Sie sind auf Seite 1von 124

Sistematika algi, gljiva i liajeva

Vebe

Chroococcus sp.
vegetativne elije galertni omota#
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Chroococcophyceae Red: Chroococcales Fam: Chroococcaceae

agregat elija

Rod: Chroococcus

Gloeocapsa sp.
sistem galertnih slojeva s
i Razdeo: Cyanophyta Klasa: Chroococcophyceae Red: Chroococcales Fam: Gloeocapsaceae Rod:

Gloeocapsa

vegetativna elija individualni galertni omota# monomorfna kolonija

Microcystis sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Chroococcophyceae

galertni omota#

Red: Chroococcales Fam: Microcystidaceae Rod: Microcystis

jedno elijske jedinke galertni omota# monomorfna kolonija

Spirulina sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Oscillatoriales Fam: Oscillatoriaceae Rod: Spirulina

razmak izme%u dva navoja spirale

homocitna forma trihoma

Merismopedia sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Chroococcophyceae Red: Chroococcales Fam: Merismopediaceae Rod: Merismopedia

monomorfne, plo#aste kolonije

jedno elijske jedinke

Oscillatoria sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Oscillatoriales Fam: Oscillatoriaceae Rod: Oscillatoria

sara hormogonija vegetativne elije terminalna elija cijanoficinska zrnca homocitna forma trihoma

Nostoc sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Nostocaceae Rod: Nostoc

biporna interkalarna heterocista vegetativna elija kolonijska sluz heterocitna forma trihoma

Nostoc sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae

akineti

Red: Nostocales Fam: Nostocaceae Rod: Nostoc

vegetativna elija biporna interkalarna heterocista

heterocitna forma trihoma

Nostoc sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Nostocaceae Rod: Nostoc

vegetativna elija kolonijska sluz heterocista

Tolypothrix sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae

deformisane heterociste

Red: Nostocales Fam: Scytonemataceae Rod: Tolypothrix

trihom sara

filament

vegetativne elije jednostruko prividno grananje heterocitna forma trihoma

Tolypothrix sp.
dvostruko prividno grananje

Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Scytonemataceae Rod: Tolypothrix

Rivularia sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Rivulariaceae Rod: Rivularia

bazalna monoporna heterocista sara vegetativne elije heterocitna forma trihoma

Gloeotrichia sp.
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Rivulariaceae Rod: Gloeotrichia

Gloeotrichia sp.
heterocitna forma trihoma bazalna monoporna heterocista akinet sara vegetativne elije
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Rivulariaceae

dlaka

Rod: Gloeotrichia

Gloeotrichia sp.
heterocitna forma trihoma bazalna monoporna heterocista akinet sara vegetativne elije
Razdeo: Cyanophyta Klasa: Hormogoniophyceae Red: Nostocales Fam: Rivulariaceae Rod: Gloeotrichia

Bangia sp.
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Bangiophyceae Red: Bangiales Fam: Bangiaceae Rod: Bangia

vegetativne elije u vie nizova

Bangia sp.
vegetativne elije
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Bangiophyceae Red: Bangiales Fam: Bangiaceae Rod: Bangia

vegetativne elije u jednom nizu

rizoid

Batrachospermum sp.
granati obojeni asimilatori elije nodusa osovinski deo talusa - bezbojne elije Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Nemalionales Fam: Batrachospermaceae Rod: Batrachospermum

Nemalion sp.
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Nemalionales Fam: Nemalionaceae Rod: Nemalion

dihotomo grananje

crvoliki talus crvolik tip talusa

Lemanea sp.
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Nemalionales Fam: Lemaneaceae Rod: Lemanea

kvri#asta zadebljana

talus u obliku #etine

Gelidium sp.
perasto grananje filoid
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Gelidiales Fam: Gelidiaceae Rod: Gelidium

kauloid kormoidan talus

Corallina sp.
perasto granat, #lankovit talus
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Cryptonemiales Fam: Corallinaceae Rod: Corallina

konceptakulum

#lanci

Corallina sp.
ostiolum organi za polno razmnoavanje
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Cryptonemiales Fam: Corallinaceae Rod: Corallina

