Sie sind auf Seite 1von 80

RESEAS

Actas de las F' Jornadas de Historia Medieval de Extremadura, Julin CLEMENTE RAMOS; Juan Luis DE LA MONTAA CONCHIA (coords.), Cceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2000. 200 pp. En esta obra se editan las ponencias y comunicaciones presentadas en las Primeras Jornadas de Historia Medieval de Extremadura, celebradas en Cceres, los das 24 y 25 de noviembre de 1998, las cuales ven la luz gracias a los Profesores de la Universidad de Extremadura Julin Clemente Ramos y Juan Luis de la Montaa Conchia. Ciertamente, la publicacin de las Actas es tan importante como la misma celebracin de la reunin cientfica, ya que es la manera de poner en manos de los investigadores los trabajos presentados y darles difusin. Estas Jornadas no se realizaron bajo ningn tema monogrfico, sino que ponentes y comunicantes abordaron los ms diversos campos de la Historia Medieval. El tema de la repoblacin fue tratado en dos ponencias: Julin Clemente Ramos y Jos Luis de la Montaa Conchia, de la Universidad de Extremadura y organizadores de las Jornadas, estudiaron \2i Repoblacin y ocupacin del espacio en Extremadura (1142-C. 1350). En su ponencia conjunta, los autores distinguen una primera etapa que se extiende hasta 1290, caracterizada por una ocupacin comarcalmente selectiva hacia las zonas montaosas y una dedicacin ganadera. A partir de 1290, empiezan a ocuparse comarcas casi despobladas y se observa un progreso de la agricultura. La otra ponencia sobre repoblacin se debi a Alfonso Franco Silva, de la Universidad de Cdiz. El Prof. Franco estudi La Codosera. La repoblacin de una villa fronteriza en tierras de Badajoz. Analiz las condiciones de la repoblacin de dicha villa, situada al noroeste de la actual provincia de Badajoz y muy prxima a Alburquerque. La cuestin de la repoblacin fue abordada tambin en diversas comunicaciones: Adrin Arcaz Pozo, Al-Balat: un enclave estratgico en la lnea media del Tajo durante la reconquista (siglos X-XII); ngel Bernal Estvez, Mancomunidad y defensa de las tierras de la encomienda de Montemoln (Baja Edad Media); Jos Vicente Matellanes Merchn de la Universidad Autnoma de Madrid, ofreci un detallado estudio de la Organizacin socioeconmica del espacio extremeo: las encomiendas santiaguistas de Mrida y Montnchez (1170-1350). Solamente una comunicacin trat de aspectos relativos al comercio: fue la de Isabel Camino Tierno, que reuni interesantes A'oa^ sobre la actividad comercial en Guadalupe durante la Baja Edad Media. La tercera de las ponencias de las Jornadas fue la de Jos L. Martn Martn, de la Universidad de Salamanca, y tuvo como objeto un estudio de la-Iglesia extremea en la Edad Media. J.L. Martn trat de la formacin de la red eclesistica, del clero de los cabildos, de la configuracin de las dicesis, etc. Otros campos estudiados en las comunicaciones fueron el archivistico, con el trabajo titulado La documentacin medieval del Archivo General de la Orden de Alcntara, segn varios inventarios y libros antiguos conservados en el Archivo Histrico Nacional, debido a Luis Corral Val. La explotacin del dominio del cabildo piacentino y los contratos agrarios
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-506L

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

980

RESEAS BIBLIOGRFICAS

fueron analizados por Mara del Carmen Martn Martn bajo el ttulo Gestin econmica del patrimonio del cabildo piacentino en el siglo XV: los contratos de arrendamiento; La cultura musulmana tuvo tambin un lugar en esas Jornadas, gracias a la aportacin de M^ J. Rebollo valos, de la Universidad de Extremadura. Estamos completamente de acuerdo con el Prof. Julin Clemente cuando dice que la publicacin de estas Actas representa una importante contribucin para un mejor conocimiento de la Extremadura medieval. Slo nos queda desear que la celebracin de esas Jornadas se vaya repitiendo peridicamente y, al mismo tiempo, damos la enhorabuena a los participantes y a los editores.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Actes del Dse Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994), a cura d'Axel SCHNBERGER i Tilbert Ddac STEGMANN, Barcelona, Associaci internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995-1996, 3 vol., 423+446+473 (Biblioteca Abat Oliba 164,171 i 172). Actes de l'Onze CoHoqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Palma, Mallorca, 8-12 de setembre de 1997), a cura de Joan MAS I VIVES, Joan MIRALLES I MONTSERRAT i Pere ROSSELL BOVER, Barcelona, Associaci internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, 3 vol., 497+533+480 pp. Les actes d'aquests congressos, tan importants per a l'area de la llengua i literatura catalanes, contenen, com els anteriors, nombroses aportacions que interessen als medievalistes. El primer volum del Des CoMoqui es dedicat tot a la literatura contempornia i tamb una gran part del segon on, per, trobem els segents treballs: Antoni Ferrando, "Fortuna catalana d'una llegenda germnica: el tema de l'emperadriu d'Alemanya falsament acusada d'adulteri", comenta la inclusi al "Curial e Guelfa" d'aquesta llegenda segons la qual l'emperadriu hauria estt salvada en combat judicial per un comte de Barcelona, b que amb trets nous, i tamb la identificado que fa una "Crnica universal" indita, de cap al 1427, entre el comte de Barcelona alliberador i el forjador de la independencia nacional de Catalunya, que segons aquesta versi seria alemany i no franc; tradicionalment s'ha dit que les versions catalanes d'aquesta llegenda estigueren relacionades amb la reivindicado de Provena pels nostres comtes; l'autor comenta els trets de francofobia en l's d'aquesta llegenda i la germanoflia de la darrera adaptado de la Crnica universal; estudia la formado de la llegenda i les diverses versions europees. Josep-David Garrido i Valls, "L'aliana entre 1'emperador Enric VII de Luxemburg i Frederic III de Siclia segons una crnica annima catalana del segle XV" edita i comenta uns fragments del "Chronicon Siculum" traduit al catal, segons la versi que es conserva a un manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid; el fragment que publica inclou l'entredit pronunciat per 1'emperador Enric VII contra el rei Robert de Npols traduit al catal, document que l'autor creu traduit del document autntic perqu correspon als principals trets de la diplomtica imperial; la crnica tamb cont la notcia del nomenament de Frederic III de Siclia com a almirall imperial.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

981

Al tercer volum de les Actes pot interessar la ponencia de Helmut Ldtke, "Entre llat i romnic: amb especial considerado del ctala", fa un recorregut per l'evoluci del llat parlt a la Pennsula des que s'inicia la conquesta i romanitzaci en el s. Ill a.C, assenyala que el procs de llatinitzaci no fou igual a tot arreu, depenent del moment de conquesta i que el llat es teny immediatament de dialectalismes; la llengua parlada s'ana distanciant cada vegada mes de la llengua literaria, que creu que era entes encara en el segle VIII, moment en qu el llat encara era una llengua viva; en el segle IX creu que aquesta situaci ja havia canviat; pel que fa a les parles peninsulars assenyala una herencia llatina comuna en el s. XIII a.C., discrepancia entre el s. II a.C. al II d.C, perqu el llat de Catalunya reb la influencia del llat tarda importt en temps d'August; entre el s. Ill i VII d.C. s'hauria produit una nova convergencia, una discrepancia o falla entre el s. VIII-XII, a causa de la invasi rab i una convergencia moderna (s. XIII-XX). A rnz Congrs, el tema principal fou el luMisme, ates que es celebrava a Mallorca. Al primer volum hi trobem els segents treballs que interessen els medievalistes: J.N. Hillgarth, "Els comenaments del luMisme a Mallorca", estudia la difusi del pensament de Ramon Llull a Mallorca, que fou mes difcil que la d'altres autors perqu Llull no tenia formaci universitaria ni pertanyia a un orde religis que s'ocupes de difondre'l; aquesta tasca depengu del suport de princeps i tamb d'ermitans i religiosos. Anthony Bonner, "Ramon Llull: autor, autoritat i il-luminat", analitza les noticies biograques que proporcionen les diverses obres de Llull i assenyala que aquest autor tenia inters a fer que els lectors seguissin la seva trajectria Intel-lectual, especialment a partir de 1295. Josep E. Rubio, "Una incursi lu-liana en VArs Memoriae clssica al Llibre de contemplado en D eu", on analitza dos capitols d'aquesta obra, els 352 i 353, dins la secci dedicada a l'oraci i assenyala que, deixant de banda les influencies arbigues, ja que el mateix Llull s'hi refereix, pot tenir una connexi amb els recursos mnemotcnics usats en poca clssica per a recordar discursos que situava en "llocs" 0 cambres d'un edifci imatges significatives del diseurs, que podia recrrer ordenadament tot l'edifici i recordar, alguns d'aquests mtodes sn usats per Llull. Elena Pistoiesi, a "Els rerefons de Vajfatus luMi" comenta el sis sentit descrit per Llull, responsable de la manifestaci vocal en els ssers nimats i situa aquesta invenci de Llull en la tradici filosofica sobre els sentits des d'Aristtil a Averrois. M.A. Abrmova, a %o desconhort de Ramon Llull en el context de la literatura hagiogrfica i autobiogrfica medieval", destaca que est adreada tant a un public prof, amb un tractament objectiu dels esdeveniments, com a un public mes culte, amb un tractament subjectiu i d'introspecci psicolgica, unint dos sistemes d'exposici de les vides de sants que generalment es diferencien segons l'objectiu. Vicent Martines, a "Del Girart del Rossella a la Questa del Sant Graal tot passant per Ramon Llull: el cavalier amatent de Du i el cam cap a la novel-la", comenta les aportacions d'aquell poema pie relacionat amb el mon ctala per l'argument, que inicia un cam cap a la noveHa i on es troba un ideal d'actuaci cavalleresca virtuosa, que desprs es trobar en la "Questa del Sant Graal". Aquest ideal del cavalier virtus, necessari per a portar a terme una croada, fou assumit tamb per Ramon Llull, segons assenyala l'autor. Montserrat Piera, a "Llull i el concepte de la croada evangelitzadora al Tirant lo Blanc de Martorell", assenyala la influencia de Llull, a travs del seu "Llibre de l'orde dela cavalleria" i d'altres obres, en el "Tirant", per exemple l'obra evangelitzadora de Tirant en els episodis localitzats al Nord d'Africa etc. Tamb Rafael Alemany i Josep Llus Martos busquen petges lui-lianes a "Llull en el Tirant lo Blanc: entre la reescriptura i la subversi", especialment en la part "anglesa del Tirant", on s'utilitza el "Llibre de l'orde de la cavalleria" i insisteixen, especialment en la inclusi del relat de Quinto lo
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

982

RESEAS BffiLIOGRFICAS

Superior, envit pel Papa a Constantinoble per a posar-hi ordre, foragitar els turcs i restituir l'autoritat a 1'emperador. Tamb comenten els episodis d'Africa, connectats amb els objectius evangelitzadors de Llull, ja que Tirant, amb la coMaboraci de dos mercedaris aconsegueix la conversi de 400.000 infidels. Altres contribucions que poden interessar els medievalistes son la d'Horst Hina, "La construcci d'un tradici cultural: Ramon Llull i la Renaixena", la de Pere Rossell Bo ver, "L'aportaci de Rafei Ginard i Bau al luHisme" de Manuel Garcia Grau i Manei Pitarch Font, "De Ramon Llull a Joan Fuster a travs de la literatura confessional i de l'examen de conscincia". Dins d'un camp mes general, interessen els treballs de Sabine Philipp-Sattel, "Les tradicions textuais en el pas del ctala a l'escriptura. L'exemple de la historiografia", aquests exemples es concreten ens els "Gesta comitum barcinonensium", en dues versions llatines i en la catalana i en la Crnica de Bernt Desclot. A les dues primeres hi troba per primera vegada la conscincia d'una identitat catalana, la crnica de Desclot s'inseriu dins la tradici dels miralls de princeps i tamb es relacions amb el gnere de la novel-la. Joan Miralles Montserrat, "Per una tipologia del catal coHoquial a l'Edat Mitjana", contra el que molts diuen, afirma que hi ha suficients textos escrits medievais per estudiar la llengua parlada, especialment els textos judiciais, esmenta vuit d'aquestes peces que utilitza en el seu estudi; articula l'anlisi en els apartats segents: les formes de tractament personal; les formes d'exclamaci o interjeccions i les formes d'insult; s un treball de gran inters per ais medievalistes. Albert Rosssich i August Rafanell, "Oralitat, escriptura, ortologia" estudien el cam seguit pel ctala en les convencions linguistiques necessaries per passar de la llengua orai a rescrita des de l'Edat Mitjana, des dels primers textos catalans fins a l'actualitat. Max W. Wheeler, "Fontica histrica i teoria fonolgica" fa un estudi teorie sobre fontica histrica. Philip D. Rasico, a "Dues fonts cabdals per a l'estudi del catal medieval popular: els documents en catal de J. Miret i Sans (1908) i de P. Pujol (1913)", comenta la importancia deis textos que Miret busca i troba, b que lamenta que la transcripci no fos completa, sino noms de les frases que a eli li semblaven intressants i que no sigui "filolgica", i que tingui desenvolupaments d'abreviatures que a eli no li semblen prou exactes; cal dir, per, que Miret no volgu mai fer la feina dels fillegs i sempre considera que els especialistes havien de prosseguir l'estudi dels documents que ell havia localitzat; el mateix Rasico recull fragments de Miret on explica aquest propsit; a mes, Rasico estudia les diverses aportacions de Miret i tamb les de Pere Pujol i Tubau, arxiver de la Seu d'Urgell, al qual l'Institut d'Estudis Catalans encarrega, sota la direcci de Miret l'inventari i regest dels documents del "Liber Dotaliarum" i que publica, ell mateix un recull important de documents en vulgar dels segles XI al XIII, que Rasico enumera, entre els quais un tractt de pau i treva entre el bisbe d'Urgell i el comte de Foix (1244) i unes declaracions sobre practiques hrtiques a Gsol. Finalment, reedita el capbreu d'Estamariu, publicat per Miret, i els greuges dels homes d'Hostafrancs, publicat per Pujol, i en publica un d'indit, pertanyent as pergamins del fons Miret a la Biblioteca de Catalunya (unes declaracions de testimonis de la Noguera); la transcripcifilolgicadeu sser molt til per aisfillegsper resulta molt desagradable per a la lectura;finalitzael treball amb un estudi linguistic d'aquests documents. Joan Rafael Ramos, "Les construccions existenciais en catal antic" fa un estudi d'aquestes construccions amb nombrosos exemples amb un estudi de l's dels verbs sser, haver(-hi) i estar. Maria Josep Marn i Maria Josep Cuenca, "La gramaticalitzaci en els connectors: de l'oral a l'escrit", estudien els demostratiusaf ad, aixi als "sermons" de Sant Vicent Ferrer. Maria ngels Diguez Segu, "La posici dels adjectius qualificatius al Llibre de Cort de Justicia de Valencia (1279-1321)", estudia el temaJndicat i tamb fa un anlisi de la posici d'aquests adjectius a la prosa de Bernt Metge. Donna M. Rogers, "La llengua orai d Regiment de la cosa pblica de Francese Eiximenis", comenta els
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

983

recursos narratius usats per Eiximenis, entre altres el dileg, el tractament directe al lector, les anecdotes etc. prximes a la llengua oral. Josep-David Garrido i Valls, "Toponimia catalana d'Italia: el cas de la Crnica de Sicilia", estudia aquest aspecte de la "Crnica", tradcelo catalana del "Chronicon Siciliae o Siculum" i dona l'equivalncia actual deis topnims. Joan M. Perujo Melgar, "Les veus de Troia: oralitat en l'obra de Jaume Conesa", estudia les "Histories Troianes", tradcelo catalana de la "Historia destructionis Troiae (1287) de Guido delle Colonne, fta per Jaume Conesa, protonotari del rei Pere el Cerimonis i analitza els recursos usats per a mantenir l'atenci de l'oient, ja que les obres eren sovint llegides en veu alta, amb nombrosos dilegs. Rafael Beltran, "El conjur d'Eliseu al Tirant lo Blanc: poesia i oralitat en la literatura culta" estudia les pranles dites per Eliseu, donzella de l'emperadriu, quan descobreix el jove Hiplit al Hit de la seva senyora, que s un conjunt de malediccions que formen una mena de conjur, exemple segons l'autor d'osmosi entre literatura culta i registre popular i el relaciona amb altres exemples de conjurs. Felipe Pieras Guasp, "Amor bilinge: estudi comparatiu del lxic sentimental a Curial e Guelfa i algunes obres literries castellanes" s un estudi del grau de divergencia lxica entre ctala i castella a la llengua escrita, dlimitt al tema sentimental, i estableix i estudia una llista d'afinitats i discrepancies. El segon volum de l'Onz CoMoqui recull els treballs que es refereixen a l'Edat moderna i contempornia mentre que ai tercer hi trobem especialment treballs entre la literatura i l'etnografa b que algn interessa el medievalista, com el de F. Huerta i Vias, "La canco popular en el teatre nadalenc medieval", que comenta la infiltrado de canons populars en els textos de les representacions d'origen cuite, i l'estudi de Josep Massot i Muntaner, "Maria Aguil, entre la poesia i l'erudici" on segueix acuradament la biografa i l'obra, tan potica com erudita de Maria Aguil, que visque en el segle XIX editor entre altres treballs del "Canoneret de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI", del "Tirant lo Blanc" i de moites altres obres medievais.
MARIA TERESA FERRER I MALLOL

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XI. De esu carnium, Edici, prefaci i comentaris en ctala i en angles per Dianne M. BAZELL, Barcelona, Fundaci Noguera i Universitat de Barcelona, 1999. 229 pp. El volum que porta per liioXDe esu carnium (Sobre el consum de earn), constitueix ja el nmero XI de la col-leccio Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, editada per fLluis Garcia Ballester, J.A. Paniagua i M.R. McVaugh. El vonmDe esu carnium ha estt ditt i estudiatper Dianne M. Bazell. Aquest volum presenta, com a novetat, que l'estudi introductori es publica en ctala i en angles. De esu carnium s un tractat d'Arnau de Vilanova, el fams metge de Jaume II, que visque entre 1240 i 1311. s una obra inslita que s'aparta deis altres escrits seus tant medics com teolgics. Reflecteix i uneix diversos elements de l'ampli ventali dels interessos inteMectuals, de 1'experiencia professional i de les inquietuds personals d'Arnau (p. 13). Com a text, desafa les convencions substanciais i formais tant d'un rgim mdie com d'una severa direcci espiritual; i com a prodcelo compositiva, esbossa una prctica diettica, absent en qualsevol altre Hoc de la seva literatura mdica i teolgica (p. 13). Arnau de Vilanova
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

984

RESEAS BIBLIOGRFICAS

escrigu el De esu carnium per a defensar la prctica de l'Orde monastic dels cartoixos d'abstenir-se de consumir earn. En el primer apartat de la Introdcelo, 1'editora, Dianne M. Bazell, analitza les circumstncies de la composici de l'obra. La situa cronolgicament en un poca conflictiva de la vida del metge quan, d'una banda, es defensava davant de les jerarquies eclesiastiques per les sves opinions teolgiques i, de l'altra, era sollicitt pels seus conseils i atencions mediques. La redacci d'aquest tractat es relaciona amb la cartoixa d'Scala Dei, situada a la comarca del Priorat (Tarragona). Els arguments esgrimits per Vilanova no anaven tant contra el fet de menjar earn sino contra la idea que consumir earn era una ncessitt mdica. Tenint en compte que aquest tractat s'ha trobat unit a una col-leccio autoritzada dels escrits teolgics d'Arnau de Vilanova, redactats en Uati i destinats al Sant Pare, i en elogi d'un Orde monastic existent, fa pensar 1'editora que el va concebir com una manera de demostrar a les autoritats eclesiastiques l'habilitt que tenia per a utilitzar els seus coneixements medics al servei de l'Esglsia i en defensa d'una instituci eclesistica. A rapartat segon, 1'editora examina els diferents arguments d'Arnau de Vilanova en aquest tractat: argument de rao, de tradici, de la ciencia mdica, dels exemples bblics, de r evidencia de la longevitatels cartoixans destacavenper llur longevitat, arribaven als vuitanta anys, tot i no menjar earn un altre argument s l'evocaci dels classics. A 1'apartat tercer, titulat Tradicions mediques, Dianne Bazell examina els temes que Arnau de Vilanova no tracta i que no utilitza en el De esu carnium i els que si que utilitza. En el tractat De esu carnium, Vilanova no esmenta altres consideracions sobre salut i rgim. Tampoc no afrma que rabstinencia de cam hagi de ser practicada pels no cartoixans. En canvi, all que discuteix s que la earn no s una substancia necessaria per a guarir malalties, com era la prctica mdica comuna. Aix converteix el De esu carnium en un text original. L'apartat quart es dedica a cercar les tradicions teolgiques i els precedents monastics en les quais s'inspirava el costum cartoixa de 1'abstinencia de earn, el qual Arnau de Vilanova va defensar en el seu tractat. Cal tenir en compte que la dieta en general i el consum de cam, en particular, foren regulades de molt variada manera per les comunitats religioses a l'Alta Edad Mitjana. Aix mateix, hi havia diversitat d'opinions sobre quines substancies podien ser considerades com a earns i quines no ho eren. En 1'apartat cinque de l'estudi introductori, 1'editora avala el Hoc que el tractatDe esu carnium ocupa entre les obres mediques d'Arnau de Vilanova. El seu contingut presenta dues possibilitats de classificaci: si es considera com un tractat de defensa deis monjos cartoixans, es pot classificar com un tractat bsicament religis; en canvi, si es teen en compte els arguments en favor de les condicions ptimes per a la prodcelo de sang i l'explicaci del mcanisme de les forces vitals, en aquest cas, l'obra pot ser reivindicada com una mes de les obres mediques de Vilanova. En opinio de Dianne M. Bazell, per a comprendre el Hoc tXDe esu carnium en el pensament i en el conjunt d'escrits d'Arnau de Vilanova, pot ser iHustratiu comparar les preocupacions capitals, les estructures dels arguments, la forma de composici i, fins i tot, els models de citaci que s'hi troben amb les practiques discursives que apareixen en algunes de les sves obres, tant mediques com teolgiques. Aquesta comparado ha post de manifest que hi ha proves dels seus coneixements medics a les obres teolgiques, de la mateixa manera que es troben manifestacions de les preocupacions morals i teolgiques en la seva actuaci com a metge. Sembla evident, dones, que ell no va veure cap contraposici entre el metge i el reformador cristi. De esu carnium s una prova fefaent que Arnau de Vilanova era capa d'abordar una qesti teolgica amb el sol mitj de la seva percia mdica, per tant, el tractat pot ser considrt com una de les Opera Medica d'Arnau, per tamb pot arribar a ser interprtt com a emblematic de la vida i de l'obra del metge medieval.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

985

Desprs d'aquesta erudita Introdcelo, segueix una acurada edici del text delD^ esu camium. L'obra finalitza amb una relaci bibliogrfica i un ndex de noms, de verbs i de cdexs en els quals apareix el tractat. Felicitem tant els editors de la Srie com 1'editora d'aquest tractat, tot esprant la publicado de nous volums.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Maria DARCELO CRESPI'; Baltasar COLL TOMS; Guillem ROSSELL BORDOY, Espanyols i Pacs: poder i cultura a la Mallorca del segle XV, Palma, Universitat de les Ules Balears, 1999. 173 pp.+ lms i quadres genealogies. Aquest Ilibre, bellament il-lustrt, t com a punt de partida la descoberta efectuada per un jove estudiant polons, en un hostal de Palma on s'allotjava, d'una lapida redactada en llat, datada cap alfinaldel segle XV. L'estudiant, anomenat Slavomir Kocielinski, considera que la lapida podia tenir inters historie i la fu estudiar per persones expertes: Maria Barcel, Baltasar Coli i Guillem Rossell. L'estudi dona Hoc a la publicado que ressenyem. Atesa la seva importancia a causa deis personatges que hi apareixen, la lpida fou dipositada al Museu de Mallorca. Aquesta lpida havia estt ubicada a la sala capitular del convent de Sant Domingo deis Frares Predicadors de Ciutat de Mallorca fins el gener de 1836, any en el qual el convent fou enderrocat. Hom desconeix el recorregut de la lpida des de la sala capitiar del convent de Sant Domingo fins a l'indret on fou trobada. El text que hi apareix en llat consisteix en un poema laudatori escrit per Esperandu Espanyol, canonge de la Seu de Mallorca i fill de la persona a la qual s'adrecava el poema. Grades a l'estudi cientfic i aproftmdit de la lpida coneixem mes coses del llinatge deis Espanyol. Sabem que Pere Espanyol, pare d'Esperandu, mor el 6 de juliol de 1473, que tingu la qualificado de defensor de Mallorca, que havia actuat militarment a l'Orient de la Mediterrnia, com a cavalier de Rodes, amb l'ajut de forces balears i que fou cec. En el Ilibre es fa un documentt estudi del llinatge Espanyol i tamb d'altres families amb les quais aquests s'emparentaren, com els Paes (ja que Pere Espanyol marida Elionor de Paes, la mare d'Esperandu, autor del poema), els Dameto i d'altres, totes elles tingueren important influencia en el desenvolupament de la historia, de l'economia i de la cultura de les nies Balears. Aquesta obra, dones, representa una important contribuci per al coneixement del passt de les Ules. El Ilibre, com ja hem dit, molt ben il-lustrt, es completa amb un Apndix documentai, en el qual hi son transcrits diversos testaments, contractes matrimoniais, compravendes, etc. referents a les dites families i acaba amb uns arbres genealogies. s encomiable el profit que els autors han sabut treure de la simple descoberta d'una lapida, ja que els rsultats han estt sorprenents i han post de manifest la utilitat de conjuminar diferents tcniques d'investigado que, en aquest cas concret, han estt la historia, el llat i r arqueologia.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona


"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

986

RESEAS BffiLIOGRFICAS

Eloy BENITO RUANO, Gente del siglo XV, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998. 339 pp. ("Clave Historial", 5). La Real Academia de la Historia ha iniciado una nueva coleccin con un ttulo tomado del P. Enrique Flrez, con el objetivo de "difundir entre un pblico no necesariamente erudito algunas muestras de la produccin investigadora de sus numerarios, dispersas en diversidad de publicaciones y ahora reunidas en funcin de su afinidad temtica". Dirige la coleccin el Prof. Eloy Benito Ruano, secretario perpetuo de la Academia, quien ha reunido en el presente volumen, el quinto de la coleccin, siete trabajos publicados en diversas revistas o congresos, revisados y puestos al da para esta ocasin. Tienen en comn que ofrecen perfiles biogrficos de gente diversa, un labrador, dos mercaderes, un soldado, un miembro de la alta aristocracia, un cortesano. En^/ labrador ms astroso de Cullar presenta y ambienta un curioso documento en el que un contador real informaba al rey Enrique III de un largo pleito que enfrentaba al procurador fiscal y al de la villa de Cullar con Juan de Chae, que aspiraba a ser declarado hidalgo y beneficiarse de las franquicias que dicho estado comportaba con sus cinco hijos y sus nietos; el informe del contador era totalmente contrario a tal pretensin, pues era un pechero llano, hijo del labrador "ms astroso" que haba en Cullar en su tiempo, que con dos asnos recoga ramas en los pinares para los hornos, l mismo haba sido jornalero agrcola y su nico mrito haba consistido en enriquecerse gracias a haber ocupado el cargo de sesmero y, segn el contador, haberse quedado el dinero recaudado a los pecheros. En "Avisos" y negocios mediterrneos del mercader Pero de Monsalve, sigue la actuacin de este personaje, activo importador-exportador naval entre Castilla y las plazas de Alicante, Valencia, Barcelona, Mallorca, Gnova, Savona y Venecia, y tambin persona que ocup diversos cargos: recaudador de las rentas reales en Murcia, obrero de las obras del nuevo alczar y de la reparacin de las murallas de Murcia y ms adelante tesorero mayor de la ceca de Cuenca; en 1413 se ocup de reclutar tripulaciones, armas y vveres, junto con Yez Fajardo, para las naves de guerra que haban de ayudar al infante de Castilla, entonces ya rey de la Corona de Aragn, Fernando de Antequera, en la guerra contra su contrincante Jaime de Urgell. Las cartas que publica son de gran inters, reflejan la exportacin de lana castellana por parte de Monsalve, su embargo a causa de la ruptura aduanera entre Castilla y la Corona de Aragn, los movimientos martimos y mercantiles, peligros de corsarios, ejercicio de represalias etc. Otro de los trabajos incluidos es Gmez Arias, mercader de Aviles, en el que se subrraya la importancia de ese puerto, que aseguraba tanto la salida de los productos brutos o manufacturados de la regin como el aprovisionamiento de Oviedo y Asturias en general cuando los puertos de montaa estaban cerrados. Documenta a Gmez Arias en el ltimo cuarto del siglo XV a travs de sus reclamaciones por el asalto de la nave "Santiago", de la que era maestre, en las costas del Algarve portugus por parte de un navio armado portugus; por esta causa consigui derecho de represalia contra portugueses, que intent ejercer sin mucho xito; tambin se ha podido documentar su pleito con mercaderes de Ribadeo por suministro de sal no realizado. El autor consigue tambin documentar otros aspectos de la vida de Gmez Arias: los cargos ocupados en su ciudad natal y pleitos a causa de su bienes en un pleito con un mercader de Ribadeo. En Ortega, el escalador se refiere a los mtodos para entrar por la fuerza en un recinto amurallado o castillo: el asedio, la brecha o la mina y el escalo, de estos mtodos analiza particularmente el escalo y sigue las peripecias de un especialista en dicha tcnica, Juan Ortega de Prado, que se distingui en el asalto de Alhama en 1482 y en el de Zahara en 1483; fracas en otro intento en Mijas en 1485 y perecifinalmenteen el asedio de Mlaga en 1487. Parece que haba iniciado su especializacin en la guerra contra Francia, en el Roselln, al
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

987

servicio de Juan II y de Fernando el Catlico; el autor intenta fijar los datos biogrficos y familiares de Ortega y publica un documento de concesin de rentas por los reyes en premio a sus servicios. En Un cruzado ingls en la guerra de Granada el Prof. Benito Ruano identific a ese cruzado ingls, que las fuentes denominan seor de Scales y conde de Rivers, con la persona de Sir Edward Woodville, cuado de Eduardo IV, cuarto hijo varn del primer conde de Rivers; Edward particip como voluntario en la guerra de Granada definesdel siglo XV a la cabeza de un escuadrn de arqueros britnicos y otros combatientes, de los que hay constancia que tomaron parte en la conquista de Loja (1486), donde Sir Edward fue herido, mientras que algunos de sus hombres fueron apresados por el enemigo, permaneciendo cautivos en Fez tres aos. Es un ejemplo de la presencia de combatientes extranjeros en la guerra de Granada, que haba sido declarada cruzada por el papa Sixto IV. De temtica parecida es el siguiente trabajo Extranjeros en la Guerra de Granada, donde seala que a pesar de que se haba dicho que la participacin de extranjeros en la guerra de Granada fue masiva, documentalmente o por el testimonio de cronistas no se prueban ms que lo fuera tanto, aunque s se encuentran en nmero no excesivo. Hernando del Pulgar indica la presencia de suizos y de franceses y diversas fuentes testimonian la presencia caballeros centroeuropeos, adems de catalanes de Barcelona y Valencia y de aragoneses; tambin hay constancia de especialistas en armas de fuego de diversos orgenes; adems, naves genovesas participaron en el suministro al ejrcito y en la vigilancia de la costa, aunque esta misin correspondi ms bien a una flota catalana de Bernt de Vilamar y de Galceran de Requesens, que particip en la toma de Mlaga; el autor recoge las noticias sobre la repercusin de la toma de Granada en Europa y concluye su trabajo con un elenco de los combatientes extranjeros y un anexo con otros nombres encontrados ms tarde. El ltmio y ms extenso trabajo del libro, ms de cien pginas, est dedicado 2Lope de Stiga, poeta y justador, como apunta el Prof. Benito Ruano, Lope Ortiz de Stiga es famoso porque uno de los mejores cancioneros castellanos comienza con una poesa suya, por lo que el cancionero se denomina con su nombre, pero hay muchos otros motivos que justifican su fama, aparte de su valor como poeta. El autor, a partir de numerosas fuentes narrativas y documentales, sigue las peripecias de la familia Stiga, Estiga o Ziga, de origen navarro, que durante un tiempo oscil entre Navarra y Castilla, aunque acab por asentarse en Castilla afinesdel primer tercio del siglo XV. De Lope destaca su aficin a la vida caballeresca de torneos y desafos. Estudia detalladamente su participacin en el "Paso Honroso" junto a su primo Suero de Quiones y en otras justas menos documentadas, como una en Segovia, ante el rey de Castilla (1435), otra en Roa y algunos desafos, como el de Pero Lpez de Ayala, conde de Fuensalida, que no lleg a materializarse en batalla. El Prof. Benito Ruano seala que Stiga particip escasamente en los ataques contra la frontera nazar, slo en uno de 1435, mientras que, en cambio, tom parte destacada en las contiendas civiles castellanas, en la rebelin contra el rey y lvaro de Luna y en disturbios posteriores centrados en Toledo, donde se haba establecido. El autor documenta su segundo matrimonio con Mencia Guzman, que le abandon en 1462 para refugiarse en un convento, de donde la sac su marido con violencia, lo que caus escndalo. Stiga muri hacia 1477. El autor se refiere brevemente a la obra potica de Stiga, aunque ha suprimido la edicin de poesas que apareca en el artculo original, publicado en la "Revista de Filologa espaola" y ha incorporado datos procedentes de otros artculos, Incidente en Poln (1470) y Testamento de D^ Mencia de Guzman, mujer de Lope de Stiga, en una coda al artculo aporta la noticia de que Lucrecia Borgia utiliz una poesa de Stiga para dirigirla a su amado Pietro Bembo. El trabajo concluye con un apndice documental de 26 piezas localizadas por el autor en diversos archivos: General de Navarra, General de Simancas, del Ayuntamiento de Toledo, del Duque
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESENAS BIBLIOGRFICAS

de Fras y en manuscritos de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de la Historia. En conclusin, el libro facilita el acceso a una parte de la excelente labor historiogrfica del Prof. Eloy Benito Ruano y pone nuevamente en circulacin trabajos plenamente vigentes que, ante el alud de tantas publicaciones nuevas, podramos olvidar.
MARA TERESA FERRER MALLOL

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Miguel CALLEJA PUERTA, El conde Suero Vermdez, su parentela y su entorno social. La aristocracia asturleonesa en los siglos XIy XII, Oviedo, Ediciones KRK, 2001. 855 pp.+ilustr. Este libro es mucho ms que el anlisis de la trayectoria vital, patrimonial y poltica del destacado protagonista cuyo nombre inicia el ttulo. Se trata, por el contrario, de un excelente estudio sobre el proceso por el que, en un perodo de feudalizacin creciente en la sociedad asturleonesa, un sector despeg de entre las lites locales, dando lugar a la consolidacin de una lite magnaticia, en la que se inscribe el personaje en cuestin, que lleg a ocupar el centro aristocrtico en dicho mbito. Tan ambicioso resulta su horizonte de estudio, que la figura del conde Suero, con su parentela y su entorno social, cobran relieve como islotes emergentes en un denso ocano de datos y noticias sobre el sector aristocrtico asturleones en las centurias centrales de la Edad Media. La versin impresa sigue siendo una tesis doctoral, con todos sus requisitos estructurales, y, naturalmente, con todos sus valores. Entre ellos, la prolijidad al caracterizar y valorar las fuentes utilizadas, sobre todo un amplio conjunto de crnicas, y una abundante masa de documentos en nmero de 1.200, de los que, por cierto, se echa en falta la inclusin de algunos especialmente ilustrativos en los apndices del libro, la amplia y cuidada seleccin bibliogrfica, o la minuciosa descripcin, a cada paso, de los objetivos perseguidos, los criterios metodolgicos utilizados, e incluso las vicisitudes del ejercicio en s de la investigacin. Al definir su objetivo, en una esplndida introduccin, Calleja se confiesa ante el lector casi subyugado por un personaje que en la Chronica Adefonsi Imperatoris alcanzaba un notable papel, y al que la historiografa tradicional haba identificado, con tres claves de reconocimiento, como conde piadoso, magnate de sangre regia, y vasallo fiel, poniendo el nfasis en estos rasgos arquetpicos de los ms insignes representantes de una aristocracia plenomedieval promocionada desde y por la voluntad de la monarqua. Para su estudio, ha partido el autor de un conocimiento muy completo de la realidad de un territorio, en el que de las tres grandes instancias de poder, Monarqua, Iglesia, y aristocracia, esta ltima resultaba, hasta el momento, la ms desconocida. En la clara y coherente estructura de la obra se incluye una Primera Parte, dedicada al personaje y su entorno familiar, en la que se observa mucha reflexin terica, y un adecuado despliegue de conocimientos generales, antes de presentar la situacin concreta del personaje en cuestin y de su entorno. En algunos de sus captulos se detecta la capacidad de autoorganizacin interna de la lite, casi sin mediatizacin de otros poderes. Miguel Calleja responde as al reto que se presenta a todo historiador nobiliario, que, si lo es de la tierra y del poder, debe serlo, tambin, de la sangre. Cada apartado va precedido de sugerentes consideraciones generales sobre el alcance del sistema de parentesco en una aristocracia en vsperas de iniciar la irrefrenable construccin de los linajes articulados verticalmente; la
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061,

