You are on page 1of 228

MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO


OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE
MART, 2004. GODINE
TEST ZA VIII RAZRED
[ifra u~enika:
Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu se nalazi ~ista
hartija za wihovu izradu. Pored svakog izra~unavawa upi{ite redni broj
zadatka, a rezultate obavezno upi{ite na mesta koja su za to predvi|ena u
tekstu.
Zaokru`ene vrednosti za relativne atomske mase: Ar(H)=1; Ar(C)=12;
Ar(0)=16; Ar(Na)=23; Ar(Cl)=35,5;
Vreme izrade testa je 120 minuta.

@elimo vam uspeh u radu!


1. Pored supstanci u koloni B upi{ite odgovaraju}e brojeve iz kolone A.

1.
2.
3.
4.
5.

A
destilacija
kristalizacija
frakciona kondenzacija
rafinacija
filtracija

B
kiseonik
voda
parafin
plavi kamen
benzin

2. Neke od datih supstanci posle me{awa sa vodom mewaju boju plave lakmus
hartije u crvenu. Zaokru`ite slovo ispred formula tih supstanci.
a) CH3Cl
b) HCl
v) NaCl
g) CHCl3
d) Cl2

3. Tri metala grade okside u kojima je zbir atoma metala jednak zbiru atoma
nemetala.
Jedan oksid je crvene boje i primewuje se u proizvodwi stakla.
Drugi oksid lako upija vodu. U reakciji sa vodonikom se redukuje u oksid
nestabilan na vazduhu.
Tre}i oksid se ne rastvara u vodi, nije otrovan i sastojak je bele boje.
Napi{ite formule ovih oksida.

_______________________________________________________________________

4. Odgovorite sa DA ili NE.


a) Benzen podle`e reakciji supstitucije.
b) Heksan mo`e da se polimerizuje.
v) Etan je reaktivniji od etena.
g) Propin je reaktivniji od propana.
d) Sagorevawem sme{e propana i butana nastaju ugqenik(IV)-oksid
i voda.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

5. Dopunite jedna~ine datih reakcija.


CH3COONa + ____________ CH4 + ____________
___________ + ____________ Cu(OH)2 + Na2SO4
kat.
___________ + ____________ C6H12
___________ + ____________ NaHSO4
___________ + ____________ 2CO2 + 2H2O
6. U reakciji adicije 0,4 g vodonika i dovoqne koli~ine jednog alkena
dobijen je ugqovodonik u kome je odnos masa ugqenika i vodonika 9 : 2. Koji
alken je u~estvovao u reakciji? Koliko grama alkena je izreagovalo?

7. U dve fla{ice su se nalazili benzen i 1-heksen. Vremenom su etikete


o{te}ene i nisu ~itqive. Navedite reagens kojim biste utvrdili koja
supstanca se nalazi u kojoj fla{ici. Objasnite.

8. Zaokru`ite ta~no.
U sme{i se nalazi 1 mol 3-heksena i 4 mola hlorovodonika. U reakciji ove
dve supstance nastaje:
a) 3,3,4,4-tetrahlorheksan
b) 1,2,3,4-tetrahlorheksan
v) 4-hlorheksan
g) 3-hlorheksan
d) 3,4-dihlorheksan
9. Napravqena je sme{a od 100 g vodenog rastvora natrijum-karbonata i 100 g
vodenog rastvora hlorovodoni~ne kiseline. Rastvori su pre me{awa
sadr`ali po 0,1 mol rastvorene supstance. ^estice, koje se nalaze u rastvoru
posle me{awa, pore|ajte u niz prema rastu}em broju.

_______________________________________________________________________

10. Odgovorite sa DA ili NE .


a) Gustina benzina je ve}a od gustine vode.
b) Temperatura kqu~awa benzina je ve}a od temperature kqu~awa
vode.
v) Benzin sa vodom gradi homogenu sme{u.
g) Rasipawe svetlosti (duga) se de{ava na tankom sloju benzina.
d) Kvalitet benzina odre|uje se na osnovu oktanskog broja.

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

11. Pri nepotpunom sagorevawu supstance A, crne boje, dobija se supstanca


B. Daqom oksidacijom supstance B nastaje supstanca V. Uvo|ewem supstance
V u rastvor natrijum-hidroksida nastaje supstanca G koja sa kalcijumhloridom daje te{ko rastvornu so bele boje. Napi{ite formule supstanci
A, B, V i G. Napi{ite jedna~inu reakcije supstance G i kalcijum-hlorida.

12. Koliko grama vode nastaje sagorevawem 3 mola pentana?

13. Zaokru`ite slovo ispred para supstanci ~iji vodeni rastvori pri
me{awu daju heterogenu sme{u.
a) magnezijum-hlorid i natrijum-sulfat
b) kalcijum-hlorid i natrijum-karbonat
v) natrijum-sulfat i magnezijum-nitrat
g) magnezijum-hlorid i natrijum-karbonat
d) kalcijum-nitrat i natrijum-hlorid

14. Odnos molova etana i butana u sme{i je 2 : 1. Koliko atoma ugqenika se


nalazi u 0,6 molova ove sme{e?

15. Napi{ite strukturne racionalne formule i nazive alkana koji sadr`e


~etiri primarna, jedan sekundarni i dva tercijarna atoma ugqenika.

OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE - 2004. godina


Re{ewa testa za VIII razred
Oznaka 1 h broj poena zna~i da se poeni ne dele. Tra`i se kompletno ta~no
ura|en zadatak.
Broj poena
1. kiseonik 3; voda 1; parafin 3; plavi kamen 2, 5; benzin 3,4
7h1,5=10,5
2. b); d)

2+2=4

3. Cu2O; Fe2O3; ZnO

1h7=7

4. a) DA; b) NE; v) NE; g) DA; d) DA

5h1=5

5. Jedna~ine moraju biti izjedna~ene.

5h2=10

6. C3H6; jedna~ina; m(propena)=8,4 g

3+2+3=8

7. Kalijum-permanganat, vodeni rastvor;


1-heksen reaguje, benzen ne reaguje

2+3=5

8. g)

1h4=4

9. CO32 < Cl < Na+ < H2O

1h7=7

10. a) NE; b) NE; v) NE; g) DA; d) DA

5h1,5=7,5

11. A= C; B= CO; V= CO2; G= Na2CO3;


Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaCl

1h6+2=8

12. jedna~ina; 324 g vode;

2+3=5

13. b); g); Za svaki neta~an odgovor, ukoliko su zaokru`eni i


ta~ni, oduzeti po 1 poen.

2h3=6

14. 0,8 mola atoma ugqenika u etanu;


0,8 mola atoma ugqenika u butanu;
4,8 1023 + 4,81023 = 9,6 1023 atoma

3+3+1=7

15. formule;
2,3-dimetilpentan i 2,4-dimetilpentan

2h2+2h1=6
UKUPNO

100

MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE


SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO
OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE
MART, 2005. GODINE
TEST ZA VIII RAZRED
[ifra u~enika:
Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu se nalazi ~ista
hartija za wihovu izradu. Pored svakog izra~unavawa upi{ite redni broj
zadatka, a rezultate obavezno upi{ite na mesta koja su za to predvi|ena u
tekstu.
Zaokru`ene vrednosti za relativne atomske mase: Ar(H)=1; Ar(C)=12;
Ar(0)=16;

Ar(N)=14;

Ar(S)=32;

Ar(Li)=7;

Ar(Na)=23;

Ar(K)=39;

Ar(Cl)=35,5;

Ar(Ag)=108;
Vreme izrade testa je 120 minuta.

@elimo vam uspeh u radu!


1. Koliko grama 10% rastvora i koliko grama 20 % rastvora treba odmeriti
za pripremawe 80 g 18% rastvora?

10% = ______________,

20% = ______________,

2. Pored supstanci u koloni B upi{ite odgovaraju}e brojeve iz kolone A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Oksid crne boje, nerastvoran u vodi
Oksid bele boje, nerastvoran u vodi
Oksid sive boje
Hidratisani oksid mrke boje
Veoma tvrd oksid
Oksid crvene boje, nije me{ovit

B
cink
bakar
olovo
aluminijum
gvo`|e

3. U 100 g vodenog rastvora nalazi se 17,55 g natrijum-hlorida i 8,5 g


natrijum-nitrata. U ovu sme{u dodato je 100 g rastvora koji sadr`i 17,0 g
srebro-nitrata. Koliki je maseni udeo supstanci u vodenom rastvoru posle
dodatka srebro-nitrata?

4. U jednoj ~a{i nalazi se rastvor natrijum-sulfata, a u drugoj rastvor


natrijum-karbonata. Etikete na ~a{ama su o{te}ene. Kako biste utvrdili u
kojoj ~a{i je sulfat, a u kojoj karbonat? Napi{ite odgovaraju}u jedna~inu
reakcije.

5. Odgovorite sa DA ili NE.


a) Etin obezbojava vodeni rastvor kalijum-permanganata.
b) Etin se od svog prvog suseda u homologom nizu razlikuje
za jednu metilensku grupu.
v) Etin na vazduhu gori svetlim plamenom.
g) Etin je te`i od vazduha.
d) Sme{a etana i etina je homogena.

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

6. Slova u datoj {emi zamenite formulama da va`e jedna~ine reakcija.

B
+2G
-2D
CaCl2

A = ____________
D = ____________

2G
+2\
-E
2Na

B = _____________ V = _____________ G = _____________


\ = ____________ E = _____________
2

7. Pri potpunoj neutralizaciji rastvora sumporne kiseline, koji sadr`i


1,8 . 1023 jona, dobijeno je 17,4 g soli. Hidroksid kog alkalnog metala je uzet za
neutralizaciju sumporne kiseline?

8. Pri sagorevawu 0,5 mola jediwewa dobijeno je 3 mola ugqenik(IV)-oksida i


63 g vode. Napi{ite jedna~inu ove reakcije.

9. Napi{ite formulu jediwewa kada se zna da:


- se ono ne rastvara u vodi,
- ga grade dva elementa, od kojih jedan u slobodnom stawu mo`e biti
dragi kamen ili crni prah,
- sadr`i tri zajedni~ka elektronska para izme|u atoma istog
elementa
- sadr`i 6 zajedni~kih elektronskih parova izme|u atoma razli~itih
elemenata

Formula jediwewa: _________________

10. Brojevima od 1 do 4 obele`ite pove}awe koli~ine ~a|i koja nastaje pri


nepotpunom sagorevawu po 1 g benzena, heksena, heksana i heksina.

________________________________________________________________________
11. . , , a, ,
.
. ?
.
.

12. .
a) DA NE
.
DA NE
b) .
DA NE
v) .
DA NE
g) .
DA NE
d) .
DA NE
) .
13. Koliko atoma sumpora i atoma kiseonika sadr`i 0,2 mola jediwewa u
kome su elementi sjediweni u masenom odnosu 2 : 3?

14. Napi{ite nazive jediwewa prikazanih formulama:


)
)
CH3
CH3
CH2

CH2

CH

CH3

CH2

CH3

CH2

CH3

CH3

CH3

____________________

__________________

v)

g)

CH3
CH3

C
H

CH3

CH3

_______________________

Cl

CH3

CH3

Cl

CH2

CH3

_______________________

15. Dopunite datu {emu formulama koje nedostaju:


C2H6
C3H8

C4H6
C4H8

C5H8

C5H10

OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE - 2005. godina


Re{ewa testa za VIII razred
Oznaka 1 h broj poena zna~i da se poeni ne dele. Tra`i se kompletno ta~no
ura|en zadatak.
Broj poena
1h8=8
1. 16 g 10% rastvora i 64 g 20% rastvora
2. cink - 2; bakar 1,6; olovo - 3; aluminijum - 2, 5;
- 4
3. 5,85 g NaCl izreaguje, 8,5 g NaNO3 se nagradi
11, 7 g NaCl u 185,65 g rastvora; = 0,063
17 g NaNO3 u 185,65 g rastvora; = 0,092

7h1=7

3+3+3=9

4. Dodatkom kiseline ja~e od ugqene (HCl, H2SO4). Izdvajawe


mehuri}a gasa u ~a{i gde je karbonat. Jedna~ina reakcije.

3+2=5

5. a) DA; b) DA; v) NE; g) NE; d) DA

5h1=5

6. A = Na2CO3 ( Na2SO4); B = Ca(OH)2; V = CaCO3 (CaSO4);


D = NaCl; \ = H2O; E = H2
G = NaOH;
7. 0,1 mol H2SO4; 0,1 mol soli; Mr (soli) = 174; hidroksid: KOH
(koli~ina kiseline + koli~ina soli + Mr (soli) + hidroksid)

1h9=9
2+2+2+2=8

8. C6H14 + 9,5 O2 6 CO2 + 7 H2O

1h5=5

9. CH3-CH=CH2

1h6=6

10. heksan - 1; heksen - 2; heksin - 3; benzen - 4

1h8=8

11. NaNO3; NaOH; MgCO3; Ca(OH)2; CuSO4.5H2O.


: .
( )
12. ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; )
13. 1,2 . 1023 i 3,6 .1023
( SO3 + )
14. ) 2-metil-pentan, b) 3,3-dimetil-pentan,
g) 4-metil-2-pentin; d) 2,3-dihloro-2,3-dimetil-pentan
15. C3H6; C4H10; C6H10
UKUPNO

5h1+2 h1+
3h1=10
6h1=6
1+4=5

4h1,5=6
3h1=3
100


, 2006.
VIII

:
.
. ,

.
: Ar(H)=1; Ar(C)=12;
Ar(0)=16; Ar(Na)=23; Ar(Mg)=24; Ar(Al)=27; Ar(P)=31; Ar(Cl)=35,5; Ar(Cu)=63,5;
Ar(Zn)=65; Ar(Br)=80; Ar(Pb)=207.
120 .
!
1. Pored supstanci u koloni A upi{ite odgovaraju}e brojeve iz kolone B.

) -
) -
)
)

____
____
____
____

1.
2.
3.
4.
5.

2. 50g 80g 20% 70g


50% ?

3. 10,2 g
3 1023 .
.

4. o
65% . .

5. .
a) .
b) .
v) C .
g) 90%.
d) 12 .
) .
e) .

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

6. .

A = ____________

+ 2NaOH

+ BaCl2

H2O

+ H2O

BaSO4 + 2 NaCl

B = _____________ V = _____________

7. :
)
)
C3H7
CH3 - CH-CH-CH3
CH -C - CH -CH
2

CH3 CH3

C3H7

____________________

__________________

____________________

__________________

8. : -, -, ,
.
.

9. .

)
)
)
)

____
____
____
____

1. -
2. -
3.
4. -
5. ,

10. 144 g
. ?

11. -

0,2 mol ?

12. l, Cu, Pb Zn :
) _____________________________
)

_____________________________

) 2 g
_____________________________

13. .
CaO
CO
N2O5
SO3

CO2

14. 1 dm3 2,2 g -. cm3


250 mg (V)-.

15. C .
.
.

- 2006.
VII
1 .
.

