Sie sind auf Seite 1von 16

Z bigni ew P reisn er

R equ iem dl a m oje g o prz yja c iel a

c zęść 2

Ż y c i e

Z bi g ni e w P r eisn e r R e qu ie m

1.

POCZ ĄTEK :

1. SPOTKANIE

2. POKÓJ

3. ODKRYWANIE ŚWIATA

4. MIŁOŚĆ

2. PRZEZNACZENIE :

1. KAI KAIRÒS

3. A POKALIPSA:

1. ASCENDE HUC – WSTĄP TUTAJ

2. VENI ET VIDI – PRZYSZEDŁEM I UJRZAŁEM

3. QUI ERAT ET QUI EST – KTÓRY BYŁ, KTÓRY JEST

4. LACRIMOSA – CZAS PŁACZU

4. POSTSCRIPTUM :

1. MODLITWA

1

S

A

S

A

S

A

S

A

T

B

1. The Beginning

1. Meeting

Zb. Preisner q = 56 # # 4 6 4 ∑ ∑ ∑ 6 ∑
Zb. Preisner
q = 56
#
#
4
6
4
∑ 6
∑ 4
∑ 6
∑ 4
&
4
4
4
4
4
4
4
Sopran
#
#
4
6
4
∑ 6
∑ 4
∑ 6
∑ 4
&
4
4
4
4
4
4
4
Alt
A
Brillante
B
1)
Cantabile
3
4
7
q = 68
>
3
# #
4
6
j
3
œ
œ œ œ
œ
&
4
4
œ œ
œ œ œ œ ˙ .
Œ
˙
œ
J
3
3
4
A
-
aaaa
---
A
-
a
A
>
3
# #
4
6
j
3
œ
œ œ œ
œ
&
4
4
œ œ
œ œ œ œ ˙ .
Œ
˙
œ
J
3
F
più F
Misterioso C Placido 8 16 > 3 3 # # ‰ ∑ & œ œ
Misterioso
C
Placido
8
16
>
3
3
# #
&
œ
œ
œ œ œ œ œ
˙
œ œ
w
.
A
8
>
3
3
# #
&
œ
œ
œ œ œ œ œ
˙
œ œ
w
.
F
P
più F
D E 8 27 3 # > > 3 3 œ œ œ œ œ
D
E
8
27
3
#
>
>
3
3
œ
œ œ œ œ ˙ > ‰ œ œ
Œ
& #
J
œ œ œ œ ˙ .
J œ
œ
œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
w .
3
3
A
A
8
#
>
>
>
3
j
3
3
3
3
#
j
Œ
& œ œ œ œ ˙ œ
œ
‰ œ œ
œ œ œ œ
˙
.
œ
œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
w
.
F
f
P
F
più P
P F F F f π G Coda 14 40 œ > œ ˙ .
P
F
F
F
f
π
G
Coda
14
40
œ
>
œ
˙
.
œ
œ œ œ œ œ œ ˙
# œ œ œ
#
œ ˙
œ
J
> ‰ œ œ
œ œ œ
Œ
‰ œ œ
w
.
&
J
> 3
3
3
3
3
3
A
> 3
14
3
3
3
3
# #
j
˙
œ
> ‰ œ œ
œ
œ œ œ ˙ .
Œ
&
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ ˙
w
.
J
‰ œ œ
>
3
F
f
f
ƒ
π
14
œ
>
˙
.
œ œ œ œ œ œ œ ˙
.
# #
œ œ œ œ ˙ > ‰ œ œ
œ œ œ œ
w
œ
J
Œ
‰ œ œ
V
J
>
3
3
3
3
3
A
3
14
w
.
?
# œ Œ
w
˙
.
œ œ œ ˙
#
> ‰ œ
˙ Œ
J œ
A
a
a
π
F

1) Akcentować zerwanie w zaznaczonych miejscach. Accentuate ruptures in the market places.

