Sie sind auf Seite 1von 13

lae

e¡VL x f¢ljm ¢œ−hc£


Q¢lœ x q¢ln, −h± , lae , e−Ne , Be¾c , Ng¥l , fl¡Z z
fË−k¡Se¡ x j¡mcq j¡m’
fËbj cªnÉ

NË¡−jl −j−W¡ p¤¤l −i−p B−pzq¢l−nl −h± c¡Ju¡u h−p L¥−m¡u Q¡m T¡−s,
j¡W −b−L q¢ln B−p, q¢l−nl j¡b¡u j¡bm Hhw O¡−s −L¡c¡mz

q¢ln x −a¡−L −k q¡¢j q¡S¡lh¡l LlÉ¡ LqÉ¡ −Ne¤ lae¡−L ¢cuÉ¡ j¡−W Sm f¡WÉ¡p ?
−h± x ¢hqÉ¡e −bLÉ¡ a¥j¡l −RmÉ¡ O−l B−R −k Sm ¢muÉ¡ f¡W¡h ?
q¢ln x −L−e L¥e−W −Nm−R ?
−h± x q¡¢j ¢L Bl −cMÉ¡ hpÉ¡ B¢R ! −cMN¡ k¡J j¡Me¡l h¡N¡−e qua −MmÉ¡ hÉ¡sÉ¡−Rz
q¢ln x b¡j i¡m LlÉ¡ −MmÉ¡¢R A−L ! −c −c Sm −c ! pfe¡−L q¡−ml j¤WW¡ d¢luÉ¡ Bp−a qm q¡j¡−Lz HC−W −bLÉ¡
−kuÉ¡ q¡¢j q¡−ml j¤WW¡ dlh −a−h −kuÉ¡ pfe¡ S¢jl YÉ¡mN¡m¡ i¡P−hz
−h± Sm H−e ¢c−m q¢ln a¡ M¡uz

−h± x O−l a¥j¡l Be¡Sf¡¢a ¢LR¥ eÉ¡Cz LV¡ Bm¤ fsÉ¡ B−Rz LÉ¡m q¡V h¡SlJ LlmÉ¡ e¡ z
q¢ln x Bm¤ ¢pŸ i¡a −ldÉ¡y−mz
−h± x −l¡S −l¡S Bm¤ ¢pŸ i¡a !
q¢ln x L¢ce fl S¢j−a fVm gm−h aMe M¤h LlÉ¡ MÉ¡pz
−h± x a¥¢j eÉ¡¢q −MuÉ¡ ¢mhÉ¡, ¢L¿¹¥ lae¡V¡ q¡j¡l −M−a f¡−le¡z
q¢ln x e¡ f¡−l −a¡l ¢h¢s h¡eq¡ −fpÉ¡ −bLÉ¡ ¢LR¥ B¢euÉ¡ ¢mpz
−h± x qç¡ −f−m a¥j¡l Bl al p−qe¡ z AÉ¡CS S¢jl p¡q¡l, −a¡ LÉ¡m Nl¦l −MhÉ¡l ! HLV¡ −fpÉ¡ q¡−a lÉ¡MhÉ¡l −S¡
B−R q¡j¡l !
e−Ne h¡C−l −b−L X¡−Lz
e−Ne x q¢ln B¢Rp e¡¢L ? q¢ln, - HC q¢ln
q¢ln x −L ?
e−Ne x B¢j −l q¢ln, B¢j -
q¢ln x B−l h¡h¤ Bf¢e, h¡¢q−l −L−e−N¡ h¡h¤ ? ¢ia−l B−pe, jÉ¡mÉ¡C ¢ce fl h¡h¤ ?
e−Ne h¡¢sl −ia−l B−pz−h± O−ll −ia−l Q−m k¡uz
e−Ne x qÉ¡y−l
q¢ln x h−pe h¡h¤ h−pe - q¢ln hp¡l SeÉ V¥m H¢N−u −cuz
e−Ne x ¢WL B−R,B−l Aa hÉÙ¹ qh¡l ¢LR¥ −eCza¡ qÉ¡y −l i¡m B¢Rp −a¡ ? e−Ne −pC V¥−m h−pz
q¢ln x HC B¢R h¡h¤ HLlLjz a¡ Bf¢e qW¡v-
e−Ne x HC −a¡l L¡−RC Hm¡jz
q¢ln x HC −h¡ −h¡ ? h¡h¤−L Q¡ Q¥ LlÉ¡ −c−l -
e−Ne x HC q¢ln, Q¡ B¢j HMe M¡he¡ -
q¢ln x −p¢L h¡h¤ Aac¤l −bLÉ¡ Hp−pe, HLV¥ Q¡ −M−he e¡ ? −h¡ -
e−Ne x B−l e¡ e¡, HC fl¡−Zl h¡¢s −b−L Q¡ SmM¡h¡l −M−uC Q−m Bp¢Rz fl¡−Zl L¡−R −a¡ HMeJ Bj¡l c¤ Q¡l
¢h−O S¢j hNÑ¡ B−Rz
2

q¢ln x q¡j¡l L¡−R −k L ¢hO¡ S¢j ¢Rm a¡J −a¡ R¥¢VuÉ¡ ¢muÉ¡ ¢L L−q−l −hQÉ¡ ¢c−mez
e−Ne x ¢L Llh hmz HMeL¡l Sj¡e¡ M¤h M¡l¡f,a¡C S¢j Sj¡ ¢h¢œ² L−l −q¡−V−ml hÉhp¡ Ll¢Rz h¤T¢m q¢ln S¢j Sj¡
−b−L H A−eL i¡mzHp−h −a¡ Bl −LE hNÑ¡ hp¡−he¡zi¡h¢R -fl¡−Zl L¡−R −k c¤ Q¡l ¢h−O S¢j B−R −pph
−h−Q −chz k¡L−N −pph Lb¡ , h¤T¢m q¢ln −a¡l L¡−R Bph Bph L−l L¡SLjÑ ¢e−u Bj¡l−a¡ Bp¡C que¡z
a¡ −a¡l ¢Næ£j¡ BS Bj¡−L HLlLj −S¡l L−lC f¡¢W−u ¢c−m−l -
q¢ln x −L−e−N¡ h¡h¤ ?
e−Ne x HC −a¡l¡ −Lje B¢Rp e¡ B¢Rpz −R¡V −b−L−a¡ Bj¡−cl L¡SLjÑ Ll¢Rp, HLV¡ j¡u¡ f−s −N−Rz a¡ qÉ¡y−l
−a¡l JC ¢e−Sl c¤ ¢h−O S¢j Q¡o L−l pwp¡l Q−m−a¡?
q¢ln x QmÉ¡ k¡C h¡h¤, −f¡ld¡e−L LqÉ¡ −m¡e ¢muÉ¡ HL−S¡s¡ hmc ¢LeÉ¡¢R, ¢e−Sl S¢jSj¡ R¡s¡J f−ll S¢j−a q¡m
p¡m h¡¢q,hýV¡ q¡S¡l LlÉ¡ ¢h¢s h¡e−q, −RmÉ¡V¡ fÉ¡CV pÉ¡CV M¡−V, QmÉ¡ k¡uz
e−Ne x c¤C −j−ul −a¡ ¢h−u ¢c−u¢Rp -
q¢ln x qÉ¡y h¡h¤ z
e−Ne x −a¡l −R−m−j−u −ke L¢V ?
q¢ln x ¢ae hÉ¡V¡ Bl ¢ae −h¢Vz a¡l j−dÉ −bLÉ¡ −a¡ HL hÉ¡V¡ Bl HL −h¢V Ba¥l O−lC nÉ¡p quÉ¡ −Nm−R
h¡h¤z−h¢V c¤V¡l ¢hqÉ¡ ¢cuÉ¡¢R zHMe −RmÉ¡ L¢q−a c¤V¡ ,HLV¡−a¡ −R¡V, - i¡h¢R A−LJ q¡¢j q¡j¡l L¡−j
¢isÉ¡hz JŸÉ¡−Me h¡h¤ L¢q−a L¢q−a q¡j¡l hÉ¡V¡ QmÉ¡ Hp−pz Bu hÉ¡V¡ Bu -
lae B−p, q¡−a O¤¢sz
lae x c¡c¡ a¥j¡−L m¡q¡¢s −MuÉ¡ X¡L−m zh¡h¡ q¡j¡−L c¤V¡ V¡L¡ ¢chÉ¡ ?
q¢ln x −L−e−l ?
lae x m¡V¡C ¢Leh, …¢— Es¡h, ¢chÉ¡ ?
e−Ne x HC ¢L e¡j −a¡l ?
q¢ln x LqÉ¡ −c hÉ¡V¡ LqÉ¡−c -
lae x lae
e−Ne x Bu Bu, L¡−R Bu -z O¤¢s Js¡−a f¡¢lp a¥C ?
lae x qɡyz
e−Ne x HC −e f¡yQ V¡L¡ l¡Mz m¡V¡C ¢Le¢h, O¤¢s Js¡¢h −e -
q¢ln x ¢muÉ¡−m hÉ¡V¡ - lae V¡L¡ ¢e−u j−’l HLf¡−n k¡u, O¤¢s −jl¡ja L−lz
e−Ne x hup La qm ?
lae j¡−ul L¡−R k¡uz a¡lfl EW¡−e …¢m −Mm−a h−p.z