1. ) 3,4; ) 1,2; ) 2; ) 1
6x1,5=9
2. 17 g

1x6=6

3. 47,06% , 52,94%

1x9=9

4. 37Br

1x6=6

5. a) ;

) DA; ) ;

6. A = SO3;

= H2SO4;

) NE;

) ;

) ;

= Na2SO4;

7x1=7
3x2=6

7. ) 2,3-l-, C6H14;
b) 4--4--, C10H22

2+1=3
2+1=3

8. 2AgNO3 + BaCl2 2AgCl + Ba(NO3)2


AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
H2SO4 + BaCl2 2HCl + BaSO4

3x2=6

9. ) 3; ) 1,4; ) 5; ) 2

5x1=5

10.

1x6=6

11. 0,4 mol HCl, 23,4 g NaCl

3+3=6

12.

3x3=9

) Pb<Zn<Al<Cu ) Cu < Pb < Zn <Al ) Pb<Zn< Cu < Al

13. SO3, N2O5 , CO2 ( )


VI
V
IV
H2SO4 ; HNO3; H2CO3
14. 192,06 cm3 -
15. C6H5-CH3 + Br2 C6H4(CH3)Br + HBr

3x1 + 3x1=6
1x6=6
1x7=7

UKUPNO

100


, 2007.
VIII

.
. ,
.
Ar(H)=1; r(C)=12; (Br)=80
120 .
!
1. .
)
)
)
)
)

n- .
.
.
n-.
.

2. , , .
+ H2SO3
CaO +
++

A=

3. (IV)-
4,64 g ?

_____________________________________

4. .
.
) C5H8
) C3H6
) C5H12
) C10H22
) C3H4
5. 0,5 mola .
0,5 mola . 1 mol
. ? .

_____________________ ____________________.

6. A 0,01 mol 3,7 g .


.

______________________

7.
-.
) C4H10
) C3H6
) C6H6
) C5H12
) CH4

8. .
NaOH
CaO
NaNO3
Pb3O4
NaHCO3
NaCl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. .
) Zn + FeSO4
) NaOH + CaO
) Fe + CuSO4
) Na + H2O
) SO2 + HNO3
10. 20 g 3%-
- 0,4 g -.

________________________

11. 2- -.
.

7
12. 199 A, 20
10 E 3 G.
? e .

13. ,
.

______________________________________________________________________________

14. .
______________________________________________________________________________
15. 61022
?

_____________
: , ,

- 2007.
VIII
1 . .
1.

a) ; ) ; ) ; ) ; ) ;

5x1=5

2.

=SO2; =H2O; =Ca(OH)2; =CaSO3;

4x2=8

3.

2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O C4H10 + 6 O2 4CO2 + 5H2O;


0,32 mola (IV)-; 2,4 1023

4.

); 3 ; 1-, 2-, 3--1-;

5.

C2H4 + H2 C2H6; ;

6.

Mr=210; C15H30

7.

) (() () () 0 )

1x3=3

8.

2,5,4,3,1,7;

6x1=6

9.

) Zn + FeSO4 Fe + ZnSO4;
) NaOH + CaO
) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
) SO2 + HNO3

2+3+3=8
1+3x2+3x1=10
2+4=6
5+5=10

5x2=10

10. 4,9 %

1x6=6

11. ; 2-;

2+1=3

12. GA G+A- ; ;

42=8

2 -; ;
13. Cu2O, CuO, P2O3, SO2, P2O5, SO3;

1x7=7

14. , , ;

3x1=3

15. C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr; 3,9 g

2+5=7

100
29. 2008.
T VIII


.
, .
: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Cl=35,5.
120 .

1.
2,4 g 5,1 g .
?

r(M)=___________

2.
)
)
)
)
)

.
.
.
.
.
.

3.
11 mola
(IV)- 10 mola . ,
40 % . .

4.

.

2-

5.

.
) Na2CO3, CaCl2, KNO3
) K2SO4, Ba(NO3)2, NaCl
) CaCO3, KCl, Na2SO3
) NaNO3, K2SO3, BaCl2
) KCl, BaSO4, Na2SO3

6.
C5H12
IUPAC .

7.
.
:
a) .
) .
) .
) .

8.
K 20 %-
42 g -?

m( o )=_______

9.
a) X Y :
CH2=CHCH3 + X CH3CH2CH3

X=______________

CH2=CHCH3 + Y CH2BrCHBrCH3

Y=______________

) : _____________________________________
) a ( IUPAC ):
CH3CH2CH3 :_____________________; CH2BrCHBrCH3:_______________________.

10.
.
:
) ;
) ;
) ;
) (IV)- ;
) (II)- ;
) ;

11.
) :
SO32- Na+

3H

2CO H2

Mg2+ CH4

5Al3+ 314C PO43- SO3

Ca

S2-

He

ATOM:
JO:
MO:
) a).

12.
A) :
a) H2SO4
) Al(OH)3
) Cu2S
) FeCl3
) KNO3
) :
a) -
) -
) -;
) -
) (II)-

13.
, :
)

CaO + H2SO4

Cu + ZnSO4

CO2 + HCl

N2O3 + KOH

) Na2O + Ca(OH)2
)

Mg(OH)2 + HCl

14.
29,2 g 8,5 g .
- ? .

m(NH4Cl)=________________:

( )

__________;
m(_____________)=________________.

( )

15.
) 480 g ?
) 480 g .
) .

)________________
)________________
)________________
5

VIII
1.

Ar=27

1x6= 6

2.
3.

5x1= 5
2x4= 8

6.

61= 6
14= 4
61= 6

) , ) , ) , ) , )
C6H12 + 9O2 6CO2 + 6H2O
C5H8 + 7O2 5CO2 + 4H2O
4. C4H8; 3; C6H6; 1; C5H12; 5;
5. )
CH 3CH 2CH 2 CH 2CH3

CH3
CH3CCH3
CH3

n-;

CH3
CH3CH2CHCH3

2-;

2,2-

7.
8.
9.

)
m=182,5g
a) X= H2; Y=Br2; ) e; ) n-;
1,2-;
10. )
11. ) : 3H; 314C; Ca; He;
: SO32-; Na+; g2+; 5Al3+; PO43-; S2- ;
: 2CO; H2; CH4; SO3;
) : ; ;
12. A) ; -;
(I)-; (III)-; ;
) Al2O3; KHCO3; NaOH; (NH4)3PO4; CuCO3;
13. ) CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O
) Cu + ZnSO4
) CO2 + HCl
) N2O3 + 2KOH 2KNO2 + H2O
) Na2O + Ca(OH)2
) Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O
14. m(NH Cl)=26,75 g; HCl;
4

14= 4
1x6= 6
51= 5
14= 4
) 140,5= 7
)31= 3
) 51= 5
)51= 5
61,5= 9

4+2+2= 8

m(HCl)=10,95 g.
15. a) n(Mg)=20 mol;

) N(g)=120x1023 =1,2x1025 ;
) m()=4x10-23 g

33= 9
100
1. 2009.
8.


.
. .
: H=1; O=16; S=32; Cl=35,5; Ca=40.
120 .
!

:
:
1.
2.
3.

1.

.
____ S4,
NaH ____,
____ O2,
Na ____,
!

2.

> , < , =,
.
:

-

-

3.

-

-

, .
)

CO2 + H2CO3

Al(OH)3 + HCl

Ca + H2O

Fe + ZnSO4

S + H2O

4.


.
Cl2
O2
Cu
P4
Hg
Na
!

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
14,9% . .
.
r=124.
:

r=_____________

( )

6.

.
) a _______.
) (IV)- _________ .
) o ________________ .
) , , _______________ .
) ___________________ .
!

7.

.
) .

) .

) .

) .

8.

10 g -,
37% 49%?
:
:_________ mol

9.

: , , .
.
) : ____________ .
) : ______________ .
) : _______________ .
) : _______________ .
!

10.

:
) -
) -

11.

VI ().
:

:____________
( )

12.

CaO

CO

MgO

SO2

: , , .
.
I

14.

.
N2O3

13.


II
III
IV

.
) 3-
) n-
) 2,2-
) n-
) 2,2-
!

15.

: -;
; ; -; .
1. 2009.
8.
1.

CaS4; NaHCO3; SO2; NaOH.

42= 8

2.

51= 5

6.

<;
=;
<;
>;
>.
) CO2 + H2CO3
) Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
( )
) Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2
) Fe + ZnSO4
) S + H2O
7; 3; 6; 4; 2; 1;
r=31;
4 + 10Cl2 4Cl5
P4 + 10Cl2 4PCl5
) Mg; ) CO2; ) ; ) ; ) .

7.

) ; ) ; ) ; ) ; ) .

51= 5

8.
9.
10.

0,05 mola
) ; ) Ca ; ) Na; ) Cl.
a) MgSO4 H2O Mg2+ + SO42) Ca3(PO4)2 H2O 3Ca2+ + 2PO4365,3%.
CO
) Cu2O; ) PbO; ) Fe2O3; ) CO2,
) Cu2O; )CO; ) Fe2O3; ) PbO2.
) )

NH3
HCl

H2SO4

KOH
-

16= 6
41= 4
24= 8

3.

4.
5.

11.
12.
13.
14.
15.

52= 10

61= 6
25= 10
51= 5

16= 6
15= 5
16= 6

NaCl

16= 6
52= 10

100
6. 2010.
8.


.
.
.
: =1; =12; =16.
120 .

:
1.
2.
3.

1.


. .
.
.

.
.
_______ _______ _______ ______
!

_____/_____

2.

.
SO2, NO, K2O, N2O, MgO, N2O5, CO2
,
.

_____/_____

3.

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

_____/_____

4.

,
: 3H+, 3Mg2+, 3OH-, 3Na+, 2HCO3-, 3CO32-, NO3-.

_____/_____

5.

.
)

Au

+ HCl

SO3

+ CaO

_____________________________

CO2

_____________________________

Ca(OH)2

N2O5

MgO + NaOH

H2SO4

_____________________________

+ H2CO3 _____________________________

+ H2O

_____________________________
_____________________________

_____/_____

6.

220 g 30 g .
?
:
__________

_____/_____

7.

C6H14
.

______________________________

_____/_____

8.

. 74,07 % .
.
.
Mr=28.
:

Ar=________
: __________________________________________________

_____/_____

9.


)
)
)
)
) P2O3
) ,
!

_____/_____

10.

.
) 2,3-
) 3-(1-)
) 4--5-
) 3--4-
)

_____/_____

11.

18 g ?
:

_______________

_____/_____

12.

:
) / .
) C7H16 / .
) / .
) /
.
) / .

_____/_____

13.

:
) -

) -

_____/_____

14.

) :
Al2(SO4)3_________________________________
Fe(OH)2__________________________________
NaNO3___________________________________
BaSO3____________________________________
H2S______________________________________

) :
-__________________________
-_________________
(III)-______________________
-__________________________
(I)-_____________________________

_____/_____

15.


.
) CaCl2, BaCO3, Na2SO4
) KNO3, BaCl2, Na2SO4
) CaSO3, MgCl2, Ba(NO3)2
) K2CO3, MgSO4, NaCl
) KCl, BaSO3, Na3PO4

_____/_____
6. 2010.
8.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

-Fe2O3; -CaO; CO2; -Na2O


SO2, H2SO3, (), IV
N2O5, HNO3, (), V
CO2, H2CO3, (), IV
1- ; 2- ; 3- ; 4-; 5;
- H2CO3, HNO3
- Mg(OH)2, NaOH
- Mg(HCO3)2, Na2CO3, MgCO3
) Au + HCl
) SO3 + CaO CaSO4
) CO2 + H2SO4
) Ca(OH)2 + H2CO3 CaCO3 + 2H2O
) N2O5 + H2O 2HNO3
) MgO + NaOH
12%

2,3-
Ar = 14, : 22 + 52 = 22O5 2N2 + 52 =
2N2O5
) , ) , ) , ) , ) , )
)
1,8x1024 (18x1023)
:
) ; ) ; ) ; ) ; )
) Mg3(PO4)2

3Mg2+ + 2PO43-

) (NH4)2CO3 2NH4+ + CO32) -; (II)-;


-; -; -
) NH4NO3; NaHCO3; Fe(OH)3; (NH4)2 SO3; Cu2O
)

1x6=

4x0,5=
4x0,5=
4x0,5=

5x1=

1x6=

6x1,5=

1x6=
2x3=

6
6

2x5=

10

6x1=
1x5=
1x6=
5x1=

6
5
6
5

2x4=

10x1=

10

1x6=

6
100
6. 2011.
8.


.
. -
.
: H=1; C=12; N=14;O=16; Na=23; Mg=24,3; Al=27; S=32;
Cl=35,5; K=39,1; Ca=40; Zn=65,4; Br=80; Ba=137,3
120 .

:
1.
2.
3.

1.

. :
-
-
- .
C

MgO

SO2

CaO

N2O5

_____/_____

2.


.
2-

2-

2-

: ________________________________________________________________________
!

_____/_____

3.

1 /5 .
2 ,
0,5 cm3, = 1 g/cm3?
:

: __________________________________
!

_____/_____

4.

?
.
2

N2

H2

CO2

MgO

NO

) .

__________

) .

__________

) .

__________

) , .

__________

) 7:8.

__________

) ) .

__________

_____/_____

5.

4 .
?
:

: ________________________________
!

_____/_____

6.

.
:
1 , .
2 .
3 .
pH .

: ____________________________________________________________________
!

_____/_____

7.

,

(, ).
.
) 100 g 0,05 mol -;
) 100 g 17,1 g , 122211.
:

_____/_____

8.

6 g .
-
. . ?
:

_________________________________________, _________________
!

_____/_____

9.

4 .
.
IUPAC .

88,89

11,11

82,76

17,24

85,71

14,29

_____/_____

10.

, , , ,
: H2; CO2; NaOH; O2; H2O Na2O
.
2 Na + 2 2 +
2 + Na2CO3 +
4 Na + 2
2+2
_________; _________; _________; _________; _________; _________;
!

_____/_____

11.

.
) .
) 4C.
) .
) .
) .
) .
!

_____/_____

12.

IUPAC
1 1 mol 2,5-.

_____/_____

13.

,
.
S3

HCO3

NH4

H2PO4

Al

Ca

NO3

_____/_____

14.

2--2-
.
2--2- .
2-
2--1-
1-

________
________
________

3--2-
1-
2--2-

________
________
________

_____/_____

15.

2,4 g -
2,14 g . .
:

Ar= ________________
!

_____/_____
6. 2011.
8.

1.

MgO

1x6=

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C3H8, C4H10, C5H12, C7H16


8 x 1023
) MgO ) O2 ) N2 ) CO2 ) NO ) H2
( CH4 C2H4)
2, 3, 1
)
(-); 14 g
A

1x6=
1x8=
6x1=
1x7=
1x7=
1x7=
2x3=

6
8
6
7
7
7
6

3x2=

CH3
HC

10.
11.
12.

CH2 CH3

H3C

CH3

CH CH3

H3C

CH2

3x1=

1-
2-
2-
- H2O; NaOH; - H2; - CO2; - O2; - Na2O
) ; ) ; ) ; ) ; ) ; )
CH3
H2C

CH3
CH2 CH2 CH CH3 ; H3C

CH3
C

CH3
CH CH CH CH3 ; H3C

CH3

CH3

15.

6x1=
3x2=

6
9

CH CH CH CH CH3

2,5--1-; 2,5--2-; 2,5--3-

13.
14.

