You are on page 1of 1065

PRAISTORIJA

Z.F..I\{ALJA JLTCOSLAVT,NSKII{
ZnuezNo DoBA

tt${ }{i iil-{Z.i l''I.i {.

Vg""EV$q:;gH }i } fil>$Sru:-E,t1'-[h'{J}i E

g V f,"KK!
L"

E*;

PRAISTORIJA JT]GOSLAVtr,NSKIH ZF-}'.[ALJA

ZFI-IEZNO DOBA

SARAJEVO 1987

SADRZAJ

. I/a17. Benac,Prcdgovor \'laneC'abroyec, Uvod

11 15

1. Jugoistodnoalpska regiia sa zapadnom Panoniiom 5'taneCabrouer,Uvod .\'tane Cabrouer,Dolenjska grupa. 5'lane Cabroaer,Svetoluciiska grupa. Notranjska grupa .l tane C:abrouer, Ljubljanska grupa .\'I ane C'abroaer, Ksenija Vinski-Gasparini, Grupa Martiianec--Kaptol Sanski Most lloriuoj Couif, Grupa Donja Dolina

25 29 120 151 178 182


z.)z

2. Jadransko -zapad,nobalkanska

regii a

Boriuoj Couii, Uvod - Kristina Miltoailif , Istarska grupa Stane C:abroaec I-iburnska grupa .iinte Batottii,

Rr{lru D tvchler-Biqi", Japodskagrupa grupa Rttritry(.ot:ii, Srcdnjodalmatinska grupa Boriuoj Couii, Srednjobosanska

289 293 339 391 442 481

regiia 3. Srednlopodunavska
Rastko L'asii, Uvod Rastko Vasii, Daljska gruPa

531 533

Rastko l'asii, Bosutska grupa kanskog kompleksa Rdslk-o I./irsit',Srcn-rskagrupa zapadnobal I ko l' asii, Trakokimcrski, skitski i trakogetski uticaji u jugoslovenskom Ras ju Podunar-l

53(r 555 559

4. Centralnobalkanska regiia I/a.rit',IJv<tt1 Ra.rlkr., Borit'01(.ouii, Glasinadka kultura lko l,'asi/, I{neZcvski grobovi iz Novog Paz'artl Atcnicc Ra.e l"a.rii, Nloravsko timocka oblast Ra.e/ko Rastko l'asii, Oblast istodnog Kos s c \ , c r n eN { a k c d o n i j c. Ra.rtkoI'a.ri1, Sreclnjai istoina NIa Ras/kr l'asi1, D e v d e l i j s k ag r u p a
Rttslko I a.rit', P , l e o r r n i i , r

511 5i5 644 651

673 (r90 r()l


-ll

Rrt.r/kaI'a.rii, C)hridskaoblast

724

5. Etnogenetska pitanja s t a r i j c gi c l i e z n o g d o b a , ' 1 l o i i I l e n a r ,( ) e t n i i k i m z a j c d n i c a m a u Jug<.,siaviji '734

6. Keltska kultura u Jugoslaviii


Bo ri slay J ot'anatii', l)v od Bori.r/a1.' .f 6va11orll,lstotna Dralan

grupa

Rttiit', Tapadna grupa

8tt5 815 855


898 9()1 929 106I 10t'i1 1098

Bari.rlarf oranotii, Zekliucnr razmatlanix o kcltsk,,i k u l t u r i u - l u g o s l a v i j . i (.0t.'ii, 1'tklluana razlnxtr2rnla. .\'lutu Gul,ror.'tr-Borit'oj na kartama Popis nalaziita .\rritik, Skraicnicc f rr/i1,trrd ttliltrna .\'uinik, Bibliografiia .f Rcgistat ,\'tr.inik, f ,,ii1,,nn

