Sie sind auf Seite 1von 3

34 Pogledi

2. novembar/studeni 2013.

Dr. sci. Zlatko Hasanbegovi}, povjesni~ar

Izli{no je pitanje treba li Podrinju nositi njegovo


Razgovarala: Edina Kamenica

Dr. sc. Zlatko Hasanbegovi} ljubazno se odazvao na{oj molbi da progovori o li~nosti koja se ovih dana na{la u fokusu bh. javnosti, o, po mnogima, najistaknutijem reformatoru islamske obnoviteljske misli iz redova Bo{njaka, Huseinu ef. \ozi. To {to jedna gora`danska osnovna {kola nosi \ozino ime, nedavno je osporeno saop}enjem Na{e stranke, koja je reagirala zbog pojedinih ~injenica iz \ozine biografije. Vjerujemo da }e ovaj intervju baciti svjetlo na cijelu tu pri~u. Kao povjesni~ar istra`ujete i epohu u kojoj je djelovao Husein ef. \ozo: kako biste najkra}e opisali njegovu povijesnu ulogu? - Husein ef. \ozo je jedna od najmarkantnijih i najzanimljivijih bo{nja~kih li~nosti u poslijeosmanskom razdoblju i njegova biografija sama po sebi predstavlja podlogu za razumijevanje svih izazova pred kojima su se nalazili islam i muslimani u Bosni i Hercegovini u 20. stolje}u. U na{oj se javnosti nedavno podigla pra{ina zbog ~injenice da jedna osnovna {kola u Gora`du ve} godinama nosi \ozino ime? - Da bi se razumjela prava pozadina i dosezi ove afere , mislim da bi javnost ipak trebala znati kako je do nje i do{lo. Ova afera nije plod patriotske budnosti zabrinutih anonimnih roditelja u Gora`du, kojima je ba{ sad sa zaka{njenjem proradio antifa{isti~ki refleks, ve}

jeftinog novinarskog senzacionalizma koji poslovi~no truje javnost, izaziva smutnju i potkopava temeljne vrjednote na kojima bi trebalo po~ivati dru{tvo, a posebice ovo u BiH, ranjeno i podlo`no vi{estrukoj identitetskoj i vrijednosnoj konfuziji.

Jeftine konstrukcije
Proteklih su se godina u stranom tisku vi{e puta pojavljivale senzacionalisti~ke konfabulacije o nepoznatoj i tajnoj nacisti~koj pro{losti bo{nja~kih politi~kih i vjerskih autoriteta, pa se i sm Alija Izetbegovi}, kao gimnazijalac i ~lan organizacije Mladi muslimani, dovodio u vezu ni manje ni vi{e nego s Reichsfhrerom Heinrichom Himmlerom, a kao dr`avnik i politi~ar s Osamom bin Ladenom. Iza ovih jeftinih konstrukcija, koje su se organski nadovezivale na problemati~ne interpretacije jugoslavenske komunisti~ke historiografije i obavje{tajne publicistike, u pravilu su stajale srpske lobisti~ke skupine na Zapadu. One su ratnih 90-ih, kao i danas, vodile promid`beni rat s ciljem diskreditiranja bo{nja~ke, hrvatske i albanske politike kao nacisti~ke , fundamentalisti~ke i teroristi~ke , nasljednice pora`enih ideologija u Drugom svjetskom ratu, a danas naravno povezanih s me|unarodnim terorizmom i AlQaidom. Iz takvih konfabulacija slijedio je i zaklju~ak o uro|enoj antifa{isti~koj i slobodarskoj naravi srpske ekspanzionisti~ke politike koja se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bori protiv endemskog hrvatskog, albanskog i bo{nja~kog nacizma koji je devedesetih mutirao u islamofa{izam , u odre|enim zapadnim neokonzervativnim krugovima vi|en glavnim neprijateljem suvremene liberalne civilizacije i slobodnog svijeta . Poseban adresat ovog lobisti~kog djelovanja je, pored ostalih, i izraelsko, tj. op}enito me|unarodno `idovsko javno mnijenje, koje se jo{ od Milo{evi}eva Dru{tva srpsko-jevrejskog prijateljstva poku{ava pridobiti za srpske ekspanzionisti~ke politi~ko-nacionalne i dr`avne ciljeve. U tome se na`alost i donekle uspijeva, budu}i da po istom obrascu odre|ene izraelske lobisti~ke skupine desetlje}ima zloupotrebljavaju kontroverze iz ratnih veza arapskih nacionalista sa silama Osovine, me|u kojima je glavna figura jeruzalemskog muftije El-Huseinija, a kako bi se u me|unarodnoj javnosti diskreditirali zakoniti palestinski nacionalno-osloboditeljski zahtjevi, ne samo kao islamisti~ki ve} i latentno nacisti~ki . Jedan od najupornijih lobisti~kih dezinfor-

