Sie sind auf Seite 1von 203

nOI!FCI-IA C<fJEPA.

1

Ypl'JlHIIK

MIlIlAH MIlA!lEHOBIlIi

Pe,1l0KTOP rtllcra

,llPAroCJlAB HIIK01l"1I MflUKH

Peueme« rII KOCTA'IABOWKIf MIIJlAH nHPOBHft

. n(~01 rAIlPunA

• Mf,tOo\PU nA,TI'JtHP'''' t r

\ III . 6op6e np<lTlIU KOH~pPAaTa ca

~IO "cneUlHe '

PaS(l Ha I!C~"'llY CB , 0 J'om II~ 1l0BD!hHO pacae r n.etIOJ CMPTH

In KBOM";in h'M

PH"OO((lrOnll~~OM u~ PO~H ] sa I, rOllllHC Y, HeMalbll KO] .opa .. ".

nurplljap"n BorHaB < I Arlfllli me JC ca reMOM Xpllwhal<C'T80

OnOIllKC cn.llUIC ]aopUJlfO ,I. 0 ]909 ro.t(lfHC. 33TIIM je nOCTaB_II

TC . • II (J Jlo''TopIfP~ .

oJ C,dio I'll ~~.. X "ap3 lin KOjCM ~I<'CTY Ie OCTao no 19]1.

II' TUpa J U1.nH~ I

," ceKpeTap' ~WH8C • IIT"onOIl!lT3 p3111KO-nplnpcHCKor. OA 1913

!I,.Opall ]3 M I' • h '

IO;JlII1", KIL1aJe . . O[l(1111T)' nehli. y~eCTBYJ)' Ie! 3a apexee npBor

e 6JlO Je ,,)IT P • )

110 ]910. r·VIlIlI! 10)' JjanKallc~nM pnToBHM3 y paruase

(~ao II npeT\O;J I '

cac rr~,'r. para 0 a JaH.a Bv~OTI11,a, LUTO M)' je noneno

v ulTo6) rep.a"p . . 0 .

ImrplCUllln'hl . "Be],,\ c ,lIa ~eO"Ma. flurpao Je rnaany yrrory

. Kapahop"eD' J , .

I' 1JlIIKOBnlh~, ' .. 33 Be;aHO]o nOllllTll11KY B IIPKoeHY IICTOPKJY Cp6Hje:

I' ,1'" ,,;rll"" .10Ial)], I X UpHoropaua HU Benl1Koj Hapo)'\l/oj

r 1L'C.JHHK8 ca I.

II ,,, 6pilH );1 n e. l' llOHeo je V r;corpa_~ OM)'Ky re Csynurrune 0

, IHII I no~rOPI1l1l., .

(>)-nulTl r CpOlljOM a 1920. rO.1I1HC 6uo JC "a scny

v IIbeli \ lip"e or~ co' ,

. r.·II.' U . e ,018 Je ca Bace:bCUCKIiM naTpHjOpXOM y

r IIIIIC' "rnCK"~ pKB J

re.re a oG3BII~a nperooopc 0 06I1aBJh3Ib) cpncxc

HapHrpJ.l' \c"ellU~o re rO;lIIe lI106paH je aa MJI'I pOnOJrHTa Hpuoropcxo,

narpltI"plUlIlC e IIC •

. .' I ua ~'OlC" JC 'leCTI OCTaD CHe .'10 m60pa aa rrarpujapxa, WTa

_np'IMllP"O • . Jl TI

"I<HIIO WI "peCTO!1I 8IlO.JIlKe auana, co. erpa I II

It: ('tiC' ... IIJIJIO II y., ~ , .

•. ~d.11J.e Pa.ia. q"rMLIII he Co ofiaHeCT~Tll ) 080) Klb113H (nOMCHHMO eaMo

I" J" OC)JenIO "a"rep) KpUI8 A.1eKcaHJlpa ,uB, fla MeCTY R>erOllJCBC lranene ~1Il JloshCllj' nOJ]lrrHC MeWTpOBl1heB MayJOnej, a OJ{ llemf~JlX 1T0ll}'XB8Ta Ha nOJIOIK3j) cparKO! nnTptlJapxa, OCHM nOMcHyror xp~6por AplKalba )' Il}'''-Y J(oCO~CKnr lauera II B";WB1l3HCKC CTHKC, IIcMoryhe Je He IIcTahll !berOB), Jar"JI.:ao 0 nOIlH)alhY xpaM3 ce. Cane HB Bpaqapy, llIfje je TeMeJbe OCBeTHO 10 MaJa 1939 rOJlHHeJ, no J1]llSCKY If] Jap06n.emlwTBa. a npe nosparxa y JeM'LY. Y Ifran"JI! je O.n6Ho,na npJlMU nOHyI)eH)' nOMoh pHMcKor nane, OC\iJlIBmll fa J3 ToncpHC8H.C yCTalllKOr reHOl\H.[{a tlaA Cp611Ma. TBPAehH

