Sie sind auf Seite 1von 24

POTPORNE KONSTRUKCIJE

ZADACI ZA 2. PROGRAM:
1. Zid s konzolom
2. Zid s geotehnikim sidrom
3. Zid sa zategom
4. Zid od armiranog tla

Parcijalni faktori za granina stanja STR i GEO:


___________________________________________________________________
(1) Parcijalni faktori djelovanja (F) i uinka djelovanja (E)
Djelovanja
simbol
A1
A2
PP1
___________________________________________________________________
K1: A1+M1+R1
trajna nepovoljna
G,dst
1.35
1.0
K2: A2+M2+R1
G,stb
1.0
1.0
povoljna
(odvojeni prorauni
promjenjiva nepovoljna
Q,dst
1.5
1.3
za K1 i K2)
povoljna
Q,stb
0
0
___________________________________________________________________
(2) Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) (M)
PP2
Svojstvo
simbol
M1
M2
A1+M1+R2
___________________________________________________________________
tg efektivnog kuta trenja
tg'
1.0
1.25
PP3
c'
1.0
1.25
efektivna kohezija
A2+M2+R3
teinska gustoa

1.0
1.0
___________________________________________________________________
(geoteh.sile)
(3) Parcijalni faktori otpora (R):
Otpornost
simbol
R1
R2
R3
R4
___________________________________________________________________
Potporne konstrukcije - nosivost R,v
1.0
1.4
1.0
R,h
1.0
1.1
1.0
- klizanje
- otpor tla
R,e
1.0
1.4
1.0
- prevrtanje
R
1.0
1.0
1.0
2

____________________________________________________________

1. Zid s konzolom

KA =

KA =

=90; =2/3; =10; =k=28


EN 1997-1:2004 (HRN EN 1997-1:2008)
- geotehnika kategorija: 2
- granino stanje nosivosti: GEO
- proraun temeljen na analitikoj metodi
- za odabrani projektni pristup 3: [A2 (za geoteh. sile) ili
A1 (za sile od konstr.)] + M2 + R3
trajna nepovoljna / povoljna djelovanja (A2):
G,dst=1,0 / G,stb=1,0
tg efektivnog kuta trenja / ef.kohezija (M2):
tg=1,25 / c=1,25
potporne konstr. prevrtanje / klizanje (R3):
R=1,0 / R,h=1,0
tg d = tg k/ tg = tg 28/1,25 = 0,425

sin 2 ( + )

sin ( + ) * sin ( )
sin 2 * sin ( ) * 1 +

sin ( ) * sin ( + )

d=23,04 ; d = 2/3*d = 15,36

sin 2 (90 + 23,04)

sin( 23,04 + 15,36) * sin( 23,04 10)


sin 2 90 * sin(90 15,36) * 1 +
sin(90 15,36) * sin(90 + 10)

K A = tg 2 (45 d / 2) = tg 2 (45 23,04 / 2) = 0,44

= 0,45

Coulomb*

Rankine*

* Pojednostavljeno; prema EC7 je eA= f (K, Kq, Kc) koef. horiz. tlaka s obzirom na jedininu
teinu, dodatno optereenje i koheziju, ovisno o , =90- (nagib stranje strane zida prema
vertikali), , i Kn (koef.norm. tlaka na stranju povrinu zida)Kako proraunati? Dodatak 1

z1

h
dk

1
bk=1,20

z2
z3

8m

45+/2=59

=28
Gs=2,6
n=32%
Sr=85%

z3=8,2 m
3

1-n

= (1 n ) s + Sr * n * w

= (1 0,32)2,6 + 0,85 * 0,32 *1,0

vrste = 1,77 + 0,27 = 2,04 g / cm 3


estice

z1=2,2 m
z2=4,2 m

pore

Za primjenu vertikalne virtualne ravnine zida


irina konzole mora zadovoljiti uvjet:
bk =1,20 m bk,min=(h+dk)tg(45-k/2)=1,19 m

dk=0,2 m

KA=0,45

e A1 = g z1 K A = 2,04 * 9,81* 2,20 * 0,45 = 19,81 kPa


e A 2 = g z 2 K A = 2,04 * 9,81* 4,20 * 0,45 = 37,82 kPa

e A3 = g z 3 K A = 2,04 * 9,81* 8,20 * 0,45 = 73,85 kPa


5

P1
d
19,81

P2

45+/2

P3

PiH (kN/m) PiV (kN/m) Pi (kN/m)

P1=0,5*19,81*2,20=21,79
=Pi cos

=Pi sin

P2=0,5*37,82*2,0=37,82
P3=0,5*(37,82+73,85)*4,0=223,34

PiH=

4,00 m

73,85 kPa

bk*tg(45+/2)=2,00

37,82

Wi

2,20 m

PiV=

EC7 RAZLIKA (za aktivni tlak eA


odreen preko koef. horiz. tlaka za jed.
teinu tla K / dodatno opt. Kq /
koheziju Kc, te preko koef. normalnog
tlaka na stranju povrinu zida Kn):
za =0, c=0, q=0 eA(z) = K z
- povrina dijagrama = PAH
pa je PAV=PAHtg(+d)

