You are on page 1of 66

KonstantinMihailovi

Janiaroveuspomeneiliturskahronika
Opisivanjedogaajakojisetiuturskogpitanja od KonstantinasinaMihailaKonstantinovia, RaaninaizOstrovice, kojegasuTurciuzeliujaniare Janiaroveuspomeneiliturskahronika Predgovor Prvaglava:OrazliitimpaganimaioAlijiMuhamedovompomoniku Drugaglava:OMuhameduioAliji,njegovompomoniku[13] IIIglava:Onjihovojslubibojojiohramu[24]njihovom IVglava:OdrugomehramuGemarak,toereizadunom(poTefiru,tojestonjihovojpropovedi) Vglava:OdrugojpropovediilioveriioMuhamedu VIglava:Onjihovimpoganskimzborovima[63] VIIglava:KakoTurcinazivajuanele,proroke,rajipakao VIIIglava:Oturskojpravednosti(aionjihovojnevernostiilukavstvu) IXglava:Oprecimaturskogacara Hglava:OvladaviniOsmanovogasinapoimenuMustafe XIglava:OAladinusinuMustafinu XIIglava:OMuratusinuAladinovu XIIIglava: OSultanusinuMuratovu XIVglava:OgrkomecaruioMuratusinuSultanovu XVglava:Obojojkaznizboggrehovanaih,tosezbilokodSrbailiRaana XVIglava:Oonometosezbivalousrpskojkraljevini XVIIglava:tajebilosaStevanom,prvimdespotomrakim XVIIIglava:Odravivelikogakanaiorimskimcarevima XIXglava:OvelikomkanuioMuratusinuBajazitovu XXglava:OvladavinicaraMurataionjegovojsrei XXIglava:KakojekraljVladislavkrenuonaMuratasdespotom XXIIglava:OcaruMuratu,tajesnjimposlebilo XXIIIglava:OkraljuVladislavu,tamuseposlesTurcimadesilo[216] XXIVglava:KakojeJankovojvoda(posletrigodine)krenuonaTurke XXVglava: OvladavinicaraMuhameda,sinaMuratova XXVIglava:KakojecarMuhamedprevariogrkogacara XXVIIglava:KakojeMuhameddespotaprevariopomouprimirja XXVIIIglava:tasedespotudesiloilidogodiloodgubernatoraJanka XXIXglava:KakojecarMuhamedzauzimaoBeograd XXXglava:KakojeMuhamedprevariodespotaDimitrijaMorejskogiliAhajskogpomouprimirja

XXXIglava:Kakojekrenuonatrapezuntskogcaraprekomora XXXIIglava:KakojeUzunhasanpobegaoMuhamedupreko Eufrata,(kojikaodateeizraja,kakoonjemuljudipriaju) XXXIIIglava:Ovlakomvojvodi,gospodarudonjeMoldavije XXXIVglava:Oprimirjukraljabosanskoga XXXVglava:KakojeposlegodinudanaMuhamedponovodoaouBosnu XXXVIglava:Ovelikomturskomblagu,kakojecarnarediodaseprebroji.[444] XXXVIIglava:Kakosuseovadvabratapooevojsmrtiborilameusobom[463] XXXVIIIglava:Oporetkukojijeuturskojzemlji XXXIXglava:Oureenjucarskogadvora HLglava:Obojuioturskojpripremi XLIglava: KakavbimoraobitipohodnaTurkeikakvoureenje[546] XLIIglava:Oturskimbrzimkoljanicima[575],kojezovuakindije XLIIIglava:Osarahorima,kaotosukodnasnajamnici[590] XLVglava:Omartolosimailiovojnicima[594] XLVIglava:Oureenjuturskogajuria XLVIglava:OhrianimakojisupodTurcima XLVIIglava:Oturskomrazmnoavanju XLVIIIglava:Kakosecarpokazujesvojimdvoranimanadvoru XLIXglava:Ojedinstvukraljevapoljskihsugarskim Napomene PoinjeopisivanjedogaajakojisetiuturskogpitanjaodKonstantinasinaMihailaKonstantinovia,RaaninaizOstrovice,kojegasuTurciuzeliujaniare.

Predgovor
Svinarodikojiseupravljajuposvetomkrtenju[1]blagoslovenoggospodanaegaIsusaHrista,verujemoiispovedamojednogagospodabogastvoriteljanebaizemlje utrilica:oca,sinaisvetogaduhaiTrojicujedinuinerazdeljivu,kojavladanavjekivjekov.Amin.Uimeocaisinaisvetogaduha.IpoHristunaemnazivamose hrianimauslavugospodaboganaega.Izatose,potovanasvetaTrojice,molimotvojojsvetojmilosti.Pomozisvojimhrianimaiodvrati[2]prokletepogane[3]. Amin.

Prvaglava: OrazliitimpaganimaioAlijiMuhamedovompomoniku
PoganikojisuprimilizakonMuhamedovrazliitisu:Argini,Persijanci,Turci,Tatari,Berberi,Arabljaniinekicrncikojinemajunalicuognjenihznakova,sviovi Mojsijeveknjigedre,aupravljajusepremaprokletomeAlkoranu,ukojemjeMuhamedsvojzakonnapisao,averujuujednogabogastvoriteljanebaizemlje.Oni imajujedanvelikipraznik(preetve),kojizovuBrunkbajram,azanjegasvaki(ovek)postimesecdana,svakogacelogadananitanejeduinitipijui,svedo zvezde.Alinoumesojedu,vodupiju,kolikoputakohoe,svedodana.Aistotakokadnastupinovimesec,onibogatosvetkuju,blagujuitridana.Aliipakvinane piju,nitiimajuikakvogkvasa.Milostinjurazdaju.Nekimrobovimaskraujugodine(robovanja),aobolele[4]nasloboduputaju,itonaroitovelikagospoda.Gozbe prireuju[5],kopce(ovnove),jarceikamilekolju,meso,hleb,svee,novacbogaradiudeljuju.Kogodnaie,bilohrianin,bilopoganin,svakomemilostinjudaju.Na grobovimaobavljajunonaklanjanja[6].Palelojanesvee.Mirisimaokaujuzadueumrlih[7]. Akadasampitaopoganezatolojanesveepale,zarnebiboljebilodapalevotanesveenagrobovimaumrlihiuhramovima,odgovorilisudabogutrebadase prinosinartvubravanemuice.Ireklisumi:"Kakosetebiini?jelitodobroilinije?"Odgovoriosamim:"AkojeMuhamedjednodobrouredio,ondajeidrugo". Drugije(njihov)praznik,kojibivaujesen,onajkojizovuKiikbajram,kaokadbirekaoMalipraznik.Zaovajsedobrovoljnoposti.Aliizaovajonakosvetkujui milostinjurazdajukaozaprvi.Unedeljipraznujupetakkao[8].Jevrejisubotu,ilihrianinedelju,govorei:zatotosvetkujemotojebogupetakstvoriooveka. Obrezujuse.Svinjskomesonejedu.UtihpetpropisaseslausJevrejima,aliniuemudrugom.PoobrezivanjunazivajuseBubromani(hoteidabuduboljinego hriani)iliJevreji.Bubromaniznaiizabraniljudiuveri.IsmatrajuhrianezagreannarodzatotopriznajemoihvalimosvetuTrojicu,govorei:nematriboga,ve jedan.AzbogtogasuBubromanihrianeprozvaliaurima,toereigreniciizabludeli[9].AhrianiopetnazivajuBubromanepoganimazbognjihovihneasnih dela,okojimanisamhteoovdedapiem.Jerpoganinznai(dajeneko)okrutan,neovean,dajekaoneistipas[10].Onibihtelidabududobri,pakakomisletakoi

govore.Alinekomoerei:zatogreetonemajudobrihuiteljakojibiihuiliikojibinjimaupravljali.Onibimoglidobribitikadbihteli.Alibitakvomeuitelju svakakobilolakeikorisnije[11]dasipanetouproderanuvreu,negodatakvimprostakimnarodom[12]upravlja.

Drugaglava: OMuhameduioAliji,njegovompomoniku[13]
ImaojeMuhamedjednusestrukojusunazvaliFatima.AovujebiodaoAliji,svomepomoniku,zaenuondakadajesvojuveruirioinatajnainjeuioi propovedaokaodajebionamisliodaosudiHristovuveru.Jerjeonstvaraosvojuverupremasvetu,vodeiraunaotomedasuljudiviesklonisvetskimstvarima negostvarimaboanskim.Inatajnainkojigodsunjegovimputemiliinjegovojnaucisledovali(timjeobeavaoblaenstvasvetska,velikagospodstvaibogatstva),te jehvalioizadobreljudesmatrao.Akojisumuseprotivili,njihjeAlijanarazliitenainemuioovogaAlijupoganismatrajuzaproroka,kaoiMuhameda,govorei dajebiomoanisilanmu.Aimaoje,vele,sablju,kojujenazivaoZulfikari,vanrednootruitakotvrdu,kakoonipriaju,dautagodbiAlijanjomeudario,bilou gvoeiliuelik,svejeprednjombilokaopauina.Adrugipriajukakojenjegovaenabilavelikaarobnica,pajeonasvojomvetinomstvaralatakvuotrinuovoj sablji.iveojetako[14]Muhamedusvojojzlosti45godina[15]verusvojuproirujui.Zatimleeinasamrtnikojpostelji,pozvaitavsvojzborinarediim:"Dami pogrebpriredite[16]idakrajmene[17]budetespremnidokneuskrsnem.Dritesevrstomojezapovestiinedajtesezavoditi,jersamvaspravojverinauio.Budite mojiizabranicibojiuIzrailju[18].AmojpogrebprirediteuMedini,Alijumogasluajte,jerujausudnjidanuskrsnutiipoveuvastamogdeemosesviradovati. Budite(svi)meusobomljubazni,jedanpremadrugomebuditepravedni.Robovimaopratajtegodinerobovanja,jernistebogovidabisteihdosmrtiuropstvudrali. Atimeeteseumnoavati[19],jervideipravednostvausvakiovekesevasdratiivaeesenaukepridravati".PosleMuhamedovesmrtiAlijajesvelikom tugompojahaodosteneGormenihoteiizistinskealostidaunitisvojusabljuiudariustenudaseitavazarilaustenu.KadvideAlijatakvoudo,toranijeosvojoj sabljinijeznao,ovakojojprogovori(premanjihovojveri):"Zulfikari,prestani,datonebibiloprotivboga".ApotomjeiveoposlesmrtiMuhamedovedevetgodina. Poslednjegodine,leeinasamrtnikojpostelji,skupivisavzborpoganski,opominjaojedasevrstodreMuhamedovezapovesti[20],jerjeveranjegovaiznadsvih drugihvera(bolja)i"zatomuiteauregdegodmoetedanebionivasmuili.Atraiteihunjihovimdomovimatojeboljenegodaihusvojimdomovimaekate".A kadjeopaziodamusesamrtniaspribliavao,narediojedauzmunjegovusabljuidajebaceumorskudubinu.Ipriajupoganici:kada[21]suovusabljubacili,tri danasenatomemestumoreburkaloikovitlaloualostizaAlijom.Izatopoganiciimajumaleknjigeuvajuiihprisebikaosvetinju,kojenazivajuhamaili,aosobitoih imajuuratu,kaoikodnasjevanelje,inoseihpodpazuhom,ananjimajesabljaZulfikarinaslikanapriajudaimjeodvelikepomoiuboju,amakomedasenate knjigezakunu,svakomeevrstoodratire.Alipostojeidrugeknjige,lane,kojesepripravljajuodkomadavenecijanskogsapunakomehoeglavudasmaknu, tima[22]sekunu[23]naknjigeodonogsapunapripravljene,kojesunaliknapravekometakouine,netrebaseuzdravljuvienadati,kakosebilodesilokralju bosanskome(kaotoeotomebitigovoradalje).

IIIglava: Onjihovojslubibojojiohramu[24]njihovom
Turskihramoviimajumaleivelikeokruglekule,aokonjihbalkonipoganskisvetenikzadaninosedamputaizlazi[25]nakuluivie,stavivijedanpalacujedno uvo,adrugiudrugo,izsvegaglasa,tonajjaemoe,govoreiovereinasvomejeziku:"Lajlahailalah",toznai:Bogbogova,Muhamedjebojiposlanik,usliime, boebogova. Svakipoganin,"kadujeovopozivanje,potoimauvekvodekrajsebe,kadopereudovesvojeunakrst,odlaziuhramdaklanja.Prvamolitvajeudvaasaposle ponoi,kojunazivajuTemditnamazi,drugajeusvitanje,kojunazivajuSabahnamazi.Treajeutreidnevnias,kojunazivajuKulugnamazi,etvrtajeupodne, kojunazivajuOlejnamazi,(petajeposlepodne,nazivajujeIkindinamazi),estajekadsuncezae,kojunazivajuAkamnamazi,sedmajeutreinonias,koju nazivajuJacinamazi.Aovihsedammolitavanijedanpoganinneepropustiti,nitiovoumivanje,pabiouhramu,ilikodkue,paakinaputu,imdoevreme,idena voduiumivaseonakokakojegorereenopotosaesputa,klanjaonakokakojepropisanokolikoklanjanjatrebadabudeukojojmolitvi.Aakonekohoeda nainivieklanjanja,tojeunjegovojdobrojvolji.Aakobineko,dokklanja,bioneimukaljan,ondamuovoumivanjenevai[26],vesemoraponovoumiti,aposle togaobavitiklanjanje.Makarkadbinekobioukupatilu,opetnasvakinain[27]beztakvogaumivanjanemoebiti,jerjetoumivanjekodnjihkaokodnaskrtenje.A akobisezakogauverilidaubogomoljuneradoide,uhvativiga,veugazalestvice(predhramomgdenajviepoganikauhramidesvakiknjemuprilaziigrdiga reima,akadatakopostojinalestvicama),bivaposletogaputenimoranasvakinain,hteonehteo,dabudedobar.Aistotakonijednaenskaglavauhramneide, nitivinapije(nitipakkvaskakavimaju).A(eneimajunaroitozaklonjenomestouhramovima,gdenikakavmukaracnemoeui.Kvasnikakavnepiju,a)zakojubi seuverili(tj.dajetoinila),onabibilakanjenaoddobrihena.[28]ZatonijedanpraviTurinvinanepije(azakogabisetootkrilo,stranobibiokanjen).Dvorani, slubeniciigospodanekipiju(nekinita)[29]aosobitokaduratidu,nikadauoptenikonepijevino,jerjeMuhamedovazapovest:akobimakovinopio,pabiuto vremebioubijen,onbinavjekiupaklubio.Alipakhriani(neki)kojisTurcimaputujuslobodnosasobomvozevinoipijugabezikakvesmetnje,ajoihpoganici snabdevaju[30],kadaim(gajevie)potrebno,dauvekvinaimaju.Poganiciovakavobiajimaju:magdeseuhramvozili(iliili)klanjanjaradi,uveknasebiistoodelo imaju,akadabinanjimakakvamrljabila,uhramsnjomneeui(nitieklanjati.Istotakoniuobuikojuobinonosiuhramsnjomneeui),vekaddoedo hrama,ostavljaobuunauobiajenomesto,patakoueuhram,jerjetakoitavpodistimtepisimazastrt,isvakistanenasvojemesto,jedanporeddrugogaiklanja. Asvinjihovihramovisubelikaopapir.Inematamonikakvihvotanihsvea,samopremaishodusuncadvelojanesvee,ameunjimautriredanagoredosta zapaljenihlampi.Ausredinijesto,kaokatedra,istupivinanjegamladiiitajuMuhamedovAlkoranglasno(kodnjihuhramunepevaju,vesamoAlkoranglasno itaju),asviostali,sedeinatepisima,paljivosluaju.Aposletogastupisvetenik,kojeganazivajuMadin,ikojiimaurucisablju,natreistepenik,padeli blagoslov[31]igovori:"VeraMuhamedovajeiznadsvihdrugihmolitesezasvedueizaonekojiprotivkauraratuju.Akadihspazitekakoputujunazadsvojim (putem)[32],ukaiteimpoastipoklon,celivajuiimrukeinoge.BietesviuesnicitogarataiMuhamedueteseumiliti.Jernamjesvemoguibogdaosabljudase branimoidakaureunitavamo".[33]Aposletogapogleda[34]nagoreknebuipogladivibradu,odlazinapoljeizhrama,potojepohvalioboga.Anikakvog prosjaenja[35]nitirasprava[36]nemabilouhramubilopredhramom(tobiseticalokakvihposlova).Aunajviem[37]hramuimasamotrisvetenikakojiimaju ugovorenuplatuodonogato[38]jehramosnovao.ZatotojekodTurakaovajobiaj:narodzahramnitanedaje,negokogazasnuje,tajgaipotrebamasnabdeva. Car,ilinekivelika,ilibogatitrgovciosnivajuhramove,ausvakomesupotrisvetenika:jedansabljudri,druginakulistoji(umestozvona,kakojeranijenapisano), treihramureujesasvojimpomonicima.AtakotobivaunjihovomnajglavnijemhramukojisenazivaDromameitgdesesavnarodskuplja,aosobitoupetakposle podne.Aimajumeusobomtajobiaj[39]kaotojeparohija".

IVglava: OdrugomehramuGemarak,toereizadunom(poTefiru,tojestonjihovojpropovedi)
PostojidruginjihovhramkojizovuGemarak,kaokadbirekaozaduni,unjemuubogimamilostinju,jelodele,asvakogapetkaupodnepropovedajuutomehramu

danjihovomejeziku.Patakonijanisamnjihovepropovediproputaodabihsaznaooemupropovedaju,apremaemusevladaju,inisammogaodrugorazabrati, vedasamiprotivsebepropovedaju,nemoguitodarazumejuilinehotei.[41]Averovatnoimgospodbognedadarazumeju.HristovudobrotuMuhamedu pripisuju,asvojenevaljalstvonahrianeprebacuju.Tupropovednazivajutesfir,apropovednikatesfirdi,kojikadanastostupi,najprepoinjeovakodagovori njihovimjezikom:"AjdemonAlahonerezepisidentobonstafirba.Amin,amin",toovoznai:Boepomozi,azatimrecite:sviseodriemosvegazloga.Aminamin. ZatimjerebilaoGospodunaemIsusuHristu,aposleovogajeovakogovorionjihovimjezikom[42]oMuhamedu:"EserahanahMahometrosulah",toerei:Isus jeodduhabojeg,aMuhamedjebojiposlanik:atojevoljaMuhamedova,tojevoljaHristova:Mojsijeprorokjestariji(bratIsusov,aIsusjestariji)brat Muhamedaproroka,predMojsijemsemorebilorastvorilo,aIsusprorokjemrtveizgrobauskrsavaoanadMuhamedomprorokomstenesusepodigle[43]ondegde jeonBoguklanjao.JerjeMuhamedposlednjiprorokinemoegapredBogomnijedanprorokprevazii.[44]Poganicihrianenazivajukaurima,aJevreje(ivutima, kaokadbirekaomrcina.Isusseuzneonanebesa,zatosugaaurinazvalibogom,a)ivutisuhtelidagaubijuidagaraspnunakrstzbognjegovevelikesvetostii silnih[45]udakojajeinionazemlji.Bojalisusetogaivutidazanjimnepouidaseknjemuneobratesvionakokaoauri,nazivajuigabogom.Hoteidaga uhvate,trailisugadagaposlemuenjaraspnunakrstu.PredovimajeIsusuaoujednukuu(apoznajuijevrejskuravtinu,uzneoseiztekue)nanebesa.Akad suJevrejionde(tj.ukui)nalijednogaovekakojijebionaliknanjega,utojkuisugauhvatiliibacilinamuke,raspeliganakrstu,aporednjegadvarazbojnika.I takoaurigovoredajeIsusbiobaennamukeiraspetnakrstu.Alivineverujtetome:Isusjebiotakvesvetostidagasenikoskoronijemogaodotai,akamolidabi gamogaouhvatitiibacitinamuke.AkadaseIsusbiouzneonanebesa,pristupilisuknjemuaneli,papozdravivigaiuzevigameuse,vodilisugaponajviem nebu,pokazujuimuboanskuslavu.PotoseIsusnahodaoponebesima,krenuojesanelimaknebeskimvratima,kaodajehteodasienazadnazemljunamislivi netousebi,reeanelima:"Zaboraviosamnajednomemestuobuu[46](ovdenanebu)".IvrativisetakoIsus(odvrata)poobuu[47],ostadeunebesima,ibie ondedosudnjegadana.Akadadoesudnjidan,tadaeIsussiinazemljuigovorieaurima:"Vistemebogomnazvali".Aivutima:"Vistemehtelibacitina mukeiraspeti,izatosviiditeuvenipakaoiondeetebitinavjeki".Iovojekrajpropovedi.GospodeIsuseHriste,sinebogaivoga,tebise(mihriani)molimo, smilujsenanasiizbavinasodvenihmuka[48],ioprostigrehenaedabismomoglitvojusvetumilostvideti[49]iuhvalitvojojveselitisestobomnavjeki.

Vglava: OdrugojpropovediilioveriioMuhamedu
Drugapropoved,kojajeovakvaikojusveteniknanjihovomjezikuovakogovori: ulisteuprolipetakpropovedkakoseIsusuzneonanebesaitamoostao,izatonijehteodaostanesaurimanisivutimarazlogtomejeveranijereen.Ali Muhamed,pavi[50]nanekakavvihor[51]nijehteozbognasostatinanebesima,jernamjedaoredasnamaostanenazemlji,akakojeusvojojdobrotidaore,tako jesnamaovdeiostao.Akadadoevreme,ustaeizmrtvihsnamaipoveenassasobomuraj.Izatopazitedanjegovuzapovestizvrujete.Bubromani, pridravajtesetogapaljivo,neimajtezavistimeusobom,kaotoauriimaju,jerjetozanjihobino[52].aurijedandrugomenitadobroneele[53]:bratbrata, prijateljprijateljaepokrasti,jedandrugogaeizdati,smatrajuidaemubogpomoiprodaezanovacsvogablinjega,pijevinoijedehlebiveseojezbogtoga, prodiremesosvojeikrvsvoju,hvaleise[54]damujedobrouspelo[55].Atojedobropoznatovamakojisnjimauratubivate.Alitoveseljeesepretvoritiualosti tugu.Bubromani,prorokIsusjeiaokaCimbumbarekuilikaJerusalimu.Akadjebiomeuvinogradima,spopadegaeionueujedanvinogradtraeivode,(a ondenaejedanprekrivenvrnainjenodglinepunvodeuzeviganapiseovevode)kojaje,iakojebilaista,bilagorkakaopelen.IreeIsusovomevru:"Recimi kakojetodaimausebivoduistuagorku,ravuzapie?"Odgovorivr:"Jednajeiglaukradenaiprodatazanovac.Aovajnovacjedospeomeudruginovacza kojisamjakupljen".Izato,gledajte[56],miliBubromani,kakojemalakraavelikigreh.Akadsesvetomeprorokutojavilo,kakobiimalotadabogudabudetajna? Zatobuditemeusobommilostivi,jedandrugomeneinitenepravdenikrae,aakobinekonetonaao,nekavratiineskriva.Dajnekaseviejedanput,dvaput, triput,paakosenejavionajijajestvar,razdelite,molimvas,ubogimaazasebetonikakoneprisvajajte.Uaurskebateneulazite,jerjetookoreonarod,aako (mu)toubatiuzme,proklinjaetebezprestanka,aneeoprostiti,pozivajuiboganaosvetu.Zatopodanicimaaurimaneinitenepravde.Aakobinekoneto uzeoububromanskojbati,makarsesrdili,ipakopratajte,dabivamodgospodabogaoprotenobilo.Negajitedugognevjedanprotivdrugoga,kaokamila. Robovimairopkinjamaodreujtegodine(tj.robovanja)premanjihovomveku.Akobihteorobadugodadrineodreujuimugodine,susedinetrebatodatrpe,jer onnijebogpadasebipotiniitavveknjegov.Akadapostanuslobodni,pomaiteimdabiipakimaliimedaponusvojeizdravanje,zatodabisebubromanska verairila.Muhamedjesnamaostaonazemlji.Akadadoesudnjidan,svieljudipomreti,aistotakoianeli.Najvieneboimaetirikruga.[57]Akadadoeto vreme,tadaenareditigospodbogetvoricianela:"Dritevrstosvakizasvojkrug".(Akadasevrstouhvatezasvojkrug[58]svi),umreekaodasuzaspali.Alie odmahutometrenubitiponovoiviihvalieboganavjeki.ItueaneoMihailozatrubitiutrubuiodmahesviljudiuskrsnuti.AMuhamedeustatakaodase prenuoizasna[59],iotreesasvojebradeprainu,ireie:"ElhemdolahiJaratimaDaminkaokadbirekao"[60]:zahvaljujemtebistvoriteljusvojem.Amin.Atamo e[61]dakleMuhamedpoisasvimaBubromanimapredbogaistanuvi,reiekrupnimglasom:"Velikahvala,svemoguiboe,tvojojJedinstvenostinavjekivjekov. Amin".AtadaereibogMuhamedu:"Tisimisluioidobrosisevladaosasvimasvojima,pazatopoisnjimauvenirajituseradujtenavjekivjekov".Zavrivi ovupropoved,govoriitavomenarodu[62]:"Molitesezamatere,zaoevesvojeizaonekojiratujuprotivaura,ihvaliteboga.Atadasvi,podigavioinagorei obemarukamapogladivibrade,pooeizcrkvenapolje.

VIglava: Onjihovimpoganskimzborovima[63]
SvojzborzovuBaht,kaokadbirekaorasprava.Jertajobiajnegujumeusobomuenjaciiredovnici,aodreujudanraspraveprednajviimdostojanstvenikom poslecara.Zbogtogasuuonovreme[64]kadasamjabiouTurskojprirediliraspravupredMahmutpaom,jermorameunjimabitimoandostojanstveni,ajedan meunjimabivanajviiredovnik,kojegazovuSalih.Ovajpoinjegovorovako:"Muhamede,[65]pomoziirasvetlirazumsvojimredovnicima[66]kojitebipodraavaju". Zatimponuraspravljati,jedanprotivdrugog,govoreinajvieoprorocimajednipriznajugospodanaegaIsusaHristazaproroka,adrugizanatproroka,[67]atrei veledajeusudnjidanonnajviiprorokporedBogastvoriteljanebaizemlje.Agospodbogjeodonogvremenakakojenastalahrianskaveraizabraoosamstotina kamila,kojesukaonekakvinevidljividuhoviovihodajusvakenoiibirajuraveBubromaneiznaihgrobova,azatimbirajudobreaureinoseihunaegrobove.[68] Itakoestatidobriaurisnaimbubromanskimzborom,araviBubromaniestati"[69]saurskimzboromsudnjegadanapredbogom.Igovoriim:"Gauridunvardur imanijakturi",(kaokadbirekao):hrianiimajuveru,alidelanemaju.AzatoeBubromaneMuhamedpovestiuraj,aIsusenareditihrianimadaiduupakao MojsijeesetuitinaJevrejedamunisubiliposluni.[70]AspomenutiSalihjemeuovimuenjacimakaopoboanovekiukazujumuvelikupoast.Ovaj[71]je ovakogovorio: "IlijaiEnohsuobojicastelomiduomuraju(apredsudnjimdanomtrebadaumru).AlijeIsusitelomiduomnanebuonjejedinikojineeumretismru,negoena vjekivjekovabitiiv.Muhamedjebivaoduomitelomnanebesimaalijezatouvekostajaosnamanazemlji".Aposlesusepoeliraspravljati:jedanovako,drugi onakojamnogojestvaribilomeunjima.Auzviknuvi,poelisujedannadrugogaknjigamaciljatidasampomisliodaesepotui.

AliMahmutpaaimjenarediodauteidaprestanusatomprepirkom,pajepremaobiajunarediodaimsedonesedajeduidataimjevodadapiju,jeronivinone piju.Potom,potosusenajelibogusuhvaluiskazivali,moleisezadueivihimrtvihizaonekoji(hrianimaprireujupakostii)protivhrianaratuju.Alidanebih razvlaio,ovdenisamnapisaonidesetideoodonogatosedeavautojprepirci.

VIIglava: KakoTurcinazivajuanele,proroke,rajipakao
SvetogaDuhanazivajuRuhulah,kaokadbirekaobojiduh,duuzovudan,aneleferitelerMihailaMikaelCanalidi,kaokadbirekao:Mihailotorui[72]due, GavrilaDebrail,RafailaRafailrajdenetipakaoisihalvetimukeskune,sudnjidankijametgini,prorokapeambar,(MojsijaMusapeambar),(Davida Daudpehambar),SolomunaSulejmanpeambar,GospodanaegaIsusaHristaEsepeambar,avolazovufegitar.[73]

VIIIglava: Oturskojpravednosti(aionjihovojnevernostiilukavstvu)
Usvakomsluajuvelikapravednostvladameupoganicima.Apravednisumeusobomaistotako(premasvima)svojimpotinjenima,kakohrianima,tako Jevrejimaisvimakojisupodnjima[74],jercarsamotomevodirauna,kakoeseotomeireispriatiimaistotakonekihnjihovihpotinjenihkojiimdanakdajuali zatovladajuusvojimzemljamakaovlakivojvoda.Iakosepremaovimapravednopostupa,ipaktobivauveksanezgodama,jerimse,toboebezcarskogaznanja, pomalotetananosi,akadatuba[75]doe,nareujuimdatraesvudapogradovima,paakotonaunegde,daimbudevraeno,ali(drugi),potosenatrae,jadnici odlazeoaloeni[76]kui.Takoistoninjihovpasonikomenepomae:jerimajuovakavobiaj:kogahoedapogube,dadumupaso,akadasevrati[77]paneko budenetogovorio,dajumuodgovor:"Daosam(ti)pasostojeialinisamsedei,(ilisamtidaosedei),anisam(ti)daostojei"itakoseizgovarajudabiusvojoj neplemenitostiostaliupravu.Komesepakzakununaknjigeodsapuna,kaotojeranijeopisano,tonikome(nita)neodre,aistotakoiudrugimzakletvama,samo akomoguodnekrivice[78]krivicu[79]naine,dabisamosvojenevaljalstvoispunili.Darovedajuneizmilostiveradicarskeslave,jerpostojiovakavobiajmeu Turcima:nijedanpoganskiposlanikodvelikihdostojanstvenikanemoe[80]sepokazaticarubezdarovasemakobinekatajnastvarbilaacaruvekelidasesvima sviaonotosenjemusamomesvia.[81]Izatotakvidarovineineseizljubavi,negozahvalu.[82]Akopakcarskimmiriliprimirjenaini,toodmahposlemislidaga prekriikadasjednimsklopisavez,tadasdrugimvodiratisvojimpotinjenimaeuveknaikrivicuautomeseLukavi,kaoukrugvrte[83],dabiuvekhrianibili unitavani[84],kaotoemootomeispriatidaljeakojisusnjimaorbujeli,moralibiim(dobro)mesomplatiti[85].

IXglava: Oprecimaturskogacara
TurskicarevizovuseOsmanovii,jerjeOsmanovavladavinabila[86]prvipoetak.Osmanjebio(sinnekakvogovekapoimenuiha)kmetlakoga[87]roda[88], poganin,aliizvrstandomain,imaojetridesetplugova,ioraojeisejaoponjihovomobiaju,imaojemnogoradnika[89]austokamile,konjebivoleisvakojakestoke, semsvinja.Njegovatorjebionainjenodohe,kojizovualtan,onjeletihladanazimitopalpajetajatornarediodaserazapne[90]upoljumeuradnicima,pajetu upoljuimaoikuhinju,akadajevremedolodajevejelobilogotovo,imaojevelikicrvenibarjak,pajenarediodaseobesi[91]kadbiradniciovajvideli,ilisuda jedukakonjegoviradnici,takoidrugi[82],svakomejebiloslobodno.OvupokrajinusunazivaliAkjazi,kaokadbirekaobelopismo.Anedalekoodovebilajedruga pokrajina,poimenucrno(pismo),kojaimajedandvorac.UtomedvorcuivelajejednagospoapoimenuKaravidailiarnovida,udovica.IprohteloseOsmanuda razonoderadipojaesamdrugiuonupokrajinudarazgledadvorac.Akadjedojahaougradpodtvravu,ljudimajemilobilotogavide,jersuslualionjegovom gazdinstvu,paglasdopreidogospoe.IpoaojeOsmandaseetaokodvorazabaveradi.Videiizdvorcadaokololutaovekutakvomgrubom[93]seljakom kouhu,gospoanaredidagazbogtogapolijupomijamaipoaojeOsmanpoliven(pomijama)tuanugrad,asvimaljudimajebiloaozbognanetemuuvrede. Zahvalivise,onpojahakui(astigavikui)inarediposluzidapripremestoidvadesetkonjaikamilapanatojstocidanoseitonaprodajuuonupokrajinuukojoj mujetakvauvredauinjenanarediojeistotakodaspremepedesethrastovihbatinaida(ih)staveuvreesaitom,jerjeznaodanikomenijedoputeno[94]da ue[95]ugradsorujem.Doavitadadoonogamesta,legaojenalivadu[96]sonomrobomkaotrgovac.Idoprojeglas(do)[97]gospoeKaravidekakojeOsman prispeosaitomidagahoedaprodajeonajenarediladasekupiiugraddoveze.[98]AOsmankolikomuje(zato)dato,zatolikoje(natrgu)daonaredioje pedesetoricimomaka,kojejebiozatopripremio,dasvakiuzmenaramevreuidanosiudvorac,pataimjenaredio[99]datoine.Osmanjeiaonapred,aoniza njim.Akadsuvebiliugradu,gospoaKaravida,ugledaviga,nazvagaizpodsmehamalimOsmaniem.Alikadasumomci(zanjim)savreamadoli,videvidaje vreme,naredidaprospuitoizvreaidasebrzolatetapova,padabijunasvestranesamoakobiimsekohteoodupreti.IpototakoOsmanosvojiovajgrad, naredidasegospoaKaravidabacisnajviekuleapremasvomeimenu,kakogajebilaprozvala,dadeonomegraduimeOsmani.Iotadajepoelovladanjeturskih careva[100]svedoovogavremena.

Hglava: OvladaviniOsmanovogasinapoimenuMustafe
Mustafa,sinOsmanov[101]uzeojebiokerjednogavelikoggospodaraizAnatolijeiostaviomujezaivotaitavuzemljuAnatolijuzatotonijeimaonijednoga sina[102],vesamotuerku.AMustafajeosvojionetozemljekojajebilapoddrugimpoganicima.[103]

XIglava: OAladinusinuMustafinu
PosleMustafeostaojenjegovsinAladin.Ovajjeprviizmislio(dvorske)peake,kojejezvaojeniehaje,kaokadbirekaonovidvorani.Idao[104]imjedanosebele kapeanikodruginijesmeodaihnosinaglavi,kaoidanas,osimdvorana.Aliimnijedavaonikakvuplatu,osimpomoi.Aoninikomenitanisuplaali,samokadim jenareivano,ondasuuvekpekebilispremnikoddvora.Ovimajeigradovenastanjivao,dajuiimdobrupomodabisemogliizdravati.Imatakvihidanasdve hiljadealizaovihcareva[105]suveomabedni,asvesvoje(tj.stvari)nosenamagarcima.OvajistiAladinzadobiojenekedobregradoveipokrajine.Aimaojesinapo imenuMurata,iovajjevladaopoAladinu,ocusvome.(Iovajjebiotrei).

XIIglava:

OMuratusinuAladinovu
MuratsinAladinovosvojiojejedangradkojisezoveBrusaiitavuzemljuAnatoliju(iPersiju).Aistotakojedrugepeakeizmislio,jertojeveigospodar,tomu vieljuditrebaovepeakenazivajuazapi,kaokodnaspeacigradoviihpripremaju,acarimuratuplatudaje,svakomezadesetdanazlatnik,(astarijem[106]zapet danajedanzlatnik),anjihovomvojvodisvakogadanazlatnik.Akadajepotreba,nareujesesvudapogradovima(daseobie),kolikokojitrebadaopremiazapa.Po MuratuostaojenjegovsinpoimenuSultan.(Ovajjebioetvrtiturskicar).

XIIIglava: OSultanusinuMuratovu
SultansinMuratovosvojiojeodGrkanekamestaizemlje,aosobitoslavnigradNicenu.OvajSultanjeizmisliodaodabirahrianskudecu[107]daihvaspitavaisav dvornjimadanastanjujeisvegradovesvoje.Ovevaspitanikenazivajujaniari,kaokadbirekaonovavojska.Akasnijeemoocarskomedvoruireispriati.Posle SultanaostaojedrugiMurat.(Ovajjebiopeticar).

XIVglava: OgrkomecaruioMuratusinuSultanovu
Grkicar,leeinasamrtnikojpostelji,poveriojesinasvoga,malodetece,Kantakuzenudagapodignenanoge,aistotakojeiitavugrkuzemljupoverionjegovu staranju,dase(onjoj)brinedokdetenebipostalodovoljnomudro.Alikadajevemladicardorastao(dopotrebnihgodina),Grcisuhtelidagapodignunavlast, Kantakuzentustvarnijedoputao,hoteidauzmesamvlast,akadje(Kantakuzen)videodajenemoedobiti[108]pozvaojesebiupomoturskogacaraMuratai dopustiomudasenaovustranuprebaciprekomoraugrkuzemljuprotivnjegovogagospodara,iovaj,prevezaviseprekomoranaovustranunieGalipoljabez smetnja,spomouKantakuzenovomosvojiojenajistaknutiju[109]tvravukojunazivajuDardaneli:tadaGalipoljci,saznavidasuseTurciprevezlinaovustranu, odmahbejahugotoviikrenuenanjih,(svejeivohitalo)kakojekomogao,aliuvelikomneredumislilisudaeTurciprednjimamoratipobei.[110]KadTurci videetajnered,uredivise,nastremen(tj.nabliskomodstojanju)suihdoekali[111],akadsusesudarili,odmahsuprednjulinijupobedili,aposletogasepozadina razbeala.TadasuTurci,(jurei)zanjima,prodrliakumestoGalipoljeizauzeliga.CarMurat,zakljuiviprimirjesgrkimcarem,krenunabugarskogacara. RasrdivisenaKantakuzena,Grcisunaredilidabudekamenovan.CarMurat,prenotojestigaodo[112]bugarskezemlje,zauzeojedvagrada:jedansezove Sogalnik,adrugiDimotikaivratiosenazadprekomorauAnatoliju,posevionegradove(kojejeosvojio).

XVglava: Obojojkaznizboggrehovanaih,tosezbilokodSrbailiRaana
SrpskikraljkojisezvaoMilutin,odrodaprvogasrpskogakraljaUroa,daojebiodaseoslepisinnjegovpoimenuStefan.(Ovajjepakposmrtiocasvojega progledaonekakosbojimdoputenjem[113]iimaojeistotakosinapoimenuStefana).Ovajnjegovsinskupivivojsku,krenuojeubugarskuzemljunacara bugarskogpoimenuDimitrijaiprispeojedojednevode(tj.reke)ubugarskojzemljikojasezoveIskariulogoriosesovestrane(sa)itavomvojskom.Dospeojeisto takobugarskicarsasvomsvojomsilom.Obojicasubilibogobojaljiviipoeojebugarskicarsonestrane(vode)uzveliketrokovedagradicrkvuuimeSpasitelja,a kraljStefanje(sove)stranevodepoeonealeinovce,drugigraditiMajcibojoj.[114]Azidajuiovecrkve,spokojno[115]sumeusobompregovaralibezprolivanja krvi.Ovecrkveidodanadananjegitavestoje.Sinsrpskogakralja,skupivivojskubezoevaznanja,prebrodiviprekoonevode,udarinabugarskogcarai pobedivi(itavu)vojsku(njegovu),njegasamoguhvatiidovedeocusvome,kraljurakome. Videikralj(raki)takoneplemenitodelosinasvoga,vrloserastuio,primiojecaraveomauljudno,akadasubilizarukom,posadigakraljiznadsvie,kaoto pripadacaru.Atujedoaokraljevskisin(prednjega),dreiurucibuzdovan[116]irekaoocusvome:"Nijepravodaneprijateljasvogaiznadsebe[117]posaujete".A ondaudaricarabuzdovanomdajenamestuumro.Sneveseliviseveoma,otacdadedagaspoauodvezudogroba[118]ugradukojisezoveTrnovoinazadse[119] vratitunousrpskuzemlju,nehoteidazauzimabugarskocarstvozbogtognedostojnogdelakojejeodnjegovogsinapotekloposletogasudolagospodabugarska (traeii)molei(kralja)daihprimiidabudenjihovgospodar.Kraljtouini,asin,bojeiseocasvojega,odeuarbanakuzemlju,madamuotacnitazlonije smiljao,kraljjetadaotiaoujedangradkojisezoveZvean,asinnjegov(takouzemljukradomicetj.doedanikoonjemunijeznaoi)prokravisedolonice, ocasvojega[120]udavi.Kraljjesahranjen,kaotojeibilopravo,umanastirukojisezoveDeani.Aposlenjega(onaj)jesinnjegovStefanbiokraljsrpskiicar bugarski,alijenjegovavladavinabilauvelikomnemiruzbognjegovihneblagorodnihdela.Zatojeposlaoizaslanikepatrijarhu,mitropolitima[121]ikaluerimauSvetu GoruredasvetogaVasilija,(traeii)moleiuimegospodabogadasezanjmoleidamusavetujukakvobipokajanjeimaodaprimi.Onisumuodgovorili:"Ne moemotidrugisavetdati,vesevratigospoduboguiispatajzagrehesvojeatosamsebiuini,zahvalnije(ebiti)boguikorisnijeduitvojojnegoda nareuje[122]dasezidajucrkveilidasemnogemolitveitajujergospodbogjemilosrdanpremaonimakojiga(iskrenoljubei)pozivaju.[123]uviodduhovnika takvestvari,carodeuonajmanastirgdejeleaonjegovotac,gorkoplauiikajuisedoavidomanastira(natristastopa),daojedasenamesti(ist)krstpokraj puta,asamje(iaoi)puzaonagolimkolenimasvedooeva[124]groba,plaui,ridajuiigovorei:"Oprosti(mi,moj)miligospodaruoe".Videigospodatakvu alost,podigoega(iizvedoenapolje)inisumudaliviedadolazitamo.Zatopokajanjesagradiojetridesetmanastiravelikihimalihiuvekjeiveouvelikoj pobonostiidajuimilostinju.[125]Njegovotacjeposledevetgodinaproglaenzasveca[126]imnogaudainisvedodananjegdanavideito,poganiciostavieovaj manastirnamiru. Njegovsin(kojigajeudavio)potomjeumro,aposlenjegajeostaosinnjegovStefanUro,kojijeravoupravljaocarstvom:zboggrehaocanjegovogagospodbog mujeoduzeorazum,jernapustivivernezasluneslugeonsepriklonionoviminevernima,kojisugapakprozvali[127]LudiUro.Takoejebiodaodvojicibrae itavocarstvobugarskogacaraibiojetakavobiajuovimzemljamadanijedanovekosimcara,kraljaikneevanijenosiocrveneizmeacarUrojedaoovojbrai crveneizme:videioniovestvari[128]itradiciju[129]bugarskezemlje,usprotiviesecaruakadimjeporuiodaknjemudou,ovakomuodgovorie:"Daosinam crveneizmeizkojihnasnee(brzoi)lakoizvui"[130],austojeibugarskazemljabilanjimanaklonjenazbogdelacarskogaoca.Aposletogavremenaturskicar MuratjedoaoiopseoJedrene. IdolesuvestiurakuzemljucaruUrouLudomedajeopsednutoJedrene.OvajsesvelikomsilomspremaoprotivTurakadaspasavaJedrene,akadjedoaou zemljuKonstantinovu,onseutaborinapoljuegligovutuvideusnukaodajedoaoaneoknjemuiuzeosabljuiznjegovihrukuidaojeTurcimaakadonvide takvoudo,ostaojetogadanasvojskomnatomepolju,asamodejednomepustinjakuusredgora,priajuimuotomevienjuiispovedavimuse,ree:"Bojimse oinskogagreha".Odgovorimupustinjak:"Grehocatvogapokazaesenaetvrtomkolenu",jernijehteodagarastuuje.Itakojepravoodnjega[131]carkrenuoka Jedrenudagaspasava.AkadjebioetirimiljeodJedrena,ondasuonadvabratakojimajebiopoveriobugarskocarstvoprotivsvogagospodarapreliTurinui

njemususepokorili.MadajecarUroimaovelikusilu,gospodbogmujerazumoduzeo.(Onnijegledaonaneprijatelja,vesamonasvojusilu).Turskicarkadvideu vojscinjegovojvelikinered,odstupiviodvaroi,sasvomsilomjekrenuonanjegaiporazivi(njegovu)strau,krenuoje(dalje)svedovojske,itakojezatekaoUroa podatorom,gdejebioiubijen[132].Asvaostala(njegova)vojskapotuenajedonogu,paseovomestoidodanadananjegzoveRakounitenje.Poslesuonadva brata,kojisubiliprotivsvogagospodara,bilibogatoobdareniodturskogacara[133]ponjihovojzasluzi,jerjedaodaimseglaveodseku.[134]ItakoosvojiviJedrene, itavubugarskuzemljujezauzeo(bezikakvesmetnje,alijetamoipakostaojedanknez).

XVIglava: Oonometosezbivalousrpskojkraljevini
SrpskakraljevinaposlekraljaUroapretvorilase[135]ukneevinu,jersusebiizabrali[136]zagospodaraknezaLazara,kojijeimaosestriinukraljaUroapoimenu Milicu.Itakosumujednibilinaklonjeni,adrugine,kaotoseidanassvudazbivanesamomeusvetovnimljudimanegoimeuduhovnima,agdegodslogenema,tu ninakojinainnemoebitidobro.[137]KadudarMuratdajeknezLazarnasledniksvogagospodarausrpskojkraljevini,skupivivojskukrenunasrpskuzemlju,na KosovoPolje,aknezLazar,neoklevajuiskupivitakoevojsku,doenaonomestoiutaborisepremacarunadrugojstraninaSmagovukrajrekeLaba.Itadaje zapoeousredu(nadan)svetogaVitaveomaestokbojitrajaojesvedopetka. GospodakojasubilanaklonjenaknezuLazaruborilasusejunakiiverno[138]krajnjega,alidrugi,gledajuikrozprste,posmatralisubitku,azbogoveneverei nesloge(izavistiravihinevaljalihljudi)bitkajeizgubljenaupetakupodne.(Ituje)MiloKobila(vitezknezaLazara)ubiocaraMurata.Itadajeistotakoubijen njegovsinMustafa,alijedruginjegovsinBajazit[139]ostaonacarskomeprestolu.TujeistotakouhvaenknezLazarblizujednecrkveBogorodiine,poimenu Samodrea,inatomemestujepostavljenvisokstubsazidan[140]kaoznakhvatanjaknezaLazara.AkrajnjegajebioKrajmir,vojvodatopliki,imnogodruge gospodejenatomemestupobijeno.Anevernici,potosusenagledaliboja,ostalisukaoizdajnici,toimkasnijenijedobrobilo,jerposlekratkogvremena, birajui[141]jednogpojednog,carjesvedaopoubijati,govorei:"Kadstesvomegospodarubilitakoneverniunjegovojnevolji,toistobisteimeni[142]uinili".Tuje dovedenknezLazarivojvodaKrajmirpredBajazita.CarMurat,otacnjegov,kaoibratMustafajlealisuobojicananosilima.ItadajerekaoBajazitknezuLazaru: "Etovidikakoleenanosilimaotacmojibratmoj.Kakosisesmeoodvaitidasenjemuusprotivi?"KnezLazarjeutao.(Ree)vojvodaKrajmir:"Miliknee, odgovarajcaru,jerglavanijekaovrbovostablodapodrugiputizraste".TadaknezLazarreecaru:"Veejeudo[143]kakoseotactvojsmeoodvaitidanapadne srpskukraljevinu.Akaemti,careBajazite:dasamtoranijeznaotosadaoimavidim,moraobiitinatreimnosilimaleati.Alijesamgospodbogtakoizvoleo uinitizboggrehovanaih.Nekabudevoljaboja".UtomejecarBajazitnarediodaposekuLazara[144]aKrajmir,izmolivitoodcara,kleknuvidraeskutpod glavomknezaLazaradanebinazemljupala.Akadonapadenaskut,priljubiviovuglavuuzsvojuglavu,ree:"Zakleosamsegospodubogu:gdebudeglavakneza Lazara,tuimojamoraleati".Aondajeionposeeniobeglavesupalezajednonazemlju. UtovremedonesejedanjaniarglavuMiloaKobiliaibacijepredcara(poredonihdvejuglava)govorei:"Care[145]ovosuglavetvojihnajstranijihneprijatelja". OndasuRaaniiliSrbikojisubilikrajcaraBajazitaizmoliliteloknezaLazaraiodneliujedanmanastirkojisezoveRavanicaitamosugasahraniliproglasilizasveca. Pobedivi,carBajazitjeostaonaKosovuPoljuinaovomebojitunainiznakondegdejenjegovotacubijen:[146]naetiristubanainjenjesvod[147]olovom pokriven,kojiidanasstoji.Astaviviumrtvakesandukesvogaocaibrata,poslaihuBrusu,gdejebilanjihovasahrana. Itakoseovajnesrenibojzavriozbogneverezlihljudi.CarUroiknezLazar,dvagospodarakojisusevernoborilizaveruhriansku,(zakratkovreme)od poganika(ubijeni,saovogasveta)odoe.[148]

XVIIglava: tajebilosaStevanom,prvimdespotomrakim
CarBajazitjevladaopoocusvomeMuratu(ibiojesedmicarturski),potojezauzeosrpskukraljevinuknezLazarslavnogaspomenaimaojejednogasinapoimenu Stevanaidvekeri:jednasezvalaDespina,adrugaMara.CarBajazitjeuzeosebizaenusestruStevanovuDespinuidaomujezemljusovestraneMoravesvedo Dunava.AovajStevanjebioprvidespotsrpskeilirakekraljevine,agospodaruVukujedaozemljuzvanuSitnicaovajjeimaodrugudespotovusestruMaru.Ovaj Vukjeimaosinapoimenuura.PotomjecarBajazit,skupivivojsku,krenuosdespotomuUgarskuprekoSavepotosetamonapljakao,napalio,naubijao, vratiosenazadiprevezaosenaonomemestugdejedanasBeograd,jerutovremejonijebioosnovan.[149]AovajprviturskipohodbiojenaUgarskuzacara Sigismundailimaloprenjega. CarBajazitsetadaprevezaoprekoDunavairekaodespotu,urakusvome:"Despote,ostaniovdeisagradigradsebinaovomemestuneutediratiiopominjemteda imamnogoneprijateljananaemdvorupaakotebudu[150]prekoposlanikapozivali,nedolazikmenijateevoovakoostavljamdabisvojuglavusauvao". Zahvalivi,despotostadeipoezidatigradBeograd,kojiidanaspostoji.[151] Utovremestieposlanstvo[152]caruBajazituizAnatolijesveudajevelikikanpoimenuDemir(iliTamerlan),gospodartatarski,doaosvelikomsilomupersisku zemlju.uvito,carkrenuprotivovogaiuzesasobomura,despotovasestria,isvojuenuDespinuikrenuprekomora,prekoAnatolijeuPersijupodjednu planinukojunazivajuZvezda.Atamojeivelikikanbioprispeo,gdesusetuklietiridanaipobediojevelikikancaraBajazita(donogu,anjegaglavomuhvatio.ura jeumakaoranjen.TadajedovedenpredkanacarBajazit),komejenareenodasedidalekopremanjemunarediojeistotakodasedovedeiDespina,njegovaena, kojojjekannarediodastojiprednjimidamuvinoslui.AtojezatouiniodabisecarBajazitjednoidavienevodisasobomenuurat.Nijemuhteo[153]nita uiniti,[154]vegajehteosaitavimnjegovimnarodomposlatiunjegovuzemlju. CarBajazitvideikakonjegovaenasluiovoga[155]uvelikojtuzi[156]samseotrovaosvojimprstenomjerjeimaokamentakoudnemoidamuje,dokgajeimao naruci,bioodvelikepomoiuraznimstvarima,alikadajekogahteodaumoribezbola,ondajepripremaoonajkamentakodajeizsebeisputaootrov(ilijepod kamenomimaootrovuprstenu).Itakouzeviovajprstenuusta,potogajepodraojedanasak,umroje.Videivelikikantakozlodelo,dasesamotrovao,reena svomjeziku:"Jakanbatdikgjendismakimistur",kaokadbirekao:"udanovek,tosesamumoriojasamgahteopustitidaideasnosvomedomuiaomijeto setakogadnozarazio".[157]Aonda,otpremivivaljanosavnjegovnarodiDespinu,narediojedajeotpratenatraguBrusu,uzemlju.Takosezavrioovajturskirats velikimkanom.

XVIIIglava: Odravivelikogakanaiorimskimcarevima

(ImaojeutodobaTamerlanpeakaeststotinahiljadaljudi,akonjanikaetiristotinehiljada).Velikikanjegospodartatarskiiprestonicajenjegovauvelikomgradu kojizovuHajtajiliatataleikaseveruodistokasunca.Gospodarjeonvelikiislobodanaizstarihvremenanekadazastarihvremena(njegovpredak)jebio zauzeomnogozemaljanazapadu[158]suncapaidanaspostojeznaciondegdejebio:velikehumkenapoljima,kojejeonnarediodasenasiplju.Rimskicarevisuiz davnine[159]vladaliitavimsvetomodishodadozapadasunca,doknijedoaocarKonstantinVeliki.Onjeustupio"[160]RimsvetomeocupapiSilvestru,asamse krenuouarbanakuzemljukajednomemestuzvanomDra,sagradiviga,nijemusesvidelotudaiviiode[161]uGrku(jerjeisambioGrk)[162]kamestukojeje nazivanoBizantisazidaznamenitigradsveonekrasotekojesuuRimubilenarediojedasenaineiizneojesasobomsvurimskusilu,odvedavisedamgospodara kojisuutovremevladaliRimom.IiznjihovihdomovauvekjejedanbiocarinazivalisusePaleolozi,kaodaree:staroslavni.[163]TadakakvogsuoblikabiliuRimu domoviovihgospodaratakvejenarediodaimsesagradeiuBizantuidaojeimeovomegraduStambol,kaokadbirekao:carskaprestonica,aligadanaszovu Konstantinopolj.(NarediojedagazovunoviRim,zbogveliineioblikaRima,alisugaljudinazvaliKonstantinopolj,tojestKonstantinovgrad).Aitavumakedonsku zemljunazvaojepoRimuRomanija. Uonovremedolazilisu[164]careviuRimkaogospodarimoniodstotinenaroda,[165]jerjejosvetacrkvabilajedinstvena.Potom(poslenemhstogodina)jedinstvo sebiloizmeniloposlecaraLava.(Tadasudakle)papaiRimljaniizabralisebicaraKarlafranakog,apotomsubiralisebicareve[166]odnemakihkneeva,kaotojei danastajobiaj(iotad)sehrianskocarstvopoeloljuljatiiuniavati[167]premajednompismukojeveli:"Tekotebi,sedmoglavi,jereodtebesvakozlo proizilaziti".A"sedmoglavi"znaiRim,jerjeiznjegasedamdomovaizilo,kaotosmoranijepisali.Muhamed,videitakvuneslogumeuhrianima,krenuna persiskuzemlju,sastavljajuipoganicimaveruiutomeumestorimskogcarapodie(poganina)sultana(kojijeuonimkrajevimavladaoipostaviga)ujednommestu kojenazivajuMisir,kaotoisadavlada,abiesvedokbogbudehteosultanilioldan(tj.plaenik),[168]aipakmovelikogakanauovimzemljamanadnjimavlada (naistokusunca). GrcipriajuocaruKonstantinukaodajeon[169]biojedanpastirijednostado,kaotopieujevanelju,jerjeonbiooslobodiohrianeiunitiopogansko neznabotvo.[170]Adrugipakgovoredasuenogadanatrebadabudedrugipastirijednostado,totakotrebarazumetidasudnjegadanatrebadabudesudijasin boji(kojiesuditiivimaimrtvima).Alie[171]bitidvastadaidvapastira.Jednostadounebeskomkraljevstvu,apastirovogastadasinbogaivoga,adrugostado ebitiuvenompaklu,anjegovpastirjeavo.Apremazbivanjimasadanjihvremenatakoizgledadaetekobitidabudejedanpastirijednostado,aakogospod bognebinadrukijeizmenio,ondaeGrciostativeu(veitom)ropstvu,[172]jersepoganicimnoe,jeresiraznenastaju,pahrianstvumnogokode,jernematih kojibi(veru)braniliirasprostranjivali,osimpoljskogkraljaOlbrahta,kojije(uovovreme)znatnegubitkepretrpeouljudima[173]svojedrave,itosvakakoizrazloga tosestaraoosvojimblinjima(roacima)(ibraneihriane)protivpoganikazamirisloboduhriansku.AsvetiotacpapasedisduhovnicimaspokojnouRimu,ne misleinitaotome,aistotakoirimskikraljunemakimzemljamagostisesasvojimvitezovima,daseuTurskojonjimanitanezna,jerseniegnelaajuprotiv poganika. Izatopapaikraljrimskiakobududugoposmatraliovonasiljeiprolivanjehrianskekrvi,svakakonisamineebitidovoljnobezbednijeronibikaorukovodioci itavevere,odkojihitavohrianstvozavisimoglisbojompomou(propalu)hrianskustvarpodiiiosvojitiodpoganika,prestonicurimskogacarstva,kojaje bilauCarigradu.[174]Akakobitomoglobiti,ispriaunetokasnijeotomesbojompomou.

XIXglava: OvelikomkanuioMuratusinuBajazitovu
TurskicarMurat(trei,aosmicarturski),sinBajazitov(poslesmrtiocasvogavladaojei)moraojevelikomekanudanakdavatizatotojeocanjegovogabio pobedio.Velikikanje,nazvannjihovimjezikomdihanah,kaokadbirekao:gospodaritavogasvetainaloiojebiocaruMuratudamudasvakegodinestohiljada dukata,alimujeposleovajdanakoprostiodabitopredanije[175]ratovaoprotivhriana,aumestotoganarediomujedadajehiljaduebadi[176]konjskihprekrivaa zimskih,ihiljaduprekrivaaletnjih.InatajnainjevelikikanbioumirusacaremMuratom.[177]

XXglava: OvladavinicaraMurataionjegovojsrei
CarMuratjevladaoposleBajazitaocasvojega,nainivisavezsdespotomStevanom,azatimjeosvajao[178]despotBeogradiposletogajedugoiveo(adespotje kaosamostalnigospodariliknez).SacaremZigmuntomjedobroiveo,[179]dolazeiuBudimkadgodbiponjegaposlaoidaomujedomuBudimu,ukojemjedomu zakraljaMatijeboravioostrogonskiarhibiskuppotomjedespotStevan,leeinasamrtnikojpostelji,daosvojuzemljusvomesestriuuru,aBeogradjedaocaru ZigmuntuiumrojenapoljukojenazivajuGlave,aodatlejeodnesenumanastirkojizovuResava,gdejesahranjen. PoslenjegovesmrtipostaojedespotnjegovsestriuraVukoviipredaojeBeogradcaru. (TakojetadaBeograd)podugarskukrunudobrovoljnopotpao.PotomjeturskicarMuratuzeodespotovukerpoimenuMaruitraiojeoddespotadamusnjom poaljeisvogasinaGrguraiposlasinasvogaMuratuiuonomestrahu[180]zatraidespotodcaradamudopustidabezsmetnjezidamanastirtomucardopustii zareesedamuneesmetati,austomudopustiisebisigurangraddazida,zariuisedaesvetovernoivaljanoodrati.Pouzdaviseucarevoobeanje,despot zidaeSmederevokadaMuratudadespotzidagrad,prenotogajeovajpotpunodogradioinamirnicamasnabdeo[181],odmahjenarediodasedespotovsin Grgur,njegovurak,baciutamnicuinarediojedaseodvede[182]ugradDimotiku,asamjekrenuosvojskomdaopsedneSmederevo.Kadadespotudajecar krenuo,ostavisvogadrugogasinauSmederevu,asamodeuUgarskukraljuVladislavu,bratupoljskogkraljaKazimira(slavnogspomena).Doavicarjeopkolio opseoiglauosvojiogradSmederevo,akadjesinadespotovauhvatio,poslaogajedrugomebratuutamnicu(uonajistigrad).Itakojeosvojioitavurakuzemlju (sasvimagradovimaiSmederevomusedobrovoljnopokoriloipredaloseradijeTurcimanegoMaarima,kaotoeseotomenieispriati). StigaviuJedrenecarMuratnaredidaseobadvadespotovasinapoaljuutamnicunamoreugradkojisezoveTokat,asestranjihova,Muratovaenanijeimmogla nitapomoi,poslaojetakoeglasnika,potajnodanjegovaenaotomeneznadaobojiciizvadeoiakadjeonaovosaznala,pala(mujeknogama)moleii preklinjuidatakomnogonehita(govoreimu):"Itakosutvojisunjiizarobljeniciiposleemoidauinitobudehteo".Carjeodmahposlao(glasnika)daseto neizvri,aliglasniknijemogaotakobrzodastigne,tesuimoiizvaene.[183]Kadajecarsaznaodasetakosilnopourios(tom)stvar![184](onajkomejetobilo nareeno),poslaojeponjegaglasnika[185]inarediodaseinjemuoiizvade.

