You are on page 1of 2

‘De Curaçaoënaars houden van nieuws’

CURAÇAO - Hoe werken de media op Curaçao? Zijn ze onafhankelijk en


wat is de rol van de overheid? Heeft een mediawet zin op het eiland?
Oscar van Dam, chef-redactie van het Antilliaans Dagblad vertelt zijn
mening, ideeën en oplossingen aan Versgeperst.com.

Nieuws is belangrijk op Curaçao. Van Dam Basis journalistiek


vindt het dan ook niet gek dat er zoveel De basis van journalistiek op Curaçao is
media op het eiland zijn. “De Curaçaoë- niet anders dan die in Nederland. “Zo moet
naars houden van nieuws. Iedereen leest je het nieuws altijd checken, kritisch zijn en
een krant, sommigen meer dan één. De meerdere kanten van het verhaal horen. Als
verkoop van kranten is prima. ‘s Ochtends je het nieuws van drie verschillende media
wordt-ie verkocht op straat, iedereen leest hoort, kan je ervan uitgaan dat het klopt. En
het in de bus of op het werk.” als het niet klopt? Dan zetten we het de dag
Naast journalistieke kranten zijn er ook daarna weer correct in de krant. Je moet
sensatiekranten op Curaçao. “Maar dat wel geloofwaardig blijven als medium.”
vind ik geen probleem,” vertelt hij. “Ik vind Er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn
de Vigilante bijvoorbeeld erg goed. Zij heb- voor een journalist op Curaçao. “Papia-
ben een bewust idee van wat zij willen zijn ments spreken en begrijpen en een groot
en werken dat helemaal uit. Natuurlijk is netwerk”, vertelt Van Dam. “Daarnaast
het voor mensen die van sensatie houden, lezen we kranten, luisteren radio en houden
maar het is een goede krant. Ik lees hem de persberichten in de gaten. Als journalist
graag. Je kunt je soms afvragen of alles moet je op pad, je gezicht laten zien. Ga
ethisch wel klopt, maar ik heb er geen naar persconferenties, stel je voor, vertel
problemen mee.” wie je bent. Daarmee bouw je contacten
op, dat is heel belangrijk. En Papiaments.
“Journalistiek op Curaçao is geen vetpot,” Ik spreek het, begrijp het en kan het lezen,
zegt Van Dam. “De lonen zijn laag. Veel maar toch: schrijven is een vak apart.”
mensen hebben twee of drie baantjes.”
Maar Van Dam vindt het wel fijn om op Cu- Mediawet
raçao te werken. “Werken bij het Antilliaans Minister Leeflang zei vorige week dat de
Dagblad is vergelijkbaar met werken voor Mediawet niet haar prioriteit heeft. Van Dam
een grote, regionale krant in Nederland”, vindt de mediawet wel een goed idee. “We
zegt Van Dam. “De focus ligt hier heel in- moeten burgers voor zichzelf beschermen.
tern. Wat er buiten Curaçao gebeurt, staat Wanneer zij een emotioneel verhaal vertel-
voor veel media op de tweede plaats. Het len, hoeven we dat niet altijd te publiceren.
is naar binnen gekeerd.” Met politici is dat anders. Zij hebben een
publieke functie en kiezen dus voor public-
iteit.
En aan de andere kant: niet elke burger stapt zo Maar kijk naar zo iemand als Frits Wester
maar naar de rechter. Maar goed, de minister in Nederland. Die is lid van het CDA, maar
geeft het geen prioriteit. Het is ook onduidelijk werkt ook als politiek journalist. Dat is toch
welke veranderingen er komen, het geeft een ook opmerkelijk.”
heleboel gedoe. Er zou een mediaraad moeten
komen en ook een rechter worden geïnstalleerd. Vriendjespolitiek komt heel af en toe nog
Er is ook geen organisatie zoals de Raad van voor op Curaçao. “De media op Curaçao zijn
Journalistiek in Nederland. De media staan heel redelijk onafhankelijk,” zegt Van Dam. “Vooral
dicht bij de samenleving.” in Aruba heb je veel kranten die maar over
De media hebben het ook zelf in de hand. “Zo één partij schrijven. Dat is jammer. Maar hier
waren er in het verleden journalisten die open- op Curaçao schrijft elke krant over elke partij,
lijk voor de overheid werkten en tegelijkertijd in het is een andere situatie.”
de journalistiek werkzaam waren,” vertelt Van
Dam. “Dat kan niet, dan ben je niet meer objec- Internet
tief. Maar het geld is verleidelijk. De bazen van Er zijn drie televisiestations, acht kranten
media moeten echter gewoon zeggen: luister, je en meer dan vijfentwintig radiostations op
werkt of als journalist of als politicus. Het is het Curaçao. Nieuws via Internet is in opkomst
één of het ander. Het kan gewoon niet dat jour- op het eiland. “Veel mensen zitten de hele
nalisten een baan krijgen via een politieke partij. dag op kantoor en kijken veel op internet. Of
Dat is niet correct. Politiek en media moeten ge- op Facebook. Sommige kranten kun je zelfs
scheiden zijn. De betrouwbaarheid is dan weg.” via Facebook lezen. Zo blijft iedereen op de
De macht bij de politiek leggen, werkt ook niet, hoogte. Daar springt de krant Vigilante handig
vindt de AD-journalist. “De politiek vragen om op in. Je kunt je aanmelden voor een smsdi-
netjes te zijn? Dat kan niet. Politiek hoort ken- enst en zodra er nieuws is, krijg je een bericht
nelijk een beetje smerig te zijn. op je telefoon. Zo hoef je nooit meer iets te
missen.”

Oscar van Dam is chef-redactie


van het Antilliaans Dagblad. Ook
is hij correspondent voor het ANP
in Nederland. Van Dam studeerde
journalistiek aan de Fontys Ho-
geschool voor Journalistiek in
Tilburg.