©

tacet – 2. Peace 3. Discovering 4. Love

2

S

A

S

A

T

S

A

T

B

2. Destiny

1. Kai kairòs

q = 60 q = 74 3 2 2 24 4 4 4 ∑ &
q = 60
q = 74
3
2
2
24
4
4
4
& 4
4 6
4
4 6
4
Sopran
p
F
più P
33
Œ 
j
j
˙
˙
Œ
˙
Œ
j
Œ
j
˙
œ
 .
&
#
˙
#
˙
œ
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ . œ
Ka ai kai
-
-
ròs
ka ai kai
-
--
òs
ka ai kai
-
- ròs
ka ai kai
-
--
ò
-
òs
Œ 
j
Œ
j
˙
˙
Œ
j
Œ
j
˙
˙
œ
 .
&
#
˙
#
˙
œ
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ . œ
œ
œ . œ
Ka ai kai
-
-
ròs
ka - ai kai
-- rò
òs
ka - ai kai
- ròs
ka ai kai
-
-- rò
ò
-
òs
A q = 80 10 p F p F 42 # j  Œ j
A
q = 80
10
p
F
p
F
42
#
j
Œ
j
˙
˙
j
j
˙
Œ
˙
&
#
˙
#
˙
Œ œ œ . œ
œ œ . œ
Œ œ œ . œ
œ œ . œ
ka ai kai
-
- ròs
ka ai kai
-
--
òs
ka ai kai
-
- ròs
ka ai kai
-
--
òs
10
#
j
Œ
j
˙
˙
j
j
˙
˙
&
#
˙
#
˙
Œ œ œ . œ
œ œ . œ
Œ œ œ . œ
Œ œ œ . œ
ka ai kai
-
- ròs
ka ai kai
-
-- rò
òs
ka - ai kai
- ròs
ka ai kai
-
-- rò
òs
10
#
j
j
˙
˙
V
#
˙
Œ œ œ . œ
Œ œ œ . œ
ka - ai kai
-
ròs
ka - ai kai
-- rò
òs
C B q = 86 p F p P F più P più P #
C
B
q = 86
p
F
p
P
F
più P
più P
# 12
&
4
60
˙
.
˙
.
.
˙
.
Œ
.
Œ
˙
.
Œ
˙
.
Œ
˙ Œ
Œ
Œ
Œ
˙
.
˙
a
a
a
a
a a
a
a
# 12
&
4
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
˙
.
.
.
˙
.
Œ
˙
.
˙
.
˙
˙
.
˙
˙
.
a
a
a
a
a
a
a
a
# 12
V
4
.
˙
.
˙
.
˙
.
˙
.
˙
.
˙
˙
.
Œ
˙
.
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
a
a a
a
a
a a
˙
a
.
12
4
˙
˙ ˙
.
.
.
˙
.
˙
.
? #
˙ .
˙
.
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
a
a a
a
a a
a a

©

1. Kai kairòs

3

S

A

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B

D p o c o a p o c o s t r i n
D
p o c o
a
p o c o
s t r i n g e n d o
lento
8
p
P
F
più P
84
#
n
Œ
j
Œ
j
˙
˙
j
Œ
j
˙
˙
&
# ˙ 
# ˙ 
œ œ . œ
œ œ . œ
Œ œ œ . œ
œ œ . œ
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
--
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
--
òs
8
#
n
Œ
Œ
Œ 
&
j
j
j
Œ
j
# ˙ ˙
˙
œ œ
.
œ
˙
œ œ
.
œ
˙
œ œ . œ
˙
œ œ . œ
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
8
#
n
j
j
j
j
Œ
œ œ . œ
˙
Œ
œ œ . œ
b ˙ ˙
Œ œ œ . œ
˙
Œ
œ œ . œ
˙
˙
V
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
8
?
#
n
Œ œ œ . J œ
˙
Œ
œ œ . œ
˙
˙
J
ka
- ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs

q = 88

E Misterioso π P più P 4 100 3 j j j j j j
E
Misterioso
π
P
più P
4
100
3
j
j
j
j
j
j j
j
2
œ
.
&
œ
œ œ œ
b
œ j œ . 
‰ Œ
. ‰Œ
œ j œ . 
b
œ
.
œ
˙
b œ œ œ
œ
œ
˙
4
tou ze
- tè sai,
-
tou a po
-
--
lè sai,
tou phy
-
là xai,
-
tou
ek ba
-
--
le in
4
3
j
j
j
j
j
j j
2
j ˙ ‰ Œ
. ‰Œ
&
 b ˙
4
œ
.
œ
œ œ œ
œ j œ . 
b
œ
.
œ
œ
œ œ
œ
œ j œ . 
œ
tou ze
- tè - sai,
tou a - po
-- lè sai,
tou phy
-
là - xai,
tou
ek - ba
-- le in
4
b œ
.
.
œ
œ
.
œ . J œ
œ
J œ J œ œ
.
2
œ
œ 
 b œ J œ œ
œ ˙ ‰ Œ
 ˙
‰Œ
V
J œ
J
J
4
J
J
J
3
tou ze
- tè - sai,
tou a - po
-- lè sai,
tou phy
-
là - xai,
tou
ek - ba
-- le in
4
b œ œ
.
b
œ
n
œ
.
b œ ˙ ‰ Œ
 n ˙
?
œ . J œ
œ J œ œ
2
J
J
J
œ ‰ 
J œ
J
œ J J œ J œ œ . ‰Œ
4
3
tou ze - tè - sai, tou a - po -- lè sai, tou phy
tou ze
- tè - sai,
tou a - po
-- lè sai,
tou phy
-
là - xai,
tou
ek - ba
-- le in
H
J
P
F
F
più P
subito tacet
3
3
20
112
#
2
6
6
4
∑ 4
∑ 4
Œ
Œ
˙
.
œ
&
4
4
4
4
4
4
˙
.
˙
.
Œ
˙
.
a
a
a
a
3
3
20
#
2
6
6
4
∑ 4
∑ 4
Œ
Œ
Œ
&
4
4
4
4
4
4
.
.
˙
.
˙
œ
˙
.
˙
a
a
a
a
3
3
20
#
2
6
6
4
.
˙
.
œ
∑ 4
∑ 4
˙
.
Œ
˙
.
˙
Œ
Œ
V
4
4
4
4
4
4
a
a a
a
3
3
20
˙
.
˙
.
?
2
6
6
# 4
˙ .
˙
.
œ
∑ 4
∑ 4
Œ
Œ
Œ
4
4
4
4
4
4
a
a a
a

4

1. Kai kairòs

S

A

T

B

S

A

T

B

K q = 92 subito tacet 3 3 145 # 6 6 ∑ n ∑
K
q = 92
subito tacet
3
3
145
#
6
6
∑ n
∑ 4
∑ 4
&
4
4
4
4
3
3
#
6
6
∑ n
∑ 4
∑ 4
&
4
4
4
4
3
3
#
6
6
∑ n
∑ 4
∑ 4
V
4
4
4
4
3
3
?
#
6
6
∑ n
∑ 4
∑ 4
4
4
4
4
L 5 x più P 154 4 . ˙ . Œ j  Œ j
L
5 x
più P
154
4
.
˙
.
Œ
j
Œ
j
˙
˙
Œ
j
Œ
j
˙
.
&
4
# ˙
# ˙
.
œ œ . œ
œ œ . œ
œ œ . œ
œ
œ . œ
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
--
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
--
òs
4
.
Œ
Œ
Œ
Œ
.
&
4
.
j
j
j
j
# ˙
.
œ œ
.
œ
˙
˙
˙
œ œ
.
œ
˙
œ œ . œ
˙
œ
œ . œ
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
j
j
j
j
4
.
Œ œ
œ . œ
Œ
V 4
.
˙
.
œ œ . œ
b ˙
˙
Œ
n œ œ . œ
˙
Œ
œ
œ . œ
˙
˙
.
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs
?
4
.
.
Œ
œ œ . J œ
˙
Œ
œ œ . J œ
˙
˙
.
4
.
ka
-
ai
kai
-
ròs
ka
-
ai
kai
-- rò
òs

I – più P

II – più P

III

F

IV i V – poco a poco dim.

