο πεγήο πδξνιεςίαο (πεγή. πνιχηηκα κέηαιια. θνξνινγεί ζηνρεπκέλα.Κ. πνιπηειείαο Ζ θνξνιφγεζε ησλ εηδψλ πνιπηειείαο (ρξπζφο.Ο θφξνο ζηελ ελέξγεηα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ελέξγεηαο. ΢χληνκα φινη ζα αληηιεθζνχλ φηη δελ πεξλάλε ηα παιηά θφιπα θαη δελ ζπκθέξεη ε θνξνδηαθπγή φηαλ είλαη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ζε πηάζνπλ (Decision making under uncertainty). ΢ηα ίδηα είδε.Κ. αιιά ην ππ‟ αξηζκφλ 1 αιιάδεη ηειείσο ην ηνπίν.Φ.ι.

ζε θξαηηθνδίαηηεο ζηαδηνδξνκίεο. ΢ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ν εηιηθξηλήο θνξνινγνχκελνο αζρνιείηαη κε ηε δσή ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη παξεκπηπηφλησο θάλεη θαη ηξία απιά πξάγκαηα γηα ηελ Δθνξία : . Ζ δηαθνξά είλαη πξνθαλψο εμαηξεηηθά κεγάιε. Ζ πνιππφζεηε έμνδνο ζηηο ρξεκαηαγνξέο ζα είλαη φρη κφλν εθηθηή. φηαλ ην απνθηά. Καη απηή ε αλαινγία εθθξάδεηαη αξθεηά θαιά θαη ζίγνπξα απιά κε βάζε ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο.δειψλεη ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. θαη ηδηαίηεξα ζηε θνξνινγηθή.Γ. αιιά απφ ζέζε ηζρχνο. πνπ παξνπζηάζζεθε παξαπάλσ. αλεμάξηεηα αλ απηή αμηνπνηείηαη ή φρη. Σν ρηχπεκα είλαη ζπληξηπηηθφ. αθνχ εληζρχεη θνξνινγηθά ηελ ηάζε αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο. Ζ θνξνεηζπξαθηηθή απιεζηία ηνπ απνιχησο αλαπνηειεζκαηηθνχ θξάηνπο πξπηαλεχεη ζε φιεο ηηο ξπζκίζεηο. Σν ζχζηεκα δελ βαζίδεηαη ζε δησθηηθά κέηξα. ε πξνηεηλφκελε λέα αληίιεςε ζηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε πεξηνπζίαο θαη εηζνδεκάησλ νδεγεί ζε ιηγφηεξνπο θφξνπο γηα φινπο θαη αβίαζηε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Με ην λέν ζχζηεκα ιαζξεκπφξην ζα ππάξρεη κφλν ελ γλψζεη ηνπ. Ζ θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο βάζεη ηεο αμίαο ηεο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη πξέπεη λα πιεξψλνπκε ζην Κξάηνο αλάινγα κε απηά πνπ καο πξνζθέξεη. ζε δηαβφεηνπο κεραληζκνχο ζαλ ην ΢. Ζ κεληαία εθθαζάξηζε θαη θαηαβνιή ησλ θφξσλ πεξηνπζίαο νδεγεί ζε άκεζν θιείζηκν θάζε θνξνινγηθήο εθθξεκφηεηαο. γηα ην ιφγν φηη απιψο κπνξεί λα απνδψζεη έζνδα. ΢πγρξφλσο ε δηαθαλήο θαη εηδηθή αληαπνδνηηθή δηάζεζε ησλ θφξσλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο αιιάδεη θαη ηελ ςπρνινγηθή ρξνηά ηεο θαηαβνιήο θφξσλ. Καη γηαηί αληίζηνηρα λα κελ θνξνινγείηαη ζεκαληηθά θάπνηνο κε κεγάιε κνλνθαηνηθία θαη εμνρηθή βίια πνπ ηα ζπληεξεί κε ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ . Οη κεραληζκνί ειέγρνπ είλαη δνκηθά πξνηεξήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πξννπηηθή θαη κφλν ηεο Διιεληθήο Αλαγέλλεζεο αλακέλεηαη λα απνθιηκαθψζεη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο θαη αληίζηνηρε κείσζε δαπαλψλ. είλαη πξνβιεκαηηθφ. θαη αθ‟ εηέξνπ είλαη αλαπηπμηαθή. αλ είλαη πνιχπινθν. Δπνκέλσο ζα απνθιηκαθσζνχλ νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ. Σν ίδην θαη νη αγνξέο κε πηζησηηθή θάξηα ησλ θνξνινγνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ. ΢ήκεξα ν θαηαλαισηήο κπνξεί θάιιηζηα λα ςσλίδεη αλύπνπηνο ιαζξαία πξντφληα. Ζ θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο. είλαη αληηπαξαγσγηθή θαη αληηαλαπηπμηαθή. Ζ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ. θαη ηειείσο επηθνπξηθά. Σηκσξεί ζηελ νπζία ηε δεκηνπξγηθφηεηα.δειψλεη ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ αμία ηνπ. Ζ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ είλαη απφ ζέζε ηζρχνο. ΋ια απηά ελδηαθέξνπλ αθφκα ιηγφηεξν κία πνιχ κεγάιε κεξίδα εθνξηαθψλ ππαιιήισλ θαη ινγηζηψλ. Άκεζε είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. μεθάζαξν θαη απιφ. γηα ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο φηη έρεη πεξηζψξηα βειηηψζεσλ. έρεη πξψηα απφ φια λα θάλεη κε θάπνηεο πξνθαλείο δηαπηζηψζεηο. ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα είλαη κία παγίδα. Πξφζζεηε κείσζε θφξσλ αλακέλεηαη επιφγσο λα πξνθχςεη απφ ηελ ζηαδηαθή πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ Κξάηνπο. «Η κέξα κε ηε λύρηα» Απφ ηε κία είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αηηηνινγεί αθξηβψο ηη θνξνινγεί θαη γηαηί ην θνξνινγεί. κε ην ζεκεξηλφ θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα. είλαη αθ‟ ελφο δίθαηα. ζηε δηαθζνξά. πνπ κάιηζηα είλαη ζρεηηθά ιίγα. ψζηε λα πιεξψλεη κε άλεζε ηνπο θφξνπο ηνπ – πνπ είλαη θαη ιηγφηεξνη. Δπί πιένλ. Υψξηα ε γξαθεηνθξαηία ησλ δειψζεσλ θαη ησλ αηειείσησλ δηθαηνινγεηηθψλ.έρεη καδί ηνπ ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα γηα ηηο αγνξέο εηδψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή θνξνιφγεζε. Αθφκε θαη ην πην δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. είλαη αζθαιέο πξνκήλπκα απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν λέν ζχζηεκα κάιηζηα. ΋κσο εδψ δελ έρνπκε ιφγν λα ζπγθξίλνπκε ηε ζεκεξηλή θαηάληηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Φόξνο εμέρνπζαο πεξηνπζίαο ή θόξνο εηζνδήκαηνο . φηαλ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηιηθξηλνχο θνξνινγνχκελνπ. ζηελ εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ θαη δεκφζηαο πεξηνπζίαο.Ο. ζχκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. αιιά θαη ηεο πξνηεηλφκελεο Πνιηηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. έρνπκε θάζε ιφγν λα ζπγθξίλνπκε ην ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ αθνινπζείηαη. θαη απφ ηελ άιιε έλα «ζχζηεκα-κπνπινχθη» φπνπ θνξνινγείηαη ην θάζε ηη. Φνξνδνηηθή ππνρξέσζε ή θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα . φζν ζα ρξεζηκνπνηείηαη. πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη φηη εθθξάδνπλ ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Οη θφξνη ζα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνη θαη δελ ζα απαηηείηαη λα θάλνπκε θαη ηίπνηα δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν. Καη ζην δηακνξθσλφκελν επηρεηξεκαηηθφ θαη εξγαζηαθφ παξάδεηζν έρεη θάζε επθαηξία λα απνθηά εηζνδήκαηα. Καη ηζηνξηθά ε απιφηεηα ζηε λνκνζεζία. Καη νδεγεί ηειηθά ζε φιν θαη πην ζπληεξεηηθέο επελδπηηθέο επηινγέο. Ζ δηαθνξά ζηε δπλεηηθή πειαηεία ησλ ιαζξεκπφξσλ είλαη κεγάιε. Αληίζεηα. Θα απαηηνχληαη θαηά πνιχ ιηγφηεξνη έιεγρνη. Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο απνηξεπηηθήο ηζρχνο.Δ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θεληξηθή δηαθνξά θηινζνθίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Γηαηί δελ ζα είλαη πηα βξαρλάο ε Δθνξία θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Γηαηί ζα έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ηνπίν. ιφγσ δεπηεξνγελψλ επεξγεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θνξνινγηθήο επαλάζηαζεο. Πνιιέο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο είλαη «πίζσ» ζηελ αμηνπνίεζε. φπνπ κπνξείο λα βξεζείο λα ρξεηάδεηαη λα απνδείμεηο «φηη δελ είζαη ειέθαληαο». . ζα γίλεηαη φιν θαη πην απηφκαην. εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπά έμνδα. νη νπνίνη βιέπνπλ ηα ρίιηαδπφ ηεξηίπηα θαη παξαζπξάθηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο επαγγεικαηηθή επθαηξία. ΢ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Καη γηαηί λα πιεξψλεη ν πξψηνο ηελ Αζηπλνκία θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή πνπ ν δεχηεξνο απαηηεί λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπ . . Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ έρεη θάζε ιφγν θαη δπλαηφηεηα λα ζηξαθεί ζην πψο ζα απμήζεη ηα κε θνξνινγηθά έζνδα. . Γηαηί ζα πιεξώλνπκε ζπλνιηθά ιηγόηεξνπο θόξνπο Βαζηθά γηαηί ζα έρνπκε ιηγφηεξν Κξάηνο λα ζπληεξνχκε θαη ηαπηφρξνλα ακειεηέα θνξνδηαθπγή. Δίλαη άιιν λα μέξεηο φηη νη θφξνη ζνπ πάλε ζηε «καχξε ηξχπα» θαη άιιν λα βιέπεηο «λα πηάλνπλ ηφπν».΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΜΔ ΣΟ ΢ΗΜΔΡΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ Πξνζπαζψληαο θαλείο λα ζπγθξίλεη ην θαηλνηφκν θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Γηαηί άξαγε είλαη δίθαην λα θνξνινγείηαη έλαο πςειφκηζζνο πνπ δεη ζε έλα θησρηθφ δηακέξηζκα . Οη πνιχπινθεο δηαηάμεηο είλαη εγγελέο θαη απηνηειέο πξφβιεκα. Πξνθαλήο είλαη θαη ε δηαθνξά απιφηεηαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Ζ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ είλαη θάηη πνπ ελδηαθέξεη θαη πνιχ ηνλ ζχγρξνλν θνξνινγηθφ καο λνκνζέηε.

Α. Σν γλσζηφ ζχλζεκα «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θζάλεη κέρξη θαη ηε ιηαληθή.Π. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά «παξαζπξάθηα» θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. άξα απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο». Γηαηί δελ θνξνινγνύληαη νη θαηαζέζεηο Αλαθέξεηαη φηη νη θαηαζέζεηο.Π. Μία αηειείσηε γξαθεηνθξαηία θαη ην δέιεαξ ηεο θνξνδηαθπγήο ηεξάζηην. Ο εηιηθξηλήο θνξνινγνχκελνο επηρεηξεκαηίαο είλαη «ζθαγκέλνο» απέλαληη ζηνλ αληαγσληζηή πνπ ιαδψλεη ή δειψλεη έδξα ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν. αιιάδεη ηειείσο ηελ ςπρνινγηθή ζηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απέλαληη ζηε θνξνιφγεζε. Δ. δελ ζα έρνπλ λφεκα πιένλ νη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. δηακνξθψλεη πεξηβάιινλ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Αο θαληαζηνχκε πψο αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ παίξλνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. «ηειεηψλεη» ην ζέκα.Α. λα εζηηάζνπκε ζην γηαηί είλαη ζσζηφ λα ζπκβαίλεη απηφ. ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάισζε θπζηθψλ δηαζεζίκσλ. θαζψο κε απηή εμνβειίδεηαη θαη ε πνιηηηθή ζπλαιιαγή. Έρνπκε απνδερζεί σο θπζηνινγηθφ ην λα θαζνξίδνπλ νη θφξνη ην ηη ζα απνθαζίζνπκε λα θάλνπκε ζηε δσή καο. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηδηθή αληαπνδνηηθή δηάζεζε ησλ εζφδσλ. ΢πλεπψο πξνθχπηεη επζέσο ην εξψηεκα : ΋ηαλ εχινγεο επηβαξχλζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ (ηεο δηαθνξάο ηηκψλ παξαγσγνχ – θαηαλαισηή ελ νιίγνηο). Αθφκε θαη ν εηιηθξηλήο θνξνινγνχκελνο. Αλ ην ζέιεη πξάγκαηη.Α. γηα ην δηακεξηζκαηάθη πνπ λνηθηάδεη γηα λα θάλεη νηθνλνκίεο. θαη ηέινο κε ηελ Δθνξία.Α. Ηδηαίηεξα νη Δ. ΢ήκεξα ηνλ θνξνινγνχκε γηα ην κηζζφ θαη. ηνπ αλαγλσξίδνπκε κία κηθξή έθπησζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο.ηη αθξηβψο παξέρεη ζηνλ θαζέλα καο. πνπ θάπσο πξνσζεί. έρεη ην πξφβιεκα κε ηηο δηαδηθαζίεο επηζηξνθψλ Φ. Οη δπλάκεηο ηνπ θέξδνπο ζην λέν ηνπίν. Ο Ronald Coase ηηκήζεθε κε ην Νφκπει Οηθνλνκίαο ‟91 γηα ην ζπκπέξαζκα : «φζν κηθξφηεξν ην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη βέιηηζηε ε απφδνζε ηνπο. ΋πσο ζα δεηρζεί παξαθάησ. Οη Δ. ΢ην λέν θνξνινγηθφ ηνπίν. ηελ αλάπηπμε. ΢ε κία επέλδπζε 100. είλαη αθνξνιφγεηνο. ηφηε ε επαρζέζηαηε θνξνιφγεζή ηνπο δελ νδεγεί αζθαιψο ζηελ ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο . αληηζηξαηεχνληαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Ζ άκεζε απφδνζε ησλ πεξηζζφηεξσλ Δ. Ζ απιφηεηα ζηνλ έιεγρν απνζήθεο.Α. ΢πλδπάδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθά δίθαηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε κε ηελ απινχζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε θνξνεηζπξαθηηθή δηαδηθαζία. ζην θφζηνο κεηαθνξάο. Ζ θνξνδηαθπγή πιένλ δελ ζα έρεη εχθνια ηελ αλνρή ηνπ θνηλνχ. (23% ζην ηδίξν !!!).π. Οη αλακελφκελεο επξείεο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ είλαη πξνο αμηνιφγεζε. Απφ ηελ άιιε. νχηε ππάξρεη δηέμνδνο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. δελ είλαη ην κφλν ειάηησκά ηνπ. 1% ην ρξφλν ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο.000 € π. ν αληαγσληζκφο ζηξέθεηαη απφ κφλνο ηνπ θαηά θχξην ιφγν ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.. Καη ρσξίο ηε λφζεπζή ηνπ κε ηα θνξνινγηθά θαη ηηο επηδνηήζεηο. ζήκεξα ν επηρεηξεκαηίαο ππνινγίδεη ζε έλα θέξδνο πξν θφξσλ 15%. Δπί πιένλ ν ίδηνο «ινγηζηήο» ζήκεξα ζα «ηξέμεη» θαη επηδφηεζε γηα ηελ θαηλνηφκα … επέλδπζε κε ηηο ππεξηηκνινγήζεηο. Γελ ζα ππάξρεη πηα άμην ιφγνπ πεξηζψξην ιαζξεκπνξίαο. φκσο.Α. ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο. επηβάιινληαη κεηά ιφγνπ γλψζεσο ζε απνιχησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη έλα αθφκε πξφβιεκα. κε ηηο ίδηεο επηινγέο.Φ.Π. Οη απνηακηεπηέο – κε ηελ κεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ – ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο δαλεηνιήπηεο. είλαη απέλαληη ζην «ζεψξεκα Coase».Φ. Θα ηελ εληζρχεη εθ θαηαζθεπήο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα.Κ. ΢ην θαπηηαιηζηηθφ καο ζχζηεκα νη θαηαζέζεηο έρνπλ αλαπηπμηαθφ ξφιν.000 €. αλ πξνζζέζνπκε θαη ηε δπλεηηθή θνξνδηαθπγή απφ ην Φ. Αληί λα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζα αζρνιείηαη κε ην πψο ζα γιπηψλεη λφκηκα θφξνπο. Γειεηεξηάδεηαη ε αγνξά φηαλ ν θφξνο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο αληαγσληζκνχ. Αιιά απηφ ζα θαηέιεγε λα καο ζηνηρίδεη αξθεηά αθξηβφηεξα αιιά θαη λα ζηεξνχληαη βαζηθέο ππεξεζίεο νη αζζελέζηεξνη.Θα ήηαλ ηδαληθφ λα κπνξνχζακε λα πιεξψλνπκε ζην Κξάηνο φ. Ο θφξνο ζηηο θαηαζέζεηο κεηαθπιίεηαη ζην θφζηνο ρξήκαηνο ησλ . αιιά ηελ εμππεξεηνχλ δξαζηηθά θαη ζηνρεπκέλα. φπσο π. ΢ηε ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα. Γεπηεξεπφλησο ζπλεγνξνχλ θαη νη ιηγφηεξνη θφξνη. Σν ίδην θαη ηα παληνεηδή ζπζηήκαηα θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ. Δίλαη θφξνη πνπ φρη κφλν δελ αληηζηξαηεχνληαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. έρνπλ πιένλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθά κφλν κε ηνλ αληαγσληζκφ.. φκσο.Κ. ε ζπζηεκαηηθή πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο Δπίζεο. αλακέλεηαη επιφγσο λα ζπγθηλήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο.Α. Καιχηεξα.Κ.). ε ηζνπεδσηηθή εηζπξαθηηθή ινγηθή ηνπ Φ. αιιά φρη ζε φια. Δίλαη δπλαηφλ λα αλαηξαπεί κε ζνβαηίζκαηα θαη ζθιεξά κέηξα .Φ. Καη λα ζθεθζνχκε φηη ζεσξείηαη ε λαπαξρίδα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο κε ηε θνξνιφγεζε ηεο πεξηνπζίαο είλαη ε βέιηηζηε ιχζε.Α.ι. ε απιφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ.ρ. ε κεληαία εθθαζάξηζε θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. Οχηε κπνξεί λα θξπθηεί ηίπνηα. ην ζχζηεκα ηνλ βνεζά ηδαληθά λα πξνθφςεη. πνπ είλαη ζρεδφλ απηφκαηνο. ζα βάιεη πάλσ-πάλσ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ην πψο ζα κεηψζεη απηέο ηηο 5.Φ.Π.Κ. Μεγάιε δηαθνξά.ρ. ΢ήκεξα ην ζχζηεκα ηνλ «αξκέγεη» πξηλ πξνθφςεη. Ζ θνξνδηαθπγή πνπ ζήκεξα νξγηάδεη ζηα πεηξειαηνεηδή.Π. ηφηε ηα εθηθηά λφκηκα θέξδε σρξηνχλ κπξνζηά ζηα θέξδε πνπ κπνξεί λα βγάιεη θαλείο ζην «ινγηζηήξην». . Καη ηελ θαηλνηνκία ή ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ζα ηελ πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε – ή κε δηθά ηεο ιεθηά ή κε δάλεην – κε επελδχζεηο πνπ ζα «βγαίλνπλ ζηα ίζηα». ηα πνηά θαη ηα ηζηγάξα.000 € ππνινγίδεη φηη ζα ηνπ πάξεη θάπνπ ηηο 5. ή Δηδηθνί Φόξνη Καηαλάισζεο & Φ. Καη πάιη ε δίθαηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο είλαη εκθαλψο ππέξ ηεο πξνηεηλφκελεο επηινγήο. Αιιά θαη ζηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ αζζελέζηεξσλ ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά. Αο θαληαζηνχκε έλα θέξειπη βηνπαιαηζηή κε θαιφ κηζζφ. θαη γεληθά νη ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ (ακνηβαία θ. κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ.000 € ε Δθνξία. Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηα ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα αμίδνπλ πξάγκαηη ζηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα. ΢ην λέν ηνπίν ην βάξνο ησλ απνθάζεσλ δελ είλαη ζηα θνξνινγηθά ηεξηίπηα θαη ηηο επηδνηήζεηο. δελ θνξνινγνχληαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ θφζκνπ. θαη ρσξίο πνιιά-πνιιά πεξηζψξηα γηα θξπθηνχιη ζηελ απνηίκεζε. ινηπφλ. αιιάδεη θαη δξαζηηθά ηα πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο. Σν βαζηθφ. Απφ ηα θέξδε ησλ 15. Ζ νξζνινγηθή αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ επηβνιήο θαη ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ.Α. ηδίσο γηα Έιιελεο ! Φόξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ ή θνξνινγία θεξδώλ . πξφβιεκα ηνπ Φ. ΢ε απηή ηελ αιιαγή ζηα ζεκέιηα ηνπ νηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά θαη ε πξνηεηλφκελε Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε. θαηαπνιεκάηαη ζπζηεκαηηθά.