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

989

parentela construida sobre relaciones de horizontalidad se dilua, pero an faltaba tiempo para dar paso a la jerarquizada estructura del linaje noble de organizacin agntica. En esa transicin se detectan elementos de continuidad junto a ingredientes de innovacin. As, por ejemplo, en el uso antroponimico se observa la disminucin del sobrenombre, sin que, sin embargo, aparezcan todava los apelativos personales como integrantes del sistema de denominacin, que tan difundido lleg a estar entre la nobleza bajomedieval, en el que habitualmente se sumaban sobrenombre y renombre; lo mismo ocurre en lo referente a la prctica matrimonial, dado que, mientras creca la importancia de la clula conyugal, apoyada en ritos y usos eclesisticos y sociales, la fuerza de la parentela se iba debilitando, segn se observa, por ejemplo, en su postergacin del derecho hereditario, aspecto ste que encuentra un interesante tratamiento en dos apartados del libro: en el del parentesco, y ms adelante en el correspondiente al destino del patrimonio. En otro orden de cosas, la itinerancia, por razones polticas y patrimoniales dificult en este sector aristocrtico el concepto y la realidad del solar, como mbito de cohesin grupai, y de referencia identificativa; los usos habitacionales, que finalmente se identificaran con el castillo en el mbito rural, respondan an a frmulas distintasciudades, monasterios, torres, y a localizaciones, a veces tan dispersas que, como muy certeramente pone de relieve el autor, en sus desplazamientos el conde poda sentirse "en casa" en lugares muy diversos. Lejos de los planteamientos trasnochados de la Genealoga erudita y tradicional, la obra se centra en valorar la accin del individuo, y en establecer los numerosos vnculos de parentesco ficticio, en lugar de dejarse llevar por las lucubraciones sobre sus orgenes, y su hipottica ascendencia regia. Y, en cuanto a los aspectos relacionados con una de las situaciones ms decisivas del trnsito vital, como la muerte, con sus correspondientes actos de propaganda aristocrtica, ritos, sepultura, ocupan un ltimo, pero no por ello menos importante captulo, en esta primera parte. Pues bien, sobre una panormica general hbilmente presentada, el autor va trazando el perfil de Suero Vermdez, haciendo hincapi en la tupida red de relaciones sociales que, con apariencia de parentesco, la amicitia entendida comofidelidadvasalltica rodeaban la vida y la obra del conde, y poniendo de relieve las obligaciones mutuas de solidaridad activa y pasiva establecidas con su entorno clientelar. El matrimonio con Endorquina, personaje que presenta problemas de identificacin, super la falta de descendencia sin el recurso a la repudiacin, lo que demuestra la fuerza del vnculo conyugal, que se manifest hasta el final de sus vidas, con su enterramiento conjunto en el monasterio de Cornellana; al mismo tiempo, todo parece indicar que la sangre no alcanzaba an la trascendencia que tuvo en el seno de la nobleza propiamente dicha, dado que su fallecimiento sin herederos directos ni siquiera fue compensado con el sistema de profiliacin, sino que se resolvi con la decisin de entregar su patrimonio al monasterio que acogi sus cuerpos en un sarcfago doble, sntoma tambin del escaso papel de los colaterales en el orden sucesorio. En el caso concreto del conde, adems, fall el apellido fijo, y, entre otras cosas, falt la conciencia de los antepasados ms atrs de dos generaciones: es decir, como el mismo autor se encarga de resaltar en numerosas ocasiones, Suero Vermdez se nos muestra como un insigne representante de la poderosa lite magnaticia asturleonesa en proceso de cambio en sus estructuras de parentesco, que slo lograra su conversin en nobleza en un momento posterior, mediante la obtencin de un estatuto privilegiado definido y reconocido, que debera ser frreamente transmitido por la sangre. En la Segunda Parte dedicada al estudio del patrimonio, con un acertado planteamiento, se pone de relieve cmo, en esos momentos de relativa indefinicin de los predicados que definan el perfil aristocrtico, la riqueza era uno de sus signos de caracterizacin ms
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

990

RESEAS BIBLIOGRFICAS

evidentes. Ahora bien, si una de las preocupaciones bsicas del autor consiste en acreditar los ttulos jurdicos o vas de adquisicin de los bienes, tal vez habra sido aconsejable situar estos contenidos en primer lugar, en vez de posponerlos al cuarto captulo. La base, desde luego, la constituye la donacin regia; la figura de los reyes como forjadores de fortunas queda muy bien reflejada, y, por ello mismo, el ritmo de las adquisiciones aparece muy directamente relacionado con la accin poltica y la decisin regia, aunque en ciertos momentos la situacin patrimonial pudiera verse configurada slo de acuerdo con la capacidad de gestin del conde. En cualquier caso, en cuanto al anlisis de las propiedades, el autor acierta al situar en el-centro del patrimonio aristocrtico la tierra, y demuestra, adems, que conoce bien los sistemas de organizacin del espacio en el mbito asturleons en la poca del estudio; ms all de la diversidad lexical, y desde la observacin de la muy superior frecuencia de las "villas", los datos parecen demostrar que no slo eran unidades fsicas de organizacin territorial, sino ms bien unidades conceptuales de comprensin del espacio, en las que el protagonismo aristocrtico en la configuracin de las clulas de explotacin del territorio, se vinculaba a menudo con las instituciones religiosas, en especial en el caso de los monasterios. El panorama trazado sobre el patrimonio inmobiliario y fundirio del conde, de alto valor econmico, y de localizacin dispersa, se ilustra con mapas bien realizados, que, sin embargo, resultan poco legibles por su reproduccin un tanto desvaida. Aunque la documentacin no aporta una informacin tan detallada como el autor habra deseado, le permite trazar un ilustrativo cuadro acerca las propiedades y derechos econmicos, como el ganado, los molinos hidrulicos, las actividades pesqueras, o la explotacin de sal, documentados en muchos casos gracias a los pleitos que generaba su control por parte de determinados miembros de la parentela del conde. Para completar el marco, el autor, responde con una clara negativa, a una hipottica intervencin de las lites aristocrticas en el desarrollo mercantil que empezaba a evidenciarse. Finalmente, se podra haber incluido en este apartado el anlisis de la rentabilidad derivada del desempeo de cargos polticos, que, sin embargo, ha sido reservado para un captulo posterior, dedicado a los ingresos de procedencia regia. El poder sobre los hombres, la capacidad de dominacin de los miembros de la aristocracia, constituye otro de los captulos ms cuidados e interesantes; las afirmaciones que se vierten acerca de la mano de obra campesina dependiente, esclavos o siervos, se insertan en una lnea de opinin seguida por numerosos autores, para distintos mbitos,el Maonnais, Catalua, y la propia Castilla, y parecen bien fundamentadas, primero sobre la base de la perduracin del marco jurdico visigtico, y adems por las referencias documentales a la libre disponibilidad aristocrtica sobre esos campesinos, cuya evolucin, sin embargo, se resolvi, en lneas generales, con una indudable mejora, por la prctica de la ingenuacin, hasta acabar configurando una sociedad rural de seores y campesinos, ya en el siglo XIII. Los imperativos de la poca en que est centrada la investigacin determinan la escasez de informacin de que se dispone para acreditar la entidad de un poder seorial, que el autor trata de documentar sobre la base del comprobado estatuto de dependencia del campesinado antes aludido. Los datos sobre los derechos aristocrticos corresponden a contados lugares, son poco precisos, y hacen referencia a los tres elementos caractersticos: renta-trabajo, renta en especie, o su equivalente en dinero, y pagos relacionados con la capacidad de intromisin en los aspectos bsicos de la vida campesina, como por ejemplo, los derechos hereditarios, nuncio, luctuosa. De toda esta informacin se desprende el trascendente salto cualitativo desde la mera facultad dominical al desempeo de la autoridad seorial, que resulta insuficientemente documentado por la escasez de datos, que, no obstante, han sido sido manejados escrupulosamente, sealando una situacin, por lo dems, compleja y diversa, en la que no parece tan claro, sin embargo, el
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

991

indicado ejercicio de los derechos relacionados con la administracin de justicia (p. 354). El necesario tratamiento de la transmisin patrimonial, conduce al autor a completar la cuestin de las estrategias hereditarias, que ya haban sido objeto de atencin en el marco de las estructuras familiares. Entre las realidades abordadas, se destacan con acierto la libertad reconocida a los propietarios para disponer de sus bienes, y la reduccin de la parentela a los hijos. Los aspectos son convenientemente abordados desde una perspectiva histrico-jurdica, lo que demuestra un slido bagaje de conocimientos, en relacin con la panormica del sistema jurdico altomedieval en el que la perduracin del visigotismo, se vio, en cierta medida, contrarrestada por la afloracin del sustrato jurdico indgena, y la presencia de ingredientes de germanismo antiguo o coetno; en este punto se reconoce, junto al influjo visigtico romanizante, una innegable dosis de "barbarie jurdica". La inexistencia del reconocimiento de la primogenitura, aunque la tendencia a la "mejora" parece apuntarse, con algunos testimonios- y de la superioridad de la varona las mujeres no vean en su dote un elemento de exclusin de su derecho a la cuota hereditaria^-, son otras tantas realidades muy bien expuestas como reflexin general en este captulo, en el que, una vez ms se demuestra que la obra no se circunscribe a la situacin del conde Suero Vermdez, cuya ausencia de descendencia poda haber liberado a Miguel Calleja del pormenorizado planteamiento que ha hecho de la cuestin. El cuarto captulo, trata, sobre todo, de valorar el papel de la monarqua en la consolidacin del patrimonio del conde. Con unas referencias introductorias a lafiguradel rey como fuente de gracia, y de la aristocracia como protagonista de servicios, Calleja establece la evolucin de las bases econmicas aristocrticas en conexin con el poder regio, marcadas por un ritmo poltico acorde con la accin de gobierno de los distintos monarcas que, desde Vermudo III a Alfonso VII, hicieron un uso distinto de su capacidad de gracia y merced. En cierta forma, este tema enlaza con la Cuarta Parte, que versa sobre dcursus honorum poltico del conde, dejando atrs una Tercera Parte, en la que el anlisis de la aristocracia asturleonesa de los siglos XI-XII, y en especial del conde Suero Vermdez, se inserta inevitablemente en el marco de las estructuras eclesisticas, como es propio de la situacin de la aristocracia alto y plenomedieval; la importancia de las relaciones con la Iglesia empiezan a observarse ante la necesidad de la obligada consulta de los archivos de instituciones monsticas y sedes episcopales, centros de informacin bsica de los que deben nutrirse las investigaciones sobre temas aristocrticos en esos siglos, y no poda ser menos en este caso, en el que la ausencia de herederos directos impidi la constitucin de un archivo familiar: la especial vinculacin del conde con el monasterio de Cornellana, en el que realiz una labor de refundacin, es un ejemplo ms de la generalizada situacin de aristcratas y monasterios compartiendo protagonismo en las ms distintas facetas, algunas de las cuales han sido ya comentadas. Un bloque ltimo de cuatro captulos presenta, de nuevo desde un enfoque generalista, y con una estructura sencilla de carcter cronolgico, una descripcin muy completa de la carrera poltica del conde en el reino, en la que se remonta el autor a la situacin de los miembros de la generacin anterior. Tras su figura de joven magnate inserto en los intereses y alianzas de sus ascendientes en territorio gallego, y presente espordicamente en la corte regia, pasa a su "apoteosis" poltica en el reinado de doa Urraca, confirmando como cnsul Gallele a principios del siglo XII. Contrario al enlace de la reina con el Batallador, o al menos tan indiferente como para no encontrarse presente en el evento. Suero Vermdez se decant desde el principio por la fidelidad a la reina, a cuyo servicio fue cimentando su posicin econmica, social, y poltica, como se demuestra de forma bien solvente en este apartado. El ejercicio de poderes regios por delegacin, o el desempeo de numerosas tenencias
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

992

RESEAS BIBLIOGRFICAS

son algunos de los aspectos ms destacados por el autor, quefinalizasu lcido e interesante recorrido tras los aos de tensiones en tiempos de Alfonso VII, sin haber incluido, sin embargo, un itinerario del conde, cuyo elevado inters, como reflejo de su activa vida poltica, l mismo se encarga de sealar (p. 520). Ponen fin al libro unas slidas conclusiones que, afortunadamente, se alejan de la habitual frmula de reiteracin abreviada de lo dicho. En ellas se centra la atencin en algunas cuestiones vertebrales. En primer lugar, la caracterizacin de la lite magnaticia como un grupo aristocrtico, cuyos miembros gozaron de exenciones, tuvieron, masa all de su dimensin fundiria, derechos seoriales, y ejercieron amplios y diversos poderes, pero cuyos elementos de caracterizacin y representacin se mostraban an titubeantes y confusos, debido a que no haban completado an su proceso de transformacin en una capa propiamente nobiliaria. Se trataba, pues, de un sector privilegiado de contomos no bien definidos, de una nobleza adjetiva, no sustantiva, sobre la que Miguel Calleja ofrece una propuesta interpretativa a lo largo de su obra, que defiende tambin, si cabe con ms insistencia, en la conclusin: la feudalizacin de la sociedad asturleonesa, permiti la consolidacin de un sector magnaticio, como "hechura de los reyes", de acuerdo con un proceso en el que la monarqua funcion como elemento vertebrador, ejerciendo la voluntas regis que alternaba la frecuente "gracia regia" con la inevitable "ira regia". Podra decirse que uno de los ms claros objetivos de su investigacin es el intento de demostracin de la puesta en prctica de un sistema monrquico en el que, sobre la perspectiva del mantenimiento fuertemente arraigado del sistema jurdico visigtico realidad a la que el autor otorga un alcance muy notable, los magnates encontraron la razn de su xito en su presencia a la sombra regia. Y termino comentando otro de los muchos valores de esta obra, como es su modlica forma de expresin: el lxico rico y preciso que el autor maneja, la soltura con que usa el lenguaje, y la brillantez con que vierte sus ideas, son aspectos que por s solos demuestran la calidad de un trabajo. Por eso, la evidente incomodidad que supone la presentacin de las notas en captulos aparte, al final de la obra, se compensa con creces con el inters, e incluso el agrado que, pese a su densidad, proporciona la lectura de esta obra, que recoge por extenso los resultados de una investigacin correctamente planteada, muy bien documentada, y esplndidamente resuelta por un autor que, con ella, demuestra unos conocimientos bien sedimentados, y, desde luego, su ms que notable madurez.
M^ CONCEPCIN QUINTANILLA RASO

Universidad Complutense. Madrid Anna CASTELLANO I TRESSERRA, Pedralbes a I 'Edat Mitjana. Historia d 'un monestir femen. Prleg de Jos Enrique Ruiz-Domnec, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Publicacions de TAbadia de Montserrat, 1998. pp 405+lms. El monestir de Santa Maria de Pedralbes fou fundat pel sobir catalano-aragons Jaume II, a instancia de la seva tercera esposa, Elisenda de Monteada. Pedralbes s un bell edifici d'estil gtic. En el moment de la seva fundaci es trobava fora de la ciutat de Barcelona, per no gaire lluny. Actualment, amb el creixement de Barcelona, s dintre del terme de la ciutat. El monestir fou inaugurt en el mes de maig de 1327. La reina Elisenda compila aixi dos desitjos: fundar una comunitat de monges clarisses que hauria de pregar per ella i, al mateix temps, crear una segona llar on, un cop fos vidua,
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

993

pogus retirar-se amb les dames de la seva famlia i d'altres escollidesper ella. I aix ho fu. Quan va morir Jaume II, Elisenda de Monteada es retir a Pedralbes. Aquesta presencia fsica de la reina va marcar la personalitat del monestir. La historia del monestir de Pedralbes no havia estt gaire estudiada, malgrat la riqussima documentaci existent en el mateix monestir. Ara, ja no es pot dir el mateix, perqu ha estt objecte d'un important treball d'investigado, la tesi doctoral d'Anna Castellano i Tresserra, defensada a la Universitat Autnoma de Barcelona, el juny de 1996, i dirigida pel Catedrtic de la dita Universitat, el Prof. Dr. Jos Enrique Ruiz-Domnec. Aquest llibre, que ens piau de ressenyar, s una versi reduda i mes assequible de la tesi doctoral. Per voluntat de la reina Elisenda de Monteada, el monestir de Pedralbes fou destint a l'Orde religis institut per Sant Francese d'Assis i seguit per la seva deixebla Santa Clara, es a dir l'Orde de les clarisses, i aix s'ha mantingut durant segles i continua a l'actualitat. Com diu la mateixa autora en la Introdcelo, la intendo de dur a terme l'estudi d'aquest monestir femeni fou suscitt en ella amb motiu del creixent inters general per la historia de les dones, per la historia social, l'antropologia i altres cincies afins, com la histria de les mentalitats o de la vida quotidiana. Considerava que les dones consagrades a Du constituen, per diferents motius, un intressant grup d'estudi i ja havien estt objecte d'altres treballs com el de Mara Echniz, sobre les dones de l'Orde militar de Santiago o el de Penelope Johnson sobre les dones religioses a la Frana medieval. L'autora remarca tamb que els Ordes mendicants son els que mes es vinculen al desenvolupament de les ciutats en les quais s'intaMaren. Per altra banda, l'Orde de Santa Clara no fou un Orde depenent dels franciscans, sino que es desenvolup de forma parallela als framenors. Anna Castellano compta amb el suport de la Mare Abadessa de Pedralbes i pogu reinventariar i estudiar la documentaci conservada en el monestir, que en el segle XIX havia estt objecte d'un intent de catalogado per Sor Eulalia Anzizu, monja de Pedralbes. Anna Castellano ha pogut reconstruir amb exit la historia de Pedralbes des de la seva fundado. En opinio de 1*autora, 1'ubicado del monestir fou immillorable. Sense estar dins de Barcelona, es trobava molt a prop. Aix, si les monges necessitaven la protecci de la ciutat, la ciutat tamb volia protegir la comunitat. Hi havia una simbiosi perfecta. El llibre de la Dra. Castellano est estructurat en nou capitols. El primer est dedicat a la fundado, des de que en va sorgir l'idea fins al fet de la inaugurado. El segon captol tracta de l'organitzaci interna i de la reglamentado del monestir. El tercer aborda els aspectes economics; el domini patrimonial. Pedralbes obtenia rendes de la ciutat de Barcelona i tenia dominis arreu de Catalunya i, fins i tot, al rgne de Valncia. s estudiada 1'administrado dels bens, dels ingressos i de les rendes. Les relacions de Pedralbes amb rexterior son objecte del quart captol: s'estudien els vineles amb la comunitat eclesistica: el papat, l'Orde dels framenors, i els altres convents femenins; i tamb amb la comunitat secular. El captol cinque explica la importancia espiritual del monestir: les oracions pels benefactors, els lligams espirituais amb la societat i les formes d'expressi de la religiositat del cenobi, concretades en les celebracions del monestir. El sis captol est dedicat al mn de les monges: 1'autora ofereix diversos grfics molt iMustratius sobre 1'origen social i les families de les quais provenien: un d'aquests grfics, per exemple, el que porta per ttol distribuci dels llinatges a Pedralbes 1327-1447, ens informa que un 26% procedia de la noblesa, un 16% dels ciutadans honrats, un 14% dels mercaders, un 8% dels artesans i tan sols un 2% dels menestrals. Es estudiada la repercussi que tingu en el convent la famosa epidemia de Pesta Negra del 1348. Interessa saber que, malgrat la clausura, les monges seguien relacionant-se
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

994

RESEAS BIBLIOGRFICAS

amb llurs respectives families. En el captol sete es tracten questions relatives a la reglamentado de la vida monastica com, per exemple: Tingres a la comunitat, la clausura, l'habit, l'espai fisic del monestir, les monges i el personal del servei, empleats externs, esclaves i serventes. Molt intressant s el captol vuit que ens informa del rgim alimentari que es seguia en el convent, la realitzaci personal de les germanes. Podem saber amb quins Ilibres comptava la primera biblioteca de Pedralbes i s'explica la visita que fu al convent fra Guillem de Salanova, ministre provincial d'Arag, el qual, desprs d'una visita reglamentaria al convent, cap alfinaldel segle XIV, redacta unes constitucions per tal de rectificar el comportament de les monges que, segons eli, anava en contra de la regla. El nov captol ens ofereix les semblances biogrfques d'algunes monges. El Ilibre acaba amb unes conclusions, una relaci de fonts i una exhaustiva bibliografia. En definitiva, s un Ilibre molt intressant, amb la lectura del qual ens podem apropar no tan sols a la historia sino tamb a la vida interna i quotidiana del monestir de Pedralbes a l'Edat Mitjana. Aix ha estt possible gracies a la capacitai investigadora de 1'autora que ha sabut treure el mxim de profit de la nombrosa documentado utilitzada. Vagi la nostra felicitaci a 1'autora i tamb a les entitats editores que ens han post a l'abast una versi mes simplificada del que fou una tesi doctoral.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Isabel COMPANYS i FARRERONS , Torredembarra i Clara medievais (segles XIII i XIV). Salutaci de Santiago Segala, Alcalde de Torredembarra. Prleg de Jordi Piqu, Director de l'Arxiu Historie de Tarragona, Tarragona, 1999. 297 pp.+lms. El Ilibre d'Isabel Company s i Farrerons, que ens complau de ressenyar, s el primer estudi serios, cientfic i rigorosament ben documentt sobre els origens de Torredembarra i de Clara, els quais ens porten al darrer ter del segle XII. Inicialment foren torres o unitats de defensa per a esdevenir mes tard nuclis urbans. El fet quefinsla redacci del Ilibre de la Dra. Isabel Company s es conegus molt poc del passt medieval de les dites poblacions de Torredembarra i de Clara no vol pas dir que no hi bagus documentado suficient. Aquesta documentaci est constituda pel bloc de pergamins de Torredembarra que es troben en el fons del comtes de Santa Coloma de Queralt, conservt a l'Arxiu Historie de Tarragona, a mes dels documents que es guarden a l'Arxiu Municipal de Torredembarra, a l'Arxiu de la parroquia de Sant Pere de la dita poblado; a l'Arxiu Historie Arxidioces de Tarragona, a l'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona i ais Arxius parroquials de Tamarit, Valls o Tarragona. La quantitat de dades i de noticies aplegades foucom diu la mateixa autora ingent. Per Isabel Company s, com a bona arxivera i historiadora fou la persona idnia per a transcriure-la, interpretar-la, confegir-la i treure'n el mxim profit i oferirnos aquest treball de recerca. El Ilibre s'estructura en sis captols. El primer es dedica a explicar els origens de la Torre de Clara i de la Torre d'en Barra. Es parla de les muralles, deis portals, de la plaa, de les cases. Aqestes torres es trobaven sota 1'administrado senyorial. Son estudiats, per tant, els drets deis senyors i els monopolis, com ho eren la ferreria, el mol, el forn de pa, el trull, les salines, etc. En el segon captol, talsLiEls senyors, es passa revista ais diferents senyors,
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

995

com els Tamarit, els Vemet, els Olzinelles, els Icard, amb llurs batlles, saigs i d'altres oficiais senyorials. Prop del nucli fortificat, s'hi erig molt aviat l'esglsia. Dones b, el captol tercer del Ilibre fa una anlisi de l'esglsia dedicada a Sant Pere, del cementiri, de l'hospital dels pobres de Jesucrist, deis rectors, dels preveres, dels aniversaris i de les deixes testamentarles dels feligresos. En el captol quart, veiem com Torredembarra i Clara ja s'han transformat en viles i compten amb un govern municipal, format pels jurats, l'assemblea de prohoms. En aquest mateix captol s'estudien les activitats desenvolupades pels vilatans. Molts es dedicaven a l'agricultura. El conreu dels cereals, les oliveres, la vinya i l'horta foren la base de la seva economia, b que el paper de la ramaderia (sobretot ovina, juntament amb 1'elaborado de formatges, el treball de la llana i de la peli) tamb tingueren un paper molt destacat. Altres activitats varen ser 1'explotado de les salines (pel que fa a Clara), la pesca, la recollida de la mel i el conreu de la palma i del cnem. Hem de referir-nos tamb ais mercaders, els quals practicaren el comer tant cap el Mediterrani com cap a l'interior. Altres ofcis documentats foren els sabaters, els teixidors, els ferrers, els forners. No hi mancaven pas els metges els manescals o les dides. I, naturalment, com a totes les ciutats medievais, hi trobem les minories tniques constitudes pels jueus, els esclaus i els captius. No podem deixar de mencionar que els habitants de Torredembarra i de Clara participaren en les empreses bHiques dels sobirans catalano-aragonesos. Els dos darrers capitols, el cinque i el sis, tracten, respectivament, de la familia i de les cases deis torrencs. Les dots, les herncies, etc. Una anlisi dels inventaris del segle XIV ha perms Isabel Companys endinsar-se en la intimitat de les llars i distingir les mes humils de les benestants, a jutjar pels mobles, els estris de la cuina, la roba de la casa, 1'alimentado. Hom pot copsar, aix mateix, el paper de la dona. L'obra compta amb un Apndix, en el qual hi son transcrits o regestats una sel-leccio dels documents que han servit de base per a la redacci de l'estudi historic. En definitiva, ens trobem davant d'una obra molt ben documentada, molt ben elaborada amb l'avantatge d'una lectura amena, de manera que no tan sols interessa els erudits sino tothom que vulgui conixer el passt medieval de Catalunya. El Ilibre incrementa el seu valor gracies a uns utils indexs onomstic i toponimie.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Isabel COMPANYS I FARRERONS; Jordi PIQU I PADR, Catleg de les cartes reais i dels lloctinents generals (1321-1734). Presentado de Joan Aregio, Tinent d'Alcalde de l'Area de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Prleg de Francese Oliv, Cap del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, Tarragona, Publicacions de l'Ajuntament de Tarragona, amb la coMaboraci del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, 1999. 235 pp. + ilustr. (CoMecci Documents del Fons Municipal de Tarragona, 11). L'edici dels fons documentais conservais ais arxius de Catalunya s basic per al coneixement de la nostra histria. A partir de mitjan segle XIII, els municipis medievais van perfilant les sves funcions i apareixen els arxius municipals: Uibres de privilegis, registres de cartes, llibres de comptes, etc. Els arxius municipals conserven dones importants quantitats de documentado pblica.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

996

RESEAS BIBLIOGRFICAS

A aquest inters per a publicar els fons municipals respon l'edici de les 823 cartes que r Ajuntament de Tarragona va aplegar durant mes de quatre segles. Els autors han estt els arxivers de l'Arxiu Historie de Tarragona, Isabel Companys i Jordi Piqu. L'Arxiu Historie Provincial de Tarragona fou crt l'any 1944. Es constitu amb el fons municipal de la ciutat. En el 1982, gracies ais traspassos de competencies de l'Estt a la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura va assumir la gesti del Centre amb el nom d'Arxiu Historie de Tarragona i s'integra dins de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya. Les cartes que es publiquen en aquest llibre son cartes rebudes pel municipi de Tarragona i es classifiquen en dos grups: cartes relais i cartes dels lloctinents generals. La major part de les cartes tenen com a destinataris els consols, els prohoms o consellers de la ciutat i els veguers, per tamb s'hi compten copies de cartes adreades al princep, al lloctinent, al procurador fsca!, al mestre racional, a l'arquebisbe i al captol, o a Uetrats. Les cartes dels monarques son 320 i comprenen des de l'any 1321finsal 1734 (des de Jaume II fins a Felip V). Les dels governador s i les dels lloctinents generals son 7 i 42, respectivament. Les restants comencen l'any 1366 i arriben al 1695. El catleg s'ofereix al lector de la segent manera: en primer Hoc la data, seguida d'un breu regest del cohtingut, nombre de folis, llengua emprada, estt de conservado, i altres informacions, com presencia d'un segell de placa, o d'altres. Finalment la signatura topogrfica. Pel que fa a la temtica de les cartes de l'poca medieval, mentre unes tracten de questions generals relatives a tot el Principat, a la costa Mediterrnia, o a tota la Pennsula, unes altres es refereixen concretament a la ciutat de Tarragona. Trobem cartes relacionades amb convocatries a Corts Generals. D'altres consisteixen en nomenaments de carrees relais o municipals, propostes d'elecci de dignitats eclesistiques adreades ais papes, prohibicions que els criminals fossin perdonats, ordenacions de crides, etc. No hi falten cartes en les quais s'avisava els navegants del perill de cor saris, tot indicant les precaucions a prendre, peticions de cereals per a l'abastament de la ciutat, establiment de tributs i taxes, mesures per tal d'evitar que el clergat eluds el pagament dels impostos, noticies referents a mesures d'urbanisme de Tarragona, concessi de mercat, questions d'indole judicial, religiosa, etc. Aix mateix, apareixen cartes que s'inclouen dintre de l'mbit personal i familiar dels sobirans, en les quais es dona notcia de malalties, casaments, naixements o defuncions de membres de la famlia reial; i moites altres i diverses questions. Per afinalitzaraquesta ressenya, utilitzem la frase dels editors: les cartes relais i dels governadors i els lloctinents general esdevenen una srie documental que aporta una riquesa d'informado excepcional, informado que ara s'ofereix ais usuaris de l'arxiu i ais ciutadans en general i que, de ben segur, sera de consulta obligada per a tots els investigadors interessats en la historia de la ciutat entre els segles XIV i XVIII. L'obra incrementa el seu valor gracies a uns utils ndexs onomstic i toponimie que en faciliten el seu us.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona

"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

997

Jos Mara CRUSELLES GMEZ, Els notaris de la ciutat de Valencia. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV, Barcerlona, Fundaci Noguera, 1998. 450 pp. Jos Mara Cruselles nos ofrece en esta versin revisada de su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Valencia en 1991, un interesante estudio de historia social, que aborda el anlisis de un importante grupo profesional de las ciudades peninsulares bajomedievales, el de los notarios, al que hasta ahora los medievalistas espaoles apenas han dedicado atencin en sus investigaciones. Pues, si bien es cierto que se han publicado muchos trabajos sobre el notariado hispano medieval, en ellos siempre ha predominado el enfoque propio de la diplomtica y de la historia institucional. Jos Mara Cruselles, por el contrario, se propone ofrecernos una pormenorizada caracterizacin del papel que desempeaban los notarios en la sociedad urbana bajomedieval, analizando el tipo de relaciones establecidas entre ellos y dicha sociedad, a la que prestaban un servicio especializado, considerado entonces de gran utilidad, que era, no obstante, generosamente compensado no slo en forma de retribuciones materiales, sino tambin de prestigio social. Y, no cabe duda, que para abordar el anlisis de esta cuestin de las relaciones entre notarios y sociedad urbana en la Pennsula Ibrica bajomedieval, Cruselles efectu una certera eleccin al centrar su estudio en la ciudad de Valencia. Pues, en primer lugar se trata de una ciudad con una estructura social muy compleja, y que, durante el siglo XV, se encontraba en pleno proceso de expansin econmica y demogrfica. En segundo lugar, ha tenido la fortuna de conservar una masa importante de protocolos notariales de los siglos XIV y XV, que proporcionan un magnfico punto de partida para llevar a cabo con xito investigaciones del tipo de la aqu propuesta. Y, en tercer lugar, fue un centro con notable actividad artesanal y comercial, en el que, adems, por su condicin de capital del reino de Valencia, tenan fijada su sede mltiples instituciones de gobierno y administracin de justicia, por todo lo cual ofreci las condiciones ptimas para que se desarrollase la demanda de los servicios especializados de los notarios, en muy mayor grado que en otros ncleos urbanos peninsulares. Cruselles nos sita en primer lugar a los notarios en la jerarqua social urbana, insistiendo en poner de manifiesto su carcter de grupo social intermedio entre las clases populares y los grupos privilegiados, que comparta rasgos comunes tanto con unos como con otros. Pues, en primer lugar, con el llamado "mundo del trabajo" le una el hecho de que la profesin notarial tena un importante componente mecnico, la tarea de escribir, y su aprendizaje se realizaba de forma preferente en el mbito domstico, y no requera el paso por una institucin de enseanza especializada. Y, en segundo lugar, a travs del ejercicio de la profesin notarial bastantes individuos procedentes de los estratos sociales inferiores de la sociedad urbana, e incluso algunos campesinos, consiguieron de hecho el ascenso social. Pero, por otro lado, tambin se diferenciaban de forma muy neta con respecto al conjunto de los artesanos por el hecho de pertenecer al selecto grupo de los "litterati" laicos, conocedores del latn e importantes consumidores de libros. Y esta distancia que marcaron respecto a los artesanos tambin se manifest en algunas de sus prcticas sociales, como, por ejemplo, el recurso menos frecuente a la utilizacin de aprendices, que fueron sustituidos por mano de obra asalariada, sobre todo femenina. En cualquier caso Cruselles tambin advierte que en la ciudad de Valencia durante el siglo XV el grupo constituido por el conjunto de personas que trabajaron en las mltiples oficinas notariales de todo tipo que existieron en la ciudad fue muy numeroso y de carcter muy heterogneo desde el punto de vista socioeconmico, ya que inclua desde personajes de notable
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

998

RESEAS BffiLIOGRFICAS

relieve social y poltico, que eran meros titulares de escribam'as que les reportaban sustanciosos ingresos y apenas exigan de ellos ningn tipo de dedicacin laboral, hasta meros escribientes que slo dispom'an de su fuerza de trabajo, y desarrollaban su actividad en condiciones de notable precariedad al servicio de otros notarios. Y por ello tambin al tratar de los notarios se han de evitar las generalizaciones, a pesar de constituir un grupo profesional en principio bien diferenciado. El libro se estructura en siete captulos, de los cuales los cinco primeros abordan cuestiones relacionadas con la actividad profesional de los notarios, y los dos ltimos se ocupan del anlisis de su perfil socioeconmico. En los primeros captulos se presta atencin a la reconstruccin de su carrera profesional, desde los primeros estadios del aprendizaje hasta el acceso a las notaras. Se analiza el rgimen de funcionamiento de las oficinas notariales, dando cuenta de las relaciones entabladas con la clientela y de la diversidad de personal que trabajaba en las oficinas notariales. Y para profundizar en la percepcin de la complejidad de esta realidad se ofrece la reconstruccin del funcionamiento de una notara en particular, la de Vicent Saera, en un perodo de tiempo relativamente largo, que abarca gran parte de la primera mitad del siglo XV, dando cuenta de las personas que trabajaron en ella, y de sus trayectorias vitales y profesionales. Tambin mediante el anlisis exhaustivo del conjunto de protocolos notariales que se han conservado de determinados notarios en particular se aborda el estudio de cuestiones como sus condiciones de trabajo, lugares donde lo desarrollaban, reconstruccin de las clientelas, y presencia de altibajos en la evolucin de su actividad. Otra cuestin relevante a la que se concede especial atencin es la de la regulacin del acceso a las notaras, a travs de los exmenes y del desarrollo de rganos corporativos, como el colegio de notarios. Y a partir de estos anlisis se llega a la conclusin de que la tendencia al hermetismo entre los notarios valencianos fue muy inferior a la que prevaleci entre sus homlogos de otros mbitos, como, por ejemplo, las ciudades de la Italia septentrional, puesto que la incorporacin al grupo de gente nueva, de procedencia muy diversa, fue un hecho relativamente frecuente en la Valencia bajomedieval. Tambin se da cuenta con sumo detalle de la diversidad de actividades desarrolladas por los notarios valencianos, puesto que stos no se limitaban a atender las necesidades de una clientela privada, para la que elaboraban todo tipo de documentos pblicos, sino que tambin tuvieron una fuerte presencia en los rganos de la administracin municipal, de la monarqua y de las instituciones privativas del reino de Valencia. Al analizar el papel desempeado por los notarios en estos rganos, Cruselles se detiene a realizar una serie de interesantes consideraciones sobre el rgimen de funcionamiento de los aparatos de gobierno y administracin en un sistema sociopoltico dominado por una concepcin patrimonialista, que dejaba poco lugar para que los criterios de eficacia profesional fuesen los determinantes a la hora de reclutar a los funcionarios. Aunque tambin reconoce que, en funcin del oficio del que se tratase, estos criterios podan ser ms o menos tenidos en cuenta. Y as en concreto propone diferenciar entre escribanas que formaban parte del aparato burocrtico y respondan al perfil de autnticas prebendas, por un lado, y escribanas que tenan un carcter ms estrictamente profesional, por otro, como eran, por ejemplo, las que desempeaban los oficiales que estaban al servicio del maestre racional, encargados de asegurar la gestin ms eficaz y provechosa posible del patrimonio real en el reino de Valencia. En los ltimos captulos, dedicados al anlisis del perfil socioeconmico de las familias de los notarios, Cruselles analiza sus estrategias de ascenso y reproduccin, poniendo de manifiesto cmo muchos de ellos procedieron de familias de artesanos, y utilizaron las notaras como instrumento de ascenso social, que les permiti consolidarse en un nivel de la pirmide social superior a aqul del que procedan. Y por esta
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

