Sie sind auf Seite 1von 108

nedostaju uvodne stranice, Sadraj UVODNE RIJECI Dva su problema bila u osnovi pri izradi ove studije: 1- pomanjkanje

radova kako u naoj tako i u stranoj historiografiji koji bi se bavili istom problematikom u cjelini i 2. nain prikazivanja razvoja institucija dr avne vlasti. !bzirom na prvi problem ne mo e se u potpunosti utvrditi da nitko nije pisao o pojedinim institucijama dr avne vlasti na podruju naseobenog prostora "rvata# $ve su te studije uzete u obzir i pomno su preispitane te ono %to je moglo podnijeti kritiku# prihva&eno je. 'aravno# u pogledu kritike uzeta su u obzir prvenstveno povijesna vrela# njihova vjerodostojnost i oslonljivost# a zatim tumaenje tih vrela pojedinih autora (posebno obzirom na vrijeme i motive formiranja tog tumaenja). *rimjenjeno je naelo da se vrela mogu koristiti i u sluaju da su formalni falsifikati ako uz to nisu i materijalni falsifikati. + svijetu# naime# vlada miljenje da falsifikator falsificira ono to ga interesira a da sve ostale podatke donosi u potpuno oslonljivom obliku i sadr aju# jer oni slu e tome da iskljue svaku sumnju o autentinosti onoga to je falsificirano. 'o# preispitivanju su podvrgnuta i autentina vrela jer ona esto donose neistinu. !bzirom na drugi problem# nije prihva&eno izlaganje povijesti dr ave nizanjem organizacija dr avne vlasti po dinastijama a niti takvo izlaganje koje primjenjuje na povijesne injenice iz ranijih historijskih perioda dananje kriterije ili kriterije ,-, stolje&a o suverenitetu# dr avnim savezima i saveznim dr avama. .na se definicija dr ave tj. poimanje dr ave koje zastupa ve&ina pravnih i drugih znanstvenika u svijetu pa se ta definicija primjenjuje i u ovoj studiji. *itanje veza medu dr avama rjeavano je na nain kako su gledali suvremenici odre/enog vremena a ne neki politiari i historiari ,-, i ,, stolje&a. *rimjenjena je periodizacijs razvoja dr ave koja se zasniva na kriteriju: tko je bio nosilac dr avne vlasti (u feudalnoj i bur oaskoj epohi). $toga je npr. prolost dr ave u feudalnom periodu analizirana kroz doba patrimonijalne# lenske# staleske (a za kratko vrijeme i apsolutistike) feudalne dr ave. 0raljevina "rvatske i Dalmacije# kako se prvo nazivala dr ava na podruju srednjevjekovne "rvatske i Dalmacije# nije nazvana 1hrvatskom2 dr avom# jer za svo vrijeme feudalnog ure/enja dr avnopravno relevantni faktor nije bio etniki sastav ve& drutveno ekonomsko ure/enje. 'aziv 3hrvatska2 dr ava mogao bi se koristiti za ovu kraljevinu tek poto je# u toku druge polovine ,-, i poetkom ,, stolje&a# hrvatski narod uao u zavrnu lazu nacionalne integracije organiziravi se u bur oasko dr avno ure/enje. $toga# ako se u tekstu ove studije rabi povremeno izraz 1hrvatska1 dr ava# onda /e (o samo uvjetno izra avanje. + ovoj studiji je naziv dr ave proiren i na $lavoniju. 'o# dodatak 3$lavonija2 je historijsko pravno opravdan tek od ,4- stolje&a dalje. + vrelima se Dalmacija# "rvatska i $lavonija 5esto oznauju svaka kao 3regnum2. + naslovu ove studije koriten je izraz 0raljevina a ne 3kraljevine2 "rvatske# $lavonije i Dalmacije# i to zato to su kralj i vladaju&i krugovi u toj dr avi "rvatsku# $lavoniju i Dalmaciju smatrali jedinstvenim dr avnopravnim podrujem. !tuda je u vrelima za tu dr avu koriten i izraz kraljevina 36egnum2 odnosno u ,-, stolje&u 78rojedna kraljevina2 -lii rojednica!" *osljednji slu beni naziv ove dr ave (191: godine) bio je: 30raljevina "rvatske# $lavonije i Dalmacije;. Dijelovi ove studije su ranife objavljeni: tekst 3Doba patrimonijalnog kraljev-stva2 objavljen je u autorovoj studiji pod naslovom 3<o o problemu formiranja feudalnih dr ava u <u nih $lavena2# 6adovi -nstituta za hrvatsku povijest# : (19=>)# 9> # 1>1# dok su tekstovi 1Doba stalekog kraljevstva2 i 3?poha bur oaske dr ave2 objavljeni u autorovoj studiji pod naslovom 3*ovijest institucija dr avne vlasti u "rvatskoj (1@2= #19A@)# .agreb# 19>9# 1#$%&, !vi tekstovi su dopunjeni i ponegdje izmjenjeni. !sim toga# oni su objavljeni u vrlo ogranienoj nakladi tako da se ve& odavna ne mogu na&i u knji arama. $tudija je rezultat dugogodinjeg istra ivanja (prvi rezultati su objavljeni ve& 19B9 godine pod naslovom 30oCim pravom postaje Darija 8ereziCa hrvatskim kraljem2# 4jesnik 0r. Dr . '

Erhiva u .agrebu# 4FFl# >1G121) i najve&im dijelom je utemeljena na povijesnim izvorima pa je ve& time predodre/ena da bude napisana sine ird et studio. A) ORGANIZACIJA DRAVNE VLASTI KRALJEVINE HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE % FEUDALNA EPOHA I DOBA PATRIMONIJALNOG KRALJEVSTVA [IX XII st ! " N#s$%&$'( )*%st%* H*+#t# (i nemamo suvremeni) *ovijesni) vre+a i, -oji) .ismo mo/+i ustanoviti -oje su *odru0je s odre1enim svojim /ranicama na teritoriju .iv2e .i,ants-e *o-rajine Da+macije nase+i+i 3rvati -ada su *o0et-om VII st" os+o.odi+i S+avene u toj .iv2oj *o-rajini od vr)ovni2tva avars-o/ )a/ana i nje/ove vojne or/ani,acije" Najstariji *odaci o dose+jenju 3rvata u s*omenutu *o-rajinu *otje0u i, 4 st", a sa0uvani su u S*isu o narodima (De administrando im*erio5 .i,ants-o/ cara 6onstantina 7or8iro/eneta, Ve9 sama namjena to/ s*isa u*u9uje na to da su *odacio dose+jenju 3rvata *roi,a2+i ne samo i, tradicije -oja se sa0uva+a u da+matins-im /radovima i nji)ovu )rvats-om ,a+e1u ne/o i i, s)va9anja .i,ants-o/ dvora o *ri*adnosti .iv2i) .i,ants-i) *o-rajina .i,ants-om carstvu i na-on dose+jenja juni) S+avena u te *o-rajine, -ao i i, *otre.a i ,na0enja tada2nji) :4 st5 8a-ti0-i), strate2-i), e-onoms-i) I *o+iti0-i) odnosa ne samo 3rvata i )rvats-e drave ne/o i Sr.a i sr*s-e drave *rema .i,ants-om carstvu"' Vijest o dose+jenju 3rvata ,a.i+jeena je u $;" i $'" *o/+av+ju s*omenuto/ S*isa o narodima, a+i *odaci o toj vijesti ne *odudaraju se u ne-im osnovnim deta+jima, *a ta-o ne moemo neos*orno utvrditi *o0et-e etno/ene,e )rvats-o/ naroda" 7o/+av+je $;" *isano je sva-a-o *os+ije *o/+av+ja $'" a moda i *osije smrti 6onstantina 7or8iro/eneta"% U *o/+av+ju $;" /ovori se *rije sve/a o torne da je u davna vremena Da+macija se,a+a od Dra0a, odnosno <ara do istars-o/ /orja i Dunava" (e1utim u to-u i,+a/anja o tome -a-o su s+avens-a *+emena ,au,e+a Da+maciju *isac navodi -ao osvaja0e samo =vare (2to se moe *rotuma0iti ta-o da je *isac *oistovjetio =vare i S+avene -ao 2to je to u0inio i autor %>" *o/+av+ja, a taj nije .io istovjetan onome $;" *o/+av+ja5" ?a ove =vare da-+e autor -ae da su na-on osvojenia Sa+one ov+ada+i 0itavom Da+macijom i da su se nase+i+i u njoj, jedino im se *rimors-i /radi9i nisu "*o-ori+i"$ <a2 u to vrijeme, nastav+ja se u $;" *o/+av+ju, do2+i su u Da+maciju 3rvati, tj" jedan rod (/enea5" tj" *etero .ra9e i dvije sestre, te nji)ov narod odnosno +judi (meta tou +aou auton5@ 7o2to su se odvoji+i od osta+i) 3rvata s one strane <a/i.areje, na-on ratovanja u Da+maciji u to-u stanovito/ vremena ovi su 3rvati us*je+i *o.ijediti =vare, jedne *o.iti, a *reosta+e *rinuditi na *o-ornost" Otada, -ae se u *o/+av+ju $;, ovom ,em+jom v+adaju 3rvati"A Od 3rvata -oji su do2+i u Da+maciju, nastav+ja se $ u $;" *o/+av+ju, odvojio se jedan dio i ,av+adao +iri-om i 7anonijom B U da+jnjem te-stu vidi se da na *odru0ju ne-ada2nje Da+macije *isac $;" *o/+av+ja *o,naje ,a svo/a do.a vi2e ' O tim tradicijama u *o/+edu dose+jenja 3rvata
.i,ants-u *o-rajinu Da+maciju vidi -od R" Cra8enauera, 7ri+o/ -ritici i,vje2tava 6onstantina 7or8iro/eneta o dose+jenju 3rvata, 3? V ('>A%5 '#AB" te-st 6onstantina 7or8iro/eneta o dose+jenju 3rva+a vidi VI? II $;#$%, $&#@B" % VI? II %& .i+j" &' $ VI? II %>" @ D" Ra0-i Documenta )istoriae c)roaticae *enodum antiEuam i++ustrantia" ?a/ra.iae 'F&&, %&;" A Evo -a-o dos+ovce /+asi od/ovaraju9i te-st $; *o/+av+jaG 7o-o+ju (=variH5 0itavu /rads-u *osai+u (Sa+oneH5 i *os+ije to/a ov+adaju 0itavom Da+macijom i nase+e se u njoj"""" U to vrijeme 3rvati stanova)u
U

S-+avimja, i to Du-+ju, ar)ontiju re.inje, ar)ontiju ?a)um+jana" 7a/aniju, ,em+ju 3rvats-u, ,em+ju Sr.iju, *a na.rojiv2i sve te S-+avinije na/+a2ava da su s*omenuti S+aveni, na-on 2to su se nase+i+i, ,av+ada+i 0itavim o-o+i2em Da+macije"& 7rema $;" *o/+av+ju, da-+e, 3rvati su do2+i u Da+maciju ne/dje u *o0et-u VII st" i tu se nase+i+i sv+adav2i =vare, 2to ,na0i da su nase+i+i 0itavu Da+maciju, tj" onu Da+maciju -ojom su *rije ov+ada+i =vari, a osim to/a nase+i+i i ov+adati I+iri-om i 7anonijom" S o.,irom na to 2to se *isac nadove,uje na te-st da su 3rvati ov+ada+i tom ,em+jom rije0ima da u 3rvats-oj, tj" u do.a *i20evo, jo2 ima avars-i) *otoma-aF to .ismo mora+i ,a-+ju0iti da je na,iv 3rvats-a -a snije/ datuma -ao 2to su to i na,ivi osta+i) S-+avinija -oje je *isac s*omenuo u da+jnjem te-stu $;" *o/+av+ja" <udu9i da *isac ovo/ *o/+av+ja smatra sve stanovni-e ti) S-+avinija S+avenima, to je onda +o/i0no da u samom *o0et-u tor *o/+av+ja isti0e da su Da+maciju osvoji+a s+avens-a *+emena> *odra,umijevaju9i *ri tom i ona s+avens-a *+emena -oja su ,ajedno s =varima osvoji+a Da+maciju 3rvate -oji su sv+ada+i =vare *a onda oni ,av+ada+i Da+macijom" 7rema $'" *o/+av+ju Da+maciju su osvoji+i ta-o1er *rvotno =vari I-oji Se na,ivaju u 29. *o/+av+ju S+avenima'; a *o/+av+ja %>, i $'" i,/+eda da imaju ,ajedni0-o/ autora5, a+i ne 0itavu Da+maciju, ve9 samo *rostor -oji o.u)va9aju 3rvats-a i Sr.ija u 4 st" tj" u vremenu -ad je autor *isao ovo *o/+av+je'' is-+ju0uju9i 7a/aniju , ?a)um+je, re.inje, 6onav+je i Du-+ju" Da+je, *rema istom *o/+av+ju =varr su istjera+i 3rvati -ao i *rema $;" *o/+av+ju, a+i *o nared.i .i,ants-o/ cara r a nase+i+i se u toj ,em+ji =varaJ *o nared.i isto/ cara, *a otuda +o/i0na da+jnjr tvrdnja u istom *o/+av+ju da su s*omenuti 3rvati ima+i svo/ ar)onta, a+i da je .- *odani0-i *ot0injen .i,ants-om caru'% 6a-o se vidi da-+e, *rema $'" *o/+av+ju 3rvati su se nase+i+i *o0et-om VII st" (-ao i *rema $;" *o/+av+ju5 sarno na *odru0ju -oje je -asnije o.u)va9a+a 3rvats-a i Sr.ija, 2to ,na0i da 3rvati nisu nase+i+i dodu2e 0itavu .i,ants-u Da+maciju, -ao 2to to *roi,+a,i i, $;" *o/+av+ja, aii i*a- 2ire *odru0je ne/o 2to je ,a)va9a+a 3rvats-a 6onstantina 7or8iro/eneta" aj ,a-+ju0a- mo/ao .i se *ri)vatiti i na osnovi dije+a osta+o/ te-sta $'" *o/+av+ja jer se u istom *o/+av+ju tvrdi da su 3rvati *re.je/+iJ .i,ants-om caru *rije ne/o su Sr.i *re.je/+i istom caru" (e1utim, autor tvrdi u istom *o/+av+ju i to da to

Bs one strane <a/i.areje, /dje su sada <je+o)rvati" = jedna *orodica, odrje+iv2i se od nji), naime *etero
.ra9e i dvije sestre """ sa svojim narodom sti/nu u Da+maciju i ovu ,em+ju ,ate-nu *od v+a29u =vara 7o2to su ovi ne-o+i-o /odina me1uso.no ratova+i" 3rvati odnesu *o.jedu i jedne od =vara *o.iju, a *reosta+e *rinudi na *o-ornost" Otada ovu ,em+ju dre 3rvati (VI? II %>#$'5 7os+jednja re0enica KOtada ovu ,em+ju dre 3rvati tre.a+a .i -ore-tno u *rijevodu /+asiti ova-oG Jotada ovom ,em+jom ,av+ada2e 3rvati jer je u vre+u u*otrije.+jen /+a/o+ -ata-rateo (us*or, /r0-i te-st -od D" Ra0-i" n, djL %&'5" VI? II $'#$%" & VI? II $@K$B F VI? II $' > VI? II %& ''; JJednom *ri+i-om oni (tj" Romani5 Me+e9i da *rije1u rije-u (tj" Dunav5 i u*o,naju stanovni-e s one strane rije-e, *re2av2i na1o2e s+avens-a *+emena nenaoruana -oja se ,va)u i =vari (VI? II ';5" '''Naime u $'" *o/+av+ju dos+ovce se navodi s+ijede9eG 3rvati, -oji su sada nase+jeni u -rajevima Da+macije, vode *orije-+o od """" Ovi 3rvati do1o2e """" caru Romeju 3era-+iju *rije ne/o 2to Sr.i *re.je/o2e istom caru 3era-+iju u vrijeme -ada =vari ratuju9i *rotjera2e odavde Romane -oje je car Dio-+ecijan i, Rima doveo i nase+io, ,.o/ 0e/a su i na,vani Romani, *o2to su i, Rima dose+jeni u ove ,em+je odnosno sada ,vanu 3rvats-u i Sr.iju" Ovi Romani .ija)u *rotjerani od =vara """ a nji)ove ,em+je ostado2e *uste IVI? II $&# $>5, 2to ,na0i da su Romani *rotjerani od =vara s *odru0ja 3rvats-e i Sr.ije, tj" s *odru0ja -oja su te dvije ,em+je o.u)va9a+e u vrijeme 6onstantina 7or8iro/eneta i *rema tome =vari su ,av+ada+i sami tim *odru0jima" ''% VI? II $>#@;" @$

*odru0je 3rvati nastavaju jo2 u nje/ovo do.a '$ *a ta-o nje/ova *rija2nja vijest o nase+javanja @ 3rvata u odnosu na *odru0je nase+javanja *ostaje *ot*uno nejasna, to vi2e 2to autor $%" *o/+av+ja tvrdi (vjerojatno ne isti autor5 da je .i,ants-i car nase+io Sr.e *o0et-om VII st" na *odru0ju -oje su u autorovo do.a o.u)va9a+e Sr.ija, 7a/anija, ,em+ja ?a)um+jana, re.inje te ,em+ja 6onav+jana'@ -oja se tvrdnja *onav+ja u o*isima ?a)um+jana, re.injana i 7a/ana" 'A Osim ovi) -ontradi-cija tre.a nadodati jo2 i oveG *rema $'" *o/+av+ju 3rvati se nisu ,arati+i *o svojoj vo+ji s =varima i nase+i+i -ao 2to se to tvrdi u $;" *o/+av+ju, ne/o na ,a*ovijed .i,ants-o/ cara, i -ona0no, *rema $'" *o/+av+ju 3rvati nisu ,av+ada+i nase+jenim *odru0jem auto-e8a+nim ar)ontorn -ao 2to tvrdi autor $;" *o/+av+ja ne/o su ivje+i *od ar)ontom -oji je .io odre1en od .i,ants-o/ cara" O0ito je da-+e da se S*is o narodima 6onstantina 7or8iro/eneta sastoji od ,.ir-e is*isa, -oje su *ri*remi+i carevi suradnici i, ra,ni) *ovijesni) vre+a 'B *a sto/a taj s*is *osjeduje -ontradi-torne *odat-e o istom do/a1aju, stanju i+i radnji" H*a- * S*is je najstariji *ovijesni i,vor ,a dose+jenje ne samo 3rvata ne/o i ve9ine juni) S+avena te us*r-os tome Nto datira i, 4 st" * ne-o+i-o sto+je9a na-on nji)ova dose+jenja i 8ormiranja dru2tveno/ ure1enja, on o,na0uje *o+a,nu osnovu u )istoriji juni) S+avena" (e1utim, a-o .ismo na teme+ju S*isa o narodima e+je+i i,vu9i jo2 ne-i ,a-+ju0a- i, ovi) *rvi) vijesti o nase+jenju 3rvata na <a+-ans-i *o+uoto- u ve,i s dru2tvenim ure1enjem, jasno je da .i ta-av ,a-+ju0a- .io s*oran .as -ao i na0in i *rostor nase+jenja 3rvata i Sr.a" 6o+i-o /od S*is o narodima i, 4 st" odre1eno /ovori o 3rvatima ve9 u VII st, i*a- na,iv 3rvati i+i 3rvats-a mi ne na+a,imo ni u jednom sa0uvanom *ovijesnom i,voru -oji i,vorno datira i, VII do I4 st, 7or8iro/enetovi 3rvati (i, $;" i $'" *o/+av+ja5 i nji)ove ,em+je na,ivaju se u starijim vre+ima Sc+avi, Sc+avi orienta+es,'&u jednom dije+u Oi.urni, Cuduscani, *a onda dije+om Oi.urnia, Da+matia, 7annonia in8er+or, u *unom o*se/u *a- Sc+avinica terra, Sc+avinorum terra, 'F a nji)ov duPG duP Cuduscanorum, duP 7annoniae in8erioris, duP Da+matiae atEue Oi.urniae, duP Sc+avorum, conies Sc+avorurn, jednom i reP Sc8avorum"'> a-ve na,ive susre9emo u 8rana0-im i *a*ins-im vre+ima, -od Cottsc)a+-a i na -amenom doma9em na*isu IduP <ranimirH5 sve do I4 st" DuP <ranimir je *rvi ,a -oje/ ,namo da su /a na,iva+i ne samo duP Sc+avorum ne/o i duP Croatorum"%; Naravno ova 0injenica ne do-a,uje da 3rvatJ nije *ostojao *rije I4 st" a+i sva-a-o nije .io uo.i0ajen u -ance+arijama *a*e i strani) v+adara" 7a ni u -ance+ariji .i,ants-o/ ''$7o nare1enju cara 3era-+ija, ovi 3rvati, ,arativ2i se i odavde istjerav2i =vare, nase+e se
*o nare1enju cara 3era-+ija u toj ,em+ji =vara, u -ojoj i danas stanuju IVI? II $>5" ''@I *o2to sada2nja Sr.ija i 7a/anija i ,em+ja ?a)um+jana i re.inje i ,em+ja 6onav+jana .ija)u *od v+a29u cara Rome ja" a e ,em+je o*uste od =vara Ijer i, tamo2nji) ,ema+ja oni i,/nase Romane -oji sada stanuju u Da+maciji i Dra0u5 to car u ovim ,em+jama nase+i isie Sr.eJ (VI? II @>Q, U $'" *o/+av+ju vidje+i smo do su =vari otjera+i Romane samo s *odru0ja 7or8iro/enetove 3rvats-e i Sr.ije, u $%" *o/+av+ju da su =vari istjera+i Romane i, 7or8iro/enetove Sr.ije, 7a/anije, ?a)um+ja" re.inja i 6onavija, a u $A" *o/+av+ju da su =vari *oro.i+i i Du-+ju (VI? II B$5, =-o u,memo sada u o.,ir $;" *o/+av+je, onda .ismo mora+i ,aK -+ju0iti da su 3rvati nase+i+i i Sr.iju i 7a/aniju i ?a)um+je i re.inje i 6onav+je i Du-+ju, jer su 3rvati istjera+i =vare i ,av+ada+i nji)ovom ,em+jom" ''A VI? II A>, B'" B@ ''B VI? II $" ''&D" Ra0-i, n" dj $;' $'A, $'B, $'&, $$$L O" 6 a t i 9" Sa-sonac Cotrsc)a+- na dvoru -ne,a r*imira <a/os+ovs-a smotra, @ ('>$%5" F, >G J" S t i * i 2 i 9, i (" N a m 2 a + o v i # Di*+omati0-i ,.orni-ra+jevine 3rvats-e, Da+macije i S+avonije" I" ?a/re. '>B&" ';" '%" ''FD" Ra9-i, n" dj" 'F>" $'A, $%;" $%%, $%AL O" 6ati9, n" dj > ''>D, Ra0-i, n" dj $%;, $%%, $%AL OK 6ati9" n, dj" >L J, Sti*i2i9 i (" Nam2a+ovi9, n" dj" ';" '%" %%;Oj" 6araman, Miva starina" 7edeset s+i-a i, vremena )rvats-i) narodni) v+adara, ?a/re. '>@$,

cara do 6onstantina 7or8iro/eneta nije se ra.io na,iv 3rvati i+i 3rvats-a" 7a*ins-a -ance+arija *o0e+s je u*otre.+javati na,iv 3rvati ta-o1er u 4 st, i to *ri+i-om odravanja S*+its-o/ -onci+a o,na0uju9i omis+ava -ao -ra+ja 3rvata,%' a onda i *odru0je -ojim je on v+adao ,em+jom C)roatorumJ"%% (+eta0-i -roni0ar Ivan Ra-on :umro ';;>', ia-o je *isao svoju m+eta0-u -roni-u -rajem 4 st", i*a- se sistemats-i -oristio na,iK A Vima Sc+avi, Sc+avenia, duP Sc+avorum%$ ,a o,na0avanje 3rvata, nji)ove ,em+je i nji)ova v+adaraL te- o*isuju9i do/a1aje i, *o0et-a 4 sto+je9a (>'%" /od"5 *rvi *ut ra.i na,iv 3rvati (8ines C)roatorum5" %@ No, taj na,iv i,/+eda nije .io jo2 dosta du/o *ri)va9en i+i uo.i0ajen *a se -at-ada i da+je u*uotre.+javo stari na,iv Sc+avi, %A jer su stranci 0esto ne ra,+i-uju9i june S+avene, rado sve ,ajedno na,iva+i S+avenima i+i su *oistovje9iva+i *a ta-o i 3rvate sa Sr.ima i+i <u/are sa svim junim S+avenima" %B ?anim+jivo je da se 0a- u .i,ants-i) *isaca *o0et-om 4II sto+je0a (S-i+i0in , Nastav+ja0 i ?onara5 *ojav+juje *oistovje9ivanje 3rvata sa Sr.ima, %& ia-o je ve9 u I4 sto+je0u 8rana0-i -roni0ar ,nao ,a Sr.e (Sor.i5, *a ma-ar i nesi/urno, -ada je re-ao da se /ovori da JSor.i dre ve+i- dio Da+macije (mis+i na anti0-i *ojam Da+macije5" %F 7rema i,nijetom vidi se da je nemo/u9e na osnovi sa0uvani) vre+a utvrditi to0no ome1eni *rostor -oji su nase+i+i 3rvati" U o0ima suvremeni) -roni0ara svi su juni S+aveni od dose+jenja do I4 sto+je9a vi+i samo ,.ir s+avens-i) *+emena" Danas *a- u, *osve moderan ,nanstveni a*arat /otovo je nemo/u9a ra,+i-ovati *rovenijencije ostata-a materija+ne -u+ture junos+avens-i) naroda do I4 sto+je9a, jer *o-a,uju ve+i-u s+i0nost" Ra,+i-e se uo0avaju te- od I4 sto+je9a da+je -ada su 8ormirane u ne-i) junos+avens-i) naroda drave, a u dru/i) nisu 2to ,na0i da su ra,ne dru2tvene stru-ture *osti/+e ra,ne e-onoms-e odnose i stu*njeve ra,voja a time i ra,+i0ite ra,vojne stu*njeve materija+ne -u+ture" =-o .ismo ,a-+ju0iva+i *rema to*onimima -oji *otje0u od imena 3rvat, onda .ismo mora+i ustvrditi da su se 3rvati nase+i+i naj,a*adnije na *odru0ju =+*s-i) S+avena, a najda+je na ju/oisto-u na *odru0ju (a-edons-i) S+avena" Najstariji to*onimi -oji *otje0u od imena 3rvat na *odru0ju =+*s-i) S+avena datiraju i, 4 sto+je0a %> 2to je ,anim+jivo, jer se tada taj na,iv u*ravo *o0eo u*otre.+javati u v+adars-im -ance+arijama" Nije sasvim is-+ju0eno da se ti to*onimi odnose dije+om na nase+ja oni) 3rvata i, $;" *o/+av+ja S*isa o narodima -oji su se odvoji+i od 3rvata i nase+i+i Da+maciju i 7anoniju" $; U (a-edoniji susre9emo to*onime -oji *otje0u od imena 3rvat -od Donje 7res*e *a 0a- i u Cr0-oj neda+e-o od (i-ene i u =tici" Nije is-+ju0eno da i ti to*onimi *otje0u dije+om od ono/ dije+a 3rvata i, s*omenuto/ $;" *o/+av+ja -oji je nase+io I+iri-" $' %%'D" Ra0-i" n dj" 'F>" %%% D" Ra0-i" n" dj" '>B" %%$ D" Ra0-i, n" dj" $'>, $$A, $$B, $B@, $BB" %%@ D"Ra0-i, n" dj" $FF" %%A D" Ra0-i, n" dj" @%&, @%>, @$;" %%B Us*or" <" C r a 8 e n a u e r Etni0-a stru-tura in ,/odovins-i *omen ju/os+ovans-i) narodov v
srednjem ve-u (II de+5, ?S 44I ('>B&5, @% T @$" %%& VI? III '&F, %AA" %%F Nesi/urnost Ein)arda *otje0e vjerojatno otuda 2to on do.ro *o,naje Sora.e -oji su ivje+i -ao susjedi urinaana I Sa-sonaca" Us*or" =nna+es re/ni Drancorum inde a. a" &@' usEue ad a" F%> Eui dicuntur =nna+es Oaurissenses maiores et Ein)ardi, Ed" C" 3" 7ert,i reco/" D" 6ur,e, 3annoverae 'F>A (Scri*tores rerum /ermanicarum in usum s)o+arum, om" @$5, B'dL Ein)ardi Vita 6aro+i (a/ni in usum sc)o+arum (Scri*tores rerum /ermanicarum" om" A"5" 'B" Sora.i -ao Sr.i us*or" =nna+es re/ni Drancorum UUU" 'AF, 'B', i+i D" Ra0-i, n" dj" $%&, $%F" %%> D" 6os, n" dj" II" .r" @;'" $$; O tim 3rvatima us*or" S" =nto+ja-, 3rvati u 6arantaniji "" G%,(-$' s&%*'(. UU" > ( '>A> 5" %" 'A T $FL <" Cra8ensuer, 3rvati u 6arantaniji, HZ 4I K 4II '>AFK>, %;F& T %$' I tamo na,na0enu +iteraturu $$' D" N i 2 I 9, 7ovijest 3rvata u vrijeme narodni) v+adara, ?a/re. '>%A, %&&" V" Doreti9 smatra da tre.a *od I+iri-om u $;" *o/+av+ju (VI? II $'5 ra,umijevati u/+avnom *odru0je 7or8iro/enetove

Na -raju, -o+i-o /od je nemo/u9e utvrditi /ranice naseo.eno/ *rostora 3rvata, to+i-o i*a- nije nemo/u9e rije2iti *itanje da +i su 3rvati nase+i+i i dra+i u svojoj v+asti ,em+ji2te o-o da+matins-i) /radova te da +i su nase+i+i i oto-e *red tim /radovima" =na+i,iraju9i te-st $;" *o/+av+ja S*isa o narodima nije .e, ,na0enja -onstatacija nje/ova autora da =vari i S+aveni, ia-o su ,av+ada+i J0itavom Da+macijom i Jnase+i+i se u njoj, nisu ,au,e+i /radi9e u, more, -oji se nisu *reda+i, B ne/o su osta+i u v+asti Romeja jer im je more omo/u9ava+o da ive" $% a-o je osta+o i -asnije na-on 2to su 3rvati *o-ori+i =vare u Da+maciji te sami ,av+ada+i tom ,em+jom" U da+jnjem te-stu autor navodi da su romans-i /radovi o.ra1iva+i ,em+je na otocima i ivje+i od nji)" <udu9i da su i) Neretvani sta+no ,aro.+java+i i uni2tava+i, oni su na*usti+i oto-e e+e9i da se .ave ratarstvom na -o*nu" No, tu su i) ometa+i 3rvati, jer im nisu *+a9a+i davanja" 7itanje mirno/ is-ori2tavanja ,em+je na -o*nu i otocima rije2i+o se te- u dru/oj *o+ovici I4 sto+je9a -ada je .i,ants-i car odredio da /radi9i moraju *+a9ati tri.ut S+avenima i da s ovima u miru ive" $$ 7rema %>" *o/+av+ju S*isa o narodima *roi,+a,i da su osta+i *od .i,ants-om v+a29u samo /radovi 6otor, Ra/u,ij, S*+it, ro/ir, ?adar, Ra., 6r- i Osor" No, *rema $;" *o/+av+ju 6otor nije .io o.ve,an ni na -a-av tri.ut" Sude9i da-+e *rema i,+oenom /ra1ani s*omenuti) /radi9a na -o*nu, tj" ?adra, ro/ira, S*+ita i Ra/u,ija u *o0et-u na-on dose+jena S+avena nisu ima+i svoje ,em+je o-o /rada, jer su i) dra+i S+aveni, *a su sto/a *o-u2ava+i o.ra1ivati oto-e, no, to su mo/+i te- u, ve+i-e oso.ne i materija+ne rtve i 2tete, jer su i) ometa+i Neretvani, a -ada su *o0e+i o.ra1ivati ,em+ju na -o*nu, ometa+i su i, 3rvati" O0ito je da ti /radi9i nisu do dru/e *o+ovice I4 sto+je9a ima+i svoje jurisdi-cijs-o *odru0je i,van /rads-i) ,idina te da su svoje *osjede i,van /rada te- u dru/oj *o+ovici I4 sto+je9a +e/a+i,ira+i stje0u9i time *ravo is-ori2tavanja i ras*o+a/anja u, uvjet da *ri,naju vr)ovno *ravo v+adara 3rvats-e odnosno ?a)um+ja i re.inja na tom ,em+ji2tu i da snose sve o.ve,e u davanjima od to/ ,em+ji2ta sve do- ne .udu *osti/+i od v+adara imunitet, oni i+i -oja institucija i+i 0itav /rad" a-o su Du.rov0ani +e/a+i,ira+i svoje vino/rade u susjednom ?a)um+ju i re.inju" S*+i9ani svoje *osjede u o-o+ici /rada i na oto-u No+ti, ro/irani na svom oto-u i susjednom -o*nu, ?adrani o-o /rada i na oto0-om ar)i*e+a/u *red /radom, a Ra.+jani, 6r0ani i Osorani na svojim istoimenim otocima" 6o+i-o i -ada su 3rvati nase+i+i i o.ra1iva+i te i dru/e oto-e ne moe se s to0no29u utvrditi, a+i je si/urno da su oni ve9i .roj oto-a nase+i+i *rije 4 sto+je9a" 6onstantin 7or8iro/enet tvrdi u %>" *o/+av+ju S*isa o narodima da su u nje/ovo do.a *od u*ravom Da+macije .i+i otoci do <eneventa ( /rad u Ita+iji u visini Du.rovni-a 5 2to je u su*rotnosti s dru/om 6onstantinovom tvrdnjom *o -ojoj su Neretvani u nje/ovo do.a dra+i ve+i-e oto-e i to 6or0u+u s /radom 6or0u+om, (+jet, 3var i <ra0 osim oto-a Visa, Oastova i Su2ca (*rema 7" S-o-uH5" $@ Osim ove -ontradi-cije -rije se tu jo2 jedna" =-o naime oto-e Vis, Oastovo i Su2ac nisu dra+i Neretvani, ,na0i da i) je drao <i,ant" (e1utim, ,a Vis je o0ito da su /a u 4 sto+je9u dra+i 3rvati, a ,a Osor da su tada na njemu .i+i -ast+i u -oma su ivje+i JS+aveni" $A Osim to/a , a-o na otocima Osotru , 6r-u i Ra.u nisu .i+i nase+jeni 3rvati i a-o na njima nije .i+o ,em+ji2ta u v+asni2tvu 3rvata, onda je nera,um+jivo ,a2to su mora+i ve9 u I4 sto+je9u, *a i u vrijeme 6onstantina 7or8iro/eneta *+a9ati dana- 3rvatima i jo2 *ose.no .i+i o.ve,ni na davanja u naturi od ti) *osjeda, -oja su da*a0e .i+a ve9a od oni) nov0ani)"

Du-+je" V" D o r e t i 9, Sme2taj 3rvata I Sr.a u srednjem vije-u s naro0itim o.,irom na Crvenu 3rvats-u, Du.rovni-, 4II ('>B>5, .r" @, B%" $$% VI? II %>" $$$ VI? II $B" $$@ VI? II %@, BA" $$A Da su oto- Vis dra+i 3rvati, us*" D" Ra0-i, n" dj" @%@, a da su S+aveni ivje+i u 4 sto+je9u na Osoru, us*or" D" Ra0-i, n" dj" @%B"

U *os+jednje vrijeme *ostav+jena je )i*ote,a da su .iv2e rims-e -o+onije na na2oj o.+ai i u srednjem vije-u ,adra+e svoj a/er -oji .i s /radom 0inio *o+iti0-u i cr-venu cje+inu, tj" Crads-i -otar" Na taj na0in *red+oena je nova s+i-a o*se/a -o*neni) i oto0-i) /radova .i,ants-e Da+macije" $B U tom smis+u tvrdi se da se ,a Ra/u,ij ne moe utvrditi -o+i-o je ,adrao svoja *rava nad ne-ada2njim /rads-im *odru0jem *oru2eno/ E*idaura, ,a S*+it da je vjerojatno sa0uvao samo & manji dio sa+onitans-o/ a/era (a+i ,a to nema do-a,a5, ,a ro/ir, -oji nije .io rims-a -o+onija *a *rema tome nije ni imao te)ni0-u +imitaciju svoje/ a/era da se i*a- *ro2irio na otou, /rad, a na -o*nu na ra0un sa+onitans-o/ a/era ( o 0emu ta-o1er nema do-a,a5, ,a ?adar da je sa0uvao 0itav a/er centuriatus -ao i onaj in so+uto, a ,a /radove Ra., 6r- i Osor, -oji nisu .i+i rims-e -o+onije *a sto)/a ta-o1er nisu ima+i te)ni0-u +imitaciju svoje/ a/era, da se i*a- *o to*onomastici moe ,a-+ju0iti da je Ra. ,adrao sve *odru0je o-o se.e na istoimenom oto-u, jer na tom oto-u nema ni jedno/ s+avens-o/ to*onima, /rad 6r- *reteni dio istoimeno/ oto-a, da*a0e da se 0ini -ao da ni2ta nije i,/u.io, jer da ta-o do-a,uju to*onimi i istraivanja narje0ja na oto-u, a /rad Osor manji dio oto-a jer na oto-u Cresu *rev+adava s+avens-a to*onomasti-a, a na oto-u Oo2inju romans-i to*onimi *redstav+jaju samo je,i0-e re+i-te" $& 7rije sve/a, re,u+tati to*o/ra8s-i) istraivanja -o+i-o /od se mo/u is-oristiti u )istorijs-im istraivanima a-o su *otvr1eni *ovijesnim vre+ima, to+i-o i*a- oni re,u+tati -oji nemaju *otvrde u vre+ima i+i na dru/i na0in mo/u dovesti do neto0ni) ,a-+ju0a-a -ad i) ra.i )istori0ar, 2to ,na0i, re,u+tati to*o/ra8s-i) istraivanja ne moraju .iti uvije- mjerodavni" ?atim, od one osnovne *ostav-e s*omenute )i*ote,e da je ,a)va+juju9i to*o/ra8s-im istraivanjima ne-ada2nji) rims-i) -o+onija rasvijet+jeno *itanje -a-av je .io o*se/ -o*neni) /radova .i,ants-e Da+macije osta+e su ,a sedam da+matins-i) /radova samo tvrdnje da je ?adar .io -o+onija te da je taj /rad sa0uvao 0itav svoj a/er, da je Sa+ona .i+a -o+onija, a+i da su Sa+onu osvoji+i 3rvati *a je najve9i dio nje,ina a/era *ao u nji)ove ru-e te da je E*idaur .io rims-a -o+onija, a+i da se ,a Ra/u,ij ne ,na da +i je to nase+je nas+ijedi+o a/er staro/ E*idaura" a-o je -ona0no ar/umentacije *omo9u re,u+tata istraivanja .iv2i) rims-i) -o-+onija ,a s*omenutu )i*ote,u svedena u stvari na sam /rad ?adar, a o tome tre.a re9i s+ijede9eG '" 0injenica sa se nije sa0uva+a nijedna darovnica )rvats-o/ v+adara u ori/ina+u do 4I sto+je9a -oja .i se odnosi+a na *odru0je ne-ada2nje/ ,adars-o/ a/era nije do-a, da je to *ri*ada+o /radu ?adru, jer isto ta-o se nije sa0uva+a nijedna darovnica )rvats-o/ v+adara ni u ori/ina+u ni u *rije*isu ,a *reteni dio teritorija )rvats-e drave sve do 4I sto+je9a, a i*anesumnjivo je da su ta *odru0ja .i+a teritorij )rvats-e druave" %" *osjedi ,adars-i) /ra1ana u Di-+u u 4 sto+je9u nisu do-a, da je *odru0je ti) *osjeda *ri*ada+o ,adars-om /rads-om teritoriju, jer ni *ravno ni 8a-ti0no nije .i+a is-+ju0ena mo/u9nost da .is-u*, cr-va i+i *ojedinac /ra1anin ima v+asni2tvo na ,em+ji -oje je *ri*ada+o teritoriju )rvats-e drave" U do.a od I4 do 4I sto+je9a .i+o je vano da se *+a9a na ,em+ju tri.ut (*acta5 v+adaru i+i onomu -ome on to *ravo ustu*, a-o *osjedni- i+i v+asni- nije .io o*ro2ten od ti) davanja, a *ravno je .i+o re+evantno t-o *osjeduje odre1eno ,em+ji2te samo ,a s+u0aj suds-o/ s*ora, $" *ovijesno vre+o na osnovi -oje/ se utvr1uje da je ,adars-i a/er i, rims-o/ do.a jo2 u 4 sto+je9u ,au,imao /otovo isto *rostranstvo ,ato 2to se u tom vre+u /ovori o +imesu, a i,ra, +imes da -on-retno ,na0i /ranicu i,me1u ,adars-o/ i )rvats-o/ teritorija, a ne me1u me1u

$$B N" 6 + a I 9, 7ovijest 3rvata u ranom srednjem vije-u, ?a/re. '>&', ''$" $$& N" 6+ai9, n" dj" ''$K''& &

*osjedima,$F jest sumnjivo" $> e-st ovo/ vre+a na+a,io se u i,/u.+jenom -artu+aru sv" 6r2evana -oji je *isan u 4III sto+je9u @; a danas nam je sa0uvan na svjema *er/amenama F ta-o1er i, 4III sto+je9u sa ne .a2 istim te-stom" @' Naime, rije0 je o )iro/ra8u -oji je na*isao o*at sv" 6r2evana navodno ';B& /odine, da-+e u 4I sto+je9u, te ,a.i+jeio ne-a imanja to/ samostana" a-o je na *rvom mjestu o*isao teritorij na -ojem su .i+i mas+inici i vino/radi to/ samostana, a na+a,io se u mjetu Di-+o, o,na0avaju9i me1e to/ teritorija sa svi) strana" Da .i *otvrdio v+asni2tvo to/ teritorija, o*at donosi odma) *os+ije svo/ te-sta nedatiranu is*ravu -ra+ja 6re2imira, -ojom je ovaj *otvrdio darovnicu svo/ *radjeda 6re2imira o tom teritoriju, a+i s veoma 2turo o,na0enim /ranicama to/ teritorija 0iji se i,vori ne -oriste -ao do-a,i" Cranice o*ata datiraju sa 4I sto+je9em, a te-st je .io na*isan u 4III sto+je9u onda -ada ja -artu+ar sv" 6r2evana .io sastav+jen" I,ra,i u*otrije+jeni u )iro/ra8u jesu da-+e i,ra,i 4I sto+je9a a-o taj te-st nije sastav+jen te- u 4III sto+je9u, u sva-om s+u0aju u vremenu -ad je *ro2+o o-o %;; /odina ot-a-o su .i+i ure1eni *osjedovni odnosi /ra1ana i,van /rads-i) ,idina ,a vrijeme .i,ants-o/ cara <a,i+ija" I,ra,iG termini, +imes *er transversum, de transversa, sors i dru/i u srednjovje-ovnim *ovijesnim vre+ima 0esto su i,ra,i nas+ije1eni i, anti-e, u stvari reminiscencije na anti0-i a/er i nje/ovu or/ani,aciju -oje/ *ojmovni sadraj me1utim nije ostao isti, ne/o se *ri+a/odio novim *otre.ama *ravni) 2-o+a, *ose.no /+osatora i *ost/+osatora -oji su tuma0i+i -+asi0ni te-st Cor*us iuris civi+is i, VI sato+je9a" <im oired ti/a .a2 u 4 sto+je9u *a*a trai od nins-o/ .is-u*a da *ri,na jurisdi-ciju da+matins-i) .is-u*a i,van /rads-i) ,idina, jer .is-u*ija ne moe .iti ste/nuta unutar /rads-i) ,idina ve9 tre.a da se *rote/ne -ro, da+e-e -rajeve o.u)va9aju9i se+a, ,aseo-e, v e+e*osjede, cr-ve i narod,@% 2to o0ito do-a,uje da je /rads-a i cr-vena jurisdi-cija .i+a ome1ena /rads-im ,idinama" ?a-+ju0a- da-+e da je /rad ?adar sa0uvao svoj a/er u *ot*unosti na-on 2to su dose+i+i =vari i S+aveni, a *os+ije i 3rvati nema neos*orne osnove, jer nema *otvrde u *ovijesnim vre+ima" S*is o narodima 6onstantina 7or8iro/eneta o *osjedovnim odnosima /ra1ana i,van /rada /ovori o neus*je+om *o-u2aju /ra1ana da o.ra1uju ,em+ju na otocima i o ometanju o.ra1ivanja na -o*nu sve dot+e do- to nije .i+o -ona0no rije2eno u dru/oj *o+ovici I4 sto+je9a" / D# 0( 1$ )%st%1#0# ,*2#+# H*+#t# )*(1$ IX st 3 =na+i,iraju9i najstariji sa0uvani te-st o dose+jenju 3rvata u $;" *o/+av+ju S*isa o narodima -oji /ovori da su 3rvati *o-oriv2i =vare ,av+ada+i nji)ovom ,em+jom, name9e se *itanje da +i su 3rvati tada 8ormira+i svoju dravu" Ve9 *o0et-om ovo/ sto+je9a *ostav+jena je tvdnja da je )rvats-i narod ivio samosta+nim dravnim ivotom od B@;" do '';% /odine" @$ U najnovije do.a *onovno se *red+ae )i*ote,a da su 3rvati 0im su ,au,e+i ,em+ju =vara u Da+maciji 8ormira+i svoju dravu (-oja da je *od Drancima *osta+a -neevina5, jer .i na ta-av ,a-+ju0a- naavodi+o s+ijede9eG '" a-o se v+ast 3rvata osjeti+a te- u I4 sto+je9u, onda oda-+e s-u0eni *o+oaj da+matins-i) /radova do I4 sto+je9a, %" %;;K/odi2nji ivot na Jadranu morao je i *rije I4 sto+je9a stvoriti -+asnu di8erencijaciju -oja je i,is-iva+a *o+iti0-u ne,avisnost o 0emu u tom ra,do.+ju *osvjedo0uje .i,ants-i i,vor, > $$F (" S u i 9, Ostaci +imitacije na2i) *rimors-i) /radova u ranom srednjem vije-u, St#*%4*+#ts.#
)*%s+1$t#, Ser" III, sv" A ('>AB5, '%, 'B" $$> N" 6+ai9, n" dj" $'&, .i+j" '@;" @@; V" N o v a -, Su*etars-i -artu+ar, ?a/re. '>A%, 'A%L N" 6 + a i 9, Di*+omati0-a ana+i,a is*rava i, do.a )rvats-e narodne dinastije, I dio, HZ 4VIII ('>BA5, 'B&" @@' J" Sti*i2i9 I (" Nam2a+ovi9, n" dj" ';B T '';&" @@% D" Ra0-i , n" dj" '>B" @@$ D" N i 2 i 9, 3rvats-a *ovijest, 7rvi dioG od najstariji) vremena do /odine 'A%B, ?a/re. '>;B" %B"

$" 6onstantin 7or8iro/enet i ne*o,nati autor $;" *o/+av+ja daju 3rvatima najvaniju u+o/u *ri i,mjeni v+asti u VII sto+je9u" 3rvati su oni -oji *o-oravaju *reosta+e =vare i dre na-on *o.jede nad njima nji)ovu ,em+ju, a =nonim u*o,orava da su Ji oni 3rvati -oji su ,av+ada+i jednim dije+om I+iri-a i 7anonije ima+i ne,avisno/ ar)onta 2to ,na0i da su da+matins-i 3rvati ta-o1er ima+i ne,avisno/ ar)onta, @" )rvats-oKs+avens-i odnos u do.a .or.e *rotiv =vara morao je imati s+i0an -ara-ter -ao i *rije2nji avars-o"s+avens-i save,, jer su J/os*odars-i dua+i,am i Jnomads-a vojni0-a su*eriornost i sada ara,dvaja+i 3rvate od S+avena" Narodna tradicija ne ,na ni2ta o ,ajedni0-oj s+avens-o")rvats-oj .or.i *rotiv =vara" U $;" i $'" *o/+av+ju 3rvati se sami .ore ,a Da+maciju s =varima, *a 0a- i is*ravnija reda-cija vijesti o dose+jenju u $;" *o/+av+ju ne ,na ni2ta niti o u+o,i S+avena u avars-om osvajanju Da+macije" Sto/a se na -raju *ostav+ja *itanjeG a-o su 3rvati *reu,e+i vodstvo u .or.i s =varima, ,.o/ 0e/a .i se odre-+i na-on *o.jede nad =varima *o+oaja -oji su ste-+i, i na*o-on, A" trajni *o+iti0-i save, *od jednim *+emenom mra se na,vati dravom da .i se mo/ao ra,+i-ovati od *ovremeni) -oji su .i+i u to-u VII sto+je9a 0esti u juni) S+avena" S-u0eni *o+oaj da+matins-i) /radova do I4 sto+je9a ne moe se tuma0iti *ostojanjem )rvats-e dravne or/ani,acije" Sva-a-o da+matins-i /radovi nisu uiva+i dje+otvornu ,a2titu .i,ants-e drave jer je ova nije mo/+a dati, a 2irenje /ra1ana na ,em+ji2tu i,van /rada nisu do*u2ta+i o-o+ni S+aveni jer su sami tu ,em+ju uiva+i i+i )tje+i uivati" ?em+je o-o /radova .i+e su naj*+odnije i odranije o.ra1ivane *a je o*ravdana *ret*ostav-a da je ve+i- dio te ,em+je *ri*adao .iv2im s+avens-im odnosno )rvats-im vojnim ,a*ovjednicima i nji)ovom vo1i, odnosno nje/ovim nas+jednicima" ?a ,a2titu ti) *osjeda nije .i+a *otre.na dravna or/ani,acija" S+aveni su *od svojim rePovima u ure1enju vojne demo-racije i+i s-u*no to+i-o ja-i da su se u*u2ta+i u osvajanje najve9i) /radova tada2nje/ .i,ants-o/ carstva Nji)ova sna/a nije *o0iva+a na vojs-ci *o*ut one u .i,ants-oj dravi, ne/o na o*9enarodnoj vojsci" a-va je vojs-a 0uva+a sve svoje a *ose.no imovinu svoji) vo1a i dru/i) od+i0ni-a -oji su to *osta+i u .or.i" %;;K/odi2nji ivot na Jadranu mo/ao je, a+i nije morao dovesti i *rije I4 sto+je9a do -+asno/ dru2tva" Osim to/a, *ostojanje -+asne di8erencijacije ne i,is-uje *o+iti0-u ne,avisnost" <udu9i da nemamo dovo+jno sa0uvani) suvremeni) *ovijesni) vre+a i, I4 sto+je9a, mi jedva moemo do-a,ati *ostojanje -+asno/ dru2tva u 3rvata u I4 sto+je9u" <udu9i *a- da nemamo ni-a-vi) sa0uvani) suvremeni) vre+a i, VII i VIII sto+je9a, to ne samo da je te2-o do-a,ati ne/o je u stvari nemo/u9e do-a,ati *ostojanje ta-vo/ dru2tva -od 3rvata u VII i VIIIsto+je9u" =-o *a- *ostoji na odre1enom *odru0ju -+asno dru2tvo, to ne ,na0i da to *odru0je mora imati v+astitu druavu jer ono se moe u-+ju0iti u dravnu or/ani,aaciju 2ire/ *odru0ja 0a- etni0-i ra,+i0ite *rovenijencije" eo8anova vijest, *a i nje/ova suvremeni-a Nice8ora o tome da su B&F /odine avars-i )a/an i ar)onti *+emena -oja su *re.iva+a ,a*adno od nji) odnosno avars-i )a/an i tamo2nji rePovi, e/,arsi i -asta+di, te *rvaci ti) *+emena s-+o*i+i u/ovor o miru s .i,ants-im carem@A ne do-a,uje ta-o1er da je tada *ostoja+a )rvats-e i+i .i+o -oja drava *+emena -oja su s*omenuta u tim vre+ima osim -od +an/o.ards-o/ naroda, er, vidje+i smo da ni =vari nisu tada ima+i svoju dravu, ia-o im je )a/an .io sa svojim *ravima dosta s+i0an monar)u '; =vara i S+avena, na,ivi reP i e/,ar) ta-o1er nisu *redstav+ja+i u juni) S+avena u VII sto+je9u monar) ne/o samo vr)ovno/ vojno/ ,a*ovjedni-a u ure1enju vojne demo-racije eo8anovi -asta+di .i+i su u stvari 8un-cionari u +an/o.ards-oj dravi, a+i u to-u VIII sto+je9a, *a je eo8an -oji je ivio u I4 sto+je9u, o*isuju9i do/a1aje i, VII sto+je9a vjerojatno u*otrije.io taj i,ra, -ao i onaj *rva-a i, svo/ vremena (Nice8or -oji je donio istu vijest nije ra.io te i,ra,e, ne/o samo avars-o/ )e/emona i ar)onta *+emena5" Istina je da dvije ra,ne ver,ije o dose+jenju 3rvata u Da+maaciju u S*isu o narodima 6onstantina 7or8iro/eneta daju najvaniju u+o/u 3rvatima u .or.i s =varima, a+i ne i *ri @@A D" Ra0-i, n" dj" %F@" %FA" >

i,mjeni v+asti, jer $;" *o/+av+je /ovori da su 3rvati ,av+ada+i tom ,em+jom, a $'" *o/+av+je da su se 3rvati nase+i+i u toj ,em+ji *o nared.i .i,ants-o/ cara"@B Istina je da se i, vijesti $;" *o/+av+ja moe ,a-+ju0iti da su na-on dose+jenja ne samo 3rvati u 7anoniji ne/o i oni u Da+maciji ima+i ne,avisno/ ar)onta, a+i ta-av ,a-+ju0a- nema nau0no neos*ornu osnovu, jer i, s+ijede9e/, tj" $'" *o/+av+ja S*isa o narodima *roi,+a,i da je ar)ont da+matins-i) 3rvata .io ,avisan od samo/ dose+jenja *a da+je od .i,ants-o/ cara -ojemu je .io *odani0-i *ot0injen" @& eo8anov i Nice8orov *odata- o ar)ontima u ,a*adnim stranama u VII sto+je9u ne do-a,uje ne,avisnost jer su ti ar)onti osi/ura+i mir od naru2avanja od strane .i,ants-o/ cara na taj na0in 2to im je taj car odo.rio mir -ao /os*odar" @F Naravno, taj su te-st na*isa+i +judi *roeti idejom o ve+i-om .i,antsom carstvu i *otre.i revindi-acije teritorija+ni) *rava to/ carstva, a+i i 6onstantin 7or8iro/enet u svom S*isu o narodima nije .io imun od te .o+esti *a je nemo/u9e utvrditi istinu, to vi2e 2to o istom do/a1aju u istom S*isu *ostoje su*rotni *odaci" Je +i )rvats-oKs+avens-i odnos u .or.i s =varima .io s+i0no/ -ara-tera -ao i avars-oK s+avens-i u .or.i s Romejima u osvajanju Da+macije te2-o je utvrditi" ?ajedni0-i je sva-a-o .io interes da se ne*rijate+j *o.ijedi, a+i odnos avars-o/ )a/ana i nje/ovi) ,a*ovjedni-a *rema S+avenima nije nastao u to-u .or.e s Romejima ne/o /otovo *o+a sto+je9a *rije, a osim to/a o -ara-teru to/ odnosa mi ,namo i, *ovijesni) vre+a, do- o 3rvatima i nji)ovu odnosu *rema S+avenima u samoj .or.i s =varima mi ne ,namo ni2ta, da*a0e oni -ao da uo*9e nisu *ostoja+i -a-o to *roi,+a,i i, $;" i $'" *o/+av+ja S*isa o narodima" Istina, S+aveni se ne s*ominju u $;" i $'" *o/+av+ju u .or.i s =varima, a+i isto ta-o se S+aveni ne s*ominju u osvajanju Da+ma ije, ia-o su u %>" *o/+av+ju *a 0a- i u $;" *o/+av+ju i,ri0ito navedena s+avens-a *+emena -oja su osvoji+a Da+maciju" Na jednom mjestu se u S*isu o narodima *oistovje9uju =vari i S+aveni a na dru/om S+aveni i 3rvati" Sto/a, na mjestima /dje to nije i,ri0ito u0injeno ne moe se .e, eos*orno/ osnova tvrditi da S+aveni nisu sudje+ova+i u .or.i s =varima ,ato 2to se u .or.i S =varima ne s*ominju S+aveni ne/o 3rvati" Jesu +i se 3rvati mo/+i odre9i *o+oaja, tj" Vodstva -oje su ste-+i -od S+avena u ratu s =varima, *itanje je -oje se moe rije2iti na vi2e na0ina ,ato 2to nema sa0uvani) do-umenata *a je s+o.odna s*e-u+acija" Si/urno je da se u 4 sto+je9u drava ti) da+matins-i) S+avena na,iva dravom 3rvata, a ne S+avena" Do to/ vremena mi nemamo ni jedno *isano ne*o.itno *ovijesno suvremeno vre+o -oje .i s*ominja+o )rvats-o ime" 7rema tome i S*is o narodima -oji je ta-o1er nastao u 4 sto+je9u moe *redstav+jati najve9im dije+om samo tradiciju, .i+o onu u da+matins-im /radovima, .i+o onu sa0uvanu u ,a+e1u ti) /radova i -ao ta-va '' ona ne moe *ruati neos*orne *odat-e i *reci,na i,raavanja" U ta-vim odnosima *ostav+jeno *itanje *re+a,i u osnovi o-vir S*isa -oji je imao namjenu da 2titi i o.novi *rava .i,ants-o/ carstva" Interni odnos 3rvata i S+avena, tj" Jedno/ dije+a S+avena *rema dru/om dije+u S+avena u re+ativno -raat-oj .or.i s =varima jest deta+j -oji nije .io ,anim+jiv ,a .i,ants-i dvor to vi2e 2to su i jedni i dru/i S+aveni .i+i oni -oji su uni2ti+i .i,ants-u dravnu or/ani,aciju v+asti o 0emu nam ne svjedo0e dodu2e *odaci i, S*isa o narodima, a+i ,ato .i,ants-i suvremeni i,vori i, VII sto+je9a" Os+onimo +i se na vijesti i, S*isa o narodima, *o+oaj -oji su ste-+i 3rvati -od S+avena u .or.i s =varima mo/ao je .iti s+i0an onomu avars-oKs+avens-om, a+i nije se tre.ao .e,uvjetno *re8ormirati u dravnu or/ani,aciju -ao 2to se nije ni onaj avars-oKs+avens-i" Do-a,ati da su S+aveni u tom odnosu *redstav+ja+i e-s*+oatiranu -+asu nemo/u9e je jer ,a to nema ne samo dovo+jno ne/o ni jedno/ do-a,a" (oe +i se /ovoriti o trajnom *o+iti0-om save,u 3rvata i S+avena na-on dose+jenja 3rvata *a sve do 4 st" -ada se da+matins-i S+aveni na,ivaju 3rvatima u situaciji u -ojoj do I4 st" @@B VI? II $;K$'" $>" @@& VI? II @$" @@F VI? I %%@" ';

nemamo ni-a-av do-umentarni materija+V I,/+eda da je ta-vo *itanje neosnovano, jer se una*rijed ,na da nema neos*orno/ od/ovora na to *itanje" 6ad .ismo mo/+i do-a,ati ta-av save,, to jo2 ne .ismo mo/+i o,na0iti ta-av save, dravom, jer save, *+emena, *a i onaj trajnije/ -ara-tera, ne mora ivjeti i e/,istirati u dravnom ure1enju" On to moe, a+i ne mora" 7itanje se svodi ne na to da +i je *ostojao save, 3rvata i S+avena i da +i je taj save, .io trajnije *rirode, ne/o na to da +i su 3rvati odnosno S+aveni 8ormira+i ta-vo s+ojevito dru2tvo -oje je trai+o v+astitu dravnu or/ani,aciju i da +i su .i+i u-+ju0eni u tu1u dravnu or/ani,aciju do- nisu 8ormira+i v+astitu" =r)eo+o2-i *reostaci sa *odru0ja da+matins-i) 3rvata na *rostoru i,me1u rije-a ?rmanje i Cetine do-a,uju da ti 3rvati u VII i VIII sto+je9u nisu i,i2+i i, dru2tveno/ o-vira vojne demo-racije" Sude9i *rema /ro.ovima )rvats-a nase+ja su .i+a ma+a" Jedino do-a,ano nas+ije1e i+irs-oKrims-e -u+ture *redstav+ja nase+ja smje2tena na viso-im .reu+jcima" No, oti*u stam.ene -u9e i i,/+edu nase+ja ne ,namo /otovo ni2ta" O0ito je samo to da se o-o nase+ja na+a,i *o *ravi+u voda i *+odno *o+je" (e1utim u /ro.ovima do -raja VIII sto+je9a na+a,imo samo ,em+jane *osude, e+je,ne noeve, e+je,ne *re1ice, -resiva i o.i0ne .ron0ane -ari0ice" Oruje se jav+ja te- -rajem VIII sto+je9a i to -aro+in2-o/ ti*a" Jedino 2to je ,na0ajno da se u tim /ro.ovima na+a,e avars-e *o,ajmice" Ras-o2ne nau2nice, .o/ati na-it, ma0evi i ostru/e *ojav+juju se te- -rajem VIII sto+je9a i ta-o ostaje -ara-teristi0no do -raja 4I sto+je9a" Sva-a-o anti0-i i .i,ants-i utjecaj je .io vr+o s+a." Na-it na tom *odru0ju je u osnovi s+i0an onom na1enom u ne-ro*o+ama na *odru0ju do Drave" Sa- se moe utvrditi da ima s+i0nosti onom -oji je na1en u Se2-oj"@> 5 F%*6(*#'1$ ,*2#+$ H*+#t# 7 IX st 7rve vijesti o da+matins-im S+avenima ( -oje 9u una*rijed na,ivati da+matins-im 3rvatima, jer je nji)ov *reteni dio asnije ,a vrijeme 6onstantina 7or8iro/eneta, .io u-+ju0en u 6onstantinovu 3rvats-u i 3rvate 5 i o *anons-im S+avenim is-+ju0ivi2i =+*s-e S+avene u /ornjem 7osav+ju (-oje 9u na,ivati *anons-im 3rvatima, jer i) 3rvatima -asnije na,iva ta-o1er 6onstantin 7or8iro/enet5 datiraju *o0et-om I4, i+i 2ire, *rvom *o+ovicom I4 sto+je9a" '% (e1u s*omenute vijesti s*adaju sva-a-o i one -oje dodu2e ne s*ominju *imeni0no 3rvate, a+i -oje se nesumnivo odnose i na nji)" 6ada su F;$ /odine =vari i S+aveni *ri,na+i 8rana0-o/ cara -ao svo/ v+adara, vjerojatno su me1u tim S+avenima .i+i i *anons-i 3rvati" A; =-o da+matins-i +e/ati, ,adars-i duP i ,adars-i .is-u* F;A /odine .orave -od 8rana0-o/ v+adara s darovima a car na to i,daje odred.u o duPu Da+macije i *o*u+usu Da+macije, A' onda to ,na0i da je 8rana0-i v+adar .io tada v+adar ne samo u da+matins-im /radovima ne/o i u nji)ovu ,a+e1u" Suvremeni- 6ar+a Ve+i-o/ u nje/ovu Mivoto*isu na.rajaju9i ,em+je -ojima je v+adao taj car na-on s-+o*+jeno/ u/ovora o miru s <i,antom, o.u)vatio je i,me1u osta+o/ sav *rostor i,me1u Drave i Jadrana osim 2to je i,u,eo da+matins-e /radove, jer su se- ovi vrati+i *od vr)ovni2tvo .i,ants-o/ cara" Suvremena 8rana0-a vre+a ra.e samo anti0-e /eo/ra8s-e na,ive ,a *rostorno o,na0avanje *a ta-o ra,+i-uju dvije 7anonije (od -oji) se na 3rvate odnosi samo Donja 7anonija5, Istru, Oi.urniju i Da+maciju" =-o ana+i,iramo tada2nji *ojam 8rana0-o/ vr)ovni2tva, onda moemo *rije sve/a utvrditi da se vr)ovni2tvo tada ne*osredno odnosi+o na .iv2e/ avars-o/ v+adara, a onda *oredno na sve one nje/ove .iv2e *od+oni-e -oji su .i+i J*osjednici (*ossidentes5"A% Samo .iv2i avars-i v+adar morao se *od ,a-+etvom o.ve,ati 8rana0-om v+adaru da 9e .iti *od+oan Drancima (su.jectum Drancis5 2to je ,na0i+o ne samo v+adaru ne/o i 8rana0-oj or/ani,aciji v+asti i da 9e .iti vjeran (8idus5 ,auvije-"A$ J7osjednici S+aveni i =vari nisu *o+a/a+i ,a-+etvu vjernosti, a+i @@> AA; AA' AA% AA$
D" Je+ovina, Staro)rvats-e ne-ro*o+e na *odru0ju i,me1u rije-a I Cetine, S*+it '>&B, B&KFA" D" Ra0-i, n"dj" $;A" D" Ra0-i, n"dj" $';" D" Ra0-i, n" dj" $;A" D" Ra0-i, n" dj" %>>"

''

su *odvr/nu+i se.e, tj" Svoju oso.u i sve ono 2to su *osjedova+i dominiju v+adara" A@ im a-tima .iv2e/ avars-o/ v+adara i .iv2i) nje/ovi) *od+oni-a .i+a je *redana *rema s)va9anju suvremeni) 8rana0-i) vre+a 0itava ,em+ja avars-o/ im*erija *od vr)ovni2tvo (dicio5 8rana0-o/ v+adara" AA Jedan ana+ist ti) do/a1aja -oji je ivio ';; /odina sasnije, na,vao je te a-te *ot0injavanjem 7anonije s o-o+nim re/numima 8rana0-om v+adaru" AB (e1utim taj isti i,ra, re/num nije u*otrije.+jen ,a iste ,em+je u 8rana0-im vre+ima I4 sto+je9a ia-o je .io tada *o,nat i ina0e ra.+jen u tim vre+ima *a je o0ito da ana+istov Jre/num nije u*otrije.+jen na *ravom mjestu te da je ana+ist dravno*ravne odnose svo/ vremena neo*ravdano *renio u I4 sto+je9e" Je +i 8rana0-i v+adar i,vr2io odma) ne-e *romjene *ri-+ju0uju9i svojem starom *odru0ju v+adanja nove teritorije na-ojem su .i+i nje/ovi novi *od+onici, tj" =vari i S+aveni, nije *o,nato, jer o tome sa0uvana vre+a 2ute" Jedino 2to se moe na osnovi vre+a ,a-+ju0iti jest da su s+avens-e Jnationes odnosno J/entes *osta+e tri.utarne 8rana0-om v+adaru, 2to ,na0i da su mora+e *+a9ati v+adaru odre1eni dana-, A& *o svojoj *ri+ici ona-av -a-av su *+a9a+i *rije avars-om v+adaru, ta da se *od Jnaacijom odnosno J/ensom ra,umijeva+a 2ira teritorija+na s+avens-a ,ajednica -oja se ra,+i-ova+a od ta-vi) dru/i) *ri*adno29u odre1enom teritoriju, v+astitim imenom (=.odriti, Sora.i, imo0ani, Ca0ani i dr"5 imaj9i v+astite duPe i+i *ri,navaju9i vr)ovni2tvo tu1i) duPova" AF '$ Jo2 ,a vrijeme -ontrover,ija -oje su nasta+e ,.o/ ranica us+ijed u/ovora o miru -oji je s-o*+jen F'% /odine i,me1u 8rana0-o/ i .i,ants-o/ cara ra,+i-ova+i su se samo *od+onici 8rana0-o v+adaraG Dranci d(.e, o.,ira na to da +i su /ermans-o/, s+avens-o/ i+i avars-o/ *odrije-+a5 i *od+onici .i,ants-o/ caraG Romani (ta-o1er .e, o.,ira na to da +i su .i+i romans-o/ i+i s+avens-o/ *odrije-+a5" A> Ovaj u/ovor ne sadri ni jedan na,iv ,a .i+o -oju eventua+no .iv2u dravno;*ravnu cje+inu na *odru0ju Romana i S+avena" 6ada 8rana0-a vre+a ra,+i-uju u carevoj vojsci ePercitus Ri.uariorum, Dresionum, SaPonum i dr", B; onda je to ra,+i-ovanje *roi,+a,i+o i, dravno/ ure1enja, a+i -ada -od S+avena u Da+maciji *ri s-+a*anju s*omenuto/ u/ovora o miru u istim uvjetima nema s*omena o or/ani,aciji u*rave, onda to ,na0i da dravna u*rava tada u tom *odru0ju nije .i+a jo2 ure1ena" I,/+eda da je *itanje - or/ani,acije u*rave .i+o rije2eno *rvi *ut dije+om na /enera+nom -ovnentu F'A /odine na -ojem su sudje+ova+i svi J*rimores orienta+ium Sca+avorum, B' a dije+om -asnije" Na tom je -onventu vjerojatno *ovjerena .ri/a nad u*ravom teritorija -oji su nastavi+i i *anons-i i da+matins-i 3rvati 8ur+ans-om duPu" Jedno 8rana0-o vre+o na,iva 8ur+ans-o/ duPa *rince*som to/ *odru0ja" B% Njemu je .i+a *ovjerena dunost da rije2i *itanje /ranice i,me1u 8rana0-o/ i .i,ants-o/ carstva na osnovi u/ovora o miru i, F'% /odine, a ne .i+o -ojem od J*rva-a S+avena na toj /ranici, ia-o se radi+o u*ravo o toj /ranici" Istina je, on se morao savjetovati s onda2njim S+avenima jer se .e, nji) *ro.+em /ranice nije mo/ao rije2iti, a+i on je *redstav+jao dravnu v+ast i ,astu*ao interese carstva i nje/ovi) *od+oni-a"

AA@ AAA AAB AA& AAF

D" Ra0-i, n" dj" $;A" D" Ra0-i, n" dj" $;A" D" Ra0-i, n" dj" $;A" D" Ra0-i, n" dj" $'A" ?anim+jivo je da je tada /ens mo/ao *ri,nati ne-o/ strano/ v+adara i,ravno, .e, *osredovanja v+astito/ duPa" 7re-id odnosa to/ /ensa *rema dosada2njem v+adaru rrana0-a vre+a na,ivaju odvr/nu9em i, WsocietasaX s onim /ensom 0ije se duP do tada *ri,navao vr)ovnim v+adarom" a-o su se imo0ani odre-+i Wsocietate <u+/arorumX (D" Ra0-i, n" dj" $%;"" AA> D" Ra0-i, n" dj" $'&" BB; Us*or" D" Ra0-i, n" dj" %>B" BB' D" Ra0-i, n" dj" $'B" BB% D" Ra0-i, n" dj" $'B"

'%

7rema sa0uvanim *odacima da-+e ne moe se /ovoriti o *ostojanju drave ni -od *anons-i) ni da+matins-i) 3rvata do to/ vremena, jer se o njoj ni/dje ne /ovori u ve,i s *ro2irivanjem v+adanja 8rana0-o/ cara, a niti o -a-vom va,a+nom *o+oaju v+adara ti) 3rvata, jer o njima nema ni rije0i *ri+i-om *ot0injavanja 8rana0-om caru, a+i da su *ostoja+i J*rimores orienta+ium Sca+avorum F'A /odine, neos*orno je" Do- je 8ur+ans-i mar-/ro8 .io *rince*s isto0ni) S+avena, *od -ojima su se veoma vjerojatno ra,umijeva+i i *anons-i i da+matins-i 3rvati, dot+e se u 8rana0-om vre+u s*ominju F'F /odine <orna -ao duP Ca0ana (Cuduscanorum5 i Ojudevit -ao duP Donje 7anonije" B$ ?na0ajno je da se Ojudevit na,iva duPom ne jedne odre1ene s-u*ine S+avena -o <orna ne/o jedne odre1ene *o-rajine -ao 2to se jav+ja i duP dIstre i+i duP Dur+anije, I, to/a .i se mo/+o, moda, ,a-+ju0iti da je Donja 7anonija .i+a *ose.na administrativna jedinica ve9 u avars-oj dravi *a je ta-vom osta+a i u 8rana0-oj dravi 2to .i se mo/+o dovesti u s-+ad svije29u S*isa o narodima da je jedan dio 3rvata imao u 7anoniji svo/ ne,avisno/ ar)onta -oji je .io svojevremeno u *rijate+jstvu s ar)ontom da+matins-i) 3rvata, a-o moemo do*ustiti da je *anons-i ar)ont .io u stvari /otovo ne,avisan od sva-e v+asti, ia-o je *ri,navao vr)ovni2tvo avars-o/ )a/ana" No, ta )i*ote,a nema *otvrde u vre+ima, a+i nije .e, osnove" U sva-om s+u0aju Ojudevitova *o-rajina Donja 7anonija *redstav+ja+a je F'F /odine or/ani,iranu u*ravnu jedinicu 8rana0-e drave" '@ <orna se s*ominje duPom *o-rajine Da+macije te- na-on smrti 8ur+ans-o/ duPa i na-on 2to se Ojudevit *o.unio *rotiv v+adara (re.e++io5 B@ 2to .i ,na0i+o da je 8un-cija da+matins-o/ duPa osnovana na-on 2to je <orna do-a,ao vjernost 8rana0-om v+adaru time 2to je stao na carevu stranu u .or.i *rotiv Ojudevita" Codine F%; <orna se u to-u naje29e .or.e cara s Ojudevitom na,iva i duPom Oi.urnije, BA one iste *o-rajine u -ojoj je od onda2nji) stanovni-a i,/u.io ivot *o,nati 8rana0-i duP Eric), 2to se moe *ri*isati *ovjerenju cara u <ornu i nje/ovu s*oso.nost u*rav+janja i ovom *o-rajinom s o.,irom na vojne sna/e -ojima je ras*o+a/ao" a-o je <orna od duPa Ca0ana i nji)ove ,em+je *ostao duPom dviju 8rana0i) *o-rajina -oje su .i+e sjedinjene jednim ,ajedni0-im duPom" ime je .i+a i 8rana0-a u*ravna or/ani,acija -ona0no ure1ena i u tim -rajevima" O dru2tvenom ure1enju ti) *o-rajina ,namo veoma ma+o" su .i+i J*rimores i, F'A /odineV Jesu +i to .i+i samo duPovi, -ao oni -aratans-i VIII sto+je9a, i+i oni -oji su staja+i na 0e+u *ojedini) J*+emena, -ao oni) u (a-edoniji VIII sto+je9a (rePovi, e/,ar)onti i+i u *o0et-u I4 sto+je9a ar)onti5 i+i oni) i, F%% /odine -od Sora.a (unus ec duci.us Sora.orum5, BB i+i su .i+i ovi i oni -oji su F;$ /odine *risustvova+i /enera+nom -onventu i tu se.e i sve svoje 2to *osjedova+i *ot0ini+i dominio im*eratoris,B& nemo/u9e je utvrditi" Nema *odata-a i, sa0uvani) *ovijesni) vre+a -oji .i to *itanje mo/+i rasvijet+iti" <udu9i da se u vre+u -oje daje *odat-e ,a F;$ /odinu i,ri0ito na*ominje da su na s*omenutom -onventu .i+i Jmno/i S+aveni i =vari u, avars-o/ *rince*sa (*rince*s 7annoniae5, to .i se mo/+o ,a-+ju0iti da *od Jmu+ti ne tre.a ra,umijevati samo avars-e i s+avens-e /+avare (duPove5 *o-rajina i+i J*+emena u avars-oj dravi ne/o i one *rva-e -oji su u tim administrativnim jedinicama .i+i 8un-cionari" J7rimores .i da-+e mo/+i .iti jedni i dru/i, tj, oni na -oje se 8rana0-i v+adar os+anjao -ao na svoje or/ane v+ast, -oji su o.je-tivno *redstav+ja+i de+e/irane, a su.je-tivno ori/inarne nosioce v+asti" Da +i se ti nii or/ani 8rana0-e v+asti mo/u na,ivati u*anima -oji se s*ominju -od =+*s-i) S+avena, BB$ 7rema Ra0-om 8rana0-a 7anonija ima+a je /otovo iste /ranice -ao I ,a vrijeme Rim+jana" Ojudevit
7osavs-i .io je duP ono/ dije+a Donje 7anonije -oji se *rostirao i,me1u Save I Drave" D" Ra0-i, n" dj"" $%', .i+j" >" BB@ D" Ra0-i, n" dj" $%'" $%%" BBA D" Ra0-i, n" dj" $%A" BBB D" Ra0-i, n" dj" $%&" BB& W(u+ti EuoEue Sca+vi et 3unni in eodem conventu 8uerunt, et se cum omni.us Euae *osside.ant im*eratoris dominio su.diderunt"X (D" Ra0-i, n" dj" $;A5"