XXIglava: KakojekraljVladislavkrenuonaMuratasdespotom

UgarskikraljVladislav,odroenjabojeghiljaduetiristotineetrdesetprve,skupivivojskukrenuojejunakinaturskogacaraMurata,asnjimjekrenuotakoe despoturaVukoviitakosujedandrugomedaliredasebezbojaneraziu.Prolisutadatako[186]krozitavurakuzemljuikrozBugarsku,ablizumesta PlovdivaturskicarMuratjeprispeo[187] izatekaoihubrdima,nedajuiimdadoudoPlovdiva[188].OvuplaninunazivajuZlatica,adrugijenazivajueleznaVrata.Akadasubilizaliizmeubrdaujednu dolinu,tusuihsusrelicarskijaniari,nedajuiimdadoudoPlovdiva,jerjetamoistaravnica.KadajevideokraljVladislavdanemoeproi,narediojedasekola nazadvuku[189],jersenisumoglaokrenuti[190].Vrativisebeztete,kraljVladislavjenazadkrenuokamestuSofiji,akakojevebilajesen,aonnijemogaotuostati prekozime,spalivimesto,krenuojenazadurakuzemlju. AkadajeprispeoumestoPirot,dokraljaVladislavasudoprlevestidajeturskicarprispeouSofiju,kojajebilaspaljena.Tadajenarediodespotudaostanenazadi dalaganozanjimaidesasvojomvojskom.Aonjetakoiao[191]oekujuibitkuakadsuprispelidoplaninezvaneKunovica,akraljVladislavjevebioprispeodo teplanine,doprlesudodespotavestidaTurcisveomavelikomsilomiduzanjimvrativisetadadespotprotivTuraka,oekujuiih,obavestiojekralja:"OviTurcis velikomsilomzanamakreu,pazatosvepeakekrajkolaostaviasamsaitavomvojskomkmenipohitaj".Aliprenotojekraljprispeovejebilapoelabitkas Turcima(kojajebilatakoestokadasusviTurcibilidonogupotueni,anjihovinajviizapovednicijednipobijeni,drugipohvatani)[192].Ajedancarskiprijatelj,kojije snjimabioumestocara,tujeubijenisvedodananjegadanastojiznaknanjegovugrobuugradiuTajanice.AodatlekraljVladislav,pobedivipoganike,bezikakvih gubitakaveselokrenuurakuzemljuiprispenapoljeDobrigi,hoteituurakojzemljiprekozimeostatianaletoopetsbojompomoidakrenenaTurke. Itudoeposlanstvoodturskogacara,damuonezarobljenike,onezapovednikekojisubilizarobljeni,preda.AonepakdespotuvratitiSmederevosasvima gradovimaiitavuzemljuraku,aistotakoiobasinanjegova,GrguraiStevana.(OndejebiozarobljenijedanturskihetmanpoimenuKarambeg,pajezaovogacar daopetnaeststotina[193]zlatnika).Posavetovavisesdespotomidrugomgospodom,kraljVladislavprimiodnjegaovakavpredlog[194]icarjeposlaojednoga velikaaBaltaoglua,kaokadbisereklosekirinsin,tejeovajponaredbicarevojpredaoSmederevodespotuisvegradovedovezenasu[195]iobaslepasina.Atada suistotakosviucarskutamnicu[196]puteni.Despotura,zauzeviitavuzemljusvojuodmaraoseondeskraljemisaitavomvojskometirinedelje,imajuiu izobiljusvegaisvaegazatimjekraljsveseljem[197]otiaouUgarsku,kaopobedniknadpoganicimanainiojesnjimaprimirjenasedam[198]godina.Itakose zavrioovajsrenias[199].

XXIIglava: OcaruMuratu,tajesnjimposlebilo
Turskicarsestideotonijebiouovomevieopisanomboju.OstavivicarstvoiitavuvladavinusinusvomeMuhameduusledveliketuge,onsamode[200]ukaluere, kojisenazivajudervilerovisukaoovdekodnasmonasinjihovabogomoljanazivasemedresa,kaotojekodnasmanastirioniimajuovakavpropis:idunagiibosi, anemajunasebinitadrugoosimjelenskekoe,iliodkakvihdrugihzveri.Aponekiimajuodeeodtkanine,ponjihovomobiajupravljene.Opasujuseeleznim lancimaunakrsno,gologlaviidu,rasplodneudoveimajuokovaneuelezo,ognjemsepekuporukamaibritvamaseseku,auemuiduutomeispavaju,nepijuvinoniti ikakvopie,nikadnemajunitazaobed,uvekisprose,atoimodrukaostane,ubogimazasobomrazdaju,aistotoineizaveeru.Inikadnemajunitasvoje,ve samoidupogradovimakaozanesenjaci[201],asvakogadanaoveernjojmolitviigraju,hodajuiukrug,stavivijedandrugomerukunarame,klimajuiglavamai nogamaposkakujuiiviuiizsvegglasa:Lailahailalah,kaodarekne:bogjedobogaibogbogova,ivrlobrzoseokreuiistotakoveomaviudasedalekouju, kaokadpsilajujedandebelo,drugitanko,aovunjihovuigrunazivajusama,ismatrajujekaovelikusvetostipobonostautojigritolikosezanesu,davoda(iliznoj) snjihpoteeapenaizusta,kaoodbesnihpasa,aodvelikogpremaranjapadajujedanzadrugim,ipotosetakopremore,svakiide[202]usvojbrlog[203]. Carjetadabiootiaouovekaluere,smatrajuidanijedostojandabudecarkadnijesamlinopritome[204]bio.MuratovsinMuhamed,imajuiocaumanastiru[205], samsepotpunozabiouumu,goneizverinjeimisleinalovalinacarskomdvorujetakavobiajdasesvimadvoranimaplatamoraizdavatinasvakotromesejebez izuzetka,a(tada)jemeutimproputenaplatazadvatromeseja.Kaddvoranivideeovakavnered[206]icarskinehat,pobuniviseopljakaedomovenajvie[207]i najbogatijegospodeizcarskogsaveta,danijedangospodinnijeostaoprednjimauJedrenugradumeutimnisuuinilinikakvutetu,skupiviseposletogapolisu tamogdejemladicarbioulovupasusavetunjegovome,kojijebiosnjim[208],opljakalisveatore,tesusviprednjimamoralibeatikudjekoznao,osimmladoga cara,kojijeknjimasamdoaosvelikomtugom,neznajuitasetozbivai(nijeznao)tajebiorazlogtome.Iovakoihpoe[209]pitati:"Mojimilijaganjci,taseto desiloiizkojegrazloga"[210].Odgovoriemu:"Srenigospodaru,desilonamseodtvogasavetaonotonamsenikadanijedeavaloodnaih[211]predaka,zatoizvoli saznatidatezagospodaraneelimoimatidokjetvojotaciv".Iobrekaoimjedaeodmahposvogaocaposlatiidaeimitavuplatuisplatiti,paimjejoplatu poveaosvakomepopolanovianadan,tejeovazaetvrtgodinedolasvakomepozlatnikipolaortapreko[212]plateitakojenatajnainonabunabilaumirena. ZatimjeposlanoumanastirpocaraMuratadabezodlaganjadoe,jerjaniarinikomeneedabuduposlunidokjeonumanastiru.Kadjeonuozaovajnemir, naredijaniarima:"Akomevolite,pripremitemiisthladnjak[213]ijauunjegabezustezanjadoi".Tojecarzatouiniojersebojaokakvoglukavstva,anikomenije tolikoverovaokaojaniarima.Atasutojaniariispriaemokasnije.Kaduejaniariporukusvogagospodara,odmahpoleteeuumesvelikimveseljem najmljujuikoladabizelenilo[214]navezli.Irazvivitakoatorpripremilisugospodarusvomeistozelenilo[215]idoaojecarnaonomestokojeje(predgradom)bilo pripremljeno.TujedoaoistotakoinjegovsinMuhamedsasvomnjemupotinjenomgospodom.Pozdravivicaramolilisudaimovugrekuoprosti,aonsinusvome isvojdrugojgospodiree:"Opratamvamto,ali,dragisine,sauvajsebijaniare,jerjetotvojedobroiitavedravetvoje".Itakosezavricarevomonatvoimorao jeponovocarbitiiljudimaupravljati.

XXIIIglava: OkraljuVladislavu,tamuseposlesTurcimadesilo[216]
KraljVladislavjeimaoprilikesturskimcaremMuratomzasedamgodinaakadvideeduhovnagospoda(kaopapaikardinali)aistotakoisvetovnakakojekralj srenoprviputspoganicimaproao,nagovoriegadaseprimirjesTurcimaneodri.Itakosuzvezdoznanciposmatrajuiplanete,ivitezovi[217]pijuivino,iJanko, Matijinotac,kojijebionamesnik(ugarskekrune),uverilikraljautodaegasreapratitiprotivTuraka.IstogasepoekraljVladislavsprematinaTurkeleta gospodnjeghiljaduetiristotkeetrdesetietvrtogiposlaglasnikadespotudasespremanapoganike. uviovuporukudespoturaseveoma[218]rastuiiposlaprijateljasvogaDimitrijaKrajkovia,znamenitogvelikaa,kraljusovimreima:"Milostivikraljujasamse oslonionaprvuretvoju,nakojojsimeposlednjiputostaviodabezmogasavetanitaneeprotivpoganikapreduzimati.Neznamkakavtijetusavetdatteneena todaseosvre[18],vesetakonaglobezpotrebesprema[219]napoganike.Izatoznajdatisadaninakojinainnemogubitispreman,jerdobroznadasam

unitenuzemljuuzeo[220].Moramnekojegradoveponovozidatiinamirnicamasnabdeti.Zatotemolimdasesadaokanitogaratasvedoonogavremena[221].Jerse zaonovremepripremamuasttvojuspedesethiljadajunaka.Ihousvojustaruglavukrajtebedapoleim,ajovie,imegodbudemmogaoelimtebida pomognemsvojimblagom,todanasuinitinemogu.Isavetujemtvojumilostdasesadaovogarataokaniauonovremejaubitivo,kaotosamiprviputbio,is bojompomoidoveudotogadanadpoganicimapobeduizvojuje". KadajetouokraljVladislav,svakakojehteodaposluanjegovesavete[222],alivojvodaJanko,buduiporedkralja,nasmejavise,obratiseposlanikurejupreod kraljairee:"GospodineDimitrije,tvojsegospodarradujetojejevtinoproao,pazatotakosavetuje".Dimitrijeodgovori:"Mojgospodarvernoipotenokralja savetuje,aninatebeistotakoneteeinekaplje,paakosetotvojojmilostinesvidi,GospoduBoguemotopreporuiti".ItakojekraljovuporukuprekoDimitrija poslao,govorei:"Akouovajratkrenem,prvoudovassvratitiuSmederevo,alinenadugo[223],atamousenjimrazgovaratiosvimstvarima". Kadsasluadespotovuporuku,poezakraljapriprematiisteiodlineatorekaotopriliigospodinu,aliiznadsvihjednuvelikaskupocenuikonujepripremio zlatomibiserjemizvezenu[224],istotakoistekonjeipunodrugihstvarikojespadajuudarove.PosletogadaklekraljVladislavsaitavomsvojomsilomstiedo BeogradadabiseprevezaoprekoDunava,aizBeogradajeondastigaodespotuuSmederevo,atujepredgradom[225]boravio,imajuisvegauizobilju,svedokse itavavojskanijeprebacilaprekoDunava.Ibiobdarenkraljoddespotagoreopisanimdarovima,aktomespedeset[226]hiljadadukata.Imoliojekraljaalostivnoda stimidekuiidaseokanitogarata,aliJanko,kojijetubio,odgovorimu:"Gospodinedespote,nemoedrukijebiti,vesemoraiinapoganike[227].Pogledakralj despota,adespotopetnjega.Videidadrukijenemoebiti,vesamokakojeJankorekao,oprostiviserazioesetuno,jerjeJankoimaovievlastinegosam kralj,aviejesebieleokraljevstvonegokomedrugome.Izatojedespotutakozameriotosutakodobrobilijedansdrugim. Krenuvitada,kraljVladislavjeodatleiaodolinomporedDunavakamestuVidinu,kojejenarediodaseopljakaipopali,aodatlejekrenuoveomadalekokroz TurskusvedopoljaVarneblizuCrnogaMora.TurskicarMuratjeistotakotuprispeoisastaeseobesile:hrianskaipoganska,abitkazapoeuponedeljak[228]. Napoetkujehrianimailosrenoidobro,idrugogitreegdana.Svisukonjanicipoganskibilipotuenidonogutakodajenabojitubioostaosamosamcars janiarima. Kadsuvidelijaniaridajezlo,pronalisujednomestomeuklancima[229]podplaninamailimeudubokimjarugamaiobraslokrupnimvresom,takodanainisu moglividetioveklance.Janiarisedaliubegstvo,uvajuicarameusobom,daimnebiotiao,akadsunailimeuklance,razmestilisuseponjimaipokrilise vresom(itravama)atojebilopredvee.KadjeJankotovideo,nagovoriojekraljadananjihsasvojomvojskomkrene(ituslavustee),jersuljudipotueni,pada aststekne,[230]tadakraljbezodlaganjapravonanjihkretespustivikacige,prihvativisekopalja,brzosuknjimautrkujurili,[231]hoteidaihbrzokonjimapogazei unite,videidasusvepeaci.Ihitajuitako,nevideijaruge,padalisuunjih[232]takodasusesvi(jarci)njimanapuniliaondapriskoiviknjimajaniarisuihtuklii ubijalikakosuhteli.KraljVladislavjetuostaoutomeklancu,avojvodaJanko(nespasavajuiga),krenuojenazadbezikakvesmetnje(imajuideset[233]hiljada svojihljudi),jersuTurcibilipotuenidonoguinijebilonikogakobiihgonio.(Turskicarjezbogtepobedebiovietuannegoveseoigovoriojedanebibioradpo drugiputtakvubitkudadobije). Okraljuhrianinitanisuznaligdesedeo,apoganiciistotakonisuznalidajebiouonomjarku.Mnogojepoganika[234]injegovihslugutuostalojaniarisuistotako mnogeodnjihpohvataliaposlesustalipobijeneizvlaiti[235]izonogajarka,traeinovaciodelosnjihpljakajui.Ijedanjaniarnabasanakralja,neznajuidajeto biokraljgdemujebiloBuhrikader.[236]Ugledavitadadivnooruje,nakacigiperjanicusdivnom[237]omanjomkopom,otseemuglavu,onakosperjemikacigom odnesepredcaraibacivijeprednjegaree:"Srenigospodaru,ovojeglavanekakvogtvogznamenitogneprijatelja".Carodmahposlaposunjekojisubiliuhvaeni dakauijabitoglavamoglabitiabilojenekihzarobljenikakomornikakraljevihizapitaniodgovoriedajetoodistakraljevaglava.(Nekesluge,gledajuikraljevu glavu)[238]svelikomsualouvikaliiplakali,acarjeodmahsvelikomradounarediodasesvimasunjimaglaveposeku,akraljevuglavu,izvadivijeizkacige, naredidaoderuiovukoumirisnimtravamaspamukomdanapune,dasenebikvarila,akosujenarediodaraeljajuimirisomuredetakodajebilanaliknaivu,a narediojedajestavenadrvoidajenoseposvimnjegovimgradovimaidaviukakomu(mi)jegospodbogdaodapobedisvoganeprijatelja.Aonikojisuovuglavu nosilitakosubiliobdarivaniodvelikegospodeiodgraanadajesvakiodnjihponekolikostotinazlatnikadobio.KraljVladislavjeimaojednuizmucrvenuadrugu crnu,[239]pasuzbogtogacarevidvoraniovubojunekolikogodinanosilikaoznakonepobede.Njegovakosajebilagusta,grubaicrna.Potomjecar,kadjedoaou Jedrene,ovuglavuposlaosultanuaonogajaniarakojijeglavubioodsekao[240]uiniojeznamenitimvojvodomidaomujedostakonjainovaca,takodajeovajbio velikigospodinimnogidrugisuveomabogatoobdareni.Itakojeproaoovajturskicarmonah.

XXIVglava: KakojeJankovojvoda(posletrigodine)krenuonaTurke
Akadajeveproloonihsedamgodinaprimirja,kojesubilinainiliscaremMuratom,Jankovojvodajeletagospodnjeghiljaduetiristotineetrdesetiosmoguputio porukudespotu,pozivajuigadasnjimkrenenaTurke.Odgovorimudespot:"Tidobroznadasmobilinainiliprimirjesturskimcaremzasedamgodinaicarje obrekaodanamzatihsedamgodinaneesmetati,animinjemu.AtisinagovorioslavnogaspomenakraljaVladislavadaTurcima(ne)budeodranoprimirjeikrenuli stenanjegabezmogasavetaibezmogaznanja.Ajakaoonajkojitakobrzonijemogaobitispreman,moraosamneiiskraljem,akakostetamoprolisvimajeto zemljama[241]poznato.Amenijezbogtogaveomaao[242]anaroitoonihvremena.Izato,gospodineJanko,gospodinegubernatore,znajdatineobeavadaidem naTurkebezkralja.Pazatonajpreuinitedakraljasasobomimamo,ajasamspremansasvimadrugima[243]uzkraljadaidembezpogovora.Aakoiporedovog mogsavetakrenetenaTurke,pamtitedaetemeseseationdegdemojsavetneebitiodpomoi[244].uviovuporukugubernatorsenasmejaonanjuirekao: "Akomibogpomognedapobedimpoganike,naiuvasuSmederevu".Naovereijedespotodgovorio:"Nekaidesmilimbogom,ataonnamamisli,tomu,boe, dajunjegovokrilo". Potomjeposlaogubernatordespotuporukudagaslobodnopropusti[245]krozsvojuzemljuakdoKosovaPolja,kojijeodmahpoitavojsvojojzemljinarediodaga slobodnoproputaju[246]idamuonakvudobruvoljuukazujukaonjemusamome,tojenarediouimesvojemilosti.Posletogajedoaogubernatorsasvomsvojom silomnaKosovoPoljeituvideimoivelikusiluturskogacaraovakvomupismonapisa:"Carevinemamtijatakomnogoljudikaotiimadaihmanjeimam,znaj doistadasudobri,postojani,estitiijunani".CarjeodgovorioJanku:"Janko,javievolimdaimampuntobolacobinihstrela,negoestilisedam[247]pozlaenih". Poeojebojuetvrtakujutruituklisuse[248]svedosubotepredvee[249].Poganskikonjanicibilisudonogupotueni,alisusepotompribrali.Videitogubernator seokretenadvorane,alijetamobiopotpunopotuentakodajesamdrugijedvautekao[250]uplanine,adrugisusvinabojituostali,kojisupotuenidonogu.Car Muratjenarediodasesveglavenagomileslau.ItakojepobednikiotiaosKosovaPoljaitakosezavrilaovanesrenaalosnabitka. GubernatorjestigaoudrugupokrajinupoimenuZagorje(ukojojjebio)gospodinBelmueviStefaniJankojeizvedenprednjega,[251]aongajedoveo(despotuu Smederevo.Obdarivigadespotgajepustionasvojunesreu)uUgarsku.Kaotosekae:zlomenikadadobroneiniiimaojeposletogadespotmnogo neprilika[252]odturskogacaratogajepustioizzemlje,jerdajebioznaoonjemudajeuSmederevu,odmahbigaopseo,izatogadespotnijehteodugodratikraj

sebe,danebicarsaznao.OndajedakleMuratumroposledvegodine,[253]atadajenjegovsinLiuhamedpostaocaratomujelakobilo,jernijeimaonijednog drugogbrata,(adrugiveledajeimao,alijenarediodaseubije).

XXVglava: OvladavinicaraMuhameda,sinaMuratova
CarMuhamedjeposletogasrenovladaopoMuratu,ocusvom.Abiojeveomalukavipomouprimirjajeprevariokogajemogaoioverisemalobrinuo[254]akad bigakozbogtogakorio,namahbiskoio(odnjega)kaobesan.IposlaojedespotuenuocasvogaMuratasvojumaehu,njegovu(despotovu)kerpoimenuMaru otpremivijepoteno,daojojjedvepokrajine:ToplicuiDuboicuinainiojesdespotomovakavsavez:doklegodjeonivinjegovsinLazar,nikadimnijehteo smetati[255]iosiguraojesebidamualjezanjegovepotrebepetnaeststotinakonjaidamusvakegodinedajedanakpetnaesthiljadazlatnika,natajesvedespot pristaoimnogojeodtogauinio.KadasutouliRaani,bilisuprotivni,jersuznalidaovajsavezcarneeodravatiiporuilisudespotudasovimsavezneini,"jer onilihoetebedaprevari,ilikogadrugog(dapobedi),akadnekogadrugogpobediondaeodmahnanaszaratiti",tojebilaistina.Itojesdespotomnainiosavez dabibioosiguran.Despotjeodgovoriosvojimpodanicima:"MoramtouinitisvedovremenadoknebudekraljauUgarskoj",jerJankunijeverovao.[256]Iizovoga uzrokajenastaoovajsavez. NainiviprimirjesdespotomMuhamedjeposletoganainioisgrkimcaremdagavernoipotenoodravazapetnaestgodinaposleovogprimirjakrenuojena jednogpoganskogknezakojisezvaoKaraman,starodrevni[257]gospodiniznameniti,anekisu(govorili)bili[258]dajebiopotomakkraljaDarija,pazauzevineke njegovetvraveigradove,zaposeojeivratioseusvojuzemlju.(ZemljuovogaknezanazivajuKaramanija,tojestCilicija).

XXVIglava: KakojecarMuhamedprevariogrkogacara
CarMuhamed,skupivivojsku,praviosekaodahoedakrenenaKaramanaiuzeojesasobommajstore,drvodelje,farbare,[259]kovae,kreare,drugeraznovrsne zanatlijesasvimalatomkojijekomebiopotrebankrenuojekaprolazu(pristanitu)Svetiore,kaodajehteodasetunadCarigradomprevezeprekomorasa itavomvojskomitraiojeodcaragrkogdamudalae[260]zaprevoz.Aprispevi,utaboriosenamorskojobalinaprolazukrajSvetogaora,petitalijanskihmilja nadCarigradom,inarediojemajstorimadarazmere,jerjehteotugraddazida,asamjeodmahpoeodakosikamenje.(Akadvideedrugidacarnelenstvuje,svaki jekamenjenosio),[261]drvaisvepotrebezazidanjeinijesekrenuosonogamestaitavedvegodine,svedokgradnijebiozavrenanijedanoveknijeznaonameru njegovutajehteostimgradomdapreduzme.KadsuvidelitoGrci,poeesesprematidamuovajgradnedadu.uvito,onposlaporukunjihovomgospodaru uveravajuidatonijebiloprotivnjega:"Ovajgradzidamzavaeinaedobro,jersetrgovcimnogoalekakosesilna[262]zloinstvadeavajuodKatalananaBelomi CrnomMoru.Izatojahoutodaspreimdabisetrgovcibavilisvojimposlom.[263]uviporukugrkicariGrcinisuznalitatrebadaradesmatralisudaprimirje trebaodravatiIItakosuostavili[264]caradadovri[265]grad.AlisuGrcistalnooteemislili:imbisecarpovukao,kakobioniodmahgradopseliizaposeli.[266]Oni sutakomislili,aturskicardrukije. ItakoGrci,oslonivisenapoganskoprimirje,niemu[267]senisunadaliitakosubilisigurnidasuTurciiliugradiizgrada,aGrcisuistotako(ili)unjihovuvojsku bezsvakesmetnje,pijui,jedui,dobarivot[268]vodeiatakojetobilosvedoonogavremenakadajecarzavrio[269]grad,kojiidanaszovuJenihisar,(veoma moanisigurangrad,gdeseblagoturskihcarevauva).Utodobajoturskicarnamorunijeimaonikakvihljudi[270]prisebinarediojetadadasenainitrideset divnihlaauumietiriitalijanskemiljeodmorskeobale,anekikojisuotomeznalismatralisudacarpraviludost,govoreidasetakonetonijedesilo,dabiih mogaoprevestidomorabeztete,aosobitozatotojebrdovitobilo.Poruiojetadacardespotudamuotpremipetnaeststotinakonja[271]premaugovoru,govorei dabihteo,potojezavriograd,dakrenenaKaramanovuzemlju.DespototpravijednogavojvoduJakuBreiia,pooimaonihJakiakojisuuUgarskojbilii poslasnjimpetnaeststotinakonja,neznajuicarskunameru.Zavrivigrad,car,negovoreinitanikomesvomenitistranom,nitiotkazujuiprimirja,pusti[272] konjanikekaCarigradudatuku,ubijajusvakogakogabisamogdesrelisvedosamihopkopa.(Carjepotomprispeosasvomsvojomsilom,Carigradopseo).Biloje takoe(utodoba)ugradumnogoTuraka,kojiotomenisuznali,aovisutamobilipobijeniodgraana.PrispevisasvomsvojomsilomcarjeopseoCarigrad,koji zovuStambol,kaodakaecarskipresto.Oniljudikojisubiliposlatioddespota(meukojimasamijabio),uvidajecarCarigradopseo(htelismosenazad vratiti),aliopomenuti(odnekakvihljudidasenikakonevraaju,govoreinam)daimjesvakakonareenodabiihmoraliunititi(pocarskojnaredbi)akobisevratili, tesumoraliiikaStamboluipomagatiTurcimauosvajanjuasvakojakoponaojpomoinikadnebibioosvojen.[273] KadsmoprispelipredCarigrad,pustilisunastudaseodmaramopredJedrenskomkapijom,apotosmotu(nedeljudana)ostali,tadajecarudnoinealei trokovadovezaolae,emuseitavgradivojskadivili.Itonaovajnain:nainjenjeprokopuzbrdo,kojijedolegredamaobloenilojemdebelonamazanaktome susvakojlaiistajedrila[274]naroitonapravljenapodstavivazdunajedrilagore,svihtridesetlaailesujednazadrugomkaopovodisazastavama,bubnjimaiz topovasepucalo,autovremejebitkabilazaustavljenazbogvelikoguda(ovihlaa):laekojesuvukliposuvuljudipeice,bivoli,svedomora.Videitako opremljenelaeGrcisuhtelispreiti,danebimoglebitidovezenedomora,aliutomenitanisumogliuspeti.ItakojeCarigradbioosvojenisasuvaismora.Iima jedanmorskizalivirokokodvedui[275]meuCarigradomimeuGalatomiliPeromprekotogzalivanarediojeturskicardasenainimostnaamcima,atakoje bioureendasuprekonjegamoglikonjanicijahati. OstalisutadaTurcikrajgradaosamnedelja,tukuiizvelikihtopovakojisutakoruilidasuzidbilisruilizapoladui.[276]Stamboljevelikigrad,[277]imaodline, debeleivisokezidoveigustekule,tenjegaturskicarnebiosvojiodanijebilopodleizdaje.Zbogveliinegradagrkicar(nije)mogaoimatitakomnogoljudidabi zidineposednutebilekakojetopotrebno,pazatosunaonomemestugdejebiozidsruen,carskijaniariujuriuubiligrkogakomandantakojemjeto(mesto)bilo povereno.Akadjeglavabilaporaena,ondasuseidrugi,uplaeni,moralipovui[278],atusuihjaniari,osokolivseijureipozidovima,ubijaliisvajecarskasila navalilaugrad,tukui,sekuipoulicama,ukuama,crkvama. Grkicarjeimaougradunatrguhiljadupeaka,alinemoguitakobrzodaprispenaonomestogdejebiozidprobijen[279],jersuseTurcivebilipojaali,braniose snjimajunaki,odbijajuipoganiketakodugodoknisusustali,pajetunamestuubijen,(aiovisvikrajnjega).Glavunjegapoginulogodsekaojejedanjaniarpo imenuSariles,doneojeibaciopredcaragovorei:"Srenigospodaru,evotiglavenajeegneprijateljatvoga".Zapitacarjednoggrkogsunja,carevogprijateljapo imenuAndreju,ijabitoglavamoglabiti.Odgovorimu:"TojeglavacaraDragaa,gospodaranaega".Atadacarobdariovogajaniarakonjima,novcem,divnim haljinamaikrasnimatorimaidaomujeagidinskovojvodstvoiAnatoliju.TakojeosvojenCarigradzbogpodlogneverstvailanogprimirjapoganikog. SdrugestranemorskogazalivanalazisedrugigradGalatailiPera,gradvelikiidobaronisubilisturskimcaremnainiliprimirjenaovajnain:akobizauzeoCarigrad, ondabimusvimoralibitipotinjeni.Ikadajetakoosvojen(Carigrad)imukeglavesveposeeneosimdeceiena,kojisusvirazdeljenimeupoganicima,Galaani (videidajeCarigradzauzet)donesoekljuevecaru,itakoihjeostavionamiru,aotiaojekadrugimgradovimaimestimaiosvojioihjebezmuke,jersumusesvi

alosnopokoravali.OdatlejeotiaouJedreneipripremivi[280]setukrenuojeurakuzemlju(nadespota),neotkazujuimuprimirje.

XXVIIglava: KakojeMuhameddespotaprevariopomouprimirja
TurskicarMuhamed,nainiviprimirjesdespotomdamudosmrtinjegoveinjegovogsinaLazaranikadanesmetaidagasevernoipotenodri,kakojeranije pisano,draogasedotledoknijezauzeoCarigrad.Jergajesamozatoibionainiodabimubilozgodnijedasetogalati(daCarigradzauzme).AliimjeCarigrad zauzeo,odmahjedrugegodine,neotkazavidespotuprimirja,krenuonanjegaurakuzemljusaitavomsvojomsilom.imtoRaaniue,obavestiedespota: "Turskicar[281]kreenanasveomasilno.tatrebadaradimo?Mismove(ranije)biligovorilidaenasturskipasprevaritiizatoznajdajeovonaazamisao:[282] prenotobidolodotogadaenenaeidecunanaeoihvatajuirazgrabljujuzapoganike,radijehoemosvojeglavedaizloimoihoemosnjimadasebijemo.I zatogledajdanampomodovedekogagodnajviemoemiimamonaSitnicijednuvojsku,auDuboiciilinaKislinidrugu,pazatouovojstvarineoklevaj". Odgovorioimjedespot:"Nemogutakobrzoimatiljude,jeruugarskojzemljinemakraljaVladislava[283],kojibimiradoutomebionapomoi,zatosesvegatoga okanite,jerakosepokoriteturskomecaru,jauvas,takomiboga,sbojompomouosloboditi.KadajedoaocarMuhameduKonstantinovuzemljunajednopolje kojezovuegligovo,nagranicirakezemlje,uvioljudimakojisubilinaSitniciiodrugimauDuboiciilinaKislini,ostaojeondeetirinedelje,neznajuitadaini, nakojeljudedaseokrene,tadaonikojisubilinaSitniciudariejunakinanjegovuvojskuipotukoeipobiemnogoTurakakaoiznameniteturskegospode[284]. Posletogasamcar,doavisaitavomsvojomsilom,poraziihkrajjedneplaninekojunazivajuTrepanja.PrialisuTurcidaotkadpamtenisuslualiotakvojbiciod takomaloljudi,istakvomvelikomsilom[286],govoreidabicarbiodonogupotuendasusebilisvisastali[285].Aovakosujedniporaeni,drugisupotueni,aostali suserazbeali,isamojegospodinNikolaSkobaljisasvojimstricemnakolacnabijen. Odatle[287]jecarkrenuoiopseojednomestokojezovuNovoBrdo(tojest)SrebrnaiZlatnaPlaninaizauzeogaje[288],alipomoudogovorapokojemimjeobeao daeihostavitinanjihovimimanjimaidaimmladeeneimlade(nee)pljakati.Akadsemestopokorilo,carjenarediodasezatvorekapijeidaseostaveotvorena samojednavrata.KadasuTurcidoliumesto,naredilisusvimdomainimadasvakisasvojomsluinadi,smukomienskomeljadiiziekrozvrataizmestanarov, ostavljajuisvesvojeblagoukuama.Itosuilijedanzadrugim.Acar,stojeipredvratima,biraojemladienajednustranu,aenskueljadnadrugustranu,a mukarceistotakonarovnadrugustranu,(aenenadrugustranu)[289],pakojisumeunjima[290]bilinajistaknutiji,narediojedasetisviposeku.Aostatakje narediodasepustiugradinikomenijebilozabranjenodabudenasvomeimanju[291].Mladia(kojejeizabrao)bilojepobrojutristadvadeset,aenskeeljadi (lepe)sedamstotina[292]ietirienskeglavejesverazdaomeupoganikeamladiejeuzeosebizajaniareaposlaoihjeuAnatoliju,prekomora,tamogdeih uvaju.Ijasamistotakobiotamoutomemestu(NovomBrdu,ja,kojisamovopisao),biosamuzetsadvojicombraemoje(iteralisunasveTurcikojimasmobili povereni),(akadsunasvodili,pazilismonato)igdegodsmozaliuvelikeumeiliuplanine,tusmouvekmislilidapobijemoTurke,asami[293]dapobegnemo,ali ipak,zatotosmobilimladi,tonismouinili[294]samotosamjasadevetnaestdrugovapobegaonouizjednogaselazvanogSamokovoigonilisunaspoitavojonoj pokrajini,akadsunaspohvatali,povezalisunasimuili,vukuinaszakonjimaiudojedasuunamadueostavi[295],aposletoga(kadsunasve.doveli)zajemili suzanasdrugi[296],aktome(zamene)dvamojabrata,davietoneemoinitiitakosunasmirnovodiliakprekomora. Ioduzeoje(turskicar)despotuitavurakuzemljusvedoMorave,ostavivimu(samo)onotojeodMoravedoSmederevaistigaviuJedreneuzeojesebimeu komornikeosamdeakaodonihkojisu(bili)dovedeni(izrakezemlje),aovisusedogovorilitako[297]daubijucarakadbudunanonojstrai,govoreimeu sobom:"Akoovogaturskogpsaubijemo,ondaeitavohrianstvobitiosloboeno,aakonaspohvataju,ondaemobiti[298]muenicipredgospodombogom",A kadjevedolanjihovanonastraa,svisubilipripremljeni,isvakijeimaonoprisebi.Akadjetrebalodacarideuspavausobu,tadajejedanodnjihpoimenu DimitrijeTomai.iziaoodnjihkaopodliizdajnikirekaojecarutajetrebalodasedesi.Carjenarediodaihodmahpohvatajuidaihdoveduprednjegaivideikod svakoganopitaoihje:"Kovasjenatonaveodastesesmelinatoodvaiti,amenioglavidaradite?"Odgovorilisumu:"Nizbogegadrugog,vezbogvelikealosti nae[299]zanaimocevimaiprijateljimanaimmilim".Ondajenarediocardasedonesukokoijajajaidaseuvrelomepepeluugrejudasetomogujaeprepekui raspale,pauzevi[300](ih)izpepela,narediojedasesvakomeodnjihpojednojajepriveeispodkolenadabiimseileupalileizgrile,aondajedaodasenakolima vozeuPersiju,nedajuiimdaskinujajasvedoksesamanisuohladilaaposlegodinudanajeopetnaredio(daihdovezuknjemu,avideidaodnjihnemanita, naredioje)daihpobiju.Anekiodnas,uzeviprekonoinjihovatela,sahranilismoihkrajpustecrkvekojunazivajuNevidisunca. Acarjeonoga(deaka)kojigajeobavestiouiniovelikimgospodinomnasvomedvoru,aligajepotom(takva)tekabolestspopala,kojunazivajusuica,dasebio sasuiosvedosmrti.ApoganskoimenjegovobilojeBajdar.Atojegospodbogbiodopustiozbognjegoveneplemenitostiineverstva,iodtogavremenaMuhamed nijehteodaimausvojojspavaojsobinijednogarakogdeaka.Odonihdrugihdeakadaojedase(nekima)mukiznaci[301]poseku[302],odkojihjejedanumro. Turciovakvenazivajuhadumlkarkaokadbirekaoukopljeniciiovicareveeneuvaju(ikodnjihsukaokomornicizaposluivanje).

XXVIIIglava: tasedespotudesiloilidogodiloodgubernatoraJanka
AposletogajebiopomoruSmederevu,pajezatodespotodatleotiaonaplaninublizuBeogradaitamojestanovaorazapeviatore[303],dokbiprolazaraza,a malojeljudiimaosasobom.IpakjeimaoprisebisinaLazaraposlaojeovogaJankuugarskomgubernatoruaistotakoMihailuSilaiju,kojijevladaouBeogradui traiojeodnjihdatumoeslobodnootpoinutionisumulaljivoinevernoobreklisveanogauveravajuidajemogaostanovatibezbednoidanjuinoudokmuse budesvidelo,"iuemugodbinaspotrebovao,miemotiradouiniti"[304].Oslonivisenanjihovaobeanja,despotjeotpustioodsebesvojedvoraneiodmaraosetu bezbednonestarajuiseniokome.AposledvenedeljeMihailoSilaijeiziaoizBeogradasnekolikostotinakonjaiudarionadespotanouiodsekaomudvaprsta nadesnojruciiuhvatioga,anjegovsinLazarjeotiao.OdnelisutadadespotauBeogradatamosuizraunali[305]daimdastohiljadazlatnikaimoraoimjeostaviti kaojemstvosvojuenupoimenuJerinu,asamjeotiaouSmederevodabitusumupripremio.AobeaojedaetajnovacdatinekomvitezukojisezvaoGalvan.I takoGalvan,imajuinekolikostotinakonjauodredu,prispeojeuskorouSmederevoponovac,kojimujeodmahizdat.ARaani,aleisvogagospodaraskupilisuse bilibezznanjadespotovogainjegovogasinaLazaraikrenulisuprotivGalvanaisrelisunajprenjegovodred,potukligadonoguaposletogasuiGalvanaubili.Uzevi novac,otilisu,anikonijeznaokudasusedeli.uviVladislavzatakoneplemenitpostupakugarskoggubernatoraJankainjegovogurakaMihailaSilaija,bilomuje aotoga,aistotakoiceljskomeknezu,kojijeimaodespotovuker.ItakojekraljVladislavnarediodadespotovaenabudeputenabezikakvognapadanja,i putenaje.OndasuRaanimolilidespotadaim(ovukrivicu)oprostitosuuzelionajnovacbeznjegovognareenja[306],kojijeuovojstvaribiostrog.Itadasukralj Vladislaviceljskiknezdoprinelidaimbudeoproenoionisudoneliitavusumuucelostiivratilijedespotu,kojijujehteoposlatikraljuVladislavu,alijeovajnije hteouzeti,govorei:"Janemamnikakvapravanatajnovac".Alizbogtogamujedespotipakposlaonadarpedesethiljada(zlatnika),azatomujekraljbiodaoneki dvoruUgarskoj.

Itadasezbogtakvihdelagubernatorovihdesilomnogosvakogazla,jerjeknezceljskiubijenodJankovogsinazatotogaseJankobojaozbogdespota[307].Agrad SmederevozajednosdrugimgradovimaposlesmrtidespotoveinjegovogasinaLazaradooeurukekraljubosanskomeTomaeviu,kojijebiooenjenkerju Lazarevom.Alijezaodbranubioveomaslab,bojeiseturskogacara.ARaanisu,zboggubernatorovognepotenja,radijeelelidaSmederevopadneTurcimau rukenegoUgrima,akadabisesvesdobromvoljomradilo,nikadanebiSmederevopaloupoganskeruke[308].Jersvakigospodarviesebistekneplemenitom dobrotom,negoravtinom[309],pretnjom. AuzmitezaprimerkraljaMatijukakojemnogozasobomostaviozbogsvojeestokeborbeisilnogtroka.Dajebiopolovinuonihtrokovakojejeprotivhriana upotrebio[310]protivpoganikaokrenuo,oteraobibiosveTurkenazadprekomoraistekaobivelikoislavnoimeodishodadozahodasunca,iodgospodabogaveliku nagraduiastodljudi,jerbigahrianinavjekispominjali,apoganicibiprednjegovimimenom[311]drhtali.Zatoupamtite,kadhrianimeusobomvodeborbu,sve semeripredgospodombogomipredsvimasvecimaipredljudima.Aznajtedasu[312]ovipoganicismeliijunaninesamiposebi,vezbogneslogenaeimiim naommrnjom(izajednikimneprijateljstvom)dajemopobede.

XXIXglava: KakojecarMuhamedzauzimaoBeograd
CarMuhamed,uvioonomepostupkutojeuinjenpremadespotuodstraneugarskogagubernatoraJanka,videojekakvajeneslogameuhrianima,skupivi vojsku,krenuojekaBeograduinamisliojedaprevedepeakeprekoSavenadrugustranuidaihutaboripokrajDunavaitamodasesnanoukopa[313]itopoveda postavi[314]danedaduUgrimadapritregradu,alisugaodgovorilinekiljudigovorei:"Srenigospodaru,neinito,jertinijepotrebno".Apotomsupak[315]Ugri prispeliiutaborilisekrajDunavaiotudaihjedolazilougradkolikojebilopotrebno.Itojebilajednacarevaalost,tosugaodtogaodvratili,adruga,itovrlovelika bilajetojenjegovnajvii[316]gospodinpoimenuKaradapaabioovakoubijen:stajaojeuzaklonuporedvelikihtopovaiposmatraoje,atobdijajeudarioiz velikogtopauzid,pajejedankamen,odskoiviodzidanazad,udarioKaradapau,najveeggospodinaposlecara,uglavu,iovajjeposlenekolikodanaumro. Treaalostjetojecarhteojodvenedeljedatuezidove,aligajeSmailagaodvratiodatonijeviepotrebno,itoverujuijaniarima,jerjeonbioodcara postavljenzanajvieg[317](komandanta)nadnjima.Posluavicarnjegovesavete,narediomujedajuria,(itakosujuriali),takodasuve[318]biliugradu,ituje janiara(ranjenih)popisanoetiristotineinekolikobilojeistotakoinetoubijenih.Posletogasmovidelijaniarekakobee[319]izgrada,aUgrisuihtukli,ubijali, sekli,ituihjeistotakonetoostalo,adrugisuserazbeali.Itakosudaklezidovibiliposednutisvie(ljudi)negoranije.etvrtaalostdogodilasecarukrajtopova, jersukola,konopci,sanduci(?)idrugepotreptinekojeuztopoveidu,sloeninajednugomilu,biliprekrivenijednomnastrenicom[320],pajetozapaljenoprekonoi isvejeizgoreloupepeo,dasusamogoli[321]topoviostali.Carjenarediodasenekiatoriostave,asamjekrenuokaodajehteodabei,zatosenaoveatore polakomilioniizgrada,kaotodabiseuvekdeavalo,jersuizleteliizgradanaatoreiskupljalisuih.KadsuTurcividelidasusepeaciudaljilidalekoodgradadabi skupljaliatore,okrenulisusekonjanicinanjihhitro,patukui(sekui),navalilisunanjih,itosvedoopkopaaSmailaga,bojeisedamucarnespomeneonajsavet kadajevecar,porazivipeakekojisubiliizleteli,otiaodalje,vrativiseihoteinekakvojunatvodauini,nebili(ponovo)mogaodoiucarskumilostiudarioje meupeakekrajopkopa,itujeubijen.AtojebilanajveaalostpoganikatoimgospodbognijedaodazauzmuBeograd

XXXglava: KakojeMuhamedprevariodespotaDimitrijaMorejskogiliAhajskogpomouprimirja
Morejaje(grka)zemljalepaibogata,svamoremopkoljena,osimjednogamestagdesemorenijesastavilo.Natomemestuzidovinisubilisigurni[322].Despot Dimitrije[323]biojeroenibratnekadanjeggrkogcaraDragaa(Konstantina),kojijeuCarigraduubijen[324]i[325]imaojeprimirjesTurcimazadesetgodinaiimao jedaimdajedanaksvakegodinepodvadesethiljadadukata.KadajeTurinosvojiorakuzemlju,aBeogradseodbranioodnjega,vrativiseizBeograda,ureduse krenuonadespotaDimitrijaMorejskoga,akadasmovebilinedalekoodSoluna,krajjednogamestakojesezoveSerez,tusuprispelidespotoviposlanici,nosei danakcaru,aonnijehteoodnjihdankauzeti,nitiimodgovoriti,veodmahotpremiMahmutpau,asnjim[326]dvadesethiljadakonjanikaosimnjegovevlastite vojske,daprezauzmuzidinenotobibileposednute,daodmahjuriajunebiligamoglizauzeti.Iotpremiviovakooveljude,ontekondaodgovori[327]poslanicima dakausvomegospodarudaodnjeganeedankaidasamonknjemuideinekasebranikakobudemogao[328].PotomjeiaopravouMorejuiprenotosu poslanicimorejskogadespotaprispelidoMoreje,zidjevebiozauzet[329].Akadasuposlanicipodrugiputdolisdankomcaru,ongajeuzeoiovakavimje odgovordao:"Iditeirecitetavidite,dasamnamisliosvaimgospodaromsamgovoriti,itoneuzmognemliovegodine,ondadruge",KadprispetadacardoMoreje, najprenaredidaserazruionajzidsvedotemelja,anedalekoodatlebiojejedangradnabrduizvalisugaKrf:papotonijemogaostopovimadaseizvezenabrdo podgrad,narediojedasetamopoveze[330]bakar[331]predgraddocrkvesvetogaNikole,pasutamoizlilietiritopazaruenjeisnjimajeosvajaograd.Osvojivi ga,krenuojekaPatrasu,gdejesvetiAndrijabivao,apotomkajednomegradukojinazivajuLeondari,itamojedespotmorejskiprispeo,imajuimaloljudisasobom, jersenijenadao[332]daeodcarabititakoprevaren.Iporaziomujepotpunoesthiljadakonjanika.OndasecarkrenuoiopseoLeondariiosvojivi(ga),sveje najamnikeposekao[333],atakojeuinioiudrugimgradovima[334].Ostaviviunjimaposadu,vratiosenatrag.AkadasmoprispelidomestakojesezoveLivadija, nedalekoodNegroponta,dolisuposlaniciizNegropontacarusdarovima[335]davimudarove,pokazaemupotomveliko,debelokonjanikokopljeitojaguisto takogvozdenu(debelu),govoreiovako:"Care,akomoeovimkopljemiovomtojagomrukovati,ondamoeiNegropontosvojiti".Rasrdivise,odgovoriimcar: "Uzmitenatragkopljeitojaguirecitesvojimgospodarimadatodobrouvaju,pakadimbudepotrebnodasetimkopljemitojagombrane".Izarekaose:"Ako Negropontosvojiminaemtodrvostojagom,svimauimnogepolomiti[336]"tomtojagom".AodatlejekrenuouJedrene,svojuprestonicu,itamojeboraviopreko zime,aiduegodinejeodmahsproleakrenuouMorejunadespotaDimitrija.Stigavidodespotadazauzmegrad[337],ubijaoje,(ljudima)kostilomioidrugeje svirepostiiniobesniturskipas.Atoieradiozatodamuseljudiugradunebismeliprotivitiasvakojakoipaknijemogaotegodineitavuzemljuosvojiti,veje moraotreiputdakrenenaMoreju,akadjestigao,opkoliojeDimitrijaujednommestu[338]kojenazivajuMisistra.TusedespotmoraoTurinupredatinamilosti nemilostisamojetakoostaouivotu,iposlaogajecarodatlesnjegovomenomisaitavomnjegovomposlugomuJedrenedagatamoeka.Asamjeuzeousvoje rukeitavuzemljumorejskuposevigradove,ostaviojetamojednogagospodinapoimenuBalabanaga,uinivigavojvodom,davlada.PaipakKorintnijemogao osvojiti,jerjegradvelikiivrstnamorskojobali.ZatimjecarotiaouJedrene(pakadjetamoprispeo),daojedespotuDimitrijujednuvelikupokrajinuugrkoj zemljikrajmoraigradkojisenazivaoEnos,velikiibogat.Tujeprispelaivestdajedespoturarakiumro,iporuicar(njegovu)sinuLazarudazavladazemljom, govorei[339]damuneesmetatisvedosmrti.OndasmokrenulinajednogpoganskogknezapoimenuIsmailbegaprekomoraugradnazvanSinopaosvojivigradi itavunjegovuzemlju,uzeojesasobomovogaknezauJedreneidaomujejednupokrajinuubugarskojzemljiigradStanimaku.IdolajevestdajeknezKaraman, kojijeranijebiospomenut,umro.Carbezoklevanjakreteunjegovuzemljuizauzejecelu,uzevijeusvojuvlast.ItureeMuhamed:"Krenuobihdapokorimsultana isvanjegovamesta,alisebojimboga,dasvetamestaneokaljam.Zatosemoramtogaokaniti,jersutamoonamestagdejegospodHristosiaoiostaliproroci: Mojsije,DavidaistotakoiMuhamed".IodatlejekrenuonazaduJedrene.

XXXIglava:

Kakojekrenuonatrapezuntskogcaraprekomora
TrapezuntleikaoiSinopasonestraneCrnogaMora(dalekokaistokusunca).Trapezuntskazemljajeplaninskaivelika,sasvihstranapoganicimanastanjena:svesu Tatari,kaotosuvelikihan[340],iUzunhasan,DanibegGirejovitatarskivladariradijesuhtelidaimajukaosusedatrapezuntskogacaranegoturskoga,madajebio njihovepoganskevere[341].Izato,polazeinaTrapezunt,velikusmomukuinevoljuvideli[342]odTataraiGrka,jervieTrapezuntaporedvelikogakanajejedna (grka)zemlja,velikaisilnaponarodujednogagospodaraukojojjetakvaslogadajojnijedanpoganiknitanemoeuiniti[343].Ovuzemljunazivajuuristan,kao dakae:narodnasila.Ionazavisiodtrapezuntskogacara(aliipakimaposebnoggospodara).IkretalismosvelikommukomkaTrapezuntu,itonesamovojska, negoisamcar,jednozbogdaljine,drugozatotonasjenarodnapadao,treezboggladi(inestaice),etvrtozbogvisokihivelikihplanina[344],austojozbog (nekihmesta)blatnihimovarnihjersukiepadalestalnosvakogadanatakodajeputbio(odkonja)izgacan,(pajebiloblato)konjimadotrbuha.Itakosmos velikommukomprispelinajednuplaninublizutrapezuntskezemlje,isilazeisoveplaninenadole,putjebioiskvareniizlokan.Samcarjeimaostokolasvojih(osim drugegospode)znajuitadadavojskazbogkolanijemoglanikuda,jersusesvakolabilaublatuzaglibila[345],narediojedasekolaisekuiizgore,akonjejerazdao, svakomekojesamohteo(dauzme),aonajtovarkojijeimaonakolima[346]savjenatovarennakamile,jerjecar,premaprianjunarodnombojeiseravihputeva, poveobiosasobomosamstotinakamila.Iodatlesmoilisplaninanaplanine[347]idogodilosenajednomemestudasejednakamilaodtovarnih[348]kamilasruilas putanastranusplanineitosasanducimakojisusepotpunopolomiliitususekeseukojimasubilizlatnicinabrojuezdesethiljadasvebileprosule.Alijaniari,kojisu setubilizadesili,stalisuuvatiisukanihsabaljadanikonebionajnovacuzimaodoknedoegospodinkojiupravljablagajnom.Itakosezbogovekamilesvavojska zaustavila,jernikakvogdrugog[349]putanijebilo,autovremejesilna[350]kiapadala.Kadjedoaocar,zapitaojezatovojskastoji[351].Kadsumuispriali[352]ta sedogodilo,odmahjecarnarediodaonezlatnikeskupe,itokogodsamo(hoei)moe,samodasevojskanezadrava[353].Dobrojetubiloonimakojisutu(blizu) bili,jersunekidostadobili.(Ijasamseistotakopritomezadesio,alikasnovesusvizlatnicibiligdejetrebalodabudu,samojecrnazemljaostala,jerkojemogao skupljaojeistravomisblatom,otimajuijedandrugome[354]). Itakojeuopte,doksenismoprebacili,nevoljebilodosta,jersezemljabilaturaskaljala[355]kaotesto.Carasujaniarinarukamanosili(zbogklizavezemlje)svedo ravnice,akamilesblagajnomostalesunaplaninama.Tadajezamoliocarjaniaredasetogaposlalateidakamileprevedudoleimoralismosvelikommukomnazad daidemouzbrdoicelenoismosemuiliskamilamadokihnismopreveli.Itujecarostaotogadananaodmoru[356]idao[357]jejaniarimapedesethiljadazlatnikada meusobomrazdele,ajaniarskimsatnicimajepoveaoplate:kojisuranijeimalizlatniknaetiri[358]dana(njimajedaonadvadanazlatnik),kakojebezgrekei danas,jertocarnasvomedvoruodlui,touvekbezpromeneostaje. Saovogamestaposlaojecardvehiljade[359]konjanikakaTrapezuntu,kojisutamoporaeniipobijenisvidojednoga,takodaodnjihnikakvihvestinismomogli imati,pa"[360]jesamcarkrenuosaitavomsvojomsilom,gdesmo[361]videli[362]telapobijenihkakolee.I[363]opseojeTrapezunt,jerjestopedeset[364]laavelikih imalihdoloupomoCrnimMoremsvelikimtopovimaiosvajaojeestnedeljaTrapezuntuzveomaveliketrokove,dokleganijeosvojio.Itrapezuntskicarmuse moraopokoritinamilost,iovogajeposlao"[365]uJedrene,asamjezauzeoitavutrapezuntskuzemlju.Imajuitadatakomnogolaanamoruivelikuvojskuprisebi nasuvu,carMuhamedjehteodakrenenaranijeopisanogagrkogakralja.Akadjeuodajemeunjimavelikasloga,ostavioihjenamiruikrenuosenazadka Jedrenu,pokupivimladekakomukutakoiensku.tasepakdesilotrapezuntskomecaruispriaemokasnije.Akadasmoprispeli(nazad)dojednogamestakoje nazivajuNiksardolesuvestiodAlibega,smederevskogavojvodejavljajui:"SbojompomoismopobediliaureaMihailaSilaijasmozarobili".Carjeodmah narediodaseMihailoSilaiuvauCarigradusvedonjegovogdolaska.Zatimkadjestigao,narediojedagaposekua(pretoga)carseneznamizkojegrazlogabio rasrdionaAlibega,takodajetrebalodabudeposeen,alipotojetakohrianepobedio,vratioseumilostkakojeiranijebio(izasrdbumujeoprostio).

XXXIIglava: KakojeUzunhasanpobegaoMuhameduprekoEufrata,(kojikaodateeizraja,kakoonjemu ljudipriaju)


UzunhasanjetatarskivladarnaijujezemljukrenuoturskicaripoaviizgradaBruseutaboriosenapoljunazvanomPetnozalan.AUzunhasanjeuputiojednog Tatarina,slubenikasvoga,akomoenegdekakvu[366]nezgodu[367]turskomecarudapriini.TadaovajTatarinstupiuslubu[368]kodMahmetpae,najveeg gospodinaposlecara.Ikadsmoseodmaralinatomepolju,uveejeiziaoMahmetpaaizsvogaatorasadvakomornikauetnju,aonajTatarinjevrebaonanjega, imajuiurukamaluksastrelama[369],padoekaviga,iliizstrahailizbogkolebanja[370],streljaoje,ali[371]ravo,tejeudarioMahmetpaupodsamoelomeu oi[372],iovajodmahpadeakomorniciuzvikupojuriezanjimiuhvatiega,aujutruranorekoecarutaseMahmetpaidesilo.Doavisamknjemu[373],carje plakaotakomujebiloaoovoga.AondajenarediodaonogaTatarinadoveduprednjegavezanogaipostaviogajenauznaknazemlju,pajenarediodamudonesu dvezapaljene[374]debelevotanesvee,pakadsusenajvemaraspalile,staojesamcarnaprvu[375]jednomnogomiokrenuojesveenadole(plamenom)dabi vosaksplamenomkapaonanjegoveoi[376]svedotledokmunisumoraleispasti.Ondajenarediodelatudamudvakomadakoeodereprekocelihleasvedo ramenaiitavunedeljudanajebioiv,izmiljajuimusvakidannovemuke[377],i[378]ostavilisugakrajputatesugapsipojeli. KrenuvipotomcarjeiaopravouUzunhasanovuzemlju,aMahmetpausupeacimoralinositi[379],doksenijeizleio.Prispeviuovuzemljuosvojiojenekoliko gradova,amismopakprispeliujedannjegovgrad,vrloutvren,kojioninazivajuKarahisar,tojestCrnigrad.AodatlesmostalnoilizaUzunhasanom,nebilisegde hteozaustavitizabitkuailismokaEufratu[380]tojevelikaiirokarekakaoDunav,teenaseveriulivaseuCrnoMorekaoiDunav. Kadvidecardasesnjimnemoeogledati[381],uputiknjemujednogaludaka,kojimujebiodobropoznat,inatajnain(gapouidaprednjimgovori)kaodajeod carapobegao,adasesamcardao[382]ubekstvo[383],kaodahoesvojskomdabei[384].PreaviovajludakprekoEufrata,doedoUzunhasana,iovajgapoe pitatitasinOtomanovhoedapreduzme.Odgovoriovaj:"Srenigospodaru,nepreduzimanitadrugo,vesamohitadaiztvojezemljeizie,jersuaurisilnoprodrli unjegovuzemlju,pazatoakobiprotivnjegahteodapreduzimato,sadtijevreme,doknezaeuplanine".MisleiUzunhasandajetako,otpremisvogasinapo imenuMustafusamoga[385],asamodmahzanjimkretesaitavomsvojomsilom.Akadjeuocardakreezanjim,okrenuoseprotivnjega.Mustafa(jednooki)poe setusnjimetui,svedokUzunhasannijeprispeoituklisusedvadanadokUzunhasannijesavladan.Mustafajetuubijen,svisucarskikonjanicitupotuenidonogu, adanijebilojaniaraisambicarbiozarobljeniliubijen.OkrenuvisesvojojvojscirekaojojjeUzunhasan:"Nisamznaodajeturskicarskonjanicimapremameni takoslabbiodalijespeadijommojgospodar,aosobitouplaninama".Ivrativiseutomenazad,krenuojeusvojuzemlju,aistotakoiturskicarusvoju. AkadsmobilinajednojplaninizvanojKagi,stajaojetamocaritavdanisteplaninesevideladrugavrlovisokaplaninakojunazivajuBabil,apodplaninomvelika varoBabilonija,ukojojjevelika[386]ivisokakula,alisenatridelaprelomila.Jedanstojiadvaleeondekazapadusuncaljudipriajuuovojzemljidatadvadela toleepredstavljajudvaminulavekaovogasveta,atreitostojipredstavljaposlednjivek.OdovogagradateeEufrat. SteplaninekrenuojecarkajednomeostrvunaCrnomeMorunieSinope,inatomeostrvugradMisistrapokoriosenjemu.Poseviga,prispeojenajednopolje,

predpoganskigradnazvaniAngora.Azaustavivisenatomepolju,pogledaojenazadnasvojedvorskepeake,tojestjaniareisvidelomusetolepoustrojuidu, paree:"Kadbihmogaoimatidesethiljadajaniara,daobihzatomnogo".Ajedanstrelacodonihpeakakojiidunajblieuzcara,stojeikrajnjega,ree:"Sreni gospodaru,nesamodesethiljada,negobiidvadesethiljadadobrobilodaimate".Maiviseuhazuku,gdejeimaoprisebizlatnika,carmudadestozlatnikazaove rei.AodatlekrenuuBrusu,aprevezavisekodGalipoljaprekomora,prispeuJedreneusvojuprestonicu.