6x1=

3x1=

8x0,5=
S32-; HCO3-; NH4+; H2PO4-; F-; Al3+; Ca2+; NO36x1=
2-;
2--1-;
1-;
3--2-; 1-;
2--2-
1x7=
Ar = 56

4
6
7
100
(3. 2012. )
VIII

. -
( ).
.

120 . !
-------------------------- --------------------- :
I

: _____ x 2 = _______

(o 20)

II

: _____ x 3 = _______

(o 30)

III

IV

: _____ x 5 = _______

1. ______
2. ______
3. ______

: _______

(o 8)
(o 10)
(o 12)
(o 20)
(o 100)

:
________________________________

I .
/

______

____________

______

______

____________

: I, II

______

____________

______

____________

______

II .
1. ?
) SO2

) SO3

) H2

) CO

) CO2

2. ?
() K+

() Li+

() Ag+

()S2-

() F

3. ?
() Na2S

() K3PO4

() CaCl2

() Ba(NO3)2 ()

4. :
() 2

() C

() CH4

() H2

() CO2

() Cl

() NH3

5. :
() H2CO3

() Al2O3

() BaO

6. Cl AlCl3 0,60 mol/dm3?


() 0,60 mol/dm3 () 0 mol/dm3 () 1,80 mol/dm3 () 0,20 mol/dm3 () 0,15 mol/dm3

7. :
() CO2

() CO

() NO

() C2H4

()

8. ,
, ?
()

()

()

()

()

9. a a :
()
() -
()
() IV
()
10. N2 ?
()
()
()
()
()

III .
1. : CH3COOH, Na2CO3,
NaOH, HNO3, CaCl2, Cl, Na2SO4 i NH3.
()
:
______________________________________________________________
() / HNO3 Na2CO3.
?
____________________________________________________
() Na2SO4 Cl?
___________________________________________________

2. :
() :

_________________________

() (III)-:

_________________________

() -:

_________________________

() " ":

_________________________

() " ":

_________________________

3. :

Fe2O3

C3H8

AgNO3

NaHCO3

O2

CaCl2

H2SO4

Fe

CO2

CO2

H2O

Ca(NO3)2

Na2SO4

CO2

AgCl

H2O

IV .
( : Cu = 63,55, S = 32, O = 16, N = 14, C = 12, H = 1).
1. (1 = 200 mg).
1,5 ?
:

2. - 16
?
:

3. :
3 O2 (g)  2 O3 (g). 4%,
1 .
:

4. :
3 Cu (s) + 8 HNO3 (aq) 3 Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO (g) + 4 H2O
11,45 g .
:
(3. 2012. )
VIII
:
I

II*

III

10 x 2 = 20

1. (); 2. (); 3. (); 4. (); 5. ();


6. (); 7. (); 8. (); 9. (); 10. ()

10 x 3 = 30

1.

(a) CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O


()
() !

3+2+3=8

2.

() NH3; Fe2O3; CaCO3; NaOH; NaNO3

5 x 2 = 10

3.

IV

() Cl2, ; P (P4); Cu, ;


CaO, ; Fe, (); O2

2 Fe2O3 + 3 C 4 Fe + 3 CO2
C3H8 + 5 O2 3 CO2 + 4 H2O
2 AgNO3 + CaCl2 Ca(NO3)2 + 2 AgCl
2 NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

1. 0,025
2. 0,5 -
3. 25
4. 30,3

4 x 3 = 12

4 x 5 = 20

: 100
*
!


,


(10. 2013. )
VIII

.
.
.
120 . !
-------------------------- --------------------- :
I

: _____ x 3 = _____

(o 42)

II

: _____ x 4 = _____

(o 20)

III

: _____ x 2 = _____

(o 22)

IV

: _____ x 4 = _____

(o 16)

: ______

(o 100)

:
________________________________

: VIII

-2-

: VIII

I .
1. ?
()

()

() -

() (IV)-

2. :
()

()

()

()

3. :
()

()

()

()

4. -?
()

()

()

()

5. ?
()

()

()

()

() 22

() 40

6. Ca2+ ?
() 18

() 20

7. ?
() 4

() 6

() 8

() 10

8. (C6H4Br2)?
() 1

() 2

() 3

() 4

9. ?
()

()

()

()

() CaCO3

() CaCl2

() FeC4

() FeS

10. :
() CaSO4

() CaO

11. ?
() Fe2O3

() Fe

-3-

: VIII

12. , , ?
()
()
()
() ,
13. ?
() H2S

() H2SO4

() SO2

() H2SO3

14. ?
()

()

()

()

II .
1. , C3H5(NO3)3, , , (IV)- .

______________________________________________________________
2. .
______________________________________________________________
3. - -.
______________________________________________________________
4. .
______________________________________________________________
5. () -.
______________________________________________________________

-4-

: VIII

III .
1. .

_______

2. .

_______

3. 2.

_______

4. AgCl .

_______

5. H Li+ .

_______

6. - .

_______

7. .

_______

8. (II)- .

_______

9. , .

_______

10. ( )!

_______

11. .

_______

IV . !
1. .
, . .
:

___________________

2. (1 = 200 mg).
1,5 ?
:

___________________

3. 3:2, 18:7.
.
:

___________________

4. 6,03 g , 80,70 g 47,87 g .


?
:

___________________
-5-

: VIII

. !

-6-


,


(10. 2013. )
VIII

II

III

IV

1. (); 2. (); 3. (); 4. ();


5. (); 6. (); 7. (); 8. ();
9. (); 10. (); 11. ();
12. (); 13. (); 14. ().

1. 4C3H5(NO3)3 6N2 + O2 + 12CO2 + 10H2O


2. 2Cu + O2 2CuO
3. NH4Cl + NaOH NaCl + H2O + NH3
(NH4Cl + NaOH NaCl + NH4OH)
4. Cl2 + H2O 2HCl + O
5. H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
1. ; 2. ; 3. ; 4. ;
5. ; 6. ; 7. ; 8. ;
9. ; 10. ; 11. .

1. 0,526
2. 0,025
3. 24
4. 35,6%

14 x 3 = 42

5 x 4 = 20

11 x 2 = 22

4 x 3 = 12

100

: VIII

-2-

MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE


SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO
REGIONALNO TAKMI^EWE IZ HEMIJE
APRIL, 2004. GODINE
TEST ZA VIII RAZRED
[ifra u~enika:
Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu se nalazi ~ista
hartija za wihovu izradu. Pored svakog izra~unavawa upi{ite redni broj
zadatka, a rezultate obavezno upi{ite na mesta koja su za to predvi|ena u
tekstu.
Zaokru`ene vrednosti za relativne atomske mase: Ar(H)=1; Ar(C)=12;
Ar(O)=16; Ar(Zn)=65,5; Ar(Cl)=35,5;
Vreme izrade testa je 120 minuta.

@elimo vam uspeh u radu!


1. Odgovorite sa DA ili NE na iskaze koji se odnose na jediwewe
molekulske formule C5H12.
a) Za sagorevawe jednog mola potrebno je 8 mola kiseonika.
b) Obezbojava rastvor kalijum-permanganata
v) Rastvara se u vodi.
g) Postoje tri strukturna izomera.
d) Jedan mol mo`e da adira 1 mol hlora.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

2. Dva molekula ugqovodonika imaju ukupno 11 atoma ugqenika i 26 atoma


vodonika. Sastavite dve strukturne formule molekula ugqovodonika tako
da ovi molekuli imaju kvaternarni ugqenikov atom. Napi{ite strukturne
formule i nazive ovih jediwewa.

3. Na 120 g nepoznatog ugqovodonika mo`e da se adira 12 g vodonika.


Relativna molekulska masa nastalog proizvoda je 44. Napi{ite jedna~inu
ove reakcije.

4. Zaokru`ite slovo ispred ta~nog odgovora.


[ta nije jednako za 2-butanol i 2-metil-2-propanol?
a) relativna molekulska masa
b) molarna masa
v) broj hidroksilnih grupa
g) strukturna formula
d) molekulska formula
|) broj mogu}ih izomera

5. Sagorevawem po 0,5 mola dva ugqovodonika koji imaju po {est ugqenikovih


atoma nastaje ukupno 72 g vode. Napi{ite jedna~ine sagorevawa ovih
ugqovodonika.

6. Zaokru`ite slovo ispred ta~nog odgovora.


Koja od reakcija predstavqenih jedna~inama nije mogu}a?
a) 4Fe + 3O2 2Fe2O3
b) 2Fe + O2 2FeO
v) 4FeO + O2 2Fe2O3
g) Fe2O3 + H2 2FeO +H2O

7. Napi{ite jedna~ine za ~etiri tipa reakcija za koje va`i:


- jedan reaktanat je organsko jediwewe sa kiseonikom koje sadr`i tri
atoma ugqenika.
- jedan od proizvoda reakcije je jednak za sve ~etiri reakcije.

8. Zbir valenci nemetala u anhidridima tri kiseline iznosi 14. Anjoni ovih
kiselina ve`u ukupno {est jona vodonika. Za potpunu neutralizaciju ovih
kiselina utro{i se pet molova kalcijum-hidroksida. Napi{ite formule
neutralnih kalcijumovih soli ovih kiselina.

9. Supstance A i B imaju jednak broj atoma ugqenika. Supstanca A reaguje sa


natrijumom, a supstanca B ne reaguje. Kada reaguju sa po tri mola kiseonika
supstanca B daje jedan mol vode mawe od supstance A. Iz supstance A mo`e se
dobiti supstanca B. Masa dva mola supstance A iznosi 92 g. Napi{ite
formule supstanci A i B i jedna~ine reakcija pomenutih u zadatku.

10. U dve reagens boce nalaze se etanol i oksalna kiselina. Etikete sa


nazivima supstanci su o{te}ene. Navedite tri na~ina kako biste dokazali
koja supstanca se nalazi u odgovaraju}oj reagens boci. Objasnite izbor.

11. Date su supstance: voda, natrijum-sulfat, benzen, jod.


A. Navedite formule parova supstanci koje grade homogenu sme{u.
________________________________________________________________________
B. Navedite formule parova supstanci koje grade heterogenu sme{u.
________________________________________________________________________
V. Navedite sme{u (sme{e) supstanci koje provode elektri~nu struju.
Objasnite za{to.
________________________________________________________________________

12. Koliko grama 36% rastvora hlorovodoni~ne kiseline treba odmeriti da


bi se u reakciji sa cinkom dobila koli~ina vodonika dovoqna da potpuno
zasiti 12 1023 molekula 2-butina?

13. Pored podataka u koloni A upi{ite broj kojim je ozna~ena supstanca


koja mu odgovara iz kolone B.
A
B
a) Rastvara~ u proizvodwi boja
1. glicerol
b) Bezbojna uqasta te~nost
2. etil-etanoat
v) Boja
3. minijum
g) Otrovan
4. oleinska kiselina
d) Proizvodwa kozmeti~kih preparata
5. 1,2-etan-diol
6. cink-oksid

14. U reakciji nekog alkana i hlora dobijeno je jediwewe koje sad`i 89,9%
hlora i 10,1% ugqenika. Napi{ite molekulsku formulu tog jediwewa ako je
wegova relativna molekulska masa 237.

15. Odgovorite sa DA ili NE.


a)
b)
v)
g)
d)

Vodom se mo`e gasiti plamen gasa koji gori iznad kalcijumkarbida.


Sve`e malterisani zidovi se znoje zbog reakcije izme|u
kalcijum-hidroksida i ugqenik(IV)-oksida.
Eten sadr`i ve}i procenat vodonika od etana.
Gvo`|e se {titi od korozije pravqewem legura sa drugim
metalima i ugqenikom.
U 2,2,5-trimetilheksanu nalaze se tri tercijarna atoma
ugqenika.

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

REGIONALNO TAKMI^EWE IZ HEMIJE - 2004. godina


Re{ewa testa za VIII razred
Oznaka 1 h broj poena zna~i da se poeni ne dele. Tra`i se kompletno ta~no
ura|en zadatak.
Broj poena
5h1=5
1. a) DA; b) NE; v) NE; g) DA; d) NE
2. formule; 2,2-dimetil-butan, 2,2-dimetil-propan

3+2h1=5

3. C3H4 + 2H2 C3H8

1h5=5

4. g)

1h2=2

5. C6H10 + 8,5 O2 6CO2 + 5H2O ; C6H6 + 7,5 O2 6CO2 + 3H2O

1h6=6

6. b)

1h2=2

7. 1. jedna~ina reakcije dehidratacije propanola


2. jedna~ina reakcije sagorevawa propanola
3. jedna~ina reakcije esterifikacije: reaktant propanol ili
propanska kiselina (ili oba reaktanta zajedno)
4. Jedna~ina reakcije neutralizacije propanske kiseline sa
hidroksidom (ili baznim oksidom)

4h2=8

8. Ca3(PO4)2; CaCO3; Ca(NO3)2 ili Ca3(PO4)2; CaSO3; Ca(NO3)2

1h5=5
4+4h1=8

9. A=C2H5OH, B=C2H4; ~etiri jedna~ine reakcija


10. 1. Reakcija vodenih rastvora supstanci sa indikatorima
(plavom lakmus-hartijom); disocijacija kiseline u vodenom
rastvoru; promena boje lakmusa
2. Reakcija sa natrijum-hidroksidom ili baznim oksidom;
reaguje kiselina; pra}ewe uz indikator
3. Reakcija sa cinkom (gvo`|em); reaguje kiselina
4. Elektri~na provodqivost vodenih rastvora; disocijacija
kiseline u vodi; rastvor kiseline provodi elektri~un struju.
5. Etanol je u te~nom, a oksalna kiselina u ~vrstom agregatnom
stawu.
11. A: H2O Na2SO4; C6H6 J2
B: C6H6 - Na2SO4; H2O C6H6; H2O J2; Na2SO4 J2;
V: voda-natrijum-sulfat; disocijacija soli u vodi

3h1=3

7h0,5+0,5=4

1h4=4

12. 4 mola vodonika; 292 g HCl; 811,1 g rastvora HCl


13. a) 2; b) 1,4; v) 3,6; g) 3,5; d) 1

8h0,5=4

14. C2Cl6

1h4=4

15. a) NE; b) DA; v) NE; g) DA; d) NE

5h1=5
UKUPNO

70 poena


, 2005.
VIII

:
.
. ,
.
: Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(N)=14;
Ar(O)=16; Ar(S)= 32; Ar(Ca)=40; Ar(Mg)=24 ; Ar(Br)=80; Ar(Cl)=35,5; Ar()=39.

120 .
!

1. .
) .
) .
)
.
) .
)
.

2. = 0,1
0,4 mol ?

3. 2,5
. 0,25 mola (IV)
37 g -.
.

4. - 40 C 0,16 mol
250 g .

5. .
.
A
) (II)-
)
)
)
) (IV)-
)

1.
2.
3.
4.

6. 60 %- 4,2 g
6,25 cm3 .

7. -.
: 1 mol , -, -, 4 mol -. .

8. .
) .
) .
) .
)
.
) .
.

9.
.
A
) 2-
) 2-
) 2-
) 2-
) 2-

1.
2.
3.
4.
5.

10. .