Alo\z Benac, Sarajevo

PRE,DGOVOR

a peton tomuPmsrorlie jugoslavenskih Sapreqentacijon na tlafugoslauije T.eljeT.nogdoha zemalia qauriat,ase iqrada i Ptlbliklmnje ouoguelikog,petltzmnrg d1ela.Rad na potljednjent tonu trajaole preko tri godine,a raqlogqa relatiunodugapriprena tekstouai ilustracija le{aoje pruenstueno u okuin redakrije i u sloi.enosti ttaterije, a qalim ,t potreb; ask/adiaanlanekib prinripfielnih stauot,a meda nmim autorima. Nema nikakue samnje da 1e u i.eljeqnon dobu doilo do daljeg porasta da sa stanot'nilhtana podrucjuJugoslauije,da su ubrqanaodredena krelanja tlg statorftiitua, odnosno intenqiuirani nedusobnidodiri, ekonomskaraqmjena, ktltarni aticali, dabounartr/UanJa. Sue loje doprinijelo1oi ueioj sloienosti sitaacije negoiloje bila ona u bronTanomdobu, a toje, s druge strane, i urlo q.naiajno aatora u raTjalnjauanlannogih konplikouanih pitanja a g0toul qahtijeualo angaiouanle suakoj regiji Jugoslaule. Veomaje raqnourslan noTaik kultarnih i etniikih grupa tt {tljeinon doba, gradele takoder stanleistraienosti a poledinin dleloaina rynlje1e raqliiito, pnblikouanjearheoloike pa ondanije iudnouatoitole iTrada oazgtlma trajala relatiuno dugouremera. Na krajt, slika nelednako doba na tlu Jtgoslaule je, ipak, T.aokruiena il zulrt toma; ora maksimalno odgouara ieljeT.nog sadalnjemlo.rtignuiu nauke i lijepo n aklapa neda prelhodra fetiri toma Praistorije. pruogtoma, ostali i sadaa principi 7.aiq.rada iitaue serije,iqneseni a predgouora Iako saosnouni uainosli, ipakje, aqpojauu oue knjige, potrebno odmah na poietka pruiiti nekoliko napontenai oltjainlerya. posljednli aeliki period a et'ropsko.j praisloriji, a a klaiinom smisla dobapredstat,lJa Zelje7.no na stttrije i ntlade i.efeTno doha. Ll le/ikom dije/t I:urope tt/ade ielje1no dobapripada 1epodije/1eno prai.r/orifskontL,renenil, dok ut,eiini ntediteranskih7.entalja , pa i u dijelouina Balkana, ouajbronoloiki islorijska ert. od.tltk (4q/ut'ntntpo.r/1edtf t ieliri t.'ilekapr. n. e.) t'ei u/a7.iu protoittrtrijska, odnosno /t.tl(/a(tt(.<l/(/t./ ffltta/t );'lulttr t lrtr.qr rtl ot'i|t lott,r .f/t,<o.;l(t'(tt.ik.(;rttt/fr.tr iglt/iftt'ao pttjaiant opreilto.rl kod yfr.iat'tttft r,drcdctilt pilattid. Redakciia Prarstorlje.fe, tr t r osnot'ne .rlrtklrrre pelrt,qlont, itklf rt[ilt da se oltrada ie/leqnogdrthana l/t .f 4qo.r/ut'if koncipiranf //.,!/tttt/ot//o.!t'tri)r'ltttt.r/trIlft;r/lr1'ttorlnlttr.(,ltrtttrrtttrt/itrttrftt i; tr,rt rtLtr,.y i .f t.qu.;/,tt iir .;rr ;rtttl1r. \rk.i rl)1rlut f>olo;tt1rt ku/lure i ctui/i7.acije, do .rnai.nagtticafa/ttletti.rtit'ke ko/onirycifottt,t nrkint dr4gilt dilelorinta.ledrt.i/rt tttri.ilrr.jc,kontritro, i rintska t'k.rpanTija na Bolkar,.i/o i.nuii da .rnli dije/ot,i- djeliniino ili sast'int u ohradt i nlade ie/jeryo dolta,norali hi seaqeli a obT.ir.rri t;i.i/i i7 pmi.rtorifskeere.Kada lti se uq.elo grada koja se oluosi na drtgadale i7. tog urenenat pojedinitl rtirlilk.i ii1'rtri .st'a i.rtorij.rka , r,dnrsno