XXXIIIglava: Ovlakomvojvodi,gospodarudonjeMoldavije
Dragul,vojvodavlaki,imaojedvasina,starijisezvaoVlad,amlaiRadul.AobojicujedaocaruMuhamedunanjegovdvor(damuslue)poslejeumro.Kaducar zasmrtnjegovuodmahstarijegsinaDragulovogobdarinovcem,konjima,dolamama,divnimatorima,kaotodolikujegospodinuiotpravigaspunopoastiuvlaku zemljudavladanamestoocasvogapoduslovomdasvakegodinedolaziknjemuidamusejavlja,adanakdadajekaotojeiranijebiodavan.Anjegovogmlaeg brataostaviojenasvomedvoru. IovajVladjedolaziodvaputajednozadrugimnadvorcarski,aposlenijeviehteodadolazizanekolikogodina,tecarposlaponegajednogagospodinakojemje bilo(ime)Hamzabeg.[387]AkadjeknjemuprispeougradkojisezoveBraila,nijemusehteojaviti,ve.jenarediosvojimslubenicimadacarskogposlanikazadre (kodsebe),dokseonnazadnevrati.Otiavitada[388],skupiojevojsku,atojebilozimi,tejeDunavbiozamrzaopreavitadaprekoDunavapoledusaitavom svojomvojskomucarskuzemljunieNikopolja,pustiojeljudedapljakajuubijajukakoTurke,takoihrianeposelima,pogradiima(otvorenim),ipoiniojeveliku tetucaru,anarediojedasesvimakakomrtvima,takoiivimapootsecajunosevi,paihjeposlaouUgarsku,hvalisajuisedajetolikoTurakaunitiokolikojetih nosevabilo.PotomjeprispeouBrailucarskomeposlaniku,aposlaniknitanijeznaotasedesilotadajenarediodaseposlanikuhvatisasvimanjegovimpratiocima, kojihjebiloetrdeset[389]iposlaoihjeujednuveomautvrenutvravumeuvodamanazvanuKurista.InajprejecarskogposlanikaHamzabegadaodasenabijena kolac,aokonjegasvepratiocenjegove. PotomsudolevestiturskomecarutajesveuinioDraguljersupoocuinjegatakonazivali.Tadajecarposlaoponjegovogbrata(mlaegaDragula),akadje prispeoudvor,tadasudvanajviagospodinaizcarskogasaveta,jednomejeimeiliprezimeMahmutpaa,adrugomIsakpaapoli[390]njemuususretiuzeligaizmeu sebe,pasugapovelicarutamogdejecarsedeonasvomeprestolu[391].Akadjedoao,ustavicargajeuzeozarukuiposadiogaporedsebenadrugimalonii prestosdesnestraneinarediojedasedoneseplavazlatotkanaodeaidamuseobue,zatimjenarediodasedonesecrvenazastavaidaomuje,auztonovce, konje,atore,kakodolikujegospodinuiotpraviojeodmahsnjimetirihiljadekonjanikanapredkaNikopoljudagatamoeka,asamneodugovlaei,(skupivi vojsku)kretezanjim. AkadsmobiliuNikopolju,naobaliDunava,kadal'sonestrane[392]Dragulvojvodasebiotakoesvojskomutaboriozatodabipreioprevoz,ondacarree janiarimaovako:"Milimojijaganjci,tojemojetojeistotakoivae,aosobitoblagomojedajtemisaveta,jertovitrebadakaete,kakobihsemogaonaonu stranuprevestiprotivneprijateljamoga".Odgovoriemu:"Srenigospodaru,naredidasespremelae,paemoprekonoizatoglavezaloitidabismoseprebacilina onustranu".Tadajecarnarediodaimdaduosamdesetvelikihopremljenihlaaidrugihpotreba:puke,topove,kumbare,lumbarde.Akadajevebilano,posedali smonalaeipustilismosebrzo[393]nizvodu,takodasenisuulaniveslaniljudi.Iprevezlismosenadrugustranuzastotinestopanieodmestagdesenjihova vojskanalazila,pasmosetuukopalitopovenamestili,velikimtitovima[394]smoseokruili,aikoljemsmoseokruiligustozatodanamkonjanicinebimoglinita uiniti.Aposlesulaeprelenadrugustranu[395]iisvesujaniareprebacileknama.[396] Uredivisetada,krenulismolaganonavojskuskoljem,velikimtitovimaitopovima,akadasmoseveblizudonjihprivukli,zaustavilismose,topovesmonamestili,a zatovreme[397]onisunamdvestapedesetjaniarapobiliiztopova.Videinadrugojstraniovakvubitku,carujebiloveomaaotosasvojomvojskomnemoebiti napomoi[398]ibioga[399]jeobuzeovelikistrahbojeisedamunepobijusvejaniare(jersesamcarjonijebioprebacio).Kadapotommividesmodanastako mnogogine,brzosmosepripremili[400]pakakosmoimalistodvadesettopova,odmahsmouestanopoeliiznjihtuitakodasmo(itavunjihovuvojskusbojita odagnali,pasmosesami)potompregledaliiboljeopremili.Carjepustiodrugepeake,kojenazivajuazapi,kaotosuunaspeadinci,daseknamatomoguhitnije voze,aDragul,znajui[401]danemoespreitiprevoz,krenuojedaljeodnasaposlesesamcarsaitavomsvojomsilomprevezaoidaonamjeodmahtridesethiljada zlatnikadaihmeusobomrazdelimoaktome[402]svejaniarekojinisubili[403]slobodniuiniojeslobodnima,padasvojaimanjaposlesmrtidajukomeonihoe. AodatlesmokrenulinapreduvlakuzemljuzaDragulom,anjegovbratjebioprednamaimadajevojvodavlakiimaomaluvojsku,ipaknasjebilostrahiveoma smoihseuvali,okruujuisesvakenoikoljem,inismosesauvali[404]jer[405]udarivinanasnou,tuklisu,ubijaliljudekonje,kamile,atorepljakajui[406] nekoliko[407]hiljadaTurakasupobili,acarusuvelikutetunaneli,a[408]drugisuTurciprednjimabeali[409]janiarima,alisuihjaniaritukli,ubijali,goniliodsebe,da nebibiliodnjihsmlavljeni.AposlesuTurcidovelinekolikohiljadaVlaha,kojejecarnarediodaihsekunapola.KadvideeVlasidase(snjima)zlodeava,odstupili suodDragulaipristupilinjegovomebratu.AonjeotiaouUgarskukraljuMatiji,pagajeMatijamoraobacitiutamnicuibaciogajezbognjegovihsurovihdelakoja jepoinio.Tadajecar,davi[410]zemljubratunjegovu,otiao,aposle[411]suTurcipoelipriaticarukakosupretogatekeborbebileuVlakoj,idajeTuraka mnogopoginuloodnjihpazatotrebaotomedobrorazmisliti.OdgovoriojecarMuhamed:"DokVlasidreKilijuiBeograd,aUgrirakiBeograd,dotleihnemoemo pobediti". PrispeviuJedrene,carodmahkretekaGalipolju,uzevijaniaresasobom,atamoseukrcauratnelae,kojenazivajumaune,galije,galace,berganteidrugerazliite. Uzeojesasobomistotakotopovezaruenjeiprangijekojebijuuvisinuibacajukamenjenagradove,iotputovaojenaostrvoMitilenu,tamogdejesvetogaPavla zmijabila[412]ujela.Azatojetakobrzo(prispeo)dabinaMitilenionogagospodarastigao,dasenesnabdeljudima.Prispevitada,odmahjeopkolioitukao topovimaiprangijamaveomaestoko,dokganijeosvojio,alipomouugovorakojinijeodrao,jerjesvuslubukojajetamobiladaoposei,paisamogagospodara. Zauzevisvamestaiposevigradove,krenuojenazaduJedrene(akadjeprispeo),poslaojeposlanstvokraljuMatijiuUgarsku,jer[413]Matijajonijebiokrunisan, dasnjimeprimirjenaini,jersestestranenajviebojao.Akadjeprimirjenainio,okrenuosenakneevearbanakeipokoravaojejednogzadrugimvrlolakozato tojejedanposmatraodokjedrugipokoravan. Samosejedanodbranioodnjega,kojisezvaoSkenderIvanovi,[414]ovajjebiojokaomladiuzetmeujaniarezacaraMuratainasvecareveposlovejebio zatvoriooizatodabisemogaousvojuzemljunazadvratitikadstekne[415]carskumilost.Adesilosetadadajecarjednomrekao:"Skendere,traiodmenekoje hoevojvodstvo,dautiga".AovajjemoliodamudaIvanovuzemlju,negovoreidajebioIvanovsin,icarmujedao,izavladaojenjome,osimgradovaalije poslejaniarekojisubiliugradovimanekakoprevarioiudaljio,asamjezavladaonjima.PotomihjecarMuratpodnjimopetosvajao,alimunitanijemogaouiniti. AistotakogajeiMuratovsinMuhamedmoraoostavitidosmrti,jerjeonomekopoznajenjihovo(ureenjei)poloajvrlolakodasebraniodTuraka.Itakose Muhamed,osvojiviitavu[416]arbanakuzemlju[417]osimSkenderove,vratiuJedrene,atusubilidoliposlaniciodbosanskogakraljaTomaaitrailisuprimirje.

XXXIVglava: Oprimirjukraljabosanskoga
TadajekraljTomatraioodcaraMuhamedaprimirjezapetnaestgodina,autojecarposlaopoljude,dasvibudugotoviidadouuJedrene,inikonijeznaokuda esestimljudimaokrenuti.Tadasubosanskiposlanicimoraliekatiodgovor,neznajuitasedeavasvedotledokitavavojskanijebilagotova. Itakosamsedesioja[418]ujednojzasvoenojodajiukojojjebilodvorskoblago,itozatotojemomemlaembratubilapoverenataodajadaodatlenikudane odlazi.Itakopotomujetekobilo(samome),poslaojepomenedaknjemudoem[419],ajasambezodugovlaenjapoao[420]knjemu.Aodmahposlemene(dva gospodina)savetnikacarskaMahmutpaaiIsakpaa,pooe[421]istotakouonuodaju,itosamonjihdvojica.Iskoivi[422]mojbratmireeto,ajapak,nemogui uiniti[423]damenevide,ostaosamsammeusanducimaakadsudoli,mojbratimjeprostroilime.Seo[424]jedanporeddrugogaipoelisusesavetovatitose tiebosanskogakralja.ReeMahmutpaa:"tadaradimo?Kakavodgovordadamobosanskomekralju?"OdgovoriIsakpaa:"Nitavie,negomudajmoprimirje,a samisekrenimozanjima,jerinaebosanskuzemljunebismomogli[425]osvojiti,jerjezemljaplaninska,aktomeeimatiugarskogakraljaupomoi,Hrvateidruge gospodare,itakoeseosiguratidamuseposlenitaneemoiuiniti.Pazatodajmoimprimirje,dabimogliotputovatiusubotu,amiemozanjimakrenutiusredu svedoSitniceblizuBosne.Anikoneeznatikudaeseodatlecarokrenuti."Ipotosutakosvojesavetovanjeuglaviliiizilidaoducaru,ijasamizaaozanjima. Sutradanranoujutruutvrenoimjebilodaseprimirjepotpunoivernoodravazapetnaestgodina.Iotiaosamsutradan,upetak,unjihovstanirekaosamim: "Gospododraga,imateliscaremprimirjeilinemate?"Onisuodgovorili:"Zahvaljujemogospodubogu,jersmodobilisvetosmohteli".Ajasamimrekao:"Takomi boga,velimvamdavinematenikakvogprimirja."Starijijehteoodmeneviedasazna,alimunijedaomlai,misleidajazbijamalu.Ipitaosamih:"Kojegaete danapoiodavde!"Onirekoe:"Akobogda,usubotuujutru".Ajaimrekoh:"Amiemozavama,akobogdausredusvedoBosne.Ovovamdoista[426]govorim dabistedobrozapamtili".[427](Aonisenatozasmejae).Ijasamotiaoodnjih.[428] Naonomistomsavetovanjumeuonimpaamazakljuenojebiloovo:imcarizieizJedrena,odmahdabudeposeentrapezuntskicar.Itakoseodmahizbilo:mi smokrenulinaputusredu,acarjeupetakpogubljen,amismoilisvedoBosneiprispelismodojednezemljebosanskogakneza[429]kojisezvaoKovaevi,i iznenadnonapadnutpokoriosecaru,i(carje)potomnarediodaseovajpogubiaondajekrenuoukraljevskuzemljuiopkoliojenajpregradBobovacsasobomnije imaotopova,tejenarediodaseodmahpodgradomlijuiovimtopovimajeosvojiograd.Aposlanicikojisuputovalipoprimirje(tusmoihnalii)govorilisusamnom seajuise[430]onihranijihstvarialijevebilokasno. Potocarposedegrad,krenulismokaJajcu,azbogbrzineposlaojenapredMahmutpausadvadesethiljadakonjanikanebilimoglikraljaTomaanegdeiznenaditiu kojemgradu,jerjeuodanikakvihpratilacanemaprisebi.Aon,znajuiveoTurcima,muiosejadnikinouidanjunebilimogaotojemoguebreskupitito ljudi.ItakojedoaougradzvaniKlju,hoteidatumaloupodneotpoine.AlisuutonajednomTurciprispeli(uovajgrad)iokogradasujurili,neznajui[431]daje tukraljTomabio,dokneistraizgradajedanlupeineispriaTurcimazakoladajekraljutomegradu.KadtouMahmutpaa,opkoligrad,asutradan nagovoriekralja(daizie)izgradadole,zaklinjuisenaknjigamaodsapunakakonjegovojglavinitaneebiti.PotomjecarMuhamedstigaouJajce,predkojegasu dovelikraljasamdrugoga(sdrugimnjegovimprijateljem).Kadvideetadavojnicikojisubiliugradudajenjihovgospodarsuanj,pokoriese(Turcima).Iposevi grad,carnaredidasekraljsamdrugiposee,aondazauzmeitavunjegovuzemlju. Posevigrad,[432]krenuojenazadusvojuprestonicu,amenejebiotuostavio[433]ujednomgraduzvanomZveaj,nedalekoodJajcaidaomijepedesetjaniaraza posedanjegradaiplatuzapolagodinezasvakoga,aidrugihTurakasamimao(oko)tridesetakzapomo.Akadjecarnapustiozemlju,kraljMatijaje,ne oklevajui,[434]sjesenistigaouBosnuiopkoliojeJajce,aistotakoiZveaj,ukojemsamjabio.ABonjaci,kojisusebiliTurcimapokorilii(ipak)sTurcimabili[435] ugraduiuvaroi,utvrdilisuseujednojkulinakojojjebilaistaknutaturska[436]zastava.Iutvrdivisetako(pokorilisuTurkei)bacilizastavudole,aTurkesutukli. Videito,Ugripristupiehitroismeloonojkuli,iulisuuvaropasuseiuvaroiutvrdili.Turcisupobegliugradizatvorilise. AkraljMatijajeostaotuosamnedeljanapadajuiih,adruguvojskujeposlaostopovimakaZveaju,napadajuigazidovisunaovomegradubiliveomaslabi,ak tomesubilitakoruenidasmouveknouradili,popravljajuiihponovo,itakosmosedugodralidoknajpregradJajcebiosvojen,ikadgaMatijazauzepougovoru, kretekasvojimauZveajimismosemoralipokoritiitakokolikogodjebiloTurakanaJajcuiZveajumaloihseuTurskuvratilo,jerjeMatijaeleodaihimapri sebi.Ajasamhvaliogospodabogatosamseasno(iztamnice)vratiomeuhriane. OsvojiojetadaMatijaJajceiZveaj,autovremeBosnomjeupravljaojedanvojvodaMuhamedMumjatovi,aumestonjegauJajcunjegovinovnikpoimenuJusuf Haramibaa,aovajjebioostaokodkraljaMatijesamnomisdrugimTurcima.

XXXVglava: KakojeposlegodinudanaMuhamedponovodoaouBosnu
CarMuhamed,uvitasezbivauBosni,poslegodinudanakrenuojenazad,osvajajuigradove,anemajuitopovasasobom,narediojedaaljutamoponjih,[437]i tukuiizovihsruiojebiosvezidove(Jajca),aposletogajepoeojuriati,acarskazastavajevebilanazidu,svedoksejedanpeakizgradanijepoeosjednim janiaromtuiozastavu.[438]Atakosusedrali,[439]dasuobojica[440]palasgradadoleiubilase. Videicarnjihovojunatvo,dasusevaroigradodnjegaodbranili,[441]narediojedaseodmah[442]topovidovukudovodekojuzovuVrbas,blizuvaroiidaihtamo bacegdevodasastenepada,daihnikonemoeizvui,pajeodatlekrenuodaljeiviesetoganijelaao.Iodlazeiusvojuzemljupokoriojejednogbosanskogkneza (injegovujezemljuosvojio).uvioopsedanjuBosne,kraljMatijasekrenuoprotiv(Turaka)upomo,alikadjesaznaodasecarvepovukao,vratiosenazad.I takojeJajceostaloneosvojeno. AposletogajeMuhamed[443]osvojioNegropontizapitaojezaonugvozdenubatinu(kojusumudoneli),pakadjenijenaao,narediojedaimsenogeprebiju,dabi svoju(zlu)zakletvuispunio(kojunikadanijeodravao,jerjebioizdajica,aozakletviilioverimalosestarao).

XXXVIglava: Ovelikomturskomblagu,kakojecarnarediodaseprebroji.[444]
PosleovihborbinarediojecarMuhamedTitrekiSinanu[445]daprebrojisveblagoitovarnjegov,[446]dabimumogaoreikolikohiljadaljudiizakolikogodinabi mogaoizdravatizagotovnovac,nemajuinikakvepomoiniodzemlje,niodprihoda.TitrekiSinanjepremacarskomenareenjuzaetirinedeljesvetoprebrojaoi

rekaocarugovorei:"Srenigospodaru,moeizdravatizadesetgodina400.000[447],idaimplatipotkoviceieksere,tojestitavuplatuitetu."Alion[448]tonije takorazumeo,damoesvakegodinetolikomnogoizdravati,negozadesetgodina,svakegodinepoetrdesethiljada[449]pabisvegabiloetiristotinehiljada.Itada reecar:"Jonisamgospodar,jertezemljekojedrimsvesutueatoje(mislio)[450]oonimakojejebioodhrianasilomosvojiosonestranemora. AutovremeulosedasampapasaitavimhrianstvomidenaTurke.Itadacar,bojeise[451]damusesvehrianskezemljekojejebioosvojioneusprotive, pozvaojeprekoglasnikanajstarijugospoduposvojojzemljida(sekodnjegaskupepakadasuknjemu)dolisavetovaosesnjimagovorei:"ujemodakaurihoe nanasveomasilnodanapadnutanatokaete?Paposavetujteme,jerjamoguizdravatizadesetgodinaetiristotine[452]hiljadaljudi".Ovimuodgovorie:"Sreni gospodaru,kadimatolikomnogo,kreninanjihunjihovuzemlju.Boljetije(daideknjima),negodaihkodkueeka".Inaredioje[453]cardasedoneseveliki tepih(dajuiim)kaoprimeridaseprednjimarasprostre,paje(skoro)usredininarediodasestavijabukaizadaoimjeovajzadatak:"Moelikoodvasuzetiovu jabukunestajuinatepih?"Iraspravljalisumeusobommisleikakojabukudauzmunestajuinatepih,kakobitomoglobiti.Inijenikoodnjihmogaodasedoseti tome.Isamcar,pristupivitepihu,uhvatiobemarukamaivicutepihaisvijajuigapredsobomiaojenapredzanjim,doknedohvatijabuku,paondaponovorairi tepihkaotojebioireegospodi:"Boljejekauremalopomalootkidati,negounjihovuzemljukrenutizatotosmouopasnosti.Jerkadnamtamomalonebipoloza rukom[454],ondabinamsesvezemljeusprotivile".IreejedangospodinpoimenuEsebegAvranezovi:"Srenigospodaru,odavnopriajuotomerimskomepopu kaodakreenanassaitavimhrianskimsvetom[455].Pakadbiak[456]inasvinjijahaoitadabivedavnokodnasbio.Pazato,tastezapoelitoiradite,ne osvruisenakaurskevesti".Itakosupohvaliliinjegovureicarevprimer. Iutomejepoalio[457]carjednogaGrkahrianina,premakojemjebiomilostiv,poimenuTomaavitezaireemu:"Kakovimisliteovaemrimskompopu?"[458] Ovajmuodgovori,govorei:"Srenigospodaru,mismatramodasudoonogsamogjednogpapekojisezvaoDamazussvepapebilesvetitelji,aposlenjega nijedan".[459]Ireecar:"Svistevi(zajednosvaimpapom)zabludeliizato,Tomau,primiMuhamedovuveru,jerjeistinitinegovaa".NatoTomaumuknu,atose zbivalouJedrenunanovomcarskomdvoru.CarMuhamed,obdarivigospodu,otpustiihkuama.[460] Zatoznajtedajeturskicarveomanesiguran,aTurciseveomabojetogadasehrianstvonebipobuniloinavalilonanjihovuzemlju,jerkadbitovideli(robovi) hriani,kojisupodnjima(uropstvu),svibiimsekaoihrianiusprotivili,[461]jersammnogoputaodnjihsluao(dasetogaveomaboje),temolimogospoda(Joga datoda.[462]AposletogajecarMuhamedumropsahranjenjeuCarigradu,aposlenjega.sudvasinaostala,jednomejeimeDemsultan,adrugomeBajazit.

XXXVIIglava: Kakosuseovadvabratapooevojsmrtiborilameusobom[463]
SinovicaraMuhamedaDemsultaniBajazitvodilisuborbumeusobomocarstvonekolikogodina.Demsultanjebioizgnanizzemlje,aBajazitjepostao,sultan, kojisadavlada.[464]Ovajgaikakavratnijepreduzimao,jernijeimaoskim,zatotojenjegovotacbioitavohrianstvouonimkrajevimapokoriopodsvojumo osimugarskeipoljskekraljevine.AlijeipakosvojioKafunaCrnomeMorusonestrane,auvlakojzemljiKilijuiBeograd.[465] AkodTurakapostojiovakavobiaj:kadposlecaraostanudvabratapameusobomvodeborbu[466],kosepreskloniudvormeujaniare,ovaj(snjihovom pomoi)carstvodobije,alimuzato[467]sklonjenablaga(nedajudokjedanodnjihcarstvozauzeo,kakvojejednonadCarigradom[468]petitalijanskihmiljautvravi Jenihisar,[469]kaodakaeuNovomgradu.Pakadbinekoodbrae[470]hteonetoodblagadauzme,nikadaneedatinijednome,atvravajesigurnaidovoljno snabdevenaonakokaoT[redneprijateljima[471]iodgovoriesvakomeodnjihkojibihteodadoedoblaga:"Srenigospodaru,dokmeusobomvoditeborbu. nijednomeneebitinitaizdato".Alikadavenekoodnjihsednenacarskipresto(bezsmetnjidrugoga),tadaonajkomejetvravapoverena,uzevikljueve,carue ihdoneti,odgradaioditavogblaga.Acar,obdariviga,ponovoemukljuevepoveriti[472]daonakoupravljakakojeranijezadavnih(vremena)bilo.

XXXVIIIglava: Oporetkukojijeuturskojzemlji
Prvajestvarireduturskojzemlji[473]dacarsvegradoveusvimazemljamasvojimsigurnodriusvojojruci,posedajuiihjaniarimailisvojimvaspitanicima,nedajui nijednoggradanijednomegospodaru[475]akobinekavarobilaograenaigradunjoj,cargadriposevigasvojimljudima.Aovejaniarekojisuugradusam snabdeva,danebiimalipotreba[476]kadbibiliopkoljenivinanitiikakvogdrugogpiaugradunemaju.Azadrugovremeosimopsadesvakiiviimasvojuplatu.Platu imizcarskogadvoradajuzasvakuetvrtinugodinepotpunobezgreke,adajuimistotakoijednoodelogodinje.Augradujeovakavporedak:postojijedankoji nadsvimaupravlja,kojegazovudizdar,kaodakaekomandantmestadrugijeposlenjegainovnikkojegazovuehaja,kaokadbirekaoupravnik,poslenjegasu potombuljukbae,kaodakaedesetari,aakobibioveigrad,ondajevienanjemudvoranainemajunikakvihdrugihprihodaosimplate.Dizdarzasvakidanima polazlatnika,ehajazaetiridanazlatnik,desetarinaosamdanazlatnik,aostalipaknadesetdanazlatnik,odtogamorajuivetiinesmejudiraticarskuzalihu,osim kadbibiliopsednuti.Istotakosamimorajunoupaljivostraariti,akrakapijeuvekdabududvavratara,akapijaistotakouvekdazatvorenabude,osim kapidika[477]akokoidenadoleilinagore,nikoganeepustitibezproveravanja.Aakobibilakakvaprenapotrebapabitrebalodavojvodaueugraddapregleda kakavnedostatak,tadanemoedoismnogoljudi,jerganeepustiti,vesamo[478]saetvoricomilipetoricom. Aovakosegradovicarskisnabdevaju,aistotakoiitavocarstvotursko,odnajviegadonajmanjeg:biobogatilisiromaan,svakiucarskurukugleda,acarpaksve daljesnabdeva,svakogapremanjegovomdostojanstvuizaslugama.Itakonijedangospodinnemapotomeobiajunitasvojenasledno.Madanekavelikagospoda imajusvojanasledna(imanja),alinemnogoizatokadbiimcaroduzeo(imanje),amoglibi[479]prisebidazadresvojuposlugu,ivetakosvedocarskepomoi,jer caruzmejednomekadhoe,adadrugome(komehoe),aonajkojemoduzme,odlazinadvoriprovodigodinuilidvenadvoru.Caropetoduzmeoddrugogaida tome.Atakvihkojimaoduzimajuidrugimadajuimanadvoruokodvestaizovuihmazul.Izatoimcaruvekpomaenovcimateimajumeusobomtakavobiajdase nioemunebrinu,govoreimeusobom:"Akobogdazdravljecaru,daemidrugo[480]bolje".Arazlozisuzatoimimanjaoduzimajuidrugimadajujer:[481]ko nepravduiniubogima,tomenajednomeneebitioproteno,ve(imcarsazna),oduzimaodnjegaidajedrugomedrugirazlog:kocarskuslubuzanemaruje,[482],jer jesvakomenareenokakokoimadasluisime. PostojiistotakoobiajuTurskojdakadkoimasinoveapostajuodraslionihuzimasasobomuratipredstavljaihnacarskomdvoru.Tada(car)dajesvakomeod njihonolikokolikoimaotac,ijo[483]vie,anikomebezrazloganitaneeoduzeti.Aovojelinacarskakontroladasvakegodinealjeetirigospodinaizsvoga dvoranaetiristranesvojezemljedaposmatrajudasenegdenekakvomeubogomeovekuneininepravdaodnjegovogagospodara.Tadaovagospodaimajupravo dakanjavajunasmrt,oduzimanjeimanja,kakokozaslui.Aovagospodaposlaniciprozvanisuhajfsorudi,kaokadbirekaoisleivainasilja.Akadvedouu svojepokrajine,tadanarededasepomestimaviedaonikojimasenekakvanepravdainidouknjima.Iuredivitamosvestvari,odlaze[484]nazadnacarskidvor(i

bivaju)obdareni. Istotakopostojiobiaj:kadbidvoranincarskiputovaoiliiaoposvojojpotrebinekuda,pabisedesilodabudeubijennabilokojinain,tadaonajkojigajeubio,[485] akobibiouhvaen,glavubezmilostigubi,aitavaonapokrajinagdesetodesilobezikakvogoklevanjamorapoloitidvehiljadeucarskublagajnu,atozatototo nisuspreili.Avelikagospodaimajutakovelikistrahodcara[486]dakadbiinajnii[487]carskidvoraninnekomenetonarednojovajtoodmahmoraizvriti,bojeise careva.Acarskidvoranigdebilodadou(maloilimnogo),svudaimpoastukazujuposelimaigradovima,atosveizopreznosti.

XXXIXglava: Oureenjucarskogadvora
Anacarskomedvoruovakvojeureenje[488]icarskisavetjenajviiinajglavnijinaditavomnjegovomsilom.Itooniuine(iliodlue),to(esvebiti)uinjeno.Turci ihzovuvezirlerilipaalaritakvasavetnikaimasamodva.Atocarzatoinidanebisebizadavaobrigu[489]savelikim[490]savetom,neznajuiijunajpre[491]da poslua,anaemudasezaustavi.Postojinadvoruistotakotajobiajdanijedanpaanitiijedaninovniknitanovoneustanovljava,dasenebiupravadvora kolebala,vekakojeizranijeizstarodavnihvremenaureenotogase(idanasisvakad)dreinatomeostaju.Carskisavetsenikadanesavetujekrajcara,veod njegadaleko,itosamoovadvojicaudrugomegnezdu,[492]aliakojetonapolju,ondaimajurazapetnaroitiator,[493]kojinazivajutaniikadiri,kaokadbirekao atorzasavetovanje.Adrugiatorjeveliki,gdesecarpokazujenapolju,azovugaepira.Pozvavitupoznateljudepredase,pitajusvakogagdesetadeava,pa kaduju,svetopopiutojekoprednjimarekao.Aposlenjihdvojica[494]meusobomraspravljaju,patoje(itoseuini)najboljeIIvanije,toiznosesasobom predcara.Patekkadcarsamrazmotritoikadseposavetujuzajednonaemutrebadaseostane,zakljuivipotpunosavetovanje,odlaze[495]odcarainareujuto jepotrebno,acarsesamotomestara. Kadgodupadnuu(koju)zemljuinarodpokore,tadacarskipisarodmahzanjimaideitogodjedeaka,sveujaniareuzima,azasvakogadajepetzlatnikaialje prekomora(uAnatoliju,gdeihvaspitavaju).Takvihdeakabivaokodvehiljade.Aakoodneprijateljskihljudinebinita[496]dobio,ondaunjegovojzemljikojigod suhrianiiimajudeakeodnjihuzimajuusvakomeselu,odredivikolikokojeselomoedatinajvie,dabiipakbrojbiouvekpotpun.[497].Aovedeakekojeiz svojezemljeuzimazovuilik,iposlesvojesmrtisavsvojimetakmoesvakoodnjihostavljatikomehoe.Alionekojeuzima[498]odneprijateljazovupendikovi poslesvojesmrtinemogunitaostaviti,vesveprelazicaru,osimakosetakoponeseizasluidabudeosloboen,[499]tajmoedatiposlesvojesmrtikometohoe. Anaovedeaketosuprekomoracarnitanetroi,veihoni,kojimasupoverenimorajuizdravatiipotomotpravljatakudasenaredi.Ondaihuzimajunalae,one kojinatopristaju,itakosevoze[500]ivebajudaseuratutukuinamegdanu.Otadasevecaronjimastara[501]iplatuimdaje.Odatlebirazasvojdvoronekojisu izvebaniiplatuimpoveava.Mlaistarijegmorasluati,akojipoodrastuidoudomuanskoguzrasta,tedajenagradove(zastrau),kakojeve[502]pisano. Anadvorujaniarabivaokoetirihiljade,mekojimajeovakavporedak:oniimajunadsobomhetmana,kojegazovuagatojevelikigospodin:imaplatudeset zlatnikanajedan[503]dan,anjegovupravnikzlatnikzasvakidansatnicima(daju)nadvadanazlatnik,desetarimanaosamdanazlatnik,niima[504]nadesetdana zlatnik.Istotakoimajuplatuodcarasvinjihovisinovikojiprestanudabududeaci.Anijedan[505]dvoraninkadnetosebidopustiiliskrivi,nebivakanjen oduzimanjemplate,vesmru.Aipaknijednogdvoraninanesmejukanjavati[506]javnovepotajno,zbogdrugihdvoranadasenebipobunili.Istotakonijedan janiarnitinjihovdesetarnesmejahatinakonju,osimsamogahetmanainjegovogupravnika.Svejetoistotakomeunjimaureeno[507]:jednisustrelci,kojistreljaju izlukova,drugisustrelci(toizpuakaili)iztopova[508](biju),nekiizmalihpuaka,nekiizvelikihpuakalunica,isvakogadanamorajusepokazivatisorujempred svojimhetmanima.Idajesvakomesvakegodinezlatniknaluk,auztodolamu,koulju,velikegaenainjeneponjihovomobiajuodtrilaktaplatnaikouljuodosam. ImacaristotakonasvomedvorueststotinaTatarakonjanikakojiimajunadsobomdvahetmana,zovuihgariblarsubalari,isvakipodsobomimatrista(ljudi).A ovimajeimegaribjigitler,kaokadbirekaosirotinjauslubi.Njihovimhetmanima(daju)podvazlatnikanadan,nekimdrugimapozlatnikipo,nekimapozlatnik, nekimapopolovinupasvedoorta,aosimovihsirotananikogadrugognacarskidvorneprimaju,jersusviovivaspitanici.Aodtihvaspitanikabiraezdesetodlinih deaka[509]ujednuetuizovujesolak,anjihovoghetmanasolakbaanjegovaplatajesvakogadanajedanzlatnik,aovipredcaremiduslukovima.Drugadvorska etajeeststotina[510]kapidija,dvasuhetmananadnjima,zovuihkapidibalari,svakipodsobomimapostotinuljudi.Ovijaunakonjima.Platanjihovoghetmana jezasvakidandvazlatnika,adrugimanaestdanazlatnik.Treadvorskaetaviegaredaizabranajeistotakoodonihvaspitanika,oniistotakojaunakonjima.Ima iheststotina,dvahetmanaimajunadsobom,zovuihulufedibelari,svakiimapotristotineljudipodsvojomupravomnjihovaplatajedvaipozlatnikazasvakidan,a ostalihzaetiridanazlatnikovuetuzovuustlafadir.etvrtaeta(odovihvaspitanika)jojeviaizovujesulahdariaimaihtrista,njihovhetmanjesulahdarbaa,za svakidanimatrizlatnikaplate,adrugipakzlatnik,zlatnikipo,dva.Njihovposaojedavodekonjepodcarem,kadajepotrebno,nekomepadnetekzagodinudanaili zagodinuipojedanputdavodi(ilizadvegodine).Petaetajeinajvia,zovujespahioglani,kaokadbirekaogospodarskisinovi,iovinakonjimajaukaogospoda imaihtrista,njihovoghetmanazovuspahilarsubaapetzlatnikaimazasvakidan,adrugipodva,podvaipo,(ipotriipo),kakokozaslui,aoviimajutudunostda iduzacaremgdenaredisasabljom,aistotakoslukovima,opasavise,isastrelama.[512]Nekomeispadnedajedanputnagodinudananosi(ilizadvegodine),svisu onikonjaniciisirotiisvi(trpeikiuilisneg)zajednomorajunouleatiokocaraiuvatinonustrau[513]utke,pabilakia,biosnegilizima,svakimoranasvome mestuostatisvakenoiihjepedesetaponekadsto,kadajepotrebno.Inikosenemorastaratiniokakvooruje,svetocarsnabdevatakomepripadaprema njegovomedostojanstvu,[514]bioonpeakilikonjanik.Aistotakojeislubanakonjupremanjihovuobiaju. Aonetojelo[515]nosezovuenegirlerimaihosamdeset,njihovahetmanazovuenigirbai,njegovaplatajedvazlatnikanadan,adrugihpozlatnik,popola. Komornikaimapedeset,zovuihihoglanlari,njihovahetmanakihterbai,onimanasvaki(dan)dvazlatnikaplateakomornicipopolazlatnika,imajutakoedovoljno hrane,kaoizakonje.Caristotakosamimahiljaduslobodnihkonjaizgodineugodinupodsvojimsedlima,ioverazdaju,kadjepotrebno,sasedlimaisopremom,a osobitokadjevelikabitka.Akonjuaraimadvesta,kojikonjenadgledaju,aimajutakoesvojekonje(naroite)odcarasvakiimanaosamdanazlatnik,anajvii njihovigospodarisezovumehterbaeiimajunadandvazlatnika. Imatakoeezdesetizabranihkamilakojenosecarskoblagosvakakamilaimaezdesethiljadausanducima.Aimaetrdesetdrugihkojenosekuhinjuiprovijant. Drugihimaistotolikokojenoseatore(ilicarskeadore)ove[516]istotakonosetrubakeatore[517]injihovesvepotrebe,inoseetirivelikabubnja[518]:jedna kamilanosidvadrugadrugadvazovuihko,ukojebubnjajusamokadjevelikabitka.Aonih[519]drugih(bubnjeva)velikihimalihimamnogo.Aonihkamilakoje noseorujeimatrista.Zatotonemajunikakvihkola,danebisnjimazakanjavalikadauratidu. Oruarakojiorujeisteipraveimaezdesetisvisukonjanicinjihovogmajstorazovudebedibaionimanadanzlatnik,adruginaosamdanazlatnikatotakouvek izgodineugodinu.Aonihpakkojirazapinjucarskeatoreimaezdeset,zovuihmehterler,svisukonjanici,njihovogstareinuzovumehterbaa,onimanasvakidan polazlatnika,adruginaosamdanazlatnik.Imaistotakodvanaestizabranihzasamarenihivotinja[520]kojenjegovuposteljinuikrevetnose,kaoinovackojitrebada mujepriruci,kaonjegovolinoblagoaovihkamilatotonoseimaetiristotine[521]dvanaest[522],jonetopraznih,kadbisenekojnetodogodilo,dabinanjeno mestobiladruga.(Itako)oruara(i)onihkojirazapinjuatore,ondaonihkojinegujukamile,kuvara,trubaaimanabrojutristadvadesetkonjanikaasvihjedve

hiljadeietiristotinepedeset.Dvorskihjaniarapeakaimatrihiljadeipetstotinainetovie.(Itakojebrojpeakaikonjanikacarskihdvoranaokoesthiljada).

HLglava: Obojuioturskojpripremi
(OvakavjeborbeniredkodTurakanajviezaodlunubitku):Zastavacarskihimaetiri,kojepripadajudvoru.Jedna[523]jebelazlatnimslovimapisana,ionajeiznad svih,jeroznaavadajetuitavacarskasila,izovujealemisandak,tojestzastavaitavesile.Drugajezastavacrvenadvorskekonjice.Treajezelenaicrvena, etvrtautaicrvena,iovesujaniaradvorskihpeaka.Ikadgodserazvijuteetirizastavetujeicarmeusvojimdvoranima.(Avojskacarskogadvora)naovaj nain(seureuje):dvorskikonjanici(stoje)porednjega[524],prednjimjaniari,zanjimkamile,aokonjihsvudajarak(senainiibedem)ispodjarakavelikititovisu uzemljupobijeni(sabljesuistotakovrlootreipripremljeneidrugoratnoorujejebogatoopremljeno,pabisezatoinaimoraliistotakodobropripremati),oko jaraka[525]svudajenasutbedemnagore,inaovom(bedemu)svudasugustopobijenikoevi,ipukarnicesuzatopove(nainjene),dabisemoglogaatiizpuaka,i postavljaju[526]nadvelikimtitovimakopljaidrugeodbranbenestvari[527]kojesupotrebne,gustostoje,gaanjeizlukovavrlojegusto. Carpakosimsvogadvoraimadvevojske:jednajeanatoliska(sonestranemora),drugarumeliska. Aporedovogcarskogukopavanjasdesnestranesusedrugipeacinazvaniazapi,tojestpeadinci,istotakoukopaliikoljemokruili,kaoiprvi,samoto(uvek) takvihpripremanemaju.Aovihjedvadesethiljadaizjenikehajmi.Zanjimaistotakokamileikonji(idu),tonanjimanosepotrebnestvarioviazapisuskupljeniiz Anatolije,sonestranemora.PostojitakoeigospodaranatolskikojegazovuAnatolijibeglerbeg,kaokadbirekaoanatolskigospodarnadgospodarimaiuznjegasvi sukonjanicianatolski.(Podnjimje)dvadesetvojvodaisvakiimasvojuzastavuodcaradatukrajnjihimapedesetsubaaisvakistojiporedsvogavojvode,koliko kojemvojvodipripada.Aovihkonjanikabivanaezdesethiljada.(Svakivojvodaanaroitopaa,imasvojodred,itoblizujedandodrugoga). Aopetslevestranesovestranemorajejedangospodarnadsvimagospodarima,kojiimasvojuzastavuisvojodred.ZovugaUrumilibeglerbeg,gospodarnad gospodarimanajviiposlecaraauznjegajeosamnaestvojvodasvakisasvojimodredomisasvojomzastavom[528],itakouredustojekaotojeiranijereeno[529]. Uznjihjepaksubaaokoetrdeset,isvakistojiuzsvojegavojvodu,kolikokojemvojvodstvupripada.Anjihovihkonjanikabivanasedamdesethiljada),(kojisus ovestranemora)isarahori,okojimaesedaljegovoriti. Aporedcaraslevestranetakoesudrugipeaciazapi,bivaihokodvadesethiljada,ionisusovestranemoraskupljeni,tojestizRumelijeiistotakosuseukopalii koljemopkolili,kaoioninadesnojstrani.Ikadcarnaredinekimkonjanicimadapristupeubitku,tadabezoklevanjaodlazeitukuseuzvelikuvikuibubnjanje.Carski bubnjariistotakobubnjaju[530]dajemeunjimatakovelikavikaibukakaokadbisezemljatresla(ilidanekigrombije.Atada)knjimaaljecardvoranena oklopljenimkonjimadabiposmatralikoekakvojunatvopoiniti[531]ikosekakodriuborbi.Asvakiovajdriurucibuzdovanilipalicu[532](sokoleibez prisiljavanja[533]naborbu,azovuihaui),agdegodsuoni,kaokadbibioisamcar,paihse(zato)sviboje,jerkogaonipohvale,svakomeebitidobro,akoga pokudepredcarem,toganevoljasnae.Njihovoghetmanazovuaubaa.Takvojeureenjeturskopriodlunimbojevima.Samcarnikudaneide,negojeuvek meujaniarimadokseborbanezavri. Iondakadaprotivovakvepoganikesilehrianskasilakrene,kaotojekrenuokraljVladislavnaVarnu,pasebiotakoprotivnjih[534]postavioskolimadaseokolo okruio,ameukolimasusvebilipeaci,anadesnojkaoinalevojstranisvesubilikonjaniciizatosuuvekhrianskikonjanicipobeivaliturskekonjanike,dokse poslesamineupropaste,hitajuibezopreznostinacarskedvorane.TakoseivojvodaJankonaKosovomPoljusambiosukobio(iupropastio):porazivikonjanike, pohitaojenacarskedvorane(nagloibiojeporaen).Zatoznajtedoista:kogodbihteosturskimcarem[535]odlunibojdabije,moraobidrukijiporedakdaima negotosuimalidrugi,itakobigamogaosbojompomoipotuidonogu,jeroniimajujednuslabost,okojojnisamineznaju[536],alijatodobroznam,jersamto dobrovideojer[537]njihovipeacinabojitunemogudugoizdrati,zatotosezatonimalonepripremaju,vesmatrajudauvekpodjednakusreumorajuimati. Jo[538]jednastvarnijenjimasigurna,jerkadbisamojednomcarskijaniaribilipotuenidonoguiostalinabojitu,turskicarsenikadanebimogaopovratitidabise negdehrianimasuprotstavio[539],jerkadbiovuvojskuizgubio,ondabimusesvehrianskezemljekojejeonosvojiousprotivileimoraobibitiizagnatprekomora. Jojedanjenedostatakmeunjima:kadbihrianinjihovekonjanikeporazili,danehitajunaelojaniara,negoodostrag,gaajuiognjenimstrelamakamile,kojebi ovakoprestraeneognjempoletelenaitavuvojskuisvebijaniaresmlavile,asdrugestranetukuiiztopovaiztabora(pustitinanjihgustupaljbu).Onisetoganikad nisudosetili[540],alijasamtoprobaonajednojkamili,iraspitivalisuseotome,alinisuznali"kojetouinio,atosebilodesilouvlakojzemlji.Atakojevelikistrah meunjimakadujudahrianinanjihhoesilnodakrenujersami(dobro)znajukadbijednom[542]izgubilibitkuibiliporaeni,kaotojeranijereeno[543],dase nikako[544]nebimoglipovratiti,kakojetoisamcarranijegovorio[545].

XLIglava: KakavbimoraobitipohodnaTurkeikakvoureenje[546]
Alikakorazumureenje[547]inesilu[548],to[549]kadsebudetespremalinaTurke,trebadaseuvatedaseoptereujete[550]oklopom,danematedebelakonjanika koplja,velikepuke,tekedizalice(idaihneuzimate),vedasvestvarizaratizaodluanbojpravitesebi(lake),imebistemoglibezoptereenjavladati.JersuTurci takvimureenjemuvelikompreimustvu.Akogagoni,ondaetiutei[551],aakoontebegoni,ondamuneeumaiTurciinjihovikonji[552]suzboglakoeuvek brzi,amismouvekzbogtekih[553]konjaioptereenjaoklopomlenji,jerdokimamnogonaglavi,teaktijeduh,aktomeneujeisvudadobronevidi,pa rukamaisamimsobomzbogteineoklopanevlada.Jersenekitakopripremaju,upotpuniteakoklop,kaodabiganekoimaoosvajatisedeinanjemuskamom meutimdobarovekistaijunanasrcatrebadasebori.Boljejenjemudabojupristupitakodamoeasno,kadjepotrebno,daodstupiidabudezdravida ponovazaponetomislinegonajednomemestudapoginestavikaoolovan. IstotakodobroznamodaseiTataritakopripremajukaoiTurcizabitku,inedajuTurcimadaihokolozaobiu,nitidakmsbokapristupe,vesemorajutuielomu elo,aliceuliceupravljajui,dabi(ipak)svakodoaoubitkuiTatarisuistotakonasvojimkonjimabrzikaoiTurci,aktomesujunaniiizdrljivi,iimajuveliko preimustvotosetako[554]pripremajukaoiTurci.JerTurcimanepomaetakvoureenjeazatosuTatariestoodnosilipobedunadTurcima,ahrianinikadaa osobitoneuodlunojbici,itozatotodoputajudanaokolobuduopkoljeniidasesbokaknjimapristupi. Kadvideopkoljeneljudeinjihovopripremanje,Turcimajenareeno[555]odcarada(vie)gledajukonjeane[556]ljude.Pristupivisobejustranaskopljimaisabljama idrugimrazliitimorujemdakonjetukuiranjavaju[557],(aposletogaimsljudimalaka[558]bitkabiva),izatosesvakomorauvatioptereenjaodoklopa,toe lakoi"samrazumeti,jerkadtakooptereenizbilokojeg[559]razlogasjae,bezpomoisamnemoeponovodauzjae.Autakvojbicisenenaeuvek(takav

ovekili)sluga(pamakari)gospodinu,dabimumogaopomoi.Itakokogodbihteodazapone[560]sTurcimaborbu,moraobidanapustisavdananjiobiajida sepridravaovogatosmoviespomenuliinarodtakoedazatoimaiui.(Istotakojeznaajnaipotrebnastvardasvipeacibuduskopljima[561],jerje korisnije[562]negoma[563].Zatojeistotakopotrebandobropripremljen[564]narod).Inatajnainbimoglisbojompomoiodnetipobedunadturskimcarem. Meutimtosveodkraljazavisi[565],jeronmoradabudeobazrivratnik,inajpresamogasebe,aposleitavuvojskumoravaljano[566]pripremitiitoosobito[567]protiv poganika.Dobrojedatadakraljbudemeupeacima,imajuiprisebinekolikodesetina[568]izabranihjunakanakonjima,iodatlesamnikudadaneistupa,semkadbi bila(velika)[569]potreba.Jerkraljsemorarazumnodratiiusilnoj[570]bezbednostiseuvati,potonjegovaranailikakvabolestvelikuzabunuizazivauvojsci,kaoto kadjeglavabolesna,itavojeteloklonulo.Zatosesvagospodaiobinivitezovimorajuotomebrinuti,danetakosnanoga,veviemudrogaivetogakraljabiraju, akadtakvogabuduimali,dagauvajukaozenicuuoku,nedajuimudarukamaratujebezpotrebe. Isgotakojepotrebnokraljudaimaprisebinekolikodesetinaizabranihljudinaoklopljenimkonjima,kojibise,odlazeiodnjegameuodrede,pokazivalivitezovimai opominjaliihukraljevoimedasejunakibore,kaokadbisam(kralj)biopritome.Itakobijedniodlaziliadrugidolazilidabikraljuvekznaotasegde[571]zbivakao toturskicarimaprisebisvojeaue.Idaovitakoebudutakovaljanoopremljeni[572]dabineprijatelji,kadbivideli,mislilikaoidrugidajetusamkraljida zapoveda,(dabiimsesranostiodvanostsmanjivala).Aakobisenekomeodnjih[573]utomenekakvanezgodadesila,da(odmah)druginatomemestubude. Videetada[574]daturskicarnemoetakovelikuvojskuskupitizaodluniboj,kaotogovoreonjegovojvelikojsilikaodanemabrojanjegovimljudima,tone moebitijersvakigospodarhoedazna(brojonih)kojeimadabinjimamogao(iumeo)dobroupravljati.Akolikajeopetcelokupnaturskavojskaveje(vie) reeno.

XLIIglava: Oturskimbrzimkoljanicima[575],kojezovuakindije
Turcisvojebrzekonjanikezovuakindije,tojesttekui,ionisukaokinipljuskovikojipadajuizoblaka[576].Aodovihpljuskovavelikepoplavenastajuibrzipotoci toseprelivajuprekoobala,itogoddograbe,svenosesasobom,alinetrajudugo.Istotakoiturskibrzikonjanicikaoikinipljuskovi(nititraju)nitisezadravaju dugo,alidoklezahvate,svepokupe[577],opljakaju,pobijuiunitetakodazamnogogodinatupetaozapevatinee. Turskibrzikonjanicisudobrovoljniioddobrevoljeidunapohod,svojekoristiradi.AdrugiTurciihzovukogmari,tojestovari,jerseod(ovacai)drugestoke hrane,akonjegajezatodabiihnekudnapohod[578]pozvali(tada)sugotoviinijeimpotrebnonareivati,nitiikakvuplatuimdavati,nitiimtetunaknaivati.Aako nekoneesamdaidenapohod,ontadanekomedrugomepozajmisvojekonjenapolicepaakotonagrabeidonesu(smatrajudajedobro,aakonitanedonesu onda)ovakogovoremeusobom:"Nismoimali[579]dobiti,aliimamovelikozaduje(tojestotputenje)kaoionikojisamiradeivojujuprotivkaura,itozatotoih opremamo".Itogoduhvateilidobiju,kakoljudetakoiene,osimdeaka,svezanovacprodaju,acarsamzadeakeplaa.Ovibrzijahaiimajutakoemeu sobomkomandirekojezovudajdirir. Postojeistotakoivojvodeodcaraustanovljeneposvimapokrajinama.Najpreprotivhriana:vojvodasmederevskiinjegovpomonikvojvodakruevakiprotiv Ugra,aprotivVlahavojvodanikopoljskiinjegovpomonikvojvodavidinskiprotivHrvataiKarantanacavrhovnivojvodabosanskiinjegovpomonikvojvoda sitniki.Itakojedaljepopokrajinamasveposednuto.NamorujepakprotivKatalanaiItalijanavojvodagalipoljskiinjegovpomonikvojvodakorejski.(Ove vojvode)ilisandakbegoviposmatrajusvepokrajineiznajutaseusvakomekraljevstvudeava.Akadkojiodnjihuluivremedamoenazarobljavatiljude,tada aljeposlanikacaru,moleizapohodnakaurskezemlje.Potosasluaizaslanstvo,carimdoputa,aposlanici,imajuidoputenje,neoklevajui,odmahnareujuda seviepogradovima,imenujuivojvodeipokrajine,hvaleiimtajpohod,govorei:"Bieteodvedeniubogatepokrajineidostaetenakupiti[580]mukeienske eljadiisvakojakedrugehrane".Iondabrzikonjanici(ilikozaci)uviotakohvaljenomepohoduipozivanju,radujusepodvriskujui[581]iodmahseopremajuikreu naureenomesto,tamogdejesamvojvoda.Itakoihvojvoda,doekaviih,snabdevaamcima[582]idrugimpotrebama,kojesuzatonuneiuredivitakosvestvari, zapovedasvakomezataekobitiupotrebljen.Iprevezavisetako,kreeuhrianskuzemljuvodeiih(vojvoda)svedoonogamestakudajenamislio. Kadprispeju,nareujeimdaseprebacenadrugebrekonje,jersvakiodnjihdvakonjaima,jednogvodi,anadrugomjae[583].Aonikonjinakojimasuprvo jahali[584]ostajunatomemestu,jerimadrugihTurakazatodaovekonjegledaju,dokseoninatragnevrateadajuimzaosamkonjazlatnik.Ivodiihvojvodamalo daljeituimnareujedanitaneoklevajuiodrediimdandokleeihekati,paudariviububanjkojizovutalambas,putaih,inastajetakvagungulaodnjih,jerse meusobomguraju,jersvakohoedabudenapredanekipadajuiskonjimaituostaju.Irazletesesvikudkozna[585],paleiubijajui,pljakajuiiineisvakozlo. Vojvodanareujedasenatomemestumaliator[586]razapne,imajuisasobomnekoliko[587]izabranihljudi,itonadobrimkonjimaiekajuihtu.Abrzikonjanicik njemuvode,nosesasvihstrana.Alivojvoda,doekaviihpremaprvomnareenju,pljaku(iliplen)savaljenapred.Akozakasni,tajondeostaje,(asamvojvoda nazadostaje),paurediviodrede,idulagano,oekujui(zasobom)neprijatelje.Aakobiihneprijatelji,goneiihsilno,sustigli,okrenuvisegada,sukobilibises njimaakobitkunemogudobiti,ondanareujudasenajpre[588]pobijesveroblje(iliplen)(kako)stariljudi,(tako)imlade,aondasesamirasprsnukaovetar. Itakoimnikonitanemoeuiniti,alikadbiihnekonegdeutekimgoramailiprivelikimvodama,ilinanekakvommovarnommestusustigao,tubiihmogaoporaziti, klikadbiljudibiligotoviikrenuli(brzo)kaonomemestugdepaleipljakaju,smaloljudivelikubiimtetupriinili,jerseonitada(raspucajuirasture,atadase takoe)najvieboje,ivelikiihstrahobuzme,jersurasuti.Itakobiihsmaloljudimogaonekotui[589]svedosamogamestagdevojvodataboruje,pasenisam vojvodanebismeozaustaviti,(mislei)dajevelikasila,(jernebiumicaosamdrugi).Etotakosebrzikonjanicispremajunanas.

XLIIIglava: Osarahorima,kaotosukodnasnajamnici[590]
Sarahorisukaokodnasnajamnici(iliplaenici),aonisutakoeiz(broja)dobrovoljnihbrzihkonjanikajercarkadujedasevelikahrianskasilakreenanjegaili bilokakvavelikavojska[591],tadanareujedaseviepogradovima[592]:"Kohoedaprimaplatu,biemudavana".Itadabrzikonjaniciodlazecaruidajuimna konjazlatnikzaetiridana,paihodtogavremenanezovubrzikonjanici,jervienisudobrovoljni,ve.sarahori,aplaajuimzasvakimesec,jernjihovaslubanetraje dugo.Njihovoorujeje:sablja,titovi[593],koplje,ponekiodnjihimajupancire.Acarihdriprisebidoksumupotrebni,aondaisplativiihotputaih.Abivaih okodvadesethiljada(uodlunomboju.Stojekraj(cara)slevestraneodjaniara,(kakojetovie)opisano).

XLVglava:

Omartolosimailiovojnicima[594]
Martolosisuhriani,aosobitonakrajinama[595]bivaju,ionidobijajuplatunakonjazlatnikzaosamdana.Aplataimsetakoedajezasvakimesec(svakome)(bez zakanjenja),kaoisarahorima,alinjimaslubatrajedoklekohoe.Orujeimajuistokaoisarahori.Akokohoeviedaima,tojeunjegovojvolji.Imaistotakoi nekihhrianaslobodnih,kojinedajunikomenita,anikakvuplatunedobijaju.Zovuihvojnici.Ovicaruslueipraznecarskekonjevode,gdejepotrebno.Martolosa ivojnikaimananekolikostotina.

XLVIglava: Oureenjuturskogajuria
Turskicarzauzimavaroiigradovenealeitrokovezatodanebituostajaosvojskomdugo(jersepeacinesnabdevajunamirnicama,akonjanicimakonjiodlaze, kamileimazge,autovremebijemogaoporazitisasveomiujednaenomvojskomsbojompomoi.Iprenotobiimaodaopkoljavailizauzimaonpripremiveliko izobiljesvihstvari.Topoveistotakonevozeuveksasobomosobitonevelikezaruenje,itozatotosutekiitekosevoze,ilinakupemeukamilepunoiizobilno svegaakadprispejupodkojigradkojihoedaosvajaju,tuizlijuveliketopove,aiprahaimajuizobilno),najpreiztopovarazbiviirazruivi[596]zidinevarokeili gradske,dokmuseinidovoljno.Akadvididajevremedasepustinajuri,tadanajprenaredidaseviepoitavojvojscidasekonji,kamileisvastokaspae dognadovojske,(atozatodaimnebi,dokseoniokojuriazamajavaju,kakvineprijateljikonjepohvatali),akadsetoizvri,ondanareujedasepodrugiputpo itavojvojscioglasi,odreujuidanjuria(dabisesvipripremali),anajradijebirajusebipetak.Ioglaujuitakoimenujupritomedarovenaovajnain:kozastavu iznesenazidine,tomevojvodstvoobeavaju,akozanjimuesubatvo(tojeststarostvoilipodvojvodstvo),treemeribastvo[597],adrugimapaknovac,ne naznaujuisumu,razdajuiktomerazliitehaljine[598].Atogodtadaspomenu,svesebezgrekeizvri(iispuni),pabilodavarozauzmu,bilodajenezauzmu. Ondapakoglaujuzasameveernjeilisveerisvudapoitavojvojsci[599]dasegustonatiuzapaljenelojanesveesvudapovojsci,takoda(izdaleka)izgledakaoda zvezdegustonaoblacima[600]sijaju(atojeznaksigurnogjuria).Izatosetenoiisutradan[601]spremajuzajurianjeprekodana[602]svedoveeri. Aprekonoipakidukaonomegradusasvihstranautke,istihaprilazeiopkopima,noseipredsobomzakloneodpletenogpruailestvicesnanoopremljenedabi mogliiisobejustranalestvicaiodozdoiodozgo[603].Ajaniaripakidukaonomemestugdejezidprobijen(ilizidine)ipristupiviporuenomemestu,ekaju(utke) svedokseneponedanpokazivati.Atadanajpretobdijeponugaati[604]izsvihtopova.Potosetopoviispucaju,ondajaniarivrlobrzojurenazid(po lestvicama),jerzatovremegraanipredtopovima(estompaljbom)odstupaju,akadvidejaniarenazidu,okreu'seknjimaitukusezajednosobejustrana.Itu janiarimilesokoleijednidruge,auztoide(sbokova)vrlogustostreljanjeizlukova(izpuaka),jerim(drugi)dodajujopucnjavuivelikulupuodbubnjevaiod ljudskevike.Iovabitkatrajetakoejedanasianajviedva.Anadvladajulizatovremehrianipoganike,ondavelaganoslabeimalaksavajuTurci,ahrianise ojaavaju.Itakotajjuritrajedopodneidaljenemoetrajati,jermunicijuispale,aponekiljudi(bivaju)pobijeni,nekiranjeni,asvisezamore. Kadvidicarda(juriem)nemoepobediti,nareujeimdaodstupeodgrada,atopovesostalimpriboromdaodvukuodmora[605]idanatovarenakola.Skupivi[606] ranjenikenareujedasepoaljunapred[607],asamnatomemestuostajedonoi,aunoipaksaitavomvojskomodlazi,dananjihnebiizvaroiiliizgradavikali.I zatouveknainizasedu,akobikoizgradaiao[608]da(ihgoniidaplenuzimaida)semoenekakonadnjimaosvetiti.Izatosenarodkojisenalaziugradovimamora (veomaopreznoi) paljivodrati,daneizjahujeineizleeizgradabilokako[609].Jerakoseodnjegagradilivarojedanputodbrani,zadugavremenaneeTurinnanjeganapadati. Kojipak(odTurakaujuriuiliubici)osakaenibudubilokakouruku.)Unogu,svakogatogaecarsnabdetidobrimnamirnicamasvedonjegovesmrti.(Aranjenike istotakosvedajedaseizleeioporave,svimakojigodsuistotakomatajunakiizvrili,svakomedajutajekozasluio).Itakavjeoblik(iliureenje)turskoga juria.

XLVIglava: OhrianimakojisupodTurcima
Hriane(Turci)zovukauri,asvimakojisupodTurcimacarznabroj,kolikoihimausvakojzemlji.Carudajudanaknasvakugodinupoetrdesetaspri(kojeTurci zovuakan:etrdeset)njihinijedanzlatniksvakegodineprimicartogamnogostotinahiljada.Akojigodmoedazaraujenovac,tajdajezlatniknagodinu,osim deceienskihglava[610]iosimdrugihprihoda,kojimudolazeunjegovuriznicunamoruinasuvuiodsrebrnihgora(idrugihstvari).Oviistihrianidajuisvojim gospodarimapodkojimasuikojezovutimarerlerpolovinucarskogadanka,aktomedesetakitavesvojeletineilihrane.Radnikakavnedaju[611]nicaruniti ikakvomegospodaru,niti(nanjega)idu. Akadacarskavojskaide(kroznjegovuzemlju),nikonesmeprekousevaprelaziti(ilikvaritikakvustvar),nitikakvutetunainiti,nitikaozahvalnostuzetitoodkoga, pamakartakomalobilodanebistajaloninovia.Turskagospodasetoga(uvaju)ineeprogledatikrozprstejedandrugome,jerneedasesiromanimatetaini (kakopoganicima,takonihrianima).Akadbinekokokojednuizzahvalnostiuzeo,glavomplati,[612]jercarelidasiromanibudunamiru.Hrianiistotako morajuoprematizacaremmnogohiljadatovarnihgrlailikonja,hranudatotamoprodajuzasvojraun,pokojojceniimseodredipravedno,neineiimtete.Itako svedrepotomeureenju(kakojebiloodprastarihvremenatakoidodananjegadana). TakosebilodesilozacaraMuratadajejednaenabilatuilajednogaazapadajojjenadvoru(udvoritu)[613]uzeomlekoipopio.Carjenarediodagauhvateida murazreutrbuh(idagledaju)imalimlekauelucu,jertonijepriznaoonajtamo[614][(inaenojeonomlekounjemu),alidanijebilonaeno,toistoseimalodesiti eni.Itakojejadnivojnikizgubioglavu,aenamleko.AtosedesilokadseiloodPlovdivakarnomeru.