( )

3mol N2O5 + 2 mol Mg(OH)2

N2O5 + Mg(OH)2
CO + H2 CH3OH

+ H2O
2 mol CH3OH + 1 mol H2

11. C .
.
. .
, . .

12. : -, , -, -,
,
. .

13. .
)
) -
) (IV)-
)
) -
)

14. .

. .
.
.
1.

)
)
)
)

2.
4.
5.

3.
6.

.
- .
-
(IV)-
.
: __________________

15. .
75.
.
.

2005.
VIII a
1 . .

1. ) ; ) ; ) ; ) ; )

5 1=5

2. 1176 g

1 3=3

3. A: C2H4

1 5=5

B: C5H10

4. - 11,1

1 3=3

5. a) 2
) 3 ) - ) 1
) 4; ) 3
0,5 .
6. = 1,12 g / cm3

5 1=5

7. NaOH + HCl NaCl + H2O


Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3
AlCl3 + 3NaOH 3NaCl + Al(OH)3
8. ) ) ) ) )

1 4=4
1 7=7

5 1=5

9. ) 2 ) 1 ) 3 ) 1 ) 5
0,5 .
10. ; 2 mol Mg(NO3) 2 + 2 mol H2O + 1 mol N2O5
2 mol CO + 5 mol H2;
11. . C6H6 . C6H12

1+3=4
2+1=3
1 x 5=5

12. -, -;

2 x 2=4

13. ), )
0,5 .
14. ) 5 ) 1,3 ) 6 ) 4 :
15. HCOOH C2H5OH,

2 x 1=2

5 1=5

1 5=5
1 5=5
70


, 2005.
VIII
:

. , ,
. , , , .
. () ()
.
_____________________ .
: __________________________________________________________

_____________________ .
:___________________________________________________________.

_____________________ .
:___________________________________________________________.

_____________________ .
:___________________________________________________________.

_____________________ .
:___________________________________________________________.

:
:
1


, 2005.
VIII
:

. , ,
. , , , .
. () ()
.
.
: . .
.

.
: -. 2, ;
, , .

2
2+2

: 2RCOOH + Na2CO3 CO2 + 2RCOO-Na+ + H2O


2RCOOH + Zn H2 + (RCOO-)2 Zn2+

2+2

a .
: - .
.
K2Cr2O7, H+
: RCH2OH ------------ RCHO

2
2___

.
: . .
.

.
: - -.
.

Tehnika rada:
Ukupno:

1+1
2
28


, 2006.
VIII

:
.
. ,
.
: Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(N)=14;
Ar(O)=16; Ar(Na)=23; Ar(Mg)=24; Ar(Al)=27; Ar(P)=31; Ar(S)=32; Ar(Cl)=35,5;. Ar()=39;
Ar(Ca)=40; Ar(Cu)=63,5; Ar(Br)=80;
120 .
!
1. 0,45 5,4.1023 .
) .
) .

2. . : , , ,
, -, , , .

. 3 ?

3. C3H4, C3H6, C3H8, H2, Cl2, C3H6Cl2 i HCl , , , , ,


:
+ 2
+ 2 + 2
+
+ 2
.

4. (V)- 400 g 20% ?

5.
.
A
)
)
)
)

1.
2.
3. -
4. -
5.

6. I II 3:2. 200 g 30% .


I 35%?
II?

II = ______________,

7. - 22 g (IV)-.
) - ?

) -
(IV)-?

8. .
) Cl-, HCO3-, OH-, PO43-, Na+
.
) .
)
.
) .
) .

9. - 10 g
: -, -, (II)- .

______________________________________________________________________________
10. 100g 100g 70% .
.

11. :
)
) ,
, 28.
) C2 2-
)
) ,
.
)________________________________)____________________________________
)_______________________________

)__________________________________

)______________________________________________________________________

12. .
e ,
, , ______________________________________.

.

13. 0,25 mola mol


(IV)- .
.
.

14. "" .
) (Si) .
) .
) III V. 7.
) .
) .
.

15. X 33,33
. 150 g 50 g X.
300 g X 240 g .
?

2006.
VII
1 .
1. ) C4H8, ) 1-, 2-, 3-- +
2. . , , .
0,5 .
. 84 g 54 g .
3. =C3H8, = C3H4, = C3H6, = HCl, = H2, = Cl2, = C3H6Cl2
4. 108 g N2O5
5. )2

) 1, 4, 5 ) 1, 3

2+3x0,5=3,5
2+2=4
15=5
12=2

) 2

71=7

6. 22,5%

15=5

7. ) 50 g CaCO3
) 56 g H
8. ) ; ) ; ) ; ) ; )

2+2=4
51=5

9. MgCl2 < Na2SO4 < Al2(SO4)3 < CuSO4

15=5

10. 100g - 2,17 g


100g 70% - 3,19 g
11. ) , ) ; ) 3--
; ) ; ) 3,3-- 2,2- +
12. : ,
:
: H2O, HCl, NaHCO3, NaOH
: CuO, H2SO4, NaNO3, Ca(OH)2
: N2O, HNO3, NH4Cl, NH4OH

2+2=4
61=6

150,5=7,5

13. 1- 2--1- +

2+ 2=4

14.

N
Al Si P S Cl
15. ; 25%

15=5
UKUPNO

3
70


, 2006.
VIII
:
: (
-). ,
. .
: _________________________________.

__________

__________

__________

: _________________________________.
:

: _________________________________.

__________

__________

:
__________

: __________
: __________


, 2006.
VIII

:
.
.
:

____2_____

: .
, .
- .

_1 +_2 + 2_

: Me2CO3 + 2HCl CO2 + H2O + 2MeCl


Me2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2MeCl

___2 + 2___

: -

____2_____

: .
.
() .

_1 +_2 + 2_

:
CaCl2 + Me2CO3 CaCO3 + 2MeCl

____2_____

_____2____

: .
___1 + 2___
;
.
:
Me + HCl + H2

_____2____

____27____
: _____3____
: _____30___


, 2007.
VIII

.
. ,
.
Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(O)=16; Ar(Mg)=24; Ar(Cl)=35,5; Ar(K)=39; Ar(Ca)=40;
120 .
!
1. .
)
)
)
)
)

.
.
.
.
.

2. , 2,5 g 0,03 g .
.

_________

_________
1

3. 22,2 g terc--.
.

_________________
4. , , .
CaO +
+ CaCO3 +
CaCO3 CaO +
+

A=

5. 1,98 g
0,36x1023 . .

6. .
) NaOH, KOH, H2SO4, H2SO3
) HNO3, H2SO4, Ba(OH)2, H2O
) H2SO4, NaCl, HNO3, KOH
) a(OH)2, KOH, H2SO3, HCl
) H2SO3, NaCl, H2O, a(OH)2
7. ,
. .

8. , 78 g
. .
, 20% .

_______________
9. j 40 g -
5,55%.

_______________
10. a
.
) N2O5, CO2, SO2, P2O5
) SO2, N2O3, P2O5, SO3
) P2O5, N2O5, CO2, SO2
) CO2, SO2, P2O5, SO3
11. .
1-

3--1-
1-

1-

2-

12. .
)
)
)
)

C2H4, C7H16, C17H36, C3H8


C7H16, C12H26, C6H6, C5H12
C16H34, C3H6, C6H14, C12H26
C5H12, C2H6, C7H16, C18H38

13. 200 g 3%- .


- -
?

m -: m - =

______ :

______

14. 5 .
. .

___________________
15. 0,5 mola 2,2,4-
0,03 mola n-.

: , ,
4

- 2007.
VIII
1 . .
1.

) ; ) ; ) ; ) ; ) ;

51=5

2.

0,61 g 1,89 g ; 24,4% 75,6% ;

2+1=3

3.

; 2- (); 16,8 g;

4.

A=H2O; =Ca(OH)2; =CO2; = H2CO3;

5.

Mg + 2H2O Mg(OH)2 + H2; 2K + 2H2O 2KOH + H2;


1,2 g 0,78 g ;

6.

); (() () () 0 )

7.

; 2,3-; 2,4-;

8.

; ; 58,2 g;

9.

0,03 mola Ca(OH)2; 0,36 x 1023;

2+1+2=5
41=4
21+4=6
12=2
22+21=6
2+2+3=7
2+4=6

10. ); (() () () 0 )

12=2

11. 1- 2-;

14=4

(() () () 0 )
12. ); (() () () 0 )
13. ; 2:1;
14.

12=2
21+4=6

H+

CH3CH2COOH + CH3CH2OH ' CH3CH2COOCH2CH3; - ;


15. 57g 2,2,4- 3g n-; 95;

4+2=6
3+3=6

70

www.mojahemija.org


, 2008.
VIII

, , :
5% ; 5% -; 10% -; 20% ( 1 g/cm3; : H=1; =16; Na=23; Cl=35,5).

I
100g :
)

m (5% -)=
)

m (10% -)=
)

m (20% -)=

II


(/)


3 ml + 3 ml
3 ml + 7 ml
3 ml + 4 ml
2 ml + 5 ml
3 ml + 3 ml

III
.

www.mojahemija.org


, 2008.
VIII

, , :
5% ; 5% -; 10% -; 20% ( 1 g/cm3; : H=1; =16; Na=23; Cl=35,5).

I
100g :
)

m (5% -)=

109,6 g

13

m (10% -)=

54,8 g

13

m (20% -)=

27,4 g

13

II -

(/)

3 ml + 3 ml

3 ml + 7 ml

3 ml + 4 ml

2 ml + 5 ml

3 ml + 3 ml

51

III
:

10% NaOH

20% NaOH

5% HCl

44

5% NaOH

30

www.mojahemija.org

, 2008.
VIII

- -
-

-
- 10 ml
-
-
- -
- -
-
-
-

a:
5% NaOH, 10% NaOH , 20% NaOH 5% HCl

!!!!

:
3 ml + 7 ml

3 ml + 4 ml

3 ml + 7 ml


!!!!
:
- 4 e e ( 100 ml )
- 10% NaOH
- 20% NaOH
- 5% HCl
- 5% NaOH

-
-
-
- -
- -
-

www.mojahemija.org


, 2008.
VIII

, , :
5% ; 5% -; 10% -; 20% ( 1 g/cm3; : H=1; =16; Na=23; Cl=35,5).

I
100g :
)

m (5% -)=
)

m (10% -)=
)

m (20% -)=

II


(/)


3 ml + 3 ml
3 ml + 7 ml
3 ml + 4 ml
2 ml + 5 ml
3 ml + 3 ml

III
.

www.mojahemija.org


, 2008.
VIII

, , :
5% ; 5% -; 10% -; 20% ( 1 g/cm3; : H=1; =16; Na=23; Cl=35,5).

I
100g :
)

m (5% -)=

109,6 g

13

m (10% -)=

54,8 g

13

m (20% -)=

27,4 g

13

II -

(/)

3 ml + 3 ml

3 ml + 7 ml

3 ml + 4 ml

2 ml + 5 ml

3 ml + 3 ml

51

III
:

10% NaOH

20% NaOH

5% HCl

44

5% NaOH

30

www.mojahemija.org

, 2008.
VIII

- -
-

-
- 10 ml
-
-
- -
- -
-
-
-

a:
5% NaOH, 10% NaOH , 20% NaOH 5% HCl

!!!!

:
3 ml + 7 ml

3 ml + 4 ml

3 ml + 7 ml


!!!!
:
- 4 e e ( 100 ml )
- 10% NaOH
- 20% NaOH
- 5% HCl
- 5% NaOH

-
-
-
- -
- -
-//
28. 2009.
8.


.
. .
: H=1; C=12; N=14; O=16; K=39; Na=23; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;
Ag=108; Ba=137;
120 .
!

:
:
1.
2.
3.

. .

1.
Na2OH

NaCl2

NaH

Na2Cl

Na2

NaCl

NaOH

NaO

NaHCl

2.

>, < =, ()
() .
:
.
.
.
.
.

3.

cm3 36%- , =1,18 g/cm3,


4,2 g
a?

___________________cm3
( )

4.


.
Na
Hg
Fe
Cu

O2
CO2
C6H6
C4H10

HCl
CH3OH
Cl2
CCl4
:

NH3
CO
CH4
C2H6
:

5.

, ,
. :
) ;

) , .

6.

1,2 t
720kg. , 90% ,
25% . , , ?
.

__________________
________________

7.

X 9,18g - 11,82g BX3.


.

Ar(X)=_______________
!

8.

800 g
1,8% . ?

___________mol
___________mol
!

9.

) (II)-:

) :

) (IV)- -:

10.

:
) 1 mol 6x1023
) 1 mol 6x1023
) 1 mol - 6x 1023
) 1 mol 12C 12 g
) 1 mol - 12x1023

12.

13,8 g ,
26,4g (IV)- 16,2g . .

11.

(IV)-.
(IV)-
.
?

_____________________
_____________________
!

13.

(IV)-.
.
.

14.

- -.
. -
5% 14,9 g -
-.

___________g
!

15.//
28. 2009.
8.

31=

<, <, <, =, <;

51=

20,28g ; 17,18 cm3

4+1=

13=

22=

1.

NaOH; NaH; NaCl


/ = 0

2.
3.
4

NH3
CO
CH4
C2H6

5.

a) NaHCO3 CH3OH;

) CH3CHO, NaOH O2.

6.

6 ; (Sn)

5+1=

7.

Ar(X)=12

15=

8.

(120g) 1,2 mol CaCO3 (680 g) 5 mol CaSO4

15=

9.

) Zn + FeSO4 Fe + ZnSO4
) 2Na + Cl2 2NaCl
) CO2 + Ca(OH) 2 CaCO3 + H2O

32=

10.

C2H6O; CH3CH2OH
( CH3-O-CH3)

4+1=

11.

13=

12.

= C3H8, = C6H14

3+2=

13.

C4H8

14=

14.

2040 g

15=

3(1+1)=

15.

CH3
CH3 CH2

CH2

CH3 CH3

OH

CH3
2--2-

CH3

CH

CH3

OH
2,3--2-

CH3
CH3 CH2

CH2 CH3

OH
3--3-

70//
28. 2009.
8.
, , , :
-, -, -,
(II)--. ,
. ()
.
.
_____________________
: __________________________________________________________

_____________________
: __________________________________________________________

_____________________
: __________________________________________________________

_____________________
: __________________________________________________________

_____________________
: __________________________________________________________

:
://
28. 2009.
8.
, , , :
-, -, -,
(II)--. ,
. ()
.
.
.
___ a (HCl) __________________
3
: , -
1
HCl + AgNO3 AgCl + HNO3
2

____- (NaHCO3) _________________


: ; (IV)-

NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

____- (NaCl) _________________


: -
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3

3
1
2

____- (NaOH)_________________
: ;

3
1

__II()-- (CuSO4 x 5H2O)____


: ()
CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu

3
1
2

1
2

30//
28. 2009.
8.

- -
- -
- -
-
- (II)--
- -
-
- -
- -
-

-
-
-
-
-
-

:
- 5
5%-
5%- -
5%- -
5%- -
5%- (II)--

-
-
-
-

- :
-

5%- -

-
-


1 .
-
1
-
1//
17. 2010.
8.


.
. .
: H=1; C=12; N=14;O=16; Na=23; Mg=24,3; Al=27; S=32; Cl=35,5;
K=39,1; Ca=40; Fe=55,8; Cu=63,5; Zn=65,4; Br=80; Ba=137,3.