Vidalia sp.
Razdeo: Rhodophyta Klasa: Florideophyceae Red: Ceramiales Fam: Rhodomelaceae Rod: Vidalia

nazubljene ivice talusa sredinje zadebljanje

trakast, uzduno spiralno uvijen talus

epivalva

Peridinium sp.
Razdeo: Pyrrophyta Klasa: Dinophyceae Red: Peridinales Fam: Peridinaceae Rod: Peridinium

popre#na brazda uzduna brazda hipovalva ventralna strana tela

epivalva

Peridinium sp.
Razdeo: Pyrrophyta Klasa: Dinophyceae Red: Peridinales Fam: Peridinaceae Rod: Peridinium

popre#na brazda

hipovalva dorzalna strana tela

Ceratium sp.
Razdeo: Pyrrophyta

epivalva

Klasa: Dinophyceae Red: Peridinales Fam: Ceratiaceae Rod: Ceratium

popre#na brazda hipovalva rogoliki izrataji dorzalna strana tela

Ceratium sp.
epivalva
Razdeo: Pyrrophyta Klasa: Dinophyceae Red: Peridinales Fam: Ceratiaceae

uzduna brazda

Rod: Ceratium

popre#na brazda hipovalva rogoliki izrataji ventralna strana tela

Tribonema sp.
Razdeo: Xanthophyta Klasa: Xanthotrichophyceae Red: Tribonematales Fam: Tribonemataceae Rod: Tribonema

hromatofori zavretak konca u obliku viljuke

Tribonema sp.
Razdeo: Xanthophyta Klasa: Xanthotrichophyceae Red: Tribonematales Fam: Tribonemataceae Rod: Tribonema

hromatofori zavretak konca u obliku viljuke

Vaucheria sp.
elijski zid anteridija oogonija zid oogonije
Razdeo: Xanthophyta Klasa: Xanthosiphonophyceae Red: Vaucheriales Fam: Vaucheriaceae Rod: Vaucheria

Mallomonas sp.
Razdeo: Chrysophyta Klasa: Chrysomonadophyceae Red: Chrysomonadales Fam: Synuraceae Rod: Mallomonas

silikatni izrataji

silikatni izrataji

Dinobryon sp.
bi#
Razdeo: Chrysophyta Klasa: Chrysomonadophyceae Red: Chrysomonadales Fam: Dinobryonaceae Rod: Dinobryon

protoplast elije celulozna ku ica razgranata drvolika monomorfna kolonija

Hydrurus foetidus
Razdeo: Chrysophyta Klasa: Chrysocapsophyceae Red: Chrysocapsales Fam: Hydruraceae Rod: Hydrurus

Hydrurus foetidus
vegetativne elije zajedni#ka sluz
Razdeo: Chrysophyta Klasa: Chrysocapsophyceae Red: Chrysocapsales Fam: Hydruraceae Rod: Hydrurus

Cyclotella sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Centrophyceae Red: Coscinodiscales Fam: Coscinodiscaceae Rod: Cyclotella

pleura

Cyclotella sp.
valva
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Centrophyceae Red: Coscinodiscales Fam: Coscinodiscaceae Rod: Cyclotella

centralno polje radijalne pruge

Melosira sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Centrophyceae Red: Coscinodiscales Fam: Coscinodiscaceae Rod: Melosira

pleure

Melosira sp.
Razdeo: Bacillariophyta

valva

Klasa: Centrophyceae Red: Coscinodiscales Fam: Coscinodiscaceae Rod: Melosira

centralno polje radijalne pruge

Actinoptychus sp.
zone na razli#itim visinama

centralno polje
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Centrophyceae Red: Actinodiscales

valva

Fam: Arachnodiscaceae Rod: Actinoptychus

Triceratium sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Centrophyceae Red: Biddulphiales Fam: Chaetoceraceae Rod: Triceratium