matora te vrste je internetski blog Serbianna, srpsko-ameri~kog aktivista Koste Carla Savi}a, specijaliziran za istra`ivanje bo{nja~kog i hrvatskog nacizma do kojeg se barem u donekle ozbiljnijim krugovima dr`i kao i do protuteroristi~kih i ostalih ekspertiza biv{eg trojca Margeti}-Galija{evi}-Trifunovi}. Ovo se ljeto u sezoni kiselih krastavaca pojavila tipi~na Savi}eva pri~a o gora`danskoj {koli koja nosi ime po nacistu i

ma poznato svakom bolje upu}enom povjesni~aru, a posebice specijalistima za povijest bosanskohercegova~kih muslimana u Drugom svjetskom ratu. Bez obzira na to {to mnoge stvari tek treba istra`iti, mislim da upravo \ozin slu~aj mo`e dobro poslu`iti za tezu kako se komplicirana povijest Drugoga svjetskog rata, dr`anje i motivacija pojedinih aktera, ne mogu interpretirati samo iz vizure naknadne pameti,

nim ciljevima, a da se antifa{isti~ki prvoborac Staljin od 1939. do 1941. nalazio u savezu s Hitlerom, a njegovi epigoni, me|u kojima i Tito i KPJ, rat u Europi nakon njema~kog napada na Poljsku u svojoj podzemnoj agitaciji nazivali imperijalisti~kim ratom koji su potpalili anglo-ameri~ki i francuski ratni hu{ka~i . Uva`avaju}i staru latinsku mudrost da ono {to je dopu{teno Jupiteru, nije i volu, ~injenice o ratnom \ozi su sljede}e: on se od druge polovine 1943. do kraja 1944. kao jedan od nekoliko desetaka mla|ih bosanskih imama nalazio me|u du{obri`nicima u 13. SS diviziji Hand`ar. Za njema~ku stranu ovi su imami trebali poslu`iti kao sredstvo odre|ene nacionalsocijalisti~ke ideolo{ke indoktrinacije i utjecaja, a za muslimansku, uklju~uju}i i vjerske vlasti u Sarajevu, kao svojevrsna brana toj istoj indoktrinaciji, te jamstvo o~uvanja me|u vojnicima tradicionalnih islamskih vrjednota i obi~aja. Ova je divizija, pojednostavljeno, jer je {ira elaboracija nemogu}a u pet re~enica, nastala kao rezultat njema~kih ratnih ciljeva, ne samo na podru~ju NDH ve} i {ire prema islamskom svijetu, te kori{tenja situacije u kojoj su se na{li bosanskohercegova~ki muslimani izlo`eni zlo~ina~kom djelovanju razli~itih ustani~kih i odmetni~kih skupina, koje su barem formalno sebe vidjele i kao dio savezni~ke ratne strane.

Protubo{nja~ka i protuislamska zlo}a


U tom smislu je i njema~ka ratna promid`ba isticala kako }e 13. SS divizija nakon formiranja slu`iti isklju~ivo za obranu muslimanskih domova u BiH od ~etnika i partizana kao nositelja komunisti~kih ratnih ciljeva obilje`enih i protuvjerskom ideologijom u praksi primijenjenom u Lenjin-Staljinovom Sovjetskom savezu, a koji se u komunisti~koj predratnoj i ratnoj agitaciji isticao, {to se danas zaboravlja, kao uzor-dr`ava za sve istinske antifa{iste . Osim ove mjesne, i za bosanku muslimansku stranu prakti~no-egzistencijalisti~ke pozadine osnutka divizije, stajala je i ona {ira koja obuhva}a jednu veliku historiografsko-doktrinarnu i do danas neiscrpljenu i kontroverznu temu ~iji bi radni naslov mogao glasiti: povijesni dodir svijeta islama i muslimana s nacionalsocijalizmom i fa{izmom . Kolonijalnu stvarnost muslimanskog svijeta nakon Prvoga svjetskog rata porodio je fenomen po~etne muslimanske naklonosti prema osovinskom ratnom naporu koja se na razli~ite na~ine manifestirala u dru{tvenim elitama, ali i

PISMO HIMMLERU \ozino pismo Himmleru iz prosinca 1943. koje se sada navodi kao spektakularno otkri}e objavljeno je u vi{e knjiga o Waffen SS-u i potje~e iz ameri~ke arhivske zbirke mikrofilmova njema~kih dokumenata. U njemu \ozo kur toazno u ime svih tabor-imama zahvaljuje na pomo}i u hrani za ~lanove obitelji pripadnika divizije u Bosni, a sve oki}eno zazivanjem kona~ne pobjede i uobi~ajenim kori{tenjem frazeologijom u takvim prigodama. Iz toga izvoditi teze o \ozinoj osobnoj bliskosti s Himmlerom je vi{e nego smije{no

