Sie sind auf Seite 1von 16
‘Oihana Haipule ‘Uao e Ho‘opau i ka Pepehi ‘ana i ka Mo‘omeheu Hawai‘i E pule

‘Oihana Haipule ‘Uao e Ho‘opau i ka Pepehi ‘ana i ka Mo‘omeheu Hawai‘i

E pule ‘ia ma ka l ā 30 o ‘Apelila i ka MH 2009

ma Mauna ‘Ala, ā ma n ā l ā hope loa o k ē l ā me

k ēia mahina ā hiki i ka ho‘oholo ‘ia ‘ana i “Ke

K ā n ā wai ‘ Ō lelo K ū helu” e ka ‘Aha‘ ō lelo Moku‘ ā ina o Hawai‘i.

e ka ‘Aha‘ ō lelo Moku‘ ā ina o Hawai‘i. E k ū pa‘a ‘oe ma

E k ū pa‘a ‘oe ma ka pono a hiki i ka make, a Na‘u n ō e h ā ‘awi aku i ā ‘oe i ka lei o ke ola. E hele koke mai n ō Au; e m ā lama ‘oe i k ā u mea i loa‘a ai, o lawe aku auane‘i kekahi i kou lei ali‘i. H ō ‘ike ‘ana II:10b, III:11

Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown. Revelation 2:10b, 3:11

Service of Intercession to End the Hawai‘ian Cultural Genocide

To be prayed on April 30, 2009 at Mauna ‘Ala and on each successive last day of each month until the enactment of the “Official Languages Act” by the Hawai‘i State Legislature

last day of each month until the enactment of the “Official Languages Act” by the Hawai‘i

Ka Ho‘ ā ‘ana i n ā Kukui Wikilia

In ā aia he Kahu ma ‘ane‘i, ua k ī heihei ‘ia ‘o ia ā h ā ‘awi aku ‘o ia i ka ho‘op ō maika‘i mua:

+ P ō maika‘i ke Akua mai k ē ia

manawa ā mau loa aku, a i n ā w ā a me

n ā w ā aku!

(In ā ‘a‘ohe Kahu, hiki i kekahi alaka‘i ke ha‘i aku:

+ Ma ka Inoa o ka Makua, a o ke

Keiki, a me ka ‘Uhane Hemolele.)

Papa h ī meni: Ā mene.

Mai P ā koa i Penekekoka, k ā pae k ā kou i ke koe o ke Kā hea:

Alaka‘i: Ho‘onani i ā ‘Oe, ē ka Haku, ho‘onani i ā ‘Oe!

K ā hea i ka ‘Uhane Hemolele

Ē ka M ō ī lani, Ē ka Mea K ō kua, ka ‘Uhane o ka ‘Oia‘ ī ō ,

Ma n ā wahi ā pau ā e ho‘opiha i n ā mea ā pau,

‘O ka Waihona o n ā mea maika‘i a me ka Makua o ke ola:

E hiki mai ā e noho i loko o m ā kou, e ho‘oma‘ema‘e i m ā kou i n ā hewa ā pau

Ā e ho‘ ō la i ko m ā kou mau ‘Uhane, ē ka Mea Maika‘i ē !

Lighting of the Vigil Candles

If a Priest be present he is vested in a stole and gives the opening blessing:

+ Blessed is our God always, now and

ever and unto the ages of ages.

(If no Priest is present, a leader may say:

+ In the Name of the Father, and of

the Son and of the Holy Spirit.)

Choir: Amen.

From Easter to Pentecost, we omit the rest of the Invocation:

Leader: Glory to Thee, O Lord, glory

to Thee!

Invocation to the Holy Spirit

O Heavenly King, O Comfortor, the

Spirit of Truth,

Who are in all places and fill all things,

The Treasury of good things and the Giver of life:

Come and abide in us, cleanse us from every sin

And save our souls, O Good One!

2

Mai Pakoa i ka Pi‘i, eia ho‘omaka k ā kou:

Ua ala /a ʻ e nei ‘o /Kristo mai ka /moe le/po,

e /hehi ‘ana /i ka Make /ma o Kona /make, ā

/i n ā mea i /loko o n ā i/lina e ma/nawale‘a

/‘ana aku /i ke o/la! (‘ekolu manawa)

Mai ka Pi‘i i Penekekoka, eia ho‘omaka

k ā kou:

N ā Pule Ho‘ ā nokolu

Ē ke Akua Hemolele, ka Mea ‘Ikaika

Hemolele, ka Mea Make‘ole Hemolele: e aloha mai iā m ā kou! (‘ekolu manawa)

Ho‘onani i ka Makua, ā i ke Keiki ā me ka ‘Uhane Hemolele: mai k ē ia manawa ā mau loa aku, ā i n ā w ā a me n ā w ā aku!

Papa h ī meni: Ā mene.

Alaka‘i: Ē Kahikolu Ho‘ ā no loa, e aloha mai i ā m ā kou.

Ē ka Haku, e ho‘oma‘ema‘e i ko m ā kou

mau hewa.

Ē ke Alaka‘i, e kala mai ho‘i i ā m ā kou i

ko m ā kou lawehala ‘ana.

Ē ka Mea Hemolele, e kipa a ho‘ ō la mai i

ko m ā kou mau n ā waliwali no ka pono o Kou Inoa.

E ka Haku, aloha mai! (‘ekolu manawa)

Ho‘onani i ka Makua, ā i ke Keiki ā me ka ‘Uhane Hemolele: mai k ē ia manawa ā mau loa aku, ā i n ā w ā a me n ā w ā aku!

Papa h ī meni: Ā mene.

From Easter to the Ascension, we begin here:

Christ is risen from the dead,

trampling down Death by (His) death, and

upon those in the tombs bestow-

ing life! (thrice)

From the Ascension to Pentecost, we begin here:

The Trisagion Prayers

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal:

have mercy on us! (thrice)

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever, and unto the ages of ages!

Choir: Amen.

Leader: All-holy Trinity, have mercy upon us.

O Lord, cleanse us from our sins.

Master, pardon our iniquities.

O Holy One, visit and heal our infirmities

for thy Name's sake.

Lord, have mercy! (thrice)

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever, and unto the ages of ages!

Choir: Amen.

3

Pule a ka Haku - The Lord’s Prayer

Pule a ka Haku - The Lord’s Prayer + Our Father which art in heaven, hallowed

+ Our Father which art in heaven, hallowed be Thy name! Thy kingdom come! Thy will be done on earth as it is in heaven! Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

4

Alaka‘i: No ka mea Nou ke aupuni a me

Leader: For Thine is the kingdom and the

ka mana a me ka ho‘onani o ka Makua ā o ke Keiki ā o ka ‘Uhane Hemolele mai

power and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever,

k

ē ia manawa ā mau loa aku, a i n ā w ā o

and unto the ages of ages.

n

ā w ā .

Papa h ī meni: Ā mene.

Choir: Amen.

Likania

Litany

Alaka‘i: Me ka maluhia, e pule k ā kou i ka Haku.

Leader: In peace let us pray to the Lord.

Papa h ī meni: 1: E ka Haku, aloha mai!

Choir: Lord, have mercy!

Alaka‘i: No ka maluhia mai ka lani a me ka ho‘ō la mau loa o ko k ā kou mau ‘uhane, e pule kā kou i ka Haku.

Leader: For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Papa h ī meni: 2: E ka Haku, aloha mai!

Choir: Lord, have mercy!

Alaka‘i: No k ē ia k ū lanakauhale a no n ā

k ū lanakauhale a me nā ā ina a pau loa, a

no n ā po‘e mana‘o‘i‘o e noho ‘ana i loko o ia mau wahi, e pule k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 3: E ka Haku, aloha mai!

Alaka‘i: No ke aniau kau ‘ia, no ka nui o

n ā hua o ka honua nei, a no nā manawa maluhia, e pule kā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 1: E ka Haku, aloha mai!

Alaka‘i: No n ā mea e ka‘alele ma ka ‘ ā ina, ka moana, a i ‘ole ma ka lewa, no nā mea ma‘i, no n ā mea ‘eha‘eha i ka ‘ ī nea, no n ā mea pio ā no ko l ā kou ola, e pule

k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 2: E ka Haku, aloha mai!

Alaka‘i: E k ō kua, ho‘ ō la, aloha mai ā e ho‘omalu i ā m ā kou, ē ke Akua, ma Kō Aloha.

Papa h ī meni: 3: E ka Haku, aloha mai!

Leader: For this city and for every city and land and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord.

