You are on page 1of 52

Fadil Ekmei

KRIARI U BOSNI 1096/1097


(Ruko i!"

Edi#io$! %&a$u!'(i#)* 9 +i!* (ue ,i'#o( -u.o* 91/90 &o(!a$. !u( O(.e* F(a$'e0

F(a$'u!ko +o!a$!ke 1e2e

KRIARI U BOSNI 1096/1097

Fadil Ekmei

&o(!a$. !u( O(.e* 30040

Rukopis Fadila Ekmeia naslovljen Kriari u Bosni 1096/1097 vi!es"ruko je #animljiv$ %rvo& on se odnosi na period o kojem prosjean Bosana' ni!"a ili vrlo malo #na$ (ru)o& on )ovori o krs"a!kim ra"ovima& us"vari& o prvom krs"a!kom ra"u& o kojem se u is"orio)ra*iji Bosne& vrlo malo #na& !"a i kako se #+ivalo u "o vrijeme$ ,ree& on )ovori o periodu kada je u Bosni vladalo +o)umils"vo& a na njenoj s'eni se pojavljuju Fran'u#i i# juni- krajeva& )dje e se upravo pro!iri"i a #a"im u krvi u)u!i"i pa"arens"vo& vjera i# is"e porodi'e i# koje su i +o)umili$ .naaj rukopisa je upravo u "ome !"o on "re+a i moe da +ude pods"i'aj is"oriarima na ponu "emelji"ije i#uava"i "aj period i prilike u Bosni$ .aslu)a je Fadila Ekmeia !"o je ponovo o"vorio pi"anje is"orije (o+re Bosne$ Faik (i#darevi& /$ sekre"ar asosija'ije$ Sarajevou %ari#u$

0mjes"o pred)ovora$ 5RE6I I7RA8 9A-A 10 povodu knji)e Fadila Ekmeia KR234R2 0 B5672 1096/10978 0 kriarskim ra"ovima pos"oji o+imna li"era"ura i# ra#ni- is"orijski- i#vora$ 9no)i is"oriari i so'iolo#i& korisni'i "i- is"orijski- i#vora& u veini sluajeva podre:ivali su svoje #akljuke posmatrajud ivot sa svog prozora. 2# "o) ra#lo)a& na osnovu is"i- is"orijskipoda"aka& pos"oji mno!"vo ra#lii"i- in"erpre"a'ija$ ,o& naravno& nije ni!"a novo ; "o se moe rei #a in"erpre"a'ije mno)i- veliki- is"orijski- do)a:aja& ali je #ada"ak o#+iljniji- is"oriara i so'iolo)a da& rekons"ruk'ijom do)a:aja& pomo)nu da se *ormulira is"orijska is"ina$ 0 "om po)ledu knji)a Fadila Ekmeia pri+liila se o+jek"ivnoj is"orijskoj *ormula'iji< u#roka& povoda i posljedi'a Kriarsko) ra"a na#naene )odine$ 0 ovoj knji#i marljivo) is"raivaa osvije"ljena je re*lek"orskom pre'i#no!u mar!ru"a prelaska Kriara kro# Bosnu& !"o je najvrijedniji dio ove knji)e$ =o)ika pove#ivanja s"ari- i novi- is"orijski- i#vora o prelasku

Kriara kro# Bosnu& u )ami Ekmeieve in"imne pove#anos"i sa Bosnom& pre"vorila je ovu knji)u u jednu vrs"u -ronike ; !"o ju je oslo+odilo od ni#anja suviinjeni'a& i pri+liilo je i i"ao'ima koji nisu #ain"eresirani samo #a is"orijske poda"ke$ 2pak se moe ka#a"i da& iako nas od %rve kriarske vojne #a oslo+o:enje Kris"ova )ro+a dijeli -iljadu )odina& jo! svi is"orijski i#vori nisu dos"upni& raunjui i >a"ikanske ar-ive u kojima& jo! uvijek& mno)i do)a:aji i# is"orije s"oje pod em+ar)om$ 2pak& i pored "o)a& knji)a Fadila Ekmeia moe da slovi kao re#ul"a" anali#e treeg igraa aha koji& #na se& es"o vi!e vidi od ak"era sami-$ %ose+no je vrijedan napor au"ora da pre'i#ira skup 'iljeva Kriarsko) ra"a& pose+no oni- koji se odnose na Bosnu$ ?edan od "i'iljeva +io je i evan)eli#a'ija "i- divljaka, o emu +i najpre'i#nije poda"ke "re+alo po"rai"i u Rimskim i#vorni'ima& a mi ovdje navodimo samo jedan$ 9e:u"im& "re+a napomenu"i da je malo is"oriara koji su se& u ovoj mjeri& +avili posljedi'ama kriarski- ra"ova na +udue vijekove$ ,ako je odjek lo)ike %rve kriarske vojne +io osnova i #a prisilno pokr!"avanje pripadnika Bosanske 'rkve i#a pedese"i- )odina 1@ vijeka& !"o je Rimska kurija #a+iljeila ovako< Otprilike dvadeset tisua primilo je krst, a ostali tvrdokorni u krivovjerju napustili su zemlju i nali

utoite u Humu kod saveznika nevjernih, epana Vukia osae,!

vojvode

%rvi dio Ekmeieve knji)e o+ra:uje is"orija" Kriarski- ra"ova& kako +i se do+ila osnovna in*orma'ija i ar)umen"a'ija sve)a ono)a !"o su Kriari kasnije radili u Bosni$ 2pak& Rimska 'rkva je dovoljno mudra da +i se upus"ila u "aj veliki podu-va" u kome je ues"vovalo oko 600$000 du!a& +e# veliko) povoda$ 7a!la )a je u posljedi'ama najspek"akularnije) -odoa!a u 6ve"u #emlju i# )odine 106A$ %ovorka se sas"ojala od 7$000 +o)a"i- uesnika i# svi- krajeva 7jemake& na elu sa nad+iskupom 6ie)*rieda i# 9ajn'a i +iskupom /un"-erom i# Bem+er)a$ ,aj skup reli)io#ne #aslijepljenos"i #avr!io se neslavno< o)roman +roj nji- je +io pou+ijan& svo nji-ovo +la)o opljakano od& kako se navodi& muslimanskih pljakaa u %ales"ini i oko nje$ ,ako "i -odoasni'i nisu doivijeli da zajedno sa ristom, #+o) ko)a su krenuli na ovaj riskan"ni pu"& doekaju !ud$:i da$a ili propas" svije"a& pre'i#irano) #a B7$ 9ar" 106@$ ,ako je dakle do!lo do po#iva na vojnu +or+u protiv neprijatelja "oga, 109A$ 7ikada nije u"vr:eno koliko je u "oj Kriarskoj vojni +ilo oni- koji su +ili mo"ivirani vjerskim ra#lo#ima& a koliko oni- koji su se njima prikljuili& da +i po+je)li od "murne i nesi)urne s"varnos"i u kojoj su ivjeli$

%ii 6e'undi Kon"i*$ 9aC$ Dome"arii Rerum memora+ilium& Roma& 1@EA& =i+& > &BB7&

7a kraju& pi"anje smisla ivo"a +ilo je "ada& kao i danas& vrlo ak"uelno pi"anje$ (a +i se ono ra#rije!ilo& i u ona vremena kao i danas ; ljudi su pri+je)avali najeks"remnijim rije!enjima ; ra"om$ 0 vrijeme Kriarske vojne 1 koju svojom knji)om osvje"ljava Fadi? Ekmei8& +esmislenos" ivo"a& pored os"ali- ra#lo)a& premo!ivana je ; or)ani#a'ijom -odoa!a$ .a"o au"oru os"aje u #ada"ku& po!"o je prona!ao #la"nu i'uF&1 da je dopuni i !"o je mo)ue vi!e pri+lii konanoj is"orijskoj is"ini$ ?er& ne "re+a #a+oravi"i da nije samo Kr!ans"vo koris"ilo opros"e )rije-ova da +i se pri#liilo "ogu, +ilo je "o)a i kod dru)i-& pa i muslimanski- pa)ana$ 2 kod nji- je& uni!"avanjem nevjernika osi)uravalo mjes"o u *arak al a*laku $B Knji)a Fadila Ekmeia re#ul"ira kod +osansko) i"ao'a i jednim dopunskim *ak"om< da u "om +osanskom i"ao'u os"ane !"o vi!e Bosne& i da u Bosni os"ane !"o vi!e nji-G ,aj peda)o!ki aspek" knji)e& napros"o se nije mo)ao i#+jei$ 4n"e /R472H$

K(i;a(i u Skla1i:i
Kriari *ran'usko) ju)a& u svom du)om kopnenom mar!u prema 6ve"oj #emlji& u dru)oj e"api& krajem novem+ra 1096& #aus"avili su se na ju)osi"onoj )rani'i njemako) 'ars"va& akvilijske pa"rijar!ije& radi saekivanja #aos"ali-& sa+iranja& )rupisanja& i pre+rojavanja& i vanije od sve)a& radi novo) sna+dijevanja i in*ormisanje o s"anju na ovom dijelu i #emlji preko koje je "re+alo prei$ .a le:ima kriarski- hodoasnika sa !panske )rani'e& ,ulu#a i %rovanse& os"ao je do sada pre:eni pu" preko 1$@00 kilome"ara$ %rvu e"apu sakupljanja u =ionu& prema papinskom po#ivu i# 109@& u Klermonu1& s-va"ili su kao odla#ak na vjersku sveanos" prvo) reda$ ?o! uvijek su +ili u svojoj #emlji& sa odu!evljenjem ispraani od onikoji nisu imali "u sreu& i nisu ispunjavali #a "u priliku uslove u"vr:enim 'rkvenim i 'ivilnim pravilima$ 0 "om vjerskom odu!evljenju sav kr!anski ju) Fran'uske elio je poi u 6ve"u #emlju$ 5sjeali su se kao iza#rani, naoruani uvjerenjem da su u slu+i od+rane samo)
1

1 $

Krs"a!i u Bosni$ 4la-ovom raju$

Kon'il u Klermonu 1Fran'uska8 je odran B7$ 11$ 109@$

Bo)a$ "og je tako htjeo% .a opro!"ajem svi- poinjeni)rije-ova& le+djeli su na "om pu"u& )dje i- smr" vodi ravno u +oanski raj$ Ko krene& nee umrije"i sramno 3ivjee svoj ivo" slavno Ko preivi& +ie mu sve opro!"eno 2 u as"i e ivje"i vjeno ,u prvu e"apu& koja je #a najudaljenije od =iona& +ila ne!"o vi!e od 600 kilome"ara& nisu jo! uvijek sma"rali pravim pu"em #a oslo+o:enje 2susova )ro+a$ Bila je "o neka vrs"a -odoa!a od 'rkve do 'rkve u kojima se vr!ilo punjenje modano) akumula"ora *ana"inom propa)andom pro"iv muslimanski- nevjernika& "uraka& pa)ana i sara#ana$ %ravo odu!evljenje je nas"alo susre"om u =ionu& i kulmina'ijom polaskom prema 2"aliji& u dru)oj e"api& du)oj E00;900 kilome"ara& do 4kvilijske pa"rijar!ije$1 .ao)rnu"i +ijelim o)r"aima sa 'rvenim krievima& predvo:eni sa I$000 pje!aka i 1$B00 sjajno odjeveni- i naoruani- konjenika& i# vi"e!ko) reda plems"va ju)a Fran'uske& Bur)undije& 5vernja& /askonije& /o"ije i %rovanse& a #a kojima je krenulo vi!e od @0$000 kriara -odoasnika$ ,i -odoasni'i& ak i najsla+ije naoruani& nisu #a+oravili& uos"alom& !"o je +ila srednjovjekovna svakodnevni'a& radi svoje sigurnosti, )urnu"i pod man"iju
1

4kvilijska pa"rijar!ija ; "eri"orija koja se "ada pros"irala od )rada 4kvilije u 2"aliji sve do )rani'a njemako) Dars"va u S&lavonia od 'arsatiee 1Rijeke8 pored Drnome*ja& 9e"like& 6amo+ora i >aradina$

#a pas sekiri'u ili du)aki no& a u rukama "olja)e #a od+ranu$ (er na kraju ristova armija tre#a ratnike% 2 "aj du)i pu" preko 4lpa i po#na"i- "alijanski)radova< 9ilana i 4kvilije& iako naporan i u i#vjesnoj nedis'iplini neki- *ana"i#irani- -odoasnika& koji su )ra+ili pu" ispred svi-& +io je praen sa simpa"ijom& ali jo! vi!e korisnim "r)ovakim smislom lokalno) s"anovni!"va& koje je i#nijelo na prola#na mjes"a sve !"o +i mo)lo +i"i od in"eresa hodoasni&ima na ovom du)om pu"u do 6ve"e #emlje$ 4 ni Kris"ova vojska nije !"edila raspoloivi nova' #a do+ro oruje u kojem vide svoj spas& jer i- "amo u 6ve"oj #emlji eka sve +espla"no$ 0 4kvilijiskoj pa"rijar!iji& #emlji "a+orovanja kriara i pro)ramiranja "ree e"ape pu"a& svi"a od 1$B00 vi"e#ova praena pje!adijom !e*a *ran'uski- kriara Rejmuna ,ulu!ko) doekana je sa dos"ojnim prijemom lokalne vlas"ele$ =okalna vlas"ela i sve!"ens"vo se s"avilo na raspola)anje oko or)ani#a'ije doekivanja i smje!a"nja -odoasnika& ali malo podalje od )radova& sa onim is"im "r)ovakim smislom +e# ko)a se ne +i mo)ao ni #amisli"i daljni pu" pred kojim je s"ojala nei#vjesna #ima$ 5ni su "ako:e +ili i#da!ni u pruanju dra)o'ijeni- in*orma'ija o "erenu i si"ua'iji u #emljama nji-ove +udue e"ape& kao i s"radanjima nes"rpljive kriarske armije s poe"ka 1096$ na u)arskoj i vi#an"ijskoj "eri"oriji& koje su im donosili preivjeli kriarski ra"ni'i$ Bio je "o vje!"o smi!ljen )es" domaina kako +i se !"o +re u prija"eljs"vu i s"ra-u oslo+odili ove "e!ko kon"rolisane ljudske mase ija je narav +ila nepredvidljiva$ (ok je prijem +io na visini& vijes"i o kre"anju i sud+ini prvi- kriarski- armija i -odoasnika +io je

s"ra-ovi"o pora#an& oso+i"o oni- koje su se kre"ale i# sjeverne Fran'uske& Bel)ije i 7jemake$ %rije sve)a& alosna sud+ina -odoasnika %e"ra %us"injaka&1 ko)a je o+ian narod drao #a)ovornikom masovni- kriarskipokre"a #apadnoevropske siro"inje prema 6ve"oj #emlji$ %e"ar se poslije povra"ka i# 6ve"e #emlje pojavio u sjevernoj Fran'uskoj krajem 109@& propovijedima o #loins"vu nevjerni- 6elduka na pu"evima -odoasnika prema Kris"u& po #emljama Beria& 5rleana& Jampanje i =orene$ 0 nje)ovoj #emlji %ikardiji #vali su )a 9alim %e"rom$ ) svom dranju i propovijedi imao je neto #oanskog, hipnotisao je svijet oko se#e, koji ga je traio i slijedio, trgajui dlake sa njegova magar&a, uvajui ih kao relikvija. (eo je samo hlje# i vrlo rijetko, uz prisilu, malo ri#e i vina. 0 svemu se pois"ovije"io sa 2susom prema ka#ivanju evan:elis"a$ %rialo se& dok je +io u ?eru#alem i kleao u 6ve"oj /ro+ni'i& da mu se pojavio oso+no Kris" sa rijeima< *ii se +etre, ispravi se. ,ini hra#ro to traim od te#e. "iu s to#om, jer je vrijeme ienja Svetog mjesta i zatite meni odanih. -ajska vrata e #iti otvorena pozvanim i iza#ranim, za vrijeme opasnosti i izazova svih vrsta. .a"im& da je +io nosila' pisma pa"rijar-a 6imeona& B papi u Rimu i #apadnim prievima kojim i- po#iva u pomo ?eru#alemu$ ,e!ko je u"vrdi"i !"a je od ovo)a is"ina a !"a la$ 4li siro"injska masa je vjerovala u "o& jer vi!e nikakvi- ilu#ija nije imala
1

Ka)enmeLer %e"er& .e vrai et ie /au0 sur +ierre 12 3rmite, %ari!& 1EEI$ B 6imeon& %a"riar'-e de ?erusalem$ .ettre au0 /ide4es du 5ord. 2nven"aire des le""res -is"oriMues des Droisades 145=& "om$ 28&%ari!& 1EE1$

u svom +ijednom ivo"u na ovom svije"u$ ,ako je os"alo #apisano prema navodnim svjedo'ima ono)a vremena$ ,ano je da je nje)ov u"i'aj +io veliki& ne samo kod siroma!no) svije"a& ve je imao svoje po#na"e sljed+enike u plemikom sloju& kao /o"ija Be# 2manja1 i nje)ova s"ri'a /o"ija od %oasi& Renoda od Brea& /o*roja Bireja& /o"ija od Brereja& #a"im& 7jama'e 5rela i /o"!alka& koji su u nje)ovo ime o+avljali poslove "amo )dje on nije s"i#ao$ 7e ekajui predvi:eni pola#ak #a 1@ au)us" 1096& %e"ar %us"injak je ve BB mar"a napus"io =orenu& umnoavajui na pu"u svoju *ana"i#iranu siro"injsku kriarsku armiju i ve se 1B aprila na!ao u Kelnu sa /o"ijem Be# 2manja$ 7jima se prikljuuje )rupa 7jem'a vo:eni- kanonikom 'a"-edrale Frumold& #a"im )rupa 6kandinava'a i jedan odred nosaa sikira, vrlo divlji- ljudi pod komandom neko) Ronalda$ %e"ar %us"injak je u Kelna okupio oko se+e 1@$000 -odoasnika& ali i dalje dri propivijedi$ /o"ije Be# 2manja je nes"rpljiv i na kraju se upuuje +e# mase %e"rovi-odoasnika u prav'u u)arske )rani'e sa osmori'om vi"e#ova& koje u)arski kralj Koloman propu!"a& s "im da na pu"u kro# 0)arsku svoje po"re+e +oravka plaaju vlas"i"im sreds"vima$ %e"ar %us"injak i# Kelna !alje svo) )lasnika kralju Kolomanu radi osi)uranja sna+djevanja #a koje se o+ave#uje pla"i"i& a #a"im polovinom aprila napu!"a Keln$ 2s"im pu"em& i#a /au"ija Be# 2manja& upu"ili su se neki >olkmar& sa dvije hiljade -odoasnika& a #a"im /o"!alk& njemaki sveenik sa petnaest hiljada oso+a
/au"ier 6ans 4voir ; /o"ije Be# 2manja$

10

2 na kraju Emi! od =esin)ena& mali )ospodar; +andi"& koji je u ovom +oanskom po-odu vidio svoje oso+ne in"erese& "e sa+rav!i )rupi'u naoruani- plemia i# 7jemake i Fran'uske& sa iskus"vom u svom poslu& ali i ra"u sa 6ara#anima u Jpaniji& nisu na!li +olje rije!enje u *inansiranju svo) pu"a u 6ve"u #emlju od pljake 3idova u uspu"nim evropskim )radiima i selima$ 9e:u"im& svim ovim nes"rpljivim -odoasni'ima ;ra"ni'ima& oslo#odio&ima 6ve"o) mjes"a& +ila je #ajednika misao da nji-ovo pu"ovanje moraju pla"i"i ristove udi&e 3idovi& pa nevjerni'i& pa)ani& -ere"i'i$ 0 "om smislu %e"ar je nosio pismo *ran'uski- 3idova i# =iona& a os"ali su jednos"avno i +e# "o)a "raili ne samo nova'& ne)o i prisilno prekr!"avali pod prije"njom po ivo"$ 7eki uope nisu ni!"a "raili ne)o jednos"avno sve idovsko na svom pu"u uni!"avali$ 4 o "ome nam je os"avio svoju #a+ilje!ku njemaki redovnik;*ra"ar Ekeard< 6a vrijeme putovanja hodoasnika uz gradove -ajne, 7ajne i *unava, #ila je unitavana prljava idovska rasa na svim mjestima gdje je zati&ana, i tako prisiljena sklanjati se u okrilje 8rkve.0 7aravno& da se "o nije #avr!ilo samo na 3idovima& ne)o se pro!irilo i na sve kr!anske #a!"i"nike svoje i "u:e imovine i ivo"a$ 5vim *ana"inim #loin'ima u man"ijama -odoasnika sa krievima na rukavu +ilo je nes-va"ljivo da im se na ovom sve"om pu"u& u ime Bo)a& mo)ao neko supros"avi"i i uskra"i"i sna+djevanje& #+o) e)a su oni prije ovo) polaska rasprodali svu vlas"i"u imovinu$ ,ako
1

11

dema"erijali#"ranim od sve)a& pripadalo im je sada sve "u:e$ 5ni su u supros"avljanju i od+rani svoje imovine vidjeli ljudski e)oi#am i pre#ir pred "ako velikom djelu spasenja 6ve"o) mjes"a$ 2 udei se +ranio'ima svo) ime"ka& i nji-ovom slijepilu !"o ne vide da je do!ao sudnji dan& i da su pred njima nosio'i +oije) maa& sjekli su +e# "runke saaljenja i milos"i$1 4li is"o "ako +ili su i#nena:eni ne samo ovi e)#eku"ori& ne)o i pokre"ai kriarski- po-oda& da se pred nji-ovim maem supros"avio #a!"i"nik sa !"i"em& u)arski kralj Koloman i vi#an"ijski )uverneri na )rani'ama 'ars"va$ Kralj KolomanB nije mo)ao dopus"i"i u svojoj #emlji nas"avak nereda& pljaki& pro)ona s"anovni!"va i u+is"ava& ne)o je is"om mjerom od)ovarao i s"ro)o pro)onio #loin'e +e# o+#ira na nji-ovu misiju$ 6"o"ine *ana"ika na sve"om pu"u os"avilo je svoje ivo"e i u!lo kro# o"vorena vra"a direk"no u raj u 0)arskoj$ 4 oni koji su uspjeli prei 6avu kod Beo)rada u svojoj misiji proienja sumnjiivih krana, heretika i pagana, +ili su kanjavani is"om mjerom od 7ie"e& vojno) )uvernera vi#an"ijsko) 'ars"va& prepu!"ajui i- na milos" i nemilos" svojim plaeni'ima< %eene#ima& Bu)arima& ,ur'ima& Kumanima$ 7a pu"u do Dari)rada& #+o) ues"ali- napada na s"anovni!"vo& nes"alo je ili s"radalo "rinaes" -iljada ove udne %e"rove i /o"ijeve kriarske armije& koja na njemu i nije "raila ni!"a dru)o osim smr"i& od I@$000& koliko je
1

Ekke-ard de 4ure& Hierosol9mita, vol$>$& Re'ueil des Kis"oriens des Droisades& 4'admie de 2 e" B$=$&%ari!& 1906$

5 s"radanju 3idova i dru)i-< 4nonLme de (arms"ad"& Elie#er +ar 7a"-an& Epr"raim +ar ?a'o+ e" 6alamon +ar 6imeon< 8hroni:ues he#rai:ues, %ari!& 19EB$ B =o+e" 9&& ;ode/ro9 de "ouillon, %ari!& 19AI$

napus"ilo 0)arsku& pred #idine Dari)rada s"i)lo je BB$000$ Dars"vo i- je lijepo primilo i smjes"ilo pod #idinama )rada 1& au)us"a 1096$& kon"rolisano 'arskom )ardom& a #a"im u+r#o su pre+aeni na a#ijsko kopno do dolaska pro*esionalni- #apadni- armija$ ,ek polovinom au)us"a is"e )odine& slinim pu"em sa sjevera Fran'uske& Bel)ije i =uksem+ur)a& u# (unav& preko Bea na 0)arsku je#dila je pro*esionalna kriarska armija /od*rida Bulonjsko)& naslijednika Jarlmanja& sa 1$000 konjenika i 7$000 pje!aka$1 7je)ov prela#ak preko 0)arske& kralj Koloman& pouen pred-odnim iskus"vom o suko+ima sa kriarima& uslovio je os"avljanjem "ao'a$ /od*id Bulonjski je morao os"avi"i ro:eno) +ra"a Boduana sa enom /odverB i "ako u rela"ivnom miru prei preko 0)arske$ 5ve kra"ke in*orma'ije i vrlo nepovoljne #a kriare& #+o) veliko) u"i'aja 0)arske i >i#an"ije na lokalnu slavensku vlas"elu& koja se na ovaj ili onaj nain nala#ala u nji-ovom va#alnom poloaju& dakle& u #emljama preko koji- se moralo prei prema Kons"an"inopolju$ >ijes"i su +ile o#+iljno primljene u savje"u komandan"a armije Rejmuna ,ulu!ko) iako su i#vor kriarski pojedin'i& koji su uspjeli +jeks"vom i#+jei odma#du #a poinjene #loine$ 5ni su se& naravno& pres"avljali kao sve"i ljudi i nevine r"ve koje op"uuju i 'jelokupnu od)ovornos" pre+a'uju na 0)arsku i >i#an"iju$ ,ako se u )lavama
1