'$

dodu2e ve9 u 8euda+i,iranom svjet+u u VIII sto+je9u, ta-o1er se ne moe utvrditi, a+i je vjerojatno" Sva-a-o je ,na0ajno da su ti Jmu+ti i, F;$ /odine .i+i oni -oji su mo/+i (tj" Oni -oji su .i+i ov+a2teni5 da u ime svoji) *redaju se.e i sve 2to su *osjedova+i carevu dominiju te da su to .i+i oni -oji su J*osjedova+i odnosno u*rav+ja+i i dra+i u ru-ama ,em+je i +jude" Oni su .i+i J*o*u+us, a ne 0itav narod (Jnatio, J/ens5" Oni su .i+i, i,/+eda, oni -oji su F%' /odine i,a.ira+i svo/ duPa" BF Istina je da nji)ov i,.or ne .i .io *ravov+jan a-o se ne i car su/+asio s njime, a+i i*a- oni su *redstav+ja+i i,.orne or/ane" o su .i+i vjerojatno oni -oje .i,ants-a vre+a s*ominju -ao starace u*ane u vrijeme -ada nisu ima+i v+astite ar)onte" B> Da J*o*u+us *redstav+jaju samo ne-i s+ojevi naroda, a ne 0itav narod, vidimo i u is*ravi i, F'& /odine, jer -a-o .ismo mo/+i s)vatiti te-st te is*rave u -ojoj se -ae da je u a cars-oj *a+a0i .io odran -onvent i J/enera+itas *o*u+i" &; DuPovi i *osjednici su da-+e .i+i oni -oji su u 8rana0-oj dravi *osta+i or/ani 8rana0-e v+asti, tj" nosioci dije+a dravne v+asti" Njima je tu v+ast osi/ura+a ve+i-a vojna si+a 6ar+a Ve+i-o/, a i v+astita vojna si+a -ojom su oso.no ras*o+a/a+i" Oni su 0ini+i v+adaju9u -+asu , a osta+i v+adanu -+asu, o)a-o -a-o je .i+o vjerojatno 'A i *od avars-im )a/anom *ot-raj VIII st" -od *anons-i) 3rvata" Na *odru0ju da+matins-i) 3rvata ti J*osjednici su te- do+as-om *od 8rana0-o/ v+adara *osta+i v+adaju9i s+oj, jer ne samo da nema *otvrde o *ostojanju nji)ove v+astite dravne or/ani,acije ne/o ni *otvrde o tome da su *ri*ada+i .i,ants-oj dravi" <i,ants-a vre+a i,ri0ito i,nose *odata- da su ivje+i .e, ar)onta ot-a-o nisu *ri,nava+i vr)ovni2tvo .i,ants-o/ cara"&' =-o jo2 jednom ana+i,iramo *o.+ie status duPa *anons-i) i da+matins-i) 3rvata u 8rana0-om dravnom ure1enju, ,a*aamo da je duPa -onstituirao car, a+i na *rijed+o/ *o*u+usa &% 2to sva-a-o u*u9uje na *rije+a,ni o.+i- uvo1enje -om*+etno/ 8rana0-o/ dravno/ ure1enja na novoste0enom *odru0ju -oje su nastava+i S+aveni i =vari u -ojem se i,.or ono/ -oji je stajao na 0e+u Jnacije, J/ensa i+i J*+emena jo2 uvije- vee na tradiciju i ceremonije to/ i,.ora i, ranije/ vremena " Nada+je ,a*aamo da duP ras*o+ae svojom vojs-om (ePercitus OjudeYiti5, a+i *ose.no svojom oruanom *ratnjom (*rotectus suorum *raetorianorum, va+jda manus, ma/nae, co*iae, de+ecta manus5"&$ Oruana *ratnja ne s+ui duPu samo -ao oso.na ,a2tita, ne/o i -ao BBF BB> &&; &&'
D" Ra0-i, n" dj" $%A" D" ra0-i, n" dj" $FF" D" N i 2 i 9, 7riru0ni- i,vora )rvats-e )istorije, I, ?a/re. '>'@, 'F;" D" Ra0-i, n" dj" $$F" Interesantno je me1utim da je 8rana0-o ure1enje i,/+eda+o sasvim dru/a0ije na osvojenom *odru0ju na -ojem je od ranije *ostoja+a dravna or/ani,acija (n*r" Istra5" U Istri (-oju su ta-o1er nase+i+i 3rvati5 -oja je do2+a *od v+ast 8rana0-o/ v+adara &FF /od" Vidimo o-o F;@ /od" da je 8rana0-i v+adar or/ani,irao svoju v+ast na ovaj na0inG Na 0e+u *o-rajine stajao je )erce/ i+i vojvoda (duP5 -oje/ je on *ostav+jao" DuPKu su *ri*ada+i -ao .ene8icij u ime ne-nade ,a vr2enje svoje 8un-cije ne-ada2nja cars-a do.ra vi2i) .i,ants-i) *o-rajins-i) 8un-cionara i )i*ata sa svim *ri*adaju9im servima te nov0ana /odi2nja davanja /radova i -a2te+a -oja su .i+a 8i-sno odre1ena" Na 0e+u /radova i -a2te+a staja+i su -a*etani, -oji su .i+i i,/+eda v+adarevi va,a+i" Or/ani,aciji v+asti su *ri*ada+i i satnici *o,nati 8rana0-i 8un-cioneri" 7ored nov0ani) davanja *ostoja+a su i dru/a javna davanja *u0anstva (natura+na i radna renta5" Natura+na renta se sastoja+a u davanjima u naturi a rdna renta u ru0noj i s*renoj t+aci" Neo.ra1ene ,em+je su *ri*ada+e v+adaru *a su sto/a odu,ete v+asnicima" Na njima su nase+jeni -o+onisti sa o.ve,om na /odi2nja davanja u -orist duPKa" Nume i *a2njaci su ta-o1er odu,ete /ra1anima jer su i ovo *ri*ada+e v+adaru" <is-u*i odnosno nji)ove cr-va .i+e su os+o.o1ene od javni) davanja *a su u-ona0ivanja v+adarevi) *os+ani-a" <is-u*ima je data s+o.oda e-s*+oatiranja serva 2to su ovi odma) is-oristi+i *a su servima *ovisi+i /odi2nja davanja od jedne 0etvrtine na jednu tr9enu *+odova" Osim to/a .is-u*i su s*rije0i+i ,a-u*nicima cr-vene ,em+je da *ostanu Jvje0ni ,a-u*nici -oje Cr-va ne moe otjerati sa ,em+je" U*or" R" Udina 7+acito de+ Risano" =**endiceG esto de+ 7+acito" =rc)eo/ra8o riestino" Ser" III" Vo+" 4VII ('>$%5" B'KB&" &&% D" Ra0-i, n" dj" $%A &&$ D" Ra0-i, n" dj" $%%K$%$

'@

instrument da *o *otre.i odre1eni *o*u+us *risi+i na *ri,navanje duPove v+asti (Cuduscani iterum a <orna su.i/untur5"&@ Nada+je ,a*aamo da Ojudevitova vojs-a nije .i+a ma+o.rojna jer se <orna )va+io *red carem da je $";;; +judi i, Ojudevitove vojs-a *ou.ijao, a $;; i+i vi2e -onja u)vatio odnosno ,a*+ijenio, *ored ra,no/ dru/o/ *+ijena,&A i to u *o,iciji -ada je <orna .io s+a.iji i -ada je te us*je)e mo/ao *osti9i samo ,asjedama" Nada+je, duP *anons-i) 3rvata, -oristio se ne samo /radom (Sisa-5 ne/o i tvr1avama -oje je dao *o*rav+jati i ja0ati *ose.nim stru0njacima i ,idarima"&B No, ni duP da+matins-i) 3rvata nije ,aostao u *osjedovanju -a2te+a u -oja se ,nao ,a.ari-adirati i u -oje je *o *otr.i s-+anjao sve svoje vojni-e i osta+o 0ime je ras*o+a/ao" && Na*o-on ,a*aamo da je duP *anons-i) 3rvata -ada nije vi2e .io *odani- 8rana0-o/ cara, vojnom si+om nametnuo v+ast na tu1em teritoriju ta-o 2to je +i-vidirao duPa to/ teritorija, a onda *odvr/nuo -a-o dos+ovce *i2e u vre+ima Jcivitatem eius in suam dicionem"&F 6on-retni *rimjer -a-o je *anons-o)rvats-i duP *odvr/nuo tu1e *odru0je *od svoju v+ast *redstav+ja *ot0inavanje jedno/ od duPova Sora.a" Drana0-o vre+o i,ri0ito na/+a2ava da je taj duP *odvr/nuo sora*s-o/ duPa *od svoju v+ast, a ne v+ast 8rana0-o/ v+adara 2to do-a,uje da se duP *anons-i) 3rvata na-on 2to nije 'B vi2e *ri,navao vr)ovni2tvo ne samo 8ur+ans-o/mar-/ro8a, ne/o i 8rana0-o/ cara, sam u0inio i smatrao v+adarem" No, jesu +i time *anons-i 3rvati do.i+i sviju v+astitu dravuV =-o u,memo u o.,ir da su *anons-i 3rvati ste-+i ne*osrednim ve,ama i ratovima s Drancu,ima *ose.no *ovo+jne uvjete da na/+o u.r,aju ra,voj svo/ staro/ e/a+itarno/ dru2tva u -+asno dru2tvo i a-o u,memo u o.,ir *o+oaj duPa u or/ani,aciji 8rana0-e drave, ,atim da je Donjoj 7anoniji ve9 *ostoja+a dravna or/ani,acija, nada+je oruane *ratnje duPa i na*o-on v+asni2tvo *rva-a *ove,ano s v+a29u, u tom s+u0aju moemo osnovano ,a-+ju0iti da je v+adaju9i s+oj *anons-i) 3rvata na-on 2to je *restao *ri,navati vr)ovni2tvo 8rana0-o/ v+adara u stvari 8ormirao v+astitu dravu ostaviv2i na sna,i dje+ovanje dotada2nje dravne or/ani,acije -ao svoje v+astite dravne or/ani,acije" Vije- *ostojanja te drave *anons-i) 3rvata .io je -rata- jer *os+ije Ojudevita 7osavs-o/ duPovi *anons-u) 3rvata 0ini se, nisu usoje+i ,adrati svoju v+astitu dravnu or/ani,aciju, jer su dos-ora .i+i *onovno u-+ju0eni u 8rana0-u *a ,atim u .u/ars-u, &> a te- 4 st" dje+omi0no u dravnu or/ani,aciju v+adara 3rvata" Da+matins-i 3rvati me1utim su dos-ora ste-+i mo/u9nost v+astito/ ra,vit-a" I oni su ima+i *ri+i-e da se u ne*osrednom susjedstvu 8rana-a a onda i sami *od 8rana0-om v+a29u te u .or.i s Ojudevitom, duPom *anons-i) 3rvata na/+o ra,viju u dru2tvo u -ojem je nje/ov tanji s+oj stremio ,a ,a2titom svoji) interesa i *o+oaja, u -ojem je nji)ov vojs-ovo1a nastojao *retvoriti se u v+adara, rodovs-o vije9e u dvors-o vije9e" =r)eo+o2-i na+a,i i, -raja VII i *o0et-a I4 st" u-a,uju na i,nenadnu *ojavu ras-o2ni) nau2nica, .o/ato/ na-ita, is-ovani) ma0eva i ostru/a u ne-ro*o+ama na *odru0ju i,me1u rije-a ?rmanje i Cetine na -ojem su jedino do sada vr2ena sistemats-i ar)eo+o2-a is-a*anja"F; Sredinom I4 st" nai+a,imo na istom *odru0ju v+adars-e domene, vi++ae sa *ri*adaju9im servima i anci++ama 2to o0ito nisu nasta+e u*ravo onda -ada se nu,/redno s*ominju -od suvremeni-a Cottsc)a+-a,F' ve9 je si/urno da su ranije/ a moda i staro/ *orije-+a" Isto ta-o nai+a,imo i *rije sredine I4 st" v+asni0-a *rava na ,em+ji 0ovje-a -oji se na,iva v+adarem 3rvata,F% 2to ,na0i da su v+asni0-i odnosi na ,em+ji .i+i ve9 tada *o,nati i &&@ D" Ra0-i, n" dj" $%% &&A D" Ra0-i, n" dj" $%$ &&B D" Ra0-i, n" dj" $%A" $%&" &&FD" Ra0-i, n" dj" $%%
&

&&> D" Ra0-i, n" dj" $$$, $$@, $$BK$$FL D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata u vrijeme narodni) v+adara, ?a/re.
'>%A" $$%K$%@ FF; D" Je+ovin, n" dj" B&KFA FF' O" 6ati9, Sa-sonac Cottsc)a+- na dvoru -ne,a r*imira, ?a/re. '>$%, FK> FF% D" Ra0-i, n"dj" $"

'A

/ratinirani *ravnim *oret-om" ?aro.+jenici ste0eni u .rojnim .or.ama i siroma2ni i osiroma2eni s+o.odni +judi *redstav+ja+i su i,vor radne sna/e -oja se mo/+a -oristiti u tada2njem sistemu *ridvorno/ /os*odarenja u vi++ama i dru/im /os*odars-im jedinicama v+adara, *ojedini) vojni) ,a*ovjedni-a, *ojedini) rodova i o.ite+ji" O0ito je da su da+matins-i 3rvati *osta+i ta-o ono s+ojevito dru2tvo -oje je .i+o ,re+o ,a 8ormiranje i odravanje dravne or/ani,acije" U vre+ima na+a,imo da su da+matins-i 3rvati do F%F /odine jo2 uvije- .i+i unutar 8rana0-e *o-rajine sv+astitim duPom -oji je .io .iran ,a tradiciona+an na0in, a+i -onstituiran u, carevu su/+asnost" No *os+ije F%F" /od" Oni su se rije2i+i ne*osredni) ve,a s 8rana0-om dravnom or/ani,acijom *ri,navaju9i jedino vr)ovni2tvo 8rana0-o/, ane vi2e i nad,or 8ur+ans-o/ mar-/ro8a nad so.om,F$ *a su se nji)ov teritorij i or/ani,acija v+asti osamosta+i+i ta-o da je samo nji)ov duP ostao u odnosu *rema 8rana0-om v+adaru, a+i ne i *rema 8rana0-oj dravi" 7reostao je jo2 samo va,a+ni odnos duPa" a-o se moe ra,umijeti vijest 6onstantina 7or8iro/eneta da je u do.a ar)onta r*imira do2ao ne-i (artin i, Drana0-e, -oja se na+a,i i,me1u 3rvats-e i Venecije (to jest i, Dur+anije5 2to '& o0ito ,na0i o0ito da 3rvats-a sredinom I4 st" nije .i+a sastavni dio teritorija 8rana0-e drave"F@ Jo2 F'&" /od" Us+ijed s+a.+jenja centra+ne v+adareve v+asti ,.o/ nes*oso.nosti nas+jedni-a 6ar+a Ve+i-o/, a ,.o/ *ojave novi) 8a-tora -oji su nasta+i s ra,vojem 8euda+ni) odnosa *reci,irao se *ojam va,a+a" Naime, is*ravom i, F'&" /od" Sa0uvana je ordinatio im*erii -ojom je 8rana0-i car ras*oredio ,a svo/ ivota i ,a s+u0aj smrti *rava svoji) sinova na v+adanju u carstvu" Najstariji sin do.io je *ravo na cars-u -runu i -runid.u ,a rims-o/ cara te na vr2enje *rava -oja i, to/ *roistje0u, a osta+i sinovi *ravo na -ra+jevs-i nas+ov i ,em+je u -ojima 9e -ao -ra+jevi samosta+no v+adati" Najstarijem sinu *ri*ada+o je ta-o1er *ravo v+adanja nad jednom ,em+jom (re/num Ita+iae5" <ra9a su .i+a o.ve,ana sva-e /odine davati caru *o0asne darove, vr2iti vojnu s+u.u na *o,iv cara, svojom vojs-om smje+i su se s+uiti jedino u o.rani od na*adaja strani) naroda"FA e o.ve,e .i+e su u stvari jedina cars-a *rava" <ra9a da-+a *osta+a su samosta+ni v+adari, a+i -ao carevi va,a+i" FF$ Dun-cija mar-/ro8a .i+a je naime i-inuta F%F" /od" Us*or" D" Ra0-i, n" dj" $$$ FF@ VI? II @$ I .i+j" '%$ FFA D" Ni2i9, n" dj" $'&" Va,a+ni odnos v+adara u I4 st" .io je novost *rema dotada2njem s)va9anju "
Va,a+ni odnos duPova u VIII st" *redstav+jo je ,avisan *o+oaj duPa *rema 8rana0-om v+adaru u toj mjeri da se duPova or/ani,acija v+asti smatra+a dije+om 8rana0-e dravne or/ani,acije, ta-o da su se *os+ovi to/ duPa rje2ava+i na /enera+nim -onventima" 7ovreda va,a+no/ odnosa sa strane duPa smatra+a se crimen ma+estatis a tu.u ,.o/ *ovrede mo/+i su *onijeti /enera+nom -onventu svi nje/ovi sudionici" DuP -oji .i *re-inuo va,a+ni odnos smatrao se re.e++om" I+ustrativan *rimjer o ta-vom s)va9anju *rua assi+ov s+u0aj" U Ein)ardovim =na+ima daje se deta+jan o*is osnivanja va,a+no/ odnosa assi+a .avars-o/duPa, *rema 8rana0-om v+adaru" 7rema Ein)ardu assi+i je &A&" /od" Do2ao *red 8rana0-o/ -ra+ja Jcum *rimoru.us /entis suae i na 8rana0-i na0in (Jmore 8rancici5 *redao se *od ,a2titu v+adara -ao va,a+ (Jin vassaticum i+i sicut vassus u =na+ima 8rana0-o/ -ra+jestva5, o.e9ao ,a-+etvom J8ide+itatem -a-o -ra+ju ta-o i nje/ovim sinovima o.ve,uju9i se da 9e im ostati vjeran (J8idem servaturum5 -ao svojim /os*odarima (Jdomonis suis5 do-+e /od .ude ivio" Isto ta-o su svi *rvaci (Jomnes *rimores ac maiores natu <aioarri5 -oji su do2+i *red -ra+ja ,ajedno sa svojim duPom assi+om o.e9a+i -ra+ju i nje/ovim sinovima da 9e 0uvati vjernost (J8idem se re/i et 8i+ii eius servatorus *romiserunt5" =nna+es re/ni Drancorum """" et Ein)ardi Ed" C" 3" 7ert,i reco/" " D" 6ur,e" (Scri*tores rerum /ermanicarum """ sv" @$" 'BK'&5" 6ada se assi+o &F&" /od" Na-on neus*je+o/ *o-u2aja da se os+o.odi vr)ovni2tva 8rana0-o/ -ra+ja *onovno *redao u ru-e -ra+ja (Jin manus re/is75 -ao va,a+ (Jin vassaticum5, on je *onovno *rimio ducatum nad <avarcima -ao *ovjerenu 8un-ciju(Jducatum si.i commissum a re/e5, a+i je morao *onovno *o+oiti ,a-+etvu vjernosti i dati taoce (Jo.sides5" Us*or" =nna+es re/ni Drancorum"""" &F" (e1utim ve9 s+ijede9e /odine sudionici /enera+no/ -onventa o*tui+i su /a ,.o/ crimen maiestatis, tj" Da je *re-inuo ve,a+ni odnos *rema 8rana0-om -ra+ju" Us*or" =nna+es re/ni Drancorum """ F'" 7re-id va,a+no/ odnosa Ojudevita 7osavs-o/ 8rana0-o vre+o na,iva re..e++io" Us*or" D" Ra0-i, n" dj" $%'

'B

a-av va,a+ni odnos *o0eo se *rimjenjivati i na dru/e samosta+ne v+adare -oji su *osta+i i+i odrava+i se -ao ta-vi *omo9uai *od ,a2titom 8rana0-o/ i+i .i,ants-o/ cara i+i *a- rims-o/ *a*e od -ada je *orastao nje/ov u/+ed i *o+oaj us+ijed odnosa i,me1u dva s*omenuta cara" a-o su duPovi da+matins-i) 3rvata do- nije jedan od nji) *o0et-om 4 st" *ostao -ra+jem, a onda i -ra+jevi, u to-u I4 do 4I st" .i+i odre1eno vrijeme ve,a+i 8rana0-o/ cara, a ne-o vrijeme rims-o/ *a*e"FB Naj*o/odniji va,a+ni odnos ne samo ,a v+adara da+matins-i) 3rvata ne/o i ,a sve dru/e evro*s-e v+adare -oji su .i+i u ta-vom odnosu .io je sva-a-o *od *a*om, jer ovaj nije ras*o+a/ao ve9om v+astitom vojnom si+om -oja .i .i+a -adra da vodi e-s*an,ionisti0-u *o+iti-u -ao 8rana0-i, -asnije rims-i, car njema0-e narodnosti i+i .i,ants-i carevi, a niti je imao *otre.e da vodi o.ram.ene ratove s o.,irom na to 2to je nje/ov *osjed dosta vremena nije .io u/roen"" <itno je me1utim ,a ta-av va,a+ni odnos .i+o to 2to je v+adar ostao samosta+an u or/ani,iranju v+asti te se ta or/ani,acija v+asti nije smatra+a dije+om tu1e dravne or/ani,acije" F& U*ravo i, to/ ra,+o/a imamo o*ravdani osnov da /ovorimo o *ostojanju v+astite drave a-o or/ani,acija v+asti nije *o0iva+a na /enita+nom sustvu ne/o na -+asnom dru2tvu" 8 D*2#+'( t$*(t%*(1 %, IX ,% XII st <orna je .io duP 8rana0-e Da+macije i Oi.urnije" o su anti0-i na,ivi i, suvremeni) 8rana0-i) vre+a" 7ojam Oi.urnije ne .i .io s*oran u I4 sto+je9u jer ona ,au,ima *odru0je do Istre ( )arsatica ur.s Oi.urnorum5 0ije se /ranicae u/+avnom nisu mijenja+e sto+je9ima, a da +i je na ju/u ,a)vatio 0itav teritorij s-radins-o/ -onventa i+i samo nje/ov sjeverni dio, nije .itno" Naime, nema svr)e ,a odre1ivanje /ranica )rvats-e drave utvrditi -oja je .i+a juna /ranica Oi.urnije jer iona-o se 3rvats-a nastav+ja+a da+je *rema ju/u Da+macije, a+i do-+eV 7ro.+em se naime sastoji u tome 2to nema i,ravni) do-a,a niti da jest niti da nije 8rana0-a Da+macija o.u)va9a+a 0itavo *odru0je anti0-e Da+macije" U suvremenom o*isu ivota 6ar+a Ve+i-o/ tvrdi se da je ovaj v+adao, i,me1u osta+o/, Istrom, Oi.urnijom i Da+macijom osim *rimors-i) /radova -oje je ,.o/ *rijate+jstva i s-+o*+jeno/ u/ovora *re*ustio .i,ants-om caru" FF S o.,irom na to 2to suvremena 8rana0-a vre+a ,naju ra,+i-ovati Oi.urniju od Da+macije, ,na0i da su isto ta-o ,na+a ra,+i-ovati Da+maciju od 7reva+itane" Sto/a .i se mo/+o ,a-+ju0iti da je 8rana0-a Da+macija ,a)va9a+a ,a+e1a da+matins-i) /radova do crte ne/dje /dje je *o0e+a *o-rajina 7reva+itana" Jesu +i )rvats-i v+adari -ao nas+jednici 8rana0-o/ duPa <orne i v+ada+i u I4 sto+je9u 0itavim teritorijem .iv2e 8rana0-e Da+macijeV Ve9 u *rvoj vijesti i, to/ *odru0ja i, F$> /odine , ,a.i+jeenoj u Ivanovoj (+eta0-oj -ronici, na*isanoj dodu2e /otovo dva sto+je9a -asnije, s*ominju se na *odru0ju juno od S*+ita dva *rva-a, tj" 7rince*s (is+av i iudeP Drua- s -ojima te /odine m+eta0-i dud s-+a*a u/ovor o miru" F> (+eta0-i -roni0ar tom *ri+i-om ra,+i-uje S-+aveniju (na 0e+u s (is+avom5 od Neretvans-i) oto-a (na 0e+u s Drua-om5" O0ito da je -roni0ar *od S-+avenijom ra,umijevao 3rvats-u, odnosno -o*no na isto0noj o.a+i Jadrana, a *od Neretvans-im otocima s-u*inu jadrans-i) oto-a *red Neretvom, Nada+je je o0ito *rema tom -roni0aru da je dud s-+a*ao u/ovor o miru s jednim i dru/im *rva-om odvojeno" =-o .ismo ana+i,ira+i vo-a.u+arij to/ -roni0ara (-oji je umro ';;F /odine5, onda .ismo utvrdi+i da on ra.i u o,na0avanju v+adara FFB D" Ra0-i, n" dj" $" $%A" $A&" $B%" FF& O ta-voj .iti va,a+no/ odnosa )rvats-o/ v+adara *rema ita+s-om -ra+ju daje nam *otvrdu i *ismo to/
-ra+ja .i,ants-om caru <a,i+iju F&'" /od u -ojem -ra+j na,iva 3rvate W8ide+es nostriX, )rvats-e -astre Wcastra nostraX" 3rvats-u WSc+avenia nostraX" No, ,a2tita )rvats-o/ v+adara i nje/ovi) *od+oni-a sastoja+a se -on-retno u tome da je ita+s-i -ra+j -ao senior ,atraio od .i,ants-o/ cara da vrati +jude -oje je nje/ov vojs-ovo1a ,aro.io u 3rvats-oj -oriste9i se odsutno29u vojne si+e )rvats-o/ v+adara, jer je ovaj -ao va,a+ ita+s-o/ -ra+ja morao *rite9i u *omo9 svom senioru sa svojom vojs-om u o*sadi /rada <arija u Ita+iji (us*or" V" Ra0-i, n" dj" $B'K$B%5" Dravna or/ani,acija 3rvats-e nije se smatra+a dije+om ita+s-o/ -ra+jevstva" FFF D" Ra0-i, n" dj" $;A" FF> D" Ra0-i, n" dj" $$AK$$B"

'&

na,iv *rince*s >; te i,ra, iudeP" >' 6o+i-o /od je *rema tome jasno da je -roni0ar smatrao *rince*sa (is+ava jedna-o ta-o v+adarem -ao i iudePa Drua-a, i*a- ta-vo *oistovje9ivanje nije neos*orno, jer se -roni0ar -oristio i,ra,ima i, svo/ vremena -oji nisu mora+i imati isti *ojmovni sadraj i %;; /odina ranije" (e1utim jasno je da je dud smatrao *otre.nim da s-+a*a u/ovore o miru s jednim i dru/im *rva-om odvojeno" =-o se to u,me u o.,ir, onda .i *odru0je *rice*sova v+adanja tre.a+o ra,+i-ovati od *odru0ja -ojim je v+adao iudeP, a to .i ,na0i+o da 8rana0-a Da+maacija ve9 F$> /odine nije .i+a jedinstveno *odru0je v+adanja" Da +i je to .i+o ve9 ,a Oadis+ava -oji je *ostao F%' /odine duP Da+matiae atEue Oi.urniae, ne moe se ustanoviti" '> Niru mo/u9nost u dono2enju ta-+ju0-a o teritoriju )rvats-e drave u I4 sto+je9u, *ruaju *odaci 6onstantina 7or8iro/eneta -oji su sa.rani ne2to ranije od oni) u (+eta0-oj -ronici" 7rema 6onstantinu 7or8iro/enetu *+emena 3rvati, Sr.i, Neretvani, ?a)um+jani, re.injani, 6onav+jani i Du-+jani *o0et-om I4 sto+je9a odvoji+asu se od .i,ants-o/ carstva, *osta+a samosta+na i ne,avisna ne o-oravaju9i se ni-ome ta-o da nisu ima+e ar)onte, ne/o svoje u*ane, >% no ve9 u *rvoj *o+ovice I4 sto+je9a *onovno su do2+a *od vr)ovni2tvo .i,ants-o/ cara -oji im je otada (*ri tom ne mis+i na Neretvane5 *ostav+jao ar)onte -oje su sami i,a.ira+i i, svo/ roda" >$ I, ovi) *odata-a se da-+e vidi da u *rvoj *o+ovici I4 sto+je9a na *odru0ju .iv2e 8rana0-e Da+macije u, jadrans-u o.a+u nisu .i+i samosta+ni samo 3rvati i Neretvani ne/o i ?a)um+jani, re.injani i 6onav+jani a na *odru0je 7reva+itane Du-+jani" ?na0ajno je da 6onstantin 7or8iro/enet ne s*ominje Neretvane u dru/oj *o+ovici I4 sto+je9a da su do.i+i svoju ar)ontiju" I, dru/o/ *a- vre+a sa,najemo da su Neretvani FF& /odine do0e-a+i m+eta0-o/ duda .rodov+jem *red (a-ars-om >@ 2to ,na0i da su tada .i+i nase+jeni i na -o*nu, a ne samo na susjednim otocima, No, da +i je time nasta+a ta-va *romjena na junoj /ranici )rvats-e drave, nije sasvim jasno" Da je 3rvats-a se,a+a u *rvoj *o+ovici I4 sto+je9a do Neretve, o0ito je *rema s*omenutom m+eta0-om -roni0aru" =r)eo+o2-i *odaci o na+a,ima 8rana0-e *rovenijencije >A do*u2taju mo/u9nost da se 8rana0-a drava *rostira+a na ju/u sva-a-o do Neretve i *rema tome da .i i v+adanje <orne i nje/ovi) nas+jedni-a mo/+o se,ati do Neretve" No, da +i je to o/+o .iti i u dru/oj *o+ovici I4 sto+je9a, dije+om ra,ja2njava *odata-a *onovno m+eta0-o/ -roni0ara" Naime, on o*isuju9i do/a1aj i, *rve *o+ovice 4 sto+je9a, tj" Onaj u -ojem je ,a)ums-i -ne, (i)aj+o ,aro.io >'% /odine sina m+eta0-o duda, naveo s+ijede9e ,a sinaG Eui dum C)roatorum 8iness rediens transire ve++et """" >B 2to ,na0i da je ,a)ums-i -ne, ,aro.io dudeva sina u*ravo -ada je )tio *rije9i na teritorij 3rvata" aj .i *odata- .io nera,um+jiv -ad *odru0je i,me1u Cetine i Neretve ne .i .i+o *odru0je 3rvata" Istina je da su Neretvani o-o >'& /odine .i+i *od v+a29u ar)onta Sr.ije, >& no i, to/a ne *roi,+a,i da se nji)ova ,em+ja nije *rije mo/+a smatrati dije+om )rvats-o/ teritorija" Do-+e je se,a+a /ranica )rvats-e drave u I4 sto+je9u *rema unutra2njosti ne moe se utvrditi na osnovi *ovijesni) vre+a" =-o na,iv 2to su /a da+a 8rana0-a vre+a 8rana0-oj *o-rajini -ojom je u*rav+jao duP <orna tre.a da *redstav+ja restituciju *rava 8rana0-om v+adaru -oja mu *ri*adaju *o nje/ovu mi2+jenju -ao nas+jedni-u ,a*adnorims-o/ cara, onda .i )rvats-i dravni >>;
Ivan Ra-on na,iva Doma/oja FBA /odine W*rinci*es Sc+avorumX, a F&B /odine WduP Sc+avorumX" Us*or" D" Ra0-i, n" dj" $B@, $BB" >>' Ivan Ra-on nime na,iva )rvats-o/ v+adara >>& /odine WjudeP CroatorumX Us*or" D" Ra0-i, n" dj" @%@" >>% VI? II '@, 'A" >>$ VI? II 'B, '&" >>@ D" Ra0-i, n" dj" $&@K$&A" >>A N" ( I + e t I 9 , Na-it I oruje I4 " 4II vije-a u ne-ro*o+ama <osne I 3erce/ovine" C+asni?( 4VIII '>B$, 'A&K'B;" >>B D" Ra0-i, n" dj" $FF" >>& VI? II A@"

'F

teritorij -ao s+jedni- teritorija .iv2e 8rana0-e *o-rajine morao ,au,eti *rostor do Donje 7anonije i anti0-e Istre" =-o .ismo u,e+i u o.,ir *odata- S*isa o narodima u -ojem se s*ominje rat i,me1u (i)aj+a <orisa, ar)onta <u/ars-e sredinom I4 sto+je9a i 3rvata, >F onda .ismo mo/+i ,a-+ju0iti da je )rvats-a drava ,aista mo/+a /rani0iti s 7anons-om 3rvats-om, jer je ova .i+a do.rim dije+om *od ar)ontom <u/ars-e *a je sto/a vjerojatno da je Da+matins-a 3rvats-a u jednom dije+u /rani0i+a s nje/ovim *odru0jem v+adanja" >> Ova-av +o/i0ni ,a-+ju0adade se i,vesti i i, *odata-a u *a*inu *ismu i, F&> /odine, -ojim *a*a mo+i )rvats-o/ v+adara da osi/ura *rije+a, *a*ins-i) *os+ani-a u <u/ars-u, naravno *re-o )rvats-o/ teritorija" ';; (e1utim, do-+e je se,a+a %; drava *rema isto-u, tee je utvrditi" Drana0-a vre+a i, I4 sto+je9a ,naju da ve+i- dio anti0-e Da+macije nastavaju Sora.i (Sr.i5 -oji ive *od v+astitim duPovima" ?a vrijeme Ojudevita 7osavs-o/ do2ao je *od nje/ovu v+ast samo jedan od ti) duPova" U 4 sto+je9u i,/+eda da su se do/odi+e samo dvije vane teritorija+ne *romjene" Sjeverna /ranica se dje+omi0no *oma-nu+a do Drave o.u)vativ2i dio *anons-i) 3rvata, a juna /ranica se *remjesti+a u dru/oj *o+ovici 4 sto+je9a s Neretve na Cetinu" U S*isu o narodima *ri+i-om na.rajanja u*anija u 3rvats-oj ne s*ominje se nijedna or/ani,acijs-a jedinica na *odru0ju *anons-i) 3rvata" o me1utim ne do-a,uje da tada2nja 3rvats-a nije o.u)va9a+a i te 3rvate" ';' U istom S*isu ta-o1er se ne navodi ni-a-va or/ani,acija na *odru0ju -oje se *rostire sjeverno od .anove Cac-e, tj" ?a *odru0je dana2nje/ 3rvats-o/ *rimorja, isto0ne Istre i *+anins-o/ ,a+e1a o-o /ornje 6u*e, ia-o se u istom S*isu tvrdi da 3rvats-a do*ire do /rada Oa.ina u Istri, a u *+anins-om dije+u da *re+a,i u istars-u *o-rajinu" ';% Isto ta-o u S*isu se ne navodi ni-a-va or/ani,acija ,a teritorij isto0no od 7sets-e u*anije i,me1u Une i Sane, tj" ?a teritorij *re-o Sane .ar do donje <osne, ia-o je o0ito da se 3rvats-a *rostira+a na tom *odru0ju sude9i *rema o*isu S*isa o /ranicama tada2nje Sr.ije" ';$ I, dru/o/ *a- vre+a sa,najemo da suvremeni- -rajem dru/e *o+ovice 4 sto+je9a *rva-a Neretvana ne na,iva dodu2e -ra+jem -ao )rvats-o/ *rva-a, a+i i*a- *rince*som, ';@ , a tada je taj i,ra, o,na0avao ,aista v+adara" I, to/ se moe ,a-+ju0iti da je novo *odru0je Neretvana na -o*nu (ne samo us-i *ojas u, more od Cetine do Neretve ne/o i du.o-o ,a+e1e to/ *ojasa5 -oje ,a.i+jeeno u s*omenutom S*isu, ';A osta+o i,van teritorija 3rvats-e" Od oto-a u susjednoj re/iji sada se s*ominje *od )rvats-im v+adarem samo Vis" ';B U 4I sto+je9u /ranice su se *onovno *romijeni+e" Juna /ranica je vra9ena *o0et-om dru/e *o+ovice 4I sto+je9a na Neretvu, a da+matins-i /radovi, -oji su do tada 0ini+i .i,ants-u temu, u2+i su de8initivno u s-+o* teritorija -ra+jevstva 3rvats-e i Da+macije" 3i*ote,a da je *odru0je Neretvana, -oje s*ominje S*is o narodim i,me1u Cetine i Neretve, osta+osamosta+no s v+astitom dravnom or/ani,acijom -ro, 0itavo 4I sto+je9e ';& samo je dje+omi0no to0na"

>>F >>> '';; '';'

VI? II @@" VI? II @@ .i+j" '%&L D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata U, '>%A, $$A" D" Ra0-i, n" dj" &L D" Ni2i9, n" dj" @B%" D" Ni2i9, 7riru0ni- UU"" $>AL Isti, 7ovijest 3rvata UUU BA@L ( < a r a d a, Dinasti0-o *itanje u 3rvats-oj 4I sto+je9a, V1$s'(. 9# #*4$%0%:(17 I 4(st%*(17 ,#06#t('s.7 , I ( '>%F T '>%>5, 'A& T '&@L J" <Z s e n d o r 8 e r, Isto0na /ranica omis+avove, 6re2imirove I ?vonimirove 3vats-e u savs-odravs-om interamniju, RAD JAZU %FB, 'BB T '&;" '';% VI? II $A" '';$ VI? II $@K$A" '';@ D" Ra0-i, n" dj" @%&" '';A VI? II $@K$A" '';B D" Ra0-i, n" dj" @%@" '';& N" 6+ai9, 7ovijest 3rvata UU, @&@"

'>

Ia-o nemamo *odata-a o Neretvanima od *o0et-a do sredine 4I sto+je9a, nemamo ra,+o/a tvrditi da je to *odru0je i,/u.i+o svoju samosta+nost, to vi2e 2to nam se sa0uvao *odatai, sredine 4I sto+je9a i, -oje/ vidimo da je jedan strani notar na,vao suca (orjana 0a- -ra+jem, ia-o se sam taj neretvans-i sudac nije ta-o *ot*isao -ao svjedoj jedne donacije" ';F No, u dru/oj *o+ovici 4I sto+je9a ras*o+aemo s ne-o+i-o %' *odata-a i, -oji) vidimo da je sudac (orjana odnosno morsti- .io 0esto u *ratnji v+adara 3rvats-e i Da+macije te da mu je taj v+adar ,nao *ovjeriti odre1eni ,adata-" ';> I, ovo/ moemo ,a-+ju0iti da se neretvan-o *odru0je u dru/oj *o+ovici 4I sto+je9a smatra+o teritorijem -oji je s*adao *od ne*osrednu v+ast )rvats-oKda+matins-o/ v+adara te *rema tome da se juna /ranica vrati+a na Neretvu" 7ostav+ja se *itanje -ada je neretvans-o *odru0je do2+o u sastav )rvats-oK da+matins-o/ dravno/ teritorijaV erminus *ost Euem non je ';A; /odine, -ada se s*ominje iudeP (arianorum -o/a notar na,iva -ra+jem" ''; erminus *ost Euem non je ';&F /odine -ada se neretvans-i sudac *ojav+juje u *ratnji )rvats-oKda+matins-o/ v+adara -ao morsti-, tj" 6ao u*an mors-e u*anije" ''' I,/+eda da .i se taj vrmens-i ras*on od ';A;" do ';&F /odine mo/ao smanjiti na ';B>" do ';&@ /odinu" Naime, ';B> /odine )rvats-i v+adar tvrdi da je nje/ovo -ra+jevstvo *ro2ireno na -o*nu i moru, ''% *a si se -ra+jeva i,re-a mo/+a odnositi i na neretvans-o *odru0je, a ';&@ /odine jav+ja se *rvi *ut u vre+ima i,ra, morsti-" ''$ I, ovo/ se moe ,a-+ju0iti da je neretvans-o *odru0je do2+o u sastav )rvats-o/ dravno/ *odru0ja ne/dje -rajem B;Kti) i+i *o0et-om &;Ki) /odina 4I sto+je9a" Da+matins-i /radovi, tj" Osor, 6r-, Ra., ?adar, ro/ir, S*+it i Du.rovni- -oje s*ominje anonimni sastav+ja0 $;" *o/+av+ja S*isa o narodima -oji su mora+i *+a9ati s+avens-im ar)ontima dana- od vremena .i,ants-o/ cara <a,i+ija I *a da+je, ima+i su u stvari samosta+ni ra,vita*od ra,nim vr)ovni2tvima" ''@ Sa stanovi2ta .i,ants-o/ cara oni su *ravno .i+i uvije- sastavni dio '';F J" Sti*i2i9 I (" Nam2a+ovi9, n" dj" &F" ?tre.a *odvu9i da se te-st ove is*rave na+a,i u -artu+aru
na*isanom u 4III sto+je9u I da taj te-st nije /ramati0-i -ore-tan a niti sadrajno uvjer+jiv" Da -ra+j *utuje ,ajedno sa u*anima, satni-om I (orjanima do isto0ne o.a+e Ita+ije, tj" Do oto0i9a remita da .i .io advocator jednom redovni-u I svjedo- donaciji to/ redovni-a -oja se sastoja+a od jedne cr-vice na oto-u <i2evu u -orist .enedi-tins-o/ samostana u remitima ,a sredinu 4I sto+je9a /otovo je sasvim neuvjer+jiv do/a1aj" 7ojam -ra+ja u 4I sto+je9u nema ni2ta ,ajedni0-o s *ojmom WrePaX u VIII *a I u I4 sto+je9u" Vjerojatno je da je <eri/oj .io samo jedan o u*ana" Naime to .i se mo/+o ,a-+ju0iti 0a- na osnovi sti+i,acije same is*rave, jer se u njoj isti0e WreP marianorum et cum a+iis iu**anisX, tj" Najstariji u*an -ome *ri*ada *ravo su1enja" Sto/ je vjerojatno notar na,vao to/ u*ana WrePoromX na/+asiv2i ta-o nje/ov i,u,etan *o+oaj" '';> D" Ra0-i, n" dj" ''$, ''&, '@&" Istina, mo/ao .i se staviti *ri/ovor ,.o/ 8orma+ne neautenti0nosti, a+i ne moe se ,anije-ati ,a sada mo/u9nost e-s*+oatacije" Osim to/a, a-o su to 8a+si8i-ati, -a-o to da jedan te isti deta+j donose tri ra,na 8a+si8i-atora, deta+j ,a -oji nije ,ainteresFran nijedan od ti) 8a+si8i-atora" Is*rave su u0injene u -orist triju ra,ni) interesenata (u S*+itu I ?adru5" Sudno .i .i+o da su se s+oi+a sva tri 8a+si8i-atora da tre.a morsticusa staviti u *ratnju )rvats-o/ -ra+ja a .i+o im je jasno da je neretvans-a o.+ast .i+a oduvije- smosta+an I ne,avisan teritorij -oji nije *ri*adao *od vr)ovni2tvo )rvats-o/ -ra+ja" Da je *odata- o morsticusu u tim is*ravama to0an, *otvr1uje 0injenica da se morsticus s*ominje u *ratnji )rvats-o/ -ra+ja I u Su*etars-om -artu+aru u 0iju autenti0nost do danas nit-o nije *osumnjao" Us*or" D" Ra0-i, n" dj" '$%" '''; J" Sti*i2i9 I (" Nam2a+ovi9, n" dj" &F" '''' V" Nova-, n" dj" %%@L D" Ra0-i, n" dj" ''&" '''% D" Ra0-i , n" dj" &$L Us*or" J" Sti*i2i9" Di*+omati0-a ana+i,a 6re2imirove darovnice o (aonu i, ';B> /odine" 7omors-i ,.orni-, ?adar & ('>B>5, F'$KF%B" '''$ D" Ra0-i, n" dj" >F" '''@ O .i,ants-om vr)ovni2tvu nad da+matins-im /radovima vidi J" Der+u/a, Vi,antins-a u*rava u Da+maciji, S=N" 7ose.na i,danja CC4CI, Vi,anto+o2-i institut, B, <eo/rad '>A&, I tamo o,na0enu +iteraturu, str" I4K4IIL o vr)ovni2tvu )rvats-o/ v+adara nad tim /radovima vidi V" Doreti9, Da+macija *rema 3rvats-oj do '';& /odine" 7omors-i ,.orni-, ?adar, &, ( '>B'5 I tamo o,na0enu osnovnu +iteraturu, &AF .i+j" '"

%;

.i,ants-o/ carstva *a su ta-o .i+i u-+ju0eni -ao .i,ants-a tema u ra,ne s+u.ene *o*ise i+i titu+e" ''A Da-ti0-i oni su dos-ora, ve9 *o0et-om 4 sto+je9a, u2+i u uu ve,u sa svojim ,a+e1em ,a)va+juju9i tome 2to je 3rvats-a tada *osta+a ,na0ajno u*ori2te .i,ants-e *rotuma1ars-e *o+iti-e" 6once*cije na s*+its-im sa.orima +i, *o0et-a 4 sto+je9a *od *o-rovite+jstvom *a*e o .is-u*s-oj v+asti, o jedinstvenoj metro*o+itans-oj 8un-ciji i jedinstvu cr-vene or/ani,acije na *odru0ju ti) /radova i nji)ovo/ ,a+e1a ''B do-a,uju da ni .i,ants-i car ni rims-i *a*a nisu tada ima+i ni2ta *rotiv da mo9ni -ra+j omis+av dri *od svojim 8a-ti0nim vr)ovni2tvom cije+o *odru0je od Drave do mora u-+ju0iv2i i cars-e /radove" ''& 7rema omi =r)i1a-onu ta je ve,a .i+a na .i,ants-om dvoru *ri)va9ena de8initivno ,a -ra+ja Dris+ava ''F -ada je u *os+jednjoj 0etvrtini 4 st" 3rvats-a *onovno do2+a do vano/ *o+oaja i ,na0enja na <a+-ans-om *o+uoto-u" (e1utim, -o+i-o je vrijedi+a ta eventua+na od+u-a .i,ants-o/ dvora *o-a,uju %% 0injenice i, *rve *o+ovice 4I st" -ada ti /radovi *rije sve/a ne 0ine vi2e cje+inu jer se od te teme odvajaju juni /radovi 8ormiranjem nove teme sa sjedi2tem u Du.rovni-u,''> a na sjeveru *rije+a,om /radova Osora, 6r-a i Ra.a ma-ar *rivremeno *od 0vr29u v+ast m+eta0-o/ duda" 3rvats-im v+adarima do+a,e u trajni *osjed cars-i /radovi te- u dru/oj *o+ovici 4I st", '%;*a otada ostaju tu tije-om sto+je9a -ao neos*orno *ravo nosioca nas+ova -ra+ja 3rvats-e i Da+macije ta-o da /a moe i otu1iti (*rodati, o*oru0no ras*o+a/ati5" ?anim+jivo je da su svi ti *odaci *remda se na+a,e u ra,nim -artu+arima i is*ravama, 0esto ne samo 8orma+nim ne/o i materija+nim 8a+si8i-atima, i*a- se u svima njima )rvats-i -ra+j na,iva *os+ije ';B;Kti) /odina i rePom Da+matiae odnosno Da+matinorum"'%' Na -raju tre.a *odvu9i da se /ranica )rvats-e drave u to-u 4I sto+je9a i,mijeni+a jedino jo2 na sjeveru" Ve9 u *rvoj *o+ovici 4I sto+je9a v+adar (a1ara ot-inuo je ne-e *redje+e juno od Drave, a+i i) tada nije *ri*ojio svojoj dravi" ada se u tim -rajevima 8ormira+a .anovina (.anatus i+i ducatus Sc+avoniae odnosno Sc+avonia5 -oja je *utem dinastije osta+a u ve,i s osta+im dravnim teritorijem 3rvats-e" '%% 7ot-raj 4I sto+je9a *os+ije smrti -ra+ja ?vonimira v+adar (a1ara, uvjeren da ima +e/itimno nas+jedno *ravo na )rvats-oKda+matins-o *rijesto+je, *o-u2ao je u9i u *osjed svo/ 8euda+no/ *rava, a+i i,/+eda da se s tim nije su/+asi+a ve9ina v+adaju9e/ s+oja u 3rvats-oj *a je ta-o *ostao )rvats-im -ra+jem samo na *odru0ju sjevero,a*adno/ dije+a teritorija )rvats-e drave od Drave do Cvo,da" Na tom je *odru0ju *o0eo odma) vr2iti *rava )rvats-o/ v+adara *a je ta-o osnovao i or/ani,irao ,a/re.a0-u .is-u*iju" 6ada je *o0et-om 4II sto+je9a us*io do.iti *ri,nanje svoji) +e/itimni) *rava na osta+om dije+u )rvats-e drave, sjedinio je o.a *odru0ja -ao 2to je to .i+o ,a vrijeme -ra+ja ?vonimira"'%$ '''A
a-o je da+matins-a tema s*omenuta F>> /odine u Di+otejevu 6+itero+o/iju, u *+atnom s*is-u strate/a i, vremena >;FK>'% /odine I u a-ti-onu <ene2evi9a (>%'K>$@5" 6od 6onstantina 7or8iro/eneta ona se ta-o1er s*ominje, a+i tu se i,ra, tema -oristi I ,a Istru, ia-o to ona nije .i+a i+i ,a Da+maciju -ada to ona nije .i+a" O tome vidi J" Der+u/a, n" dj" &>KF'" Strate/ se *os+jednji *ut s*ominje na-on *re-ida od sto /odina u titu+i ,adars-o/ *riora ';B; /odine (D" Ra0-i, n" dj" A>5" '''B D" Ra0-i, n" dj" 'F&K'>&" '''& V" Doreti9, n" dj" &B%K&B@" '''F D" Ra0-i, )omas =rc)idiaconus 3istoria sa+onitana, (S3S( vo+" 44VI SS vo+" III, ?a/ra.iae 'F>@, $F '''> Vidi o tome J" Der+u/a, n" dj" ''F ''%; I, ove 0injenice ne *roi,+a,i da se )rvats-i v+adari nisui *rije na,iva+i )rvats-oKda+matins-im -ra+jevima" 7o vijrsti ome =r)i1a-ona oni su taj nas+ov ima+i ve9 od vremena -ra+ja Dris+ava, no nije sa0uvana ni jedna v+adareva is*rava i, vremena od Dris+ava do 6re2imira IV *a tu vijest ne moemo *otvrditi" (e1utim, *rema sa0uvanim vre+ima od B;Ki) /odina da+je )rvats-i v+adari nisu .i+i samo nas+ovni v+adari Da+macije ne/o i 8a-ti0ni" ''%' D" Ra0-i, n" dj" A', AB, B%, BA, BB, B&, &%, &@, &F, F;, F&, >;, >%L " Smi0i-+as, CodeP di*+omaticus re/ni Croatiae, Da+matiae et S+avoniae, II, >, ';, 'A, '>, %%, itd" ''%% (" <arada, n" dj" 'BBK'&;"

%'

Isto0noistars-i teritorij i,/u.i+a +je )rvats-a drava u dru/oj *o+ovici 4I sto+je9a (';B;K i) /odina5"'%@ ; D*7-t+$'# st*7.t7*# %, IX ,% XII st 7rije ne/o *rije1emo na ana+i,u dru2tvene stru-ture na *odru0ju )rvats-e drave, neo*)odno je da damo -rata- uvid u e-onoms-e uvjete na tom teritoriju u,imaju9i u o.,ir -on8i/uraciju t+a, i dru/e 0iniioce -oji una*re1uju i+i us*oravaju *roces o.jedinjavanja e-onoms-i) i *o+iti0-i) interesa dru2tveni) s+ojeva" =-o s to/ stanovi2ta ra,motrimo samo teritorij juno od Cvo,da jer ,a onaj sjeverno od Cvo,da to nema svr)e s o.,irom na to 2to o or/ani,aciji 7anons-e 3rvats-e u s-+o*u )rvats-e drave ne ,namo ni2ta ne samo u *o/+edu v+asti ne/o ni u *o/+edu dru2tvenoKe-onoms-i) odnosa, onda moramo na tom *reosta+om teritoriju )rvats-e drave ra,+i-ovati s+ijede9e re/ijeG isto0noistaars-u, -varners-u, +i0-u ,ava+u, 6ordun, sjevernoda+matins-u, srednjoda+matins-u, junoK %$ da+matins-u, da+matins-i) oto-a, -ra2-i) *o+ja (C+amo0, Oivno i Duvno5, i re/ija 2uma i,me1u Crme0a i 7+ive" <rdovito *rimorje isto0ne Istre i -ontinents-i *+anins-i ni, (Snjeni-, Risnja-5 0ine sjevero,a*adno /rani0no *odru0je )rvats-e drave -ara-teristi0no *o vr+o ma+im o.radivim *ovr2inama s ve+i-im *ovr2inama 2uma" U samoj -varners-oj re/iji /+avne o.radive *ovr2ine o/rani0ene su na 6astav2tinu i Vinodo+" S o.,irom na *omanj-anje +ivada sitno sto0arstvo mora+o je imati .itno ,na0enje" U ne*osrednom ,a+e1u /usti 2ums-i *ojas Cors-o/ -otara do.io je *rivrednu vanost te- -ada su urci do2+i u .+i,inu Senja *a je -aravans-i *romet .io *re.a0en u Corsi -otar s i,+a,om na more u <a-ru i Rijeci" Du/i *+anins-i masiv u, more, Ve+e.it, ,.o/ -ra2-e *rirode i ma+e 2irine *ruao je ne,natne mo/u9nosti ,a ra,vita- *+anins-o/ sto0ars-o/ /os*odarstva" (e1utim Ve+e.it s *rimors-e strane, a /ors-i +anac Ve+i-e i (a+e 6a*e+e te 7+je2ivice s -o*nene strane o-ruuju Oi0-u ,ava+u u -ojoj se *roteu i,o+irane ,aravni Cac-o/ Oi0-o/ i 6r.avs-o/ *o+ja" U+o/a Ud.ine i dru/i )istorijs-i tra/ovi ( *ose.no umjesto manji) u*anija ve+-i .ans-i teritorij ve9 u 4 sto+je9u5 do-a,uju da su 6r.avs-o i Oi0-o *o+je .i+i *rivredno i *o+iti0-i ,na0ajan *rostor" Svojim 2iro-im *a2njacima *o/odova+a su sto0arstvu" 7re-o Une .i+o je u susjedstvu 7etrova0-o *o+je *a su se u*ravo tim *rostorom -reta+i sto0ari *rema sjevernoda+matins-oj ravnici -oja je ta-o *redstav+ja+a sto0ars-i most a ujedno i ve,u 7anons-e i Da+matins-e 3rvats-e" 6ro, taj -oridor vr2i+e su se *rije turs-e v+a2-e mi/racije i *rodori ura-a (6r.avs-a .it-a5" Oi0-o *o+je s *rostranim svojim +ivadama omo/u9ava+o je u,/oj -ru*ne sto-e, a *o+ja s dosta v+a/e *o/odova+a su o.radi ,em+je" Na ovaj -raj se -asnije os+anja+a i or/ani,acija Vojne -rajine" Ovaj *ojas je i *rometno .io naj*ristu*a0niji te .io cestama *ove,an ,a +u0-e centre u *odve+e.its-om *rimorju" Cac-o *o+je je ,ase.an -raj -oji je sa susjednim *rimorjem odnosno sa Senjom .io *ove,an .o+je ne/o+i sa susjednom Oi-om" o je ta-o1er vaan *ro+a,ni -raj i,me1u senjs-e +u-e i stari) sto0ars-i) -rajeva ju/oisto0ne Oi-e i dana2nje sjevero,a*adne <osne" I taj je -raj Vojna -rajina *ose.no vrednova+a" 6ao 2to je u Oici 8ormira+a centar Cos*i9 ta-o je u Cac-om *o+ju osnova+a centar Oto0ac" Od *ose.no/ je ,na0enja .io -rajnji sjevero,a*adni dio .rinjs-i -raj /dje je *+anins-a .arijera najua i nis-a, *a je tu vr+o rano .i+a us*ostav+jena ve,a i,me1u Senja i ,a+e1a" Na ,na0enje to/ *rostora u*u9uju *av+ins-i samostan na Ra,va+ama i stari /radovi (odru2 i <rinj" Sa sjeverne strane Ve+i-e i (a+e 6a*e+e o-o srednje 6u*e, Do.re, (renice i 6orane nastav+ja se ravnja0-oK/ors-i *ojas 6ordun -oji je .io ta-o1er *o/odan ,a sto0arstvo (ovce5, a+i s re+ativno ma+o o.radive ,em+je" No, .udu9i da je ,.o/ svoji) nis-i) /ors-i) seda+a +a-o *ro)odan, .io je s Oi0-im, Cac-im i 6r.avs-im *o+jem te sjevernom Da+macijom od davni) vremena veoma do.ro me1uso.no ''%$ D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata U", B;%KB%;" O to0nijoj u.i-aciji Cvo,da vidi S" =nto+ja-, W7etar Co,X
i+i W7atur Co,diaX, ?adar '>&', &K%>" ''%@ Oj" 3 a u * t m a n n , Er+[uterun/en ,um 3istoisc)en =t+ad der Zsterreic)isc)en =+*en+[nder, I" @" '>%>, $F;K$F&"

%%

*ove,an" Vjerojatno je to .io onaj *rostor na -ojem se odi/rao -rajem 4I sto+je9a i su-o. i,me1u vojs-i )rvats-o/ i u/ars-o/ v+adara" 6ordun je najvjerojatnije .io /rani0no *odru0je *rema *eri*anons-om *rostoru T 7anons-oj 3rvats-oj" Sjevernoda+matins-i *ojas -oji se nastav+ja na Ve+e.it i 7+je2ivicu sa ,a*adne strane Dinare do*ire do mora Ravnim 6otarima od -oji) samo sjevero,a*adni dio ima *+odnije -rajeve, do- u osta+ima- *reteu ve+i-e *ovr2ine ne*+odno/ t+a, a najve9im dije+om *a2njaci ma+e vrijednosti" 7+odno *odru0je *rotee se do+inom ?rmanje i u, more (o-o+ica Nina, ?adra, <io/rads-i o.a+ni *ojas, Vrans-i teritorij, s-radins-oK2i.ens-a o-o+ica5 /dje je ratarstvo .i+o uvije- najna*rednije" U unutra2njosti je ve9e a/rarne mo/u9nosti dava+o samo 7etrovo *o+je, 6nins-o *o+je i 6osovo *o+je" Sto0arstvo je ,na0ajna /os*odars-a /rana ,a 0itavo sjevernoda+matins-o *odru0je, a+i ono u ,a+e1u mora+o je ,natno ,aostati jer nema dosta *a2nja-a %@ ,a +jetnu is*a2u" <a2 i, tro-uta NinKNi.eni-K 6nin -oji o.u)va9a i 0ini taj sjevernoda+matins-i *ojas *otje0e ve+i- .roj )istorijs-i) vre+a -oja /ovore o ,em+ji2nov+asni0-im odnosima u 7osedarju, Ninu, 6arinu, <rdima, Viso0anima, Di-+u, ?adru, Suovarima, 6o*ranju, 6o-i9anima, 6amenjanima, Ra2tanima, inju, Ro/ovi, o-inji, Sidra/i, <io/radu, Vrani, Ostrovici, <ri.iru, 6ninu, S-radinu i dr" aj teritorij odi/rao je vanu u+o/u u 8ormiranju ni,a novi) )rvats-i) /radova (Nin, <io/rad, S-radin, Ni.eni-, 6arin, 6nin5, a+i i u *omors-oj tr/ovini Nina, ?adra, <io/rada, Ni.eni-a, -ao i,vo,ni) +u-a svo/ ,a+e1a *ored senjs-e +u-e +i dru/i) *odve+e.its-i) +u-a -oje su ta-o1er s+ui+e svom ,a+e1u Oici, 6r.avi i Cac-oj" Ove su +u-e .i+e veoma vane i ,a da+jnje svoje ,a+e1e T ono *re-o Une, a u *omors-oj tr/ovini .i+e su od oso.ito/ ,na0enja, jer o njoj *ose.no /ovori 6onstantin 7or8iro/enet -ada tvrdi da 3rvati svojim .rodovima sa/unama i -ondurama nisu *o+a,i+i u rat ne/o su tr/ova+i o.i+a,e9i +u-e od /rada do /rada, J7a/aniju i ,a+iv Da+macije sve do Venecije '%A , 6nin je *o svom smje2taju morao .iti vano ras-r29e *utova i tri2te sto-om" Do-umenti /ovore da se 6nin smatrao /radom, sjedi2tem v+adara, u*ana i .is-u*a" '%B Srednjoda+matins-a re/ija sastav+jena je od *rimors-o/ *ojasa i ?a/ore, a+i ta-o da su o.a *ojasa i,ra,ito me1uso.no odije+jena viso-im *+anins-im masivima" Naj2iri dio *+odno/ *odru0ja *rimors-o/ *ojasa *rostire se i,me1u ro/ira i S*+ita" U ?a/ori se *ojav+juju samo us-e ,one *+odne ,em+je, a+i /+avno e-onoms-o ,na0enje imaju *o+ja u, /ornju Cetine (*ose.no Sinjs-o *o+je5 i Imots-o *o+je" 7o+jo*rivredom se moe o.u)vatiti vi2e od -*o+ovice *rodu-tivni) *ovr2in, a+i od to/a ot*ada o-o B;\ na s+a.e -ra2-e *a2nja-e" Sto0arstvo je u srednjoda+matins-oj re/iji manje vano ne/o u sjevernoda+matins-oj re/iji" 7odru0je o-o S*+ita ste-+o je ve+i-u vanost ve9 u anti0-o do.a, jer ima +a-e ve,e sa ?a/orom, *re-o 6+isa cestovnu ve,u 0a- s 7anonijom, a *re-o *o+ji0-i) udo+ina s dana2njom =.osnom, a na moru je naj*ristu*a0niji dio -o*nene o.a+e +u toj re/iji" ?.o/ ovi) *rednosti ra,vi+a se Sa+ona +u sredi2te 0itave .i,ants-e Da+macije, *os+ije <ia9i i 6+is u sjedi2ta )rvats-o/ v+adara" Junoda+matins-i *ojas -oji je nastava- srednjoda+matins-e re/ije imao samo jednu -ara-teristi-u T veoma u,a- i is*re-idan *+odni o.a+ni *ojas" Osnovna -ara-teristi-a da+matins-i) oto-a (Osor, 6r-, Ra. i dr"5 jest *rosje0no ma+en *ostota- o.radive ,em+je, a tamo /dje se *ojav+juje stvaraju se naseo.ine ta-o da su im a/rarne mo/u9nosti ma+ene" Sto0arstvo, a jo2 vi2e i ri.arstvo i tr/ovina .i+e su /+avne oto0-e *rivredne /rane" Du.o-o ,a+e1e srednjoda+matins-o/ *ojasa s isto0ne strane Dinare, -oje je ta-o1er s*ada+o u teritorij )rvats-e drave, *odru0je je -ra2-i) *o+jaG C+amo0-o/, Oivanjs-o/ i Duvanjs-o/ *o+ja, me1uso.no u/+avnom odvojeni) *+anins-im masivima, a s*ojeni) jedino cestama -oje se moraju *enjati da .i *re2+e te masive" u je ratarstvo s*oredno ,animanje, a sto0arstvo, -ojem *o/oduju .rojne +ivade i *a2njaci, osnovno" Da+je u unutra2njosti do Crme0K *+anine i rije-e 7+ive steru se /uste 2ume a samo u, rije-e Vr.as i 7+ivu *rostiru us-i *ojasi *+odne ,em+je" Sto0arstvo je /+avna /rana ,animanja, jedino je ono mo/+o done-+e -osi/urati ''%A VI? II @$" ''%B D" Ra0-i, Documenta U, ''F, '@A, @;;, @F'" %$

e/,istencijs-i minimum s -o.,irom na to 2to u ranom srednjem vije-u 2ume u ta-voj uda+jenosti od mora nisu mo/+e *ostati i,vor *rivre1ivanja"'%& %A Utvrditi ra,voj -+asno/ dru2tva na teritoriju )rvats-e drave do 4II sto+je9a *ro.+em je -oji se do sada ra,+i0ito rje2avao" '%F S*omenuta s+i-a e-onoms-i) uvjeta *o-a,a+a je da su *ostoja+i ra,+i0iti e-onoms-i uvjeti u ra,nim re/ijama )rvats-e drae *a *rema tome da je i sastav i 8orma dru2tvene stru-ture mora+a .iti istodoa.no ra,+i0ita", =-o e+imo ana+i,irati dru2tvo u *ojedinoj re/iji od I4 do 4II sto+je9a, onda moramo ,a-+ju0iti da s+i-a to/ dru2tva nije mo/+a .iji jedinstvena i ista u cije+om tom ra,do.+ju, jer su ra,ni 0inioci utjeca+i da dru2tvo .ude u sta+nom ra,voju" S o.,irom na to 2to se teritorij )rvats-e drave mijenjao u ra,do.+ju od I4 do 4II sto+je9a, i to u/+avnom *ro2irivao, o0ito je da dru2tvo na *ri-+ju0enim teritorijima ne mora imati istu s+i-u -ao i mati0ni teritorij, *a *rema tome ni u tim s+u0ajevima ne moemo uo*9avati odnose jedno/ *odru0ja u odre1enom ra,do.+ju na sva *odru0ja i ne-o+i-o ra,do.+ja" 7ovijesna vre+a -oja .i nam mora+a *ruiti e+emente i /ra1u ,a snimanje odre1eno/ stu*nja ra,voja dru2tva u odre1eno vrijeme i na odre1enom *odru0ju veoma su de8icitarna" Ve9 je O+e/ (andi9 '>A% /odine utvrdio da su *odaci sa0uvani samo ,a ?adar i o-o+icu, S*+it i o-o+icu, /rad ro/ir, <io/rad i o-o+icu, oto- Ra., oto- Cres, /rad 6r- i oto- Susa-" '%> =-o ovoj 0injenici nadodamo da nije jo2 ni danas utvr1ena vjerodostojnost +mno/i) *odata-a s*omenuti) sa0uvani) *ovijesni) vre+a, onda moemo s)vatiti ra,+o/e ,.o/ -oji) *ostoje ra,ne rje2enja *ro.+ema ra,voja dru2tvene stru-ture u )rvats-oj dravi od I4 do 4II sto+je9a, to vi2e 2to u ocjenjivanju *odata-a i/ra *resudnu u+o/u ideo+o2-i stav autora )i*ote,e" Istina je da je nuno *rimijeniti o*9e ,a-one dru2tveno/ ra,voja a-o manj-aju *odaci ,a odre1eni teritorij i+i odre1eno ra,do.+je" =+i ta s+o.oda *rimjene nosi o*asnost od s)emati,iranja naro0ito a-o se moraju *o*uniti dui *eriodi ($;;K@;; /odina5 i *reteni dio dravno/ teritorija-oji je sastav+jen od ni,a e-onoms-oKdru2tveni) re/ija" Sini se da je u ta-vu s+u0aju uvjer+jiva jedino ona te,a -oja na/+a2ava svoju )i*oteti0nost, ia-o je uteme+jena na o*9im ,a-onima dru2tveno/ ra,voja, naro0ito a-o se ,asniva na eventua+nim re+i-tima -asnije/ dru2tveno/ +ure1enja -oji su sa0uvani u -asnijim vremenima, jer ovi 0esto ,avode svojom vanjs-om 8ormom i i,ra,om, a ,avaravaju svojim *ojmovnim sadrajem" Osnovna je *ostav-a ,a *o0eta- I4 sto+je9a da je 8rana0-i v+adar u0inio sve *ot0injene Jnationes tri.utarnim, 2to ,na0i da su te Jnacije mora+e do.iti odre1enu or/ani,aciju i -riterije *+a9anja tri.uta" Nema *odata-a ni o or/ani,aciji ni o -riterijima, a+i ima jedna vijest i, 'F;$ /odine -oja ocrtava na0in na -oji su se Jnationes *ot0injava+e 8rana0-om v+adaru a u *rimjenjivanju to/ na0ina ,a*aamo one -oji su *redstav+ja+i Jnationes i *rema tome a.i+i o.+a2teni da *reu,mu o.ve,u *+a9anja tri.uta" i su *redstavnici .i+i J*ossessores" Naime, S+aveni, tj" Oni -oji su ,astu*a+i S+avene, *o-ori+i su se 8rana0-om v+adaru ta-o da su se.e i sve %B 2to su *osjedova+i *od+oi+i dominiju 8rana0-o/ v+adara" '$; 7od i,ra,om JEuae *osside.ant ra,umujeva+o se najvjerojatnije *rvenstveno v+asni2tvo nad ne-retninama" Suvremeni- -oji je .a2 ta-o ,a.i+jeio tu vijest smatrao ju je .e, sumnje vanim *odat-om, jer u tada2njoj 8rana0-oj dravi samo je v+adar .io vr)ovni v+asni- sve ,em+je, a odnos *rema v+adaru *o0ivao je na oso.noj ve,i" ada je naime sva-i 0ovje- -oji je navr2io '% /odina morao *o+oiti

''%& Us*or" =" (e+i-, Ju/os+avija, Oju.+jana '>@>L I" R u . I 9, Na2i otoci na Jadranu, S*+it '>A%dL J"
R o / + I 9, 7ri+o/ re/iona+noj *odje+i Ju/os+avije, Ceo/ra8s-i /+asni-, '>A@K'>AA, 4VIK4VII" ''%F eorije -o *ostan-u I ra,voju -+asno/ dru2tva -od ju/os+avens-i) naroda vidi -od <" C r a 8 e n a u e r a, ?/odnje8evda+na dru.ena stru-tura ju/os+avans-i) narodov in njen *ostaned, ?S 4VIII F'>BA5, ''>>K%;>L N" 6+ai9, n" dj" '@FK'B@" ''%> O" ( a n d I 9 , <ratstvo u ranosrednjovje-ovnoj 3rvats-oj, 3? V ('>A%5 'K@, %%>" ''$; D" Ra0-i, n" dj" $;A"

%@

,a-+etvu vjernosti 8rana0-om v+adaru" '$' Uvo1enje *rvi) o.+i-a 8rana0-e dravne or/ani,acije -od s+avens-i) *+emena *rvenstveno *re-o J*ossessores .i+o je ,a ove *ri)vat+jivo i us*je2no jer im je ono u0vr29iva+o i ,a2ti9iva+o nji)ove -+asne interese i ure1enje" Dormiranjem samosta+ne dravne or/ani,acije )rvats-i v+adar nije se mo/ao odre9i tri.uta a-o je )tio odravati dvor i oruanu *ratnju -ao centar dravne or/ani,acije i osi/urati ,a2titu *ravno/ *oret-a -oji je on na+a/ao -ao nosi+ac dravne v+asti" Isto ta-oni mo9ni *osjednici nisu mo/+i od.aciti dotada2nju or/ani,aciju i -riterije ,a u.iranje tri.uta *a ni na0e+o oso.ne ovisnosti o v+adaru, jer im je o*stojnost dravne or/ani,acije vi2e ne/o osta+i, manji *osjednici i+i oni -oji seu radi+i na tu1im *osjedima" Ove se *ret*ostav-e ne mo/u i,ravno do-a,ati, a+i a-o ana+i,iramo i,ra,e -ao 2to su dominus, dominium, senior, 8ide+itas, curtis, vi++a, servus -oji se jav+jaju u do-umentima -oji su datirani I4 sto+je9u, a odnose se na srednjoda+matins-u re/iju, onda ove te,e *ostaju osnovane i ar/umentirane" I,ra, Jominus na+a,imo ve9 u I4 sto+je9u,'$% a+i samo u ve,i s )rvats-im v+adarom" Naime, tada je i,ra, Jdominus a.io a*e+ativ 8rana0-o/ v+adara, '$$ *a je -o0ito da je redovni-oji je u.i+jeavao imena )odo0asni-a, r*imira na,vao dominusom ,ato 2to /a je smatrao samosta+nim v+adarom" Istina je da taj i,ra, nije *otvr1en u vre+u s *odru0ja )rvats-e drave, a+i je ta-o re/istriran ve0 *o0et-om 4 sto+je9a u jednom od ,a-+ju0a-a S*+its-o/ sa.ora -oji normira -a,nenu san-ciju ,a ,+o0in u.ojstva v+adara" '$@ 7ojam da-+e Jdominusa .io je *o,nat i na *odru0ju )rvats-e drave *o0et-om 4 sto+je9a, a to ,na0i da su status v+adara, nje/ova *rava i nje/ov odnos *rema *od+onicima .i+i *ojmovno de8inirani *o tada2njem s)va9anju" I,ra, Jdominium ,a.i+jeen je ta-o1er u I4 sto+je9uG jedan*ut u ve,i s *ravima -oja *redstav+jaju v+ast 8rana0-o/ v+adara, '$A a jedan*ut u ve,i s *ravima Cr-ve -oja *redstav+jaju nje,inu v+ast nad odre1enim ne-retninama i servima 2to ive na tim ne-retninama" '$B O0ito je da je u i,ra,u dominium do+a,i+a do i,raaja .it v+asni2tva -ao v+asti" Na osnovi vre+a ne mo/u se utvrditi o/rani0enja te v+asti, *a 0a- ni sam sadraj te v+asti" <udu9i da se taj i,ra, ra.i u I4 sto+je9u, moe se ,a-+ju0iti da on *roi,+a,e9i i, *ojma Jdominus odnosno nje/ove v+asti sadri *rava samosta+no/ v+adanja, u*rav+janja i uivanja *ri)oda na odre1enim ne-retninama -oje je v+adar ustu*io i redao" a-av ,a-+ju0a- nije u *rotivnosti sa s)va9anjem u 8rana0-oj dravi I4 sto+je9a u -ojoj su cr-vene institucije du.o-o *rodr+e u dravne %& institucije (ta-o da su se cr-vene od+u-e smatra+e *ravnim *ro*isima drave5, a 8un-cije dravne or/ani,acije *osta+e cr-vene" I,/+eda da v+adar nije darivao ,em+je na -ojima su ivje+i s+o.odni +judi (.arem ta-o nam se 0ini s -o.,irom na to 2to nemamo ni jedan *odata- -oji .i do-a,ivao *rotivno5, te se v+ast Cr-ve u I4 sto+je9u na ta-vom darovanom teritoriju mo/+a vr2iti samo nad servima, a ti se jedino i s*ominju na darovanim ne-retninama" 7rema tome, dominij je .i+o v+asni2tvo, tj" 7ravna v+ast nad ne-retninama i seraavima na tim ne-retninama, -oja je *ri*ada+a u I4 sto+je9u v+adaru i Cr-vi, a najvjerojatnije svima onima -oji su ima+i ne-retnine i na njoj serve" Dominij nije .i+o a*so+utno v+asni2tvo, ve9 *rvenstveno *ravo ,a)tijevanja da se ''$' C" O e * o I n t e, 3istoire des institutions et des 8aits sociauP, 7aris Editions (ontc)erestien
'>B$, %;B" ''$% D" Ra0-i, n" dj" $F$" ''$$ Du C a n / e, C+ossarium nediae et in8imae +atinitatis conditum a Caro+o Du Dresne, III Niort, O" Davre im*rimeruKediteur 'FF@" '&@K'$L O ,na0enju dominus I dominium u srednjovje-ovnoj 3rvats-oj vidi jo2 (" < a r a d a" Staro)rvats-a seos-a ,ajednica" ?a/re. '>A&" 'B'dG =" = n t o + j a -, <an 7avao <ri.irs-i W=croattorum dominusX" R#,%+( ('st(t7t# JAZU 7 Z#,*7, '> ('>&%5, %FK$%" ''$@ D" Ra0-i, n" dj" $F$" ''$A WSc+avi UU se cum omni.us Euae *osside.anat im*eratoris dominio sud.dideruntX (D" Ra0-i, n" dj" $;A"5" ''$B U s*oru i,me1u s*+its-o/ nad.is-u*a I nins-o/ .is-u*a F>% /odine ,.o/ cr-ve sv" Jurja u 7uta+ju I nje,ini) *osjeda nins-i .is-u* je u *arnici i,javioG Wnon ita )a.etur sed nostrae *otius ecc+esiae dominio detineturX (D" Ra0-i, n" dj" 'A5"

%A

i,vr2e i,vjesne o.e,e i dunosti" o *ravo do.ivano od v+adara ,asniva+o je v+ast, jer je nosi+ac to/ *rava mo/ao *rimijeniti -a,nene san-cije *rotiv serva -oji nije i,vr2io o.ve,u" I,vr2enje -a,nene san-cije osi/uravao je *ravni *oreda- *a je sto/ +o/i0no ,a-+ju0iti da je dominij ,na0io *ravo vr2iti odre1ene 8un-cije dravne v+asti na odre1enoj ,em+ji" Dominij u I4 sto+je9u da+matins-oj 3rvats-oj *redstav+ja *rvi o.+i- v+aste+instva" <udu9i da se i,ra, dominium *ojav+juje na *odru0ju -oje je .i+o *od utjecajem 8rana0-o/ dravno/ sistemaa v+asti, *a je i sam .io satavni dio to/ sistema, vjerojatnije je da *odrijet+o *ojma dominium tre.a traiti u 8rana0-om s)va9anju to/ i,ra,a, a ne u *ojmu dominium -oji je na *odru0ju Da+macije vrijedio u -+asi0no rims-o do.a" Naime, *ot-raj to/ do.a i u *ost-+asi0no do.a uo.i0ajio se i,ra, J*ro*rietas ta-o da se i,ra, Jdominium ,a v+asni2tvo i,/u.io" '$& Sto/a i i,ra, Jsominium -ada se ra.i u -ance+ariji )rvats-o/ v+adara u I4 sto+je9u jest do-a, da je u2+a u )rvats-o dru2tvo jedna strana institucija -oja 9e s vremenom *ostati /+avni stu* 8euda+no/ *oret-a" I,ra,i Jsenior i J8ide+itas u s*omenutim *ovijesnim vre+ima i, I4 sto+je9a ta-o1er u*u9uju na *roces 8ormiranja 8euda+no/ dru2tva u )rvats-oj dravi" Do- i,ra,i Jdominus i Jdominium i,raavaju u s8eri *rava nove v+asni0-e *ravne odnose na ne-retninama i servima, dot+e i,ra,i Jsenior i J8ide+itas i,raavaju nove *ravne odnose oso.a na teme+ju vjernosti i,me1u v+adara i nje/ova seniora te i,me1u v+adara i nje/ovi) *od+oni-a" U tim vre+ima I4 sto+je9a senior je v+adar, a+i i *a*a )rvats-o/ v+adaru" Dide+itas je o.ve,a -oja se ,asniva ,a-+etvom vjernosti 2to je *od+onici *o+au svom senioru odnosno v+adar *a*i" Na toj ,a-+etvi vjernosti ,asniva+e su se o.ve,e i *rava oni) -oji su je *o+a/a+i i oni) -ojima se *o+a/a+a" I, *o,nati) vre+a mi ne moemo utvrditi nji)ov *ojmovni sadraj, a+i da su seniori ,a)tijeva+i od *od+oni-a ,a-+etvu vjernosti, imamo indicij" Naime *a*a Ivan VIII o-o FF; /odine jav+ja v+adaru <ranimiru da 9e *os+ati svo/ *os+ani-a -ojem ne-a Juniversus *o*u+us vester 8ide+itatem *romittat"'$F I,ra,i curtis, vi++a i decima u *ovijesnim vre+ima I4 sto+je9u s *odru0ja sjeverne i srednje da+matins-e re/ije daju ne samo s+i-u o or/ani,acijs-im 8ormama ,em+ji2no/ v+asni2tva to/ vremena u toj re/iji ne/o i o.+i- e-s*+oatacije -oji se ,asniva na dominiumu" Ia-o nema vjerojatno ni-a-ve ve,e stru-tura *osjedni0-i) odnosa i, '>;% /odine na *odru0ju iste re/ije sa stru-turom ta-vi) odnosa u istoj re/iji u I4 sto+je9u, i*a- *odaci i, ';>% /odine *o-a,uju jednu od mo/u9nosti ras*odje+e ,em+ji2no/ *osjeda u I4 sto+je9u" Na *odru0ju srednjoda+matins-e re/ije *ostoja+a je '>;% /odine s+ijede9a stru-tura *o+jo*rivrdni) /os*odarstavaG od u-u*no A$,F>; *o+jo*rivredni) %F /os*odarstava .i+o je FA /os*odarstava sa A;K';; )a *rodu-tivne *ovr2ine te ''B /os*odarstava sa ';; i vi2e )e-tara" O0ito je da-+e da je na *odru0ju srednjoda+matins-e re/ije *ostoja+a mo/u9nost e/,istiranja *ri+i0no ve+i-o/ .roja ve+e*osjeda" Istina je da ,natan dio ,em+ji2ta ot*ada na *a2nja-e, a+i i oni su a.i+i od ,na0enja u vo1enju ve+e*osjedni0-o/ /os*odarstva"'$> ''$& <" E I s n e r I (" 3 o r v a t, Rims-o *ravo, ?a/re., '>@F, %%>" ''$F J" Sti*i2i9 I (" Nam2a+ovi9, n" dj" '>" 'Deta+ji *o+jo*rivredne structure i,/+eda+i su '>;% /odine ova-oG '6otar 'U-u*no
*o+jo*rivredni) /os*odarstava

