You are on page 1of 6

SK (LKTP) KERATONG 4 26900 BANDAR TUN RAZAK PAHANG

Peperiksaan Akhir Tahun 2012 Kajian Tempatan Tahun 6

Nama: __________________________________

 • 1. Kertas ini mengandungi bahagian A dan B.

 • 2. Bahagian A mempunyai 22 markah.

 • 3. Bahagian B mempunyai 28 markah.

 • 4. Jawab semua soalan.

1

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan dengan membulatkan pilihan jawapan yang betul.

 • 1. Manakah antara berikut merupakan sumber tenaga ?

A.

Bijih timah

B.

Batu arang

C.

Air hujan

D.

Tanah-tanih

 • 2. Semua yang berikut adalah sumber yang boleh dibaharui kecuali _____

A.

ikan

B.

tanah

C.

matahari

D.

emas

 • 3. Bahan-bahan berikut diperlukan untuk membuat sebuah kereta

besi II. getah

I.

 

III. plastic

IV. batu

A.

I dan II

B.

I, II dan III

C.

I, II dan IV

D.

I, II, III dan IV

 • 4. Negeri-negeri berikut mengeluarkan petroleum di Malaysia kecuali ____

A.

Sabah

B.

Sarawak

C.

Terengganu

D.

Johor

Hasil hutan

kayu balak, damar dan hutan

 
 • 5. Pernyataan di atas adalahmengenai hutan ___________________

A.

belukar

B.

khatulistiwa

C.

gunung

D.

paya bakau

 • 6. Hasil laut yang digunakan untuk membuat budu ialah _____________

A.

udang

B.

Ketam

C.

kerang

D.

ikan bilis

2

 • 7. Semua berikut ialah contoh sumber mineral kecuali ________

 • A. getah

B.

petroleum

 • C. bijih timah

D.

emas

 • 8. Semua berikut ialah kegunaan hasil laut kecuali __________

 • A. perhiasan

B.

Ubat-ubatan

 • C. sumber makanan

D.

perabot

 • 9. Keadaan berjerebu disebabkan oleh _________

 • A. pencemaran air

B.

pencemaran bunyi

 • C. pencemaran udara

D.

pencemaran laut

 • 10. Berikut merupkan hasil eksport Malaysia kecuali _________

 • A. getah

B.

kelapa sawit

 • C. petroleum

D.

emas

 • 11. Manakah antara berikut adalah contoh industri berat ?

  • A. Membuat perabot

B.

Memproses kelapa sawit

 • C. Memproses makanan

D.

Membuat kapal

 • 12. Barangan berikut dibuat daripada bijih timah kecuali ___________

 • A. peluru

B.

batu jala

 • C. kotak pensel

D.

pembungkus coklat

 • 13. Prinsip Rukun Negara yang ketiga ialah __________________

 • A. kepercayaan kepada Tuhan

B.

kedaulatan undang-undang

 • C. keluhuran perlembagaan

D.

kesetiaan kepada raja

 • 14. Manakah antara berikut adalah permainan tradisional negara kita ?

 • A. Bola sepak

B.

Tenis

 • C. Sepak takraw

D.

Badminton

 • 15. Kilang penapis petroleum terletak di

_____________dan

di_____________

 • A. Pelabuhan Kelang, Labuan

B.

Bintulu, Labuan

 • C. Kerteh, Lutong

D.

Labuan, Lutong

3

 • 16. Berikut ialah akibat daripada banjir kecuali ______________

 • A. kehilangan nyawa

B.

aktiviti harian tergendala.

 • C. mendapat cuti am

D.

sistem jalanraya terputus

 • 17. Berikut ialah sebab hutan di negara kita dianggap istimewa kecuali ___

 • A. tumbuhan dan hidupan liar.

B.

kawasan tadahan hujan.

 • C. pertanian pindah.

D.

membekalkan hasil hutan

18 . Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar ?

 • A. Kitar dan guna semula kertas buangan menyebabkan pencemaran.

  • B. Hasil logam dilebur semula digunakan untuk membuat kenderaan.

  • C. Proses guna semula kertas mengurangkan kadar penebangan

hutan.

 • D. Kitar dan guna semula sisa buangan mengelakkan pembaziran.

 • 19. Bahan-bahan apakah yang digunakan untuk kitar dan guna semula ?

  • I. Plastik II. Besi sekerap

III. Suratkhabar IV. Tanih

 • A. I dan II

B.

III dan IV

 • C. I, II dan III

D.

I, II, III dan IV

 • 20. Sektor perindustrian menyediakan pekerjaan seperti berikut kecuali

  • A. konduktor

  • C. pengilang industri

mahir

B.

pekerja mahir

D.

pekerja separuh

 • 21. Apakah kesan Rukun Negara ke atas rakyat Malaysia ?

  • A. Rakyat Malaysia akan bersatu menentang penindasan.

   • B. Rakyat Malaysia akan lebih

dunia.

peka terhadap perkembangan

 • C. Rakyat Malaysia akan sentiasa patuh kepada kerajaan.

 • D. Rakyat Malaysia memupuk semangat setia dan cintakan negara.

 • 22. Jenis pengangkutan di negara kita yang tidak membawa penumpang

 • A. feri

B.

kapal terbang

 • C. kontena

D.

teksi

4

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan.

1)

Tandakan (√) pada ruangan yang betul.

 

Bil

Jenis pekerjaan

Sektor Awam

Sektor

 

Swasta

 • a. Pekerja kilang

 
 • b. Pengawai Tadbir

 
 • c. Penghulu

 
 • d. Pemungut tol

 
 • e. Tentera

 
 • f. Juruwang bank

 
 

(6 markah)

2)

Tandakan dengan betul lokasi yang dinyatakan pada peta di bawah.

a) S – Kuala Kangsar b) T – Nilai c) U – Pasir Gudang d) V
a)
S – Kuala Kangsar
b)
T – Nilai
c)
U – Pasir Gudang
d) V – Likas
 • e) W – Shah Alam

f)

X – Bintulu (6 markah)

3) Nyatakan pekerjaan - pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan di bawah.

Bil

Pertanian

Perlombongan

1

2

3

5

(6 markah)

4) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

pembaziran

manusia

petrol

tenaga

kekal

hakisan

habitat

Landskap

menjejaskan

alam

protein

tidak boleh dibaharui

 • 1. Jenis sumber yang utama di negara kita ialah sumber

_____________________

,

___________________

, dan sumber

_____________________.

 • 2. Bahan galian tergolong sebagai bahan sumber yang

_____________________.

 • 3. Kebanyakan hasil laut penting sebagai sumber

penduduk negara kita.

________________

untuk

 • 4. ialah pandangan darat fizikal sesuatu kawasan.

_______________________

 • 5. Penebangan hutan yang tidak terkawal mendedahkan permukaan bumi

kepada _____________________.

 • 6. Kepupusan hutan semula jadi akan menyebabkan kepupusan hidupan

liar kerana hidupan liar tidak mempunyai

__________________

yang sesuai.

 • 7. Kitar dan guna semula sisa-sisa buangan dapat mengelakkan

_________________

sumber alam.

 • 8. Kegiatan manusia untuk mendapatkan sumber tenaga boleh

___________________

keseimbangan alam sekitar.

 • 9. Berkongsi kenderaan bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan

jalan raya, tetapi juga dapat menjimatkan penggunaan _____________________.

10. Salah satu tujuan penghutanan semula dilakukan adalah untuk memastikan bekalan sumber balak senantiasa __________________

6