12

13

D-alandon F$& Histoire de la 1. 8roisade jus:u2a <2ele&tion de ;ode/ro9 de "ouillon, %ari!& 1900N =o+e" 9$ ;ode/ro9 de "ouil#n. Essai de +io)rap-ie an"ile)endaire& %ari!& 19AIN %la"elle 9$& /ode*roL de Bouillon$ B Baudouin de Bouillon i ena mu /odvere 1de ,oeni8$ =.,

%rovansalski- kriara usadila misao o mo)uoj "ajnoj vi#an"ijsko;u)arskoj #avjeri& na !"o je "re+alo +i"i spreman i o+a#riv$ 5+#irom da e "a naj+rojnija kriarska armija i# %rvo) kriarsko) po-oda na ?eru#alem uskoro prei preko Bosne& !"o je predme" ovo) pisanja& i da je #+o) nepos"ojanja na!i- pisani- dokumena"a& os"ala )o"ovo nepo#na"a u na!oj povijes"i& "re+alo +i na ovom mjes"u spomenu"i +ar naj)lavnije ak"ere& koje je oko se+e okupio Rejmund ,ulu!ki$ 5n je na ovaj daleki pu" poveo sve samu eli"u *ran'usko) ju)a& mno)e vrlo iskusne ra"nike i# !panske kriade po#na"e pod imenom rekonkista> 9e:u kojima& %ierre& vi'om"e de Das"illonN %ierre Raimond de Kau"poulN /as"on& vi'om"e de Barn& 5loron e" 9on"pellier& sei)ner de 6ara)osseN /ui**ier de =as"oursN /uil-em de 6a+ranN Raimond de ,urenneN Ram+aud& 'om"e dO5ran)eN Raimond du Fore#N 2soard de /ap$$$)dje svakako "re+a spomenu"i najvaniju oso+u& papino) le)a"a& vjersko) poli"iko) komesara& #a 'jelokupni %rvi kriarski po-oda na ?eru#alem& 4d-emara de 9on"eil$ Je*ovi provansalske %rve kriarske vojne s"i)av!i u akvilijsku pa"rijar!iju imali se pune ruke posla$ ,re+alo je& prije sve)a& prikupi"i sve mo)ue in*orma'ije o s"anju na pros"ranoj "eriri"oriji& kopnene "ree e"ape mar!a& du)e od E00;900 kilome"ara do 6kadra i (raa& sjedi!"a slavensko) kralja i vi#an"ijsko) )uvernera$ %red njima se
1

-e&on:uista Jpanj$ ; ponovno osvajanje& na#iv i# povijes"i %irinejsko) poluo"oka od E$ do 1@$ s"oljea kada su Jpanjol'i i %or"u)al'i ponovo osvojili svoju "eri"oriju od 4rapa 1Ber+era8$

14 sada pruala ne po#na"a #emlja& nas"anjena is"o "ako ne po#na"im narodima& slavensko) porijekla& sa ne po#na"om naravi i je#ikom$ >ijes"i su o sla+o k!enom narodu& pa)anima& arianima& +e# i#)ra:eni- 'rkava i sve"i!"a& sla+im ili nikakvim naseljima& nei#)ra:enim pu"evima i mos"ovima preko rijeka$ 2pak& ni!"a nije nepo#na"o na ovom svije"u$ 5vuda su u mno)o s"arije vrijeme krs"arili nomadi 5rijen"a i "r)ovali s"ari /r'i& pro"iv koji su& sa (unava i 6ave& na nji- pripremali okupa'iju Kel"i& a #a"im pro"iv i jedni- dru)i- #ara"ili i osvojali Rimljani& koje su po"isnuli /o"i& 6laveni& Bu)ari$$$ 6ada se pos"avlja pi"anje& kojim pu"em prei "u nesi)urnu "eri"orijuP (a li& krenu"i rimskim pu"em u# o+alu ?adransko) mora& sa ve po#na"im )radovima& ,arsa"i'e 1Rijeke8& 6i)nia 16enja8& ?adere 1.adra8& 6alona& (u+rovnika i 6kadra na krajnji 'ilj& "ree e"ape ;(ra$ 5vaj pu" im je o+e#+je:ivao djelimino i#)ra:en 'rkveni sis"em i narod sa kojim se mo)lo la-ko spora#umjeva"i la"inskim i "alijanskim je#ikom$ ?edan od ra#lo)a i#+ora ovo)a prav'a +io je !"o su mislili da e "ako +r#o doi u ve#u do vi#an"ijski- pres"avnika kako +i lak!e o+e#+jedili si)urno sna+djevanje mase -odoasnika koja i- je slijedila$ 9e:u"im doekala i- je lokalna in*orma'ija da je )radove nedavno >i#an"ija predala na upravu venesijanskoj repu+li'i& neprija"eljski raspoloenoj prema papinskoj kriadi$ .a"im& da se oko "i- )radova sada vode es"oki ra"ovi i#me:u lokalno) slavensko) s"anovni!"va i la"ina$ 2li& kro# unu"ra!njos" #emlje& kako su savje"ovali i#vjesni po#navao'i prilika i# 4kvilijiske pa"rijar!ije& !"o je

15

u 'jelini podravao papinski le)a" 4demar 9on"ejski&1 koji je prije sve)a vodio +ri)u o -odoasni'ima& 1neka vrs"a paravojne mili'ije8 a koji su pres"avljali veliku veinu& jer se )ovorilo o ?@.@@@ oso+a& svakako sa pre"jerivanjem u 'iljem da se podi)ne +iskupov au"ori"e"$ .apravo& radilo se o pje!a'ima sla+o naoruanim i podijeljeni- u !es" kolona od po ?AB hiljada, predvo:eni- sa s"o"injak iskusni- i +olje naoruani- ra"nika$ 9e:u"im& "re+a ima"i u vidu da je me:u ovim #anesenim avan"uris"ima +io veliki +roj s"ara'a& ena& pa ak i dje'e& koji ne samo da nisu +ili sposo+ni ni #a +ilo kakvu +or+u ne)o su pres"avljali os"alima sme"nju na ovom pu"u$ Be# o+#ira na sve alosne do)a:aje& ne moemo )eneralisa"i& +ilo je me:u njima do+ronamjerni- pojedina'a koji su o"vorenioiju& u!iju i us"a i!li sa po!"enom vjerom i namjerom$ 0 ove prijatelje 1susa ili "oiji narod,$ kako su se u poe"ku #vali& a "ek mno)o kasnije kriari, uvlaila se sve vi!e sumnja u ispravnos" ovo) podu-va"a$ 4 upravo ovdje pred vra"ima 6lavena poeo je ivo" svako #a se+e& umorio se en"u#ija#am i solidarnos"& a mno)i su se ve na pu"u na!li u slu+i dru)i- radi vlas"i"e is-rane& kao "jelesni uvari i moli"elji #a )a#dinu du!u$ .aludo se papin le)a" "rudio odravanju morala davajui ovoj siro"inji najvei #naaj kao doka# o kr!anskoj svijes"i$ %apin le)a" okruen svim vrs"ama klerika od propovjednika do 'rkveni- dos"ojans"venika ; sveenika< +iskupa& proroka& vjeroui"elja& :akona i ar-i:akona&
1

4d-emar =a+aume& Cdhemar de 7onteil, evegue du +u9 D!@BEA !@EFG, =e %uL& 1910$ B H&ompaignons (hesuI ili Hgent 5otreASegneurI.

16 opa"a i opa"i'a& kapelana& donosio je odluke i davao prijedlo)e vojnom !e*u Rejmunu ,ulu!kom& koje su od)ovarale rimoka"olikoj Drkvi$ Ova kriarska vojna mora imati i vjersku misiju evanJeliza&ije na svom putu do oslo#oJenje Svetog mjesta. (er onaj koji stavi kri na svoja prsa, postaje sveenik% 6vi su +ili odu!evljeni poi onim dijelom #emlje& ije je u #a+ludi s"anovni!"vo& "re+alo preves"i na pravi pu" Kris"ove vjere$ 4demar 9on"ejski "rai da -odoasni'i +udu na elu koloneN prvo& on papski le)a" na ma)ar'u& #a"im sveeniki kor& pres"avni'i kr!ansko) naroda pod kriarskim +ajra'ima i kriarskim odorama& a onda pro*esionalna vojska od 1$B00 sjajni- konjanika i I$000 orunika sa krievima na !"i"u$ >ojni !e* Rejmund ,ulu!ki& pri-va"a sve jer se o+ave#ao samom papi da e +i"i u nje)ovoj& "o jes"e +oijoj slu+i i da ovo nije nje)ov oso+ni ra"& ni"i ra" #a +ilo koje) dru)o) ivo) ovjeka& osim Bo)aG

17

5(a.i$a o!l:edi'a 7a ovom mjes"u se pos"avlja pi"anje o"kuda& #a!"o i kako je do!lo do kriarske vojneP ?o! od vremena impera"ora Kons"an"ina& prvo edik"om I1I$ o slo+odama vjerovanja u 2mperiji& a #a"im pod plas"om mira& ujedinjenjem 'rkvene i svje"ovne vlas"i II0$ )odine& pri#navanjem kr!ans"va kao #vanine Rimske vjere& do!lo je do krupni- promjena u njenom do"ada!njem pona!anju$ Kons"an"in preseljava sjedi!"e ujedinjene Rimske imperije u Kons"an"inopolj )$ IB@$& os"avljajui Rim ponti/e0 ma0imus ili !e*u sve!"ens"va& kasnije na#vanom papa& koji od s"ari- rimski- sve"i!"a )radi kr!anske 'rkve$ 6amo E0 )odina poslije velikipro)ona& "j$ IE@$& "a is"a Drkva opona!a svoje mui"elje& poinje pro)oni"i i osu:iva"i na smr" -ere"ike& a sve!"ens"vo ues"vova"i u vlas"i sa is"om sna)om ranije osu:ivane 2mperije$ Drkva i (rava se pri+liavaju& +a#ilike i +iv!e javne #)rade Rima se prepravljaju u 'rkve& sveeniki dvor se mnoi i mije!a u 'ivilno suds"vo& +iskupi ues"vuju u opinskim upravama i si$ 2 kada na kraju

16

opa"a i opa"i'a& kapelana& donosio je odluke i davao prijedlo)e vojnom !e*u Rejmunu ,ulu!kom& koje su od)ovarale rimoka"olikoj Drkvi$ Ova kriarska vojna mora imati i vjersku m4siju evanJeliza&ije na svom putu do oslo#oJenje Svetog mjesta. (er onaj koji stavi kri na svoja prsa, postaje sveenik% 6vi su +ili odu!evljeni poi onim dijelom #emlje& Qije je u #a+ludi s"anovni!"vo& "re+alo preves"i na pravi pu" Kris"ove vjere& 4demar 9on"ejski "rai da -odoasni'i +udu na elu koloneN prvo& on papski le)a" na ma)ar'u& #a"im sveeniki kor& pres"avni'i kr!ansko) naroda pod kriarskim +ajra'ima i kriarskim odorama& a onda pro*esionalna vojska od 1$B00 sjajni- konjanika i I$000 orunika sa krievima na !"i"u$ >ojni !e* Rejmund ,ulu!ki& pri-va"a sve jer se o+ave#ao samom papi da e +i"i u nje)ovoj& "o jes"e +oijoj slu+i i da ovo nije nje)ov oso+ni ra"& ni"i ra" #a +ilo koje) dru)o) ivo) ovjeka& osim Bo)aG

17

5(a.i$a o!l:edi'a
$ $ $ R &
r

7a ovom mjes"u se pos"avlja pi"anje o"kuda& #a!"o i kako je do!lo do kriarske vojneP ?o! od vremena impera"ora Kons"an"ina& prvo edik"om I1I$ o slo+odama vjerovanja u 2mperiji& a #a"im pod plas"om mira& ujedinjenjem 'rkvene i svje"ovne vlas"i II0$ )odine& pri#navanjem kr!ans"va kao #vanine Rimske vjere& do!lo je do krupni- promjena u njenom do"ada!njem pona!anju$ Kons"an"in preseljava sjedi!"e ujedinjene Rimske imperije u Kons"an"inopolj )$ IB@$& os"avljajui Rim ponti/e0 ma0imus ili !e*u sve!"ens"va& kasnije na#vanom papa& koji od s"ari- rimski- sve"i!"a )radi kr!anske 'rkve$ 6amo E0 )odina poslije velikipro)ona& "j$ IE@$& "a is"a Drkva opona!a svoje mui"elje& poinje pro)oni"i i osu:iva"i na smr" -ere"ike& a sve!"ens"vo ues"vova"i u vlas"i sa is"om sna)om ranije osu:ivane 2mperije$ Drkva i (rava se pri+liavaju& +a#ilike i +iv!e javne #)rade Rima se prepravljaju u 'rkve& sveeniki dvor se mnoi i mije!a u 'ivilno suds"vo& +iskupi ues"vuju u opinskim upravama i si$ 2 kada na kraju

1E

poli"ika vlas" 2mperije +iva skr!ena& i kada su od nje svi odus"ali& Drkva u "oj "e!koj i mranoj epo-i preivljava i ues"vuje svim sna)ama da sauva 2mperiju u svom nasle:u$ ,ako se ona jednom uspev!i na )lavu preva#i:ene 2mperije nije vi!e dala s"res"i& ni"i mo)la oslo+odi"i& sada vjerske& imperijalne nos"al)ije$ 0 "om po)ledu Rimska 'rkva na!la je svo) pravo) pres"avnika u papi /r)ura >22 1107I;10E@8$ >e )odine 107@& o+javljuje *i&tatus papea, mis"inos" papins"va u dvadese" pe" "aaka& )dje ne is"ie samo sve"os" oso+e pape& nasljednika sve"o) %e"ra& ne)o i nje)ovo vr-ovni!"vo nad svim prinevima& #emaljskim i du-ovnim i nje)ovo pravo smenjivanja neposlu!ni-N svi kr!ani su podre:eni papi& koji dri i#+ornu vlas" i vr-ovno suds"vo$ .a+ranjuje enid+u sve!"ens"va& i nji-ovo pos"avljanje od s"rane laika& !"o naila#i na o"por kod Fran'u#a& a oso+i"o 7jema'a Kenrija 2>& koji sinodom njemaki- +iskupa smjenjuje papu i pos"avlja Klemen"a 222$ %apa /r)ur >22 od)ovara ekskomuna'ijom Kenrija 2>$ i odu#imanjem kraljevske krune$ Kenri 2> 10EA$ #au#ima Rim& a papa +jei u 6alerme na ju) 2"alije 7ormandima Ro+er"a /uiskarda 1101@;10E@8& )dje umire$ .a vrijeme svoji- prvi- )odina vladanja rimskom Drkvom mno)o se #au#imao svojim planovima pokre"anja kriarske vojne kojom +i oso+no upravljao& s 'iljem& navodno)& oslo#oJenja vizantijske imperije od 'uraka i tako ujedinio kranski svijet. 2s"o "ako +io je opsjednu" reokupa'ijom 6ve"e /ro+ni'e u ?eru#alemu$ 4li sve ovo& #+o) ni#a kon"raver#ija nije urodilo plodom& mada je odravao prija"eljske ve#e sa impera"orom 9i-ajlom >22 (ukom 11071;107E8$

19 9oramo #na"i da se u "o vrijeme upravo i#la#ilo i# mrano) srenje) s"oljea& i# epidemija& )ladi i inva#ija koje su dese"kovale s"anovni!"vo$ %od udarima +ar+arski osvajaa +ila je uni!"ena rimska or)ani#a'ija& a #a"im je samouni!"ena i nova imperija Jarlmanja unu"ra!njom anar-ijom$ Kako se pri+liavala -iljadi"a )odina "ako se kr!ans"vo sve vi!e prepu!"alo smr"i& umiranju i sudnjem danu& #a koje vrijeme +e# veliki- o"pora prodiru ,ur'i 6eldu'i i poinju ku'a"i na (emir kapiji vi#an"ijsko) Dars"va$ %ro!la je i -iljadi"a )odina& ali jo! uvijek se vjeruje da se pri+liava kraj svije"a& a )lad& +ol& +ijeda& ra"& ni!"a vi!e nije mo)lo i#nenadi"i ovjeka$ =judska svakodnevni'a je +ila s"ra- i nasilje$ 4li is"o "ako& u+je:enje da se pri+liava kraj svije"a pos"ie na +or+u pro"iv #la koje je korumpiralo sve do Drkve$ %apa vidi i#la# i# -aosa okreanjem ljudske ru!ilake naravi na ujedinjenje kr!ansko) svije"a pod papinsku krunu& "o jes"e& +oiju volju i slu+u$ 0 "om 'ilju "re+alo je -i"no ujedini"i rimsku i vi#an"ijsku Drkvu$ %o!"o su "urske e"e pora#ile vi#an"ijsku armiju kod 9an#ikera i #au#ele 6ve"u .emlju 110778& vi#an"ijski impera"or "rai od pape da posreduje kod #apadni- prineva #a pomo$ ,u uslu)u spreman je pla"i"i pri#navanjem au"ori"e"a rimske DrkveP ,akve su vijes"i kruile& ali o "ome nemamo pisanidokumena"a$ ,re+alo je saeka"i dese" )odina da ponovo 'rkvenu poli"iku /r)ura >22 u 'jelini a*irmira nje)ov vjerni sljed+enik i minis"ar& 5don& kardinal +iskup& koji je i#+orom #a papu u#eo ime 0r+an 22 110EE;10998$11 on je
1

%aulo" =& )npape /rangais, )r#ain 11, %ari!& 190I$

morao privremeno napus"i"i Rim i skloni"i se na ju) 2"alije kod 7ormanda$ 4li svojom vje!"om diploma"ijom #a vrijeme dok je Kenri 2> due +oravio u >eroni uspjeva se vra"i"i u Rim 109I& i po"plaivanjem i korup'ijom preu#e"i =a"ran i 6ain";4n)e do 109E$ 6vom sna)om 0r+an se sa uspje-om an)auje u reokupa'iji Jpanije od 9aura& uspos"avljajui va#alni odnos 6ve"e;6"oli'e nad #emljama 4ra)ona i Ka"alonije$ 4li nje)ovi )lavni save#ni'i os"aju 29ormandi june 2"alije i 6i'ilije& i nji-ov !e* Roe 2& +aron 6i'ilije 1107B;11018&l pri#navajui )a nosio'em vlas"i i 'ivilnim le)a"om Drkve pod na#ivom si&ilijanskog kraljevstva, koje je ukinu"o "ek 1E67 pod papom %iom 2S$ 2 pored pojava !i#mi ili +a! #+o) "o)a 109@$ papa 0r+an 22& navodno& od)ovarajui na "raenje impera"ora >i#an"ije 4leksa 2 Komnena 110E1;111E8& #apadnikr!anski- ra"nika u od+ranu 2s"one Drkve& na pu"u po Fran'uskoj u Klermon"u "e )odine B7 s"udeno) po#iva kri!ane na %rvu kriarsku vojnuB s 'iljem oslo+o:enje ?eru#alema od muslimanske domina'ije$ 0 Klermonu papa 0r+an 22 nije "re+ao )ovori"i mno)o o pro+lemima na 5rijen"u kako +i mase pokrenuo na ?eru#alem$ Bilo je "o du)o i sa nes"rpljenjem oekivano$ 4 "o oslo+o:enje 6ve"o) mjes"a i#)ledalo im je kao vlas"i"o oslo+o:enje$ %okre"anjem kriarske vojne& +ila je os"varena najvanija 0r+anova odluka& markan"an vr-una' poli"ike

B0

21

pri+liavanja >i#an"iji& ujedinjenju Drkava& ne os"vareni san i 'ilj pape /r)ura >22$ %a i pored uspjelo) po"e#a i pri-va"anja kriarko) pokre"a u #apadnom svije"u& nje)ova vi#ija o ujedinjenju sa 2s"onom Drkvom doivjela je propas"$ 4 nje)ova papinska vladavina dovela je do 'en"rali#a'ije u upravi sveens"va& )dje je Rimska kurija po svemu pos"ala slina +iv!oj imperijalnoj kuriji$1 %oe"kom kolovo#a 109@$ )odine& pojavio se u *ran'uskom )radu >alensi papa 0r+ana 22& na elu du)e kolone 'rkveni- dos"ojans"venika& sveenika i *unk'ionera u slu+i 6ve"e;6"oli'e& i #a!"i"i "ri )ardijske konjike kompanije& +espla"no posu:ene od )rada Bolonje$ %apa 0r+an 22 je dos"ojan nasljednik /r)ura >22& Bo)a na #emlji& i# iji- su ruke kraljevi krunisanjem primali vas" na odre:enoj "eri"oriji i podre:enim s"anovni!"vu$ %apa koji ima odre:ene 'iljeve ne )u+i vrijeme& paradira junom Fran'uskom sa svojom sveanom svi"om 'rkveni- dos"ojans"venika u sjajnoj vojnoj pra"nji& od )rada do )rada& posveuje ka"edrale& samos"ane& 'rkve i +a#ilike& u# prija"eljske susre"e sa vjerni'ima i prievima& savje"uje se i ra#)ovara sa nad+iskupima i +iskupima /reno+la& =iona& =e %uja& Bur#a& Bordoa& Kaora& 7ima& 4vinjona& >ijena& 9akona& Klinija 1)dje je& kao kod se+e8& prola#i #emlju& doekivan i ispraan sa odu!evljenjem naroda$ 2 "ako se s"i)lo do mjes"a Klermona u kome e se odra"i naj#naajniji skup ije e posljedi'e i 2s"ok i .apad "rpje"i slijedei- "ris"o )odina$
1

;& TT . K, K L d 2)r# a in n Re vu e Doronnier %& .e paoe )rhain n L MV)iN AAAAAAAAA&UU $ > $ >04424 $& S la 8roisade D!@E!@OL M PQQ H a u LaRne puor pre&her

2#ra# &uiia -omana 1rimski dvor8 javlja se prvi pu"a u jednoj +uli i# 109E$ )odine$

BB

;odine inkarna&ije ;ospod4nje !@E?, dvadeset sedmog studenog, poela je u lermonu u Crverniji velika sinoda predsjedavana gospodinom pape )r#ana 11, u prisustvu trinaest nad#iskupa, dvjesto dvadeset pet #iskupa i jedno mnotvo sveenstva. Vladar svetenstva je zauzeo mjesto u sredini svetita na prestolju. 1stovremeno oevi su zauzeli mjesta oko njega kako to zahtjevaju pravila o hijerarhiji!... (eve" dana kon'il je raspravljao mno)a pi"anja i donosio #naajne odluke #a ka"oliki svije"& a onda dese"o) dana& B7$ s"udeno) papa je sa svojom sjajnom svi"om i#a!ao i# ka"edrale i si!ao na o"voreni pros"or 9on*erana )dje )a je ve oekivala svje"ina od dese" do dvadese" -iljada$ %apa& u o+e#+je:enu +oljonjske )arde& #au#eo je svoje mjes"o na es"radi i odrao )ovor koji e po"resa"i povijes" i"avo) .apada i 9ale 4#ije$ azao je da krani sa Orijenta pozivaju upomo, i da je krajnje vrijeme da se potisnu 'ur&i sa vrata onstantinopolja... Oni pljakaju i rue &rkve... O#reu ju krtene i pro#ijaju im tr#uhe i vade &rijeva...Siluju VP/7e$$$0r+an )ovori na romanskom da +i )a +olje ra#umjela prisu"na masa$ 4li& nesi)uran da je sud+ina kr!ana na 5rijen"u& dovoljna da podi)ne i pokrene svje"inu pa"e"ino se okree ne+u i plaljivo i#)ovara& ali
1

BI

Baudri de Bour)ueil 1de (ol8& Histoha (erosolimitana, Re'ueil de Kis"oriens 5''iden"auC& vol$2>$ 5n "vrdi da je na kon'ilu u Klermonu +ilo B00 +iskupa i nad+iskupaN /ui+er" de 7o)en" ; A00 sveenika ra#lii"o) nivoaN +iskup ,urski "vrdi da je +ilo @00 'rkvenidos"ojans"venika& a +iskup 4ra ; 1I nad+iskupa& BB@ +iskuoa i 90 opa"a& i si$