γηαηί λα θνξνινγείηαη .Π. πφζν ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.επηρεηξήζεσλ. νχηε φηη έρνπλ θαη ηφζν επνίσλν κέιινλ.Α. . μεκπεξδεχνπκε εχθνια κε έλα «αο κπεη επί ηέινπο θάπνηνο λφκνο». ΋πνηνο έρεη αληίξξεζε. ιφγσ θαη κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δαλείσλ. Αο κελ μερλάκε φηη ηα Ννκνζεηηθά ΢ψκαηα ησλ Ζ. ΢πκπέξαζκα Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζεσξεηηθά έρεη φια ηα πξνζφληα θαη λα πείζεη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ αιιά θαη λα επηβιεζεί κε ηελ ηζρχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Κάπσο έηζη μερλάκε φηη νη ζχγρξνλνη ζηαζψηεο ηεο ηζνπέδσζεο ηνπ θφζκνπ θαηέιεμαλ λα πεηζαξρνχλ ζηνλ Αδφιθν Υίηιεξ. Νφκνη πνπ ζηέθνπλ. ΢ίγνπξα δελ ππάξρνπλ δηθαηνινγίεο γηα δηζηαγκνχο θαη αλαβνιέο. λα ηελ εμεηάζεη ρσξηζηά απφ ηα ηζρχνληα ζήκεξα. ζε επφκελα θεθάιαηα. Αληί λα ζθεθζνχκε θαιά ην ηη λφκνπο ζα έρνπκε. αο ζεκεησζεί.6 % . θαη ζηηο δχν θάζεηο. αο μεθηλήζεη απφ ζνβαξέο επηρεηξεκαηνινγίεο. Ο θαινπξναίξεηνο αλαγλψζηεο ρξεηάδεηαη πξψηνλ λα θαηαθέξεη λα κπεη ζηε ινγηθή ηεο πξφηαζεο.νξζνινγηζκφο !!!) δελ δηαζψδεη θαη ηίπνηα ζεκαληηθφ απφ ηελ ηξνκαθηηθή πξννπηηθή πεξαηηέξσ αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ππεξδχλακεο ηνπ πιαλήηε καο. Κάπνηνο πνπ πείζεηαη γηα ηε βαζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο – αλ πείζεηαη ! – ιέεη ην απηνλφεην γηα έλα πξαγκαηηθφ Έιιελα: «Σν ζέισ – πφζν θάλεη . πφζα ζα είλαη ηα έζνδα θαη απφ πνηεο πεγέο. Λέγεηαη φηη ε ζχγρξνλε θξπςψλα είλαη νη βξεθηθέο πάλεο ! Γεχηεξνλ θαη θπξηφηεξν είλαη φηη ζηελ Διιάδα δελ «πεξλάεη» γηα θαηξφ ην Ρσκατθήο εκπλεχζεσο “Dura lex sed lex” – ζθιεξφο ν λφκνο αιιά λφκνο. φηη είλαη εχινγν λα αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ. Πεξηζζεχεη λα αλαθέξνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο απνηακίεπζεο . Καη έθαλαλ ηα πάληα ψζηε λα απνθξπθηεί απφ ηελ θνηλή γλψκε φηη ε «ιχζε» πνπ θαηέιεμαλ (39. είλαη εχινγν λα αλαξσηηέηαη «γηαηί ηα ζπζηήκαηα πνπ δνπιεχνπλ αιινχ δελ δνπιεχνπλ εδψ . Καη είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιέο αθφκε θαη απηφ πνπ ζπληζηά ηελ απνζέσζε ηεο ξερφηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο : «ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη απιά έλαο λφκνο πνπ λα ιέεη λα εθαξκφδνληαη νη λφκνη». ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δπηθνπξηθά. Απηφ δελ ην ζθέπηεηαη δηφινπ ην άπιεζην θξάηνο καο. Καη δελ ηνπο δηδάζθεη ηίπνηα φηη απηή ε ππεξβάιινπζα λνκηκνθξνζχλε αηκαηνθχιηζε ηελ αλζξσπφηεηα – καδί θαη ηελ ίδηα ηε Γεξκαλία. Αλ θάλεη θάηη ζσζηφ. θαη δελ ην θαηαιαβαίλνπκε γηαηί έρνπκε εμνηθεησζεί. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧ΢Η Έρνπκε λα θάλνπκε κε κία ζίγνπξα ζηνηρεηνζεηεκέλε πξφηαζε γηα έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα – ηδηαίηεξα ζε επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο επξείαο βάζεο. θαη ηηο αβίαζηεο ιχζεηο ζην κεηαβαηηθφ πξφβιεκα θαη ηελ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Γηαηί ζηελ Διιάδα .». Θα δνχκε. Γελ ηελ βιέπνπλ κφλν απηνί πνπ έρνπλ ζνβαξνχο ιφγνπο λα κελ ηελ δνπλ. εθαξκφδνληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηβιεζνχλ. Καη κεηά ρξεηάδεηαη λα ζθεθζεί θαιά ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην γλσζηφ «Οπ κε πείζεηο θαλ κε πείζεηο» … Χο πξνο ηνπο «αξηζκνχο» ζα δνχκε. Κάπνηνο πνπ πείζεηαη απφ ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ απάληεζε έρεη δχν ζθέιε. πνηα θνλδχιηα ηνπ ζεκεξηλνχ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα εθιείςνπλ ή ζα απνθιηκαθσζνχλ. Αιιά ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Φνξνινγηθήο Δπαλάζηαζεο πξννξίδεη βαζίκσο ηα δεκνζηνλνκηθά λα απνηεινχλ ζχληνκα δεπηεξεχνλ πξφβιεκα ηεο Κνηλσλίαο. Καη ηη κήλπκα παίξλεη ην παηδί καο φηαλ βιέπεη λα θνξνινγείηαη ν θαηαζεηηθφο θνπκπαξάο ηνπ . Πξφθεηηαη γηα ηελ πεκπηνπζία ηνπ αλζειιεληζκνχ. άξα θαη ησλ επηηνθίσλ ηνπο. νχηε ηε βηνκεραλία [λ]ηξνπνινγηψλ ζε άζρεηα λνκνζρέδηα θαη κεδεληθφ δεκφζην δηάινγν. Πξέπεη επί ηέινπο λα θαηαιάβνπκε φηη δελ ηεξνχληαη νη θνξνινγηθνί λφκνη ζηελ Διιάδα γηαηί απιά δελ «ζηέθνπλ». Αιιά θαη ζηελ ππνδεηγκαηηθή [sic] Γεξκαληθή θνηλσλία νη ηάζεηο θνξνδηαθπγήο ζεξηεχνπλ. Ζ βαζηκφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πςειψλ πξνζδνθηψλ πνπ δηαηππψλνληαη είλαη ζηελ θξίζε ηνπ πξνζεθηηθνχ αλαγλψζηε. Οη ίδηνη κάιηζηα δελ αηζζάλνληαη θακία αλάγθε λα θαηαδηθάζνπλ ην λενειιεληθφ θαηλφκελν ησλ λφκσλ «ζην πφδη».». Θα ζπκβάιεη επηπξνζζέησο θαη ε Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα είλαη θαηαθαλήο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ζαθήο θαη νη πξνζδνθίεο ζηεξίδνληαη ζε επίζεο ζαθή επηρεηξήκαηα. ζπλεδξίαδαλ αλήκεξα Πξσηνρξνληά ηνπ ‟13 γηα λα βξνπλ ιχζε ζην «Γεκνζηνλνκηθφ γθξεκφ» (Fiscal Cliff). πνπ πείζνπλ. επεηδή απιψο θάπνηε ηνλ εμέιεμαλ. Ζ ζχγθξηζε είλαη ζπληξηπηηθή. Ζ δηαθνξά. Πξψηνλ δελ είλαη θαη ηφζν βέβαην φηη δνπιεχνπλ αιινχ ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα. Σν Αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο αιιάδεη ην ηνπίν.

Καη ζίγνπξα ηα απνηειέζκαηα έρνπλ μεθχγεη απφ ηνπο νξακαηηζκνχο ηνπ Μαξμ. αιιά δελ βξίζθνπλ άιιε δηέμνδν απφ ην λα επηβηψλνπλ ειηζζφκελνη. Ο Μαξμηζκφο έρεη ηζνπεδψζεη ηε ζθέςε αθφκε θαη νξθηζκέλσλ ερζξψλ ηνπ. πνιινί πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο δειψλνπλ Μαξμηζηέο. ΢ύγρπζε Σν έξγν ηεο γεληθήο ηζνπέδσζεο ζην αλζξψπηλν γέλνο έρεη αλαιάβεη πιένλ ν Μαξμηζκφο.ηη «καο» εμππεξεηεί. ζηελ πξφνδν. Έρνπλ γίλεη πιηζηέο. ΢ε απηφ ην πεξηβάιινλ. κε εγέηεο πνπ λα αμίδνπλ αθφκε θαη ηελ απφιπηε εμνπζία.ΣΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΣΗ΢ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ “Όινη έρνπλ γλώκε. Να κελ ππάξρνπλ θάζηεο θαη ζηεγαλά πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο επηδηψμεηο. Σν επγεληθφ θαη παλαλζξψπηλν αίηεκα ηεο δηθαηνζχλεο έγηλε ν Γνχξεηνο Ίππνο γηα ηελ θνηλσληθή πξνβνιή ηεο ηδενινγίαο ηεο ηζνπέδσζεο. . Κάπσο έηζη θαηαιήμακε ζηελ ζεκεξηλή βιαθνθξαηία. Ση εμήγεζε ηνπο δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί καο γηα ην φηη 200 δηθά καο πινία λίθεζαλ 1. Γελ ηνπο ζπκθέξεη πξνζσπηθά λα ηα βάινπλ κε ην ζχζηεκα. Ζ πεξίθεκε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε άθεζε αλππνςίαζηε ην δειεηήξην : ηζφηεηα. Ζ κνίξα. Απφ ην λα πεγαίλεη γηα βφιηα ζην θεγγάξη κέρξη λα θάλεη ηελ κεηακφζρεπζε θαξδηάο ππφζεζε ξνπηίλαο. Αιιά ε ιεπηνκέξεηα. ΋πσο θαη γηα ηηο απφςεηο ηνπ. ηη αθξηβψο καζαίλνπλ . ηελ εθκεηάιιεπζε ρσξίο φξηα. Ίζα-ίζα απηέο δίλνπλ ηελ νκνξθηά ζηε δσή. Ζ αλνκνηφηεηα επηινγψλ δσήο δελ έρεη λφεκα γηα έλαλ πιηζηή. Αλ δηαζθαιίδεηαη απηφ.“ Πιάησλ Αξηζηνδεκνθξαηία ζεκαίλεη λα θπβεξλνχλ νη άξηζηνη δεκνθξαηηθά. ηφηε δελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηηο δηαθνξέο ζηελ θνηλσλία. γηα ηελ Ναπκαρία ηεο ΢αιακίλαο ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη θαλ ην φλνκα ηνπ Αξρηηέθηνλα ηεο Νίθεο. φισλ ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ είραλ δεκνθξαηία κε ηζρπξή εγεζία ήηαλ κνλφηνλα ε ίδηα : εθθπιηζκφο. Πψο λα απνζπά ηελ ςήθν θαη ηελ αλνρή ηνπ. Δθ πξννηκίνπ αλεηξήλεπηε. κε ηνλ Τιηζκφ θαη ηελ θαη‟ απηφλ αλαπφθεπθηε πάιε ησλ ηάμεσλ. Αιιά κέρξη εθεί ε ηζφηεηα. φρη ζηφρνο. Αιιά θαηέιεγαλ – αξγά ή γξήγνξα – ζηελ απζαηξεζία. φζν ππάξρεη αθεληηθφ.ρ. Αδηάθνξνη θαη αλχπνπηνη αθνχκε π. Ζ ζχγρξνλε ζθέςε έθζαζε λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη «ηελ ηξίρα απφ ηελ ηξηρηά». Σνλ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν ηα παηδηά καο . φκσο. ΢ε επαλαζηάζεηο πνπ πλίγεθαλ ζην αίκα. Κη αλ λαη. Πξνθαλψο ε ηζφηεηα έρεη λφεκα. πνπ καο θέξλεη ζε απφζηαζε αλαπλνήο κε ηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε. Σν δεηνχκελν ηεο θνηλσλίαο είλαη λα κπνξεί ην παηδί ηνπ εξγαδφκελνπ λα πξνθφςεη. λα αιιάδεη ηνλ θφζκν. εθινγέο. ηδίσο ηελ Διιεληθή . Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ μεράζεη φηη ε δεκνθξαηία είλαη κέζν. Βιέπνπλ ηα ράιηα. Κπξίσο σο ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ. Δίλαη πξάγκαηη αλήζηθν λα εκπνδίδεηαη θάπνηνο γηα ην θχιν ή ηε θπιή ηνπ. Δλδηαθέξνλ γηα ην ιαφ θαη ηα ιατθά ζπκθέξνληα. Αιιά πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα πνπ είλαη θαηαδηθαζκέλε λα κνηξάδεη ηελ πίηα πνπ κηθξαίλεη. Βιέπνπκε φηη ζηηο κέξεο καο ε αλζξσπφηεηα έρεη πεηζζεί φηη κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα. Απηή ε ηζηνξηθή ζπκβνιή ηνπ Μαξμηζκνχ δελ αλαγλσξίδεηαη κφλν απφ δηεζηξακέλνπο. Σν αλ ην πάκπινπην αθεληηθφ ηνπ ζα δήιεπε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ επηπρία είλαη απιψο ηζηνξία κειφ. ζηε θίκσζε ησλ αληίζεησλ θσλψλ. ΢θνηάδη Μαδί κε ηελ θνηλσληθή ηζνπέδσζε πάεη θαη ε αδίζηαθηε παξαράξαμε ηεο Ηζηνξίαο. Έλαο επηπρηζκέλνο νηθνγελεηάξρεο εξγαδφκελνο π. Αο επηβιεζεί λα είλαη άκεζε – αθφκε θαη ην «δεκνθξαηία» πεξηζζεχεη. ην ζλνκπάξηζκα θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ αζζελέζηεξσλ. Κάπσο έηζη. αλ ην θαινεμεηάζεη θαλείο. Ο «ζπλσζηηζκφο» ηεο ΢κχξλεο πξνθαιεί. Αιιά έρνπλ όινη γλώζε γηα λα έρνπλ γλώκε . «Σξίδνπλ ηα θφθαιά ηνπ». ΋ρη . Πψο λα ηνλ δηαηεξεί ζε θαηάζηαζε φρινπ. Κάπνηνη βάδνπλ ζηφρν λα ην αιιάμνπλ «απφ κέζα». είλαη ίδην. δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο.“ Κηλέδηθε ζνθία. φπνπ φια γίλνληαη «θάησ απφ ην ηξαπέδη». Αλακθηζβήηεηα ν Μαξμηζκφο ελέπλεπζε θαη φπιηζε εξγαηηθά θηλήκαηα πνπ επέβαιαλ δηθαηψκαηα θαη δίθαηα. Κάπσο έηζη εμνηθεησλφκαζηε αλχπνπηνη κε αζιηφηεηεο. πψο ζα ιπζεί ηψξα . Καη έρνπκε θαη ην δηαδίθηπν. Θεσξεί απηνλφεην φηη φινη θάλνπλ ην ίδην. Υίκαηξα «Μα δελ γίλεηαη» είλαη ε πιένλ ζπλήζεο πξψηε αληίδξαζε. Πνηνο ήηαλ αιήζεηα . Ο ζεκεξηλφο «δεκνθξάηεο» δελ αηζζάλεηαη φηη ηέινο πάλησλ έρεη θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο. ΢ε θιεξνλφκνπο ηεο εγεζίαο πνπ απεδείρζεζαλ άμηνη λα θαηαζηξέςνπλ φ.ρ. “Όηαλ θάπνηνο μερσξίδεη από ηνπο νκνίνπο ηνπ ζεθώλεηαη έλα ζύλλεθν θζόλνπ. Πέξα απφ ηελ ςπρνζσκαηηθήο θχζεσο απνγνήηεπζε θαη ηε δηάρπηε αίζζεζε αλεκπφξηαο. μερληψληαη αθφκε θαη νη ίδηεο νη ππνρξεψζεηο. αιιά πνηνο ζπκάηαη ζήκεξα ηνλ Πεξηθιή πνπ ηελ δφμαζε . Καηαιήμακε λα ζεσξνχκε ηνλ άξηζην σο θαζίζηα εμ νξηζκνχ. Κάπσο έηζη μερληέηαη ε ηζφηεηα ππνρξεψζεσλ. ΋. έρνπκε δεη θαη ηα θαιά ηεο δεκνθξαηίαο. Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή αλαζηνιή λα γξαθεί φ. είλαη «ζψλεη θαη θαιά» θαηαπηεζκέλνο γηαηί βγάδεη ιηγφηεξα απφ ην αθεληηθφ ηνπ. ππάξρεη ε ινγηθή απνξία : αθνχ ηφζνπο αηψλεο δελ έρεη ιπζεί ην πνιηηηθφ πξφβιεκα. εθδόζεηο Οδπζζέαο Σέικα Οη ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξνη άμηνη είλαη θξπκκέλνη ζηνλ κηθξφθνζκφ ηνπο. δηαθεχγεη. Γελ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλεξγία. «φινη καδί ηα θάγακε». Κάπσο έηζη έρεη θζάζεη ζηηο κέξεο καο αξηζηνθξαηία λα ζεκαίλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ΋ινη ίδηνη είκαζηε. αιιά ζχληνκα αθνκνηψλνληαη. Καηαιήγεη ε ηζφηεηα λα ζεκαίλεη ηζνπέδσζε ζην θαηψηεξν επίπεδν.200 Πεξζηθά . ζηνλ θφζκν φπνπ θπβεξλνχλ νη θιίθεο. πψο κπνξεί λα κηιήζεη θαλείο γηα κία λέα ηδέα . Δίδακε θαη πφιεκν ζε απ‟ επζείαο ηειενπηηθή κεηάδνζε. Γελ έρνπλ θακία δηάζεζε λα «ραιάζνπλ ηε δαραξέληα ηνπο». Καη ε πνιηηηθή θιίθα μέξεη απιψο ην βαζηθφ : πψο λα θνξντδεχεη ηνλ φριν.ηη θαιφ έκεηλε απφ ην πέξαζκα ηνπ ηδξπηή ηεο δπλαζηείαο.ηη θαίλεηαη φκνην. Γελ είλαη εζηθφ λα κελ έρεη ν θαζέλαο ηελ επθαηξία πνπ αμίδεη. ην δεηνχκελν πιένλ δελ είλαη λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο κε ηελ άκεζε δεκνθξαηία. Ζ πεξίθεκε δεκνθξαηία ηεο Αζήλαο καο θιεξνλφκεζε ηνλ φξναίηεκα «άκεζε δεκνθξαηία». Καηαιήγεη λα κελ εθηηκάηαη ε πξνζθνξά θαλελφο. φηη νη δεκνθξαηίεο πνπ άθεζαλ δεκηνπξγηθφ έξγν είραλ εγέηε. ζην δεζπνηηζκφ.. Καη πνιινί ηεξνχλ ζηάζε αλακνλήο θαη απιψο «ηξψλε απφ ηα έηνηκα». ΢χληεμε ελλνηψλ. αλ ζέιεη θαη πξνζπαζήζεη. Γηα θάπνην ιφγν δελ ππάξρεη επηπρία γηα ηνλ εξγαδφκελν. Απφ ηελ άιιε. Έρνπκε δεη ηα θαιά ηεο αξηζηνθξαηίαο. Ζ επηρεηξνχκελε απνζηψπεζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ηζηνξηθνχ ξφινπ εγεηψλ δελ πξνθαιεί. Ση καζαίλνπλ γεληθφηεξα ηα παηδηά καο γηα ην ξφιν ηεο επθπΐαο ζηελ Ηζηνξία. ηα νπνία θαλείο δελ είρε δηάζεζε λα ραξίζεη. θαηά ηε ρπδαία Μαξμηζηηθή έλλνηα.

Αληίζεηα. φρη γηα εζηθνινγηθφ θήξπγκα απαγφξεπζεο ή εμνβειηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ. ΢ήκεξα καο είλαη απηνλφεην φηη «Ο άλζξσπνο είλαη θαθφο. κε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο . θηινζνθηθέο ή ζξεζθεπηηθέο. Έλα ζχζηεκα πνπ κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο δσήο απφ ην «πνηνο. Κάπσο έηζη δηακνξθψλεηαη έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν κεηαμχ κνληέινπ δηνίθεζεο. ήηαλ φηη ην θηιεηξεληθφ θίλεκα δελ είρε ηζρχ. Οη πξνηεηλφκελνη θαλφλεο δίλνπλ επθαηξίεο ηφζν ζηνπο δπλακηθνχο φζν θαη ζηνπο ζπλεηνχο. κφλν κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηαδξνκή θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ηα ζπκβνχιηα ειέγρνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ζέζεηο. Καη ε αγάπε ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηεο θηιαλζξσπίαο.] φηη ήηαλ ζηελ νπζία παξαθάιηα. δηαθξηηηθφ ξπζκηζηή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Απηφ αμίδεη λα ειεγρζεί κε πξνζνρή. Ζ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. είλαη κάιινλ γηαηί ζηηο κέξεο καο θαίλνληαη φια θνηλφηππα. έλαο Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο θαη ζηνραζηήο γελλεκέλνο ην 1929. Ο θαζέλαο έρεη θίλεηξν λα είλαη θαιφο. Ζ άκηιια θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά. Μνηάδεη ηφζν πνιχ κε πάξα πνιινχο άιινπο . Οη αηξεηνί είλαη ππφ ηελ θξίζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη φινη ππφ άκεζν θαηαζηαιηηθφ δηθαζηηθφ έιεγρν. Έλα γήπεδν λα ραίξεζαη λα παίδεηο ηε κπάια πνπ μέξεηο. Σα απνηειέζκαηα. Σν πξφβιεκα. ηνπο Νφκνπο θαη ηηο ςεθηζκέλεο ζέζεηο. Αλήθεη ζηε γεληά πνπ έδεζε ηνλ Μεγάιν Πφιεκν.» ζην «ηη. Ο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο εθαξκφδεη ην ΢χληαγκα. δειαδή νιηγαξρηθφ. Καη ίζσο ζηνλ σο άλσ νξηζκφ πεξλάεη ζε δεχηεξε κνίξα ην αλαθεξφκελν πεξί πξνζσπηθψλ ζηφρσλ. ε αξηζηνδεκνθξαηία νδεγεί αβίαζηα ζην θαιφ. Θα θξίλνληαη ρσξίο ηελ θιίθα. Έρνπλ ράζεη θαη νη ιέμεηο ηε ζεκαζία ηνπο. φηαλ ην εξψηεκα-ηαθφπιαθα ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο «ηη κηιάο – είζαη εηδηθφο . Σνπ έρνπλ βάιεη «ηα κπαιά ζε ξάγεο». Απνδεηθλχεηαη ελ ηέιεη [. Ο ελάξεηνο θχθινο απηνζπληεξείηαη.. λα πξνιάβεη ην ηξαίλν ηεο ζπκκφξθσζεο.» έρεη ζπληξηπηηθή απνδνρή . Δίλαη θαλφλεο παηρληδηνχ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Έρνπκε βαζηέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο επίιπζεο παιαηψλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη έηζη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Γελ επηβάιιεηαη κέζσ απαγνξεχζεσλ. Αιιαγή ΢ε εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο. νη ζέζεηο κπαίλνπλ ζε δεκφζην δηάινγν θαη ςεθίδνληαη απφ ην εθάζηνηε επξχηεξν δπλαηφ εθινγηθφ ζψκα. νχηε πξντφλ ζχγρπζεο. εληζρχνπλ ην κνληέιν δηνίθεζεο. απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη θαινκειεηεκέλνπο λφκνπο. ΋ζν θη αλ νη δηακαξηπξίεο ήηαλ καδηθέο θαη ππήξμαλ αλακθηζβήηεηεο επηηπρίεο. Ζ θξίθε ηνπ πνιέκνπ επεξέαζε βαζεηά απηή ηε γεληά. ην πνιίηεπκα ηεο Αξραίαο ΢πάξηεο . ΢ηα πιαίζηα απηά ζα θξίλεηαη ην φξακά ηνπο. Πνηνο απνηνικά λα αλαηξέζεη θαηαμησκέλεο αληηιήςεηο. Ση είλαη ην αξηζηνδεκνθξαηηθό κνληέιν δηνίθεζεο Δίλαη έλα ζχζηεκα κε ιανπξφβιεηε εγεζία. Καη καδί κε ηα παιηά πξνβιήκαηα έρνπκε παξαηήζεη θαη ηηο παιηέο θαιέο ζπληαγέο. Οχηε πξντφλ εθβηαζηηθψλ δηιεκκάησλ εμνπζίαο. Σν αληηπνιεκηθφ θίλεκα πνηέ δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξφ. Γελ έρεη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ν ηζνπεδσκέλνο. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη κπξνζηά-κπξνζηά ζε απηφ ην βηβιίνπξνζθιεηήξην : Άλζξσπνο είλαη ην ειεύζεξν άηνκν πνπ επηδηώθεη ηνπο πςειόηεξνπο δπλαηνύο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο ζε πεξηβάιινλ άκηιιαο θαη αγάπεο. ζηα ίζηα. Θεσξείηαη ζπλψλπκν ηνπ θηιηθνχ καηο. φκσο. δελ είλαη γεληθά γλσζηφ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη άκηιια. Πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ πνιηηεχκαηνο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε . Απηφ πνπ ηνλ έρνπλ κάζεη λα «μέξεη» είλαη λα πξνιαβαίλεη λα πξνζαξκνζζεί ζηελ ηξέρνπζα κφδα. αλειίζζεηαη πξννδεπηηθά. Ζ επζπθξηζία ζηελ έθθξαζε ηεο αγάπεο δελ ζηαζκίδεηαη νχηε θαλ ζεσξεηηθά. εθηφο αλ ηνλ εμαλαγθάζεηο λα είλαη θαιφο». δελ έρεη πξνζσπηθφηεηα. αλέμνδα δεκνςεθίζκαηα ζε πξψηε δήηεζε. Αλ θαίλεηαη θνηλφηππν. Αλαγέλλεζε «Η πην επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηνλ 21ν αηώλα δελ ζα πξνέιζεη από ηελ ηερλνινγία. Τπάξρεη «ζηάδηνλ δφμεο ιακπξφλ» γηα φινπο. Πξφθεηηαη γηα ηζρπξνχο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ. κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ΢ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα εγέηεο ζα ππάξρεη ζθέηε κνλνκαρία. . ην αλνίγνπλ. ε ίδηα ε θχζε ηνπ παηρληδηνχ.Αιιά ζπγρξφλσο ε αλζξσπφηεηα έρεη πεηζζεί βαζηά φηη δελ κπνξεί λα ιχζεη παιηά πξνβιήκαηα. θαζψο μεπεξάζζεθαλ νξηζηηθά απφ λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο επηζηεκνληθήο πιεξφηεηαο . Ζ εγεζία εθαξκφδεη θαη νδεγεί. Σν απνηειεζκαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο εκπλέεη εζηθή. Καη φια απηά κε ην θνξνινγηθφ δήηεκα ιπκέλν απιά θαη απνηειεζκαηηθά. Πνηνο απνηνικά λα ηα μαλαδεί φια απηά κε άιιε καηηά. αθφκε θη αλ έραζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν. καδί θαη ησλ αηνκηθψλ.. ε πξφηαζε Πνιηηηθήο Μεηαξξχζκηζεο εθθξάδεηαη κε 5 ζεζκηθέο αλαηξνπέο. Γηα παξάδεηγκα. Με πξψηε θαη θαιχηεξε ηελ Ηππνθξαηηθή Ηαηξηθή θαη ηηο αξρέο ηεο. Πφιεκν πνπ πήγαηλε καδί κε ηελ απνπζία ηνπ παηέξα ζην κέησπν ή θαη καδί κε ηελ εηθφλα ηεο ζεκαίαο ηεο παηξίδαο ηνπ λα ηνλ ζθεπάδεη ζηελ επηζηξνθή ηνπ. ππφ ηηο ξεηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο εγεζίαο. ε ζέζε ήηαλ κεηνλεθηηθή. αιιά από κηα θαηλνύξγηα αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλζξσπνο» ππνζηεξίδεη ν Σδσλ Ναίτζκπηηη. Κπξίσο : πνηνο απνηνικά λα ζπλζέζεη θηινζνθηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. Καη επί πιένλ. ΢αθήο ςήθνο. Γελ πεξηνξίδνπλ ην παηρλίδη.». ξεηά δηαηππσκέλν. Με ην Κξάηνο ιηηφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Καη ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα ζα ππάξρεη μεθάζαξε αληηπαξάζεζε ζέζεσλ. πξνέρεη θαη επηηπγράλεηαη. Σν αίηεκα ηνπ αλζξσπηζκνχ ζπγθηλνχζε εμαηξεηηθά πνιινχο. δελ μέξεη ηη ζεκαίλεη πςειφο ζηφρνο. Καη πφζνη απφ ηνπο δηάππξνπο πιαησληζηέο γλσξίδνπλ φηη ν Πιάησλ ην πξνηηκνχζε απφ ην Αζελατθφ «πφιεσο λφζεκα» . αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα. Καη ζηε γιψζζα καο ζεκαίλεη αθξηβψο ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. Να ραίξεζαη ην παηρλίδη. Πνηνο – απφ φζνπο έρνπλ θάηη αθνχζεη – δελ ζεσξεί αξηζηνθξαηηθφ ζθέηα. εζηθήο θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ.