areole valva

Fragilaria sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Fragilaria

popre#ne pruge prazno osovinsko polje valva

Fragilaria sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Fragilaria

monomorfna kolonija pleure

Fragilaria sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Fragilaria

monomorfna kolonija

pleure

Tabellaria sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae

pleure

Rod: Tabellaria

me%upojasevi

Tabellaria sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Tabellaria

valva

Diatoma sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Diatoma

pleura

Diatoma sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Diatoma

popre#na rebra

valva

Tetracyclus sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Tetracyclus

popre#na rebra

valva

Tetracyclus sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Tetracyclus

pleure

Meridion circulare var. constricta


klinaste pleure
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Meridion

monomorfna kolonija u obliku lepeze

Meridion circulare var. constricta


Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Araphales Fam: Fragilariaceae Rod: Meridion

popre#na rebra valva

Cocconeis sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Monoraphales Fam: Achnanthaceae Rod: Cocconeis

valva epiteke

popre#ne pruge

Cocconeis sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Monoraphales Fam: Achnanthaceae Rod: Cocconeis

centralni #vor rafa valva hipoteke

Navicula sp.
Razdeo: Bacillariophyta

popre#ne pruge centralni #vor

Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae Rod: Navicula

rafa valva

Pinnularia sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae Rod: Pinnularia

pleura

Pinnularia sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae Rod: Pinnularia

rafa centralni #vor popre#ne pruge apikalni #vor valva

Cymbella sp.
Razdeo: Bacillariophyta

ela

str a

na t

Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae

rza lna

do

te

la

st r a

na

Rod: Cymbella

ra

ln a

rafa centralni #vor

popre#ne pruge apikalni #vor

ve

nt

Gomphonema sp.
valva
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae

centralni #vor

Rod: Gomphonema

popre#ne pruge rafa

Gomphonema sp.
Razdeo: Bacillariophyta

rafa

Klasa: Pennatophyceae Red: Diraphales Fam: Naviculaceae Rod: Gomphonema

centralni #vor popre#ne pruge

valva

Razdeo: Bacillariophyta

Cymbella sp. Achnanthes sp. Gomphonema sp.

Epithemia sp.
dorzalna strana tela ventralna strana tela
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Aulonoraphales

rafa

Fam: Epithemiaceae Rod: Epithemia

popre#na rebra valva

Rhopalodia sp.
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Aulonoraphales Fam: Epithemiaceae Rod: Rhopalodia

popre#na rebra popre#ne pruge pleura

Rhopalodia sp.
valva
la
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae

ra n a te

rafa
la ra n a te

Red: Aulonoraphales Fam: Epithemiaceae Rod: Rhopalodia

do r z

aln a st
ven t

raln a st

popre#na rebra popre#ne pruge

Surirella sp.
rafa
Razdeo: Bacillariophyta Klasa: Pennatophyceae Red: Aulonoraphales Fam: Surirellaceae Rod: Surirella

centralno osovinsko polje popre#ne pruge izopolna valva

Dictyota dichotoma
dihotomo grananje

Razdeo: Phaeophyta Klasa: Ectocarpophyceae Red: Dictyotales Fam: Dictyotaceae Rod: Dictyota

dihotomo granat talus

Padina pavonia
zone talusa sa razli#itim stepenom kalcifikacije
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Ectocarpophyceae Red: Dictyotales Fam: Dictyotaceae Rod: Padina

filoid kauloid rizoid kormoidan talus

Fucus sp.
kormoidan talus
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Fucaceae Rod: Fucus

dihotomo granat filoid receptakulum sa skafidijama rizoid kauloid

Fucus sp.
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Fucaceae Rod: Fucus

sredinje zadebljanje receptakulum sa skafidijama dihotomo granat filoid

Fucus sp.
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Fucaceae Rod: Fucus

ostiolum parafize

oogonije

skafidija

filoid

Cystoseira sp.
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Cystoseiraceae Rod: Cystoseira

grane II reda grana I reda kauloid kormoidan talus

Cystoseira sp.
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Cystoseiraceae Rod: Cystoseira