Sveta 6emlja, njihova Sveta 6emlja, gdje je 1sus roJen i u mukama umro, nije ista stvar, pa jo! )lasnije doda< 1ma jo gore od tog a... Sveta 6emlja je isto tako u rukama nevjernika! ...O#eaena je Sveta ;ro#ni&a nedostojnom praksom tih #ez#onika... *a (eruzalem, da, okupirani (eruzalem poziva i moli za oslo#oJenje%...5eka vas nita ne sprijeava na tom putu, ni vaa imovina, ni lju#av koju imate prema svojoj dje&i, vaim roditaljima, vaim suprugama...Sjetite se ta je ;ospodar govorio u evanJljuN Onaj koji voli svog o&a i majku vie od mene nije dostojan mene... azao je, takoJe, da onaj koji ostavi sve slijedei ga imae #esmrti ivot 6ato vas molim, ne u moje ime, nego u ime ;ospodina, uvjeravam sve Sranke, svih slojeva, pjeake kao i vitezove, siromane i #ogate da poJu u pomo odatim ristu i potisnu daleko nevjernu rasu... 'o znai da sve koji su ovdje ovlatujem da prenesu odsutnim ristovu nared#u% 0 Klermonu papa 0r+an 22 nije imao po"re+e )ovori"i du)o o 5rijen"u da +i pokrenuo u masi elju #a ?eru#alemom$ Bilo je "o J"o su svi ve du)o& du)o oekivali$ %ri-va"ili su da je nje)ovo oslo+o:enje us"vari& sada& nji-ovo vlas"i"o oslo+o:enje$ 5du!evljenje je +ilo do "e mjere da su -"jeli svi odma- poi #a ?eru#alem$ 4li papa je najavio da se na "akav sve"i ra" ne moe ii +e# i#ve#eno) Kris"ova #naka na prsima& a u "renu"ku polaska
1

?eru#alem je #au#eo 5mar 2& 6EE$ )odine i os"ao u rukama 5majida i 4+asida do 969$ )odine& kada je pao u ruke e)ipa"ski- Fa"emida$ 6eldu'i su )a preu#eli od Fa"emida 1077$ )odine$ ,ur)u" 5#al& .a 'uguie en 3urope, %lon& %ari!& 19EE$

sa kri#om na le:ima i#me:u pleaka prema Kris"ovim rijeima< Onaj koji ne uzme svoj kri slijedei me, taj me nije dostojan% %odi)nu"i i#ve#eni kri& i prvi koji )a je primio i# ruku pape +io je %ijski nad+iskup 4demar 9on"ejski$ 2#a nje)a pourili su dru)i& napravi se )uva& kao da nee +i"i krieva #a sve$ 2 "ako vje!ajui krieve na prsa& do+ili su oslo+o:enje od svi- ranije poinjeni- )rije-ova& a poslije opros"a +la)oslov& a poslije +la)oslova do#vola da se mo)u vra"i"i kuama& sopi"i sveanu odluku o+i"elji$ 0 ovom prvora#rednom do)a:aju 4na Komnin& ki vi#an"ijsko) +a#iliusa 4lekse pi!e< 6apravo, dogodilo se mnogo tee i opasnije od vijesti koje su kruile. (er se podigao itav 6apad, sa &ijelim o#iteljima, koji je poao u masi sa jednog kraja na drugi putevima 3vrope prema Cziji. 'i ljudi su krenuli sa takvom od4unou i elanom, ispunivi sve puteve, poput pjeane i zvijezdane praine, ta keltska vojska sastavljena od hiljada ljudi, ena i dje&e, ostavljajui svoju zemlju, #ez ikakva oruja u rukama, osim krsteva na svojim prsima i rukavima. ;ledajui ih tako, izgledaju kao rijene provale na sve strane.0 %apa 0r+an 22 je #nao da se ne moe os"a"i samo na narodnom odu!evljenju i nje)ovom pokre"u& ve da oslo+o:enja ?eru#alema nema +e# pro*esionalni- ra"nika$ 4li& da +i unaprijed sprijeio lju+omoru i suko+e me:u prinevima odre:uje sveenika& +iv!e) pravo) vi"e#a& %ijsko) +iskupa 4demara 9on"ejsko) #a du-ovno) !e*a prve kriarske vojne$ 2 ve su"redan s"avlja u #ada"ak
1

BA

B@

monasima& samos"ana Klinija da naprave pravila& pravni s"a"u" Kris"ove vojske$ 2 dok je papa 0r+an 22& ra#a!iljao pisma na sve s"rane #apadno) kr!ansko) svije"a& spremajui svoju +rojnu svi"u 'rkveni- dos"ojans"venika u o+e#+je:enju sjajne +oljonjske )arde naW o+ila#ak #emalja /ala& s"i)ao je )lasnik Rejmuna 6en;3ilsko)& +arona ,ulu!ko)1 sa eljom da povede kriarsku vojnu$ 2#)leda da je papa samo ekao "u vijes" da krene na svoj po+jedonosni pu" +e# o+#ira na vremenske prilike usred #ime$ ?er "akva odluka onda!nje sna)e i +o)as"va koje se s"avljala na raspola)anje ovom pokre"u pro+udila je mno)e -ladne ri"erske )lave koje su se jo! uvijek kole+ale i dvoumile$ 0r+an o+ila#i #emlju /ala& od Klermona i Klinija do =oare na sjever i njeni- )radova na #apadu ,ura i 4nera& pa preko %oa"iea na ju) do ,ulu#a i na#ad& posveuje 'rkve& manas"ire& savje"uje se sa sveens"vom i prinevima ; vi"e#ovima& ali na svakom mjes"u ne pres"aje da +odri i po#iva mase na kriarsku vojnu& !alje povelje i pisma "amo )dje ne moe s"ii$ 0 "om po)ledu imenuje #vanine propovijednike #a podi#anje Kris"ove armijeN Ro+er"a 4r+ijsko) i# 4nera odre:uje da se +rine #apadom& +iskupe /reno+la i 5rana ; 3enevljanima& opa"a i# (iona ; 7ormanima i En)le#ima$$$%o njima !alje poslani'e& po u)ledu na sve"o) %avla& od koji- jednu kra"ku& radi ilus"ra'ije donosimo na ovom mjes"u& upuenu Flaman'ima na sjever<

4nne Dommnene& Cle0iade, ed$ B$ =ei+& vol$ I$& %ar"s& 19I7;19A@$

Kod nas je po#na" kao +aron Rejmun ,ulu!ki$

B6

+apa )r#an, sluga sluga "oijih, svim vjerni&ima, prinevima i podani&ima, stanovni&ima Slandrije, srdano pozdravlja, uz apostolski DpapinskiG #lagoslov. 7i mislimo da su vaa #raa ve saznala, od mnogih oso#a, da #ijes #ar#arski unitava u alosnoj agresiji #oija svetita u zemljama Orjenta. Cli oso#ito, to je uasno za izgovoriti, sveto sjedite ristovo, o#iljeeno njegovim muenitvom i reinkarna&iom, dovedeno je sa svojim &rkvama u neizdrljivo ropstvo. O#uzet po#onim suuti o ovom katastro/alnom poloaju, posjetili smo zemlju ;oloa i podigli smo najvei dio prineva i podanika u ovoj zemlju na oslo#oJenje istonih &rkavaT mi smo postavili na kon&ilu u Overnju, taj pokret kao otkupljenje svih njihovih grijehova i postavili smo naeg dragog sina Cdemara, +ijskog #iskupa za e/a u nae ime na tom putu, ije odluke svi angaovani moraju potovati, a njegove odluke kao nae, i #iti potinjeni njegovom sudu o do#rom i loem u ovom poduhvati. Cko "og da vaim koji se odlue, neka znaju da polaze sa "oijom pomoi, na dan )znesenja 7arije, i da se mogu prikljuiti njegovim trupama.0 0 me:uvremenu i#ra:en je i #akonik Kris"ove vojske&B prepo#na"ljive papinim kri#om koje) nose& #nak nji-ova #avje"a ali i nosio'ima i#vjesno) +roja privile)ija<

B7

Oni, koji se svojom po#onou, a ne z#og asti i rvX& prikljue kriarskoj vojni oslo#oJenja "oije &rkve u hvuialemu, mogu se smatrati oslo#oJeni svih kazni. Avjeno spasenje je o#eano svim onim koji umru nj svetom putu ili poginu u ratu. Aza vrijeme vojne, njehovo do#ro i o#itelj su pod &rkvenom #rigom, Ao#ustavlja se svako pravno gonjenje, za#ranjuje plijenid#a imovine i do#ra, izuzima od plaanja taksa, oso#na nepovredljivost, i slino. %apa 0r+an 22& na kraju o+avljeno) posla svoje povijesne misije& #adovoljan srdanim prijemom na svim mjes"ima& usvojenim re*ormama 6ve"e 6"oli'e& pokre"u Kris"ove vojne i odu!evljenju na koji je nai!ao na svom pu"u po #emlji /ala& vra"io se 1$ kolovo#a 1096$ )odine is"im pu"em& praen onom du)om kolonom 'rkvenidos"ojans"venika i odredima +olonjske )arde& preko 4lpa u Rim$ %oslije "oliko s"oljea u Fran'uskoj se nije do)odio "ako vaan )oda:aj& koji je popu" epidemije neke +oles"i& ovo) pu"a& psi-opa"ije& "resao u )ro#ni'i 'ijeli .apad$ Samo to se zavrio kon&il, prostrujala je vijest u svim provin&ijama Sran&uske. Odjednom, duh se promjenio, na jedan udan nain, neo#janjiv i neviJen, #io je neoekivan, i svi su potrali moliti #iskupe i sveenike da ih zaogrnu ma/ijom sa znakom kria>

0r+ain 22& .ettre au0 prin&es de Slandre eta leurs sujets, 2nven"aire des le""res Kis"oire des Droisades in 45= "om 2& %ari!& 1EE1$ B C&ta San&torum, san'"$ Bened$ 6ie'le 2>& B$N BridreL E& .a &ondition juridigue des &roises et le privilege de 8roi0, %ari!& 1901$

/ui+er" de 7o)en"& Historia Hierosol9mitana, Re'ueil des Kis"oriens des Droisades& K$ 5''iden"auC& vol$2>& %ari! 1EAA;1E9@$& #a"im& ?$ D-aurand& .a &o&eption de i/iistoire de *ui#ert de 5ogent, 196@$

BE

29

ako je #ilo divno i milo vidjeti spektakl tih krieva to sjaju izvezeni svilom i zlatom na ramenima hodoasnikih mantija, haljina i tunika, po odli&i pape i zakletvom da e poi u kriarsku vojnu. 1zvjesni su takoJe tetovirali krieve po svom elu i ramenima. 'o prihvatanje, gotovo od svih, jednog neuvenog projekta gdje se samo govori o odlasku ali ne i povratku. Odjednom svi su osjetili svoju o#avezu prema ne#u, spremni poi #ilo gdje, gdje im se naredi, samo da se dogra#e oprosta svojih grijehova.!

9e<o1i k(i;a(!ke 1o:$e


Komanda juno *ran'uski- kriara sa I$000 pje!aka i 1B00 konjanika smjes"ila se krajem novem+ra na ula#u #emalja 6klavona& na podruju %os"ojine$ %rema in*orma'ijama nji-ovi- domaina& juno& pros"irala se 4lpes Ferreae 1/vo#d8& kameni"i >ele+i" i ?adransko more sa dalma"inskim u"vrdama& #apu!"enim "vrdim rimskim 'es"ama& i malo+rojno nas"anjenim kr!"enim narodom& )usarsko) men"ali"e"a& koji ivi u oskudi'i iveninamirni'a& ali sa kojim +i se mo)lo spora#umijeva"i na romanskom je#iku$ 9e:u"im& ovaj prava' mo)ao +i +i"i nepovoljan u poli"ikom po)ledu u 'ijelini po Drkvu& oso+i"o u #imskom nesi)urnom periodu& i is'rpljujue po lokalno kr!ansko s"anovni!"vo u po)ledu ivo"ninamirni'a$ Je* kriarske vojne Rejmun ,ulu!ki i pored o+avje!"enja svoji- domaina& odma- je ra#aslao svoje povjerljive i#vidnike na sve s"rane radi oso+no) uvi:aja$ 2s"ovremeno& #a"raio je da u privremeni lo)or do:e papin le)a" 4demar& koji je oso+no preu#eo od)ovornos" na @0$000 -odoasnika& ili +olje rei& dru)i dio ove +rojne

Fou'-er de D-ar"res& ;esta Sran&orum 1herusalem %ere)rinan"ium& in Re'uei" des Kis"oriens des Droisades ; 5''iden"auC& %ari!& 1EAA;1E9@$

kriarske armije& kako +i se na savje"u de*ini"ivno odredio pu"& "ree e"ape& preko slavenski- #emalja do vi#an"ijsko) )uvernera u (rau$ Radi +olje) ra#umjevanja daljnji- do)a:aja moramo ka#a"i najosnovnije o na!im )lavnim juna'ima& ko su #apravo "a dva& uope& najvanija !e*a %rve kriarske vojne na ?eru#alem& a koji su pre!li najveim dijelom preko dana!nje Bosne$ 0 ovom sluaju mi im dajemo odre:enu vanos"i& jer su do sada os"ali nedovoljno po#na"i u na!oj domaoj povijes"i$ Je* armije& Rejmun 6an;3ilski& koji je poveljom i# 10EE$ pos"ao& 'om"e 1+aron8 Rejmun 2> ,ulu!ki& vojvoda 7ar+onski i marki# 1)ro*8 pokrajine %rovanse$ Ro:en je 10A1& u jednoj s"aroj o+i"elji *ranako) porijekla$ =an)dok je nje)ova #emlja& na ju)u Fran'uske& preko koje se moralo prela#i"i +e# o+#ira sa koje s"rane se krene$ %reko =an)doka su Feniani& /r'i& Rimljani i 4rapi i!li na sjever& is"ok i #apad Evrope& a >andali& >i#i)o"i i Fran'i na ju)$ 0 S2 s"oljeu& pape sve vi!e ne)o ranije pres"avljaju Bo)a na #emlji$ ?ednom us"rojeno& pokr!"eno i oi!eno s"anovni!"vo *ran'usko) ju)a& pod u"i'ajem Klinsko) samos"ana 6jedinjeno sve!"ens"vo& poinje pola-ko pos"avlja"i pi"anje kome pripada #emlja< sveens"vu ili vlas"eliP
1

I0

I1

7ema sumnje da je jo! nje)ov o"a' s-va"io #naaj Drkve i uinio sve da se pri+lii visokom lokalnom sveens"vu& s"avljajui se u nji-ovu slu+u& i u# nji-ov +la)oslov !irio svoju #emlju prema svojim #amislima$ $ 0 slu+i +oiji- slu)a& vodio je es"e ra"ove +ranei svoju #emlju sa 6ara#anima na ju)u& 7ormanima i Fran'ima na sjeveru$ 6vojom poli"ikom odravanja ravno"ee& malo njima ; malo se+i& privile)isao je i +o)a"io opa"ske upanije$ ,ako je on uinio sve da nje)ovi nasljedni'i moraju s"alno vodi"i rauna u svom pravu nad #emljom ;)dje e #adnju rije ima"i Drkva$ J"o #nai os"a"i u slu+i Drkve$ 7a samr"i svo) o'a Rejmun je imao dvadese" )odina$ 9alo se #na o nje)ovom dje"injs"vu$ 9oe se pre"pos"avi"i da je nas"avio oevim s"opama& odravanje ravno"ee sa Drkvom& naslije:a& +o)a"i- enid+i& i sna)om oruja kao posljednje) sreds"va$ ?er jo! uvijek nije s"i)lo do+a "ru+adura& ar-i"ek"ure i li"era"ure& vladalo

je do+a 1eliko. !#(a=a =il:adi#e .odi$e01 0 "ome e

nas uvjeri"i nje)ovo vitetvo kro# Bosnu na pu"u #a ?eru#alem$ 5 nje)ovoj visini nema svjedoenja& ali se #na da je +io vrlo snaan i hra#ar ratnik #ez milosti. 0

DlunL ; po#na"i samos"an u Bur)undiji& osnovan 910$ Kro# nje)a su pro!le mno)e is"aknu"e 'rkvene oso+e& nekoliko papa& me:u kojima i papa 0r+an 22$ 2mao je oko 10$000 mona-a koji su pokrivali 'ijelu Evropu$ Red je uspos"avio sv$ Benoa 1Benoi"8$ 6amos"an je imao veliki u"i'aj na luksu# u Drkvi$ 7es"ao u vrijeme *ran'uske revolu'ije 1790;1E01$ 9ar)ueri" 9$ ,-iollier& *i&tionnaire de religions, %ari!& 1971$

6udnji dan ; (ru)i dola#ak Kris"a u svoj svojoj slavi na kraju vremena& da +i uspos"avio +oiju vlas" na #emlji$ (oslovno "umaenje sek"e milenaris"a 1vrijeme od "isuu )odina8& evan:elis"e 2vana ; 4pokalipse$ 5va -ere#a je +ila osu:ena& ali vjerovanje u +olji svije" vladalo je u srednjem s"oljeu kod veine kr!ana$ /a+riel =e'-evallier& 'erreurs de lan !@@@, lOKis"oire& 7Y1A& %ari!& 199@$ EsreL %$& .a /in temps, terreurs et prophet4es au 7o9en Cge, %ari!& 19EB$

IB

II

vrijeme pokre"anja %rve kriarske vojne imao je najvi!e @@ )odina$ .a vrijeme kriarske vojne u 9aloj 4#iji& 4rapi i ,ur'i su u njemu vidjeli inkarna'iju :avola& podivljalo) mrsko) neprija"elja pod imenom Sa$:il0 4na Komnen& ki impera"ora 4leksisa& u svojim pisanjima davala mu je ime I!a$;el0 5d sada& mi emo o njemu )ovori"i kao !"o je uo+iajeno u na!oj povijes"i Rejmun ,ulu!ki$ %rema +rojnim svjedo'ima Rejmun ,ulu!ki je s"vorio prvu svoju armiju u ra"u sa 4rapima Jpanije$ 5so+i"o poslije prodora 4lmoravida& *ana"i#irani- ra"nika 1neka vrs"a& danas& nama po#na"i- av)anis"anski"ali+ana8 koji su prodrli i# 9a)re+a& i s"ra-ovi"o opljakali svoju +rau muslimane Jpanije$ %ored ovo)a& nji-ov )lavni !e*& )a#alija 2+n ,a!*in& s"ra-ovi"o je pora#io kr!ansku vojsku kralja 4l*onsa Kas"iljsko) 14lp-onse de Das"ille8 kod Badao#e 1Badajo#8$ %oraeni !panski kralj je i#)u+io sve "eri"orije koje je +io #au#eo u pro!lom s"oljeu$ .a+rinu"o kr!ans"vo po#valo je u pomo +ur)und'e& aki"ane i lan)do!ane& sa susjeds"va june Fran'uske$ ,ada je& navodno& "ri pu"a Rejmond ues"vovao u od+rani kr!anski- in"eresa$ %os"oji vjerova"noa samo u )odini 10E7& jer je "ada udao svoju rodi'u Filipu 1%-ilippa8 #a 6ane#a 4ra)onsko)$ %rema nekim svjedoenjima Rejmun ,ulu!ki je u Jpaniji u ra"u sa 4lmoravidima i#)u+io jedno oko& a ne kako se "vrdilo& #a vrijeme jedne vi"e!ke +or+e sa nekim !e*om nevjerni,uraka$ Be# o+#ira da li ili ne ues"vovao ranijoj kriarskoj vojni u Jpaniji& Rejmun je ovo)a pu"a krenuo u ra"& a ne ra" koji mu se na"urio$ %red sami pola#ak na ?eru#alem

po "rei pu"a se eni& sada lijepom Elvirom& is"ina neli)i"imnom& ali voljenom i +o)a"om kerkom kralja 4*onsa >2 i# Kas"ilije i =eone$ 0 =an)doku se sa novom supru)om pojavilo #la"o& do "ada rije"ko vi:eno$ Jpansko Fla"o& poslije osvajanja& opljakano sa maurski- "eri"orija& )o"ovo koliko u Zenovi i %i#i do+ijeno +ankarskim "ransak'ijama i "r)ovinom$ (vije )odine prije polaska u 9alu 4#iju Rejmun ,ulu!ki +io je jedan od naj+o)a"iji+arona Fran'uske$ 5n e u 6ve"u #elju #ajedno sa so+om poves"i i svoju novu supru)a Elvira i njen dvor& koja e mu na "om pu"u rodi"i sina$1 2 ovo)a pu"a kao i prilikom s"varanja svo) malo) 'ars"va na ju)u Fran'uske Rejmun se sluio svojim nepo)re!ivim naslije:enim ins"ik"om& sas"avi"i prvo savje" od sveens"va i vlas"ele$ ,ako se on ponovo s"avlja u ulo)u orunika u od+rani sve"i- vjerski- prava$ %ri-va"io se "o) posla kao da se radi o jednos"avnoj poli'ijskoj ekspedi'iji& iako je ra" nje)ova prava lju+av& ini kao da o+avlja sve"u misiju u kojoj i#)leda kao da nema nikakvo) oso+no) in"eresa$ %okorava se sudu savje"a i pri#naje nje)ove odluke$ %oka#ao je "o i prilikom i#+ora /ode*roa Bulonjsko) #a kralja ?eru#alema& mada si)urno #namo da )a je papa drao #a !e*a %rve kriarske vojne& kome je "re+alo pripas"i kraljevs"vo& ali +aroni su )lasali dru)aije& emu se Rejmun +e# pri)ovora pokorio$ 2 "ako on nije pos"ao kralj& ni"i je doivio da do+ije +arons"vo u ,ripoliju& #a ime je "oliko in"imno udio$
!