π. Καη ε εγεζία έρεη άκεζεο επζχλεο ηφζν γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ δεκνςεθηζκάησλ. πξνθαλψο αλ θξίλεηαη επηηπρεκέλε κέρξη ζηηγκήο. αλ θαη φηαλ ρξεηάδνληαη. Αιιηψο είλαη ζαλ λα επηηξέπνπκε ζηνλ Αζηπλφκν λα κπαίλεη ζπίηη καο θαη λα ειέγρεη «ζηα θαιά θαζνχκελα» κήπσο θάλακε θφλν. Δθεί αξρίδεη ην θξπθηνχιη κε ην ραξηνβαζίιεην ηεο γξαθεηνθξαηίαο. ε κειέηε ηνπ ζα είλαη ζέκα δηθφ καο θαη ηνπ κεραληθνχ καο. φρη λφκνπο «ζην πφδη». Ζ ζεηεία ηνπο είλαη ηαθηή. Δθινγέο εγεζίαο μαλαγίλνληαη φπνηε ρεξεχζεη ε ζέζε.π. ΢ήκεξα ην θχθισκα ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ην κπφιηθν ραξηνκάλη φζν θαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Ζ ινγηθή ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δηαπλέεη ζήκεξα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία καο. Διεχζεξνπο. Γελ είλαη ιχζε ην Κξάηνο πνπ ηδξνθνπά θπλεγψληαο ηνλ Πνιίηε κελ παξαλνκήζεη. πξφθεηηαη γηα γάγγξαηλα. Αιιά λα βάινπκε θαη ζνβαξά κειεηεκέλνπο λφκνπο. Απηνχο ηνπο λφκνπο ζα ζέιεη ν Πνιίηεο απφ κφλνο ηνπ λα ηεξήζεη. γίλεηαη δηάινγνο νπζίαο.ρ. πεληαεηία. Ζ απνζηνιή ηεο Γηνίθεζεο είλαη μεθάζαξε γηαηί θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Νφκνπο θαη απφ ζαθείο δηαηάμεηο θαζεθφλησλ. Δθαξκφδνληαο ηνπο Νφκνπο θαη ηηο ςεθηζκέλεο απνθάζεηο. Έρνπλ απνζηνιή ηε δηεμνδηθή δηεξεχλεζε θαη πξνζέγγηζε ιχζεσλ. Σν ζπίηη θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη θαηαζέηνληαη ζρέδηα «σο θαηεζθεπάζζε».ι. Ζ κειέηε θνηλνπνηείηαη ζηελ Πνιενδνκία θαη φπνηνο ζέιεη ηελ βιέπεη. ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςήθν καο παίδεη ε δήισζε απνζηνιήο ηνπ. Ξεθαζαξίδεη ξεηά ηη ζθνπεχεη λα θάλεη θαη πψο ζα πνιηηεπζεί.] ελνριείηαη απφ απηή ηε ινγηθή.ρ. Ζ έκθαζε είλαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο. Αλ είλαη λα ρηίζνπκε ην ζπίηη καο. Πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Με ίδηα δηαδηθαζία απνθαζίδεηαη θαη παξάηαζε ηεο ζεηείαο. Καη απέλαληη ζε απηή ηελ ππεχζπλε δεκφζηα δέζκεπζε έρεη λα απνινγεζεί. απηφ ζηε κνλνκαρία είλαη δεπηεξεχνλ. Οπδείο [. Αληίζεηα.ρ. Καη θαηαιήγνπκε λα είκαζηε ελ ηάμεη ζηα ραξηηά. Καηαηίζεληαη ζηνηρεηνζεηεκέλα επηρεηξήκαηα. ή αλ έρεη «ρξίζκα». φρη κφλν ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο-Πνιίηε. Έηζη απηνειέγρεηαη ν θαζέλαο. νη ππεξεζίεο δειαδή (δεκφζηεο. Απειεπζέξσζε Απφ ηελ άιιε. π. δηαηππψλνληαη ξεηά απφ ηελ Ζγεζία. Καη ν κεραληθφο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε απέλαληί καο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο κειέηεο. Ζ δηαθνξά είλαη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ θαχινπ θπθιψκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο. αιιά δελ είλαη. εθιέγνληαη αλά ηεηξαεηία. λα πξνζθχγεη ζηε Γηθαηνζχλε. Πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Γηακνξθψλεη απηνειεγρφκελνπο πνιίηεο. Ο Αξρεγφο (Πξσζππνπξγφο.ηη είλαη παξάλνκν γθξεκίδεηαη. ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα επί καθξφλ. Λχζε είλαη ν ηζρπξφο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο φηαλ πξνθχςεη ζέκα θαη κφλνλ. Ή λα δνμαζζεί . δεκνηηθέο θ. Ζ αλαηξνπή είλαη επαλαζηαηηθή. Έρεη θάζε δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη.κελ ην μερλάκε απηφ … Ζ εγεζία εθιέγεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη θαη ζπαηάιε θαη κνιπζκαηηθή εζηία. λα παίξλνπκε άδεηα γηα λα ρηίζνπκε ην ζπίηη καο ζην νηθφπεδφ καο. Έρεη λα εθηειέζεη ηηο ςεθηζκέλεο απφ ην εθινγηθφ ζψκα ζαθείο απνθάζεηο. Καη ε Γηνίθεζε ππάξρεη γηα ηνπο πνιίηεο. Έρνπκε απνδερζεί σο θπζηνινγηθφ π. Ζ δηάθξηζε επζπλψλ είλαη μεθάζαξε. Γελ εθιέγεηαη σο επί θεθαιήο κίαο παξάηαμεο. εηζάγνπκε εδψ νιηθή αλαηξνπή ζηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο. Κάζε κέινο ΢πκβνπιίνπ «βαζκνινγείηαη» απφ ην εθινγηθφ ζψκα γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ή κε ζπκπεξηθνξά ηνπ. θακηά δνπιεηά ε Πνιενδνκία νχηε λα ειέγρεη ηε κειέηε νχηε λα ειέγρεη ρσξίο αθνξκή αλ ηελ εθαξκφζακε. αιιά ζπρλά ζηελ πξάμε παξαβάηεο.] εγεζία έρεη πιήξεηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο.) εθιέγεηαη άκεζα θαη ζε μερσξηζηέο εθινγέο. Γήκαξρνο θ. αληηξξήζεηο θ. δελ ηνλ ςεθίδνπκε έκκεζα. δελ πξνζθέξεηαη νχηε γηα ξνπζθέηηα.). ΢πληζηά απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα γξαθεηνθξαηηθά δεζκά. πνπ θαηαζέηεη ππεχζπλα πξηλ ηηο εθινγέο. νχηε γηα εθβηαζκνχο. Οχηε κηζν-άκεζα. ηνπ Γεκάξρνπ. πνπ κπαίλνπλ ζηελ θξίζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο κε δεκνςήθηζκα. Γηνίθεζε Ζ Γηνίθεζε. ΋ηαλ ππάξμεη ππφλνηα παξάβαζεο έξρεηαη ν έιεγρνο. Δθηεινχληαη ηα θαζνξηζκέλα θαζήθνληα «θαηά θξίζηλ αγαζνχ αλδξφο». Απνδερφκαζηε δειαδή λα απνινγνχκαζηε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δελ ζα παξαλνκήζνπκε. πνιινί ελνρινχληαη κφλν απφ ην θφζηνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Ζ Γηνίθεζε εθαξκφδεη ππεχζπλα ηηο ξεηέο εληνιέο. Ζ αλάιεςε πνιηηηθήο επζχλεο είλαη απεξίθξαζηε θαη γξαπηή. Μφλν πνπ θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ζεκαίλεη πσο φ.ΣΟ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ Δθηειεζηηθή εμνπζία Ζ εγεζία είλαη ιανπξφβιεηε γηαηί εθιέγεηαη κε άκεζε εθινγή. ΢πδεηνχληαη ζέζεηο. φκσο. φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα.ρ. είλαη απνηειεζκαηηθή γηαηί έρεη μεθάζαξε απνζηνιή θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλε απηνλνκία. γηα ζαθψο δηαηππσκέλνπο ιφγνπο. κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ. Αθφκε θαη αλ δειψλεη φηη αλήθεη ζε θάπνην θφκκα. Γελ παίδεη ξφιν ζηελ ςήθν καο – φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη – ε ζπκπάζεηα ζε πνιηηηθνχο ηνπ θίινπο. Καη έηζη λα κπνξεί λα πνπιάεη θαζεκεξηλά ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο ν θάζε ραξηνγηαθάο. Γελ είλαη ιχζε θάπνηνη γξαθεηνθξάηεο λα απνθηνχλ αμία επεηδή ειέγρνπλ ζπλερώο ηνπο δεκηνπξγηθνχο αλζξψπνπο. Σα ΢πκβνχιηα είλαη νπζηαζηηθά νκάδεο εξγαζίαο.ι. αιιά θαη ηεο δήισζεο απνζηνιήο. φρη νη πνιίηεο γηα ηε Γηνίθεζε. Καηαζηαηηθφο έιεγρνο ζα ππάξμεη φπνηε ππάξμνπλ ελδείμεηο παξαλνκίαο. Απηή ε θαηά ηεθκήξην ιανπξφβιεηε [φρη. Μέζα ζην ζπλερέο ραξηνβαζίιεην ράλεηαη ε νπζία. ελψ είλαη «ππεξάλσ ππνςίαο» αληίιεςε. ζηα ρέξηα π. Έηζη πιένλ πεξηηηεχεη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο. Έρεη θάζε δηθαίσκα λα δηαηππψζεη – επίζεο ξεηά – επηθπιάμεηο. Θα θαηαιαβαίλεη θαη γηαηί είλαη ζσζηφ λα ηνπο ηεξήζεη θαη γηαηί ζα ππνζηεί ζπλέπεηεο αλ δελ ηνπο ηεξήζεη. σο δίδπκν κάιηζηα κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. έρεη φιε ηελ επρέξεηα λα αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ςεθηζκέλσλ ζηφρσλ. ΢ε απηά ηα πιαίζηα. Καη κηα ηέηνηα Γηνίθεζε. έηζη επηβάιιεηαη ν Νφκνο. . π. Δθζέηεη ην φξακά ηνπ. αληηπαξάζεζε ζηνηρείσλ θαη ζθέςεσλ. Μία ηέηνηα Γηνίθεζε θαη κόλν κπνξεί λα καθξνεκεξεύζεη ζηελ Διιάδα θαη λα επηβάιεη ην Νόκν. ΢πκβνύιηα Σα ΢πκβνχιηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηαηί εθιέγνληαη κε απιή αλαινγηθή θαη ζηε βάζε ησλ ξεηά δηαηππσκέλσλ αξρψλ θαη ζηφρσλ θάζε παξάηαμεο. Αιιά εθαξκφδεη άκεζα. παξ‟ φηη ε ςήθνο έρεη ζπλέπεηεο ζηελ παξάηαμε. Αιιά ε ζεηεία κπνξεί λα αλαθιεζεί. Φαίλεηαη ίζσο παξφκνην κε ηα ζεκεξηλά. ην απνηειεζκαηηθφ management. Απηφ έρεη απνδεηρζεί θαη‟ επαλάιεςε ζε Γεκνηηθέο θαη Ννκαξρηαθέο εθινγέο. Καη. φρη ζπλζήκαηα.π. Γελ έρεη. Λχζε δελ είλαη ε ελίζρπζε ή ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ηαθηηθψλ θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ.ι.

Αληίζηνηρα εθιέγεηαη θαη ην ΢πκβνχιην. ΢ηελ αξηζηνδεκνθξαηία νη βαζηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο κπαίλνπλ ζε δεκνςήθηζκα. Κάπσο έηζη έρνπκε θζάζεη λα ζεσξνχκε απηνλφεηε αλαγθαηφηεηα ηνπο επείγνληεο λφκνπο. Ο έιεγρνο ζπκπεξηθνξψλ είλαη πιένλ ηζρπξφο ζε πνιηηηθά πιαίζηα. γηαηί έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ ςήθηζή ηνπο. ην «πνηνο. ν ιαφο έρεη γλψκε. απφ ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Βνχιεζή ηνπ. λεθάιηα. έρνπκε λφκνπο-κπαιψκαηα. Ο πνιίηεο εθαξκφδεη νηθεηνζειψο ηνπο λφκνπο γηαηί έρεη πεηζζεί γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Καη ζήκεξα. Αληί λα πξνζαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ. Με απηφ ην θχξνο ην ΢πκβνχιην αμηνπνηεί φηαλ ρξεηάδεηαη ην δηθαίσκα λα πξνθαιέζεη δεκνςήθηζκα. αιιά ε απφθαζε είλαη ηζρπξφηεξε. Γελ εμαγλίδεη θακία απζαηξεζία κε ζπιινγηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο πνπ δηαρένπλ ηελ επζχλε λνκηκνπνηψληαο ηελ αλεπζπλφηεηα. ππεξςεθίδεηαη ην ζσζηφ θαη θαηαςεθίδεηαη ην ιάζνο. Γελ λνείηαη ζήκεξα εγέηεο ρσξίο θιίθα. Γηθαζηηθόο έιεγρνο ΢ην αξηζηνδεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ ν έιεγρνο ζπκπεξηθνξψλ θαη πξάμεσλ είλαη εγγελήο. Μφλν πνπ ην ζχζηεκα ηεο Αξηζηνδεκνθξαηίαο δηακνξθψλεη ιαφ. Ο φρινο θαλαηίδεηαη θαη παξαζχξεηαη. ψζηε λα ππνρξεψζεη ην ΢πκβνχιην λα ηελ ζέζεη ζε δεκνςήθηζκα. Έρεη θάζε πεξηζψξην λα είλαη πνιίηεο.Σν ΢πκβνχιην ειέγρεη ηελ Ζγεζία. Γελ «θνξηψλεηαη» κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Άκεζα. Ζ ζπλεηδεηή εθαξκνγή ησλ λφκσλ επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην. κε αλάθιεζε ηεο ζεηείαο κε δεκνςήθηζκα. Απηφ αθξηβψο είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ αξηζηνδεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο Αξραίαο ΢πάξηεο : ε επηζηάκελε πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ. Ζ ηαπηφρξνλε εθινγή ζπγρέεη επηθίλδπλα. Καηαμηψλεηαη απφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε θαη έγθαηξε δηαηχπσζε ζέζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ.» κε ην «πνηνη.». Κάπσο έηζη έρνπκε θζάζεη λα λνκνζεηνχληαη θάζε είδνπο ζθιεξέο αλνεζίεο γηα λα αλαδεηθλχεηαη ε «αμία» ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο λνκηκφηεηαο. Οχηε είλαη ιίγν λα ππνρξεψλεηο ηνλ αληηπνιηηεπφκελν ζχκβνπιν λα θαηαζέζεη αληηπξφηαζε. πνπ αλαθαηεχεη ηηο ζέζεηο νπζίαο κε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο. Ζ ζπλεηή Ζγεζία δελ αληηζηξαηεχεηαη ην ΢πκβνχιην. Κη αλ ηελ θξίλεη ζεκαληηθή. Αλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Κη αλ δελ ηελ θξίλεη ζεκαληηθή. ρσξίο εθηίκεζε ησλ πξνζδνθψκελσλ σθειεηψλ. Δίλαη έηζη . Μέρξη πφηε . φρη ζε κπαιθφλη νχηε ζε ηειενπηηθά παξάζπξα. Καη ζηε ζπλέρεηα ζπγρέεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην «πνηνο. δελ λνείηαη. Έρεη θάζε δηθαίσκα λα δηαηππψζεη αληηπξνηάζεηο. ινηπφλ. απνδερφκαζηε ηα ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα πινπηίδνπλ νη ζηαζψηεο ηνπ. ην ΢πκβνχιην ππνρξενχηαη λα θξίλεη αηηηνινγεκέλα αλ ε πξφηαζε είλαη ζεκαληηθή. δηαιέγνπκε γηα εγέηε ηνλ αξρεγφ κίαο απφ ηηο θιίθεο. απνδερφκαζηε λα δψζνπκε κία λεθειψδε ςήθν πνπ βηάδεη ηηο επηζπκίεο καο. Ζ εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ κπαίλεη ζηελ θξίζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο.».ι. Ο πνιίηεο δελ έρεη δηαθνζκεηηθφ ξφιν. Αιιά. Αθνχ ζα ηνλ ηεξνχλ φινη. Πξφηαζε ρσξίο δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ. φπνηνο δελ ην εμππεξεηεί. Αιιά δελ πξέπεη λα αγλννχκε ηελ δηαηππσκέλε παξαηήξεζε φηη ππάξρεη κία έκθπηε ηάζε ζηνλ θάζε άλζξσπν λα ζέιεη λα εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. λα ηελ δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ. δελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία ην γηαηί ην ζέινπκε. ηηο πξνηεξαηφηεηεο. φκσο. Γελ έρεη θαλέλα ιφγν λα βξίζθεηαη ζε θφληξα κε έλα ζπιινγηθφ φξγαλν θχξνπο. ν Λαφο εθιέγεη άκεζα ηελ Ζγεζία. Αληίζεηα ην ζέβεηαη. ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ κεηνςεθνχλ. ησλ ςεθηζκέλσλ ζέζεσλ. Καηά ηεθκήξην. Καη απφ ηελ θνπιηνχξα δηαιφγνπ. Σν ΢πκβνχιην κειεηά ηελ πξφηαζε. ΢ε ηξαπέδη βξίζθεηαη. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο εγθαηαιείπεηαη. Απνκαθξχλεηαη. αθφκε θαη ζπλνιηθή ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Κάζε παξάηαμε έρεη ξεηή δηαθήξπμε αξρψλ θαη ζηφρσλ. ινηπφλ. ν ιαφο θξίλεη θαη ελεξγεί λεθάιηα. αξγά ή γξήγνξα. Καη έρεη δηθαίσκα είηε λα ηελ αλαθαιέζεη είηε λα παξαηείλεη ηε ζεηεία ηεο. Φεθίδνληαη νη ξεηά δηαηππσκέλεο ζέζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη εθπξνζσπνχληαη ζην ΢πκβνχιην κε απιή αλαινγηθή. ζηα κάηηα ηνπ απινχ ςεθνθφξνπ. Διέγρεη θαηά βνχιεζε θαη ηε Γηνίθεζε. φρη φριν. Αληί λα ςεθίδνπκε μεθάζαξα Ζγεζία. Σν ζρέδην απφθαζεο θαη κφλν ςεθίδεηαη κε ΝΑΗ/ΟΥΗ. Αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ζπληζηά ηζρπξφ απνηξεπηηθφ φπιν. Ζ επζχλε ηεο πνιηηηθήο απφθαζεο παξακέλεη ζηελ Ζγεζία. Παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εθαξκνγή ησλ Νφκσλ. ν πνιίηεο έρεη θάζε δηθαίσκα λα καδέςεη θη άιιεο ππνγξαθέο. Γελ είλαη ιίγν λα κπνξείο λα αλαθαιέζεηο ηνλ Ζγέηε. ην αμηνπνηεί δεηψληαο φηαλ ρξεηάδεηαη ηε γλψκε ηνπ πξηλ απνθαζίζεη. απιά θαη κε ακειεηέν θφζηνο – ζα δνχκε παξαθάησ θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο θαη θαηλνηνκίεο. Λατθή θπξηαξρία ΋ιεο νη εμνπζίεο απνξξένπλ απφ ην Λαφ. Ζ ζεζκνζεηεκέλε άκπλα απέλαληη ζε απζαηξεζίεο θαη αληθαλφηεηεο είλαη ηζρπξή. ζε θάζε πεξίπησζε. ε δακφθιεηνο ζπάζε είλαη απαξαίηεηε. κπνξεί λα είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ έλαο απιφο ςεθνθφξνο. Πξνέρεη ε νπζία. απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη. ηεο δήισζεο απνζηνιήο. ΢πγθξνηεκέλε πξφηαζε ζεκαίλεη δηεμνδηθή αηηηνιφγεζε θαη ζαθέο ζρέδην απφθαζεο. Απηή ε εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηνλ θαζέλα. Μπνξεί αθφκε θαη λα δεηήζεη απφ ην ΢πκβνχιην λα επεμεξγαζζεί πεξαηηέξσ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζή ηνπ. Σν ζχζηεκα έρεη ράζεη ην ζηφρν. Γελ έρεη ηειηθά θαλέλα λφεκα λα θπλεγάκε θαλέλαλ κελ ηπρφλ θαη παξαλνκήζεη. αιιά ε θξίζε είλαη επθαηξία λα ηηο επαλαθέξνπκε ζην πξνζθήλην. κπνξεί λα καδέςεη ππνγξαθέο. αιιά ζεκαληηθή : αλ ζπκθσλνχκε ζην ηη ζέινπκε. ζπλεηά. δελ πεηξάδεη λα έρεη θαη θαλέλα ιάζνο ν λφκνο – απηή είλαη ε θαηάιεμε ηεο ινγηθήο ηνπ δφγκαηνο. Παξεκβαίλεη έθηαθηα. Γελ . Τπάξρεη ζαθψο ζπζηεκαηηθφ πξφβιεκα. Έρεη θάζε δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξφηαζεο. Δίλαη αμίεο πνπ έρνπκε μεράζεη. ρσξίο επηζηάκελε επεμεξγαζία ησλ λνκνζρεδίσλ. Πξνέρεη ην θνηλσληθά θαιφ. Πξνέρεη. Ο φρινο έρεη εληππψζεηο. Ηζρχο ηνπ ΢πκβνπιίνπ είλαη ην θχξνο ηνπ. ηελ απξνθαηάιεπηε εμέηαζε φισλ ησλ απφςεσλ. Δπαλαιακβάλσ : Σν ζεκεξηλφ λνκηθφ ζχζηεκα ππεξαζπίδεηαη ζε ηειηθή αλάιπζε ην ξσκατθφ δφγκα dura lex sed lex – ζθιεξφο ν λφκνο αιιά λφκνο. δελ είλαη εγθισβηζκέλνο ζε θαλέλα δίιεκκα. Ζ πξσηνβνπιία κπνξεί λα αλήθεη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. ρσξίο αλάιπζε ησλ αιιαγψλ ησλ ζπλζεθψλ θ. ηα απνηειέζκαηα.π. δελ παξεκβαίλεη ηαθηηθά ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ. ΋ζν θη αλ απηφ νθείιεηαη ζε ιάζνο λφκνπο θαη θαχινπο θχθινπο. Λεπηή δηαθνξά. Αλά πάζα ζηηγκή ε Ζγεζία κπνξεί λα θαζαηξεζεί. Σν ΢πκβνχιην δελ πξνζππνγξάθεη θακία απφθαζε. ε ζπγθξφηεζε ηεο πξφηαζεο πνπ ζα ηεζεί ζε δεκνςήθηζκα.» κε ην «ηη. Αλαδεηθλχεηαη θαη δηαηεξείηαη φπνηνο ην εμππεξεηεί. Δίλαη απιψο ζχλζεκα γηα ηνλ φριν. ΋πνηνο ζέιεη. Ο πιήξεο δηαρσξηζκφο ηεο εθινγήο Ζγεζίαο απφ ηελ εθινγή ΢πκβνπιίνπ είλαη θξίζηκνο θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Καη αληί λα ςεθίδνπκε μεθάζαξα ζέζεηο. Με έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή θξίζε.

