Dokumenty

„Deklaracja Berliñska” Grupy Roboczej CDU/CSU z krajów zwi¹zkowych w kwestiach wypêdzonych i wysiedlonych Sprawy uciekinierów i wypêdzonych stoj¹ ponownie w centrum politycznej dyskusji. Pragniemy wiêc wyjaœniæ nasze stanowisko. Nale¿y bowiem strzec wspólnego kulturowego i historycznego dziedzictwa w Niemczech i Europie. 1. Prosimy frakcjê CDU/CSU w Bundestagu o z³o¿enie wniosku, aby niemiecki Bundestag wezwa³ rz¹d federalny do przed³o¿enia nowej przysz³oœciowej koncepcji wspierania pracy kulturowej wed³ug [wskazañ] paragrafu 96 ustawy o wypêdzonych i uciekinierach. Do tej nowej koncepcji powinny zostaæ wci¹gniête instytucje kulturalne Wypêdzonych. 2. Popieramy wniosek Bawarii, wzywaj¹cy rz¹d federalny do zaanga¿owania na rzecz unijnego programu opieki nad europejskimi obszarami wypêdzeñ w zwi¹zku z rozszerzeniem UE na wschód. 3. Chcemy „Centrum przeciw wypêdzeniom” w Berlinie. Prosimy rz¹dy landów równie¿ o finansowe wsparcie tego „Centrum”. 4. Ponownie ¿¹damy, aby dzieñ 5 sierpnia podnieœæ do rangi „Narodowego Dnia Pamiêci o Ofiarach Wypêdzeñ”. Prosimy premierów landów rz¹dzonych przez partie chadeckie, aby zaanga¿owa³y siê na rzecz ustanowienia takiego Dnia Pamiêci. 5. Niemieckim cywilom, którzy w koñcowej fazie Drugiej Wojny Œwiatowej stali siê ofiarami pracy przymusowej, nale¿y zapewniæ odszkodowanie (od kogo – od Rosji?) o charakterze humanitarnego gestu. 6. Wzywamy rz¹d federalny do przed³o¿enia obszernego finalnego ustawodawstwa w sprawie prawnych nastêpstw wojny. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ wszelkie otwarte i istniej¹ce jeszcze kwestie i trudnoœci, jak np. symboliczno-materialne zadoœæuczynienie losu niemieckich robotników przymusowych czy za³atwienie dra¿liwych trudnoœci wynikaj¹cych z ustawy o wypêdzonych. 7. W dziedzinie integracji póŸnych przesiedleñców - nale¿y wycofaæ ciêcia dotacji na rzecz wspierania nauki jêzyka. Wzywamy rz¹d federalny do dalszego wspierania nauki jêzyka niemieckiego - tak d³ugo, dopóki finansowanie ca³ej koncepcji integracji nie zostanie uregulowane ustawowo. 8. W odniesieniu do uregulowanej w rz¹dowym projekcie ustawy o imigracji kwestii wyjazdów niemieckich póŸnych przesiedleñców - postulujemy zachowanie regulacji dotychczasowej, aby przy przedstawianiu œwiadectw pochodzenia uwzglêdniaæ równie¿ generacjê dziadków. Wymagany test jêzykowy dla cz³onków rodzin przesiedleñców powinien obejmowaæ podstawow¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Test ten powinien dawaæ szansê jego powtarzania.

196

Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

Dokumenty

9. Lekcje o historii wypêdzeñ powinny byæ wa¿nym przedmiotem nauki w szko³ach i sta³ym elementem programów nauczania szkó³ œrednich. Wykszta³cenie nauczycieli i ich dalsze kszta³cenie powinny zostaæ odpowiednio uregulowane. 10. Otwarte kwestie wspólnej historii powinny pozostaæ tematem w stosunkach ze wschodnimi s¹siadami Niemiec równie¿ po rozszerzeniu na wschód Unii Europejskiej. Odnosi siê to przede wszystkim do spraw zwi¹zanych z dekretami o wypêdzeniach i wyw³aszczeniach, które nie mog¹ siê staæ czêœci¹ porz¹dku prawnego i systemu wartoœci Unii Europejskiej. Ta deklaracja zosta³a uchwalona przez przedstawicieli nastêpuj¹cych landów rz¹dzonych przez CDU/CSU: Christa Stewens - minister pracy i spraw socjalnych Bawarii Herbert Rech - sekretarz stanu w MSW Badenii-Wirtembergii Paul Uwe Söker -sekretarz stanu w MSW Saksonii-Anhalt Dr. Michael Antoni - sekretarz stanu w MSW Saksonii Rudolf Götz - pe³nomocnik rz¹du Dolnej Saksonii w kwestiach wypêdzonych i wysiedlonych Rudolf Friedrich - pe³nomocnik rz¹du Hesji w kwestiach wypêdzonych i wysiedlonych Thomas Hutt - kierownik wydzia³u w MSW Turyngii

2

(

7

)