120 .

:
1.
2.
3.

1.

0,405 10-25 kg.

r = _______
) ______________, ______.
) ________ .
________________________.
!

_____/_____

2.

.
) IUPAC .

) .

_____/_____

3.

0,1000 g .
0,1095 g
. ?
.

% Zn = _________
!

_____/_____

4.

13 , 40
. ,
?

n()/n()=__________
!

_____/_____

5.

133 .
0,0244.
.

m() = ________
!

_____/_____

6.

. 324 g.
69 g
.
)

M() =_________
)
IUPAC

_____/_____

7.

: 14 g , 8 g 2-, 14
g , 4,5 g 18 g .
. .

:____________________________________________________________
!

_____/_____

8.

)
- . .

) (
):
MgO + N2O5
Na2O + CaO
K2O + CO
Fe(OH)3 + CO2
!

_____/_____

9.

150 g 15 %- ( 1) 230 g 55 %-
( 2). 1110 g
.

m1(H2O) 1 = _______
m2(H2O) 2 = _______
!

_____/_____

10.


.
,
. 1 cm3 .
1 cm3 .
,
. -
. ,
(Ni), .
,
. ? .
.
: _________________
:

_____/_____

11.

) :
________________.

_______________________________.
) ,
:
, , , ,
:______________________________________________________
)
, :
C8H18,C3H8, C11H24, C4H10, C9H20
:______________________________________________________
!

_____/_____

12.

,
49,9 g (II)- 90 g ?
.
:______________________________________________________

_____/_____

13.


. 29 g/mol.
) N2 + 3H2 2NH3

_________

) H2 + Cl2 2HCl

_________

) C + O2 CO2

_________

) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

_________

) Zn + CaCO3 ZnO + CaO + CO _________


!

_____/_____

14.

- .
.
)
)
)
)
_________________________________
!

_____/_____

15.


)
) -
)
)
) -
!

_____/_____

//
17. 2010.
8.
1.

r = 24,3
a) , Mg; ) ;

2.
H3C

CH3

CH3

CH3

3.
4.
5.
6.

1x1,5

CH3

a)
2,2,3,3,4,4-
) C11H24 + 17O2 11CO2 + 12H2O
32,70% Zn
/=4/7 0,57
m = 29 g
M = 56 g/mol
CH3

CH3

1x3
2x0,5 4

CH3

1x1,5
1x2
1x5
1x5
1x5
1x3

5
5
5

CH3

H2 C

CH

CH3 H3C

1-

7.
8.

9.
10.

CH

CH 2

+ 3

13.
14.
15.

; 2-

CH3

18g , 14g a, 8g 2-, 14g , 4,5g


a) 2Al(OH)3+3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O
Al(OH)3+3H2SO4 Al(HSO4)3 + 3H2O
Al(OH)3+H2SO4 Al(OH)SO4 + 2H2O
2Al(OH)3+H2SO4 (Al(OH)2)2SO4 + 2H2O
) MgO + N2O5 Mg(NO3)2
Na2O + CaO
K2O + CO
2Fe(OH)3 + 3CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O
m1= 75 g H2O; m2= 1035 g H2O

12.

CH3 H2C

2-

:
:
2
+ 15 12
+6

11.

CH

1x2
1x4
1x0,5
1x0,5
1x0,5
1x0,5

4x0,5
1x4
1x2
1x1

3x1
6

+
,
Ni

a) ( );
2x1

) , , , ,
1x2
) C3H8, C4H10, C8H18, C9H20, C11H24
1x2
() = 3,6 1024
1x2
2+
23
Cu = 1,2 10
1x1
SO42- = 1,2 1023
1x1
) ; ) ; ) ; ) ; )
5x1
)
1x1,5
BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl
1x1,5
, , , ,
5x1

4
5
3
5
70//
02. 2011..
. -
-. ,
.
, , / .
.
.
, (
)
.
!!!
_______________________

_________

_______________________

_________

: _________
: _________//
02. 2011..
. -
-. ,
.
, , / .
.
.
, (
)
.
!!!
-

____8____

____8____

:
(
- , 6 .
- 3 )

, .
.
.
. .
.
.
____6____

(IV)-. -
(
):
NaHCO3 + H Na + H2 + CO2
____3____
-.
-
.
____1____
: ____4____
: ____30___

//
02. 2011.


:
- 5

- (. 5 )
-
- (2 g)
- /
- - (2 g)
-- (. 3 )
B (NaOH) (10 cm3) -- (. 3 )
(10 cm3)
- ( )
- (HCl) (10 cm3) -


1 .
-
- ( )
-
-

1
1
1
1


,
.

.

.
. ,

y//
02. 2011.
8.


.
. -
.
: H=1; C=12; N=14;O=16; Na=23; Mg=24,3; S=32; P=31; Cl=35,5;
K=39,1; Cu=63,5; Zn=65,4; Br=80.

120 .

:
1.
2.
3.

1.

a . 1
.
10 . 2
. 3
1 2.
.

1: ________ 2:_______________ 3:_________________


!

_____/_____

2.

.
(II)-; -; -; ;

_____/_____

3.

.
1. _______

2. _______

3. _______

4. _______

5. _______

6. _______

_____/_____

4.

392 5%- 200


4%- - , ?
:

__________________
!

_____/_____

5.

, , .
, , .

pH<7

pH>7

pH=7

_____/_____

6.

.
.
.
. .
1)

2)

3)

4)

5)

) -

___________

) -

___________

___________

___________

___________

_____/_____

7.

2,3 mola
197,8 .
IUPAC .
CH3
C

CH

CH3

IUPAC : ________________________________
!

_____/_____

8.

.
284 16
: ) , ,
; ; )
, ,
; - ; )
?
:

______ _____________________________.
!

_____/_____

9.


(IV)- ?
_______________
!

_____/_____

10.

1- 20
24 ?
:

:____________________
!

_____/_____

11.

60 %- 16,8 g
25 cm3 .
:

:____________________
!

_____/_____

12.

: ?
CH4

HCl

H2SO3

CH3COOH

H2O

CH3CH2OH

H2CO3

H3PO4
_____/_____

13.

?
) 200 (II)- 1 dm3 .
) 60 - 1 dm3 .
:

_________
!

_____/_____

14.


.
88. .

_____/_____

15.

,
(IV)-?
)

) 2-

) 1-

) 2-

:__________________
!

_____/_____

//
02. 2011.
8.
1.

1: NH3; 2: H2CO3; 3: (NH4)2CO3

2.

2CO + O2 2CO2
Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O
1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ;

) 4; ) 3; ) 1; ) 5
: ( 2)

3.
4.
5.

6.
7.

CH3
C

15 5
22

61
15
51

6
5
5

51

13
CH CH2 CH3

CH3

IUPAC : 2--2-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

154 CCl4 (
-);

26,5 %
1,12 g/cm3
: H2SO3 H2CO3 H3PO4
) ( - MgCl2)
CH3
H3C

12
13
12
13
15
15
31
15
15

5
3
5
5
3
5
5

CH2 OH
CH3

15.

) ( 2-)

14

4
70//
02. 2011..
. -
-. ,
.
, , / .
.
.
, (
)
.
!!!
_______________________

_________

_______________________

_________

: _________
: _________//
02. 2011..
. -
-. ,
.
, , / .
.
.
, (
)
.
!!!
-

____8____

____8____

:
(
- , 6 .
- 3 )

, .
.
.
. .
.
.
____6____

(IV)-. -
(
):
NaHCO3 + H Na + H2 + CO2
____3____
-.
-
.
____1____
: ____4____
: ____30___

//
02. 2011.


:
- 5

- (. 5 )
-
- (2 g)
- /
- - (2 g)
-- (. 3 )
B (NaOH) (10 cm3) -- (. 3 )
(10 cm3)
- ( )
- (HCl) (10 cm3) -


1 .
-
- ( )
-
-

1
1
1
1


,
.

.

.
. ,

y
(1. 2012. )
VIII

, .
+
+
. -
( ).
.

120 . !
-------------------------- --------------------- :
I

: _____ x 2 = _______

(o 16)

II

: _____ x 2 = _______

(o 12)

III

: _____ x 1 = _______

(o 10)

IV

: _____ x 2 = _______

(o 16)

: _____ x 4 = _______

(o 16)

: _______

(o 70)

:
________________________________

I . (8O; 16S; 17Cl; 18Ar; 19K; 20Ca)


1. : (i) Ni (s), (ii) MgO (s) (iii) HCl (g) :
() (i) , (ii) , (iii)
() (i) , (ii) , (iii)
() (i) , (ii) , (iii)
() (i) , (ii) , (iii)
2. ?
() O2

() MgCl2

() Al

() C3H8

3. S4O62- :
() 62

() 112

() 60

() 114

4. K+, Ca2+ Cl ?
()
()
()
()
5. a 25 cm3 12,6 cm3 ?
()

()

()

()

6. .
() :
()
()
() -
() -
7. ?
()

()

()

8. :
(a)
()
()
()

()

II :
() - +
______________________________________________________
()
______________________________________________________
() (II)- +
______________________________________________________
() - +
______________________________________________________
() -
______________________________________________________
()
______________________________________________________
III , , , :
= ; = ; = ; = ; = .
() :

____

() :

____

() CnH2n+2:

____

() CnH2n+1OH:

____

() CnH2n :

____

() :

____

() :

____

() , :

____

() , :

____

() :

____

IV .
() ____________________
.
() H3PO4 ______________________.
()
_______ _______.
() : ZnO, Li2O, BaO, SO3 CO2, : _______
________.
() - : __________________________________
___________________________ .
() C4H9OH _______ .

() ____________ ______________ .
() ___________________________ .
V . [Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(N)=14; 1 mol = 10-6 mol; NA = 6,02.1023 mol-1]
1. 5
360, 6 .
.
:

2. mol (7
) ?
:

3. , C9H8O4 ( 180,2 g/mol),


, : C7H6O3 (s) + C4H6O3 (aq) C9H8O4(s) + C2H4O2 (aq).
, C7H6O3 ( 138,1 g/mol),
45 , 85%?
:

4. 3:2, 18:7.
.
:
(1. 2012. )
VIII
:
I

II

III

IV

1. (); 2. (); 3. (); 4. ();


5. (); 6. (); 7. (); 8. ().
() CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
() Cl2 + H2O 2HCl + O
() 3CuO + 6HNO3 3Cu(NO3)2 + 3H2O
() Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O
() 2H3PO4 + 3Mg(OH)2 Mg3(PO4)2 + 6H2O
() C4H9OH + 6O2 4CO2 + 5H2O (+ )
() ; () ; () ; () ; () ;
() ; () ; () ; () ; () .
()
() ()
() Br Hg
() SO3 CO2
() - -,
(IV)- (-)
()
()
()
1. C6H12
2. 86
3. 40,6
4. 24

8 x 2 = 16

6 x 2 = 12

10 x 1 = 10

8 x 2 = 16

4 x 4 = 16

70(1. 2012. )
VIII

60 . !
,
: , -, -, , . ,
.
. ( , ,
) / .

:

:
:
:
: ____________________________(1. 2012. )
VIII
,
: , -, -, , . ,
.
. ( , ,
) / .

:
2

:
, .
-: (IV)-.

+2

NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + CO2 + H2O


+ (1 + 1)
+ (1 + 1)

-.

:
, .
: (IV)-.

+ (1 + 1)
+ (1 + 1)
+2

NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + CO2 + H2O


-.

:
, .
-,
-.
CaCl2 + NaHCO3 CaCO3 + NaCl + HCl ( )

+ (1 + 1)
+ (1 + 1)
+2

24

30(1. 2012. )

:
:
- *
- - ( )
- -
-

:
-
-
-
-
-
-
-

* 9% , (
) .

:
() 4
( 20 cm3)
- ( 5 )
- ( 5 )
() 10
()
()
()
()


1 :
()
() ( )
() ( )

() ()
()
()


(7. 2013. )

VIII
:

.
. ,
.
120 . !
------------------------------------------------

:
I

: _____ x 1.5 = _____

(o 21)

II

: _____ x 1 = _____

(o 9)

III

: _____ x 2 = _____

(o 12)

IV

: _____ x 1.5 = _____

(o 12)

: _____ x 4 = _____

(o 16)

: _____

(o 70)

:
_______________________________

: VIII

-2-

: VIII

I .
1. ?
() C4H9OH

() CH4

() CH3OH

() C6H6

2. 1% ?
()

()

()

()

3. -,
.
. ?
() H2SO4

() NaHSO4

() NaOH

() Na2SO4

4. () ?
() NO

() NO2

() N2O3

() N2O5

5. ?
()

()

()

()

6. ?
() a

() -

()

()

() B, Cl, F

() He, Ne, Ar

() Li, Na, K

()

()

()

7. ?
() Na, Mg, Al
8. :
()

9. pH pH :
() 110

() 1100

() 014

() 010

10. , :
() 1,4-
() 2,4-
() 1,3-
() 1,4-

-3-

: VIII

11. ?
OH

()

()

()

()

12. :
()
()
()
() t- 2--2-
13. ?
()
()
()
()
14.
. :
() -
() -
() (II)-
() -

II
:
1.

____________________________

2.

____________________________

3.

____________________________

4.

____________________________

5.

____________________________

6.

____________________________

7.

____________________________

8.

____________________________

9.

____________________________
-4-

: VIII

III (1-6) (-)


.
!
1.

_________________________

2.

_________________________

3.

_________________________

4.

_________________________

5. -

_________________________

6.

_________________________

:
:
:
:
:
:
:

IV <, =, > :
1. :
-

(IV)-

2. :
C3H7OH
C3H8

C4H10
C3H7OH

3. ( ):

n-

n-

-5-

: VIII

V . [ : 6 x 1023 mol1]
1. , , 0,232 mg
. ?
:

___________________

2. 5,0% 1,02 g/cm3.


1 dm3 ?
:

___________________
-6-

: VIII

3. 0,329% 68000.
?
:

___________________

4. 10 10
-?
:

__________________
-7-


(7. 2013. )

VIII
:
I

II

1. (); 2. (); 3. (); 4. (); 5. ();


6. (); 7. (); 8. (); 9. (); 10. ();
11. (); 12. (); 13. (); 14. ().
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. e
9.

14 x 1.5 = 21

9x1=9

III

1. ,
2.
3. ,
4. , ,
5. ,
6. ,

6 x 2 = 12

IV

1. =, >, >
2. =, <
3. >, <, >

(3+2+3) x 1.5 = 12

V*

1. 5 x 1018
2. 0,85
3. 4
4. 13 g

4 x 4 = 16

70
* 1, 2 4


(7. 2013. )

VIII

60 . !
14
: -, -, .
: ,
.
. ,
, , .

I .
1

1
2
3
4

II ?
) 1 ______________________________________ .
) 2 ______________________________________ .
) 3 ______________________________________ .
) 4 ______________________________________ .

