You are on page 1of 2

'[jn -'tt-t-

qv > -v

Zc* o ti

!,
'i r :; " , n:?0\V3.u,, 0 t -^

/ V ^

"'a

VV ' 20 n c iic o *3 = 3 C t-j 7 1 12 / ^ < = > i d> < 1

ANTIKI BRODOLOMI I PLOVIDBENE RUTE NA ISTONOJ OBALI 0 JADRANA


- razdoblje Rimskog Carstva - Rimljani su bili ludi za trgovanjem velike koliine prevezene robe -fOstia -je d n a od sredinjih luka . , / c . - izgraena sredinom 1.st. - 'Pointigerova k a rta - sastavni dio Itinerara > - / - tipini rimski brod: kvadratna jedra, vesla za manevriranje p ' - f< - intenzitet plovidbe u Sredozemlju najvei oko nulte godine (kasna Republika i rano Carstvo) - brodovi su svata prevozili: robove, prehrambene proizvode, graevinski materijal... - na temelju keramike, moe se zakljuiti gdje je sve brod bio 7 ' p ! * . >?
V C, r*J{ B 3 > r-

>

i i
c ^ O oj. s iiV G > < = ; O
- uglavnom se plovilo hrvatskom obalom (struje, prirodni zaklopi)

~ L ~t c * >c r35 Q . , -v.r y <

- IsfSi - avudrija - prva istraena na Jadranu 196 K, vodio je S la k a t i jo jedan, napisali izvjetaj, antiki brod stradao pod udaMnra bure^lokalitet opljakan, na 20tn dubina,koristili kvadratnu m reu k od dokumentiranja, naena lamboglia II, olovna preka { t'ch-r csj j s+., p, 'r oko

) o rv -Sj , ^ r-
< ^T ~

TS-(obala Istre je puna vilama rasticama) - Fazana - otkrivena pe za proizvodnju amfora, koje imaju peat ,,IMD (u vlasnitvu cara) -_se.ins brodova nastavila ie vanjskom stranom uz otoke <riufa - otok Ilovik brodolom iz sredine 2.st.pos.Kr. M c 'e'v ~l > '* - Veli Orjul, 1999. - Apoksiomen (original iz helenistikog razdoblja) =7 ^ - c brod graen da su daske spojene na jeziaste utore i drvene tiftove Novi Vinodolski - nalaz amfora, brod iz srednjeg vijeka ; Pb'-'1 - "Gc Pag - kod Loinja fnogli ploviti prema jugu, Silbi ili prema Novalji C - na sjevernom dijelu Novalje niz antikih lokaliteta - glavne aska i Novalja - tuda 5^ 'I c prokopan akveukt koji izbija kod Novalje [ 0 t , <,, j a G s^ - naen antiki lukobran f cJrv-cv \o o i V f f l - naena libumska kopa (4./3.st.pr.Kr) - brdo nalaza iz 3. i 4.st. - fibula u obliku ptice iz 5.,6. st.pos.Kr. (kranske simbolike) - Vlaki i li podvelebitski kanal , c\ 0 i - Vlaka Mala amforite zatieno mreom - na oko 3Qm dubine >O'/--- " , - zadarski akvatorij - jedna od najstarijih amfora na Jadranu: srcolika amfora iz 4.-3.st.pr.Kr, (naena kod otoka Mauna) w - otok Vir - sjeverni dio kod svjetionika ~ - lamboglia II (kasna Rep., rano Car.) < a >,* - o to k M o la t- crijep, tegule, imbreksi p Z ; o U 's - Silba - u jednoj uvali nalazio se zdenac (kao i u Novalji) ^ - Brusi otkrio pravilna kamenja u uvali Pocukmarak: sarkofazi (kamen koji jede meso) na dubini od 2m - ostavljeni u moru i|e&leko Silbe (junije, 4-5 NM), uz jjrebene istraivao Smiljan Giuevi J 5 ;( jp ttt- jedan od najveih hramova Ilirika, kipovi careva (na faksu), gospodarski moan,
r , f ^ c y \^ a t> fr o r >

O 'ia 'ti'ro.au> ')> <

jC Vh Oi ',

u 5 /A

a>

Of.

l.

O y r.

C c\

luka ga obogatila , < : - Zaton - luka Aenone " i ' i - Brusi, '80.-ih', Gluevi - kolotumik, lucerna, Hermes na gcmi/kamci - gradina Venac - u podnoju naena golema koliina fragmenata keramike - postojala vy>pe - tegule, imbrcksi sljepljeni, - tu bila luka za lokalnu plovidbu - KoJovare u Zadru - kod fontane bila luka i karantena; $ v s n & Y ' - u uvali Jazina bila luka >-r-o^Cv . - zadarski kanal pamanski kanal \ j - u priobalju Pamana ostaci arhitekture - solane, ribnjaci, pristanita - Biograd - prostor Boane: uz obalu nalaze se rim. blokovi (kao riva/luka), duine SGm - u samoj obali pronaen niz zidova (ostaci zgrade, koja je imala peritraiijo grijanje), u moru naena predica iz 2.st.pr.Kr., reljefna keramika iz kraja 2. i poetka 3.st. iz Korinta- luka uz Pakotane - poloaj Janice - Pakoke vale: luka, brod i solana - sudjelovali znanstvenici iz Francuske, Italije i Grke^pronaena posada s natpisom ,,Salona (moe se shvatiti kao suvfenir), minijaturna zavjetni-amfora od olova ibenski prostor - oko Mu rte p -- stotinjak podvodnih lokaliteta - Zirje, Guteranski, setovi k(ihiiMgl^|aftpsuda'.(sadri' vulkanski materijal'Vfeuv)si|t .i ftaVac, larin, krag za vino, tera sigilata iz oko 50.g.pos;Kr. - R ogoznica^rt Ploe - podignuto: grko svetite Diomedu: tome svjedoi pronaena keramika sa grafitima (grki alfabet), naen i novac
fj

- amfora sa figuralnim prikazima (5., 6. st.pr.Kr.) - kod Resnika - helenistika luka i pored nje rimska luka - helen. Kralcri^eJjcfnc ae, obina helen. keramika - Izmeticg - brod prevozio puni kuhinjskog posua za prodaju, te kamene blokove - oko Mljeta nekoliko brodoloma - amfore irega oboda (za prehrambene proizvode), krazi za vino, lueerne. o
y ' p M
I

-*~ W<\
i (j

, ^

1
.

i o t O G M o r j - ,-

$f

,- ^ 'u ' S j C U f