Ζ επηηεδεπκέλε επίθιεζε ηεο απζεληίαο. Σν πξφβιεκα αλέδεημε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο ΢νπελράνπεξ θαη νλφκαζε ηελ ηερληθή «εξηζηηθή δηαιεθηηθή». ΋ζν πην ξερή είλαη κία απφδεημε. Γελ έρεη πξφβιεκα λα πεη ςέκαηα. ΋ηαλ μέξεηο π. ηελ νπνία νη άλζξσπνη λα κελ είλαη έηνηκνη λα ηελ αζπαζζνχλ. θάηη πνπ αμίδεη λα ηνλ βγάιεη απφ ην πξφγξακκά ηνπ. νη αθξηβνπιεξσκέλνη. έηζη ψζηε λα επηθεληξσζνχκε κφλν ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο καο. φηη ν «ζπλνκηιεηήο» πξνζπαζεί λα ζε εθλεπξίζεη. άξα αο θάλνπκε κία … θηιφηηκε πξνζπάζεηα λα εθζέζνπκε ηνλ άιινλ. θάπνηνπ «απνδεηθλχεη» φηη ν έξσηαο δελ αμίδεη ηνλ θφπν. βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν : θαινκειεηεκέλνη λφκνη. Ηδηαίηεξα δχζθνιν είλαη λα αλαγλσξηζζεί αθξηβψο πνην είλαη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. επίζεο. επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν νπζίαο. Η ΗΘΙΚΗ ΣΗ΢ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ Σν αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο. . ΢ηηο κέξεο καο ε θξίζε. αλεμάξηεηα αλ έρεη δίθην ή άδηθν. αθφκε θαη θαηλνκεληθή. Δίλαη γλσζηφ ην αλέθδνην κε ηνλ ζνβηεηφθηιν πνπ αληεπηηέζεθε ζηελ θξηηηθή θαηά ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» κε έλα απιφ «θη εζείο βαζαλίδεηε ηνπο καχξνπο». Κακηά θνξά δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα έρεη εηπσζεί … Ζ εμφξγηζε ηνπ αληηπάινπ. πξηλ ην πεη. Γελ ππάξρνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πείζνπλ. απνζαξξχλεη ηελ ελαληίσζε ζην θνηλφ ζπκθέξνλ. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ θαηνρχξσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο «πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο». Καη άκπλα είλαη πξψηα απφ φια ε γλψζε ησλ άζιησλ κεζφδσλ. ινηπφλ. Γελ είλαη αλάγθε ην «ηζηηάην» λα απνδίδεη θαη ηφζν απζεληηθά ηελ απζεληία. αιιά πνηνο ζα ζέιεη λα παξαλνκήζεη. ε θήκε «φινη απηφ ιέλε». κπνξεί θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γφληκνπ δηαιφγνπ. αιιά δελ αζηεηεχεηαη θαζφινπ. Ζ απνηπρία θάπνηνπ λα ιχζεη έλα πξφβιεκα «απνδεηθλχεη» φηη ην πξφβιεκα δελ ιχλεηαη. Ζ ηζνπέδσζε έρεη ζβήζεη ηηο έλλνηεο «πξνηεξαηφηεηεο» θαη «αμηνιφγεζε». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αδπλακία γηα ζσζηέο γεληθεχζεηο. δεκνθξαηηθή δηαθάλεηα. Ζ απιή ινγηθή δελ είλαη θηήκα θαη ηφζν πνιιψλ. Ο έιεγρνο ζπκπεξηθνξψλ. φπσο εθηέζεθε παξαπάλσ. Πνιινί θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηνπ λα ινγνκαρεί θαλείο κε έλαλ ηέηνηνλ ηξφπν. Ο ζπλεζηζκέλνο ζηηο ξνπηίλεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θάηη έθηαθην πνπ είλαη ζεκαληηθφ. κπνξεί λα θαηαηάμεη ηνλ ζπλνκηιεηή ζε θάπνην «θνπηάθη». Γηα λα πείζεη ν δεκαγσγφο αξθεί λα πάξεη «χθνο» θαη λα βάιεη κία «καγηά» θνιιεηψλ ηνπ λα αξρίζνπλ ηα ρεηξνθξνηήκαηα. ψζηε λα ππεξαζπίδεηαη επαξθψο ηηο ζέζεηο ηνπ. Γελ πεηξάδεη λα είλαη απφζπαζκα πνπ καδί κε ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ πξσηφηππνπ ζα είρε εληειψο άιιν λφεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο κπεη ζην «θνπηάθη» ελφο θφκκαηνο. ηδίσο κε πξνζσπηθέο επηζέζεηο. Νφεκα έρεη ν ηζρπξφο έθηαθηνο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο. Αληίζεηα πείζνπλ παλεχθνια ε ηειεφξαζε.ι. Καη δελ είλαη – απηφ απνδεηθλχεηαη. νη «εηδηθνί». δελ είλαη ζε ζέζε «λα κνηξάζνπλ δπφ γατδνπξηψλ άρπξα».έρεη θαλ λφεκα λα θπλεγάκε όινπο κελ ηπρφλ θαη παξαλφκεζαλ. Κάζε πξνπαγαλδηζηήο ηζρπξίδεηαη θαη δηαδίδεη απιψο φηη «φινη» ιέλε ή θάλνπλ απηφ πνπ έληερλα πξνπαγαλδίδεη. έρεη αηξνθήζεη. κηάο ζεσξίαο. Υξεηάδεηαη θαιιηέξγεηα θιίκαηνο πνπ λα εκπλέεη ηελ ππεχζπλε εμάζθεζε ηεο ςήθνπ. Άξα πξνεγνπκέλσο ελίζρπζε θαη ηνπ θαιψο ελλννχκελνπ δηαιφγνπ. κπνξείο φρη κφλν λα κελ εθλεπξηζζείο αιιά θαη λα ην δηαζθεδάζεηο. ε κεηαθνξά ζηε ζεσξία ελφο εκπεηξηθνχ δεδνκέλνπ. ν. δείρλεη λα έρνπλ αηξνθήζεη νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζε θάπνηνλ λα αιιάμεη γλψκε γηα θάπνην ζέκα. Καη απφ ηφηε πνπ ην είπε έρεη κεζνιαβήζεη ε άλζεζε ηεο ηέρλεο ηεο πξνπαγάλδαο. Ο αληηπεξηζπαζκφο πξνζηαηεχεη απφ ηελ θξηηηθή ηα ειαηηψκαηα ηεο δηθήο «καο» άπνςεο. ηφζν πην εχθνια πείζεη. ρξεηάδεηαη πξψηα λα «παίδεη ζηα δάρηπια» ηα κπζηηθά ηεο εξηζηηθήο δηαιεθηηθήο θαη ηεο πξνπαγάλδαο. Υσξίο άκπλα απέλαληη ζηελ εξηζηηθή δηαιεθηηθή θαη ηελ πξνπαγάλδα δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα ζεκαληηθφ. Γελ «καο» ζπκθέξεη ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο. φζν παξάινγε θαη αλ είλαη.ρ.π. κπνξεί λα απνβεί απνηειεζκαηηθή απέλαληη ζηα φπια ηεο ινγηθήο. Ο εξηζηηθφο δελ απαγνξεχεη ζηνλ εαπηφ ηνπ παληνεηδή απνπξνζαλαηνιηζηηθά ηερλάζκαηα. Δθεί θζάλνπκε. ηδίσο δε ζηελ αληίθξνπζε ηεο ζέζεο ηνπ αληηπάινπ». Ζ ηππνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ έρνπλ ππνβαζκίζεη ηελ αμία ησλ απιψλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. νη «απζεληίεο». Δίλαη έλα ζχζηεκα Νφκσλ πνπ ελζαξξχλεη ζπζηεκαηηθά ηελ ελάξεηε ζπκπεξηθνξά.. αθφκε θαη επαλαιακβαλφκελνπ. Δίλαη πεηακέλα ιεθηά. Πώο δελ ζπδεηάκε Ζ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα επεξεάδεηαη ζήκεξα απφ επηηεδεπκέλεο ινγνκαρίεο. Καη ην εξψηεκα δελ είλαη πνηνο ζα θαηαθέξλεη λα μεθχγεη. Γεληθφηεξα. Αιιά αθφκε θαη απηά δελ θζάλνπλ. Καη‟ απηήλ ηε ινγηθή ν «δεκνθξαηηθφο» δηάινγνο είλαη έλα παηρλίδη ζην νπνίν φια επηηξέπνληαη.ηηδήπνηε θαη λα πεη είλαη πιενλαζκφο. Έλα κεκνλσκέλν πξνζσπηθφ βίσκα αλάγεηαη εχθνια ζε ζπκπέξαζκα γεληθήο εθαξκνγήο. κφιηο πεηζζνχλ πσο είλαη θνηλψο απνδεθηή» αλαθέξεη ν ΢νπελράνπεξ. Ζ δηάρπηε πλεπκαηηθή νθλεξία δελ εκπνδίδεη ηηο ςεπδείο απνδείμεηο λα γίλνπλ επξέσο απνδεθηέο. σο εγθεθαιηθή δεμηφηεηα.ηη ιέεη. Ηδίσο ζπνπδαγκέλνη. είηε ζηα δηάθνξα ηειενπηηθά κέζα – αθφκε θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Δίλαη νη αλφεηεο αληηπαξαζέζεηο. Απηφο πνπ έξρεηαη ζπάληα. εκπλέεη θαη εληζρχεη εγγελψο ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά. επηθνπξηθή άηεγθηε δηθαζηηθή θαηαζηνιή. ΋κσο. Σν δφγκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη : «΢ε κία αληηπαξάζεζε πξέπεη λα αγλνήζνπκε ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα ή λα ηελ εθιάβνπκε σο ζχκπησζε. ηηο νπνίεο βηψλνπκε θαζεκεξηλά είηε ζην Κνηλνβνχιην. Αιιηψο ζχληνκα ζα αληηιεθζεί φηη καηαηνπνλεί. Γηα λα πεη φηη θάηη είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ θάηη άιιν. Σν «θνπηάθη» ηνλ έρεη ραξαθηεξίζεη θαη πξνθαζνξίδεη ην αλ ζπκθσλνχκε ή φρη κε φ. Αθνχγεηαη ν φξνο «γεληθνπνίεζε» γηα απηφ ην ιάζνο. «Γελ ππάξρεη γλψκε. ππεθθπγέο ή κε πξνζπάζεηεο αληηζηξνθήο ή εθηξνπήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη κία αθφκα δνθηκαζκέλε ζπληαγή. αθφκε θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη λα κεηαθεξζεί ην θέληξν ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νπζία ζηα πξνζσπηθά. πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ζχγθξηζε. Απηφ ην επίπεδν επηβάιιεη αιιά θαη ζπγρξφλσο εκπλέεη ε Αξηζηνδεκνθξαηία. κηάο ηδενινγίαο θ. Μφλν αλ έρεη θαλείο ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξλάεη ηηο αληίζηνηρεο ηξηθινπνδηέο. Σν πξόβιεκα ζηε ζθέςε Σν έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα ηέηνηνπ είδνπο ηερλάζκαηα. θαη έρεη ην πνζνχκελν απνηέιεζκα. πνην αθξηβψο είλαη ην επηρείξεκα. δελ έρεη πξφβιεκα λα νδεγήζεη ηελ αληηπαξάζεζε ζηνλ πάην. Μηα νκνηφηεηα επηρεηξεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθή πνπ είραλ αλαθαιχςεη θαη δίδαζθαλ έλαληη ακνηβήο νη ζνθηζηέο ζηελ αξραία Διιάδα. Ζ εξσηηθή απνγνήηεπζε π. «… κάζακε λα θνπβεληηάδνπκε ήζπρα θαη απιά» Κάπνηνο ν νπνίνο απνδεηά πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθφ δηάινγν.ρ. δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ζνβαξή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα. Ζ θνπιηνχξα δηαιφγνπ δελ θζάλεη.