11

isus.lednixt podruclima. Tdkra obrada bi a ne/odolaikontpogledu<,abtifeuala.ra-n,int f4qoslaten.rkim dr4q,tiili pristilp; doilo bi do nesklada ta prel/todnitl lonat'inta Pmistoriie kr.ja.1:ebai.irana nt obraditi mlade,gi.elieTnogdoha nogli detaljnr.t arltertlaikojdokunentaciji. (.'ini tni seda bi st st'iJ'enonteni u ntk-antpa-rehaant dje/n. odpaxtenutaga.tnarnag apredjeljenja.\-ekolika Pa ipak, n dta tlufaJa./edoilo do rtdstupanla .rlilerlu( hri ah7ira na errtluahtt ktr/ttrrnih unpa .rlarije.q Telleinagdobale,r kon/inrriramnt raT.L,rtjnon ke/t.tkei/i drugeulirale ) , na.rtayilosL,oj <it'tttnipul i l t'renteruktye t,eipripada nladen i.e/je71ortdobu. I)a sene bi nasi/noprekidao prikai.lih grupa, odliletta.jcrla sestaka od nlilt obradrye// ltt0t7/lomt do kra.ia nleuctu r(t<tttJaiotole dailo uiie do iiraitya u iupadnitt krEet'inta. 7't,1epn'i slaia1.Dragi .re poslat:/je/./0t'0///tzrl/1. napreT.entac)ju kullure na lluJugoslalije, atrilenu kaa pr.,s/jednle adnasi k-eh.rke lutte pTrlrlrnilta ke//.rke ktrlttre u fudakcija .ir prihtali/a prijedloa slrufnlaka koli se po.rebntt preg/ed oblat,iledan.tanldrail /e ku/ture. Kt/ti .rui.a.rohont Jagos/arijida seu petorulanurPrttist<>r11e sa domaiint ityihrn;o kretarye, njiltot.,iodno.ri o.r/arili q1aiqlw lrdg0ltend tll .jugrt.rlat'en.rkih 7.ental1a .rlatrtt'niilrunt, ral.uaj ryihot,ekr/ture tt r.tt,int Podrullinta.et pratu prelei.tta (a t'tslo ipotputtr,) prouiatanjett arlteo/oikilt nala7.a.Ke/l.rka ka/tura .je otdje, allarnart,.jedna prai.rtorijska kalturd. Zbtt.4/qq 1eposlalala oprat'dana.r/ da onu naden'r1iemje:fo l ril'otll foil,ruPreistoriie. odprinripa po kojitna.rtr dontkleodstupia L.'abradil)hurnske ktl/trnte,4rapr.iintt B,tt'r,t;i,'.ft 'fo o,qlrdau .rkupnal f,reTnlrtciji poiedinilt ridot,r r,ltradene se pr.,stltnct drtr,ge .qrupe u trrant /ontt. rtt/rrijttlttt furlturt od I'ltl da I t'ifck,tpr. n. r'.,u TttttiQnottk.ari.iltnf r uttliik.ilti4r'nn i tr ttt.ill na liburn.rkon pnrlrutiu..\'igtrnrt je ddje /iharn.rka deta/jnifent raT.malrattjnltclenistiikilt elentanata ttego 1ot/uittj -ra -ito.1e plettenska ia1;erlnica in,t/tt neilc,drauiyi ku//trnri, drillrcnl iekrimmski ral.t'01 pa nekt r,dredena krtnT.ert:a/irnast, rekin drugittt T.a.fednicantrt naraiito ttttglaien(i , da.fet lort raT.uoju spontenulil.t.rlolf efai da sa l.ibarni rana lo.i/i u dadir sadntifkint iinrrltrint e.1'li.rlirttf r lrtkon .n'ihrt.wtzt .rri1tlont, lltrt!!, t'e.qa .rtr.rei ranilt, neprto.s/alinaili u protai.r/aril.rknntili i.rlory.rkoxr rlohrr. Rrrdi tib po.rritto.sli,.<lat'ni i od.gttortti trrtrlitik ,rr .re.rpava171127fe/i da .rt ot'akat'lek-r/,iptk, trt'r.;/itr ft'/i /ottt Praistotijc kao nfe,4or irtle,qra/ttidio. .