999

razn una vez que accedieron a una notara todos ellos procuraron que al menos uno de sus hijos continuase con la profesin paterna. Presta tambin atencin al anlisis de las estrategias de concertacin de matrimonios dentro del grupo, para lo cual reconstruye los rboles genealgicos de un importante nmero de familias, llegandofinalmentea la conclusin de que los notarios valencianos mostraron una decidida preferencia por establecer enlaces con otras familias de notarios y, en segundo lugar, con familias de mercaderes. Y, porfin,al abordar el estudio de la posicin econmica y fuentes de ingresos de los notarios valencianos Cruselles llega tambin a algunas interesantes conclusiones, entre las cuales nosotros destacaramos la constatacin del hecho de que el ejercicio de su profesin fue su principal fuente de ingresos, y el trabajo el pilar de sus estrategias econmicas. Y consideramos digna de resaltar esta conclusin porque en otros mbitos de la Pennsula, en concreto en muchas ciudades de la Corona de Castilla, los notarios se contaron entre los mercaderes yfinancierosms activos, y a muchos de ellos el desempeo de la profesin notarial slo les aport una parte ms bien reducida del conjunto de sus ingresos. Aunque, en honor a la verdad, Cruselles tambin proporciona algunos ejemplos de notarios valencianos que participaron en empresas mercantiles ofinancieras,como por ejemplo la recaudacin de rentas. Analiza la composicin del patrimonio de los notarios valencianos. Dentro de este apartado tambin ofrecen un gran inters las pginas dedicadas al anlisis de la composicin de los patrimonios de las familias de los notarios, en los que constata que tuvieron mucha ms importancia los inmuebles urbanos que las propiedades rurales, siempre de pequea entidad, y sobre todo alcanzaron particular relevancia los ttulos de crdito, es decir, censales y violarlos.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Coral CUADRADA, L'aixada i I'espasa: Vespai feudal a Catalunya. Prleg de Paul Freedman, Tarragona, Arla Editors, 1999. 248 pp. Ens trobem davant d'una altra publicado de la Professora Coral Cuadrada. Tot i que com s'acostuma a dir. Coral Cuadrada no necessita presentado, direm que, des de 1989, s Professora de la Universitat de Tarragona. Malgrat que la seva especialitat ha estt la histria agrria no en va la seva tesi doctoral va versar sobre El Maresme medieval: les jursdiccions baronials de Matar i de Sani Vicen/Vilassar (habitat, economia i societal, segles X-XIV) (Premi lluro d'investigado histrica), ha publicat diversos Ilibres i molts articles sobre altres temes com el comer, relacions de la Corona d'Arag amb Frana i Itlia, la dona a l'Edad Mitjana, etc., etc., Aquest nou Uibre, L'aixada i l'espasa, s el rsultat d'any s d'atendo a un tema que a ella li sembla cabdal per entendre el funcionament del sistema feudal: l'organitzaci de respai. Fixem-nos en el que diu ella mateixa a la Itroducci: Des de punts de vista diferents, al llarg de bastants anys, he anat copsant com s'estructurava l'entorn rural, com s'articulava en cadascun dels seus elements. Tamb com la influencia de la ciutat configurava el marc camperol. Hi ha, dones, en aquest recull d'articles nous i veils, una mateixa voluntat que m'ha impulst durant tot aquest temps. Cree que reunir-los aqu no s una feina intil, ans al contrari, s el prleg necessari per a futurs plantejaments (p. 11).
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1000

RESEAS BIBLIOGRFICAS

El primer que volem remarcar d'aquesta obra s all que, en el Prleg, ja subratlla Paul Freedman, una altra autoritat en temes d'histria agrria catalana, i s que Coral Cuadrada, en les seves investigacions sobre el mn agrari, no s'ha limitt a utilitzar els documents conservats ais arxius de la Corona d'Arag o de la Catedral de Barcelona, que tenia molt a l'abast, sino que ha anat recollint tota la documentado existent a les diverses masies i cases de pages de la comarca estudiada, la qual cosa li ha perms de tenir una visi molt mes amplia i des de diferents punts de vista. L'aixada i Vespasa agrupa una dotzena d'estudis, gaireb tots ja publicats, per que Coral Cuadrada ha post al dia. El Uibre s'estructura en dues parts. La primera es titula L'espai rural. Els temes abordats aqu son, en primer Hoc, un estudi de Catalunya durant l'poca islmica; en el segon article, sobre poder, prodcelo i famlia al mn rural ctala (segles XI-XVI), r autora considera l'estructuraci del poder feudal sobre la societat camperola, la petita prodcelo com a conductora interna dei sistema i la unitat familiar en el marc estructural de la comumtat rural. El tercer article d'aquesta primera part de l'obra est dedicat a analitzar l'origen i l'evoluci durant l'Edat Mitjana del castell de Burriac, situt al Baix Maresme (entre Orrius i Matar). Son estudiats els diferents senyors del castell: els Sant Vicen, els des Bosc, Pere Joan Ferrer. El quart article fa referencia a la historia del paisatge medieval i s'insereix en un camp d'investigaci molt noveds en les nostres terres: l'estudi de l'habitat, de l'irrigaci, dels tipus de conreus, etc.) a l'Edad Mitjana, i aix obtingut a partir de fonts escrites, per tamb de prospeccions edafolgiques, fotografes aeries, etc. El penltim article de la primera part consisteix en una anlisi de la condicio social dels camperols del Masresme, segles XII-XIV). I el darrer tracta de les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana. La segona part es titula Les relacions camp-ciutat, i en ella s'hi agrupen tamb sis aportacions de Coral Cuadrada. Mentre en el primer estudia l'organitzaci de l'espai urb a Barcelona en el segle XIII; en el segon tracta de la relaci camp-ciutat a Barcelona i a les comarques del seu entom. El tercer estudi es refereix ais Castells de Sant Vicen i Vilassar. Hi s analitzat el testament del darrer dels Sant Vicen, es descriuen els Castells des del punt de vista arquitectnic i des del punt de vista senyorial i jurisdiccional i, en darrer Hoc, el procs de l'adquisici del castell per part de Pere des Bosc. El quart estudi versa sobre una qesti a la que s'ha prestat poca atenci dins del camp del feudalisme: el mer i mixt imperi. I el darrer article t com objecte una instituci tan caracterstica de Barcelona, com ho fou el sagramental. Ens congratulem de poder tenir tots junts, agrupats en un sol llibre, aquests dotze articles dispersos de la Professora Coral Cuadrada els quais, com ja hem dit, son el rsultat de les seves investigacions en la temtica de la seva principal especialitat. Esperem i desitgem que ens vagi oferint mes investigacions tan intressants com aqestes.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Philip DAILEADER, True Citizens. Violence, Memory and Identity in the Medieval Community ofPerpin. 1162-1397, Brill, Leiden, Boston, Koln, 2000. XIV+280 pp. (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, volume 25). El Dr. Philip Daileader, autor de esta obra y de muchos trabajos en revistas especializadas, estudi en la Universidad de Harvard y, actualmente, es Profesor de Historia del College of William and Mary (Williamsburg, Virginia, USA). Este libro constituye una
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1001

parte de su tesis doctoral, dirigida por el eminente medievalista e hispanista Th.N. Bisson, lo cual ya es una garanta de que nos encontramos ante una monografa bien lograda, y original. True Citizens se refere al Perpin medieval, la segunda ciudad en importancia del principado de Catalua en el siglo XIV, sobrepasada slo por Barcelona, y cuya Historia Medieval se caracteriza por no seguir el esquema establecido para esta ltima ciudad por Jos Mara Font Rius y por Carmen BatUe i Gallart. Philip Daileader no slo estudia a los ciudadanos de Perpin sino tambin a todos los habitantes de dicha ciudad en la Edad Media. Analiza los requisitos por los cuales los vecinos de Perpin podan considerarse ciudadanos, requisitos que eran fundamentalmente dos, las Costums y la ma armada. El libro se estructura en cinco captulos: En el primero, wxidoBoundaries se trata de las leyes que regulaban a la comunidad de ciudadanos y qu factores determinaban la designacin de ciudadanos. En Perpin, para ser ciudadano, no serva, por ejemplo, la residencia en la ciudad. Los requisitos para la obtencin de la ciudadana fueron evolucionando durante la Baja Edad Media y la posesin de bienes sustituy a la residencia. El captulo segundo se denomina Customs. Se examinan las Costumbres de Perpin, sus orgenes, naturaleza, evolucin y declive. Los vecinos las consideraban como un derecho propio y las defendieron contra reyes y seores. Finalmente, los vecinos de Perpin se dieron cuenta de que algunas Costumbres que en un principio fueron beneficiosas se convirtieron en perjudiciales. La historia de las Costumbres de Perpin puede ser considerada positivamente como un triunfo del pragmatismo y de la humildad sobre la inflexibilidad y la arrogancia; y pueden ser consideradas negativamente como una prdida de confianza. En 1390, algunas Costumbres bsicas fueron abandonadas y los cnsules se convencieron de cuan lejos se hallaban de los tiempos en que se redactaron las Costumbres. El tercer captulo se ilamdDefence. Se describe aqu otra caracterstica de los ciudadanos de Perpin, consistente en que estos eran defendidos por sus gobernantes, los consols y por un ejrcito de ciudadanos (lama armada). Dicho ejrcito vengaba a aquellos ciudadanos que haban recibido alguna injuria de los no ciudadanos. Toda la Edad Media de Perpin est llena de episodios que reflejan la pugna por el derecho de los ciudadanos a ser defendidos por los cnsules y por la ma armada. La desaparicin del consulado de Perpin se vincula al deseo de los reyes de reafirmar su papel de defensores de los ciudadanos perpianeses. En el tiempo en el cual la ciudad volvi a vivir bajo la paz del rey, el consulado an no haba desaparecido del todo y fue gracias a la voluntad de los ciudadanos, que Perpin fue recuperando poco a poco su consulado y, en consecuencia, m armada. Mientras entre los ciudadanos de Perpin exista una solidaridad, compartan costumbres y defensa, en la ciudad habitaba otro grupo tnico de no ciudadanos, los judos. A ese grupo se refiere el captulo cuarto: Jews and Christians. En Perpin, como en la mayora de las ciudades medievales, los judos constituan un grupo separado, que viva en un sector determinado, practicaba su religin y se rega por sus leyes y costumbres. Sin embargo, Philip Daileader observa que en Perpin, las ordenanzas marginando a los judos se producen en gran nmero entre los aos 1279 y 1315. Y que, a partir de 1316 y hasta elfinaldel siglo, tan solo una ordenanza se refiri a los israelitas, lo cual impide ver el deterioro de su situacin en el Perpin del siglo XIV. Durante la segunda mitad de dicha centuria, los intentos de marginar a los judos se unieron a los de aniquilarlos con los sucesivos ataques que cogieron a los israelitas por sorpresa. Observa el autor que las relaciones econmicas y sociales entre judos y cristianos contrarrestaron la marginacin. Segn l, el caso de Perpin arroja nueva luz en torno al cmo y al porqu se establecieron barrios judos separados en las ciudades catalanas. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, los judos de Perpin empezaron a caer, vctima
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1002

RESEAS BIBLIOGRFICAS

de los sucesivos pogroms, los cuales se debieron ms a las relaciones entre los propios cristianos de Perpin que a las relaciones entre cristianos y judos. El pogrom de 1391 signific la cada irreversible de los judos. Finalmente, el captulo quinto se M Oblivion y en ella Philip Daileader examina la desintegracin interna de la comunidad de cristianos de Perpin. Se produjo un antagonismo y una gran oposicin entre patricios y pequeos artesanos, entre grossos y menuts, entre la oligarqua y los magistrados municipales y los artesanos y los campesinos. Esa pugna entre artesanos y patricios se dio en todas las ciudades bajomedievales, pero en Perpin surgi como consecuencia de la diferente manera de entender el pasado de la ciudad por parte de patricios y artesanos, lo que los cnsules consideraron como olvido histrico. El autor analiza las causas y consecuencias de esa ruptura y especialmente los esfuerzos realizados por los cnsules para restablecer la paz comunal. Daileader subraya que su libro no versa slo sobre una ciudadana urbana, sino que trata de una ciudad concreta durante un perodo de tiempo tambin determinado y explica los motivos que le llevaron a tomar como base de estudio la ciudad de Perpin. Esos motivos fueron que, durante la Edad Media, Perpin fue uno de los principales centros comerciales y manufactureros del Mediterrneo Occidental, sin embargo los historiadores no le haban prestado tanta atencin como a otras ciudades de la Europa mediterrnea, hasta que Daileader decidi estudiarla La base documental para la realizacin de esta obra el autor la ha encontrado en los archivos de Perpin, por supuesto, y ha consistido, fundamentalmente, en ordenanzas municipales, privilegios y cartas reales, contenidas en los cartularios de la ciudad, as como fondos notariales. Por lo que a la documentacin del Archivo de la Corona de Aragn se refiere, Daileader ha recurrido a lo ya publicado. True Citizens es una obra cientfica, rigurosamente elaborada y de gran utilidad y obligada consulta para aquellos que se dediquen a la historia urbana de las ciudades de la Europa mediterrnea. Aporta nueva luz sobre importantes cuestiones historiogrficas, tales como la relacin entre judos y cristianos, las ciudades en una sociedad feudal, el papel de Catalua en la historia urbana de la Europa medieval y la transicin desde la Alta a la Baja Edad Media. El libro se halla enriquecido con la presencia de grficos y tablas. Cuenta con dos apndices: el primero de ellos consiste en una relacin de los consols de Perpin; y en el segundo se editan los documentos ms significativos entre los consultados. Acaba el libro con una exhaustiva bibliografa y unos tiles ndices toponomsticos y de materias.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Bernard DOUMERC, Venise et l'mirat hafside de Tunis (1231-1535), Pars, L'Harmattan, 1999. 255 pp. Bernard Doumerc, reconocido especialista en la historia de las relaciones polticas y econmicas entre los pases ribereos del Mediterrneo durante la poca medieval, nos ofrece en este libro un interesante trabajo de sntesis sobre la evolucin de las relaciones polticas y econmicas entre la ciudad de Venecia y el emirato hafs de Tnez desde comienzos del siglo XIII hasta mediados del siglo XVI, aunque el tramo cronolgico al que presta mayor atencin es el siglo XV.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1003

Tnez no figur entre los territorios por los que mayor inters demostraron los mercaderes venecianos durante el perodo bajomedieval, y historia de Venecia. Pero sin duda se trat de una regin de gran importancia estratgica para el comercio mediterrneo, por tener una extensa fachada martima abierta hacia Italia, y representar un importante punto de destino de las caravanas que atravesaban el desierto del Sahara. Y de ah que ofrezca un indudable inters el anlisis de esta faceta de la polifactica actividad mercantil de esta singular ciudad italiana, cuya trayectoria histrica tan justificada fascinacin ha ejercido en los historiadores en general, y en los medievalistas en particular. En la primera parte del libro Dourmec analiza la evolucin de las relaciones polticas establecidas a partir de 1228 entre los gobernantes de Ifriqiya y los diversos estados cristianos ribereos del Mediterrneo que mostraron inters por comerciar con esta regin, y que fueron la Corona de Aragn, Pisa, Gnova y Venecia. Da cuenta de la cronologa de la penetracin de sus mercaderes en Ifriqiya, y de los conflictos que se plantearon entre dichos estados por conseguir el control de dicho mercado. Dado que la presencia veneciana en este territorio norteafricano slo comenz a ser importante en el siglo XV, es a este perodo al que se dedica la mayor atencin, dando cuenta de cmo el Senado veneciano, a travs de los intensos esfuerzos diplomticos entonces desplegados, consigui aprovechar las crecientes dificultades de los catalanes para reforzar su presencia en la regin, imponindose adems aflorentinosy franceses, que tambin trataron de aprovechar el declive cataln para hacerse all un hueco. Y por fin, tambin analiza con cierto detalle el perodo de crecientes dificultades que para los intereses venecianos en la regin se inici en las ltimas dcadas del siglo XV, como consecuencia del imparable avance de los turcos por un lado y de los espaoles por otro. En la segunda parte del libro Dourmec pasa a analizar el papel que ocup Ifriqiya en la red mercantil veneciana, particularmente durante el siglo XV, cuando tuvo lugar la mxima penetracin veneciana en la regin, y se pusieron en funcionamiento las lneas de galeras, conocidas con el nombre de "mude", que canalizaron los contactos comerciales entre los dos territorios y otros del Mediterrneo, tanto oriental como occidental. El sistema de las "mude", marina comercial cuya explotacin era dirigida por la autoridad pblica, destaca como una de las contribuciones ms singulares de Venecia al desarrollo de la actividad comercial en la Europa bajomedieval, y en especial en el mbito mediterrneo. Y, consciente de ello, Doumerc dedica por consiguiente particular atencin a analizar con sumo detalle el rgimen de funcionamiento de las dos "mude" a travs de las que se canaliz el comercio veneciano con Ifriqiya., es decir, la de Berbera, que se inaugur en 1436, y la del Trafego, que comenz a funcionar en 1460. Reconstruye la ruta que cubrieron ambas lneas, que, en el caso de la de Berbera, incorporaba los territorios costeros de la Pennsula Ibrica, y en el de la del Trafego inclua todos los puertos del Mediterrneo oriental, puesto que su principal objetivo era facilitar el transporte hacia dichos puertos de los mercaderes musulmanes y sus mercancas. Despus se detiene en la identificacin de los principales problemas que afectaron a su funcionamiento, tales como la proliferacin de retrasos, el escaso rendimiento, o la necesidad de destinar a la marina de guerra algunas de las naves que deberan haber cubierto las rutas mercantiles. Y, por fin, da cuenta de los factores que propiciaron la definitiva entrada en crisis del sistema de las mude a principios del siglo XVI, entre los cuales asigna una particular relevancia al recrudecimiento del enfrentamiento veneciano con los turcos por un lado, y con los espaoles, que afinesdel siglo XV pusieron en marcha su poltica expansionista en el norte de frica, por otro. La tercera parte del libro se inicia con un anlisis de las condiciones de vida de los mercaderes extranjeros, y en particular venecianos, en Ifriqiya afinesde la Edad Media, en el
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1004

RESEAS BIBLIOGRFICAS

que se da cuenta, adems, de las principales actividades por ellos desarrolladas. Para ello Doumerc se basa prioritariamente en las informaciones aportadas por un singular y valioso documento, el registro de escrituras del notario del consulado veneciano en Tnez en la segunda mitad del siglo XV, Francesco Belleto. Y, aprovechando dichas informaciones, consigue arrojar luz sobre cuestiones muy diversas como, por ejemplo, la participacin de venecianos y genoveses en la explotacin del coral en la costa africana, la actividad de negociantes judos residentes en Tnez o el trfico de esclavos negros. Por fin, en el segundo captulo de esta tercera parte, y ltimo del libro, se presta atencin a la identificacin de las familias venecianas que participaron ms activamente en el comercio con Ifriqiya. Y se demuestra que se trat de un pequeo grupo, al que se aplica la denominacin de "partido del Mar", constituido por familias pertenecientes todas ellas al ms antiguo patriciado veneciano, es decir, a las llamadas "case vecchie", con marcada tendencia al hermetismo y al aislamiento frente al resto de la nobleza veneciana. La parte de responsabilidad de estas familias en la crisis final del modelo de desarrollo comercial veneciano, basado en las "mude", es tambin sugerida por Doumerc al final de su libro, donde, adems, se detiene en valorar la trascendencia que tuvieron para la evolucin futura de Venecia los cambios acontecidos en la primera mitad del siglo XVI. Puesto que fue entonces cuando esta metrpoli mercantil, vindose cada vez ms irremediablemente desplazada del Mediterrneo por el avance simultneo de turcos y espaoles, inici su repliegue hacia la Terra Ferma, que tan importantes repercusiones tuvo sobre su posterior evolucin histrica hasta elfindel Antiguo Rgimen.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337). Convegno di Studi (Palermo 27-30 novembre 1996). Atti a cura di M. GANCI, V. D'ALESSANDRO, R. SCAGLIONE GUCCIONE, "Archivio Storico Siciliano", XXIII (1997 [1999]). 236 pp. Lafigurad'aquest fili del rei Pere el Gran mereixia, sens dubte, un congrs, ja que evita que Siclia caigus en mans dels Anjou i assegura la seva independencia en moments critics, malgrat la pressi del papat, dels Anjou, de Frana i del seu propi germ, el rei Jaume II, que es veie obligat per la pau d'Anagni de 1295 a combatre'l. Desprs d'una presentado de Massimo Ganci, en la qual dibuixa el perfil ideologie i politic de Frederic III, Salvatore Tramontana busca els precedents al seu rgnt a "Il Vespro fra Storia e immaginario collettivo", una conferencia sense notes, per suggestiva; hi sintetitza les diferents interpretacions del Vespro, una, la tesi romntica de la revolta espontnia, l'altra, la conjura i 1'aliana catalanobizantina per aconseguir l'expulsi dels angevins, tesi que s la es troba documentada pels cronistes i per les fonts documentais i artistiques. Recorda que Tonada de terror s'exhaur sense incidir en restructura social i que noms produi un canvi de dominadors, els catalans, que, per, encarnaven els mites i els drets dels Hohenstaufen a travs de 1'herencia de Constana de Siclia, casada amb Pere el Gran; per a Pere el Gran, Jaume II i Frederic III, Siclia s'insereix dins de la monarquia catalana. Vincenzo d'Alessandro, expert coneixedor de la historia siciliana, fa a "Un re per un nuovo regno" un estt de la qesti dels estudis sobre aquest rgnt; analitza les circumstncies del nomenament de Frederic com a rei, el suport que trob a la velia noblesa i a la nova, ja que
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

^005

a la seva coronado arma 300 cavaliers, procedents la major part de la burgesia, i segueix la presa de posici dels membres mes destacais de la noblesa, alguns dels quais, com Roger de Llria, passa desprs al bndol de Jaume II, les aliances nobiliries posteriors, el reforament dels antics Castells i l'establiment de la noblesa a les ciutats. Tamb les ciutats i les localitats menors donaren suport a Frederic, que els confirma els privilegis, les convoca a parlaments, juntament amb la noblesa, i reforma l'administraci i el govern local. Segueix, a mes, el desenvolupament de la llarga guerra amb els angevins, que conegu un parentesi de deu anys de pau desprs de la pau de Caltabellotta. Assenyala que el fill de Frederic III, Pere, no saber mantenir el consens ni tutelar les aspiracions de totes les forces socials i s'inclina per una faccio, cosa que dona pas a les Unites internes. Enrico Mazzarese Fardella, a "Aspetti della legislazione di Federico III d'Aragona re di Sicilia" fa un reps a la legislado d'aquest monarca, una bona part publicada per F. Testa, "Capitula Regni Siciliae" en el segle XVIII, sobretot constitucions, capitols i ordinacions generals, de les quais estudia la tradici del text, la classificado jurdica, la relaci amb les liis precedents i amb el dret com i la descripci del contingut sobre diversos temes: justicia, feus, lieis sumpturies, captius i jocs. Cal assenyalar la importancia de la legislado sobre captius perqu influ en altres pasos, almenys a la Corona d'Arag, com ja ho indica Verlinden, cosa que no es recorda aqu; ais esclaus grecs, concretament, els fou assegurada la Ilibertat desprs de set anys de servei i de llur conversi a l'Esglsia de Roma. Maria Grazia Fallico, a "Le fonti archivistiche (1296-1337)", recorda quina s la documentado siciliana i catalana disponible per aquesta poca, tot assenyalant que la reial siciliana s molt limitada, ja que els primers registres de Cancelleria, del Protonotaro i els de la "Magna curia rationum" eren perduts a mitjan segle XIV. Destaca les aportacions fetes pels diversos historiadors dels segles XIX i XX al coneixement d'aquesta documentado i comenta Torganitzaci deis arxius en el segle XIX; pel que fa a la documentado catalana, assenyala la importancia de l'Arxiu de la Corona d'Arag, les publicacions fetes, especialment de cartes relais; comenta la documentado poltico-diplomtica, les fonts normatives, diplomes relais, documentado judicial, administrativa, econmica i la documentado notarial. Pietro Corrao, a "L'aristocrazia militare del primo Trecento: Fra dominio e politica", segueix el naixement i consolidado de 1'aristocracia siciliana i deis seus senyorius des de l'poca de Frederic III, que s, diu, un rgne nou tant en la configuraci poltico-institucional com en les estructures de govern; assenyala que molts llinatges es consoliden a travs de la violencia i 1'usurpado de bens eclesistics i que 1'origen de la major part dels senyorius s desconegut, per prdua de documentado ja en poca medieval. Afegeix que, malgrat els origens diversos, l'aristocrcia s'homogenetz amb l'adveniment de la dinastia catalana, per s'hi opera tot seguit una diferenciado important entre un nudi que comptava amb un gran patrimoni i un grup ms ampli que possea feus no habitats o simples casais. La noblesa procura ocupar carrees publics i administratius per tal de mitigar l'erosi de les seves rendes. Conclou indicant que, en els darrers anys del segle XIV, la jerarquia aristocrtica torna a canviar amb el govern de l'infant Marti i del seu fill Mart el Jove, des de llavors l'alta noblesa participa tamb en les rendes centralitzades de la monarquia. E. Igor Mineo, a "Citt e societ urbana nell'et di Federico III: le lites e la sperimentazione istituzionale" parla de la Sicilia urbana, tot destacant que ha estt poc estudiada perqu han prdomint els anlisis sobre la monarquia i la noblesa, malgrat la importancia del nuclis urbans, que representaven un 30% de la poblado, una de les proporcions ms altes d'Europa. Un segon apartat el dedica a la transido "aragonesa" i al canvi institucional que representa, difcil d'estudiar per falta de documentado. De tota manera, assenyala que hi hagu
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1006

RESEAS BffiLIOGRFICAS

un reconeixement oficial deis costums locals, un reforament de les ciutats -perqu la monarquia en cercava el suport- i una desaparici gradual del nivell de govern supralocal, mentre es concentrava la gesti de la justicia i de lafscalitata les ciutats; examina els carrees locals, batlles, jutges i l'aparici deis jurats, ais quals queden subordinats oficiais locals anteriors; comenta la regulado dels procediments lectorals pel rei Frederic. Per a molts d'aquests aspectes nous a Siclia hauria estt convenient establir comparacions amb els municipis catalans i amb el dileg monarquia-ciutats que s'hi havia establert; la dinastia barcelonina porta a Siclia una formaci poltica i una experiencia de govern que es reconeixen en aquests "experiments" que l'autor assenyala, des del reconeixement dels costums locals, a la creaci dels jurats i al suport mutu rei-ciutats, fins i tot el requeriment de Pere el Gran a les ciutats sicilianes que li enviessin nuncis "de melioribus, mediocribus etpopularibus", mencionat de passada a la nota 113, s una clara transposici de l'organitzaci urbana catalana en tres mans, la major, la mitjana i la menor. El darrer apartat est dedicat a la solidaritat social i a la identitat poltica, on l'autor assenyala l'absncia de corporacions a Siclia (almenys no n'hi ha noticies) i comenta l'ampliaci de la cavalleria i 1'obertura i mobilitat de la societat, coses tamb perceptibles a Catalunya. Marco Tangheroni, a "La Sicilia e il mercato mediterraneo dalla fine del Duecento alla met del Trecento", sintetitza el debat historiogrfic sobre l'obra de H. Bresc i la d'Epstein sobre Siclia i, malgrat que sembla decantar-se per les tesis d'Epstein, amb algunes matisacions, desprs basa la seva sintesi en les aportacions del llibre de Bresc, que completa amb les noticies del manual de mercadera de Pegolotti i amb noticies diverses procedents de treballs propis o d'altres autors. Recorda quins eren, segons Bresc, els ports Sicilians mes actius i quins els ports amb els quais tenien relaci, quina era en xifres la presencia dels mercaders a I'illa (44'4% genovesos; 23'3% toscans; 22'2% catalans; 21*2% Sicilians; 5'8% del regne de Npols), quines eren les mercaderies importades: esclaus, draps de llana (Italians, catalans, francoflamencs i occitans), vi, oli i fruita, espcies. Pel que fa a les exportacions, recull l'afirmaci de Bresc que la treta de cereal era l'eix de l'economia siciliana. Tangheroni afegeix a aquest producte estel-lar la llana i el formatge. Remarca, a mes, que Pegolotti permet ampliar el nombre de mercaderies importades amb altres productes de Llevant, a part de les espcies. Mostra la importancia del port de Messina com enlla entre les rutes orientals i les occidentals. Assenyala el control de 1'exportado de blat pels genovesos, que suplantaren els toscans, i la conveniencia d'estudiar la documentaci notarial de Gnova. Pel que fa ais catalans, recull la tesi de Bresc que, malgrat l'avantatge politic aconseguit, trigaren temps, desprs del Vespro, a aconseguir igualar-se amb els genovesos en el pia juridic-fiscal. Tangheroni assenyala que tingueren un important paper d'intermediado com a redistribuidors i transportadors i que la marineria catalana estigu a I'avantguarda a la primera meitat del trescents amb la rpida adopci de la coca, tot oferint servis aflorentinsi genovesos. Afirma que caldria completar r estudi de Bresc sobre les marines estrangeres a Sicilia amb recerques sistemtiques a Barcelona. Pel que fa a Mallorca, es basa en el llibre d'Abulafia, i no en les obres de recerca que aquest ha sintetitzat, com la d'Antoni Riera, i usa tamb alguns altres estudis de pisans. L'aportado de Tangheroni s una conferncia, amb algunes notes, d'estil molt ciar. Corrado Mirto, a "La monarchia e il papato", estudia les tempestuoses relacions entre la monarquia siciliana i el papat des del Vespro, a causa de la presa de partit de la Santa Seu a favor de Carles d'Anjou, malgrat la seva freda ferotgia, que es tradui en innombrables execucions. Segueix l'evoluci de la politica papal respecte a Siciliafinsa la pau definitiva de 1372 entre Sicilia i Npols, auspiciada primer per Urb V i desprs per Gregori XI, politica d'invariable suport a la guerra, amb excomunions i entredits. s una sintesi clara i til que
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1007

permet seguir tots els passos d'aquest Uarg conflicte; es basa en estudis, fonts publicades, crniques i els "Annales ecclesiastici" d'O. Raynaldus. Noms discrepo de les pranles que clonen l'estudi; 1'expedido de l'infant Mart a Sicilia preparada el 1391 i portada a terme el 1392 no fou, en principi, una amenaa contra la independencia siciliana, com diu l'autor; ning no podia saber llavors que el rei Joan I morirla tan aviat sensefillsmseles i que l'infant Mart seria cridat a succeir-lo, la cosa mes lgica era pensar que novament una branca de la dinastia de Barcelona s'instai-lava en el tron Sicilia a travs del matrimoni de la reina Maria; d'altra banda el papa Bonifaci que, segons l'autor "scese in campo in difesa della Sicilia", es mogu nica i exclusivament pels seus interessos dins del Cisma d'Occident, per tal de conservar robediencia de Sicilia, amenaada per l'adscripci avinyonesa de l'infant. Giacomo Todeschini a, "Gli spirituali e il regno di Sicilia agli inizi del Trecento" rebutja la teoria que hi hagi un nexe estret entre gibel-linisme i espirituais noms perqu n'hi havia a Siclia i a la cort de Frederic III; analitza les fonts que s'han ust per establir aquesta relaci. Destaca una serie d'autors de doctrina pauperista, entre els quals figura Arnau de Vilanova i altres autors de doctrina tico-econmica i tamb la normativa pontificia de Nicolau III a Joan XXII, tan aviat a favor com en contra de les solucions deis menorets sobre pobresa, poder i economia. Creu que els textos referits a Siclia permeten veure els espirituais com una escola que tenia una manera d'entendre la vida religiosa i social, per no pas una coHectivitat poltica oposada a les institucions d'Aviny. Admet, per, que hi ha alguna intersecci entre el pia poltic-institucional i el francisca-reformador, de la qual son una mostra els captols suggerits per Arnau de Vilanova al rei Frederic sobre esclaus, jocs d'atzar, relacions de jueus i cristians o despeses sumpturies, per tamb el "De paupertate" de Robert d'Anjou i les cartes de Sanca de Mallorca, reina de Npols. Molts anys desprs de la derrota de l'ala espiritual dels menorets, creu que Francese Eiximenis, que no tenia res a veure amb els espirituais, recoll algunes idees dels menors. Aquells escriptors del comenament del s. XIV havien recodificat la imatge del sobir cristi i del seu poder que portaven a una reorganitzaci misticament unitria de la coMectivitat. Giuseppe Bellafiore, a "Aspetti tipologici dell'architettura civile del XIV secolo in Sicilia", estudia l'activitat constructora del segle XIV, que fou molt intensa per paMiar, potser, les destruccions de les guerres de lafidel segle XIII. Assenyala que, en contrast amb 1'arquitectura normanda, que fou d'una alta qualitat, i amb alguns edifcis de l'poca dels Hohenstaufen, construts per mestres d'obres reputats, vinguts expressament, rarquitectura del segle XIV fou utilitria, emprica, deguda ais mestres d'obres locals, que s'inspiraven en models illencs. L'autor comenta els aspectes mes importants de diverses construccions civils: les torres agricoles, les urbanes, les de defensa costanera, torres mestres de fortaleses, palaus senyorials, fortificacions urbanes, pobles i cases rurais. Mara Giuffr, a "L'architettura religiosa", fa un estt de la qesti del tema del qual s'encarrega i comenta desprs algunes edificacions, que corresponen a la zona occidental de Tilla ja que els de l'oriental foren destruts pels terratrmols: capelles de castell o de palau, com la del castell de Montalbano, on es creu que fou enterrt Arnau de Vilanova; intervencions en obres anteriors, com capelles, torres etc. a la catedral de Palerm; esglsies, especialment d'ordes religiosos, que en el cas deis ordes mendicants reflecteixen al comenament la pobresa i el rigor que predicaven; i edificis conventuals; s'ocupa tamb de tipologia decorativa. L'autora conclou que 1'arquitectura de temps de Frederic III s un epleg de la dels Hohenstaufen.
MARIA TERESA FERRER I MALLOL