5

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B

T

B

Tenor

Bas

3. Apocalypse

1. Ascende huc

q = 110 staccato Misterioso p j j j j 4 b ∑ ∑ ‰
q = 110
staccato
Misterioso
p
j
j
j
j
4
b
œ
œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
V
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
staccato
π
? 4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b 4
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
Væ væ væ væ simile 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
væ væ
simile
6
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
V
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
F
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ simile A p P 12 b  . ‰ j j
simile
A
p
P
12
b
 .
j
j
j
Œ
&
˙
˙
.
œ
˙
œ œ j
œ
œ
.
œ
œ
œ
A
-
sce
-
nde huc,
et
o
--
ste ndam
ti
-
bi,
b
 .
j
j
j
Œ
&
˙
œ œ j
˙
˙
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
A
-
sce
-
nde huc,
et
o
--
ste ndam
ti
-
bi,
j
j
j
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰ œ ‰
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
f
p
P
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
‰ J œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
F p 17 # b œ œ œ . œ œ œ ˙ Œ ˙
F
p
17
#
b
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
˙
Œ
˙
n
&
œ
.
˙
J
J
J
quæ
o
por tet
-
fie
-
ri
post
hæc.
j
#
b
œ j œ .
œ
Œ
n
&
œ
.
œ
œ
œ j ˙
˙
˙
quæ
o
por tet
-
fie
-
ri
post
hæc.
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ œ ‰ œ œ
V
œ
œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ ‰
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ ‰
œ
n
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
F
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
#
œ
‰ œ
‰ œ
œ
‰ œ
œ
œ œ
œ
‰ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ
‰ œ
‰ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
‰ œ
‰ œ
b
n
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
C

21

# œ œ ∑ ∑ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
#
œ
œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
V
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ
simile
p
F
p
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? #
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ ‰ J œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ ‰ J œ ‰
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ
simile
væ væ
simile

©

6

1. Ascende huc

27

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ J œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
œ
œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
V
T
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ
simile
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
B
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
33
#
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
V
T
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
F
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
?
# n œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
B
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

T

B

T

B

S

A

T

B

T

B

40

væ væ væ væ

simile

E
E
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
V
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
f
p
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
46
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
n
œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
V
b b b b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
simile
F
f
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
n
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
b b b b
simile
F
p
P
p
più P
52
j
j
j
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
œ ˙
b
b b b
Œ ‰ j
˙
.
Œ
Œ
˙
˙
œ
.
˙
.
&
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ .
J
J
J
A
-
sce nde
-
huc,
et o ste ndam
--
ti
-
bi,
quæ
o por
-
tet
fie
-
ri
post
hæc.
j
j
j
b
Œ ‰ j
Œ
Œ
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
œ ˙
Œ
&
b b b
˙
.
œ
˙
˙
œ
.
˙
.
œ
œ .
œ
œ œ
œ
J
J
J
A
-
sce nde
-
huc,
et o ste ndam
--
ti
-
bi,
quæ
o por
-
tet
fie
-
ri
post
hæc.
j
j
j
œ
œ
œ
j j
j
b
V
b b b
œ
œ
œ
œ
‰ œ ‰ J œ ‰
œ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
J
J
J
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
J
J
J
œ ‰ œ ‰ J œ ‰ J œ ‰
J J
J
‰ J œ ‰ J œ ‰ œ ‰
J
œ ‰ œ ‰ J œ ‰ œ ‰
J J
J
œ
œ
J
J
væ væ
væ væ
simile
π
P
?
j
j
j
j
j
‰ j ‰
‰ J œ ‰ J œ ‰
œ
œ
œ
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
œ ‰ J œ ‰ J œ ‰
‰ J œ ‰ J œ ‰ œ ‰
œ ‰ J œ ‰ œ ‰
b
b b b
œ
œ
œ œ
œ œ
J
J
J
J
œ ‰ J
J
J
J
œ ‰ J
J
J
œ
œ
œ
œ
J
J
væ væ
væ væ
simile
G

60

œ œ œ œ ‰ œ ‰ J œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰
œ
œ
œ
œ
‰ œ ‰ J œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
V
b b b b J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J œ ‰ J J J
œ ‰ œ ‰ œ ‰
J
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
J
J
œ ‰ J œ ‰ œ ‰ J œ ‰
J
J
væ væ væ
più P
simile
?
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œ ‰ J œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ ‰ J œ ‰
œ ‰ J œ ‰ œ ‰ J œ ‰
b b b b J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ
simile

7

S

A

T

B

S

A

T

B

3. Apocalypse

2. Veni et vidi q = 110 Eroico f > . f > . ƒ
2. Veni et vidi
q = 110
Eroico
f
>
.
f >
.
ƒ
>
>
œ
œ .
ƒ
œ
œ .
f
>
œ
.
œ
œ œ
.
œ
œ
œ
œ œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ œ
.
4
b
&
4
J
∑ J
J
J
J
Sopran
Ve ni
-----
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
>
>
>
>
4
œ œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
.
b
.
.
> œ œ
&
4
œ
œ .
œ
œ .
œ
œ 
œ
œ œ 
œ
œ 
Alt
J
J
J
J
J
Ve ni
-----
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
>
>
>
>
>
4
œ œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
b
V
4
Tenor
J
J
J
J
J
Ve ni
-----
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
>
>
>
.
>
.
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
? 4
J œ . 
J œ . 
b 4
J
J
J
Bas
Ve ni
-----
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ª
f
>
quasi echo
.
>
.
>
.
>
>
>
11
œ
œ
.
œ
œ œ œ
.
œ
.
œ
œ
.
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
b
J
J
&
J
J
J
J
ve ni
------
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
> >
>
> >
>
œ œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
b
œ
œ .
œ
œ .
œ
œ .
&
œ
œ .
œ
œ .
œ
œ .
J
J
J
J
J
J
ve ni
------
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
>
>
>
>
>
>
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
b
V
J
J
J
J
J
J
ve ni
------
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
>
>
>
œ
œ
.
>
>
>
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
?
J
J
J
J
J
b
J
ve ni
------
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ve ni
ª
Misterioso
A
P
P
Cantabile
più P
p
17
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J œ œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
b
J
J œ
J
.
J
J
J
J œ œ .
R
R
œ œ ‰ 
&
J
J
J
J
J
ve ni
-
et vi di
-
et
ec ce e quus pal li dus
-
-
--
et
qui
se de bat
--
de su per
--
j
j j
j j
j j
j
r r
b
.
.
œ
œ
œ
&
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
 ‰ œ
œ .
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ ‰ 
J
J
J
J
J
ve ni
-
et vi - di
et
ec - ce e - quus pal -- li dus
et
qui
se -- de bat
de -- su per
marcato
b
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
simile
marcato
?
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
simile
©

8

2. Veni et vidi

S

A

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B

P F P più P . F 22 œ . œ œ œ œ œ
P
F
P
più P
.
F
22
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
J œ J œ J œ œ
b
J
 .
J
‰ J œ J œ J œ J œ
J
J œ J œ
Œ
J
&
no men il
-
-
li Mors
et In
-
fer nus
-
se que ba tur
-
--
e -
um
et
j
j
j
œ
œ
œ
.
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ .
 .
œ
œ Œ
&
J
‰ J œ J œ J œ J œ
J
J
J
J
J œ
no men il
-
-
li Mors
et In
-
fer
-
nus
se - que -- ba tur
e -
um
et
b
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
simile
?
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
simile
ª
F
P
P
F
più P
26
œ
œ
J œ œ J œ œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
œ
J œ J œ œ
œ
œ
b
J
J
J
Œ J œ J J
J œ
J
J
R
J
R œ
œ ‰
&
J
J
da ta est
-
il lis po
-
--
tes tas
su per quar tam par tem
-
-
-
ter ræ
-
in ter fi ce re gla dio
-
--
-
-
j j
j
j
j
j
j
r
œ
b
&
œ
œ œ
œ œ
œ j 
œ
œ .
Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ .
œ
J œ J œ œ
œ
œ ‰
J
J
J
J
J
J
R
da ta est
-
il - lis po
-- tes tas
su - per quar - tam par - tem
ter - ræ
in - ter -- fi ce - re gla - dio
b
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
væ væ væ
simile
P
più P
?
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
væ væ væ
simile
ª
p
C
p o c o
a
p o c o
c r e s c e n d o
F
31
œ
œ
œ .
œ
œ J œ R œ R œ J œ œ J œ
œ
œ J œ J œ œ .
œ
œ
œ
œ J œ
b
.
&
 ‰ J œ
œ J œ
J
J
J
J œ J J œ R œ R
J
J
J
et
fa me et mor te
-
-
et a be sti is ter ræ et
--
-
fa me et mor te
-
-
et a be sti is ter ræ et
--
-
j
j
r
j
j
j
r j
j
j
j
j
r
r j
j
b
 .
&
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ j
J œ
œ
œ
œ
œ œ
j œ
œ
œ
.
œ
œ j
J œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
et
fa me et mor - te
-
et a be -- sti is ter - ræ et
fa - me et mor - te
et a be -- sti is ter - ræ et
b
V
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
væ væ væ væ
simile
?
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
væ væ væ væ
simile

2. Veni et vidi

9

S

A

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

p o c o a p o c o c r e s c e
p o c o
a
p o c o
c r e s c e n d o
f
36
œ
œ
œ J œ
œ
œ
œ
œ J œ J œ œ .
œ
œ
œ J œ J œ œ .
œ J œ œ R œ R œ
b
J
J
J
J
J
&
J
J œ R œ R œ
J
J
fa me
-
et mor te
-
et a be sti is ter ræ
--
-
et
fa me
-
et mor te
-
et a be sti is ter ræ
--
-
j
j
j j
j
r
r
j
j
j
j
j
j
r
r
j
b
&
œ
œ œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ j œ
œ
œ
œ
œ
J
J
fa me
-
et mor - te
et a be -- sti is ter - ræ
et
fa - me
et mor - te
et a be -- sti is ter - ræ
b
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
simile
?
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
væ væ væ væ simile ª D P 40 staccato j j j j œ
simile
ª
D
P
40
staccato
j
j
j
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œ
œ
V b
œ
œ
œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ
simile
P
π staccato
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? œ ‰ J œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ ª simile E F p 46 œ œ œ œ œ
væ væ væ væ
ª
simile
E
F p
46
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
F
p
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
ª
F
52
più P
P
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
più P
P
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
ª
58
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
V
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
ª
G
π
10
2
64
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
.
.
V
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
œ
œ
.
.
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
væ væ væ væ
simile
π
10
2
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
.
.
b
.
.
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
do wyciszenia
væ væ væ væ
simile

to fade

10

3. Apocalypse

3. Qui erat et qui est

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B

q = 110

Marciale

Misterioso

4 b ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4
b
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
V
b b b
4
œ
œ
Tenor
œ
œ
œ œ
Aaaa
---
simile
π
P
?
4
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
b
œ
Bas
b b b
4
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
Aaaa
---
simile
7
b
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
V
b b b
aaaa
---
simile
più P
?
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
b
b b b
aaaa
---
simile
A
Misterioso
p
B
P
p o c o
a
p o c o
c r e s c e n d o
P
più p
15
Cantabile
b
œ
œ
b b b
œ
œ
œ œ
œ œ
&
˙
œ
œ œ
œ
˙
˙
œ
œ œ
œ
˙
˙
Non
e
-- su rient
am
-
plius
ne - que si - tient
am
-
plius
ne
-
que ca
-
det
su - per
il
-
los
sol
b
œ
œ
&
b b b
˙
œ œ
œ
˙
œ
œ œ
œ
˙
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ œ
˙
Non
e
-- su rient
am
-
plius
ne - que si - tient
am
-
plius
ne
-
que ca
-
det
su - per
il
-
los
sol
p
b
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
V
b b b
Væ væ væ væ
simile
(T&B) poco a poco stringendo + staccato
p
?
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
b
b b b
Væ væ væ væ
simile
P
più P
22
œ
œ
œ œ
˙
˙
œ
œ ˙
˙
œ
œ œ
œ
œ
b
b b b
œ ˙
&
ne que
--
ul
lus
æ stus
-
quo - niam A
-
gnus
qui
in
me - dio
thro - ni
est
b
&
b b b
œ
œ
œ œ
˙ ˙
œ
œ ˙
˙
œ
œ œ
œ
œ
œ ˙
ne que
--
ul
lus
æ stus
-
quo - niam A
-
gnus
qui
in
me - dio
thro - ni
est
più P
b
b
b
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
V
b
væ væ væ væ
più P
simile
a
- --
a
aa
simile
?
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ œ
b
b b b
væ væ væ væ
simile
a
- -- aa
a
simile
©

3. Qui erat et qui est

11

S

A

T

B

S

A

T

B

T

B

S

S

A

F F 29 C Furioso P b ˙ ˙ ˙ œ . n œ œ
F
F
29
C Furioso P
b ˙
˙
˙
œ
.
n œ œ
œ b œ .
œ
n œ b œ n œ
.
œ
˙
b
œ
&
b b b
œ
J œ
J œ R
pas cet
-
il
-
los
et
de
du
-
cet eos
ad
vi
- tæ
fon tes
-
a
--
qua
rum
j
j
r
b
&
b b b
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ . œ
˙
˙
˙
˙
œ .
œ
œ
œ
œ
pas cet
-
il
-
los
et
de
du
-
cet eos
ad
vi
- tæ
fon tes
-
a
--
qua
rum
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
V
b b b
aaaa
---
simile
(T&B) molto staccato + accent
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
b
b b b
aaaa
---
simile
F
F
f
più P
più F
.
35
œ
œ
œ œ œ
œ
b ˙
n œ œ
˙
œ
œ ˙ ‰ J œ ˙
˙
˙
b
b b b  .
J œ
J
Œ
J
J
Œ
.
J
J
&
‰ J œ
Œ
et ab
- om - nem
ster - get De - us
la -- cri mam
et
o
-- cu lis
e
-
o
-
rum
j
b
b b b
 .
œ
j œ
n œ œ œ b œ
œ
˙
Œ
œ
œ
˙
Œ
 .
œ
œ ˙ ‰ J œ
˙
˙
˙ .
Œ
&
œ
J
J
J
J
J
et ab
- ster get De us
-
-
om nem
-
la cri mam
--
et
o
--
cu
lis
e
-
o
-
rum
b
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
V
b b b
aaaa
---
simile
?
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
b
b b b
aaaa
---
simile
D
f
ƒ
43
subito tacet
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
V
b b b
aaaa
---
simile
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b b b
aaaa
---
simile

q = 94

Cantabile

quasi ad libitum 47 4 4 ˙ œ œ œ 4 ˙ œ œ œ
quasi ad libitum
47
4
4 ˙ œ œ
œ
4
˙ œ œ
œ
4
˙ œ œ
œ
œ ˙ 
œ ˙ 
œ ˙ 
& b b b b ˙ œ œ
4 6
œ
œ ˙ 
4
4 6
4
4 6
4
4 6
4
Qui e rat - et qui est et quiven - tu - rus est qui
Qui e rat
-
et
qui est
et quiven
-
tu
-
rus est
qui e rat
-
et
qui est
et quiven
--tu rus est
p
P
p
più P
più P
p
P
più P
55
4
6
4
6
œ
œ
œ
œ
4
b
b b b
˙
&
4
˙
œ
œ
4
œ
œ
˙
4
˙
4
4
qui
e
- rat
et
qui
est
et
qui ven
-
tu
- rus
est
4
6
4
6
4
b
b b b
&
4
4
4
4
4
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
qui
e
- rat
et
qui
est
et
qui ven
-
tu
- rus
est

12

3. Qui erat et qui est

S

A

S

A

T

B

S

A

T

B

S

A

T

B

più P più P 60 4 ˙ 6 ˙ œ œ œ œ ˙ 4
più P
più P
60
4
˙
6
˙
œ œ
œ
œ ˙
4
œ
œ
6
œ
œ ˙
b b b b
∑ 4
&
4
4
4
4
4
qui
e
-
rat
et
qui
est
et
qui ven
-
tu
-
rus
est
4
6
4
6
∑ 4
&
b b b b
4
˙
4
œ
4
˙
œ œ
œ ˙
œ
4
œ
œ
4
œ ˙
qui
e
-
rat
et
qui
est
et
qui ven
-
tu
-
rus
est

Misterioso

poco a poco stringendo E p 66 4 œ œ œ œ ˙ œ œ
poco a poco stringendo
E
p
66
4
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙
&
b b b b