Foto: Bernard ^ovi}, Glas Koncila

bliskom suradniku Heinricha Himmlera, a koja bi kao kap u moru internetskog sme}a ostala bez {ireg odjeka da nije kao senzacija za jednokratnu upotrebu, s nekoliko mjeseci zaka{njenja osvanula u bosanskoj medijskoj kalju`i. Bez obzira na pozadinu o kojoj govorite ostaje ~injenica da je \ozo bio imam u 13. SS diviziji Hand`ar. [ta bi \ozin ratni anga`man na pora`enoj osovinskoj strani za nas danas trebao zna~iti? - S tim u vezi nisu potrebne mistifikacije. Ratno djelovanje Huseina \oze je u temeljnim ~injenica-

ispraznog moraliziranja, optike savezni~kog ratnog napora protiv sila Osovine, te pomo}u pseudohistoriografskih kli{eja o dobru i zlu , fa{izmu i antifa{izmu . Ovakav pristup donekle mo`e biti upotrebljiv za anglo-ameri~ku ili sovjetsku perspektivu, ali je beskoristan za razumijevanje konkretne ratne finske, balti~ke, slova~ke, hrvatske, srpske, bo{nja~ke, ukrajinske ili indone`anske povijesne situacije. Sve to, naravno, i bez da zanovijetamo s ~injenicama da je Churchill bio odu{evljen Mussolinijevim antikomunisti~kim dr`avni{tvom sve dok se to podudaralo s britanskim imperijal-

Husein \ozo je najistaknutiji islamski reformator i obnov

2. novembar/studeni 2013.

Pogledi 35

i osnovna {kola u \ozinu ime


Svojedobno je njegova knjiga Muslimani u Zagrebu 1878 - 1945. Doba utemeljenja podigla `estoku pra{inu u regionu, no to ga nije smetalo da na isti - kvalitetan, temeljit i dokumentaran na~in pripremi i drugu - Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929 - 1941. U ratu i revoluciji 1941 - 1945. Povjesni~ar iz Zagreba, znanstveni suradnik Instituta Ivo Pilar za Poglede govori o Huseinu ef. \ozi
- Husein \ozo po svojoj intelektualnoj spremi, kao i od njema~ke strane uo~enim sposobnostima, nije bio samo jedan od bosanskih SS tabor-imama u ~inu satnika (Hauptsturmfhrer), konkretno kao du{obri`nik divizijske 28. pukovnije, a povremeno i kao zamjenik glavnog divizijskog imama Abdulaha Muhasilovi}a, ~ija je sudbina nakon rata nepoznata. \ozino ime se u izvorima pojavljuje i u kontekstu onoga {to sam u prija{njem odgovoru ozna~io kao fenomen susreta nacionalsocijalizma i fa{izma s islamom . Naime, njema~ki SS krugovi nisu ostali samo na ~injenici da je ova postrojba bila jedina SS divizija koja je imala vjersku du{obri`ni~ku slu`bu. Njekontekstu tada{nje politi~ke situacije, Vama govore? - Naravno da se \ozo u kontekstu tada{nje politi~ke situacije susretao i s jeruzalemskim muftijom te protokolarno pribivao razli~itim divizijskim promid`benim manifestacijama. U teku}im medijskim manipulacijama koriste se i dramati~ni opisi kako su prona|ene fotografije na kojima je \ozo u dru{tvu nacisti~kih SS oficira , u nacisti~kim odorama i s nacisti~kom ikonografijom , da budem cini~an, kao da postoje komunisti~ki SS oficiri , i kao da je u takvim okolnostima mogao biti u britanskoj odori, te nositi trorogu kapu sa zvijezdom petokrakom i srpom i ~eki}em. Da budem malo ruzalemskog muftije El-Huseinija. Zbog sukoba s britanskim kolonijalizmom koji je u protuarapske svrhe manipulirao i s cionisti~kom akcijom, bilo je smije{no o~ekivati od arapskih vo|a da budu ve}i Britanci od Winstona Churchilla i Bernarda W. Montgomerya, da liju suze zbog mogu}nosti sloma britanskog imperija pred Rommelovim tenkovima, a time i zamisli o `idovskoj dr`avi u arapskoj Palestini. naj{irim slojevima stanovni{tva u cijelom islamskom svijetu od Teherana, preko Bagdada i Kaira, pa sve do Sarajeva. Njema~ki, a zatim japanski ratni stroj ozbiljno je zaprijetio sustavu britanske i op}enito zapadne kolonijalne mo}i koji je preko razli~itih aran`mana obuhva}ao i velik dio ne samo arapskog ve} i cijelog muslimanskog svijeta. I{~ekivani i `eljeni slom zapadne kolonijalne vladavine, koja je u Palestini podupirala i ranu cionisti~ku penetraciju, okrenuo je mnoge muslimanske nacionalisti~ke prvake, od arapskih podru~ja do Irana, Indije i Indonezije, prema Berlinu, Rimu ili Tokiju. Osovinska sredi{ta ove su ~injenice sna`no i do posljednjeg trenutka koristili u svojoj protusavezni~koj promid`bi, prikazuju}i sebe nositeljima protukolonijalnih, protukapitalisti~kih i protubolj{evi~kih nastojanja, te za{titnicima islama i muslimana u cijelom svijetu. Na podlozi svih ovih elemenata, konkretne bosanske i {ire svjetskoislamske situacije treba suditi i o ratnom dr`anju dijela najmla|eg nara{taja bo{nja~ke islamske inteligencije koja je u{la u javni `ivot neposredno uo~i europskog i svjetskog velerata. Konstruirati pri~u o generi~kom fa{izmu i nacionalsocijalizmu Huseina \oze ili bilo kojeg va`nog muslimanskog aktera u ratnom vihoru u BiH, o \ozi kao Himmlerovoj desnoj ruci , plod je nepoznavanja ili pojednostavljivanja elementarnih ~injenica ili primjer protubo{nja~ke i protuislamske zlo}e te zloporabe povijesti u dnevnopoliti~ke ciljeve. S druge strane, nijekati odre|ene muslimanske simpatije prema osovinskim ratnim ciljevima, fascinaciju nekim aspektima ideologije, protu`idovske invektive, te razli~ite pisane iskaze u kojima se pozivalo na stanovite dodirne to~ke izme|u islama i nacionalsocijalizma ili fa{izma, tako|er je pogre{no i predstavlja tipi~an primjer intelektualne lijenosti. Mi imamo paradoks da ve}ina \ozinih slu`benih ili poluslu`benih sarajevskih biografija i prije i nakon 1990. njegovo djelovanje od 1941. do 1945. sa nelagodom uglavnom pre{u}uje i svodi na crnu rupu. Kada na povr{inu isplivaju neke neugodne ~injenice, onda smo suo~eni sa starim bosanskim sindromom uvrije|enog djeteta . To je krivo, od ~injenica ne treba bje`ati, ve} ih tuma~iti i obja{njavati u povijesnom kontekstu u kojem su nastale, bez iluzije da bilo tko od nas ima monopol na kona~nu povijesnu istinu. Koja je onda bila konkretna \ozina ratna uloga?