fiolid kauloid kormoidan talus

Sargassum sp.
Razdeo: Phaeophyta Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Sargassaceae Rod: Sargassum

monopodijalni kauloid filoid

grana sa skafidijama mehurovi za plivanje vrni deo kormoidnog talusa

Sargassum sp.
Razdeo: Phaeophyta

filoid kauloid

Klasa: Fucaphyceae Red: Fucales Fam: Sargassaceae Rod: Sargassum

mehurovi za plivanje skafidije

Euglena sp.
Razdeo: Euglenophyta Klasa: Euglenophyceae Red: Euglenales Fam: Euglenaceae Rod: Euglena

hloroplasti pelikula

Euglena sp.
Razdeo: Euglenophyta Klasa: Euglenophyceae Red: Euglenales Fam: Euglenaceae Rod: Euglena

hloroplasti pelikula stigma glavna vakuola

Phacus sp.
Razdeo: Euglenophyta

bi# stigma

Klasa: Euglenophyceae Red: Euglenales Fam: Euglenaceae Rod: Phacus

hromatofori paramilum neelasti#na pelikula

Trachelomonas sp.
ogrlica
Razdeo: Euglenophyta Klasa: Euglenophyceae Red: Euglenales Fam: Euglenaceae Rod: Trachelomonas

teka

Trachelomonas sp.
ogrlica
Razdeo: Euglenophyta Klasa: Euglenophyceae Red: Euglenales Fam: Euglenaceae Rod: Trachelomonas

teka

Eudorina sp.
bi#evi
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Volvocophyceae Red: Volvocales Fam: Volvocaceae Rod: Eudorina

zajedni#ka sluz vegetativne elije (jedinke) monomorfna cenobija

Eudorina sp.
bi#evi
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Volvocophyceae Red: Volvocales Fam: Volvocaceae Rod: Eudorina

zajedni#ka sluz vegetativne elije (jedinke) monomorfna cenobija

Pediastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Hydrodictyaceae Rod: Pediastrum

vegetativne elije (jedinke) elije spoljanjeg prstena plo#asta, polimorfna cenobija

Pediastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Hydrodictyaceae Rod: Pediastrum

elije spoljanjeg prstena plo#asta, polimorfna cenobija vegetativne elije (jedinke)

Pediastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Hydrodictyaceae Rod: Pediastrum

elije spoljanjeg prstena vegetativne elije (jedinke) plo#asta, polimorfna cenobija

Pediastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Hydrodictyaceae Rod: Pediastrum

elije spoljanjeg prstena vegetativne elije (jedinke) plo#asta, polimorfna cenobija

Hydrodictyon sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Hydrodictyaceae Rod: Hydrodictyon

vieugaona okca monomorfne cenobije elijski zid mreast hloroplast

Scenedesmus sp.
Razdeo: Chlorophyta

elijski zid

Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Scenedesmaceae Rod: Scenedesmus

pirenoid rogoliki izrataji hloroplast

cenobija izgra%ena od 4 elije (jedinke)

Scenedesmus sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Scenedesmaceae Rod: Scenedesmus

cenobija izgra%ena od 4 elije (jedinke)

Scenedesmus sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Scenedesmaceae Rod: Scenedesmus

cenobija izgra%ena od 4 elije (jedinke)

Scenedesmus sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Scenedesmaceae Rod: Scenedesmus

cenobija izgra%ena od 8 elije (jedinke)

Coelastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Coelastraceae Rod: Coelastrum

vegetativne elije (jedinke)

monomorfna cenobija

Coelastrum sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Chlorococcales Fam: Coelastraceae Rod: Coelastrum

vegetativne elije (jedinke) monomorfna cenobija

Protococcus sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Protococcophyceae Red: Prototrichales Fam: Protococcaceae Rod: Protococcus

hloroplast elijski zid paketi elija

Ulva sp.
kormoidan talus
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Ulvales Fam: Ulvaceae Rod: Ulva

plo#ast, dvoslojan filoid

Ulva sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Ulvales Fam: Ulvaceae Rod: Ulva

talus sa#injen od dva sloja elija

Enteromorpha sp.
kormoidan talus
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Ulvales Fam: Ulvaceae Rod: Enteromorpha

jednoslojan,crevolik filoid kauloid rizoid

Oedogonium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Oedogoniales Fam: Oedogoniaceae Rod: Oedogonium

sp.

