Sie sind auf Seite 1von 1

Survival Travel Guide: Japanese

Basic expressions
Hello! Good morning! Good night! How are you? Fine, thanks. Can you help me? Konnichiwa! Ohayougozaimasu! Konbanwa! Genki desu ka? Genki desu, arigatou. Tasukete moraemasu ka?

Asking for directions


Where is ? the post office the supermarket the bus stop the train station wa doko desu ka? yuubinkyoku suupaamaaketto basu no teiryuujo densha no eki

At the restaurant
Waiter, please! Omizu wo kudasai!

Travelling by car
Where is a service station? Gasorin sutando wa doko desu ka?

Do you have a table for nin you no seki wa people? arimasu ka? Watashi wa wo I would like to have . onegaishimasu. Could you bring me , wo itadakemasu ka? please ? the menu a glass of wine menyuu wain ippai

the breakdown service shuurisaabisu I have to fill the tank. Watashi wa gasorin wo irenakereba ikemasen.

Anata no namae wa nan What's your name? desu ka? Watashi no namae wa My name is . desu. Anata wa doko no shusshin Where are you from? desu ka? Watashi wa shusshin I am from . desu. Anata wa eigo wo Do you speak English? hanashimasu ka? Watashi wa eigo wo I speak English. hanashimasu. Watashi wa wo I dont speak . hanashimasen. I don't understand. Wakarimasen. I dont know. Could you repeat it, please? Yes No Please Thank you Excuse me Im sorry What time is it? Goodbye! Shirimasen. Mouichido itte itadakemasu ka? Hai Iie Onegaishimasu Arigatou Sumimasen Gomennasai Nanji desu ka? Sayounara!

the underground station chikatetsu no eki the museum the bar the restaurant the hospital the chemist's the tourist office the police station Can I can get a map of the city? near far Go straight ahead. Turn right. Turn left. Cross the street. bijutsukan izakaya resutoran byouin yakkyoku kankouannnaijo kouban Machi no chizu wo moraemasu ka? chikai tooi Massugu itte kudasai. Migini magatte kudasai. Hidarini magatte kudasai. Michi wo watatte kudasai.

Travelling by train
I would like a return ticket to , please. the one-way ticket eno oufuku kippu wo onegaishimasu. katamichikippu

a bottle of still water/a mineraru uootaa/ sparkling water tansansui ippon the red/white wine the beer aka/shiro wain biiru

How much is the ticket eno kippu wa ikura to ? desu ka? the sleeper train the first class/tourist class carriage shindaisha ittousha/nitousha

Can you give me a Burakkukoohii/mirukuiri black coffee/coffee with koohii wo onegaishimasu. milk, please? Could you bring us the Okaikei wo bill, please? onegaishimasu.

Travelling by plane
the plane the economy class the first class From which terminal does my flight leave? hikouki ekonomiikurasu faasutokurasu Watashi no hikouki wa dono taaminaru kara shuppatsu shimasu ka? chekkuin toujouken pasupooto choukanimotsu tenimotsu

Densha no What is the departure / shuppatsujikan/ arrival time of the touchakujikan wa nanji train? desu ka? Densha wa nanbanhoomu Which platform does kara shuppatsushimasu the train leave from? ka?

Accomodation
Watashi wa daburu/ I would like to book a shingururuumu wo double/a single room. yoyakushitai no desu ga. Do you have free rooms? Kuushitsu wa arimasu ka?

Does this bus/train stop Kono basu/densha wa at ? ni tomarimasu ka?

Numbers
one two three four five six seven eight nine ten ichi ni san shi/yon go roku nana/shichi hachi kyuu juu How much is it?

Shopping
Ikura desu ka?

to check in the ticket the passport the excess baggage the hand luggage

Can I pay with a credit Kurejittokaado wo card? tsukaemasu ka? to pay in cash the ATM Where is the fitting room? I wear a size Medium. Can I try it on? genkin de harau Eetiiemu Shichakushitsu wa doko desu ka? Watashi no saizu wa emu desu. Sore wo shichakushitemo ii desu ka?

a room with an individual bathroom/a Furotsuki no heya/ furokyoudou no heya shared bathroom Watashi wa I want a room with bed choushokutsuki no heya and breakfast. ga hitsuyou desu.

I prefer the window seat/ Watashi wa madogawa/ the aisle seat. tsuurogawa ga ii desu. Where's our boarding gate? the baggage reclaim Toujouguchi wa doko desu ka? nimotsuhikiwatashijo

How much does a room cost with fullboard/half-board?

Sanshokutsuki no heya/ nishokutsuki no heya wa ikura desu ka?

Busuu Online S.L. 2010

Find out more at www.busuu.com