Jeruzalemski muftija
Vo|en arapskim nacionalnim interesom i drevnom krilaticom neprijatelj moga neprijatelja je moj prijatelj , muftija El-Huseini je poku{ao osloncem na Hitlera, kao i pri-

Husein \ozo, drugi zdesna

zinim tabor-imamima o~igledno se nastojala u budu}nosti dati i posebna zada}a, pa je 1944. utemeljen poseban imamski Institut u njema~kom Gubenu na ~elu kojeg je tek nekoliko mjeseci 1944. bio upravo Husein \ozo, koji je u Institutu vodio i kratki te~aj za obuku imama. Sve ovo je bio dio ambiciozne njema~ke svjetske islamske politike , posebice promicane u krugovima SS-a. Ova je politika bila utemeljena na ma{tovitim predod`bama, bez upori{ta u ~injenicama, a zbog skorog sloma ostala je u povojima i bez konkretnog epiloga. \ozo nije sudjelovao u kratkotrajnim divizijskim vojni~kim poduhvatima u domovini tijekom 1944., pa se njegovo ime nije moglo dovoditi u vezu sa zlo~inima u sjevernoj Bosni i Srijemu koji su kasnije (ne)utemeljeno pripisivani Hand`ar-diviziji. Isti~e se i \ozino prisustvo obuci nacisti~kih vojnika, susreti s kontroverznim jerusalimskim muftijom? Jeste li Vi do{li do takvih saznanja, i {ta ona, u

Takvim iz 1962.