/

2

0

0

4

197

Dokumenty

Projekt rezolucji wzywaj¹cej Radê Ministrów do stanowczej reakcji na wypowiedzi i dzia³ania polityków niemieckich, kwestionuj¹ce ³ad prawno-w³asnoœciowy na polskich Ziemiach Pó³nocnych i Zachodnich. Rezolucja Sejmu RP wzywaj¹ca Radê Ministrów do stanowczej reakcji na wypowiedzi i dzia³ania polityków niemieckich, kwestionuj¹ce ³ad prawno-w³asnoœciowy na polskich Ziemiach Pó³nocnych i Zachodnich. Sejm RP wyra¿a protest wobec coraz czêstszych wyst¹pieñ w Niemczech, podwa¿aj¹cych definitywny charakter zmian w³asnoœciowych i spo³ecznych dokonanych po II wojnie œwiatowej, szczególnie w Czechach, ale równie¿ w Polsce. Sprzeciw polskiej opinii publicznej szczególnie budzi poparcie, jakiego udzieli³a im ostatnio izba wy¿sza niemieckiego Parlamentu i wielu czo³owych niemieckich polityków. Jako akt niechêci wobec Polski odbieramy podtrzymywanie przez niemieckich polityków doktryny “wypêdzenia”, która niew¹tpliwy dramat tysiêcy niemieckich rodzin przedstawia poza nieod³¹cznym kontekstem historycznym, a wiêc wywo³ania przez Niemcy drugiej wojny œwiatowej, pozbawienia Polski niepodleg³oœci, zbrodni pope³nionych przez Niemcy szczególnie w Polsce, masowej ewakuacji i ucieczki ludnoœci niemieckiej przed Armi¹ Czerwon¹ i wreszcie miêdzynarodowego charakteru powojennych decyzji odnosz¹cych siê zarówno do granic, jak i do przesiedlenia ludnoœci niemieckiej (a tak¿e polskiej z Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej). Sejm RP wzywa naszych niemieckich s¹siadów do rezygnacji z tego nacechowanego wrogoœci¹ jêzyka. Domagamy siê tego tym bardziej, ¿e Polska nie u¿ywa takich okreœleñ wobec naszych wschodnich s¹siadów, do których dziœ nale¿¹ ziemie od³¹czone od Polski w nastêpstwie porozumienia i najazdu niemieckosowieckiego na Polskê w 1939 roku; tego najazdu, który by³ ponurym zwieñczeniem ca³ej miêdzywojennej polityki Niemiec zwróconej przeciw odrodzonej Polsce. Sejm wzywa Rz¹d RP do wyraŸnych reakcji na wystêpuj¹ce w Niemczech przejawy rewizjonizmu moralnego i prawnego. Wzywamy Rz¹d do obrony naszego honoru narodowego, z ca³¹ œwiadomoœci¹, ¿e biernoœæ w tej dziedzinie mo¿e spowodowaæ bardzo niekorzystne politycznie i spo³ecznie konsekwencje dla Polski. Wzywamy te¿ Rz¹d do informowania i mobilizowania opinii europejskiej i w ogóle miêdzynarodowej wobec wszelkich przejawów dzia³añ pogarszaj¹cych atmosferê europejskiej solidarnoœci, która by³a i jest podstaw¹ pokoju i jednoœci Europy. Uzasadnienie