Papa h ī meni: Lord, have mercy!

Leader: For seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord.

Choir: Lord, have mercy!

Leader: For those that travel by land, water, or by air, for the sick, for those that suffer, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord.

Choir: Lord, have mercy!

Leader: Help, save, be merciful and protect us, O God, by Thy grace.

Choir: Lord, have mercy!

5

Alaka‘i: No k ē ia l ā holo‘oko‘a, i hiki ai ke hemolele, ho‘ ā no, m ā lie a me hewa ‘ole ia,

e noi a‘e k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 1: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Alaka‘i: No kekahi ‘ Ānela o ka maluhia, he Alaka‘i k ū pa‘a, ā he Kia‘i o no ko

m ā kou mau ‘uhane a me kino, e noi a‘e

k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 2: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Alaka‘i: No K ō kalana a me kalahala no ko k ā kou mau hewa a me lawehala ‘ana, e noi a‘e k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 3: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Alaka‘i: No n ā mea maika‘i a me makepono no ko kā kou mau ‘uhane a no ka maluhia o ka honua nei, e noi a‘e

k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 1: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Alaka‘i: I mea e ho‘opa‘a k ā kou i ke

koena o ko k ā kou mau ola me ka maluhia

a me ka mihi, e noi a‘e k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 2: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Alaka‘i: I mea he Kalikiano ka piha o ko

k ā kou mau ola, ‘eha ‘ole, ‘ ā hewa ‘ole a

me ka maluhia, ā no he mo‘owaiwai maika‘i i ka noho ho‘oholo o Kristo, e noi a‘e k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: 3: E h ā ‘awi mai i k ēia, ē ka Haku ē.

Leader: For this whole day, that it may be prefect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord!

Leader: For and Angel of peace, a faithful Guide, a Guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord.

Leader: For His forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord.

Leader: For things good and profitable unto our souls and for the peace of the world, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord.

Leader: That we may complete the remainder of our lives in peace and penitence, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord.

Leader: That the end of our lives may be Christian, without torment, blameless and peaceful, and for a good account at the fearsome judgment-seat of Christ, let us ask of the Lord.

Choir: Grant this, O Lord.

6

Alaka‘i: E ho‘omana‘o ana i ko k ā kou wahine hemolele loa, ma‘ema‘e,

p ō maika‘i, a ho‘onani ‘ia, ka H ā paiakua

ā ka Wahine Pu‘upa‘a Mau ‘o M ā lia*, me

n ā K ā na ā pau, e ho‘ ā pono i ā m ā kou iho, kekahi i kekahi, a me ko m ā kou mau ola holo‘oko‘a i ā Kristo, ko m ā kou Akua.

* E ka Hi‘iakua Hemolele Loa, ho‘ ōla mai i ā mā kou!

Papa h ī meni: I ā ‘Oe, ē ka Haku ē !

Alaka‘i: Ā e h ā ‘awi mai, me ka leo a me pu‘uwai ho‘okahi, hiki i ā m ā kou ke ho‘onani a me ho‘omana i Kou Inoa ki‘eki‘e a me kilakila, o ka Makua, ke

Keiki, a me ka ‘Uhane Hemolele, mai k ē ia manawa ā mau loa aku ā i n ā w ā a me n ā

w ā aku!

Papa h ī meni: Ā mene.

H ī meni: Halelu CXXXVII:1 “Ma n ā

Muliwai o Babulona…”

/Ma n ā /muliwai o /Babu/lona

/Ma laila k ā kou i /noho i/ho ai a /u ē akula

/I ko k ā kou /ho‘omana‘o /‘ana i ā Zi/ona!

H ī mene Ala‘ana (ma ka ‘Ano ‘Eono)

I ke k ū ‘ana o Malia i Kona h ē e n ā n ā ana

i Kona kino hemolele

Ua p ā n ā mana ‘ ā nela i luna o Kou ilina ‘ihi‘ihi n ō ,

A ua hele n ā koa i pono e k ū waki e like

me n ā make;

Ua ka‘i pio ‘Oe i ka H ē , ā p ē l ā ‘a‘ole ‘Oe i ho‘owalewale ‘ia e ia.

Leader: Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorified Lady, Theotokos and Ever-Virgin Mary*, with all the Saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ, our God.

* Most Holy Theotokos, save us!