indiskretan, nedavno sam razgovarao s dragim gospodinom Hajrudinom Somunom, kojeg je zanimalo moje mi{ljenje o ulozi jeruzalemskog muftije El-Huseinija u Drugom svjetskom ratu. Nisam siguran da ga je moj odgovor zadovoljio, ali sam mu tada otprilike rekao da sve ono {to vrijedi za \ozu i okolnosti bo{nja~kih dodira s nacionalsocijalizmom vrijedi i za arapski nacionalisti~ki pokret tada vo|en od je-

mjerice kasniji Titovi indone`anski nesvrstani prijatelji osloncem na Japance, ostvariti legitimne nacionalne aspiracije. To je klju~na pozadina toga na prvi pogled neobi~nog saveza i stvarati od jeruzalemskog muftije ili bilo kojeg drugog muslimanskog prvaka bezvremenog arapsko-muslimanskog {egrta u Hitlerovu naumu uni{tenja europskog `idovstva mo`e poslu`iti u suvremenoj protupalestinskoj ili protubo{nja-

vitelj islamske misli u povijesti muslimanskih Bo{njaka

~koj promid`bi, ali ne i u ozbiljnoj historiografskoj ra{~lambi. Da li znate ne{to vi{e o pismu koje je ef. \ozo uputio Himmleru? - \ozino pismo Himmleru iz prosinca 1943. koje se sada navodi kao spektakularno otkri}e objavljeno je u vi{e knjiga o Waffen SS-u i potje~e iz ameri~ke arhivske zbirke mikrofilmova njema~kih dokumenata. U njemu \ozo kurtoazno u ime svih tabor-imama zahvaljuje na pomo}i u hrani za ~lanove obitelji pripadnika divizije u Bosni, a sve oki}eno zazivanjem kona~ne pobjede i uobi~ajenim kori{tenjem frazeologije u takvim prigodama. Iz toga izvoditi teze o \ozinoj osobnoj bliskosti s Himmlerom je vi{e nego smije{no. Logi~no je da osoba na tom polo`aju i u takvim okolnostima barem administrativno komunicira s vo|ama SS-a, a ne s generalom Pekom Dap~evi}em ili Valterom Peri}em. Zbog suradnje s neprijateljem ef. \ozo je 1945. osu|en na zatvorsku kaznu. Na kakve ste informacije u vezi s tim nai{li? - Kada je rije~ o svim, podvla~im svim, poratnim su|enjima pred jugoslavenskim komunisti~kim sudovima treba jasno naglasiti da su ona imala obilje`ja montiranih politi~kih postupaka, u pravilu s konfabuliranim optu`nicama i s unaprijed donesenim presudama. Ako zanemarimo masovne partizanske izvansudske egzekucije, cjelokupno sudstvo bilo je u funkciji obra~una sa svim stvarnim, potencijalnim ili izmi{ljenim neprijateljima Komunisti~ke partije, te provedbe komunisti~ke revolucije s kona~nim ciljem uspostave nove dr`ave totalitarnog tipa po uzoru na Sovjetski savez. \ozo je uhi}en u nepoznatim okolnostima po~etkom svibnja 1945. i izveden pred zloglasni vojni sud Komande grada Sarajeva koji je u formi prijekog suda prije toga na smrt osudio, me|u ostalim, i mo`da najistaknutijeg i najlucidnijeg mla|eg islamskog intelektualca Mustafu Busulad`i}a. Ono {to je najzanimljivije u svjetlu ostalih sudskih postupaka, kao i u kontekstu \ozine kasnije sudbine, ~injenica je da je osu|en samo na pet godina zatvora, te da nije tere}en za ratne zlo~ine , ve} tek za izdajni~ko djelovanje u svojstvu divizijskog tabor-imama i suradnika jeruzalemskog muftije. Naravno da presuda takvog suda ne mo`e biti mjerodavna za prosu|ivanje bilo ~ije, pa niti \ozine ratne uloge i odgovornosti, ali ona ukazuje na jo{ neistra`ene okolnosti njegove predaje ili zarobljavanja od partizana, te da u pozadini njezine razmjerne blagosti stoji i vrlo vjerojatna okolnost da je u ratu ~inio odre|ene usluge utjecaj-