q¢ln x HC BV hµRl q−h h¡h¤


e−Ne x B¢j hm¢Rm¡j, - Bj¡l −q¡−V−ml hÉ¡hp¡V¡ HMe HLV¥ −h−s−R h¤T¢m ! HM¤¢e Bj¡l c¤ ¢aeSe −R−ml clL¡lz
Hj¢e−a−a¡ L¡−Sl −R−ml Ai¡h −eC H −c−nz i¡a Rs¡−m ¢L Bl L¡−Ll Ai¡h ? ¢L¿¹¥ −a¡l ¢Næ£j¡ hm−m
−a¡l Lb¡ z hm−m Bj¡−cl q¢l−nl −R−m b¡L−a AeÉ L¡E−L −e−h −Le, q¢ln Bj¡−cl La L−l−R a¥¢j
q¢l−nl −R−m−L −cMz a¡lfl A−eÉl Lb¡ −i−h¡ z a¡Cy hm¢Rm¡j −a¡l −R¡V −R−mV¡−L k¢c Bj¡l −q¡−V−m
l¡¢Mp a¡q−m −a¡l ¢Næ£j¡ M¤h M¤¢n qu ,Bl Bj¡−l¡ p¤¢¤ h−d qu zBl −a¡l −R−mV¡J Bj¡l −q¡−V−m −b−L
j¡e¤−ol ja j¡e¤o quz
q¢ln x ¢L¿¹¥ HaV¥L¥e −RmÉ¡ h¡h¤ -
e−Ne x −Le ? HC −k hm¢m a¥C −a¡l L¡−S ¢is¡¢h ?
q¢ln x e¡ j¡−e q¡¢j Lq¢Re¤ ¢L -
e−Ne x −a¡l¡ LMe −k ¢L h¢mp ¢e−SC S¡¢epe¡z −n¡e h¡¢sl −R−ml ja b¡L−h,B−l p¡j¡eÉC −a¡ L¡SLÇj -HC −a¡l
h¡pe j¡S¡ a¡lfl L¡−ØV¡j¡l−cl Sm −cJu¡ HLV¥M¡¢e −V¢hm f¢lú¡l Ll¡ hÉpz
−h± x e¡ e¡ h¡h¤ Eph HM¤e q¡j¡l lae f¡l−he¡ , q¡¢j A−L fs¡hz
3

e−Ne x fs¡¢h ? H¢L Lb¡−l q¢ln ? −a¡l −h± Hph ¢L hm−R ?


q¢ln x cÉ¡−Me e¡ L¢ce dlÉ¡C L¢q−R −RmÉ¡−L ú¥−m fsqÉ¡−hz
e−Ne x H−a¡ i¡m Lb¡ eu j¡ zL¡SLÇj −R−s fs¡−n¡e¡ −j¡−VC i¡m L¡S eu z Bp−m plm −j−u−a¡ z B−l j¡
−a¡−cl j−a¡ −m¡−L−cl −mM¡ fs¡ L−l ¢L m¡i ? hlw L¡SLÇj L−l LV¡ fup¡ −l¡SN¡l Ll¡ -
q¢ln x L−qe −a¡ h¡h¤ L−qe−a¡z −pC ¢hqÉ¡e −bLÉ¡ q¡¢j A−L Lq¢R −k q¡j¡l−Ol ja¥e −m¡−L−cl fsq¡ öe¡ muz
fqs−a −N−m e¡ −MuÉ¡ ö¢MuÉ¡ jl−a q−hz Bl q¡j¡l−Ol ja¥e −m¡−Ll LV¡ −RmÉ¡ −mMÉ¡ fsqÉ¡ j¡e¤o quÉ¡−R
A−L HLV¥ h¤¢TuÉ¡ L−qe−a¡z
e−Ne x HC dle¡ −a¡l −R−m k¢c Bj¡l −q¡−V−m b¡−L a¡q−m dl i¡−m¡ j¾c j¡R j¡wp ¢Xj −M−a f¡−h z−a¡l¡ J−L
LaV¥L¥ −M−a ¢c−a f¡¢lp ? Bl HC M¡Ju¡ fl¡ R¡s¡J j¡−p ¢ae−n¡ V¡L¡ L−l f¡¢hz −R−m−L f¢s−u a¡ f¡¢h ?
hlw MlQz −a¡l hC ¢Le−a V¡L¡,Aj¤−L V¡L¡ aj¤−L V¡L¡,La T¢‚z e¡ e¡ j¡ −a¡j¡l h¤¢Ü hs L¡y¡Q¡
q¢ln x HM¤e öe¢m−a¡ h¡h¤l Lb¡ ? Bl a¥C q¡j¡−L Lq¢R¢m q¡¢j j¤MÑz q¡¢j k¢c j¤MÑ qC aÉ¡¢q−m HC h¡h¤J j¤MÑ
h¤T¢m ?h¡h¤J j¤MÑ z
e−Ne x M¤h i¡m b¡L−h−l z HC lae a¥C Bj¡l pw−N k¡¢h ? Bj¡l −q¡−V−m ? j¡R M¡¢h j¡wp M¡¢h ! ¢L−l ?
lae e−Ne js−ml q¡a R¡¢s−u −h¢s−u k¡uze−Ne q¡−p z
a¡ qÉ¡y−l q¢ln -
q¢ln x qÉ¡y qÉ¡y h¡h¤ Bfe¡l L¡−R b¡L−h a¡−a Bl q¡j¡l Aja ¢L−plz HVÉ¡−a¡ q¡j¡l f¤−ZÉl gm−N¡ h¡h¤z
e−Ne x a¡ L−h f¡W¡¢h ? HL L¡S Lle¡ BSC e¡ qu Bj¡l p¡−b −a¡l −R−mV¡−L f¡¢W−u −c -
q¢ln x e¡−N¡ h¡h¤ p¡j−el ¢hnch¡l q¡¢j ¢e−S −RmÉ¡−L p−a ¢muÉ¡ k¡hz
e−Ne x ¢WL B−Rz a¡C k¡pz HLV¡ Q¥¢š²fœ L¢l−u −eh, Bl BN¡jJ ¢LR¥ ¢e−u Bp¢hz kMe k¡ clL¡l hm¢h zB¢j
−a¡ −a¡−cl ¢e−Sl −m¡L−l -
q¢ln x ¢WL B−R h¡h¤ ¢WL B−Rz
e−Ne x HC −k −h±j¡ - −a¡j¡l −R−m−a¡ Bl Bj¡l fl euzp¤−¤ MC b¡L−h,hªqØf¢ah¡l q¢ln−L ¢c−u f¡¢W−u ¢cJ, HC−a¡
O¾V¡M¡−e−Ll fbz j¡−T j¡−T a¥¢jJ k¡−h −R−ml L¡−R ¢N−u −M−u Bp−hz qÉ¡y HL L¡S Ll q¢ln Bf¡aa a¥C
HC c¤−n¡V¡ V¡L¡ l¡M z B−l l¡Me¡ zp¡j−el hªqØf¢ah¡l a¡q−m -
q¢ln x Bf¢e ¢e¢ÕQ−¿¹ QmÉ¡ k¡e h¡h¤, q¡¢j ¢hnch¡−ll ¢hqÉ¡ehÉ¡m¡ p−a LlÉ¡ ¢muÉ¡ Bp¢p -
e−Ne x ¢WL B−R zB¢p−N¡ j¡ - e−Ne −h¢s−u k¡uz
−h± x p¤¤M Q¡Ll −MÉCV¡ p¤¤M, q¡¢j a¥j¡−L LqÉ¡ ¢c¢R lae¡−L q¡¢j ¢LR¥−aC h¡h¤l −q¡−V−m l¡Mhe¡ z JlL¥j LlÉ¡ a¥¢j
q¡j¡l pfÀ¡V¡−L fqs−a ¢cmÉ¡e¡ zL¢qmÉ¡ fsÉ¡ −mMÉ¡ ¢L q−h ? Q¡o h¡p Ll, q¡m h¡q¡, c¤¢hOÉ¡ S¢j B−R A−aC
QmÉ¡ −k−hz −gl a¥¢j lae¡l −hm¡−aJ JC HLC Lb¡ L¢qR -
q¢ln x q¡¢j k¡ LqÉ¡¢R ¢WL LqÉ¡¢R,aMeJ L−q¢R −gl HM¤−e¡ Lq¢R fsÉ¡ −mMÉ¡ ¢LR¥ q−he¡ z a¡l −QqÉ¡ h¡h¤l
−q¡−V−m b¡L−m c¤V¡ −fpÉ¡ Bp−h O−l z−MuÉ¡ flÉ¡ h¡yQ−h z
−h± x a¥j¡l −Q¡−Ml p¡j−e N¡y−ul ph −RmÉ¡ ¢fmÉ¡l¡ fqs−a −k−h Bl a¥j¡l −RmÉ¡ h¡h¤l −q¡−V−m h¡p¤¤e j¡S−h Hy−W¡ d¤−h
T¡s T¡y¡V¡ ¢c−h -
q¢ln x a¥C LaV¥L¥e S¡¢ep ? N¡y¡−ul LV¡ −RmÉ¡ −juÉ¡ fqs−a −k−R ? ljn¡l hÉ¡V¡l¡ a¡lf−l −a¡l L¥”c¡l −h¢V
fqs−a −k−R ?
−h± x e¡ −k−Re¡ ?
q¢ln x −k−R ? B−l q¡j¡l −a¡ S¢j B−R c¤ ¢hOÉ¡ ,ljn¡l −a¡ a¡J eÉ¡C z¢ae hÉ¡V¡ Q¡Ll −MVÉ¡ pwp¡l Q¡mÉ¡−R,
−l¡SN¡l j¡−p q¡S¡l V¡L¡ z Ai¡h B−R Al pwp¡−l ? Bl q¡j¡l−Ol mr£c¡, ¢ae ¢ae hÉ¡V¡−L fsq¡m−R z
HL hÉ¡V¡ −a¡ ¢h H e¡ ¢p H ¢L f¡p ¢cuÉ¡ hpÉ¡ B−Rz ¢L quÉ¡−R ?
4

