Sie sind auf Seite 1von 2

Gerechtigkeit ist der Garant für Frieden!

Es ist bekannt, welche Gefahren die Zerstörung des Wenn auch sehr spät, ist es als positiver Schritt
ökologischen Gleichgewichts auf der Welt für die zu sehen, dass die türkische Regierung jetzt die
Menschheit mit sich bringt. Insbesondere stellen die kurdische Frage beim Namen nennt und sie in
Kriege auf der Welt – in Mittelasien oder in Kurdistan der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringt. Doch das
- die größten Gefahren und Katastrophen für die allein reicht nicht aus. Die Lösung der kurdischen
Umwelt dar. So lässt der türkische Staat hektarweise Frage kann nur mit dem entsprechenden
Wald auf kurdischem Territorium verbrennen. Das für Verhandlungspartner gelöst werden. Das kurdische
die Menschheit bedeutende und wertvolle Kulturerbe Volk hat mit seiner Kampagne „Herr Abdullah
von Hasankeyf soll mit Staudämmen ertränkt werden. Öcalan ist mein politischer Repräsentant“ mit über
Der fruchtbarste Boden wird vernichtet und die dort 4 Millionen Unterschriften seinen politischen Willen
lebenden Menschen sollen gezwungen werden, ihre und Ansprechpartner der Öffentlichkeit bekannt
Heimat zu verlassen. gegeben.
Das Streben des kurdischen Volkes nach Freiheit, Wir als YEK-KOM (Föderation der kurdischen
Demokratie und Anerkennung ihrer Identität ist Vereine in Deutschland) fordern, den seit 30 Jahren
auch im 21. Jahrhundert bislang unerfüllt. Die anhaltenden Krieg zwischen der kurdischen
Forderung der 40 Millionen Kurdinnen und Kurden Freiheitsbewegung und dem türkischen Staat zu
ist heute aktueller denn je. Für die Errungenschaften stoppen und den Weg frei zu machen für einen
des kurdischen Volkes, deren Wurzeln über zwei ernsthaften Dialog. Der politische Wille, der aus
Jahrhunderte zurückliegen, sind große Opfer den Kommunalwahlen vom 29. März 2009 mit dem
durch den seit über 30 Jahren währenden Krieg in überragenden Erfolg der prokurdischen DTP in der
Kurdistan, in Europa und anderen Orten auf der Welt Türkei (Nord-Kurdistan) hervorging, bietet viele
gebracht worden. Perspektiven und Möglichkeiten für eine Lösung.

Mit Gewalt wurden die Menschen aus ihren Dörfern Wir unterstützen die seit 10 Jahren geführten
vertrieben, ihre Häuser niedergebrannt und ihre Friedens- und Demokratisierungsbemühungen von
Kinder ermordet. Ihre Identität wurde ihnen gestohlen Herrn Abdullah Öcalan und die für den 15. August
und ihre Kultur und Sprache verboten. Man warf sie 2009 zu erwartende Roadmap für den Frieden. Der
in die Gefängnisse, wo sie Folter und Vergewaltigung hieraus entstehenden Pflichten und Verantwortung
ausgesetzt waren; ihre Freiheitsbestrebungen sind wir uns bewusst.
werden bis heute kriminalisiert.
Die Überwindung des gesellschaftlichen Chaos,
Die türkische Regierung, mit der USA und NATO als das die Menschheit durchlebt, ist nur durch den
Bündnispartner und - unterstützt durch europäische gemeinsamen Kampf aller organisierten und
Länder, tötete haltlos und ohne jedwede Grundsätze emanzipierten Völker möglich. Lassen Sie uns
durch spezielle Kriegsmethoden und Kontraguerillas die Freundschaft und die Friedensbemühungen
zehntausende kurdische Zivilisten. Die vom zwischen den Völkern stärken, um eine
türkischen Staat extra legitimierten Einheiten demokratische, ökologische, und gerechtere Welt
des Militärs warfen die sterblichen Überreste in ohne Diskriminierung der Geschlechter, in der sich
Massengräber und säuregefüllten Brunnen. Erst die Menschheit politisch, ökonomisch und kulturell
heute kommen diese Todesbrunnen ans Tageslicht. selbst bestimmen kann, erreichen.

• Hoch lebe die Internationale Solidarität für eine gerechte, friedliche


und umweltgerechte Welt ohne Krieg!
• Schluss mit Rassismus und Diskriminierung!

Medya Volks Haus e.V., August 2009


V.i.S.d.P. Bayram Güdem

Medya Volks Haus e.V. • Kurdisches Kulturzentrum • Web: www.yekkom.com


Zufuhrstr. 17 • 90443 Nürnberg • E-Mail: medya-volks-haus@gmx.de
Adalet Barışın Teminatıdır!