XLVIIglava: Oturskomrazmnoavanju
Turskorazmnoavanjejenaliknamore,kojenikadnenadolazi,nitisesmanjuje(inikadumiru)nebiva,(vesenarazliitimmestimauzburkava,njiuiseovamoi onamo).Aistotakonipoganicinikadamiranemaju,uvekse(bunei)kolebaju.Jermadaseujednojpokrajiniutia,ipakudrugojoobalezapljuskuje.Gdejemorska vodagustaislanaunekimpokrajinamasoodnjeprave,aipakakoistuvodunezainidelomslatke,sonemoebitiistotakosvevode,lutajuiposvetuovamoi onamoslatkebivajuidobre,izasvestvaripotrebneikorisne,akadaumoreuu[615]ipomeajusesmorskomvodom,svadobrotaislastnjihovasegubiipostaju kaoidrugamorskavodagustaislana.ITurcisunaliknato:nikadanisuumiru,uvekvodeborbuizgodineugodinuizjednihzemaljadodrugih,aakonegdenaine primirje,tojezbognjihovekoristi,audrugimpokrajinamasvezlo(izvodeili)ine,ljudeuzimaju,zarobljavaju,atonemoehodatiubijaju.Itosedeavamnogo

putagodinje:[616]desetdodvadesethiljadahrianadovodemeupoganike,papomeavise,svisepokvarekaoirenevodeumoru,jernapustiviverusvoju, poganskuprimaju.Ikadtakopreu[617]goribivajutakvihriani[618]negopravipoganici.Itakosvetosluinjihovomrazmnoavanju:dokjedniisluujudrugisuisluili idrugedovode,anekiseotomestaraju(idrugedovode)davode,kakoihnikadanebibivalomanje,kaotoimjeMuhamednaredio. Apovrhtogaonihkojisesvakegodinedobrovoljnopoturenijemalibroj,kaotosebilodesilouGalatidajejedanuvenikaluersvetogaBernardinasvojim nevaljalstvomdoveobiojednogadobrogovekadaizgubiivot,jersugaTurcibezkrivicedalidasespalianjegovaenajeostalaudovica.Ondajeovajkaluer primioMuhamedovuveruaHristovupogazio,aonuudovicujeodpoganikaisprosio.Itakosumujedaliprotivnjezinevolje,apotomjepakvienegoetrdeset mornara[619]Katalanacaprimilopoganskuveru.Aipakpoganicinisuhvalilipostupakovogkaluera. ItakoseTurcimnoe,tosepotomemoevideti,jeroni[620]uzimajuljude,anestoku.Akoimtomoezabraniti,jeronikadpokupesve,brzonazadodlazeipre negotosuhrianispremni,oniondebivajugdetrebadabudu.Aakobizaodbranuodtogahteliuvatiljude,bilabiveatetaigubitak[621](jer)dokzmijiglavune razbijedotleneeodnjebitisiguran.Imadaeponekadnjihovakonjicabitiporaena,ipaktonijenikakokraj,svakakoeseponovovratiti.[622]Ostalogsemoete dosetiti.[623]

XLVIIIglava: Kakosecarpokazujesvojimdvoranimanadvoru
Turskicarimaovakavobiaj:nasvojemdvorupokazujesedvoranimaudvadana[624]unedelji,itusvidvoranimorajubiti,stojeidalekouokolo.Atuseistotako prikazujuiposlaniciotkudagodbili,noseidarove,papotoseprikauvienadvornedolaze,semkadbi(opet)hitnapotrebabila.Itakoekajuodgovor. Acarsezatomorapokazivati,jerkadtogapokazivanjanebibilo,ondabidvoranimogliimatinekakvusumnjuibojazandamusenekakvanezgodadesilaidaseneko druginaprestopopeoprenegonjegovsin.Pakadbiibolestanbio,ipakzatodvoranihoedaznajuonjegovojbolesti. Carskaimenanaturskomjeziku:jednojebujukbek,kaokadbirekaovelikigospodardrugohunkjartojestturskiknez,treemirza,tojestsila,etvrtosultan,to jestcar,apopretkusvomezoveseOsmanoglu,tojesthetmanov[625]sin.Nekigazovupadiah,tojekaoimenadsvimaimenima,atoimenjemunepripadavesamo bogu,Jeronibogazovujergokjaradanpadiah(kaokadbirekaozemljeineba)svemoguistvoritelj.

XLIXglava: Ojedinstvukraljevapoljskihsugarskim
UgarskikraljVladislavipoljskikraljOlbrahtjesudvabratakojaleepodjednimsrcem,odjednekrvipotekli.Imajuitakovelikusilu(bilobizaistabojakaznai velikoineuvenoudo)kadsenebiosmelilidanapadnuturskogacaraidaseneosvetezatakvoprolivanjehrianskekrviizaunitenjenaroda,aosobitonjihovih predaka. AsvakakojedobropoznatobilodadoklegodjeStepanvlakivojvodadraoKilijuiBeogradusvojimrukamapoljskakraljevinajesedelaumirukaoizatita.Idok istotakougarskikraljdriusvojimrukamarakiBeograd,ugarskazemljajesigurna.JerDunav,SavaiTisa,Drava,oveetirirekesukaozatvori. AlibizatotrebaloBeograd,kaokljuugarskekraljevine,drati,uvelikojpanji.Jerpoganicinespavaju,jerjekraljevadunostdaseosvimapodanicimastaraidaih uvekopominjeibrani.Azatonemadrugogpravilnijegputanegobratskaslogaijedinstvoiljubavsvihhrianadabiodpoganikerukebiliosloboeni. NekaokraljMatija,kojijeostaviopoganike,aratvodioprotivhriana.Aoevidno[626]suuzroktomebilisvetiotacpapaPavleDrugiicarrimski(Fridrih,obojica slavnispomena),jersudovelidotogadaMatijavodiborbuprotiveha(proglaujuiihzajeretikekraljMatijaslavnogspomena),pakadovenijemogaopobediti(i sebipokoriti),okrenuosenaaustrijskuzemljuprotivrimskogacara.Itakojemeuhrianimabilaborbaapoganicisusvojusiluumnoavali,jerpodzastoromvere hrianelakomstvoipraznahvalavodemnogimravimstvarima.[627] Telos[628] Ovahronikapisanajenajpreruskimpismomgodine1400.odroenjaGospodnjeg.

Napomene
[1]svetojveri. [2]osudi. [3]PALimajuposlepredgovoraglavu:PrvipoetakTuraka... [4]zaslune. [5]ine. [6]noivajunonustrauuvaju,klanjanjaobavljaju. [7]mrtvih. [8]kaouprvojnedeljipetaksvetkuju,milostinjudajukao. [9]odbaeni. [10]govedailineistipsi.

[11]korisnijebibilo. [12]negotakvimljudima. [13]PALimajuovdedodataknapoetku. [14]tada. [15]PA45godina,apremanekima34,apremadrugima40isedamstotina(Aest)godinajesvojunaukurairio(Airio). [16]vagrobnekabudeporedputeva. [17]zatodabisteporedmene. [18]buditenoviizabranibojiIzrailjbietebojivoljeninoviIzrailj. [19]jaati. [20]Muhamedovevere. [21]gde. [22]tada. [23]nareujudasezakune. [24]hramovima. [25]ulazi. [26]smeta. [27]tada. [28]zakojubiseuverili(dajetoinila)ubrojenajemeuslobodneeneimoralajestrahovatizaglavu. [29]istotakonekiiduuhramanekineidu. [30]zatiuju. [31]avolskiblagoslov. [32]izrata. [33]muimo. [34]pogledaju. [35]agora. [36]rasprave,posla,rtve. [37]usvakom. [38]ko. [39]hram. [40]URAdolaziovdeopirnijidodatak. [41]verujui. [42]ovimreima [43]rastvorileiprenosilega. [44]prosvetliti. [45]velikih. [46]bamake,kaodasubilenekakvesandaleilicipele(?). [47]sandale. [48]izbavinasizrukuneprijateljatvogasvetogakrsta. [49]voljuispunjavati. [50]MuhamedjeistotakotriputaBurakabinip(pojahaviBurakakonja)bionanebesima,kaokadbirekaonaimjezikom:sevinanekakavvihor.

[52](jertonjima)slui. [53]jedandrugomneidunaruku. [54]hvalese. [55]uspeva. [56]pazite. [57]imaetirikrajanaetirikrajaesezaustaviti. [58]kraj. [59]ivahno. [60]tojest. [61]tamoedostojanstveno. [62]ljudima. [63]onjihovimzborovimauenjakailidoktoraimonahaionjihovomraspravljanjuosvojojveri. [64]zaonovreme. [65]ovakooMuhamedu. [66]pristalicama. [67]nadprorocima,zanatproroka. [68]usvimapoljskimrukopisimaovomestojepokvareno,auKisputenouMitamo:birajuraveBusromaneiznaihgrobovainoseihukaurskegrobove,pa opetbirajudobrekaureinoseunaegrobove". [69]ustati. [70]nisuhtelibiti. [71]TajistiSalih. [72]toodnosi. [73]UPALovdejeopirnijidodatak. [74]podnjihovimzapovedanjempotinjeni. [75]stubom. [76]neuzevinita,saalou. [77]njimadoeopetebitiupropaen. [78]odnevinih. [79]krive. [80]nesme. [81]turskomecarunitasevienesvianegodamuseodvelikegospodeastipotovanjezajednosdarovimapruaju. [82]takvidarovimeuhrianimaipoganicimanepokazujuljubav,vejedinopotovanje. [83]car...lukavoidekaoukrug. [84]mueni. [85]nagraditi,platitiivratiti. [86]bilaijeste. [87]grkoga. [88]vrsteiliroda. [89]radnikazasejanjeikrenjeuma. [90]imaorazapet. [91]kadjeovajbioiznesen.

[92]nesamodasunjegoviili,negoituitui. [93]ubogom. [94]slobodno. [95]ide. [96]nalivadu. [97]reeno. [98]donese. [99]imnaredi. [100]vladanjezapapeBenediktagodine1500anetokasnijezapapeJovana220jeumroLdajedrugedatume:zapapeBenediktaletagospodnjeg630,a18. godinecaraIraklijaibiedovoljeboje. [101]PotomjeOtomanumro,aposlenjegovesmrtinjegovsinpoimenuMustafa. [102]poroda. [103]nadsvojimsusedima,svojimbliskima,iovajjebiodrugiturskicar. [104]naredioje. [105]vremena(uovovreme). [106]starijima. [107]ljude. [108]dotogadoi(nijemogao). [109]najprejednu. [110]pobeiiliotii. [111]razdelivisenastremenidoekaliih. [112]osvojio. [113]voljom. [114]Majcibojojuhramuvedenoj. [115]omiru(sumeusobomraspravljali). [116]buzdovanilitap. [117]meuse. [118]spoauodnesudogroba. [119]odmahsenazad. [120]tugaocasvogajezadavio.Njegovotacjeprogovoriorekavi:ujenebo,neboujezemlju:otacmejeoslepioasinmejezadavio". [121]mitropolitu. [122]datinareujemo. [123]traeiskrenimsrcemtrae. [124]ocasvoga. [125]svelikimmilostinjama. [126]podignutizasvecadran. [127nazivali. [128]poast. [129]privrenosttadapodanici. [130]skinuti.

[131]ovogapustinjaka. [132]iubiogajeimnogodrugihokonjegaitujebioubijenimnogodrugihporednjega. [133]carihjeobdario. [134]daoihjeposei. [135]skupljajui. [136]dolana. [137]prisiliti. [138]nemoebitisloga. [139]junaki,vernoipotenosnano,vernoipoteno. [140]...znaiovo:nebeskamunja... [141]velikimermernistub. [142]umojojnevolji. [143]veajetostvar. [144]glavuknezuLazara. [145]Srenigospodaru. [146]kaospomennapogibijuocaibratasvoga. [147]stub. [148]iezoe. [149]sazidan. [150]budem(pozivao). [151]PALimajuovdeveiodeljakkojeganemaudrugimrukopisima. [152]vest. [153]nijemislio. [154](nikakvo)zlouiniti. [155]drugoga. [156]izvelikealosti. [157]umorio. [158]istoku. [159]najpre. [160]ostavio. [161]krenuoje. [162]ugrkuzemlju,jerjeisambioGrk. [163]zovusenagrkomjezikustaroslovci. [164]dolisu. [165]Izraza"postuludu"(odstotinenaroda)udrugimrukopisimanema. [166]cara." [167]prenositi. [168]sultan,naimjezikomnazvanoldan(ibenik). [169]zanjegovevladavine. [170]idolopoklonitvoidole,

[171]alieipak. [172]ondaeGrciostatinevini. [173]uljudimaihranipretrpeojeuljudimaodTurakauvlakojzemljipretrpeojeuljudimauVlakojpretrpeouljudimaihranisvojoj. [174]koja.jebilaCarigrad. [175]silnije. [176]divnih. [177]PALimajuovdeveiodeljakkojeganemaudrugimrukopisima. [178]dozidaoopremio. [179]veomasudobromeusobombili. [180](uonom)prijateljstvu. [181]opremionitisnabdeo. [182]odnese. [183]glasniknijemogaotakobrzodastigneakonomekomejebilonaloeno,teimjeoiizvadiopohitaviizisteravtineglasnikbezodlaganja,brzojauii menjajuikonje,nijemogaoovomedastigne.Vesuimbileoiizvaene.Iznekepakostiovajpoganikjepohitao. [184]pohitao.,daimjeoiizvadio. [185]togapoganina. [186]zajedno. [187]pohitao. [188]dogradaPlovdiva. [189]povlaeVraaju. [190]jersedaljebeztetenebimoglavratiti. [191]toinio. [192]poseeni,pohvatani. [193]petstotinaeststotina. [194]Lovdedajeveidodatak,kojegnemaudrugimrukopisima. [195]donesenasu. [196](carski)sunji. [197]veselo. [198]dosedam. [199]bojrat.Lovdedajeveiodeljak,kojeganemaudrugimrukopisima. [200]stupi. [201]Mjododaje:Zatojebiocarotiaoukalueregovoreidanijedostojandabudecarkadnijebioutomeboju. [202]idu. [203]Mpotompak,povrativiseizovogludakogzamora,idesvakiusvojbrlog. [204]uboju. [205]Mdodaje:buduimlad,ostavivijaniareuJedrenu. [206]zakanjenje. [207]odlinije. [208]savetnicima(njegovim)kojisusnjimbili. [209]uze. [210]zbogegastesetakopobunili.

[211]vaihzatvojih [212](preko)stare. [213]zelenilohladnjak. [214]zeleniloiliplje. [215]zelenihladnjak. [216]okraljuVladislavukakojeponagovorupapeEvgenijaiJankasvogavojvodeidrugeduhovneisvetskegospode,prekriviprimirje,krenuonaMurata,paje tamoporaeniubijen. [217]laskavci. [218]nepamti. [219]uri. [220]kakosamunitenuzemljuuzeopodsvojuvlast. [221]dovremenadoktrajeprimirjedovremenakadaesezavritiprimirje. [222]nanjegovomsavetudasezaustavi. [223]umalombroju. [224]skupocen,saslikamaunutra,zlatomibiserjemizvezen(tj.ator)najskupocenijibiserjem,zlatom,slikama,unutraizvezen. [225]navetru. [226]petstotina [227]neemokodkueleati,vehoemodasekrenemonapoganike. [228]PAimajuovdeopirnijidodatak [229]dolinama [230]KadvidetoJankodasusejaniariporedklancanamestili,potpunojeupropastiokraljasvojimsavetomdabipotomsamukraljevinizapovedao. [231]uskokujeknjimajahao [232]ihitajuitakoguralisusejednizadrugimadabitoprenanjihudarili,itakosudolinaonejarkoveitamosujedinizadrugimaunjihupadali. [233]30hiljada. [234]gospode [235]birati. [236]Kukrihader,kaokadbirekaogrbaviodrpanac,Kukri,kaokadbirekaogrbaviovek. [237]skupocenom. [238]Kadsujenekivideli. [239]imaojenasvomedvorujednubojucrnuadrugucrvenu. [240]doneo. [241]zemljoposednicima. [242]Zbogovogjeidanassvimaveomaao. [243]smojimasasvojima. [244]kadvammojsavetutovremeneeizgledatikoristan. [245]damuda(swoidrang?)islobodnokretanje. [246]dabudepomagan. [247]negonekoliko. [248]itrajaoje. [249]dosubotnjegveernja.

[250]otiao. [251]itujeJankobiouhvaeniizvedenpredanj. [252]velikunezgodu. [253]PAimajuovdeveidodatak. [254]brinuo,alijeratnikbioznamenitisreanzadatuverunikomenijeodravao. [255]nikadimnijesmetao. [256]neverujem. [257]staroslavni. [258]govore. [259]zidare. [260]ljude. [261]poeonositi. [262]velika. [263](dabitrgovci)mogli(svoju)robu(voziti). [264]nisuhtelipokretatiostavilinamiru. [265]dozida(dokraja). [266]akadgaosvoje,dotemeljadagasrueilidagaposednu. [267]zaodbranu(senisuspremali). [268]imanje(imajui) [269]dozidao(dokraja). [270]laa. [271]hiljaduipokonjanika. [272]posla. [273]svakakonaompomoimaloseTurcimapomoglo. [274]lepakiglevaljcipodmetai [275]nadvojesedeli. [276]za(jednu)du. [277]PinetoranijeAimajuopisCarigrada. [278]kadvideetadadruginjegovikomandanti.,uplaivi [280]naotrivise. [281]Turin. [282]naamisao. [283]Ladislava,kojijebioposlekraljaVladislava. [284]pobilisuihmnoge,pasuiturskagospodadobilasvoje. [285]osobitosvelikomsilom. [286]zajednosastavi. [287]Potom. [288]kojemusepotinilo. [289]mukarceodvojenouprokopesjednestrane,anjihoveeneizanjihzasebno. [290]muevima.

[291](naimanju)tete. [292]1700. [293]gospodaru. [294]alitonismosmeli,jersmobilimladi. [295]ostale. [296]drugimladii. [297]iovimladii,dogovorivisemeusobom,imalisu [298]iliemopostati. [299]Nikodrugivevelikaokrutnosttvojaineiskazanaalostnaakojuimamonikodruginegovelikaalostnaa. [300]izvadivi. [301]udovi. [302]oduzmu. [303]ator. [304]obriuilaskavoineverno,sveanogauveravajudaetubitibezbedanidanjuinoudoklegodsenjemubudesvideloijoviesugauveravali:Zatogodnas budetemolili,radoemozavasuiniti". [305](su)gazadrali. [306]prekonjegovevoljeinareenja. [307]odJankovogstarijegsinaVladislava,Matijinogbrata,kojegajezatodaokraljVladislavposei,aisamjeubrzootrovanumro.AkraljVladislavuhvativiMatiju uzeogajesasobomuekubuduitamoutamnici,ubrzojeposletogapostaokralj. [308]nebidobiliTurci. [309]pakosnom. [310]onajtroakokrenuo. [311]zaime(njegovo). [312]Zatosusada. [313]ukopavise. [314]postavivi. [315]odmah. [316]najvei [317]starijeg [318]prenegotosu. [319]Potomsupoelijaniaridabee. [320]najednugomilubilisusloenipodnastrenicom [321]sami. [322]Kadsuvidelagrkagospodadaseturskamoumnoava,nainilisubilizidoveodjednemorskeobalepasvedodruge,alineosobitosigurneisnabdevene.Tu zemljupakzovuPeleponez.Sveodvodedovodenainjenjezid,alinesiguran. [323]AutojzemljivladaojeDimitrijedespot,ilidasekae(drukije)gospodaronezemlje.Iovaj. [324](se)izgubio. [325]Ovajdespot. [326]sa [327]dadeodgovor. [328]kakonajboljemoe. [329]opkoljen.

[330]podignedoveze. [331]tu. [332]nenadajuise. [333]narediodaseposeku. [334]kaotojeudrugimgradovimainio. [335]nedalekoodNegropontailiEvbeje,gdejebilonajslavnijemestoHalkidija(Halkida)ljudiovezemljebilisuveomaborbeni,pahoteitadakaodapoplae Turke,poslalisusvojeizaslanikeknjemusdarovima. [336]narediuda(im)seprebiju. [337]osvajajuigradove. [338]doMorejesmostigli,zbogegasmodostamukeimaliprenegotosmodespotaDimitrijastigliiopkoliliujednomemestudoMorejeprispeti,aipaksmotu dostamukeimalidoksmodespotaDimitrijaopkoliliujednommestukojezovuMisitra. [339]obeavajui. [340]Cham(stalnotakouovadvarukopisa). [341]madasTurcimaistevere. [342]preduzeli. [343]upotrebitizbogslogeidobrogureenja. [344]zbogvelikihineprolaznihplanina. [345]podgoromzaglibila. [346]svestvarisablagomsakola. [347]splaninenaplaninu. [348]valjanihnakojojjebiodeocarskogablaga. [349]drugogosimtog. [350]velika. [351]zaustavioseipitaotajerazlogzadravanju. [352](je)uo. [353]dasamovojscinebudesmetnje. [354]UMjektomejododato:kaotopritomebiva". [355]bilaveomalepljivaitka. [356]radiotpoinka. [357]darovaoje. [358]tri. [359]dvadesethiljada. [360]takodaje. [361]kTrapezuntuitusmo. [362]posmatrali. [363]Potomjeondacar. [364]stopedesethiljada. [365]iposlaogaje. [366]nekako. [367]zbrkuupohodu. [368]doaojeijaviozaslubenika.

[369]inekolikostrela. [370]izsluaja,tejenesmelo. [371]paipak. [372]podpazuho,zahvatajuimalotela. [373]doaviknjemuodvelikealostije. [374]zapaliviih. [375]najprenanjegovegrudi. [376]topiomujevreovosaknaoi. [377]izmiljajuimuuveknoveinovemukeusurovimmukama. [378]potomsuga. [379](su)nosili. [380]stiglismoak(doEufrata). [381]sastati. [382]carnazadodlazi. [383]naobalu. [384]saitavomvojskom. [385]jedinog,jednookoga. [386]vrloiroka. [387]Hamzabeg,kojijevladaonadcarskimlovcima. [388]Utomjeotiao. [389]45,trideset. [390]izili. [391]mestuiliprestolu. [392]sdrugestrane. [393]zato. [394]skorosmose, [395]doksenisu. [396]janiarisviprevezliiknamaprebacili. [397]aipakdokdotoganijedolo. [398]nijemogaopomoi. [399]nas. [400]knjemuprispeliprebacili(smose)opremili(smose). [401]videi. [402]potomje. [403]pretoganisubili. [404]ihsebojali. [405]potom. [406]sekuisekuidasu. [407]donekolikostohiljada. [408]takodasu.

[409]pobegli. [410]poverivi. [411]autovreme. [412]sv.Pavleizpotopaisplovioizmijaga. [413]a. [414]ureSkenderbergdrukijeKastriot,SkendersinIvanov. [415]iimaoje. [416]pokorivisvekneeve. [417]arapskezemlje. [418]Autovremedesilomisedasamuao. [419]dasnjimsedim. [420]doao. [421]dooe. [422]ugledaviih. [423]izii. [424]itususeli. [425]neemo. [426]kaosigurnustvar. [427]apamtiteovemojereiiseajteihse,jersamjaistotakohrianinkaoivi. [428]Zatimsamodnjihotiao. [429]gospodina. [430]setilisusesamnom. [431]alinisuznali. [432]je(tj.zemlju).. [433]ajasambioodnjegaostavljen. [434]odmahnajbre. [435]stanovali. [436]kraljevska. [437]narediojedasetuizlijunarediojedasetuliju. [438]peakizgradapojuriojepozastavupeakseboriosjednimjaniarom,tukuiseozastavu. [439]takosusedralitakosuseobojicadobrodrala. [440]zajedno. [441]dasugradivarotakobranilidaimnijemogaonitauiniti. [442]potom. [443]ImanamoruostrvoEvbeja,nakojujecarkrenuoi [444]kadajebrojano. [445]jednomegospodinupoimenutetreiksinan. [446]svablaga,tovarnjegov. [447]etiriputastohiljadaetrdesethiljada. [448]car.

[449]etrnaesthiljada. [450]atojegovoriooonima. [451]Ibojaose. [452]etrdeset. [453]Tadajenaredio. [454]imalonepoizarukom. [455]sasvimhrianima. [456]Alikadbive. [457]pozvao. [458]papi. [459]kolikojelapabilo,svisubilisvetitelji. [460]unjihovstan. [461]svibiodnjihotstupiliihrianimaseokrenuli. [462]izvolidati.OsvojiojeistotakodvanaestkraljevinauMalojAziji,tojestPont,Bitiniju,Kapadokiju,Paflagoniju,Ciliciju,Pamfiliju,Lljkiju,Kariju,Frigijui HelespontiliMoreju.Aimaovdeduiodeljak. [463]imalirasprumeusobom. [464]vladaivladaojevejezamojevremeondavladao. [465]auUgarskojBeograd. [466]pabivodiliborbuonaj. [467]svakojakonijednomeodaih. [468]Atojeitavoblagocarigradsko. [469]tojestnovidvoriligradimaveomasiguranitvrdigrad,kojijeMuhamedbiosazidaokadjeCarigradosvajao. [470]Akadabikojicarskisin. [471]Neegadatinijednome,jeregradtakouvatikaopredneprijateljem. [472]vratitipoveriti. [473]Nasvakinainjedobarporedakivelikireduturskojzemlji,aprvajestvar. [475]zasvojenedaje. [476]dabiimalisvepotreptine. [477]kapidikazaizlazak. [478]osim. [479]moguli. [480]drugoimanje. [481]prvirazlog. [482]zanemarujeakotadaravosluiili(slubu)zanemaruje,tomeecarslubuuskratitiiimanjeoduzeti. [483]ilidrugiput. [484]Pregledavito,vraajuse. [485]odkogajeubijen. [486]icarskapretnja. [487]najvii. [488]takavrediporedakupravljanje. [489]pretrpavao(brigama).

[490]jakim. [491](ije)pitanje. [492]ujednojzgradi. [493]unaroitomatoru. [494]samadvojica. [495]razilazese [496]toliko. [497]potpunedvehiljade. [498]uzimaju. [499]dasetakoponesedabudeosloboen. [500]ue. [501]ihsnabdeva. [502]vie. [503]svaki. [504]drugima. [505]nijedansvakivaljan. [506]pogubitipogubljivati. [507]Imameunjimajoovakavred. [508]velikihpuaka. [509]odlinihkonja,deakaodlinihdeaka. [510]dvesta. [511]podsobom. [512]slukovimaistrelamadanose,opasavisesablju,lukistreledanoseopasavise. [513]bitiuredu. [514](premanjegovoj)slubi. [515]hranuilijelo. [516]ovihimastoione. [517]stvari. [518]Aimajuistotakoietirivelikabubnja. [519]Ali. [520]kamila. [521]etirihiljade. [522]dvadeset. [523]Prva. [524]cara. [525]jarka. [526]ostavljaju. [527](drugo),oruje. [528]svakisasvojimodredomaimajuistotakoduakopljanegonaa,skorozalakat,atozatodabinaemoglidohvatiti,adasvakisamstojiisvojuzastavudri. [529]prvi.

[530]meunjimasuistotakoicarskivelikibubnjevi. [531]pokazati. [532]topuz. [533]junakiixrabreisokoleikonjanikegaborbu. [534]Turaka. [535]sTurcima. [536]nedovoljnodobroznaju. [537]atojeda. [538]OdavdepadokrajaglaveuPAjedrukije:Izatodokjenjihovoljudstvonabojnomepoljusvee,netrebasenanjihbilokakouriti,jerkadjeunjimavelika strahotaipravinost(pripravnost),morajuveomajunanibitiinazadnemogustupiti.(Daljeidekaougornjemtekstu). [539]smeosuprotstaviti. [540]nedoseaju. [541]alinisumoglisaznati. [542]jedanputipaksamojedanput. [543]kaotosamranijerekaokaotojeranijereeno. [544]nekakonikako. [545]OvdeseuCnalazidodatakopohodunaBogdanaJednookog. [546]NapoetkuoveglaveuPAnalazisedodatak. [547]razumired. [548]izatokadrazumisavetovanjesve(ureuju). [549]znajte. [550]opteretite. [551]lakoutei. [552]turskikonji. [553]velikih. [554]istotako. [555]Turciimajutonareenje. [556]nego, [557]sekuaneranjavaju. [558]laka. [559]niizkakvog. [560]vodi. [561]svilama. [562]vrlopotrebneikorisne. [563]negoita. [564](potrebnoje)imatirazumaninaviknutiizveban(narod),kaotoTurciimaju. [565]zavisi,idaseneoslanjanahetmane. [566]dobro. [567]najprepremagospodu(bogu),zatim. [568]nekolikostotina,akohiljadanebibilo. [569]znatna.

[570]velikom. [571]uvojsci. [572]Kaotoiturskicariniiprisebiimatakveljudekojealjedoodreda,opominjuiihdaovibudutakovaljanopripremljeni. [573]onihizaslanika. [574]Znajteistotako. [575]brzimkonjanicimailikozacima. [576]soblakom. [577]popale. [578]put. [579]Akonemamo. [580]dostaemonakupitisvakojakogblaga,doveemo. [581]potskakujuiljudima. [582]edoisedisam.. [583]stigli. [585]xoe. [586]tatori. [587]nekolikostotina. [588]redom. [589]moglibiihnapadatitukuiih,mogaobiihtuinapadajuiih. [590]UAnemaceleglave. [591]istotakokadaxoedaskupisvojuvojskudabudeveanegotojebila. [592]poitavojnjegovojzemlji. [593]istesablje. [594]KiAnemajuoveglave. [595]upograniju. [596]nareujedaserazrue. [597]adrugimaopetdrugadostojanstva. [598]idruguodeuirazliitedarove. [599]dasutradanposte,papotoproposteitavdan,kadapakveedoe. [600]nadoblacimanaoblacima. [601]iliicelidrugidan. [602]prireujusebisvudagozbe,uivanje.Akadsedovoljnonajeduinapiju,tadasegrleiseiljubeiopratajujedanoddrugoga,kaodavienikadjedan drugoganeeugledati,itakoostaju. [603]sobejustrana,adrugiiodozgoiodozdo. [604]pucatiigustotuinazidine. [605]odzidina. [606]Popisavi. [607]daseidesnjimanapredradinege. [608]izleteo. [609]ilidaizleejersuskoronatajnainTurcizauzeliNikopolj:goneigraane,ulisuzanjimaugrad.

[610]dvazlatnikagodinjeosimdepeienskihglava. [611]nisuduni. [612](glavu)izgubi. [613]naputu [614]vojnik. [615]seuliju,upadnu. [616]svakegodine. [617]primajuipoganskuveruveliaje:amnogi. [618]zahrianehrianikojisupostalipoganici. [619]Ugra. [620]takosepoganstvojaa,kaotojeogorespomenutommorureeno,atomoeteisamiznatidaTurci. [621]akovieljudinatouva,xoteidaihodbrani,pretrpeeveutetuigubitak. [622]Dokzmijiglavunerazbije,dotlejesvegora.Takoiviakoihkadgodpregaziteipotuete,ovieistuonakvutetupriinjavatnkaoiranije. [623]Ostalomoeterazumeti. [624]dvaputa. [625]Otomanov. [626]Naalost. [627]Itakosuhrianibilimueni,apoganstvosesvudaojaavalo,auspomenanapokojnogkraljaMatijuprolajekaozvukzvona. [628]Namargini:Finis,moda[gr.]Selos.

KonstantinMihailovi Janiaroveuspomeneiliturskahronika

Primeritekstova,dopunaiprerada izXVIveka
IzrukopisaC IztekstaW IzrukopisaM IztekstaL IztekstovaPiA IzrukopisaA RukopisS

IzrukopisaC
KrajIVglave
EserosulahMahometrosulah,kaokadbinaimjezikomrekao:Isusjeodduhabojega,aMuhamedjebojiizaslanik,itojevoljaMuhamedova,tojevoljaIsusova. ProrokMojsijejestarijibratprorokaMuhameda.PredMojsijemsemorerastvorilo,aprorokIsusjemrtveizgrobavaskrsavao,anadprorokomMuhamedomse kretalastenaondegdeseboguklanjaojerjeMuhamedposlednjiprorok,injeganijedanproroknemoepredbogomprevazii.PoganinazivajuhrianeKauri,a Jevrejenazivajuivuti,kaokadbinaimjezikomrekaoistruli.IsusseuspeonanebozatotosugaKaurinazvalibogom,aJevrejisugahtelimuitiiraspetinakrstu zbognjegovevelikesvetostiizbognjegovihudakojajeinionasvetu.IbojalisuseJevrejitogadaljudinepouzaIsusom,kaotosutoKauriuinili,nazivajuiga bogom,raviJevrejisuhtelidagauhvate,vrgnunamukeidadagaraspnunakrstu.IstupiojeprednjimaukuuikadvideIsusjevrejskoravstvo,uzneseseiztoga domananebesa.AJevrejisunaliuonomedomujednogaovekakojijebionaliknanjega,uhvatiliga,vrglinamukeiraspelinakrstu,itoporeddvarazbojnika. KauripriajudajeIsusbiobaennamukeidajebioraspetnakrstu.Neverujtevitome,jerjeIsusbiotakosvetdagasenijedanoveknijemogaodotai,akamoli dabigamogaouhvatitiilibacitinamuke.AkadseIsusbiouzneonanebesa,pristupilisuknjemuaneli,pozdravilisugaiuzeligameusebeivodilisugaponajviem nebu.Isusjekrenuosanelimanazadkanebeskimvratili,kaodajehteonazadnazemljudasie,irekaojeanelima:"Ostaviosamtamonajednommestubelu sandaluiliopanak".ItakovrativiseIsusposandalu,ostaojevenanebesimaibietamosvedosudnjegadanaakadadoesudnjidan,tadaeIsussiinazemljui govorieKaurima"Vistemehtelibacitinamukeiraspetinakrstu,zatoiditeuvenipakao".Itakosezavrilapoganskapropoved.

IztekstaW
Knjigatrea.OpisnekojihustrojstavaipitanjavojnogporetkauTurskojizHroniiceKonstantinasinaMihaila Konstantinovia,RaaninaizOstrovice,kojegsuTurcizarobilipajebiojaniar.Prevedenaslatinskognapoljski.
OvajRaanin,kakojesamosebipisao,najprejebiootpravljenodraanskogdespotaupomoMuhamedu,turskomecarupremaugovoru,sdrugima,kojihjebilo 1500(konjanika).OndajeonegodinekadjeturskicarMuhamedraanskizemljuosvajaobiouhvaenidatujaniare.OndamujeMuhamedpoveriojedangrad nazvaniZveajuraanskojzemlji,kadjeovajgradugarskikraljMatijaosvojioodTuraka,ondajeiovajRaaninuhvaenidopaojemeuhrianegodine1462.I poslejeiveomeuhrianimasvedovremenakraljevanjaVladislavauUgarskojiOlbrahtauPoljskoj,braeroene.Ipisaojeovuhroniicuonakokakojestvari svojimoimagledao.OvajjedakleporedakivojnoustrojstvouTurskojbilozacaraMuhameda,kojijezauzeoCarigradikojijeosvojiomnogedrugezemlje,iza njegovaocaAmurata,kojijebioporaziopoljskogiugarskogkraljaVladislavakodVarnegodine1444.

IzrukopisaM
IzXVIIIglave
Jernemaonihkojibibraniliititili,osimnjegovesvetlostipoljskogakraljaAlbrehtaikojijepretrpeoznaajnutetuuljudstvuimaterijaluradeiiineinapore neprestanoprotivpogana,braneihrianstvo,asvetiotacpapasedimirnouRimusduhovnicima,nebrinuisenitaotome,aicarilikraljrimskigosteiseu nemakimzemljamasasvojimvitezovima.UTurskojsezaistamaloujeonjihovojslavnojsvetlosti,jersenieganelaajuprotivpogana.Zatosvetiotacpapaiglava itaveverehrianskeinajsvetlijikraljrimskiakojodugobuduposmatraliovakvonasiljeiprolivanjehrianskekrvi,mogutodobrosbojompomoipoganicima braniti,jerodnjihovihvelianstavasvetozavisidahrianstvopodignuprotivpoganika,daprestonicuslavnogacarstvaosvojeiitavohrianstvosbojompomoida oslobode.PrestonicarimskogacarstvajeuKonstantinopolju,kojisezovenagrkomjezikuStambolianaturskomStambol,kaotoeseotomeireispriati,akobi kakoikadaimalodadoesbojompomoidotepobedenadpoganicima.

IzXLVIIglave
Turskoilipoganikorazmnoavanjejeslinomoru,kojenikadnenadolazinitiodilaziitakvogjesvojstvadanikadnemamira,uvekjeuzburkano:akosenajednome krajuutianadrugomeoobalezapljuskuje.Morskavodajegrubaislana.Unekimkrajevimaiznjevadeso,alizatoakoumorskuvodunedodadujedandeoslatke vode,sonemoebitinainjena.Takoistoisvevodekojeposvetukuilutajutamoamovodesuslatkeidobreikorisnezasvakustvar,akadseumoreslijui pomeajusesmorskom,svakanjinaslastidobrotaprolazi,apostajeoporaislanakaomorskavoda. ITurciimajuistosvojstvokaoimore:nikadamiranemaju,stalnovodeborbu,izgodineugodinu,izjednihzemaljaudruge,paakonegdeuineprimirjezasvojukorist,

udrugimkrajevimaavolikolovode,zarobljavajunarod,akonemoeii,ubijaju,itosedeavamnogoputasvakegodineponekolikohiljadadognajuidovedu dobrihhrianameupoganikekadasepomeajupokvarese,kaotosmoranijereklizavodu,zaboravljajuisvojudobruveruhriansku,primajuiverupogansku veliajujeimnogogoripostajutakvihrianikadpostanupoganicinegopraviroenipoganici.

GlavaXLIX Ojedinstvunjihovihvelianstavanajsvetlijaivisokoroenadvakralja.
Tobibilavelikanesreaivelikoineuvenoudokadakraljugarskiiekiikraljpoljski,dvabratatosulealapodjednimsrcemsvojematere,kojiodjednekrvi proistiu,ikojiimajutakovelikusilu,nebinapaliturskogacaraikadnebiosvetilitakvounitenjeljudskoiprolivanjehrianskekrviisvojepretke.Adobroje poznatodajepoljskokraljevstvoostajalonamirukaoizatitadokjeStefanvojvodamoldavskiilivlakidraoKilijuiBeograd.Istotakodokugarskikraljdri raanskiBeogradusvojojvlasti,ugarskojzemljiedobrobiti.JersuDunav,Sava,DravaiTisa,teetirireke,kaopregrade,aBeogradjekaokljuugarskoga kraljevstva.ZatojepotrebnoBeogradpaljivouvati,jerpoganicinespavaju,pazatohrianstvoaosobitoslavnokraljevstvotrebadabudepaljivoisvojepodanike dazatiuje.Adobarjeputzatodamogusbojompomoisamisvojezemljedaodbraneidaoslobodeitavohrianstvoakojeuslozi. AnekaokraljMatija,slavnogspomena,kojijeostaviopoganike,avodiojeratprotivhriana.PonesreisusvetiotacpapaPavleirimskicarFridrih,obojica slavnogaspomena,biliistotakozatokrivi,jersukraljaMatijupotstaklinatodavodiratprotiveke,oglasivijezajeretikuzemlju.KadkraljMatija,slavnog spomena,nijemogaodajesavladaipokori,obratioserimskomecaruuaustrijskojzemlji.Itakosuhrianibilimueni,apoganicisusesvudarasprostranjivalia spomennapokojnogkraljaMatijuproaojekaozvukzvona.

IztekstaL
IzglaveVI(upravoV)
Turskioena:Uitelju,misemolimotebi,nekabudetebiastnavisinamaodsvihstvorenjaipokolenjaotebi,Uitelju,mislimokojitamugradiiosvetljava,neka budetebihvalaiastnavisinama.Miteto,pokolenjeizSarsina,priznajemo,iviboe,predtobomitavopokolenjepadanakolena,utebe,Uitelju,polaemomi jedinuivuveru,jersiti,boe,svestvaristvorio,pakao,tamuisvetlostizatonas,gospode,uvediusrdnousvojusvetlost.Amin.

IzglaveXXII(XXI)
Isaoptilisucarudaetouiniti.AkadsutakougovorilidajeturskicarvratiodespotuSmederevoiGolubac,tadvagrada,idvadespotovaslepasina,ustupiomuje istotakonekolikohrianskihmestazaonogsunja,zetasvoga,austojejoimaodaplaakraljumnogozlataisrebrasvakegodine.Akadjetajugovornainjen izmeukraljaicara,carjeprvidaojemstvodaegapotovatiaondajerekaoikraljudaiondajemstvo.Izapitaojekraljairekao:"Kimeemiovajugovor jemiti?"Akraljmuodgovori:"Najviimhrianskimsvetenikom,tojestpapom".Carganijehteoprimitikaozavet,veree:"Jelitoonajkojijeprodrorimsko carstvo,ivassvehrianskekraljeveprodire?KraljuVladislave,patiimavernogiistinskogbogaobeajmipredtvojimbogomdaesedratiovogaprimirja.A akomi,obeavipredbogom,toneodri,ondauja,uzevitvogabogaupomo,zavojtitinatebeiodneunadtobompobedu,jertvojbogvolipravdu".Itakoje kraljVladislavsdespotomivojvodamaisasvomugarskomgospodomstegonoamauiniozavetnaSvetompismuizbogtogugovorasubiliradosnisobejustrana. Ondasepapasasvojimkardinalimarasrdivelikimgnevomtojeosramoenodpoganikogcara.Posavetovaviseskardinalima,sbiskupimaisaitavimsvojim zborom,poslakardinalaJulijanaugarskomekraljuVladislavuisvojdrugojugarskojgospodidakraljtajdogovoritoprimirjepomilostibojoj,kaoipomojoj papinskoj,ipomilostiitavogahrianstvaturskomecarunikakoneodri,dautitakvupomodati,aodonogzavetakojisiuinio,moibojomisvojom,kaoimoi svihkardinala,arcibiskupaibiskuparazreujemteidajemrazreenjeodgrehaisvimadrugimakojisustobomtajzavetuinili.Idanikakodrukijeneini,negoto moebredakreneprotivnjega,akogodstobompoe,paakobiutombojuipropao,tajebitiosloboensvihpaklenihmukaibiespasen. TadakraljVladislav,skupiviopetljudstvo,kolikojenajviemogaoimati,kreteopetprotivturskogacaraiposlamupismasotkazomprimirja.Kadizaslanicidadoe ova(tj.pisma)caru,onseveomazauditomeireeizaslanicima:"Okralju,mladatijepamet,kadtakomalocenionaobeanjakojasiuiniosvomepravednome bogu.Zatomutakorecite:dahoudauzmemupomonjegovogpravednogbogaihouprotivnjegadaratujemverujemdaemiprotivnjegapomoi".Itakocar skupiveomasilnuvojskuprotivnjegainastadeboj,tecarporazihrianskuvojskuionogJulijanapapskoglegata,takodaihjemaloumaklo.

IzglaveL(HLIH)
Takojemeuhrianimarazjedinjenostineslogabilarazlogmnogomzlu.Poganicisuzatovremeojaali,kaotosuotomedrugipisali,jermnogoputapodizgovorom ipodvidompravevereiistinskeveroispovestilakomostitatapohvalavodehrianemnogimzlimstvarima,asvakaprokletazlastvarimauzasenekakavviddobrote, tosvakipoboanovekakorazmisliusebi,moepoznati. Pisaosamovdedostairokospomoubojomomnogimirazliitimstvarima,ajobihsbojompomouhteokraljevskomvelianstvudapruimvaljanuidobru pouku,kakobimogaoodnetipobedunadturskimcarem,atimebiodgospodabogasvemoguegadobiovenunagraduioditavoghrianstvaastihvalu,od izlaskadozalaskasunca(tj.odistokadozapada)velikoislavnoime.Ondabisereklodasuovikraljevipomilostisamogaboganastaliidasuobdarenivelikim imenomkojejeveeodimenaAleksandraVelikog,aistotakobisehrianskaalostitugapretvorilauradostiveselje,apoganikapakradostilikovanjeutugui alost.

IztekstovaPiA
(OvasemestanalazeistotakoutekstuL). Turskahronika.PrvipoetakTurakajeodTatara,kojisuletagospodnjegsedamstotinapedesetipetogizilisaseveraizzagorskezemljeplanineKavkazameu Alame,KolheiJermene,prelizakraljaPipinadoFranakaprekoPonta,Kapadokije,preaviuPersiju,asaSaracenimasutakodugoratovalidasuimSaraceni moraliobnovitipersiskokraljevstvo,kojesubilioviSaraceniunitilizacaraGrahasasvojimvoemMuhamedom.ItakosuTurciposleprimiliMuhamedovuveru.A ondaokoletagospodnjeg1300.jedanvojnikvelikogakana,tatarskogacara,zbognekesramoteilinepravde,junaanivrlosmeo,sakupivioko40konja(nika),izjaha izTatarijeuplanineistenekapadokiskezadravisetu,onokolninarodpotinisebiiosvojijedangrad,ukojemgospodaricuzvanuKaraviduubi,asamtustanovaei vladae.NjegovoimebilojeHotman,aodtogavremenaetotogaHotmanaturskicarevisenazivajuOtmanoviima.

GlavaII

BiojeMuhamedrodomizArabije,adrugiveleizPersije.Otacmujebioneznaboakipoganin,anjegovamajkajebilaodizmailskogilijevrejskogrodaaposlesmrti njegovihroditeljabiojeuhvaeniprodatjednomznamenitomovekuIzmailjaninupoimenuAbdemonapolu,kodkojegajeodrastaoipotomgajepostaviodavodi raunaorobi,jerjebiomladilepilukav,aunezgodidovitljiv. KodtogaovekajesvraaoistotakoiSergijeapostatailizalutaliotpadnikodverehrianske,uiteljnestorijanskogotpadnikoguenja.TajNestorjebiocarigradski vladikakojijemeunjimapropovedaozabludukakojegospodIsuspraviovek,anebog.toodtogajeSergijamonahaMuhamed(nauio)lanuveru,kojujeon potomsvojomlukavouiarobnjakimuenjemneopisanoproirio.JerkadjenjegovgospodarAbdemonapolumrobezporoda,onuzenjegovuenuasvoju gospodaricu,skojomjedobioblagoivelikoimanje,ivladaojeuzemljiarapsko),kojujeodrimskesileotcepioiporaziojevojskovourimskogacaraIraklija,kojije pretogaKodrusa,persiskogkralja,(snjegovomvojskom)porazio.ItakojeonsvojuverunajpreuArabijiproirio.

GlavaIII
Turciistotakopostesvakegodinejedanmesecijednucelunedeljunejeduiinepijuinitaprekodana,alikadsuncezae,jedusvetozaeleipiju.Praznujuisto takoUskrszauspomenu(naono)kadjeAvramhteosvogasinadartvujebogu.

GlavaVII
MuhamedazovuMuhamedrosulahbojiizaslanik,JerseonbojimizaslanikomnazivaokadajeArabljaneiPersijanceobraaousvojuveru,Starizavet,tj.Mojsijeve knjige,priznavaoje,iproroke,izadevuMarijujegovoriodajebiladevicazaNovizavet,tj.zajevaneljejegovoriodanijeistinitspis.Svojimsledbenicimaje narediodaseuvekbore,izatoimjeobeaodaevladatinasvetu,zabraniojedasepijevino,dopustiojedasvakomoeimatinajvieetiriene,amilosnicakoliko komoe.GospodaIsusajesmatraozavelikogproroka,govoriojedasuStariiNovizavetjedno,onimakojiunjegaverujuobeaojeraj,akojineverujupakao, zabraniojepocenuivotadaseshrianimaraspravljaonjegovojveri,alijemestoraspravljanjanarediodaseonabranisabljom.Odhrianajetakoeprimio krtenjemSergijujenarediodasekrsti,aodJevreja,kojipraznujusubotu(odvajajuise),iodhriana,kojinedelju(praznuju),narediojeusvomzakonudasepetak praznuje.KnjigeukojimajenapisaosvojuverunazivajuAlkoran,gdepriadostabajkiilanihstvarismatradapostojijedanbog,svetuTrojicunepriznajegovorida jeonstvorenjesvetogaDuha. OvajMuhamedje(uArabiji)saSaracenima,kojisuprvinjegovuveruprimili,pomagaorimskomecaruIraklijuprotivpersiskogkralja.AlikadmuIraklijezatoneuini dovoljno,ondaonisMuhamedomzauzeegradDamaskisiriskuzemlju,porazivivojskovoesIraklijevomvojskom,pobediviPersijuistotakosuiEgipatigrad Aleksandrijuzauzeli.SvisuoviljudiprimiliMuhamedovuveru,aondasuopetSaracenizauzeliznamenitegradoveAntiohijuiJerusalim.Itakoseetoborbomvera Muhamedovaproirila,aMuhamedjeuMoeji,ujednompersiskomgradu,sahranjenugvozdenomsandukukaosvetac.

GlavaXVII
ItadajeBajazit,skupiovojskuprotivMarka,bugarskogakneza,sveteisezasmrtsvogaoca.JerjeovajknezpomagaouborbiknezuLazaru. IdoaojenaonoistopoljenakojemjenjegovotacMuratbioubijen.Itujebugarskogaknezasaitavombugarskomisrpskomvojskomporazioiubio.Ondajeleta gospodnjeg1376,preavibosanskuzemlju,(stigao)uugarsku,ialbanskuzemljuiVlaku,pajeratujuimnogorobljailjudiizagnaouTursku,aondajeodmah osvajaogrkuzemlju,Carigradjeopseo.Carigradskicar,nemoguiseodupreti,pobegaojefrancuskomekraljuKarluVII,kojemujesvogabrata,smelogamladia knezaJovanabugarskogposlaosvojskomimnogodrugegospodefrancuskeiosobitospetoricom:prvijebioGvidogospodartremolski,drugiknezarteziski,trei gospodinJovanBeki,etvrtiknezdeCuci,petiknezizDina. Kadasusetada,doaviuUgarsku,sastalisugarskimkraljemigmundom,kojijepotombiocar,ikadsukrenulizajednoprekosrpskezemljeprotivTuraka,despot srpskiimjedopustiodaprouprekonjegovezemljeiduiusputsunekolikoputaTurkepomalopobeivali,doknisudolidoNikopolja,itususenetozadrali osvajajuiga.AzatovremecarBajazit,skupivijoveuvojsku,izCarigradajekrenuoprotivnjih.NikopoljsuTurcislavnoodbranili. OndasuseFrancuzikrenuliprotivTuraka,alinerazumnoineslono.Kraljigmundihjeopominjaodanenapadajubezugarskevojske,kaoiSrbaiNemaca.Aonisu mislilidaimjekraljpakostanzbogpobede.Itako,neekajuikralja,svigospodinaBekog,kojijebiostegonoa,nagovoriedanapadnunaTurke.Tususesvi junakibacilinaTurkeimnogesutakopobedilidasumislilidasuvesvepobili,ivesusepoeliradovati.KadajesamcarBajazitvelikuvojskuodezdesethiljada konjanika,kaorogatimesec,okrenuorogovimaknjima.Prialisuonikojisupotomiztogabojaumakliilikojisubiliizbavljeniizturskogaropstva,dajeturskavojska, ilitajodred,bilakaomladmesec,aobuhvatiojepoirinikaosedamitalijanskihmilja.AbilojetadaTurakanatristahiljada,dokjehrianabilojedvaosamdeset hiljada,ameuovimajebilookodvadesethiljadakonjanika. Tadajepoelaovavojskadaopkoljavafrancuskuvojsku.HrianisusejunakiborilisTurcimaimnogesupobedilialisunakrajuodveliinebiliopkoljeni:tusu TurcigospodinaBekogubili,adruguranijespomenutugospodusupohvataliidrugefrancuskeplemenitevitezoveokotristazaotkup. Kraljigmundiraanskiknez,kadvideeporaz,idasuiposlednjedrugevojskeserasprsnule,jedvasuDunavomlaompobegli.CarBajazitjeJovana,brata francuskogakralja,spetoricomnajviegospode,sauvao,asveostalejenarediodasepoubijaju,asamsevratiodaosvajaCarigradibiobigaosvojio,alijeuto vremedolavestizAnatolijedajevelikikanpoimenuDemiriliTamerlan,velikitatarskigospodar,stigaosvelikomsilomupersiskuzemlju.

GlavaXIX
OvajkanjebiorodomizParta,veomaborben,velikesnagetelaiduha.Abiojeprvoprostovek,paondahetmankodParta,tejetakobliskenarodeokosebe: Tatare,Hibere,Albane,Persijance,Meanepotiniosvojojsili.IstotakojebiozauzeoMesopotamijuiJermeniju.Njegovavojskajeboravilauatorimakaouvaroi, ukojojjebiloveomamnogoulica,raznovrsnihzanatlijaiobiljestvarizaprodaju.Ondajeturskogacaraporazio,papoeviodTanava,veliketatarskereke,svevelike gradovejekaoSmirnu,Antiohiju,Sebaltu,Tripoli,Damaskosvajao,opljakao,popaliosvedoEgipta,dokojeganijedoaozbogpustinjaimovarnihpredela,alije ipaksultanakraljaegipatskogpobedioioteraoizaPelucijuma. AkadjevaroKaplihteodaosvoji,onjeprvoposlaouvarotatarsketrgovcesaobiljemrobe,kaotosusamurovina,kunovinaidrugeskupekoe,daovurobu jevtinoprodaju.Akadoniljudivideedajetotakojevtino,svakojetadakupovaozasvetojeimao.Akadtrgovcidonesoenovaczaonekoe,ontekondavaro opsede.Atojezatouiniodaljudiblagonebizakopavali.Ondajeosvojioovuvaroikoejenazaduzeo.Akadajekadgodkojuvaroopsedao,prvogadanaje imaobeoator,drugogacrven,treegacrn.Atojeznailo:akosumuseprvogadanaljudiilivaropokoriliostavljaoihjezdravenanjihovimimanjima.Akosupak drugoga,ondajenareivaodasveposekuilikonjimapogaze.Aakomusenitreegadananebipokorili,ondajenareivaodaseivarospali.Ostaviojeposlesebe dvasina,kojisusemeusobomboriliovlastitakosenjihovadravanijeproirila.

GlavaXXIII
Tadajenajpre,kadsusesudarili,izjahalopetnaesthiljadaTurakaubelomodelu,aondaimnogouzelenimvezenim(tj.odelima),kojisunakonjimaimalizlatnei srebrnelance.Bilojetutadasevidi:zlata,srebra,biseradragogkamenjanasabljama,nalancima,svilenihodela,zlatotkanihmaterijaidostadrugeskupoceneodee. BilojeTurakasprekomorskimljudimanastotinuhiljada,ahrianskevojskebilojeetrdesethiljada,osimpeadijeizPoljske,ekeiMoravske.Bilasutrirazloga togaporaza,asviopasni,isvisuodhrianadolazili:prvijetoenovljani,potosukrajmoragdejemoreuskopetdui,dovezoeTurakaskoradesethiljada, uzimajuiodsvakogovekapozlatnik.Drugo,tovenecijanskikardinalFracisko,kojijeimaodabraniprevoz,nijegadobrobranio,akadganijeodbranio,nijena vremeopomenuohriane.Treirazlogje:kadsuhrianiujezavelikuturskusilu,htelisudaodstupenamestozgodnijezaodbranu,osobitokraljikardinalJulijan,ali ihjeJankoodvratio.Aikadsuturskikonjanicibiliporaeni,kraljjeodmahudarionajaniare,Jankonijespasavaokralja,vejeodnjegaotiao.

GlavaXXIV
TadajeposledvegodineumrocarMuratuJedrenuodvelikesrdbeiodalostitonisumoglidapokorejedinoknezaSkenderaizalbanske(zemlje)injegovgrad Kroju,kojijeranijebionanjegovomdvoru,aliseposleodnjegaotcepioiumeojedamuseodupre.CarMuratjevladaotridesetijednugodinu,aumrojeleta gospodnjeg1450.

GlavaXXVI
Carigradjevelikigrad:uobimuimatridesetidveitalijanskemilje,aimausebisedambreuljakaiznamenitegraevine,velikecrkvemeukojimajecrkva(sv.)Sofija najvea,poredkojesusagraeneznamenitekole,azovuihFilosofije.Danasseutojcrkvidrekonji.OvajgradCarigradjenatriroga:dvarogajemoreokruilo,a natreemsudvazidavelikekule,opkopiiveomavelikibedem,nadrugommestusuitridobrekule,apremamoruistotakozidikule,crkvasv.Sofije.

GlavaHLII(HLI)
Poukaisavetovogasastavljaa,vitezainekadajaniaraturskoga,kakavbitrebalodabudepohodhriananaTurke,inakojinainkraljiligospodar trebadazametnebojsTurcimaisbojompomoudanpobedi.Akorazumi(dobra)upravasavlaujusvakusilu,paakojetousvimastvarima,ondajetakona svakinainiuboju,zatotrebaznatidasvasilaturskaleiujaniarima,pasuzatomnogikraljeviturskuvojskupobedili,alijaniarenisumogli,negosupakodnjih pobeenibili.Izatoturskicarjaniareuvaupozadinizaposlednjupotrebu,isamsemeunjimanalazi.IstotakosenetrebauputatiuborbuprotivTurakasmalo ljudstvakakojetomnogovelmoainilo,pasuodTurakabiliporaeni.ZatojeturskicarJankubioodgovoriodavievolipuntobolacobinihstrela,negopetiliest pozlaenih.Jernekajeinajboljeljudstvo,amalo,velikogapokorava. TakavjebiokraljAleksandarVeliki,kraljmakedonski,kojije,kadjevideojednogavojnikaveugodinamaiprozeblog,ustaoiposadioganatoplomestogdejesam sedeodabiseogrejao,atimejepobudiovelikuljubavvitezovapremasebi.AistijetakavbioiJulije,prvicarrimski,kojijesvojomdobrotomidareljivouodrao vlastnadcelomrimskomdravom.Izatosuovadvojicabiliborbenijiisrenijiodsvihdrugih,pajeturskicarMuhamednarediodasenjihovipodviziiivotiizloena njegovomjeziku,teihjeestoitao,voleoihjeinjihovimdelimapodraavao.Madasekraljnemoraizlagatiopasnostidaselinobori,ipakjevrlopotrebnastvarda onlinoprepoetkabojailiukojedrugovremenajpredobrosvevitezovenagovoriidaihljubaznopodsetinasigurnaimaterijalnaobeanja,obeavajuisvakome daroveodnajveihsvedonajmanjihinatajnainsmelostijunatvo,voljuiljubavpremasebirazvijaiproirujeuitavojvojsci,takodanikonebialiodastavina kockuivotzasvogagospodara....Ikaotosuncenasvetusvestvariobasjava,razvijaiokrepljuje,takoisvakikraljsposobnousvimsvojimljudimadodaje smelostiipodstieih.