,vrdi se da je Elvira o"pu"ovala sa prvom +e+om u rukama$ 4li je vjerova"no dije"e na pu"u umrlo& jer se vi!e ni)dje ne spominje$ ?$=$(& Uuand &hevan&haient les 8omtes de 'oulouse, Favard& 1979$

IA

0 vrijeme dok su se kriarski ra"ni'i nala#ili na ula#u u slavensku #emlju& u 4kvilijskoj pa"rijar!iji& koja se do+rim dijelom ve pros"rnala slavijom& prema papinim odlukama !e* ekspedi'ije je +io nje)ov le)a"& %ijski +iskup& 4demar 9on"ejski$ 4li& iako je Drkva odus"ala od Boije) mira & ipak nije +iskup mo)ao +i"i )eneral0$ Ba! #+o) "o)a !"o je 4demar 9on"ejski po"i'ao i# plemiko; vi"e!ke sredine i ima vojnike manire& on je ve due vrijeme po#navao Rejmunove ra"nike sposo+nos"i #a Drkvu$ (a li je "o u"i'alo na odluku u do)ovoru i#me:u pape i 4demara na i#+or Rejmuna #a !e*a %rve kriarske vojneP ,e!ko je na ovo od)ovori"i$ 7i sam papa& u "renu"ku #a)ovaranja kriars"va& nije vjerovao u "akav en"u#ija#am i od#iv& ne samo o+ino) naroda& ne)o i prineva& do ko)a je do!lo$ 5n je elio samo jednu armiju& ali je do+io e"iriG (o)odilo se da je Rejmun ,ulu!ki& prvi +aron koji se s"avio papi na raspola)anje& s"i)ao #adnji na 'ilj& "o jes"e u Kons"an"inopolj$ ,ako je nje)ovo !e*ovs"vo %rve kriarske vojne +ilo dovedeno u pi"anje& iako je on jedini os"ao uporan& pred uslovima vi#an"ijsko) +a#iliusa da se s"ave u va#alski odnos< 5isam doao da #udem u slu#i nekog gospodara, nego onog koji je ostavio ovu zemlju i svoje do#ro. (a li je on ve "ada aludirao na svoju odluku dolaska u 6ve"u #emlju +e# povra"ka i "amo s"varanja novo) svo) i rimske Drkve kraljevs"vaP 9oda u ovome "re+a "rai"i od)ovor #a!"o se Rejmun ,ulu!ki upu"io na ovaj riskan"ni pu" os"avljajui sve )dje je mo)ao ivje"i u +la)os"anju& pri-va"ajui se kriaP

I@

2li je moda i sam povjerovao u ono #a!"o se do sada +orio i# svoji- in"eresa$ H8rkva je #lagoslovila ma. 7asakriranje nevjernih je dozvoljeno, #odreno od pape Cle0andra 11 i svojih nasljednika. )eem u #or#i za krst stii e do opeg oprotenjaI( 4 #a"im& jer je +io kr!anin kao i dru)i$ 7ije uspio odolje"i opoj epidemiji$ Kiljade ljudi& skromni- i o-oli-& rea)ovalo je na is"i nain vjerujui kle"vama 0r+ana 22& i sa olak!anjem& poslije "oliko #la !"o su poinili$ 0pravo "o je ono !"o im je *alilo i ime su eljeli opra"i jednom #auvijek svoje )rije-ove$ Ra"na )ro#ni'a& voda #a opro!"aj$ 0+ijanje nevjernika ne da nije samo )rije-& ne)o naj+olji in& onaj koji u#me kri dos"ii e 7e+o na .emlji$ 7a vr-un'u svoje sna)e i +o)as"va& vlasnika "eri"orije jednake najveim prinevima& Rejmun ,ulu!ki odla#i u daleku #emlju& sa #+o)om& +e# povra"ka$ %os"avlja se pi"anje !"a je u "ome preva)alo< vjera ili am+i'ijaP 7ema doka#a$ 3elja #a avan"urom& umor od uspje-aP Rejmond je krenuo u kriarski ra"& ali ne ola-ko kao mno)i dru)i& ve onako kako "o njemu dolikuje& sa velikim i solidnim pripremama oko sa+iranja +o)a"e ri#ni'e koja e u 6ve"oj #emlji +i"i od velike koris"i u s"varanju nje)ova nova kraljevs"va$ %rema direk"ivama pape kriari su "re+ali krenu"i na pu" prije 1@$ kolovo#a 1096$ )odine$ .a osam mjese'i koliko im je papa u Klermonu os"avio #a pripreme&
1

>idje"i li"era"uru o Rejmunu ,ulu!kom< ?ean;=u' (ejean& Uuand &hevau&haient les 8omtes de 'oulouse, FaLard& %ari!& 1979$ (upron" 4& -a9mond 1V de SaintA;iltes et son role en Orient pendant la premiere &roisade, 7imes& 1970$ Kill =e" ?& -a9mond 1V de Sa4ntA ;illes, &omte de 'oulouse, ,oulouse& 19@9$

I6
? 0

I
I7

Rejmun je sa svo) o)romno) i +o)a"o) pros"ora mo)ao prikupi"i is"o "ako o)romna novana sreds"va u #la"u$ ?er Rejmun nije +io samo ra"nik ne)o spre"an poli"iar i poslovan ovjek koji je #nao s"avi"i svoju "eri"oriju u sredi!"e "ransak'ija na pu"u od 9edi"erana prema sjevernim #emljama$ 1Fran'uske i 7ormandije8$ ,ako je Rejmun ponio sa so+om ri#ni'u kakva se ne pam"i& ili prema onovremenim svjedo'ima& po#na"im i anonimnim nje)ovim -roniarima& nepo"ro!iva 1neis'rpna8& koja se na pu"u ne samo nije pra#nila& ne)o povremeno ra"nim pljakama punila$ ,o ne #nai da u "u ri#ni'u nije u+aeno i nekoliko 'rkveni- poklona svom oda"om prija"elju$ Rejmun je sa so+om poveo is"aknu"e vi"e#ove i sveenike visoko) ran)a$ %a i ako se dovodila u pi"anje nje)ova !e*ovska ulo)a %rve kriarske vojne& nije se mo)lo ospori"i da je u povijes"i os"ao po#na" kao !e* %rovansala'a #a ra#liku od Fran'u#a "j$ Franaka$ 7jemu se prikljuila sla+o naoruana +rojna siro"inja& na#vana Kris"ovom vojskom pod kon"rolom sve!"ens"va$ 7e "re+a #a+oravi"i da se upravo "e 1096 )odine =an)dok 1 dijelio na +o)a"e& na jednoj s"rani i puku siro"inju& na dru)oj$ Kakva i#vrsna solu'ija se ponudila )ladnim< poi na ?eru#alem& u"je!i"i svoju )lad -lje+om nevjernika i jo! pope"i se na 7e+oG

Rejmond ja!e u 'en"ru =an)dosijena sa oda+ranim /askon'ima& =imu#anima& 5vernja'ima pod #ajednikim imenom armije i# %rovanse$ 6ve sami )or!"a'i& vini na kamen& +espu"i'u i rijene provale$ ,oliko su +rojni da vi!e ne dola#i u pi"anje pre+a'ivanjem morem& junja'i su okrenuli kopnenim pu"em& pa !"a Bo) da$ 4li& do ra"ovanja #a 6ve"u #emlju& "re+alo je "ek do nje doi$ 7e e "o +i"i jednos"avna s"var$ Bo) je "ako -"jeoG 2#vjesni povjesniari se pi"aju #a!"o Rejmun ,ulu!ki nije ukr'ao +ar jedan dio svo) !"a+a& dvorjane svoje mlade ene sa "ek ro:enim dje"e"om i "ako i#+je)ao du)o& #amorno i opasno kopneno pu"ovanje$ 5d)ovor je jednos"avan$ 9ore je "ada +ilo nesi)urnije& oso+i"o u# *ran'usku o+alu& na ra#liku oko 2"alije& #+o) e)a se pu"ovalo samo u *lo"ilama$ 4 "akvo pu"ovanje vi"e#a sa konjem& opremom i poslu)om je skupo$ 5sim "o)a& Rejmun kao !e* nije se -"jeo odvaja"i& ni"i od svoje pro*esionalne armije& ni"i Kris"ovi- prija"elja& u ijoj je +io slu+i$ ,re+alo je da +udui kralj 6ve"e #emlje ve na pu"u +ude dos"ojan "o) imena$ 5sim "o)a& u "o vrijeme >ene'ija& 'en"ralno mjes"o in"erkon"inen"alne ra#mjene& nije +ila na s"rani kriara$ ?o! vi!e od "o)a& +ila je #a+rinu"a "r)ovakim spora#umima oko sna+djevanja kriara sa i"alijanskim konkuren"skim lukama1$

Kasniji na#iv #a junu Fran'usku& "o jes"e %rovansuN =an)uedo' ;Roussillon& po#na" po ka"arskoj -ere#i& koja je dovo:ena u ve#u sa +osanskom -ere#om i# srednje) s"oljea& pa i "vrdnjom da se nji-ov papa nala#io u Bosni$

6ve dok su i"alijanski konkurens"ki )radovi "r)ovali sa 9arseljom& 7ar+onom& Bar'elonom& >ene'ija je "o )ledala #a"voreni- oiju& ali kada su se okrenuli prema =evan"u& ona je pro)ledala$ ,ako je& radi primjera& u proljee 1100 jedna *lo"ila %i#e koja je sna+djevala kriare +ila po"opljena ispred Rodosa od vene'ijanske armade$

IE

39

Kada se ova ra"na armija s"avila u pokre" 9K lako du) pu" od Rone do >i#an"ije& +io je "o svojevrs"an spek"akle$ ,re+alo je #amisli"i "u -e"ero)enu dimiju sas"avljenu od pro*esionalni- ra"nika& seljaka& si"no) )radsko) svije"a i dvorske poslu)e& sve!"ens"va i na kraju ena$ 6a+lja je oruje vi!e klase$ 9asa kris"ovi- prija"elja ponijela je #a napad i od+ranu svoje svakodnevno oru:e< kose& srpove& vile& "olja)e& sikire& mla"ila i noeve$ 2 "o sa vrs"o vjerom u Bo)a& da e u "oku slijedei- mjese'i& oni koji preive& od mr"vi- i #aro+ljeni- doi do +olji- ra"niins"rumen"a$1 0 poe"ku ni krs" nije +io na svom pravom mjes"u$ 6vako )a je #a!ivao prema svom o+iaju& sve do prvinapada na divlje ne#na+oee 6'lavos;e& jer im nisu -"jeli da"i svoju s"oku ni"i vods"vo& ve im pruili o"por& )dje je u s"ra-u i ma)li dola#ilo i do me:uso+ni- u+is"ava me:u kriarima$ ,re+alo je da krs" pos"ane #nak raspo#navanja$ %ro*esionalna kriarska armija drala se po s"rani& uvala se #a +udue +i"ke u 6ve"oj #emlji& a +ila je sas"avljena prema "ada!njem va#alskom *eudalnom redu$ 6vaki va#al morao je da"i svom )ospodaru& u na!em sluaju Rejmunu& odre:en +roj kopljanika& sas"avljeniod 1po8 deve" "e!ki- konjanika& lukono!a& pje!aka i poslu)e$ ,ako je Rejmunova armija od s"o dvadese" va#alski- kopljanika pres"avljala vojnu *orma'iju od -iljadu dvjes"o vi"e#ova i "ri -iljade pje!aka$ 6amo je u ovim pro*esionalnim jedini'ama vladala odre:ena dis'iplina$ =ukono!e su pres"avljale pje!adiju koja je po
1

"ada!njim pravilima +ila "ri pu"a +rojnija od "e!kikonjanika& od koji- je +io mali +roj ja-aa$ %u"uju o+ueni u konim "unikama& sa )vo#denim ka'i)ama ravno) o+oda na )lavi$ 7aoruani kra"kim maevima& kopljima i s"reli'ama sa )vo#denim vr-om i o+inim drvenim lukovima$ 7a ula#u u svaku sumnjivu #emlju u po#adini ove du)e kolone nala#io se Rejmun ,ulu!ki$ 5n je u "oku kre"anja s"ro)o vodio rauna u po#adini& spreman es"oko od)ovori"i na sve i#nenadne napade$ 7eki povjesniari i# S2S s"& su u Rejmunovom kre"anju u po#adini& doveli u sumnju nje)ove -ra+ros"i& ali +e# "o)a ne +i +ilo si)urno) kre"anja ni avan)arde$ ?er in"endan"ura je sas"avljena od "e!ke kolije i jo! +rojnije "ovarne s"oke koja je prevo#ila ivo"ne namirni'e i oruje$ 0# nju je krupna i si"na s"oka& mule& ma)ar'i i "e!ki re#ervni konji$ 5ko nje je djevojaka vojska i ene& #a"im oso+na poslu)a nje)ove supru)e i is"aknu"i- vi"e#ova$ 7eka vrs"a sani"e"a sa +olesnim i saka"im$ (akle& najprivlaniji i najosje"ljiviji dio& koji su neprija"elji +udno pra"ili i i#nenada napadali ili pos"avljali #asjede& a prema pisanju kriarski- oevida'a u #emljama 6'lavosa +ili op"ueni nenaoruan4 raz#ojni&i koji su znali sva mjesta slijediti po planinskim strminama i gustim umama, koji su nas ustrajno slijediliN niti su teili da se #ore niti su mogli #iti #ez #or#e.1 6ve je ovo #naajno radi +olje) ra#umjevanja& "e kriarske mase& vojske i !e*ova pred kojom je s"ojao
1

%ravilo& oruje je u rukama nevjernika i -ere"ika& u#mi VjriO& V 0 R onoj 9auranievoj& "ure "i )a nosi& e"o sve)a !"o "i sr'e prosi 1 R[

(o'umen"s rela"i*s a 2O -is"oire de Droisades& 7Y 2S& .e H)#erI de -a9mond d2Cguilers, =i+$ 5rien"alis"e %aul /eu"-ner& %ari!& 1969$

A0

41

du)aak pu"& a moda i naj"ei preko Bosne& na koji oni nisu raunali$ .a"o je Rejmun ,ulu!ki namjerno po!ao sa malim #aka!njenjem& najvjerova"nije polovinom lis"opada 1096$ sa svojom vojnom svi"om od 1B00 konjanika i I000 pje!aka& na #aka#ano sa+irno mjes"o polaska svi-odoasnika i# %rovanse u =ionu$ 9oralo je "o os"a"i #apameno$ 2 #ais"a& u =ionu je sa nes"rpljenjem Rejmun doekan od s"o -iljada kriara -odoasnika& prema pre"jeranom ka#ivanju -roniara$ Bilo +i previ!e i pedese" -iljada& od koji- su neki od nji- "u jo! od prije nekoliko mjese'i$1 5du!evljenje #a pola#ak +ilo je "akvo da nije +ilo nikakvo) #adravanja& ne)o se odma- nas"avilo preko Jvaj'arske na 9ilano u 2"aliji i do )rani'a sklavonskih #emalja u 4kvilijskoj pa"rijar!iji$

K(al:e1i$a $i $a $e+u $i $a 2eml:i0


Oni su dakle uli u Slavi4u poto su pretrpjeli mnoge gu#itke na putu, najvie z#og zime koja je tada #ila. ,ako na!& #a sada jedini& dra)o'ijeni oevida' "o) muko"rpno) pu"a Rejmun 4ilski poinje svoj =i+er $ 0 savje"u !e*a %rve kriarske vojne na )rani'ama 6lavije& pi"aju se kakva je "o #emlja pred njima& kojem pripadaju 'ars"vu ili kraljevs"vuP 7eki su mislili da i- "u poslije pre:eni- 1@00 kilome"ara eka sa do+rodo!li'om vi#an"ijski 'arski )uverner$ 9oda e se uskoro i# nedaleko) svo) sjedi!"a u .ari&1 oso+no pojavi"i u nji-ovom privremenom lo)oru na )rani'i da po#dravi kriarsku armiju spasa Dars"va od mrski- muslimanskinevjernika$ 3ivo"ne i ma"erijalne po"re+e koje su po"ro!ene i i#)u+ljene na "e!kom prela#u preko 4lpa +ie +r#o nakna:ene 'arskom +ri)om$ 7a 'arskoj )rani'i ekaju si)urni vodii koji e i- sproves"i najkraim pu"em
1

%rema odlu'i pape 0r+ana 22 na kon'ila u Klermonu 1?\7$i 1$109@8 +io je predvi:en pola#ak svi- juno*ran'uski- kriara 1@$E$1096$ ?o! uvijek os"aje ne rasvije"ljeno #a!"o je "ri mjese'a kasnio Rejmun ,ulu!ki sa svojom armijom koja se "re+ala prva pojavi"i u Kons"an"inopolju& o+#irom da se u njoj nala#io papin le)a"& %ijski +iskup& 4demar 9on"ejskiP

5d Kvarnera do Ko"ora& )radovi i os"rva +ili su vi#an"ijska "ema pod s"ra"e)om ije je sjedi!"e +ilo u .adru$ ?$Ferlu)a& Vrijeme postanka teme *alma&ija, .+ornik FF& 19@@$

AB

AI

do Dari)rada$ ,ako se mislilo u kriarskim masama& plemena ;ospodnjeg i "a vjera i- -ra+rila i odravala nji-ov poe"ni en"u#ija#am da i#dre i +r#o pre:u du)i i "eak pu"$ 7eki su ope" mislili da ula#e u 6ve"u #emlju i da je pred njim oslo+o:enje 6ve"o) )ro+a$ 4li ni!"a od sve)a "o)a$ %red njima se pros"irala #emlja u vladarskom i poli"ikom po)ledu& ni na ne#uA ni na zemlji. %reds"ojao je jo! nesi)umiji pu" od pre:eno)& pu" u naj)ore )odi!nje do+a& pokriven ki!nim vodo"einama& nesi)urnim kli#avim i +la"njavim s"a#ama i pu"evima& ma)lama& kro# sla+o nas"anjena mjes"a& +e# skloni!"a i 'rkveni- #vona kojim je i#vidni'a -ra+rila i davala nadu is'rpljenoj i premr#loj Kris"ovoj vojs'i$ Rejmun ,ulu!ki poslije proueni- svi- in*orma'ija nije poka#ivao #a+rinu"os" jer se nala#io pred #emljom koja je po "erenskoj kon*i)ura'iji u mno)ome sliila nje)ovoj %rovansi$ 5+#irom da su )radovi u# ?adransko more +ili preda"i >ene'iji& koja je u "om "renu"ku na kriarski pokre" )ledala sa sumnjom& #+o) svo) odnosa sa konkuren"skim )radovima Zenovom i %i#om& #a svoje povla!"ene po#i'ije na vi#an"ijskoj "eri"oriji&B ali i #+o) insis"iranja papinsko) le)a"a 4demara 9on"ejsko)& i#a+rao nas"avi"i najkraim pu"em& prema "ada!njim raspoloivim )eo)ra*sko;povijesnim kar"ama& unu"ra!njim dijelom nekada!nje rimske provin'ije (alma'ije$ 0pravo
1

Dompai)nons ?-esu i )en" 7o"re;6ei)neur +io je prvi na#iv #a pola#nike na ?eru#alem& "ek mno)o kasnije oni su na#vani kriarima$ B >ene'ija je do prvi- povlas"i'a u >i#an"iji do!la 99B& kapi"ula'ijama& prevoenjem njene vojske u junu 2"aliju& a od 10EB& save#om pro"iv 7ormana na ?adranu& do novi- kapi"ula'ija 1'api"ula"ion8 o poreskim povlas"i'ama koje joj omo)uuju da se ins"alira na e)ejskom +a#enu$

na "om dijelu 6lavije u "om "renu"ku nije se #nalo pravo s"anje raspoloenja naroda i nji-ovi- vladara kojem 'ars"vu da se priklone$ 6"ojali su i#me:u "ri velika 'ars"a< )ermansko) na #apadu& u)arsko) na sjeveru i vi#an"ijsko) na is"oku$ 7a ju)u o+ala jadransko) mora +ila je prepu!"ena svakovrsnom )usars"vu koju je #au#e"a svojim +ri)ama >i#an"ija prepus"ila >ene'iji$ >ene'iju #+o) njene "r)ovake ekspan#ije nisu voljeli ni la"ini o+alski- )radova& jo! manje unu"arnje slavensko s"anovni!"vo$ Rejmun je #au#e" +ri)om oko svoje nepro'jenjive ri#ni'e sa kojom se upu"io u novi svije"& sa 'iljevima dos"ojna nje)ovom poloaju& +e# povra"ka& da e "ako proi najmanje primjeen& dovoljno udaljen od svi- moni- susjeda$ 7ije nje)ovo upu!"a"i se nesi)urnim jadranskim o+alama& i )radovima sa kr!enim svije"om kome +i kriarske mase mo)le nanije"i vi!e !"e"e ne)o do+ra i pokvari"i odnose sa Drkvom i papom& i pos"ai >ene'iju na jo! vei o"por prema kriarima$ 0os"alom on se ve nala#io na +iv!oj slavensko; u)arskoj "eri"oriji koju je svojevremeno drao u)arski +an i# %anonije .vonimir& koji e 11076 ; 10E98 u# pomo pape i la"ina!a #au#e"i mjes"o ,rpimirovia kao kralj Krva"ske$ .+o) "o)a je novi -rva"ski kralj u svemu slijedio savje"e rimsko) pape 1/r)ura >22& 107I;10E@8 s kojim je +io u naj"je!njim odnosima$ >e "ada +ila su po#na"a nas"ojanja pape /r)ura& da se pres"avi +o)om na #emlji& +lamirajui svom sna)om najmonije vladare Evope& o emu je ve ranije +ilo rijei& ujedinjavanjem kr!ansko) svije"a pod svoju kapu i pod svaku 'ijenu$ Veliki papa ;rgur V11 pregao je #io da vee za se#e sve hrianske vladao&e, oso#ito time to e im on

AA

iz svoje ruke i od svoje volje dati priznanje njihove vlasti. 6#og toga je on mnogim oso#ito manjim vladao&ima, dao kraljevsku krunu, da tim o#elei kako su oni vlast i priznanje dravne nezavisnosti o#ili od prestavnika katolike &rkve. 'ako je papa ;rgur, u prav&u tih svojih ideja, poslao kraljevsku krunu u Hrvatsku 6vonimiru i 7ihajlu u 6eti, i dao ih krunisati za kralja> 5so+no mislim da je "o vi!e poli"iki ne)o vjerski in& jer kr!ans"vo u "o vrijeme nije imalo vano mjes"o u slovenskom narodu$ 0 svom nas"ojanju pres"avljanja +o)a na #emlji papi su i!li na ruku mno)i do)a:aji u )eopoli"ikom po)ledu& oso+i"o sla+ljenje vi#an"ijske moi$ ?er od 2S do S22 s"oljea >i#an"ija je ivjela u svom #la"nom do+u pod vla!u makedonske dinas"ije$ 7jene )rani'e su dopirale )o"ovo do oni- u kojima se nala#ila is"ona rimska 2mperija& koja se )raniila sa zapadnom rimskoAgermanskom kranskom 1mperijom. 4li poslije sunani-& do!la su ki!na s"oljea$ (ok 6eldu'i prodiru u 4na"oliju sa is"oka& #a "o vrijeme %eene#i napadaju sa sjevero;#apada$ 6eldu'i se !ire po 4na"oliji& poslije po+jede kod 9ali#)ir"a 110718& sve do /ala"ie$ ,i- )odina 7ormani #au#imaju vi#an"ijski "eri"orij u junoj 2"aliji& a 6eldu'i 1077$ )odine preu#imaju ?eru#alem i 6ve"u #emlju od e)ipa"ski- Fa"emida$ 7ormani prodiru preko (raa na vi#an"ijsku "eri"oriju& "ako da je >i#an"ija prisiljena da "rai pomo od >ene'ije 110EB8& pro"iv ovinovi- sjeverni- +ar+ara$ ,o >ene'iji od)ovara da do+ije odrije!ene ruke na ?adranu& ali pod uslovima do+ijanja spe'ijalni- kon'esija i s"varanju "r)ovaki- upori!"a na
1

A@

vi#an"ijskoj "eri"oriji$ 6pora#umom je o+ala ?adransko) mora pre!la u vene'ijanske ruke i #au#ela dominan"nu ulo)u na is"onom 9edi"eranu$ 7ormani su +ili i#+aeni sa Balkansko) poluos"rva u junu 2"aliju& ali koji su "amo ipak spasili i pri-va"ili papu /r)ura >22 i# suans"va Kenria 2> i koji je "ako #avr!io svoj ivo" u 6alermu 10E@$ Qim se #apapio 0r+an 22 110EE;109981 nas"avio je poli"iku svo) ui"elja /r)ura& !alje svoje )lasono!e na sve s"rane& a prije sve)a u svom susjeds"vu na Balkanu& kojima je /r)ur uinio "oliko do+roins"va i dao kraljevske krune& "ako i -rva"skom kralju .vonimiru& po#ivajui i- da prui pomo u)roenoj kr!anskoj +rai u >i#an"iji$ 9oda je "raio da .vonimir pres"ane sa neprija"eljs"vima prema dalma"inskim )radovima& koji su pre!li u vene'ijanske ruke& i "ako do+ije jedno) vano) save#nika& >i#an"iju& u vrijeme inae ne"rpeljivi- odnosa i#me:u slavensko) naroda u unu"ra!njos"i #emlje i la"ina!a na o+alama ?adrana$ Bila +i "o neka vrs"a pri+liavanja is"onoj Drkvi radi kr!ansko) ujedinjenja$ Kralj .vonimir je na "o sa#vao narodni 6a+or na Kninskom polju$ 4li kada je na 6a+oru #a"raio pris"anak na mir sa "a"inima i indirek"nu pomo >i#an"u veina se 6a+ora "ome uspro"ivila$ .a!"oP (a li se ovdje radi samo #+o) "o)a !"o je 'rkvena vlas" dola#ila i# la"inski- )radova koja im je ome"ala 'rkvenu samos"alnos" i #a+ranjivala upo"re+u slavensko) je#ikaP 5peni"o se sma"ra da je kralj .vonimir +io u+ijen na "om
1

(r$6"anoje 6"ojanovi& 5ai vladah, 7arodna knji)a& Beo)rad& 19??9$

?$7$($ KellL& *i&tionnaire des papes, Brepols& 199AN Ri'-ard ?& =B papau"e e" la dire'"ion de la premiere Droisade& ?ournal des 6avan"s& 1960N Rian" %& )n dernier triomphe d2 )r#ain 11, Rev$ ]ues"$ Kis"$&1EEI$