-1-

III .
) + -:

___________________________________________________
) - + -:

___________________________________________________
) - + :

___________________________________________________
) + -:

___________________________________________________
) - + -:

___________________________________________________

---------------------------------------------------- :
I

_____ x 1.5 = _____

(o 9)

II

_____ x 2 = _____

(o 8)

III

_____ x 2 = _____

(o 10)

: _____ x 1 = _____

(o 3)

: _____

(o 30)

:
_______________________________
-2-


(7. 2013. )

VIII
:
1

6 x 1.5 = 9

a) -
) -
II

) -

42=8

)
a) HCl + NaOH NaCl + H2O
) AgNO3 + NaOH AgOH + NaNO3
2AgNO3 + 2NaOH Ag2O + 2NaNO3 + H2O
III

) AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

5 2 = 10

) HCl + NaHCO3 NaCl + CO2 + H2O


HCl + NaHCO3 NaCl + H2CO3
) NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O
( )

31=3
30

-1-

MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE


SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO
REPUBLI^KO TAKMI^EWE IZ HEMIJE
MAJ, 2004. GODINE
TEST ZA VIII RAZRED

[ifra u~enika:
Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu se nalazi ~ista hartija
za wihovu izradu. Pored svakog izra~unavawa upi{ite redni broj zadatka, a
rezultate obavezno upi{ite na mesta koja su za to predvi|ena u tekstu.
Zaokru`ene vrednosti za relativne atomske mase: Ar(H)=1; Ar(C)=12;
Ar(N)=14; Ar(O)=16; Ar(S)=32; Ar(Ca)=40; Ar(Mg)=24 ; Ar(Br)=80; Ar(Cl)=35,5
Vreme izrade testa je 120 minuta.

@elimo vam uspeh u radu!


1. Navedite pet osobina po kojima se razlikuju stearinska i etanska kiselina.

2. Napi{ite racionalnu strukturnu formulu i naziv alkohola ako se zna da 21 g


alkena simetri~ne gra|e, koji je iz wega dobijen, reaguje sa 40 g broma
rastvorenog u ugqen-tetrahloridu.

3. Zaokru`ite slovo ispred jedna~ine koja ta~no predstavqa dobijawe


gvo`|e(II)-hidroksida.
a)
b)
v)
g)
d)

Fe + 2H2O Fe(OH)2 + H2
FeO + H2O Fe(OH)2
Fe2O3 + 3H2 + O2 2Fe(OH)2 + H2O
FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl
Fe2O3 + H2O + H2 2Fe(OH)2

4. Na linijama pored formula iz kolone A upi{ite broj kojim je obele`en


odgovaraju}i iskaz iz kolone B.
A
C3H6O2
C5H8
C3H8O3
CH4O
C2H6O

B
1. Prvi ~lan homologog niza alkohola.
2. Sadr`i 92,31% ugqenika.
3. Estar, Mr=74
4. Adira jedan ili dva mola vodonika.
5. Sadr`i dve primarne i jednu sekundarnu
alkoholnu grupu.

C6H6
5. Hidrolizom pentapeptida dobijena je sme{a koja sadr`i 4,8 1023 molekula
glicina i 7,2 1023 molekula alanina. Izra~unajte relativnu molekulsku masu
pentapeptida.

6. Supstance A i B u elementarnom stawu sadr`e ukupno 10 zajedni~kih


elektronskih parova. Kada me|usobno reaguju stvara se jediwewe V u kome je
odnos masa elemenata 2 : 3. Sa vodom jediwewe V gradi dvobaznu kiselinu G.
Napi{ite hemijske formule supstanci A, B, V i G.

A=

B=

V=

G=

7. U reakciji 35,2 g sme{e kalcijuma i magnezijuma sa hlorovodoni~nom


kiselinom dobijena je dovoqna koli~ina vodonika za hidrogenizaciju 0,6 mola
gliceril-stearo-dioleata. Koliko grama kalcijuma i magnezijuma se nalazi u
sme{i?

8. U reakciji oksidacije jednog zasi}enog primarnog alkohola dobijeno je 0,3 mol


monokarboksilne kiseline koja sadr`i 43,24 % kiseonika. Koji alkohol je
oksidovan? Koliko grama alkohola je izreagovalo?

_______________
9. Za dobijawe ugqenik(IV)-oksida iz kalcijum-karbonata upotrebqene su
sumporna, azotna i hlorovodoni~na kiselina. U sve tri reakcije dobijeno je po
2,2 g gasa. Pore|ajte u niz upotrebqene kiseline prema opadaju}oj vrednosti
utro{ene mase.

_____________________________________________________________________

10. Odgovorite sa DA ili NE.


a) Skrob se boqe rastvara u vodi od celuloze.
b) Skrob reaguje sa Felingovim rastvorom.
v) Valenca ugqenika u glukozi iznosi III.
g) Rastvor glukoze provodi elektri~nu struju.
d) Skrob u jabuci mo`e se dokazati sa jodom.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

11. Zbir valenci ~etiri razli~ita elementa je 10. Oksidi ova ~etiri elementa
sadr`e sedam atoma kiseonika. Napi{ite formule ovih oksida tako da jedan
bude bazan, jedan neutralan, a dva kisela.

12. Molekulska masa proizvoda adicije hlora je 4,55 puta ve}a od molekulske
mase alkina. Napi{ite naziv alkina.

13. Pore|ajte date izomere prema rastu}em broju primarnih ugqenikovih atoma:
3-metil-2-penten; 2,3-dimetil-2-buten; 2-heksen. Napi{ite formule ovih
jediwewa.

14. Iskazi koji se nalaze ispod datih supstanci opisuju tajanstvenu supstancu.
Svakim od ~etiri iskaza elimini{ite jednu supstancu koja NIJE
TAJANSTVENA SUPSTANCA. Svaka supstanca mo`e biti eliminisana samo
jednom. Brojeve eliminisanih supstanci upi{ite na liniji pored iskaza.
Re{ewe je supstanca koja ostane neeliminisana.
1. C3H 7COOH
1)
2)
3)
4)

2. C4H8
4. CH2NH2 COOH

3. CH3COOC2H5
5. C4H6

Sa dva mola vodonika ne gradim butan.


Ne nalazim se u buteru.
Nisam sastojak proteina.
Ne mogu hidrolizom da dam dva jediwewa.
Tajanstvena supstanca: __________________

15. Dopunite date zapise:


a) ___________ + __________ H2S + 2 CH3COONa
b) ___________ + __________ ___ AgCl + Ca(NO3)2
v) ___________ + __________ _______________________
tercijarni brom-butan
g) ___________ + __________ 2 FeO + H2O

REPUBLI^KO TAKMI^EWE IZ HEMIJE - 2004. godina


Re{ewa testa za VIII razred
Oznaka 1 h broj poena zna~i da se poeni ne dele. Tra`i se kompletno ta~no
ura|en zadatak.
Broj poena
1. po mirisu (etanska ima jak miris, a stearinska gotovo da ga
5h1=5
nema); po boji (stearinska-bela; etanska-bezbojna), po
agregatnom
stawu
(stearinska
-~vrsta,
etanska-te~na);
rastvorqivosti u vodi (stearinska se ne rastvara, etanska se
rastvara); po reakciji sa kalcijum-hidroksidom (stearinska
gradi nerastvoran kalcijum-stearat)
2+2h1=4

2. 0,25 mola alkena, Mr(alkena)=84


CH3CH2CH(OH)CH2CH2CH3; 3-heksanol
3. g)

4. 3; 4; 5; 1; -; 2

6h1=6

5. Mr(pentapeptida)=345

1h4=4

6. A=S8; B=O2; V=SO3; G=H2SO4

1h5=5
1+1h4=5

7. n = 1,2 mol H2; m(Ca) = 16g; m(Mg) = 19,2 g

3+1=4

8. CH3CH2CH2OH; 18 g
9. HNO3>H2SO4>HCl;

1h4=4

6,3 g > 4,9 g > 3,65 g

10. a) DA, b) NE, v) NE, g) NE, d)DA


11. CaO (MgO);
Na2O (K2O);

H2O;
NO;

N2O3 (P2O3);
N2O3 (P2O3);

5h1=5
1h5=5

CO2 (NO2)
CO2 (NO2)

1h4=4

12. Mr (alkina) = 40; propin


13. formule + niz:
2-heksen<3-metil-2-penten< 2,3-dimetil-2-buten

3h0,5+2,5=4

14. 5, 1, 4, 3; Tajanstvena supstanca: buten

1h5=5

15. jedna~ine reakcija

4h2=8
UKUPNO

70 poena
, 2005.
VIII


.
. ,
.
: Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(O)=16;
Ar(S)=32; Ar(Ca)=40; Ar(Br)=80; Ar(Cu)=63,5; Ar(Na)=23.

120 .
!

1. e 0,4 mol (IV)-


0,4 mol . .
KOH

Mg(OH)2

Fe(OH)3

NaOH

_________________________________________________________
2. 12,8 g -
37,2 g . j
.

3. 10 g , ,
. .

4. .
) .
) -.
) .
) .
)
100 .

5. 72,
. :
) ,
) ,
) .

6. -, (III)- ,
-.
) .
) ?
.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. , -,
-.
, - 1,2-- .
.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. (
) : , , , , , ,
.
_____________________________________________________________________
9.
.

2--
2,4--
2--
2,2--
2,2,3--

)
)
)
)
)
)

72; 4
100; 5
58; 3
86; 2
100; 4
86; 3

10. 100 g 31,9 % 200 g


16 %.
?

11.
:
a) Moj , .
) .

12. - 20%
0,3 mol - ?

13. A 56,
.
.

14. 11,35 % ,
.
.

15.
.
) : 2+
1+.
) : 1+ ,
.
) : ,
2+ .

- 2005.
VIII
1 x . .
1. Mg(OH)2 + CO2 MgCO3 + H2O


13=3

2. 0,2 mol Br2 +

2+2+2 = 6

3. < < <

15=5

4. ) ; ) ; ) ; ) ; )

51=5

5. )
)
)

(CH3)4C
2,2- -

1--2,2--

6. ) ; - l
7. CH3-COOCH2CH3 + NaOH CH 3COO Na+ + CH 3CH2 OH
CH 3COO Na+ + NaOH CH4 + Na2CO3
CH 3CH2 OH

42=8

2 SO 4 konc
H
CH 2 = CH2 + H 2O

CH 2 = CH2 + Cl2 CH2Cl- CH 2 Cl


8. , ,

3 0,5 = 1,5

9. 2-- ); 2,4-- ); 2-- );


2,2-- ); 2,2,3-- )
10. 0,2 mol (II)-
11. ) 1., 3.
12.

) 1+1 = 2
)
2
)
1
=5
3 2=6
2 0,5 =1
=7

5 1,5 = 7,5
41=4

) 4., 2.

2+2 = 4

120 g

1 4 = 4

13. 2-- + , 2--2- +

41=4

14 1733

13=3

r (1733) = 282

15. < <

13=3

UKUPNO

70

, 2005.
VIII
:____________________________
1. .
.
: _____________________ ____________________.
. ____________ o __________________ ________________.

______

. ________ o ________________ _____________ .

______

. ________ o _______________ ______________ .

______

:______________________________________________ .

______

______________________________________________ .

______

: ____________________ ________________________.
. ________ o__________________ ___________ .

______

: _____________________________________________.

______

. ________ o__________________ ___________ .

______

:_____________________________________________ .

______

:______________ .
. __________ o___________ __________.

______

:_____________________________________________ .

______

. __________________________.

______

2. .
. . /
1 g/cm3 ______________________________________________.

______

. ____
()

________________________________________________________________________.

______

. ______________________
()

__________________________________ .

______

. __________________________________________ .

______

. _________________________________________________ .

______
: ______
: ______

2005.
VIII

:
:
:
:
(II)-
-
-
I
II
-


( )
( - )
-

: 1
: 0,5
: 0,5


, 2006.
VIII

:
.
. ,
.
: Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(O)=16;
Ar(S)=32; Ar(Cl)=35,5; Ar(K)=39; Ar(Cu)=63,5; Ar(B)=137; Ar(Zn)=65.
120 .
!
1. :
) HCl

) C(OH)2

) Cl2

) NaCl

) O2

) H2O

e) NH3

0,2 mola 0,6


mola ?

2. 1 : 1.
e mola -.
136.
.

3. C2H2, C2H4, C2H6, C2H5Cl , ,


:
+ H2
+ HCl
+ Cl2 + HCl
A + Cl2
A + 3O2 2CO2 + 2H2O
2 + 2Cl2 + + 2HCl

,
IUPAC .
= ________;
=___________;
=___________;
=___________
=_________________________________; =_______________________________________
4. 0,06 mola (IV)-.
) ?

) 10% -
(IV)-?

5.
.
A
)
)
)
) 2-
)

1.
2.
3. -

6. , mola , 10
molova mola .
.

7. 4,6 g 6,2 g
. ?

8. :
) 2- _________________________________________________
) ______________________________________________________
) __________________________________________________
2

9. ) IUPAC
.

CH3
|
CH3 CH CH = CH2

____________________

CH3 C CH2 - CH CH3


||
|
O
CH3
_____________________

C2H5
|
CH3 CH CH2 CH3
_____________________

CH3 CH3
|
|
CH3 CH CH CHO

____________________

CH3 OH
|
|
CH3 CH CH CH3
___________________

) ?
18,4 g ?

10. :

11. .
a)
)

A E
-.
- .
A E

A E

A E

78%.

A E

12. .
.
.
. .
1.
)
)
)
)

2.
6.

3.
4.
7.

5.

.
.
.
.
Tajanstvena supstanca: __________________

13. mol .
. ,
30 molova .
.

14. 150 g 16% (II)- 3,25 g .


.

15. . .
C2H5
|
CH3 CH CH CH3
|
OH
3210-S
CH3 CH3
|
|
CH3 CH C CH3
|
OH

C2H5
|
CH3 CH2 CH CH2OH

3210-P
CH3
|
C2H5 C C2H5
|
OH

4020-T

: ,

2006.
VIII
1 .
1 ); 23,9g ;

); 8,8 g (IV)- 7,2 g

2.

1x5 = 5

3. = C2H4; = C2H2; = C2H5Cl; = C2H6;


= CH2Cl-CH2Cl, 1,2-; = CH3-CHCl2; 1,1-
4. a) 5,4 g ; ) 102,6 g -
5. 5. ) 1, 3; ) - ;

) 2, 3;

3+3=6

15+2x0,5=6
2+2=4

) 1, 2; ) 3

80,5=4

6. C2H6 + C2H4 + 11 Cl2 2 C2Cl6 + 10 HCl;

3 + 1=4

7. Ar(E) = 23
8.

13=3
31=3

9. ) ) 3--1-; )3--; ) 4--2-; ) 2,3-; ) 3--2-


) ) 3--2-; 2,4 x 1023

51+1,5=6,5

10.

-CHO

-OH

-COOH

-HC=CH( )

11. ) ; ) ; ) ; ) ; ) ;
12. ) 2, 7; ) 4, 5; ) 6; ) 1;

Tajanstvena :

110,5=5,5

51=5
15=5

13. 3C5H10 + 45/2O2 15CO2 + 15H2O;


2--1-; 2--2-; 3--1-

1+32=7

14. 3,175 g
15. 3210-T
UKUPNO

14=4
2
70


, 2006.
VIII
:
- , , , ,
: -, , ,
- . .
,
. .
.
__________
__________

: _________________________________.
:

: _________________________________.
:

: _________________________________.
:

__________
__________

: _________________________________.
:

__________
__________

: _________________________________.
:

__________
__________

: _________________________________.
:

__________
__________

:
__________

VIII


: .
:

____2_____

: .