1. Kontrola stabilnosti na prevrtanje (toka A): Edst,dEstb,d ; (PiHyi)G,dst (Wixi + PiVxi)G,stb(1/R)


2. Kontrola stabilnosti na klizanje po temeljnoj povrini: EdRd ; PiHG,dst (Wi + PiV)tg G,stb(1/R,h)
3. Kontrola nosivosti tla: EdRd ; VG,dst/A qd=projektna nosivost Kako proraunati? Dodatak 2
- za proj.pristup 3, A2+M2+R3: G,dst=G,stb=R,h=R=1,0 ali je tg=c=1,25 (ovaj primjer)
ili, - za proj.pristup 2, A1+M1+R2: G,dst =1,35 ; G,stb=1,0 ; R,h=1,1 ; R=1,0 ali je tg=c=1,0

Iz uvjeta stabilnosti, za sve tri kontrole, moe se izraziti i stupanj iskoritenosti odnosno
faktor sigurnosti kao:
-prevrtanje

U(%) = Edst,d / Estb,d 100 100%

Fs,p=1/U 1

-klizanje

U(%) = Ed / Rd 100 100%

Fs,k=1/U 1

-nosivost tla

U(%) = Ed / Rd 100 = Vd / (qd A) 100%

Fs,n=1/U 1

A = B 1m = reducirana povrina za irinu temelja B=B-2e


gdje je ekscentricitet e = Md/Vd B/6
izraunat s proraunskim silama Vd = VG,dst ; Md = MG,dst

(prikazati tablino)

Za zakljuak/ocjenu stabilnosti i nosivosti mjerodavan je najstroi uvjet (najvei U).


Konstrukcija ne zadovoljava ukoliko je U > 100 %.
7

Dodatak 1. Proraun hor. pritiska prema EC7 (primjer sa WEB str. katedre)

Dodatak 2. Kontrola nosivosti tla ekscentrino optereen temelj

Dodatak 2. Kontrola nosivosti tla ekscentrino optereen temelj

WEB primjeri:
http://www.gradst.hr/Ustrojfakulteta/Katedre/
Geotehnika/Strunistudijgraevinarstva/
Mehanikatlaitemeljenje/tabid/906/Default.aspx

10

2. Zid s geotehnikim sidrom

n:1

11

h=2 m
H=8 m
l=7,5 m
=15 =28
ls=6 m =10

z1

n:1

GEOTEH.
SIDRO
smjeteno
izvan aktivnog
kliznog klina

ls
sidrina
dionica

45+/2

eA=2,049,818,00,45=72,04 kPa
EA=eAH/2=72,048,0/2=288 kN/m
EAd=EAG,dst=2881,0=288 kN/m

z1=h+l(tg+tg)
=2+7,5(tg15+tg10)
=5,33 m
Tm=als2r sila koja se prenosi u tlo
r=0,15 m polumjer sidrenog tijela
a=0,85 (koef.redukcije) 1,0
=ntgd=106,670,425=45,3 kPa
n=gz1
=2,049,815,33 =106,67 kPa
Tm=45,360,3
Tm=256 kN (nefaktorizirano)
Tmd=TmG,stb=2561,0=256 kN
(STR) proraunska sila
12
razmak sidara
ostalo isto

3. Zid sa zategom
h=2m

H=8m

n:1

Z=2m

13

5,8m

4,9m
10,7m
90 95

h=2m

pasivni klin

H=8m

n :1

aktivni klin

45+/2

45+/25

14

eP=gzKP
KP=tg2(45+/2)=tg259=2,77

Pretp. = d = 28

Sila pasivnog otpora


koju preuzima sidreni
blok zatege sila u
zatezi Z

z=3m

eP=2,04*9,81*3*2,77=166,29 kPa
ePg=eP/3*1=55,43 kPa
Fs=3;
EP=0,5*(55,43+166,29)*2=221,72 kN/m;
EPmog=73,9 kN/mZ
ili EPmog=50%EP ovisno o pomacima za aktivaciju
sidro na svakih (x) metara, sidreni zid duine (y) metara
Stvarna sila u zatezi: Z*=xEPmog
ePg=55,43kPa

h=2m

EP

z
Z=2m

H=8m

n :1

RH Z
RV

EA
A

eP=166,29kPa
Stabilnost na klizanje po tem.povrini:
Wi RV=Wi ; RH=EA-Z ; tg =RH/RV nagib rezultante prema okomici na tem. plohu
tg tg zadovoljava ; tg > tg ne zadovoljava-nestabilno
odnosno (uvjet stab.): EdRd ; EAG,dst - ZG,stb WiG,stbtgd(1/R,h)

Stabilnost na prevrtanje (A): EdRd ; (EA8/3)G,dst (Wixi + Z6)G;stb(1/R)