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona


"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1008

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Marcos FERNNDEZ GMEZ, Pilar OSTOS SALCEDO, Mara Luisa PARDO RODRGUEZ, El Tumbo de los Reyes Catlicos del concejo de Sevilla. VII (1494-1497), Madrid, Fundacin Ramn Areces, 1998, 666 pp. Contina con un nuevo volumen la edicin del Tumbo de los Reyes Catlicos, del que "Anuario de Estudios Medievales" ya rese el vol. VI en el nmero 27/1 (1997), p. 590. Al copiar los documentos que reciba, el Concejo de Sevilla guard para la posteridad muchos de esos documentos que ahora se editan. El volumen VII comprende 232 documentos, situados cronolgicamente entre mediados de 1494 y septiembre de 1497, aunque algunos copian documentos del siglo XIV, o del mismo siglo XV, pero anteriores, para su confirmacin; corresponden a los 125 ltimos folios del tomo IV del Tumbo y a los 130 iniciales del tomo V. Los editores sealan que han tenido que enfrentarse a una letra ms cursiva, ms pequea y de lectura ms difcil que en el anterior volumen. Por lo que se refiere a los temas abordados por esta documentacin, se seala que la guerra de Granada prcticamente desaparece, mientras que algunos documentos se refieren a la guerra con Francia por la ocupacin del Roselln y Cerdaa; algn documento se ocupa de la nueva expedicin a Amrica de Colon, mientras que otros se ocupan de asuntos internos, de la Hermandad para el mantenimiento de la paz y el orden, de la administracin de bienes y rentas, de la recaudacin de diversos impuestos: almojarifazgo, tercias reales, servicio y montazgo, de la concesin de exenciones, de la administracin de la justicia, de pleitos de hidalgua, de nombramiento de cargos, de cuestiones de abastecimiento, de concesin de privilegios, etc. La edicin es tan cuidada y rigurosa como el volumen precedente.
MARA TERESA FERRER MALLOL

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Andreu GALERA I PEDROSA, Sani Celdoni i Sant Ermenter: sis-cents anys a Cardona. Prleg de Mn. Ramon Alsina i Santandreu, Vicari general del Bisbat de Solsona, Cardona, Confraria dels Sants Mrtirs-Manuel Sala i Queralt, 2000. 180 pp. +ilustr. L'origen d'aquest estudi es situa en la conmemoraci, esdevinguda el 1999, del 600 aniversari de la consagraci del tempie parroquial de Sant Miquel de Cardona i del trasllat, des del monestir de Cellers (Tor, la Segarra) fins a la mateixa esglsia, de les relquies dels Sants Mrtirs Sant Celdoni i Sant Ermenter. El suggeriment del prior de la Confraria dels Sants Mrtirs, Sr. lordi Puig i Bascompte, i del Vicari general del Bisbat de Solsona i Rector de Naves, Mn. Ramon Alsina i Santandreu, va ser suficient perqu Thistoriadorfillde la comarca, Andreu Galera i Pedrosa, ordenes totes les noticies que havia trobat investigant en eis arxius i redactes el llibre que estem ressenyant, que posa de manifest la gran devoci que, durant segles, Cardona i la seva comarca havien tingut ais Sants Celdoni i Ermenter. La vida dels Sants Mrtirs comptava ja amb dos llibres: Llibre de la vida i miracles dels Gloriosos Martyrs Santa Madrona, cos sant de Barcelona; y de Sant Celdoni i Ermenter, cossos sants de Cardona, Tarragona, 1594, obra del francisca fra Salvador Pons; i aHistoria dels Sants Martyrs Hermenter y Celdoni, dels quais se veneran las sagradas Reliquias en la Parroquial Iglesia de Sant Miquel de la vila de Cardona, de Josep Ignasi Abad, Cervera, 1778. El meritori treball d'Andreu Galera ha estt de contrastar el relat d'aquests llibres amb les noticies de primera ma, obtingudes a partir de la documentado conservada en els
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1009

diferents fons arxivstics relatius a Cardona i ais Cossos Sants i de la moderna historiografa i escriure una obra rigorosament cientfica. Els arxius consultats han estt: l'Arxiu Ducal de Cardona, l'Arxiu Ducal de Medinaceli, l'Arxiu Capitular de Cardona, l'Arxiu Dioces de Solsona, l'Arxiu Historie de Cardona, alguns Arxius Patrimoniais, com el del Mas Pala de Coma, el del Mas Roqueta, el del Mas Sala, l'Arxiu Parroquial de Sant Miquel i Sant Vicen de Cardona, i els Arxius de la Biblioteca de Catalunya i la de la Universitat de Barcelona. El Ilibre s'estructura en nou captols: en el primer es parla de 1'hagiografa deis mrtirs Celdoni i Ermenter; en el segon, deis possibles origens de l'esglsia de Cellers i del cuite pels dits sants; en el tercer es tracta de contextualitzar el trasllat de les relquies dins la societat d'aquell temps; en el quart s'analitza com els Cossos Sants es converteixen en patrons de la vila de Cardona; el cinque es refereix ais prodigis que el pobl atribua ais seus patrons. Els quatre darrers captols tracten del cuite ais Sants per ja surten de lpoca medieval, que s la que interessa els lectors de 1'Anuario. s una obra de recerca, per la qual felicitem l'autor, que es completa amb un intressant Apndix documentai i amb un Annex.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Ernesto GARCA FERNNDEZ, La villa de Peacerrada y sus aldeas en la Edad Media, Diputacin Foral de lava, 1998. 222 pp. El profesor Garca Fernndez, reconocido investigador de la historia bajomedieval de lava y Navarra, nos ofrece en este libro un interesante trabajo de historia local, realizado por encargo de la Junta Administrativa de Peacerrada, villa alavesa ubicada en un entorno que en el pasado mantuvo fuertes vnculos con Navarra, e incluso lleg a estar integrado durante bastante tiempo en este reino. Para superar las fuertes limitaciones que la escasez de fuentes documentales impona a la realizacin de la tarea propuesta, la reconstruccin de la historia medieval de esta villa y sus aldeas, el autor llev a cabo un notable esfuerzo de recopilacin de informacin en mltiples archivos. Y gracias a ello pudo conseguir profundizar en el anlisis de varias cuestiones, de carcter ms o menos puntual, que reciben en el libro un tratamiento bastante pormenorizado, si bien, en contrapartida, debi dejar desatendidas otras muchas, por falta de fuentes de informacin sobre las que poder sustentar un estudio mnimamente riguroso. Y por ello el libro ofrece una estructura bastante descompensada, basada en la yuxtaposicin de anlisis de cuestiones concretas, y no se consigue proporcionar una equilibrada visin de conjunto. En concreto, como consecuencia de haberse conservado mayor cantidad de documentacin para poca medieval en los archivos eclesisticos, las cuestiones relacionadas con la organizacin eclesistica del territorio y la prctica de la religin cristiana por sus habitantes, no slo durante los siglos bajomedievales sino tambin en el siglo XVI, merecen en este libro una atencin desproporcionadamente mayor que el resto. Y, en segundo lugar, otra cuestin que recibe un tratamiento bastante pormenorizado es la de la evolucin de la articulacin del territorio donde se ubicaron la villa de Peacerrada y sus aldeas, que ofrece un indiscutible inters no slo desde el punto de vista de la historia local sino tambin desde el de la historia en general, porque su conocimiento aporta valiosos elementos de referencia para
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1010

RESEAS BIBLIOGRFICAS

profundizar en la identificacin de los factores que influyeron en la evolucin del poblamiento en mbitos fronterizos como era el alavs, situado a caballo entre Castilla y Navarra, y para conocer con ms detalle los modelos de jerarquizacin de este poblamiento propios de los mbitos septentrionales de la Pennsula. Y, desde esta perspectiva, hay que destacar las referencias que se hacen a algunas situaciones peculiares sumamente significativas como, por ejemplo, la de la iglesia de Santa Mara de Toloo, cuyo patronato compartan varias villas que, a fines de la Edad Media, estaban repartidas entre los reinos de Castilla y Navarra. Junto a las ya mencionadas, otras varias cuestiones son abordadas de forma ms superficial en este libro, tales como la participacin de Peacerrada en las Hermandades alavesas, la caracterizacin del rgimen seorial ejercido por los miembros del linaje Sarmiento sobre esta villa a partir del reinado de Enrique II , y algunas singularidades de su estructura social, como, por ejemplo, la existencia de una cofrada de 30 ballesteros encargados de la vigilancia de los montes que rodeaban la villa. En conjunto, en toda la obra domina el tono descriptivo, y, por las razones que ya hemos adelantado, se detecta una cierta dispersin temtica, resultado de la yuxtaposicin de breves anlisis de aquellas cuestiones concretas que los escasos documentos conservados permiten conocer mejor. Pero, al margen de estas limitaciones, entendemos que se trata de un buen trabajo de historia local, en el que, adems, los interesados por la historia medieval en general podrn encontrar tambin valiosas informaciones.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Francisco GARCA FITZ, Castilla y Len frente al Islam. Estrategias de expansin y tcticas militares (siglos XI-XIII). Prlogo de Manuel GONZLEZ JIMNEZ, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, 1998. 480 pp. La obra de Garca Fitz representa una aportacin sustancial al tema de la guerra en la Edad Media hispnica. Resultado de una trabajada y novedosa tesis doctoral leda en la Universidad de Sevilla y bajo la direccin del prologuista de la obra, el prof. Manuel Gonzlez, el libro puede calificarse, sin la menor duda, como un autntico hito en el campo de la historia militar y en el tema concreto de la guerra, en el que la historiografa espaola ha vivido en parte a expensas de notabilsimas aportaciones de Europa (especialmente Ph. Contamine). La obra es actractiva desde sus primeras pginas, con una amplia introduccin que no tiene desperdicio, al ofrecer un estado de la cuestin exhaustivo, la valoracin y contraste de las diferencias metodologas y corrientes historiogrficas que se han ido consolidando en la Europa del siglo XX. La renovacin del tema en Espaa ha sentado sus bases a partir de esta obra de Garca Fitz, tomando como referencia cuanto se ha llevado a cabo en otros pases europeos, especialmente Inglaterra en las tres ltimas dcadas, y ha sentado la necesidad de vincular en el futuro la historia militar (en general en manos de expertos o profesionales militares, sin duda competentes pero interesados en la tcnica de guerra, en un rgido concepto de la tctica y la estrategia), a las otras especialidades de la investigacin histrica, as como los objetivos polticos y medios empleados para la consecucin de losfines.Se llena as un importantecasi imperdonable vaco mxime tratndose de una sociedad como la de la Espaa medieval "organizada por y para la guerra, que llev a cabo un enorme proceso de expansin militar y poltica a costa de sus vecinos musulmanes y que, en tres siglos, ampli la extensin de sus
"Anuario de Esmdios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1011

dominios por la va del esfuerzo blico, ms que ninguna otra sociedad occidental contempornea". Si el marco espacial se centra en la Corona de Castilla, el mbito cronolgico elegido puede considerarse tambin privilegiado y significativo al abarcar los reinados de Fernando I hasta el de Sancho IV, y por tanto las significativas anexiones o conquistas de Coimbra y Tarifa marcan los lmitesfijadospor un estudio que, convencionalmente, identificamos como la plena Edad Media. Dividido en tres densos captulos, el libro aborda en toda su complejidad y repercusiones la estrategia y la tctica empleadas por los gobernantes castellano-leoneses en su largo proceso de expansin territorial que conocemos como "Reconquista". Estrategia, en tanto que emplearon y distribuyeron todos los medios militares a su disposicin , con los necesarios recursos econmicos,financieros,humanos, ideolgicos e institucionales con los que podan contar para imponer su autoridad y dominio sobre los adversarios, que por antonomasia era el Islam andalusi. Tctica en la que se incluyen la disciplina, el respeto a la jerarqua de mandos, la provisin, el aprovechamiento del terreno, la eficaz divisin o distribucin de las huestes, la coordinacin de sus movimientos en los campos de batalla, con lafinalidadde conseguir el xito frente al enemigo. Ambos aspectos son el marco de fondo de cada uno de los captulos; el primero dedicado a un aspecto fundamental en toda guerra de conquista: las incursiones y la guerra de desgaste; y es aqu donde se entra de lleno y de forma sistemtica en el complejo conjunto de las incursiones, desde las pequeas cabalgadas hasta las grandes incursiones, con su estacionalidad, condiciones de marcha, estacionamientos y castramentacin, sin olvidar, entre otros aspectos, los efectos desestabilizadores buscados y deseados sobre el enemigo. El segundo captulo est dedicado a la guerra de conquista en un marco expansionista, en el bien entendido que como recuerda el autor a estas alturas, no caben demasiadas dudas sobre el hecho de que buena parte de los conflictos militares se solventaban mediante una lucha en torno a la posesin de los puntos fuertes" que articulaban el espacio. Adems, el autor introduce el concepto de "guerra de posicin", de forma que le permite aunar de una forma lgica y coherente tanto la guerra de asedio como la guerra de desgaste o erosin, destinadas estas ltimas a debilitar a medio plazo las bases econmicas, polticas, psicolgicas e, indudablemente, militares, de los adversarios. En tanto que uno de los objetivos de la guerra es el control de los "puntos fuertes", una parte importante del captulo abunda en el anlisis de las tcnicas del cerco y expugnacin, en sus diversas variedades C'por fuerza" (casos de Lisboa o Almera), "a furto", ejemplarizada en el asalto por sopresa por parte de Gerardo Sempavor, de las fortalezas de Trujillo, vora, Cceres, Badajoz, entre otros), y el bloqueo o cerco, con lafinalidadde conseguir ms la rendicin que el asalto; los ejemplos de Jan o de Sevilla, resultan paradigmticos en este sentido. El tercer captulo est dedicado a una de las estrategias de la guerra ms directas, las batallas campales, aunque solan ocupan un lugar secundario dentro de la correcta planificacin de las batallas: el enfrentamiento directo en campo abierto entre dos ejrcitos. A nuestro parecer, se trata del captulo ms trabajado, en el que se presentan problemticas muy variadas, no slo estratgicas, el nmero de combatientes, los resultados sobre el terreno y la realidad y condicionantes del mismo territorio sobre el que tiene lugar la batalla, la repercusiones siempre diferentes segn el bando en el que se han escrito las crnicas, el diverso papael jugado por la caballera y la infantera. Los ejemplos significativos de Zalaca, Ucls, las Navas de Tolosa, o Alarcos, entre otros, permiten analizar con detenimiento las diversas interpretaciones y vertientes y como, a pesar de haberse perseguido directamente el choque abierto, los resultados demostraban que no era precisamente sta la estrategia ms inteligente, y tambin
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1012

RESEAS BIBLIOGRFICAS

un recurso accesorio, secundario y raro en el conjunto de la historia militar de la Edad Media de Castilla y Len. La utilizacin inteligente y adecuada a cada momento de fuentes de variada tipologa y de diversa procedencia, crnicas y textos legislativos (en particular "Las Partidas"), el dominio de una amplia y exhaustiva bibliografa, que se detalla en un apartado final, as como la imprescindible y agradecida cartografa, que permite identificar y localizar incursiones, cabalgadas, asedios as como ubicacin de las diversas fortificaciones del reino fronterizo de Toledo, completan una obra a todas luces modlica por su tema y metodologa utilizadas, que renueva profundamente el panorama de la historia militar espaola.
PRIM BERTRN ROIG

Universidad de Barcelona Manuel GMEZ DE VALENZUELA, Documentos sobre artes y oficios en la dicesis de Jaca (1444-1629), Zaragoza, Institucin Femando el Catlico, 1998. 255 pp. Manuel GMEZ DE VALENZUELA, Estatutos y Actos Municipales de Jaca y sus montaas (1417-1698), Zaragoza, Institucin Fernando el Catlico, 2000. 538 pp. La serie Fuentes Histricas Aragonesas, que edita la Institucin Fernando el Catlico, se ha visto recientemente enriquecida con la aparicin de dos nuevas colecciones documentales referidas al mbito geogrfico de Jaca y sus montaas, de las que es autor Manuel Gmez Valenzuela, quien ha dedicado otros muchos trabajos a la reconstruccin de la historia de dicha comarca en poca medieval y moderna. En la primera, que apareci en el ao 1998, nos ofrece la edicin de ms de un centenar de documentos procedentes de los fondos de protocolos notariales del Archivo de Casa Lucas, en Panticosa, del Archivo Histrico Provincial de Huesca y del Archivo Histrico de Protocolos de Zaragoza. Se trata en su mayora de contratos para la realizacin de obras de ingeniera, arquitectura, pintura, escultura y otros oficios artsticos, en el mbito geogrfico que abarca la dicesis de Jaca. El inters de la coleccin en su conjunto para la historia medieval es ms bien escaso, puesto que slo incluye ocho documentos del siglo XV, mientras que el resto de los 121 publicados corresponden al siglo XVI y a las tres primeras dcadas del siglo XVII. Pero, a pesar de ser tan pocos los documentos medievales incluidos, todos ellos resultan de un enorme inters por la riqueza de la informacin que aportan en relacin a cuestiones tan variadas como las condiciones de trabajo de los obreros de la construccin, el comercio de madera, el trabajo de la plata, o la construccin de campanas. Y, por supuesto, tambin en muchos de los correspondientes al siglo XVI puede el medievalista encontrar informaciones de su inters. En la segunda coleccin, aparecida en el ao 2000, Gmez de Valenzuela rene documentos emanados de las autoridades concejiles del mismo mbito geogrfico jacetano, en su mayora ordenanzas municipales, y algunos otros actos de gobierno concejil, que nos informan sobre el modo como dichas autoridades regularon las ms variadas actividades desarrolladas por aquella sociedad de montaa en los siglos XV, XVI y XVII, dado que los documentos incluidos cubren un amplio arco cronolgico, que va desde 1417 a 1698. Tambin en esta ocasin los documentos de poca medieval representan un porcentaje minoritario, puesto que, en concreto, los del siglo XV suman 44, mientras que el total de documentos publicados asciende a 185. Pero, en cualquier caso, son bastante ms numerosos que en la anterior
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1013

coleccin documental, y proporcionan, por tanto, una fuente de informacin mucho ms valiosa para profundizar en el estudio de la sociedad aragonesa de las comarcas del Pirineo y del Somontano a fines de la Edad Media. Porque, adems, se trata de un tipo de documentacin con gran riqueza de contenido, que facilita considerablemente la toma de contacto con la realidad social, aunque, por supuesto, desde una perspectiva bastante parcial, al tratarse fundamentalmente de textos normativos, que imponan modelos de conducta que habra luego que determinar hasta qu punto se cumplan. Y, al referirse a un mbito geogrfico que se caracteriz por la notable originalidad de sus estructuras polticas y econmicas en poca medieval y moderna, la documentacin reunida en esta coleccin ofrece un importante aliciente adicional, que justifica la recomendacin de su utilizacin como instrumento de trabajo para los especialistas en la historia bajomedieval, para los interesados en el anlisis de los contrastes existentes entre sociedades de montaa y sociedades de "tierras llanas", y, por fin, para los estudiosos de la trashumancia, ya sea desde la perspectiva histrica o desde la antropolgica.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Manuel GMEZ DE VALENZUELA, La vida en el valle de Tena en el siglo XV, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001. 210 pp. Gmez de Valenzuela, por medio de esta monografa de historia local, que fue galardonada con el premio de investigacin histrica "Villa de Salient", nos introduce en el conocimiento de un espacio geohistrico de notable originalidad, el valle de Tena, en el Pirineo aragons, durante el siglo XV. Y utiliza para ello como principal fuente de informacin los protocolos notariales, relativamente numerosos, que se conservan en el Archivo Histrico Provincial de Huesca, y en el Archivo de Casa Lucas en Panticosa. El valle de Tena es un espacio de alta montaa, perteneciente al realengo de Aragn, con un emplazamiento de gran valor estratgico para la defensa de este reino frente a los territorios del sur de Francia. A pesar de integrar once diferentes ncleos de poblacin conformaba en poca medieval una sola unidad jurisdiccional o "universitas", que tena en la Junta del valle su principal rgano poltico de representacin. Pero, al mismo tiempo, presentaba la peculiaridad de contemplar la existencia de otros niveles intermedios de agrupacin de la poblacin, como eran, por un lado, los tres quiones, cada uno de los cuales reuna a varios lugares que compartan derechos de aprovechamiento sobre algunos pastizales, y, por otro, las nueve parroquias. De forma que, sin ningn gnero de duda, se trat un espacio con un rgimen de organizacin jurisdiccional sumamente original, que no tena paralelos en otros mbitos del reino de Aragn, ni en comarcas prximas del Pirineo integradas en otros reinos. La originalidad de este espacio, por lo dems, no slo se manifest en su particular rgimen de organizacin jurisdiccional, sino que tambin se dej notar en otros muchos rasgos de su estructura socioeconmica. Y por ello ofrece un inters aadido la lectura de la presente obra de Gmez de Valenzuela, porque, al ocuparse de una organizacin social profundamente original, las reiteraciones de cosas ya sabidas, tan habituales en los trabajos de historia local, resultan en esta ocasin mucho menos frecuentes, aunque, por supuesto, las hay. En primer lugar debemos tener en cuenta que, por regla general, las sociedades de montaa presentaban en la Europa bajomedieval unas formas de organizacin jurisdiccional,
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1014

RESEAS BIBLIOGRFICAS

sociopolitica y econmica muy diferentes de las habituales en las tierras llanas, con mejores aptitudes para el cultivo del cereal. Pero dentro de las sociedades de montaa tambin se daban profundas diferencias de unas a otras, y as lo podemos advertir, circunscribindonos al caso concreto del reino de Aragn, si comparamos, por ejemplo, el valle de Tena con la sierra de Albarracn. En efecto, aunque la organizacin social vigente en el valle de Tena durante el siglo XV comparta caractersticas comunes con otras sociedades de montaa de aquella misma poca tambin posea mltiples rasgos singulares propios, y la lectura del trabajo de Gmez de Valenzuela nos permite percibir algunos de los principales. Las informaciones aportadas por este autor nos confirman en concreto que, dentro de las sociedades de montaa, la del Valle de Tena ocup en el siglo XV una posicin intermedia desde el punto de vista de su desarrollo y complejidad de sus estructuras econmicas y sociales. Pues, por un lado, queda bien demostrado que no se trat de una sociedad totalmente encerrada sobre s misma, arcaizante y conservadora, ya que cont con una industria textil relativamente dinmica que produca paos que se llevaban a vender fuera de la regin, y algunos de sus habitantes poseyeron grandes rebaos de ganado ovino con los que practicaron la trashumancia. Pero al mismo tiempo otros muchos indicios obligan a concluir que tampoco se cont entre las sociedades de montaa ms dinmicas y emprendedoras de su poca, al modo como lo fueron, por ejemplo, la de la Cerdaa y otros sectores del Pirineo cataln, o la de Barn, en la otra vertiente pirenaica. Y entre dichos indicios podemos destacar el escaso desarrollo de la comunidad de mercaderes autctona; la carencia de mano de obra especializada en el desempeo de ciertos oficios, que oblig a buscarla al otro lado del Pirineo; la dependencia respecto al capital forneo, aportado de forma preferente por los judos de Jaca y Huesca; y, por fin, la admisin al aprovechamiento de los pastos de verano de propietarios ganaderos forneos, que los tomaban a renta de las corporaciones locales, en particular de los quiones. De hecho, desde nuestro punto de vista, las pginas dedicadas al anlisis de la actividad ganadera se cuentan entre las de mayor inters del libro, puesto que arrojan luz sobre uno de los aspectos ms singulares de la estructura socioeconmica del valle, que adems le confiere una indiscutible originalidad desde el punto de vista antropolgico. En concreto nos ha llamado la atencin sobre todo comprobar que el valle se vio afectado en esta poca por una doble corriente migratoria de ganado ovino, una protagonizada por los ganaderos autctonos que bajaban con sus ganados a la tierra llana en invierno, y la otra por los ganaderos forneos que llevaban en verano a las suyos para que pastasen en el valle. Pues situaciones de este tipo no fueron habituales en otros mbitos de montaa de la Pennsula, donde los pastos de agostadero o bien tendieron a ser monopolizados por los ganaderos trashumantes autctonos, como ocurri por ejemplo en las comarcas serranas de Soria y Cameros, o bien fueron aprovechados en su prctica totalidad por ganaderos forneos, como fue el caso en la montaa de Len. Y otro interesante fenmeno relacionado con la actividad ganadera del que da cuenta Gmez de Valenzuela en este trabajo es el referente a la enorme difusin que alcanz en este mbito la prctica de los arrendamientos de ganado, efectuados por viudas, menores hurfanos, e incluso por algunas corporaciones, como, por ejemplo, cofradas, que solan cobrar el precio del alquiler en especie. En conjunto, sin embargo, el panorama que se nos ofrece en este libro sobre el desarrollo de la actividad ganadera en el valle de Tena resulta bastante incompleto, porque predomina el tono descriptivo, y adems se dejan muchas cuestiones sin resolver. En concreto los datos aportados resultan insuficientes para conocer el rgimen de distribucin de la propiedad del ganado, en particular del ovino trashumante, y no permiten llegar a una
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1015

conclusin segura sobre si tambin en esta comarca el incremento espectacular de la demanda de lanas en los mercados exteriores que tuvo lugar en el siglo XV propici el aumento de las inversiones en esta actividad econmica. En concreto se echa en falta un anlisis en profundidad del funcionamiento del mercado lanero en la comarca, puesto que el autor se limita a aportar unos pocos datos inconexos sobre operaciones de trfico de lanas, que en nada contribuyen a mejorar nuestra comprensin sobre el modo como se organizaba dicha actividad, y sus repercusiones sobre el funcionamiento de las explotaciones ganaderas. En cualquier caso el autor, a pesar de la indiscutible importancia que para el valle tuvo la actividad ganadera, no le dedica un espacio sensiblemente mayor que al resto de las cuestiones abordadas en su trabajo, y de ah que muchas aspectos relacionados con la misma hayan quedado insuficientemente clarificados. Para el historiador menos interesado por la historia local propiamente dicha las aportaciones del libro en otros captulos, que abordan cuestiones como la religiosidad, la vida cotidiana o la inseguridad, resultan en general de un inters sensiblemente menor, porque con frecuencia en ellos se tiende a la reiteracin, hacindose referencia a fenmenos bien conocidos, que se manifestaron en formas relativamente parecidas en muchos otros mbitos, tanto de la Pennsula Ibrica como del conjunto de Europa. Si bien es cierto que tambin de vez en cuando se incluyen informaciones en estas otras secciones del libro sobre sucesos y procesos de indiscutible originalidad, que justifican que el historiador general no pueda prescindir de su lectura. En conjunto, sin embargo, la obra responde a una metodologa eminentemente descriptiva, ms que analtica, y con frecuencia en ella se desciende a tomar en consideracin aspectos que rozan lo anecdtico. El estilo es bastante correcto y gil, y a esta agilidad contribuye el haberse optado por descargar el texto de citas eruditas, dado que se prescinde de justificar cada una de las afirmaciones mediante indicacin en nota de la fuente documental en que se basa. De este modo el autor consigue una obra de lectura ms fcil, que puede resultar atractiva para un grupo ms amplio de lectores, pero en contrapartida reduce su utilidad como instrumento de trabajo para los investigadores, que, no obstante, pueden compensar en parte este inconveniente acudiendo a varias colecciones documentales que el propio Gmez de Valenzuela ha publicado, en las que edita bastantes de los documentos utilizados como fuente de informacin para la redaccin del presente libro. Desde el punto de vista formal hay que destacar tambin la cuidada edicin con la que en esta ocasin nos han obsequiado el Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Ayuntamiento de Salient de Gallego, puesto que los errores tipogrficos han sido prcticamente erradicados en su totalidad, y las fotografas en blanco y negro que acompaan al texto son de una gran belleza y valor ilustrativo. De modo que, en suma, podemos concluir que nos encontramos ante una muy recomendable obra de historia local, que apasionar a los amantes del valle de Tena, pero en la que tambin encontrarn informaciones de su inters los estudiosos de la Baja Edad Media hispana y europea, los antroplogos, y en general todos los interesados por el conocimiento de las costumbres y formas de vida de los hombres y mujeres del pasado.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Antoni GONZLEZ MORENO-NAVARRO, Memoria del Servei del Patrimoni ArquitectnicLocal (SPAL) 1993-1998. La restaurado objectiva (Mtode SCCMde restaurado
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1016

RESEAS BIBLIOGRFICAS

monumental), Barcelona, Diputado de Barcelona, rea de Cooperado, Servei del Patrimoni Arquitectnic Local, 1999. 2 vols. 130+304 pp. ilustr. Abans de comenar la ressenya d'aquesta obra, hem de dir que el Ministeri d'Educado i Cultura va atorgar al final de 1998 el Premio Nacional de Restauracin y Conservacin de Bienes Culturales ex aequo ais dos organismes de l'administraci pblica mes antics de l'Estt dedicats a aqestes activitats: el Servei del Patrimoni Arquitectnic Local (SPAL) de la Diputado de Barcelona i a la Institucin Prncipe de Viana de la Diputado Foral de Navarra. La Memoria que ressenyem recull 1'actuado de l'SPAL de la Diputado de Barcelona entre 1993 i 1998 i tal com diu el Sr. Manuel Royes, President de la Diputado s una prova fefaent de 1'inters en recuperar els edificis propietat deis ens locals, tant si gaudeixen de declarado monumental com si son elements de segona fila, ja que constitueixen per ais municipis un patrimoni arquitectnic d'inters historic i artistic que cal conservar i mantenir en s. En el primer volum de la Memoria SPAL s'hi cont un cientfic estudi d'Antoni Gonzlez Moreno-Navarro titulat La restaurado objectiva (Mtode SCCM de restaurado monumental), dedicat ais especialistes en aquesta matria. De manera sinttica direm que Antoni Gonzlez estructura la restaurado objectiva en quatre tapes: I. Coneixement (Prediagnstic i diagnostic); IL Reflexi (Avaluado de l'objecte i programa d'actuado); III. Intervenci (Projecte, Execuci, Seguiment, Participado); IV. Conservaci preventiva (Custdia i divulgaci, verificado i prevendo, manteniment). En el volum segon d'aquesta Mamona SPAL 1993-1998 hi son descrites totes les intervencions dtes a terme en aquest priode, que son de molt diversa tipologia: el teatre Els Catlics de Cardona, la fabrica Torres Amat de Salient, les termes romanes de Sant Boi de Llobregat, les esglsies de Sant Quirze de Pedret, de Santa Maria del Castell de Castelldefels i de Sant Jaume de Sesoliveres d'Igualada, el pont veli de Roda de Ter, el moli de Can Batl.le de Vallirana, el palau de Can Mercader de Cornelia, la Torre del Bar de Viladecans, etc. Juntament amb aquest patrimoni restaurt i reutilitzat, cal esmentar tamb les actuacions urbanistiques en centres histories, com ara la Plaa Velia de Torello i la de l'Esglsia de Sant Vicen de Torello i el Barri Veli de Sant Pere de Torello, el qual s'ha dott de les instaMacions tecnolgiques ms avanades amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels habitants; i altres activitats. Aquesta Memria, com s habitual en les que es publiquen de l'SPAL, s molt ben editada i compta amb magnifiques il-lustracions.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Homenaje a la Profesora Carmen Orcstegui Gros, 2 vols. (=Aragn en la Edad Media, vols. XIV y XV), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofa y Letras, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Tcnicas Historiogrficas y Estudios rabes e Islmicos, 1999. 1.654 pp. en total. Los dos gruesos volmenes, con un total de mil seiscientas cincuenta y cuatro pginas, que vamos a resear, constituyen el Homenaje que un muy elevado nmero de
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1017

medievalistas espaoles y tambin alguno de extranjero tributaron a la Profesora Carmen Orcstegui Gros, tan prematura y repentinamente fallecida (q.e.p.d.). Carmen Orcstegui era Profesora del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Adems de Profesora y gran investigadora medievalista, Carmen Orcstegui como dice el Prof. ngel San Vicente en la Presentacin del libro-homenaje destac siempre por su entrega a la enseanza ms all de las aulas y perodos lectivos, pues el recuerdo de su imagen docente (entre tmida y lejana) no embargaba la consulta de persona a persona, siempre que alguno sintiera dudas o necesidad de orientacin sobre los campos medievales... (p. VI). Un amplio perodo cronolgico, desde el Bajo Imperio Romano hasta los Reyes Catlicos y los ms diversos aspectos de nuestro pasado medieval, en todas sus vertientes, son abordados en los dos volmenes de Homenaje, como veremos a continuacin. Mientras los primeros siglos medievales fueron estudiados por Javier Faci enRoma y Constantinopla en la Edad Media: del desacuerdo a una primera ruptura-, por Vctor Manuel Sanz Bonel, en La aportacin pagana, Querolus y Rutilio Namanciano, al carcter cristiano de los bagaudas; por Philippe Snac, en Estudio sobre los primeros condes aragoneses; por Jos Mara Mnguez, en La nueva ordenacin delpoblamiento en la cuenca septentrional del Duero en los inicios de la Edad Media y por Carlos Laliena Corbera, en Un mundo ancestral: campesinos del Prepirineo aragons en el siglo XI, los ltimos aos del Medievo nos los ofrecen Antonio Malpica Cuello en su estudio La Alhambra de los Reyes Catlicos; y Carmen Trillo San Jos, en Una nueva sociedad, un nuevo paisaje: los seoros castellanos de la frontera nororiental del Reino de Granada. El tema del poder real, el consejo real, las Cortes y otros aspectos institucionales fueron tratados por Mara Teresa Ferrer Mallol en Un aragons consejero de Juan I y de Martn el Humano: Francisco de Aranda; por Luis Gonzlez Antn, tn Alfonso V, las Cortes aragonesas y la batalla en torno al justiciazgo; por Mara Rosa Muoz Pomer, en La documentacin parlamentaria y la revolucin multimedia; por Julio Valden Baruque, en La corte en Castilla en la poca trastmara; y por J. ngel Sesma Muoz, en El ducado/principado de Gerona y la monarqua aragonesa bajomedieval. Los seoros y concretamente El seoro de El Carpio en el siglo XV fue estudiado por Margarita Cabrera. Por su parte, Pascual Martnez Sopea analiz El seoro de Villavicencio: una perspectiva sobre las relaciones entre Abadengo y Behetra. La alta nobleza navarra fue objeto del artculo de Mara Raquel Garca Arancn, titulado Tres linajes navarros bajo la casa de Champaa. En cambio, la baja nobleza aragonesa, los infanzones, cont con dos estudios: el de Rafael Conde y Delgado de Molina, sobre La salva de la infanzona aragonesa: fueros, praxis documental y archivo; y el de Enrique Main Burguete, Infanzones contra ciudadanos. Luchas por el poder en la parroquia de la Magdalena (Zaragoza). Los temas de fueros y cartas pueblas tienen su representacin en el artculo de Mara del Mar Agudo Romeo titulado La carta de foro bono de Cetina. Las ciudades y los gobiernos y oficios municipales fueron analizados por Germn Navarro Espinach, en Teruel en la Edad Media. Balance y perspectivas de investigacin; por Antonio Collantes de Tern Snchez, enL"/ mayordomazgo perpetuo del concejo de Sevilla; y por Jos Rodrguez Molina, en El per sonero medieval, defensor de la comunidad. Las competencias jurisdiccionales entre el poder real y el municipal fueron el tema elegido por Jos Vicente Cabezudo Pliego, La punicin del delito. Un ejemplo de resistencia ciudadana a la accin injerente de un tribunal real. Podemos incluir en este apartado el estudio de fLuis Vicente Daz Martn sobre Una delimitacin conflictiva en la Soria medieval.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