\'/i[no.1t uiiryetto i sa pttglat'llen u kqfeu 1t Borilnj (-aliL prrltiun n/.rprdt'/to lnttnlt.ikin r,ltr,trlio,q/u.ritttrt'ktt oltrrl.tt'trld kttl/ttrtt. ,\'1t,grtt'/tk.sl .iirtko rtt.rpr.,;lrarf ew .gla.rinulkt kt/ltrt', tt lrk ttattf in dif t lont .rt tk/apu t .sltt utr ot'o.glottt,r Praistrrrijc. tlledttlint,.r ob4irontna iqtq.elw tlai.no.rt ow kulturt i4.a atke rlru,gt.qrrbronalogije iit4.etak. fte, ti'infen.jr i u t,t'antsltt'ajn orlreden t1t .ttr,ii,rr't, ktrl/rrttt,.yttrftr.'l,rri1t.y. .',, l1L,',tt,,1 rl,,l,,rti,r//tr .ftr.,!t.;/,rt je posebno rtnolu prelbodtllllt lllil// podle/att(t<.ail( ld.qzt:(trd .rt'tka od rtJilt abradena.'l'ah;a u,glat,nort Praistcrrijc a kolen fe prikaT.anoltronigtto dolnlugoslat'en.rkib iuna/frt. I"el.rutua la t'iryenintnat.'udi na 7akljilak da sena pre/a7.u i7.bronT.anog u ie/je7norktbanitu desili nikakt'i pre/ottni dogadali,da dio ieljeTnodobnilt lrebo raiunali sapo.rlapeninust.'a.ftnfem tehnologile u preradi iellcT.aidtl re T.ttdldn Konaino ttst'alanjti euolutirnin patem i1 pretltr.tdmt,g.rtadija. ku/lura u.etontpoietnnru stupnlu raT.ttict je , zndd,uhrT.alo a ka.1en i krelanjt .rtanot'niitua rirka/aciju dr.,bara apotrebaie/jeqnognntda i oraztra 1e ntkilt kr'n.ro/)dacijt naprijed bilo riler'i. L,-lttku,rtarile.gie/.,leintgrloltado.fltt dt' konatnt 1t f/Lnen.rkilt p/enen.rkiltsaua7.a, bilu.lenekihpradoru,jaiilt kulturni/.t tttiraja ialdnira , ali i doJr.,rniranla odradenih po/unonadska (npr., trakokiner.rki udar), d mt)r(tft rditlnd/i i na dos nt,ntadska,ctrlno.rno la i7.ral.ena i u ohl.ir pa su iq.to.qa kretanja.I; ohradipoledinib ku/turnibgrupa i k.ulturnih ablasti .we0L'0jeu7.eto po/o7ry proiii.ik iV,fe.rne ra1.no/ikos/i u nekin interpretatijana. lt'ema sannje da -1t geo.qraJski prtsudau tt/o.qu tr liltoL'att rd<.t'(tfil poledini/L<1)la,pd i .raruiltka/lrrnilt grtrpa tt /int q.anana,odi.qrao ( ,ipredalpskint krajet,ina.je nnrnalan naslonna sjet'ernu Italiju i sredniu tokon starif e,qi,e/JeTnogdoba. prema Cirikol i lamc.r/iina. .\'t'ejet,t.'0,.ra.rt'int t,e<!okrenule I:t'ropu, tt-ltiaint kraltt;intu-f tt,grt.r/n,ije.sr i .rt,ake doi/o do iT.raiaja u ttltradi st.'ake ktllurne gr/./pe.l,'ectnakraPan dogadal 1ebiopradrtr 1asno, 1.one i sintbit,it: protTrafutlalo leia preairdnf/1,i<t.'f u zt.re einettniike sntiene ke/t.rkihplcmetl.d kr,rfere,.(/o.le \ur4'e. 7'01'e, il stt'dri , t'd sa dulohlatim .rlanottnii/t'ort,naroiito uslercrttinti islalnint kra_1:u:iltd -f ugo.e rrifcne ntladegielleTnog doba na rtran podruill. .rlarilt.g po.q/at'/jt pa.rre/tnottnirkint T.ajcdnitanta l' ,tcton lrtnuPrzristr.>tiic./ lttltto po.rtltno On Thagto.qa ilo.1e s/arije 7elie7nodobarrijente u kolen .re.ja.rntit ielltTnt.q dobana t/a.lu,ry.r/at'iie.