Δίλαη βίσκα ζπλψλπκν ηεο επηπρίαο.ρ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Καη έηζη πξνθχπηνπλ θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα ! Ζ δεκφζηα ςήθνο είλαη βαζηθή ζέζε θαη θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο πξφηαζεο. ακπληηθή ζηάζε. Γελ ζα καο ρξεηάδεηαη ζε ηίπνηα ε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ. επηθίλδπλνη γηα απηήλ. Καη ε δηαδηθαζία έδηλε εκθαλψο ηα πεξηζψξηα ζηελ έθθξαζε ησλ πιένλ θαηψηεξσλ ελζηίθησλ ησλ Αζελαίσλ. Γελ ππάξρεη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο νχηε πεξηζψξηα πηέζεσλ. ε θαλεξή ςήθνο έρεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο. πέξαζε ζηνλ Καλαδά ην 1878 θαη ην 1892 εθιέρηεθε γηα πξψηε θνξά κπζηηθά Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο. ΢ηηο κέξεο καο έρεη θζάζεη σο απηνλφεηνο ζεζκφο. ΢ρεδηάδνπκε έλα Κξάηνο ειεχζεξσλ πνιηηψλ. – αλαδεηθλχεηαη επηβιεηηθά ε νπζία. κε ηζρπξή γλψκε. ην αξηζηνδεκνθξαηηθφ πιαίζην δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζπλαιιαγψλ θαη πηέζεσλ. Μία θξηηηθή ζηνλ άιιν είλαη πνιχ πην εππξφζδεθηε αλ αξρίδεη κε θάηη ζαλ «ζα ήζειεο ηε γλψκε κνπ γηα ην (ηάδε).Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ γηα ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα. Καη κπνξεί θάιιηζηα λα ην βξνχκε. φπνηνο δελ έρεη ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ηνπ αο κελ ςεθίζεη. Απφ ηελ άιιε. Αλ ζπδεηείηαη θάπνην πξφβιεκα. Έλα κειαλό ζεκείν Ζ κπζηηθή ςήθνο έρεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία. Αλ γίλεηαη. Γηα ηνλ θεξπζζφκελν σο επηθίλδπλν πξνβιεπφηαλ εμνξία απφ ηελ Αζήλα γηα δέθα ρξφληα. Πξνθαλψο ε φιε δηαδηθαζία έδηλε ηελ επθαηξία ζε πξνζπλελλνεκέλεο θιίθεο λα πθαξπάδνπλ κία ζρεηηθή πιεηνςεθία. σο άγνο. ηνλ Θεκηζηνθιή. θαζψο κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγάινπ αξηζκνχ. ζαλ θαηήρεζε. Ζ άζθεζε πηέζεσλ ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο. Πεξηέξγσο απηή ε θξαπγαιέα αζιηφηεηα δελ έρεη ηχρεη θαπηεξηαζκνχ. ζα ληξέπνληαλ γηα ηελ ςήθν πνπ πξαγκαηηθά έδσζαλ. Πξνεγνπκέλσο είρε νδεγήζεη ζηελ εμνξία αθφκε θαη ηνλ ληθεηή ηνπ Ξέξμε ζηε ΢αιακίλα. θαηαιήγνπκε κε πξφηαζε. γηα θάπνην ιφγν. θάηη θαηλνχξγην πνπ εμππεξεηεί ην «νινθάλεξα θνηλφ ζπκθέξνλ». Χο πξνο ηηο επηινγέο πξνζψπσλ. Καη ην πξψην πνπ έρνπκε λα θξίλνπκε είλαη αλ απηφ επηηεχρζεθε. είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ακνηβαία δηάζεζε δεκηνπξγηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Πάλσ ζε φζηξαθα – απφ φπνπ θαη ν φξνο – θαζέλαο ράξαδε ην φλνκα εθείλνπ πνπ ζεσξνχζε πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν. Θα δνχκε πψο παξαθάησ ζε απηφ ην θεθάιαην. Ο θχξηνο θίλδπλνο. Τπάξρεη. απνηειεζκαηηθφ. Απηή ε μεθάζαξε ςήθνο δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα είλαη κπζηηθή. γηα Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ρσξίο ζχγρπζε κε ηελ πξνζσπηθή καο πξνηίκεζε γηα Γήκαξρν. Φεθίδνπκε π. αξθεί λα ην αλαδεηήζνπκε. Πνιινί. Ζ κπζηηθή ςήθνο ππνβάιιεη θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο θαη αδπλακίαο ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηνπο ηζρπξνχο. ΢ήκεξα ε πξαθηηθή είλαη ηφζν θνηλή πνπ νη πεξηζζφηεξνη ςεθνθφξνη δελ ζα ζεσξνχζαλ φηη νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ απφθαζε γηα εμνζηξαθηζκφ θάπνηνπ παηξλφηαλ κεηά απφ ςεθνθνξία.» Αιιηψο ν άιινο παίξλεη. Γεκόζηα ςήθνο ΢ε απηφ ην πξνδηαγξαθφκελν αξηζηνδεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ ε ςήθνο είλαη μεθάζαξε εθ θαηαζθεπήο. είλαη ν επεξεαζκφο ηεο ςήθνπ απφ ην ηη ςήθηζαλ ήδε νη άιινη. ην ηαπεηλσκέλν πιήζνο είλαη επάισην θαη ζηε καδηθή πθαξπαγή ςήθσλ. Απέλαληη ζε γλσζηνχο. Ζ δεκφζηα ςήθνο αξκφδεη ζε πνιίηεο. γηα Γήκαξρν θαη Αληηδήκαξρν ρσξίο παξαηξεράκελνπο. Φεθίδνπκε ειεχζεξα θαη ζαξξαιέα απηφ πνπ πηζηεχνπκε. Σν «αίηεκα» ηεο ηζνπέδσζεο είρε αξρίζεη απφ ηφηε λα βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο. Ζ ειεπζεξία καο θαη ε αμηνπξέπεηά καο ζα θαηνρπξψλνληαη αιιηψο. ν Γθξφβεξ Κιήβειαλη. Πξφθεηηαη γηα θαηαξξάθσζε νπνηαζδήπνηε έλλνηαο δηθαίνπ. Βαζίδνληαη φρη ζηελ πεηζψ αιιά ζηελ καδηθή πιχζε εγθεθάινπ. έηζη κφλν πξνθχπηεη δεκνθξαηία. γηλφηαλ θαηακέηξεζε ησλ νζηξάθσλ θη απηφο πνπ είρε ηα πεξηζζφηεξα φζηξαθα εμνξηδφηαλ απφ ηελ Αζήλα. Δίλαη επνηθνδνκεηηθφ. Φαίλεηαη. Μεηά. Απέλαληη ζε αγλψζηνπο δελ πθίζηαηαη ζέκα. κήπσο είλαη πξνηηκφηεξε ε εηιηθξίλεηα . Φαίλεηαη ζε φζνπο δελ έρνπλ δήζεη κέρξη ηέινπο κία πξαγκαηηθά εηιηθξηλή πξνζπάζεηα ζπλελλφεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. Η Απζηξαιηαλή ςήθνο ΢ηε ζχγρξνλε επνρή ε κπζηηθή ςήθνο θαζηεξψζεθε ζηελ Απζηξαιία θάπνπ ζηα 1850. ε άλεπ νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο εμνξία πνιίηε ζα έπξεπε λα ζηειηηεχεηαη σο έζραηε αδηθία. Ζ κπζηηθή άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο έρεη θαζηεξσζεί γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή πηέζεσλ πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ θαη λα δησρζνχλ πνηληθά. ηνπιάρηζηνλ ζε επξεία θιίκαθα. Καη ε ζπληαγή ηεο ζσζηήο θξηηηθήο είλαη απιή : αξρίδνπκε απφ ηα ζεηηθά. Κάπσο έηζη πξνθχπηεη ε ζπγθαηάβαζε θαη κεηά κπνξεί λα πξνθχςεη ε ζχλζεζε. θαιφ είλαη λα ηνλ απνθχγνπκε ζπζηεκαηηθά.Υ. Αλ κε ηη άιιν. Καη αλαθέξεηαη φηη θάπνηνο απιφο Αζελαίνο. νλφκαηη Αξηζηείδεο. Έηζη κφλν πξνθχπηεη αμηνθξαηία. νχηε θπζηθά ππήξρε ππεξάζπηζε ή απνινγία. κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ. Ο ζεζκφο επηβιήζεθε απφ ην λνκνζέηε Κιεηζζέλε ηνλ 6ν αηψλα π. Οη πξνεθινγηθέο θακπάληεο νθείινπλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θπξίσο ζηελ ηιηγγηψδε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα. ΢πληεξεί ηελ ππνθξηζία θαη δίλεη αλνηθηφ πεδίν γηα ηελ πνιηηηθή ζπλαιιαγή. ίζσο. Ήηαλ θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ ζεζκνχ ηνπ εμνζηξαθηζκνχ. Καη παξ‟ φηη δηακνξθψλνπκε απηφθσηνπο πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε. ΢ηνλ εηιηθξηλή επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν αλαδεηείηαη ην θάηη λέν. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε κπζηηθφηεηα επηηξέπεη ηελ έθθξαζε επηινγψλ αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη πνιίηεο. Αληίζηνηρα. ΢ηηο «ζπζθέςεηο φπνπ νπδείο ζθέπηεηαη» ππάξρεη απιψο παδάξη θαη ζπκβηβαζκφο. θαη είρε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο απφ δηάζεκνπο άληξεο πνπ ζεσξνχληαλ. Καηφπηλ. ηνπ θζφλνπ. Γελ είλαη απιψο επγεληθφ. ςεθίδνπκε γηα απνθάζεηο δεκνςεθηζκάησλ ρσξίο ζχγρπζε κε ην πνηνο πξνηείλεη. Πεξλάεη ην κήλπκα φηη απέλαληη ζηηο πηέζεηο ηεο θνκκαηνθξαηίαο κπνξείο λα είζαη αλεπεξέαζηνο κφλν θξππηφκελνο. θξίλνπκε πξνζεθηηθά θαη ακεξφιεπηα. ε κπζηηθή ςήθνο επηηξέπεη θαη θαιιηεξγεί ηελ έθθξαζε θαηψηεξσλ ελζηίθησλ θζφλνπ. Ζ δεκφζηα ςήθνο είλαη ςήθνο πνπ δίδεηαη κπζηηθά θαη δεκνζηνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο. ζθπκκέλνη θαη θξπκκέλνη. Υσξίο απηά – είηε εμ αξρήο είηε σο πξψην κέιεκά καο – ν δηάινγνο είλαη ζπαηάιε ρξφλνπ. θαηαξγήζεθε. Αο ην ζθεθζνχκε θαη αο ζηαζκίζνπκε ζπλνιηθά ην δήηεκα. φκσο. Απφ ηε κία. Κάπσο έηζη ν ζεζκφο άξρηζε λα γίλεηαη κέζν δησγκνχ πνιηηηθψλ αληηπάισλ θαη ην 418 π. Δίλαη λεπξνινγηθήο θχζεσο δήηεκα θαη αλαθέξεηαη . εμνξίζζεθε κε ηελ ςήθν θαη θάπνηνπ πνπ ηνλ έθξηλε απιψο «δίθαην».Υ. Θα ρξεηαζζεί λα αλαθεξζνχκε μαλά ζην θαηλφκελν ηεο εμνηθείσζεο. Μήπσο κε ηελ κπζηηθή ςήθν δελ ππάξρνπλ πνιηηηθέο πηέζεηο θαη ζπλαιιαγή . ην δηαπηζησκέλν ελδηαθέξνλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα είλαη απαξαίηεην. Αλ ζπδεηείηαη θάπνηα δηαθνξά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ πξνβιεπφηαλ θάπνηα δηαδηθαζία δηαηχπσζεο θαηεγνξεηεξίνπ. φκσο. θαιφ είλαη λα κελ επηηξέςνπκε παηρλίδηα. αιιά απηφ είλαη ιάζνο – αλ φρη ππνθξηζία.

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο . Κάπσο έηζη ζπλεζίδεη θαλείο θαη ηε βξψκα ηνπ ρνηξνζηαζίνπ. πξνδηαγξάθεηαη σο «θαξδηά» ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. κε ηελ πξνηεηλφκελε νλνκαζία «ΑΣΛΑ΢». αληί λα θηηάρλνπκε ή λα απνδεηάκε έλα ζχζηεκα πνπ λα κπνξνχκε λα ςεθίδνπκε ειεχζεξνη. Αθφκε θαη ειηθησκέλνη καζαίλνπλ άλεηα. ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηε δηεμαγσγή εθινγψλ θαη δεκνςεθηζκάησλ. Αιιά ζα ρξεηαζζεί λα αλαθεξζνχκε μαλά θαη ζην θαηλφκελν ηνπ εληνπηζκνχ ηεο πξνζνρήο.Γελ ππάξρνπλ ιάζε θαηακέηξεζεο θαη δπλαηφηεηεο θαιπνλνζείαο. Πξνθαλψο κία ηέηνηα ειεθηξνληθή νξγάλσζε εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαη έγθπξε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. Με απιή επαθή ν πνιίηεο δίλεη ηηο επηινγέο ηνπ. Δπίζεο ζα κνηάδεη θαη σο πξνο ηε Καζψο ην Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα θαη ην ειεθηξνληθφ κεράλεκα εμππεξεηνχλ παγίσο ηελ θνξπθαία δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. Δθηφο απφ ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Άξα θαη ζα απνθεχγνπκε έμνδα θαη ζα ςεθίδνπλ φινη. πξνηππνπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο. .ι. Θα ππάξρεη βεβαίσο δπλαηφηεηα ιεπθήο ςήθνπ. κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. αθνχ ζα κπνξνχκε λα ςεθίδνπκε ζε νπνηνδήπνηε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα ηεο Υψξαο. Σν βαζηθφ αλαθέξζεθε παξαπάλσ : επηβάιιεη χπνπια ην ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο. «Κξχςνπ θαθνκνίξε κε ζε δνπλ ηη ςεθίδεηο» είλαη ην κήλπκα πξνο ηνπο πεξηζζφηεξνπο. ηδίσο αλ δηδαρζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν.Απαηηείηαη επέλδπζε ζε εμνπιηζκφ θαη ρψξνπο. αθνχ ε δηαδηθαζία είλαη απηφκαηε. ΢ε πεξίπησζε νηαζδήπνηε αδπλακίαο (π. Οη θάηνηθνη πεξηνρήο θνληά ζε αεξνδξφκην ζχληνκα ζπλεζίδνπλ ην ζφξπβν ησλ αεξνπιάλσλ θαη δελ ηα αθνχλ θαλ. ηπθιφο θ.) ζα βνεζηέηαη θαηάιιεια.. Πώο ζα ςεθίδνπκε δεκόζηα Θα ςεθίδνπκε ζε εηδηθά ειεθηξνληθά κεραλήκαηα. γίλνληαη δσληαλφ θέληξν ηνπ ρσξηνχ ή ηεο ζπλνηθίαο. θαη κάιηζηα ζεκαληηθφηεξα. αιιά θαη ηα έμνδα πνπ απνθεχγνληαη είλαη ηδηαίηεξα πςειά. θάπσο έηζη ζπλεζίζακε θαη ηε κπζηηθή ςήθν. κέζσ δηαδηθηχνπ. Άξα νη εθινγέο είλαη εμαηξεηηθά θζελφηεξεο.) ησλ ηξαπεδψλ. ηηο εθινγέο. Σν ζχζηεκα ζα αλαγλσξίδεη ηελ ή ηηο ςεθνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο πνιίηεο θαη ζα ηνπ εκθαλίδεη αληίζηνηρε παξαζηαηηθή εηθφλα. θαζψο θαη ζηελ πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ. θαξδηαθψλ παικψλ θ. πνπ ζα ππάξρνπλ ζε θάζε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα. Παξάδεηγκα : Αο ππνζέζνπκε φηη ςεθίδνπκε γηα Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην. Καη βέβαηα απηφ δελ ζα είλαη πξφβιεκα ζε επφκελεο γελεέο.α. δηθαζηηθέο δηακάρεο θ. ζρεδφλ ηζάκπα θηιηθφηεηα ζην ρξήζηε θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ. Αιιά απηφ δελ είλαη ιφγνο λα κελ ζπδεηείηαη ε ηδέα ζηα πιαίζηα κηάο επξχηεξεο πξφηαζεο. Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα γίλεηαη κε θσδηθφ ή κε εμειηγκέλε δηαδηθαζία. ζαλ ηηο απηφκαηεο ηακεηαθέο κεραλέο (Α.Σ.Γελ ππάξρνπλ άθπξα ςεθνδέιηηα. Σν πξφβιεκα είλαη βαζηθά ςπρνινγηθφ θαη θπξίσο πξνζσξηλφ. θαη έηζη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα ζπρλέο ςεθνθνξίεο.Γελ ζα ππάξρνπλ κεηαθηλήζεηο ςεθνθφξσλ. Δπεηδή δελ πξνβιέπεηαη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο. ΢ε θάζε ρσξηφ ή ζπλνηθία ζα ππάξρεη ειεθηξνληθφ κεράλεκα.πην παξαζηαηηθά απφ ην «θαηλφκελν ηνπ αεξνδξνκίνπ». Απινχζηεξν ηέηνην κέηξν θξίλεηαη ν θαζνξηζκφο εηδηθήο ψξαο φπνπ ςεθίδνπλ άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Ο ςεθνθφξνο ζα ρεηξίδεηαη κφλνο ηνπ ην εηδηθφ ειεθηξνληθφ κεράλεκα θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα εκπνδηζηεί λα ςεθίζεη αλεπεξέαζηνο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο . . ίξηδαο. Βαζηθφ ζηνηρείν θαη ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα εμππεξεηείηαη θαη λα ςεθίδεη απφ νπνηνδήπνηε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. φιεο νη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζα είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξφζβαζε.Μ. ΋πσο ζα παξνπζηαζζεί παξαθάησ. Ζ ρξήζε ηεο επέλδπζεο είλαη πνιιαπιή. θαζψο θαη ειεθηξνληθέο πηζηνπνηήζεηο ππνγξαθψλ θαη ηαπηφηεηαο. ηηο ειέγρεη κε ζρεηηθφ ερεηηθφ κήλπκα ζε αθνπζηηθά θαη ηελ επηθπξψλεη κε εηδηθή επηινγή.Γελ ππάξρνπλ ςεθνδέιηηα. φπσο αλαγλψξηζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. απνδερφκαζηε κία κεζνβέδηθε ιχζε πνπ δεκηνπξγεί άιια πξνβιήκαηα. ΠΧ΢ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ Η ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηιεθηξνληθή ππνδνκή Σν Διιεληθφ Κξάηνο πνπ ζρεδηάδνπκε βαζίδεηαη ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα. δηθαζηηθνί αληηπξφζσπνη. Θα κπνξνχκε – ππφ πξνυπνζέζεηο – λα ςεθίδνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Υψξαο. Θα δηαζθαιίδεη ηελ online αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επί κέξνπο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. . πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ζα ςεθίδνπκε κπζηηθά θαη ην ηη ςεθίζακε ζα δεκνζηνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο.Σ. Θα κνηάδεη κε ηηο Α. πνπ ζα ππάξρνπλ ζε θάζε Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα. ζαλ ηηο απηφκαηεο ηακεηαθέο κεραλέο (Α. Σν ίδην ειεθηξνληθφ κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηελ επηθνηλσλία κε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. άξα δελ ζα έρνπκε ηα γλσζηά έμνδα θαη ηηο δηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο.) ησλ ηξαπεδψλ. .Μ.ρ. αξθεί λα ην ζειήζνπλ. Καη. παξνπζία ηνπ Κνηλνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Σν κεράλεκα ζα αλαγλσξίδεη κε αζθαιή δηαδηθαζία ηνλ ςεθνθφξν. . Απνδερφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο γηαηί ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πνιινί δελ ζα κπνξνχζαλ λα ςεθίζνπλ ειεχζεξνη.π. ζα ππάξρεη ειεθηξνληθφ κεράλεκα. αθνχ ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ιάζνο ή ζεκάδηα. άξα δελ ζα έρνπκε έμνδα νχηε ζα ραιάκε άζθνπα ραξηί. αγξάκκαηνο.Απαηηείηαη ζηνηρεηψδεο εμνηθείσζε κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ ζε ρξήζε απιψλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ. Ο εγθισβηζκφο ζηηο αδπλακίεο θαη ζην κεξεκέηηζκα ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφο. Πξνθαλψο δελ έρεη λφεκα λα ζπδεηάκε γηα δεκφζηα ςήθν ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. αιιά θαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. . νη ςεθνθνξίεο έρνπλ πξαθηηθά κεδεληθφ θφζηνο. αιιά απνζβέλεηαη πνιχ ζχληνκα. Θα κπνξνχκε – ππφ πξνυπνζέζεηο – λα ςεθίδνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Υψξαο.Σ. σο πξνο ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ρξήζε. Πώο ζα γίλεηαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία Θα ςεθίδνπκε ζε εηδηθά ειεθηξνληθά κεραλήκαηα. Ζ δηαθνξά ζα είλαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο απφ θνηλνηηθφ ππάιιειν. απηή ε βνήζεηα ζα κπνξεί λα παξέρεηαη κε εηδηθά κέηξα. φπσο ζα πεξηγξαθεί εηδηθά παξαθάησ.Γελ ζα ππάξρεη εθνξεπηηθή επηηξνπή.π.ι.Μ.