0i8

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Las aportaciones sobre cuestiones de fiscalidad medieval se debieron a Elosa Ramrez Vaquero, con su artculo Valoracin de la carga fiscal navarra en el siglo XV: consideraciones y propuestas; a Roser Salicr i Lluch, en Las demandas de la coronacin de Femando I en el Reino de Aragn; a Manuel Snchez Martnez, en La ltima ofensiva fiscal de Pedro el Ceremonioso: las demandas para eljubileo de 1386, y a Juan F. Utrilla Utrilla, La recaudacin del monedaje de 1397 en tierras oscenses: el registro 2401 del Archivo de la Corona de Aragn, una copia fragmentaria. Las rdenes monsticas, que tanta influencia tuvieron en los tiempos medievales, ya fueran benedictinos, mendicantes, militares y otras tuvieron una buena representacin en los siguientes trabajos: Carlos de Ayala Martnez, Un cuestionario sobre una conspiracin: la crisis del Maestrazgo de Calatrava en 1311-1313; Pierre Bonneaud, Le rale politique des Ordres Militaires dans la Couronne d'Aragon pendant l'interrgne de 1410 1412 travers les Annales de Zurita; Enric Guinot Rodrguez, La Orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval; Pedro Porras Arboledas, Alfonso X y el convento de San Vicente de Segovia; Javier Fernndez Conde, Centralismo y reforma en los monasterios benedictinos asturianos afnales de la Edad Media; Javier Garca Turza, La colegiata de San Miguel de Alfaro en la Edad Media: notas para su estudio. Al monasterio aragons de San Juan de la Pea se refiri Ana Isabel Lapea Pal en Una aplicacin prctica del derecho aragons en la Edad Media. La temtica religiosa, hagiogrfica y clerical fue objeto de estudio de: Elena Conde Guerri, Tajn de Zaragoza y su tradicin doctrinal sobre los pastores animarum; Toms Domingo Prez y Mara Rosa Gutirrez Iglesias, La gracia del quinto diezmero concedida en el ao 1409 a la fbrica de La Seo por Benedicto XIII y su primera ejecucin en 1412; Alfonso Franco Silva, Piedras, telas y huesos sagrados. Notas sobre las reliquias que se hallaban en la iglesia de la fortaleza de Alburquerque; Jos ngel Garca de Cortzar y Nieves Calera Arana, Hagionimia, hagiotoponimia y hagiotopografa en el antiguo arciprestazgo de Castro Urdales; Raquel Homet, Significaciones de los martirios de Eulalia de Mrida; Vidal Muoz Garrido, Asentamiento del patrimonio del Captulo General de racioneros de Teruel en la Baja Edad Media; Josefina Mutg, Sociedad laica y sociedad eclesistica en Catalua (siglo XIV); Mara Luz Rodrigo Estevan, Tareas sagradas y hbitos mundanos: notas sobre la moral del clero en el siglo XV; Agustn Rubio Semper, Nuevas aportaciones al estudio de las rentas del obispado de Tarazona en la tierra de Agreda (1353); Fernando Surez Bilbao, Los problemas de la religin en el reinado de Enrique III; Jos Snchez Herrero y Silvia Mara Prez Gonzlez, La Cofrada de la Preciosa Sangre de Cristo de Sevilla. La importancia de la devocin a la Preciosa Sangre de Cristo en el desarrollo de la devocin y la imaginera de la Semana Santa. Las minora tnica de los judos, los conversos y el tribunal de la inquisicin cuentan con un buen nmero de artculos: Asuncin Blasco Qst}xi Los judos de Aragn y los juegos de azar; Enrique Cantera Montenegro, Negacin de la imagen deljudo en la intelectualidad hispano-hebrea medieval: el ejemplo del shebet yehudah; Encarnacin Marn Padilla, Notas sobre el robo de las coronas de las Toras de Uncastillo y sobre su comunidadjuda (siglo XV); Jos Mara Monsalvo Antn, Algunas consideraciones sobre el ideario antijudo contenido en el Liber III del Fortalitium fidei de Alonso de Espina; Isabel Montes Romero-Camacho, Juan Snchez de Sevilla, antes Samuel Abravanel, un modelo de converso sevillano anterior al asalto de la judera de 1391. Datos para una biografa; Miguel-ngel Motis Dolader, La atenuante de enajenacin mental transitoria en la praxis inquisitorial: el tribunal de Tarazona afines del siglo XV.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1019

El mundo musulmn, mudejar y morisco, cont con las aportaciones de: Soha Abboud-Haggar, Difusin del tratado jurdico de l-Tafr de Ibn al-Gallab en el Occidente musulman-, Juan Abelln Prez, Influencias orientales en las viviendas jerezanas (siglo XV): los ajimeces. La influencia islmica en el arte tuvo su concrecin en el artculo de Bernab Cabaero Subiza, Elementos para el estudio de la influencia islmica en el arte del reino de Asturias en los siglos IX y X; Mara Jos Cervera Fras, Notas sobre la rogativa en el Islam mudejar; Luis Corral Lafuente, El proceso de represin contra los mudejares aragoneses; Jos Hinojosa Montalvo, Desplazamientos de mudejares valencianos entre la gobernacin de Orihuela y Granada durante el siglo XV: la ruta legal; Paulina Lpez Pita, Ibn Jaldn, fuente de conocimiento mgico; Carmen Morte Garca, Mahoma Moferriz, maestro de Zaragoza, constructor de clavirganos para la corte de los Reyes Catlicos. En este apartado debe incluirse el artculo de Eloy Fernndez Clemente, Marwo Gaspar Remiro, un gran orientalista aragons. Los temas relativos a alimentacin fueron objeto de estudio por parte de Leila AbuShams en Descripcin de las especias ms utilizadas en al-Andalus y su uso actual en la cocina marroqu; y por Antoni Riera Melis, QnLas restricciones alimenticias como recurso expiatorio en algunas reglas monsticas de los siglos VIy VIL En torno al vino trabaj Ricardo Izquierdo Benito, en un artculo titulado Normas sobre entrada de vino en la ciudad de Toledo en el siglo XV. Entre los estudios de Paleografa, Diplomtica y Archivistica destacamos el de Mara Luisa Cabanes Ctala, Aportacin a la cancillera seorial de Don Alfonso, Marqus de Villena; y el de Mara de los Desamparados Cabanes Ytcouxtjnventario de antiguas escrituras en el Archivo Municipal de Teruel. La institucin del notariado, fue abordada por Cristina Monterde Albiac, tu Aportaciones al estudio del notariado aragons en el siglo XIV. La historiografa y la filosofa de la historia fueron aspectos trabajados por Jos Manuel Cacho Blecua, Las traducciones aragonesas de Orosio patrocinadas por Fernndez de Heredia; Alberto Caada Juste, Historiografa navarra de los siglos VIII al X. Una aproximacin a los textos; Luis Garca-Guijarro Ramos, El positivismo alemn y la Edad Media: la construccin de un paradigma histrico e historiogrfico; Joaqun Lomba, El medievo de la pennsula ibrica visto desde la filosofa; Jos Luis Martn Rodrguez, No hay historia sino historiadores; Cristina Segura Grao, Una reflexin sobre las fronteras en la Edad Media: implicaciones sociales, polticas y mentales. Los temas lingsticos, lexicogrficos y literarios los ofrecieron Mara Pilar Cuartero y Francisco Javier Mateu, Presencia de exempla afortunados en el ludo scachorum de Jacobo de Cassolis; Antonio Linage Conde, Los amantes de Teruel desde sus races medievales; Angeles Lbano Zumalacrregui, Filologa, dialectologa e historia medieval; Montserrat Fernndez Espinosa y Alfredo Encuentra Ortega, Influencias germnicas y latinas en la creacin del concepto solvente e insolvente en poca medieval; Ana Mara Hornero Coriseo, Dobletes en la lengua inglesa:presente y orgenes; Eulalia Rodn Binu, Documentacin lxica latino medieval pirenaica. La arqueologa medieval fue tomada en consideracin por Emilio Cabrera en Problemtica de la arqueologa medieval en la ciudad de Crdoba; y por Manuel Riu en Reflexiones sobre un valor aadido a las fuentes escritas de la Edad Media. La historia del arte medieval tuvo una amplia representacin, ya que cont con los siguientes estudios: El convento de San Francisco de Tarazona (Zaragoza), construccin y reforma de sus edificios medievales, por Mara Teresa Ainaga Andrs y Jess Criado Mainar; El tmpano de la catedral de Jaca, por Francisco Esteban Lorente; Arte y liturgia: un fondo de
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1020

RESEAS BIBLIOGRFICAS

lucillo gtico en el museo arqueolgico nacional, por ngela Franco Mata; Reflexiones sobre la cuestin lombarda en el proceso de constitucin del primer arte romnico: San Andrs Apstol de Calvera, por Fernando Galtier Mart; Violant de Algarav, pintora aragonesa del siglo XV, por Mara del Carmen Garca Herrero y Juan Jos Morales Gmez; A^M^VO^ noticias de Blasco de Granen, pintor de retablos (doc. 1422 ^1459), por Mara del Carmen Lacarra Ducay; Jordi de Du, un artista siciliano al servicio de Pedro el Ceremonioso, por Emma Liao Martnez. Dentro del apartado de trabajos de Historia del Arte se incluye tambin el de Carmen Rbanos Faci, Vanguardias en Arquitectura (1925-1939): pioneros del movimiento moderno en Espaa y sus conexiones internacionales, si bien corresponde a poca moderna No faltaron los temas culturales: As, Manuel Jos Pedraza Gracia escribi sobreLa librera zaragozana afnales del siglo XV; y Mara Jos Roy Marn y Diego Navarro Bonilla estudiaron Lu librera del rey Martn I el Humano: aproximacin metodolgica para su estudio. Pablo Desportes Bielsa abord el tema de los consulados catalanes de ultramar en su trabajo sobre El consulado cataln de Brujas (1330-1488). La violencia en la Edad Media tuvo su concrecin en el trabajo de Mara Teresa Iranzo Muo, El secuestro de Violante de Torrellas. Un ejemplo de violencia en los comportamientos aristocrticos a mediados del siglo XV y en el de Flocel Sabat, Orden y desorden. La violencia en la cotidianeidad bajomedieval. El campo de los gremios y cofradas medievales cont con el estudio de Mara Isabel Falcon Prez, la cual ofreci un artculo titulado LO boticarios de Zaragoza en la Baja Edad Media: los precedentes del Colegio de Farmacuticos de Zaragoza. No faltaron trabajos sobre la familia o la mujer: Fermn Miranda Qdimidi, Algunas notas sobre la familia campesina navarra en la Edad Media-, Mara Isabel del Val Valdivieso, Mujer y trabajo en Castilla al final de la Edad Media; y Beatrice Leroy, Proccupations familiales et conomiques Tudela. Incluso la relacin de Jaime II con su familia fue tratada por Nuria Gil Roig, en Correspondencia de Jaime II con sus hijos. Afecto, formalismo o inters. No podan faltar tampoco los temas numismticos. De ellos se ocup Fernando Zulaica Palacios, en Curso del florn y relacin bimetlica: una aproximacin a la poltica monetaria bajomedieval en Aragn. Otros asuntos fueron el que desarroll Rafael Villegas Daz, Sobre el cortijo medieval: para una propuesta de definicin', y el de Mara de los Llanos Martnez Carrillo, Sobre las medidas agrarias en la Baja Edad Media. Los sogueadores murcianos. Creemos que los artculos que constituyen estos dos gruesos volmenes, de gran variedad temtica y excelente calidad, as como la larga lista de adhesiones al In Memoriam, son una prueba fehaciente de la estima humana y de la consideracin acadmica de la que era objeto nuestra amiga Carmen Orcstegui quien, desde el otro mundo, con seguridad, mira complacida estos estudios que sus compaeros, colegas y discpulos medievalistas le han dedicado a su recuerdo.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona

Jos Ignacio DE LA IGLESIA DUARTE (coord.). La familia en la Edad Media. XI Semana de Estudios Medievales. Njera 2000, Logroo, Instituto de Estudios Riojanos, 2001. 551 pp.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1021

En este libro, en el que se renen las trece conferencias y cuatro comunicaciones que se incluyeron en el programa de la XI Semana de Estudios Medievales de Njera, se nos ofrece un completo y diversificado panorama de la realidad de la familia en el mundo medieval, en el que se cubre un arco cronolgico bastante amplio, que abarca desde el Bajo Imperio Romano hasta el siglo XV, y se presta atencin a cuestiones muy variadas, desde perspectivas tambin muy diversas, que incluyen las de la historia social, del derecho, del arte y de la literatura. En primer lugar la ponencia inaugural de Isabel Loring nos introduce en el conocimiento de los principales conceptos de inters para el estudio de la realidad familiar en el mundo medieval. Y a continuacin varias ponencias se centran en el anlisis de la vertiente jurdica de dicha realidad. Es el caso de la de Manuel ngel Bermejo Castrillo, que estudia, desde la estricta perspectiva de la historia del derecho, la regulacin de las transferencias patrimoniales entre cnyuges por razn del matrimonio, preferentemente en el mbito castellano. En esta misma lnea, aunque desde un enfoque ms acorde con las preocupaciones de la historia social, Jos Luis Martn analiza la evolucin del modelo matrimonial cristiano a lo largo del Medievo, dando cuenta de cmo lo regularon las autoridades eclesisticas, y en menor medida las civiles. Y, por fin, Mara Teresa Lpez Beltrn nos da a conocer en su ponencia otras frmulas de relaciones estables de pareja que se dieron en la Castilla medieval al margen del matrimonio, las cuales disfrutaron de muy diferente grado de reconocimiento social y jurdico. Basndose en informaciones procedentes en su mayor parte de documentacin notarial malaguea de fines del siglo XV y comienzos del XVI, nos informa sobre prcticas como la barragana, la bigamia, el amancebamiento, el adulterio, y el recurso a las prestaciones sexuales de las prostitutas, demostrando que algunas de ellas estaban extendidas por todos los grupos sociales, y no slo entre los sectores ms humildes o marginales. Otras varias ponencias abordan por su parte el anlisis de las estructuras de organizacin familiar de determinados grupos sociales en particular, llamando la atencin sobre sus principales peculiaridades. En concreto Ignacio Alvarez Borge se ocupa de la nobleza castellana, prestando atencin a aspectos como la evolucin de las formas de regulacin del reparto del patrimonio entre los herederos en las familias nobles, y sus efectos sobre la evolucin de las estructuras seoriales del reino de Castilla, en particular en las comarcas septentrionales, donde proliferaron los seoros de behetra. Jos Ramn Daz de Durana toma en consideracin en su ponencia un mbito geogrfico todava ms restringido, pues se centra en el estudio de los linajes nobles en el Pas Vasco, y en el anlisis de las consecuencias que para la vida poltica de este territorio tuvo la tendencia manifestada por dichos linajes a agruparse formando bandos, tanto en el mbito rural como en el mbito urbano, aunque no deja de notar que estos bandos representaron un fenmeno sociopoltico muy complejo, en el que no slo se vieron implicados los miembros del estamento noble. Y, por fin, Carlos Laliena Corbera se ocupa del grupo situado al otro extremo de la pirmide social, el de los siervos, en un trabajo muy original e innovador, en el que pone de manifiesto algunos rasgos singulares del perfil social del grupo servil en las comarcas septentrionales del reino de Navarra, llamando la atencin sobre la persistencia en dicho mbito geogrfico de algunos elementos que acentuaban la distinciones de estatus entre nobles y siervos, y sancionaban desde una perspectiva simblica la situacin subordinada de estos ltimos con respecto a los primeros. La ponencia de M^. del Carmen Garca Herrero tambin se centra en el anlisis de un grupo social en particular, el de la nobleza, pero en lugar de informarnos sobre sus peculiares formas de organizacin familiar, presta atencin a una cuestin ms concreta, la de la caracterizacin del modelo educativo propuesto por Don Juan Manuel en sus obras para los varones integrantes de este grupo. Y al estamento clerical dedica, por fin, su atencin Nicasio
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1022

RESEAS BffiLIOGRFICAS

Salvador, quien centra su atencin en el estudio del desenvolvimiento de su vida sexual, aunque desde una perspectiva muy parcial, la que proporciona el anlisis del contenido de las obras de la literatura medieval. Otras ponencias abordan el anlisis del papel que desempearon en las familias del Medievo grupos de gnero, como el de las mujeres, del que se ocupa Cristina Segura, o de edad, como el de los ancianos, sobre el que diserta Isabel Prez de Tudela, prestando atencin a la valoracin que de la ancianidad transmiten las fuentes medievales, tanto de carcter jurdico como literario. Merc Aventn, por su parte, analiza una cuestin de importancia central para la historia de la mentalidades de la Europa bajomedieval, la de la creencia en la utilidad de los sufragios para la expiacin de los pecados y para facilitar el trnsito desde el Purgatorio hasta el Paraso en el ms all. Y demuestra que la misma contribuy a que se estableciese un fuerte vnculo entre las familias y sus difuntos por encima de la muerte, puesto que eran aqullas las encargadas de asegurar la celebracin de dichos sufragios, generalmente porque as lo solan haber dejado dispuesto los difuntos en sus testamentos. Y, porfin,Javier Martnez de Aguirre se ocupa del estudio desde la perspectiva de la historia del arte de los tres tipos iconogrficos relativos a la familia que, segn este autor, se dieron en el arte medieval: los grficos de parentesco, la iconografa genealgica y las primeras representaciones de la familia en sus vertientes domstica, funeraria y devocional. Adems de los textos de las ponencias sealadas, el libro incluye en su seccin final los de las cuatro comunicaciones que fueron presentadas a esta semana, que abordan las siguientes cuestiones. En primer lugar Pablo Fuentes Hinojo analiza la evolucin de la posicin de las mujeres en las parejas soberanas en el Bajo Imperio romano y en las primeras etapas de los reinos brbaros, a la vez que da cuenta de cmo el acceso de las mujeres a la tutela de los menores y a la sucesin de sus hijos abri a aqullas las puertas a la participacin en la vida poltica. Emilio Olmos Herguedas da cuenta de la imagen que proporcionan de la familia las ordenanzas aprobadas por los concejos castellanos en poca bajomedieval. Jorge Jimnez Herreros estudia los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el conde de Salinas y la villa de Miranda de Ebro durante el reinado de Enrique IV. Y, porfin,M^. Luz Prieto Alvarez coincide en abordar la misma temtica que la ponencia de Cristina Segura, es decir, la del papel asignado a la mujer en la familia medieval, para lo cual toma en consideracin aspectos muy variados, que incluyen la participacin de las mujeres en los conflictos sociales de la poca.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Walter KOLLER y August NiTSCHKE (eds.). Die Chronik des Saba Malaspina, "Monumenta Germaniae Histrica. Scriptores", t. XXXV, HahnscheBuchhandlung, Hannover, 1999. 430 pp. La serie "Scriptores" de los "Monumenta Germaniae Histrica" nos ofrece de la mano de los profesores Walter Koller y August Nitschke la edicin crtica de la crnica que Saba Malaspina, clrigo italiano de mediados del siglo XIII, escribi sobre la historia de los reyes de Sicilia en el perodo que abarca desde la muerte del emperador Federico II hasta la de Carlos de Anjou. Era este individuo al parecer originario de Roma, y lleg a convertirse en obispo de la ciudad calabresa de Mileto, tras haber sido previamente durante bastante tiempo den de su catedral. Redact la crnica, a la que dio el ttulo de "Liber gestorum regum
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1023

Sicilie", durante su estancia en la Curia pontifcia entre 1283 y 1285, y en ella se refiere a acontecimientos que en su mayor parte transcurrieron durante su vida, aunque l no tom parte activa en ellos, ni siquiera, en la mayor parte de los casos, como mero testigo presencial. No obstante su condicin de clrigo, vinculado a la Curia pontifcia, explica que la visin que proporciona sobre dichos acontecimientos sea decididamente parcial, pues no oculta su simpata hacia los personajes que militaron en el bando del Papa, en especial, Carlos de Anjou, y su antipata hacia los que lo hicieron en el bando contrario, es decir, los ltimos representantes del linaje de los Staufer en Italia, muy en especial Manfredo, hijo bastardo de Federico II, y el rey Pedro III de Aragn, depositario de los derechos de dicho linaje al reino de Sicilia a travs de su esposa Constanza. Sin duda el perodo analizado en esta crnica destaca como uno de los ms apasionantes de la historia de la Italia meridional, que ha inspirado clebres obras literarias y peras, pues no en vano sus principales protagonistas fueron individuos de una gran talla poltica, como, por ejemplo, Federico II, Manfredo, Carlos de Anjou o Pedro III de Aragn, o que han despertado el inters de la posteridad por su destino trgico, como es el caso del ltimo Staufer, Conradino. Y Saba Malaspina nos proporciona una imagen muy rica en matices de todos estos personajes, a los que hay que aadir los Papas Gregorio X, Nicols III y Martn IV, de cuyas actuaciones tambin da cuenta. Pues, aunque es rotundo al expresar sus simpatas y antipatas hacia cada uno de ellos, siempre llama la atencin sobre algunos rasgos de su carcter que se contraponen a los dominantes, proporcionando as una imagen ms compleja y matizada de cada uno de ellos. De modo que, por ejemplo, no deja de reconocer la presencia de cualidades positivas en Federico II o en su hijastro Manfredo, mientras que por el contrario tambin juzga muy severamente algunas de las actuaciones de Carlos de Anjou. Tal como ponen de manifesto los editores en su introduccin, la obra de Malaspina aporta numerosas noticias errneas, a pesar de lo cual posee un inmenso valor como fuente para la investigacin histrica. Y, en concreto, destacan las informaciones que proporciona sobre los sucesos de las vsperas sicilianas, y la subsiguiente guerra, y la descripcin que ofrece del aparato administrativo de los angevinos. Aunque su utilizacin resulta apreciablemente difcultada por el hecho de que no proporciona ningn tipo de referencia cronolgica para el ordenamiento de los acontecimientos a los que hace referencia. Por lo dems, la edicin que nos ofrecen KoUer y Nitschke responde plenamente a los requisitos de rigor cientifco habituales en los Monumenta, y queda adems enriquecida con una introduccin que nos informa cumplidamente de todas las cuestiones previas necesarias para poder sacar despus el mximo partido de la lectura y anlisis de la obra editada.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Ana Isabel LAPEA PAL, El cdice 431 b del Archivo Histrico Nacional de Madrid. Registro primero de fray Martn de Arguis, notario del Real Monasterio de San Juan de la Pea, Zaragoza, Institucin Fernando el Catlico, 1998. 251 pp. Dentro de la coleccin de Fuentes Histricas Aragonesas que edita la Institucin Fernando el Catlico, Ana Isabel Lapea Pal nos ofrece en este libro las regestas del conjunto de escrituras copiadas en un singular cdice procedente del fondo del monasterio osense de San Juan de la Pea, de la orden de San Benito, que se conserva en la actualidad en el Archivo
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1024

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Histrico Nacional. Se trata de escrituras fechadas entrei390 y 1410 que copi en dicho cdice fray Martin de Arguis, notario en aquellos aos de dicho monasterio, a las cuales se aaden al final otras de fechas muy anteriores, correspondientes a los aos 1255,1267 y 1331, aunque tambin escritas con letra del siglo XV. Algunos de los documentos copiados en el cdice se conservan tambin en versin original, en pergamino, pero otros muchos slo se nos han transmitido en la referida copia, por haberse perdido los originales. Los documentos regestados son en su mayora inditos, aunque algunos de ellos ya aparecieron publicados en una obra editada en 1995 por la propia Institucin Fernando el Catlico. Entre ellos predominan los "treudos", trmino utilizado en el Aragn medieval para referirse a los contratos de cesin de tierras o ganados, y el resto son de tipologa muy variada. En conjunto resultan de particular utilidad para el estudio del rgimen de gestin del patrimonio de un monasterio benedictino en el trnsito entre los siglos XIV y XV. Y muy en concreto hay que destacar por su singularidad varios contratos que ilustran la prctica de la cesin por el monasterio de pequeos atajos de ganado lanar durante perodos de en torno a diez aos, a cambio de una renta anualfijadaen especie, con frecuencia un carnero y un cabrito. Por otro lado, adems de informaciones de inters para la historia econmica, los documentos regestados tambin proporcionan otras muchas de utilidad para el estudio de otras facetas de la historia bajomedieval. Y as, por ejemplo, hay que destacar los numerosos datos que proporcionan sobre la identidad de los abades y monjes que residieron en el monasterio de San Juan de la Pea a finales del siglo XIV y comienzos del XV, que pueden resultar muy tiles para la elaboracin de trabajos de prosopografa.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Josemi LORENZO ARRIBAS, Musicologa feminista medieval, Madrid, Asociacin Cultural Al-Mudayna, Facultad de Geografa e Historia, Universidad Complutense, 1998. 109 pp. (Cuadernos de investigacin medieval, 11). Avalt amb un prleg de la professora Matilde Olarte Martnez de la Facultad de Geografa e Historia de la Universidad de Salamanca, Josemi Lorenzo Arribas presenta en la coMecci "Cuadernos de Investigacin Medieval. Gua crtica de temas histricos" un status quaestionis de la Musicologa feminista medieval. Aquest s un curis ttol que dona al "compendio" o "gua de consulta obligada en estudios de mujer y msica" (aix ho defineix Olarte), que sorti a la Hum l'any 1998. En la introdcelo, se'ns indica l'objectiu del treball, que no s altre que "orientar a investigadoras/es, estudiosas/os o personas interessadas en el proceloso mundo de la bibliografa especializada en torno a ese tema en concreto, sealando tendencias, posibilidades, problemas de investigacin, metodologas, etc.." Una ullada a l'index i ens adonem de l'exhaustivitat que pretn donar i que el contingut no decepciona. Aix, dones, malgrat el terreny encara fora erm i pie de prejudicis que ens descriu Josemi Lorenzo Arribas, arriba a transmetre la certesa d'un rie patrimoni descartat o mal interprtt per la historiografia tradicional i que espera la curiositat i 1'entusiasme de la musicologia actual. Eina indispensable per a tot aquell que vulgui iniciar una recerca al voltant de la msica feta per dones, interpretada per dones o destinada a dones en el priode medieval ais pa'sos hispnics. Des de l'anlisi de l'estudi que aquest tema ha tingut al llarg de la historia,
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESENAS BIBLIOGRFICAS

1025

passant per les fonts (musicolgiques, escrites, artistiques, folkloriques), apunta possibles vies d'investigado de la musicologia feminista medieval i aventura aplicacions concretes a la realitat musical de FEdat Mitjana. Una meneio a part mereixen eis apartats de bibliografia i discografia. La primera ofereix 162 ttols especfics sobre el tema objecte d'estudi, mes al tres, que cita al llarg del diseurs, de temtica relacionada i mes general. Exhaustiu tamb, el buidat inclou ttols en ctala, castella, francs, Italia, angles i alemany (aquest ltim amb una representaci minoritaria). La discografa, i ho anuncia, no pretn ser res mes que una il-lustrado musical deis exemples que suggereix el text; la qualitat, per tant, no ha estt el barem de la selecci deis 54 discos. El Ilibre s tamb una aposta pel treball en com deis estudis musicolgics i etnomusicolgics, massa sovint renyits, malgrat la Hum que poden aportar en una interpretaci conjunta, altrament parcial ja d'entrada.
LAURA PALLAS I MARIANI

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Antoni MAS FORNERS; Guillem ROSSELL BORDOY; Ramon ROSSELL VAQUER, Historia d'Alcudia. De l'Epoca Islmica a la Germania. Prleg de Gabriel Ensenyat Pujol, Ajuntament d'Alcudia, rea de Cultura i Patrimoni. 544 pp. + ilustr. Gabriel Ensenyat, Professor de la Universitat de les Ules Balears, diu molt encertadament en el Prleg d'aquesta obra que, a partir de la dcada dels setanta del segle XX, a Mallorca, es va produir un auge de la historia local i, al mateix temps, es va professionalitzar, s a dir, les histories locals van comenar a ser realitzades amb rigor dentine i d'acord amb les mentalitats i metodologies actuals. A aquest resorgiment hi va contribuir, sens dubte, l'existncia d'una Universitat illenca. Una mostra mes d'aquest fet la tenim en id. Historia d'Alcudia, obra de tres experts: un arabista, Guillem Rossell Bordoy i dos medievalistes de l'poca cristiana: Antoni Mas Forners i Ramon Rossell Vaquer. La conquesta cristiana de Mallorca, el 1229, va significar el fi d'una societat islmica i la instauraci d'una societat cristiana. La llengua catalana substitu l'rab i, de la mateixa manera que Mayurqa passa a ser Mallorca, al-Qudya passa a ser Alcudia. Alcudia fou una de les ciutats mes importants de Mallorca, no tan sois durant l'poca medieval, sino ja des de l'poca de l'Imperi roma. La primera part d'aquest Ilibre tracta de la topografa i la toponimia d'Alcudia en poca musulmana i, com no podia ser d'altra manera, ha estt a carree de l'arabista, Guillem Rossell Bordoy. La resta del Ilibre s obra deis altres historiadors mencionats: Antoni Mas Forners i Ramon Rossell Vaquer. La segona part de l'obra es dedica a la Historia d'Alcudia, des de la conquesta cristiana a la Germania. Aquesta part s'inicia en el segle XIII, tot fent un estudi de la conquesta de la Mallorca musulmana pels exrcits cristians, al final de l'any 1229. Una gran part dels musulmans fugiren i la resta es va rendir, acabant aix la historia de Mayurqa i comenant la del Regne de Mallorca. Hi s ben explicat el repartiment de les terres que havien pertangut ais musulmans i la instauraci de les institucions prpies de les terres de domini cristi, com ho foren els
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1026

RESEAS BIBLIOGRFICAS

establiments emftutics i els drets senyorials, la llengua i la cultura catalanes. Pel que fa a Alcudia, sembla que la poblaci musulmana, si en queda, fou molt reduda i rpidament absorbida per la poblaci cristiana. La vila d'Alcudia va sorgir, com tantes d'altres, a l'entom de la parroquia i, a partir d'aqu, va anar creixent fins a convertir-se en una vila, que fou incorporada al patrimoni reial. En un altre captol hi s analitzada l'evoluci de la vila d'Alcudia des de diferents aspectes: el nombre d'habitants que tenia, calcult a travs de la recaptaci de 1'impost del morabat. Alcudia va atnyer el seu maxim de poblaci durant el temps de la monarquia privativa. A partir del 1343 s'inicia el declivi per iniciar una recuperado a mitjan segle XV. En el Ilibre es tracta tamb deis grups socials, ja que, a Alcudia, com a la majoria de les ciutats i viles, hi varen conviure diferents grups tnics i religiosos en una coexistencia marcada per la segregado social a la qual el grup majoritari, d'origen ctala, sotmetia les dues minories que tamb integraven la societat mallorquna, els esclaus i els jueus. S'analitza la condicio en qu es trobaven aquests grups. L'organitzaci municipal i els carrees designats pel municipi com tamb els carrees de designado reial: batlle, sotsbatlle, escriv, carceller, saig, mostassaf, etc., son objecte d'un altre apartat. Aix mateix, es dediquen unes pagines a l'estudi del progrs urb i a la construcci de les muralles. Altres aspectes abordats son la hisenda municipal; com tamb l'activitat desenvolupada pels habitants de la vila d'Alcudia. Els documents informen que els veins d'Alcudia practicaven els ofcis d'especiers, carnissers, barbers, moliners, picapedrers, fusters, sabaters, drapers, teixidors de Ili i de liana, paraires, etc. Per, la major part de la poblaci d'Alcudia es dedicava a 1'agricultura. El terme es dividia en un rduit nombre de grans explotacions, anomenades alqueries, amb conreus cerealistics per, a partir de mitjan segle XIV, comen a tenir gran importancia la vinya. Cal remarcar que no hi havia cap altre poblaci de la Part Forana de Mallorca que produis tant de vi, de manera que se'n podia dedicar una bona part a rexportado. Les causes d'aquesta alta prodcelo en foren el gran nombre de privilegis concedits pels monarques per tal d'afavorir la viticultura precisament en un temps en el qual la prodcelo biader era fonamental per a la subsistencia. Per Alcudia va poder lliurar-se d'una dependencia excessiva d'aquest conreu, gracies al seu port, que li permetia de proveirse'n ms fcilment. En canvi, cap al final de l'Edat Mitjana, es produeix un retrocs de la vinya, mentre que el conreu del blat es va anar imposant. D'una prodcelo basada en la comercialitzaci de la prodcelo, es passava a una altra que perseguia l'autoabastament. Per aix, la situado de la pagesia empitjor al llarg de la quinzena centria. En el Ilibre tamb es dediquen alguns apartats a l'estudi de la pesca i del comer d'Alcudia, la parroquia i les institucions bnfiques, i diferents aspectes de la vida quotidiana, la delinquncia, els avalots i els conflictes socials, com la revolta del 1391 i l'aixecament fora, que an adreat no tan sols contra els jueus sino tamb contra la classe dirigent. La tercera part del Ilibre la constitueix un intressant Apndix Documentai. Es tracta de regestes de gran nombre de documentado procdent de diversos arxius (Capitular, Dioces i del Rgne de Mallorca, Arxiu Municipal d'Alcudia, Arxiu de la Corona d'Arag, Arxiu Historic Nacional, etc. etc.). Un intressant procs sobre la re volta forana s transcrit en la seva totalitat. Ens trobem, dones, davant d'una obra molt documentada i molt til no tan sois per a conixer la Historia de la vila d'Alcudia sino tamb de Tilla de Mallorca, amb el merit afegit que, malgrat tractar-se d'un estudi rigorosament cientfic i bast en documentado arxivstica.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

10^7

est escrit en un llenguatge am i planer que el fa assequible no noms a una minora d'historiadors sino a un public molt mes ampli.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Medieval Sermons and Society: Cloister, City, University. Proceedings of International Symposia at Kalamazoo and New York. Edited by Jacqueline HAMESSE. Beverly Mayne KlENZLE, Debvra L. STOUDT, Anne T. THAYER, Louvain-la-Neuve, 1998. VIII+414 pp.+7 lams. Se recogen en esta obra veintin artculos que tratan de los sermones medievales y su relacin con la sociedad y las diversas audiencias a las que fueron dirigidos: el claustro, la ciudad y la Universidad. Cada uno de estos tres tipos de pblico corresponde a las secciones en las que est dividida la obra. Se trata de artculos redactados por estudiosos procedentes de Europa y de Norteamrica y son el resultado de sus investigaciones sobre sobre los temas mencionados: la predicacin en el claustro, la predicacin en la ciudad, y la predicacin en la Universidad. Desde el punto de vista cronolgico, los artculos comprenden la Alta y la Baja Edad Media. La preparacin de sermones para diversas audiencias comportaba la adaptacin de temas procedentes de la Escritura y de otras fuentes. Los artculos publicados en este volumen ponen de manifiesto cmo los autores medievales utilizaron las fuentes existentes y, adems, buscaron otras nuevas para persuadir a quienes les escuchaban. Por otra parte, la temtica de los sermones ofrece una riqueza considerable para la historia social, intelectual, religiosa y poltica de la Edad Media. La primera seccin titulada El claustro se inicia con una introduccin de Debra L. Stoudt. Comprende seis estudios: Z. Izydorczyk, tn Preaching Nicodemus's Gospel, pone de manifiesto que el Evangelio de Nicodemo, una fuente no cannica, es utilizada como ayuda en la predicacin; L.T. Martin, en The Verona Homily Collection and its Irish Connections, trata de una fuente insular para una coleccin homiltica del siglo IX. Usa fuentes patrsticas con elementos irlandeses; J.R. Blaettler, Preaching the Power of Penitence in the Silos Beatus, analiza no slo el texto sino tambin la iluminacin del manuscrito; A. T. Tayer, en Judith and Mary: Hlinand's Sermon for the Assumption, realiza un anlisis de la devocin a Mara en los sermones; el tema de la imagen de la Virgen se contina con el ensayo de R.D. Hale, The Silent Virgin: Marian Imagery in the Sermons ofMeister Eckhart and Johannes Tauler, que lleva a la tradicin mstica de Eckart y Tauler; D.L. Stoudt, en Heinrich Seuse's Sermons: Homiletic Tradition and Authenticity, se basa en los sermones de Herinrich Seuse, un predicador dominico germano del siglo XIV; A. Syring, en Compilatio as a Method of Middle High German Literature Production. An Anonymous Sermon about St. John the Evangelist and its Appearance in Other Sermons, toma como base textos germnicos de manuscritos del siglo XV. Debra L. Stoudt, una de las editoras del libro, observa que a pesar de la diversidad de reas geogrficas y del vasto perodo de tiempo abarcadoms de siete centurias, hay una inequvoca tradicin homiltica ya que, en cada caso, el predicador trata de producir un texto que ilumine a los escuchantes y presenta una nueva interpretacin de las fuentes.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1028

