You are on page 1of 3

Address

: H-9 Moon House Danishabad PO BOX BISE, Peshawar. Phone : +92 9 !"#$%%2 &e'' (o. : +92 $$$ 9$$92#) E-*ai' : +*,arian-.ahoo./o* 0a+her1s (a*e : Mir Muha**ad Da+e o2 Bir+h : #+h A3ri', 9"2 Mari+a' S+a+us : Sin4'e (a+iona'i+. : Pa5is+ani (I& (o. : )$% - !2" 66Pass3or+ (o. : A7% ! 66

Mr. Tariq Mahmood


OBJECTIVE: 8o be 3ar+ o2 a d.na*i/ and 3ro4ressi9e or4ani:a+ion, +ha+ o22ers /ha''en4in4 wor5in4 en9iron*en+ where one /an u+i'i:e ener4ies and /o*3e+en/es in a 3osi+i9e dire/+ion and /on+ribu+e +owards o9era'' ob;e/+i9es o2 or4ani:a+ion. I a* wi''in4 +o re'o/a+e an.where in +he 2o''owin4 2ie'ds. I8 < &o*3u+er re'a+ed 3ro2ession. &us+o*er ser9i/e o3era+ions =enera' Ser9i/es Ad*inis+ra+ion. 7o4is+i/s and Ma+eria's Mana4e*en+

ACADEMIC QUALIFICATION. MBA (Master i B!si ess admi istratio " i #ro$ress Session: 2007-2009

&urren+'. doin4 MBA 2ro* IMS >Ins+i+u+e o2 *ana4e*en+ s+udies? uni9ersi+. o2 Peshawar +ha+ o22ers ni4h+ /'asses 2or 3ro2essiona's +o be/o*e e22e/+i9e in a/hie9in4 +he or4ani:a+iona' 4oa's BC% (Ba&he'or i Com#!ter %&ie &e" ( )ears Session: 2003-2007

Ins+i+u+e: De3ar+*en+ o2 &o*3u+er S/ien/e, @ni9ersi+. o2 Peshawar. Ma;ors:Da+abases, Da+a S+ru/+ures, So2+ware En4ineerin4, Da+a &o**uni/a+ion and (e+wor5s. &=PA: $.2<# HSSC Session: 19992001 Ins+i+u+e: Is'a*ia &o''e4e, @ni9ersi+. o2 Peshawar Ma;ors: 0.S/ >Pre-En4ineerin4? Mar5s: )2"< %% SSC Ins+i+u+e: Is'a*ia /o''e4ia+e s/hoo' uni9ersi+. o2 Peshawar. Ma;ors: S/ien/e Mar5s: 6!!<"!% Session: 1997-1999

Page 1 of 3

*E+%ONAL %T+EN,-T%:


E.*E+IENCE

Abi'i+. +o wor5 in a *u'+i-/u'+ura' en9iron*en+, and es+ab'ish har*onious and e22e/+i9e wor5in4 re'a+ionshi3 bo+h wi+hin and ou+side +he or4ani:a+ion. Ada3+ab'e, /ons/ien+ious, a*bi+ious and /an a/Auire new s5i''s Aui/5'.. EB/e''en+ /o**uni/a+ion and 3resen+a+ion s5i''s.

,EO NE/%0 I de#e de t Media Cor#oratio


Cor5ed wi+h =EO (ews 2ro* Ma. s+, 2%%) +o $%+h (o9e*ber, 2%%) asD Mana4e*en+ 8raineeD. Cas res3onsib'e 2or *ain+ainin4 and +roub'e shoo+in4 7A( (e+wor5, *ain+ainin4 di22eren+ so2+ wares owned b. =eo and 3ro9idin4 +e/hni/a' assis+an/e +o o+her s+a22 *e*bers. Cas a'so res3onsib'e 2or +rans*i++in4 2oo+a4es +o Dubai and Eara/hi s+udio 2or broad/as+in4, /ondu/+in4 9ideo /on2eren/in4 and 3re3arin4 *on+h'. re/ord shee+s.

I ter shi# 1ith AmeriCares 2o! datio


Ha9e su//ess2u''. /o*3'e+ed +hree *on+hs in+ernshi3 >0ebruar. s+ ,2%%) +o A3ri' $%+h ,2%%)? wi+h A*eri&ares 2ounda+ion whi/h is an A*eri/an based donor a4en/. and 2unded 2% Fura' Hea'+h &en+ers >FH&s? 3ro;e/+ in ear+hAua5e a22e/+ed areas o2 AGE and (C0P. A*eri&ares Pa5is+an o22i/e was based in Is'a*abad.

Ne1 Is'ami& Mode' s&hoo'


Cor5ed as an in /har4e o2 Ad*ission, EBa*ina+ion, Pro*o+ion and re/ord o22i/e >AEPFO? 2ro* 0ebruar. s+ , 2%%! +o Ganuar. 2%%).

Laser Tra3e' A$e &40 Is'ama5ad.


Ei4h+ *on+hs EB3erien/e as Ad*inis+ra+ion O22i/er wi+h 7a:er 8ra9e' A4en/. Is'a*abad. >0ro* Gune 2%% +i'' A3ri' 2%%2?. Cor5ed as =enera' ad*inis+ra+ion o22i/er, o22i/e 3e++. 3ur/hases, *ain+ainin4 e*3'o.ee1s re/ord and su3er9isin4 ad*inis+ra+ion s+a22 was in/'uded in *. res3onsibi'i+ies.

Com#!ter %6i''s:

Enow'ed4e o2 7A(, s.s+e* +roub'eshoo+in4, *ain+enan/e H o+her su33or+ a/+i9i+ies. Mi/roso2+ Cord, Iisio, EB/e', PowerPoin+, Mi/roso2+ A//ess. In+erne+, E-*ai', Cindows and /o*3u+er ana'.sis.

E7tra C!rri&!'ar A&ti3ities: De5ater EB/e''en+ deba+er in edu/a+iona' /areer.


Eeen *e*ber o2 or4ani:in4 en+er+ain*en+ e9en+s a+ @ni9ersi+..

La $!a$e *ro2i&ie &4: EB/e''en+ /o**and in wri++en and s3o5en En4'ish, @rdu and Pash+o. +e2ere &es
+ia8 9ha'i' Pro4ra* Mana4er A*eri&ares 0ounda+ion. r5ha'i'-a*eri/ares.or4 %4ed Farr!' %aq'ai De3u+. Se/re+ar. &hie2 *inis+er Se/re+aria+ =o9+. o2 (C0P
Page 2 of 3

PhoneJ %$2 -! %6) Cor'd Phone J >+ ?2%$ 2!2 666%

Phone J %9 -92 %)2)

Page 3 of 3