'Cos*odarstva sa A;K 'C*s2*darstva sa ';; i 'Sinj ?adar <en-ovac 6nin Ni.eni'&">;F >">FF A"A;; F"$$F B"&;&
';;; )e-tara vi2e )e-tara ' $F > & @ A '' %> B @> *rodu-tivni) *ovr2ina *rodu-tivni) *ovr2ina

%B

I,ra,i Jcurtis i Jvi++a u I4 sto+je9u o,na0uju te)ni0-e termine ,a ve9a *o+joo*rivredna /os*odarstva" S*ominje se naime u I4 sto+je9u curtis 6+is i curtis sv" (artina" '@; Jedan je *ri*adao v+adaru, a dru/i acr-vi sv"(artina" Da je curtis *o+jo*rivredno do.ro, o0ito je, jer je v+adar darovao o.darenom *ravo na desetinu od sve/a 2to i,raste sva-e /odine na nje/ovu curtisu 6+is"'@' I,/+eda da je curtis od I4 do 4I sto+je9a .io u/+avnom ta-vo *o+jo*rivredno /os*odarstvo -oje je v+asni- e-s*+oatirao *rvenstveno *omo9u i,van*orodi0ne radne sna/e (servima, -o+onima, moda i ,a-u*nicima5" U jednoj is*ravi i, ';@% /odine -ojoj dodu2e ne-i *ori0u autenti0nosti, '@% a+i ne i vjerodostojnost svi) *odata-a, daruju se tri curtisa, jeda -oji se ,ove Vitu+a s cr-vom, 2est serva i 0etiri anci++e, dru/i curtis JNoua se++a sa dvanaest 8ami+ija i tre9e T <atina ves sa osam 8ami+ija" '@$ 7rvos*omenuti curtis sva-a-o nije ve+e*osjed, jer 2estero +judi u ono do.a ne moe o.ra1ivati ve+e*osjed u dana2njem smis+u" 7rema tome, .roj radne sna/e na curtisu nije i,/+eda .io re+evantan da .i se *o+jo*rivredno do.ro smatra+o curtisom" U jednom *a- *rimueru i, 4I sto+je9a vidimo da se *ri -u*o*rodaji jedno/ curtisa na oto-u <ra0u radna sna/a uo*9e ne s*ominje, a+i se ,ato na/+a2ava da se -u*uje curtis sa svim o.ra1enim *ovr2inama (omnes a/ros et vineas5"'@@ S o.,irom na to, i,/+eda da nije neo*ravdano ,a-+ju0iti da se *od curtisom smatra+o ,aista ve9e *o+jo*rivredno /os*odarstvo -oje je v+asni- e-s*+oatirao *omo9u serva i anci++a" I u *isaca staro/ vije-a curtisom se oo,na0ava+o jedno /os*odarstvo sa ,em+jama, ,/radama, servima , -o+onima, oso.ama, -oje su .i+e neo*)odne ,a vo1enje to/ *o+jo*rivredno/ /os*odarstva"'@A nedostaje ta.+ica %> U srednjem vije-u *od curtisom se ra,umijeva+o i,me1u osta+o/ i se+o Jvicus -oje je *ri*ada+o jedno/ vi++i"'@B U suvremenim vre+ima I4 st" ,a *odru0je srednjoda+matins-e re/ije *e i *eri*anons-e re/ije na+a,imo i i,ra, Jvi++a" Drana0-o vre+o ,a F%>" /od" donosi *odata- da su <u/ari ,a*a+i+i JEuasdam vi++as nostrorum -oje su .i+e .+i,u Drave, '@&a Cottsc)a+-, /ost v+adara r*imira sredimo I4 st", ina0e vr+o u0eni .enedi-tinac i, Sossions-e dijece,e, -oji da-+e *o,naje ,na0enje i,ra,a Jvi++a, u 8rana0-oj dravi, i,nose9i *ona2anje -onja 0iji 9e /os*odar *o.ijediti u ratu,

Us*or" Oesterreic)isc)e Statisti-, <d" O444III, 3e8t $"

''@; D" Ra0-i, n" dj" @, $$A" (e1utim, ,anim+jivo je da se u istom *ovijesnom vre+u i, I4 sto+je9a u -ojem
je ,a.i+jeen i,ra, curtis ne na,ivaju curtisom ne-e ,em+je sa servima, ia-o su namijenjene samo jednom v+asni-uG Wdetis ecc+esiae .eati Ceor/i in +oco Eui dicitur 7uta+o omnia Euae o.tinet *ossessionuj, servos Euidemet anci++as UX (D" Ra0-i, n" dj" @5" a nesu/+asnost moe se *rotuma0iti na vi2e na0inaG jedan je sva-a-o taj da je ta-va sti+i,acija *redstav+ja+a na0in i,raavanja *isara is*rave ,a ono 2to se tada smatra+o curtisom, a dru/i .i mo/ao .iti taj da sve ,em+je sa svojim servima, -oje su .i+e -u*+jene i+i do.ivene darovanjem u -orist cr-ve sv" Jurja" ?em+je sa servima mo/+e su *ravno *ri*adati jednom, a e-onoms-i su mo/+e .iti e-s*+oatirane u ra,nim /os*odarstvima isto/ v+asni-a" Isto ta-o *ostoja+a +je mo/u9nost da je me1u ,em++jama jedno/ /os*odarstva .i+o I ta-vi) -oje nisu *ri*ada+e tom /os*odarstvu (Win8ra Euos terminus nu++ius adjacent territoriujX T D" Ra0-i, n" dj" @5" U -on-retnom s+u0aju i,/+eda da je *isar is*rave )tio *ose.no na/+siti da v+adar *otvr1uje v+asni2tvo cr-ve sv" Jurja nad svim ,em+jama .i+o da su -u*+jene, .i+o darovane ,a tu cr-vu a naro0ito noe u Oaanima I u/arima" a se tendencija s*eci8icirana jo2 vi2e o0ituje u is*ravi i, F>% /odine -ojom v+adr rje2ava s*or ,.o/ isti) ,ema+ja I +judi *a se u njoj na/+a2ava Wcum omni suo introitu et ePitu U"" cum servis et anci++is, cam*is et vineis, *ratis et si+vis, cuncta mo.i+ia et immo.i++ia omniaX (D" Ra0-i, n" dj" 'A5" ''@' D" Ra0-i, n" dj" @" ''@% N" 6+ai9, n" dj" $$$" ''@$ D" Ra0-i, n" dj" @B" ''@@ V" Nova-, n" dj" %%@ (&F5" ''@A Du Can/e, n" dj" AFA, cortis +" ''@B Du Can/e, n" dj" II AF$ ''@& D" Ra0-i, n" dj" $$@"

%&

tvrdio je da su se v+adar r*imir i on na+a,i+i u vi++i (vi++a nostra5, -oja je .i+a na samoj /ranici *odru0ja .udu9e/ ratovanja"'@F 7o.+ie ,na0enje i,ra,a vi++a dao je i,/+eda sam Cottsc)a+- u da+jem svom te-stu -ada je s*omenuo ne-o/ *o,nani-a -oji je .io *re*o,it Jvi++arum 2to su *ri*ada+e dominiju o*ata (Eue s*ecia+iter su.iace.ant a..atis dominio5"'@> Vi++a je naime u tada2njoj 8rana0-oj dravi *redstav+ja+a ve+i-u domenu, tj" e-onoms-u jedinicu" Jedan dio domene ostao .o ne*osredno *od v+asni-om i+i nje/ovim *re*o,itom, *a su ,em+je o.ra1iva+i servi i anci++ae" Sve 2to je .i+o *otr.no ,a 0itavu vi++u *roi,vodi+i su servi i anci++ae u ovom dije+u vi++e" Dru/i dio ,em+je o.ra1iva+e su o.ite+ji -ao svoje, *a a-o su 0+anovi o.ite+ji .i+i s+o.odne oso.e, .i+i su ne,avisni i s+i.odni, a nji)iva se ,em+ja na,iva+a mansus in/enui+is, a a-o su 0+anovi o.ite+ji .i+i servi, nji)ova se ,em+ja na,iva+a manus servi++is" (e1utim sva-i *osjedni- .e, o.,ira na to da +i je .io s+o.odna oso.a i+i servus .io je duan davati odre1eni tri.ut v+asni-u vi++e, a v+asni- je mo/ao .iti tada v+adar i sva-i onaj t-o .i do.io vi++u -ao na-nadu ,a vr2enje *os+ova dravne v+asti" re9i dio vi++e sastojao se od 2uma i *a2nja-a -oji su .i+i dodu2e u v+asni2tvu /os*odara vi++e, a+i su i) ima+i *ravo is-iri2tavati svi u vi++i"'A; =-o us*oredimo *ojmovne sadraje i,ra,a curtis i vi++a u I4 st", ia-o je ,a*a,iti s+i0nost, a+i ne i ra,+i-u" O.a su se i,ra,a ra.i+a ,a o,na0avanje or/ani,acijes-e 8orme *o+jo*rivredne e-s*+otacije ,em+je, a+i curtis .i .io or/ani,iran ta-o da su /a o.ra1iva+i servi i anci++ae, a vi++u servi i s+o.odne oso.e"'A' =-o us*oredimo vi++e u s*+its-om ,a+e1u /otovo tri sto+je9a -asnije (-rajem4I st"5, ,a*aamo da u vi++i u/ari *ostoje ,em+je -oje o.ra1uju s+o.odni +judi" Sinjenica da se u vi++i u/ari u I4 st", na+a,i ne-o+i-o serva ne *rotivi se s)va9anju ni *ojma vi++e ni *odje+e v+asni2tva u toj vi++i'A% ni u I4 ni u 4I sto+je9e" U I4 sto+je9u i s+o.odni i ,avisni, a u 4I sto+je9u imamo do-a, ne samo ,a tvrdnju da su u vi+i ivje+i s+o.odni ne/o i ,a *osta-u da su u vi+i ivje+i i servi i anci++ae"'A$ Vi++ae i curtis su ve9 u I4 sto+je9u *osta+i osnov ,a 8ormiranje 8euda, a onda i v+aste+instva" U *rvoj 8a,i ra,voja ovi) institucija *rava dominusa nad +judima -oji su o.ra1iva+i ,em+ju i nje/ov odnos -*rema v+adaru *redstav+ja+i su *rvu 8ormu v+aste+instva" (e1utim *ostav+ja se *itanje da +i su institucije curtis i vi++a u $; ra,do.+ju od I4 do 4I sato+je9a *redstav+ja+e jedino manje i+i ve9e i+i vi2e seos-i) ,ajednica i+i su *ored nji) *ostoja+e i dru/e samosta+ne seos-e ,ajednice -oji) su 0+anovi .i+i tri.utarni samo v+adaru i+i onom -ome je v+adar darovao tri.ut Ni, to*onima ,a nase+jena mjesta u srednjoda+matins-oj re/iji u 4I sto+je9u (<resti, <e+aj, <i+soj, 6remena, (irice, Na-+e, Ore)ova, Se+a, Srenjine, Mrnovica i dru/i5 'A@ sa svojim stanovnicima -oji imaju *ravnu i dje+atnu s*oso.nost u*u9uje na to da 8ormiranjem v+aste+instava i,/+eda nisu nesta+e s+o.odne seos-e ,ajednice -oje su se 8ormira+e u du/om *orcesu na-on dose+jenja u VII sto+je9u us+ijed *romjene u na0inu /os*odarenja i u *osjedovnim odnosima, naro0ito *ojavom *rivatno/ v+asni2tva nad ,em+jom, o 0emu dodu2e nemamo *odata-a u vre+ima, a+i moemo nas+utiti" ''@F ''@> ''A; ''A'
O" 6ati9, n" dj" FK> O" 6ati9, n" dj" > J" E++u+, 3istoire des institutions I, 7aris 7resses universitaires de Drance, '>AA, B&>KBF; 7" S-o- vidi ra,+i-u i,me1u vi++a I curtis u tome 2to vi++a *redstav+ja se+o a curtis *ojedina0no -metovs-o se+i2te -oje *ri*ada jednom /os*odaru" 7" S-o-, Curtis, St#*%4*+#ts.# )*%s+1$t#, N" S" II ('>%F5, ''' ''A% 7o/re2na je tvrdnja N" 6+ai9 da se is*ravom i, FA%" /od" svi u/ari smatraju sarverima (N" 6+ai9, n" dj" @&>5, jer se tom is*ravom s*ominje samo ne-o+i-o serva I anci++a u u/arima ( us*or" D" Ra0-i, n" dj" @5" No isto ta-o nije ne+o/i0no da se u/arani s*ominju u 4I st" -ao s+o.odni +judi, jer je me1u njima .i+o s+o.odni) +judi -oji su ima+i *ravnu I dje+atnu s*oso.nost *a su mo/+i tuiti I svjedo0iti I *rema tome .iti s*omenuti u is*ravama" ''A$ W " " " devastavit totam vi++am meam, ce*it Euator servos et duas anci++a " " " W (D" Ra0-i, n" dj" 'A$" ''A@ V" Nova-, n" dj" %F; T %FB"

%F

Seos-e ,ajednice nisu mora+e imati u 4I sto+je9u sasvim ,atvoreno i -ontinuirano svoje *odru0je" a-o je Jse++o o.u)va9a+o ne-o vrijeme ne samo *odru0je -oje je .i+o u v+asti mje2tana i nji)ove seos-e ,ajednice ne/o i ,em+je s*+its-e nad.is-u*ije te samostana sv"7etra" 'AA Jesu +i 0+anovi ti) seos-i) ,ajednica sa0injava+i ujedno i ,ajednicu ro1a-a ne moemo utvrditi i, sa0uvani) *ovijesni) vre+a" (o/u se *ostaviti ra,ne )i**te,e, a+i nijedna ne .i .i+a neos*orna" I,ra, servus i anci++a na+a,e se u *ovijesnim vre+ima samo ,a sjevernoda+matins-u i srednjoda+matins-u re/iju )rvats-e drave" U ne jo2 dovo+jno *rovjerenim vr+ima i, I4 sto+je9a oni se s*ominju u, darovane ,em+je, 'AB u *rovjerenim i, 4 sto+je9a u, mo/u9nost svo/ os+o.a1anja te s-o+ovanja da .i *osta+i sve9enici, ,atim u, *ravo /os*odara na disci*+inarnu v+ast nad njima te u, o.ve,u *o-oravanja svom /os*odaru,'A& a u *ovijesnim vre+ima i, 4=I sto+je9a o njima se /ovori -ao o oso.ama -oje se mo/u -u*iti odnosno *rodati na osnovi odre1ene 8orme *ostu*-a, ,amijeniti, u-rasti, -oje a-o ve9 nisu .i+e servi, mo/+e su *ostati servima svojevo+jno radi odre1ene na-nade, si+om ,.o/ svoje inso+ventnosti, od+u-om svo/ rodite+ja, -oje su se mo/+e os+o.oditi svo/ statusa serva ot-u*om u, su/+asnost /os*odara, ,amjenom i o*oru-om /os*odara, -oje su mo/+e *osjedovati svoje vino/rade (najvjerojatnije samo na tu1oj ,em+ji5, -oje su mo/+e u/ovarati o.ve,e sa svojim /os*odarom, 0iji je status serva .io ta-o re/u+iran da su otac, sin .rat mo/+i *ostati servima a da su istodo.no nji)ov sin otac i+i .ra9a osta+i s+o.odne oso.e"'AF I, jedno/ te-sta -oji je navodno ta-o1er i, 4I sto+je9a, a+i ,a -ojii se smatra da je 8a+si8i-at,'A> mo/+i .ismo do.iti jo2 jedan *odata- o *o+oaju serva u 4I sto+je9u u -oji .ismo mo/+i dvjerovati a-o je 8a+si8i-ator u,eo -ao svoj *red+oa- ne-i autenti0ni te-st i, 4I sto+je9a da .i svoj 8a+si8i-at u0inio 2to vjerodostojnijim" Naime, *rema tom te-stu *roi,+ati+o .i da su serve mo/+i nase+javati u vi++u nji)ovi /os*odare, a+i da su se u vi++u mo/+e nase+iti svojevo+jno i s+o.odne oso.e -oje su *osjedova+e v+astite ne-retnine u, uvjet da 9e se *o-oravati dominiju /os*odara vi++e" 'B; Ia-o mo/u9nost svojevo+jno/ nase+javanja tu1e/ ,em+ji2ta *o svojoj sti+i,aciji ja-o *odsje9a na te-stove i, 4III sto+je9a u ve,i s )os*ites, i*a- nije is-+ju0ena mo/u9nost ta-vo/ svojevo+jno/ nase+javanja u 4I sto+je9u na ovoj srednjoda+matisn-oj re/iji, jer ta je mo/u9nost *ostoja+a u s)va9anju *ojma vi++e ve9 u I4" st" u 8rana0-oj dravi" I, te-sta ne *roi,+at,i jasno da +i su se ti svojevo+jni dose+jenici smatra+i $' servima i -ao ta-vi *ot*ada+i dominiju /os*odara 'B' i+i su te oso.e osta+e s+o.odno/ statusa, a+i su *ot*ada+e *od dominij /os*odara ,em+je ta-o du/o do- su o.ra1iva+e nje/ovu ,em+ju" No, ta nejasno9a nije jedina -oja se odnosi na serve" 7rije sve/a *ostav+ja se *itanje da +i ,avisan status serva *roi,+a,i i, oso.ne ovisnosti i+i ve,anosati ,a ,em+ju" (oemo utvrditi da su i,ra,i servi i anaci++ae u vre+ima od I4 do 4I sto+je9a *ojmovno i,jedna0eni, jer -ad /od se ti i,rati *ojav+juju u vre+ima, oni se s*ominju ,ajedno ravno*ravno, ta-o da se *ri tome ni-ad ne navodi ra,+i-a me1u njima, a+i mi ne moemo utvrditi da su servi .i+i /+e.ae adscri*ti ,ato 2to su ti servi, -ad /od se *ojav+juju u jo2 nedovo+jno -riti0-i o.ra1enim vre+ima, uvije- te-stua+no *ove,ani s ne-retninama, dodu2e uvije- ta-o da su ne-retnine, servi i anci++ae sva-i ,a se.e *ose.no ista-nuti" 'B% Naime, ana+i,iraju9i re+evantne te-stove u vre+ima stje0e se dojam da je /os*odar s+o.odno *o svom na)o1enju is-ori2tavao ''AA ''AB ''A& ''AF ''A>
D" Ra0-i, n" dj" '%&" D" Ra0-i, n" dj" @, 'A" D" Ra0-i, n" dj" '>%" D" Ra0-i, n" dj" '>, '%F, '$@K'$B, '>' *od VI" D" N i 2 i 9, Da+macija i u/ars-i -ra+j 6o+oman, VHAD NS 4 ('>;>K'>';5, B$L N" 6 + a i 9, Di*+omati0-a ana+i,a is*rava i, do.a )rvats-e narodne dinastije (I dio5, HZ 4VIII '@B .i+j" &;L N" 6+ai9, 7ovijest 3rvata, $>'" ''B; D" Ra0-i, n" dj" ';B" ''B' Dominij /os*odara je i,ra, -oji se u 4I st" ra.i I ,a o,na0avanje s8ere v+asti sva-o/ /os*odara, a ne samo +adara I Cr-ve nad ,em+ji2tem I +judima -oji su o.ra1iva+i tu ,em+ju"

%>

serve i anci++ae, *a ta-o na+a,imo serve i na ,em+ji -oju o.ra1uju" No, ,a najve9i .roj serva (.a2 na osnovi Su*etars-o/ -artu+ara5 ne moemo tvrditi da su uo*9e radi+i na ,em+ji i+i da su ima+i 0a- svoje /os*odarstvo -ao 8eruda+ni *od+onici"'B$ (oemo utvrditi da je *ostoja+a ra,+i-a u i,raavanju *risutnosti serva na 8euda+0evim /os*odarstvima -oja se s*ominju u is*ravi i, ';@% /odine, tj" Da se na jednom /os*odarstvu na+a,i *et serva i 0etiri anci++ae, a na dru/im /os*odarstvima odre1eni .roj 8ami+ija, a+i ne moemo sa si/urno29u utvrditi da taj i,ra, J8ami+ia ,na0i /os*odarstvo 8euda+no/ *od+oni-a" I,ra,om J8ami+ia o,na0uju se servi, co+oni, -oji *re.ivaju na se+ja0-im *redijima -oji daju /os*odaru *redija J8amu+atum et servitium, 'B@ da-+e *rvenstveno radnu sna/u, a onda -mets-a *odavanja na osnovi dranje -mets-o/ se+i2ta" No, time i*a- nije is-+ju0ena mo/u9nost da servus vodi svoje /os*odarstvo na dije+u ,em+je -oji mu je dodije+io /os*odar i -oji servus o.ra1uje samo u svoje s+o.odno vrijeme" Da +i se J8ami+ia u s*omenutom vre+u tre.a .a2 ta-o tuma0iti, nije si/urno" U sva-om s+u0aju *ojmovni sadraj i,ra,a J8ami+ia u odnosima -oji su o*isani u toj is*rai nije nesumnjivo odre1en" (i moemo utvrditi n*r" I to da je /os*odar -u*ia dva serva s nji)ovim sinovima i -9erima te nji)ovim vino/radima, 'BA a+i to nam ne daje osnov ,a ,a-+ju0a- da servi vode svoje /os*odarstvo -ao 8euda+ni *od+onici" Servi su .i+i v+asnici vino/rada, u stvari vinove +o,e na /os*odarevu ,em+ji2tu, i da su i) sami o.ra1iva+i, si/urno je, a+i to im nije .io osnovni rad, jer i) je /os*odar si/urno -u*io ,ato 2to su mu .i+i *otre.ni -ao radna sna/a" Status serva u 4I sto+je9u nije se ra,+i-ovao od serva u -+asi0no do.a rims-o/ *rava *o tome 2to je mo/ao imati v+astite vino/rade, jer je i servus to/ vremena imao svoj *e-u+ij -ojim je mo/ao ras*o+a/ati" Isto ta-o ne moe se tvrditi da su davanja srva od vino/rada 8euda+na *odavanja, jer je ,a-u*nina .i+a svojstvena i ,a anti0-o do.a" Najve9i .roj *odata-a o servima imao je ,a.i+jeen u Su*etars-om -artu+aru, a+i samo ne-o+i-o *otvrda imamo o tome da je 7etar Crni na.av+jao serve da .i i) -oristio -ao radnu sna/u $% u samostans-om /os*odarstvu (i to onda -ada /ovori o svojoj a-ciji o-o /radnje vicusa ,a nje/ove 8amu+e5"'BB Na osnovi sa0uvani) *odata-a neos*orna je sva-a-o osno.na ,avisnost serva od /os*odara a i oso.ni -ara-ter statusa serva" Ve,anost serva u, ,em+ju moe se samo nas+utiti i *ret*ostaviti da je *ostoja+a, jer ve,ivanje ne*osredno/ o.ra1iva0a u, ,em+ju .i+o je ne samo *ravi+o u susjednim /os*odars-im sistemina ne/o i osnovni i,vor .i+o nastaju9e, .i+o sa,rijevaju9e 8euda+ne e-s*o+oataacije" Oso.na ,avisnost serva -oji) je .roj na *odru0ju srednjoda+matins-e re/ije i,/+eda .io ,natan u 4I sto+je9u ,.o/ ve+i-o/ osiroma2enja ma+i) *o+jo*rivredni) /os*odarstava (o 0emu nam /ovore cujene u *rodaji serva5 'B& .i+a je, i,/+ed, u s*omenutoj re/iji *rev+adavaju9i o.+i- ,avisnosti te jedan od osnova 8euda+ni) odnosa -oji su nastaja+i i,me1u v+adara i v+adaju9e/ s+oja , v+asni-a ,em+je i oni) -oji su je o.ra1iva+i" I, ove ana+i,e moe se jo2 ,a-+ju0iti i to da je tada *rev+adava+o a+odija+no, a ne -mets-o /os*odarstvo" ''B%
a-o FA% /odine Womnia Euae o.tinet *ossessionum servos Euidem et anci++as " " " W (D" Ra0-i, n" dj" @5 i+i F>% /odineG W dicta+m ecc+esiam cum omni suo introitu et ePitu su.iu/are *rivi+e/io cum servis et anci++is, cam*is et vineis, *ratis et si+vis " " " W (D" Ra0-i, n" dj" 'A5 i+i ';@% /odineG W" " " dedi unam curtem " " " cum ecc+esia " " " et cum seP servis et Euatuor anci++as et a+ia curte " " " cum duodecim 8ami+ie et tercia curte " " " cum octo 8ami+ias " " " W (D" Ra0-i, n" dj" @B5 i+i ';&B /odineG W " " " do " " " in *er*etuum ecc+asiam " " " cum toto territorio " " " cum servis et anci++is in eodem territorio *ositis atEue commoranti.us, *resenti.us et 8uturis seu in eodem territorio in *osterum residere vo+eenti.us " " " W (D" Ra0-i, n" dj" ';B5 i+i -rajem 4I sto+je9aG W " " " devastavit " " " vi++am meam ce*it Euator servos et duas anci++as " " " W (D" Ra0-i, n" dj" 'A$5" ''B$ 6ao 2to to tvrdi <"Cra8enauer, ?/odnje8evda+na dru.ena stru-tura ju/os+ovans-i) narodov " " " , ?S 4IV F'>B;5, &@" ''B@ Du Can/e, n" dj" III @;> ad ver.um 8ami+ia" ''BA D" Ra0-i, n" dj" '$@" ''BB D" Ra0-i, n" dj" '%>" ''B& D" Ra0-i, n" dj" '$@K'$B"

$;

Oo/i0no je da se dotad na *odru0ju sjevernoda+matins-e i srednjoda+matins-e re/ije ra,vija+a institucija serva, a ne -o+onata" Sini se da je o*ravdana tvrdnja da se servus i, vremena od I4 do 4I sto+je9a nije ra,vio i, -o+onata ne/o i, institucije serva" Istina, ,a cara Justinijana, da-+e ne*osredno *rije dose+jenja S+avena u .i,ants-u Da+maciju, *ostoja+a je s+i0nost i,me1u institucija -o+ona i serva" Jedni i dru/i .i+i su ve,ani u, ,em+ju, v+asni- nije mo/ao *rodati ,em+ji2te .e, -o+ona i+i serva na tom ,em+ji2tu" Cos*odar je mo/ao i jedne i dru/e *remje2tati i ,amjenjivati dru/im -o+onima odnosno servima" 6o+on je mo/ao imati svoju imovinu a servus je mo/ao imati svoj *e-u+ij, a+i ni -o+on nije mo/ao otu1iti tu imovinu e, su/+asnosti /os*odara (dodu2e s*orno5, /os*odar je imao v+ast nad -o+onom te je mo/ao od.je/+o/ -o+ona traiti natra/ -ao i serva" 6o+on nije mo/ao tuiti /os*odara osim u ne-im s+u0ajevima s+i0no -ao servus" Dijete je *ostaja+o -o+onom a-o su mu otac i maj-a i+i -o+oni i+i u mije2anom .ra-u -o+ona i serva, a-o mu je maj-a .i+a -o+on -ao i -od serva -oji je *ostajao ra1anjem od maj-e" 'BF (e1utim, us*r-os ta-voj s+i0nosti *ostoja+a je osnovna ra,+i-a i,me1u -o+ona i servaG -o+on je imao status +i.ertatis, a servus status servitutis, -o+on je .io ,a-u*ni- ,em+ji2ta, a servus rdna sna/a /os*odara, status -o+ona .io je *ravno trajno stanje *a /os*odar nije mo/ao -o+ona os+o.oditi -o+onats-e ve,e, a status serva mo/ao se u sva-o vrijeme u-inuti *a je /os*odar +mo/ao serva na ra,ne na0ine os+o.oditi, a+i i *u2tanjem na s+o.odu servus je *ostao samo +i.ertus s o.ve,ama -oje su nasta+e os+o.a1anjem, a na,iva+e su se *ravima i o.e,ama *atronata (.iv2i servus ostaje duan na *os+u2nost, 2*o2tovanje, *o *otre.i i u,dravanje .iv2e/ /os*odara i dr"5"'B> =-o da-+e ana+i,iramo jednu i dru/u instituciju, moemo sa si/urno29u ,a-+ju0iti da servus i, vremena od I4 do 4I sto+je9a *otje0e i, institucije serva i, VI sto+je9a sude9i ne samo *o na,ivu ne/o i *o *ojmovnom sadraju -oji ima od I4 sto+je9a da+je" U 4I sto+je9u re/istrirano je 0a- i *atronats-o *ravo .iv2e/ /os*odara (JEuemEue +i.ertauimus et usEue ad *resi.iterii )onore su.+imari 8ecimus ad eiusdem ecc+esiae o*us i.i i++um *er*etuo manere vo+umus5,'&; 2to ,na0i da je *rivredna situacija u 4I sto+je9u .i+a ta-va da je onda2njim *ri+i-ama od/ovora+o da os+o.o1eni ostanu i da+je +u odre1enoj ve,i s .iv2im svojim /os*odarom" Cu.ita- *ravne s+o.ode nije morao ,na0iti i /u.ita- ne,avisno/ /os*odars-o/ *o+oaja" Ra,voj *ojmova curtis i vi++a *rema nestajanju nji)ove ra,+i-e odra,io $$ se ta-o da se status mno/i) serva *o.o+j2ao jer je seravus *o0eo doa.ivati ,em+ju da na njoj vodi samosta+no /os*odarstvo, a status s+o.odni) *o/or2avao jer su se -ao *osjednici svo/ /os*odarstva unutar vi++e /os*odars-i /otovo i,jedna0i+i sa servima s o.,irom na to 2to su .i+i duni na s+i0na *odavanja -ao i servi" Sto/a je ra,um+jivo da je i,ra, servus s vremenom mijenjao svoj *ojmovni sadraj i *oste*eno se sve vi2e *oistovje9ivao s *ojmom osta+i) vi++ana stvaraju9i ta-o novi *ojam 8euda+no/ -meta" Nemamo si/urni) *odata-a o nji)ovim *odavanjima do 4II sto+je9a, a+i je o0ito da je servus .io 8euda+ni -met ve9 onda -ada je nje/ov /os*odar .io ov+a2ten da nad njime vr2i -a,nene san-cije -ao 8un-ciju dravne v+asti" S vremenom 8euda+0ev ,em+ji2ni *osjed nije morao .iti identi0an 8euda+0evu *odru0ju v+asti, jer tom *odru0ju v+asti mo/ao je *ri*asti ne samo teritorij nje/ova ,em+ji2no/ *osjeda ne/o i teritorij i,van to/ *osjeda na -ojem su ivje+i s+o.odni +judi na svojim ,em+jama, a+i -oji su .i+i duni na ra,na davanja u -orist 8euda+ca i -oji su .i+i ve,ani u, 8euda+0ev dvor" Na taj se na0in s vremenom *ro2irio osnov ,a ra,voj *ojma v+aste+instva" V+aste+instvo nije mora+o .iti teritorija+no ,atvoreno *odru0je" Ono se mo/+o sastojati od rasuti) i is*remje2ani) ,em+ji2ni) *ovr2ina na 2irem teritoriju" '&' Sa- ni

''BF ''B> ''&; ''&'

<" Eisner I (" 3orvat, n" dj" '%%" <" Eisner I (" 3orvat, n" dj" ';BK''@" D" Ra0-i, n" dj" '$@" J" 6u+isc)er, n" dj" B$"

$'

a+odij nije +morao .iti ,atvoreno /os*odars-o *odru0je jer su a+odija+ne ,em+je mo/+e .iti i,mije2ane sa ,em+jama s+o.odni) ,em+jo*osjedni-a"'&% O ve+i0ini *rodu-tivni) *ovr2ina *ojedini) *o+jo*rivredni) /os*odarstava, v+asni0-im odnosima na tim /os*odarstvima, servima i osta+im vi++anima manj-aju nam -vantitativni *odaci" ?namo samo to da su u sjevernoj i srednjoda+matins-oj re/iji u 4I sto+je9u *rev+adava+i v+asnici ,em+je, -oji su s+o.odno ras*o+a/a+i ,em+jama .e, i0ije su/+asnosti" Samo manji .roj v+asni-a otu1ivao je ne-retnine u, su/+asnost svoji) ro1a-a" '&$ Je +i se u tome -rio re+it -o+e-tivno/ v+asni2tvaV Otu1ivanja ne-retnina u -ojima -otac i sin, maj-a +i djeca te .ra9a ,ajedni0-i ras*o+au ne-retninom nisu do-a,i o re+i-tima -o+e-tivno/ v+asni2tva, jer nji)ov +na0in ras*o+a/anja moe *roi,+ati,i i, suv+asni0-i) odnosa" (e1utim, a-o ne-a oso.a otu1uje ne-retninu u, su/+asnost svoji) ro1a-a, u tom s+u0aju a-o se ne mo/u utvrditi susjeds-i odnosi ti) ro1a-a i+i a-o se ne moe ,a-+ju0iti da se radi o ne*odije+jenoj imovins-oj ,ajednici ono/ -oji otu1uje s ro1acima od -oji) se trai su/+asnost, ta-av na0in otu1ivanja ne-retnine u*u9uje ,aista na *ostojanje re+i-ta s)va9anja -o+e-tivno/ v+asni2tva *o -ojem se time 0uvaju interesi -rvni) srodni-a"'&@ Ve9 je O"(andi9 na/+asio da 0injenica da su /ru*e ro1a-a ras*o+a/a+e *osjedima ne ,na0i da su i) i ,ajedni0-i o.ra1iva+e, tj" Da su u dru/oj *o+ovici 4I sto+je9a u da+matins-om *rimorju *ostoja+e ,adru/e -ao o*9i e-onoms-i teme+j dru2tveno/ ivota" '&A ?adru/a -ao *roi,vo1a0-oK *otro2a0-a jedinica, -oja se satoja+a od ne-o+i-o *o-o+jenja jedno/ oca u, nji)ove ene, na s*omenutim se re/ijama do 4I sto+je9a ne moe neos*orno utvrditi" Na osnovi sa0uvani) *ovijesni) vre+a moemo ,a-+ju0iti da su u sjevernoda+matins-im i srednjoda+matins-im re/ijama- o*9i e-onoms-i osnov dru2tvene stru-ture .i+e *o *ravi+u ino-osne o.ite+ji -oje su dra+e ne-retnine u *rivatnom v+asni2tvu" Da +i je *ostoja+o *one/dje u tim re/ijama ta-vo *ravo ras*o+a/anja $@ ne-retninama -oje se mo/+o vr2iti samo u, su/+asnost svi) ivi) ro1a-a, i to ne na osnovi suv+asni2tva ne/o -o+e-tivno/ v+asni2tva ti) ro1a-a, te2-o je utvrditi sa si/urno29+u, a+i je vr+o vjerojatno" 7ostav+ja se *itanje da +i je -ru/ ro1a-a -oji je od+u0ivao u otu1ivanju ne-retnina u stvari *redstav+jao ta-vu 8ormu ,ajednice ro1a-a -oja je .i+a i+i nije .i+a *roi,vo1a0-oK*otro2a0-a ,ajednica *a je *ostoja+a .e, o.,ira na to /dje su i u -ojoj oa.ite+ji ivje+i nje,ini 0+anovi" U vre+ima se s*ominju i,ra,i J/eneratio (I4 sto+je9e5, '&B/enera (4 sto+je9e5,'&& J/enus (4I sto+je9e5"'&F V" (aurani9 u 7rinosima *oistovje9uje te i,ra,e s i,ra,om .ratstvo odnosno *+eme"'&> U vre+u, u -ojemu je s*omenut i,ra, J/enus (JeP suo /enere5 -ao da se *od tim i,ra,om *odra,umijeva ne samo .ra9a, rodite+ji, djedovi, *radjedovi ne/o i ena i enine sestre i .ra9a, sna)a, sve-rva, *unica, ma9e)a, tet-a i jo2 ne-i -oji nije s*omenut JeP suo /enere" 'F; U dru/om vre+u -ru/ oni) -oji su ,ajedni0-i od+u0iva+i o otu1ivanju ne-retnine o.u)va9ao je oca, ''&% J" 6u+isc)er, n" dj" BB" ''&$ D" Ra0-i, n" dj" B;, >', >%, >@, '';, '%>K'$$, 'A$, 'B%, '&$, 'F;" ''&@ Neosnovano je mi2+jenje *rema -ojem to.oe jedini (andi9ev do-a, ,a utvr1ivanje Wostata-a
,adru/aX u Da+matins-om *rimorju, tj" 7ravo *rvo-u*a ne do+a,i u o.,ir, jer da je *rvo-u* univer,a+na ustanova -oja se rodi+a i, 0injenice da je ,em+ja (sa sto-om5 .i+a tada osnovni I /+avni i,vor ,a *odmirivanje nasu2ni) ivotni) *otre.a I da ne vrijedi samo ,a ro1a-e ve9 I ,a susjede (N" 6+ai9, n" dj" &>5" Istina je da je *ravo *rvo-u*a univer,a+na *ravna ustanova, a+i je ta-o1er istina da je taj institut, a-o se ne mo/u utvrditi susjeds-i odnosi i+i ne*odije+jena ,ajednica do.ara na-on smrti ostavite+ja i*areminiscencija na ne-ada2nje rodovs-o ,ajedni2tvo od 0e/a je naj.itnije -o+e-tivno v+asni2tvo" ''&A O" (andi9, n" dj" %A>" ''&B D" Ni2i9, 7riru0ni- 'F%" ''&& D" Ra0-i, n" dj" %&;" ''&F D" Ra0-i, n" dj" '';" ''&> V" ( a u r a n i 9 , 7rinosi ,a )rvats-i *ravnoK*ovjestni rje0ni-, ?a/re., '>;FK'>%%" F@, FF, >$A" ''F; D" Ra0-i, n" dj" >@"

$%

sinove i J*ro*inEuos, tj" Ro1a-e (*o ocu i svojti5 'F' i+i .ra9u i sve J*arentes ro1a-e" 'F% =-o .ismo uvai+i navedene *rimjere, u tom .ismo s+u0aju mora+i ,a-+ju0iti da je *+eme o.u)va9a+o ne samo ro1a-e *o -rvnoj ve,i ne/o i nji)ovu svojtu" =-o u,memo u o.,ir da su *arentes u jednom s+u0aju *o+a/a+i ,a-+etvu da 9e na-naditi svu 2tetu -oju u0ini nji)ov JconsanEuineus tj" Ro1a- *o ocu, *a -ada je ovaj i *rou,ro0io 2tetu, da su ov+asti+i o2te9eno/ da u,me Jtotam )ereditatem od oni) -ojima *ri*ada i,vr2ite+j 2tete i imovina *o nji)ovom ocu, onda se moe utvrditi da je *+eme u sjevernoda+matins-oj i srednjoda+matins-oj re/iji u 4I sto+je9u *redstav+ja+o ,ajednicu ro1a-a, -oja je 0uva+a ,em+ji2ni *osjed od *rije+a,a u v+asni2tvo i,van *+emena svojim *ravom *rvo-u*a i jam0i+a ,a 2tetu u0injenu tre9im oso.ama svojom imovinom na osnovi *ravo/ i+i 8i-tivno/ srodstva" 7+eme u 4I sto+je9u u s*omenutim re/ijama nije sta+e2-a or/ani,acija, a+i je jedna od 8ormi dru2tveno/ ra,voja u -ojoj su se ne-i o.+ici starije/ dru2tveno/ ure1enja *odrava+i ,ato 2to su .i+i ,a to *ri-+adni uvjeti i ra,+o,i *ostojanja (s*re0avanje *rocesa *au*eri,acije 0+anova *+emena us+ijed usitnjavanja ,em+ji2no/ v+asni2tva, nera,vijenosti o.rta, tr/ovine i *rometa, 0esti) darivanja u -orist Cr-ve, a moda i us+ijed 8is-a+ni) tereta dravne or/ani,acije5 s jedne strane, a onda ,ato da se osi/ura na-nada ,a i,vr2ene ,+o0ine i 2tete u -orist o2te9eno/ i dravneor/ani,acije s dru/e strane" Ne-i sa0uvani to*onimi i, 4I sto+je9a mo/+i .i se -*rotuma0iti ta-o dao da su ne-a *+emena nastava+a ,atvorene ,em+ji2ne *ovr2ine ( u/arani, Vu0i9i, 6o,i0ani, Srednjinci5 *a su da+i svoje ime svom nase+ju"'F$ (e1utim, ta-va )i*ote,a nije neos*orna, jer se na,iv stanovni-a mo/ao i,vesti i, to*onima (Ni.en0ani od Ni.eni-a, 6otorani od 6otora i+i u/arani od u/ari, 6o,i0ani od 6o,ica5" Da*a0e tre.a na/+asiti da su svi osta+i to*onimi i, 4I sto+je9a u srednjoda+matins-oj re/iji sa0uvani u o.+i-u -oji neos*orno ne -*redstav+ja i,vedenicu i, imena *+emena (<e+aj, <restani, <resti, Cre.eni, Ceseni,aKJesenica, Ci++aua Niua T 6i+ava njiva, Co.i+ac, " 6o.i+ja-, Nac+e T Orec)ova" 7issi Rit, 7ods*i+i,e, 7rasi,o, Se-]rica, Srenjine, ristenic, u/ari , Urana, SiroYn],e T Mrnovica i dru/o5"'F@ Sto/a tre.a ,a-+ju0iti da u 4I sto+je9u (i, -oje/ jedino imamo jedno *ovijesno vre+o -ojem nit-o nije do danas -os*oravao vjerodostojnost *odata-a5 *+eme ne *redstav+ja *o *ravi+u teritorija+u ,ajednicu niti $A str $BK@; (nema5 str" @;KA; ne va+ja darevo/ utjecaja, osamosta+jivati i *ostajati nas+jednim 8un-cijama ^ u,ur*atorovo/ roda" No, te *ojave nisu .i+e jo2 dominantne u dravnom ure1enju *a se moe tvrditi da je u osnovi i*a- i u tim sto+je9ima dravna v+ast ima+a *atrimonija+ni, *atrona+ni i domini-a+ni -ara-ter" U na0e+u ni-ada nije u tom ra,do.+ju v+a ^+8+)c%dni^"i,.orni sistem u *o*un_+avanj`u ^ra,iioE *rijesto+ja" Ve+i-a ve9ina v+adara ^ *ri*ada+a je dinastiji r*imirovi9a" 7a i -u9a =r*adovi9a do2+a je na )rvats-iv *rijesto na teme+ju .a2tins-o/ *rava" 7rema tome dravna v+ast se smatra+a *atrimoni_e^iPt^tij^7K 7a+^rona` Ini -ara-ter odra,avao se u s vacaniu a je v+adar i s`amo on, ,a2t`itni- *ravno/ *o^iKet^CaG Sto/^u nie * c +oni iK njemu^ du/ujii vjerno^8"K^itava dravna or/ania9+ia^s+ui osi/uraniY *ravno * et-a a ta ie or/am,ac]a v+adareva KIVVi8+^o^ 2e^ne *o-orava toj or/ani,aciji -ao ne*osrednom nosio9u Kv+asti ve9 v+adaru" a or/ani,acija s+ui samo ,a2titi ste0eni) *rava a ne da ,a*ovijeda ne,avisno od V+adara" Domini-a+ni -ara-ter dravne v+asti o0itovao se u s)va9anju da je v+adar vr)ovni,/os*odar ,em+je i Ijudi na tojK,,em^i" On, ima *ravo da v+ada Ijuaima, ca s d da tra,+ tr+.ut III *ore,e, da .ude `/ost na teret *od+oni-a" On je jedini imao *ravo da *odje+juje ov+a2tenje vr2enja 8un-cije dravne v+asti i,+i u.iranja v+adare`Ci)`^^*o`re,a u svoju -orist" Sto/a dvors-o vijece ie savjetoda]n] or/an v+adara a ne iristitucija I -oje *roi+ai v+a2t" Narodne s-u*2tine nisu or/ani ''F' ''F% ''F$ ''F@
D" Ra0-i, n" dj" '$;, '&$" D" Ra0-i, n" dj" 'A$" D" Ra0-i, n" dj" '%&, '%>, '$;, '$A" V" Nova-, n" dj" %F;K%FB"

$$

-oji od+u0uju ne/o s-u*ovi -oji s+u2aju v+adareve oc +u e i iKK-o^+ s+u,e ^-ao 2ve0`an` i^ am.ijent u o^e`*r / avaju vaiie^ o`d+u-e I od+/rava^u vani do/oc^aji^ ,a dinastiju i *od+^oni-e" im -ara-teristi-ama ne su*rotstav+jaju se .itno odnosi -oji u-a,uju na ovisnost v+adara od odre1eni) sredina, do-+e /od te sredine nisu ,aista *osta+e nosi+ac i i,vor dravne v+asti" a5 V+adar +a-o nemamo *odata-a o osnovnom odnosu 3rvata *rema svom v+adaru ,a 9ije+i ni, re/ija )rvats-e drave, i*a- 0ini se o*ravdano tvrditi da je taj odnos *o0ivao od I4 st" da+je na 8euda+noj 8ide+itas i *+a9anju tri.uta v+adaru"_\ O dravnoj or/ani,aci5i moemo utvrcSiti veoma maio, jsr ^As^s sa0^s^ass^ *c^vijesna vre+a -oja .i *rua+a i,da2nije *odat-e, a ona -oja su sa0uvana ve9inom jo2 nisu *rou0ena s o.,irom na vjerodostojnost *odata-a" Ne samo 2to ne moemo neos*orno ,ia2tanoviti or/ane v+asti a niti nji)ov dje+o-ru/ ne/o ne moemo *ratiti ni nji)ov ra,vojni *ut od I4 do 4II st" (oda nam je najjasniji statu2 v+adara" Na,iv v+adara mijenjao se ta-o da je u I4 st" +atins-i /+asio duPJ" (e1utim, taj na,iv na+a,imo i u 4 i 4I st" no, i,/+eda u s+u0ajevima -ada v+adar nije .io jo2 o-runjen" Od 4 st" da+je na,iv o-runjeno/ v+adara /+asio je *rePJ"_>_ Da je -ra+j ^\ 7odata- da je -ra+j ?vonimir dao Stre,i *ravo da u.ire tri.ut na ,em+jama i,me1u <ia9a i So+ina ne u*u9uje na tri.ut -oji je ?vonim+ru *ri*adao -ao v+adaru ve9 -ao v+asni-u ,em+je" U*or" D" Ra0-i, n" dj" '$%" Da se v+adar ,aista na,ivao duPKom i u 4 i 4I sto+je9u do-+e /od nije .io o-runjen imamo vi2e do-a,a" a-o vidimo da je oma =r)ida-o) na,ivao omis+ava duPKom (D" Ra9-i, )omas =rc)idiaconus" 3istoria Sa+onitana, (S3S( vo+" 44V+, SS vo+" III, ?a/ra.iae 'F>@" $B5" Na jednom -amenom s*omeni-u *a- Stje*an Dris+av na,iva se ma/nus duP (D Ni2i9 7riru0ni- '%B5" U ,avjernici *a- ?vonimira isti0e se da je ?vonimir .io *rije -runid.e duP 3rvats-e i Da+macije (D" Ra1-i, Docuinenta ';$5" 6a-o je /+asio *rijevod i,ra,a duP na )rvats-om je,i-u ne ,namo, a+i o.,irom da su se *rvi v+adar8 (oravs-e, ^e2-e, 7o+js-e i Rusije na,iva+i u narodnim je,icima ^-ne,a a u +atins-om ^duP^ na2i )istori9ari *o0ev2i od D" Ra0-o/ smatraju o*ravdanim _da se i )rvats-i v+adari mo/u na,ivati -ne,ovima (u*or" D" Ra0-i, Nutarnje stanje, Rad >'" '%B5" I,ra, arePa moe se sa si/urno29u *revesti sa ^-ra+j jer na <a29ans-oj *+o0i na -ojoj je te-st *isan na )rvats-om je,i-u ?vonimir se na,iva a-ra+j )rvats-ib (D" Ra0-i, n" dj" '%&5" (e1utim, ,na1ajno je da se )rvats-i v+adari ne/dje na,ivaju -ne,ovi od^osno -ra+jevi 3rvata i+i 3rvata i Da+matinaca (ta-o F$> /od"L FA% /od"L F>% /od"L >%A /od" D" Ra9-i, Documenta, $ @ 'A F& 'FFG >A; /od" J Sti*i2i9K(" Nam2a+ovi9 Di*+omati0-i ,.orni- @;L *rije >&; /od" D" ^i2i9 7riru0ni'%B^ ';A> /od", ';B% /od", ';B> /od", ';&; t;&%" ';&A, ';&B, ';&&, ';&BKF, ';&F, ';F;, ';F$, ';FB, ';F> /od" D" Ra0-i, Documenta, A', B%, &@, &BL &F, F', F&, >;, U 4I_st" mo9 i utjecaj *a*e -ao seniora nisu .i+i .e, ina0enja 2to se vidi i, stu0aja 7etra 6re2imira IV -oji se morao *odvr/nuti sas+u2avanju *a*ino/ *os+ani-a da .i ovaj utvrdio -rivnju i+i nevinost ovo/ -ra+ja u umorstvu -ra+jeva .rata *a je -ra+j morao *o+oiti sa ^asvojim '% u*anima^ *rise/u da on nije -riv u ve,i sa^ i,vr2enim ,+o0inom, a-o se je )tio osto.oditi K od/ovornosti *rema svom senioru ^ V+adars-a 8un-cija i 0ast .i+a je nas+jedna 2to je od/ovara+o s)vatanju drave -ao *atrimonij dinastije, 6ne, r*imir (o" F@AKKFB@5 .io je ,a0etni- dinastije, -oje je *o njemu na,vana dinastija r*imirovi9a a v+ada+a je u, -rat-e *re-ide do *ot-raj 4I st" Nasijedni red i,/+eda nije .io re/u+iran, *a je v+adars-a 8un-cija *re+a,i+a od oca na sina i+i od .rata na .rata i+i od .rata na .ratova sina" 7rinci* i,.ornosti i,/+eda da se *rimjenjivao samo u s+u0aju -ada je -andidat .io .e, nas+jedno/ *rava" Suv+adarstvo ta-o1er nije .i+o is-+ju0eno ac_ 7os+jednji r*imirovi9 -ra+j Stje*an tI *ot-raj 4t st" jo2 uvije- je -oristio staru 8ormu+aciju ^residente *aterno so+io^, -oja se u*otre.ijava+a ve9 u I4 st", a+i sada u ne2to *ro2irenoj 8ormu+aciji navode9i da je *rijesto .a2tina otaca, djedova i *radjedova ^

$@

Dun-cije v+adara imaju ne-o(i-o -ara-teristi-a" Dravna or/ani,acija je v(adareva or/ani,acija" V+ast je v+adar" Javni interesi ne *ostoje *a *rema tome ni sve0eni0-im" a s-+o*tjent ne 9u ra,rije2tti" 7rotiviti 9u se *rodavanju +judi te 9u se s vo+jom <oijom *o-a,ati *ravedan u svemu 2to je u s-+adu s *ravom Odredujem *osavjetovav2i se sa svtm svojim *rimatima da 9u od -ra+jevstva 2to mi je dano ta-oder sva-e /odine na Us-rs *+atiti sv 7etru dana- od dvJesta .i,ants-i) du-ata, te naredujem, sta+no odre1ujem i *otvrdujem, da to 0ine dovije-a i oni -oji .udu *os+ije mene -ra+jeva+i Ostm to>a darujem, dajem i *otvrdujem =*osto+s-oj sto+ici samostan sv" Cr/ura -oJi se ,ove Vrana, 8 sve .+a/o nje/oVo, t"J" sre.mu *osudu u -ojoJ se na+a,e ostaci sv" tije+a isto/a .iaeno/ Cr/ura dva -ria" -a+e i *iiticu, dvtje ,iatne -rune, dra/uiJima u-ra2ene" Evande+je sre.rom o-ovano i sva nje/ova *o-retna i ne*o-retna do.raL ne-a .ude Ytje- taj samostan svrati2te *osianicima sv" 7etra i sasvim u v+asti nji)ovoJ, a+i s tim dodat-om da se ni u 9ije dru/e ru-e ne *reda ne/o da u sve vrijeme .ude v+asni2tvo sv" 7etra i da /a Ja t moji nas+Jednici .rane, *a da .ude s+o.odan i si/uran od sva-o/ 0ovje-a ()omine5" = otme 8t 0iJa smJe+ost ne*romi2ijenom drs-o29u s*omenutom samostanu .ta/o 2to mu je dano, ne-a 0uje onaj stra2ni /+as su9ev 2to 9e /a davo sa svojim ande+ima 0uti" Os8m to/a" jer <o/u s+uiti ,na0i isto 2to i -ra+jevati, *redaJem se i *re*oru9am u tvoje ru-e namjesto u ru-e .+aenomu 7etru i na2emu /os*odinu *a*i Cr/u8u i nje/ovim nas+jednicima na sto+ict a*osto+s-oJ Ovu ,avjern+cu I8ide+itatem5 *otvrdujem *rise/oma Ja ve+im, Dmitar -oJi se ,ovem i ?vonimir *o mitost8 <oJoj i *o dar^ sto+ice a*osto+s-e -ra+J, .iti 9u od ovo/ 0asa una*r+jed vjeran sv 7etru i /os*odinu moJemu C uru i ,a-on+tim nas+Jednictma nje/ovimL ne 9u sudje+ovati ni riJe0ju ni d e+om a-o .ude on sam t++ .u^u9e *a*e i,a nJe/a i+i *os+anic+ nJi)ovi i,/u.i+i tvot i+i udove i+i .i++ ,a ^ IJeniK a naum -oji .8 mt *ovJert+i ne 9u n+-ome na 2tetu nJi)ovu )otimice ot-riti" 6ra+jevstvo *a-, 2to mi /a tvoja ru-a o*ate Ce.i,one" *redaje" 9Yati 9u vjemo t ne 9u ono a nt vr)ovnu v+ast nad nJim ni-ad ni u -a-voj namts+i oteti sto+ict a*osto+s-oj" Cos*odina mo/a *a*u Cr/ura i nje/ove nas+jedni-e a i *os+ani-e a-o dode u moJu o.iast (*otestatem5 *rim+^i 9u 0asno i 9estito 9u s njima *ostu*ati i ot*rav+ti i)a ot-+e /od me *o,oY ja 9u im is-reno -a-o .udem mo/ao s+uiiti a I7rijevod Je S" Sr-uiJa, s ne-im I,mjenama u nje/ovoj -nji,tG i,vori ,a )rvats-u *ovijest K u*or J" Nida- 3istorijs-a 0itan-a, I ?a/re. '>A% %FK%>5" ^ V" Dorett9, 6or0u+ans-i -ode-s t%" sto+je9a i viJesti i, do.a narodne dinastiJe u nJemu, Starine, @B" $; ^ Evo redos+ijed v+adara i, dinastije r*imirovi9a I*rema D" 2i2i9u5 r*imir (o" F@AKKFB@5 ?des+av IF&FKF >5 (utimir IF>$K>t;5 " omis+av Io" >t;K^>%F5 r*imir '' (o" >V"R ^J$A' 6re2imir I Io" >$AK^@A5 (itos+av I>@A _>^i>5 6re2imir i+ (>@>K ^>B>5 Drisiav (>B> >>&5 Svetos+av I>> K';;;5 6re2tmtr I'' It;;; K *os+iJe ';$;5 Cojs+av I';;;K';%;5 StJe*an I I';$;K';AF5 6re2imir IV I';AFKK'; A5 Stje*an II I';F>K';>;5 D" Ni2i9 7re/+ed *ovi est+ )rvats-o/ naroda ?a/re." '>B%$" '%F" 7rema S" =ntoiJa-u N+2t9ev 6re2imir II nije *ostojao, Dris+av nije .io sin 6re2imira i+ ve9 6re2imira ' Ostm to/a S" =nto+ja- tvrdi da se ne moie do-a,ati da Je om+siav .io sin (uttm+ra (*rema S" =nto+Ja-u (uncimitr5" 7ored to/a *rema S" =ntoija-u Ni2iBev (utimir Je v+adao do *o0et-a 4 st te Je omis+av v+adao od >;;Kte da+je" NJe/a je nasitjedto o-o >%;Kte r*imir II a ovo/a o-o >%B /od" 6re2imir ' Nje/a su *a- nasiiJedi+i *rvo sin mu (iros+av (o" >A@K>AF i+i >A>5 s onda sin Dris+av (i,a >B;Kte5 U*or" S" =nto+ja-" ?na0aj I vanost ts*rave -ra+ja 6re2imira I ,a )rvats-u *ovtjest 4 sto+je9a, Radovi Di+o,o8s-o/ 8a-u+teta u ?adru, Ra,dio )tst", ar)" i )ist" umjetnosti" Cod" t;, sv" 4" >, >A" ^ D" Ra0-i, n" dj" t@F"

$A

us *u.+icum" V+adar vr2i v+ast jer je on najmo9niji" On je dominus i semor *a ' su sto/a a-ti dravne v+asti a-ti nje/ove oso.ne v+asti" V+adar je ,a2titni- *ravno/ *oret-a *a sto/a trai *os+u2nost a u na-nadu *rua ,a2titu" 7os+u2nost se teme8ji na oso.noj 8ide+itas -oju nje/ovi *od+onici, tj" *rvaci, jam0e ,a-+etvom vjerojatno u s-u*2tini *rva-a" U 4I st" v+adar si/urno nema vi2e doticaj *utem ,a-(etve sa 2iro-im masama" U I4 i 4 st" i,/+eda da su 8un-cije dravne v+asti samo u ru-ama v+adara i nje/ova a*arata, a u 4I st", *o/otovu *ot-raj 4( st", i,/+eda da se a*arat osamosta+io a 8un-cije v+asti *osta+e *one/dje nasijedne" Dun-cije v+adara odraavaju se u nje/ovim 0inima ,a2tite 0uvanja *ravno/ *oret-a i *ravosuda" (edutim v+adar ne vr2i svoje 8un-cije a-o nije na to *o,van, *a a-o ,avac^ene stran-e same rje2avaju s*orove i od+u0uju o na-nadi 2tete, v+adar se ne mije2a" Jedino je duan *ruati ,a2titu udovicama, siro0adi i siromasima -a-o to *roi,+a,i i, nje/ove va,a+s-e ,avjernice" V+adar vr2i nada+je viast ta-o 2to ima *ravo narediti i 8iormu+irati ,a.ranu, a to se o0ituje u nje/ovu *ravu ,a*ovijedanja vojnom si+om, odrecJivanja tri.uta i os+o.ac^anja od *+a9anja tri.uta" O nje/ovoj ,a-onodavnoj dje+atnosti nemamo *otvrde u vre+ima, aii je vjerojatno *ostoja+a" Na -raju v+adar je vr2io a-te v+asti i u.iranjem tri.uta i u/ovaranjem sa stranim v+adarima" V+adar se s+uio u vrK2enju dravne v+asti svojim dvors-im i teritorija+nim a*aratom" .5 3erce/ Na,iv duPJ se jav+ja u *ovijesti )rvats-e drave -ao i,ra, ,a o,na0avanje neo-runjeno/ v8adara od I4 do 4I st"^cc No, ve9 u dru/oj *o+ovici 4I st" taj se i,ra, javija u, -ra+ja istovremeno" a-o se na2 duPJ *ojav+juje najvjerojatnije -ao suv+adar ';BB" /od" u, -ra+ja -ada ovaj dodje+juje -ra+jevs-u s+o.odu jednom samostanu" U dru/om *a- do-umentu i, dru/e *o+ovice 4I st" "^duPJ se *ojav+juje u, -ra+ja -ao nje/ov namjesni- ,a *odru0je i,medu Cetine i Neretve sa susjednim oto0jem,dJ_ a na <a29ans-oj *+o0i s*ominje se duPJ na )rvats-om je,i-u -ne,,^ -oji u*rav+ja 0itavom 6rajinom, u stvari Da+matins-om mar-om, tj" *odru0jem 6varnera s *rio.a+nim -o*nomG cs O0ito je da je *ojmovni sadraj i,ra,a duPJ u navedenim *rimjerima ra,+i0it u dru/oj *o+ovici 4t st" Jednom on *redstav+ja neo-runjeno/ v+adara a dru/i *uta v+adarevo/ suv+adara i+i *a- v+adarevo/ namjesni-a na odre1enom dije+u dravno/ teritorija" Sto/a je o*ravdano da se i,ra, ""duP"" *revede na dva na0ina" 7ra-sa je osnovana -ada ,^duPKa^, u smis+u v+adara *revodi sa -ne,J, jer ta-o su se na,iva+i /otovo svi s+avens-i v+adari u najstari K jem ra,do.+ju nji)ovi) drava^_ a da se duP^a u smis+u suv+adara i v+adarevo/ namjesni-a *revodi sa ,^)erce/b,", I,ra, )erce/J dodu2e ne od/ovara *o0et-om 4IH st", jer tada se u*otre.+java ,a NduPJ i,ra, "^-ne,J ia-o se ne mis+i na v+adara ne/o na nje/ovo/ namjesni-a" I*a-, i,ra, a^)erce/J je o*ravdan" jer ^^-ne,J ve9 toHeom 4I+ st" /u.i svoje ,na0enje i, *o0et-a 4II st" a n)erce/,^ /a u*ravo do.iva" U da+jnjem ra,voju i,ra, f,)erce/^a -oristi se -od nas ,a o,na0avanje oso.e -oja je u rodu s v+adarem *a v+ada odredenim *odru0jem samosta+no i+i -oja uiva viso-i u/+ed na dvoru te do.iva odre1eni teritorij na u*rav+janje" I,ra, n)erce/J se odrava n*r" u <osni jo2 u 4V st ^_c ^ D" Ra0-i, n" dj" $" ';$" ,c^ D" Ra0-i" ri" dj" ''', ''$" '%F" ^ D" Ra0-i, n" djj" @FF" ^^> D" Ra0-i, Nutarnje stanje " " , Rad R'" '%B" tro =" So+ovjev, Oda.rani s*oJ^enici

$B

c5 <an 7rvi *uta se *ojav+juje u *rvoj *o+ovici 4 st" ada je .an u*rav+jao *odru0jem Oi-e, 6r.ave i Cac-eV! O0ito je da-+e da je tada .an .io v+adarev namjesni- ,a odrec^eno *odru0je" Sredinom 4 st" .anova mo9 je to+i-o naras+a da je .an mo/ao detroni,irati v+adara %_% 7ovjesni do-umenti omo/u9uju nam utvrditi /otovo -od sva-o/ v+adara ime nje/ovo/ .ana, ta-o 7ri.ina ,a vrijeme 6re2imira K o-o >@;K>, Codimir ,a Dris+ava, .an ne*o,nato/ imena, a+i se s*ominje nje/ova sestra Je+enica ';%> /od", Cuarda ,a vrijeme Svetos+ava, <oet) ,a 6re2imira i Cojs+ava, Stje*an 7rasca ,a vrijeme Stje*ana I, ';@% /od", Coj-o ';A> /od", o-o ';BA i ';B> /od", ?vonimir ';&; /od" i ';&$ /od" ,a vrijeme 6re2imira IV IIII5 i 7etar o-o ';&@ /od" ,a vrijeme S+avca" U 4I st" u *rivatnim do-umentima .io je 0a- o.i0aj da se -arta datira s*omenom imena v+adara i .ana ^_$ ?na0ajna je 0injenica da se .anovi u 4I st" uvije- s*ominju .e, o,na-e ,em+je -ojom u*rav+jaju, te da se uvije- na+a,e u -ra+jevoj *ratnji" U -artama se s*ominju na *rvom mjestu 0ais*red te*0iceL ! 2to daje osnov ,a o*ravdani ,a-+ju0a- da je .an u stvari vr2io 8un-ciju v+adarevo/ ,amjeni-a te da je vr2io u v+adarevoj otsutnosti odre1ene v+adareve *os+ove" Dun-cija .ana .i+a je da-+e u 4I st" najvi2a 0ast u dravi" Sto/a je ra,um+jivo da je dvor madars-o/ v+adara smatrao u 4I st" .ana dostojnom oso.om ,a s-+a*anje .ra-a s madars-om -ra+jevnom a isto ta-o da je .an dostojna oso.a -oju se moe i,a.rati ,a v+adara te /a *a*a moe o-runiti ,a -ra+ja" U vre+ima do -raja 4II st" u, v+adara se s*ominje ve9inom samo jedan .an" Jedino u dva do-umenta (jedan i, ';B%%_s i jedan i, ';B> /od %_c5 i,/+eda -ao da je istovremeno *ostoja+o vi2e .anova" U vre+ima -oja su ,natno -asnije nasta+a a daju *odat-e ,a ra,do.+je do -raja 4II st" u,ima se *ostojanje vi2e .anovina istovremeno -ao redovita *ojava u dravnoj or/ani,aciji %! U +iteraturi s o.,irom na to da +i *ostoji samo jedna i+i vi2e .anovina istovremeno v+adaju ra,+i0ita mi2+jenja od -oji) sva-o i,nosi o*ravdane ar/umente a+i i o*ravdane *rimjed.e" Jedni tvrde da je *ostojao u dravi do 4II st" samo jedan .an%_F a dru/i da je *ostojao jedan ,a 3rvats-u, jedan ,a S+avoniju, jedan ,a <osnu, jedan ,a Srijem i dr %_> re9i tvrde da je u *rvoj 8a,i ra,voja drave *ostojao samo jedan .an, a+i da je u 4I st" *ostoja+o vi2e .anova istovremeno ^_c I,/+eda da je u na0e+u najvjerojatnija tre9a te,a" <i+o je vremena u ra,voju drave -ada je *ostojao samo jedan .an a i ta-vi) vremena -ada je *ostoja+o vi2e .anova a+i i ta-vi) vremena -ada nije *ostojao ni jedan .an (,a vrijeme -ra+ja ?vonimiraH5" U ra,do.+ju -ada nije *ostojao .an najvjerojatnije je da je .ans-u 8un-ciju vr2io jedan 8un-cionar *od dru/im na,ivom -ao n*r" vicarius re/is ,a -o/a imamo i *otvrdu u vre+ima 1_ re.a %! VI? II $$K$@" 6onstantin 7or8iro/enet navodi da je taj teritorij *ri*adao 3rvatima Ia.ija2e *odije+jena nji)ova ,em+ja u jedanaest u*anija "" , i nji)ov .an dri *od v+a29u 6r.avu "" a VI? II, $$" %'% VI? II, @A" ,_$ D" Ra0-i Documerta, B%, $>F, B%, @&%, $F, B%, B%, @B, B%, @&%, @B, A%, A$, A@, BA, &A, F;, FA >A, >B >F >>, '%> te F;, FA >A -ao *rimjeri ,a datiranje *o .anu" %'@ D" Ra0-i, n" dj" A%, A$, A@ i BA, &A, >F, >>, '%>" %_A D" Ra0-i, n" dj" B%" %'B D Ra0-+, n" dj" &%" %_^ U*or" Ojeto*is *o*a Du-+janina, -oji je *riredio D" Fi2i9, '>%F /od", str" $;& te ,a.i+je2-u u Su*etars-om -artu+aru -ao I D" Ra0-i, n" dj" @FB" %_F Na *r" V" 6+ai9, 3rvats-i .ani ,a narodne dinast+je, V?= ', &%L (" Oanov+9, n" dj" Rad %CC" %@" %_R Ve9 'FB' /odine je D Ra0-i ustvrdio da nije .a2 nevjerojatno da je dravi .i+o vi2e .anova (D" Ra0-i, Od+omci """ ''%5" " Smi0i-+as ne sumnja u te,u da se drava dije+i+a u vi2e .anovina (7oviest )rvats-a I 'FF%, %&F5L V" (aurani9 je ta-o1er *ri)vatio te,u o vi2e .anovina -ao vjerojatnu (V" (aurani9, 7rinosi, I, %%, &%, V$5" ,,c U*or" na *r" D" 2i2i9, 7re/+ed *ovijesti )rvats-o/ naroda, '>B%a, '$B" 1_ D" Ra0-+, Documenta, '@@"

$&

odma) na*omenuti da se na,iv -ra+jev vi-ar nije odrao ve9 se *onovo -oristio stari na,iv n.anJ " 6ao Icra+jev namjesni- .an se odrao i ,a vrijeme r^ove dinastije =r*adovi9a" i tada je ,au,imao jedan od *rvi) *o+oaja u dravi" <i,ants-i *isac i, dru/e *o+ovine 4II st" Cinnam tvrdi da su (adari na,iva+i dostojanstveni-a to/ *o+oaja .anom"dV^ 7od =r*adovi9ima .i+o je ta-oder ra,do.+ja sa jednim i ra,do.+ja sa vi2e )a nova"_n O.,irom na 8iun-ciju -oju je vr2io .an +o/i0no je ,a-+ju0iti da je .ana *ostav+jao -ra+j" Sam i,ra, .anJ vjerojatno *otje0e od avars-e rije0i .ajan v+ada+ac )ordeJ" Da je i,ra, avars-e *r ovenijencije nije 0udno" 3rvati su du/o vremena u novoj *ostoj.ini ivje+i ,ajedno s =varima" 6onstantin 7or8iiro/enet tvrdi da se u nje/ovo do.a (sred" 4 st"5 u 3rvats-oj jo2 uvijeras*o,navaju avars-i *otomci"d^! c+5 Dvors-i a*arat N+i *osjedujemo *ri+i0an .roj do-umenata -oji s*ominju 8un-cienere u dvors+eom a*aratuK No, ,natan .r oj ti) do-umenata -riti@ea i,vora nije de8initivno va+ori,iraia s o.,irom na sad^aj" Sto/a ne moemo sa si/urno29u utvrditi ra,voj to/ a*arata od I4 do 4II st" a niti sadraj *ojedini) 8un-cija u tom a*aratu -ro, isto ra,do.+je" I, *rve *o+ovice 4+ st" nemamo 0a- ni jedan *ovjesni i,vor i, -oje/ .ismo mo/+i cr*iti .i+o -a-ve *odat-e o dvors-om a*aratu" Na osnovu ti) do-umenata ra,voj dvors-o/ a*araia .i ova+^o i,/+edaoG Sredinom I4 st" *ojav+juju se u, v+adara -ao nje/ov a*arat u*ani .e, na,na-e 8un-cije, i samo jedan 8un-cioner s o,na-om -omorni-a (camerarius5 te dvojica sa o,na-om *re,.iter -a*e+an (tj" dvors-i -a*e+an5" 6rajem '4 st" dvors-i u*ani su o,na0eni u, svoju 8un-ciju, ta(eo u*an *a+atin (ju*anus *a+atinus5" u*an -omorni- K *rvi, dru/i i tre9i (ju*anus camerarius *rimus, secundus, tertius5, u*an 2titono2a (ju*anus armi/er5, u*an .u,dovanar (ju*anus macec)a5" u*an -onju2ni- (ju*aK nus cava++arius5 i u*an *e)arni- (ju*anus *incernarius5" U, ove se s*ominju -neev -a*e+an i -ne/injin u*an (ju*anus comitissae5" U 4 st" *ojav+juje se ri-sar (riccar5" U 4I st", a+i te- u dru/oj *o+ovici to/ sto+je9a, jav+jaju se novi na,ivi i ne-e nove 8un-cije, ta-oG dvors-i u*an (comes curia+is5 i te*0ija (te*ci, te*cicon, te*cica5 umjesto u*an *aiatin (ju*anus *a+atinus5, *oste+jni- (*oste+nic5 umjesto u*an -omorni- (ju*anus camerarius5, a onda nove 8un-cije -ao djed (dad, ded5, dvors-i sudac (judeP re/a+is curiae, caGKIsidicus re/is5" *odrumar (c+usar5" u.rusar (r"L)rusar5, dvorni-, mcatar i so-o+ar" Mu*an *a+atin -asnije te*0ija U sa0uvanim vreiima nema *odata-a o sadraju te 8un-cije, a+i *o na,ivu mo/ao .i se *oistovjetiti s 8rana0-im 8a+a0-im /ro8iom u I4 st" u*ravo -ada se 8un-cija u*ana *a+atina jav+ja na dvoru )rvats-o/ v+adara" 7rema tome u*an *a+atin .io .i dvors-i u*an -ojem je v+adar *ovjerio u*ravu i suc$enje na v+adarevom dvoru" V+adar mu je *ovjeravao vr2enje i dru/i) dravni) *os+ova" I*a- se.i je ,adravao rje2avanje tei) i vaniji) suds-i) s*orova %_A U 4' st" na,iv ju nV VI? ++" @$" i+^ Vidi o totne V" 6+ai9, 3rvats-i .ani ,a =r*adovi9a" V?= I, %@G$" VGa VI? ''" $'" b_^^ 3" Conrad, DcutscG)e Rec)ts/esc)ic)te" I, (5tSKKK>J" @A

$F

*anus K*a+atinus i,/+eda da je .io ,amjenjen novim i,ra,om te*0ija,^ -oji se *rvi *uta jav+ja ';A> /od" a ostaje u u*otre.i sve do -raja v+adavine r*imirovi9a 1_ ?anim+jivo je da su se *resude -oje je donio te*0ija dava(e v+adaru radi do.ivanja su/(asnosti 2to u*u9uje na s+i0nost dje+o-ru/a 8rana0-o/ 8a+a0-o/ /ro8a u nje/ovoj starijoj ra,vojnoj 8a,i nc Dvors-i sudac +,ra, re/a+is curiae iudeP *rvi *uta se jav+ja ';B> /od ^c (e1utim ne-o+i-o /odina -asnije (';&%5 jav+ja se u vre+ima i i,ra, causidicus re/is *c <udu9i da nema *odata-a i, -oji) .ismo mo/+i ne2to vi2e sa,nati o sadraju 8un-cije causidicus re/is, mo/+i .ismo u*orec^uju9i o.a +atins-a i,ra,a *ret*ostaviti da su to dva i,ra,a ,a istu 8un-ciju" ?na0ajno je da se re/a+is curiae iudeP jav+ja istovremeno -ad i comes curia+is 2to u*u9uje na ra,+i-ovanje suds-e nad+enosti te*0ije i dvors-o/ suca" Najvjerojatnije 9e .iti a-o *ret*ostavimo da je te*0ija .io ,amjeni- -ra+ja u sudenju a dvors-i sudac sta+ni sudac na dvoru ,a odre1ene s*orove" Mu*an -omorni- -asnije *oste+jni6omorni- se s*ominje FA% i F>% /od 1_ U 4+ st" taj se i,ra, i,/u.io a umjesto ovo/a jav+ja se *oste+jni- ^ Na,iv camerarius do+ai od camera, u )rvats-om -omora, a *oste+jni- u +atins-om je,i-u /+asi cu.icu+arius" Camera u 8rana0-o do.a o,na0uje carev iii -ra+jev 8is-" I u 3rvats-oj ,na0i isto 2to se vidi i, is*rave i, ';&B /od"" (in camera ducis5 ^ U osta+oj Evro*i camerariusKa o.i0no jo2 na,ivaju t)esaurarius i+i cu.icu+arius" 7oste+jni- i, vre(a je u stvari *rijevod +atins-o/ i,ra,a cu.icu+arius" I, sami) na,iva te dvors-e 8un-cije moemo ,a-+ju0iti -a-av je dje(o-ru/ imao -omorniodnosno *ostetjni-" On se sastojao u .ri,i o I r .+a ajni, *ri)odim`a` `i `ras)odi^ .+a>ajaet ",atim"^o^+a a^r"e^ci"ure^ima^ na-it`ima, *os`te+ji" _O ,irom na ta-o ve+i-i .roj *os+ova nije 0udno 2to se ve9 F>% /od" d2*ominju -omorni- u*an i jo2 tri -omorni-a istovremeno ,! U-rat-o, -omornici odnosno -asnije *oste8jnici su .i(i dvors-i 8un-cioneri -ojima je .i+o *ovjereno *rvenstveno vo^enje v+adare]i) 8inancija tj" u*rav+janje svim *rimicima i i,dacima u -orist i+i na teret v+adareve .+a/ajne (8iscus5" Na teme+ju sa0uvani) do-umenata i, vremena od I4 do 4II st" veoma nesi/urno je utvrditi -oji su .i+i nov0ani *ri)odi -oji su *ritjeca+i u v+adarevu .+a/ajnu" S ve9om vjerojatno29u moemo utvrditi *ri)ode -oji su o*9enito *ostoja+i, a s manjom si/urno29u -oji su od ovi) *ri)oda .i+i nov0ani" Ne*o.itno je da su v+adari ve9 u I4 st" ima+i svoja imanja (vi++ae, curtis5, -oja su .i+a sva-a-o jedan od vaniji) i,vora *ri)oda" Na osnovu *ridvorno/ /os*odarenja u tim imanjima v+adar je sticao *o+jo*rivredne *roi,vode" No, u vi++ama su 0esto .i+a u-+ju0ena se+ja0-a /os*odarstva *a nije is-+ju0eno da je v+adar od ovi) do.ivao u ime svoje rente i nov0ani i,nos" 6metovi su dava+i naime terraticum ^ D" Ra0-i i V" (aurani9 s+au se da je te*0ija ustvari novi na,iv ,a u*ana *a+atina (D" Ra0-i Nutarnje stanje, Rad >t, tA%L V" (aiurani9, 7rinosi, '@@& (auran+9 da*a0e i,ra, te*cica u vre+ima smatra da to nije te*0ija ve9 nje/ov ,amjeni-5" (" Oanovi9 smatra te*0iju sva-a-o v+adarevim *omo9ni-om u sudenju" a+i nije si/uran u tvrdnju Ra9-o/a i (aurani9a I(" Oanovi9, Ustavno *ravo " " , Rad %BA, %%&5" ^ D" Ra0-i, Documenta, A%" A$, '@>" ^ U*or" "Conrad, n" dj" I, >>" ^ D" Ra0-i, n" dj" &@" ^ D" Ra0-i, n" dj" >;" ^^ D" Ra9-i, n" dj" A" 'B" ^ D" Ra9-i, n" dj" B%, &$, F%, >$, '$>, '@;, 'A'" ^ D" Ra0-i, n" dj" 'R%" ^ D" Ra9-i, n" dj" 'B" @B