Choir: To Thee, O Lord!

Leader: And grant that in one voice and one heart we may glorify and praise Thy sublime and majestic Name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages.

Choir: Amen.

Hymn: Psalm 137:1 “By the Waters of Babylon…”

By the waters, the waters of Babylon:

We layed down and wept, and wept for thee Zion!

We remember thee, remember thee, remember thee Zion!

Ressurectional Troparion (in Tone 6)

When Mary stood at Thy grave looking for Thy sacred body

Angelic powers shone above Thy revered tomb,

And the soldiers who were to keep guard became as dead men;

Thou led Hades captive and wast not tempted thereby

7

Ua h ā l ā wai ‘Oe i ka Pu‘upa‘a, ā i h ā ‘awi akula i ke ola i ka honua.

E ia nei ka Mea i ala mai ka make mai, ē

ka Haku ē , ho‘onani i ā ‘Oe!

Heluhelu ‘Ana Aku o Ka ‘Euanelio Hemolele

Alaka‘i: Ā i ‘ae mai ‘o Ia i ā m ā kou i ka ho‘olohe ‘ana i ka ‘Euanelio Hemolele mai, e pule a‘e k ā kou i ka Haku.

Papa H ī meni: E ka Haku, aloha mai! (‘ekolu manawa)

Alaka‘i: Ē ka mea na‘auao! E ala k ā kou!

E ho‘olohe k ā kou i ka ‘Euanelio

Hemolele. Aloha i ā ‘oukou.

Papa H ī meni: Ā i kou ‘uhane.

Alaka‘i: ‘O ka heluhelu ‘ana mai ka

‘Euanelio Hemolele i k ā kau ‘ia e ke K ā na

‘o Luka.

Papa h ī meni: Ho‘onani i ā ‘Oe, e ka Haku, ho‘onani iā ‘Oe!

Alaka‘i: E ala k ā kou!

Ke K ā na ‘o Luka IV:16-22

Alaka‘i: Ā hiki ho‘i Ia i Nazareta i kona wahi i hā nai ‘ia ai, komo ia, ma muli o

k ā na hana mau i ka l ā Sabati, i loko o ka

hale h ā l ā wai, ā k ā i luna Ia e heluhelu.

Ā h ā ‘awi ‘ia a‘ela i ā Ia ka buke a Isaia ke

k ā ula, ā wehe a‘ela Ia i ka buke, loa‘a i ā

Ia kahi i palapala ‘ia ai: “Ma luna iho nei o‘u ka ‘Uhane o Iehova, no ka mea, ua poni maila ‘o Ia ia‘u e ha‘i aku i ka ‘euanelio i ka po‘e ‘ilihune; ua ho‘ouna mai k ē l ā ia‘u e lapa‘au i ka po‘e ‘eha‘eha ma ka na‘au, ā e ha‘i aku i ka ho‘ ō la ‘ana i ka po‘e pio, ā me ka ‘ike hou ‘ana i ka po‘e makap ō , ā e ho‘oku‘u i ka po‘e i

Thou didst meet the Virgin and didst give life to the world.

O Thou who art risen from the dead, O Lord, glory to Thee!

Reading of the Holy Gospel

Leader: And that He will vouchsafe unto us the hearing of the Holy Gospel, let us pray unto the Lord God.

Choir: Lord, have mercy! (thrice)

Leader: Wisdom! Arise! Let us hear the Holy Gospel. Peace be unto all.

Choir: And to thy spirit.

Leader: The reading is from the Holy Gospel according to Saint Luke.

Choir: Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee!

Leader: Let us attend!

St. Luke 4:16-22

Leader: Then (Jesus) came to Nazareth, where He had been brought up: and, as His custom was, He went into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read. And there was delivered unto Him the book of the prophet Isaias. And when He had opened the book, He found the place where it was written, “The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,to preach the acceptable year of the

8

ho‘oluhihewa ‘ia. Ā e ha‘i aku ho‘i i ka makahiki e aloha mai ai ka Haku.”