12

0.rl1t?'ajateritorijalnL kontare nrkib relik,ih graparila kao.(/o.vr lliri, T'raiani, Panani i/i Dako-Me7i, pa i podrui'1a<1dtnagbrala plenenskih T.alednica i plenen.rkih rdt,l7.d.L"el u tont rlobu.re pqiauflala inena nekih p/emena a antiikin ii.uarima, tako da ona pz.ttepeltoi7/a7e i7 ranije punt anottimnosli.L'kasnifilt predriruskim u.fekat,inarunaie se podati o ha/kat:kim ipanan.rkint p/t,menima;nno7,esei podaci a njihouon lerilorijalnom rasparedu.\a taj nat'itt.re pru7.a rnogalno.rt;.a po,qled una7.ad,odnasno plenenskih qaltdnica u.etarijem i.eljtTnan dohu, 7.a raT.matranjeraspareda aTinalafi striktna u obTir arhealoiku dakanentacla. I t auorupogledaril, illedatin, iskrsle mno.qe poteikof e, t'c<.ane sponenatenn().q0:lrukasti /1<,naprijed ni.iire ka/ttrrne aniJikarije kretanja, a prt.rebno ( npr., Basaralti-.rti/i sl.). Pa ipak, ilin1en-1e do kolihle doi/o a lom aremenu napor da sea ot'ortpogledt prtri.i kaliko-loliko realna s/ika o.n:emaonort ito sedogada/o na planu etniikih preuiranJau .rtarifs2l ieljeinan rlabt i a LJ?rudtnom teritarija/non rasporedr ue/iki/t ,qrapacila p/emena, poledini/t pfunenskih iaJedn;crt pkntena. [,' tam smi.rlu stroadjeiskoriileni i ntki anliiki i7.t,ori,ali ne i ,rat,e7,a Tbogloga da bi sepak-aig/o stanje il ttrieme po:ljednlib lrfekouaRinske Repablike i/i a rarsko doba, ne.qo da se retrogradnabaci srfello na.rtan-fei a starifem ie/jeTnon dobu. <..1t0 jugoslavcnskihzcmallzfetakaderko/ektiunodle/ot,iieatlora.Kact.(/rt Pcli tom Praistt-rrijc .re t'idi i7 samogsadr7a1a,na njtmu je radila desetdiltara: lsarl .trtlrd J( iTradilo lrk.rlot'e .(qi prikaTlyu starije ie/je7.na dobaa P0me ttille ieliri 7.one, a dt'ajicaazlortt sa ohradilrtkeltsku ka/turu , kao dodatak ltretltodnin tekstot'ima. To tr preteino autori kaji .rz saradit'ali i u prelhodnitt lanot.,ixtcr i jedinrt noaainte u iT.radilekstata 7a slarle {elje1no doln.le Ras/ko Va.rii, a r akt,iru oltradeke//-rkt kt/lnrc I)ra.ganRrtiit'. Preltitrt dirt i/us/rtlitrtilt pri/o,g ir ttaiitin.;ld/rri ilrr.r/rtlor C.t:ntrl..\'ead (.'erke7,,.ra perlekcilorztradapoT.nalomu prua letiri loma. .\'ano onelab/e arLet,laika,q nattrif a/a kryt idrr rr.4 tek-rtot'e Boriroft Cot'ifa iTradi/i st lYedi.ad Cn,yt'anin iOner f rtri,'ii..\'arajrtu. T ipala.;kt /,rltr/e .ra i/a.r/ralilna obradi/i Darija Gra.rrtan i7 Ijah/1ane, ,lndelka Farlana i7 Za.qrtlu, ,\'iko/a Radankorii i Boio .\'tefanalii i7,\'arajeua, dok je karte na/ai.iila friprtnia ,\'iko/a lladankoyii ii .\(t)dierti. Konb/elna hih/io.qraJilr7a at.'ajtatt iTradila.la .ratt/iktrt preciirto.iia-f u/ijana .