$>

*anus *a+atinus i,/+eda da je .io^ ,amjenjen novim i,ra,om te*0ijaL ^ -oji se * ^' *uta jav+ja ';A> /od" a ostaje u u*otre.i sve do -raja v+adavine r*imirovi9a" ?anim+jivo je da su se *resude -oje je donio te*0ija dava+e v+adaru radi do.ivanja su/+asnosti 2to u*u9uje na s+i0nost dje+o-ru/a 8rana0-o/ 8a+a0-o/ /rota u nje/ovoj starijoj ra,vojnoj 8a,i ^ Dvors-i sudac I,ra, re/a+is curiae iudeP *rvi *uta se jav+ja ';B> /od 1c (edutim ne-o+i-o /odina -asnije (';&%5 jav+ja se u vre+ima i i,ra, causidicus re/is ^_c <udu9i da nema *odata-a i, -oji) .ismo mo/+i ne2to vi2e sa,nati o sadraju 8un-cije causidicus re/is, mo/+i .ismo u*orec^uju9i o.a +atins-a i,ra,a *ret*ostaviti da su to dva i,ra,a ,a istu 8un-ciju" ?na0ajno je da se re/a+is curiae iudeP jav+ja istovremeno -ad i comes curia+is 2to u*u9uje na ra,+i-ovanje suds-e nad+enosti te*0ije i dvors-o/ suca" Najvjerojatnije 9e .iti a-o *ret*ostavimo da je te*0ija .io ,amjeni- -ra+ja u sudenju a dvors-i sudac sta+ni sudac na dvoru ,a odre1ene s*orove" Mu*an -omorni- -asnije *oste+jni6omorni- se s*ominje FA% i F>% /od 1_ U 4I st" taj se i,ra, i,/u.io a umjesto ovo/a jav+ja se *oste+jni- ^ Na,iv camerarius do+ai od camera, u )rvats-om -omora, a *oste+jni- u +atins-om je,i-u /+asi cu.icu+arius" Camera u 8rana0-o do.a o,na0uje carev i+i -ra+jev 8is-" I u 3rvats-oj ,na0i isto 2to se vidi i, is*rave i, ';&B /od"" (in camera ducis5 ^! U osta+oj Evro*i camerariusKa o.i0no jo2 na,ivaju t)esaurarius iti cu.icu+arius" 7oste+jni- i, vre+a je u stvari *rijevod +atins-o/ i,ra,a cu.icu+arius" I, sami) na,iva te dvors-e 8un-cije moemo ,a-+ju0iti -a-av je dje+o-ru/ imao -omorniodnosno *osteijni-" On se sastojao u .ri,i o I r .+a ajni, *ri)odima` `i `ras)`o` dir^t^ .+a/ajaer ^,atim"^o"^+a aP^^cim^"Kuresima^na-it`ima, *os`te+ji" ^O ,(rom na ta-o ve+i-i .roj *os+ova nije 0udno 2to se ve9 F>% /od" ds*ominju -omorni- u*an i jo2 tri -omorni-a istovremeno ^! U-rat-o, -omornici odnosno -asnije *oste+jnici su .i+i dvors-i 8un-cioneri -ojima je .i+o *ovjereno *rvenstveno vo1enje v+adarevi) 8inancija tj" u*rav+janje svim *rimicima i i,dacima u -orist i+i na teret v+adareve .+a/ajne I8iscus5" Na teme+ju sa0uvani) do-umenata i, vremena od I4 do 4II st" veoma nesi/urno je utvrditi -oji su .i+i nov0ani *ri)odi -oji su *ritjeca+i u v+adarevu .+a/ajnu" S ve9om vjerojatno29u moemo utvrditi *ri)ode -oji su o*9enito *ostoja(i, a s manjom si/urno29u -oji su od ovi) *ri)oda .i+i nov0ani" Ne*o.itno je da su v+adari ve9 u I4 st" ima+i svoja imanja Ivi++ae, curtis5, -oja su .i+a sva-a-o jedan od vaniji) i,vora *ri)oda" Na osnovu *ridvorno/ /os*odarenja u tim imanjima v+adar je sticao *o+jo*rivredne *roi,vode" No, u vii+ama su 0esto .i+a u-+ju0ena se+ja0-a /os*odarstva *a nije is-+ju0eno da je v+adar od ovi) do.ivao u ime svoje rente i nov0ani i,nos" 6metovi su dava8i naime terraticum ^ D" Ra0-i i V" (aurani9 s+au se da je te*0ija ustvar+ novi na,iv ,a u*ana *a+atina (D" Ra0-i Nutarnje stanje, Rad >'" 'A%^ V" (aurani9, 7rinosi, '@@& (aurant9 da*a9e i,ra, te*cica u vre+ima smatra da to nije te*0ija ve9 nje/ov iamjeni-5" (" Oanovi9 smatra te*0tju sva-a-o v+adarevim *omo9ni-om u sudenju, a+i nije si/uran u tvrdnju Ra0-o/a i (aurani9a ((" Oanovi9, Ustavno *ravo " " " Rad %BA, %%&5" ^ D" Ra0-i" Documenta, A%, A$, t@>" ^ U*or" "Conrad, n" dj" I" >>" ^ D" Ra0-i, n" dj" &@" ^ D" Ra9-i, n" dj" >;" ^^ D" Ra0-i, n" dj" S, 'B" ^ D" Ra9-i, n" dj" B%, &$, F%, >$, 8$>, '@;, 'A'" ^ D" Ra0-i" n" dj" ';%" ^ D" Ra0-i, n" dj" 'B" @B

@;

i+i terra/ium%__ a -o+oni censusd_B a ti su mo/+i .iti u cje+osti i+i dje+omi0no u novcu" Dru/i vani i,vor *ri)oda .io je 8is-a+ni tri.ut -oji su mora+i davati v+adaru svi oni -oji su *osjedova+i ,em+ju -ao /os*odari a ne -ao -metovi i+i -o+oni" Da su ta-vi *osjednici mora +i davati taj tri.ut do-a,uju nam dvije is*rave i, dru/e *o+ovice 4I st" -ojima v+adar os+o.ada dva samostana u <io/radu od davanja sva-o/ 8is-a+no/ tri.uta,%! 2to o0ito u-a,uje na 0injenicu da su ,em+ji2ni *osjednici .i+i duni davati 8is-a+ni tri.ut a-o i) v+adar nije os+o.odio te o.ave,e"Y^ Naravno, a-o je *osjedni- .io os+o.oden, to nije ,na0i+o da su time .i+i os+o.odeni i -metovi ve9 da je taj 8is-a+ni tri.ut *ri*adao /os*odaru a ne v+adaru" Oni *osjednici -oji nisu ima+i -metove a nisu .i+i os+o.odeni mora+i su sami snositi teret o.ave,e davanja to/ tri.uta" (edutim i, i,vora ne moemo ustanoviti da +i se taj tri.ut davao u naravi i+i u novcu i+i u o.a o.+i-a" Nada+je, du/o vremena .i+o je i,da2ni i,vor *ri)oda v+adaru o.ave,a davanja tri.uta od strane da+matins-i) /radova" ?a ovaj tri.ut *ou,dano ,namo da se sastojao od nov0ano/ i,nosa i davanja u naravi" a-o ,namo da je u v+adarevu .+a/ajnu *ritjeca+o od /rada ro/ira, Osora, 6r-a i Ra.a *o ';; ,+atni-a, /rada S*+ita %;;, a /rada ?adra ''; ,+atni-a (2to u-u*no i,nosi &'; ,+atni-a5"%_^ I Venecija je *+a9a+a dosta du/o tri.ut, a+i ne ,namo i,nos" (e1u i,vore v+adarevi) *ri)oda tre.a u.rojiti i *ravo viadara i nje/ove *ratnje na -ona- te darove -oje je do.ivao *ri+i-om *osjete odredeno/ nase+ja i+i mo/u9ni-a" 7ravo na -ona- mo/ao je v+adar vjerojatno ostvariti u naravi a+i i u novcu umjesto u naravi ()os*itium, ius descensus5" Da su v+adari do.iva+i i darove imamo jedan *rimjer u vre+ima" 6ra+jev so-o+ar nije dao -ra+ju 6re2imiru iV, -ra+jici i 2titono2i samo -ona- ve9 i darove i to -ra+ju -onja s mom-oma -ra+jici djevoj-u -oja 9e ju s+uiti a 2titono2i 2tit i su+icu"%_c 6ra+j je ,nao i,ri0ito os+o.oditi ne-o/a od o.ave,e davanja darova i+i *a- nametnuti o.ave,u davanja darova a-o je os+o.a1ao od o.ave,e davanja 8is-a+no/ tri.uta"%c_ C+o.e i -a,ne su ta-o1er .i+e i,vor v+adarevi) *ri)oda" Naime, /+o.e je v+adar *ro*isivao u svojim is*ravama u s+u0aju *ovrede mira i+i odreda.a -ra+jeve darovnice" 6a,ne *a- smrti, osa-a9enja naj0e29e su se u srednjem vije-u *retvara+e u nov0ane -a,ne" One su *ri*ada+e dije+om o2te9eni-u, dije+om v+adaru (com*ositio, mu+cta5" a-o imamo *rimjer da je -ra+j Iere2imir IV odredio nov0anu /+o.u ,.o/ smetanja *osjeda ';; +i.ara ,+ata od 0e/a je *o+ovica *ri*ada+a -ra+jevoj .+a/ajni"%_% U dru/oj *ri+ici je ta-oder odredio /+o.u od ';; +i.ara ,+ata a+i ovaj *uta u -orist samo svoje .+a/ajne"%_$ a-ve /+o.e i+i -a,ne .i+e su ,natni i,vor *ri)oda, jer jedna +i.ra ,+ata je tei+a $%&,@$@ /rama ,+ata"%c@ Na -raju" ra,+i0ite carine (vecti/a+5, oso.ito do)oda- od .rodara -oji .i se usidri+i u +u-ama, *redstavija+e su ,na0ajna vre+a v+adarevi) *ri)oda" 7omors-a %$A D Ra0-i" n"" dj" $'" %$^ D" Ra9-i, n" dj" ';>" '$%" %$& D" Ra0-i, n" dj A' &@" %^ U*or" D" Ra0-i, Nutarnje stanje Rad >>" F&KFF, V" 6+ai9, (arturina" Rad 'A&" '@A" D" Ra0-i je medutim 'FB' /odine mis+io dru/a0ije" On je smatrao da je samo -ra+jevs-a ,em+ja darovana *ojedincima u samostanima .i+a *od+oina *+a9anju 8is-a+no/ tri.uta" <a2tins-e ,em+je nisu .i+e *odvr/nute tom davanju D" Ra0-i, Od+omci i, driavno/ *rava )rvats-o/a ,a narodne dinastije, <e0, 'FB' ';$5" Ovu ,eu Ra9-o/a *ri)vatio je i (" Oanovi9 '>$> /od" ((" Oanovi9" n" dj"" Rad %BB" %K@5, do-a,uju9i da je cr-va .i+a o*ro2tena ina0e od *+a9anja.i+o -a-vi) tri.uta u -orist v+adara, *a a-o v+adar os+o.ada cr-vu ,na9i da *ostoje ,em+je na -ojima Cr-va nije .i+a os+o.oden" a te su *o Oanovi9u .i+e u*ravo -ra+jevs-e ,em+je" Sto/a -ra+j u -on-retnom s+u0aju os+o.ada samostan od davanja ,a -ra+jevs-e ,em+je" (edutim ovo se ne moe *ri)vatiti jer -ra+j os+o.ada samostan od sva-o/ tri.uta a ne samo jedno/ tj" -ra+jevs-i) ,ema+ja" ^c D" Ra0-i, Documenta" $&%" %_c D" Ra0-i, n" dj" 'B%" %_^ D" Ra9-i" n" dj" &A" %g D" Ra9-i, n" dj" FF" %!$ D" Ra0-i, n" dj" &$" %_! D" Ra0-i, Nutarnje stanje, Rad >>, >%" @F

@'

tr/ovina je tada .i+a iva me1u da+matins-im Iu-ama"" O tome *ose.no /ovori 6onstantin 7or8iro/enet ,_s 6a-o se vidi, i, na.rojeni) vrsti *ri)oda ne moemo do.rim dijetom odrediti -oji su od nji) i+i u -ojem su dije+u .i+"i"u novcuG Sva-a-o *ri)odi u novcu u+a,i+i su u v+adarevu .+a/ajnu, vino u dvors-i *odrum *od nad,orom dvors-o/ vinoto0a, K)rana *od u.rusaraL sto-a *od vo+ara" a-o je +o/i0no ,a-+ju0iti a *ret*ostav-a ta-vo/ tuma0enja osnovana ia-o nemamo i,vora -ojima .i te *ret*ostav-e mo/+i i *otvrditi" Djed 3rvata 7rvi *uta se jav+ja o" ';B% /od" a onda *onovo ';B>, ';&;, ';&%, i ';&;K';&$ /od ^_ V" (aurani9 mis+i da djed nije dostojanstveni- v+adarevo/ dvora ve9 naroda a moda da je ne-i cr-veni dostojanstveni- ,c Sva-a-o djed se *ojav+juje istovremeno -ad i dvors-i u*anL_^ te*0ija^_c te *oste+jni- 1c D" Ra0-i je i,nio *odata- da je -od Se)a *ostojao u 4I st" !vi++icusJ tj" u*an -oji je u*rav+jao *ri)odima dvors-i) *o+jo*rivredni) /os*odarstava 2to .i *rema njemu od/ovara+o majordomusu u ,a*adnoj Evro*i" Djed je u stvari *rijevod +atins-o/ i,ra,a ^,maiordomusJ" Sto/a je (o/i0no ,a-iju0iti^da^j^^djed vr2io 8un-ciju maj^rdgma"odnosno vii+icusKa u 3rvats-oj 1_ Ovo mi2+jenje i,/+eda da je osnovano" Naime, u 8rana0-oj dravi *ostojao je jedan 8un-cioner -oji se .rinuo ,a v+adareva /os*odarstva i nji)ove *ri)ode u naturi i jedan -oji se .rinuo ,a v+adareve 8inancije ^% 7ro.+em ,a2to se djed na,iva "^djedom 3rvataJ moe se rije2iti ta-o da se to *rotuma0i -ao na/+a2avanje da je djed dvors-i 8un-cioner -ojemu je *ovjerena u*rava nad svim "v+adarevim imanjima -oja se na+a,e u 3rvats-oj odnosno na *o ru0ju 3rvata" Da +i se moe *ri)vatiti te,a (" Oanovi9a da je djed .io nadreden *oste+jni-u tj" onom -oji se .rinuo ,a v+adareve 8inancije te2-o je od/ovoriti ^ =-o se u,me u o.,ir da se medu *risutnima )rvats-o/ -ra+ja *ri+i-om darovanja u -orist samostana redaju *rvi djed a onda s+ijede *oste+jni- i dru/iL ^__ u tom s+u0aju ta .i se te,a mo/+a *ri)vatiti" N"o, ana+i,iraju9i redos+ijede svjedo-a u dru/im v+adars-im darovnicama moemo ustanoviti"da redos+ijed Knajve9im dije+om ne od/ovara na2oj +o/ici, *a *rema tome Oanovi9eva te,a nema *otvrde" V+adareva imanja *rostira+a su se najvjerojatnije na, naj*+odnijim ,em+jama" Na temaiju darovnica " i,dati) od strane )rvats-i) v+adara mi moemo K u.icirati samo ne-a imanja -ao ono u o-o+ici Di-+a -od ?adra, <rda -od Nina, Raso)atica i Ro/ova -od <io/rada, "+asenica i Dra0ani u sidra2-oj u*aniji, Vrana, Raduna, 6onju2tina u Smini, <osi+jina -odK ro/ira, Oa,ani -od S*+ita, ,atim em+je -od So+ina, 6+isa i <ia0a, u/ari u 7o+jicama, otoci (aon i Mir ^A Ri-sar 7ojav+juje se sve/a tri *uta u vre+imaG jednom >A; /od"L ^ dru/i *uta ';BBA! tre9i *uta ';F; /od ^ 7rvi *uta se s*ominje medu svjedocima i,a .ana i u*ana ^ D" Ra0-i, Documenta, $>F" ^^ D" Ra0-i, n" dj" B%, &$, F;, F%, F@, >$, >B" ^ V" (aurani9G 7rinosi, %@A" ^ D" Ra0-i, n" dj" &$" ^^ D" Ra0-i" n" dj" B%" ^ D" Ra0-+, n" dj" >$" ^A^ D" Ra0-i" Nutarnje stanje, rad >'" 'A%" ^ 3" Conrad, n" dj" ', >&" n$ (" Oanovi9, n" dj" Rad %BA, %%$" ^ D" Ra0-i, Documenta, >$" uA D" Ra0-i, Nutarnje stanje, Rad >>" FAKFB" ^ J" Sti*i2i9K(" Nam2a+ovi9" Di*+omats-i ,.orni-, @'" ^ D" Ra0-i, Documenta, B&" ad F5 ^^ D" Ra0-i, Documenta, '%F" ad '>5 @F

@%

a is*red o*ata i -a*e+ana, dru/i *uta i,a 2titono2e, o.a *uta u na,o0nosti v+adara, i tre9i *uta odma) i,a )erce/a i to -ao nje/ov ri-sar a is*red osta+i) mi+ites" D" Ra0-i je *reveo taj i,ra, sa u.rusar"^__^ 7" S-o- vidi u ri+esaru jedno/ od vojni-a )erce/a, tuma0e9i da risari! do+a,i od riParius a taj je u stvari 0ovje- -oji dvo.ojem od+u0uje is)od *arnice ,asnivaj^+9i svoju te,u u/+avnom na rije0i ^,riPa! K *re*ir-a, svada, ras*rava" J" Sti*i2i9 s+i0no smatra ri-sara dvors-im s+u.enitcom tj" oso.om -oja je ne-o9 i,+a,i+a na dvo.oj s ne*rijate+jem umjesto -ra+ja"b_^ S" =nto+ja- tvrdi da ,^riccarJ ne ,na0i ni ,frva0,^ ni ,a*ore,ni+eJ ]ri,! K ratna da9a *o0" 4V+ st" su.sidium5 ne/o vite, tj" -ra+jev vite,, 0+an nje/ove *ratnje i dvorjanin" aj i,ra, *rema S" =nto+ja-u nije s+avens-o/ *orije-+a"^a_ Najvjerojatnije je ,aista da je ri-sar .io 0+an vojne v+a dareve *ratnje -oj"u vre+o i, *o0" oi4 st" na,iva *raetoriani,^Lc^ a moda je 0a- ri-sar stojao na 0e8u ti) *raetoriana" Od ove viadareve vojne *ratnje, -oja mu je s+ui+a ,a osi/uranje nje/ove oso.e i 0itavo/ dvora a *o *otre.i i ,a osi/uranje *ravno/ *oret-a i mira te ,a i,vr2enje nje/ovi) *resuda, tre.a ra,+i-ovati vojnu si+u -ojom je v+adar ras*o+a/ao i ,a*ovijedao radi o.rane teritorija i naroda te eventua+no/ osvajanja susjedni) o.+asti" U evro*s-im dravama u vrijeme -ad 8euda+ni ednosi nisu .i+i sasvim ra,vijeni vai+o je *ravi+o da je sva-i s+o.odni i ,a oruje s*oso.ni mu2-arac .io o.ave,an na vojnu s+u.u" U 8rana0-oj dravi su .i+i *rema edi-tu i, FB@ /od" duni svi javiti se u vojs-u aHeo je ne*rijate+j u2ao na dravni teritorij" U I4 st" u tu vojs-u *o0e+i su u+a,iti i nes+o.odni va,a+i -oji su s+ui+i u -onjici" Uvodenje 8euda+ni) /os*odars-i) odnosa onemo/u9i+o je ve9inu s+o.odni) Ijudi da sami u^"dravaju -onja i ratnu o*remu -onjani-a *a je v+adar *o0eo osi/uravati -onjicu na teme+ju 8euda+no/ odnosa i,medu seniora i va,a+aV^! U 3rvats-oj ne-o vrijeme u to-u 4 st" o*9a narodna vojs-a sastoja+a se od *je2a-a (do ';;";;;5 i -onjani-a (do B;";;;5"ad^ U vre+ima se s*ominju satnici^__ te je vjerojatno da se vojs-a s-u*+ja8a *o u*anijama, a unutar u*anija *o satnijama" Unutar satnija vojnici su .i+i svrstani vjerojatno *o rodovima 2to .i se mo/+o ,a-+ju0iti *o rije0i ^,voj,^ 8 Nvo^s-a,^" jer o.e i,vorno ,na0e rod, 0e^jad"b^ Na 0e+u vojs-e stajao je v+adar" o vidimo ve9 -od -ne,a r*imira ^ I4 st" u o*isu .enedi-oinca Cottsc)a+-a o .or.i i,me1u r*imirove -onjice i .i,ants-e vojs-e"__j Isto ta-o -ne, se s*ominje -ao vr)ovni ,a*ovjedni- vojs-e u ratovima *rotiv mieta0-e mornarice"^a_ V+adar od+u0uje o s-ia*anju u/ovora o miru" 6ra+j Svetos+av nu^Ia mir dudu 7etrt,r II Orseo+On!_L a -ra+j ?vonimir vodi vojs-u *rotiv -oru2-o/ -ne,a Ouito*)a"^__ V+adar je u s+u0aju rata ras*o+a/ao i *omors-om vojnom si+om" U *rvoj *o>ovici 4 st" ne-o vrijeme te su se *omors-e sna/e sastoja+e od F; ve9i) .rodova D" Ra9-i, n" dj" B& i .i+je2-a .roj F" ad^ J" Sti*i2i9" ra/om jedne .i+je2-e Ivana Ouciusa o jednoj )rnats@Loj v+adars-oj is*ravi" ?)orni- 3istorijs-o/ instituta J=?U" B" F&" ^ S" =nto+ja- ?na9aj i va^nost is*rave -ra+ja 6re2imira I ,a )rvats-u *ovijest 4 st"" Radovi Di+o,o8s-o] 8a-u+teta ?adar" Ra,dio" )ist" ar)" i )ist" umjetnosti" @, /od" ';" sv" ';K'>&'/&%" BF" )i+je2-a ^'F" ''%" O.,irom na ari,a b *ore,, ratna r+a9a u*or" D" Ni2i9" n" dj" %@>" _ D" Ra9-i, n" dj" $%%" %BL D" Ra9-i, n" dj" '%F" t)^ +i" Conrad, n" dj" I " '';KK' t '" +a^ D" Ra9-i" n" dj" $>F" _ah D" Ra0-i, Documenta" F;" F@, >;" >A" >F, '%F" '$t" '$@, t@a" %a^ D" Ra0-i, Nutarnje stanje, Rad >>, t;%" VaE O" 6ati9" n" dj" &ac D" Ra9-i" Documenta" $$Gi" $B@" ^ D" Ra9-i" n" dj" @%&" ^ D" Ra9-i, n" dj" @&@" @>

@$

sa *o @; mornara i od ';; manji) .rodova s %; i '; mornara *o *ojedinom .rodu ^! 6o+i-o su *odaci o -o*nenoj i *omors-oj vojnoj sna,i to0ni ne moe se ustanoviti, ati je si/urno da i) je ,a.i+jeio .i,ants-i car -oji je imao *redod.u o .i,ants-oj -o*nenoj i *omors-oj si+i, *a je +o/i0no da on ne .i ,a.i+jeio nevje^rojatne *odat-e" Dru/i dvorjanici Osim dvorjani-a -oji su vr2i+i 8un-cije dravne v+asti na v+adarevom dvoru .i+o je i ta-vi) -oji su o.av+ja+i samo *os+ove radi is*oma/anja v+adaru -ao oso.i i *os+ove u v+adarevom -u9anstvu" a-o su jedni *oma/a+i v+adaru u no2enju 2tita (sc)itonossa5 ^ dru/i u no2enju .u,dovana (macec)arius5v_ tre9i su se .rinu+i ,a v+adarevo/ -onja (caua++arius5^s i+i (vo+ar5L_B ne-i su s+ui+i o-o sto+a I*incerna!_ i u.rusar5^_c, ne-i su *a,i+i na *odrum Ic+u,ar5L_c vrata Iuratarus5L ec ne-i su se .rinu+i i nosi+i u +ovu so-o+a (soco+aris5 ^_ Sadraj rada ovi) dvorjani-a ne moe se utvrditi na osnovu *ovijesni) vre+a ve9 samo io/i0-im ,a-+ju0ivanjem na teme+ju na,iva" Najmanje vjerojatnim moe se utvrditi sadraj rada dvorni-a ^^ 7rema V" (aurani9u dvorni- je .io nosi+ac viso-o/ dvors-o/ dostojanstva,^_c a *rema (" Oanovi9u 0+an v+adareve svite -oji je vr2io *omo9ne s+u.e na dvoru te je ,au,imao me1u dvors-im s+u.enicima *o+oaj ^_ 7rema V" Nova-u dvorni- je .io seos-i starje2ina iii seos-i -ne,, ,astu*ni- se+a"^s Dvorni- se sva-a-o *ojav+juje te- u dru/oj *o+ovici 4I st" 0as mec$u dvorjanicima u -ra+jevoj .+i,ini -ao svjedo-,^ 0as i,van dvora na se+u ta-ocier -ao svjedo- ^_ (e1u dvorjanicima s*ominje se uvije- na *os+jednjem mjestu" (,/+eda da su dvornici .i+i oso.e na -ra+jevim imanjima (curtis K dvor5 rasutim *o dravi, -oje su se .rinu+e o u,dravanju i una*redivanju *o+jo*rivredno/ /os*odarstva na tim imanjima ^ Oni su .i+i *odredeni djedu -oji je sta+no .ivao na v+adarevom dvoru -ao 8un-cioner" Dvors-i -a*e+ani s*ominju se ve9 u i4 st" Oni su u stuari *redstav+ja+i dvors-u -a*e+u -oja je *rvenstveno s+ui+a ,a vr2enje .o/os+uja na dvoru" No, *o *otre.i v8adar se s+uio svojim -a*e+anima -ao *isarima, -oji su redi/irati *ismeno v+adareve ras*o+o.e" ada su *ostoja+e ,.ir-e 8ormu+a -oje su *isari -oristi+i u is*ostavijanju -arti i noticija ^c U dru/oj *o+ovici 4I st" na 0e+u v(adareve -a*e+e stajao je ^)rvats-i .is-u*a^ (c)roatensis e*isco*us5" On je *rvi nosio jo2 i na,iv -ance+ara -ra+jevs-o/ dvora Iautae re/is cance++arius5 ^cc e5 eritorija+ni a*arat V+adar je u na0e+u sam vr2io dravnu viast *utuju9i *o dravi naro0ito tamo /dje su )itno i,is-iva+e *otre.e" Naj0e29e su ove .i+e s*orovi i,me1u Cr-ve i ^% D" Ra0-i, n" dj" $>F" ^^^ D" Ra9-i, n" dj" A@, B%" C+, &>" FA itd" ^^_ D" Ra9-i, n" dj" 'B" ^^s D" Ra0-i, n" dj" 'B" md D" Ra0-i, n" dj" B%" ^_^ D" Ra0-i, n" dj" &@" ,^F D" Ra0-i, n" dj" B&" ^^> D" Ra1-i" n" dj" t$%" ,^ D" Ra9-i" n" dj" A%" ^^ D" Ra0-i, n" dj" F% FB F& 'B%" ^s% D" Ra0-i, n" dj" F%, >B" '%F, '$;, '$t, '@@, 'Bt" 'BA, iBF" '>', '&%" ^ V" (a^urani9" 7rinosi, B'>" ^! (" Oanovi9, n" dj" Rad %BA, %%B" ^FA V" Nova-, Su*etars-i -artu+ar, %>$" ^ D" Ra9-i" n" dj" F%, '%>, '$% i dru/i" ,s^ D Ra0-i n" dj" >B, '$;, '$' i dru/i ^ C)" Es,+ar], 3istoire des institutions *u.+iEues )on/roises" 7aris, '>A>, '" +C+" ^ 3" Conrad" n" dj" I, '$&" ^ D" Ra0-i, n" dj" &@" str" A; str" A'KAA samostana s jedne i +ai-a s dru/e strane ,.o/ ,em+ji2ta" Ova-ve s*orove je morao v+adar rje2avati, jer je on jedini .io vr)ovni /os*odar svi) ,em+ji2ta i jer su cr-vene ,em+je .i+e *orije-+om /otovo sve v+adareve, *a je on naj.o+je ,nao 2to je darovao Cr-vi i+i samostanu" U vrijeme -ada v+adar nije .io *risutan na odre1enom teritoriju .i+o je i*a- nuno da net-o vr2i odredene 8un-cije v+asti radi o0uvanja *ravno/ *oret-a te *ravne i vojne si/urnosti" Sto/a je v+adar -oristio svoju teritorija+nu or/ani,aciju v+asti a to su .i+e u*anije, -oje se mo/u s *ravom @@

u do.a -ra+jeva na,vati -ra+jevs-im u*anijama" U da+matins-im /radovima *ostoja+a je .i,ants-a or/ani,acija v+asti, -oju je )rvats-i v+adar na2ao, *ri)vatio i ostavio u vanosti do,vo+javaju9i nje,in v+astiti ra,voj" No, *ored ovi) osnovni) teritorija+ni) or/ani,acioni) 8ormi *ostoja+e su jo2 u 4 st" .anovina Oi-e, 6r.ave i Cac-e, a u 4I st" 6rajina i+i Da+matins-a mar-a na 6varneru na 0e+u s -ne,om, S+avons-a .anovina i+i du-at na 0e+u s .anom i+i )erce/om i 7rimors-a 6rajina i,me1u Cetine i Neretve na 0e+u s )erce/om" Mu*anije Ia-o su veoma os-udni *odaci o teritorija+noj or/ani,aciji nase+ja, moe se i*a- ,a-+ju0iti da je na dravnom teritoriju -ara-teristi0na u ra,do.+ju od I4 do 4II st" o.ram.ena or/ani,acija *u0anstva" Naime u *rimorju na+a,imo /radove sa svojim o.ram.enim ,idinama a u ,a+e1u ti) /radova na+a,imo utvrde ^c_ I,/+eda da i na otocima u, /radove imamo s+i0nu s+i-u_c^ Na van/rads-om teritoriju na+a,e se 0esto ma+i /radi9i u stvari utvrde (-aste+i5" I da+je u -o*nu na+a,imo nase+ja, a+i i,/+eda *o svemu veoma rijet-a" (edutim i ovdje *u0anstvo ima svoje o.ram.ene utvrde" U *rostoru i,me1u rije-a Save i Drave ta-oder su rijet-e naseo.ine a i tu su -ara-teristi0ne utvrdeG c_ 7ostav+ja se *itanjeG 0ije su to utvrdeV Oo/i0no je ,a-+ju0iti da su ne-e *ri*ada+e v+adaru, ne-e *ojedinim mo/u9nicima, a ne-e *ojedinim nase+jima" U na2em s+u0aju nije .itno da +i su utvrde -oje nisu *ri*ada+e v+adaru i+i ne-om nase+ju .i+e *+emens-e, rod.ins-e i+i o.ite+js-e" Nema sumnje da su ne-e .i+e *+emens-e, ne-e rodovs-e a ne-e ino-osno o.ite+js-e" U, sva-u utvrdu *rostira+e su se o.radive ,em+je od -oji) su ivje+i oni -ojima je *ri*ada+a utvrda i+i oni -oji su *ri*ada+i utvrdi" 7u0anstvo je i*a- ve9inom ivje+o u se+ima -oja su se stera+a o-o utvrda" Se+a nisu ima+a u*ravno*o+iti0-i -ara-ter unutar teritorija+ne u*ravne or/ani,acije" Se+a su .i+a u stvari /os*odars-i save,i" Dormiranjem drave utvrde -oje su *ri*ada+e v+adaru, nje/ovom rodu i *+emenu do.i+e su *ose.no ,na0enje" One su *osta+e sredi2ta u -ojima je vr2io v+ast v+adar i+i net-o dru/i -ojem je v+adar *ovjerio vr2enje odre1ene 8un-cije v+asti" Na *odru0jima -oja su .i+a nase+jena v+adar je or/ani,irao ne-o+i-o ta-vi) sredi2ta" Nto je *u0anstvo .i+o /u29e nase+jeno to je i mrea v+adarevi) sredi2ta .i+a /u29a" 7odru0je i +judi *odre1eni odre1enom sredi2tu sa0injava+i su teritorija+nu U*ravnoKsuds-u jedinicu dravne v+asti" Na 0e+u ta-vi) sredi2ta staja+i su u*ani" Vremenom se usta+io o.i0aj da se *odru0je *odredeno u*anu na,iva+o u*anijom, a od -raja 4II st" da+je -omitatom" One su do.i+e i svoje to0nije na,ive c^ <i,ants-i car 6onstantin 7or8iro/enet o*isuju9i ,em+ju u -ojoj tada o.itavaiu 3rvati ova-o i,nosi o -astrima^ aU *o-r2tenoj 3rvats-oj su nase+jena -astraG Nin, <io/rad, <e+ica" S-radin" Oivno" Sto+*on, 6nin, 6arin i 6+avo-aa (VI? II, @@5" ^__^ U Ivanovoj m+eta0-oj -ronici i, 4 st" u o*isivanju *redaje oto-a Osora *od vr)ovnu v+ast rn+eta0-o/ duda tvrdi se da su .i+i *risutni ne samo osors-i /ra1ani ve9 i stanovnici romans-i) i )rvats-i) -a2te+a (D" Ra0-i, n" dj" @%B5" bc_ Na *odru0ju S+avonije s*ominju se -a2te+i Ojudevita 7osavs-o/, da-+e ve9 u I4 st" (D" Ra0-i, n" dj" $%@, $%A5 a istovremeno u uoj 3rvats-oj *od <ornom ID" Ra0-i, n" dj" $%%5" Vr+o rijet-e naseo.ine i utvrde s*ominju na *odru0ju /orovite 3rvats-e *rvi -riari u 4I st" ID" Rai-i, n" dj" @B'K@B%5" A'

@A

ve9inom /eo/ra8s-o/, to*o/ra8s-o/ i+i )istorijs-o/ -ara-tera anti0-e *rovenijencije" 7rve vijesti o na,ivima u*anija *otje0u i, 4 st" a daje nam i) .i,ants-i car u vrijeme -ada je on jo2 uvije- .io vr)ovni /os*odar da+matins-i) /radova" ?anim+jivo je da *omenuti car i,ri0ito utvrduje da je ,em+ja 3rvata *odije+jena .a2 u jedanaest u*anija i da sva-u ,na *oimeni0no" ?na0ajno je ta-oder da car ,na jedan teritorij drave -ojim ne u*rav+jaju u*ani ve9 jedan .an" Na*o-on, vaan je *odata- i to 2to car tvrdi da je ,em+ja *odije+jena na u*anije na-on 2to su 3rvati *o.ijedi+i 8rana0-u vojs-u i *osta+i samosta+ni i ne,avisni 2to ,na0i da je v+adar or/ani,irao u*anije ve9 u I4 st ^c Sude9i *rema /ranicama drave -oje o*isuje s*omenuti car *roi,+a,i da .ans-a i u*anijs-a or/ani,acija nije .i+a s*rovedena na 0itavom *odru0ju drave" Car tvrdi da ova or/ani,acija *ostoji u Cac-oj, Oici i 6r.avi, ,a+e1u da+matins-i) /radova, u re/ijama -ra2-i) *o+ja C+amo0, Oivno i Duvno te u *ojasu o-o rije-a Vr.as i 7+ive" Car je i,ostavio *odru0je isto0ne Istre i Vinodo+a moda ,ato 2to je Vinodo+ s*adao u o.+ast Cac-o, a *odru0je isto0ne Istre 2to je *redstav+ja+o us-o *o/rani0no *odru0je" (edutim, car je i,ostavio 0itav teritorij sjeverno od Ve+i-e 6a*e+e i 7+je2ivice *a do Drave, u stvari srednjovje-ovnu S+avoniju" ?a ovaj teritorij imamo *odat-e o u*anijs-oj or/ani,aciji te- i, 4II st" Ne moe se tvrditi da car nije ni2ta ,nao o tom teritoriju" Da*a0e, on tvrdi da je tim teritorijem u*rav+jao ar)ont -oji je .io us-o *ove,an s v+adarom 3rvats-e te mu je s+ao *rijate+js-a *os+anstva 2to ni-ome dru/om nije 0inio ^A o se moe tuma0iti da je tada2nja S+avonija .i+a u sastavu )rvats-e draveVcc O.,irom da car ne navodi u*anije na tom *odru0ju o0ito je da je )rvats-i v+adar ostavio sistem utvrda -a-av je ranije *ostojao a u*rav+janje *ose.nom nosiocu dravne v+asti (/r0-i ar)ont5G =-o u*oredimo u*anijs-e sisteme onaj i, S+avonije u 4II st" i onaj i, juni) dije+ova drave u 4+ stG, moemo ,a-+ju0iti da su oni u su2tini isti, jer su se os+anja+i na v+adareve utvrde i jer su u*anijama u*rav+ja+i v+adarevi 8un-cioneri" U 4II st" me1u njima *ostoji ra,+i-a u tome 2to su s+avons-e u*anije jo2 uvije- u v+asni2tvu v+adara a june )rvats-e u*anije u/+avnom u ru-ama nas+jedni) u*ana" Evo u*anije -oje na.raja .i,ants-i carG Oivno, Cetina, Imots-i, 7+iva, 7esenta, 7rimorje, <ri.ir, Nona, 6nin, Sidra/a i Nin ^ '5 Oivno je u*anija -oja se *rostira+a na Oivanjs-om (*rije 3+ijevans-om5 *o+ju" Sredi2te se na+a,i+o u utvrdi Oivno (3+ivno5" 7rema V" 6+ai9u ova u*anija je o.u)va9a+a Cra)ovo *o+je,^ce a *rema D" Ni2i9u i C+amo0-o te Duvanjs-o *o+je, *a se ta-o stera+a na isto-u do /ornje/ Vr.asa i Rame ^> %5 Cetina je na,iv ,a u*aniju -oja se *rostira+a *orje0jem Cetine" Sredi2te u*anije *rema D" Ni2i9u .i+o je u utvrdi Sto+cu $cc U -asnijem svom radu Ni2i9 je do-a,ivao da /ornji to- Cetine nije s*adao u ovu u*aniju ve9 u 6nins-u"^_ $5 Imots-i je u*anija sa sjedi2tem u utvrdi Imots-i" 7rostira+a se u/+avnom na Imots-om *o+ju te je na sjeveru /rani0i+a sa u*anijom Oivno, a na ju/u *rema moru ne/dje s *+aninom <io-ovo ^c^ ^c! v I , I I , $%K$$" b>s VH? i+, $'K$%" ^c C" Cra8enauer" 7ri+o/ -ritici i,vje2taja 6onstantina 7or8iro/eneta o dose+javanju 3rvata, 3,, A (8>A%5, $;" ^c_ VI? II, $$" ^ca V" 6+ai9 Cra1a ,a to*o/ra8iju i )istoriju "u*anije i /rada 3+ivna, V=D, n"s" 4V ('>%F5, '$" ,cc D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata ,a vrijeme narodni) v+adara, ?a/re. '>%A" @@&" $cc D" Ni2i9, 7riru0ni-, BA;" ^^ D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata, '>%A, @@>" ^ D" Ni2i9, 7riru0ni-, BA;" A%

@B

@5 7+iva se *rostira+a u, u*aniju Oivno sjeverno *a do rije-e Vr.as na isto-u, sa sjedi2tem vjerojatno u 7+ivs-om /radu (u 4IV st" So-o+K/rad5 u *orje0ju 7+ive" 6asnije je na /ranici *rema <osni i,/raden /rad Jajce"Y! A5 7esenta je na,iv ,a u*aniju (u )istorio/ra8iiji 7sets-a u*anija5 -oja se *rostira+a *rema 6+ai9u i,meju rije-a Unca i Une na ,a*adu, rije-e Sane na isto-u i Crmeia *+anine na sjeveroisto-u 2to ,na0i ne/dje i,me1u <i)a9a i Drvara"^!! 7rema D" Ni2i9u sredi2te u*anije je .i+o u utvrdi 7set (danas ne/dje o-o 7etrovca 5" !_ B5 7r irnorje i+i 7rimors-a i+i 6+i2-a u*anija$c^ *rema D" Ni2i9u se,a+a je u, more -od Ni.eni-a do .+i,u Vru+je -od Omi2a$c_ a *rema <aradi od isto0ni) /ranica tro/irs-o/ *odru0ja o.u)va9aju9i dana2nja 6a2te+a, So+in, 6+is, (ravince, 6u0ine, Mrnovicu, Srinjine i u/are u srednjim 7o+jicama, *re-o 6o,ja-a i (osora do dana2nje/ 6onjs-o/, Du/o*o+ja i /ornji) 7o+jica"_^^ Sredi2te ove u*anije .i+a je utvrda 6+is" 7) Bribir je naziv upanije koja se sa june strane oslanjala na Primorje a obuhvaala je najvjerojatnije srednje i donje porjeje Krke sa sijelom u utvrdi Bribir. ii smatra da se ova upanija prostirala samo s desne obale Krke!"## a B. $erjani je *ovu-ao ,a*adnu /ranicu 0a- do 6arins-o/ mora"j_c F5 Nona je /r0-i na,iv ,a u*aniju (u )istorio/ra8iiji Nins-a u*anija5 -oja je o.u)va9a+a *odru0je o-o /rada odnosno utvrde Nina /dje je .i+o sjedi2te v+asti" 6o+i-o je se,a+a teritorija+no *rerna ju/u te2-o je utvrditi" Sva-a-o 7etr0ani i <rda s*ada+i su u 4II st" *od jurisdi-ciju /trada ?adra, no, u 4 st" -ada je ta u*anija *rvi *uta s*omenuta moda je o.u)va9a+a i ta mjesta"^! >5 6nin se na,iva+a u*anija *o utvrdi 6nin u -ojom je .i+o sjedi2te u*anije" O.u)va9a+a je *odru0je o-o te utvrde -oja se na+a,i+a u, rije-u 6r-u u njenom /ornjem to-u a se,a+a je na isto-u ne/dje do *+anins-o/ masiva Dinare, sa ju/a je /rani0i+a sa u*anijama Cetina i <ri.ir, a na ,a*adu sa u*anijama Sidra/a te Oi-om i 6r.avomLL^"__ ';5 Sidra/a je .i+a u*anija -oja se *rostira+a o-o <io/rada na *rostoru od ?adra do *orje0ja 6r-e" Sije+o u*ana je .i+o vjerojatno u <io/radu"!L %%)&ina je bio 'rki naziv za upaniju (u historio'ra)iji *uka upanija) koja se prema iiu prostira+a i,meju ,u*anija 6nin, Nona, Sidra/a i <ri.ir" U 4I st" ona je na,iva+a ,u*anijom Ou-a"^ K a Na.rojene ,u*anije ve9im dije+om *onovo se jav+jaju u dru/oj *o+ovici 4I st"^_ No, *ored ovi) -oje je naveo car 6onstantin 7or8iro/enet u 4 st" jav+jaju se i u 4I st" i -asnije a ne-e u 4I st" nove, -oje se me1utim, ve9im dije+om, samo jednorn *ojave u vre+ima i onda nestanu -ao da ni-ada nisu *ostoja+e" Vjerojatno su D Ni2i9" n" di" BL; I-+ai9, Mu*anije 7set (7esenta5 i *+eme 6o+uni9, V=D" n"s" 4V ('>%A5 @^>" ^','" <araria" 3rvats-i ,L+osteoGL+ei 8euda+G,am ?ac^re., %$" D" AG Li^" D_riruiGniHe 8G^;" '_cr NI" Barac+a" n" dj" Drema O" 6ati9u isto0na /ranica ove u*anije ne .i i2+a *re-o Mrnovice IO" 6ati9" Nase+javanjje staro)rvats-e 7odmors-e u*e" S7 II(i&Kt>Bu" 'A>5 u 0emu /a *odrava N" 6iai9 (N" 6+ai9, 7ovijest 3Gvata '>&', %$B .i+je2-a @&5 2to je ne*ri)vat+jivo jer /ranica 3rvats-e *rema 7a/aniji ,a 6onstantina 7or8iro/eneta nije .i+a na Mrnovici ne/o na Cetini" ^_c D" Ni2i9 7rirucni-" BA%" _!^H V'& II, GV$" !_ +J*or" V" Va+0i9" Cranice Nins-e u*anije" Rad %kF, ';F i I"<euc" Statut ,adars-e -omune i, '$;A /odine, Rije-a '>A@" A_?>" .i+je2-a '$A" _! D" Ni2i9 7riru0ni-" BA% i *ri+oena I+istorijs-a -arta" ^_^ D" Ni2i9, 7riru9ni+c, C^GV" D" Ni2i9, 7ovijest 3rvata,'>%A,@@>" Oivanjs-a u*anija ';&C /odine D" Ra0-i, n dj" ';B, Cetins-aG tOC>, &( ';&B ';B^ ';&8$" ''&G i;D;" '%&" +U^^ K>" '@>G <ri.irs-a ';C>" &"_GG ';&U, U?G ';&Di" ''&" '%BG t;;t'KK>" '^L>G Oi0-a;A>" A%, A@G ';Li%" C%G ';u'i" &SG ';&;" B'" 1%" S"iG Il ins-aG t;&CKK ;, ''$G Sidra2-a ';A>" A%" A@G o" tOCO" C;G ';&;KF" 'BBL A$ @&

i,mi2+jene" a-o se jednom sve/a s*ominju drids-a ';FFK>" /od !_ ,atins-a i ,asto.rs-a ';&; /od",$_c vi2e *uta su *otvrdene u vre+ima samo ,a/ors-a$_c i *o , Iji0-a u*anija ^c =-o su *odaci o ,a/ors-om i *o+ji0-om u*anu vjerodostojni, ,na0i+o .i da se od 6+i2-e u*anije (7rimorje5 odvojio u to-u 4I st" ,a*adni dio i ta-o 8ormira+a nova u*anija ,a/ors-a te isto0ni dio od -oje/ je nasta+a *o+ji0-a u*anija" a-o je 6+i2-oj u*aniji ostao samo sredi2nji dio stare 6+i2-e u*anije" 7rema jednom do-umentu i, '$B;" /od" *roi,+a,i da je *ot-raj 4I st" *ostoja+a *ose.na 6arins-a u*anija" Naime *rema tome do-umentu je -ra+j ?vonimir darovao svom ,etu -arins-u u*aniju ^_ 7ostav+ja se *itanjeG s -ojom tada *ostoje9om u*anijom tre.a *oistovjetiti -arins-u u*aniju i+i od -oje je susjedne u*anije odvojen jedan dio teritorija *a je or/ani,iran -ao *ose.na u*anijaV Najvjerojatnije je da je -arins-a u*anija nasta+a odvajanjem dije+a teritorija Ou0-e u*anije (/r0-i Nina5" 7odru0je ,a -oje je 6onstantin 7or8iro/enet tvrdio da je njime u*rav+jao .an i,/+eda da se u to-u 4I st" dije+om or/ani,ira+o -ao u*anije i to +i0-a i -r.avs-a u*anija" Naime ';&; /od" *ojav+juje se +i0-i u*an^ a ';&F" /od" -r.avs-i u*an ^_ Na <a29ans-oj *+o0i i, *o0" 4++ st" jav+ja se u, +i0-o/ i -r.avs-i u*an $?a U jednom do-umentu i, ';&; /od" *ojav+juju se u*anije <uane i <o0aci u, u*aniju Oi-u$^ 2to .i ,na0i+o da je Oi-a u to-u 4I st" .i+a *odje+jena na tri u*anije" (e1utim ti *odaci nisu i,/+eda vjerodostojni, jer je utvrdeno da su se <uani odvoji+i od Oi-e -asnije a <o0aci od <uana i,/+eda te- u 4IV st" <uani -ao u*anija jav+ja se *rvi *uta ''&> /"$_c 7odru0je *a- sjeverno od Ve+i-e 6a*e+e do Drave *ojav+juje se u do-umentima sa svojim utvrdama v+adara na 0e+u s -omesom (tj" *rijevodom na +atins-i )rvats-o/ i,ra,a u*an5 te*ot-raj 4II st $^ a 0injenica ne do-a,uje da *rije -raja 4II st" nije .i+o uo*9e utvrda ni v+adars-i) ni dru/i) na tom *odru0ju" One su *ostoja+e .a2 -ao i na *odru0ju juno od Ve+i-e -a*e+e" I,ra, -omitat ()rvats-i u*anija5 usta+juje se te- u *rvoj *o+ovici 4III st" Veoma su 2turi *odaci o 8un-cijama -oje su vr2i+i u*ani" Sude9i *rema *a*inom *ismu FF; /od" )rvats-om v+adaru moe se ,a-+ju0iti da su u*ani vr2i+i u ime viadara *rvenstveno suds-u 8un-ciju (*a*a naime na,iva u*ane sucima5 na ';B>, ';&%K @, >'L ';&;, F%L ';&@, >>L ';&B, ';BL ';&BKF 'B@L o" ';&F, ';&>, ';F;, '%B $^a 6asnije u 4II st" *onovno se jav+jajuG Ou0-a ttBB /" " Smi0i-+as, CodeP di*+omaticus, II ';& t%BB /" V, $>;L Nins-a se u-ida '%;A i *ostaje teritorij /rada Nina" " Smi0i-+as n" dj" III, A'KA%^ Sidra2-a ''&%, '', '$%L <ri.irs-a '%@A, IV, %&%, '%A' /" IV @B&L 6nins-a s*ominje se 0au 4VI st" (vidi V" 68ai9, 3rvats-a *+emena, &@QL 6+i2-a ''&t /" It '%>Kt$;, t%@$ /" tF@G Cetins-a jo2 '%@@ /" K IV, %@@" $^^ D" Ra0-i, n" dj" 'A'" $^e D" Ra0-i, n" dj" F%" $'> D, Ra0-+" n" dj" '$%" '@>" $^ D" Ra0-i n" dj" tt$, '@>" $,^ " Smi0i-+as, " n" dj" 4i++" B>" ^ D" Ra0-i, n" dj" FF" ^$ D" Ra0-i" n" dj" ''&" $&@ D, Ra0-i, n" dj" @FF" ^ D Ra0-i, n dj FF" ^ V" 6+ai9, Cra<a ,a to*o/ra8iju +i0noK-r.avs-e u*anije, V3=D, n"s" VI" '>;%, tB" <uane -ao u*anije jav+ja se *rvi *uta t'&B /" " Smi0i-+as, n" dj" '' 'B;" $^ U to-u 4t+ st" na+a,imo u *ovjesnim vre+ima s*omen o comesKu samo u ?a/orju I " Smi0i-+as, n" dj" II, '>$5" ''FA /odine^ Sani ''>F /" ( "Smi0i-+as, , n" dj" '', %>@Q i u 6r.avi tt>$ /" ( " Smi0i-+as, n" dj" II, %B%, medutim *o N" 6+ai9 je taj do-umenat 8a+si8i-at5" (odru2 i ?a/orje se 0a- s*ominju i,ri0ito -ao -omitati, no, to su *ot*uno osam+jeni s+u0ajevi i ne mo/u se u,eti -ao *ravi+o" (e1utim u jednoj *ove+ji i, ''F'" /" navodi se *odata- da je varadins-i u*an *ostojao ve9 ,a <e+e II Iti$'Ktt@A5 7odata- najvjerojatnije nije vjerodostojan jer je i,nasen samo ,a to da .i se njime do-a,a+a starina 6a*to+s-o/ *osjeda tj" da je 6a*to+ *osjedovao ,em+je ve9 davno i *rema tome -ra+j 9e ''F'" /" u9initi samo *ravednu stvar, aHco 6a*to+u vrati te s ne*ravom odu,ete ,em+je ( Smi0i-+as n dj" II '&&5" 0njenica *a- da se 6+o-o9ani '%%@" /" na,ivaju sinovima jo.a/iona sveto/a -ra+ja i, Corice I " Smi0i-+as n" dj" III, %$F5 nije do-a, da @F

je u*anija Corica *ostoja+a ve9 ,a -ra+ja Oadis+ava, jer tada su *ostoja+i samo jo.a/ioni sv" Stje*ana" (edutim, ,a sv" Stje*ana 6+o-o9 nije *ri*adao u/ars-om v+adaru 7rema tome, to je jo2 jedan s+u0aj -oji /ovori o *ri-a,ivanju *retjerane starosti individua+ni) *rava" (edutim, o.,irom da oi*ada -om.inacija *ove,ivanja u*anije sa -ra+jem Oadis+avom, to se ne moie *ri)vatiti te,a N" 6+ai9 o *rvoj u*anijs-oj or/ani,aciji u S+avoniji (N" 6+ai9, 7ovijest 3rvata u ra,vijenom srednjem vije-u, ?a/re., '>&B, %AF5" A@

@>

svom *odru0ju"$bc U vre+ima *odaci -oji se odnose na vr2enje suds-e 8un-cije ti0u se v+adara i .ana"!c (e1utim, +o/i0no je ,a-+ju0iti da su i u*ani vr2i+i suds-u 8un-ciju i to u vrijeme -ada v+adar nije sam rje2avao s*orove ,.o/ odsutnosti, a niti su s*orove rje2ava+i ni )erce/, ni .an, a niti dvors-i sudac u svoje ime i+i u ime v+adara" Suds-a 8un-cija je sva-a-o .i+a najvanija 8un-cija u*ana, jer se ova 8un-cija o*9enito smatra+a najvanijim i,ra,om vr2enja dravne v+asti .e, o.,ira t-o ju je vr2io" o svoje ov+a2tenje u*an je ,adrao i u 4II st" i na *odru0ju juno od 6a*e+e$^ i na *odru0ju sjeverno od 6a*e+e do Drave nad oso.ama se.i *odredenim"$_ Sesto su u*ani *redstav+ja+i suds-o vije9e na 0ijem je 0e+u stajao .an" Nji)ovo sudje+ovanje u vije9u ima+o je vjerojatno savjetodavni -ara-ter" _^ Dru/a 8un-cija -oju je morao vr2iti u*an je sva-a-o 8un-cija ,a*ovjedni-a utvrde u -ojoj je sto+ovao" On je sto/a i *ro/+a2avao v+adarev *o,iv na vojs-u te ,a*ovijedao ta-o sa.ranom vojs-om" re9a vana 8un-cija u*ana .i+a je veoma vjerojatno 8is-a+no/ -ara-tera" On je u.irao sva-ovrsne da9e i /+o.e te i) s+ao v+adarevoj .+a/ajni" Da +i je .i+a *od nje/ovim nad,orom i u*rava v+adarevi) irnanja na *odru0ju u*anije ne moe se ustanoviti, a+i je vjerojatno da se .rinuo i vodio nad,or nad /os*odarenjem ,em+ji2ta -oja su *ri*ada+a utvrdi odnosno v+adaru -ao v+asni-u utvrde" Mu*an je .io v+adarev *redstavni- v+asti" Nje/a je *ostav+jao v+adar" Nje/ova ov+a2tenja su ovisi+a od v+adara" On je vr2io svoju 8un-ciju ta-o du/o do- je to traio v+adar" ?a vr2enje svoji) 8un-cija najvjerojatnije je imao *ravo na odre1eni dio /+o.a i dru/i) 8is-a+ni) *ri)oda" Nije is-+ju0eno da je do.ivao odre1ene ,em+je s +judima u .ene8icij" S+a.+jenjem v+adareve v+asti vr+o je vjerojatno da je u*ans-a 0ast i 8un-cija *ostaja+a nas+jednom" o se mo/+o do/oditi na teme+ju v+adareve darovnice a+i i u,ur*acijom" Mu*anije su *ostaja+ -neevine u v+asti u*anova roda" aj *roces *retvaranja u*anije u -neevine *o0eo je vjerojatno ve9 u 4I st" Sam i,ra, u*an etimo+o2-i nije jedinstveno utvrden" 7rema jednima ovaj i,ra, je *osu1enica i, avars-o/ a o,na0uje avars-o/ 8un-cionera, *rema dru/ima je *ras+avens-o/, *rema tre9ima /ots-o/ *orije-+a, a+i je najvjerojatnije avars-o/ -ao i i,ra, .an"_^$ Na *odru0ju u*anija s*ominju se u 4I st" *ored u*ana, *odu*ani i satnici"^__ 7ojmovni sadraj i,ra,a *odu*an i satni- ne moe se re-onstruirati na osnovu sa0uvani) do-umenata" U 8rana0-o do.a -omitati su .i+i ra,dije+jeni u vi-arije odnosno centene na 0e+u s vi-arima odnosno satnicima" Oni su u -aro+in2-o vrijeme .i+i *omocni or/ani -omesa -od mo.i+i,acije vojs-e, u.iranja 8is-a+ni) tra.ina i )vatanja ,+o0inaca te nji)ove justi8i-acije" Nema ra,+o/a da ne *ret*osiavirno da je s+i0no .i+o i u 3rvats-oj" Jo2 *o0" 4III st" na+a,imo satni-e Icenturiones5 -oji su im+i svoje *odredene i svoj o.ave,ni servicij"$$A Satnici su navjerojatnije ori/ina+no vr2i+i *rvenstveno vojne 8un-cije unutar utvrde i vojs-e -oju .i v+adar *o,vao" 7rema Ojeto*isu 7o*a Du-+janina satnici su u.ira+i *ore,e i sudi+i ,ajedno sa u*animaG_c d_] D" Rai-i" n" cij" '$" ^Kd, D" Rai-i" , n" dj" tA" F'" t%>" t$%" Kb " Smiii-+as, II" '$%" ^_I " Smi0i-+as" ii+" ';C" __^ " Smi0i-+as, II, '&>K'1A" III, >, %'F" _$a 7" S-o-, Etimo+o/ijs-i rje0ni-, ?a/re. III" BFF" ! D" Rai-i, n" dj" A@" '';" 'B%" 'B$" 'B@" 'BB, '&%, I*odiu*ani5 i D" Rai-i, n" dj" F;" F%" F@, >;, >AL >F" '%F, '$;, '$'" '$@" i '@@ Isatnici5 i " Smiii-+as, " n" dj" III" ';$" $$A " Smi0i-+as, " n" dj" II+" ';$" c^^ D" Ni2i9" Oeto*is *o*a Du-+janina" $;&" AA da je S+avac samo jedan od 0etvorice danas *o,nati) neret+jans-i) v+adara u dru/oj *o+ovici 4I st" i da nije rije0 o neret+jans-oj Jo.+asti, ne/o o samosta+noj dravi -oja u do.a Ja-ova,

A;

Rusina i S+avca ne svr2ava na Cetini ne/o na Mrnovici, a ne*osredno /rani0i sa s*+its-im teritorijem"' N" 6+ai9 u rje2avanju ovo/ *ro.+ema *roana+i,ira+a je *odat-e u Su*etars-om -artu+aru o Ja-ovu Jmiranorum duP, S+avi,o reP i Suinimir reP te ,a-+ju0i+a '" da je 7etar Crni ,amo+io Ja-ova ja *risustvuje ras*ravi s (iros+avom, %" da su u/arani *o,va+i 7etra Crno/ *red S+avca na sud, $" da je 7etar Crni i2ao u Ni.eni- *red ?vonimira da taj *resudi u s*oru sa Stre,om i @" da u sva tri s*omenuta s+u0aja *resu1uje ona v+ast -oja je na doti0nom teritoriju nad+ena, da-+e u *o+ji0K-om *rimorju neret+jans-i v+adar, a u So+inu )rvats-i -ra+j"% 7rvi i 0etvrti ,a-+ju0a- ne mo/u se u cije+osti *ri)vatiti" Ja-ov duP nije .io jedini -o/a je 7etar Crni ,amo+io da *risustvuje ras*rav+janju i,me1u nje/a i (iKros+ava" Ja-ov duP je .io samo jedan od mno/i) S*+i9ana -oje je 7etar Crni *o,vao - ras*rav+janju (Junde nos conuocatis iterum mu+tis S*a+atinorum ni.i+i.us inter Euos etiam Jaco.um marianorum ducem cum suis mi+iti.us i.idem interesse roK/auimus5" 7rema tome, Ja-ov duP nije uo*9e *resudio u s*oru i,me1u 7etra Crno/i (iros+ava ne/o je samo *risustvovao s-+a*anju na/od.e i,me1u 7etra Crno/ i (iros+ava (Jante Euorum *resentiam cum *re8ato decretauimus (iros+auo u.i et conuentionem )isdem monenti.us no.i+i.us cum eis denuo 8ecimus5 isto -ao 2to su i dru/i *risustvova+i *a su i,ri0ito *oimeni0no i+i o*9enito navedeni (Jactum est ante notitiam )orum testium """ et a+iorum mu+torum5"$ Istina je da su S+avac i ?vonimir ,aista *resu1iva+i u s*orovima, a+i oni nisu vr2i+i suds-u v+ast u isto vrijeme ni *o <aradinoj -rono+o/iji S+avca, -oju je N" 6+ai9 *ri)vati+a, ni *o 6aramanovoj" Sto/a se ne va+ja *o,ivati na 0injenice da je jedan sudio ,a s*or o-o ne-retnine na so+ins-om *odru0ju, a dru/i ,a s*or o-o,em+je na *o+ji0-om *odru0ju" I, ovi) 0injenica ne moe se ste9i osnov ,a ra,+i-oKvanje mjesni) nad+enosti s*omenuti) -ra+jeva, a niti *rema tome do-a,ati da je S+avac .io neretvans-i v+adar" 7rema tome, ne moe se *ri)vatiti te,a da je *o+ji0-o *rimorje odnosno *oKdru0je Mrnovice do Cetine u do.a S+avca .i+o sastavni dio navodne neretvans-e drave" Do-+e /od se ne do-ae da taj teritorij ne *ri*ada )rvats-oj dravi (*os+ije sredine 4 st"5, dot+e se on smatra inte/ra+nim dije+om teritorija te drave" Da jeto *odru0je *ri*ada+o toj dravi u do.a 6onstantina 7or8iro/eneta, do-a,uje Si*s o narodima to/ .i,ants-o/ cara"@ Ne moe se *ri)vatiti niti ona )i*ote,a *o -ojoj .i navodno jedinstveno jurisKdi-cijs-o *odru0je s +ijeve i desne strane rije-e Cetine u 4II i 4III st" .i+o do-a,om da je ta-o .i+o i u 4I st" *od navodnim neretvans-im v+adarima"A =r/umenti -oji se daju ,a )i*ote,u da je *o+ji0-o *rimorje .i+o u 4II i 4III st" *od Jneret+jans-om v+a29u ne do-a,uju dru/o ne/o da su *ostoja+e u tom *odru0ju ne-e ,em+je -oje su *ri*ada+e i,me1u osta+i) i 6a0i9ima, a+i ne -ao v+aKdarima ne/o -ao v+aste+inima" Idimo redom" U memorija+u i, ''&B" /od"(te-st .r" >&5 i,ri0ito se navodi da je s*or -oji je nastao i,me1u samostana Sv" 7etra i =drijani9a ,.o/ ,em+je u *o+ji0-om *rimorju rije2io s*+its-i nad.is-u*, a ne JneKret+jans-i v+adar" U noticiji i, ''&F" /od" vid+jivo je samo to da su nasta+i s*or i,me1u Dujma i nje/ovi) ro1a-a s jedne strane i ne-i) 3rvata ,vani) Cucari te <eri/ojevi) &'

' N" 6+ai9, n" dj" '%AK'%B" % V" Nova-", n" dj" %'@" $ VI? II $A" @ N" 6+ai9, n" dj" '%>" A V" Nova-, n" dj" %%FK%%>" A'

sinova s dru/e strane o-o imanja u *o+ji0-om 7erunu *resudi+i ducas -ra+jevsta 3rvats-e i Da+macije te nje/ov sudac, da je 7+asic =drijani9 .io jedan od *ristava -oji su uve+i *onovno u *osjed Dujma i nje/ove ro1a-e te da su me1u svjedocimato/ uvoda u *osjed s*ominju i,me1u osta+i) i Sonion i nje/ov .rat Ja-ov, sinovi Jde+ conte Nico+o"B I, ovo/ da-+e s+ijedi da je jurisdi-ciju na *o+ji0-om *odru0ju vr2io .i,ants-i ducas, a ne Jneret+jans-i v+adar Ni-o+a 6a0i9" Sinovi Ni-o+e 6a0i9a na+a,e se u noticiji o uvodu u *osjed samo -ao svjedoci" 6ada je *ro2+o ne2to vi2e od /odinu dana, jedan od svjedo-a to/ uvoda u *osjet (er/en Cr/in *o0eo je smetati u *osjedu s*omenuto/ Dujma na jednom dije+u ,em+ji2ta u -oji je .io uveden u *osjed" Ovaj s*or se rije2io na/od.om *red -ne,om Ni-o+om 6a0i9em" S*or da-+e nije rije2io -ne, Ni-o+a 6a0i9 ne/o ,ava1ene stran-e *red njim -ao svjedo-om" a o-o+nost nije do-a, da je *o+ji0-i 7erun s*adao u jurisKdi-ciju 6a0i9a& -ao Jneret+jans-o/ v+adara" ?a2to su Dujam i (er/en do2+i .a2 *red -ne,a Ni-o+u Oa0i9a, a ne *red .i,ants-o/ ducasa, ne moe se sa si/urno29u od/ovoriti" Sva-a-o oni su i,a.ra+i -ne,a i+i ,a ar.itrarno/ suca i+i ,a svjedo-a o na/od.i -oju su mis+i+i s-+o*iti" U s*oru *a- i,me1u s*+its-o/ nad.is-u*a i vi2e 6a0i9a na 0e+u s -ne,om Ni-o+om 6a0i9em ,.o/ Srinjina -oji je svr2io ''F;" /od" u.ojstvom nad.is-u*a ne mo/u se na9i ar/umenti da je *o+ji0-o *rimorje *ri*ada+o -ne,u Ni-o+i 6a0i9u -ao neret+jans-om v+adaru" 7o na+o/u .i,ants-o/ cara s*or o-o Srinjina morao je rije2iti ducas 3rvats-e i Da+macije" F On s*or nije rije2io *a je nad.is-u* .io u*u9en da /a rije2i na/od.om s 6a0i9ima -oji su smatra+i da Srinjine *ri*adaju njima, a ne s*+its-oj nad.is-u*iji" > O0ito je da-+e da se radi+o samo o jednom nase+ju na teritoriju i,me1u Mrnovice i rije-e Cetine te da su ,a s*or .i+i nad+eni .i,ants-i dravni or/ani, a ne Jneret+jans-i v+adar" Da-+e, u 4II st" nije *ostoja+o jedinstveno juridi-cijs-o *odru0je -oje .i o.uK)va9a+o teritorij s jedne i dru/e strane Cetine i s*ada+o *od ne-o/ neretvans-o/ v+adara" Da +i je ta-vo jedinstveno *odru0je *ostoja+a u 4III st", ne moe se s *ot*unom si/urno29u utvrditi, a+i -ad .i se mo/+o utvrditi, to ne .i .io do-a, da je ta-o .i+o i u 4I st" ,a vrijeme -ra+ja S+avca" =r/umenti -oji se i,nose u *ri+o/ *ostojanju ta-vo/ jedinstva u 4III st" ta-oK1er nisu *ri)vat+jivi" Evo ,a2to" =-o )rvats-i v+adar '%%;" nare1uje J(a+duco duci 6ac)etorum i 0itavom nje/ovu rodu da se u,dre od *+ja0-anja na otocima i Mrnovnici, '; to ne ,na0i da su 6a0i9i .i+i samosta+ni Jneret+jans-i v+adari, a niti da je Mrnovnica .i+a /ranica nji)ovo/ v+adanja" =-o suci s*+its-e -omune '%A'" /od" rje2avaju s*or ,.o/ ,em+je u (uto/rasu u *o+ji0-om *rimorju'' onda je to do-a, i+i da to *odru0je s*ada *od jurisdi-ciju s*+its-e -omune i+i da je tueni *ri*adni- s*+its-e -omune" 7odata- *a- i, *resude to/ suda da se -ne, Ni-o+a, tueni-ov djed, u svoje vrijeme odre-ao *red *a*inim +e/atom ,em+je u (uto/rasu u -orist s*+its-e nad.is-u*ije nije do-a, da je i 0itavo *o+ji0-o *rimorje .i+o u nje/ovu dominiju -ao v+asni2tvo, a niti da je na tom *odu0ju on .io v+adar" =-o *a- )rvats-i v+adar '%AF" /od" *ri,naje *rava omi2-i) *+emi9a, tj" -ne,a Rure Rado2a i 0itave -omune, na ,em+jama, -u9ama i nji)ovim vino/radima -ao 2tu su dotada ima+i, a *ose.no na .a2tins-im ,em+jama i,me1u Mrnovice i Co,da *rema ?o+muc)u, onda to ne ,na0i da su omi2-i -ne,ovi .i+i v+adari na tim ,em+jama, niti da je &% Mrnovnica .i+a /ranica *orodi0ni) *osjeda ti) -ne,ova, jer u odnosu na ,em+je, -u9e i vino/rade i,me1u Mrnovnice i Co,da u v+adarevu *rivi+e/iju i,ri0ito se s*ominje da nje/ov

B " Smi0i-+as, n" dj" II 'ABK'A&" & " Smi0i-+as, n" dj" II 'AF" F " Smi0i-+as, n" dj" II 'BA" > D" Ra0-i, )omas =rc)idiaconusU &AL us*or" V" Nova-, n" dj" A&KA>" '; " Smi0i-+as, n" dj" III 'F&K'FF" '' " Smi0i-+as, n" dj" IV @A$" A%

*rivi+e/ij vrijedi ,a to *odru0je a-o s*omenute oso.e imaju ta-vi) ,ema+ja, -u9a i vino/rada na tom *odru0ju (si Euas )a.ent5"'% Da-+e, -onstatacija da je ovi) ne-o+i-o *odata-a i, is*rava 4III st" dovo+jan do-a, da se jedinstvo ,ema+ja s jedne i s dru/e strane Cetine nije ra,.i+o ni u 4III st" '$ *ot*uno je .e, osnove *a *rema tome nije us*io ni *o-u2aj N" 6+ai9 da u*ot*uni <aradinu ar/umentaciju da su morstici Ja-ov i Rusin te -ra+j S+avac .i+i neretvans-i v+adari" < P#=t# =%'+$'t# (9 "">/ :%,('$ 7acta conventa i, '';% /odine (i+i conventio *o Oiciusu, a**endicu+a *o Dar+aKtiju, memoria+e *o Ra0-ome, Eua+iter *o <aradi i+i dodata- *o Ni2i9u je ,a.i+je2-a -oju na+a,imo u *rije*isima 7ovijesti a+onitans-i) i s*+its-i) *onti8i-a ome =r)iK1a-ona (u ori/ina+u s nas+ovom -oji /+asiG Inci*it ]storia seu coronica Sa+onitaKnorum atEue S*a+atinorum *onti8icum5" 7ovijest je na*isana u 4III st" a *rije*isi te 7ovijesti u -ojima na+a,imo *omenutu ,a.i+je2-u te sama ,a.i+je2-a datiraju i, *rve *o+ovice 4IV st"'@ ?a.i+je2-a nije sastavni dio omine 7ovijesti ne/o se naK+a,i i,a ,avr2eno/ te-sta te 7ovijesti -ao dodata-" 'A Ne*o,nati autor to/ dodat-a o0ito je imao namjeru da u dodat-u i,+oi svoje stanovi2te *ovodom i,+a/anja ome =r)i1a-ona u /+avi 4VII nje/ove 7ovijesti" a /+ava ina0e nosi nas+ovG 6a-o su U/ri u,e+i dominij Da+macije i 3rvats-e (gua+iter 3un/ari dominium Da+matiae et C)roatiae5"'B oma =r)i1a-on naime u toj 4VII /+avi i,+ae da su ne-i *rvaci 6ra+jevstva 3rvata na-on smrti -ra+ja ?vonimira, -oji nije ostavio .a2tini-a in re/no C)roaKtorum, *risvaja+i dominij nad ,em+jom i, am.icije ,a v+adanjem te da je jedan ma/nat i, S+avonije s-+onio ma1ars-o/ -ra+ja Oadis+ava da *o1e u,eti -ra+jevstvo 3rvats-e da .i /a *odvr/nuo svom v+adanju" U *rostoru od Drave do Cvo,da -ra+ju se nit-o nije o*ro" e- juno od Cvo,da su*rotstavi+a su se -ra+ju *+emena 3rvats-e" U .or.i s njima -ra+j je *o.ijedio" No, -ra+j i*a- nije sti/ao do samo/

'% " Smi0i-+as, n" dj" V ';B" '$ N" 6+ai9, n" dj" '%>" '@ S" =nto+ja-, 7acta i+i concordia od '';%" /odine, Sveu0i+i2te u ?a/re.u T Centar ,a *ovijesne ,naK
nosti, Odje+ ,a )rvats-u *ovijest, (ono/ra8ije >, ?a/re., '>F;, %B$" 'A S" =nto+ja-, n" dj" ''BK'%'" 'B D" Ra0-i, )omas =rc)idiaconusG 3istoria Sa+onitana (S3S(, %B, Scri*tores, $, ?a/re., 'F>', AB"

A$

*rimorja, jer se morao )itno vratiti u U/ars-u"'& Na ovaj te-st ne*o,nati autor nije imao *rimjed.e, a+i je imao na s+ijede9e omino i,+a/anjeG 7o2to je -ra+j &$ Oadis+av umro, nas+ijedio /a je u -ra+jevstvu 6o+oman" Ovaj *a-, )ra.ra du)a, ,amis+io je *odvr9i svom dominiju 0itavu ,em+ju do da+matins-o/ mora (*ro*osuit totam terram usEue ad mare adriaticum suo dominio su.ju/are5" Do2ao je s veK+i-om vojs-om i ,ado.io onaj dio S+avonije -oji je .io Oadis+avu *ro*u2ten (o.tinuit cceteram *artem Sc+avoniae Eua V+adis+avo 8uerat *aetermissa5" a-o je sti/ao sve do mora da .i o-u*irao *rimors-e /radove (ItaEue ad mare us/ue *ervenit ut civitates maritimas occu*aret5"'F Na ovo i,+a/anje ne*o,nati autor je ,a.i+jeio s*omenuti dodata-G '& oma =r)i1a-on ova-o deta+jno o*isuje (u )rvats-om *rijevodu5G
!U to do.a umre -ra+j ?vonimir ne ostaviv2i .a2tini-a ()eredem5" 7o2to je ta-o i,umro sav -ra+jevs-i rod (re/a+is san/uinis de8iciente *rosa*ia5, nije vi2e .i+o ni-o/a -oji .i mo/ao s *ravom nas+ijediti u 6raK +jevstvu 3rvata (in re/no C)roatorum5" a-o nastane me1u svima *rvacima -ra+jevstva (re/ni *roceres5 ve+i-a nes+o/a" I .udu9i ta-o *odije+jeni, sad onaj sad ovaj *risvajao si je i, am.icije ,a v+adanjem dominij nad ,em+jom, *ojavi+e se ne.rojene /ra.ei, *+ja0-anja, umorstva i +e/+a svi) o*a0ina" I, dana u dan nije *restajao jedan dru/o/ da *ro/oni, na*ada, u.ija" U ovo *a- vrijeme .io je jedan od s+avons-i) ma/nata (eP ma/nati.us Sc+avoniae5 -o/a su nje/ovi su*+emenici *ro/oni+i mno/im uvredama, mno/im 2tetama, -oji nenadaju9i se da .i se ina0e mo/ao odu*rijeti to+i-om ,+u, ode u U/ars-u" Ovdje stu*i *red -ra+ja V+adis+ava te /a stane na/ovarati s-+anjaju9i /a da *o1e u,eti -ra+jevstvo 3rvats-o (ad ca*iendam C)roati re/num5 *odvr9i /a svom v+adanju (sui dominatui su.ju/andum5 daju9i mu *uno *ou,danje da 9e to +a-o i,vesti, jer je to -ra+jevstvo osta+o is*ranjeno i .e, ,a2tite -ra+jevs-e s-r.i" Ovim savjetima na/ovoren -ra+j V+adis+av .e, od+a/anja s-u*iv2i ve+i-u vojs-u do1e i o-u*ira 0itavu ,em+ju od rije-e Drave sve do *+anine -oja se na,iva Cvo,d (venite t occu*ativ totam terram a Drauo 8+uvito usEue ad =+*es Euae dicuntur Derree5 a da mu se nit-o nije o*ro" 7os+ije ovo/ *re1e Cvo,d (=+*es5 i ,a*o0ne juri2ati na utvr1enja i -astra i voditi .or.u s *+emenima 3rvats-e (cum /enti.us C)roatie5" =+i .udu9i da jedan dru/om nisu *rua+i *omo9 te .i+i me1uso.no *odije+jeni, -ra+j je mo/ao i,nijeti +a-u *o.jedu" I*a- nije sti/ao do *rimorja (ad maritimas re/iones5, ne/o 0uv2i da je ne-i narod *re2ao /ranice nje/ovo/ -ra+jevstva on se *ovrati u U/ars-u!" U*or" 8" Ra0-i, n" dj", ABKA&" 'F U nastav-u svo/ i,+a/anja oma =r)i1a-on ova-o o*isuje da+jnje do/a1ajeG ! ada je naj*rije do2ao *od /rad S*+it ,atraio je da se do.rovo+jno *odvr/nu nje/ovom dominatu (ut sua se, s*onte dominatui eius su.icerent5, i da se ne do*uste da *ro*adnu oni i nji)ovo" No, S*+i9ani ,atvoriv2i 0vrsto vrata i rastr-av2i se *o /rads-im ,idinama s orujem u ruci ne )tjedo2e *os+u2ati -ra+ja .oje9i se is-usiti v+adanje ne*o,nata i strana naroda (metuentes dominium /entis i/note et ePtranaee eP*eriri5G jer nisu ,na+i 2to -ra+j -ani u0initi od nji)" ada -ra+j i nje/ovi *rvaci na2av2i se uvrije1eni i smatraju9i se *re,reni od S*+i9ana *o0e2e *rijetiti se /ra1animaG uta.oriv2i se neda+e-o /rada o*usto2i2e *o+ja, te stado2e *+ijeniti 0im su mo/+i" Otuda se do/odi da su S*+i9ani ra,+ju9eni od+u0i+i radije sva ,+a i *o/i.e+ji *odnijeti ne/o *rimiti jaram (adara" 7o2to je ta-o .i+o ne-o vrijeme *ro2+o sa,na2e S*+i9ani *o /+asnicima da su (adari -r29ani i da -ra+j e+i s njima do.ro se o*)oditi a-o se sada mirno *o-ore nje/ovoj v+asti" Na-on 2to su .i+i *otom S*+i9ani na vije9anju, *o2a+ju nad.is-u*a 6rescencija -ra+ju 6o+omanu i ,atrae od nje/a mir" 6ra+j /a +ije*o *rimi i *ri)vati sve uvjete -oje su S*+i9ani u ime mira ,amo+i+i" I,a to/a .i sve ono 2to su do.ro)otno u/+avi+i na*ismeno a -ra+j i nje/ovi *rvaci *rise/o2e da 9e sve to0no o.dravati" Sutra *a- *rise/o2e S*+i9ani, i to naj*rije stariji onda i m+a1i i na*o-n sav *u-, da 9e ,a sva vremena .iti *odre1eni i vjerni -ra+ju 6o+omanu i nje/ovim *otomcima te -ra+jevstvu U/ars-e" 7otom u1e -ra+j u /rad, /dje .ude od -+era i naroda sve0ano *rim+jen" I onaj dan, na-on 2to su S*+i9ani *rimi+i o.i+nu ,adoK vo+j2tinu i *o2to su im dana i *otvr1ena *rivi+e/ija, ode da+je" Odav+e *a- *o1e 6o+oman u ro/ir a onda u ?adarL *o2to su /a i ovi /radovi isto ta-o *rimi+i, dade i njima *rivi+e/ija" 7a ta-o se vrati u U/ars-u

A@

6o+oman, <ojom mi+o29u, sin V+adis+ava -ra+ja U/ars-e stoje9i u -ra+jevstvu na mjestu svo/ oca, o.,irom da je .io veoma odvaan ,amis+io je *odvr9i svom dominiju 0itavu 3rvats-u svo do da+matins-o/ mora (*ro*osuit totam C)rouaciam usEue ad mare dea+maticum su. suo dominio su.iu/are5" Do1e sa svojom vojs-om do rije-e Drave" 3rvati *a- 0uv2i (C)roates vero audientes5 ,a -ra+jev do+a,a- s-u*i2e svoju vojs-u (ePercitum suum5 i s*remi2e se na .it-u" 6ra+j *a, do,nav2i da su se isti sa-u*i+i (audita con/re/atione i*sorum5 *o2a+je svoje *os+ani-e )ote9i s njima *rijate+js-i *re/ovarati i s-+o*iti u/ovor (*acta sum eisdem ut vo+uerint ordinare5" 3rvati (C)roates5 *o2to su sas+u2a+i +e/aciju /os*odina -ra+ja, na-on 2to su vije9a+i (inito consi+io5 svi jedno/+asno *ri)vati2e i *os+a2e 3II ra,K.oritiji) no.i+a i, 4II *+emena 3rvats-e (de 4II tri.u.us C)roacie5 i to u*ana (comitem5 Jurja od roda (de /enere5 6a0i9a, i*ana I/rina od roda 6u-ara, u*ana (rmonju od roda Nu.i9a, u*ana od roda mudomiri9a, u*ana Jurja od roda Sna0i9a, u*ana 7etra od roda (uri9a ((urit)orum5, u*ana 7av+a od roda Cusi9a, u*ana (artina od roda 6arinjana i od roda Oa*0ana, u*ana 7ri.is+ava od roda 7o+et0i9a, u*ana O.rada od roda Oa0in0i9a, u*ana Ivana od roda Jamometa, u*ana (irone/a od roda u/omira" Ovi do2av2i -ra+ju is-a,a2e mu dunu *o0ast" Cos*odin *a- -ra+j *rimiv2i i) *o+ju*cem mira (dominus vero reP ad oscu+um *acis eos resi*iens5 te dostojanstveno s njima *ostu*aju9i, do2+i su do ta-vo/ su/+asja (ad ta+em concordiam deuenerunt5G da 9e svi *rijere0eni drati (Euod omnes *redicti teneant5 svoje *osjede i imovinu sa svima svojima u miru i .e, smetnje (suas *ossessiones ac .ona sum omni.us suis *aci8ice et Euiete5, da ni jedan od s*omenuti) rodova niti nji)ovi +judi (Euod non teneatur a+iEua /eKneratio nec eorum )omines5 nisu duni s*omenutom -ra+jevs-om ve+i0anstvu daKvati *ore, (censum5 i+i dana- (tri.utum5, osim 2to su s*omenuti duni (nisi tantum teneantur *redicti5 /os*odinu -ra+ju -ad net-o nava+i na nje/ove /ranice (Euando a+iEui inuaderent sua re/a+ia cin8inia5, tada a-o /os*odin -ra+j *o2a+je *o nji) duni su *o9i s najmanje deset o.oruani) -onjani-a od sva-o/ s*omenuto/ roda (de Eua+i.et /eneracione *renominata5 do Drave na svoj tro2a-, odonud *rema &@ U/ars-oj na tro2a- /os*odina -ra+ja i sve do- traje vojna moraju ostati i ta-o .i ure1eno /odine Cos*odnje '';%" itd"'> =-o us*oredimo te-stove ome =r)i1a-ona i ne*o,nato/ autora dodat-a viKdimo s+ijede9e ra,+i-eG oma =r)i1a-on '5 6o+oman ,amis+io *odvr9i svom dominiju 0itavu ,em+ju do da+maK tins-o/ mora Ne*o,nati autor '5 6o+oman ,amis+io *odvr9i svom dominiju 0itavu 3rvats-u sve do da+matins-o/ mora

6a-o se vidi, ne*o,nati autor dodat-a o.ja2njava omin i,ra, J0itavu ,em+ju sa J0itavu 3rvats-u" Da je i toma mis+io *od 0itavom ,em+jom isto 2to i ne*oK,nati autor vidi se i, 0injenice da je oma na,vao ,em+ju -ojom je v+adao -ra+j ?vonimir Jre/num C)roatorum ,a -oji oma -ae da je ostao na-on ?vonimirove smrti .e, ,a-onito/ nas+jedni-a" %5 6o+oman je do2ao s ve+i-om %5 6o+oman je do2ao sa svojom vojs-om i ,ado.io""" vojs-om do rije-e Drave""" Ne*o,nati autor dodat-a o.ja2njava da-+e da je 6o+oman do2ao samo do Drave i da se tu ,austavio" Da je i oma smatrao rije-u Dravu /ranicom 6ra+jevstva 3rvata *rema 6ra+jevstvu (a1ara vidimo u istoj /+avi omine 7ovijesti -ada i,nosi da je ma1ars-i -ra+j Oadis+av Jo-u*irao 0itavu ,em+ju od rije-e Ddrave *a sve do Cvo,da a da se nit-o nije o*ro" oma jo2 na
/odine '';$"! U*or" D" Ra0-i, n" dj", A>KB;" 3rvats-i *rijevod vidi D" Ni2i9, 7riru0ni- i,vora )rvats-e )istorije, I, ?a/re., '>'@, AB@" '> D" Ra0-i, n" dj", AFKA>" 3rvats-i *rijevod vidi D" Ni2i9, n" dj", @B'K@B%"

AA

jednom mjestu s*ominje Dravu -ao /ranicu /ovore9i o J)rvats-om .is-u*u -oji da je imao svoje *osjede /otovo *o 0itavom 6ra+jevstvu 3rvats-e (*er totum *ene re/num C)roatie5, jer da je .io -ra+jevs-i .is-u* i s+ijedio -ra+jevu -uriju *a se nje/ova jurisdi-cija 2iri+a sve do rije-e Drave (usEue ad Drauum 8+uvium ePtende.atur5"%; Isto ta-o toma -ada s*oKminje -ra+ja Stje*ana Dris+ava i nje/ove nas+jedni-e -ae da su na sjeveru .i+e /ranica 6ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e o.a+e Dunava (a. aEui+one vero a ri*a Danu.ii5"%' $5 6o+oman je ,ado.io onaj dio $5 Umjesto ovo/ tomino/ te-sta neK S+avonije -oji je Oadis+avu *o,nati autor je i,nio -a-o i -ojim *ro*u2ten se *a-tom 3rvati *odvr/nu+i 6oK +omanu -ra+ju" No, u tom i,+a/anju ne*o,nati autor vidi -od Drave 3rvate a ne dvanaest *+emena 3rK vats-e, a -od -ra+ja vidi u*ane (comes5 -oji se s*ora,umijevaju s -ra+jem -ao i,as+anici 3rvata" (eK 1utim, *otvrdu *osjeda i o*rost od *+a9anja *ore,a do.ivaju samo i,aK s+anici i nji)ovi rodovi" Vojnu o.aK ve,u do.ivaju ta-o1er samo ti rodoK vi 0iji su u*ani .i+i i,as+anici" &A Da +i su oma i ne*o,nati autor mis+i+i na isti teritorij -oji je 6o+oman ste-ao, otvoreno je *itanje" oma sva-a-o vidi *od i,ra,om S+avonija teritorij 0itavo/ -raK+jevstva od Drave do mora" oma *o,naje i,ra,e 3rvats-a i 3rvati a+i -ada /od oma tre.a s*omenuti S*+i9ane, ro/irane i dru/e /ra1ane i+i ove ra,+i-ovati od dru/i), onda sve o-o+ne stanovni-e na,iva S+avenima a nji)ovu ,em+ju S+avoniKjom"%% =-o to u,memo u o.,ir, u tom s+u0aju mo/+o .i se *rotuma0iti %; !Vo+uerunt etiam C)roatorum re/es Euasi s*ecia+em )a.ere *onti8icem, *etieruntEue a. arc)ie*iK
sco*o s*a+atensi, et 8ecerunt e*isco*um Eui C)roatensis a**e+a.atur, *osueruntEue sedem eius in cam*o in ecc+esia sancte (arie iuPta castrum tiniese" 3ic mu+tas o*tinuit *aroc)ias, )a.uit/ue *redia et *osseK ssiones *er toum *ene re/um C)roatie, Euia re/a+is erat e*isco*us et re/is curiam seEue.atur, eratEue unus eP *rinci*i.us au+e, et sua iurisdictio usEue ad Drauum 8+avium ePtende.atur"! D" Ra0-i, n" dj", @A" %' !=. isto Dirscis+a(u5o ceteri successores eius re/er Da+matie et Croatie a**e++ati suntU 3a.e.ant namEue eP successione sue ori/inis *atrum et *roauorum dominium re/ni Da+matie et Croatie" IstaEue 8uerunt re/ni eorum con8iniaG a. oriente De+mina, u.i 8uit ciuitas De+mis, in Eua est Euedam ec+esia Euam .eatus Cermanus ca*uanus e*isco*us consecrauit, sicut scri*tum re*ertiur ine aL a. oYYidente Carint)iaL uersus mare usEue ad o**isum Stridonis, Euod nunc est con8inium Da+matie et IstrieL a. aEui+one uero a ri*a Danu.ii usEue ad mare da+maticum cum tota (aronia et C)u+mie ducatu"! D" Ra0-i, n" dj", $FK@'" %% !DeniEue *ost Sa+one interitum in S*a+ato )os inuenimus antiEuiores 8uisse instistitesG Justinus arc)ie*isco*us ePtitit anno incarnationis octin/entessimo Euadra/esimoG (arinus arc)ie*isco*us 8uit tem*ore Caro+i re/is et <ranimiri ducis Sc+auonieU!" D" Ra0-i, n" dj", $B" !Duerat siEuidem tem*ore domini =+ePandri *a*eU Euedam s]nodus omnium *re+atorum Da+matie et C)roatie mu+tum so+em*niter ce+e.rata, in Eua mu+ta 8uerunt conscri*ta ca*itu+a" Inter Eue siEuidem )oc 8irmatum est et tatutum, ut nu++us de cetero in +in/ua sc+auonica *resumeret diu+ina misteria ce+e.rareU DeniEue cum )oc statutum sinoda+i 8uissetU omnes sacerdotes Sc+auorum man/o sunt merore con8enctiU!" D" Ra0-i, n" dj", @>" !Con/re/atis siEuidem seniori.us ac ce+e.rato consi+io, eundem U+8um *res.iterum cum suis munuscu+is Romam mittunt" (oP *res.iter arre*to itinere, Romam uenitL munuscu+a C)roatorum cum eorum *etition.us

AB

omin stav u -on-retnom s+u0aju da je 6o+oman *ro2irio teritorij svo/ v+adanja na *odru0je juno od 6a*e+e" 7o ne*o,natom autoru mo/+o .i se ,a-+ju0iti da i on mis+i ta-o, a+i ostaje otvoreno *itanje ,a2to su 3rvati i nji)ova vojs-a 0e-a+i 6o+omana i nje/ovu vojs-u u*ravo na Dravi -ada je o0ito ova rije-a .i+a dravna /ranica" Da +i sto/a 2to nisu *ri,nava+i *rava =r*adovi9a ste0ena *od -raj 4I st" i+i ,ato 2to .i mo/+i i ne *ri,nati ta *rava a-o im v+adar ne *ri,na nji)ov *ravni status Euo" Nto je ustvari mis+io o tome ne*o,nati autor ostaje nejasno" Isto ta-o ostaje nejasno da +i je ne*o,nati autor smatrao dvanaest *+emena 3rvats-e (i to samo ona naK .rojena5 -ao +e/itimne *redstavni-e svi) *osjedni-a (*ossidentes5 u 3rvats-oj od Drave do mora i+i samo oni) od Cvo,da do mora i+i *a- i) uo*9e nije smatrao re*re,entantima 3rvats-e ve9 samo onim *+emenima i, -oji) su 3rvati ovo/ *uta i,a.ra+i 0+anove svo/ *redstavni2tva" @5 a-o je 6o+oman sti/ao sve do @5 Ne*o,nati autor nastav+ja svoj te-st mora da .i o-u*irao *rimors-e sa Ji"t"d" /radove Na i,nijeti omin stav ne*o,nati autor nije imao *rimjed.e ve9 je najvjerojatKnije umjesto nastav-a omino/ te-sta stavio i,ra, Jets 2to .i da-+e mo/+o ,naK0iti da se ne*o,nati autor s+ae s da+jnjim te-stom omine 7ovijesti" ?na0ajno je da je autor dodat-a .io *reci,niji od ome =r)i1a-ona u i,raaKvanju odnosa 3rvata *rema -ra+ju" Do- oma =r)i1a-on daje nas+ov /+avi 4VIIG 6a-o su U/ri i,e+i dominij Da+macije i 3rvats-e, dot+e autor dodat-a i,raava ovu misao u nas+ovu svo/ dodat-a ova-oG 6a-o i s -ojim *a-tom se *odvr/nu2e 3rvati -ra+ju U/ars-e (gua+iter et cum Euo *acto dederunt se C)roates re/i 3un/ariae5, 2to je *ravno u *ot*unom s-+adu s tada2njim s)va9anjima o *atrimonija+noj dravi, a-o u,memo u o.,ir dru/i dio nas+ova"%$ Dodata- ne*o,nato/ autora ra,+i0ito se va+ori,irao i tuma0io" U starijem ra,Kdo.+ju )istorio/ra8ije ovaj su dodata- *ri)va9a+i -ao autentni0ne *odat-e i )rvats-i &B (Oucius 'BBB, 6r0e+i9 '&&;, (i-oc,i 'F;B, Nvear 'F@;5 %@ i ma1ars-i ( imon '&'@, 7ra] '&B$, 6atona '&&>KF;, (aj+at) 'F%F /odine5%A i njema0-i )istori0ari (Ce.K)ardi '&&F i Dess+er
ad *edes domini *a*e detu+it, eumEue su**+iciter ro/auit, ut statum ecc+esiarum et c+ericorum in re/no Sc+auonico in morem *ristinum reucaretU!" D" Ra0-i, n" dj", A;" !Decerunt etiam Jadernses mac)inas contra mac)inas Uenetorum, )a.e.antuEue ma/nas o**u/nantium co*ias Sc+auorum et 3un/arorum, cum Eui.us, Euantum *roterant )osti+i uio+entie resiste.ant!, D" Ra0-i, n" dj", 'F@" !Etenim cum Euid.usdam Sc+auis con8ederati ra/urienses, nunc c+am, nunc *a+am nostrati.us o88enK dentes, cedes et *redas *+urimas 8acie.antU E contario S*a+atensi.us cuncta cenedo sinestre, de die in diem ad deteriora uer/e.ant!" D" Ra0-i, n" dj", '>$K@" !Entitem non dua.us eP inte/ro e+a*sis ()5ed.omadi.us descendit duP Dionisus (.anus totius Sc+auonie et Da+matie5 cum *rinci*i.us su*ra dictisL et coadunato ePercitu co*ioso 3un/arorum, Da+matinorum et Sc+auorum uenit et castra metatus est in Sa+ona!" D" Ra0-i, n" dj", '>&" !Et cum reP et re/ina descendissent *er Sc+auoniam , et uenissent et considessent in o**ido, Euod <ic)icium a**e++atur, miserunt S*a+atenses duodecim *uersos *er manus arc)idiaconi Duimi Cassarii et Nico+ai Duimi"! D" Ra0-i, n" dj", %''" %$ D" Ra0-i, n" dj", ABKAF" %@ J" Oucius, De Re/no Da+matiae et Croatiae +i.ri se-s, =mste+odami, 'BBB, ''%K''@L D" Ni2i9, n" dj", @';L S" =nto+ja-, n" dj", '' .i+j" %'" <" =" 6ercse+ic), De Re/nis Da+matie, Croatiae, Sc+avoniae notitiae *rae+iminares, ?a/a.riae, s" a" '$@, '$BL D" Ni2i9, n" dj", @'%L S" =nto+ja-, n" dj", '%" J" (i-co,i, Otiorum Croatiae +i.er unus" <udae" 'F;B, $;$K$''L D" Ni2i9, n" dj", @'AL S" =nto+jevi9, '$" I" Nvear, O/+eda+o i+iruma i++iti do/odv2tina I++ira), S+ovina), stranji *ut 3orvata) ,vani) od *o*ova to jest /odine sveta 'BAB na 0etiri strane ra,de+jena *o mu-etr*nom *os+u na svet+o dana, ?a/re., 'F@;, $$>K$@;L S" =nto+ja-, n" dj", '$, .i+j" $A"

A&

'F'A5"%B No" ot-ada je i+irs-i *o-ret *ostao snaan naciona+ni *o-ret 3rvata ideja v+adaju9i) -ru/ova u (a1ars-oj o ve+i-oj (a1ars-oj -oja .i se stera+a od 6ar*ata do mora nai+a,i+a je na o,.i+jne *ote2-o9e u svom ostvarivanju" Ja0anje dravnosti 6ra+jevine 3rvats-e, S+avonije i Da+macije je *ose.no smeta+o noisiocima te ideje" Sto/a su *o0e+i do-a,ivati da su 3rvats-a i Da+macija ustvari o.i0ne ma1ars-e *rovincije -oje je osvojio ma1ars-i -ra+j" S+avoniju su smatra+i ma1ars-om ,em+jom -ao /otovu 0injenicu" a-vo s)va9anje se *ojavi+o u (a1ars-oj na-on 2to su s+avons-e u*anije '&@A /" rein-or*orirane u 6ra+jevinu 3rvats-e, S+avonije i Da+macije"%& (e1utim, ne-i i,as+anici ti) u*anija sami su da+i *ovoda ta-vom s)vatanju @;Ki) /odina 4I4 st" s+avons-o *itanje ve+i-omadari nisu uo*9e vi2e istica+i smatraju9i da o tome ne va+ja ras*rav+jati ve9 radije o 3rvats-oj i Da+maciji" a-o su *o-u2a+i o.e,vrijediti dotada2nje )istori0are -oji su -oristi+i *odat-e i, s*omenuto/ dodat-a do-a,uju9i da je dodata- 8a+si8i-at" 7rvi *o-u2aj je u0inio Stje*an 3orvat) 'F@@ /" a onda su s+ijedi+i u -asnijim /odinama nje/ovi istomi2+jenici nu1aju9i nove *odat-e -ojima du )tje+i ar/umentirati svoj stav" C+avni s+ijed.enici S" 3orvat)a .i+i su S,a+a] ('FA%, 'FB'5, (" 3orvat) ('FB;, 'F&'5, 6+ein ('FB&5, 7au+er ('FFF5, 6aracson] ('>;%, '>';5 i Su88+a] ('>'A5" Od dru/o/ svjets-o/ rata do danas .i+o je ta-o1er *isaca -oji su tvrdi+i da je dodata- 8a+si8i-at a+i ne sa tendencijom da 3rvats-e i Da+macija *ri*adaju (a1ars-oj" o su .i+i O" 3au*tmann ('>@@, '>A;5, <" Cra8enauer ('>A', '>BA, '>B&5 i N" 6+ai9 ('>AA, '>AB, '>A&, '>AF, '>A>, '>B;, '>B', '>B& i '>&' /odine5" ?anim+jivo je -oje su *odat-e -oristi+i -ao ar/umente S" 3orvat) i nje/ovi istomi2+jenici da .i do-a,a+i da je dodata- materija+ni 8a+si8i-at" S" 3orvat) ('F@@" /od"5 tvrdi da je sadraj dodat-a 8a+si8i-at i, ovi) ra,+o/a" '5 Dodata- nije na*isao oma =r)i1a-on 2to se vidi i, to/a 2to je dodata- u *roturje0ju s onim 2to je oma =r)i1a-on na*isao u /+avi 4VII svoje 7ovijesti" Osim to/a, dodat-a nema u S*+its-om ru-o*isu %5 U dodat-u se navodi da su dvanaest *+emena o*ro2tena od *ore,a a oma =r)i1a-on tvrdi u svojoj 7ovijesti da je -ra+j 6o+oman imao u S*+itu 0ovje-a -oji je sa-u*+jao *ore, u 3rvats-oj $5 U dodat-u se s*ominje dvanaest *+emena a oma =r)i1a-on ,na u svojoj 7ovijesti samo ,a sedam do osam *+emena -oja su se dose+i+a u 3rvats-u" DoKdata- ,na ,a Nu.i9e a oni s*ominju u is*ravama te- '%A' /od" a onda o*et '@'%" /odine" =utor dodat-a ne ,na ,a *+eme Civi9a na 3vaaru, niti ,a (o/orovi9e, V+-ovi9e i o+oni9e" && @5 U dodat-u se s*ominje da comes (rtinus *otje0e i, dva *+emena 2to je nemo/u9e u mu2-oj +iniji A5 U dodat-u se isti0e da je sva-o *+eme duno dati *o deset vojni-a 2to ,na0i da .i se -ra+j 6o+oman morao ,adovo+jiti sa u-u*no '%; moma-a a jasno mu je .i+o da se samo jedno *+eme sastoja+o od vi2e tisu9a ro1a-a"%F %A S" imon, S]no*sis nova c)rono+o/ica re/norum 3un/ariae, Croatiae, Da+matiae a natvitate Scti
Ste*)ani incoata, I, ]rnaviae, '&'@, %%K$@L D" Ni2i9, n" dj", @'', .i+j" %L S" =nto+ja-, n" dj", '', .i+j" %%" C" 7ra], =nna+es re/um 3un/ariae, I" Vindo.onae, '&B$, FAK'';L D" Ni2i9, n" dj", @'%L S" =nto+ja-, n" dj", '', .i+j" %$" S" 6anota, 3istoria critica re/um 3un/ariae stri*is =r*adinae, III, 7estini, '&&>, A$'KA@A, IV" 7estini, '&F;, '%K'>L D" Ni2i9, n" dj", @'@, .i+j" $L S" =nto+ja-, n" dj", '%, .i+j" %>" I" (aj+at), Cesc)ic)te der (a/]aren, I, 'F%F, FB, FB, >AL D" Ni2i9, n" dj", @'B" %B O" =" Ce.)ardi, Cesc)ic)te des Reic) Un/arn und der damit ver.undenen Staaten, I, Oei*,i/, '&&F, @&FK@>;L D" Ni2i9, n" dj", @'$, @'@, .i+j" 'L S" =nto+ja-, n" dj" '%, .i+j" %F" I" =" Dressier, Die Cescic)te der Un/ern und i)er Oandsassen, I, Oei*,i/, 'F'A, @F$KA$$L D" Ni2i9, n" dj", @'A, @'B, .i+j" 'L S" =nto+ja-, n" dj", '$, .i+j" $$" %& D" Ni2i9, n" dj", @'B" %F S" 3orvat)" Ue.er Croatien a+s eine durc) Unterjoc)un/ erYor.ene un/arisc)e 7rovin, und des 6oi/eric)ess Un/arn Yir-+ic)er )ei+, Oei*,i/, 'F@@, @@KA&L D" Ni2i9, n" dj", @BBK@BF"

AF

O" S,a+a] ('FA%, 'FB' /od"5 *otvr1uje da je dodata- 8a+si8i-at jer da je to do-a,ao S" 3orvat)"%> E" 6+ein *rirediv2i 'FB& /od" *rvi sve,a- novo/ i,danja Dess+erove 7ovijesti U/ars-e ta-o1er je ustvrdio da je dodata- 8a+si8i-at jer da se -ra+j 6o+oman na-on *o.une 3rvata '';% /od" *omirio s 3rvats-om *a su ovi *osta+i vi2e save,nici ne/o+i u/ars-i *odanici a+i da u/ovor -a-o to tvrdi dodata- -ra+j 6o+oman nije s-+o*io s 3rvatima"$; J" 7au+er ('FFF, 'F>$, 'F>>5 ta-o1er ostaje na stanovi2tu da je dodata- 8a+siK8i-at, jer da je -ra+j 6o+oman ve9 ';>&" /od" *o.ijedio i u.io )rvats-o/ -ra+ja 7etra i da je tima .i+o ,avr2eno osvajanje 3rvats-e, -oje je ,a*o0eo ma1ars-i -ra+j OaKdis+av jo2 ';>' /od" O.,irom *a- na S+avoniju, ona je *ri*ada+a ve9 ranije (aKdars-oj, a -ra+j Oadis+av (';&& T ';>A5 je .io *rvi ma1ars-i v+adar -oji ju je or/ani,irao"$' I 6aracson]i je '>;% /od" o.je+odanio *o*is is*rava ,a madars-u i )rvats-u *ovijest *a je me1u 8a+si8i-ate unio i dodata-" Cod" '>'; I" 6aracson]i *onovo je ustvrdio da je dodata8a+si8i-at -oji je u0injen u do.a (+adena II Nu.i9a (o-o '$$; /od"5" Osim to/a 6aracson]i je '>';" /od" tvrdio s+ijede9eG '5 Dodata- *o/re2no navodi da je 6o+oman sin Oadis+ava te se ne moe u,eti da je to *re*isiva0eva *o/re2-a jer se ta *o/re2-a na+a,i u svima trima ru-o*isima omine 7ovijesti %5 Dodata- s*ominje )rvats-a *+emena -oja su ivje+a u 4IV st" a ne ona i, 4II st" $5 Dodata- s*ominje i,ra, Jcomites -oje 3rvats-a tada nije ima+a @5 Dodata- s*ominje *ov+astice -oje je ma1ars-o *+emstvo ste-+o te- '%%%/odine i to na -rat-i ro- a *ri*isuje i) 3rvatima *o0et-om 4II sto+je9a A5 Dodata- tvrdi da ne samo *+emstvo nije *+a9a+o *o0et-om 4II st" *ore, ve9 i nji)ovi -metovi B5 Dodata- navodi *+emena -oja se jav+jaju u i,vorima i *os+ije ''BB /odine, me1utim tre.a do-a,ati da su ona *ostoja+a i *rije ''BB /odine &5 Dodata- ne sadri ni jedno ime -oje .i se s*ominja+o u is*ravama i, 4I stoK+je9a"$% (" Nu8+a] ('>'A /odine5 *rije -raja )rvats-oKu/ars-e dravne ,ajednice doK-a,ivao je ta-o1er da je dodata- 8a+si8i-at" On je tvrdio s+ijede9eG '5 ro/irs-i ru-o*is *otje0e i, 4V sto+je9a" %5 Dodata- ro/irs-om ru-o*isu *o sadraju je i, sredine 4IV sto+je9a" &F $5 Dodata- je sastav+jen na na0in -a-av je -oristio oma =r)a1i-on u svojoj 7ovijesti *ri+i-om o*isivanja u/ovaranja S*+i9ana s -ra+jem 6o+omanom i ono/ 2to i,nosi 6o+oman u svojoj *ove+ji u -orist samostana sv" (arije '';% /odine (Jna-on odrano/ vije9anja *o2to .ija) o-runjen u 6ra+jevs-om /radu <e+/radu na moru"""5" @5 Dodata- i,nosi *ri+i-e i, sredine 4IV sto+je9a -ao da su te .i+e *o0et-om 4II sto+je9a A5 Dodata- je *rivatna .i+je2-a te nije ima+a ni-a-vu do-a,nu mo9 B5 Dodata- je dio -once*ta, jer ,avr2ava sa Jitd""$$ %> O" S,a+a], (a/]arors,a/ tortenete, I Oei*,i/, 'FA%, 'FB', '>;, %''%K%', %'&K%'FG D" Ni2i9, n" dj",
@'F, .i+j" $L Isti, ?ur un/arisc)K-roatisc)en Dra/e, 7est, 'FB$L D" Ni2i9, n" dj", @'F" .i+j" $L S" =nto+ja-, n" dj", '@" $; I" =" Dess+er T E" 6+ein, Cesc)ic)te von Un/ran, I" Oei*,i/, 'FB&, '&>K'F;, %;$K%;@L D" Ni2i9, n" dj", @%', .i+j" %L S" =nto+ja-, n" dj", 'A" $' /]" 7au+er, 3orYat)KDa+mattors,a/ e+8o/+a+asaro, S9#9#,%., 'FFF, '>&K%'A, $%;K$$$L Isti, =" (a/]ar nem,et tortenete a, =r*ad)a,i -ira+]o- a++at, I, <uda*est, 'F>$L D" Ni2i9, n" dj", .i+j" %L S" =nto+ja-,+ n" dj", 'B" $% I" 6arascon], N" oma2i9, eme+ji dravno/ *rava )rvats-o/ -ra+jevstva, ?a/re., '>';" Rec" o.jaK v+jena u S9#9#,%., '>';L *revedena na )rvats-i *o CJ" S,a.o, V1$s'(. .* 4*+#ts.%?s0#+%'s.%? ,#06#t('s.%: Z$? 6#01s.%: #*4(+#, III ('>''5, BAKB&" $$ (" Mu88+a], ?u den a+testen -roatisc)Kun/arisc)en <e,ie)un/en, Un/arics)e Rundsc)au, IV ('>'A5, FF@KFFB, F>@KF>BL S" =nto+ja-, n" dj", %$, .i+j" >@"

A>

vrdnje 3orvat)a i nje/ovi) istomi2+jeni-a .i+e su vremenom od.a0ene re,u+Ktatima ,nanstveni) istraivanja -ao neuteme+jene .es*redmetne" vrdnju da dodata- nije na*isao oma =r)i1a-on *o.io je ve9 D" Mi/rovi9 ('F@B /odine5 ustanoviv2i da nit-o nije to ni tvrdio, jer da je dodata- samo jedna stara nota, ,a*is dodan 7ovijesti ome =r)i1a-on"$@ Ni2i9 u,/red nado*unjuje da je taj dodata- unio *re*isiva0 omine 7ovijesti na-on omino/ te-sta i to u onom ru-o*isu -oji je na,van ro/irs-i ru-o*is" O.,irom *a- na tvrdnju 6arascon]ija ('>'%5, -oju je Nu88+a] *reu,eo ('>'A5, da ro/irs-i ru-o*is *otje0e i, 4V sto+je9a, Ni2i9 je i,nio *a+eo/ra8s-e do-a,e da se radi o *ismu i, 4IV sto+je9a, 2to je i S" =nto+ja- *otvrdio svojim *+aeo/ra8s-im istraivanjima ('>BF /"5 $A 3orvat)ova tvrdnja da S*+its-i ru-o*is nema dodat-a je ta-o1er neto0na, jer je 0injenica da ne samo S*+its-i ve9 i Vati-ans-i ru-o*is imaju dodata-" U S*+itKs-om ru-o*isu je jedino ,na0ajno to 2to se dodata- na+a,i na *er/ameni *ri2itoj S*+it-om ru-o*isu, a+i i to 2to je *ismo ta-o1er i*a- i, 4IV sto+je9a"$B 3orvat)ova *rimjed.a o.,irom na os+o.o1enje *+emena od *ore,a da u S*+itu *ostoji u.ira0 *ore,a ta-o1er je .e, osnova, jer je -ra+j os+o.odio )rvats-a *+eKmena od *+a9anja samo ,em+jarine *a *rema tome -ra+ju su osta+i svi osta+i *riK)odi ,a u.iranje (-ao 2to su *ri)odi s -ra+jevi) imanja, carine, /+o.e, ,a+a,nina5" 7ri/ovor 6aracson]ija da ne moe .iti to0na tvrdnja dodat-a da su 3rvati .i+i os+o.o1eni od *ore,a, jer da su *ore, *+a9a+i Catans-i stanovnici (Cac-e u 3rvatKs-oj5 sve do '%'F /odine, ta-o1er je od.a0en" 6ra+j je os+o.odio od *+a9anja ,eK m+jarine ne sve stanovni-e 3rvats-e ve9 samo *ri*adni-e dvanaest *+emena i nji)ove +jude" Osim to/a, *+eme Oa0ni9a -oje se s*ominje u dodat-u ivje+o je u Cac-oj, a+i ne *ostoji jedan do-umenat da su oni *+a9a+i marturinu" 7ri/ovor 6aracson]ija da su 0a- i -metovi .i+i *rema dodat-u os+o.o1eni od *+a9anja *ore,a ta-o1er je .io od.a0en, jer *ostoji na *rimjer is*rava i, '%;> /odine -ojom su i -metovi .i+i os+o.o1eni od *+a9anja *ore,a" Isto ta-o .io je od.a0en nje/ov *riK/ovor da su ma1ars-i *+emi9i .i+i os+o.o1eni od *+a9anja *ore,a te- ?+atnom .u+om i, '%%% /odine, a da dodata- daje ta-vo *ravo )rvats-im *+emi9ima ve9 *o0et-om 4II sto+je9a, jer ?+atnom .u+om su .i+i os+o.o1eni samo servienti, novi 8euda+ni s+oj 2to ne ,na0i da osta+i 8euda+ci nisu .i+i os+o.o1eni i ranije"$&3orvat)ovu *rimjed.u *rotiv autenti0nosti dodat-a da ovaj ,na ,a dvanaest *+emena a oma =r)i1a-on samo ,a sedam i+i osam *ri+i-om nase+javanja od.acio ju je *rvi V" 6+ai9, svojim ,nanstvenim radomG 3rvats-a *+emena od 4II do 4VI &> sto+je9a"$F On je ustvrdio da su vremenom nastaja+a nova *+emena *a je ta-o i nji)ov .roj rastao" 6aracson]ijeve *ri/ovore autenti0nosti dodat-a ,ato 2to ovaj s*ominje *+emena -oja su ivje+a u 4IV st", a ne ona i, 4II st", te da tre.a do-aK,ati da su ta *+emena *ostoja+a i *rije 4II st" dije+om je *o.io sam 6aracson]i, jer je *ri,nao da se ne-a *+emena *ojav+juju u vre+ima u to-u 4II st", a osim to/a, a-o se ona *ojav+juju u 4II st" to ne ,na0i da su tada u*ravo i nasta+a" Osim to/a, *rije '';% /odine na+a,imo u vre+ima *odat-e da su *ostoja+a *+emena Cusi9a, (o/orovi9a, 6arinjana i Oa*0ana, .ri.irs-i) Nu.i9a i Sva0i9a T Doma+dovi9a" O.,irom *a- na 3orvat)ove *ri/ovore da dodata- ,na ,a Nu.i9e i, 4III st", a ne ,na ,a Civi9e, (o/orovi9e, V+-ovi9e i o+oni9e, Ni2i9 je do-a,ao da su se Nu.i9i na,iva+i *o svom sjedi2tu u <ri.iru i <ri.irs-om *+emenom -oje je *o,nato ve9 u 4I st", a Civi9i, (o/orovi9i i V+-ovi9i su o/ranci *+emena s*omenuti) u dodat-u" No, ti se ,ajedno s mno/o jo2 dru/i) *ose.no ne s*ominju, jer nema ,a to $@ D" Mi/rovi9, Das Ver)a+tniss Croatiens ,u Un/aren, Eine Er+auterun/ des Ste*)an von 3orvat)_sc)en
Unterjoc)un/s/esc)ic)te Croatiens durc) Un/aren, Oei*,i/, 'F@BG D" Ni2i9, n" dj", @FB" S" =nto+ja-, n" dj", '$" $A S" =nto+aj, (isce++anea mediaeva+ia ju/os+avica, ''" Croatica" Da +i je *ostoja+a *ored sa0uvani) i *o,nati) a*endi-u+a (=**endicu+a, 7acta conventa, gua+iter5 i jo2 jedna ,vana !Conuentio!V G%,(-$' 9&%*'(. '# F(0%9%@s.(%t @#.70t$t '# U'(+$*9(%t +% S.%)1$, %; ('>BF5, '%%K'A'" $B D" Ni2i9, n" dj", @FBK@&'" $& D" Ni2i9, n" dj", @&%K@F%"B $F R#, J#97, "5> A"<BC), "?<;

B;

ra,+o/a odnosno ,na+o se je da su oni *ri*ada+i tim *+emenima" O.,irom *a- na o+oni9e 3orvat) se *revario, jer ta o.ite+j uo*9e ne s*ada u )rvats-a *+emena"$> 6aracson]ijev *a- *ri/ovor da dodata- ne sadri ni jedno ime -oje .i se s*ominja+o u is*ravama 4I st" te da dodata- -oristi na,iv Jcomes -oji je .io u 3rvats-oj *o0et-om 4II st" ne*o,nat, Ni2i9 je ('>'@5 od.acio jer u 3rvats-oj *ostoji sve/a ne-o+i-o do-umenata i, ra,do.+ja ';F> T '';%" /odine *a .i .i+a s+u0ajnost da se na1u imena i, '';% /odine u ne-o+i-o *ret)odni) dana" (e1utim, u U/arKs-oj *ostoji ni, do-umenata i, to/ ra,do.+ja *a i*a- se ne mo/u na9i imena i, ';% /odine u ranijim do-umentima, (osim -ra+ja, *a+atina i s+"5" No, ,.o/ to/a nit-o nije i,ra,io sumnju u autenti0nost ti) do-umenata" O.,irom *a- na i,ra, Jcomes *ri/ovor se ta-o1er nije mo/ao usvojiti, jer se Jcomes *ojav+juje ve9 *od -ra+jem ?vonimirom"@; 3orvat)ova *rimjed.a da comes (artin *otje0e od dva *+emena istovremeno je ta-o1er .es*redmetan jer se *+eme Oa*9ani *rije '';% /odine *odije+i+oG jedni su ivje+i o-o Oa*ca, a dru/i o-o 6arina, *a su se jedni *o0e+i na,ivati Oa*9anima, a dru/i 6arinjanima ia-o su o.a *otjeca+a od *+emena Oa*9ana" a-o se mo/+o desiti da ista oso.a .ude jednom o,na0ena s Oa*9anin a dru/i *ut -ao 6arinjanin"@' 3orvat)ov *ri/ovor da je /+u*ost i *omis+iti da .i se ma1ars-i -ra+j ,adovoK+jio sam sa '%; moma-a vojs-e od svi) dvanaest )rvats-i) *+emena ta-o1er je od.ijen" U 3rvats-oj tre.a ra,+i-ovati ePercitus croaticus T )rvats-a vojs-a u -ojoj sudje+uje sav narod ,a o.ranu domovine od one vojs-e -oja se s-u*i na *o,iv v+adara T -ra+jeva vojs-a, o.i0no u o8an,ivnom ratu, a ta je .i+a .roj0ano ma+a vojna si+a" a-va v+adareva si+a .roja+a je u Njema0-oj 4II st" %;F; do %;>; moma-a od 0e/a je ot*ada+o na svjetovne 8euda+ce sve/a $>F do B;F moKma-a" 7rema dodat-u -ra+j je do.io samo od dvanaest *+emena '%; moma-a 2to *redstav+ja *ot*uno rea+an .roj"@% Na -raju, 6aracson]ijevu *rimjed.u da je dodata- sastavio ne-i *rista+ica (+adena II Nu.i9a o-o '$$; /odine u -orist .ri.irs-i) -ne,ova, *ose.no (+adena Nu.i9a od.acio je sam 6aracson]i *romijeniv2i svoje mi2+jenje '>'% /odine i to ta-o da je *o njemu dodata- ustvari na*isao ne-i Jta+ijans-i notar i+i -anoni- u S*+itu -oji je s)vatio J*o-orenje 3rvats-e ta-o -ao -ad .i -oji ta+ijans-i /rad *a-tirao s -ra+jem" u 6aracson]ijevu novu te,u je Ni2i9 ('>'@5 od.acio time 2to je *rimijetio da su tada2nji Romani u S*+itu mr,i+i 3rvate a dodata- je na*isan u F; str, F'" do ne va+jaju .i+je2-e 7ri+o/ )rvats-i) 8euda+aca *a *rema toma je 6aracson]ijeva *rat*ostav-a .e, osnova" Nu88+a]eve te,e *rotiv autenti0nosti dodat-a, ia-o su i,nijete *os+ije o.jav+jivanja NiNi9evo/ 7riru0ni-a u -ojem su od.a0eni svi 3orvat)ovi, 7au+erovi i 6araKcson]ijevi ar/umenti jo2 jedan*ut -ao .es*redmetni, *redstav+jaju da+jnje *odrKavanje ne-i) 6aracson]ijevi) te,a *rvenstveno da dodata- tre.a datirati sa 4IVst" Nu88+a] je toj *ostavi dodao samo na/+asa- na sadraj dodat-a 2to ,na0idodata- je ne samo *a+eo/ra8s-i ve9 i sadrajno i, 4IV sto+je9a" Da .i ot*a+e svete,e *isaca -oje su ovi i,/radi+i na teme+ju *ri,nanja autenti0nosti sadraja dodat-a Nu88+a] je dao svoj *o/+ed o na0inu na -oji je sastav+jen dodata- da .i /a ta-oo.e,vrijedio, a *ose.no o ni2tavosti dodat-a jer da on nije imao do-a,ne mo9i"Nu88+a]eve )i*ote,e nit-o nije *ri)vatio ni od.acio do '>'F /odine, -ada je 3rvatKs-i sa.or *re-inuo dravnu ,ajednicu s U/ars-om" 7rvi )istori0ar -oji je *onovno ,anije-ao autenti0nost dodat-a .io je O" 3au*t(ann" On je '>>@ /odine i,nio te,u da je dodata- 8a+si8i-at jer da ne odi2e du)om staro)rvats-o/ do.a ve9 na*rotiv du)om o+i/ar)ijs-i) am.icija )rvats-i) ve+i-a2a u 4IV sto+je9u" Codine '>A; 3au*tmann je *o.+ie o.ra,+oio svoj stav *a je ustvardio da je dodata- nastao na teme+ju *ove+je 8a+si8icirane ne/dje i,me1u '%%% K '%$A u -orist )rvats-i) *+emena" a *ove+ja me1utim nije ni-ada do.i+a *otvrdu" $> D" Ni2i9, n" dj", @F%KA;B" @; D" Ni2i9, n" dj", A;&" @' D" Ni2i9, n" dj", A;F" @% D" Ni2i9, n" dj", A;>KA'$" B'

N" 6+ai9 s+oi+a se ('>AA /od"5 s O" 3au*tmannom da je dodata- 8a+si8i-at a+i ne i s nje/ovim datiranjem, *a tvrdi da dodata- *otje0e i, 4IV st" Osim to/a, nije se s+oi+a s O" 3au*tmannom u onom da je dodata- i,vada- i, 8a+si8icirane is*rave, *a tvrdi da je dodatanastao na teme+ju omine 7ovijesti" Cod" '>AF N" 6+ai9 od.acuje svoj stav i, '>AA /od" da se dvanaest *+emena tre.a+a 8a+si8i-aat na0injen na ime 6o+omana da .i mo/ao *os+uiti -ao sredstvo u do.a Oudovi-a" Cod" '>B' Isti0e da se dodata- moe -oristiti ia-o je 8a+si8i-at, jer da on ustvari donosi *rivi+e/ije *+emstva dvanaestero *+emena i, 4IV st" ia-o i) datira s -ra+jem 6o+omanom" Cod" '>B& dodaje da je dodata- nastao i,me1u '$A;/' '$F&/F /od" Cod" *a- '>&' ostaje na ranijim svojim ,a-+ju0cima i, '>AA, '>AF, '>B' i '>B& /od" isti0u9i da dodata- nije ni-a-o dravnoK*ravni u/ovor i+i di*+oma i+i s+o.odno *ovijesni sastava-" Na -raju, <" Cre8enauer je ta-o1er os*orio autenti0nost dodat-a" Ve9 '>A' /od" usvojio je 3au*tmannovu te,u i, '>A; /od" da je dodata- 8a+si8i-at" Cod '>BA datira /a *rema D" Ra0-om i 6r2njaviju sa /od" '$F&/F a nje/ov *red+oa- *rema 3au*tmannu sa vremenom i,me1u '%%% i '%$A" Cod" '>B& utvr1uje ter D" Ni2i9, n" dj", A'> Oj" 3au*tmann, 7odrijet+o )rvats-o/a *+emstva, Rad 3=?U, %&$ ('>@%5, &$ ''%G S" =nto+ja-" 7acta i+i concordia od '';%" Codine, ?a/re., '>$;" %B @>> Oj" 3au*tmann, 3rvats-o *ra*+emstvo, Ra,*rave ra,reda ,a ,/odinovs-e in dru2tvene vede S=?U, ('>A;5, ';F, ';>, ''@L S" =nto+ja-, n" dj", %&, .i+j" ''A A;; N" 6+ai9, I,vori ,a )rvats-u *ovijest, I, ?a/re., '>AA, B>L S"=nto+ja-, n" dj", %F A;' N" 6+ai0, 7osatana- *+emstva !Dvanaestero *+emena -ra+jevine 3rvats-e!" 3?, 4IK4II ('>AFK'>A>5, 'B'G S" =nto+ja-, n" dj"", $; .i+j" '%> A;% N" 6+ai9, O" (andi9, !7acta conventa! I !DvanaestH 3rvats-i) .ratstva, 3?, 4IK4II ('>AFK'>A>5, str" 'BAK%;B" Rec" 3?, 4III ('>B>>" $'&L S" =nto+ja-, n" dj"L $', .i+j '$$ N" 6+ai9, O jednoj nau0noj dis-usiji, 3?, 4IV ('>B'5, %B&G S" =nto+ja-, n" dj", $%, .i+j '$B N" 6+ai9, 7re/+ed i,vora I )istorijo/ra8ije ,a )rvats-u *ovijet do 4III sto+je9a, ,a/re., '>B&, $'K$$, B$KBAG S" =nto+ja-, n dj", $&, .i+j 'A& A;A N" 6+ai9, 7ovijest 3rvata u ranom srednjem vije-u, ?a/re., '>&', $'K$$, &F, F;L S" =nto+ja-, n" dj", $&, .i+j 'A& <" Crau8nauer, Ojudmi+ 3au*tmann, 3rvats-o *ara*+emstvo, S=?U, Ra,red ,a ,/odovino in dru2tvene vede, Ra,*rae, I ('>A;5, F$K''A, ?S, V ('>A;5 $&@L S" =nto+ja-, n" dj", %F .i+j ''F <" Cra8enauer, 7omem.nej2i novi re,u+tati v starje2i ,/odovini ju/os+ovans-i) narodov, ?S, 4VIII ('>BA5, %;'K%;@L S" =nto+ja-, n" dj", $@ (inus ante Euem non '%BF /od" = terminus *ost Euem non '$F&/F ,a *ostanadodat-a *a smatra da se *ostana- ima datirati ne/dje o-o sredine 4IV st" 7o njemu dodata- nema do-a,ne vrijednosti o do/a1ajima o-o '';; /odine" U, ove *isce -oji su ,anije-a+i autenti0nost dodat-a tre.a s*omenuti one -oji su smatra+i da je *itanje autenti0nosti dodat-a otvoreno" (e1u ove s*adaju <" Nu+e- ('FBF5, (" <ra2ni9 ('F&$5, S" =nto+ja- ('>B%5 i J" Ou0i9 ('>B$5" S" =ntoK +ja- J" Ou0i9 su -asnije na-on i,vr2eni) istraivanja *ri)vati+i autenti0nost dodat-a" 7ored ovi) *isaca -oji u ne/ira+i i+i os*orava+i autenti0nost dodat-a i+i smatra+i da *itanje autenti0nosti nije jo2 rije2eno .i+o je mno/o vi2e *isaca -oji su autenK ti0nost *ri,nava+i" a-vi su .i+i ne samo svi *isci *rije o.jav+jaivanja te,a S" 3orK vat)a /od" 'F@@" Ve9 i mno/i *os+ije 'F@@ /od" 6ao 2to su ="(" C,ira-] ('FA'5, I" (aj+at) ('FA%5 E" 6vaterni- ('FB;,'FB'5 I"6" -a+0i9 ('FB'5 D" Ra0-i ('FB@,'F&A5 S" Oju.i9 ('FB@5 " Smi0i-+as ('FF%5 =" 3u.er ('FFA5 (" <udin/er ('FFB5 V" 6+ai9 ('F>&5 I" 6r2njavi ('>;;5 N" oma2i9 ('>';5 N" Radoj0i9 ('>%&5 7" 6ar+i9 ('>$'5<" 6i2 ('>$%5 J" Deer ('>$B5 =" Da.inovi9 ('>$&,'>@;5 (" <arada ('>@' B%

'>@$5 O" (andi9 ('>A%,'>A>,'>B@5 V" <a.i9 ('>A$5 (" 6ostren0i9 ('>AB5 D" SuK +inovi9 ('>B','>B$5 3" (orovi9 ('>B%5 V" 6o20a- ('>B$5 J" Ou0i9 ('>BA5 V" DoK reti9 ('>B>5 S" =nto+ja- ('>F;5 I dr" A;F <" Cra8enauer, 7ostscri*tum, ?S, 44I ('>B&5, %%F,%>>L S" =nto+ja-, n, dj",$&, .i+j" 'AB A;> <" Nu+e-, Na2e *ravice, ?a/re., 'FBF, 4IIL S" =nto+ja-, n" dj",.i+j" AA (" <ra2ni9, Mu*e u )rvats-oj dravi , anarodne dinastije, Rad J=?U, %A ('F&$5, $>,@FL S" =nto+ja-, n" dj",'A .i+j AAa" S" =nto+ja-, I,umiranje I nestana- )rvats-o/ *+emstva u o-o+ici ?adra, Radovi Instituta J=?U u ?adru, I4 ('>B%5, A& J" Ou0i9, S" =nto+ja-, I,umiranje I nestana- )rvats-o/ *+emstva u o-o+ici ?adra, Radovi Instituta J=?U U ?adru, In, AAK''A" 3?" 4VI ('>B$5, $'BK$'F A'; ="(" C,ira-], Cons*ectus iuris *u.+ici re/ni 3un/ariae ad annum 'F@F, Viennae, - FA', $;K$$L D" Ni2i9, n" dj",@'&L S" =nto+ja-, 7acta i+i concordia od '';%" Codine, ?a/re. '>F;, '$ (aj+at), Cesc)ic)te der (a/]aren, I, re/ens.ur/, 'FA%, >%K>$, %B%K%BBL D" i2i9 n" dj",@'F, .i+j %L S" =nto+ja-, n" dj", '@ E" -vaterni-, las ist la)r)eitVH Eine ErYiederun/ au8 das S,a+a] sc)e 7am*)+et, a/ram 'FB', @;K&% Das )istorisc)Kdi*+omatisc)e Ver)a)+tniss des 6oni/reic)s 6roatien ,u un/arisc)en St" Ste*)ans 6roen, =/ram, 'FB', D" Ni2i9, n" dj", @'FK@'> .i+j ', S" =nto+ja-, d" dj", '@, .i+j @A 6" -a+i0i9, 7ovjestnica )rvats-a, ,a/re., 'FB',$>,@;L D" Ni2i9, n" dj",@'>, .i+j" % S" =nto+ja-, n" Dj", '@ .i+j @& D" ra0-i, <or.a juni) S+avena ,a dr@avnu neodvisnost u 4I vie-u, Rad J=?U, $; ('F&A5 '$;K'$$L D" Ni2i9" N" dj", @%',@%% .i+j '" S" =nto+ja-, n" dj", 'A, .i+j AB " Smi0i-+as, 7oviest )rvat-a, I, ?a/re., 'FF%, %B%K%B@L S" =nto+ja- n" dj", 'B, .i+j &A (" <udin/er, Ein .uc) un/arisc)er Cesc)ic)te ';AFK'';, Oei*,i/ 'FFB, '%F S" =nto+ja- n, dj", '> <i+j, &B V" 6+ai9, 3rvats-a *+emena od 4II do 4VI sto+je9a, rad J=?U, '$; ('F>&5 ', >, '>L S" =nto+ja-, n" dj", 'B" .i+j" BA 6r2njavi, *ri+o,i )istoriji sa+onitani ome =r)i1a-ona S*+jets-o/, Vjestni- -r" 3rvats-oKs+avons-oKda+maKtins-o/ ?ema+js-o/ ar)iva (u da+jnjem te-stu V?=5 II ('>>5, '%>K 'B>L S" =nto+ja-" N" dj", 'F .i+j &; D" Cru.er, I, starije )rvats-e *ovijesti, V?= III ('>;'5, &$K';$ S" =nto+ja- n" dj",'F" <i+j &$ D" Ni2i9, Itinerari v+adara )rvats-i) I u/ars-oK)rvats-i) id najstariji) vremena do <e+e IV, V?=, V ('>;$5, %%',%%@L S" =nto+ja- n" dj", '>".i+j &F J" 6o)ari9, das Ende des -roatisc)nem Nationa+-o/tumus, =/ram, '>;@" $$,$@" ABK B', S" =nto+ja-, n Dj", '>" <i+j" F; D" Ni2i9, 6ra+j 6o+oman I 3rvatu /od" '';%" 3rvats-a, ?a/re. od %;" n" '>;&, .r" %@&L S" =nto+ja-, B$

n"dj",'> .i+j F$ O" 6ovar], (a/]arors,a/ tortenete nem,et-o,i )e+],etun- s,em*on,ja.o+, <uda*est, '>;@&, ''', ''%, S" =nto+ja-" N" dj", '> .i+j F' N, oma2i9, eme+ji dravno/ *rava )rvats-o/ -ra+jevstva (Dundamenta juris *u.+ici re/ni Croatiae5 V?=, 4I ('>';5L S" =nto+ja-, n" dj", %; D" Cru.er, *rimjed.e na 6aracson]ijevu -riti-u oma2i9eva dje+a, V?= 4III ('>''5 &BKFAL S" =nto+jan" dj", %'" <i+j F& D" Ni2i9, 7riru0ni- i,vora )rvats-e )istorije, I, ?a/re., '>'@L S" =nto+ja-" N" dj", %% D" Ni2i9, 7ovijest )rvata u vrijeme narodni) v+adara, ?a/re., '>%A,B$B,B$&KB$>L S" =nto+ja-, n" dj", %$, .i+j >& N" Radoj0i9, Ni2i9 Derdo, 3rvats-a *ovijest id najstariji) vremena do *ot-raj '>'F" 7ovijest 3rvata u Vrijeme narodni) v+adara, ?a/re., '>%A, Staro)rvats-a *rosveja, NS I, 'K$ ('>%&5 ''& S" =nto+ja-, n" dj", %@ .i+j ';; 7" 6ar+i9, Od smrti *os+jednje/ r*imirovi9a Stje*ana II do u/ovora na Dravi '';%, V?=, V ('>$'5 '$BK'$&L S" =nto+ja-, n" dj", %@ .i+j ';% <" 6i2KNau+ove0-i, ro/irs-i ru-o*is ome =r)i1a-ona, Narodne Novine, ?a/re., $'" 4II, '>$%, .r" %>> S" =nto+ja-, n" dj",.i+j ';$ J" Deer, Die =n8an/e der unarisc)"-oatisc)en Cemeinsc)e8t, Ostmitte+euro*aisc)te <i.+iot)e-, @ ('>$B5 @'K@'L S" =nto+ja-, n" dj", %& .i+j ''$ Ovi su *isci ra,+i0ito o-ara-teri),ira+i dodata- -aoG sastava- ome =r)i1a-ona K D" Ra0-i ('FB@5, S" Cunja0a ('>BB5 sastava- i+i ,a*is i, 4II st" o *re/ovorima J" Ou0i9 ('>BA5 ,a*is i, 4III st" K <" 6i2 ('>$%5, O" (andi9 ('>A>5 ,a*is i, 4IV st" K (" Nu88+a] ('>'A5, D" Ni2i9 ('>%A5, (" 6ostren0i9 ('>AB5 s*is i, '$F&/F /odine K (" <arada ('>@'5 stara .i+je2-a na ominu ru-o*isu K D" Mi/rovi9 ('F@B5, I" 6r2njavi ('>;;5, D" CruK <er ('>''5, D" Ni2i9 ('>'@5 i,vada- i, stare *ove+je K I" 6r2njavi ('>;;5 noticija na*isana *o staroj *ove+ji K D" Ni2i9 ('>;&,'>%A5 <" 6i2 ('>$%5 i,vada- i, jedne +istine 8a+si8icirane u 4III st K O" 3au*tmann ('>A;5, O" (andi9 ('>A%5 ,a*is i, -asnije/ vremena K V" <a.i9 ('>A$5 i,vada- i, jedne -roni-e K (" <arada ('>@A$5, 3" (orovi9 ('>B%5 sastava- na0injen na teme+ju *ove+ja i,dani) )rvats-im *+emenim ai na teme+ju ,avjernice -ra+ja 6o+omana i+i *a-ta K N" oma2i9 ('>';5, 7" 6ar+i9 ('>$'5 Sastava- na osnovu omine 7ovijesti i 6o+omanovi) is*rava i, '';% /odnie K D" Ni2i9 ('>'@5 i,vada- i, *ov+astice -oj aje *ostoja+a ve9 ,a 6o+omana K =" Da.inovi9 ('>$&5 *rodu-t -asno/ srednje/ vije-a i nje/ovo/ *oimanja *ovijesti K J" Deer ('>$B5 Ne-i *isci su smatra+i da je dodata- *ovijesni i,vor ,a 4II st" -ao n*r" D" Ni2i9 ('>%A5 (" <arada ('>@@5 (" 6ostren0i9 ('>AB5, J" Ou0i9 ('>BA5, S" Cunja0a ('>BB5 O" (andi9 ('>B&5 a ne-i *a- samo ,a 4IV st" -ao (" Nu88+a] ('>%&5, N" B@

6+ai9 ('>B'5 Ra,ni *isci su ra,+i0ito *ravno identi8icira+i dodata- *a ta-o -ao u/ovor -ojim su 3rvati *ri,na+i 6o+omana ,a )rvats-o/ -ra+ja K J" Oucius ('>BB5 S" imon ('&'@5, Cj" 7ra] ('&B$5 <" =" 6r0e+i9 (''&;5 " =" Ce.)ardi ('&&F5 S" 6atona ('&&>/F;5 J" (i-oc,i ('F;B5 I" =" Dess+er ('F'A5 I" (aj+at) ('F%F5 I" Nvear ('F@;5 =" (" C,ira-] ('FA'5 I" (aj+at) ('FA%5 E" 6vaterni- ('FB;,'FB'5 I" 6" -a+i0i9 Da.inovi9, 7ri+o,i ,a *rou0acanje *ostan-a u/ovora /odine '';% (*acta conventa5 I tro/irs-e a*endi-u+e (jese0ni-, /+asni- 7ravni0-o/ dru2tva O4III ('>$&5, 'K$, $FKAFL S" =nto+ja-, n" dj", %A .i+j ';B Da.inovi9, 3rvats-a dravna I *ravna *ovijset, ?a/re., '>@;, ';', ';$, S" =nto+ja- n" dj", %B <i+j ';& (" <arada, S-u* s*+its-i) *ovijesni) i,vora, Nastavni vijesni- 4OI4 ('>@;K'>@'5 'K B, F$KFA, >;K>% S" =nto+ja-, n" dj", %B .i+j ';F <arada, 6ati9, Nida-, 3rvats-a *ovijest, ,a/re. '>@$, &;, F$, S" =nto+ja-" N" dj", %B .i+j ''% O" (andi9, <ratstvo u ranosrednjevje-ovnoj 3rvats-oj 3?, V ('>A%5 S" =nto+ja- n" dj", %F .i+j ''> O" (andi9 !7acta conventa! I !dvanaest! )rvats-i) .ratstva, 3? 4IK4II ('>AFK'>A>5 'BAK'&% 'F$K'>;, '>BK%;$L S" =nto+ja- n" dj", $; .i+j '$' (andi9, U, *ro.+em gua+itera I 7acta conventa 3? 4VII ('>B@5, A;>, A';, S" =nto+ja- n" dj", $$ <i+j '@; O" (andi9, 7rimjed.e na ne-e -riti-e is*od te-sta ?S, 44I ('>B&5, %%%,%%@,%%A S" =nto+ja- n" dj", $B .i+j 'A$ V" <a.i9, 7ro*ast )rvats-e I dravne ne,avisnosti, )istorija naroda Ju/os+avije I, ?a/re. '>A$, %'&, S" =nto+ja- n" dj", %F (" 6ostren0i9, Nacrt )istorije )rvats-e drave I )rvats-o/ *rava, ?a/re., '>AB, '@>, 'A%, S" =nto+jan" dj", %F,%> .i+j '%@ D" Su+inovi9, Dravno*ravna )istorija ju/os+avens-i) ,ema+ja I, ?/re. '>B', $;K$' D" Su+inovi9, Dravno*ravni ra,vita- Ju/os+avije, ?a/re. '>B$, '; 3" (orovi9, =nonimna s*+its-a -roK Ni-a" I,danje (u,eja /rada S*+ita '; ('>B%5 '@,'A S" =nto+ja-" N" dj", $$ .i+j '@' V" 6o20a-, 7o+oaj Vinodo+a u )rvats-oj 8euda+noj dravi, 3?, 4I ('>B$5 '$%, S, =nto+ja- n" dj", $@ .i+j '@@ J" Ou0i9, Dva tor,a I srednjevje-ovnoj )rvats-oj *ovijesti 3?, 4VIII ('>BA5 %FAK %>F S" =nto+jan" dj", $B S" Cunja0a, u, ru-o*ise dje+a !Inci*it istoria Sa+onitanorum *onti8icum atEue S*a+atensium! ome =r)i1a-ona S*+its-o/, Ra,*rave S=?U V ('>BB5 'B>, S" =nto+ja- n" dj" $B V" Doreti9, Da+macija *rema 3rvats-oj do '';& /odine, 7mors-i ,.orni- dru2tva ,a *rou0avanje I unaK BA

7redjenje *omorstva Ju/os+avije u ?adru, & ('>B>5, F;', F;%, F;B, S" =nto+ja- n" dj", $F .i+j 'B' S " =nto+ja-, 7acta i+i concordia od '';% /odine, ?a/re. '>F; ( 2u88+a], 3rvats-a -rv I ,em+ja, Staro)rvats-a *rosvjeta, ', 'K% ('>%&5 '%%L S" =nto+ja-, n Dj" %@ .i+j ';' ('FB'5, D" Ra0-i ('FB@,'F&A5, O" Oju.i0i9 ('FB@5, " Smi0i-+as ('FF%5, =" 3u.er ('FFA5 (" <udin/er ('FFB5, V" 6+ai9 ('F>&5, D" Cru.er ('>;'5, O" 6ovar] ('>;&5, N" oma2i9 ('>';5, D" Ni2i9 ('>%A5, 7" 6ar+i9 ('>$'5, <" 6i2 ('>$%5, (" <arada ('>@','>@$5, V" <a.i9 ('>A$5, D" Su+inovi9 ('>B'5, V" 6o20a- ('>B$5, J" Ou0i9 ('>BA5, V" Doreti9 ('>B>5, S" =nto+ja- ('>F;5 u/ovor -ojim su dvanaest )rvats-i) *+emena *ri,na+i 6o+omana u ime svi) 3rvata ,a svo/ -ra+ja K I" 6r2njavi ('>;;5, D"Ni2i9 ('>;$,'>'@5, J" 6o)ari9 ('>;@5, N" oK ma2i9 ('>';5, V" 6+ai9 ('F>&5, N" Radoj0i9 ('>%&5, =" Da.inovi9 ('>@;5 u/ovor -oji je *rvi *uta s-+o*+jen B@' ,atim B@> /odine a -asnije *otvr1en od cara <a,i+ija I K =" Da.inovi9 ('>$&5 dravni u/ovor K D" Cru.er ('>;'5, 7" 6ar+i9 ('>$'5 od+oma- u/ovora u o.+i-u +istine K " Smi0i-+as ('FF%5 na/od.a i,me1u 6o+omana i 3rvata K V" <a.i9 ('>A$5 sa.orna -a*itu+acija tj" na/od.a i,me1u sa.ora i .udu9e/ -ra+ja K =" Da.inovi9 ('>@;5 8euda+ni u/ovor i,me1u 6o+omana -ao seniora i *redstavni-a dvanaest )rvats-i) *+emena -ao va,a+a K (" 6ostren0i9 ('>AB5, J" Deer ('>$B5, S" =nto+ja- ('>F;5 u/ovor *o -ojem 6o+oman ,ado.iva 3rvats-u od Drave do mora i -oji mu omo/uK 9ava -runid.u ,a )rvats-o/ -ra+ja K S" =nto+ja- ('>F;5 ne-i od ovi) autora smatra+i su da je u/ovorom osnovana *ersona+na unija i,me1u 6ra+jevstva Da+macije, 3rvats-e i S+avonije i -ra+jevstva U/ars-e" i su autori E" 6vaterni- ('FB;,'FB'>, I" 6" -a+0i9 ('F&;5, S" Oju.i9 ('FB@5, D" Ra0-i ('F&A5, D" Cru.er ('>;'5, N" oma2i9 ('>';5 D" Su+inovi9 ('>B'5 Ne-i *a- autori i,ri0ito su se i,jasni+i *rotiv stanovni2tva da se u/ovorm ,aK snova+a *ersona+na unija" o su .i+i D" Ni2i9 ('>'@5, I" 6r2njavi ('>;'5, J" Deer ('>$B5 =na+i,iraju9i svu ar/umentaciju s*omenuti) *isaca te *rou0avaju9i *ose.no ominu 7ovijest i sam dodata- *a+eo/ra8s-i, di*+omati0-i i *ravno)istorijs-i *roK i,+a,i da je dodata- ,a.i+je2-a ne*o,nato/ autora 4IV st" -oji je imao jedinu naK mjeru da do*uni te-st omine 7ovijesti" =utorovo i,+a/anje ne moe se danas *oK tvrditi na osnovu *rvora,redni) *ovijesni) vre+a a niti utvrditi da +i je ono .i+o nje/ov oso.ni stav i+i je ono u,eto i, ne-o/ *red+o2-a" Dodata- nije sadraj u/oK vor -ojim .i se re/u+irao *ravni *oreda- jedno/ teritorija -ojim 9e v+adati .udu9i monar) niti je sadraj me1unarodno/ u/ovora, jer *o0et-om 4II st" v+ada+a je era *atrimonija+ne drave u Euro*i a -od ove je in-o*ati.i+no stanovi2te *o -ojem .i v+adar s-+a*ao -a-av u/ovor s *redstavnicima tada2nje/ *o+iti0-o/ naroda o svom v+adanju tim narodom" Osim to/a, tada metoda *ismeno/ u/ovaranja nije o*9enito .i+a uo.i0ajena" Dodata- nije sadraj ni ta-vi) u/ovora -oji su se u to-u 8euda+no/ ure1enja s-+a*a+i i,me1u seniora i va,a+a, jer se ta-vi u/ovori nisu s-+a*a+i *o0" 4II" st u Evro*i o*9enito *a 0a- ni decenijama -asnije" 7rema tome, sadraj dodat-a ne moe .iti ni i,vada- i+i resume ne-e is*rave, a-ta i+i -roni-e" Dodata- ne *redstav+ja ni ne-i *ri-a, *rava dvanaest )rvats-i) *+emena u 4IV st", jer tada je *ostoja+a institucija *+emi9-e or/ani,acije 4II *+emena a dodata- ne isti0e or/ani,aciju -ao ta-vu ne/o da su 3rvati i,a.ra+i dvanaest u*ana BB

-od )rvats-i) *+emena" Istina je, sa0uvani su te-stovi i, -oji) se moe ,a-+ju0iti da su /ra1ani Ra.a, 6r-a, Osora I <e+o/ na oto-u Cresu ve9 od ';'F /odine *ismeno o.e9a+i m+eta0-om dudu -ao svom senioru davanje odre1eno/ ri.uta, a+i, ove *romisije nisu sadrava+e .i+o -a-va v+astita *rava" Osim to/a, one se nisu sa0uva+e u Ori/ina+u, ovjerov+jenom *rije*isu i+i unutar dru/e autenti0ne is*rave *a je *itanje da+i su te *romisije i-ada 7ismeno i,date, a a-o jesu, -ada su i,date" Jedna se *romisija na+a,i dodu2e na *er/ameni a+i s *ismom I, 4IV sto+je9a a osta+e tri ,a.i+jeene u CodeP trevisanus a *ismom i, 4VI sto+je9a" Vidi Di*+omati0-i ?.orni- 6ra+jevine 3rvats-e, Da+macije I S+avonije, I, sa-u*i+i I o.radi+i J" Sti*i2i9, I (" Nam2a+ovi9, ?a/re. '>B&, AA, AB,A&

Dodata- *rema svemu i,+oenome *redstav+ja odre1eno stanovi2te ne*o,nato/ autora -oje osvjet+java i,+a/anje ome =r)i1a-ona u nje/ovoj 7ovijesti u odnosu na *itanje -a-o je ma1ars-i -ra+j *ostao i )rvats-im -ra+jem" Sva-a-o teoriju u/oK vora .i+o -oje vrsti tre.a od.aciti jer je o*9e *o,nata 0injenica da evro*s-o druK 2tvo *o0inje te- od dru/e *o+ovine 4II st" nastojati da odnose me1u +jidma to0nije i jasnije or/ani,ira i da o2trije utvrdi /ranice me1u -+asama i s+ojevima" No, ta metamor8o,a je do -raja i,vr2ena te- o-o /odine '%;;" Dodata- *redstav+ja do*rinos istraivanjima, jer *odsti0e do.ivanje od/ovora na *itanje da +i je autorovo stanovi2te .i+o usam+jeno i+i v+adaju9e" =-o je .i+o v+adaju9e, *ostav+ja se *itanje /dje, -od -o/a i ,.o/ 0e/a"

B&

7otvrde s+o.o2tina da+matins-i) /radova i, 4II i *o0et-a 4III sto+je9a na *rvi *o/+ed *roturije0e *omenutoj *ostavci" Naime, 6o+oman je *otvrdio /odine '';& ('';F5 s+o.o2tine ro/iru" Stje*an II /odine ''%@ ro/iru i S*+itu, Cej,a II /odine ''@% S*+itu i ro/iru, Stje*an III /odine ''B& Ni.eni-u a =ndrija II /odine '%;& S*+itu i Omi2u" (e1utim, *otvrde 6o+omana u '';& ('';F5 Stje*ana II i, ''%@, Cej,e i i, ''@% ro/iru ,a.i+jeio je samo J" Oucius u svom dje+u De re/noU"a *otvrdu Cej,e II S*+ita i, ''@% ,a.i+jeio je te- Dar+ati u svom I++]ricum sacrum" 7otvrda Stje*ana III Ni.eni-u i, ''B& sa0uvana je te- u *otvrdi =ndrije II i, /odine '%%' i -ra+ja <e+e IV i, /odine '%@A 0iji ori/ina+ jo2 I danas *ostoji" 7otvrda =ndrije II S*+ita i, '%;& /odine sa0uvana je u Oi.er 7actorum (0uva se u Dvors-om ar)ivu u <e0u5 a *otvrda Omi2u i, '%;& /odine na+a,i se u *otvrdi s+avons-o/ .ana Ni-o+e '$%$ 0iji je ori/ina+ ta-o1er sa0uvan (u*or"5 N" oma2i9, n" dj", '$&K'@%5" 6a-o se vidi, ori/ina+ni te-st *ov+astica nije sa0uvan" Jedino e moe utvrditi da su sve *ov+asice 8ormu+irane *rema jednom *red+o2-u" U Ni.eni-u umjesto .is-u*a stav+aj se sudac (jer Ni.eni- ''B% /odine nema .is-u*a5" U Omi2u se na*rotiv vidi .is-u*a -oji tamo uo*9e ne *ostoji a u S*+itu i ro/iru *ostav+ja se i,re-a !cum ad vos coronandus advenero! a v+adar je ve9 o-runjen" I*a-, i,/+eda da je sadraj jednoo.ra,ne *ov+astice u osnovi su autenti0ni te da *otje0e ne/dje i, dru/e *o+ovice 4II sto+je9a te da se odnosi ustvari na jedan od *omenuti) /radova" str" FA" str" FBK>A

BF

II DOBA LENSKOG KRALJEVSTVA AXIII XV st ) " T$*(t%*(1#0'$ )*%61$'$ 7o0et-om 4II st" 6ra+jevstvo Da+macije i 3rvats-e je o.u)va9a+o teritorij -oji se *rostirao i,me1u Drave i Jadrans-o/ mora" ?a*adna /ranica na-on 2to je (e ranija u 4I st" otr/nuta nije se mijenja+a" Osta+a je na 2tajers-oK-ranjs-om *o/ra ni0noro /orju, od-uda se s*u2ta+a na more -od Rije-e" Na isto-u je /ranica o.u )va9a+a /ornji srednji Vr.as idu9i *rema /ornjoj Neretvi, a u, o.a+u na ju/u ,a)va 9a+a je da+matins-e /radove i oto-e" @$ oma =r)i1a-on je tvrdio da je -ra+jevstvu *ri*ada+o i ?a)um+je (*odru0je i,me1u u29a Neretve i Du.rovni-a5"@@ Ve9 u to-u 4II st" *o0e+a se mijenjati juna /ranica" 7ojedini da+matins-i /ra dovi i otoci su *oste*eno a ne-i *rivremeno mora+i *ri,nati vr)ovni2tvo (+eta0-e re*u.+i-e" U 4III st" =r*adovi9i su us*je+i ,adr+ati *od svojom v+a29u samo /radove S*+it i ro/ir"@A U dru/oj *o+ovici 4II st" *odru0je i,me1u Drave i Save isto0no od I+o-a do u29a <osuta, ,atim <osna te *odru0je uV more isto0no od rije-e 6r-e do2+i su *od v+ast .i,ants-o/ cara" @B <i,ants-a viast je .i+a -rat-otrajna ('$ /odina5, a+i na-on os+o.o1enja od te v+asti <osna se osamosta+i+a -ao ,ase.na drava na 0e+u Danom -oji je .io va,a+ )rvats-oKu/ars-o/ -ra+ja" U to-u 4III st" otr/nute su od -ra+jevstva 7+ivs-a u*anija (o-o rje0ice 7+ive -oja se -od Jajca u+ijeva u Vr.as5, Ou0-a u*anija I-oja se je *rostira+a na desnoj o.a+i Vr.asa, Jajcu na isto-5, i S-o*+jans-a u*anija (/rani0i+a s 7+ivs-om u*anijom5" @& e u*anije ,ajedno s dru/im o-o+nim od CrmeSK*+anine ju/oisto0no do S-o*+ja na Vr.asu *osta+e su ,ase.ni teritorij .osans-e drave # Donji -rajevi"@F 6rajem 4III i *o0et-om 4IV st" us*io je )rvats-i .an 7avao Nu.i9 *onovno v+adati Donjim -rajevima i <osnom, a+i samo na -rat-o vrijeme" @> D" 2i2i9 je utvrdio na osnovu du.rova0-i) vre+a da je .an 7avao Nu.i9 tada v+adao 0itavom <osnom do Drine"A; U *rvoj *o+ovici 4IV st" .osans-i .an je otr/nuo -ra+jevstvu i ?avr2je (Oivno, Duvno, C+amo0 i Imots-u u*anijuQ te 6rajinu (*odru0je i,me1u u29a Cetine i Neretve5" Ovi su teritoriji A;Kti) /odina 4IV st" vra9eni a+i su dos-ora o*et *ri*ojeni teritoriju *od v+a29u .osans-o/ v+adara"A'FB A% Codine '$AF" (+eta0-a re*u.+i-a je mora+a vratiti sve da+matins-e /radove i oto-e *a je *onovno us*ostav+jena -ra+jeva v+ast nad tim *odru0jem unutar -ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e" Da*a0e, tada se *o *rvi *ut s*ominje Da+macija -ao ,ase.no *odru0je v+adanja (re/num5"_ o me1utim nije *redstav+ja+o *re-id s tradicijom o.,irom da nisu nasta+e ni-a-ve *romjene dravno/ ure1enja" 6rajem 4IV st" do2+i na -rat-o vrijeme *od v+ast .osans-o/ v+adara /radovi Ni.eni-, ro/ir i S*+it te otoci <ra0 i 3var" Du.rovni- se *os+ije '$AF" /" *oste*eno osamostaK Ijivao *ri,naju9i na -raju samo vr)ovni2tvo )rvats-oKu/ars-o/ -ra+ja" U 4V st" Du.rova0-a re*u.+i-a je o.u)va9a+a 6onav+je, Mu*u, 3ije-u Du.rova0-u, 7rimorje od te rije-e do NeumK @$ D" Ni2i9, 7re/+ed *ovijesti )rvats-o/ naroda, ?a/re. '>B%%, '@F, 'B%"
@@ D" Ra0-i, )omas =rc)idiaconus 3istora sa+onitana, (S3S(, 44VI, Scri*tores, III, @;K@'" @A V" 6+ai9, 7ovijest 3rvata od najstariji) vremena do svr2tet-a 4I4 sto+je9a, I", ?a/re. 'F>>, %F%" @B D" Ni2i9, n" dj", '&%" @& V" 6+ai9, n" dj", I" 'F%L D" Ri1i9, Vojvoda 3rvoje Vu-0i9 3rvatini9, I nje/ovo do.a, ?a/re.a '>;%, @KA" @F D" Ni2i9, n" dj", @" @> V" 6+ai9, <ri.irs-i -ne,ovi od *+emena Nu.i9 do '$@> /odine, ?a/re. 'F>&, B&" A; D" Ni2i9, n" dj", @" A' 7rema V" 6+ai9u ovi su -rajevi osta+i unutar -ra+jevstva i u dru/oj *o+ovici 4IV st" (V" 6+ai9, 7ovjest 3rvata""", II/%, @5, a *rema S" mir-ovi9u F;Kti) /odina 4IV st" ovi su -rajevi do2+i *onovo *od v+ast .osans-o/ v+adara (S" mir-ovi9, Istorija srednjovje-ovne .osans-e drave, <eo/rad '>B@, 'B%5"