RESEAS BIBLIOGRFICAS

El segundo apartado del libro lleva como ttulo the city y est constitudo por los estudios dedicados a la predicacin en las ciudades. La introdcelo se debe a Anne T. Thayer. En tanto que la predicacin monstica continu a lo largo de toda la Edad Media, con el surgimiento de las ciudades en los siglos XI y XII, la predicacin se convirti tambin en un fenmeno urbano. Las clases medias de artesanos, mercaderes y comerciantes, sin olvidar a las masas formadas por pobres se convirtieron en audiencia de los predicadores. Las Ordenes Mendicantes, recientemente surgidas, cuya principal misin era precisamente la predicacin, tuvieron un papel trascendental. Estos sermones se proponan conseguir la formacin religiosa de sus audiencias. Las aportaciones que constituyen esta segunda parte de la obra son: P.B. Roberts, Preaching in/and the Medieval City. Roberts sita la predicacin en la ciudad en el contexto de su desarrollo histrico, subrayando su relacin con el surgimiento de las escuelas y de las Universidades; B.M. Kienzle, en Cistercian Views of the City in the Sermons of Hlinand of Froidmont, se refiere al predicador cistcrciense, Hlinand de Froidmont, el cual miraba con disgusto el crecimiento de las ciudades de finales del siglo XII y comienzos del XIII; C.A. Muessing, QU Audience and Sources in Jacques de Vitry's Sermones feriales et communes, se basa en los sermones de Jacques de Vitry para argumentar que el objetivo de Vitry era producir predicadores sabios, capaces de ensear la doctrina ortodoxa; Vitry es tambin utilizado para investigar la pedagoga de los humanos y su mensaje por el investigador C. Ho en Corpus Delicti: The Edifying Dead in the Exempla of Jacques de Vitry; L. Carruthers, en Know Thyself: Criticism, Reform and the Audience of Jacob's Well, nos da una visin del mundo de las ciudades bajomedievales, al tiempo que estudia la audiencia para la que Jacob's Well escribi sus sermones; J.W. Dahmus, en Fifth-Century Monastic Wine in a FifteenthCentury Bottle, analiza el uso que hace el dominico del siglo XV, llamado Johannes Nider, de las Colaciones de John Cassian, tambin del siglo XV, en su trabajo conocido como Harps; P.J. Horner, en Preacher's at Paul's Cross: Religion, Society and Politics in Late Medieval England, toma cuatro sermones predicados QPaul's Cross, en Londres y revela en qu grado un comentario contemporneo puede embeberse de otros materiales tradicionales; P. Howard, manifiesta en Diversity in Discourse: The Preaching of Archbishop Antoninus of Florence before Pope, People and Commune, cmo el experto predicador y arzobispo de Florencia, Antonino, dise sus sermones para interesar a diversas audiencias en determinadas ocasiones, tal y como aconsejaban las artes praedicandi. Valorados en su conjunto, estos trabajos en torno a la predicacin en las ciudades nos ofrecen diversos enfoques de la ciudad de los siglos XII a XV, a travs de los predicadores que quisieron llevar a sus habitantes a la ciudad de Dios. La tercera y ltima parte de esta obra se denomina the University y agrupa los artculos relativos a la predicacin en la Universidad. Cuenta con una introduccin debida a Jacqueline Hamesse, Profesora de la Universidad Catlica de Lovaina. Los trabajos que se publican llenan un importante vaco en este importante y olvidado campo de los sermones medievales. Los artculos sobre la predicacin en la Universidad fueron el de P.B. Roberts, Medieval University Preaching: The Evidence in the Statutes. En l se definen las caractersticas de la predicacin en la Universidad; N.K. Spatz, tnlmagery in University Inception Sermons, examina las lecciones inaugurales que se impartan a la asamblea universitaria y saca conclusiones sobre los mtodos y tcnicas usados en su composicin; D.N. Pryds, tnCourtas Studium: Royal Venues for Academic Preaching, se refiere a la corte de Roberto de Anjou, monarca culto y buen predicador, muy relacionado con los asuntos acadmicos y universitarios
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1029

de su nacin; E.W. Dolnikowski, en Thomas Bradwardine's Sermo epinicius: Some reflections on its Political, Theological and Pastoral Significance, trata de Thomas Bradwardine, influyente telogo educado en Oxford, y arzobispo de Canterbury en 1349. El mismo autor, en otro artculo titulado Preaching at Oxford: Academic and Pastoral Themes in Wyclif's Latin Sermon Cycle, analiza los temas acadmicos y pastorales en los sermones latinos de John Wyclif. Finalmente, H.-J. Schiewer, Universities and Vernacular Preaching. The Case of Vienna, Heidelberg and Basle, aborda el problema de la predicacin en lengua verncula en las Universidades de la Europa Central, donde se implant ms tardiamente que en Pars y Oxford. Las aportaciones presentadas en cada uno de los tres bloques del Congreso: el claustro, la ciudad y la Universidad ponen de manifiesto la alta categora cientfica de los investigadores. Esto unido a la capacidad de los organizadores hicieron que el Coloquio de Kalamazoo diera importantes resultados desde el punto de vista cientfico y fuera un xito en todos los aspectos.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona

Miscel-lnia ngelFbrega [="Analecta Sacra Tarraconensia", 71 (1998)], 928 pp. Aquesta miscel-lnia ha estt dedicada al Dr. Fbrega, canonge arxiver durant molts anys de la Catedral de Barcelona amb motiu de la seva jubilaci, una jubilaci que li ha arribat en plena activitat i quan feia poc que havia prsentt el primer volum del seu Diplomatari de la catedral de Barcelona, obra queja fou ressenyada en aquesta revista. Els organitzadors de l'homenatge, tan merescut, han estt el canonge Dr. Josep Baucells i Reig, que l'ha succet en la direcci de l'Arxiu de la catedral, el director de la Biblioteca Balmes, Ramon Corts i Blay i el Dr. Josep Perarnau i Espelt, de la Facultat de Teologia de Catalunya. Foren molts els estudiosos que respongueren a la crida dels organitzadors perqu li deuen l'impuis a la reordenado, bona part del treball material per portar-la a terme, l'accessibilitat a aquest importantissim dipsit documentai i un acoUiment sempre afable; com assenyala el Dr. Corts, "desprs del trasbals de la guerra civil, refu i reestructura aquell arxiu i el posa en condicions ben dignes a l'abast dels estudiosos". La Miscel-lnia s'inicia amb un curriculum comentat, a la f del qual figuren els seus treballs histories. Seguidament, el Dr. Balcells fa una semblana dei Dr. Fbrega, en la qual destaca la seva tasca a l'Arxiu: El Dr. ngel Fbrega i Grau, trenta-un anys de canonge arxiver de la catedral de Barcelona. Deis quaranta-dos autors que hi han col-laborat, comentarem nomes eis treballs relacionats amb el mn medieval. Anna M. Adroer i Tasis a Enteixinats de Xtiva al palau major de Barcelona, comenta uns documents de 1402 i de 1407 de l'Arxiu reial de Valencia i del de la Corona d'Arag, que publica, on consta que Guillem de Bell vis dona al rei Mart un enteixinat que possea al seu palau de Xtiva, que fou post a una cambra sobre les escrivanies del Palau reial de Barcelona, que pel seu donador el rei anomenava "palauet de Bellvs"; els treballs de desmuntar-lo i coMocar-lo a la nova destinado foren fets per sarrans castellans. Antoni Bach i Riu, a Documentado de Barcelona en l'Arxiu dioces de Solsona, presenta la regesta de diversos documents que van del segle XII al XVII, conservats a l'Arxiu dioces de Solsona i relacionats amb propiejats i drets situats als territoris de Barcelona i de Girona; un gran nombre correspon a pergamins i manuscrits del monestir agustini de Roca-rossa i del seu priorat de
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1030

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Sant Pere de Clara. Joan Bassegoda i Nonell, Restaurado litrgica del presbiteri de la catedral de Barcelona, exposa els diferents treballs fets, de neteja de l'edifci, de restaurado de retaules etc. Carme Badie i Gallart, Isabel de la Fuente i Castell i Jordi Fernndez-Cuadrench, El clergat secular de la Barcelona del Dos-cents segons els seus testaments, fan un documentt estudi de vint-i-tres testaments conservats a l'Arxiu de la catedral de Barcelona, que corresponen a membres de la clereca vinculats a la catedral de Barcelona o de les parrquies del bisbat. Entre els testaments, que se siten entre els anys 1210 i 1299, podem esmentar el del bisbe Arnau de Gurb, deis canonges Joan Colom, Bertrn Delfi, Guillem de Banyeres i Pere Desvilar. Son estudiats els origens i patrimoni dels testadors i les relacions que tenien aquests personatges amb l'alta burgesia barcelonina. Joan Bellavista, El culte al mrtir Sant Cugat a travs dels textos de les misses de manuscrits liturgies de Catalunya, transcriu diversos fragments de Uetanies de sants i de formularis liturgies on compareix esmentat el sant, cosa que demostra la seva popularitat a Catalunya. Prim Bertrn i Roig, Patronat reial sobre benifets eclesistics a la Corona catalano-aragonesa, analitza un document de la Batllia general de Catalunya, que publica, que descriu els diversos benefcis eclesistics que gaudien del patronat de la casa reial a la Corona d'Arag, perqu havien estt fundats per algn membre de la famlia, per exemple. El document precisa la data de fundaci de cada benefci i l'adscripci a una determinada esglsia. Montserrat Casas Nadal,LO clsicos italianos del 'Trecento' en las bibliotecas conventuales de Barcelona (siglo XVIII), estudia la presencia d'obres de Dante, Petrarca i Bocaccio a les biblioteques esmentades. Francisco Castilln Cortada, Salmo de maldicin del obispado ilerdense, comenta la presencia d'aqestes malediccions a diverses constitucions conciliars, ais rituals de Lleida i quan i com es pronunciaven els psalms de maledicci. El mateix F. Castilln, Carta puebla de Raimat (Lleida), publica i comenta la carta de poblaci de la vila de Raimat, prop de Lleida, atorgada per Guerau de Jorba a un grup de pobladors l'any 1162. tamb comenta altres documents de la mateixa procedencia relacionats amb Raimat. Maria-Merc Costa i Paretas, Pergamins del monestir de Jonqueres a l'arxiu de la Corona d'Arag (segle XIII), comenta la historia i estt actual del fons de pergamins de Jonqueres, monestir de les monges de l'orde de Santiago a Barcelona, desprs de la Desamortitzaci. Fa l'inventari i proporciona una breu regesta de 137 pergamins del segle XIII. Mara Teresa Ferrer i Mallo!, Desprs de la mort. L'actuado d'algunes marmessories a travs d'un manual del notari barcelon Nicolau de Mediona (1437-1438), analitza una determinada tipologia documental, els rebuts de les marmessories, que donen molta Hum sobre els rituals de la mort i sobre l'actuaci de diversos professionals com els metges, els apotecaris, els notaris. Assenyala que aporten moites dades sobre preus: de robes, de pa, de ciris, brandons i cndeles, d'articles de la vida diria que el difunt havia quedat a deure, d'honoraris de professionals i d'artesans diversos i tamb sobre els mes desafortunats queja no son integrants annims de deixes caritatives, sino persones concretes amb noms i cognoms. Miquel S. Gros i Pujol, Els fragments del "Liber misticus" de la cannica de Santa Maria de Manlleu (Vie, Mus. Episc. MS 288), publica i analitza textos liturgies de la f del s. XI o principis del XII, que es troben en un ms. de l'Arxiu Episcopal de Vie. L'autor creu que procedeixen de rscriptorium de la catedral de Girona i que eren destinats a l'us de la cannica de Manlleu, de la regla de Sant Agusti, i que probablement pertanyien a un "Liber misticus" per a la Quaresma i temps pasqual. Josep Hernando, El llibre de gramtica a la Barcelona del segle XIV segons els documents dels protocols notariais, ressenya 35 documents notariais de 1332 a 1400 conservats a l'arxiu de la Catedral, al de Protocols de Barcelona i al de la Ciutat sobre I's de llibres de gramtica entre els escolars de Barcelona en el s. XIV. Aprecia una decadencia de r estudi dels classics i la tendencia a associar gramtica i lgica, que aix servia de via d'accs
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1031

a lafilosofa,mentre que la dialctica es deixa de banda. Moites biblioteques compten tamb amb exemplar de Vars dicandi, que ensenya a redactar d'acord amb la gramtica, la retrica i la lgica. Adjunta 35 regestes de documents en apndix. Uta Lingren, La Gographie des moines ou le plaisir cleste et mondain d'tudier les textes mdivaux, analitza el paper de l'ensenyament de la geografia a l'Edat Mitjana, la seva relaci amb les matemtiques i amb el quadrivium, els manuals usats, els mtodes d'ensenyament en poca carolingia l'ensenyament dels segles X al XIII amb un breu epleg dedicat a Cristfol Colom. Maria Cinta Man Mas, Els inicis d'un ambicis projecte: el buidatge sistemtic de dades referents ajueus en sries documentais de l'Arxiu Capitular de Barcelona, comenta la planificado d'aquest treball patrocinat pel "The Central Archives for the History of the Jewish People" de Jerusalem, en el qual ella participa per portar a terme el buidat de documents sobre jueus, conservats a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona. Comenta la metodologia seguida i esmenta els fons consultais, les diverses tipologies documentais etc. Gerard Mari i BruU-Soledat Parns i Julia, Catleg dels pergamins del fons de Tor a l'Arxiu Historie deis franciscans de Catalunya (segles XIV-XV), comenten T existencia de 120 pergamins deis segles XIV al XVIII referents a la comunitat de preveres beneficiats de l'esglsia de Tor en aquell arxiu i presenten el catleg dels 3 del segle XIV i dels 55 del XV. Benigne Marqu Sala,L'inventari dels bens de mossn Pere Bosch, canonge d'Urgell (1449), fa una semblana d'aquest canonge, originari de Cardona, que havia rebut una formaci jurdica, fins al grau de batxiller en dcrets, i havia estt vicari del bisbe Arnau Roger de Pallars; comenta i publica l'inventari dels seus bens, documents que sempre resulten intressants. Josep M. Marti Bonet,5a/ Oleguer i l'aplicado de la reforma gregoriana, comenta la vida i l'activitat pastoral de sant Oleguer, canonge i bisbe de Barcelona, en relaci amb 1'aplicado de la reforma gregoriana entre el concili de Later de 1123, al quai assisti, i el sinode de Roma de 1126. Actu com a lgat papal per a la croada contra l'Islam a la Peninsula ibrica. Vigoritz la imposici del delme, cobrat sobre els productes de la terra i la instituci de la sagrer, territori d'immunitat eclesistica, a la dicesi barcelonina. Presenta 21 documents relacionats amb aquest bisbe, alguns transcrits i altres noms en regesta i anuncia la prxima edici d'un Uibre sobre aquest sant bisbe. Josefina Mateu Ibars,"V7m beatae castissimae". Ms. del siglo XI de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, transcriu i comenta un text sobre la vida de santa Castssima (s. V), conservada en un ms. de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, del s. XI que procedeix de la catedral de Girona. Josefina Mutg i Vives, Documentado per a l'estudi del monestir de Sant Pau del Camp, durant l'EdatMitjana, ais arxius de Barcelona, descriu els fons arxivstics de Barcelona o de fora de la ciutat que guarden documents relacionats amb el monestir benedicti de Sant Pau dei Camp, un monestir que no havia estt mai estudiat i del que ella ha publicat ja diversos articles i ara recentment un llibre. Destaquen els fons conservats a l'Arxiu de la Corona d'Arag, Arxiu Historic de Protocols de Barcelona i Arxiu Dioces de Barcelona. Josep Perarnau i Espelt, El punt de ruptura entre Bent XIII i Sant Vicen Ferrer, estudia cinc documents especialment els comptes de la mensa papal d'octubre i novembre de 1415, una acta notarial sobre la invalidaci, per ordre de Benet XIII de les ordinacions fetes pel bisbe de Mallorca amb motiu de la predicado de Sant Vicen i el fragment del "Super horrendo" de 1416, amb el qual Benet XIII volia obtenir que Alfons el Magnnim li retornes 1'obediencia; aquests documents li serveixen per estudiar el distanciament entre el papa i Sant Vicen Ferrer entre 141311416. La ruptura es registra desprs del 12 de novembre de 1415, desprs que el papa decids marxar de Perpiny, on es celebraven "les vistes" entre Benet XIII, el rei Ferran i remperador Segimon d'Hongria per a la resoluci del Cisma, mentre que Sant Vicen hi restava. Ana Prez Castillo, Notes sobre canonges de la catedral de Barcelona i els seus
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1032

RESEAS BIBLIOGRFICAS

testaments (segle XII), estudia 22 testaments de canonges de la catedral de Barcelona del s. XII, en publica dos i presenta regesta deis al tres, situats tots cronolgicament entre els any s 1116 i 1188. L'autora estudia els bens llegats i els benefciaris. Presenta en apndix la relaci dels monestirs que reberen donacions d'aquests canonges. Manuel Riu, Incgnites del santoral femen a la Catalunya del segle X, intressant i suggrent incursio en l'onomstica femenina registrada en la documentado de la catedral barcelonina, publicada pel mateix Dr. Fbrega. Ha limitt la recerca als anys 893-992 i ateses les diferencies en l'elecci de noms que hi ha trobat, ha confegit tres llistes de noms, de 893 a 950, de 951 a 975, i de 976 a 992. Joan Rossell Lliteras, Visita a l'Arxiu Dioces de Mallorca, descriu les principals sries d'aquest arxiu, treball ben til per ais investigadors que hi vulguin treballar. Gabriel Roura,/ culte als quatre sants mrtir s de Girona, estudia el culte i la liturgia dels quatre sants mrtirs venerats a la catedral de Girona, segons la consueta de la catedral i la Passio dels mrtirs Germa, Justiri, Pauli i Sici de 1360. Pedro Rubio Merino, El Libro de las Heredades del cabildo metropolitano de Sevilla, descriu el "Libro de las Heredades, de l'Arxiu Capitular de Sevilla de la segona meitat s. XV, que registra la ubicaci, extensi i carcter de les propietats del cabildo Sevilla. Josep Mara Sans i Trave, La carta de franquicia de Preixana (l'Urgell) atorgadapel monestir de Vallbona (11 d'agost de 1228), fa un documentt estudi de la carta de poblaci atorgada per l'abadessa del monestir cistercenc de Vallbona de les Monges a onze habitants de la vila de Preixana, als quals alliber dels mais usos i els reconegu diverses garanties judiciais i conomiques. Prviament analitza els precedents de la constituci del senyoriu de Vallbona sobre Preixana, zona que havia estt colonitzada pels Anglesola desprs de la conquesta i que mes tard passa als Cervera. Publica el document en apndix. Victor Saxer,L<2 version commune de la passion de S. Vincent BHL 8628-8631 dition critique, fa l'edici crtica d'una "Passio" de Sant Vicen, redactada a mitjan segle VII a la Frana septentrional. Esmenta els 22 manuscrits utilitzats per a aquesta edici critica. Josep Torn Cubells, Guia de l'Arxiu del monestir de Poblet, fa la historia de l'arxiu de Poblet i ofereix la classificado actual dels seus fons. Frederic Udina, El "Codex de Tortosa" i els testaments dels comtes de la casa de Barcelona, comenta el contingut d'aquest manuscrit abans conegut com a Codex de Casp, denominaci que cal corregir perqu fou confeccionat per manament del parlament de Tortosa el 1412 sobre la base dels pergamins i registres de l'arxiu esmentat. S'inicia amb els documents de Ramir II a favor de Ramon Berenguer IV, d'Alfons I i de tots els reis successiusfinsa Marti I. Teresa Vinyoles, Elisa Varela, Vocacions femenines del segle XV, estudien la vocaci religiosa de diverses noies barcelonines, entre les quaisfiguraFrancesca Pallares, que volgu entrar al monestir cistercenc de Vallbona; publiquen un acord davant de notari entre Francesca i el seu antic proms Pere Ferrer, doctor en lieis, per tal d'alliberar-la del seu compromis matrimonial i pugni fer-se monja. Aquest magnifie volum d'estudis, centrt especialment en estudis sobre arxius, paleografia i hagiografa es clou amb una tabula gratulatria.
MARIA TERESA FERRER I MALLOL

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Germn NAVARRO ESPINACH , Los orgenes de la Sedera Valenciana. Siglos XV-XVI, Valencia, 1999. 333 pp.

"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1033

El profesor Navarro Espinach nos ofrece en este libro los resultados de una larga labor investigadora, que ya dio en 1992 sus primeros frutos con la publicacin de una breve monografa sobre el despegue de la industria sedera valenciana en el siglo XV. En esta ocasin aborda el anlisis de esta misma cuestin desde una perspectiva ms amplia, proporcionndonos un cuadro completo sobre las condiciones en que tuvo lugar el desarrollo de esta actividad artesanal en la ciudad del Turia en el siglo XV y en las primeras dcadas del XVI, en el que se presta atencin a la organizacin del proceso tcnico, a las relaciones sociales de produccin, la regulacin de las relaciones laborales y las formas de vida de las personas vinculadas de una u otra manera a dicha actividad. Desde el punto de vista metodolgico uno de los rasgos ms sobresalientes del trabajo de Navarro Espinach radica en la utilizacin sistemtica del mtodo prosopogrfico aplicado al manejo de una importante masa documental, constituida en su mayor parte por protocolos notariales. En concreto llega a identificar a cerca de dos millares y medio de artesanos de la seda, que desarrollaron su actividad en Valencia en los siglos XV y XVI, de los cuales ms del 40% fueron de origen extranjero. Y, adems, recopila un importante nmero de noticias que permiten reconstruir las trayectorias personales de 252 individuos pertenecientes al colectivo de aprendices y obreros, por un lado, y de 198 representantes del grupo social de los maestros artesanos enriquecidos, que conformaban, por as decirlo, la aristocracia del mundo de la seda, por otro. Este recurso sistemtico al mtodo prosopogrfico lo justifica el autor desde el punto de vista terico-metodolgico con el argumento de que el objetivo principal de su trabajo ha sido realizar una historia "desde abajo" y "reivindicativa", "euromediterrnea" y "con pretensin de proyecto social", que sirviese para rescatar del olvido a "las miles de personas que acompaan con sus vidas la compleja realidad social que se ha intentado ilustrar". En cualquier caso esta obra de Navarro Espinach presenta otros muchos elementos de inters, al margen de su novedoso planteamiento metodolgico, y entre ellos habra que destacar la propia originalidad de la temtica abordada, sobre la que no se dispona hasta ahora apenas de estudios previos. En efecto, la actividad de la fabricacin de tejidos de seda en la Pennsula Ibrica durante el Medievo era hasta hace poco una gran desconocida, en claro contraste con la de fabricacin de paos de lana, a la que se han dedicado mayor nmero de estudios monogrficos, aunque tampoco se pueden considerar todava suficientes. Por supuesto, esta situacin de tan desigual grado de desarrollo de las investigaciones puede en parte explicarse como consecuencia del hecho de que el despegue de la industria sedera en territorio hispano fue bastante tardo, pues slo comenz a alcanzar relevancia en la segunda mitad del siglo XV. Pero entonces, en el marco concreto de la ciudad de Valencia, lleg a convertirse en una actividad que moviliz a una gran masa laboral, y gener una importante produccin, alcanzando un grado de desarrollo que despus slo fue superado en el siglo XVIII, tras haber transcurrido un largo perodo de acusado declive, que abarc la mayor parte del siglo XVI y todo el siglo XVII. La ciudad de Valencia fue el primer ncleo urbano de la Pennsula Ibrica donde la industria sedera alcanz cierta relevancia a fines de la Edad Media, y slo en el transcurso del siglo XVI lleg a ser desplazada por la de Toledo de su puesto de principal centro productor sedero en este espacio geogrfico. De ah, por tanto, el inters de la obra de Navarro Espinach, que resulta adems incrementado por el hecho de que proporciona un valioso complemento a otras diversas monografas publicadas en los ltimos aos que abordan otros aspectos de la historia valenciana del siglo XV, un siglo en que la sociedad valenciana fue protagonista de un notorio proceso de expansin demogrfica, econmica y cultural.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1034

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Navarro Espinach comienza su trabajo dando cuenta del proceso de despegue de la industria sedera en Valencia, que sita entre los aos 1465 y 1489, y tratando de identificar los factores que lo propiciaron. Entre ellos destaca la trascendencia que tuvo el factor humano, resultado de la fuerte afluencia a la ciudad del Turia de artesanos forasteros, sobre todo genoveses, y de la preservacin de las tcnicas musulmanas de trabajo de la seda por los judeconversos valencianos. Y, en segundo lugar, tambin llama la atencin sobre las repercusiones de la progresiva conversin de Valencia en uno de los principales centros mercantiles del Mediterrneo Occidental, que le permiti consolidarse como principal punto de redistribucin de la seda en bruto granadina hacia otros territorios europeos, y en especial hacia Italia. A continuacin pasa a centrarse en el anlisis de los aspectos tcnicos del proceso productivo, basndose en la informacin proporcionada por las ordenanzas aprobadas por los distintos oficios, aunque contrastndola tambin con la que aportan las fuentes documentales notariales y judiciales. Y, a su vez, pone en relacin el triunfo de la adopcin de unos determinados procedimientos tcnicos con factores exgenos como, por ejemplo, la propia evolucin de la moda. Pero, sin duda, la faceta de la industria sedera a la que mayor atencin se presta en este trabajo es su vertiente social, dado que se dedica un notable espacio a la tarea de reconstruir las trayectorias laborales de las personas vinculadas a la fabricacin de tejidos de seda, y al anlisis de las relaciones sociales establecidas entre los diferentes grupos sociales con intereses en esta actividad, en funcin de cmo se regulaba su participacin en la misma. Para ello el autor plantea una distincin previa entre dos grandes grupos, constituido el primero por el personal asalariado o dependiente, y el segundo por los artesanos enriquecidos y los mercaderes-empresarios. Y cada uno de estos grupos es caracterizado con sumo detalle a travs de la reconstruccin de las trayectorias de multitud de individuos concretos que formaron parte de ellos. Este procedimiento de anlisis permite al autor profundizar en el conocimiento de las condiciones reales de trabajo de los oficiales artesanos urbanos, de las que con frecuencia las regulaciones corporativas slo proporcionan una imagen incompleta, cuando no deformada. Y as, en concreto, por esta va consigue percibir el desarrollo de algunos procesos que apenas tuvieron reflejo en dichas regulaciones, pero que s afectaron muy directamente al rgimen de funcionamiento de la actividad productiva, y tuvieron importantes consecuencias en los planos social y poltico. Entre ellos destacan el incremento del papel del personal asalariado en el proceso de fabricacin de tejidos de seda, el progresivo distanciamiento entre artesanosempresarios y artesanos dependientes y la intensificacin de la presencia de los mercaderesempresarios en el proceso productivo. Son todos ellos, pues, fenmenos que demuestran que la funcin constrictiva de las corporaciones de oficio fue cada vez ms limitada, y que el mercado laboral se organiz de forma cada vez ms decidida en clave no corporativa, por lo que la inadecuacin entre normativa gremial y realidad laboral fue cada vez mayor. En la partefinaldel libro el autor presta tambin atencin al proceso de rpido declive de la industria sedera valenciana que se inici en la tercera dcada del siglo XVI, tras el aplastamiento de la revuelta de las germanas, y que abri el paso a la sustitucin de Valencia por Toledo como principal centro productor sedero de la Pennsula. Y, adems, aborda algunas otras cuestiones, como, por ejemplo, la estimacin del volumen de la produccin textil sedera valenciana en la poca objeto de anlisis. En resumen, por tanto, estamos ante una obra que ofrece un enorme inters, por su contribucin a llenar un importante vaco epistemolgico en el mbito de la historia econmica
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1035

y social de la Pennsula Ibrica en poca bajomedieval, y por su novedosa metodologa. Y slo desde el punto de vista formal quizs se le pueda achacar el empleo de un estilo un tanto confuso en la redaccin, y la utilizacin de algunos controvertidos conceptos, como por ejemplo el de "productores directos", que aplica exclusivamente a campesinos y artesanos. MXIMO DiAGO HERNANDO Instituto de Historia, CSIC. Madrid Palermo medievale. Testi dell'Vili Colloquio Medievale (Palermo 26-27 aprile 1989), "Schede Medievali" (Palermo, 1996 [1998]), 234 pp. Henri Bresc, especialista reconegut en historia siciliana, a la qual ha dedicat la major part de la seva extensa obra, parla en aquesta ocasi de "Spazio e potere della Palermo medievale". Palerm s, diu, la superposici d'una capital politica cristiana sobre un teixit urb antic i musulm; a l'Edat Mitjana s'hi troben diversos poders: la monarquia, 1'aristocracia comtal dels Chiaromonte, l'oligarquia municipal i l'Esglsia, un poder informal. Assenyala que hi ha un espai de la legitimado, on es desenvolupa el cerimonial reial: el palau, dalt dei tur, on hi ha el centre del poder, i la catedral, on es fan les cerimonies de coronado, els carrers que hi porten son l'escenari de les desfilades o processons de les cerimonies reials. S'ocupa tamb de la jerarquia de l'espai, de la Galka, la ciutat fortificada que precedeix el palau deis reis normands, on hi ha les residencies de 1'aristocracia i dels alts dignataris, la zona del poder municipal entorn del palau del Pretorium, que es construeix prop de l'esglsia de Santa Maria de I'Almirall i la zona eclesistica, al voltant de la catedral. El darrer apartat, poder i racionalitat, la unificado de la ciutat, descriu el procs d'unificaci de servis comuns com ara l'escorxador, el bordell i l'hospital, en una ciutat fragmentada en barris autonoms amb els servis corresponents; d'aquesta unificado en queda fora la part alta del Cassaro, on es trobava el palau reial, b que la residencia reial es despla vora el mar. Rosario La Duca, a "Norme edilizie nella Palermo del Trecento", comenta aqestes normes, que son poques pel que respecta a la propietat urbana privada (no hi ha un reglament com el de les "ordinacions de Santacilia" per a Barcelona) i mes abundants les que tutelen l'espai public, prohibint-ne l'ocupaci abusiva, o salvaguardant la zona portuaria, on es dipositaven immundcies, cosa que queda prohibida. Hi hagu normes de seguretat per ais edificis que comportaven perill de despreniments, normes que obligaven a comunicar les obres de reconstrucci o nova construcci d'edificis a l'autoritat municipal, normes per ais edificis construits a reds de les antiges muralles. Diego Ciccarelli, a "II giardino di S. Francesco: una controversia rivelatrice", estudia un procs del s. XV sobre una construcci feta pel convent francisca en el seu jard, contra la qual protesta el noble Giovanni de Aldobrandinis. El plet comporta molta informaci sobre les formes de vida deis frares, la considerado que tenien a la ciutat etc. Franco D'Angelo, a "Le mura della Palermo del Trecento", estudia les muralles que, des del segle XII, anaren tanant els barris que havien sorgit extramurs de 1'antiga ciutat fortificada. Aqestes muralles, que es completaren en el segle XIV per tal de resistir els atacs angevins, forma ven un rectangle, trencat noms pel port. L'autor estudia les despeses de defensa en ocasi dels setges de la ciutat, especialment el de 1325, i documenta profusament la producci de cal a una calcina urbana, situada per ais afores, i la de pedreres. Inventaria els trossos de muralla conservats. Aquest treball compta amb dos apndixs, un a carree de
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1036

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Valeria Brunazzi, arquitecte, que s'ocupa de "L'epoca della costruzione delle mura urbuche di Palermo e annotazioni sul rilievo di un loro tratto", on desprs de sintetitzar documentadament les poques de construcci de la muralla, en descriu i estudia un tros des del punt de vista tcnic, tot indicant que tenien una llargada d'uns quatre km., un gruix de dos metres i una alada mitjana de deu. El segon apndix, "Osservazioni preliminari sulle malte delle mura medioevali della citt di Palermo", s de R. Giarrusso, S. Ligammari i R. Zuccaro, que examinen cientficament el morter utilitzat, indicant-ne els components. Aquests estudis compten amb plnols i fotografes iMustratives. Vladimir Zoric, "La catena portuale. Sulle difese passive dei porti prima e dopo l'adozione generalizzata delle bocche da fuoco. Il caso di Palermo, con alcune noterelle di sua topografa storica", s'ocupa del mtode de defensa dels ports, ja recomanat a I'Antiguitat per Vitruvi, consistent a posar una cadena entre els dos extrems de la bocana que, tensada, impedia r entrada de vaixells enemies. L'autor documenta els casos coneguts de ports amb cadena: Mahdia, Constantinoble, Rodes, Marsella, Ragusa, Palerai. L'autor estudia detalladament el cas de Palerm i mostra, amb calculs, que quan la bocana era molt amplia, les dues torres on era subjectada i l'argue que 1'havia de maniobrar no haurien resistit la tensi de la cadena si hagus estt, efectivament, tota de ferro i demostra documentalment que, almenys les de Palerm, Constantinoble i Ragusa eren mixtes de ferro i troncs de fusta. Aporta dibuixos amb reconstruccions de com podien sser aqestes cadenes. Comenta diversos atacs a ports amb cadenes, a Palerm, a Constantinoble, a Rodes i tamb al de Marsella per Alfons el Magnnim, en el qual la cadena fou trencada i la ciutat saquejada. Pel que fa a la cadena d'aquest port, el Sr. Zoric pot contemplar-la a la catedral de Valencia, a la paret de la capella del Sant Calze, on fou portada i penjada com a trofeu de guerra desprs de la victoria obtinguda per l'almirall Romeu de Corbera. Tamb El Victorial esmenta aquesta cadena quan descriu el port de Marsella, el 1404: "tiene la entrada muy angosta e cirranlo e abrenlo con una muy fuerte cadena de ferro. Est un grand farallo enmedio del puerto, que zufre la cadena..." ^ Pietro Todaro, en un intressant treball titulat " Utilizzazioni del sottosuolo di Palermo in Et medievale", assenyala que el subsol calcari de Palerm permet excavar amb facilitt cavitats amb parets estables. Estudia les diverses mens de cavitats: muchae o pedreres subterrnies per extreure material de construcci; cavitats en forma d'embut, d'utilitat discutida: per a uns sitges, per a altres pous, mentre que per a l'autor eren pedreres per a la construcci de cases assentades a sobre mateix, per aix se'Is donava aquesta forma a f d'impedir esfondraments; "ngruttati" o "puzzi a richianu", que son qanats per a l'aprovisionament d'aigua a la ciutat, utilitzats des de l'Edat Mitjana fns al s. XIX; pous d'aigua; sitges; cambres del "sirocco", que oferien un sistema de climatitzaci ambiental economie; "biddache", que son pous ngres; "butti", que son pous tamb per a rsidus; criptes i rees de soterrament. Clou el volum una secci anomenada "Fonti medievali per la topografa urbana ed extraurbana di Palermo", que cont els treballs de Simona Scibilia, "Palermo negli atti del notaio Bartolomeo de Citella: il Cassaro, l'Albergheria e le contrade fuori porta"; de Beatrice Pasciuta, "La nuova espansione dei quarteri a mare dalle imbreviature di Bartolomeo de Citella"

'/ Victorial. crnica de don Pero Nio, conde de Bucina, por su alfrez Gutierre DEZ DE GAMES, edici de Juan de M. CARRIAZO, Madrid, 1940, p. 106 (n'hi ha una altra edicio recent de R. BELTRN LLAVADOR, Salamanca, 1997). Vaig comentar aquest passatge a M.T. FERRER I MALLOL, Els corsaris castellans i la campanya de Pero Nio al Mediterrani. Documents sobre "El Victorial", "Anuario de Estudios Medievales, 5 (1968), p. 288, reeditai, traduit al castella, a Corsarios castellanos y vascos en el Mediterrneo Medieval, Barcelona, CSIC. Institucin Mila y Fontanals, 2000, p. 38. "Anuario de Esidios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1037

i "II tabularlo di S. Bartolomeo", prsentt per Diego Ciccarelli, estudiat en part per Laura Giurdanella, que comenta la toponimia que apareix en els pergamins de l'hospital de St. Bartomeu, i regestes de tipus informtic d'aquests pergamins, en les quals col-laboren tamb Carla Giglio, Antonina Viola i Carolina Miceli.
MARIA TERESA FERRER I MALLOL

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona

La Peralada ibrica i medieval segons VArqueologia. Les excavacions de 1989 a


1995, per Joan LLINS I POL; lordi MERINO I SERRA; Manel MIR I ALAIX; Carme MONTALBN I MARTNEZ; Llus PALAH I GRIMAL; Jordi SAGRER I ARADILLA, Figueres,