'Ia~ ,..!Ia ce naBellllh II :\aHaC xpHje H]3 nanuaor CK)'Ta." .IJ.ylloKo

palOqapaH .IIorabaJHMB y JeMlhH nocne saepurerxa pan, CBCTH My'leHHX narpuJopX yMpo je y HolIlI H1Me"] 6. If 7 MaJ3 19S0. rcnuue.

T.WKO .aD nOCTO)!1 ml'[HOCT Koja CBOJIIM lIOlBOTOM Y Behoj MCP" Oml'lllBO CaeKOJlH~] CYJl6HHY epncsor napcna Hero urro je TO nH'lHOIlT naTpHJBp,~a raopl!.~a .lI.olKKha, BeJIIIKe nosecae JIHqHOCTH H jecy TIIMe, urrn ycn~RaJY liB y ~parKOM pOKy ce6H nocybeuor lIOfBOT& II o6n~ropo.JJ.~'. C8~ cywmilCKt OAQllKe nora p0,Qll, KpOl Ho"lt, npoBepy crDOlNl JeAHoM ilocerHyra H oCBojeHa. JzyIOaHa IOlOpa.1HB 'lBJl(THHB Hapo,IIHc nyuie. KpOl .Hl, xao _ ..... _"'",

npHIIHly Jli CTII" Y noroH cloj OMIfJloCHH lIlY'" npHpo.ae. IOJII ee lOR nOHUJIoIM. Kp" IIIPIIIOJIII IIUIOI' iMUCIIi

"p".\ (,pnCf(or r,l,flPltIf"\

X r \10APH n,.4 11'11' . .

, ~I . 611aa"'", V KOJ"Ma cc npeJTaMUJTa

• AMa,.f1lJHU:\: ) •

rpaNIIU. oilBIIJ"",e np. lie MO)lie OTen. yfllC~y Jla TeK

< ~lfTn,"aU ~, '6

cp6nHn lIower ""pOil" • ellfloBal!.u 1l1l~1I0CTIf. ~HJc cy flY OKO

IIcTDill ne><.'no IIcrllffllTor P 6u CROJt:TSeIHIM U1IHIf3MOM.

npc 6enH,,~n CB co ,

POJIOJl>y6M pSTHI! ITO '? Hapo~1I 13 KO)II c)' ce )f(PT80BaJTlf "

, ,I Kora. ~crll' h maal

npeClKpeHYJlII) IIJ!laJ)' .? c.To60.~aH JoaaHOD)I 113,l\apm .. ?

TII~Jf CBO) )KOSor, , n " h

~lIjeM cline) 1I0CB~ ,0 oBnh pl1r",1 1,70,"mon A,BB lIa]Be ,3 cprrcxa

BJla,llll~n Ihl~onnj Bel"" , P <BOra unpo.QS? Hero JC rrpaaa JyHa~ H

JIcha IIlilaj HUml 'r <'

Il)'.,a OBora ero . ycrpOvrapCKII BOJHIf~ , OCIHlop03, Hajypefl

OCIlo601llWUII crn~~or "SpOilS .~nIMa; MlI,IlilH He,!ll!h II1,!lajHI1K? MmTaH

• W a oHila pehll 0 ilP, .

en Uepa, T '''a cpncKIlX. CJ,oBeHa~KHX M ,l\Pllr~fX .!IYUJa

nau C'Torlil-HI. ;urlb ... 1-' .. H '

H~,Ililh. eriOCIi • '<l/TepHa~flj" en snamlKOM IIKoJlajeM

P' Pa~o81U1a. I '

KOMe I "OJl.eTl! . T; rnn8}' npeJl HenpllJaTelhCM tJ [JOHI13~.ml ere

., P' norHp"" '