IzrukopisaA
GlavaXXXVI
Letagospodnjeg1463.Videistrahsvojihpodanikazbogpobunehrianskegospodeprotivnjih,pozvavinajistaknutijevitezoveksebi,odraimgovorovimreima: Uveksameleoielim,dragimojivitezovi,daonezemljekojesumojiprecisamiuzajednicisdrugimanavitekinainzadobijalizajednosvamaodravam,zakojeja spravomnestrahujemmanjenegoivi.Tvrdimvamdasamjavasistoonakopotovaokaoivimenesaimesamnesamoiveo,veiivimnaovomesvetu,paivama svima,kaoivaimpotomcima,zakojesamjasvenezgodepreduzimaouvektakodajesbojompomoisvudabiloijestenaegdejemojkonjkopitomzgazioaito bihimaomnogodanabrajamporedkojihjesabljanaastvaralavremeiustojunatvo,kojesekraljevstvomolimvasoduprlovama,kadanekinarodnijebio pobeenodvas,ilikojisenisubojalivaesileprenegotosujeupoznali?Zatovassadapitam,kakavjetonovineobianstrahmeuvama,testesetakosilno preplaili,testeuliotakolenjiminitavnimhrianimatoseskupljajuprotivvas?AtojesveSkenderbegsvojimlukavstvimaizveo.Hoetelimalomhrianskom narodubezborbedaustupiteonomestokojesunamnaipreciostavilinapornimtrudomsvojim?Uinilibistevelikuradostihvaluneprijateljimasvojim.Atamisle,da libisteondabilibezbednijiuAziji?Kojibivasondakraljprimio,kojiveinarod,kadseceosvettakoohladi(tj.premavama)inamrznevas?Gdeimanasvetutako ludihljudikojibigovorilidamituezemljesnanodrimonanoseinepravduljudima,asvojevlastitene?Jernamjeprorokrekaoodboga:gdegodnogatvojega konjakroi,toebititvoje,jerljudinasvetnisudonelinitasvojelino,svestvarisusvihsilnihljudi.Bogjegospodarsvihstvariotvorivipolje,svejestvaristavio napredpakoihdobijesilom,tojeponjegovojvoljiondasnjegovomvoljomdrimosvetosmokadapodnjomdobilikaosilniljudi.Zatovasopominjem,slavni vitezoviimojidragidrugovi,nebojteseneprijatelja,naroitoonogaijusnagunikadnisteupoznali,damunebitimeveaodvanostpostajala,veposavetovavise valjanoibezstrahastavljajtenasebesigurnoorujeprotivpijanihilenjihhriana,neosvruisenimalonatotoihjemnogoitosupobunjeni,nesumnjajteuishod bitkealiupoznajteobiajetihljudi,dasugadni,tromi,bojaljivi,sanjivi,lenji,naviknutinaneobinouivanjekadsutreznibezjastukaneumejudaspavaju,bez raskalanostiveseonemoebiti,kaoibezjakoga(verovatnopia)bezpijanstvaneumedavlada,samoreimaratuju,nedelom,nemajunikakvogporetkavojnog,niti znajukakvezanate,konjesamozapsenegujuakolihoedaimajudobrekonjezavitekupotrebu,morajuihnabavitiodnas.Nepodnoseglad,hladnou,vruinu, rad,opomenu,idupodase,saenamajedu,navisokomsedeileeutoplomjeduipijumnogo,ahladnosebore,egavi,najdraivitezovi,nematenealiteivotai rana,malospavajteitobezjastuka,natajnainetesevaspitatidaitavuvenost(?)izdritezemljavamjesto,klupaileaj,zatoneebitiniegagrubog,napornog, tekogtovamseneeuinitisuvielakoisitno,takodasezbogovogvaljanogobiajanesamoneetenikogabojati,veinemoete.Nekaondaknamadou, glagoljivihrianieodnasiscenjkatigrkokraljevstvo.Odavnosusezatospremali,aliimsenehita,sigurnoseseajubitkekodVarneiliBazileje,alionimadai izgubebitku,teesesvojimpriama,govoreiosvomneuspehuovimreima:nejednakojebilo,onajnasizdao,zbogneslogesuTurcisavladalikraljeveTurcisuuzeli kraljevstvo,napalisunanasneobavestivinas.Ainegovore,tobibilopravedno,dajebogstimnarodom,daodnasimajusilu.Verujtemi,mojinajdraivitezovi, promenieonismeniborbeniduh,dostajenjimapobedekadpodstaknunasebeneprijatelja,jerkodkueimajutadarademeusobom:kodnjihsvakohoeda budegospodarianikodasluaretkobikobiosamokneiratujumeusobomuzajamno:pomozitimenidanas,ajautebisutra.Olinomseviestarajunegoo dravi,hvalisavisu,svadljivi,upravimauporni,svenadugoodlau,naadvokateprenosesvojadobrakaoratniknikakavje,kaozanatlijanikakav,kodnjihse odreujevrednostnepremadostojanstvu,negopremaimanju.Atojenajgore,poslunostinemanikakve,odkojezavisisvakavitekastvar,otudanemadiscipline, zalilisu(otuda)zloinstva,ubijanje,nasilja,razbojnitva,aimajumnogostvari.PisaojeistotakonamaonajbestidniSkenderbeg,danjihovuveruprimim,zasluiobiod

bogakaznu,jertonevidim.Pisaojeistotakodanjihovnajviivladikakreesvelikimnarodomnanas,zastraujuinas.Togavladikurimskogaonizovuipotujukao mikalifu,alisamoustimapokazujuhvalu,anerukom,aliihsenebojte:kadbiibilotako,smejtesenjihovomposlu,misleinatodaonotooninemajudovoljnovi kodkueimateupripravnosti.Povrhsvegasamomestoevassilnosvudaodbraniti,zaaliepotomzbogsvojenamere,neevamproidrukije,negoesekonji, hrana,junakinarod,orujeisvegauizobiljudobitivesada,kakosamvideoponebeskimznacima,jersamzamladostidobroizuiotunauku,ipostaemogospodari itavogasveta,aovosadanjenjihovookupljanjeprotivnaspotpunoepropasti,atosetieSkenderbega,naegabegunca,njegaemoiskorenitiizzemljenaes njegovimpotomstvom,aakogadobijemivoga,svuusurovostpokazatinanjegovomtelu.KadjetoizrekaoMuhamed,svizavikae:Uinimo(?)kaotoujemo, odraemoveruiposlunost.Ipotvrdilisutozajednikimzakletvama.Osvojiojeistotako12kraljevstavaitd.

GlavaHLI Oporetkuipripremizabojiovelikombojuturskevojske,ibrojnjenisavethrianima(zaborbuprotivtepoganskesile.
Prviodredstojipredureenomvojskom,kojizaborbupripravljajudelismake,aovihimapetdoesthiljada,ovipokazujuoajnikosrce,itojekodnjihsamoubilaki odred.6000.Zatimjedrugi,gdejeanadolskibeglerbeg,prekomorskizapovednikdreidesnokrilo,iimapodsobomvojvodailisudija20,odkojihsvakiimasvoju zastavu,aporednjihje50subaa,svakistojiporedsvoga.Ovajzapovednikimasvegaljudi60.000odovihljudipravirezervneodredeiovimvojvodamasenareuje davodeborbukakonapred,takoisastrane,premapotrebi.JerTurcinapredpraveveomavelikoelodabisvakuvojskuopkolili. Ondaromanskizapovedniksovestranemoradrilevokrilonaelu:injeganazivajubeglerbegomimapodsvojomkomandom18vojvodai40subaasvakivojvoda sasvojimodredomstojipodsvojomzastavom,kojujecardao.Ovajzapovednikimapodsobom70.000ljudi,istotakoihdelinaeloinarezerve,kaoionajkojije nadesnomkrilu.Ondaidecarskidvornaovajnain:stojisvitagospode,paaidrugihcarskihinovnikasasvojimodredomstojepodsvojomcrvenomzastavom 6000. Zatimjaniari,solacipredcaremimajudvezastave:jednajezelenocrvena,drugajeutocrvenaoviimajusabljeimalepuke,1200. Ondastojeokocaradvoraniplaenicisadesnestrane,aonimanjisleveimajusvojecrvenezastavesgrbomcarskimnacrtanimzlatom,3000. Agdestojisamcarspaamasvojimisdrugiminovnicima,kojiseonjegovomzdravljustaraju,stojivelikabelazastava,zlatomnaslikana.Atezastavenazivajualam senak,zastavasvesile.Okocarastojesolacipeacislukovimaisabljama700. Zacaremstojeazapiazemoglani(valjdarekruti)tosuistotakostrelcipeaci,kojealjuizraznihvaroi,kakoprekomorskih,takoisovestranemora,20.000. Povodnikonji,topovi,kamileisvedrugeratnepotrebe,onakokakoseoprvojstvaripisalo.Imaistotakojedanzapovednik,kojegazovuMihaloglu,onvodiprednjui zadnjuakenijuilikozakeondriprednju,bonuizadnjustrauovajimegdandijevodi,aljudiimapodsvojimzapovednitvommanjeilivie50.000. KakojesultanSelimstupionavlastposleBajazitasvogaocaikakojedugovladao. SultanBajazitjebioborbenijunaan,alijevieratovaoprekomora,onjevaljdaprvipoeoosvajativlakuzemljuiosvojiojeodnjedvenajboljetvrave:Beogradi Kiliju,izemljupodoljskujenekolikoputaosvajaosvedoLavovasnjimsunajprepoelipoljskikraljevipregovaratioprimirju,biojecar31godinu.Ondajeimaosina veomasurovog.NajprejeratovaoprotivsvogaocaBajazita,alinijeimaouspeha.Aondakadmujeotacumro,biojecar9godina,9mesecii9dana.Biojeveoma surovovek,velikiratnikonjeosvojioveomamnogoegipatskezemlje,istotakoipersiske,samogospodbognijedugonasvetudraonjegovusurovostinjega,tese jonijebiookrenuonahrianealitakogovore:kadbidueiveo,kakojebioborben,surovisrean,ondabibiosavsvetosvojioisvojesinovejesveosiguraosamo jeonogaSulejmanajedanpaabiodaodasesakrije(iliodgaji)meuJevrejima,daonjemunijemogaonitasaznati,dokmuskoropredsmrunijerekaozanjega onajistipaa,pokojegajeposlaoumrojeprenotojedoaoknjemu.SultanSulejmanjepoocusvojemSelimucarevaotakozanjegagovoremanjeilivie pedesetgodina,ikakojeonbiosrean,borben,uprimirjusasvakimstalan,onjeosvojiomaloegipatskezemlje,tojeprenjegaostalopersiskomkraljukojega nazivajuKizilpaa,osvojiojeveomamnogotvravaivaroiiitavunjegovuzemljuna80milja.OvajjeugarskogkraljaLudvikaporaziozbogizdajenjegovihUgra ovajjeugarskuzemljupoeodaosvajapoeviodBeogradapasvedoBudima,aistotakoibosanskuzemlju,srpskuihrvatsku.Uugarskojzemljiosvojiojeveu polovinunajboljihinajlepihgradova,kaoisadaovegodine1566.NakrajusvogaivotakrenuojenaUgarsku,vodeisasobom500.000ljudi,Turakajerusalimskih, anadolskih,prekomorskih,rumeliskih,Tatara,VlahaiMoldavaca.UugarskojzemljijevelikutetupriiniosvedoKoica,popalioje,vrlomnogoljudijepoubijao, kakomladihtakoistarih,dveglavnetvraveodNemacajeosvojio,skoronasamrtnikojposteljiSigetiulu.Umrojeondeuvojsci,ugradu11.septembrao njegovojsmrtinikonijeznao,takvojenareenjeostavioposlesebe,dasenijeznalokadajeumro.Turcisuidaljevodilirat,svedoknjegovsinSelimnijestigaou vojsku.Kakoesepotomnapisationjegovojvojsciivladavini,jertakavcar,itakosreanitakodugonaprestolunikadaranijenijebio,inedaobogdanjihovu vladavinuimudrostokrenegospodbognahriane,onibibiliuniteni.Ovajjeistoonakokaoinjegovotacdaosvojesinovedaseothranjuju,asamojevaljdaonoga jednogaostavio,itogajevrlovrstouvaouAnadoliji,itojenjegovnajstarijisin. OpisvojsketurskogacaraSulejmana,kojijekrenuoizCarigradauUgarskugodine1566,uponedeljakdana29.aprila. Ovosvakotrebadazna:kadaTurcinekrenudaratujunamoruumartu,anasuvuuaprilu,ondasenjihovesilnevojsketegodinenetrebabojati,vesamoarkanja. ATataraseopet,osobitoblizunjihovihgranica,najvietrebauvatizasvakogapunogmeseca. MadajebilomnogorazlogakojejetajSulejman,turskicar,smatraokaonepravdeodstranehrianskogcaraMaksimilijana,alisuovedvenajvee,zbogkojihjeu starostisvojojmoraodakrenenaUgarskusvelikombogobojaljivouistrahom.JedanrazlogjetomucarMaksimilijannijehteodavatiuobiajenidanakodostatka ugarskeiaustrijskezemlje,tojestsvakegodinepotridesethiljadauzlatu.Drugi,tojeisambiovelikiastrolog,pajerazumeoizplanetadajetegodineimaodaumre: viejevoleouvojscisaslavom,negouCarigraduzbogmeteaitetakojesuobinojaniaripraviliposlesmrtisvakogacara. Prvavojska,kojajeprekomorapodSpjolpaomporedbosanskezemlje(ila)ikojajemoremisuvimilana30.000,onisuvelikutetuiniliuitalijanskimzemljama. DrugavojskasArslanbegpaomilajeporedDunavadonemakevojske,pribavljajuijezike,njejebilo15.000ovajpaajenastraiizgubiojednogabegasatri hiljadeljudi,tojedopustioZrinjskomedapokvarimostnaDunavu,iovogajecardaoposei. TreavojskailasPertevpaompodulu,kojejebilo30.000iosvojiojeulu. etvrtavojskajeilasKraljeviemnaTokaj,kojejebiloisTurcima15.000,inisuosvojili(grad). PetavojskajeilapodAhmetomsultanom,sinomprekopskogcara,kojejebilo15.000,aVlahasnjom10.000ovisuili,palei,tetuinei,svedoKoicaova vojskajedodavalahranuipomoPertevpaikoduleikraljeviukodTokaja.

OndajecariaosvojskamasvojimuovakvomporetkukaSigetu:najprejeprekomorskizapovedniksa60.000Jerusalimljana,Anadolaca,Barmainacaiaonapred dreisedesnestrane. Romanskizapovednikjebionalevojstrani,imajui70.000ljudionihsovestranemora. Ondajeiaocarsasvojimdvoromuovakvomporetku:napredjejahalo3.000spahioglana,kaonovaniodred. Drugiodredjebioduhovnika,oniihnazivajusamahi(dervii),saglasnimprizivanjembogailoihje500. Treiodredjebiocarigradskogapae,300konja. etvrtiodredbuljukbaejaniarskihkonjikihoficira(kapetana),300konja. Petiodredjeauatimarlara,platenihdvorana,konja3000. estijeodredod12.000janiara. Sedmijeodredjajapaa,oficirakojisunadsolacima,konja100. Ondajejahaojaniaragaisolacipaa,zapovednikjaniarskikojikomandujesolacima. Ondasujahaliimbreorbae,konjuari. Ondasujahalikapidibae,potkomornici. Ondasujahalidefterdarbae,haznadari. Ondasujahalikadiaskeri,zapovednicikadijailisudija. Ondasujahaliaui,kojispismimajezde,kojihjebilo300. Ondasujahaliaubae,dvorskizapovednicimanjihdvorana. Ondasujahalisifahilerbae,zapovednicivladarevihsinova. Ondasujahaledvepaesavetnici:MuhamedpaaiMustafapaa. OndajejahaovelikiMuhamedpaa. Ondasujahaliaubae,zapovedniciplaenihdvorana.Svihtihdvorskihinovnikaspaamabilojeusviti3000. Ondajepredcaremilo700solakapeakasalucimaisabljamaizaovihsolakajejahaosamcar,okonjegajeilo100lakejafaika. Zacaremsuiliioglani,mladiisilindari,onitopodcaremkonjavodeiratnestvariuvajueneri,trukai,addemoglani,mladijaniari,drugiazapipeaci,kojisuiz gradovaopravljeni,ondapovodnikonji,kamile,topovi,prah,atori,jedninapredprednjim,adruginazadzapoinak,zanjimsuvoenivelikiimalibubnjevi,(ondasu ili)trubai,slugezauvanjekonja,zakamile,kuvari,oruari,oruje,blagajna,provijantidrugestvaripotrebnezabitku,Grci,Srbi,Bugaritoputevepopravljajusvih ovihljudisakinijom,tosunazadiliijahalizanjimprialosebiloje50.000.Velikihtopovazaruenje100,malihpoljskih500,njegovihlinihkonja15.000, kamila3000.Imaistotakojedankomandant,kojipodsvojomkomandomvodiprednjuakiniju,ilikozake,kojiiduosvomtroku(?nasvojutetu)toga komandantanazivajuMihaloglusvihtihljudiimaponekadmanjeilivie50.000ovajimegdandijevodi. SvegajeitaveovevojskeSulejmanovetristahiljada,sedamdesetitrihiljadeiosamstotina(373.800),raunajuiutoicarevekonjeikamile.Poginulojetada TurakauUgarskoj50.000.NjegovsinSelimjepooevojsmrtidoaoizAnadolijeuovuvojskusa3000.HrianisuizagnaniizUgarskeisaonimakojisupobijeni prekostohiljada,osvojenasudvaglavnagrada:Sigetiulainekolikodrugihmalih. Godine1565.NikolajBeski,buduiposlanikkodtogabivegcarauCarigradu,videojestubkojisesnebaspustiourukavacmorskiizmeuCarigradaiGalate mesecajula,dana5,kojijeiao,spajaoseodnebapasvedoovogarukavca,paondatimrukavcemsvedocarskogdvoraiondejepreddvoromcarskimpaoutaj rukavac,pauCrnoMore,ubiojenekihdvestaljudi,sunjevakojisuprodavaninagalijamakakoizCrnogtakoiizBelogaMora. OvajistiMikolajBeski,buduiposlanikgodine1566,iduiizUgarskezaturskomvojskom,videojevelikutetuunjihovimkonjima,kamilamaiumazgama,da poeviodugarskezemljepasvedoCarigradatrimaputevimanijebilonastrelometmestagdenebilealemazgeilikamile.UCarigradu,kadjeovajcarSelimhteoda seuvezeuprestonicu,janiariganisupustili,toimnijehteoisplatitiodavnauobiajenunagraduipretuklimudvenajvienijepae,doksamAhmetpaa,zetpokojnog Rustempae,onajtojeiznenadaizmoliosvojekodjaniara,tesucarapustiliunjegovuprestonicu,obeavajuidaeimsvebitiplaeno.Ustojeutovremeu CarigradubilavelikagladdasuseTurcikrajpeinoevimaklalizahleb,konjisurepovesebiskubliodgladiiljudisuihbadavanapoljedavalidaihuzmekohoe. Istetegodineumesecuavgustu,buduiuVlakojzadran14nedeljaodAleksandra,vlakogavojvode,videojeoneljudekojisudolaziliiznekolikihselaondeu Vlakojdasealepredovimistimvojvodomkakoseusredprepodnevaoganjsputaosnebananjihovedomoveipalioih.Istetegodinebilasudvazemljotresau VlakojiuTurskoj.OvajMikolajBeskipotomjebioputenizVlakeoddvojiceposlanikapoljskogakraljaBistikovskogiKleofasaiodtreegposlanikasultana Sulejmana,turskogacara.OtudajeovajistiMikolajBeskipokraljevomnareenjuotiaopravouCarigradkaoposlanikkodovogacara,jerjepretogabio otpravljenpokojnomSulejmanu,caruturskome. Istetegodineudecembrumesecuprekopskicarsa40.000ljudiratovaojeprotivPodoljaiVolinjaposavetuistogovogvojvodevlakogaiopseojebiou MjendzibouMikolajaSjenjavskog,vojvoduukrajinskogsnjegovadvasina,sMikolajemiRafalom,kojisusespomoubojomodnjegaodbranili,alijeipakveliki plenizvukaoiprekotristaselaspalio. IstiovajMikolajBeski,istetegodineputujuiizTurskeprekomoldavskezemljeuUgarsku,buduiuUgarskojkodugarskogkraljeviaJanuaDrugoga,pomirioga jesvojvodommoldavskimPetromMerom(Skjerom?).

OvajistiMikolajBeski,doputovaviizTurskenaskuptinuuPjotrkovupotojeizvrioposlanstvo,biojepotomposlansAbdiauem,izaslanikomturskogacara,da pregledapodoljskeivolinjskezemljei(davidi)onetetekojejebiopoinioprekopskicarsaetrdesethiljadaTatara.Obiaojeitavopogranije,aturskiizaslanikje odMjendziboaodnjegakrenuokaKamjenjecupredTatare,kojisubilisviudarilinaBarbez. Putujuiizovogaizaslanstva,ovajMikolajBeskipozapovestinjegovogvelianstvakraljapomiriukrajinskogvojvoduMikolajaSjenjavskog,kojijebiokrunski hetman,svlakimvojvodomAleksandrom.

lancikratkialipotrebnizapoetakratovanja.
Prvilanak,dasvakakraljevina,aosobitohrianskigospodarnepoinjeratsvedokmusenedavelikirazlog. Drugi,danajpreblagajnusnabde,kolikoljudimoeizdravatiidokojegvremena. Potomtrei,dasezazapovednikaposavetuje,akoganema,kojibibiobeneperitus(dobroobaveten)oonimkrajevimagdeseimaratpoeti. etvrti,dasamzapovednik,kakoonmisli,birasebikomandireidaimsamdunostioznaava,akomandiridasebiuzimajudrugove,anijednomkomandirunitidrugu danedajevelikupratnju,zbogposlunostiiizabranihljudi. Peti,datajzapovednik,impopieljude,krenesljudstvomulogor,idaimondeiznesetatrebadaznajuoporetkuidaihpouiodobromvladanju.Onda,poevi odlogora(dakrene)uimebojenaneprijateljaidatamosreuokua,kakovremeispadne,ilikodgradovailinabojnompolju. esti,rasporedivislubu,posevigradove,straepoljske(postavivi?),trebarazmestitiljudeipazitinatodaseneuleeiraspuste,jersevojnikuratunegoji(?).A najveainajpotrebnijajestvaruvojscidabudeposlunosti,kojedrukijenemoebiti,vesamoakoimadovoljnonovca,jerakobisenali,raspustiobisequoties totiessnjimalogor.Aukojojvojscinemadiscipline,uzaludesesnjomiinaneprijatelja,jergospodbogneepomoi. Sedmipostojiistotakoobiajmeuvitekomgospodomdasenjihmalosavetujuoratnimstvarima,samodvojicasmonarhom:glavnizapovednikikaznac,au...da nebude,vesamoglavnizapovednik,jerpluritasprincipum,automejenesloga,zakanjavanjepotrebaivelikaopasnostzasvakuvojsku. Osmi:ljudipeacisvatrenimorujemkakozaruenjetakoipoljskimirunim,pripadaeglavnomzapovedniku,kojiznakolikoiodkojiheuzetiprotivneprijateljai kakodaihupotrebi,dasevojskeukretanjunezabavljajuuzaludnimpucanjemidanetroepaipakputovanjeiratzahtevajusnabdevenosttindubloisuvomhranom, kojunovcemnazivaju,njejenajviepotrebno. OpisturskognapadakodSigetagodine1566.dana25.jula. Kadjeprispeosultantrijevojskerasporedionedalekoodgrada,asamjebiomalodaljesetvrtomnabrduskojegsemoglovidetikadsutaonetriinile.Najpreje narediodasedrvimaizemljomzatrpaopkopilirekakojaideokograda,alitosuzatrpaliprekodana,tojeprekonoivodapoistila.Potomkadjevideodamuto lukavstvonijemoglonitapomoi,narediojedasedovezutrihiljadekolavuneinarediojedasenainevelikidakovi,pajenajednommesturekuzajazio.Aondaje posletihdakovanaredioljudimadasespremajuzajuri.UtomeSigetujebiojedanvrligospodinNikolaZrinjskiizhrvatskezemlje,imaojetamoprisebispremnih ljudi8000junakaHrvataiUgriia. 1.Uprvijurijeposlao40.000ljudi,kojisuveomasilnojuriali,alisurazbijenivatromizoruamaloihsevratilo. 2.Poslaojenajuri50.000tadajeveomamnogovrlihTurakapoginuloonotojeostalovratilose. 3.Juri60.000istotakonisunitauinili,ovihjetakoemnogopoginulo. 4.Juri70.000.Niovinitanisuuinili. 5.Juri80.000.Niovinitanisuuinili. 6.Juri250.000,poslaojeanadolskogpauovajjedostajunanojuriaoiveomamnogojeljudituizgubio,nitanisuuinili,alijeizstrehaodcaranarediodaseo njemupriadajetuubijen.Carseveomazabrinuotojevideotakomnogopobijenihljudi.PosleovogajuriaNikolaZrinjskijeopomenuosvojeizamolioihdase estokoivernobrane,jerakopomru,venueslavuisvojedueposlatigospodubogu. 7.Juri360.000ljudiisdrugimpaama,kojimajestrogonarediodasenjemunevraaju,akohoesvojeglavedasauvaju,datajgradzauzmu.Prenotosukrenuli najuri,vodilisupregovorsNikolomZrinjskim,opominjuidasdobromvoljompredagradakohoedaostaneivizdrav,idarovesumuobeavali.Natoonnina kojinainnijehteodapristane.Ovihjeljuditumnogoizginulo,anajviedvorana,kojeoninazivajukarmima,kojisuljudenajurigonilisvelikomtetommoralisu odstupiti.Veserpaasaostalimanijesmeodaiziepredcaraonjepustioosebiglasdajetuubijen.Carjeodbrigesebibraduupao. 8.Juri,poslaojedvestapedesethiljadaljudisKaluipaomovisuljudiilinajurisvelikimmolitvamaiuzvicimatamosusemetanivebilipodelilipaljivobranei iuvajuiNemacUgre,naUgraNemca(?).Nasulisubilitrivelikabrda,skojihsuljudipaljbomveomakodiligraduitamojeNikolaZrinjskiopasnopogoen,alisu ipaksvelikomtetomodstupiliitujeonajKaluiPaaubijen. Kadjecarsaznao,odvelikebrigeijadikovanjatreegadanajeumrokadjenjegovkomornikopaziodajeumro,rekaojenajglavnijempai,kojijecarevusmrts drugimpaamavetozatajio.AtamokadjeNikolaZrinjskileaojakoranjen,ondasuseoniljudiugradupoeliplaiti,skupocenaodelaihaljinespaljivalisunasred grada,srebrom,laniima,draguljimasunabijalitopoveitimenaTurkepucali.enesvojesunekidrugovijedandrugomeubili,ajedanvrliNemacjepodjedansvod dokoturaotriburetaprahaiuaojepodonajsvodsonimenama,tujeonajprahzapalioionegospoesutuizginule.Poslecarevesmrtipaesusemeusobom posavetovaledalijodajuriajuilidaodstupe.Jedanodnjihdaojeovajsudilisavet:boljejejozacarevaivotadasepoenajuri,izdajuistrogunaredbuodcara iliemotupomreti,iliemoosvojitiSiget.Ondasusesaitavomvojskomkrenulepae,uzevipo4000ljudipodsvojukomandu,augradusupaknakapijetopove dovukliikapijeotvorili.Poganicisusilomprevladali,skorosunatopoveili,sasvihstranasugaalionetosubiliugradu,samo25akojesvegapobijeno.Nikolu Zrinjskogajedanjaniarjebiokriodotreegadana,alikadjevideodajenasamrti,odrubiomujeglavuidaovrhovnomepai,tesujepovojscinosili.Ondasuje poslalidrugojvojscikodBudima.Odatlesujeposlalihrianskomecarusaizaslanstvomodcara,madajebioumro.Takojedoovogaalosnogamiradolozbog kaznebojeotilisupotomTurciizSigeta,poseviga,mesecadecembra,svelikimgubitkomljudiikonja,kamilaimazgi,alitonevredikolikonai,jersupored pobijenihizagnalistohiljadahriana. Jedinomebogunekajehvalaislava.Amin.

RukopisS
Kratakisiguranopisredaiporetkanadvoruturskogacara.
Nadvoruturskogacaraiuitavomnjegovomsavetupostojesamodvanajistaknutijagospodina,kojiseosvemusavetujusveureujuinareujutogoddoesamona dvor,atiesecara.Tugospoduzovubaalar,auprisustvucarevomnioemusenesavetuju,vemimonjegasveodluuju,patekgotovustvarodnosecaru.Inikad ovagospoda,nitiijedandrugipaaniinovnikneureujunitanovonitiizvanrednonadvoruiudraviturskogacara,vejesveisavporedakonakavkakavjebio ranije,uvekgazadravajupodjednakog. Istotakoturskicarseotomeuvekbrinedasesvakadnegujeizvestanbrojmladedeceihrianskihuhvaenihdeaka,dvehiljade,dasedobrovebajuisnabdevaju, atoinizatodabiodnjihpostalijaniariuvekspremniitd.IkadaTurciupadnuukakvuneprijateljskuzemljuipokupeljude,odmahnjimaodlazicarskipisarisve deakeuzimaodnjih,dajuizasvakogapopetzlatnikaonomeijije.AondaihaljuprekomorauAnadolijudasegajeivebaju.Aakotakvihdeakanebimoglo bitikolikojepotrebnoizneprijateljskihzemalja,ondacarudaranametnasvaselaivaroice,ahrianionikojeimausvojimdravamadajuizvestandanakukrvi,tako daizsvakogselamorajudaticaruizvestanbrojdeaka.Itetakvedeakenazivajuojlik,aonepakkojeuzimajuizneprijateljskihzemaljanazivajupendik.Aoviojlici imajutuslobodudaposvojojsmrtimogustvariiimanjesvojeustupitiidatikomehoe,topendicimanijedoputenodaine,vesvenjihovoposlesmrtiuzimajuza cara. Janiarabivanacarskomedvoruuvekokoetirihiljade,nadkojimajeestitzapovednikibogatgospodinkojeganazivajuaga,kojisvakogadanaimasvojuslubu,od caraimadesetzlatnika,anjegovmaralzlatnik.Postojemeunjimasatniciilikapetani,odkojihsvakiimastojaniarapodsvojomkomandomaoviimajuodcaraza dvadanazlatnik.Odvojenosuistotakoidesetari,kojimaplaajunaosamdanajedanzlatnik,asvimadrugimjaniarimaplaajunadesetdanapojedanzlatnikiodelo imgodinjedaju.Samojaniarskisinovikojioddeakaodrastaju,imajuplatuodcara. Nijedanjaniarnitinjihovdesetarnemoejahatinakonjuucarskomdvoruiuratu,vesamonjihovzapovednikizapovednikovzamenik.Meujaniarimasusvi strelci,jedniizlukova,drugisuveomavinimalimpukama,jersesvakegodinemorajupokazivatipredsvojimzapovednikomivebati.Asvakogadanasvakome janiarudajuodcarapozlatniknalukilipukuihaljinu,koulju,odelo,osimplate,tojestugovorenognovca. IstotakonadvoruturskogacaraimaeststotinaTatarakonjanika,aimajunadsobomdvazapovednika,kojenazivajugariblarsubalari,aovesameTatareTurci nazivajugaribjigitler,tojestsirotani.Svakomenjihovomzapovednikudajuodcaranadanpodvazlatnika,adrugimapojedanipo,pojedanzlatnik,popolazlatnika, anekimadajupoortudnevno.AodovihTataraivaspitanikacarskihbirajuuvekzacarskidvorezdesetizabranihmladia,kojiidupredcaremslukovimainazivajuih solaci. Istotakoimadvestavrataranadkojimasuestitadvazapovednika,kojenazivajukapidibae.Oviistotakopredcaremnakonjimajau,asvakidanimplaajupo dvazlatnika.Adrugimnjihovimkapidijamapozlatniknaestdana. Istotakoodvaspitanikacarevihimanadvorucarskomeststotinakonjanika,kojenazivajuulufediler,nadkojimasudvazapovednika,kojenazivajuulufedibae,a oviimajuzasvakidandvaipozlatnika,adrugiulufedilernaetiridanazlatnik. Istotako(ima)tristasuluhtaraijegzapovednikanazivajusuluhtarbaa,aimazasvakidantrizlatnika,adruginjegovisuluhtaridva,jedanipo,jedanzlatnik,kakokoji, dnevno.Aoviimajutudunostdapodcaremkonjavodekadbibilopotrebno,dabuduspremni,toimretkozapada,jersesvakometodesijedvajedanputgodinje. Istotakoimanacarskomedvorutristagospodskihsinovakojenazivajuspahioglani,tonakonjimapredcaremjau,anjihovogzapovednikanazivajuspahilarbaa,koji imazasvakidanpopetzlatnikaadrugispahioglanipotriipo,podvaipoipodvazlatnikanadan.Njihovajedunostdanosesablju,lukistrelezacaremkudaon naredi.Asvimazajedno(jedunost)daokocarauvekuvajustrautiho,bezikakvihuzvikaidakrajcarabudusvakenoipopedeset,akatkadipostonastrai. Istotakoimaosamdesetmladiatonosejelo,kojenazivajucesnegiler,anjihovogzapovednikacesnegirbaa,kojemudajupodvazlatnikanadan,aostalimapojedan ipoipojedanzlatnik. Istotakoimapedesetkomornikakojenazivajuioglanlari,anjihovogzapovednikakipterbaa,kojiimanasvakidandvazlatnika,akomornicipopolazlatnikai dovoljnohranezasebeikonje. Istotakocarskihkonjapraznihsacarskimsedlomimahiljadu,kojeusluajupotrebedajuodcarasasedlimaiorujemonimakojimajepotrebno.Konjuarazaove konjeimadvesta,odkojihsvakiimanaosamdanazlatnik.Anjihovogzapovednikanazivajumisterbaa,kojiimanadvadanazlatnik. Istotakoimaezdesetizabranihkamilakojenosecarskublagajnuusanducimaausvakomsandukuimaezdesethiljadazlatnika.Drugihkamilazacarskukuhinjuima etrdeset,austodrugihetrdesetkojenosecarskeatoretrubakeinstrumente.Drugihkamilaimatrista,onenoseoruje.Dvesukamiletonosedvavelikabubnja, kojenazivajukounjihselupasamokadjevelikabitka. Istotakooruara,kojijauporedcaraiorujeisteiprave,imanadvoruezdesetnjihovogmajstoranazivajuebendzibaa,iovajimanadanpozlatnik,aostali njegovioruarinaosamdanazlatnik. Istotakoonihtorazapinjucarskeatoreimaezdeset,azovuihmaterler,svisukonjanici.Njihovzapovednikzovesemetlerbaa,kojiimapolazlatnikazasvakidan, aostalinaosamdanazlatnik. Istotakoimadvanaestkamilaizvrsnihtonoseposteljinu,leajiposteljnestvaricareve.Svegacarskihkamilatonosecarskestvariimaetirihiljadeinetovie,osim praznih,kojebivajudavanenaonamestanakojimakojaugine. Istotakoimaoruaraonihtorazapinjuatoretosestarajuokamilama,kuvaratrubaatristadvadeset.Istotakosvegakonjanikaimadveipohiljade,janiaratriipo hiljadeivie.Dakle,nacarskomdvoru,osimzanatlijaitd.uveksenalaziokoesthiljadakrajturskogacara.

Kakvihinovnikaimaugradovimaturskogacara.
Nijedangradturskicarnedajenikomeunasledstvo,veihposedasvojimjaniarimaipodsvojomrukomdri,asamjaniarimaizsvojeblagajnesvakegodineplaai snabdevaihsvima(potrebama)itd.Ausvakomegradupostojijedankojijestarijiodsvih,kaokomandantgrada,kojegazovudizdarposlenjegajedrugikaozamenik njegov,kogazovuehaja,adrugisukaodesetari,kojezovubuljukbae.

Dizdaru(seplaa)zasvakidanpolazlatnika,ehajinaetiridanazlatnik,aostalimanadesetdanazlatnik.Cargradovenesnabdeva,semzaopsade,aodeladaje godinjeonimjaniarimatosuugradovima.Istotakouvelikimglavnimgradovimabivajusandakbae,velikagospoda,kojisvimazapovedajuidrugegradie snabdevaju.

Poredakiliureenjevojsketurskogacarazaodlunubitkuukratkoopisan.
Vojskaturskogacarajetakoureenadasvikonjanici,kojisunadvorucarskom,stojeporedcaranalevojstrani.Poreddvorastojeljudikonjaniciisti,kojistanujus drugestranemoraodhriana,naistionajnain. NajvanijigospodinuRomaniji,tojestuonimzemljamatosusovestranemora,kojegazovurumelibeglerbeg,kaokadbirekaogospodinnadgospodomposlecara, stojiporedcarskogadvora,aporednjegaosamnaestoricagospode,kaovojvoda,sasvojimodredimaizastavama.Porednjihetrdesetsubaasasvojimljudima,atih konjanikaizRomanije,tojestsovestranemora,kojenazivajuromanskavojska,bivanasedamdesethiljada. NadesnojstranijepaknajvanijigospodingospodarAnadolije,kojegazovuanadolibeglerbeg.Napredporednjegastojidvadesetpaa,kaovojvoda,svakisasvojim odredomizastavom.Porednjihpakpedesetsubaasasvojimljudima.Aoviljudisezovuanadoliskavojska,kojisusvisonestranemora,abivaihezdesethiljada konjanikaivie.Etotakostojekonjanici. Peacipaknaovajnain:napredpremacarustojenalevojstranipeacijovienegoonikonjaniciokojimajevenapisano,kojidolazeizonihzemaljatosusove stranemora,tojestizRomanije,kojezovuazapi,iovihbivanadvadesethiljada.Zanjimasukamileikonjinakojimanosepotrebeidrugeratnestvari.Okonjihje svudaopkopibedem.Navrhubedemajedostapobijenihvrstouzemljugustih,otrihgvozdenihkoeva,ameukoevimasupukarnice,skojihsemoebezbedno gaatiizpuakaitopovakrajopkopasupobodeniuzemljuvelikititovi. Nadesnojpakstranistojenaistinainpeacisonestranemora,tojestizAnadolije,kojeistotakozovuazapi,kaokadbirekaopeaci,iistotakojeokonjihbedemi opkop,kaoikodonihtostojenalevojstrani.Izanjihsuistotakokamileikonji,naistinainpostavljeniibivaihistotakookodvadesethiljada. Meuovimljudima,kojistojesobejustrana,stojetekjaniariusvomeporetku,peaci,ljudiisti,izabraniizvebani,junani.Meunjimausredininalaziseisamcars nekolikomsvojomgospodompaamaiauima,tojestsadvoranimaizvrsnimiznatnim,jersvakiimakonjaodvojenopripremljenogsorujem,itozatodabiihpo tomesvipoznavali,dasutoonicarskidvoranikojecaraljenaobilazakmeusvojedrugeljude,daljudimadobrunadurazvijaju,daihpodstiunaborbuidavode raunaotomekakosekoponaa,idaotomedajucaruizvetaj.Izajaniarasucarskekamile,konji,aokonjihsusvudaopkopibedem,gvozdenimkoevima, titovima,kopljima,pukamaitd.veomadobrosnabdeveni.Janiarisujedinisdugimpukamasaipkama,slukovimaisdobrimipripravnimsabljama,aizpuaka gaajuveomabrzo. Carskihdvorskihzastavaimauvojscietiri.Prvajebela,zlatnimslovimaispisana,itajenajvanija.Zovujealamsandak,kaokadbirekaozastavaitavecarskesilei ovastojikrajcara.Drugajecrvena,kojastojimeudvoranimakonjanicima.Treajezelenaicrvenaiovesenalazemeujaniarima.etvrtajeutaicrvena.Agde godsuoveetirizastave,tamojeuvekisamcar.Madaucarskojvojsciimadostabubnjeva,ipakcarskavelikabubnjaimasamodva,odkojihsevelikalupadie,da seskorozemljatrese,ukojeudarajusamokadjevelikaodlunabitka. Poredsvakevojsketurskogacaraimanepopisanihljudiokodvadesethiljada,kojiidudobrovoljno,bezikakveplateiajluka,zasvojupljakuikorist,aTurciihzovu ahandije.Oviljudiratujunakozakinain,jerveomabrzoupadajuuneprijateljskuzemlju,pale,pljakaju,ubijaju,svetogodmogudadograbe,anikakosenebave zauzimanjemgradovailitvrava,gledajusamoplenikoristzasebe,atodobiju,nosevojsciizanovacprodajupozakonukomehoesamodeakenikomenemogu prodavati,vesamocaru,isvepotrebevojscidobavljaju. AkadTurcihoehrianskezemljedapustoe,aiznjihdapokupeljude,hranuidrugestvari,ondaoveljudeputajunaovajnain.Najprenarededaseoglasipo carskimzemljamadajecardopustiodaTurciupadnuutuituzemlju,izkojemogumnogoljudi,kakomukaraca,takoienskinja,konja,volovaitd.dapokupe.I odmahseahandijespremajuimujutosvelikompohlepomiradou,jedniradikoristi,drugidabiseoduilibogujeronismatrajudajebogougodnodelomuitii ubijatihriane.Iondaseodmahdobropripravezato,jeruveknatoekajuipripremajuseodavna,paseskupenaizvesnommestu,odreenomodpaeilivojvode togamesta.Apaa,pripremivisvepotrebekojesuzatopotrebne,kreesnjimadoonezemljeukojutrebadabuduputeni.Adoavinagranicu,nareujeimda pojauodmornedobrekonje,adaonenakojimasuputovaliostave,jersvakiodnjihsadvakonjaodkuepolazi.Paodrediviimvremekadasemorajunazadnato mestovratitiidokleeihtuekati,nareujedaseudariububanj,kojizovutalambas,iputaihdavodeborbu. Aoniodmahstreskomiuvelikojgomilijure,takodasesamimeusobomgurajuitiskajuskonjima,tepadajuinamestuostaju,pa...razleteviseponekoliko stotina,ponekolikodesetina,pale,ubijaju,pljakajusvetosamomogu.Avojvodailipaa,razapevinaonomemestuatore,imajuikrajsebenekolikostotina valjanihizabranihljudi,ekaihdoonogavremenakojeimjeodredio.Akadadoeodreenovreme,savplenkojijenjemuiznapadaposlatispredsebealjekui,pa sesamsonogamestakreeiodlaziinikogautovremeneeka,velepourediviljudetosukrajnjega,zaplenomidelagano,ostavljajuistrauzasobom.Aakoza njimaidepotera,ilipakakobijemoglobiti,okreese,ekaivodiborbu.Aakouvidedabitkunemoguizdrati,ondanareujudasesavplenposee,pobije,kako stareljudetakoimlade,asamibeekaovetarilimuve,onakokakoimnaredenjihovizapovedniciilikomandiri,kojeimajumeusobomizvebane,kojezovu dandireri. Imajouvojsciturskogacarakonjanika,slubenika,kojidobrovoljnoiduurat,azanovacsluecarasvakiodnjihetiridanazazlatnik(slui),kojeTurcinazivaju sarahori,astavljajuihkrajonihkonjanikatodolazeprekomora,izAnadolije,iliizRomanije,aimmesecdanaodslue,odmahimplaaju,jernjihovaslubanetraje dugo.imcaropazidamunisupotrebni,nareujedaseraspuste.Atakvihljudibivaokodvestahiljada,kojisenaistinainkaoionizovuahandije.Birajuihod najzasluenijihinajnaoruanijih. Ustouvojsciturskogacarapostojenaroitikonjaniciipograninihriani,kojeTurcinazivajumargaluzi,kojiistoonakokaoionigoreopisanisarahorislue,samoto immanjeplaaju,tj.naosamdanapozlatniksvakomedaju,abivaihponekolikostotina. Privojsciturskogacaranalazesejoinaroitislobodnihriani,kojinikomenikakvuporezunedajuiniodkogaopetnikakvuplatunemajuinitaneuzimaju,ve onakoiduzavojskom.Turciihzovuvojnicima,aovi,hoteidacaruuineuslugu,vodepraznecarskekonjegdetreba,islueimemogu,iradetobiseprimitimoglo, dabizatimmogliuiukakvucarskuposlugu.Ovihistotakobivanekolikostotina,apostavljajuseuporetkuporedkonja,kamila. Kudavojskacarskakrozcarskuzemljuprolazi,nigdenikakvutetu,kakouhranitakoniubilokakvimdrugimstvarima,siromanimljudima,kakoTurcimatakoni hrianima,neinecarskiljudi,pamakartoijednuparustajalo.Jerturskagospodatakoopominjunato,danikakoneepreutatinitiprogledatikrozprsteonomeko bikakvutetuuiniosiromanomeoveku,veodmahstrogokanjavajusvakoga,glavumuodrubljuju.Jerkadasecarkrenesasvojomvojskomipoeuhrianske zemlje,morajuhrianiopremitisnjimdovoljnosvakojakogprovijantaihrane,dabivojskauvekimalaodnjihpotrebezanovac(kupljene),premavaljanomi pravednomzakonuapostaromeobiaju.

Ukakvomporetkuinakakavnainturskicarputasvojeljudenajuri.
Turskicarsvelikomopremomitrokomisvelikomsilomgradoveivaroiosvaja,jerprenotoponeosvajati,onpripremisvegaudovoljnojmeri.Madasasobom nemauvekvelikihtopovazaruenje,zbogtogatoseonitekoprevoze,ipaksvudaimavelikukoliinuhraneisvegatouztoide.Akadopazidasumupotrebni topovi,odmahnareujedaseondeuvojsciilikrajgradaivaroiliju. togodpomislidaosvaja,takoseunapredzatopripremidabimogaobrzodazauzme,jerTurcineradodugojuriajuisvojskomnajednommestudugoostaju,ve svebrzoisilomosvajaju,aakonemoguosvojitizanekolikojuria,odlazedaljeivrloneradooprobavajusreuviesatakvimmestomkojeranijenisumogliosvojiti. IstotakoTurcineradogubevremenaosvajanjemnogihgradovaivaroi,vesamoonihkojisunaprolazima,putevima,abezkojihnemoedaosvojionezemljekoje namerava,atadaosvajajusvelikompredanouivatrenou. Najpresestarajudazidovevarokeiligradskemogudarazbijuiporueiztopova,kojihimajuuvelikomizobilju.Onda,kadnapraverupu,avidedajenjihovovreme dolo,naredicardaseoglasipoitavojvojscidasekonjiikamileisvastokadognajudovojskeidasetakoobezbededasenebionda,kadasesviljudizabave juriem,konjiikamilepogubili.Akadasetoodmahsgalamomuradi,naredidaseoglasi,ispriaioznaidanjuria,inareujedazatajdansvibuduspremnizajuri. Aobino,mal'teneuvek,zatobirajupetanidan,kaosvojprazninidan.Ondaopetnareujecardaseoglasidaesvakokobigodzajuriatodobrouiniobiti obdaren,inabrajajuinaznaujuoglaujuidarovekakvecarobeavadadazakojuuslugunaovajnain:kozastavunazidineiznese,napredtomepainstvokaoda kaevojvodstvo(naznauje),kozaprvomzastavomue,tomesubatvo,itakoodreujedaljejednimaizvesnusumunovaca,drugimaodela.Atogodspomenuto bezproputanjasveodmahinamestudaju,pabilodagradilivaroosvojeilineosvoje. Akadadoeveetogadana,oglaujupoitavojvojscidasutrasviljudiposteidabuduspremnizajuri,tosviradoine,iitavsutranjidannejedu,akadvee doe,tekondaprireujusebiobilnelepeveereicelenoisegostemeusobom,grleise,ljubeise,opratajuisejedansdrugimtakokaodasevieneevideti.A ondanametajulojanezapaljenesveepoitavojvojsciveomagustodasesvetlekaozvezde.Jertoineizsvojepobonostiitojekodnjihuveksiguranznakjuria. Sutradancelogadanaistotakorazgovarajumeusobom,jedu,piju,kolikojepotrebno,alinesuvie,svedoveeri.Ateknou,leposeuredivi,kreukavaroiili gradu,utke,veomatiho,napredujuipomalokaopkopimaizidinamagradskim,noseisasvihstranasasobompletenetitove,vetoiveomavrstoupletene,takoda iznjihmogusdonjeigornjestraneizlazitilestvice.Ajaniari,privukavisekolikomogubliepravokaonomemestugdesuzidovirazlupaniilisrueni,utiavajusesvi toviemogu,iostajuinasvojimmestimaekajudan.Akadaponedansvitati,odmahsvetobdijeponutuiizsvihtopovazidove,tomogujaeigue,dabi oteraliljudesazidina,kulaitd.Aimsepaljbazavri,janiaripoletesalestvicamaisadrugimvatrenimorujemispremomidukagraduilivaroiitukuiseonde junaki,uzvelikuviku,ugomilipomauijednidrugima,probijajuseugradilivaronaudannainiuogromnovelikojmasi,pucajuiveomagustoiustranu,inapred, iuvis,takodauonojhuci,treskububnjanju,barutuiprainiineznasvakogdesenalazi.Iakoseutomehrianiugraduiliuvaroidobrosnabdejuiakosebrane takojunakidanedopustejaniarimadasedonjihprobijuzajedanilinajviezadvasata,ondavedaljeslabe,malaksavajuiprestaju,imorajulako,sastrahomi gubitkomveomamnogoljudidaodstupe,inapadnemogudaizdredaljeodpodneva,jerimvevienemoedostajatidebane,kadjesvuistroeiondamorajuda odstupajuveomaumorni,ranjeniimalaksali. Poslenapadacarodmahnareujedasetopoviidrugaoruaodvukuodzidina,amalaksaleiranjenesve,iubijenekojemogupronai,nareujedastavenakolai nareujedasesnjimaidenapreddabiseobezbedilipogrebi,asamostajenatomemestudoveeri,patekprekonoiodlazisaitavomvojskom,ostavljajuiza sobomdeoljudizatodananjegailinaplennenapadnuljudiizgrada,iliakobizbogkoristiizletelineoprezno,daihoniljudi,kojieseondeblizusakriti,pobiliitd. ZatimakojemakojiTurinobogaljen,tadacarnareujedagasnabdejuhranomisvimapotrebama,damudosmrtibudedobroidanetrpioskudicu.Istotako nareujedasesviranjenicipaljivoleeonjegovomtroku,asvakome,pamakobio,kojijetojunakouinio,nareujedasedaonotomujeobeanobez odugovlaenja,veomapravinoiuzpohvalunjegovogjunatva. PrizauzimanjugradovailivaroiupotrebljavajuTurciistotakoudnalukavstvapaipakonijedinoumnoinuljudiiuizobiljesvojepolausvunaduipoverenjeivele: boljejeimatipuntobolacobinihstrela,negonekolikoosobitihipozlaenihtojest,boljejeimatimnogoprostihljudi,negomalolukavihivaljanih. KadosvajajugradoveilivaroiTurcimarljivo,narazneiudnenainegledajuakobimoglipomouizdajeilikakvimdrugimdogovorimaiugovorimadauzmugradove ilivaroiakadihuzmu,retkoiskoronikadaneodravajuonotoobeavajuinatadajure.Jeroniprimirja,zakletve,ugovoresveodravajudondedokvidedaje tozanjihovukoristidaimjedobro,aniskimneedasesprijateljuju,semsaonimzakogamisledaebitiposluanikoristandokleoniikakoonihoe.

KonstantinMihailovi Janiaroveuspomeneiliturskahronika

PreradaizXVIIveka
IzrukopisaJ
DodatakIIglavi.
OMuhamedupostojiovakvatradicijakodonihhrianskihnaroda,egasamsenasluaoodjednogjermenskogpatrijarha,doksamstanovaouCarigradukraj Sulimanastira,tojestkrajvodenogmanastira(ovajmanastirzatonazivajuvodenitoimapodcrkvomvodu,dokojetrebapostepenicamaii,ionajemaloslanai gorikavaalijetakosilna,daakojesebolesniknapije,onda(bolest)izlaziilijakimznojemiliperinferioraloca,tosamisamiskusiogodine1610).Ovajjepriaoda postojijedanmanastirnajednojgoriuarapskojzemljisvetogaVasilija,gdejeotacovogaMuhamedabiomanastirskipodanik,iposluivaojeonakokakomuje nareivano.SvremenomkakojeMuhamedodrastao,vegajezastupaouposluivanjuipasaojemanastirskekamile.etajuisejedanput,stareinaonogamanastira opaziojenadzaspalimMuhamedomnekakvupoveusenku,madajedanbiovreoibilojesunce.Posmatraojetoaknekolikoputa,itoneviesam,vesuidruga braavidela,smatrajuidajetoimalodabudenetozlo,jerjeutovremebionikakaviugaveglave,egaisadaimamnogomeuTurcima.Dovelisugadotoga, obeavajuimudagaoslobodemanastirskeslubekaoinjegovaoca,daimdapismenupotvrdunasebe,dakasnije,maukakvojsreibio,neepropustitidaimini dobroinstvo.DopustiojeMuhamed,alikakonijeumeodapie,upitaojekakobitotrebalodaseuradi.Naredilisumutadadazamoicelurukuumastilo,dobroi leponapravljeno,(kojetamonepravetakokaoovde)idastavinabeluhartijuumestoprivilegije,toonuini. Mnogotamonjihljuditvrdidatajpeatpostojisvedosadurizniciturskihcareva,sauvanakaoMuhamedovasvetinjaiestoseprepiruJermeniiGrci.JerJermeni sebipripisujuovajpeat,aoni(drugi)opetsebi,jerobestraneimajusigurnedokaze.Grkikaluerikalagurinedajunikakvedacije,aJermenininakojinainne pristajudaprodadu.MuhamedjedaklekodTurakavelikiprorokiizaslanikbojiitakoverujudajebogusedmomnebunanekakvojtablicidavnobiooznaio,najpre daestvoritioveka,zatimdaenasvetposlatiIsusavelikogproroka,zatimdajeuposlednjevremeimaodapoaljeMuhamedasvogaposlednjegizaslanika.Kad videLucifer(kojegazovuIhlis),kojemjejedinombiloslobodnodaboraviuonimpalatamasedmoganeba,ponesenzaviu,dokakvogjedostojanstvaimaodadoe stvoreniovek,dogovorivisesnekimdrugovimasvojim,poeeseprotivitivoljibojoj,zbogegagospodbograsrennaredianelimadagasasvimadrugovima njegovimzbacesneba,odaklejesedamgodinaleteodozemlje,asedamgodinaispodzemlje,aondasesedamgodinamoliopodzemljomdabimubogdopustioda izienadzemlju.tajepotomradioimaotomevelikaknjiga,ukojojimatakomnogoudnihbajki,daseovekmorasmejatiiuditikakomnogouzimajuizSvetoga pismazasvojebajkesvogaludakogaAlkorana.UzimajutvrdnjuizpetnaesteglavejevaneljapoJovanu,kojenekinjihoviuenibesedniciitajunaarapskom.Gde pie:poslauvamuteiteljakojievaspouitisvemuikojiegovoritiomenioniterei,kojesureeneosvetomeduhu,prenosenaneplemenitogMuhameda,kao Mehmedefendija,jedannjihovvaljansvetenik,tojestbesednik,kojije(tu?)stanovaoiDavadpaadujekmeniestoslaoikadjetrebalodadribesedujavnu, ondabiuveknauionekolikoreiizjevaneljanalatinskomnekolikonagrkom,aznaojetakoehaldejski,kojijejezikonnazivaojevrejskim.Menejeestomolio dasluamnjegovepropovedi,ijasambionekolikoputa,kadjemnogoitaoitumaioizarapskihjevanelja.Hristajeestitospominjao,samojegrdiotogahriani nazivajubogom.Kadajeimaodagovorionesentencije,odkojihjeunapredponekolikoreinauio,iniojevelikusmelostipraviosekaodaitahrianskeknjige kojejeimaoipokazivaojesvetoznaitakojetimobmanjivanjempokretaonaroddamnogoverujeunjegovuuenostiuvetinuuraznimjezicima,ikadbiimnaredio daglavomrazbijuzidovecarigradske,verujemdabiuinilito.PonekadjedokazivaogovoreibogjeprekoMojsijadaonaimprecimaknjigezvanetauratkojimasu svisledovalisvedodolaskavelikogprorokaIsusaiduhabojegakadjeovajdoneotakoesobomknjigesnebaposlateodanela,svisuzanjimpolizbogegasu seJevrejiljutiliihtelisuIsusadaubiju,alinisumogli,jerimjeonsnagomsvojomumakao,aonipozvae(uhvatie)jednogaJevrejinaimestoIsusarazapee.Posle njega,kaotojeobeaodapoaljedoaojeMuhamedprorokizaslanikboji,zakojimtrebavekaozaposlednjimprorokomii,jerustupajuijedanpreddrugim, ovomenaemsumestoostavili,aveposlenjeganijedannijedoao,nitiedoi,jerkadIsusprorokbudeknez,tojestsudijasudnjegadana,ondaeMuhamedstajati sdesnestranezauzimajuisezasvojepristalice,azaonekojibisenaliuvelikomzlu,zanjiheFatima,Muhamedovasestra,aenaAlijina(velikaarobnica), raupavikosu,iziiipastisudijipodnoge.Kadsudijaopazinjenualost,stideisevieodnje,narediesvimadaiduuraj.Unebo,kojejebojaprestonica,nita okaljanoneeui.Urajuesvauivanjabitizadobre,oovimraskoimamnogoglupostipiu.Etotakojeovajvrlibesednikpouavaoovice.Ondajeposleumroi ostaviojesedamena,alosnihrobinjasdecomosamabezdecetrinaest.Dobarpastir.Samoetvrtinuteknjigesmatrajuzaistinu.

RukopisN.
Prviodeljak.Opoetkuotomanskihcarevainjihoveporodice.
Iakomnogiletopisciimnogoonihkojisuispisivalihronikeilirazneistorijerazliitoopisujupoetakturski,otkudasusestvoriliikakosuuovekrajevedoli,ipaknija nisampropustiodanapiemonotoznamodsamihpoganika.Otoman,tojestOsman,biojeprostogaradnikogaporeklaioruizemljubaviosedomainstvomu Aziji,uoblastikojuzovuAkJazibiojetatarskogaporekla.ImaojeovajOsmanodsvogaimanjavelikobogatstvo:tridesetplugovamujeizlazilonapoljekamila, konja,bivolaidrugemarveimaojedosta.Njegovjeatorbionainjenodabajlije,kojijezimitopal,aletihladan.Razapeviovajmeuradnicimasvojimupolju,kad bidolovremejelu,onbipodizaocrvenibarjak,dajuiradnicimaznakdajevremejelu.Akobipakkojiodtuihradnikadoaoknjemu,itogabiljubaznoprimioi nahranio,zatosumuoviljudibiliveomanaklonjeniidobroonjemugovorili.Utomeistomkrajuivelajejednaudovicaspahinica,kojajeimalasvojdobardvoraci velikuposadu,gdesedesiloOsmanudajenavratioiproboravionekolikodanakodovihljudi(kojisupotovalinjegovodobroponaanjeibilisudobroznalinjegovo gospodarstvo,pasugaradoprimili).Kadjeotomesaznala,gospodaricaonogamestajeeleladagavidi.NagovoreniOsmantadapoedapregledadvorac,akako jebiougrubomkouhuzarad,nijesesvideogospodariciinaredilajedagapolijupomijamakrozprozor,nazvavigapotsmeljivomaliOsmani,akadtamonjiljudi videekakojenagren,veomasugaalili.Osmanjetakoeveomapredanomisliootomekakoonuuvredudavratigospodarici.Doznavitakojedanputdajeitou onomekrajunaceni,narediojedasenapedesetkonjanatovaredakovisaitom,ausvakidakdasestavidobartap,jerpremaobiajuonogakrajanikogas orujemnisuputaliugrad.DoavitadaOsmansamdoonogamesta,zaustaviseispoddvorcadabigamoglividetikadgajevidelaisaznalaoodlinomitu, gospodaricajenarediladasepogodeonpak,potojepazarenougradu,nijehteodadrivelikucenu.Vozeiondaonoitougrad,narediojesvojimljudima,kad uuugrad,dastovaredakoveskonja,dapovadebrzoonetapoveizdakova,buduisorujem,dapobijuljudebezorujauinivito,zauzeojegradprenotosu seljudiskupili,paondauzevionugospou,odvevijenanajviukulu,narediojedajebacedole,agradjeposvomeimenunazvaoOsmandik.EtoodtogaOsmana poelajeporodicaotomanskihcareva,kojajodosadvlada. Dodatak.

OvajgradOsmandikisadapostojiuAzijiukaramanskojzemljinedalekoodgradaTokata.Onakulaskojejespahinicabaenaimanaroitoguvaraiuvekselepo uva.OvogOsmanaspominjeKromerknjiga,21okogodine1300,list235.IstotakoistariBjeljski(spominje)ovogaOsmanakakojeizgnanikodsvojihTataraoko godine1430.OnaoblastAkJazibilajenedalekoodIkonije,varoiAugurije.