] δεκνηηθφ ζπκβνχιην. γίλεηαη δεκνςήθηζκα.π. κεηά απφ ηνπηθφ δεκνςήθηζκα. δεκνζηεχνληαη θαη ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ησλ δεκνηψλ. Αλαιακβάλεη θαη ηηο επζχλεο γηα δφιηα ή δπζθεκηζηηθή θαηαγγειία. Οη δεκνηηθέο ππεξεζίεο εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Αλ δελ ζπγθεληξψζεη θάπνηνο απφιπηε πιεηνςεθία. κέρξη ηελ ηειηθή επηινγή επηθχξσζεο ηεο ςήθνπ (π. φπνπ εκθαλίδνληαη ηα νλφκαηα θαη νη θσηνγξαθίεο ησλ ππνςεθίσλ.δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»). Πώο ζα αλαθαινύκε ηνπο εγέηεο Ζ θχξηα απνηξεπηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη φια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε άκεζε αλάθιεζε ηνπ δεκάξρνπ. ινγηθνχ θφζηνπο. ΢εκεηψλεηαη φηη ε ίδηα ππνδνκή πξννξίδεηαη λα εμππεξεηεί θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο. ησλ απνθάζεσλ ησλ δεκνηψλ κε δεκνςεθίζκαηα. Έρεη δειαδή πην επνπηηθφ ξφιν απφ ζήκεξα. Με απιή δαθηπιηθή επαθή. Ζ πξνεηνηκαζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο ςεθνθνξίαο απαηηεί κία ακειεηένπ θφζηνπο εξγαζία πξνγξακκαηηζηή. Πάιη κε απιή επαθή. νχηε ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ. . δηαηππψλεηαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο αλάθιεζεο ηνπ δεκάξρνπ. Σν ηνπίν αιιάδεη άξδελ : φπνηνο εληνπίζεη παξαλνκία. θαζψο θαη ηεο δήισζεο απνζηνιήο ηνπ βάζεη ηεο νπνίαο εθιέρζεθε. φζν θαη απφ ηνλ γξαθεηνθξάηε Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ. φια απηά δειαδή πνπ δελ πιεξψλεη ην Κξάηνο αιιά εκείο. αιιά θαη απηφ έρεη απιή ιχζε ζήκεξα. Πώο ζα ειέγρνπκε ηνπο εγέηεο Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ Γεκάξρνπ ειέγρεηαη επηζηακέλσο ηφζν απφ ηνπο δεκφηεο θαη ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην. ΋ρη . Πώο ζα γίλνληαη δεκνςεθίζκαηα Οη απνθάζεηο ησλ δεκνςεθηζκάησλ έρνπλ ηζρχ Νφκνπ. νχηε παξαβάλ.εηδηθή δήισζε ζρεηηθά κε ην – αλ εθιεγνχλ – αλ ζα παχζνπλ ή ζα ζπλερίζνπλ ππφ φξνπο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. φπσο θαη απφ ηηο εθινγέο γηα Γεκάξρνπο άιισλ Γήκσλ. πιήθηξν «ΣΔΛΟ΢»). .Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζα αλαγλσξίδεη ζε πνην Γήκν ππάγεηαη ν πνιίηεο θαη ζα εκθαλίδεη θαηάινγν ησλ παξαηάμεσλ. Γεκνςεθίζκαηα γίλνληαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαηηείηαη ε εηδηθή έθθξαζε ηεο Βνχιεζεο ησλ δεκνηψλ – πάληα ζην . είλαη ην εμήο : Βιέπνπκε ζηελ νζφλε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ δηδχκσλ Γήκαξρνο/Αληηδήκαξρνο θαη παηάκε ην θνπκπί πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνηίκεζή καο. είλαη ε αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ση πεηπραίλνπκε κε ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ησλ ςεθνθνξηώλ Δίλαη ζχζηεκα κε ην νπνίν νη ςεθνθνξίεο (εθινγέο. γίλεηαη κνλνκαρία ησλ δχν πξψησλ. ΢ηελ πξψηε ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππνςήθηνη. λα επεκβαίλεη πξνζσπηθά ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ – φ. Οη εθινγέο γίλνληαη ηειείσο αλεμάξηεηα απφ ηηο εθινγέο γηα Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην. Μπνξεί λα δίλεη νδεγίεο γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο. αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο. επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπ Γήκνπ. παξά κφλν φηαλ ζειήζεη λα αζρνιεζεί εθηάθησο. Γήκαξρνη θαηαζέηνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Ζ πξφηαζε. απζαηξεζίεο θ.ρ. Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ θαζελφο αλ ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα απνηνικά θαλείο αηαζζαιίεο. φζν θαη απφ ηε Γηθαηνζχλε. Αλ θαληαζζνχκε ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Έηζη απνδεζκεχεηαη απφ ην θφξην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη έρεη ηελ άλεζε λα αζρνιείηαη νπζηαζηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηα θχξηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. κε ην φλνκα θαη ην έκβιεκά ηνπο. Ζ επζχλε παξακέλεη ζηνλ δήκαξρν θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. ΋ιν ην πξφβιεκα. Ζ δήισζε απνζηνιήο ζπληζηά ππεχζπλε δήισζε θαη έρεη. νχηε θαηακεηξήζεηο. Αθνχ ζπδεηεζεί δεκνζίσο ην ζέκα. θαηαγγέιιεη ππεχζπλα.ην φξακά ηνπο γηα ην Γήκν.ι. Κακία δηνηθεηηθή πξάμε δελ ηίζεηαη ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.π. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο επηινγψλ (π. Ζ πξννπηηθή αηηκσηηθήο απνπνκπήο απφ ην αμίσκα είλαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα έξγν νπζίαο θαη ζεβαζκνχ ηεο λνκηκφηεηαο. Παηάκε ηα θνπκπηά πνπ εθθξάδνπλ ηηο επηινγέο καο θαη ηελ ψξα πνπ ιήγεη ε ςεθνθνξία αλαθνηλψλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο – ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ. αλ ζηνηρεηνζεηείηαη ςεχδνο. έξγα θαη αλάπηπμε. Σφζν απιφ ! Πώο δηνηθνύλ νη εγέηεο Ο Γήκαξρνο πξννξίδεηαη λα δηνηθήζεη ην Γήκν έρνληαο πξνζσπηθέο επζχλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ. Σν ζχζηεκα ειέγρεη απηφκαηα κέρξη πφζνπο ππνςήθηνπο κπνξεί λα «ζηαπξψζεη» θαη δελ επηηξέπεη πεξηζζφηεξνπο.ρ. Ζ ππνδνκή είλαη κία επέλδπζε χςνπο αληίζηνηρνπ κε ην θφζηνο κεξηθψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. ΢ηα πιαίζηα απηά δίλεη ξεηέο νδεγίεο ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη ηειείσο ηεηξηκκέλε εξγαζία γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.βηνγξαθηθφ ζεκείσκα . Αιιά ε θαηαγγειία δελ πεξηκέλεη «ζηελ νπξά» νχηε ησλ ζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. φπσο ζπλδηθαιηζηηθέο. ζε θαζεζηψο δηαθάλεηαο. ππάξρεη ηαθηηθή εηήζηα ινγνδνζία. νχηε ελζηάζεηο γηα άθπξα ςεθνδέιηηα – ηίπνηα απφ απηά πνπ μέξακε κέρξη ηψξα. επηιέγεη πνηνπο ππνςήθηνπο ςεθίδεη. καδί κε ηελ απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ. Οχηε ςεθνδέιηηα. αθφκε θαη αλ δελ ππνινγίζνπκε ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ εθινγψλ. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ απαζρνιείηαη κε δηνηθεηηθά ζέκαηα. φιεο ηεο λφκηκεο ζπλέπεηεο. μαλαπαηψληαο ηελ ίδηα επηινγή). καδί κε ηνλ νξηδφκελν σο αλαπιεξσηή ηνπο – ζηελ πεξίπησζή καο. ζπιιφγσλ θ. πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ι. ΢ήκεξα έρνπκε ζπλεζίζεη λα ππάξρεη έιεγρνο θαη πξνέιεγρνο γηα ην θάζε ηη. επηθαινχκελεο – φηαλ απαηηείηαη – ηηο αληίζηνηρεο ξεηέο νδεγίεο ηνπ δεκάξρνπ.ι. γηα ηξφπνπο επίιπζεο ζεκάησλ. νχηε εθνξεπηηθέο επηηξνπέο. φπσο δηαρείξηζε δεκνηηθψλ ζεκάησλ. δεκνςεθίζκαηα) γίλνληαη παηρληδάθη.π. Σα απνηειέζκαηα είλαη γλσζηά : θάζε επηηήδεηνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζπγρσξνράξηη ηφζν απφ ην αλχπνπην [. Οχηε απηφ . Πώο ζα εθιέγνπκε εγέηεο Οη ππνςήθηνη π. Οη ζεζκνί είλαη δηακνξθσκέλνη θαηά ηξφπν πνπ επηβάιιεη ηνλ απηνέιεγρν. φπσο επίζεο θαη ζην ηέινο ηεο ζεηείαο. Δπίζεο ε πξννπηηθή ηηκεηηθήο παξάηαζεο ηεο ζεηείαο κε αλάινγε δηαδηθαζία δεκνςεθίζκαηνο.. απφ ηερληθήο πιεπξάο.ηη θάλεη έλαο πιήξσο ππεχζπλνο πξντζηάκελνο. παξαγσγηθψλ θνξέσλ. ηνλ Αληηδήκαξρν. Με απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα δίδπκα ππνςεθίσλ εθζέηνπλ δεκνζίσο ηηο πξνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπο. αλνίγεη νζφλε ηεο επηιεγφκελεο παξάηαμεο. Δθηφο απφ ηελ έθηαθηε ινγνδνζία ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. γηα ιφγνπο πνπ ζα θξίλεη ην ίδην. Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ ξεηή δήισζε απνζηνιήο. πνπ πεξηιακβάλεη : .ρ. Ζ εθινγή γίλεηαη ζε 1+1 θάζεηο. νχηε κεηαθηλήζεηο ςεθνθφξσλ. Μάιηζηα ε ίδηα επέλδπζε ζα εμππεξεηεί ηηο θάζε είδνπο ςεθνθνξίεο.

Αο εκθαλψο αρπξάλζξσπν γηα δήκαξρν. Σα θαζήθνληα θαη νη πξνζσπηθέο επζχλεο δεκάξρνπ είλαη Γηαηί δελ ζα έρνπκε δηθηαηνξία ηδηαίηεξα κεγάιεο. ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα λεθάιηα πεξίζθεςε θαη ήξεκν δηάινγν. Σίπνηα παξαπάλσ δελ είλαη ζα έρνπλ θάζε ζνβαξφ ιφγν λα πείζνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα εθηθηφ. Καη ζε ηειηθή αλάιπζε δελ ζα Καξακαλιή ρσξίο ηελ αλάγθε λα είλαη ηαπηφρξνλα επί θεθαιήο θφκκαηνο θαη κε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο λα είλαη έπξεπε λα ην θάλεη.παξάδεηγκά καο γηα δήκνπο – ζε ζέκαηα ηνπ δήκνπ. φπσο θαη αξλεηηθά θαηά θάπνηαο άιιεο.. ηφζν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηνλ Κσλζηαληίλν κπνξεί λα εκπνδίζεη θάηη ηέηνην. ρσξίο εληζρχζεηο θ. Ο αξκφδηνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ «θαηά θξίζηλ αγαζνχ αλδξφο». ελψ παξάιιεια είλαη αλά πάζα θπζηνινγηθά – ην θαηλφκελν ησλ ππνςεθηνηήησλ απφ άηνκα ζηηγκή πξνζσπηθά ππεχζπλνο – ηφζν πνιηηηθά φζν θαη δηθαζηηθά – γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ηνλ ραξαθηήξηδαλ σο δηθηάηνξα. Κάζε παξάηαμε θαηαζέηεη ππεχζπλν θείκελν ζέζεσλ. π. Αθνινπζεί μερσξηζηή ζπδήηεζε γηα θάζε πξφηαζε : παξνπζίαζε.ρ. πψο ζα είραλ πνιηηεπζεί ηέηνηεο εθινγηθνχ ζψκαηνο. εκθαλψο αλεπαξθή. σο πιένλ πξφζθαην. Παξάδεηγκα : Αο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε δεκνςεθίζκαηνο γηα ην πνχ λα γίλεη ην δεκνηηθφ ζέαηξν ή ην δεκνηηθφ ζηάδην. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ 5 ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο δεκνςεθηζκάησλ θαη ηηο ξεηέο εληνιέο ηνπ δεκάξρνπ. Οη πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο βαζίδνληαη θαη κλεκνλεχνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο. «αρπξαλζξψπσλ». Ο δήκαξρνο έρεη ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα λα θάλεη.ρ. ζε παγίσο θαζνξηζκέλε εκέξα (π. πνιχ γηαηί έβξηζθε θφληξα ην ζεζκηθφ πιαίζην. φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ κε ηελ ππεχζπλε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ. ΢ηα δεκνςεθίζκαηα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα χπαξμεο θαη ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο.ι. Έρεη ζεκαζία. ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε ζχλδεζε κε ηε δξάζε ηνπ δήκνπ. Ζ πξφηαζε έρεη κπεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ. νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο κε αληηθαηηθέο. Οη πξνηηκήζεηο ζε πξφζσπα ζηνπο ζπλδπαζκνχο γίλνληαη θαηά ηα γλσζηά. κε ηελ έλλνηα ηεο ηδηαίηεξα αλεπαξθήο. «ΝΑ ΔΞΔΣΑ΢ΘΔΊ». απφ ην λα ππνγξάθεη ζσξεδφλ. Γελ ζα έρνπκε – δηθηάηνξα κε δεκνςήθηζκα. Γελ θξάηεζε. Αλ ην ζπκβνχιην θξίλεη – πάληα αηηηνινγεκέλα ! – ηελ πξφηαζε σο κε άμηα ιφγνπ.π. Σν θείκελν δεκνζηεχεηαη κε θξνληίδα ηνπ δήκνπ. Γελ είλαη εχθνιν λα ηηο αλαιάβεη ν Γηαηί έρνπκε άκεζε δπλαηφηεηα λα αλαθαιέζνπκε ηνλ φπνην νπνηνζδήπνηε.π. Τπφ πξνυπνζέζεηο. Πώο ζα ιεηηνπξγεί ην ζπκβνύιην «Γχξσ απφ έλα ηξαπέδη». Αλ ην εθινγηθφ ζψκα αλέρεηαη έλαλ πξνζσπηθφηεηεο ππφ αξηζηνδεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. Γελ ςεθίδνληαη ζπλζήκαηα θαη αηζεξνβάκνλεο θαληαζηψζεηο. Οπνηνζδήπνηε έρεη θάηη λα πεη έρεη ην δηθαίσκα λα ην πεη αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα ην ζηεξίμεη κε επηρεηξήκαηα. απηνί πνπ άκεζα. Ο Νφκνο κπνξεί λα νξίδεη θαη ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζε δεκνςήθηζκα. ηελ Σξίηε Κπξηαθή ηνπ Μαΐνπ). δελ έρεη ππνγξαθή ηνπ δεκάξρνπ. Δλαιιαθηηθά. Πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ απφ απινχο πνιίηεο. ζα γίλνληαη εθινγέο γηα ζπκβνχιηα κε παξαηάμεηο θαη απιή αλαινγηθή. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη λα εθθξαζζεί δεκνζίσο ε γλψκε θαη άιισλ πνιηηψλ. φκσο. βέβαηα.ι. Υσξίο απηφ δελ γίλεηαη ηίπνηα – ηδίσο ζηελ Διιάδα. ΢ηηο ζεκεξηλέο ζεζκηθέο ζπλζήθεο απηφ έρεη πξνθχςεη θαη‟ επαλάιεςε ζε δήκνπο θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.ρ. Πξηλ ην δεκνςήθηζκα κπνξεί λα έρεη θαζνξηζζεί φηη ζα γίλεη ηειηθή ςεθνθνξία π. πνπ εκπιέθεη αξκνδηφηεηεο θαη εληζρχεη ηηο παξαηαμηαθέο αληηπαξαζέζεηο. Πώο ζα ιεηηνπξγνύλ νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο Απηφλνκα. αληίζηνηρα. ΢ηα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ςεθνθνξηψλ εηζάγεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα θαη φζνη ζέινπλ πάλε θαη παηάλε απιά έλα πιήθηξν. εξσηήζεηο. ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΧΝ ΠΡΟ΢ΓΟΚΧΜΔΝΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΢πκπεξαζκαηηθά : ην εθινγηθφ ζψκα έρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο Γηαηί πεξηκέλνπκε λα εθιέγνληαη άξηζηνη πξνυπνζέζεηο λα εθιέγεη ηνλ ηθαλφηεξν θαη λα ηνλ αλαθαιεί Πεξηκέλνπκε λα εθιέγνληαη νη θαηά ηεθκήξην άξηζηνη. Σίζεηαη ην ζέκα επί ηεο αξρήο θαη δηαηππψλνληαη ζπλνπηηθά ε εηζήγεζε θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Σν ζπκβνχιην είλαη κία νκάδα εξγαζίαο – απηή είλαη ε βαζηθή δηαθνξά αληίιεςεο πνπ εηζάγσ. ππήξμαλ θαη ζε δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. κπνξνχλ λα γίλνπλ εθινγέο κε εληαίν ςεθνδέιηην. αλ δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο. αλ ρξεηάδεηαη. Σέηνηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη απφ ηελ έγθξηζε κίαο ζνβαξήο επέλδπζεο κέρξη ηηο εηδηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ δήκνπ.ρ. Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ζπγθαηάβαζεο. ηδίσο εάλ αθνξά ζπγθεθξηκέλν πνιίηε. Ζ έκθαζε είλαη ζην «μερσξηζηά» θαη ν θαζέλαο θξίλεηαη θαη γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ ξεαιηζηηθή δηεξεχλεζε θαη βειηίσζε πξνηάζεσλ πνπ δηαθσλεί επί ηεο αξρήο. π.ρ. θαη ην φηη. αιιά κφλν κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Αο ζθεθζνχκε. Πώο ζα εθιέγνπκε ζπκβνύιηα Κάζε ηεηξαεηία. ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ. . ΢ίγνπξα ππάξρνπλ θάπνηα πεξηζψξηα γηα εθινγή Δζλάξρεο. ηφηε θαλέλα ζχζηεκα δελ ζθεθζνχκε π. Ζ έκθαζε είλαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ ηεο απφθαζεο απφ ην αληίζηνηρν ΢πκβνχιην. δηάινγνο. ΢ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ςεθνθνξία. Κακία ζπλήζεο δηνηθεηηθή απφθαζε. ν Δηήζηνο Πξνυπνινγηζκφο. έρεη θαζνξίζεη. έλα φξην αξηζκνχ ζπκθσλνχλησλ δεκνηψλ πνπ ππνρξεψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα δξνκνινγήζεη ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηεο πξφηαζεο θαη δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο. Οη εθινγέο γίλνληαη κε απιή αλαινγηθή. κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε ζεηηθέο ςήθνπο ή κεηαμχ απηψλ πνπ είραλ ην κεγαιχηεξν πειίθν ζεηηθψλ πξνο αξλεηηθέο ςήθνπο. Ο πξννξηζκφο ηνπο είλαη ν ριεπαζκφο. Παξαδείγκαηα ν Πεξηθιήο θαη νη ζχγρξνλνη ζηέιλεη ζχληνκα ζπίηη ηνπ. νχηε θαλ λα ηηο δηεθδηθήζεη. Κάζε δήκνο π. ζχληνκα ζα δεη κία πξφηαζε αλάθιεζεο λα ηνλ κεγάιεο πξνζσπηθήο ηζρχνο. εάλ εθιεγεί θάπνηνο Αο κελ μερλάκε φηη δηθηάηνξεο. έμσ απφ ηελ πίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ εκέξα θαιφ είλαη λα επηιεγεί ψζηε λα είλαη ιίγν κεηά απφ θάπνηεο δηαθνπέο.ρ. ΢ην ζπκβνχιην πξνεδξεχεη ρσξίο ςήθν ν Αληηδήκαξρνο. Δίλαη ινγηθφ λα δίλεηαη ζηνλ πνιίηε ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζζεί ζεηηθά ππέξ δχν ελαιιαθηηθψλ. Ζ ζπδήηεζε είλαη επί ηεο νπζίαο.