Ho‘opa‘a ihola Ia i ka buke, ho‘iho‘i a‘ela

i

ka kahu, noho ihola i lalo, ā kau akula

n

ā maka o ka po‘e pau i loko o ka hale

h

ā l ā wai ma luna ona. Ā ho‘omaka ‘o Ia e

ō lelo mai i ā l ā kou, ‘O k ē ia palapala i

komo a‘e nei i k ō ‘oukou mau pepeiao, ua ho‘ok ō ‘ia i n ē ia l ā . Ō lelo maika‘i a‘ela

l ā kou ā pau nona, me ka mahalo i n ā

ō lelo lokomaika‘i ā na i ‘ ō lelo ai.

Papa h ī meni: Ho‘onani i ā ‘Oe, ē ka Haku

ē , ho‘onani i ā ‘Oe!

Ha‘i ‘ ō lelo (kumuhana mana‘o ‘ia no ka l ā

30 ‘Apelila: “‘A‘ohe Pono In ā Aia K ā n ā wai ‘Ole, No Laila E Ho‘oholo i Ke K ā n ā wai no

n ā Ō lelo K ū helu o Hawai‘i”)

Alaka‘i: E pule k ā kou i ka Haku.

Papa h ī meni: E ka Haku, aloha mai!

Alakai: Ē ka Haku Iesu Kristo (Ka Poni‘ia) ko m ā kou Akua; e ‘ ā pono mai iā m ā kou,

K ā u kau ā k ū pono ‘ole a me hewa nō , i k ē ia

koina ikaika, ā , e huikala ‘ia ana i ko

m ā kou mau lawehala ‘ana ā pau, e

ho‘omana‘o i ko m ā kou mau ‘enemi ā l ākou i mana‘o ā hana ‘ino ai iā m ā kou, ā

‘a‘ole ‘Oe e h ā ‘awi aku iā l ā kou e like me

k ā l ā kou mau hana, ak ā e like me Kō Aloha

nui, e ho‘ohulihuli iā lā kou, n ā mea hilina‘i ‘ole, i ka mana‘o‘i‘o a me haipule ‘i‘o, e hilina‘i ana hiki i ā lā kou ke mihi aku i ka ‘ino ā e hana i ka maika‘i. E ‘ae ‘Oe ia ka maluhia a me l ō kahi, ke aloha a me ka ‘onipa‘a, a me ka ho‘oponopono ‘ ā w īw ī i

Kou l ā hui i uku p ā na‘i ‘Oe me Kou koko waiwai. Ma K ō manawale‘a aloha loa, e mau ‘Oe i Kou mau Mokupuni ‘o Hawai‘i i ka maluhia a m ā lie. E ho‘opakele n ō na‘e ‘Oe i Kou mau kau ā i n ā mea ‘ino ā pau, o

n ā k ū maka l ā ua ‘o n ā k ūmaka ‘ole p ū , ā i

n ā l ā e hiki mai, e ho‘oku‘u ‘Oe iā m ā kou i ā Kou lako hanohano a me kilakila e like me

n ā hoa loa‘a o Kou Ala Hou Nani loa. E

ho‘omana‘o ‘Oe i n ā m ō ī a me n ā m ō ī

Lord.” And he closed the book, and He gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on Him. And He began to say unto them, “This day is this scripture fulfilled in your ears.” And all bare Him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of His mouth.

Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee!

Homily (suggested topic for April 30: “There Are No Rights Without Law, So Let Us Adopt the Hawai‘i Official Languages Act!”)

Leader: Let us pray to the Lord.

Choir: Lord, have mercy!

Leader: O Lord Jesus Christ our God; accept from us, Thine unworthy and sinful servants, this fervent entreaty, and, having forgiven us all our sins, remember all our enemies that hate and wrong us, and render not unto them according to their deeds, but according to Thy great mercy convert them, the unbelieving to true faith and piety, believing that they may turn away from evil and do good. Grant peace and harmony, love and steadfastness, and swift reconciliation to Thy people, whom Thou hast redeemed by Thy precious Blood. By Thine all-merciful lovingkindness, preserve your Hawaiian Islands in stillness and tranquility. Safeguard Thy servants from all harm, both visible and invisible, and in the days to come, lead us into Thy glorious and majestic bounty as partakers of Thy most Glorious Resurrection. Remember all pious kings and queens, venerable clerics, honorable elders, and righteous servants who have departed this life before us in Thy saving Grace, allowing their sacrifice to be as one