Drugiodeljak.OcarevimakojisuvladaliposleOtomana.
Mustafa,sinOtomanov,uzeojebiokerjednogabegaizAzije,kojinijeimaodrugogpotomstva,pajesvojukersasvomzemljomkojujedraodaoMustafi.Ovaj MustafajeoteoistotakodeozemljeodnekihpoganikauAziji.PoslenjegaprimiojevlastnjegovsinAladin,kojijeprviizmisliopeadijunazvanujeniehajeidaoimje oznaku,belekape,kojenijesmeonikodrugidaupotrebljava,(kaotonidanasnijesvakomeslobodnodanosiistezavoje).Ovinisudavalinikakvedacije,samosubili spremninasvakuzapovest.Istotakonisuimalinikakvuplatu,jersuimalisvojaimanja,samosuhranomsnabdevaniovimasuutovremeposedaligradove.Biloihje dvehiljade,alizaovihcarevasadatosuljudinikakvi,asvesvojeimanjenosenamagarcima.OvajAladinzadobiojenekepokrajinekojesubilepodsusedima.Murat, sinovogaAladina,uzeojevaroBrusuiitavuanadolskuzemlju.Ovajjeizmisliodrugupeadiju,inazvaojeazapi,jertojeveigospodarutolikomuvieljuditreba. Ovupeadijuvaroisnabdevaju,acarimsamoplaaulogorusvakomenadesetdanajedanzlatnik,anjihovimstareinamanapetdanazlatnik,anjihovomvojvodi svakogadanazlatnik.Akadajetopotrebno,ondanareujuvaroimadaihsnabdevaju,kolikokojojzapiu.MuratjeimaosinaSultana,iovajSultansinMuratovje osvojioodGrkanekevaroi,aosobitoslavnuvaroNikenu.OvajSultanjeizmisliodaoduzimahrianskudecu,daihvaspitava,veba,danjimaposedasvojdvoraci svojegradove,adaoimjenazivjeniari,tojestnovavojska. Dodatak. UturskimhronikamaovogaMustafunespominju,veposleOsmanastavljajuprvogUrhanaaposleUrhanaMurataPrvog,kojegaovdeRacstavljakaoAladinovog sina.OvajistiMuratjezauzeoBrusupredajomiporaziojedespotabugarskog,raanskogisrpskogkralja,uhvatioihjeiposekao.OvogajejedanSrbin,kojega hronikezovuBiloviem,pokorivisedobrovoljno,ljubeicarauruku,handaromgajeproburazionaKosovuPoljuodtogavremenahrianskimizaslanicimadre oberukekadprilazecarudagapozdraveilidaseoproste.SultanUrhanjeizmisliodasenosezavoji,jersupretogaTurcinosilicrvenekalpakeijeniehaje,koje ovdeRacspominje,pretvorilisuseugrubeseljake,jersuhrianskirobovipostaliuglaeni,itakoihjeveomamaloostalouAzijiovdesovestranemorananjihovom mestusudrugiioniesepostavitinasvojemesto.Azapaisadabivaonolikokolikoihnametnuvaroimanajvieihupotrebljavajuzamorskuflotu,zatotounedostatku veslaa,morajuionivui,kaotosebilodesilokadjeHalilpaabiomorskizapovedniknaiavinanekolikobrodovainalauknezasavojskogjednogveomatihog dana,ovajsedugosnjimganjao,doknijezarobiokneevskulau.Ondasunanekolikogalija,kojihjesvegabilo37,pobiliiztopovaveslae,takodasunesamo azapi,veidrugiTurcimoraliskoitizaveslaiveslati,inaenebiuinilinitalai,jerjebilavelikainaoruanadobrimtopovima.Janiarisadapotujutogasultana,koji ihjenajprestvorioiizmislioimjaniarskukapu,razliituoddrugih,kakvunesmenikosemnjihdaupotrebljavainosinazivajujekeehazretisultan,tojestkapakoju jepronaaoioblikjojdaosvetisultan.

Treiodeljak. OMuratuPrvom,kakojebiopozvanuGrku.
Grkicar,videidamusebliismrt,uinistarateljemsvomejedinominedoraslomsinuKantakuzena,jednogaodsvojegospode,eleidasinuitavudravuvratikad ovajodraste.Kadjepakdeteodraslo,htelisuGrcidamuupravabudepredatatoKantakuzennijedoputao,vejesameleodadobijecarstvo.Akadjevideoda sudrugagospodaprotivtoga,uzeojesebiupomosultanaMurataidopustiomujedaseprevezenaovustranuGrke.Prevezaviseovajbezikakvesmetnje,zauze odmahjednutvravunazvanuDardanele,akadovosaznaegalipoljskistanovnicineekajuidruge,apotcenjujuiTurkehtelisuihotpuditiodonetvrave,aliTurci, imajuiotomedobarizvetajodKantakuzena,dobrosusepripremili,GalipoljcesuporaziliisamuvaroGalipoljesuzauzeli.GrcirasrenizatonaKantakuzena, kamenjemsugaubili.SultanMurat,zadobiviGalipolje,odmahjeuinioprimirjesGrcimaipoaonabugarskogkralja,kojiutovremeistotakonijebiouprijateljstvu sgrkomgospodomnedoaviipakdoBugarske,uzelisuGrcimadvagrada,paposeviihdobro,vratieseuAziju.

Odeljaketvrti. OBajazitusultanu,nazvanomIldirim,ionjegovojbicisvelikimhanomTamerlanom.
VelikihantatarskinazvaniTamerlangospodarjevelikemoi.NjegovuprestonicunazivajuHajtajiliHehata,leinaseveruzadavnihvremenanjegovavojskaje prelazilamnogepokrajine,odegaimaznakovaidodanadananjegvelikemogilepopoljima,kojejenarediodasenasiplju.Kadanekolikoanadolskihgospodara ovomehanudobegoesaalbomprotivturskogacaraBajazita(kakoih,adamunisudalinikakvarazloga,goniiznjihovihzemaljaaoveimsilomotima,hoteikao drugiAleksandarVelikidaosvojiceosvet),obealisudaeraenjemudasepotineidagasluaju,kaonepokorenomevladaru.Velikihansesaalinanjih,idoes velikomvojskompredturskigradSivasdoavi,zakleoseuAlijinoimedaseneenazadvratitidokneoduzmesveodBajazitainevrationimakojimajenepravda uinjena.Kadoovomesaznade,sultanBajazithunopoeprotivnjegaisukobiviseukaramanskojzemlji,tridanasusetukliaetvrtogdanajebiopotuendonogu. TujenjegovsinMustafapoginuo,asamjebiozarobljensasvojomvenanomenomisasvimbogatstvom.Dreigahanutamnici,jedanputjeposmatraonjegovu oholost,jerjebiouobraen,pajenarediodasedovedenjegovaenaidrugeenetosukrajnjebile,asamogBajazitadapostaveblizuvezanogukavezuinaredioim jedanjemuuinat(tomujebiooholoodgovorionapismakadmujepisaozaKaramanovogsina),staviprednjega,njemuinjegovimljudimatoepie.KadBajazit ovovide,postadeveomatuanioboriviglavudole,nijehteonatodagleda,govorei:"Nijeuredunitijepristojnodaovektakoini,osobitoakojesilan,komeniko nemoenauditi".KadTamerlanovou,saalimusenanjega,inaredividaseeneizvedu,narediojedaovogasamogdoveduizkavezaknjemuiljudskijesnjim razgovarao.Meutim,paetosupobegleizbitke,izabralesusebizagospodaranjegovasinanazvanogEmirsulejman,kojegajeAlipaaVezerodveoizbitkeiu JedrenuustoliiodrugisinsultanMehmed,imajuipetnaestgodina,stanovaojeugraduAmaziji.TreisinMusaietvrtiIsaposvadiesemeusobom,ubiovajonoga idoaviuBrusu,MusaondezasedeakadovosaznadeEmirsulejman,poeuBrusu,aMusa,neekajuiovogapobeeuKaramanovuzemlju,zakojimsenadade Emirsulejman,alionajneekajui,uzpomonekihljudiodeuvlakuzemlju.Kadrumeliskevojskeovosaznadoe,svepristadoeuzMusuiotpratiegauJedrene. OvajjeposleubiosvogabrataEmirsulejmana.AliseniMusanijepresedeonamiru,jernekepaevideidajebionesposobandavlada,poslaeprekomoraugrad AmazijupoMehmeda,aMusa,bojeiseovoga,poseojedobromoredasenebimogaoprevestinaovustranualioneistepaetosueleleMehmeda,poslaetiho izaslanikecarigradskomecaru,moleiidajuivelikedarove,dadopustidaseMehmedprevezeiznadCarigrada,tocaruini.KadovosaznadeMusa,onpobeeu srpskegore,gdegauhvatijedanodnjegovih,idovedeMehmedu,ibizadavljen. Dodatak. BajazitIldirimjeistotakonajprereiodasezadavljujumlaabraaprvoroenomeposlenjegajepotvrendrugizakonFetva,danijedansultannemavenaneene, vedastanujesamosrobinjama,itozbogonesramotekojujenaneoTamerlanBajazitovojeni,zatosadakadturskicarideurat,neuzimasasobomnajbolje sultanije,tojestonekojeimajupotomstvosnjimsusamodrugedveilitrizanametanjepostelje.Tamerlanjeostaviotutaitmaznakovasvogaboravkauovim krajevima,jerjeveomamnogoljudiodnjegaostajalonaonojstraniDunava,udobrukimpoljimasviTatarisunjegoviostaci,izatotamoretkobogaprikakvojprilici spominju,vesamoAlijuikadtamonekozanetomolinetrebadamoliuimeboga,jerneenitadobiti,aliakobrzokae:"AkoAlijuvoli,uinimito",odmahe

radouiniti.IovdeunaimkrajevimapoznajesedasubilioviTamerlanoviljudi,jerje1628.naenkodPotiljiaupoljunovacsnatpisomTamerlanovim,uloncu,iod ovognovcajejedanuoblikuestakaimenibiodaog.AdamLipski,tarnogorskistarosta,kadajeuvaenigospodinukrajinskivojvodaLjubomirskitukaoTatarekod GospodarskogUaiIslamGireja,sultana,uiniosunjemgodine1629,kojiseisadauva.UturskimhronikamaserazliitopieoovomBajazitu,jernisuhtelida ljudiznajuovunjegovusramotuodTamerlana,alionesvae,kojeovdeRacspominje,kojesunjegovisinoviimalimeusobom,irokosuopisane.

Odeljakpeti. OMuratuDrugominjegovojsrei.
PoslededaBajazitastupiojenavladuturskicarsultanMurat,kojije,misleiveoCarigradu,nainioprimirjesdespotomStevanom,kojijepotomkratkovreme iveoovajdespotjescaremZigmuntombiodobroidolaziojeuBudimkadjehteo.ZatomujecardaouBudimukuu,ukojojjezakraljaMatijestanovao arcibiskupostrogonski.PotomjedespotnasamrtidaoBeogradcaruZigmuntuasvojudravujepredaosvomesestriuuru,aliuskoropotomturskicarjeoteo UgrimaBeograd.OvajsultanMuratjebiouzeozaenudespotovuerkupoimenuMaruutomeprijateljstvudespotjeospremiosinaGrgurasasvojomerkomcaru, acarjeobeaodamuneesmetatiunjegovojdraviiuzidanjumanastira,kojijedespotvebiozapoeojomujepovrhtogadopustiodasebisazidajedansiguran grad,posleegajeosiguranidespotzidaogradSmederevokadaturskicarovosaznade,prenotogajezavrioihranomsnabdeo,narediojedasedespotovsin Grgur,njegovurak,baciutamnicuidaseodvedeugradDimotiku,asamjepotomkrenuosvojskomnaSmederevo.Kaddespottou,ostaviviuSmederevusina Stevana,brzojeotiaouUgarsku,kraljuVladislavu.Turskicar,doavipodSmederevo,izmuivigaglau,zauzeogajepotom,adrugogsinadespotovogStevana, kojijetamougradubio,baciviutamnicu,posladrugomebratu.PosleovognapadasultanMuratzavladaitavomraanskomzemljomigradovima,avrativiseu Jedrene,carnaredidaseobasinadespotovaodveduutamnicuprekomoraugradTokatotomenjihovasestraienaMuratovanijeznala.Potompoganikposlatihou Tokat(nareenje)daseobojicioiizvade.Kadasetorazglasilo,molilajesplaemzanjih,omekannjenommolbom,carposlautrkudaseneuinito,alijevebilo suviekasno,paipakjenarediodaseionometojebiozatoposlatoiizvade,adespot,buduikrajkraljaVladislava,oplakujuisinoveidravu,stalnojemolio kraljadamupomogne. Ondajeletagospodnjeg1441.ugarskikraljVladislav,skupivivelikuvojsku,junakikrenuonaturskogacaraMurata.BiojesnjimidespoturaVukovi,kojisu sezareklidasebezbitkesTurcimaneerazii.Ilisutadazajednoprekoitaveraanskeibugarskezemlje,svedoblizuvaroiPlovdiva.Tamoihjeturskicarpresreo ugoramainijeimdaodapreukaPlovdivu.Tegore,ukojimasusesrelevojske,zovuZlatica,anekiihopetzovuGvozdenaVrata.KadvidekraljVladislavdaproi nemoe,narediojedasenazadvukukola,jerjebilotekoobrnuti(ih)bezteteutesnacu.Ivrativisetako,poekavaroiSofiji,avejetobiloujesen.Nemogui ondedaostaneprekozime,vratisenazaduraanskuzemlju,spalivivaro,alikadsudolidovaroiPirota,dojuriuhoda,javljajuikraljudajecardoaouSofiju, spaljenuvaro.Ondajekraljnarediodespotudasasvojomvojskomostajepozadi.KadasutadadolidoplaninezvaneKunovica,akraljjevebioupoloviniplanine, uhodesujaviledespotudaTurciiduzanjima,zbogegadespot,javiviodmahkralju,zamolidaostavipeakekrajkola,adasamskonjanicimapohitaaliprenoto jekraljprispeo,vejebitkasTurcimabilapoela,papotojekraljpojaa,Turkedonogupotue.Tujeubijenjedan(zapovednik)kojijeutojvojscibiona carskomemestunjegovgrobsesvedosadnalaziuvaroiciTajanice.PobedivitakokraljVladislavpoganike,veseokreteuraanskuzemlju,hoteiondedaostane prekozime,analetopaksbojompomoidaseokreneprotivTuraka,alikadsudolinapoljeDobrigi,pristiglisuizaslaniciturskogacaraimolilizaonusvoju gospodukojisubilisunji,obeavajuidavratidespotuitavuraanskuzemljuSmederevoidrugegradove,kaoiobasina,GrguraiStevana.Posavetovavises despotomisdrugomgospodom,kraljVladislavprimitoizaslanstvo.Posletogajeturskicarposlaojednogagospodina,poimenuBaltaoglua,davratiSmederevoisvu raanskuzemljudespotudovezlisuistotakoiobaslepadespotovasina,apotomsuputeniodmahisvicarskisunji.OduzevitadakraljVladislavraanskuzemljuod poganikaunainivisnjimaprimirjesazakletvomnaosamgodina,vratiseveselopobednikiuUgarsku. Turskicar,stideisetonijebioutojnevolji,napustivipotomcarstvoipredavigaMehmedu,svomesinu,stupiureddervia,kojiimajutakvopravilodanagiibosi hode,odenuviseujelenjuilisrneukou.Drugiimajupremasvomeobiajuhaljineodabajlije,gvozdenimlancimaseopasujuunakrst,brijuglavu,rasplodneudove noseokovanemesingomiligvoem,ognjemsepeku,britvamasereu,nepijuvinonitiikakvukiselinu,zaruakprose,aakoimtoostane,razdajuuimeboga,za veeruistotakonitasvojenemaju,vepomestimaskitaju,kaolude.Svakogadanaoveernjuigrajuiduiukrug,stavivijedandrugomerukuokovrata,klimajui glavama,poskakujuiveomaglasnouzvikuju:LaIllaIllaAllahovonjihovovikanjerazliitimglasovimadalekoseujeovuigruzovusamah,kojusadatrajukao svetinjuikaoveomadobruslububojuunjojsetakosilnomue,daaksnekihpenatee.Uovajredjecarotiao,smatrajuidanijedostojancarstvatonijelino bioubici. MuratovsinsultanMehmed,imajuiocameuderviima,samjekrenuouumedalovizverinje,zanemarujuisvakuvlast.Ovogasujaniarirunoprimiliipotosu imalizadranuplatuzavieodpolagodine(jertamonasvakuetvrtinugodinedajuplatu),bacilisusenadvorovevezira,alivaroinisupoinilinikakvutetu.Onda skupiviseugomilu,kretoemladomecarutamogdeselovomzabavljaoipohvatalisukrajnjegasvugospodusavetnikesamcar,neznajuirazlogbuni,uvelikom strahuizieknjimagovorei:"Milijaganjci,tavamsedesiloizatotoinite?"Odgovoriemu:"Desiloseto,srenigospodaru,zbogtvogravogsavetaitoseza vaihpredakanikadnijedeavalozatoznajte,dokjeotacvaividokebitiiv,vasneemodanambudetegospodar".Ondaimdaderedaeodmahposlatipo ocaidaeimplatudatiurokuodtridanaadabisetopreutiali,poveaoimjeplatupopolaasprednevno.KadjeotomejavioocuuIkoniji,kakojaniarinee nikomedabuduposlunidokjeoniv,idatrebatobremoedadoe,napisaojetadaMurat,kaolukavutojstvari,kaoizdajstvo(?),narediojejaniarima:"Ako menevoleieledadoem,nekaminajednomemestunainebogathladnjak".Kadtoue,janiariradoisvelikimveseljemodjurieuumedapripremezelenilo. Razapevipotomlepator,ukrasivionimzelenilomvelikitrg,ekahuradosno.DoaojeondanaonomestosultanMurat,doaojezanjimistotakoinjegovsin Mehmedsasvomgospodom,moleimilosreidaimovukrivicuoprosti,tojeonuinio,govorei:"Opratamvamto,alisetogadrugiputuvajte.Ti,sine,sauvaji potujjaniare,tojetvojedobroiitavetvojedrave".TakojesultanMuratponovomoraodabudecar. Dodatak. SultanMuratjepostaobiodervi,tojestredovnikovihpravilaoniimajuetiri,asvakopraviloimasvojenaroitepraznovericeigluposti.Jerjedniidubosi,bez pantalona,uiskrpljenimmantijama,svisokimipljosnatimkapamaodabajlije,uokvirenimunakrstneimzelenim.Namantijamasuskutoviistotakozelenoopiveniniu ceremonijamaseneslausdrugima.Drugopravilojetopriplodneudovezatvarajuunekakvogvoeilipakmesing,zavetujusedabuduistiipotujuidruge ceremonijerazliiteoddrugih.Treepravilojetokoseputaju,nitanegovore,iliretko,zabavljajusefrulama,svirajuinanjimaalosnemelodije,ljudezabavljaju, snovetumae,izmiljajuigovoreraznepesmeiodravajuistotakonekeceremonijekaluerskeoddrugihrazliite.Svakoodovihpravilaimasvogpretka,kojega spominjuspotovanjem,uizvesnovremeobilazenjihovegrobove.Ovajred,ukojemjecarbiouIkoniji,imastareinuiknjemuodlazeizovugahazretimevlana,a samiseponjegovomimenunazivajumevlenilerovisutupostavljeninapredioniodravajusama,tojestmorenjetelaskakanjem,vrtenjem,potskakivanjem, hukanjem,daakponekadpadajuionesveujusedeavasedaiumiru,akonatojceremonijiumre,smatrajugazasvetiteljaisvelikomceremonijomgasahranjuju, dotiuisenjegovatelapotompohaajunjegovgrob.Meuenamaimatakoetakavredimajuistotakostareinu,kojanjihistotakoimaradimolitavaseskupljaju kodnje,aonaimpripoveda,asvesluaju,ondaistotakoobavljajusama,tojestzamarajusenaistinainkaoidrugi,alijemalomeunjimatakvihkojebibaiz verskogaratamoile,vejednaradidruge,jersutakozaljubljenejednaudrugu,damukaracnikadnemoetakozavoletikaoonemeusobom,[1]takodadoludila dolazemnogoseizlauopasnostijednazadrugu,asvakaodovihkojaumedasezahvali,odbacujuivremenomovo,ovekasehvata,itakokaotosumukarci Sodomljani,takosuiene.TakvasupravilauTurskoj.

Odeljakesti. OkraljuVladislavuinjegovojbicikodVarne.
KraljVladislavjeimaoprimirjesturskimcaremnaosamgodinaakadvideegospodaduhovnicikaoisvetovnjacidajekraljprviputsrenoproaospoganicima, nagovoriegadasTurinomnebudeodranoprimirje.Aistotakoizvezdoznanci,gledajuinasvojekrugoveaivitezovipijuivino.AJanko,Matijinotac,budui vojskovoa,ubediojekraljautodaesrenoiuspenoratovatiprotivTuraka,iotadsepoekraljVladislavsprematidakrenenaTurkeletagospodnjeg1444,a poslaidespotudamupomognedrutvomprotivpoganika.uviovoizaslanstvo,despoturaseveomarastuiiposlakraljusvogaprijateljaDimitrijaKrajkovia, znatnogagospodina,sovimreima:"Milostivikralju,jasamseoslonionatvojuprvure,sakojomsimebioostaviodabezmogasavetaneenitapreduzimatiprotiv poganikaneznamkakavjetosavet,kadneedavodiraunaotomeitakoiznenadnobezpotrebehitadanapadnepoganike,izatoznajdajasadaninakoji nainnemogubitispreman,jerznadobrodasamopustoenuzemljudobiodavladamimoramnekegradoveponovozidatiiprovijantomsnabdeti.Zatotemolimda sadaovajratostavisvedoonogvremenakadauseijaspremitizatvojepotenjesapedesethiljadaljudi,ajasamspremanglavusvojudapoloimzatebeisaim budemmogaoizmojeriznice,houdapomognem,tosadanemoguuinitiisavetujemtvojojmilostidasetogarataokani.Uonovremejahoudabudemvo,kao tosamiranijebio,ipritomesbojompomoihoutakodapovedemdaodnesepobedunadpoganicima".KadajetokraljVladislavuo,hteojenjegovsavetda poslua,alivojvodaJanko,buduikrajkralja,zasmejavise,rekaoje:"GospodineDimitrije,vidisedajetvojgospodarjevtinoproao,zatosavetujedasemanemo poganika".(OdgovoriDimitrije):"Mojgospodarvernosavetujekralju,aodtoganitineeimatikoristi".NarediojetadakraljdespotuprekoDimitrijagovorei:"Ako poemuovajrat,biukodvasuSmederevusmaloljudi,paemosetuporazgovaratiosvemuvaljano.Kaddespotovou,pripremaosedadoekakraljakakovalja saatorima,sprovijantom,sodelimaiizvrsnimpalatama,odkojihjejednabilaunutraveomaukraenaslikama,zlatomibiserjemizvezenimiskiena,ustojepripremio lepekonjeimnogodrugihstvaridaobdarikralja.ZatimjekraljVladislavsasvomsvojomsilomstigaodoBeograda,aodatlejedoaouSmederevodespotuistajaoje predgradom,buduisvakojakodobroraspoloen,doksevojskaprebacilaprekoDunava.Darovaojedespotkralju,poredostalihpoklona,pedesethiljadadukata, moleiveomapritomedastimidenazad.AliJanko,pretekavikralja,ree:"Nemoevedabudedrukijenegodasekreenapoganike".Pogledatadakraljna despota,adespotpaknakralja,jerjeJankoimaovievlastinegokraljibiojepakostannadespotatojeskraljemdobroiveo.Krenuvisetada,kraljVladislavje iaoporedDunavadovaroiVidina,inarediojedaseopljakaispaliodatlejeprolaziodalekokrozTurskudopoljazvanogVarna,kojeleiblizuCrnogaMora.A tamojeprispeoiturskicarMurat,akadsesastadoedveratnikesile,hrianskaipoganika,poelajebitkauponedeljakkojajetrajalatridana,zahrianetako srenadajesvakonjicapoganikadonogubilapotuena,anabojnompoljujeostaosamosamcarsjaniarimaakadjaniarivideesvojupropast,vesubilipoeli daodlaze,dreimeusobomcaraalikadvideejednomestopodgorom,kojajebilaslevestranebeguncima,[2]klisurastoisdubokimudolinama,okokojihjebilo velikobunjeivresovina,zaustavilisusemeunjima,inakidaviodmahvresovine,pozaklanjalisunekamesta,avejebilopredvee.Misleidasejaniariviene moguspastiJankojenagovoriokraljadasasvojimpukomsamnanjihudariradilineslave,tojekraljbezoklevanjaiuinio,videidasusvebilipeaci,pa pobacavikoplja,brzosujahali,hoteiihkonjimarazbitiipogaziti,nepoznajuinimaloonejaruge,ukojesujednipopadali,adrugesujaniaripobilistrelama.Tamoje islavnikraljVladislavostaouonomeklancu,aJankovojvodajebezikakvesmetnjenazadumakao,jernijebilonikogakobigaimaogonitibogprotivpoganika,nai uvasuSmederevu".Adespotjeodgovorio:"Nekaidesmilimbogom,akakoonnamamisli,takonekamugospodbogda".Poslaojepotomgubernator(poruku) despotudagapropustibezbednoprekosvojezemljenaKosovoPolje,tojedespotuinio,naredividaserazglasidasesvudapremagubernatorupokazujedobra voljakaonjemusamome.KadseondasastaevojskenaKosovuPoljuikadgubernatorvideucaravelikusilu,napisaovakvopismo:"Care,nemamtitakomnogo ljudikaotoihtiima,alikolikoihje,svisudobriijunani".Odgovorimucar:"Janko,jauvekvievolimdaimampuntobolacobinihstrela,negosamopetzlaanih", Ipoelajebitkauetvrtakujutru,azavrilaseusubotupredveernjem.Poganikakonjicajevebilaskoroporaena,alijegubernatorpohitaonajaniaretamoje poraendajejedvasnekolikoljudiutekaoupokrajinukojuzovuZagorje,gdejeStevanSamoevibiogospodar.Ovajjedoveogubernatoradespotu,alidespot, bojeiseturskogacara,nijegadugodraokodsebe,vegajeobdarioipustioslobodnodaideuUgarskunasvojunesreuaveodavnovele:"Neinizlome dobra".PosledvegodineumreturskicaranjegovsinMehmedpostadecar.

Odeljakosmi. OMehmeduMuratovusinuiozauzimanjuCarigrada.
CarMehmedjepoocusvomMuratusrenovladaobiojeveomalukav,pajeizaprimirjaprevariokogagodjemogao,overisemalobrinuo,akadgajekozbog neegkorioodmahbiskoiokaopomaman.OvajjeposlaodespotuenusvogaocaMurata,maehusvoju,injegovudevojku,Maru,otpremivijepotenoidaojoj jedvepokrajine:ToplicuiDuboicuinainiojesdespotomdoivotnoprimirje.AnjegovsinLazarnikadnijesmeodasmeta.Izrekaojetakoecardamudajudanka petnaesthiljadazlatnika.Svemuovomedespotsepokorioiiziaojetomeususret.KadtoueRaani,nisuodobravalidespotu,jersuznalidacarovoprimirjenee odravatiiposlalisudespotu(poruku)dasnjimnikakvoprimirjenepravi,jeronhoedaprevariilitebeilikogadrugogakopobedi,ondaebrzobitikodnas.Asve jetobiloistina,jerjeonzatonainiosdespotomprimirjedabibioodnjegasiguran,adespotjeodgovoriosvojojgospodi:"Moramtouinitiprivremeno,jerJankune verujem".Aevokakojebilotoprimirje.Nainiviprimirjesdespotom,nainiojeodmahisagrkimcaremnapetnaestgodina,dagapotpunoivernoodrava.Poto jenainioovoprimirje,krenuojenajednogakneza,kojegazovuKaraman,starodavnogimonogvladara,nekigovoredajetobiopotomakDarijapersiskogkralja oduzeviovomenekegradoveivaroi,vratiosenazad.PotomjecarMehmedskupiovelikuvojskuipustioglasdakreenaKaramanovuzemlju,askupiojesasobom svakojakihmajstora,drvodelja,zidara,kovaa,krearasasvakojakimalatomkakavjekojemzanatupotrebanikrenuojekaSvetomeoru,pokazujuikaodahoe iznadCarigradadaseprevezeprekomorasitavomvojskomupristanituSvetiore,petitalijanskihmiljaiznadCarigrada.Kadonamostie,zaustavisenamorsko) obaliiodmahnaredimajstorimadapremeregradisampoenositikamenjekadovovideeostali,latiesetakoenoenja.Narediojedasedrugastvarsprematoje moguebreinijesekrenuoodonogamestadokgradnijevebiozavren.Kadvideeto,Grcimuhtedoenedatiovajgradkadontou,poslanjihovomecarui zamolidanebudeprotivtoga,"jeretajgradbitizavaeizanaedobro,jerjevelikaalbaodtrgovacakakosevelikazloinstvadeavajuodKatalananaCrnomina BelomMoru.Ajahoutodaspreim,dabitrgovcimoglivoditisvojutrgovinu".Kadgrkicaruovuporuku(jersuizaslaniciiGrcismatralidaeimseprimirje drati)pustietakocaraiostavieganamirudazavrigrad,alisusvakakomislili,akobicarbrzoodstupio,ondabioniimalivoljudagradopsednuiposednu.Alioni ovakoaturskicardrukije.ItakoGrci,oslanjajuisenapoganikoprimirjenisuseniemnadali.TakosubilisigurnidasuTurciprolaziliugradiizgrada,aGrcinisu nikakvusmetnjupravilinjihovojvojsci,pijui,jeduiibuduiuvelikojsigurnosti,akadcarzavrigrad,nazvagaJeniHisar.Atadajoturskicarnijeimaouopteljudi prisebiinarediojeondadasegradiuumitridesetgalija,etiriitalijanskemiljeodmorskeobale,anekikojisuzatoznali,smatralisudacargluporadi,govoreikako nijemogunodaihmoeposuvuprevestidomorabezteteaosobitozatotojebrdovitkrajbio.Tadajecarporuiodespotudamupoaljehiljaduipetstotinakonja (tj.konjanika)premaugovoru,govoreidahoe,potojezavriograd,dakreneuKaramanovuzemlju.ItakojedespototpremiojednogavojvoduJakuBreiia, ocaonihJakia(kojisubiliuUgarskoj)sonihhiljaduipetstotinakonja,neznajuikakvajenameracareva.Acar,potojedovriograd,negovoreinikomesvome, nitiprimirjeotkazujui,pustibrzekonjanikekaCarigradudabiju,ubijajukogagodsretnusvedosamihopkopa.UonovremejetakoebilouvaroidostaTuraka, kojiotomenitanisuznali,itisusvitamopobijeniodgraana.Ondajesamcar,prispevisasvomsvojomsilom,opseoCarigrad.uvitogospodinJakasonim ljudimatosuoddespotabiliotpravljeni,htedoesevratitinazad,alismobiliopomenuti,akobismotakouinili,naputubismoimalidabudemouniteni,zatosmove moralidaidemokaStambolupaipaknaapomonijeTurcimamnogopomogla.AlinamjepokazanomestopredJedrenskomkapijomitusmostali.Ondajecar narediodaseonelaeopremeudnoiveomaizobilnoiskupoceno,tosubilepravljenenagori,emusecelavaroivojskaudila,jerjenainjentolikirovdabiseu njegasmestilagalija,dnoovogarovapokrivenjedaskamaaonelojemdostadebelonamazane,ustojeudeenotakodaljudiirazliitamarvamogusigurnoiiobema stranamarova,vukuitegalije.Kadjeondadolovreme,naredividasespremejedra,podiglisuihgore,aondajenekolikodesetinahiljadaljudi,kaoibivola, krenuvi,vuklosvakugalijunadoleuCrnoMore.Videito,Grcisubilihtelitodaspree,alinisumogli.TakojeCarigradosvajansmoraisuva,jerjeturskicar

takoedaodasenapravimostprekomorskogrukavca,kojijemeuGalatomiCarigradom,ijajeirinajedanstrelomet.Boraviojetadacarkrajvaroiosam nedelja,tukuineprestanoizvelikihtopovatakodasuzidovibilirazbijeninapoladui.Jerjeovavaroimalaimnogokulaidobrezidove,alikakojesamaposebi velika,nijemogaogrkicarsvezidovedaposedne,kakojebilopotrebnopaipaksenaonomemestugdejebiozidrazbijengrkizapovednikdostadugobranio,ali kadjebioubijen,janiariseodmahohrabrieiupadoenazidove,azanjimasvasilapoganika,tukuiisekuisvakogkogasudohvatilisvedotrganakojemse zaustaviosamgrkicarshiljadompeaka,nemoguiviedaspasesvoje(ljude).Tususebranilisvedotledokihjetrajalo.Tujeubijenisamgrkicar,kojemuje jedanjaniar,zvaniSarila,odrubioglavuidoneopredcara,gdejeutovremekrajcarabiojedanGrkpoimenuAndrija,kadzapitaeijabitoglavabila,onree: "OnajeDragaa,mogagospodara".TadacarobdariobilatoonogajaniaraidademuEgidiskovojvodstvo.ItakojeCarigradzauzetpomouizdajeIIlanog poganikogprimirja.Itujebiokrajgrkojdravigodine1453,usredu.Sazvavisvojsavet,turskicarjenarediodasenajpreraspitajuoprijateljimairoacima grkogcaraDragaapajeonekojisuihpronali(jernisukrili,nadajuisemilosticarskojnajprepitaozasakrivenoblago,pakadjeovopokuio,narediojedasve oneiPaleologeposekuaenskueljadjerazdaosvojima.OndasuGalaani,kojisubilinainilisturskimcaremtakvoprimirjedaseonimorajunjemudobrovoljno pokoritiakobiosvojioCarigrad,spouzdanimdogovoromsudonelikljueveipredalicaru.Ostavivinjihnamiru,okrenuoseonnadrugegradoveivaroi,kojejebez mukesvezauzeo.

Odeljakdeveti. KakojeturskicarMuhamedprevariodespota.
Odmoriviseprekoleta,turskicarjeprevariodespota,neotkazujuiprimirjadespotuinjegovusinuLazaru,kojejebioobeaodaeimvernoodravatidosmrti,a ongajesamodotleodraodoknijezauzeoCarigrad,jergajeupravozatobioinainio,tosebojaodamudespotutomenebismetao,aliimjesamoosvojio Carigrad,utkekaolukavipas,krenuojesvojskomuraanskuzemljuuvito,Raaniobavestiedespotagovorei:"Mismogovorilidaenasovajpoganiki izdajnikprevaritiitakonekatijeznanodajeovonaamisao:damuseodupremo,aimamovejednuvojskuuDuboiciadrugukodSitnice,jervievolimoda izgubimoodmahglavesvoje,negodanaeeneidecurazdeljujepoganicima.Itakotemolimo,dolazinamupomotobremoeisatovieljudimoe". Razabraviovo,despotimovakonaredi:"Tekomijesadadavamdoemupomo,jerkraljaVladislavauzemljinema,kojibimiradopomogao,zatoseostavite toga,pamakarseipokorili,ondaujasbojompomoigledatidavasoslobodim".KadtadadoeturskicaruKonstantinovuzemlju,napoljenazvanoegligovona graniciraanskezemlje,uvioljudimakrajSitniceiKisline,etirinedeljejeekaoneznajuitadaradiinakojubisevojskupreokrenuo.Ondaoniljuditosubili krajSitnicekaozasedaudariejunakinaturskuvojskuimnogoljudiivrlegospodepobietakodasuTurcipriznavalidasenikakonisunadalidaeodtakomalo ljuditakovelikegubitkeimatialiposletogakretesamcarsasvomsilomnanjihipognaviih,krajjedneplaninenazvaneTrapanijasveihporazidajemalokoumakao. TamojejedangospodinraanskiNikolaSkobaljisasvojimstricemuhvaeninakolacnabijen.OndajecaropseovaroNovoBrdo,gdejesrebrnaizlatnaplanina,i podogovorudrugihuzeoje.Kadasepakvaropokorila,naredioje,pozatvaravikapije,daseostavisamojednakapijicanadvodom,krozkojusuizvelisve domainesasvimaslugama,kolikoihjekoimao.Acar,stojeiondesasvojima,naredidaseodvajajudeacinajednustranu,aenskaeljadnadrugustranu(u kuamaipaknikomenijedirananijednastvar).Kadseovoizvri,odmahjenarediodaodlinijeljudeigraaneposeku.Deake,kojihjebilo312,uzeojenasvoju stranu,aenskueljad,kojejebilo704,razdaojemeupoganikeostalesupustiliuvaroiitavesuvratili.DeakejenarediodavodeprekomorauAnadoliju,gde samijasadvojicommlaebraebiouzet,igdegodsmosezaustavili,uveksmomislilidapobegnemo.Kadsmotakobilikrajjednogasela,nazvanogSamokov, utekaosamjasadvadesetoricomdrugih,alisunastakodugogonilipoplaninamaiumamaitraili,dasunas,kadsunaspronali,povezaliimuilivukuinasza konjimadajeudokakosuunamadueostale,pakadsudrugidalirezanasdaneemoviebeati,ondasunasmirnovodiliiveomapaljivouvali.Oduzeojetada pritomenapaduMuhameddespotuskoroitavuraanskuzemljusvedoMorave,samojeostalonetoodMoravedoSmedereva.VrativiseuJedrene,carjeod izabranihdeakauzeoosmoricuusvojulonicu,koji,dogovorivisedagaubijuzanonestrae,pripremahusezatogovorei:"Akoovogpoganikogpsaubijemo, oslobodiemoitavohrianstvo,akopakdrukijeispadne,postaemomuenici".Kadsuondaodredilivreme,bilisusviupripravnosti,imajuiveorujesakriveno podhaljinama,ajedanodnjih,neplemenitiizdajica,kojisezvaoDimitrijeTomai,kazacaru.Odmahjecarnarediodaihuhvateidaihdovedupredanj,akadkod svakoganaeoruje,pitaekoihjenatonagovorio.Rekoedanijeniko,vesamovelikaalostzaoevimaimilimprijateljimanaim.Ondanaredicardadonesu kokoijajajaidaihstaveuvreopepeo,potom,izvadivivrelaizpepela,narediojedasesvakomeodnjihpojajepriveepodkolenadabikmseileupalileizgrile. Ondasuihvozilinakolimaprekomora,neskidajuionihjaja,godinudanakasnijepaknarediojedaseposeku,injihovatelasmonasnekolikonousahranilikraj pustogamanastira,kojinazivajuGrunezgio.Aonogatojebioopomenuocaranainilisuvelikimgospodinomnadvoru,alijegospodbog,zbogneplemeniteizdaje,na njegabiopustiotakvubolest,daseosuiokaoslamka,potomjeizdahnuo.NjegovoimejebiloturskiBajdar.Odtogavremenacarnijehteodaimanijednog raanskogdeakaulonicialijedrugimamukeoznakenarediodaposeku,dabiodnjihimaoukopljenikedamuuvajuene.

Odeljakdeseti. tajegubernatorJankouiniougarskojzemlji.
USmederevujebiovelikipomor,zbogkojegajedespototiaonaplaninublizuBeograda,tamojestanovaouatorima,izbegavajuizarazuinijeimaosasobom mnogoljudi,samosinaLazara.Ondaonposla(poruku)Janku,gubernatoruugarskom,kaoiMihailuSilaiju,kojijevladaouBeogradu,traeiodnjihdatamomoe imatispokojanstannaonomebrduza(izvesno)vremeonimuovoobrekoelaljivo.Itakodespot,osiguravisenjihovomreju,otpremidvoraneileaeonde bezbedno,niegsenebojei.PoslenekolikonedeljaizjahaMihailoSilaiizBeogradasnekolikostotinakonjanikaiudarinounadespotaiotseemudvaprstana desnojruci,pauhvativiga,odnesegauBeograd.TamojemoraodaseotkupizastohiljadacrvenihzlatnikaimoraoimjeostavitisvojuenuJerinu,asamjeotiaou SmederevodabitusumupripremioidaojeredaetajnovacbezodlaganjadatinekakvomevitezupoimenuGalvanu.AiGalvan,imajuinekolikostotinakonjanika, dojahauSmederevoponovac,kojedespotodmahnaredidamudadu,aRaani,aleisvogagospodara,skupiesetajno,bezznanjadespotaisinanjegovaLazara,i pojahaeususretGalvanu,panapavinanjegoveljudepotukoeihdonogu,apotomiGalvanaubie,iuzevinovac,otilisunekuda,anikonijeznaokudasuse uputili,nikojebio.uviLadislavzatakoneplemenitingubernatoraJankaiMihailaSilaija,dasutakvuneprijatnostuinilidespotu,aomujebiloovoga.Naredioje tadakraljdadespotovuenupustebezikakvesmetnjeibezsvakoguznemiravanjaibilajeputena.DespotasupotomRaanimolilidaimoprostitosunovacuzeli beznjegovaznanja,aonsevrlostrogoponeo,dasusesamkraljLadislaviknezceljskizauzimalizanjihdaimseoprostiadonesavicelusumu,potpunusujevratili despotu,kojijujehteoposlatikraljuLadislavu,aliovajovonijehteodauzme,govoreidaonnemanatajnovacnikakvihprava.Ipakmujedespotposlaokaodar pedesethiljada,zbogegamujekraljdaobiojedangraduUgarskoj.Itakosezbogtakoneplemenitihdelagubernatorovihmnogozlogabilostalo,jerjeknezceljski bioubijenodJankovogsinazatotoseJankobojaoizdajstvazbognepravdenanetedespotu.AgradSmederevosdrugimgradovimaposlesmrtidespotoveiLazara, njegovasina,prelisuurukebosanskomekraljuTomau,jerjeimaozaenuLazarovuerku,alisevrloslaboponeouodbrani,bojeiseturskogacara.ARaanipak, zbogneplemenitostigubernatorove,viesuelelidaTurcidobijuSmederevo,negoUgri.Dajebilosloge,nidanasSmederevonebidoloupoganikeruke,jersvaki gospodinviesebidoprineseplemenitomdobrotom,negostranomzlou.MoemouzetizaprimerkraljaMatiju:tajesvojomsurovomborbom,silnimgubitkom ostavioposlesebe?Dajebiopolovinuonogatrokauloioprotivpoganika,kojijeokrenuoprotivhriana,oteraobibiosveTurkeprekomora,stekaobivelikoimei slavnoodishodasuncapasvedozapada,aodgospodaboganaknaduvelikuipotovanjeodljudi,jerbigahrianinavjekispominjali,apoganicibidrhtalipred njegovimimenom.Gledajte,kadhrianimeusobomvodeborbu,ondajetomrskoiboguisvimasvecima.Aznajteistotakodasupoganicismeliijunaninesamo odsebe,ve.zbogneslogenaeinaommrnjommitadainimopobedeipruamonadu.

Odeljakjedanaesti. OzauzimanjuBeograda.

Turskicar,uvionotosedesilodespotuodJankaugarskogagubernatoraividevitakvuneslogumeunjima,skupivojsku,krenukaBeogradu,atamojebio namisliopeakedaprevezeprekoSavenadrugustranuaporedDunavadapostavii,silnoihukopavi,daposednetopovedaUgrinebimoglispasavatigrad.Aliga nekiodgovorie,smatrajuidajenepotrebno.PotomsuiUgridoliinamestiliseporedDunava,asvevieihjedolazilougrad.Itakojetobilajednacarevatugato gaodtogaodgovoriedrugajepakbila,alinesuvievelika,tojenjegovnajviigospodinpoimenuKaradaBaaondebioubijen,jerkadjestajaouancupored velikihtopova,posmatrajui,tobdijaopaliizvelikogtopauzidtakodajedanvelikikamenizzidaispadeunazad,udariipogodipauuglavunekolikodanakasnijeje umro.Treatugajebilatojecarhteojopretogadvenedeljedatuezidove,aligaIzmailagaodgovori,govoreidanijepotrebno,atopouzdavajuiseujaniare, jerjebionadnjimanajviistareina.Posluavinjegovsavet,carmunaredidajuria,itakosujurialidasuvebiliuvaroi,paipaknitaneuinivimoralisudaodu. Pobilisunekolikodesetinajaniarairanjenihjebilo400.etvrtaalostdogodilasecarukrajtopova,jerkonopci,kolasanduciisvepotrebekojepripadajutopovima, skupljenibehunajednugomilu,ibilisupokrivenijednomnastrenicomitakosezapalilonouisvejeizgorelo,samosugolitopoviostali.Potomjecarnaredio atordijamadaostavenekeatoreasamjekrenuokaodajehteodabeizatodabisenaoveatoreoniizgradapolakomiliitakoseibilodesilo,dasupoletelina atoreizgradaiskupljalisuonepobijene,traeidragocenosti.Videidasupeacidalekozaliodgrada,uzimajuiplenizatora,Turcisuseokrenulinanjihestokoi gonilisuihituklisvedoopkopa.Izmailagajaniarskizapovednik,bojeisedamucarnespomeneonajsavet,vedoleunitenjapeakavratiosenazad,hteoje nekakvojunatvodauini,atimedasteknecarskumilostiudariojetadakrajopkopameupeakeitujebioubijen.Itojebilanajveaalostpoganikatoimtada gospodbognijedaoBeograd.

Odeljakdvanaesti. OMuhamedu,kakojemorejskogiliahajskogdespotaprevarioprimirjem.
Morejajezemljalepaibogata,itavaokruenamoremsemjednogamestairokogtriitalijanskemilje,gdesemorenijesastavilo,anatomemestuzidovinisubili sigurni.TajdespotDimitrijebiojeroenibratnekadanjeggrkogcaraDragaa,kojijeubijenuCarigraduaimaojeprimirjenadesetgodinasTurinom,imajuida mudajedanakdvadesethiljadadukatasvakegodine,alikadajeTurinosvojioraanskuzemlju,aBeogradseodnjegaodbranio,vrativiseodBeograda,krenuoje nadespotaDimitrijamorejskog,akadsmovebilinedalekoodSoluna,poredvaroinazvaneSerez,prispelisudespotoviizaslanici,donoseicarudanak,alionod njihnitijeuzimao,nitiimjehteodatidaseudalje,negojeodmahotpremioMehmedpausadvadesethiljadakonjanika(osimnjegovevlastitevojske),dabrzozauzmu zidoveprenegotobibiliposednuti.Kadjeposlaooveljude,tekjeondaotpravioizaslanike,govorei:"Recitesvomegospodarudaodnjeganeudanak,vesam dolazimknjemunekasebranikakomoe".PotomjepravoiaouMoreju,iprepotosuizaslanicimorejskoga(despota)stigli,zidjevebiozauzet.Drugiputsu ondadolicarusdankom,kojiodnjihuzeiovakoimodgovori:"Reciteovotoujeteividite,jersamnamisliodasamrazgovaramsvaimgospodarom.Akone budemmogaoovegodine,ondadruge".DoavitadacardoMoreje,najprejedaodasezidrazruidotemelja.Akakojebiojedangradnedalekonaplanininazvanoj Korfo,pakakonijemogaotopovedavozinaplaninu,narediojedaseprovijantuvezeumanastirsvetogaNikole,kojijebioodmahispodgradaitamosuizlivenaetiri topazaruenjeinjimajeosvajaograd,aosvojiviga,krenuojekaBalibatri,gdejesv.Andrejaboravio,potomkajednomgradukojizovuLondartamojebiodoao idespotmorejski,maloljudiimajuisasobomjersenijenadaodaetakobitiodcaraprevaren,paipakjeporazioesthiljadabrzihkonjanika.Potomjecaropseo gradLondar,pakadgajeosvojio,narediojedasesviplaeniciposeku,aistotojeuinioidrugimgradovimaposeviih,vratiosenazad,akadsmoprispelidovaroi kojuzovuLivadija,nedalekoodNegroponta,dolisunegropontskiizaslanicicarusdarovima,papredavidarove,pokazalisucaruvelikoidebelokopljeigvozdeni tap,govoreiovako:"Care,akomoeovimkopljemitapomrukovati,ondamoeiNegropontosvojiti".Rasrdivise,carimodgovori:"Uzmitetokopljeitap nazad,irecitegospodidatodobrouvaju,dabise,kadimbudepotrebno,njimabranili".Zarekaose:"AkoNegropontzauzmemanaemtokopljesatapom,onda unareditidasetimgvoemsvimanogepolome".OdatlejekrenuocaruJedrenesvojuvarotamojebioprekozime,analetojekrenuospoveomvojskomna despotaDimitrijauMoreju.Stigavitamo,osvajajuigradove,ljudejeubijaoikostiunjimalomioidrugajezverstvainio,kaobesanpasturski,atojeiniodase ljudiugradovimanebibranili.Alitegodinenijemogaodaovladaitavomzemljom,tejemoraotreiputdaideuMoreju,astigavi,opseojeDimitrijaujednommestu kojezovuMisistra.Tusedespotmoraopokoriticaruisamojetakoostavljenuivotu.PoslaogajetadacarsaenomisasvomnjegovomposlugomuJedrene,daga tamoekaasamjeposeoitavumorejskuzemljuiposevigradove,ostaviojetamojednogagospodinapoimenuBalabana,uinivigaondepaom.AliKorintnije mogaoosvojiti,jerjemestodobroibezbednonamorskojobali.OndasevratiocaruJedrene,iprispevi,daojedespotuDimitrijujednudobrupokrajinuugrkoj zemljiporedmoraijednodobromestopoimenuGnoz.Ondajedolavestdajeraanskidespoturaumroiposlaojecar(poruku)sinunjegovomLazaruda zavladazemljom,obeavajuidamuneesmetatisvedosmrti.KrenulismotadanajednogaknezapoganikogpoimenuIzmailbegaprekomoraumestoSinopa,pa osvojivimestoiitavunjegovuzemlju,poveojesasobomonogaknezauJedreneidaomujepokrajinuubugarskojzemljiijednomestoStanimaku.Dolesuzatim vestidajekaramanskiknez(okojemjeranijebilospomena)umro,pajeknez(svakako:car)bezoklevanjakrenuounjegovuzemljuiposeojeitavuiuzevisvuvlast unjojrekaojeMuhamed:"Krenuobihdaosvajamsultanaisvanjegovamesta,alisebojimbogadaneokaljamsvetamesta,zatosemoramodrei(toga),jersutamo onamestagdejegospodIsushodioidrugiproroci:Mojsije,DavidiMuhamed".OndasevratiouJedrene.

Odeljaktrinaesti. OosvojenjuTrapezunta.
TrapezuntleikaoiSinopasonestraneCrnogaMora,atrapezuntskazemljajevelikaiplaninska,sasvihstranaopsednuta,kaotosuvelikihan,UzunHasan,ani beg.Sviovisuvievolelidavidetutrapezuntskogakraljanegoturskoga,madasusvijedneisteverepoganske.IzatokreuikaTrapezuntusljudstvom,velikusmo mukuimaliinevoljuodTataraiodGrka,jeriznadTrapezuntaje,poredvelikoghana,jednavelikapsilnazemlja,ameunarodomonogagospodarajevelikasnagai slogadaimnijedanpoganiknemoenitauiniti,atuzemljuzovuTurciuristan,apripadalajeistotakotrapezuntskomecarstvu.Ondasmosvelikommukomkrenuli kaTrapezuntunesamomi,negoicar,jednozbogdaljine,drugozbognapadaljudi,treezboggladi,etvrtozbogvelikihplaninaivisokih,austomokrihimovarniha tadasukiepadalesvakogadana,aputjebiotakoravdasusekonjiglibilidotrbuha.Stigavitakosvelikommukomnajednuplaninuveprematrapezuntskome krajuisputajuisesteplaninenadolekaputu,kojijebiopokvareniizlokan,zbogkolacarevih,kojihjebilosto,vojskanijemoglaii,jersusesvaonakolabila zaglibilaublato.Tadajecarnarediodaseonakolaisekuispale,akonjidaserazdadusvakomeonomekomesubilipotrebni.Onajpaktovar,kojijebionakolima, savjenakamilenatovaren,jerjecarpremaljudskomprianju,bojeisetihputeva(utekstu:kreuistihputeva),poveobiosasobomosamstotinakamila.Odatle smoilisplaninanaplanineidesilosenajednommestudasejednakamilasputasruilanastranusasanducima,kojisuserazlupalidoposlednjedaice,avreeu kojimasubilicrvenizlatnici,nabrojuezdesethiljada,prosulesuse.Utomeasujaniarikojisusetudesilisisukanimsabljamasupoelibranitidanijedan(vojnik)ne uzima,dabidoaoonajgospodinkojijeupravljaoriznicom.Zbogovekamilesetadacelavojskazaustavila,anijebilonikakvogdrugogputadasezaobie.Dojahavi carzapitazatojevojskastalanajednommestupotakvojkii(kojajebilautovremevelika)reklisumutasedesilo,acarjeodmahnarediodaonozlatopokupe, kosamomoe,dasevojskanebizadravala.Itakojedobrobiloonimakojisuseondeblizunali,jersuponekidostadobili.Idoksmosetadaprebacili,bilojedosta nevolje,jerjezemljabilarazblatnjenakaotesto,alismocaranosilinarukamadoravnice.Iriznikekamilesuostalegore.Tadajezamoliocarjaniaredaseprihvate togaposla,dakamileprovedudole.Moralismotadasvelikommukomiigoreicelenoismoimaliposlaskamilamadokihnismospustiliatamojecarostaotoga danadaseodmara,anamajaniarimadaopedesethiljadazlatnikadaihmeusobompodelimo,ajaniarskimstotinarimapovisiojeplatu:kojisuranijeimalinaetiri danazlatnik,(kaotojesadabezizuzetka,jertogodcarturskinasvomedvoruustanovi,touvekbezpromeneostaje),potomsuimalizadvadanazlatnik.Odovoga mestaposlaojecardvehiljadebrzihkonjanikakaTrapezuntu,kojisutamobiliporaeniisvidojednogapobijeni,takodaodnjihnismomogliimatinikakvevesti,tek kadjesamcarprispeosasvomsilom,ondasmoteknaliiugledalitelapobijenihkakolee.OpseojetadacarTrapezuntiosvajaogajeestnedeljabezprestanka, upotrebljavajuisvetojeimao,dokganijeosvojio,aimaojeistotakonaCrnomeMorustopedesetlaasrazliitimtopovima.Tadajemoraotrapezuntskicardase

predaturskomecarunamilostoduzevimuitavuzemlju,njegasamogajeposlaouJedrene.Imajuiprisebitakomnogolaaivelikuvojsku,carMuhamedjehteoda idenaviespomenutoguristanskogkralja,alikadjeuodameunjimavelikaslogavlada,ostavioihjenamiru,papokupivimladeobapolauTrapezuntu,vratio seuJedrene.(tajepotomuinjenotrapezuntskomecaru,bienapisanonie).KadsmotadadolidojednogamestakojezovuNiksar,dolesuvestiodAlibega, vojvodesmederevskoga,jerjevebioodLazaraDespotoviaoteoraanskuzemljuinjegasamogubio,govoreidasmosbojompomoiporaziliaureiuhvatili MihailaSilaija.CarjeodmahnarediodaMihailoSilaibudeuvanuCarigradudonjegovogdolaska.Potom,kadjestigao,narediojedagaposeku.NaAlibegase neznamizkojegrazlogacarbiorasrdiotrebalojedabudeposeen,alikakojetakopobediohriane,doaojeumilost,kaotojeiranijebio. Dodatak. TrapezuntleinadCrnimMoremuplaninamaisavjeonajkrajveomaplaninskiimaloplodonosannajvieseishranjujumorskimribama.kojezovuamsibaligi.Tosu sitneribenaliknaikoveilikrkue,aliihseipaktamoveomamnogolovi.ZatooondanjimstanovnicimapostojikodTurakapria:kadsnjimahoedasepodsmehnu, ondaimtoustihugovore:kadnebibiloamsibaliga,nebisteimalitajestizbogegaseradosrde.Tamosublizugraniceurijanskogakralja(bie:kraljevstva),koje jenekad,kakoRacspominje,bilodostasnano,alisadagaasTurciasPersijanciratovanjemslabe,pajednipristajuuzPersijance,drugiuzTurke.Ljudisuutoj zemljistasitiiratnici,eneimajudivnekaoierkezi.ZamojegavremenaizgradaAhilsanjihovogkraljaSimonasasrednjimsinomuhvatiojetajnoizzasedeulovui poslaouCarigradtamojedugosedeouJedikuli,asinasuuzeliuSaraj.Starijisinpostavikralj,hteojedaoslobodiocaiposlaojebiocarukaozalogumlaegabrata isestru,kojisuobojeuvaniuBamSaraju.VialismoihbilajeprekrasnadevojkahteojebiosultanAhmetdajeuzmezasebe,aliduhovnicinisudopustilitoje kraljevskogaroda,padaposlenebibilosvae,jerstarizakonzabranjujeiodreujedasetakoupotrebljavajusamorobinje.Poslatajeondadevojkaalisumaloga sinadrugogistotakouzeliuSaraj.Starinesrenik,videidatakonemoebitislobodan,izoajanjaseraepoturio,misleidaetakolakemoidaizie.Kadse vepoturio,davalisumusandakuRumelijionnijehteo,negosamouAzijiapotomesuvidelinatacilja,itakojesvedosmrtibiouJedikuli.Sastaviojemnogo lepihpesamanapersiskomosvomedoivljajuisluaju.Kadjeumro,sahranilisugapredkapijomtojezovuTopkapialijekasnijejedantrgovacukraoteloi odvezaogaunjegovudravutamojesahranjenopoobiaju.Poredtezemlje,opettamoblizuTrapezunta,postojiplaninskazemljaukojojnitanesejuvesamo konopljuitimetrguju.Imajuistotakosvogakraljiakaodanakdajecaruizvestanbrojplatnenihmerazagaliskajedra,aulajekaoklinodmorakaurijanskoj zemljizovujeDadijan.Tamoimanajednojplaninijednastarodrevnamalacrkvica,gdesenaUskrspremastaromekalendaruuvektamonjikraljinajvienija gospodaskorosasvimstanovnitvomskupljajudvaasapresvanuaistajuokocrkvice,pakomoeuiueistojetiho,obavljajuislububojupremasvome obiaju.Kadavesvie,dolazimnogoivotinja,tojestjelena,srna,damaileuokolo,kaostokapoonojplanini.Ondaizlazipopsnajvienijimaizcrkve,drei jevaneljeurukama,iidemeuivotinje,kojesenekreukojutadaivotinjusebiizaberu,nadnjomitajujevanelje,aonalei.Kadproitaju,ivotinjapruavrati koljuje.imtuzakolju,odmahdrugeivotinjeustajuiodlazeuumuinikonesmedajurizanjima.Oistivionuddelejeljudimeusobompokomadiitotakoda svakomoradobitibarmrvicu.Ovustvarmijepriaoposlanikizonezemljekadjesdankomdolaziocarumorem(auvekpristajuuGalati),tvrdeidajetosigurnoi istinito.DvadanahodailinetomalovieodTrapezuntajegradpersiskogkralja,kojijeonpostavionaurijanskojgranicizovugaTiflisovajgradjehteoah,kralj persiski,daprepustizaporokimkozacimadaimajusklonite,prelazeiknjemuprekomora,doknebinastaodrugiblie,kojijeobeavaobrzodasagradipokojnome kraljuZigmuntu,kadsesnjimsporazumeodaoduzmeCrnoMoreodTurakagodine1618,atopismosamimjaprevodio.Ovaurijanskazemljasekaoitalijanska veeaszaTurskuaszaPersiju.

Odeljaketrnaesti. ObicisUzunHasanom,persiskimkraljem.
UzunHasanjegospodarstarihTatara,uijujezemljucarturskikrenuosvojskomiiziaviizmestaBruse,ulogorisenapoljuzvanomPetnozalan,aUzunHasanposla jednogsvogplaenogTatarinanebiligdekakvunezgodunainiocaru.TadajetajTatarindoaoMehmedpai,najveemgospodinuposlecara,ikadsmolealina tomepolju,uveeizieMehmedpaaizsvogaatorasadvojicomkomornikauetnju,aonajTatarinjevrebaonanjih,dreiurukamaluksastrelama,padoekavi ga,pustistreluipogodigauelomeuoi,gdeodmahMehmedpaapade,akomornicipovikavipojuriezanjimiuhvatiega.Sutradanujutruispriaecaruovaj dogaaj.Doavitadasamcarknjemualjaegaveoma,dajeplakaoondanaredidaonogaTatarinavezanogadoveduprednjegaipoloiviganazemljunauznak, narediojedamudadudvedebelezapaljenesveekadsenajboljeraspalieirazgoree,stademucarjednomnogomnaprsiiokretesveenadole,dajevosaks plamenomkapaonanjegoveoitakodugodasumoraleiskoiti.Ondajenarediodelatudamuoderedvakomadakoeprekocelihleaitakojecelunedeljudana, izmiljajuimusvenoveinovemuke,bioivnakrajusuga,baenogporedputa,psipojeli.KrenuojepotomcaripoaopravouUzunHasanovuzemlju,osvojiomu jenekolikogradova,kao:ErzerumiAhisku.PrispelismopotomdojednoganjegovogveomautvrenoggradakojionizovuKaraHisar,aodatlesmostalnoiliza UzunHasanomnebilisegdehteozaustavitiiprimitiborbuiilismosvedorekeEufrata(ovarekajevelikaiirokakaoDunav).Videicardasenemoeogledatis UzunHasanom,poslaknjemujednogauhodu,kojimujebiodobropoznat,itotako,kaodajeionbeaosvojskom,takodasepravi.Prevezaviseondaovajpijun prekoEufrata,doaojeUzunHasanu,kojigajepoeopitatitaOtomanovsinradi.Odgovorioje:"Srenigospodaru,nitadrugo,samohitadaodeusvojuzemlju,jer suauriupaliunjegovuzemljuaistotakoakobiprotivnjegahteotodapreduzima,sadatijevreme,dokneueuplanine".Misleidajetako,UzunHasanotpremi najpresvogasinajedincaMustafu,aisamkretezanjimsasvomsvojomsilom.KadcarudaMustafakreezanjim,okreteseprotivnjega.IUzunHasanse zaustavio.Tusepoelabitka.UzunHasanjesavladan,anjegovsinMustafaubijen.Paipakcarskikonjanici(?).Hasanreesvojojvojsci:"NisamznaodajeOtomanov sinsakonjicomslabijiodmenebioalijeupeadijigospodar,osobitouplaninama".Aondaokrenuvivojsku,poeusvojuzemlju,anacaropetusvoju.Akadsmo bilinajednojplanini,zvanojKagi,odmaraosetamocarceodan.Steplaninevidelasedrugavrlovisokaplanina,kojuzovuBabil,ipodtomplaninomjevelikomesto Babilonija,ukojemjebilavrlovelikaivisokakula,alisenatridelaprelomilajednastojiadveleenazapadnojstrani.Ljudipriajuuovojzemljidatadvadelato leenazemljipredstavljajudvaprolavekaovogasvetatreatostojipredstavljaposlednjivek.OdtogaistogmestateerekaEufrat.Iaojetadacarsoneplanineka jednomeostrvuuCrnomeMorunieSinope.NatomeostrvumestoMisistramusepokorilo.Poseviga,poaojenajednopoljepredpoganikimmestomnazvanim Enguri,zaustavivisenatomepolju,pogledanazadnasvojedvorskepeake,tojestnajaniare,isvideemusekakourednoidu,iovakoree:"Kadbihmogaoda imamdesethiljadajaniara,daobihmnogozato".Ajedansolak,odonihpeakakojiidunajbliecaru,stojeiporednjega,ree:"Srenigospodaru,nesamodeset hiljada,veidvadesethiljadabivambilodobrodaimate".Acar,segnuviuhazuku,gdejeimaoprisebicrvenezlatnike,daomujestocrvenihzlatnikazaonure. OdatlejecarkrenuouBrusu,aprevezavisekodGalipolja,stigaojeuJedrenezazimu. Dodatak UzunHasanjebiopersiskikralj,ukundedsadanjegakralja.OnegradoveuzeteuonovremezauzelisuuovovremePersijanciipovrhtogasuveuzelinekoliko turskihiitavuBabiloniju.Ovajistipersiskikraljslaojesvimahrianskimvladarimasvojeizaslanike,dogovarajuiseprotivTuraka,jermujeuonovremebiloteko sadanita.Kromerspominjetogapersiskogkraljaugodini1472,aovubitkusturskimcaremopisaojeokogodine1474.