\'dnik. Kt'ri.rlim .re at'0m mog4ufuosti da se u ime (.'enlra 7,a ba/kana/oika i.rpitit.'anfai redakcilr .l/aneta Ciahrorca, Praistorije na.lljepie anlorima K.renili l''in:ki-C,a.rpariti, Raiiti 7.ahualin I)rtr/t.rler Biiit', llorit'o.ltl(-t1,i,:y1, iinti l|,tr,rt'iitr, Rtr.rlktrI'asifu i l{ri.rtini .l'tiltot'i/il, kttrt i Rrtri - np uloienant lruda u i;radi tekstzt'di iT.bartr ilu.rlra/)rnog naterija/a. .foranrtriit i l)ragant Boiiiu s/rrinjakt, L't)/ereft.randa le nliholrt Taledni/kr,d1ela biti paTitir;naocijettfeno od.rtrant od,qararajuiil., d/1 i od iirr kt/lurnt.fat'no.rli.Is/r igll'd/la.r/ iirui.ar',utt.\tadtt ( , rk.,'\'tr;,t l,t.rkmjut d4gt la.rott proledene lat'ederum prui.rutt potuor t u iT.radii/astrutifa a oaonttoma, kaa i naprt;Jed i/urlraloritta 1.a lont pogledu.P roJ..f ura.1u A4arlinat'ilu 7ghraljajtn 7.a pret'od.raslat'enaf dif ela ttk.rla .\'tant,/tt krtg t'ct'e,g Cidhrauca,a Jullani .luinik 7a iT.radahibliograJ'ijei rtgistra. Kao I t ranijim.eliajeuina,.n,i ani nu73-f i, institurije i Tbirke u kalinale deponoral,trhealo.iki ntalerifa/, polrtban qa proaiauatrjei ilas/riranlt pell! l()na Pmistr>rije, !pr(nlna sa i;i.(li il sil.tr(l pono.rni au/orinta, odnosna i/astralarima. Dugajetto iu iskrenablagodarnost; sntana i.rkaT.anojedin.rft'o btqeryja na fltauom jugotlavenskontproslora. Pored nii.a ntuT.ejanauedenih lt i(h.'r10ftl tln//./, 0t'// Narodnon rtrq(a I-eskot:ctt,,1rheolrtikont r Prii.rent, t'est'itl dqq.11eno-fo.i r muq,efr iaLt'a/nast drr.lint insti/arijana koje su aatarima auaglzmaPraistorijc .rlauili na uuid ntateriia/ ii n'r,1ihTbirki. Po.ito se radi a pasljednjeu toma Praistorije, oyeiam polrebu da t.Joi.jednan najtop/i1t' i.rtht'allm i/anat'ima redakcle i redaktorima po-lediniht()D)ara,/eklaru '\'adi 7-dso,rectttiynlirua i .u'imaonin koli sa daprinijeli prlat,i oaakt,aglerlnogld1ela.17.u7.e/na qaht,alna.e / iq.raiut'art t'idini .ithit" :llirejsoLii, kala 1e a iT.radi .raih lomar.,a ndila raiana o leksloyima, konlaktirala sd diltlrilild i ilanotina rerlakcife, vriila u ime (enlra 7.aha/kanoloika ispitiuanla konafnct lekslat'a.ra urag/ai(ntanje ilnslracijana, uieslt'oralaa prelontu.itanpano,q naterifa/a i r korekturnntu /eksla, saradiraltt.ia itdntparijonr iuodila briga a distrihuiji d1ela.Iako auajpasaau konafnam ii.gledudlela nije dot.'oljrtrt t,id/lit', heT.nlenog angaiouanlasedanasnenoi.e ni 7.ani.r/iti uspf eian T1lrielak tile/ogposla. l)ovrenttnn uiie - a radu su akoPraistorile bi/i angtior.,ani i strftni radniti rt (.'utlt tr - uekadmanft nekadmuo,qa pa inlinta ordle ielin da i.rkai,en n.'ajt qahla/nosl. Zit'ko Miki; iBlagole Covedaricu