Institut d'Estudis Empordanesos i Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona, Patronat Francese Eiximenis, 1998. 137 pp. + ilustr. Aquest Ilibre s el rsultat de cinc intervencions arqueolgiques d'urgencia efectuades a la vila de Peralada (Alt Emporda, Girona). Tres aspectes importants es poden destacar d'aqestes excavacions: en primer Hoc, la descoberta del que, sens dubte, fou un poblat ibric de considerable importancia al cim del tur de Peralada, la qual cosa demostra que Peralada fou el primer poblat ibric que s'ha pogut documentar al mig de la plana empordanesa, molt a prop de les colonies gregues de Rodes i Empries. Un altre aspecte important que cal assenyalar i que s el que interessa els medievalistes s que les restes arqueolgiques han demostrat els origens carolingis de Peralada i el posterior desenvolupament de la vida medieval. Peralada fou un deis mes antics dominis feudais catalans. L'arqueologia ha confirmt les dades contingudes a les fonts escrites i tamb s'ha pogut conixer fisicament una part ben significativa de la Peralada comtal i vescomtal, la necrpolis i una part de restructura urbana, cases i carrers. El tercer aspecte a subratllar es relaciona amb la recuperaci del centre historie de la vila. El Ilibre s'estructura en quinze capitols. Els que interessen els medievalistes son el 13, el 14iel 15. El captol 13 tracta de Peralada a l'poca carolingia, en base a les excavacions realitzades. Peralada constitua una unitat administrativa de l'imperi carolingi, independent del comtat d'Empries, tot i que un mateix comte governes tots dos comtats. Les excavacions de Sant Bartomeu han estt molt importants i han perms el descobriment d'una necrpolis. El captol 14 es refereix a la Peralada deis vescomtes, a partir del testament del comte Pon I d'Empries, que deixa el comtat ais seus dos filis. Hug i Berenguer. Hug va esdevenir comte d'Empries i Berenguer senyor de la vila de Peralada, iniciant la dinastia dels vescomtes de Peralada. Es parla del castell, de la forja, etc. Finalment, el captol 15 est dedicat a Peralada a la Baixa Edat Mitjana. S'inicia a partir de l'incendi que l'any 1285 va patir el castell i la vila durant la campanya de Felip l'Ardit contra Catalunya i es parla de la restaurado posterior de la ciutat. Ning no dupta que les excavacions arqueolgiques i l'estudi dels materials son molt importants fins i tot en les tapes, com l'Edat Mitjana, en la quai ja es conserva documentaci escrita, ja que Tuna i l'altra es complementen i permeten de conixer molt millor el passt de les poblacions, com s'ha pogut comprovar en el cas de Peralada.
JOSEFINA MUTG I VIVES

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona


"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1038

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Josep PERARNAU (coord.), Feliu dVrgell. Bases per al seu estudi. Presentac de Mn. Joan MART, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya; Societat Cultural UrgeHitana, 1999.-239 pp. (Studia, Textus, Subsidia, VIII). Aquesta obra, de pulcra i acurada edici, com sol ser habitual en la coliecci de la Facultat de Teologia de Catalunya, t la virtut d'haver recollit en un mateix volum una srie de materials, heterogenis, amb lafnalitatde disposar d'una manera fcil all mes important en la recerca histrica sobre la figura polmica del bisbe Feliu d'Urgell (fLio 818) i la seva doctrina que coneixem d'una forma genrica, tot i que ben imprecisa, amb el nom d"'Adopcionisme''. L'obra t la funci d'oferir ais estudiosos el material previ per ais treballs que s'endegaren l'any 1999, a la Seu d'Urgell i al Principat d'Andorra, per replantejar, reconsiderar i penso que s aix mateix reivindicar lafigurai la doctrina del bisbe Feliu en la seva exacta interpretado, deugint les lectures que se'n feren per part dels seus perseguidors des de l'entorn de Carlemany i que s'han anat consolidant i afermant fins a presentar-lo com a heretge. L'escaiena del XII centenari del concili d'Aquisgra (799), que segu la petjada d'anteriors a Ratisbona i Roma, el fet que a la capital de l'imperi carolingi hi hagus discutit fermament davant el mateix Carlemany, enfi*ontant-se a Alcui de Yok, aix com la renncia a la seva seu episcopal d'Urgell aquell mateix any, oferien una ocas io optima per convocar unes Jornades d'Estudi especifiques, i comptar com a base de treball previ amb tot el material que, avui per avui, hom disposa sobre el personatge i la seva posici doctrinal. L'obra est estructurada en tres apartats o blocs ben diferenciats. El primer recull aquells fragments d'escrits de Feliu d'Urgell que se salvaren a la seva persecuci implacable, en vida i en mort, desprs de la darrera i definitiva condemna al referit concili dAquisgr del 799. Aquest apartat t l'enorme inters d'haver rebuscat, enmig d'un mar de textos dels seus opositors, all que podem considerar que eren fragments escrits directament pel bisbe urgellenc, copiats enmig de les obres deis seus detractors i que, per tant, eren base de l'acusaci. Aix, dones, es tracta de textos molt fragmentaris, "com les restes d'un gran naufragi, trossos d'una nau enfonsada en acci de guerra, surant en una mar enemiga", com recorda l'autor-coordinador de l'obra. Per tot i la brevett i la incompletesa s l'nic que hi ha de suposadament directe i original de Feliu, que estaven en el cbldbrQLibellus del 797, i contra el qual desprs Alcu redacta el Contra Felicem Urgellitanum libri septem(51 fragments), i en la carta d'Alcu de York a Elipand de Toledo. El segon grup textual que podem considerar obra feliciana s lLletra ais dergues ifidels d'Urgell, suposadament text sencer i autntic, tot i que s'apunta la possibilitat ben versemblant de ser un text apariat pels "missi" enviats a la Gtia i a la Marca Hispnica Leidrad de Lio, Nefridi de Narbona i Benet d'Aniana per restablir-hi l'ortodoxia i la liturgia romano-carolingia, tal com es projectava en els concilis romans o imperials de la dcada del 790. En tercer Hoc es transcriuen els fragments de fobra d'Agobard de Lio, Adversum dogma Felicis, que reporta 15 fragments ben directes del bisbe Feliu. Tots tres blocs estan perfectament i abundosament anotats, amb notes explicatives o amb textos complementaris que permeten una lectura i interpretado mes aproximada de Fobra feliciana. La segona part del llibre recull dos textos classics, coneguts, per no sempre a l'abast, dedicats a estudiar Feliu. El primer s el text sencer de Lluis Nicolau d'01wer,Fd, bisbe d'Urgell (segle Vili), que fou publicat a Barcelona, per la llibreria l'Aven, el 1910, i que tant influ en els estudiosos de l'poca i del tema durant la primera meitat del segle XX, i que representa el primer intent critic i rigores d'aproximar-se amb voluntat renovadora a la figura i obra de Feliu. En notes de peu de plana s'han reproduit els textos classics d'acord amb les
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1039

edicions critiques mes recents, ja sigui deis "Monumenta G.H." o del "Corpus Christianorum". L'altre treball reproduit s una part del cap. Ill de la Catalunya Carolingia, I, El domini carolingi a Catalunya (pp. 123-181), ditt per l'IEC sota la cura de Jaume Sobrequs, el 1986, per aquest motiu no s'hi afegeixen modifcacions, llevat la de comenar de beli la numeraci de les notes de peu de plana. Es tracta d'un classic, que tracta tot l'afer en el marc de la intervenci carolingia en la pre-Catalunya a cabali dels segles VIII-IX, i vincula el problema heretic a la corrent predominant a l'esglsia visigtico-toledana sota domini islamic i presidida per Elipand. En darrer terme, el tercer bloc "Butllet bibliografe" el coordinador de l'obra reedita un treball aparegut a "Arxius de Textos Catalans Antics", XVI (1997), sota el ttol "Feliu d'Urgell: Fonts per al seu estudi i bibliografa deis darrers seixanta anys", on es fa una presentado, valorado global i valorado selectiva de les diferents aportacions algunes marginals i per aix mateix t encara mes valor aquesta part de les fonts historiques i contempornies (sobretot Alcu i Elipand) a mes del que s'ha escrit i opint sobre la qesti feliciana desde la Guerra Civilfinsal moment de la primera edici, el 1997; hom hi destaca el fet bviament negatiu de no haver-se trobat ni identificat durant aquests seixanta anys cap text nou de Feliu, ans al contrari ha servit per questionar la hi^oibcdi Disputatio Felicis cum sarraceno. A mes, el panorama bibliografe permet adonar-se que no existeix cap estudi serios del pensament de Feliu en eli mateix, ni que sigui limitt a les escadusseres fonts que avui per avui coneixem a travs de les obres polmiques d'Alcu i d'Agobard. Tampoc es palesa cap intent de reconstruir la mateixafgurade Feliu, al que tothom qualifca de persona intitllable, per que, a mes, uns el fan simple ajudant o coMaborador d'Elipand, altres n'exalcen la seva vala teolgica, i encara uns tercers el consideren una persona voluble. Hom hi ressalta la bibliografa tendent a reforar 1'actuado directa de Carlemany en tot l'afer de Feliu, aix com la intervenci de Bent d'Aniana, capdavanter en la lluita antiadopcionista i reforador del paper del monaquisme benedicti, tant dintre de l'Imperi carolingi com desprs, en els territoris de la Marca Hispnica. Una addenda al treball precedent acaba de posar al dia bibliografa i fonts; especialment en aquest darrer punt es destaquen els fragments del Concili Provincial de Toledo del 684, ditt per Vicent Castell i Maiques, a travs dels quals es pot veure una mica mes de claror sobre 1'origen de les posicions doctrinis aferrissadament controvertides al cap d'un segle, tant a Toledo com a Urgell. Completa l'obra una cronologia (revisada en l'edici de les actes del Simposi) sobre el bisbe Feliu i la seva poca. Quedava a disposici dels congressistes i per a estudis posteriors un material de primera qualitat, la trascendencia del qual, per als origens de Catalunya, i la seva vinculado al mon carolingi i a la tradici romano-franca i benedictina s totalment fora de dubte.
PRIM BERTRN I ROIG

Universitat de Barcelona Aurelio PRETEL MARN, La consolidacin de una oligarqua (Linajes de Albacete a finales de la Baja Edad Media), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 2001, 193 pp. El prolifco historiador manchego Aurelio Pretel Marn nos ofrece en este libro una nueva aportacin a la tarea de la reconstruccin de la evolucin de las relaciones de poder en el territorio del antiguo marquesado de Villena, a laque desde hace ya bastante tiempo viene
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1040

RESEAS BIBLIOGRFICAS

dedicando su actividad investigadora. Y en esta ocasin se centra en el estudio del grupo gobernante de Albacete a fines de la Edad Media, cuando este ncleo de poblacin, que en origen haba sido una aldea dependiente de Chinchilla, ya haba alcanzado la autonoma jurisdiccional, gracias al privilegio de villazgo que le concedi el marqus de Villena, Alfonso de Aragn, en 1375. Tomando como principal fuente de informacin unos libros de cuentas del concejo de Albacete correspondientes a diversos aos del siglo XV y principios del XVI, Pretel Marn se esfuerza por identificar de forma pormenorizada a los individuos y familias que desempearon los oficios de gobierno en esta villa durante el siglo XV y primeras dcadas del siglo XVI, a la vez que trata de caracterizarlos desde el punto de vista de su procedencia social. Y consigue detectar algunas interesantes peculiaridades del grupo gobernante de esta modesta villa manchega a fines del Medievo, que, segn l, fueron en gran medida resultado de su tarda consolidacin como concejo autnomo. Entre dichas peculiaridades habra que destacar la ausencia de hidalgos entre las personas que all desempearon oficios de gobierno local, que, a tenor de lo que se afirma en algunas partes del libro, parece que fue total en los primeros momentos, aunque, teniendo en cuenta lo que se dice en otros momentos, se ira atenuando con el paso del tiempo, en especial conforme avanz el siglo XVI. En efecto, aunque el autor llama la atencin reiteradamente sobre la marginacin de los hidalgos en Albacete, y la pone en relacin con la que tambin sufrieron en Chinchilla, donde se les obligaba a contribuir como pecheros si deseaban participar en los rganos de gobierno local, ms adelante llega a admitir que tambin en Albacete, en fechas ms tardas que en otros ncleos de su entorno, se llegaron a plantear conflictos entre pecheros e hidalgos en torno al control de los oficios pblicos. Y, ms an, en una ocasin llega a sostener de forma expresa que en esta villa se termin consolidando un grupo oligrquico compuesto por hidalgos y pecheros ricos, al tiempo que, ms adelante, hace referencia a un sistema de reparto de oficios por mitades entre hidalgos y pecheros, que al parecer se aplic a mediados del siglo XVI. Dejando a un lado, no obstante, estas pequeas contradicciones, de la lectura de la obra de Pretel Marn se puede extraer la firme conclusin de que el grupo gobernante de Albacete en el siglo XV y a comienzos del siglo XVI estuvo constituido preferentemente por pecheros. Y este hecho confiere a la estructura sociopolitica de esta villa una notable singularidad, en particular si se compara con la vigente en las grandes ciudades del realengo, e incluso en otros ncleos urbanos que tambin formaron parte del marquesado de Villena, como, por ejemplo, Almansa y Helln, donde fueron frecuentes las tensiones entre hidalgos y pecheros a fines del Medievo. Por todo lo cual, dado que siempre que nos referimos a las oligarquas urbanas de la Castilla bajomedieval tendemos habitualmente a pensar en grupos nobles, resulta enriquecedora la lectura de obras como la presente, que demuestran que tambin existieron oligarquas constituidas mayoritariamente, o incluso de forma exclusiva, por pecheros. Para valorar el verdadero alcance de esta constatacin, se ha de reconocer, no obstante, que este tipo de "oligarquas" slo se dieron en ncleos urbanos de rango poltico secundario, en los que, adems, las personas que desempeaban los oficios de gobierno local no lo hacan a ttulo vitalicio sino que se deban renovar por norma todos los aos. Y, por tanto, cabra preguntarse si tiene sentido aplicar el mismo trmino de "oligarqua" para referirse al grupo gobernante de ncleos de caractersticas tan dispares como, por ejemplo, Albacete y Sevilla. Probablemente no, pero sta es una cuestin que no podemos entrar aqu a dilucidar, y sobre la que Pretel Marn no se detiene tampoco mucho a reflexionar.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

^041

En la identificacin de las familias que con ms frecuencia accedieron al desempeo de oficios de gobierno en Albacete slo se echa a faltar un mayor detalle en la reconstruccin de su perfil socioeconmico, que permitiese percibir hasta qu punto se diferenciaban del resto de la poblacin por su riqueza o fuentes de ingresos. Con frecuencia en el texto se sugiere que dichas diferencias existan, pero apenas se proporcionan datos concretos que permitan comprobar en qu se sustanciaban. Por contraste, los pormenores de la vida poltica son analizados con mayor detenimiento, dndose cuenta con detalle de la evolucin de las rivalidades entre individuos y familias. Y desde esta perspectiva ofrecen un particular inters las pginas dedicadas a referir los principales sucesos en que se tradujo en Albacete y otros lugares de su entorno el estallido de la revuelta comunera en 1520.
MXIMO DiAGO H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Martn D E RiQUER, Caballeros medievales y sus armas, Madrid, Instituto Universitario "General Gutirrez Mellado", Universidad Nacional de Educacin a Distancia, 1999. 308 pp. Caballeros medievales y sus armas rene, debidamente reelaborados, ampliados y actualizados en cuanto a la bibliografa, diecisiete estudios del profesor Martn de Riquer relativos a la vida militar en la Edad Media. Publicados entre principios de la dcada de los sesenta y la de los noventa, algunos de ellos, aqu traducidos, haban sido redactados originariamente en cataln. Slo en alguna ocasin sus ttulos han sufrido variacin, y, teniendo siempre 'por base y porfinalidadla historia literaria medieval', constituyen una inmejorable muestra tanto de la incansable actividad del autor como de su no menos pertinaz inters acerca 'de la actuacin de caballeros andantes rigurosamente histricos, de justas deportivas, de combates individuales y de guerras privadas entre nobles enemistados y en banderas y parcialidades, de los graves problemas que suscitaba el rescate de prisioneros y del armamento que vestan los militares y de algunos aspectos de la herldica, que en cierto modo forma parte del atuendo militad (p. 13). Precedidos de un breve prlogo que pone someramente en antecedentes al lector sobre las cartas de batalla, los oficiales de armas, el rescate de prisioneros y las armas y armaduras de los caballeros conciso hilo conductor del contenido de los estudios aqu recopilados, el libro se ocupa en primer lugar de 'El arte de la guerra en Eiximenis y el conde de Denia', aproximacin a la doctrina militar expuesta por el franciscano en el Doz del Chresti relacionada con su destinatario, don Alfonso de Aragn, conde de Ribagorza y de Denia y primer condestable de Castilla. Siguen, luego, varios estudios sobre las vicisitudes, reales, de caballeros concretos. 'El caballero Franc Desvalls' atiende a los lances caballerescos de ste y publica la correspondencia relativa a su desafo con Joan de Boixadors, con quien se enfrent en la Ceuta portuguesa. Tras interesarse por las 'Andanzas del caballero borgon Jacques de Lalaing por los reinos de Espaa y la empresa del brazalete' y documentar histricamente hechos y personajes de su Livre des faits, se relatan las aventuras y desventuras de 'El caballero Bernt de Vilarig', y en particular la frustrada batalla de este valenciano con el castellano Gmez de Figueroa en la Granada nazar, y se presta luego atencin, editando seis cartas cruzadas entre
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1042

RESEAS BffiLIOGRFICAS

ellos, a 'La batalla a ultranza entre Joo de Almada y Menant de Beaumonf, desafo lanzado por el portugus despus de que Jean de Beaumont, padre del navarro, abandonase lasflasde Pedro de Portugal y se pusiese al servicio de Juan II durante la guerra civil catalana. Acompaado de la edicin de siete cartas conservadas, 'Gracin de Arazuri y don Joan de Cardona: un litigio sobre rescate de prisioneros en 1468* sigue los pormenores de la reclamacin presentada por este otro navarro que, tambin durante la guerra civil catalana, pretenda haber hecho prisionero al noble cataln, y 'Batalla entre dos castellanos en el Born de Barcelona en el ao 1469', enmarcado en el mismo conflicto blico, se refiere a una batalla presidida por Juan de Lorena habida entre dos castellanos que estaban a su servicio. Traspasados al terreno de laficcinliteraria, 'El episodio barcelons del Jehan de Saintr' muestra el gran realismo con el que Antoine de La Sale fue capaz de reconstruir el ambiente caballeresco barcelons, y 'El juego de la tabla redonda' caracteriza esta actividad ldica. En 'La fecha del Ronsasvals y del Rollan a Saragossa segn el armamento', el anlisis que el autor tilda de 'arqueolgico' del armamento permite sostener que el origen de los dos poemas provenzales puede retrotraerse al siglo XII, y en 'El armamento en el Roman de Troie y en la Historia trayana' se comparan ambos textos para alcanzar un mayor conocimiento del armamento medieval castellano. En una lnea semejante, con'El haubert francs y la loriga castellana' se demuestra que ambos trminos designaban una misma cosa, mientras que'Las armas en el VictoriaV permite ilustrar la evolucin habida en el armamento europeo entre finales del siglo XIV y mediados del XV. Por ltimo, y ya en el mbito de la herldica, la recopilacin culmina con 'La herldica y los trovadores', donde se examinan las posibilidades de investigacin que ofrece la ntima relacin existente entre aqulla y los cantares de gesta y la lrica trovadoresca; 'Guillem de Mediona en la batalla de Portopf confirma, a partir del famoso mural del siglo XIII ilustrativo de la batalla procedente del palacio Aguilar de la calle Monteada de Barcelona, la identidad del caballero que combati en ella al lado de Guillem de Monteada; 'La herldica en el Libro del conoscimiento y el problema de su datacin' permite afinar la fecha de composicin de la obra gracias al anlisis de los elementos herldicos que recoge; y 'Un libro fantasma de mossn Diego de Valera' demuestra que la atribucin al caballero castellano de una obra de blasonamientos de linajes catalanes, ya documentada afinalesdel Cuatrocientos, no slo es falsa sino que arranca de osadas deducciones realizadas, ya, en aquel entonces. Ni que decir tiene que este libro, que se suma a tantos otros del profesor Riquer, no puede sino convertirse en punto ineludible para cualquiera que se interese por los Caballeros medievales y sus armas, no slo por el hecho de concentrar y facilitar el acceso a una parte nfima, sin duda de la obra dispersa del estudioso, sino tambin por el valor aadido que supone reeditar los textos habiendo revisado y actualizado su contenido, esfuerzo meritorio que obviamente es muy de agradecer.
ROSER S A L I C R I L L U C H

Instituci Mila i Fontanals, CSIC. Barcelona Mara Dolores ROJAS VACA, Un registro notarial de Jerez de la Frontera (Lope Martnez, 1392). Prlogo: Jos Bono Huerta, Barcelona, Fundacin Magtritense del Notariado, 1998. 297 pp.+ilustr. (Acta Notariorum Hispaniae, 5).

"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

^O^^

Esta obra constituye el volumen nmero cinco de la coleccin Acta Notariorum Hispaniae y consiste en la edicin y estudio diplomtico del protocolo del notario de Jerez de la Frontera, Lope Martnez, del ao 1392. La autora de esta edicin es la Dra. Mara Dolores Rojas Vaca, Profesora de Paleografa y Diplomtica de la Universidad de Cdiz, experta en trabajos sobre el notariado, lo cual ya es una garanta de trabajo bien hecho. El protocolo notarial de Lope Martnez es el primero de los conservados en Jerez de la Frontera, el ms vetusto de todos los andaluces y, con los protocolos de Agreda, uno de los ms antiguos que se conservan del reino de Castilla. ste y otros protocolos conservados demuestran que, por lo menos, algunos notarios castellanos respetaron las disposiciones legales de Alfonso X el Sabio, tanto en lo referente a la formacin de los registros notariales como a la custodia y transmisin de los mismos. Explica la editora en la Introduccin a la obra que, aun cuando no han llegado hasta nosotros registros castellanos del siglo XIII, existen pruebas documentales suficientes que permiten afirmar su existencia. Y ello tanto en fechas inmediatamente posteriores a la aparicin de las normas que los regulan como en momentos coetneos y precedentes. Es decir que los notarios tenan sus protocolos y a ellos apelaban cuando eran requeridos por jueces, alcaldes o particulares. El protocolo de Lope Martnez comprende los otorgamientos autorizados por el notario jerezano entre los meses de enero a septiembre de 1392. Dicho protocolo se halla bastante deteriorado. Adems de estar incompleto, los bordes primitivos de las pginas no se han conservado, habiendo desaparecido tambin los mrgenes y las palabras iniciales y finales de los renglones, as como las oraciones que encabezan y cierran los rectos y vueltos de los folios. Por otra parte, la decoloracin de la tinta hace prcticamente imposible leer determinados fragmentos. Pese a estas dificultades, en atencin a su antigedad y a su importancia para el conocimiento de la prctica documental de los notarios en la Castilla del Trescientos, la Dra. Mara Dolores Rojas ha llevado a cabo la transcripcin ntegra y la edicin crtica del protocolo del notario Lope Martnez. Pero, adems, la edicin de este texto, que ocupa las pginas 100-244, va precedida de un estudio, constituido por dos captulos. En uno de ellos se trata de la institucin notarial en Jerez de la Frontera afinesdel siglo XIV y comienzos del XV (su estructura y funciones, nmero y nombramientos, formacin, etc.). En el otro captulo se analizan las caractersticas codicolgicas del registro, as como la tipologa documental que aparece en l: lo que ms abunda son los testamentos y codicilos, apoderamientos y compraventas. En cambio, son mucho ms escasos los arrendamientos, censos, reconocimiento de deudas, pago y quitamiento, tomas de posesin y atestaciones. Aparte de su importancia desde el punto de vista paleogrfico y diplomtico, esta edicin tiene gran inters histrico ya que permite estudiar la sociedad, la economa, la vida cotidiana y las costumbres de la ciudad de Jerez de la Frontera afinesdel siglo XIV. Nuestra opinin es que la transcipcin y edicin se han realizado con gran rigor, cuidado y pulcritud. La obra se enriquece con unos ilustrativos cuadros, una relacin bibliogrfica y unos tiles ndices onomstico, toponmico y de cargos, oficios y dignidades. Felicitamos a la autora por esa edicin y deseamos que la coleccin Acta Notariorum Hispaniae se vea acrecentada con la publicacin de otros nmeros tan interesantes como ste.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona

"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1044

RESEAS BIBLIOGRFICAS

Aldo A. SETTIA, Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale, Roma, Viella, 1999. 445 pp. El Prof. Settia, conocido especialista sobre los castillos y el habitat, ha reunido en este volumen doce artculos sobre este tema, adems de las presentaciones e introducciones del volumen y de cada una de sus partes. En la primera presentacin, titulada "Incastellamento...nozze d'argento", comenta los trabajos de los primeros historiadores italianos que, como l mismo, dedicaron su atencin, de un modo sistemtico, al estudio de los castillos en relacin con la red de poblacin y de poder a partir de 1973. El tema tuvo un gran xito a partir de la publicacin por parte de Pierre Toubert de su obra sobre el incastellamento en la zona del Lazio. En la introduccin: "I castelli medievali come problema storiografico", comenta las dificultades de interpretacin de la palabra castillo, que encontramos en las fuentes, que responde a realidades muy diversas, en parte debido al largusimo periodo cronolgico que abarca la Edad Media. Recuerda que en los primeros siglos medievales, el poder se cifraba en el nmero de castillos que se posean, antes de que la ciudad recuperara su papel vertebrador, pero incluso despus los castillos continuaron durante siglos organizando la poblacin rstica en lo que el autor llama relacin dialctica de prepotencia y sumisin, de rebelin y de concesin en la que seala que triunfaron las comunidades. Recuerda tambin que el estudio de los castillos alcanza gran nmero de aspectos, el del asentamiento, el tcnico-arquitectnico, arqueolgico y artstico, el poltico, el jurdico-institucional y tambin el cultural y etnogrfico, pues no se puede olvidar al mundo de los trovadores ni al de las leyendas. Seala que en Italia los castillos surgieron con distintos objetivos: en el norte para proteger a los centros habitados contra las incursiones de sarracenos y hngaros, mientras que en la zona centro-meridional nacieron en localidades desiertas para organizar la repoblacin del territorio a iniciativa de algn seor. No todas las fortalezas sobrevivieron de manera que del mismo modo que se produjo un "incastellamento" vino despus un "descastellamento". La parte primera del libro, titulada "L'impronta sul territorio" comprende tres artculos. En " ' Villam circa castrum restringere": migrazione di villaggi sulla collina torinese", el autor seala que, aunque en esa comarca actualmente las poblaciones se encuentran situadas en lo alto de una colina junto al castillo o sus restos y la iglesia, originalmente las casas y la parroquia se encontraban algo alejadas del castillo; del s. XII al XVI fue habitual que los habitantes se reagrupasen en torno al castillo, donde tambin se desplaz la iglesia, quedando la primitiva como adjunta al cementerio. En un primer momento fueron los seores quienes tuvieron inters en tener la poblacin agrupada para protegerla y explotarla mejor; en un segundo momento la reagrupacin se debi a razones de seguridad. En "Strade e castelli: insediamenti, sicurezza, 'strategia'" comenta una opinin aceptada bastante tiempo por la historiografa italiana segn la cual el objetivo de los castillos era proteger una va o percibir impuestos de paso; el autor demuestra que la edificacin de castillos no obedeca a ningn plan porque no hubo una autoridad fuerte capaz de disear tal poltica, fue el miedo a los invasores hngaros u otros lo que llev a la construccin de castillos. En algunos lugares coinciden efectivamente castillo y va importante, pero junto a ellos hay lugares a los que protegen, aunque es cierto que esos castillos aprovechan su situacin para exigir peajes; seala que la frecuencia de cambios en los recorridos de los caminos habra dificultado la construccin de castillos con el objetivo de proteger y explotar una determinada va, aunque es cierto que hay algn caso claro de construccin de un castillo para usufructuar un peaje. Indica que en los pasos de los puertos de montaa ms estratgicos no hay castillos, en cambio sola haber establecimientos religiosos que acogan a los viandantes.
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1045

El ltimo trabajo incluido en la primera parte es "Mercati rurali tra Alpi e Appennino", donde el autor demuestra que no se puede hablar de economa cerrada en esa poca. Las noticias, aunque escasas, permiten apreciar la existencia de mercados ya en el siglo VIII y su crecimiento en los siglos IX y X. Seala que los titulares de la concesin eran obispos, monasterios, captulos catedralicios y algunos seores laicos; los intercambios se realizaron bsicamente entre montaa y llano, aunque a travs de la red viaria y de los ros y lagos tambin conectaban con localidades ms alejadas, como Venecia, por donde les llegaban productos lejanos, como el aceite, el pescado salado y la pimienta; otras mercancas habituales eran sal, vino, metales, caballos, mulas, grano, pescado y productos elaborados. Los lugares de celebracin eran prados, riberas de ros etc., algunos mercados estaban ligados a castillos, mientras que a veces se celebraban en lugares que ya tenan otros atractivos, como reliquias veneradas. La segunda parte del libro, titulada "I rapporti con la citt" contiene cuatro artculos, adems de una "Premessa". El primero de los trabajos incluidos es "Le fortezze", donde estudia los casos de ciudades con castillo de origen romano pero sin murallas, como Ancona. Puesto que las murallas eran de construccin y mantenimiento costoso y necesitaban bastante gente para defenderlas, se prefiri defender el recinto ms reducido de un castillo, aunque con el espacio suficiente para que se refugiase en l toda la poblacin. Algunas ciudades tenan ese castillo en su interior, en otras se encontraba fuera y la poblacin se hallaba al pie. Seala que los godos convirtieron en castillos algunos edificios romanos no militares como el anfiteatro de Spoleto, la tumba de Adriano en Roma (el futuro Castel S. Angelo) y tambin otros militares, como torres de puertas de murallas. A fines del dominio carolingio la inseguridad aconsej cercar de nuevo los ncleos habitados y tambin iglesias, catedrales o monasterios carentes de proteccin, como por ejemplo, la baslica de San Pedro de Roma. El autor seala tambin que tanto en poca del dominio de pueblos germnicos como posteriormente, los castillos dentro de la ciudad tuvieron frecuentemente una misin ms de dominio sobre los ciudadanos que de proteccin. En "Un castello a Torino", el autor comenta la publicacin del catlogo de una exposicin sobre las excavaciones efectuadas en ese castillo a fines del s. XIX y del libro de cuentas de su construccin en 1317-1320 y seala que dicho castillo fue edificado un siglo antes de lo que se crea. El autor se pregunta si se edific en favor o en contra de la ciudad y ms bien se inclina por la segunda hiptesis; precisa, adems, aspectos de la historia de diversas puertas y palacios de la ciudad, como la puerta Fibellona y un palacio de Guillermo VII de Monferrato, que no sera tal. En "La funzione poleogenetica" estudia la jerarqua de los ncleos habitados en el norte de Italia, de la aldea a la ciudad. Seala que los castillos en la Italia septentrional fueron en la alta Edad Media aldeas fortificadas, slo a partir del siglo XII la poblacin civil fue desalojada y un seor entr en posesin de todo el recinto, introduciendo en l cambios importantes, de modo que, en el siglo XIV, un castillo era ya una residencia seorial. Se ocupa de la formacin de los burgos, los centros habitados no amurallados y sigue el caso de Monza, que siendo "vicus" o "locus" en el s. IX, fue dotada de castillo en el s. X, mientras que en el s. XI aparece ya un "burgus", extensin del ncleo habitado fuera del recinto del castillo, que a fines de la Edad Media adquiri un estatuto casi urbano; segn el autor, este modelo de desarrollo fue muy habitual en la Italia septentrional, aunque en el siglo XII se crearon o reconstruyeron castillos previendo ya un burgo al lado. El ltimo trabajo incluido en esta segunda parte es "Dalla 'villa Carpana' alia citt di Carpi": A propsito de la publicacin del catastro de Carpi del 1472 y de un aas de la
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1046

RESEAS BIBLIOGRFICAS

misma ciudad, dentro del proyecto "Atlas des villes europennes", el autor busca los precedentes antiguos de esa ciudad, que tradicionalmente se haba credo de fundacin del Renacimiento. Sus orgenes fueron una "villa Carpanna" que aparece ya en el siglo IX, que despus cont con un castillo y ms adelante con un burgo, entre los siglos XI y XII; sin embargo, por la estructura actual, aparecen tres burgos, algunos de los cuales seran de fundacin seorial. La tercera parte del libro, que lleva por ttulo "I castelli nella realt regionale", comprende cuatro artculos, precedidos por una breve "Premessa". El primero es "Il primo incastellamento nella Bergamasca". El autor comenta el caso de las murallas de Bergamo, que se crean desaparecidas a causa de la toma de la ciudad en 894 por el emperador alemn Arnulfo de Carintia y que, en cambio, persistieron. Seala que la inseguridad interna entre los siglos IX y X oblig a la construccin de fortalezas, antes de las invasiones hngaras, junto a villas preexistentes. Adjunta en apndice un repertorio de dichos castillos con la fecha de la primera mencin, fuente, emplazamiento y naturaleza del lugar (vicus, curtis) y detentor. En "Le terre dei Canossa" el autor indica que su propsito no es estudiar el plan poltico seguido por los Canossa en la construccin o adquisicin de castillos, desde que Adalberto Attone, a mediados del siglo X, puso las bases de la fortuna de la familia, sino estudiar los aspectos tcnicos y constructivos de dichos castillos en los siglos X-XI; de todos modos seala que con los castillos procuraron controlar las vas de agua ms importantes y los pasos del Apenino. Comenta su situacin, generalmente en elevaciones naturales o artificiales, pero tambin en el llano, dotados en ese caso con foso; su extensin y su relacin con el poblamiento rural: con incluso cuatro calles de casas dentro del castillo, aunque pronto la necesidad de espacio oblig a construir en el exterior, junto al castillo. Todos esos castillos sufrieron transformaciones a lo largo de su existencia, por lo que no puede reconocerse la construccin primitiva en los que se han conservado. Otros desaparecieron porque cayeron por vetustez o porque fueron destruidos ex profeso, como Canossa, arrasada por un ejrcito comunal de Reggio en 1255. Era el final de un dominio que haba quedado superado por la corriente histrica, que haba dado el predominio a las ciudades. En "La diocesi di Trento", analiza la estabilidad, el dinamismo o los eventuales retrasos en la poblacin de esa zona, anlisis que se ve dificultado por la escasez de documentos anteriores a los s. XII-XIII. Seala que slo un estudio arqueolgico de los castillos puede determinar si el "incastellamento" se produjo aqu con retraso, igualmente es difcil aclarar si hubo un incremento demogrfico anterior al s. XII, poca en que se llam a campesinos germnicos para roturar bosques y pastos. Los ncleos urbanos se multiplicaron, pero tambin desaparecieron algunos, segn la tradicin popular por la peste, incendios, aluviones o deslizamientos o tambin por el traslado de poblacin de la montaa al llano. Una caracterstica de esta zona es, segn el autor, la separacin del castillo y del ncleo habitado, con pocas excepciones. Se refiere tambin a la cuestin del habitat concentrado o disperso, pues en esa zona, como en Catalua, son frecuentes los "mansi". El ltimo artculo de esta parte es "La Lunigiana", donde el autor estudia el incastellamento en esa regin situada entre Toscana y Liguria. Comenta un caso de pro to incastellamento, el del castillo de Aulla, poco anterior al 884, que ms que castillo era un rea fortificada, en la cual haba una iglesia, un hospital y casas, perteneciente al marqus Adalberto de Toscana y situada estratgicamente en la va Francigena. Estudia otros castillos, especialmente los del obispo de Luni, que eran slo dos en el s. X, entre sus 21 posesiones, mientras que en 1185 eran 20 entre 34; seala que el aumento de castillos en el s. XII ocasion disputas entre el obispo de Luni y algunos seores, como los Obertenghi. En esos castillos se
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

10^7

estableci poblacin procedente de las villas, estimulada con franquicias, aunque en algn caso los trasladados volvieron al lugar de origen por considerar su nueva residencia, en lo alto, demasiado incmoda y consiguieron una fortificacin ms prxima a su villa. El autor considera inadecuada calificar estos fenmenos de revolucin castellana, porque la revolucin result permanente, ya que se cre y se destruy la estructura del habitat de forma continuada. Cierra el volumen un ltimo artculo "Castelli, popolamenti e guerra" que es el nico integrante de la parte cuarta, que cuenta tambin con una "Premessa". Se trata de una sntesis de alta divulgacin, sin notas, con orientacin bibliogrfica, en la que el autor aprovecha su gran conocimiento de las fuentes italianas altomedievales. Seala que la proliferacin de castillos no slo modific el habitat, que se hizo ms concentrado, sino tambin el modo de combatir desde el Bajo Imperio y durante toda la Edad Media; las batallas en campo abierto se hicieron raras y los asedios numerosos. El autor examina el fenmeno en toda la pennsula italiana desde los antecedentes remotos hasta el s. IX y despus, con ms detalle, el incastellamento, a partir de ese siglo. Es una poca en la que aparecen numerosos enemigos externos, sarracenos, normandos, hngaros, y tambin disensiones internas; precisamente estas ltimas habran precipitado el incastellamento, puesto que en las regiones ms atacadas por los sarracenos, como la costa del Sur, la Liguria y el Piemonte occidental, el incastellamento apareci con un cierto retraso. En su difusin influyeron tambin otros factores como el deseo de los propietarios de lugares de ofrecer seguridad a sus pobladores para que no marcharan a otro lugar. Describe la realidad material, muy primitiva de esos primeros castillos, las caractersticas del castillo-villa, los progresos tcnicos y,finalmente,completa el cuadro con los procedimientos de guerra a travs de las crnicas. Es un libro bien escrito y claro, que cuenta con una completa bibliografa e ndice de nombres de persona y lugar.
MARA TERESA FERRER MALLOL

