Sie sind auf Seite 1von 4

RBHraCaNacRkkm<úCa

Cati sasna RBHmhakSRt


YYŠZZ

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú
naykdæansvnkmμépÞkñúg
YYYŠZZZ

RkmsIlFm’
sMrab;svnkrépÞkñúg
esckþIepþIm
RksYgesdækic© nighirBaØvtßúecjpSayRkmsIlFm’enH edayGnuelamtammaRta 8 énGnuRkwtüelx 40
GnRk>bk cuHéf¶TI 15 Ex kumÖ³ qñaM 2005 sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþieTAénsvnkmμépÞkñúgenAtambNþasßab½n
RksYg nig shRKassaFarN³ . RkmsIlFm’enHpþl;nUvkarENnaMGMBIeKalkarN_ nigviFannanadl;svnkrépÞkñúg
EdlbMeBjkargarkñúgsßab½nrdæ)alsaFarN³énRBHraCaNacRkkm<úCa . eKalbMNgénRkmsIlFm’KWelIktMekIg
vb,Fm’ sIlFm’ kñúgviC¢aCIv³svnkmμépÞkñúg .
svnkmμépÞkgúñ KWCakarFanaedayÉkraCü nigminlMeGog nigCaskmμPaBBieRKaHeyabl; EdlbegátI eLIg
edIm,IbEnßmtMél nigeFVeI GayRbtibtþki arrbs;GgÁPaBkan;EtRbesIr. svnkmμépÞkñúgCYyGgÁPaBeGaysMercnUv
eKalbMNgrbs;xøÜnedaynaMmknUvGPiRkmEdlmanlkçN³CaRbB½n§ nigCMnaj edIm,IvaytMél nigeFIVeGay
RbesIrnUvkarRKb;RKghaniP½y karRtYtBinitüépÞkñúg nigdMeNIrkarGPi)alkic© .
viC¢aCIv³svnkmμépÞkñúg RtUvkarcaM)ac;nUvRkmsIlFm’ EdlbegáItnUvkareCOCak;elIPaBminlMeGogkñúgkar
RKb;RKghaniP½y karRtYtBinitüépÞkñúg nigdMeNIrkarGPi)alkic© . RkmsIlFm’)anrYmbBa©ÚlnUvsmasPaKsMxan;
BIrbEnßmeTAelIniymn½ysvnkmμépÞkñúgKW ³
1> :eKalkarN_ : Bak;B½n§nwgviC¢aCIv³ nigkarGnuvtþsvnkmμépÞkñúg
2> :viFan : EdlBiBN’naGMBItMrUvkarénbTdæan\riyabfrbs;svnkrépÞkñúg . viFanTaMgenHCaCMnYykñúgkar
Gnuvtþ {eKalkarN_ } nigedIm,IENnaMsvnkrépÞkñúgRbtibtiþ)anRtwmRtUvnUvRkmsIlFm’ .

eKalkarN_
svnkrépÞkñúgRtUvGnuvtþþtameKalkarN_dUcxageRkam³

k¦ PaBsucrit
PaBsucritrbs;svnkrépÞkñúgbegáItnUvkarTukcitþ nigCamUldæanbMerIeGaykareCOCak;elIkarvinicä½yrbs;
svnkr .

x¦ PaBminlMeGog
svnkrépÞkñúgrkSaPaBminlMeGogelIviC¢aCIv³kMritx<s; kñúgkarRbmUl karvaytMél nigraykarN_B½t’man
GMBIskmμPaB b¤dMeNIrkarEdl)anBinitü . svnkrépÞkñúgeFVIkarvaytMély:agRtwmRtUvenARKb;kal³eTs³TaMgGs;
edayBuMKitplRbeyaCn_pÞal;xøÜn nig\T§iBlGñkdéTenAkñúgkarvinicä½yenaHeT .

TMB½rTI 2 én 4
K¦ karsMgat;
svnkrépÞkñúgeKarBtMél nigkmμsiT§iénB½t’manEdl)anTTYl nigminpSBVpSayB½t’manedayKμankar
GnuBaØat elIkElgEtmankatBVkic©kñúgpøÚvc,ab; b¤kñúgviC¢aCIv³kñúgkarpSBVpSayB½t’manenaH .

X¦ smtßPaB
svnkrépÞkñúgeRbIcMeNHdwg CMnaj nigbTBiesaFn_EdlcaM)ac;kñúgkarGnuvtþskmμPaBsvnkmμépÞkñúg .

viFan
k¦ PaBsucrit
svnkrépÞkñúg³
• RtUvGnuvtþkargarrbs;xn Üø edayesμaHRtg; RbugRby½tñ nigTTYlxusRtUvx<s;
• RtUvRbtibtþt i amc,ab; nigpSBVpSayB½tm’ anEdltMrUvedayc,ab; nigviC¢aCIv³
• minRtUvcUlrYmkñúgskmμPaBminRsbc,ab; b¤kgúñ skmμPaBEdlnaMeGayb:HBal;dl;viC¢aCIv³svnkmμ
épÞkgúñ b¤kti yiþ srbs;raCrdæaPi)al
• RtUveKarB nigrYmcMENkkñg ú eKaledARsbc,ab;rbs;raCrdæaPi)al .

x¦ PaBminlMeGog
svnkrépÞkñúg³
• minRtUvcUlrYmkñúgskmμPaB b¤Tn M ak;TnM gEdlGaceFVIeGayb:HBal; b¤EdlKitfaGacb:HBal;dl;
karvaytMélRbkbedayPaBminlMeGogrbs;xÜøn nigGacb:HBal;dl;plRbeyaCn_rbs;raCrdæaPi)al
• minRtUvTTYlykGVEI dlGacb:HBal; b¤EdlKitfaGacb:HBal;dl;karvinc i y½ä tamlkçN³viCa¢ CIv³rbs;xnÜø
• RtUvbgðajral;ehtukarN_Casarvn½þ Edlsvnkrdwgfa RbsinebImn i bgðajenaHeT r)aykarN_sBIþ I
skmμPaBEdlRtUv)anBinitü nigxusBIkarBit .

K¦ karsMgat;
svnkrépÞkñúg³
• RtUvRbugRby½tñkgúñ kareRbIR)as; nigkarBarB½t’man Edl)anTTYlkñgú eBlbMeBjParkic©rbs;xnÜø
• minRtUveRbIR)as;Bt ½ m’ ansMrab;plRbeyaCn_pÞal;xnÜø b¤púÞynwgc,ab; b¤eFVIeGayb:HBal;cMeBaHeKal
neya)ayrbs;raCrdæaPi)al .

TMB½rTI 3 én 4
X¦ smtßPaB
svnkrépÞkñúg³
• RtUveFVIsvnkmμelIskmμPaBNaEdlxøn Ü mancMeNHdwg CMnaj nigbTBiesaFn_c,as;las;
• RtUvGnuvtþkargarsvnkmμépÞkg úñ edayGnuelamtamsþgd; arCaviCa¢ CIv³svnkmμépÞkgúñ EdlecjpSay
edayRksYgesdækci © nighirBaØvtßú
• RtUvbegánI CMnaj RbsiTP§ aB nigKuNPaBénkargarrbs;xnÜø .

ZZZŠYYY

TMB½rTI 4 én 4

Verwandte Interessen