~aJKe naTpHJ" . " DKaJ'J'< aamy lI<pTB} II sauiy naTpHOTCI<Y

I 60w oHO WTD.1 • "

ceo a,ll! ,0' roe}' BII ere np"MIL~fI TeUJKO fiPCMC rta ra

• """a cpncKOM IJB ~ ...

o.lallOL' n,.. pe~ HCMUIiMa. I o'l}"Blb~ cscra mTO ce MOrJTO

P{'!llIap010\f u rr ~

HOCHre n' .l 18.Ja 6p3He II uco ,'pnC~1f HapO!\. aa xora ere Bll

cnacnrtt Bac he Hawa e, ' .

. . ~<ba Hero II Balll) 43CT. urro Je H3JBII1lI11 ,l\OKal

1l0TrpnrJu II~ C',J\I(\ Bawa. .' 6 r

"' . ~a "",,ora eefie v ~Opl·ICT orau IIlIe. DytilfTC Clfl'j'PH>I

CHera (lBOr~ 1"~1rHLlillU

, nu \ CSfMV OWIK3B Katt:au eTC ra IH, C rrp3BOM H

!]a h" cp"nopHJC 01, ' . 1 n '''- h

.. 'TIl 1111 nllJC )bOTHh 1I1JlaJHItK . .u.~fMHrpIlJe 'DaTil • 0 KOMe

Jac.'\.:HriSlJ1U ...... ~ j- - •

K "\IlCKC~ljjap r~"OPIl flaTp"pPX) CJ 113j8ehilM yBalKaBalhCM, a TIlKO

If:r:::! cot noll!lTlt~.e ,1IlQIlOCTIi Koje ,lefjlIlJlYJ), KpOJ OBY Klhllry, ,[(pall(a MH~a11.108Hh IJJl1nJIII'.? ,~pallia MIIXJU,OOBllh. npan noGYIhCliliK Eapone, KO!Je cy parmI lIo6cilHIIUII IIplllmcaml CBe WTD cy curn pa,l'.lHJlIf? Ouaj

"'Til, KDJII Je Y KOM611HBTOpilllll 06pHYTHX lTepCne~;I'HBa. xao It cpncsn

H"PO.!!. HcnSO IIIPTS8 CBafJHIIKJ. nocdiao Yep411na "Ha npenrror Enrnesa, eaBeJIIIIUIf C}' O)lJly~1I1111 ~a nOMa",), TIITa", oem. naTpUJII.pX "COBjCTCKH CaBel JOW ce HIIJe JJ OBara ]APHMBO, If CBe 61i ce Morno perynucara, na HIIJe 61111(1 !fep~JI.1a Kojll je 6110 l10HCO Oll,llyKy .1l3 CHUM cpencr ausra

nOMorH~ lIo~per TUTa If u.erOBIIX gOMYHIfCTa. To ce y nornyuocru 11 ocTBap"JlO," !nTa je TO MOpaJlO .113 ee !lec" ITa .l1U ce cpnCKOM H3pO,l'.lY, K30 r).M8'11' 1b610BH.~ .. CT~3pHHX .. IfHTepeca. H3MeTUY TYI)lfHUH'I VI ,!Ia ce Y CBeeT ~lfrBBor norolb~r HapaWrGja y,1HBB TaKO 04HrlTe,llBtl ancypa. .o.a .JC: oao HBJ~DJ!,(' WTD W raj ~apOJl ff1 ce6e IllHe,llpIID 1l0.QBt.QCHO non nojaM Hl,lUlje? A ~a J~ IfcnlHCKH ~apollHH ClIaCHllau IflBcnBFfur KOMIfHTcpHe, y6a'ICH ,lUI HlUOIC 113lllfOtfJIIHH POljlllP H131HB,u.eM rpal)aHCKfJI para, M~IUJ·Htl~I*1IaI JOCIlII 6pc1J Tnro"

160r C8H~ oSIIX nojaaa MeMoapH ITarpHjapxa .llollDlha Ha)llfB'laJ"HjHx IIoJlCTHuaju 18 CTHualloe npalC enHre: II n,yae HeOnIOJIHO~. ape.peJlHOaaM HIIMCTHyTC tJllIlIC IIJIOIIUIOC'lI KOIIIIIO" IICTHHI TeWI'D

""IUIIII