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona De stratafrancigena.Studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo, Anuario del Centro di Studi Romei. Damos noticia de esta revista, dedicada al tema de las peregrinaciones, cuya redaccin se encuentra radicada en la Baslica de San Miniato al Monte (Florencia). Nos ha llegado el volumen VII/1 (1999), que ofrece un editorial en el cual se celebra el xito del programa europeo "La via Francigena. Una strada europea nell'Italia del medioevo", pero lamenta una derivacin demasiado turstica de dicha ruta. Ofrece, dentro de la seccin "Contributi", los siguientes artculos: Giorgio Massola, "Bononio: 'Abbas Monacorum Peregrinorum'", que estudia la vida de este santo abad benedictino, peregrino a Tierra Santa, que rigi los monasterios de San Michele di Lucedio, en el Piemonte y de San Michele di Marturi, en Toscana, alrededor del ao mil, a travs de la "Vita et miracula" de autor annimo conservado en el primer monasterio; Paola Novara, "Appunti sulle croci viarie romagnole", estudia las cruces virias de Ravenna a travs de las fuentes y tambin los restos conservados en museos, de las que se ofrecen fotografas, y seala como se han relacionado con la peregrinacin; Fabrizio Vanni, "I valichi per Roma. Alti e bassi della dimensione unitaria dell'Occidente cristiano visti attraverso il ruolo dei passi alpini occidentali per Longobardi e Franchi", estudia la importancia de los pasos de Susa y de Aosta, donde hubo enclaves francos
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1048

RESEAS BIBLIOGRFICAS

antes de la conquista de la Italia longobarda por los francos; en la divisin del Imperio para sus hijos, Carlomagno procur asegurar a los tres la entrada y salida de Italia de manera que los tres territorios gozaban de un paso; el autor cree que este objetivo explica cmo se hizo la divisin; Alessio Salvini, '"L'antica e dritta strada.. .per andare in Lombardia e di l da'monti'. La scoperta di una via lastricata sulle colline fiorentine tra Bagno a Ripoli sull'Amo", describe los restos de esta via que encontr, que llevaba a Roma e incluye un plano con el recorrido indicado y fotografas tanto del lugar donde haba el puente para pasar el Arno com del enlosado de la via. La seccin "Documenti" ofrece un nico trabajo de Mino Marchetti, "Gli spedali lungo il tratto senese della via Francigena", que estudia una visita apostlica del 1575, en la que se describen un buen nmero de hospitales de la regin de Siena y de la misma ciudad; publica los fragmentos que interesan. La seccin "Spigolature" cuenta con los siguientes trabajos: Renata Stopani, "La via Francigena e il racconto delle origini del vescovado senese", utiliza el relato imaginativo del cronista Villani, segn el cual la dicesis de Siena se obtuvo gracias a la peticin hecha por una hostalera de Siena a un cardenal legado que, de paso hacia Roma desde Francia, fue tratado muy amablemente en su hostal, para destacar la importancia que para el crecimiento de Siena tuvo la via Francigena tanto gracias, primero, a la atencin a los peregrinos y viajeros, y al cambio de moneda, como despus al comercio que se vea facilitado por esa via que pasaba por la ciudad; Mario Ascheri, "In margine a un libro sulla via Francigena", hace un comentario extenso de la obra de R. Stopani sobre la via Francigena, mientras que Giorgina Pezza Trname, "Una strada per l'Europa: la Postumia", comenta una exposicin sobre dicha via y la publicacin de su catlogo. Cierra el volumen una seccin de recensiones.
MARA TERESA FERRER MALLOL

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Luis SUREZ FERNNDEZ, Claves histricas en el reinado de Fernando e Isabel, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998. 315 pp. ("Clave Historial", 8). El libro del conocido historiador y acadmico incluye once trabajos, todos menos uno sin notas y slo con una breve bibliografa al final, algunos reproducen artculos, ponencias etc., mientras que otros son refundiciones de artculos, caso en el que indicar cules son los artculos refundidos. En el primero. El proceso de la unidad espaola, apunta que los Reyes Catlicos construyeron "una comunidad de reinos, cada uno de los cuales conserva sus propias leyes, su justicia peculiar y sus instituciones para administrarse. El modelo no fue proporcionado por la Corona de Castilla, cuya tendencia unificadora borraba las distinciones entre los reinos, sino por la que oficialmente se llamaba, desde el siglo XIV, Corona de Aragn" y seala que los mecanismos de unidad residan en el trono. Destaca entre las innovaciones, la creacin de los Consejos, la estructuracin de la nobleza, la unidad religiosa. Estudiando los precedentes de estas innovaciones en la poca Trastmara en Castilla apunta alguna idea sorprendente como que "Espaa era concebida como un mbito de legitimidad regido solidariamente por varios reyes", idea en la que no hubieran estado de acuerdo los reyes afectados. Parece que tal idea procede de Rodrigo Snchez de Arvalo que en su "Suma de la Poltica" dio a la palabra monarqua dos acepciones "la menor que significa cmo el rey gobierna en solitario, y la mayor que se refiere a Espaa entera. Era pues una Monarqua antes
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1049

de que los Reyes Catlicos la construyesen". Toda la historia del siglo XIV y XV peninsular es interpretada en clave de esa unidad. En En torno al pacto de los Toros de Guisando, que reproduce el artculo publicado en Hispnia, pero desproveyndolo de las notas, sigue la biografa de Isabel la Catlica en medio de las luchas civiles en Castilla y defiende los derechos de la princesa a la sucesin y su actuacin en este asunto asegurando que no se proclam reina mientras vivi su hermano y que solo aspiraba a que fuera reconocido su derecho a la sucesin, en detrimento de la hija del rey, Juana. La reina parece que efectivamente tuvo dos hijos adulterinos, pero no se ha probado tal cosa de Juana aunque los contemporneos pensaban que tambin lo era. Sin embargo, el motivo alegado para el desheredamiento de Juana fue la ilegitimidad del matrimonio, sin las dispensas debidas, de Enrique IV, para no deshonrar al rey. Analiza toda la negociacin que llev a la proclamacin de Isabel como heredera. Ev Aparece el hombre, trabajo indito, el autor sigue los acontecimientos despus de Guisando; los proyectos matrimoniales portugueses del marqus de Villena para la princesa, y la inclinacin de sta por el matrimonio con el infante Fernando, hijo de Juan II de Aragn, con el que, escapando de Ocaa, se cas en 1469. Comenta como, a la muerte del rey Enrique, Isabel fue proclamada reina, cosa que supuso una guerra con Portugal; sigue la suerte de Juana y traza una semblanza de la reina tan laudatoria que parece hagiogrfica. Tambin son ensalzadas todas las virtudes de Fernando y el autor desmiente que fuera maquiavlico. En La Monarqua de los Reyes Catlicos, donde refunde una ponencia de un simposium sobre la monarqua (1996) y el artculo "Fundamentos del rgimen unitario de los Reyes Catlicos" (Cuadernos hispanoamericanos, 1969), traza una panormica general del reinado, buscando los orgenes de sus rasgos constitutivos en el periodo anterior, con una visin muy particular de los resultados de la unin que fue, dice "una victoria de la Corona de Aragn, que pudo imponer de este modo su criterio poltico y con l, tambin, el modelo que desde mediados del siglo XIV estaba dando buenos resultados", una victoria de Juan II s, pero no de sus sbditos. Aunque ms adelante reconoce que el predominio poltico bascul decisivamente en benefcio de Castilla "generando la conciencia errnea de que fuese ella la que obtuviera las principales ventajas de la unin. Sucede lo contrario: esta unin, planeada y ejecutada desde los reinos orientales permitira la recuperacin de Catalua, postrada desde haca un siglo y la consolidacin del gran espacio mediterrneo occidental..." Tampoco no parece fundamentada la opinin de que la recuperacin de Catalua se hubiera beneficiado de la unin con Castilla y tampoco no estaba postrada desde haca un siglo, sino slo desde la guerra contra Juan II. Analiza el ejercicio conjunto del poder por parte del rey y la reina y la formulacin de este pacto, aunque el rey obtuvo delegacin de poderes por parte de la reina en Castilla; comenta la tendencia a la centralizacin y la creacin de grandes organismos. Consejo de las Hermandades, de la Inquisicin, de Castilla y de Aragn, creado en 1494. Comenta el ejercicio del poder dentro del marco jurdico establecido, que fue ordenado y ampliado, especialmente en Castilla, donde la codificacin estaba poco desarrollada. Se ocupa tambin de las relaciones con la nobleza y concluye que la Monarqua espaola surge a fines del siglo XV como primera forma de estado. La frontera Vasco Navarra, es una fusin de tres artculos "Fernando el Catlico y Leonor de Navarra (Homenaje a S. Mox, II), "Las relaciones de la Corona con el Pas Vasco a finales del siglo XV" (ponencia del congreso sobre San Ignacio de Loyola) y "El marco histrico de Iigo Lpez de Loyola y su educacin cortesana" (1994); es una sntesis en paralelo de los acontecimientos en el Pas Vasco bajo soberana de Castilla y la crisis de Navarra despus de la muerte del Prncipe de Viana; analiza las pugnas por la declaracin de
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1050

RESEAS BIBLIOGRFICAS

heredero del reino de Navarra entre la infanta Blanca y la infanta Leonor, hijas ambas de Juan II, que continuaba reinando en Navarra. La pronta desaparicin de la infanta Blanca, asesinada al parecer, permiti que la infanta Leonor, casada con el conde de Foix y apoyada por Francia, se viera reconocida como heredera. El conflicto sucesorio result complicado por la guerra de bandos entre beamonteses y agramonteses y por las aspiraciones castellanas, puesto que la infanta Blanca haba designado como heredero a su exesposo Enrique IV de Castilla, quien al mismo tiempo tambin haba sido nombrado seor por los catalanes sublevados contra Juan II. El peligro de la intervencin francesa en Navarra se cerna sobre el problema sucesorio, intervencin que Fernando el Catlico quera evitar. La invasin francesa del Roselln en 1474 y la cuestin navarra acabaron provocando la guerra con Francia. Por lo que respecta al Pas Vasco, seala su posicin favorable a la princesa Isabel, despus reina, en los tensos aos de la definicin de la sucesin en Castilla, el respeto de los reyes a los usos y costumbres vascos y las luchas de banderas nobiliarias para acabar presentando el mbito en el que naci y se educ Ignacio de Loyola. En El Principado de Asturias e Isabel, estudia los orgenes del Principado, creado por Enrique II como ttulo y patrimonio para su primognito. Recuerda que la princesa Isabel exigi ser investida como princesa de Asturias y por tanto heredera del trono despus de la muerte de su hermano Alfonso (1468). El principado se mostr fiel a la princesa en el conflicto sucesorio y tambin despus de su proclamacin como reina. Ms adelante fue cedido al prncipe Juan. Durante muchos aos estuvo bajo la directa administracin regia, gracias a la cual se fortalecieron las estructuras administrativas y se fren la expansin de grandes seoros como el de los Quiones. En el trabajo titulado Andaluca^ seala entre las actuaciones emprendidas en poca de los Reyes Catlicos la regulacin del mercado del trigo, a causa de las distorsiones creadas por la fuerte demanda de exportacin, que provocaba frecuentes desabastecimientos en Andaluca. Se impuso la licencia de saca, se cre una albndiga o depsito de grano para el consumo y se centraliz la exportacin. Seala que en el comercio con Costa de Marfil y Gambia se impuso a las expediciones comerciales la obligacin de pagar un rescate. A partir de la paz con Portugal de 1479 quedaron prohibidos los viajes al sur del Cabo Bojador y la pesca en el banco sahariano, monopolio de los portugueses. Los reyes se ocuparon de la pacificacin interna de Andaluca y de asegurar la autoridad real. Respetaron y apoyaron la preponderancia nobiliaria aunque recuperaron para el realengo algunas localidades clave, como Cdiz y Gibraltar. En el plano econmico, se dio gran importancia al comercio, por ello se protegi la ganadera lanar y la Mesta, aunque perjudicaba a la agricultura. Adems de la lana, los dems productos importantes de exportacin eran tambin materias primas: cuero, hierro, trigo. Cita adems el jabn, la fruta en conserva o seca, el vino de Jerez, el arroz, el aceite y la pesca. Recuerda, finalmente, el empeo en la eliminacin de los no cristianos y la persecucin de los conversos que practicasen ritos de sus antiguas religiones por medio de la Inquisicin, que cre una atmsfera de terror. Poltica mediterrnea es una refudicin, sin notas, de "Poltica mediterrnea de los Reyes Catlicos", ponencia presentada en Sevilla en un congreso no especificado, "Las relaciones de los Reyes Catlicos con Egipto" ("En la Espaa medieval", 1981), y "Granada en el mbito de la poltica internacional" ("Seis lecciones sobre la guerra de Granada", 1988). Recuerda que el modelo de unin de Castilla con la Corona de Aragn fue el de unin personal a travs del monarca, sistema vigente en la misma Corona de Aragn entre sus distintos estados y seala que esa unin determin un mayor compromiso de Castilla en los asuntos del Mediterrneo. El auge del Imperio otomano oblig a estrechar alianzas con la Orden del
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1051

Hospital de San Juan de Jerusaln y con el sultn de Babilonia, que tambin era enemigo de los turcos, as como con los estados italianos. Ante el peligro de ataques martimos, se procur la defensa de las costas, tanto en la Pennsula e islas adyacentes como en Sicilia y Cerdea, Malta etc. y la formacin de una flota capaz de defender el occidente mediterrneo. A esa poltica defensiva frente a los turcos pertenece tambin la conquista de algunos enclaves en la costa del Magreb: Melilla, la isla de Djerba. La unin de Castilla y de la Corona de Aragn oblig a cambiar la tradicional alianza castellana con Francia, ya que era enemiga de la Corona de Aragn e intent apoderarse de Npoles, reino sobre el que Fernando el Catlico tena aspiraciones; hubo que mantener, pues, una guerra con este pas entre 1494 y 1497 en la que Francia result derrotada. Conseguida la paz, se llev a cabo una campaa contra los turcos, que supuso la recuperacin de algunos territorios griegos. Ms tarde, desde 1508, comenz otra ofensiva en el norte de Africa para apoderarse de ms plazas en la costa de Tremecn. La poltica con Portugal y Flandes refunde diversos artculos "La declaracin de guerra a Francia en 1494" ("Revista de la Universidad de Oviedo", 1963), "Las relaciones de los Reyes Catlicos con la casa de Habsburgo ("Verlag fur Geschichte und Politik", Viena, 1993) y "Situacin internacional en torno a 1494" (Congreso sobre el tratado de Tordesillas, 1995); el autor analiza la poltica de buena vecindad que se busc con Portugal, a fm de contar con fronteras seguras por ese lado; se delimitaron los derechos de ambas partes en frica y se proyectaron alianzas matrimoniales. Se inaugur una poltica de amistad con la casa de Austria a causa del matrimonio de Maximiliano de Habsburgo con la duquesa de Borgoa, seora de Flandes, zona de inters comercial para Castilla. Se plane tambin una doble alianza matrimonial, la del primognito Juan y la de la infanta Juana con los hijos de Maximiliano, Margarita y Felipe respectivamente; el fallecimiento del heredero Juan poco despus de la boda dej esa alianza sin efecto, mientras que el segundo de los enlaces haba de ser decisivo pues supuso que la mltiple herencia convergiera en las manos de Carlos, el hijo mayor de Juana y de Felipe. Igualmente se refiere a las relaciones con Francia, con la que se firm un tratado (1493) por el que sta devolvi Cerdaa y Roselln con el compromiso de que los Reyes Catlicos no interferiran en los derechos de Carlos VIII a la Corona de Npoles; esta condicin no se cumpli porque el tratado haca salvedad de los derechos del Papa, puesto que el reino de Npoles era feudatario de la Santa Sede. La intervencin de Fernando el Catlico en Italia se hizo a peticin del Papa, que no acept a Carlos VIII como titular del reino de Npoles y vio amenazados los estados pontificios por las tropas francesas, pero reivindic ya entonces sus derechos al trono de Npoles. Como se sabe, las tropas hispnicas consiguieronfinalmentela victoria en ese reino. El mximo religioso es refundicin de tres trabajos: "El mximo religioso" (en "Fernando II de Aragn", 1966), "Religiosidad femenina" (Conferencia inaugural del Congreso sobre Beatriz de Silva, 1993) y "Una cuestin dudosa: el nombramiento de Torquemada como inquisidor general" (Homenaje a Vicens Vives, 1967). El autor comenta el convencimiento de los reyes, especialmente de la reina, que su misin era la de la proteccin de la fe por lo que quiso una comunidad poltica perfecta con unidad de fe; para ello haba que eliminar las creencias distintas; ste sera el mximo religioso, mientras que el mnimo religioso sera la actitud adoptada en Francia; sigue la implantacin de la Inquisicin en Castilla y su extensin a la Corona de Aragn contra los deseos del Papa; su control por la monarqua, sus excesos y la atmsfera de temor, recelo y odio que conllev; recuerda que los inquisidores presionaron fuertemente hasta conseguir la expulsin de los judos en 1492 y que poco despus sigui la de los mudejares de Granada, despus de la revuelta provocada por los excesos proselitistas de Cisneros, y la de todos los mudejares de Castilla en 1502; el autor se refiere, adems, a la
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1052

RESEAS BIBLIOGRFICAS

reforma religiosa, orientada a restablecer la disciplina entre el clero y a promover la vida interior, la oracin etc.; comenta la creacin del patronato sobre las dicesis de nueva creacin y la reforma de los Estudios Generales emprendida por los reyes. El ltimo estudio incluido QS Anlisis del testamento de Isabel la Catlica. Cierra el volumen una bibliografa en la que se nos advierte que el aparato crtico y la bibliografa extensa se encuentran en su obra sobre los Reyes Catlicos; habramos preferido, sin embargo, que en los artculos reproducidos se hubieran mantenido las notas, puesto que ello habra sido ms til para los especialistas, que sern los principales usuarios del libro. Para divulgacin son ms indicados volmenes unitarios y menos complejos que algunos de los trabajos reproducidos.
MARA TERESA FERRER MALLOL

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona

Rosa Mara DE TORO MIRANDA, Coleccin Diplomtica de Santa Catalina de Monte Corbn 1299-1587, Santander, Fundacin Marcelino Botn, 2001. 2 vols. Vol. I, 538 pp. y vol. II, 538 pp. Dentro de la serie de documentacin histrica de Cantabria, que dirige el profesor Jos ngel Garca de Cortzar, Rosa Mara de Toro nos ofrece en esta ocasin la edicin de 432 piezas documentales conservadas en la seccin de Clero del Archivo Histrico Nacional, que proceden del antiguo fondo del monasterio de Santa Catalina de Monte Corbn, ubicado en las proximidades de la ciudad de Santander. Este monasterio Jernimo fue fundado en el ao 1407, y ms adelante, hacia 1418, se le uni el de Santa Marina de Don Ponce, tambin Jernimo y fundado en torno a 1407. De modo que, por consiguiente, la mayor parte de los documentos editados corresponden al siglo XV, y, en menor medida, al siglo XVI, aunque tambin se incluye uno del siglo XIII y diecisiete del siglo XIV. De hecho, aunque la obra se presenta como "coleccin diplomtica", se limita a incluir los documentos conservados en la seccin de pergaminos de Clero del Archivo Histrico Nacional que proceden del fondo del antiguo monasterio de Santa Catalina de Monte Corbn. Pero, aunque sin duda este fondo proporciona el grueso de la documentacin relacionada con esta institucin monstica, otros muchos documentos que guardan directa relacin con la misma se conservan en otros fondos archivsticos, y no han sido aqu incluidos. Su recopilacin, ciertamente, resulta mucho ms laboriosa, y, adems, en ningn momento se puede llegar a tener garantas de haberlos reunido todos, por lo cual, a la hora de planificar la publicacin de colecciones documentales, se tiende, comprensiblemente, a la eleccin de fondos compactos. Pero, aunque la utilidad de estas publicaciones es grande para el investigador, sobre todo si tenemos en cuenta las crecientes dificultades que ofrece la consulta de documentacin original en los archivos, tampoco debemos olvidar que doblemente tiles resultaran las colecciones que reuniesen documentacin dispersa, las cuales, sin embargo, abundan bastante menos en el panorama editorial. La presente coleccin representa una excelente fuente de informacin para el estudio de la historia bajomedieval de la ciudad de Santander y de su entorno, y proporciona un valioso complemento a las ediciones ya disponibles de la documentacin medieval conservada en los archivos municipal y catedralicio. En ella se pueden encontrar, en efecto, mltiples noticias sobre un importante nmero de vecinos de Santander, procedentes de los ms diversos grupos
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1053

sociales, que pueden resultar de utilidad para la realizacin de trabajos de historia social, e incluso de historia poltica, en los que se recurra al uso del mtodo prosopogrfico. Pero, sobre todo, los documentos aqu publicados arrojan luz sobre la estructura socioeconmica del entorno rural ms prximo a la ciudad de Santander, donde se ubicaban la mayora de las propiedades que terminaron constituyendo el patrimonio del monasterio de Santa Catalina de Monte Corbn. Consiguientemente tanto los especialistas en historia urbana como en historia rural del mbito cntabro podrn encontrar en este libro informacin de su inters, pero no slo desde el punto de vista de la historia regional ha de resultar provechosa su utilizacin. Pues, en primer lugar, tambin habr de ser de obligada consulta para los estudiosos de las rdenes monsticas bajomedievales, mxime si tenemos en cuenta que los monasterios de Santa Catalina de Monte Corbn y Santa Marina de Don Ponce pertenecieron a una de las ms singulares rdenes monsticas de la historia castellana, la de San Jernimo, y que, adems, apenas se dispone de ediciones de documentacin de monasterios pertenecientes a esta orden, que alcanz gran desarrollo en el siglo XV. Y, en segundo lugar, otros muchos estudiosos de la historia bajomedieval castellana podrn encontrar tambin en esta obra tiles informaciones de carcter puntual, como puede ser el caso, por ejemplo, de los interesados por la historia de las familias de la alta nobleza castellana, que encontrarn varias noticias relativas a los Mendoza-De la Vega.
MXIMO DiAGo H E R N A N D O

Instituto de Historia, CSIC. Madrid Carlos Manuel VERA YAGE, Territorio y poblacin en Madrid y su Tierra en la Baja Edad Media. La seorializacin del espacio madrileo y la repoblacin concejil "antiseorial" en los siglos XIV a XVI, Madrid, Asociacin Cultural Al-Mudayna, 1999. 157 pp. Vera Yage nos ofrece en esta breve monografa un detallado anlisis de la evolucin del poblamiento en el mbito jurisdiccional de la Tierra de Madrid durante la Baja Edad Media. Y presta especial atencin al estudio de los conflictos en que se vio involucrado el concejo madrileo con los nobles titulares de seoros que lindaban con su espacio jurisdiccional, con motivo de disputas por atraer nuevos pobladores a sus respectivos territorios. Ciertamente una parte importante de los fenmenos de los que aqu se da cuenta ya resultaban bien conocidos para los especialistas en la historia medieval de Madrid, y a algunos de ellos el propio Vera Yage les haba dedicado estudios monogrficos con anterioridad. Son escasas, por tanto, las informaciones autnticamente novedosas que podemos encontrar en este libro, puesto que el autor se ha limitado en gran medida a utilizar las colecciones documentales publicadas y la bibliografa secundaria disponible, pero apenas ha recurrido a la bsqueda de documentacin indita, por ejemplo en los fondos de los archivos de Simancas y de la Chancillera de Valladolid, donde consideramos bastante probable que exista. Pero, en contrapartida, se le ha de reconocer el mrito de haber reunido una importante masa de informaciones dispersas en publicaciones varias, con las que se consigue proporcionarnos una visin global de la evolucin del poblamiento en la Tierra de Madrid en poca bajomedieval, y llamar la atencin sobre algunas de sus principales singularidades. En concreto hay que destacar por su indiscutible originalidad el fenmeno de la fundacin de nuevas entidades de poblacin por parte del concejo madrileo, con el objetivo
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1054

RESEAS BIBLIOGRFICAS

de reforzar su capacidad de control sobre espacios de su mbito jurisdiccional que estaban amenazados por la expansin seorial. La principal fue, sin duda, la de la aldea de San Sebastin de los Reyes, iniciada en 1492 con el objetivo de reforzar el control concejil sobre un espacio amenazado desde el seoro de Alcobendas.Y precisamente fueron en su mayora gentes procedentes de esta villa seorial las que acudieron a avecindarse en esta nueva aldea constituida en torno a la preexistente ermita de San Sebastin, por lo que tuvo lugar entonces entonces un importante trasvase de poblacin desde un lugar de seoro a otro de realengo, que comprensiblemente suscit las iras del seor de Alcobendas, Juan Arias Dvila, quien denunci que toda la operacin haba sido puesta en marcha por el concejo de Madrid con el nico objetivo de perjudicarle. Y no fue sta la nica ocasin en que este noble, perteneciente a una familia de origen segoviano que tambin haba estado representada en el regimiento madrileo durante la segunda mitad del siglo XV, se vio perjudicado por decisiones tomadas por dicho concejo, que provocaron un sensible descenso del nmero de vecinos de alguno de sus seoros, ya que, ms adelante, a comienzos de la dcada de 1530, volvi a denunciar un xodo importante de vecinos desde su villa de Torrejn de Velasco hacia Torrejn de la Calzada, cuando el concejo de Madrid decidi repoblar esta aldea que haca pocas dcadas al parecer haba quedado totalmente despoblada. Un tercer caso, que guarda algunas similitudes con los dos anteriores, del que tambin da cumplida cuenta Vera Yage, es el de la creacin de la aldea de Fuente el Fresno cerca de la frontera con el condado del Real de Manzanares, que acogi pobladores provenientes de los seoros de Cobea y del propio Real de Manzanares. Pero, en esta ocasin, la decisin del concejo madrileo de potenciar esta poblacin no dio lugar a conflictos tan enconados con los poderes seoriales vecinos, porque la mayora de los nuevos pobladores vinieron de otra aldea de la Tierra de Madrid muy prxima, Villanueva, cuya poblacin fue trasvasada en su totalidad al nuevo emplazamiento donde se situaba Fuente el Fresno. Y por esta razn el nuevo ncleo que all termin quedando consolidado pas a conocerse a partir de 1502 con el nombre de Villanueva de Fuente el Fresno. Adems de los tres casos sealados. Vera Yage se refere tambin a algunos otros de menor relevancia, como por ejemplo el de los conflictos planteados entre el seoro de Parla y Madrid por la aldea de Humanejos, que en gran parte se pobl con vecinos de Parla. Y en ms de una ocasin presenta como empresas de repoblacin episodios que no fueron ms all de las habituales asignaciones de tierras para labranza o de dehesas para acogida del ganado de labor, que tanto se prodigaron a lo largo y ancho de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Catlicos, como consecuencia del fuerte incremento demogrfico entonces experimentado por el reino, que propici un decidido avance de las roturaciones. La Tierra de Madrid, en efecto, vivi en el siglo XV una problemtica en muchos aspectos semejante a la que afect a muchos otros concejos de realengo castellanos. Y por tanto, al leer la obra de Vera Yage, entramos en contacto con realidades que ya nos resultaban bien conocidas a travs de monografas dedicadas con anterioridad a otros concejos. Pero, al mismo tiempo, tambin podemos comprobar mediante su lectura que dicha problemtica adopt algunos matices peculiares en este mbito jurisdiccional, entre los que consideramos que habra que destacar el enconamiento del enfrentamiento con los poderes seoriales, y la relevancia que alcanz como argumento central de dicho enfrentamiento el reconocimiento de la libertad de movimientos de todos los vasallos del rey de Castilla, tanto si residan en lugares de realengo como de seoro. Y otra importante conclusin que podemos extraer de la lectura de esta obra es que las modificaciones en la red del poblamiento que tuvieron lugar en la Tierra de Madrid en la
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1055

Baja Edad Media no guardaron relacin directa con procesos de incremento o descenso de la poblacin, puesto que la aparicin o desaparicin de ncleos de poblacin fie simple resultado de procesos de redistribucin de la poblacin existente, que con frecuencia respondieron a motivaciones polticas. MXIMO DiAGO HERNANDO Instituto de Historia, CSIC. Madrid Le vocabulaire des coles des Mendiants au Moyen Age, Actes du IX Colloque du "Comit International du Vocabulaire des Institutions et de la Comunication Intellectuelles au Moyen Age" (CIVICIMA), Porto (Portugal), 11-12 octobre 1996, dits par Maria Cndida PACHECO. Avant-propos par Olga WEIJERS, Brepols, Turnhout Belgique, 1999. 190 pp. El IV Coloquio del CIVICIMA fue organizado por la Dra. Maria Cndida Pacheco, Profesora del Gabinete de Filosofa Medieval de la Universidad de Porto y se celebr los das 11 y 12 de octubre de 1996 en la sede de la Fundao Eng. Antnio de Almeida de la citada ciudad portuguesa. Mme. Olga Weijers, Secretaria del CIVICIMA, se encarg de la coordinacin general. En el Coloquio se presentaron nueve trabajos. El primero, titulado The Friars and Reading in Public, fue el de Leonard E. Boyle, O.P. (Comissio Leonina). Su autor advierte que la cuestin de la lectura en voz alta en los refectorios y en las escuelas y las seales que se hacan en los textos es algo que debe ser tenido muy en cuenta cuando se trata de las escuelas de frailes y de su vocabulario; Agostinho Figueiredo Frias y Bernardina Fernando da Costa Marques, ambos del Gabinete de Historia Medieval de la Universidad de Porto, en el trabajo Theologia, scientia et ars dans les Sermones de frater Pelagius Parvus Colimbricensis, analizaron el Sermonario del famoso telogo, llamado Pelagio; Jacqueline Hamesse (Institut d'tudes Mdivales de Louvain-la-Neuve), en La terminologie dominicaine a-t-elle eu une influence sur la terminologie cistercienne dans le domaine de la transmission du savoir?, llega a la conclusin que la Orden cistcrciense, a pesar del desarrollo de los estudios en el siglo XIII, no consigui hacer progresar el nivel cultural de sus miembros, ni llegaron a alcanzar la altura de los dominicos; Alfonso Maier (del Dipartimento di Studi Filosofici ed Epistemologici de la Universit degli Studi di Roma "La Sapienza"), en su aportacin Figwre di docenti nelle scuole domenicane dalla Penisola Iberica fra XIII e XIV secoli estudia las escuelas preparatorias para el estudio de la Teologa, las escuelas de rabe y hebreo y se ocupa tambin defigurasde docentes; Michle Mulchahey (Department of History, University of Victoria), present una comunicacin titulada Dominican Educational Vocabulary and the Order's Conceptualization of Studies before 1300. Borrowed Terminology. New Connotations, en la cual analiza el vocabulario educacional de los dominicos as como su conceptualizacin de los estudios antes del 1300. La terminologa corriente no era tan sagrada que no pudiera servir a losfinesde los dominicos; Aires A. Nascimento (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa), en Terminologie du livre dans les sources documentaires portugaises mdivales: fragments d'un discours incomplet, estudia la terminologa del libro en las fuentes documentales portuguesas medievales, la cual ni es rica ni tpica, sino fragmentaria y no parece haberse desarrollado de forma sistemtica ni orgnica. No todos los monasterios contaron con un Scriptorium y los artesanos del libro no constituyeron un grupo tan fuerte que necesitara un lenguaje especfico
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

1056

RESEAS BIBLIOGRFICAS

para sus actividades. El libro era un instrumento privilegiado, pero no dominante. Maria Cndida Monteiro Pacheco y Maria Isabel Monteiro Pacheco (Gabinete de Filosofia Medieval, Universidade de Porto) trataron Q Le vocabulaire de l'enseignement dans les "Sermones" d'Antoine de Lisbonne/Padoue. Por una parte, definieron las lneas bsicas de la formacin intelectual de San Antonio y las caractersticas generales de los Sermones; y, por otro, se refirieron a la terminologa de la enseanza, llegando a la conclusin que se dibujaba una relacin profunda entre una espiritualidad y una cientificidad que ser la caracterstica de la escuela franciscana; Manuel Augusto Rodrigues (Arquivo Distrital de Coimbra), demuestra en Raimundus Lullus and his Book "De modo naturali intelligendi "que este libro de Ramn Llull nos ayuda a entender no slo el pensamiento de su autor sino tambin la poca en la que vivi. Sera interesante comparar el citado libro con sus trabajos anteriores y seguir la evolucin de su pensamiento y de su vocabulario; Bert Roest (Universiteit Groningen, Vakgroep Mediaevistiek), en "Scientia" and "Sapientia" in Gilbert of Tournai's "(E) Rudimentum Doctrinae" considera que una lectura atenta de esta obra nos proporciona importante informacin sobre los procedimientos educativos y las tradiciones, pero sobre todo nos muestra la doctrina que ocupa un lugar primordial en el pensamiento de los estudiantes y de los profesores. Gilbert de Tournai distingue entre ciencia humana y ciencia cristiana. La ciencia cristiana se convierte tn sapientia, la ciencia de las cosas verdaderas. Las Conclusiones corrieron a cargo de Jacques Verger, de l'cole Pratique des Hautes tudes, de l'Universit Paris-Nord. Observ, entre otras cosas, que en las comunicaciones, los Dominicos fueron ms estudiados que los Franciscanos, Agustinos y Carmelitas. Por otra parte, sealaba que las principales fuentes utilizadas por los participantes en el Coloquio fueron los captulos provinciales y generales, la literatura pedaggica y los sermones. Como era previsible la mayor parte de las comunicaciones tomaron como problemtica principal la cuestin de la especificidad del vocabulario escolar de los Mendicantes Las Actas de este Coloquio constituyen una aportacin importante de la enseanza medieval: la de las rdenes Mendicantes, hasta entonces poco estudiado. Olga Weijers manifiesta que el programa de investigacin ha concluido, por haberse ya agotado el campo de estudio. Sin embargo, la coleccin tudes sur le vocabulaire intellectuel du Moyen ge se completar con un dcimo volumen, que ser el ltimo y tendr un carcter complementario y de recapitulacin.
JOSEFINA MUTG VIVES

Institucin Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona Ernest ZARAGOZA I PASCUAL, Abaciologi del monestir de Sant Feliu de Guxols (segles X-XIX), Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998. 80 pp. El darrer treball d'Ernest Zaragoza, actualitzaci d'un altre d'anterior del mateix autor (Historia de los abades del monasterio de Sant Feliu de Guxols (S. X-XIX) de 1982), publicat aquest cop en ctala, pretn donar el catleg definitiu dels abats del monestir de Sant Feliu de Guxols entre el segle X i la desaparici de la comunitat de monjos al segle XIX. Incorpora les noticies obtingudes durant les sves investigacions dels darrers quinze any s, aportantuna major concreci sobre les dades biobibliogrfiques de cada abat (naixement, presa d'habit i mort de cadascun d'ells). Bast en un ampli conjunt documentai procdent del vast ventali d'arxius espanyols que custodien documentaci d'aquest monestir, aquest llibre
"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

RESEAS BIBLIOGRFICAS

1057

constituir una eina de treball important pels futurs investigadors no sols dels que es dediquin a la historia eclesistica tout court o del mateix monestir sino tamb per a tots aquells que s'apropin a la historia dels nuclis que formaven els dominis de F abadia benedictina. Malauradament massa institucions eclesiastiques de Catalunya encara estn orfes de treballs d'aquesta mena.
PERE ORTI COST

Universitat de Girona

"Anuario de Estudios Medievales", 32/2 (2002).- ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

FE DE ERRATAS Erratas detectadas en el fascculo anterior del Anuario de Estudios Medievales, es decir el 32/2 (2002): En la Seccin de Reseas Bibliogrficas y, concretamente, en la recensin a la obra de Walter KUer y August Nitschke (eds.), Die Chronik des Saba Malaspina (p. 1023, lnea 22), Donde dice: o en su hijastro Manfredo Debe decir: o en su hijo bastardo Manfredo

Anuario de Estudios Medievales, 33/1 (2003), pp. .-ISSN 0066-5061.

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es