36 Pogledi
nim pojedincima na partizanskoj i komunisti~koj strani. No, o tome nemam podrobnijih podataka. Niko ne pori~e \ozine poratne duhovne i intelektualne aktivnosti, no, s obzirom na ove ~injenice, kako gledate na to da je {kola dobila njegovo ime? - Do sada smo razgovarali isklju~ivo o kontroverzama vezanim uz \ozino ratno djelovanje, koje obuhva}a vremenski odsje~ak kra}i od dvije godine, i mislim da smo ih barem donekle kontekstualizirali u povijesnoj stvarnosti. Iz toga je za neupu}ene mo`da ostala nejasna i ~injenica kako je rije~, gledano iz vizure ukupnog \ozina `ivota i djela, o sporednoj epizodi, koja ni na koji na~in, posebice kada se valjano protuma~i, ne mo`e zasjeniti veli~inu cjeline njegove islamske misli i islamskog djelovanja u te{kim vremenima komunisti~ke diktature. Po mome sudu, Husein \ozo je s obzirom na nepovoljni socijalni i politi~ki kontekst u kojem je djelovao, najistaknutiji islamski reformator i obnovitelj islamske misli u povijesti muslimanskih Bo{njaka. Ja naravno nisam dovoljno kompetentan da o tome iznosim aprioristi~ke sudove, ali sli~ne ocjene davali su i najva`niji dana{nji bo{nja~ki islamski intelektualni autoriteti poput Enesa Kari}a, koji je o kapitalnom zna~enju \ozina djela pisao i u svojoj Povijesti islamskog mi{ljenja u BiH u XX. stolje}u. Kada se sve to ima u vidu, pitanje o tome treba li osnovna {kola u \ozinu Podrinju nositi njegovo ime je potpuno izli{no. Moj odgovor je - DA - treba, i to ne samo osnovna {kola, i ne samo u Gora`du. Ef. \ozo je u kasnijem komunisti~kom razdoblju do`ivio odre|enu dru{tvenu rehabilitaciju, pa je bio i Titov prevodilac. Kako to tuma~ite? - Za na{ odnos prema \ozi ili bilo kome ili ~emu iz bosanske muslimanske ba{tine treba biti potpuno irelevantno kako su na to gledali jugoslavenski komunisti. No, budu}i da je i danas mnogima va`niji argument Titovo stajali{te ili dr`anje od elementarnih ~injenica onda mi dopustite nekoliko opaski va`nih za razumijevanje okolnosti u kojima je do{lo do odre|ene \ozine rehabilitacije nakon 1960., bez koje je naravno i nezamisliva njegova uloga obnovitelja islamske misli i islamskih ustanova u BiH koju je imao sve do svoje smrti. Islamska zajednica i op}enito sve vakufske ustanove na{le su se 1945. na udaru komunisti~ke represije u pozadini koje je stajao i bolj{evi~ki sankilotski ateisti~ki protureligijski stav. postupnog odumiranja. Tim vi{e jer se jugoslavenski komunisti~ki modernizacijski zahvat organski nadovezivao na dio starijih pretkomunisti~kih jugoslavenskih nacionalisti~kih shva}anja po kojima je islamska ba{tina, svjesno ili podsvjesno, do`ivljavana tek kao relikt tu|inske osmanske vladavine. \ozo se u tim olovnim godinama nakon izlaska iz zatvora kao ideolo{ki nepo}udan nalazio izvan ustanova Islamske zajednice, a njegov povratak i postupna rehabilitacija bili su u uskoj vezi s jednim drugim fenomenom koji }e, a to }e budu}a povijesna istra`ivanja siguran sam i dokazati, odigrati presudnu ulogu u i za same komuniste neo~ekivanoj obnovi islamske misli u BiH. Ukratko i pojednostavljeno, takti~ko okretanje jugoslavenskih komunista prema arapskom svijetu u sklopu tada{nje hladnoratovske konstelacije, te s tim u vezi neobi~na instrumentabilitacije. Iako se iz vizure sloma njema~kog Reicha, te sudbine jeruzalemskog muftije i Huseina \oze ~inilo da se vi{e nikada ne }e susresti, povijest je pokazala svu svoju nepredvidivost. U okolnostima arapskog poraza u {estodnevnom ratu 1967. u Kairu je 1968. odr`an Sveislamski kongres na kojem je po~asno mjesto imao i ve} ostarjeli muftija El-Huseini koji se sastao, kako su javili i jugoslavenski mediji i s jugoslavenskim muslimanskim izaslanstvom predvo|enim, ni manje ni vi{e, nego Huseinom ef. \ozom, tada predsjednikom Udru`enja Ilmije u SR Bosni i Hercegovini. Njegova potpora arapskim nacionalnim zahtjevima i borbi protiv Izreala nije promakla doma}oj javnosti, pa ni Savezu jevrejskih op{tina Jugoslavije koji je zbog toga slu`beno prosvjedovao kod vlasti u Beogradu, ograni~avaju}i se tek na \ozine izjave, pre{u}uju}i, zbog neznanja ili politi~kog oportuniteta neugodne ~injenice iz njegove ~inilo se tada ve} zaboravljene pro{losti. Ovo spominjem zato jer proteklih dana neki sarajevski neotitoisti~ki i neokomunisti~ki krugovi prednja~e u demonizaciji Huseina \oze kao predstavnika bo{nja~kog fa{izma . U tome su gluhi za bilo kakvu racionalnu argumentaciju, uva`avaju}i samo Titovo mi{ljenje i postupanje kao vrhunsko mjerilo u ocjenjivanju svih ljudi i povijesnih pojava. Ako je tomu tako, i kada \ozu zbog ideolo{ke uskogrudnosti ne mogu prihvatiti kao bo{nja~ku nacionalnu i islamsku vrjednotu, neka ga barem uva`avaju kao povijesnu li~nost ~iju je dru{tvenu rehabilitaciju iz svojih ciljeva dopustio i re`im i vladar za kojim trajno `aluju. Za{to samo u \ozinu slu~aju biti ve}im katolikom od samoga pape? U vezi sa slu~ajem \ozo javio se i biv{i reis Ceri}, koji pokretanje pri~e naziva kampanjom protiv Bo{njaka radi kriminalizacije njihove vjere i morala? - Iako sam znao biti kriti~an prema stilu i vjersko-nacionalnoj simbiozi i platformi koju je zagovarao uva`eni reisu-l-ulema emeritus prof. dr. Mustafa ef. Ceri}, u ovom slu~aju se u osnovi, bez obzira na odabir rije~i, sla`em s njegovim stajali{tem. Amputirati Huseina ef. \ozu iz nacionalnog i islamskog identitetskog ~vori{ta i njegovih simboli~kih manifestacija kao {to su imena ulica i {kola, i to zbog bezna~ajnih epizoda iz cjeline `ivota i djela, zna~i u~initi od modernog bo{nja~kog identiteta i islamske misli torzo li{en svojih najpouzdanijih smjerokaza. Muslimanski Bo{njaci u 20. stolje}u, dramati~no suo~eni s poku{ajima komunisti~ke ateisti~ke akulturacije, a danas s njezinim posljedicama, te s perfidnim misionarskim i kolonizatorskim djelovanjem islamskih ribara ljudskih du{a koji ih poku{avaju zajedno s njihovom autenti~nom tradicijom pretvoriti u duhovne uljeze i strance u vlastitoj zemlji, u \ozinoj obnoviteljskoj islamskoj misli i dalje imaju svoje sna`no upori{te. U obranu \ozine li~nosti i njegova islamskog integriteta, koje su doveli u pitanje neodgovorni skribenti i neznalice, trebalo bi javno stati i Rijaset Islamske zajednice i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, ustanove kojima je za svoga plodnog `ivota neumorno slu`io.