6a+oru$ ?er o"uda je nas"ala le)enda o .vonimirovoj kle"vi pro"iv svo) naroda koja pra"i Krva"e od asa kad ju je i#us"io prije ne)o je i#da-nuo od nji-ovi- u+ojikiruku$1 Kralj .vonimir je +io oenjen ?elenom& ses"rom u)arsko) kralja =adislava 2 11077;109@8$ 2mala je sa .vonimirom jedin'a sina& koji je preminio u ranoj mlados"i$ ,ako je -rva"sko prijes"olje os"alo +e# nasljednika& pa je kralji'a ?elena i la"ina!ka s"ranka +ila #a "o da nje#in +ra" do:e na -rva"sko prijes"olje$ 7arodna s"ranka +ira #a kralja sla+o) 6"jepana& posljednje) po"omka ,rpimirovia$ 4li on umire ve 1091$ %onovo su nas"ale +or+e koe doi na prijes"olje$ 2#+ili su i oruani suko+i i#me:u pris"ali'a la"ina!ke s"ranke koji su ponovo "raili da ma:arski kralj #asjedne na "o prijes"olje i pris"ali'a narodne s"ranke koji su "raili da se na prijes"olje popne domai sin$ 0 "e su se sva:e i suko+e umije!ali< %apa& 9a:arska& >i#an" i >ene'ija$ ,ada su nas"upili veliki neredi u Krva"skoj$ %rije"ila je opasnos" da do:e do ope) rasula$ 2pak& narodnja'i su i#a+rali u Kninu visoko) plemia %e"ra 6vaia #a kralja Krva"ske& ko)a la"ina!i nisu pri#navali& ve su po#vali ma:arsko) kralja da do:e s vojskom u Krva"sku radi uspos"avljanja reda u njoj$ (a li je do "o)a do!loP 9isli se& da ma:arski kralja =adislava 2 ovo)a pu"a nije uspio udovolji"i svojoj ses"ri& #+o) prodora peene#a na nje)ovu "eri"oriju& vra"io se i# .a)re+a& )dje se #adrao radi us"olienja +iskupije 1109I8$ %ovra"ak =adislava& jo! vi!e je #ao!"rio
1

46

A7

2lija ?uki& +ogledi na prolost, sadanjost i #udunost hrvatskog naroda, =o)os& =ondon& 196@&

odnose i pre"vorio se u pravi ra" i#me:u la"ina!a i narodnjaka$ .avladalo je +e#vla!e& jer susjedne #emlje nisu u "akvoj unu"ra!njoj si"ua'iji mo)li pri#na"i narodno) pres"avnika %e"ra 6vaia #a -rva"sko) kralja& pa ak ni pos"ojanje Krva"ske kao samos"alne #emlje$ (alma'ija se nala#ila u rukama >ene'ije i la"ina!a& i#me:u koji- "ako:e nisu 'vale rue& a 6lavonija preko 6ave je +ila *ormalno u rukama 9a:ara$ 6 dru)e s"rane u 9a:arskoj umire kralj =adislav 1109@& ko)a nasle:uje Koloman& koji ve u prvoj )odini vladavine mora svu vojnu sna)u s"avi"i na o+e#+je:enje #emlje #+o) prolaska sla+o or)ani#ovani-& ra#ulareni- i *ana"i#irani- +rojni- kriarskih hodoasnika& a #a"im pro*esionalni- sjevemoevropski- armija i# %rve kriarske vojne$ 0 "akvoj vojno ; poli"ikoj si"ua'iji u #emlji koja se nala#ila pred kriarskom vojnom Rejmuna ,ulu!ko) i papino) le)a"a 4demara 9on"ejsko) donesena je odluka koja je od)ovarala i vojnom i du-ovnom !e*u& prelaskom slavenske #emlje na jednakoj udaljenos"i od jadranske o+ale i u)arski- )rani'a$ .nai s"arim rimskim pu"evima preko 9odru!a& 6lunja& 5)ulina do %li"viki- je#era& odakle su se upu"ili prema )ornjem >r+asu& #a"im na 7ere"vu i 6kadar$ 9o)ue je da su neke malo+rojne )rupe prela#ile i dru)im prav'ima& !"o se do)a:alo i prije ove kriade& ali ovdje je rije o onim koje je predvodio vi"e#& papin le)a"& %ijski +iskup 4demar 9on"ejski i provansalski +aron Rejmun ,ulu!ki$ Be# ikakve su osnove mno)o kasnija povijesna pisanja o navodnom prolasku kriarske vojne Rejmuna ,ulu!ko) rimskim pu"evima u# dalma"insku o+alu i navo:enju dalma"inski- )radova

46

6a+oru$ ?er o"uda je nas"ala le)enda o .vonimirovoj kle"vi pro"iv svo) naroda koja pra"i Krva"e od asa kad ju je i#us"io prije ne)o je i#da-nuo od nji-ovi- u+ojikiruku$1 Kralj .vonimir je +io oenjen ?elenom& ses"rom u)arsko) kralja =adislava 2 11077;109@8$ 2mala je sa .vonimirom jedin'a sina& koji je preminio u ranoj mlados"i$ ,ako je -rva"sko prijes"olje os"alo +e# nasljednika& pa je kralji'a ?elena i la"ina!ka s"ranka +ila #a "o da nje#in +ra" do:e na -rva"sko prijes"olje$ 7arodna s"ranka +ira #a kralja sla+o) 6"jepana& posljednje) po"omka ,rpimirovia$ 4li on umire ve 1091$ %onovo su nas"ale +or+e koe doi na prijes"olje$ 2#+ili su i oruani suko+i i#me:u pris"ali'a la"ina!ke s"ranke koji su ponovo "raili da ma:arski kralj #asjedne na "o prijes"olje i pris"ali'a narodne s"ranke koji su "raili da se na prijes"olje popne domai sin$ 0 "e su se sva:e i suko+e umije!ali< %apa& 9a:arska& >i#an" i >ene'ija$ ,ada su nas"upili veliki neredi u Krva"skoj$ %rije"ila je opasnos" da do:e do ope) rasula$ 2pak& narodnja'i su i#a+rali u Kninu visoko) plemia %e"ra 6vaia #a kralja Krva"ske& ko)a la"ina!i nisu pri#navali& ve su po#vali ma:arsko) kralja da do:e s vojskom u Krva"sku radi uspos"avljanja reda u njoj$ (a li je do "o)a do!loP 9isli se& da ma:arski kralja =adislava 2 ovo)a pu"a nije uspio udovolji"i svojoj ses"ri& #+o) prodora peene#a na nje)ovu "eri"oriju& vra"io se i# .a)re+a& )dje se #adrao radi us"olienja +iskupije 1109I8$ %ovra"ak =adislava& jo! vi!e je #ao!"rio
1

A7

2lija ?uki& +ogledi na prolost, sadanjost i #udunost hrvatskoa naroda, =o)os& =ondon& 196@$ W

odnose i pre"vorio se u pravi ra" i#me:u la"ina!a i narodnjaka$ .avladalo je +e#vla!e& jer susjedne #emlje nisu u "akvoj unu"ra!njoj si"ua'iji mo)li pri#na"i narodno) pres"avnika %e"ra 6vaia #a -rva"sko) kralja& pa ak ni pos"ojanje Krva"ske kao samos"alne #emlje$ (alma'ija se nala#ila u rukama >ene'ije i la"ina!a& i#me:u koji- "ako:e nisu 'vale rue& a 6lavonija preko 6ave je +ila *ormalno u rukama 9a:ara$ 6 dru)e s"rane u 9a:arskoj umire kralj =adislav 1109@& ko)a nasle:uje Koloman& koji ve u prvoj )odini vladavine mora svu vojnu sna)u s"avi"i na o+e#+je:enje #emlje #+o) prolaska sla+o or)ani#ovani-& ra#ulareni- i *ana"i#irani- +rojni- kriarskih hodoasnika, a #a"im pro*esionalni- sjevemoevropski- armija i# %rve kriarske vojne$ 0 "akvoj vojno ; poli"ikoj si"ua'iji u #emlji koja se nala#ila pred kriarskom vojnom Rejmuna ,ulu!ko) i papino) le)a"a 4demara 9on"ejsko) donesena je odluka koja je od)ovarala i vojnom i du-ovnom !e*u& prelaskom slavenske #emlje na jednakoj udaljenos"i od jadranske o+ale i u)arski- )rani'a$ .nai s"arim rimskim pu"evima preko 9odru!a& 6lunja& 5)ulina do %li"viki- je#era& odakle su se upu"ili prema )ornjem >r+asu& #a"im na 7ere"vu i 6kadar$ 9o)ue je da su neke malo+rojne )rupe prela#ile i dru)im prav'ima& !"o se do)a:alo i prije ove kriade& ali ovdje je rije o onim koje je predvodio vi"e#& papin le)a"& %ijski +iskup 4demar 9on"ejski i provansalski +aron Rejmun ,ulu!ki$ Be# ikakve su osnove mno)o kasnija povijesna pisanja o navodnom prolasku kriarske vojne Rejmuna ,ulu!ko) rimskim pu"evima u# dalma"insku o+alu i navo:enju dalma"inski- )radova

AE

49

.adra& 6pli"a i (u+rovnika$ 0 prona:enim kopijama ori)inalno) "eks"a kakonika Rejmuna 4#ila +io)ra*a Rejmuna ,ulu!ko) oevid'a o "om pu"u nema ni rijei o "im )radovima$ 2 ne samo da nema ni rijei o "im )radovima& ne)o ni ?adranskom moru& ni"i -rva"skom kralju& pa ni imenu Krva"ske& ak ni (alma'ije& makar u smislu rimske provin'ije$ /ovori se samo o #emlji 6lavena i slavenskom narodu$ 6 dru)e s"rane nama je do+ro po#na"o da se u "o vrijeme u# dalma"insku o+alu )ovorilo& ako ne is"im la"inskim& a ono +ar romanskim& !"o #nai da +i se mo)li spora#umijeva"i i ima"i vodie& a moda pone)dje i naii na 'rkvu$B 9e:u"im& u "eks"u Rejmuna 4ilsko)& o "ome nema ni!"a& "amo se )ovori o planinskom kraju& rijekama i +aru!"inama& ma)lama& nikakvim pu"evima& +e# vjerski- +o)omolja i +ar+arskom narodu sa kojima se ne moe spora#umijeva"i$ 2#)leda da je pu" od 9odru!e do rijeke 0ne& +io rela"ivno +r# i miran& #a-valjujui vodiima i# 4kvilijske pa"rijar!ije koji su po#navali sve prola#e$ 4li od 0ne u prav'u )ornji"okova >r+asa i dalje& os"avili su im da se snala#e$ 5vdje +i se nakra"ko #adrao na "e!kom unu"ra!njem poloaju u "o vrijeme Krva"ske u koju pra"i jo! od smr"i kralja .vonimira i nas"ali- +or+i i#me:u
1

/uillaume de ,vr& Historia -erum in +arti#us 'ransmarinis ;estarum, RKD Kis"oriens 5''iden"auC& vol$=& 1EAA$ ; kod nas >ilim ,irski 111B7;11968& koji je& navodno& pedese" )odina kasnije od Rejmuna 4ilsko) i!ao "ra)om kriara i# 1096/97$ kro# na!e #emlje& ne daje Krva"ima dru)o ime osim slavensko)$ B (ominik 9andi& "ogomilska &rkva #osanskih krstjana, Qika)o& 196B& s pravom kae da je Rejmun 4ilski #emlju& kojom je pro!ao& !es" pu"a na#vao 6:avonia& a nje#ine s"anovnike pe" pu"a 6ela vi$

la"ina!a i narodnjaka& #+o) e)a je i#)u+ila podr!ku Rima i pape 0r+ana 22$ ?er vijes"i koje su s"i#ale o neredima u Krva"skoj do pape +ile su jednos"rane i# ka"oliki'rkveni- i#vora sa o+ala ?adrana$ 5sim "o)a& radilo se o suparni!"vu i eljama kninske +iskupije na o+novi slavensko) je#ika1 u 'rkvi emu su se suspros"avljali nad+iskupi sa dalma"inske o+ale i rimski papa$ 0 si"ua'iji neprekidni- suko+a i pre)ovora sa kriarima !"o su sve e!e sa sjevera Evrope "raili prela# preko 0)arske #a Dari)rad& i pored elje kralj Koloman da pro!iri svoju "eri"oriju prema ?adranskom moru& nije mo)ao uini"i ni!"a o#+iljnije$ 9e:u"im prela#ak kriara preko 0)arske& i +e# o+#ira na poslijedi'e koje su i# "o)a nas"ale& doveo )a je do pri+liavanja i uspos"avljanja srdani- odnosa sa papom 0r+anom 22& i #a-valjujui "ome on e kasnije ima"i odrije!ene ruke u os"varivanju svoji- "enji$ ,ako e poslije prolaska preko sklavonske "eri"orije kriara i# june Fran'uske Rejmuna ,ulu!ko)N prueno) o"pora i suko+a do koji- je do!lo& ija je od)ovornos" u 'jelini +ila pre+aena na slavensko divlje s"anovni!"vo& ne#a-valno na uinjene uslu)e pape /r)ura >22& +la)oslovio i os"avio odrije!ene ruke i prepus"io na milos" i nemilos" 0)arskoj& koja e poslije "o)a pro!iri"i& na ovaj ili onaj nain& svoju vlas" na "om +alkanskom dijelu$ 0slijedie prvo ka#nena ekspedi'ija kralja
1

Franjo Janjek& "osanskuAhumski krstjan4, Kr!$ sada!njos"& .a)re+& 197@$< 6pli"skom sinodom 1060 )odine #a+ranjeno je dijeljenje sve"i- redova onim koji ne po#naju dovoljno la"inski je#ik$ /ra:anska vlas" u Krva"skoj je +ila u srednjem vijeku u rukama 6lavena& dok je 'rkvena vlas" u i"avoj Krva"skoj pripadala "#v$ =a"inima$ 1dalma"inskim )ra:anima rimsko) porijekla8$

@0

51

Kolomana 1097 u 'ilju kanjavanja narodnjaka na %e"rovoj /ori i u+is"va nji-ova kralja %e"ra 6vaia& a #a"im prema savje"ima pape #ado+i" e 'ijelu Krva"sku po#ivom -rva"ski- velika!a na pre)ovore 110B& na rije'i (ravi u Kriev'ima$ ,om prilikom je #akljuen spora#um 1%a'"a Donven"a8 i#me:u kralja i 1B s"arje!ina -rva"skiplemena$ Kralj je #ajamio plemenske posjede kao ranije& s "im da mu svako pleme& prema srednjovjekovnim o+iajima& u sluaju ra"a& moraju s"avi"i na raspola)anje po dese"& u komple"noj opremi& konjanika$1

-e(e#ika Bo!$a
,re+a #amisli"i& na prelasku 0ne u Bosnu& du)aku umornu kriarsku masu od @0$000 Kris"ovi- prija"elja& sa ve do+ro rasklimanom kolijom u konjskoj i volovskoj vui& pod "ere"om ivo"ni- namjerni'a& ra"nom opremom i +olesnim& koja se u nekoliko kolona provlaila +osanskim klan'ima& a na elu& u o+e#+je:enju s"o"injak naoruanikonjanika& papina le)a"a 4demara 9on"ejsko) na ma)ar'u& nakieno) diaman"skim prs"enjem& #la"nim o)rli'ama& krievima& o)rnu"a u ru-u le)a"a i palirom u ru'i& u ovom sluaju #nakom !e*a Kris"ove vojske i nje)ova pres"avnika na #emlji$ 0 po#adini "i- uski"jesna'a i prola#a i!lo je I$000 do+ro naoruani- pje!aka sa 1$B00 provjereni- ra"nika i# !panske rekonkvis"e&1 juno*ran'uski- vi"e#ova na konjima& a u #aelju sviRejmun ,ulu!ki sa svi"om svoje mlade ene i spe'ijalnim

(ese" "e!ki- konjanika ; vojna jedini'a sas"avljena od dese" oklopnika na konjima i "ridese" pje!aka& od koji- dese" s"relja'a sa lukovima& dese" kopljanika i dese" poslu)e& ukupno A0 oso+a$

rekonkvis"a ; re'onMuis"a 1Jp8 ; sa iskus"vom ponovno) osvajanja ili reokupa'ije sa maem stavljenim u njihove ruke od samog "oga i zapovijedi, koji se die u ime legitimnih i opravdanih razloga u ovom ratu%

@B

@I

o+e#+je:enjem ri#ni'e$ 9oe se pre"pos"avi"i da je "a du)aka kolona od dese"ak kilome"ara& ve odavno +ila +udno praena od s"rane i#vidnika +osanski- kneeva i vojvoda$ Ban je ve odavna +io upo#na" o )ru+om pona!anju kriara od i#+je)li'a i# susjedne 0)arske i >i#an"ije& pa je "ako na vrijeme pripremio narod na +udnos" i mo)ue poslijedi'e$ 0 Bosnu je pre+je)ao veliki dio naroda sa sjeverne s"rane rijeke 6ave i is"ono od (rine$ ,e i#+je)li'e ; preivjeli oivid'i )ovorili su mno)o vi!e od svi- pisani- povijesni- -ronika o s"ra-ovi"om pona!anju *ana"ini- kriarski- masa& koje je u)arski kralj Koloman i sam i#nena:en nji-ovom pojavom na svim s"ranama& popu" naje#de skakava'a koji su +rs"ili sve pred so+om& i pored do+re namjere i s"ro)o) kanjavanja u-vaeni- pres"upnika& nije mo)ao s"ii i sprijei"i nedjela koja su inili$ %ljakali su sve !"o im je "re+alo& a u sluaju o"pora& u+ijali i palili sve pred so+om$ 4li +anovi asni'i& na osnovu +r#o) prelaska kriara preko po+unjene i #au#e"e unu"ra!njim suko+ima Krva"ske pod %e"rom 6vaiem& i sporu sa rimskim +iskupima na jadranskoj o+ali&1 ne mje!ajui se u sve "o& pro!li su +e# vei- posljedi'a& pa su "o is"o pre"pos"avljali da e se desi"i i sa Bosnom$ 4ko je +ilo pljakanja& paljenja i suko+a& poe"kom 1096$ )odine& u nespremnoj u)arskoj

F$Ji!i& %re)led povijes"i&; 7inska +iskupija 1Epis'opus D-roa"orum8 +ila je ukinu"a odlukom pape 2vana S na sa+oru u 6pli"u jo! 9BE$ i sprijeavao da se "ogu prinose rtve DmisaG na #ar#arskom ili slavenskom jeziku. ,ako je la"inski kler u (alma'iji sma"rao krivovjernim upo"re+u )la)oljsko) pisma i narodno) 'rkveno) je#ika uliF

kraljevini i >i#an"iji& ponadali su se da na kraju 1096$ si)urno do "o)a nee doi u Bosni$ 5peni"o& pojava kriara u +alkanskim #emljama i#)ledala je kao neka nova seo+a naroda sa #apada& i kod o+ino) naroda "umaena kao poslijedi'a velike prenaseljenos"i Evrope& koju je pokrenulo ka"oliko kr!ans"vo i sam papa& z#og njihog velikog oduevljenje za tu njegovu vjeru. 4 "a ra#u#dala kriarska& u)lavnom& siro"injska narodna masa na elu %e"ra %us"injaka i )rupa ra"niki raspoloeni- *ana"ika i )ermanski- vi"e#ova& nosio&a Cpokalipse, proiavala je od svega neastivog u ime samog "oga do njegova Svetog ;ro#a u (eruzalemu. Bosanski hereti&i ve od prve pojave nisu vjerovali u iskrene namjere& ni"i u prave 'iljeve kriara& jer prema nji-om vjerovanju Bo) nije na #emlji pa prema "ome ni u ?eru#alemu& a jo! manje da Bo) "rai spas od svojikrea'ija$ 5ni su u ovom pokre"u pred so+om vidjeli umje!ane ruke rimsko) pape ; 4n"ikris"a$ .a "o vrijeme +osanska vlas"ela i +an& vina svemu& nisu mo)li ni!"a podu#e"i pro"iv nji-ova pu"a i nji-ovi- 'iljeva& samo da im os"ave Bosnu na miru i ne diraju narod i nji-ovu "e!ko s"eenu imovinu$ ?er kako se supros"avi"i "akvoj sili i +roju& koju Bosna nije imala$ 5sim "o)a& nikakva pred-odna kon"ak"a s "om silom nije +ilo& ni"i su i- pi"ali #a prola#N jednos"avno u!li su im u kuu +e# ku'anja na vra"a$ .ar +oija vojska pi"a neko) #a prola#P Kriv si !"o ju ne prepo#naje!G 2 #ar uludo )u+i"i )laveP %ri-va"ali su "o kre"anje kao svoju sud+inu& kojoj se "re+alo na najmudriji nain ukloni"i s pu"a$ 7aravno& da su u "ome imali podr!ku (o+ri- ljudi ; nosila'a +osanske vjere$

@A

@@

(o "ada je najvei dio kriarske mase pre!ao preko 0)arske& dok se manji dio kre"ao preko 2"alije i s njena ju)a i ?onsko) mora direk"no iskr'avao na >i#an"ijsku "eri"oriju kod (raa$ Bosna je es"o u ranijim povijesnim prilikama +ila #+o) svoje #emlji!ne neudo+nos"i #a +r#e konjike prodore& #ao+ilaena od slini- provala& doivjela je sada "u sud+inu da +a! preko nje pro:e naj+rojnija i vojniki najjaa %rva kriarska evropska vojna$ 4li& !"o je najvanije& u njoj se nala#io du-ovni vo:a 'jelokupno) #apadno) ili ka"oliko) kriarsko) po-oda& le)a" pape 0r+ana 22& 4demar 9on"ejski& %ijski +iskup& imenovanjem 109@$ na kon'ilu u Klermonu$ /ovorei savremenim rijenikom +io je "o neka vrs"a poli"iko) komesara& ideolo)a i koordina"ora svi- kriarski- armija pod vr-ovnom papinskom vlas"i sa odre:enim 'iljevima ka"olike Drkve$ ?er ovo nije +io o+ian ra" i#me:u vlas"ele i kraljeva ; samr"nika na ovom svije"u& nego po volji i F/ ime samog "oga% J"o se "ie Bosanske #emlji!ne neudo+nos"i& ona nije #a+rinjavala kriarsku eli"nu vojsku& pa ni masu -odoasnika& jer i- je po svemu podsjeala na planinsku #elju od ,ulu#a do 6an 3ila ; nji-ovu %rovansu$ Bio je "o jedan od ra#lo)a da je +e# veliki- dvoumljenja Rejmund ,ulu!ki poka#ao prava' kre"anja$ 5n je preko kar"e nekada!nje) #apadno) vi#an"ijsko) 'ars"va& pred oima svoji- savje"nika povukao polukrunu liniju od 9odru!e i 5)ulina do 6kadra$ 2 #ais"a& imao je pravo& jer sve prepreke koje su s"ojale< #imsko )odi!nje do+a& +espu"i'a& klan'i i !ume& +r#e i -ladne +rojne rijeke +e# mos"ova& movare i ne)os"olju+ljive planine& ovjeku "o) vremena su +ile premos"ive$ 5so+i"o )or!"a'ima od