−h± x −L−e −fl¡C−iV fsqÉ¡−R e¡-


q¢ln x ýx −fl¡C−iV fsqÉ¡−R , HL hÉ¡m¡ −M−R −a¡ HL hÉ¡m¡ öMÉ¡−Rz ýyn B−R −p¢c−L ? --AÉ¡SL¡ k¢c ¢ae
hÉ¡V¡−L e¡ fs¢quÉ¡ ¢h¢s h¡eqÉ¡−a ¢nMÉ¡aL , ¢L Q¡oh¡−pl L¡jN¡m¡ ¢nMÉ¡aL a¡¢q−m L¡−jl ja¥e L¡j
−q¡CaL zc¤ hÉ¡m¡ −MuÉ¡ fsqÉ¡ h¡yQaLz
−h± x k¡l¡ q¡m h¡¢q−R ,¢h¢s h¡q¡e−R, Q¡Ll M¡V−R a¡l−O p¡l¡V¡ S£he I LlÉ¡C −M−a q−h, Al −bLÉ¡ i¡m L¡j Ll−a
f¡l−h? mr£c¡l hÉ¡V¡ Be¤u¡ AÉ¡S eÉ¡¢q Q¡L¢l h¡L¢l f¡C¢e ,¢L¿¹¥ −fhÉ¡l ja¥e qL −a¡ B−Rz HL¢ce−a¡ −f−a
f¡−lz
q¢ln x a¥C ¢L q¡j¡l −bLÉ¡ −h¢n h¤¢Tp? öe −h¡ AÉSLÉ¡mL¡l k¤−N fsqÉ¡ −mMÉ¡ ¢LR¥ q−he¡ Al −QqÉ¡-
−h± x −p a¥¢j −k L¢qhÉ¡ −p Lq, q¡¢j q¡j¡l lae−L fsq¡hz Ny¡−ul ph −RmÉ¡ −juÉ¡−L fqs−a −k−a −cMÉ¡ −p¢ce
q¡j¡l lae ¢L L¡yceC e¡ L¡ye−m z Bl a¥¢j A−M h¡h¤l −q¡−V−m Q¡Ll lÉ¡MhÉ¡ ?
q¢ln x Q¡o¡l −RmÉ¡ Q¡o¡C q−h, f¢äa q−he¡−M¡ z HC q¡j¡l pfe¡V¡ BÉ¡S q¡m h¡¢q−a ¢nMÉ¡ q¡j¡l Lš p¤¢¤ hdÉ¡ q−R
Lq¡−a¡z q¡¢j m¡q¡¢s −M−a Hp¢pzpfe¡ q¡−ml j¤WW¡ dlÉ¡−Rz q¡¢j k¡h q¡−ml j¤WW¡ dlh,aMe pfe¡ m¡q¡¢s −MuÉ¡
S¢jl tÉ¡m i¡‰−hz
−h± x a¥j¡l i¡m q−he¡ LqÉ¡ ¢c¢R,−RmÉ¡V¡l BV hµRl S¥−V¢e Bl a¥¢j A−L h¡h¤l −q¡−V−m lÉ¡MhÉ¡ ?
q¢ln x lae¡ ¢L −a¡l HLmÉ¡¢l −RmÉ¡ ? q¡j¡l mu? q¡¢j Al h¡f mC ?e¡ Al Jf−l q¡j¡l j¡u¡ eÉ¡C?
−h± x e¡ eÉ¡Cz −k h¡f −RmÉ¡−L fqs−a e¡ ¢cuÉ¡ −Mm−a e¡ ¢cuÉ¡ Al L¢Q n¢l−m i¡l£ L¡j Q¡f¡u −p h¡f mu h¤TmÉ¡
−p h¡f mu-
q¢ln x −cM −h¡ jÉ¡m¡M¤e −bLÉ¡ −a¡l iÉ¡el iÉ¡el Lb¡ öe¢R, h¤TÉ¡ p¤¤TÉ¡ Lb¡ Lq¡-
−h± x h¤TÉ¡ p¤¤TÉ¡ Lb¡ L¢q−h, h¤TÉ¡ p¤¤TÉ¡z AaV¥L¥e c¤−dl −RmÉ¡ L¥e−W E HM¤e fqs−h ,−mM−h, −Mm−h , a¡ mu- h¢m
¢e−S−a¡ j¤MÑ quÉ¡ bÉ¡LmÉ¡ −gl −RmÉ¡N¡m¡−LJ j¤MÑ LlÉ¡ lÉ¡MhÉ¡? q¡j¡l h¡f ¢L −cMÉ¡ −k HC ¢jepÉ¡l p−a ¢hqÉ¡
¢cuÉ¡¢Rm--
q¢ln x −a¡l h¡f −a¡−L q¡j¡l O−l plüa£ LlÉ¡ f¡WÉ¡m−R−l, plüa£ LlÉ¡ f¡WÉ¡m−Rz
−h± x q¡¢j e¡¢q fs¢q¢e ¢L¿¹¥ q¡j¡l i¡C h¢q−el¡−a¡ fsÉ¡−Rz −cMÉ¡ HpN¡ k¡J La ¢nra quÉ¡−Rz
q¢ln x qÉ¡y qÉ¡y −cMÉ¡ Hp¢p −a¡l i¡C h¢qe ,a¡lfl Al−O −RmÉ¡ −juÉ¡l¡ ph −mMÉ¡ fsqÉ¡ j¡ØV¡l quÉ¡ −Nm−R, j¡−p
j¡−p −hae −f−Rz Bl q¡jl¡ pi¡C j¤MÑz n¡m¡ AÉ¡S fy¢Qn hµRl qm ¢hqÉ¡ quÉ¡−R q¡j¡−L HLV¡ flq−el L¡fs
¢c−a f¡−le¡ ,−gl h¡−fl h¡¢sl Nlj −cMÉ¡−R −cM-
−h± x −cM ph Lb¡−a a¥¢j h¡f a¥mÉ¡ Lb¡ L¢qhÉ¡e¡ LqÉ¡ ¢c¢R-
q¢ln x e¡ L¢q−he¡ z q¡j¡l nÉ¡p Lb¡ LqÉ¡ ¢ce¤ lae¡l fÉ¡e S¡j¡ ph p¡g LlÉ¡ l¡M z¢hnch¡l ¢hqÉ¡−e A−L h¡h¤l
−q¡−Vm ¢muÉ¡ k¡hz q¡¢j HM¤e j¡−W −Ne¤z
−h± x q¡¢jJ a¥j¡−L LqÉ¡ ¢ce¤ lae¡−L k¢c a¥¢j h¡h¤l −q¡−V−m l¡M q¡¢jJ a¥j¡l pwp¡l −RsÉ¡ QmÉ¡ k¡hz
lae B−p z j¡−L S¢s−u d−lz

lae x j¡ q¡¢j −q¡−Vm k¡he¡ z q¡¢j …¢— Es¡h z q¡¢j −Mm−h¡ zj¡ q¡¢j k¡he¡ - L¡yc−a b¡−Lz
−h± x e¡ −hV¡ e¡, −a¡−L −q¡−Vm f¡W¡−h¡e¡ za¥C q¡j¡l L¡−R b¡L¢h, q¡j¡l L¡−R .z

B−m¡ −e−i
5

¢àa£u cªnÉ
p−å −e−j−R, −h± p−åÉ fËc£f SÆ¡−m z n´M h¡S¡u a¡lfl ¢h¢s h¡yd¡l L¡−S hÉÙ¹ quz
q¢ln −L¡c¡−ml h¡yV ¢WL L−lz

q¢ln x lae¡ LC?


−h± x p¡l¡¢ce −RmÉ¡ ¢fmÉ¡l p−a −M−m−R p¡y−Tl −hmÉ¡−aC O¤¢juÉ¡ −Nm−Rz
q¢ln x h¡h¤l −q¡−V−m −khÉ¡l Lb¡ A−L h¤¢TuÉ¡ LqÉ¡¢Rp?
−h± x L−q¢R, −k−he¡ -
q¢ln x −k−he¡ L¢q−m−a¡ Bl q−he¡ ,h¤¢TuÉ¡ L¢q−a q−h -
−h± x q¡¢j−a¡ h¤¢TuÉ¡ f¡¢l¢e HhÉ¡l a¥¢j h¤T¡J-
fl¡Z x −q¡lnÉ¡ ... HC −q¡lnÉ¡ .....z −Lje BR−N¡ −h±¢c ?
−h± x h¡f−l jÉ¡m¡¢ce fl a¥j¡l j¤M −cM−a −fe¤ -
fl¡Z x Bl LC−q¡e¡ -
q¢ln x Bu Bu fl¡Z, −h¡Cp
fl¡Z x −h¢nMe hphe¡ , hmc−S¡s¡−L n¡¢e ¢cuÉ¡ Hp¢pz i¡he¤ −a¡l pw−N HLV¥ −cMÉ¡ LlÉ¡ k¡uz −h±¢c HLV¥ B…e
q−h?
−h± x ¢c¢R -z e¡¾V¥l j¡ ¢L Ll−R −q ?
fl¡Z x ¢L Bl Ll−h, q¡j¡l−Ol ¢NmhÉ¡l hÉhÙÛ¡ z
q¢ln x a¡lf−l ...QsLam¡l S¢j−a HhÉ¡l ¢L h¤e¢h ?
fl¡Z x q¡¢j−a¡ −ihÉ¡¢Re¤ f¡V h¤e−h¡, ¢L¿¹¥ −Nmh¡l f¡V S¡N ¢chÉ¡l ja¥e Sm qme¡, JC…−e i¡h¢R HhÉ¡l d¡e h¤e−h¡z
−h± B…e −cu, fl¡Z B…e ¢e−u ¢h¢s dl¡uz
q¢ln x −c B…eV¡ −c z
JC B…−e ¢h¢s dl¡u

fl¡Z x öee¤ e−Ne jsm Hp¢pm −a¡l L¡−R ?


q¢ln x qÉ¡y, −L−e ?
fl¡Z x −q¡−V−m −a¡l hÉ¡V¡−L lÉ¡M¢h e¡¢L?
q¢ln x a¥C Lb¡V¡ −Lj¤e LlÉ¡ SÉ¡e¢m ?
fl¡Z x B−l −f¡lb−j−a¡ q¡j¡l L¡−R −N¢Rm, q¡j¡l hÉ¡V¡ e¡¾V¥l Lb¡ Lq¢Rm, −a¡ q¡¢j Lqe¤ E−a¡ HM¤e, fqs−Rz öeÉ¡
L¢q−m fsÉ¡ −mMÉ¡ ¢L q−h ? aMe q¡¢j Lqe¤ fsÉ¡ −mMÉ¡ Bf¢e ¢L quÉ¡−Re, Bfe¡l hÉ¡V¡ ¢L quÉ¡−R ?
öeÉ¡−a¡ h¤T¢m −lNÉ¡ Vw z L¢q−m −a¡l L¡−R q¡j¡l −k L ¢hOÉ¡ S¢j B−R −RsÉ¡ ¢c¢hz q¡¢j Lqe¤ - −p Bf¢e
R¡¢luÉ¡ −me, ¢L¿¹¥ q¡¢j q¡j¡l −RmÉ¡−L q¡S¡l L¢q−mJ Bfe¡l −q¡−V−m l¡M−h¡e¡z öeÉ¡−a¡ h¤T¢m l¡N LlÉ¡ QmÉ¡
−Nmz B−l −a¡l l¡N qm−a¡ q¡j¡l ¢L ? Lq¡ ?
−h± x i¡m LqÉ¡R z
fl¡Z x −R¡V −RmÉ¡ −h±¢c, HM¤e L¥e−W …¢— EsÉ¡−h ,−Mm−h ,O¤l−h QÉ¡l¢cLVÉ¡ i¡−m¡ LlÉ¡ −cM−h a¡ mu ...
−h± x HC Lb¡N¡m¡ HC −m¡LV¡−L h¤T¡J z
q¢ln x fl¡Z q¡j¡−L ¢L h¤TÉ¡−h ? q¡¢j ¢L Al −bLÉ¡ Lj h¤¢T ?
fl¡Z x HC qlnÉ¡ ,plL¡l −bLÉ¡ BCe LlÉ¡−R −R¡V −RmÉ¡ −juÉ¡−cl ¢cuÉ¡ L¡j Ll¡ −k−he¡-öeÉ¡¢Rp ?
6

q¢ln x plL¡l−a¡ BCe LlÉ¡C M¡õ¡pz plL¡−ll j¡b¡ M¡l¡f quÉ¡−R LqÉ¡ ¢L q¡j¡lJ j¡b¡ M¡l¡f quÉ¡ −Nm−R? HÉ¡l
B−N öeÉ¡¢Re¤ cÉ¡−n Bl Nl£h b¡L−he¡, −R¡V SÉ¡a hs SÉ¡a ph pj¡e quÉ¡ −k−hz q−u−R ? q−heÉ¡ zHNmÉ¡
MÉ¡f¡¢jz plL¡l −MfÉ¡ −Nm−R ? q¡j¡l −RmÉ¡ q¡¢j A−L L¡j Ll¡−h¡, e¡ fs¡h ,e¡ ¢L Llh −pVÉ¡ q¡¢j h¤T−h¡z
plL¡−ll ¢L ? Hx BCe LlÉ¡−R BCe ? L¡j Ll−m q¡¢j j¡−p j¡−p V¡L¡ f¡h, −RmÉ¡ q¡j¡l c¤V¡ i¡−m¡j¾c
−M−a −f−h HVÉ¡ −cMÉ¡ plL¡−ll −Q¡M V¡¢VuÉ¡ −k−R ? B−l L¡j Ll−a ¢c¢heÉ¡−a¡ q¡j¡l−Ol −MhÉ¡l V¡L¡ −c, −k
−fpÉ¡V¡ e−Ne jsm ¢c−h JVÉ¡ −cz BCe LlÉ¡−R BCe? q¡j¡l−Ol −h¡L¡ −fuÉ¡−R h¤T¢m -
fl¡Z x a¥C H−W B¢Rp −L−e−h ? k¡e¡ −h k¡ plL¡l−L −kuÉ¡ h¤T¡N¡ k¡ -
q¢ln x −a−he¡−a¡ ¢L−h ? q¡¢j n¡m¡ −h¡L¡l hÉ¡V¡ −h¡L¡ zAÉ¡S k¢c q¡j¡l c¤V¡ −RmÉ¡ e¡ quÉ¡ fy¡QV¡ −RmÉ¡ −q¡aL
a¡¢q−m ¢ae f¡y−Q −f¡e−l¡−n¡ V¡L¡ HL¢Mj¡−p q¡¢j L¡j¡C Lla¥wz
fl¡Z x −h±¢c q¡¢j −Ne¤ -hmcN¡m¡l M¡Ju¡ qm ¢Le¡ −c¢M -
−h± x −khÉ¡ e¡−a¡ ¢L ? Al p−a a¥¢j −flÉ¡ EWhÉ¡, E k¡ i¡m h¤T−h JVÉ¡C Ll−h z
q¢ln x fl¡Z a¥C e¡¢q q¡j¡l Lb¡ R¡s , q¡j¡l−Ol ihn¡l −h¡−ul Lb¡ i¡h z ihn¡ HL −RmÉ¡ −lMÉ¡ jlÉ¡−R fy¡Q hµRl
qmz AÉ¡S k¢c ihn¡l −hV¡ L¡j e¡ Ll−a¡L Al−Ol −L M¡Ju¡−a¡L ? plL¡l ?
−h± x i−hnc¡l S¡O¡−a a¥¢j jl−m q¡¢j LM¤¢eC q¡j¡l −RmÉ¡−L L¡j Ll−a ¢ca¥we¡ zq¡j¡l iÉ¡NÉ M¡l¡f −k a¥¢j −hQ¡y
BRz
q¢ln x ¢L Lq¢m Bl HLh¡l Lq¡ z −jlÉ¡ −a¡l −Q¡f¡ q¡¢j ¢hNlÉ¡ ¢ch -z HC n¡m£ a¥C q¡j¡−L jl−a Lq¢Rp ?
Q¥−ml j¤¢W d−lz fl¡Z R¡s¡u z

fl¡Z x HC −q¡lnÉ¡ ¢L Ll¢Rp HNmÉ¡ ? j¡N£l L¡−R jlc¢N¢l −cM¡¢Rpz −k−W −cMÉ¡h¡l −pC−W −cM¡N¡ k¡ z
¢h¢V −RmÉ¡l N¡−u q¡a ¢c−a nlj L−le¡ ?
q¢ln x −a¡l ja¥e−a¡ q¡¢j n¡m¡ j¡N£ −il¦u¡ mC z Bl q¡¢j q¡j¡l −h¡−L ¢L Llh e¡ Llh −pVÉ¡ q¡¢j h¤Th z a¥C
n¡m¡ −h¡mhÉ¡l −L −h ? q¡j¡l −h¡−ul Jfl clc −cMÉ¡h¡l a¥C −L ?
fl¡Z x −h±¢c, q¡¢j QmÉ¡ −Ne¤,
q¢ln x k¡ k¡ i¡N n¡m¡ z p¡y−Tl −hm¡ clc −cMÉ¡−a Hp−p !
fl¡Z Q−m k¡u .
q¢ln x q¡¢j jlÉ¡ −N−m −a¡l M¤h jS¡ e¡ ?
−h± x qÉ¡y qÉ¡y a¥j¡l ja¥e −m¡−Ll jl¡C i¡mz −m¡LSe ¢LR¥ j¡e−he¡ kM¤e aM¤e −m¡LS−el p¡j−e q¡j¡−L Afj¡e Ll−hz
q¡S¡lh¡l Lqh zq¡¢j q¡S¡l h¡l Lqh −k h¡f −RmÉ¡−L j¡e¤o Ll−a f¡l−he¡ a¡l jlÉ¡ k¡Ju¡C i¡mz
q¢ln x Bl HLV¡ Lb¡ Lq¢h−a¡ Nm¡ ¢VfÉ¡ −jlÉ¡ ¢ch z
−h± x j¡l e¡ j¡lzq¡j¡−L −jlÉ¡ −gm z jlÉ¡ −N−m −a¡ Bl q¡j¡l ¢Q¿¹¡ l¢q−he¡ z m¡J j¡−l¡, Hm¡J m¡¢W mÉ¡J zj¡−l¡
e¡ j¡−l¡ a¥j¡l S£ il¦Lz j¡−l¡ ......
−h± j¡l¡l SeÉ¡ m¡¢W H−e −cuz q¢ln m¡¢WV¡ ¢e−u c¤−l R¥−ys−g−m z
−h± q¢ln−L c¤q¡a ¢c−u T¡yL¡uz q¢ln −h±−L −W−m −g−m −cuz −h± L¡yc−a b¡−Lz
B−m¡ −e−i z
7

a«a£u cªnÉ

q¢ln −hs¡l BmN¡ q−u k¡Ju¡ h¡yde…−m¡ ea¥e L−l −ch¡l L¡−S hÉÙ¹ z−R¡V EW¡−eC lae O¤¢s Js¡h¡l −Qø¡ Ll−Rz
q¢ln x hy¡deN¡m¡ ph ¢RysÉ¡ −Nm−R, HM¤¢e h¡yde e¡ ¢c−m phnÉ¡p q−u −k−h, lae, HC lae -
lae x ¢L L¢q−R¡ ?
q¢ln x HLV¥ H−W Bu−a¡ hÉ¡V¡ -
lae x HM¤e k¡−h¡e¡, HM¤e q¡¢j …¢— Es¡¢R -
q¢ln x Bu hÉ¡V¡ Bu, hy¡d−el c¢sN¡m¡ HLV¥ O¤¢l−u −ce¡ hÉ¡V¡, Bu H−W Bu -
lae L¡−R B−p, h¡yd−el L¡−S h¡h¡l Lb¡j−a¡ p¡q¡kÉ L−lz

q¢ln x dl hÉ¡V¡ dlz −a¡l j¡ L¥e−W −Nm−l hÉ¡V¡ ?


lae x −f¡Ml −Nm−R L¡fs L¡yQ−az
q¢ln x −p¢ce −k h¡h¤ Hp¢pm M¤h i¡−m¡ Lq¡ ! −a¡−L m¡V¡C ¢LehÉ¡l V¡L¡ ¢c−m zjÙ¹ hs−m¡L -z h¡h¤l −q¡−V−m b¡L¢h,
Lš ¢L i¡−m¡j¾c M¡¢h -

lae B−Ù¹ B−Ù¹ −pM¡e −b−L p−l f−sz −h± B−p, L¡Q¡ L¡fs…−m¡ a¡−l −j−mz

q¢ln x hs−m¡−Ll ja¥e b¡L¢h, h¡h¤l Lb¡ ja¥e L¡S Ll¢h, −q¡−V−m k¡l¡ −M−h Sm ¢c¢h, −V¢hm j¤RÉ¡ ¢c¢h -
−h± x aM¤e −bLÉ¡ L¡−L ¢L LqÉ¡ −kR ?
q¢ln x lae, lae¡, E−a¡ H−WC ¢Rm, q¡j¡l p−a L¡j Ll¢Rm,
−h± x −L−S¢e h¡h¡, q¡¢j−a¡ H−p −cM¢R a¥¢j Bfe¡j−e Lb¡ LqÉ¡ −kR -
q¢ln x lae¡ H lae¡, L¥e−W −Nm, lae¡ -
X¡L−a X¡L−a −h¢s−u k¡uz B−m¡ −e−iz

Qa¥bÑ cªnÉ
ú¥m QaÆl z fs¡−n¡e¡l BJu¡S −n¡e¡ k¡u z lae c¤l −b−L HLcª−ø −p¢c−L BµR−æl j−a¡ −Q−u b¡−Lz q¢ln B−pz

q¢ln x lae, HC lae¡-


lae x h¡h¡ q¡¢j fqs−h¡, −cM ph¡C −Lj¤e LlÉ¡ fqs−R −cM -
q¢ln x d¤l −h¡L¡−RmÉ¡, Al¡ −h¡L¡, −a¡l ja¥e ¢L A−cl h¡h¤l −q¡−Vm B−R ? e¡ Al¡ −a¡l ja¥e i¡−m¡j¾c −M−a
−f−h ? −h¡L¡ −h¡L¡ ! a¥C −q¡−V−m b¡L¢h, h¡h¤l ja¥e b¡L¢h, a¡lf−l −a¡l j¡p −N−m Lš −fpÉ¡ f¡¢hz k¡l¡
fqs−R Al¡ ¢L −a¡l ja¥e −fpÉ¡ −f−h ?
lae x e¡ q¡¢j −q¡−Vm k¡he¡ , q¡¢j fqshz
q¢ln x ¢Rx hÉ¡VÉ¡ HNmÉ¡ q¡j¡l−Ol ja¥e Nl£h j¡e¤o−Ol L¢q−a que¡ z Q h¡¢s Q z
lae x e¡ q¡¢j k¡he¡ - q¡¢j ú¥m k¡h -
ú¥−ml ¢c−L H−N¡uz
q¢ln x J¢c−L L¥e−W k¡¢Rp, H¢c−L Bu -
lae x e¡ -
q¢ln −S¡l L−l lae−L ¢e−u h¡¢sl ¢c−L f¡ h¡s¡u , lae L¡yc−a b¡−L z B−m¡ −e−iz
8

f’j cªnÉ

fl¢ce −i¡l−hm¡ z

q¢ln x lae, laez lae¡-


−h± x −L−e ¢L L¢qR A−L ?
q¢ln x h¡h¤l h¡¢s ¢muÉ¡ k¡h i¥−m −Nm¢Rp e¡¢L?
−h± x −cM JlL¥j −Sc L¢lJe¡ z ¢WL B−R h¡h¡ q¡¢j q¡l j¡ee¤, a¥¢j a¥j¡l −RmÉ¡−L fsqÉ¡h¡ e¡ fl¢qJe¡ z¢L¿¹¥ E
q¡j¡l −L¡−ml −RmÉ¡ zE h¡h¤l h¡¢s QmÉ¡ −N−m q¡¢j ¢L ¢muÉ¡ b¡Lh Lq−a¡?
q¢ln x q¡¢j −a¡l c¤xM h¤¢T−l −h¡,h¤¢Tz ¢L¿¹¥ a¥C q¡j¡l Lb¡ HLV¥L i¡h , S¢j−a p¡q¡l m¡N−h c¤¢ce f−l , H¢c−L
−a¡l pwp¡l MlQ¡ ,q¡j¡l q¡−a HLV¡ −fpÉ¡ eÉ¡Cz öe −h¡ lae¡ h¡h¤l −q¡−V−m b¡L−m a¡J−a¡ j¡−p ¢ae−n¡ V¡L¡
O−l Bp−hz q¡jl¡ A−L ¢L ¢c−a f¡l¢R Lq¡−a¡? i¡−m¡ c¤V¡ M¡Ju¡−a f¡l¢R e¡ i¡m S¡j¡fÉ¡e ¢feqÉ¡−a f¡l¢R!
q¡¢j −a¡ Al h¡f q¡¢j Al i¡−m¡l −mNÉ¡ Lq¢R E−a¡ −a¡l h¡h¤l −q¡−V−m −bLÉ¡ c¤V¡ −MuÉ¡ flqÉ¡ h¡yQ−hz
−h± x a¥¢j j¡e¤o mJ h¤TmÉ¡ a¥¢j j¡e¤o mJza¥¢j ö¢d V¡L¡C −cMR z −Rm¡V¡l i¢hoÉv −cMRe¡ Bl ¢e−SlJ i¢hoÉv
−cMRe¡z
q¢ln x a¥C L¥e i¢hoÉ−al Lb¡ Lq¢Rp Lq¡−a¡ ? −cM −h¡ q¡j¡−L a¥C i¢hoÉv −cMÉ¡pe¡, ¢RysÉ¡ LÉ¡yb¡−a öuÉ¡ m¡M
V¡L¡l üfe −c¢MpeÉ¡ z
−h± x üfe −cM−aJ S¡e−a qu h¤TmÉ¡ z
q¢ln x HCNmÉ¡ Lb¡ −a¡−L −L ¢nMÉ¡m−R−l h¡—¡ m¡ð¡ Q¡Js¡ Lb¡ Lq¢Rp AÉ¡SLÉ¡m ?
−h± x −RmÉ¡ SeÈÉ¡ −Rm¡−L kMe −M−a ¢c−a fÉ¡lhÉ¡e¡ aMe SeÈÉ¡¢RmÉ¡ −L−e ? h¡h¤l −q¡−V−m lÉ¡MhÉ¡l −mNÉ¡ ? q¡j¡l−Ol
ja¥e −m¡−Ll −RmÉ¡ −juÉ¡ e¡ qJu¡u i¡−m¡z a¥¢j A−L j¡e¤−ol ja¥e j¡e¤o e¡ Ll−a fÉ¡lhÉ¡ q¡¢j Ll−h¡ zclL¡−l
−m¡−Ll h¡¢s L¡j Llhz
q¢ln x HC h¤s¡ hu−p −h¢V −RmÉ¡ quÉ¡ L¡j Ll−a −a¡l nlj Ll−he¡ ?
−h± x nlj ¢L−pl ? h¡f quÉ¡ BV hµR−ll −RmÉ¡−L L¡−j f¡W¡−a k¢c a¥j¡l nlj e¡ L−l a¡¢q−m −RmÉ¡−L j¡e¤o
LlhÉ¡l −mNÉ¡ L¡j Ll−a q¡j¡l nlj ¢L−pl ? HLV¡ −RmÉ¡−L c¤¢euÉ¡−a Be−h Bl A−L −M−a ¢c−h e¡ fs−a
¢c−h e¡ j¡e¤o Ll−a f¡l−he¡ zJlL¥j j¡ h¡−fl j¤−M B…e z
q¢ln x Bl HLV¡ Lb¡ LqÉ¡¢Rp ¢L −a¡−L q¡¢j Q¥sÉ¡ −lMÉ¡ ¢ch
−h± x h¢m Bl ¢L rÉ¡ja¡ B−R a¥j¡l ? lae¡ ¢L H c¤¢euÉ¡−a ¢e−Sl j−e Hp−p ? e¡ q¡¢j a¥¢j A−L ¢muÉ¡ Hp¢p!
Al ph i¡l a¥j¡−L ¢m−a q−h zHx −RmÉ¡−L −q¡−V−m −lMÉ¡ Al L¡j¡C −M−h ,nlj L−le¡ ! q¡j¡−L Q¨s−h !
q¡j¡−L ! LqÉ¡ LqÉ¡ −m¡a¡ −hsÉ¡ −Nm−Rz
q¢ln x ¢L j−e L−l¢Rp a¥C ? By ? ¢L j−e −ihÉ¡¢Rp q¡j¡−L ? q¡¢j ¢L n¡m¡ fl¡−Zl ja¥e j¡N£ i¡l¦u¡ ! öeÉ¡ l¡M
lae¡ q¡j¡l −hV¡ q¡¢j k¡ i¡m h¤Th Llhz a¥C q¡j¡l −h¡, −h¡−ul ja¥eC b¡L z lae¡ HC lae¡ -
−h± x −cM a¥¢j A−L ¢muÉ¡ −k−a −fhÉ¡e¡ LqÉ¡ ¢c¢R -
q¢ln x −a¡l Lf¡−m AÉS m¡b B−R−l j¡N£ m¡a B−R - lae¡ , H lae¡ -
−h± x ¢QõÉ¡R −L−e - E HNmÉ¡−a eÉ¡Cz
q¢ln x −L−e L¥e−W −Nm−R?
−h± x q¡¢j A−L ú¥m f¡W¡m¢R z
q¢ln x ú¥m f¡W¡m¢Rp z L¡l ýL¥−j A−L a¥C A−L ú¥m f¡W¡m¢Rp ? Lq¡ L¡l ýL¥−j f¡W¡m¢Rp ? j¡¢mL quÉ¡ −NmR
a¥¢j j¡¢mL ? a¥j¡l X¡e¡ NS¡m−R mu ? a¥j¡l E X¡e¡ q¡¢j −RyVÉ¡ ¢ch z
−h± x öe j¡b¡ M¡l¡f L¢lJe¡, −RmÉ¡V¡−L q¡j¡l fqs−a c¡Jz
9

q¢ln x −cM¢R L¥e n¡m¡ A−L flqÉ¡−R-


−h± x −cM q¡j¡l ¢LlÉ¡ m¡−N- a¥j¡l f¡−u f¢s -
q¢ln x q¡j¡l BN¡ −RsÉ¡ Lb¡ Lq¡-
−h± x q¡j¡l l−š² pÉ¡e LlzE L¡j L¢lJe¡ -zE L¡j Ll−a q¡¢j a¥j¡−L ¢che¡z
q¢ln x ¢LR¥ Lq¢Re¡ LqÉ¡ ¢ce−L ¢ce a¥C −hlqÉ¡ k¡¢Rp zj¡¢mL quÉ¡R a¥¢j ? j¡¢mL? −a¡l ¢LR¥ L¢q−a ¢cuÉ¡−R−l -