2. novembar/studeni 2013.

U`ivo na internetu i dru{tvenim

Ekspedicija na Ju`ni pol


San kapetana Scotta ostvaruje se uz pomo} Intelovih in`enjera
olarni istra`iva~i Ben Saunders i Tarka LHerpiniere zapo~eli su spektakularno putovanje koje se ve} naziva naj-ekspedicijom 21. stolje}a - od obale Antarktike do Ju`nog pola i natrag! - a zahvaljuju}i isto tako spektakularnoj potpori tvrtke Intel, koja istra`iva~ima osigurava vrhunsku tehnolo{ku podr{ku, u ovoj grandioznoj pustolovini preko dru{tvenih mre`a i interneta prvi put u povijesti mo`emo svi sudjelovati - {tovi{e, baciti se u avanturu, saznavati, u~iti i otkrivati zajedno s hrabrim istra`iva~ima. Saunders i L Herpiniere na putovanju }e prevaliti 2.900 kilometara, {to njihov pothvat ~ini najduljim polarnim samostalnim putovanjem u povijesti. To je ujedno i poku{aj da se ponovi legendarna ekspedicija Terra Nova - povratno putovanje od obale Antarktike do Ju`nog pola, na koje se kapetan britanske Kraljevske mornarice Robert Falcon Scott uputio 1912. i koje od tada nitko nije uspio prives-

TITOV STAV Bo{nja~ki apologeti titoizma i jugoslavenskog komunizma poslovi~no se pozivaju na ove okolnosti kao i na Titov protuizraelski stav i potporu arapskim i palestinskim osloboditeljskim poku{ajima tijekom Hladnog rata. Naravno, previ|aju}i ~injenicu da je u kriti~nom palestinskom trenutku 1947.-1948. Jugoslavija, kao i Sovjetski savez, za razliku od suzdr`anog SAD-a, gorljivo podupirala ne samo moralno ve} i u oru`ju cionisti~ku borbu za uspostavu `idovske dr`ave u arapskoj Palestini, u pozadini ~ega je bila kalkulacija da }e se mladi Izreal prikloniti taboru komunisti~kih dr`ava
lizacija islama od jednog u osnovi ateisti~kog re`ima, pru`ila je slamku spasa i sretnu okolnost da Islamska zajednica ne do`ivi sudbinu koju je organizirana vjera do`ivjela u komunisti~koj Albaniji. To je povijesni okvir za razumijevanje okolnosti koje su dovele do \ozine dru{tvene rehabilitacije putem vr{enja odgovornih du`nosti od re`ima nadziranoj Islamskoj zajednici i njezinim ustanovama. Bo{nja~ki apologeti titoizma i jugoslavenskog komunizma poslovi~no se pozivaju na ove okolnosti kao i na Titov protuizraelski stav i potporu arapskim i palestinskim osloboditeljskim poku{ajima tijekom Hladnog rata. Naravno, previ|aju}i ~injenicu da je u kriti~nom palestinskom trenutku 1947.1948. Jugoslavija, kao i Sovjetski savez, za razliku od suzdr`anog SADa, gorljivo podupirala ne samo moralno ve} i u oru`ju cionisti~ku borbu za uspostavu `idovske dr`ave u arapskoj Palestini, u pozadini ~ega je bila kalkulacija da }e se mladi Izreal prikloniti taboru komunisti~kih dr`ava. Ovdje i jedna anegdota u vezi s \ozinim polo`ajem nakon reha-