198

Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

Dokumenty

Niepodleg³oœæ Polski, a wczeœniej proces zmian w Europie œrodkowej zapocz¹tkowany wyst¹pieniem polskiej “Solidarnoœci”, otworzy³y drogê do jednoœci Niemiec. Odrodzona Polska uwa¿a³a za jeden z naturalnych kierunków swojej polityki nawi¹zanie jak najlepszych stosunków z Niemcami, bêd¹cych dla nas bezpoœredni¹ granic¹ Zachodu. Wydawa³o siê, ¿e proces, nad którym unosi³ siê “duch Krzy¿owej”, miejsca upamiêtniaj¹cego niemiecki sprzeciw wobec hitleryzmu, gdzie odby³o siê spotkanie premiera Mazowieckiego i kanclerza Kohla, doprowadzi do stopniowego usuniêcia z naszych stosunków wszystkiego, co mo¿e naruszaæ now¹ polsko-niemieck¹ wspó³pracê. Jej utwierdzeniem mia³o byæ przymierze w ramach NATO i wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem mimo up³ywu lat od drugiej wojny œwiatowej, w³aœnie teraz, pojawia siê ruch zmierzaj¹cy do przedstawienia Niemiec nie tylko jako jednej z ofiar drugiej wojny œwiatowej (co – obok faktu jej sprawstwa przez Niemcy – jest niew¹tpliwie faktem), ale jako ofiarê nie rewizjonistycznej polityki Niemiec i w szczególnoœci przestêpczej polityki Hitlera, ale pañstw s¹siednich – Polski i Czech – ujarzmionych i zniewolonych przez Niemcy, a w wypadku Polski uczynionych terenem najbardziej krwawych przeœladowañ. Tê tezê – skierowan¹ przeciw Polsce i Czechom – streszcza has³o “wypêdzenia”. Wydawa³o siê, ¿e ruch “wypêdzonych” jest zanikaj¹cym echem lat wojny, które ucichnie w sposób najzupe³niej naturalny. Niestety, nasila siê w ostatnich latach, co wiêcej – akceptacja dla tego ruchu wydaje siê stawaæ czêœci¹ nowego niemieckiego consensus. Kanclerz Schroeder jest pierwszym szefem rz¹du niemieckiego, który osobiœcie wzi¹³ udzia³ w ZjeŸdzie Wypêdzonych. Miêdzypartyjny charakter ma mieæ idea Centrum Wypêdzonych w Berlinie. Bardzo niepokoj¹ce dla Polski musz¹ byæ wypowiedzi takie, jak deklaracja przywódców niemieckiej opozycji z Angel¹ Merkel na czele, którzy 5 czerwca br. zapewnili dzia³aczy Zwi¹zku Wypêdzonych, ¿e rozszerzenie Unii Europejskiej nie zamknie sprawy dekretów o wysiedleniu, przeciwnie – stanie siê on przedmiotem polityki wewn¹trz Unii, albo dwa dni póŸniejsza wypowiedŸ Edmunda Stoibera, niedawnego kandydata na kanclerza Niemiec, który oœwiadczy³, ¿e zniesienie dekretów Benesza stanie siê g³ównym postulatem CSU w Parlamencie Europejskim po przyst¹pieniu Czech do UE. 20 czerwca 2003 niemiecki Bundesrat wyst¹pi³ do Czech z ¿¹daniem uchylenia dekretów Benesza. Po raz pierwszy z takim ¿¹daniem wyst¹pi³ konstytucyjny organ Pañstwa Niemieckiego. W lipcu w Bundestagu opozycja wyst¹pi³a z projektem analogicznej uchwa³y. Wg jej autorów nale¿y rozpocz¹æ “szczególnie z Czechami” negocjacje na temat uchylenia tych aktów prawnych, przy czym w komentarzach podkreœlali, ¿e chodzi im tak¿e o anulowanie niektórych polskich aktów prawnych z lat 1945-46.
2 ( 7 ) / 2 0 0 4

199

Dokumenty

Najbardziej niepokoj¹ce jest zaœ to, ¿e opinie tego rodzaju wysz³y z izolacji nie tylko w Niemczech, ale zaczynaj¹ przekonywaæ do swego rewizjonizmu moralno-historycznego przywódców zagranicznych. W tym kontekœcie nale¿y wrêcz zwróciæ uwagê Rz¹du RP na wyst¹pienie Pata Coxa, przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, który w pozdrowieniu przekazanym na telebimach zapewni³ uczestników Zjazdu Niemców Sudeckich, ¿e “cierpienia wypêdzonych” nie zosta³y zapomniane w trakcie ostatnich negocjacji o przyst¹pieniu nowych krajów do UE. Pora najwy¿sza, ¿eby w³adze RP wezwa³y naszych niemieckich s¹siadów do powrotu do “ducha Krzy¿owej”, do rezygnacji z wprowadzania do polityki i œwiadomoœci historycznej niesprawiedliwego jêzyka agresji, do zdecydowanego odciêcia siê od postulatów podwa¿ania w Europie œrodkowej utrwalonego od przesz³o pó³ wieku ³adu prawno-spo³ecznego. Szczególnie wa¿na jest jednak mobilizacja Rz¹du RP do obrony polskiego honoru narodowego na forum miêdzynarodowym. Miêdzy obron¹ honoru i interesów Polski nie ma sprzecznoœci. Jest za to œcis³a zale¿noœæ – naród, który zrezygnuje z honoru, jutro nie bêdzie w stanie broniæ najbardziej podstawowych interesów. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa¿niamy pana pos³a Marka Jurka. Podpisani: (-)Dorota Arciszewska-Mielewczyk, (-)Andrzej Diakonow, (-)Jacek Falfus, (-)Przemys³aw Gosiewski, (-)Wojciech Jasiñski, (-)Marek Jurek, (-)Mariusz Kamiñski, (-)El¿bieta Kruk, (-) Piotr Krzywicki, (-)Marek Kuchciñski, (-)Adam Lipiñski, (-)Andrzej Liss, (-)Barbara Marianowska, (-)Tomasz Markowski, (-)Antoni Mê¿yd³o, (-)Hanna Mierzejewska, (-)Maria Nowak, (-)Boles³aw Piecha, (-)Marian Pi³ka, (-)Kazimierz Plocke, (-)Pawe³ Poncyljusz, (-) Ma³gorzata Stryjska, (-)Marek Suski, (-)Aleksander Szczyg³o, (-)Bart³omiej Szrajber, (-) Wies³aw Walendziak, (-) Artur Zawisza.

200

Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny