Sie sind auf Seite 1von 18

Feljton Vreme broj 488, 13. maj 2000. "Sluaj Jugoslavija" Pro u!

tena osle"nja rili#a $a se"ni%i Saveta naro"ne o"brane Vojs#a je u o&orila na o asnosti o na!u vi!ena%ionalnu &aje"ni%u, ali se"ni%a je &avr!ena a "a se re" bolesnim 'ar!alom o tome nije ra&govaralo $a (an armije 22. "e%embra 1)*). u +ara,or,evu, mi smo se vojni%i &a"nji ut sreli s vr-ovnim #oman"antom mar!alom .itom i o"nijeli mu ra ort. Samo "eset "ana #asnije .ito o"la&i u bolni%u u /jubljani o"a#le se vi!e ni#a" ne0e vratiti. +ao naelni#u 1eneral!taba alo mi je u "u2nost "a na sje"ni%i Savjeta naro"ne o"brane uoi (ana armije o"nesem #rata# i&vje!taj o "ostignutom u rote#loj go"ini i o stanju u oru2anim snagama. Sje"ni%i su #ao lanovi risustvovali rvi lju"i Fe"era%ije, re ubli#a i o#rajina, J$3 i .45a. S-vatio sam "a je rili#a u o&oriti jugoslavens#o ru#ovo"stvo i vo"e0e re ubli#e ru#ovo"io%e, najmo0nije u au"itorijumu, na na!e vi,enje oliti#i- #retanja u jugoslavens#om "ru!tvu. Stanje u "ru!tvu %ijenili smo negativno, o tere0eno o&biljnim o asnostima o na!u vi!ena%ionalnu &aje"ni%u. .ito je &nao &a na!e o%jene i njemu je to najmanje trebalo onavljati. 3li ovaj ut smo to i&nijeli na nain #oji je u o&oravao na oslje"i%e. 6ila je to uje"no i moja romo%ija re" o#u ljenom jugoslavens#om oliti#om elitom. (u2nost u 1eneral!tabu te# sam bio reu&eo augusta mjese%a o" generala Potoara. 7tio sam i- u o&nati i sa svojim linim stavom o roblemima &emlje. 4vo u o&orenje J$3 o"ista je bilo &a a2eno, !to su mi ne#i o" risutni- i otvr"ili o"ma- o &avr!et#u s#u a. 3li svat#o ga je tumaio na svoj nain. 8 a#, ve0ina se slagala s i&nijetim o%jenama, !to u go"inama #oje su "ola&ile ne0e biti est sluaj. .ito nije us io s nama ra&govarati. $a njegovom li%u &a a&io sam "a mu nije sve "leglo". 'eni je sva#a#o najmanje bila namjera njega u&nemiravati tim rije !to su nas lijeni%i re" sje"ni%u i&vijestili "a se njegovo &"ravstveno stanje ogor!ava i "a ga o!te"imo !to je vi!e mogu0e. $e &nam !to bi nam .ito re#ao i #a#o bi sve &avr!ilo "a stvari nisu u&ele sasvim "rugi to#. $aime, re"sje"ni# S8V9a Veselin :uranovi0 je ne re"vi,eno istu io s rije"logom "evalva%ije "inara i &a-tjevom &a novu tran!u me,unaro"nog &ajma. .ito je o"bio i je"no i "rugo, u#orio vla"u i :uranovi0a lino, na !to je ovaj onu"io ostav#u. .ito se naljutio; "8 to je sve !to imate #ao argumente", i &avr!io sje"ni%u. 6ila je to vi!e nego nelago"na situa%ija. 8 !to je jo! mnogo va2nije, sje"ni%a je &avr!ena a "a se o vojs%i i nje&inom u o&orenju, tu re" 'ar!alom, nije ni!ta re#lo. <a"nja rili#a je ro!la. Sve !to 0emo #asnije initi stajalo je is#ljuivo "o nas, "a romi!ljamo, ri&i#ujemo, ri-va0amo ili se &austavljamo re" i&a&ovima. <a (an 3rmije 'ar!al se slabo osje0ao, sve se svelo na rigo"an o&"rav generala /jubii0a, o"la&a# "o !atora #oji smo mu ri remili #ao o#lon i &aje"ni#i rua#.

'e,u stvarima #oje je trebalo ras raviti s 'ar!alom ostala je molba generala Stane Potoara, "a ga se o"las#om u en&iju una rije"i u in generala armije. Potoar se bio obratio 'ar!alu i o" njega je oe#ivao o"lu#u. +abinet je molbu u utio generalu /jubii0u sa &a-tjevom "a &au&me stav i "a"e rije"log rje!enja. <a alo je generala =ar%a, >ui0a i mene "a ra&motrimo Potoarevu molbu i re"lo2imo rje!enje. Poslije ras rave, slo2ili smo se "a bi una re,enje Potoara bio rese"an, jer nije"an o" naelni#a 1eneral!taba nije bio una rije,en u in generala armije, a ni ista#nuti generali #ao +oa Po ovi0, Pe#o (a evi0, ?a"e 7amovi0 ili Vi#tor 6ubanj, #oji su us je!no vo"ili 1eneral!tab u go"inama #ru ni- "o#trinarni- o"lu#a i regru isanja 3rmije. /jubii0 nas je oveo # 'ar!alu, ja sam i&nio stav gru e i rije"log s obra&lo2enjem. .ito ga je usvojio i molba je o"bijena. Potoar mi to "o smrti nije mogao o rostiti. .roji%a nas generala; $i#ola /jubii0, 3sim 7o"2i0 i ja osjetili smo .ita 8. januara @80. na 6r"u #o" +ranja, u asu re"a-a u lijeenju i re" o"lu#om "a li "a "o&voli am uta%iju noge. Poslije #rat#og i&vje!taja, na njegov &a-tjev, ostali smo jo! o#o je"an sat. 4 tom ra&govoru general 7o"2i0 sainio je &abilje!#u. .ito je smatrao "a u na!im reagiranjima u ve&i situa%ije o#o vojne a#%ije SSS?9a u 3Aganistanu moramo vo"iti rauna "a se ne ste#ne utisa#, "a smo mi o#retai #am anje me,u neanga2iranim &emljama rotiv SSS?9a. (a mi trebamo "jelovati u o#viru neanga2irani- &emalja rotiv "aljnjeg &ao!travanja. (a je o"lu#a +artera "a se us#rati 2ito SSS?9u lo! ote&. .o je u ereno rotiv sovjets#og naro"a, a ne rotiv vla"e i samo 0e i&a&vati rea#%iju naro"a. (a nemamo "ovoljno o"ata#a !to se stvarno &bilo u 3Aganistanu, rije i u to#u sovjets#e a#%ije. 'e,utim, jasno je "a Sovjete nit#o nije o&vao. (a je /enjin 3Aganistanu "ao ne&avisnost, a sa"a je to ovom a#%ijom oga2eno. Fins#a je bila "ruga &emlja #oja je "obila ne&avisnost. S ob&irom "a je a#%ija SSS?9a ba&irana na "s ora&umu o rijateljstvu i u&ajamnoj omo0i", to bi se moglo "ogo"iti i Fins#oj. (a je neo -o"no ratiti !to se "oga,a na svim va2nijim strategijs#im rav%ima i o"rujima su#oba "viju su ersila i "vaju blo#ova, a ne samo o#o 3Aganistana. (a moramo a2ljivo ratiti !to se "oga,a u 6ugars#oj i 'a,ars#oj. .ito se interesirao #a#o reagira ?umunjs#a i !to se u ovoj situa%iji "oga,a #o" nji-. 4e#ivao je "a 0e SSS? imati ote!#o0a s islams#im svijetom, !to se mo2e o"ra&iti i na one "ijelove SSS?9a #oji su naseljeni islams#im 2ivljem. $a omenuo je "a tu i tamo ima i #o" nas ne#i- ojava i "a je na to s#renuo a2nju, !to su ne#e strane agen%ije &lonamjerno inter retirale. (a se "oga,aji ra&vijaju vrlo ne ovoljno i u o asnom rav%u. Sa"a "veli#i" sagle"avaju !to "alje "a ra"e. 3#o se ova#o nastavi, su#ob S3( 9 SSS? nije "ale#o. 4vo je i veli#i u"ara% &a o#ret nesvrstani-. .o je "aljnji o#u!aj %ije anja Po#reta

nesvrstani-. <a sa"a, i a#, ne oe#uje "vru0i rat", ali -la"ni rat je tu a on je is%r ljuju0i. (a 0e -la"ni rat i nas mnogo #o!tati. 4va nam je situa%ija inae ala u najne&go"nije vrijeme, #a"a nam je u te2i!tu rivre"na stabili&a%ija. 3#o se nastavi "aljnji ra&voj u negativnom rav%u moramo vi"jeti "a jo! vi!e su&imo investi%ione rograme. Posebno moramo sagle"ati stanje re&ervi -rane, goriva i ne#i- "rugi- bitni- otreba, #ao i nji-ovu lo#a%iju. .ito je ostavio i itanje "a li je !to 2ita i&vo2eno i& Vojvo"ine i Slavonije. Smatrao je "a nam je <a a", o"nosno +arter, vrlo ne&go"no roturio osjetu 'etju $imi%a, a "a se o tome sa"a i be&obra&no i!e. Vi"jelo se "a .ito rola&i svoj #ri2ni ut. 'ijenjao je ras olo2enja i teme ra&govora. B je"nom asu se i na!alio; "+a#o bi to i&gle"alo "a ja, #ao vr-ovni #oman"ant, i&a,em re" svetog Petra na je"noj no&i i ra ortiram "a sam #onano stigao." Po&nata etvrtasta %rna utna torba stajala je u& u&glavlje. B& ostalo, u ovoj se torbi nala&io i i!tolj. 3"miral +osti0, njegov a,utant, o#u!avao je ovu torbu u vrijeme bolesti i najte2e #ri&e s#loniti. 'ar!al nije "o&voljavao.

Feljton Vreme broj 48), 20. maj 2000. 6ran#o 'amula; CSluaj JugoslavijaD E2F $a"metanje "va na%ionali&ma Stabilni o"nosi na +osovu nisu o"govarali ni srs#om ni albans#om na%ionali&mu. J$3 se nala&lia u ro%ije u na"metanju "vaju na%ionali&ama Stra-ovanja o" strane vojne interven%ije B svijetu je ostojala veli#a &abrinutost &a bu"u0nost Jugoslavije. 'i smo u oru2anim snagama imali mogu0nost ratiti !to svijet oe#uje "a 0e se "ogo"iti s Jugoslavijom. Stra- o" mogu0i- otresa nisu !irili samo &lonamjerni, #a#o se to nama one#a" inilo. $a%ionalisti#i o#reti oet#om @*09ti- go"ina u 7rvats#oj i ne#im "rugim re ubli#ama bili su jasan in"i#ator s ime 0e se &emlja suoiti oslije .ita. 'inistar vanjs#i- oslova 'ir#o .e ava% na sje"ni%i Savjeta naro"ne o"brane #ojim re"sje"ava .ito, na 6rionima se tembra @*09te, osebno je govorio o o2ivljavanju rus#e agresije rema 'e"iteranu. 8& ra&govora s re"sje"ni#om ma,ars#e vla"e Jene Fo#om &a#ljuio je, "a ovaj &na &a lanove rotiv na!e &emlje. S omenuo je i ra&govor Pa e s britans#im ministrom vanjs#i- oslova Stjuartom. Pa a ga je otvoreno itao "a li 0e se $3.4 anga2irati u#oli#o Jugoslavija, oslije .ita, bu"e na a"nuta, !to je Pa a osje0ao #ao realnu o asnost. Stjuart je o"govorio, "a $3.4 nije Jugoslaviji "ao ni#a#vu Aormalnu garan%iju, ali "a je &ainteresiran &a nje&in

rostor. 'itja ?ibii, re"sje"ni# S8V9a, &a vrijeme osjeta SSS?9u u junu mjese%u bio je u o&oren o" najvi!i- sovjets#i- ru#ovo"ila%a "a ne0e ostati mirni, a#o so%ijali&am u Jugoslaviji bu"e ugro2en. <a a"ne obavje!tajne slu2be, &ainteresirane "a li Var!avs#i ugovor ne!to ri rema #a#o bi romijenio olo2aj Jugoslavije, ratile su ove o#rete mnogo la#!e nego mi i otvr,ivale su, "a se u 'a,ars#oj gru i!u snage. Prema nji-ovim ro%jenama, i& SSS?9a su na utu "vije svje2e "ivi&ije. B 'a,ars#oj se ve0 nala&ila sovjets#a gru a%ija o" etiri "ivi&ije, o" ega "vije o#lo ne, u& !est ma,ars#i- "ivi&ija i &naajne va&"u-o lovne gru a%ije &a o"r!#u. Boen je i ojaan traje#tni saobra0aj i&me,u 4"ese i Varne s u#r%anom vojnom te-ni#om i o remom. 6ugars#a je u to vrijeme imala tri armije #o nene vojs#e #oje su bile orijentirane rema .urs#oj, 1r#oj i Jugoslaviji. Sti&ala je te-ni#a i o rema i &a Aormiranje etvrte armije, a bi rema 'a#e"oniji i 3lbaniji bile e!alonirane "vije armije. <a ravo se ni ta"a ni #asnije nije us jelo s "ovoljno vjerojatno0e utvr"iti, "a li je te-ni#a i o rema bila namijenjena &a etvrtu bugars#u armiju ili bi se bila Aormirala osebna sovjets#a armija &a sluaj o"lu#e "a se i&bija na ju2ni Ja"ran i Sre"o&emlje. B 6ugars#oj su se, ne"ale#o o" na!e grani%e, i&vo"ile &ims#e vje2be ve0i- ra&mjera nego ret-o"nigo"ina, i mi smo i- mogli ratiti. B u2em "ijelu 1eneral!taba, ra&motrili smo ne#oli#o ro%jena ristigli- inAorma%ija i &a#ljuili, "a je neo -o"no o"ignuti o erativnu gotovost 3rmije s malom "omobili&a%ijom u graninom ojasu i na "esantno o asnim rostorima i ojaati rotu"esantne snage u rvom ojasu o"brane. +ao novinu, organi&irali smo u ta#ti#oj "ubini u& grani%u teritorijalne rotuo#lo ne o"re"e i u nji- u#ljuili i&me,u 20.000 "o 30.000 vojni#a i starje!ina. Je&gro je inio a#tivni sastav granini- je"ini%a, ostata# se mobili&irao u rigraninim rejonima &a vrijeme o" tri "o !est sati. Je"ini%e J$3 imale su na najva2nijim rav%ima obra&ovanu o"branu o "ubini i samo u ne#oli#o rejona morali smo i- ojaati. 6roj "omobili&iranog sastava i "ijela u 3 "o G 9 asovnoj gotovosti nije rela&io G0.000 lju"i. 'irno"o s#i sastav J$3 brojio je ne!to o#o 300.000 vojni#a i starje!ina. 4jaanje borbenog oret#a &a 20H nije bilo mnogo, a#o se ima u vi"u "a su ratne oru2ane snage brojile i&me,u 2 i 2,I miliona vojni#a i starje!ina. Vi!e o" re"vi,enog ojaanja nismo mogli uiniti jer je na re&anje &emlje i i&"vajanje &a vojs#u bilo &naajno, te smo sve tro!#ove morali o#riti i& armijs#og bu"2eta. Bbr&anom obu#om rotuo#lo ni- i rotu"esantni- o"re"a bilo je mogu0e &a "eseta# "ana "osti0i ste en gotovosti "ovoljan "a ne bu"emo i&nena,eni i "a mo2emo i&vr!iti mobili&a%iju glavnine ratne armije &a slije"e0i- 48 sati. Posebno je bilo &naajno ra"io9te-ni#o i&vi,anje i i&vi,anje i& va&"u-a "osta veli#e "ubine &agraninog rostora. $e#oli#o mjese%i #asnije, u jesen 1)80. g. osjetio nas je naelni# 1eneral!taba 'a,ars#e, general 8!tvan 4la-. 4stavio je i&vanre"an utisa# na sve nas. $ije bio obian, najmanje roto#olaran. $jegova je obitelj stara #omunisti#a oro"i%a i& vremena 6ele +una. $a!oj $aro"nooslobo"ila#oj borbi "ivio se jo! #ao "ijete i nije ni#a"a ni restao, u& sve lomove !to i- je "o2ivio #ao vojni# so%ijalisti#e 'a,ars#e. .ragine 1)IG. g. bio je #oman"ant "ivi&ije. Su"jelovao je u su#obu s obunjeni%ima, na bari#a"ama je bilo ola miliona lju"i. +a&uje, "a se ne &na t#o je ta"a bio suroviji. Prema njemu, 'a,ari su u me,usobnom obraunu bili bes o!te"niji o" ?usa. $a"e su bile i&nevjerene, a nastu ila ra&oaranja. B novije vrijeme s a"ao je u gru u ista#nuti- na%ionalni- reAormatora. $jegova ra&mi!ljanja ni u #ojem sluaju nisu bila

"ogmats#a #ao ve0ine #olega u istonoevro s#im &emljama. $a #raju ra&govora o rogramima sura"nje na!i- "viju armija, general 4la- mi je ostavio itanje, #a#o sam mogao ra&umjeti "a 0e nas Var!avs#i ugovor na asti &a vrijeme .itove bolesti. Bmjesto o"govora u itao sam ga !to bi on uinio u asu #a"a o"la&i stu "r2ave, a u svijetu se go"inama #ombinira s romjenama u Jugoslaviji na#on njegovog o"las#a. Po!teno je o"govorio; "4sigurao bi- &emlju o" mogu0i- vanjs#i- i unutra!njio asnosti". 8 mi smo samo toli#o uinili, re#ao sam. Provjerio sam #oli#o su bili tani o"a%i o "olas#u tri rus#e "ivi&ije u 'a,ars#u u mjese%u Aebruaru. Potvr"io je, "a su je"na &a "rugom i& B#rajine u!le "vije "ivi&ije ra"i smjene ostoje0i-, a motostrelja#a "ivi&ija i& Slova#e i&a!la je s "ijelovima &a obu#u u &ims#im uslovima. $a#on vrlo otvoreni- obja!njenja to#om #oji- sam i&ra&io sumnju "a se u #ritino vrijeme u 'a,ars#oj sluajno na!lo se"am sovjets#i- "ivi&ija, general 4lami je re#ao; "$ije nemogu0e "a vas u "atom asu na a"nu snage VB i& 'a,ars#e, ri emu 0e ma,ars#e snage i&vr!avati svoje obave&e !to ni ja, niti ma,ars#o ru#ovo"stvo ne mo2emo &austaviti, ali .e uvjeravam "a 0u na0i naina "a te na vrijeme obavijestim". (ugo sam ra&mi!ljao o veli#om obe0anju #oje sam uo. 4 tome nisam mogao ni sa #im ra&govarati, niti bilo #oga i&vijestiti. Ve0 smo bili i&bu!eni #ao re!eto i la#o bi se bilo moglo "ogo"iti "a u ro astim sjajnog ovje#a i is#renog rijatelja. S e#ula%ije "a 0e J$3 reu&eti #ormilo "r2ave .V re orta2a o osjeti generala /jubii0a re"sje"ni#u .itu u /jubljans#om me"i%ins#om %entru oslije am uta%ije noge, ogor!anju o 0eg &"ravstvenog stanja i i&vje!taju lijeni#og #on&ilijuma trenutano je obi!la svijet. Vjerovalo se, "a je /jubii0 "obio ovla!0enje "a, #ao rvi ovje# J$3, u svoje ru#e reu&me o"govornost &a &emlju. /jubii0 je bio ovje# najve0eg .itovog ovjerenja. =to se tie Stane (olan%a, na#on &a"nje .itove osjete SSS?9u 1)*8. g. #a"a se u ra&govoru s 6re2njevom (olan% o#u!avao u a"i%ama na"metati s .itom u #riti#im stavovima rema SSS?9u i 6re2njevljevog u o&orenja na (olanevo ona!anje itanjem u u0enim .itu; ".#o je ovaj ovje#J" on je #onano ostao na tan#om le"u. $a ovrat#u, (olan% je u avionu re#ao .itu "a 0e sa&vati jugoslavens#o artijs#o ru#ovo"stvo i i&vijestiti o ra&govorima s 6re2njevom %iljaju0i na ra&li#e u njegovim i .itovim stavovima. .ito je o"brusio; Vi vi!e ne0ete sa&ivati jugoslavens#o ru#ovo"stvo, to 0u ja uiniti. (olaneva o&i%ija broj 2 u Partiji i "r2avi bila je o#onana. Prisustvovao sam 1)*8. g. #ao #oman"ant vojno9 omors#e oblasti u vili "(alma%ija" u S litu re"aji o"li#ovanja (olan%u. .ito je tim ovo"om re#ao ne#oli#o !#rti- rijei, nije ga -valio #a#o je ovaj bio navi#ao. (olan% oito ri remljen na -la"an .itov o ro!taj o"govorio je, "a je u 2ivotu imao "va uitelja 9 .ita i +ar"elja. (obro je &nao, "a se s .itom nit#o i& nomen#lature nije us ore,ivao i namjerno ga je 2elio ovrije"iti. $e#oli#o mjese%i oslije 'ar!alove smrti, je"nog sam jutra &ate#ao na stolu inAorma%iju, "a je re ubli#i !tab .4 Slovenije i&vijestio slovens#o ru#ovo"stvo, a ovi Pre"sje"ni!tvo SF?J, "a je to#om no0i ri remljeno nare,enje 1eneral!taba o o"i&anju ri ravnosti je"ini%a J$3 i .4 ija sa"r2ina u&nemirava, a ravi %ilj je sumnjiv. $i!ta nisam &nao o ta#vom nare,enju, a sam o&vao generala 'ilana 6jelogrli0a, naelni#a o erativne u rave. 6jelogrli0 me i&vijestio "a je to#om no0i oslao nare,enje svim #oman"ama armija i !tabovima .4. $are,enje je /jubii0 sam sastavio i re#ao mu, "a ni#oga ne obavje!tava. .aj "nit#o" bio sam naravno ja. 8&

nare,enja #oje mi je o#a&ao 6jelogrli0 nije roi&la&ilo ni!ta !to bi trebalo osebno u&nemiravati. 6ilo je sroeno u"no, #onAu&no i ne vjerujem "a ga je it#o u #oman"ama i !tabovima s-vatio. Valj"a je &bog toga i "o!lo "o u&nemirenosti. Kinjeni%a je ta#o,er, "a na ovo nit#o osim slovens#og ru#ovo"stva nije reagirao. 8 to je bio vi!e in"i#ator o 0eg osje0anja i oe#ivanja u /jubljani, nego /jubii0eva namjera. $e vjerujem, "a je general /jubii0 i&"atim nare,enjem s remao i!ta slinog vojnom u"aru. 4n na rosto nije imao osobne re"is o&i%ije &a o"luan #ora#. 1o"inu ili "vije na#on /jubii0evog o"las#a i& J$3 #ru2ile su najra&liitije rie #a#o je ne!to namjeravao, ali se nije usu"io. 'eni je o tome, #ao vrlo ovjerljivo, riao u#ovni# (rago 'aleni%a, u ravni# "+ara,or,eva". $jemu je "je"an u#ovni#" i& naju2e ministrove o#oline is riao !to se "oga,alo na Surinu #a"a se /jubii0 vratio i& osjete .itu u /jubljani. 'inistar je bio nervo&an, #olebao se o#o #ru ne o"lu#e. Samo je je"na #ru na o"lu#a mogla biti u&ro#om nemira ovje#a iji je vr-ovni #oman"ant o"la&io, a on se nije osje0ao s osobnim u-vatiti se u#o!ta% sa situa%ijom #oja se naslu0ivala. B Pre"sje"ni!tvo nije vjerovao, #ao ni it#o o" nas. $emam linisa&nanja !to je sve o"sti%alo /jubii0a "a ne!to o"u&me, niti !to ga je s utavalo "a to ne uini. 'e,utim, ostala je sasvim nera&ja!njena namjera i&gra"nje i o rema #u0e na vojnoj e#onomiji u Surinu. +u0a je bila ure,ena #ao su2eno #oman"no mjesto, imala je o"lian sistem ve&a, !ta s#u o remu, rotuatoms#o s#loni!te, sobe &a o"mor i s avanje, #u-inju s tr e&arijom, ve0e &ali-e #on&ervirane -rane it". Sva o rema je bila rvora&re"na, uve&ena i& $jema#e i 8talije. +u0a je "ovr!ena 1)*8. g. a "a o njoj ni!ta nisu &nali gra,evins#i organi a a# ni organi be&bje"nosti, barem su ta#o tvr"ili. 1eneral 8lija ?a"a#ovi0 omo0ni# ministra &a o&a"inu, na moje "ire#tno ostavljeno itanje o"govorio je, "a u #u0i nije bio, "a mu je reeno "a #ao gra,evins#e tro!#ove unese a"e#vatnu sumu. $e sje0am se vi!e tano i&nosa, ali &nam "a se baratalo smije!no nis#om sumom &a gra"nju i o remu ta#ve #u0e. 'a#ro i mi#ro lo#a%ija #u0e bila je jo! &agonetnija 9 u bli&ini aero"roma Surin g"je se u sluaju agresije s 8sto#a oe#ivao va&"u!ni "esant veli#i- ra&mjera u strategijs#oj vojnoj o era%iji re#o 6a#e i Srema rema 6eogra"u. +u0a je i&gra,ena na vojnoj e#onomiji, o#o "vjesta metara "ale#o o" veli#og svinj%a i smra" se osje0ao u #u0i. Vojno imanje u (obanov%ima u"aljeno 293 #m o" Surina bilo je veoma "obro ure,eno &a o"mor i ostojale su "obre ve&e s 1eneral!tabom &a rijem inAorma%ija i renos nare,enja. 4staje, "a#le, "a se i a# ne#a" i s neim raunalo, a se &ato s obje#tom u Surinu nije smjelo i0i u normalan sistem ru#ovo,enja i #oman"ovanja oru2anim snagama. 1enerali, #oji su o tome mogli ne!to re0i nisu vi!e bili u J$3; general 6rana Jo#sovi0 naelni# slu2be be&bje"nosti bio je ve0 mrtav, general 6ara% naelni# in2injers#o9gra,evins#e u rave en&ioniran, a u#ovni# :e#i0 re#o #oga je gra"nja i o remanje najvjerovatnije i!la, bio je i na"alje u ve&i s /jubii0em i ubr&o je i oti!ao i& J$3, a se o" njega ni!ta nije moglo "o&nati be& otvaranja istrage. $a to se nisam o"luio. 6io bi se otvorio su#ob s /jubii0em i sr s#im re"sje"ni!tvom #ojemu je on sa"a bio na elu, sa sasvim nejasnim %iljem i be& ravi- argumenata. 3rmiji bi to samo !tetilo, o"grijavalo sumnje u nju i nje&ino ret-o"no, ali i a#tualno ru#ovo"stvo. Pobuna 3lbana%a 1)81. go"ine .o#om 1)80. g. ra"ili smo na regru iranju snaga 9 ojaavali jugoistono voji!te. Ju2ni i istoni "io Srbije, sjeverni "io 'a#e"onije i +osovo bili su najmanje

&a osje"nuti mirno"o s#im garni&onima. 'ogu0nost "a se SSS? o"lui &a i&la&a# na Sre"o&emlje nametao se #ao njegov veli#i is#ora# u %ilju o rav#a svog ne ovoljnog strategijs#og olo2aja u globalnom na"metanju sa su rotnim blo#om. $aj#ra0i ut # Sre"o&emlju vo"io je i& 6ugars#e re#o 'a#e"onije, ju2ne Srbije, +osova i 3lbanije. + tome, rus#a Alota 9 I. es#a"ra na Sre"o&emnom moru trebala je ba&u, %iljalo se na 6o#u +otors#u. 4" olovi%e !e&"eseti-, +osovo je bilo vojno is ra2njeno. B o erativnom ras ore"u na jugoistonom voji!tu snaga je"ne briga"e u Pri!tini bila je remala. Stalna mogu0nost nemira na +osovu, u emu smo imali "ovoljno is#ustva #ro& itavo oslijeratno ra&"oblje, sa svoje je strane ta#o,er, tra2ila &naajno ojaanje. Su#obi sa stu"entima u Pri!tini i&bili su #rajem martaL oet#om a rila 1)81. g. 4e#ivalo se, "a 0e se rije!iti regovorima. Po#rajins#o ru#ovo"stvo o"r2avalo je u Pre"sje"ni!tvu "r2ave ta#ve nerealne na"e u& uvjeravanje, "a 0e sami vlastitim snagama rije!iti #ri&u. +a"a su se nemiri ro!irili na "ruge "ijelove +osova ru#ovo"stvo &emlje bilo je &ateeno i i&nena,eno. (ola&ilo je "o je"ni- a "rugiro%jena, o"lu#e su se mijenjale, a situa%ija i&mi%ala #ontroli. Ve0 na samom oet#u, vi"jeli smo "a o" ru#ovo"stva &emlje ne mo2emo ni!ta oe#ivati. +renuli smo na svoj osao ne e#aju0i nare,enja. S generalom 6jelogrli0em i gru om generala i oAi%ira i&ra,en je lan "ovo,enja je"ini%a u rejon Pri!tine i "rugi- #osovs#i- %entara 9 Pe0i, :a#ovi%e, Bro!ev%a, Po"ujeva, +osovs#e 'itrovi%e. 8mali smo na umu "a bi nemiri na +osovu mogli i&a&vati vanjs#u interven%iju i o"luili smo, "a be& #rajnje otrebe ne "i2emo snage s rvog ojasa o"brane. Btvr"ili smo stavove i o"re"ili rioritete &a "ovo,enje i anga2iranje snaga na +osovu. 4ru2ani su#obi u Pri!tini i&bili su sutra"an, a to#om "ana i slije"e0e no0i ro!irili su se na ve0i "io +osova. B Pri!tini je "o!lo "o interven%ije o#lo ni- i je!a"ijs#i- snaga i& oe#uju0i- rejona. +a"a je o#u ljena masa vi"jela #olonu ten#ova ra&bje2ala se o o#olnim uli%ama oe#uju0i "a im se ri"ru2e ra"ni%i i& najbli2i- naselja. 'nogo se obunjeni#a #retalo # Pri!tini, ne!to manje rema "rugim %entrima nemira i su#oba. Samo se manji "io us io robiti ri#rivenim utevima, ve0inu bismo resretali i oni bi se ra&bje2ali re" vojs#om. $ije bilo mogu0e re"vi"jeti #oli#o o"luno 0e obunjeni 3lban%i ula&iti u o#r!aje s vojs#om i "a li 0e obuna o rimiti naj!ire ra&mjere i "o0i "o otvorene oru2ane borbe. $a +osovu je bilo "osta oru2ja, ali ne i "ovoljno &a oru2ani su#ob s J$3. S#la"i!ta teritorijalne o"brane na!la su se sa"a o" ne osre"nim i ja#im ritis#om. $e#a o" nji- te!#o su o"oljevala. 4"luio sam u utiti ojaanje i& je"ini%a #oje su ret-o"no bile stavljene u ri ravnost. Je"na o" nji- bio je bataljon o#lo ni- trans ortera s je!a"ijom #oji je ret-o"nog "ana "ove"en i& $i!a "o +ur!umlije. $o0u smo i- o#renuli rema najugro2enijem, veli#om s#la"i!tu oru2ja u rejonu Po"ujeva. Pravovremeno se stiglo "o s#la"i!ta. 1ru e na a"aa su objegle i s#la"i!te je bilo o"branjeno. B rotivnom, o#o 1I -ilja"a oteti- u!a#a i "rugog oru2ja bilo bi i&mijenilo situa%iju i mi bismo se suoili s masovnom oru2anom obunom. $e mo2emo naga,ati #a#o bi se ta"a ovi "oga,aji &avr!ili. 'o2"a bi rat &a ru!enje Jugoslavije &a oeo na +osovu, a te!#o je vjerovati "a bi i je"an i "rugi blo# ostao asivan. Stalna mogu0nost i o asnost i&bijanja su#oba na +osovu bila je, ne#oli#o go"ina #asnije, ins ira%ija &a ameri#i Ailm o #ojemu 888 svjets#i rat i&bija na +osovu i &bog njega. 6e& ob&ira na stvarne namjere s%enariste, a jo! vi!e oni- #oji su stajali i&a njega, injeni%a je "a je +osovo u&eto #ao ovo". Problemi nastali oslije gu!enja obune bili su mnogi i vrlo o&biljni. $aj#ru niji su bili, ogor!ani oliti#i o"nosi na +osovu i mr2nja rema J$3, "o #oje je "o!lo

oslije su#oba i 2rtava. 4sje0aj 3lbana%a, "a je J$3 "ovela onovo Srbe na elo +osova, ote2avao je sva#u na!u sura"nju s njima. .a#ovo s-va0anje 3lbana%a "onijelo je mnogo nevolja. 'e,u regrutima J$3 bilo je 12 9 14 H 3lbana%a, "a#le najvi!e oslije Srba i 7rvata. 6ili smo us jeli u vojne !#ole "obiti ne!to vi!e itoma%a 3lbana%a #oji 0e &a tri "o etiri go"ine o uniti 3rmiju &natnim brojem oAi%ira te na%ionalnosti. Smatrali smo to us je-om, ali on 0e se ubr&o oslije obune retvoriti u roblem. .eritorijalnu o"branu #oja je brojila o#o G0.000 vojni- obve&ni#a morali smo reorgani&irati. 6ilo je jasno "a 0e biti te!#o i!ta &naajnije osti0i s teritorijalnom o"branom u #ojoj je o#o *0H obve&ni#a albans#e na%ionalnosti i o" #oji- je veli#i broj nji- su"jelovao u obuni. 1eneral 3sim 7o"2i0 naelni# u rave .4 u 1eneral!tabu, oti!ao je s gru om starje!ina na +osovo rouiti stanje #a#o bi i&lo2io rije"log &a reorgani&a%iju .4. Vratio se na#on "eseta# "ana i re"lo2io "a se .4 sve"e u#u no na *.000 obve&ni#a, a svi "rugi "a se bri!u i& s is#ova .4. .e# na#on obolj!anja o 0i- oliti#i- rili#a na +osovu mo0i 0e se govoriti o romjeni reovla,uju0eg ras olo2enja me,u 3lban%ima i o nji-ovom u#ljuivanju u vojne stru#ture .4. 6ilo je jasno "a je u itanju "ugoroni ro%es, a "a se u tom asu mora ne!to sasvim "rugo o"luiti i o"u&eti. $a +osovu je, u& vojne obve&ni#e anga2irane u .4, bilo jo! i 2I0.000 neras ore,eni-. 4 erativni olo2aj +osova se &natno i&mijenio #a"a smo u ro%jenama "o!li "o &a#lju#a, "a bi se 3lbanija mogla u#ljuiti a#o bi "o!lo "o agresije na Jugoslaviju. Stabilni o"nosi na +osovu nisu o"govarali ni sr s#om ni albans#om na%ionali&mu. .a#o su albans#i na%ionalisti "r2ali svoj roblem otvorenim 9 na%ionalni suverenitet, samostalna "r2ava i ot%je ljenje. Sr s#i na%ionali&am imao je na +osovu u ori!te i& #ojeg su se sva#i trenuta# mogle ot aliti vatre. J$3 se nala&ila u ro%je u na"metanja "vaju na%ionali&ama. $ji-ovi su se su#obi te!#o o"ra2avali na %jelo#u no stanje u J$3, osebno na vojne je"ini%e i u#u ni vojni oten%ijal na +osovu. Po#u!aj, "a u "e%embru 1)83. g. na!e o%jene i robleme i&lo2imo o#rajins#om ru#ovo"stvu, a risutni su bili svi vo"e0i lju"i +osova i& Pri!tine o"nosno 6eogra"a 9 Fa"ilj 7o"2a, Veli (eva, +olj =iro#a, 3&em Vlasi i "rugi, "oveo je "o "aljnji- ra&mimoila2enja. 7tjeli smo biti i bili smo otvoreni 9 ta#o smo je"ino mogli ne!to uiniti. Vjerovali smo "a su nji-, #ao i nas, &abrinjavali i 2uljali isti roblemi. 4igle"no smo roma!ili. Kule su se i&jave; Vi nas o tu2ujete &a stvari &a #oje bismo mi vas morali o tu2ivati. 8&nijeli smo o"ata#, "a je o" marta 1)81. g. "o 30. novembra 1)83. g. ot#riveno 1G) tajni- organi&a%ija, gru a i troj#i #oje su obu-vatile 1.0)* vojni#a albans#e naro"nosti. +ara#teristino je bilo, "a su sve gru e bile "obro organi&irane i #rajnje e#stremne u svojim namjerama i a#tivnostima. $aveli smo ne#oli#o i&ra&itisluajeva. .a#o su n r. u garni&onu u +o rivni%i lanirali trovanje -rane vojni#a. 4trov 9 %ijan#alij trebao im je "ati je"an 3lbana%, &latar i& +o rivni%e. +o" njega je retresom na,eno 2,I #g %ijan#alija, a go"i!nje mu &a njegov osao 9 rema vlastitoj i&javi 9 treba svega 100 grama. B 'ostaru su ri remali o"metnuti o2ar u -angare i s#la"i!ta i &a aliti avione i gorivo, a otom se s naoru2anjem i o remom u utiti i robijati na +osovo. (voji%a vojni#a albans#e naro"nosti, oslije -a !enja gru e #oja je ri remala trovanje vo"e &a i0e u garni&onu u Vi avi, rovalila su 12. juna @83. u vojni maga&in, u&eli oru2je i muni%iju i objegli. Prili#om otrage ru2ali su ot or mili%iji, a je"an je rije -a !enja i&vr!io samoubistvo. 6ila je ot#rivena i gru a o" osam itoma%a vojne a#a"emije u organi&iranju bje#stva s oru2jem. .roji%i je su,eno, a s etori%om su obavljeni ra&govori na #oje su bili o&vani i ro"itelji i utvr,eno je, "a su o"legli rijetnjama osu,eni- organi&atora. Pru2ena im je rili#a "a ro"u2e !#olovanje u a#a"emiji i #asnije su ostali oAi%iri J$3.

Prire"ila Svetlana Vasovi05'e#ina

Feljton Vreme broj 4)0, 2*. maj 2000. 6ran#o 'amula; "Sluaj Jugoslavija" E3F +abinets#o #a"rovanje $e osre"no oslije neus je-a J$3 u Sloveniji, na o&iv generala +a"ijevi0a, "o!ao sam u 'inistarstvo o"brane. Potom je +a"ijevi0 oeo o svojoj i 3"2i0evoj o"govornosti. Smatrao je "a je minimum !to moraju ura"iti 9 "a o"nesu ostav#e, ia#o bi asno bilo ubiti se i s asiti "ostojanstvo 3rmije Save& #omunista 9 Po#ret &a Jugoslaviju ES+5PJF i $aro"ni Aront $a sastana# u 6eogra"u, u .o i"er "ola&io je $ija& (ura#ovi0 re"sje"ni# #omunista 6osne i 7er%egovine. Pri-vatio je, "a u ru#ovo"stvo S+5PJ u,u 6rigi0, 6erberovi0 i Vu#ovi0. 4vog &a"njeg vi"jelo se #ao mogu0eg re"sje"ni#a S+5PJ. Boi osniva#e s#u !tine, nena"ano i- je ovu#ao i na ao S+5PJ. 8& 6osne i 7er%egovine umjesto ovi- u#ljuilo se ne#oli#o vrsni- linosti, intele#tuala%a ra&liiti- genera%ija i& sva tri naro"a, re"ani- Jugoslavena, brojni #omunisti ra&oarani (ura#ovi0evom artijom i njenom nemo0i re" na%ionalisti#im ra&bijanjem 6osne i Jugoslavije. 'omir 6ulatovi0 je re"ovito "ola&io na ri remne sastan#e u .o i"er, a &atim u#ljuivao re"stavni#e artije #omunista Mrne 1ore u ru#ovo"e0a tijela S+5PJ. $ije ovlaio o!tru liniju ra&granienja i&me,u svoje (emo#rats#e artije so%ijalista 9 (PS, #a#o su se #asnije reimenovali %rnogors#i #omunisti, i S+5PJ u Mrnoj 1ori. $agovje!tavao je, u oet#u, a# i mogu0e uje"injavanje u je"nu organi&a%iju. 8& So%ijalisti#e artije Srbije 9 SPS5a nit#o nije "ola&io na sastan#e u .o i"er, a ni #asnije #a"a se S+5PJ uselila u &gra"u na B!0u, g"je je bilo i ru#ovo"stvo SPS5a. $isu o"bijali sura"nju, ali je nisu ni nu"ili. +ao artija na vlasti, ostavljali su sebi slobo"u "a sura,uju sa S+5PJ na ljevi%i ili sa Sr s#om ra"i#alnom stran#om 9 S?S Vojislava =e!elja na #rajnjoj "esni%i, #a#o im i #a"a treba. B vrijeme o #ojemu govorim, niti se 'ilo!evi0 osobno, niti re#o svoje su ruge "r 'ire 'ar#ovi0, mije!ao u S+5PJ. 4bje#tivno, to mu ta"a nije ni trebalo. 6io mu je "ovoljan utje%aj na vr- 3rmije o" ijeg je ona!anja u mnogo emu ovisilo i ona!anje S+5PJ. Bla&a# 'ire 'ar#ovi0 u S+5PJ nije bio buan, rije bi- re#ao "a se ri#rala na vr-ovima rstiju. Sumnjam "a je to brani ar is lanirao, #a#o to "anas i&gle"a. $ismo se o&navali, a je to valj"a bio ra&log !to mi je rila&ila s res e#tom. $je&in utje%aj na o"lu#e S+5PJ ti- je mjese%i bio je"na# #ao i sva#og "rugog lana ru#ovo"stva, a i manji. 6ila je istins#i &ao#u ljena Jugoslavijom, so%ijali&mom #ao svjets#im ro%esom i #ata#li&mom #oja ga je &a"esila u sre"njoj i istonoj Nvro i. Prema "oga,ajima u Srbiji, Sloveniji ili 7rvats#oj o"nosila se je"na#o #riti#i, na%ionali&am

joj je bio stran. Srbe u 7rvats#oj, meto"e borbe &a o"branu na%ionalne autonomije strogo je o%jenjivala, osebno je osu,ivala nji-ovu generalnu oliti#u "a nema vi!e &aje"ni#og 2ivota s 7rvatima. $jeni 0e se stavovi mijenjati u go"inama #oje su "ola&ile. Postu no, ona je reu&ela vo"e0u ulogu u S+5PJ, a re#o su ruga ostala veoma utje%ajna u SPS5u. Postala je netolerantna rema su rotnim mi!ljenjima, a rotivni#e je nemilosr"no istila. /i"ers#e ambi%ije "ovele su je "o &amagljeni- i nejasni- oliti#i- #onstru#%ija #a#av je JB/. (ao sam ne!to malo vi!e rostora o%jeni "r 'ire 'ar#ovi0 jer je i&van sva#e sumnje "a brani ar 'ilo!evi05'ar#ovi0 vla"a Srbijom, a 'ira 'ar#ovi0 u ravo je re#o S+5PJ stigla na otvorenu oliti#u o&orni%u Srbije. Pora& J$3 u Sloveniji 9 !to "aljeJ $a -istoriarima je "a ustvr"e, #a"a se Slovenija o"luila ot%ije iti o" Jugoslavije. 4nemogu0ena "a se o oravi, be& o une, u& stalan ritisa# ro"itelja i oro"i%a, "a se vojni%i vrate u Srbiju, agresivnu me"ijs#u #am anju omalova2avanja vojnistarje!ina, J$3 je #onano "ove"ena u olo2aj "a ot uno ovisi o volji 'ilo!evi0a 9 #a#o 0e je, g"je i &a!to u otrijebiti. Veli#osr s#i lan o"brane "sr s#i- &emalja" na Arontu +arlobag, 4gulin, +arlova%, Viroviti%a ostavio joj se #ao je"ini i&la& o rin%i u "u&mi ili ostavi". <a ovaj "rugi sluaj, Jovi0 i 'ilo!evi0 su ri remili u%jenu 9 Aormiranje vojs#e Srbije i na u!tanje J$3. 4na vi!e nije imala moralne i oliti#e snage "a se o"u re. Pri-vatila je veli#osr s#i oliti#i i vojni #on%e t i i&gubila jugoslavens#o tlo o" nogama. $e osre"no oslije neus je-a J$3 u Sloveniji, na o&iv generala +a"ijevi0a, "o!ao sam u 'inistarstvo o"brane. 6ila je #asna veer, on je bio sam u #abinetu vi"no u&nemiren, vrlo &amoren, slomljen o" teretom onoga !to se "ogo"ilo u Sloveniji. Sasvim ne ove&ano oeo je i&nositi to# o era%ije i nje&in 2alostan #raj. .e!#im rijeima onavljao je #rivi%u generala 3"2i0a naelni#a 1eneral!taba &bog slabe organi&a%ije i ru#ovo,enja o era%ijom. 4 tu2ivao je 3"2i0a, "a se ne otrebno mije!ao u oje"inosti, umjesto "a je ostavio jasan %ilj o era%ije i "ao &a"ata# generalu +ol!e#u #oman"antu <agreba#e vojne oblasti, "a je utje%ao na veliinu i i&bor snaga, ratio to# i intervenirao #a"a je "o!lo "o roblema. +a"ijevi0a je ve0 o" ranije brinulo mogu0e ona!anje generala +ol!e#a, Sloven%a o na%ionalnosti, u#oli#o "o,e "o #ri&e u Sloveniji. Sa"a su se "ogo"ile #ru ne stvari &bog #oji- se mora o"govarati, a +a"ijevi0u nije bilo jasno !to je u tome #rivi%a #onAu&nog 3"2i0evog nare,ivanja, #a#o je re#ao, a !to ona!anje +ol!e#a, i "a li se ra"i o gre!#ama ili &loj namjeri. Ve0 je bio naisto s o"govorno!0u #oman"anata ljubljans#og i maribors#og #or usa, generala Po ovi0a i (eli0a, jer su uinili o&biljne revi"e i gre!#e u o#virima nji-ove o"govornosti, be& ob&ira na slab ra" #oman"e <agreba#e oblasti i 1eneral!taba. 1eneral Ka", ta#o,er Slovena%, #oman"ant rije#og #or usa us je!no je i&vr!io svoj "io &a"at#a na ju2nim o"sje%ima jugoslavens#o5italijans#e grani%e. ?a"io je o"luno i nije e#ao "a mu +ol!e# ili 3"2i0 nare"e "a se brani #a" je na a"nut ili "a i&vi,a is re" sebe i u#lanja re re#e #oje mu se namje!taju. Potom je +a"ijevi0 oeo o svojoj i 3"2i0evoj o"govornosti. Smatrao je, "a je minimum !to moraju ura"iti 9 "a o"nesu ostav#e, ia#o bi asno bilo ubiti se i s asiti "ostojanstvo 3rmije, re#ao je. <a 3ntu 'ar#ovi0a je meni s oitavao. "+urvanjs#i se ona!ao #ao uvije# 9 ere ru#e o" svega, nije &nao "a 0e

3rmija u otrijebiti silu u i&vr!avanju &a"ata#a EOF, nije ga trebalo u#ljuivati", ljutio se +a"ijevi0. Pre"lo2io sam mu, "a ne gubi vrijeme na ono !to se "ogo"ilo, nego "a se br&o ra&motri s 1eneral!tabom !to treba uiniti, "a J$3 i&bije na "r2avne grani%e u Sloveniji i ouva integritet SF?J na njima. $ije bilo s orno "a se #a"rovs#e smjene moraju uiniti, "a se %jelovita anali&a neus je-a u Sloveniji mora i&vr!iti, ali i a# ostaje glavni &a"ata#; i&bijanje na grani%e i ouvanje integriteta &emlje. Vrijeme je rotje%alo i neus je- J$3 br&o se retvarao u svr!en in. $estajala je Jugoslavija &a !to je ne osre"nu o"govornost sa"a snosila 3rmija, a ne vi!e ni ru#ovo"stvo Slovenije ni Fe"era%ije. +a"ijevi0a treba smijeniti +rivi%a &a i&la&a# Slovenije i& SF?J, u& rimjenu sile, ri isuje se J$3 u& najte2e o tu2be nje&inog vojnog vr-a. ProAesor 'ira 'ar#ovi0 me je u ne#oli#o navrata to#om &ime i rolje0a 1))1, "o# je J$3 sasvim ne otrebno o u!tala re" nasrtajima -rvats#i- na%ionalista i nji-ove aravojs#e, molila "a utjeem na generala +a"ijevi0a "a ne "o&voli "a se u naro"u ru!i ugle" J$3 i stvaraju uslovi &a o 0i juri! na%ionalista na &aje"ni#u "r2avu i nje&ine institu%ije u svim "ijelovima Jugoslavije. .vr"ila je "a imam vi!e utje%aja na +a"ijevi0a o" bilo #oga "rugog, "a ona to &na i &ato se u"ila !to o&biljnije ne interveniram. Ja sam, "a#a#o, o"u&imao !to sam &nao i mogao, ali nisam smatrao otrebnim "a nju o tome i&vje!tavam. $a o tu2be rotivu J$3 o"govarao sam o 0im oliti#im i si-olo!#im rili#ama stvorenim u &emlji i te!#om olo2aju 3rmije, &a !to ona obje#tivno nije #riva. $era&uman ostu a# generala +a"ijevi0a "a rati i snima uvo& oru2ja i& 'a"2ars#e u 7rvats#u umjesto "a oru2je &a lijeni im se !le eri ojave na (ravi, be& ob&ira "a li je i"eja bila njegova ili mu je nametnuta, nisam ni o#u!avao braniti. $isam imao ni#a#ve moralne obave&e. $ije mi bilo o&nato !to se "oga,a "o# Ailms#i snima# nije bio ri remljen &a ri#a&ivanje. (u2nost i obave&a generala +a"ijevi0a bila je "a s rijei ilegalni uvo& oru2ja u &emlju. Sva#ome je bilo jasno, "a 0e uve&eno oru2je i njime naoru2ane Aalange 7(<5a "ovesti "o #rvo roli0a. ?u#ovo"stvo J$3 nije smjelo revi"jeti, "a 0e se sresti s uve&enim oru2jem bilo "a 0e morati ra&oru2ati artijs#u vojs#u 7(<5a !to se, na#on uvo&a oru2ja, u naro"u na!iro#o oe#ivalo, bilo "a 0e ono biti u otrebljeno rotiv J$3 u otvorenom su#obu. 3 to se moralo ret ostaviti. $avo"no oe#ivanje, "a 0e -rvats#a i jugoslavens#a javnost biti !o#irane "o te mjere, "a 0e tra2iti neo o&ivi o"la&a# 7(<5a i .u,mana s vlasti, u nastalim rili#ama u Jugoslaviji, "jelovalo je neo&biljno. $a#on Slovenije vi!e nit#o nije bio s reman ri-vatiti nera&umno ona!anje armijs#og ru#ovo"stva. 4 tu2be su sti&ale o" jugoslavens#i o re"ijeljeni- gra,ana i& <agreba, Sarajeva, S#o lja, i& ru#ovo"stva S+5PJ, je"nom rijeju 9 sa svi- strana. Posve uvjeren, "a je vojni vr- ro ustio &a"nju rili#u "a rotuu"arom u Sloveniji reu&me su"binu &emlje u svoje ru#e, bio sam o"luan "a se ri a"ni%ima J$3 javno stavi na &nanje "a 3rmija mora romijeniti svoje ona!anje u o"nosu na su"binu &emlje.

Pre"lo2io sam ne#im lanovima ru#ovo"stva S+5PJ "a re" javno!0u u o&ore 3rmiju, "a ne mo2e oe#ivati nji-ovu o"r!#u, a#o ne ri-vati svoju ustavnu obave&u "a brane integritet SF?J i "a se ne oba&ire ni na iju o stru#%iju, u#ljuivo Pre"sje"ni!tva #ao vr-ovnog #oman"anta. B !tam i je "o!lo "o ta#ovi- na isa. Je"an vrlo #riti#i lana# roAesora "r. 'i0e Marevi0a i& 6anja /u#e nai!ao je na o!tru osu"u ru#ovo"stva S+5PJ u 6osni i 7er%egovini, bio je uoen u ru#ovo"stvu 3rmije i utvr"ilo se, "a ja stojim i&a njegaP. 3rmija nije, me,utim, mijenjala legitimisti#i #urs oslu!nosti Aormalno Pre"sje"ni!tvu SF?J, a stvarno 'ilo!evi0u, !to je "jelovalo a sur"no u ot uno nelegitimnom ona!anju svi- institu%ija, oliti#om i ustavnom #aosu u &emlji. 'ira 'ar#ovi0 me u julu @)1. &amolila "a rimim generala $i#olu /jubii0a. +ao ra&log &a susret navela je, "a /jubii0 ve0 ne#oli#o uta "ola&i # nje&inom su rugu i # njoj, "a je "e resivan &bog "oga,aja u Jugoslaviji i ra&oaran ona!anjem 3rmije, "a je la#ao i tra2io "a se ne!to re"u&me. $ju je &amolio "a mu omogu0i susret sa mnom. (o sastan#a je "o!lo oet#om augusta @)1. u &gra"i M+ na B!0u. Prisutni su bili re"sje"ni# S+5PJ (ragan 3tanasovs#i i 'ira 'ar#ovi0 i& naju2eg ru#ovo"stva S+5PJ. .ra2io sam "a oni bu"u risutni 9 bilo je jasno "a 0e /jubii0 o#renuti #ru na itanja i "a svemu tome treba "ati o"govaraju0u Aormu. /jubii0 je u uvo"u o&"ravio moje anga2iranje u S+5PJ i u 3rmiji, &a o"branu Jugoslavije. 4n nije ristu io S+5PJ, re#ao je, &bog oo"ma#li- go"ina i !to ga svojim imenom i oliti#im bremenom ne 2eli teretiti, ali u svemu o"r2ava i misli "a bi o"lunije trebalo re#inuti #olebanje 3rmije, "a i&vr!i svoju ustavnu obave&u. 4n je, navo"no, smatrao "a &a lana Pre"sje"ni!tva SF?J i& 7rvats#e treba "a "o,em ja, a ne Sti e =uvar, "a je uvjeren "a bi- ja blagovremeno &nao staviti stvari na svoje mjesto. Slu!ao sam ga, &nao sam "a je on oslje"nji ovje# #oji bi me re"lo2io &a Pre"sje"ni!tvo, ali u tom asu to je bilo be& &naaja. Ke#ao sam "a li 0e ne!to #on#retnije tra2iti. Pratio je moju &ainteresiranost i o"luio se "a #a2e ono &a!to je tra2io susret; treba smijeniti generala +a"ijevi0a jer je nes osoban "a u nastaloj #ri&i "alje vo"i 3rmiju 9 i&javio je /jubii0. Po"sjetio me na i&bor +a"ijevi0a &a ministra i ustvr"io, "a sam ja bio taj #oji sam ga nametnuo. 4n vjeruje, "a mene +a"ijevi0 i sa"a slu!a, "a ja mogu tra2iti "a o"stu i, a "a na,em generala #oji 0e ga &amijeniti. 4 "rugima i& vr-a 3rmije nije bilo rijei, niti je s ominjao ije"no #on#retno ime generala &a "u2nost ministra. Slo2ili smo se o#o o%jene +a"ijevi0a, a sam ostavio itanje /jubii0u #a#o misli "a ga smijeni. 4"govorio mi je, "a je"nostavno o"em #o" njega i ubije"im ga "a o"nese ostav#u. /jubii0 je s reman o0i sa mnom, a#o mislim "a je otrebno. 'oje slije"e0e itanje je bilo, t#o 0e i&abrati generala na mjesto ministra, ostaviti ga na "u2nost i !to bi taj general trebao uiniti u 3rmiji, i s 3rmijomJ /jubii0 mi je o"govorio, "a &nam armijs#i #a"ar i "a na,em generala, a ostavljanje je Aormalna stvar. $a "rugi "io itanja nije o"govorio, jer je ono &a"iralo u naj#ru niju stvar o emu /jubii0 najvjerojatnije nije imao stav. S-vatio sam, "a je stvar suvi!e o&biljna "a bi se a" -o% rje!avala i &a#ljuio ra&govor, "a 0u o svemu ra&misliti i u#oli#o mi on 9 /jubii0 9 bu"e trebao, "a 0u mu javiti. 8&van sva#e sumnje je bilo, "a /jubii0 nije "o!ao # meni be& suglasnosti 'ilo!evi0a u ijoj se #u0i o +a"ijevi0u i 3rmiji ras ravljalo. (alje romi!ljaju0i, s-vatio sam "a je /jubii0 u#ljuen u a#%iju, a "a mu nije jasno "a je neo"lunost +a"ijevi0a samo "io roblema, a %jelina roblema je "a li 0e se J$3 &alo2iti &a Jugoslaviju ili veli#u Srbiju. /jubii0 je u ra&govoru is#reno govorio o o"brani Jugoslavije, on je ta#o

uvije# mislio, be& ob&ira !to je o"r!#a 'ilo!evi0u obje#tivno vo"ila u "rugom rav%u. +a"ijevi0 je, ta#o,er, bio &a o"branu Jugoslavije ali nije imao smionosti "a uini ravi #ora# i ostvari %ilj. 4"luio sam, "a /jubii0a is#ljuim #ao osre"ni#a i "a "ire#tno o"em # 'ilo!evi0u, o"a#le je i ote#la ini%ijativa &a smjenu +a"ijevi0a. 'ilo!evi0 me o"ma- rimio, &nao je o emu mo2e biti rijei. <amolio sam ga, "a mi #a2e !to -o0e osti0i smjenom +a"ijevi0a. 4n je #rat#o i&nio o%jenu o +a"ijevi0u i &a#ljuio, "a je i&gubio ugle" i o"r!#u u 3rmiji i "a ga treba smijeniti. Postavio mi je itanje, mo2e li se to mirno i&vesti i #oga re"la2em "a ga &amijeni. $isam mogao "o&voliti, "a se o"govornost &a ru!enje Jugoslavije sve"e na 3rmiju i +a"ijevi0a osobno i o"luio sam se, "a #a2em na #oji se nain &emlja mo2e s asiti o" #atastroAe u #oju je u ala. B&eo sam rije i rvo re#ao, "a nije ni#a#av roblem smijeniti +a"ijevi0a, "a ima generala #oji mogu 3rmiju o"luno i us je!no vo"iti, a &atim 9 ravi &a"ata# 3rmije jeste, "a reu&me svu o"govornost &a rje!enje #ri&e o" Slovenije "o 'a#e"onije, ali "a svi oni 9 re"sje"ni%i re ubli#a u#ljuivo i on sam 9 'ilo!evi0, moraju oti0i s vlasti. Pritvr"io sam, "a je to je"ino rje!enje u o#u!aju "a se s asi Jugoslavija, rem"a je i &a ovaj o#u!aj mo2"a ve0 #asno. 'ilo!evi0 je bio i&nena,en, ali je rom tno reagirao; <a!to ja, je"ini sam #oji o"r2avam 3rmiju i branim JugoslavijuJ /jutito se "igao i #renuo rema vratima, !to je bio &na# "a smo ra&govor &avr!ili i "a na ustim #abinet. $ije mi bilo sveje"no, ali sam ve0 u "olas#u na ra&govor bio s reman na najgore. $i!ta se nije "ogo"ilo, mirno sam na ustio alau i oti!ao. Samo #rajnje naivan ovje# mogao je omi!ljati "a 0e 'ilo!evi0, #a#o bi s asio Jugoslaviju, mirno na ustiti stoli%u, #ao uostalom ni je"an je"ini o" re ubli#i- vo,a. 'eni, me,utim, nije ostalo ni!ta "rugo, nego "a mu #a2em, #a"a mi je ve0 ru2io rili#u, #a#o se uistinu mo2e sauvati integritet Jugoslavije, a sve "rugo "a je samo mani ula%ija lju"ima i naro"ima, "emagogija i la2. <nao sam, "a 0e mogu0nost mog utje%aja na "aljnji to# "oga,aja biti sasvim su2ena. Btoli#o vi!e, !to mi je &abranjeno "a s gru om generala o,em u +rajinu, ime je is#o an rov i&me,u mene i +a"ijevi0a i "ijela armijs#og vr-a. 8 a#, i "alje sam bio uvjeren "a bi o"luni #ora%i br&o o#u ili oni2eni armijs#i #a"ar, imao sam #onta#te s vrlo o"govornim #oman"antima i oAi%irima i oni su me uvjeravali, "a nije sve i&gubljeno. 1ru a oAi%ira i& gar"ijs#e briga"e, oslije Slovenije, "olas#om u 1eneral!tab sa &a-tjevom, "a 3rmija mora o"lunije "jelovati is#a&ivala je o 0e ras olo2enje starje!ina u J$3. <a-tjeva je bilo mnogo vi!e, samo svi nisu mogli sti0i u 1eneral!tab, ali to nije umanjivalo nji-ovu s remnost "a se anga2iraju, #a"a i- o&ovu i ove"u. /ino sam sa"a morao biti mnogo o re&niji, svjestan "a 0e slu2be be&bje"nosti 9 Srbije i 3rmije 9 biti mi &a etamaPP. PBbr&o, otvorio se ro%es javne oliti#e i moralne "is#valiAi#a%ije viso#i- armijs#i#a"rova #oji 0e trajati sve "o istjerivanja i& J$3 se"am"eset generala, me,u njima i oni- #oji su &a oeli "osvetu". Pogrom je nastavljan i oslije nestan#a J$3 i Aormiranja oru2ani- snaga Srbije i Mrne 1ore, rema "nevnoj otrebi re2ima, vojs#e, strana#i- li"era, ratni- vo,a, #umova, najra&liitiji- organi&a%ija #riminala%a ije je boga0enje u ratu i nesre0a lju"i ostao je"an o" va2ni- motiva rata. =tam a i masme"iji sva#o"nevno su ot#rivali nove i&"aje, #ons ira%ije i sumnjive ra"nje J$3

E"4 era" s ?a#oevi0em i 6o!#ovi0em i& +4S5aQ o"&emni tuneli u Vu#ovaru "avno rije ri remljeni u #orist 7rvata &a -rvats#o5sr s#i ratQ istra2ivanja Ra# +usto5a na (unavu u istu svr-uQ +u#anja% i 3lija 8&etbegovi0, .riAunovi0 i o#o njegaQ o"&emne -ale is o" .itove re&i"en%ije u B2i#oj ul. u 6eogra"u sumnjive namjeneQ ru"ni# urana /e ens#i vir i o"laganje nu#learnog ot a"a is#ljuivo u o"rujima naseljenim Srbima 9 +rajina, 6osnaQ rasAormiranje "ivi&ija i Aormiranje #or usa #ao najevi"entnijeg argumenta i&"aje i 4$4 #ao .itova o"valaF, stvarale se sen&a%ije i ras injalo generale biv!e J$3 na stu srama i oni2enja. Port aroli nove vojs#e obja!njavali su, "a te# oslije temeljitog ra&ot#rivanja i"eolo!#e i moralne trulosti, vojnog amateri&ma i neu#osti J$3 i nje&ini- vo"e0i- #a"rova, mogu se stvarati &"rave osnove nove sr s#o5%rnogors#e vojs#e #oja se Aormirala. Bvjereni, "a najve0i broj armijs#i- #a"rova, i& iste 9 .itove !#ole #ao i ot u!teni generali, ra&mi!lja na isti nain i "a bi bili s remni o#renuti to# "oga,aja, a#o im se ru2i !ansa, nisu imali s#ru ula u "ras#rin#avanju" J$3, nje&ini- #a"rova u o"naro,enosti o" sr s#ina%ionalni- interesa i "u-ovne otu,enosti o" ravoslavlja. PP'oj slije"e0i susret s 'ilo!evi0em ao je u rolje0e 1))3. #a"a sam morao rotestirati rotiv maltretiranja sr s#e oli%ije na graninom rijela&u s 'a,ars#om, ri o"las#u i ovrat#u. 'ilo!evi0 me uvjeravao "a se to moglo "ogo"iti sasvim sluajno, mo2"a me nisu re o&nali. Sasvim sigurno su me re o&nali, !tovi!e to su mi i re#li, a ne mogu ri-vatiti bilo #a#vu sluajnost i tra2im "a se re#ine s oni2enjima, re#ao sam 'ilo!evi0u. (a bi me uvjerio "a u2ivam njegovo o!tovanje ovu#ao je argumenat #a#o su mu i& S(65a Srbije o"nijeli #rat#u inAorma%iju o mom borav#u u /on"onu i ra&govoru s britans#im olitiarima i novinarima, a on ije u#orio; "3#o nemate "rugog osla, nego ratiti s #im 0e a"miral 'amula ra&govarati, on"a vas i ne treba". Kinjeni%a je "a je samo on mogao o"obriti "a me rate i nit#o "rugi.

Feljton Vreme broj 4)1, 3. jun 2000. 6ran#o 'amula; "Sluaj Jugoslavija" E4F ?eAle#sije na +osovo 8s#ustva #ri&e na +osovu i mogu0a $3.4 interven%ija i na #o nenom Arontu u u0uje VJ na &a#ljua#, "a bi joj je"ini i&la& bio vo,enje borben- "ejstava o #on%e tu 4$4 o"nosno arti&ans#i i #ombinirani obli# oru2ane borbe 7i o#ri&ija i "u li stan"ar"i u sluaju +osova i Srbije na rosto bo"u oi, rotivni su sva#oj ra%ionalnoj rosu"bi i ne mogu se ri-vatiti &a osnovu i&gra"nje &"ravime,u"r2avni- o"nosa i stabilnog mira nig"je, a najmanje na multietni#om i tra"i%ionalno nemirnom 6al#anu. Jugoslavens#a #ri&a, interven%ija $3.4 u 6osni, a osebno sa"a na +osovu evi"entna je o omena.

'e,unaro"no5 ravni i vojni as e#ti rata rotiv S?J &a-tijevaju osebnu osu"u. Sjevernoatlants#a vojna alijansa ovrije"ila je ovelju B$, ignorirala Savjet be&bje"nosti, oga&ila je"nu &a "rugom o"re"be ratnog rava i me,unaro"ni#onven%ija o ratnim sre"stvima i ostu %ima, &a!titi %ivilni- 2rtava... (a bi se o rav"ale te!#e ovre"e &a!tite %ivilnog stanovni!tva $3.4 je, s je"ne strane ronala&io i i&mi!ljao najra&liitija obja!njenja, ojmove i termine, a s "ruge, #a"a se vi!e niim nisu mogle braniti %ivilne 2rtve ose&alo se &a statisti#om Ea jo! je "avno britans#i remijer (israeli re#ao, "a je statisti#a je"an o" ra&loga &a!to lju"i la2uF a se i&nosilo #a#o se na "eset#e -ilja"a olijetanja mora "o&voliti gre!#a o" je"an "o "va osto, i!lo se a# "otle "a se neovjeno ona!anje "ruge strane u&imalo &a o rav"anje. B#rat#o, #a"a je "obio o"rije!ene ru#e, $3.4 se o"metnuo i ona!ao sile"2ijs#i. Svijet se u la!io i uslije"ili su rotesti i u o&orenja sa svi- strana, me,u #ojima i oni utje%ajni- ret-o"ni-, a i a#tualni- ameri#i- "r2avni#a. +olebanja o#o %ilja &a #ranji re&ultat va&"u!ne o era%ije rotivu S?J imala su uni!tenu &emlju, a sauvane oru2ane snage. ?e"ovno su re&ultati rata bili obrnuto; ora2ena ili uni!tena vojs#a u& manje ili ve0e !tete nanijete &emlji. $eobian re&ultat "ovo"i u itanje na je"noj strani, rimijenjenu vojnu "o#trinu i te-nologiju a na "rugoj strani, i"eju i sam %ilj vojne #am anje rotiv S?J. .aj "io o%jene mora se ostaviti obje#tivnom su"u #a"a se bu"e ras olagalo inAorma%ijama svi- su"ioni#a rata, &emalja i osre"ni#a u tra2enju mira. Ponovno se o#a&alo "a se va&"u!nim u"arima ne mo2e savla"ati o"brambeni sistem i oru2ane snage je"ne &emlje. $ije se us jelo i ri #rajnje ne ovoljnom o 0em o"nosu vojni- snaga, osobito u va&"u-o lovstvu i rotuva&"u!noj o"brani, #a#av je bio o"nos $3.4 9 VJ. Primijenjena vojna "o#trina nastala #rajem 8 svjets#og rata i ra&vijana u S3( i&me,u "va rata nije olo2ila is it u (rugom svjets#om ratu. $jema#a je tri go"ine bila &asi ana tonama bombi, ali "o# nisu stigle armije Ru#ova i +onjeva s 8sto#a, 6re"lija i 'ontgomerija sa <a a"a njema#a je vojs#a vo"ila 2ilavu o"branu. 4vo !to se "ogo"ilo S?J nalii na ta#ti#u #oju je ra&ra"io britans#i va&"u-o lovni mar!al 7aris #oman"ant save&ni#e bombar"ers#e #oman"e #oja je Aebruara @44. uni!tila (re&"en, ia#o to nije imalo bilo #a#av vojni &naaj. Sluaj je oslu2io #ao je"an o" rimjera "a B$ u Renevi 1)4). go"ine usvoje "e#lara%iju o &a!titi %ivilni- 2rtava rata. Prerano je "avati #onaan su" o us je-u ili neus je-u $3.4. $jegova je eAi#asnost uvije# bila s orna, a sa"a se, &a njegove #a a%itete i ambi%ije, oitovala na malom oligonu. $a#on +osova, ?usija se ne0e mo0i "alje uvjeravati "a se ne treba bojati !irenja $3.4. Nvro ljani 0e o"lunije #renuti u i&gra"nju vlastitog sistema be&bje"nosti i s osobnosti interven%ija u #onAli#tima na #ontinentu. 4"nosi S3( i NB u0i 0e u novu Aa&u reis itivanja. Savjet be&bje"nosti 0e morati otra2iti i "rugaiji nain #oman"ovanja snagama B$ osim #oman"ne stru#ture $3.4. B ovom asu roblem #oman"ovanja retvorio se u "i lomats#i su#ob ?usije i S3( jer rus#i #ontingent na +osovu ne ri-va0a otinjavanje $3.49u. B 6osni, &a a"no o" (rine to se i moglo, ali na +osovu i samom sr%u 6al#ana to je sasvim "ruga stvar. 1eostrategijs#i olo2aj +osova bio je o" &naaja ve0 u starom i sre"njem vije#u #ao va2na ras#rsni%a uteva na 6al#ans#om oluoto#u i rema Ja"rans#om moru. +osovo je rivlailo i svojim ru"nim bogatstvom. B vrijeme veli#i- oslobo"ila#i- o#reta bal#ans#i- naro"a, osebno 9 Srba, 3lbana%a i 1r#a i ra&aranja onemo0ale 4smanlijs#e im erije, obnavlja se geostrategijs#o &naenje +osova "ogovorom Veli#i- sila o rje!enju istonog itanja na 6erlins#om #ongresu. +ara#teristine su o%jene austrougars#og general!taba i& 18)I. go"ine, "a se regionom 6al#ana vla"a