Odeljakpetnaesti. Ovlakomvojvodi.
Drakul,vojvodamoldavski,imaojedvasina:starijemjebiloimeVlad,amlaemjebiloRadul.OvuobojicubiojedaocaruMehmedunanjegovdvor.Ondajeumro. uvicaronjegovojsmrti,odmahjestarijegDrakulovogsinaobdarionovcem,odelima,lepimatorimaonakokakoodgovaragospodinuiotpremiogaveoma

poasnoumoldavskuzemljudabiposlesmrtisvogaocavladaonatajnaintobisvakegodinedolazioknjemuidamusejavlja,adanakdamudajekaotojeranije biodavananjegovogmlaegbratajeostavionasvomedvoru.DolaziojetadaVladdvaputauzastopcenacarskidvor,ondanijehteodolazitizanekolikogodina. Tadacarposlaponjegajednogagospodina,kojemjebiloimeHamzabegkadovajstieuvaroBrailu,Vladnijehteodamusepokae,vezadraviga,sampoe daskupljavojsku,abilojetouzimuiDunavjebiosmrznut.Skupivivojsku,preeprekoledaucarskuzemljunieNikopolja,papustivisvojuvojsku,ubijaoje, tukaokakoTurketakoihrianeipoiniojevelikutetucaru.Ovdejesvima,kakoivimtakoiumrlim,daodasepootsecajunoseviiposlaoihuUgarsku,hvalisajui sekakojetakomnogoTurakaunitiokolikojetihnosevabilo.PotomsevratiocarevuizaslanikuuBrailu,kojinitanijeznaotasedeavalo,iuhvativiizaslanikasa svimaslubenicima,kojihjebilo40,poslaojenajednutvravuveomasigurnu,meuvodama,zvanuKurista,pajetamoprvodaodasenabijenakolacHamzabeg,a okonjegadruginjegovislubenici.DolesupotomvesticarutajeDrakuluinio(jersugaitakonazivalipoocu).Ondacarodmahposlaponjegovogbrata.Kadovaj doeucarskidvor,dvanajviagospodinaizcarskogsaveta,jedanMehmedpaaadrugiIsakpaa,izioemuususret,pauzevigaizmeusebe,vodilisugacaru ondegdejesedeonasvojemprestolu.Akadjedoao,ustavi,cargauzezarukuipostaviporedsebenaniiprestoodmahjedonetazlatotkanamaterija,paje narediodasenjemuobue,ondajenarediodasedonesecrvenazastavaidaojenjemu,auzasvegonovac,atore,konje,kaotodolikujevladaruotpravisnjimi etirihiljadekonjanikakaNikopolju,dagatamoekaju,asamneodugovlaei,skupivivojsku,kretezanjim.AkadsmovebilikrajNikopoljanaobaliDunava,as onestraneDunavamladivojvodaDrakuljeistotakobiosvojskom,braneiprevoz,carreejaniarima:"Milimojijaganjci,tojemojetojeivae,aosobitoovo blagokojeimam,dajtemisavet(jertojevaastvar),kakobihsemogaonaonustranuprevestiprotivmojeganeprijatelja?"Odgovorilisumunaijaniari:"Sreni gospodaru,naredidasepripremajuamci,staviemonoasnakockusvojeivotesamodaseprebacimonaonustranu".Ondajecarnarediodanamsedadu osamdesetvelikihopremljenihamacaidrugepotrebe,malitopovivelikepuke,malepukeidrugovatrenooruje.Akadjeve.bilano,selismouamceipustili smosenadolepovodizatodasenebiveslaniamciuli,idoavinaonustranunieodnjihovevojskenastrelometilinadva,tamosmoseukopaliitopovenamestilii titovimasmoseokolozaklonili,koljesmoistotakopoboliokosebezatodanamkonjanicinebimoglinakoditi.Ondasupreliamcinadrugustranuitakosunama prebacilidrugejaniare.Aurediviserano,kretalismolaganoskoljemkavojscisoklopimaistopovima,akadsmovedoliblizudonjih,zaustavilismose,topove smoponametali,azatovremesunamonidvestapedesetjaniarapobiliiztopova.Videicartosonestraneveomamujeaobilotosasvojomvojskomnijemogao dadoeupomo.Aimismosevemabojalidamusvejaniarenepobiju.Videipotomdanastakomnogonestaje,brzosmosesnali,imajuistodvadesetvelikih puaka,tesmoodmahiznjihpoeligustodatuemoioteralismosvuvojskusbojnogpolja,asamismosepotomboljeosigurali.Aicarjejoidrugepustio,koje zovuazapidaseurnovozenamaupomo.Videidanemoespreitiprevoz,Drakuljekrenuoodnasdalje,aondasesamcarsasvomsilomprevezaoiodmahnam jedaotridesethiljadazlatnikadaihmeusobomrazdelimo,apovrhtogajesvejaniarekojinisubilislobodniuinioslobodnima,dasvojadobradajuposlesmrtikome hoe(meukojimasamijabio).OdatlesmokrenulinapreduzemljumoldavskuzaDrakulominjegovbratsnama,imadajeVladimaomaluvojsku,mismoseipak bojaliiveomasmoseuvaliodnjih,svakenoismosekoljemopkoljavali,aipaksenismosauvali,jersujedanputudarilinanasnou,tuklisu,ubijaliljude,konje, kamileatoresusekli(moda:pljakali),nekolikohiljadaTurakasupobiliivelikutetucarupoiniliadrugisuTurciprednjimabealiknama,tesmoih(odbijali)od sebe,tukliiubijali,danebismoodnjihbiliuniteni.PotomsuTurcidonelinekolikostotinaVlahaicarjenarediodaihpresecajunapolavidevitoostali,odstupieod DrakulaipristaeuzbratanjegovaaDrakulpobeeuUgarskukraljuMatiji,kojegakraljMatijabaciutamnicuzbognjegovihsurovihdelakojajeinio.Predavitada zemljubratuDrakulovom,carjepoaonazad.PoelisupotomTurcidapriajucarukakosunapoetkubilitekiratoviuVlakojikakojemnogosmoTurakaginulo. Zatotrebadobrorazmiljatiotomeratu.OdgovoriojeMehmed:"DokKilijuiBeogradVlakadri,aUgripakraanskiBeograd,dotlesenemogupobediti".Doavi tadacaruJedrene,odmahbezodlaganjauzesasobomjaniareipoekaGalipoljuiondeseukrcaurazliiteratnelae,auzesasobomitopovezaruenjeihaubice totukuuvisikrenulismokaostrvuMitilenitamogdejebilasv.Pavlaujelazmija,itakojebrzoputovaotamodabionogagospodinanaMitilenipretekaodasene snabdeljudima.Aprispevi,odmahjeopkolioiosvajaojetopovimahaubicamaveomaizobilno,pajeosvojiopougovoru,kojegsenijedrao,jerjesveslubenike, kojejetamozatekao,kaoisamogagospodara,narediodaposeku.Uzevitadavlastusvimavaroimaiposevigradove,vratioseopetnazad.Kadsmodoliu Jedrene,poslaojeizaslanstvokraljuMatijiuUgarskujerMatijajonijebiokrunisan,dasnjimenainiprimirje,jersestestranenajviebojao.Akadjeprimirje nainioodmahnasjecarokrenuonaarbanakeknezoveisamjedoaopokoriojetadalakosve,jednogzadrugim,itozatotojejedanposmatraokadjedrugoga pokoravao.Jedanmuseknezodupro,kojegsuzvaliSkenderIvanovi.KakojeovajbiozasultanaMuratauzetmeujaniareisvejecarskestvaribioprozreo, predanomisleiosvojojzemlji(jednom),uspelojejedanputcarudamuovakorekne:"Skendere,traiodmeneneto,iliakohoekakvovojvodstvo,dautiga". uvito,moliogajedamudazemljuIvanovu,tojecaruinioidaomuje.Zavladaojetadaunjojosimgradova,ukojimasucarskijaniaribili,kojejeonpotom, kaolegitimaninjimapoznat,lukavoodveoiizmamioizgradova,asamjezavladaonjima.CarMuratjeposlehteodaihodnjegauzme,alinijemogao.Takoistoi MehmedsinMuratovitakosugamoraliostavitinamirusvedosmrti,jerjedasebraniodTurakavrlolakoonomekopoznajenjihovestvariiustrojstvo.Itakotise Mehmed,pokorivisveknezovearbanskeosimovogaSkendera,vrationazaduJedrene.UskoroposletogadolisuizaslaniciodTomaakraljabosanskogatraei primirje. Dodatak. Nijetoprvinaturskomecarudahrianinanahrianinanavede,paobojicuuniti,jeroniimajuovuuzreicu:nekazmijazmijuujeda,ondaebitijednamanje.Takosu uinilierbanumoldavskomevojvoditosunanjeganavelisedmogradskogvojvoduBatorija,takoiBatorijutosunanjegagurnuliAndrijuGecija,kojegajeonbio kadjeerbanaizagnaoizMoldavije,poslaosaizaslanstvomnaPortu,aonimudalizastavuiobealipomo.KadjeGecipoginuopodSebirovom,opetsunanjega gurnuliBetlenaGabora,kojijeegoisadasedmogradskigospodar.todakleTurciinehrianimadobro,tojeilizatotomoraju,iliineizsvojepotrebe,svakakone bezsvojekoristi.

Odeljakesnaesti. Oprimirjuskraljembosanskim.
BosanskikraljTomatraiojeodcaraMehmedaprimirjenapetnaestgodina.Zadraviizaslanici,negovoreiimnita,nedajuiimnikakvaodgovora,carjeoglasio dasevojskeskupljajuuJedrenealinikonijeznaokudaseimajuokrenuti.Takosubosanskiizaslaniciekaliodgovor,neznajuitasezbivaloitaesezbiti.Ai vojskajevebilagotova.Tadajedanputnaiemjaujednuzgradusasvodovima,ukojojjebiladvorskariznica,ovimsluajem.Ovazgradajebilapoverenamome mlaembratu,pakakomujebiloteko,poslaojepomenedamutamodoemneoklevajuiotiaosamtadanjemu.Kadtigospodacarskisavetnici,Mehmedpaai Isakpaasamonjihdvojicasamisioeuonuzgraduvidevitomojbrat,reemipakakovienisammogaodaiziem,sakriosamsemeusanduke.Kadsuonda doli,postaviimmojbratilimeisedoejedanporeddrugoga.ReetadaMehmedpaa:"tadaradimo?Kakvuporukudadamoizaslanicimabosanskogakralja?" OdgovorimuIsakpaa:"Nitadrugo,negodajmomuprimirjenapetnaestgodina,asamibrzoidimozanjima,jerdrukijenemoemobosanskuzemljuosvojiti,poto jezemljaplaninska,apovrhtogaeimatiugarskogakraljaupomoi,paHrvateidrugugospoduitakoesesnabdetidamupotomnitaneemomoiuiniti.Izato dajmoimprimirjedamoguotputovatiusubotu,amizanjimaiziimousredusvedoSitniceblizuBosne,aodatlenikoneeznatikudaesecarokrenuti".Zakljuivi takosvojasavetovanja,odoecaru,ajatakoeiziohizonezgrade.Sutradanimjedaklebiloutvrenoprimirjenapetnaestgodinadasevernodri.Upetaksam otiaounjihovstan:"Dragagospodo,imateliscaremprimirjeilinemate?"Odgovorilisumi:"Zahvaljujemogospodubogutosmopostiglisvetosmohteli".Ajasam imrekao:"Verujtemi,vinematenikakvogprimirja".Ihteojestarijinetovieodmenedasazna,alimumlainijedao,misleidajazbijamalu.Ondasamihpitao kojegaedanaodavdepoi.Reklisu:"Akobogda,usubotu".Ajasamrekao:"ImizavamausredusvedoBosne.Tovamdoistaistinugovorim,datodobro pamtite".Iotiaosamodnjih.Naonomesavetovanjumeuonimpaamabilojeodlueno,imcarotputujedabudetadatrapezuntskicarposeen,itakosepotomi dogodilo:mismootputovaliusredu,aovajcarjebioposeenupetak.Ilismotadauzemljuknezabosanskoga,kojisezvaoKovaevi,apotosmomuiznenada doli,pokoriosecaru,alimujepotomcardaoodseiglavu.OndasmokrenuliukraljevskuzemljuiopkoliojenajpregradBobovac,akakonijebilosnamatopova,

odmahjeondenarediodaselijuiosvojiojegrad.Aonitosupoprimirjedolaziliondesubiliivideosamsesnjima,podseajuiihnaranijerei,alijevebilokasno. Posevitadacarovajgrad,krenulismokaJajcu,azbogbrzineposlaojeMehmedpausadvadesethiljadaljudi,nebilikraljaTomaamogligdesustiiunekom gradu,uvidanijenimaloljudinaoprisebi.Aon,znajuiveoTurcima,radiojenesrenikidanjuinounebilimogaobrzodaskupinetoljudizapomo.Doao jetadaugradzvaniKlju,hoteiondemalodaseupodneodmori.OdmahsuiTurcidoliijahalisuokograda,neznajuinitaokraljuTomauonde.Ondajedan lupe,straviizgradadole,posmatraojeTurke,ipristupivimujedanTurin,dademubelogahlebaibugarskigazapitatasedeavaugradu.Onreedajetukralj uvitoMehmedpaa,opkoligrad,asutradansuizmamilikraljaizgradadole,dajuimuredaebitimiranizdraviitav,alisutoodrali.Jerimjestigaocar MehmeddoJajca,dovelisusamogakraljasjednimnjegovimprijateljem.Kadvideeovoplaenicikojisubiliugradu,pokoriesedobrovoljno.Zauzevitadacar grad,narediojedakraljasamdrugogposeku,apotomuzeviitavunjegovuzemljuiposevigradove,krenuojeusvojuprestonicu.Tamojemenebioostaviocaru jednomegraduaplatanamjedatazapolagodinesvakomepoobiaju.ImaosamidrugihTurakatridesetkaopomo,alikadjecarveiziaoizzemlje,tadakralj MatijabezoklevanjadoeuBosnuiopkoliJajceiZveaj,gradukojemsamjabio,aBosancikojisusebiliuvaroiTurcimapokorili,osilivisetada,baciezastavu doleiudarienaTurke.Videvito,Ugripristupiesmelijeonojkuliiuvukoeseuvaro.AvideviTurcidasuuvaroiUgriojaali,pobegoeugradiostadoe zatvoreni.OstaojekraljMatijatadaondeosamnedelja,tukuiih.DruguvojskuposlakraljMatijastopovimakaZveajudagaosvojinakojemsugraduzidovibili veomaravi,pasusezatoveomaruiliodtopovatesmomoralistalnodaradimopopravljajui?rupekojesutopoviprobili.Takosmoseuposludugozadralii produavali,dokJajcegradnijeprvozauzet,ikadovajMatijaosvojidogovorom,kretenaZveaj.TadasmosemoraliimipokoritiitakotojegodTurakabilou JajcuiZveaju,maloihseuTurskuvratilo,jerihjekraljMatijauzeosasobom.Aijasamhvaliogospodabogatosamseasnovrationazadmeuhriane.Uto vremeBosnujedraojedanvojvodaMehmedMumijatovimestonjegajeuJajcubionjegovslubenikpoimenuJusufHaramipaa,iovajjebiokodkraljaMatije ostaosdrugimTurcimaisamnom. Dodatak. OvogabosanskogakraljaKromernazivaStefanom,aRacTomaem,uostalimstvarimaseslau,samoKromernepiekakvomjesmruumro.

Odeljaksedamnaesti. tajeradioMehmeduBosni.
uvicarMehmedtasedesilouBosni,godinudanakasnijeponovojedoaouBosnudaosvajagradove,akakotopovasasobomnijeimao,ondejenarediodase lijutukuiiznjih,svejezidovesruioondajenarediodasejurianagradzvaniJajceivejezastavacarskabilanazidu,kadsejedangradskipeakuhvatis janiaromiboreiseozastavu,takosuseobojicadraladasuzajednopalidoleipoginuli.Videicarnjihovojunatvo,dasumusedobroodupirali,narediojeodmah dasetopovivukudovodekojuzovuVrbas,blizuvaroi,inarediojedaihtamobacegdevodasastenepadadaihnikonebimogaoizvaditiiotiaojedalje,ne pokuavajuiviedaihpokori,aiduinazad,pokoriojejednogabosanskogakneza.uvikraljMatijaotome,krenuojeupomo,alisaznavidajecarveotiaone uinivinitagradu,vratiosenazadiJajcejezatovremeostaloneosvojenigrad.OsvojiojetadaMehmedNegropontipitaojezaonajgvozdenitap,okojemje pisanoranije,ikadganijenaao,narediojedaseondanjimljudimanogeposeku,dabiispuniosvojzavet.NarediojepotomcarMehmed,posleovihspomenutih borbi,svometefterdarudaprebrojisvenjegovoblagoidatanoproraunapremakoliinikolikobihiljadaljudizagotovnovacmogaoizdravatiizakolikogodina,a danjegovezemljenedajunikakvupomo,kakouljudima,takoniunovcu.Tojetefterdaruinioizaetirinedeljejesvetoproraunaoirekaocarugovorei:"Sreni gospodaru,moeizdravatizadesetgodinaetiriputapostohiljadaljudi,adaimplatipotkovieksere,tojestplotuitetu".Alicarnijetakorazumeo,vedadeset godinamoedaizdravasvakegodineetrdesethiljadaljudi.Reemucar:"Jonisamgospodar,jertezemljekojedrimsvesutue".Autovremeseulokakose papasasvimhrianstvomdogovaraoprotivTuraka.BojeisetadacarMehmeddamusesvezemljekojejepokupioodhriananesuprotstaveposlaojeposve svojestareinedaknjemudouisavetovaosesnjima,govorei:"ujemodahrianihoenanasdasekrenusilnotaotomekaeteitasavetujetejamoguda izdravamzadesetgodinaetiristotinehiljadaljudi".Odgovoriemu:"Srenigospodaru,imajuitakomnogovojske,kreniunjihovuzemlju,boljejetonegodaihkod kueeka".Tadacarnaredidasedonesevelikiiliminarediojedaseprednjimarasprostreanasredilimajenarediodasestavijabukaizadaokmjeovakvu zagonetku:"Moelikoodvasovujabukudauzmeadanestanenailim?"Isavetovalisusemeusobomkakobitomoglobiti,anikosenijemogaodosetiti.Onda carsampristupiilimu,uhvatiobemarukamaivicuilimaisavijaojepredsobom,pokreuisenapredsvevie,doknijedohvatiojabuku.Uzevijabuku,razviilim kakojebioireegospodi:"Boljejeaurimapomalootkidati,negounjihovuzemljuodjednomdalekoodlaziti,jerkadbinamsetamobilotadesiloondabinamse svezemljeusprotivile".Ireejedangospodin,poimenuIsabegAvranezovi:"Srenigospodaru,odavnopriajuotomerimskomepapi,kaodatrebadakrenenanas saitavimhrianstvom,aetoneujesetostenamislili,toinite,nevodeinitaraunaovestimahrianskim".Itakopohvalienjegovureicarevprimer.Pozva ondacarjednogaGrkahrianinapoimenuTomaaKiricuireemu:"tavimisliteovaemrimskompapi?"Odgovorimu:"Srenigospodarutakomislimodasuto svetiljudi".Ireecar:"Svistezabluenici,azatoiti,Tomau,primiveruMuhamedovujerjeistinitijaodvae".Tomazauta,atosezbivalouJedrenuunovome dvoru.Tadacar,obdarivigospodu,otpustiihkuama.PotomumrecarMehmedisahranjenjeuCarigraduostalasuposlenjegadvasina:jednomejeime(bilo) DemSultan,adrugomeBajazit. Dodatak. Svakotrebasigurnodaznadaturskicarnijebezbedanibojisedasejednomhrianstvoneosvestiinepobunisepadaneupadneunjegovuzemlju.Kadbiovovideli hrianitosupodnjimiosetilisiluuzhrianstvoijednodunuslogu,svibimusezajednousprotiviliiuzhrianebipristali.Vieputasamsenasluaonamnogim mestimaraznihrazgovoraotome(todajboetopre).Samihsrpskihplanika,kojeleeleimakaBelomeMoru,imasedam:prvuzovusrpskiDukain(njusuTurci nazvaliKaradag,jerleinajvienadmorem),druguKlementi,treajeBelopavlii,etvrtaKui,petaHercegovina,ipotoovaimaizpoljalakiprilaz,ondaoniljudi totamostanujudajucarugodinjepodvadesetaspri,nitavieestajeSimara,sedmaPlavasaovihsedamplaninamoebitidobrihljudiSrbamakedonskihza borbupedesethiljada,samokadbiorujeimali,zakojeimjetamoteko,jerakotoodTurakaneotmu,drukijeneedobiti,jerkmnijedoputenodakupujuma kakvooruje,nitaeimpakprodati,jervrloestotukuTurkeivelikuimtetupriinjavaju.Izovihplaninajeizaslanik(kojijeputovaopoitavomhrianstvu)bioisto takoikodpokojnogkralja,moleizapomo,kogajekraljbioposlaopokojnomgospodinuulkjevskom,krunskomehetmanu,ibiojesnamaulogoruuBuigodine 1617.ImeovogizaslanikajebiloAleksandarBilovi,izoneporodiceizkojejejedanbionaKosovuPoljuubiocaraMurata.Znaojenekolikostranihjezika.Otim planinamasamiTurcipriajukakonakopljima(semkojihnemoguimatidrugooruje)haracarudaju.OvajizaslanikjebioikodknezaMauricija,kojijeobeaoda eimbrodovimaprenetivatrenooruje,praha,olovaimaeva,samokadbiidrugahrianskagospodapristalanatajrat.SrpskipatrijarhstanujeuvaroiciPei nazvanojprekonjegaestoisamiTurcipregovarajusonimplaninamainaetamoksebiuteplanineonineputajutekonako(olako).

Odeljakosamnaesti. OsinovimaMehmedovim,oporetkuugradovimaiopravednosti.
SinovicaraMehmeda,DemSultaniBajazit,vodilisuvelikuborbumeusobomokocarstvadoprenekolikogodina.PotomjeDemSultanizgnanizzemljeaBajazit jepostaocar.Ovajnijepreduzimaonikakvubitku,jernijeimaoskim,potojenjegovotachrianeuonimkrajevimapotiniopodsvojumoosimugarskogi poljskogkraljevstva,aipakjebioosvojioKafunaCrnomeMorusonestraneiuvlakojzemljiKilijuiBeograd.AuTurskojpostojiovakavobiaj:akokoposlecara ostane(kaotosutobilaostaladvabrata),pabisesvaaliokovlasti,ondakoseprvisklonikodjaniara,tajdobijacarstvo.Aakobisklonjenoblago(kakvoje

jednonadCarigradompetitalijanskihmiljaugraduzvanomJeniHisar)kojiodbraemakarihteodauzme,ondamunebidali,jerjegradsiguranitakosnabdeven kakozatotreba.Iondaimjedancarstvo.stekne,onajkomejegradpoverendizdar,uzevikljueveodgradadoneecaruipredae.Car,obdariviga,dajemu kljuevenazadipreporuujemudaonakoposlujekakojeizdavnihvremenabilo,jerjeuTurskojporedakireddrukijinegoudrugimdravama.Carsamusvima zemljamasvegradoveusvojojrucidriinijedangradnedajesvojojgospodi,vesvojevaspitanikejaniare,unjimavaljanodri.Akojekojavaroograenaidau njojbudegrad,tadajecardriposevijesvojimljudima,janiarekojisuugradusamsnabdevaakobibiliopkoljeni.Vinanitiikakvogpianijeslobodnoimatiugradu. Uostalavremena,semopsade,svakiiviodsvojeplate,aplatuimzasvakuetvrtinugodineupotpunostiibezgrekealjuizdvoraodeloimtakoedajujednona godinutakavimjeporedakugradovimaosimtogaugraduimajudvestareine:jednogazovudizdar,drugogehaja,kojiimajunaetiridanazlatnikdesetarinaosam danazlatnik,asvinadesetdanazlatnik,agovoreim:"Timesehranitesada,jerodcarskogprovijantanetrebadirativesamouopsadi".Samiuvekstraareiuvaju poredu.Imajuistotakodvavratara,kapijajeuvekzatvorenasemkapidika,akoidegoreilidole,bezproveravanjanikogneputaju.Aakobiseukazalakakvahitna potrebadavojvodatrebadadoeugradiimadapregledakakavnedostatak,patadadoesmnogoosoba,neputajugadrukijenegosamosaetiridopetljudi. Gradovetursketakosnabdevajudaitavaturskadrava,odnajviegadonajmanjega,biobogatbiosiromaan,svakigledaucarskerukeacaropetsvesnabdeva premazasluziidostojanstvu.Izatonijedangospodinnemanitasvojenasledno.Imaitakvihkojiimaju,aliveomamalokadacarkomeoduzimaimanje,amoesvoju poslugudazadri,zadravaje,ekajuisvedotledoklegacarnesnabde.Acaropetuzmejednomeadadrugome.Onajkomeoduzmu,ideucarskidvorisluigodinu ilidve,ilinekolikomesecipremasrei.Ondacardajenjemuimanje,auzimaoddrugoga.Imaihucarskomedvoruuvektakvihokodvestotine,azovuihmanzul begler.Alinekimapomaecarnovcemiimajuistotakoiobiajdaseotomenitanebrinu,govoreimeusobom:"Daobogcaruzdravlja,paemidatiboljeimanje". Imairazlogazbogkojihimoduzimajuimanjaadrugimadaju,anajveijekadnekosiromanimanepravduini,adoealbanijednogtakvogneeotrpeti,veuzevi odnjegadaedrugom.Drugirazlogjekadcarskuslubuzapostavi,jerjesvakomeodreenokakoimadasluicarukobipakodnjihimaosinove,takavjeobiaj,da ihkadstasajusasobomuzmeuratipokaeihcarskomedvoru,ondacarsvakomeodnjihodredidasedajeplatapremasvojojvoljiineejeuzetivebeznekakvog razloga.Carimaitukontroludasvakegodineodredietirigospodinakojiputujunaetiristranenjegovezemlje,pregledajuiraspitujusedanekomnijeuinjena nepravdaodpretpostavljenogailiodkogadrugog,agdebisepokazalodajenekigospodinsiromanomeuinionepravdu,ovagospodaimajusiludakanjavajuna kaznusmrti,ilioduzimanjeimanja,kakokozaslui.Aovagospodasunazvanihaifsoluilar,kaodarekneispitivainepravde.Akadnekoodnjihdoenamestogde jeodreen,ontadanareujedaseoglasi:akobikomebilauinjenakakvanepravda,dadoe,daispria.Zavrivitadasvojeobaveze,vraajuseobdareninacarski dvor.Postojiiovajobiaj:akobisedesilodacarskogadvoraninaubijupamakariaoposvojojpotrebi,aubicabudeuhvaen,bezmilosrabivakanjen,aona pokrajinacela,iliakojeuvaroiulicagdesetodesilo,bezodlaganjamorajudadadudvehiljadezlatnikaucarskuriznicuatozatotonisutospreiliilitoneeda izdadusumnjiveisamovoljne.Avelikagospoda,kaddoecarskidvoranininetonaredi,sastrahomrade,bojeisedacarskignevnepadnenanjih.Zatocarskim dvoranima,biloihmaloilimnogo,svudaukazujudostojnopotovanje.

Odeljakdevetnaesti. Oobiajimamesnogiratnogsavetaioporetkunjihovogobiaja.
Ovakvojeustrojstvocarevadvora:najprejecarskisavet,tojestveziridakletooniodlue,tostoji.Imaidrugih,tosukazilar.Onihprvihimadva,kojecarinizato danebiimaobriguuveemsavetuneznajuiijupredasluainaijojdasezaustavi.Apostojiistotakoobiajdanijedanvezirnitanovoneodluujedasestari poredaknadvorunebiremetio,vekakojeranijeustaravremenaustanovljeno,togasedreiutomeive.Savetistotakonikadnezasedavakrajcaravedalekood caraudrugojzgradi,aakosuulogoru,ondapostojizatoodvojeniatornazvandanisikadiri,apostojiidrugiatorukojemsecarpokazuje,azovugasegvan. Onamodaklepozvaviveziriljudeizraznihkrajeva,ispitujugdesetadeava,auvitakoizkojezemljepria,popiusveisamimeusobomprosuujujelito dostojnocarevihuijunaeliseto,izvodesasobompredcaratekpotosamcarproceniiposavetujesezajednikinaemutrebadasezadre,zakljuujusaveti razilazeseinareujutajejopotrebno.Carvodiraunaotomekadanegdenjegoviljudiupadnuizarobeljudstva,paodmahaljepisarezanjima,akolikogod deakasenaeuhvaenih,sveuzimajuujaniare,azasvakogadajecartristaaspriialjuihprekomorakatkadtakvihimaokodvehiljade.Akoihnemadovoljnood neprijatelja,ondaihuzimajuodhrianaunjegovojzemlji,odonihkojiimajudeakeunekimselima,itokolikoihkojeselomoedati,samodabionajbrojbiouvek ispunjen,atudecukojuuzimajuizsvojezemljezovuilik,jerposlesvojesmrtimogusvojeblagopredavatikomehoe.Alionekojeuzimajuodneprijateljazovu penik,aoviposlesvojesmrtinemogunitapredati,veposlenjihsveuzimajuzacara,izuzevkadkokodcarasteknepriznanjeizaslugupagauinislobodnim,kako sebilodesilouvlakojzemlji,oemujepisanoranije.Naonedeakekojealjuprekomoracarnitanedaje,veonikojimasupovereni,apotomihotpravljajukuda carnarediizatajekopogodan:jedniseuedadelemegdannakonju,itecarsnabdevadrugeuzimajunagalijedaposmatrajuidasevebajuborbinavodi,akose dobropokae,odtogvremenamuteeplata.Odatleihpakuzimajuzadvorskejaniare,onekojisunajjunaniji,amlaimorajudasluestarije.Kojipakpostaju zreliji,njihdajuugradove,kaotojevepisano.Nacarskomedvorubivaokoetirihiljadejaniara,meukojimajetakavporedakdaimajunadsobomstareinu,a zovugajaniaragatojevelikigospodin,aimaplatueststotinaasprinadan,anjegovzamenikzasvakidanezdesetaspristotinarinadvadanazlatnik,njihovi zamenici,kaopolustotinari,naetiridanazlatnik,desetarinaosamdanazlatnik,aostalidrugovinadesetdanazlatnik.Sinoviovihimajuistotakoodcaraplatu,kako ko,jedantri,drugidve,treipolaaspre,atosuonikojiveodrastaju.Nijedanjaniar,kadtoskrivi,nebivakanjavanplatomveglavom,alinijednognemoguda pogubejavno,ve.tajno,zbogdrugihdasenebipobunili.Nijedanjaniarnitinjihovdesetarnakonjunesmedajae,osimsamogaageinjegovogzamenika,takoje ustanovljeno.Odovihsujednisolaci(tojestodlinistrelciizluka),ioniidunajbliecaru,neodevajusedrukije.Drugisustrelciizmalihpuakanekiizjaniarki,a morajusenaputusvakogadanapokazivatisorujempredsvojimstareinama.Svakomestrelcuizlukadajuzasvakugodinupozlatnik,aosimtogaodelo,koulju, gaevelikenainjeneodtrilaktaplatna,kouljajeodosam.Imacaristotakonasvomedvorueststotinakonjanika,ovipakimajunad,sobomdvazapovednikaite zovugaliblarsubalariisvakipodsobomimapotristaljudi,asvetezovugaribzgitlernjihovimstareinamadajupodvazlatnikanadan,drugimapozlatnikipo, nekimapozlatnik,nekimapopolazlatnikapasvedoorta,aosimtihjadnihsirotananikogadrugoganeprimajunacarskidvor,jersusviovivaspitanici.Odovih vaspitanikabirajuezdesetodlinihdeakaujednuetuizovuihsolaci.Njihovogstareinuzovusolakpaaovajimaplatuzasvakidanzlatniktosuonitopredcarem iduslukovima.Imaistotakoivratara,anjihimadvestaiimajudvestareineizovuihkapidibalar,kaodareknestareinenadvratarima,asvakipodsobomima stotinu,ovijaunakonjima,platuimanjihovstareinazasvakidandvazlatnika,aostalinaestdanazlatnik.Treaviadvorskaetaproizlaziizabranaizovihistih vaspitanika,kojinakonjimajauimaiheststotina,imajudvestareine,zovuihulefedilar,svakiimatristaljudipodsvojomkomandom,aplatanjihovajedvaipo zlatnikanadan,aostalimanaetiridanazlatnik.Ovuetuzovuulefediikaodareknenovcemskupljeni.etvrtaetajejovia,kojuzovulihdar,kaodarekneto drioruje,aimaihtrista,njihovstareinaimaplatunadantrizlatnika,drugizlatnikipo,nekizlatnik,nekipolazlatnika.Njihovposaojedavodekonjapodcarem kadajetopotrebno,aipaksvakomejedvaakodopadnedavodi(konja)jedanputgodinje,ilinadvegodine,iliakivie.Petuetunajviuzovuspahioglanitojest spahiskisinovi.Ovinakonjimajau,ovihbivatrista,njihovogstareinuzovuspahalaragasikaodareknegospodarspahijailivojnika,ovajimaplatupetzlatnikana dan,aostalipodvapodvaipo,potriipo,kakokozaslui.Aoviimajuovudunost:sablju,luk,tobolacdaopauidanosezacaremgdesenaredi,adopadneto svakogajedanputnagodinu,ilinadvegodine,asvisukonjanici.Sviovizajednomorajudaleepocaranouiutkedaprovodeno,pamabilakia,biosneg,bilo hladno,svakimoraostatinasvomemestusvakidanihjepedesetilisto,kakosenaredi.Odovihnijedannetrebadasebrinemaokakvomoruju,jersvecarsnabde takometrebapremanjegovominu,biokonjanik,biopeakaistotakoopremuzakonjaponjihovomobiaju.Onetojelonosezovuesnigirlernjihimaosamdeset, stareinunjihovogzovuesnigerpaa,njegovajeplatanadandvazlatnika,aostalimapozlatnik.Komornikaimapedeset,zovuihteoglarlar,imajuplatupopola zlatnika,hranuizasebeizakonjesveodcara.Carimaistotakohiljadukonjapraznih,izgodineugodinu,podsvojimsedlimaiove,kakojepotrebnoicarnaredi, razdajusasedlimaisopremomkakojepotrebnoaosobitokadjevelikabitka.Konjuaraimadvesta,kojiseokonjimastarajuaimajuisvojekonje,isveodcara ovimadajunaosamdanazlatnik.Imatakoeezdesetkamilaizvrsnihkojenosecarevoblagosvakakamilanosidvasanduka,usvakomepotridesethiljadacrvenih zlatnikaaimaietrdesetkamilakojenosekuhinjuiprovijant,drugihjotolikotonoseatoreisvepotrebeuznjih.Imajuidvekamiletonosevelikebubnjeve,koje zovukios,jednanosidvauovebubnjeveneudaraju,vesamokadbibilavelikabitkadrugihmanjihbubnjevaimamnogo,aonihkamilatonoseorujeimatrista,jer

Turcikolanemajuzatodasesnjimanezadravajukadiduurat.Oruarakojiorujepraveiisteimaezdeset,asvisunakonjima,anjihovogmajstorazovudebedi baaovajimazlatniknadan,aostalinaosamdanazlatnikitakouvekizgodineugodinu.Onihpaktocareveatorerazapinjuimaezdeset,zovuihmehterler,svisu nakonjima,njihovogstareinuzovumehterbaa,imazasvakidanpolazlatnika,aostalinaosamdanazlatnik.Imajoiposebnihkamilakojenosecarevuposteljinu leitekaoinaroitinovackojimustojiprirucikaolinaiosobitablagajnaaovihkamilaima412ipovrhtoganetopraznih,itokadbisenekojtodesilo,dabinato mestodoladruga.Oruara,atordijaionihtokamileuvaju,kuvara,trubaaimasadasveganabrojutristaidevedeset,onisusvikonjanici,aostalihsvihimadve hiljadeietiristotinepedeset.Dvorskihjaniara,osimonihkojisupogradovimaivaroima,imatriipohiljadeinetojovie. Dodatak Samosuranijebivaladvaveziraalisadaihbivasedampaiosam,alijejedannajviivelikivezir,poslecaraprvi,drugijenjegovzamenik.Jerkadvelikivezirideurat, ondazamenikaostavljakrajcara.Aovaj,imodevezir,imauloguvelikogvezira,buduipricarevomboku.Velikivezirpakimseudaljidesetdanahodaod Carigrada,vejeisamkaodarsvemujeslobodno:paalukdatiioduzeti,komehoevojnikadodatiikonjanikasmanjiti(jerjaniarenemoenidadodanida smanji,zatotocarevisamiuzimajunjihovespiskovesebi),itozanekisluajatoontamouini,toviecarnemenja.Namestukadasavetzasedava,stotako odvojenosedivezirnapredkaousredinipalatesdesnestrane,drugiporednjegaitakodaljejedanporeddrugoga,asvinadesnojstrani,jerjekodnjihlevastrana potovanija.Malopomaknuti,slevestranesededvakaziaskera,tojestnajviesudije,ilibiskupi,jedanevropski,drugiaziskioviimajusiludadelezvanjausvome podruju,alisueemvezirovimisaglasnoucarevom,svakiodnjihnasvojojstrani:aziskiuAziji,evropskiuGrkoj.Poredovihduhovnikasedetrikaznaca:veliki, srednjiimalizatoihimatri,jerjedan,ilidva,uvekmorajudaiduuratdaplaajuvojnicima.Nadesnojstranipakporedvezirasediniandibaa,kaokodnas kancelaranapoveljama,punomojimapravinavrhuonecarskeznake,jertonemapravonikodaininegosamoonilinekiodsaltihvezira.Zakaznacimasede kaznakipisari,kojiizdajuiuzimajunovacipiuimaihnekolikodesetinapisarispotkancelaromimajukrajsamihvrataodsobeodvojenomestosvojeiondepiu imaihdivanskihpetnaestdvadeset,alioniimajusvojeuenike,koji,sedeisastrane,piutoimdaju.Nadsamimvezirom,nasuprotvratimakrozkojasespoljaulaziu ovupalatupredokupljenisavet,imamaloprozore,ananjemujetrostruka,gustareetka,tamocarprislukujetaikakosudeividipremavratimakoikakoulazii izlazi,alinjeganemoenikodavidi. tosetiezarobljenika,kakoovdespominjeRacidrukijijesadaobiajveiutome:uonovremesuihslaliprekomorazatotosuTurciuEvropimalotaimali,a veomasusebojalidaimitotoimajuneoduzmu.Alisadakaddoveduonekojeuzimajuodpodanika,taoce,kojezovuilik,ondaihodvedunajedantrgucarskom saraju,iziavicartamosevnusima,sArapima,pregledajulikovenjihoveiposmatrajustaskoimsetadasvidiilipostasuilipoliku(utaseArapidobrorazumeju), uzimajunastranu,aonegoretakoenastranu,odovihopetboljihponovobirajuzanauku,zaraznezanate,zatavidedabikoeleo,tezasluenjeevnusima,daue jezikeiprouavajuobiaje,snanijezadrugestvarisposobnezabateirazliitesarajskeposlove,kaoizalae,kojimauvekvozecarevadrva,daveslomveslajuna carskomamcuislino.Onepaktoostaveposlebiranja,popisujupohrianskimiturskimimenima,kakvosukomedali,sopisomnjegovalicaiimalikakavvidljiv znaknaelu,nalicu,naruci,ispiuihiizvodenajedantrginareujudaseoglasi:kohoesebislugu,nekakupitadajeslobodnosvakomedaideikupi,azasvakoga trebadatidvacrvena(zlatnika)odmahzapiuonogatokupuje,gdestanujeikakogazovubivajutadagodinu,dve,triipet,kolikotreba,kadjepakcarupotrebnoili zabate,jerpomruvrtari,ilitosuihotpustiliizsarajaiupisaliujaniare,ondanareujudasenaonomeistomtrguoglasidasvakikoimadovedecarskogaroba.Svi tadatosuihkupovalivraaju.Akozatovremenekiumre,kaotojemeniumrotakav,ondapoponeulicegdesamstanovao,kadasammusaoptiodamijesluga umro,doavisahraniogajepremasvomeobiajuiodtihmidaopotvrdu,napisavivremeidankadajetobiloikakavjelikbioumrlogatakosvakikodkogaumre. Kodkogasupakbili,svisuizvelinatrgipokupilisuusaraj,ubateizadrugeslube.Ovajkodmenejebiodvegodineinitamunisamdavao,samotadajedeida pijeimaojeveodcarapolaasprednevno.Itakosadaturazdajutakvesluge,nevozeihprekomora.Onimapakkojedovodeizhrianskezemlje,kojeonizovu penik,ovakvimaopisujuilik,ividljiveznakenateluiizkojejenacije,jermorajunanjihdaplaajucaru,iakopritomeneuzmepotvrdudajeplatio,moraobiga opetplatitizatotozovupenik,tojestveplaen.Kadasadtidoucaru,dajuihgospodiiistaknutijimljudimanavebanjeakojekodostojansarajailipostasu,ili poliku,nauivigaponaanju,dajugausara)nadaljenauke,kaotojetobilosvlakimgospodiiima,istotakoisasinovimaurijanskogakraljaSimona,paisa sinomsicilijanskogakralja,kojegasuuhvatilinamoru,ovesuuzeliusarajzbogizvrsnostiporekla,jerkodtakvihobinobivajulepenaklonosti.Uzimajuistotakoi drugenazanatekaokadsebiopoturiojedanEnglezuzelisuga,iakonijeznaojezika,zatotosemalorazumevaookosatovatakoidruge,akosekozaneto pokae,akonemoradugodasemuiiodsluujeprenotodobijekakvomestousaraju.Poredakkodvojnikaiplaanjenjimavesudrukijiodonogakojiovde spominjeRac,jerjeposlesultanaMehmedasultanSulejmansvereformisaokolikojetadabilosvakojakih,kakojaniara,takoikonjanikaidrugihplaenika,ilijeste, otomeebitinapisanonieitamonjifinansiskipopisbienavedenuprevodu.

Odeljakdvadeseti. Ovojnomporetku.
Zastavacarskihimaetiri,kojepripadajudvoru:jednajebelazlatnimslovimaispisana,itajeiznadsvihostalih,jeronapokazujedajecelokupnavlastcarskakrajnje, azovujealemsandak,kaodareknezastavavelikemoi.Drugazastavajecrvena,itajedvorskihpeaka.Akadgodsurazvijeneteetirizastave,tamotijecar meusvojimdvoranimauovomporetku:dvorskikonjanicisuporednjega,prednjimsujaniari,zanjimsukamile,aokotogajesvudaopkop.Ispodopkopasutitovi pobijeniuzemlju,aokoopkopasvudajenasutbedemuvis,nabedemujesvudaogradagustopozabadana,leitazatopove,damogudalekodagaaju.Osimsvoga dvora,kojiokonjegastoji,imacarjodvevojske,jednajeanadolska,drugarumeliska,aporedtogacarskogautvrenjapostojeidrugipeacitostojesdesne strane,nazvaniazapi,aistotakoseukopavajukaoiprvi,aliipaknemajutakvuopremu.Ovihbivadvadesethiljada.Izanjimasukamileikonji,itakoenanjimanose potrebe.Oviazapisuskupljenisonestranemora,izAzije.Postojitakoeanadolbeglerbeg,tojestaziskipotkralj,podkojimstojesviaziskikonjanici,meukojimaje dvadesetvojvodasvakiimasvojuzastavukojumujecardao.Poredvojvodaima50subaa,kaozaodravanjeporetkasvistojekrajsvojihzastava,kolikoihgde imatihaziskihkonjanikabivanaezdesethiljadasvakijevojvodasasvojimpukom,ablizusujedandrugome.Slevepakstranecarevestojijedangospodinkojijes ovestranemorazovugarumelibeglerbeg,kaodareknepotkraljgrkiilievropskiaovajjeviiodostalih,imaporedsebeosamnaestvojvoda,asvakijesasvojim pukomisvojomzastavomuistomporetkukaoprvioviimajuetrdesetsubaa,asvakistojiporedvojvodapokolikouzkojegapripada.Ovihrumeliskihkonjanika bivasedamdesethiljadazajednosasarahorima,okojimaeniebitigovora.Saistetelevestranecarevejetakoepeadijaskupljenasovestrane,izRomanije,isto takoukopana,kaoioninadesnojstrani,ovepeadijeima20.000.Kadatakocarnaredikojimkonjanicimadastupeubitku,ondaonibezoklevanjaiduitukuses velikomvikomibubnjevima.Icarskibubnjevibiju,pajemeunjimatakvavelikavikaibuka,kaodasezemljatrese.Kodnjihsutakoeodcaraposlatinajboljiaui nakonjimapokrivenimorujemdaposmatrajukoekakvojunatvodauiniikakoesekoponetiubicisvakiodovihimabuzdovanuruciilibulavu,mauinjomeu pravcubitkeovakvezovuaular,agdegodsuoni,kaokadbiisamcarbio,asviihseboje,jerkogaonipohvale,svakomeebitidobro,akogapokudepred carem,tekonjemubiva.Stareinuovih(ljudi)zovuaubaa.Znajtedajetakavporedakturskiprivelikimbojevima,jersamcarnikadaneideilijeuvekmeu janiarimadoksebitkanezavri.Protivtakvetadapoganikesilekadahrianskasilanaie,kaotojebionaiaokraljVladislavnaVarnuitakosebioprotivnje postavioskolima,okruiviseokolo,ameukolimasusvebilipeaciaistotakonalevojstranisvekonjanici,izatosuhrianskikonjanicisavlaivaliturske konjanike,doksepotomnisusamiupropastili,pohitavinacarskejaniarebezopreznosti.IstotakoseJankovojvodanaKosovuPoljusambioupropastio,jerje porazivikonjanikepohitaonajaniare,odkojihjesambioporaen.Zatokogodbihteosturskimcarempovestibitku,moradanainidrukijiporedak,netakav kakavsustariimali,atakobimogaosbojompomoiTurkepotuidonogu.Jermeunjimapostojijedannedostatak,okojemonisamineznaju,alisamjatodobro pregledaoidobroznam:njihovipeacinemogudugoizdratinabojnompolju,jersezatonikakonepripremaju,smatrajuidaeoniuvekpodjednakusreuimati.Jo idrugastvarimjenesigurna,tojestkadabijednomjaniaribilipotuenidonoguiostalinabojnompolju,aosobitouEvropi,ondaturskicarnatakoizvebaneljude

nebimogaotekmakarkakodakreneinebisebrzooporavioiokrenuoprotivhrianajerkadbisetevojskeliio,usprotivilebimusesvehrianskezemljekojeje oteoodhrianaitakobimoraodabudeprognanprekomora.Istotakotrebaznati:kadabikonjikavojskabilapotuena,aostalisamopeaci,kakosedesilokod Varne,ondanetrebahitatinajaniaresela,veodostragognjenimmecimagaatiukamile,kojebi,buduipreplaeneognjem,poletelenasvojuvojskuipogazilebi janiareizakojihstoje,aondaizlogorapucatiiztopovananjihsdrugestrane,jersenikadnebidosetili,jertoneznaju,alijasamseuverioisaznaopojednojkamili, oemujebilovelikopitanje,alinisumogliznatidasamtobioja,atosedesilouvlakojzemljikadasmoratovalisDrakulom.Itakoseoniveomabojekadujuda hrianisilnonanjihkreu,jerihjestrahdajednomneizgubebitkutakopadaimjaniaribudupotueni. Dodatak. Ractupiedabitekobiloturskomecarudanaevojsku,kadbimujednabilapotuena.Japaknatovelimdamunebibiloosobitoteko,semkadbimuovde meuhrianimabilasvapotuenadonogu,kadbimuilogorsasvimajaniarima,konjima,kamilamauzeli,ondabihverovaodabimubiloprilinotekodaskupibrzo vojsku,atoiztogarazlogauovanaanesrenavremenatosetabestijaveomarairilairazmnoila,inematogakraljevstvaitepokrajinedaiznekenemajezikaili sunja,jerihmnogopristupaiturise,kaotojebilozamogavremena,kadjejedanpanac,vrlimaltekiplemi,namernodoaoipoturiose.Ovajjeovekpotom bioodnjihuzetizanevoljePotockogaonjeuVlakojuredioflotu.Turskicarsvojojplaenojvojscineplaanapratnju,tojestzatri,zaetirikonja,vesamoza osobu,pamakartajimaozasvojuudobnost,iduiurat,jednogtovarnogkonjailidva,jednogrobailipakdvaakorobovanema,ondabarjednogajanasmudtojest sluguzaposlugu,kojiviesluizanadu,negozaplatu.Nekiihimajuponekoliko,paakipetnaestdvadeset,madasamoonprimaplatu.Paakopropadnekojipuk vojnikaubici,toizginuonikojisamiprimajuplatu,arobovi,slugeostanu,dolazeondaovakvadvojicailitrojicaveziruigovore:"Nekabudezdravacarskaglavamoj gospodarjebiocarskiplaenikpostaojemuenik,jerjeubijen,boreiseshrianimazaveru.Nasdvojicamolimotezanjegovomesto,amiemosestaratidase caruoduimo".Vezirilizapovednik,videiosobuzgodnuiliobadve.podelimeunjimapolovinuplateubijenogaapolovinaostajeukasi,ikaeim:"No,junacizasluite vieibuditevrstiubici".Akodnjihjezakon:kolikoputadobijubitku,ilizauzmugrad,varo,pokrajinu,uvekitavojvojscipoveavajuplatupremazasluzi,ponekad sapetaspri,akotoznatnouine,ponekadopetsaasprom,sadve,itakoponekadtamodoteravojnikdodvadotricrvenazlatnikaplateodtridesetpolugroia,kao tosamihjapoznavaonekoliko.Zatomoecardaimanatajnainbrzovojsku,osim,kaotosamdodao,akobibiliiovipotuenidonogu.Atosedeavaimeu janiarima:biosamprisutannaPuladiskomPoljuuAzijiHasufbaasdelalijamaizgubioje3.000janiara.Tadasetreegadanaskupilovienjihnegotojebiloovih tosupobijeni.aksuseiroboviotkupljivaliodgospodarasvojihidolaziliujaniare,drugi,nemajuidaseotkupe,pravilisusasvojimgospodaromsporazum (govoreidaemuisplaivatijaniarskuplatukolikaje,samodamupomogne)idolazilisu,imnogejeprimao,adrugeopetvenijehteo.ZasultanaSulejmana,kadje hrianskaflotaunitilanjegovuflotunamoru,dajejedvakomandantsadvemagalijamapobegaoihrianisuvesmatralidaturskicarneebrzostvoritiflotuiljude,a kakvujesledeegodineopremioikakojeljudimasnabdeoitajeuinio,punesuhroniketogaznajuidaimasamusebitakvusilukadmudoneevestotakvom porazu,pozvavimuftiju,rekaoje:"tajetodajesvemoguibogtakorasrennapravoverninarodpagajeprepustiosilihrianskoj?"Odgovorimumuftija:"Care, gospodarumoj,zarsenikadnemolibogu?""Naravno,molimse"odgovorioje."Azatovelinepamtionumolitvukojuzovufatiha,kojaovakopoinje:oboe, stvoriteljuihraniteljuitavogasveta.Agospodbogtijeistotakostvorioihriane,iznaizanjih,neudisetojedanputnisisrenoproaosnjimanegrei,nesrdise zato,komandantuoprosti,atobremoenaredidasespremajudrugegalijeaevojasamobeavamjednugalijusaposadomnekaidrugitakouine.Akobise izgovaralinedostatkomblaga,nekapoaljuzatokonjskuopremu,nepotrebnekonje,deakeiene".Takojeuteiocara,temujecaroprostio(utekstu:dajecaru oprostio),inaebivisio.Tosamzatonapisaodabisvakoznaokakvetekoeturskicarimausvemu.Samototrebagledati,kadbiovdeuovimkrajevimasovestrane moranjegovavojskasjaniarimabilasvapobijena,dailogorsrobovimabudeuniten,vebimubilotee,jerhrianiodkojihsunajviejaniari,vebiseosvrtali, znajuizaodbranuisiluisloguhrianskuinebiilinjemu,adrugikojisupotureni,pristajalibinazaduzhriane,alisadavideidahrianisaminasebeokreusvoje sileivojskeuzdiujadniciinesmejunidapisnu,nehoteibilotaotomedagovore,aodhrianatijenajviejaniara,kojiilidanebidavaliporezu,ilizbog nekakvogprestupailizbogturskihdevojaka,kojesulepeirazvratne,ilizbognematinesusepoturiliinajvieodlazeujaniareodsvojevolje,jersetamonekako manjekanjava,potosejaniaru,paneznamkakavprestupdauini,moesamodati80batinapostopaluilimuglavuodsei.

Odeljakdvadesetprvi. Obrzimkonjanicimaturskevojske.
AkindijesukodTurakaljudikonjaniciibrzi,kaoTatari,anajvieihstanujenadobrukimpoljimaiokoDunavaiokobugarskihigrkihplanina,azovuihzato akindijama,kaokadbirekaotekui,jerpostojepljuskovi,kaokini,kojiizoblakapadaju,aodtihpljuskovavelikepoplaveproizlazeibrzipotociseizlivajuizobala svetodohvate,svenosesasobom,alinetrajudugo.Takoistoiovibrzikonjaniciturskiililetei,kaokinipljuskovinetrajudugo,alidokledostignuidohvate,sve pohvataju,pograbe,pobijuiiskvaretakodazamnogogodinapetaotamoneezapevati.Ovibrzikonjanicisudobrovoljniiiduoddobrevoljezasvojukoristneki Turciihzovuobani,jersestokomhraneikonjeuvajusamozatotooekujudaihpozovunegdezaupad.Onisuuvekspremni,netrebaimnareivati,nitiikakve platedavati,nitizatetenagraivati.Aakonekoneedaide,ondasvojekonjepozajmljujekomedrugomzapolovinuplena.Akopaknitanedobije,ondagovore: "Nismoimalikoristi,aliimamovelikooprotenjekaoionitoodlazeubojprotivhriana".togodpakzadobiju,kakoljude,takoiene,osimdeaka,sveprodajuza novac.Adeakesamcarplaa. Ovipakbrzikonjaniciimajumeusobomkomandire,apostojepovrhtogavojvodepostavljenepopokrajinamaodcaraprotivNemacajevojvodasmederevski, protivUgraiprotivVlahajevojvodanikopoljski,anjegovpomonikjevojvodavidinskiprotivHrvataiKorotanacajevojvodavrhbosanskiinjegovpomonik vojvodasitniarnamorusupakprotivKatalanaiItalijanavojvodagalipoljskiivojvodamorejski.Vojvodeilisandacisvepokrajineispitujupomouuhodaiznajuta seukojemkraljevstvudeavaikadakojiodnjihuvrebavremedabisemoglozarobititoljudi,ondajavljacaru,govoreioupaduuzemljehrianske,acare dopustiti.Ondabezoklevanjaodmahnareujudaoviizaslanicipovaroimaoglase,imenujuivojvoduionupokrajinu,hvaleiimtajupad,inatooglaenjeseraduju, skupljajuseiopremajuiodlazenaoznaenomesto,gdejesamonajvojvodakojemjedoputenupad.Vojvodatada,doekaviih,snabdevaihamcimaidrugim potrebama(akotrebadaupadnunekudaprekovode),pauredivisvestvari,nareujesvakometaekodaradiondatekkreeuhrianskuzemlju,vodeiihsvedo mestagdejezamislio.Stigavitamo,nareujeimdasepremestenabrekonje,jersvakiodnjihimadvakonja:jednogvodi,anadrugomjae.Onezamorene ostavljajunatomemestu,jerimaidrugihTurakakojiimihuvajudokseovinevrate,adajuimodosamkonjazlatnik.Tamovojvodatihokaedandokleeihekati iudariviutalambasrasputaihinastajetakvabukaodnjih,gurajuisemeusobom,jersvakielidabudenapred,danekiskonjapadajuinamestuostaju.Razlete setadasvi,kudakomoe,palei,ubijajui,vezujuiiuzimajuitakomoe.Vojvodapaknareujedasenaonomemesturazapnemaliatorimajuisasobom nekolikostotinaizabranihljudiinadobrimkonjima,ekajuionenamestu,abrzikonjaniciknjemuvoze,vodesasvihstrana.Kadtakovojvodadoekavremeidan, kakoimjenaredio,ondasavplenaljenapred,akozakasni,samjekriv,tamoveostaje.Iuredivise,idulagano,oekujuineprijatelje,paakobiihgdesustigli, okreuseitukusesnjima,videlidanemogubitkudobiti,ondasavplenubijajuiunitavaju,asaminakrajuodleukaovetar,atadaimnikonemoenitauiniti, mogaobiihpotuijedinokadbiihstigaoutekimplaninama,iliprivelikimvodama,ilinamovarnimmestima.Ilipakakobidobilivestomestuvojvodinom(prenoto douonitosuserazleteli),paganapastiilinouilidanju,poznajuimesta,potosuusvojojzemlji,iunititivojvodu,ondabilakosonimazamorenimioptereenim,ili pakonetosuserazletelinaraznimmestimapresretatiiubijati.Etotakavjenainturskihbrzihkonjanikanaistitakavilimalodrukijinain,alisvakakobolji,rade Tatari,kojisuvetijiiizvebanijiutomenegoakindije.

Odeljakdvadesetdrugi. Osarahorima,martolosimaivojnicima.