&%irineja do 4lpa$ ?er Bosna nije +ila nepo#na"a #emlja kako "o i#)leda po savremenim pisanjima$ .ar nisu preko nje -odili karavani #a 5rijen"$ J"a je sa )rkim kolonijama i rimskim pu"evima$ .ar nije vi#i)o"ski kralj 4larik i# Bosne A0E$ pre!ao u 2"aliju i ra#orio #apadnu rimsku 2mperiju i uspos"avio svoje kraljevs"vo u ,ulu#u i JpanijiP .+o) "o)a "eak i krvav prola# kro# Bosnu nee +i"i u#rok #emlji!ne prirode i njeni- "jesna'a& ne)o odnosa i#me:u dva ra#lii"a karak"era ljudski- vrijednos"i& do+rim i lo!im s"aranama ovjeka& a i#nad sve)a *ana"i#irana svijes" Kris"ove vojske i #loupo"re+a vjerske misije$ ?er !"a je dru)o mo)lo koi"i "u silu #apadno) svije"a& ne samo do+ro naoruanu i masovnu& ivei od ro:enja na slinom a moda i surovijem #emlji!"u& i vi!e od "o)a& ovo) pu"a& naoruanu vjerom da su u +oijoj misiji i smr"i koja vodi direk"no u raj& !"o je )a"ljala preko BosneP ,a du)aka kolona koja se popu" #mije uvijala u# +osanske rijeke prela#ila je& pored sve svoje sile i vjere& samo 17 kilome"ara na dan$ 1od 6 sa"i uju"ru do 1E navee& prela#ili su 17 km& umjes"o AE km& )o"ovo "ri pu"a manje ne)o je najsla+iji ovjek "o) do+a8$1 4 provlaenje je "rajalo "ridese"ak dana& !"o je jedan od ra#lo)a s"ra-ovi"o) ka!njenja kriarski- !e*ova %rovanse& da na vrijeme sjednu #a so*ru u Dari)radu& #+o) e)a je dovedeno pi"anje nji-ov privile)isani poloaj& i na kraju jeru#alemsko kraljevs"vo$ 5va injeni'a je u povijes"i od)one"ana na osnovu skromni- pisani- dokumena"a& #a sada& pre"pos"avkama o slijedeim ra#lo#ima<
1

prema Rejmunu 4ilskom& i nje)ovoj knji#i uspomena sa "o) pu"a$

56

@7

%rvi& da je pre+o)a"a ri#ni'a Rejmuna ,ulusko) uvana i prevoena u s"ro)oj "ajnos"i& smje!"ena na kraju kolone u dijelu in"endan"ure& na najosje"ljivijem mjes"u i me"i srednjovjekovno) ra"ovanja& +ila +udno praena i na koju je neko od nje)ovi- oso+ni- pro"ivnika pripremao& na povoljnom mjes"u& napad radi pljakanje ili uni!"enja$ (ru)i& na elu kolone& u neredu se kre"ala kriararska masa -odoasnika u vi!e pararelni- prava'a& koje su se povremeno udaljavali jedni od dru)i-& predvo:ene 'rkvenim prela"ima +e# vojno) iskus"va i "ako )u+ili ve#u sa 'jelinom i sve #adravali$ %ored "o)a& jednu od kolona vodio je papin le)a"& umi!ljeni sve"a'& koji je se+i u"uvio u )lavu misionarsku ulo)u& u# pljaku i prisilnu evan:eli#a'iju +osanski- pa"arena& sa kojima #+o) "o)a& osim nespora#uma i suko+a& nisu mo)li doi u dru)i kon"ak"& jer su sva& ranije naseljena mjes"a& na prola#ima kriara& +ila napu!"ena& s"oka i narod i#+je)ao na vr-ove planina i nepris"upana mjes"a$ 2 pored "o)a& i#)ladnjela kriarska masa& koja je z#og svoje misije, se+i do#voljavala sve& udaljavajui se sa predvi:eni- prava'a kre"anja& prodirala je do udaljeni- i#+je)liki- skloni!"a i prisilno odu#imala s"oku i namirni'e$ =okalno +osansko s"anovni!"vo& +ranei svoju imovinu or)ani#ovalo je od+ranu i pripremalo klopke u 'ilju odu#imanja svoje opljakane s"oke i ivo"ni- namirni'a& ne napadajui na oso+ni ivo" kriara$ Kriari su na ovo od)ovarili u+is"vima domoroda'a i paljenjima nji-ovi- mjes"a& !"o je oevida' u svojoj -roni'i +ranio "ako poinjene #loine samood#ranom. ne upu!"ajui se u u#roke$ 2s"ina& da su #+o) ues"ali- pljaki& koji su se o-ra+reni i raspojasani kriari u anar-inim )rupama i +e# oruane #a!"i"e inili&

+ile pripremane #asjede i likvida'ije$ 7aravno& da su "i nepres"alni suko+i sve vi!e usporavali kre"anje dese"ak kilome"ara du)ake kriarske kolone& ne raunajui na one koji su se udaljavali od kre"anja 'jeline$ ,rei& u po#adini sve)a& navodno su s"ojali poli"iki ra#lo#i 4leksija 2 Komnena&1 koji je ve s"upio u kon"ak" 1BI$ 1B$ 10968 sa *ranakim pres"avni'ima sa sjevera /od*rida Bulonjsko) #asipajui i- +o)a"im darovima u# "raenje da se !e*ovi kriarski- armija s"ave u va#alni poloaj& "j$& da sva osvojena mjes"a od ,uraka na pu"u #a ?eru#alem predaju >i#an"iji$ Kao pro"u uslu)u >i#an"ija e se +rinu"i o na)radi i snad+jevanju ra"nika u svakom po)ledu i s"avi"i im vojnu opremu #a osvajanje u"vr:enja$ .a "o vrijeme kriarska armija Rejmuna ,ulusko) +ila je #au#e"a& u naj"ee #imsko )odi!nje do+a& provlaenjem u nepres"alnim suko+ima sa s"anovni!"vom Bosne$ %a i kasnije& na pu"evima vi#an"ijske "eri"orije pravljene su #asjede sa 'iljem usporavanja i is'rpljivanja kriarske %rovansalske armija& kako +i se do+ilo u vremenu na u'jenjivanju "vrdo)lavo od+ijanje Rejmuna da se s"avi u vi#an"ijski va#alni poloaj& a koji je u "o vrijeme +io sma"ran papinim vojnim !e*om 'jelokupne kriarske vojne$ v Qe"vr"i& i#)leda prema nalo#ima papinsko) le)a"a ra"o+orni Rajmun ,ulu!ki& nije pri#navao lokalnu vlas" na pu"u preko Krva"ske i Bosne& ni"i "raio pred-odni
1

>idje"i pismo od l$ svi+nja 19E@& 9aje 9a"i& upueno 9u-amedu Kadija-iu& kojim se op"uuje #+o) #adravanja i suko+a kriara na pu"u kro# 6laviju& (rkljanski kralj Kons"an"in Bodin& kao ins"rumen" vi#an"ijske poli"ike u'jenjivanja Rejmuna ,ulusko)$

@E

59

kon"ak" sa vlas"elom$ Krva"sku lokalnu vlas"& preko koje su pro!li& sma"rali su po+unjenikom i -ere"ikom& #+o) u+is"va kralja .vonimira papino) !"ienika i ops"ruk'ija oko naslije:a& i suko+a sa nad+iskupom #+o) nji-ova "raenja upo"re+e u vjerske o+rede #ar#arskog slavenskog jezika,! a Bosansku& odavna& +e#vjemom& pa)anskom i pa"arenskom& divlji ljudi koji nisu poznavali "oga, koje je "re+alo ura#umi"i vojnikom sna)om i s"avi"i pred in /// neka ozdrave od divljatva ili da #udu #ez isprike privedeni "oijem sudu. Red je da se kae nekoliko rijei u #a"eenom vremenu uope o Bosni& a oso+i"o o poli"ikim i 'rkvenim prilikama$ ?er #ais"a& do ovo) S2 s"oljea& mi nemamo mno)o pisani- povijesni- "ra)ova& jer su neprekidno od pravovjerno) kri!ans"va uni!"avani& a #a"im& kako smo naprijed naveli #+o) njeno) me:u)ranino) poloaja i#me:u #apadne i is"one 2mperije$ 2ako ima i#vjesnidomai- povjesniara koji "vrde da je +osanska +iskupija pridala spli"ksoj me"ropoliji i da je u Bosni s prekidima s"olovao +iskup& o ijoj pravovjernos"i se ne #na ka#a"i ni!"a$ 4li je si)urno da u Bosni u "o vrijeme nije +ilo nikakve ka"edrale& ni"i su +osanski +iskupi ues"vovali na spli"skim sa+orima$ 0 po)ledu dravno) ra#voja& pos"oji mi!ljenje kako se +osanska je#)ra ra#vijala na malenom pros"oru >isoko) polja$ 4ko je vjerova"i "arskom rodoslovu, pop
1

,oma 4r-i:akon& ronika, 6pli"& 1977$ ; u vrijeme pape 4leksandra 11061;107I8 na sinodu svi- prela"a (alma'ije i Krva"ske +ilo je odlueno da se u+udue niko ne usudi na slavenskom o+avlja"i slu+u +oiju& osim na la"inskom i )rkom$ 7avodno da se ovo)a drao spli"ski nad+iskup =ovro 11071;10968$

(ukljanin spominje Bosnu od E60;"e )odine na skupu na (uvanjskom polju kao +anovinu juni- 6lavena& #a"im da je Bodin #au#eo Ra!ku i Bosnu& i da je u Bosni pos"avio kne#a 6"evana 16"e*ana& 6"jepana8$ Be# o+#ira kakav je #naaj u "ome imao Bodin& "o )ovori da je pos"ojala +osanska drava i prije i poslije ovo) do)a:aja koji se odi)rao 10E@ )odine$1 (ru)a je s"var da li je pos"ojala s"varna vlas" nad njom$ 4 "a vlas" u ono vrijeme pola#ila je od mol+i vladara kod rimsko) pape da se u nje)ovoj #emlji uspos"avi nad+iskupija i podre:ene joj episkopije$ ,ako je na mol+u Hpreslavnog kralja SlovenaI, an"ipapa Klemen" 222 poe"kom 10E9& i#dao dukljanskom ar-iepiskopu +ulu& kojom mu podre:uje osam episkopija u (uklji& #a"im& 6r+ije& Bosne i ,ravunije$ Bulu se smilovao po"vrdi"i is"e )odine i papa 0r+an 22$ 4 na osnovu "o)a& %op (ukljanin u Barskom rodoslovu )ovori o Bodinu kao vladaru (uklje& ,ravunije& Bosne i 6r+ije$ 9e:u"im& po!"o se u ovom na!em sluaju radi o kriarskoj vojni sa uspu"nim #ada"kom proi!enja i uvo:enja reda na "eri"oriji koja joj pripada ras'jepom 'rkava 1is"one i #apadne8 10@A$ )odine& )dje je Bosna po"pala pod 1#apadnu8 ka"oliku s*eru& "re+ali +i se vra"i"i na jo! malo ranije do)a:aje koji su mo)li u"i'a"i na vjerske prilike u Bosni sa kojima rimski papa nije +io #adovoljan$ %rije sve)a "re+a #na"i da se Bosna od E9I$ pa sve do i#a 101E& a moda i kasnije& nala#ila u rukama Bu)arski- 'areva od 6imeona do 6amuila& a i#a "o)a od
.jetopis popa *ukljanina, %rosve"a& Beo)rad& 19EE& s"$ 11A i 1I9$

60

61

10B@$ do 11E0$ u vi#an"ijskim$ .a i#uavanje vjerskiprilika u Bosni ovaj period je vrlo in"eresan"an& jer je mo)ue da je upravo "ada do!lo do i#vjesno) mije!anja& kalemljenja i u"i'aja na pa"arens"vo$ ?er& jo! od poe"ka srednje) vijeka is"ok je imao svoje kriare kojima je neprekidno prodirao u Evropu$ 5"uda su je#dili /o"i u 2> s"& Kuni i >andali u > s"& 6laveni i 4n"i u >2 s"& %ersijan'i& 4vari i 4rapi u >22 s"& Bu)ari& Rusi i 0)ari od >22 ; S s"& Kumani& %eene#i i 6eldu'i u S2 s"oljeu$ ,ako me:u ra#nim vjerskim propa)a"orima nisu kasnili da se pojave na Balkanu ni islamski misionari$ 4 "o po"vr:uje upueno pismo pape 7ikole E66$ Bu)arima kojim nare:uje da moraju pali"i pro*ane knji)e 6ara#ena$ 0 "o vrijeme islam je +io po#na"a i ra!irena vjera na vi#an"ijskoj "eri"oriji 9ale 4#ije$ %ored "o)a& vi#an"ijsko 'ars"vo je +ilo me"a *ranaki- pri"isaka i rimski- papa koji su po vi#an"ijskim )radovina redili nad+iskupije i dijelili kraljevske krune& "e "ako s"varali nove drave$ >i#an" se od "o)a +ranio kako je #nao& pa i preseljavanjem naroda i armija i# 9alije 4#ije na evropski dio i o+rnu"o$ %remje!"anjem u 9akedoniji su se pojavili >ardar'i & sla+o kr!en narod& koji su +ili re)ru"ovani i# is"o muslimanske sredine u 9aloj 4#iji$ 2mpera"or ,eo*il 1EB9; EAB8 je +io osniva na >ardaru "ursko;persijske kolonije od A0$000 ra"nika&1 u# pose+ne povlas"i'e& oslo+a:ajui i- pore#a$ 9alo kasnije pojavila se slina "urska kolonija oko je#era 5-rida$ 2ako su kr!anski misionari odma1

pris"upili svom poslu kod Vardarskih i Ohridskih 'uraka, i#)leda +e# vee) uspje-a$ 5 ovome )ovori jedan s"ari slavenski "eks" kojim se upuuje kako pris"upi"i kr!ani#a'iji muslimana u ovim kan"onima& ali jo! vi!e kako sprijei"i nji-ov u"i'aj i islami#a'iju kr!ana u "im krajevima$ 7ala#ei se u sla+o kr!enoj sredini& mo)ue je da su vjerskim mje!anjem& nas"ale ra#lii"e kr!ansko i islamske -ere#e koje su se odavde !irile na sve s"rane$1 5vome su doprinijele i sva:e i sporovi i#me:u rimsko) pape i 'ari)radsko) pa"rijar-a$ 6 dru)e s"rane& poslije smr"i 9e"odija EE@$ )odine& nje)ovi ueni'i na sjeveru u (onjoj %anonij +ili su podvr)nu"i es"okom pro)onu od njemako) sveens"va& kao !i#ma"iari& pa su morali prela#i"i na junoslovenske #emlje$B 4 "o #nai i preko Bosne& koja se nala#ile pod +u)arskom& a #a"im& vi#an"ijskom vla!u$ >jerova"no je da su se neki #adrali u Bosni& !"o +i se mo)lo #akljui"i na osnovu pisanja ,ome 4r-i:akona u svojoj Kroni'i$I .a neke se #na da su se na!li i na ro+ovskim "rni'ama u >ene'iji$A 7ajvi!e se #na o pri-vaenoj )rupi od Bu)ara& koja je nas"avila misionarski rad$ 5ni su kasnije s"vorili neku vrs"u 5-ridske knjievne !kole u kojoj je nje)ovana )la)olji'a& prvo slavensko pismo$ >idiemo da se "a
1

(r$ >ladimir R$ %e"kovi& )n h9pothese sur le &ar Samuel, %ari!& 1919$ s"$7$& ali vrlo korisno proi"a"i djelo u 'jelini #a one koji se +ave islami#a'ijom u Bosni$ t

Ram+aud 4& .23mpire gre& au W sie&le. 8onstantin +orph9rogenete, %ari!& 1E70& p$ B1A$ B (imi"rije Bo)danovi& +oe&i srpske knjievnosti, 2s"orija srpsko) naroda 2& Beo)rad& 199A$ I ,oma 4r-i:akon& ronika, vidje"i o promaknuu nad+iskupa =ovre& #a"im o 9e"odiju -ere"iku& o >ul*i i /o"ima& s"$ A9 do @I$ A E$ Ker'i)onja& Srednjovjekovna knjievnost, %ovijes" Krva"ske 22& .a)re+& 197@$

6B

6I

)la)oljska "radi'ija najvi!e sauvala u +osanskim i nekim -rva"skim )la)oljskim rukopisima$ Jirenjem Bu)ara na vi#an"ijskoj "eri"oriji od E9I$ Ohridski 'ur&i se +r#o s"avljaju na nji-ovu s"ranu i vjerova"no ine im& kao or)ani#ovana vojnika sredina& uslu)e u odravanju #apadni- )rani'a nji-ova 'ars"va& pa i Bosne$ 0 "om kre"anju naj+olje poka#uju is"i "oponimi 19okro& 9okra& 9okren& 9okran8 oko 5-rida i 6arajeva$ 4na Komnin1 dva pu"a spominje u svojim povijesnim radovima H8ara 7okrosI, a i#davai %ari#a i Bona 17jemaka8& i# 1E7E$ "aj "eks" prevode< H.2Chrida DOhridG do#io imena od 7okrosAa, prvog kralja "ugara D"orisaG i posljednjeg SamuelaI. 0 "om sluaju i#la#i da je 'ar 9okros 1Boris8 o"a' 6amuelovP %o "ome je 9okro kod 6arajeva do+ilo ime kao i kod 5-rida$ ,o samo )ovori da su ,ur'i 1koji su s"i)li preko %ersije8 ve odavna +ili u Bosni$ 6 dru)e s"rane& 9okro pos"oji i u ,urskoj i %ersiji pa +i se mo)lo ve#a"i #a emi)ra'iju %ersijana'a poslije pada 6asanida pred 4rapima& od e)a je jedan dio pojaao ve pos"ojee sna)e oko 5-rida u vrijeme Kons"an"ina %or*iro)ena 191B;9@98$ 5+#irom da mi u Bosni& is"ina ne!"o kasnije& imamo Kulina +ana& "re+alo +i ispi"a"i sluaj i even"ualnu o+i"eljsku ve#u& jer se u ovo do+a u %ersiji kod si"a spominje su*"ja al-Kulin i nje)ov *ilo#o*ski rad na "emu P1stovjetnosti u religijskoj nauit 0 H'urskom OhriduI os"ao je spomen i u diplomi vi#an"ijsko) +a#liusa Ba#ila 22 i# 1019;10B0$& darujui )a nad+iskupiji 5-rida$ .+o) #emlji!no) nepris"upano)
1 !

poloaja& )dje su 6laveni +ili )us"o naseljeni& >i#an"ij'i su +ili prisiljeni dra"i u 5-ridu jaku vojnu koloniju radi kon"role svoji- nepredvidljivi- pro"ivnika$ 2pak se ova vojna kolonija od nekoliko "isua u svakodnevnom neposrednom kon"ak"u +r#o asimilirala u slavenskoj masi$ 12mpera"or ,eo*il je o+javio #akon kojim %ersijan'i pos"aju ravnopravni sa vi#an"ij'ima sa pravom me:uso+ni- enid+a$ 5vo po"vr:uje oso+nim primjerom& enid+om sa ses"rom jedno) persijsko) vo:e& od kada oni poinju #au#ima"i i visoke adminis"ra"ivne poslove u imperiji8$1 0 pos"ojanju islami#irani- kolonija na "om dijelu 1u %ela)oniji8 koje su se pro"e#ale do 9okro) u Bosni i dalje& po"vr:uje i na"pis na )ro+ni'i normansko) +arona i# june 2"alije Ro+er"a /viskara& koji je #a ivo"a sa uspje-om ra"ovao i okupirao vi#an"ijske "eri"orije od (raa do 6alona 1do 10EB8& sa-ranjen u 'rkvi 6ve"e ,roji'e u >eno#i 14pulia8 10E@& dese"ak )odina pred ovo vojno kriarenje$ ,amo pi!e kako u "om ra"u H#azilijusa Cleksu nisu spasili ni ;r&i, ni Crapi, niti makedonska /alanga, nego #jekstvoI. $ 5vdje svakako se misli na 5-ridske ,urke& kako i- je #vala 4na Komnin& koji su se kod 4rapa jo! od EII$ nala#ili u )ardi kali*a 9u"asima 11E$0008 u Ba)dadu$ 1 na kraju& u vrijeme kriarenja na ovim "eri"orijama nad+iskup 5-ridski ,eo*ilak u svom od)ovoru +iskupu i# >idina koji se alio na Kumane& kae kako "o nije ni!"a spram divljih 7okrana u o-ridskoj re)iji$ 4 "i
1 B

4nne Domnene& Cle0iade 7), ed$ B$ =ei+& %ari!& 19I7;19A@$ Ro)er Dara"ini& .e geniede 12islamisme, 9i'-el =a*on& %ari!& 199B$

4$ Ramaud& i+id& p$B16$ (e o**i'iis 9i)ne ; +atrologia tatina, "omus 179& p$ 1BAI$

64

6@

9okrani nisu niko dru)i ne)o ohridski 'ur&i o kojima je +ilo rijei$ 0 +osanskoj dravi& njenom poloaju i )rani'ama& u is"o vrijeme kad o Krva"skoj i 6r+iji& u vrijeme ili neposredno poslije propas"i /o"a& (ukljanin )ovori u svom lje"opisu mno)o ranije od ovi- do)a:aja$ 7aravno Barski rodopis najvi!e se +avi (ukljom& koja prema pis'u poslije propas"i /o"a pos"aje sredi!"e juno slavenski#emalja$ Kao kr!anski asnik ija vlas" pola#i od rimsko) pape& pop (ukljanin& slijedom kr!ansko) u"i'aja najvi!e se +avi poslije (uklje& od os"ali- #emalja Krva"skom& dok dru)e& kako "aj u"i'aj sla+i& po"puno #apos"avlja$ 7jemu je Bosna po"puno nepo#na"a& koja s vremena na vrijeme spa!ava dinas"ije i nasljednike& pri-vaa i#+je)li'e i si$ Bosna& #+o) svo) #emljopisno) poloaja& mo)la je ivje"i u svakom smislu prilino #a"vorena& "ako da su se u nju povremeno sklanjali svr)nu"i susjedni vladari i nji-ove o+i"elji& ali i mno)i vjerski -ere"i'i$ 0 njoj su mo)li na miru os"a"i pa i asimiliranjem sa domorod'ima #adra"i svoju vlas"& +iv!i 'arski& +u)arski i vi#an"ijski merseneri$ 2 "ako na vlas"i"oj osnovi i#)radili spe'i*ino dru!"veno pona!anje$ 7o& +e# o+#ira na "o o Bosni u ranom srednjem vijeku sla+o se #na& vjerova"no #+o) "o)a !"o nije pripadala kr!anskom kru)u& pa se nisu o+raali ni"i rimskom papi& ni"i vi#an"ijskom pa"rijar-u u po"vrdi svoje 'ivilne vlas"i i vjersko) uenja$ 7ajvjerova"nije "o je do)ovaralo nji-ovim asimiliranim s"ran'ima na vlas"i& koji su se drali poli"ike ne diraj aa ne #uni a#a. ,ako je u +osanskim +rdima +ilo je dovoljno mjes"a #a -ere"ike& pa"arene i mani-ej'e$ jednos"avno ivjelo se u "oleran'iji

i#van dravno) i vjersko) kre"anja nji-ovi- susjeda$ 7e "re+a ni sumnja"i da su +osanska +rda +ila do+ro naseljena i da je "o +ila +o)a"a #emlja& ali is"o "ako da s"anovni'i nisu +ili ka"oli'i ni"i pravoslav'i$ 6i)urno je i "o& da su +osanski pa"areni ve "ada +ili po#na"i van svoje #emlje& kao i koliki je +io nji-ov u"i'aj u ivo"u Bosne& i na kraju& da su +ili velika veina me:u nepravovjemim$ ,ako su Bosan'i ivei na svojim +rdima& u ovom sluaju& imali pred so+om ne+rojanu kriarsku vojsku i doekali je sa onim is"im nepovjerenjem kao sve vojske do "ada$ 4 kako i ne +i kad se #na da je Bosna oa#a ro+ova na Balkanu$ (akako& ro+lje i# Bosne& kojim se "r)ovalo& nije +ilo kr!ansko a jo! manje ka"olike vjere$ ?er "r)ovanje kr!"enim ro+ovima +ilo je #a+ranjivano$ %ro)lasiv!i +osansko s"anovni!"vo nevjerni'ima& a kasnije -ere"i'ima& kr!anski svije" je Bosnu pre"vorio mjes"om ljudsko) ro+ija$ 6usjedne drave i )radovi imali su in"eres da !ire "akve vijes"i i# "r)ovaki- ra#lo)a& a emu se i#)leda& nije supros"avljala +osanska vlas"ela$ 2 sami su podravali vjeru +e# +o)omolja& jer !"o se i#adava"i "akvom "ro!ku& !"o +i kasnije mo)la +i"i sme"nja nji-ovom unosnom poslu i mirnom ivo"u$ >ene'ijanski povijesni'ari "vrde da su Bosansko ro+lje do+ivali pu"em 7ere"vljana i 5mi!ana& koje su preprodavali u Dari)rad& =evan" i 9isir$ -o#lje, muko i ensko, koje je izvaano, potje&alo je veim dijelom iz "osne> 6pominje se ro+lje
1

>ejsil Huri& 'rgovina ro#ljem u srednjem vijeku u "iH, 6arajevski novi lis"& 19A1& s"$ 17$ 4$ 6olovjev& 'rgovanje #osanskim ro#ljem do godine !XX!. /lasnik dravno) mu#eja u 6arajevu& 19A6$