je i najve}i i zna~enjem najbremenitiji izazov koji sam ikada poku{ao ostvariti. Fizi~ki se njome izazivaju same granice ljudskog potencijala te }e nam za uspjeh biti potrebna svaka mrva otpornosti i odlu~nosti koju uspijemo prizvati. Isto tako, to je prilika da odamo priznanje po{tovanja vrijednom radu kapetana Scotta i njegovog tima te da pomo}u najnovije Intelove tehnologije diljem svijeta dostojno promoviramo njegova postignu}a na na~in koji dosad nije bio mogu} . Start ekspedicije prati i va`no podsje}anje: polarno podru~je kojim }e se ekspedicija kretati totalna je divljina, toliko je izolirano da su podaci prikupljeni tijekom Scottove originalne ekspedicije 1912. jo{ jedan od najpotpunijih izvora informacija o toj regiji pa ih klimatolozi i danas koriste. No dok se u vrijeme kapetana Scotta i njegove posade oprema svodila na papir, olovku i crno-bijeli foti}, a aktivnosti na ispisivanje dnevni~kih stranica u nedo|iji bez ikakve komuni-

IZ je bila lak plijen


Za razliku od dobro organizirane Katoli~ke crkve, Islamska zajednica je bila lak plijen za jugoslavenske komuniste koji su je vrlo brzo putem svojih pouzdanika pretvorili u jednu vrstu partijske frontovske ispostave. Me|u ostalim nevoljama, likvidacija islamskog visokog {kolstva i ve}ine nakladni{tva, represija nad najistaknutijim vjerskim autoritetima, oduzimanje vakufskog vlasni{tva i ostalo, doveli su do toga da se u kontekstu od dr`ave vo|enog {ireg modernizacijskog i u ateizmu utemeljenog revolucionarnog zahvata ~inilo, posebice pedesetih godina, da je islamu i svim oblicima islamske tradicije u BiH namijenjena sudbina

ti kraju. Pomorac i polarni istra`iva~ Scott ovu slavnu ekspediciju vodio je od 1910. do 1912. - brodom Terra Nova stigao je 18. sije~nja 1912. sa ~etiri ~lana posade na Ju`ni pol, ali na povratku ve} 29. o`ujka iste godine neustra{ivi kapetan Scott poginuo je na Antarktici zajedno s posljednjim pre`ivjelim ~lanovima svoje posade. Ben Saunders i Tarka LHerpiniere krenuli su upravo od Scottove kolibe na Antarktici, cijelo ovo putovanje puno izazova nosi naziv pun simbolike - Scottova ekspedicija. Tridesetpetogodi{njeg Britanca Saundersa ina~e nazivaju pionirom polarnih istra`ivanja. Jedan je od svega troje ljudi na svijetu koji su sami doskijali do Sjevernog pola, a ovaj solo skija{ki podvig koji upu}eni ocjenjuju deset puta opasnijim od Everesta ostvario je sa samo 26 godina. Neposredno prije polaska na put rutom Scottove ekspedicije Saunders je izjavio slijede}e: Scottova ekspedicija istodobno

kacije s ostatkom svijeta, tehnolo{ki temelj ekspedicije Saundersa i LHerpinierea je revolucionarna procesorska tehnologija Intel Core ~etvrte generacije, vode}e svjetske kompanije u podru~ju ra~unalnih inovacija Intela. Tvrtka Intel projektira i proizvodi temeljne tehnologije koje su osnova ra~unalnih ure|aja koji se koriste diljem svijeta. Na ekspediciji }e se koristiti ure|aji Ultrabook koji }e ponuditi dosad nevi|ene mogu}nosti komunikacije te bilje`iti klju~ne podatke s polarnog podru~ja na temperaturi ni`oj od minus 40 C. Istra`iva~ima }e omogu}iti ne samo registriranje klju~nih podataka nego i non-stop komunikaciju sa svima koji budu pratili njihovo putovanje. Storija je to kao iz znanstvenofantasti~nog filma: Ben i njegov partner Tarka opremljeni su ra~unalima Sony VAIO, Pro Ultrabook i Panasonic Toughbook AX2 2-in-1 Ultrabook s procesorom Intel Core ~etvrte generacije, koji }e biti po-