Imaucaraivojnikakojezovusarahori,aovipostajuodonihbrzihkonjanika,jerkadcarujedaje(skupljena)velikahrianskavojskaprotivnjega,ondanaredida seoglasipovaroima:kobihteodauzimaplatubiemudavana.Tadadaklemnogiodovihgorespomenutihbrzihkonjanikaodlazecaruidajuimnakonjazlatnikna etiridana,iodtogvremenanezovuihbrzikonjanicivesarahori,skupljenivojniciazasvakimesecimplaaju,jernjihovaslubatrajesamodoksupotrebni.Njihovo orujejesablja,dide,kopljeililukponekiimajuioklope.Carpakovedridokmutrebaju,abivaihponekaddvehiljade. Ima(osobitotakoepokrajinama)martolosaionisuhriani,aimajuplatunakonjunaosamdanazlatnik,aplataimsedajetakoesvakogameseca,kaoi sarahorima,aliimslubatrajedoklekosamhoe,aovinajvieobmanjujuhrianeizdajstvimasvojimrazliitim,praveizasedeispredTuraka. Postojejoivojnici,slobodnihriani,carskipodanici,aneplaajunikakvedacije,veimajuselasvoja,slobodnaoddankaiporeza,nikomenitanisuobavezni,samo kadimnarede,iduuzvojskuisluecara,praznekonjevode,uvaju,pomaudasekopajubedemi,nosevodu,inedrugeuslugekadnemarata,ilikadimcarne naredigdedabudu,dolazeucarevstan.Kadcarskekonjeizvodenatravuoniihuvaju,vodudaju,anoukrajsvakogkonjaspavajunjihdvojicailijedan,osobito krajglavnijih,aovihbivanekolikostotina. Dodatak. PostojeuTurskojjougradovimapokrajinamavojnicikonjanici,azovuihbeli.Ovidobijajuplatuodsandaka,neodcara,ponekolikoasprinadan,jerjetozatita kojanepotieodcara,veihzapovedniciuvajuposvojojvolji.Bivajutodobriljudiijunaci,jerkobiravogprimio?Njimadoputajusandacidaidudahvataju hrianeizzasede:uradelitodobroidobiju(lito),odtogauzimasandaknajboljideo,dobijulivaljanesunje,oduzimaih,jertosandaksvakomeobjavljujejou poetku,obeavajuiizvesnusumuzasvakuglavusunja,onipristajuinatajuslov,daimzasedenebibilezabranjene.Ovibelijeimajutupovlasticudakadumreneki spahija,iliplaenik,ilinekokojedraozemljuuonomkraju,odmahsandakmolizakogasezauzme,preporuujuigatada,dobijaodPorte.Itakoovajodtoga vremenavepostajecarskislugailivojnik.Natomestosandakakohoedrugogaprima,ilimuovajipakidaljeposluuje. PajoosimmartolosaivojnikaimahrianaBugara,SrbaiGrka,kojiimajusvojadomainstva,njive,vinograde,kue,aodnjihnitanedaju,samouvremekadimse naredimorajudaiduuuhoenjeuhrianskezemlje,aakokodobroposlui,obdarujugaiplatumunaznauju.Takviiduilikaodatraeslubu,ilikaotrgovacs espapom,ilikakavnemonik,atogodsaznaipregledabrzoobavetava,imajuivesvojeljuderazmetene,kojiekajunjegovanareenja.Kaotosamjapoznavao jednogaGrkaDimitrija,kojijezaHajderBae,beglerbegaovdeuUkrajini,uPoljskojbiokaouhoda,jedanputkaotrgovacstamonjimrobomskonjskimbojama,s pokrivaima,sasuvimgroem,kojemujesampaadoturao,isvakiputsdrukijomrobom,skoamakamiljim,sasafijanom,svejetoodpaeuzimao.TajDimitrije jeimaotrisinaisvisuznaliruski,uPoljskojsusluiliisvesuznali.Vlakisujezikistotakosviznali,iotac.Imaojeovlaenje,kojesamjabiouzeoodnjega,buduiu njegovomdomukrajDunavauJeniKjejde,kojimmujeovlaenjemzatunjegovuuslugubiloodreenokaonagradadauzmeuIsmailudvestataliraiuzeosammuga biotajno,dabihgapokazaouPoljskojnaojgospodiradiopreznosti,kojiuvajunasvojimdvorovimaljuderaznihnarodnosti.AlikadmejeTomauhvatiouVlakoj, meuostalimmojimstvarimaionomijeuzeto.Moemoseondauveritikakotimljudimatrebaverovati,aosimonih,velim,kojiveovdeimajusvojadomainstva,a tamoganemaju.

Odeljakdvadesettrei. KakoseTurcimnoeteihsvevieivieima.
Turskomnoenjejeslinomoru,kojenikadnenadolazinitiodilazi.Atakoipoganicinikadzamirneznaju,uveksesvaaju,paiakosemoreujednomkrajuutia,ipak udrugomeoobaleudara,jerjevodamorskaoporaislana,aunekimpokrajinamasoodnjeprave,aliakosvakojakonepomeajusnjomdeoslatkevode,ondaso nemoedabude.Isvevode,lutajuiposvetunasvestrane,bivajudobreislatke,izasvestvaripogodne,potrebneikorisne,akadadomoradouipomeajuses vodommorskom,ondasesvanjihovadobrotaislatkostizgubiibiekaoidrugamorskavoda,oporaislana.ITurcisunaliknato,jernikadnisuumiru,veuvekvode borbuizgodineugodinu,odjednihzemaljadodrugih,aakonegdenaineprimirjetosveuinezasvojukorist,jerudrugimpokrajinamasvezloine,ljude zarobljavaju,atonemoeii,sveubijaju,atosedeavavieputasvakegodine,jerponekolikohiljadahrianadovodemeupoganike,paseovimpomeavises poganicima,sviiskvare,kaoivodereneumoru,jernapustivisvojuveru,primajupoganiku,atakvigoribivajupremahrianimanegopravipoganici.Atakosveto pomaerazmnoavanjunjihovom:dokjedniisluuju,drugisuisluili,anoveinovedovode,treiseopetzatobrinudavode,daihnikakonebinestajalo,kakoimje Muhamednaredio.Povrhtoga,kolikoihsedobrovoljnopoturi,kojihjesvakegodinevelikibroj,kaotosebilodesilouGalatikadjecar,nemoguiiminitinasiljau tomedaimoduzimasinove,kaoonimakojisusebilidobrovoljnopokorili,avideitadamnogopristojnemladeikodonihenovljana,narediojedaihnagovaraju obeanjimaidarovimadaseture,paidoputanjemveesamovoljenotojetobilopristojno,tojepotomispalopocarevojvolji,jersuoevivideisinovesklone svakojakimsamovoljnostima,htelidaihpoaljuuhrianskuzemlju,tomnogiodnjihopazie,uvelikojgomilisedogovorieipooepredcaraipoturiese.Od ovihsujedniuzetiusarajdrugisurasturenidrugojgospodi.Meuovimajebioveomauenmladi,sinjednogalekara,kadjeovajdoaousarajikadjeopaena njegovanaklonostpremabiljkama(jerjeimaodobruvoljudauilekarskenauke),dalisugajednomecrnomArapinu,evnuhu,dagauibiojepotomodlianlekar (umrojeostavivinekolikosinova)zasultanaMehmedatadajepopravutogalekaraimajstorauzetahrianimavelikaparohijalnacrkvauGalatiiliuPeri,kojase takoezovearabdamisi,jerkakoseGalatadobrovoljnopokorila,carjebioobeaodaimneeinitiverskihnasilja,dakmneeuzimatisinovezaroboveineeim crkvepretvaratiudamije.Zatojeovajistirekaopredcaremdasunjegoviprecibiliosnivaiovecrkveidatonjimapopropisupripadanauivigakakotrebada postupi,akakosusamisudili,uzelisucrkvupodtimizgovorom,ahrianisunainiliparohijalnucrkvukodsvetogaFranje. Dodatak. AovucrkvusvetogaFranjekasnijesutakoehtelidauzmu,alinadruginain,alijefrancuskiposlanikgospodindeBren,ovekvelikiiznalacturskogpisma,spreio ovonebezvelikihtrokovaidobiojedekretilifetvudavieneebitiuzeta,oslobodivizatopaknekolikodesetinasuanjaizmame.

Odeljakdvadesetetvrti. PokazujekakavbipohodnaTurkeikakavbiporedakimaodabude.
Znajteotomedarazumidobroupravljanjemnogopomaeuboju,zatosenaTurkenetrebapriprematistekimorujem,kojimoptereenoveksetekosvoljomi hitrookree,debelakonjanikakoplja,samokreseitekoorujetrebaostaviti,alitrebapriprematisvestvaripotrebnezabitkuizavelikibojpogodnedasvakomoe svojimorujemvladati,adanenosipraznozapokazivanje.JersuTurcitakvimureenjemdalekonapred(odmakli),jerakogagoniondaeumai,akoteongoni, neemuutei,atosvezbogsvojevelikelakoe.Turciinjihovikonjiuveksubriihitriji.AlisuNemcizbogtekihkonjaioptereenjaorujemlenji,jerimajuimnogo naglavi,duhteak(ovek)ima,ipovrhtoganeujenitisvudadobrovidirukamapakisamsobomnevladazbogteineoruja,jerseponekiodevajuutakotekoi potpunonaoruane,kaodaegakoimatiosvajatisedeinanjemu,alikadnekidobaroveksistimsrcemijunakimtrebadaratujeboljejedaubitkustupitakoda moeasno,akojepotrebnoodstupitiibuduizdraviitavponovodazaponeonototreba,negodanajednomemestupogine,stojeikaovo. TatariseistotakoopremajukaoiTurci,ajoustobuduijunani,mnogosuispredovih,jernedoputajuTurcimadaihukrugopkole,nitidaimsbokapriu,vese

morajusamoelouelotui,iliceklicuupraviti,dabisvakodoaoubitku,iTatarisuistotakobrzinasvojimkonjima,kaoiTurci,jerTurcimanijepogodantakav nainazatosuTatarinadTurcimaestoodnosilipobedu,ahrianinikada,aosobitouvelikomboju,atozatotodoputajudaihukrugopkoleidaimpriusboka. KadaTurcinaiunanaoruanuvojskuigustired,imajunareenjedanajvieinajpaljivijegledajukonje,aneljude,dapristupajunjimasobejustranaskopljima,s didamaisabljamaisadrugimorujem.Zatosesvakomorauvatioptereenjaorujem,toesvakidobarjunaklakorazumeti:kadskonjaoptereensjae,retkoko ebezpomoiuzjahati,auodlunombojuneeseuvekgospodarunaislugadamupomognenakonjadauzjae.ZatokogodbihteoprotivTurakapovestirat,onda bimoraoitavdananjinaindanapusti,vedasedriovogakakojevienapisano.Narodseistotakomoratomenavikavatiivebati.Natajnainbimogaos pomoibojomodnetipobedunadturskimcarem. Samosvetoodglave,odzapovednikaodkraljazavisi,ipripadanjima,jersvakiodnjihmorabitirazumanratnikinajpresebe,potomitavuvojskuvaljanodauredi,a osobitoprotivpoganika.Aondakraljeviilizapovednicitrebadabudumeupeadijom,imajuiuzasenekolikodesetinaizabranihljudinakonjima,iodatlenikudne trebadaizlazi,akikadbitobilopotrebno.Jersvakaglava,biokralj,biozapovednik,moraserazumnodratiiuvatiseuvelikojbezbednosti,jernjegovaranaveliki metepraviuvojscikaoiglava,odkojecelotelomalaksava.Zatosvagospodavitezoviobinototrebadagledajudabirajuzakraljaizapovednikanetolikosilnog, kolikomudrogivetog,akadimajutakvoga,dagakaozenicuuokuuvaju,nedajuimudarukomratujebezpotrebe. Potrebnojeistotakojodakraljimauzasenekolikodesetinaljudioruanihnalepimnaoruanimkonjima,kojibiodlaziliodnjegameupukoveipokazivalibise vitezovimaijunakiihopominjaliukraljevoime,kaodajesamnatomemestu,dasedobrodre,itakodajedniodlazeadrugidolaze,takodabikraljznaogdeseta deava.Istotakoturskicarimasvojeaueuzasebedatakoradeidatakavredodravaju,avideinjihdaneprijateljimisledajetosamkraljbio.Istotakosvako trebadaznadaturskicarnemoedaskupizaodlunibojtakovelikuvojsku,kaotogovoreonjegovojvelikojsili,kaodanjegovomljudstvunemabrojatonije tano,jersvakigospodarhoedaznakolikoljudiimaikolikomoeimati.Osobitopakturskicar,kojisvakegodinebivauvekuvojsciscarem,kaotosamranije napomenuo,kolikokakvevojskebivazacaraikakostojisasvojimvojvodamaovdejomoemouglavnomnavestisve,jednuporeddruge,daseboljepamtiividi. Dakle,ovolikijebrojturskevojske: Najpredvorskihjaniarabivasnjim,osimonihugradovima,4.000veraunajuisve,ionetopripadajukakvojposluzi,jersesvimorajutuikadsenaredi,ioruje sveikonjeuzimajuodcara,imaihsvega6810. Onihpakvojnikatoplateuzimajuodaziskihzemljitaitomorajuizcarskihvaroiidrugihdadolazezavremeratacaru,svegaihje60.000. Peadijeaziske,kojuzovuazapi,ima20.000. Tojedesnastranacarevalevapakstranaevropskaistotakokonjanikaima70.000. Peadijeevropskeima20.000.TotijeitavavojskasultanaMehmedakojajeimalasvega180.810.Meseledijaima50,vodovoa50. Dodatak. ZaovihsadanjihvremenaodsultanaSulejmanaitavajevojskaporasla,jerkmjepridoaoMisirsdrugimdravama,zatojedalekoviesadanegotojebiloza Raca,oemuebitireidaljealiovdeesedodatidanestavljaadamioglane,kojihbivascaremuratuhiljadu,dve,aponekadivie,nuzgenelija,tojest dobrovoljaca,kojiidusamoradiplena,nuzbelija,tojestpojedinacaplaenikih,kojisebaveporedsandaka.Tosuonikojisvibivajuuratu.Cehovetakoe otpravljaju:izsvakogzanatliskogcehabivapopetnaestdvadesetmomakadobrihzabitku.Konjoteraitakoeimajuzastavu,podkojombivadvestapaitristaljudi imaihriana,aliionimorajudaiduubojkadkmnarede,aovisuonikojivojscimesodonosezacarskinovac,kaotoesegovoritikasnije.Kadabidaklesvikoji platudobivajuikojitrebailiurat,bilabitovelikavojska,aliihmnogoneidejerjednepaeuzimajusebizaposlugu,drugeoslobaajukaziaskeri,tojestduhovnici, kaoonokodnastobiva(kadje)optamobilizacija,nekiseopetotkupljujukodsvojihvojnihstareina,itakosesklanjaju,akadapadnepopis,tadastareina prisiljavasvojedaseovijavljajunamestoonihkojihnema,akopakopaze,odsutnigubesvojamesta,iplatuizemlju,kojeodmahtamodajudrugima.

Odeljakdvadesetpeti. Kakosespremajuzajuriikakavjeporedakpritome.
Kadturskicarsvojskomsvojomdoedonekoghrianskoggradanerazmiljasedugove.damuvojskanebisedelabadava,odmahuzveliketrokoveizalaganje dovoditopovetomoebliezidu,papotogarazruiirazbije,imugledazgodnovreme,tadanajprenaredidaseoglasipovojscidasvaposlugaskonjima,s kamilama,smazgama,kaoisvionitopasustadaovacaidrugustoku,kojevodezaishranuvojske,dadognajuidoterajudovojske.Akadseovoizvri,ondaopet nareujedaseoglasiidaseoznaidanjuria(toretkodrukijebivanegoupetak)prioglaavanjujuriaodmahspominjunagradeonimakojinajpreiliupadnunazid, ilitoznatnouine.Obinokonazidprviiznesezastavudobijapaaluk,kobudedrugizanjimtajvojvodstvoonogapaaluka,treisubatvoonogavojvodstva, drugimaistotakokaopostepenu,svakomeodreujukonje,novac,odelairazliitestvariatogodkausigurnojedaeodratiidatizbogdrugogaputailiuzeligrad, iline,ipaksvakogaobdarujupremaobeanjutosedobroponeo.Asameveeripakoglaavajudasepoitavojvojscisvudazapalitoviemoesvea,toizgleda onomekoizdalekagledakaodazvezdesvetleuvojsci,tadasevepripremaju,presvlaeseukraaodelaikoimaoklop,pancir,titove,krugoveidruguopremu,sve spremaju,akadbudedostapoponoiidutihodozidova,imajuisasobompletenekoeveidrugenapravekojenosepredsobom,oruaitanad.Istotakonosevelike lestvice,veranijezatopripremljene,dabiihmoglotojemogueviedapuzipozidovima,kakoodozgo,takoiodozdo.Janiariidukarazbijenomziduionde sasvimtihostaje,akadvedoevreme,tobdijeudareiztopovaitakosenamestedabapogaajuuonurupu,zbogegaseopsednutisklanjajuodpaljbe,ajaniari hitroupadnukrozziditamoinekotamoetadasesipagustapaljbaizrazliitihorua,anajvieizlukova,astrelenoseiodcaradodajuonomekomesupotrebne. Takvabitkatrajeponekadas,katkadasipo,najviedva.Gdetadaveuonovremenitaneurade,acarskizapovedniciopazedaveslabenapadai,aopsednuti sedobrobrane,ondanareujudaseodstupi,carnareujedaseranjenicimapomogne,(pobijenidasepokupeisahrane)ibolesneodmahunapredaljekuisamcar sejonekolikodanazadri,stalnoplaeiopsednutenebilimogaonaovajilionajnaintodauiniidaseosvetizasvojusramotu.Akopakcarosetidajetekoto uiniti,ondanareujedaseostavideoatorainetogorihkonja,hromihmazgi,avojskakrenevrlorano,nainivizaseduzaopsednutekojibiizgradaispadalida napadnulogor.Zatoopsednutimanijezgoregdapoznajuovajnainidabuduopreznijerprekodvaasavienikadnetrajeodlunijuri.Takosebilodesilokadje (car)raanskiBeogradosvajao,gdejeIzmailaga,janiarskinajviistareina,bioubijengoneionetosuizgradaizilinaatore.

Odeljakdvadesetesti. Oturskojpravinosti.
Velikapravinostvladameupoganicima,apravednisusamimeusobomispodanicimasvojimkakohrianima,takoisvimaJevrejima,kojigodsupodnjimajer samcartonadgleda,kakojeotomevebilopisano.Imatakoenekihnjihovihpodanika'kojiimdanakdajuizatousvojimzemljamavladaju,kaovojvodavlaki, moldavski,sedmogradski,urijanski,kurdski,dadijanski,iakosepremaovimapravednopostupa,ipaktobivasnezgodom,jerimsebezcarskogaznanjavelikateta

ini,akadtubadoe,ondaimnareujudatraesvudapovaroimaakonaugdegodnetosunjeva,iliotetustoku,nareujuimdaihvrate,alinatraivise,jadnici, imajuitetu,briguialost,odlazemnogoputauzaludnokui.Injihovepropusnicemalokomepomau:imajujedniprotivdrugihrazliiteprimedbeiale,takoistoiu drugimsvojimobeanjimaidatimreima,kaotoveleodnevinihkriveine,dabisvojojzloidalioduka:daroveipoklonetakoerazdajuneizmilostinitiizljubavi, veradicareveisvojeslave.Dakle,uTurskojjetakavobiajdasenikakavhrianskiizaslaniknemoepojavitipredcarembezdarova,jercarhoedasetosvima sviaidasvimabudepoznato,kadizaslanicipristupajuknjemudasetimemoguhvaliti.Akosepakdesicarudanainiskimprimirje,neinitozbogegadrugoga, vezatotoiliimanetoskimdrugim,ilidabizaovogazgodnijevremeizabrao,jeronsesjednimmiriasdrugimborbuvodi.Toistoiniispodanicima:uveknae nekogakojiemukrivicupronai,itakoseutomekaoukrugulukavosnalaze,anajviegledajudauvekhrianibuduunitavani.Akogodzaelisnjimadajede orbu,morajemesomplatiti. Carznabrojsvihsvojihpodanikahrianaikolikoihjeukojojvaroiiliukojojzemljizapisanoovinedajusvudapodjednakdanak,itonajviedajugodinjeod svakeglaveezdesetaspri,tocaruinimnogoputapostotinuhiljadagodinje,jerkogodsamomoezaraivatinovac,tajveplaazlatnikgodinje,osimdecekojuu nekimmestimaoduzimaju.Imacaristotakoprihoda,kojipripadajunjegovojblagajniupravo,odmora,odzemljeiodsrebrnihplaninaizlatnihpolja.Onihrianikoji podturskimcaremdajuosimcarskogdankasvojojgospodi(kojimaihcarprivilegijompoveri)desetakodletineiodstoke,nikakveposloveneobavljajunicaruniti svojimgospodarimatostanujunazemlji,osimpomolbiilizadug.Kadvojskaprolazi,nepravdenesmeinitipodanicimaiprekousevaneprolazi,nitismenamernoda uinikakvutetuilidauzmeto,padajetakomalotobistajalonovi.Jerturskagospodanepodnoseto,ikadbinekokokojednuuzeo,glavubiizgubio,jercar elidasiromanibudunamiru. Hrianiistotakomorajuzacaremotpremitinekolikohiljadasamara,ilikonjasnamirnicama,dabitotamoprodavalizasvojukorist,kolikucenuodrede,neineiimu tomenikakvutetu,paniunajmanjojstvari.ZacaraMuratadesilosebilodasejednababapoalilanajednogaazapadajojjemleko,kojejenosilanaprodaju,na putuuzeoipopio.Carjeodmahnarediodagauhvateidamurasporestomakdavideimalimlekauelucu(jernijepriznaooddobrevolje),alidaganisubilinali, ondaseibabiimaloistodesititakojesirotipeakizgubioglavu,ababamlekoatoseDesiloiduiodPlovdivakarnomenu. Dodatak. PropusnicesukodTurakasumnjive,iakoihmogudavati,ipakistotolikoumejudaizmiljajuprimedabaprotivnjih.DesilosebilozamogavremenadajeJusufpau, kojijezasultanaAhmedabiopristaouzpobunjenike,Muratpaahteodadovedeiukeba,pagajenajpreuzeoksebikaosina,uveravajuigadagajeveizmolio kodsultanaAhmeda,novouinjenogcarapoocu.OndamujeizradiopropusnicunakojususesviistaknutiveziriimuftijepotpisaliinaAlkoranzakleli.Doputovaoje nesrenik.Poekavipetnaestakdana,obakaziaskerasesporazumeesdrugimaipodnesoealbuuimegraanstva,pronaoeduhovnidekret,tojestfetvu,za ukidanjepropusnice,posleegaJusufasnjegovimnajboljimljudima(umomeprisustvu)naSkaderiuatorimazadavae,govoreimudaganeubijanicar,nisavet, vegraanstvo,komejeinionepravde.PravdedaklekodTurakaima,alijelukavoupotrebljavaju,ikomehoeuinejekakovalja,akomeneekakobilo. Ponekadistotakodarovimogumnogo,kaotosebilodesilopoljskimtrgovcimazasumanaAhmeda,zakajmakamaurijeMehmedpae,kadajejedanGrk, imajuipismenoodpoljskogtrgovcana160crvenihzlatnikaspotpisomjemacaisvedokapremaobiaju,nemoguisedoekatisamogadunika,jerseuMoskvi bavionekolikogodina,jednogsvedoka,kojijejedvaznaoiturski,pronaaojenatrguisamogapoveosudijionajjeizloiostvarpokazaopotpissudijajepitao (svedoka)dalipriznajedajepotpisnjegovneshvatajuikakodanepriznapotpis,trgovacjeprostopriznaozbogpriznanjaexconfessatisbasunjegaiosudili,onje odbijaodaplatiovajdug.Sudijajenarediodagaodveduutamnicuzbogneizvreneisplate.Nesrenitrgovac,videidagavodeujavnutamnicu(kojajetamostroga), bojeisedanepokvariugledakoseoglasidajeutamnici,odmahjeplatioonajdug.Vraenomujepismeno,alijeipakmoliodasudijaneda(novac)odmahGrku, vedamaloprieka,obeavajuidruginovacizKarvaseraipoklondadonesesudiji,zbogegajetimpreiziaoususretnjegovojelji.DoaviuKarvaser,trgovacje odmahpribegaoKaramanpai(tojestnajstarijemtrgovcuuKaramanu),kojimeodmahotomeobavestiizamolidadoemknjima.Kadsamjavideodajetovebila presuenastvar,izgledalomijetekodasestvarnadoknadi,alipotosamsesnjimasporazumeootrokuihoelinatodagarizikuju,najpresampreporuioputs poklonimaprekonekihpravnika,idoistanisamseprevariosasvojimsavetomjerjekotalatastvar3000talira,alismojeizokrenuliuzvelikodivljenjeTuraka.Tose dogodilopouputstvusamogauriMehmedpae,utovremezamenika(jerjevezirubijaMehmedpaabiouAzijiupersiskomratu),komerekohtaelim,odnevi munouetrdesetlepihsamurovina.Priznavidajestvarbilotekoponovnoiznetinarazmatranje,rekaomijedasutradaniziemstrgovcimapredcarskidivan, rekavimidasamtustvarnemoesuditi,jerseodnosinaknjigenaegazakonadotemeredaponaemzakonuplaajujemacisvedokzadunika,jersadvasvedoka ovekgubiglavu,tojeveastvarnegodug,itakouvasjaposlatikaziaskerima,oniestvarjesigurnaodmahpohvalitidekretsudijin.Tiemolitidateostave priprivilegijamacarskimkojesuizdatepremaugovoruidogovoruoprimirjusnjegovimvelianstvompoljskimkraljem,jertamopiedapoljskitrgovcitrebadabudu slobodniodtakvihsudovadodue,kakoseteprivilegijeneslausnaimzakonima,onieondaistotakorei:Pitajnassve.Potovanagospodo,pitamjavas:kadase turskicarmiriiprimirjepravisahrianskimkraljevima,dalitoinipremaknjigamailioddobrevoljepremadavnanjemobiaju?Odgovoriedatoneineprema knjigama,jeronetonedoputaju,vepremakanonimatojestpremadavnanjimobiajima.Tiezatimrei:Imimolimodabudemoostavljenipriprivilegijama carskimpremaobiajima,anepremaknjigama.Premadogovorusnjegovimvelianstvompoljskimkraljemuinjenom. Kadasusesutradansvetetakveceremonijeobavile,basenijenitaodstupilosobejustrana,onsenamojeposlednjereijavigovorei:"Istinugovoriovajaur",i reemeni:"Aumelidaitananaemjezikuidalirazumepravo?"Rekaosam:"Umeliijoseuim".ondasunamreklidaodstupimomaloasakkasnijepozvavi nas,reerumeliskikaziaskeronomeGrkutojebiodobioreenje:"Pokaipretsednikovoreenje".Izvadivigaiznedara,pokazaogaje.itajuigakaziasker, pocepaganadvojeireedajeravodobioreenje,datraidrugiput.Anajprejevebiopohvalioreenje.Paajeodmahnarediodasenapiebujurda,tojest pismenonareenjesudijidaonajnovacvratipoljskometrgovcuirekaojedamusepredanjegovopoderanoreenje.Kadsmostimdolisudijiumalotonije precrkaoodstraha,zaboravivinadostojanstvoustade,ljudskinasprimiizamolidamuoprostimo,dajeonpremazakonusudioneznajuionaimdogovorima.A takoitamosveprolazispoklonima,madasuzakonikraiibilokakvapravdabra. Turskicarneradoputainostraneposlanikepredasebezpoklona,akakosuseposlanicinjegovogvelianstvapoljskogakraljanaviklidaprolaze,ondakadvezirine mogunitaodposlanikadaiskameiliiscenjkaju,osobitokadugledajusvojevreme,ondaneputajuposlanika,vesamouznekogbegailibeglerbegailipaukojega aljunekudanaslubu,kojiponjihovomzakonumoranarastankudadarujecara.Tadaadextraneosadvulgumpravesedajetodatoodposlanikapoljskogimnogi imveruju.TakvasestvarbiladesilakadajepokojnigospodinvojvodamazovjeckiuonovremepomonikkamjenjekogasudijeGurskibioposlanikkodsultana Ahmeda,kojegajeNasufpaanaraznenainenagovaraodacarudabarjednuigluuimekraljevo,tojebilotekouraditi,jerjesamomepaibiodaodobarpoklon. Tadajepricelivanjucareverukepaatakotoudesiodasenekolikoinovnika(kojisuimalidaputujuodvojeno)oprataloidarovalocaraasvetinajerazumeladaje toposlanikdavao.DobrojeondaRacnapisaonapreddakosnjimaorbujede,mesomjeplaa,jerestoiposlanicimaprebacuju,govorei:"Viecarakotatenego tostedoneli".Zatosepremanaimposlanicimarazliitoponaaju,hoteidanadoknadeonotonanjihpotroenovacaakoutomeneuspeju,ondatoodhriana makaridrugihnamiruju:tojeistinitastvarpremanjihovojuzreici:otetijednomepsuadrugomedati,ilinekapaspasjukrvjede. tosetiedanka,kojegseuovomeodeljkudotakaoRac,(zaono:komoenovacdazarauje),totrebaovakorazumeti:onajkovemoedazarauje,tajplaa danaknasvojuglavu,alionikojijonemogu,jersumaliilinesposobni,nepodleutome.ZatosvakegodineusvakupokrajinubivajuslaniodPorteupisanirevizorisa finansiskimspiskovimaiispisujujednenanove,drugenamestuumrlih,atopopisivanjeitomeslinaslanjainipaaumestonagrade,jerkoristiodpopisivanjaidrugih neregularnihprihodatakvipremapokrajinidobijajuprilino.ZbogtogaistotakovojnicikojiuvajuPortu,poreduposlemesecdanastraarepredpainimvratima,na

divangavodeikadgradobilazi,itojednipeicedruginakonjima. AtoovdeRacspominjezlatnapolja,imauEgiptujednapokrajinicameuvelikimplaninama,aimasamopetomanjihseocarekenikakvenemaju,nitanesejuutoj ravnicikojusunaselilimeuonimplaninama,samoprahodurminadrveta(kojegaimajumnogoitojenjihovaobinahrana)zasejavajukrozsvilenoreetopoonoj zemljisvakopremarazmeramasvojegapolja,nakojenousrosompadazlato,sutradantozgruipaljivoskupljaju,apotomprosejavaju,onakoistoradeiibirajui zlato.Nematitadaboljegzlataodtoga,iodtogazlatapravecrvenezlatniketoihzovuerefi,kojisuuvekskupljiodostalih,aveizvesnukoliinuzlatatitamo stanovnicimorajudadajumisirskomepai.OvajpaadajesvakegodineizMisiraosimpirina,soivapenice,graka,pamuka,eera,lanaisuvoggroairazliitih tkaninauvrednostieststotinahiljadacrvenih(zlatnika)odovihidenamorestohiljada,naMekustohiljada,natamonjuvojskustoostatakulinucarevuriznicu, kojajeunutrausaraju.Oishranivaljanosmiljazaratvezir,jerkadvenamiljajudapovedurat,ondanajprealjuusveonepokrajinekojesedodirujusaonim zemljamagdeeseratvoditisporukamapretsednicimaoptina,kojiveodmahimporukedonjihdouobavetavajusrezove,kojiprosuuju,zasvakoseloinaselje obianbrojmericakakopenicetakoijemapropisuju,aovibezoklevanjamorajutopriprematiiprevozititamogdeimsenaredi,aobinoprevozetomoremili Dunavom,ilisuvim,kakoispadne,dogradanajbliegonojdravigdeesevoditirat.AlikadvidenekogaGrka,hrianinapodanikacarevailipakTurinakojije bogat,daeizcarskeblagajneizvesnusumutalira,daeodmahiporukeusrezoveVlakeiMoldavijeiodmaheuporukamaodreditivaljanecene,kolikesuoneuto vremeutojzemljiinarediedasekupujuovceiovnoviidaseterajukaonomemestu.Kadaondadoevojska,svegajedostaalisvakojstvarieodreditiviucenu danebinicarskablagajnabilautetiidasetroakisplati,itakojednodobijaju,dovoze,doteruju,azadrugosestaraju.NespominjeseonotoveakindijeiTatari dovlaeizneprijateljskezemlje,tj.onitoiduporedprovijanta.Hrianiimajusvojepovlastice,veenegodrugi,drukijekapeisvojuzastavuinaziv,jerihzovu surudije.Zanatlijajeistotakosvakionakokakojeveranijereeno.Predsednikasudailisudijuimasvakavojskasasobom,drugogahorde,tojestzanatlijeiljudi trgovci.Zatopaanesudinitauvojscibezsudije,osobitoveestvarivezirmoesam,itonesvakustvar,alimanjepaebezsudijenita. PosleunitenjagospodinastarosteFeljinskoga,ijejekutijeTomadograbioinaaojemojadvapismatosampisaogospodaruKonstantinu,obavetavajuigao svemu,rukopisomkojinisamgospodinstarostanijepoznavao,vejedanpisar,aovajjevebiounesreipoginuokadjegospodarpitaozaovaijasubila,naaose jedankojijerekaodasumoja.OndajegospodarpodneotubuAlipai,zvanomMaaroglu,kojijeutovremebiosvojskom.Kakosamjaistotakotadabios vojskom,paajenarediosvomeehajidameuzmeupritvor,kojimejeprekonoizakljuavaosjednimsunjemsputanog,njegazajednu,menezadrugunogu. Nekolikodanakasnijepoelojesuenjemeniudivanskomatoru.GospodarTomajeposlaodaseintrigeprave,pokazanasupisma,zakojasamrekaodanisu moja,jerjebilotekodokazati,bilajesamopriagospodinastaroste.Imaosamsigurnograzlogadatosvedoanstvonijebilosigurnoivano.Slanasupismasunjima, kojihjebiloblizuatoranekolikoznatnih:g.Milovski,g.Jordan,g.Malicki,g.Mnjiekidruginijedannijepoznaorukopis,alisugovorilidajejevrejskidovelisu Jevrejenioninisupoznalinakrajusuminaredilidapiem,pisaosampoljskiiturskiitosupokazali,alisenijesloilo.Glasalisusandakbegovi,anajvietosamse jaalioPorti.SandakizmestaVizijeKojeleipodplaninamaporedCrnogaMora,nedalekoodVarne,rekaojedabiPotocki,isamveutamnici,bioraddaidruge svojezemljakevidionde,osobitoonogakojiseutovremenaaomeunjima."KakosealiPorti,savetujem,gospodinepao,dagapusti,danebisuvieskupo platio".Viknunatopaagovorei:"ta,zardamiuzmuglavuzajednogaura?"Jasamtakoerekao,upotrebljavajuipravnikuodbranu:"Vaapravinostjeslavnai meuhrianima,pazartitrebadabudeonajpokomebiseimalapokvarititakodobraslavaootomanskomnarodu?PoaljimenaPortutamoureikosamita sam".Doistajepogledao,alipotomjenarediodaodemuatornjegovapomonika.Ipakjestvarzapela,(jerjesudijazakljuiodajetekodokazatiijasupismaja ondanisamzasluiovelikukaznu),jeruturskompravutristvarijetekodokazati:pismo,ubistvomua,tuaenaunoi.Ondajeposlaopomenenebihlimuhteoto datirekaosam:"Ionotosamimaogospodarmijeuzeokakomeviditakomeopisuj".Ondamejehteootpravitipoljskomkraljuspismima,istotakoiradiotkupa onihnjegovihsuanja,nitonisamodbijaodabihsesamokakobiloizvukao.AlisegospodarpaljivobrinuoomojemzdravljuikadsmosevekrenulikaCecori, prepreiojepaiputsdarovimaiondejesvedotleokonjegaobigravao,damejepaanekanjenogostaviokodnjegauJaiju,gdesamdvadesetdanabiopod velikomstraomuBikovomdvoru.Nakraju,danijebilonekevlakegospode,dvaputjevenarediodameizveduipogube,aligospodbogsvemogui,kojisebrine oonimakojimupotpunoveruju,oslobodiomejeiznjegovihruku,jerjespoljskimsunjimakojihjebilo250okovanihulancepo10,imeneposlaomeusvojim ljudimainaredioimjedameodmahkrajDunavaubiju,itozbognezgodekojujezbogmenehteodaizbegnepredPortom,alimijeiutomegospodbogbioupomoi, jersampoopomenijednogvlakoggospodinapobegaonaCrnoMore,potomsvedoSmirnijuma,gdesamekaodolazakNasufpae,bojeiseurija,kojijeuto vremenaPortivladao,atojebioTominotac.Osvetiosamseipakuzbojupomoisreompoljskogakralja,jerjeuonovremezboggospodinaGregora Kohanjskog,sekretara,bio(uri)svrgnutsvlasti.MenejesdrugimljudimaAhmedpaa,pekarskisin,buduikajmakam,poslaodagauhvatim,itakojepalakocka namene,jerovajagatojebiosnama,neverujuiizgledasvojima,ostaviuMeinusonestraneDunava,menejeposlaodagaulovim.Dvadanasmookotoga izgubili,dokleganismopronaliiistotakokodBrailedavigaCiganinudagaokuje,odvezaosamgasamsauemagi.Iteksamtadputovaodaispriampoljskom kraljupremanareenjunaPorti. Dodue,jasambioiskusiourijevupravinostjopretenesrenenevoljeuVlakoj,kadmujeTomabioposlaodvehiljadecrvenih(zlatnika)dameuniti,ilidame nabijeuJedikulu,optuujuimeprednjimkaoveomaopasnogovekaikakoonzbogmenenemoedasediuVlakoj.Potosamotomevebioopomenutod jednogbojarainadajuisedabojipromisaopomognemojojnevinosti,ponareenjuurijaiziaosampredanjkaodaotomenitanisamznao.Zatekaosamkod njegasamosamogSkenderpau,apredpalatomvlakebojareiagentekojisupotpirivaliprotivmene.Kadjetadaau,kojijeiaozamnom,prijaviomojdolazak, pozvavimeodmahJepitao:"KosiitaovdenaPortiradi?Dalitrgujeilitooekuje?"Rekaosam:"Nijetebitajno,svetlipaoiznamdasesea,kadajepokojni MuratpaadrugiputpoaouAziju,onmejetebipreporuio,ostavivitenatomemestukaokajmakamaposlesimidaocarskuprivilegijudaminikoosimvelikog veziraitebesamoga(kadbisetodesilo)nebimogaosuditi.Ondaznakosamja,idanisamdoaonizbogkakvetrgovine,vedauimjezikiturskopisanje".Onda izvadihiznedaraprivilegiju,hoteidamujepokaem,alionmahnurukomiree:"Dobrosejatogaseam.Paipak,zatonesedismiromizatosemeauvlake stvari?Jervidikakvajetubaprotivtebe".Rekaosam:"Ti,svetlipao,moeznatidalisemeamuvlakestvari,okojimabihimaostobomsamimdagovorimakoji sicarskinamesnikpodsetisejesamlibiokojiputpredtobomzbogtihstvari?"PosleovihmojihreipoenetosaSkenderpaomdaapue,posmatrajuime paljivo,aondamiSkenderpaadadeznakdapoljubimpaiskutitakozahvalim.Jatoradouinih.Osmehnuvise:"Gledajsvojposaoibudioprezan".Iziaosam ondaveseoodpaeakadtoopazieVlasi,upadoeodmahknjemu,aliihpaaizgrdigovorei:"Bajeludoodvaeggospodaratosebojibiloegakadimamene, ocasvoga,kaocarskognamesnika.Skimovajimadagovoriovlakojdraviakoneesamnom,ajanitaodnjeganisamuo.Nekavagospodarsedinamirui nekamolibogazacarevuimojuglavu.Atotostedovezli,dajteodmahmomeblagajniku,neodlazeiodavde".AtomijeSkenderpaapriao,kojegasamjajo znaokaoehajuTirnakipae,beglerbegabudimskog. TakoserazliitopokazujepravinostkodTurakajersvakivezirveomapolaenatodagagraanstvosmatrapravinim.

Odeljakdvadesetsedmi. Oprimanjuhrianskihposlanika,oceremonijamaokotogaioporetkunaDivanu.
Hrianskiposlanici,osobitokaddolazesuvim,zaustavivisenegdeblizupredCarigradom,obavetavajuvezirailinjegovazamenikaosvomedolasku,moleiodmah dapoobiajudonesuizrazeodgovarajuegpotovanja,istotakopoasnomestoidrugepotrebedaimaju.Ondaeveziroznaitiposlanikudanulaska,nareujesubai svomedapripremiiopremivedvorzastanovanjeidrugepotrebe,kaotoesenienapisati.Kaddoedanulaska,vezirnareujedaaubaasnekolikodesetina parovaauaizjaenasusretposlanikutakoistoidvojiciprvihagaspahiskih.Izjahaetadanagizdaninamiljuilipakmanje,alidabiihsemoglosmanjitinikako,ve naprotiv,izjahujeihtoviemoe,pamakarikonjaiodelopozajmili,samodabiuzelipotalir,jersvakomeodnjihposlanikmoradadapotalirsamomeaubaii onimagamaponekolikodesetinatalirailipokomadkakvematerije.Nestidesedanatopodsete,kaodajetokakavdug.Ondaedovestiposlanikaunjegovstan,

ondeihizuljudnostionpozivanaso,nahleb,naredivijounapreddasespremiobilnozbogastigospodara(svog)isvogadobrogposla,ostajutadaneki,drugi odlaze,aovi,potosenajedu,nezadravajusedugo,veodlaze.Tamoodmahaubaaostavljaposlanikujednogaaua,pristava,nareujuimudabudepaljivu sluenjuposlanikuidaodravaredsamodlazinaveernjidivanveziruiondemureferieoposlanikovuulaskuikakavjeovekikolikostvariima,itasurazgovarali meusobom.Potomepaapoznajerazumposlanikaikakavje.Sutradan,ilitreegadanaaljeposlanikauapristavastumaemilisvojimzamenikomvezirudaga zapitazazdravljeieleidasebrzosnjimupoznaiodmahmolizaaudijenciju,kojuevezirodrediti.Kadvremedoe,pristavejaviti.Odlaziondaposlanikveziru, gdenajpre,potosepozdraveiupitajuzazdravlje,poslanikpozdravljapauodsvogakraljaipredajepismopritomeereidaimaistotakohitnopismozacarai molidalimoeimatibrzuaudijencijukodcara,topaaobeavadauredikodcarasvojimstaranjem.Akoposlanikimaistotakokakvepoklone,poklanjaihipredaje pai.Vezirnareujedasezauzvratdonesekaftan,tojestbogataodeaodkakvezlatotkanematerijeinareujedaseobueposlaniku,takve(aligore)navlae njegovimistaknutijimljudima,zatimposlanikodlaziustan,aodandegaobinovodinekipainslugaispodrukenizstepeniceustanuekaaudijencijukodcara, meutimdolazisubaatojestjedaninovnik,kaopodvojvodailikomandantgrada,kojegavezirpredloiovajupravljagradskimporetkom,prestupnikekanjava,svi supanduriidelatipodnjegovomvlau,preljubuipijanstvokanjavaitakvehvataistavljauzatvor,dajeodoveslubesvakogamesecaveziru(jerjetonjegov prihod)stohiljadapolugroiaidarovezajelo:voe.slatkie,petloveivinu,anajviegolubova"Ovajinovnikpripremaposlanikustan,nareujedasepravestolovi napoljskinain,istotakoklupe,kuhinja,prozoriidrugestvari,tojepotrebnonapravitinacarskiraun,morajodatiilime,tojestzastirae,jerkodnjihzidovene prekrivaju,ve.podzastiru.Ondadajenekolikodivanskihprekrivaa,nekolikoilimova,nekolikodivnihjastuka,aistotakoasure,akojezima,ondaiebadza prostiranjeprekoasurazbogtoplote,patekondazastiratodajupremaosobiposlanika,tojestvelikomevie.malomeposlanikudajumanjetoga.Iovomeposlanik dajepoklonzarad,aukolikomuobeailidavei,utolikoemudatilepeiboljezastirke.Kadvezirobavestioaudijencijikodcara,poslaniksepripremazanju,ako imaistotakokakvedarovezacarainjihpriprema.Audijencijakodcarauvekseobinoobavljaudanmolbi,kojibivajusamounedeljuiliuutoraktogadanaonda vezirjavljaposlanikudadoenacarskidivandapozdravicara.Prenotoposlanikkrene,poaljeknjemuglasnikaipodrugiputdasevaljanoopremidarovimaida odmahdoe,aljepotomnekolikopariauanjemunasusretivodeganadivan,gdepaeetiridanasudesamodopodneitozovudivanom.Proaviprvukapiju, idedaljeunutrasvedodrugekapije,gdevienikodaljenemoejahativejedinocar.Ondeposlaniksjahujesasvojimljudimaiidekavratima,autoizlazinasusret majstorceremonijesatapom.Pozdraviviposlanika,kaemudaistupinapred,aostalimposlanikovim(ljudima)daidumalodaljepozadiposlanika,dabionitostoje okolomogliodnjihvidetiposlanikairaspoznatiga.Preavimalokasarajuilidvoruodkapijesredinompoploanogdvorita,zadraeposlanikaipokazaemus desnestraneikaomalounazadjaniaragusaorbadijamailikomandantimapeadije,predkojimstojesvijaniari,kolikoihutovremeugraduima,skupivise, poevodkapijeotkudaizlaziposlanikpasvedodaljelinecarevekapije,alicemsuokrenutikadivanuipremacarskojkapijiprednjim.Tueimseposlanikpokloniti glavom,onieistotakouinitiodmah,mahnuviglavamakaojedan.Poavimalodalje,opetsdesnestrane,pokazaecarskogakuvaraitrpezaraikuhinjske inovnikeovimaseistotakomorapokloniti,nalevojpakstraniukutuizaesmepokazaekonjuaraipotkonjuaraisvuposluguizkonjuniceipremaovimajeista takvaceremonija.Tamovestojetumai,iagentihrianskihposlanikastajuisedajusvedosamogadivana,gdeonajtoprolaziupuujepokloneglavomnaovuina onustranuidolazidodivana,tojestnaonomestogdesavetsedi.Ulazei,izlaze(predanj)aubaaikapidilarehajasi,tojeststareinanadauimaiistotako stareina,netokaopomonikstareine,vratarasasrebrnimtapovimapozdraviviposlanikaovigauzimajumeuseonajmajstor(ceremonija)odstupa,ponekad odstupaodposlanikazapolovinudvorita.Onajpotkancelarspisarimatosedikrajvrataonogadvorca,ulazeisdesnestrane,ustajeiklanjajuseposlanikuposlanik njimatakoe,uaviuonajdvori,jernijeveliki.Sviveziriidrugiinovniciustaju,poslanikimsesvimaklanja,aveziruodvojeno(akoposlanikhoe,moguiruke jedandrugompruiti).Staviemeutimstolicu,odmahpremavelikomvezirusediposlanik.Tadaeseupustitiurazgovor,anajpresepitajuzazdravlje,okraljevom, paoposlanikovomaondaidalje,kakovremeispadneondanareujudaseiznesejeloizcarskekuhinje(jerzataetiridanacarskogadivanasvimadajujelaiz carskekuhinje,poevodvezirapadonajmanjihcarskihslugu).Udrugedaneosimvrataraikadajaniarioseajuneraspoloenjepremacaruilipremanekom inovniku,ilikadhoedanainekakvubunu,unapreddajuovajznaktoneedajedujela(aovasupirinasaovetinomisoivoistotakosovetinom),akadagai veziriovoopaze,brzopitajuzarazlog,navremeizbegavajuzlo,aakoimakakveuvrede,brzojelee,inaebivazlo. Alidasevratimposlaniku.Stavljajuondaokruglimalistoizmeuposlanikaivezirasvojega(jervezirsedikrajzidanaklupi,aposlaniksedinaniojstoliici),naonaj stoipostavepoveikrug,srebrniscrtaneivicesupovijene,pozlaenekadajebezposlanika,ondaupotrebljavajubakarneposrebrene,natajkrug,kojijevemesto stola,stavljajuiseenhlebondastavljajumestoubrusavezirunakolenalepudugupersiskumaramu,aondadruguumestoubruiazabrisanjeruku,jernjihdajudase neumaeinepoprskaodeloistotakosvakomeveziru,adajuiposlaniku.Zaovimstolomjesamovezir,aporednjegasedidrugivezir,atreisediposlanikdrugima drugestolovepostavljaju,takoekaziaskerimadruge,blagajnicimadruge,niandijamadruge.Kadpojedujelo,dajusvakomemlakuvodusmirisnimsapunom,za brisanjerukudrugumaramicu.Kadkohoedapije,dajunekizainjenerbetposedevimaloposleobeda,zabavljajuserazgovorima.Ondapaapitaimalikakvih gospodiiasasobomkojibibilidostojnidapozdravecara.Tuihposlanikspomeneidogovorisespaomkolikoeihiisnjimnacelivanjecareveruke.Ondae napisatiipredatiriznici(to).Atadadonoseodeuodkakvezlatotkanematerijeioblaejeposlanikudasnjomidecaru,jeronitakomisledanijeuredudaposlanik pozdravljacarausvojojodei,pamakarbilainajskupocenija,itojezbogpompe.Ideondaposlanik,avodigailiaubaailikapidilarehajasiizonogadvoras levestrane,poredpotkancelaraipisaraiporedriznicepodtrem,gdeimadugaklupa,nakojojsedesvionitotrebadapozdravecarailidasesnjimoproste,pa ekajuvremeiulazakvezirakcarusmolbama.Meutim,kadposlanikpredpaamasediisnjimajede,ljudeposlanikoveuzimajunaonustranugdejeesmaigdejeu kutucarskakonjunicapodtrem,gdejevepripremljenojelozanjih.Prostrevidivanskezastirae,postavljajunazemljuinijesrazliitimjelomtuihgosteatone pojedujermnogonaiznose,anaimnarodimasujelaneobina,paihseponekadmaloidotiu,samiTurcirazgrabe,rastrgnu,nevodeiraunanimalootapukojije krajtoganametenmnogokometeeondeorbaizdepapoatlasu,takosuponekibestidni.Iondatuostajuoniposlanikoviljuditoneeiidacelivajucarurukui ekaju,onipaktoeiisposlanikom,dolazeposlanikupodonajtremistajusastrane.Iznosezatimizriznicekaftaneidajuonimatoeiicaru,redompospisku.Ti kaftaniosimtoganisuravi,ponekadsvakojaki,aliipakbeznjeganeputajukrozcarskukapiju.Kadondacarveueuzgradugdesluamolbe,odmahjavljaju veziru,vezirjaniaragiondaidejaniaragasasvogamestasredinomdvorita,kojejedostaveliko(pokojemptice.isrneetajubezstraha)pravokacarskojkapiji, zanjimsamodveorbadije.Doavibanasuprotonomdvorugdezasedavasavet,okrenuviselicemknjima,klanjase,aonisenjemuunutraistotakoklanjaju,to onmoedavidi,jerdvorinijedubok.Proavitadamalodaljeodonogamestaostajuondaonadvojicaorbadija,ekajuidasejaniaragavrati,aonsam prolazikrozcarskukapijusvedozgradegdejesamcar.Ondereferiekudaiukojigradaljejaniare,gdeihtrebasmeniti,gdedodati,gdesmanjiti,aiakoznato naroitopriaistotakoakogacarzanetopita,aonzna,tekomujedazataji,moradakae.Izlaziondaotudapaseonimistimsvojimputemvraasonakvom istomceremonijomnasvojemestokaoiranije.imjaniaragaproeporedvratadivana,izlazedvakaziaskera,tojestrumeliskiiaziski,biskupiilisudijenajvii.Onda odmahsoneklupenakojojsediposlanikiduodvojenozanjimadacelivajucarskuruku,akoihima,kadijetoputujuusudskiokrug.Pozdravivicara,oviizlaze,alise samimalozadravajureferiuiimzatosuzbaenispoloajanjihovihoniprvi,paaljuovedrugeigovoreimtaspadaunjihovedunosti.Oviizlazeivraajuse svojimputem,klanjajuiseposlaniku,onnjimatakoe,odlazesvojimkonjimadauzjau,aveziritekondaizlazeiiduugujemporetkujedanzadrugim,poeviod velikogvezirapasvedoposlednjeg,kolikoihutovremeima.Paipakblagajniciiniandijeneidu,semakobiblagajnikbioistotakoivezir,tomoebiti,ondau svomereduidesvezirima,alimanjineidu.Tekzaposlednjimveziromideposlanik,azaposlanikomtuma,zatumaemzamenikposlanikovilisekretarskraljevskim pismimazavijenimukineskusvilenumateriju,jerinaenebiostaokrajposlanikaunutra,jerkrajposlanikaostavljajusamotumaa.Iduistotakoiposletogaidrugi, akoimakogakojibibioposlatizuzetnonakakvupoasnudunostialitakvi,kadihima,ranije,ispredposlanikaiduiodmahizlaze,nezadravajuise.imuukroz carskukapiju,gdesobejustranastojipunoevnuhaizrazliitihbelihnaroda,svakigovorijezikomkakavznaposlanikovimljudima,hoteidaujesvojjezik.Izaavi kroztukapiju,imadvoritelepomermerompoploanoodkapijenanekihdesetlaktovailimanje.Tusuvrataonezgradegdecarivi,akrajsamihvratateeesma,to jestizvorizzida,kojutadanamernoputajudavodauboriidaseneujetasetamogovoripredcarem,idoistaseneuje,jeristiuinamermervodapravidosta jakubor.Podsvodomnaovojstranivratastojespremnekapidibaesasrebrnimtapovima.Tadadvojicaodnjihuzimajuposlanikameuse,dreigajedans jednedrugisdrugestranejednomrukomispodmike,adrugomrukomsnanozanjegovuruku,atozatodanebikojiposlanik,ilinekokopozdravlja,ranioime cara,kaotojenaKosovuPoljujednome(caru)jedanSrbinbiouinio.Itakogavodecarevojruci.Treiodovihostajeizadravaposlanikoveljudedokposlanik

pozdravi(cara).Potoposlanikozdravi(cara),vodegaipostavljajuporedzidasastraneodcarajermuveziristojebapremalicuondasepakvraajuonadvojica, uzimajutumaapoonojistojceremonijiipostavivigatakoeporedposlanika,idupodrugeitakopojednogauvodenavrata.Alionekojineeostatisposlanikom priotpravljanjuposlanstva,odmahizvodenazadnavrata.Posleotpravljanjatogitakvogizaslanstva,onadvojicaipakostajunavratima,treivodioneposlanikove ljudeposebnoipostavljaihudvoritukrajstazekojomseposlanikvraanazadodcara.Ondavodiposlaniksvojeizaslanstvopredcara,pozdravljajuinajpreod svogagospodara,aondagovoritamujenaloeno,totumapakreferienaturskomjeziku.Carivezirisluajupaljivo.Akakoutakvomesluajuiliposlanikili tumamoguzaboraviti,ilipakkadjenekopoveeizaslanstvo,carivezirsupolovinuzaboravljaliaponekadpaknamernonisuhtelisvedapamte,jernisubilinaviklida nasveposlanicimadajuodgovor,alikadimsetoprebaci,estosubivalenezgodeiprepirke,aokotogajenajvieposlaimaotuma.Ondasamjatobiouveo, sporazumevisenajpresvezirom,dasveonotojeposlanikimaodagovoripredcarem,valjanoprocenivisposlanikomiopisavipristojnimreima,preveosamod reidoreipaponovosturskoga(potojePerazysdrukijiodpoljskogajezika)napoljskiprevevi,takosmotosposlanikomponovougladiliozbiljnoileponapisali naturskom,zapeativiposlanikovimpeatom,ipriaudijencijisamtodraouruci,akadposlanikzavriitavsvojgovor,ondauzimapismaodsvogapomonikai dajetumau,aonnajniemvezirutostojinakraju,ovajsrednjem,asrednjivelikom,asviovi,kaoimiobavljajuceremonijucelivanjapisma.Vezir,poljubivi,stavlja krajcaranamastionicu,kojajeodzelenogakamena,svanainjenaodsafiraveomavetoiskupocenoizraena,aimajeuduinunapolalakta.Uzovapismadajesei onajlistposlanikovoggovora.Izatojevetekodasetomoezaboravitiipotosvakustvarlaganorazmotri,cardajeodgovornasvakutakuprekovezira.Dobro namjepotombilostim,jerkakojevezirbiobeznezgodaveosvemuodcaraobaveten,bogatonasjeobavetavaoaisamivezirisusetomeradovali,jerponekad vezirnijesmeoosvaemudapitacara.Dvoracovajgdecarprimaposlanike,nijeveliki,venaprotivmalivratananjemususjugaijedannizakprozor,adrugivii, aipakjedannaddrugimsusazapadananiemnemaopneonako,stojiotvorennaviemjeodkrealepljenaiugraenareetka,aizdvoritagustaodice.Leima prematomeprozorustojeveziri,alinezaklanjajusobomprozordabicar,kojisedipremanjima,videoonetoprolazeporedprozora,akaddarovedaju,onudaih noseiondeihcarposmatra.Nekakonaseverujekaminuitalijanskomstiluniskosazidan,navrhulepoukraenrazliitimbojamaikamicimarazliitebojeulepljenimu kre,paipakjeliistinskosvetekojeosmotriti.Ukutustojizaklon,kadnemavatreukaminu,visokkaoovek,advalaktairok,belimsrebromposrebren,koji,kad jezima,stavljajupremacaru,jeronsedidesnimbokomokrenutkakaminu,alevimkaposlaniku.Premaonomeprozoru,nadrugojstrani,naistoku,nekakocaruiza lea,iakoneupravoizalea,aliipakizanjega,imadrugiprozoristionakavkaotojeonajpremakojemposlanikbokomstojizidovisulepimvrstimkreem izlepljenipasenetrebabojatidabiseodelomogloobelitiodzidakaoovdekodnas.Podjezastrtpersiskimilimima,zlatomibiserjemnesuviegustoprotkanimili izvezenim.Carsedinabanku,tojestodzemljejezalakatvienainjenapoveauzviicadajezauzelaodkaminasavonajkutizacarasamotojekrajtogazidagde poslanikstojiprolazzaonajprozortokaodajecaruizalea,aposlanikusdesnogabokanabankusuzastrtilepiiistotakoskupoceniiliminatojuzviici,nalevoj strani,nedalekoodcara,rairenajeleopardovakoasaestnoguisadvarepa,nijevelika,alijeveomadivna.Ionda,potosesvesvrispismimaionasepredaju, vezirdajeznakdaseposlanikpokloniiizie.Ondaideposlanikvieganevode,vesamoiduprednjimonadvojicasasrebrnimtapovimasvedoizavrata.Ovise vraaju,aaubaailikapidilarehajasiistotakosatapomotpratietakoeposlanikadopolovinedvorita,ponekadidalje,papozdraviviga,vraasenadivan,a poslanik,sastavisesasvojimljudima,kojisustajalikrajstaze,idedauzjaeizaonekapijegdejesjahao,asvionikojisubilisposlanikomkodcarauonimistim carskimodeama,makakveonebile,klanjajusenaobestranekaoiranijesonomistomceremonijom.Pojahavitadanakonje,nareujuauiposlanikudase zaustavisasvojimameutimjaniariuvelikojgomilijureugrupidasevelikatutnjavapodie,jersvaki,makarstajaoinajdaljeodkapije,moradaiziepreage,koji izlaziizkapije,adaganeprelazi.Ondajaniaragasasvojimehajomuzjahujunakonje,asvidrugiprednjimpeiceprolazeporedposlanika,klanjajuise.Poslanik senjimatakoe(klanja)apredsvojimjaniaragomidu,jedanilidvabogomoljcaiviuoteui:AllahAllahu.Tekzanjimajaeposlaniklagano,daihnebisustizaoi prestizao. Takvajeceremonijaokoprimanjaposlanika.Poklonenisamovdespominjao,jerihnaiinedaju.Alikaddolazedrugiposlanici,toineivelikiposlaniciod hrianskogacara,ondaslevestraneulazeiudvor,nedalekoodizvora,poredonogzida(?)nakrajuonogahodnikailitremagdegosteposlanikoveljude,bace atorskokrilo,akosepotrebapokaeidvoritezauzmu.Tuposlanikoviljudipolaudarove,aonajmajstorceremonija,jertoineprenotoposlanikdoe,imajui uzaseunapredriznikogpisara,uzimaihipopisuje.Uzeviih,ostavljastrau,asamodlazinauobiajeneceremonije.Kadondaposlanikidecaru,tadavratariuzimaju darove,svakipojedanpamakarinajmanjikomadinoseunutra,poredonogprozorapremakojemcarsediigleda,svedounutranjerizniceiondetoostavljajua poslecar,pregledajuiihsevnusimaisvojimenama,paovojovo,onojonodaruje,paseveubrzonabezistanu(trgu)naunekestvarioddarova.Deavaseisto takoitodakadposlaniknemadarova,aoniimajunekogaodstranacapredkojimabiimseprohtelodasepohvale,toobinoinepredPersijancima,ondauono vremeputajuposlanikekadanekipaailipridolaskuilipriodlaskudarujecaradabigraanstvoineobavetenistrancimislilidajetoodkraljailionogaposlanika ovogasamseve.dotakaomalovieu18.odeljku.Redpakmeuvezirimainjihovbroj,ionihinovnikakojiuvajudivan,kakosedajunasvojamesta,opisaosam istotakokratkouodeljku19. Iondasutradanposleoneposlanikeceremonije,ilinajdaljetreegadana,dolazeponagraduonikojisunadivanuposluivali,kao:riznikipisaritosukaftaneoblaili idonosili,sakabaa,kojidajevoduzapiekatkadzainjenu,noseijenasebipocarskomdvoritukapidijesasvihtrijukapijacarskih,onajmajstorceremonija, carskilakeji,carskavojnamuzika,alionibarmaloproplaupredposlanikomalidrugimaskorobadavadaje,jerkodnjihimaovaposlovica:"Azadik,handagidersen, okdagetirirsen",kaokadbirekao:"Malo,kudae?daviedonesem",nekakoimeusobomtoodravaju:zajedancvetidaenekolikocrvenih(zlatnika),za jednupesmiculeponapisanupetnaestdvadesettalira,aakoneda,sramote,grde,poslanikeljudegdesretnuvreajuikodljudiimnaraznenainekode,pristup imzabranjujuigdemogusmetajuim. Posleovihdolazeveziri,aistotakoiinovnici,poevodstareinekapidija,pasvedoposlednjega.Dolazeistotakoijaniari,ademoglani,Ponekadikakavbilo prostTurin,tojestonajkojicarskeplatenema,doneekakavcvetiiliruu,ilinekolikojabuka,ilitakonetotopoklanjaposlaniku,atrebamunadarodgovoriti darom.Akoneuini,pripisujutineovenostiglupost. Napomene [1]Namarginidopisano:Proklettakavred. [2]Overeenicenemaudrugimrukopisima.