66

67

i# okolinine 6ane& >r+asa& 0skoplja& >r-+osne$ 0 +or+i pro"iv -ere#e i sam papa je preporuivao najs"roije kanjavanje -ere"ika i "ako i- i#jednaio sa nevjerni'ima$ ,ako je Bosna os"ala rudnik ro+ovske sna)e prvo) reda na Balkanu& jer ako se nije mo)la pro)lasi"i nevjernikom& si)urno je +ila -ere"ika$ 4 u "o do+a& dovoljno je +ilo neku #emlju pro)lasi"i -ere"ikom ili neko)a -ere"ikom da dopadne rops"va$ .emlja od 7ere"ve do De"ine +ila je pro)la!ena %a)anijom preko koje je ro+lje i# Bosne punilo ro+ovske "rni'e na ?adranskoj o+ali$ 0 (u+rovakim ak"ima& nala#imo da je vei dio ro+ija koji je s"i#ao i# Bosne& dola#io posreds"vom +osanski- "r)ova'a pu"em 7ere"ljana i 5mi!a$ 4 prema neprovjerenim i#vorima& i#)leda& da se ovim unosnim poslom +avio i +an od Bosne& +osansko plems"vo i vlas"i"i rodi"elji$ 2pak& Bosna e s"o )odina kasnije os"a"i u uspomeni kriarski- #elja na ju)u Fran'uske& ne po ro+ovskoj sna#i ve o"poru koje) su pruili kriarskoj pljaki& koji su na +espla"an nain -"jeli is-rani"i @0$000 Kris"ovi- +ora'a$ 6ve i da su nudili nova'& u +osanskim +rdima u "o do+a nije imao nikakve vrijednos"i& nji-ovo jedino +la)o +ila je opljakana s"oka$ 2 po "ome se mjerilo nji-ovo +o)as"vo$ 9alom +roju do+ronamjerni-odoasnika koji su uspjeli uspos"avi"i kon"ak" sa (o+rim ljudima Bosne& +e# o+#ira da li ili ne pri-va"ali nji-ovu dok"rinu& os"ae u pame"i primjeran ivo" nji-ova sveens"va$ 2 po svemu& i#)leda& da e upravo #+o) "o)a& uskoro doivje"i i oni& poslije "renjenja& sud+inu -ere"ika ; ka"ara& i #+o) "e +osanske -ere#e i +osansko) pape +i"i pro)anjani& osu:ivani i spaljivani na lomaama$ %ovra"ak

sa kriade +io je #a nji- ko+an$ 7ije se po!"ovala pjesma sa kojom se po!lo< 4ko 6ve"o mjes"o )dje je Bo) pa"io 2 #a nas umro u mukama 5s"avimo na!im smr"nim neprija"eljima 3ivo" e nam #auvijek sraman +i"i Ko ne eli "akav ivo" ponienja 0 veselju umrije"i #a Bo)a neka +ira ?er sla"ka je "a smr" vjena Kojom e s"ii do kraljevs"va mira Ko krene& nee umrije"i sramno 0i e u vjean ivo" slave Ko preivi imae privile)ije mno)e 2 u as"i e ivje"i vjeno$1 Bila je "o neka vrs"a po#iva< os"avi"e ili prodaj"e va!e +o)as"vo ovdje #a koje e"e na pu"u #a ?eru#alem do+i"i dese"oros"ruko& a kao kama"u jo! i +esmr"nos"$ 2n"eresan"na "ransak'ija$ 9ilioni ljudi su "ako prevareni& koji su u vjeri os"avili svoje ivo"e$ Bila je "o neka vrs"a proi!enja$ ,o se ne moe porei$

RoL E$& .es poemes /rangais relati/s a la premiere 8rv4sade, Romania& "$ =>& 19B9& pp$A11;A6E$

6E

69

Svjedok i uesnik
%ovod ovom pisanja o +osanskoj e)#o"i'i& koja e "ek kasnije do+i"i na #naaju u Evropi& je djelo Rejmuna 4ilsko)& svjedoka i uesnika %rve kriarske vojne& *ran'uski- %rovansala'a& neka vrs"a -ronike o vo:ama& +aronu Rejmunu ,ulu!kom i papinom le)a"u +iskupu 4demaru 9on"ejsko) 1ili %ijsko)& po mjes"u +iskupovanja8& 1 koja je pre!la u "o vrijeme preko slavenski- #emalja& Krva"ske& Bosne i (uklje& ali u na!oj povijes"i os"ala sla+o po#na"a i nerasvije"ljena$ 3ivo" Rejmuna 4ilsko) je "ako:e os"ao sla+o po#na"$ .namo )a po onome !"o je sam napisao o se+i& a "o je& da je +io kapelan +arona Rejmuna ,ulu!ko)& i da je #a vrijeme kriarske vojne +io sveenik$ .a"im se pres"avio kanonikom 1opa"om8 %ijskim& u in*orma"ivnom pismu o svojoj knji#i >ivijerskom +iskupu$ Kapelan +arona Rejmuna ,ulu!ko)& is"ovremeno savje"nik %e"ra Bar"alemia& oso+e koja je odi)rala vrlo
1

vanu ulo)u #a vrijeme kriarsko) po-oda na ?eru#alem& i koja je imala #a 'ilj da s"avi provansala'e u prvi plan$ Rejmun 4ilski je #avr!io svoj rad krajem jula 1099$ )odine$1 4 poslednje !"o #namo o njemu je da je 1A au)us"a napus"io ?eru#alem prema rije'i 3eriko& i koju je pre!ao na splavu$ Knji)a je prvi pu"a +ila poka#ana javnos"i 110@$ poslije smr"i Rejmuna ,ulu!ko) pod ,ripolijem$ 6ve uka#uje da je au"orovo djelo kasnije prila)o:eno dru)im rukopisima o ovom do)a:aju$ 7aalos" ori)inalni rukopis je i#)u+ljen& a dvije najs"arije kopije& kojima se sluimo& po"iu i# sredine S22 s"oljea$ Rejmun 4ilski kae da se pri-va"io pisanja u #ajedni'i& sa is"o "ako nepo#na"im vi"e#om %onsom Bala#unskim 1%ons de Bala#un8& koji se nala#io u kru)u %rovansala'a& a #io mu je &ilj da prikae pravednu stranu kriara, kao i slavu ;ospodnjeg puta i pokazanu njegovu jednakopravnost. %re'i#ira da je o+radio samo do)a:aje ve#ane #a +arona Rejmuna ,ulu!ko) i nje)ovu armiju& ali da poznaje mnoge druge dogaJaje, to mu ne dozvoljava raspoloivi prostor da napie. 5vim je au"or ka#ao )o"ovo sve$ 7e samo da je +io svojevoljni pris"ali'a kriara& ne)o i njen slu+enik& koji je se+i dao #ada"ak da +rani in"erese ovo) po-oda a prije sve)a njeno) vojno) !e*a$ J"a se u "om sluaju moe oekiva"i od nje)ovi- "eks"ovaP >elianje i
1

4d-emar de 9on"eil i# %uL& vi"e#& +iskup& kompo#i"or moli"ve 6dravo ralji&e, nije doivjeo #au#ee ?eru#alema& umro je 1$E$109E$

%ierre Bar"-elemi& provansalski seljak kome se& navodno& vi!e pu"a prika#ao apos"ol 4ndrej i davao upu"e o pronalasku u 4n"io-i u 'rkvi sv$ %e"ra koplje kojim je rimski le)ionar u+o Kris"a na raspeu& kao i dru)e poruke papinom le)a"u o ra"nom kre"anju koji su se o+is"inili 4demaru 9on"ejskom i Rejmunu ,ulu!kom$ 5p!irno u djelu Rejmuna 4ilsko)$

70

71

slavljenje sve)a podu#e"o) od s"rane kriara& saue!e u nji-ovim mukama na ovom du)om sve"om pu"u& pla nad vlas"i"im r"vama& pravo i pravednos" #a svaki nji-ov pos"upak& )enijalnos" i +e#)rije!nos" !e*a& i "ako redom ;os"a"i slijep& )lu-& +e# rijei i "runke saaljenja prema svim onim na koje su poka#ali svojim prs"om$ 9a koliko se ovaj oda"i sve"i ovjek "rudio sakri"i ili opravda"i djela kriara prema nevinom svije"u& ka#ao je dovoljno o de+elim krvavim "ra)ovima nad nevinim svije"om koja je os"ala na "om pravednom pu"u$ 0 "om krvavom pu"u nemamo #apise r"ava ni"i nji-ovi- pris"ali'a& ali dovoljno je i ono !"o su ka#ali sve"i ljudi& pris"ali'e ovi- po-oda i -odoasni'i "o) vremena$ 4 evo !"a kae u jednom svom pismu o-ridski ar-iepiskop ,eo*ilak"& savremenik do)a:aja& oevida'& svjedok i sauesnik< +rolazak ili invazija Sranaka, neznam kakav termin da upotre#im, ili da zatvorim ustaY... 'aj alostan napitak me opio i #io sam rtva jednog mentalnog otuJenja ili #olje rekavi, popivi ga na mjestu rezerviranom grijeni&ima, ostao sam zaprepaten kao pijan ovjek i moja svijest se pomraila... Sada kada ih imamo, htjeli ili ne htjeli, priviknuti na /ranaku sramotu, podnosimo malo #olje nau nesreu...( ,ako su kolone sa -iljadama #aneseni- *ana"ika& vjerujui da na ovom pu"u imaju sva +oanska prava& )a"ljale i -arale Bosnom nosei na prsima i le:ima kri&

#nak& Kris"ove vojske$ 2 "o sa pjesmom& pod #as"avama kriara i %rovansala'a$ 6miluj se Boe& pokai nam pu"G 0sli!i nas BoeG 6miluj se Boe& pokai nam pu"G (aj nam !e*a %o!alji nam an:ela Koji e nas doves"i do ,e+eG 5s"avili su svoju #emlju& koju nisu ni imali& #+o) sve vee njene podjele i#me:u 'rkveno) sveens"va i plems"va$ Kakve li ironije& +jeali su od korumpirano) sveens"va i jo! )ore) plems"va& ali ponovo u koloni vo:eni svojim pro)oni"eljima$ >elika veina od nji-& kao ni nji-ov !e*& ne misli na povra"ak$ 6va +udunos" je pred njima$ 4li -ori#on"i su daleko i nedokuivi& pa prema "ome i neos"varivi$ 0 nei#vjesnos" i!lo se sa moli"vama i 'rkvenim pjesmama$ 5s"ala je samo vjera u Bo)a ko)a sada mole da im pokae pu"$ 5evida' koji je o+jeruke #a)rlio ideju kriarsko) po-oda od 0r+anove pojave 109@$ u junoj Fran'uskoj& osje"ljivom mjes"u po kr!anski svije" Evrope& #+o) sve vee) ue!a 'rkve u podijeli )ospods"va nad #emljom i#me:u sveens"va i plems"va& ne pi!e o "ome$ 7i"i o slavnom pu"u do =iona& ni"i od =iona preko 9ilana do 4kvilijske pa"rijar!ije$ 4ilski poinje priu o kriarskoj vojni od ulaska u Slavoniju, poto smo pretrpjeli mnoge gu#itke na putu, najvie z#og zime koja je tada #ila. ,o #nai da je +io naporan pu" preko 4lpa i pored i#vjesne podr!ke kr!ansko) svije"a na "om dijelu$ 2#)leda da su

,-eop-ila'"e& ar'-eveMue< 3pistoae in 7igne, %a"rolo)ie )re'Mue& vol$ 55D>2$ %ari!& 1E6A$

73

7/

se na "om pu"u do 6lavonije ili 6lavije neki pro+udili u 2julja!'i *ana"ino) pjevanja vjerski- pjesmi'a u suko+u sa novim "e!koama koje dola#e direk"no od Bo)a i da Bo) pored "o)a !"o su u nje)ovoj slu+i nije na nji-ovoj s"raniP 4li "a sumnja os"ala je na peri*eriji ovo) masovno) pokre"a i slijepila& jo! uvijek je daleko vi!e oni- koji dijele mi!ljenje na!e) pisa'a ; oevid'a$ (o pravo) +u:enja& samo pojedina'a& "ek e doi mno)o kasnije$ 5so+i"o oni- koji su "raili pravi pu" spora#uma sa negostolju#ivim domorod'ima& koje je pre#irao aro)an"ni papinski le)a" 4demar 9on"ejski& jer +olje je +espla"no o"ima"i i kanjava"i z#og od#ijanja trgovine sa ristovom vojskom. Kapelan Rejmuna ,ulu!ko)& Rejmun 4ilski& kao pravi mona-& jedva se doepao pro+lema i poinje svoj li+er o #emlji 6lavena& naputenoj, planinskoj, #ez puteva, u krajevima kojima se putuje sedmi&ama i ne vidi iva dua, ni zvijeri ni pti&a. Vlaga, #lato, #arutine, poto&i, nepremostive rijeke...C tek stanovnitvo, divlje i surovom, neotesano i gru#o, prosto i neuljudno...?vo je stanovnitvo napustilo svoja mjesta na prolazu kriara, ne ele trgovati, nego iz#jeglo na planine i odozgo sa uka promatra i slijede kriarsku armiju, trae sla#a mjesta i iznenada napadaju, u u#ijaju sla#e ljude, stare, ene, siromake i #olesne koji jedva slijede i oni koji se udaljavaju od kolone, z#og svoje sakatosti i tjelesne sla#osti i mana...;ra#e sve ivo na to stignu, otimaju i isto tako #rzo se udaljavaju na svoja skrovita mjesta odakle streli&ama zasipaju i masakri raj u. 7a! sve"i ovjek Rejmun 4ilski& oevida' i pisa' ovo) #naajno) "eks"a ne )ovori o u#ro'ima napu!"eni-

mjes"a s"anovanja& ni"i o ra#lo#ima napada domae) s"anovni!"va na mirne duge kolone ristove vojske, ni"i ka#nenim ekspedi'ijama kriara& !"o s"anovni!"vo nee da "r)uje& jer nema dovoljno ni #a se+e& i nasilno odvo:enje s"oke& konja i sve)a !"o je po"re+no da se is-rani& o+ue i odjene @0$000 kriarski- -odoasnika$ Ko e pre-rani"i i pla"i"i pu" kriara i "o je +ilo predvi:eno i planirano u !"a+u Rejmuna ,ulu!ko)$ ,o je jedan od ra#lo)a #+o) ko)a se i nije krenulo pu"em preko kr!eno) svije"a u# jadransku o+alu$ .ar oni nisu u kr!anskoj ekspedi'iji pro"iv nevjernikaP 6amo pojedini'i se +ude u ovoj masi& okreu )lavu od sve)a& poinju sumnja"i u pu" u koji su o#+iljno povjerovali& vide #lo 'rkve i svoju upre)nu"os" 4n"ikris"om na pu"u prema Kris"uG 5ni nala#e pu"eve ri#ika da se pri+lie s"varnoj r"vi& #adivljeni -ra+ros"i slavensko) naroda u Bosni$ 5vi do+ri ljudi koji su po!li na daleki pu" is"ine "raili su ra#lo)e i od)ovore na alosne suko+e i me:uso+no uni!"avanje$ 7a do+ar )es" do+ar od)ovor$ ,i nesre"ni'i sa +osanski- planina primili su irijeima do+rodo!li'e$ ;4ko -oe"e da ivi"e u prija"eljs"vu s nama& #ovi"e nas (o+rim ljudima& (o+rim +o!njanima& ili po va!em& (o+rim ; pravim krs"janimaG ,o je sve !"o mi elimo +i"i$ 9i ne pri#najemo na#ive kojim nas op"uuje rimska i 'ari)radska 'rskva$ 9i vjerujemo u do+ro na!i- ljudi i u do+ro svi- ljudi svije"a$ ;4li vi mr#i"e 'rkveG ;2#nad sve)a$ ?er su lane$ (ok 'rkve )omilaju ma"erijalna +o)as"va svom sna)om& "a sreds"va koja niemu ne slue& sve je oko nji- la$ %o)ledaj"e oko se+e ovo siroma!"vo& "rpljenje& )lad& +ol& +oles"i& ove pljake&

7A

7@

u+is"va i paljevine& epidemije$$$.ar se moe vjerova"i da je "o od Bo)a i da "o Bo) eliP Bo)& krea"or sve)a do+ro) na svije"uG ;4 ko dru)i s"vara ovo #lo i s"avlja nas na pro+uP ;7iko$ ,o je djelo na!e) #la$ 2 sve dok ivimo u 'ars"vu ma"erijalno)& ne moemo se oslo+odi"i .la$ %akao nije na ne+esima$ 5n je na #emlji s nama$ 9i ivimo u njemu$ 2 do+ro i #lo je u nama$ ;%a u emu i )dje je onda spasP ;0 s"alnoj +or+i sa #lom koje nas opsjeda$ Kao svi (o+ri ljudi i ja od+ijam sla"ki ivo"& imovinu& +o)as"vo& vlas"& uivanje u mesu i svakom pre"jerivanju$ 6kromnos" je na!e )eslo& a ne lane moli"ve po 'rkvama$$$6amo "ako moemo i#ai i# ma)ino) kru)a u ko)a smo upali$ ;>a!a vjera nam i#)leda +e# nade$ 9e:u nama ima +o)a"i-& svi volimo ene& mu#iku& lov& do+ro jelo i pie$ ;Kao svi kod nas$ 4li mi sveeni ljudi drimo se s"ro)o& radi primjera dru)im$ .ar nije va! papa& poslije "oliko )odina raspu!"enos"i& poeo #a+ranjiva"i +rak sveens"vu& uvodi"i red i skromnos"& ali +e# uspje-a$ 9oda e neki od vas& poku!a"i preva#ii svoje sla+os"i$ ,ako e"e #aslui"i du-ovno u"je!enje 1'onsolamen"um8$1 ,o je na!e jedino sve"o"ajs"vo 1sa'remen"8$ ;.a!"o mr#i"e kri& sim+ol Kris"ova mueni!"vaP 0 svakom +ivaku mi pos"avimo drveni kri& #nak na!e)
1

Donsolamen"um ; u"je-a& u"je!enje$ Kr!"enje pola)anjem ruku& a ne vodom$ 0"je!enjem se opra!"aju svi )rijesi i daje se samo jednom u ivo"u& pa su mno)i odla)ali du-ovno kr!"enje do po)odno) "renu"ka 1u samr"nom asu8$

+oravka& koji vi& im se di)nemo& spali"e$ ,o je velika uvreda #a sve nas$ ;4ko je kri sim+ol mueni!"va #a vas& #a!"o )a ne pre#ire"e& ne)o slavi"eP 9i vjerujemo u pro*e"a 2susa a ne u Kris"a koji se popeo na ne+o$ 7ije spas na ne+u ne)o na #emlji koju nam je Bo) dao$ ;7a! vjerski !e*& )ospodin papin le)a"& #na i lju"i se !"o s"e do sada spalili s"o"ine krieva koje smo pos"avili na pu"u preko va!e #emlje koji vodi prema 6ve"om mjes"u& ?eru#alemu$ ;6paljujemo #nakove sramo"e rimski- le)ionara i sada va!i-$ .ar nije dovoljno uvreda koje s"e nam nanijeli i koje s"e os"avili u na!im sr'ima& ne)o i da i- i"ava ivo"a )ledamoP >a!e) papinska le)a"a i vlas" koju ima mi ne pri#najemo$ 5d 6ilves"ra& pape nepo!"uju na!e s"are o+iaje ivo"a& pona!anja& rada i upravljanja$ 6vojom +ru"alno!u ranjavaju na!a "ijela i upaju osjeaje i# sr'a$ ,aj papin le)a" ima #ada"ak& kako sam kae& upanje nae prljave hereze i nepoznavanje "oga. 2 "ako se pred svima !epuri svojom aro)an'ijom i sjajom )arde& koja )a uva& okien idola"rijom& u odjei i#ve#enoj #la"om i sre+rom& o)rli'ama od +lje!"ava dra)o) kamenja& krievima i #la"nom palijom papinske vlas"i$ 4li djelujui na ovaj pre#irui nain& on nas samo jaa$ 0pore:ujui se s njim mi se osjeamo +lie Bo)u i sve vi!e )u+imo volju #a do+ra koja nam va! papin le)a" nudi na ovom svije"u$ 7a pi"anja do+ronamjerni- #na"ieljnika o porijeklu +osanske vjere sa#nali su slijedee< ;7as"ala je davno na ovim pros"orima& vi!e -iljada )odina prije ro:enja 2susa$ .oroas"ro i 9ani& i#me:u

76

77

os"ali-& na!i su pro*e"i$ 5na je od pojave pape 6ilves"ra pro)anjana od rimske i 'ari)radske Drkve& jer se nije dala u"opi"i u Drkvenu korup'iju mje!anjem sa laikom vlas"i i "ako i#)u+i"i poloaj vjere$ Kako po!"ova"i 'rkvenu #a+ranu pruanja a#ila svim koji do:u u na!u #emlju& sara#enima i 3idovima& i svim koji sada +jee& kako kriari vele& ispred +oije) +ia i# susjedni- #emalja& i #+o) "o)a nas o)lasi"i +e#+onim -ere"i'imaP 7apu!"ajui +osanske (o+re ljude& do+ronamjerni -odoasni'i su se "rije#nili od )orka pia popu" 5-ridsko) ar-iepiskopa ,eo*ilak"a nosei misao da su (o+ri ljudi +lii 2susovu uenju i prvim krs"janima od 'ijelo) pravovjerno) sve!"ens"va koji su kao i vlas"ela neprekidni )rije!ni'i$ .a "o vrijeme kapelan slavi svo) +arona Rejmuna ,ulusko)& za#rinut ovim zvjerskim napadima slavenskih nevjernika na ristovu vojsku z#og koje je morao preuzeti odgovornost o#ez#jeJenja najosjetljivijeg dijela pozadine> ,a po#adina je )onila svu opljakanu si"nu i krupnu s"oku i dru)e ivo"ne namirni'e& re#ervne ra"ne i "ovarne konje& ma#)e& mule& ma)ar'e& koliju sa ra"nom opremom& i "ranspor" +aronove ri#ni'e pod spe'ijalnom #a!"i"om$ 0 s"vari najvea +ri)a +arona Rejmuna ,ulusko)$ +ila je "ranspor" nje)ove ri#ni'e$ %isa' pi!e kako je #aron #io esto uznemiravan na pojedinim osjetljivim mjestima iznenadnim napadima i zasipan streija&ama lokalnog stanovnitva koje je za razliku od njega do#ro poznavalo teren i #rzo nestajalo ostavljajui za so#om mrtve i ranjene to jo vie oteavalo kretanje.
1

se pre"pos"avi"i da se radi o )u+i"ku pro*esionalnira"nika i opreme i da je +aron +io o#+iljno #a+rinu"& jer #ez toga nema nita u predstojeem ratu sa muslimanskim okupatorom u Svetoj zemlji> 6a malim uspje-om progonei lokalnog napadaa esto se vraao izmoren i do kraja is&rpljen, "ako da je prema pis'u& ovaj #rini e/ dolazio u #ivak esto upola noi, a ponekad ujutru sa prvim kukurijekom pjevaa. 7je)ov -eroj se drao sjajno$ Rejmond 4ilski podvlai& kako taj heroj nikada nije izgu#io, ni jednog ovjeka, u otvorenoj #it&i, niti je manjkalo ivotnih namirni&a za vrijeme tog tekog i mukotrpnog prolaska te pustinje usred zime. Cli progonei gra#eljive Slavene, koji su ga zamarali i muili, upustio se jednog dana za njima, do te mjere, da je #io upao u klopku iz koje se izvukao sa velikim tekoama, iako lahko ranjen. 1pak, tog dana uspio je zaro#iti estori&u napadaa, koje je presudio i kaznio dostojno njihovom prestupu za primjer o#ezhra#ljenja drugih napadaa. Odmah je naredio da im povade oi i odsjeku noge, zatim odsjeku noseve i ruke i tako ih ostave na stazama> 4u"or misli da su samo dras"ine ka#ne #as"ra!ile dru)e napadae "e omo)uile da se Rejmond i#vue i po+je)ne$ 'ako je po "oijoj milosti oslo#oJen iz smrtnog poloaja u kome se nalazio na tom mjestu. olikom se ondje hra#rou i mudrosti na zapovijednik isti&ao nije lahko opisati. Vie od etrdeset dana pro#ijali smo se kroz Slavenske guste magle i samo
1

Rejmun 4ilski u svom sjeanju$

Barre" ; /ur)and& Si je /ou#lie (erusalem, =a prodi)ieuse aven"ure de la 2;ere Droisade 109@;1099$&Ka'-e""e& %ari!& 19EI$ B Rejmun 4iiski u svojim sjeanjima oevid'a$

7E

79

pipanjem i mi&anjem uspjeli smo se udaljiti od njih. 5apokon po "oijem milosrJu i naporom zapovijednika i savjetima #iskupa Dpapinskog legataG vojska je prola da nismo izgu#ili nikoga od gladi, niti u otvorenom #oju. Smatram da je "og htjeo da njegova vojska na putu oslo#oJenja Svete zemlje proJe kroz Slaviju divljih ljudi koji nisu poznavali "oga, spoznavi hra#rost, krepost i strpljivost njegove vojske, stavljeni su pred iz#or da ozdrave od divljatva, ili da #udu #ez isprike privedeni "oijem sudu> Kako povjerova"i u ovu do+ro"u Kris"ove vojske i nji-ova !e*a po#navajui kapelanova de"aljnija opisivanja me"oda pre-rane o)romne mase kriara prema svom 'ilju& koji su se odi)rali neposredno poslije ovo) prolaska preko Bosne$ 5apokon, poslije mnogih napora doJosmo kralju Slavena kod Skadra.$