13

Neqaobilaqnale qashga Samoapraune interesne qajednice qa naaka SRBiH r iqdaajanju finansqskih sredstaaa <a samu iT.radu i lednog dqela krupnib sred$aua qa itanpanje vih tomoua Praistoriie. Iqdauaioueue/ikeserije,ICKROSuletlost,oaimjeiTdaualkinpodubuatom-atojeuei ranije naglaieno'- pokaVaoda 7.naocijeniti qnaiaj ouakaihdjela, a njegouintiT.dauanjen >5't'1et/ost<.1e prostora. agradilajoilednu urijednastauka usuojumisla napodra/u naakei kaltare najagoslauenskom Svi koji .rmo radili na oazm djela sa qadouoljstaomto konstattiemo i qabualjalemona takuont raqanijeuanju. NajTad treba istaii urijedantrad grafiikib radnika >Mladinske knlige< iq Llfuljane urlo skladnografifki uredene rcrije uelikib tomouaa jedinstuenomiqgledz. 7.a ostaarenje Takole qalednu i po decenijr strpljiuog rada qaariena oua uelika sinteqa o prai.rtorlskin kaltarama i odgouarajaiin druituenim kretanlima na tlalaguslauenskih na rynalja. Djekle napisano jaunosti. srpskobruatskonleT.ikr i nanijenlenoleueiin dijelon donaiin strainjacima, odnosno domaioj Pa ipak, ouod1e/o1e nailo suoje njesto i ubibliotekamantnogibstranih strltin_jarta i institucla, narofito onih a slauenskimgouornirt podracjina. Jedan broj konpleta oueserle je otiiao a qenlje qgpadne Europe i Anerike, gdje sekoristi a preuodina pr'jedinib nlenih odleljaka. Teiko bi bilo oaakoobimne je{ka. Zbog togaje C-entarqa knlis4ePnistorlie prirediti i oblauiti na nekont od aelikih sujetskih balkanoloika ispitiuanla Akadenije naaka i amJetnlsti Bosne i Hercegoaineodluiio da pokaia priprentiti,sa urlo ograniienim brojemautora,skralenuuerqlaPraistorije iugoslavenskih zemalia ( ulednon ueiemili a duaneito manja tona ) naleqiku koji ina iira upotrebnaurijednosta suleta. Rad prolekta bi poieoposlije oblauljiuanla na tom nouom petogloma, a <auiiil bi, narauno,od naterijalnib moginosti i sporaTuma v odgouarajaiim iqdauaiem. Vrlo1e ujerouatnoda bi takro skraieno iTdanje bilo sasuimupotrebljiuo i qa oblauljiuanjena srpskohraatskonjeTika. U nadi da cesei taj projekat ostaariti, iqraiauam na kraja qadouoljstuo lto smo sa ouihpet tomoua Praistorrie 7.nafa1no obogatili naufnu literaturu i7 oblarti istarijskib narka a Jugoslaali i naiinili krupan korak u sintetskom sagledauanjudagih perioda il ra<aoJadraitua koji n prethodili pi.ranol istoriji or:ih krajeua.

14