−h±−L d−l j¡l−a b¡−Lz HLpju −h± f−s k¡uz q¢ln −h¢s−u k¡uz−h± L¡yc−a b¡−L z

B−m¡ −e−iz

oùcªnÉ

ú¥m QaÆl z −R−m−j−u−cl fs¡l BJu¡S −n¡e¡ k¡−µR zq¢ln B−pz

q¢ln x lae¡! HC lae¡ -


Ng¥l x ¢L qm q¢lni¡C, ¢L L¢qR lae¡−L ?
q¢ln x Bl L¢qJeÉ¡ q¡¢j ¢WL LlÉ¡¢Re¤ q¡j¡l−Ol lae¡−L e−Ne js−ml −q¡−V−m Q¡Ll l¡Mhz HC…−e e−Ne js−ml
L¡R −bLÉ¡ c¤−n¡ V¡L¡J q¡¢j BN¡j ¢muÉ¡ −lMÉ¡¢R, AÉ¢S lae¡−L ¢muÉ¡ q¡j¡l −q¡−Vm −khÉ¡l Lb¡ z H¢c−L q¡j¡l
−h¡ JÙ¹¡¢c −jlÉ¡ A−L ú¥m f¡W¡m−Rz BµR¡ l¡N qu ¢LeÉ¡ L−q¡−a¡ ?
Ng¥l x AÉ¡−a lÉ¡NhÉ¡l ¢L B−R ! a¥j¡l −h¡−a¡ i¡m L¡jC LlÉ¡−R z A−L ú¥m f¡W¡m−Rz e¡ e¡ q¢lni¡C a¥¢j
lae−L HC hu−p L¡−j m¡N¡CJe¡ z hs −q¡L, S¥u¡e −q¡L −a−h−a¡ L¡j Ll−h! Bl HC hupV¡ qm j¡e¤o
LlhÉ¡l hupz HMe fs−h S¡e−h, −Mm−h QÉ¡l¢cLVÉ¡ i¡m LlÉ¡ −cMÉ¡öeÉ¡ ¢e−S−L −a¡uÉ¡l Ll−hz e¡ e¡ H i¥m
L¡j L¢lJe¡z q¡¢j i¥m LlÉ¡ q¡j¡l ljS¡e−L q¡l¡m¢R -
q¢ln x O−l hÉ¡¢q−l ph n¡m¡ ö¢d ‘¡e ¢c−h, −a¡l−Ol f¡−u fs¢R q¡j¡−L −a¡jl¡ ‘¡e ¢cJeÉ¡z L¥e h¡f Q¡−q Al
−RmÉ¡ L¡j Ll¦L, L¥e h¡f Q¡−qe¡ Al −RmÉ¡ −juÉ¡ −mM¡fs¡ e¡ Ll¦L ! L¥e h¡−fl p¡d eÉ¡C Al −RmÉ¡ j¡e¤−ol
ja¥e j¡e¤o −q¡L ? ¢L¿¹¥ −Lj¤e LlÉ¡ q−h ! −Lj¤e LlÉ¡ ? c¤−hmÉ¡ −RmÉ¡l fÉ¡−V i¡a a¥mÉ¡ ¢c−a f¡¢leÉ¡z A−L
fsÉ¡hÉ¡l üfÀ −Lj¤e LlÉ¡ −Lj¤e LlÉ¡ −cMh ? Bl HLV¡ Lb¡ L¢qhÉ¡eÉ¡ q¡j¡−L ! lae¡ HC lae¡ h¡l¢quÉ¡
Bu ú¥m −bLÉ¡ -
Be¾c ú¥m −b−L −h¢s−u B−pz
Be¾c x B−l q¢lnL¡ ! ¢L q−u−R ? Ha Q£vL¡l LlR −Le ?
q¢ln x lae¡−L a¥C L¡l ýL¥−j fsq¡¢Rp ? q¡¢j A−L fsq¡he¡ z lae¡ HC lae¡ -
Be¾c x ¢L q−µR ¢L ? HV¡ ú¥mz −R−m−j−ul¡ fs¡ö−e¡ Ll−R, Q£vL¡l LlR −Le ?
q¢ln x lae¡−L −a¡l¡ L¡l ýL¥−j fsq¡¢Rp −pV¡ q¡j¡−L B−N Lq¡ z q¡¢j Al h¡f zq¡¢j A−L fsq¡h e¡ h¡h¤l
−q¡−V−m Q¡Ll l¡Mh −pV¡ q¡¢j h¤Thz lae¡ -
Be¾c x Bl HLV¡ Lb¡ hm−m f¤¢mn X¡Lhz BCea h¡µQ¡−cl ¢c−u −L¡e L¡S Ll¡−m n¡¢Ù¹ q−h −a¡j¡l a¥¢j S¡e ?
q¢ln x iu −cM¡¢Rp ? JCNmÉ¡ iu q¢ln L−le¡z a¥C q¡j¡l −RmÉ¡−L Ol −bLÉ¡ h¡¢ql LlÉ¡ Be¢h e¡ q¡¢j ¢ia−l
k¡h ? lae¡ - HC lae¡ h¡¢q−l Bu - Bu Lq¢R -
10

Be¾c x ¢L q−µR ¢L ? HLcj Q¥f!


Ng¥l x a¥¢j q¡j¡l HLV¡ Lb¡ öe q¢lni¡C -
q¢ln x −gl ‘¡e ! −a¡jl¡ ¢L −ihÉ¡R q¡j¡−L ? q¡¢j mÉ¡MÉ¡fs¡ L¢l¢e LqÉ¡ ¢L q¡j¡l ¢L n¡m¡ L¥−e¡ ‘¡e h¤¢Ü eÉ¡C ?
Ng¥l x q¡¢j −p Lb¡ L¢q¢e q¢lni¡C, Bp−m q¡¢j i¥š²−i¡N£ j¡e¤o−a¡ ! q¡j¡l pwp¡−l Ai¡h ¢Rm LqÉ¡ q¡j¡l ljS¡e−L
h¡h¤l CV i¡V¡−a L¡j Ll−a f¡W¡m¢Re¤, −p¢c−el Lb¡ q¡j¡l HM¤−e¡ j−e B−R e¡j¡−Sl ¢ce ¢Rm −p¢ce, f¡−up
−lydÉ¡¢Rm Al B¢Çj, L¢q−m −RmÉ¡ q¡j¡l ¢L −M−R e¡ −M−R −L S¡−e ! f¡−up LlÉ¡¢R ,ljS¡e−L −XLÉ¡ ¢muÉ¡
HpN¡ k¡Jz c¤èql −hm¡ e¡j¡S fsÉ¡ −Ne¤ h¡h¤l CV i¡V¡−az CV i¡V¡−a f¡ ¢cuÉ¡C c§l −bLÉ¡ −cMe¤ q¡j¡l
ljS¡−el j¡b¡u L¡¢µQ C−Vl −h¡T¡, E −h¡T¡ q¡¢jJ ¢muÉ¡ −k−a ¢qj¢nj M¡h ............

cªnÉ¡¿¹l O−Vz−cM¡ k¡u ljS¡e j¡b¡u HLp−‰ B−eL…−m¡ Ly¡Q¡ CV j¡b¡u h'−u ¢e−u k¡−µR z i¡−l −p e¤ê q−u f−s−R, f¡l−Re¡ hC−a,

j¤¾p£ x j¡l−h¡ n¡m¡ f¡R¡−a m¡a, aM¤e −bLÉ¡ n¡m¡ hpÉ¡ hpÉ¡ ö¢d ¢h¢s −M−R, EW n¡m¡ EW, EW J−W −bLÉ¡... CVN¡m¡
i¡V¡−a −L EWÉ¡−h ? −a¡l h¡f! EW ..... HC n¡m¡ aM¤e −bLÉ¡−k Lq¢R a¡s¡a¡¢s Bu, L¡−e Lb¡ m¡−Ne¡ ?L¡j
Ll−a f¡¢lpeÉ¡−a¡ B¢pp −L−e ,−qyVÉ¡ Bu...... z HC aM¤e −bLÉ¡ −k LqÉ¡ k¡¢R a¡s¡a¡¢s CV ¢muÉ¡ Bu, i¡V¡−a
CV EW¡ ! i¡V¡−k L¡jq¡C q−Rz EW¡ CV... HC n¡m¡, HC n¡m¡ ö−u¡−ll h¡µQ¡ q¡yV, qy¡V n¡m¡ -

ljS¡e−L d¡‚¡ j¡−l, f−s k¡u ljS¡ez CV…−m¡ −i−‰ k¡uz

j¤¾p£ x HC n¡m¡ ö−u¡−ll h¡µQ¡ z ¢L Ll¢m? HC n¡m¡ −cM −cM LV¡ CV −iPÉ¡¢Rp −cM z
ljS¡e x Bl Hj¤e q−heÉ¡ AÉ¡SLÉ¡l ja¥e −RsÉ¡ c¡Jz
j¤¾p£ x −RsÉ¡ ¢ch e¡? n¡m¡ Na−l a¡Nc eÉ¡C−a¡ L¡j Ll−a B¢pp −L−e ? −L ¢c−h HÉ¡l c¡j? −a¡l h¡f ?
Q¥−ml j¤¢W d−l B−m¡f¡b¡¢l j¡l−a b¡−L
ljS¡e x Bl j¡¢lJe¡ q¡¢j jlÉ¡ k¡h z −RsÉ¡ c¡J
Ng¥l x ¢L LlR? −RmÉ¡V¡ −k q¡j¡l jlÉ¡ −k−h, −RsÉ¡ c¡J-
j¤¾p£ x −RsÉ¡ ¢ch ! n¡m¡ q¡l¡¢jl h¡µQ¡ !n¡m¡ −MhÉ¡l ¢c−a f¡−le¡ −RmÉ¡l ö¢d SeÈ ¢cuÉ¡ k¡u !Bl i¡P¢h Lq¡
n¡m¡ ?
j¡−ll −Q¡−V ljS¡e f−s ¢N−u p‘¡ q¡l¡uz
Ng¥l x ljS¡e HC ljS¡e, ljS¡e-
B−Nl cª−nÉ ¢g−l B−p