____1 _____

____2_____

: ,
.
- .
.
K2Cr2O7, H2SO4
CH3CHO
CH3CH2OH

_1 +1 + 1_

: -

____2_____

: .
a.
-.

___1 + 1___

: -

____2_____

: .
- .

___1 + 1___

: Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4+ 2H2O

____ 1_____

: -
: .
-
.
- .
: BaCl2 + H2SO4 BaSO4+ 2HCl

____2_____

:
: .
- .

____2_____

: H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4+ 2H2O

____ 1_____

__1 + 1 + 1_
____ 1_____

____1 + 1_

: _____2____
: _____30___


, 2007.
VIII
/ , /.
+

+
.
.
Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(N)=14; Ar(O)=16; Ar(Na)=23; Ar(S)=32; Ar(Cl)=35,5; Ar(Ca)=40;
120 .
!
1. 15%- 24 g . .

______________________
2. 14 28 g/mol-.
R
e .
H

3. : , , , , ,
, , .
.
E __________________________.

4. - 60 100 g. 60 200 g
-. 20,
20%.

______________________
5. , :9-

6. .
?
) 3,92 g 0,4 mol -
) 0,1 mol 1,2 x 1023 -
) 9,8 g 4,0 g -

7. 495 g (IV)- 49,5 g .


.

8. .
) - __________________ .

) - _______________________________________.
) - (V)- ___________________.
9. - 88,8 g. 500 g
. -
585,5 g. . - ?

______________________
10. .
, , , , .
+ H2

+ H2 O

2Cr2O7, H2SO4

=
=

2Cr2O7, H2SO4

11. 2,5 kg - 2,22% 2 kg 3,55%. ?


.

12. .
) .
) .
) .
) .
) .
) -

13. 0,33 mola 66,99 g. ?


.

14. .
6,4 g 34 g .

15. .
)
) )
)
)
)

) -
)

: ,

- 2007.
VIII
1 . .

1. (CH3)2CHOH +HONO2 (CH3)2CHONO2 + H2O


1+2+2=5
14,4 g ; 96 g ;

2.

HCOOCH3; -; HCOOCH2CH3; -;
HCOOCH2CH2CH3; -;

3.

; ; H2; Cl2; Br2; I2; P4; S8; : O2; : N2


; ; I2; P4; S8; ; Br2; ; H2; Cl2; O2; N2

4.

75 g

5.

13,5+30,5=5

17=7

COO -

COOH

40,5=2

O
O

6.

7.

C + O2 CO2
C12H22O11 + 12O2 12CO2 + 11H2O
85,5 g ; 99 g ;

8.

) (); ) -, (IV)- ;
) - -
-
CaC3 + 2CH3COOH Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O
33g 0,75mol CO2; 7,5 g -

9.

40,5+80,25=4

13=3
1+1+2+3=7

31=3
1+3+2=6

10. =C2H2; =C2H4; =CH3CH2OH; =CH3CHO; = CH3COOH;


=CH3COOCH2CH3;

61=6

11. CaCl2 + Na2SO4 CaSO4 + 2NaCl


; , CaSO4; 68 g;
NaCl; 58,5 g NaCl; 4432 g 4373,5 g ;
( 1,3%- NaCl)

71=7

12. ) ; ); ) ; ) ; ) ; ) ;

60,5=3

13. ;
--; --; --;

2+31=5

14. Mr=85; CH4 + 2Cl2 CH2Cl2 + 2HCl

2+2=4

15. ); ); );
(() () () 0 )

31=3

70


, 2007.
VIII

, -,
I, II, III, IV V. ,
. .
T 1.
1.

I
II
III
IV
V

2.
2

I
II
III
IV
V

/.
.
1 ___________________________.
:
2 ___________________________.
:
3 ___________________________.
:

:
:


, 2007.
VIII

, -,
I, II, III, IV V. ,
. .
1.
1.

I
II
III
IV
V

H2O
50,5=2,5
+

I
+
+
+
II
51=5

50,5=2,5
+
+
+
2.
2.

I
II
III
IV
V

52=10

/.
.
1
.
: .
CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu2++5OH-+Na+ CH2OH(CHOH)4COO-Na++Cu2O+3H2O
2
.
: .

1
1
1
1
1

3 -
.
: 2.
3 + 23 (3)2 + 2 + 2

1
1
1
28

30


, 2007.
VIII

-
-
-
- -
-
-
- I II (
(II)-, --,
-)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

:
- 5 :

- 10

I ,

II - , -

III - ,

-
-

IV - , , -
V - , -
-
- I
- II
-


0,5 .
-
-
- , ,
-e
24. 2008.
T VIII


.
, .
: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; P=31; Cl=35,5; K=39; Ag=108;
120 .
!

1.
:
a) 4-e-2,2,7- 4,5--3,6-
) a
) 4-e-3,3,7- 4,5--3-
) 2- 3-
) -
) -

2.
(IV)-. .
a) .
) .
) (IV)- .
) .
) a.

3.
0,005 mol .
25,35 g 10 %- -.
.
:

a) MCl

) M2Cl

) MCl2

) MCl3

) M2Cl3

4.
K - 212 g 10%-
- ?
:

-_________________
2

5.
:
) 2-a
)
) -9-
)

6.
, ,
(IV) .
.
a) e
)
)
)
) -
:

7.
, , (IV)- .
.
C3H5(NO3)3

8.
e e -
, -.

9.

.

10.
IUPAC
2- .

11.
18%- .
11,5 kg
18% ?

__________kg
4

12.
?
.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

13.
: , .
: C = 40.9; H =
4,58; O = 54,5.
176.
:

_________________

14.
, 24 g,
9,2 g . ,
.
.

15.
.
2,84 g ?

=__________________
5

1.
2.
3.
4.
5.

VIII
)
)
)
0,1 mol
a)
)
)
CH3CHCOOH
NH2

6.
7.
8.

O
CH2CCH2
OH OH

14=
13=
15=
15=
41=

)
CH3

CH 3(CH 2) 7CH=CH(CH 2)7 COOCH 2CH 3

)
4C3H5(NO3)3 6N2 + O2 + 12CO2 + 10H2O
CH3
CH3CCHCH2CH3
CH3 CH3

2,2,3-
9.

CH3
CH3CCH2CHCH3
CH3 CH3

2,2,4-

CH3
CH3CHCCH2CH3
CH3

2,3,3-

Br

10.

1--2-

16= 6
15= 5
3(0,5+0,5)= 3

CH3

, , ;
, -, ;
, ;
CH3CH2CHCH2Br
CH3

4
3
5
5
4

CH3CH2CCH3

31= 3
4 (1+0,5)
20,5 7

CH3

2--2-

Br
CH3CHCHCH3
CH3

2--3-
H-Br
11.

CH2CH2CHCH3
Br

CH3

1--3-

C6H12O6
2CH3CH2OH + 2CO2; 2070 g ;
4050 g ;
22,5 kg
2,3,5, 1; 4,6;
C6H8O6
C5H10O2; HCOOC(CH3)3; HCOOCH2CH2CH2CH3;
HCOOCH(CH3)CH2CH3; HCOOCH2CH(CH3)2;
0,08 mol

12.
13.
14.
15.

2+2+2 6

60,5= 3
15= 5
2+(41)= 6
15= 5
70

e
25. 2008.
VIII

, , , -, , a
, . ,
.
. . ,
. .
: 1)_________________ ; 2)_________________; 3)_________________;
1)

2)

3)

: 1)_________________ ; 2)_________________; 3)_________________;


1)

2)

3)

: 1)_________________ ; 2)_________________; 3)_________________;


1)

2)

3)

e
25. 2008.
VIII

, , , -, , a
, . ,
.
. . ,
. .
: 1) ; 2) ; 3)
3
1) Br2/CCl4
2
2) ,
CHO
COO-NH4+
|
|
+
(CHOH)4 + 2Ag +2OH + NH3 (CHOH)4 2Ag + H2O
|
|
CH2OH
CH2OH

2+1=3

3) ------------------------0
: 1) ; 2) ; 3)

1) Br2/CCl4 ;
C6H12 + Br2 C6H12 Br2 ( )

2+1=3

2) , ;
K2Cr2O7/H2SO4

C4H9OH

C3H7CHO

2+1=3

3) -------------------------0
: 1) ; 2) ; 3) -

2) ,
2+1=3
2) , ,

3) -, -
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3

2+1=3
29
1
30


, 2008.
VIII

-
-
--
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ( )

:
- A, , ( , )
-: Br2/CCl4; AgNO3; Tollens; K2Cr2O7/H2SO4; ()
-
- 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ()

0,5 .
- ,
- ,
16. 2009.

8.


.
. .
120 .
: H=1; C=12; O=16; g=24; S=32; Ca=40;
!

:
:
1.
2.
3.

1.

. :
)
)
)
)
)
!

2.

.
) , , ,
) , , ,
) , , ,
) , , ,
) , , ,
!

4.

.
-, , , n-, ,

3.

- -, 51 g, 19,8 g
. .

______________ ______________
!

5.

.
) 2--3--3-
) 2,2--3-
) 3-(1-)-3-
) 3--3,4-
)
!

:
2

6.

13 22 ,
,
.

7.

176 g (IV)-
36 g . .

8.

.
________________
!

9.

18,6% , 20,9% , 37,2%


. .

__________________
!

10.

-
. ,
, , .
1 kg ?


-
-

1,28%
36,27%
57,85%
4,60%

______________ g
!

11.

() .

, .
.
-3
-5
-6
-7
-9
!

12.

, sec- 4
.

:
4

13.

: C= 51,3%, H=9,4%, O= 27,3% N=12,0%.


IUPAC .
a)

__________________________________
IUPAC

14.

, , ,
. ,
,
, 0,5 mol- ?
.

______________
!

? .

15.
HCl

O2

H2

NH3

C2H6
16. 2009.
8.

1.

) ) ) ) )

5x1=

2.

, -, , , , n-

6x1=

3.

13=

4.

0,45 mol MgCO3


0,33 mol MgO

15=

5.

13=

6.

C9H12, C2H4, C2H6 C7H8, C3H6, C3H8

23=

7.

HOOCCOOH

15=

8.

Mr (C12H22O11)=342

2+1=

9.

CaSO4.2H2O

15=

10.

1,4 mol CH3(CH2)14COOCH3 (-);


1,95 mol CH3(CH2)16COOCH3 (-);
959,1g

2+2+2=

11.

-9

13=

12.

CH3CH2CH2CHO
H3CCH(OH)CH2CH3
H2NCH2CONHCH2COOH

32=

13.

)
2--3-

3+2=

14.

P4 +5O2 2P2O5
4P +5O2 2P2O5
2 mol

1+1+3=

15.

HCl; NH3
, , 0

2+2=

70


17. 2009.
8.

.
! , , , .
, . .


. , ,
.


17. 2009.
8.

.
! , , , .
, . .

53=15

. , ,
.

, (IV)-.
NaHCO3+ HClNaCl +H2O + CO2
31=3

- -
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
31=3

, , .

21=2

.
12=2

, ,
, I, II, ,
.
H+
C6H12O6 + C6H12O6
C12O22H11
CHO
COO-Na+
|
|
2+
+
(CHOH)4 + 2Cu +5OH + Na (CHOH)4 + Cu2O + 3H2O ( )
|
|
CH2OH
CH2OH

51=5

30
22. 2010.
8.


.
.
. .

120 .

!
:

:
1.
2.
3.

1.

, , ,
.
/ .
.
:

_____/_____

2.

CH3

C C

C C C

CH2CH2

CH3
CH3

C C C C

CH3

.
. .
322.
!

_____/_____

3.

50 .
. , ,
?
.
:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
: __________________________________________________

_____/_____

4.

.
.
53,5 g/mol. -
. .
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
!

_____/_____

5.


. 7,00 g
- 7,60 g .
.
:

_____/_____

6.

: , , ,
. , ,
.
?
:____________________________________________________________________________
, ?
:_______________________________________________________
:_____________________________________________________________

_____/_____

7.

10 -,
. ; 15 cm,
10 cm 5 cm. -
.
? .
)
)
) , 5 cm,
10 cm 15 cm
) , 15 cm,
10 cm 5 cm
:

_____/_____

8.

a. ?
.
)
. , ,
.
)
. , ,
.
/ ?
?
:

_____/_____

9.

,
(IV)- 257,1 g
.
.
IUPAC , .
:

_____/_____

10.

, .
,
. ,
, .
) , , , , .

:____________ :____________ :____________ :____________ :____________


) ( )
.
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

_____/_____

11.

, .
.
. ?
:

_____/_____

12.

. ,
,
.
.
IUPAC . ( ;
!)
:

: _____________________________________ : _____________________________________
!

_____/_____

13.

10,2 g 33,0 g CO2 i 10,8 g H2O.


68 g/mol. .
:

: __________________
!

_____/_____

14.

192 g
.
) .
:

: __________________
) (II)-
18,5 g .
:

: __________________

_____/_____

15.

75,0 g 100,0 g . 200 g. 33%- (. %)?
:

: ____________________________
!

_____/_____


22. 2010.
8.

1.

,
.

1x3

1x5

1x 2
1x 2

4x1,5

1x5

,
,

1x1
1x1
1x1

)
-,
)
, ,

1x2
1x2
1x2
1x2

CH3

2.
H2C

CH 3

CH3

CH

CH 3

CH 2

CH 2

CH3

CH

CH 3

3.
4.

5.

CH 3

CH2

CH3

()
Ca2+ + CO32- CaCO3
N2 + 3H2 2NH3
H2 + Cl2 2HCl
NH3 + HCl NH4Cl
AgNO3 + NH4Cl AgCl + NH4NO3 ( )
O
H2 C

(CH 2 )16 CH3

O
HC

H2 C

(CH 2 )16 CH3

6.

7.
8.

CH3

9.
H3C

CH2

CH3

10.

11.
12.

(CH 2 )16 CH3

CH3

CH3

H2C

CH

15.

CH3

CH3

HC

CH3

3x1,5

CH3

CH3

2,2-; 3,3--1-; 3,3--1-


3x0,5
a) A: CH3COONa; : Na; : CH3COOH; : CH4; : Na2CO3
1x3
)1) 2CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2
1x1
1x1
2) 2CH3COOH + Na2O 2CH3COONa + H2O
3) CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3
1x1

1x3
.
: H3C CH2 CH CH CH2 CH3 3- H C CH CH CH 2-
1x2,5
CH2
CH2
CH3
CH
: H3C
H C
1x2,5
C5H8
1x4
a) C4H9OH
1x3
) 39,9 g
1x3
31,2 g
1x6

13.
14.

3
5

4
6
6
70
23. 2010.


!
!
,
. .
, , , , ,
. ,
.
/
/ . .
.
1)
.
?
:
____3_____
/ :
10%
-, 1 2 2% (II)-.