Dünyamızda ekolojik dengelerin bozulduğu, insanlık Bizde Almanya’daki Kürt Federasyonu YEK-KOM olarak
için arz ettiği büyük tehlikeleri belirtmemize gerek yok; 30 yıldır süre gelen Kürt Özgürlük Hareketi ve türk devleti
ancak dünyada, orta doğuda ve kürdistan’da sürdürülen arasındakı savaşın bir an önce durdurulması ve diyaloğun
savaşların doğamıza tahribatı büyük bir felaket geliştirilmesini istemekteyiz. Kuzey Kürdistan’da 29 Mart
düzeyindedir. Bu yetmediği gibi bilinçli olarak türk devlet 2009 yerel seçimlerinde ortaya çıkan siyasi irade, çözüm
güçlerince ormanlarımızın yakıldığı, Kürdistan’ın en verimli için büyük imkan sunmaktadır.
toprakları ve tarihi insanlık mirası olan değerlerimiz,
barajlar sular altında bırakılıp hem insanlar yurtlarından Dünya demokrasi mücadelesinin bir parçası olan Kürt
göçe zorlanmakta hemde doğa tahrip edilmektedir. Özgürlük Hareketinin, yaşadığı çoğrafyadaki sorunlar
karşısındaki duruşu, aldığı tavır ve ödediği bedellerle
21.yy de halen çözülmeyen 40 milyonluk kürt halkının yok sayılan, inkar edilen Kürt Halkı’nın şahsında dünya
kimlik, özgürlük ve demokrasi talepleri tüm sıcaklığı ile mazlum halklarının bir dostu ve müttefiği olduğunu
kendi çözümünü dayatmaktadır. Kökleri ikiyüzyıla dayanan ilkeli duruşu ile kendini kanıtlamıştır. Demokrasi güçleri
ve son 30 yıldır aralıksız düşük yoğunluklu bir savaşın arasındaki ilişki ve dayanışma her zamankinden daha
sonucu kürt halkı Kürdistan’da, Avrupa ve dünyanın her yakıcı ve büyük önem arz eden bir gerçekliktir.
yerinde ağır bedeller ödeyerek bu günlere gelebilmiştir.
Köyleri zorla boşatıldı, evleri yakıldı, çocukları katledildi, Kürt Halkı’nın yirmi beş yıllık özgürlük, demokrasi ve
dilleri ve kültürleri yasaklandı, zindanlarda işkencelere, barış mücadelesi gelinen aşamada türk devletinin, ABD
tecavüzlere maruz bırakıldı, özgürlük talepleri kriminalize ve Avrupa’nın tüm inkar, imha ve kriminalize politikalarına
edilmeye çalışıldı. Türk devleti, ABD, NATO ittifakı ve rağmen yenilmezliğini ve haklılığını ispatladığı gibi, dünya
Avrupa devletlerinin gücünü arkasına alan, hiç bir kural barışı ve orta doğu halklarının demokrasi mücadelesine
tanımayan, özel savaş yöntemleri ile 17 bin kürdistanlı büyük imkan sunmaktadır. Kürt Halkı’nın dört parçadaki
sivil insanımızı faili meçhul cinayetlerle katletmiş toplu özerk kürdistan, özgür kimlik ve özgür önderlik şiarı ile
mezarlara ve kuyulara atmıştır. başlatılan süreç kürtlerin kendi kaderini tayın etme hakkını
her zamankinden daha fazla mümkün kılmaktadır.
Türk devletinin 30 yıllık savaştan sonra yoğun tahribatların
ve ağır bedellerin ödenmesinin ardından çok geçte On yıldır Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’nın
olsa kürt sorununun ismini doğru koyması ve resmi barış ve demokrasi çabalarını saygı ile karşıladığımız
ağızlarda kamu oyuna deklere edilmesini olumlu bir adım gibi, 15 Ağustos 2009’da açıklanması beklenen çözümün
olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ancak sadece yol haritasını destekliyor ve üzerimize düşecek görev ve
bu yetmemektedir. Bizce çözümün muhatabını doğru sorumluluğun bilincindeyiz.
belirlemeden çözümü tartışmak yeni bir çözümsüzlük
sürecini başlatmak demektir. Kürt halkının, dört milyona Dünya insanlığının yaşadığı toplumsal kaostan çıkışı
yakın imza toplayarak „Siyası irademiz Sayın Abdullah örgütlü ve bilinçli halk kitlelerinin mücadelesi sonucu
Öcalan’dır“ beyanı ile, kürtler tarafından muhatap gerçekleşebilir.
sorununun olmadığı kamuoyuna deklere edilmiş
bulunmaktadır.

• Demokratik, ekolojik, adaletli ve cins ayrımcılığının olmadığı, insanın ve


insanlığın kendini gerçekleştirebileceği hakları (siyasi, politik, ekonomik,
kültürel vb.) elde edebilmesi için halklar arası kardeşlik, demokrasi ve barış
mücadelesi birliğini gerçekleştirelim! Savaşsız, adaletli, barışçıl ve temiz bir
dünya için dayanışmaya.
• Irkçılığa ve ayrımcılığa son!

Medya Volks Haus e.V., Ağustos 2009


V.i.S.d.P. Bayram Güdem

Medya Volks Haus e.V. • Kurdisches Kulturzentrum • Web: www.yekkom.com


Zufuhrstr. 17 • 90443 Nürnberg • E-Mail: medya-volks-haus@gmx.de