Nosivost podtemeljnog tla: M=Wixi - EA8/3 + Z6 = kNm/m; V=Wi=kN/m
1,2 = (VG,dst) / A (MG,dst) / W ; 1,2 qd (qd=projektna nosivost)
15
stupanj iskoritenosti i Fs za prevrtanje/klizanje/nosivost (str.6)

4. Zid od armiranog tla

D=0,40

16

17

max Lr
Ni = *h
Ni*tg
Lr

prividni kut trenja


izmeu armature i
nasipnog materijala

Ni

Lr duljina armature od lica zida do klizne plohe


(duina mree kroz aktivni klin)

Potencijalna klizna ploha nagnuta je pod kutem


=45+/2 od vodoravne ravnine

(Lp)

na

EN 1997-1:2004, proj.pristup 2: A1+M1+R2


G,dst=1,35 trajna nepovoljna djelovanja
G,stb=1,0 trajna povoljna djelovanja
=c=1,0 ef. kut trenja i kohezija
R,h=1,1 potporne konstr.-klizanje
R=1,0
potporne konstr.-prevrtanje
R,v=1,4 potporne konstr.-nosivost

1 sin 40

18

Fi = pripadajui dio horiz. tlaka kojeg


preuzima fasadni element = povrina
odgovarajueg segmenta dijagrama horiz.
tlaka = najvea vlana sila koju armatura
treba preuzeti (u najniem sloju):

vlana
u

0,357*0,40*10*2,0*6,3=17,99 kN/m

Fi = 0,5*(e0,i-1 + e0,i)*D*1

Fi max
Tult (EC 7)
parcijalni FS za meh.oteenje pri ugradnji, utjecaj puzanja, kem.i bioloko djelovanje
Tproj=Tult / (FSID*FSCR*FSCD*FSBD) proj.vrijednost vl.vrstoe geotekstila

=Tult / (1,1*2,0*1,0*1,0) = Tult / 2,2


Uvjet stabilnosti za vlanu vrstou (EdRd):
Ta * G,dst Tproj
17,99*1,35 Tult / 2,2
53,43 kN/m Tult pronai prikladni proizvod na tritu (katalozi)
=duljina armature potrebna da se ostvari dovoljno trenja
izmeu armature i nasipa i savlada sila upanja armature

La*=Ta
La**h*tg=Ta
(nefaktorizirano)

Ni = *h
Ni*tg
Ni

Uvjet stabilnosti (EC7):


EdRd
Fi*G,dst (La*2Ni*tg)*G,stb*(1/R,h) (horiz.tlak ostvarivo trenje)
La Fi*G;dst*R,h / (2**h*tg*G,stb)
La 17,99*1,35*1,1 / (2*20*6,3*tg40*1,0) = 0,13 m
19

max

5,6-0,40

tg (90-(45+40/2))-tg15

1,03

0,13 + 1,03 + 2*0,40 + 1,0 = 2,96 m

20

21

=17,5

22

Rezultanta sila na temeljnoj plohi

( i II u odnosu na tem. plohu)

EC 7
Kontrola stabilnosti na prevrtanje:
(SH*1,4)*G,dst (G1*2,34 + G2*2,67+Sv*4,0)*G,stb*(1/R)
(314,73*1,4)*1,35(364*2,34+28*2,67+99,23*4,0)*1,0*(1/1,0)
594,8 1323,4 (zadovoljava; U=45%, Fs,p=2,22)
Kontrola stabilnosti na klizanje po temeljnoj plohi:
RH*G,dst (RV*tg + c*l)*G,stb*(1/R,h)
EN 1997-1 iskljuuje koheziju u proraunima klizanja

220,0*1,35 (530*tg35+0)*1,0*(1/1,1)
23
297,0 337,4 (zadovoljava; U=88%, Fs,k=1,14)

Nd
Md
EC 7:
1,2 = NS*G,dst/F MS*G,dst/W
= 530,0*1,35/4,10 212,0*1,35/2,80
= 174,51 102,21
1 = 277 kPa < qRd = 280 kPa
2 = 72 kPa
gdje je qRd = qf / R zadana ili izraunata
projektna nosivost/otpor tla (za PP2: R=1,4)

m2

Odnosno:
e=Md/Nd=0,40 m
B=B-2e=4,10-2*0,40=3,30 m
traka (L= ): A=B*1m=3,30 m2
pretp. qRd=280 kPa
pa je kontrola za nosivost tla sljedea:
Ed Rd
Nd qRd*A
530,0*1,35 280*3,30
715,50 (kN/m) 924,00 (kN/m)
zadovoljava, uz stupanj iskoritenosti:
U=(Ed/Rd)*100=715,50/924,00*100=77,4%

ZAKLJUAK: Zadana potporna konstrukcija zadovoljava uvjete stabilnosti na


prevrtanje i klizanje, kao i uvjet nosivosti tla za zadano podtemeljno tlo.

24