oogonija elijski zid

Oedogonium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Oedogoniales Fam: Oedogoniaceae Rod: Oedogonium

sp.

oospora zid oospore zid oogonije

Oedogonium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Oedogoniales Fam: Oedogoniaceae Rod: Oedogonium

sp.

anteridije

Oedogonium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Ulotrichophyceae Red: Oedogoniales Fam: Oedogoniaceae Rod: Oedogonium

sp.

kape

Halimeda tuna
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Caulerpaceae Rod: Halimeda

bubreasti,kalcificirani #lanci jedno elijski, razgranat talus izgra%en od bubreastih, kalcificiranih #lanaka

Udotea sp.
kormoidan talus
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Caulerpaceae Rod: Udotea

listoliki filoid kauloid rizoid

Codium bursa
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

jastu#ast tip talusa

Codium bursa
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

rizoidi jastu#ast tip talusa

Codium bursa
jastu#ast tip talusa
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

rizoidi

Codium tomentosum
bunasti tip talusa dihotomo grananje cilindri#ne grane
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

rizoidi

Codium tomentosum
dihotomo grananje cilindri#ne grane

Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

Codium tomentosum
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonales Fam: Codiaceae Rod: Codium

rizoidi

Acetabularia mediterranea
eiri od fertilnih grana
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Dasycladales Fam: Dasycladaceae Rod: Acetabularia

tapi aste, jednojedarne osovinske elije

Cladophora sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Siphonophyceae Red: Siphonocladales Fam: Cladophoraceae Rod: Cladophora

mreast hloroplast sa pirenoidima viejedarni segmenti debeo, slojevit elijski zid

Zygnema sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae Rod: Zygnema

citoplazmati#ni mosti pirenoid zvezdasti hloroplast elijski zid

Spirogyra sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae Rod: Spirogyra

Spirogyra sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae Rod: Spirogyra

elijski zid pirenoid trakast, spiralno uvijen hloroplast

Spirogyra sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae

elijski zid

Rod: Spirogyra

trakast, spiralno uvijen hloroplast

Spirogyra sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae Rod: Spirogyra

jedro sa slojem citoplazme oko sebe elijski zid trakast, spiralno uvijen hloroplast

Spirogyra sp.
jedro sa slojem citoplazme oko sebe
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Zygnemales Fam: Zygnemaceae Rod: Spirogyra

elijski zid pirenoid trakast, spiralno uvijen hloroplast

Cosmarium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Desmidiales Fam: Desmidiaceae Rod: Cosmarium

sinus

elijski zid #eoni izgled

Closterium sp.
Razdeo: Chlorophyta Klasa: Conjugatophyceae Red: Desmidiales

jedro

Fam: Desmidiaceae Rod: Closterium

elijski zid vakuola sa kristalima gipsa

Chara sp.
Razdeo: Charophyta Klasa: Charophyceae

kauloid

Red: Charales Fam: Characeae Rod: Chara

filoid

nodus internodijum

vrni deo kormoidnog talusa

Chara sp.
krunica od 5 elija omota# oogonije od 5 spiralno uvijenih elija
Razdeo: Charophyta Klasa: Charophyceae Red: Charales Fam: Characeae

nodus filoida

Rod: Chara

Chara sp.
oogonija anteridija
Razdeo: Charophyta Klasa: Charophyceae Red: Charales Fam: Characeae Rod: Chara

Chara sp.
Razdeo: Charophyta Klasa: Charophyceae Red: Charales Fam: Characeae Rod: Chara

internodijalna elija elije kore

Nitella sp.
vilasto zavreni filoidi kauloid intrnodija nodus
Razdeo: Charophyta Klasa: Charophyceae Red: Charales Fam: Nitellaceae Rod: Nitella

vrni deo kormoidnog talusa