A%'; D" Ni2i9, 7re/+ed *ovijesti )rvats-o/ naroda, ?a/re. '>B%%,%@', .i+j" ';F"
''

V" 6+ai9,n" dj", II/%, 'B" D" Ni2i9, n" dj", %%$" '$ O -ara-teristi-ama 8euda+ne drave +ens-o/ ti*a u*or" I" <euc, Osnovni o.+ici euro*s-e srednjovje-ovne drave" ?.orni- 7ravno/ 8a-u+teta u ?a/re.u, 444IK '>F', @;;K@;A"
'%

6+e-a, *o+uoto- 7e+je2ac te oto-e (+jet, Oastovo, 6o+o9e*, OoK*ud i si*an"! Ne-o vrijeme vra9en je u Da+maciju i /rad 6otor" 7o0et-om 4V st" je Da+macija *ri*ojena teritoriju (+eta0-e re*u.+i-e na osnovu u/ovora i, '@;>" /odine -ojima je )rvats-oKu/ars-i -ra+j *rodao svoje *ravo v+adanja Da+macijom (+eta0-oj re*u.+ici" 7o0et-om 4V st" je ,a -rat-o vrijeme ,av+adao jednim dije+om -ra+jevstva .osans-i vojvoda"! / D*2#+'# st*7.t7*#

U ra,do.+ju 4III i 4IV te u *rvoj *o+ovini 4V st" nosi+ac dravne v+asti nije .io vi2e samo v+adar ve9 i v+aste+ini te one juristi0-e oso.e -oje su ima+e v+aste+ins-a *rava"_ S)vatanje da je samo v+adar odnosno nje/ov a*arat nosi+ac dravne v+asti, da je ta v+ast nje/ova o0evina -ojom moe *o svojoj vo+ji ras*o+a/ati, da je on /os*odar ,em+je i +judi, da je on jedini ,a2titni- *ravno/ *oret-a i *rema tome da se samo njemu tre.a *o-oravati na *odru0ju -ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e nit-o vise nije *odravao" <i+a su vremena -ada su v+adari *o-u2ava+i o.noviti stari sadraj -ra+jevs-e v+asti *a su done-+e na ne-om teritoriju i *ovremeno us*jeva+i, no *atrimonija+no -ra+jevstvo nije se vi2e o.novi+o" Stru-tura institucija dravne v+asti od ranije odra+a se u mno/om *o svojim o.+icima i na,ivima, a+i 0esto su ovi *osta+i samo osnov u,ur*atoru da vr2i -ra+jevs-u v+ast -ro, odre1enu 8un-ciju, no, ne vi2e u ime -ra+ja ve9 svoje v+astito ime" Do- je v+adaru osta+o naj0e29e samo to da imenuje 8un-cionera, a i to ve9inom *od utjecajem odre1ene sredine, dot+e je imenovani 0esto ostao na toj 8un-ciji ta-o du/o do- mu ju nije odu,eo ne-i dru/i od nje/a ja0i" 7a i oni -oji su .i+i vjerni -ra+ju naj0e29e su vr2i+i *ovjerenu 8un-ciju ne u -ra+jevu ve9 svoju -orist" Dravna v+ast me1utim nije i*a- .i+a u sva-om s+u0aju u,ur*irana" Oe/a+no, 8un-ciju v+asti -ra+j je dodje+jivao *utem *rivi+e/ija" U to-u 4III st" v+adar 0esto nije mo/ao darovati ,em+ju s +judima a morao .i da .i *odravao vjernost *ojedinaca" Sto/a je -ra+j umjesto ,em+je darivao *ojedina svoja -ra+jevs-a *rava" Naj,na0ajnije ta-vo -ra+jevs-o *ravo .i+o je *ravo suditi, *ravo sa/raditi utvrdu, *ravo u.irati -ra+jeve *ri)ode u svoju -orist i dr. a5 6ra+j U ra,do.+ju 4III i 4IV st" *o+oaj v+adara je i, osnova i,mijenjen" <e+a III je .io *os+jednji *atrimonija+ni v+adar" Nje/ovi nas+jednici u 4III, 4IV i *rvoj *o+ovini F&
'

4V st" nisu vi2e .i+i jedini nosioci sveu-u*ne dravne v+asti" <o/ati i utjecajni v+aste+ini .i+i su

''@ V" 6+ai9, n" dj", %>'K %>%L D" Ni2i9, n" dj", '&BK'&FL 7ovijest 3rvata u ra,vijenom srednjem vije-u,
,a/re. '>&B, $A;, $B%K$B$" 'A V" 6+ai9, n" dj", I" %FF, II/%, ?a/re. '>;', 'AL D" Ni2i9, n" dj", '>;K '>%L N" 6+ai9, n" dj", %>%K$;B" 'B V" 6+ai9, n, dj", II/', ?a/re. '>;;, $KB, %@K%>, $>, II/%, BK&L D" Ni2i9, n" dj", %;A, %';L N" 6+ai9 n" dj", A;BK A;&" '& V" 6+ai9, n" dj", II/%, '>, III/' ?a/re. '>'', %'L D" Ni2i9, n" dj", %'AK%'&, %%AL N" 6+ai9, n" dj", $$;K$$>, A>$KB';" 'F Svi -ra+jevs-i u*ani -oji su *retvori+i svoju 8un-ciju u nas+jednu u to-u 4II i 4III st" nisu vr2i+i suds-u v+ast u ime -ra+ja ve9 u svoje ie" Naj0e29e v+adar je na-nadno *ri,navao ovo stanje, a+i 0esto je i sam davao 0itavu u*aniju u nas+jedstvo" O tome rje0ito /ovori +atna .u+a i, '%%%" u -ojoj se i,ri0ito navodi ,a v+adaraG W Inte/ros comitiatus ve+ di/nitates EuascunEuae, in *raedia seu *ossesiones non con8eremus *er*etuoX ( " Smi0i-+as, CodeP di*+omaticus re/ni Croatiae, Da+matiae et S+avoniae, III, @FB" 5" I, De-reta '%$'" ta-o1er *roi,+a,i da -ra+j je ,nao darivati 0itavu u*aniju *a se -ra+j i ovo/a *uta o.ve,ujeG W Inte/ros comitatus ve+ di/nitates in *redia ve+ *ossesiones non trans8eremusX (art" %BL '%$'" Vidi J" N" 6ovacic) Secuisisensis, S]++o/e decretorum comitia+ium inc+]uti re/ni 3un/ariae, Eoae in vu+/ato Cor*ore Juris 3un/ariae )actenus, aut *enitus desira.antur, aut a+iEua sui *arte, manca re8eren.atur, et o.+ivioni *ost+imiio, recenter ere*ta sunt, I" 7esti)ni 'F'F, F"5" i u De-retu i, '%>'" *ostoji s+i0na odred.aG k ''" ItemGEuod nu++um comitatum re/ni nostri ec++eis ve+ earum *rae+atis, .aroni.us ve+ no.i+us a+icui ve+ a+iEui.us in *er*etuum con8eremusX ( J" N" 6ovacic), n" dj", i, 'B" 5" Ove odred.e .a2 ,.o/ to/a 2to se *onav+ajju u-a,uju na to da je -ra+j na to *rotivno *ostu*ao" a *ra-sa me1utim ,na0i+a je 0esto ne

ta-o1er nosioci dravne v+asti ta-o da je -ra+j .io samo *rvi me1u njima" 6ra+jev dvors-i a*arat je dodu2e i nadaije 8un-cionirao a+i unutar mo/u9nosti -oje su .i+e date -on-retnim *o+oajem -ra+ja u odnosu na v+aste+ina" 6ra+jev *a- teritorija+ni a*arat ustvari se ras*ao" 6ra+jevs-e u*anije nisu vi2e .i+e v+adarevi or/ani v+asti" Jedne su *ostaja+e nas+jedno do.ro *ojedini) v+aste+ina a dru/e su *osta+e *odru0ja na -ojem su or/ani,irana udruenja s+o.odni) i *o+us+o.odni) oso.a -ojima je -ra+j omo/u9io da se 8ormiraju -ao *rivi+e/irani dru2tveni s+oj" Ne-i v+adari su *o-u2a+i naro0ito u 4IV i u *rvoj *o+ovici 4V st" da *ovrate u ivot staru *atrimonija+nu dravu a+i .e, us*je)a" Istina, ti v+adari su us*je+i da *ovremeno nametnu svoj od+u0uju9i utjecaj na *o+oaj najja0i) v+aste+ina *a0e da i) i *ojedina0no uni2te, a+i ti isti v+adari .i+i su *risi+jeni da stvaraju nove v+aste+ine, nove dinaste, da .i osi/ura+i nji)ovu vjernost" i v+adari su us*je+i da se nji)ov a*arat u -oji se mora u.rojiti i .an osjeti u v+adanju ,em+jom, a+i nisu us*je+i da da se v+aste+inima odu,me *ravo vr2enja dravne v+asti na nji)ovom v+aste+instvu" Ova-va *odje+a vr2enja dravne v+asti osta+a je sve do de8initivno/ 8ormiranja staK+eN-e drave ne/dje sredinom 4V sto+je9a" U,roci -oji su dove+i do *ada -ra+jevs-e v+asti su .rojni, a+i najvaniji su sva-a-o -rajna u,ur*acija i+i +e/itimna *redaja suds-e v+asti u -orist novi) ,em+jo*osjedni-a, u,ur*acija i+i +e/itimni *renos *rava i,/radnje utvrda i utvr1enja u -orist v+aste+ina -ao i dranja v+astite vojne si+e" Nije .io .e, ,na0enja i *renos *rava u.iranja ra,ni) davanja na v+aste+ina, jer je ovim -ra+j /u.io 2irinu materija+ne .a,e svojoj v+asti" (e1utim i sam /u.ita- suds-e v+asti na mno/im *odru0jima u -ra+jevstvu nije *redstav+jao samo teritorija+no smanjenje v+adanja i 8inancijs-o suavanje .roja i,vora *ri)oda ve9 i stvaranje *rivi+e/irano/ dru2tveno/ FF

darivanje ve9 *ri,navanje u,ur*i rani) *rava" 7one-om nije darivao 0itavu u*aniju ve9 samo *ravo na su1enje *a je ta-o is-+ju0ivao sud.enost svoji) ,astu*ni-a u su1enju (.ana i u*ana5" 7rimjere ta-vo/ +e/a+no/ *rijenosa suds-e v+ast vidi se i is*ravama " Smi0i-+as, n" dj", II, ';B, %%A, %>&", III, ''B, ''>, '@F, 'AA" Jo2 '%>F"/od" -ra+j se o.ara na one -ojima nije )tio .irati u,ur*irana *rava i *rijeti im -a,nom a-o mu ne restauriraju u,ur*irana *ravaG WJura etiam ecces+astica et no.i+um in *ossisioni.us, in 8oris, in tri.utis, et a++is Eua+uncue tem*ore et *er Eua+unEue inde.ite occu*ata *enitus restituanturU Et Euiunce re/a+ia et re/ina+ia inde.ite ocu*ataU non restituerintU aut Eui de novo ad s*o+iandum et occu*andum *ossesiones re/a+es et re/ina+esU contra )aec statua surrePerint sententiam ePcommunicationisU incurranti*so 8actoU et *rae)a.ia satis8actionis com*etenti, domini re/is cedant iudicio *oena de.ita *uniendiU W(J" N" 6ovacic), n" dj", i, $'5 2to o0ito u-a,uje na *ra-su da su se ne-e tvr1ave sa/radi+e do,vo+om -ra+ja a ne-e .e, nje/ove do,vo+e" '> U De-retu i, '%F>" /odine stoji i,ri0itoG WItemG munitionis et *rae)a.ita satis8actionis domini re/isU 8actae sine di+atione de+eanturUX (J" N" 6ovacic), n" dj", i, $'5 2to o0ito u-a,uje na *ra-su da su se ne-e tvr1ave sa/radi+e do,vo+om -ra+ja ane-e .e, nje/ove do,vo+e" %; Da su ve9 u 4III st" *ojedinci ras*o+a/a+i vojnom si+om doa,uje odred.a i, '%&$" /" *o -ojoj su se -ra+jevi servijanti mo/+i u s+u0aju rata *ri-+ju0iti vojsci .arona -oje/ su i,a.ra+i *o svojoj vo+jiG W Item cum )osti+is incursus ve+ ePercitus venerit su*erum re/isU tunc no.i+es re/ni de Sc+avonia si/nu+i et +i.eram 8acu+tatemX ( J" 6u-u+jevi9, Jura re/ni Croatiae, Da+matie et S+avoniae, II ?a/a.riae 'FB%, @" 5" U 4IV st" .o/ati v+aste+ini ve9 imaju svoje vite,ove -oji su vr2i+i sevicij a *ojav+juju se u vre+ima na,ivom *redija+ci (-od cr-veni) v+aste+ina5, 8ami+jarci i no.i+i ( -od svjetovni) v+aste+ina 5 a+i o njima 9e -asnije .iti rije0" %' " Simi0i-+as, n" dj", II, @&, A@, III, $A, A@, &@, F@, >F, ';$, '@F, 'A;, 'AA, 'B> i dr"

s+oja -oji se ra,vio dos-ora u vi2e i+i manje ne,avisne, cr-vene i svjetovne, ve+i-a2e te *rivi+e/irana udruenja /ra1ana u s+o.odnim i -ra+jevs-im /radovima -ao i u novi s+oj *rivi+e/irani) stanovni-a -oji su 8ormira+i nove u*anije" I,/radnja utvr1enja i dranje vojne si+e .io je /u.ita- i u vojnoj s8eri -ra+jevs-e v+asti, jer su tom si+om v+aste+ini mo/+i osi/urati svoju ne,avisnost od -ra+jevs-e v+asti, voditi Sa- ratove *rotiv samom -ra+ju" Suditi i ras*o+a/ati vojnom si+om .i+i su /+avni os+onac vr2enju dravne v+asti" 7ad -ra+jevs-e v+asti o0itovao se drasti0no ve9 *o0et-om 4III st" ?+atnom .u+om i, '%%%" /od" -ra+j je morao *ri,nati jus resistendi, *ravo dru2tvenoK*ov+a2teno/ s+oja da se di/ne orujem *rotiv -ra+ja, a-o ovaj vrije1a <u+om o,na0ena *rava"Istina, taj *ro*is nije du/o vaio, a+i sama Sinjenica da je to *ravo ,a/arantirao sam -ra+j o0iti je do-a, -o+i-o je *a+a -ra+jevs-a v+ast" Ova nije vi2e *rivatno v+asni2tvo dinastije" 7rema ?+atnoj .u+i -ra+j nije vi2e mo/ao darovati u*aniju ' o a niti .i+o -oju 8un-ciju ne-om strancu *o svojoj vo+ji" U to-u 4III st" .o/ati v+aste+ini su us*je+i nametnuti -ra+ju jo2 i dru/a s)va9anja" ?a-+etva -od -runid.e nije vi2e .i+a samo /arancija ,a2tite cr-veni) *rava ve9 i *rava *rivi+e/irano/ dru2tva" Sada je -ra+j morao usmenu ,a-+etvu *otvrditi *ismeno Iinau/ura+na di*+oma5"_ & Na -raju, ve+i-a2i su us*je+i nametnuti -ra+ju odred.u da je duan u svoje 6ra+jevs-o vije9e u,imati oso.e i, odre1eni) -ru/ova +e da .a2 odre1eni +judi .udu 0+anovima 6ra+jevs-o/ vije9a" Vai+o je 0a- *ravi+o da je -ra+j duan *ri)vatiti savjet 0+anova svo/a Vije9a, *a a-o taj savjet mimoi1e u vanim stvarima, nje/ova je od+u-a .i+a ni2tavna" a o/rani0enja -ra+jevs-e v+asti jav+jaju se u/+avnom u 4III st,, a+i ona o0ito u-a,uju da -ra+j i nje/ovi suvremenici nisu vi2e s)va9a+i -ra+jevs-u v+ast -ao *rivatno v+asni2tvo dinastije -ojom je -ra+j mo/ao ras*o+a/ati *o svojoj vo+ji (darovati, odu,eti5" 6ra+j je mo/ao samo u, i,vjesne uvjete darovati i+i odu,eti" Istina *ostoja+o je s)va9anje da oso.a moe od/ovarati -ra+ju ,.o/ ve+ei,daje, no, od/ovornost je *ostoja+a samo u to+i-o -o+i-o su -ra+jeve vojne sna/e mo/+e ostvariti to -ra+jevo *ravo -anjavanja smr9u i -on8is-acijom imovine ,.o/ ve+ei,daje" A$%% " Smi0i-+as, n" dj", III, @B&"
%$ %@

A$

C3" dpEs,+ar], 3istoriae des institutiones *u.+iEes )on/rises, i, 7aris '>A>, '>'" " Smi0i-+as, n" dj", III, @B@" %A " Smi0i-+as, n" dj", III, @BA %B 7a*a Cr/ur I4 *i2e '%$A"/" -ra+ju <e+iG W Inte++ecto jamdudum EuodU *ater tuus aenationes Euasdam 8ericit in *raejudicum re/ni su+ contra re/is )onorem" Nos su*er )oc *aterna a88ectiones consu+ere cu*ientes, eidem re/ni durePissimus scri*ta nostra ut a+ieniones *raedictasU studeat revocare, Euia, cum teneatur et in coronatione sua juraverit etiam jura re/ni sui et )onorem coronae i++i.area servae, i++icitum *ro8ecto 8uit, si *raestit de non revocandis eisdem a+ienationi.us )ujsmodi juramentum et *ro*era *enitus non servandum"X ( (" C" 6ovacic), Vesti/+ia comitoruium a*ud 3un/aros a. EPordio re/ni eorum in 7annonia us/ue ad )odiernam diem ce+e.ratorum" Insertis Decretis comitia+i.us *artim s*arsis )actenus editis, Euae in Cor*ore juris )un/arici ve+ *enitus desideratur ve+ tePtu non inte/ro re8erentur, <udae '&>;, F'K F%" %& S+" @' De-reta i, '%>F" /od" ova-o odre1ujeG W '" Statuimus ut *er*etuo edicto sta.i+imusG ut dominis reP +i.ertates re/nico+arum suorum et ecc+esarium tem*ore coronationes suae in +eterris eP*ressas, et ae Euae in *raesenti.us ststutis eP*onuturU%" U *+aneius attendatur et 8irmiter o.serventurX (J" N" 6ovacic), n" dj", @;K @'5" %F U*or" 0+" %F De-reta i, '%>F" Vidi J" N" 6ovacic) n" dj", $AK$B" %> =r*adovi9i su ,asniva+i svoj stav o ve+ei,daji na odred.i 0+" A' dru/e -nji/e de-reta -ra+ja Stje*ana *o -ojoj ve+ei,dajni- nije mo/ao -oristiti re8u/ium u cr-vi a -a,na mu je .i+a i,o*a9enje i, Cr-ve ( Cor*us iuri )un/arici seu decretum /enera+iae inc+]ti re/ni 3un/arie *artimunEue eidem anneParumK u da+jnjem te-stu CJ3, i, <udae, 'F%%, '%&, '%F5" 6ra+j 6ar+o Ro.ert je odredio da se ve+ei,adaja -anjava smr9u i -on8is-acijom imovine te da -a,na ne *o/a1a samo i,vr2ioca ve+ei,daje ve9 i nje/ov rod do tre9e/ stu*nja ( (" C" 6ovac)ic), Su*+ementum ad vesti/ia comitiorum a*ud 3un/aros a. ePordio re/ni eorum in 7annonia usEuae ad )odiernam diem ce+e.ratorum, i, <udae '&>F" %BF, i s+ij" 5 No, ve9 je '$A'" -ra+j Ojudevit i,mjenio tu odred.u ta-o 2to je os+o.odio od -a,ne nevinu djecu i ro1a-e (0+" '>L '$A', CJ3 i, 'B$"5" $; C)" d> Es,+ar], n" dj", II, %F"

6ara-teristi0no je ,a *eriod od '$;'" do 'A%B" da od trinaest v+adara samo dvojica nisu .i+i .irani" Jo2 u 4III st, odra+a se dinastija =r*adovi9a na teme+ju svo/ nas+jedno/ *rava, 2to je jedno vrijeme vaio *rinci* seniorata (nas+ijedivao F> .rat5 a jedno vrijeme *rinci* *rimo/eniture Inas+je1ivao najstariji sin5" No *os+ije i,umr9a =r*adovi9a uveden je i,.orni sistem u ,a*osijedanju *rijesto+ja *a i to u-a,uje na novi *o+oaj v+adara na-on *ot*une ,amjene *atrimonija+no/ dravno/ ure1enja s +ens-im ure1enjem drave" S o.,irom na -runid.e do/odi+a se jo2 jedna *romjena" =r*adovi9i su se *resta+i -runiti vi2e *uta (*os+jednji je .io Stje*an V '%@A /"Q" 6runa je naime *ri*ada+a -ra+ju a -runid.a je .i+a ceremonija -ojom je cr-va da+a -ra+jevs-oj v+asti re+i/io,ni -ara-ter i svoju *otvrdu da v+adara *ri,naje -ra+jem i +e/itimnim v+adarom" (e1utim, -runid.a je isto ta-o .i+a sve0ani o.+is-+a*anja u/ovora i,me1u -ra+ja i Cr-ve u me1uso.nom *oma/anju" V+adar -oji se e+io smatrati -ra+jem a v+adao je -ra+jevinama morao se -runitio a-o je -ra+j 6o+oman '';%" /odine -ada je na osnovu nas+jedno/ *rava ste-ao *ravo v+adati -ra+jevstvom Da+macije i 3rvats-e, ia-o je .io o-runjeni -ra+j, o-runio se u <io/radu na moru! da .i ta-o o0itovao vo+ju svoju + i svoji) nas+jedni-a v+adati 3rvats-om i Da+macijom -ao -ra+j .a2 -ao i raniji da+K' matins-oK)rvats-i v+adari l odrati tu ,em+ju -ao ,ase.no -ra+jevstvo" U, ovu CiK' njenicu *ostoji jo2 jednaG 6o+omanovi nas+jednici sve do sredine 4III st" o.i0ava+i su -runiti se *o dva *uta, 2to je dove+o do ,a-+ju0-a da su se ti =r*adovi9i jednom -runi+i ,a u/ars-o/ a jedan *uta ,a da+matins-oK )rvats-o/ -ra+ja"H+'o 7o toj )i*ote,i nastao je *ro.+em -a-o *rotuma0iti ne*romijenjeni status da+matins-oK)rvats-o/ -ra+jevstva ia-o je sredinom 4III st" *resta+a *ose.na -runid.a ,a da+matins-oK)rvats-o/ -ra+ja" 7rema V" 6+ai0u *ose.na -runid.a je ot*a+a jer je -runa Sv" Stjef *ana do.i+a novo ,na0enje *o -ojem je ona *osta+a sim.o+ dravne ,ajednice -oja se stera+a od 6ar*ata do mora"JS N" oma2i9 je vidio ra,+o/ *restan-a *ose.ne )rvats-e -runid.e u *romijenjenom nas+jednom redu *o -ojem je *ose.na )rvats-a -runid.a *osta+a s*oredne 8a-ti0ne vanosti"! 7rema Ni2i9u i,ostana- *ose.ne )rvats-e -runid.e u-a,uje na 0injenicu da se je )rvats-oKu/ars-a dravna unija ,ajedni0-om -runid.enom ,a-+etvom i -runid.om trans8ormira+a u tje2niji save,,! 7o V" (aurani9u -runid.a je mo/+a *restati i, ra,+o/a -oje je i,nio N" oma2i9 a+i_ moda i ,.o/ to/a 2to je *o)od -ra+ja u 4III st" -ro, 3rvats-u .io o*asan vojni + *o)od -ao i sto/a 2to i )rvats-i ve+moe nisu ni )tje+i *ose.ne -runid.ene ceremonije jer su ove trai+e o/romne i,dat-e ,a u/o29avanje -ra+ja i nje/ove o/romne *ratnje" Ve9 je -ra+j 6o+oman i,ri0ito os+o.odio ro/irane o.ave,e ,a u-ona0avanje nje/ovo i nje/ove *ratnje ,a s+u0aj -ada do1e na -runid.u 2to o0ito /ovori da su se ro/irani e+je+i sva-a-o os+o.oditi ve+i-i) i,data-a"! =-o se ana+i,ira *ovijest -runid.e *rije i *os+ije -ra+ja 6o+omana, moe se ustvrditi da su se -ra+jevi ,na+i o-runiti vi2e *uta i *rije i *os+ije -ra+ja 6o+omana, Sredinom 4III st" *resta+o je *onav+janje sve0ane -runid.e, a+i -runid.a nas+jedKi ni-a *rijesto+ja ,a ivota nje/ovo/ oca odra+a se sve do do+as-a dinastije 3a.sK.ur/ovacao 7rema tome -runid.a *rijesto+onas+jedni-a ,a =r*adovi9a ,na0i+a je samo a8irmaciju nje/ovo/ statusa -ao *rijesto+onas+jedni-a i+i m+a1e/ A@$' C)" dp Esa+ar], n" dj", i, ';'K';%, II, %>K @;"
$% $$

A@

I <euc, n" dj", $>A" O 6o+omanovoj -runid.i u <io/radu na moru vidi D" Ni2i9, 7riru0ni- i,vora )rvats-e )istorije, ?a/re. '>'@, A$AK AB%" $@ V" 6+ai9, O -runisanju u/ars-i) =r*adovi9a ,a -ra+jeve Da+macije i 3rvats-e ( ';>%K '%;&"5,V3=DNS IIIK '>;A, $K&L D" Ni2i9, n", dj", A@@L N" 6+ai9, n" dj", $BF" $A V" 6+ai9, n" dj", &" $B N" oma2i9, eme+ji dravno/ *rava -ra+jevstva )rvats-o/a, 7acta conventa, ?a/re. '>'A % , '';K ''@" $& D" Ni2i, n" dj", AB@" $F V" (aurani9, 7rinosi ,a )rvats-i *ravno*ovijesni rje0ni-, ?a/re. '>;FK '>%%, i,d" In8ormator, i, A@@ $> C)" dpEs,+ar], n", dj", i, ';@K';A"

-ra+ja i+i 0a- -ao suv+adara" 6asnije, ,a =nuvinaca i -ra+jeva i, ra,ni) dinastija, vi2e-ratna -ruK8 nid.a .i+a je u/+avnom uvjetovana 0injenicom da su *ostoja+i *rotu-ra+jevi" >; 6runid.a je dava+a v+adaru *ravo da .ude +e/itimni v+adar, uiva -ra+jevs-u 0ast i dostojanstvo te da se s+ui -ra+jevs-im nas+ovom" U svom v+adars-om nas+ovu v+adar je na.rajao ,em+je -ojima je v+adao -ao -ra+j, -ao nadvojvoda, vojvoda, -ne, i+i -ao *rivatni v+asni- (dominus5" 6ada je =rK*adovi9 nas+ijedio -ra+jevstvo Da+macije i 3rvats-e svoj dotada2nji -ra+jevs-i nas+ov reP Un/arorum odnosno 7annoniorum odnosno 3un/ariae *ro2irio je ova-oG ReP 3un/ariae (i+i Un/ariae5 Da+matiae atEue C)roatiae (i+i C)roatiae atEue Da+matiae5" 6asnije v+adar je dodao svojoj titu+i jo2 da je reP Ramae (od ''$&" /"5 Serviae (od '%;@" da+je5, Ca+iciae et Oodomeriae (od '%;B5, Cumaniae (od '%;B"'" <u+/ariae Iod '%&;" /"5"! I, ovo/ nas+ova o0ito je da -ra+jevs-a -ance+arija nije *oK istovjeti+a U/ars-u sa 3rvats-om jer .i ina0e u nas+ovu staja+o samo reP 3un/ariae" (e1utim, 0injenica je da su *ojedini v+adari o.ra9aju9i se dravnim 8un-cioKnerima Da+macije i 3rvats-e i+i rje2avaju9i ne-a *itanja sa *odru0ja Da+macije i+i 3rvats-e -oristi+i u svom v+adars-om nas+ovu samo reP 3un/ariae"''@_ Isto ta-o de2ava+o se da su -ra+jevi s*ominju9i u is*ravama svoje *ret)odni-e ove os+ov+java+i samo -ao -ra+jeve U/ars-e"_' 7a*a je ta-o1er o.ra9aju9i se v+adaru U/ars-e, Da+macije i 3rvats-e -at-ada -oristio samo -ra+j U/ars-e"@' Na *itanje ,a2to je -ra+jevs-a -ance+arija o.i0ava+a u -ra+jevs-om nas+ovu jedan*ut ni,ati sve ,em+je u -ojima se v+adar smatrao -ra+jem v+adarem i+i -ra+jem seniorom a dru/i *ut s*omenuti u -ra+jevs-om nas+ovu samo U/ars-u" O0ito je da tre.a ova-o od/ovoritiG -ra+jevs-a -ance+arija je -oristi+a dvije 8orme -ra+jevs-o/ nas+ova i toG sve0anu i o.i0nu" U sve0anoj 8ormi ni,a+a je sve ,em+je u -ojima je v+adar -ra+jevac odnosno v+adao" U o.i0noj 8ormi -ra+jevs-a -ance+arija je s*omenu+a samo onu -ra+jevinu -oja je .i+a *o ra/nu *rva tj" ona ,em+ja -ojom je v+adars-a -u9a naj*rije ,av+ada+a -ao -ra+jevinom i+i -oja je *redstav+ja+a najve9i teritorij *a *rema tome .i+a najja0i os+onac -ra+jevs-oj v+asti i+i u -ojoj se o.av+ja+a -runid.a -ra+ja, taj najvaniji a-t ,a *ri,navanje -ra+jevs-e v+asti v+adaru" a-va -ra+jevina se smatra+a ca*utJ nje/ovo/ v+adanja" 7a*ins-a -urija je -oristi+a ta-o1er *ovremeno o.i0nu 8ormu -ra+jevs-o/ nas+ova i, isti) ra,+o/a a+i nije i,ostavi+a u nas+ovu dru/e ,em+je -ojima je -ra+j v+adao i+i se smatrao 8euda+nim seniorom, a-o je *a*a .io ,ainteresiran da -ra+j o.avi odre1ene ,adat-e .as u tim -ra+jevinama u -orist Cr-ve" a-vo tuma0enje ne moe *o.iti niti 0injenica da se u ne-im -ra+jevs-im is*ravama -ra+j titu+irao i o.i0nim nas+ovom (tj" -ao -ra+j U/ars-e5 te da se u istim is*ravama -oristi i,raavanje -ao re/num meumJ"! Naime, U/ars-a i taj re/num meumJ ne mo/u se *oistovjetiti jer taj re/num meumJ ,na0i -ra+jevo v+adanje a ne ,em+ju -ojom ne*osredno v+ada" Da se re/num u ta-vim s+u0ajevima u to-u srednje/ vije-a .a2 ta-o ima tuma0iti *roi,+a,i i, 0injenice da se u is*ravama -oristi i,ra, in re/no .anatusJ c in re/no ducatusJ!o 2to ,na0i na *odru0ju v+adanja .ana odnosno )erce/a" Sto/a je ra,um+jivo da se v+adar u es)ato-o+u is*rave 0esto s*ominje uz trajanje re/numa (in *rimo anno re/ni meiJ5"! 7rema tome re/num se u -on-retnim s+u0ajevima ne odnosi na U/ars-u ne/o na -ra+ja i nje/ovo v+adanje" U sve0anoj 8ormi -ra+jevo/ nas+ova sve do 'A%B /odine S+avonija nije *ose.no s*omenuta" Ne-i ma1ars-i )istori0ari su do-a,iva+i da je teritorij i,me1u Drave >' AA@; D" Ni2i9, 7re/+ed istars-e *ovijesti )rvats-o/ naroda, ?a/re. '>B% $ , %@'"
@' @%

AA

" Smi0i-+as, n" dj", IV, @;%, @;$, @FA, A'&L V, ';>, ''$, ''&L Vi, &', >; itd" Isti, III, B, ''BL Vi, ''$, 4, ';@ itd" @$ Isti, II, >', >F, III, '@, 'B, $%, %'', %&' itd" @@ Isti, III, ';', '%', '%>, V, A, I4, ';A itd" @A Isti, III, $B, '@F, $%>L IV, ';@, V, @>'" @B Isti, V, B$F"

i Cvo,da (6a*e+e5 .io *od v+a29u ma1ars-o/ -ra+ja ve9 o-o >;; /odine, a+i da je .io *o+iti0-i i cr-veno or/ani,iran te- -rajem 4I st" r me1utim da je i*a- +o/i0no da se taj teritorij tada smatrao ma1ars-om ,em+jom jer da je .io u-+ju0en u *ojam 3un/aria i da sto/a nije .i+o ra,+o/a da .ude *ose.no s*omenut u -ra+jevs-om nas+ovu" 3rvats-i )istori0ari su do-a,a+i neosnovanost ti) tvrdnji i,nose9i ar/umente da je madars-i -ra+j te- -rajem 4I st" .io *rvi madars-i -ra+j -oji je ,av+adao *odru0jem od Drave do Cvo,da (teme+je9i v+adanje svojim nas+jednim *ravom na da+matins-oK)rvats-o *rijesto+je5, da su nas+jednici to/ -raija (Oadis+aKva5 smatra+i *odru0je od Drave do mora jedinstvenim dravnim *odru0jemG Re/num Da+matiae atEue C)roatiae i *rema tome da je i teritorij i,me1u Drave i Cvo,da .io u-+ju0en u *ojam to/ -ra+jevstva te da je otuda jasno 2to S+avonija nije u2+a u -ra+jevs-i nas+ov"! 7ostav+ja se *itanje ,a2to se u -ra+jevs-om nas+ovu ,ase.no s*ominje Da+macija i 3rvats-a, a-o su ove dvije ,em+je .i+e jedinstveno dravno *odru0je" Sve do sredine 4I st" Da+macija i 3rvats-a su odije+jena *odru0ja" Sva-a od ovi) ,ema+ja Ima+a je svoju or/ani,aciju dravne AB@F a-o tvrde ma1ars-i )istori0ari *o0am od 'FFA" da+je i toG 7esr], 7au+er, )a++oc,], imon, 3oman,
S,e-8] i Es,+ar], ,asnivaju9i svoje tvrdnje na ovim *ostav-ama Ne *ostoji ni jedan v+ada+a0-i a-t da+matins-oK )rvats-o/ v+adara i, 4 i 4i st" -oji .i se odnosio na *odru0je i,me1u Drave i Cvo,da Ni jedan *isac ne s*ominje Dravu -ao /ranicu i,me1u U/ars-e i 3rvats-e u do.a -ra+ja Oadis+ava (-raj 4I st" 5 6onstantin *or8iro/enet u 4 st" tvrdi da 3rvati /rani0e s ma1arima W*rema *+aninamaX te da su 3rvati (a1arima na ju/u" e W *+anineX mo/u .iti samo Cvo,d" 6onstantin 7or8iro/enet tvrdi da su se+i2ta ma1ara se,a+a sve do rije-e Save" 6ra+j Oadis+av osnivaju9i ,a/re.a0-u .is-u*iju -rajem 4I st" os+anjao se na ostro/ons-o/ nad.is-u*ai sve9enstvo i, u/ars-i) u*anija a ne na s*+its-u nad.is-u*iju i+i sve9enstvo -nins-e .is-u*ije" U is*ravi i, '%$A" tvrdi se da su vu-ova2-a i *oe2-a u*anije *ot*a+i *od *e0ujs-u u*aniu ,a vrijeme -ra+ja Oadis+ava" 6ra+j Oadis+av osnivaju9i ,a/re.a0-u .is-u*iju nije imao ni-a-avi) s*orova s -nins-im .is-u*om Cr0-i *isci su ra,+i-ova+i Da+maciju od 7anonije a Sa+viju su smatra+i dije+om 7anonije a ne Da+macije" O stavovima ma1ars-i) )istori0ara 7estija, *au+era, )a++ocs,]a, 3omana, vidi D" Ni2i9 *riru0ni- i,vora )rvats-e )istorije, ?a/re. '>'@, $%AK $B>" @> 3rvats-i )istori0ari V" 6+ai9n i D" Ni2i9 su od.aci+i -ao neosnovane sve tvrdnje ma1ars-i) )istori0ara 7est]a, 7au+era, )a++oc,]ja i nji)ovi) istomi2+jeni-a do-a,av2i s+ijede9eG Ne *ostoje v+adarevi a-ti ni ,a dru/e -rajeve 6ra+jevstva da+macije i 3rvats-e *a nit-o nije *osumnjao da su Vinodo+, (odru2, Oi-a i dru/i -rajevi *ri*ada+i tom -ra+jevstvu" 6ra+j =ndrija II je dva*ut ( '%'&" i '%$A"5 tvrdio u is*ravama da je -ra+j Oadis+av -rajem 4I st" *odvr/nuo S+avoniju *od svoju v+ast" oma =r)i1a-on tvrdi da se jurisdi-cija )rvats-o/ .is-u*a 2iri+a do Drave, = s*+its-o/ nad.is-u*a do me1a ?a/re.a, do- se /ranica 3rvats-e *rote,a+a od o.a+a Dunava do mora" Osim to/a na s*+its-om sa.oru i, >%F" nins-om .is-u*u je *onu1ena sisa0-a .is-u*ija 2to do-a,uje da je jurisdi-cija s*+its-o/ nad.is-u*a o.u)va9a+a i sisa0-u .is-u*iju"<an ?vonimir do.io je *omo9 od u/ars-o/ -ra+ja *rotiv 6aratanaca a ta je mo/+a us+ijediti samo u S+avoniji jer je samo ona /rano0i+a sa 6arantanijom" 6onstantin 7or8iro/enet stav+ja sredi2te ma1ars-o/ naseo.no/ *rostora o-o ise i njeni) *rito-a a tamo na ju/u nije *+anina Cvo,d ve9 7a*u-i Di+jK /ora =-o su *o 6onstantinu 7or8iro/enetu 3rvati .i+i juno od ma1ara onda je o0ito i mis+io na (a1are o-o Drave na *rostoru 7a*u-a i Di+jK /ore 6ra+j Oadis+av -ao nas+jedni- na 3rvats-om *rijesto+ju osnovao je ,a/re.a0-u .is-u*iju ,a *odru0jem -ojim je 8a-ti0no v+adao *a je +o/i0no da je u,eo +jude i, svoje dotada2nje sredine 6ra+j +adis+av je na teritoriju -ojim je v+adao ne samo osnovao ,a/re.a0-u .is-u*iju ve9 je *ro2irio /ranice *e0ujs-e .is-u*ije *re-o Drave i ra,/rani0io jednu od dru/e" Oo/i0no je da nije .i+o s*orova i,me1u ,a/re.a0-o/ i -nins-o/ .is-u*a jer je *a*a odo.rio i osnivanje i /ranice ti) .is-u*ija ( D, Ni2i9, n" dj", $A;"5 Uvod u statute ,a/re.a0-o/ -a*to+a i uvod u statute cr-ve u Na/]varadu identi0ni su 2to ,na0i da su se o.a autora s+ui+a ,ajedni0im i,vorom u/ars-e *rovenijencije i to i, vremena *os+ije '$AF" / ( D" Ni2i9, n" dj", $%>K $$;5"

AB

viasti" Codine ';A> *rvi *uta se s*ominju te ,em+je -ao jedinstveno *odru0je" a-va *ra-sa se nastavi+a u is*ravama -asniji) vremena (re/num Da+matiae atEue Croatiae5, *a i u do.a -ada su te ,em+je dije+om .i+e *od v+a29u .i,ants-o/ cara, i+i *od vr)ovni2tvom (+eta0-e re*u.+i-e" S)va9anje Da+macije i 3rvats-e jedinstvenim *odru0jem *roi,a2+o je i, stava v+adara ti) ,ema+ja da je nje/ova v+ast (re/numQ jedina i jedinstvena ,a o.a *odru0ja" a-av stav se odrao i onda -ad -ra+j nije ne*osredno v+adao tim ,em+jama ne/o umjesto nje/a )erce/ i+i .an (*a su se sto/a tada -oristi+i i,ra,i >%
'B

ducatus i+i .anatus5" (e1utim, te ,em+je su i*a- ima+e sva-a ,a se.e svoju re/iona+nu i +o-a+nu or/ani,aciju v+asti te svoju )istoriju *ostan-a i ra,voja -ra+jevs-e v+asti 2to je ,na0i+o da je v+adaju9i s+oj u 3rvats-oj imao v+astiti 8euda+ni *o+oaj a /ra1ani da+matins-i) /radova isto su ta-o svoj ,ase.ni 8euda+ni status te da su v+adari us*je+i -ra+jevati u tim ,em+jama u ra,no do.a i na ra,+i0iti na0in" Sto/a se u -ra+jevs-om nas+ovu odvojeno *ojav+juju Da+macija i 3rvats-a, ia-o u odnosu na osta+e v+adareve ,em+je *redstav+ja+e jedinstveno dravno *odru0je"! =r*adoKvi9i su *o0e+i -rajem 4II st" to jedinstveno *odru0je na,ivati S+avonijom (,em+jom i -ojoj ive S+aveni5" 'BA; u is*ravi i, ';A>" stojiGX Im*erii modreante )a.enas domino Comneno, Croatiae, Da+mati/uae
re/num /u.ernante 7etroX, *a na da+je u is*ravama i, ';BB" /odine WE/o Cresimir reP Croatiae et Da+matiaeU concessioneU arc)i*is-o*e omnimunEue nostri re/ni e*is-o*orumUX, i, ';B> /odine W ideo e/o C)resimusU croatiae etEo Da+matiae iura /u.ernans atEaue ave meiU )a.enans re/ni retinensU in nostro nonensi cenacu+o residensU Eua+iter omni*otens deus )ereditarii re/ni mic)i concessa /u.ernacu+a conservarentUX i, '&;B" W E/o DemetriusU dei /ratia Croatia et Da+matia duPU s]noda++ et concordi totius c+eri et *o*u+i e+ectione de C)roatorum et Da+mattnorum re/ni re/imine *er vePi++umU et coronam investitus atEue constitus rePUX" 6o+oman je ta-o1er s)vatio Da+maciju i 3rvats-u jedinstvenim dravnim *odru0jem -ad je *isao duduG W U utum te ducem Croatiae et Da+matiae nomineverimUX a-vo s)va9anje odra+o se i -asnije" oma =r)i1a-on u 4III st" ,na samo ,a rernum Da+matiae et Croatiae *a ta-o *i2e u svojoj 3istoria Sa+onitanaG W =. isto Discricto ceteri sucessore eius re/es Da+matiae et Croatie a*e++ati suntU 3a.e.ant namEue eP successione sue ori/inis *atrum et *roavorum dominum re/ni Da+matie et CroatiaeX" Isto s)va9anje imao je u 4IV st" s*+its-i -ronist (ai)a (adi+je de W<ar.a,anisX *i2u9i WU no+ens to+erare tot ma+a Euae in re/no C)roatiae atEue Da+matiae *er rectores sco+astico 'F&&K &F" I Ivan Ouci9 u 4VII st" *rvi ,nanstveni *ovijesni0ar u 3rvata ,na samo ,a re/num Da+matiae et Croatiae +i.ri sePX 2tam*ana u amsterdamu 'BBB" O svim ovim *odacima u*or" V" 6+ai9, Re/num Croatiae et Da+matiae (';A>K '$A>5 ( Vjesni- -r" )rvats-oK s+avens-oK da+matins-o/ ,ema+js-o/ ar-iva, 4IIIK '>'', ''@K'%&" A' O-o ''FB" dvor )rvats-oK u/ars-o/ -ra+ja <e+e III *os+ao je u 7ari, *ri/odom enid.e -ra+ja <e+e s*is u -ojem se i,+au *ri)odi -ra+ja *a se i,me1u osta+o/ navodi da -ra+j ima W de duce Sc+avonie *er anum 4 mi++e marcasX ( " Smi0i-+as, n", dj", II, '$@5" O0ito je da se *od WSc+avonieX ra,umijeva Croatiae et Da+matia A% D" Ni2i9, 7re/+ed *ovijesti )rvats-o/ naroda" '>B%$,%'@" A$ DuP Sc+avoniaeK " Smi0i-+as, n, dj", III, ';B, ('%'' /od"5, III, $@' ('%$'5" DuP totius Sc+avoniaeK " Smi0i-+as, n, dj", III, %'> ( '%%%5 III, $@B ( '%$'5, V, &@ ( '%>'5, IV, '$B ( '%>'5 i dr" A@ 7rvi *uta se re/num Sc+avoniae jav+ja '%@;" /od" ( " Smi0i-+as,n, dj", IV, ';@5, -asnije i -ao Wtotum re/num Sc+avoniaeX ( " Smi0i-+as, n, dj", IV, @;%K '%@>"H5" D" Ni2i9 mis+i da se i,ra, Wre/numX *o0eo -oristiti ,.o/ to/a 2to je )erce/om *ostao nas+ovni a+i0-i -ra+j" (e1utim, i,ra, Wre/numX u *omenutim s+u0ajevima ,na0i W v+adanjeX a ne W-ra+jevstvoX" Sto/a ve9 '%$%" *oistovije9ije re/num i ducatus Sc+avoniaeK W re/num seu ducatus Sc+avoniaeX" ( " Smi0i-+as, n" dj", V" @;'5" AA Smi0i-+as, n" dj", III, %;%, '%%'" /", III, %&F ('%%&5, III, $%B ( '%%>5, IV, A$% ( '%A$5, Vi, @% ('%&$5, VII, $%% ( '%>F5" AB " Smi0i-+as, n", dj", 4I, A>' ( duP tocius Sc+avoniae, Croatiae et Da+matiaeK '$A;/od" 5" Isto '$A$" Smi0i-+as, n, dj", 4II, %A>, $F$5" A& " Smi0i-+as, n" dj", ?a '$B; /od" G 4III, B>, &;, F;, F%, FB, F&, FFL ,a '$B'G 4III, ';%, 'B$, 'FF, '>;,L ,a '$B%G 4III, %@;L ,a '$B@G 4III, $B> i dr" AF " Smi0i-+as, n" dj", ,a '$B;G 4III, B>, &>, FBL ,a '$B'G 4III, '$>, 'B$, '>;L ,a '$B%G 4III, %''L ,a '$B@G 4III, $$%, ,a '$BBG 4III, A'B, A%; i dr"

aj na,iv su *ri)vati+i i (+e0ani i -ra+jevs-a -urija u Na*u+ju ie *a*ins-a -urija u Rimu"AA_ Svi su oni naime na,iva+i stanovni-e to/ *odru0ja S+avenima (Sc+aveni5 *a su *o njima na,va+i i nji)ovu ,em+ju" a-o su =r*adovi9i na,va+i )erce/a, -oji je umjesto -ra+ja u*rav+jao tim *odru0jem )erce/om S+avonije (duP Sc+auoniae i+i duP totius Sc+auoniae5"A' Sredinom 4+Qq st" jav+ja se re/num Sc+auoniae! tj" v+adanje S+avonijom, +a-o je to *odru0je osta+o i da+je jedinstveno u odnosu na vr)ovnu v+ast (-ra+j i+i )erce/5 umjesto i,ra,a S+avonija i+i 0itava S+avonija *o0e+i su se *ovremeno u 4III st" *onovno jav+jati na,ivi Da+macija i 3rvats-a!_ a u 4IV st" sta+no a u, ove i S+avonija_ o,na0uju9i *odru0je i,me1u mora i Cvo,da odnosno i,me1u Cvo,da i Drave" Na,iv S+avonija ,a *odru0je i,me1u Drave i Cvo,da u0vrstio se naro0ito u do.a -ada je -ra+jevs-a v+ast .i+a jedva *ri,nata jedino u*ravo na tom *odru0ju (*rva *o+ovina 4IV st"5" 6ada je -ra+j ov+adao ve+moama 3rvats-e (sredinom 4IV st"5 tada se jav+ja 0e29e samosta+no i re/num Croatiae_! tj, v+adanje -ra+ja u 3rvats-oj, a -ada je -ra+j '$AF /odine *onovno ste-ao -ra+jevs-u v+ast u Da+maciji tada se jav+ja *ose.no i re/num Da+matiae_ ta-o da je )erce/ to/ jedinstveno/ dravno/ *odru0ja >$ u,eo u svoj nas+ov sva tri re/numaK *a je nje/ov nas+ov /+asio duP (ducissa5 totius Sc+auoniae" Croatiae et Da+matiaeJ/ 6ra+j i*a- do 'A%& ni-ada nije u,eo u svoj nas+ov S+avoniju ia-o se re/num Sc+avoniae *o0eo s*ominjati u is*ravama ve9 u *rvoj *o+ovini 4III st" 6ra+jevs-a -ance+arija je osta+a na +e/itimnom i tradiciona+nom nas+ovu jedinom *o,natom u tada2njoj Evro*i a taj je sadravao samo 3rvats-u i Da+maciju tj" *odru0je u+tra DravamJ ustvari od Drave do mora te *odru0je /radova u, more i+i na otocima" %" Stvarno vr2enje -ra+jevs-e v+asti u ra,do.+ju od 4III do 4V st, o0ituje se najve9im dije+om u i,davanju ra,ni) darovnica, *otvr1ivanju ra,ni) *rava, dije+jenju *ov+astica i u os+o.a1anju od o.ave,e na ra,na davanja u -orist -ra+ja i+i nje/ovi) 8un-cionera" (e1utim, ve9 u to-u 4III st" .itno se smanjio .roj darovnica ta-o da je dos-ora taj .roj .io sveden na najmanju mjeru" 6ra+jevs-a v+ast se osje9a+a nada+je jo2 u vr2enju vr)ovne suds-e v+asti" U -ra+jevini U/ars-oj odrava+e su se s-u*2tine jedan*ut /odi2nje na teme+ju ?+atne .u+e i, '%%% /odine u S,e-es8e)ervaru" a -asnije i u dru/im mjestima" U dru/oj *o+ovici 4III st" one su se *o0e+e na,ivati u/+avnom con/re/atio /enera+isJ" a-ve s-u*2tine su se odrava+e i u -ra+jevini 3rvats-oj" Odsutno/ -ra+ja ,amjenjivao je u -ra+jevini U/ars-oj *a+atin, a u -ra+jevini Da+maciji i 3rvats-oj .an" e su se s-u*2tine odrava+e na osnovu odred.e ?+atne .u+e i, '%%% /odine *o -ojoj je -ra+j .io duan odravati ta-ve s-u*2tine s ci+jem da tamo s+u2a i rije2ava tu.e" -o je mo/ao i+i morao *risustvovati tim s-u*2tinama vidimo i, -ra+jevi) de-reta" 7rema ?+atnoj .u+i i, '%%% /" mo/+i su *risustvovati i -ra+jevi servijenti"!KDe-retom i, '%$A /odine -ra+j odre1uje da -ra+jevi servijenti mo/u a cr-veni *re+ati moraju sudje+ovati u ta-vim s-u*2tinama"! U de-retu i, '%B& /odine -ra+j odre1uje da sva-a u*anija mora *os+ati na s-u*2tinu dva i+i tri no.i+a (novi na,iv ,a -ra+jeve servijente5,_! a de-retom i, '%>' /odine -ra+j ,a)tijeva da s-u*2tinama moraju *risustvovati svi .aroni, (nad.is-u*i, .is-u*i, *a+atin, .an, dvors-i sudac i u*ani5 i no.i+i"! A&A> Vidi .i+j" .r" AB
B; B'

A&

=rt" 'G '%%%L Vidi J" N" 6ovac)ic), n, dj", III, @B'" =rt" ' i %G '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic), n, dj", i, %" B% =rt" FG '%B&L Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", i, '$ i EPort" % isto/ de-reta" B$ =rt" $'G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", i %$" B@ =rt" 'G '%%%" Vidi " Smi0i-+s, n" dj", III, @B'" BA =rt" 'G '%$'" VidiJ" N" 6ovac)ic), n" dj", I" %" BB =rt" FG '%B&" Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", I" %$" B& =rt" $G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic), n, dj", I" '$" BF =rt" '$ i '@G '%%%" Vidi " Smi0i-+as, n" dj", III, @B$, @B@"

6ra+j odnosno nje/ov namjesni- (*a+atin i .an5 je na tim s-u*2tinama sude9i *rema ?+atnoj .u+i i, '%%% /, s+u2ao i rje2avao s*orove (causas audietJ5K! 6ara-ter ti) s*orova moemo na,rijeti ve9 i, de-reta i, '%$' /odine" 7o njemu su se te s-u*2tine odrava+e radi to/a da .i oni -oji su .i+i *ovrije1eni u svojim *ravima mo/+i .e, stra)a *odnijeti tu.u *rotiv *ovredite+ja"__ U de-retu *a- i, '%B& /" i,ri0ito se navodi da se te s-u*2tine odravaju sto/a da .i no.i+i mo/+i i,nije+i 2tete i ne*ravde -oje su im nanesene od .i+o -o/a"! U de-retu i, '%>' /" ti se s*orovi jo2 vi2e o.ja2njavaju *a se navodi da se u tim s-u*2tinama tre.aju is*itati dje+a .arona i utvrditi -a-o je sva-i od nji) *ostu*io u vr2enju svoje s+u.e te -a-o je *o2tivao iura re/ni *a da isto/a dana .ude *ravedno na/ra1en i+i -anjen"o_ ?+atnom .u+om .i+o je odre1eno da .aroni Itada -ra+jevi jo.a/ijoni5 ne smiju t+a0iti siroma)e i+i *+ijeniti ,a vrijeme svo/ *utovanja s -ra+jevim dvorom i+i *o svojoj 8un-ciji" Mu*ani, a-o su t+a0i+i stanovni-e svo/a -astruma *a a-o im se to do-ae -ra+j 9e i) s-inuti s *o+oaja i -a,niti na od2tetu"_ Isto ta-o -ra+j 9e ot*ust >@
$

iti i, s+u.e *a+atina -oji je +o2e u*rav+jao *os+ovima -ra+ja i drave te *ostaviti novo/"! 7rema tome, -ra+j odnosno nje/ovi namjesnici # *a+atin i .an # su na tim s-u*2tinama u stvari ras*rav+ja+i o stanju u dravi, s+u2a+i *ritu.e i a+.e *rotiv 8un-cionera, *otvr1iva+i i,nova *rava *ovrije1eni), i,dava+i do-umente o *ravima 0itavo/ dru2tveno/ s+oja, *ojedini) dru2tveni) ,ajednica *a i *ojedinaca -oji su .i+i u/roeni i+i su mo/+i .iti u/roeni u svojim *ravima" Na s-u*2tini i, '%B& /" -ra+j je *otvrdio no.i+ima ne-a *rava a ne-a im je *ro2irio" Na s-u*2tini '%&F /" -ra+j je utvrdio *rava 6umanaca! a na s-u*2tini i, '%>' *onovno utvrdio ne-a *rava no.i+a! do- je na s-u*2tini '%>F /" *onovo utvrdio *rava no.i+a a onda *ose.no .arona"! Sva-a-o ovaj vid s-u*2tine nije vi2e od/ovarao ni .aronima a ni -ra+ju *a nije 0udno da je -ra+j Ro.ert *re-inuo *ra-som odravanja ta-vi) s-u*2tina"! I*a- te su se s-u*2tine -asnije o*et odrava+e a+i vr+o rijet-o do- se nisu *retvori+e u redovite sta+e2-e s-u*2tine (sa.ore5" 6ra+jevs-a v+ast se nada+je mani8estira+a u vr2enju 8un-cije vr)ovno/ vojno/ ,a*ovjedni-a" =r*adovi9i su u 4II st" *ri)vati+i or/ani,aciju vojne si+e u 6ra+jevstvu Da+macije i 3rvats-e ona-vu -a-vom su je na2+i" ?a r*imirovi9a ra,+i-ova+a se o*9a narodna vojs-a (-oja se di,a+a onda -ada je ne*rijate+j navaiio na 6ra+jevinu5 od one vojne si+e -oja se sta+no na+a,i+a u, -ra+ja (-ra+jeva *ratnja i+i druina odnosno -ra+jeva vojs-a5, -oja je i2+a u .or.u tamo /dje je -ra+j ,a)tijevao" =r*adovi9i su o*9u narodnu vojs-u i svoju vojs-u nastoja+i i *ro*isima re/u+irati" U o*9u narodnu vojs-u su u+a,i+i na *o,iv -ra+ja svi mu2-arci s*oso.ni nositi oruje" Ona je .i+a *redvi1ena samo ,a o.ram.eni rat" Vojna o.ave,a ovi) mu2-araca je .i+a oso.na, .es*+atna i o*9a" I, jedne odred.e i, '%>F /" sa,najemo da u s+u0aju -ada *ostoje dva .rata samo je jedan o.ave,an i9i u rat"&;&A Sva-i vojni o.ve,ni- morao se sam o svom tro2-u .rinuti ,a svoje oruje i is)ranu u ratu" I,/+eda da je ta vojs-a .i+a vi2e sastav+jena od +a-e -onjice ne/o od *je2adije" Vojna o.ave,a je .i+a o*9a jer nije .i+o ra,+i-ovanja s o.,irom na tu o.ave,u da +i je net-o .io .o/at i+i siroma2an" Oni -oji nisu )tje+i i,vr2iti svoju vojnu o.ave,u .i+i su -anjeni (iudiciuni ePercitus5"!

$B> =rt" $G '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic), n"dj", I" %"
&; &'

U*or" J" N" 6ovac)ic), n, dj", I" ''" (" C" 6ovac)ic), n", dj", I" $BK@'" &% J" N" 6ovac)ic), n" dj", I" 'AK 'B" &$ =rt" &G '%>F" Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", I" %F" &@ =" imon, n" dj", B;B .i+j" ';" &A =rt" %%G '%>F" Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", I" $A" &B Isto && =rt" @@ 7rve -nji/e de-reta -ra+ja 6o+omana" Vidi CJ3 I" '@$" &F =rt" &G '%%%" Vidi " Smi0i-+as, n" dj", III, @B%"

6ra+jeva vojs-a ,a =r*adovi9a .i+a je sastav+jena od 8un-cionera -ra+jevo/ a*arata i nji)ovi) vojni-a, jo.a/iona utvrda, servijenata -ra+ja, *redija+aca i jo.a/iona cr-veni) i svjetovni) v+aste+ina, va,a+a, vojni-a /radova i *rivi+e/irani) o*9ina te *+a9eni-a" " Dun-cioneri -ra+jevo/ a*arata -ao 2to su .i+i *a+atin, .an, dvors-i sudac, taKverni-, u*an i dru/i, .i+i su duni ,ajedno sa svojim vojnicima i,vr2iti vojnu o.ave,u, i to, a-o su ima+i na svojim /os*odarstvima emanci*irane s+o.odnja-e od -oji) su mo/+i *rimiti -onje i sa.rati sto ,+atni-a .i+i su duni *os+ati u vojs-u jedno/ o-+o*+jeno/ vojni-a na svoj ra0un, a a-o su mo/+i sa.rati samo 0etrdeset ,+atni-a, .i+i su duni *os+ati jedno/ +a-o o.oruano/ vojni-a"_ 6asnije *rema ?+atnoj .u+i i, '%%% /" svi oni -oji su ima+i -omitat .i+i su duni i9i u rat i i,van /ranica 6ra+jevstva a-o je -ra+j snosio tro2-ove"&F >A Jo.a/ioni -ra+jevi) utvrda (jo.a/iones castri5 *redstav+ja+i su osnovicu -ra+jeve vojs-e"Oni su naime ivje+i na svojim imanjima o-o -ra+jevi) utvrda te su .i+i s*remni sva-o/ 0asa da u1u u .or.u -ao vojnici" o im je .i+a jedina o.ave,a" Jo.a/ijone je vodio u ratu nji)ov u*an"&> Servijenti -ra+ja (servientes re/is5 do.i+i su vojnu o.ave,u '%%%" /" ?+atnom .u+om" 7o tom -ra+jevom de-retu oni su .i+i duni u9i u .or.u a-o je ne*rijate+j nava+io na 6ra+jevstvo" =-o je -ra+j )tio vojs-u i,vesti i,van /ranica 6ra+jevstva servijenti su .i+i duni s+ijediti -ra+ja samo na nje/ov tro2a-"F; De-retom i, '%$' /" Servijenti su .i+i o*ro2teni od o.ave,e ratovati ,a -ra+ja i,van /ranica 6ra+jevstva"F' De-retom i, '%B& /" <i+o je servijentima omo/u0eno da ratuju ,ajedno s -ra+jem i,van /ranica *o svom na)o1enju i+i na tro2a- -ra+ja -ao *+a0enici" F% nedostaje Na -raju istim de-retom servijentima je dato *ravo da .e, -ra+ja i .e, novaca nemaju ni-a-vu vojnu o.ave,u u9i u vojs-u .i+o -oje/ .arona .e, o.,ira na *risi+u i+i *o,iv ,.o/ do/a1aja i+i *os+ova 6ra+jevstva unutar i+i i,van 6ra+jevstva"F@ 6ra+j je ovom odred.om *o-u2ao s*rije0iti servijente da vojuju *od .aronima jer su .aroni tada v+ada+i /otovo -ao samosta+ni v+adari na svojim v+aste+instvima " I*a- na *odru0ju 6ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e ta je odred.a .i+a ,amijenjena .anovim *rivi+e/ijem -ojim se servijentima do,vo+java+o da vojuju *od ,astavom .arona -oje/ su sami i,a.ra+i"FA Cr-veni i svjetovni v+aste+ini .i+i su ta-o1er duni vojevati *od -ra+jevim ,a*ovjedni2tvom" =-o su ima+i svoje *redija+ce i jo.a/ione, .i+i su duni i nji) uvrstiti u .ojne redove" 7redija+ci i jo.a/ijoni su u to vrijeme .i+i ustvari vojnici -oji su *roi,a2+i i, ra,ni) dru2tveni) s+ojeva, -oji su *reu,ima+i vojnu o.ve,u u -orist Cr-ve, samostana i *ojedini) svjetovni) v+aste+ina"FB Va,a+i su .i+i oni v+aste+ini -oji su ste-+i v+aste+instvo -ra+jevom darovnicom u, o.ve,u da *ruaju -ra+ju vojnu *omo0 u odre1enom o.+i-u i o.ujmu -ad to ,atrai -ra+j" De-retom i, '%$'" /od" Utvr1uje se da se ta-va o.ave,a odnosi samo na one -ojima je -ra+j -oncedirao *rostrane *osjede"F& Cradovi i *rivi+e/irane o*9ine .i+i su ta-o1er duni davati odre1enu vojnu *omo0 -ra+ju" Ona se sastoja+a i+i u s+anju odre1eno/ .roja naoruani) vojni-a i+i u i,radi odre1ene -o+i0ine materija+a -oji je .io *otre.an ,a ratovanje i+i u o*s-r.+jivanju vojs-e )ranom i+i *aosi/uravanjem vojni-a *reno0i2tem" Naj0e29e su te o.ave,e .i+e utvr1ene *rivi+e/ijem -ojim su osnovani ti /radovi i *rivi+e/irane o*9ine"FF &&> =" imon" n" dj", %&BG C)" D Es,+ar]" n" dj", I" '$@" FF; =rt" &G '%%%" Vidi " Smi0i-+as" n" dj", III" @B%" FF' =rt" 'AG '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" A FF% =rt" &G '%B&" Vidi J"N" 6ovac)ic)" n" dj", I" '$ FF@ =rt '; I ''G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" %$ FFA =rt '%G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" %$ FFB J" 6u-u+jevi9" Jura re/ni" II"F" FF& I" Smi0i-+as" n" dj", VIII" ''@ T ''A" Pi" A$@" FFF =rt" 'AG '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I"" A

7+a0enici (sti*endiarii5 su .i+i vojnici -oji su vr2i+i vojnu s+u.u na tro2a- -ra+ja" De-retom i, '%$' /od" <i+i su ,adueni da ratuju u, -ra+ja i i,van /ranica 6ra+jevstva"F> >B Ve9 ,a vrijeme =r*adovi9a -ra+j nije us*io stvoriti ja-u vojs-u" 7ojedine -ra+jevs-e u*anije *re2+e su u ru-e *ojedini) v+asteos-i) o.ite+ji -oje su te ne-ada2nje u*anije *o0e+e smatrati svojim v+asni2tvom" I sam -ra+j je darivao 0itave u*anije *ojedincima u trajno v+asni2tvo" Isto ta-o -ra+j je darivao *ojedine dije+ove u*anija *a oni dije+ovi u*anija -oji su mu osta+i na ras*o+a/anju *osta+i su od ne,natno/ ,na0enja i *o ve+i0ini teritorija -ojim je -ra+j da+je v+adao i *o *ri)odima us+ijed smanjenja -ra+jeve teritorija+ne nad+enosti" Osim to/a, -ra+j je ,natan .roj jo.a/ijona u,visio na *o+oaj servijenata -ra+ja *a je i tvr1avni sistem i, osnova os+a.io" 7ro*ao je sistem -ra+jevs-i) u*anija i ,natno o2te9en sistem -ra+jevi) utvrda a time je ot*ao ,natan .roj vojni-a i ,a*ovijedni-a ( jo.a/ijona i u*ana *a 0a- i samo/ .ana -oji se 0esto osamosta+io u /otovo ne,avisno/ v+adara5" =nuvinci 0im su nas+ijedi+i na *rijesto+ju =r*adovi9e i 0im im se *o-a,a+a *ri+i-a, odma) su *o-u2a+i o.noviti vojnu si+u -rajeve vojs-e" Sto/a su *o-u2a+i o.noviti stare u*anije i osnovati novu vojnu or/ani,aciju -oja 9e se teme+jiti *onovno na utvrdama sada na 0e+u s -a2te+anima, -oji .i .i+i od/ovorni samo -ra+ju ne*osredno" Isto ta-o su *o-u2a+i re8ormirati sistem *ri)oda uvode9i jedinstveni *ore, (+ucrum camerae5 da .i na taj na0in osi/ura+i materija+nu osnovu ,a u,dravanje -ra+jeve vojs-e" Niti su us*je+i ,a due vrijeme sa sistemom -a2te+anata a niti s re8ormom -ra+jevi) *ri)oda" =nuvinac 6ar+o Ro.ert nije us*io oivjeti ne-ada2nje vojno ,na0enje u*anijs-o/ ure1enja " 6a2te+anti su samo ,a -rat-o vrijeme odi/ra+i namijenjenu u+o/u a i to samo -ao ostaci ne-ada2nje/ sistema utvrda" Uvedeni *a- jedinstveni *ore, nije .io u 6ra+jevini Da+maciji i 3rvats-oj uo*9e *ri)va9en a osim to/a tamo /dje je u 6ra+jevini U/ars-oj i .io *ri)va9en *redstav+jao je ne,adovo+javaju9a 8inancijs-a sredstva ,a u,dravanje *+anirane -ra+jeve vojs-e">; 6ra+j 6ar+o Ro.ert *o-u2ao je s jo2 jednim sredstvom da .i ostvario svoj *+an o stvaranju ja-e -ra+jevs-e vojs-e -ojom .i -ra+j mo/ao ras*o+a/ati .arem unutar /ranica svoji) -ra+jevstva" Ra0unao je na ra,vijanje ta2tine *ose.no cr-veni) i svjetovni) ve+i-a2a -oji su mu ,adava+i to+i-o *ote2-o9a u ostvarivanju svo/ *rava v+adanja" Do,vo+io im je da svoje +jude vode u rat *od v+astitim vojnim ,na-om T ,astavom -oja je .i+a u-ra2ena /r.om -oji je -ra+j odo.ravao" (e1utim ,astavu ( .anderium 5 su mo/+i -oristiti samo oni ve+i-a2i -oji su ima+i ve9i .roj svoji) vojni-a ">' a-o s jedne strane ta2tina a s dru/e strane i vo+ja da se ras*o+ae 2to ve9om vojnom si+om *omo/+i su da je *rinci* .anderija .io *ri)va9en" 6ira+j nije mo/ao i,mjeniti e+ju ve+i-a2a da samosta+no v+adaju *a mu je *reosta+o samo da *ri,na ta-vu situaciju" Da u0ini *ometnju me1u ve+i-a2ima do,vo+io je da svi ve+i-a2i *od odre1enim uvjetima, a ne samo ne-i, imaju *ravo na svoju ,astavu i na svoj vojni odred 0ime je )tio *osti9i ta-mi0enje me1u ve+i-a2imaG t-o je ja0i i u/+edniji i ta-o da os+a.i najja0e T do- .i se.i ujedno osi/urao vr)ovno vojno ,a*ovjedni2tvo" Da .i osi/urao materija+nu osnovu ta-vom ra,voju, nas+jedni- 6ar+a Ro.erta -ra+j Ojudevit je o.novio *ravo na desetinu *re+ata i dru/i) cr-veni) 8un-cionera s namjerom da im *ot*omo/ne u s+u0aju da ju ne u,mo/nu utjerati od svoji) *od+oni-a a s dru/e strane uveo je devetinu -ao o*9u o.ave,u svoji) *od+oni-a -oji su se .avi+i *o+jo*rivredom i vino/radarstvom u -orist v+aste+ina u, odred.u da ju v+aste+in ne moe ni smanjiti ni u-inuti" >% Desetina je *osta+a -od cr-veni) a devetina je mora+a *ostati -od svjetovni) v+aste+ina teme+j ,a utvr1ivanje .roja >& -onjani-a -oje je v+aste+in .io o.ave,an osi/urati ,a *otre.e o.rane ,em+je" No u 6ra+jevstvu Da+macije i 3rvats-e devetina nije .i+a uvedena u*r-os -ra+jeve odred.e" FF> =rt" 'AG '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" N" DJ", i" A >>; =" imon" n"dj", &BB" >>' =" imon" n" dj", &B&" >>% =rt" BG '$A'" Vidi CJ3" I"'B%"

e- '@$A /odine na-on 2to su najja0i ve+i-a2i .i+i ,natno os+a.+jeni 2to me1uso.nom .or.om 2to .or.om *rotiv -ra+jevi) 0eta i nji)ovi) save,ni-a i *od *ritis-om o*asnosti vanjs-i) ne*rijate+ja -ra+j je -ona0no us*io ostvariti, ta-av .anderija+ni sistem -oji je od/ovarao i njemu i novo8ormiraju9im sta+eima u 6ra+jevini U/ars-oj i 6ra+jevini Da+maciji i 3rvats-oj" Istina, samim de-retom i, '@$A nije .io i,/ra1en u *ot*unosti a naro0ito ne u deta+jima taj .anderija+ni sistem a+i i*a- tim de-retom je .io uteme+jen" >$ 6asnijim de-retima on je u*ot*unjavan *a je ta-av vaio jo2 sto+je9ima">@ <anderija+ni sistem sastojao se u vojnoj si+i -oja je .i+a or/ani,irana *o .anderijima i to G '" -ra+jevs-i .anderij (.anderia re/a+ia 5, %" .anderiji -ra+jevi) 8un-cionara (.anderia o88iciosa5, $" .anderiji *re+ata i cr-veni) -or*oracija, @" .anderiji .arona (domini .anderiati i+i .arones .anderiati5, A" .anderiji u*anija (.anderia comitatuum5, B" .anderiji -ra+jevs-i) s+o.odni) /radova (.anderia civitatum 5 i &" .anderiji *rivi+e/irani) -otara" '" 6ra+jevs-i .anderij Dunost -ra+jevs-i) .anderija (-ra+ja i -ra+jice 5 sastoja+a se u o.ave,i da od.ije Inva,iju i uni2ti ne*rijate+ja">A aj je *rinci* ostao u vanosti i -asnije" >B 6ra+jevs-i .anderij sastojao se od jedne tisu9e -onjani-a" 6ra+j je *redvidio u svom *+anu o .anderija+noj vojsci i, '@$$ /", a+i i na osnovu de-reta i, '@>F /odine moe se ,a-+ju0iti da -ra+jevs-i .anderij o.i0no .roji jednu tisu9u -onjani-a">& %" <anderiji -ra+jevs-i) 8un-cionera Oni su nastava- *ra-se i, vremena =r*adovi9a -ada su *a+atin, .an, dvors-i sudac, taverni- i u*ani vojeva+i *od -ra+jevim stije/om" O.,irom da su ovi vr2i+i v+ast u ime i na mjesto -ra+ja ra,um+jivo je da su sada .anderiji ti) 8un-cionera i nada+je vojeva+i ,ajedno s -ra+jem" U -ra+jevoj vojsci na .ojnom *o+ju desno -ri+o .i+o je *od ,a*ovjedni2tvom .ana 3rvats-e a +ijevo erde+js-o/ vojvode">F De-retom i, '@>F /" U, erde+js-o/ vojvodu me1u J o88icia+es .anderiati u.rajaju se jo2 .an 3rvats-e, u*an S,e-+]era i ve+i-i u*an temi2vars-e u*anije, -asnije i ma0vans-i .an te ne-i ,a*ovijednici tvr1ava -oje je u,drava+a -ra+jeva .+a/ajna" eme+j nji)ovo/ .anderija nisu .i+i vi2e nji)ovi *osjedi ne/o dunost -ra+jeve .+a/ajne da i) u,drava" Nji)ovi .anderiji .i+i su sastav+jeni ne samo od nji)ovi) vojni-a ve9 i od nji)ovi) -metova" a-o su ti 8un-cioneri dra+i .anderije ne samo i, osnova svoje s+u.e ve9 i i, teme+ja svoji) ,em+ji2ni) *osjeda">> Na-on .it-e na (o)a0-om *o+ju svi ti .anderiji su *ro*a+i osim .anovo/" 3a.s.ur/ovci su *o-u2a+i da sami odre1uju t-o 9e imati .anderij na teret -ra+jeve .+a/ajne i -o+i-o 9e jedan .anderij imati -onjani-a" <anov .anderij su *redvidje+i da i da+je ostaje *a mu je data >F *o+ovica tridesetine u.rane u 3rvats-oj i S+avoniji, a dru/u *o+ovicu je do.ivao od -ra+jevs-e .+a/ajne"';; $" <anderiji *re+ata, -a*to+a i samostana Ve9 ,a vrijeme =r*edovi9a 8ormira+a se institucija *redija+ista radi ,a2tite cr-veni) utvrda i imanja" U .andijera+nom sistemu osnov .anderija+ne o.ve,e *re+ata, -a*to+a i samostana teme+jio >>$ Decretum Euintum su*er modo ePercituandi, editum anno domini '@$A" Vidi CJ3" I" 'F% T 'F@" >>@ =rt" $G '@$>" art" %@G '@AF" art" 'G '@A>" art" 'F I '> G '@>%" art" 'F" '@>F" art" %@G 'A;@" art BG 'A;&"
art"%;G 'A$> I dr" Vidi CJ3" I" Od '>% str" Da+je" >>A =rt" 'G '@$A, Vidi CJ3" I"'F%" >>B =rt"$G '@$>, art" %G'@AF" art"'G'@A> I osta+i arti-+i navedeni u .i+j" <r">@" >>& =rt" %'G '@>F" Vidi CJ3" I" %F@" >>F =" imon" n" dj"", II" $;A" >>> (" C" 6ovac)ic)" n" dj", II" $;A" '';; =rt" ''G 'B;F" art" %FG 'B;>" art" A'G 'B@&" art" B%G 'BF'" Vidi CJ3" I" B$$" UU" AF"

se na u.iranju desetine te na visini do)ot-a -ao i na .roju nji)ovi) *od+oa-a" ';' 7rema u-u*nim *ri)odima da-+e odre1ivao se .roj nji)ovi) .anderija" Sva-a-o vano je *odvu9i da su cr-veni .anderiji .i+i *rvi *o redu *o,ivani u *omo9 -ra+jevom .anderiju a-o ovaj sam nije mo/ao sv+adati svoje/ ne*rijate+ja"';% =-o -ra+j *o,ove sve .anderije u *omo9 (/enera+is ePcercitus5, u tom s+u0aju duni su cr-veni +judi -ao i svjetovni oso.no -renuti u .oj" ';$ 6asnije je o*atima .i+o do,vo+jeno -oji nisu ima+i .anderij te 0+anovima -a*to+a i samostana da umjesto nji) *o1e u .or.u *o jedan -onjani-"';@ @" <anderiji .arona Ovi su u stvari .anderiji svjetovni) ve+i-a2a -oje je -ra+j jo2 *rije uvo1enja .anderija+no/ sistema od+i-ovao *ov+asticom da u ratu nji)ovi ratnici vojuju *od v+astitim ,a*ovjedni-om i *od v+astitom ,astavom na -ojoj se na+a,io /r. ve+i-a2a" U *o0etnoj 8a,i .anderija+no/ sistema .anderij je mo/ao drati sva-i onaj -oji je mo/ao dati *edeset -onjani-a" De-ret i, '@>% /odine utvrdio je da se jedan .anderij sastoji od @;; -onjani-a" ';A U -asnijoj 8a,i ra,voja ra,+i-a i,me1u .anderijs-o/ .arona i *+emi9a sastoja+a se u stvari samo u tome 2to je .anderija+ni .aron vojevao sa svojim -onjanicima a *+emi9i su vojeva+i *od ,astavom nji)ove u*anije" A" <anderij u*anija Vai+o je na0e+o da je sva-i no.i+is duan oso.no i9i u rat i da *rema .roju svoji) -metova osi/ura odre1eni .roj ratni-a" 6+ju0 *o -ojem se utvr1ivao .roj ratni-a *o jednom no.i+isu mijenjao se" 7o de-retu i, '@$A" /" sva-i .aron, no.i+is i du)ovni- -oji nije imao *ravo na cr-venu desetinu a nisu .i+i .anderija+ni .aroni .i+i su duni na sva-a svoja trideset i tri -meta o*remiti jedno/ +a-o o.oruano/ -onjani-a "';B 6asnije je odre1eno da na sva-i) dvadeset -metova tre.a dati jedno/ do.ro o.oruano/ -onjani-a"';& Isto je vai+o i '@>%" /" te 'A'F" Otuda na,iv )usara ,a +a-o o.oruano/ -onjani-a ( jer )us, ,na0i ma1ars-i dvadeset5" ';F a-o je nasta+a *ortaina mi+icija (mi+itia *orta+is 5" Od 'A%B" / u *orta+nu mi+iciju mo/+i su u9i i -metovi *a su i oni u2+i *od u*anijs-om ,astavom" Vai+o je *ravi+o da no.i+i vr2e -onjani0-u a -metovi *je2adijs-u s+u.u"';> No.i+i .e, -metova u *o0et-u su samo oso.no mora+i u .or.u" ''; , a -asnije nji) dvadeset do trideset mora+o je o*remiti jedno/ >> -onjani-a"''% De-retom i, '@A@" / .i+o je odre1eno da se *orta+na mi+icija tre.a sastojati od dvije tre9ine -onjani-a i jedne tre9ine *je2a-a"''$ No ve9 de-retom i, 'A>A" / u*anijs-i .anderij .ude sastav+jen od -onjani-a i *je2a-a *odjedna-o"''@ B" <anderiji s+o.odni) -ra+jevs-i) /radova S+o.odni -ra+jevs-i /radovi u .anderija+nom sistemu su ima+i svoj .anderij, a-o su .i+i *ov+a2teni od -ra+ja da vojuju *od svojom ,astavom i *od svojim /r.om" =-o su ima+i na '';' =rt" $, @ i BL '@A>" art" 'G 'A'F (<acs5, art" '$LVidi J" N" 6ovac)ic), n" dj", I" 'B$, %@$, $A@" '';% =rt" %@L 'A;@" Vidi CJ3", I, '>@" '';$ =rt" '>L '@$>" Vidi CJ3, I, $;B" '';@ =rt" '>L '@>%" atr" @%L 'A%$" art" $%L 'A%A" art '@L 'A$&" art" '$L 'A@$" art" %%L 'A@A" Vidi CJ3, I, %AF,
$$$, $@>, $&', $&&