O #u;e$o k(al:e1!#1o
%ri-va"ajui ne kri"iko pisanje na!e) oevid'a i uope ka"oliko pisanje u jednom duem periodu o "om krupnom do)a:aju S2 s"oljea& neki na!i povijesniari su o+ja!njavali i "raili od)ovor #a )ru+e opise slavensko) naroda u navodnoj nje)ovoj #loupo"re+i od s"rane pro"ivnika papino) podu-va"a$ 0 "om po)ledu kriari su os"ali sve"'i& a narod na koji su nai!li +io je divlji& koji je navikao na gra#e i umorstva. 2 sve "o& una"o& jasno) opisa i +e# svake sumnje vjerno) s"anja& od koje) +i "re+ala pola#i"i anali#a o u#ro'ima +o!njako) narodno) o"pora$ 4u"or na samom poe"ku kae< Stanovni&i regije su toliko divlji i neotesani da nam nisu htjeli pruiti ni razmjenu ro#e, ni vodstvo, nego su #jeali iz mjesta stanovanja i svojih utvrda. (akle& ovdje je narod divlji& surov& neo"esan& pros"& neuljudan& nepris"ojan ; i sve dru)o !"o je kasnije upo"re+ljeno& koji +jei i# svojimjes"a s"anovanja i svoji- u"vrdaP (a li +i se u ovom sluaju mo)lo pos"avi"i pi"anje ; #a!"oP Ko je ovdje r"va& a ko napada i nosila' s"ra-aP Koji je "o narod koji +jei ispred do+ro"e koju im donose sve"i ljudi i Kris"ova

Rejmun 4ilski u svom sjeanju oevid'a$ B 2+id$

E0

81

vojskaP .ar "o nije +ilo !irom Evrope& )dje su se #a"varali )radovi a 3idovi +jeali u 'rkve& pa i- ni jedno ni dru)o nije mo)lo spasi"iP 2 ne samo op"uene 3idove #a 2susovo raspee& ne)o i sve koji su im pruali #a!"i"u$ .+o) "o)a mi pisanje 9aje 9ile"i& 9u-amedu Kadija-iu& ispada kao pla ka"olkinje i i#vinjavanje i "raenje opros"a od #loina'a& inae #nans"veni'e& koja je prva uka#ala na pravi i#vor o do)a:ajima prelaska %rve kriarske vojne preko slavenski- #emlja i naroda 1koje ona& uspu"& na#iva Krva"ima8< Spominjete "eli Sa&ri historia od Vi4ima 'irskog. 'u pisa& spominje stanovnitvo dalmatinskog zaleJa kao primitivno. 7eni je u -imu dola pod ruke neka stara knjiga, koja je govorila o 1. kriarskoj vojni i tom prilikom navela stare nama nepoznate izvore o njoj, t.j. pisanje jednog oevid&a, kapelana ene -ejmunda 'ulukog. +o tom izvoru prolaz kriara kroz *alma&iju #io je vrlo teak z#og stalnih napada Hrvata, ne z#og pljake, nego iz politikih razloga, t.j, na nagovor i zapovijed kralja "odina.! Red je da na ovom mjes"u poslije i#raeni- sumnji na dukljansko) kralja Bodina kaemo nekoliko rijei o ovom op"uenom kraljevs"vu u vremenu pred i #a vrijeme kriarske vojne$ E"o& "ako smo s"i)li i# Bosne u is'rpljujuem ra"u sa Kris"ovom apokalip"inom vojskom do 6kadra& sjedi!"u slavenskog kralja Kons"an"ina Bodina$ (o!lo je do
1

sveano) susre"a i#me:u slavensko) kralja i +arona Rejmuna ,ulu!ko)& )rljenja i +ra"imljenja& o kome )ovori oevida'& ali i na!i povjesniari$ "od i nje u Skadru doekao i prijateljski primio onaj dio krstaa koji su u prvom pohodu krenuli na 1stok preko *alma&ije. 5epogodno godinje do#a, zima !@EXAEB, teko prohodni putevi i neprijateljstvo domoroda&a zagorali su etrdesetdnevno naporno putovanje krstaa. Stanovni&i krajeva kroz koje su prolazili nisu im hteli da prodaju hranu i druge potre#e, napadali su ih iz zasjeda i pljakali one koji #i zaostajali i odvajali se od grupe. *olazilo je do pravih vojnih okraja u kojima su krstai surovo kanjavali i sakatili uhvaene domorod&e. )toliko je za krstae znaajniji #io susret u Skadru. VoJa pohoda, gro/ -ajmon 'uluski, po#ratio se s kraljem "odinom i o#asuo ga poklonima da #i o#ez#edio to #olje sna#devanje i to laki prolazak krstake vojske preko njegove teritorije. 1pak, ni ostatak puta do *raa nije protekao u #oljim okolnostima. ralj oigledno nije mogao da prisili svoje podanike da krstae prihvate onako kako ih je on sam primio> 2#raena sumnja na o+jek"ivnos" pisanja kapelana nije +e# ra#lo)a i ne moe se pri-va"i"i da je nevina i
1

Rejmun 4ilski u svom =i+er;u ni na jednom mjes"u ne spominje ni (alma'iju& ni"i Krva"e$ 5n pi!e da na "oj 'jelokupnoj "eri"oriji 6lavije ive samo 6aveni$

6ima Hirkovi& 5samos"aljenje i uspon dukljanske drave& 2s"orija srpsko) naroda 2& s"$ 1^& 6K.& Beo)rad& 199A$ FRejmun 4ilski ne navodi ime kralja< 5apokon poslije mnogih napora doJosmo kralju Slavena kod Skadra. 5n aludira da je prilikom ovo) susre"a do!lo do spora#uma 1sijenja 10978 o daljnjem pu"u kriara koju +i kralj "re+ao osi)ura"i$ %rema "ome& moe se #akljui"i da kriari do "ada nisu imali ni"i "raili od +ilo ko)a spora#um o prelasku slavenske pros"rane "eri"orije$

EB

EI

do#ronamjerna kriarska vojska +ila napadana #+o) narodne pokvarenos"i& o+#irom na nji-ovu +rojnos" i opremljenos" vojnike pra"nje$ %isanje o mirnom prelasku kriara preko dalmatinskog zaleJa, u#nemiravano iz politikih razloga, tj. na nagovor i zapovijed kralja "odina, kako kae 9aja 9ile"i& deman"uju povijesni i malo kasniji do)a:aji koje navodi i sam kapelan 4ilski< %olovinom veljae 1097& do!lo je do suko+a u kome +iskup le)a" umalo nije i#)u+io ivo"$ 0daljujui se +e# do#vole sa odre:ene i )aran"ovane mar!u"e vi#an"ijsko) )uvernera u (rau$1 =e)a" 4demar 9on"jeski i pored svoje pra"ee )arde +io je ranjen i #+aen sa svoje mule na #emlju$ 6pa!en je od si)urne smr"i #a-valjujui me:uso+noj prepir'i napadaaB oko nje)ova #la"na naki"a i o)rli'a od dra)o) kamenja$ 5vo se do)odilo u +li#ini Resena ve ranije osumnjieno) kao -ere"iko) mjes"a$ 0 #nak osve"e %rovansalski kriari su na usklik ;'uluz, 'uluz%, polovinom veljae 1097$ sravnili sa #emljom i po+ili svo s"anovni!"vo )rada Resena jer nije istjeralo traenu stoku i namirni&e pred svoje zidineY

?ovan Komnin& unuk +a#iliusa 4lekse Komnina$ Rejmun 4ilski& 0+er s"$ I9& navodi kao napadae< Kumane& Bu)are& 5)u#e i %eene#e& koji su kao ,ur'i +ili mer'eneri kod +a#iliusa$ Kao mjes"o do)a:aja navodi uvalu %ela)onije& a suko+ je +io isprovo'iran od s"rane 4demara 9on"ejsko) svojim udaljavanjem sa odre:ene mar!ru"e$ I Rejmun 4ilski& i+id& s"$ A0$ 0 5-ridu je u "o vrijeme +io ar-iepiskop ,e*ilak" koji nam je os"avio& kao !"o smo naprijed vidili& dru)aije vi:enje o prolasku *ranaki- kriara$
B

6lino se do)odilo malo kasnije 1B$ "ravnja& sa mjes"om Rodes"ol& e"iri dana -oda od Dari)rada$ 4 prelaskom na "eri"oriju 9ale 4#ije ovo pos"aje pravilo$ ) nekoj dolini, kojom je dominirao jedan dvora& i koji se opirao istjerati stoku i hranu pred svoje kapije, +io je na silu osvojen& u kome smo doli do ?.@@@ razne stoke, dosta ita i drugih namirni&a, to je vratilo snagu &ijeloj kranskoj armiji. +okupljeno je mnogo stvari iz tog dvor&a i kad smo naili na drugi, prodali smo im za lijepe pare. 'ako smo, pi!e na! kapelnik 4ilski& dospijeli kupiti !.@@@ izvrsnih arapskih konja... 5aili smo na neki kurdski dvora&, koji je #io siguran u svoju od#ranu. ,ekamo, ali nam ne alju poslanike sa mol#om za mir, niti naputaju dvora&. +omislili smo da se plae ristove vojske. "aron odmah odluuje napasti, i na! anonimni kapelan me:u njima& ali +e# uspje-a$ 6amo novi s"ra-ovi"i )u+i"'i$ 7a! sve"i ovjek se udi pa)anima$ ako se moglo desiti da Sarazani vidjei nas nisu istjerali pred svoja vrata veliko stado stokeY 4li i pored -ra+re od+rane "o) dana& su"radan je dvora' +io napu!"en$ 5ai su uli i nali goleme koliine ita, vina, #rana, ulja i svega drugog to nam je tre#alo. 6aposjeli smo tvrJavu i slavili svetu nedelju, $ veljee, Oienje Svete 7arije lV

Rejmun 4ilski& je ovo opisivao kao pravednu s"var& mudros" i u slavu svo) !e*a Rejmuna ,ulu!ko)& ni u jednom "renu"ku se ne vidi +ilo kakva dilema u ispravnos" )es"a$ Kris"ova vojska niko)a ne pi"a& njoj se moraju svi s"avlja"i u slu+u$

EA

>?

7a! +aron Rejmun ,ulu!ki je odreda napadao i pljakao naselja i dvor'e na svom sve"om pu"u prema ?eru#alemu i "ako se nepo"re+no #adravao& !"o je nekim nje)ovim naj-ra+rijim saradni'ima;ra"ni'ima dosadilo& kao ,ankredu&1 koji se o"voreno supros"avio da se "im armija neprekidno sla+i i "ako dovodi u pi"anje njena vojnika spremnos" #a odluujuu +i"ku #a ?eru#alem$ AZelite li vi osvojiti itav svijet samo za vasY...Od sto hiljada vitezova, gotovo smo spali na hiljadu. 5a &ilj je prije svega (eruzalem, z#og ega smo doli, a #oija pravda sve e nam drugo dati% 0 "eks"u Rejmuna 4ilsko)& ne nala#imo "ra)ove ni o jednom spora#umu kriara o prelasku preko 'ijele slavenske "eri"orije& od )rani'a 4kvilijske pa"rijar!ije& u "o vrijeme& od 9odru!e do 6kadra& osim sa kraljem Bodinom$ .+o) "o)a je malo vjerova"no da je Bodin imao u"i'aj na ovaj )olemi pros"or& koji o+u-va"a i do+ar dio Krva"ske$ ?o! manje& da je on "amo slao pro"iv kriara svoje diver#an"ske jedini'e& ako se #na nje)ova ve#a sa 7ormanima& #a!"i"ni'ima pape 0r+ana 22& na koje se on oslanjao i +io u +ranoj ve#i& #+o) e)a je u >i#an"iji uivao nepovjerenje& pa ak +io u nji-ovom rops"vu$ 5sim "o)a u vrijeme %rve kriarske vojne& nje)ov u)led je na)lo sla+io$B
1

Raoul de Daen& /es"a ,an'redi 6i'iliae Re)is in ECpedi"ione KirosolLmi"ana in RDK Kis"orins 5''iden"auC& vol 222& 1EAA;1E9@$ F1,an'rede dOKau"eville& 7orman i# june 2"alije& najmla:i !e* kriara sa BA )odine$8 B (r$ 6"anoje 6"ojanovi& 7a!i vladari& 7arodna knji)a& Beo)rad& 19E9$

Bodin ne samo u "o vrijeme& ve od preu#imanja vlas"i slijedio je poli"iku svo) o'a 9i-ajla& i imao do+re odnose sa papom 0r+anom 22$ Ha mol+u H"odina, presvjetlog kralja SlavenaI an"ipapa Klemen" 222 je poe"kom 10E9$ i#dao %e"ru& dukljanskom ar-ijeskopu& +ulu kojom je odo+rio upo"re+u nad+iskupsko) palija 1o)r"aa8 i podredio mu episkopije< (uklje& Bara& Ko"ora& 0l'inja& 6vaa& 6kadra& (rivis"a& %ilo"a& 6r+ije& Bosne i ,ravunje$ J"o je i papa 0r+an 22 is"e )odine po"vrdio$ ,re+a #na"i da su 0r+anovi #a!"i"ni'i +ili 7ormani Ro+er"a /viskarda sa kojima je +e# o+#ira na promjenjljivu ra"nu si"ua'iju Bodin s"alno +io u ve#i pa o+i"eljski ve#an enid+om& kerke 4r-iri'a& koji je +io is"aknu"i normanski pris"ali'a u Bariju$ 9o)ue da je Bodin noramansko; papinskom podr!kom imao Bosnu u va#alnom poloajuP 4li vrlo kra"ko$ 0 "o vrijeme i Rejmun ,ulu!ki je +io oenjen kerkom Ro+er"a /viskara& pa +ra"imljenje u 6kadru ispada sasvim normalno$ 2ako su se prilike od smr"i Ro+er"a /viskara 10E@$ korijeni"o mjenjaju na !"e"u Bodina ali i pape 0r+ana 22& jer su 7ormani +ili i#+aeni& poslije vi#an"ijsko;vene'ijansko) spora#uma& sa Balkana$ >ene'ija je i#+a'ila 7ormane sa dalma"inski- o"oka i o+ale& !"o je #nao papa& pa prema "ome i papin le)a" 4demar 9on"ejski u kriarskoj armiji Rejmuna ,ulusko)$ Kriari nisu krenula dalma"inskom o+alom i pored "o)a !"o +i se "amo sa os"a"akom romani#irano) i kri!ani#irano) s"anovni!"va& koje se sluio nekim la"inskim je#ikom& mo)li lak!e spora#umjeva"i$ Bili su svjesni da +i prela#ak kriarske mase mo)ao doves"i do jo! vee) is'rpljenja i ne#adovoljs"va s"anovni!"va !"o +i jako osla+ilo ka"olika nas"ojanja na "om dijelu Balkana$
r

86

E7

%apin le)a" i vojni !e* da +i s"i)li do Hkralja slavenaI, upu"ili su se unu"ra!njim dijelom Krva"ske i Bosne& koja ve odavna nema nikakvu saradnju sa 6ve"om rimskom s"oli'om& ni"i je uope imala episkopiju$ Bila je "o neka vrs"a demons"ra'ije kriarske moi& a ako #a"re+a i vojne ekspedi'ije& koju vidimo u "eks"u oevid'a< Smatram da je "og htjeo da njegova vojska na putu oslo#oJenja Svete zemlje proJe kroz Slaviju divljih ljudi koji nisu poznavali "oga, spoznavi hra#rost i strpljivost njegove vojske, stavljeni su pred iz#or da ozdrave od divljatva, ili da #udu #ez isprike privedeni "oijem sudu. 9i smo vidjeli da je >i#an"ija +ila i#nena:ena& kao i sam papa 0r+an 22& odu!evljenim od#ivom #a kriarsku vojnu& )dje se di)lo prema papi I00$000 ra"nika& ne raunajui is"o "oliko -odoasnika$ ,e!ko je povjesno u"vrdi"i da li se uope >i#an"ija o+ra"ila #a pomo rimskom papi& 1 oso+i"o u vrijeme kada je o"klonila vlas"i"im sna)ama sve opasnos"i koje su joj prije"ile sa s"rane i kada se nala#ila u s"anju da dalje po"iskuje svoje neprija"elje i reokupira svoju raniju "eri"oriju$ 5na je "o i os"varila 10B@ ; 11E0& pod +a#iliusom 9anojlom 2 Komninom$ ,ano je i "o da su 4leksa Komnin& nje)ova kerka 4na i nji-ovi savje"ni'i +ili svjesni da naje#da +ar+arskinaroda prema Bliskom is"oku ima osvajake ape"i"e& a ne nji-ova vjerska osjeanja prema 4pokalipsi i "rku #a spas 6ve"o) mjes"a u ?eru#alemu$ Koris"ei odavno per*idnu
1

6imeon< %a"riar'-e de ?erusalem$ =e""re auC *ideles du 7ord& 45=& "om 2& 4ppendi'e 22& p$ BB1$& %ari!& 1EE1$

;umje"nos" as"i& "eolo!ku prepredenos"& poli"iku prevr"ljivos"& kupovinu i podmiivanje& novi Rimljani sada su ra#mi!ljali kao upo"re+i"i ovu sna)u u svoje svr-e& okreni"u ovu vodenu provalu na svoj mlin& koja se na#iva Kris"ovom vojskom i od nji- napravi"i svoje mersenere$ 4leksa je s"ra-ovao od dolaska Franaka& jer je po#navao njihovu neodoljivu snagu, njihov nesta#ilan i promjenjljiv karakter... .nao je da su im usta uvijek otvorena pred #ogastvom i koji e z#og toga prvom datom prilikom promjeniti napravljeni sporazum sa njima #ez skrupula...+rave se kao da idu na (eruzalem, ali zapravo, ele unititi imperiju i dogra#iti se njegovog glavnog grada D onstantinopoljaG... 'i keltski #aroni, iznad svih ljudskih rasa, talentovani #r#ljiv&i, ne poznaju nikakav DprotokolG red prestavljanja imperatoru. Svaki od njih dolazi vodei sa so#om koga hoe. Onda e oni iz pratnje sutra doi i dovesti one u ijoj su pratnji jue #i li... .atinska rasa je jako pohlepna, kad odlui napasti neku zemlju, za njih vie ne postoje koni&e niti pameti da ih urazumi... eltska rasa, izmeJu drugih karakteristika, je umiljena i ne trai savjet ni od koga, nemaju dis&ipline, niti stratekih znanja, u #it&i i u ratu vodi ih srd#a, koja izvire iz sr&a njihovih ratnika, kako o#inog vojnika tako e/a armije, i tako se #a&aju na neprijatelja svom snagom...)kratko, u prvom udaru elti su vrlo snani, ali poslije ih je lahko po#ijediti z#og teine njihova oruja i neraz#orita karaktera u njihovom ponaanju. ,ako su imali mi!ljenje oni preko iji- "eri"orija je je#dila& prema svom krajnjem 'ilju Kris"ova vojska$ (o

EE

sada vaea povijes" "vrdi da je >i#an"ija od "i- )odina +ila savladala sve svoje pro"ivnike na Balkanu i pros"irala svoju vlas" na sjeveru do 6ave i #apadu do )ermanski)rani'a& ili -rva"sko) kraljevs"va& na "om dijeli& ni na ne+u ni na #emljiP .nai da Bosna nije mo)la +i"i u va#alskom poloaju prema (uklji& ni"i .e"i& ni"i Bodinu& pa prema "ome ni ins"rumen" nje)ove poli"ike$ 0 Bosni& prema pisanju oevid'a& kriarska vojska nije na!la nikakvu 'rkvu& ni"i vi#an"ijsko) )uvernera$ ,o )ovori da je Bosna va#da +ila au"ar-ina #emlja& koja nije pripadala kr!anskom kru)u pravovjerni-& u koju se nije ula#ilo +e# velike po"re+e& moda "ek u nekoj sla+oj poli"ikoj ve#i sa dalekim vi#an"ijskim 'ars"vom$ Ko"romanjii& koji se javljaju i#a smr"i Kulina +ana& kao neka vrs"a nos"al)ije na vlas"i"i ivo"& u vrijeme pod u)arskim pri"is'ima& mo)li +i se preves"i kao (i!#ali'e (oma$a*1 i# ko)a je kasnije nas"alo o+i"eljsko pre#ime Ko"romana$ 6amo slijep moe povjerova"i da +i se +ilo koji evropski narod mo)ao s"avi"i u poloaj a)resora spram "ako masovne i vojniki opremljene kriarske vojske$ 7arodi su +ili r"va jer je neko morao pla"i"i& -"jeo ili ne -"jeo& slavni pu" Kris"ove vojske #a oslo+o:enje 6ve"o) mjes"a$

SA@RAA K(i;a(i u Skla1i:i 1@ ; 168 4kvilijska pa"rijar!ija$ ; %e"ar %us"injak i evropska siro"inja$ ; .loini na pu"u prema 6ve"oj #emlji$ ; 6uko+i u 9a:arskoj i >i#an"iji$ 5(a.i$a o!l:edi'a 117;BE8 Rimska 'rkva pon"i*eC maCimus$ ; 5d pape /r)ura >22 do 0r+ana 22$ ; Kon'il u Klermonu$ ; %o#iv na kriarsku vojnu$ ; ,rium*< umjes"o jedne armije ; "riG 9e<o1i k(i;a(!ke 1o:$e 1B9;A08 Rejmun ,ulu!ki i vi"e#ovi %rovanse$ ; %ijski +iskup& 4demar 9on"ejski$ ; 6"ra- -iljadi"e )odine$ ; Kopneni pu" od ,ulu#a preko 2"alije i 6klavonije do (raa sa @0$000 kriara 2susovi- prija"elja$ K(al:e1i$a $i $a $e+u $i $a 2eml:i 1A1;@08 .a!"o kro# unu"ra!njos" Krva"ske a ne dalma"inskom o+alomP ; Be# ku'anja na +osanskoj kapiji$ ; 9a:arski kralj Koloman i papa 0r+an 22 o sud+ini Krva"ske$ -e(e#ika Bo!$a 1@1;678 Boija vojska ne pi"a #a prola#G ; Krvav pu" Kris"ove vojske$ ; 5 s"aros"i Bosne i njenom vjerovanju$ ; Bosna kao re#ervoar ro+ija na Balkanu$ S1:edok i ue!$ik 16E;7E8 .apis oevid'a Rejmuna 4ilsko)$ ; Qu:enje o-ridsko) ar-iepiskopa ,eo*ilak"a$ ; 6usre" sa (o+rim +o!njanima$

Ko" 1kel"ska rije8& u *ran'uskom 'o"e & i"d$ ; s"rana& +ok& na s"rani& pris"a!a$ ;roman & pripadnik rimske 2mperije& kasnije novo) Rima & "j$ >i#an"ije 1Kons"an"in %or*iro)en& Vita avi "asili/G

; /lori*ika'ija +arona Rejmuna ,ulu!ko) i papina le)a"a 4demara 9on"ejsko)$

O #u;e$o k(al:e1!#1o 179;EE8 Kod kralja


6lavena pod 6kadrom$ ; .a!"o !u"i +osanska povijes" o prolasku kriaraP ; Rejmun ,ulu!ki kao osvaja svije"a$ ; >i#an"ijski prva'i o kriarskoj apokalipsi$

KRIARI U BOSNI 1096/1097 ula2e u (a$i:e o+:a1l:e$u au#o(o1u kolek'i:u <(a$'u!koB(:u.o!la1e$!ki=" +o!a$!ki= 1e2aC Do!l:ed$:i= !#o .odi$a Au.o!la1e$a u F(a$'u!ko:* 5i#o1i= /40 da$a u Da(i2uE Do+u$a +oF$:aka u ,il<(a$Fu 194/E Bo!$a* k(a#ka o ula($a o1i:e!#E Bo!a$!ki +o.o+o:a;l:i1iE Bo!$a u F(a$'u!ko:E Bo!a$a' Re$e Delle#ie(E S1:edok i ue!$ik0

I-III;

RO,A i&EOAN7G SAIN5 E&DIRE RO&A<N 7ER&ANIOUE

Oc*n At)antique

DaH! '=(6#ie$! o(#=oIoJe!

KRIARI U !S"I

t,J-:4-#

LLL K

ME /NO

mm\ y* i> mm

B*

i R m