9

w ā hine haipule n ō , nā ‘oihana hemolele

m ō ‘iu, n ā lunakahiko hanohano, a me nā

kau ā pono i ha‘alele i k ēia ola ma mua o

m ā kou i loko o Kou maika‘i ola n ō , e ‘ae

ā pono ‘ia ‘Oe i ko l ā kou mohai iā k ā kou

ā pau. E ‘ae na‘e ‘Oe i ā lā kou i waiho aku ā

‘a‘aole i ‘imi iā ‘Oe, e k ū ‘Oe i ā lā kou i ‘ole

ho‘okahi e make, ak ā , ke h ō ‘ola ‘ia n ā mea

ā pau no laila e hiki i ā lā kou ke ‘ike i Kou ‘Oia‘i‘o, i hiki i n ā mea ā pau ke ho‘onani me ka l ō kahi a me ke aloha pau ‘ole i Kou Inoa Hemolele Loa, ē ka Haku Ahonui ē , i

n ā kau a kau ā mau loa aku.

Papa h ī meni: Ā mene.

beneficial both unto them, and unto us all. Yet unto them that have departed from Thee and seek Thee not, be Thou manifest, that not one of them may perish, so that all of them may be saved and come to the knowledge of Thy truth, that all in harmonious oneness of mind and unceasing love may glorify Thy most holy Name, O patient-hearted Lord, Who art quick to forgive, unto the ages of ages.

Choir: Amen.

H ī imeni: Pule a Ke Kuini (Lili‘uokalani) Hymn: The Queen’s Prayer

unto the ages of ages. Choir: Amen. H ī imeni: Pule a Ke Kuini (Lili‘uokalani) Hymn:

10

H Ī MENI I KA HI‘IAKUA

Mai Pakoa i ka Pi‘i, e h ī meni k ā kou:

(E huli i ka ʻ ao ʻ ao)

MEGALYNARION From Easter to the Ascension, we sing:

The angel cried to the Lady full of grace:

Rejoice, rejoice, O Virgin! Again I say rejoice! Risen from the dead With Himself are all (His) friends resurrected!

Rejoice, rejoice all you people! Shine! Shine! Shine O Jerusalem! The glory of the Lord shines over you. Rejoice and be glad, O Zion! Be radiant, O Pure Lady, At the Resurrection of your Son!

11

12

12

13

13

Mai ka Pi‘i a hiki i ka Pakoa, h ī meni k ā kou:

Papa Hī meni: He mea k ū pono n ō ia e

hi‘ilani i ā ‘Oe, ka Hi‘iakua, ka Wahine Pu‘upa‘a ma‘ema‘e loa ā p ō maika‘i mau

a ka Makuahine a ko k ā kou Akua. ‘Oi

aku ka hanohano ona ma mua o n ā Kerubima a ‘oi aku k ō nani ma mua o n ā

Kelapima, i nele i ke k ā pala o ka hewa, i

h ā pai i ke Akua, ‘o ke Kumu; iā ‘Oe, me

ka ‘oia‘i‘o ka mea i Ho‘oh ā nau i ke Akua, ke ho‘omana nei m ā kou!

Alaka‘i: E pule k ā kou i ka Haku.

Papa h īmeni: Ē ka Haku, aloha mai!

Pule Ho‘omaika‘i

Alaka‘i: ‘O ka ho‘op ō maika‘i ‘ana o ko

m ā kou Makua ‘o Iesu Kristo, a ke aloha o ke Akua ka Makua, a me ka pilialoha o ka ‘Uhane Hemolele me ‘oukou ā pau.

Papa Hī meni: A me kou ‘uhane.

Alaka‘i: E hele aku k ā kou me ka maluhia,

e pule ana i ka Haku.

Papa h īmeni: Ē ka Haku, aloha mai!

Alaka‘i: Ho‘onani i ā ‘Oe, ē ke Akua ko

m ā kou mana‘olana, ho‘onani i ā ‘Oe!

Papa Hī meni: Ho‘onani i ka Makua, ke Keiki a me ka ‘Uhane Hemolele: mai kē ia manawa ā mau loa aku, ā i n ā w ā o nā

w

ā ! ‘ Ā mene!

E

ka Haku, aloha mai! (‘ekolu manawa)

Alaka‘i: E ho‘op ō maika‘i ka Haku ē ! (i ‘ole in ā aia kekahi Kahu ma laila: Ē ka Makua ho‘ ā no, e h ā ‘awi mai i ka pule ho‘op ō maika‘i!)