'';A =rt" %;L '@>%" Vidi CJ3, '%A;" '';B =rt" %G '@$A (I5" Vidi CJ3, I" 'F%" '';& =rt" ';G '@A>" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" 'B@" '';F =rt" %;G '@>%" art" %G 'A'F" Vidi CJ3" I" %A;"$%A" '';> =" imon" n" dj"&F%" '''; Isto '''% =rt" 'BG '@>F" Vidi CJ3" I" %F$" '''$ =rt" @G '@A@" Vidi CJ3" I" %;'" '''@ =rt" $;G 'A>A" Vidi CJ3" I" %;'"

u*anijs-om ,em+ji2tu svoje *osjede s -metovima, .i+i su duni dati ratni-a u u*anijs-i .anderij *rema .roju -metova -ao i osta+i u u*aniji"''A &" <anderiji *rivi+e/irani) -otara Jaci,i i 6umani, S,e-+]eri i Sasi u Erde+ju uiva+i su *ov+a2teni *o+oaj *a su ras*o+a/a+i svojim tru*ama" U .anderija+nom sistemu oni su *o *ravi+u .i+i ov+a2teni da vode svoje tru*e *od svojom ,astavom i svojim ,a*ovjedni2tvom"''B Uvo1enjem .anderija+no/ sistema -ra+j je us*io or/ani,irati svoju vojs-u ,a o.ranu ,em+je, vojs-u svjetovni) ve+i-a2a -oji su ima+i *ravo na v+astiti .anderij i cr-veni) dostojanstveni-a -oji su ima+i *ravo na desetinu i o*9u vojnu si+u (/enera+is ePercitus5 svi) *+emi9a i /radova *ored nji)ove *orta+ne mi+icije" Osim to/a, -ra+j je jedini mo/ao *o,vati na oruje" O*9a vojna si+a mo/+a se -oristiti samo unutar /ranica ,em+je, a svi sudionici o*9e vojne si+e ( i,u,ev2i -ra+jevi) .anderija5 mora+i su vojevati na svoj tro2a- i to oso.no" 7ovreda vojne o.ave,e .i+a je -anjena -ao i,daja, nevjera (in8ide+itas5 i to najstroim -a,nama" ''& Na -raju tre.a *odvu9i da je sva-i ratni- imao *ravo na ratni *+ijen 2to je -ra+j -oristio da .i ,ainteresirao sva-o/ sudioni-a u ratu" ?aro.+jeni-e mo/ao je *rodati , darovati, osim ,a ista-nute ne*rijate+je -oji su *ri*ada+i -ra+ju a+i u, na-nadu"''F 7os+ije s-+o*+jeno/ mira u ?adru '$AF / -ra+j je or/ani,irao 8+otu -oju je ve9 <e+a IV *o-u2ao or/ani,irati a+i .e, us*je)a" a-o se jav+ja 8un-cija vr)ovno/ ,a*ovjedni-a 8+ote (amiratus maritimus re/is5''> O.,irom da je cr-va i/ra+a veoma vanu u+o/u u dravi i u do.a +ens-o/ ti*a , jer su nje,ini dostojanstvenici *redstav+ja+i ve+e*osjedni-e i ve+i-a2e *a su ne*osredno mo/+i utjecati na o*se/ stvarne i mjesne -ra+jeve v+asti, to je ra,um+jivo da je *ravo -ra+ja na vr)ovno *atronatstvo .i+o ,a nje/a od ve+i-e vanosti (jus su*remi *atronati5" =*osto+s-a +e/acija .i+a je osnov vr)ovno/ *atronats-o/ *rava" Na osnovu ovo/ *rava -ra+j je .io ov+a2ten osnivati nad.is-u*ije, .is-u*ije, samostane, imenovati nji)ove starje2ine, davati ,em+ji2ta i ra,ne *ri)ode ,a nji)ovo u,dravanje, 8i-sirati o.ave,e -+era i +ai-a" Sve0enstvo i imovina cr-ve staja+i su *od -ra+jevom ,a2titom" Cr-veni sinodi su .i+i mje2ovite s-u*2tine cr-veni) i dravni) dostojanstveni-a u -ojima su se rje2ava+i ne samo cr-veni ve9 i dravni *ro.+emi" Sinodi su u 4II" St" <i+i ov+a2teni vr2iti i suds-u 8un-ciju" Sve9enici se u do.a 6o+omana nisu dodu2e smatra+i no.i+ima, a+i su .i+i o*ro2teni od *ore,a"'%; ';; 6ra+j se u 4II" St" Odre-ao *rava investiture, no nje/ovi nas+jednici nisu *o2tiva+i tu odred-u" I*a- u 4III" St" Cr-va je *o.ijedi+a *a je vaio i,.or dostojanstveni-a *rema -anons-om *ravu (e+ectio canonica5" 6ra+ju je i*a- osta+o *ravo da /a se o.avijesti *rije i,.ora i da *otvrdi i,a.rano/"'%'Ovim svojim *ravima -ra+j je sa0uvao svoj utjecaj na i,.or jer je mo/ao od.iti dati consensus ,a i,.or a *os+ije us-ratiti *otvrdu i,.ora"'%% Na teme+ju vr)ovno/ *atronats-o/ *rava ra,vio se dos-ora jus s*o+ii tj" 7ravo -ra+ja da u.ire *ri)ode va-antni) .is-u*ija" No i to *ravo je nesta+o -rajem 4II st"'%$ Od -raja 4II" St" 7a*e su se sve vi2e mije2a+e u unutra2nje stvari -ra+jevo/ v+adanja" Cr-va se naime s+ui+a svojim interdi-tima i e-s-omuni-acijama, od.ijanjem i,vr2enja -runid.e '''A ("C" 6ovac)ic)" n" dj", II, %>& ( art" '>5 '''B ("C" 6ovac)ic), n" dj", I" @@BL =rt" >G '@A@ I art $$ I $@G '@A>" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", 'BA I
CJ3" I" %;'" '''& =rt" '$G '@A@" Vidi CJ3" I" %;'" '''F =rt" '$G '@$>"Vidi CJ3" I" '>@" '''> C)" D es,+ar]" n" dj", II" 'F%" ''%; C)" D Es,+ar], N" DJ", I, '$& T '@@" ''%' =" imon" n" dj", %>'" ''%% C)" D Es,+ar]" n" dj", I"%'%" ''%$ =rt" %BG I %FG '%>F" Vidi J"N" 6ovac)ic)" n" dj", I, $A

i+i i,vr2enjem a-ta -runid.e nad oso.om -oja nije na to ima+a *ravo" Ovu *ra-su su s*rovodi+i i nad ve+i-a2ima i dru/im utjecajnim oso.ama a-o nji)ovi interesi nisu .i+i u s-+adu s interesima Cr-ve o*9enito i+i ne-o/ cr-veno/ ve+i-odostojni-a" Osim to/a, 0esto se *onav+ja+a *ra-sa da je cr-veni dostojanstveni- .io u, -ra+ja, a-o je ovaj .io ja-, a a-o je .io s+a., a *a*a ja-, .io je u, *a*u"'%@ U ta-vim *ri+i-ama -ra+jevo *atronats-o *ravo .i+o mu je vaan instrument v+adanja, a+i u ve+i-im neredima i nee8i-asno" e- u 4V" St" Ja0anjem -ra+jeve v+asti v+adar je us*io uvesti *+acetum re/ium tj" Svoje *ravo da odo.ri i+i ne odo.ri *rije *romu+/acije *a*ins-u .u+u, de-ret i+i *resudu"'%A .5 (+a1i -ra+j i )erce/ U -ra+jevini Da+macije i 3rvats-e ve9 od samo/ *o0et-a v+adanja =r*adovi9a ,a*aa se *ra-sa da *ovremeno umjesto -ra+ja -ra+jevs-u v+ast vr2i net-o i, -ra+jeve o.ite+ji .i+o -ao J m+a1i -ra+j .i+o -ao )erce/" 6ao *rvi *rimjer ova-ve *ra-se mo/+o .i se u,eti v+adanje =+mo2a ,a vrijeme -ra+jevanja Oadis+ava"'%B6o+oman *ostav2i -ra+jem Da+macije i 3rvats-e *ose.no se dao o-runiti u <io/radu "'%& (e1utim nje/ov sin Stje*an v+adao je Da+macijom i 3rvats-om -ao -ra+j, ia-o je nje/ov otac 6o+oman .io o-runjeni -ra+j ti) ,ema+ja" '%F ?a -ra+ja <e+e III sin mu Emeri- ia-o je .io dva *uta o-runjen,'%> on je i*a- v+adao 3rvats-om i Da+macijom -ao )erce/ 3rvats-e i Da+macije (od ''F@ do ''>B /od5" '$; =ndrija Iije dao o-runiti starije/ sina <e+u -ao Jm+a1e/ -ra+ja a istovremeno /a je imenovao ,a )erce/a Da+macije i 3rvats-e" '$' a-o je i <e+a IV dao svo/ sina Stje*ana o-runiti ,a Jm+a1e/ -ra+ja a ne2to -asnije /a je imenovao )erce/om Da+macije i 3rvats-e tada *od na,ivom J0itave S+avonije" '$% 7os+ije Stje*ana Da+macijom i 3rvats-om )erce,i su v+ada+i ne*osredno samo *ovremeno a ve9inom *osredno *utem .ana" No, tre.a *odvu9i da je institucija )erce/a .i+a *o,nata u 6ra+jevini Da+macije i 3rvats-e i *rije ';' do+as-a =r*adovi9a,'$$ a+i ne i ustanova Jm+a1e/ -ra+ja" (oe se tvrditi da je u 4III st" Vai+o *ravi+o da Jm+a1i -ra+j .ude ujedno i )erce/om Da+macije i 3rvats-e" '$@ (e1utim i,/+eda da je dinastija ve9 u dru/oj *o+ovici 4III st" Na*usti+a instituciju Jm+a1e/ -ra+ja"'$A Institucija *ose.no/ v+adara (m+a1e/ -ra+ja i )erce/a5 u Da+maciji i 3rvats-oj u stvari je *roi,a2+a i, ranije/ sva9anja da je drava v+asni2tvo v+adara, s)va9anje -oje je .i+o -ara-teristi0no ,a 8euda+nu dravu *atrimonija+no/ ti*a" I*a- ova se institucija odra+a ne-o ''%@ C)" D Es,+ar], n" dj",I" %'; T%%%" ''%A C)" D Es,+ar]" n" dj", II" '>@" ''%B U ,adars-oj is*ravi i, ';>%" / na+a,i se I ovaj dio te-staG W =n" Inc" ';>' 6]ri =+ePio
Constantino*o+eos im*erante, tem*ore Euo U+adis+au 7annoniorum reP C)roacie inuadens re/num dominum =+mum suum ne*otem in i++o statuit re/emUUD"Ra0-i" n"dj" ''%& Is*rava s vije29u o tome ova-o /+asi GXCodine u*u9enja /os*odina na2e/ Isusa 6rista '';% ja 6o+oman mi+o29u .ojom, -ra+j U/ars-e, 3rvats-e I Da+macije na-on odrana sa.ora *o2to .ija) o-runjen u -ra+jevs-om /radu <e+/radu na moru W(D" Ni2i9, 7riru0ni-, A%>"5 ''%F U )va+os*jevu (+audes5 i, ?adra ,a.i+jeeno je u 4II st" s+ijede9eG 7as-a+u *a*i ,drav+je, ivot vje0niG 6o+omanu u,vi2enom -ra+ju U/ars-e, Da+macije I 3rvats-e ivot I *o.jeda" Stje*anu svijet+om na2em -ra+ju ivot I *o.jeduUU(D"Ni2i9, 7riru0ni-, A@% T $5" ''%> U is*ravi i, ''>@ / stojiG WU"" ,a v+adanja -ra+ja <e+e I Emeri-a sina nje/ova dva *uta o-runjena -oji sretno v+ada Da+macijom I 3rvats-omX " Smi0i-+as, n"dj", II" %B&L 8" Ni2i9, n" dj", A@$" ''$; D"Ni2i9, 7re/+ed *ovijesti )rvats-o/ naroda, ?a/re., '>'B,$AF" ''$' 6asnije -ada je <e+a *ostao suv+adar, )erce/om je *ostao m+a1i .rat 6o+oman, ina0e nas+ovni /a+i0-i -ra+j D" Ni2i9 *ovijest 7re/+ed )rvats-o/ naroda, ?a/re., '>B%" 'F$ T FA" ''$% V" 6+ai9"7ovijest, I, %$& ('%@A C5" ''$$ Vidi o*is 8un-cije )erce/a u -ra+jevini Da+macije I 3rvats-e u do.a *atrimonija+no/ ti*a drave u ovoj radnji str" @$" ''$@ O.a ,a.i+jeena s+u0aja *od -ra+jem =ndrijom I <e+om IV to *otvr1uju" ''$A U e*o)i +ens-e drave vai+o je *os+ije =e*adovi9a *rinci* i,.ornosti" I,.or ,a -ra+ja .io je *re+iminarni uvjet ,a -runid.u" C)ar+es ddEs,+aaar], n" dj", I" $'&"

vrijeme i u +ens-oj dravi (u/+avnom samo u 4III st"5 ia-o -ra+j nije .io u mo/u0nosti da v+ada -ao /os*odar na svojoj ,em+ji i *remda su mno/i v+aste+ini v+ada+i -ao da -ra+j nije *ostojao" U *redje+ima u -ojima -ra+j nije stvarno v+adao nije mo/ao *ostav+jati )erce/e" U *rvoj *o+ovini 4IV st" 6ra+j nije uo*9e v+adao u 6ra+jevini Da+macije i 3rvats-e juno od Cvo,da, jer su tu v+ada+i Ne+i*i9i, 6urja-ovi9i, <ri.irci a u ve9ini da+matins-i) /radova u *rvoj *o+ovini 4IV st" (+eta0-a re*u.+i-a" 6ra+j je jedini v+adao done-+e -ne,ovima Dran-a*anima, a+i i oni su .i+i va,a+i (+eta0-e re*u.+i-e" 7a ni u S+avoniji (od Cvo,da do Drave5 nije -ra+j .io *ravi /os*odar jer su tu u stvari v+ada+i -ne,ovi Cisin/ovci i <a.oni9i" '$B a-o je ra,um+jivo da -ra+j u *rvoj *o+ovici 4IV st" Nije uo*9e *ostav+jao )erce/a u 6ra+jevini" Sim su stvoreni uvjeti da se -ra+jeva od+u-a mo/+a .arem u ne-im *itanjima i,vr2iti -ra+j je *ostav+jao )erce/a (ta-o su *ostoja+i )erce,i u vremenu od '$A;K'$&B i to u, *re-id5"'$& 3erce,ima su *ostaja+i u *ravi+u -ra+jevi sinovi i+i naj.+ii ro1aci, samo i,nimno net-o i,van -ra+jeve dinastije"'$F U 4V i4VI sto+je9u -ra+jevi nisu *ostav+ja+i )erce/e u 6ra+jevini Da+macije i 3rvats-e ne samo ,ato 2to im je v+ast .i+a nesta.i+na, 2to su sve vi2e i ,a due vrijeme dje+i+i v+ast sa novonasta+im sta+eima ve9 i ,.o/ to/a 2to -ra+jevi nisu ima+i -o/a *ostaviti ,a )erce/a" Jedini )erce/ u 4v sto+je9u, i ujedno *os+jedni, )erce/ovao je vr+o -rat-o vrijeme ('@>;K '@>$5 a+i ne ,a o0eva ivota ve9 te- i,a ne/ove smrti sto/a 2to je time do.io na-nadu ,ato 2to nije .io i,a.ran ,a -ra+ja"'$> 6ao 2to je -ra+j -oristio -ra+jevs-i nas+ov ,a 6ra+jevinu Da+maciju i 3rvats-u u -ojem su .i+e o,na0ene ,em+je u -ojima je -ra+jevao, ta-o je i )erce/ *o *ravi+u -oristio ta-av )erce2-i nas+ov u -ojem su .i+e na.rojene ,em+je u -ojima je )erce/ovao (-rajem 4II st" <ojom mi+o29u )erce/ Da+macije i 3rvats-e i+i )erce/ Da+macije, 3rvats-e i 3uma5" '@; No, )erce/ je 0esto -oristio u svojem nas+ovu umjesto na,iva ,ema+ja Da+macija i 3rvats-a i,ra, JS+avonija '@' i+i J0itava S+avonija"'@% Na dvoru =r*adovi9a i,ra, J)erce/ S+avonije -oristio se ve9 u dru/oj *o+ovici 4II st"'@$ U 4IV st" U vrijeme -ada je -ra+j us*io done-+e us*ostaviti svoju v+ast u 3rvats-oj *a i u da+matins-im /radovima u )erce2-i nas+ov su u2+i *ored S+avonije, -ojom je jedino -ra+j o/rani9eno v+adao, jo2 i 3rvats-a i Da+macija" No, sada je i,ra, JS+avonija o,na0avao samo -raj i,me1u Drave i Cvo,da (tj" -raj -ojim je dotada -ra+jevao v+adar"5 a-o je u dru/oj *o+ovini 4IV st" 3erce/ov na,iv /+asio JDei /ratia totius Sc+auonia, Croatie et Da+matie duP (odnosno ';% ducissa5"'@@ 7os+jednji )erce/ u 4IV st je mijenjao svoj nas+ovG is*rva se na,ivao )erce/om S+avonije '@A *os+ije )erce/om Da+macije i 3rvats-e"'@B I,/+eda da je taj )erce/ *onovno *oistovjetio i,ra, S+avonija sa i,ra,om Da+macija i 3rvats-a -ao 2to je to .io o.i0aj u 4III st"'@& ''$B V"6a+i9, 3rvats-i -ne, )erce/ I .ani ,a 6ar+a Ro.erta I Ojudevita I ('$;'`'$F%5, Rad J=?U, '@%,
'%F"" ''$& V"6+ai9, n" dj", '%> ''$F V" 6+ai9, 7ovijest 3rvata, I, %F%L C)" DdEs,+ar], n" dj", I, $'&" ''$> V" 6+ai9, n" dj", III/',&,F" ''@; " Smi0i-+as, n" dj", II, %>$, %>@, %>B, %>&" ''@' " Smi0i-+as, n" dj", III, &@, ';B, %@A, $@',L IV, '$B, '@AL VI, A%" ''@% " Smi0i-+as, n" dj", III, %'>, $@BL IV, &@, '$B, %FB, A>&L V, %@$, A%AL VI, ';, AABL VII, %'@, $A' I dr" ''@$ " Smi0i-+as, n" dj", II, '$@" ''@@ " Smi0i-+as, n" dj", 4I, A>',A>%,B;',B;&,B;F,B';,B'%,B'@,B$',B$%,('$A;5G 4II, '@> ('$A$5,%$>, %A> ('$A@5, %F', ('$AA5, $F$ ('$AB5 I dr" ''@A "Smi0i-+as, n" dj", 4IV" @'$ ('$&%5 ''@B "Smi0i-+as, n" dj", 4V, ', 'A, %$, $;, @B, A@, &@, %;; ('$&@ T '$&B5 I dr" ''@& Ne .i) se s+oio s mi2+jenjem V" 6+ai9a *o -ojem se )erce/ na,ivao )erce/om S+avonije -ada je vr2io .ans-u 8un-ciju ,a teritorij S+avonije a )erce/om Da+macije I 3rvats-e -ada je vr2io .ans-u 8un-ciju u tim ,em+jama (V" 6+ai9 , 3rvats-i )erce,i I .ani 'A;5" <e, o.,ira na 0injenicu da u isto vrijeme nisu *ostoja+i od/ovaraju9i .anovi i*a- )erce,i su *o *ravi+u vr2i+i -ra+jevs-a *rava a .anovi su .i+i *odre1eni )erce,ima te su vr2i+i one 8un-cije v+asti -oje im je )erce/ *ovjerio" =-o nije .i+o .ana +o/i0no je da je

3erce/ova v+ast je .i+a /otovo identi0na -ra+jevs-oj v+asti"S8era )erce/ovi) *rava nije .i+a ni/dje to0no o,na0ena" Sude9i *rema vre+ima i,/+eda da su )erce/ova *rava darivanja ,ema+ja .i+a i*a- o/rani0ena i to vjerovatno na ,em+je -oje su *ri*ada+e ne*osredno )erce/u" O0ito je naime da je -ra+jevs-e ,em+je mo/ao darivati u, su/+asnost -ra+ja" '@F U *o/+edu *otvr1ivanja stari) *rivi+e/ija i osnivanja novi) i,/+eda da se )erce/ova v+ast nije .itno ra,+i-ova+a od -ra+jeve osim u odnosu na cr-vu jer taj odnos je re/u+irao samo -ra+j" '@> Suds-a v+ast )erce/a je s+i0i+a onoj -ra+j i *o nad+enosti i *o na0inu su1enja" ?+atnom .u+om i, '%%%/" I,ri0ito je na/+a2eno da -ra+j ne9e *onovno suditi u s+u0aju -oji je suds-i rje2io )erce/ a niti ,a*o0eti *roces a-o je ve9 )erce/ ,a*o0eo u istoj stvari" 'A; 3erce/ se s+uio -ao i -ra+j ,.orovima *+emstva ,a rje2avanje ra,ni) *itanja -oja su i,nje+i *ojedinci da im se rje2e 'A' donosio je *resudu u s*orovima -oje su i,nje+i *ojedini mo/u0nici i+i neja-i *+emi9i *rotiv mo/u0ni-a, 'A% i,davao i *otvr1ivao *ojedine *rivi+e/ije"'A$ 3erce,i su nada+je *ostav+ja+i .anove *otvr1iva+i nji)ove is*rave o davanju *rivi+e/ija,'A@vodi+i vojs-u )erce/ovine'AA i u.ira+i *ri)ode )erce/ovine'AB a *ri)ode su ima+i na )erce2-im imanjima (0itava u*anija, *ojedine utvrde sa svojim ,em+ji2tem i +judima5" ?em+je -oje su s*ada+e u -om*etenciju )erce/a a-o su osta+e .e, mu2-i) *otoma-a vra0a+e su se )erce/u na ras*o+a/anje"'A& 3erce,i su ima+i svoj dvor i dvors-i a*arat, -ova+i su novac"'AF I*a- odnos i,me1u -ra+ja i )erce/a .io je )ijerar)ijs-i odnos" 6ra+j je -ra+jevao, a )erce/ i*a- samo )erce/ovao" 6ra+j je mo/ao sinu odu,eti )ece2tvo u 6ra+jevini Da+macije i 3rvats-e i dodje+iti mu dru/o )erce2tvo"'A> Isto ta-o -ra+j je mo/ao os+o.oditi ne-o/a od juri,di-cije )erce/a" Odnos i,me1u -ra+ja i )erce/a ,asnivao se na 8euda+noj 8ide+itas" 3erce/ je .io duan *omo9i -ra+ju u vojni i u nevo+ji o*9enito" On nije smio i,dati -ra+ja i *ristati u -ra+jeve ne*rijate+je" 6ra+j je mo/ao smanjiti i *ove0ati )erce/ova *rava" I,/+eda da su )erce/ova *rava ,natno smanjena *ot-raj *ostojanja te institucije"'B; 7o+oaj Jm+a1e/ -ra+j ra,+i-ovao se od *o+oaja )erce/a" J(+a1i -ra+j je vr2io -ra+jevs-u v+ast -ao *rijesto+onas+jedni- ne*osredno i ne,avisno od -ra+ja i ';$ to i,/+eda neo/rani0eno" Svoju 8un-ciju Jm+a1i -ra+j sticao je na osnovu -ra+jeve ordinacije -ojom mu *ri,naje *ravo nas+jedstva" No, odnos i,me1u -ra+ja i Jm+a1e/ -ra+ja je .io veoma s+i9an onome i,me1u -ra+ja i )erce/a" I tu je v+adao odnos 8ide+itas -oji se -ad-ada i *ismeno ,asnivao" I*a- *o+oaj m+a1e/ -ra+ja je .io *osve samosta+an jer i me1uso.ne ra,mirice rje2avao ar.itrani sud" J(+a1i -ra+j je imao v+astite 8un-cionere -ao i -ra+j" c5 6ra+jev a*arat
)erce/ vr2io svu v+ast I u.irao )erce2-e I .ans-e *ri)ode" ''@F Ve9 /odine '%;; -ra+j ra,+i-uje -ra+jevs-e ,em+je od )erce2-i) ,em+ji" U*or" "Smi0i-+as, n" dj", II, $B'" ''@> C)ar+es ddEs,+ar]" n" dj", I" $'@" ''A; " Smi0i-+as, n" dj", III, @B@" ''A' " Smi0i-+as, n" dj", III, %B'K%B%, V" A'&" ''A% U*or" " Smi0i-+asa, n" dj", III, %B', V, @&&, @&>", I" -a+0i9, (onumenta )istorica +i.erae re/iae civitatis ,a/ra.iae" I" %;F" ''A$ " Smi0i-+as, n" dj", 4I, '@>, '&;, '&B, %$F" ''A@ I" 6u-u+jevi9, Iura re/ni, I, ''BL V" 6+ai9, n" dj", '$F" ''AA V" 6+ai9" N" dj", '@;", " Smi0i-+as" n" dj", II" %>B ''AB " Smi0i-+as, n" dj" III, AA, &$, FA" ''A& " Smi0i-+as, n" dj" II, $A$" ''AF =" imon" n" dj", '%FK'%> ''A> a-o je )erce/ Stje*an .io '$A; )erce/om Da+macije, 3rvats-e" 7ot-raj iste /odine *restao je )erce/ovati u toj -ra+jevini a ,a*o0eo u Erde+ju" Codine '$A$ *ostaje *onovno )erce/om 0itave S+avonije, 3rvats-e I Da+macije" V" 6+ai9, n" dj", '$@K'$& ''B; V" 6+ai9, 7ovijest 3rvata, III/', F"

6o+i-o /od je -ra+jevs-a v+ast os+a.i+a u vremenu od 4II do 4V st" Jer su ne-e 8un-cije -ra+jevs-e v+asti do.i+i, *reu,e+i, u,ur*ira+i cr-veni i svjetovni ve+e*osjednici, i*a- -ra+j i ova ma+o.rojna svoja *rava nije vr2io najve0im dje+om sam ve9 svojim a*aratom" =-o je -ra+jevs-u v+ast vr2io )erce/ onda je i )erce/ vr2io svoja *rava ve9inom ne sam oso.no ve9 svojim a*aratom" aj a*arat -ra+ja i+i )erce/a nije .io ni u/ars-i ni )rvats-i ni erde+js-i ve9 samo -ra+jevs-i odnosno )erse2-i" Sto/a je u uniji drava od -oji) je jedna .i+a 6ra+jevstvo Da+macije i 3rvats-a a dru/a 6ra+jevstvo U/ars-e or/ani,acija drave v+asti .i+a ,ase.na ,a jedno -ra+jevstvo i ,ase.na ,a dru/o -ra+jevstvo, a+i -ra+j je v+adao u o.im dravama svojim a*aratom ta-o da je taj a*arat .io sadstavni dio or/ani,acije v+asti sva-e drave *ose.no"6ra+jev a*arat se sastojao od s+jede9i) -ra+jevi) 8un-cioneraG *a+atin, .an, sudac, *ersona+, taverni-, ri,ni0ar i -ance+ar" 7ored ovo/ -ra+jevs-o/ a*arata u sva-oj dravi te unije *ostoja+a je teritorija+na or/ani,acija v+asti sva-o/ *ojedino/ -ra+jevstva" Ova se 8un-cija sastoja+a od v+aste+instva, u*anija i /radova" I -ra+jevi 8un-cioneri vr2i+i su -ra+jevs-u v+ast u tim dravama u onom o*se/u -oji je .io mo/u0 o.,irom na 8a-ti0nu v+ast -oju su vr2i+i cr-veni i svjetovni ve+e*osjednici u tim -ra+jevstvima" Naravno namjera ti) -ra+jevs-i) 8un-cionera .i+a je da tu v+ast vr2e ,a -ra+ja u *ot*unosti" No, de2ava+o se da u *ojedinim ra,do.+jima nisu mo/+i uo*9e vr2iti svoje 8un-cije jer im to mo0ni v+aste+ini nisu do,vo+java+i a isto ta-o se de2ava+o da na *ojedinim *odru0jima -ra+jevstva nisu mo/+i vr2it svoje 8un-cije, naravno o*et i, s*omenuti) ra,+o/a, a+i se de2ava+o i to da je .an vr2io v+ast u svoje ime a ne ,a -ra+ja" P#0#t(' (a1ars-i *a+atin nador T is*an (od s+avens-i) rije0i Jna dvoru 2*an5 ustvari ,na0i dvors-i u*an"'B% Is*rva 7a+atin je .io u*ravite+j -ra+jevo/ dvora te sudac udvorni-a na -ra+jevs-om dvoru" 6asnije mu je -ra+j *ovjerio sudovanje ,a s+u0aj svoje s*rije0enosti i+i odsudsvosti, U to-u 4II" St na-on 2to su, od -ra+ja 6o+omana .i+i ov+a2teni cr-veni sinodi da sude, *resta+i suditi, -ra+j je *ovjerio nji)ovo sudje+ovanje 7a+atinu , -oji je tu sud.enost vr2io u suds-im s-u*2tinama na teritoriju -ra+jevs-i) u*anija"'B$ 7rema ?+atnoj <u+i i, '%%%" / -ra+j je ,a s+u0aj svoje odsutnosti ov+astio 7a+atina da umjesto nje/a odrava /odi2nju s-u*2tinu u S,e-es8e)ervar T u te mu je ujedno dao *ravo suditi u svim stvarima ,adrav2i ,a se.e samo dono2enje *resude -od -oje je -a,na .i+a smrtna i+i /+asi+a na -on8is-aciju imovine" 'B@ Na-on 2to je sistem stare -ra+jevs-e u*anije .io ,amjenjen sistemom *+emi0-e u*anije, -ra+j je i nada+je ostavio 7a+atina da vr2i sudje+ovanje u suds-im s-u*2tinama *o u*anijama" <a2 ta dje+atnost 7a+atina *osta+a je osnova nje/ove dje+atnosti sve do '@FB" /" 6ada su .i+e u-inute te ';@ *a+atins-e suds-e s-u*2tine na -ojima se sudi+o u -a,nenim i civi+nim *redmetima"AF Osnovna *romjena u ra,voju *a+atinovo/ dje+o-ru/a do/odi+a se u stvari ve9 na osnovu -ra+jevo/ de-reta i, '@$>" /odine" 6ra+j je naime *a+atina *onovno vratio na svoj dvor i to mu *ovjerio su1enje u svim s*orovima i,me1u -ra+ja i drav+janina .e, ov,ira -ojem su -ra+jevstvu *ri*ada+i" ada je *a+atin *ostao naime *redsjedni- -ra+jevs-o/ sudi2ta ,a ra,rje2avanje ta-vi) s*or*va" Novom 8un-cijom nije se i,mjenio u osnovi -ara-ter nje/ovo/ o8icija" On je ostao -ra+jev s+u.ni- a nije o*stao ni u/ars-i ni )rvats-i" O.,irom da je -ra+j .io -ra+j u 6ra+jevstvu U/ars-e te -ra+j u 6ra+j-evstu Da+macije i 3rvats-e to je i*a+atin vr2io novu 8un-cjiu *rema -ra+jevom ov+a2tenju -a-o ,a drav+jane 6ra+jevstva U/ars-e ta-o i 6ra+jestva Da+macije i 3rvats-e" Do '@$>" /" ,a *odru0ja o.aju -ra+jevstva, a-o se *redmet s*ora odnosio na interese -ra+ja i+i *ovrede nje/ovi) *rava i+i na s*orove i,me1u -ra+ja i drav+jana"A> ''B% =" imon, n"dj", 'F%" ''B$ =" imon, n" dj", 'F@" ''B@ =rt" FG '%%%" Vidi " Smi0i-+as" n"dj", @B% T@B$, art" ' T %" AF =rt" ' i %G '@FB" Vidi CJ3, i, %%B A> =rt" % G '@$>" Vidi CJ3, i, '>%"

D+%*s.( s7,#= Do- je jo2 *a+atin .o na dvoru, dvors-i sudac mu je *oma/ao u su1enju" 6ada je *a+atin morao na*ustiti dvor i ta-o i,a2ao i, -ra+jeve suds-e -urije da .i sudio i,van dvora *o u*anijama, nje/ovu 8un-ciju u -ra+jevs-oj -uriji -ra+j je *ovjerio dvors-om sucu B;" 7rema ?+atnoj .u+i i, '%%%" dvors-i sudac je mo/ao sva-ome i u sva-oj *arnici -ja je ,a*o0eta na tom sudi2tuB'" Dvors-i sudac je .io sta+ni ,astu*ni- -ra+ja" On je *redstav+jao redovu *risutnost -ra+ja na sudi2tu ( *raesentia re/ia5" U 4IVG" st" on donosi *rsude usvim vanijim civi+nim i -a,nenim *redmetima" Nje/ove *resue mo/+e su /+asati i na smrt" Vremenom dvors-i sudac je najve9im dije+om sudio u s*orovima ,.o/ ne-retnina 0iji je osnov .io de8ectus seminis, rje2avao a+.e *rotiv *resuda sudova ./ana, erde+js-o/ vojvoda te suda 0asti B%" Dvors-i sudac da-+e nije .io sudac ma1ars-e drave ne/o vr2i+ac sueds-e v+asti -ra+ja, -oji je .io v+adar ne samo 6ra+jevine U/ars-e ve9 i 6ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e i -ao ta-av imao je ono+i-e suds-e v+asti -o+i-o je us*io sa0uvati ,a se.e od ve+i-a2-e otima0ine P$*s%'#0 <i+o je s*oraova -oje -ra+j nije *ovjerio na rjea2avanje dvors-om sudu ve9 dvors-om -ance+aru" o su .i+i s*orovi oso.a -oje je -ra+j e/,imirao od sud.enosti dvors-o/ suca" a-o su s*orovi -oji su rje2avani *red dvors-im sudom o,na0avani -ao s*orovi -oji s*adaju *od W *resentia re/iaX a oni s*orovi -oji su rje2avani *red dvors-im -ance+arom -ao s*orovi -oji s*adaju *od Ws*ecia+is *raesentia re/iaX" a-o je i dvors-i -ance+ar *ostao *redsjedni- sudi2ta na -ra+jevs-om ';A dvoru ,a odre1ena s*orove" =-o je -ra+j i*a- *ojedine s*orove .a2 sam oso.no rje2avao, u tom s+u0aju se smatra+a 8a-ti0na -ra+jeva sud.enost -ao W *ersona+is *raesentia re/isX" 6ra+jevs-im de-retom i, '@$A" uvedena je novost, jer je -ra+j odredio da s+u0ajevi ve+i-o/ nasi+ja *ri*adaju ne samo *a+atinu i dvors-om sucu ve9 i njemu samome tj" W ad nostram *raesentium re/iamX" a-o je ustavri -ra+j 8ormirao sta+nu suds-u dje+atnost *ersona+is re/is" e *redmete je -ra+j *ovjerio '@A$" tajnom -ance+aru" Ve9 '@B@" -ra+j je s*ojio suds-e 8un-cije dvors-o/ -ance+ara i tajno/ -ance+ara u jedinstvenu na 0e+u s tajnim -ance+arom *a je ta-o nasta+o novo sudi2te na -ra+jevu dvoru" No, on nije mo/ao sam vr2iti u+o/u ,.o/ dru/i) svoji) *os+ova tu je novu 8un-ciju *a je do.io u tre9em -vata+u 4VG st" namjesni-a -oji se na,ivao namjesni- *aersona+ne *risutnosti -ra+ja na sudi2tu ( *ersona+is *raesentiae re/ie in iuudiciis +ocum tenens5 -asnije jednostavno *ersona+is" U *o0et-u je *ersona+ .io du)ovno/ sta+ea (tajni -ance+ar5 -asnije, *o+0et-om 4VI" st" tu je 8un-ciju mo/ao vr2iti samosta+no i svjetovnja-" S*orovi -oji su s*ada+i *od sud.enost *ersona+a .i+i su s+u0ajevi ve+i-o/ nasi+ja, ,atim dru/a
?anim+jivi su =ti-u+i o 8un-ciji *a+atina i, '@FA" / (Vidi CJ3, i, %%@&K%%A5" 7rema ovima je *a+atin imao *ravo da *rvi dade /+as -od i,.ora -ra+ja, *ravo na *os+u2nost svi) drav+jana ,a vrijeme do- je vr2io dunost s-r.ni-a nad ma+odo.nim-ra+jem, *ravo na o.av+janje 8un-cije vr)ovno/ vojno/ ,a*ovijedni-a *odre1eno/ samo -ra+ju, *ravo na smirivanje *o.unjeni-a i od-+anjanje nes+o/a i,me1u drav+janja, 0uvaju9i *ri tome jedino 0ast i v+ast -ra+ja, *ravo na rje2avanje s*orova -ao *osredni- i,me1i -ra+ja i drav+jana, *ravo na sas+u2anje i,as+ani-a i davanje od/ovora a-o to od-+oni -ra+j" *ravo na o.avje2tavanje -ra+ja o *ritu.ama *rotiv nje/ovi) darovanja radi is*rav+janja *o/re2-i, *ravo *o,ivanja na sud sva-o/ drav+janina a-o je *redmet s*ora .io *ovreda *osjedovni) *rava i+i a-t nasi+ja *ravo na vr2enje 8un-cije -ra+jevo/ namjesni-a ,a vrijeme odsutnosti -ra+ja i na vr2enje 8un-cije u Da+maciji" Ovi =rti-u+i i, '@FA" me1utim nisu autenti0ni *ro*isi" oni nisu sa0uvani u ori/ina+nom te-stu -ra+jevs-o/ de-reta niti imaju 8ormu+aciji de-reta, a osim to/a *ojedina nje/ova navedena *rava ne mo/u se *otvrditi *ovijesnim i,vorima ( =" imon, n" dj", BBA5" B; C)" dpEs,+ar], n ,dj", I, ''@" B' =rt" >G '%%%" Vidi " Smi0i-a+s, n, dj", III" @@@ B% =rt > '$A'" Vidi CJ3, i, 'B%" ri*art" i, $;" Vidi CJ3, i, 'B" =rt" 'FG 'A&@" Vidi CJ3" iL U*or" =" imon, n, dj", B&AL C)" DpEs,+a,], N" dj", i ''@, II, %;@L (" Oanovi9, n, dj", B%

nasi+ja i smetanje *ossjeda u vrijeme rata, *rocesi /ro8ova, *redmeti 0asti, a+.e na *resude *a+tina, dvors-o/ suca i taverni-aB$" ?na0ajno je da su *a+atin, dvors-i sudac, *ersona+ i taverni-n (ne-o vrijeme5 *redsjedova+i u -ra+jevs-oj -uriji uvije- u istom sastavu sa istim *risjednicima, 0+anovima -ra+jevs-o/ sudi2ta" Sastav sudi2ta je da-+e .io uvije- isti samo su se mjenje+i *redstojnici 2to je ovisi+o o *redmetu -oji se rje2avao" Ina0e 0+anovi -ra+jevs-o/ sudi2ta *o s+u.enoj dunosti .i+i su *a+tin, dvors-i sudac, *ersona+, nji)ovi ,amjenici, *rotonotari, ,atim *re+ati, .aroni i no.i+i -oje je -ra+j i,a.rao ( -asnije -ra+j i sasor5" averni-, .an, vojvoda Erde+ja i nji)ovi suds-i ,amjenici i *ronotari .i+i su ta-o1er 0+anovi sudi2ta a+i nisu .i+i duni *risustvovati sjednicama sudi2ta"B@ 6at-ada je -ra+j i*a- sam od+u0ivao *a je drao sudi2te o-ruen 0+anovima -ra+jevs-o/ vije9a" 6od rje2avanje a*e+acija mo/+i su *risustvovati *a+atin, dvors-i sudac, *ersona+, nji)ovi *ronotari, 0+anovi sudi2ta -ra+jevs-e -urije a+i svi .e, *rava na sudje+ovanje u dono2enju od+u-e"BA B#' <an je .io ta-o1er 8un-cioner i, -ra+jevs-o/ a*arata" 6ra+j i,ri0ito isti0e '$%@" da .an vr2i ne-e *os+ove umjesto -ra+ja, da u tim s+u0ajevima vr2i -ra+jevs-u v+ast, a ne-e *os+ove da vr2i na teme+ju nad+enosti -oje mu je -ra+j dao, -ao redovitu .ans-u v+ast" a-o -ra+j u-ida sve e-sce*cije no.i+a a-o se odnose na indicum et iurisdicionem aut ius .anatus *a odre1ujue da svi oni -oji su s*ada+i *od .ana u .udu9e mo/u traiti ostvarenje svoji) *rava samo W coram .ano *ro tem*ore costituto ve+ eius vicejudici.us *er Euos vo+umus vice et auctoritate re/ia ac sui ordinaria *otestate Eui.us +i.et iniuriam co*iam ministrariX"BB 6ao 2to je u -ra+jevstvu U/ars-e *a+atin vr2io -ra+jevs-u v+ast dre9i s-u*2tine drav+jana i rje2avao mjesto -ra+ja, ta-o je i .an vr2io u 6ra+jevstvu Da+macije i 3rvats-e *ot*uno istu dje+atnost"B& Na *odru0ju v+adanja S+avonijom *rva ta-va s-u*2tina ,a -oju ,namo odrana je samo '%&$"" e /odine naime su servienti ';B -ra+ja (no.i+i5 i s+u.enici -ra+jevi) utvrda (jo..a/iones castronum5 *reda+i .anu na s-u*2tini *ismeno 8ormu+irana rava mo+e9i da i) .an *rimjenjuje -od su1enja i vr2enja svoji) .ans-i) *rava te da se .an ujdno *o.rine da se ti) *ravi+a *ridravaju i suci" <an je ta *ravi+a *otvrdio jer da su se teme+ji+a na istinitim ,a-onitim ra,+o,ima" <an je 0a- i,dao is*ravu o *otvrAdi *rava *red+oeni) na s-u*2tini"BF ta *rava su i *os+ije .i+a *otvr1ena, ta-o '%&>" /" " '%&>", '$%;", '$$'", i '$@$" /odine" <anova *otvrda *rava no.ii+a jo..a/iona i, '%&$" /" nije .i+a jedina *otvrda -oju je on i,dao" a-o je '%&/F *otvrdio ne-a *rava s+u.eni-a ,a/re.a0-o/ -astruma ( uro*o+jaca5, B> '%&> *rava u*ana 7ouse i ma/istre Cec)e -ao i svi) nji)ovi) -+judi na *odru0ju -rieva0-e u*anije te i) os+o.odio *od+onosti judicio i juridiscioni -rieva0-o/ u*ana, a *odredio samom .ans-om sudu i nje/ovoj jurisdi-ciji"&; Codine '$%; .an je dao *ravo Ni-o+i Ra-ove0-om da u.ire na svom ,em+ji2tu ma+tarinu na mostovima /+avne ceste -oja vodi i, 6rievaca u ?a/re. i to ( Wauctoritate re/ia Eua 8un/imur in <anatu5,&' '$%'" .an je *ravo ,a/re.a0-o/ -a*to+a na i,u,e9e od *+a9anja novouvedeni) ,a/re.a0-i) da9a dao na teme+ju to/a 2to WutraEue iurisdiccione B$ =" imon, n, dj", B&BL (" Oanovi9" n" dj", B%L C) dpEs,+ar], n" dj", II, %;&" B@ =" imon, n, dj", B&F" BA Isto BB =" imon, n, dj", B&>" B& " Simi0i-i+as, n" dj", VIII, A&A, I4, %F, %A$" BF " Simi0i-+as, VI, %AK%&" B> " Simi0i-+asL VI, %@%" &; " Simi0i-+as,VI, $'&K$'F &' " Simi0i-+as, VIII, A&"

vide+icet de+e/ata et ordinaria 8un/e.amurX&%,'$%@" 7otvrdio ma/istru Ja-o.u *ravo na *osjed Sanjevo&$, '$$@" suds-i odu,ete *osjede dodije+io dru/ima, &@ '$$@ .an je *otvrdio W autoritate nostri .anatusX u.iranje -ra+ji0ine tridesetnice na *odru0ju S+avonije na na0in -oji je dosada vaio"&A (e1utim, .an je vr2io -ra+jevs-u v+ast u to-u 4III i 4iv st" i .e, i,ri0ito/ navoda u svojoj is*ravi da je na s-u*2tini imao *ovod ,a davanje i+i *otvr1ivanje odre1eni) *rava" a-o je ve9 '%A%" *odije+io )os*itima 6rievaca *rivi+e/ij s+o.odno/ /rada,&B'%AA" /" *otvrdio je ne-im )os*itima *rava -oja uiFvaju jo.a/iona -astri a -oja im je ve9 ranije *odije+io -ra+j 6o+oman"&&'$'A" *otvrdio je jednom jo.a/ionu ,a/re.a0-o/ -astra *od odre1enom uvijetima *ravo da uiva ne-u ,e+ju ,a/re.a0-o/ -a*to+a -ao *edija+ist, &F '$%@" 7otvrdio uro*o+jcima s+o.o2tine -oje su od ranije uiva+i, &> '$%A" *otvrdio *rivi+e/ij -oji je -ra+j Sa-ana i nje/ove ro1a-e os+o.odio od jo.a/ionata -rieva0-o/ -astra i u.rojio i) me1u no.i+e F;, '$%B *otvrdio uro*o+jcima ranije i,dani *rivi+e/ij,F' '$%& dao (os+avinu umjesto Steni0nja-a, -oji su mu *reda+i -ao Wvice re/is *ersoneX -ra+ju nevjerni sinovi Ni-o+e <a.oni9a, F% '$%F dao )os*itima u ?e+ini *ravo na *ov+astice tr/ovi2ta,F$ '$%> *odije+io *ov+astice stanovnicima oto-a 6+ju0 is*od 6astra O,a+j,F@ '$$$" os+o.odio ?a/re*0ane od *odavanja W +ucri camereX, FA '$$F odredio na0in na -oji 9e 6o*rivni0ari .irati sucaFB, '$@;" *otvrdio *ov+astice ?e+inaF&, '$@B ';& *otvrdio *ravo na *osjedovanje imanja Vini0no,FF '$@&" *otvrdio uro*o+jcima ranije i,adani *rivi+e/ij,F> '$A'" *otvrdio -riev0anima ranije i,dani *rivi+e/ij,>; '$A%" *otvrdio jo.a/ionima casrima ve+i-i 6a+ni- *ravo na uivaju *ov+astice no.i+a -ra+jevstva">' Na *odru0ju v+adanja 3rvats-om .anovi su ta-o1er odrava+i s-u*2tine" No, sa0uva+i su se do-umenti -oji s*ominju samo dvije ta-ve s-u*2tine, ,a jednu -oja je odana '$A;" i ,a dru/u odranu '$A$" /odine" Na osnovui ra,matranja u *rvoj .an je i,dao *rivi+e/ija+no *ismo u -orist Virevi9a -ojim im se *ri,naje *ravo no.i+a na teme+ju i,java -r.avs-i) -ne,ova u ime svi) no.i+a">% U dru/oj s-u*2tini .an je i,dao *rivi+e/ija+no *ismo u -orist -nins-o/ .is-u*a -ojim se -r.avs-i-ne,ovi i no.i+i 3rvats-e o.ve,uju *+a9ati .is-u*u desetinu na odre1eni na0in">$ Na *odru0ju v+adanja Da+macijom nema tra/ova da su .anovi dra+i s-u*2tine u to-u 4III, 4IV i *o0et-om 4V st" 2to i*a- ne is-+ju0ujeta-vu mo/u9nost" O.,irom da su da+matins-i &% &$ &@ &A &B && &F &> F; F' F% F$ F@ FA FB F& FF F> >; >' >% >$
" Simi0i-+as, I4, %&" " Simi0i-+as, I4, '&%" " Simi0i-+as, 4, '&@K'&A" " Simi0i-+as, 4I, B>" " Simi0i-+as, IV, @>;" " Simi0i-+as, IV, A>&" " Simi0i-+as, VIII, @'&" " Simi0i-+as, I4, '&&" " Simi0i-+as, IP, %A&" " Simi0i-+as, I4, $A>" G Simi0i-+as,I4, @'>" " Simi0i-+as, I4,@&F" " Simi0i-+as, 4, >&" " Simi0i-+as, 4, $F>" " Simi0i-+as, 4, AF&" " Simi0i-+as, 4, AFF" " Simi0i-+as, 4I, %&A" " Simi0i-+as, 4I, $@&" " Simi0i-+as, 4II, %F" " Simi0i-+as, 4II, '$F" " Simi0i-+as, 4i, B$'" " Simi0i-+as, 4II, '>&"

/radovi ve9 u 4II st" *o0e+i /raditi svoje samosta+ne /radove, stru-ture v+asti to ta-ve s-u*2tine si/urno nisu odravane u, *risutstvo ov+a2teni) i, 0itave da+macije ne/o samo i, odre1eno/ /rada" Odravanje s-u*2tine na na0inn -oji se *rimjenio *red ?adrom *o0et-om 4II st" nije se nastavio" U vre+ima se *ojav+juuje misao da -ra+j ras*rav+ja o stanju u /radovima samo *ojedina0no sa sva-im /radom *ose.no" Od tuda ona 8ormu+acija W cum autem ad vos coronandus aut vo.iscum re/ni ne/otia tractaturus adveneroX">@ a-o je vr+o vjerovatno da .anovi nisu odrava+i s-u*2tine u Da+maciji -ao u 3rvats-oj i S+avoniji" I*a- .anovi su vr2i+i -ra+jevsu v+ast *ovremeno i u Da+maciji" a-o vidimo '$%$" da je .an *otvrdio Omi2anima ista *rava -oja su uiva+i s*+i9ani -ao /ra1ani>A i '$A&" da je .an s-+a*ao mir sa Ni.en0anima u, *ri,navanje svi) *ov+astica u ime -ra+ja (in *ersona re/is5 -oje su ranije uiva+i /ra1ani i 2i.ens-a -omuna">B Ovo vr2enje -ra+jevs-e v+asti moe se smatrati de+e/iranom v+a29u -a-o je sam .an na,vao '$%'"/">& U de+e/iranu jurisdi-ciju osim na.rojeni) .anovi) a-ata v+asti moe se u.rojiti i ov+a2tenje da -uje novac ( ius cudendae monetae5" Denarii .ana+es s*ominju se *rvi *uta '%B>" /" S+avons-i .an je drao svoju -ovanicu novca sve do *ot-raj 4IV st">F Redovna .anova v+ast -oju je .an na,ivao jurisdictio ordinaria >> sadrava+a je ov+a2tenja da samosta+no sudi, u.ire ra,ne da9e ,a -ra+ja i se.e, ,a*ovijeda vojs-om sam i+i u, -ra+ja a-o ovaj vodi vojs-u i *omae u v+adanju -ra+ja i+i )erce/a" Suds-a v+ast .ana .i+a je utvr1ena jo2 sa najstarijom tradicijom 8un-cije .ana" (e1utim u to-u 4III i 4IV st" stvarni i mjesni o*se/ vr2enja te 8un-cije veoma se mjenjao" 6ra+j je naime 0esto dije+io *ravo su1enja *ojedinim mo9nim v+aste+ima ( cr-venim i svjetovnim5 ,atim *ojedinim nase+jima *retvaraju9i i) u s+o.odne -ra+jevs-e /radove, tr/ovi2ta sa v+astitim sudstvom" S dru/e strane *ojedini mo9ni v+aste+ini su *risvaja+i suds-a ov+a2tenja ta-o da je .anu osta+o manje teritorija na -ojem je uo*9e mo/ao vr2iti suds-u 8un-ciju i+i na -ojem je ';F mo/ao u cje+ovotosti vr2iti tu 8un-ciju" i s+u0ajevi su .i+i -ara-teristi0ni ,a .anove -oji su osta+i vrijedni -ra+ju" No, u s+u0ajevima -ada se .anovi samo *rividno *osta+i vjerni -ra+ju, suds-a v+as .ana *osta+a je neo/rani9ena i .e, od/ovornosti u odnosu na -ra+ja" (e1utim, mo9ni v+aste+ini su svoje s*orove naj0e29e sami me1uso.no rje2ava+i i to si+om, *+ja0-om, *a+jenjem *rotivni0-e imovine do- su manje s*orove rje2ava+i ar.itrarno" s*orove *a- sa svojim *odre1eniom stanovnicima *a ma-ar oni .i+i vi2e/ s+oja rje2ava+i su *rema svojim interesima" a-o se de2ava+o da .an u 0itavim ov+astima i+i 0a- sta+no nije uo*9e mo/ao vr2iti svoju suds-u v+ast" 6ra+ju je .i+o u interesu da sa0uva v+ast jer je time 2titio svoju v+astitu" Otuda je ra,um+jivo da je -ra+j *o-u2avao u u ta-vim ne*o/odnim uvjetima ,a vr2enje .ans-e suds-e v+asti u0vrstiti .anovu jurisdi-ciju 2to je i u0inio *ose.no '$%A, '$A>, '$>A /odine isti0u9i u svojim is*ravama da nit-o *a ni -ra+jevo sudi2te na nje/ovom dvoru ne mo/u rje2avati s*orove v+aste+ina i dru/i) no.i+a juno od Drave';;, /dje je .an .io nad+ean" <an je sudio sam i u suds-im s-u*2tinama" 7rvi *odaci o .anovom sudvanju u-a,uju na to da je na *o0et-om 4III st" na *odru0ju v+adanja S+avonijom .an sudio sam" ';' U dru/oj *o+ovini 4III st" .an je *o0eo suditi ,ajedno sa u*anom i mno/im no.i+ima ';% a+i u dru/oj *o+ovini 4IV

>@ >A >B >& >F

" Simi0i-+as, II, 'F" " Smi0i-+as, I4, '$%" " Simi0i-+as, 4II, @$&" " Simi0i-+as, I4, %&" Denarii .ana+es s*ominju se *rvi *uta '%B>"/" ( " Simi+i-+as, n, dj", V, A'&5" S+avons-i .an je drao svoju -ovnuicu novca sve do *ot-raj 4IV st" ( ?" 3er-ov, n, dj", i, '%&5 >> " Simi0i-+as, I4, %&" ';; " Simi0i-+as, I4, %A$L 4ii, B'%L 4v, %A>L i" 6u-u+jevi9, Jura re/ni, i, 'B@" ';' " Smi0i-+as, IV, &', >&,@;%,@'%, A'&L V, %A, @A, $>', @;A" ';% " Simi0i-+as, V, %;A, %>B, @F', B;@"

st" on *onovno sudi sam';$ a samo *ovremeno ,ajedno s no.i+ima ';@" U ra,do.+ju od '$$&K'$B'" /" .anovo su1enje u dru2tvu no.i+a na,iva se suds-om s-u*2tinom ( con/re/atio /enera+is5" ';A I*a-, na,iv con/re/atio /enera+is nije ni u to do.a is-+ju0icv na,iv ,a suds-u s-u*2tinu jer u istom ra,do.+ju -oriste se o*isni i,ra,i ,a odravaje s-u*2tine navode9i da su su1enja *risustvova+i no.i+i, jo.a/ioni, *redstavnici /radova, /ra1ani i+i 0a- oso.e ne*rivi+e/irano/ statusa"';B 6ad /od je .an sudio u suds-oj s-u*2tini *o *ravi+u su .i+i *risutni i *+emi9i *odru0ja v+adanja .i+o u S+avoniji .i+o 3rvats-e" No, u dru/oj *o+ovici 4IV" st" .an je *oeo suditi u sjedi2tima u*anija *a je i u*anijs-oj s-u*2tini i to ,a s*orove -oji su s*ada+i u mjesnu nad+enost odre1ene u*anije"';& Na *odru0ju v+adanja 3rvats-o .an sudiu dru2tvu no.i+a ve9 u dru/oj *o+ovini 4IV st" *a ta-o nastav+ja sve do 4IV st""';F Raniji *odaci /ovore o tome da je .an sudio sam"';> Na *odru0ju v+adanja Da+macijom sa0uvao nam se samo jedan *odata- o .anovom su1enju i to i, '$AF" -ada je rje2avao s*or i,me1 tro/irs-e -omune i ne-i) /ra1ana ro/ira" No, tada je .an rje2avao s*or -ao ar.itrani sudac"''; U jo2 jednom i,voru imamo in8ormaciju o su1enju ,a *odru0je Da+macije a+i u tom su1enju sudje+uje u, .ana *ose.ni -ra+jev vi-ar -oji je vr2io 8un-ciju /enera+no/ suca" Sudi+o se u suds-oj s-u*2tini (con/retio /enera+is5 odranoj '$>B" /" u Ninu a rje2ava+i su se s*orovi i,me1u cres-oKosors-o/ -ne,a i *od+oni) oto0ana, -omune ?adar, 7aana, jedno/ S*+i0anina i -omune ro/ir"''' <anovi su rje2ava+i sve vrste a+i u -a,nenim *redmetima -oji su mo/+i .iti rje2eni -a,nom smrti i+i -on8is-acijom imovine .i+i su vjerovatno ovisni o -ona0noj d+uci -ra+ja -ao 2to je .io ovisan i *a+atin u 6ra+jevstvu U/ars-e" ';> 7rotiv .anove *resude ne,adovo+jstva stran-a mo/+a je od *o0et-a dru/e *o+ovice 4IV st" u+oiti *ri,iv na samo/ -ra+ja odnosno suca na dvoru -oji je .io ,a t ov+a2ten od -ra+ja, a-o -ra+j sam nije )tio i+i nije mo/ao rje2iti *ri,iv"''% U suds-im s-u*2tinama .an je donosio -ona0nu od+u-u -oja se teme+ji+a na mi2+jenjima ve9ine *risutni)" a-vim s-u*2tinama su *risustvova+i redovito no.i+i a -at-ada i mo9ni -ne,ovi" 7one-ada su *risustvova+e i dru/e oso.e .e, o.,ira na dru2tveni *o+oaj"''$ Od-ada je u 4II st" do+as-om =r*adovi9a na *rijesto+je 6ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e m+adi -ra+j odnosno )erce/ odnosno .an v+adao i u*rav+jao umjesto -ra+ja tim 6ra+jevstvom, +o/i0no je ,a-+ju0itida si svi ovi umjesto -ra+ja vr2i+i ne samo nje/ovu osnovnu 8un-ciju 0uvanja *ravno/ *oret-a ve9 i *ravo u.iranja do)oda-a -oji su *ri*ada+i -ra+ju" 6ra+j je sam naveo '%''" /" sve mo/u9nosti u.iranja do)ot-a i, vremena -ada je vr2io 8un-ciju )erce/a *a je ta-o na.rojio do)ot-e sa o.ra1eni) i neo.ra1eni) ,em+ji2ta, +ivada, /os*odarstva, 2uma, tr/ova, +ovi2ta, vode, od *ro+a,a ,a tr/ovce, m+inova, ri.nja-a, servicija serva, jo.a/iona i -astren,a te ra,na davanja -ojima su ovi o.i0ava+i s+uiti )erce/a"''@Ovima servencijama tre.a nadodati i davanja )os*ita tj" stanovni-a *ov+a2teni) o*9ina i /ra1ana s+o.odni) /radova"''A ';$ ';@ ';A ';B
" Simi0i-+as, 4II, '>%, %F;, 4IV, @&AL 4V, '%@" " Simi0i-+s, 4II, %%%, $&>, 4VIII, '>'" " Simi0i-+as,4IV, '&>,'F;L 4V, %A>L 4VI, 'A@, %B$, %A', $$$, $@@, 4VIII, $@>, AB;" " Simi0i-+as, II, 'F;, III, 'BB, V, %>B, VIII, @>&, I4, %', %%, %$, 4ii, A&FL 4VI, '%AL I" 6u-u+jevi9, n, dj", II, &, F, 'A" ';& " Simi0i-+as, II, >& ';F " Simi0i-+as, III, ';'" ';> " Smi0i-+as,4II, A;B ''; " Smi0i-+as, 4II, A;&" ''' I" 6u-u+jevi9, n, dj", II, ''K'B" ''% " Smi0i-+as, 4II, B'%" ''$ U*or" .ii+e2-e *od .rojem %;>, %''" ''@ " Smi0i-+as, III, ';$" ''A ?" 3er-ov, n" dj", i, '&%,II '&$

7ravno i,raeno ta su se davanja na,iva+aG marturina T jedna vrst tri.uta -oji se *+a9ao ,a ,em+ju -ra+ju -ao vr)ovnom v+asni-u sve ,em+je u -ra+jevini (dominus su*remus terrae5" Jav+ja se *rvanstveno na *odru0ju v+adanja S+avonijom te u u/ars-im u*anijama u, Dravu -oje su *ri*ada+e )erce/ovoj v+asti" 6ra+ju su *ri*ada+e dvije tre9ine u.rane marturine, a jedna tre9ina v+aste+inu" =-o je -ra+j os+o.odio v+aste+ina od *+a9anja marturine, onda je 0itava marturina *ri*ada+a v+aste+inu, jer mjarturinu su *+a9a+i ustvari -metovi v+aste+instva" Nov0ani i,nos marturine se mjenjao a o.u)va9ao je ne2to vi2e od B;\ u-u*no/ /odi2nje/ -mets-o/ nov0ano/ ,aduenja ,a -ori2tenje ,em+ji2ta" (arturina se *+a9a+a ne/dje od *o0et-a 4VI st" 7o*isiva0i marturine *o u*anijama na,iva+i s u se dicatores *roventuum mardurina+um, a u.ira0i co++ectores marturinarum" U.ira0i su ima+i *ravo na odre1enuna-danu na teret ono/a od -o/a su u.ira+i marturinu"''B da9e T -oje su se ,.ira+e umjesto marturineG +i.eri denari ( +i.ertini denari5 tri.ut 2to /a *+a9aju s+o.odnjaci i stanovnici *ov+a2teni) o*9ina ()os*ites5''& cenus re/ius ( +i.erarum civitatum5 tri.ut -oji *+a9aju -ra+ju s+o.odni /radovi''F judicum ePercitum K /+o.a onima -oji nisu *o2+i u .oj ,a o.ranu domovine, -asnije da9a onima -oji su .i+i os+o.o1eni od vojne dunosti odnosno da9a ,a u,dravaje vojs-e"''> decima *orcorum T *orci re/ii T tri.utum *orcorumK tri.ut -oji daju oni -oji tjeraju svinje u -ra+jevs-e 2ume radi irenja"'%; ''; ci.riones K da9a u naravi i+i novcu -oju daju -metovi -oji o.ra1uju -ra+jevs-e vino/rade -asnije daju i s+o.odnjaci i stanovnici s+o.odni) /radova i *ov+a2teni) o*9ina ()os*ites5, vremenom i te da9e *ostaju /os*o2tijs-a -oja se *+a9a v+aste+inu" te+onium K da9a 2to se u.ire *ri *ro+a,u od Ijudi" ro.e, -o+a, .+a/a,-onja i s+i0no" U 4II i 4III st" ne ra,+i-uju se da9e *ri uvo,u ro.e na dravni teritorij (-asnije carina5 od da9a -oje se u.iru u unutra2njosti drave na *ro+a,ima (ma+tarina5"!__ tri.utum 8ori K tri.ut 2to se u.ire od ro.e i,+oene na tr/u radi *rodaje, sajmi2na da9a, trna da9a^_c co++ecta *onderum (jav+ja se *o0et-om 4III a nestaje to-om 4IV st"5 vjerojatno je ot-u* da9a u naravi -oji se daje u, marturinu *ri)odi od rudo-o*no/ *rava Osim ovi) -ra+jevi) tri.uta -oje je u.irao )erce/ odnosno .an .i+o je i ta-vi) -oji se i,ri0ito navode -ao .ans-i *ri)odi" o su .i+i oso.itoG co++ecta .anov2tina K .ans-a da9ab^ co++ecta se*tem denariorum K tri.ut 2to se *+a9a umjesto -omors-e do.iti, uveden u dru/oj *o+ovici 4III st" da .i se na-nadio /u.ita- -omors-e do.iti (+ucrum camerae5 ,.o/ na*u2tanja /odi2nje ,amjene staro/ vrijednije/ novca ,a novi manje vrijedan i .roj0ano vi2e staro/ ,a .roj0ano manje novo/ novca, a u-inut i,/+eda u dru/oj *o+ovici 4'V sto+je9a__c co++ecta victua+ium K *odavanje ivea .anu na osnovu nje/ovo/ *rava na u/o29ivanje (jus descensus5" U vre+ima na-nada u novcu ,a to *odavanje na,iva se i ,a+usma, ,a+usina" .an e+]ssi strennae K novo/odi2nji *o0asni darovi"b^ U na-nadu ,a vr2enje *rava u.iranja svoji) i -ra+jevi) *ri)oda )erce/ je davao -ra+ju u dru/oj *o+ovici 4II st" ';";;; 8+orena"%! (edutim, u to-u 4II, 4II+, 4IV i *rve *o+ovine 4V st"

''B =rt, %&L '%%%" Vidi " Smi0i-+as, III, @BB, ,atim III, F@ ('%;>5, ';@ ('%''5, 'AA ('%'&5L I4, A%>
('$@>5, Srenjem vije-u, Rad J=?U 'A&, '>&, %;%, V" (aurani9, 7rinosi, i, AA& (*od W-unaX5, ?" 3er-ov, n" dj", II, '%FK'$'" ''& ?" 3er-ov, n" dj", II, &&" ''F ?" 3er-ov, n" dj", i, '&'" ''> ?" 3er-ov, n" dj", II, &KF, A&FKA&>" '%; ?" 3er-ov, n" dj", II, A&$"

-ra+jevi su o/rani0avaii .anove *ri)ode daruju9i *ravo u.iranja odnosno e/,imiraju9i od o.ave,a *+a9anja ti) *ri)oda *ojedine cr-ve, samostane i *ojedince"^^ Ne-i od ovi) su ta *rava u,ur*ira+i" Svi *ri)odi -ra+jevs-i i .ans-i (odnosno )erce2-i5 s-u*+ja+i su se u .ans-oj odnosno )erce2-oj 6omori (camera .ana+is odnosno duca+is5" U, to ova se .avi+a i -ovanjem novca" <an je mo/ao dati *os+ove .ans-e -omore u /odi2nji ,a-u* u, utvrdene uvjete a *ose.no o -ovanju i ,amjeni novca"^_^ Na 0e+u -omore odnosno -ovnice stajao je -omorni- i+i vr)ovni taverni(camerarius, ma/ister tavernicorum5" 7rvi ta-av s*ominje se ''>F" /" ,a vrijeme )erce/a =ndrije I+"^_^ 7ot-raj 4II st" jav+ja se na *odru0ju srednjevje-ovne S+avonije novac -ovan u )erce2-oj -ovnici, a *o+ovicom 4III st" u .ans-oj -ovnici" <ans-a -ovnica je *resta+a dje+ovati u do.a Ojudevita ('$@%K'$F%5"^L_ (edutim *restan-om dje+ovanja .ans-e -ovnice nije *resta+o -ovanje novca jer je umjesto .ans-o/ novca uveden -ra+jevs-i novac -ovan _b^ ?" 3er-ov, n" dj"" r" '&>" %^ ?" 3er-ov" n" dj", II, @>'KK@>%" ,^ ?" 3er-ov" n" dj"" II" A$@" _! ?K 3er-ov" n" dj", I, 'FA" K,_b ?" 3er-ov" n" dj"" I, t%@" ^ ?" 3er-ov, n" dj"" I" 'F$" b_c ? 3er-ov" n" dj", '" 'F&" Ke ?" 3er-ov, n" dj"" I" 'F&" II" A>'" ^^B ?" 3er-ov, n" dj"" H+, @%&" a^_ " Smi0i-+as, n" dj"" II, '$@" _ea " Smi0i-+as, n" dj", III, F@" ^$> "Smi0i-+as, n" dj"" 4I, 'BF ('$@@ /K5" ,_!_ " Smi0i-+as,n "dj", II" $;>" ^c^ ?" 3er-ov" n" dj", I, '%A" ''' u ?a/re.u"_c^ U to-u 4V st" .ans-a -omora *restaje sva-i rad *a njen dje+o-ru/ ,*reu,ima, osim -ovanja novca, -ra+jev ri,ni0ar (t)esa j rarius re/ius5, a -asnije Dvors-a u/ars-a -omora" 6ra+j je naime us*io 8ormiranjem drave sta+e2-o/ ti*a da svoja *rava *onovno *reu,me u svoje ru-e" Ve9 je '$%' /" -ra+j u*o,orio .ana , da *ravo nametanja .i+o -a-vo/ tri.uta *ri*ada samo -ra+ju" Jedino /radovima je .i+o do,vo+jeno da donose odred.e -a,ne i /+o.e a+i s vano29u samo ,a /radane"dc^ U to-u 4V st" i -asnije sta+e2-i sa.or je *reu,eo *ravo da *ro*isuje tri.ute ,a *otre.e -ra+jevine" (edutim, ne moe se ustanoviti t-o se .rinuo o-o ti) *os+ova do *o0et-a 4VI st"^cc ?a vrijeme =r*adovi9a .an je ustvari redovito ,a*ovijedao -ra+jevom vojs-om *a i 0itavom vojs-om -ra+jevstva, a-o -ra+j nije sam vodio vojs-u i+i a-o -ra+j nije *ovjerio ,a*ovjedni2tvo ne-om dru/om" U *odru0ju v+adanja 3rvats-om o*9a vojs-a na,iva+a se ePercitus C)roaticus"__ 7od =nuincima je .an 8orma+no ,a*ovijedao samo svom .anderiju" a-o je .i+o i u 4V st" a+i i,/+eda da je tada .an ,a*ovijedao i o*9om vojs-om jedno/ ta.ora -ra+jevstva, -ada -ra+jevs-e 0ete nisu mo/+e odo+jeti ne*rijate+ju *a su se mora+e sjediniti .anderiji, vojnici *re+ata i u*ana te *+emi9i *ojedinci ono/ ta.ora -oji je .io odre1en ,a o.ranu ,ajedno s -ra+jevim 0etama"d!_ U 4V st" me1utim v+aste+ini su us*je+i *oste*eno da *ored -ra+jevi), 0eta *ostoje 0ete -ra+jevstva -ojima je ,a*ovijedao -a*etan -ra+jevstva a taj 8un-cioner nije .io -ra+jev ve9 sta+ea i redova"_____ 6asnije 9e sta+e2-i sa.or .ana Imenovati -a*etanom *a 9e .an *ostati ,aista vr)ovni vojni ,a*ovjedni- S+avonije i 3rvats-e" Na -raju tre.a ista-nuti da se nisu svi .anovi na 7odru0ju v+adanja S+avonijom i 3rvats-om *ona2a+i -ao -ra+jevi 8un-cioneri" Ne-i su samo na0eIno *ri,nava+i vr)ovni2tvo -ra+ja (Nu.i9, <a.oni9i i dru/i5 a ustvari su .i+i samosta+ni v+adari" T#+$*'(. averni+- -ao 8un-cioner -ra+jevo/ a*arata jav+ja se u *rvoj *o+ovici 4II st" I,ra, taverni*oti0e od s+avens-e rije0i tovar K .+a/o"!K U ra,voju taverni-ove s+u.e ,a*aaju se tri ra,do.+jaG '" od 4II do *o+ovice 4III st, %" od *o+ovine 4III do '$FA i $" od '$FA *a da+je" U *rvoj 8a,i ra,voja taverni- je na dvoru vr2io s+u.u nad,orni-a i 0uvara -ra+jevs-e ri,nice te u*ravite+ja -ra+jevs-i) *ri)oda i ras)oda" U -ra+jevs-oj ri,nici na+a,i+a su se odije+a, na-it i dru/e dar/ocjenosti -oje su *ri*ada+e -ra+ju i nje/ovoj o.ite+ji a *ri)odi i ras)odi su se

odnosi+i na dvor i -ra+jeve a-cije" 7ri)odi su dotjeca+i od -ra+jevi) domena i utvrda, ra,ni) davanja -oja su -ra+ju *ri*ada+a sa *odru0ja i,van domena i utvrda (ustvari u*anija5, od mijenjanja novca" od so+i, *ro+a,a, tr/ova, )os*ita, +ierce/a S+avonije, svi) u*ana, *ose.no darova -ra+jici i Iera+jevim sinovima" tridesetnica, u/o29avanja" No, -rajem 4II st" i u *rvoj *o+ovini 4III si" -ra+jevi *ri)odi su se ,natno smanji+i najvi2e radi to/a 2to su mno/+i .i+i e/,imirani od o.ave,e ra,ni) davanja (Cr-va i svi servijenti *o ?+atnoj .u+i i, '%%% /"5 i 2to su -ra+jevs-e u*anije *a i mno/e -ra+jeve domene *osta+e *rivatno v+asni2tvo *ojedinaca"rd ^ ^ K ^ 3er-ov" n dj"" I " '%& _ Smi0i-+as n" dj" I4" '" Gdd ? 3er-ov" n" dj" II" A;^ , Smi0i-+as" n" dj"" II" %ri%" IV" @G'G'" V" J1O" Vi" J^"_i" K V 6+ai9"" 7ovijest 3rvata" III/', $; H6+ai9L" n" djK" III/'" $;K$' imon, " n" dj"" '>; =" imonm n"dj", '>;K'>', (" Oanovi9" n" dj"BA" ?"3er-ov" n"dj" II" @A> C)" Es,tar]" n dj " ''A" ''% U dru/oj 8a,i ra,voja taverni- u, dotada2nju 8un-ciju -oja mu nije vi2e ,adava+a ve+i-e .ri/e u u*rav+janju do.iva novu ,na0ajnu 8un-ciju tj" vr2enje -ra+jeve sud.enosti nad novoosnovanim -ra+jevs-im i s+o.odnim /radovima i u.iranje davanja od ti) /radova na -oja su .i+i o.ave,ni *rivi+e/ijem o osnivanju ti) /radova" U suds-om *ostu*-u taverni- je rje2avao -ao -ra+jev sudac a+.e *rotiv *resuda /rads-i) sudova" U 4IV st" taverni- je sudio sa istim *risjednicima -ra+jevs-o/ suda -ao i *a+atin i dvors-i sudac" 7o0et-om 4V st" taverni- je *o0eo suditi s dru/im *risjednicima, -oji su *roi,a2+i i, /radova i ta-o *redstav+ja+i *ose.ni taverni-a+ni sud" Oni su vremenom us+ijed *ovo+jni) uvjeta i o.i0aja ra,vi+i *ose.na *ravi+a -oja su na,vana taverni-a+no *ravo (jus tavernica+e5" 7o0et-om 4V st" samo /ra1ani stari) /radova osnovani) u 4I+I st" mo/+i su se a+iti taverni-u, do- su se /radani novi) /radova osnovani) u 4IV st" mo/+i a+iti i+i taverni-u i+i /radu 0ijim su *ravom *rivi+e/irani" No, u o.a s+u0aja /radani su mo/+i u+oiti *ri,iv *rotiv oa+.eni) rje2enja taverni-a odnosno s*omenuto/ /rada na sud +i0no/ *risustva -ra+ja" Vremenom su *ojedini /radovi .i+i i,u,eti od taverni-ove sud.enosti *a su do2+i *od sud.enost *ersona+a" a-o su se *o0e+i ra,+i-ovati taverni-a+ni i *ersona+ni /radovi" U 4VII st" ?a/re. se smatrao taverni-a+nim, a Varadin, 6rievci, 6o*rivnica i Senj *ersona+nim /radovima"^d8 U tre9oj 8a,i ra,voja taverni-a+ne 8un-cije od '$FA" /odine da+je taverni-ov dje+o-ru/ u*rav+janja -ra+jevs-im *ri)odima i ras)odima .ude odvojen i *ovjeren vr)ovnom ri,ni0aru (sumrms t)esaurarius5 novom 8un-cioneru -ra+jevo/ a*arata" a-o je od '$FA" da+je tavernivr2io samo suds-u i u*ravnu 8un-ciju nad taverni-a+nim /radovima" U*ravna 8un-cija se o0itova+a u vr2enju nad,ora nad u*ravama /radova u s-+adu s interesima -ra+ja i u *ruanju ,a2tite od nasi+ni) v+aste+ina"d__ 7ravi+a taverni-a+no/ *rava re/u+ira+a su sastav, -om*etenciju i *ostu*a- taverni-a+no/ suda" Nji)ov *o0eta- datira i, vremena -ra+jeva Si/ismuna, (atije ( i V+adis+ava II (svi 4V st"5" 7rema tim *ravi+ima taverni-a+ni sud je mo/ao *rimati na rje2avanje a+.e *rotiv /rads-i) suds-i) *resuda a-o su *redmet s*ora .i+i v+asni2tvo, du/ovanja i,nad B; 8+orena" O*oru-e su .i+e is-+ju0ene" 6a,neni *redmeti nisu s*ada+i u a+.enom *ostu*-u na taverni-a+ni sud ve9 na dru/e dvors-e sudove" 7ri,iv *rotiv *resude taverni-a+no/ suda .io je -rajem 4V st" do,vo+jen samo u *arnicama sa du/ovanjem i,nad %;; 8+orena" Osim to/a je oso.a -oja je e+i+a *odnijeti *ri,iv .i+a duna de*onirati na taverni-a+nom sudu %; 8+orena, u *rotivnom se *resuda taverni-a+no/ suda smatra+a -ona0nom"c__^ R(9'(D#*