re#o +osova, a ne i& 8stanbula. Slino s-va0anje imala je 8talija u (rugom svjets#om ratu rije ulas#a u 3lbaniju i na a"a na Jugoslaviju. $ajnovija situa%ija u i o#o +osova u u0uje na i&vjesne o"u"arnosti u ro!losti. .ra"i%ija J$3 ?a&mje!taj $3.4 snaga na +osovu ima !ire geostrategijs#o &naenje o" samog utje%aja na 6al#an i sre,ivanju o"nosa me,u bal#ans#im naro"ima i "r2avama. (o# Nvro a ima ne osre"ne interese i to u stru#turiranju 6al#ana i "a ga ribli2i svojim oliti#im, #ulturnim, rivre"nim i be&bje"nosnim institu%ijama, "otle interesi i roje#%ije S3( i"u rema ?usiji, +av#as#o9#as ijs#om regionu, 6lis#om i Sre"njem isto#u #ao o"rujima nji-ove globalne oliti#e. Blas#om na +osovo, be& ob&ira na ne#u bu"u0u oliti#u #onAigura%iju 6al#ana, u!lo se u Srbiju o"nosno sre"i!te 6al#ana ime se o"je"na#o &a"ovoljavaju interesi i NB i S3(. <ato ne i&nena,uje, "a je roblem +osova je"an o" globalni- rioriteta S3( "anas. 4staje te# "a se vi"i #a#o 0e &avr!iti oito "ug ostana# $3.49a na +osovu i 6al#anu. Vojs#a Jugoslavije se u masovnim "vomjesenim na a"ima najmo0nije svjets#e avija%ije us jela ouvati u& sasvim ri-vatljive gubit#e. $3.4 je sve vrijeme sagle"avao VJ #ao res e#tabilnu vojnu silu. <nalo se, "a je o" J$3 naslije"ila ve0inu obra&ovnog #a"ra, mo"eran sistem obu#e, suvremenu ratnu te-ni#u, veli#e ratne re&erve, roi&vo"ne i remontne #a a%itete, i&gra,enu vojnu inArastru#turu i #oman"ni sistem. Sabrala je bogata borbena i ta#ti#a is#ustva rata u 7rvats#oj i 6osni. 1o"inu "ana ratovanja s 4V+ na +osovu omogu0ili su joj "a se u o&na s rostornim i "emograAs#im ambijentom, "o#trinom i ta#ti#om 4V+, "a rona,e svoje o"govore na nji-, us je!no vo"i borbu, ra&bije i &a "ulje vrijeme onemogu0i 4V+. 4igle"no je osebno i&uila is#ustva rotuva&"u!ne o"brane 8ra#a steena u na a"ima S3( i Veli#e 6ritanije i ri remila se &a o"branu o" va&"u!ni- na a"a $3.4, #oji su se oe#ivali. <avi"na je bila motiviranost VJ 9 branilo se +osovo s u#u nim -istorijs#im i "u-ovnim &naajem &a Srbe i Srbiju. 'otiviranost 0e se oeti #runiti sa&nanjima o te!#im ra&aranjima, lju"s#im 2rtvama i nesre0i #oju "o2ivljava Srbija. B naro"u oinju se sve glasnije ostavljati itanja "a li se mo2e i mora rotiv itavog svijeta, ot#u"a "a Srbija nig"je nema rijatelja i o"r!#e ni u evro s#om o#ru2enju ni me,u susje"ima, "a li 0e %ijena #oja se la0a i&mijeniti is-o" rata na +osovu ili 0e se na #on%u morati ri-vatiti isti ili gori uvjeti #oji su se nu"ili na oet#u. (a se slino ra&mi!ljalo i u je"ini%ama VJ mo2e se &a#ljuiti o veli#im gru ama mobili&iranivojni#a #oje su se u maju o.g. ojavile u gra"ovima %entralne Srbije, be& &nanja i o"obrenja vojni- #oman"i na +osovu. Premalo je inAorma%ija "a bi se #om etentno moglo govoriti o ratnom bilansu VJ. B& sve gubit#e, oliti#a i moralna #olebanja, on se mo2e smatrati us je!nim 9 vojs#a nije uni!tena. 4"govornost VJ &a &loine #oji su se "ogo"ili na +osovu i etni#o i!0enje 3lbana%a, be& ob&ira !to su i- najvjerojatnije vr!ile o &lu o&nate aravojs#e, ne mo2e biti re"met o&biljne ras rave i &a#ljuivanja sve "o# se ne &avr!e istrage tribunala u 7agu i me,unaro"ni-umanitarni- organi&a%ija. B#oli#o se #ao istina otvr"i i u ola onoga &a !to je o tu2uju biti 0e to ogubno &a nju, naro" Srbije i bu"u0nost vojnog o&iva u &emlji veli#e i slavne vojne tra"i%ije. Saniranje #onAli#ta

S vojno5"o#trinarnog stanovi!ta rovo#ativno je itanje #a#o bi VJ vo"ila rat "a je bila na a"nuta o" armije $3.4 brojne 200 "o 300 -ilja"a vojni#a, !to se la#o moglo "ogo"iti. +a"a se ovela na%ionalisti#a #am anja &a ra&bijanje Jugoslavije u na a"ima beogra"s#i- sre"stava inAormiranja me,u brojnim o tu2bama rotiv J$3 "ominirale su "vije; "a je #on%e %ija 4$4 o"vala i "a je sav vojni sistem na njoj i&gra,en bila ri rema #a itula%ije i i&"aja, a je"ina rava sila na #ojoj treba gra"iti suvremenu o"branu jeste roAesionalna vojs#a i "ruga, "a je #omunisti#i i"ejni i oliti#i mono ol u J$3 ovu o"naro"io, uinio je artijs#om vojs#om S+J s .itom i oslije njega. Vojs#a Jugoslavije je ri-vatila o tu2be i u svoje ustrojstvo ugra"ila stavove #onven%ionalne vojne !#ole. 8s#ustva #ri&e na +osovu i mogu0a $3.4 interven%ija i na #o nenom Arontu u u0uje VJ na &a#ljua#, "a bi joj je"ini i&la& bio vo,enje borben- "ejstava o #on%e tu 4$4 o"nosno arti&ans#i i #ombinirani obli# oru2ane borbe. B Arontalnoj borbi ona bi bila br&o ora2ena. +on%e t 4$4 &a-tijeva masovnu obu#u i ri remu. ProAesionalan "io vojs#e niim ne rotivurjei arti&ans#im obli%ima oru2ane borbe. 'ora se uoiti "a 4$4 #ao vojni sistem ima ulogu o"vra0anja. +ru an ra&log !to $3.4 nije #renuo u na a" #o nenom vojs#om bio je stra- o" arti&ans#og rata, a ne o" Arontalnog su"ara s VJ. 8nae, stojim na stanovi!tu "a "o rata VJ s $3.45om nije trebalo ni smjelo "o0i. Pogotovu bi bilo be&umno ro!iriti su#ob, tim rije !to nisu ostojali uslovi &a ne#a#av "rugaiji is-o" o" onoga #oji se "ogo"io. (o ta#vog &a#lju#a "ovela bi sva#a iole o&biljna oliti#a i vojna anali&a. (ruga o tu2ba u u0ena J$3 o"nosila se na vojs#u u oliti#oj Aun#%iji ili oliti&iranu vojs#u. =to "anas re0i &a anga2man na +osovu ili u Mrnoj 1ori ili o legitimnosti o"lu#a o #ojima se ginulo, ra&arala &emlja, stotine -ilja"a lju"i bje2alo re#o grani%e #a#o bi s asili gole 2ivote ili se otvarali su#obi u Mrnoj 1ori, jer se nje&in "emo#rats#i i roevro s#i rogram &alaganja &a mirno rje!avanje #onAli#ta nije svi,ao re2imu u 6eogra"u. $e treba sumnjati "a li 0e "emo#rats#e arlamentarne &emlje onemogu0iti &lou otrebu i mani ula%iju vojs#om, me,utim &emlje treba gra"iti #ao "emo#rats#e, arlamentarne i ravne "r2ave. $a ovim rostorima to je "ug ut. Ka# i stare arlamentarne "r2ave imaju s tim roblema. S orno je, "a li bi se $3.4 u ustio u na a" na S?J, #ao suverenu &emlju, "a su o"luivali arlamenti. +onano, na svr!et#u 20. stolje0a +osovo 0e biti &abilje2eno #ao ra&me,e mnogim "oga,ajima i o"nosima u regionu, Nvro i i svijetu o &avr!et#u -la"nog rata. $3.4 je "obio -la"ni rat, ali je i&gubio mir u Nvro i. NB #re0e u organi&iranje svoji- snaga be&bje"nosti ENS(8F i reu&imanje o"govornosti &a saniranje #onAli#ata na #ontinentu be& S3(. ?egion jugoistone Nvro e 9 6al#an, s +osovom u sre"i!tu na o#on je u NB s-va0en #ao rostor #oji ne smije ostati &anemareno o"ruje Nvro e o tere0eno en"ems#im #onAli#tima. 4bje#tivno, u"ru2ene &emlje regiona u& o"r!#u NB mogu stvoriti uvjete i i&gra"iti novi 2ivot, te u "ogle"no vrijeme "osti0i evro s#e stan"ar"e. (a bi &emlje ret-o"ne Jugoslavije sustavno ra&bijane #ro& uni- "eset go"ina i in"o#trinirane mr2njom #renule # stabilnosti i miru, otrebno je u#loniti s vlasti totalitarne re2ime i nji-ove vo,e #rive &a masovna stra"anja lju"i i na" njima i&vr!ene &loine i i&vesti ire" me,unaro"no li%e rav"e. /ju"i se moraju vratiti svojim #u0ama i &aje"ni#om 2ivljenju s vje#ovnim susje"ima. B$ i NB moraju sna2no maniAestirati svoju

o"lunost i ros#ribirati sva#o etni#o i!0enje ma #a"a i ma g"je se ono "ogo"ilo na tlu Jugoslavije #ao najve0i &loin rotiv lju"s#i- slobo"a. 4e#ivati je, "a 0e Pa#t &a stabilnost jugoistone Nvro e u &naajnoj mjeri baviti se roblemom jugoslavens#og rostora s ob&irom "a je ve0ina lani%a u ravo s tog rostora !to uje"no nala2e i nji-ovu o"govornost &a us je- roje#ta. .re&vene rogno&e u&"r2ano govore o maglovitim vi&ijama je"instvenog svijeta s univer&alnom %ivili&a%ijom. Jo! manje o mogu0nosti ne#e ameri#e svjets#e im erije. Bmjesto toga, realan je luralisti#i svijet s brojnim ara"o#sima. 'e,unaro"ni svjets#i ore"a# regionalnog #ara#tera &asnovan na lo#alnoj e#onomiji i oliti#im aran2manima #oji uva2avaju s e%iAine osobenosti "otini- &emalja mnogo je rimjereniji i realniji. B tom smislu ovaj Pa#t ima svoju bu"u0nost. Sigurno je, na#on +osova svijet vi!e nije isti. E+rajF