From the Ascension until Easter, we sing:

Choir: It is very meet to bless Thee, Theotokos, the ever-blessed and most pure Virgin and Mother of our God. Thee that art more honorable than the Cherubim and incomparably more glorious than the Seraphim, that, without spot of sin, didst bear God, the Word; Thee, verily the Birth-giver of God, do we magnify!

Leader: Let us pray to the Lord.

Choir: Lord, have mercy!

Benediction

Leader: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Choir: And with thy spirit.

Leader: Let us go forth in peace, praying to the Lord.

Choir: Lord, have mercy!

Leader: Glory to Thee, O God our hope, glory to Thee!

Choir: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever and unto the ages of ages! Amen!

Lord have mercy! (thrice)

Leader: Bless O Lord! (or if a Priest be present: Holy father, give the blessing!)

14

Alaka‘i: Ma nā pule o n ā Makua Ho‘ ā no, ē ka Haku Iesu Kristo ( i ‘ole:

ka Poni‘ia) ko k ā kou Akua: e aloha mai i ā m ā kou ā e ho‘ ō la mai! (i ‘ole, in ā aia kekahi Kahu ma laila: E ka Poni‘ia ‘o Kristo, ko m ā kou Akua ‘i‘o, ma nā ‘uao a kona Makuahine hemolele loa a me nā

k ā na ā pau, e aloha mai i ā m ā kou a e ola

mai, no ka mea, he mea maika‘i n ō ‘o Ia ā aloha ‘o Ia i k ā naka.)

Papa h ī meni: Ā mene.

Leader: Through the prayers of the Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God: have mercy upon us and save us! (Or, if a priest be present: May Christ our true God through the intercessions of his most pure Mother and of all the saints have mercy on us and save us for He is good and loves mankind.)

Choir: Amen.

most pure Mother and of all the saints have mercy on us and save us for

15

Ho‘op ō maika‘i i ka P ā ‘ina Alaka‘i: Ē ka Haku Iesu Kristo ko

Ho‘op ō maika‘i i ka P ā ‘ina

Alaka‘i: Ē ka Haku Iesu Kristo ko

m ā kou Akua: e p ō maika‘i ‘Oe i ka

mea ‘ai a me ka mea inu o n ā kau ā Ou, no hemolele ‘Oe mau, mai k ē ia

manawa ā mau loa aku, ā i n ā w ā o n ā

w ā !

Papa H ī meni: Ā mene.

(Mea ‘ai M ā m ā a me ‘Aha Mele)

…a ma hope o ka p ā ‘ina:

Alaka‘i: + Mahalo m ā kou i ā ‘Oe, ē ke Akua, ka Makua o n ā mea maika‘i

ā pau, no k ē ia mau makana ā Kou

mau aloha ā pau, ā ho‘omaika‘i mau

m ā kou i Kou inoa hemolele, mai k ē ia

manawa ā mau loa aku, a i n ā w ā o n ā

w ā !

Papa H ī meni: Ā mene.

H ī meni Waiho: Hawai‘i Aloha

(Makua Laiana)

E Hawai‘i e ku‘u one h ā nau ē

Ku‘u home kulaiwi nei ‘Oli n ō au i n ā pono lani ou

E Hawai‘i Aloha ē !

Hui: E hau‘oli e n ā ō pio o Hawai‘i nei ‘Oli ē ! ‘Oli ē ! Mai n ā aheahe makani e p ā mai nei Mau ke Aloha n ō Hawai‘i!

Blessing of the Meal

Leader: Lord Jesus Christ our God:

bless the food and drink of Thy servants, for Thou art holy, now and ever, and unto the ages of ages!

Choir: Amen.

(The Potluck Meal and Concert)

…and after the meal:

Leader: + We thank thee, O God, the Giver of all good things, for these gifts and all Thy mercies, and we bless Thy holy name, always, now and ever, and unto the ages of ages!

Choir: Amen.

Dismissal Hymn: Beloved Hawai‘i (Rev. Lorenzo Lyons)

Hawai‘i my birth sands, My beloved native home Joyful indeed am I in your heavenly righteousness, beloved Hawai‘i!

Refrain: Happy the youth of beloved Hawai‘i: Rejoice! Rejoice! Come the gentle winds that blow here Forever the Aloha for Hawai‘i!

16