You are on page 1of 1

Pojam i znaaj planiranja ljudskih resursa U skladu sa postizanjem ciljeva koje smo naveli kao osnovne u funkciji menadmenta

ljudskih resursa, potrebe odgovora na savremene uslove poslovanja, kao i postizanje i odravanje konkurentske prednosti organizacije, menadment ljudskih resursa svoju delatnost razvija kroz nekoliko osnovnih faza: 1. planiranje ljudskih resursa, 2. regrutovanje, 3. selekcija, . obuka i razvoj zaposlenih, !. razvoj karijere, ". ocena u#inka zaposlenih i utvr$ivanje nadoknade, %. kompenzacije i beneficije. &loenost funkcije menadmenta ljudskih resursa i potreba kreiranja njegove prilagodljivosti spoljnom, promenjivom i turbulentnom poslovnom okruenju, zahteva briljivo planiranje ove funkcije. &vaki plan ljudskih resursa bazira se i mora biti u skladu sa strategijom organizacije usmerenom ka postizanju i odravanju konkurentske prednosti. U tom smislu predvi$a se ne samo broj zaposlenih koji je potreban organizaciji u narednom periodu, ve' i odre$ene ve(tine, sposobnosti i znanja koja zaposleni treba da poseduju da bi mogli blagovremeno i adekvatno da odgovore na postavljene poslovne zadatke. )ako su: smanjenje tro(kova, ekspanzija na nova tri(ta, zahtevi nove tehnologije, demografske promene, globalizacija i sl. samo neki od izazova kojima treba na adekvatan na#in da odgovori proces planiranja ljudskih resursa. *ao rezultat pogre(no sprovedene funkcije planiranja ljudskih resursa moe se desiti da organizacija ne ispunjava postavljene ciljeve, da ih ne ostvaruje na efikasan na#in ili da potrebe za ljudskim resursima ostaju nezadovoljene.