Codine '$FA" jav+ja se *o *rvi *uta vr)ovni ri,ni0ar (summus t+iesaurarius5 -ao samosta+na dvors-a 8un-cija" Otada *a do 'A%&" /" on je vodio samosta+no -ra+jeve 8inancije umjesto taverni-a i .ans-e -omore"_A^ Codine 'A%&" 8ormirana je u Re0u Dvors-a -omora a s+ijede9e /odine 6ra+jevs-a u/ars-a -omora sa sjedi2tem u 7ounu (-raj <e0a5, ustvari is*ostava Dvors-e -omore u <e0u, -oje su *reu,e+e sve a/ende vr)ovno/ ri,ni0ara, -oji je ustvari sada *ostao samo *redsjedni- -o+e/ija+no/ tije+a u -ojem su s+u.ova+i -ra+jevi Ijudi"__ 6ao 2to su u/ars-i ve+i-a2i i *+emi9i u to-u 4iV i 4V st" nastoja+i osi/urati *resudni utjecaj na tro2enje -ra+jevi) *ri)oda *od vodstvom vr)ovno/ ri,ni0ara, ^__ =" imon, n" dj", BF@G (" Oanovi9, n" dj", BAG C)" cr_Es,+ar], n" dj", II" '$$" U*or" art" @ i t%G i@;A (I5" ''G '@;A (II5" Vidi CJ3, I" '&%, r&@, '&>" O tome -oji su taverni-a+ni a -oji *ersona+ni /radovi vidi CJ3 I, >^" .i+j" / i )" ^s^ =" imon" n" dj"" BF@, (" Oanovi9" n" dj", BB" C)" d_Es,+ar], n" cij"" II" r$A" K__' Jus tavernica+e, Vidi CJEI" II" 'F%" ^_i =" imon, n" dj" BF KB>;" C)" d_Es,+ar], n" dj", II, '$@KKK'$B" ," 8ier-ov" n" dj"" '', S;FKK Ar;" ____ E C" 3e++.+in/" Oesterreic)isc)e Ver8assun/s und VerYa+tuncrsEesc)ic)te, lien t>_&% " %$&" %@$ ''$ ta-o su nastoja+i *os+ije 'A%& /" da 6ra+jevs-a u/ars-a -omora .ude 2to manje ovisna o Dvors-oj -omori u <e0u i+i 0a- da .ude *ot*uno neovisna" U svojim namjerama ni-ada nisu us*je+i *a je U/ars-a -omora *osta+a samo *omo9ni or/an -ra+jevs-e v+asti" No, tre.a na/+asiti da je tada2nja 8inancijs-a u*rava .i+a veoma o/rani0ena jer su urci osvoji+i *reteni dio -ra+jevstva Da+macije i 3rvats-e *a i 6ra+jevstva U/ars-e" 7reosta+e su samo jo2 ne-e domene, tridesetnice, /radovi i rudnici"^ 6ra+jevstvo Da+macije i 3rvats-e i*a- je sa0uva+o dje+omi0nu ne,avisnost od -ra+jevs-e u/ars-e -omore" Naime, u dru/oj *o+ovini 4VI st" sta+e2-i sa.or to -ra+jevstva do.io je od -ra+ja ov+a2tenje da -ra+jevs-u -ontri.uciju u.ire -ao *ore, to/ -ra+jevstva a ne vi2e -ra+ja *a *rema tome da u.ire te *ri)ode u, osta+e -raIjevins-e *ri)ode (ma+tarinu i dr"5" Sto/a je sa.or imenovao svo/ ri,ni0ara -raIjevine (t)esaurarius re/ni5 -oji je i,vr2avao *ro*ise sa.ora -oji su se odnosi+i na *ri)ode i ras)ode -ra+jevstva" Sa.or je o.i0avao imenovati *ose.ni sa.ors-i od.or -oji je redovito *re/+edavao *os+ovanje, rad i ra0une ri,ni0ara -ra+jevstva *a je o re,u+tatu o.avje2tavao sa.or" a-o je osta+o do '&&' /od" (edutim, dru/i *os+ovi 6r" u/ars-e -omore osta+i su nedirnuti"!! No, o da+jnjem ra,voju 8inancija -ao i uo*9e o 8inancijama u -ra+jevstvu Da+macije i 3rvats-e ,a vrijeme sta+e2-i or/ani,irane drave .iti 9e -asnije rije0" K#'=$0#* Jo2 u 4I st" -ra+jevi su vr2i+i u U/ars-oj svoje a-te v+asti u/+avnom usmeno" e- sredinom 4II st" jav+jaju se *rvi *ismeni -ra+jevi do-umenti" Sastav+janje i *isanje ti) do-umenata vr2i+i su sve9enici dvors-e -a*e+e" 6rajem 4II st" -ra+j je odredio da se svi *ravni a-ti te *ojedine radnje u suds-om *ostu*-u moraju *ismeno o.av+jati *a je sto/a ''FA /" or/ani,irao sta+nu *isarnicu K 6ance+ariju neovisnu od dvors-e -a*e+e" Na 0e+u 6ance+arije do2ao je -ance+ar a *od nje/ovim vodenjem radi+i su notari dre9i se dire-tiva -ance+ara u *o/+edu sadraja a-ta, nje/ove reda-cije i *e0a9enja" O.,irom da je dos-ora us+ijedio ni, -ra+jevi)K darovnica i *rivi+e/ija .ude uveden vice-ance+ar" Da*a0e *od <e+om IV vice-ance+ar je *reu,eo svu -ance+arovu nad+enost a sam -ance+ar je ostao samo titu+a, 0ast -oja se dodje+jiva+a .is-u*ima i nad.is-u*ima" I*a-ance+arova u+o/a na -ra+jevorn dvoru .i+a je od ve+i-o/ ,na0enja jer je on .io -ra+jev savjetni-oji je sta+no *ratio -ra+ja na *utu" ?a =r*adovi9a .i+a je samo jedna -ance+arija a ,a -ra+ja Ro.erta .ude uvedena jo2 jedna ((a+a i+i ajna -ance+arija5" 6rajem 4IV st" odvaja se s+u.a tajno/ -ance+ara od dvors-e -a*e+e" Sredinom 4V st" tajni -ance+ar *ostaje ,astu*ni- oso.ne *risutnosti -ra+ja na sudu" ?a -ra+ja (atije .udu o.e -ance+arije *rivremeno o*et s*ojene da .i se

dos-ora o*et odvoji+e" 7os+ije 'A%& /" -ra+j se s+uio svojom Dvors-om -ance+arijom u <e0u a ajna -ance+arija *osta+a je is*omo9 sudi2ta" Ra,voj nad+enosti -ance+ara i tajno/ -ance+ara odvijao se *utem stvara+aja nove 8un-cije *ersona+a" (+adi -ra+jevi i )erce,i ima+i su ta-oder svoje dvors-e -ance+arije, a nji)ov dje+o-ru/ je .io /otovo identi0an -ra+jevoj -ance+ariji u 4III st"^A_ K*#01$+s.% +(1$E$ Do- -ra+jevs-o vije9e u 4II st" jo2 uvije- *redstav+ja savjetodavni or/an -ra+ja, u 4+++ i 4IV si" *od -rin-om savjetodavne 8un-cije 6ra+jevs-o vije9e je ,natno o/raK a,d C) d_Es,+ar], n" dj"" III" '%A" a^^ ? 3er-ov, n" dj", ' '%>K'$' @>>KKA'B" " =" imon, n" dj"" '>'KK%;;" B>$, C) d_Es,+ar], n" dj"I, ''BK''&, II" '%>KKK'$' " ''@ ni0ava+o -ra+jevu v+ast" Sastav i -om*etencija 6ra+jevs-o/ vije9a nisu .i+i ,a-onom odre1eni" Sva-a-o, nje/ovi 0+anovi su .i+i 8un-cioneri -ra+jevo/ a*arata na dvoru i od -ra+ja *o,vani cr-veni i svjetovni v+aste+ini" Interesi jedni) i dru/i) nisu .i+i uvije- isti" Ve9 '%$' /" -ra+j je morao odrediti da 9e smijeniti *a+atina a-o .ude +o2e u*rav+jao *osiovima -ra+ja i -ra+jevstva"_A,_ e /odine nije dodu2e morao *otvrditi jus resistendi ,ajam0eno ?+atnom .u+om i, '%%% /"^_c a+i ve9 '%B& /" -ra+j je morao na/+asiti u svom de-retu da /a i,daje )a.ito .aronum nostrorum consi+io et assensuJ"^d^ (edutim '%>' /" -ra+j je .io *risi+jen da ,a *a+atina, taverni-a, vice-ance+ara i dvors-o/ suca imenuje ne-o/ i, /remija 6ra+jevs-o/ vije9a"^_=_ Vr)unac nemo9i =r*adovi9a *red 6ra+jevs-im vije9em *redstav+ja+a je -ra+jeva odred.a i, '%>F /" *o -ojoj je sva-i -ra+jev a-t .io ni2tav a-o /a -ra+j nije i,dao u, su/+asnost 6ra+jevs-o/ vije9a i a-o -ra+j nije uvrstio u 6ra+jevs-o vije9e sva-a tri mjeseca *o dva .is-u*a odredenim redom i isto to+i-o no.i+a -raIjevstva -o+i-o 9e una*rijed .irati u,dravaju9i i) na svoj tro2a-" 6ra+j je tada o0ito .io *risi+jen da ,a-onom osi/ura or/ani,aciju 6ra+jevs-o/ vije9a i da ,ajam0i da 9e jedan dio vije9ni-a ,au,eti mjesto u 6ra+jevs-om vije9u na teme+ju desi/nacije *o ,a-onu i na osnovu i,.ora te da su -ra+jeve darovnice, dije+jenje 0asti i 8un-cija te dru/i vani -ra+jevi a-ti *unovani te- u, do.ivenu su/+asnost 6ra+jevo/ vije9a" ?na0ajno je da se u uvodu -ra+jevo/ de-reta i,ri0ito na/+a2ava da je -ra+j i,dao ova *ravi+a u, *ristana- .arona 0itavo/ -ra+jevstva 0ime je o*et ista-nuo da je v+ast u -ra+jevstvu .i+a ,a*ravo u ru-ama .arona"d=_ <aroni su .i+i tada ustvari o+i/arsi a ,asjedanja vije9a su im s+ui+a samo -ao mjesto /dje 9e javno nametnuti -ra+ju svoju vo+ju" =nuinci su nastoja+i mimoi9i 6ra+jevs-o vije9e na taj na0in 2to su *o,iva+i u Vije9e ne samo 8un-cionere sa -ra+jevo/ dvora ve9 i dru/e v+aste+ine -ao 2to su .i+i *re+ati .+is-i dvoru i .o/ati v+aste+ini -oji su ,a)va+juju9i -ra+ju *osta+i .o/ati i *rema tome .i+i .arem i,vanjs-i na-+onjeni v+adaru" a-o je u, sta+no 6raIjevs-o vije9e -oje se sastoja+o od svi) *redsjedate+ja i 0+anova -ra+jevs-o/ sudi2ta nasta+o i dru/o vije9e u stvari ve+i-o vije9e" a-vo *ro2ireno 6ra+jevs-o vije9e -ra+j je -oristio -ao savjetodavno tije+o a+i ujedno -ao s-u* oso.a -oje 9e mu *omo9i da se nje/ovi de-reti *rovedu u ivot .arem na onom teritoriju na -ojem su /os*odari+i -ao v+aste+ini"^c_ I*a- ni s ovim sastavom 6ra+jevs-o/ vije9a -ra+j nije us*io u svojim *+anovima u-o+i-o su se oni *rotivi+i interesima .arona i .o/ati) v+aste+ina" 6ra+j 6ar+o Ro.ert nije i,dao ni jedan de-ret" Sa0uvan je jedan nje/ov u/ovor o davanju -ra+jeve -omore u ,a-u* *od odredenim uvjetima, -oji se .e, teme+ja na,iva de-retom a+i u -ojem -ra+j nije ,a.oravio na/+asiti da je taj s-+o*+jen ^,*rae+atorum et .aronum nostrorum voto unanimi et de consi+io eorundemJ"^=_ 6ra+j Ojudevit je i,dao samo jedan de-ret i to onaj i, '$A' /" I on na/+a2ava da /a je donio !de .ene *+acita vo+untate """ re/inae ac de consi+io eorundem .aronum nostrorum,^G Ovaj de-ret u-a,uje na 0injenicu da je -ra+j 8orma+no us*io u ne-im svojim namjerama jer mu je -ra+jevs-o vije9e

da+o su/+asnost i,redati u de-retu odred.e o devetini, desetini, uvodenju jedinstveno/ *ore,a (+ucrum camerae5, uvodenju na0e+a da svi no.i+i uivaju jedna-e +i.ertates, u-idanju marturine i dru/i) -o+e-ta ,a no.i+e i,medu Drave i Save, 7oe/e i Vu-ovara"^c_ _d_^ =rt" $G '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj"" I" S" ^^> =rt" $;G '%%%" Vidi " Smi0i-+as, n" dj", III, @B@" EPord" de-reta i, '%B&" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" ''" =rt" >G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj"" I ,'F ^^_' r B ePord" i art" %$G '%>F" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" djK" I, %F, $A, $B" G_=$ = imon, n" dj", BA%" C)" d_Es,+ar], n" dj"" II, >>KK';@, ';B KK';& r ' '$@%" Vidi CJ3, I" 'AA" _ =rt" A" B, '', '%G '$A'" Vidi CJ3, I" 'B'K'B$" ''A (e1utim, dru/i *ovijesni i,vori nam do-a,uju da -ra+j nije 8a-ti0no us*io i s*rovesti ove odred.e, n*r" na *odru0ju v+adanja S+avonijom" Sa- ni odred.a o devetini nije du/o vremena .i+a s*rovedena u ivot ia-o je .i+a /os*o2tijs-a da9aG! Osim to/a, de-ret i, '$A' /" je dodu2e u osnovi .io *otvrda ?+atne .u+e i, '%%% /"&! 0ime je -ra+j )tio oja0ati *o+oaj no.i+a, jo, ta-ve odred.e .i+e su mrtvo s+ovo na *a*iru a-o su .aroni i *re+ati .i+i ti -oji su *resudno utjeca+i na *rimjenu to/ de-reta" Da+jnji ra,voj 6ra+jevs-o/ vije9a -retao se *od utjecajem dviju osnovni) tendencijaG jedne u *o/+edu sastava Vije9a i dru/e s o.,irom na dje+o-ru/ Vije9a" S o.,irom na sastav Vije9a ,a*aa se sve ve9i utjecaj i udio no.i+a u Vije9u" Ve9 '$$B /" na s-u*2tini u S,e-es8e)ervaru, na -ojoj su ve9inu *risutni) *redstavIja+i no.i+i, ovi su us*je+i da unesu u -ra+jev de-ret odred.e -oje su o.ave,iva+e -ra+jaG '" da u 6ra+jevs-om vije9u dri ne samo *re+ate i .arone ve9 i ne-o+i-o no.i+a, %" da trai ,a-+etvu od svi) *re+ata i .arona u -ra+jevs-om vije9u -ojom 9e se o.ave,ati da 9e u svom radu u Vije9u u,imati u o.,ir samo v+astite i -ra+jeve interese ve9 i interese no.i+a, $" da *o2tuje saviete Vije9a i @" da i,.aci i, Vije9a sva-o/ -oji .ude dao savjete +ane i 2tetne ,a o*9e do.ro"____ 6o+i-o su se te odred.e i, '$FB /" *o2tiva+e i *rimjenjiva+e nije *o,nato a+i *o-a,uju sve ve9u vanost no.i+a -ao i nji)ovu tendenciju da se su*rotstave v+adanju .aronaG"_ I*a- o0ito je da se sastav Vije9a u da+jnjem ra,voju -retao na *ostavci da se sta+no ue 6ra+jevs-o vije9e sastoji od 0+anova -ra+jevo/ sudi2ta" Sto/a su sve" reor/ani,acije -ra+jevo/ sudi2ta L.i+e ujedno re8orme 6ra+jevs-o/ vije9a" O.,irom da je -ra+j u to-u4IV st" *osvetio ve+i-u *anju odravanju -ra+jevo/ sudista u o-tava+nim ro-ovima, *a je -ra+jevo sudi2te *osta+o sta+na institucija, to je i 6raIjevs-o vije9e do.iva+o na taj na0in odredeni sasiav i odre1eni o.+i+-" 7rvo ,a-ons-o re/u+iranje sastava -ra+jevo/ sudi2ta i,vr2eno je '@@B /" *rema -ojem su u sudi2te u+a,i+i osirm *a+atina i dvors-o/ suca dva *re+ata, dva .arona i 2est no.i+a" Novu or/ani,aciju do.iva -ra+jevs-o sudi2te '@>A /" -ada u, *redsjedni-e sudista u nj u+a,e tri re+ata, tri .arona i 0etrnaest no.i+a -ao *risjednici (assessores5"^__ Codine '@>F o*et je nasta+a *romjena *a se sada sudi2te sastoji od *redsjedate+ja, nji)ovi) ,amjeni-a i *omo9ni-a, dva *re+ata, dva .arona i 2esnaest no.i+a -oje .ira -ra+j i sta+e2-i sa.or ,ajedno" Otada je -ra'j .io duan da od oni) 2esnaest no.i+a *risjedni-a sta+no -oristi osam u 6ra+jevs-oin vije9u i sve *os+ove .io duan o.aviti u, nji)ovu suradnju" i su no.i+i .i+i duni *o+oiii ,a-+etvu da 9e -ra+ju dati samo ta-ve savjete -oji 9e u,imati u o.,ir o*9e do.ro i -orist -+jevstva"^_ Codine 'A'; .ude i,vr2ena *romjena samo uto+i-o 2to se -ra+ju da+o *ravo da imenuje 0etiri *re+ata i 0etiri .arona""! _ a-o se sada -ra+jevs-o sudi2te sastoa+o od %@ i,a.rana 0+ana od -oji) '% su .i+i sta+no na ras*o+a/anju 6ra+jevs-om vije9u" Od *ose.no/ ,na0enja su dvije odred.e i, 'A;&" *o -ojima su -ra+jeve od+u-e donesene .e, vije9anja sa 0+anovima 6ra+jevs-o/5 vije9a .i+e ni2tavne i *o -ojima su 0+anovi .i+i od/ovorni sa.oru *a su radi+i *rotiv s+o.ode o o*ce/ do.ra mo/+i su .iti i -anjeni"

S o.,irom *a- na dje+o-ru/ rada 6ra+jevs-o/ vije9a tre.a *odvu9i da, se, *ojavom sta+e2-o/ sa.ora sredinom 4V st i dje+o-ru/ vije9a i,mijenio" 7ra-sa sa ! ^ )E_r-ov, i," CI5"" I" $%'" c ^, L(>,';,'','%,'$A' Vidi CJ3 I" 'B' ^ =rt ', $ '$FB Vidi J" N" 6ovac)ic), Notitiae *rae+iminares, @'FK@%%" =" imon n"dj" BAA, C)"dEs,a+ar], n"dj",II" ';&" =rt > '@@B" Vidi J N" 6ovac)ic), S]+io/e decretorum comitia+ium,I"''%" =rt F, '@>A VIDI CJ3 i, %&$ ^ =rt" %" &G '@>F Vidi CJ3" I" %F' GL^ _ =rt ';L 'A;;" Vidi CJ3" I" %>A _ =rt" A" &" 'A;& Vidi CJ3" I" $;>, $';" ''B *ro2ireni+m vije9em je osta+a jo2 i, vremena =nuinaca" ?a -ra+ja Si/ismunda ve+i-o -ra+jevs-o vije9e do.iva+o je sve vi2e u vanosti" Ono je inicira+o dono2enje Si/ismundovo/ dru/o/, tre9e/ i 0etvrto/ de-reta"__d No, ,natno vanija je .i+a nova 8un-cija to/ *ro2ireno/ vije9a -oja se o0itova+a u *ri*rernanju te-sta ,a-ona -oji -oji ce sa.or *os+ije i,/+asati" a nova 8un-cija je re/u+irana^'@>A /" odred.orn *o -ojoj je -ra+j .io duan sa,vati ne-o+i-o dana *rije otvaranja sa.ora *re+ate i .arone -ao i dru/e vije9ni-eJ, da ras*rave *ro.+eme -oji 9e se rje2avati na sa.oru i da *red+oe -ra+ju rje2enja 2to ,na0i eventua+no i nacrte ,a-ons-i) te-stova" Ovom odred.om *re+ati i .aroni ste-+i su o/romnu vanost u +e/is+ativi tim vi2e 2to ve+i-a masa no.i+a i /radana +a-2e je *ri)va9a+a ne/o ras*rav+ja+a o nacrtu ,a-ona" Oe/is+ativa je .i+a u ru-ama *re+ata i .arona" Or/ani,acija to/ vije9a ni-ada nije .i+a re/u+irana a+i i*a- ono se u vre+ima jav+ja s na,ivom",consi+ium (conventus5 *rae+atorum et *rocerumJ"! U to-u 4VI st" to je vije9e *osta+o sta+ni or/an sa.ora ta-o da je ,a-on i, 'B;$" /" *o -ojem se sa.or sastoji od Cornje i Donje -u9e samo +o/ic-i ,avr2eta- ra,voja to/ vije9a -ada je ono u2+o u sa.or -ao Cornja -u9a"^ ,) V0#st$0('st+# Najve9i .roj teritorija+r+i) jedinica dravne v+asti sa0injava+a su v+aste+instva" Ona su .i+a s *ravno/ /+edi2ta ,em+ji2ni *osjedi s -mets-im se+i2tima na -ojima je nosi+ac 8euda+ni) v+asni0-i) ov+a2tenja (v+aste+in5 imao u, *ojedina stvarna *rava (8euda+na renta5 jo2 i *ravo vr2enja 8un-cije dravne v+asti *rvenstveno suditi i u.irati *ore,e5 na teritoriju svo/a v+aste+instva" 7o+a,e9i ed *ostav-e da su I4 st" medu osta+im S+avenima i oni *ossidentes, i, S+avonije i 3rvats-e *odvr/nu+i se.e i svoje ne-retnine dominiju 8rana0-o/ ,v+adara te da su mu se o.ave,a+i na *+a9anje tri.uta! +o/i0no je ,a-+ju0iti da je samo v+adar mo/ao ras*o+a/ati ,em+jom (darovati i odu,eti5, /os*odovati Ijudima (vr2iti i+i dati dru/ome da vr2i 8un-cije dravne v+asti5 i os+o.oditi od *+a9anja tri.uta (*ore,a5" a-vo s)va9anje je .i+o ti*i0no ,a, vrijeme *ostojanja 8euda+ne *atrimonija+ne dr,ave" O.darenici -ojima je v+adar dao ,em+jiste s Ijudima u, *ravo na vr2enje suds-e 8un-cije nad tim +judima na,ivaju se v+aste+inima" Sude9i *rema sa0uvanim *ovijesnim vre+ima v+adari su *rvo dariva+i ,em+je s +judima s *ravom n a8eud+nu rentu a *os+ije su te- os+o.ada+i *ojedince (naj*rije Cr-vu5 od *+acanja tri.uta ne-ima *a- *rodava+i *rivi+e/ij sudenja -oji je is-+ju0ivao sva-o *ravo sudenja )erce/a, .ana i+i u*ana na ,em+ji2tu *rivi+e/irano/a"^" (edutim, nama nije sa^uvano mno/o -ra+jevi) darovnica tj" *ismeni) svjedo0anstva o tome da su *ojedinci *osta+i -ra+jevi o.darenici" o si/urno ne ,na0i da nije .i+o i ta-vi) *osjedni-a -oji su vrsi+i ista *rava, ia-o nam nisu sa0uvane darovnice u -orist ti) *osjedni-a"Vjerojatno je da je -ra+j ne-ima usmeno i+i *res)utno *ri,navao ta-va *rava" O tome nas uvjeravaju .rojni ve+i-i *osjedi .is-u*a, -a*to+a, samostana, *ojedini) svjetovni) .o/ati) v+aste+ina i s*orovi -oje su ima+i ti *osjedinici sa susjedima nji)ovi) ,ema+ja -ao i ni, 8a+si8i-ata o to.onjim -ra+jevim darovanjima u da+e-oj *ro2+osti" S*orovi su nasta+i te- u vrijeme -ada su

o2te9eni ima+i ve9u nadu da .i im se tu.eni ,a)tjev mo/ao *ovo+jno rije2iti" Da-+e v+aste+instva su nasta+a redovnirn *utem -ra+jevim darovnicama a+i i K___ r $G '@;A (II5" Vidi CJ3, I, '&'G r $G '@;A IIII5" Vidi CJ3" I, 'F' " K_^__ rr $, @, A, B art" %AG '@>A"" Vidi CJ3" I, %&B" b!_ =" imon, n" dj"" B$@, .i++" ';" b_! C)" c'_Es,+ar], n" dj"" II, ';@" ^__ D" Ra0-i, Documenta" $;A, $'A" '_r_ " Srmi0i-+as, n" c+j", II, @%, '&&, %BA, %>&L III, '%, $A, A', &@, FA" F>" ''B" '%; i dr" Jo2 ''>F /od" ,a/re.a0-i .is-u* nije imao *ravo suditi svojim +judima" e- tada /a je ste-ao" U*or" " Smi0i-+as, n"dj" II" %>&" ''& u,ur*acijama tudi) *rava .i+o -ra+jevi) .i+o susjeda" Do-+e /od nije nastao s*or i do-+e *osjedni- nije i,/u.io v+asni0-o ov+a2tenje dot+e su .i+i *re2utno *ri,nati od -ra+ja i susjeda" 6ra+jevi su u to-u 4II i 4III st" *odije+jiva+i 8euda+no do.ro darovnicom u, nas+jedno *ravo (iure )ereditario5 dire-tnim descendentima" U *o0et-u, =ndrija II je *odije+jivao .e, *ose.ne o,na-e darovano/ do.ra" 6asnije je dije+io u, o,na-u na vje0na vremenaJ (donationes *er*etuitatum5 ta-o da su darovane ,em+je do.i+e o.i+jeje -ao da su o0evina (tam Euam sui *atrimonium5" Otada dis*o,itivna -+au,u+a .i+a je i ta-o 8ormu+irana da se darovnicom daje ,em+ja o.dareno/ i nje/ovim nas+jednicima ,auvije- i neo*o,ivo" U to-u 4IV i 4V st" dis*o,itivna -+au,u+a je ra,+i-ova+a nas+jedivanje o.aju s*o+ova a+i ta-o da su te- i,umr9em mu2-i) descendenata nas+jediva+i ens-i descendenti i+i da su nas+jediva+i *otomci o.a s*o+a ta-o da ni jedan s*o+ nije mo/ao dos*je+o29u *risvojiti *rava dru/o/ s*o+a, i+i *a- ta-o, da je ens-a +o,a mo/+a sto9i darovano imanje a-o /a je *osjedova+a $% /odine .e, *rotiv+jenja i+i *a- da je ima+a *ravo na na-nadu od -ra+jevs-o/ 8is-a a-o i,umre mu2-a +o,a" Na -raju -+au,u+om se mo/ao ov+astiti o.dareni da on i+i nje/ovi nas+jednici mo/u *o vo+ji ras*o+a/ati darovanim do.rom .e, -ra+jeve su/+asnosti"_^d Osnovna +e/a+na na0e+a -oja su vai+a u osnivanju v+aste+instva u to-u 4III i 4IV st" .i+a su s+ijede9aG '" v+aste+instvo je mo/ao *odije+iti u na0e+u sarno -ra+j svojom -ra+jevs-om darovnicom, %" samo -ra+j je mo/ao *retvoriti -mets-o ,em+ji2te u v+aste+instvo, $" -ra+j je mo/ao i,dati -ra+jevs-u darovnicu odredenoj oso.i samo ,.o/ *ravi) ,as+u/a i @" -ra+j nije rno/ao i,dati -ra+jevs-u darovnicu strancima" Vremenom je v+aste+inova v+ast *osta+a a*so+utna" Ona se sastoja+a od -ra+jevi) *rero/ativaG suds-i), vojni), 8inancijs-i) a ne/dje i cr-veni)" 7ravo sudjenja o.u)va9a+o je /radans-e s*orove i manja -a,nena dje+a" U vrijeme -ada je .anova v+ast na *odru0ju v+adanja S+avonijom a *ose.no 3rvats-om .i+a onemo/u9ena v+aste+in je sudio i u ve9im -a,nenim dje+ima" =-o je -ra+j dodije+io *ravo sudjenja" ono je o.u)va9a+o *o *ravi+u sve osim tei) -a,neni) dje+a" 7re+ati, cr-vene -or*oracije i ene .i+i su ov+a2teni da svoje *ravo sudenja *ovjere na i,vr2avanje *ose.nim svojim s+u.enicimaG dvors-im sucima (comites curia+es5" Na *odru0ju v+adanja 3rvats-om .o/ati v+aste+ini -oji su ras*o+a/a+i sa vi2e v+aste+instava u uda+jenim *odru0jima ima+i su svoje namjesni-e K vi-are -oji su sudi+i u o-viru dati) im ov+a2tenja" 7ored suds-e 8un-cije v+aste+ini su o.av+ja+i vojnu i 8inancijs-u" Oni su vojeva+i -ao ,a*ovjednici ,ajedno sa svojim vojnicima i svojim va,a+ima *od v+astitorn ,astavom" Sesto su o.av+ja+i i *os+ove mijenjanja novca novi ,a stari, a redovito su o.av+ja+i 8inancijs-e *os+ove tj" u.ira+i nov0ana i dru/a davanja -oja su ranije *ri*ada+a -ra+ju i+i .anu, a+i -oja im je -ra+j i+i .an *re*ustio i+i -oja su sami u,ur*ira+i" ?a o.av+janje ovi) *os+ova dra+i su svoje s+n.eni-e (o88icia+es5, dvorni-e, satni-e i dr" Ne-i svjetovni v+aste+ini ima+i su i *atronats-o ` a_ =" imon, n" dj"" $BAG C)" d_Es,+ar], n" dj", I, %>%G (" Oanovi9" n" dj"" %%&K%%F"

^^ =" imon, n" dj"" $8&G (" Oanovi9" n" dj"" %%&KKK%%F" 6ra+jevs-a daravnica je sadrava+a s+ijede9e *odat-eG a5 stvarni teme+j darovanja (,as+u/e ,a -ra+ja5" .5 *ravni nas+ov *rava (,em+ji2te *ri*ada -ra+jevoj utvrdi i+i *ri*ada -ra+ju us+ijed -on8is-acije ,.o/ ve+ei,daje *osjedni-a i+i ,.o/ i,umr9a roda i+i *a- ,em+ji2te *ri*ada -ra+ju odnosno dinastiji od vaj-ada, c5 o*is medje darovane ,em+je d5 *otvrda u darovnici daG je i,vr2en uvod u *osjed i da nit-o nije *ri/ovorio, e5 dis*o,itivna -+au,u+a tj" -a-vo se *ravo daje o.darenom i *od -ojim uvjetima naro0ito u *o/+edu nas+jedivanja" U*or" (" Oanovi9" n" dj"" %'FK%%F, C)" d_Es,+ar]" n" dj"" I, %>;KK %>$" ^^_ I u,ur*otori su vr2i+i 8un-cije v+asti -ao da su ste-+i +e/a+nim *utem" Oni su naime *retvori+i 8un-ciju u*ana u -ra+jevs-oj u*aniji u svoje nas+jedno do.ro a u*ani ti) u*ania do- su tu 8un-ciju vr2i+i u -ra+jevo ime ima+i su civi+nu sud.enost nad svim *i*adnicima utvrde, sud.enost u monetarnim i desetins-im stvarima 0a- i nad no.i+ima do- u -a,nenim stvarima dije+i+i su sud.enost s -ra+jevim sucima" U*or" art"" A" F" '%%%" Vidi " Smi0i-+as, n" dj"" III" @B%K @B$" ''F *ravo tj" *ravo *ostav+jati sve9eni-e u cr-vama i -a*e+ama" Ras*o+au9i sa ve+i-im ,em+ji2nim .o/atstvima, 2to ,na0i sa ve+i-im .rojem -metova -oji su im dava+i radnu, natura+nu i nov0anu rentu, imaju9i svu v+ast na svojim teritorijima, -oriste9i svoju vojnu si+u" oni su u to-u 4III st" *oGLta+i /otovo dinasti i svoj *oioaj su ,adra+i i"u/+avnom doLGV st" U to-u 4III i 4IV st" odnosi I,medu -ra+ja i v+aste+ina su uredeni samo u o.+asti vodenja rata (o.ram.eno/ i o8en,ivno/5" U osta+om v+aste+ini su ,adra+i svoju /otovo *osvera2nju samosta+nost i ne,avisnost" Odnosi *a- medju v+aste+inima su na*rotiv .i+i svi,strano sredeni" Na jednoj strani su .i+i oni v+aste+ini -oji su us*je+i *ravno i 8a-ti0no ,au,eti nadredeni *o+oaj nad osta+im v+aste+inirna a na dru/oj strani .i+i su svi osta+i v+aste+ini -oji su v+ada+i svojim v+aste+instvima sa vi2e i+i manje ovisnosti od *rvi+^" 7rvu /ru*u o.i0no se na,iva ve+i-a2-om" U dru/u /ru*u u2+i su mno/o.rojni ma+i *ojedinci -oji 0esto nisu 0a- ni .i+i v+aste+ini, jer nisu ima+i svoji) -metova a+i su .i+i u rodu s ve+i-a2-im *orodicama i+i su us*je+i odrati svoju re+ativnu samosta+nost u svojim utvrdama *+a9aju9i tri.ut i+i i,vr2avaju9i odredj+eni servicij ve+i-a2ima" Na taj na0in se -oei ovi) ra,vio 8a-ti0ni 8euda+ni odnos senior K va,a+" Ne-i od ovi) su us*je+i -ra+jevim *rivi+e/ijem *ostati no.i+i i ta-o ste9i odredenu samosta+nost" Ne-i -oji nisu .i+i vremenom *ri,nati -ao *osjednici sa statusom no.i+a *osta+i su -metovi" Dru/a /ru*a v+aste+ina i s+o.odni) *osjedni-a vr2i+a je samo uvjetno i o/rani0eno 8un-ciju dravne v+asti" O*se/ nji)ovi) ov+a2tenja ovisio je o do*u2tenju, -oncesiji i+i *re2utnoj do,vo+i ve+i-a2a" Deuda+ni -ara-ter ovi) odnosa do.io je i svoju *ravnu i *od+o/u u onom 0asu -ada je -ra+j dodije+io *ojedinim ve+i-a2ima *ravo da se smatraju seniorima nad svojim va,a+ima" no, medjuso.ni odnos ja0i) i s+a.i) v+aste+ina naj0e29e se odvijao u meduso.noj .or.i ,a odranje nadredenosti odnosno ,a os+o.odjenje od *odredenosti" Nto su vi2e ratova+i, to su se vi2e iscr*+jiva+i, to je vi2e s+a.i+a nji)ova ne,avisnost od -ra+jeve v+asti" Osje9aju9i se vremenom u/roeni *oste*eno su ja-i u+a,i+i u s-u*2tine noi.i+a *o u*anijama da .i tamo vr2i+i utjecaj" a-o su ,a-+ju0ci ti) s-u*2tina ve,iva+i ne samo no.i+e ve9 *oste*eno i .o/ate v+aste+ine -oji su *osta+i u/roeni od -ra+jeve v+asti" 6ra+j je vodio *o+iti-u stvaranja ne*rijate+jstva medu tim mo/u9nicima, ja0ao je svoje *o,icije r"rvoc+enjer i *+a9anja vojs-e i reor/ani,acijom vojne si+e no.i+a i .o/ati) v+aste+ina, *odu*iru9i /radove i /rads-u *rivredu, *ot*ornau9i nov0ani *romet, ra,/+a.aju9i ta-o teme+je na -ojima je *o0ivao sistem +ens-e drave" Mu*anijs-e s-u*2tine su na -raju u *rvoj *o+ovini 4V st" *osta+e os+onac u -oji su -ra+jevi vjerova+i tia iin moe *omo9i u .or.i ,a v+ast" a-o je i do2+o do *odje+e v+asti i,medju *+emstva (u -oje se sada u.rajaju i .o/ati v+aste+ini5 i -ra+ja te stvarao novi sistem v+asti sCuVe2-e cirave" V+aste+instva su .i+a -ara-teristi0na ,a *odru0ja v+adanja S+avonijom i 3rvats-om" Na *odru0ju da+matins+ci) /radova u to-u 4III i 4IV st" nije se ra,vi+o v+aste+instvo u navedenono (-+asi0nom srnis+u" U distriHcti^^^a ve9i) /radova u to-u 4V st" s*ominju se 8eudatari -oji su .i+i

drani /rads-oj -ornuni na odredeni servicij (vojni i+i dru/i5 a na 8eH^ciatarevim ,em+jama vi+iani i+i vi++ici tj" oso.e -oje daju ,a-u*niou i oso.e -oje daju ra,na davanja u naturi !c8aroveG,, !marturinu, radnu rentu i dru/o" (edjutim odnos jedni+i i ar^+/i) *rema 8eudataru *o/otovo vi++ana nije ti*i0no -mets-i odnos" Radi se o 8euda+norn odnosu a+i ne i v+aste+ins-om jer /os*odar nji)ovo/ ,em+ji2ta nema suds-u v+ast nad njima" =-o s*adaju *od jurisdi-ciju "+ -aste+ana, u tom s+u0aju -aste+an i+i nje/ov ,amjeni- vr2i nad njima ^c] =" imon, n" dj"" %%&KK%$%" C)" d_Es,+ar]" n" dj", I, %n;K%F@" K_^ " Smi0i-+as, n" dj"" VII, $s$ (Su.i9i5, Vi+ $O'F (Ba.oni9i5" ''> suds-u v+ast, a+i ne u svoje ime ve9 u ime ov+a2tenja /rads-o/ -ne,a odnosno -omune i+i 0a- (+eta0-e re*u.+i-e" 6aste+an ne vr2i v+ast u svoje ime -ao v+aste+in a ,a /rads-o sudstvo tada su .i+i svi *ravno jedna-i" I*a-, o.,irom na da vi++i-a moe se /ovoriti o 8euda+nom odnosu i,medu .ene8icijara i o.radivanje va0a ,em+je a+i ne i o v+aste+instvu" $) 7)#'(1$ Mu*anije u 6ra+jevini Da+macije i 3rvats-e u do.a +ens-o/ ti*a dravne v+asti *oste*eno su *restaja+e .iti -ra+jevs-e" Mu*anije u 4III i 4IV st" nisu se teme+ji+e na *oimanju da dravna v+ast *ri*ada -ra+jevs-om *atrimoniju i da u*anije i, 4IV i 4V st" *redstav+jaju nastava-ra+jevs-i) u*anija u sastavu, stvarnoj i mjesnoj nad+enosti u vr2enu dravne v+asti" U 4III i 4IV st" *rev+adava+o je medu 8euda+cima -ra+jevine stanovi2te da vr2enje dravne v+asti ne *ri*ada samo -ra+ju ve9 i svima njima, a -ra+j je samo *rvi medu jedna-ima" Mu*anije u svom sastavu nisu .i+e vi2e s-u* -ra+jevi) 8un-cionera ve9 s-u* *rivi+e/irani) ov+a2teni-a K no.i+a i jo.a/ijona" Stvarna nad+enost ti) novi) u*anija nije o.u)va9a+a ov+a2tenja u vr2enju vojne, suds-e i 8inancijs-e v+asti ve9 samo suds-e i to u o/rani0enom o*se/u" (jesna nad+enost nije o.u)va9a+a teritorij i oso.e odredeni) -ra+jevs-i) utvrda ve9 no.i+e i jo.a/ione 2iri) re/ija -oje nisu tre.a+e *ri*adati tim utvrdama" Uredenje -ra+jevs-i) utvrda -ao teme+j -ra+jevs-i) u*anija nestaja+o je *oste*eno a ,a*o0e+o je nestajati ve9 u do.a v+adanja narodne dinastije te je nastavi+o *ro*adati i u to-u 4III st" *od =r*adovi9ima na o.im *odru0jima v+adanja S+avoniji i 3rvats-oj" U Da+maciji tj" na *odru0ju da+matins-i) /radova nije se ni-ad ra,vio u*anijs-i sistem ve9 su se 8ormira+e /rads-e -omune" (edutim, tre.a na/+asiti da uredjenje -ra+jevs-i) u*anija nije nestaja+o istovremeno i jedna-o .r,o" U,roci nestajanja stari) u*anija i 8ormiranje novi) +ea+i su u *re+aenju mno/i) -ra+jevi) utvrda ,ajedno sa teritorijem u 8euda+no v+asni2tvo *ojedini) cr-veni) i svjetovni) v+aste+ina, nada+je, u osnivanju /radova i 2irenju /rads-i) distri-ata na teritoriju -ra+jevs-i) u*anija i na*o-on u 8ormiranju novo/ dru2tveno/ s+oja (no.i+a5, nji)ovom i,u,imanju od nad+enosti -ra+jevs-i) u*anija -ao i u or/ani,iranju novi) -or*oracija radi nji)ove ,a2tite" Na *odru0ju v+adanja S+avonijom -ra+j je rano *o0eo darivati 8euda+no v+asni2tvoG dije+ove svoji) u*anija *a i 0itavu u*aniju 0ime je i,/u.io svoju v+ast nad tim teritorijima i ujedno stvarao uvjete da se 8ormira autar)ija ti) v+aste+ina" Ja0anjem ta-vi) v+aste+ina nasta+ /dje o*asnost ne samo ,a o-o+ne susjedne siroma2ne v+aste+i0i9e ne/o i ,a samo a -ra+ja" Siroma2ni v+aste+ini i s+o.odni +judi -oji nisu .i+i ni-ome *od+oni mora+i su vremenom traiti ,a2titu i to -od oni) -oji su i) u/roava+i tj" -od svoji) susjeda .o/ati+i v+aste+ina" No, ta ,a2tita je naj0e29e ,avr2ava+a *retvaranjem ti) +judi u *od+one oso.e, vo ni+ce i -metove .o/ati) v+aste+ina *a i u s+u0aju da su ,a2titnici .i+i nji)ovi rodjaci" Nji)ova io^anja i utvrde u-+a*ani su u v+aste+instvo .o/ati)" =utar)ija .o/ati) je dos-ora *retvorena u o+i/ar)iju des*ota" 6ra+jevim danovanjima u to-u 4II, 4III i 4IV st" najvi2e je ste-+a Cr-va" ?a/re.a0-i .is-u* *ostao je .o/ati v+aste+in" 7o0et-om 4III st" ,a/re.a0-i .is-u*"

K ^hA S" =nto+ja-" ?adars-i -atasti- 'A stojema" Starine J=?U @% ('>@>5 Isti" U.iranje marturine" cr-ventG desetine i voj29ine u ,adars-om distri-tu (- @$A5, Starine" J=?U @> ('>A>5L Isti" Ne-o+i-o *rimjera>&8 ^cIstti" janju 8euda u ,adars-oj -o*nenoj re/iji i,a t@;> /od" Ra^iovi Di+o,o8s-o/ 8a-u+teta u ?aGdru" iC" ( 5 Vrans-o o.iiLajno *ravo" rtaciovi Di+o,o8s-o/ 8a-u+teta u ^GaiHru" '$ ('^&>5" '%; je imao 'F *osjeda" Nje/ovi *osjedi su .i+i ta-o ve+i-i da je mo/ao or/ani,irati na tim teritorijima 0etiri *rovincije -oje je or/ani,irao -ao u*anije veoma s+i0ne starim -ra+jevs-im u*anijama na 0e+u sa u*anom" %F& I red em*+ara je *ostao .o/at" 6ra+j je naime '%B> darovao em*+arima /otovo 0itavu du.i0-u u*aniju" %FF Isto ta-o je -ra+j '%;A /" darovao /otovo 0itavu /ors-u u*aniju cistercits-oj o*atiji u o*us-om" %F> 7a i *od/ors-a u*anija je ustvari *resta+a *ostojati '%>$ /" jer je -ra+j *rvo i,dvojio i, u*anije sve ,em+je 7ri.i9a ( no.i+itirav2i rod 7ri.i9a '%@@ /"5" ,atim i,dao *rivi+e/ij vi+i Jastre.ars-o '%A& /" a onda je '%>$ /" darovao <a.oni9u O-i9, 7od/orje i dru/e ,em+je sa utvrdama 0ime je *od/ors-a u*anija osta+a .e, teritorija" %>; 7oe2-a u*anija je u to-u 4III st" *ri*ada+a -ra+jici *a je ona ras*o+a/a+a *ravima u*ana -ao svojim *rivatnim v+asni2tvom, %>' I,u,ev2i *rostrana imanja u ovoj u*aniji -oja je -ra+j '%$F darovao vite2-om redu -riara" %>% U viroviti0-oj u*aniji *ostojao je ta-o1er ni, *osjeda -oji su darovani *ojedincima" %>$ Na *odru0ju -ra+jevs-e u*anije Care2nica ta-o1er su .i+e darovane mno/e ,em+je *ojedincima u to-u 4III st" %>@ 7o0et-om 4IV st" sam -ra+j *ri,naje da <a.oni9i imaju ,em+je od njema0-e do .osans-e /ranice i od Save do Cvo,da"%>A (e1utim, teritoriji -ra+jevs-i) u*anija smanjiva+i su se i na taj na0in 2to su -ra+jevi osniva+i na tim teritorijima s+o.odne i -ra+jevs-e /radove te varo2i" 6ra+jevi su naime i,dava+i *rivi+e/ij -ojim su dava+i s+o.o2tine )os*itima , dose+jenicima -oji su .i+i nastanjeni u, odre1enu -ra+jevs-u utvrdu s *ravom na v+astito sudstvo i tr/ovanje *od -ra+jevom ,a2titom u, odre1ene o.ave,e u/+avnom na nov0ana davanje ve9inom u -orist -ra+jeve .+a/ajne" Ovim *rivi+e/ijima -ra+jevi su mora+i otr/nuti *ri+i0ne *ovr2ine -ra+jevs-i) u*anija jer su )os*itima dava+i *rostor ,a smje2taj /rads-o/ nase+ja i *rostor ,a /rads-i o-o+i2 na -ojem 9e se *rostirati vrtovi, vo9njaci , oranice i +ivade /ra1ana" 6ra+jevi su rtvova+i svoje ,em+je da .i una*rijedi+i *rivre1ivanje u ,em+ji -oriste9i evro*s-i *roces -o+oni,iranja" 6ra+jevi su nastoja+i da svojim *rivi+e/ijima u0ine svoje /radove i varo2i *riv+a0nim naro0ito ,a strancae tr/ovce i o.rtni-e da .i na taj na0in *ove9a+i 2to vi2e e-onoms-u mo9 /radova jer jedino su ta-o mo/+i o0e-ivati i,da2nije i .o/atije i,vore svoji) *ri)oda" 6ra+jevi, )erce,i i .anovi su u to-u 4III st" osnova+i 0itav ni, ta-vi) -ra+jevs-i) s+o.odni) /radova i varo2i (Varadin, 7erna, 7etrinja, Samo.or, ?a/re.a0-i Cradec, 6rievci, Jastre.ars-o

%%F&

i *osjedi su .i+i s+ijede9iG Su0erje, Vu/rovec, 6ameni- -od 6a+ni-a, <i2-u*ec -od Varadina, 6omarnica, ?de+ja u 7odravini Du.rava, *osjed u Corama i Odri, 7etrovina u 7od/orju *od 7+je2ivicom, Dua, Cu29e i Va2-a u 7odravini" Vidi O" Do.roni9, o**/ra8ija ,em+ji2ni) *osjeda ,a/re.a0-i) .is-u*a *rema is*ravi -ra+ja Emeri-a i, '%;' /odine" U*or" " Smi0i-+as" n" dj", VIII" $$" %%FF " Smi0i-+as" V" A';" %%F> " Smi0i-+as" V" A" B" %%>; E" Oas,oYs-i, Stara )rvats-a u*anija *od/ors-a" Rad J=?U" '$F" %@ T $$" %%>' " Smi0i-+as" V" '@F" %%>% " Smi0i-+as, III" >&" %;'" V" %F%" $;%" %%>$ Crad Virovitica osnovao je )erce/" 6asnije je *ri*ao -ra+jici ( sredina 4III st" 5 " " Smi0i-+as" N" dj", III $@B" @%%" IV" F>" $&@" B>@" O tome jo2 D" Ni2i9, Mu*anija Viroviti0-a u *ro2+osti, Osije- 'F>B" %%>@ " Smi0i-+as" V" A$" %%>A " Smi0i-+as" VII" $FF"

i dr"5" %>B I u 4IV st" -ra+j je nastavio ovom *ra-som *a su ta-o nasta+i s+o.odni -ra+jevs-i /radovi (?e+ina, Cradi2-a, 6ra*ina, 6o*rivnica5" %>& Na -raju, na *odru0ju v+adanja S+avonijom -ra+j je *odrivao svoju v+astitu ora/ani,aciju v+asti -ra+jevs-i) u*anija i na taj na0in 2to je ,natan .roj oso.a '%' ,ajedno s nji)ovim *osjedom otr/nuo od teritorija -ra+jevs-e u*anije i nad+enosti u*ana" Dva su o.+i-a .i+a ta-vo/ i,u,imanja od -ra+jevs-e u*anijeG jedan se sastojao u tome da su *ojedinci i+i rodovi *ostaja+i servientes re/is a dru/i da je -ra+j davao *ojedinim ,ajednicama s+o.odni) i+i *o+us+o.odni) +judi (jo.a/iona utvrda5 odre1ene s+o.o2tine -oje su .itno smanjiva+e ov+a2tenja -ra+jevs-o/ u*ana" Na *odru0ju v+adanja S+avonijom -rajem 4II st" i u to-u 4III st" jo2 uvije- se sa0uvo ni, utvrda u -ra+jevom v+asni2tvu" 6ra+j je u tim svojim utvrama os+o.odio ,natan .roj ratni-a (jo..a/iones castri5 od o.ave,e na vr2enje Jservicia i od oso.ne *ot0injenosti u*anu" a-vim os+o.o1enim oso.ama davao je ,em+ju s -metovima i+i .e, -metova a+i s *ravom na -o+oni,iranje -metova i+i *a- ,em+ju utvrde u -ojoj su s+ui+i i,dvajaju9i tu ,em+ju i, sastava ,em+ji2no/ v+asni2tva utvrde" 6ra+j je na taj na0in *oste*eno u-idao svoju or/ani,aciju v+asti, a+i je smatrao da istovremeno osuvremenjuje svoju vojnu si+u do.ivaju9i s tim ratnicima na teme+ju 8euda+ne vjernosti, vojni-e i -onjani-e na -oje se mo/ao os+oniti u .or.ama ne samo na teritoriju utvrde ve9 i dru/dje, da-+e, da do.iva novu *o-retnu vojs-u -oja 9e se sama u,dravati" =-o ana+i,iramo vre+a s namjerom da ustanovimo -o+i-o je -ra+j ostvarivao svoj ci+j d*u2taju9i da os+a.i svoje -ra+jevs-e u*anije, moemo utvrditi da na *odru0ju -ra+jevs-i) u*anija i utvrda 6rievci, 6a+ni- (Ve+" I (a+i 6a+ni-5, 7rodavi9, Rovi29e, Sesmica, Cari9, Cr1evac na+a,imo u 4III i 4VI st" 0esto s*omen o ,em+jama no.i+a (tj" Servientes re/is5, -oje su .i+e tamo i,mije2ane sa ,em+jama jo.a/ijona i dru/i) *od+oni-a -ra+jevs-i) utvrda (castrenses5, ,atim .is-u*a, samostana i dr" O tome nam /ovore o*isi me1a *ojedini) *osjeda -oji su se otu1iva+i i+i dije+i+i na nas+jedni-e" Ne moe se dodu2e utvrditi -ada su s*omenuti novi+i ste-+i svoj *rivi+e/ij, a+i je 0injenica da se oni 0esto s*ominju -ao me1a2i *a je *rema tome o0ito da su ti no.i+i .i+i .rojni" %>F Isto ta-o se i na *odru0jima -ra+jevs-i) u*anija i utvrda 7od/orje, Corica, Cora s*ominju u vre+ima ,em+je no.i+a -oje su se i tu *rostira+e u, ,em+je -astrensa, jo.a/ijona, .o/ati) cr-veni) i svjetovni) v+aste+ina" %>> U ,a/re.a0-oj *a- -ra+jevs-oj u*aniji darovao ,a/re.a0-oj Cr-vi (.is-u*u i -a*to+u5 te ,a/re.a0-om Cradecu" $;; U varadins-oj, ,a/ors-oj, )vosans-oj i *rema isto-u u viroviti0-oj, vu-ovs-oj i srijems-oj -ra+jevs-oj u*aniji ta-o1er su veoma ma+o.rojni *odaci o no.i+ima, a+i je si/urno da je i tu *o-oji od jo.a/iona -ra+jevs-i) utvrda us*io u9i u red -ra+jevs-i) servijenata" Isto ta-o nemamo *odata-a o no.i+ima u -ra+jevs-im u*anijama na teritoriju i,me1u rije-a Une, Sane i Vr.asa (du.i0-a, sans-a i vr.as-a -ra+jevs-a u*anija5, vjerojatno ,.o/ to/a 2to su tu rano ,a/os*odari+i ve+i-a2i <a.oni9i" Da .i osi/urao svoje servijente odnosno no.i+e od u*ana i dru/i) .arona, -ra+j je i,dao ne-o+i-o ,a-ons-i) de-reta nadaju9i se da 9e na taj na0in sa0uvati i *ota-nuti vjernost no.i+a" Ve9 je ?+atnom .u+om i, '%%% /" -ra+j *o-u2ao ,a2tititi svoje servijente" Mu*anima je ,a.ranio
%%>B U*or" ?a Varadin
" Smi0i-+as" N" dj", III" F' T >', 'FB T 'F&, IV, 'BB T 'B&" ,a 7ernu (Danas se+o u <aniji5 " Smi0i-+as" n" dj", III" %A%" 7etrinju " Smi0i-+as" n" dj", IV" '%$" Samo.or " Smi0i-+as" n" dj", IV" 'B@" ?a/re.a0-i Cradec " Smi0i-+as" n" dj", IV" '&% T '&B" V" A" ';;" %;%" @;' T @;@" @%@" 6rievci " Smi0i-+as" n" dj", IV" @>;" A$F" V" A'$" Jastre.ars-o " Smi0i-+as" n" dj", V" '%"

% %%>& U*or" ?a 6o*rivnicu " Smi0i-+as" N" dj" 4" $FF T $F>" 4II" $&$" 6o,aru (+i.era vi++a5 " Smi0i-+as" n" dj",
4III" A" 6ra*inu " Smi0i-+as" n" dj", 4I" $@@ T $@A" ?e+inu " Smi0i-+as" n" dj", I4" @'F T @'>" Cradi2-a (+i.era vi++a5 " Smi0i-+as" n" dj", I4" A;B" %>F Us*or" V" 6+ai9, S+avonija od 4 do 4III sto+je9a" ?a/re." 'FB%" A%" J Su-" 7odravnina od <ednje do Vo0in-e do -*o+ovine 4IV st", Vjesni-a ?ema+js-o/ ar)iva u ?a/re.u 4VIII" %@ T$$" "Smi0i-+as" n" dj", III" %@&" VI" $$%' 4II" '$&" %%>> E" Oas,oYs-i, Stara )rvats-a u*anija *od/ors-a" Rad J=?U '$F" Isti" 3rvats-a *+emens-a o*9ina Cvet-ovi9i" Vjesni- Dravno/ ar)iva u ?a/re.u '>%B" R" Oo*a2i9" O-o 6u*e I 6orane" ?a/re." 'F>A" $B T%%$" %FA" $;A" Isti" <i)a9 I .i)a9-a 6rajina" ?a/re." 'F>;" '@F" 'AF" %;A" %%%" %%F T %$F" %A$" $$;; " Smi0i-+as" n" dj"", III" %@F" VI" %@%"

suditi o *osjedu servijenata" Do,vo+io im je suditi samo u *itanjima novca i desetine" U na0e+u servijentima je sudio sam -ra+j odnosno suci -oji su ,amjenjiva+i nje/ovu oso.u" =-o je osuda *redvid+jivo '%% .i+a na /u.ita- /+ave i+i imovine, ta-va osuda mo/+a se donijeti samo u, su/+asnost -ra+ja"
$;'

6ra+j je *onovno /arantirao servijentima nji)ova *rava svojim de-retima i, '%$' i '%B& /odine" De-retom i, '%$' /" .is-u*i su .i+i o.ave,ni da e-s-onuniciraju sva-o/ -ra+jevo/ 8un-cionera i+i -o/a dru/o/ -oji ne .i *ostu*io u suds-om *ostu*-u *rotiv servijenata na teme+ju *ro*isane mjesne i stvarne nad+enosti" $;% 7rocesi *rotiv servijenata a-o je *rijeti+a osuda na /u.ita- /+ave i+i imovine mo/+i su se ,avr2iti -ao i *o ?+atnoj .u+i i, '%%% /odine samo +u, su/+asnost -ra+ja" $;$ De-retom i, '%B& /odine -ra+j se *onovo o.ave,ao na *o2tivanje svi) *rava servijenata" Ovim de-retom su servientes re/is *rvi *uta i,ri0ito *oistovje9eni sa no.i+es"$;@ (e1utim, i,/+eda da odred.e -ra+jevi) de-reta nisu .i+e redovito *o2tivane naro0ito u suds-om *ostu*-u, *a su no.i+i .i+i i,+oeni nasi+ju mo9ni) u*ana" Da .i *re-inuo ova-vu *ra-su .an S+avonije je dao '%&$ /odine *ravo no.i+ima da sami se.i sude u svojim s*orovima time da 9e se sud sastojati od u*ana, 0etiri no.i+a i dva jo.a/iona" =-o ovi ne .i mo/+i .iti na o-u*u, dostajati 9e da u, u*ana .udu trojica i+i dvojica" $;A <anov *rivi+e/ij i, '%&$ *ri)vatio je u osnovi i -ra+j -ada je svojim de-retom i, '%>' /odine donio *ro*is da ni jedan u*an ne moe suditi .e, 0etiri sudaca no.i+a, $;B 0ime se de8initivno ostvario teme+j ,a osnivanje *ose.no/ sudi2ta no.i+a" Istim -ra+jevim de-retom odre1eno je da se u*an i 0etiri suca no.i+a imaju *ri-+ju0iti *a+atinu (a isto je vai+o i ,a .ana5, a-o .i ovaj sudio o-o+ne no.i+e" $;& =-o .i *a+atin *o-u2ao suditi ne*ravedno, u*an i 0etiri suca no.i+a .i+i su duni *a+atina s*rije0iti" $;F 7rema sa0uvanim vre+ima *roi,+a,i da se ta odred.a *rimjenjiva+a i u 6ra+jevstvu Da+macije i 3rvats-e u, jedinu i,mjenu da je ovdje umjesto *a+atina sudio .an" $;> I,ra, sudaca no.i+a *rvi *uta se jav+ja u U/ars-oj sredinom 4III st" T Jiudices no.i+ium seu servientium, $'; a+i tada suds-a 8un-cija u*ana i ovi) sudaca nije .i+a s*ojena" e- na osnovi de-reta i, '%>' /odine je i,vr2eno to s*ajanje" Na *odru0ju v+adanja S+avonijom i,ra, sudac no.i+a u smis+u de-reta i, '%>' /odinee jav+ja se te- sredinom 4IV sto+je9a $'' 2to .i ,na0i+o da se sistem -ra+jevs-i) u*anija te- tada u/asio" Mu*ani -ra+jevs-i) u*anija, tamo /dje su te u*anije *ostoja+e, sudi+i su samosta+no jo2 u *rvoj *o+ovini 4IV sto+je9a" $'% No, u to-u
$$;' " Smi0i-+as" n" dj", III @B@ to0" $" A" F"" $$;% =rt" 4G '%$'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" @" $$;$ =rt" 4VIIIG '%$' Vidi" J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" @" $$;@ r % EPor"G '%B&" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" ''" re.a na*omenuti da se i,ra, Wno.i+isX u*otre.+java ve9 u
?+atnoj .u+i i, '%%% /odine a+i tada su ta-o identi8icirani *redstojnici -ovnica (comites camerarii monetarum5" Nad,ornici *rodaje so+i, (sa+inarii5 I nad,ornici *ore,a (tri.utarii5 I to -ao Wno.i+es re/niX" U*or" =rt""%@" '%%%" Vidi " Smi0i-+as" N" dj", III" @BA" Jo2 na jednom mjestu u ?+atnoj .u+i i, '%%% /odine s*ominju se Wno.i+esX re/nidG W tam e*isco*i Euam a+ii io.a/iones ac no.i+es re/niX" U*or" r % art" $;G '%%%" Vidi " Smi0i-+as" N" dj", III" @B@" (e1u jo.a/ione u ovoj <u+i urajaju se *a+atin" <an" Dvors-i u*an -ra+ja I -ra+jice" U*or" =rt $;G '%%% " Vidi " Smi0i-+as n" dj", III @BB" I, ovo/ *roi,+a,i da su *od Wno.i+es re/niX u <u+i smatrani samo najvi2i -ra+jevi 8un-cioneri" (e1utim /odine '%B& me1u no.i+es se u.rajaju I Wservientes Re/isX $$;A " Smi0i-+as, VI" %A" %F" no, interesantno je da se me1u u*anima s*ominju u *o/+edu *rimjene ovi) odred.i samo ,a/re.a0-i I -rieva0-i u*an" Dru/i nisu s*omenuti ia-o je o0ito u *otvrdi to/ *rivi+e/ija da je .an ,nao I ,a dru/e u*anije" u o-o+nost tre.a *rotuma0iti vjerojatno ta-o 2to su .a2 ta dva u*ana vr2i+i 8un-ciju vice.ana u vr2enju suds-e 8un-cije, a *o ?+atnoj .u+i i, '%%% /odine no/i+ima je mo/ao suditi samo -ra+j I nje/ov ,astu*ni- u sudovanju a to je u S+avoniji I 3rvats-oj a.io samo .an odnosno vice.an" $$;B =rt" AG '%>' Vidi J" N" 6ovac)ic), n" dj" , I" '&" $$;& =rt" 'BG '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", I" %;" $$;F =rt" '&G '%>'" Vidi J" N" 6ovac)ic)" n" dj", dI" %;" $$;> O tome svjedo0i 0injenica da je .an '$B> /odine sudio Win con/re/atione /enera+i universitatis comitatus crisiensisX" U*or" " Smi0i-+as" n" dj", 4VI" '&>" 'F;" $$'; =" immon, n" dj", %'B" $$'' =" Smi0i-+as, n" dj", 4I" @F@"

iste *rve *o+ovine 4IV sto+je9a na+a,imo ve9 *rimjera da su u*ani sudi+i ,ajedno s no.i+ima a+i ne s 0ervoricom ne/o '%$ sa svima no.i+ima svo/a -raja $'$ 2to *redstav+ja *re+a,nu 8a,u u ra,voju 8un-cije suca no.i+a" Suce no.i+a .ira+i su sami no.i+i na svojim s-u*2tinama a u*ana je *ostav+jao -ra+j osi/uravaju9i ta-o svoj nad,or i utjecaj" S-u*2tine no.i+a (Jcon/re/ationes /enera+es comitatus5 *ojav+juju se ta-o1er sredinom 4IV sto+je9a" ada su one *ose.no tije+o -oje je 8ormirano i,/+eda na teme+ju -ra+jevo/ de-reta i, '$A' /odine *o -ojem je -ra+j naredio da se no.i+i imaju sa-u*+jati u s-u*2tinama i to sa 0itavo/ odre1eno/ distri-ta" $'@ Na ovaj na0in *ostoja+a su tri tije+aL u*an, suci no.i+a i s-u*2tina" Nad+enost je .i+a o/rani0ena na sudovanje" e- u 4V sto+je9u ona 9e se *ro2iriti na e-onoms-e i vojne *os+ove ,a)va+juju9i -ra+jevim odred.ama o .anderija+nom vojnom sistemu" Sastav s-u*2tine o.u)va9ao je u *o0et-u *ored no.i+a jo2 i jo.a/ione utvrda u -o+i-o nisu *osta+i me1uvremenu -metovi" e- sredinom 4V sto+je9a u u*anijs-u s-u*2tinu nisu vi2e u+a,i+i jo.a/ioni *a su se od tada te s-u*2tine s *ravom na,iva+e Juniversitas no.i+ium" $'A 7rve s-u*2tine je sa,ivao -ra+j" $'B 6ra+j je sa0uvao na,iv u*anije (+atins-i Jcomitatus5 -oriste9i 0injenicu da je on odredio 8ormiranje ,ajednice ov+a2teni-a no.i+a i jo.a/iona, te 2to na 0e+u ta-voj ,ajednici on *ostav+jao *redsjedavaju9e/ tj" comesKa" eritorija+no, te ,ajednice ov+a2teni-a u *rvoj *o+ovici 4IV sto+je9a i,/+eda da nisu .i+e 8i-sirane *a je i .an -ad je odravao svoje suds-e s-u*2tine sve do '$B> /odine u stvari odravao ne ,a u*anije ve9 ,a 2ira *odru0ja ome1ena jedino Dravom i Savom $'& i+i Savom i Cvo,dom, $'F i+i Oonjom i Cvo,dom" $'> e- '$B> /odine .an je odrao suds-u s-u*2tinu ,a odre1enu u*aniju n*r" ?a Juniversitas no.i+ium comitatus crisiensis" $%; Ve9 *o0et-om dru/e *o+ovine 4IV stoje9a nove ,ajednice ov+a2teni-a sa svojim sudcima i s-u*2tinom imaju svoj na,iv u*anija i teritorij svoje u*anije" Nove u*anije nisu ima+e sve do 4V sto+je9a ni-a-vu s+i0nost s ne/da2njim -ra+jevs-im u*anijama ni *o svojoj stru-turi ni *o svojim ,adacima" o isto ta-o nisu .i+e u*anije u/ars-o/ ti*a (u/ars-e u*anije5 ve9 novi ti* -ra+jeve or/ani,acije v+asti -oju je -ra+j i, svoji) interesa ,a o.ranu i ,a2titu svoji) *reosta+i) *rava v+adanja -ra+jevinama *rivi+e/irao i ,a2ti9ivao u .or.i *rotiv mo9ni) dinasta i des*ota" Mu*anije su .i+e nova -ra+jeva or/ani,acija v+asti u -ojoj je -ra+j u uvjetima drave +ens-o/ ti*a us*io ,drati svoj utjecaj i nad,or nad re/iona+nom teritorija+nom or/ani,acijom v+asti" Nove u*anije su .i+e *rvi ,naci da se stvara draava sta+e2-o/ ti*a" Na *odru0ju v+adanja S+avonijom -ra+j je inicirao i ,a2ti9ivao jo2 jedan vid or/ani,acije v+asti i to -ro, ,ajednice ov+a2teni-a tj" ?ajednice no.i+a i s+o.odni) oso.a -oje su nasta+e ta-o da se od *ojedinca (rodona0e+ni-a5 e/,imirano/ od u*anove v+asti vremenom ra,vi+a ,adruna o.ite+j ov+a2teni-a a od ove vremenom rodovs-a i+i *+emens-a ,ajednica ov+a2teni-a i+i ta-o da se od e/,imirano/ roda vremenom ra,vi+a *+emens-a i+i seos-a ,ajednica ov+a2teni-a sa v+astitim sud.eno29u i+i *a- ta-o da je 0itav ni, srodstveno ne*ove,ani) se+a .io o.u)va9en -ra+jevim *rivi+e/ijem o v+astitom sudovanju" Ove ,ajednice nisu .i+e u*anije, ia-o nije .io is-+ju0en s+u0aj da je na 0e+u ta-ve ,ajednice stajao u*an" S+anovi ti) ,ajednica mo/+i su .iti no.i+i i s+o.odnjaci -ojima je -ra+j *odije+io *rivi+e/ij i+i i) *rivi+e/iranim *ri,nao" Naj0e29e te su ,ajednice .i+e ve,ane u, u*anije i+i
$$'% Rovi29ans-i '$$' K U*or" " Smi0i-+as" n" dj" , I4 AB&" -rieva0-i '$$% K U*or" " Smi0i-+as" n" dj", 4"
@%"

$$'$

a-o morave0-i u*an '$%& K U*or" " Smi0i-+as" n" dj", I4" $@%" -rieva0-i '$$F K uu*or" " Smi0i-+as" N" dj", 4" @$A" '$@; K 4" A&B" $$'@ Wcon/re/entur no.i+es i++ius comitatus ve+ districtus in unumX u*or" " Smi0i-+as" n" dj", 4II" A'" $$'A =" imon" n" dj", B>B" $$'B " Smi0i-+as" n" dj", 4III" $ ('$B;5" '%> ('$B'5" $$'& " Smi0i-+as" n" dj"", 4II" '$B" $$'F " Smi0i-+as" n" dj", 4III" '@$" $$'> " Smi0i-+as" n" dj", 4III" BA" BB" $$%; " Smi0i-+as" n" dj", 4III" $" '%>"

'%@ u, samo/ .ana u vanijim suds-im *rocesima" U 4IV sto+je9u i 4V sto+je9u one su sa0injava+e sastavni dio +judstva novi) u*anija" Na *odru0ju -rieva0-e -ra+jevs-e u*anije istica+a se ta-o ,ajednica no.i+a Sv" Je+ene (Jcommunitas no.i+ium de Sancta 3e+ena5" Oni su do.i+i no.i+itet u 4III sto+je9u *a su .i+i os+o.o1eni jurisdi-cije -rieva0-o/ u*ana" ?ajednicu su sa0injava+i ne samo 0+anovi jedno/ *+emena ve9 i 0+anovi dru/i) u susjednim -rajevima" I*a- ve9ina je *ri*ada+a no.i+itiranim 0+anovima o.ite+ji Jde Corus-a *a se i mjesto /dje su oni ivje+i na,iva+o 6oru2-a" $%' U ,a/re.a0-oj -ra+jevs-oj u*aniji ra,vi+a se ,ajednica no.i+a u uro*o+ju" Ve9 u 4III sto+je9u s*ominje se u uro*o+ju no.i+es a dos-ora i Juniversitas no.i+ium cam*i ,a/re.iensis" $%% Ova ,ajednica o.+a2teni-a ima+a je *ravo na v+astito sudstvo svo/a u*ana (comes terrestris5 i svoje vije9e -oje je .ira+o 8un-cionere" Vi2e sudstvo *ri*ada+o je ,a/re.a0-om u*anu (comes comitatus5" ?ajednica ov+a2teni-a nije *+a9a+a *ore," Codine '%&F .i+a su utvr1ena *rava te ,ajednice a '%&> /odine -ra+j je *otvrdio te s+o.o2tine" $%$ U *od/ors-oj -ra+jevs-oj u*aniji ra,vi+e su se ,ajednica no.i+a Cvet-ovi9a, Dra/ani9a i Doma/ovi9a" Cvet-ovi9i su .i+i *+emens-a ,ajednica -oja je nastava+a teritorij -od Jastre.ars-o/" Ima+i su svoje sudstvo (nie5, svo/ u*ana, *riseni-e, 8is- i +u/are" $%@ Dra/ani9i su .i+i ta-o1er *+emens-a ,ajednica -oja je teme+ji+a svoje s+o.o2tine na *rivi+e/iju -oji su do.i+i '%B@ /odine nji)ovi *raoci .ra9a 6re2o, 6u*i2a i Ra-" Dra/ani9i su ustvari *otica+i od Ra-a" Ima+i su svoje nie sudstvo, u*ana, vije9e -oje je .ira+o 8un-cionere i sudi+o ,ajedno sa u*anom" $%A Doma/ovi9i su .i+i s+i0na ,ajednica *+emena -oja je teme+ji+a svoje s+o.o2tine na *rivi+e/iju -oji je do.io nji)ov *redni- '$%& /odine -ada je *ostao -ra+jevs-i serviens" ?ajednica no.i+a Doma/ovi9 ima+a je svo/ suca i dru/e svoje o8icija+e" Od+u0iva+o se u vije9u svi) 0+anova *rije otu1ivanja ne-retnine" $%B Na *odru0ju /ori0-e u*anije *ostoja+a je *rivi+e/irana ,ajednica no.i+a *+emena 6oranica" Ona je s*ada+a u suds-om *o/+edu *od jurisdi-ciju .ana i ,a/re.a0-o/ u*ana" a-o je utvr1eno '$A' /odine a+i se u is*ravi o tome tvrdi da je ta-o .i+o od *amtivije-a" $%& No.i+i u Donjoj Jamnici sa0injava+i su ta-o1er *rivi+e/iranu ,ajednicu" Ovo *+eme je darova+o tre9inu .a2tins-i) *osjeda u Donjoj Jamnici -ne,u <a.oni9u da .i sa0uva+i svoje s+o.o2tine" Nji)ov odnos *rema <a.oni9ima .io je odnos *od+oni) *rema ,a2titni-u" $%F U /ors-oj -ra+jevs-oj u*aniji, a na teritoriju *od jurisdi-cijom to*us-o/ o*ata ivje+a su no.i+itirana *+emena u ,ajednicama Do+ec, Radosti9, Sra0ica, <rnovec" ?ajednice Do+ec i Radosti9 ima+e su *ravo na i,.or v+astito/ suca -oji je mo/ao suditi i ,a te2-a -a,nena dje+a" Sudac je .io ujedno starje2ina ,ajednice 0+anov *+emena" O.ave,a *rema o*atu sastoja+a se u *+a9anju odre1eno/ /odi2nje/ i,nosa, davanju odre1eno/ .roja darova i u ,a+a,nini" 7rema na/od.i s-+o*+jenoj '$B' /odine i,me1u ti) ,ajednica i to*us-o/ o*ata *roi,+a,i da su ta-ve ,ajednice no.i+a *ostoja+e i -od dru/i) *+e+mena (/enerationes5" $ " Smi0i-+as" n" dj", 4II" '%$"
$$%' $$%% $
$%$

" Smi0i-+as" n" dj", 4I" @F;" " Smi0i-+as" n" dj", III" %@F"

" Smi0i-+as" n" dj", VI" %@%" $'F"

$$%@ E" Oas,oYs-i" 3rvats-a *+emens-a o*9ina Cvet-ovi9i" VD= ?a/re." '>%B" $$%A R" Oo*a2i9" O*9ina dra/ani0-a" ?a/re." 'FF$" $$%B E" Oas,oYs-i" 7ovijesni s*omenici uro*o+ja" I" II" IV" ?a/re." '>;@, '>;A" i '>;F" ri )rvats-e *+emens-e o*9ine"
7rosvjeta '>;&" $$%& " Smi0i-+as" n" dj", 4II" @A T @B" $$%F " Smi0i-+as" n" dj", VI" @$B T @$&" $ " Smi0i-+as" n" dj", 4II" '%$"