Ng¥l x JC−W −bLÉ¡ q¡j¡l ljS¡e−L h¡¢s ¢muÉ¡ He¤z p¡y−Tl −hm¡ −RmÉ¡l ‘¡e H−m¡, L¢q−m Bî¡ q¡j¡−L Bl L¡−j
f¡W¡CJe¡ , q¡j¡−L −l¡S −l¡S j¡−l, q¡j¡−L ¢cuÉ¡ N¡ ¢Vf¡u, q¡¢j f¡¢leÉ¡ h¡f f¡¢leÉ¡! ‘¡e ¢gl−m¡ ¢L¿¹¥ hÉ¡l¡j
fsÉ¡ −Nm q¡j¡l ljS¡e, HLj¡−pl j−dÉ q¡j¡l ljS¡e c¤¢euÉ¡ −RsÉ¡ Bõ¡l L¡−R QmÉ¡ −Nm q¢lni¡C -
Be¾c x Ng¥lQ¡Q¡ je M¡l¡f −L¡−l¡e¡, ¢L Ll−h hm ! Ng¥l Q−m k¡uz
Ng¥lQ¡Q¡ -! q¢lnL¡ −a¡j¡l i¡−m¡l SeÉC Bj¡−cl hm¡ z ......... ¢e−Sl i¡−m¡j¾c h¤T−a −nM, a¥¢j ¢L Q¡J
−a¡j¡l lae Ng¥lQ¡Q¡l ljS¡−el ja L−l H−Lh¡−l q¡¢l−u k¡L ! Ai¡−hl SeÉ ¢e−Sl −R−m−L q¡¢l−u −c−h ?
Bl −L¡e fb −eC !
ú¥−ml −R−m−j−u−cl p¤¤l L−l fs¡l BJu¡S −i−p B−pz
Be¾c −ia−l k¡u p−‰ lae−L ¢e−u ¢g−l B−p z

Be¾c x q¢lnL¡ −a¡j¡l lae ! k¡J e−Ne −j¡s−ml −q¡−V−m −l−M H−p¡−N k¡J!

Be¾c lae−L −l−M −ia−l Q−m k¡uz q¢ln ¢LR¥re lae−L Afm−L −c−M
a¡lfl S¢s−u d−l z −L¡e Lb¡ hm−a f¡−le¡z fcÑ¡ f−sz
pj¡ç
j¡mcq j¡m’
______________________________________________________________________
e¡VL x lae
pw¢rçp¡l

q¢ln Q¡oh¡p L'−l −L¡ej−a pwp¡l fË¢af¡me L−lz a¡l c¤C −R−m üfe J laezüfe Q¡−ol L¡−S
h¡h¡−L p¡q¡kÉ L−lz la−el hup M¤hC Lj, j¡œ BV hRlz −q¡−Vm j¡¢mL e−Ne HL¢ce q¢l−nl h¡s£−a
H−p fËÙ¹¡h −cu q¢ln k¢c a¡l −R¡V −R−m−L a¡l −q¡−V−m l¡−M a¡q−m −R−m¢VJ −M−a fl−a f¡−l Hhw
q¢lnJ j¡p −N−m ¢LR¥ fup¡l j¤M −cM−a f¡−lz HC fËÙ¹¡h q¢ln p¡c−l NËqe Ll−mJ H−a h¡c p¡−d a¡l
−h±z −p a¡−L fs¡−a Q¡u, j¡e¤o Ll−a Q¡uz HC ¢e−u pwp¡−l hslL−jl An¡¢¿¹l pª¢ØV q−mJ ph ¢LR¥−L
E−fr¡ L−l −h± lae−L ú¥m f¡W¡u z q¢ln HV¡ −j−e ¢e−a f¡−le¡, a¡−L −q¡−V−m −l−M Bp−h h−m ú¥−m
k¡u Hhw a¡l −R−m lae−L ph¡l p−‰ p¤¤l ¢j¢m−u fs−a −c−Mz q¢l−nl i¡h¡¿¹l O−V z

−efbÉ ¢nÒf£−cl e¡jpq Q¢lœ¢m¢f x


e¡VL J ¢e−cÑne¡ x f¢ljm ¢œ−hc£
B−m¡ x fËn¡¿¹ −O¡o Bhq x f¢ljm ¢œ−hc£
j’ x −p±−je ¢jœ
në fË−rfZ x ¢hi¡p q¡mc¡l

Q¢lœ ¢Qœ−Z x

q¢ln x f¢ljm ¢œ−hc£


−h± x he¡e£ ¢œ−hc£
e−Ne x p¤¤j¿¹ fË¡j¡¢eL
lae x h¡¢¾V i–¡Q¡kÑ
fl¡Z x −chl¡S ¢œ−h¢c
Ng¥l x fË−pe¢Sa hjÑZ
Be¾c x j¡æ¡ q¡mc¡l
j¤¾p£ x öiˆl ¢jnË

_____________________________________________________________
−k¡N¡−k¡N x fËk−aÀ - f¢ljm ¢œ−hc£, c¢rZ L«o·fõ£, j¡mcqz c§li¡o x 03512278204/ 9434245792
C −jm - parimal_tribedi@yahoo.com./ malancha_maldaha@yahoo.com
j’ EfLlZ

1) −Q±¢L - 2¢V 2) −h’ - 1¢V 3) V¥m - 1¢V 4) −Q±¢Ll c¡Ju¡l L¡fs 5) O−ll clS¡l −éj -3

6) O−ll SeÉ h¡y−nl 2 ¢V M¤y¢V 7) N¡R 8) (L)−hs¡ 4 ¢Vl SeÉ 5 g¥−Vl 12 ¢V J 3 g¥−Vl 44 ¢V h¡y−nl h¡a¡
9) 4.5 g¥−Vl 2¢V J 3 g¥−Vl 4¢V h¡y−pl M¤y¢V 10) q¡a¥¢s 11) û¥ XÊ¡Ci¡l 12) fÔ¡p 13) ¢fe L¡yV¡

14) −f−lL 15) a¡l 16) c¢s 17) p¤¤a¢m 18) L¡fs V¡P¡−e¡l SeÉ a¡l z

19) ¢p ¢X −fÔu¡l 20) p¡Eä h„ 2¢V 21) a¡l 22) ¢p ¢X LÉ¡−pV 23) H„−Vepe LXÑ z

A¢ie−ul SeÉ k¡ fË−u¡Se

1) j¡bm 2) L¥−m¡ 3) ¢h¢s h¡yd¡l SeÉ L¥−m¡ 4) b¡m¡ 5) O¢V 6) NÔ¡p 7) h¡¢V 8) h¡m¢a 9) M¢s

10) O¤¢s 11) Q¡m 12) ¢h¢s h¡yd¡l SeÉ f¡a¡ jnm¡ 13) mãe 14) a¡−l −jm¡l SeÉ S¡j¡ L¡fs z

−f¡o¡L J p¡Sp‹¡
q¢ln x M¡−V¡ d¤¢a, −N¢”, q¡gn¡VÑ, N¡jR¡, j¡bmz

−h± x n¡¢s, hÔ¡ES, p¡u¡,

lae x q¡gfÉ¡¾V, −N¢”, q¡gn¡VÑ

fl¡Z x m¤¢‰, N¡jR¡z

e−Ne x d¤¢a, f¡”¡¢hz

Ng¥l x m¤¢‰, ga¥u¡, N¡jR¡, V¥¢fz

j¤¾p£ x m¤¢‰, q¡gn¡VÑ, N¡jR¡ z

Be¾c x fÉ¡¾V, f¡”¡h£ z

−jL Bf h„ x g¡E−äne, ¢Sˆ A„¡CX, BC hË¥ −fe¢pm, ¢ØfËV N¡j, −œ²f - L¡yQ¡, Ly¡Q - f¡L¡, Bue¡, ¢Ql¦¢e, L¡y¢Q,
−hÔX, hË¡n, a¥¢m, f¡œz
Sound
Track 1 ( 1 m 11sec. )
Track 2 ( 1 m 13sec. )
Track 3 ( 0 m 55sec. )
Track 4 ( 1 m 33sec. )
Track 6 ( 1 m 31sec. )
Track 7 ( 2 m 28sec. )