Sie sind auf Seite 1von 4

Talents

Name:
Player:
Chronicle:

Virtue:
Vice:
Concept:

Decree:
Guild:
Judge:

Attributes
POWER
FINESSE
RESISTANCE

Intelligence
Wits
Resolve

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Strength
Dexterity
Stamina

Skills

MENTAL
(-3 unskilled)

Academics___________ OOOOO
Computer___________ OOOOO
Crafts_____________ OOOOO
Investigation_________ OOOOO
Medicine____________ OOOOO
Occult_____________ OOOOO
Politics____________ OOOOO
Science____________ OOOOO

PHYSICAL
(-1 unskilled)

Athletics____________ OOOOO
Brawl_____________ OOOOO
Drive______________ OOOOO
Firearms___________ OOOOO
Larceny____________ OOOOO
Stealth____________ OOOOO
Survival____________ OOOOO
Weaponry___________ OOOOO

SOCIAL
(-1 unskilled)

Animal Ken__________ OOOOO


Empathy____________ OOOOO
Expression__________ OOOOO
Intimidation__________ OOOOO
Persuasion__________ OOOOO
Socalize____________ OOOOO
Streetwise__________ OOOOO
Subterfuge__________ OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Presence
Manipulation
Composure

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Other Traits

MERITS

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

FLAWS

________________________
________________________
________________________

PILLARS

OOOOO
Ab _________________
OOOOO
Ba _________________
OOOOO
Ka _________________
OOOOO
Ren ________________
OOOOO
Sheut _______________

AFFINITIES

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

HEALTH

OOOOOOOOOOOO

WILLPOWER

OOOOOOOOOO

SEKHEM
MEMORY

OOOOOOOOOO

10
O
9
O
8
O
7
O
6
O
5
O
4
O
3_______________ O
2_______________ O
1_______________ O
Size: ________ Speed:________
Defense: ______ Armor:________
Initiative Mod: ________________
Experience: __________________

UTTERANCES

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Attributes 5/4/3 Skills 11/7/4 (3 Specialties) Judge (record Affinity) Guild (record Affinity) Pillars 9 dots Health = Sta + Size Willpower = Resolve + Composure
Defense = lowest of Dex or Wits Memory = 3 Initiative Mod = Dex + Composure Speed = Str + Dex + 5

cult
Leader: __________________________________
Grasp: __________________________________
Reach: __________________________________

Benefits: _________________________________
______________________________________
______________________________________

vessels
Name: ___________________________________
Type: ____________ Dice Pool:_________________
Description: _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Name: ___________________________________
Type: ____________ Dice Pool:_________________
Description: _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Name: ___________________________________
Type: ____________ Dice Pool:_________________
Description: _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Name: ___________________________________
Type: ____________ Dice Pool:_________________
Description: _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Tomb

Experience

Endowments: _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Drawbacks: ________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Relics: ___________________________________
Lifeweb: __________________________________
Notes: ___________________________________
______________________________________
______________________________________

TOTAL:
Sebayt Experience: ___________________________
Total Spent:_______________________________
Spent On:_________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Experience Remaining:_________________________

Combat
Weapon/Attack

Damage

Range

Clip

Size

Strength

Cost

Armor
Rating:_________________________
Strength:________________________
Defense:________________________
Speed:_________________________
Description:
_____________________________
_____________________________

Expanded Merits

ALLIES

______________________________________
______________________________________
______________________________________

RETAINER

______________________________________
______________________________________
______________________________________

CONTACTS

STATUS

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

MENTOR

WITNESSES

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
OTHER(__________________)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

RESOURCES

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Equipment
Name

____________________
____________________
____________________
____________________

Durability

_________
_________
_________
_________

Structure

________
________
________
________

Size

_______
_______
_______
_______

Cost

_______
_______
_______
_______

Notes

________________________
________________________
________________________
________________________

Expanded Affinities
Name

____________________
____________________
____________________
____________________

Pre-requisites

______________
______________
______________
______________

Cost

________
________
________
________

Book/Page

_____________
_____________
_____________
_____________

Notes

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Expanded Utterances
Name

____________________
____________________
____________________
____________________

Pre-requisites

______________
______________
______________
______________

Cost

________
________
________
________

Book/Page

_____________
_____________
_____________
_____________

Notes

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

The Four Jars


ORGAN

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

LOCATION

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Key Memories
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

GOALS

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Description
Apparent Age:________________ _______________________________________________________
Hair:______________________ _______________________________________________________
Eyes:______________________ _______________________________________________________
Race:______________________ _______________________________________________________
Height:_____________________ _______________________________________________________
Weight:_____________________ _______________________________________________________
Sex:_______________________ _______________________________________________________
Sybaris Form:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

GROUP CHART

visuals

CHARACTER SKETCH