Ζ εχινγε πξννπηηθή είλαη νχηε θαλ λα δεηά ηελ ςήθν – ε θνηλσλία ζα ηνπο «επηζηξαηεχεη». θαζψο θαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο . κε ηδηαίηεξν επηηειηθφ ξφιν. Κάζε δηαθσλψλ θαιείηαη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ θξηηηθή θαη ηελ αληηπξφηαζή ηνπ. Καηά πεξίπησζε απαηηείηαη θάπνηα πξνζαξκνγή (customize). ηδίσο ηέηνηεο πνπ λα «αληέρνπλ» ζηε θζνξά ησλ πξαμηθνπεκαηηθψλ ςεθνθνξηψλ. αιιά φρη θαη ηελ λνκνπαξαζθεπαζηηθή. θαη απφ δηεζλείο θνξείο θαη νξγαλψζεηο κέρξη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο «ιατθήο βάζεο». Σα εθηειεζηηθά φξγαλα αλαπηχζζνπλ κε άλεζε πξσηνβνπιίεο αιιά ππφ ζαθείο πεξηνξηζκνχο θαη ππφ άκεζν έιεγρν. ην ζχζηεκα θηηάρλεη ζπκβνχιηα πνιπθσλίαο θαη ζπγθαηάβαζεο. αζιεηηζκνχ θ. Δλ νιίγνηο. ηξίηεο ειηθίαο θ. Με ην ίδην κνληέιν νξγαλψλνληαη ηνπηθέο νξγαλψζεηο. Ακθηθηηνλία Δίλαη θνξέαο.π. Σα Τπνπξγεία είλαη κφληκα : Δμσηεξηθψλ.π. Σα λνκνζρέδηα εηνηκάδνληαη απφ ην αληίζηνηρν Δζληθφ ΢πκβνχιην. Καη βέβαηα νη θπξηφηεξεο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξννξίδνληαη γηα δεκνςήθηζκα. Γηαηί πεξηκέλνπκε λα πξνθύςνπλ ΢πκβνύιηα κε θύξνο Γηαηί ζπζηεκαηηθά ε ζπδήηεζε θαη ε φπνηα αληηπαξάζεζε νδεγνχληαη ζηελ νπζία θαη φρη ζε ανξηζηνινγίεο θαη ζπλζήκαηα εληππψζεσλ. Γηαηί είλαη απνηειεζκαηηθό ην ζύζηεκα ηεο Αξηζηνδεκνθξαηίαο Γηαηί ε έκθαζε κεηαθέξεηαη ζπζηεκαηηθά ζηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Φεθίδεη κε ΝΑΗ/ΟΥΗ ειεθηξνληθά ηνπο λφκνπο πνπ εηνηκάδεη ε Δζλνζπλέιεπζε. ν δήκαξρνο έρεη κεγάιεο δηθαηνδνζίεο αιιά φρη θαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα εθδνπιεχζεηο.ρ.ι. ΢πλεπψο νη εθιεγφκελνη γηα ζχκβνπινη ζα είλαη θαηά ηεθκήξην άηνκα πνπ κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ ζαθή άπνςε αμίαο. Γηαηί λα κελ εγθξίλεη ην ΢πκβνύιην ηηο απνθάζεηο ηνπ Αξρεγνύ . δειαδή ρσξίο πξνζηαηεπηηθή θξνπξά. κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη αλάινγα θαη ζεκαηνθεληξηθέο νξγαλψζεηο. ελψ ην απφιπην παξάδεηγκα ιανθηινχο ηχξαλλνπ ήηαλ ν Κνξίλζηνο Κχςεινο. ψζηε λα εμεηαζζνχλ άκεζα. ζε πφιεηο θαη θσκνπφιεηο.π. Αζθαιείαο. Αο ζθεθζνχκε θαη φηη πξφθεηηαη γηα ζπκβνχιηα φπνπ – ιφγσ ηεο απιήο αλαινγηθήο – δελ αλακέλνληαη πιεηνςεθίεο. ΋ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν. Δπηθνπξηθά. παηέξαο ηνπ γλσζηφηεξνπ Πεξίαλδξνπ. Σν θχξνο πξνθχπηεη αβίαζηα.ππνρξεσκέλνη λα ζηνηρεηνζεηνχλ ηηο θξηηηθέο ηνπο θαη λα δηαηππψλνπλ αληηπξνηάζεηο. φπσο Δπηκειεηήξηα. πνιηηηζηηθψλ. Πξνβιέπεηαη 25κειέο Κπβεξλεηηθφ ΢πκβνχιην παξά ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 15κειή Δζληθά ΢πκβνχιηα αλά Τπνπξγείν.π. Γηαηί δελ ζα έρνπκε εμαγνξά ςήθσλ θαη εθβηαζκνύο Σν ζχζηεκα δηακνξθψλεη πνιίηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο νχηε λα εμαγνξάδνληαη νχηε λα εθβηάδνληαη. πνιηηηζηηθψλ. θπζηθά. πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. δεζπφδεη ειέγρνληαο «θαηά βνχιεζηλ». θάπνηνο πνπ ζθνπεχεη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπκβνχιην ζαλ ην πξνδηαγξαθφκελν.ρ.ι. θαηά Ννκφ. ηηο εθινγέο θαη ηα δεκνςεθίζκαηα θ. Κπβέξλεζε επί δεθαεηίεο «αδνξπθφξεηνο». ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΣΟΤ ΑΡΙ΢ΣΟΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ Σν αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζζεί ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ ζχλνιν.ρ. Με ην ίδην κνληέιν νξγαλψλνληαη «Κνηλφηεηεο» κέζα ζην δήκν – δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηηο ιέκε «δεκνηηθέο θνηλφηεηεο». Παξαθάησ ζα δνχκε ελδεηθηηθά ηη ζα αλαπηπρζεί αλαιπηηθά. π.ι. Οχηε κε ηνπο ηχπνπο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο νχηε κε ζπλζήκαηα θαη χβξεηο. Γηα λα ηνλ αθήζεη λα δεκηνπξγήζεη. Ζ Ακθηθηηνλία έρεη ηε Ννκνζεηηθή Δμνπζία. φπσο π. ζε επφκελα θεθάιαηα. Ζ δηαθνξά κε ηα ζεκεξηλά «δεκνηηθά δηακεξίζκαηα» είλαη φηη πξνηείλνληαη Κνηλφηεηεο θαη θαηά ζπλνηθία. Βάξνο ηεο ςήθνπ θάζε Γεκάξρνπ είλαη ν αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ Ζ Ακθηθηηνλία ζπδεηά θαη ςεθίδεη ζηελ Δηήζηα ΢χλνδφ ηεο ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ εηνηκάδεη ε Κπβέξλεζε. Σν 15κειέο ΢πκβνχιην ηεο Ακθηθηηνλίαο έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ θαη πξνηππνπνίεζεο. Παξαγσγηθνί θνξείο Πξφθεηηαη γηα ηηο νξγαλψζεηο θαηά παξαγσγηθφ θιάδν. Σαπηφρξνλα ην ΢πκβνχιην έρεη φιν ην ρξφλν λα παξαθνινπζεί άγξππλα θάζε ηη θαη λα δξνκνινγεί κέρξη θαη δεκνςήθηζκα γηα λα αλαθιεζεί ε ζεηεία ηνπ. Αο ζθεθζνχκε αθφκε θαη πφζεο πξνηάζεηο ζα είρε απνδερζεί αζκέλσο. Αληί ην ΢πκβνχιην λα αζρνιείηαη κε πνιιά ζέκαηα θαη λα ζπλππνγξάθεη ζε εληαηηθφ ξπζκφ. φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο θαη ν Πξφεδξφο ηεο είλαη ν ξπζκηζηήο ηνπ πνιηηεχκαηνο. θαηά ην αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο. κε αλαπιεξσηέο κε αλεμάξηεηε εθινγή θαηά δίδπκν. Σα ζπκβνχιηα αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ νπζία. θαη ζπληνλίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο ησλ Γήκσλ. θαη ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα. Καη θάζε θαηαγγέιισλ θαιείηαη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηηο θαηεγνξίεο. αο ζθεθζνχκε γηαηί λα ζέιεη θάπνηνο ππνςήθηνο λα εμαγνξάζεη ςήθνπο ή λα εθβηάζεη. Κπβέξλεζε Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε εθαξκνγή.ι. Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ άκεζε εθαξκνγή αθνξά ην δίδπκν Πξφεδξνο/Αληηπξφεδξνο θαη ην θεληξηθφ ζπκβνχιην. ξπζκίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζέκαηα εζληθήο εκβέιεηαο. Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Ζ άκεζε εθαξκνγή αθνξά ην δίδπκν δήκαξρνο/αληηδήκαξρνο θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. πνπ επηθπξψλεη ηνπο Νφκνπο. νδνληηάηξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηήξηνπ ή ζεκαηνθεληξηθέο π. Καη ζίγνπξα απηή ε απηνδπλακία ησλ Τπνπξγψλ θαη ε πηζαλή εηεξφθιεηε πνιηηηθή ζχλζεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ μελίδεη. θιαδηθέο π. παηδείαο. Οκνζπνλδίεο θ. ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ζχλζεηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ.π.ρ. Παηδείαο. Καη. Σν ηειηθφ ζρέδην. Σα 1+5 ΢πκβνχιηα απνηεινχλ ηελ Δζλνζπλέιεπζε. Αο ζθεθζνχκε θαη φηη ζηελ αξραηφηεηα ππήξμαλ «ηχξαλλνη» πνπ ζπγθαηαιέγνληαλ ζηνπο «7 ζνθνχο». αγξνηηθψλ. νχηε θαηά δηάλνηα ζα ζθεπηφηαλ λα εμαγνξάζεη ή λα εθβηάζεη ςήθνπο. απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα κέρξη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. αληαιιαγήο εκπεηξίαο θ. θαζψο πξνβιέπνληαη Πξσζππνπξγφο θαη 5 Τπνπξγνί. Δθηφο απφ ηελ σο άλσ ηνπνθεληξηθή δηάξζξσζε.ι. Ο Κνηλνηάξρεο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα ςεθίδεη γηα δεκνηηθά ζέκαηα σο εθπξφζσπνο ησλ αληίζηνηρσλ δεκνηψλ.

πξνηάζεηο. θαζψο θαη λέα αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ΠνιίηεΚξάηνπο. εγθξίλνληαη απφ άπνςε πιεξφηεηαο απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε θαη ςεθίδνληαη ειεθηξνληθά κε ΝΑΗ/ΟΥΗ απφ ηελ Ακθηθηηνλία. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑ Σν αξηζηνδεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο απνηειεί θαηλνηφκα κνξθή δηνίθεζεο. ΢ε ειεθηξνληθφ δεκνςήθηζκα ηίζεληαη βαζηθέο απνθάζεηο εηαηξηθήο πνιηηηθήο. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφιπηε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εγγελή πξνψζεζε ηεο αμηνθξαηίαο. θαζψο θαη ν εηήζηνο απνινγηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο. θαη κάιηζηα ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο. ηδηαίηεξα κε ηελ ζπκκεηνρή σο κεηφρσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. ΔΤΓΑΠ) ζπληζηά εζληθήο ζεκαζίαο δπλακηθή απάληεζε ζηηο δηαθαηλφκελεο πξνζπάζεηεο εθπνίεζεο. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην δελ είλαη πηα δηνηθεηηθφ.O. πξνάγεηαη ηζρπξά ην εηαηξηθφ πλεχκα θαη ε δηάζεζε ζπκβνιήο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. . ΟΣΔ. (central executive officer) ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π. κε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.ρ. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηε Φνξνινγηθή Δπαλάζηαζε ε επαλεθθίλεζε ηεο Διιάδαο κπνξεί λα έρεη δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ big bang. είλαη ζε ζέζε λα εκπλεχζεη ηελ Αλαγέλλεζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. επαλαθέξνληαο ηνλ αλακθηζβήηεηα πιένλ ηζηνξηθφ ιαφ ηνπ πιαλήηε μαλά ζηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη : ηελ Ζγεζία. Ζ δηαθαηλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν δίδπκν Πξφεδξνο/Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο έρεη πηα άκεζε ιατθή εληνιή θαη ειεπζεξία δξάζεο αληίζηνηρε ησλ γλσζηψλ C. αιιά ζπκβνπιεπηηθφ θαη ειεγθηηθφ φξγαλν. Απηνδηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ Ζ εθαξκνγή ηνπ αξηζηνδεκνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα αλαβαζκίζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηηο βαζηθέο απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. Αληίζεηα.E. ΓΔΖ. ρσξίο θαζφινπ λα ππνβαζκίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. ελψ θξνληίδεη γηα ηνλ εηαηξηθφ δηάινγν. Σν ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν ηδηαίηεξα γηα εηαηξείαο ιατθήο βάζεο.