(II). .
:
. .
____2_____
2) CCl4
CCl4. .
: CCl4
/ :

____3_____


CCl4, ,
.
____2_____

Br Br

C=C + Br2 CC
____1_____

____2+1=3_
3)
:
)
)
)
?
/ :
____4_____
/ :
.
, .
.
.
____1_____
3
1 cm I II
.
.
, . ____1_____

. 5
.
____1_____
-
( ).
____1_____
(
(I)-).

.
____1_____
CHO
(CHOH)4
CH2OH

COO Na

+2Cu2+ + 5OH- + Na+ Cu2O + 3H2O + (CHOH)4


CH2OH

____1_____

_6x1=6____

4)
. .
:

_____2____

:
_____2____
/ :
2 cm3 - 1 cm3
.
.
, .
____1_____

, .
____1_____
K2Cr2O7

R-CH2-OH

R-CHO

____1_____

H2SO4

___3x1=3__
:
-
-
-
-

0,5
0,5
0,5
0,5

: _____2_____
: ___30_______
14. 2011.
8.


.
. -
.

120 .

:
1.
2.
3.

1.

HCl

HCOOH
KOH

NH3
!

_____/_____

2.

. ,
. 99,5g.
. .
98,9g.
.
) Ba(OH)2 H2SO4

) Zn H2SO4

) CuO H2SO4

) NaOH H2SO4

_____/_____

3.

, .


.
)

)
!

_____/_____

4.

.
.
. .
.
.
) C2H5OH

) CH3COH

_____/_____

5.

( 25 ) 10%-
. 320 . 25
. ?
25 25.
:

______________________
!

_____/_____

6.

, , .
(IV)- : :CO2 = 1:1; :CO2 =
1:3; :CO2 = 1:3; :CO2 = 1:3. ,
, .
. ?
:

______________;

______________;

______________;

______________

_____/_____

7.

) ?
_______; _______
)
.

_____/_____

8.

(IV)-


0 C
20 C
0,049
0,031
0,023
0,016
1,71
0,88


.
. ,
() .
) .

)
. ?

)
?

.
!

_____/_____

9.

, ,
-.
.
.

_____/_____

10.

.
.
.
. .
. , 1 cm3 (II)-
--. .
.
) ?
.

)
.
.

_____/_____

11.


. .
. ,
.
.
.
.
.

_____/_____

12.

37,6 .
.
:

_________________________
!

_____/_____

13.

6 .
.
.
.
.
- .


____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_____/_____

14.

: , -,
- -.
: -, - . ?
:

_________________________
!

_____/_____

15.


(CH3)2CHCH2CH(CH3)CH2CH3.
a) (CH3)2CHCH(CH3)CH2CH2CH3 ____________________________________
) CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2 ____________________________________
) (CH3)2CHCH(CH3)CH(CH3)2

____________________________________

_____/_____

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

, 14. 2011.
8.

5
5

HCl
HCOOH
KOH NH3
)
4
4
)
4
4
)
4
4
120
6
6
) CH4 (); ) C3H6 (); ) C3H8 (); ) C3H4 ()
41
4
;
2
4

.
2
, .
)
2
5
.
.
) CO2
2

.
)
1
( ...)

, ( , )...
3
4
-.
+
- H
CO2. CO2
.
1
NaHCO3 + H+ Na+ + H2O + CO2
) ( )
2
6
.
1
1
2
) C12H22O11 .

.
2C3H8 + 7 O2 6 CO + 8 H2O;
5
1
CO + 2 H2 CH3OH
1

1
CH3OH
HCHO
1

HCHO
HCOOH
1
HCOOH + CH3CH2OH HCOOCH2CH3 + H2O
26,4 CO2 11,2 CO
6
6
; ; ;
61
6
; - -;


4
4
) ; ) ; )
31
3
70
14-15. 2011.


1 .
, ,
.
Na
Mg
Fe
Ag
_______
_________
:

2 .
, ,
.
Zn
Fe
Cu
Ag
Mg
_______
_________
:

3. .

.
_______________________
_________
:

: _________
: _________
14-15. 2011.


1 .
, ,
.
Na
Mg
Fe
Ag
__Mg_____
____3____
:

,
.
____2____
HCl (
) ().
____4____
()

.
____3____

2 .
, ,
.
Zn
Fe
Cu
Ag
Mg
__Cu_____
_____2___
:
HCl ,
.
_____2___
-
,
().
_____3___

3. .

.
_ ()________
_____5___
:
(II)- .
(
).
_____2___
: _____4___
: ____30___
(, 12. 2012. )

VIII

( )

, .
+
+
. -
( ). o
.
120 . !
-------------------------- --------------------- :
I

: ____ x 1 = ____

(o 16)

II-

: ____ x 2 = ____

(o 22)

II-

: ____ x 1 = ____

(o 11)

III-(1-3)

: ____ x 3 = ____

(o 9)

III-(4-6)

: ____ x 4 = ____

(o 12)

: _______

(o 70)

:
________________________________

-2-

(I) .
1. , ?
() B, Si, Kr

() K, Fe, F

() C, Ne, Ar

() Zn, As, Rn

()

2. X X2O3.
:
() Ba

() In

() S

() Li

() Ne

3. ?
() K2SO4

() NaCl

()

() Ca(OH)2

() HNO2

4. ?
() Pb(CH3COO)2

() PbS

() PbSO4

() PbCO3

()

5. :
()

()

()

()

()

6. :
() 0

() 1

() 2

() 3

() 3

7. ?
() P410

() MgO

() Fe23

() Cr23

() K2

8. ?
() N2

() H2

() Na2

() As2O5

() S2

9. ?
() 1 g Na

() 1 g K

() 1 g Pb

() 1 g Cu

() 1 g Zn

10. ?
()

()

()

()

()

-3-

11. ?
()
()
()
()
()
12. :
() 4--1,1--1-
() 5--1,1--2-
() 1,1,4,5--1-
() 2,5,6--2-
()
13. :
() 3--1-
() 5--1-o
() 4-
() -3-
()
14. :
() -2,4,4--
() -2--4,4--
() -2,4,4--
() -2,4,4--
()
15. :
()
()
()
()
()
16. XO2
, H2X?
()

()

()

()

()
-4-

(II-). .
1. 12 ? __________ .
2. e
? ________________ .
3. : __________________ .
4. . ____________________.
5. ? _______________ .
6. 70 , 70 99 .
__________ .
7.
?
____ .
8. , 108
. ? __________ .
9.
. ?

___________ . ( )

10. a
? _________________________________________
___________________________________ .
11. ?
______________________________________________ .

-5-

(II-). .
1.
.
,
.
() :
______________________________ .
() :
____________ .
()
: ____________ .

() ,
: _______________________________ .
() IUPAC :
_________________________________________ .
()
: __________________________________________________ .
2. A 46.
, , ,
1,3
.
, .
() : _______________________________ .
() : _______________________________ .
() .
______________________________________________________________ .
() .
______________________________________________________________ .
() : _______________________________ .

-6-

(III). . [ : 6 x 1023 mol1]


1. ?

: ________ .
2. - .
- 5,27 ?

: ______ x 1022 .
3. 200 cm3 -, 0,4 a
dm3 , .
dm3 0,5
.
-?

: _________ cm3.
-7-

4. 1,056 g , ,
0,376 g CO2. .

: __________ .
5. 10,0 g 50,0 g 35,7 g .
?

: ________ %.
6. -
1 dm3 42% 1,25 g/cm3.

: ________ .
-8-


(, 12. 2012. )
VIII
:

II-

II-

III

1. (); 2. (); 3. (); 4. (a);


5. (); 6. (); 7. (); 8. ();
9. (); 10. (); 11. (); 12. ();
13. () ; 14. (); 15. (); 16. ().

16 x 1 = 16

1. 288; 2. ; 3. NaHCO3;
4. ; 5. ; 6. 169;
7. 14; 8. 107; 9. 151 g/mol;
10. (-) ;
11. CO2 H2O ( ).

11 x 2 = 22

1. () ; () C27H46O; () 386;
() (); () ;
() CaCO3 + 2CH3COOH Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O;
2. () ; () ;
() CH3CH2OH + 2 CH3COOH + H2O;
() CH3CH2OH + CH3COOH CH3CH2OOCCH3 + H2O;
() - (-)
1. 55,56
2. 7,2 (x 1022)
3. 40
4.
5. 64,2
6. 4,165

11 x 1 = 11

3x3=9
( 13)
3 x 4 = 12
( 46)
70


(, 13. 2012. )
VIII

60 . !
1, 2, 3 4
: -, (II)-, -
. ,
.
, ( , ,
) / .
(a) 1

________________________________

() 2

________________________________

() 3
:

________________________________

() 4

________________________________

:
()

: ___

()

: ___

()
()
()
()
()

: ___
: ___
: ___
: ___
: ___

()
:

: ___
: ___

1
2
3
4

: ___

(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 3)
(o 6)
(o 30)

:
____________________________
____________________________


(, 13. 2012. )
VIII

()

1 : -.
:
1 + 2
Na2CO3 + Pb(NO3)2 PbCO3 + 2NaNO3
1 + 3
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O
1 + 4
Na2CO3 + Ba(NO3)2 BaCO3 + 2NaNO3

:
13=3

13=3

()

2 : (II)-.
:
2 + 1
Pb(NO3)2 + Na2CO3 PbCO3 + 2 NaNO3
2 + 3
Pb(NO3)2 + 2HCl PbCl2 + 2HNO3
2 + 4

13=3

()

3 : .
:
3 + 1
2HCl + Na2CO3 2NaCl + CO2 + H2O
3 + 2
2HCl + Pb(NO3)2 PbCl2 + 2HNO3
3 + 4
4 : -.
:
4 + 1
Ba(NO3)2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaNO3
4 + 2
4 + 3

13=3

( )

61=6

()

30
(, 13. 2012. )
VIII

1.
:
() (14) :
1 0,8 -
2 0,8 (II)-
3 0,8
4 0,8 -
() (8 )
()
()
()
() (1 )
()
()

2.
1 :
()
()
()
() (, , .)
()
()


,


(, 11. 2013. )

VIII

( a )

, .
+
+
.
.
.
: : 6 x 1023;
: H=1, C=12, O=16; Cl= 35,5; g=108.
120 . !

-------------------------- --------------------- :
:
1.
2.
3.

I . : 5x2=10
1. :
()
() 1-
() 1-
()
()
() 2,2-
2. ?
() NaNO3 K2SO4
() CH3OH CH3COCH3
() MgSO4 HCl
() KCl CaCO3
() BaCl2 AgNO3
() NaCl CH3COOH
3. :
()
() 16
()
() je
()
()
4. ?
() Na2SO3 KCl
() K2SO4 Ba(NO3)2
() KCl Na2SO3
() K2SO3 BaCl2
() Na2CO3 KNO3
() NaCl CH3COONa
5. :
() CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
() CH3(CH2)12CO2CH3
() CH3(CH2)12CO2Na
() CH3(CH2)12CHCl2
() CH3CH2CONa
() CH2OHCHOHCH2OH

-1-

II . : 5x2=10
1. ?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) -
() 1, 2, 4 5
() 2, 3, 4 5
() 2, 4 5

() 4 5

2. ?
(1)
(2)
(3)
(4) (II)
(5)
() 1, 3, 4 5
() 2, 4 5
() 3, 4 5

() 4 5

3. ?
(1) pH 2
(2)
(3) pH 12
(4) pH 7
(5)
() 1 5
() 2 3
() 1, 3 4

() 2, 3 4

4. :
(1) - -
(2) 5%
(3) - 1%
(4) - -
(5)
() 4 5
() 1, 2 5
() 3 5
() 1 5
5. ?
(1)
(2)
(3) , ,
(4)
(5)
()
() 2, 3, 4 5
() 3, 4 5
() 1, 3, 4 5

-2-

III . : 6x2=12
1. .
: __________________________________________________
__________________________________________________ .
2. : ______________.
3. , , ,
______________________.
4. A 92 235 _____ , _____
_____ .
5. 2--4- _____.

6. _____________________________.

IV . : 3x3=9
1. C4H8.

2. .

3. 3--2,2--1-.

-3-

V . : 3x3=9
() 24 .

() , C3H5(NO3)3, , , (IV)- .

() -.

VI . : 5x4=20
1. 2,05 8,9 cm3
, 2 1 dm3 .
?
:

: __________________
( )

-4-

2. 1,50 ?
:

: __________________

3. 0,242 X, 39,1,
. , 0,440 .
.
:

: __________________

-5-

4. 9,6 .
- 1,48 . ?
:

: __________________
( )

5. (/100 ) (C).

0
29,4

10
33,2

20
37,2

30
41,4

40
45,8

50
50,4

60
55,3

70
60,2

80
65,6

90
71,2

100
77,3

100 150
. .
24,4 . .
.
:

: _____________

-6-

,


(, 11. 2013. )

VIII
:
I

1. (); 2. (); 3. (); 4. (); 5. ().

5x2=10

II

1. (); 2. (); 3. (); 4. (); 5. ().

5x2=10

III*

1. () ;
2. Fe O;
3. ;
4. () 92, 92, 143;
5. 4;
6. .
CH3

CH3
CH3

1.
IV

H3C

CH3

CH3

CH3

( ,
-)
H
N

6x2=12

3x3=9

COOH

H2N
O

2.
3.

VI

HO
H3C

Br
CH3

1. C11H24 + 17O2 12H2O + 11CO2


2. 4C3H5(NO3)3 6N2 + O2 + 12CO2 + 10H2O
3. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + 6H2O
1. 85,2
2. 6 x 1022
3. O2
4. 11,6 %
5. 50C

3x3=9

5x4=20

70
* !


,


(, 12. 2013. )

VIII

( )
60 . !
16
: e, , , e ,
-a -a.


-,
.
) 1 : ______________ .
) 2 : ______________ .
) 3 : ______________ .
) 4 : ______________ .
) 5 : ______________ .
) 6 : ______________ .


16, , / ,
.

2
3
4
5
6

----------------------------------------------- :
:

_______ .

_______ .

______ .

:
1.
2.
3.


(, 12. 2013. )

VIII
) 1 : NaCl .
) 2 : NH3 .
) 3 : Na2CO3 .
) 4 : HCl .
) 5 : C6H12O6 .
) 6 : CH3COOH .

2 ( 12 ).
1

.
-.
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3

.
-. , , .

.
e/ e -.
Na2CO3 + 2 AgNO3 Ag2CO3 + 2 NaNO3

.
-. ,
-.
HCl + AgNO3 AgCl + HNO3

.
-.

.
-.

1 .
1,5 . :
12x1 + 3x1,5 = 16,5.
: 12 + 16,5 = 28,5

( , , ,
, ) 1,5 .


(, 12. 2013. )

VIII :
I .
:
1 L :
1 0,1 M NaCl
5,8 g NaCl
2 0,1 M NH3
6,9 mL conc. NH3 (28%)
3 0,1 M Na2CO3
10,6 g Na2CO3
4 0,1 M HCl
8,6 mL conc. HCl (36%)
5 0,1 M
18 g
6 0,1 M CH3COOH
5,8 mL conc. CH3COOH (99%)
0,1 M AgNO3: 17 g 1 L .
II .
:
() , 16
() -
() 12
() 12
()
()
()
()
()
()
()
()
()
, ,
.
III ( 30 mL ) .
1
-
2
-
3
-
4

5